NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

Size: px
Start display at page:

Download "NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),"

Transcription

1 r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), y P PRICE: SA 20c Plus lc GST OVERSEAS: 30c PRYS: SA 20c Plus Ic AVB OORSEE: 30c DECEMBER, 1981 VOL PRETORIA30 DESEMBER IMPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRIKE AANKONDIGING CLOSING TIME FOR ADMINISTRATORS NO SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS TICES, ETC KENNISGEWINGS, ENS As 16 and 25 December, 1981 and 1 January, 1982 Aangesien 16 en 25 Desember 1981 en 1 Januarie 1982 are public holidays, the closing time for Administrators openbare vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die Notices, etc, will be as follows: aanname van Administrateurskennisgewings, ensovoorts soos volg wees; 12h00 on Wednesday 9 December, 1981 for the issue of 12h00,op Woensdag 9 Desember 1981 vir die uitgawei the Provincial Gazette of Thursday 17 December, 1981; van die Provinsiale Koerant van Donderdag 17 Desember 1981; 12h00 on Tuesday 15 December, 1981 for the issue of the Provincial Gazette of Wednesday 12h00 op Dinsdag 15 Desember 1981 vir die uitgawe 23 December, 1981; van die Provinsiale Koerant van Woensdag 23 Desember 1981; 12h00 on Tuesday 22 December, 1981 for the issue of 12h00 op Dinsdag 22 Desember 1981 vir die uitgawe the Provincial Gazette of Wednesday 30 December, van die Provinsiale Koerant van 30 Desember 1981; 1981; 12h00 op Dinsdag 29 Desember 1981 vir die uitgawe 12h00 on Tuesday 29 December, 1981 for the issue of van die Provinsiale Koerant van Woensdag 6 Januarie the Provincial Gazette of Wednesday 6 January, LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvol gende uitgawe geplaas word NB Late notices will be published in the sebsequent issue C C J BADENHORST, C C J BADENHORST, Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris OFFICIAL, GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFlSIELE KOEA AN T VAN DIE TRANSVAAL: (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements etc ust be ad 11111LressedtoteproIncalsecretayPrivatBagxm, Provinsiale AilecIrfeSndensieadvertensiesensmoetaan Sekretaris, Privaatsak X64,pretoriagi de Pretoria, and if delivered by hand, must be handed in adresseer,word, en indien per hand afgelewer, moet dit at Room A1023(a), Provincial Building Free vouchers by Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word copies of the Provincial Gazette or cuttings of adverti Gratis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknip ements are not supplied sels word nie verskaf nie _ i nary r Obtainable Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (Yooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordi Transvaal Offisiele Koerant (insluitende alle Suiten Gazettes) are as follows: gewone Koerante) is sops volg: Yearly (post free) R10,00 Zimbabwe and Overseas (post free) 30e ea Price per single copy (post free) 20c ea at Room A600, Provincial Building, Pretoria, 0001 GST excluded Jaarliks (posvry) R10,00 Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk Prii per los eksemplaar (posvry) 20c elk Verkrygbaar by Kamer A600, Provirisiale Gebou, Pre toria, 0001 AVB uitgesluit Closing Time for Acceptance of Copy Sluitingstyd vir Aanname van Kopie All advertisements must reach the Officer in Charge Alle advertensies moet die Beampte belas met die of theprovincial Gazette not later than 12h00 on the Offisiele Koerant bereik nie later nie as 12h00 op Woerts, 1 411

2 4176 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Wednesday before the Gazette is published Advertise dag n week voordat die Koerant uitgegee word Advert merits received after that time will be held over for; tensies war na daardic tyd ontvang word, word oorgepublication in the issue of the following week km vir publikasic in die uitgawe van die volgende week Advertisements Rates Advertensietariewe Notices required by Law to be inserted in the Official Kennisgewings wat volgens Wet in die Of fisiele Koerant Gazette: geplaas moet word: Double column R2,60 per centimeter or portion there Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan, of Repeats R2,00 Herhalings R2,00 Single column 90c per centimeter Repeats 60e Enkelkolom 90c per sentimeter Herhalings 60c Subscription fees arc payable in advance to the Pro Intekengelde is vooruitbetaaibaar aan die Provinsiale vincial Secretary, Private Bag X64, Pretoria, 0001 Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 C C J BADENHORST, C C J BADENHORST Provincial Secretary Provinsiale Sek retaris No 308 (Administrators), 1981 No 308 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoedheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Art 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend ling van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967) aan my verleen for remove a restriction or obligation referred to in that sec is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te tion; wysig, op te,skort of op te hef; Now therefore I do hereby, in respect of Certain Frf 7J So is dit dat ek, met betrekking tot seker Erf 72, gelee in die situated in Wierda Park Township district of Pretoria, re dorp Wierda Park, distrik Pretoria, voorwaarde 2B(c) in Akte move condition 2B(c) in Deed of Transvaal 50899/1969 van Transport 50899/1969 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 3rd day of Deember, One thousand Nine hundred and Eigthyone Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 3e dag van Desember, Eenduisend Negehonderd Eenentagtig W A CRUYWAGEN, W A CRUYWAGEN, Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 309 (Administrators), 1981 PROCLAMATION ec; ) No 309 (Administrateurs), 1981 PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophefof Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or ring van, Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verlee remove a restriction or obligation referred to in that section; is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, t wysig op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby,i in respect of 579 situated in Muckleneuk Township, district Pretoria; So is dit dat ek,imet betrekking tot Erf 529, gelee in die dorp Muckleneuk, distrik Pretoria; I remove in conditions (b) in Deed of Transfer 333/1966 the words: in voorwaarde (b) in Akte van Transport 333/1966 die woorde: "Not more than one dwelling house with the necessary "Not more than one dwelling house with the necessar outbuildings and appurtenances shall be erected on the outbuildings and appurtenances shall be erected on the said Lot, and the said Lot shall not be subdivided"; and said Lot, and the said Lot shall not be subdivided 2 amend Pretoria Townplanning Scheme 1974, by the ophef; en rezoning of Frf 529 Muckleneuk from "Special Resi 2 Pretoriadorpsbeplanningskema 1974, wysig deur die dential" with a density of "One dwelling per Erf" to hersonering van Erf 529, dorp Muckleneuk van "Spe "Special Residential" with a density of "One dwelling siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per per m2" m2" and which amendment scheme will be known as Preto welke wysigingskema bekend staan as Pretoria ria Amendment Scheme 653 as indicated on the rele wysigingskema 653, soos aangedui op die toepaslike vant Map 3 and scheme clauses which are open for in Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kan spection at the offices of the Department of Local tore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Preto Government, Pretoria and the Town Clerk of Pretoria ria en die stadsklerk van Pretoria Given under my Hand at Pretoria, this 8th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 8ste dag cember, One thousand Nine hundred and Eightyone van Desember, Eenduisend Negehonderd Eenentagtig W A CRUYWAGEN, W A CRUYWAGEN, Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB r

3 I I PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER No 310 (Administrators), 1981 No 310 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef of Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or fing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen remove a restriction or obligation referred to in that section; is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby, in respect of Erf 350 situated So is dit dat ek, met betrekking tot Erf 350, gelee in die in Glenhazel Extension 2 Township, Registration Division dorp Glenhazel Uitbreiding 2, Registrasie Afdeling IR, IR, Transvaal; remove condition (I) in Deed of Transfer Transvaal; voorwaarde (1) in Akte van Transport T1804/1976, TI804/1976 ophef Given under my Hand at Pretoria, this 8th day of De Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 8ste dag cember, One thousand Nine hundred and Eightyone van Desember, Eenduisend Negehonderd Eenen tagtig W A CRUYWAGEN, W A CRUYWAGEN, Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal: PB PB I Administrators Notices Administrateurskennisgewings Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRONKHORSTSPRUIT MUNICIPA LITY: PROPOSED MUNISIPALITEIT BRONKHORSTSPRUIT: VOOR ALTERATION OF BOUNDARIES: GFSTELDE yerand IZING VAN G RENSE Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Bronkhorstspruit Municipality has submitted a petition to the Administrator praying that he may in the exercise of the powers conferred on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the boundaries of Bronkhorstspruit Municipality by the in elusion therein of the area described in the Schedule hereto It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, to direct to the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria a counterpetition requesting the Administrator to refrain from granting the said petition, either wholly or in part Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Munisipaliteit van Bronkhorstspruit n versoekskrif by die Admi nistrateur ingedien het met die bede dat by die bevoegd hede aan hom verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordon nansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Bronkhorstspruit verander deur die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria n teenpetisie te rig waarin die Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoeksk HI, in geheel of ten dele, te voldoen nie Further particulars of the application are open for in Verdere besonderhede van die aansoek re in die kantoor Wspection at the office of the Director of Local van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306A, Government, Room 8306A, Provincial Building, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die Pretorius Street, Pretoria and at the office of the Town kantoor van die Stadsklerk Bronkhorstspruit, ter insae Clerk of Bronkhorstspruit PB Vol 2 PB Vol 2 MUNISIPALITEIT BRONKHORSTSPRUIT BESKRYWING VAN GEBIED WAT INGESLUIT WORD BRONKHORSTSPRUIT MUNICIPALITY Begin by die noordwestelike baken van Gedeelte 23 DESCRIPTION OF AREA TO BE INCLUDED (Kaart A 6651/81) van die plaas Leeuwfontein 466 JR; daarvandaan suidooswaarts en suidweswaarts met die Beginning at the northwestern beacon of Portion 23 grense van genoemde gedeelte langs sodat dit by hierdie (Diagram A 6651/81) of the farm Leeuwfontein 466 JR; gebied ingesluit word tot by die mees suidelike baken daar thence southeastwards and southwestwards along the van; daarvandaan algemeen suidooswarts en suidwes thoundaries of the said portion so as to include it in this waarts met die grense van die plaas Rietfontein 486 JR area, to the most southerly beacon thereof: thence gene tangs sodat dit by hierdie gebied ingesluit word tot by die rally south eastwards and south westwards along the mees suidelikste baken daarvan; daarvandaan suidwaarts boundaries of the farm Rietfofitein 486 JR so as to include met die oostelike grense van Gedeelte 60 (Kaart A 6652/81) it in this area, to the most southerly beacon thereof; thence en Gedeelte 39 (Kaart A 5240/61) beide van die plaas southwards along the eastern boundaries of Portion 60 Leeuwfontein 487 JR sodat hulle by hierdie gebied inge (Diagram A 6652/81) and Portion 39 (Diagram A 5240/61) sluit word tot by die suidoostelike baken van laasgenoemde both of the farm Leeuwfontein 487 JR so as to include gedeelte; daarvandaan algemeen suidooswaarts met die them in this area, to the southeastern beacon of the last oostelike grense van Gedeelte 4 (Kaart A 6909/49) en Genamed portion; thence generally south eastwards along the deelte 28 (Kaart A 5873/65) heide van die phis Sehietpoort

4 4178 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 eastern boundaries of Portion 4 (Diagram A 6909/49) and 507 JR sodat hulk by hierdie gebied ingesluit word tot by Portion 28 (Diagram A 5873/65) both of the farm Schiet die suidoostehke baken van laasgenoemde gedeelte; Daarpoort 507 JR so as to include them in this area to the south vandaan algemeen weswaarts en noordweswaarts met die eastern beacon of the lastnamed portion; thence generally grense van laasgenoemde twee gedeeltes tot by die noordwestwards and northwestwards along the boundaries of westelike baken van genoemde Gedeelte 4 (Kaart A the lastnamed two portions to the northwestern beacon 6909/49); daarvandaan algemeen suidweswaarts en noordof the said Portion 4 (Diagram A 6909/49); thence weswaarts met die grense van Gedeelte 39 (Kaart A generally southwestwards and north westwards along the 5240/61) en Gedeelte 60 (Kaart A 6652/81) beide van die boundaries of Portion 39 (Diagram A 5240/61) and Por plaas Leeuwfontein 487 JR sodat hulle by hierdie gebied tion 60 (Diagram A 6652/81) both of the farm Leeuwfon ingesluit word, tot by die mees noordelikste baken van laastein 487 JR so as to include them in this area to the most genoemde gedeelte; daarvandaan noordweswaarts met die northerly beacon of the lastnamed portion; thence north noordoostelike grens van die genoemde plaas Leeuwfonwestwards along the northeastern boundary of the said farm tein 487 JR langs tot by die mees oostelikste baken van Ge_ Leeuwfontein 487 JR to the most easterly beacon of deefte 61 (Kaart A ) van laasgenoemde plaas; daar Portion 61 (Diagram A 6653/81) of the lastnamed farm; vandaan suidweswaarts, noordweswaarts en noordoosthence southwestwards north westwards and northeast waarts met die grense van genoemde Gedeelte 61 tangs wards along the boundaries of the said Portion 61 so as to sodat dit by hierdie gebied ingesluit word tot by die mees include it in this area to the most northerly beacon thereof; noordelikste baken daarvan; daarvandaan algemeen thence generally northwestwards along the boundaries of noordweswaarts met die grense van die plase Rietfontein the farms Rietfontein 486 JR, Rietfontein 596 JR and Riet 486 JR, Rietfontein 596 JR en Rietfontein 486 JR sodat fontein 486 JR so as to include them in this area, to the hulle by hierdie gekied ingesluit word tot by die mees most westerly beacon of the lastnamed farm; thence westelikste baken van laasgenoemde pleas: daarvandaan algenerally north eastwards and southeastwards along the semen nocirdooswaarts en suidoogwaarti met die grensi boundaries of the following portions of the said farm Riet Ivan die volgende gedeeltes van die genoemde plaas Thritein 486 JR so as to inaiide them" iii this area: Remain Rietfontein 486 JR langs sodat hulle by hierdie gebied inder, in extent 659,5296 ha (Diagran A 1413/17), Remain gesluit word: Restant, groot 659,5296 ha (Kaart A der of Portion 1, in extent 327,8210 ha (Diagram A 1413/17), Restant van Gedeelte 1, groot 327,8210 ha 472/18), Portion 13 (Diagram A 4788/67) and Portion 12 (Kaart A 472/18), Gedeelte 13 (Kaart A 4788/67) en (Diagram A 2338/55 to the north western beacon of Geldeelte 12 (Kaart A 2338/55) tot by die noordwestelike Portion 23 (Diagram A 6651/81) of the farm Leeuwfontein baken van Gedeelte 23 (Kaart A 6651/81) van die pleas 466 JR; the point of beginning Leeuwfontein 466 JR: die beginpunt Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 CORRECTION NOTICE KENN1SGEWING VAN VERBETERING BARBERTON MUNICIPALITY: WATER SUPPLY MUNISIPALITEIT BARBERTON: WATERVOORSIE BY LAWS NINGSVERORDENINGE Administrators Notice 1331, dated 7 October, 1981, is Administrateurskennisgewing 1331 van 7 Oktober 1981, hereby corrected by the addition after paragraph 2 of the word hierby verbeter deur na paragraaf 2 die volgende following paragraph: paragraaf byte voeg: "3 By the deletion of item 5" "3 Deur item 5 to skrap" PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 HEIDELBERG MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT HEIDELBERG: AANNAME VAN AMENDMENT TO STANDARD FINANCIAL BY WYSIGING VAN STANDAARD FINANSIELE VER LAWS ORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes that the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Village Council of Heidelberg has in terms of section die Dorpsraad van Heidelberg ingevolge artikel 96bis(2) 96bis(2) of the said Ordinance, adopted the amendment to van genoemde Ordonnansie, die wysiging van die Stan the Standard Financial Bylaws, published under Adminis daardfinansiele Verordeninge, a fg ek ondig by ( tors Notice 488 dated 6 May, 1981, as bylaws made by the Administrateurskennisgewing 488 van 6 Mei 1981, aansaid Council geneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad PB opgestel is PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG MUNICIPALITY: AMENDMENTS MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: WYSIGING TO TRAFFIC BY LAWS VAN VERKEERSVERORDEN INGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees of the Road Traffic Ordinance, 1966, publishes the by met artikel 166 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966,

5 , PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER laws set forth hereinafter which have been approved by die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingehim in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Traffic Bylaws of the Johannesburg Municipality published under Administrators Notice 281, dated 27 Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Johan June, 1934, as amended, are hereby further amended by nesburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 281 amending section 21bis by van 27 Junie 1934, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur artikel 2 Ibis te wysig deur (a) the substitution in subsection (1) for the definition of "parking meter" of the following: (a) in subartikel (1) die woordomskrywing " parkeerme " ter" deur die volgende te vervarig: parking meter means a device for registering and " visibly recording the passage of the parking period and parkeermeter"n toestel wat die verloop van die which is put into operation by inserting a coin in such parkeertermyn registreer en sigbaar aandui en wat in device or by inserting a coin in such device and turning werking gestel word deur n muntstuk in sodanige toethe handle fitted for that purpose, and includes any stel te plaas en die handvatsel wat vir die doel aange post or fixture to which it is attached;"; bring is, te draai, en dit sluit in enige paal of vaste voorwerp waaraan dit gemonteer is;"; (b) the deletion in subsection (1) in the definition of (b) in subartikel (1) in die woordomskrywing "voertuig" "vehicle" of the words vi ", and which has more than 2 die woorde ", en wat meer as 2 wide het" te skrap; wheels" (c) in subartikel (2) na die woord "plaas" waar dit die (c) the insertion in subsection (2) after the word "space", tweede leer voorkom, die woorde "en indien die par: where it appears for the second lime, of the words keermeter van sodanige tipe is dat dit slegs in werking "and if the parking meter is of such type that it can gestel kan word deur die handvatsel te draai wat only be put into operation by turning the handle fitted daaraan aangebring is, moet by sodanige meter in thereto, he shall put into operation such meter by werking stel deur sodanige handvatsel ooreenkomstig turning such handle in accordance with the instruction die aanwysings wat op sodanige meter verskyn, te appearing on such meter"; draai"; in te voeg; (4) the after insertion the word in subsection(d) in subartikel (4) na die woord "_geplaas" die woorde "meter" en waar nodig sodanige meter ooreenkomstig die of the words "and" the putting into operation of aanwysings wat op sodanige meter verskyn, in such where necessary meter in accordance with the instruc werkingte stel" in te voeg tions appearing on such meter"; (e)" subartikel (11) deur die volgende te vervang: (e) the substitution for subsection (11) of the following: "(II) Niemand mag n tweewielvaertuig sonder n "(11) No person shall park a two wheeled vehicle with syspan in etlige ligebakende rtifmte parkeer nie tensy out a sidecar in any demarcated space unless such sodanige ittimte vir die gebruik van sodanige voertuig space is designed for the use of such vehicle, by means aangewys word deur middel van n toepaslike pad of an appropriate road traffic sign displayed in accordance with section 99 of the Road Traffic Ordinance, donnansie op Padverkeer, 1966, (Ordonnansie 21 van verkeersteken wat ooreenkomstig artikel 99 van die Or 1966, (Ordinance 21 of 1966)" PB ), vertoon word" PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember NELSPRUIT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY MUNISIPALITEIT NELSPRUIT: WYSIGING VAN LAWS FOR THE REGULATION OF PARKS VERORDENINGE VIR DIE REGULERING VAN GARDENS, CAMPI NG GROUNDS AND OPEN PARKE, TUINE, KAMPPLEKKE EN OPERUIMTES SPACES Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge set forth hereinafter which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section 99 of the said Ordinance The bylaws for the Regulation of Parks, Gardens, Die Verordeninge vir die Regulering van Parke, Tuine, Camping grounds and Open Spaces of the Nelspruit Muni Kampplekke en Operuimtes van die Munisipaliteit Nel cipality, published under Administrators Notice 50, dated spruit, afgekondig by Administrateurskennisgewing 50 van 22 January, , as amended, are hereby further Januarie 1958, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: amended as follows: 1 Deur artikel 44 te skrap I By the deletion of section 44; 2 Deur die Aanhangsel te skrap 2: By the deletion of the Annexure PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 NELSPRUIT MUNICIPALITY: REVOCATION OF MUNISIPALITEIT NELSPRUIT: HERROEPING VAN TARIFF OF CHARGES FOR AMBULANCE SERVICES TARIEF VAN GELDE VIR AMBULANSDIENSTE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes that he has Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat I re

6 4180 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 in terms of section 99 of the said Ordinance approved of by ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie sy the revocation of the Tariff of Charges for Ambulance goedkeuring geheg het aan die herroeping van die Tarief Services of the Nelspruit Municipality, published under van Gelde vir Ambulansdienste van die Munisipaliteit Nel Administrators Notice 31, dated 12 January, 1977 spruit afgekondig by Administrateurskennisgewing 31 van PB Januarie 1977 PB Administrators Notice December; 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 RANDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT RANDBURG: WYSIGING VAN DRAINAGE BY LAWS RIOLERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die veror deninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance The Drainage Bylaws of the Randburg Municipality, Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Randadopted by the Council under Administrators Notice burg, deur die Raad aangeneem by 1692, dated 8 November, 1978, as amended, are hereby Administrateurskennisgewing 1692 van 8 November 1978, further amended as follows: soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: 1 By the substitution in Part II of Schedule A 1 Deur in Deel II van Bylae A (a) in item 1 for the figure "R4" of the figure "RIO"; (a) in item 1 die syfer "R4" deur die syfer "RIO" te ver (b)yang; in item 2(1) for the expression "50 m2" and the figure "R2" of the expression "1 m2" and the figure "10c" (b) in item 2(1) die uitdrukking "50 m2" en die syfer "R2" respectively; onderskeidelik deur die uitdrukking "1 m2" en die syfer "10c" te vervang; (c) in item 2(2) for the expression "50 m2" and the figure "RI" of the expression "1 m2" and the figure "10c" (c) in item 2(2) die uitdrukking "50 m2" en die syfer "RI" respectively; onderskeidelik deur die uitdrukking "1 m2" en die syfer "10c" te vervang; (d) in item 3 for the figure "R2" of the following: "10c for every I mi" of floor area"; and (d) in item 3 die syfer "R2" deur die volgende te vervang: "10c vir elke 1 m2" van vloeroppervlakte"; en (e) in item 4 for the figure "R2" of the following: "R5 for (e) in item 4 die syfer "R2" deur die volgende te vervang: every fitting" "R5 vir elke toebehoorsel " 2 By the substitution in Schedule C 2 Deur in Bylae C (a) in item 1 for the figure "R20" of the figure "R30"; (a) in item 1 die syfer "R20" deur die syfer "R30" te ver and yang; en (b) for item 2 of the following: (b) item 2 deur die volgende te vervang: "2 Removing blockages in drainage installation "2 Oopmaak van verstopte perseelriole (artikel (section 13(4) and (6)): 13(4) en (6)): (1) On weekdays during normal working hours: (1) Op weeksdae gedurende normale werksure: (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan wat daar gewerk word: R18,50 li 41 (b) Thereafter for every hour or part thereof: R12 (b) Vir elke uur of gedeelte daarvan daarna: R12 (2) On Saturdays, Sundays and public holidays, or (2) Op Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae of outside normal working hours on weekdays: buite normale werksure op weeksdae: (a) For the first hour or part thereof worked: R30 daargewerk (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan wat word: R30 (b) Thereafter for every hour or part thereof: R24" (b) Vir elke uur of gedeelte daarvan daarna: R24" PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 RANDFONTEIN MUNICIPALITY: POUND TARIFF The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: SKUTTARIEF Die Administiateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939, publishes the 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Pound Tariff of the Randfontein Municipality set forth Skuttarief van die Munisipaliteit Randfontein hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 71 van genoem de Ordonnansie opgestel is hereinafter, which have been made by him in terms of section 71 of the said Ordinance POUND TARIFF SKUTTARIEF 1 In respect of the Handling ofanimals and Administra 1Ten opsigte van die Hantering van Diere en Adtninis tion Charges: trasickoste: 41

7 1 area, PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER (1) For every stallion, entire heass or bull above two (I) Vir elke hings, donkiehings of bul ouer as twee jaar: years old: R20 R20 (2) For every ram, entire hegoat, boar, mare, gelding, (2) Vir elke ram, bokram, varkbeer, merrie, reun, vul, foal, mule, ass, ox, cow, calf or wild animal: RIO mull, donkie, os, koei, kalf of wilde dier: RIO (3) For every sheep, goat or pig (excluding sucking pigs): (3) Vir elke skaap, bok of vark (behalwe speenvarke): R5 R5 2 In respect offeeding ofanimals: 2 Ten opsigte van die lider van Diere: (1) For every horse, mule, ass, ox, bull, cow, calf or wild (1) Vir elke perd, muil, donkie, os, bul, koei, kalf of animal, per day or part thereof: R3,50 wilde dier, per dag of gedeelte daarvan: R3,50 (2) For every goat or sheep, per day or part thereof: Rl (2) Vir elke bok of skaap per dag of gedeelte daarvan: RI (3) For every pig, per day or part thereof: R3 (3) Vir elke vark per dag of gedeelte daarvan: R3 3 In respect ofdriving or Leading ofanimals: 3 Ten opsigte van Aanja (I) For any number of oflei van Diere: such animals within the municipal per kilometre or part thereof: R1,50 (1) Vir enige aantal diere binne die munisipale gebied, per kilometer of gedeelte daarvan: R1,50 (2)Maximum driving fees payable in terms of subitem (I): R9 (2) Maksimum gelde betaalbaar ingevolge subitem (1): R9 (3) In respect of the driving of animals from outside the municipal area: No driving fees payable (3) Ten opsigte van die aanja van diere van buite die munisipale gebied: Geen dryfgelde betaalbaar Me The Pound Tariff of the Randfontein Municipality, Die Skuttarief van die Munisipaliteit Randfontein, afge, published under Administrators Notice 492, dated 1 I kondig by Administrateurskennisgewing 492 van 11 October, 1933, as amended, is hereby revoked Oktober 1933, soos gewysig, word hierby herroep PB PB ", Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 RANDFONTEIN MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY LAWS GOVERNING THE HIRE OF HALLS MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: WYSIGING VAN VERORDENINGE INSAKE DIE HUUR VAN SALE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Bylaws Governing the Hire of Halls of the nandfon Die Verordeninge Insake die Huur van Sale van die Munitein Municipality, published under Administrators Notice sipaliteit Randfontein, afgekondig by Administrateursken 456, dated 23 April 1980 as amended, are hereby further nisgewing 456 van 23 April 1980, soos gewysig, word hierby a amended by the substitution in section 4(2) for the figure "7" verder gewysig deur in artikel 4(2) van die Engelse teks die of the figure "14", syfer "7" deur die syfer "14" te vervang PB PB tefls I 1 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSIGING VAN ELECTRICITY BY LAWS ELEKTRISITEITSVERORDENINGE It The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verorde ) set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is L The Electricity Bylaws of the Roodepoort Municipality, Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit adopted by the Council under Administrators Notice 1324, Roodepoort, deur die Raad aangeneem by Administradated 9 August 1972, as amended, are hereby further teurskennisgewing 1324 van 9 Augustus 1972, soos gewysig, amended by amending Part I of the Tariff of Charges under word hierby verder gewysig deur Deel I van die Tarief van the Schedule as follows: Gelde onder die Bylae soos volg te wysig: I By amending item 3 by 1 Deur item 3 te wysig deur (a) the substitution in subitem (1) for the figure "R5" of the (a) in subitem (I) die syfer "R5" deur die syfer "R6" te verfigure "R6"; yang; (b) the deletion of subitem (2); and (b) subitem (2) te skaap; en (c) the renumbering of subitem (3) to read (2) and the sub (e) subitem (3) te hernommer (2) en die syfer "R8" deur stitution for the figure "R8" of the figure "R12" die syfer "R12" te vervang

8 4182 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, By the substitution in item 4 for the expression "R8 2 Deur in item 4 die uitdrukking "R8 (agt rand)" deur die (eight rand)" of the figure "R20" syfer "R20" te vervang 3 By the substitution in item 5 for the expression "R20 3 Deur in item 5 die uitdrukking "R20 (twintig rand)" deur (twenty rand)" of the figure "R30" die syfer "R30" te vervang 4 By the substitution for item 6 of the following: 4 Deur item 6 deur die volgende te vervang: "6 Verification of Meterreading 6 Toetsing van Meteraflesing For the verification of a meter reading or the rereading of Vir die toetsing van n meteraflesing of die herlees van n a meter to determine the accuracy of a meterreading: R2" meter om die juistheid van n meteraflesing te bepaal: R2" P PB Administrators Notice 1817, 30 December, 1981 Administrateurskennisgewing 1817, 30 Desember 1981 ROODEPOORT MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: AANNAME VAN AMENDMENT TO STANDARD FINANCIAL BY WYSIGING VAN STANDAARD FINANSIeLE VEROR LAWS DENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes that the City van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Council of Roodepoort has, in terms of section 96bis(2) of the Stadsraad van Roodepoort die wysiging van die Standaard said Ordinance, adopted without amendment the amendment Finansiele Verordeninge, afgekondig by Administraterursken to the Standard Financial By laws, published under Adminis nisgewing 488 van 6 Mei 1981, ingevolge artikel 96bis(2) van trators Notice 488, dated 6 May, 1981, as bylaws made by genoemde Ordonnansie sander wysiging aangeneem het as the said Council verordeninge deur die Raad opgestel PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 SANDTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY MUNISIPALITEIT SANDTON: WYSIGING VAN VER LAWS FOR THE FIXING OF FEES FOR THE ISSUE OF ORDENINGE INSAKE DIE VASSTELLING VAN CERTIFICATES AND FURNISHING OF INFORMA GELDE VIR DIE UITREIK1NG VAN SERTIFIKATE EN TION DIE VERSTREKKING VAN INLIGTING, The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verorde set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Die Verordeninge Insake die Vasstelling van Gelde vir did The Bylaws for the Fixing of Fees for the Issue of Certifi van Sertifikate en die Verstrekking van I nligtingink_ cates and Furnishing of Information of the Sandton Munici van die Munisipaliteit Sandton, afgekondig by Administragel pality, published under AdministratorsNotice 794, dated 15 teurskennisgewing 794 van 15 Mei 1974, soos gewysig, word May 1974, as amended, are hereby further amended by the hierby venter gewysig deur aan die end van Item 17(e) van addition of the following at the end of item 17(e) of the Sche die Bylae die volgende by te voeg: dule: ":Met lien verstande dat die gelde ingevolge (0 en (ii) ":Provided that the charges in terms of (i) and (ii) above, hierbo, onderskeidelik 20c en 10c beloop ten opsigte van 4 shall be 20c and 10c respectively In respect of library material biblioteekmateriaal wat in enige van die Raad se biblioteke copied in any of the Councils libraries" gekopieer word" PB PB t Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 STANDERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT STANDERTON: WYSIGING VAN PARKING METER BYLAWS PARKEERMETERVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, read with section 166 of van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met the Road Traffic Ordinance, 1966, publishes the bylaws set artikel 166 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1966, forth hereinafter, which has been approved by him in terms die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolof section 99 of the first mentioned Ordinance ge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie pedgekeur is Die Parkeermeterverordeninge van die Munisipaliteit van The Parking Meter By Laws of the Standerton Municipali Standerton, afgekondig by Admninistrateurskennisgewing ty, under Administrators Notice 1239 dated 4 December 1239 van 4 Desember 1968, soos gewysig, word hierby ver 1968, as amended,, are hereby further amended as follows:!der gewysig: lsil III

9 V PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER I By the insertion after section 12(d) of the following: Deur na artikel 12(d) die volgente in te voeg: "(e) n voertuig waarom n vervoertoelaag betaal "(e) A vehicle in respect of which a locomotion allowance worden wat ebruik deur n beampte van die Raad in die is payable and which is used by an official of the Council to uitvoerigng op daardie tydstip van sy/haar amptelike pligte perform his/her official duties at the time and which official en welke beampte daartoe gemagtig is deur die Stadsekre has been duly authorised thereto by the Town Secretary" taris" PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 TZANEEN MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELEC MUNISIPALITEIT TZANEEN: WYSIGING VAN ELEK TRICITY TARIFF TRISITEITSTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verorde set forth hereinafter which have been approved by him in ninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Die Elektrisiteitstarief van die Munisipaliteit Tzaneen, af gekondig by Administrateurskennisgewing 283 van 27 April 1966, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: The Electricity Tariff of the Tzaneen Municipality, pub lished under Administrators Notice 283, dated 27 April 1966, as amended, are hereby further amended as follows: I By the substitution in item IA(2)(c) of Part I I Deur in item I A(2)(c) van Deel I (a) in subparagraph (i) for the figure 1,67c" of the figure (a) in subparagraaf (i) die syfer "1,67c" deur die syfer "1,782c"; and "1,782c" te vervang; en (b) in subparagraph (ii) for the figure "lc" of the figure "1,112c" (b) in subparagraaf (ii) die syfer "Ic" deur die syfer "1,112c" te vervang 2 By the substitution in item 3(2) of Part I 2 Deur in item 3(2) van Deel I (a) in paragraph (b) for the figure "5c" of the figure "5,112c"; (b) in paragraph (c) for the figure "3c" of the figure "3,112c"; and (c) in paragraph (d) for the figure "1,75c" of the figure "1,862c (a) in paragraaf (b) die syfer "5c" deur die syfer "5,112c" te vervang; (b) in paragraaf (c) die syfer "3c" deur die syfer "3,112c" te vervang; en (c) in paragraaf (d) die syfer "l,75c" deur die syfer "I,862c" te vervang 3 By the substitution in item 1(3) of Part II for the expres 3 Deur in item 1(3) van Deel 11 die uitdrukking "800 m", sion "800 m", wherever it appears, of the expression "100 m" waar dit ook al voorkom, deur die uitdrukking "100 m" te vervang PB PB / Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 VEREENIGING MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT VEREENIGING: WYSIGING VAN DRAINAGE BYLAWS RIOLERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Drainage Bylaws of the Vereeniging Municipality, Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Vereeni adopteil by the Council under Administrators Notice 756, ging, deur die Raad aangeneem by Administrateurskendated 25 June 1980, as amended; are hereby further amended nisgewing 756 van 25 Junie 1980, soos gewysig, word hierby by amending Part II of Schedule B of the Tariff of Charges verder gewysig deur Deel II van Bylae B van die Tarief van under Appendix V as follows: onder Aanhangsel V soos volg te wysig: Gelde 1 By the insertion after item 2(I) of the following and the I Deur na item 2(1) die volgende in te voeg en die berenumbering of the existing subitems (2) and (3) to read (3) staande subitems (2) en (3) onderskeidelik te hernommer (3) add (4) respectively: en (4):

10 V 4184 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 "(2) In respect of every piece of land zoned for agricultural "(2) Ten opsigte van iedere stuk grond wat kragtens die holdings in terms of the Councils Townplanning Scheme, Raad se Dorpsaanlegskema, soos van tyd tot tyd gewysig, vir as amended from time to time, per 100 m2 or part thereof_ landbouhoewes ingedeel is, per 100 m2 oppervlakte of ge 2,I5" deelte daarvan 2,15" 2 By the insertion in the renumbered item 2(3) after the ex 2 Deur in die hernommerde item 2(3) na die uitdrukking pression "(1)", of the expression "and (2)" "(I)" die uitdrukking "en (2)" in te voeg PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing 1822, 30 Desember 1981 NABOOMSPRUIT AMENDMENT SCHEME II NABOOMSPRUIT WYSIGINCSKEMA 1 1 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Naboomspruit Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1, 1960, as far as it applies to the area of ju Naboomspruitdorpsaanlegskema 1, 1960 vir cover as wat dit risdiction of the Town Council of Naboomspruit, to consoli van toepassing is op die regsgebied van die stadsraad van Na date, metricate, make it bilingual and modernise the said boomspruit, gewysig word deur die genoemde skema te kart scheme konsolideer, metriseer, tweetalig te maak en te moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kurt 3 en die skemaklousules van die wysigingsketm are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Naboomspruit and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Naboomspruit en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Naboomspruit Townplan Hierdie wysiging staan bekend as Naboomspruit dorpsbe ning Scheme, 1980 planningskema, 1980 PB PB , Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 WESTONARIA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT WESTONARIA: WYSIGING VAN BUILDING BYLAWS BOUVERORDENINGE The Aministrator hereby, in terms ofsection 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Building Bylaws of the Westonaria Municipality, Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Westonaria, adopted by the Council under Administrators Notice 867, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing dated 28 May 1975, as amended, are hereby further amended as follows: 867 van 28 Mei 1975, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: I By the substitution in section 228(c) for the word "depth" of the word "height" 2 By the substitution in section Deur in artikel 229 I Deur in artikel 228(c) die woord "diep" deur die woord "hoog" te vervang L, I (a) in subsection (2) for the word "depth" of the word a) in subartikel (2) die woord "diepte" deur die woord "height"; and "hoogte" te vervang; en (b) in subsection (2)(b) for the word "depth" of the word (b) in subartikel (2)(b) die woord "diep" deur die woord "height" "hoog" te vervang PB 2: PB Administrators Notice 1824, 30 December 1981 Administrateurskennisgewing 1824, 30 Desember 1981 BETHAL AMENDMENT SCHEMP I/40 BETHAL WYSIGINGSKEMA 1/40 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965,

11 t! PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER trator has approved the amendment of Bethal Townplanning bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Scheme 1, 1952, as far as it applies to the area of jurisdiction Bethaldorpsaanlegskema 1, 1952 vir sover as wat dit van toeof the Town Council of Bethal, to consolidate, metricate, passing is op die regsgebied van die Stadsraad van Bethal, gemake it bilingual and modernise the said scheme wysig word deur die genoemde skema te kan konsolideer, metriseer, tweetalig te maak en te moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government Pretoria and the Town Clerk, Bethal and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bethal en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bethal Town planning Hierdie wysiging staan bekend as Bethal dorpsbeplanning Scheme, 1980 skema, 1980 PB PB Administrators Notice 1825, 30 December, 1981 Administrateurskennisgewing 1825, 30 Desember 1981 KOSTFR AMFNT)MFNT SCHFMF 1/6 KOSTERWYSIGINGSKEMA 1/6 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1965, trator has approved the amendment of Koster Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat niug Scheme 1 I95Q as far as it applies to the area of jurisdic Koster dorpsaanlegskema 1, 1950 vir sover as wat dit van toetion of the Town Council of Koster, to consolidate, metricate, passing is op die regsgebied van die Stadsraad van Koster, ge make it bilingual and modernise the said scheme wysig word deur die genoemde skema te konsolideer, metriseer, tweetalig te maak en te moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Koster and are open for inspection at all Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Koster en is beskikbaar reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Koster Townplanning Hierdie wysiging staan bekend as Koster dorpsbeplanning Scheme, 1980 skema, 1980 PB Vol 2 PB Vol 2 Administrators Notice December; 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 WOLMARANSSTAD AMENDMENT SCHEME 1/9 WOLMARANSSTAD WYSIGINGSKEMA 1/9 qt is hereby notified in terms of section 3601 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel ToWn planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Administrator has approved the amendment of Wolma Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur [ ransitad Townplanning Scheme 1, 1963 as far as it goedgekeur het dat Wolmaransstad dorpsaanlegskema 1, applies to the area of jurisdiction of the Town Council of 1963, vir sover as wat dit van toepassing is op die Wolmaransstad, to consolidate, metricate, make it bilm regsgebied van die Stadsraad van Westonaria, gewysig gual and modernise the said scheme word deur die genoemde skema te konsolideer, metri seer, tweetalig te maak en te moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Wolmaransstad and are open for in 5pection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Wolmaransstad en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Wolmaransstad Town Hierdie wysiging staan bekend as Wolmaransstad planning Scheme 1980 dorpsbeplanningskema, 1980 PB Vol 2 PB Vol 2, Administrateurskennisgewing Desember 1981 _ Administrators Notice December, 1981 ZEERUST WYSIGINGSKEMA 1/13 ZEERUST AMENDMENT SCHEME 1/11 I Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 1t is hereby notified in terms of section 360) of the 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Zeerust het dat Zeerustdorpsbeplanningskema 1, 1958, vir sover Town planning Scheme I 1958 as far as it applies to the as wat dit van toepassing is op die regsgebied van die area of jurisdiction of the Town Council of Zeerust, to Stadsraad van Zeerust gewysig word deur die genoemde

12 4186 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 consolidate, metricate, make it bilingual and modernise skema te konsolideer metriseer, tweetalig te maak en te the said scheme moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Zeerust and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Zeerust en is beskik at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Zeerust Townplanning Hierdie wysiging staan bekend as Zeerustdorpsbeplan Scheme, 1980 ningskema, 1980 PB Vol 2 PB Vol 2 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 WESTONARIA AMENDMENT SCHEME 25 WESTONARIA WYSIGINGSKEMA 25 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeu Westonaria Townplanning Scheme as far as it het dat Westonaria dorpsaanlegskema I, 1949, vir sover a applies to the area of jurisdiction of the Town Council of Wit dit van toepassing is op die regsgebied van di Westonaria, to consolidate, metricate, make it bilingual Stadsraad van Westonaria, gewysig word deur die ge and modernise the said scheme noemde skema te konsolideer, metriseer, tweetalig te maak en te moderniseer Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Plaaslike Bestuur, and the Town Clerk, Westonaria and are open for inspec Pretoria en die Stadsklerk Westonaria en is beskikbaar lion at all reasonable times vir inspeklie op alfe redelike tye This amendment is known as Westonaria Townplan Hierdie wysiging staan bekend as Westonariadorpsning Scheme, 1981 beplanningskema, 1981 Pt Vol 3 PB Vol 3 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 SANDTON AMENDMENT SCHFMP 207 SANDTONWYSIGINGSKEMA 207 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Administrator has approved the amendment of Sandton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur r_ Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Portion het dat Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, gewysig 10 (a portion of Portion 2) of Lot 43, Sandown Township word deur die hersonering van Gedeelte 10 (n gedeelte van from "Residential 1" with a density of "One dwelling per Gedeelte 2) van Lot 43, dorp Sandown, van "Residensieel m2" to "Residential 3, Height Zone 4", subject to 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot certain conditions "Residensieel 3, Hoogtesone 4", onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Sandton, and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Sandton en is at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysiging Scheme 207 skema 207 PB H207 PB H207 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 686 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 686 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, betrator has approved the amendment of Pretoria Townplan kend gemiak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pre ning Scheme 1974 by the rezoning of Portion 1 of Erf 1689 toriadorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die

13 L1, _ PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER PretoriaNorth, from "Special Residential" with a density of hersonering van Gedeelte 1 van Erf 1689, Pretoria Noord, "One dwelling per err to "Special Residential" with a den van "Spesiale Woon" met n digtheid van "hen woonhuis per sity of "One dwelling per m2" _ err tot "Spesiale %ion" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB PB 4923H686 n Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desem her 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 315 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 315 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, ator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat lanning Scheme 1979 by the rezoning of Lots 921 and 922 Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 gewysig word airland Township from "Residential 1" with a density of deur die hersonering van Lotte 921 en 922 dorp Fairland, van One dwelling per m2" and "One dwelling per "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" respectively to "Residential l with a density of "One m2" en "Een woonhuis per in" respektiewelik tot dwelling per m2" "Residensiea I" met n digtheid van "Een woonhuis per m2", Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is betion at all reasonable times, skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging Scheme 315 skema 315, PB 4922H315 PB 4922H315, Administrators Notice 1832 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME Em December, 1/ Administrateurskennisgewing Desember 1981 RANDFONTEINWYSIGINGSKEM A 1/38 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(I) 111planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1965, trator has approved the amendment of Randfontein Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1, 1948 by the addition of the following pro Randfonteindorpsaanlegskema I, 1948 gewysig word deur visions to Clause 23(a): die byvoeging van die volgende voorbehoudsbepaling tot klousule 23(a): "(vi) On Erven 397 up to and including 400, 460, 461, 521, 522, 580 up to and including 583, 64 1, 642, 643, 702, 703, 751, "(vi) Op Erwe 397 tot en met 400, 460, 461, 521, 522, , 799 up to and including 802, 860 up to and including 863, tot en met 583,641, 642, 643, 702, 703, 751, 752, 799 tot en 920 up to and including 923, 980 and 981, Randgate Town met 802, 860 tot en met 863, 920 tot en met 923, 980 en 981, ship, buildings erected for general business purposes may dorp Randgate, mag geboue wat vir algemene besigheidshave a coverage of 90 %" doeleindes opgerig word, in dekking van 90 olo he / Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Randfontein and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Randfontein en is beskik i tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Randfontein Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randfontein wysiging Scheme 1/38 skema 1/38 PB PB irmr Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 447 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 447 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965,

14 1 1 1 disposal ( 4188 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1979 by the rezoning of Erven 661 and 662 Johannesburgdorpsbeplanningskema 1979 gewysig word Forest hill from "Residential 4" with a density of "One dwel deur die hersonering_yan Erwe 661 en 662, Forest Hill vanaf ling per err to "Residential 1" with a density of "One dwel "Residensieel 4" met n digtheid van "Een woonhuis per err ling per 500 ml" tot "Residensieel I" met n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging Scheme 447 skema 447 PB 4922H447 PB Administrators Notice December, 1981 Adinihistrateurskennisgewing December 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships lagevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Monumentpark Extension 7 Townshin to be Administrateur hierby die dorp Monumentpark Uitbreiding 7 an approved township subject to the conditions set out in the tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK DEUR MADE BY SOUTH AFRICAN PERMANENT DEVE SOUTH AFRICAN PERMANENT DEVELOPMENT LOPMENT CORPORATION LIMITED UNDER THE CORPORATION LIMITED INGEVOLGE DIE BEPA PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWN LINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN SHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ES NING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM N TABLISH A TOWNSHIP ON REMAINDER OF POR DORP TE STIG OP RESTANT VAN GEDEELTE 13 VAN TION 13 OF THE FARM WATERKLOOF 378JR DIE PLAAS WATERKLOOF 378JR PROVINSIE PROVINCE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I STIGTINGSVOORWAARDES (I) Name (I) Naam The name of the township shall be Monumentpark Exten Die naam van die dorp is Monumentpark Uitbreiding 7 el sion 7 (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge The township shall consist of erven and streets as indicated mene Plan LGA 2576/80 on General Plan SGA 2576/80 (3) Storm waterdreinering en straatbou (3) Stormwater drainage and street construction (a) Die dorpseienaar moet aan die plaaslike bestuur n ge (a) The township owner shall submit to the local authority detailleerde skema volledig met planne, deursnee en for its approval a detailed scheme complete with plans, spesifikasies, opgestel deur n siviele ingenieur wat deur sections and specifications, prepared by a civil engineer die plaaslike bestuur goedgekeur is, vir die opgaar en I approved by the local authority, for the collection and afvoer van stormwater deur die hele dorp deur middel of stormwater throughout the township by van behoorlik aangelegde werke en vir die aanle, teer means of properly constructed works and for the con macadamisering, beranding en kanalisering van die struction, tarmacadamising; kerbing and channelling of strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige the streets therein together with the provision of such keermure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir retaining walls as may be considered necessary by the goedkeuring voorle Die skema moet voorsiening maak local authority The scheme shall provide for the catch vir die opvang van stormwater in opvangputte van waar ment of stormwater in catchpits whence it shall be dit weggevoer moet word in waterdigte pype van duurdrained off in watertight pipes of durable material, ap same materiaal, deur die plaaslike bestuur goedgekeur, proved by the local authority, in such a manner that op so n wyse dat die water op geen wyse sal opgaar of water will in no way dam up or infiltrate on or near the insypel op of naby die oppervlakte van die grond nie surface of the ground No asbestos cement pipes shall Geen asbessementpype word toegelaat nie Verder be allowed Furthermore, the scheme shall indicate moet die skema die roete en helling aandui deur middel

15 ) PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER F the route and gradient by which each erf gains access waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat 4 to the street on which it abuts verkry (b) The township owner shall, immediately after the (b) Die dorpseienaar moet onmiddellik nadat die skema, scheme has been approved by the local authority, carry deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, die skema op out the scheme at own expense on behalf and to the sa eie koste namens en tot bevrediging van die plaaslike tisfaction of the local authority, under the supervision bestuur, onder toesig van n siviele ingenieur deur die of a civil engineer approved by the local authority plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandtenance of the streets to the satisfaction of the local houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike authority until the streets have been constructed as set bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) out in subclause (b) gebou is (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die authority shall be entitled to do the work at the cost of plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die the township owner dorpseienaar te doen (4) Endowment (4) Begiftiging Payable to the Transvaal Education Department Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement The township owner shall, in terms of the provisions of sec Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel on 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi 63(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, ance, 1965, pay a lump sum endowment for educational pur 1965, aan die Transvaalse Ondenvysdepartement as begiftig oses to the Transvaal Education Department on the land ing vir onderwysdoeleindes n globale bedrag op die grond alue of special residential land in the township, the extent of waarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, waarvan which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenigvuldig met number of special residential erven in the township die getal spesiale woonerwe in die dorp The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die bepal provisions of section 74(3) and such endowment shall be ings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar in payable in terms of the provisions of section 73 of the said Or gevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon dinance nansie (5) Disposal of existing conditions of title (5) Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die minerals, but excluding: voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesonderd: (a) The following servitude which affects Ed 1376 and a (a) Die volgende serwituut wat slegs Erf 1376 en n straat street in the township only: in die dorp iaak: "Kragtens Notariele Akte no 132/57 S is die reg aan "Kragtens Notariele Akte no I 32/57S is die reg aan Elektrisiteitsvoorsieningskommissie verleen om elektri Elektrisiteitsvoorsieningskommissie verleen om elektri siteit oor die hierin vermelde eiendom te vervoer te same met bykomende regte en onderhewig aan kondisies soos meer volledig sal blyk uit gesegde Akte en Kaart waarvan hieraan geheg is" siteit oor die hierin vermelde eiendom te vervoer te same met bykomende regte en onderhewig aan kondi sies soos meer volledig sal blyk uit gesegde Akte en Kaart waarvan hieraan geheg is" (b) The following right which will not be passed on to the (b) Die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oorerven in the township gedra sal word nie: "Geregtig tot n reg van weg 3,15 m wyd langs die ge "Geregtig tot n reg van weg 3,15 m wyd langs die gesegde lyn BE aangetoon op gesegde kaart SG no A segde lyn BE aangetoon op gesegte Kaart SG no 2316/39 oor gesegde Gedeeltes 39 en 40" A2316/39 oor gesegde Gedeeltes 39 en 40" (c) The following servitude which affects Erf 1375 and (c) Die volgende serwituut wat slegs Erf 1375 en strate in streets in the township only: die dorp raak: r "Onderhewig aan n reg van weg 3,15 m wyd ten gunste "Onderhewig aan n reg van weg 3,15 m wyd ten gunste 1 van Gedeeltes 38, 39 en 40 van gesegde Gedeelte 13 van Gedeeltes 38, 39 en 40 van gesegde Gedeelte 13 (voorheen Gedeelte G), soos respektiewelik getrans (voorheen Gedeelte `G), soos respektiewelik getranporteer onder Aktes van Transport nos 19825/1941, sporteer onder Aktes van Transport nos 19825/1941, 19826/1941 en 19827/1941, langs die lyn BE soos aange 19826/1941 en 19827/1941, langs die lyn B E soos aange toon op die Kaart SG no A2316/1939 van gesegde toon op die Kaart SG no A2316/1939 van gesegde Gedeelte 38, geheg aan gesegde Akte van Transport Gedeelte 38, geheg aan gesegde Akte van Transport no 19825/1941, gedateer 8 November 1941" no 19825/1941, gedateer 8 November 1941" I die Erf for Municipal plaaslike Purposes (6) Erf 1376 shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township owner as a park (6) Erf vir munisipale doeleindes Erf 1376 moet deur en op koste van die dorpseienaar aan bestuur as n park oorgedra word (7) Access (7) Toegang No ingress from Provincial Road P361(N) to the township and no egress to Provincial Road P36 1(N) from the township shall be allowed Geen ingang van Provinsiale Pad P361(N) tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad P361(N) word toegelaat nie

16 4190 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 (8) Erection offence or other physical barrier (8) Oprigting van heining of ander fisiese versperring The township owner shall at its own expense, erect a fence Die dorpseienaar moet op eie koste n heining of ander fi or other physical barrier to the satisfaction of the Director, siese versperring oprig tot bevrediging van die Direkteur, Transvaal Road Department, as and when required by him to Transvaalse Paaiedepartement, soos en wanneer deur horn do so and the township owner shall maintain such fence or versoek om dit te doen, en die dorpseienaar moet sodanige physical barrier in good order and repair until such time as heining of fisiese versperring in n goeie toestand hou tot tyd this responsibility is taken over by the local authority: Pro en wyl hierdie verantwoordelikheid deur die plaaslike bestuur vided that the township owners responsibility for the mainte oorgeneem word; Met dien verstande dat die dorpseienaar se nance thereof shall cease when the local authority takes over verantwoordelikheid vir die instandhouding daarvan verval the responsibility for the maintenance of the streets in the sodra die plaaslike bestuur die verantwoordelikheid vir die in township standhouding van die strate in die dotp oorneem (9) Acceptance and disposal of stormwater (9) Ontvangs en versorging van stormwater The township owner shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaar moet die dreinering van die dorp so reel township to fit in with that of Road P361(N) and for the ac dat dit inpas by die van Pad P361(N) en vir die ontvangs en ceptance and disposal of the stormwater running off or being versorging van die stormwater wat van die genoemde pad af diverted from the said road Should the drainage system of loop en afgelei word Indien die dreineringskema van die bo the abovementioned road, now or in the future, in the opi genoemde pad nou of in die toekoms, volgens die mening van nion of the Controlling Authority become too small to take die Beherende Gesag, te klein word om die vergrote volume the increased volume of stormwater caused by the establish stormwater te neem, wat as gevolg van dorpstigting veroor ment of the township, the township owner shall be respon saak word, sal die dorpseienaar verantwoordelik wees vir die sible for the cost of installing an enlarged drainage system for koste van installering van n vergrote dreineringstelsel vir die! the road pad (10) Fulfilment of requirements of the Controlling Authority (10) Nakoming van vereistes van die Beherende Gesag betrefregarding road reserves The township owner shall satisfy the Controlling Authority regarding the fulfilment of its conditions fende padreserwes Die dorpseienaar moet die Beherende Gesag tevrede stel betreffende die nakoming van sy voorwaardes (11) Demolition of buildings (11) Sloping van geboue The township owner shall at its own expense cause all Die dorpseienaar moet op eie koste alle geboue gelee buildings situated within the building line reserves, side binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike spaces or over common boundaries to be demolished to the grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur satisfaction of the local authority when required by the local wanneer die plaaslike bestuur dit vereis authority to do so (12) Opvalling en dreinering van uitgrawings (12) Filling and drainage of excavations Die dorpseienaar moet op eie koste alle uitgrawings in die The township owner shall at its own expense fill and drain straatreserwes opvul en dreineer tot bevrediging van die all excavations in the street reserves to the satisfaction of the plaaslike bestuur local authority (13) Voorkomende maarreels (13) Precautionary measures Die dorpseienaar moet op eie koste die nodige reelings met The township owner shall at its own expense make the ne die plaaslike bestuur tref om te verseker dat: cessary arrangements with the local authority to ensure that: (a) water nie toegelaat word om op te gaar of in te sypel by (a) water is not allowed to darn up or infiltrate at or near of naby die oppervlakte van die grond nie en dat die the surface of the ground and that the township area is dorpsgebied behoorlik gedreineer word; properly drained; (b) slote of uitgrawings vir fondamente, water en riool (b) trenches and excavations for foundations, water and pype, kabels of vir enige ander doeleindes wat ook al drainage pipes, cables or for any other purpose what behoorlik met klam grond in lae van hoogstens 20 cm soever are properly refilled with damp soil in layers not dik opgevul en vasgeslaan word om die insypeling van thicker than 20 cm and compacted to prevent the infil water te voorkom; en [ration of water; and (c) die gebruik van plofstowwe vir the grawe van slote of (c) the use of explosives for digging trenches for laying enige uitgrawings vir die le van pype, kabels, ens, sover pipes, cables, etc, is avoided as far as possible moontlik vermy word (14) Restriction of alienation of Erf 1375 (14) &perking op vervreemding van Erf 1375 The township owner shall not alienate Erf 1375 until the fol Die dorpseienaar mag nie Erf 1375 vervreem tot tyd en wyl lowing servitude has been cancelled to the satisfaction of the die volgende serwituut tot bevrediging van die Administra Administrator: teur gekanselleer is nie: "Onderhewig aan n reg van weg 3,15 meter wyd ten gunste "Onderhewig aan n reg van weg 3,15 meter wyd ten gunste van Gedeeltes 38, 39 en 40 van gesegde Gedeelte 13 (voor van Gedeeltes 38, 39 en 40 van gesegde Gedeelte 13 (voorheen Gedeelte `G), soos respektiewelik getransporteer onder heen Gedeelte G), soos respektiewelik getransporteer onder Aktes van Transport nos 19825/1941, 19826/1941 en Aktes van Transport nos 19825/1941, 19826/1941 en 19827/1941, langs die lyn B E soos aangetoon op Kaart SG 19827/1941, langs die lyn B E soos aangetoon op Kaart S G No A 2316/1939 van gesegde Gedeelte 38, geheg aan gesegde No A2316/1939 van gesegde Gedeelte 38, geheg aan gesegde Akte van Transport No 19825/1941, gedateer 8 November Akte van Transport No , gedateer 8 November

17 I PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAA RDES (1) Conditions imposed by the Administrator in terms of the (1) Voorwaardes opgem deur die Administrateur kragtens die provisions of Ordinance 25 of 1965 bepalings van Ordonnansie 25 van 1965 The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is ondenvorpe aan die voorconditions indicated imposed by the Administrator in terms waardes soos aangedui opgele deur die Administrateur inge of the provisions of the Townplanning and Townships Ordi volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning nance, 1965 en Dorpe, 1965 (a) All erven with the exception of the erf mentioned in (a) Alle erwe met uitsondering van die erf genoem in klou clauk 1(6) stile 1(6) (i) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in fa (i) Die erf is onderworpe aan n senvituut 2 m breed, your of the local authority, for sewerage and vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten other municipal purposes, along any two bounda gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee lies other than a street boundary, if and when re grense uitgesonderd n straalgrens, indien en wanquired by the local authority: Provided that the neer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien local authority may dispense with any such servi verstande dat die plaaslike bestuur van enige sotude danige serwituut mag afsien (ii) No building or other structure shall be erected (ii) Geen gebou of ander struktuur mag binne die within the aforesaid servitude area and no large voornoemde senvituutgebied opgerig word nie en rooted trees shall be planted within the area of geen grootwortelbome mag binne die gebied van such servitude or within 2 m thereof sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (iii) The local authority shall be entitled to deposit (iii) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige matetemporarily on the land adjoining the aforesaid riaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die servitude such material as may be excavated by it aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige during the course of the construction, mainte rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by nance or removal of such sewerage mains and volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to other works as it in its discretion may deem ne plaas op die grond wat aan die voornoemde ser cessary and shall further be entitled to reasonable wituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geaccess to the said land for the aforesaid purpose; regtig tot redelike toegang tot genoemde grond subject to any damage done during the process of vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan the construction, maintenance or removal of such dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat sewerage mains and other works being made gedurendedie aanleg, onderhoud of verwydering good by the local authority van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (b) Erven 1344, 1353 and 1362 (b) Erwe 1344, 1353 en 1362 The erf is subject to a servitude for municipal purposes Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale in favour of the local authority, as indicated on the doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op general plan die algemene plan aangedui (2) Conditions imposed by the controlling authority in terms of (2) Voorwaardes opgele deur die Beherende Gesag kagtens Act 21 of 1940 Wet 21 van 1940 In addition to the conditions set out above, the erven men Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit, is die erwe tioned hereunder shall be subject to the conditions indicated, hieronder genoem onderworpe aan die voorwaardes soos imposed by the Controlling Authority in terms of Act 21 of aangedui opgele deur die Beherende Gesag ingevolge Wet van 1940 III (a) Erwe 1373 tot 1375 (a) Erven 1373 to 1375 (i), Uitgesonderd die fisiese versperring soos vereis (i) With the exception of the physical barrier re deur die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartequired by the Director, Transvaal Road Depart ment, of enige ander noodsaaklike stormwaterment, or any other essential stormwater drainage dreineringstruktuur mag geen gebou, struktuur of structure, no building, structure or anything at enigiets wat aan die grond verhonde is, al maak [ached to the land, even though it does not form dit nie n deel van daardie grond uit nie, opgerig part of that land, may be erected or anything laid word of enigiets onder of benede die grond mag or constructed under or beneath the ground aangele of gele word binne n afstand van 16 m within a distance of 16 m of the boundary of the van die grens van die erf aangrensend aan Fad erf abutting on Road P361(N), and no alteration P361(N) of nie, en geen verandering of toevoeg or addition may be made to any existing structure ing tot enige bestaande struktuur of gebou wat or building situated within such boundary without binne sodanige afstand van sodanige grens gelee the written consent of the Controlling Authority is, mag sonder die skriftelike toestemming van die Beherende Gesag aangebring word nie III (ii) Ingress to and egress from the erf shall not be al (ii) Ingang tot en uitgang van die err word nie toege lowed along the boundary of the erf abutting on laat fangs die grens van die erf aangrensend aan Road P36 1(N) Pad P36 1(N) nie (iii) Unless the written consent of the Controlling (iii) Tensy die skriftelike toestemming van die_behe authority has been obtained, the erf shall be used rende Gesag verkry is mag die erf slegs vir spe side woondoeleindes gebruik word for special residential purposes only

18 PROVINCIAL GAZE I 1E, 30 DECEMBER, 1981, (b) Erf 1376 (b) Erf 1376 (i) With the exception of the physical barrier re (i) Uitgesonderd die fisiese versperring soils vereis quired by the Director, Transvaal Roads Depart deur die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, or any other essential stormwater drainage ment, of enige _ander noodsaaklike stormwater 4 structure, no building, structure or anything at dreineringstruktuur mag geen gebou, struktuur of lathed to the land, even though it does not form enigiets wat aan die grond verbonde is, al rhaak dit part of that land, may be erected or anything laid nie n deel van daardie grond uit nie, opgerig or constructed under or beneath the ground word of enigiets onder of benede die grand mag within a distance of 16 m of the boundary of the aangele of gel8 word binne n afstand van 16 m erf abutting on Road P36 I(N) and no alteration van die grens van die erf aangrensend aan Pad or addition may be made to any existing structure P361(N) of nie, en geen verandering of toevoegor building situated within such boundary without ing tot enige bestaande struktuur of gebou wat the written consent of the Controlling Authority binne sodanige afstand van sodanige grens gele8 1 is, mag sonder die skriftelike toestemming van die Beherende Gesag aangebring word nie (ii) Ingress to and egress from the erf shall not be allowed along the boundary of the erf abutting on (ii) Ingang tot en uitgang van die erf word nie toege Road P361(N) laat langs die grens van die erf aangrensend aan pad P361(N) nie (iii) Unless the written consent of the Controlling (iii) Tensy die skriftelike toestemming van die Behe Authority has been obtained the erf shall be used rende Gesag verkry is mag die erf slegs vir parkfor the purposes of a park only doeleindes gebruik word Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 419 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 419 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning nance, 1965, declares that he has approved an amendment en Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n wysi scheme, being an amendment of Pretoria Townplanning ging van Pretoria dorpsbeplanningskema 1974, wat uit Scheme 1974, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Monument Park Uitbreiding 7 township of Monument Park Extension t bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikall reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysigingskema Scheme PB 4923H419 PB 4923H419 Administrators Notice December, 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP Administrateurskennisgewing Desember 1981 a11 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP _ In terms of section 69 of the Town Planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan shipsning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administra Administrateur hierby die dorp Noordheuwel Uitbreiding 6 tor hereby declares Noordheuwel Extension 6 Town to tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes be an approved township subject to the conditions set out in uiteengesit in die bygaande Bylae the Schedule hereto P B PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY THE TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN DEUR DIE STADSRAAD VAN KRUGERSDORP INGE NING ANIYTOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PER VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE A MISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE ill 268 OF THE FARM PAARDEPLAATS I I7IQ PRO STEMMING OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 268 VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED VAN DIE PLAAS PAARDEPLAATS 177IQ PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWA A RDES (1) Name (I) Naam The name of the township shall be Noordheuwel Extension 6 Die naam van die dorp is Noordheuwel Uitbreiding 6 t 4

19 1 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER III (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algeon General Plan SGA 1914/79 mene Plan LGA (3) Endowment (3) Begiftiging Payable to the Transvaal Education Department Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartment n begiftiging vir onderwysdoeleindes betaal op die grondwaarde van spe siale woonerwe in die dorp, die grootte waarvan bereken moet word deur 48,08 m2 te vennenigvuldig met die getal spe siale woonerwe in die dorp The township owner, shall, in terms of the provisions of section 63(l)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the number of special residential erven in the township Betaalbaar aan die Transvaalse Ondenvysdepartement: The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalprovisions of section 74(3) and such endowment shall be ings van artikel 74(3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanpayable in terms of the provisions of section 73 of the said Or ning en Dorpe, 1965, en sodanige begiftiging is betaalbaar dinance kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon nansie (4) Disposal of existing conditions of title (4) Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and _Age erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die minerals voorbehoud van die regte op minerale (5) Land for municipal purposes Erven 2233, 2234 and 2235 shall be reserved as parks Erwe (5) Grond vir tnunisipale doeleindes 2233, 2234 en 2235 moet as Parke voorbehou word 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soos aangedui opgele deur die Administrateur ingeconditions as indicated imposed by the Administrator in volge Ordonnansie 25 van 1965 terms of Ordinance 25 of 1965 (I) Alle erwe met uitsondering van die genoem in Klousule (5 ) (1) All erven with the exception of those mentioned in clause (5) (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste (a) The erf is subject to a servitude, 2 in wide, in favour of van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgethe local authority, for sewerage and other municipal sonderd n straatgrens, soos deur die plaaslike bestuur purposes, along any two boundaries other; than a street bepaal: met dien verstande dat die plaaslike bestuur van boundary as determined by the local authority: pro enige sodanige serwituut mag afsien vided that the local authority may dispense with any such servitude (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen (b) No building or other structure shall be erected within grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige the aforesaid servitude area and no largerooted trees serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant shall be planted within the area of such servitude or word nie within 2 m thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit tempo deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings material as may be excavated by it during the course of en ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag the construction, maintenance or removal of such se tydelik te plans op die grond wat aan die voornoemde werage mains and other works as it, in its discretion serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur gereg may deem necessary and shall further be entitled to tig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die L / III reasonable access to the said land for the aforesaid pur voornoemde doel; onderworpe daaraan dat die plus pose subject to any damage done during the process of like bestuur enige skade vergoed wat gedurende die the construction, maintenance or removal of such se aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolwerage mains and other works being made good by the hoofpypleidings en ander werke veroorsaak word local authority (2) Erven 2104, 2128 and 2219 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan (3) Erven 2187, 2188, 2204 and 2205 The erf is subject to a servitude for road purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan On submission of a certificate from the local authority to the Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer re quired, this condition shall lapse (2) Erwe 2104, 2128 en 2219 Die erf is onderworpe aan n senvituut vir munisipale doel eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge mene plan aangedui (3) Erwe 2187, 2188, 2204 en 2205 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir paddoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui By die indiening van n sertifikaat van die plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes wat aandui dat die serwituut nie meer benodig word nie, verval hierdie voorwaarde

20 C 4194 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 f Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 9 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 9 4 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings section 890) of the Town planning and Townships Ordi van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, declares that he has approved an amendment Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n wysiging van scheme, being an amendment of Krugersdorp Townplanning Krugersdorp dorpsbeplanningskema 1980, wat uit dieselfde Scheme 1980, comprising the same land as included in the grond as die dorp Noordheuwel Uitbreiding 6 bestaan, goed township of Voordheuwel Extension 6 gekeur het i Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is belion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Krugersdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysiging Scheme 9 skema 9 PB 49218H9 PB 492 I8H9 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PERT URBAN AREAS AMENDMENT SCHEME 45 BUITESTEDELIKE GEBIEDE WYS1GINGSKEMA 45 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 b planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, error occurred in PedUrban Areas Amendment Scheme 45 bekend gemaak dat nademaal n font in Buitestedelike Gethe Administrator has approved the correction of the scheme biede Wysigingskema 45 ontstaan het, het die Administrateur by the substitution for the expression "Secretary, Transvaal goedgekeur dat die bogenoemde skema gewysig word deur Board for the Development of Peri Urban Areas" of the expression "Secretary Health Committee of Secunda" in the die uitdrukkitl"sekretaris Transvaalse Raad vir die Ontwik keling van Buitestedelike Gebiede" te vervang met die uitsecond paragraph of Administrators Notice 1476 dated 28 drukking "Sekretaris, Gesondheidskomitee van Secunda" in October 1981 die tweede paragraaf van Administrateurskennisgewing 1476 PB van 28 Oktober 1981 Administrators Notice December, 1981 SANDTON AMENDMENT SCHFMF 46 PB Administrateurskennisgewing Desember 1981 SANDTON WYSIGINGSREMA 46 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal n fout in Sandtonwysigingerror occurred in Sandton Amendment Scheme 46 the Admi skema 46 ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur nistrator has approved the correction of the scheme by dat die bogenoemde skema gewysig word deur (a) deleting the words "the boundary of where it appears (a) die woorde "the boundary or te skrap waar dit in para for the first time in paragraph 4(c)(iii) on sheet 7 of 12 graaf 4(c)(iii) van die Engelse teks van vel 7 van 12 velle sheets of Annexure 221 to the Scheme; and van Bylae 221 tot die skema die eerste keer voorkom; en (b) the substitution for Map 3 of a new Map 3 (b) Kaart 3 te vervang met n nuwe Kaart 3 PB PB H46 t, Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 594 PRETORIA STREEKWYSIGINGSKEMA 594 \oil It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, error occurred in Pretoria Region Amendment Scheme 594 bekend gemaak dit nademaal n fout in PretoriaStreek Wythe Administrator has approved the correction of the scheme sigingskema 594 ontstaan het, het die Administrateur goedge by the substitution of Annexure number A33 for Annexure keur dat die bogenoemde skema gewysig word deur Bylae number A31 nommer A31 te vervang met Bylae nommer A33 PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 331 SANDTONWYSIGINGSKEMA 331 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965,

21 / PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER error occurred in Sandton Amendment Scheme 331 the Ad bekend gemaak dat nademaal n Pout in Sandton Wysiging ministrator has approved the correction of the scheme by skema 331 ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bogenoemde skema gewysig word deur (a) the substitution for the oararraohs 4(a)(iii), 4031(iii) and (a) paragrawe 4(a)(iii), 4(b)(iii) en 4(c)(iii) deur die volgende 4(c)(iii) of the following expression: "Ingress to and uitdrukking te vervang: "Ingang tot en uitgang van die egress from the erf shall be restricted to the boundary erf moet tot die greris van die erf aangrensend aan die of the erf abutting on the service road": and dienspad beperk word"; en (b) the substitution for Map 3 of a new Man 3 (b) deur Kaart 3 te vervang met n nuwe Kaart 3 PB PB I6H331 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 REGULATIONS GOVERNING THE TRANSVAAL REGULASIES INSAKE DIE TRANSVAALSE GEMEEN JOINT MUNICIPAL ANNUITY AND GRATUITY SKAPLIKE MUNISIPALE JAARGELD EN GRATIFI FUND: AMENDMENT KASIEFONDS: WYSIGING LIn terms of section 79quat of the Local Government Ordi ingevolge artikel 79quat van die Ordonnansie op Plaaslike nance 1939, (Ordinance 17 of 1939), the Administrator he Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), wysig die Adminis reby amends the Regulations governing the Transvaal Joint trateur hierby die Regulasies insake die Transvaalse Gemeen Municipal Annuity and Gratuity Fund, promulgated by Ad skaplike Munisipale Jaargeld en Gratifikasiefonds, afgekon ministrators Notice 550 of 25 May 1970, with effect from 1 dig by Administrateurskennigewing 550 van 25 Mei 1970, met January 1982, by the substitution for paragraph (b) of regula ingang van 1 Januarie 1982, deur paragraaf (b) van regulasie tion 30(1) of the following paragraph: 30(1) deur die volgende paragraaf te vervang: hi "(b) an amount equal to eighteen thirteenths of the contri "(b)n bedrag wat gelyk is aan agtien dertiendes van die by butions paid by the members in terms of regulation 28(I);" draes wat ingevolge regulasie 28(1) deur lede betaal is;" PB PB 3463 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 INCREASE IN THE WIDTH OF THE ROAD RESERVE VERB REDING VAN DIE PADRESERWE VAN OPEN OF PUBLIC ROAD P58 I: DISTRICT OF BRAKPAN BARE PAD P58 1: DISTRIK BRAKPAN In terms of the provisions of section 3 of the Road Ordi I ngevolge die bepalings van artikel 3 van die Padordonnannance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), the Administrator he sie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), vermeerder die Admin reby increases the width of the reserve of public road P58 I to istrateur hierby die breedte van die padreserwe van openbare varying widths over the properties as indicated on the ap pad P58I na wisselende breedtes oor die eiendomme soos pended plan RMT No R21/75, with appropriate co ordi aangetoon op die meegaande plan RMT No R21/75, met nates of the boundary beacons toepaslike koordinate van die grensbakens The extent of the increase in the width of the reserve of the Die omvang van die vermeerdering van die padreserwe van road is indicated on the aforesaid plan the original of which is gemelde pad word op voormelde plan aangetoon die oora kept in the office of the Registrar of Mining Titles, Johannes spronklike waarvan gehou word in die kantoor van die Regisburg, and of which copies are held in the offices of the Direc trateur van Mynbriewe, Johannesburg en waarvan afskrifte tor of Roads, Provincial Buildings, Church Street West, Pm gehou word in die kantore van die Direkteur van Paaie, Pro toria and the Mining Commissioner Johannesburg vinsialegebou, Kerkstraatwes, Pretoria, en die Mynkommis saris, Johannesburg In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of sec tion 5 A of the said Ordinance, it is hereby declared that Ooreenkomstig die bepalings van subartikel (2) en (3) vanboundary beacons have been erected to demarcate the land artikel 5 A van gemelde Ordonnansie word hierby verklaar taken up by the aforesaid road dat grensbakens opgerig is om die grond wat deur voormelde ) pad in beslag geneem word, of te merk Executive committee resolutions 1714 dated 28 October, 1980 and 1061 dated 19 June, 1978 Uitvoerende komiteebesluite 1714 van 28 Oktober 1980 en, Reference: DPI 1 23/66/P van 19 Junie 1978 Verwysing: DPH 23/66/P58 I r

22 4196 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 r ,04 I 1 I i of: i gik 1 RIETFONTOPI 115 IR D37M _ c? T Ng R I RMT 2191 MT I,,,R 2253 * OUTSPAN MAW mod L4RX h I LM le Lel _ rk 0 1 IL iicarnr, RMT 4 3 R Rea R TA Rea Mt RMT 40/72 Reft i 30o,r WITPOORTJE 117 IR 1/53 I 8 s Rem s 4 1 roe coo I 8 (b) 0 ear Miliallitlinitror St A! I 0 i 1/5000 I a I \ RMT 2636/! *2%0004 RIETFONTEIN 115 IR 8 o CD TN ea 21 "stv,, :_ /OUTS PAN RI42 */ 1140 Lea ok; /00 PO P swots 14 I, anlireggh41011 lb 1 a_a : ;0,, t zaalaim a ikhits no), 0 I ttf NrMIT 4 RMT 46/70 IT 0 11 ROO Re} WITPOORTJE 117 1R j 11 ale imo 41:0 a i a 1 I g p o o E00, R17/70 ROE ass Ots 1 I/1000 abits_ VOMLIMINTEIN 641R ill t i METFONTEIN R142 LIIIIMPOORT 113 1R LAO FINAALIPAR 114 IR i I Rim RM7 wifp i it o 1 rfri KEYPLAN 000 Sao PORTION OF ROAD P58 I i e 0/ 1 44 Res "200000" / SCHEDULE OF MINING TITLE AFFECTED RE F No RMT No DESCRIPTION OWNER PERMIT No 1, Ar OPEN PROCLARED LAND i SCHEDULE OF RIGHTS, OTHER THAN MINING TITLE, AFFECTED RE F No RMT No DESCRIPTION OWNER PERMIT S I CENTURY ROAD 2 TELEPHONE LINES GENERAL POST OFFICE RD /68 AGRICULTURE WITH FENCING NAVKOR BEPERK 34 /71 4 PL UNDERGROUND ELECTRIC CABLE TOWN COUNCIL OF BRAKPAN A 76/63 5 RD 321 SOUTH RAND ROAD 6 R12/70 TOWNSHIP RESERVATION II 7 RWB 25013E mm PIPELINE RAND WATER BOARD, 8 610mm RWB PIPELINE RAND WATER BOARD 9 PL OVERHEAD ELECTRIC POWER LINES B U/G CABLES ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION A 122 / PL 1192 Q OF 10 C FT SEWER AND U/G CABLE SERVITUDE TOWN COUNCIL OF BRAKPAN A 137/46 II R 70/72 TOWNSHIP PURPOSES 12 RD 214 PROCLAIMED ELSBLRG ROAD 13 RD 481 HENDRIK POTGIETER ROAD EXTENSION P R S

23 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER _ CO ORDINATES R MT Ng R 29/75 IT LGE MIME ACCORDING TO GROOM SURVEY CONVERSIONS UTIGINCY VIR UEIMOES RESERVER PYI FRODOEROAD PURPOSES BY GENERAL SYSTEM Lo 29 SYSTEM Lo 29 SYSTEM Lo 29 KINNISGEWING PIN ME R 4EACON METRIC IMAM/ CAPE FT ENGLISH FT GNO EFUR )SEER IN STATSNO/RENIT ME PUBLISHED IN GOAANMERTGEZETTE NE No Y CONSTANTS X N V CONSTANTS X Y CONSTANTS X renue SLAM NR 0, , , ,00 DAM PAGE WI L ,04 745,01 L a , , L 49X 68624,34 621,78 L49% , , , ,36 L ,I5 600,95 L , , ea ,04 L , LSI 17 6/4, , , , 09 L ,96 452,23 L , II L ,76 408,51 L53 IT , , 67 L ,57 405,41 L , L ,15 531,79 L , , , 14 /IC I ,74 551, , , L ,96 aesdi L , 35 L ,56 510, , , , 32 L , ,30 L ,76 23 aes, TO 32553, 70 L ,60 476,50 L , , , , 20 L O,20 354,45 L , , , , 73 L ,31 L , , , , 14 L , L , , , , 94 R , , , , , R , , , ,25 348, , , , 07 R ,46 225,44 R , e SI 665, 04 R ,79 1e0,95 R , , ,10 290, , , , , ,33 299, , , , ,42 342, , , , ,26 362, , , , I ,30 359, , , , , 91 L BSA ,56 350,89 L , , , , 63 L ,32 L , , , , 39 R ,54 301, , , , 01 R ,49 338,20 R , , , , 99 lie R ,90 319,91 R , , ,99 R , ,61 R , , , , ,11 402,79 R , , II 32246, 91 R ,57 423,55 R , , , ,17 446,19 R , , , 66 R ,69 654, , , , , 28 R ,63 R , , , , 89 R ,72 813,59 R , , , R , , , , 97 R ,51 466,25 R , , , 1 1 R ,27 442,54 R , , , 32 R ,27 503,62 R ,6/ , , ,79 607,32 R , , , E , , , 37 P ,84 653,20 P65 IT 416,00 28 en,cie , NO k 41 P ,06 R , , 07 P ,20 752, , : , 11 P ,26 663,86 P , , , , 51 R ,56 849, 40 P , , 0? 33056, ,76 13,81 658,86 P , ,12 24 /399, , 10 P ,32 676,06 R , , I, , 19 C ,74 664,47 C , , , sent,e1 628, se 637, , , 71,I R62 A , , , , 47 K , ,02 K ,6T ,I , 94 K , ,60 K , , , , 03 R , , 41 R , , , 16 It K 1S , ,01 1( , , , 137 K , KA , , , 13 K 23 se 177, K , , , 95 K 27 se 127, , 43 K , , ,8I P SITUATED ON THE FARM *THE FIGURE NUMBERED REPRESENTS LAND IN EXTENT APPROX RIETFONTEIN ,L 49 %,1503L 51, L 52, L 53, L 54,K 19, K22 K 23,K27, L59,L 60,161,1 62, 1 63, R 14 2, ft 143, 11144, ft 145, 6746 L64,L 65, L ,L 613, L 66A, C, L 49, L45 4,4452 ha WITPOORTJE ,1 613 A, L 69, RISS, R 156, R 157, R 6 8, R el, R 66, R 65,1164, 463, 11624,K 39,1( 33, 13574,1357, ,654, , li 5I,R 50,2 49, C 6,5485 Na WE FIGUUR GENOMMER SIEN BO, STELVOORGRONO,GROOTONGEVEER SIEN BO * E FIGURE NUMBERED SSE ADQVE _REPRESENTS LAND N ExTENT APPROX Sn_a_r2YE Ha GELEE OP DIE PLAAS(E) SI EN BO MYNDISTRIK VAN SITUATED ON THE FARM(S) SEE ABOVE w MINING DISTRICTOF JOHANNESBURG TRANSVAAL PROVINSIE, UITGEHOU VIP RAIMMELEINDESKRAGTENS ARTIKEL 179 (1) (b)van DIEWETOPMYNREGTE 1467(WETTI520VAN1967 ) PROVINCEOETRANSVAAL RESERVED FOR ROAD PURPOSES IN TERMS OF SECTION175(1)(b)OFTH NGRIGHTS ACT 1567 (ACTM320 OF 967) c e o 60 " " 1 L DIRE RYDER VAN DAME MEN MMISSAIIS f DIRECTOR OF ROADS Mid Comunseentet DATUM/DATE _26 0_7_ luau/ Dm St,ZA_l_!<lak PRS741176

24 4198 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 CORRECTION OF ADMINISTRATORS NOTICE VERBETERING VAN ADMINISTRATEURSKEN 1457 DATED 21 OCTOBER, 1981 NISGEWING 1457 VAN 21 OKTOBER 1981 Administrators Notice 1457 dated 21 October, 1981, is Administrateurskennisgewing 1457 van 21 Oktober hereby corrected by the substitution for the co ordinate 1981 word hiermee verbeter deur die koordinaatwaarde value "XL68_4 558, ,90" where it appears in "XL , ,90" waar dit in die the notice, of the following: kennisgewing voorkom, to vervang met die volgende: XL68 _ 4771, ,14" "XL68 _ 4 771, ,14" Reference: Verwysing: Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF PUBLIC ROADS: DISTRICT OF JOHANNESBURG VERKLARING VAN OPENBARE PAAIE: DISTRIK JOHANNESBURG In terms of the provisions of sections 5 (2) and 3 of the Ingevolge die bepalings van artikels 5 (2) en 3 van die Roads Ordinance 1957, (Ordinance 22 of 1957), the Padordonnansie 1957, ( Ordonnansie 22 van 1957), Administrator hereby declares that public roads with verklaar die Administrateur hierby dat openbare paaie varying widths the general directions and situations of met wisselende breedtes waarvan die algemene liggings en which are shown on the appended plan RMT No R20/81 rigtings aangedui word op die bygaande plan RMT No with appropriate coordinates of the boundary beacons, R20/81 met toepaslike koordinate van die grensbakens, original of which is filed in the office of the Registrar of oorspronklike waarvan geliasseer is in die kantoor van die Mining Titles, Johannesburg, copies of which are held in Registrateur van Mynbriewe, Johannesburg en waarvan the offices of the Director of Roads, Provincial Building, afskrifte gehou word in die kantore van die direkteur van Church Street West, Pretoria and the Mining Commis Paaie, Provinsiale gebou, KerkstraatWes, Pretoria en sioner, Johannesburg, exist within Johannesburg Muni die Mynkommissaris, Johannesburg, bestaan binne cipal area Johannesburg Munisipale gebied In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) section 5A of the said Ordinance it is hereby declared van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hiermee that boundary beacons have been erected to demarcate verklaar dat grensbakens opgerig is om die grond wat the land taken up by the said road adjustment deur voornoemde padreeling in beslag geneem word, of to merk Executive Committee Resolutions 1995 dated 6 November, 1979 and 1558 dated 8 October, 1980 Uitvoerende Komiteebesluite 1995 van 6 November Reference: (1) 1979 en 1558 van 8 Oktober 1980 Verwysing: (1) 0 411

25 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER N R M T Ng R 20/81 0 op ORMONDE Nt 99 /R it Cn v 2 cr 1/442) 0 S I \I t 3 I awkwa Es ModuE t 24 ri% RO :9 / ci \ Lias a,,, / )LL 000 Rah s k 4A t" t 4 1 I 1, e 0 or " Ito of1 POICII I; L M LW La 0 $ 111/47414 ill 1 n _ ot 3 ao 4s _ \ \ I 7 dil Alcr LII a/ i " " LTI S / del& all if " SD 9 r "ollf f 4: 71/41`C 1444 lo e 1 the 1 ti LO eir arc L, o Et 4G 0 43 L 10,011 _ e 00 La 2y " in le 6 " 0 les" 11 CIII tt ic PsIaI0 I, 111

26 4200 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 O OROINATES A reerag le Ground Survey System Lo STS Metres R MT Ng R 20/81 Conlon Y2 0,00 X et= :trip4=1 t: r era r roeto, 921 fon so a as nns anss flee innse was / se a n 44sn 4n s sot n cievausii min/ajar noni Linn) 7946 s Len IS to) ell I) 45 o ear awes er =Fr BIco1204 %tr: 39 " ":" "" " "5""" """ """&" 51" " 4 ans /4 fen in aft cos of44 Its nnsrs fon St an ssancis antar no flatees ant n le4 /3 an sintzn am44 /55441n 0500 n Y Lontro 55 4/4/353 /1400t ase We 0 0/2 "5 51"" :50 5" ann" 5150 " asss o asoa 0110 a /I La 9SW 10 IS es LW *000 LOOS all ;10 an 0/ /0 fa 320 BO 503 / HMI 000,4/ 5915:0 43/ / ,0 La off 3 / SC / / S SS 040 a al 01 San 00 a A 00/0/ Wag 4470 adaf a oa es at 0 0/0 41 a ef f/at win "" En ant OM 01 aaa451 OW SI 00/0101 an a ant of 53N,CS50 ats0s 3010 /55, 54a of Of as 0 Sr I W0S1 /11 SIal de 3570 OS NB ala la 00/ art sood ear ewe ee rreass mere ee nes < seas *sense env person Ise es sr see or se awaits a etas eat ssrarre a rem Jr aer sr rear rot slue :frees ere one sr nasal a ina a err anesa 54 one James as ars )11 antft LI* SSW,30 55 Inn s an, an 7,, 45 Lna It 4 evrirrerserrinin no are as ma lare inn On Lusa o Surface 1 At WO VI AL Ononnennean entente in 0)5 nyan Onnot an nne woo eurronet 3000_all Inn r On rote Intl isno M4L05e Mann) (5) nn lans 041 Ind) env neva nn An en4 MILLI Wan/ 5)05 d 5155) Loom non) wag (In IL 03 W* 00 a inn 4 e0 Crown Alines Ltd S Open Ad:chimed Lone/ 1111, I I I Ulf Faust GLNONN[ R S N0 R0w40unw3Rirwi "grtggr 7z V3 NI 5W =153)We/ GII I 93GURLSNY5056IDI) IF ay Die P//510 t111410atstrtiii Annan)" uao44/44a10 SITUATED ON THElFARAS) """""""""""""""""""4"""" MIMING 0/54/ocr03 ThonvAn PROvir/Sit Un VN PADD0011/nig5KRAGTOIS ARTIN[ OOVANOOEWLTOPMVNRIOTL IPS/1WITN420vAN1967/ PENINCEOFTRANSVAAL, /0 Fop Rose PURPOSESIPITIERMS oistaiwil/41111(blar Ac7 1AcTP(521) OF 1957) \ 9;th14:Pall G or neaps conssueu omuelo JSAVIUp i_ PPS 80/190 _ an/ 1/C41C 155 1_!1 Administrators Notice No December, ESTABLISHMENT OF GOVERNING BODY: TRANSVAAL Administrateurskennisgewing 1846 Desember 1981 CHINESE KUO TING PRIMARY INSTELLING VAN BEHEERRAAD: AND HIGH SCHOOL TRANSVAAL CHINESE KUO TING PRIMARY AND HIGH SCHOOL It is the intention of the Administrator, In terms of section fortyfive of the Education Ordinance, 1953, to Die Administrateur is voornemens om ingevolge arti include the name of the above mentioned school in Part kel vyfen veertig van die Onderwysordonnansie, 1953, (A) of the First Schedule to the said Ordinance die naam van die bogenoemde skool in Deel (A) van die Eerste Bylae tot voornoemde Ordonnansie in to sluit TO In 2624 TO In

27 General Notices PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER Algemene Kennisgewings NOTICE 750 OF 1981 KENNISGEWING 750 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 846 PRETORIA WYSIGINGINGSKEMA 846 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Richway Investments (Proprietary) Limited for kennis dat die eienaar Richway Investments (Proprietary) Li the amendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974 by mited aansoek gedoen het om Pretoria dorpsheplanning rezoning Erf 1117 situated on Jeppe Street and Esselen Street skema, 1974 to wysig deur die hersonering van Erf 1117, gelee Sunnyside township from Use Zone VIII "General Busi aan Jeppestraat en Esselenstraat dorp Sunnyside van Gebruik ness" and Use Zone IV "General Residential" to Use sons VIII Algemene Besigheid en Gebruiksone IV "Alge Zone VIII "General Business" subject to certain condi mene Woon" tot Gebruiksone VIII "Algemene Besigheid" tions ondenvorpe aan sekere voonvaardes The amendment will he known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 846 Further particulars of the scheme are open for Pretoriawysigingskema 846 genoem sal word) le in die kan _ inspection at the office of the Town Clerk Pretoria and at the toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11 de vloer, Me )ffice of the Director of Local Government 11th Floor Me rino Gebou h/v Bosman en Pretoriusstraat: Pretoria en in ino Building, cor Bosnian and Pretorius Streets Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Rag X437 Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 440 Pretoria (1001 at any time melde adres of Privaatsak X437 Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 440 Pretoria 0001 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria 23 Desember 1981 PR H 864 PB 4923H 846 NOTICE 751 OF 1981 KENNISGEWING 751 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 839 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 839 Die Direktcur van Plaaslike Bestuur gee hierby poreen The Director of Local Government gives notice in terms of komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), 1965 (Ordinance 25 of 1965) that application has been made kennis dat die eienaar Goldak Syndications (Proprietary) Li by the owner Goldak Syndications (Proprietary) Limited for mited aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanning the amendment of Pretoria Town planning Scheme 1974 by skema 1974 te wysig deur die hersonering van n deal van Erf rezoning part of Erf 1867, situated on Pretoria Street Silver 1867 geld aan Pretoriastraat dorp Silverton van "Spesiale ton Township, from "Special Residential" with a density of Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Err tot One Dwelling per Err to "Special Business" with a density "Spesiale Besigheid" met n digtheid van "Een woonhuis per Wof "One Dwelling per Erf 10 The amendment will be known as Pretoria Amendment Verder besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pre Scheme 839 Further particulars of the Scheme are open for toriawysigingskema 839 genoem sal word) le in die kantoor inspection at the office of the Town Clerk Pretoria and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur 11 de Vloer, Merino office of the Director of Local Government Ilth Floor, Me Gebou h/v Bosman en Pretoriusstraat Pretoria en in die rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria e kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437 Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover s and the Town Clerk, PO Box 440 P?etoria 0001 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 P Err PEI 4923H 839 NOTICE 752 OF 1981 KENNISGEWING 752 VAN PRETORIA AMENDMENT SCHEME 845 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 845 It is hereby notified in terms of section 46 of the Townplan Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen ning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnasie op that application has been made by the owner Stefane van Zyl Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), for the amendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974 kennis dat die eienaar Stefane van Zyl aansoek gedoen het om by rezoning the Remainder of Erf 1218 situated on Voogdy Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974 te wysig deur die her Avenue Silverton Extension 6 Township from "Special Resi sonering van die Restant van Erf 1218 gelee aan Voogdylaan

28 1 Residential" 1 in 4202 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981, dential" with a density of "One Dwelling per Err to "Special dorp Silverton Uitbreiding 6 van "Spesiale Woon" met n with a density of "One Dwelling per 1000 m2 digtheid van "Een woonhuis per Erf tot"spesiale Woon" met n digtheid van " Een woonhuis per 1000m The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pre Scheme 845 Futher particulars of the scheme are open for toriawysigingskema 845 genoem sal word) le in die kantoor inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 1 I de Vloer, Merino office of the Director of Local Goverment, 11th Floor, Megebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kan rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria toor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the application Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger tyd shall be submitted to the Director of Local Government, in binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenwriting at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 440, Pretoria, 0001 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria 23 Desember 1981 PB 4923H845 PB NOTICE 753 OF 1981 KENNISGEWING 753 VAN 1981 _ PRETORIA AMENDMENT SCHEME 783 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 783 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierbv ooreen section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie o 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (OitIonnansie 25 van 1965), by the owner Erf Een Drie Ses Arcadia (Eiendoms) Beperk kennis dat die eienaar Erf Een Drie Ses Arcadia (Eiendoms) for the amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 1974 Beperk, aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanning iro Erf 1292 situated on Church Street and Beckett Street, skema 1974 tov Erf 1292 gelee aan Kerkstraat en Beckett Arcadia Township by increasing the floor space ratio from I, straat dorp Arcadia deur die vloerruimteverhouding te ver 5 to 1,6 groot van 1,5 na 1,6 The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pre : Scheme 783 Further particulars of the Scheme are open for toriawysigingskema 783 genoem sal word) le in die kantoor inspection at the office of the Town Clerk Pretoria and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 1 I de Vloer, Merino office of the Director of Local Government, 1 Ith Floor, Me Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 PB 4923H783 PB 4923H783 NOTICE 754 OF 1981 KENNISGEWING 754 VAN 1981 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 616 PRETORIA STREEK WYSIGINGSKEMA 616 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Rossway Estates (Proprietary) Limited for the kennis dat die eienaar Rossway Estates (Proprietary) Limited, amendment of Pretoria Region Townplanning Scheme I, aansoek gedoen het om Pretoria Streek dorpsaanlegskema 1; 1960 by rezoning a portion of Portion 9 of the farm nevelt 1960 te wysig deur die hersonering van n gedeelte van Gehoutbosch 389JR from "Agricultural" to "Special" for in deelte 9 van die plaas olievenhoutbosch 389 JR van "Landdustrial purposes for the manufacturing of concrete and re bou" tot "Spesiaal" vir Nywerheidsdoeleindes vir die vervaarlated products as well as offices related to this industry diging van beton en aanverwante produkte sowel as van The amendment will be known as Pretoria Region Amend kantore verwant aan hierdie bedryf ment Scheme 616 Further particulars of the scheme are Verder besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Preopen for inspection at the office of the Town Clerk, Ver toria Streekwysigingskema 616 genoem sal word) be in die woerdburg and at the office of the Director of Local Governkantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11 de Vloer, ment, 1 I th Floor, Merino Building, cor Bosman and Preto Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en rius Streets, Pretoria in die kantoor van die Stadsklerk van Verwoerdburg ter Any objection or representations in regard to the applica insae Lion shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken and the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerburg, 0140 at nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverany time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tice Posbus 14013, Verwordburg 0140, skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember, 1981 PB PB

29 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER NOTICE 755 OF 1981 KENNISGEWING 755 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 632 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 632 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the Rubber Properties (Proprietary) Limited for the kennis dat die Rubber Properties (Eiendoms) Beperk, aanamendment of Johannesburg Townplanning Scheme 1979 soek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema by rezoning the Remaining Extent of Portion I of Lot 94, 1979 te wysig deur die Resterende Gedeelte van Gedeelte I Portions 2, 3, 4 and 5 and Lot 94, Remaining Extent of Lot 94, van Lot 94, Gedeeltes 2, 3, 4 and 5 van Lot 94, Resterende Lot 175 and Lot 176 situated on Bolton Road and Sturdee Gedeelte van Lot 94, Lot 175 en Lot 176 gelee aan Bolton Avenue, Rosebank township from "Residential 1" with a weg en Sturdeelaan dorp Rosebank Township van "Residen density of "I dwelling per 1500m2" to "Business 4" subject to sleet I" met n digtheid van "een woonhuis per 1500m2" tot certain conditions "Besigheid 4" onderworpe aan sekerevoorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 632 Further particulars of the Scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Jo open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan hannesburgwysigingskema 632 genoem sal word) le in die nesburg and at the office of the Director of Local Governkantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, merit, 1 Ith Floor, Merino Building, car Bosman and Preto Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat Pretoria en rius Streets, Pretoria in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the applicaion shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperkvan 4 weke vanaf die datum van hierdie ken and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 ai nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverany time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tire Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgela word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 PB PB H 632 NOTICE 756 OF 1981 KENNISGEWING 756 VAN 1981 ROO DEP00 RT M A RA IS B UR G AMENDMENT ROODEPOORTM A RAISBURGWYSIGINGSKEMA SCHEME,1/415 1/415 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms of sectionkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 46 of the Townplanning and Townships Ordinance,, Dorpsbeplanning en Dorpe,1965 (Ordonnansie 25 van 1965), 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made kennis dat die eienaar Tommy Thomas Beleggings (Eienby the owner Tommy Thomas Beleggings (Eiendoms) Beperk dams) Beperk aansoek gedoen het om for the amendment of Roodepoort RoodepoortMarais Maraisburg Townplanburg dorpsaanlegskema 1, 1946 te wysig deur die hersonering ning Scheme, 1946 by rezoning Portion 3 of Erf 26, situated van Gedeelte 3 van Erf 26 gelee aan Diana Singel en The on Diana Crescent and The Highway, Florida Towhship Highway,do Florida van "Algemene Woon" tot "Spesiaal" ^from "General Residential" to "Special" for General Resi Virdential subject thereto that the side space will be 0,7 m and viralgetenerpwoon onderworpe daaraan dat die syspasie 0,7 m sal weer en die boulyne 8,9 m aan The Highway en 7,7 m the building lines 8, 9 m on The Highway and 7,7 m on Diana aan Diana Singel en verder onderworpe aan sekere voorwaardes Crescent and also subject to further conditions The amendment will be known as RoodepoortMaraisburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/415 Further particulars of the RoodepoortMaraisburgwysigingskema 1/415 genoem sal Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director word) le in die kantoor van die of Local Direkteur van Plaaslike Be stuur, I lde Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretorius Government, I 1th Floor, Merino Building, car Bosman and straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretorius Streets, Pretoria Roodepoort ter insae i Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 217, Roodepbort, 1725 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 217, Roodepoort, 1725, skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 PB PB NOTICE 757 OF 1981 KENNISGEWING 757 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 613 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 613 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), if

30 4204 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 by the owners Mehtar Brothers Investment (Proprietary) Li kennis dat die eienaars Mehtar Brothers Investments (Proprie mited and Rathem Brothers Investment (Proprietary) Li tary) Limited en Rathem Brothers Investments (Propietary) mited for the amendment of Johannesburg Townplanning Limited aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplan 4 Scheme, 1979 by rezoning Erven 91 and 92 situated on Basalt ningskema 1979 te wysig deur die hersonering van Erwe 91 en Road Amalgam Extension I Township from "Industrial 3" 92 gelee aan Basaltweg dorp Amalgam Uitbreiding I van for warehouses, industrial purposes which do not create any "Nywerheid 3" vir pakhuise, Nywcrheidsdoeleindes wat Been danger or nuisance regarding smoke, noise, gas, fumes or gevaar of steurnis veroorsaak tov rook, geraas, gas, gasse en odours to "Industrial 3" for the abovementioned purposes reuke nie tot "Nywerheid 3" vir die bogenoemde gebruike en and a scrapyard n rommelwerf The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 613 Further particulars of the Scheme are Verder besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Jo open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan hannesburgwysigingskema 613 genoem sal word) 18 in die nesburg and at the office of the Director of Local Governkantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I lde Vloer, ment, I Ith Floor, Merino Building, cor Bosman and Preto Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en rius Streets, Pretoria in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beiwaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 at nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover any time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tice Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 PB 4 922H 613 PB 4922H61 NOTICE 758 OF 1981 KENNISGEWING 758 VAN 1981 BETHAL AMENDMENT SCHEME 1/53 BETHALVVYSIGINGSKEMA 1/53 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Oostelike Transvaalse Kooperasie Beperk for kennis dat die eienaar Oostelike Transvaalse Kooperasie Bethe amendment of Bethal Townplanning Scheme, 1952 by perk, aansoek gedoen het om Bethaldorpsaanlegskema I, the addition of the following proviso to Clause I5(a) Table 1952 te wysig deur die byvoeging van die volgende voorbe "D": "The Ed may further be used for a restaurant" iso houdsbepaling tot Klousule 15(a) label "D": "die erf mag Erven RE/312, 1/312 and 313 situated on Kleynhans Street, voorts vir n restaurant gebruik word" tov Erwe RE/312, Bethal township 1/312 en 313 gelee aan Kleynhansstraat dorp Bethal The amendment will be known as Bethal Amendment Verder besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Be Scheme 1/53 Further particulars of the Scheme are open for thalwysigingskema 1/53 genoem sal word) le in die kantoor A inspection at the office of the Town Clerk, Bethal and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Ilde Vloer, Merino 111 office of the Director of Local Government, I lth Floor, Me Gebou, lily Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria kantoor van die Stadsklerk van Bethal ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ty Any objection or representations in regard to the applicabinne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken shall be submitted to the Director of Local Government, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, and the Town Clerk, PO Box 3, Bethal, 2310 at any time Posbus 3, Bethal, 2310, skriftelik voorgele word within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 23 Desember 1981 Pretoria, 23 December, 1981 PB , PB I, NOTICE 759 OF 1981 KENNISGEWING 759 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 611 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 611!I The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Diirpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 an 1965), by the owner Cradock Heights (Pty) Ltd for the amendment kennis dat die eienaar Cradock Heights (Ply) Ltd aansoek of Johannesburg Townplanning Scheme, 1979 by rezoning gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979 te Erf 45 situated on Tyrwhitt Avenue and Cradock Avenue wysig deur die hersonering van Erf 45 gelee aan Tyrwhittlaan Rosebank Township from "Residential 4" with a density of en Cradocklaan dorp Rosebank van "Residensieel 4" met n "One dwelling per m2" to "Business 4": digtheid van "Een woonhuis per 1500m2" tot "Besigheid 4" The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 611 Further particulars of the Scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Joopen for inspection at the office of the Town Clerk, Johan hannesburgwysigingskema 611 genoem sal word) le in die and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, 4 i Lnesburg

31 I PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER ment, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the applica tion shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000 at nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover any time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tice Posbus 1049, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember, 1981 PB 4922H611 PB 4922H 611 NOTICE 760 OF 1981 KENNISGEWING 760 VAN 1981 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 26 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 26 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Davray Properties (Proprietary) Limited for the kennis dat die eienaar Davray Properties (Proprietary) Li amendment of Edenvale Townplanning Scheme, 1980 byre mited aansoek gedoen het om Edenvale dorpsbeplanning oning Lots 378 and 627 situated on 10th Avenue and Van skema, 1980 te wysig deur die hersonering van Lotte 378 en ebeeck Avenue, Edenvale Township from "Residential I" 627 gelei aan 10de Laan en Van Riebeecklaan, dorp Eden with a density of "One dwelling per 703 m2" and "Business I" vale van "Residensieel I" met n digtheid van "Een woonhuis I respectively, both to "Commercial" per 700 m2" en "Besigheid 1" onderskeidelik, albei tot "Kommersieel" The amendment will be known as Edenvale Amendment Scheme 26 Further particulars of the Scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Edenvale and at Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Edenvalewysigingskema 26 genoem sal word) le in die kan Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Preto toorvan die Dire,kteur van Plaaslike Bestuur, I lde Vloer, ria Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van diestadsklerk van Edenvale ter insae II Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 25, Edenvale, 1610 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 25, Edenvale, 1610 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember, 1981 PB PB 49213H26 rt 1101/ / NOTICE 761 OF 1981 KENNISGEWING 761 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 629 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 629 It is hereby notified in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen 1965), that application has been made by the owner Johan komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op nesburg City Council for the amendment of Johannesburg Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), Town planning Scheme, 1979 by rezoning Rutherford Street kennis dat die eienaar Johannesburg City Council aansoek Theta Township from "Existing public road" to "Industrial gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979 te 2" wysig deur die hersonering van Rutherfordstraat dorp Theta van "Bestaande openbare pad" tot "Nywerheid 2" The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 629 FurtheripaiticuIars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg Johannesburgwysigingskema 629 genoem sal word) le in die and at the office of the Director of Local Government, 11th kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae ppretoria Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenand the Town Clerk, PO Box 1049 Johannesburg, 2000 at nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover any time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tice Posthis 1049; Johannesburg, 2000 skriftelik voorgele word Pretoria, 23 December, 1981 Pretoria, 23 Desember 1981 PB PB

32 4206 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 NOTICE 763 OF 1981 KENNISGEWING 763 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 844 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 844 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van1965), by the owner Beryl Daphne Webb for the amendment of Pre kennis dat die eienaar Beryl Daphne Webb aansoek gedoen toria Town planning Scheme 1, 1974 by rezoning Erf 734 situ het om Pretoria dorpbeplanningskema, 1974 te, wysig deur aced on Akker Road Lynnwood Township from "Special Re die hersonering van Ed 734 gelee aan Akkerweg dorp Lynnsidential" with a density of "One dwelling per Erf" to wood van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Fen woon "Special Residential" with a density of "One dwelling per huis per Erf tot "Spesiale Woon" met n digtheid tan "Een I 500 m2" woonhuis per m2" The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 844 Further particulars of the scheme are open for Pretoriawysigingskema genoem sal word) le in die kantoor inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I I de Vloer, Merino office of the Director of Local Government, 11th Floor, Megebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria ter insae rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 440, Pretoria, 0001 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB 4923H844 PB 4923H844 4 NOTICE 764 OF 1981 KENNISGEWING 764 VAN 1981 ALFW8 HOUSE AND CLAY VH1F AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGING SCHEME 66 SKEMA 66 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Clyn Farm Centre Trust for the amendment of kennis dat die eienaar, Cluny Farm Centre Trust, aansoek ge Halfway House and Clayville Townplanning Scheme I, 1974 doen het om Hafway House en Clayville dorpbeplanningby rezoning Portions and 69 of the farm Witbank 406 skema, 1976 te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 58, JR from "Special" for the purpose of a home for the mentaly 68 en 69 van die plaas Witpoort 406 JR van "Spesiaal" vir die retarded and purposes incidental thereto and Portion 67 of doeleindes in verband daarmee en Gedeelte 67, van die plaas the farm Witpoort 406 JR from "Agriculture" to "special" for Witpoort 406 JR van n tehuis vir die verstandelike vertraag the purpose of a home for themmentally retarded (including a des en doeleindes in verband daarmee en Gedeelte 67, van die boardinghouse and an home for the aged) and purposes loci plaas Witpoort 406 JR van "Landbou" tot "Spesiaal" vir die dental thereto, including a dairy, a bakery, workshops and a doeleindes van n tehuis vir die verstandelike vertraagdes shop losieshuis en n n huis vir bejaardes ingesluit) en doeleindw in verband daarmee n melkery, bakkery, werkswinkel en n The amendment will be known as Halfway House and winkel Clayville Amendment Scheme 66 Further particulars of the scheme are open for inspection at the Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat office of the Town Clerk of Midi and, PO Box 121, Olifantalontein, 1665, Halfway House en Clayvillewysigingskema 66 genoem sal and at the office of the Director of Local Government, word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Ilth Floor Merino Building, cor Bosman and Pretorius stuur, I lde Vloer, Merinogebou, h/v Bosnian en Pretorius Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Mid rand Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk of Midrand, PO Box 121, Olifantsfon melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk tein, 1665, at any time within a period of 4 weeks from the van Midrand, Posbus 121, Olifantsfontein, 1665, skriftelik date of this notice voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB I NOTICE 765 OF 1981 KENNISGEWING 765 VAN 1981 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/786 BOKSBURG WYSIGINGSK E MA 1/286 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gec hierby ooreen section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op

33 ), ) PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER lby 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), the owner Byjad Investments (Proprietary) Limited for the amendment of Boksburg Townplanning Scheme I, 1946 by kennis dat die eienaar Byjad Investments (Proprietary) Li mited aansoek gedoen het om Boksburg dorpsaanlegskema rezoning the Remaining Extent of Erf 11 situated on Webb 1, 1946 te wysig deur die hersonering van die Restant van Erf Road, Jet Park Township from "General Industrial" to 11 gelee aan Webbweg dorp Jet Park van "Algemene Nywer " Special" for industrial purposes, public garage, public or held" tot "Spesiaal" vir nywerheidsdoeleindes, openbare private parking areas and places of refreshment and with garage, openbare of privaat parkeerterrein en verversingsthe local authority for such uses whereto the local plek en met die toestemming van die plaaslike bestuur authority may grant consent, excluding noxious industry sodanige ander gebruike as wat die plaaslike bestuur mag toelaat, hinderlike bedrywe uitgesluit The amendment will be known as Boksburg Amendment Scheme 286 Further particulars of the sheme are open at the Verdere besonderhede van die wysigingskema (wat Boksoffice of the Town Clerk, Boksburg, and at the office of the burgwysigingskema 1/286 genoem sal word) le in die kantoor Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 1 I de Vloer, Merinocor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Boksburg ter insae Any objection or representations in regard to the applica tion shall be submitted to the Director of Local Government, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken and the Town Clerk, PO Box 215, Boksburg; 1460 at any nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovertime within a period of 4 weeks from the date of this notice melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 215, Boksburg, 1460 skriftelik voorgele word 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 apretoria, PB PB IIP NOTICE 766 OF 1981 KENNISGEWING 766 VAN 1981 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 52, ALBERTONWYSIGINGSKEM A 52 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner, Mobil Oil Southern Africa (Proprietary) Li kennis dat die eienaar, Mobil Oil Southern Africa (Propriemited for the amendment of Alberton Townplanning tary) Limited aansoek gedoen het om Albertod dorpbeplan Scheme 1, 1979 by rezoning Erf 732 siivated on Marble Street ningskema, 1979 te wysig deur die hersonering van Erf 732 and Kritzinger Road Verwoerd Park Extension 2 Township gelee aan Marlestraat en Kritzingerweg dorp Verwoerd Park in order to allow access to Kritzinger Road Uitbreiding 2, ten einde toegang tot Kritzingerweg toe te laat The amendment will be known as Alberton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Al Scheme 52 Further particulars of the scheme are open for in bertonwysigingskema 52 genoem sal word) le" in die kantoor spection at the office of the Town Clerk Alberton, and at the van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11 de Vloer, Merinooffice, of the Director of Local Government, llth Floor, Me gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en die kan rino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria toor van die Stadsklerk van Alberton ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger tyd shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover denwriting Wand the Town Clerk, PO Box 4, Alberton, 1300, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this Posbus 4, Alberton, 1300, skriftelik voorgele word notice Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H52 PB NOTICE 767 OF 1981 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Donald Rickets, aansoek gedoen het om Sandtondorpbeplanningskema, 1980 te wysig deur die hersonering van die Restant van Gedeelte 3 van Lot 18 gelee SANDTON AMENDMENT SCHEME 483 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Donald Rickets, for the amendment of Sand ton Townplanning Scheme I, 1980 by rezoning Remainder lik of Portion 3 of I at_18 situated on Forrest Road /),boll Town r ship from "Residential 1" with a density of "One dwelling per m2" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per m2" KENNISGEWING 767 VAN 1981 SANDTONWYSIGINGSKEMA 483 aan Forrestweg, dorp AthollResidensieel I" met digtheid van "Een woonhuis per m2" tot " Residen sieel I" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 483 Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Sandton Sandtonwysigingskema 483 genoem sal word) le in die kanand at the office of the Director of Local Government, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 1 1de Vloer, 11th Floor, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en Streets, Pretoria _ die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae

34 LI 4208 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken A in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover I and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton, 7146, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 78001, Sandton, 2146, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H483 PB H483 NOTICE 768 OF 1981 KENNISGEWING 768 VAN 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 397 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 397 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner, Martinus Schneider, for the amendment of kennis dat die eienaar, Martinus Schneider, aansoek gedoen Randburg Townplanning Scheme, 1976 by rezoning Erf het om Randburg dorpsbeplanningskema, 1976 te wysig deur situated on Suian Sheet and Hans Strydoni Township die hersonering van Erf 38 gelee aan Susanstraat en Hans from "Residential 1" with a density of "One dwelling per err Strydomlaan dorp Strydompark van "Residensieel 1" met n to "Industrial F digtheid van "Een woonhuis per err tot "Nywerheid I" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wa Scheme 397 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 397 genoem sal word) le in die kan inspection at the office of the Town Clerk Randburg and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merinogebou, Wv Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en Merino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Preto die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae ria Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, Private Bag I, Randburg, 2125, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within aperiod of 4 weeks from the date of this notice Privaatsak I, Randburg, 2125, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H397 PB H397 NOTICE 769 OF 1981 KENNISGEWING 769 VAN 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 482, SANDTON WYSIGINGSKEMA 482 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen I section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van by the owner, TKH Properties (Proprietary) Limited, for kennis dat die eienaar, TKH Properties (Fly) Limited, 1965) aan the amendment of Sandton Town planning Scheme, 1980 by soek gedoen het om Sandtondorpbeplanningskema, 1980 te rezoning Erf 181 situated on 8th Road and Teesdale Road wysig deur die hersonering van Erf 181 gelee aan 8ste Weg en yde Park Extension 23 Township from "Residential I" with Teesdaleweg, dorp Hyde Park Uitbreiding 23 van "Residena density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" with a sieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Redensity of "One dwelling per m"1 sidensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amendment, Scheme 482 Further particulars of, the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at Sandtonwysigingskema 482 genoem sal word) le in die kanthe office of the Director of Local Government, 11th toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11 de Vloer, Floor, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Merinogebou, ti/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en,,i Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton, 2146, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 78001, Sandton, 2146, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB NOTICE 770 OF 1981 KENNISGEWING 770 VAN 1981 VANDERBULPARK_AMENDMENT SCHEME 1/91 VANDERBIJLPARKWYSIGINGSKEMA 1/91 II Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordinance,

35 3 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Dennis Louis de Klerk for the amendment of kennis dat die eienaar, Dennis Louis de Klerk, aansoek ge Vanderbijlpark Town planning Scheme I 1961, by rezoning doen het om Vanderbijlpark dorpsaanlegskema 1/1961 te Erf 229 situated on Wenning Street and Chopin Street, Van wysig deur die hersonering van Erf 229, gelee aan Weaning straat en Chopinstraat, dorp Vanderbijlpark Suidwes 5, van de/titlark South West 5 Township, from "Special Residential with a density of "One dwelling per err to "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per "Special Residential" with a density of "One dwelling per erf tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woon r02" huis per m2" E, The amendment will be known as Vanderbijlpark Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/91 Further particulars of the scheme are Vanderbijlparkwysigingskema 1/91 genoem sal word) re in open for inspection at the office of the Town Clerk, Vander die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I lde bijlpark, and at the office of the Director of Local Govern Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto ment, 1 1 th Floor, Merino Building, cor Bosman and Pre ria en die kantoor van die Stadsklerk van Vanderbijlpark ter torius Streets, Pretoria insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 3, Vanderbijlpark,1900 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this Posbus 3, Vanderbijlpark, 1900 skriftelik voorgele word notice 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB NOTICE 771 OF 1981 KENNISGEWING 771 VAN 1981 RAN DBURG AMENDMENT SCHEME 455 RANDBURGWYSTGINGSKEM A 455 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Old Day Nest Egg Investment (Proprietary) Li kennis dat die eienaar, Old Day Nest Egg Investment (Pro mited for the amendment of Randburg Townplanning prietary) Limited aansoek gedoen het om Randburg dorps Scheme, 1976, by rezoning Lot 1082 situated on Oak Avenue, beplanningskema, 1976 te wysig dew die hersonering van Lot Ferndale Township from "Regtatial I" with a density of 1082, gelee aan Oaklaan, dorp Ferndale van "Residensieel I" line dwelling per err to "Special" for offices and proles sional suites and proposed new roads and widenings met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiaal" vir kantore en professionele kamers en voorgestelde nuwe paaie en verbredings The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 455 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Randburg, Randburgwysigingskema 455 genoem sal word) le in die kan I and at the office of the Director of Local Government, 11th toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I 1de Vloer, Floor, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd lion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, 2125 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this Privaatsak I, Randburg, 2125 skriftelik voorgele word notice Pretoria, 30 Desember 1981 Pretoria, 30 December, 1981 PB 492I32H455 PB H 455 \sti NOTICE 772 OF 1981 KENNISGEWING 772 VAN 1981 _ POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 48 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 48 The Director of Local Government gives notice iii terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Clarence de Villiers for the amendment of Pot kennis dat die eienaar, Clarence de Villiers, aansoek gedoen chefstroom Town planning Scheme, 1980, by rezoning a por het om Potchefstroomdorpsbeplanningskema, 1980 te wysig tion of Portion 3 of Frf 276 situated on Smit Street, Potchef deur die hersonering van gedeelte van Gedeelte 3 van Erf 276 stroom Township from "Residential 1" with a density of gelee aan Smitstraat, dorp Potchefstroom, van "Residensieel "One dwelling per m2" to "Residential 1" with a density I" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Reof "One dwelling per 500 m2" sidensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Potchefstroom Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat mein Scheme 48 Further particulars of the scheme are open Potchefstroomwysigingskema 48 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Potchef kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I lde Vloer,

36 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 stroom, and at the office of the Director of Local Govern Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en ment, 11th Floor, Merino Building, cor Bosman and Preto die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter rius Streets, Pretoria insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenand the Town Clerk, PO Box 113, Potchefstroom 2521, at nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, any time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 113, Potchefstroom, 2521 skriftelik voorgele word lice Pretoria, 30 December, Pretoria, 30 Desember PB 49226H48 PB 49226H48 4 NOTICE 773 OF 1981 KENNISGEWING 773 VAN 1981 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 1/72 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 1/72 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Hendrik Andries van Zyl for the amendment of kennis dat die eienaar, Hendrik Andries van 191, aansoek Pietersburg Townplanning Scheme 1, 1955, by rezoningiss; gedoen het om Pietersburg dorpsbeplanningskema I, 1955 i tion 1 of Erf 491 situated on Grobler Street, Pietersburg wysig deur die hersonering van Gedeelte I van Erf 491, gelee Township from "General Residential" with a density of aan Groblerstraat, dorp Pietersburg, van "Algemene Woon" "One dwelling per sq ft" to "General Business" with a met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" tot "Al density of "One dwelling per sq ft" gemene Besigheid" met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt The amendment will be known as Pietersburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema Scheme 1/72 Further particulars of the scheme are open for (wat Pietersburg wysigingskema 1/72 genoem sal inspection at the office of the Town Clerk, Pierersburg, and word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Beat the office of the Director of Local Government, I Ith stuur, 1 I de Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretorius Floor, Merino Building, cor Bosnian and Pretorius Streets, straat, Pretoria en die kantoor van die Stadsklerk van Pieters Pretoria burg ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk PO Box 111, Pietersburg, 0700, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus III, Pietersburg, 0700 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB KENNISGEWING 774 VAN 1981 NOTICE 774 OF 1981 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/197 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/197 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms of komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made kennis dat die eienaar, Dunnottar Ondernemings (Eiendoms) by the owner Dunnottar Ondernemings (Eiendoms) Beperk Beperk, aansoek gedoen het om Springs dorps for the amendment of Springs Town planning Scheme 1, beplanningskema I, 1948 te wysig deur die hersonering van 1948, by rezoning Erf 880 situated on Wilhelmina Street and Erf 880, gelee aan Wilhelminastraat en Panstraat, dorp Cas Pan Street, Casseldale Extension I Townshin in order to seldale Uitbreiding I A teneinde toegang tot Wilhelminastraat allow access to Wilhelmina Street moontlik te maak The amendment will be known as Springs Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/197 Further particulars of the scheme are open for Springswysigingskema 1/197 genoem sal word) le in die kan inspection at the office of the Town Clerk, Springs and at the toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, office of the Director of Local Government I 1th Floor, Me Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria rino Building, cor Bosnian and Pretorius Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Springs ter insae en Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover and the Town Clerk, PO Box 45, Springs, 1560 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 45, Springs, 1560 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB

37 1 3 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER NOTICE 775 OF 1981 KENNISGEWING 775 VAN 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 461 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 461 The Director of Local Goverment gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Townplanning_ and Townships Ordinance,, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made DorpsberdanninglenDorpe,11965 (Ordonnansie25 van 1965), by the owner Danezio Holdings Fourteen (Pty) Ltd for the kennis dat die eienaar Danezion Holdings Fourteen (Pty) Ltd amendment of Randburg Town planning Scheme 1976 by re aansoek gedoen het om Randburg dorpsaanlegskema, 1976 zoning of Holding 14 Situated on Hawken Avenue Bush Hill te wysig deur die hersonering van Hoewe 14 gelee te Haw Estate Agricultuol lioldingtfrom "Agricultural" to " Spe kenlaan Bush Hill Estate Landbouhoewes van "Landbou" cial" subject to conditions tot "Spesiaal" onderworpe aan, sekere voorwaardes The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 461 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office Randburgwysigingskema 461 genoem sal word) le in die kan of the Town Clerk, Randburg and toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I at the office of the lde Vloer, Director of Local Government, 11th Floor, Merinogebou, h/v Bosman Merino Building, en Pretoriusstraat, Pretoria en in cnr Bosman and Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd application shall be submitted to the Director of Local binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken Government, in writing at the above address or private Bag nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover, Randburg 2125 at anytime within a period of 4 weeks melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, rom the date of this notice Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorgele word lbi Pretoria 30 December, 1981 Pretoria, 30 December 1981 PB H461 PB H461! NOTICE 776 OF 1981 KENNISGEWING 776 VAN 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 465 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 465 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur yin Plaaslike Bestuur gee hierby 00reen i section 46 of the Townplanning, and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (ordonnansie 25 van 1965),, by the owner Henry Investments (Proprietary) Limited for kennis dat die eienaar Henry Investments (Proprietary) Lithe amendment of Randburg Townplanning Scheme, 197 mited aansoek gedoen het om Randburgdornsbeplanningby rezoning Frf 1615 Ferndal Towjishin Egension 4 in skema, 1976, te wysig deur die hersonering van Erf 1615 dorp order to allow the servitude for municipal purposes, applica Ferndale Uirbreiding 4 deur dit moontlik te maak om die ble to terms of said Townplanning Scheme to be reduced to servituut ten gunste van die plaaslike owerheid, kragtens D 2,7 m die genoemde Dorpsbeplanningskema, te verminder na 2,7 m The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 465 Futher particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 465 genoem sal word) le in die kaninspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I lde Vloer, the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Preto die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae ria Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaskike Bestuur by boverand the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, 2125 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 December 1981 k PB 492I32H465 PB H465 KENNISGEWING 777 VAN 1981 NOTICE 777 OF 1981 BARBERTONWYSIGINSKEMA 11 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 11 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms of komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made 1965), kennis dat die eienaar Hendrik Stefanus Horn aansoek by the owner Herdrik Stefanus Horn for the amendment of gedoen het om Barberton dorpsbeplanningskema, 1974 te Barberton Town planning Scheme, 1974 by rezoning Erven wysig deur die hersonering van Erwe 1143 en 1144 gelee aan 1143 and 1144 situated on Natal Street Barberton Township Natalstraat, dorp Barberton van "Spesiale Woon" met n from "Special Residential" with a density of "One dwelling digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Algeper m2" to "General Business" mene Besigheid" The amendment will be known as Barberton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat

38 PROVINCIAL GAZE I Ib, 30 DECEMBER, 1981 Scheme 11 Further particulars of the scheme are open for in Barbertonwysigingskema I 1 genoem sal word) le in die kan spection at the office of the Town Clerk, Barberton and at toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 1 Ide Vloer, the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Preto die kantoor van die Staksklerk van Barberton te insae 4 ria Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd application shall binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover Bag X437 Pretoria and at any time within a period of 4 inelde adres of Privaatsak X437 Pretoria en die Stadsklerk, weeks from the date of Posbus 33, Barberton, 1300 skriftelik voorgele word this notice Pretoria, 30 Desember 1981 Pretoria, 30 December, 1981 PB PB NOTICE 778 OF 1981 KENNISGEWING 778 VAN 1981 ic7( SANDTON AMENDMENT SCHEMF SANDTONWYSIGINGSKEMA 490 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, ), that application has been made by Gwendoline 1 (Ordonnansie 25 van 1965), bekend gemaak dat Gwendoline Moore, the owner of Erf 148 HurlinaierTownshin and Moore die eienaar van Erf 148 dorphurlingham en Crein Creina Wentworth Cilliers, the owner of Erf 149 Hurlinelin Wentworth Cellieri die eienaar Van Erf 149 dorp Hurlingham Townshi for the amendment of Sandton Townplanning!aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema Scheme 1980 by rezoning Erven 148 and 149 Hurlingham wysig deur die hersonering van Enve 148 en 149 dorp Hur Township from "Residential 1" with a density of "One dwel lingham van "Residensie8I 1" met n digtheid van "een wormling per erf to "Residential 1" with a density of "one dwel huts per erf" tot "Residensieel I" met n digtheid van "een ling per 3 000m2" woonhuis_per ml" The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 490 Further particulars of the schenie are open for Sandtonwysigingskema 490 genoem sal word) 18 in die ka inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and it the toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Ilde Vloer, office of the Director of Local Government, 11th Floor, Me Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria, en in rino Building, cnr Bosman and Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te enigertyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover Mel& adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, 2146 skriftelik voorgele word Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H490 PB H490 4 NOTICE 779 OF 1981 KENNISGEWING 779 VAN 1981 ROODEPOORT ROODEPOORTMARAISBURG IVIARAISBURG AMENDMENT 425 WYSIGINGSKEMA 475 SCHEME Die Direkteur van Plaaskike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms of Ikorristildiebepalingsvan artikel 46 van die Ordonnansie op section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, DO rpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made kenms dat die eienaar Horizon View Shopping Centre (Proby the owner Horizon View Shopping Centre (Proprietary) prietary) Limited aansoek gedoen het om RoodepoortMa Limited for the amendment of RoodepoortMaraisburg raisburg dorpsaanlegskema 1, 1946 te wysig deur die herso Townplanning Scheme 1, 1946 by rezoning Erf 276 situated nering van Erf 276 gele8 aan Van Santenrylaan, Sonopstraat on Van Staden Drive, Sonop Street and Hossak Avenue,ll_gi en Hossaklaan, dorp Horizon View van "Spesiaal" vir n rizon View Township from "Special" for the purposes of a motor vertoonlokaal en n werkswinkel met n digtheid van motor showroom and workshop with a density of "One dwel "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiaal" vir handels of ling per Err to "Special" for trade or business purposes: Pro besigheidsdoeleindes: Met dien verstande dat met die toevided that with the consent of the Council the erf and build stemming van die Raad die erf en geboue ook gebuik mag ings may also be used for a place of instruction, social hall, word vir n onderrigplek, gemeenskapsaal, vermaaklikheids place of amusement, dry cleaner, fish fryer, fishmonger, laun plek droogskoonmaker, visbakker, visverkoper, wassery a drette, bakkery confectioner or a place of public worship bakl&ry banketbakkery of n plek van openbare gods 41 diensoefenipg The amendment will be known as Roodepoort Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 425 Further particulars of the scheme are open Roodepoortwysigingskema 425 genoem sal word) 11 in die for inspection at the office of the Town Clerk, Roodepoort kantoor van die Direkteur van Plaasklike Bestuur, Ilde and at the office of the Director of Local Government, 11th Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort ter Pretoria insae Any objection or representations in gegard to the applica Tinge beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd

39 3 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER tion shall be submitted to the Director of Logal Government binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 217, Roodepoort 1725 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 217, Roodepoort, 1725, skriftelik voorgela word Pretoria, 30 December 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 P PB NOTICE 780 OF 1981 _ KENNISGEWING 780 VAN 1981 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 61 MIDDELBURGWYSIGINGSKEMA 61 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor The director of Local Government gives notice in eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Orterms of section 46 of the Town planning and Townships donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Or Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaars Vynley has been made by the owners Vynley Investments Investments (Proprietary) Limited, Sonahna (Pty) (Proprietary) Limited, Sonahna (Pty) Limited and Limited en Boncker Street Holdings (Pty) Ltd aansoek Boncker Street Holdings (Pty) Ltd for the amendment gedoen het om Middelburg dorpsbeplanningskema, 1974 of Middelburg Town planning Scheme, 1974 by rezoning te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 1 en 2, Portions 1 2 and Remaining Extent of Erf478 and Erven Resterende Gedeeltes van Erf 478 en Erwe 480 en and 481 situated on Jeppe Street, Oos Street, gel& aan Jeppestraat, Oosstraat, Bonckerstraat en Jan Boncker Street and Jan van Riebeeck Street, Middelvan Riebeeckstraat, dorp Middelburg van "Spesiale burg Township from "Special Residential" witharsi Noon" met n digtheid van "Een woonhuis per in2" 6 of "One dwelling per m2" to Portions 1, 2 and Gedeeltes 1, 2 en Resterende Gedeelte van Erf 478 Remaining Extent of Erf tot 478 "Special" for a public "Spesiaal" vir n openbare garage, motorvertoonlokale garage, motor showrooms and offices, subject to certain en kantore onderworpe aan sekere voorwaardes en Erwe conditions and Erven 480 and 481 "Special" for offices, 480 en 481 "Spesiaal" vir kantore, aanmekaargeskakelde attached and/or detached dwelling units and such other en/of losstaande wooneenhede en sodanige ander geuses as may be approved by the Administrator after bruike wat deur die Administrateur na verwysing na die reference to the Townships Board and Council subject to Dorperaad en Raad, Goedgekeur word, onderworpe aan certain conditions sekere voorwaardes The amendment will be known as Middelburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 61 Further particulars of the Middelburgwysigingskema 61 genoem sal word) 16 in die scheme are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Clerk, Middelburg, and at the office of the Director of Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Local Governmnent, 11th Floor, Merino Building, cnr Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Middelburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 14, DGovernment Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Middelburg and any time within a period of 9 weeks from toria en die Stadsklerk, Posbus 14, Middelburg, 1050 the date of this notice skriftelik vorge16 word III Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB 49221H61 PE 49221H 61 li NOTICE 781 OF 1981 KENNISGEWING 781 VAN 1981 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/285 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/285 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner, Glens Engineering Works (Proprietary) Li kennis dat die eienaar, Glens Engineering Works (Proprie mited for the amendment of Boksburg Townplanning tary) Limited, aansoek gedoen het om Boksburg dorpbeplan Scheme I, 1946, by rezoning of Portion I and R/E of Erf 8 si ningskema I, 1946, te wysig deur die hersonering van die Getuated on Patrick Road, Jet Park Township from "Special" deelte I en die Restant van Erf 8, gelee aan Patrickweg, dorp for commercial or business purposes to "General Industrial" Jet Park, van "Spesiaal" vir kommersielc besieheidsdoel with a density of "One dwelling per err eindes tot "Algemene Nywerheid" met n digtheid "Len woonhuis per err amendment will be known as Boksburg Amendment Scheme 1/285 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Boksburg and at Boksburgwysigingskema 1/285 genoem sal word) 18 in die the office of the Director of Local Government, I I th Floor, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, Merino Building, cor Bosnian and Pretorius Streets, Preto Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en ria die kantoor van die Stadsklerk van Boksburg terinsae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd lion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover IThe

40 li 4214 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 and the Town Clerk, PO Box 215, Boksburg, 1460 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 215, Boksburg 1460 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB NOTICE 782 OF 1981 KENNISGEWING 782 VAN 1981 GERMISTON AMENDMEMT SCHEME 1/306 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 1/306 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op i 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner, Octavius de Bruyn, for the amendment of Ger kennis dat die eienaar, Octavius de Bruyn, aansoek gedoen miston Town planning Scheme 1, 1945, by rezoning Erf 623 het om Germistondorpbeplanningskema I, 1945, te wysig situated on Shanrock Road, Primrose Township from "Spe deur die hersonering van Erf 623, gelee aan Shanrockweg, dal Residential" with a density of "One dwelling per dory Primrose van "Spesiaal Woon" met n digtheid van sq 0" to "Special Business" Len woonhuis per vk vt" tot Spesiale Bcsigheid" The amendment will be known as Germiston Amendment Scheme 1/306 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Germiston and at Germistonwysigingskema 1/306 genoem sal word) le in die the office of the Director of Local Government, llth Floor, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Preto Merino Gebou, h/v Bosnian en Pretoriusstraat, Pretoria en ria die kantoor van die Stadsklerk van Germiston ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd Lion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 145 Germiston 1400 at any melde adres of Privaatsak X437 Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 145, Germiston, 1400, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB NOTICE 783 OF 1981 KENNISGEWING 783 VAN 1981 SANDBURG AMENDMENT SCHFMF 40 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 462 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dome, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner Albertus Johannes Small for the amendment of kennis dat die eienaar, Albertus Johannes Small, aansoek ge Randburg Townplanning Scheme 1976 by rezoning Lot doen het om Randburg dorpsbeplanningskema, 1976 te wysig 262 situated on Cork Ave Ferndale Township from Resi deur die hersonering van Lot 262 gelee aan Corklaan dory dential I" with a density of "One dwelling per err to "Resi Ferndale van "Residensieel 1" met n digthcid van "Een dential I" with a density of "One dwelling per m2" woonhuis per err tot "Residensieel I" met n digtheid van " Een woonhuis per 1500 ml" The amendment will be known as Randhurg Amendment Scheme 462 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema twat inspection at the office of the Town Clerk Randburg and at Randburgwysigingskema 462 genoem sal word) le in die kan the office of the Director of Local Government, 11th Floor, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Preto Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en ria die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in retard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd lion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kenin writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg 2125 at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Privaatsak 1 Randburg, 2125, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 _ PB Pretoria, 30 Desember 1981 PB H462 I 4 NOTICE 784 OF 1981 KENNISGEWING 784 VAN 1981 ORKNEY AM ENDMEMT SCHEME 1/10 ORKNEY WYSIGINGSKEMA 1/10 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965),

41 3 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER by the owner, Modinos and Anastasi Properties (Proprietary) kennis dat die eienaar, Modinos and Anastasi Properties Limited for the amendment of Orkney Townplanning (Proprietary) Limited aansoek gedoen het om Orkneydorps Scheme 1945, by rezoning Erven 436 and 439, situated on beplanningskema, 1980 te wysig deur die hersonering van Milton Avenue, Orkney Township, from Residential I" to Enve 436 en 439, gelee aan Miltonlean, dorp Orkney, van "Business 2" "Residensieel I" tot "Besigheid 2" The amendment will be known as Orkney Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/10 Further particulars of the scheme are open for Orkneywysigingskema 1/10 genoem sal word) le in die kaninspection at the office of the Town Clerk, Orkney and at the toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, office of the Director of Local Government 11th Floor, Me Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en rind Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Orkney ter insae Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverand the Town Clerk, PO Box 34, Orkney, 2620 at any time melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 34, Orkney, 2620, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB PB NOTICE 785 OF 1981 KENNISGEWING 785 VAN KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 17 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 17 The Director of Local Government gives notice in terms of Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordinance, komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), by the owner, Michael Phillip Sapiro for the amendment of kennis dat die eienaar, Michael Phillip Sapiro, aansoek ge Krugersdorp Town planning Scheme, 1980 by rezoning part doen het om Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980 te of Erf 2083 situated on Elof Street, Krugersdorp Township wysig deur die hersonering van gedeelte Erf 2038 gele8 aan frorwtesidential 4" to Business I" Eloffstraat dorp Krugersdorp van "Residensieel 4" tot "Besigheid I" The amendment will be known as Krugersdorp Amend ment Scheme 17 Further particulars of the scheme are Verdere besondering van hierdie wysigingskema (wat Kru open for inspection at the office of the Town Clerk, Krugers gersdorpwysigingskema 17 genoem sal word) le in die kandorp and at the office of the Director of Local Government, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I Ide Vloer, 1 lth Floor, Merino Building, con, Bosman and Pretorius Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Krugersdorp ter insac Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaarof vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd don shall be submitted to the Director of Local Government, binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, nisgewingaan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover r and the Town Clerk, PO Box 94, Krugersdorp, 1740, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice Posbus 94, Krugersdorp, 1740, skriftelik voorgele word *Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H 17 NOTICE 786 OF 1981 KENNISGEWING 786 VAN 1981 PB 49:218H 17, POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 49, POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 49 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen terms of section 46 of the Town planning and Townships Or komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has Dorpsbeplanning en Dome, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), been made by the owner, Jan Christoffel Aucamp, for the kennis dat die eienaar, Jan Christoffel Aucamp aansoek geamendment of Potchefstroom Town planning Scheme, 1980 doen het om Potchefstroomdorpbeplanningskema, 1980 te by rezoning the Remainder of Portion? Frf 741 situated on wysig deur die hersonering van Restant van Gedeelte 2, Erf Jeugd Street, Potehefstixam Townshin from "Residential 1" 242, gelee aan Jeugdstraat, dorp Potchefstroom, van "Resi with a density of "One dwelling per m2" to "Residential densieel I" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" I" with a density of "One dwelling per 500 m2" tot "Residensieel I" met n digtheid van "Een woonhuis per The amendment will be known as Potchefstroom Amendment Scheme 49 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Potchefstroom and at the office of the Director of Local Government, I 1th Floor, Merino Building, cor Bosnian and Pretorius Streets, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bover Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437 Pretoria and the Town Clerk, PO Box 113, Potchefstroom, 2520 at 500 rn2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Potchefstroomwysigingskema 49 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, I lde Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstratat, Pretoria en die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae

42 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 any time within a period of 4 weeks from the date of this no melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, tice Posbus 113, Potchefstroom 2520, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 _ PB 49226H49 PB 49226H49 4 NOTICE 787 OF 1981 KENNISGEWING 787 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 842 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 842 It is hereby notified in terms of section 46 of the Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Or eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Or dinance 25 of 1965), that application has been made by donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 ( Orthe owner Menlyn Investments (Prorietary) Limited for donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Menlyn the amendment of Pretoria Townplanning Scheme, Investments (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het 1974 by rezoning Portions 39 and 106 of the farm om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974 te wysig deur Garsfontein 374 JR from "Special Residential" with a die hersonering van Gedeeltes 39 en 106 van die plaas density of "One dwelling per m2" to Special" for the Garsfontein 374 JR van "Spesiale Woon" met n digtheid parking of motor vehicles van "Een woonhuis per m2" tot "Spesiaal" vir die parkering van motorvoertuie The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 842 Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat scheme are open for inspection at the office of the Town Pretoriawysigingskema 842 genoem sal word) 15 in die Clerk, Pretoria, and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11d Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, and Pretorius Streets Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Government, in writing at the above address or Private tyd binne ri tydperk van 4 weke vanaf die datum van Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box 440, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Pretoria, 0001 at any time within a period of4 weeks from Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre the date of this notice toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB 4923H842 PB 492 3H 482 NOTICE 788 OF 1981 KENNISGEWING 788 VAN 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 476 SANDTON WYSIGINGSKEMA 476 The Director of Local Government gives notice in, Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Or Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Orhas been made by the owner Eileen Ruby Hinds for the donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Eileen amendment of Sandton Town planning Scheme, 1980 by Ruby Hinds aansoek gedoen het om Sandton dorpse rezoning Portion 10 of Lot 8 situated on South Avenue beplanningskema, 1980 te wysig deur die hersonering venlig Atholl Township from "Residential 1" with density of Gedeelte 10 van Lot 8 gelee aan Southlaan dorp Atholl "One dwelling per m2" to "Residential 1" with a van "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis density of "One dwelling per m2" per m2" tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Fen woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 476 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Sandtonwysigingskema 476 genoem sal word) le in die Sandton, and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, and Pretorius Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the Sandton ter insae application shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Government, in writing at the above address or Private tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Prefrom the date of this notice toria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, 2146,, Pretoria, skriftelik 30 December, 1981 voorgel6 word PB Pretoria, 30 Desember 1981 PB H476 NOTICE 789 OF 1981 KENNISGEWING 789 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 840 PRETORIA WYSIGINGSKEMA It is hereby notified in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Or Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die

43 3 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER dinance, 25 of 1965), that application has been made by Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Orthe owner Brooklyn Dens (Eiendoms) Beperk for the donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Brooklyn amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 1974 by Dens (Eiendoms) Beperk aansoek gedoen het om Prerezoning Portion 1 of Erf 588 situated on Olivier Street toria dorpsbeplanningskema, 1974 te wysig deur die and Duncan Street prooklvn Township from "Special" hersonering van Gedeelte 1 van Erf 588 gelee aan for Specialist Dental Surgeon consulting rooms, waiting Olivierstraat en Duncanstraat dorp Brooklyn van "Spe rooms, laboratories and such other uses as are usually siaal" vir Spesialistandheelkundiges se spreekkamers, associated therewith to "Special" for dental and medical wagkamers en laboratoriums en sodanige ander geconsulting rooms, waiting rooms, laboratories, offices brace wat gewoonlik daarmee gepaard gaan tot "Spe and such other uses as are usually associated with dental siaal" vir tandheelkundige en mediese konsulta and medical consulting rooms siekamers, wagkamers, laboratoriums, kantore en sulke The amendment will be known as Pretoria Amendgebruike as wat normaalweg en by mediese Scheme 840 Further particulars of the scheme are tandheelkundige dienste gebruik is ment open for inspection at the office of the Town Clerk, Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria and at the office of the Director of Local Pretoria wysigingskema 840 genoem sal word) le in die Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde and Pretorius Streets, Pretoria Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, en in die kantoor van die Stadsklerk Any objection or representations in regard to the vanpretoria ter insae application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Enige beswaarof vertoe teen die aansoek kan te eniger Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Pretoria, 0001, at any time within a period of 4 weeks van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike from the date of this notice Bestuur by bovermelde adres of Prvaatsak X437, Pre toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, "0001, Pretoria, 30 December, 1981 skriftelik voorgele Word PB H840 Pretoria, 30 Desember 1981 PB 4923H840 NOTICE 790 OF 1981 KENNISGEWING 790 VAN 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 472, SANDTON WYSrGINGSKEMA 472 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Town eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Or ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Orapplication has been made by the owners, Hans Theodor donnansie 25 van 1965 ),bekend gemaak dat die eienaar, Schlamm, for the amendment of the Sandton Town Hans Theodor Schlamm, aansoek gedoen het om planning Scheme 1980 by rezoning Portions Sandton dorpsbeplanningskema 1980 te wysig deur die gnd 9 (being portions of Portion 1 of Lot 35) of Lot No 35 hersonering van Gedeeltes 2, 5, 8 en 9 (gedeeltes van situated on Woodside Avenue Sandhurst Township from Gedeelte 1 van Lot 35) van Lot 35 gelee aan Wood 1" with a density of "One dwelling per sidelaan Dorp Sandhurst van "Residensieel 1" met n m2" to "Residential 2" in height zone 4 for dwelling digtheid van "een woonhuis per m2" tot "Residen units and outbuildings sieel 2"in hoogte sone 4 vir wooneenhede en buitegeboue,"residential amendment will be known as Sandton Amend Verdere ment Scheme 472 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, althe besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Sandton wysigingskema 472 genoem sal word) 16 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Sandton and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan to eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van el Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, / from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 Pretoria, 30 Desember 1981 PB H472 PB H472 II NOTICE 791 OF 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 472 KENNISGEWING 791 VAN 1981 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 472 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application Ordohnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 has been made by the owner Boy le Roux Beleggings (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Boy le (Eiendoms) Beperk for the amendment of Randburg Roux Beleggings (Eiendoms) Beperk aansoek gedoen het Town planning Scheme, 1976 by rezoning Lot 182 om Randburgse dorpsbeplanningskema, 1976 te wysig situated on Fifth Lane Fontainbleau Township from deur die hersonering van Lot 182 gelee aan Fifthsteeg 1

44 Li 4218 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 "Residential 1" with a density of "One dwelling per Ei dorp Fontainbleau van "Residensieel 1" met n digtheid to "Special" for the parking of trucks and motor vehicles van "Een woonhuis per Erf tot "Spesiaal" vir parkeer subject to conditions van vragmotors en motorvoertuie onderworpe aan voorwaardes The amendment will be known as Randburg Amend ment Scheme 472 further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg wysigingskema 472 genoem sal word) 16 in die Randburg and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, tide Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosnian Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, and Pretorius Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger Government, in writing at the above address or Private tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, P/Bag 1, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Randburg, 2125 at any time within a period of 4 weeks Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, from the date of this notice Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg, 2125 skriftelik voorgele word Pretoria 30 December 1981 PB Pretoria, 30 Desember 1981 PB H 472 NOTICE 792 OF 1981 KENNISGEWING 792 VAN 1981 ORKNEY AMENDMENT SCHEME 1/12 ORKNEYMYSIGINGSKEMA 1/12 4 It is hereby notified in terms of section 46 of the Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Or eenkoirtstig die bepalings van artikel 46 van die dinance 25 of 1965), that application has been made by Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Orthe owner Western Reefs Exploration and Development donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Western Company for the amendment of Orkney Town planning Reefs Exploration and Development Company aansoek Scheme, 1980 by rezoning grven 2889 and 2890 situated gedoen het ow Orkneydorpsbeplanningskema, 1980 te on Hardy Road and Bennett Avenue Orkney Township wysigdeur die hersonering van Enye 2889 en 2890 geled from "Residential 1" with a density of "One dwelling per aan Hardyweg en Bennettlaan dare Orkney yin "Re m2" to "Residential 1" with a density of "One sidensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per dwelling per in2" Height Zone O m2" tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" Hoogtesone 0 The amendment will be known as Orkney Amendment Scheme 1/12 Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Orkney Orkney wysigingskema 1/12 genoem sal word) 16 in die and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Vloer, Merinogebou, h/y Bosman en Pretoriusstraat, Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Orkney Any objection or representations in regard to the ter insae a application shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of veroe teen die aansoek kan te eniger Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van 34, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike IIP Orkney, 2620 at any time within a period of 4 weeks from Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X4371 Prethe date of this notice toria en die Stadsklerk, Posbus 34, Orkney, 2620 skriftelik voorgele word Pretoria, 30 December, 1981 NOTICE 793 OF PB Pretoria, 30 Desember 1981 PB \ r KENN1SGEWING 793 VAN 1981 The Director of Local Government hereby gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op ships Ordinance, 1965, that application to establish the town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 kennisdat aansoeke om die ships mentioned in the annexure hereto, have been received dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office of mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Direkthe Director of Local Government Room 13206(a), Second teur van Plaaslike Bestuur, Kamer 13206(a), 2de Vloer, B Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Preto Blok[Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydria for a period of 8 weeks from 30 December, 1981 perk van 8 weke vanaf 30 Desember 1981 Any person who desires to object to the granting of any of ledereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek wil the applications or who desires to make any representations mask of begerig is om enige vertoe in verband daarmee te rig, in regard thereto, must notify the Director of Local Govern moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, ment, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing and in du Pretoria 0001 binne n tydperk van 8 weke van die datum of plicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from van eerste publikasie hiervan, nl 30 Desember 1981 skriftelik the date of first publication hereof en in duplikaat van sy redes in kennis stel 4

45 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER ANNEXURE BYLAE Name of Township: Wilkonpies Extension 29 Naam van dorp: Sandown Uitbreiding 49 Name of applicant: Christiaan Jacobus Rabie and Austin Naam van aansoekdoener Stadsraad van Sandton straat Beleggings (Edms) Bpk Aantal erwe: Besigheid 3: I; Munisipaal: I Number of erven: Residential 1: 40 Beskrywing van grond: I Gedeelte 317 en gedeelte van Description of land: Holdings 58 and 59 Wilkoppies Agri Gedeelte 147); 2 Resterende Gedeelte van Gedeelte 147 (n cultural Holdings gedeelte van Gedeelte 25) van die plaas Zandfontein 42 IR Situation: North of and abuts Austin Street, west of and Ligging: Noordwes van en grens aan Rivoniaweg en saidabuts Holding 60 oos van en grens aan Sandown Uitbreiding 38 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of Township: Sandown Extension 49 Naam van dorp: Wilkoppies Uitbreiding 29 Name of applicant: Town Council of Sandton Naam van aansoekdoener: Christiaan Jacobus Rabie en Number of erven: Business 3: I; Municipal I Austinstraat Beleggings (Edms) Bpk Aantal erwe: Residensieel I: 40 Description of land: I Portion 317 (a portion of Portion 147) 2 Remainder of Portion 147 (a portion of Portion 25) of Beskrywing van grond: Hoewes 58 en 59 Wilkoppies Land the farm Zandfontein 42 IR bouhoewes Situation: North west of and abuts Rivonia Road and Ligging: Noord van en grens aan Austinstraat Wes van en south east of and abuts Sandown Extension 38 grens aan Hoewe 60 Reference No: PB Verwysingsnommer PB Name of Township: Mominaside Extension 117 Naam van dorp: Morningside Uitbreiding 117 ak Name of applicant: I) Rhona Antoinette Herson 2) Basset Naam van aansoekdoener: I) Rhona Antoinette Herson 2) Investments (Pty) Ltd Basset Investments (Pty) Ltd Number of erven: Residential I: 4 Residential 2: 5 Public Aantal erwe: Residensieel I: 4; Residensieel 2: 5; Openbare Open Space: 3 Oop Ruimte: 3 Description of land: Portion 154 of the farm Zandfontein Beskrywing van grond: Gedeelte 154 van die plans :land 42 IR and Holdings 133 to 137, Morningside Agricultural fontein 42 IR en Hoewes 133 tot 137 Morningside Landbou Holdings hoewes Situation: East of and abuts Sunset Acres Extension I and Ligging: Oos van en grens aan Sunset Acres Uitbreiding west of and abuts Holdings 105 to 108 Morningside Agricul I en wes van en grens aan Morningside Landbouhoewes, tural Holdings and Morningside Extension 80,I05 tot 108 en Morningside Uitbreiding 80 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of Township: Onverwacht Naam van dorp: Onverwacht Name of applicant: Suid Afrikaanse Yster en Staal Indus Naam van aansoekdoener: SuidAfrikaanse Yster en Staal triele Korporasie Bpk lndustriele Korporasie Beperk Number of erven: Residential I: 1501 Residential 2: 2 Mu Aantal erwe: Residensieel 1: 1501; Residensieel 2: 2; M uninicipal: 2 Business: 2 Schools: 4 Nursery Schools: 3 Technisipaal: 2; Besigheid: 2; Skole: 4; Kleuterskole: 3; Tegniese In cal Institute: I Public Open Space: 6 Aprentice Training stituut: I; Openbare Oop Ruimte: 6; Vakleerling Opleidingsentrum: Centre: I Churches: 6 Old Age Home: I Hospital: 1 Clinic I; Kerke: 6; Ouetehuis: I; Hospitaal: I; Kliniek: I: Ghollbaan: 3; Sport: 3; it I Golf Course: 3 Sport: 3 Veterinary Institute: I Adminis Veeartsenykundige I; Ad Instratandhoud nsuut: tration Board: Special for: Iscor (Maintenance) I Escom ministrasieraad: I; Spesiaal vir: Evkom, Yster ingr 2; (Maintenance) I Caravan Park: I Purposes as may be deter Woonwapark: I; Doeleindes soos deur die AcImimined by the Administrator: 3 nistrateur mag goedkeur: 2; Geen Spesifieke gebruik: I Beskrywing van grond: Op die plaas Onverwacht No 503 Description of land: The farm Onverwacht 503 LQ LQ Situation: West of and abuts the farm Waterkloof 502 LQ Jigging: Wes van en grens aan die plans Waterklool 502 north of and abuts the farm Paarl 522 LQ LQ en noord van en grens aan die plaas Paarl 522 LQ Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

46 4220 PROVINCIAL GAZEI It 30 DECEMBER, 1981 TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the des LW Tenders wat voorheen gepubliseer Is en waarvan ing data have not yet gad, have not been repeated in die sluitingsdatum nog nie verstreke to ale word nie in hierdie this notice Tenden are normally published 3 5 weeks be kennisgewing herhaal nit Tenders word normaalweg 3 5 weke fore the closing date roar die sluitingstaln TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSI ALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services/supplies/ Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope sales (Unless otherwise indicated in the description tenders word ingewag (Tensy dit in die uiteenset ling anders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Beskrywing van Diem Shillingsdatuni Tender No Description of Service Closing Date PFT 15/81 Speed measuring devices/spoedmetingstoestelle :29/1/1981 4

47 1 ale am 1961 liagumaacs LI egeold ioquiasaa LI spolaid 11M10f( npual noupoid 11111/ /1101fitto annoy H c nvenapuad 3IV1SUIAOlg asimiaimlii 13311p100A talptuuo3 H s amp ags itipolaid qprvirannasog um apog an Arm) lug as to pogss Aq iniosaad Oswoo ;awls unosog wau) oaulslua weinsngosaid uve Sataitugoog cep Aq noino sgessuowd wawa new oasis snowaid mg se Huspung peonstud roux mg p an awe poniodwato an Ut AVU np Aq 523/6, L7311d98 10A0j 0q1 ti! A InibuB 343 le wog Japan pruned 341 us srugapum g on tis umnipaurang an do pour uaas pagsodap n until Fags palm ig panwssap 0111 capum is allpg m Poin MWS timpagn purr lad s2uitakostg tionw1 *9 3A0L A1 apuvg as am5109a om m ogians ILMIttpal asp do onus 0331 laoul slitiodnisus wpm an um tunsepauts Ergs to IlustaAnsag Jammu ags Iwo uocn 21 trea = putt in IOW as nnuapum an 2puta vat San Sd0 *tp UVA pasemptg asap flagon ags uo on; s Aq amulet ags Jo spurns ags irs oq Slarla/ "Japual mg pa map Sinop pue uogduasap inrannu 1S11U34 mg se Haws sr seal puts atuvu s,itopum ags roots of swamp /01 snspod nevinpual Inwood pannuadns Sinop aq sum] plat agonies Otos wog 0 d spivog 3siggAsueli npual sapwood powsucks sumansig3 am of passoppe ado; aki lialiilin/a IP Pim% cla!p38u! SniP BaS 112A3031 apinssaa amgapuosja U us POW AUpnAniSUT cuapai s anus papas anuadas e u; pan tuqns aq now lapnas ward is prows mailmen apvissigutpv ) pp ap an uumnpua; ompultav asp do own snpum oily le gm smogeggultupy mg uo paratactic aq maw sopual IIV 4 flootaguav organ s Supgatudo us sago owing an vu pia% ininsanium ivenpum awoqv i mots u; waogs ssawpw asp OVA wnwpdtgung sin au on ws atom lassagnagpawaog to amino 043 o; immas am Jo snap Supop Otp lags sawp si upsww 0013 pempsads MIA 1:1103X1111 mond t p111 n Jampt101 am Aq pauln131 use gammen! in mpg Poe tunpwomoidt 5aU01 0 sand Sunman smatutoop iapuas am 1! 10 inapum am tutus so mot Sums= ittennilal an OVA SUY3Anintini DUCK/ u, SU pmpaai st iapuas an( own V p paputljai oq Iwo moydop woo Plom leglaggnial lee SesPaciontodeli 0PulmlaD 0110 OIS13171F331 aql 101)1) signal grodap Samuels suawuedap V 10 lanbalp pa lap d3p U, Jo 332Jitiftd2g 31U1K1 an map wars u, el33/6 P tU olgodap alquepog plows ps A L 110!1!0!lueq V gun so DUO) MU 111 aq ism issodap yang *Sittaui awatuniopiapum, asp ino Sy stiamme pop ft/ MIA LI, 0301) iapuai op qpnt pandcfne oq qpi 24 along pm Jo spodap w Led ianpual mg lapum Infirm wawa JO aura ags us c womn asp nous sapummmerm ammo; VIVA Ismail alp m t war iaptras u, MIA 01133p22 U, V JO d V 1C A13331 pile 331M131 Lao tut) 100A Sal alp tuoq rocas no out unau 01 vas lapua; Ono h idicr3v 01 punces sou vi t tupy eta z so mans asp wo %plow soramp am ss arouratquipm ogi t lizzx BED( )101121tA 2V( ,1 pc{ amas swims 10 wodapammam 0 suaiwiedacs esprnmal ELLIM powsina g COTEI iiria3lstill EI cols siorma ittam Tax Tasman I VEX gdluatua; Beg ;good iedapamalyt 4IOM jo 331verautu MAI maunpicka P93683 I mamma pohnueu KZ68Z I $331;CI adm IpnI9LX napd 9LX Sea luaunuedop skenpuo ;lama,/ mom uedaa no!) OSIVVASI/V12 LEtat 064V Wang pew t; V 6917V magma IEZ61Z P V 6&PV Mud ionaga 03J L61X lulu* 161X pd Sufi MAIM ndap3ind Ittawindaa acinasmuy la specs; in OESO BZ E 0 coca inappila I off0 2Z E CI LOSa 41011y t kill 179X t9x Beg 310A mustnimid od qsagddng qapenona pus DV 04304UVV) Ind) Liman spina:lig Z It V OZOTV S lepuswom Lthl IltOli It V OZOIV opraupoid LAd 1ZZX Beg I ZZX Ausiggt nemid tain pd assualp in Tisdsom tnnidsoh pse0 8Z L V CPLV JO :1 OH lozsig L V CPLV VIVA JKI GII "IZZX Suit Tux IVS11311A 2IUAtlg 3331A 11g umuap *IDS lelf/sell seendsols L V 93LV JO anaaim DI1 4oz683 L V 931V MIA atianolle DH lax 5e11 izzx ;psi Ilea anwpd sane; od talcums; 139 pradaoll levildsoss L V 9ZLV Jo Q OH 10369L L V 9ZIV tow inanagu UN IZZX sgu lux 3[11S1TIVA 31VA13,1 nap pd assump iag peorags Z VII t VH Z L V OPLV Jo ionogc1 V 1 VII 09368Z L V OWN UVA K1 72 I VH C101 mionm vie,( miomid Smd 0/A1 3U0lid ME 313 Ill I11001/ A rill _ VLIClialg *PE 131/311X Ifl101aJc1 4feJ3A VpOpla ssampu mod aapu1 lq noqap 31 Salp1360g 10pUal Ruin oi Ruining stgaigwd Max a; anjx; asegtipoid ataraws II! )1 :SSalppt1 plus vosnadsus Jos antqwww ossa zneq9anpaw nonclog siumunaop Japan 343 n pagacquo sou Nuomputn 13E11003 la = pa aptmotraw an Aq loo g am g waaua8do asuasurupp Oapuas Aug pus smatunaop nog essopq pagtosput ssagne iapum asp own us api IBM sappnamompummi / npuoi opata se asuatunaop ;Saunas zeinelangaw assane apueosiapuo an at ags woij uogingdde vo appopugo 21B sum; nptni!mo w Aq lig lieu do E! insturausunv an um sunownpum amps smogegspipapm mg Sunman ssuatunaop Joplin commgau ocu 1 dtuv asp OVA apsoqui pm awaumloplaptial opiomq alla 1 talon 1NV1110d3411 I ZZP n13S30 OE `LNVIIHOJI 31VISNIft011(1 SONIXIlaWd0 H21)1ONVIHEI

48 W: 4222 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Notices By Local Authorities Plaaslilse Besttsursheasnisgeorings TOWN COUNCIL OF ALBERTON kennisgewing dit wil se nie later nie as 8 Dorpsbeplanning en Dupe, 1965 gegee dat die Februarie 1982 Stadsraad van Johannesburg n PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD : Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel het OVER PORTION 297 OF THE FARM J J PRINSLOO, wat as Johannesburg se Wysigingskema 619 ELANDSFONTEIN NO 108ER TO SERVE Waarnemende Stadsklerk, bekend sal staan AS CONNECTIONIBETWEEN CHRISLOU Munisipale Kantoor, CRESCENT, ALBERTON EXTENSION 34 Alberton Hierdie skema is n wysigingskema en dit AND BLOUTULP ROAD, 23 Desember 1981 bevat die volgende voorstel: VERWOERDPARK Kennisgewing No82/1981 Die volgende erwe in die voorstad Craighall word van Residensieel 1, een woonhuis per erf, Notice is hereby given in terms of the provi na Residensieel 1, een woonhuis per 1500 m2 sions of section 5 of the Local Authorities CITY OF JOHANNESBURG hersoneer: 3, 4, 5, 6, 7, KG, 244, 9, 10, 13, 15, 16, Roads Ordinance, 1904, as amended, that the: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 245, Gedeelte Town Council of Alberton has lodged a petition PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN 1, 31, 242, RG 34, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 50, 51, with the Hon the Administrator for the Gedeeltes 1, 2, 3 en RG van 230, 67, 58, 59, 246 proclamation of a public road over Portion NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, 297 RG 1979 (AMENDMENT SCHEME 62, 6465" 66,67 70"74 72, 619) 73 74, 76, 234 of the farm Elandfontein No 108IR as in Gedeelte 1 en RG, 79,130, 81, 82, 83, 84, 85, 86, dicated on Diagram SG No A 4472/81 of section 26 87, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, of Notice the Townplann is hereby gig and in 107, Townships Ordinven in terms 108, 109, 111, 113, 114, 115,3116, 118, A copy of the petition and the diagram ance, 1965, that the City Council of Johannes 119, 247 RG en Gedeelte 1, 122, 123, 124, 125, 127 aforementioned may be inspected at the office burg has prepared a draft Townplanning 130, 133, 135, 138, 137, 138, 139, 141, 142, 145, of the Town Secretary during normal office scheme, to be knowns:le JoTialinesbitrg 146, 147, AmOhd 148, 149, 151, 152, 155, 156, 167, hours meat Scheme , 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 248, 172, 249, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 187, 188, This scheme will be an Amendment Scheme 189, 190, 192, 193, 250 Gedeelte 1, 195, 197, Any person who has any objection to such and contains the following proposal: Gedeelte 1 en RG, 198, 199, 200, 201, 202, 203, proclamation or who may have any claim for 204, 205, 206, 207, 251, RG en Gedeelte 1, 227 compensation if such proclamation is carried To rezone the following erven in the Town en 229 RG en Gedeelte out, must lodge guch objection or claim, as the ship ofcrsall: Erven, 3, 4,5,6, 7 RE, 244, 9, case may be, in writing in Duplicate with the 10, 13, 15, 16, 1718, 20, 21, 22;23, 74, 25, 26, 27, Die uitwerking van hierdie skema is om al die Town Clerk, Municipal Offices, Alberton, and 245 Ptn 1, 31,242 RE, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 46, erwe teen n digtheid van een woonhuisper erf the Director of Local Government, Pretoria, 50, 51, Portions 1,2, 3 and RE of 230,57, 58, 59, na een woonhum per m2 to hersoneer within one month after the last publication of 246 RE, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, this notice viz not later than 8 February, Ptn 1 Besonderhede van hierdie skema 16 and RE, ter insae 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, in kamer 703, sewende verdieping, Burgersen 87, 90, 91, 92, 95, 96, 99,100, 102, 103, 104, 105, trum, 106, 107, 108, 109, 111, Braamfontein, Johannesburg, vir 113, n tydperk van vier weke venal die datum 114, waitron 115, 116, 118, PRINS JJ 119,247 RE and Pre Acting TownClerkLOO; 1, 122, 123, 124, 125, 127, bil Perdie kenniegewing die eerste 130, 133, keer ge ubli 135, MuniciDesember Offices, 1981: pal 136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146, seer word, naaralik , 148, 149, 151, 152, , 157, 169, 160, Alberton 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 248, 172, 249, 23 December, 1981 Enige beswaar of vettoe in verband met 174, 177, 178, 179, 181, 182, 187, 188, 189, Notice No 82/ , hierdie skema moet binne n tydperk van vier 192, 193,250 Ptn 1, 195, 197, Ptn 1 and RE, 199, 198, weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 261 die :Stadeklerk, posbus 1049, Johannesburg, RE and Ptn 1, 227 and 229 RE and Ptn , gerig word from Residential 1 with a density of one S D MARSHALL, STADSRAAD VAN ALBERTON dwelling per at to Residential 1 with a density Stadsekretaris ofone dwelling per m Burgersentrum, PROKLAMASIE VAN N OPENBARE PAD Braamfontein, OOR GEDEELTE 297 VAN DIE PLAAS The effect 0 of this scheme is to rezone all Johannesburg ELANDSFONTEIN NO 108IR OM TE erven with a density of one dwelling per erf to 23 Desember 1981 DIEN AS VERBINDING TUSSEN one dwelling per m CHRISLOU SINGEL, ALBERTON UIT BREWING Particulars of this 34 EN BLOUTULPWEG, VER scheme are open for in spection WOERDPARK at Room 703, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of four weeks from the date of the first CITY OF JOHANNESBURG Kennis geskied hiermee, ingevolge die publication of this notice which is 23 December, PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN bepalinge van artikel van die "Local Author NESBURG TOWNPLANNING SC ities Roads Ordinance, 1904", soos gewysig, dat Any objection or representations in connec 1979 (AMENDMENT SCHEME: 638) HEME, die Stadsraad van Alberton n versoelcslcrif by tion with this scheme shall be submitted in 4 Sy Edele die Administrateur ingedien het vir writing to the Town Clerk, PO Box 1049, Notice is hereby given in terms of section 26 1 die proklamasie van n openbare pad oar Johannesburg, 2000, within a period of four of the Town ) planning and Townships Or Gedeelte 297 van die pleas Elandsfontein No, weeks from the abovementioned date dinance, 1965, that the City Council of Johan 10811R soos meer volledig aangedui op plan LG nesburg has prepared a draft Townplanning No A4472/81 SD MARSHALL, scheme, to he known as Johannesburg Amend City Secretary meat Scheme 638 n Afskrif van die versoekslcrif en landme _Civic Centre, This scheme will be an Amendment Scheme Braamfontein hierbo vermeld terskaart 16 gedurende kan, Intnntein, and contains the following proposal: toortme in die kantoor van die StadsekretarisJwInnnenbutll ter insau 23 December, 1981 To rezone the sanitary lane abutting on 41 Erven 633,634 and Part of 638 between Anerley Enigiemand wat beswirer ail Road and the Ml Motorway, Parktown Townopper teen die STAD JOHANNESBURG voorgenome proklamasie of wat moontlik ship, from Existing Public Roads to Residential 1 skadevergoeding sal wil with a eis, al na gelang van die density of one dwelling per erf VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE geval, indien die voorgenome proklamasie JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN Particulars of this scheme are open for inplaasvind, moet sodanige beswaar of eis skrif NINGSKEMA, 1979 (WYSJGINGSKEMA spection at Room 703, Seventh telik in Tweevoud by Floor, Civic die Stadsklerk, Muni 619) Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a sipale Kantoor, Alberton en die Direkteur van period of four Plumlike weeks from the date of the first Bestuur, Pretoria, indien binne een Kennis word hiermee ingevolge die bepalings publication of this notice, which is 23 maand na die laaste publikasie van hierdie van artikel 26 van die Ordonnansie op December, 1981

49 _ PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER Any objection or representation in writing to the Town Clerk, PO Box 1049, The object of the petition is to Provide for a connection with this scheme shall be submitted Johannesburg, 2000 within a period of four public road on the northern side of the Muir in writing to the Town Clerk, PO Box 1049, weeks from the abovemenfioned dated icipal Offices Johannesburg, 2000, within a period of four weeks from the abovementioned date S D MARSHALL, J M A DE BEER, City Secretary Town Clerk S D MARSHALL, Civic Centre, PO Box pi, City Secretary Braamfontein, Lydenburg, Civic Centre, Johannesburg 1120 Braamfontein, 23 December, December, 1981 Johannesburg Notice No437/ December, 1981 APPENDIX A Portions 1, 2 and 3 of Lot 186 STAD JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG Lideabure as shown on Diagrams SG No 3911/1919, SG No 613/1921 and SG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE No3438/1956, such JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN Portions of land being situated between Viljoen and Rensburg Streets on the northern side of NINGSKEMA, 1979, (WYSIGINGSKEMA NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA the Municipal Offices 638) 639) Kennis word hiermee ingevolge die bepalings van artikel 26 van die Ordonnansie op Rapids word hiermee ingevolge die bepalings Dorpsbeplanning en Dorpe, STADSRAAD VAN LYDENBURG 1965 gegee dat die van artikel 26 van die Ordonnansie op Stadsraad van Johannesburg n Ontwerp Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 gegee dat die PROKLAMERING dorpsbeplanningskema VAN opgestel het wet as Stadsraad van Johannesburg n Ontwerp OPENBARE STRAAT Johannesburg se Wysigingakema 638 bekend dorpsbeplanningskema opgestel bet wat at staan Johannesburg se Wysigingskema 6394)ekend sal staan Kennisgewing geskied hiermee Hierdie skema is n wysigingskema en dit ooreenkomstig artikel 6 van die "Local Aut! lial evat die volgende voorstel: horities Roads Ordinance" nommer 44 van 1904, Hierdie skema is a wysigingskema en dit 600S gewysichdat die Stadsraad van Lydenburg Om die sanitasiesteeg tangs Erwe 633, 634 en bent die volgende voorstel: ooreenkomsbg artikel 4 van gernelde Ordinan Deel van 638 tussen Anerleyweg en die the n versoekskrif tot die Administrateur van Ml motorwegt Parktown, van Bestaande Om die geslote sanitasiesteeg tangs Gedeelte Transvaal gerig het ors die grond soon omskryf Openbare Peale na Residensieel 1 teen n 28 van Erf 7901, die Resterende Gedeelte van Erf in Bylae A hieronder tot openbare pad to digtheid van een woonhuis per erf to hersoneer 3250 en die Resterende Gedeelte van Ed 3252, prokiruneer Kensington, gelee to Orionstraat tussen Derby Besonderhede van hierdie skema le ter insae Afskrifte van die en Hi dswe Bestaande Openb Pad versoekskrif en kaarte in Kamer 703, Sewende Verdieping, Burgersenna Residensieel 1 teen n digtheid van een daarby aangeheg le g_edurende gewone kantram, Braamfontein, Johannesburg, vii n toorure ter msae in Kamer 48, woonhuis per erf to hersoneer Eerste Vloer, tydperk van vier weke vanaf die datum waarop Mtunsipale Kantoor, Lydenburg hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer word, naamlik 23 Desember 1981 Besonderhede van hierdie skema le ter insae IerIere belanghebbende persoon wat beswaar in Kamer 703, Sewende Verdieping, Burgersen teen die voorgestdde proklamering van die Enige beswaar of vertoe in verband met tram, Braamfontein Johannesburg, vir n tyd grond tot openbare pad wil maak, most sodenhierdie skema moet binne a tydperk van vier, perk van vier weke vanaf die datum waarop I e beswaar skriftelec, in tweevoud, indien by weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer die Direkteur van Pleaslike Bestuur, Privastsait die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, word, naamlik 23 Desember 1981 X 437, Pretoria en by die Stadklerk, Posbus 61, 2000, gerig word Lydenburg voor of op 8 Februarie 1982 S D MARSHALL, Edge beswaar of vertoe in verband met Die doel met die versoekskrif is om n open Stedsekretaths hierdie skema moet binne n tydperk van vier bare threat to voorsien aan die noordekant van weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan die Munisipale Kantoor Burgersentrum, Braamfontein, die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, Johannesburg 2000, gong word J M A DE BEER, 23 Desember 1981 Stadsklerk SD MARSHALL, Posbus 61, Stadselastaria Lydenburg, 110` Biggersentrum, 1120 CITY OF JOHANNESBURG Braamfontein, 23 Desember 1981 Johannesburg Kennisgewing nommer 87/1981 PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN 23 Desember 1981 NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, BYLAE A 1979 (AMENDMENT SCHEME 639) Gedeeltes 1, 2 en 3 van Ed 186 Lydenburg sbos aangetoon op diagramme SG No Notice is hereby given in terms of section /1919, SG No 013/1921 en SG No 2 of the Town planning and Townships Ordin TOWN COUNCIL OF LYDENBURG 3438/1956, sodanige gedeeltes grand gelee tusance, 1965, that the City Council of Johannes een Viljoen en Rensburgstraat aan die noorburg has prepared a draft Townplanning PROCLAMATION OF PUBLIC STREET dekant van die Munisipale Kantoor scheme, to be known as Johannesburg Amend merit Scheme 639 ic Notice is hereby given in terms of section 6 of This scheme will be an Amendment Scheme the Local Authorities Roads Ordinance and contains the following proposal: number 44 of 1904, as amended, that the Town TOWN COUNCIL OF ALBERTON Council of Lydenburg has, in terms of section 4 To rezone the closed sanitary lane abutting of the said Ordinance, petitioned the PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD on Portion 28 of Erf 7901, Remaining Extent of Administrator of the Transvaal to proclaim as OVER ERVEN 1792 AND 1793, BRACKEN Ed 3250 and Remaining Extent of Erf 3252 a public road the land described in Appendix A DOWNS EXTENSION 2 Kensington Township, situated on Orion Street hereunder between Derby and Highlands Roads, from 10 Existing Public Roads to Residential 1 with a Copies of the petition and the diagrams Notice is hereby given in terms of the proviattached thereto are open for inspection during sions of section 5 of the Local Authorities density of one dwelling per erf normal office hours at Room 48, First Floor, Roads Ordinance, 1904, that the Town Council Particulars of this scheme are open for in Municipal Offices Lydenburg of Atherton has lodged a petition with the spection at Room 703, Seventh Floor, Civic Honourable the Administrator for the Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a Any interested person who wishes to lodge an proclamation of a public road over portions of period of four weeks from the date of the firstobjection the proposed proclamation of the Erven 1792 and 1793, Brackendowns Extension publication of this notice, which is 23 land as a public road, must submit such objec 2,as indicated on diagrams S G Nos A 5306/81 lion don in m writing, in duplicate, with the Diector or December, 1981 and A 5307/81 Local Government, Private Bag X437, Pretoria Any objection or representation in connec and with the Town Clerk, PO Box 61, Lyden The purposes of the contemplated pro tion with this scheme shall be submitted in burg not later than 8February 1982 clamation is to widen the portion of Neville

50 4224 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Road bordering the aforementioned two erven and to consolidate the remaining extent with the Town Secretary, Municipal Offices, Elston in order to offer a better view on oncoming parkerf 3175 Avenue, Benoni, for a period of fourteen days traffic to motorists in the relevant street from the date of publication of this notice in the A plan indicating the position of the street Provincial Gazette Copies of the petition and diagrams afar portions to be closed and sold may be inspected 4 mentioned may be inspected at the offices of at the office of the undersigned during normal Any person who is desirous of recording his the Town Secretary during normal office hours office hours objection to the proposed amendment, must lodge such objection in writing with the Town Any person who has an objection to such Any person who has any objection to such Clerk within fourteen days after the date of proclamation if the proclamation is carried out, closing and alienation, or who may have any publication of this notice in the Provincial must lodge such objection in writing in du claim for compensation ffsuch closing is carried Gazette plicate with the Town Clerk, Municipal Offices, out, must lodge his objection or claim, as the Alberton and the Director of Local Govern case may be, in writing with the Town Clerk, C H BOSHOFF, ment, Pretoria, within one month after the last Municipal Offices, Alberton, not later than 3 Acting Town Clerk publication of this notice viz not later than 15 March 1982 Municipal Offices, February, 1982 Benoni J J PRINSLOO, 30 December, 1981 J J PRINSLOO, Acting Town Clerk Notice No 162 1/1981 Acting Town Clerk Municipal Offices, Municipal Offices, Alberton Alberton 30 December, December, 1981 Notice No 87/1981 STADSRAAD VAN BENONI Notice No 86/1981 VOORGESTELDE WYSIGING VAN GELDE VASGESTEL VIR DIE VER STADSRAAD VAN ALBERTON SKAFFING VAN ELEKTRISITEIT STADSRAAD VAN ALBERTON VOORGESTELDE PERMANENTE Kennisgewing geskied hierby ingevolge die PROKLAMASIE VAN N OPENBARE PAD SLUITING EN VERVREEMDING VAN N bepalings van artikel 80 B (3) van die Orop Plaaslike Bestuur,17 van 1939, OORdonnansie ERWE 1792 EN 1793, BRACKEN GEDEELTE VAN TOINEeTTESTRAAT BRACKENHURST UITBREIDING 2 sons gewysig, dat die Stadsractd by special DOWNS UITHREIDING 2 besluit die gelde vii die veiskaffing van eleictri Hiermee word ooreenkomstig die bepalinge siteit gewysig het met ingang van 1 Januarie Kennis geskied hiermee, ingevolge die (18) van die 1982 om voorsiening to maak vii die verhoogde bepalinge van artiltel 5 van die "Local Author van artikel 67 (3) en artikel 79 Ordonnansieo Plaaslike Bestuur 1939, kennis tariewe wat deur EVKOM met ingang van ities Roads Ordinance, 1904" dat die Stadsraad P r gegee van die voomeme van die Otaasraad van sodanige datum gehef word van Alberton n versoekskrif by Sy Edele die Adrninistrateur ingedien het vii die proklama Alberton om, behoudens goedkeuring dew Sy n Afskrif van die spesiale besluit van die sic van n openbare pad oor gedeeltes vanerwe Edele die Administrateur n gedeelte greet Read en voile besonderhede van die wysigthg gales en 1793, 1792 Brackendowns uitbreiding ongeveer 4 2, soos 052 m2 van Toinettestraat van gelde waarna hierbo verwys word*,is aanliggend aan Erwe 2605 en, Brackenmeer volledig aangedui op plane LG Nos Adurende gewone kantoorure ter insae by die 5306/81 en A 5307/8 h Uitbreiding 2 permanent vii v verkeer kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale te sluff, n gedeelte groot m2 van die Kantore, Elstonlaan, Benoni, vir n tydperk Die doel van die beoogde proklamasie is om gedeelte van die street wat gesluit staan te van veertien dae vanaf die datum van publikadie gedeelte van Nevilleweg aangrensend aan word aan die Regering van die Republiek van ale van hierdie kennisgewing in die Provirtsiale voormelde twee erwe te verbreed en sodoende SuidAfrika te vervreem teen markwaarde en Xoerant die uitsig van motoriste op aankomende verkeer die oorblywende gedeelte to konsolideer met in die betrokke street to verbeter Parked no 3175 Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde wysiging, moet sodanige Afskrifte van die versoekskrif en lancimeters n Plan waarop die ligging van die gedeeltes beswaar skriftelik by die Stadsklerk indien kaarte hierbo vermeld le gedurende kantoorure wat gesluit en vervreem stun to word, aan binne veertien dae na die datum van publikasie in die kantoor van die Stadsekretaris ter insae gedui word, 16 gedurende kantoorure by die van hierdie kennisgewing in die Provinsiale kantoor van ondergetekende ter inane Enigiemand wat beswaar wil opper teen die Koerant voorgcstelde _p/oklamasie, indien die voorge Enigiemand writ beswaar wil opper teen die C H BOSHOFF, nome proklamasie plaasvind, moet sodanige voorgenome sluiting en vervreemding, of wat Waamemende Stadaklerk beswaar skriftelik in tweevoud by die Stads moontlik skadevergoeding sal wil els, al na Munisipale Kantore, 4 klerk, Munisipale Kantoor, Alberton, en die gelang van die geval, indien die voorgestelde Benoni Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria, sluiting plaasvind, meet sondanige beswaar of 30 December 1981 Indian binne een maand an die laaste publikasie cis slcnftehlc ten laatste op 3 Mart 1982 by die Kennisgewing No 162/1981 van hierdie kennisgewing, dit wil se me later nie Stadsklerk, Munisipale Kantoor, Alberton, as 15 Februarie 1982 indien J J PRINSLOO, J J PRINSLOO, Wnde Stadsklerk Wnde Stadsklerk Munisipale Kantoor, Munisipale Kantoor, TOWN COUNCIL OF BENONI Albertan Alberton 30Desember Desember 1981 AMENDMENT OF CHARGES FOR NEW Kennisgewing No 86/1981 Kennisgewing No 87/1981 WATER CONNECTIONS, KERB OPEN, INGS AND VEHICULAR ENTRANCES, REPAIRS TO ROAD TARMAC SURFACES, REPLACEMENT AND SUP PLY OF CONCRETE BLOCKS, CO;sICRETE WORK AND KERBSTONES TOWN COUNCIL OF ALBERTON TOWN COUNCIL OF BENONI Notice is hereby given in terms of section 80 PROPOSED PERMANENT CLOSING AND (B) (3) of the Local Government Ordinance 17 PROPOSED AMENDMENT OF CHARGES ALIENATION of 1939 OF A PORTION OF TOIN as amended, that the Council has, by DETERMINED FOR THE SUPPLY OF ETTE STREET, BRACKENHURST EX special resolution, amended the charges in TENSION ELECTRICITY respect 2 of the abovementioned matters in order to bring up to date such charges in relation to Notice is hereby given in terms of the provi Notice is hereby given in terms of the present day costs, such provisions of section 80 B (3) of the Local Govern amended charges to sions of section 67 (3) and section 79 (18,of the have effect from the first day of the month ment Ordinance, 17 of 1939, as amended, local that Government Ordinance, 1939, of the following the date on which the amendment is the Town Council has by special resolution intention of the Town Council of Alberton, ultimately published in the Provincial Gazette amended the charges for the supply of elecsubject to the approval of the Honourable tricky with effect from 1 January, 1982 to A copy of the special resolution of the Connthe Administrator, to close a portion, approx provide for the increased tariffs levied by cil and full particulars of imately the amendment 4 052m2 in extent, of Toinette Street, ESCOM with effect from that date referred to above, are open situated adjacent to Erven for inspection 2605 and 2606, during ordinary office hours at the office of the Brackenhurst Extension 2, permanently to all A copy of the special resolution of the Conn Town Secretary, Municipal Offices, Elston traffic, to sell a portion mi in extent, of the cil and full particulars of the amendment of Avenue, Benoni, for a street portion to period of fourteen days, be closed to the Government charges referred to above, are open for inspec from the date of publication of this notice in the of the Republic of South Africa at market value tion during ordinary office hours at the office of Provincial Gazette

51 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER Any person who is desirous of recording his SCHEDULE Die algemene strekking van die wysiging is objection to the proposed amendment,, must em voormening te maak vir die vermindering in lodge such objection in writing with the Town MEMBERSHIP FEES FOR OUTPA die tariewe vir die lewering van water can Rob Clerk within fourteen days after the date of TIENTS: EUROPEAN CLINIC Ferreira Mineraalbad publication of this notice in the Provincial Gazette Membership fees in respect of patients resid Alskrifte van die betrokke wysiging 16 ter ing outside the Councils area of jurisdiction: masse by die kantoor van die Stadsklerk gedur C H BOSHOFF, R5 per calender year or part thereof ende kantoorure vir n tydperk van veertien Acting Town Clerk (14) dae vanaf datum van publikasie hiervan in Municipal Offices, die Provinsiale Koerant Benoni STADSRAAD VAN BRITS 1 30 December, 1981 Edge persoon wet beswaar teen genoemde Notice No 161/1981 VASSTELLING VAN LIDMAATSKAP wysiging wens am te teken meet dit skriftelik GELDE: BUITEPASIHNTE: BLANKE bmne 14 (veertien) dae na die datum van pub hicame van hierdie kennisgewing in die Provin KLINIEK siiile Koirantby die ondergetekende doen o binne veertien dae na die datum van publikasie Copies of the relevant amendments will lie C H BOSHOFF, for inspection at the office of the Town Clerk, Waarnemende Stadsklerk during office hours for a period of fourteen (14) DORPSRAAD VAN COLIGNY Munisipale Kantoor, days from date of publication hereof in the Benoni Provincial Gazette WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVER 30 Desember 1981 ORDENINGE Kennisgewing No 161/1981 Any person who desires to record his objection to the amendment must do so in writing to Dear word ingevolge die bepalings van era? the undermentioned within 14 (fourteen) days kel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be after the date of publication of this notice in the stuur, 1939, bekenagemaak dat die Dorps Provincial Gazette raad van voomemi is oni die Elektrisiteitaverordeninge te wysig deur die c H J MOUNTJOY, toeslag wat betaalbaar is te verhoog TOWN COUNCIL OF BRITS Town Clerk Municipal Offices, Afskrifte van die voorgestelde wysiging 16 ter DETERMINATION OF MEMBERSHIP PO Box/Tel 13, insae by die kantoor van die Read vir n tydperk FEES: OUTPATIENTS EUROPEAN Christiana, van 14 dae met ingang van publikasie hiervan CLINIC December, 1981 Enige persoon wat teen die wysiging van die verordeninge beswaar wens aan te teken, moet In terms of the provisions of section 80 B (8) dit slcriftelik by die Stadsklerk doen binne 14 of the Local Government Ordinance, 1939 it is STADSRAAD VAN CHRISTIANA dae na die datum van publikasie hiervan in die Ihereby notified that the Town Council of Brits Provinsiale Koerant has by special resolution determined the WYSIGING VAN charges WATERVOORSIEN as set out in the undermentioned INGSVERORDENINGE: H A LAMBRECHTS, Schedule as from 1 December 1981 Stadskerk A J BRINK, Kennis geskied hiermee kragtens artikel 96 Munisipale Kantore, Town Clerk Town Hall, van Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 17 van Posbus 31, Van Velden Street 1939, dat die Stadsraad van Christiana van C9118nY Brits voomeme is om, onderhewig aan die goedkeur Desember mg van die Adiainistrateur,Bie Watervoor 30 December, 1981 sieningsverordeninge, tarief van gelde vir die Kennisgewing No 16/81 NoticeNo 91/1981 lewering van water, te wysig , A

52 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 TOWN COUNCIL OF DELMAS within 14 days from publication hereof in the kom in die tiende reel van genoemde sub para Provincial Gazette great AMENDMENT OF ELECTRICITY SUP C A DE BRUYN, D J VERMEULEN, PLY BY LAWS Town Clerk Wnd Stadsklerk Notice is hereby given in terms of the prow Municipal Offices, Munisipaliteit, sions of section 96 of the Local Government Samuel Road Posbus 1, Ordinance, 17 of 1939, that the Town Council of Samuel, 2_ December, 1981 Fochville Delmas intends to amend its Electricity supply2515 gotice No 45/1981 Bylaws, promulgated under the Administra 30 Desember 1981 tors Notice 491 dated 1st July, 1953 as amend Kennisgewing No 67/81 ed 1439/30 The general purport of the amendment is to adjust the tariffs applicable Copies of the amendment will he open for STADSRAAD VAN DELMASCITY OF GERMISTON inspection at the office of the Council fora period of 14 days from date of publication here AANKOOP VAN GROND LOCAL AUTHORITY OF GERMISTON: of SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Kennis geskied hiermee in die FOR THE FINANCIAL YEARS 1980/81 Any person who desires to record his objet bepalings van artikel 79 (24) van die Ortion to the said amendment must do so in writ donnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939 (Regulation 12) ing to the undermentioned within 14 days after dat die Stadsraad van Delmas voornemens is the date of publication of this notice in the om onderhewig rum die goedkeuring van die Notice is hereby given in terms of section 37 Provincial Gazette Administrateur Erwe 113 en 114 van die of the Local Authorities Rating Ordinance, Departement van Gemeenskapsontwikkeling 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the sup C A DE BRUYN, aan te koop plementary valuation roll for the financial Town Clerk years 1980/81 of all rateable property set thi Municipal Offices, Alle besonderhede rakende die eiendomme le the municipality has been certified and sign Samuel Road, ter insae by die Kantoor van die Read, Sameul by the chairman of the valuation board and Delmas, weg, Delmas, gedurende normale kantoorure therefore become fixed and binding upon all 2210 en skriftelike besware teen die voomeme van parsons concerned as contemplated in section 30 December, 1981 die Read moet by die Stadsklerk ingedien word P 37 of that Ordinance Notice No: 44/81 binne 14 dae na publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant However, attention is directed to section 17 C A DE BRUYN, or 38 of the said Ordinance, which provides as STADSRAAD VAN DELMAS Stadsklerk follows: Munisipale Kantore, "Right of appeal against decision of value WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS Samuelweg, tion board VOORSIENINGSVERORDERINMGE Defines, (1) An objector who has appeared or has Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 30 Desember 1981 been represented before a valuation board, in lings van artikel 96 van die Ordonnansie op Kennisgewing No 45/1981 eluding an objector who lodged or presented a Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die reply contemplated in section 15(4), may ap Stadsraad van Delmas voornemens is om die peal against the decision of such board in re Elektrisiteitsvoorsieningsverordeniinge,afge sped of which he is an objector within thirty kondig by Administrateurskennisgewmg 491 clays from the date of the, publication in the van 1 Julie 1953, mos gewysig, verder te wysig Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where theyrovisions of sec Die algemene strekking van die wysiging is tion 16(5) are applicable, within twentyone n om voorsiening to maak vir tarief aanpassings MUNICIPALITY FOCHVILLE days after the day on which the reasons referred Afskrifte van hierdie wyaiging le ter insae by die to therein, were forwarded in the manner and kantoor van die Read vii in tydperk van 14 dae CORRECTION NOTICE: RE DIVISION OF such secretary shall forward forthwith a copy na datum van publikasie hiervan in die WARDS of such notice of appeal to the valuer and to the Provinsiale Koerant local authority concerned Administrators Notice 1275 dated 30 Sep Enige persoon wat teen die voorgestelde wy tember, 1981, is hereby corrected by the (2) A local authority which is not an object siging beswaar wil aanteken, moet dit skriftelik amendment of the sub paragraph with the may appeal against any decision of a valued binne 14 dae na die publikasie van hierdie ken heading "Ward 3(222 voters)" as follows: board in the manner contemplated in subsea subsecnisgewing in die Provinsiale Koerant by die tion (1) and any other person who is not an ondergetekende indien By the subtitution for the words "Ninth objector but who is directly affected by a deci Street" of the words "Vrede Street" in the sion of a valuation board may, in like manner, tenth line of the mentioned sub C A DE BRUYN, Town Clerk paragraph appeal against such decision" Munisipale Kantore, DJ VERMEULEN, A notice of appeal form may be obtained Samuelweg, Actg Town Clerk from the secretary of the valuation board Delmas, 2210 Municipality, Secretary: Valuation Board Kennisgewing No 44/81 PO Box 1, Municipal Offices, Fochville Germiston December, December, 1981 Notice No 152/1981 Notice No 67/81 STAD GERMISTON TOWN COUNCIL OF DELMAS PLAASLIKE BESTUUR VAN GERMIS PURCHASE OF LAND TON: AANVULLENDE WAARDERINGS MUNISIPALITEIT FOCHVILLE LYS VIR DIE BOEKIA RE 1980/81 Notice is hereby given in terms of section 79 (24) of the Local Government Ordinance, 17 of KENNISGEWING VAN VERBETERING: (Regulasie 12) 1939, that the Town Council of Delmas subject HERINDELING VAN MUNISIPALE to the approval of the Administrator, intends WYKE Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van purchasing Lots 113 and 114 from the Depart die Ordonnansie op Eiendomsbefasting van ment of Community Development Administrateurskennisgewing 1275 van 30 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonansie 11 van September 1981, word hierby verbeter deur die 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys All particulars regarding the property wjll be subparagraaf met die opslcrif "Wyk 3(222 aan vii die boekjare 1980/81 van alle belasbare open for inspection at the office of the Council, tel kirisers)" soos volg te wysig: eiendom binne die munisipaliteit deur die Samuel Road, Delmas, during normal office voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer hours and objections against the Councils Deur die woorde "Negende Straat" met die en geteken is en gevolglik finaal en bindend proposal must reach the Town Clerk in writing woord "Vredestraat" te vervang soos dit voor geword het op alle betrokke persone coos in I r 4 /

53 I PROV1NSIALE KOERANT, 30 DESEMBER artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog Afskrifte van die bogemelde wysiging 16 ter 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys Die aandag word egter gevestig op artikel 17 insae by die kantoor vandie Rand vier tydperk vir die boekjaar 1980/81 van alle helasbare of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan eiendom binne die munisipilliteit deur die volg bepaal: voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer Enige persoon wat beswaar teen die en geteken is en gevolglik finaal en bindend "Reg van appal teen beslissing van waarder bogemelde wysiging wens aan to teken meet dit geword het op alle betrokke person soos in ingsraad skriftelik binne 14 dae na die datum van publi artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog 17(1) n Beswaarmaker wat year n waar kasie van hierdie kennisgewing in die Prouin deringsraad verskyn het of verteenwoordig was, stale Koerant, by die ondergetekende doen Die aandag word egter gevestig op artikel 17 met inbegrip van n beswaarmaker wat n of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien PCF VAN ANTWERPEN, volg bepaal: of voorgele het, kan teen die beslissing van STADSKLERK sodanige mad ten opsigte waarvan by n be Munisipale_L Kantor% Reg van appal teen beslissing van waarderswa armaker is, binne dertig dae vanaf die datum Posbus 48, ingsraad van die publikasie in die Provinsiale Koerant Grobb/eradal (1) n Beswaarmaker wat voor n wear, van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem 30 Desember 1981 deringsraad verskyn het of verteenwoordig was, of, waar die bepalings van artikel 16(5) van Kennisgewing No 30/1981 met inbegrip van n beswaarmaker wat n toepassing is, binne een entwintig dae na die 1441_30 antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien dag waarop die redes daarin genoem, aanof voorgele het, kan teen die beslissing van sodanige beswaarmaker gestuur is, app41 aan sodanige read ten opsigte waarvan by n teken deur by die sekretaris van sodanige mad beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die n kennisgewing van appd1 op die wyse soos datum van die publikasie in die Prouinsiale voorgeskryf en in ooreenstemming met die pro LOCAL AUTHORITY OF KRUGERSDORP Koerant van die kennisgewing in artikel sedure coos voorgeskryf in te dien en sodanige SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL 16(4)(a) genoem of, wear die bepalings van kennisgewing van appal aan die waardeerder en FOR THE FINANCIAL YEAR 1980/ 81 artikel 16(5) van toepassing is, binne een enaan die betrokke plaaslike bestuur (REGULATION 12) twintig dae na die dag waarop die redes dearth (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaar Noticeisherebygiveninterms of genoem, San sodanigebeswaarmaker gestuur is, maker is nie, kan teen enige beslissing van n " section 37 appal a anteken deur by die sekretaris van app4i aanteken op die wyse in of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance sodanige read n kennisgewing van appal op die 11 bartikel of 1977), (1) beoog en enige ander persoon wat that the supplementary valuation roll for the fin/marl year wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming 1 nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks met die procedure soos voorgeskryf in te dien en deur n beslissing van n waarderingsraad 1980/81 of all geretaeable property within the sodanigesekretarist I s municipality uur onverwyld nf a s lcrif teak word, kan op dergelike wyse teen sodanigevan has been certified and signed by sodanige kennisgewing van appal aan die beslissing appal aanteken" thewaardeerder i h carman of valuation boardas and h en aan therefore become fixed and binding upon all die betrokke plaaslike I ue:hulit n Vorm vir kennisgewing van app4i kan van persons concerned as contemplated in section die sekretaris van die waarderingsraad verkry 37 of that Ordinance (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaarword maker is nie, kan teen enige beslissing van n However, attention is directed to section 17 waarderingsraad app61 aanteken op die wyse in Sekretaris: Waarderingsraad or 38 of the said Ordinance, which provides as subartikel (1)beoog en enige ander persoon was Munisipale Kantore follows: nie n beswaarmaker is nie meet wat regstreeks Germiston Right of appeal against decision of value deur n beslissing appal aanteken" 30 Desember 1981 Lion board Kennisgewing No 152/1981 n Vorrn vir kennisgewing van appal kan van (1) An objector who has appeared or has die sekretaris van die waarderingsraad verkry been represented before a valuation board, Worth including an objector who has lodged or prewilted a reply contemplated in section 15(4), DJ UYS, MUNICIPALITY OF GROBLERSDAL Sekretaris: Waarderingsraad Posbus th may appealagainste decision of such board 94, in respect of which he is an objector within AMENDMENT TO BY LAWS thirty Krugersdorp days from the date of the publication in 1740 the Provincial Gazette of the notice referred to is hereby notified in terms of section 96 of 30 Desember 1981 in section 16(4)(a) or, where the Provisions nt the Local Government Ordinance 1939 that the P section 16(5) are applicable, within twenty Council intends to amend the Electricity Sup one Kennrigewmg No 156/ days after thedaywhichthereferred 30 on reasons ply bylaws to therein, were forwarded to such objector, by 0 The general purport hereby is to increase the lodging with the, secretary of such board a ariff of charges notice of appeal in the manner and in accor TOWN COUNCIL OF LYDENBURG dance with the procedure prescribed and such Copies of the amendment is open to inspec secretary shall forward forthwith a copy of AMENDMENT OF POUND BY LAWS Lion at the Councils Offices for a period of such notice of appeal to the valuer and to the AND DETERMINATION OF CHARGES fourteen days from the date of publication authority concerned PAYABLE IN TERMS OF THE POUND hereof (2) A local authority which is not an objector BYLAWS Any person who desires to record his objec may appeal against any decision of a valuation It is hereby notified: tion to the said amendment must do so in board in the manner contemplated in subsece y writing to the undersigned within 14 days after tion (1) and any other person who is not an 1 in terms of the provisions of section 96 of the date of publication of this notice in the objector but who is directly affected by a Ordinance 17 of 1939, that the Town Council of Provincial Gazette decision of a valuation board may, in like Lydenburg intend amending the Pound Bymanner, appeal against such decision" laws The general purport of the amendment is PCF VAN ANTWERPEN, of e the prescribed the charges as part : Town Clerk A notice of appeal form may be obtained to repealp Municipal Offices, from the secretary of the valuation board Bylaws PO Box 48, 2 in terms of section 80B of Ordinance Grobblersdal DJ UYS, 17 of 1939, that the Town Council of Lydenburg 0470 Secretary: Valuation Board intend to determine the charges payable in 30 December, 1981 PO Box 94, terms of the Pound Bylaws by special resolu Notice No 30/1981 Krugersdorp tion The general purport of the determination 1740 of the charges is to increase the charges payable 30 December, 1981 in terms of the Pound Bylaws Notice No 156/1981 MUNISIPALITEIT VAN GROBLERSDAL Copies of the amendment of the bylaws and of the determination of the charges and of the WYSIGING VAN VERORDENINGE relevant resolution lie for inspection during of PLAASLIKE BESTUUR VAN KRUGERSflee hours at the office of the Acting Town Dear word hierby ingevolge artikel 96 van dieclerk DORP : AANVULLENDE WAARDER Municipal Offices, Lydenburg, for a per INGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1980/81 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be iod of fourteen (14) days from the date of puh kend gemaak dat die Raad voornemens is om sy (REGULASIE 12) lication of this notice in the Provincial Gazette Elektrisiteitstariewe te wysig Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van Any person desirous of objecting to the Die algemene strekking hiervan is om die die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van amendment or determination of charges, Elektrisiteitstariewe te verhoog Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van should do so in writing to the Acting Town

54 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 Clerk within fourteen (14) days from the date of The amendment of the tariffs will come into PLAASLIKE BESTUUR VAN LYDEN publication of this notice in the Provincial effect from date of publication thereof in the BURG Gazette Provincial Gazette AANVI1LLENDE WAARDERINGSLYS The charges thus determined shall come into Copies of the Councils resolution will be vrr DIE BOEKJAAR 1980/81 operation on the date of publication thereof in open for inspection at the office of the Acting (REGULASIE 12) the Provincial Gazette Town Clerk, Municipal Offices, Viljoen Street, Lydenburg during normal office hours for a Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van LC BOTHA, period of fourteen days from the date of pub die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Acting Town Clerk ligation hereof in the Provincial Gazette Any Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van PO Box 61, person who desires to object to the proposed 1977), gegee dat die aanvullende Lydenburg amendment must lodge his objection in writing waarderingslys vir die boekjaar 1980/81 van 30 December, 1981 with the undersigned within 14 (fourteen) days elle belasbare eiendom binne die munisipaliteit Notice No 94/1981 of publication hereof in the Provincial Gazette deur die Voorsitter van die Waarderingsraad LC BOTHA gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en Acting Town Clerk bindend geword het op alle betrokke persone sons in artikel 37 van daardie Ordonnansie PO Box 61, STADSRAAD VAN LYDENBURG beoog Lydenburg L C BOTHA, 30 December, 1981 WYSIGING VAN SKUTVERORDENINGE Sekretaris: Waarderingsraad Notice No 93/1981 EN VASSTELLING VAN GELDE BE Posbus 61, TAALHAAR KRAGTENS DIE SKUTVER Lydenburg ORDENINGE 1120 STADSRAAD VAN LYDENBURG 30Desember /1981 Nr Daar word hierby kennis gegee: WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Kennisgewing1445 GELDE VIR LEWERING VAN 30 ELEKTRI I ingevolge die bepalings van artikel 96 van, SITEIT Ordonnansie 17 van 1939, dat die Stadsraad van Lydenburg van voomeme is om die Skutveror Hiermee word ingevolge artikel 80B(1)(b) deninge te wysig Die algemene strekking van van the Ordonnansie op Plaalike Bestuur, 1939, MUNICIPALITY LEEUDORINGSTAD ill die wysiging is om die voorgeskrowe gelde as kennis gegee dat die Read ingevolge n spesiale deel van die verordening to hertoep besluit van 30 November 1981 sy vasstelling AMENDMENT TO BY LAWS ingevolge van vir die lewering van 2 mgevoige die bepalings van artikel 80B van elektrisiteit Ordonnansie 17 van 1939, dat die Stadsraad van gepubliseer in Provinsiale Koerant van 26 It is hereby notified in terms of section 96 of Lydenburg van voomeme is om gewysigdethe Augustus 1981, soon gewysig, vender gewysig Local Government Ordinance, 1939, that gelde, betaalbaar kragtens die Skutverorde bet the Council proposes to amend the Electricity ninge, by spesiale besluit vas te stel Die al Die algemene strekking van die besluit is om and Water By laws di gelds van die vasstelling is om de die tariewe te verhoog as gevolg van tariefaanelde bet aalbaar kratverore The general purport of this amendments are passings deur Evkom met ingang van 1 Janto increase the Electricity Tariff and to ninge te verhoog uarie 1982 decrease the Water Tariff Die wysiging van die vasstelling Afskrifte van die wysiging van die tree in verordewerking van datum van afkondiging daarvan in of this amendments, will be open for Copies ninge en van die vasstelling van gtheysigde gelde tril Specti il t ttioffice of the Council for a die Provinsiale Koerant o a a en van die betrokke besluit 18 vv insae gedurnereof period of 14 days from date of publication endekantoorure by die kantoor van die Wear Afskrifte van die Read se besluit 16 ter insae nemende Stadsklerk, Munisipale Kantoor, by die kantoor van die Waarnemende Stads Lydenburg, vir n tydperk van veertien (14) dae Any person who wishes to object to the klerk, munisipale Kantore, Viljoenstraat vanaf datum van publikasie van hierdie ken Lydenburg gedurende normale kantoorure vir proposed amendments must lodge his objection nisgewing in die Provinsiale Koerant m writing to the undersigned within 14 n tydperk van veertien dae van publikasie days from date of publication hereof in the Official hiervan in die Provinsiale Koerant Enige persoon wat beswaar teen die Gazette wysigings of vasstelling wil mask, moet dit Enige persoon wat teen die beoogde wysiging J F EVERSON; skriftelik by die Waarnemende Stadsklerk doen van die vasstelling beswaar wens aan te teken For: Town Clerk binne veertien (14) dae na die datum van pub meet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na Municipality, likasie van hierdie kennisgewing datum van bierdie kennisgewing in die Provin _Leeudoringstad Die gelde wat aldus vasgestel word, tree in siale Koerant by die ondergetekende doen 30 December, 1383 werking op die dag waarop dit in die Provinsiale L C BOTHA, Koerant gepubliseer word Waarnemende Stads1r1Prk Posbus 61, LC BOTHA, Lydenburg Waarnemende Stadsklerk MUNISIPALITEIT LEEUDORINGSTAD 30 Desember 1981 Posbus 1, Lydenburg Kennisgewm g No 93/1981 WYSIGING VAN VERORDENINGE Desember 1981 Kennis geskied hiermee ingevolge die _ Kennisgewing It 94/1981 bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op c LOCAL AUTHORITY OF LYDENBURG Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Dorpsraad van Leeudoringstad van voorneme is om die SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Elektrisiteit en Watertarief te wysig FOR THE FINANCIAL YEAR 1980/1981 (REGULATION 12) Die algemene strekldng van hierdie wysigings is om die Elektrisiteitstarief te verhoog en om Notice is hereby given in terms ofsection 37 die Watertarief te verlaag TOWN COUNCIL OF LYDENBURG of the Local Authorities Rating Ordinance, Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae by 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the &IP die kantoor van die Raad vir n tydperk van 14 AMENDMENT TO THE DETERMINA plementary valuation roll for the financial year dae TION OF CHARGES vanaf die datum van publikasie hiervan FOR SUPPLY OF 1980/1981 of all rateable property within the ELECTRICITY municipality has been certified and signed by Enige persoon wat beswaar teen genoemde the Chairman of the Valuation Board and has wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik It 4 is hereby notified that the Council has, in therefore become fixed and binding upon all binne 14 dae na die datum van publikasie van terms of section 8013(1)(6) of the Local persons concerned as contemplated in section hierdie kennisgewing in die 0ffisiele Koerant, Government Ordinance, 1939, by special re 37 of that Ordinance by die ondergetekende doen solution dated 30 November 1981, further amended its determination of charges for sup LC BOTHA, J F EVERSON, ply of electricity published in Provincial Secretary; Valuation Board Vir: Stadsklerk Gazette dated 26 August 1981 as amended PO Box 61, Munisipaliteit, Lydenburg Leeudoringstad The general purport of the resolution is to Desember 1981 increase the tariffs due to an increase by Escom 30 December, 1981 which comes into effect on 1 January 1982 Notice No 95/

55 1 increase!, I, TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG DETERMINATION OF CHARGES PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER (b) Sale of approximately 19,5 ha adjoining the Blue Circle Ceirienfraiaory site to the South, for extension of the factory premises fices, PO Box 14, Middelburg 1050, on or before 13 January, 1982 TOWN COUNCIL Municipal Offices, Notice is hereby given in terms of section 80B Further details and conditions as well as PO Box 14, of the Local Government Ordinance, Number maps showing the relevant portions of Middelburg 17 of 1939, that the Council has, by special re townlands will lie open for inspection in the 30 December, 1981 solution determined charges for the transport office of the Town Secretary of slaughtered carcasses from the Abattoir Any person wishing to object to the proposed The general purport of the resolution is an alienation must lodge such objection in writing, in the transport tariff for slaughtered stating reasons, with the Town Clerk on or carcasses before 13th January, 1982 STADSRAAD VAN MIDDELBURG The determination becomes applicable on G F DU TOIT, WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR 2nd January Town Clerk 1982 DIE REGULERING VAN DIE TOESTAAN Civic Centre, VAN LENINGS UIT DIE BEURSLEN Copies of the resolution and particulars of Lichtenburg, INGSFONDS AAN BEAMPTES VAN DIE the determination of the charges will lie open 30 December, 1981 RAAD for inspection in the office of the Town Secre Notice No 45/1981 tary, Civic Centre, Lichtenburg during normal office hours fora period of fourteen days from Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bedate of publication hereof in the Provincial kend gemaak dat die Raad voomemens is om Gazette die Verordeninge vii die Regulering van die Any person wishing to object to the charges STADSRAAD VAN LICHTENBURG Toestaan van Lenings uit die Beursleningsas determined must lodge such objection in VERVREEMDING VAN GROND fonds aan Beamptes van die Rand, afgekondig writing with the undersigned not later than 6th by Administrateurskennisgewing 92 van 31 January, 1982 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die Januarie 1979, to wysig ten chide sekere onbepalingn van artikel 79(18)(b) van die Or duidelikhede uit die weg te ruim en algemene Civic Centre, donnansre op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die verbeterings aan te bring 111Lichtenburg Stadsraad van Lichtenburg besluit bet om, on Afskrifte van hierdie wysigings 19 ter insae by 30 December, 1981 d aan goedkeuring van die Administra Notice No 44/1981 tear, die volgende gedeeltes van die dorps die kantoor van die Read tot 13 Januarie 1982 gronde te vervreem coos hieronder omslcryf: Enige persoon wat beswaar teen genoemde (a) Verkoop van ongeveer 25 ha in die om wysigings wens aan te taken, moet dit skriftelik gearing van Lottiehalte aan die NW Kotipera voor of op 13 Januarie 1982 by die Stadsklerk, STADSRAAD VAN LICHTENBURG tiewe Landboumaatskappy Bpk viz opngtmg Munisipale kantore, Posbus 14, Middelburg, 1050 doen van silos en n Kunsmisfabriek VASSTELLING VAN GELDE (b) Verkoop van ongeveer 19,5 ha aangren Enige persoon wat beswaar teen genoemde 1 wysigings wens aan e taken, moot dit skriftelik Kennis geskied hiermee ingevolge die send aan die Blue Circle Cement fabriek aan die suidekant vizuitbreiding van die fabrieksper voor of op 13 Januarie 1982 doen Fepalings van artiker BOB van dietrdonnansie op Plaaslike Bestuur, Nommer 17 van 1939, dat set STADSKLERK die Road by spesiale besluit geneem op 30 Verdere voorwaardes wat van toepaasing sal Munisipale kantore, November 1981 gelde vasgestel het ten opsigte wets en kaarte waarop die betrokke gedeeltes Posbus 14, van die vervoer van geslagte karkasse vanaf die getoon word le ter insae in die kantoor van die Middelburg Slagplaas Stadsekretaris 1050 P * Die algemene strekking van die besluit is die Enige persoon wat beswaar wil indien teen verhoging van tariewe vii die vervoer van kar die gemelde voomemens van die Road moet kasse sodanige beswaar skriftelik, met vennelding van!sea, by die Stadelderk indien voor of op Die vaastelling tree op 2 Januarie 1982 in 13 Januarie 1982 working TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT G F DU TOIT, Afskrifte van die besluit en besonderhede van Stadsklerk DETERMINATION OF CARAVAN PARK die vasetelling van gelde le ter Mast in die kan isurgersentrum TARIFFS toor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Lichtenburg, Lichtenburg ggedurende normale kantoorure vir 30 December 1981 It is hereby notified in terms of section 80B of n tydperk van veertien dae vanaf die datum Kennisgewing No 45/1981 the Local Government Ordinance, 1939, that van publikasie hiervan in die Provinsiakthe Council intends to determine tariffs by Koerant special resolution for the caravan park of the Town Council Enige persoon wat teen die vasatelling van :gelds beswaar wil aanteken moet dit skriftelik The general purport of this determination is voor of op 6 Januarie 1982 by ondergetekende to fix deposits 0 indien This determination of deposits will become Burgersentrum, TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG effective as from the date of publication interns Lichtenburg ( 30 Desember 1981 AMENDMENT OF BYLAWS FOR of section 80B(8) of the Local Government Or dinance, 1939, in the Provincial Gazette ( Kennisgewing No 44/1981 REGULATING THE GRANTING OF LOANS TO OFFICERS OF THE COUNCIL Copies of this determination are open for in FROM THE BURSARY LOAN FUND spection during office hours at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, Notice is hereby given in terms of section 96 for a period of fourteen days as from date Of of the Local Government Ordinance, 1939, that publication the Council intends to amend the Bylaws for TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG Regulating the Granting of Loans to Officers of Any person desirous of objecting to the dethe Council from the Bursary Loan Fund pub termination of deposits should do so in writing ALIENATION OF LAND lisbea under Administrators Notice 92 of 31 to the Town Clerk within fourteen days from 111 Notice is hereby given in terms of section January 1979,in order to effect general correc the date of publication of this notice in the 79(18)(b) of the Local Government Ordinance tions and to provide clarity regarding certain Provincial Gazette 1939, that the Town Council of Lichtenburg: provision of the Bylaws P R BOSHOFF, subject to Administrators approval, intends to alienate as follows the portions of townlands Copies of these amendments are lying for in Town Clerk described below: spection at the office of the Council until 13 Municipal Offices, January, 1982 PO Box 45, (a) Sale of approximately 25 ha in the vicini Nelspruit ty of Lottie Halt to the NW Cooperative Any person who wishes to object against 1200 Society Ltd for erection of silos and a fertilizer these amendments must lodge such objection 30 December, 1981 factory in writing with the Town Clerk, Municipal OF Notice No 121/81

56 , 4230 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 STADSRAAD VAN NELSPRUIT Afskrifte van hierdie wysiging 1 ter insae in hierdie kennisgewing in die Provinsiale /roe Kamer A407 by die Read se Hoofkantoor, rant by ondergetekende doen VASSTELLING VAN WOONWAPARK Bosmanstraat 320, Pretoria, vir a tydperk van TARIEWE veertien due na die datum van publikasie hier S H OLIVIER, 4 van Stadsklerk Daar word hierby ingevolge artikel 80B van Munisipale Kantore, die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Enige persoon wat beswaar teen genoemde Potchefstroom bekend gemaak dat die Raad voomemens is om wystings wil aanteken meet clit sluff teblc binne 30 Desember 1981 by spesiale besluit tariewe vir die Raad se 14 dae na die datum van publikasie van hierdie Kennisgewing No 112 woonwapark vas te stel kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen Die algemene strekking van hierdie vasstelling is om depositos te hef JD POTGIETER, Wnde Sekretaris Hierdie vasstelling van depositos tree vanaf Posbus 1341, datum van ancondiguig daarvan ingevolge die Pretoria bepalings van artikel 80B(8) van die Orden 30 Desember 1981 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, in die Kennisgewing No 175/1981 Provinsiale Koerant in working AMENDMENT TO BY LAWS Afskrifte van hierdie vasstelling 10 ter insae It is hereby notified in terms of section 96 of gedurende kantaorure by die kantoor van die the Local Government Ordinance, 1939, that Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Nelspruit, the Council intends to amend the following vir n tydperk van veertien dae vanaf datum TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM bylaws: van publikasie DETERMINATION OF CHARGES FOR ELECTRICITY BYLAWS Enige persoon wat beswaar teen die THE ISSUING OF CERTIFICATES AND vasstelling wil meek, moet dit skriftelik by die THE FURNISHING OF INFORMATION The general purpose of the amendments is to Stadsklerk doen binne veertien dae na die da provide for the increase in Escoms tariffs for turn van publikasie van hierdie kennisgewing in It is hereby notifiedin terms of section 80B(3) the supply of electricity with effect from die Proutnsiak Koerant of the Local Government Ordinance, 1939 that the Council has by special resolution dated P R BOSHOFF, amended the Tariffs for the issuing Copies of the proposed amendments are open Stadshuis, Stadsklerk ofcertificates and the furnishing of information for inspection at the office of the Town Secre Posbus 45, of the Municipality of Potchefstroom, pubtory Roo 310, Municipal Offices, Potchefbreispruit lished by Municipal Notice No 129/1980 in stroom, forma period of 14 days from date of 1200 Provincial Gazette 4120 dated 24 December, publication hereof in the Provincial Gazette, 30 Desember , with effect from viz Kennisgewing Nr 121/ The general purport of this amendment is to Any person who wishes to object to the increase the charges in item 11(3) amendment of the said by laws, must lodge such objection in writing with the undersigned A copy of the said resolution and particulars within 14 days of publication hereof in the of the determination are open for inspection_ at TRANSVAAL BOARD FOR THE the office of the Town Secretary, Room Gazette 310, Provincial DEVELOPMENT OF PERLURBAN Municipal Offices, Potchefstroom, for a period AREAS SH OLIVIER, of 14 days from date of publication herectin the Town Clerk Provincial Gazette viz AMENDMENT OF CEMETERY BYLAWS Municipal Offices, Any Potchefstroom person who wishes to object to the It is hereby notified in terms of the provisions 90 December, 1981 amendment must lodge such objection in writof section 96 of the Local Government Ordin Notice No 111/81 ing with the undersigned within 14 days of ance, 1939, that it is the Boards intention to publication hereof in the Provincial Gazette amend the Cemetery By laws in order to make provision that burial plots in the cern S H OLIVIER, ry te of Vaalwater Local Area Committee may Town ER, II be reserved any more Municipal Offices, Potchefstroom STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Copies of these amendments are open for in 30 December, 1981 spection in Room A407 at the Boards Head WYSIGING VAN VERORDENINGE Notice No 112 Office, 320 Bosman Street, Pretoria, for a period of fourteen days from the date of Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die publicstion hereof Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be kend gemaak dat die Rand voomemens is om Any person who desires to record his objec STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOMdie volgende verordeninge te wysig: tion to the said amendments must do so in writing to the undermentioned within VASSTELLING VAN TARIEWE VIR DIE 14 days ELEKTRISITEITSVERORDENINGE UITREIKING VAN SERTIFIKATE EN after the date of publication of this notice in the DIE VERSKAFFING VAN INLIGTING Provincial Gazette Die algemene strekking van die voorgestelde wysiging is om voorsiening to mask vir die ver JD POTGIETER, Dear word hierby ingevolge artikel 808(31 hoging in Evkom Be tariewe vir die lowering van Act Secretary van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Elektrisiteit soos van toepassing sal wees met P 0 Box 1341, 1939, kennis gegee dat die Read by spesiale ingang van Pretoria besluit gedateer die tariewe vir die 30 December, 1981 unseating van sertifikate en die verskaffmg van Afskrifte van hierdie wysiging 10 ter insae by Notice No 175/1981 inligting van die Munisipaliteit Potchefstroom, die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 310, afgekondig by Munisipale kennisgewing Munisipale Kantore, Potchefstroom vir n tyd 129/1980 in Offisiele Koerant 4120 van 24 perk van 14 dae met ingang van datum van Desember 1980, met ingang van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, TRANSVAALSE RAAD VIR DIE geinsig bet naamlik NTWIKKE LING VAN BUITE Die algemene strelcking van bierdie wysiging Enige persoon wat beswaar teen genoemde STEKELIKE GEBIEDE is om die gelde in item 11(3) te verhoog wysiging wens aan to taken, moot dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVER n Afskrif van genciemde hesluit en besonder hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe ORDENINGE hede van die vasstelling 10 ter insae by die kan rant by die ondergetekende doen toor van die Stadsekretaris, Kamer 310, Muni Dit word bekend gemaak, ingevolge die eipthe Kantore, Potchefstroom, vir n tydperk S H OLIVIER, bepalings van artike196 van die Ordonnansie op van 14 dae met ingang van die datum van pub Stadsklerk Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Raad van likasie hiervan in die Provinsiale Koerant nl Munisipale Kantore voomeme is om die Begraafplaasverordeninge Potchefstroom te wysig om voorsiening te maak dat grafpersele 30 Desember 1981 in die begraafplaas van die Plaaslike Gebieds Enige persoon wat beswaar teen genoemde Kennisgewing No 111/81 komitee van Vaalwater nie meer bespreek kan wysiging wens Han te teken, moet dit skriftelik word nie borne 14 dae na die datum van publikasie van,

57 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG ly, subject to the approval of the Administra Any person who wishes to object must do so tor, Plicht Street at the junction of the said in writing to the Town Clerk within fourteen AMENDMENT OF STANDARD BUILD street with the road leading into Thlabane at (14) days from the date of publication hereof in ING BYLAWS the railway crossing and at the western the Provincial Gazette boundary of Rustenburg Extension 7 It is hereby notified in terms of the provisions The charges shall come into operation on 1 of section 96 of the Local Government Or A map indicating the portions of Plicht January 1982 dinance, 1939, (Ordinance 17 of 1939) that the Street to be closed may be inspected during Town Council intend amending the Standard office hours at the office of the Town Secretary, ACTING TOWN CLERK Building Bylaws Room 605, Municipal Offices, Burger Street, Municipal Offices, Rustenburg PO Box 16, The general purport of the amendment is to 0300 Rustenburg relax the requirements in connection with the Any person who objects to the proposed 30 December, 1981 height from the floor to the ceiling of buildings alienation or has any claim for compensation, Notice No 128/81 should lodge such objections or claim for A copy of the amendment of the Bylaws is compensation should lodge such objections or open for inspection during office hours at the claim for compensation in writing to the Town office of the Town Secretary, Room 605, Mun Clerk, PO Box 16, 0300 Rustenburg, to reach icipal Offices, Burger Street, Rustenburg, for a him on or before 25 February, 1982 STADSRAAD VAN RUSTENBURG period of 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely ACTING TOWN CLERK 30 VASSTELLING VAN TARIEWE: HONDE December 1981 Municipal Offices, PO Box 16, Dear word hierby kennis gegee ingevolge die Any person desirous of objecting to the 0300 bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie amendment should do so in writing to the Rustenburg op Plaaslike Bestuur, 1939, (Ordonnansie acting 17 Town Clerk, P 0 Box 16, Decemher, 1981 van 1939), dat die Stadsraad van Rustenburg Rustenburg, within 14 days from date of pub Notice No 127/81 van voorneme is om die gelde betaalbaar lication of this notice in the Provincial Gazette, kragtens die Verordeninge betreffende Honda namely 30 December, 1981 by spesiale besluit vas te stel STADSRAAD VAN RUSTENBURG glo ACTING TOWN CLERK Die algemene strekking van die vasatelling is Municipal Offices, PERMANENTE SI UITING VAN om die gelde betaalbaar kragtens die Veror PO Box 16, GEDEELTES VAN PLICHTSTRAAT deninge Betreffende Honda to herroep en vas te Rustenburg stet kragtens artikel 80B van die Ordonnansie 0300 Kermit; geskied hi erm ee kragtens die 17 van December, 198L bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op Notice No 124/81 Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Afslcrifte van die vasatelling van die gelde en voon3eme is om onderworpe aan die goedkeu die besluit 10 ter insae by die kantoor van die ring van die Administrateur, Plichtstraat by die Stadsekretaris, Kamer 605, Stadskantoor, aansluiting van die pad na Thlabane met Burgerstraat, Rustenburg, vir n tydperk van STADSRAAD VAN RUSTENBURG Plichtstraat by die spoor en by die westelike veertien (14) dae vanaf die datum van pubgrens van Rustenburg Uitbreiding 7, perma likasie hiervan in die Provinsiale Koerant, WYSIGING VAN STANDAARD BOUVER nent te sluit naamlik 30 Desember 1981 ORDENINGE n Plan wat die ligging van die gedeeltes van Enige persoon wat beswaar hierteen wens Dear word hiennee kennis gegee ingevolge Plichtstraat wat gestuit sal word aantoon, le by aan te taken most dit skriftelik binne veertien die bepalinp van artikel 96 van die Ordonnan die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 605, (14) dae na die datum van die publikasie van die sie op Plaaslike Bestuur, 1939, (Ordonnansie 17 Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die van 1939) dat die Stadsraad van Rustenburg gedurende kantoorure ter insae Stadsklerk indien van voorneme is om die Standaard Bouverordeninge te wysig Enige iemand wat hierteen beswaar wil Die tariewe tree in werking op 1 Januarie aanteken of enige eis tot skadevergoeding het, 1982 Deis Die algemene atrekking van die wysiging is moat sodanige beswaar of skriftelik rig tan om die vereistes met betrekking tot die hoagie die Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg, om WND STADSKLERK van die vloer of tot tist; Stadskantore, by die plafon van geboue te horn te bereik voor of4 25 Fe ruarie 1982 Posbus 16, verslap WND STADSKLERK 0300 Rustenburg n Afskrif van die wysiging van die Veror Stadskantore, 30 Desember 1981 as deninge le gedurende kantoorure ter insae by Posbus 16, Kennisgewing No 128/81 W die kantoor van die Stadsekretaris, by Kamer 0300 Rustenburg 605, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, 30 Desember vir n tydperk van 14 dae vanaf datum van Kennisgewing No 128/81 publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 30 Desember TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG Enige persoon wat beswaar teen die wysiging ELECTRICITY SUPPLY: AMENDMENT wil maak, moat dit skriftelik by die OF CHARGES waarnemende Stadsklerk, Posbus 16, Rusten TOWN COUNCIL OF RUSTENburg, 0300, doen binne 14 dae na publikasie van Notice is hereby given in terms of the provi BURG hierdie kennisgewing in die Pro v instate sions of section BOB of the Local Government Koerant, naamlik 24 Desember 1981 Ordinance, 1939, (Ordinance 17 of 1939), that DETERMINATION OF CHARGES: DOGS the Town Council of Rustenburg intend Wnd STADSKLERK amending the charges published in Municipal Stadskantore, It is hereby notified in terms of section 80B of Notice No 108 of 27 August 1980 Posbus 16, the Local Government Ordinance, 1939 (Or Rustenburg dinance 17 of 1939), that the Town Council of The general purport of the amendment is to 0300 Rustenburg intend to determine by special increase the surcharge on the electricity supply 30 Desember 1981 resolution the charges payable in terms of the charges to cover the increased charges payable Kennisgewing No 124/81 Bylaws relating to Dogs by the Town Council to the Electricity Supply Commission The general purport of the determination is 1454 II 30 to repeal the charges payable in terms of the A copy of the amendment is open for inspec Bylaws Relating to Dogs and to determine the tion during office hours at the office of the tarrifs in terms of section 80B of Ordinance 17 Town Secretaiy, Room No 605, Municipal of 1939 Offices, Burger Street, Rustenburg, for a period TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG of fourteen (14) days from the date of publica Copies of the determination of the charges tion of this notice in the Provincial Gazette, PERMANENT CLOSING OF PORTIONS and of the resolution are open for inspection at namely 30 December, 1981 OF PLICHT STREET the office of the Town Secretary, Room 605, Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg, Any person desirous of objecting to the Notice is hereby given in terms of section 67 for a period of fourteen (14) days from date of amendment of charges, should do so in writing of the Local Government Ordinance, 1939, that publication of this notice in the Provincial to the Act Town Clerk within fourteen (14) the Town Council propose to close permanent Gazette, namely 30 December, 1981 days from the date of publication of this notice

58 4232 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 in the Provincial Gazette, namely 30 December 11 Title Deed number 7518/1970 condition melde betokening bevestig word deur n Eeds 1981 (a) thereof should not be removed; and from verklaring van die Applik ante se Prokureur; Title Deed number 204/1973 conditions I and 3 The amendment of the charges shall come thereof; should not be removed 23 Deur die vertoning van voormelde bevele into operation on 1 January 1982 op n Kennisgewingbord to die Munisipale 12 the Registrar of Deeds at Pretoria should Kantore, Alberton Munisipaliteit, Alberton, vir ACT TOWN CLERK not be authorised and directed to delete the n periode van 21 (Een entwintig) dae, voor Municipal Offices, said Title Deeds which are under his control, melde betokening bevestig te word deur n ser PO Box 16, the said aforementioned conditions tifikaat deur die Stadsklerk of sy Adjurdc, Rustenburg That service of the above rule nisi be ef 24 Deur betekening van voormelde bevele op 30 December, 1981 fected as follows: die Registrateur van Aktes; Notice No 120/81 21 By one publication thereof in English 25 Deur betokening van voormelde bevele op and in Afrikaans in the Provincial Gazette and die Landmeter Generaal en die Minister van in the Rand Daily Mail and Transvaler Lande; newspapers; 26 Deur betekening van Twee (2) afskrifte STADSRAAD VAN RUSTENBURG 22 By displaying such orders on a board to van voormelde bevele op die Direkteur van be affixed to the said properties for a period of Plaaslike Bestuur vir die aandag van Sy Edele ELEKTRISITEITSVOORSIENING: WY 21 (Twenty one) days such service to be proved die Administrateur van Transvaal en/of die SIGING VAN GELDE by an affidavit of applicants attorney; Dorpsraad Kennis geskied hiermee kra g tens die 23 By displaying such orders on the notice Deur die Hof bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie board at the Municipal Offices, Alberton Mun (Get) F S BOTHA, op Plaaslike Bestuur, 1939, (Ordonnansie 17 icipality, Alberton for a period of 21 (twenty Hof Griffier van 1939), dat die Stadsraad van Rustenburg one) days such service to be proved by a cervan voomeme is ow die gelde afgekondig by tificate of the Town Clerk or his deputy; Munisipale Kennisgewing No 108 van Augustus 1980 te wysig 24 By serving such orders upon the Registrar of Deeds; and ; Die algemene strekking van die wysiging is om die toeslag op die elektrisiteitsvoorsienings 25 By serving such orders upon the Surgelde to verhoog om die verhoogde koste te dek veyor General and the Minister of Lands; wat deur die Stadsraad aan die Elektrisiteits TOWN COUNCIL OF RANDBURG voorsieninpkommissie betaal moat word 26 By serving Two (2) copies of such orders upon the Director of Local Government for the PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF n Afekrif van die wysiging van die gelde le ter attention of His Honour The Administrator of A PORTION OF GERHARDUS STREET, insae by die kantoor van die Stadsekretaris, the Transvaal and/or the Townships Board STRYDOMPARK EXTENSION 16 TOWN Kamer No 605, Stadskantore, Burgerstraat, SHIP Rustenburg, vir n tydperk van veertien (14) By the Court dae vanaf datum van publikasie van hierdie F S BOTHA, Notice is hereby given in terms of section 67 kennisgewing in die Provinsiale Koerant, Court Registrar of the Local Government Ordinance, 1939 as naamlik, 30 Desember 1981 amended, of the intention of the Town Council Bulge persoon wat beswaar teen die wysiging of Randburg to permanently close a portion of wil maak, moet dit skriftelik by die Wnd IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN Gerhardus Street, Strydom Park Extension 16 Stadsklerk dean binne veertien (14) dae na die SUIDAFRIKA Township, to all traffic subject to the approval datum van publikasie van hierdie kennisgewing of the Administrator in die Provinsiale Koerant, naamlik 30 De (TRANSVAALSE PROVINSIALE Any person who desires to object to such sember 1981 AFDELING) closing or who will have any claim for com Die wysiging van die gelde tree in working op penaation if such closing is carried out, is Saaknommer: 16221/81 requested to lodge his objection or claim, as the 1 Januarie 1982 Pretoria, die 8e dag van December 1981 voor sy case Edele Regter Human may be, with the Town Council of WAARNEMENDE STADSKLERK Randburg in writing, on or before 1 March, Stadskantore, In die soak van: 1982 Posbus 16, Rustenburg WSA Properties (Proprietary) Limited The relevant Council resolution as well as 0300 Eerste Applikant the plans on which the proposed street portions 30 Desember 1981 to be closed are indicated are available for in Kennisgewing No 120/81 Glento Township Development Company spection during normal office hours (from Limited Tweeds Applikant Mondays to Fridays from 07h45 to 12h45 and from 13h15 to 16h00) at Room No 41, 3rd Na aanboor van advokaat vir die partye en Floor,Metro Building, Hendrik Verwoerd na deurlees van die Kennisgewing van Mosie en Drive, Randburg ander doktunente geliasseer; WORD DIT BEVEEL JC Town Clerk IN THE SUPREME COURT OF SOUTH Municipal Offices, 1 Dat n reel nisi uitgereik word ten gunste AFRICA Con Hendrik Verw oerd Drive and van die Appblrante om voor hierdie Hof om Jan Smuts Avenue, 10h00 op die 12e Januarie 1982, to verakyn en (TRANSVAAL PROVINCIAL DIVISION) Randburg redes, in dien enige, aan to voer waarom; 30 December, 1981 Case No 16221/81 11 Voorwaarde (a) van Notice No 113/1981 ) Titelakte Pretoria, the 8th day of December, 1981 before No7518/1970 en voorwaardes 1 en 3 van the Honourable Mr Justice Human Titelakte No 204/1973 the geskrap sal word nie; In the matter of; 12 Die Registrateur van Aides to Pretoria WSA Properties (Proprietary) Limited, STADSRAAD VAN RANDBURG nie gemagtig en gelds sal word om voormelde First Applicant, voorwaardes uit voormelde Titelaktes wat Glento Township Development Company VOORGESTELDE PERMANENTE onder sy beheer is te skrap nie SLUITING Limited, Second Applicant VAN N GEDEELTE VAN GERHARDUSSTRAAT, STRYDOMPARK a 2 Dat betekening van bovermelde reel nisi Having heard council for the parties and soon volg sal geskied: UITBREIDING 16 DORPSGEBIED having read the Notice of Motion and other documents filed; 21 Deur een publikasie daarvan in Engels en Kennis geskied hiermee ingevolge die in Afrikaans in die Provinsiale Caere& en in bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op IT IS ORDERED: die Rand Daily Mail en die Transvaler Plaaslike Bestuur, 1939 so os gewysig, van die nuusblaaie; Stadsraad van Randburg se voorneme om, on 1 That a rule nisi do hereby issue calling derhewig aan die Administrateur se goedkeu upon the applicants to appear and show cause if 22 Deur voormelde bevele to vertoon op n ring, n gedeelte van Gerhardusstraat, any, to this Court at 10h00 on the 12th both aangebring to word op die eiendomme vir Strydompark Uitbreiding 16 Dorpsgebied, January, 1982, why: n periode van 21 (Eeaentwintig) dae voor permanent vir alle verkeer te sluit, a e

59 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER D Enige persoon wat teen die voorgestelde 1 Die Verordeninge op die Lewering van 17 van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad sluiting van die genoemde street beswaar wil Elektrisiteit, afgekondig by Administrateurs van Springs van voornemens is on tariewe maak of wat enige eis tot skadevergoeding sal kennisgewing 392 van 22 Mei 1957, soos gewy betreffende die verhuur van sale wat by Stehe indien sodanige sluiting uitgevoer word, sig siale Besluit van die Raad vasgestel is, te wysig word versoek om sy beswaar of eis, na gelang van die geval voor of op 1 Maart 1982 skriftelik Die algemene strekking van die wysigings is Die algemene strekking van die wysigings is by die Stadsraad van Randburg in te Bien die verhoging van die tariewe om voorsiening te maak vir die gratis besldkbamstelling van sekere bykomende fa:sill Die betroklce raadsbesluit sowel as die planne 2 Die gelde op die lewering van water, teite en dienste aan spesifieke organisasies en waarop die voorgestelde straatgedeelte wat afgekondig onder Aanhangael C van om sekere regstellings aan die tarief aan te gesluit gaan word aangedui is, 16 gedurende Administrateurskennisgewing 677 van 6 Sep bring gewone kantoorure (van Maandae tot Vrydae tember 1961, soos gewysig vanaf 07h45 tot 12h45 en vanaf 13h15 tot Die wysiging sal vanaf 1 Januarie 1982 in Die algemene strekking van die wysigings is 16h00) ter insae by Kamer No 41, 3de Vloer, werking tree die hosts c Metrogebou, Hendrik Verwoerd rylaan, die tariewe Afskrifte van die wysigings 16 Randburg ter insae by die 3 Die Verordeninge op die lewering van kantoor van die Rand gedurende kantoorure vir JC GEYER,Sanitere en Vullisverwyderingsdiens, n tydperk van 14 dae vanaf die publikasie afgekondig by Administrateurskennisgewing hiervan Stadsklerk Kantore, Munisipale 956 van 4 Junie 1975 coos gewysig _ Enige persoon wat beswaar teen genoemde H/v Hendrik Verwoerd rylaan en Die algemene strekldng van die wysigings is wysigmgs wens aan te teken, moet Jan Smutslaan, dit skriftelik die verhoging van die tariewe binne 14 Randburg dae ne die datum van publikasie van hierdie kennisgewing by die ondergetekende 30 Desember 1981 Afskrifte van die betrokke wysigings 16 ter doen Kennisgewing No 113/1981 insae by die kantoor van die Stadsklerk vir n tydperk van 14 dae vanaf datum van publilcasie JF hiervan VAN LOGGERENBERG, Stadsklerk Enige persoon wat beswaar teen die voorge Burgersentrum, stelde wysigings wil aanteken, moet dit skrif Springs, VILLAGE COUNCIL OF telik binne 14 dae na datum van publikasie van 30 Desember 1981 SWARTRUGGENS hierdie kennisgewing in die Provinsiale Kennisgewing No 175/1981 Koerant, by die ondergetekende doen AMENDMENT TO BY LAWS PA COETZEE, Notice is hereby given in terms of the provi Stadsklerk sions of section 96 of the Local Government Munisipale Kantoor, TOWN COUNCIL OF TZANEEN Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the Posbus I, Town Council of Swartruggens proposes to Swartruggens, DETERMINATION OF amend the under mentioned CHARGES FOR Bylaws: Desember 1981 THE CLEANING OF STANDS 1 The Electricity Supply Bylaws published Kennisgewing No 8/81 under Administrators Notice 392, dated 22 It is hereby notified in terms of section May, 1957, as amended 80B(3) of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the Council proposes The general purport of the amendments is to to determine charges for the cleaning of stands increase the tariff of charges from 1st January The charges for the supply of water pub TOWN COUNCIL OF SPRINGS The general purport of this determination is lished under Appendix C of Administrators to determine such charges for the first time Notice 677, dated 6 September, 1961, as AMENDMENT OF TARIFFS RELATING amended TO THE HIRE OF HALLS Copies of this determination will be open for inspection at the office of the Council for a The general purport of the amendments is to Notice is hereby given in terms of section period of fourteen (14) days from the date of increase the tariff of charges SOB of the Local Government Ordinance,No publication hereof, 17 of 1939, as amended, that the Town Council 3 The Sanitary and refuse removals tariff, intends amending the tariffs relating to the hie Any person who wishes to object to the published under Administrators Notice 956, of halls as determined by a Special Resolution Proposed determination, must lodge his objec An dated 4 June, 1975, as amended of the CounciL tion in writing with the undersigned on or before 13 January, p The general purport of the amendments is to The general purport of the amendment is to freetown increase the tariff of charges make provision for certain additional facilities L POTGIETER, and services to be put at the disposal of specific Clerk Copies of the amendments are open formunicipal organisations of charge and to effect cerinspection at the office of the Town Clerk, rain corrections to the tariffs P O Box 24, Offices, Swartruggens for a period of 14 days from date Tzaneen of publication hereof The amendments will be in effect from January, December, Any person who wishes to record his objet 1981Notice No 66/1981 Ilr tion to the said amendments must do so in, Copies of the amendments are open to inwriting to the undermentioned within 14 days spection at the office of the Council during from the date of publication of this notice in the office hours for a period of 14 days from the date, Provincial Gazette of publication hereof STADSRAAD VAN TZANEEN 1 F J COETZEE, Any person who wishes to lodge an objection VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE Town Clerk to the said amendments, shall do so in writing SKOONMAAK VAN ERWE Municipal Office, to the undersigned within 14 days of publica PO Box 1, tion of this notice Ingevolge artilce180b(3) van die Ordonnansie Swartruggens 2835 JF VAN LOGGERENBERG,op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, word hierby bekend gemaak dat die Raad van 30 December, 1981 Town Clerk voomeme is om gelde betaalbaar vir die Notice No 8/81 Civic Centre, skoonmaak van erwe met ingang van 1 Jannerie 1982 vas te stet 30 December, 1981 Springs Notice No 175/1981 Die algemene strekking van hierdie vasstelling is om sodanige gelde vir die eers DORPSRAAD VAN SWARTRUGGENS temaal vas te stel WYSIGING VAN VERORDENINGE STADSRAAD VAN SPRINGS Afskrifte van die vasstelling 16 ter insae by Kennis geskied hiermee ingevolge die WYSIGING VAN TARIEWE BETREF die kantoor van die Raad vir n tydperk van bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op FENDE DIE VERHUUR VAN SALE veertien (14) dae vanaf die datum van publika Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die sie hiervan Dorpsraad van Swartruggens van voomeme is Kennis geskied hiermee kragtens artikel 80B Enige persoon wat beswaar teen genoemde om die ondervermelde verordeninge te wysig: van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No vasstelling wens aan te teken, moet dit skrif _

60 \ 4234 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 telik voor of op 13 Januarie 1982 by die ender voorgitter van die waarderingsraad gesertifiseer Clewer to provide for the shortfall on water getekende doen en geteken is en gevolglik finaal en bindend services geword het op elle betrokke person in L POTGIETERartike137 van daardie Ordonnansie beoog In terms of section 21(4) of the said Or 4 Stadslderk dinance, the following rebate will be allowed: Munisipale Kantore, Die aandag word egter gevestig op artikel 38 Posbus 24, van die gemelde Ordonnansie wat soos volg (1) On all properties zoned as "special re Tzaneen bepaal: sidential" : 10 per cent Delember 1981 Reg van appal teen beslissing van wiarde (2) On all properties zoned as "general re Kennisgewing No 66/1981 ringsraad sidential" and on which one dwelling hes been erected and occupied by the owner : 30 per cent (1) n Beswaanzutker wat voor n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig The rates levied as set out above became efwas, met inbegrip van n beswaarmaker wat n fective on the 1st July 1981 and is payable in antwoord soon in artikel 15(4) beoog, ingedien twelve (12) equal monthly instalments, the first of voorgele het, kan teen die beslissing van instalment on or before 31st July, 1981 and LOCAL AUTHORITY OF WARMBATHS sodanige mad thereafter monthly on or before the last day of SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL ten opsigte waarvan by n beswaarmaker is, binne dertig dae venal die every month up until 30th June, 1982 FOR THE FINANCIAL YEAR 1980/1981 datum van die Publikasie indie Promsiale Ktrerant If the rates hereby levied are not paid on the (Regulation Nan die kennisgewing in artilce116(4)(a) 12) dates specified above, penalty interest will be genoern of, wear die bepalings van artikel (16)(5) van toepassing is, binne eenentwintig at amte of 11,25 % (eleven comma two Notice is hereby given in terms of section 37 ch& five per cent) per annum dae na die dag wa of the Local Authorities Rating Ordinance, p die necks daarin genoem, an sodanige beswaannaker gestuur is, appal 1977 (Ordinance 11 of 1977) that the sup Rate payers, not in receipt of accounts in plementary valuation roll for the financial year aanteken, dour by die sekretaris van s;danige respect of the assessment rates referred to mad n xennisgewmg van appal op die wyse saes 1980/1981 of all rateable property within the above, are requested to contact the Town municipality voorgeskryf en has been certified and signed by, in ooreenstemming met die pro 1 _ Treasurer, as the nonreceipt of accounts will the chairman of the valuation board and has voorgeskryf in to dien en sodanige not exempt any person from the liability for therefore become fixed and binding on all sekretaris stuur onvervryld n afskrif van soda payment of such rates we kennusgevion g persons concerned as contemplated in section van impel aan die nwaardeenier en aan die betrokke plaaslike be JDB STEYN, 37 of that Ordinance stair Town Clerk attention is directed to section 38 Municipal Offices, (2) n Plaaslike bestuur wat vie n II of the said Ordinance, which provides as folarmakplaas lows: Private Bag 7205/ er is me,kan teen enige sw8 Witbank van a waarderingsraad appal aanteken op die "Right of appeal against decision of value wyse in subartikel (1) beoog en enige ander 30 December, 1981 tion board persoon wat nie n beswaarmaker is the maar Notice No 122/1981 way regetreeks deer n besliseing van a 17(1) An Objector who has appeared or has waardetingsraadgeraak word, kan op dergelike been represented before a valuation board, in wyse, teen sodanige beslisaing appelaanteken" eluding an objector who has lodged or present ed a reply contemplated in section 15(4), may n Vorm vir kenaisgewing van appal kan van STADSRAAD VAN WITBANK appeal against the decision of such board in die sekretaris van die waarderingsraad verkry respect of which he is an objector within 30 days word EIENDOMSBELASTING 1981/1982 from the date of the publication in the JP DU PLESSIS, Provincial Gazette of the notice referred to in Sekretaris : Waarderingaraad Kennis word hierby ingevolge die bepalings section 16(4)(a) or, where the provisions of Privaatsak X1609, van artikel 21 van die Ordonnansie op Eiensection 16(5) are applicable, within twentyone ur "sd domabelasting van Plaaslike Bestuur, 11 van " la days after the day on which the reasons referred gegee dat die volgende eiendomsbelasting to therein, were forwarded to such objector, by 30 D ber 1981 gehef word op die terreinwaardes van elle lodging with the secretary of such board a KellT14e No 41/1981 belasbare eiendom soos op die waarderinplys notice of appeal in the manner and in a g 1463_30 aangetoon, gelee binne die munisipale gebied accordance with the procedure prescribed and van Witbank vir die boekjaar 1 Julie 1981 tot 30 such secretary shall forward forthwith a copy Junie 1982: of such a notice of appeal to the valuer and to: the local authority concerned (1) n Oorapronklike belasting van 3 sent (drie TOWN COUNCIL OF WITBANK sent) in die Rand op die terreinwaarde van die (2) A local authority which is not an objector grond of op die terreinwaarde van n reg in may appeal against any decision of a valuation ASSESSMENT RATES : 1981/1982 grond board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an Notice is hereby given in terms of section 21 (2) n Addisionele belasting van 2,5 sent (twee objector but who is directly affected by a de of the Local Government Ordinance, 11 of 1977, komma vyf sent) in die Rand op die tersicion of a valuation board may, in like manner, that the following assessment rates are levied reinwaarde van die grond appeal against such decision" on the site value of rateable properties within the municipal area of Witbank aa reflected on Ten opsigte van Clewer en Clewer Uitbrei A notice of appeal form may be obtained the Valuation Roll for the financial year 1st ding 1 from the secretary of the valuation board July, 1981 to 30th June, 1982 (1) n Belasting van 6,15 sent (sec komma eon JP DU PLESSIS, (1) An original rate of 3 cent (three cent) in vyf sent) in die Rand op die terreinwaarde van Secretary: Valuation Board the Rand on site value of land or a right inland grond of op die terreinwaarde van n reg in 1 Private Bag X1609, grond ten opsigte van landbouhoewes Warmbaths (2) Subject to the approval of the Admin : 0480 istrator and additional rate of 2,5 cent (two (2) n Belasting van 4,10 sent (vier komma 30 December, 1981 comma five cent) in the Rand on site value of een nul sent) in die Rand op die terreinwaarde Notice No 41/1981 land van grond of n reg ten opsigte van ongeproklameerde erwe en alle pleas gedeeltes In respect of Clewer and Clewer Extension 1: (3) Onderhewig can die goedkeuring van die (1) A rate of 6,15 cent (six comma one five Administrateur, ingevolge artikel 24 van die PLAASLIKE BESTUUR VAN WARMBAD cent) in the Rand on the site value of land or Ordonnansie op Eiendomsbelasting van AANVULLENDE WAARDERINGSLYS right in land in respect of agricultural holdings Plaaslike Bestuur, 11 van 1977 die heffing van VIR DIE BOEKJAX /1981 an spesiale n belasting v 0,95 sent (nul komma (2) A rate of 4,10 cent (four comma one nil nege vyf sent) in die Rand op alle belasbare cent) in the Rand on site value of land ors right (Regulasie 12) eiendom in Glower ten einde die tekort op die in land in respect of unproclaimed erven and all waterdiens uit to wis farm land Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van Ingevolge artikel 21(4) van die betrokke Ordie Ordonnansie op Eiendomsbelasting van (3) Subject to the approval of the Admindonnansie sal die volgende Plaaslike belastingkortings Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van istrator, in terms of section 24 of the Local toegestaan word 1977) gegee dat die aanvullende waarderingslys Government Ordinance, 11 of 1977, the levy of a vir die boekjaar 1980/1981 van alle belasbare special rate of 0,95 cent (nil comma nine five (1) Op alle eiendomme wat as spesiale eiendom binne die munisipaliteit deur die cent) in the Rand on all reteable properties in woon" gesoneeris: 10 persent 4 4

61 PROVINSIALE KOERANT, 30 DESEMBER (2) Op alle eiendomme wat as algemene Indien die belasting hierby gehef the op die vir die betaling van sodanige belasting vrywaar woon" gesoneer is en waarop n enkel woonhuis betaaldatums soos hierbo genoem betaal word the opgerig is en wat deur die eienaar self bewoon nie, word n boeterente van 1125% (elf komma JDB STEYN, word: 30 persent twee vyfpersent) per jaar gehef Stadsklerk Munisipale Kantore, Die belasting soos hierbo gehef het verskuldig Privaatsak 7205, geword op 1 Julie 1981 en is betaalbaar in Belastingbetalers wat nie rekenings ten op, Witbank twaalf (12) gelyke maandelikse paaiemente, die sigte van die belasting hierbo genoem ontvang 1035 eerste voor of op 31 Julie 1981 en daarna nie, word versoek om met die Stadstesourier in 30 Desember 1981 maandeliks voor of op die laaste dag van elke verbinding to tree aangesien die nie ontvangs Kennisgewing No 122/1981 daaropvolgende maand tot 30 Junie 1982 van n rekening demand van aanspreeklikheid

62 4236 PROVINCIAL GAZETTE, 30 DECEMBER, 1981 CONTENTS Proclamations INHOUD Proklamasies I 308 Amendment of Conditions of Title Certain 308 Wysiging van titelvoorwaardes seker Erf 72, dorp Erf 72, Wierdapark Township, distrik Pretoria 4176 Wieroapark, distrik Pretoria Amendment of Conditions of Title Erf 529, 309: Wysiging van Titelvoorwaardes: Erf 529, dprp Muckleneuk Township, district Pretoria and the Muckleneuk, distrik Pretoria en die wysiging van Amendment of the Pretoria Townplanning die Pretoriadorpsbeplanningskema Scheme Amendment of Conditions of Title, Erf 350, 310 Wysiging van titelvoorwaardes: Ed 350, dorp Glenhazel Extension 2 Township, Registration Glenhazel Uitbreiding 2, Registrasie Afdeling IR, Division IR, Transvaal 4177 Transvaal 4177 Administration Notices Administrteurskennisgewings 1808 Correction Notice Barberton Municipality: Wa 1808 Kennisgewing van Verbetering Munisipaliteit ter Supply Sylaws 4178 Barberton: Watervoorsieningsverordeninge 4178 i 1809 Heidelberg Municipality: Adoption of Standard 1809 Munisipaliteit Heidelberg: Aanvaarding van Wysi Financial Bylaws 4178 ging van Staandard Finansidle Verordeninge _ Johannesburg Municipality: Amendment to 1810 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Ver Traffic Bylaws _ 4178 keersverordeninge Nelspruit Municipality: Amendment to Bylaws 1811 Munisipaliteit Nelspruit: Wysiging van Veror for the Regulation of Parks, Gardens, Camping deninge vir die Regulering van Parke, Thin Grounds and Open Spaces 4179 Kampplekke en Opruimtes Nelspruit Municipality: Revocation of Tariff ōf 1812 Munisipaliteit Nelspruit: Herroeping van Ta Charges for Ambulance Charges _ 4179 lief van Gelde vir Ambulansiedienste Ranaburg Municipality: Amendment to Drain 1813 Munisipaliteit Randburg: Wysiging van Riole age Bylaws 4180 ringsverordeninge _ Randfontein Municipality: Pound Tariff Munisipaliteit Randfontein: Skuttarief Randburg Municipality: Amendment to Bylaws 1815 Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Ver Governing the Hire of Halls 4181 ordeninge Insake die Huur van Sale Roodepoort Municipaity: Amendment to Elec 1816 Munisipaliteit Roodepoort: Wysiging van Elektricity Bylaws 4181 trisiteitsverordeninge Roodepoort Municipality: Adoption of Amend 1817 Munisipaliteit Roodepoort: Aanname van wyst ment to Standard Financial Bylaws _ 4182 ging van StandaardFinansible Verordeninge Sandton Municipality: Amendment to Bylaws 1818 Munisipaliteit Sandton: Wysiginq van Verorde 1 for the Fixing of Fees for the Issue of Certifi ninge Insake die Vasstelling van Gelde vir die cates and Furnishing of Information 4182 Uhreiking van Sertifikate en die Verstrekking 1819 Standerton Municipality: Amendment to Park van Inligting 4182 ing Meter Bylaws Munisipaliteit Standerton: Wysiging van Par 1820 Tzaneen Municipality: Amendment to Electricity keermeterverordeninge 4182 Bylaws Munisipaliteit Tzaneen: Wysiging van Elektrist 1821 Vereeniging Municipality: Amendment to Drain teitsverordeninge 4183 age Bylaws Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Riole 1822 Naboomspruit Amendment Scheme 11 _ 4184 ringsverordeninge _ Westonaria Municipality: Amendment to Build 1822 Naboomspruitwysigingskema ing Bylaws Munisipaliteit Westonaria: Wysiging van Bouver 1824 Bethel Amendment Scheme 1/40 _ 4184 onlcninge Koster Amendment Scheme 1/ Bethalwysigingskema 1/ Wolmaranstad Amendment Scheme 1/ Kosterwysigingskema 1/ Zeerust Amendment Scheme 1/13 _ Wolmaranstadwysigingskema 1/9 _ ; Westonaria Amendment Scheme Zeerustwysigingskema 1/ Sandton Amendment Scheme Westonariawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Pretoriawysigingskema 686 _ Randfontein Amendmat Scheme 1/38 _ Johannesburgwysigingskema Johannesburg AmendMent Scheme Randfonteinwysigingskema 1/38 _ Monumentpark Extension 7 Township peca 1833 Johannesburgwysigingskema ration a:s an approved township Dorp Monumentpark Uitbreiding 7: Verklaring ei, 1835 Pretoria Amendment Scheme 419 _ 4192 tot Goedgekeurde Dorp Pretoriawysigingskema an 1836 Dorm Hoordheuwel Uitbr 6 Verklaring, _ tot n KGoedgekeurde Dorp 4192 fy orp 9 _ Kntgersdcapwysigingskema PeriUrban Areas Amendment Scheme Noordheuwel Extension 6 Township 1iedaratownship as approved lion 183 nigersd AmendmentScheme 1838 Buitestedehte Gebiedewysigingskema Sandton Amendment Scheme 46 _ Sandtonwysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme , 1840 Pretoriastreekwysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Regulations Governing The Transvaal Joint Municipal Annuity and Gratuity Fund: Amendment 1842 Regulasie Insake Die Transvaalse Gemeenskap like Munisipale Jaarsveld en Gratifikasiefonds: Wysiging Increase in the width of the road reserve of 1843 Verbreding van Padreserwe van Openbare Pad Public Road P581: District of Brakpan 4195 P58I: Distrik Bmkpan Correction of Administrators Notice 1457 dated 1844 Verbetering van Administrateurskennisgewing 21 October 1981 _ Oktober 1981 _ Declaration of public roads: District of Johan 1845 Verklaring van Openbare Paaie: Distrik Johannesburg 4198 nesburg Establishment of Governing Body: Transvaal 1846 listening van Beheerraad: Transvaal Chinese Chinese Kuo Ting Primary and High School _ 4200 Kuo Ting Primary and High School a 1

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword DIE PR OVINSI E TRANSVAAL 111111 M 11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, 1 tfire f fiste le 1&oerant iit fficiat II; a ette (As 'n Nuusblad by die Porkantoor Geregtstreer) PRYS: S.A. 0c Plus 5c A.V.B. 00 ksee:

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE , THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIKO 4 IE PROVINSIE TRANSVAAL Mffirial attune i,, " Offtstrir arrant.,,,,4.,,_,.,1 xii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,,..7..a 4 h,,..,,7;*:'7 `10.4q1 (As

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

:1BRA. 4,,roryit'o :,4". s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information:

:1BRA. 4,,roryit'o :,4. s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information: 9 6 5 4:BRA Dm PROVNSE TRANSVAAL trat ± Offi#air ikarrattt * 4roryito tk (As a Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) : 4" s6iii v:50 MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL _: :: trta atrtir : :7 (Registered

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Oth. Offizteir ikorrant. (Offirial Of;ttzritr. ill. ...1p: DIE PROVINSIE TRANSVAAL. PROCLAMATION PROKLAMASIE PRETORIA 7 NOVEMBER. BYLAE.

Oth. Offizteir ikorrant. (Offirial Of;ttzritr. ill. ...1p: DIE PROVINSIE TRANSVAAL. PROCLAMATION PROKLAMASIE PRETORIA 7 NOVEMBER. BYLAE. ( 0 ENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL (Offirial Of;ttzritr (Registered at the Post O//ice as a Newspaper) 1p: Oth DE PROVNSE TRANSVAAL Offizteir ikorrant i (As n Nuasblad by die Poskantoor Geregistreer) _;

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information