MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

Size: px
Start display at page:

Download "MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig."

Transcription

1 MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor Genf:iv/reed PRICE: SA 0c OVERSEAS 5c PRYS; SA 0c OORSEE 5c VOL 29 2 FEBRUARY PRETORIA 2 FEBRUARIE n Y" 3743 No 2 (Administrators) 975 No 2 (Administrateurs) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Director of Roads of the Province Transvaal dew die Direkteur van Paaie van die Provinsie Transvaal In terms of section 7() of the Advertising on Roads Ingevolge artikel 7() van die Wet op Adverteer langs and Ribbon Development Act 940 (Act 2 of 940) en Toebou van Paaie 940 (Wet 2 van 940) en oor and pursuant to the powers delegated to me in terms eenkomstig die bevoegdhede ran my verleen ingevolge of section 6 of the said Act I hereby proclaim that artikel 6 van die genoemde Wet proklameer ek hiermee the public road described in the subjoined Schedule met ingang van die datum hiervan die openbare pad wat shall as front the date hereof be a building restriction in die bygaande Bylae beskryf is tot n bbubeperkings road for the purpose of the said Act pad met die oog op die vermelde Wet Given under my Hand at Pretoria on this 4th day Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 4de of February One thousand Nine hundred and Seventy dag van Februarie Eenduisend Negehonderd Vyfenfive sewentig L J TERBLANOHE L J TERBLANCHE Director of the Roads Department of the Direkteur van die Faaiedepartement van die Province Transvaal Provinsie Transvaal DP /2/P722 DP /2/P722 SCHEDULE BYLAE Road Description of Road Pad Beskrywing van Pad P72 2 The road commences at its junction with dis P722 Die pad begin by die aansluiting daarvan by trict road 35 whence it proceeds in a general distrikspad 35 waarvandaan dit in n alge easterly direction over the farms Kruisrivier mene oostelike rigting loop oor die plase Kruis 270JP Honingkrans 269JP Kwarriefontein rivier 2704P Honingkrans 269JP Kwarrie 280JP Kwaggafontein 2974P Doomhoek fontein 280 JP Kwaggafontein 297JP Doom 3054P Kafferskraal 306 JP Knoflookfontein hock 3054P Kafferskraal 306 JP Knoflook 30 JP Rietvaly 3LP Bronkhorstfontein fontein 30 JP Rietvaly 3JP Bronkhorst 3242 Kuilfontein 324 JP Grootfontein 39 fontein 32 JP Kuilfontein 324 JP Groot Rhenosterfontein 33JP Rietspruit 38 fontein 394P Rhenosterfontein 33 P Riet Rhenosterhoek 3434P Bokkraal 3444P spruit Rhenosterhoek 343 JP Bok Syferfontein 453P Brakkuil 449JP Riet kraal 344TP Syferfontein 45JP Brakkuil fontein 453JP Zuurfontein 4544P Doom Rietfontein 453JP Zuurfontein 454 poort 455LP and Leeufontein dis 3P Doornpoort 455JP en Leeufontein 456 tricts of Marico and Koster up to the point distrikte Marko en Koster tot waar dit of its junction with Provincial Road P472 by die aansluiting daarvan by Provinsiale Pad where it terminates P472 eindig

2 362 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 II Honingtrans Riet 33 spruit 269 Rhenoster fontein 38 Keys Paarde p Kwarrieis Kwa990 to tams RietvalytA 0* 7 rivier f Mein 24 r3/44n fontein " \ <;5 fontei ZEERUS p 290 :i 297 o" 0 4il Iellagall GreedWein 39 P72 2 e 39 IZ Doornhoek elw offers eliii k \ aoornhoek kraal Bronkhorstfontein Katk_ A nollookfoatei ot t fo34ntein etcp 542) 4 " int a In " :ILE N " PAD ot a 4 aco to A co C krz 44 E2 Cv in ro OCIONIPOOrt o Syferfontein I 466 e Bok kraal V a 45t ạ _ r Z A N P7 stet" 344 O litter ts P772_2 Zuurfon at p ci tett on tein 0 0 Brakkuil r 454 rein at To tha o cer VERWVSNG REFERENCE 0 Ooorn Leeufontein 0P08 CP ns t / P72 2 T L I poort 486 A e PAD VERKLAAR TOT DECLARATION OF S BUILDING P I P 0 7 BOUEPERNGSP B KI AD RESTRICTION ROAD f P e P 72 2 P 72 2 N a t No 22 (4dininistrators) 975 No 22 (Administrateurs) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op the Removal of Restrictions Act 967 (Act 84 of Opheffing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967) 967) to alter suspend or remove a restriction or aan my verleen is om n beperking of verpligting in obligation referred to in that section; daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te her; i Now therefore I do hereby in respect of Portions and 2 of Erf 4 situate in Steeledale Township district So is dit dat ek met betrekking tot Gedeeltes en 2 van Elf 4 gelee in dorp Steeledale distrik Johannesburg Johannesburg held in terms of Deed of Transfer F gehou kragtens Akte van Transport F594/955 voor 594/955 remove condition (h) waarde (h) ophef Given under my Hand at Pretoria on this 3th day Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 3de of December One thousand Nine hundred and Seventy dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vierenfour sewentig D S vd M BRINK D S vd M BRINK Deputy Administrator of the Province Transvaal Wnd Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 23 (Administrators) 975 No 23 (Administrateurs ) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op the Removal of Restrictions Act 967 (Act 84 of Opheffing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967) 967) to alter suspend or remove a restriction or aan my verleen is om n beperking of verpligtina in obligation referred to in that section; daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te het Now therefore I do hereby; in respect of Holding 5 situate in Tedderfield Agricultural Holdings district in SoT isdedrirtiedma t eklan dnbleot betrekking Hoewe 5 gelee distrik Vereeniging ge uhwestot Vereeniging held in terms of Deed of Transfer 36226/ hou kragtens Akte van Transport 36226/958 voor 958 alter condition D(d)(iv) by the addition of the taide 0(dXiv) wysig deur die toevoeging van die following: volgende:

3 [ PROVNSIALE KOERANT 2 FEBRIJARIE "Provided that buildings existing on the property "Provided that buildings existing on the property on 3 October 973 shall be allowed to remain" on 3 October 973 shall be allowed to remain" Given under my Hand at Pretoria on this 9th day Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 9de of January One thousand Nine hundred and Seventy dag van Januarie Eenduisend Negehonderd Vyf en se five wentig D S vd M BRINK D S vd M BRINK Deputy Administrator of the Province Transvaal Wnd Administrateur van die Provinsie Transvaal: PB PB No 24 (Administrators) 975 No 24 (Administrateurs ) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op the Removal of Restrictions Adt 967 (Act 84 of Opheffing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967) 967) to alter suspend or remove a restriction or aan my verleen is om n beperking of verpligting in obligation referred to in that section; daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby in respect of Ed 996 situate in Alberton Extension 5 Township district Al So is dit dat ek met betrekking tot Ed 996 gelee berton held in terms of Certificate of Consolidated Title in dorp Alberton Uitbreiding 5 distrik Alberton gehou kragtens Sertifikaat van Gekonsolideerde Titel F3420/970 remove condition (g) i F3420/ 970 voorwaarde (g) ophef Given under my Hand at Pretoria on this 0th day Gegee onder my Hand te Pretora op hede die 0de of January One thousand Nine hundred and Seventy dag van Januarie Eenduisend Negehonderd Vyf ense five wentig D S vd M BRINK D S vd M BRINK; Deputy Administrator of the Province Transvaal Wnd Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 25 (Administrators) 975 No 25 (Administrateurk 975 P i PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van "die Wet op the Removal of Restrictions Act 967 Act 84 of Opheffing van Beperkings 967 (Wet 84 van 967) 967) to alter suspend or remove a restriction or aan my verleen is om n beperking of verpligting in obligation referred to in that section; daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te lief; Now therefore I do hereby in respect of Holding 266 situate in Erarid Agricultural Holdings Extension dis So is die dat ck met betrekking tot Hoewe 266 gelee trict Pretoria held in terms of Deed of Transfer No in Erand LandbouhOewes Uitbreiding distrik Pretoria 6463/973 amend condition B(e) to read as follows: gehou kragtens Akte van Transport No 6463/973 voorwaarde B(e) "(e) Notwithstanding wysig om soos the provisions of Clause B(a) no volg te dui: store or place Of business or any other use may be "(e) Notwithstanding the provisions of Clause B(a) no opened or conducted on the holding without the store or place of business or any other use may be written opened consent of or conducted the on the Administrator and subject holding without the written consent of the Administrator and subject to such requirements as he may wish to impose" to such requirements as he May wish to impose" Given under my Hand at Pretoria on this 0th day Gegee onder my Hand te Pretora op hede die 0de of January One thousand Nine hundred and Seventy dag van Januarie Eenduisend Negehonderd Vyf en se five wentig D S vd M BRINK D S vd M BRINK Deputy Administrator of the Province Transvaal Wnd Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 26 (Administrators) 975 No: 26 (Administrateurs ) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE In terms of section 49() of the Deeds Registries Act Ingevolge artikel 49() van die Registrasie van Aktes: 937 (Act 47 of 937) read with section 82 of the Wet 937 (Wet47 van 937) gelees met artikel 82 van Town planning and Townships Ordinance 965 (Or die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 965 dinance 25 of 965) I hereby declare that the boundaries (Ordonnansie 25 van 965) verklaar ek hierby dat die _

4 364 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 of Florentia Township shall be extended to include grense van die dorp Florent:a uitgenei word deur Ge I Portion 352 of the farm Elandsfontein 084R deelte 352 van die pleas Elandsfontein 08R distrik triet of Alberton subject to the conditions set out in Albertan daarin op to neem onderworpe aan die voor the Schedule hereto waardes uiteengesit in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this 25th day Gegee cinder my Hand te Pretoria op hede die 25ste of November One thousand Nine hundred and Seventy dag van November Eenduisend Negehonderd Vier en four sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITION OF INCORPORATION VOORWAARDE VAN INLYWING The township owner shall at his own expense take Die dorpseienaar moet op eie koste die nodige stappe the necessary steps to transfer the erf beside the south doen om die gedeelte van die erf langs die suidoostelike eastern boundary which should be used for street pur grens wat vir straatdoeleindes gebruik moet word aan poses to the local authority die plaaslike bestuur oor te dra 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELWOORWAARDES Upon incorporation the erf is subject to existing con By inlywing is die erf onderworpe aan bestaande voor ditions and servitudes if any and to the following waardes en serwitute indien enige en aan die volgende conditions imposed by the Administrator in terms of voorwaardes opgele deur die Admin;strateur ingevolge Ordinance 25 of 965: Ordonnansie 25 van 965: (a) The erf is subject to a servitude 2 in wide in {a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings favour of the local authority for sewerage and en ander munisipale doeleindes ten gunste van die other municipal purposes along any two boundaries plaaslike bestuur 2 m breed langs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens sons deur die other than a street boundary as determined by the plaaslike bestuur bepaal local authority Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor ()) No building or other structure shall be erected noemde serwituutsgebied opgerig word the en geen within the aforesaid servitude area and no large grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige rooted trees shall be planted within the area of serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan gesuch servitude or within 2 m thereof plant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal temporarily on the land adjoining the aforesaid wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg servitude such material as may be excavated by onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof it during the course of the construction maintenance pypleidings en ander werke wat by volgens goed or removal of such sewerage mains and other works dunke noodsaaklik ag tydelik te pleas op die grond as it in its discretion may deem necessary and shall wad aan die voornoemde serwituut grens en voorts further be entitled to reasonable access to the said is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toeland for the aforesaid purpose subject to any da gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel: mage done during the process of the construction Met dien verstande dat die plaaslike bestuur enige maintenance or removal of such sewerage mains skade vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud and other works being made good by the local of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings authority en ander werke veroorsaak word No 27 (Administrators) 975 No 27 (Administrateurs) 975 PROCLAMATION PROKLAMASIE Ingevolge artikel 49() van die Registrasie van Aktes In terms of section 49() of the Deeds Registries Act Wet 937 (Wet 47 van 937) gelees met artikel 82 van 937 (Act 47 of 937) read with section 82 of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 965 Town planning and Townships Ordinance 965 (Or (Ordonnansie 25 van 965) verklaar ek hierby dat die dinance 25 of 965) I hereby declade that the boundaries grense van die dorp Louis Trichardt uitgebrei word of Louis Trichardt Township shall be extended to in deur Gedeelte 50 (n gedeelte van Gedeelte 7) van die dude Portion 50 (a portion of Portion 7) of the farm plaas Bergvliet 288LS distrik Louis Trichardt daarin Bergvliet 288LS district of Louis Trichardt subject to op te neem onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit the conditions set out in the Schedule hereto in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this 8th day Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 8ste of November One thousand Nine hundred and Seventy dag van November Eenduisend Negehonderd Vier en four sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB

5 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE SCHEDULE BYLAE Upon incorporation the erf shall be subject to existing By inlywing sal die erf onderworpe gemaak word aan conditions and servitudes if any and to the following bestaande voorwaardes en serwitute indien enige en aan conditions: die volgende voorwaardes: ( (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir rioleringse of the local authority for sewerage and other mu n ander munisipale doeleindes ten gunste van die nicipal purposes along any two boundaries other plaaslike bestuur 2 m breed langs enige twee than a street boundary as determined by the local grense uitgesonderd n straatgrens soon deur die authority plaaslike bestuur bepaal (b) No building or other structure shall be erected (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde senvituutsgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no largegrootwortelbome mag binne die gebied van sodanige rooted trees shall be planted within the area of serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan ge such servitude or within 2 m thereof plant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal temporarily on the land adjoining the aforesaid wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg servitude such material as may be excavated by onderhoud of venvydering van sodanige rioolhoof it during the course of the construction main pypleidings en ander werke wat by volgens goed tenance or removal of such sewerage mains and dunke noodsaaklik ag tydelik te pleas op die grand other works as it in its discretion may deem ne wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts cessary and shall further be entitled to reasonable is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toeaccess to the said land for the aforesaid purpose gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; subject to any damage done during the process of onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige the construction maintenance or removal of such skade vergoed wat gcdurende die aanleg onderhoud sewerage mains and other works being made good of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings iby the local authority en ander werke veroorsaak word ADMINISTRATORS NOTICES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS Administrators Notice Febfuary 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 ROODEPOORT MUNICIPALITY: PROPOSED ALTE MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: VOORGESTEL RATION OF BOUNDARIES DE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 0 of the Ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 939 that the Town Bestuur 939 word hierby bekend gemaak dat die Council of Roodepoort has submitted a petition to the Stadsraad van Roodepoort n versoekskrif by die Ad Administrator praying that he may in the exercise of the ministrateur ingedien het met die bede dat by die be powers conferred on him by section 9(7) of the said voegdhede aan horn verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordinance alter the boundaries of Roodepoort Munici Ordonnansie uitoefen en die grense van die Munisipali pality by the inclusion therein of the area described in teit Roodepoort verander deur die opneming daarin the Schedule hereto van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word It shall be competent for any person interested with Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 in 30 days of the first publication hereof in the Pro dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale vhicial Gazette to direct to the Director of Local Go Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pri vernment Private Bag X437 Pretoria a counterpetition vaatsak X437 Pretoria n teenpetisie te rig waarin die requesting the Administrator to refrain from granting The said petition either wholly or in part Administrateur versoek word om nie aan genoemde versoelcskrif in geheel of ten dela te voldoen nie Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Director of Local Go Verdere besonderhede van die aansoek to in die kanvernment Room B206A Provincial Building Pretorius toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Street Pretoria and at the office of the Town Clerk of B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Roodepoort in die kantoor van die Stalsklerk Roodepoort ter insae PB PB SCHEDULE BYLAE ROODEPOORT MUNICIPALITY: DESCRIPTION OF MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: BESKRYWING THE AREAS TO BE INCORPORATED VAN GEBIEDE WAT INGELYF STAAN TE WORD Beginning at the north western corner of Portion 22 Begin by die noordwestelike hoek van Gedeelte 22 (Diagram SG A3927/4) of the farm Roodekrans 83 (Kaart LG A3927/4) van die plaas Roodekrans 83

6 to 366 PROVINCIAL GAZETTE:2 FEBRUARY 975 IQ; thence south east along the boundaries of the IQ; dan suidoos langs die grense van die volgende ge ill following portions of Portion 9 of the said fanu so as to cloches van Gedeelte 9 van die genoemde plans om hulinclude them into this area; Portion 82 (Diagram SG le in hierdie gebied in te sluit; Gedeelte 82 (Kaart LG AI588/54); Portion 83 (Diagram SG A589/54); Por A:588/54); Gedeelte 83 (Kaart LG A589/54); Getion 84 (Diagram SG A590/54); Portion 85 (Diagram deelte 84 (Kaart LG AI590/54); Gedeelte 85 (Kaart SG A59/54); Portion 86 (Diagram SG A592/54); LG A59/54); Gedeelte 86 (Kaart LG A:392/54); Portion 87 (Diagram SG A593/54); Portion 88 (Dia Gedeelte 87 (Kaart LG A593/54); Gedeelte 88 (Kaart gram SG A594/54); Portion 89 (Diagram SG A595/ LG A594/54); Gedeelte 89 (Kaart LG A595/54); 54); Portion 90 (Diagram5G A596/54); Portion 9 Gedeelte 90 (Kaart LG A595/54); Gedeelte 9 (Kaart (Diagram SG A:597/54); Portion 92 (Diagram SG LG A597/54); Gedeelte 92_(Kaart LG A598/54); A 598/54); Portion 93 (Diagram SG A599/54); Por Gedeelte 93 (Kaart LG A599/54); Gedeelte 94 (Kaart tion94 (Diagram SG A600/54); Portion 95 (Diagram LG A600/54); Gedeelte 95 (Kaart LG A60/54); SG A60/54) and Remainder of Portion 9 (Diagram en Restant van Gedeelte 9 (Kurt LG AI602/54) tot SG A602/54) to the northeastern beacon of the last by die noordoostelike baken van laasgenoemde Restant; named Remainder; thence south west along the:south dan suidwes met die suidoostelike grens van genoemde eastern boundary of the said Remainder of Portion 9 to Restant van Gedeelte 9 tot by die suidoostelike baken the southeastern beacon of the said Remainder;:thence van genoemde Restant; dan noordwes langs die suidwes northwest along the southwestern botindaries of the said telike grease van die genoemde Restant van Gedeelte 9 Remainder of PortiOn 9 Portions 95[ Cedeeltes ; and the Remainder of Por en Restant van Gedeelte 5 (Kaart LG A204/03) Lion 5 (Diagram SG A204/03) to the southwestern totby die Suidwestelike hoek van laasgenoemde Restant; Comer of the lastnamed Remainder thence generally dan algemeen:noorn langs die Westelike grense van die north along the western boundaries of the:said Remainder of Portion 5 and Portion 22 (Diagram SG A3927/4) genoemde Restant van Gedeelte 5 en Gedeelte22 (Kaart the north western corner Of the lastnamed portion LG A3927/4) tot by die noordwestelike hoek van laas theplade of beginning : genoemde gedeelter die beginpunt 2 Portion 243 (DiagrainSG A4094/55) of the farm 2 Gedeelte 243 (Kaart LG ) van die Rietfontein 890 plans Rietfontein 89IQ i Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgiwing Februarie 975 DECLARATION OF" A PUBLIC UNNUMBERED VERKLARING VAN ONGENOMMERDE OPENBA ROAD DISTRICT OF KEMPTON PARK RE PAD DISTRIK KEMPTONPARK In terms of the provisions of sections 5(2)(b) and 3 Ingevolge die bepalings van artikels 5(2)(b) en 3 van of the Roads Ordinance 957 (Ordinande 22of 957) die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 van 957)! the Administrator hereby declares that an Unnumbered verklaar die Administrateur hierby chit n ongenommer public road with varying widths the general direction de openbare pad met wisselende breedtes en waarvan and situation of which is shown on the appended sketch die algemene Jigging en rigting op bygaande sketsplan plan shall exist over the farm Witkoppie 64LR with aangedui word sal bestaan oor die plaas Witkoppie 64; in Kempton Park Municipal area IR binne Kemptonpark Munisipale gebied In terms of :the provisions of subseetions (2) and (3) Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en of section 5A of the said Ordinance it is hereby de (3) van artikel 5A van genoemde Ofdonnansie word hierby verklaar; dot dared that n omheining opgerig is om die a fencehas been erected to demarcate the grond wat deur die voornoemde openbare pad in be land taken Up by the aforesaid public road slag geneem word of te merk ECR 343(36) of 9 July : 974 : UKB 343(36) van 9 Julie 974 DPH P572//3 : DPH P57 2//3 ThWITKOPP I E 64 IR _0 DP: PS7 2 / /3 _ ELANDSFONTEIN Rd/PAD P387 KEMPTON PARK _ VERWYSING REFERENCE : t?;c? 6 ii4 t SESTAANDE MAI E EXISTING ROADS " PAD VERkL AAR MET WISS E LE N DE BREEDTES If ROAD DECLARED TO k : 0 : i VARYING WIDTHS i 3es/Res 343 van/of r7 7 rr:r: u:a

7 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE r` Administrators Notice 24 2 February 975 Administrateurskennisgewing 24 2 Februarie 975 DECLARATION OF A ROAD TO BE A PUBLIC VERKLARING VAN N PAD TOT N OPENBARE ROAD DISTRICT OF KRUGERSDORP PAD; DISTRIK KRUGERSDORP In terms of the provisions of sections 5(2)(a) 5()(c) Ingevolge die bepalings van artikels 5(2)(a) 5()(e) and sections 3 and 5A of the Roads Ordinance 957 en artikels 3 en 5A van die Padordonnansie 957 (Or (Ordinance 22 of 957) the Administrator hereby de donnansie 22 van 957) verklaar die Administrateur dares the road over Poortview Agricultural Holdings to hierby die pad oor Pocirtview Landbouhoewes tot open be a public district road 889 metres wide the gene bare distrikspad 889 meter breed waarvan die al ral direction and situation of which is shown on the gemene rigting en ligging op bygaande sketsplan aan appended sketch plan gedui word Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en In terms of the provisions of subsections (2) and (3) (3) van die genoemde artikel 5(A) word hierby of the said section 5(A) it is hereby declared that a large verklaardat n grootskaalse plan TA 73/5A wat die grond wat scale plan TA 73/5A showing the land taken up by deur die genoemde openbare pad in beslag geneem the said public road will be available for inspection by word aandui ter insae van belanghebbendes by die any interested person at the office of the Regional Of kantoor van die Streekbeampte Privaatsak X00 Beficer Private Bag X00 Benoni or the Senior Roads noni of die Senior Paaiesuperintendent Privaatsak Superintendent Private Bag X2025 Krugersdorp from X2025 Krugersdorp vanaf die datum van hierdie kendate of this notice nisgewing beskikbaar sal wees ECR 2529/0 December 974 UKB 2529/0 Desember 974 DP /22/2370 DP /22/ V 04/2 22 Z :"^`tt % ROODEKRANS 83 IO \P 39 Liftill* fi:n% atli fen Ku PAD 2 ntj >": 4_ Ottpts;H 60 44Van riumwsitur_ ROO KR DEPOORTp OR SCALE: :20 00 a R LEA H AH Illists 0 :0 " D P /22/2370 UK BESLUIT/EX CO RES 2529 dd 0274 VERWYSINGS REFERENCE PAD VERKLAAR 889 METER BREED msrim23 ROAD DECLARED 889 METRES WIDE 4:64 BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 DEVIATION AND INCREASE IN WIDTH OF THE VERLEGGING EN VERMEERDERING VAN DIE ROAD RESERVE OF A PUBLIC ROAD DISTRICT BREEDTE VAN DIE PADRESERWE VAN N OF VEREENIGING OPENBARE PAD DISTRIK VEREENIGING In terms of the provisions of sections 5()(d) 5(2)(c) Ingevolge die bepalings van artikels 5()(d) 5(2)(c) and sections 3 and 5A of the Roads Ordinance 957 en artikels 3 en 5A van die Padordonnansie 957 (Or (Ordinance 22 Of 957) the Administrator hereby de dormansie 22 van 957) verla die Administrateur hier viates and increases the width of the road reserve of by en vermeerder die breedte van die padreserwe van public road 282 over the farm Uitgevallefi 432 IR and openbare pad 282 oor die plaas Uitgevallen 432 IR en Homelands and Bolton Wold Agricultural Holdings dis Homelands en Bolton Wold Landbouhoewes distrik Ver trict of Vereeniging eeniging The general direction situation and extent of the afore Die algemene rigting Jigging en omvang van die voor verlegging en vermeerdering van die breedte saidnoemde deviation and increase in width of the road reserve van die padreserwe van genoemde openbare pad word of the said public road is indicated on the appended agedut an op bygaande sketsplan sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en In terms of the provisions of subsections (2) and (3) (3) van genoemde artikel 5A word hierby verklaar dat of the said section 5A it is hereby declared that large grootskaalse planne WRP3/ tot 4 wat die grond wat scale plans WRP3/ to 4 showing the land taken deur die voornoemde verlegging en vermeerdering van up by the said deviation and increase in width of the die breedte van die padreserwe in beslag geneem word road reserve of the said public road will be available for aandui ter insae van enige belanghebbende by die kan inspection by any interested person at the office of the toor van die Streekbeampte Privaatsak X00 Benoni en

8 368 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 Regional Officer Private Bag X00 Benoni and the die Senior Paaiesuperintendent Privaatsak X032 Vereea Senior Roads Superintendent Private Bag X032 Veree niging vanaf die datum van hierdie kennisgewing be niging from the date of this notice skikbaar sal wees ECR 257(54)/3 December 974 UKB 257(54)/3 Desember 974 DP /22/282 DP /22/282 VEREENIGING 5 3 : ] 7: ailiar to_ Vk 6 3 T a ti z QFLIA to S: eil 9 z ka ` o \ > 3 \ P t:#_ l Irs ID:i qp\ri N MEYERTON 73 cr Lci t; IP N > ": 9 a V I k % II 0 ;i:r gr RIVERSDALE A j;m4t Awavezetv_;t enre:me NtāatV7St +ŌVS44 7 * 74th9EE D GEBIED/ 4" ::44eAN 6 I \ UITGEVALLEN 432 IR ci PAD /R3 282 ci T SHIP r `4 A HONE LANDS I LH /AR cc c % 3 r^4 CHRISTENE r isci PAD/RD PC " I HEIDELDER G:N 5 5KAAL /SCALE t > xvadam D F /22/282 UK BESLUIT/EXCORES 2 57 (54 dd 3274 VERWYSINGS REFERENCE PAD VERLE EN VERBREED NA WISSELENDE ROAD DEVIATED AM? WIDENED TO VARYING BREEINE5 VAN TOD METER n WIDTHS OF 4000 TO METRES PAD GESLtilk ± ROAD CLOSED BESTAANDE paaie _ EXISTING ROADS Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 CANCELLATION WHOLLY OR PARTIALLY OF KANSELLERING IN SY GEHEEL OF GEDEEL THE SERVITUDE OF OUTSPAN ON THE FARM TELIK VAN DIE UITSPANSERWITUUT OP DIE GOEDEHOOP 42JT DISTRICT OF LYDENBURG PLAAS GOEDEHOOP 42IT DISTRIK LYDEN BURG With a view to an application received from the owner Met die oog op n aansoek wat van die grondeienaar of land for the cancellation wholly or partially of the ontvang is vir die kansellering in sy geheel of gedeelservitude of outspan in extent /75th of hec telik van die uitspanserwituut groot /75ste van tares and to which Portion 27 (a portion of Portion 26) Itektaar en waaraan Gedeelte 27 (n gedeelte van Ge of the farm Goedehoop 424T district of Lydenburg deelte 26) van die pleas Goedehoop 42LT distrik Ly d is subject the Administrator intends taking action in denburg onderhewig is is die Administrateur van voorneme om ingevolge artikel 56 van die Padordonnansie terms of section 56 of the Roads Ordinance op te tree Any person may lodge his objections to the cancel Enige persoon kan binne ses maande vanaf die dilation in writing with the Regional Officer Transvaal turn van publikasie van hierdie kennisgewing sy redes Roads Department Private Bag X089 Lydenburg vir sy beswaar teen die kansellasie by die Streekbeamp within six months from the date of publication of this te Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak X089 Lynotice denburg skriftelik indien DP /3/G DP /3/G Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 CANCELLATION WHOLLY OR PARTIALLY OF KANSELLERING IN SY GEHEEL OF GEDEEL SERVITUDE OF OUTSPAN ON THE FARM RICH TELIK VAN UITSPANSERWITUUT OP DIE PLAAS MONO 24KT DISTRICT OF PILGRIMS REST RICHMOND 24KT DISTRIK PILGRIMS REST With reference to Administrators Notice 877 of 6 Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 877 June 973 the Administrator in terms of section 56() van 6 Tunic 973 het die Administrateur ingevolge ar (iv) of the Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 of fikel 56()(iv) van die Padordonnansie 957 (Ordonnan 957) has caused the servitude of outspan in extent the 22 van 957) die uitspanserwituut wat /75ste van I/75th of hectares and to which the farm hektaar groot is en waaraan die plaas Rich Richmond 24KT district of Pilgrims Rest is sub mond 24KT distrik Pilgrims Rest onderhewig is in ject to be cancelled wholly sy geheel gekanselleer ECR 65(7/7 January 975 UKB 65(7)/7 Januarie 975 DP /3/R4 DP /3/R4

9 PROVINSALE KOERANT 2 FEBRUARIE Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 PROPOSED CLOSING AND DEVIATION OF PUB BEOOGDE SLUITING EN VERLEGGING VAN LIC ROADS ON THE FARM LEEUWBOSCH 236 OPENBARE PAAIE OOR DIE PLAAS LEEUW HO: DISTRICT OF BLOEMHOF BOSCH 236HO: DISTRIK BLOEMHOF With a view to an application received from Messrs Met die oog op n aansoek wat van mnre W J H J W J H J Griesel and B M van Schalkwyk for the Griesel en B M van Schalkwyk ontvang is vir die closing and deviation of public roads which run on the stuffing en verlegging van openbare paaie wat oor die plaas Leeuwbosch 236HO distrik Bloemhof loop farm Leeuwbosch 236 RO district of Bloemhof the is die Administrateur van voorneme om ingevolge artikel Administrator intends taking action in terms of sec 29 van die Padordonnansie 957 op te tree tion 29 of the Roads Ordinance 957 Enigicmand wat enige beswaar teen die sluiting en Any person who has any objection to the closing verlegging het word aangese om binne dertig dae na and deviation is called upon to show cause in writing die publikasiedatum van hierdie kennisgewing sy redes within thirty days of the date of publication of this waarom by beswaar maak skriftelik by die Streeksbenotice of the reasons for his objections to the Regional ampte Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak X928 Officer Transvaal Roads Department Private Bag X928 Potchefstroom aan te gee Die aandag van elke beswaar Potchefstroom The attention of every objector is drawn maker word op die bepalings van artikel 29(3) van die to the provisions of section 29(3) of the said Ordinance genoemde Ordonnansie gevestig DP 07074B23/24/L DP 07074B 23/24/L Administintors Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 2/30 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 2/30 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word oorecnkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that the 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Administrator has approved the amendment of Genius pe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedton Town planning Scheme No by the rezoning gekeur het dat Germiston dorpsaanlegskema No of Portion 37 Rietfontein No 63 IR Township from gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 37 "Special Residential" with a density of "One dwelling dorp Rietfontein No 63IR van "Spesiale Woon" met per erf" to "Special" subject to certain conditions n digtheid van "Ben woonhuis per erf" tot "Spesiaal" Map 3 and the scheme clauses of the onderworpe aan sekere voorwaardes amendment scheme are filed with the Director of Local Government Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Pretoria and the Town Clerk Germiston and are open word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike for inspection at all Bestuur Pretoria en die reasonable Stadsklerk Germiston en is times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysiging Scheme 2/30 skema 2/30 PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 650 GINGSKEMA 650 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepaling van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 that 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe the Administrator has approved the amendment of 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Northern Johannesburg Region Town planning Scheme het dat Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958 by the rezoning of Erf No 6 Hurl Park Township 958 gewysig word deur die hersonering van Erf No 6 from "Special Residential" with a density of "One dorp Hurl Park van "Spesiale Woon" met n digtheid dwelling per erf" to "Special Residential" with a den van "Een woonhuis per err tot "Spesiale Woon" met sity of "One dwelling per sq ft" n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Government word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas Pretoria and the Town Clerk Sandton and are open like Bestnur Pretoria en die Stadsklerk Sandton en is for inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Northern Johannesburg Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johan Region Amendment Scheme 650 nesburgstreekwysigingskema 650 PB PB

10 370 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 _ Administratbes Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 DECLARATION OF A PUBLIC ROAD DISTRICT OF LICHTENBURG VERKLARING VAN N OPENBARE PAD DISTIUK LICHTENBURG In terms of the provisions of sections 5()(a) 5()(c) Ingevolge die bepalings van artikels 5()(a) 5()(c) and 5A of the Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 en 5A van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 of 957) the Administrator hereby declares that the road van 957) verklaar die Administrateur hierby dat die Which runs over the farm Klipbankfontein (alias Mana pad wat oor die plans Klipbankfontein (alias Manana) na) 26IP district of Lichtenburg shall exist as a 263 distrik Lichtenburg loop as In openbare distriks public district road 2365 and that in terms of section 3 pad 2365 sal bestaan en dat ingevolge artikel 3 van die of the said Ordinance the road reserve width of the genoemde Ordonnansie die padreserwebreedte van die aforesaid public road shall be increased to 25 metres voornoemde openbare pad na 25 meter vermeerder word over the farm Lichtenburg Town and Townlands 272 oor die plaas Lichtenburg Town and Townlands 27LP district of Lichtenburg distrik Lichtenburg The general direction and situation of the aforesaid Die algemene rigting en ligging van die voornoemde public road and increase of road reserve width is shown openbare pad en vermeerdering van die padreserweon the appended sketch plan breedte word aangetoon op bygaande sketsplan In terms of the provisions of subsections 2 and 3 of Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en the said section 5A a large scale plan C239/75 showing (3) van die genoemde artikel 5A le n grootskaalse the land taken up by the :aforesaid public road and plan C239/75 wat die grond wat deur_ die voornoemde increase of road reserve width wilt be open for inspec openbare pad en vermeerdering van die padreserwe tion by interested persons at the office of the Regional breedte in beslag geneem word aandui ter insae van belanghebbendes by die kantoor van die Streekbeampte Officer Priniate Bag X928 Potchefstroom from the date Privaatsak X928 Potchefstroom vanaf die datum van of this notice for a period of three months hierdie kennisgewing vir n tydperk van 3 maande ECR 2040(0)2 October 974 UKB )/2 Oktober 974 DP /22/2365 DP /22/2365 j %* DP /22/ op) 2 I UKB VAN ECR OF BESTAANDE PAD EXISTING ROAD Ilk PAD VERKLAAR EN ROAD DECLARED AND m KL I PEI FONTEIN VERBREED NA 25 m WIDENED 70 25m LICHTENBURG TOWN AND SD 2 3 ea TOWNLANC6 4 k 27 I P : I N \ / et i i Administrators Notice 249 : GERMISTON AMENDMENT SCHEME 3/43 2 February 975 Administrateurskennisgewing Februar:e 975 I GERMISTONWYSIGINGSKEMA 3/43 It is hereby notified in terms of section 360) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 that 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe the Administrator has approved the amendment of Ger 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur miston Town planning Scheme No by the re het dat Germiston dorpsaanlegskema No gezoning of Lots Nos 02 and 03 Klippoortjie Agricul wysig word deur die hersonering van Lotte Nos 02 en tural Lots Township from "Agricultural" with a den 03 dorp Klippoortjie Landboulotte van "Landbou" sity of "One dwelling per 0 morgen" to "Special Resi met n digtheid van "Een woonhuis per 0 morge" tot

11 : (iii) Erf No 7 from "Special Residential" i (iii) Erf No 7 van "Spesiale Woon" PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE: dential" with a density of "One dwelling per 8 000:so "Spesiale Woon" met n digtheid vati neen woonhuis ft" and "One dwelling per sq ft" : : : per 8 000:vk vt"en "Een woonhuis per vkvt" Mali 3 and the scheme clauses :of the amendment Kahn 3 en die SkemaklousideS van di& wysigingskenia scheme are filed with the Direct& of Local Government word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Pretoria and the Town Clerk Germiston and are open Bestuur Pretoria en die Stadsklerk GermistOn en is for inspection at all reasonable times beskikbaaryir inspeksie op alle redelike tye _ This amendment is known as Germiston Amendment Hicrdie wysiging staan bekend as Gerrniston:wysiging Scheme 3/43 skema 3/43 PB PB i II Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 70 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 70 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel ToWn:platining and Townships Ordinabee 965 that 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Ticirthe Administrator has approved the amendment of pe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goed Pretoria Townplanning Scheine 974 by the rezoning gekeni het dat Pretoria dorpsaanlegskema 974 gewysig of Erf No 28 Waterkloof Ridge Township from "Spec word deur die hersonering van Erf No 28 dorp Water ial Residential" with: a density of "One dwelling per Idoof; Ridge van "Spesiale Woon" met "n _digtheid van ell" to "Special Residential" with a density of "One 9Een woonhuis per err tot "Spesiale Woon" met n dwelling per m" : digtheid van "Een woonhuis per rn" Map 3 and the scheme clauses of the iniendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheind are filled with the Director of Local Governmeni word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas Prethria and the ToWn Clerk Pretoria and are open like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is for inspection at all reasonable times : beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye : This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysiging Scheme 70 skerna 70 PB 4923H70 : PB 49 23H70 " : : t AdMinistrators Notice 25 2 February AM AdmIngtrateurskennisgewing 25 2 FebtuArie 975 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGING SCHEME /72 SKEMA /72 " r It Is hereby notified in terms df section 36() of the Hierby ward ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 that the 36() van die OrdorMansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Administrator has approved the amendment of Roode 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur oort het Maraisbur Townrplannin Scheme No dat Roodepoort 946 Maraisburg dorpsaanlegskema No pg 946 gewysig word deur die hersonering van Erwe Nos by the rezoning of Erven Nosg 5 6 and 7 Princess 5 6 en 7 dorp Princess 0 Township t ti) Erf No 5 van "SpeStaal" vir gatage doeleindes i(i) Erf No 5 from "Special" for garage _ purposes _ (ii) Erf No 6 van "Spesiaal" yir hotel doeleindes _ (ii) Erf No 6 from"special" for hotel purposei and ; en all to "Special" for public garagd and purposes incidental alnial tot "Spesiaar vir openbare garage en doeleindes thereto hotel and purposes incidental thereto and open wat daarmee in verband staan n hotel en doeleindes air public parking subject to certain conditions wat daarmee in verband staan en n openbare opelug parkeerterrein onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the i scheme clauses_of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government Kaart 3 en die skemaklousules Van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Pretoria and the Town Clerk Roodepoort and are open Bestuur Pretoria en die Stadsklek Roodepoort en is befor inspection at all reasonable times skikbaal vit Inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as RoodepoortrMaraisburg Hierdie wysiging staan bekend as RoodepoortMarais Amendment Scheme /72 burgwysigingskema /72 PB PB Administrators Notice February 975 AtIntinistrateurskennisgewing Februarie 975 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME /82 VEREENIGING " WYSIGINGSKEMA /82 : It is hereby notified in terms of section 360) of Hierby Word ooreenkomstig die bepalings van &aril the Town planning and Townships Ordinance 965 kel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en

12 372 PROVINCIAL GAZE ] Ih 2 FEBRUARY 975 that the Administrator has approved the amendment Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur of Vereeniging Town planning Scheme I 956 by the goedgekeur het dat Vzronnaing Jorpsaanleasi: rezoning of Erf 885 Duncanville Township from "street" 956 gewysig word deur die lersonering van En 885 to "Industrial" dorp Duncanville van "straat" tot "Nywerheid" Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skernaklons is van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Govern skema word in bewarmr: gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria en d;) ment Pretoria and the Town Clerk Vereeniging and Stadslerk V en is beskikbaar vir inspeksic op alle rede are open for inspection at all reasonable times like tyereenigng e This amendment is known as Vereeniging Amendment Hierdie wysiging Scheme /82 gingskema /82 staa b7kend Vereeniging wysi PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME /72 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA /72 It is hereby notified in terms of section 36() of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti the Town planning and Townships Ordinance 965 kel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en that the Administrator has approved the amendment Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Krugersdorp dorpsaanlegskema of Krugersdorp Town planning Scheme 946 by the 946 gewysig word deur die hersonering van standplaas rezoning of stand 433 Krugersdorp Township from 433 dorp Krugersdorp van "Algemene Woon" met n "General Residential" with a density of "One dwelling digtheid van "Een woonhuis per vk vt" tot per sq ft" to "General Business" subject to cer "Algemene Besigheid" onderworpe aan sekere voortain conditions waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysiging schdirekteureme are skema word in bewaring gehou deur die filed with the Director of Local Govern van Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk meat Pretoria and the Town Clerk Krugersdorp and en is beskikbaar vir inspeksic op alle rede are open for inspection at all reasonable times like tye This amendment is known as Krugersdorp Amend Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysi ment Scheme /72 gingskema /72 PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 KLIERKSDORP AMENDMENT SCHEME /69 KLERKSDORP WYSIGINGSKEN\ /69 4 It is hereby notified in terms of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van anti Town planning and Townships Ordinance 965 that kel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en whereas an error occurred in Dorpc 965 Klerksdorp Amendment bekend gemaak dat nademaal n foot in Scheme /69 the Klerksdorpwysigingskema /69 ontstaan het het die Administrator has approved the cor Administrateur die regstelling van Skemaklousules oedrection of the Scheme Clauses by the substitution thereof gekeur deur die vervanging daarvan met ritrye Kama by new Scheme Clauses klousules PB PB 4 2 Z7 69 Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Fcbruarie 975 BLOEMHOF AMENDMENT SCHEME /4 BLOEMI 0E WYSIGINGSKEI l /4 It is hereby notified in terms of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti Town planning and Townships Ordinance 965 that kel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en whereas an error occurred in Bloemhof Amendment Dorpe 965 bekend gemaak dat nademaal n foot in Scheme /4 Bloemhofwysigingskema /4 ontstaan het the Administrator has approved the correchet die Ad mmistrateur die regstelling van die Skema goedgekeur tion of the Scheme Clauses by the substitution thereof deur die vervanging van die Skemaklousules met nuwe by new Scheme Clauses Skemaklousules PB PB

13 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 BR AKPAN AMENDMENT SCHEME /27 BRARPAN WYSIGNGSKEMA /27 It is hereby notiiicd in tutus of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti Town planning and Townships Ordinance 965 that kel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en whereas an error occurred in Brakpan Amendment Dorpe 965 in li:)negkseknedmageria2a7k odnatsttanaandehmetaa Ihetn dfoura din Scheme /27 the Administrator has approved the corministrateur goedgekeur dat die fout in die Skemaklou rection ofthe Scheme Clauses by the substitution thereof sules reggestel word deur die vervanging daarvan met by new Scheme Clauses nuwe Skemaklousules PB ?B Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /472 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA /472 It is hereby notified in terms of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti Town panning and Townships Ordinance 965 that kel 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en whereas an error occurred in Johannesburg Amend Dorpe 965 bekend gemaak dat nademaal n fout in ment Scheme /472 the Administrator has approved Johannesburg wysigingskema /472 ontstaan het het die the correction of the Scheme by the deletion of the Administrateur goedgekeur dat die Skema reggestel word Floor Space Ratio of 09 in Annexure E89 to Map 3 deur in Bylae E89 tot Kaart 3 voorwaarde (3) die condition (3) and the substitution thereof with "3" Vloerruimteverhouding van 09 te skrap en te vervang met "3" PB P Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 BEDFORDVEW EXTENSION 99: CORRECTION BEDFORDVIEW UITBREIDING 99: VERBE NOTICE TERINGSKENNISGEWING The Administrator hereby repeals Administrators No Die Administrateur herroep hierby Administrateurs tice 6 dated 8 January 975 kennisgewing 6 van 8 Januarie 975 TS PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 GERMISTON AMENDMENT SCHEME /62 OERMISTON WYSIGINGSKEMA /62 It is hereby notified in terms of section 89() of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artithe Townplanning and Townships Ordinance 965 kel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en that the Administrator has approved of the amendment Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring verleen het om Germistondorpsaanlegskema of Germiston Townplanning Scheme 945 to con 945 te wysig oin ooreen te stem met die stigtings form with the conditions of establishment and the voorwaardes en die algemene plan van die dorp Primrose general plan of Primrose Extension 5 Township Uitbreiding 5 Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Govern skema word in bewaring gehou deur die Direkteur ment Pretoria van Plaaslike Bestuur Pretoria en and the Town die Stadsklerk Cleric Germiston and Germiston en is beskikbaar vir inspeksie op alle redeare open for inspection at all reasonable times like rye This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germiston wysiging Scheme /62 skema /62 PB IPB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME /9 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA /9 It is hereby notified in terms cif section 89() of Herby word ooreenkomstig die bepalings Van arti kel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Town planning and Townships Ordinance 965 Dome 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the amendment goedkeuring verleen het om Louis Trichardt dorpsaan of Louis Trichardt Town planning Scheme 956 to legskerna 956 te wysig om ooreen te stem met die

14 BYLAE 374 PROVINCIAL GAZETTE 2FEBRUARY; 975 conform with the conditions of establishment and the stigtingsvoorwaardes en die algemene plan van die Erf general plan of Erf 265 Louis Trichardt 265 Louis Trichardt Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local skema word in Govern bewaring gehou deur die Direkteur van Plaislike Bestuur Pretoria en die ment Pretoria and the Town Clerk Louis Trichardt and StadsklerkLoins Trichardt en is beskikbaar vir inspeksie op alle are open for inspection at all reasonable times redelike tye Thisamendment is known aslouis Trichardt Amend Hierdie wysiging staan bekend as Louis Trichardt ; men Scheme (9 wysigingskema /9 PB PB Administrators Notice 26 2 February 975 Administrateutskennisgewing 26 :2 Februarie 975 ALIBERTON AMENDMENT SCHEME /97; ALBERTON WYSIGINGSKEMA /97 It is hereby notified in terms: Of:section 89() of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti the Town planning and Townships Ordinance 965 kel 89(l) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en that the Administrator has approved of the amendment Dorpe 965bekend gemaak dot die Administrateur goedkeuring verleen het om Alberton dorpsaanlegskema of Alberton Town planning Scheme 948 to con 948 te wysig om ooreen te stem met die stigtings form with the conditions of ;establishment and the ge voonvaardes en die algemene plan van Erf 942 Flo neral planiof Erf 942 Florentia rentia Map 3 and rthe scheme clauses of the amendment Icaart 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Govern skema word in bewaring gehou deur die Direkteur ment Pretoria and the Town Clerk Alberton and van Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk en is beskikbaar vir inspeksie op alle rede are open for inspection at all reasonable times cliiiicebetrytoen This amendment is known as Alberton Amendment : Hierdie wysiging staan bekend as Alberton wysigin 8 Scheme /97 : skema /97 PB : PB Administrators Notice 262 : 2 February 975 :Administratetirskennisgewing Februarie 975 DECLARATION OF APPROVED "TOWNSHFP i VERKLARING VAN GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Ingevolge artiker 69 van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the beplanning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) Administrator hereby declares Lichtenburg Extension 4 verklaar die Administrateur hierby die dorp Lichten Township to be an approved township subject to the burg Uitbreiding 4 tot n goedgekeurde dorp onderwoipe conditions set out in the Schedule hereto aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY THE TOWN COUNCIL OF LIGHTEN :DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN LIGHTEN BURG UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN BURG INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 965 ;ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN: FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP DORM 965 OM TOESTEMMING OM N DORP ON PORTION 62 OF THE FARM LIGHTENBURG TE STIG OP GBDEELTE 62 VAN DIE PLAAS TOWN AND TOVVNLANDS 27IP PROVINCE; OF LICHTENBURG DORIP EN DORPSGRONDE 27IP TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL TOEGESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Nam The name of the township shall be Lichtenburg Ex : Die naam van die dorp is Lichtenburg Uitbreiding 4 tension 4 (2) Design of Township ] (2) ontwerp van die Dorp The township ;shall consist of erven and streets as Die dorp bestaan uit erwe en indicated on General Plan SG No A263/72 op Algemene PlarcLG No A263/72 strate soon aangedui i

15 PROVINSIALE KOBRANT; 2 FEBRUARIE III (3) Disposal of Existing Conditions of Title (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Atte erwe moet onderworpe gemaak word aan beand servitudesif any including the reservation of rights staande voorwaardes en serwitute indien enige met in begrip van die voorbehoud van mineraleregte maar uit to minerals but excluding: 0esonderd: a (A) The following conditions which do not affect the (A) Die volgende voorwaardes wat nie die dorpsgebied township area: raak nie: (a) "Remaindeh morgen (a) "Remainder: morgen i By Notarial Deed No 780/55S dated 23rd By Notarial Deed No 780/55S dated 23rd June 955 the within mentioned property is June 955 the within mentioned property is subject to a Row for the purpose of a mil subject to a Raw for the purpose of a rail way line of siding ifo Whytes South African way line of siding ifo Whytes South African Portland Cement Co Ltd as will more fully Portland Cement Co Ltd as will more fully appear on reference to the said Notarial Deed appear on reference to the said Notarial Deed a copy whereof IS hereunto annexed"; a copy whereof is hereunto annexed"; (b) "The withinmentioned Rem Ext meas 9979 i (b) The within mentioned Rem Ext: nieas 9979 M 52 R is subject to a servitude to lay keep M 52 R is subject to a servitude to lay keep and maintain a line of pipes fat the purpose and maintain a line of pipes for the purpose of conveying water from a Portion 65R to the of conveying water from a Portion 65 R to the Railway Station Portion as held under Trf 7087/ Railway Station Portion as held under Trf 7087/ 7 in favour of the Govt of the Union of SA 7 in favour of the Govt of the Union of SA i (Dept Railways & Harbours) as will more fully (Dept: Railways & Harbours)as will more fully appear froth Notarial Deed 270/27S"; appear from Notarial Deed 270/27 S"; (c) "By Nptariele Akte No 568/55S is die reg (c) "By Notariele Akte Np 568/55S is die reg aan ESCOM verleen om elektrisiteit: oor die aan ESCOM verleen om elektrisiteit oor die hierinvermelde eiendoni te vervoer tesame met hierinvermelde eiendom to vervoer tesame met bykomende regte en onderhewig aan kondisies bykomende regte en onderhewig aan kondisies soos meer volledig sal blyk tut gesegde Akte soos meer volledig sal blyk uit gesegde Akte en kaart"; en kaartl"; ; (d) `93y virtue of Notarial Deed No 77/95S (4) "By virtue of Notarial Deed No 77/95 5 the Remaining Extent ;of the property held the Remaining Extent of the property: held hereunder measuring as such morgen hereunder measuring as such morgen is subject to thefollowing servitudes in favour r is subject to the following servitudes in favour \ of Whytes SA Portland Cement Company Ltd of Whytes SA Portland Cement Company Ltd : () The right of ingress and egress from Por (i) The right of ingress and egress from Par tions 30 3 and 32 (portions of portion) lions 30 and 32 (portions of portion) of the farm Lichtenburg Town and Town of the farm Lichtenburg Town and Town lands No 33 and Portion 38 (a portion : (: lands No 33 and Portion 38 (a portion of Portion called Lovedale) of the farm of Portion called Loveddle) of the farm Elandsfontein No 35 together with certain!elandsfontein No 35 together with certain rights regarding boreholes and the con rights regarding boreholes and the con struction and maintenance of train lines as struction and maintenance of tram lines as will more fully appeal from the said will more fully appear from the said Notarial Deed Notarial Deed (ii)! A water and power line servitude 6 (ii) A water and power line servitude 6 Cape feet wide as indicated on Diagrams Cape feet wide as indicated on Diagrams SG Nos A330/48 and A33/48 SGNos A330/48 and A33/48 (iii) A servitude of right of way 32 Cape feet (iii) A servitude Of right of way 32 Cape feet wide as indicated on Diagram SG No A wide as indicated on Diagram SG No A t 574/47 574/47 (iv) A servitude of sewerage pipe pipe line (iv) A servitude of sewerage pipe pipe line and water line as indicated on Diagram and water line as indicated on Diagram SG No A9757/47 and being 6 Cape SG No A9757/47 and being 6 Cape feet wide feet wide (v) A servitude of railway line on aiding 60 (v) A servitude of railway i line on siding 60 Cape feet wide as indicated on Diagram Cape feet wide as inclichted on Diagram SC 5745/47 SG 5745/47 (vi) A servitude of right of way 32 Cape feet : (vi) A servitude Of right of way 32 Cape feet wide as indicated on Diagrain SG A5744/ wide as indicated on DiagramSG A5744/ 47 "47 (vii) A servitude of pipe line on right of way (vii) A servitude of pipe line on right of way 32 Cape feet wide as indicated on Diagram 32 Capp feet wide asindicated on Diagram SC No A5742/47 : : SG No A5742/47

16 i 376 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 (viii) A servitude of pipe and power line 6 (viii) A servitude of pipe and power line 6 I Cape feet wide as indicated on Diagram Cape feet wide as indicated on Diagram SG No A5746/47 SG No A5746/47 (ix) A servitude for the purpose of a railway (ix) A servitude for the purpose of a railway area 324 Cape feet wide as indicated on area 324 Cape feet wide as indicated on Diagram SG No A9759/47 Diagram SG No A9759/47 (x) A servitude of right of way track rope (x) A servitude of right of way track rope way on pipe line 32 Cape feet wide as way on pipe line 32 Cape feet wide as indicated on Diagram SG No A9758/47 indicated on Diagram SG No A9758/47 All the abovementioned diagrams being All the abovementioned diagrams being annexed to the said Notarial Deed and all annexed to the said Notarial Deed and all the abovementioned servitudes being more the abovementioned servitudes being more fully set out therein"; fully set out therein"; (e) "Kragtens Notariele Akte No 405/68S onder (e) "Kragtens Notariele Akte No 405/68 S onder warp aan die verskaffing van water aan: worpe aan die verskaffing van water aan: (i) Gedeelte 7 van die pleas Dudfield No (i) Gedeelte 7 van die plaas Dudfield No 35 IP distrik Lichtenburg 35IP distrik Lichtenburg (ii) Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 (ii) Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 van die gemelde plaas Dudfield No 35IP van die gemelde plaas Dudfield No 35IP distrik Lichtenburg distrik Lichtenburg (iii) Gedeelte 23 (n gedeelte van Gedeelte 8) (iii) Gedeelte 23 (n gedeelte van Gedeelte 8) van die gemelde plaas Dudfield No 35IP van die gemelde pleas Dudfield No 35IP distrik Lichtenburg distrik Lichtenburg (iv) Gedeelte 6 van die gemelde plaas Dud (iv) Gedeelte 6 van die gemelde plaas Dud field No 35IP distrik Lichtenburg field No 35IP distrik Lichtenburg (v) Gedeelte 20 van die plaas Hibernia No (v) Gedeelte 20 van die plaas Hibernia No 52 IP distrik Lichtenburg 52 IP distrik Lichtenburg 4 (vi) Gedeelte 3 en gedeelte van Gedeelte 4) (vi) Gedeelte 3 (n gedeelte van Gedeelte 4) van die pleas Kalkfontein No 77IQ dis van die pleas Kalkfontein No 77IQ dis trik Lichtenburg trik Lichtenburg (vii) Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 4 (vii) Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 4 van die gemelde plaas Kalkfontein No 77 van die gemelde plaas Kalkfontein No 77 9 distrik Lichtenburg7; IQ distrik Lichtenburg"; (f) "Kragtens Notariele Akte No 548/69S is die () "Kragtens Notariele Akte No 548/69S is die reg aan die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie reg aan die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie verleen vir die vervoer van elektrisiteit oor die verleen vir die vervoer van elektrisiteit oor die eiendom"; eiendom"; (g) "A portion measuring 87 morgen 300 square (g) "A portion measuring 87 morgen 300 square 4 roods of within property is subject to a ser roods of within property is subject to a servitude in favour of the Government of the vitude in favout of the Government of the Transvaal of the right of laying out and main Transvaal of the right of laying out and main taining a Shooting of Rifle Range thereon as taming a Shooting of Rifle Range thereon as will more fully appear from Notarial Deed No will more fully appear from Notarial Deed No 37/909S registered this day" 37/909S registered this day" (B) The following rights which will not be passed on (B) Die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp to the erven in the township: oorgedra sal word nie: (a) "The owner of Remaining Extent of the within (a) "The owner of Remaining Extent of the within property measuring as such 9383/877 morgen property measuring as such 9383/877 morgen together with Portions 30 3 and 32 of the together with Portions 30 3 and 32 of the farm held under Certificate of Registered Title farm held under Certificate of Registered Title 498/5 is entitled to enforce certain restrictive 498/5 is entitled to enforce certain restrictive conditions against and over Portion 28 of the conditions against and over Portion 28 of the said farm held under and as more fully set out said farm held under and as more fully set out in Deed of Transfer No 4983/957; in Deed of Transfer No 4983/95"; voor (b) "Gedeelte 33 van voormelde plaas groot 3;884 (b) "Gedeelte 33 van voormelde pleas groot 3884 hektaar is onderworpe aan die volgende voor hektaar is onderworpe aan die volgende waardes ten igunste van en afdwingbaar deur waardes ten gunste van en afdwingbaar deur die cienaar van die voormalige Resterende Ge die eiehaar van die voormalige Resterende Ge deelte van gedeelte van genoemde plaas groot deelte van gedeelte van genoemde plaas groot as sodanig hektaar (waarvan die i as sodanig hektaar (waarvan die eiendom hierkragtens gehoh n "gedeelte uit eiendom hierkragtens gehou n gedeelte uit maak) naamlik: maak) naamlik:

17 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARE III (i) Indien die eienaar te enige tyd in die (i) Indien die eienaar te enige tyd in die toekoms die gemelde grond wil of moet toekoms die gemelde grand wil of moet verkoop sal aan die Raad van Beheer oar verkoop sal aan die Raad van Beheer oor die Mielienywerheid n eerste keuse verleen die Mielienywerheid n eerste keuse verleen word teen dieselfde koopsom te koop met word teen dieselfde koopsom to koop met enige en alle verbeterings daarop teen die enige en elle verbeterings daarop teen die koste daarvan of teen n bedrag deur arbi koste daarvan of teen n bedrag deur arbi trasie vasgestel to word en indien die Raad trasie vasgestel to word en indien die Raad nie daardie opsie uitvoer nie dan sal die nie daardie opsie nitvoer nie dan sal die Stadsraad van Lichtenburg die keuse yer Stadsraad van Lichtenburg die keuse ver leen word om op dieselfde voorwaardes die leen word om op dieselfde voorwaardes die grand terug te koop grand terug to koop (ii) Die eienaar sal nie geregtig woes om enige (ii) Die eienaar sal nie geregtig wees om enige handelaarsbesigheid of enige ander besig handelaarsbesigheid of enige ander besigheid op die grand to dryf of to laat dryf heid op die grand to dryf of to laat dryf nie dog by sal geregtig woes om die grond nie dog by sal geregtig woes om die grand to gebruik: te gebruik: (aa) vir die stoat van graan en/of ander (aa) vir die stoor van graan en/of ander boerderybenodigdhede of vir doelein boerderybenodigdhede of vir doeleindes wat in verband daarmee staan; des wat in verband daarmee staan; (bb) vir deelname aan die maalbedryf of (bb) vir deelname aan die maalbedryf of enige ander doeleindes wat in verband enige ander doeleindes wat in verband daarmee staan behalwe die maal en daarmee staan behalwe die maal en verwerking van mout"; verwerking van moot"; (c) "Gedeelte 29 van voormelde plaas groot 3;947 (c) "Gedeelte 29 van voormelde plaas groot 3947 hektaar is onderworpe aan die volgende voor hektaar is onderworpe aan die volgende voorwaardes ten gunste van en afdwingbaar deur die avaardes ten gunste van en afdwingbaar deur die eienaar van die voormalige Resterende Gedeelte eienaar van die voormalige Resterende Gedeelte van gedeelte van genoemde plaas groot as soda van gedeelte van genoemde pleas groot as sodanig hektaar (waarvan die eiendom nig hektaar (waarvan die eiendom hierkragtens gehou n gedeelte uitmaak) naam hierkragtens gehou n gedeelte uitmaak) naam Ilk: lik: (i) Die grand mag nie onderverdeel verkoop (i) Die grand mag nie onderverdeel verkoop of verhuur word nie of op enige ander of verhuur word nie Of op enige ander mauler vervreem word behalwe met die miller vervreem word behalwe met die skriftelike toestemming van die Stadsraad skriftelike toestemming van die Stadsraad van Lichtenburg; van Lichtenburg; (ii) Die grand moot uitsluitlik gebruik word vir (ii) Die grond moet uitsluitlik gebruik word vir die doel van Landboutentoonstellings en/of die doel van Landboutentoonstellings en/of sake wat betrekking het daarop en seen sake wat betrekking het daarop en Been kleinhandel mag op die perseel gedryf kleinhandel mag op die perseel gedryf word me" word nie" (4) Land for State and Other Purposes (4) Grand vir Staats en Ander Doeleindes The following erven as shown on the general plan Die volgende erwe soon op die algemene plan aange shall by and at the expense of the township owner: wys moet op koste van die dorpseienaar (a) be transferred to the State for Educational purposes: (a) aan die Staat oorgedra word vir Onderwysdoeleindes: Erven 349 and 63; Erwe 349 en 63; (b) be reserved for Municipal purposes as parks: Erven (b) vir Munisipale doeleindes voorbehou word as parke: 725 to 733 Erwe 725 tot 733 (5) Access (5) Toegang (a) Ingress from Provincial Road P28/3 to the township and egress to the said road from the township (a) Ingang van Provinsiale Pad P28/3 tot die dorp en shall be restricted to the junction of the streets be uitgang uit die dorp tot gernelde pad word beperk tween Erven 089 and and 64 and tot die aansluiting van die strate tussen Erwe and 725 with the said road en en 64 en 50 en 725 i (b) The township owner shall at its own expense sub (b) Die dorpseienaar moet ingevolge Regulasie 93 van mit to the Director Transvaal Roads Department: die Padordonnansie van 957 aan die Direkteur in terms of Regulation 93 of ithe Roads Ordinance Transvaalse Paaiedepartement n behoorlike geome 957 a proper geometric design layout (scale :500) triese uitlegontwerp (skaal :500) van die ingangs in respect of the ingress and egress points referred en uitgangspunte genoem in (a) hierbo vir sy good i to in (a) above for approval The township" owner keuring voorle Die dorpseienaar meet spesifikasies shall submit specifications acceptable to the Direb wat aanvaarbaar is vir die Direkteur Transvaalse tor Transvaal Roads Department when required Paaiedepartement voorle wanner by dit vereis en

18 li 378 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 _ i by him to do so and shall construct the said in moet die genoemde in en uitgangspunte op eie greys and egress points at its own expense and to koste bou tot bevrediging van die Direkteur Trans the satisfaction of the Director Transvaal Roads vaalse Paaiedepartement Department (6) Oprigting van Heining of Ander Fisiese Versperring (6) Erection of Fence or Other Physical Barrier Die dorpseienaar moet op eie koste n heining of ander fisiese versperring oprig tot bevrediging van die Direk The township owner shall at its own expense erect teur Transvaalse Paaiedepartement wanneer hy deur a fence or other physical barrier to the satisfaction of hom versoek word om dit te doen en die applikant met the Director Transvaal Roads Department as and when sodanige heining of fisiese versperring in n goeie toe required by him to do so and the township owner shall stand hou maintain such fence or physical barrier in good order and repair (7) Nakoming van Vereistes van die Beherende Gesag (7) Enforcement of the Requirements of the Controlling Betreffende Padreserwes Authority Regarding Road Reserves Die dorpseienaar meet die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement tevrede stel betreffende die nakoming The township owner shall satisfy the Director Transvaal Roads Department regarding the enforcement of van sy voorwaardes his conditions (8) Nakoming van Voorwaardes (8) Enforcement of Conditions Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwaardes nakom en die nadige stappe doen om te sorg dat die titelvoor The township owner shall observe the conditions of waardes en enige ander voorwaardes opgele kragtens establishment and shall take the necessary steps to seartikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagekom word: 4 cure the enforcement of the conditions of title and any Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegd other conditions imposed in terms of section 62 of Orheid besit om die applikant van almal of enigeen van dinance 25 of 965: Provided that the Administrator die verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings by shall have the power to relieve the township owner of enige ander persoon of liggaam met regspersoonlikheid all or any of the obligations and to vest such obliga te laat berus tions in any other person or corporate body 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TTELVOORWAARDES () Die Erwe met Sekere Uitsonderings () The Erven With Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van die erwe genoem in The erven with the exception of the erven mentioned Klousule (4) hiervan is onderworpe aan die voorwaardes in Clause (4) hereof shall be subject to the conditions hierna genoem opgele deur die Administrateur kragtens hereinafter set forth imposed by the Administrator un die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning der the provisions of the Town planning and Townships en Dorpe 25 van 965: Ordinance 965 (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten of the local authority for sewerage and other mu gunste van die plaaslike bestuur langs slegs een nicipal purposes along one only of its boundaries van sy grense uitgesonderd n straatgrens soos deur other than a street boundary as determined by the die plaaslike bestuur bepaal local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor i (b) No building or other structure shall be erected noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no large grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige rooted trees shall be planted within the area of serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan such servitude or within 2 m thereof geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal temporarily on the land adjoining the aforesaid wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg servitude such material as may be excavated by it onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof during the course of the construction maintenance pypleidings en ander werke wat hy volgens goed or removal of such sewerage mains and other works dunke noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond as it in its discretion may deem necessary and wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts shall further be entitled to reasonable access to the is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang said land for the aforesaid purpose subject to any tot genoemde grond vir die voornoemde doel: Met damage done during the process of the construction dien verstande dat die plaaslike bestuur enige skade maintenance or removal of such sewerage mains vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of and other works being made good by the local verwyderintc van sodanige rioolhoofpypleidings en authority ander werke veroorsaak word (2) Erven Subject to Special Condition (2) Erwe Onderworpe aan Spesiale Voorwaarde In addition to the conditions set out above Erven Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit is Erwe and 79 shall be subject to en 79 aan die volgende voorthe following condition: waarde onderworpe 4 The erf shall be subject to a servitude for municipal Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale purposes in favour of the local authority as indicated doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos aan on the general plan gedui op die algemene plan

19 PROWNSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Fcbruarie 975 LICHTENBURG AMENDMENT SCHEME /9 LICHTENBURG WYSIGINGSKEMA /9 It is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorbekend hgeetm oamak Administrator has approved of the amendment of Lich ipcu 965 tethtdeinebuardmdinorisstraaatneluer stoedem; tenburg Town planning Scheme 953 to conform with 953 te wysig om ooreen te stem met die sittings the conditions of establishment and the general plan of voorwaardes en die algemene plan van die dorp Lich Lichtenburg Extension 4 Township tenburg Uitbreiding 4 Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Govern word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike ment Pretoria and the Town Clerk Lichtenburg and Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Lichtenburg en is are open for inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Lichtenburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Lichtenburgwysi Scheme /9 gingskema /9 PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 CORRECTION NOTICE KENNESGEWING VAN VERBETERING GERMISTON AMENDMENT SCHEME 3/69 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 3/69 Administrators Notice 2225 dated 27 December 974 Administrateurskennisgewing 2225 gedateer 27 Desem is hereby corrected by the substitution in the heading ber 974 word hierby verbeter deur in die opskrif in for the expression "Scheme No 3/96" of the expression die Engelse teks die uitdrukking "Scheme No 3/96" "Scheme No 3/69" deur die uitdrukking "Scheme No 3/69" te vervang PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 CORRECTION NOTICE: KEMPTON PARK AMEND KENNISGEWING VAN VERBETERING: KEMPTON MENT SCHEME /74 PARK WYSIGINGSKEMA /74 It is hereby notified in terms of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe whereas an error occurred in Kempton Park Amendment 965 bekend gemaak dat nademaal n font in die Kemp Scheme /74 the Administrator has approved the cor tonparkwysigingskema /74 ontstaan het het die Ad rection of the scheme by the substitution for the Map ministrateurgoedgekeur dat die bogenoemde skema ge 3 Annexure and scheme clauses of an amended Map wysig word deur die Kaart 3 Bylae en klousules deur 3 Annexure and scheme clauses n gewysigde Kaart 3 Bylae en klousules to vervang PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 SPRINGS AMENDMENT SCHEME /72 SPRPNGS WYSIGINGSKEMA /72 It is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor the Administrator has approved of the amendment of pe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goed keuring verleen het om Springs dorpsaanlegskema Springs Town planning Scheme 948 to conform with 948 te wysig; om ooreen te stem met die stigtingsvoor the conditions of establishment and the general plan waardes en die algemene plan van die dorp Daggafontein of Daggafontein Extension 2 Township Uitbreiding 2 Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingske scheme are filed with the Director of Local Govern ma word in bewaring gehou deur die Direkteur van ment Pretoria and the Town Clerk Springs and are Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Springs en open for inspection at all reasonable times is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Springs Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Springs wysiging Scheme /72 skema /72 PB PB

20 380 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME /33 PETERSBURG WYSIGINGSICEMA /33 It is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor _ the Administrator has approved of the amendment of pe 965 bekend gemaak dat die Administrateur goed Pietersburg Townplanning Scheme 955 to conform keuring verleen het om Pietersburg dorpsaanlegskema with the conditions of establishment and the general 955 te wysig om ooreen to stem met die stigtings plan of Nirvana Township voorwaardes en die algemene plan van die dorp Nirvana Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Govern word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaasment Pretoria and the Town Clerk Pietersburg and are like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Pietethurg en open for inspection at all reasonable times is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pietersburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg wysiging Scheme /33 skema /33 PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 472 GINGSKEMA 472 It is hereby notified in terms of section 89() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance 965 that 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor the Administrator has approved of the amendment of pe 965 bekend gemaak dat die Administrateur god Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme keuring verleen het om Noordelike Johannesburgstreek 958 to conform with the conditions of establishment dorpsaanlegskerna 958 to wysig om ooreen to stem and the general plan of Hyde Park Extension 9 Town met die stigtingsvoorwaardes en die algemene plan van ship die dorp Hyde Park Uitbreiding 9 Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Govern word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas ment Pretoria and the Town Clerk Sandton and are like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Sandton en it open for inspection at all reasonable times is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Northern Johannesburg Hieldie wysiging staan bekend as Noordelike Johan Region Amendment Scheme 472 nesburgstreekwysigingskema 472 PB PB Administrators Notice February 05 Administrateurskennisgewing Februarie 975 BETHAL MUNICIPALITY; AMENDMENT TO MUNISEPALITEIT BETHAL: WYSIGING VAN ELECTRICITY BYLAWS: EUEKTRISITElTSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 30 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Of the Local Government Ordinance 939 publishes 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 the by laws set forth hereinafter which have been ap die verordeninge hierna uiteengesit wat deur Jinni in proved by him in terms of section 99 of the said Or gevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedge dinance keur is The Electricity By laws of the Bethal Municipahty Die Elekfrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit adopted by the Council under Administrators Notice Bethal dent die Rad aatigeneeirr by Administrateurs 30; dated 2 January 974 as amended arc hereby kennisgewing 30 Van 2 Jantilaie 974 soos gewysig word further amended by amending the Tariff SCharges hierby verder gewysig deur die Tarief van Geide order under the Schedule as follows: die Bylae soos volg te wysig: U By the substitution for subitem (2) of item 3 of the Deur subitem (2) van item 3 deur die volgende te following: vervang:

21 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUAOE p"(2) The following charges shall be payable per "(2) Die volgende gelde is betaalbaar per maand:i : month: Fixed Vaste charge hefting Group Type of supply per month unit Creep Tipe voorsiening per maand Eenheids or part charge of gedeelte heffing : thereof daarvan R c 30 ampere current (a) limit single phase ampere current (b) limit three phase ampere current (c) limit threephase R c 30amperestroombeper (a) king enkelfasig amperestroombeper (b) king driefasig amperestroombeper (c) king driefasig ampere current 60 amperestroombeper (d) limit three phase " VI) king driefasig " 2 By the substitution in item 4 2 Deur in item 4 (a) in subitems (3)(a)(ii)(aa) and (3)(b)(ii)(aa) for the (a) in subitems (3)(a)(iiKan) en (3)(b)(ii)(aa) die syfer figure "R25" of the figure "R80"; and "R25" deur die syfer "R80" te vervang; en (b) in subitem (3)(a)()(bb) and (3)(b)(ii)(bb) for the (b) in subitems (3)(a)(ii)(bb) en (3)(b)(ii)(bb) die syfer figure "29c" of the figure "42c" "29c" deur die syfer "42c" te vervang PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 4975 BENONI MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT BENONI: WYSIGING VAN POUND TARIFF SKUTTARIEF The Administrator hereby in terms of section 64(3) Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel of the Local Government Ordinance 939 publishes 64(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 the regulations set forth hereinafter which have been die regulasies hierna uiteengesit wet deur hom ingel made by hint in terms of section 7 of the said Or volge artikel 7 van genoemde Ordonnansie gemaak is dinance Die Skuttarief van die Munisipaliteit Benoni afge The Pound Tariff of the Benoni Municipality pub kondig by Administrateurskennisgewing 084 van 23 lished tinder Administrators Notice 084 dated 23 Sep September 970 sons gewysig word hierby verder getember 970 as amended is hereby further amended by the addition at the end of the headings of items wysig deur aan die end van die opskrifte van items 3 3 and 4 after the words "per day" of the words "or en 4 na die woorde "per dag" die woorde "of enige any part thereof": gedeelte daarvan" by te voeg PB PB Administrators Notice 27 2 February 975 Administrateurskennisgewing 27 2 Februarie 975 KEMPTON PARK MUNICIPALITY: AMENDMENT MUNISIPALITEIT KEMPTONIPARK: WYSIGING TO ELECTRICITY BY LAWS VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 0 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Lcical Government Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 bylaws set forth hereinafter which have been approved die verordeningelnerna uiteengesit wat deur hom inge by him in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur The Electricity By is laws of the kempton Park Munici pality adopted by the Council under Administrators Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Notice 422 dated 29 March 972 as amended are Kemptonpark deur die Raad aangeneem by Administra teurskennisgewing 422 van 29 Maart 972 soos gewy hereby further amended by amending the Tariff of sig word hierby verder gewysig deur die Tarief van Charges under the Schedule as follows: Gelde onder die Bylae soos volg te wysig: By the substitution in item 3(2)(a) for the figure Deur in item 3(2)(a) die syfer "R30" deur die "R30" of the figure "R225" syfer "R225" te vervang 2 By the substitution in item 5()(b)(i) for the figure 2 Deur in item 5()(b)(i) die syfer "R30" deur die "230" of the figure "R225" syfer "R225" te vervang

22 382 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY By the substitution in item 7(0(a) for the figure 3 Deur in item 7()(a) die syfer "R50" deur die "R50" of the figure "R225" syfer "R225" te vervang PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 MACHADODORP MUNICIPALITY: TOWN HALL MUNISIPALITEIT MACHADODORP: STADSAAL BYLAWS VERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 0 of Dia Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the by 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die laws set forth hereinafter which have been approved by verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Woordbepaling Definitions In these by In hierdie verordeninge tensy laws unless the context otherwise indihang anders blyk beteken cates dit uit die same "aansoekvorm" die aansoekvorm wat in artikel 2 ge "application form" means the application form referred noem word waarvan ondertekening deur die aansoeker to in section 2 the signing of which by the applicant for dm die huur van die stadsaal of enigeen van die vertrekke the hire of the town hall or any one of the rooms or of ander geriewe in die munisipale gebouen ooreen other conveniences in the municipal buildings shall be4 kb is vir die hum ooreenkomstig die be palm gs van an agreement for the hiring in accordance with the provihierdie verordeninge; sions bf these bylaws; "huurder" die persoon wat die aansoekvorm onderteken; "caretaker" means the person appointed by the Council to berry out the requirements and provisions of these bylaws; "liefdadigheid ook skole hospitale sportliggame of klubs welsynorganisasies jeugorganisasies en enige an "charities" Maude schools hospitals sporting bodies der of bewegm g wat van opvoedkundige aard or clubs welfare organisations youth organisations and organisasieis any other organisation or movement of an educational nature; "opsigter" die persoon deur die Raad daartoe aangestel om uitvoering te gee aan die vereistes en bepalings "Council" means the Village Council of Machadodorp van hierdie verordeninge; and includes the management committee of that Council or any officer employed by the Council acting by virtue "Raad die Dorpsraad van Machadodorp en omvat die of any power vested in the Council in connection with bestuurskomitee van daardie Raad of enige beampte deur these by laws and delegated to him in terms of section die Raad in diens geneem handelende nit hoofde van 58 of the Local Government (AdminiStration and Elec enige bevoegdheid wat in verband met hierdie verorde tions) Ordinance 960 (Ordinance 40 of 960); ninge aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Admini "hirer" means the person by Whom the form of agree strasie en Verkiesings) 960 (Ordonnansie 40 van 960) ment is signed aan horn gedelegeer is Applications for Hire of Hall or Rooms or Both Aansoeke omhutu* van Saal of Vertrekke of /libels 4 2() Applicants for the right to hire the hall or any :20) Person wat aansoek doen om die reg om die of the rooms or other conveniences in the municipal saal of enigeen van die vertrekke of ander geriewe in buildings shall apply in writing to the Town Clerk by die munisipale geboue te huur moet by die Stadsklerk completing the form of application as prescribed in sgriftelik aansoek doen deur die aansoekvorm soos voor Schedule II hereto stating the accommodation required geskryf in Bylae II hierby in te vul met vermelding and the period for which it is required van die verlangde ruimte en die tydperk waarvoor dit verlang word (2) Applications for the hire of the hall for New Years Eve shall be submitted in writing to the Town Clerk (2) Aansoeke om die huur van die saal op Oujaars before 30th June of each year: Applications for such aand moet elke jaar voor 30 Junie skriftelik by die hire shall be considered by the Council at its next meeting Stadsklerk injtedien word Aansoeke om sodanige huur after 30th June when the hall shall be allocated for the word by die eerskomende vergadering na 30 nude deur said evening Applications of local organisations shall die Raad behandel en word die seal vir genoemde aand receive preference and should more than one local toegeken Aansoeke van plaaslike organisasies geniet organisation apply the allocation shall be made by voorkeur en indien meer as een plaaslike organisasie aan ballot soek doen word die toekenning deur loting gedoen Payment of Fees Betaling van Gelde i 3() The charges payable for the use of the town 3() Die gelde betaalbaar vir die gebruik van die hall or any of the rooms or other conveniences in the stadsaal of enigeen van die vertrekke of ander geriewe municipal buildings shall be those prescribed in Schedule in die munisipale geboue is did wat in Bylae I hierby 4 I hereto The charges shall be payable in advance and voorgeskryf word Die gelde is vooruitbetaalbaar en sluit shall include the usual cleaning lighting and seating ac die gebruiklike skoonmaak verligting en sitplekruimte in commodation but shall not include the right to sell maar sluit nie die reg in om lekkergoed roomys tabak _

23 ii other F PROVINSIALE KOERANT2 FEBRUARIE sweets ice cream tobacco cigars cigarettes novelties or sigare sigarette nuwighede of ander goedere op die other goods on the premises except in the case of bazaars perseel to verkoop nie behalwe in die geval van basaars and fetes No accommodation shall be booked or reserved en fetes Georruinite word gereserveer of bespreek aluntil the full charges for hire have been paid and the vorens die huurgeld ten voile betaal en die aansoekvorm application f6rm has been completed The hirer shall ingevul is the Die huurder mag the die saal of enigeen not use the hall or any of the rooms or other cone van die vertrekke of ander geriewe in die munisipale geniences in the municipal buildings before the charges boue gebruik voordat die gelde soos voorgeskryf by Byprescribed in Schedule I hereto have been paid lae I hierby betaal is nie (2) The Council may in its discretion require the hirer (2) Die Raad kan na goeddunke vereis dat die huur to make a deposit in advance or furnish a bankers der vooraf n deposito moet stort of n bankiersgaransie guarantee not exceeding R00 to cover any possible van hoogstens R00 moet verskaf om enige moontlike damage or losses Should the damage exceed the paid skade of verliese to dek Ingeval die skade die gestorte amount the hirer shall be liable for such excess bedrag oorskry is die huurder vir sodanige oorskryding aanspreeklik Special Cleansing and Deposit Therefor Spesiale Skoonmaak en Stortingsbedrag Daarvoor 4 If in any case the nature of the letting is such as 4 Indien die aard van die verhuur in enige geval soto require special cleansing work to be undertaken the danig is dat daar vereis word dat spesiale skoonmaakwerk hirer shall deposit such sum as the Town Clerk shall ap cinderneem moet word moet die huurder sodanige bedrag prove to cover the additional expenditure stort as wat die Stadsklerk goedkeur ten einde die bykomende ohkoste to dek Admission of Public and Sale of Tickets Toelating yak Publiek en Verkoop van Kaartjies 5 The hirer shall be responsible for all arrangements 5 Die huurder is verantwoordelik vir elle re6lings in in connection with the admission of the public to the verband met die toelating van die publiek tot die verskilvarious halls the provision of ushers police and such lende sale die verskaffing van plekaanwysers polisie en staff as may be necessary to control the admission of sodanige personeel as wat nodig is om die toegang van persons to the halls and the sale of tickets persone tot die saal en die verkoop yan kaartjies to kon troleer Services of Caretaker Dienste van Opsigter 6 The presence of the caretaker at the town hall and 6 Die aanwesigheid van die opsigter by rooms shall die stadsaal be to attend to the interests of the of ander vertrekke is ten einde Council die belange van die Raad and his services shall not be at the hirers disto behartig en sy dienste is nie tot beskikking van die posal whether for preparation or any other purpose con huurder nie hetsy vir voorbereiding of vir enige ander nectedwithany function cloel in verband met enige byeenkoms Right of Ejection Reg clan Uitsit 7 It shall be a condition of the letting agreement that 7 Dit is n voorwaarde van die huurooreenkoms dat the caretaker shall have the right and power to eject die opsigter die reg en bevoegdheid het om enigeen wat from the hall any person who is in a state of intoxica iri n beskonke toestand verkeer of wat horn op n onbetion or who behaves in an unseemly or obnoxious man taamlike of aanstootlike wyse gedra of wat onbehoorlik ner or who is unsuitably or indecently clad of onfatsoenlik geklee is uit die saal to sit Responsibility of Hirer with Regard to Admission of Aanspreeklikheid van Huurder ten Opsigte van Toelating Undesirable Persons and the Supply of Intoxicating van Ongewenste Persone en Verskaffing van Liquor to Persons who have not Paid for Admission Be dwelmende Drank aan Persone wat nie vir Toegang Betaal het nie 8 Notwithstanding the provisions of section 7 the 8 Ondanks die bepalings van artikel 7 is die huur der aanspreeklik vir die behoorlike nakoming en uit van cue voorwaarde dat niemand tot die gehuurde saal of vertrek toegelaat word nie of na verkryging van tvegang toegelaat word om daar to bly the indien hy in n beskonke toestand verkeer of hom op n onbetaamlike wyse gedra of onbehoorlik of onfatsoenlik gekleed is hirer shall be responsible for the due observance and the carrying out of the stipulation that no person be adveering mitted to the hall or room hired or having gained ad mission be permitted to remain therein if he is in a state of intoxication or who behaves in an unseemly manner or who is unsuitably or indecently clad Responsibility of Hirer in Regard to Observance of Law Aanspreeklikheid van Huurder ten Opsigte van Nakoming and Municipal Bylaws at all Functions van Wet en Munisipale Verordeninge by Alle Byeen komste 9 The hirer shall observe the provisions of the law and of municipal bylaws in the conduct of the function 9 Die huurder moet die bepalings van enige wet en entertainment or performance for which any of the van die munisipale verordeninge nakom in die beheer oor premises are hired to him and shall not permit or noun die byeenkoms vermaaklikheid of uitvoering waarvoor tenance any breach thereof enigeen van the persele aan hom verhuur is en hy mag geen oortreding daarvan toelaat of gedoog nie Suitable Footwear on Dance Floor Geskikte Skoeisel op Dansvloer 0: At all functions where dancing takes place no 40 By alle byeenkomste waar daar gedans word mag person shall be admitted to the dance floor unless such niemand tot die dansvloer toegelaat word nie tensy hy person is wearing suitable evening or dancing shoes that geskikte aand of dansskoene dra wat die vloer nie sal will not injure or damage the floor beskadig of verniel nie

24 384 PROVINCIAL GAZETTE 2FEBRUARY 975 Cloakrooms Kleedkamers The cloakrooms shall be in the care and custody Die kleedkamers is onder die sorg en toesig van of the hirer who shall provide his own attendants and die huurder wat sy eie helpers moet verskaf en wat aanbe responsible for any mistake or loss that may" occur spreeklik is vir enige fout of verlies wat plaasvind Verskyiwhzg van Meubels Moving of Furniture : 2 Geen meubels of goedere van enige aard wat die 2 No furniture or articles of any description which Raad se eiendom is mag uit die saal en vertrekke wat is the property of the Council shall be removed from deur die persone wat dit huur gebruik word verwyder the hall and rooms used by the parties hiring same un word nie behalwe onder die regstreekse toesig en met less under the direct supervision of and with the per veriof van die opsigter mission of the caretaker I Klaviere Pianos 3 In geen omstandighede mag die klaviere van die Raad sonder die uitdruklike toestemming van die Stads 3 Under no circumstances may the Councils pianos xterk of sy verteenwoordiger uit hulle bestaande plekke be removed from their present positions without the express permission of verwyder word nie the Town Clerk or his represen tative 4anspreeklikheirl van Huurder vir Beskadiging aan Raad se Eiendom Responsibility of Hirer for Damage to Councils Property 4() Die huurder mod vir enige breek of beskadi 4() The hirer shall make good any breakage or Bing van enige aard aan die saal of vertrekke meubels damage of any description to the hall or rooms furni monterings of enige ander eiendom van die Raad wat geture fittings or any other property of the Council that durende die huurtydperk plaasgevind het vergoed Inhas occurred during the period of hiring Should any of geval deur die huurder bevind word dat enigeen van bo th6 above mentioned articles of furniture or fittings or genoemde meubels of monterings of enige ander eienany other property be found defeative by the hirer such darn defektief is moet sodanige defek of defekte spesiaal defect or defects shall be specially pointed out to the onder die opsigter se aandag gebring word voor dit gecaretaker before being used; failing this everything shall bruik word anders word geag dat alles in behoorlike be considered to have been in proper order Any articles orde was Vir enige artikels wat die Raad se eiendom owned by the Council lost or missing from the hall or is en wat sgedurende of in verband met enige bespreking rooms during or in connection with Any engagement uit die saal of vertrekke wegraak of vermis word moet shall be paid for by the hirer deur die huurder betaal word (2) After every function the hall; And rooms hired (2) Na elke byeenkoms Aloe die saal en vertrekke shall be inspected by the caretaker and the hirer or any gehunr is deur die opsigter en die huurder of watt one deputed by him on his behalf and any damage enigeen deur en namens horn gemagtig geinspekteur there and then taken note of All lights shall be care Word en van enige skade onmiddellik kennis geneem fully extinguished the electric light switched off and the word: Alle ligte moet sorgvuldig geblus die elektriese $ premises locked hg afgeskakel en die perseel toegesluit word 4 Road nie Aanspreeklik vir Verlies Cely deur Huurder of Council not Respotisible for Loss Incurred by Hirer or Eede van die Publiek of vir Ongelukke of Gebrek of Members of the Public or for Accidents or Defects or Foute in Verligtingsinstallasie of Thrusting nie Failure in Lighting Installation or Equipment 5 Die Raad aanvaar geen verantwoordelikheid of 5 The Council shall accept no responsibility or lia aanspreeklikheid nie ten opsigte van enige beskadiging bility in respect of any damage to or loss of any proper of verlies van enige eiendom artikel of ding ook al wat ty article or thing whatsoever placed or left upon the deur die huurder in die perseel geplaas of gelaat is vir premises by the hirer for his own use or purpose or to sy gebruik of doel of vir beskadiging of verlies van any persons or the clothing of such persons entering the enige persone of die klere van sodanige persone wat die premises or making use of the equipment on premises perseel betree of van die uitrusting of gehuurde persele hired and it is especially agreed that the hirer hereby gebruik maak en dit word n spesiale voorwaarde van indemnifies and holds the Council harmless against any die obreenkoins dat die huurder die Raad vrywaar en claim made by any person or persons on any ground skadeloos stel teen enige vordering deur enige persoon of whatsoever nor shall the Council be liable for any loss Person ingestel op enige grond hoegenaamd en die Raad to the hirer in consequence of any accident breakdown is ook nie aanspreeklik nie vir enige verlies aan die huur failure or defect in respect of any machinery appliances der ten gevolge van enige ongeluk ontwrigting fout of lighting equipment or arrangement thereof in the premises gebrek ten opsigte van enige masjinerie toestelle verliglet or of any other machinery appliances or arrange Ling uitrusting of inrigting daarvan in die verhuurde ments howsoever caused perseel of ten opsigte van enige ander masjinerie toe sidle of inrigtings hoe ook al yeroorsaak Provisions Regulating Bioscope Performances Bepalings vir die Regulerink van Bioskoopvertonings In the event of any of the apartments being en 6 Ingeval enigeen van die vertrekke vir n bioskoop gaged for a bioscope or cinematograph performance the of kinematograafvertoning bespreek is moet die huurhirer shall comply with the terms of the bylaws of the der aan die voorwaardes van die Raad se verordeninge Council relating to such performances; and if in the betreffende sodanige vertonings voldoen en indien enige opinion of the Council any performance shown shall be vertoning vir publieke uitvoering volgens die sienswyse considered to be undesirable for public exhibition the van die Raad ongeskik geag word het die Raad die reg Council shall have the right to forbid any repetition of om enige herhaling van sodanige uitvoering to verbied 4

25 I of PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE such performance or to cancel the agreement with the of om die ooreenkoms met die huurder te kanselleer al na hirer as the Council may deein fit and the hirer shall die Raad goedvind en die huurder moet hom by sodaabide by such decision and shall not be entitled to any nige beslissing hou en is op geen skadevergoeding uit compensation by reason of the Councils action The hoofde van die Raad se handelswyse geregtig nie Council shall have the right before any picture or film Die Raad het ook die reg om alvorens enige prent of is shown to the public or a performance given to the rolprent aan die publiek vertoon word of n uitvoering public to demand a private viewing open to all town voor die publiek gegee word n private besigtiging van councillors of such picture film or performance and in sodanige prent rolprent of uitvoering to eis wat vir alle the event of such demand being made the hirer shall not stadsraadslede toeganklik is en ingeval sodanige eis gepermit such picture film or performance to be shown stel word mag die huurder nie toelaat dat sodanige or exhibited to the public unless and until such private prent rolprent of uitvoering aan die publiek gewys of viewing has been so given and the Council has there vertoon word nie tensy en totdat sodanige private be after notified in writing its assent to the public exhibi sigtiging aldus gegee is en die Raad daarna skriftelik sy tion of such picture film or performance A demand in toestemming tot die publieke vertoning van sodanige writing signed by the Town Clerk shall be deemed to Arent uitvoering of rolprent gegee het n Skriftelike els be a demand of the Council within the meaning of this deur die Stadsklerk onderteken word beskou as n eis van die Raad binne die bedoeling van hierdie artikel section Toestemnzing van Eienaar van Kopiereg word Vereis vir Consent of Owner of the Copyright shall be Required Uitvoering of Vertoning van Enige Musikale of Ander for Performance or Exhibition of any Musical or other Werk Work 70) Die verhuring van ruimte kragtens hierdie aan I soek 7(l) The letting of accommodation in word nie beskou as terms of n this verlening van enige toestem ming van die Raad tot die uitvoering of vertoning van application shall not be deemed to convey any sanction musikale of ander werk nie sonder die toestemming byenige the Council for the performance or exhibition of any van die eienaar van die kopiereg daarvan in enige vorm musical or other work without the consent of the owner met inbegrip van die reg van uitvoering Die huurder is the copyright thereof in any form including the per verplig om die toestemming van enige sodanige eienaar te forming right The hirer verkry in shall be bound to procure the sodanige mate as wat wettiglik vereis word en indien sulks deur die Stadsklerk of ander beampte consent of any such owner to such extent as may lawvan die Raad van horn verlang word meet by op aanfully be required and if so required by the Town Clerk vraag tot voldoening van die Stadsklerk of ander beer other officer of the Council shall produce on demand ampte van die Raad bewys lewer van die verlening van proof to his satisfaction of the grant of such consent sodanige toestemming voor enige sodanige uitvoering of prior!to any such performance or exhibition; failing which vertoning en by gebreke waarvan die Raad geregtig is the Council shall be entitled unless such work be im em tensy sodanige werk onmiddellik op sy eis aan uitvoering of vertoning onttrek word die bespreking van mediately withdrawn on its demand from performance die aldus gehuurde perseel op staande voet te kanselor exhibition summarily to cancel the engagement of leer en by skriftelike kennisgewing te dien effekte word the premises hired hereunder and on written notice to die reg van die huurder op die gebruik of verdere gethat effect the right of the hirer to the use or continued bruik van die saal dadelik beeindig en gestaak en die Raad kan die huurder en sy bediendes of lisensiehouers use of the hall shall at once determine and cease and the Council may exclude the hirer and daarvan uitsluit en weier om toegang daartoe te verleen his servants or en is voorts nie aanspreeklik vir die terugbetaling of licensees therefrom and decline to give access thereto and vergoeding van enige huurgeld wat vir die gebruik van la shall not be liable to restore or refund any rent or hire diesaal vooruit of op n ander wyse betaal is nie paid in advance or otherwise for the use of the hall (2) Die huurder moet die Raad vrywaar en skadeloos stel van en teen enige vordering vir n geregtelike (2) The hirer shall indemnify and protect the Conn bevel vir skadevergoeding of andersins en vir koste cil from and against any claim for an injunction dam met inbegrip van koste tussen prokureur en klient wat ages or otherwise and for costs including costs between teen die Raad ingestel kan word weens enige oortreding attorney and client that may be made against the Cormdeur die huurder en deur enige agent werknemer kaartjiesagent of bediende van die huurder tydens die gebruik cil by reason of any infringement by the hirer and any van die saal waardeur afbreuk gedoen word aan die agent employee booking agent or servant of the hirer kopiereg in enige vorm van enige persoon of maat whilst using the hall of the copyright in any form of any skappy en in die hou van enige uitvoering werk of hanperson or company and in the conduct (including out deling daarin (met inbegrip van buitereklame en nit side advertisement and broadcasting) of any performance saai) work or act therein (3) Wanneer programme van musiek of van werke wat uitgevoer moet word voor n uitvoering gedruk word (3) Where programmes of music or works to be per moet twee eksemplare van sodanige gedrukte programme formed are printed prior to a performance two copies deur die huurder aan die end van sodanige uitvoering of such printed programme shall be handed to the care aan die opsigter tesame met n lys in tweevoud van die taker by the hirer at the conclusion of such performance gelewerde ekstra nonimers oorhandig word Waar daar together with a list in duplicate of the encores rendered n afwyking van die gedrukte programme is moet die Where the printed programmes have not been adhered huurder sodanige afwyking op sodanige programme skrifto the hirer shall make the relevant alteration in writing telik aanbring ten einde die musiek of werke wat werk to such programmes so as to show the music or works lik uitgevoer is aan te dui Waar daar geen programme actually performed Where no programmes of music or van musiek of werke wat uitgevoer moet word gedruk works to be performed are printed a complete list in word nie moet n volledige lys van die gelewerde musiek

26 386 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 duplicate of the music or works rendered shall be of werke in tweevoud deur die huurder aan die end van handed to the caretaker by the hirer at the conclusion of die uitvoering aan die opsigter oorhandig word Sodathe performance Such list shall show nige lys moet aantoon (a) the titles of works performed; (a) die titels van werke wat uitgevoer is; (b) the number of performances; (b) die getal uitvoerings; (c) description thereof; (c) n beskrywing daarvan; (d) the author; (d) die outeur; (e) the composer; (e) die komponis; (f) the arranger; and (f) die bewerker; en (g) the publisher (g) die uitgewer Letting of Hall or Rooms for Doubtful Purposes Verhuur van Saal of Vertrekke vir Twyfelagtige Doeleindes 8 The Council reserves to itself the right to refuse to let the hall or rooms and also to cancel 8 anyboodng Die Raad behou horn die reg voor om te weier thereof if the entertainment is not approved of by the om die saal of vertrekke te verhuur asook om enige Council or if the hall is required bespreking daarvan te kanselleer indien die for any purpose which verrigting nie in the opinion of the Council should take deur die Raad goedgekeur word nie of as die precedence saal vir and in such case no compensation shall be payable by doeleindes nodig is wat na die mening van die Raad the Council to the hirer for any loss which the hirer may voorkeur moet genie[ en in sodanige geval is geen versuffer by reason of such cancellation goeding deur die Raad aan die huurder betaalbaar vir enige verlies wat by weens sodanige kansellasie mag ly Letting of Hall or Rooms for Boxing and Wrestling the 4 Matches or Performances Verhuur van Saal of Vertrekke vir Bob en Stoeigevegte 9 The hall or rooms in the municipal buildings for of I/ertonings the purpose of boxing and wrestling matches or perform 9 Die saal of vertrekke in die munisipale geboue vir antes shall be let only when a boxing or wrestling ring die doel van boks en stoeigevegte of vertonings word approved by the Town Clerk or of the regulation type slegs verhuur wanneer n deur die Stadsklerk goedgeis used In the event of failure to provide such approved or keurde of regulasietipe boks of stoeikruit gebruik word regulation type of boxing or wrestling ring the caretaker By gebreke daaraan om so n goedgekeurde of regulasie shall have the right to prohibit such boxing or wrestling tipe boks of stoeikryt te verskaf is die opsigter geregtig match or performance without the hirer or hirers being om so n boks of stoeigeveg of vertoning te belet entitled to any compensation for damages or refund of sonder dat die huurder of huurders geregtig is tot enige the rental paid skadevergoeding of terugbetaling van die huurgelde be Exhibition of Posters and Flags taal Vertoning van Aanplakbiljette en Vlae 20 No external posters notices decorations flags 20 Sonder die voorafverkree skriftelike toestemming emblems or advertising on the Councils premises shall van die Raad mag geen buite aanplakbiljette kennisge be permitted without the sanction of the Council first wings dekorasies vlae afbeeldings of reklame op die having been obtained in writing and then only in such Raad se persele toegelaat word nie en dan slegs op soplaces as the Council may direct danige plekke as wat die Raad aanwys Prohibition of Internal Decorations Verbod op Binnedekorasies 2 No internal decorations of any description other 2 Sonder die goedkeuring van die Raad mag geen than floral decorations on the stage or tables shall be binnedekorasies van enigerlei aard behalwe blommedepermitted in the accommodation hired without the sane korasies op die verhoog of tafels in die gehuurde ruimte tion of the Council and no nails or screws shall be toegelaat word nie en geen spykers of skroewe mag in driven into the walls or fittings nor any attachment made die mure of monterings geslaan of gedraai word nie en thereto ook mag niks daaraan geheg word nie Scenery and Furniture Shall not be Brought on to Stage Decor en Meubels mag nie Solider Goedkettring op die Without Approval Verhoog Gehring word nie 22 Sonder die goedkeuring van die Stadslclerk mag 22 No scenery furniture fittings appliances equip geen aeen decor meubels monterings toestelle uitrusting of ment or properties of any description shall be brought van enige aard deur die huurder op die on to the stage by the hirer without the approval of the verhoog gebring word nie en enige Town artikel of Clerk voorwerp and any article or thing not approved by wat the deur die Stadsklerk goedgekeur is nie word uitthe Town Clerk shall be excluded or prohibited from gesluit of word verbied om in die geboue of op die ter being placed in the buildings or on the ground rein geplaas te word Electrical Lighting Cooking Appliances and Foodstuffs Elektriese Beligting Kooktoestelle en Eetware 23 All electrical lighting and appliances in the build 23 Alle elektriese beligting en toestelle in die geings shall be controlled by the caretaker or othet author bone word gekontroleer deur die opsigter of ander geized officer appointed by the Council and no stoves magtigde beampte deur die Raad aangestel en geen ander cooking heating or lighting apparatus other than those stowe kook verwarmings of beligtingstoestelle mag geapproved by the caretaker or other authorized officer bruik word the behalwe die wat deur die opsigter of appointed by the Council may be used The preparation ander gemagtigde beampte deur die Raad aangestel or storage of foodstuffs and the placing of cooking goedgekeur is Die bereiding of opberging van eetware utensils in any room other than the kitchen shall be en die plaas van kookgereedskap in enige vertrek uitge strictly prohibited sonderd the kombuis word streng verbied 4 4 4

27 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Naked Lights Flashlights Extra Lighting Attendance Onbeskermde Ligte en Flitsligte Ekstra Beligting Aanof Firemen wesigheid van Brandweermanne 24 No naked lights flashlights or additional electric 24 Geen onbeskermde ligte flitsligte of bykomende lighting of any description shall be Used without the elektriese beligting van enige aard mag sonder die goedsanction of the Town Clerk keuring van die Stadsklerk gebruik word nie Rook in Stadsaalgebou en in Ander Vertrekke Verbode Smoking in Town Hall Buildings and Other Rooms 25 Prohibited Rook in die stadsaalgebou en in alle ander vertrekke is verbode en die huurder is teenoor die Raad 25 Smoking shall be prohibited in the town hall build aanspreeklik vir skade veroorsaak gedurende die tyd ings and all other rooms and the hirer shall be respon perk van sy huur deur die nienakoming van die bepa! accommodation sible to the Council for damage caused during the pe lings van hierdie artikel deur persone op die perseel wat riod of his hiring by the non observance of the provisions deur hom gehuur is of this section by any persons on the premises hired by Saal en Ander Vertrekke Mag nie te Vol Wees nie him 26 Die saal of enige vertrek word aan die huurder No Overcrowding of Hall and Other Rooms verhuur op die uitdruklike voorwaarde dat die aantal persone wat in die saal of in enige vertrek toegelaat 26 The room shall be let to the hirer on persons hall orundrstanding that the numberany word beperk moet wees tot die beskikbare sitplekruimte the distinct of Persone word nie toegelaat om in gunge paadjies of allowed in the hall or any rooms shall be limited to the denropeninge van die saal of van enige vertrek saam te seating accommodation available No persons shall be drom nie Sodra die sitplekruimte opgeneem is moet die allowed to congregate in the passages aisles or doorways of the hall or any room When the available seating Ituurder van die saal of vanenige vertrek die toegang van eruge persoon verbied ten einde te verhoed dat sodanige sitplekruimte oorskry word has been occupied the hirer of the hall or any room shall prevent the admittance of any person in excess of such seating capacity van Toegang Voorbehou 27 Die regreg word voorbehou vir die burgemeester die Right of Admission Reserved voorsitter van die bestuurskomitee die Stadsklerk die 27 The right shall be reserved for the mayor the stads en elektrotegniese ingenieur die brandweerhoof of chairman of the management committee the Town Clerk enige beampte wat behoorlik deur die Raad gemagtig is the town and electrical engineer the chief officer of the om te alle tye die gehuurde perseel te betree en te infire brigade or any other officer duly authorized by the spekteer Council to enter and inspect at all times the premises Verhuur van Saal en Ander Vertrekke op Goeie Vrydag hired en Kersdag Letting of Hall and Other Rooms on Good Friday and 28 Die stadsaal of ander vertrekke mag nie op Goeie Christmas Day Vrydag en Kersdag verhuur word nie behalwe vir gods dienstige doeleindes 28 The town hall or other rooms shall not be let on Huurders van Saal of Ander Vertrekke vir Danspartye Good Friday and Christmas Day except for religious en Bazaars moet hulle Eie Bediendes Verskaf om Breek purposes goed te Was Hirers of Hall or Other Rooms for Dances and Bazaars 29 Huurders van die saal of ander vertrekke vir xi to Provide Own Servants for Washing of Crockery bal of dansparty of bazaar moet hulle eie bediendes ver 29 Hirers of the hall or other rooms for a ball or skaf om breekgoed te was en sodanige huurder is aandance or bazaar shall provide their own servants for the spreeklik vir die terugbesorging van die breekgoed in n washing up of crockery and such hirers shall be re deeglik skoon en bevredigende toestand nie later nie as sponsible for the return of the crockery in a thoroughly 09h00 op die volgende dag en moet vir alle gebreekte en clean and satisfactory condition not later than 09h00 on vermiste artikels betaal the following day and pay for all broken and missing In Geval van NieGebruik van Gehuurde Saal of articles Vertrekke In 30 the Case of NonUsage of Hired Hall or Rooms In die geval van n bespreking waar geen gebruik van die geboue daarna gemaak is nie het die Raad die 30 In the case of a booking where no use was subreg om die bedraa wat betaal is of gedeelte daarvan op sequently made of the biuldings the Council shall have aansoek terug to betaal indien die Raad meen dat omthe right to refund the amount paid or a portion thereof standighede dit regverdig on application should the Council consider that circumstances warrant such refund Verkoop van Sterk of Ander Bedwelmende Drank by Byeenkomste Sale of Spirituous or Other Intoxicating Liquor at 3() Wanneer daar verlang word om by n byeenkoms Functions drank te verkoop moet die huurder by die Raad spesiaal 3() Whenever it is desired to sell liquor at a lime aansoek doen om die reg om n kroeg op te rig en so tion the hirer shall make special application to the Coun danige reg word slegs aan houers van dranklisensies ver cil for the right to establish a bar and this right shall be leen en teen betaling van die geld wat vir sodanige voorgranted only to holders of liquor licences and upon pay reg voorgeskryf is; en voornoemde voorreg word aan mein of the prescribed charge for such privilege which die huurder van die stadsaal of ander vertrekke ver shall only be granted to the hirer of the town hall or leen slegs vit die duur van die byeenkoms waarvoor die other rooms for the duration of the function for which ruimte gehuur word wat een dag en die aand daarvan the accommodation is hired not exceeding one day and nie to bowe mag gaan nie n Plek vir sodanige kroeg the evening thereof A site for such bar shall be indi moet op die tydstip wanneer die huur plaasvind deur cated at the time of hire by the Town Clerk die Stadslderk aangedui word

28 388 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 (2) Any portion of the municipal premises allocated (2) Enige gedeelte van die munisipale perseel wat vir for a a bar shall be cleaned and left clean by the hirer not n kroeg aangewys word moet deur die huurder skoonlater than 08h00 of the day succeeding the termination of gemaak en in n sindelike toestand gelaat word nie later the hiring failing which the caretaker shall take steps to nie as 0800 op die dag van verstryking van die huur remove from the buildings all goods and property placed by gebreke waarvan die opsigter stappe moet doen om on the premises by the hirer at the risk of the hirer and alle goedere en eiendom wat deur die huurder op die have the premises properly cleaned al the expense of the perseel geplaas is uit die geboue te verwyder op risiko hirer which costs may be recovered from the hirer by van die huurder en die opsigter moet die perseel bethe Council hoorlilc laat skoonmaak op koste van die huurder welke koste deur die Raad op die huurder verhaal kan word Postponement of Engagement of Town Hall or Other Uitstel van Bespreking van Stadsaal of Ander Vertrekke Rooms or Both of Albei 32 Ir the event of the hirer desiring to postpone an 32 Ingeval die huurder n bespreking van die stad engagement of the town hall or other rooms written in saal of ander vertrekke wil uitstel moet skriftelike kennis timation to that effect shall be given by the hirer to the te dien effekte deur die huurder aan die Stadsklerk of by Town Clerk or in his absence to the caretaker not later sy afwesigheid aan die opsigter gegee word nie later than 2h00 on the day prior to the date of such en nie as_ die middag om 2h00 op die dag voorafgaande gagement failing which all rents paid shall be forfeited: aan die datum van sodanige bespreking anders word Provided that in the opinion of the Council no other alle betaalde huurgelde verbeur: Met dien verstande dat hirer has been prejudiced by such postponement and geen ander huurder na die mening van die Raad deur that such period of postponement does not exceed thirty sodanige uitstel benadeel is nie en dat sodanige uitsteldays: tydperk dertig dae nie te bowe gaan nie Town Hall not to be Used far Serving Suppers Meals Sonder Spesiale Verlof van die Raad Mag Stadsaal nie 4 or Luncheons without Special Permission of Council vir Opdis van Aatuietes Maaltye of Noenmale Gebruik word nie 33 No suppers meals or luncheons in connection with 33 Geen aandetes maaltye of noenmale in verband any dances balls or bazaars or other functions shall be met enige danspartye bals of basaars of ander byeenserved in the town hall except in the supper room with komste mag in die Stadsaal behalwe in die soepeesaal out special permission of the Council first having been opgedis word sonder dat spesiale verlof van die Raad obtained vooraf daartoe verkry is nie Property Pertaining to Municipal Buildings Shall not be Eiendom Behorende by Munisipale Geboue mag nie vir Hired or Removed for Use out of Municipal Buildings Gebruik Suite Munisipale Geboue Gehuur of Verwyder word nie 34 Without the prior written consent of the Council 34 Sonder die voorafverkree skriftelike toestemming no furniture fittings crockery glassware cutlery apvan die Raad mag geen meubels monterings breekgoed pliances or other property pertaining to the municipal glasware tafelgereedskap toestelle of ander eiendom be buildings shall be hired or removed for use outside the horende by die munisipale geboue vir gebruik buite die municipal buildings munisipale geboue gehuur of verwyder word nie Right Reserved to Compel Hirer to Provide Special Reg Yoorbehou om Huurder te Verplig tom Onder Sekere Insurance Against Fire in Certain Circumstances Omstandighede vir Spesiale Versekering teen Brand Voorsiening te Maak 35 The Council may in its discretion at any time re quire the hirer to insure 35 Die Raad kan na goeddunke te the premises hired eniger tyd van die against loss or damage by fire during and ḣuurder verlang om die as a result of any function gehuurde perseel teen verlies of skade dear brand gedurende en as gevolg van enige by 4 which it is hired with a company specified by the eenkomste waarvoor dit gehuur word te verseker by n Councilfor maatskappy deur die Raad gespesifiseer Time Allowed for Cleaning Up TydToegestaan vir Skoonmaak 36 Time may be allowed for cleaning up the premises 36 Tyd kan toegestaan word om die gehuurde perhired and removing all articles &ought on to the said seel skoon te maak en om alle artikels te verwyder wat premises until 08h00 the following day without preju op enoemde pergeel gebring is tot 08h00 die volgende dice to any following engagements Should the hirer fail dagsonder om afbreuk to doen aan enige daaropvolto do so the caretaker shall have the right to clean gende besprekings Indien die huurder in gebreke bly up and remove such articles at the expense of the hirer om sulks te doen het die opsigter die reg om skoon te which costs may be recovered from the hirer by the maak en om sodanige artikels te verwyder op koste van Council die huurder welke koste deur die Raad op die huurder verhaal kan word Council Chamber and Offices Raadskamer en Kantore 37 The Council Chamber or any of the offices or the 37 Die Raadskamer of enigeen van die kantore of die mayors parlour shall on no account be hired or used for burgemeester se ontvangskamer mag onder geen omstan any purpose other than municipal purposes dighede vir enige doel behalwe munisipale doeleindes gehuur of gebruik word nie Application of Tariff of Charges Toepassing van Tarief van Gelde 38 In the event of any dispute or doubt arising as 38 Ingeval daar enige geskil of twyfel ontstaan aanto which tariff of charges shall apply to any particu gaande die tarief van gelde wat van toepassing is op 4 lar class of function for which the townhall or other enige besondere soort byeenkoms waarvoor die stadsaal accommodation is hired the decision of the Council shall of ander ruimte gehuur word berus die eindbeslissing by be final die Raad

29 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Penalty Clause I Strafbepaling 39 Any/person contravening any provision of these 39: Enigiemand wat enige bepaling van hierdie ver by laws shall be guilty of an offence and liable on con ordeninge oortree begaan n misdryf en is by skuldigbeviction to a fine not exceeding R50 and in the case of a vinding strafbaar met n boete van hoogstens R50 en in continuing offence to a fine not exceeding RS per day for die geval van n voortgesette misdryf met n boete van every day during which the offence continues hoogstens R5 per dag vir elke dag wat die misdryf voortduur Revocation of Bylaws Herroeping van Verordeninge 40 The Town Hall Bylaws of the Machadodorp MU 40 Die Stadsaalbywette van die Munisipaliteit Manicipality published under Administrators Notice 2 chadodorp afgekondig by Administrateurskennisgewing dated 9 January 925 as amended are hereby revoked 2 van 9 Januarie 925 soos gewysig word hierby her SCHEDULE I roep BYLAE I TARIFF OF CHARGES FOR HIRE OF TOWN ARIEF VAN GELDE VIR VERHUUR VAN STAD HALL KITCHEN PIANO CHAIRS AND TABLES SAAL KOMBUIS KLAVIER STOELE EN TAFELS : 2 2: :4 :4 :4 2 PUrpose for : which re 8 o s 8 8 Doel waanoor benodig o o 0 o quired or type of function ce of ioort byeenkoms S940 4 e Si 0 S S S S O o con N* *W NW DO* NMP O i " 4 Or* dn ON R R R R R L Weddings Balls it RR RR Dances Receptions : Bruilofte; Bals Danse Banquets Dinners Onthale Feesmaaltye " Luncheons Cocktail Dines Noenmale Parties Skemerpartye 800 " Meetings and Con : ferences: Ratepayers 2: Vergaderings en Kon ferensiest Belastingbe : Civic Social and talers Burgerlike ; ` Sporting bodies or; f ; Maatskaplike en" " Clubsi Debating or I Sportliggame of ": similar societies Ama Klubs Debats of teur Theatricals Ama soortgelyke vereniteur Concerts Danc : ifl/ gings Amatetutoing Displays Cook I neelopvoerings Ama ing Demonstrations; teurkonserte Dans School Entertain vertonings Kookde "menta7 Handiwork "monstrasiestskoolver" and Ait achibitions ; maaklildiede Hande School Prize givings werk en Kunsuitstal Lectures or Educa : lings Skoolprysuitde tional Matters Danc ling Lesings of Oping Classes voedkundige Aange leenthede Dansklasse Bridge Drives Flower Shows Mannequin: 3: BrugwedstrYde Blom Parades Bazaars i me tentoonstellings Fetes;Siles of Work i ; Modeparades Ba Exhibitions and Shows scars Kermisse Ver _ for the pirpose of kopings van Handsale i werk Uitstallings en " " h 4: Boxing and Wrestling ; tentoonstellings met : h : I Matches Cinema die doel om to ver :! : ShOWs Theatrical? koop Shows and Concerts / Sciks2 den Steeiviedr : : I stryde Bioskoopver 5 Recreation and Re : nin hearsth TableTen Toneelop ; "" nis and Badminton : ivo`erings nal KoriSerte i : i in I il :;!:i!: LT :oflilli I di i :ir IY:!j/ y 5 pl th () ;Thr ; ; Matclies VolkSpele :in it : 9 : : : in Hr r r; ; I Hod j and similar recreation i tisies Tafeltennis en and gatherings after t to Plnimbal:knwedatryde; ; ; li if i`i ; ;4 :;funerals :: : ::; %2F00 6 ; _ nyolkspeleienrsoortge; ji : nu ;Tr ii: / i :h: rr; i ;;35C/WqNC/Pl*IgSge7 / ); / // %!j ;! ) if d<7:: :irj i ; i euid):iji tr hi: i b i :!Yr::! bsike :m:i tween H ; t "I It l? ( ii t ;"" : ILL : it (l! blegilafoitse too"i;o6 4th 20 cto ivii;:vr 5: :rittijr flu!)_! " InJi pi t i iti il it L;

30 390 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY Religious Services: Free of charge 6 Eredienste: Gratis 7 Vegetable sales on days determined by the Council 7 Groenteverkope op dae deur die Raad bepaal per per person: 50c persoon: 50c SCHEDULE II BYLAE II APPLICATION FOR USE OF TOWN HALL AANSOEK OM GEBRUIK VAN DIE STADSAAL STADSRAAD VAN MACHADODORP TOWN COUNCIL OF MACHADODORP Adres: Address Sir Date Meneer Datum HUUR VAN STADSAAL HIRE OF TOWN HALL I hereby wish to apply in terms of the provisions of the relevant by laws for the use of the town hall for the purpose of die docl van toepaslikeverordeninge Hierby doen ek kragtens die bepalings van die aansoek om die hour van die stadsaal vii (a detailed description of the purpose is required) (n volledige beskrywing van die doel word verlang) from to on 9 vanaf tot op 9 I hereby declare that I have read the said bylaws and am fully conversant with the contents and undertake to abide by the provisions thereof Hierby veridaar ek dat ek gepoemde verordeninge gelees het en ten voile met die inhoud daarvan vertroud is en ek onderneem om my aan die bepalings daarvan te hou Tel No Home Business Telefoonno Huis Werk Signature Handtekening FOR OFFICE USE ONLY SLEGS VTR KANTOORGEBRUIK: Tariff in terms of Schedule I Tarief ingevolge Bylae I Amount Paid R Receipt No Bedrag gevorder R Kwitansieno Officer responsible for the town hall Amptenaar betas met die stadsaal PB PB Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 NIGEL MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANT MUNISIPALITEIT NIGEL: WYSIGING VAN SANI TARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF TORE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF The Administrator hereby in terms of section 0 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 by laws set forth hereinafter which have been approved die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingeby him in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Nigel Municipality published under Administrators No Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Munisipaliteit Nigel afgekondig by Administrateurskennis tice 484 dated 30 August 972 as amended is here gewing 484 van 30 Augustus 972 soos gewysig word by further amended by the substitution for subitem hierby verder gewysig deur subitem (6) van item (6) of item I of the following:= deur die volgende te vervang:

31 _ PROVINSTALE KOERANT 2 FEBRUARIE Twice Daily Twee man! per Daagliks Weekly week R IR R It "(6) From Bantu townships: "(6) Van Bantoedorpe af: (a) Per dwelling _ (a) Per woning (b) Any other premises: ner container " (b) Enige ander perseel per honer " PB PB AdministratOrs Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 PRETORIA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPA*LITEIT PRETORIA: WYSIGING VAN HAWKERS AND PEDLARS BYLAWS VERORDENINGE INSAKE MARSKRAMERS EN VENTERS The Administrator hereby in terms of section 0 of the Local Government Ordinance 939 publishes the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Plaaslike laws set forthby hereinafter which have been approved dloie vvearonrddeineina0erdhoienrnna:suieueoenpgella dbeuesrtuhuorrn iln9g3e9 by him in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur The Hawkers and Pedlars Bylaws of the Pretoria is Municipality published under Administrators Notice Die Verordeninge insake Marskramers en Venters van 58 dated 6 June 95 as amended are hereby further die Munisipaliteit Pretoria afgekondig by Administra amended as follows: teurskennisgewing 58 van 6 Junie 95 soos gewysig word hierby verder soos volg gewysig By the deletion in section 7(2) of the expression Deur in artikel 7(2) die uitdrukking " " except daily and weekly newspapers which are pubdaaglikse en weeklikse nuusblaaie wat met ongebinde uitgesonderd lished with unbound pages" blame gepubliseer word" te skrap 2 By the insertion after section 7(3) of the following: 2 Deur na artikel 7(3) die volgende in te voeg "(4) Daily and weekly newspapers which are published "(4) Daaglikse en weeklikse nuusblaaie wat met onge with unbound pages shall not be peddled or hawked binde blaaie gepubliseer word mag nie op die ryvlak on the carriageway of any street and in the prohibited wgar vvearnboedneigegetitiraated ienntarotfikegies6mooumsskwryofrdwnoired emnaginhduile area defined in section 6 they may be sold only from le slegs verkoop word van n standplaas af wat inge a stand allocated in terms of this section" volge hierdie artikel aangewys is" PB PB r Administrators Notice February 975 Administrateurskennisgewing Februarie 975 THE XTORF ApNESRV/AuARLB ABOARD E FORAMAREAS: ENDDMDEVELcOPFMLNRT SARY LOAN FUND BYLAWS TvRAANNSBVuAIALSTEsETERDAEALDIKEVIRGDEIBETEODNETWIKK YSEIGLNGG VAN BEURSLENINGSFONDSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 0 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel of the Local Government Ordinance 939 read with 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 section 6(3) of the Transvaal Board for the Develop gelees met artikel 6(3) van die Ordonnansie op die ment of Peri Urban Areas Ordinance 943 and Proc Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede lamation 6 (Administrators) of 945 publishes the by like Gebiede 943 en Proklamasie 6 (Administrateurs) laws set forth hereinafter which have been approved van 945 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur by him in terms of section 99 of the firstmentioned hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnan Ordinance sic goedgekeur is The Bursary Loan Fund Bylaws of the Transvaal Die Beursleningsfondsverordeninge van die Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas pub se Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede lished under Administrators Notice 496 dated 9 Sep afgekondig by Administrateurskennisgewing 496 van 9 tember 973 are hereby amended as follows: September 973 word hierby soos volg gewysig: By the substitution in section 5 for the figures Deur in artikel 5 die syfers "R800" "R4 800" "R800" "R4 800" "R250" and "IR 500" of the figures "R250" en "RI 500" onderskeidelik deur die syfers "R 000" "R6 000" "R300" and "RI 800" respectively "R 000" "R6 000" "R300" en "RI 800" te vervang 2 By the substitution for subparagraph (ii) of sec 2 Deur subparagraaf (ii) van artikel 8() (g) deur die tion 8()(0 of the following: volgende to vervang: "(ii) in the case of his studying on a parttime basis "(ii) in die geval van n beurshouer wat deeltyds after he has been officially notified that he has suc studeer nadat hy amptelik kennis gegee is dat hy die cessfully passed the final examination of the course finale eksamen in die kursus met goeie gevolge afgele remain in the service of the Board for an uninterrupted het in diens van die Raad aanbly vir n ononderbroke

32 392 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 875 period of four months for each year in respect of which tydperk van vier maande vir elke jaar waarvoor die a bursary was granted to him" beurs aan hom toegeken is" 3 3 By the insertion in the fourth last line Deur of section in die vierde aaste reel van artikel 9() na die woord "met" die woorde " n minimum van" in te 9() after the word "with" of the words "a minimum or voeg 4 By the deletion in sectioin 9(3) of the expression 4 Deur in artikel 9(3) die uitdrukking "i(e)" te "(e)" skrap PB 2422 PB GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE 50 OF 975 KENNISGEWING 50 VAN 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 726 GINGSKEMA 726 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs South African Townships Mining and eienaars mnre South African Townships Mining and Finance Corporation Limited; C/o Messrs Withers and Finance Corporation Limited P/a mnre Withers en Gerke PO Box 623 Marshalltown for the amend Gerke Posbus 623 Marshalltown aansoek gedoen het ment of Northern Johannesburg Region Town planning om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema Scheme 958 by rezoning Erf 506 situate on the cor 958 te wysig deur die hersonering van Erf 506 gelee ner of Curzon Road and Cumberland Avenue Bryanston op die hoek van Curzonweg en Cumberlandlaan dorp Township from "Special Residential" with a density of Bryanston van "Spesiale Woon" met n digtheid van "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a "Een woonhuis per Err tot "Spesiale Woon" met n density of "One dwelling per sq ft" digtheid van "Een woonhuis per vk Vt" The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 726 Further parti Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 726 geculars of the Scheme are open for inspection at the noem sal word) M in die kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk Sandton and at the office Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou of the Director of Local Government Room B206A Pretoriusstraat; Pretoria en in die kantoor van die Stads PrOvincial Building Pretorius Street Pretoria klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 7800 Sandton at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sand weeks from the date of this notice ton skriftelik voorgele word UYS E UYS Director of Loral Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB witha NOTICE 5 OF 975 KENNISGEWING 5 VAN 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 725 GINGSKEMA 725 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Artbry (Pty) Limited C/o Mr Hendrik eienaars mnre Artbry (Pty) Limited P/a mnr Hendrik Minnaar PO Box 2806 Sunnyside for the amendment Minnaar Posbus 2806 Sunnyside aansoek gedoen het of Northern Johann&ourg Region Town planning om Noordelike Johannesburstreek dorpsaanlegskema Scheme 959 by rezoning Erf 52 situate on Dagy 959 te wysig deur die hersonering van Erf 52 gelee Street Sandown Township from "Special Residential" aan Daisystraat dorp Sandown van "Spesiale Woon" met ri digtheid van Een woonhuis per vk nsity of "One dwelling vt" de per sq ft" to tot "Spesiaar vir enkelverdieping en/of duplekswoon _ "Special" for single storey and/or duplex flats and/or eenhede en/of groepbehuising onderworpe aan sekere for cluster housing subject to certain conditions voorwaardes _

33 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 725 Further parti Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 725 geculars of the Scheme are open for inspection at the noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk Sandton and at the office Plaaslike Bestuur Kamer 3206A Provinsiale Gebou of the Director of Local Government Room B206A Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads Provincial Building Pretorius Street Pretoria klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 7800 Sandton at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sand weeks from the date of this notice ton skriftelik voyrgele word E UYS / E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 52 OF 975 KENNISGEWING 52 VAN 975 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /807 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA /807 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Athlone Mansions (Pty) Ltd C/o Mr eienaars mare Athlone Mansions (Pty) Ltd P/a mnr D Evans Davis 89 Mowbray Road Greenside Exten D Evans Davis Mowbrayweg 89 Greenside Uitbreiding sion Johannesburg for the amendment of Johannesburg Johannesburg te wysig deur toe te laat dat die muur Townplanning Scheme 946 by allowing the south van die suidelike aansig op Wolmaransstraat die 59 facade wall on Wolmarans Street to exceed the 59 hoogtehoek met 3048 meter oorskry op Erf 4686 (geangle height line by 3048 metres on Erf 4686 (Zoned soneer "Spesiaal") geled op die hoek van Twist en "Special") situate on the corner of Twist and Smit Smitstrate dorp Johannesburg Streets Johannesburg Township Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Amend Johannesburg wysigingskema /807 genoem sal word) 8 ment Scheme /807 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Beare open for inspection at the office of the Town Clerk stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Johannesburg and at the office of the Director of Local straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Government Room B206A Provincial Building Pre van Johannesburg ter insae torius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die application shall be submitted to the Director of Local datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Government in writing at the above address or Private r Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 049 JohanneSburg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 049 Johan weeks from the date of this notice nesburg skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 53 OF 975 KENNISGEWING 53 VAN 975 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME /99 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA /99 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mrs Ghita Youngleson C/o Messrs P J Slabbert eienaar mev Ghita Youngleson P/a mnre P J Slabbert and Mostert PO Box 294 Vereeniging for the amend enmostert Posbus 294 Vereeniging aansoek gedoen het ment of Vereeniging Town planning Scheme 956 by om Vereeniging dorpsaanlegskema 956 te wysig deur rezoning Erf 29 situate on Tweed Drive Three Rivers die hersonering van Erf 29 gelee aan Tweedrylaan Township from "Special Residential" with a density of dorp Three Rivers van "Spesiale Woon" met n digtheid "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a van "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" density of "One dwelling per sq ft"

34 394 PROVINCIAL GAZETTE; 2 FEBRUARY 975 _ The athentlinent will be known as Vereeniging Amend Verdere besonderhede van hieidie wysigingskema (wat merit Scheme /99 Further particulars of the Scheme Vereenigingwysigingskema /99 :genoem sal word) le 2areopen for inspection at the office Of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Vereeniging and at the ōffice of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre stria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk ; torius Street Pretoria 4 van Vereeniging ter insae Any objection : or ; representations in regard to the! Enige beswaar of vertoe teen: die aansoek kan te application shall be submitted4o the Director of Local :eniger tyd n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing;; at the; above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the ToWn Clerk PO Box: Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaateak 35 Vereeniging at any time within a period Of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 35 Vercelli weeks from the date of this notice; ging skriftelik voorgele word E UYS ; E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 ; Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 540E 975 KENNSQEWING 54 VAN 975 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME /2 MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA /2 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townshigs Ordinance 965" (as tikel 46 Vail die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application hag been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak (lat die owners MessrS Burger Street Middelburg Properties (Pty)! eienaars mine Burger Street Middelburg Properties (Pty) ; Limited C/o Masks Charl Viljoen and Partners; P/a mitre Charl Viljoen en Vennote Posbus Box 4529 Pretoria for the amendment of Middelbtirg: 4529 Pretoria: aansoek gedoen het om Middelburg Town planning Scheme 963 by rezoning Erf 304 a dorpsaanlegskerna 963 to Wysig deur die hersonering Portion of Erf 303 and the Remainder of Erf 303van Ed 304 ngedeelte van Ed 303 en die Restain van bdunded by Church Hoop Burger and Mark Streets Erf 303 gelee tussen Kerk Hoop ; Burger en Mark Middelburg Township from "Special Residential" with strate dorp Middelburg van "Spesiale Woon" met n a density of "One dwelling per sq ft" to "Gel digtheid van "Een woonhuis per vk vt" tot neral Residential 2" subject to certain conditions "Algemene Woon 2" oxiderworpe aan sekere voorwaar des The amendment will be known as Middelburg Amend ment Scheme /2: Further particulars of the Seheme Verdere besohderhede van hierdie wysigingskema (wat are open for inspection at the office of the Town Clerk Middelbtirg wysigingskema /2 genoem sal word) 8 Middelburg and at the office of the Director of LOCal in die kantobr; van die Direkteur van Plaaslike Be Government Room B206A Provincial Building; Pre ; stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius torius Street Pretoria ; straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Any objection ;or van Middelburg ter insae representations in regard to the! application shall be subniitted to the Director of Local Enige beswaar of yerto dia aansoek kan te Government in Writing; at ;the above address or Privrne eniger tyd binne n tydperk van 4 datum wekc vanaf die van Bag X437 hierdie Pretoria andthe kennisgewing aan die Direkteur van TOwn Clerk; PO` Box;;!Plaaslike Bestuhr by bovermelde adres of Privadtsak 4 Middelburg at any tine within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 4 MiddelweekS from the date of this notice burg skriftelik voorgele word E UYS Director of Local Governnierit Direkteur van Plaaslike Bestimr Pretoria 5 February 975 ; Pretoria;S Februarie 975 _ PB _ 2 PB NOTICE 55 OF 975" WITBANK AMENDMENT SCHEME /55 WTBANK ;) :: KENNISGEWINCi 55 VAN 975 WYSIGINGSICEMA ] It is hereby notified terms of section 46 of the i Hierby words ooreenkomstig Van ar Towaplanning and Townships Ordinance; 965` (ash likel 46 van die Ordonnaxisie op Derpsbeplanning en amended) that application has been made by /the! Dorpe 965: (seas gewysig) bekend gerimak dat die owner Messrs: Rodmer Properties (Edths) ieienaars miirerodmer Properties (Eiendoms) Beperk Box:524 Withank the amendment of WithanIc; Posbus 524)/itbankaansoeW gedoen het om Witbank Town:planning Scheme n 948; by rezoning Erf 85 corpsianlegskema 948 te wysig deur die hersonering situate ow the corner HOfmeyr Strew and President ; tau Erf/ 85 &lee op die ;libek Van HOfmeyrstraat en Avennet Witbank; Township from "General Residential" ;PreSidepilaarni dorphwitbank 7`cestgemene Woon" With a density cif% "One dwelling per; 7000 sti t? to :met n digtheiir van"een woonhuis :per vkt vt" "General Business"! " ; ; ; tot "Alternate Besigheid"

35 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE W The amendment will be known as Witbank Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /55 Further particulars of the Scheme Witbankwysigingskema /55 genoem sal word) 8 are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Witbank and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Witbank ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd bin= n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 3 Witbank at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 3 Witbank weeks from the date of this notice skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 56 OF 975 KENNISGEWING 56 VAN 975 I RANDBURG AMENDMENT SCHEME 45 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 45 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Union Land Development Corporation eienaars mnre Union Land Development Corporation (Pty) Ltd C/o Messrs Gillespie Archibald and Part (Pty) Ltd P/a mnre Gillespie Archibald en Vennote ners PO Box Saxonwold for the amendment of Posbus Saxonwold aansoek gedoen het om Randburg Town planning Scheme 954 by rezoning Randburg dorpsaanlegskema 954 te wysig deur die Erven and 236 situate on Valley hersonering van Erwe en 236 geld Road Robin Hills Township from "General Residen aan Valleyweg dorp Robin Hills van "Algemene Woon" tial" to "Special Residential" with a density of "One tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis dwelling per sq ft" per vk vt" The amendment will be known as Randburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 45 Further particulars of the Scheme Randburg wysigingskema 45 genoem sal word) 8 are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Randburg and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre street Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan to application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk Private Bag Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak XI Randburg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak Xl Rand weeks from the date of this notice burg skriftelik voorgelo word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Fehruarie 975 PB PB L NOTICE 57 OF 975 KENNISGEWING 57 VAN 975 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /808 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA /808 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Stork Properties (Pty) Ltd C/o Messrs eienaars mnre Stork Properties (Pty) Ltd P/a mnre Rohrs Nichol and De Swardt PO Box Saxon Rohrs Nichol en De Swardt Posbus Saxonwold wold for the amendment of Johannesburg Town planning aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaaniegskema Scheme 946 by rezoning Erf 36 situate on the 946 te wysig deur die hersonering van Erf 36 corner of Sixth Avenue and Fifth Street Bezuidenhout gelee op die hoek van Sesdelaan en Vyfdestraat dorp Valley Township from "Special Residential" with a Bezuidenhout Valley van "Spesiale Woon" met n digt density of "One dwelling per 2500 sq ft" to "Special" held van "Een woonhuis per 2500 vk vt" tot "Spesiaal" for a Laundry and dry cleaning purposes and uses in vir n wassery en droogskoonmaak doeleindes en enige cidental thereto or for general residential purposes sub bykomstige gebruike of vir algemene woondoeleindes ject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes

36 396 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /808 Further particulars of the Scheme Johannesburg wysigingskema /808 genoem sal word) le are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Johannesburg and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 049 Johanne9burg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 049 Johan weeks from the date of this notice nesburg skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 59 OF 975 KENNISGEWING 59 VAN 975 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME /00 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA )00 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe; 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mr H G A Wundrum C/o Messrs P J Slab eienaar mnr H G A Wundrum P/a mnre P J Slab bert and Mostert PO BoX 294 Vereeniging for the bert en Mostert Posbus 294 Vereeniging aansoek geamendment of Vereeniging Town planning Scheme doen het on) Vereenigingdorpsaanlegeksma 956 te 956 by rezoning Erf 28 situate on the corner of: wysig deur die hersonering van Err 28 gelee op die Theatre Drive and Tweed Drive Three Rivers Township hock van Theatrerylaan en Tweedrylaan dorp Three from "Special Residential" with a density of "One dwel: Rivers van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een ling per Err to "Special Residential" with a density of woonhuis per Err tot "Spesiale Woon" met n digt "One dwelling per sq ft"!held van "Een woonhuis per vk vt" The amendment will be known as Vereeniging Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /00 Further particulars of the Scheme Vereenigingwysigingskema /00 genoem sal word) le are open for inspection at the office of the Town Cleric in die kzintoor van die Direkteur van Plaaslike Be Vereeniging and at the office of the Director of Local; stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria! van Vereeniging ter insae Any objection or representations in regard to the; Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan to applicatirin shall be submitted to the Director of Local! eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kerinisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike "Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 35 Vereeniging at any time within a period of 4; X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 35 Vereeni! weeks from the date of this notice ging kriftelik voorgele word K UYS E UYS Direct& of Local Government! Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 I Pretoria 5 Februarie 975 PB ; PB NOTICE 60 OF 975 KENNISGEWING 60 VAN 975 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 77 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 77 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mr A IT: Fife PO Box 37 Johannesburg eienaar mnr A H Fife Posbus 37 Johannesburg for the amendment of Randburg TownplanningScheme aansoek gedoen het om Randburg dorpsaanlegskema 954 by rezoning Portion of Erf 0 situate on Cum 954 te wysig deur die hersonering van Gedeelte van berland Avenue Vandia Grove Township from "Special Erf 0 geleeaan Cumberlandlaan dorp Vandia Grove Residential with a density of "One dwelling per van "Spesiale Noon" met n digtheid van "Een woon sq ft" to "Special Residentiarwith a density of "One hull per vk vt" tot "Spesiale Woon" met n dwelling per sq ft" digtheid van "Een woonhuis per vk vt"

37 van a 7 PROVINSIALE KOERANTe 2 FEBRUARIE _ The amendment will be known as Randburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 77 Further particulars of th Scheme Randburgwysigingskema 77 genoem sal word) 6 arc open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Randburg and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk : torius Street Pretoria van Randburg ter insae i Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of ivertod teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datumvan hierdiekennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk Private Bag Plaaslike Bestuur; by bovermelde adres of Privaatsak Randbtirg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak Xl Rand Xl weeks from the date of this notice _ burg skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government t Direkteur van Plaaslike Bestuur " Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 6 OF 975" KENNISGEWING :6 VAN 975 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 78 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 78 It is hereby notified in terms of ;section 46 of "the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van at Townplanning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dot* 965 (sm gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Darrenwood industrial (Pty) Ltd PO eienaars mire Darrenwood Industrial (Pty) Ltd Pos Box 48 Fontainebleau for the amendment of Randburg bus 48 Fontainebleau aansoekgedoen het om Randburg Town planning Scheme 954 by rezoning Erf 98 situate dorpsaanlcgskema 954 le wysig deur die hersonering on Naaf Street and Erf 00 situate on River Road van Erf 98 gelee aan Naafstraat en Erf 00 geled aan Strijdom Park Township from lspebial Residential" to RiVerweg dorp Strijdom Park Uitbreiding 2 van "Spe "Special" for craft service industrial and electrical con siale Woon" tot "Spesiaal" vir kuns diensnywerhede en tractors subject to certain conditions: elektriese kontrakteurs onderworpe aan sekere voorwaar des The amendment will be khown as Randburg Amendment Scheme 78 Furtherlparticulars of the Scheme IVerdere besonderhede van hiendie wysigingskema (wat are open for ihspection at the office of the Town Clerk Randburgwysigingskema 78 genoem sal word) ld RandbUrg and at the office of the Director of Local in die kintoor van die Direkteur tan Plaaslike Be" Government Room B206A Provincial Building Pre stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius torius Street Pretoria straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg terinsae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te Government; in writing at the above address or Private eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan Bag X437 Pretoria and die birekteut van the Town Clerk Private Bag Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak Xl Randburg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak Xl Randweeks from the date of this notice burg `skriftelik voorgeld Word " E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February; 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB " NOTICE e OF /975; KENNISGEWING 62 VAN 975 : HEIDELBERG AMENDMENT SCHEME /7 HEIDELBERG WYSIGINGSKEMA /7 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (ax tikel 46 van ;die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mrs M C A Deysel C/o Messrs Chart Viljoen eienaar mev M C A Deysel P/a mnre Chart Viljoen and Partners PO Box 4529 Pretoria for the amend en Vennote Posbus 4529 Pretoria aansoek gedoen het Lamended) ment of Heidelberg Town planning Scheme 956 by om HeidelbergAorpsaanlegskema 956 te wysig deur rezoning the eastern Portion Of Erf 25 situate on die: hersonering van die 00stelike Gedeelte van Erf 25 Merz Street Heidelberg Township from ;`Special Resi geled aan Merzstraat; dorp Heidelberg van "Spesiale dential" to "General Business" with i a density of "One Woon" tot "Algemene Besigheid" met n digtheid van dwelling per sq ft" "Een woonhuis per vk vt"

38 398 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 The amendment will be known as Heidelbera Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /7 Further particulars of the Scheme Heidelbergwysigingskema /7 genoem sal word) le are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Heidelberg and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Heidelberg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertod teen die aansock kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 20 Heidelberg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 20 Heidel weeks from the date of this notice berg skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 63 OF 975 KENNISGEWING 63 VAN 975 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME /83 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA /83 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Looppress (Edms) Bpk C/o Messrs eienaars mnre Looppress (Edms) Bpk P/a mnre J B J B Hugo and Cronje PO Box 5 Krugersdorp for Hugo en Cronje Posbus 5 Krugersdorp aansoek gethe amendment of Krugersdorp Town planning Scheme doen het om Krugersdorp dorpsaanlegskema 946 te 946 by rezoning Erf 79 situate on President Street wysig deur die hersonering van Erf 79 gelee aan Pre Krugersdorp Township from "General Residential" to sidentstraat dorp Krugersdorp van "Algemene Woon" "General Business" tot "Algemene Besigheid" The amendment will be known as Krugersdorp Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme /83 Further particulars of the Scheme Krugersdorp wysigingskema /83 genoem sal word) le are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Krugersdorp and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Krugersdorp ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 94 Krugersdorp at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk PoSbus 94 Krugers weeks from the date of this notice dorp skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 P PB NOTICE 64 OF 975 KENNISGEWING 64 VAN 975 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 798 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 798 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Leejac Investments (Pty) Ltd C/o eienaars mnre Leejac Investments (Pty) Ltd P/a ninre Messrs J R Rosmarin and Associates PO Box J R Rosmarin en Vennote PoSbus Marshall Marshalltown for the amendment of Johannesburg Town town aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaanleg planning Scheme 946 by rezoning Portion B of Erf skema I 946 te wysig deur die hersonering van Ge 4 situate on Main Avenue Riviera Township from deelte B van Erf 4 gelee aan Mainlaan dorp Riviera "Special Residential" with a density of "One dwelling van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonper square feet" to "Special" to permit Town huffs per vk vt" tot "Spesiaal" vir Dorpshuise Houses or such other residential uses as may be per of soortgelyke residensiele gcbruike met die goedkeuring mated by the Administrator subject to certain con van die Administrateur onderworpe aan sekere voor ditions waardes

39 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE The amendment will be known as Johannesburg Ainend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 798 Further particulars of the Scheme Joharinesburgwysigingskema 798 genoem sal word) Id are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Johannesburg and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 049 Johanneqburg at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 049 Johan weeks from the date of this notice E UYS nesburg sicriftelik voorgeld word E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 65 OF 975 KENNISGEWING 65 VAN 975 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 204 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 204 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs Bonieuw (Edms) Bpk C/o Messrs Worst eienaars mnre Bonieuw (Edms) Bpk P/a mnre Worst Weyers and Jurgens 604 Reinet Building Corner of Weyers en Jurgens 604 Reinetgebou h/v Andries en Andries and Schoeman Streets Pretoria for the amend Schoemanstrate Pretoria aansoek gedoen het om Pre ment of: Pretoria Town planning Scheme 974 by re toria dorpsbeplanningskerna 974 te wysig deur die her zoning Erf 75 situate on Jasmyn Avenue Silverton sonering van Erf 75 gelee aan Jasmynlaan dorp Sil Township from "Special Residential" to "Special" for verton van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir n pak a warehouse for the distribution Of building materials huis vir die verspreiding van boumateriaal ysterware en hardware and allied tools and materials used in the verwante gereedskap en materiaal wat in die bou en building and construction industry subject to certain konstruksie bedryf gebruik word onderworpe aan seconditions kere voorwaardes The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 204 Further particulars of the Scheme Pretoria wysigingskema 204 genoem sal word) 8 are open tor inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Pretoria and at the office of the Director of Local sstuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 440 Pretoria at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440; Pretoria weeks from the date of this notice skriftelik voorgdle word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB H 204 IGovernthent NOTICE 66 OF 975 KENNISGEWING 66 VAN 975 i EDENVALE AMENDMENT SCHEME /5 EDENVALE WYSIGINGSKEMA /5 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings Van ar Townplanning and Townships Ordinance 965 (is itikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en aihended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owners Messrs FOSA Investments (Pty) Limited C/o eienaars ninre FOSA Investments (Pty) Limited; P/a Messrs Chad Viljoen and Partners PO Box 4529 mnr Charl Viljoen en Vennote Posbus 4529 Pretoria Pretoria for the amendment of Edenvale Town planning aansoek gedoen het oni Edenvale dorpsaanlegskema Scheme 954:by rezoning Erf 68 situate on the COD 954 te wysig deur die hersonering van Erf 68 geled ner of Diagonal Road and Amides Pretorius Road op die kick van Diagonalweg en Andries Pretoriusweg Eastleigh Township from "Special Residential" to "Slie dorp Eastleigh van "Spesiale Woof tot "Spesiaal" vir cial" for commercial purposes subject to certain con kommersiele doeleindes onderworpe aan sekere voor: ditions waardes 5 2

40 400 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 The amendment will be known as Edenvale Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat meat Scheme /5 Further particulars of the Scheme Edenvale wysigingskema /5 genoem sal word) le are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Edenvale and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room B206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Edenvale ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Primate datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde aches of Privaatsak 25 Edenvale at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 25 Edenvale weeks from the date of this notice skriftelik voorgelo word UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 67 OF 975 KENNISGEWING 67 VAN 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 722 GINGSKEMA 722 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mr A G Halstead C/o Mr W Helmrich PO eienaar mnr A G Halstead P/a mnr W Helmrich Box 7 Johannesburg for the amendment of Northern Posbus 7 Johannesburg aansoek gedoen het om Noorde Johannesburg Region Townplanning Scheme 958 by like Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958 te wysig rezoning Portion and the Remainder of Erf 63 si deur die hersonering van Gedeelte en die Restant van tuate between Wessel Road and Stiglingh Road Eden Erf 63 geled tussen Wesselweg en Stiglinghweg dorp burg Township from "Special Residential" with a density Edenburg van "Spesiale Woon" met n digtheid van of "One dwelling per sq ft" to "Special Residen "Een woonhuis per vk vt" tot "Spesiale Woon" tial" with a density of "One dwelling per sq ft" met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 722 Further parti Noordelike Johannesburgstreek wysigingskerna 722 geculars of the Scheme are open for inspection at the noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk Sandton and at the office Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou of the Director of Local Government Room B206A Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads Provincial Building Pretorius Street Pretoria klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 7800 Sandton at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sand weeks from the date of this notice ton skriftelik voorgele word UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 68 OF 975 KENNISGEWING 68 VAN 975 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME 73 GINGSKEMA 73 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mrs Baeoara Cusack C/o Messrs Ainge and eienaar mev Barbara Cusack P/a mnre Ainge en Ainge Ainge PO Box Saxonwold for the amendment Posbus Saxonwold aansoek gedoen het om Noorof Northern Johannesburg Region Townplanning delike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema 959 te wy Scheme 959 by rezoning Erf 222 situate on the cor sig deur die hersonering van Erf 222 gelee op die hock ner of Stiglingh Road and Sixth Avenue Edenburg van Stiglinghweg en Sesdelaan dorp Edenburg van "Spe Township from "Special Residential" with a density of siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Erf" "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis density of "One dwelling per sq ft" per vk Vt"

41 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE I The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 73 Further parti Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 73 ge culars of the Scheme are open for inspection at the noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk Sandton and at the office Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou of the Director of Local Government Room B206A Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads Provincial Building Pretorius Street Pretoria klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf dic Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 7800 Sandton at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sandweeks from the date of this notice ton skriftelik voorgel8 word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 69 OF 975 KENNISGEWING 69 VAN 975 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 22 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 22 F It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar Town planning and Townships Ordinance 965 (as tikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en amended) that application has been made by the Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die owner Mr A A van Engelen C/o Messrs Stanch eienaar mnr A A van Engelen P/a mnre Stauch Vorster and Partners PO Box 25 Pretoria for the Vorster en Vennote Posbus 25 Pretoria aansoek ge amendment of Pretoria Town planning Scheme 974 by doen het om Pretoria dorpsaanlegskema 974 te wysig rezoning Portion 5 of Portion of Erf 403 situate on deur die hersonering van Gedeelte 5 van Gedeelte Pretoria Street Silverton Township from "Special Resi van Erf 403 gelee aan Pretoriastraat dorp Silverton dential" to "Special" for single storey and/or duplex van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir enkelverdieping flats en/of duplex woonstelle The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat mcnt Scheme 22 Further particulars of the Scheme Pretoriawysigingskema 22 genoem sal word) 8 are open for inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteur van Pleaslike Be Pretoria and at the office of the Director of Local stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Government Room 3206A Provincial Building Pre straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk torius Street Pretoria van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die Government in writing at the above address or Private datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 440 Pretoria at any time within a period of 4 X437 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria weeks from the date of this notice skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB 4923H 2I NOTICE 72 OF 975 KENNISGEWING 72 VAN 975 DIVISION OF LAND ORDINANCE 973: APPLICA ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN TION FOR THE DIVISION OF LAND GROND 973: AANSOEK OM DIE VERDELING VAN GROND In accordance with the provisions of section 7() of the Division of Lands Ordinance 973 (Ordinance 9 of Ooreenkomstig die bepalings van artikel 7() van die 973) notice is hereby given that I have received an ap Ordonnansie op die Verdeling van Grond 973 (Ordon plication in terms of the provisions of section 5 of the nansie 9 van 973) word hierby bekend gemaak dat ek said Ordinance from the owner Leon Brink Knoll in re n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van gespect of the area of land namely Portion 5 of Portion noemde Ordonnansie van die eienaar Leon Brink Knoll "L" named "Athlone" of the farm Klipplaatdrift No ten opsigte van die gebied grond te wete Gedeelte 5 van 60 IQ district Vereeniging Gecleelte "L" genoern "Athlone" van die plaas Klipplaat drift No Such application together with 60IQ distrik Vereeniging ontvang het the relevant plans and information is open or inspection at the office of the Sodanige aansoek tesame met die betrokke planne en Director of Local Government Room B206A Provincial inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van

42 I PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 Building Pretorius Street Pretoria for a period of 60 die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B206A Prodays from the date of the first publication hereof in the vinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk Provincial Gazette van 60 dae vanaf die datum van die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Any person who wishes to object to the granting of such application or who is desirous of making represen alereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van tations in the matter shall notify the Director in writing die aansoek of wat begerig is om vertod te rig moet die of his reasons therefor within the said period of 60 days Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoem de tydperk van 60 dae in kennis stet E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur PB PB NOTICE 58 OF 975 KENNISGEWING 58 VAN 975 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /802 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA /802 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the owners 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Messrs Doornfontein Development Company (Pty) mnre Doornfontein Development Company (Pty) Limi Limited Ronay One (Pty) Limited Ronay Two (Pty) ted Ronay One (Pty) Limited Ronay Two (Pty) Limi Limited Ronay Three (Pty) Limited Ronay Four (Pty) ted Ronay Three (Pty) Limited Ronay Four (Pty) Limited Ronay Nine (Pty) Limited Ronay Ten (Pty) Limited Ronay Nine (Pty) Limited Ronay Ten (Pty) Limited Ronay Eleven (Pty) Limited Ronay Fifteen Limited Ronay Eleven (Pty) Limited Ronay Fifteen (Pty) Limited Caterama (Pty) Limited Moira (Pty) (Pty) Limited Caterama (Pty) Limited Moira (Pty) Limited Upross (Pty) Limited Markal Investments Limited Upross (Pty) Limited Markal Investments (Pty) Limited Marty Investments (Pty) Limited Anglo (Pty) Limited Marty Investments (Pty) Limited A Palestine (Pty) Limited Van Anglo Palestine (Pty) Limited Van Beek Street Pro Beek Street Properties perties (Pty) Limited Veraarts Investments (Ply) Limi (Pty) Limited Veraarts Investments (Pty) Limited and ted en Shelven (Pty) Limited aansoek gedoen het om Shelven (Pty) Limited for the amendment of Johan Johannesburgdorpsaanlegskema 946 te wysig deur nesburg Town planning Scheme 946 by rezoning die hersonering van (a) a portion of Erf 38 situate on the corner of Van (a) n gedeelte van Erf 38 gelee op die hoek van Van Beek Street and Beit Street New Doornfontein Beekstraat en Beitstraat dorp New Doornfontein Township from "General Business" to "Special" van "Algemene Besigheid" tot "Spesiaal" vir kan to permit offices professional suites consulting tore professionele karners spreekkamers onderrig rooms places of instruction social halls public plekke gemeenskapsale openbare parkeergarages parking garages public parking lots special build openbare parkeerplekke spesiale geboue en met die ings and with the consent of the Council any other toestemming van die Stadsraad enige ander geboue buildings subject to certain conditions ondereworpe aan sekere voorwaardes (b) Erven (b) Erwe A/ A/ ; portions gedeeltes van of Erven Erwe A/ A/ and en of situate in New Doornfontein Township van geled in dorp New Doornfontein van from "General Residential" and portions of Staib "Algemene Woon" en gedeeltes van Staib Upper Upper Ross Upper Page Upper Meyer and Dora Ross Upper Page Upper Meyer en Dorastraat al Streets all to "General Residential" to permit flats real tot "Algemene Woon" vir woonstelle en op and Nursery Schools and Creches on the ground die grondvloere van geboue op terreine wat op open floor of buildings on sites fronting on public open bare oopruirntes front Kleuterskole en Bewaarskole space subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes (c) Erven and portions of Erven and of situate in New Doornfontein Township from "General Residential" and portions of Van Beek and Staib Streets all to "General Business" subject to certain conditions and vanerwe (c) Erwe en gedeeltes en van gelee in dorp New Doornfontein van "Algemene Woon" en gedeeltes van Van Beek en Staibstraat almal tot "Al gemene Besigheid" onderworpe an sekere voorwaar des (d) Erven (d) Erwe and portions of Erven en gedeeltes van Erwe and of ; en van 26 gesituate in New Doornfontein Township from "Gen lee in dorp New Doornfontein van "Algemene eral Residential" and portions of Siemert Road Woon"_ en gedeeltes van Siemertweg Sivewright

43 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Sivewright Avenue and Milner and Van Beek Streets laan en Miner en Van Beekstraat almal tot "Spe all to "Special" to permit offices professional suites siaal" vir kantore professionele kamers spreek consulting rooms places of instruction Social halls kamers onderrigplekke gemeenskapsale openbare public parking garages public parking lots special parkeergarages openbare parkeerplekke spesiale ge buildings and with the consent of the Council any bone en met die toestemming van die Stadsraad other buildings subject to certain conditions enige ander geboue ondenvorpe aan sekere voor waardes (e) Erven and a portion of Ell 292 situate (e) Erwe en n Gedeelte van Erf 292 gelee in in New Doornfontein Township from "General Residorp New Doornfontein van "Algemene Woon" en dential" and a portion of Dora Street all to "Special" to permit a place of amusement place of n gedeelte van Dorastraat almal tot "Spesiaal" vir n vermaaklikheidsplek onderrigplek n gemeeninstitution a social hall and special buildings skapsaal en spesiale geboue (f) Erven and portions of Enven 3 32 and 44 (0 Erwe en gedeeltes van Erwe 3 32 en 44 gesituate in New Doornfontein Township from lee in dorp New Doornfontein van "Algemene "General Residential" to "Special" for a private or Woon" tot "Spesiaal" vir n private of openbare par public parking lot and with the consent of the keerterrein en met die toestemming van die Stads Council a private or public parking garage subject raad n private of openbare parkeergarage onderto certain conditions worpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wet Amendment Scheme /802 Further particulars of the JohannesburgWysigingskema /802 genoem sal word) Scheme are open for inspection at the office of the Town re in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Clerk Johannesburg and at the office of the Director stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of Local Government Room B206A Provincial Build Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Jo ing Pretorius Street Pretoria hannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre 049 Johannesburg at any time within a period of 4 toria en die Stadsklerk Posbus 049 Johannesburg weeks from the date of this notice skriftelik voorgele word E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 5 February 975 Pretoria 5 Februarie 975 PB PB NOTICE 73 OF 975 KENNISGEWING 73 VAN 975 APPLICATIONS TO ENTER INTO CONTRACT AANSOEK OM SLUlTING VAN KONTRAK VIR FOR CONVEYANCE OF SCHOOL CHILDREN DIE VERVOER VAN SKOOLKINDERS Applications are hereby invited for the conveyance Aansoeke word gevra vir die vervoer van skoolkin of school children as set out in the subjoined schedule ders soos in die onderstaande skedule uitecngesit Description/Beskrywing Normal No Tariff per Approximate of pupils schoolday mileage School Board Normale Tarief Mylafstand Skoolraad gctal leerlinge per skooldag by benadering " Hendriksdal 8 R km Rustenburg Waterval For a new TOA bus Vir n nuwe bus Applications must be submitted in duplicate on the Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorms TOD prescribed forms TED (e) placed in sealed enve (a) in duplikaat gedoen en in verseelde koeverte lopes marked "Application: Conveyance of School Child geplaas word met die woorde "Aansoek: Vervoer van ren" and also bear the description of service as stated Skoolkinders" asook die beskrywing van die diens soos in column one above: be addressed to the Secretary of vermeld in kolom cen hicrbo daarop Aansoeke moet the School Board concerned and must be in his hands aan die Sekretaris van die betrokke Skoolraad gerig not later than eleven oclock on the 2st day of Feb word en moet horn nie later dan elfuur op die 2stc ruary 975 Full particulars as well as the necessary dag van Februarie 975 bereik nie Volle besonderhede application forms TED (e) and contract forms sowel as die nodige aansoekvorms TOD (a) en TED 08A are obtainable from the Secretary of the kontrakvorrns TOD 08A is by die Skoolraadsekre School Board Rustenburg tans Rustenburg verkrygbaar The Transvaal Education Department does not bind Die Transvaalse Onderwysdepartement verbind horn itself to accept any application nor will it assign any nie om enige aansoek aan te neem nie of enige rode vir reason for the rejection of any application die afwysing van n aansoek te verstrek nie

44 I 404 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY; 975 NOTICE 7 OF 975 person who wishes to object to the granting of the ap /S lori plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such corn It is hereby notified in terms of section 580) of the munication shall be received by the Director not later Town planning and Townships Ordinance 965 that ap than eight weeks from the date of such first publication plication has been made for permission to establish the m the Provincial Gazette townships mentioned in the accompanying Annexure All objectiods must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevant plans docudressed to the Director of Local Government Private ments I and information is open for inspection at the Bag X437 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B E UYS Provincial Building Pretorius Street Pretoria foi a Director of Local Government period of eight weeks from the date hereof Pretoria 5 February 975 In terms of section 58(6) of the said Ordinance any ) 5 2 ANNEXURE : (a) Name of Township and Number of Erven Description of Land Situation (b) Owner(s) I I Reference Number (a) Klarinet Business : 8 Portion 205 of the Northwest of and (b) Town Council of Special farm Blesboklaagte abuts Remainder of ) Witbank Industrial : 75 No 296JS district Portion e of Portion Municipality : 3 Witbank 4 of the farm Bles Special : 3 boklaigte 296 JS Parks : 3 south of and abuts Remainder of Portion b of Portion 3 PB (a) NOordeltrans Ex Special Portion 286 (a por Northwest of and tension 4 Residential : 602 tion of Portion 6) of abuts Portion 86 east (b) Magaliesview In General the farm Wilgespruit of and abuts Portions vestments (Pty) Residential : 3 No 90IQ district and 49 Ltd Business : Roodepoort Educational : Garage : Municipal : Parks : 2 PB (a) Alberton Extension Special Portion 43 (a por Northeast of and 32 Residential : 6 tion of Portion 49) of abuts Alberton Exten (b) David Johannes van the farm Elandsfon sion 27 northwest of der Merwe tein No 08 Regis and abuts Florentia tration Division LR Township district Alberton PB (a) Tzaneen Extension Special Portion 24 (portion West of and abuts 2 Residential : 70 of Portion 33) and Tzaneen Extension (b) Town Council of General the Remaining Par 0 Township south Tzaneen Residential : 3 tion of Portion 33 (a of and abuts Tzaneen Parks : 5 portion of Portion Extension 6 Town S) all of the farm ship Pusela No 555LT district Tzaneen PB (a) Noordwyk Exten Special Holding 05 Erand Northeast of and sion 3 Residential : 9 Agricultural Holdings abuts Holding No (b) Barfred Investments Extension No 04 south west of (Proprietary) Li Registration Division and abuts Holding mited JR district Pretoria No 06 PB _ el

45 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE I KENNISGEWING 7 VAN 975 moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begcrig is omin die saak gehoor VOORGESTELDE STIGTING VAN DORPE te word of vertoa to rig die Direkteur skriftelik in ken nis stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt Ingevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps weke van die datum van sodanige eerste publikasie in beplanning en Dorpc 965 word die Prownstale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike hiermee friend ge Bcstuur ontvang maak dat word aansock gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in mccgaande Bylae to stig Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat Die aansock met die Lbetrokke planne dokumente en sak X437 Pretoria inligting le ter insac by die kantoor van die D:rekteur Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke Direkteur van Plaaslike Bestuur na datum hiervan Pretoria 5 E6ruaric Ingevolge artikel 58(6) van die genoetnde Ordonnansie 5 2 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging Verwysingsnornmer (b) Eienaar(s) Grond (a) Klarinet Besigheid : 8 Gedeelte 205 van die Noordwes van en (b) Stadsraad van Wit Nywerheid : 75 plaas Blesboklaagte grens aan Restant van bank Munisipaal : 3 No 296S; distrik Gedeelte e van Ge Spesiaal : 3 Witbank deelte 4 van die plaas Parke : 3 Blesboklaagte 296 JS suid van en grens aan Restant van Gedeelte b van Gedeelte 3 PB (a) Noordekrans Uit Spesiale Gedeelte 286 (n ge Noordwes van en breiding 4 Woon : 602 deelte van Gedeelte grens aan Gedeelte (b) Magaliesview In Algemene 6) van die plaas 86 oos van en grens vestments (Pty) Woon : 3 Wilgespruit No 90 aan Gedeeltes 35 Ltd Besigheid : IO distrik Roode en 49 Onderwys : poort Garage : Munisipaal : Parke : 2 PB (a) Alberton Uitbrei Spesiale Gedeelte 43 (n ge Noordoos van en ding 32 Woon : 6 deelte van Gedeelte grens aan Alberton (b) David Johannes van 49) van die plaas Uitbreiding 27 noord derelandsfontein Merwe No wes van en grens aan 08 Registrasiegebied Florentia dorp IR distrik Alberton PB (a) Tzaneen Uitbreiding Spesiale Gedeelte 24 (n ge Wes van en grens 2 Woon : 70 deelte van Gedeelte aan die dorp Tzaneen (b) Stadsraad van Tza Algemene 33) en die Resterende Uitbreiding 0 suid neen Woon : 3 Gedeelte van Gedeelte van en grens aan die Parke : 5 33 (n gedeelte van dorp Tzaneen Uitbrei Gedeelte 8) albei van ding 6 die plaas Pusela No 555LT distrik Tzaneon PB (a) Noordwyk Uitbrei Spesiale Hoewe 05 Brand Noordoos van en ding 3 Woon : 9 Landbouhoewes Uit grens aan Hoewe No (b) Bathed Investments breiding No Regi 04 suidwes van en (Proprietary) Limi strasiegebied JR dis grens aan Hoewe No ted trik Pretoria 06 PB

46 406 PROVINCIAL GAZErrE 2 FEBRUARY 975 (a) (b) Name of Township and Number of Erven Description of Land Situation Reference Number Owner(s) (a) Die Hoewes Exten Special Holding No 263 Lyt Northwest of and sion 8 Residential : 0 telton Agricultural abuts Holding 265 (b) William Scott Holdings (Extension northeast of and No 2) district Pre abuts Holding 26 toria PB (a) Creswell Park Ex Special Portion and Portion East of and abuts tension Residential : of the farm Vogel Creswell Park town (b) Rand Leases (Vo General struisfontein 23IQ ship south of and gelstruisfontein) Residential : 3 district of Roode abuts the township Gold Mining Com Parks : poort of Hamberg pany Limited PB (a) Taaibos Holiday Special Portion 4 (a portion North of and abuts Township Residential : 55 of Portion ) of the the Vaal River south (b) Oord Nebo Business : 2 farm Hoogekraal No of and abuts Re (Edms) Bpk Recreation : 446IP district Pot mainder of Portion Public Open chefstroom Spaces : 3 PB

47 I PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE (a) Naain van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging Verwysingsnommer (3)!Elena a r(s) I Grond (a) Die Hoewes Uitbrei Spesiale Hoewe No 263 Lyt Noordwes van en ding 8 Woon : 0 telton Landbouhoewes grens aan Hoewe 265 (b) William Scott (Uitbreiding No 2) noordoos van en grens distrik Pretoria aan Hoewe 26 PB (a) Creswell Park Uit Spesiale Gedeelte en Ge Oos van en grens aan breiding Woon : 230 deelte 48 van die die dorp Creswell (b) Rand Leases (Vo Algemene plaas Vogelstruisfon Park said van en gelstruisfontein) Woon : 3 tein 230 distrik grens aan die dorp Gold Mining Corn Parke : Roodepoort Hamberg pany Limited PB (a) Taaibos Vakansie Spesiale Gedeelte 4 (n ge Noord van en grens dorp Woon : 55 deelte van Gedeelte aan die Vaalrivier (b) Oord Nebo Besigheid : 2 ) van die plaas suid van en grens aan (Edms) Bpk Ontspanning I Hoogekraal No 446 Restant van Gedeelte Openbare Oop IP distrik Potchef I Ruimtes : 3 stroom PB _

48 408 PROVINCIAL GAZETTE 2FEBRUARY 975 NOTICE 76 OF 975 In terms of section 58(6) of the said Ordinance any 0 person who wishes to object to the granting of the ap PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS plication or who is desirous of being heard or of making representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government It is hereby notified in terms of section 58W of Such communication shall be received by the Director the Town planning and Townships Ordinance 965 not later than eight weeks from the date of such first that application has been made for permission to espublication in the Provincial Gazette tablish the townships mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and addres sed to the Director of Local Government Private Bag The application together with the relevant plans do X437 Pretoria cuments and information is open for inspection at the E UYS office of the Director Room B206A 2nd Floor Block _ Director of Local Government B Provincial Buildina Pretorius Street Pretoria for a Pretoria 2 February 975 period of eight weeks from the date hereof 2 9 ANNEXURE (a) Name of Township and (h) Owner(s) Number of Erven I Description of land Situation Reference Number (a) Menlyn Extension General Holding No 7 of North of and abuts (b) C D Pools (Pty) Residential : 5 Garston Agricultural Fontein Street Fast Limited Parks : 2 Holding district Pre of and abuts Holding toria No 5 PB (a) Wierda Park Exten Special Portion 62 of the Southwest of Wierdasion 5 Residential : 7 farm Zwartkop No park Extension 4 General 365JR district Pre Township and north (b) Tuckers Land and Residential : 2 toria of and abuts Wierda Development Corpo Special Park Extension 2 ration (Pty) Limi Business : Township ted Parks : PB (a) Meyersdal Extension Special (a) Portion of Por South east of and 5 Residential : 237 tion 53 (a por abuts Remaining Por (b) Glen Anil Develop lion of Portion 2) lion 2 East of and ment Corporation and abuts Remaining Por Limited and Pathem (b) Portion of the don 53 of the farm Boerdery (Edms) Remaining Por Klipriviersberg Bpk tion of Portion 2 of the farm Klipriviersberg No 06LR district Johannesburg PB Any previous advertisements for permission to establish proposed Menlyn Extension Township should be considered as cancelled Any previous advertisements for permission to establish proposed Wierda Park Extension 5 Township should be considered as cancelled Any previous advertisements for permission to establish proposed Meyersdal Extension 5 Township should be considered as cancelled

49 0 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE KENNISGEWING 76 VAN 975 sie moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toe 0 staan van die aansoeke of wat begerig is om in die VOORGESTELDE STIGTING VAN DORPE saak gehoor te word of vertoe te rig die Direkteur skrif telik in kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie Ingevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps later nie as agt weke van die datum van sodanige cerste beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend gepublikasie in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die van Pliaslike Bestuur ontvang word dorpe gemeld in die meegaande Bylae te stig Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betrokke plane dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur sak X437 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na Direkteur van Plaaslike Bestuur datum hiervan Pretoria 2 Februarie 975 Ingevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnan 2 9 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging Verwysingsnommer (b) Eienaar(s) Grond 0 (a) Menlyn Uitbreiding Algemene Hoewc No 7 van Noord van en grens Woon : 5 Garston Landbouhoe aan Fonteinstraat (b) C D Pools (Pty) Parke : 2 we distrik Pretoria Oos van en grens aan Limited Hoewe No 5 PB I (a) Wierdapark Uitbrei Spesiale Gedeelte 62 van die Suidwes van die dorp I ding 5 Woon : 7 plaas Zwartkop No Wierdapark Uitbrei (b) Tuckers Land and Algemene 365JR distrik Pre ding 4 en noord van Development Corpo Woon : 2 toria en grens aan die dorp ration (Pty) Limi Spesiale Wierdapark Uitbrei ted Besigheid : ding 2 Parke : PB (a) Meyersdal Uitbrei Spesiale (a) Gedeelte van Ge Suidoos van en grens ding 5 Woon : 237 deelte 53 en ge aan Restant van Ge (b) Glen Anil Develop deelte van Ge deelte 2 Oos van en ment Corporation deelte 2) en grens aan Resterende Limited en Pathem (b) Gedeelte van die Gedeelte 53 van die Boerdery (Edms) Resterende Ge plaas Klipriviersberg Bpk deelte van Ge deelte 2 van die plaas Klipriviers berg No 06 IR distrik Johannesburg PB Alle vorige advertensies om toestemming vir die stigting van die voorgestelde dorp Menlyn Uitbreiding moet as gekanselleer beskou word Alle vorige advertensies om toestemming vir die stigting van die voorgestelde dorp Wierdapark Uitbrei ding 5 moet as gekanselleer beskou word Alle vorige advertensies om toestemming vir die stigling van die voorgestelde dorp Meyersdal Uitbreiding 5 meet as gekanselleer beskou word

50 40 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 NOTICE 77 OF 974 person who wishes to object to the granting of the ap d plication or who is desirous of being heard or of making 4 h PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such com It is hereby notified in terms of section 580) of munication shall be received by the Director not later the Town planning and Townships Ordinance 965 that than eight weeks from the date of such first publication application has been made for permission to establish in the Provincial Gazette the townships mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevant plans docudressed to the Director of Local Government Private ments and information is open for inspection at the Bag X437 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block E UYS B Provincial Building Pretoriiis Street Pretoria for a Director of Local Government period of eight weeks from the date hereof Pretoria 2 February 975 In terms of section 58(6) of the said Ordinance any 2 9 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven (b) Owner(s) I Description of land I Situation Reference Number (a) Bedfordview Special Retimining Extent of South of and abuts Extension 205 Residential : 4 Holding 63 Gelden Portion 6 of Holding (b) Terence Patric huis Estate Small 63 and adjoins Bed Kelly Holdings district Ger fordview Extension rniston 92 on the east P (a) Rua Vista Special Portion 93 (a portion West of and abuts (b) Andersons Chick Residential : 80 of Portion 20) of the Provincial Road P66/ Sales (Edens) Bpk General farm Olievenhout I North of and abuts Residential : 7 bosch No 389JR proposed Olievenhout Special district Pretoria bosch Township Business : Garage : School Erf : Parks : 4 PB (a) Ermelo Business : (a) Portion 7 (a West of and abuts St Extension 5 Industrial portion of Por Johns Wood South (b) Town Council t including lion 7); of and abuts the New of Ermelo Railwayline : 23 (h) Portion 8 (St Ermelo Township Industrial Johns Wood); without (e) Remaining Por Railwayline : 3 lion of Portion 2 Municipal : 2 All of the farm Parks : Withank 262IT district Ernielo PB (a) Discovery Special? Portion 52 (portion of North of and abuts Extension Residential : 2 Portion 35) of the Discovery Extension 6 (b) Danmeis Properties farm Vogelstruisfon Township West of (Pty) Ltd tein No 230 dis and abuts Portion 74 trict Roodepoort of the farm Vogel struisfontein PB (a) Eden Glen Special Portion of Remaining West of and abuts Extension 2 Residential : 85 Extent of Portion 53 fsandoyale Extension (b) (i) Parkernor General (a portion or Portion I Township South of (Proprietary) Residential : 2 8) and portion of and abuts Portion Limited Business : Portion 320 (a por 298 (ii) Norman Parks : 2 fion of Portion 53) Ernest both of the farm William Rietfontein 63IR Basterfield district Germiston PB

51 miston PROVINSIALE KOERANT 2 FEEIRLIARIE KENNISGEWING 77 VAN 974 moet leadereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak ge VOORGESTELDE STIGTING VAN DORPE hoor te word of vertoo te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as Ingevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps agt weke van die datum van sodanige eerste publikabeplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend gesie in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die Plaaslike Bestuur ontvang word dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betrokke planne dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur sak X437 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke Direkteur van Plaaslike Bestuur na datum hiervan Pretoria 2 Februarie 975 Ingevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnansie 2 9 BYLAE I (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging Verwysingsnommer (b) Eiena a r(s) Grond I (a) Bedfordview Spesiale Resterende Gedeelte Suid van en grens aan Uitbreiding 205 Woon : 4 van Hoewe 63 Gel Gedeelte 6 van Hoe (b) Terence Patric denhuis Estate Klein we 63 en grens aan Kelly hoewes distrik Ger Bedfordview Uitbrei ding 92 aan die ooste PB (a) Rua Vista Spesiale Gedeelte 93 (n ge Wes van en grens aan (b) Andersons Chick Worm : 80 deelte van Gedeelte Provinsiale Pad P66/ Sales (Edens) Bpk Algemene 20) van die plaas Noord van en grens Woon : 7 Olievenhoutbosch No aan voorgestelde dorp Spesiale 389JR distrik Pre Olievenhoutbosch Besigheid : toria Garage : Skoolerf : Parke : 4 PB j 0 (a) Ermelo Besigheid : (a) Gedeelte 7 (n Wes van en grens aan Uitbreiding 5 Nywerheid gedeelte van Ge St Johns Wood Suid (b) Stadsraad van met Spoorlyn deelte 7); van en grens aan die Ermelo geriewe (b) Gedeelte 8 (St dorp Nuwe Ermelo Nywerheid Johns Wood); sonder (c) Restante Gedeelte Spoorlyn : 3 van Gedeelte 2 Munisipaal : 2 Almal van die Parke : plaas Witbank 262LT distrik Ermelo PB (a) Discovery Spesiale Gedeelte 52 (gedeelte Noord van en grens Uitbreiding Woon : 2 van Gedeelte 35) van aan die dorp Disco (b) Danmeis Properties die plaas Vogelstruis very Uitbreiding 6 (Pty) Ltd fontein No 23IQ Wes van en grens aan distrik Roodepoort Gedeelte 74 van die plaas Vogelstruisfon tein PB (a) Eden Glen Spesiale Gedeelte van Reste Wes van en grens aan Uitbreiding 2 Woon : 85 rende Gedeelte van die dorp Isandovale (b) (i) Parkernor Algemene Gedeelte 53 (n ge Uitbreiding Suid (Proprietary) Woon : 2 deelte van Qedeelte van en grens aan Ge Limited Besigheid : 8) en gedeelte van deelte 298 (ii) Norman Ernest Parke : 2 Gedeelte 320 (n ge William Baster deelte van Gedeelte field 53) albei van die plaas Rietfontein 63 LR distrik Germis ton PB

52 42 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 I NOTICE 74 OF 975 KENNISGEWING 74 VAN 975 APPLICATIONS TO ENTER INTO CONTRACT FOR AANSOEK OM SLUITING VAN KONTRAK VIR CONVEYANCE OF SCHOOL CHILDREN DIE VERVOER VAN SKOOLKINDERS 4 Applications are hereby invited for the conveyance Aansoeke word gevra vir die vervoer van skoolkinders of school children as set out in the subjoined schedule soos in die onderstaande skedule uiteengesit Normal No Tariff per Approximate Description of pupils schoolday mileage School Board Beskrywing Normale Tarief per Mylafstand Skoolraad gelal leerlinge skooldag by benadering Gerrit Maritz 73 *R km Randfontein Waterpan Inspan 97 *R km Krugersdorp Ontdekkers Jan de Klerk 7 *R km Xrugersdorp Beckadon Rodora 82 *R km Randfontein RikasruSt Westonaria Prim 79 *R km Randfontein Kloof Westonaria Ho& 75 *R km Randfontein Waterpan = Suurbekom 4 * This tariff is applicable to 974 and later model * Hierdie tarief is van toepassing op 974 en later busses model busse Applications must be submitted in duplicate on the Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorms TOD prescribed forms TED (e) placed in sealed envel (a) in duplikaal gedoen en in verseelde koeverte opes marked "Application: Conveyance of School Child geplaas word met die woorde "Aansoek: Vervoer van ren" and also bear the description of service as stated Skoolkinders" asook die beskrywing van die diens soos in column one above: be addressed to the Director of vermeld in kolom ecn hierbo daarop Aansocke moet Education and must reach him not later than eleven aan die Direkteur van Onderwys gerig word en moet o clock on the 2st day of February 975 horn nie later dan elfuur op die 2lste dag van Februarie 975 bereik Full particulars as well as the necessary application nie forms TED III (e) and contract forms TED 08A Voile besonderhede sowel as die nodige aansoekvorms arc obtainable from the Director of Education as well TOD (a) en kontrakvorms TOD 08A is by die Direkteur van Onderwys verkrygbaar sowel as by alle as from all the School Board Secretaries Skoolraadsekretarisse The Director of Education does not bind himself Die Direkteur van Onderwys verbind horn nie om 4 to accept any application nor will he assign any reason enige aansoek aan te neem of enige rcde vir die af for the rejection of any application wysing van n aansoek le verstrek nie NOTICE 75 OF 975 KENNISGEWING 75 VAN 975 PROPOSED EXTENSION OF BOUNDARIES OF VOORGESTELDE UITBREIDING VAN GRENSE WINDSOR TOWNSHIP VAN DORP WINDSOR It is hereby notified in terms of section 82(4) of Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps the Town planning and Townships Ordinance 965 beplanning en Dorpe 965 Word hierby bekend gethat application has been made by Agostinho Da Pain maak dat Agostinha Da Paiva Manuel Jardine Jose Eva Da Paiva Manuel Jardine Jose Da Sousa Maria Da Sousa Maria Da Sousa Gabriel Morreira Maria Da Sousa Gabriel Morreira Maria Morreira Augusta Morreira Augusta Jardine Eva Da Paiva aansoek Jardine for permission to extend the boundaries of gedoen het om die uitbreiding van die grense van dorp Windsor Township to include Remaining Extent of Por Windsor om Resterende Gedeelte van Gedeelte 86 van tion 86 of the farm Klipfontein No 203IQ district die plaas Klipfontein No 203IQ distrik Johannesburg Johannesburg te omvat The relevant portion is situate west of and abuts Portion Die betrokke gedeelte is gelee wes van en grens aan 33 South of and abuts Windsor Township and is to be used for Church and Ecclesiastical pur Gedeelte 33 Suid van en grens aan Windsor Dorp poses en sal vir Kerk en Predikerdoeleindes gebruik word 4

53 E 0 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE The application together with the relevahl plans Die aansoek en die betrokke planne dokumente en documents and information is open for inspection at inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur the office of the Director Room B206A 2nd Floor Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Block B Provincial Building Pretorius Street Pretoria Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van vier weke na for a period of 4 weeks from the date hereof datum hiervan Any person who wishes to object to the granting of federeen wat beswaar wil maak teen die toestaan van the application or who is desirous of being heard or die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te of making representations in the matter shall com word of vertoe te rig moet die Direkteur skriftelik in municate in writing with the Director of Local Go kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie vernment Such communication shall be received by the as vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie Director not later than four weeks from the date of van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant the first publication of this notice in the Provincial ir deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang Gazette word All objections must be lodged in duplicate and ad Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government Private word aan die Direkteur Departement van Plaaslike Be Bag X437 Pretoria 000 stuur Privaatsak X437 Pretoria 000 E UYS E UYS Director of Local Government Pretoria 2 February 975 Pretoria 2 Februarie 975 PB Direkteur van Plaaslike Bestuur PR NOTICE 78 OF 975 KENNISGEWING 78 VAN 975 DIVISION OF LAND ORDINANCE 973: APPLI ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN CATION FOR THE DIVISION OF LAND GROND 973: AANSOEK OM DIE VERDELING VAN GROND In accordance with the provisions of section 70) of the Division of Lands Ordinance 973 (Ordinance 9 Ooreenkonistig die bepalings van artikel 7() van die of 973) notice is hereby given that I have received Ordonnansic op die Verdeling van Grond 973 (Ordon an application in terms of the provisions of section 5 nansie 9 van 973) word hierby bekend gemaak dat of the said Ordinance from the owner M C Kleynhans ek n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van in respect of the area of land namely Portion 44 (a genoemde Ordonnansie van die cienaar M C Kleynhans portion of Portion 4) of the farm Witfontein 30TR ten opsigte van die gebied grond te wete Gedeelte 44 district Pretoria (n gedeelte van Gedeelte 4) van the plaas Witfontein Such application together with the relevant plans and No 302 Pretoria ontvang het information is open for inspection at the office of the Sodanige aansoek tcsame met die betrokke planne en Director of Local Government Room B206A Provin inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van cial Building Pretorius Street Pretoria for a period die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B206A of 60 days from the date of the first publication hereof Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tyd in the Provincial Gazette perk van 60 the vanaf die datum van die cerste publi Any person who wishes to object kasie hiervan in die Provinsiale Koerant to the granting of such application or who is desirous of making represen Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van tations in the matter shall notify the Director in writing die aansock of wat begerig is om vertoe te rig moet die of his reasons therefor within the said period of 60 days Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne ge E UYS Director of Local Government noemdc tydperk van 60 dae in kennis stel E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 2 February 975 Pretoria 2 Februarie 975 PB 4: PB NOTICE 79 OF 975 KENNSGEWING 79 VAN 975 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 84 OF 967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 84 VAN 967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Act that the undermentioned applications have Ingevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hier been received by the Director of Local Government mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die and arc open to inspection at Room B206A Provincial Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae IBuilding Pretorius Street Pretoria and at the office le by Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat of the relevant local authority Any objections with Pretoria en in die kantoor betrokke plaaslike van owerheid Ernge beswaar met volledige daarvoor redes die full reasons therefor should be lodged in writing with moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur the Director of Local Government at the above address by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria ingedien or PO Box 892 Pretoria on or before word op of voor 23975

54 44 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 () DSB Investments (Proprietary) Limited for the () DSB Investments (Edms) Beperk vir die wysiging amendment of the conditions of title of Holding van die titelvoorwaardes van Hoewe I Waterkloof Waterkloof Agricultural Holdings district Pretoria to Landbouhoewes distrik Pretoria ten einde dit moontlik permit the holding being used for the erection of a to maak dat die hoewe vir die oprigting van n labora laboratory for the testing of ground torium vir die toets van grond gebruik kan word PB PB (2) Eric Ronald Clarke for the amendment of the (2) Eric Ronald Clarke vir die wysiging van die titel conditions of title of Lot 25 Lyttelton Manor Re voorwaardes van Lot 25 dorp Lyttelton Manor Registration Division JR Transvaal to permit the lot gistrasie Afdeling JR Transvaal ten einde dit moontlik being subdivided to maak dat die lot onderverdeel kan word PB PB (3) Burke Tomlinson (Eiendoms) Beperk vir die wysi ging van die titelvoorwaardes van Erf 90 dorp Ver (3) Burke Tomlinson (Proprietary) Limited for the amendment of the conditions of title of Erf 90 Ver eenigingeeniging Uitbreiding distrik Vereeniging ten einde Extension I Township district Vereeniging to permit the erf being used for light industrial purposes PB dit moontlik Ic maak dat die erf vir ligte nywerheids doeleindes gebruik kan word PB (4) Downglen Investments (Proprietary) Limited for the (4) Downglen Investments (Eiendoms) Beperk vir die amendment of the conditions of title of Erf 84 Ger wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 84 dorp miston Extension 4 Township district Germiston to Germiston Uitbreiding 4 distrik Germiston ten einde A permit the erf being used for the conducting of business dit moontlik to maak dat die erf vir besigheid insluitende I including general industrial purposes algemene nywerheidsdoeleindes gebruik kan word PB PB

55 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the closing LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die dates have not yet passed have not bee repeated in this notice sluitingsdatum nog nie verstreke is nie word nie in hierdie ken Tenders are normally published 35 weeks before the closing nisgewing herhaal nie Tenders word normaahveg 35 woke voor date die sluitingsdatum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRATION ADMINISTRASIE TENDERS TENDERS Tenders are invited for the following services / Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope I supplies / sales (Unless otherwise indicated in the word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders description tenders are for supplies): word word tenders vir voorrade bedoel): Tender No RFTDescription ofa asnegrevgiceee Beskrywing van Diens Data Sluitingsdaturn HD 2/4/75 Anaesthetic trolley / Narkosetrollie Closing8/4/75 RFT 22/75 50 mm sludge pumping units on wheels / 50 nun slykpompeenhede op wide 4/3/75 roads PI59 25/75 Placing of reserve beacons on and 37 / Plasing van grensbakens op paaie P59 en 37 4/3/75 WFTB 07/75 Baragwanath Hospital: Supply delivery and erection of refrigeration installation in two cold rooms and insulation of the incubator room in the pathology laboratories / Baragwanathhospitaal: Verskaffing glowering en oprigting van n verkoelingsinstallasie in twee kocl kamers en die isolering van broeikaskamer in die patalogielaboratoria Item: 2078/7 2/3/975 WFTB 08/75 Baragwanath Hospital: Supply delivery and erection of fourteen seven tray mortuary chambers / Baragwanathhospitaal: Verskaffing aflewering en oprigting van veertien sewerak lykhuiskamers Item: 2077/7 2/3/975 WFTB 09/75 Blairgowrie High School: Construction of roads and other site works / Bou van page en ander terreinwerke Item: 086/68 2/3/975 WFTB 0/75 BoksburgBenoni Hospital: Construction of service roads parking area etc / BoksburgBenoni hospitaal: Bou van dienspaaie parkeerterrein ens 2/3/975 WFTI3 /75 Hoer Topics Skool Carl de Wet en Hoer Ilandelskool Lettie Fouche Vanderbijlpark: Erection of security fences / Oprigting van sekuriteitsomheinings 2/3/975 WFTB 2/75 Coronation Hospital: Supply delivery erection and commissioning of a steam and condensate reticulation and central heating system / Coronationhospitaal: Verskaffing aflewering oprigting en ingebruikneming van n stoom en kondensaatnet en scntrale vcrwarmingstelsel Item: 208/69 2/3/975 WFTB 3/75 Laerskool Excelsior: Conversion of existing classrooms into a library / Omskepping van be staande klaskamers in n biblioteek Item: 73/7 2/3/975 WFTB 4/75 Pietersburg Hospital: Supply delivery installation and commissioning of several air condition ing plants extract fans and ventilation system / Pietersburgse Hospitaal: Verskaffing aflewering installering en ingebruikneming van verskeie lugversorgingtoestelle suigwaatcrs en 5 0 ventilasiestelsel Item: 207/7 2/3/97 WFTB 5/75 Pietersburg Hospital: Additions to the existing steam and condensate reticulation system / Pietersburg Hospitaal: Uitbreiding van bestaande stoom enkondensaatnet Item: 207/7 2/3/975 WFTB 6/75 Pietersburg Hospital: Supply delivery installation and commissioning of a medical gas and vacuum system / Pietersburgse Hospitaal: Verskaffing aflewering installering en ingebruikneming van n mediese gas en vakuumstelsel Item: 207/7 2/3/975 WFTB 7/75 Tara H Moross Centre Hurlingham Sandton: Installation of a private automatic branch exchange / Tara Die N Morosssentrum Hurlingham Sandton: Installering van n private outomatiese taksentrale Item 2059/74 2/3/975 WFTB 8/75 Laerskool Totius Vanderbifipark: Erection of Administration Block / Oprigting van Adminis trasieblok Item: 783/65 2/3/975 WFTB 9/75 Laerskool Witpoortjie: Supply delivery and erection of a central heating system / Verskaf fing aflewering en oprigting van n sentrale venvarmingstelsel Item 042/72 2/3/975 WFTB 20/75 Hoerskool Wonderboom Pretoria: Layingout of site / Uitle van terrein Item: 42;64 2/3/975

56 46 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 IMPORTANT NOTES BELANGRIIKE OPMERKINGS : The relative tender documents including the Administra O Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptions official tender forms are obtainable on application from take tendervonns van die Administrasie is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmuds enige tenderfkontrakvoorwaardes wat nie in die tenderclo tender/contract conditions not embodied in the tender documents kumcnte opgeneem is nie is ook by die genoemde adresse vir are also available for inspection at the said address: inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Tender Postal address Pretoria Vey Posadres to Gebou Pretoria Ref Pretoria Room Phone sing Pretoria Kamer Verdic I Foon I No Block Floor Pretoria No Blok I ping Pretoria HA I Director of A739 A HA Direkteur van A739 Hospital Scr Hospitaalvices Private dienste Pri Bag X22 vaatsak X22 HA 2 Director of A739 A 7 Hospital Ser Hospitaalvices Private dicnste Pri Bag X22 vaatsak X22I I A HA 2 Direkteur van A739 A Di rector of A723 A IB Direkteur van A73 A Hospital Ser Hospitaalvices Private dienste Pri Bag X22 vaatsak X22 HC Director of A728 A HC Direkteur van A728 A Hospital Ser Hospitaalvices Private dienste Pri Bag X22 vaatsak X22 HD Director of A730 A HD Direkteur van A730 A Hospital Ser Hospitaalvices Private dienste Pa Bag X22 vaatsak X22 PFT Provincial Sc A9 A PFT Provinsiale AII9 A cretary (Pur Sekretaris chases and (Aankope en Supplies) Pri Voorrade) veto Bag X64 Privaatsak RFT Director Trans D58 D X64 vaal Roads RFT Direkteur D58 D Department Transvaalse Private Bag Paaiedepar X97 tement Pri TED Director Trans A549 A vaatsak X97 veal Educa TOD Direkteur A549 A Lion Depart Transvaalse mitt Private Onderwys Bag X76 departement WFT Director C7 C Privaatsak Transvaal X76 Department WFT Direkteur C C of Works Transvaalse Private Bag Werkedepar X228 tement Pri WFTB Director 029 C vaatsak X228 Transvaal WM3 Direkteur 029 C Department Transvaalsc of Works Werkedepar Private Bag tement Pri X228 vaatsak X228 2 The Administration is not bound to accept the lowest or 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of any tender and reserves the right to accept a portion of a enige tender aan te neem nie en behou horn die reg voor om tender n gedeelte van n tender aan te neem 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay 3 In die gent van iedere WFTBtender moet die tenderaar a deposit of R4 before he will be supplied with the tender n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdokumente documents Such deposit must be in the form of cash a bank voorsien sal word Sodanige deposito moet in kontantgeld wees initialled cheque or a department standing deposit receipt n tjek deur die bank geparafeer of n departementele legorder (0) The said deposit will be refunded if a bona fide tender kwitansie (RIO) Genoemde depositobedrag sal terugbetaal word is received from the tenderer or if the tender documents in as n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of cluding plans specifications and bills of quantities are returned as die tenderdokumente met inbegrip van plannc spesifikasies by the tenderer within 4 days after the closing date of the en hoeveelheidslyste binne 4 dae na die sluitingsdatum van die tender to the relative address shown in note I above tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking 4 All tenders must hierbo aangetoon be submitted on the Administrations official tender forms 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die 5 Each tender must Administrasie voorgele be submitted in a separate seated souslope word5 addressed to federe inskrywing moet in n afsonderlike verseelde the Chairman Transvaal koevert Provincial Tender Board ingedien PO Box word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse 040 Pretoria and must be clearly superscribed to show the tenderers Provinsiale Tenderraad Posbus 040 Pretoria en moet duidelik name and address as well as the number description and van die opskrif voorsien wees ten erode die tenderaar se closing date of naam the tender Tenders must be in the hands en of the Chairman by adres aan te am on the toon asook die clos nommer beskrywing en sluiing date indicated above tingsdatum van die tender Inskrywings moet teen vm op die sluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wees 6 If tenders are delivered by hand they must be deposited 6 Indien inskrywings per hand ingedien word meet hullo in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer teen yin op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus of the New Provincial Building at the Pretorius Street main geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die entrance (near Bosman Street corner) Pretoria by am on nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat the closing date se kant (naby die hock van Bosmanstraat) Pretoria C W Grunow Chairman Transvaal Provincial Tender Board C W Grunow Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad (Tvl) Pretoria 5 February 975 (TAO) Pretoria 5 Februarie

57 PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE Notices By Local Authorities Plaasliffie Bestassrslienaisgewengs CITY OF JOHANNESBURG vloeroppervlakte van m2 ten opsigte STADSRAAD VAN WITBANK van kantore toegelaat Iran word PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN VERSOEKSKRF VIR DIE PROKLA NESBURG TOWN Bcsonderhede van PLANNING SCHEME hierdie skcma 8 ter insae in Kamer MERINO VAN VERBREDING VAN N 75 Burgersentr NO (AMENDMENT um SCHEME /80 Braamfontem Johannesburg vir n tyd OPENBARE PAD The City Council of Johannesburg has Perk van vier weke vanaf die datum van Kennis geskied hiermce ingevolge die prepared a draft amendment townplanning die eerste publikasie van hierdie kennis bepalings van artikel 5 van die Local scheme to be known as Amendment Town rwing naamlik 5 Februarie 975 Authorities Road Ordinance No 44 of planning Scheme /8 Die Raad sal dit oorwceg of die skcma 904 soos gewysig dat die Stadsraad van aangeneem moet word al dan nie This draft Witbank Sy scheme contains the following Edele die Administrateur van proposal: Enige eienaar of okkupant van vastc Transvaal versoek het om die verbreding To rezone a part of Lot 4 and apart ciendom binne die gebied van die boge van die pad wat in die byleag omskryf of Lot 5 Roscbank Township being Nos melde dorpsbeplanningskema of binne 2 word tot openbare pad te proklameer 6 and 63 Oxford Road from Educakm van die grens daarvan het die reg om Afskrifte van die Versoekskrif en sema of k van oat kb tional to General Business subject to cercswaar to maa teendie vertog plan wet daarby aangeheg is 6 ge ten opsigte daarvan te rig en intain conditions durende gewone kantoorure ter insae in dien hy dit wil doen moot hy die pleas The nearest intersection is Baker Street like bestuur binne vier weke vanaf die die kantoor van die Klerk van die Raad and Oxford Road eerste publikasie van hierdie kennisgesving Munisipale Kantoor Witbank The effect of this rezoning will be to naamlik 5 Februarie 975 skriftelik van Enige belanghebbende wat teen die propermit a gross leasable area of 6 80 m2 sodanigc beswaar of vertoe in kennis stel klamering van die verbreding van die for shops and a gross floor area of en vermeld of hy dour die plaaslike be voorgestelde padbeswaar wil opper moot m2 for offices stuur gchoor wil word of nie sy beswaar skriftelik en in tweevoud by Particulars of this scheme arc open for S D MARSHALL die Direkteur van Plaaslike Bestuur Priinspection at Room 75 Civic Centre Klerk van die Raad vaatsak X437 Pretoria en by die ander Braamfontein Johannesburg for a period Burgersentrum getckende indien nie later nie as Vrydag of four weeks from the date of the first Johannesburg 2 Maart 975: publication of this notice which is 5 5 Februaric 975 T D B STEYN February 975 Kennisgcwing No Stadsklerk 72/4/2/8 Any owner or occupier of immovable Munisipale Kantoor property within the area of the above Posbus 3 mentioned town planning scheme or within Witbank 2 km of the boundary thereof has the TOWN COUNCIL OF WITBANK 5 Februarie 975 right to object to the scheme or to make PETITION FOR THE PROCLAMATION Kennisgewing No 4/975 representations in respect thereof and if OF THE WIDENING OF A PUBLIC he wishes to do so he shall within four ROAD: BYLAAG weeks of the first publication of this notice which is 5 February 975 inform Notice is hereby given in terms of the n Verbreding van die bestaande Ryanthe local authority in writing of such provisions of section 5 of the Local Au weg te Uitbreiding 20 Witbank objection or representation and shall state thorities Road Ordinance No 44 of 904 whether or not he wishes to be heard by as amended that the Town Council of n Pad meter wyd naamlik n the local authority Witbank verbreding has petitioned the Administrator van die bestaande Ryanweg te S D MARSHALL to proclaim the widening of the road Uitbreiding No 20 Witbank oor Gedeelte Clerk of the Council described in the annexure as a public road 4 van die plans Klipfontein No Civic Centre Johannesburg Copies of the petition and the accom 5 February panying plan will be open for inspection 975 Notice No at the office of the Clerk of the Council 72/4/2/8 Municipal Offices Witbank during nor TOWN COUNCIL OF ALBERTON mal office hours AMENDMENT TO BY STAD JOHANNESBURG Interested parties who wish to object LAWS FOR FIX against the proclamation of the widening ING FEES FOR THE ISSUE OF CER VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE of the proposed road must submit such TIFICATES AND FURNISHING OF JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG objections in writing in duplicate to the INFORMATION SKEMA NO (WYSIGINGSICEMA Director of Local Government Private /8) Bag X437 Pretoria and to the under Notice is hereby given in terms of the signed not later than Friday 2 March provisions of section 96 of the Local Go Die Stadsraad van Johannesburg het n 975 vernment Ordinance 939 as amended ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgestel J D B STEYN that the Town Council of Alberton has wat bekend sal staan as Wysigingsdorps Town Clerk amended its By laws for fixing Fees for beplanningskema /8 Municipal Offices the issue of Certificates and furnishing of Hierdie ontwerpskema bevat die volgen FO Box 3 Information published under Administra de voorstel: Witbank tors Notice 050 dated 6 December February 975 Die indeling van n gedeelte van Erf Notice No The general 4/975 purport of this amendment 4 en n gedeelte van Erf 5 Rosebank is to provide for a charge for the use of naamlik Oxfordweg 6 en 63 word op ANNEXURE the Councils massmeasuring bridge sekere voorwaardes van opvoedkundige doelcindes na algemene besigheidsdoelein The widening of the existing Ryan Road Copies of this amendment are open for des verander Dic naaste kruising is Ba at Extension 20 Witbank inspection at the office of the Council kerstraat en Oxfordweg for a period of 4 days front the date of A road metres wide namely publication hereof Hierdie skema bring mee dat daar n the widening of the existing Ryan Road bruto verhuurbare oppervlakte van 6 80 at Extension 20 Witbank over Portion 4 Any person who desires to record his m2 ten opsigte van winkels en n bruto of the farm Klipfontein No 322JS objection to the said amendment must do

58 48 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY so in writing to the undermentioned within 939 bekend gemaak dat die Stadsraad EDENVALE TOWN COUNCIL fourteen days after the date of publication voornemens is om die Verordeninge Beof this notice in the Provincial Gazette treffende Lisensies en Beheer oor Besig VALUATION ROLL hede afgekondig by Administrateurskcn A G LoTTER nisgewing 67 van 27 Ianuarie 954 te Town Clerk w3sjg om voorsiening te maak vir die Notice is hereby given: Municipal Offices vcrhoging van huummtortariewe Alberton That the Valuation Court has cornpleted its consideration 2 February 975 Askrifte van hierdie wysiging le ter in of objections re Notice No 5/975 sac by die kantoor van die Raad vir n ceived and has made in the valuation roll tydperk van veertien (4) dae vanaf die such alterations and amendments as it datum van publikasie hiervan deemed necessary; and STADSRAAD VAN ALBERTON Enigc persoon wat beswaar teen ge 2 That the Valuation Roll has now WYSIGING VAN VERORDENINGE IN noemde wysiging wit aanteken moet dit been completed and certified in accordance SAKE DIE VASSTELLING VAN GELDE binne veertien (4) dae na die datum van with the provisions of section 4 of the VIR DIE UITREIKING VAN SERTIFI publikasic van hierdie kennisgewing in Local Authorities Rating Ordinance No KATE EN DIE VERSKAFFING VAN die Provinsiale Koenig skriftclik by die 20/933 as amended and will now be INLIGTING ondergetckende doen come fixed and binding in terms of the Stadsklerk said section upon all parties concerned Ingevolge die bepalings van artikel 96 2 Februarie 975 who shall not on or before 975 March van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Kennisgewing No 7/28/2/975 2 appeal from the decision of the Valua 939 soos gewysig word hiermee bekend 72 2 tion Court in the manner prescribed by gemaak dat die Stadsraad van Alberton section 5 of the mentioned Ordinance sy Verordeninge insake die Vasstelling van Gelde vir die Uitreiking van Sertifikatc TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Advocate T H VAN REENEN en dio Verskaffing van Inligting afgekon PROPOSED PERMANENT CLOSING President of the Valuation Court dig by Administrateurskenntsgewing 050 OF STREETS Municipal Offices van 6 Desember 967 gewysig het PO Box 25 Notice is hereby given in terms of sec Edenvale 4 Die algemene strekking van hierdie lion 67 of the Local Government Or 60 wysiging is om voorsiening te maak vir dinance (No 7 of 939) as amended 2 February 975 die heffing van n geld vsr die gebruik that the Town Council of Boksburg in Notice No van die Raad A/I3/2/975 se massameetbrug tends closing permanently Crosse Road Afskrifte van hierdie Liebenberg Road and a portion of Birnic wysiging 6 ter insae by die kantoor van die Raad vir n Road on the farm Vogelfontein STADSRAAD VAN EDENVALE tydperk van veertien dae vanaf die datum A plan showing the streets to be closed van publikasie hiervan will lie for inspection WAARDERINGSLYS during normal of (ice hours for a period of sixty (60) days Enige persoon wat bests/ear teen geas nocmde wysiging wens aan to teken moet from the date of this notice in Room Hierby word kennis gegee: dit skriftelik binne 4 dae na die datum No 7 First Floor Town Hall Boksburg I Dat die Waarderingshof sy oorweging van publikasie van hierdie kennisgewing Any person who whishes to object to van die besware voltoot en sodanige verin dio Provinsiale Koerant by die onder the proposed closings or who may have anderings aan en wysigings van die Weargetekende doen any claim for compensation if such deringslys A G LOTTER in verband thiamin aangebring het as wat by nodig gcag het; en closings are carried out must lodge such Stadskierk objection or claim in writing with the Munisipalo Kantoor undersigned not later than Wednesday 2 Dat die waarderingslys non voltooi Alberton April en deur die President van die Waardc 2 Februarie 975 LEON FERREIRA ringshof gesertifiseer is ooreenkomstig die Kennisgewing No 5/975 Town Clerk bepalings van artikel 4 van die Plaaslike 7 2 Town Hall Bestuursbelastingsordonnansie No 20/933 Boksburg soos gewysig en dat dit nou ingevolge TOWN COUNCIL OF BRAKPAN 2 February 975 voornoemde artikel vasgestel en bindend Notice No 9/975 gemaak word vir alle betrokke partye wat AMENDMENT TO BYLAWS RE nie voor of op 2 Maart 975 teen die LATING TO LICENCES AND 3I bcslissing van die Waarderingshof appel STADSRAAD VAN BOKSBURG 4 SINESS CONTROL leer op die wyse voorgeskryf in artikel 5 VOORGESTELDE PERMANENTE van die voornoemde Ordonnansie nie It is hereby notified in terms of section SLUITING VAN STRATE 96 of the Local Government Ordinance Advokaat T H VAN REENEN 939 that the Town Council intends Kennisgewing geskied hiermee ingevolge President van die Waarderingshof amending the Bylaws Relating to Licences die bepalings van artikel 67 van die Or Mun i si pale Kan tore and Business Control published under Ad donnansie op Plaaslike Bestuur (No Posbus 25 7 ministrators Notice 67 of 27 January van 939) soos gewysig dat die Stadsraad Edenvale 954 to provide for increased tariffs in van voomeme is om Crosseweg Lichen Ede of motor cabs bergweg en n gedeelte van 2 Birnieweg ge Februarie 975 die pleas Vogelfontein permanent Kennisgewina No A/3/2/975 Copies of this amendment arc open for Ice op inspection at the offices of the Council te sluit for a period of fourteen (4) days as n Plan waarop die betrokke strate aan VILLAGE COUNCIL OF GRASKOP from the date of publication hereof gedui word sal gedurende gewone kantoorure vir n tydperk van sestig (60) dae STANDARD BUILDING BYLAWS Any person wishing to object to the proposed amendment must lodge such vanaf datum van hierdie kennisgewing ter objection in writing with the undersigned insae le by Kamer No 7 Eerste Vloer It is hereby notified in terms of section within fourteeen (4) days of the date of Stadhuis Boksburg 96 of the Local Government Ordinance publication of this notice in the Provincial Persona wat beswaar teen die voorgestel 939 that the Council intends: Gazette de straatsluitings wil aanteken of n eis (i) to revoke the Building Bylaws Town Clerk om skadevergoeding wit instel indien so published under Administrators 2 February 975 danige stuffings uitgevoer word moot die Notice 256 of 7 June 955; and Notice No 7/28/0975 beswaar of cis skriftelik aan die ondcrgctekende (ii) to adopt the Standard Building!ewer nie later as Wocnsdag 6 Bylaws published under Admi STADSRAAD VAN BRAKPAN April 975 nistrators Notice 993 LEON FERREIRA of 7 No vember 974 and to make these WYSIGING VAN VERORDENINGE BE Stadsklerk bylaws applicable to Graskop 4 TREFFENDE LISENSIES EN BEHEER Sladhuis Municipality OOR BESIGHEDE Boksburg 2 Februarie 975 A copy of the bylaws will lie open Hicrby word ingevolge artikel 96 van Kennisgewing No 9/975 for inspection for a period of fourteen die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 73 2 days from publication of this notice

59 DORPSRAAD ilk PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE P Objections against the intention of the Volledige besonderhede van die voor within 4 days from date of publication Council must be submitted in writing to gestelde wysiging sal gedurende normale hereof the undersigned within fourteen days of kantoorure by diekantoor van die ander C P DE WITT publication of this notice getekende ter insae le en enige besware Town Clerk daarteen moct skriftelik binne 4 dae Municipal Offices P L BEZUIDENHOUT vanaf datum van publikasie hiervan by PO Box 20 Acting Town Clerk horn ingedien word Heidelberg Tvl Municipal Offices C P DE WITT 2 February 975 PO Box 8 Stadsklerk Notice No 5/975 Graskop Munisipale Kantore 270 Heidelberg Tvl 2 February 97 MUNISIPALITEIT HEIDELBERG TVL: 2 Februarie 975 Kennisgewing No 4/975 WYSIGING VAN BOUVERORDE VAN GRASKOP 76 2 NINGE Kennis gcskied hiermee dat die studs STANDAARD BOUVERORDENINGE MUNICIPALITY OF HEIDELBERG mad van voorneme is om die bestaande Daar word hierby ingevolge artikel 96 TVL Bouverordcninge in sy geheel to herroep en van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur AMENDMENT OF ELECTRICITY BY die standaard Bouverordeninge soos deur 939 bekend gemaak dat die Road van LAWS die administrateur afgekondig in Buitengevoornemens is em: wone Risible Koerant No 3724 van 7 No Notice is hereby given that the town vember 974 te aanvaar (i) Bouregulasies afgekondig by Ad council intends to amend the Electricity ministrateurskcnnisgewing 256 van Bylaws in order to make provision for Voile besonderhede van die standaard 7 Tunic 933 te hcrrocp; en the payment of the actual costs of con Bouverordeninge sal gedurende normale (ii) die Standaard Bouverordeninge afnisgewing 993 van 7 November Full details of the proposed amendment binne 4 dac vanaf datum van publikasie nections by applicants for the supplyof kantoorure in die kantoor van die ondergekondig by Administrateursken teen die aanvaardig daarvan meet skriftelik electricity getekendo ter insae le en enige besware 974 aan te ncem en dit van will be open for inspection at the office of hiervan by hom ingedien word toepassing te maak op die Mu the undersigned during normal office hours nisipaliteit van Graskop and any objections thereto must be lodged C P DE WITT n Afskrif van die Verordeninge ie ter with him in writing within 4 days from Stadsklerk insae vir n tydperk van veertien dae van date of publication hereof Munisipale Kantore C P DE WITT Posbus 20 of die datum van publikasie hiervan Town Clerk Heidelberg Tvl Enigo persoon wat beswaar teen ge Municipal Offices 2 Februarie 975 noemde verordeninge wens aan te teken PO Box 20 Kennisgewing No 5/975 mod dit skriftelik binne veertien dae na Heidelberg Tvl 78 2 die datum van die publikasie van bier 2 February 97 die kennisgewing docn by ondergetekende Notice No 42/974 TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP: P L BEZUIDENHOUT Wnde Stadsklerk AMENDMENT OF BY MUNISIPALITEIT HEIDELBERG TVL LAWS Munisipale Kantore Posbus 8 Notice is hereby given in terms of the WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS Graskop provisions of section 96 of the Local Go VERORDENINGE 270 vernment Ordinance 939 as amended; 2 Februarie 975 Kennis geskied hiermee dat die studs that it is the intention of the Town Coun 75 2 raad van voorneme is om die elektrisiteits cil to amend its Electricity Tariff in order verordeninge te wysig om voorsiening to provide for daarvoor to maak dat aansoekers om elek MUNICIPALITY OF HEIDELBERG (a) an increase in the tariff of charges for trisiteitstoevoer die voile koste van diens TVL the supply of electricity to consumers aansluitings dm to meet the price increase of clectri AMENDMENT OP ELECTRICITY BY Volledige besonderhede van die voorgestelde wysiging sal gedurende normale city supplied by the Electricity Supply 0 LAWS Commission to the Council; and Notice is hereby given that the town kantooruro by die kantoor van die onder (b) the deletion of the particular section council intends to amend the Electricity getekende ter insae 6 en enige besware in terms of which deposits for the Bylaws so that a surcharge of 6% with daarteen moet skriftelik binne 4 the supply of electricity are payable in a minimum of 0c per account will be vanaf datum van publikasie hiervan by order to eliminate confusion with a payable on all accounts for electricity horn ingedien word similar section in the Standard Elecrendered after April 975 C P DE WITT tricity Bylaws Stadsklerk A copy of the proposed amendments Full details of the proposed amendment Munisipale Kantore will lie for inspection at Room 203 Mui will lie for inspection at the office of the Posbus 20 nicipal Offices during normal office hours undersigned during normal office hours Heidelberg Tvl for a period of fourteen days from the and any objections thereto must be lodged 2 Februarie 975 date of publication of this notice with him in writing within 4 days from Kennisgewing No 42/974 date of publication hereof 77 2 Any person who has any objection to C P DE WITT the proposed amendments must lodge his Town Clerk MUNICIPALITY OF HEIDELBERG objection in writing with the undersigned Municipal Offices a TVL period of fourteen days from the Heidelberg Tvl date of publication of this notice in the 2 February 97 AMENDMENT OF BUILDING BY Provincial Gazette Notice No 4/975 LAWS L C LOUW _ Town Clerk Notice is hereby given that the town Municipal Offices MUNISIPALITEIT HEIDELBERG TVL council intends to repeal the existing build Klerksdorp ing bylaws and to adopt the standard 2 February 975 WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS building bylaws as published by the ad No2 75 VERORDENINGE Notice /9 ministiator in the Official Gazette Ex ao Kennis geskied hiermee dat die scads / No 3724 dated 7 November tiro 4rd in unary road van voorneme is om die elektrisiteits STADSRAAD VAN KLERKSDORP verordeningc tc wysig sodat n toeslag van A copy of the standard building by WYSIGING VAN VERORDENINGE 6% met n minimum van 0c per reke laws will lie for inspection at the office ning gehef sal word op alle rekenings viz of the undersigned during normal office Hiermee word kennis gegce ingevolge elektrisiteitsverbruik wat na April 975 hours and any objections to the adoption die bepalings van artikel 96 van die Orgelewer word thereof may be lodged with him in writing donnansie op Plaaslike Bestuur 939 soos

60 420 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 gewysig dat die Stadsraad voornemens is Enige persoon wat beswaar teen ge Any owner or occupier of the above I om sy Elektrisiteitstarief te wysig ten einde noemdc wysigings wens aan to teken moet mentioned properties has the right to voorsiening te maak vir dit skriftelik binne veertien dae na die object to the intention of the local audatum van publikasie van hierdie kennis thority and if he wishes to do so he shall (a) n verhoging van sy tariewe sir die gewing by die ondergetekende doen within 4 weeks of the first publication of lewering van elektrisiteit aan ver this notice which is 2 March 975 inbruikers om die verhoogde aankoop A VAN A LOMBARD form the local authority in writing of prys van krag wat EVKOM op die Stadsklerk such objection and shall state whether or Raad van toepassing gemaak het die Posbus 94 not he wishes to be heard by the local hoof to bied; en Krugersdorp authority 2 Februarie 975 (b) die skrapping van die artikel ingc L E VAN DER MERWE Kennisgewing No volge waarvan depositos vir die ver 0/975 Secretary 80 2 skaffing van elektrisitcit pp betaalbaar is Box 2 ten einde verwarring met n soortge Makwassie lyke artikel in die Standaard Elektrisi MUNICIPALITY LEEUDORINGSTAD 2 February 975 teitsvcrordeninge te voorkom AMENDMENT TO BYLAWS Afskrifte van die voormelde wysigings sal gedurende gewone It is hereby notified in terms of section MAKWASSIE GESONDHEIDSkantoorure by ka 96 of the Local Government Ordinance KOMITEE mer 203 Stadskantoor vir n tydperk van veertien dae vanaf die publikasie van hier 939 that the Council proposes to amend the Electricity Bylaws DORPSBEPLANNINGSKEMA die kcnnisgewing ter insae a The general purport of this amendment Kennis word hiermee gegee dat die Enige persoon wat beswaar teen die is as follows: Gesondheidskomitee van Makwassie van voorgestelde wysigings wit aanteken moet voorneme is om n oorspronklike dorpsbesodanige beswaar skriftelik binne veertien To increase the electricity tariff of the planningskema op to stel wat behead sal dae na die datum van publikasic van hier C as Makwassie Dorpsbeplanningskcma die kennisgewing in die Provinsiale Council staan /975 en wat betrekking sal 6 op Kocrant by die ondergetekende indien Copies of this amendment will be open alto eiendomme binne die regsgebicd van for inspection at the Council for a period dio Gesondheidskomitee J C LOUW of 4 days from date of publication Stadsklerk hereof Enige eienaar of okkupant van boge Stadskantoor noemde eicndomme het die reg om teen Klerksdorp Any person who wishes to object to the die voorneme van die plaaslike bestuur 2 Februarie 975 proposed amendment must lodge his ob beswaar to maak en indien hy dit wit Kennisgewing No 2/975 jcction in writing to the undersigned within doen meet hy die plaaslike bestuur binne days front date of publication hereof 4 weke vanaf die eerste publikasie van in the Official Gazette hierdie kennisgewing naamlik 2 Mnart TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP J F EVERSON 975 skriftelik van sodanige beswaar in Clerk of the Council kennis stcl en vermeld of by deur die AMENDMENT TO ELECTRICITY sup Municipality plaaslike bestuur gehoor wil word of nie PLY BYLAWS Leeudortngstad 2 February 975: L E VAN DER MERWE It is hereby notified in terms of section Sekretaris 96 of the Local Government Ordinance Posbus that the Town Council of Krugers MUNISIPALITEIT LEEUDORINGSTAD Makwassie dorp intends amending its Electricity Sup 2 Februarie 975 ply Bylaws WYSIGING VAN VERORDENINGE I The general purport of this amendment Kennis geskied hiermee ingevolge die is to increase the tariff for the supply of bepalings van artikel 96 van die Ordon CITY COUNCIL OF PRETORIA Electricity to consumers nansie op Plaaslike Bestuur 939 dat die Dorpsraad van Leeudoringstad van voor Co of RESCISSION BY THE SLUM CLEARto inspectionpies at thesehe amendmentsces of the arcounc openneme is om die Elektrisiteitsverordeninge ANCE COURT OF A DECLARATION te wysig for a period of fourteen days after the IN TERMS OF WHICH THE BUILD date of publication hereof Die INGS ON THE REMAINING EXTENT algemene strckking van hierdie wy OF ERF 98 CLAREMONT PRETO Any person who desires to record his siging is soos volg: RIA WERE DECLARED A SLUM objection to the said amendments must do Om die elektrisiteitstariewe van die so in writing to the undermentioned In terms of the provisions of section 5 within Raad to verhoog fourteen days after the date of publication of the Slums Act No 53 of 934 as Afskrifte van hierdie wysiging le of this notice ter amended notice is hereby given that the insae by die kantoor van die Raad A vir n VAN A LOMBARDSlum Clearance Court has rescinded a tydperk van 4 dae vanaf die datum van Town previous declaration in terms of the pro Clerk: publikasie hiervan PO Box 94 visions of section 4 of the said Act under Krugersdorp Enige persoon wat beswaar teen genoem which the buildings on the Remaining Ex 2 February 975 de wysiging wens aan te teken moet dit tent of Erf 98 Claremont Pretoria were Notice No 0/975 skriftelik binne 4 dae na die datum van declared a slum on 3 October 973 publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Kocrant KINGSLEY by die Koerant F ondergetekende Town Clerk STADSRAAD VAN KRUGERSDORP docn 2 February 975 J K EVERSON WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS Klerk van die Raad Notice No 58/975 VOORSIENINGSVERORDENINGE Munisipaliteit Lecudoringstad Daar word hierby ingevolge artikel 96 2 Februarie 975 STADSRAAD VAN PRETORIA van die Ordonnansie op Plaaslike Bcstuur bekend gemaak dat die Stadsraad OPHEFFING DEUR DIE SLUMOP van Krugersdorp voornemens is om sy MAKWASSIE HEALTH COMMITTEE RUIMINGSHOF VAN N VERKLARING Elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge teingevolge WAARVAN DIE GEBOUE wysig TOWNPLANNING SCHEME OP DIE RESTANT VAN ERF 98 Die docl met hierdie wysiging is omdie isclaremont PRETORIA TOT N tariewe verbonde aan die lowering van Notice hereby given that the Makwas SLUM VERKLAAR IS elektrisiteit aan verbruikcrs tc verhoog sic Health Committee intends preparing an original townplanning scheme which will Ooreenkomstig die bepalings van artikel Afskrifte van die wysigings le ter insae be known as Makwassie Townplanning 5 van die Slumswet No 53 van 934 by die kantoor van die Raad vir n tyd Scheme No /975 and which will apply soos gewysig word hiermee kennis gegee perk van veertien dae met ingang van die to all properties within the area of the dat die Slumopruimingshof n vrocere verdatum van publikasie hicrvan jurisdiction of the Health Committee klaring ingevolgc die bepalings van artikel I

61 I I PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE van gemelde Wet waarvolgens die ge Ordinance 933 that the triennial value Caravan Park Bylaws; bone op die Restant van Erf 98 Clare tion roll in respect of all rateable pro mont Pretoria op 3 Oktober 973 tot n perties situated within the Municipal area 2 Standard Street and miscellaneous byslum verklaar is opgehef het of Potgietersrus has now been completed laws and will lie open for public inspection at S F KINGSLEY the Municipal Offices Potgietersrus during The general purport of these bylaws Stadsklerk normal office hours are to 2 Februarie 975 Kennisgewing No Control all activities in the Councils 58/975 Any person who desires to object against 83 2 any valuation of a property entered in the Caravan Park; said valuation roll or against any ommis 2 Control all activities in streets and TRANSVAAL BOARD FOR THE sion therefrom of property alleged DE to be public places VELOPMENT OF rateable and whether held by the objector PERIURBAN AREAS or by others or in respect of any error or Copies of these by laws are open for AMENDMENT OF TOWNLANDS By misdescription must submit such objection inspection at the office of the Council for LAWS with the Town Clerk on the prescribed a period of 4 (fourteen) days from the form set forth in the Second Schedule of date of publication hereof It is hereby notified in terms of section the Ordinance on or before Monday 7 96 of the Local Government Ordinance March 975 Any person desirous of objecting to the 939 that the Board intends amending the said bylaws must do so in writing with Townlands Bylaws in order to restrict the Forms of notice of objection are obtain the undersigned within 4 (fourteen) days number of animals on the townlands of able from the undersigned after the date of publication of this no the newly establised Local Area Commit tice in the Provincial Gazette Attention is directed to the fact that no tee of Lake Chrissie body shall be entitled to lodge any ob D F I VAN VUUREN Copies of these amendments and By jection before the Valuation Court to be Town Clerk laws are open for inspection in Room constituted hereafter unless he shall have Municipal Offices A4 at the Boards Head Office Pretoria first lodged such notice of objection as PO Box 6 for a period of fourteen days from the aforesaid Sable date of publication hereof J G DU PLESSIS 2 February 975 I Acting Town Clerk Notice No 3/975 Any person who desires to record his Municipal Offices objection to the said amendments and Potgietersrus Bylaws must do so in writing to the un 2 February 975 dermentioned within 4 days after the Notice No 5/975 DORPSRAAD VAN SADIE date of publication of this notice in the Provincial Gazette AANNAME VAN VERORDENINGE J J H BESTER STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS Daar word hierby ingevolge artikel 96 Secretary van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur PO Box 34 DRIEJAARLIKSE WAARDERINGSLYS: 939 bckend gemank dat die Raad van Pretoria 975/78 voorneme is om die volgende verordeninge 000 ann to mem 2 February 975 Kennisgewing geskicd hiermee oorcen Notice No 9/975 komstig artikel 20) van die Plaaslike Woonwaparkverorcleninge; Bestuur Belastingordonnansie 933 dat die dricjaarlikse waarderingslys 2 Standaard Street en Diverse Veror van allc be TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT lasbare eiendomme binne die Munisipale deninge WIKKELING VAN BUTTESTEDELIKE gebicd van Potgietcrsrus nou voltooi is Die algemene strckking van hierdie ver I GEBIEDE en vir openbarc besigtigtng by die Muni ordeninge is sipalc Kantor Potgietersrus gedurende WYSIGING VAN DORPSGRONDVER gewono kantooritre ter insae 8 ont alle aktiwiteite in die Rand se ORDENINGE woonwapark to beheer; Enige persoon wat beswaar wit aante Dear word hierby ingevolge artikel 96 ken teen die waardasie van enige eiendont 2 om alio aktiwiteite op street en pavan die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur vervat in genoemdc waarderingslys of teen blieke plekke te beheer II 939 bekend gemaak dat die Raad voor die weglating daaruit van veronderstelde nemens is om die Dorpsgrondverordeninge belasbare eiendomme hetsy in besit van Afskrifte van hierdie verordeninge 8 ter te wdiemop ten einde die gets! die op die die beswaarmaker of andere of in ver insae by die kantoor van die Raad vir n dorpsgronde van die nuutgestigte Plaaslike band met enige four weglating of fou tydperk van 4 (veertien) dae vanaf die Gebiedskomitee van Chrissiesmeer te be time omskrywing moet sodanige beswaar datum van publikasie hiervan perk by die Stadsklerk indien op die \Tome T ;go persoon wat teen genoemde veror Afskriftekrewe vorm vervat in die Tweede Skedule In s van hierdie wysigings en ver van die Ordonnansie voor of op Maandeninge beswaar wil aanteken moet dit ordenine le ter insae in Kamer A4 by da 7 m 97e skriftelik binne (veertien) 4 g cart J dae na datum die Raad se Hoofkantoor Bosmanstraat van publikasie van hierdie kennisgewing 320 Pretoria vir n tydperk van veertien Vorms van kennisgewing van besware is in die Provinsiale Koerant by die andel dee na die datum van publikasie hiervan van die ondergetekende verkrygbaar getekende doen Ḋ F I VAN VUUREN c Enige persoon wat beswaar teen gcnoem panda g word gevestig op die kit dat Stadsklerk de wysigings en verordeninge wil aanteken njernand geregtig sal weer om enige Munisipale Kantoor moet dit skriftclik binne 4 dae na die beswaar voor die Waarderingshof wat Posbus 6 datum van publikasie van hierdie kennis hierna ingestel sal word to opper nie Sabie gewing in die Provinsiale Koerant by die tensy by op die voorgeskrewe wyse n 2 Februarie 975 ondergetekende doen beswaar ingedien het Kennisgewing No 3/975 J J H BESTER I G DU PLESSIS 86 2 Sekretaris Wnd Stadsklerk Posbus 34 Munisipale Kantore Pretoria: Potgietersrus TOWN COUNCIL OF STANDERTON Februarie Februarie 975 Kennisgewing No 5/975 MUNICIPAL NOTICE NO 6 OF 975 Kennisgewing No 9/ TRIENNIAL VALUATION ROLL: 974/77 VILLAGE COUNCIL OF SABLE Notice is hereby given in terms of sec TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS ADOPTION OF BYLAWS tion 2() of the Local Government Rating TRIENNIAL VALUATION ROLL: Ordinance No 20 of 933 as amended 975/78 It is hereby notified in terms of section that the above Valuation Roll of all rate 96 of the Local Government Ordinance able property within the area of jurisdic Notice is hereby given in terms of sec 939 that the Council intends adopting the tion of the Town Council of Standerton tion 2() of the Local Authorities Rating following bylaws has been completed and will be open for

62 : 422 PROVINCIAL GAZETTE 2 FEBRUARY 975 inspection during ordinary office hours at TOWN COUNCIL OF VEREENIGING TOWN COUNCIL OF VEREENIGING the office of the Town Treasurer Inte rested people are hereby requested to lodge AMENDMENT TO BYLAWS AMENDMENT TO ELECTRICITY BY LAWS with the undersigned by not later than It is hereby notified in terms of section 4 March 975 on the prescribed 96 of the Local Government Ordinance It is hereby notified in terms of section form any objections they may have 939 as amended that the Town Council 96 of the Local Government Ordinance against any valuation of property ommis intends amending the Bylaws for the Li 939 that the Town Council of Vereeni sion error or misdescription in the said censing of and for the Supervision Re ging intends amending its Electricity Byvaluation roll gulation and Control of Businesses Trades laws to provide for a fifteen per cent in No person shall be entitled to urge any and Occupations to provide for the levy crease in all tariff charges as from I objection before the valuation court to ing of fees for the inspection of business April 975 to offset an increase in the be hereafter constituted unless an objet premises for purposes of the Councils tariffs to be imposed by the Electricity don as aforesaid is submitted The forms report to the Licensing Board Supply Commission are obtainable at the office of the Town Copies of the proposed amendments are Copies of this amendment are open for Treasurer on request open for inspection at the office of the G 3 HEUNTS inspection at the office of the Clerk of Clerk of the Council for a period of four Town Clerk the Council for a period of fourteen days as from the date of publication hereof teen days from the date of publication Municipal Offices Any person wishing to record his ob hereof PO Box 66 jection to the said amendment must lodge Any person who desires to record his Standerton it in writing with the Town Clerk Mu objection to the said amendments must do 2 February 975 nicipal Offices Vereeniging by not later so in writing to the Town Clerk Munici than Friday 28 February 975 ces Vereeniging not later than 2 p6al FebOffiruary 975 P I D CONRADIE J ROODT Town Clerk Clerk of the Council STANDERTONSE STADSRAAD Municipal Offices Municipal Offices Vereeniging PO Box 35 MUNISIPALE KENNISGEWING NO 6 2 February 975 Vereeniging 4 VAN 975 Notice No 49 2 February 975 Notice No 492/975 DRIEJAARLIKSE WAARDERINGSLYS STADSRAAD VAN VEREENIGING 974/77 STADSRAAD VAN VEREENIGING Kennis geskied hicrmee ingevolge die WYSIGING VAN VERORDENINGE WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS bcpalings van artikel 2() van Planslike Dam word hierby ingevolge artikel 96 VERORDENINGE Bestuur Belastingordonnansie No 20 van van die Ordonnansie op Plaaslikc Bestuur wear Daar word hierby ingevolge artikel soos gewysig dat bogenocmde 939 soos gewysig bekend gemaak dat die deringslys van alle belasbare ciendomme Read van voomeme is om die Verordevan die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur binne die regsgebied van die Standertonse nin ge op die Ltsenste ring van en die 939 bekend gemaak dat die Stadsraad Stadsraad opgestel is en dat dit gedurende Toesig oor die Regulering van en die van Vereeniging voornemens is om die Elektrisiteitsverordeninge te wysig omvoor gewone kantoorure by die kantoor van die Scheer oor Besighede Bedrywe en Besiening te maak vir n algemene verhoging Stadstesourier ter Mine le mope te wysig om voorsiening te maakvir Belanghebbende persona word versoek die belling van van vyfticn persent in al die tariewe vanaf tonic vir die tnspeksie van besighetdspersele vir die doel van die Read April 975 om n verhoging in tariewe om nie later as 4 Maart 975 die onderse verslag aan die Lisensieraad writ deur die Elektrisitcitsvoorsieningskomgetekende in kennis te stet van enige missie ingestel word te delc besware teen die waardering of weglating Afskrifte van hierdie wysiging le ter Afskrifto van hierdie wysigings 0 ter of fout of verkeerde omskrywings soon insae by die kantoor van die Klerk van i nsae by die kantoor van die Klerk van dit op genoemde lys voorkom die Road vir n tydperk van veertien doe die Read vir n tydperk van veertien dee van Niemand sal die reg he om beswarevanaf diedatumpublikasie hiervanvanaf die datum van publikasie hiervan voor die waarderingshof te opper the Enige persoon wat beswaar teen ge Enige persoon wat beswaar teen die getansy n beswaar op die vorm soon voornoemde wysiging wil aanteken moet dit noemde wysigings wens ann te teken moet geskryf deur die genoemde Ordonnansie skriftclik by die Stadsklerk Munisipale dit skriftelik byereen die Stadskdoenlerk nie Munisiingedien is Vorms is op aanvraag verkryg Kantoor Vereeniging nie later nie as pale Kantoor Viging later bear by die kantoor van die Stadstesourier Vrydag 28 Februarie 975 indien nie4 as 26 Februarie 975 J I ROODT G B HEUNIS P J D CONRADIE Klerk van die Read Stadsklerk Stadsklerk Munisipale Kantoor Munisipale Kantore Munisipale Kantoor Posbus 35 Posbus 66 Vereeniging Vereeniging Standerton 2 Februarie Februarie Februarie 975 Kennisgewing No 49 Kennisgewing No 492/ _

63 0 CONTENTS Proclamations PROVINSIALE KOERANT 2 FEBRUARIE INHOUD Proklnmasies 2 Proclamation of Provincial Road P72 2 to a 2 Verklaring van Provinsiale Pad P722 tot n building restriction road between roads 35 and boubeperkingspad tussen paaie 35 en P472: P472: Districts of Marico and Koster 36 Distrikte Marico en Koster Amendment of Conditions of Title of Portions and 2 of Erf 4 Steeledale Township district Johannesburg Wysiging van Titelvoorwaardes van Gedeeltes en 2 van Erf 4 Dorp Steeledale distrik Jo hannesburg Amendment of Conditions of Title of Holding 5 Tedderfield Agricultural Holdings district 23 Wysiging van Titelvoorwaardes van Hoewe 5 Vereeniging 362 Tedderfield Landbouhoewes distrik Vereeniging Amendment of Conditions of Title of Erf 996 Alberton Extension 5 Township District Al 24 Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf 996 berton 363 dorp Alberton Uitbreiding 5 distrik Alberton Amendment of Conditions of Title of Holding 25 Wysiging van Titelvoorwaardes van Hoewe Erand Agricultural Holdings Extension Emnd Landbouhoewes Uitbreiding distrik district Pretoria 363 Pretoria Florentia Township: Extension of Boundaries Dory Florentia: Uitbreiding van Grense Louis Trichardt Township: Extension of Boundaries Dorp Louis Trichardt: Uitbreiding van Grense 364 Administrators Notices Administratenrskennisgewings 202 Roodepoort Municipality: Proposed Alteration 202 Munisipaliteit Roodepoort: Voorgestelde Veran 240 Declaration of a public unnumbered road dis 240 Verklaring van ongenommerde openbare pad trict of Kempton Park 366 distrik Kemptonpark Declaration of a road to be a public road dis 24 Verklaring van n pad tot n openbare pad dis trict of Krugersdorp 367 trik Krugersdorp Deviation and increase in width of the road 242 Verlegging en vermeerdering van die breedte reserve of a public road district of Vereeniging 367 van die padreserwe van n openbare pad dis 243 Cancellation wholly or partially of the servitude of outspan on the farm Goedehoop Kansellering in sy geheel of gedeeltelik van die LT district of Lydenburg 368 uitspanserwituut op die pleas Goedehoop Cancellation wholly or partially of servitude ET distrik Lydenburg 368 of outspan on the farm Richmond 24KT 244 Kansellering in sy geheel of gedeeltelik van district of Pilgrims Rest 368 uitspanscrwituut op die plaas Richmond Proposed closing and deviation of public roads KT distrik Pilgrims Rest 368 on the farm Leeuwbosch 236H0: District of 245 Beoogde sluiting en verlegging van openbare paaie oor die pleas Leeuwbosch 236HO: 246 Declaration of a public road district of Lichtenburg Verklaring van n openbare pad distrik Lich 247 Germiston Amendment Scheme No 2/ Northern Johannesburg Region Amendment 247 Germistonwysigingskema No 2/ Scheme No Noordelike Johannesburgstreek Wysigingskema 249 Germiston Amendment Scheme No 3/ No Pretoria Amendment Scheme No Germistonwysigingskema No 3/ Roo de po ortmara isb urg Amendment Scheme 250 Pretoriawysigingskema No / RoodepoortMaraisburgwysigingskema No / Vereeniging Amendment Scheme No / Vereenigingwysigingskema No / Krugersdorp Amendment Scheme No / Krugersdorpwysigingskema No / Klerksdorp Amendment Scheme / Klerksdorp wysigingskema / Bloemhof Amendment Scheme / Bloemhofwysigingskema / Brakpan Amendment Scheme / Brakpanwysigingskema / Johannesburg Amendment Scheme / Johannesburgwysigingskema / S Bedfordview Extension 99 Township: Correc 258 Dory Bedfordview Uitbreiding 99: Verbetetion Notice Germiston Amendment Scheme / Germistonwysigingskema / Louis Trichardt Amendment Scheme / Louis Trichardtwysigingskema / L Alberton Amendment Scheme / L Albertonwysigingskema / Lichtenburg Extension 4: Declaration of an ap 262 Dorp Lichtenburg Uitbreiding 4: Verklaring tot proved township 374 n goedgekeurde dorp Lichtenburg Amendment Scheme / Lichtenburgwysigingskema / Correction Notice: Germiston Amendment 264 Kennisgewing van Verbetering: Germistonwy Scheme 3/ sigingskema 3/ Correction Notice: Kempton Park Amendment 265 Kennisgewing van Verbetering: Kemptonpark Scheme / wysigingskema / Springs Amendment Scheme / Springswysigingskema / Pietersburg Amendment Scheme / : Pietersburgwysigingskema / Northern Johannesburg Region Amendment 268 Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema Scheme Bethel Municipality: Amendment to Electricity 269 Munisipaliteit Bethel: Wysiging van Elektrisi Bylaws 380 teitsverordeninge Benoni Municipality: Amendment to Pound 270 Munisipaliteit Benoni: Wysiging van Skuttarief 38 Tariff 38 27L Munisipaliteit Kemptonpark: Wysiging van 27L Kempton Park Municipality: Amendment to Elektrisiteitsverordeninge 38 Electricity By laws Munisipaliteit Machadodorp: Stadsaalverorde 272 Machadodorp Municipality: Town Hall Bylawig 382 ninge Nigel Municipality: Amendment to Sanitary 273 Munisipaliteit Nigel: Wysiging van Sanitere en and Refuse Removals Tariff 390 Vullisverwyderingstarief Pretoria Municipality: Amendment to Hawkers 274: Munisipaliteit Pretoria: Wysiging van Verordeand Pedlars Bylaws 39 ninge in:sake Marskramers en Venters Transvaal Board for the Development of Peri 275 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Urban Areas: Amendment to Bursary Loan Buitestedelike Gebiede: Wysiging van Beursle Fund Bylaws 39 ningsfondsverordeninge 39 ei

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information