1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

Size: px
Start display at page:

Download "1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik."

Transcription

1 c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) VoL 20] PRCE 5c PRETORA 7 JUNE 7 JUNE 967 PRYS Sc [ No 3276 No 72 (Administrators) 967] ;No 72 (AdMinistrateurs) 967] PROCLAMATON PROKLAMASE BY THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNSE PROVNCE OF TRANSVAAL: TRANSVAAL Whereas the Town Council of Brakpan has petitioned Nademaal die Stadsraad van Brakpan n versoekskrif under the provisions of section 4 of the Local Authorities ingevolge die bepalings van artikel 4 van die Local Roads Ordinance 904 for the proclamation as a public Authorities Roads Ordinance " 904 ingedien het om die road of a certain road situated in the Municipality of proklamering tot n publieke pad van n sekere pad in Brakpan; die Munisipaliteit Brakpan gelee; And whereas the provisions of section 5 of the said En nademaal daar aan die bepalings van artikel 5 van Ordinance have been combed with and objections to the genoemde Ordonnansie voldoen is en geen besware teen proclamation of the said road have beep lodged; die proklamering van die genoemde pad ingedien is nie; And whereas it is deemed expedient that the said road En nademaal dit dienstig geag word dat die genoemde Should be proclaimed; pad geproklameer word; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Vested in me by section 4 of the said Ordinance; read wat by artikel 4 van genoemde Ordonnansie gelees Met with section 80 of the Republic of South Africa Constitu artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suidtion Act 96 do hereby proclaim as a public road the Afrika 96 aan my verleen word hierby die pad soos road as" described in the Schedule hereto and as shown omskryf in die bygaande BYlae en soos aangedui op Kart on Diagram SG No A 3270/66 No A 3270/66 tot n publieke pad proklameer : Given under my Hand at Pretoria this Twentysecond Gegee onder my Hand te Pretoria op ]cede die Twee day of May One thousand Nine hundred and Sixtyseven entwintigste dag van Mei Eenduisend Negehonderd S G: J VAN NEKERK Seweensestig Administrator of the Province of Transvaal S a J VAN NEKERK TALG 0/3/9 Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 0/3/9 SCHEDULE BYLAE BRAKPAN MUNCPALTY DESCRPTON OF ROAD MUNSPALTET BRAKPAN BESKRYWNG VAN PAD A road generally sixty Cape feet in width commencing n Pad 00r die algemeen sestig Kaapse voet breed wat at the Gidley Moore Circle in the proclaimed Far East begin by die Gidley Moore Verkeersirkel in die geprokla Rand Hospital Road; thence proceeding in a generally meerde Verre Oosrandse Hospitaalpad; vandaar vir n northerly direction across the property of Government afstand van ongeveer 080 Kaapse voet in n algemene Gold Mining Areas (Modderfontein) Consolidated noordelike rigging oor die eiendom van Government Gold Limited for a distance of approximately 080 Cape feet Mining Areas (Modderfontein) Consolidated Limited 6m P to intersect the proclaimed Main Reef Road on the farm aan te sluit by die geproklameerde Hoofrifweg op die Modderfontein 76R Brakpan as more fully shown on plaas Modderfontein No 76 R Brakpan soos meer Diagram SG No A 3270/66 volledig aangetoon op Kaart LG A3270/66 No 73 (Administrators) 967] No 73 (Administrateurs ) 967] PROCLAMATON PROKLAMASE By THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR OF THE DEUR SY EDELEDE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL Whereas the Town Council of Boksburg has petitioned Nademaal die Stadsraad van Boksburg n versoekskrif under the provisions of section 4 of the Local Authorities ingevolge die bepalings van artikel 4 van die Local Roads Ordinance 904 for the proclamation as a public Authorities Roads Ordinance" 904 ingedien het om die road of a certain extension of a road situated in the proklamering tot n publieke pad van n sekere verlenginy Municipality of Boksburg; van n pad in die Munisipaliteit Boksburggele8; And whereas the provisions of section 5 of the said En nademaal daar aan die bepalings van artikel 5 van Ordinance have been complied With and:no objections to genoemde 0rdonninsie voldoen is en geeri besware teen the proclamation of the said road have been lodged; die proklamering van die genoemde pad ingedien is nie; And whereas it inleemed expedient that the said mad En nademaal dit dienstig gag word dat die genoemde should be proclaimed; pad geproklameer word;

2 454 PROVNCAL GAZEPE 7 JUNE 967 Now therefore under and by virtue of the powers So is dit clat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede vested in me by section 4 of the said Ordinance read With wat by artikel 4 van genoemde Ordonnansie gelees ma section 80 of the Republic of South Africa Qinstitution artikel 80 van die GrondiVet van die Republiek van Suid Act 96 do hereby proclaim as a public road the road Afrika 96 aan my verleen word hierby die pad soos as described in the Schedule hereto and as shown on omskryf in die bygaande Bylae en soos aangedui op Kaart Diagram SG No A973/66 LG No A973/66 tot n proklameer publieke pad Given under my Hand at Pretoria on this Eighteenth Gegee odder my Hand te Pretoria op hede die Agtiende day of May One thousand Nine hundred and Sixtyseven dag van Mei Eenduisend Negehonderd Seweensestig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 0/3/8/33 TALG 0/3/8/33 SCHEDULE BYLAE BOKSBURG MUNCPALTY DESCRPTON OF Ron MUNSPALTET BOKSBURG BESKRYWNG VAN PAD A road 60 Cape feet in width being an extension of n Pad 60 Kaapse voet breed wat n verlenging is van Bartlett Road in a southwesterly direction over Holding Bartlettweg in n suidwestelike rigting oor Hoewe No 20 No 20 Ravenswood Agricultural Holdings Settlement Ravenswoodlandbouhoewesnedersetting distrik Boks District of Boksburg as more fully shown on Diagram burg soos meer volledig aangedui op Kaart LG No SG No A973/66 A973/66 No 74 (Administrators) 967 ] No 74 (Administrateurs) 967] PROCLAMATON PROKLAWASE By THE HONOURABLE THE ADMNSTRATOR Of THE DEUR SY EDELE DE ADMNSTRATEUR VAN DE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE TRANSVAAL Whereas the City Council of Johannesburg has Nadenmal die Stadsraad van Johannesburg n versoekpetitioned under the provisions of section (of the Local skrif ingevolge die bepalings van artikel 4 van die Local Authorities Roads Ordinance 904 for the proclamation Authorities Roads Ordinance" 904 ingedien het om die as a public road of a certain road situated in the Munici proklamering tot n publieke pad van n sekere pad in die pality of Johannesburg; Munisipaliteit Johannesburg gele; And whereas the provisions of section 5 of the said En nademaal daar aan die bepalings van artikel 5 van Ordinance have been complied with and no objections to genoemde Ordonnansie voldoen is en geen besware teen the proclamation of the said road have been lodged; die proklamering van die genoemde pad ingedien is nie; And whereas it is deemed expedient that the said road En nademaal dit dienstig geag word dat die genoemde should be proclaimed; pachgeproklameer word; Now therefore under and by virtue of the powers So is dit datek kragtens en ingevolge die bevoegdhede vested in nc by section 4 of the said Ordinance read wat by artikel 4 van genoemde Ordonnansie gelees met with section 80 of the Republic of South Africa Constitu artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suldtion Act 96 do hereby proclaim as a: public road the Afrika 96; aan my verleen word hierby die pad soos road as described in the Schedule hereto and as shown omskryf in die bygaande Bylae en soos aangedui op Kaart on Diagram SG No A 878/66 LG No A878/66 tot n publieke pad proklameer Given under my Hand at Pretoria on this Twenty Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Tweesecond day of May One thousand Nine hundred and entwintigste dag van Mei Eenduisend Negehonderd Sewe Sixtyseven eksestig S G J VAN NEKERK Administrator of the Province of Transvaal TALG0/3/2/34 S G J VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 0/3/2/34 SCHEDULE BYLAE i JOHANNESBURG MUNCPALTY DESCRPTON OF ROAD MUNSPALTET JOHANNESBURG BESKRYWNG VAN PAD A road of irregular width commencing on the eastern n Pad van wisselende breedte wat op die oostelike boundary of Rosettenville Road at its junction with grens van Rosettenvilleweg by sy }cruising met Wemmer Wemmer Road and Jubilee Road and extending eastwards weg en Jubileeweg begin en ooswaarts strek oor n afstand for a distance of approxithately 30 Cape feet over van ongeveer 30 Kaapse voet oor Gedeeltes 88 en 205 Portions 88 and 205 of the farm Turffontein No 96 R van die plaas Turffontein No 96 R soos meer volledig as more fully shown on Diagram SG No A878/66 aangedui op Kaart LG No A878/66 ADMNSTRATORS NOTCES; ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS Administrators Notice No 426] [24 May 967 Administrateurskennisgewing No 426] [24 Mei 967 BELFAST MUNCPALTY PROPOSED ALTERA :MUNSPALTET BELFAST VOORGESTELDE TON OF BOUNDARES VERANDERNG VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 0 of the ngevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 939 that the Town Bestuur 939 word hierby bekendgemaak dat die Stads Council of Belfast has submitted a petition to the read Belfast n versoekskrif by die Administrateur Administrator praying that `he may in the exercise of ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan the powers conferred on him by section 9 (7) of the said hom verleen by artikel 9 (7) van genoernde Ordonnansie Ordinance alter the boundaries of the Municipality of uitriefen en die grense van die Munisipaliteit Belfast ver Belfast by the inclusion therein of the areas described in ander deur die opneming daarin van die gebiedewat in the Schedule hereto die Bylae biervan omskryf word 2 il

3 t of PROVNSALE KOERANT 7 JUNE t shall be competent for all persons interested within Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne days ofthe first publication hereof in the Provincial the na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Gazette to present to the Administrator a counterpetition Koerant van die Administrateur n teenpetisie voor te le seting forth the grounds of opposition to the Councils meet vermelding van die gronde van beswaar teen proposal genoemde voorstel TALG 3/2/47 TALG 3/2/47 SCHEDULE BYLAE MUNCPALTY OF BELFAST EXTENSON OF BOUNDARES MUNSPALTET BELFASTUTEREDNG VAN GRENSE Description of Area to be ncluded The following portions of the farm Paardeplaats No 380JT: Beskrywing van gebied wet ingesluit staan te word Die volgende gedeeltes van die plaas Paardeplaats No 380JT: Remaining extent of Portion 2 (Diagram SG No Resterende gedeelte van Gedeelte 2 (Kaart LG No A674 / 3) in extent morgen A674/3) groot morg 2 Portion 26 (a portion of Portion 2) (Diagram SG 2 Gedeelte 26 en gedeelte van Gedeelte 2)(Kaart No A6383/45) in extent square feet LG No A6383/45) groot vierkante voet 3 Portion 3 (a portion of Portion 2)(Diagram SG 3 Gedeelte 3 (n gedeelte van Gedeelte 2)(Kaart No A5056/53) in extent square feet LG No A5056/53) groot vierkante voet pi 4 Portion 32 (a portion of Portion 2) (Diagram SG 4 Gedeelte 32 (n gedeelte van Gedeelte 2)(Kaart No A293/57) in extent 3766 square feet LG No A293/57) groot 3766 vierkante voet Administrators Notice No 460] [24 May 967 Administratcurskconisgewing No 460] [24 Mci 967 GERMSTON MUNCPALTYPROPOSED MUNSPALTET GERMSTONVOORGESTELDE ALTERATON OF BOUNDARES VERANDERNG VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 0 of the ngevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 939 that the City Council Bestuur 939 word hierby bekendgemaak dat die Stadsof Germiston has submitted a petition to the Administra raad van Germiston n versoekskrif by die Administrateur for praying that he may in the exercise of the powers con ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan ferred on him by section 9 (5) of the said Ordinance alter horn verleen by artikel 9 (5) van genoemde Ordonnansie the boundaries of the Mimicipality of Germiston by the uitoefen en die grerise van die Munisipaliteit Germiston inclusion therein of the area described in the Schedule verander deur die opneming daarin van die gebied wat hereto in die Bylae hiervan omskryf word shall be competent for all persons interest within 30 Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 days of the first publication hereof in the Provincial dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Gazette to present to the Administrator a counterpetition Koerant aan die Administrateur n teenpetisie voor tole setting forth the grounds of opposition to the Councils met vermelding van die gronde van beswaar teen genoemde proposal voorstel TALG 3/2/ TALG 3/2/ SCHEDULE BYLAE Proposed Alteration of Municipal Boundaries Voorgestelde verandering van niunisipale grense GERMSTON MUNCPALTY MUNSPALTET GERMSTON The following portions of the farm E3andsfontein No Die volgende gedeeltes van die plaas Elandsfontein No 08R to be included in the Germiston Munici 08R wat by die Germistonse Munisipaliteit ingelyf nifty: staan te word: () That portion of the proclaimed Rand Airport Road () Daardie gedeelte van die geproklameerde Rand Lugrepresented on Diagram SG No A4384/40 hawe Pad voorgestel op Kaart LG No A4384/40 between the western boundary of the farm Elands tussen die westelilce grens van die plaas Elandsfon fontein No 08R and the eastern boundary tein No 08R en die oostelike grens van die the Railway Reserve between GoSfoith Park Spoorweg Reserwe tussen Gosforth Park en and Alberton Stations; Alberton Stasies; (2) Portion 26 (a portion of Portion 8) in extent (2) Gedeelte 26 (n gedeelte van Gedeelte 8) groot morgen as represented by Diagram SG No 2635 morg soos voorgestel deur Kaart LG No A64/42; A64/42; (3) remaining extent of Portion 50 (a portion of (3) resterende gedeelte van Gedeelte 50 (n gedeelte Portion 8) in extent morgen as represented van Gedeelte 8) groot morg soos voorby Diagram SG No A369/3; gestel deur Kaart LG No A369/3;! (4) remaining extent of Portion 48 (a portion of (4) resterende gedeelte van Gedeelte 48 (n gedeelte Portion 99) in extent 4375 morgen as represented van Gedeelte 99) groot 4375 morg soos voorby Diagram SG No A68/3; gestel deur Kaart LG No A68/ 3; (5) Portion 20 (a portion of Portion 47) in extent (5) Gedeelfe 20 en gedeelte van Gedeelte 47) groat 4534 morgen as represented by Diagram SG:: 4534 niorgsoos voorgestel deur Kaart LG No No A4372/40; A4372/40; 3

4 456 PROVNCAL GAZETTE 7 JUNE 967 (6) Portion 203 (a portion of Portion 49) n extent (6) Gedeelte 203 (n gedeelte van Gedeelte 49) groot 2388 square feet as represented by Diagram SG 2388 vierkante voet soos voorgestel deur Kaart No A4374/40; LG No A4374/40; (7) Portion 204 (a portion of Portion 99) in extent 8588 (7) Gedeelte 204 en gedeelte van Gedeelte 99) groot square feet as represented by Diagram SG No 8588 vierkante voet soos voorgestel deur Kaart A4375/40; LG No A4375/40; (8) Portion 27 (a portion of Portion 50) in extent (8) Gedeelte 27 (n gedeelte van Gedeelte 50) groat 4444 morgen as represented by Diagram SG No 4444 morg soos voorgestel deur Kaart LG No A974/59; A974/59; and is further represented by figure numbered 8326 on en is verder voorgestel deur figuur genommer op Diagram SG No A2627/57 of the Johannesburg Kaart LG No A2627/57 van die Johannesburg Munisi Municipal Boundary pale Grens The above portions comprise the Rand Air Port Die bostaande gedeeltes omvat die Randse Lughawe Administrators Notice No 472] 7 June 967 Administrateurskennisgewing No 472] (7 Junie 967 PROPOSED CANCELLATON OR REDUCTON OF VOORGESTELDE OPHEFFNG OF VERMNDER OUTSPAN SERVTUDE ON THE REMANNG NG VAN UTSPANSERWTUUT OP DE EXTENT OF THE FARM ZUURBECOM No RESTANT GEDEELTE VAN DE PLAAS ZUUR 297O DSTRCT OF ROODEPOORT BEKOM No 2970 DSTRK ROODEPOORT Met die oog op n aansoek ontvang namens Capland n view of application having been made on behalf of Estates Ltd om die opheffing of vermindering van die Capland Estates Ltd for the cancellation or reduction of serwituut van uitspanning groot /75ste van 585 morg the servitude of outspan in extent /75th of 585 morgen 473 vierkante roede waaraan die restant gedeelte van die 473 square roods to which the remaining extent of the pleas Zuurbekom No 2970 distrik Roodepoort farm Zuurbekom No District of Roodepoort onderhewig is is die Administrateur voornemens om ooris subject it is the Administrators intention to take action eenkomstig artikel sesen vyftig van die Padordonnansie in terms of section fiftysix of the Roads Ordinance (Ordonnansie No 22 van 957) op to tree (Ordinance No 22 of 957) Alio belanghebbende persone is bevoeg om binne drie t is competent for any person interested to lodge his maande vanaf die datum van verskyning van hierdie kenobjections in writing with the Regional Officer Private nisgewing in die Provinsiale Koerant hulle besware by die Bag 00 Benoni within three months of the date of Streekbeampte Privaatsak 00 Benoni slcriftelik in te publication of this notice in the Provincial Gazette dien DP 02025R37/3/Z: DP 02025R 37/3/Z Administrators Notice No 473] [7 June 967 Administrateurskennisgewing No 473] [ 7 Junie 967 REDUCTON OF OUTSPAN" SERVTUDE ON THE VERMNDERNG VAN UTSPANNNGSERWTUUT FARM GUERNSEY No 8 KU DSTRCT OF OP DE PLAAS GUERNSEY No 8 KU DS PLGRMS REST TRK PLGRMS REST Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 574 of 574 van 27 Julie 966 word hierby vir algemene inligting the 27th July 966 it is hereby notified for general inforl bekehdgenmak dat dit die Administrateur behaag om mation that the Administrator is pleased under the pro ooreenkonastig paragraaf (iv) subartikel () van artikel visions of paragraph (iv) subsection () of section fiftysix sesenvyftig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie a of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 of 957) No 22 van 957) goedkeuring to heg aan die vermindering to approved the reduction of the servitude of outspan in van die serwituut van uitspannina groot /450ste van extent /450th of morgen to which the morg waaraan die resterende gedeelte van die remainder of the farm Guernsey No 8 KU District of plaas Guernsey No 8 KU distrik Pilgrims Rest Pilgrims Rest; is subject to 5 morgen as indicated on the bnderworpe is na 5 morg soos aangetoon op die bygaande subjoined sketch plan i : sketsplan DP /3/G7 DP /3/G7 ce GUERNSEY 8 KU SANDRNG HAM c fk 44\ la0 OKK OOTBOOM 2 ANDOVE? 0 KU R KU DP /3G 7 VERWYS NG REFERENCE BESTAANDE PAD EXSTNG ROAD VERMNDERDE AF REDUCED DEMAR GEBAKENDE UT; GATED OUT : SPANNNG S PA N

5 of Administrators Notice No 474 PROVNSALE KOERANT i 7 OW [ 7 June 967 Administrateurskennisgewing No 474] [7 Junk 967 PROPOSED CANCELLATON OF OUTSPAN SER VOORGESTELDE OPHEFFNG VAN UTSPANSER VTUDE ON THE FARM HARTEBEESTFON WTUUT OP DE PLAAS HARTEBEESTFON i e TEN No DSTRCT OF BRTS TEN No 445 JQ DSTRK BRTS 0 Met die oog op n aansoek ontvang namens mnr W C n view of application having been made on behalf of du Plessis om die opheffing van die serwituut van uit Mr W C du Plessis for the cancellation of the servitude spanning /75ste van 738 morg 436 vierkante roede groot of outspan in extent /75th of 738 morgen 436 square waaraan Gedeelte 52 (n gedeelte van Gedeelte F) van roods to which Portion 52 (a portion of ortion F) of the die plaas Hartebeestfontein No 445Q distrik Brits farm is subject it is the Administrators intention to take onderworpe is is die Adminiaraleur voornemens om oor action in terms of paragraph (iv) subsection () of section eenkomstig paragraaf (iv) subartikel () van artikel sesfiftysix of the Roads Ordinance 957 (Ordinance No 22 en vyftig van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie No of 957) 22 van 957) op te tree t is competent for any person interested to lodge his Alle persone is bevoegd om binne drie maande vanaf objections in writing with the Regional Officer Transvaal die datum van verskyning van hierdie kennisgewing in Roads Department Private Bag 2063 Rustenburg within die Provinsiale Koerant hulle besware by die Streeksthree months of the date of publication of this notice in beampte Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak 2063 the Provincial Gazette Rustenburg skriftelik in te dien DP /3/H/4 DP /3/H/4 Administrators Notice No 475] [7 June 967 Administrateurskennisgewing No 475 [7 Junie 967 OTTOSDAL MUNCPALTY PROPOSED MUNSEPALT ET OTTOSDAL VOORGESTELDE ALTERATON OF BOUNDARES VERANDERNG VAN GRENSE ngevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Notice is hereby given in terms of section 0 of the Bestuur 939 word hierby bekendgemaak dat die Dorps Local Government Ordinance 939 that the Village raad van Ottosdal n versoekslcrif by die Administrateur Council of Ottosdal has submitted a petition to the ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan Administrator praying that he may in the exercise of the horn verleen by artikel 9 (7) van genoemde Ordonnansie powers conferred on him by section 9 (7) of the said uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Ottosdal ver Ordinance alter the boundaries of the Municipality of ander deur die opneming daarin van die gebied wat in Ottosdal by the inclusion therein of the area described die Bylae hiervan omskryf word in the Schedule hereto Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 chic t shall be competent for all persons interested within na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant 30 days of the first publication hereof in the Provincial aan die Administrateur n teenpetisie yam te le met ver Gazette to present to the Administrator acounterpetition melding van die gronde van beswaar teen genoemde voor setting forth the grounds " opposition to the Couricils stel proposal : TALG 3/2/00 * TALG 3/2/00: SCHEDULE OTTOSDAL VLLAGE COUNCL PROPOSED EXTENSON OF BOUNDARES BYLAE OTTOSDALSE DORPSRAAD VOORGESTELDE UTBREDNG AN GRENSE BEST RYWNO VAN GEBED WAT NGESLUT STAAN TB WORD Begin by die punt wear die suidoostelike grens van DESCRPTON OF AREA TO BE NCLUDED Gedeelte 50 (Kaart LG: No A7633/65) van die plaas Beginning at the point where the southeastern Korannafontein No 3500 die noordoostelike grens van boundary of Portion 50 (Diagram SG No A7633/65) of dieresetwe van die spoorlyn vanaf Ottosdal na Vermaas the farm Korannafontein No 3500 intersects the north kruis; daarvandaan algemeen noordweswaarts langs eastern boundary of the reserve of the railway line from genoemde noordoostelike grens van die spoorwegreserwe Ottosdal to Vermaas; thence generally northwestwards tot by die punt waar dit die suidoostelike kant van she ip along the said northeastern boundary of the railway Provinsiale pad vanaf Ottosdal na Delareyville (No reserve to the point where it intersects the southeastern P7 ) kruis; daarvandaan noordooswaarts langs edge of the Provincial Road from Ottosdal to Delareyville genoemde suidoostelike kant van die Provinsiale pad tot (No P7); thence north eastwards along the said south by die punt waar dit die suidoostelike grens van genoemde eastern edge of the Provincial Road to a point whereit Gedeelte 50 kruis; daarvandaan suidweswaartslangs die intersects the south eastern boundary of the said Portion suidoostelike grense van die volgende : Genoemde 50; thence south westwards along the southeastern Gedeelte 50 Gedeelte 7 (Kaart No LG No A935/27) boundaries of the following: Said Portion 50 Portion 7 van die plaas Korannafontein No 3500 en genoemde (Diagram SG No A935/27) of the farm Korannafon Gedeelte 50 tot by die noordoostelike grens van die tein No 3500 and said Portion 50 to the northeastern reserwe van die spoorlyn vanaf Ottosdal na Vermaas; die boundary of the reserve of the railway ffine from Ottosdal beginpunt to Vermaas; the place of beginning Die betrokke gedeelte is geled ten weste van die Ottos The area in question is situated to the west of i the clalsespoorwegsttasie Ottosdal Railway Station 742 Administrators Notice No 476] [ 7 June 967 Administrateurskennisgewing No 476] r7 Junie 967 ROODEPOORT MUNCPALTYAMENDMENT : MUNSPALTET ROODEPOORT WYSGNG TO ELECRCTY SUPPLY BYLAWS VAN ELEKTRSTETVOORSENNGSVEROR ( c :: OENNGE The Administrator herebyin tennis of section 0 of the Die: AdministratMir ;publiseer hierby ifigevolge artikel ilk Local Government Ordinance 939 publishes the bylaws t0 van die Ordonnansiecip Plaaslike Bestutir 939 die / set forth hereinafter which have been approied by him :verordeninge hies uiteefigesit wat delft homjngevolge in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 Nan genoemde Ordonnansie goedgekeur is 5 A

6 S EROVCAll N GAZETTE4 7 [ NR %7 This amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Noordeburg Region Town planning Scheme: Amending Scheme; like Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Wysigende No 08 Further particulars of the scheme are lying for Skema No 08 genoem sal word) le in die kantoor van 0 inspection at the office of the Secretary Transvaal Board : die SelcrelarisTransvaalse Raad vir die Ontwikkeling van for the Development of Peri Urban Areas Pretoria and BuiteStedelike Gebiede Pretoria en Johannesburg en in Johannesburg and at the office of the Secretary of the die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Townships Board Room No B222 Provincial Building: No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate within the area to which the scheme applies shall have gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema the right of objection to the scheme and may notify the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above address or PCi Box 892 Pretoria of suchobjection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 30 Junie of the grounds thereof at any time within one month after 967 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette: ie on or before the 30th June 967 adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beiwaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 7th May 967Pretoria 7 Mei NOTCE No 87 or 967 KENNSGEWNG No 87 VAN 967 NORTHERN JOHANNESBURG REGON TOWN NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK DORPS PLANNNG SCHEME AMENDNG SCHEME AANLEGSKEMA WYSGENDE SKEMA No 03 No 03: t is hereby notified in terms of subsection () of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel section 39 of the Townships and Town planning Ordinance () van artikel 39 van die Dorpe en Dorpsaanleg 93 that the Transvaal Board for the Development of Ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Transvaalse PeriUrban Areas has in accordance with a directive from Raad vir die Ontwikkeling van Buite Stedelike Gebiede the Townships Board in terms of section 46 bis of the in opdrag van die Dorperaad ingevolge artikel 46 bis Ordinance submitted an amending scheme to amend van gemelde Ordonnansie n wysigende skema ingedien Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme het om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958 as 958 soos volg te wysig follows: Die volgende voorwaarde bygevoeg te word na voor The following proviso be added after proviso (iii) to waarde (iii) tot Tabel G: Tabel G: (iv) Die hoogte van woongeboue wat opgerig en (iv) The height of Residential buildings erected and gebruik word op Erf No 6 Riepenpark used on Erf No 6 Riepenpark Township; Dorpsgebied meg nie 6 verdiepings oorskry shall not exceed 6 storeys nie 2 bie volgende woorde ingevoeg word in voorwaarde 2 The following words be inserted in proviso (ii) to (H) tot Tabel H na die woorde toegelaat sal Table H after the words "shalt be permissible: word": Provided further that regarding residential Met dien verstande verder dot indien woos d buildings erected and used on Erf No 6 Riepen park Township to a height of 4 5 or 6 storeys geboue opgerig en gebruik word op Erf No 6 c77 Riepenpark Dorpsgebied tot n hoogte van 4 a coverage not exceeding 5 per cent 2 per cent 5 of 6 verdiepings n dekking wat the 5 peror 0 per cent respectively; shall be permissible sent 2 persent of 0 persent respektiewelik oorskry nit toegelaat sal word This amendment will be known as Northern Johannes burg Region Town planning Scheme: Amending Scheme Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Noorde No 03 Further particulars of the scheme are lying for like Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Wysigende inspection at the office of the Secretary Transvaal Board Skema No 03 genoem sal word) le in die kantoor van die for the Development of Peri Urban Areas Pretoria and Sekretaris Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Johannesburg and at the office of the Secretary of the BuiteStedelike Gebiede Pretoria en Johannesburg en in Townships Board Room No B222 Provincial Building; die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Pretotius Street Pretoria insae Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema the right of objection to the scheme and may notify the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema Secretary of the Townships Board in writing at the above aan:te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 892 Pretoria of sricli Objection and : baste publikasie van hierdie kennisgewing in die 0ffisie/e of The grounds thereof at any time within one month alter Koeranyvan die Provinsie dit wil se op of voor 30 Junie the last publication of this notice in the Proithicial Gā zette 967 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde ie on or before the 30th June; 967 i adreszof: Posbus 892 Pretoria skriftelik irckehnis stel Van so "thbeswaar en die redesdaarvoor : : i H MATTHEE n Secretary Towhihips Board z: " : :r E " :E:: " Sekretaris Dorperaad " Pretoria 7th May Pretoria 7 Mei 967 " : : :

7 ; PROVNSALE COERA9T :7 JUNE :" NOTCE No 98 OF 96 KENNSGEWNG No 98 VAN 967 PRETORA TOWN PLANNNG SCHEME No /06 tpretoradorpsaanlegskema No 06 Hierby word ooreenkomstia die bepalings van subartikel t is hereby notified in terms of subsection () of section Van artikel 39 van die Dorpe en Dorpsaanleg 39 of the Townships and Town planning Ordinance 93 ordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stadsraad van that the City Council of Pretoria has applied for Pretoria Pretoria aanoek gedoen het mn Pretoria dorpsaanleg Town planning Scheme No ; 944 to be amended by skema No 944 te wysig deur die herindeling van the rezoning of certain portion Portion B of Portion and sekere eedeelte Gedeelte B van Gedeelte en die restant the remainder of Portion of Erf No 724 Pretoria van Gedeelte van Erf No 724 Pretoria gelee op die situate on the south western coiner of Visagie and Van suidwestehoek van Visagie en Van der Waltstraat van der Walt Streets from " General Residential" to All Woon " tot Spesiaal " ten einde die oprigting " " SPecial to permit the erection thereon of flats and van woonstelgebdue en winkels met n maksimum winkel shops with a maximum shopping area of 2000 square oppervlakte van 2000 vierkante voef aldaar toe te laat feet subject to the conditions as shown on Plan No:330 onderworpe aan die voorwaardes wat op Plan No 330 in " in Annexure 3 of the draft scheme Bylae B van die ontwerpskema aangetoon word This amendment will be known as Pretoria Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria planning Scheme No /06 Further particulars of the dorpsaanlegskema No /06 genoem sal word) le in die scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die kantoor Clerk Pretoria and at the office of the Secretary of the van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Townships Board Room No B222 Provincial Building Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat gelese is binne die gebied ten opsiate waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan te enigertyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the aaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws; on of yoor 6 Julie 967 address or PO Box 892 Pretoria; of such objection and die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of of the grounds thereof at any fithewithin one month after Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis itel: vapiso n the last publication of this notice in the Provincial beswaar en die redes daarvoor Gazette ie on or before the 6th July 967 H MATTHEE Sekretaris MATTHEE Dorperaad Pretoria 24 Mei %7 Secretary TownshipsBoatd 24 Pretoria 24th May ; ; NOTCE No 99 OF 967 KENNSGEWNG No 99 VAN PRETORA TOWN PLANNNG SCHEME No /32 s PRETORA DORPSAANLEGSKEMA No /32 le n" t is hereby notified in term s of subsection () of section Hierby word ooreenkonistig die bepalings van subartikel 0 ) van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps thirty nine of the Townships and Townplanning Ordi nonce 93t cat the CityCouncil of Pretoria has applied; aanlegordonnansie 93 bekendgemaak dat die Stadsraad for Pretdria Tdwn planning Scheme No 944 to be van Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria dorpsaanleg amended by the rezoning of Erven Nos and skema No 944te wysig deur die herbestemening van Erwe Nos en 489 Capital Park uitbreidinu 489 Capital Park Extension No from "Special van p Residential " to " Special to perthit the use of the land N S e s iale Woon " tot Spesiaal " ten eindea die gebruik van die grand vir doeleindes van n openbare for purposes of a public garage and motor vehicle testing and repair centre subject to the conditions as set garage en motorvoertuigtoets en herstelsentrum toe te out in Annexure B Plan No 35 laatonderworpe aan die voorwaardes sons vervat in Bylae B Plan No 35 This amendment will be known as Pretoria Town Verdere besonderhede an hierdie skema (wat Pretoriaplanning Scheme No /32 Further particulars of the dorpsaanlegskema No /32 genoem sal word) le in die Scheme are lying for inspection at the office of the Town kantdor van die Stadsklerk van Pretoria en in die kantoor Clerk and at the office of the Secretary of the Townships van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Board; Room No B222 Provincial Building Pretorius Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have vanloepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniaer tyclbinne n maand na die Secretary of the Townships Boird in writing; at the above laasie "publikaiie van hierdiekennisgewing in die Offisieic address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provipsie dit wil se op of voor 6 Julie Of the grounds thereof at any time within one month after 967 die Sekretaris van die Dorperaad by bevernielde the Jest publication of this notice in the ProvinCial adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik hi kennisstel van Gazette ie on or before the 6th July; 967 so n besnidar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretarii Dorperaad: : : Secretary Townships Board Pretoria 24; Mei 967 PretOria 24th May 967 :; : f a

8 464 PROVNCAL GAZETTE; 7 JUNE 967 NOTCE No 206 OF 967 KENNSGEWNG No 206 VAN 967 LCHTENBURG WYSGNGSKEMA No /3 LCHTENBURG AMENDMENT SCHEME No /3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel () van artikel eenendertig van die Ordonnansie t is hereby notified in terms of subsection () of section op Dorpsbeplanning en Dorpe 965 bekend gemaak dat thirty one of the Town planning and Townships Ordi die Stadsraad van Lichtenburg aansoek gedoen het om nance 965 that the Town Council of Lichtenburg has Lichtenburgdorpsaanlegskema No 953 te wysig deur applied for Lichtenburg Town planning Scheme No die herindeling van n gedeelte van Gedeelte A van Erf 953 to be amended by the rezoning of a portion of No 63 gelee op die hoek van Langstraat en Transvaal Portion A of Erf No 63 satiated on the lorner of Lang straat dorp Lichtenburg van Algemene Besigheid" tot Street and Transvaal Street Lichtenburg Township from Algemeen " " " General Business to " General " Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Lichten This amendment will be known burgwysigingskema No as Lichtenburg /3 genoem salword) le in die Amendment Scheme No /3 Further particulars of the kantoor van die Stadsklerk van Lichtenburg en in die Scheme are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Clerk Lichtenburg and at the office of the Director of No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Local Government Room B222 Provincial Building; Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom Pretorius Street Pretoria wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema Any owner or occupier of immovable property situate van toespassing is of binne een myl van die grens van within the area to which the scheme applies or within one enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se mile of the boundary of any such scheme and any local regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die reg authority whose area of jurisdiction is contiguous to such om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger 4 area shall have the right to object to the scheme and may tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennisnotify the Director of Local Government in writing at gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde the above address or PO Box 892 Pretoria of such adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stet objection and of the reasons therefor at any timewithin van so n beswaar en die redes daarvbor four weeks from the date Of this notice J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 30Mei 967 Pretoria; 30th May NOTCE No 207 or 967 KENNSGEWNG No 207 VAN 967 PRETORA AMENDMENT SCHEME No /36 PRETORA WYSGNGSKEMA No /36 t is hereby notified in terms of subsection () of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsertion 39 of the Town planning and Townships Ordi artikel () van artikel 39 van die Ordonnansie op Dorpsnance 965 that the City Council of Pretoria has applied beplanning en Dorpe 965 bekendgemaak dat die Stadsfor Pretoria Town planning Scheme No 944 to be raad van Pretoria aansoek gedoen het om Pretoriaamended as follows: dorpsaanlegskema No 944 soos volg te wysig: The deletion of proviso (iv) to clause 22 (c) of the Die skrapping van voorbehoudsbepaling (iv) van Pretoria Town planning Scheme No of 944 and the klousule 22 (c) van die Pretoriase dorpsbeplanningskema substitution therefor of the following proviso: No van 944 en die vervanging daarvan deur die " (iv) Buildings on erven situate in Height Zones volgende voorbehoudsbepaling: 2 and 3 within the area bounded by Princes (iv) Geboue op erwe Hoogtestreke 2 en 3 wat Park Avenue Boom Street Scheiding Street gelee is binne die gebied wat deer Prinsespark a and the Apies River where the consent of laan Boom en Scheidingstraat en die Apiesthe Council; in terms of clause 8 for the rivier begrens word waar Raadstoestemming erection of a building higher than permitted in: ingevolge klousule 8 (a) verkry is vir die terms of Table E is obtained; provided that oprigting van hoer geboue as die wat ingevolge the following conditions shall apply: Tabel E toelaatbaar is nits die onderstaande () Such buildings shall embody in their voorwaardes van toepassing is: design some special features which in the (0 Sodanige geboue moet in hul ontwerp opinion of the Council add to the general sekere spesiale kenmerke bevat wat na amenity of the area dat Raad se mening tot die algemene (2) Provision shall be made for parking for: bevalligheid van die gebied sal hydra such buildings in accordance with clause: (2) Daar moet parkeerruimte vir sodanige 27 (e) and Table G geboue ooreenkomstig klousule 27 (e) en (3) The owner of such building shall if the Tabel G verskaf word Council so requires treat or improve any (3) Die eienaar van sodanige gebou moet as exposed side or back elevation of any die Raad dit vereis enige ontblote sy of building on any adjoining site at his own agteraansig van enige gebou op n aancost and to the satisfaction of the grensende petseel op eie koste en ten Council7 gene& van die Raad behandel of This amendment will be known as Pretoria" verbeter% Aniend; merit Scheme ANo A /36 Further paiticulirs of the Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria Scheme :are open for inspectionat the office of the Town wysigingskema No /36genbem ial word) le in die Clerk: Pretoria and at the office of the Director of kantoor vah die Stadsklerk van Pretoria en in die kantobr c Local Government Room NoB222 Provincial Building: yon die Direkteur vad PlaaSlike Bestuur KamerNo B222 Pretorius Street Pretoria Prerasiale Gebciu Pretoriusstraat Preying ter insael 2

9 i PROVNSALE KOERANT V JUN& one Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies or within gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema mile of the botindary of any such scheme and any van toepassing is of binne een myl van die grens van local authority whose area of jurisdiction is contiguous enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se to such area shall have the right to object to the scheme regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die and may notify the Director of Local Government in reg om beswaar teen die skema aan te teken ea kan te writing at the above address or PO Box 892 Pretoria eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie of such objection and of the reasons therefor at any kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by lime within four weeks from the date of this notice bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE J G Director of Local Government VAN DER MERWE Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 30th May 967 Pretoria 30 Mei NOTCE No 208 OF 967 KENNSGEWNG No 208 VAN 967 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA No /257 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME No /257 Hierby word ooreenkomstiv die bepalings van sub artikel ()van artikel 3 van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of subsection () of section beplanning en Dorpe 965 bekendgemaak dat die Stads $ of the Townplanning and Townships Ordinance 965 raad van Johannesburg aansoek gedoen het om Johannes that the City Council of Johannesburg has applied for burg dorpsaanlegskema No 946 te wysig deur die Johannesburg Town planning Scheme No 946 to be herindeling van Erf No 429 Dorp Saxonwold naamlik amended by the rezoning of Erf No 429 Saxonwold Eastwold Way No op die noordoostelike hoek van die Township being No Eastwold Way on the northkruisng van Earlswold Way en Eastwold Way op sekere east corner of the intersection of Earlswold Way and voorwaardes van Een woonhuis per erf tot Een Eastwold Way from "One dwelling per erf " to One i woonhuis per vierkante voet " dwelling per square feet" subject to certain con talons Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg burgwysigingskema No /257 genoem sal word) le in die i Amendment Scheme No /257 Further particulars of i kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die the Scheme are open for inspection at the office of the kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Town Clerk Johannesburg and at the office of the No 3222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter Director of Local Government Room No B222 Pro insae i vincial Building Pretorius Street Pretoria Enige oienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van! ; enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se mile of the boundary of anysuch scheme and any local authority whose area of jurisdiction is contiguous L regsgebied Q aangrensend is aan sodanige gebied het die reg such area shall have the right to object to the scheme; om beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger and may notify the Director of Local Government in! tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie kennis writing at the above address or PO Box 892 Pretoria gewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde of such objection and of the reasons therefor at any time adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ; within four weeks from the date of this notice so n beswaar en die redes daarvoor J G VAN DER MERWE Director of Local Government; Plaaslike Bestuur ; Direkteur J G VAN DER MERWE van ill Pretoria 30th May ! NOTCE No 209 OF 967! Pretoria 30 Mei 967 KENNSGEWNG No 209 VAN :PROPOSED ESTABLSHMENT OF WATERKLOOF VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP WATER! GLEN EXTENSON No TOWNSHP KLOOF GLEN UTBREDNG No t is hereby notified in terms of section 58 () of the: ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965 that beplannings en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Andricor Beleggings bekendgemaak dat Andricor Beleggings (Edms) Bpk (Edms) Bpk for permission to lay out a township on: aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plaas Garst the farm Garstfontein No 347 JR District of Pretoria fontein No 347 JR distrik Pretoria wat bekend sal to be known as Waterkloof Glen Extension No wees al Waterkloof Glen Uitbreiding No The proposed township is situate west of and abuts Die voorgestelde dorp 8 wes van en grens aan die "Provincial Road No 34 and approximately 2000 feet Provinsiale Pad No 34 en ongeveer 2000 voetsuid van south of Menlo Park Drivein Theatre: Menlo Park nryteater The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke plane dokumente en documents and inforinationls open for inspectioii at h! hittḡing 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur yoffice of the Director Room No B22; Second; Floor Kimer Na B22 Tweede Vloer Blok 43 Provinsiale Block B Proyincial Building; Pretbria for a period Of Geboif! Pretoria; vir ;la tycliierk vanagt Aveke na datum eight weeks from the date hereof : :: : iierviii 3

10 466 PROVNCAL GAZETTE 7 JUNE 967 n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan application or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter shall communicate in te word of verto6 te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not later weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die than eight weeks from the date of such first publication in Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and Alle besware mod in duplo ingedien word en gerig word addressed to the Director of Local Government PO Box aan die Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur Director Department of Local Government 307 NOTCE No 20 OF 967 KENNSGEWNG No 20 VAN 967 ALBERTON AMENDMENT SCHEME No /39 ALBERTON WYSGNGSKEMA No /39 t is hereby notified in terms of subsection () of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel 36 of the Town planning and Townships Ordinance 965 () van artikel 36 van die Ordonnansie op Dorpsthat the Administrator has approved of the amendment of beplaining en Dorpe 965 bekendgemaak dat die Alberton Town planning Scheme No 948 by the Administrateur goedkeuring verleen het om Albertonfollowing addition to Column (4) under Use Zone V dorpsaanlegskema No 948 te wysig deur die volgende (Special) in Table E Clause 5: toevoeging tot Kolom (4) onder Gebruiksone V (Spesiaal) in Tabel E Klousule 5: Additional in respect of Portion 2 (previously Bykomend in die geval van Gedeelte 2 (voorheen the remaining extent of Portion E of portion) of the die restant van Gedeelte E van gedeelte) van die pleas farm Elandsfontein No 08 R PuttPutt Golf Elandsfontein No 08 R Putt Putt Gholfbaan en Course and appurtenant amenities gepaardgaande geriewe The Scheme clauses of the amendment scheme are filed Die skemaldousules van die wysigingskema word in with the Director of Local Government Pretoria and the bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur Town Clerk Alberton and are open for inspection at all Pretoria en die Stadsklerk Alberton en is beskikbaar vie reasonable times inspeksie op alle redelike rye This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Albertonswysiging Scheme No /39 skema No /39 S G 5 VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal Pretoria 7th June 967 Pretoria 7 Junie 967 TA:D 5/2//39 TAD 5/2//39 NOTCE No 2 of 967 KENNSGEWNG No 2 VAN 967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF SYMHURST VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP SYM EXTENSON No TOWNSHP HURST UTBREDNG No t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance 965 that beplannings en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by the Third Order of St bekendgemaak dat Third Order of St Dominic " aansoek Dominic for permission to lay out a township on the gedoen het om n dorp te stig op die plaas Rietfontein farm Rietfontein No 63 R District of Germiston to No 63 JR distrik Germiston wat bekend sal wees as be known as Symhurst Extension No Symhurst Uitbreiding No The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp 8 noord van en grens aan Primrose Township and east of and abuts Fisher Hill Primrose Dorp en oos van en grens aan Fisher Hill Uit Extension No Township breiding No dorp The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke plane dokumente en ments and information is open for inspection at the inligting re ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room No B22 Second Floor Kamer No B22 Tweede Viper Blok B Provinsiale Block B Provincial Building Pretoria for a period of Gebou Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum eight weeks frcim the date hereof hiervan n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes Jo object to the granting of the moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor Making representations in the matter shall communicate te word of verto6 te rig die Direkteur skriftefik in kennis in writing with the Director of Local Goverinheid Such stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt comnaunicationhall be received by the Director not later weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die than eight Weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur 4 die ; Direkteur van Plaaslike in the Provincial Gazette Bestuut ontvang word 4

11 PROVNSALE KOERANT 7 JUNE is All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement van Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus 392 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director D Department of Local Direkteur Departement van Plaaslike Government Bestuur NOTCE No 22 or 967 KENNSGEWNG No 22 VAN 967 NOTCE KENNSGEWNG Notice is hereby given that an application has been Hiermee word bekendgemaak dat aansoek gedoen is made to amend in terms of section 30 subsection 3 of om ooreenkomstig die bepalings van artikel 30 subartikel Act No 9 of 927 as amended General Plan SG No 3 van Wet No 9 van 927 soos gewysig die Algemene A96/58 representing Ngodwana Agricultural Holdings Plan LG No A96/58 wat Ngodwana Landbouhoewes situate on the remainder of Portion 5 of the farm Groot voorstel geled op die restant van Gedeelte 5 van die geluk No 477 T District of Nelspruit by the perms plaas Grootgeluk No 477 JT distrik Nelspruit te nent closing of the following: wysig deur die permanente sluiting van die volgende : The portion of Sproule Road situate between Die gedeelte van Sprouleweg gelet tussen Hoewes Holdings 82 and 07 and 85 and 92; Webb Road; 82 en 07 en 85 en 92; Webbweg; die gedeelte van die The portion of the road situate to the north of pad gelet ten noorde van Hoewes Holdings and en 74 Any owner of land situate within the boundaries of n Eienaar van grond binne diegrense van bogenoeffide the abovementioned agricultural holdings who objects to landbouhoewes wet teen die voorgestelde WYSiging the proposed amendment must submit his objections to beswaar maak moet sy besware voor of op die 2de Julie me; in writing on or before the 2th July 967 skriftelik by my indien L W PENTZ L W PENTZ SurveyorGeneral Transvaal Landmeter genetaal; Transvaal Office of Surveyor General Kantoor van die Landmetefgeneraal Pretoria Pretoria i NOTCE No 23 or 967 KENNSGEWNG No 23 VAN 967 PROPOSED ESTABLSHMENT OF GRMBEEK VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP GRM PARK TOWNSHP BEEKPARC D 0 t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planningbeplannings en Dorpe No 25 van 965 word hierby and Townships Ordinance 965 that e application has ben made by Wilpretor Eiendoms bekendgemaak dat Wilpretor Eiendoms Beperk aansoek Beperk for permission to lay out a township on the farm gedoen het om n dorp te stig op die plaas Vyfhoek No Vyfhoek No 428 Q District of Potchefstroom to be 428 LQ distrik Potchefstroom wat bekend sal wees known as Grimbeekpark as Grimbeekpark The proposed township is situate west of and abuts Die voorgestelde dorp 8 wes Nan en grens aan die PotchefstroomParys pad en teenoor Baillie Park thepotthefstroomparys Road and oppositesaillie Park The application together with the relative plans; docuinligting 8 Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and nformation is open for inspection at the ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director Room No B22 Second Floor Kamer No B22 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Block B Provincial Building Pretoria for a period of Gebou Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum eight weeks from the date hereof hiervan: n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the applica moet iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan lion or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in7 the matter shall communicate in (e word of vertoo te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel SOdanige kennisgewing ihoet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not later weke van die datum van sodanigeeerste pnblikisie in die than eight weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike u Bestuurontrang word an the Pramal Gazette All objections must be lodged in duplicate and Alle besware inoet in duplo ingedied word en gerig addressed to the Director; of Local Government PD Box word sari die Direlctetar Departement van Plaaslike Begun: Posbui 892 Pretoria 892 Pretoria i J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE Director; Department of Local Government Direkteur Departement vanplaaslikebestuur 744 U a

12 463 PROVNCAL GAZETTE 7 JUNE 967 NOTCE No 24 OF 967 KENNSGEWNG No 24 VA/967 WARMBATHS AMENDMENT SCHEME No /6 WARMBAD WYSGNGSKEMA No: / 6 4 t is hereby notified in terms of subsection () of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 3 of the Town planning and Townships Ordinance artikel () van artikel 3 van die Ordonnansie op Dorps 965 that the Town Council of Warmbaths has applied beplannimg en Dorpe 965 bekendgemaak dat die Stadsfor Warmbaths Town planning Scheme No 949 to be rand van Warrnbad aansoek gedoen het om Warmbadamended as follotvs: dorpsaanlegskema No 949 soos volg te wysig: (a) By rezoning Erf No 35 Warmbaths Township (a) Deur die herindeling van Ed No 35 Wannbad from " Special Residential " to " General Residen Dorp van Spesiale Woon " tot Algemene tial " for the purpose Of a boardinghouse Woon" vir die doel van n losieshuis (b) By rezoning Ed No 557 Warmbaths Township (b) Deur die herindeling van Erf No 557 Warinbad from "General Residential" to "General ndus Dort) van Algemene Woon" tot Algemene trial " Nywerheid" This amendment will be known as Warmbaths Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskeina twat ment Scheme No /6 Further particulars of the Scheme Warmbadwysigingskema No /6 genoetic sal word) le in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Stadsklerk van Warmbad en in die Warmbaths and at the office of the Director of Local Government Room No kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer 3222 Provincial Building Pretorius No Street Pretoria B222 Provinsiale Gabon Pretoriusstraat Pretoria ter insae Any owner or occupier of immovable properly Situate Enige eienaar of besitter van onicierende eiendom wat within the area to which the scheme applies or within gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema one mile of the boundary of any such scheme and any van toepassingis of binne een myl van die grens van enige local authority whose area of jurisdiction is contiguous Sodanige sketna en enige plaaslike besutur wie se regsgeto such area shall have the right to object to the scheme bled aangrensend is aan sodanige gebied het die reg om and May notify the Director of Local Government in beswaar teen die skema aan te teken en kan te eniger tyd writing at theabove address or PO Box 892;Pretoria binne 4 weke vanaf die datum ;van hierdie kennisgewing of such objection and of the reasons thereforat any time die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres within 4 weeks from the date of this notice of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die cedes daarygor J G VAN DERMERWE Director Department of Local Government; J G VAN DER MERWE Pretoria 7tlf Jurie; 967 Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur " 74 Pretoria 7 Junie 967 : 774 NOTCE No 250P 967 KENNSGEWNG No 275 VAN 967 VOORGESTELDE WYSJGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN ERF No 400 DORP OF TTLE OF ERF No 400 WESTONARA WESTONARA TOWNSHP Hierby word bekerdgemaak dat Winsue (Proprietary) t is hereby notified that application has been made by Limited ingevolge die bepalings van artikel van die Winsue (Proprietary) Limited in terms of section of Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe 946 aansoek he Removal of Restrictions in Townships Act 946 for gedoen het om die wysiging van a die titelvoorwaardes van the amendment of the conditions of title of Erf No 400; Ed No 400 Dorn Westonaria ten einde dit moontlik to WestonariaTownship to permit the en being used for the maak dat die erf stebruik kan word vir die oprigting van erection of a dwelling house block of flats boarding; n woonhuis blok woonstellei losieshuis residensieleklu b house residential club hostel and tenements (the latter koshuis en woongebou (laasgenoemde met die spesiale toe with the special consent of the Town Council of Westonada) stemming van die Stadsraad van Westonaria) The application and the relative documents are Die aansoek en open die betrokke dokumente le ter insae in for inspection at the office of of die the Di Local kantoor rector van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Government Room No Kamer No B2223ok B B222 Block B Provincial Buildstrait Pretoria Provinsiale Gebou Pretorinsing Pretoria for a period of eight vir n weeks from tydperk the date van agt weke na datum hereof hiervan Any person who objects to the granting of the applica edereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar tion or who is desirous of being heard or of making repre Nil mask of wat : verlang om in die sack gehoor te word sentations in the matter shall communicate in writing with of vertoe in verband daarmee wil indien meet binne aft the Director of Local Government; at the above address weke na die datum hiervan skiiftelik met die Direkteur orpo Box 892 Pretoria within a period of eight weeks van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892 from the date hereof Preithia in kerbinding s tree J G VAN DER MERWE = \ G VAN DER : Director Department of Loenl Oovernmentl MERWE : Direkteur Departanent van PindsliketKestutn Pretoria 7th June ; r : ;Pretoria 7 Tunieigg x! 74:: : 74

13 PROVNSALE KOERANT 7 JUNE NOTCE Ng 26oF 967 KENNSGEWNG No 26 VAN PROPOSED ESTABLSHMENT OF FLAMWOOD VOORGESTELDE STGTNG VANDORP ELAM EXTENSON No 2 TOWNSHP WOOD UTBREDNG No 2 S representations The proposed township is situate east of and abuts Die Voorgestelde dorp le ocis van en grens aan die dorp Flamwood Township Flamwood The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at The office inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur of the Director Room No B22 Second Floor Block B Kamer No B22 Tweede Vloer Blok B Provinsiale Provincial Building Pretoria for a period of eight weeks vir n tydperk van agt weke na datum GebouhiervanPretoria from the date hereof n terms of section 58 (5) of the said Ordinance any ngevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the applim moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan cation or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehbrir in the matter shall communicate in te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis writing with the Director of Local Government Such stel "Sodanige kennisgewing moet the later Me as agt weke communication shall be received by the Director not later van the datuin van sodanige eerste publikasie in die than eight weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike in the Provincial Gazette Bestuut ontvang worth i All Objections must be lodged in duplicate and A lle ; besware ;poet in dupla ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government PO Box word aan die Direkteur Departement yan Plaaslike 892 Pretoria Bestuur Posbus892 Pretoria J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERVE Director Department Of Local Government Direkteur Departement van Plaaslike Bestuur 74 TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the closing LWTenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die dates have not yet passed have not been repeated in this sluitingsdalums notice nog nie verstiekel iii liie word Die in hierdie Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing: kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke date voor die sluitingsdatum gepubliseer i TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS TENDERS P Tenders are invited for the following services/supplies/ Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope sales (Unless otherwise indicated in the description word ingewag (Terisy dit in die uiteensetting Anders aa tendeis are for supplies): es): n gegee word word tenders vir voorrade bedoel): t is hereby notified in terms of section 58 () of the ngevolge artikel 58 () van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 965; that beplannings en Dorpe No 25 van 965 word hierby application has been made by Tans Flamwood Estates bekendgemaak dat Tans Flamwood Estates (Pty) Ltd (Pty) Ltd for permission to lay out a township on the aansoek gedoen het om n dorp te stir op die plaas Elands farm Elandsheuvel No 402=P District of Klerksdorp heuwel No 402 P distrik Klerkidorp wat bekend sal to be known as Flamwood Extension No 2 wees as Flamwood Uitbreiding No 2 Tender No Description Closing Skillingsof Tender Trnder No Beskrywing van Tender Date datum PFT 0/67 Caterpillar Tractor and accessories 7/7/67 PFT 0/67 Kruiptrekker en bybehore 7/7/67 PFT /67 Library catalogue cabinets and 7/7/67 PFT! /67 Biblioteek kataloguskabinette en 7/7/67 book cases boekkaste WFTB 3/67 Elandshoekse Laerskool: Electri 7/7/67 WFTB 3/67 Elandshoekse Laerskool: Elek 7/7/67 cal installation triese installasie WFTB 4/67 Wittenbergse Laerskool: Renova 7/7/67 WFTB 4/67 Wittenbergse Laerskool: Opknap 7/7/67 tions ping WFTB 5/67 Hoerskool Ben Viljoen: Groblers 7/7/67 WFTB 5/67 Hoerskool Ben Viljoen: Groblers 7/7/67 dal: Renovations dal: Opknapping WFTB 6/67 Middelburg Regional Library: 7/7/67 WFTB 6/67 Middelburgse Streeksbiblioteek: 7/7/67 Renovations Opknapping WFTB 7/67 Bryanston High School: Central 7/7/67 WFTB 7/67 Bryanston High SchOol: Sentrale 7/7/67 heating installation verwarmingsinstallasie WFTB 8/67 Volksrustse Juniorskool: Repairs 7/7/67 r WFTB 8/67 Volksrustse Juniorskool: Repa 7/7/67 and renovations rasies en opknapping WFTB 9/67 Witrivierse Laerskool: Electrical 7/7/67 WFTB 9/67 Witrivierse Laerskool: Elektriese 7/7/67 installation installasie WFTB 20/67 Mariepskopse Laerskool: Sec 7/7/67 WFTB 20/67 Mariepskopse Laerskool: Elek 7/7/67 tricalinstallation triese installasie WFTB 2/67 Capital Parkse Laeiskool: Three 7/7/6 WFTB 2/67 Capital Parkse Laerskool: Drie 7/7/67 junior gradesrooms etc l : junior gradekamers ens: WFTB 22/67 Wakkerstroom Road nspectors 7/7/67 WFTB 22/67 Waickerstroomse Padinspekteurs 7/7/67 : :: Residence: Erection t : l 9 woning: 0pligting 23/67 toskopdam Opcnbare Oord: 23/6/67 Sewage disposal works "Elec : ` Rioolslykwedce: Elektricse iri : / deal installation : it i iwt 723/67 loskopdam:: Public tcsoxt: 23/6/67 WFTB l ; : r ;z 7 4r J

14 470 PROVNCAL GAZETTE; 7 TUNW967 MPORTANT NOTES The relative tender documents including the Administrations official tender forms are obtainable on application from the relative addresses indicated below Such documents and any tender/ contract conditions not embodied in the tender documents are also available foṟ inspection at the said addresses: BELANGRKE OPMERKNGS Die betrokke tenderdokumente met inbegripvan die amptelike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die onderstaandeadresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tenderfkontrakvoorwaardes wet me in die tenderdokumente Opgeneem is me is ook by die georiemde adresse vir inspeksie verkrygbaar: 4 Kantoor Office in New Provincial Building in Nuwe Provinsiale Pretoril Gebou Pretoria t Tender Postal Address Tender Posadrese Ref Pretoria verwysing Pretoria Phone Kamer Verchefoonno Tele Blot Room Block Moor No No TO Ping Pretoria Pretoria LA Direkteur van A930 HA Director of Hos "A A930 A 9 9 (8940) (8940) Hospitaaldiens pital Services ; (8925) (8925) i Private Bag 22 te Privaatsak ita Director o Hos A746 A 22 Si 89202/3 pital Services LB Direkteur van A746 A /3 PrivateBag 22 Hospitaalchens HC Director of Hos A729 A te 22 Privaatsalc pital Services Private Bag 22 HC Direkteur van A729 A MD Directorof Hos A740 A 7 Hospitaaldiens 89208/9 pital Services te Privaatsak" Pnvate Bag 22 PPT Provincial Score A9 A lid"" Direkteur van A740 A /9 Hospitaaldiens Privaatsak 3 n the case of each WFtB tender the tenderer 2 pie Administrasiels nietthartoe verpligom tie must pay a deposit of R4 before he will besupplied with laagste of enige tender aan to teem tie en behou horn the tender documents Such deposit must be in the form die reg voor om n gedeelte van n tender Lien le &ern of ;eash;a batik nitialed cheque or re departmental 3: n die geval van iedere WFTBi teader meet die Standing deposit receipt (gib)" The said deposit ;will be tenderaar n deposito van R4 stort alvorens hi van tie refunded if a bona fide tender is received from llie tenderdokumente voorsien sal word Sodanige deposito tenderer or if the }tender documents including plans rnoctinkontantgeld wees n tjek deur die bank geparafeer specifications and bills of quantities are returned by the of a departementele legorderkwitansie (R0): Genoenide tenderer within 4 days after the closing date of the depositobedrag sat terugbetaal word as n bona " fide tender to the relative address shown in note above inslcrywing van die tenderaar ontvang word of as die tenderdokumente met inbegrip van plane: spesifikasieg 4 All tenders must be submitted on the Ad en boeveelbeidslyste binne 4 dab na die sluitingsdattire " van die tender deur die tenderaar teruggestuuf word na tons official tender forms : die betrokke adres in opmerking hierbor aangetoot 4 Alle tenders moat op die amptelike tendervorms van 5Each tender must be submitted in a separate sealed die Administrasie voorgele word envelope addressed to the Chairman Transvaal Provincial 5 ledere inskrywing moet ha afsonderlike Verseelde tender Board PO Box 040 Pretoria and must be" knevert ingedien word; geaddresseer aan die Voorsitter clearly superscribed to show;the tenderers name Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus and andi 040 Pretoria en Moat duidelik van die opskrif voorsien webs address as well as the namber description and closing ten erode die tenderest se mem en adres ain te teen dateof the tender: Tenders must be in the handsof the asook die nommer beskrywing en sluitingsdatuni Van die Chairinan by am on the closing date indicated above tender nskrywings moat teen vin op die stuffings datumhierbo aangetoon in die Voorsitter se hande 4 f tenders are delivered by band they mat latt; 6 ndian inskrywings per hand ingedien word moet deposited in the Formal Tender:BoxTat the EnquiryOfficee S teen vin: op die sluitingsdatum in die Formele in the foyer of the New :Provni cial Building a: Tenderbus geplaas wees "by; die davriagkantoor in die "w NbortiortaiLvan"die nuwe Provinsiale Oeheu by Ale hoof Pretorius Street main public entrance (near Bosnian Street iniane aanwetrutiiitritit Se kthit:(riabyl die heel( van 4 eerier/ Pretoria by am on the closing date 4 nosmanstraat) Pretoria r " ; s 4 4

15 PROVNSALE KOERANT 7 JUNE Honourable the Administrator of Transvaal to proclaim all the existing roads in Culem Unless previously released the animals beeck Agricultural Holdings and Culembeeck PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN ll POUND SALES Council of Roodepoort has petitioned the CTY OF JOHANNESBURG described hereunder will be sold as Agricultural Holdings Extension No as NESBURG TOWN PLANNNG indicated more fully described in the Schedule hereto SCHEME No (AMENDMENT Persons desiring to make inquiries as public roads SCHEME No /276) respecting the animals described hereunder Copies of the petition and the plans in the case of animals in municipal pounds attached thereto will lie for inspection should address the Town Clerk; for those during ordinary The City office hours at the Council of office Johannesburg has in district pounds the Magistrate of the prepared a Draft Amendment Town of the undersigned district concerned Objections planning Scheme if any to the proclamation of to be known as Amend these roads meat Townplanning must be Scheme lodged in writing in No /276 This Draft Scheme contains the following AMERSFOORT Municipal Pound on the duplicate with the Director of Local 23rd of June proposal: 967 at 0 am Cow ± Government PO Box 892 Pretoria and years black right ear swallowtail with the undersigned not later than 2st To rezone the southern portion of Lot KLERKSKRAAL Pound District of July 967 No 202 Fairview being 8 Op de Bergen Ventersdorp on the 28th June 967 at Street between Maddison Street and the am Bull Jersey 4 years darkyellow; Railway Line from "General Residential" cow Africander 5 years red SCHEDULE to "General Business" subject to certain LOSKOPNOORD Pound District of conditions Groblersdal on the 28th June 967 at (a) Culembeeck Agricultural Holdings The owner of this stand is the Johannes am Bull Africander ±2 years brown General Plan LG No A6690/5 burg City Council branded AP2 on left buttock left ear swallowtail The following Particulars of this scheme roads are open over their entire for inspection OTTOSDAL Village Council at Room No 423 Pound on lengths: Municipal the Offices Johannesburg 3th July for a period 967 at 0 am Cow 5 of four Quenelle Street Reyger Street weeks from years black the date brown right ear square behind of the first publication Goedehoop Street and Bedien Street of this notice which is left ear cropped the 7th lune 967 PETERSBURG Municipal Pound on the (b) Culembeeck Agricultural Holdings The Council will consider whether or not 6th June 967 at 0 am Horse Pony Extension No General Plan LG No the scheme should be adopted stallion 7 years brown with white spot on A 877/54 Any owner or occupier of immovable forehead roads over their entire property whin the area of the Johannesburg WELVERDEND Pound District of lenthgthes:lollowing Town planning Scheme No or within one Warmbaths on the 28th June 967 at mile of the boundary Boren thereof has the am Street Leerdam Street rightto Ox mixed 34 years red; heifer object to the scheme Oranje or to make Street mixed Dromedaris 2 years red brand illegible left ear Street representations in respect thereof and if he cropped Trezona Street and and square; Nassau Street ox mixed year wishes to do so he shall within four weeks black right ear cropped; heifer mixed C J JOUBERT of the first publication of this notice which 3 years red with white belly branded Town Clerk is the 7th June 967 inform the local bwq right ear slit both ears yokeskey; Municipal Office authority in writing of such objection or cow mixed 8 years brownblack branded Roodepoort 22nd May 967 representation and shall state whether or bwq left ear swallowtail (Notice No 50/67) not he wishes to be heard by the local WELVERDEND Pound District of authority on the 28th June 967 at A Middelburg am Heifer mixed ±3 years black: SKUTVERKOPNGS MUNSPALTET ROODEPOORT Municipal Officer Johanneburg 7th June 967 PROKLAMERNG VAN PAAE (Notice No 72/4/2/276) P BURGER Clerk of the Council Tensy voor die tyd gelos sal die dierc bieron der beskryf verkoop word soos a nt gedui Ooreenkomsig die bepalings van Artikel STAD JOHANNESBURG Persone wat navraag 5 wens die te van deem aan Authorities Roads gaande die hieronder omskrewe diere moet44 Ordinance""Local N 904soos gewysig VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE in die geval van diere in munisipale skutte word beker dgeo vamaakdnat die Stadsraad van J 0 H A N NE S B U R G S E DORPSdie Stadsklerk nader en wat diere in Roodepoort Sy Edele die Administrateur AANLEGSKEMA No: (WYSGNGvan dstrikskutte belief die betrokke Landdros Transvaal versoek het om al die SKEMA N0 / 27a bestaande paaie in Culembeecklandbou hoewes en Culembeecklandbonhoewes Uit Die Stadsraad van Johannesburg het n AMERSFOORTSE Munisipale Skut op breiding No soos breedvoeriger in die: Ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgestel 23 Junie 967 om 0 vm Keel ± Bylae hiervan omskryf as publieke paaie wat as Wysigingsdorpsbeplanningskema No jaar swart regteroor swaelstert te proklameer /276 bekend sal staan KLERKSKRAAL Skut Distrik Venters Afslcrifte van die versoekskrif en van die Hierdie Ontwerpskema bevat die volgende dorp op 28 Junie 967 om vm But planne wat daarby aaageheg is sal voorstel: Jersey 4 jaar donkergeel; keel Afrikaner gedurende gewone kantoorure by die Die indeling jaar rooi van die suidelike gedeelte 5 kantoor van die ondergetekende ter insae 8 van LOSKOPNOORD Skut Distrik Groblers Enige Erf No 202 belanghebbende Fairview naamlik Op de wat beswaar teen Bergenstraat 8 tussen Maddisonstraat en dal op 28 Junie 967 om vm Bul die proklamering van die betrokke paaie wil Afrikaner die spoorlyn word op ±2 jaar bruin brandmerk AP2 opper moet sy sekere voorwaardes beswaar skriftelik in twee van algemene op linkerboud linkeroor swaelstert woondoeleindes" na voud by die Direkteur van Plaaslike algemene besigheidsdoeleindes" verander OTTOSDAL Dorpsraad Skut op 3 Junie Bestuur Posbus 892 Pretoria en die onder 967 om 0 vm Koei 5 jaar swart getekende nie later nie as Die Johannesburgse 2 Julie Stadsraad 967 is die bruin regteroor winkelhaak van agter indien eienaar van hierdie standplaas linkeroor stomp Besonderhede van hierdie skema le in PETERSBURGSE Munisipale Skut op Kamer No 423 Stadhuis Johannesburg vir 6 Junie 967 om 0 vm Perd ponie BYLAE n tydperk van vier weke van die datum hings 7 jaar bruin met wit kol voor kop van die eerste publikasie van hierdie kennis WELVERDEND Skut Distrik Warm cowing af naamlik 7 Janie 967 bad op 28 Junie 967 om vin Os (a) Culembeeck landbordweives Alge Die Read sal die skema oorweeg en gemeng 34 jaar rooi; vers gemeng 2 mene Plan LG No A6690/5 besluit of du aangeneem moet word jaar rooi brandmerk onduidelik linkeroor Die volgende paaie Enige oor eienaar hulle hele of okkupeerder van vaste stomp en winkelhaak; os gemeng eiendom binne die gebied van die Johannes jaar lengte: swart regteroor stomp; burgse Dorpsaanlegskema No vers gemeng 3 of binne jaar rooi met wit Quelleriestraat Reygerstraat Goedepens brandmerk b WQ een myl van die grease daarvan het die reg regteroor hoopstraat en Bedienstraat slip albei ore jukskei; om teen die skema beswaar te mask koei of gemeng 8 jaar bruin swart brandmerk (b) Culembeecklandbouhoewes Uitbret om veiled ten opsigte daarvan te rig en b WQ linkeroor swaelstert ding No Algemene Plan LG No incl ien hy dwil it doen moet hy die plantlike WELVERDEND Skut Distrik Middel /877/54 bestuur binne vier weke van die eerste burg op 28 Junie 967 om vm Vers Die volgende publikasie van hierdie kennisgewing naanilik paaie oor hulk hele gemeng ±3 jaarrswart 7 Junie 967 skriftelik van sodanige beswaar lengte: of vertoe in kennis stel en vem)cld of hy Borenstraat Leerdamstraat Oranje deur die plaaslilce bestuur gehoor wil word MUNCPALTY OF ROODEPOORT straat Dromedarisstraat Trezonastraat of nie en Nassiustraat C J JOUBERT PROCLAMATON OP ROADS $ Klerk van die Raad Stadsklerk Stadhuis Notice is givertin terns of Section" of toor " Mullisipale Kan f Johannesburg 7 Junie 967 Cthe Local Authorities RoathOrdinanee No ;:44:"24CW3ctrt 22 MP967: g c : (Kennisgewing No 72/4/2/276) 44 of 904 as amended that the Town (Kennisgewmg So: 50/ 67) 36 77;4 2 ± : ()\U

16 in 44 Ordinance 472 PROVNCAL GAZETTE 7 JUNE967 VLLAGE COUNCL OF BEDFORD " Jedere bewoner of eienaar van vaste 26 Julie 967 skriftelik kennis VEW op ondereiendom wat binne die gebied \vaarop die vermelde indien van sodanige beswaar of sterna van toepassing is gelee is het die PROPOSED eis ontskadevergoeding AMENDMENT TO THE rag om teen die voorgestelde wysiging TOWN PLANNNG SCHEME OF P J beswaar te maak en mag BOSHOFF te enige tyd BEDFORDVEW No /948 gedurende die vier weke wat die Stadsklerk besonder Munisipale Kantore hede ter insae le sy beswaar en redes daar AMENDNG SCHEME No / (A) Germiston7 Mei 967 voor skriftelik by die Stadsklerk indica (Kennisgewing No 6/967) Notice is hereby given in terms of Section J J:VAN L SADE of the Townships and Town planning Waarnemende Stadsklerk Ordinance No 25 of 965 that the Bedford Munisipale Kantore view Village Council proposes to amend its CTY OF JOHANNESBURG Bedfordview 24 Mei 967 Town planning Scheme No /948 in the manner following 7 SCHEME FOR R This 0 A amendment applies D W D E N N G PURPOSES MAN REEF ROAD to Erven Nos 284 and 288 Bedfordview RUVEN Extension No ROAD 62 Township: CTY OF GERMSTON AND NEW LOCH ;ROAD BENROSE (a) By the deletion of clause 5 Table C (6) (iv) and the substitution thereof PERMANENT CLOSNG AND Notice is hereby given in terms of subof the following clause: ALENATON OF LAND section (i) (b) of Section " 6 of the Munici On Erven Nos 284 and 288 palities Powers of Exproptiation Ordinance Bedfordview Extension No of the intention of the City Council Township buildings to be erected t is hereby notified in terms of the to acquire by compulsory purchase accordance with Use Zone X provisions of the Local Government servitudes for the right to use in perpetuity: (Special) shall conform to the Ordinance No 7 of 939 as amended Three Star grading as defined by that it is the intention of the City Council Portions of: Stand No: 52 Benrose; the regulations in terms of the of Germiston subject to the consent of the remaining portion of Stand No 356 (a Hotel Act No f 70 of 965" Administrator in terms of Section 67 of the Portion of Portion 230) of the farm said Ordinance to permanently close the Doornfontein No 92 R; remaining (t) Height Zoning To decrease the portion of Stand No 230 (a portion of le from Portion of May Street number of storeys permissible abutting on Portion 2 of Consolidated Stand No 33 Germiston Portion 79) of the farm Doornfontein No six to three on the aforementioned North and after the successful closing 92 ; remaining extent of Portion 4 stands within Bedfordview Extension thereof to sell of the farm Doornfontein No 92 No such land to the registered ; 62 db (c) Coverage To increase the coverage owner of Portion 2 of Consolidated Stand ndustrial Stand No 53 and Stand No No 33 GermistonNorth at a price equal 62 Benrose Extension No 3 Johannes : permissible on the aforementioned to a Sworn Appraisement subject to burg for street improvement purposes stands within Bedfordview Extensionwith and compliance the provisions of Section the right to carry out conitruct No 62 from 30 per cent to 60 per 79 (8) of the said Ordinance and to the lay down in the servitude areas such cent area of land in question being consolidated Streets foot pavements kerbs drains Further particulars of this amendment are with Portion 2 of Consolidated Stand No: Water mains electrical cables and gas open for inspection at the Town Clerks 33 Germiston North mains and other municipal services above Office Bedfordview for a period of four Details of the proposed closing and on or below ground level as may be weeks from the undersigned date alienation may be inspected daring office necessary in the opinionof the Council Every occupier or owner of immovable hours at Room No 5 Municipal Offices Any person property situated within the area to which interested as owner lessee or Germiston occupier of the this scheme applies land in respect has the right to object of which the Any %Orson who intends objecting to the amendment and may inform to the the Town Council proposes to take servitude who proposed closing Or who intends submitting objects Clerk in writing of such objection and the to the compulsoryparchase thereof a claim for compensation or who is desirous must serve notice 4 in writing grounds thereof at any tune during the of such of lodging an objection with the City four weeks the particulars are open for objection ion the Council by not later than Council of Germiston in " the exercise of its 24th June; 9672 inspection powers conferred by Section 79 (8) of the Particulars of the J J VAN L SADE scheme and of the said Ordinance must serve Acting Town Clerk written notice servitude required may be obtained at Room upon the undersigned of any such objection No 230 Miinicipal Municipal Offices Offices City Hall Bedfordview 24th May or claim for 967 compensation on or before the Johannesburg during ordinary : office hours 26th July 96 " P J BOSHOFF DORPSRAAD VAN BEDFORDVEW STAD JOHANNESBURG Town Cleric : VOORGESTELDE WYSGNG PADVERBETERiNGSKEMA VAN DE Municipal Offices Germiston; 7th May 967 HOOFRF BEDFOROVEWSE DORPSAANLEG WEG RUVENWEG EN NEW GOCH (Notice No 6/967) WEG BENROSE i rr WYSGNGSKEMA No / (A) : Hierby word ingevolge STAD GERMSTON die bepalings van stibartikel () (6) van Artikel 6 van die : a Kennisgewing &skied hiermee ingevolge Municipalities Powers of Expropriation Artikel 26 van die Dorpe en Dorpsaanler PERMANENTE SLUTNG EN 903 bekendgermtak dat die Ordannansie No 2i van 965 dat die VERVREEMDNG VAN GROND Stadsraadvoornemens is em serwitute yir Dorpsramt van Bedfordview van voorneme ewigdurende gebruik te onteien: is om sy Dorpsaanlegskema No /948 te Gedeeltes van: Standplaas No 52 ii wysig Die betrokke wysiging het alleenlik Kennis word bierby gegee ingevolge die Benrose resterende gedeelte Plaaslike opbetrekking Standplase bepalings van Ordonnansie op van Nos 284 en 288 Stand pleas No 356 en Bestuut No: (n gedeelte 7 van 939 sons van binne BedfordviewUitbreiding No gewysig Gedeelte 62230) van die die svoorgestelde wysiging plaas Doornfontein No is as volg: dal die : Stadsrqad van Germs* van voor 92 resterende gedeelte neme is om behoudelts die toestemming van van Stand (n) flew die: strapping van Artikel 5 plaas 230 (n dieadministrateur ingevolge gedeelte die bepalin van Gedeelte 79) Tabel 0 (b) (iv) en die vervanging van die plaas DoornfonteinNo 92 van Artikel 67 van vermelde Ordonnansigee R; daartan deur die volgende artikel: die gedeelte van resterende gedeelte i Maystrait wat aan van:gedeelte 4 van ; Op Standplase Nos 28q en 288 Gedeelte die pleas Doornfontein No 2 van Gekonsolideerde Erf No 92R; ; = BedfordviewUitbreiding No ndustriele Standplaas No 6Z D GermistonNobrd grens permanent te 53 en Stand sal geboae ooreenkomstig die sluit en na die sulcsesvolle sluiting sodanige pleas No 62 Benrose Uitbreiding No bepalings vaii Gebrniksone X grond 3 vir : straatverbeterings aan die geregistreerde eienaar van doefeindes Johannesburg met die (Spesiaal) opgerig word wat sal Gedeelte 2 van reg om Gekonsolideerde Erf No oor op of ooreenstem met die Drie Ster 33 GermistonNoord teen n prys gel ander die grond k in die serwituutgebiede gradering sons gedefinieer in die staanile aan n huidige waardasie te verkoop van sodanige strafe voetpaadjies sy " regulasies ingevolge die rflotelwet ingevolge die liepalings va ri Ariikel paadjies 79 riole waterleng elektrisiteitskabeh gasleiding ;No 70 van 965" ; van vermelde US) tordonnansie en d en C ander muntsipale (6) Helogtestreeki Deur dii getal ver konsolidasie van die grondi wat gesluit word dienste as wat die Read na sy mening diepings toeliatbaar te verminder met Gedeelte 2 van nodig mag he te boo of Gekonsolideerde M te le van ses n a chic op die voormelde No 33 GermistonNoord Enigiemand wat is eienaar huurder of standplase binne Bedfordview Uit Besonderliedevairdie voorgestelde sluiting okkulsant belang het bydie grond Siding en No die 62 en ; vervreemding is: ter insae by Cintoor serwitute wat die Raactlinomenietis as om (e) pekking;deur die dekking: op voor No 5 Munisipale Kantore Germiston aan te skaf en wat teen die onteiening melde standplase binne Uitbreiding gedureide normale kantoortire daarvan wil beswaar upper moat die No Raad 62 te vermeerder venal 30 Enigiemand wat teen sodanige sluiting oilers op 24 Junie 967 skriftelik percent van sy tot 60 persent beswaar wilt aanteken of enige eis um beswaar verwittig Verdere besonderhede van hierdie skadevergoeding wil inter of wat fiegerig Bescuiderliede van die:sltema tn van die ii wysiging sal vir n tydperk van vier weke is om beswaar aan e teken dat die $tads iernlinte wit die Raad hodig het tan vanaf ondervcrtnelde daturirin die Kantobr raid gedurende van Germiston arbevaadheididtoefeit kantooture: hi Kamer No 230 van die Stadsklerk Bedfordview ter insae jogeyolge die:bepaga van Artikel79i8) istadhuis Jobanesbergyercrit word le = van vermelde OrdonnanSie moat voor of op ; 20 s =

17 (2) PROVNSALE KOERANT 7 JUNE TOWN COUNCL OF ERMELO STADSRAAD VAN ERMELO RETURN OF ELECTON EXPENSES: MUNCPAL GENERAL ELECTON st MARCH 967 OPGAVE VAN VERKESNGSONKOSTE: MUNSPALE ALGEMENE VERKESNG MAART 967 The following particularsof election expenses Of the candidates at the Municipal General Election held on the st March 967 are published in terms of section fiftynine of Ordinance No 4 of 927 as amended: " inhth Candidate Die volgende besonderhede in verbald met verkiesingsuitgatve van kandidate tydens die Munisipale Algemene Verkiesing &Mott op Maart 967 word hiertnee gepubliseer ooreenkomstig artikel negeenvyftig van Ordonnansie No 4 van 927 soos gewysig: Hire of Petroleum Printing Refresh Voters Rolls CoMmittee Room Polling Agents Telephone Expenses Total Kandidaat Kiesen BrandstolDrulaverk = gshuar van Verkiesings Telefoon Totaal lyste Komitee agente onkoste kamer R R R t t t R Ward/ Wyk Dr P A Grobler P J Heyl Ward/Wyk 2 F C Benecke D R V de Beer Ward/ Wyk 3 J P Coetzer M Jackson Ward/ Wyk 4 L Ginsburg T H Kruse! Ward/ Wyk 5 Dr J J Oosthuizen H J P de Beer Ward/ Wyk 7 P A C van Wyk A M le Roux Ward/Wyk 8 H W Barkhuizen P J Nel TOTAL/TOTAAL R The returns and vouchers will lie open for inspection at the office of the undersigned for a period of three months from date hereof Die state en bcwysstukke von kandidate sal gedurende kantoorure ter insae le in die kantoor van die ondergetekende vir n tydperlc van drle maande vanaf datum hiervan Office of the Town ClerklKentaor van die Stadsklerlc; ERMELO Notice No/Kennsgewingno 34/67 23rd May 967/23 Mei CTY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG EMPRE ROAD MPROVEMENT SCHEMEEXPROPRA EMPREWEGVERBETERNGSKEMAONTEENNG VAN TON OF SERVTUDES N PARKTOWN JOHANNES SERWTUTE N PARKTOWN JOHANNESBURG BURG Hiermee word itigevolge die bepalings van subartikel (i) (b) Notice is hereby given in terms of subsection (i) (b) of section van artikel 6 van die Municipalities Powers of Expropriation 6 of the Municipalities Powers of Expropriation Ordinance 903 Ordinance 903 " bekendgemaak dat die Stadsraad van Johannesof the intention of the City Council of Johannesburg to acquire burg voornemens is om serwitute vir vloedwaterriolering en by compulsory purchase servitudes for stormwater drainage and padverbeteringsdoeleindes op die volgende eiendomme to road improvement over the following properties: onteien: Extent Stand No of " Grootte van serwituitt Servitudes required Standplaas no gebied wat nodig is () 563 Parktown 675 C sq ft () 563 Parktown 675 Kaapse vk vt 564 Parktown " 758 C sq ft (2) 564 Parktown 758 Kaapse vk vt (3) 565 Parktown 879 C sq ft (3) 565 Parktown 879 Kaapse vk vt (4) 566 Parktown 206 C sq ft (4) 566 Parktown 206 Kaapse vk vt (5) 567RE Parktown 808 C sq ft (5) 567RG Parktown 808 Kaapse vk vt n terms of section 6 (ii) of the said Ordinance any persons ngeiolge die bepalings van artikel 6 (ii) van die genoemde interested as owners lessees or occupiers of the stands over Ordonnansie moet enigiemand wat as eienaar huurder of okku which the servitudes are to be taken by the Council who object pant belang het by die grond wat die Raad wil onteien en wht to the compulsory purchase thereof must serve notice n writing teen die onteiening daarvan beswaar wil opper die Raad binne of such objection on the Council within one month from the een maand vanaf die datum van bierdie kennisgeiving skriftelik date hereof van sy beswaar verwittig Particulars of the scheme may be obtained at Room No 24A Municipal Offices during office hours Besonderhede van die skema kan gedurende gewone kantoorure in Kamer No 24A Stadhuis verkry word A P BURGER A P BURGER r Clerk of the Council Klerk van die Read Municipal Offices Stadhuis Johannesburg 7th June 967 Johannesburg 7 Junia ; 2 j:

18 against Bedfordvievi VLLAGE COUNCL OF: BEFOD COuncil frbm time to time to consumers die Stadsraad vanktimpton Park: van voor VEW falling tinder the tariffs mentioned in See nemens is om sy Samtere: en Vullis dons and 2 of Schedule 2! Electricity verwytieringstarieweafgekondig by Adrnini Supply Tariff " itrateurskennisgsing No: 746 van 29 PROPOSED PERMANENTLOSNG C OF Copies of the proposed amendment will Augustus 95 soos gewysig verder te A PORTON OF BOTHMA ROAD be open for inspection during the ordinary wysig dem; die tariewe van toepassing op STUATED BETWEEN THE REMAN office hours at the office of the undersigned elle dienste onder item 3 (Verwydering van NG EXTENT OF HOLDNG No 90 from the date of publication hereof huisvullis en vuilgoed) behalwe die GELD E N H U S ESTATE SMALL Any person desiring to object to the Volgeride uitsonderings met 27 sent te HOLDNGS AND BEDFORDVEW proposed amendment shall lodge objection verhoog ; EXTENSON No 74 TOWNSHP in writing with the undersigned on or Litionitrings: before the 8th June 967 tem 3 paragraaf 3 Spesiale dienste Notice is hereby given in accordance with J J VAN L SADE bparag the provisions of Section 67 (3) of the Acting Town Clerk Su (a) Tarief bly onver anderdratif Local Government Ordinance No 7 of Municipal Offices 939 as amended that it is the intention Bedfordview 7th May 967 Subparagraaf (b)word in sy geheel geskrap of the Bedfordview Village Council subject to the Consent of the Hontmeable the tem 3 paragraaf 4 Lughaire Jan Smuts Administrator to perreanently close a DORPSRAAD VAN BEDFORDVEW Tarief bly onveranderd portion of Bothma Road situated between the remaining eaten[ Afskrifte van die vonegestelde wysigings of Holding No 90 Geldenhuis Estate Small Holdings and WYSGNG VAN ELEKTRSTET le ter insae gedurende kantoomre by Kamer No 35 Munisipale Kantoor Pinelaan Bedfordview Extension No 74 Township VOORSENNGSVERORDENNGE Kempton Park en beswaar teen die Read to all traffic se voorstelle indien enige sal deur onder showing the situation of the Ooreenkoinstig die bepalings van Artikel getekende ontvang word tot en met 28 mule portionplan of the road to be closed may be 96 van die Ordonnansie op Plaaslike 967 inspected at the Office of the Town Clerk Bestuur 939 word hiermee bekendgemaak Q W VAN DER WALT during normal office hours dat die Dorpsraad van Bedfordview Stadskleik )Any person who has any objection to vomnemens is om die Elcktrisiteity oor Munisipale Kantoor such closing or who may have any claim sieningsverordeninge afgekondig by Admini Pinelaan for compensation if such closing is carried 86 van 9 (Posbus 3) as : out must lodge his objection or claim Arabvteemurts:ernawteinvglysigN ten einde die Raad Kempton Park 30 Mei 967 : case may be in wilting with the OW in sleet to ate! om n persentuae afslag Clerk Municipal Offices Bedfordview not (Kennisgewing No 30/967) sods deur die Read van tyd tot tyd bereken latefthan the 9th July 967 f toe te laat aan die verbruikers wat onder J J VAN E SADE die tariewe gemeld in paragrawe L en 2 VLLAGE COUNCL OF SABLE Acting Town Clerk van Bylae 2 ElektrisiteitsMrief " val Municipal Offices : Afskrifte van die voorgestelde wysiging AMENDMENT OF TRAFFC BY LAWS Bedfordview 7th May ter insae in die kantoor van die onderj " getekende gedurende gewone diensure vanaf ; datum van publikasie hiervan Notice is hereby given in terms of Sec : DORPSRAAD VAN BEDFORD VEW Enige : een: wat beswaar teen die voor tion 96 of the Local Government Ordinance y gestelde wysiging wil opper moet sty N 7 "of 939 as amended that the Village beswaar niters o 8 Junie 967 by onder :VO 0 Rd E S TEL D t±pernm`tente ; ii ; Council of Sable proposes to mend the getekende Mien : SLUTNG VAN N GEDEELTE VAN Traffic Bylaws as published by Actieinis BOTHMAWEG PELEE T USS E N J: J VAN L SADE trators Notice No 8:dated stapril942 RESTERENDE GEDEBLTE V A N Waarnernende Stadsklerk by repealing Section 40 (OE of the said HOWE No 90 G EL D EN H L S Munisipale : Kantore bylaws ; : ESTATE KLENHOEWES EN BED 7 Mei Copies :of the proposed amendment will FORDVEW JTBREDNG No 74: be open for inspection at the Municipal Offices during noemal office hours; fot a r : TOWN COUNCL OF KEMPTON PARK period of 2 days front the date of publics jelerby Word moreefikomstig die bepalings : ;ion of this notice " ; van Artikel 67 (3) gab die Ordonnansie op AMENDMENT OF BYLAWS Objections if any May be lodged n :Plaaslike Bestuur No27 :van 939; loos writing with the undersigned on or before gewysigebekendgemaak dat die Dorpsraad Notice is hereby given in terms of Sec Friday 30th Jurie967 van Bedfordview voornetnens; is om tibn ;96 ofordinance:no: 7 of 939 as WP VSSElt behoudens:goedkeuring deur Sy Edele die amended: that it t is the intention of the Town Clerk AdministraMer ln gedeelte van Bottunaweg Town Council of Kempton Park to amend Municipal Offices 7 : " : gala tussen: resterende gedeelte van loewe its Sanitary and RefusvRemoval Tariffs PO: Box 6 /sici 90 Geldenhuis Estate Kleinheewes en published tinder Administrators Notice No Sabie 22nd May; 967 Bedfoidvievii Uitbreiding No 74 perinanent 746 of 29th August 95 :as amended by (Notice No K 2/ 96 ) tie tile verkeerte stmt : increasing the tariffs applicable to those fit Plan; waarbp die Egging :van die services listed under item 3 (Remoyal of betrokke straitgedeelte aangedui: word le Domestic Refuse and Rubbish) by 27 Cents DORPSRAAD VAN SA3E: gedurende gewone kantoorure in die subject to the following exceptions :: kantoor van die Stadsklerk ter insae Exceptions: Enige iemand wat beswaar wil opper teen ; Deny 3 paragraph (3) Special Services WYSGNG Al m VERKEERS: die voorgenome sluiting of at moontlik ; Subparagraph (a)tariffunaltered VERORDENNGE skadevergoeding sal wil eis alna gelang van sbh geval indien die voorgestelde sluiting u paragrap (b) Paragraph coindie pletely deleted : plaasvind moet sodanige beswaar of eis : skriftelik voor 8 Julie 967 by die Stads item 3paragrapli (4) Jan Smuts Airport:: Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Mark :Munisipale Cantore Bedfotilview Tariff Unaltered die bepalings van Artikel 96 van die Onlonindien Copies Of the pfoposed amendments are nansie op Flaaslike Bestuur No 7 van J J VAN L SADE 0939 soos gewysig eat die Dorpsraad Van 0C2 for inspection during normal office Waarnemende Stadsklerk Sabie voornemens is om die Verkeers hburs at Room No: 35 Municipal Offices verordeninge soos afgekondig by Munisipale Kantore Pine Avenue; Kempton Park and objections Adminir strateurskenntsgewmg No 87 Bedfordview 7 Mei 967 the Councils proposals; if any will gel Anril 942 te w si deur Artikel 40 (b) 33$ be received by the undersigned until 28th Y g van die genoemde verordeninge te herroep Afskrifte van die vooigestelde wysiging Q W VAN DER WALT VLLAGE COUNCL OF ter insae by die Munisipale Kantoor le TOW6 Clerk rr: BEDFORDVEW = Municirlial gedtitende gewone kantoorure vir7n tydperk OffiCes van 2 dae met ingang venal die datum van PAMENDMENT TO ELECTRCTY me Avenue publikasie van hierdie kennisgewing; : SUPPLY SP0::Box3); BYJAWS Besware indien enige meet skriftelikvooe Kempton Park 30th May 967: n of opvrydag 30 Junk 967 by onder ; Nonceis hereby given in aecerdance with (Notice No 30/967) r f 7 getekende ingedien word the protitione of Section 96 6fthe Local " : W P VSSER ; Government Ordinance 939 that the STADSRAADNAN KEMPTON PARK Stadsklerk Village Connell of Befordview proposes to MunisipMe Kantoor %amend " its Electricity Supply 3ylaws WYSGNG VANVERORDENNGE Posbus 6 ; :: t)"al = published under Administrators Notice No r: = r ; " 4 i Sable 22 Mei 967 : : : : 86r dated the 9th Novembet 958in Cennisgewingrgeskicil nierbyingkvolge " Order that the Council: may allow ; a die[lippalings*n`aytiker 6";iiir:Orton: (Kennisgewing No K 2/ Off 9O7) : 2;:=: percentage rebate as determined by the nansie No 7 yari939; soos gewysig; dal dat 24 4

19 direction (wat so PROVNSALE KOERANT 7 JJJNE TOWN COUNCL OF VANDERBUL Thence generally southwestwards in al n suidouslelike rigting " vir n direction " for a distance of 9900 afstand van Kaapse voet totilisintint Cape ;feet to the point which is the south : 4p PROPOSED PERMANENT CLOSNG OF eastern Splay coiner of Ed No 97: Vanaf hierdie punt in n al&mene PORTONS OF PARKS Nos Thence northwards iii a direction 97 oostelike rigting " Gangs die 440 AND 85 AND A PORTON OF 56 25" (which is along the eastern boundary noordelike grens van tultonstraat) tot by n SCOTT STREET of Erf No 97) for a distance of punt Kaapse voet vanaf punt 4p Cape feet to the northwestern corner of Vanaf hierdie punt in n noordelike Notice is hereby given in terms of the Park NO 440 which is the &int of rigting " vir n afstand van provisions of Sections 67 and 68 of the cornmencement Kaapse voet tot by die suidoostelike Local Government Ordinance No 7 of p e ORTON OF SCOTT STREET AND PARK No hock van Erf No as amended that it is the intention of 85 CW6 EXTENSON No TOWN Vanaf hierdie punt tangs die suidelike the Town Council of Vanderbijlpark subject sine: PLAN SG No A7646/50 grens van Erf No 408 in n rigting 92 3 to the consent of the Administrator to close permanently in terms of the provisions Commencing at the splay peg 9 36 Cape 30" vir n afstand van Kaapse voet of Sections 67 and 68 of the said Ordinance feet north of peg 760f (in the southwestern tot by punt 408d wat die aanvangspunt is a portion of Scott Street and portions of corner of Erf No 760) and in a south GEDEELTE VAN PARK No 373 CW5 Parks Nos and 85 Vandereasterly direction 342* 20 00" for a DORpsGEPED: PLAN SG No A95/44 bijpark distance of 2738 Cape feet to the other Beginnende by punt 0 wat die noord The portions which the Council intends splay peg in the southwestern corner or westelike hoek van Park No 373 is in n to close permanently are more fully Erf No 760 Thence along the southern; suidoostelike rigting " vir n described in the subjoined Schedule boundary of Erf No 760 in a direction afstand van 3032 Kaapse voet tot by n Plans showingthe relevant parks and 297" 20 00" for a distance of 968 Cape punt op 0 Pl feet to a point on the said boundary street which it is proposed to closevanaf hierdie punt in n suidwestelike permanently May Thence south in a direction be inspected during 27" 20 00" rigting " (wat parallel is met for a distance of Cape normal office hours at feet to the Room No 202 N) southeast0 vir n afstand van Kaapse Municipal Offices Vanderhijpark splay corner of Park No 85 voet tot by punt N M3 (wat die suid Thence in a southwesterly direction Any person desiring to lodge an objection westelike grens van Park No 373 is) 20 0" fora distance of Cape to the proposed closing or who may have 72* feet to the other splay peg in the southany claim for compensation if such closing Vanaf hierdie punt noordiveswaarts langs eastern corner of Park No 85 : die grens M3 N n nngting " is carried out: must lodge his objection or Thence westwards in a direction 7 Vir n afstand van Kaapse voet tot claim in writing with the Town Clerk 20 00" (which is the southern boundary of by punt N Vanderbijlpark not later than Wednesday 9th August 967; Park No 85) for a distance of Vanaf hierdie punt noordooswairts lands Cape feet to the southwestern splay peg die grens N 0 in n rigting " J H DU PLESSS of Park No 85 Thence northwest in a vir n afstand van Kaapse voet tpt Town Clerk direction " for a distance of by punt 0 wat die aanvangspunt is PO Box Cape feet to the other splay peg in GEDEELTE VAN PARK NO 440 CW6 Vanderbijlpark; 26th May 967 : the southwestern corner of Park No 85 ;DORFSOEBED: PLAN SG No A847/46 (Notice No 50/67) Thence north in a direction " Beginnende by (which is the the noordwestelike hoek Western boundary of Park NO van Park No440 en in n oostelike rigting 85) for a distance of 3775 Cape feet to " tot by n punt 7060 Kaapse SCHEDULE the southwestern splay peg cif Erf No 760 voet vanaf die aanvangspunt which is the point of commencement DESCRPTON OP THE PORTONS OF Vanaf hierdie punt in n algemene THE ABOVE MENTONED PARKS suidelike rigting " *allot A N D S T t E ET W R C H T S STADSRAAD VAN VANDERBJLPARK loop met die oostelike grens van Erf No PROPOSED ; TO CLOSE PERMA 97) vir n afstand tan Kaapse voet NENTLY Vanaf hierdie punt in ri algemene suid V 0 0 R G E ST E L D E PERMANENTE westelike rigting " vir n afstand PORTON ostatuc No 4 CW SLUTNG VAN GEDEELTES VAN van 9900 Kaapse voet tot by n punt wat TowNsnie: PARKE Nos PLAN SG No A7976/ EN 85 EN N GEDEELTE VAN SCOTTSTRAAT die suidoostelike " skuinshoek van Ed No Commencing at point 408d (which is the 97 is southwesierncorrier Of Erf No 408) and in Hierby word ingevolge die bepalings van Vanaf hierdie punt in n noordelike a south easterly direction " for Artikels 67 en 68 van die Ordannansie op dining " (wat langs die oostelike a distance of 3825 Cape feet to point Plaaslike Bestuur 939 soos gewysig grens van Erf No 97 is) vir n afstand van bekendgemaak dat die Stadsraad van Kaapse voet tot by die noord T ence generally eastwards in a direction Vanderbijlpark voomemens is om onderif westelike hock van Park No 440 wat die " Along the northern boundary hewig aan die goedkeuring van die Adminl aanvangspunt is of Fulton Street) to a point 2796 Cape strateur ingevolge die bepalings van GEDEELTE VAN SCOTTSTRAAT EN PARK No feet from point 4p Artikels 67 en 68 van genoemde Ordon 85 CW6 UnEREDNG No Doan Thence northwards in a direction 82 nansie n gedeelte van Scodstraat en GEBED: PLAN SG No A7646/ " for a distance of Cape feet gedeeltes van Parke Nos en Beginnende by die skuiishoekpen 936 to the Southeastern corner of Erf No Vanderbijlpark permanent te sluit Thence westwards along the southern Kaapse voet noord van pen 760f (in die Die gedeeltes wat die Stadsraad van voorboundary of Ed No 408 in a direction neme is om te sluit word volledig suidwestelike hock van Erf No 760) en in " for a distance of Cape in onderstaande Bylae omskryf n suidoostelike rigting " vir n feet to point 408d afstand van Kaapse voet tot by die which D is the point of Planne waarop die betrokke parke en commencement ander skuinshoekpen in die straat aangetoon word wat die Raad van suidwestelike PORTON OF PARK No 373 CW5 voorneme is om te sluit kan gedurende hoek van Erf No 760 TOWNSHP: PLAN SG No A95/44 gewone kantoorure by Kamer No 202 Vanaf hierdie punt tangs die suidelike COmmencing at point 0 which is the Munisipale Kantore Vanderbijlpark besigtig grens van Ed No 760 in n rigting word 00" vir n afstand van 968 Kaapse voet northwestern corner of Park No 373 and persoon wat enige beswaar teen die tot by n punt op genoemde grens in a south Enige easterly direction " yoorgestelde sluiting het of for adistance of enige eis om Vanaf hierdie punt in n rigting Cape feet to a point vergoeding mag he indien sodanige stinting on 0P 00" vir n afstand van Kaapse voet deurgevoer sou word meetsy beswaar of Thence southwest in a direction 37 tcit by die suidoostelike skuinshoekpen in die for a eis skriftelik en the later nie as Woensdag 50" (which is parallel to 0N) suidoostelike hock van Park No 85 9 Augustus 967by die Stadsklerk distance of Cape feet to a point on Vanderbijlpark indien: Vandaar in n suidwestelike rigting 72 NM3 (which is the south western boundary 20 0" vir n afstand van 2738 Kaapse of Park No 373) J L DU PESSS voet tot by die ander skuinshoekpen in die Thence northwest along boundary M3 N Stadsklerk suidoostelike hoek van Park No 85 in a direction " for a distance of Posbus 3 Vanaf hierdie punt in n westelike rigting Cape feet to point Ni Vanderbijlpark 26 Mei " (wat die suidelike grens van : Thence northeast along boundary N 0 (Kennisgewing No50/67) Park No 85 is) vir n afstand van in a direction " for a distance Kaapse voet tot by die suidwestelike skuins of Cape feet to point 0 which BYLAB hoekpen van Park No 85 is the point of commencement PORToN of PARK No 440 CW6 BESKRYWNG VAN DE GEDEELTES Vanaf hierdie punt in n noordwestelike TOWNSHP: PLAN SGNa A847/46 i VAN BOGENOEMDE PARKE EN rigting " vir n afstand van 2738 STRAAT WAT DE RAAD VOOR Kaapse voet tot by die ander skuinshoekpen Commencing at the north western hornet NEMENS S "OM PERMANENT TB in die suidwestelike hoek van Park No 85 of Park No 440 and in an easterly : SLM c Variaf hierdie punt in n noordelike " to a point Cape rigting " (wit di westelike grens feet from the point of commencement GEDEELTEG VAN PARK No 4; CW: van Park No: 85 is) vir n afstand van Thence generally in a direction P D SG 7* 56 25" (which is parallel tothe NO A 976 b diesuidwestelike easiern PLAN 7 / Kaapse voet tot y boundary of Erf No07): for a distance: :Begiimende by punt 408d (wat die suid ; skuinshoeknew van! Erf No 760 wat die of CaPe " " feet westelike hock van Erf No 4087is)cen in aanvangspunt ia ; :n ; J

20 boundary s j : " PROVNCAL/ GAZETTE 7 JUNE" 967 CTY COUNCL OF GERMSTON BYLAE A: n Afsknf van die voorgestelde wo ysng 6 ter insae by die Raad se Hoofkantoor PROCLAMATON OF A PORTON OF &anvilme Bosmanstraat 320 Pretoria en by die Raad LAMP ROAD OVER PORTON OF Gedeatevan Lampweg wat geprokla se Takkantoor Armadalegebou Breestriat vir Johannesburg a PORTON 77 OF THE FARM KLP n tydperk van 2 dae meerde grand deurkruis wat nie kragtens POORTE No 0R vanaf dattim hiervan gedurende welkeftyd mynreg gehou word nie synde?n gedeelte per es s n ke van die plaas Klippoortje No 0 R Notice is hereby given in terms of thegermiston Distrik myndistrik van Johannes ondergetekende ingedien kan word provisions of the Local Authorities RoadsR burg P ROUSE Ordinance 904 s amended that the City Waarnemende Sekretaris Council of Germiston has petitioned the n Strook grond 30 Kaapse voet wyd Posbus 34 Administrator to proclaim as a public road grensend aan en parallel met die noordelike Pretoria 7 Junie 967 the road described in the Schedule to this grens van Gedeelte 77 van die plaas Kim notice mottle No 0 R omskryf deur Diagram (Kennisgewing No 72/967) A copy of the petition and the relevant LG No A2098/34 en strek vir"n afstand diagram can be inspected at Room No 05 van Kaapse voet van die westelike TOWN COUNCL OF SPRNGS Municipal Offices: President Street Germis grens tot die oostelike grens van voor ton daily during office hours noemde Gedeehe 77 TRENNAL VALUATON ROLL writing (iṉ duplicate) with the Provincial A634/ as amended) Secretary PO Box 383 Pretoria and the Vrypageienaar P Lottering undersigned not later than the 8th JulyNotice is hereby given a that Triennial 967 BYLAE B Valuation Roll has been compiled and will be available for public inspection at the SCHEDULE A MYNREG DEURKRUS DE PAD N office of the undersigned during normal truth A RESKRT EN SODS DEUR office hours for a period of 30 days from DESCRPTON DAGRAM RMT No 656 OMSCRYF the date of the first publication of this A portion of Lamp Road traversing Geproklamebrde grond wat nie ingevolgenoticeieh 7t June 967 proclaimed land not held under mining title mynbriewe gehou word nie All persons interested are hereby called on the farm Klippoortje No 0 R upon to lodge in writing with the Town District of Germiston Mining District of BYLAE C Clerk in the form set forth in the Second al Johannesburg Schedule of the said Ordinance not later A strip of ground 30 Cape feet wide nnegte BEHALWE MYNREGTE OERAAC DEUR than Friday the 7th July 067 notice of adjoining and parallel to the northern DE PAD WAARNA N BYLAE B VERWYS WORD any objection that they may have in respect objection; Any interested person desiring to lodge an must lodge such objection in Bovermelde op Diagram pad word vofledig omskryf (Notice in terms of Section 2 of the Local RMT No 656 LG No Authorities Rating Ordinance No 20 of of Portion 77 of the farm Klip of the valuation of any rateable property poortje No 0 R as defined in Diagram Terrein vir Landbou en Boomaan: valued in the said Valuation Roll or in SG No A2098/34 and extending from Planting doeleindes omskryf deur Sketsplan respect of the omission therefrom of the western boundary to the eastern RMT No SR 2447 en gehou kragtens property alleged to be rateable property and boundary Of the aforementioned Portion 77 Oppervlakteregpermit No A96/32 deur whether held by the person objecting or by for a distance of Cape feet menere Klippoortje Estates Ltd others or in respect of any other error The above road is fully described in 2 Strook grond 6 voet wyd vir die omission or misdescription Diagram RMT No 656 SG No doel van rioolpypleiding omskryf deur Forms of notice of objection may be A634/65 Sketsplan RMT No PL 284 en gehou obtained on application from the under Freehold Owner P lettering: kragtens oppervlakteregpermit No A37/49 sigded deur die Stadsraad van Germiston YoUr attention is specifically directed to SCHEDULE B P J BOSHOFF the fact that no person will be entitled to Stadsklerk urge any objection before the Valuation MNNG TTLE TRAVERSED BY THE ROAD stadskantore Court to be constituted unless he shall have DESCRBED N SCHEDULE A AND DEFNED " kiermiston 24 Mei 967 first lodged such notice of objection as BY DAGRAM RMT No 656 aforesaid on the prescribedbird with the (Kennisgewing No 83/967) Proclaimed ground not held under!mining Town Clerk Title L DEWETs Clerk of the Council SCHEDULE C: TR A N S VA A L :BOARD Ti FOR THE :Townan : L : DEVELOPMENT OF PERURBAN Springs PthMey )967 Riot TS OTHER THAN MNNG TTLES AREAS : (Notice No 7/067) Adze:ma :BY THE ROAD REFERRED TO N ; SCHEDULE B AMENDMENT TO DRANAGE AND STADSRAAD VAN SPRNGS Area for Agricultire and treeplanting PLUMBNG BY LAWS; held under: SRP No A96/32 by Klip DREJAARLKSE WAARDASELYS poortje Estates Ltd defined by Plan t hereby notified in tenns of the (Kennisgewing kragtens Artikel 2 van die : Provisions promons of Section 96 of the Local Government Ordinance 939 Plaadike as amended Bestuur 3elastingordonbansie 2 A strip of ground 6 feet wide for the that it is the Boards intention to amend : No 20 van 933 soos geinsig) purpose of a sewer pipe line held under the abovementioned by= laws in order to SRP No A37/49 by the City Council Kennisgewing in geskied hiermee dat : incorporate the words "mart thereof" n of Germiston and defined by Plan RMT all instancesh w h d P ere t ey o not appear and Driejaarlikse Waardasielys opgestel is en vir PL No: 284 j to delete Annexure fi to Part under n tydperk van 30 the venal datum van P BOSHOFF eerste publikasie van hierdie kennisgewing Schedule B Town Clerk di 7 Junie 967 by die kantoor van die Municipal Offices A copy of the proposed amendment will ondergetekedde vir openbare insae beskik Germiston 24th May 967 fie for inspection at the Boards Head baar is (Nofice No 83/967) Office 320 Bosnian Street Pretoria and at Belanghebbendes word versoek Om enige its Branch Offiee/Arnnadale House: Bree beswaar ten ()psi& van die waardasie van Street Johannesburg; for a period of 2 days enige beiasbare eiendom wat in die STAD GERMSTON from date hereof :during which period t Waardosielys verskyn of teen die weglating obieetions in writing thereto may be lodged uit die gemelde lys van eiendom wat voloens PROKLAMASE VAN bedeelte VAN with the undersigned: LAMPWEG OOR bewering belasbare eiendom en in besit GEDEELTE VAN t R P van ROUSE GEDEELTE 77 VAN DE PLAASdie beswaarmaker of ander persone is of : Acting Secretary teen n ander KLPPOORTE No J0 Pout: onvolledigheid R of PO Box 34 / ; verkeerde omskrywing skiiftelik op :die Pretoria 7th June967 vorm soos Kragtens die bepalings van die Local voorgeskryf in die Tweede Bylae No 72/967) : van ;Authorities die igemelde Ordonnansie by Roads Ordinance; die Stadsiaosyss sous (Notice b i klerk in te died nie later nie as Vrydag 7 RMT: SRNo 2447 : gewysig word hiermee kennis gegee Jot die Julie 967 Stadsraad van Germiston by die Administra TR AN S V A A L SE :4:tAD VR DE teur aansoek gedoen het om die pad soos 0 N T W KJ( EL N G VAN BUTTE Die vorms vir beswaarmaking is op aanvraag van die ondergeteltende verkrygbiar in: die Bylae van hierdie kenrusgewing STEDELKE GEBEDE : omskryf as openbare pad to u aandag word oaarop geyestiss dat Orbklaineer Memand wat Me vooraf n n Afskrif skriftelike van die versoek skrif en die WYSGNG VAN R)OLERNGSEN beswaar soos ler o gemeld op die vemrlbetrokke diagrani is daagliks gedurende LO:DGETERY VERORDENNGE geskrewe norm: by die Staid ingcdien : gewone kantoorure by Kamer Kamer No ;05 het me geregtig sal woes" om deur die Stadslcantore presidentstraat Germiston bii word bekendgeniaak ingevolge die w aarnenngsn or insae wat sawngate sal wind ter bepalings :van Artikel 96 van die Ordon aangehoot Enige to word rue belanghebbende persoon wat teen 0ansie op Plaailike Bektuur 939 die proklamasie beswaar wil mask; meet gewysig dat die Raad yaw voioritie is om " : ; Klirk van die Rand sodariigi beswaar Opsy daste op 8 `Julie bogenoemdeiserordeninge to wysigtteurdie Stadh is :y967: sktiftelie (in displikaat); by die toevoeging in elke geval van; die wricirde P Springs : 29 Mei 967 ProVinsiale Sekretaris Posbus 383 Pretoria of gedeelte diarrazi? en die en die ondergetekende indien van Aanhangsel tot Ded ander skrapningi Bylae B (No 7/967) L DE wtf ij

21 Eerste 4 PROVNSALE KOERANT 7 JTJNE TOWN COUNCL OF BOKSBURG of the boundary in respect thereof has the Wysigingskema No /42 Die indeling right to object Co the schemes or to make van Gedeelte 22 van die plaas Klip representations in respect thereof and if he fontein No 83 van landbou " na PROPOSED AMENDMENTS TO BOKS BURG TOWN wishes to do so he shall within four weeks PLANNNG " spesiale woondoeleindes om SCHEME voor No (AMENDMENT SCHEMES Nos of the first publication of this notice which siening te maak vir die oprigting van n is the 7th June 967 inform the Town karavaanpark /4 AND /42) Council of Boksburg in writing of such objection or Besonderhede van hierdie skemas le vier representations and shall state weke lank mct ingang van die datum waarop The Town Council of Boksburg has whether or not he wishes lobe heard by the said Council hierdie kennisgewing die eerste keer verskyn prepared Draft Amendment Town planning naamlik 7 Junie 967 in Kamer No 7 Schemes to be known as Amendment Town P RUDO NELL i Verdieping Stadhuis Boksburg ter planning Schemes Nos /4 and /42 Town Clerk Municipal Offices jnsae These Draft Schemes contains the follow Die Stadsraad sal dit oorweeg of ing proposals: Boksburg 7th June 967 die skema aanvaar inner word of nie Amendment Scheme No /4 The (Notice No 70) Enige eienaar of bewoner van vaste rezoning of Holding No 24 Ravenswood eiendom wet gelee is binne die gebied Agricultural Holdings from " agricultural " STADSRAAD VAN BOKSBURG waarop die wys:gingskemas van die Dorps to " undetermined " aanlegskema van toepassing is of we) binne Amendment Scheme No /42 The VOORGESTELDE WYSGNGS VAN n afstand van een myl van die grens daarrezoning of Portion 22 of the farm Klip B OK SBUR G SE DORPSAANLEG van gelee is ken teen die skemas beswaar fontein No 83 from " agricultural " to SKEMA No (WYSGNGSKEMAS opper of indien by dit verlang vertoe rig "special residential purposes" to provide Nos /4 EN /42) en indien by dit wil docn moet by binne for the erection of a caravan park vier weke van die datum of waarop hierdie Particulars of these schemes are open for kennisgewing die eerste keer verskyn Die Stadsraad van Boksburg het Konsep naamlik 7 Junie 967the Stadsraad van inspection at Room No 7 First Floor Municipal Offices Boksburg for a period of wysigingskennas van diedorpsaan eggkema Boksburgk sri it en"c van sy beswaar of four weeks from the date of the first vat as Wysigingskemas Nos t/4 en /42 vertoog verwittig en meld of by deur die publication of this notice which is the 7th bekend sal staan opgestel genoemde Stadsraad te woord gestaan wil June 967 Die Konsepskemas bevat die volgende word of nie The Council will consider whether or not voorstenelllle: P RUDO these schemes should be adopted Wysigingskema No /4 Die her Stadsklerk Any owner or occupier of immovable indeling van Hoewe No 24 Ravenswood Stadhuis property within the area of the amendment Landbouhoewes van landbou" na Boksburg 7 Junie 967 Townplanning schemes or within one mile onbepaalde gebruik " (Kennisgewing No 70) MPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRKE AANKONDGNG : Closing Time for Administrators Notices etc Sluitingstyd vir Administrateurskennisgewings ens : As the 0th July 967 is a public holiday the closing Aangesien 0 Julie 967 n open bare vakansiedag is time for acceptance of Administrators Notices etc will sal die sluitingstyd vir die aanname van Adminstrateurs be as follows: kennisgewings ens as volg wees: 3 pm on Tuesday 4th July 967 for the Provin 3 nm op Dinsdag 4 Julie 967 vir die Provinsiale cial Gazette of Wednesday 2th July Koerant van Woensdag 2 Julie Late notices will be published in the subsequent issues Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawes geplaas word S A MYBURGH S A MYBURGH Government Printer Staatsdrukker PRY& : forw4 it 4 4h 7r% A i4tl&0 iiiiaal Wk (5kair Zbe irtrobtiire of Tran5batt Coat of Arms n Colours Size approyiniately inches by 9 inches PRCE: tti; ke frov :Ā \ Wapen van die Vrobiniiie ran5baaf n Kleure Grbot ongeveer duim by 9 duim \ ); ;

22 ) tz PROVNCAL GAZETTE 7 JUNE 967 CONTENTS! iismijun No PAGE No BLADSY 4 Proclamations Proklaninsies 72 Brakpan Municipality: Proclamation of Road Munisipaliteit Brakpan: proklamering van Pad Boksburg Municipality: Proclamation of Road Munisipaliteit Boksburg: Proklamerin van Pad Johannesburg Municipality: Proclamation of Road Munisipaliteit Johannesburg: Proklamering van Pad 454 Administrators Notices Administrateurskenntigewings 426 Belfast Municipality: Proposed Alteration of : 426 Munisipaliteit Belfast: Voorgestelde Verandering van 454 Grease 460 Germiston Municipality: Proposed Alteration of 460 Munisipaliteit Germiston: Voorgestelde Verandering 455 van Grease Proposed CanCellation or Reduction of Outspan 472 Voorgestelde Opheffing of Vermindering van Uitspan Servitude On the Remaining Extent of the Farm serwituut op die Restant Gedeelte van die Plaas Zuurbekom No 297 Q District of Roodepoort 456 Zuurbekom No 297 Q Distrik Roodepoort Reduction of Outipan Servitude on the Farm Guernsey 473 Vermindering van Uitspanserwituut op die Plaas No 8KU District of Pilgrims Rest 456 Guernsey No 8 KU Distrik Pilgrims Rest Proposed Cancellation of Outspan Servitude on the 474 Voorgestelde Opheffing van Uitspanserwituut op die Farm Hartebeestfontein No 445 JQ District of Plaas Hartebeestfontein No 445 JQ Distrik Brits 457 Brits Ottosdal Municipality: Proposed Alteration of 475 Munisipaliteit Ottosdal: Voorgestelde Verandering van Boundaries 457 Grense Roodepoort Municipality: Amendment to Electricity 476 Munisipaliteit Roodepoort: Wysiging van Elektrisi Supply By lmris 457 teitvoorsieningsverordeninge Naboomspruit Municipality: Amendment to Sanitary 477 Munisipaliteit Naboomspruit: Wysiging van Sanitere and Refuse Removals Tariff 458 en Vullisverwyderiugstarief Amendment of Administrators Notice No 273 of 478 Wysiging van Administrateurskennisgewing No 273 General Notices Algemene Kennisgewings 85 Northern Johannesburg Region Townplanning 85 Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Scheme: Amending Scheme No Wysigende Skema No Northern Johannesburg Region Town Planning 86 Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegsiema: Scheme: Amending Scheme No Wysigende Skema No Northern Johannesburg Region Townplanning 87 Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Scheme: Amending Scheme No Wysigende Skema No Pretoria Town planning Scheme No / Pretoriadorpsaanlegskema No /06* Pretoria Town planning Schulte No / Pretoriadorpsaanlegskema No / Proposed Establishment of Bryanston Extension No 200 Voorgestelde Stigting van Dorp Bryanston Uitbreiding 20 Proposed Establishment of Eispark Extension No 2 20 Voorgestelde Stigting van DornElspark Uitbreiding : 204 Northern Johannesburg Region ;Town planning 204 Noordelike *loh*annesgurgstreekwysigingsiiema No Scheme No RandbmgAmending *cbemis No Randburgwysiginnskema No Lichtenburg Amending Scheme No /3 : : LichtenburgwystgingskemaNo / Pretoria Townnlanning Scheme No / Pretoriadorpsaanlegskema No /36:: Johannesburg Amending Scheme No / Johannesbignwysigingskema No /257 ; Proposed Establishment of Waterkloof Glen Extension 209 Voorgestelde Stinting van Dorp Waterkloof *Glen 20 Alberton Amendment Scheme No 20 Albertonvrysigingskema go /39 : 466 i/39 " Proposed Establishment of SYmhurst Extension No: 2 Voorgestelde Stigting van Dorp Symhurst Uitbreiding 22: Closing of Road:hf Nnodwann Agricultuiai lioidinils Straatslwting: ggociwana iandhouhoewes : Proposed Establishment of GrimbeekparkTownship Voorgestelde Stinting van Dorp Grimbeekpark Warmbaths Amendment Scheme No / *Warmbadwysigingskema No / Proposed Amendment of the Conditons of Title of Erf 25 Voorgestelde W ysiging van die Titelvoonvaardes van No 400 Westonaria Township 468 Ed No 400 Dorp Westonaria Proposed Establishment of Flamwood Extension No2 26 Voorgestelde Stigting van Dory Flamwood Uitbreiding Township r Tenders 469 Pound Sales 47 Local Authority Notices 47 Plaaslike Bestuur Kennisgewings 47 Notice: Closing Time for Notices 48 Kennisgewing: Sluitingstyd vir Kennisgewings 48 L C it uy i lational Savings ertificates K s aty i:asionale Spaarsertifikate Save Time and Monet Sp 30 aar Tyd en Geld Gerui : Use Franking Machines rankeermaspene q

23 all / D PROVNSALE KOERANT 7 JUN& NATURE CONSERVATON BRANCH AFDELNG NA TUURBEWARNG TRANSVAAL TRANSVAAL TAREWE VR DE OPENBARE OORD TARFFS FOR THE LOSKOP DAM PUBLC LOSKOPDAM RESORT A Gemeubileerde akkommodasie: A Furnished accommodation: () Gesinsbutte R6 per dag () Family bungalows R6 per day (2) Tweekamerhutte (5 beddens) R4 per dag (2) Two roomed bungalows (5 beds) R4 per day (3) Tweekamerhutte (4 beddens) R350 per dag (3) Two roomed bungalows (4 beds) R350 per day (4) Eenkamerbutte met twee beddens R250 per dag (4) Oneroomed bungalows with two beds R250 per (5) Eenkamerbutte met vier beddens (dubbeldek) R3 day pet dag (5) One roomed bungalows with four beds (double Huur van kamers in al vyf tipe butte vir n tyd deckbunks) R3 per day perk van hoogstens een nag en net vir ofentoe Rent of rooms in all five types of bungalows for besoekers R20 per volwassene; R060 per kind a period not exceeding one night and for occasional under 6 jaar visitors only R20 per adult; R060 per child under (6) Slaapsale vir goedgekeurde studiegroepe: 6 years (a) Volwassenes R065 per persoon per dag (6) Dormitories for approved study groups: (b) Jeugdiges R025 per persoon per dag (a) Adults R065 per person per day B Akkommodasie vir nie Blanke bediendes R020 per (b) youths R025 per person per day nag B Accommodation for non European servants R0/0 C Afsonderlike items: per night () Kampeerterrein (per tent karavaan of voertuig) C Separate items: R025 per dag () Camping sites (per tent caravan or vehicle) R025 (2) Ekstra beddens elk R05 per dag per day (3) Ekstra binneveermatrasse elk 8025 per dag (2) Extra beds each 805 per day (4) Ekstra klapperhaarmatrasse elk R00 per dag (3) Extra innerspring mattresses each R025 per day Op voorwaarde dat (4) Extra coir mattresses each R00 per day (a) ekstra beddens en matrasse net in die geval On condition that: van gemeubileerde akkommodasie voorsien (a) Extra beds and mattresses be supplied only word; in the case of furnished accommodation (b) matrasse slegs op beddens gebruik word; en (b) Mattresses be used on beds only (c) binneveermatrasse slegs in butte gebruik (c) nnerspring mattresses be used only in word bungalows (5) Ekstra stock elk R003 per dag (5) Extra chairs each R003 per day (6) Ekstra tales elk R007 per dag (6) Extra tables each R007 per day (7) Kampeerterreine vir goedgekeurde studiegroepe : (7) Camping sites for approved study groups: (a) Volwassenes R00 per persoon per dag (a) Adults R00 per person per day (b) Jeugdiges R005 per persoon per dag (b) Youths R005 per person per day Toegangsgelde per dag: Admission fees per day: Volwassenes R00 per persoon Adults R00 per person Kinders under 6 maar oor twee jaar R005 per Children under 6 but over two years R005 per persoon person Goedgekeurde studiegroepe vry Approved study groups free Gelde vir die bring van bote op waters van die oord Fees for Bringing a Boat onto Waters of the Resort Per dag of gedeelte daarvan eindigende om 5 nm op Per day or part thereof ending at 5 pm elke dag R025 per boot on each day 8025 per boat Gelde vir motorbootritte en hour van bote Fees for Motor Boat Trips and for the Hire of Boats Kinders Volwasunder 6 " Children Diens Tydperk senes (per jaar (per Adults (per persoon) Service Period under 6 persoon) Person) Years (per Person) R R Motorbootritte of gedeel R t Pertehalduurrvan daa Moto( boat trips *Per half hour or por Hour van roei Per halfuur of ge tion thereof bote deelte daarvan 2 Hire of rowing Per half hour or por Per dag of gedeelte 00 boats lion thereof daarvan (per boot) Per day or portion 00 thereof (per boat) Voorwaardes: Conditions: (a) Kinders cinder 6 jaar moet vergesel wees van minstens een ouer voog 0 volwasse metgesel (a) Children under 6 years must be accompanied by at least one (b Ritte sal roe met enige motorboat verskaf word alvorens die parent guardian or adult companion minimum aantal kaartjies soos deur die Administrateur vir (b) Trips will not be provided in any motor boat until the minimum sodanige boot bepaal verkoop is nie number of tickets as determined for such boat by the Adminisi valor is sold Cede vir vervoer van besoekers Fees for Conveyance of Visitors Volwassenes (per persoon) R075 Kinders cinder 6 jaar (per persoon) R025 Adults (per person) R075 Children under 6 years (per person) R025 Voonvaardes : Conditions : (a) Kinders ander 6 jaar moet vergesel wees van (a) children under 6 years shall be accompaniefly at minstens een ouer voog of volwasse metgesel least one parent guardian or adult companion (b) Ritte sal nie met enige voertuig verskaf word (b) Trips will not be provided in any vehicle until the alvorens die minimum aantal kaartjies soos deur minimum number of tickets as determined by the die Administrateur vir sodanige voertuig bepaal Administrator for such vehicle is sold verkoop is the 3

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY 1 : [ il b 1 ttle h 1 1 li 237/3 ts ( all v lio cni&wi3 "V429 130 133 f 1 \jvieylk 0 2 th B1/4404 170 X32 / DE" PROVNSFE :TRANSVAAL f =2 TiE BROVNCE OF TAM \r i\frx) \):: 1 ) `(t sckta f ti Pe i 4 flittat

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information