Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Size: px
Start display at page:

Download "Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant"

Transcription

1 ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS: 50c Vol 230 AtAut (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 0c Plus 5c A VB OORSEE: 50c : PRETORA 29 APRL 987 / 29 APRL 500 OFFCAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFSELE KOERANT VAN DE TRANSVAAL (Published every Wecincg_lay) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc euit he ad Alle korrespondensie advertensies, ens moet aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X6, Pre Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X6 Pretoria, geadres toria, and if delivered by hand, must be handed in on the seer word en indien per hand afgelewer moet dit op die 0th Floor, Merino Building Free copies of the Provincial 0e Vloer Merino Gebou ingedien word Gratis eksem p Gazette or cuttings of advertisements are not supplied plare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word me verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) lntekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R200 plus GST Jaarliks (posvry) C,00 plus AVB Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB Price per single copy (post free) 0c each plus GST Prys per eksemplaar (posvry) 0c elk plus AVB Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto 0002 ria 0002 Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies All advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offi the Provincial Gazette not later than 6h00 on the Tuesday side Koerant bereik nie later nie as 6h00 op Dinsdag n before the Gazette is published Advertisements received week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies after that time will be held over for publication in the issue wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi of the following week kasie in die uitgawe van die volgende week Advertensietariewe Advertisement Rates Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be inserted in the Official geplaas moet word: Gazette: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan Double column R5,00 per centimetre or portion Herhaling 8,00 thereof Repeats R,00 Enkelkolom R,80 per sentimeter Herhaling column R,80 per centimetre Repeats R,20 R,20 FSingle [ Subscriptions are payable in advance to the Provincial ntekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Secretary, Private Bag X6, Pretoria 000 Sekretaris, Privaatsak X6, Pretoria 000 [ CGDGROVE Provincial Secretary K 572 CGDGROVE Provinsiale Sekretaris K 572 Proclamations Proklamasies No 33 (Administrators), 987 No 33 (Adinistrateurs ), 987 fr PROCLAMATON PROKLAMASE Under the powers vested in me by kragtens die bevoegdhede aan my verleen by (a) section 2()(c) of the Black Local Authorities Act, (a) Artikel 2()(c) van die Wet op Swart Plaaslike 982 (Act 02 of 982), and at the request of the Town Owerhede, 982 (Wet 02 van 982), en op versoek van r Committee of Sakhile, establised by Government Notice die Dorpskomitee van Sakhile, ingestel by Goe R67 of 9 June 978, hereby dissolve the said Town wermentskennisgewing R67 van 9 Junie 978, ontbind Committee and establish, with effect from the date of pub ek hierby gemelde Dorpskomitee en stel hierby, met in aill

2 2 Ell t 096 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 lication hereof, a town council to be known as the Town Council of Sakhile for the same area as that for which the gang van die datum van publikasie hiervan, n dorpsraad in wat bekend sal staan as die Dorpsraad van Sakhile, vir said Town Committee was established; dieselfde gebied waarvoor gemelde Dorpskomitee inge (b) section 2(6)(a)(i) of the said Act, hereby provide stel was; that the said Town Committee shall be dissolved as from (b) artikel 2(6)(a)(i) van gemelde Wet, bepaal ek hierby the date of the first ordinary meeting of the said Town Council (hereinafter referred to as the dissolution date); dat gemelde Dorpskomitee ontbind word met ingang van die datum van die eerste gewone vergadering van gemelde Dorpsraad (hiema die ontbindingsdatum genoem); (c) section 2(6)(a)(ii) of the said Act, hereby provide that anything done under this Act or any other law by or (c) artikel 2(6)(a)(ii) van gemelde Wet, bepaal ek hier in respect of the said Town Committee shall, with effect by dat lets wat kragtens hierdie Wet of n ander wet deur from the dissolution date, be deemed to have been done of ten opsigte van gemelde Dorpskomitee gedoen is, met by or in respect of the said Town Council; ingang van die ontbindingsdatum geag word gedoen te wees deur of ten opsigte van gemelde Dorpsraad; (d) section 2(6)(a)(iii) of the said Act, hereby provide that the assets, liabilities, rights ad obligations of the said (d) artikel 2(q(a)(iii) Van gemelde Wet, bepaal ek hier Town Committee shall, on the dissolution date, devolve by dat die bates; Taste, regte en verpligtinge van gemelde upon the said Town Council; Dorpskomitee op die 6ntbindingsdatum oorgaan op ge melde Dorpsraad (e) section 2(6)(a)(iv) of the said Act, hereby provide (e) Wilika2(6)(a)(iv) van gemelde Wet, bepaal ek hier that any person who immediately before the dissolution of by dat n persoon wat onmiddellik voor die ontbinding van the said Town Committee held an appointment as an emgemelde Dorpskomitee n aanstelling as n werknemer ployee of the said Town Committee shall as from the dis van gemelde Dorpskoniitee gehou het, vanaf die ontsolution date be appointed to a post established under the bindingsdatum aangestel word in n pos wat by gemelde said Town Council on such conditions as may be prescribd Dorpsraad ingestel is op die voorwaardes wat vir daardie N ed for such post and at such remuneration as may be de pos voorgeskrvf is en teen die besoldiging wat vir daardie termined for such post: Provided that pos bepaal is: Met dien verstande dat () the said conditions (including leave, sick leave and (i) bedoelde voorwaardes (waarby ingesluit is verlof, pension benefits) and remuneration shall not be less fa siekteverlof en pensioenvoordeley en besoldiging nie minvourable than the conditions and remuneration that ap der gunstig mag wees as die voorwaardes en besoldiging plied to the said person as a person employed by the said wat op sodanige persoon van toepassing was as n persoon Town Committee; and in diens van gemelde Dorpskomitee nie; en (ii) any leave, sick leave and pension benefits standing (ii) enige verlof, siekteverlof en tot pe to such persons credit on the dissolution date shall be sodanige persoon se krediet op die ontbindingsdatumensioenvoordele deemed to have been earned by the said person in the ser geag word verdien te gewees het deur sodanige persoon in vice of the said Town Council; die diens van gemelde Dorpsraad; (f) artikel 2(6)(c) van gemelde Wet, bepaal (f) section of the ek hierby sad Committee) Act, that the members2(of 6)(cthe said Town he shallreby for the, provide dat die lede van gemelde Dorpskomitee geag word vir die period unexpired onverstreke tydperk van hul ampstermyn lede van gemelde Dorpsraad te wees of their term of office, be deemed to be members of the said Town Council Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 8e dag Given under my Hand at Pretoria, this 8th day of April van April 987, Eenduisend Negehonderd Sewe entag 987, One thousand Nine hundred and Eighty seven tig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie van Transvaal A2///59 A2///S9 No 3 (Administrators), 987 No 3 (Administrateur ), 987 PROCLAMATON PROKLAMASE n terms of section 9() of the deeds Registries Act, of 937), read with section 82 of the Townplanning and(acttownships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), hereby extend the boundaries of Warmbaths Township to indude Portion 36 (a portion of Portion 25) of the farm Het Bad 65 KR, district of Warmbaths subject to the conditions set out in the Schedule hereto Given under my Hand at Pretoria on this 8th day of April, One Thousand Nine Hundred and Eighty Seven W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal ngevolge artikel 9() van die Registrasie van Aktes Wet, 937 (Wet 7 van 937), gelees met artikel 82 van die Ordon flans ie en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), brei ek nerm ee die grease van die dory Warmbad uit deur Gedeelte 36 (n gedeelte van Gedeelte 25) van die plaas Het Bad 65 KR, distrik Warmbad daarin op te neem onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 8e dag van April, Eenduisend Negehonderd SeweenTagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB 82993

3 mains irr i PROVNSALE KOERANT, 29 APRL CONDTONS OF EXTENSON OF BOUNDARES VOORWAARDES VAN UTBREDNG VAN GRENSE () Consolidation of Erf () Konsolidasie van The erf shall be consolidated with the adjacent erf in Erf Warmbaths Township Die erf moet gekonsolideer word met die aangrensende erf in die dorp Warmbad (2) Disposal ofexisting Conditions of Erf (2) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes The erf shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals Die erf moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale 2 CONDTONS OF TTLE 2 TTELVOORWAARDES The erf shall be subject to the following conditions im Die erf is onderworpe aan die volgende voorwaardes opposed by the Administrator in terms of the provisions of the gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Town planning and Townships Ordinance, 965 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 () Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed, vir () The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur k erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor be planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder the said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word Administrators Notices Administrateurskennisgewings Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 [ WARMBATHS AMENDMENT SCHEME 2 WARMBAD WYSGNGSKEMA 2 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89() of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 965, dat hy n wysigingskema synde n scheme, being an amendment of Warmbaths Townplanning wysiging van Warmbad dorpsaanlegskema, 98, wat uit die Scheme 98, comprising the same land as included in the selfde grond as die dorp Warmbad bestaan, goedgekeur het township of Warmbaths Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria, stunt, Pretoria, en die Stadsklerk, Warmbad, en is beskik and the Town Clerk, Warmbaths and are open for inspection baar vir inspeksie op alle redelike tye at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Warmbad wysigingske This amendment is known as Warmbaths Amendment ma 2 Scheme 2 PB 9 273H 2 PB 92 73H 2 i Administrators Notice Apri987 Administrateurkennisgewing April MDDELBURG AMENDMENT SCHEME 23 MDDELBURG WYSGNGSKEMA 23 t is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnasie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, betrator has approved the amendment of Middelburg Town kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 97 by the rezoning of Portion of Erf Middelburgdorpsbeplanningskema 97, gewysig word deur

4 sr 098 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL to "Special Residential" with a density of "One Dwell die hersonering van gedeelte van Erf 3850 tot "Spesiale ing per erf" Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Middelburg and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk Middelburg en is beskikbaar at all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Middelburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Middelburg wysigingske Scheme 23 ma 23 PB 9 22H23 PB Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 8 KRUGERSDORP WYSGNGSKEMA 8 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Krugersdorp Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 980, by the rezoning of Erf 979, Krugers Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 980, gewysig word dorp to "Business " deur die hersonering van Erf 979, Krugersdorp tot Besig heid " Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspecword in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is beskilc tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Krugersdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysi Scheme 8 gingskema 8 PB 928H 8 PB 92 8H8 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 KLPRVERVALLE AMENDMENT SCHEME 6 KLPRVERVALLE WYSGNGSCEMA 6 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Klipriviervallei Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 963, by the rezoning of Erf 797, Henley Klipriviervalleidorpsaanlegskema, 963, gewysig word deur on Klip, Klipriviervallei to "Special" for restaurants, shops, die hersonering van Erf 797, Henley onklip, Kliprivierval hotels, dwellingunits, social halls, public garages, offices and lei tot "Spesiaal" vir restaurante, winkels, hotelle, wooneenwith the consent of the local authority for any other use, ex hede, geselligheidsale, openbare garages, droogskoonmakers cept noxious activities en kantore en met die toestemming van die plaaslike bestuur enige ander gebruike, uitgesluit hinderlike bedrywe Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Secretary, PeriUrban Areas Health Board and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Klipriviervallei Amendment Scheme 6 stuur, Pretoria en die Sekretaris, Transvaal Raad vir die Ont wikkeling van Buitestedelike Gebiede en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Klipriviervallei wysi gingskema 6 PB 9266 PB 9266 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 PRETORA AMENDMENT SCHEME 735 PRETORA WYSGNGSKEMA 735 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby in terms of the provisions of sec lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan tion 89() of the Town planning and Townships Ordinance, ning en Dorpe, 965, dat by n wysigingskema synde n 965, declares that he has approved an amendment scheme, wysiging van Pretoria dorpsbeplanningskema, 97, wat uit being an amendment of Pretoria Townplanning Scheme, dieselfde grond as die dorp Garsfontein Uitbreiding be 97, comprising the same land as included in the township of staan, goedgekeur het Garsfontein Extension Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beare filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at vir inspeksie op alle redelike tye all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria Wysigingskema This amendment is known as Pretoria Amendment 735 Scheme 735 PB 92 3H735 PB 923H735

5 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERVEN 2 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: AND 22, MENLO PARK TOWNSHP ERWE 2 EN 22, DORP MENLOPARK t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van the Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition (b) to (m) in Deed of Transfer 57872/8 be Voorwaarde (b) tot (m) in Akte van Transport removed; and condition (b) to (o) in Deed of Transfer 57872/8 opgehef word; en voorwaarde (b) tot (o) in Akte T906/83 be removed; and van Transport T906/83 opgehef word; en 2 the Pretoria Townplanning Scheme, 97, be amended 2 Pretoriadorpsbeplanningskema, 97, gewysig word by the rezoning of Erven 2 and 22, Menlo Park Township, deur die hersonering van Erwe 2 en 22, dorp Menlopark, tot to "Special" for offices, subject to certain conditions and "Spesiaal" vir kantore, onderworpe aan sekere voorwaardes which amendment scheme will be known as Pretoria Amend welke wysigingskema bekend staan as Pretoriawysigingskement Scheme 33, as indicated on the relevant Map 3 and ma 33, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en die skescheme clauses which are open for inspection at the offices of maklousules wat ter insae 8 in die kantore van die the Department of Local Government, Pretoria and the Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stads Town Clerk of Pretoria klerk van Pretoria PB PB Administrators Notice Apri987 Admiuistrateurskennisgewing April 987 DECLARATON AS APPROVED TOWNSHP VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP n terms of section 69 of the Town planning and Townships ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Administrator ning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verklaar die hereby declares Garsfontein Extension Township to be an Administrateur hierby die dorp Garsfontein Uitbreiding approved township subject to the conditions set out in the tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae SCHEDULE PB PB BYLAE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY NESTEL HOLDNGS (EENDOMS) BE DOEN DEUR NESTEL HOLDNGS (EENDOMS) BE PERK UNDER THE PROVSONS OF THE TOWN PERK NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE PLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965, ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN DOR FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON PE, 965, OM TOESTEMMNG OM N DORP TE STG PORTON 378, OF THE FARM GARSFONTEN 37 JR, OP GEDEELTE 378 VAN DE PLAAS GARSFONTEN PROVNCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 37 JR, PROVNSE TRANSVAAL, TOEGESTAAN S CONDTONS OF ESTABLSHMENT STGTNGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Garsfontein Extension Die naam van die dorp is Garsfontein Uitbreiding (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG No A606/85 mene Plan LG No A606/85 (3) Stormwater Drainage and Street Construction (3) Stonnwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike be authority submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur n gedetaileerde skema, volledig scheme complete with plans, sections and specifications, pre met planne, deursned en spesifikasies, opgestel deur n sipared by a civil engineer approved by the local authority, for viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, the collection and disposal of stormwater throughout the vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp township by means of properly constructed works and for the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aan construction, tarmacadamising, kerbing and channelling of le, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die the streets therein together with the provision of such retain strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keur ing walls as may be considered necessary by the local autho mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring thy Furthermore, the scheme shall indicate the route and voor8 Verder moet die skema die roete en helling aandui gradient by which each erf gains access to the street oa which deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende it abuts straat verkry k (b) The township owner shall, when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur authority to do so, carry out the approved scheme at its own dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en expense on behalf and to the satisfaction of the local autho tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van n rity under the supervision of a civil engineer approved by the siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitlocal authority voer

6 00 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand tenance of the streets to the satisfaction of the local authority houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike beuntil the streets have been constructed as set out in subclause stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou (b) is (d) f the township owner fails to comply with the provi (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas shall be entitled to do the work at, the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseieowner naar te doen () Disposal ofexisting Conditions of Title () Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to minevoorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die rals, but excluding (a) the following servitudes which does not affect the voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgeson derd township area: (a) die volgende serwitute wat nie die dorp raak nie: (i) "Het gedeelte getransporteerd aan Dirk Cornelis Prinsloo by Akte van Transport No 867/920 waarvan het gedeelte hiermede getransporteerd een deel uitmaakt, en het resterend gedeelte van zeker gedeelte van gezegde plaats groot as zulks 888,9989 hektaar, zyn gezamentlik onderhewig aan een serwituut van waterrechten ten gunste van het noordelik gedeelte van de gezegde plaats, zoals uiteengesit in Akte van Serwituut No 3/89" (ii) "Het water in de dam en watervoor gelegen op het gedeelte hierby getransporteerd is voor het gebruik van de eigenaar van het Resterend gedeelte van gedeelte van gezegde plaats, groot als zulks 257,99 hektaar, zoals gehouden on der Achte van Transport No 037/922 gedateerd 7de October 922 en van de transportontvangster als eigenaar van Gedeelte 2 van Gedeelte in de volgende aandeelen, name lik: De eigenaar van gezegde Resterend Gedeelte groot als zulks 257,99 hektaar zal gerechtigd zyn op vier () dagen water uit elke zes (6) dagen water van de dam en watervoor als voormeld, en 2 De gezegde transportontvangster zal gerechtigd zyn op twee (2) dagen water uit elke zes (6) dagen water van de dam en watervoor also voormeld "The former remaining extent of Portion 36 of the said farm Garsfontein No 37, measuring as such 65,0089 hectares "Gedeelte 2 van gedeelte van die plaas Garsfontein No 37, voornoem voorgestel deur die figuur A B N C D E F G H L K L M van Gekonsolideerde op Kaart Titel LG No No A228/9 328/97 geheg (waarvan aan Sertifikaat die den dom hiermee getransporteer n gedeelte uitmaak) is spesiaal onderworpe aan en geregtig tot die volgende serwitute: "Gedeelte 2 van gedeelte van die plaas Garsfontein No 37, voomoem voorgestel deur die figuur A B N C D E F G H J K L Mop Kaart LG No A269/6 geheg aan Sertifikaat van Gekonsolideerde Titel No 328/97 (waarvan die eien dom hiermee getransporteer n gedeelte uitmaak) is spesiaal onderworpe aan en geregtig tot die volgende serwitute: (i) "Het gedeelte getransporteerd aan Dirk Cornelis Prinsloo by Akte van Transport No 867/920 waarvan het gedeelte hiermede getransporteerd een deel uitmaakt, en het resterend gedeelte van zeker gedeelte van gezegde plaats groot as zulks 888,9989 hektaar, zyn gezamentlik onderhewig aan een serwituut van waterrechten ten gunste van het noor delik gedeelte van de gezegde plaats, zoals uiteengesit in Akte van Serwituut No 3/89" (ii) "Het water in de dam en watervoor gelegen op het gedeelte hierby getransporteerd is voor het gebruik van de eigenaar van het Resterend gedeelte van gedeelte van gezegde plaats, groot als zulks 257,99 hektaar, zoals gehouden on der Achte van Transport No 037/922 gedateerd 7de October 922 en van de transportontvangster als eigenaar van Gedeelte 2 van Gedeelte in de volgende aandeelen, namelik: De eigenaar van gezegde Resterend Gedeelte groot als zulks 257,99 hektaar zal gerechtigcl zyn op vier () dagen water uit elke zes (6) dagen water van de dam en watervoor als voormeld, en 2 De gezegde transportontvangster zal gerechtigd zyn op twee (2) dagen water uit elke zes (6) dagen water van de dam en watervoor also voormeld Zulke dagen te zyn Maandag en Dinsdag; Een dag te worden berekend vanaf 6 uurs morgens tot 6 uurs middags; Zulke dagen te zyn Maandag en Dinsdag; Een dag te worden berekend vanaf 6 uurs morgens tot 6 uurs middags; Vir sover dit die vorige Resterende Gedeelte van Gedeelte Vir sover dit die vorige Resterende Gedeelte van Gedeelte 36, van die gemelde plaas Garsfontein No 37, groot as so 36, van die gemelde plaas Garsfontein No 37, groot as sodanig 65,0089 hektaar (n gedeelte waarvan hierby getrans 65,0089 hektaar (n gedeelte waarvan hierby getransporteer word) betref, is afstand gedoen van al die word) porteerdanie betref, is afstand gedoen van al die voornoemde regte op water waarop die gemelde vorige Reste voornoemde regte op water waarop die gemelde vorige Reste renderende Gedeelte van die plaas Garsfontein No 37, groot as Gedeelte van die plaas Garsfontein No 37, groot as sodanig 65,0089 hektaar (n gedeelte waarvan hiermee sodanig 65,0089 hektaar (n gedeelte waarvan hiermee getransporteer word) voorheen geregtig was, ten gunste van getransporteer word) voorheen geregtig was, ten gunste van Gedeelte 22 (n gedeelte van Gedeelte 36) van die genoem Gedeelte 22 (n gedeelte van Gedeelte 36) van die genoemded e plaas Garsfontein No 37, groot 32,805 hektaar, soos ge plaas Garsfontein No 37, groot 32,805 hektaar, soos ge houhou kragtens Akte van Transport No 3098/95 gedateer 29 kragtens Akte van Transport No 3098/95 gedateer 29 Mei 95, soos meer ten voile sal blyk uit die genoemde Akte Mei 95, soos meer ten voile sal blyk uit die genoemde Akte van Transport No 3098/95 sodat die voormelde Reste Transport No 3098/95 sodat die voormelde Restereside gedeelte van Gedeelte 36 van die plaas Garsfontein rendevan gedeelte van Gedeelte 36 van die plaas Garsfontein No 37, groot as sodanig 65,0089 hektaar (n gedeelte waar No 37, groot as sodanig 65,0089 hektaar (n gedeelte waar van hiermee getransporteer word) nie meer geregtig is op van hiermee getransporteer word) nie meer geregtig is op enige van die voormelde regte tot water nie" enige van die voormelde regte tot water nie" (b) the following right which shall not be passed on to the (b) die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oor gedra moet word nie: erven in the township: "The former remaining extent of Portion 36 of the said farm Garsfontein No 37, measuring as such 65,0089 hectares i

7 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL (a portion whereof is hereby transferred) is entitled to a (a portion whereof is hereby transferred) is entitled to a Right of Way 9,5 metres wide as defined and described in Right of Way 9,5 metres wide as defined and described in diagram SG No A379/5 prepared by Surveyor J Booysens in diagram SG No A379/5 prepared by Surveyor J Booysens February 95, annexed to Deed of Transfer No 3098/95 in February 95, annexed to Deed of Transfer No dated 29th May 95, over Portion 22 (a portion of Portion 3098/95 dated 29th May 95, over Portion 22 (a portion 36) of the said farm Garsfontein No 27, situate in the of Portion 36) of the said farm Garsfontein No 27, situate Registration Division JR, District Pretoria, measuring in the Registration Division JR, District Pretoria, measuring 32,805 hectares, and held by John Niven Kirkness by virtue 32,805 hectares, and held by John Niven Kirkness by virtue of Deed of Transfer No 3098/95 dated 29th May 95 n of Deed of Transfer No 3098/95 dated 29th May 95 n the event of the said Remaining extent of Portion 36 of the the event of the said Remaining extent of Portion 36 of the said farm being subdivided the owners of not more than two said farm being subdivided the owners of not more than two subdivisions shall be entitled to the benefit of the said servi subdivisions shall be entitled to the benefit of the said servitude The road surface along the aforesaid right of way over tude The road surface along the aforesaid right of way over the said Portion 22 (a portion of Portion 36) of the afore the said Portion 22 (a portion of Portion 36) of the aforesaid farm and the road surface along the right of way over the said farm and the road surface along the right of way over the property mentioned in Condition B shall be maintained in property mentioned in Condition B shall be maintained in good order and repair jointly by the persons entitled to make good order and repair jointly by the persons entitled to make use thereof" use thereof" (5) Landfor Municipal Purposes (5) Grond vir Munisipale Doeleindes Erf 28 shall be transferred to the local authority by and at the expense of the township owner as a park Erf 28 moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die plaaslike bestuur as n park oorgedra word (6) Access (6) Toegang No ingress from Provincial Road P99/ to the township and no egress to Provincial Road P99/ from the township shall be allowed Geen ingang van Provinsiale Pad P99/ tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad P99/ uit die dorp word toegelaat nie (7) Acceptance and Disposal (7) Ontvangs en Versorging van Stormwater ofstormwater The township owner shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die township to fit in with that of Road P99/ and for all stormdorp so red dat dit inpas by die van Pad P99/ en moet die water running off or being diverted from the road to be re stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang ceived and disposed of en versorg (8) Verskuiwing ofdie Vervanging van Munisipale Dienste (8) Removal or Replacement ofmunicipal Services ndien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig f, by reason of the establishment of the township, it word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te should become necessary to remove or replace any existing vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar gedra municipal services, the cost thereof shall be borne by the word township owner 2 TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soon aangedui, opgele deur die Administrateur inge conditions as indicated imposed by the Administrator in volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan terms of the provisions of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 965 Ordinance, 965 () Alle Erwe met Uitsondering van die Erf genoem in Klou () All Erven with the Exception of the Erf mentioned in sule (5) Clause (5) (a) Die erf is onderworpe aan n senvituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, tangs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, ndien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel, onder the said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings an removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word

8 02 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 (2) Erven 388, 389, 070, 099, 2 to 22, 2 and 25 (2) Erwe 388, 389, 070, 099, 2 tot 22, 2 en 25 The erf is subject to a servitude/servitudes for municipal Die erf is onderworpe aan n serwituut/serwitute vir munipurposes in favour of the local authority, as indicated on the sipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos general plan op die algemene plan aangedui (3) Erwe 3835, 3836, 3852, 3853, 3878 tot 3880, 3977, 3978, (3) Erven 3835, 3836, 3852, 3853, 3878 to 3880, 3977, 3978, 3992, 3993, 09, 06, 06 en , 3993, 09, 06, 06 and 27 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir paddoeleindes The erf is subject to a servitude for road purposes in favour ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene of the local authority, as indicated on the general plan On plan aangedui By die indiening van n sertifikaat deur die submission of a certificate from the local authority to the plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes waarin ver Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer re meld word dat sodanige serwituut nie meer benodig word quired, this condition shall lapse nie, verval die voorwaarde Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 90, WEAVND PARK TOWNSHP WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF 90, DORP WEAVNDPARK t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() proved that van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend ge maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions C(a), C(b) and D in Deed of Transfer Voorwaardes C(a), CO) en 5638/972 be removed; and D in Akte van Transport 5638/972 opgehef word; en 2 the Pretoria Town planning Scheme, 97, be amended 2 Pretoriadorpsbeplanningskema, by the rezoning of Erf 90, Weavind Park Township, to 97, gewysig word deur die hersonering van erf 90, dorp Weavindpark, tot "Al "General Residential" with a density of "One dwellingdear Woon" met n digtheid van Ten house per erf" subject to certain conditions and which woonhuis per erf" amendment scheme will be known as Pretoria Amendment onderworpe aan sekere voorwaardes welke wysigingskema Scheme 97, as indicated on the relevant Map 3 and scheme bekend staan as Pretoriawysigingskema 97, soos toepaslik clauses which are open for inspection at the offices of the Deaangedui op die toepaslike Kaart 3 en die skemaklousules wat ter insae lé in die kantore van die partment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk Departement van of Pretoria Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Pretoria PB PB Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 PRETORA AMENDMENT SCHEME 562 PRETORA WYSGNGSKEMA 562 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 97, by the rezoning of a part of consolidated Pretoriadorpsbeplanningskema, 97, gewysig word deur bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Ed 28, Sunnyside, to "General Business" die hersonering van n deel van gekonsolideerde Ed 28, Sunnyside na "Algemene Besigheid" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en are filed with the Director of Local Government, Pretoria die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be all reasonable times stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 562 Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema 562 PB 923H562 PB 923H562 a Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 65 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS 967: ERF MEYERSPARK TOWNSHP 65, DORP MEYERSPARK t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition 5(a) in Deed of Transfer T30856/980 be re Voorwaarde 5(a) in Akte van Transport T30856/980 moved opgehef word 2 the Pretoria Townplanning Scheme 97, be amended 2 Pretoriadorpsbeplanningskema 97, gewysig word by the rezoning of Erf/65 Meyerspark Township, to "Du deur die hersonering van Erf/65 dorp Meyerspark, tot "Duplex Residential" and which amendment scheme will be pleks Woon" welke wysigingskema bekend staan as Pretoriaknown as Pretoria Amendment Scheme 0, as indicated on wysigingskema 0 soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 A the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for in en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Despection at the offices of the Department of Local Govern partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk ment, Pretoria and the Town Clerk of Pretoria van Pretoria PB 2868 PB 2868

9 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARASBURGWYSGNGSKEMA SCHEME /278 /278 36()van Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of the Town die Ordonnasie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, beplanning and Townships Ordinance, 965, that the Adminikend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of RoodepoortMaras RoodepoortMaraisburg dorpsaanlegskema, 96, soos burg Town planning Scheme, 96, as follows: volg gewysig word: ) The institution of a monochrome notation system ) Die instelling van n monochroomnotasiestelsel 2) Modernisation, metrication and consolidation of the 2) Modemisering, metrisering en konsolidasie van die City Councils Town planning Schemes and 2 Stadsraad se Dorpsaanlegskemas en 2 3) Herindeling van sekere grondgebruike 3) Reclassification of certain land uses Kaart 3, en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende are filed with the acting Executive Director, Community Ser Direkteur, Gemeenskapsdienste, Pretoria, en die Stads vices, Pretoria, and the Town Clerk, Roodepoort, and are klerk, Roodepoort, en is beskikbaar vir inspeksie op alle re open for inspection at all reasonable times delike tye This amendment is known as Roodepoort Townplanning Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort Dorps Scheme 987 beplanningskema 987 PB PB Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 67, 67, DORP OREL OREL TOWNSHP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geof Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap maak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that Voorwaardes (c), (i), (k) en () in Akte van Transport Conditions (c), 0) (k) and () in Deed of Transfer T3668/985 opgehef word; en T3668/985 be removed; and 2 Bedfordviewdorpsaanlegskema, 98, gewysig word 2 the Bedfordview Townplanning Scheme, 98, be deur die hersonering van Erf 67, dorp Oriel tot "Spesiale amended by the rezoning of Erf 67, Oriel Township to Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per vier "Special Residential" with a density of "One dwelling per kante voet" welke wysigingskema bekend staan as Bedford square feet" and which amendment scheme will be viewwysigingskema /2, soos toepaslik aangedui op die known as Bedfordview Amendment Scheme /2, as indi toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 8 in die cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria open for inspection at the offices of the Department of Local en die Stadsklerk van Bedfordview Government, Pretoria and the Town Clerk of Bedfordview PB PB Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 76, WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF OREL TOWNSHP 76, DORP OREL t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition (m) in Deed of Transfer F08/965 be re Voorwaarde (rn) in Akte van Transport F08/965 op moved; and gehef word; en 2 the Bedfordview Town planning Scheme, 98, be 2 Bedfordviewdorpsaanlegskema, 98, gewysig word amended by the rezoning of Erf 76, Oriel Township to deur die hersonering van Erf 76, dorp Oriel tot "Spesiale "Special Residential" with a density of "One dwelling per Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per vier square feet" and which amendment scheme will be kante voet" welke wysigingskema bekend staan as Bedford known as Bedfordview Amendment Scheme /, as indi viewwysigingskema /, soos toepaslik aangedui op die cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die open for inspection at the offices of the Department of Local kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Government, Pretoria and the Town Clerk of Bedfordview en die Stadsklerk van Bedfordview PB 2990 PB 2990 _ Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 2280, 2280, DORP HOUGHTON ESTATE HOUGHTON ESTATE TOWNSHP t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2()

10 0 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions (a), (b), (c) and (e) in Deed of Transfer Voorwaardes (a), (b), (c) en (e) in Akte van Transport 956/973 be removed; and 956/973 opgehef word; en 2 the Johannesburg Town planning Scheme, 979, be 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig amended by the rezoning of Erf 2280, Houghton Estate word deur die hersonering van Erf 2280, dorp Houghton Es Township to "Residential " with a density of "One dwel tate tot "Residensieel " met n digtheid van "Een woonhuis linghouse per 500 m2" and which amendment scheme will per 500 m2" welke wysigingskema bekend staan as Johan be known as Johannesburg Amendment Scheme 706, as in nesburgwysigingskema 706, soos toepaslik aangedui op die dicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 8 in die open for inspection at the offices of the Department of Local kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Government, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg en die Stadsklerk van Johannesburg PB PB Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 598, HOUGHTON ESTATE TOWNSHP WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF 598, DORP HOUGHTON ESTATE t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions (b), (c), (d) and (e) in Deed of Transfer L Voorwaardes (b), (c), (d) en (e) in Akte van Transport T6/98 be removed; and T6/98 opgehef word; en 2 the Johannesburg Townplanning Scheme, 979, be 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig amended by the rezoning of Erf 598, Houghton Estate word deur die hersonering van Erf 598, dorp Houghton Es Township to "Residential " with a density of "One dwel, tate tot "Residensieel " met n digtheid van "Een woonhuis linghouse per 500 m2" and which amendment scheme will per 500 m2" welke wysigingskema bekend staan as Johan be known as Johannesburg Amendment Scheme 9, as in nesburgwysigingskema 9, soos toepaslik aangedui op die dicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 6 in die open for inspection at the offices of the Department of Local kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Government, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg en die Stadsklerk van Johannesburg PB 2698 PB Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 9, WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF OREL TOWNSHP 9, DORP OREL t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions (d), () and (m) in Deed of Transfer Voorwaardes (d), () en (m) in Akte van Transport T732/58 be removed; and T732/58 opgehef word; en 2 the Bedfordview Town planning Scheme, 98, be 2 Bedfordviewdorpsaanlegskema, 98, gewysig word amended by the rezoning of Erf 9, Oriel Township to deur die hersonering van Erf 9, dorp Oriel tot "Spesiale "Special Residential" with a density of "One dwelling per Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per vier square feet" and which amendment scheme will be kante voet" welke wysigingskema bekend staan as Bedfordknown as Bedfordview Amendment Scheme /07, as indi viewwysigingskema /07, soos toepaslik aangedui op die cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 8 in die open for inspection at the offices of the Department of Local kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Government, Pretoria and the Town Clerk of Bedfordview en die Stadsklerk van Bedfordview PB PB Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 559, HOUGHTON ESTATE TOWNSHP WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF 559, DORP HOUGHTON ESTATE t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions (a), (b), (c) and (e) in Deed of Transfer Voorwaardes (a), (b), (c) en (e) in Akte van Transport T8570/967 be removed; and T8570/967 opgehef word; en 2 The Johannesburg Town planning Scheme, 979, be 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig amended by the rezoning of Erf 559, Houghton Estate word deur die hersonering van Erf 559, dorp Houghton

11 (h) PROVNSALEKOERANT, 29 APRL Township, to "Residential " with a density of "One dwel Estate, tot "Residensieel " met n digtheid van "Een woonling house per 500 m2", and which amendment scheme will huffs per 500 m2", welke wysigingskema bekend staan as Jo be known as Johannesburg Amendment Scheme 589, as in hannesburgwysigingskema 589, soos toepaslik aangedui op dicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in open for inspection at the offices of the Department of Local die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pre Government, Pretoria and the Town Clerk ofjohannesburg toria en die Stadsklerk van Johannesburg PB PB Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERF 75 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: ERF ORANGE GROVE AND PORTON OF ERF, 75 ORANGE GROVE EN GEDEELTE VAN ERF LNKSFELD TOWNSHP, DORP LNKSFELD t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition (b) in Deed of Transfer 297/958 be altered Voorwaarde (b) in Akte van Transport 297/958 gewy to read: "That no place for the sale of wines, malt or spiritus sig word om te lees: "That no place for the sales of wines, liquors shall be commenced, carried on or conducted or malt or spiritus liquors shall be commenced, carried on or erected on any lot"; and Conditions (c), (d), (e), (), (g) and conducted or erected on any lot"; en Voorwaardes (c), (d), in Deed of Transfer 297/958 be removed The condition (e), (f), (g) en (h) in Akte van Transport 297/958 opgehef that reads: "The said Lots and are transferred for the word Die voorwaarde wat lees: "The said Lots and purpose of drainage lanes" in Deed of Transfer F565/922, are transferred for the purpose of drainage lanes" in Akte be deleted van Transport F565/922, geskrap word The Johannesburg Townplanning Scheme, 979, be 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig amended by the rezoning of Erf 75 Orange Grove and word deur die hersonering van Erf 75 Orange Grove en Portion of Erf, lainksfield Township, to "Residential " Gedeelte van Erf, Linksfield, tot "Residensieel " met with a density of "One dwellinghouse per err, and which n digtheid van "Een woonhuis per err, welke wysigingske amendment scheme will be known as Johannesburg Amend ma bekend staan as Johannesburg wysigingskema 26, soos ment Scheme 26, as indicated on the relevant Map 3 and toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en die skemascheme clauses which are open for inspection at the offices of klousules wat ter insae le in die kantore van die Departement the Department of Local Government, Pretoria and the van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johan Town Clerk of Johannesburg nesburg PB 2986 PB 2986 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: ERVEN 68 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: AND 69, BENROSE EXTENSON TOWNSHP ERWE 68 EN 69, DORP BENROSE UTBREDNG t is hereby notified in terms of section 2() of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2() of Restrictions Act, 967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend geproved that condition A(m) in Deed of Transfer T266/983 maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde be altered to read: "The loading and offloading of vehicles A(m) in Akte van Transport 266/983 gewysig word om te shall be done only within the boundaries of the erf" lees: "The loading and off loading of vehicles shall be done only within the boundaries of the ed" PB 2227 PB 2227 Administrators Notice 7 29 Apri987 Administrateurskennisgewing 7 29 April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 32 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town planning and Townships Ordinance, 965, that the Administrator has approved the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme 979 by the rezoning of part of Erf 662 Eldorado Park Extension 6 to "Educational" JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 32 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema 979 gewysig word deur die hersonering van dccl van Erf 662 Eldoradopark Uitbreiding 6 tot "Opvoedkundig" Map 3 and the scheme clauses of the amendment are ffied Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema with the Director of Local Government, Pretoria and the word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikreasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 32 gingskema 32 PB 922H32 PB 922H32

12 06 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 398 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 398 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() t is hereby notified in terms of section 36() of the town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis 965, gemaak bekend dat die Administrateur goedgekeur het dat g trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburgdorpsbeplanningskema 979 gewysig word planning Scheme 979 by the rezoning of Erf 98 Rosebank deur die hersonering van Erf 98 Rosebank tot "Besigheid " to "Business " subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecstuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging Scheme 398 gingskema 398 staan bekend as Johannesburg wysi PB PB 922H398 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 756 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 756 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() t is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema 979 gewysig word planning Scheme 979 by the rezoning of Remaining Extent deur die hersonering van Resterende Gedeelte van Erf of Ed Parktown to `Business " subject to certain con Parktown tot "Besigheid " onderworpe aan sekere voorditions waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging Scheme 756 gingskema 756 staan bekend as Johannesburg wysi PB 922H756 PB Administrators Notice 7 29 Apri987 Administrateurskennisgewing 7 29 April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 527 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 527 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat A planning Scheme, 979, by the rezoning of Portion 2 of Erf Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word li 93, Park Town to "Residential " subject to certain condi deur die hersonering van Gedeelte 2 van Erf 93, Park Town tions tot "Residensieel " onderworpe aan sekere voonvaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 527 gingskema 527 PB PB 922H527 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 9 EDENVALE WYSGNGSCEMA 9 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() t is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Edenvale Townplan Edenvaledorpsbeplanningskema, 980, gewysig word deur ning Scheme, 980, by the rezoning of Portion of Erf 3, die hersonering van Gedeelte van Ed 3, Eastleigh tot Eastleigh to "Commercial" subject to certain conditions "Kommersieel" onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Edenvale and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Edenvale en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye i

13 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL This amendment is known as Edenvale Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Edenvalewysigingskema Scheme 9 9 PB 923H9 PB 923H 9 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 682 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 682 t is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of parts of Remain Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word ing Extent of Portion 2, parts of Portions 2, 23 and 25 of the deur die hersonering van dole van Resterende Gedeelte van farm Eikenhof 323 Q to "Agricultural" Gedeelte 2, dele van Gedeeltes 2, 23 en 25 van die plaas Ei kenhof 323 Q tot "Landbou" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Betion at all reasonable times stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 682 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi gingskema H682 PB 92 PB 2H682 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 266 ALBERTONWYSGNGSKEMA 266 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() t is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Alberton Townplan Albertondorpsbeplanningskema, 979, gewysig word deur ning Scheme, 979, by the rezoning of Erven 9 and 96, die hersonering van Erwe 9 en 96, Alrode South Uitbrei AlrodeSouth Extension to "ndustrial " subject to certain ding tot "Nywerheid " onderworpe aan sekere voorconditions waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Alberton and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Alberton wysigingskema Scheme PB 92H266 PB 92H266 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 68 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 68 t is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf 00, Waverley Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig word to "Residential " with a density of "One dwellinghouse per deur die hersonering van Erf 00, Waverley tot "Residen 500 m2" sieel " met n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskiktion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 68 gingskema 68 PB 922H68 PB 922H68 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 597 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 597 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance,965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf 2, Rewlatch Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word

14 08 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 Extension to "Residential " with a density of "One dwel deur die hersonering van Erf 2, Rewlatch Uitbreiding tot ling per erf" "Residensieel " met n digtheid van "Een woonhuis per er Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Betion at all reasonable times stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskilcbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 597 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging PB 922H597gingskema 597 PB 922H597 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 2 t is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf 255, Rich Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig word mond to "Residential " with a density of "One dwelling per deur die hersonering van Erf 255, Richmond tot "Residen 200 m2" sieel " met n digtheid van "Een woonhuis per 200 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times baarvir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme 2 gingskema 2 PB 922H2 PB 9222 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 69 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 69 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Portions and 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig word and Remaining Extent of Erf 3 and Remaining Extent of deur die hersonering van Gedeeltes en 2 en Resterende Ge Ed 22 and Remaining Extent of Erf 23, Rosebank to "Busi deelte van Erf 3 en Resterende Gedeelte van Ed 22 en Res ness " subject to certain conditions terende Gedeelte van Erf 23, Rosebank tot "Besigheid " onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Betion at all reasonable times stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 69 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi gingskema 69 PB 922H69 PB 92 2H69 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 95 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 95 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf 27, Doom Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word fontein to "Business " subject to certain conditions deur die hersonering van Erf 27, Doomfontein tot "Besig heid " onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik fion at all reasonable times baarvir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysii Scheme 95 gingskema 95 PB PB 922H95

15 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 276 JOHANNESBURGWYSGNGSCEMA 276 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artike36() t is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word planning Scheme, 979, by the rezoning of Erven 26 to 3 deur die hersonering van Erwe 26 tot 3 en 7 tot 50, Hurst and 7 to 50, Hurst Hill to "Residential " with a density of Hill tot "Residensieel " met n digtheid van "Een woonhuis "One dwelling house per 500 m2" per 500 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskiktion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 276 gingskema 276 PB 922H276 PB 922H276 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 76 JOHANNESBURGWYSGNGSCEMA 76 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() t is hereby notified in terms of section 36() of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf 655, Houghdeur die hersonering van Ed 655 Houghton Estate tot ton Estate to "Residential 2" subject to certain conditions "Residensieel 2" onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecstuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 76 gingskema 76 PB 922H76 PB 922H76 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 620 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 620 t is hereby notified in terms of section 36() of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() ik planning and Townships Ordinance, 965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, p trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 979, by the rezoning of Ed 667, Bezui JohannesburgdorpsbeplanningSkema, 979, gewysig word denhout Valley to "Residential " with a density of "One deur die hersonering van Erf 667, Bezuidenhout Valley tot dwelling house per 200 m2" " met n digtheid van "Een woonhuis per 200 M 2 "Residensieel Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be tion at all reasonable times stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik bear vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 620 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi gingskema 620 PB 922H620 PB 922H620 AdministratorsNotice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 ACCESS ROAD: KEMPTON PARK MUNCPAL AREA TOEGANGSPAD: KEMPTON PARK MUNSPALE GE BLED n terms of section 8()(a) of the Roads Ordinance, 957, Kragtens artikel 8()(a) van die Padordonnansie, 957, the Administrator hereby declares that an access read with verklaar die Administrateur hierby dat n toegangspad met varying widths, exists over the properties as indicated on the wisselende breedtes bestaan oor die eiendomme soos aangesubjoined sketch plan which also indicates the general direc dui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigting en tion and situation of the said access road with appropriate co ligging van gemelde toegangspad met toepaslike koiirdinate ordinates of boundary beacons van grensbakens aandui n terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel SA(3) van gemelde Ordonnansie word

16 0 PROVNCAL GAZETTE,29APRL987 by declared that boundary beacons, demarcating the said hierby verklaar dat grensbakens wat gemelde pad aandui, road, have been erected on the land and that plan op PRS die grond opgerig is en dat plan PRS 77/35/5VA wat die 77/35/5VA, indicating the land taken up by the said road, is grond wat deur gemelde pad in beslag geneem is aandui, by available for inspection by any interested person, at the die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Gebou, Transvaal Roads Department, Provincial Building, Church KerkstraatWes, Pretoria, ter insae vir enige belangheb Street West, Pretoria bende persoon beskikbaar is Executive Committee Resolution 52 dated 3 September Uitvoerende Komiteebesluit 52 van 3 September Reference 0///PWV 3 East (5) Verwysing 0///PWV 3 Oos (5) ) a +2 a 000x f P GED 22 fie mtat 27 7),, 72 PTN92,m tv R36, ROAD PWV3 i % al v3 Ro NM :sr:, 22 PAD 5T z St,cd N LrCC05 t co CC Cc k iet 272 it ATi up p a r ; t ii a t A o a 0? A E T n n t t? % C C ! PTN E a URFONTEN U 33 R t g 0 0 GED92 GED m a %, t 82 + MUN KEMPTON PARK DE FGUUR: R22A,R23R3,R3A,DR7 DR,R22AR23 STEL VOOR n TOEGANGSPAD SODS BEDOEL BY AFKONDGNG VAN HERDE PADREELNG EN N DETAL GETOON OP PLAN PRS 77/35/5VA NLAS 2 R22 NSET R22A c THE FGURE: R22A,R23R3,R3A,DR7 DR R3 c/35 R3A,R22A REPRESENTS AN ACCESS ROAD AS NTENDED BY PUBLCATON OF THS ROAD ADJUSTMENT AND DEPCTED N DETAL ON PLAN PRS 77/35/5VA UKB/ECR 52 ( BUNDEL No/FLE No:0////PNV3 Oos(5) Konst/Const KOORDNATE / CO ORDNATES Lo 29 Y±0,00 X = ,00 R22A +8 55, R BB 776,98 R , ,25 R ,6 t88 760,99 R2 8 03, R3A ,56 R , ,9 R , DR 8 53, ,82 R , ,2 DR R , ,56 DR , ,80 R , ,6 DR ,0 R30 +8, ,69 DR ,8 R , ,76 DR , , R , ,90 DR , ,5 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing April 987 ACCESS ROAD: BENON MUNCPAL AREA TOEGANGSPAD: BENON MUNSPALE GEBED n terms of section 8()(a) of the Roads Ordinance, 957, Kragtens artikel 8()(a) van die Padordonnansie, 957, the Administrator hereby declares that an araess road with verklaar die Administrateur hierby dat n toegangspad met varying widths, exists over the properties as indicated on the wisselende breedtes bestaan 007 die eiendomme soos aange subjoined sketch plan which also indicates the general direc dui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigting en tion and situation of the access road with appropriate co ordi ligging van gemelde toegangspad met toepaslike koordinate nates of boundary beacons van grensbakens aandui n terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word by declared that boundary beacons, demarcating the said hierby verklaar dat grensbakens wat gemelde pad aandui op

17 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL 987 road, have been erected on the land and that plans PRS die grond opgerig is en dat planne PRS 78/8/V en /6V wat 78/8/V and /6V, indicating the land taken up by the said die grond wat deur gemelde pad in beslag geneem is aandui, road are available for inspection by any interested person, at by die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Gebou, the Transvaal Roads Department, Provincial Building, KerkstraatWes, Pretoria, ter insae vir enige belangheb Church Street West, Pretoria bende persoon beskikbaar is ECR 520 of 0 March 987 UKB 520 van 0 Maart 987 Reference: 0////K86() Verwysing: 0////K86() CELA NESTAOTWEG BENON NORTH 35DE FGWR To A H/L DL VOOR N TOEGANGSPAD SODS BEDOEL THE FGURE DL, L,LO,DL STEL REPRESENTS AN ACCESS ROAD AS NTENDED DL 93 T : X DL BY AFKONDGNG VAN HERDE PADREELNG EN N MEER DETAL GETOON BY PUBLCATON OF THS ROAD ADJUSTMENT AND DEPCTED N MORON 3 _LO ) ;LV 887 OP PLANNE: PRS78/8/V a 6V L9 d REST 0 3 DETAL ON PLANS: L8 VAN GED / L p: U K BES KLENF0aN TEN 67 3!NORTHMEAD BUNDEL: R / X9 EXGO RES ALE: 0/// K860) AUNBENOM KOORDNAATLYS / CO ORDNATE LST STELSEL / SYSTEM Lo 29 KONSTANTE / CONSTANTS Y 0,00 X , 00 LO , ,07 DL , ,0 DL , ,02 L , ,93 DL , ,77 DL , ,97 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 PUBLC AND PROVNCAL ROAD K26: DSTRCT OF OPENBARE EN PROVNSALE PAD {26: DSTRK PRETORA PRETORA n terms of sections 5()(b), ()(c) and section 3 of the Kragtens artikels 5()(b), ()(c) en artikel 3 van die Pador Roads Ordinance, 957, the Administrator hereby declares donnansie, 957, verklaar die Administrateur hierby dat n that a Public and Provincial Road K26 with varying widths Openbare en Provinsiale Pad K26 met wisselende breedtes exists over the properties as indicated on the subjoined bestaan oor die eiendomme soos aangedui op bygaande sketch plans which also indicate the general direction and i sketsplanne wat ook die algemene rigting en ligging van gesituation of the said road with appropriate coordinates of melde pad met toepaslike koordinate van grensbakens aan boundary beacons dui n terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word declared that boundary beacons, demarcating the said road, hierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde pad aandui, op have been erected on the land and that plans PRS 78/69/3V die grond opgerig is en dat planne PRS 78/69/3V en /V, and V, PRS 78//9V, /0V and /6V to /8V, PRS PRS 78//9V, /0V en /6V tot /8V, PRS 7/70/5V en 7/70/5V and PRS 78/9/2V, indicating the land taken up by PRS 78/9/2V wat die grond wat deur gemelde pad in beslag the said road are available for inspection by any interested geneem is, aandui, by die Transvaalse Paaiedepartement, person, at the Transvaal Roads Department, Provincial Provinsiale Gebou, Kerkstraat Wes, Pretoria, ter insae vir Building, Church Street West, Pretoria enige belanghebbende persoon beskikbaar is Approval 2 dated 2 March 987 Goedkeuring 2 van 2 Maart 987 Reference: 0////{26() Verwysing: 0////K26()

18 a a a a N a 2 Ds PTN JR L37 A TFAD klb 6E022 PTN # p N/ L ELANDS" 2 ONTEN t L373 AkiN L37 2 es L368 L369L GED: _0 PTN a GED/PTN 07 PTN 2 " R9 u X L 367 L375 N t; L376 PTN 9 _366 L36 ii; EXST ROAD AN 2866 /35 L3`65 i 2 L377Lr7E 0 R376 R377R3 ti R380, R372 R 33 R 372AR379 R373 R382 R383 ov R37 R375 R2 PTN 27 GED 20 f DR 25 8 : N G E r 9 0: DR0 sr OED D3 DR 0R39/R3E 0R37 o le D N 26 GED 28 0 d a g GED 7 PTN 22 3E0 2 m re, =Cs ma S a PArliallE _ D/S7: PRETORA p AsiPtii ) X, ma la i kk n D GED 3 at L 378 lk ta R0 p:: N L382,,,,,,, ;, _ s L 380 _:0003 Pt R : 383 r X % R393 R 39 /etin 0 a khl TN 3, N,,5e Elsz E PA XSTEcitt QCC3E PW V, a > > "Li DR8 5 sommilmi R392 a PTN le tet 2 R39? ON Gnale R 389A DR 55 R GED 7 DR6 ft p 2T_N35 ie r o os a 952 e E LAN DSFONTE N g 352 JR ""6""" R6 0 littat cct in" 0 93% DR3Z%;30" / oisr PRETORA > 0_ :t D L 29 ::::::777_ mik Edc L GED35 A L L38 z;;;nlikw tr ṢEP /0 GED 2 i; PTN 30 N PT/ =7 62:7 W Pk R 3 L 395 L386 ilbs ta c P R397 Si R 95 R m DR65 A * R0 02 E PTN35 s 0 R DR 62 ;r5a 00 GE D OR PTN " ELANDSFONTEN K J R es",n 376e GED3 2 "a el L 39 Cl L x 0/37: PRETORA at z sa csel " s _ s CC Atli A L NED a5/_ GED _0 2, _336 R5_ / L vi 395 R A L; la GED 9 L 00 Vc/ L 398 al LS " 2 R 9 V 5 R 0 A R ells le" R8! 7: 809 R0 R 7 ) / VA R08 /soot R6 R o "/: A PTN o PTN 9 in P 0 C5c? LANDSFONTEN ZE LA NDSFONTE N 8 R A ) %to 352 JR Rf,"205 a 0*sesi 352 JR?SO x R0 R 3 TN9 6 ` t a/sr PREr0R/A lc A 8 R2 x NNOST PRETORA N

19 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL e BS/ 0 E T 00 P GED /PTN 50, EXST RDA p C/2s 03 L 0 V 0 airis L0 GED TN b ra, 8Es L 5 BE p K 6 R20 R9 R 20 A "kik 0 kip GEO /PTN 9 GED/ePTNN c A A 0/ST PRETORA 702es ST 0 ṟ Pcp 89 : EL ANDSFONTEN 352 JR f? VERWYSNG / REFERENCE BESTAANDE PAAE NNA EXSTNG ROADS N DE FGUUR: L36A L378, R L330 L0A, 020A 372A L36A STEL VOOR N GEDEELTE VAN PAD K26 SODS BEDOEL BY AFKONDGNG VAN HEROE PAOREELNG EN N DETAL GETOON OP PLANNE: PRS73/69/V,PRS76//6V 8V THE FGURE: L36 L , L300 L0A, 820A 37236A REPRESENTS A PORTON OF ROAD K26 AS NTENDED BY PUBLCATON OF THS ROAD ADJUSTMENT AND DEPCTED N DETAL ON PLANS:PRS78/69/V,PRS76//6V 8V ) BUNDEL No/FLE No: 0////K26(3) KO ORDNATELYS/C0 ORDNATE LST Lo29 Konst/Const:Ya x= ,00 L26A L L C L L L L39 r L L r * L L t e L L L L R L L L L L L L L L L L L0A A L L3B * r t L L3B * A B L L R * L R20A L

20 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 //,/, GED 6 r Eg k AK 2870/85 PTN?gt!2 R223 L BQA 0 PTN 63 L33 L noow W / L332 "GED 3 ze cv R,V z /R220 / R25 / / / R33 R333 R339 R335 R332 R338 R337 / SCHURVEBEOG 88 JQ 3 i " oc / "r DR207 au R iill322 5 GED 6 2 " it Lne *,,, R30,terrR58 / DR203 coo R33 GED 66 PTN 67 / mg to 730 / PTN 69 : WELGEGUND 9 JO DR200i jdr202 DSTRK PRET 6 GED 62 t PT N GED 60 6 PTN 59 i i GED 5 j_ 30 3 L32 L33 8 ) Z: L339 ii GED 68 DR20 o DR205 / R x _ 7507 % 0/92,0 SCHURVEBERG 88 JO GED 73 5` OR206 GED 69 DR GFD 70 / PTN 5 3/ XR36 N XL9 % 37 cs N L398 GED L35 i / i :50? ii//b Ur L3 L33 L3 PTN 83,L337 / Th / L32 : / : q /R338 / // % or R339 R305 R36 _ % B37 83 R3 7: R32 R33 S28, 739 N PN 7 :* PT N 02 : STR/CT PRETORA No 36 ", _537 / / L39 / A / 50 / / L35 PTN 02 "" " R3g8, SCHURVEBERG 8 JO 383 R35 ij GED 83 R35,a556 R39 R350 F7 352 PN 76 _ # GED 0 5 R35 e es co c % / XR38 7 Soo jr DSTRK PRETORA / a XL5 j L35 PTN 83 GED 76 Tcii L352 / RESTART L350 t /ea L39 /// / L X / / / / R35i R358 " / SER& R356 R360 D 20 / 6 / KJ) hi / SCHURVEBERG 88 J O 2 7fs / r DR239 co R355 0 / REMANDER :23 R355 0/STRCT PRETORA PN 76 silr REMANDER X3 L359 / L353 L355 0 o L R360 :35o e_d R36 R362?E,9/A ELANDSFONTEN :fr _ GED 236stocri 2 C J R k i 5 C L3A PN 2 58 R363 7: DR238 DR237 R365 R366 0 o DR238 DR28 Alt 0 o sc % GED 25 DR239 RESTANT DR23 DR20 <<A)) SCHURVEBERG 88JQ DR233 DRigt22;?? DSTR/K PRETORA GED 26 DR23C DR22

21 i % PROVNSALE KOERANT, 29 APRL ; ober DL2 3 GED 22 zak L360 % PTN 23 % L3 L362 L36 L36 x % L358 L363 PTN i i PTN 2 25 i %600 X R372A R365 DR23,_ mina 0272 R370 R03:20 LĀN DSFODMN JR, 8 0/577?/CT Rt7ORA, Die f iguur: 08 voor t pleas van pad, sons bedoe by a fkond i g ing van The f igure: L330 L36A,R , R220, R22, L330 represents a portion of road "" as intended by publication of this hierdie padreeling en in weer detail getoon op planne PR57/70/5V:398/9/2V; road adjustment and depicted in more detail on plans PAPS/69/N: 99978//9MP MEL: FLE: 0/ // p< 26 ( KOORDNAATLYS / COORDNATE LST STELSEL/SYSTEM Lo 29 KONSTANTE/CONSTANTS Y X ,00 v L , BB , 76 L R , , 62 L , , , , 73 P , , 7 L , , BB L , , 7 R , , 5 L , L , , 2 R , , 02 L , 89 L , , 88 R35 97 B02, , 3B L , , L , , B5D, , 00 L , , 5 L , 35 R , , 95 L , , 67 36A , , 95 R , , 52 L , 3 R , , 62 L , , 3 R , , 83 R356 9B 6, , 9 ( , , , , 90 R , BO , 72 L , , , 85 R , , 23 L , , 99 R , R , , 30 L , , , 36 R , , 5B L , , P , , 5 L , , , R , , 02 L , , R , , L E, , BB R , , 87 R , , 60 L , , , , , 86 L , , 77 R , , 7 R , 53 L , , 36 R , R , , 98 L , , 7 R , , 90 P , , 23 L , , 93 R , , R , , 6 L , , , 92 R , , 33 L , , , , 52 R , 5 L , , , 6 R , , 7 L , , 02 R , 56 R372A , , 00 L , , 67 R , , 67 Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing Apri987 PUBLC AND PROVNCAL ROAD K86: BENON OPENBARE EN PROVNSALE PAD K86: BENON MUNCPAL AREA MUNSPALE GEBED n terms of sections 5()(c), (2)(b) and section 3 of the Kragtens artikels 5()(c), (2)(b) en artikel 3 van die Pador Roads Ordinance, 957, the Administrator hereby declares donnansie, 957, verklaar die Administrateur hierby dat n that a Public and Provincial Road K86 with varying widths Openbare en Provinsiale Pad K86, met wisselende breeches exists over the properties as indicated on the subjoined bestaan oor die eiendomme sops aanged ui op bygaande sketch plan which also indicates the general direction and sketsplan wat ook die algemene rigting en ligging van gemelsituation of the said road with appropriate coordinates of de pad met toepaslike koordinate van grensbakens aandui boundary beacons Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word n terms of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby hierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde pad aandui, op declared that boundary beacons, demarcating the said road, die grond opgerig is en dat planne PRS 78/8/V en /6V, wat have been erected on the land and that plans PRS 78/8/V die grond wat deur gemelde pad in beslag geneem is aandui, and /6V indicating the land taken up by the said road are by die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Gebou, available for inspection by any interested person, at the KerkstraatWes, Pretoria, ter insae vir enige belangheb Transvaal Roads Department, Provincial Building, Church bende persoonbeskikbaar is Street West, Pretoria ECR 520 dated 0 March 987 UKB 520 van 0 Maart 987 Reference: 0/K86() Verwysing: 0////K86()

22 6 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 W A 2?5 ēatȳt N239/ > V Ai LB, a intraj o REM OF 25j N 30 ki BEN( N NORTH LH / AH p 6 keire_nmcco (3 r_p (CRj (A 3 % X i Q N L7 L8 GED 2,p 63 /,: 0 ls 7 L5 25 / L6 i R ETPAN 66 R/ / g,, 28 A / / y/,3 29 _ / X /7 O/, R7 R8 A / / % 0 A 250 / rer" /, 7 b 5 d R3 PTN % GED (PARK) // / KLENFONTEN +a X / / k // R2 67 R BRENTWOOD X 2 /, GED25 teptn 29 MU/V SENO/V 35 / / 0 i > DL3 ettti octiuv 36 BENON 0 NORTH AH/ LH X / pf 3 L7 8 i DL / % EV& / 9 uo / L L2 3 %6 U 37 ii KLENFONTEN 67R / 0 / / X L5 L7 " L8,_ t 38 :R9,RQ 8 0, rt RR 3_ REST VAN GED 3 / N "" /; VP gl,no lt vo;c7 j_tilllll V : f ; _RM Th,2 q BRENTWpoq x 2 /A t (v Prl per` i 273 / f L_L t r NORTHMEAD X Lt A MUN BENON R6280(PARK) i 27 ( iri DE FUUR rn L L8,R R,L STEL VOOR OPENBARE PAD K86 SOOS BEDOEL BY AFKONDGNG THE FGGURE = REPRESENTS PUBLC ROAD K86 AS NTENDED BY PUBLCATON VAN HERDE PADREELNG EN N MEER DETAL GETOON OP PLANNE OF THS ROAD ADJUSTMENT AND DEPCTED N MORE DETAL ON PLANS / PRS 78/8/V 8 6V dsik UK BES EXCO RES FBULNEDEL : 0/// K86 () KOORDNAATLYS /CO ORDNATE LST STELSEL / SYSTEM Lo 29 KONSTANTE /CONSTANTS Y + 0,00 X ,00 L , ,7,09 L , ,9 R , ,58 L , ,39 L , ,86 R , ,85 L , , , ,9 RO , ,93 L , ,80 L , ,25 R , ,37 L , ,65 L , ,95 R , ,66 L , ,05 R , ,0 L , ,97 R , ,68 R +69 7, , 63 L , ,95 R ; ,3 L , ,6 R , ,82 LO , ,07 R , ,3 L , ,93 R , ,23 L , , R , ,7 L , ,2 R , ,3 rzz MTVGDERS2 P0 Administrators Notice April 9f37 Administrateurskennisgewing April 987 ACCESS ROADS: DSTRCT OF PRETORA TOEGANGSPAAE: DSTRK PRETORA n terms of section 8()(a) of the Roads Ordinance, 957, Kragtens artikel 8()(a) van die Padordonnansie, 957, the Administrator hereby declares that access roads with verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met varying widths, exist over the properties as indicated on the wisselende breedtes bestaan oor die eiendomme soos aange subjoined sketch plans which also indicate the general direc dui op bygaande sketsplanne wat ook die algemene rigtings tions and situations of the said access roads with appropriate en liggings van gemelde toegangspaaie met toepaslike keel coordinates of boundary beacons dinate van grensbakens aandui n terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word by declared that boundary beacons, demarcating the said hierby verklaar dat grensbakens wat gemelde paaie aandui, roads, have been erected on the land and that plans PRS op die grond opgerig is en dat planne PRS 7/70/5V, PRS 7/70/5V, PRS 78/9/2V, PRS 78/69/3V and /V and PRS 78/9/2V, PRS 78/69/3V en /V en PRS 78//9V, /0V 78//9V, 0V and /6V to /8V indicating the land taken en /6V tot /8V wat die grond wat deur gemelde paaie in up by the said roads are available for inspection by any inte beslag geneem is, aandui, by die Transvaalse Paaiedeparte rested person, at the Transvaal Roads Department, Provin ment, Provinsiale Gebou, KerkstraatWes, Pretoria, ter incial Building, Church Street West, Pretoria sae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar is Approval 2 of 2March 987 Goedkeuring 2 van 2 Maart 987 Reference: 0////(26() Verwysing: 0//K26()

23 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL EV 7 _ Da GED u 28 o 27N O Pill V R3 2! vc N 07 + a R377 R378 PTN 20 r 2:" o07_jor DR 25 00/ DR 26 t 93% 3 :9830 wwlleill X PTN L36200 ti so,,g r acstea2566/9 G E D0 7 0 GED 2 L399 li se X 965 ass" i s 06P K 26 ter is 70/5 Prallr pi DR36 3 " OR 32 o GED 08 DR35 C575 :30/ 07 0 DR 33 2: 2: p Pi ELANDSFO TEEN DR ; JRPN :GED 0 P Wm 0/ST PRETORADR229; lib, 6 D 9 s N N N GED 02 p 7k,,v SER, g PAV/TX xiv S RDr: GEk K : r A!0, + N lik > K 26 _ Eal:L 376 :?: 37 o B V r, R 0 A R *R 3:lit*: Tre _idi DR 55 ra" ; 0 ViRial a X,r 088 h 00 8 ii 09 it 3 PTH PT 35 0 t 0 G*0% 0 DR D99 GED 8 PTN 7 PTN6 0% t PTN 398 PN 9 L ke LANDS %0NTEN 352 JR DST Pial TOR/ Nili War P TN 50 % co)" ea 0 EDN <:NN< ) s c q%,_ns NN, GED2 0 0% 0 p SS / 095 iv NaN igi enn Ryyl 5 kika_citi a, AV Ell% kw LSE cos Lab f5 DL 2,az BE t p / E k alai ept2y Di 025 S 6 es" /0 82 7CD:8232 p AO / ROAD C26 DR DR 6 6: RD5R9/3o 6 3 cls9p9t N72 39 re 000a sii 00 n" all E2D:3 erelaimm X t 39 tililaur G ED /PTN 30 GED/ PTN 3 ld R39 R395 D R62 " R 39 0 Rs92 a OR 60 DR 6 co GEo29 ELANDS FONTEN 352 JR PTN 35 PT N 3 at + OST PRETORA GED/PTN 33 % e r 352 A JR 0 C 0*:: : 0 " ziti eo:kos& L 20 AN 28 L20/ X mo/ 0 ii inzoi nk iik : " M5 5ANDSFONTE N wilf _ L zos r it rill 6 DL22er i GED / PTN 9 b t ge 0 ), D 202 DL2D3 estn A if cr E MTACCESS RCP / % sacia Z:tetDL 20 ) wo n ; P "29 DL 205 DL2B, % D 27 DL 2 & ;DL 206 x 2 Os/ D 25?So : X DL ), DST PRETORA k PT N r 9 t GED/ PTN9 VERWYS NG / REFERENCE PN Zed BESTAANDE PAAE NN EXSTNG ROADS? r D2 2o Do N A DL20

24 8 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 DE FGURE: () 9372 R375, DR2 R378 R379, DR25 0R0,372 (2) , , R3828 (3 L382, DL26 022, L383, L382 () 9393 R398D, DR65 060, 393 (5) R209, 9209X, 9209Y, 9209Z 8209 (6) L208, L208X, OL20, L208 (7) L209, DL220X, L208Y, L209 STEL VOOR GEOEELTES VAN TOEGANGSPAAE SODS BEDOEL BY AFKONDGNG VAN HERDE PADREELNG EN N DETAL GETOON OP PLANNE: PRS78/69/V, PRS73//6V BV THE FGURES: () ,32 373, R379, DR25 30,372 (2) , , R3023 (3 L3823_26 0L22, L383, L382 ( , , R393 (5) R209, 9209X, 9209Y, F209Z, 8209 (5) L208, L208X, 0L20, L208 (7) L X, 208Y, L209 REPRESENT PORTONS OF ACCESS ROADS AS NTENDED BY PUBLCATON OF THS ROAD ADJUSTMENT AND DEPCTED N DETAL ON PLANS: PRS78/69/V PRS73//5V 8V ( BUNOEL No/FLE No: 0////K28 ) KO ORONATELYS/CO ORDNATE LST Lo29: Konst/Const: Y Xt ,00 L DL L2OBX ? L L : A DR X Y Z OL * X

25 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Mir 88 i UR VEBER R3 R32 :2:i PTN 68G cctrit77 GED 63 ip R337 R338 ft; 7 "; DL JQ R33r"* <Mk (0 R "/R2 z DR DR DR DR20 GED 69 / 700k PTN Dli205/ DSTRCT PRETORA v ox70/ PTN DL202 GED 67 DL 20 GED % ) RVW : 73 L33 L33 335z GED 7 " : almb8 a PTN L332,a 032% NL 337 /?" DR22 o X DR23 PT N 68 D6222 7? % NT BERG 88 JO SCHURVEBERG 88 AD N 057 RK PRE777R/A / GED toox DR26 GED 0 it< DR2 PTN 75 w_ GED , k D822 GED 02 : 8 DR 230R0 PThl " t Ea 89 DSTRCT PRETORA i cri25"dr29, DR27, 7 PTN 00 R360 LP,* ELAN : 0 TEN R36 R362 "P : 352 JR 63 5 R359A i 36 GED 26 7R7u"":36 :DR237, DR2 R36 R36 %CHURVEBERG ; 88 JO RESTANT 52toot z DR236 ar DR235 DR23 R233 R232 33St " PTN 76 D/5 77f/K PRETORA A Jr t 6 v r or d= r;60 p = in R96 DL208 D207 0L DL23 DL DL2 % % RESTANT PTN 26 GED 25 PTN 2 GED 23 PTN 22 GED 2 k % 355 ELANDSFONTEN 352 JR s %,, 3/ E356 raik LW % X, v 369L ` L36 L36Ak " DR236% 235 0t 0 3,% m DR23R R36A % DR233 R365 } R372 R372 DR232 i k R37 0R23 %366k Rimitii37A DR23 DR22 REMANDER "la 30 R369 0 R r" DR2 0 tr % R368 SCHURVEBERG GED DR DR22 88 JQ DR226 v2 m= / DR D222) GED 2 )7 DR230 DSTRCT PRETORA ELANDSFONTEN 352 JR PTN 23 GED 22 2 PTN 25,

26 PROVNCALGAZETTE,29APRL987 Die figure: () DR200, R335A R339A, D (2)L33 L200 0_20 L335 L33 (3) , DR22 () R359A R36A The figures: 0022 D020, R359A (5)360, (6) L36,20520, P96A, 096F, OL223, L362, stel voor toegongspanie soos bedoe by a fkondig ing van L36 (7)37A R372A, DR23 2, R37A represents access roads as intended by publication of this hierdie padreeling en in meer detail getoon op planne P057/70/5V; PRS78/9/2V: PR378/69/3V: PRS78//9V6(W road adjustment and depicted in more detail on plans BUNDEL 0//// /(26 FLE: 0 ) KOORDNAATLYS / CO ORDNATE LST STELSEL / SYSTEM Lo29 KONSTANTE / CONSTANTS Y +0,00 X +2 BOO 000, DO DL , , , , , , , , 2 DR , , , , , , 5 DR27 97E2, , 3 L , , B , +5252, , ,38 L , , OL , , , L , , , , , 9 L , L , , ,95 20B 99303, , 5 D , , 06 R96A 9972, , 78 0L , , , , 57 R96F 99802, , , DR , R335A 9656, , 7 DL , B , 33 DR , , , , B7 / , , , R , E55, 0 0L , , 59 DR , , 95 R , , 7 D , , 8 R , , BB DR , , , ,6 0339A 9655, 5B , 9 0R , , , R359A 90653, , 53 DR , , , , 52 R , , 50 DR , , , , , 5 DR , , 35 DR , , , , , , , , 7 R , , DR , ,35 DR , R , , , B +5285, , , A 9903, , B5 DR , ,5 DR , ,28 R , , , , , , 58 R , , 23 DR , , , 36 R37A 99786, BB , , B, , , , , , , 9 R372A 99906, , 00 Administrators Notice April 987 Administrateurskennisgewing Apri987 PUBLC AND DSTRCT ROAD 2577: JOHANNES OPENBARE EN DSTRKSPAD 2577: JOHANNES BURG MUNCPAL AREA BURG MUNSPALE GEBED n terms of section 5(2)(b), (2)(c), ()(c) and section 3 of Kragtens artikel 5(2)(b), (2)(c), ()(c) en artikel 3 van die the Roads Ordinance, 957, Padordonnasie, 957, (a) the Administrator hereby declares that a public and (a) verklaar die Administrateur hierby dat n openbare en district road 2577 with varying widths exists over the proper distrikspad, 2577, met wisselende breedtes bestaan oor die ties as indicated on the subjoined sketch plans which also in eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplanne wat ook dicate the general direction and situation of the said road die algemene rigting en ligging van gemelde pad met toepas with appropriate coordinates of boundary beacons; and like koordinate van grensbakens aandui; en (b) sluit die Administrateur hierby die openbare pad aan getoon op voormelde sketsplanne (b) the Administrator hereby closes the public road indi cated on the aforementioned sketch plans n terms of section 5A(3) of the said Ordnance it is hereby Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word declared that plansprs 87/37Lyn, /2Lyn ad 3Lyn, indica hierby verklaar dat planneprs 87/37/Lyn, /2Lyn en /3Lyn, ting the land taken up by the said road are available for in wat die grand wat deur gemelde pad in beslag geneem is aanspection by any interested person, at the Transvaal Roads dui, by die Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Ge Department, Provincial Building, Church Street West, Pre bou, KerkstraatWes, Pretoria, ter insae vir enige toria belanghebbende persoon beskikbaar is Executive Committee Resolution 2539 dated 9 December Uitvoerende Komiteebesluit 2539 van 9 Desember Reference: 0///3P86() Verwysing: 0///3P86()

27 pin 9N _ 8/6 b^ / C : PROVNSALE KOERANT, 29 APRL % n Go aws, /?,9/2,C ea 02 itels 83 9 a L 02 i,, ;As" "5 L20 2 KLPRVER$00G _ t`a vt 6 ti P R 23 / :P e, 7 go 2 3 ON 53 r oso 07 ea 0)/!, /6 Pin S Q t/v P ), R 2 / (36 ; Ged L6 / Al J A 09/77 9 gooro_ ""Rh/ f N,N ND L S / et;, NS a a ) R9 Aak,, /7 S`,,, 0 a_ 0 /5 Ck k 0 e % :N P l R 0 5, R 7M 3 7 Ptn 96 jra pc% L 3 God 96 0%,_ 05 6 A 505/69 JOHANNESBURG MUNCPAL/ET / L2 / "2 AciR 2 7 "a0r0 DR 9 0 Nu; 6, 5 e otlit fr i % L /a 3L /7 :T e TO : ) l ar Ale j 07 L0 / t R0 R 7 d lee 6 e DRAse 7Q oi trite s t Ptn 2 DR Ged 2 L t NcP7A <:5 7eb 660/6 KUPRVESSOOG Q L 299 R9 DR7 6 2Pri r 2 op BESTAANDE PAD, ; /, :,X RBESAANDE PAD i L EXSTNG ROAD " :, ts ; L3, modr u opt R tiffil EXSTNG ROAD 0 tot / i pri Lei/,,,ji it) r le i Ptn 9 Ls t ; Ged 9 : tis / A if 225/9 au, R 3 fr 6 ei KLERVERSOOG 299 Q 0 t JOHANN( SOUR& NUNHPAEKE At PAD GESLUT " r 2 c ROAD CLOSED R metres / meters 90

28 22 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 a: _ ul r in: yo t 0 iisl ;f / teekvi: i,, t a Zc ii _;, e i ilp Cs/!" a td s,eb le iiiy % or X "/"& * 0 : R32 fli %Lt!VW Si All /X* le i JONANNESSMS MSPALMT clic ost 0 ;5 Vil 0 0 dr 00,,( RN 9 L27 90 Oro/ `29 la 9 55 se r os tio, e L26 G old 55 Sy S Ad 000 s 203/53 25 KLPRVERSOOG = Sc * 909 cb _, A, N KLPR JONANMSDU ERSOOG 299 /St Kii: ft/mcalt TV Ns : " z a 5 C S 6 P n 28 L2 NO G ed 28 Ptn 3 t God 3 2, a " R27 a L rli: Kt GC/ 9 sr r cl g if 3 "Wig 2 26 E 22 JM % % % Ar A OE FGURE: S 7, 7 RT76,6, t (2 LKa R33 R7, 7A, L7, Lff3, it STEL YOOR GEOELTES VAN PAD NVEL SY AMNON= VAN MRE PATNELNG EX 8 BETAL GETOON OP PLANE: PAS 7/37/, Am 39 _ USE FGURES: S 7, 7SN, 6 6 LL 2) 29, R33 R7, 7A, LT7, LT3, 6 REPRESENT PORT05 OF ROAD 577 AS new SY PUOUT0 OF TC ROAD /BASTON! MO DEPC73 N OETAL ON PLANS: PRS 7/37/e am tye 3/LCA 53 60_89 SUNEL Ne/PLE Nu : //V3 9S KOSONATELTS /AO ORMAN LST is no Kast/tert: Y 0 N,0 X Z 90 MA , R3 WM 635,77 2 7, , , 67, At 7,29 57,52 Rit 776, L3 6,38 59,3 la 8 58,8 57,5 n a 7M 5 3, An 7, , ,5 L2 A MS R6,, ,6 53, , 22 89, R7 MX 32, , ,2 in a USX 9 65 R R25 60, ,6 7,5 3, R9 MA ev 9, ,0 3 70,0 79, LS ULM RV NA A , ,6 0 63, , M An a 58, ,65 in K 337, RZ 882,7 77,3 R29 53, Lit 695,7,2 Ln 37, RV 778, 95,25 3 6,57 2,7 LA 669,7 N A ,9 9 3 R , LO 8 58, K 565, R , ,0 Lx , RV 83, ,3 LS 8,6 3, , , , Of V ,20 t All 86,22 9 7,9 75 3, ,, ,9 R2 9 67, , ,59 R96 75, , i metres / meters

29 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Administrators Notice Apri987 Administrateurskennisgewing April 987 ACCESS ROADS: JOHANNESBURG MUNCPAL TOEGANGSPAAE: JOHANNESBURG MUNSPALE AREA GEBED n terms of section 8()(a) of the Roads Ordinance, 957, Kragtens artikel 8()(a) van die Padordonnansie, 957, the Administrator hereby declares that access roads with va verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met rying widths, exist over the properties as indicated on the wisselende breedtes bestaan oor die eiendomme coos aange subjoined sketch plan which also indicates the general direc dui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigtings en tions and situations of the said access roads with appropriate liggings van gemelde toegangspaaie met toepaslike kotirdi coordinates of boundary beacons nate van grensbakens aandui Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word n terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is herehierby verklaar dat Plan PRS 87/37/2 Lyn, wat die grond wat by declared that Plan PRS 87/37/2 Lyn indicating the land dear gemelde paaie in beslag geneem is, aandui, by die taken up by the said roads, is available for inspection by any Transvaalse Paaiedepartement, Provinsiale Gebou, Kerk interested person, at the Transvaal Roads Department, ProstraatWes; Pretoria, ter insae vir enige belanghebbende per vincial Building, Church Street West, Pretoria soon beskikbaar is ECR 2539 dated 9 December 986 UKB 2539 van 9 Desember 986 Reference: 0///3P86() Verwysing 0///3P86()

30 2 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 nk26 i a iss onsir * / 0% R25 R t«, 2 7 SOO X igm 9 G JOHAN ESOUR6 NUNS/PAL/EE/E DU is 7 Slit L lilt S 23 N P 23 n a Ge23 *eta k:xvisifr kb,,e, 9 22 KU 00G Nen fli e Ptn GM H _ 809/ PAD GESLUT r cti: ROAD CLOSED A _ ars k lel% i 3 r, L ", kii,; 3)isoroz: k Ro NO R9, an t 7 r LTN Ct,qqiiii mi Ts 29elso, S 0 r le DL "ss is e iee t 7 Remo 8 Er 6: v 6 %; 2D 7 ci 2 et Ptn 2 2,ikvoc ba_5 i L7, ci cs: Got 2 LS R 7 n 95 7 V 22 60/3 KUPRVERSOOG 55 fta :i 7,gr 3 LB R _ L Q DR ko s ore 3 0: hlie P:7, / icni 7 Ptn 96 < Pe ed 96 R k Li "DR apes i 2 MOS_ A3 05/ X L3 L2 R 7 N CRS Da JOHANNESBURG /V /C/PAL/T LA (5") CR e / DR 7 * lic LN * c toa ORS isl s 76 El Ptn t9 Ged 9 6!OR BEST PAD/ EXST ROAD aft; tio i 2 PAD GESLUT n ROAD CLOSED DE FGURE: M D 0L3, L22, L2, OL 0L6, LOAM OLt (2) OR ORS, R7A, ROW OR 000 R; R3, DR SC VOOR REDEEM VAN TOEGANGSP/AE TOT PAD T AMMON VAN HERD( 9 CUENG EN P OCTAL GETOON OP PLAN: PRS 7/37/2n TE FGURES: 0 0L3, L22, La OL 0t, L20, Ott , RENA, R78, M6 C*, RZ R), D0 REPRESEM PORTONS OF ACCESS ROADS TO ROAD zsri AS MOW t MUGU* OP NS ROAD ADJUSTMENT MO DEPCTED N OCTAL ON PLAN: PRS 7/37/a UX5/ECR 2539 MCEL% WC 9/8 Ns: 0//V3 P 90 KOORONATELTS /CO ORONATE UST LA 27 Konst/Const: Y a t 0 000,00 X ,00 DL ,39 L 650, 9 655, , , ORO 90,0 0 00,6 DU ,00 LM 55, ,6 Oa , Dim 36o2 9 96,39 Di ,5 L20 529, 9 579,5 OR ,93 DUO 23,7 90, ,7 L2 502, , OR5 992, ,3 R2 802, ,90 DU 8 0, 9 57,3 L22 K 9,9 9 77,62 ORO , , 9 95,25 06 SU ,07 DM 030,30 9 9, , , ,3 9 97,93 R , , metres /Meters

31 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL General Notices Algemene Kennisgewings NOTCE 32 OF 987 KENNSGEWNG 32 VAN 987 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT, 967: PRO WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS, 967: POSED AMENDMENT, SUSPENSON OR REMOVAL VOORGESTELDE WYSGNG, OPSKORTNG OF OF THE CONDTONS OF TTLE OF CERTAN POR OPHEFFNG VAN TTELVOORWAARDES VAN SE TON 2 OF ERF 70, PRETORA NDUSTRAL TOWN KERE GEDEELTE 2 VAN ERF 70, DORP PRETORA SHP NDUSTRAL t is hereby notified that application has been made by South African ron and Steel ndustrial Corporation Limited, Hierby word bekend gemaak dat South African ron and in terms of section 3() of the Removal of Restrictions Act, Steel ndustrial Corporation Limited ngevolge die bepalings 967 (Act 8 of 967), for the removal of the conditions of van artikel 3() van die Wet op Opheffing van Beperkings, title of Portion 2 of Erf 70, Pretoria ndustrial Township, in 967 (Wet 8 van 967), aansoek gedoen het vir die opheffing order to permit the Erf being used for a hostel, and ancillary van die titelvoorwaardes van Gedeelte 2 van Ed 70, Dorp uses Pretoria ndustrial, ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir n hostel en aanverwante bedrywighede gebruik word The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die D3 Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Dertiende Streets, Pretoria and the office of the Town Clerk, PO Box Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoruisstraat, Pre 0, Pretoria 000 toria en in die kantoor van die Stadsklerk, Posbus 0, Pre toria 000 Objections to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Besware teen die aansoek kan skriftelik by die Direkteur Private Bag X37, Pretoria 000 on or before the 29 May van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 987 X37, Pretoria 000 op of voor 29 Mei 987 ingedien word Date of publication: 29 April 987 Datum van publikasie: 29 April 987 PB PB NOTCE 325 OF 987 KENNSGEWNG 325 VAN 987 NELSPRUT AMENDMENT SCHEME 98 NELSPRUTWYSGNGSKEMA 98 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 6 of the Town planning and Townships Or Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge dinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that the owner of Erf volge die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op 79, Nelspruit Extension 0, Mr C C Janse van Rensburg, Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van applied for the amendment of Nelspruit Townplanning 965), kennis dat die eienaar van Ed 79, Nelspruit Uitbrei Scheme, 99, by the rezoning of the property described ding 0, Mnr C C Janse van Rensburg, aansoek gedoen het above, situated on Aurora Avenue from "Special Residen om Nelspruitdorpsaanlegskema, 99, te wysig deur die tial" with a density of "One dwelling per erf to "Special hersonering van bogenoemde eiendom, gelee aan Aurora Residential" with a density of "One dwelling per 250 laan van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonsquare metres" huis per err tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een, woonhuis per 250 vierkante meter" Further particulars of this application are open for inspection at the office of the Town Clerk of Nelspruit and the of Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in fice of the Director of Local Government, Room B206(a), die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit en die kantoor Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, toria Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X37, Pre ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Ditoria and the Town Clerk, PO Box 5, Nelspruit 200 within rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of a period of four weeks from the date of first publication of Privaatsak X37, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 5, Nei this notice spruit 200 voorgele word Address of owner: Messrs Grobler, Nichol & Van Staden, Adres van eienaar: Mnre Grobler, Nichol & Van Staden, PO Box 903, Nelspruit 200 Posbus 903, Nelspruit 200 Date of first publication: 29 April 987 Datum van eerste publikasie: 29 April 987 PB PB NOTCE 326 OF 987 KENNSGEWNG 326 VAN 987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 025 RANDBURG WYSGNGSKEMA 025 The Director of Local Government hereby gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge terms of section 6 of the Town planning and Townships Or volge die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op

32 26 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 dinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that the owner of Er Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van yen 86, 87, 88, 89, 85, 853 and Portion of Erf 850, 965), kennis dat die eienaar van Erwe 86, 87, 88, 89, Ferndale, Randburg Town Council, applied for the amend 85; 853 en Gedeelte van Ed 850, Ferndale, Randburg ment of Randburg Town planning Scheme, 976, by the re Stadsraad aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplan zoning of the properties described above, situated on Kent, ningskema, 976, te wysig deur die hersonering van boge Sentrum and Oak Avenues from "Special", "Residential " noemde eiendomme, gelee aan Kent, Sentrum en Oaklaan with a density of "One dwelling per erf and "Proposed New van "Spesiaal", "Residensieel " met n digtheid van "Een Roads and Widenings" to "Special" for a hotel, ancillary woonhuis per erf" en "Voorgestelde Nuwe Paaie en Verbieconference and retail facilities, etc dings" na "Spesiaal" vir n hotel, aanverwante konferensie en kleinhandelfasiliteite, ens Further particulars of this application are open for inspec tion at the office of the Town Clerk of Randburg and the of Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in fice of the Director of Local Government, 3th Floor, die kantoor van die Stadsklerk van Randburg en die kantoor Merino Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 3e Verdieping, toria Merino Gebou, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria Any objection to or representations in regard to the application must be submitted in writing to the Director of Local Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek moet binne n tydperk van vier weke van die datum van eers Government at the above address or Private Bag Xl, Rand te publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di burg 225 within a period of four weeks from the date of first rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of publication of this notice Privaatsak X37, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak Xl, Randburg, voorgele word Address of owner: Randburg Town Council, Private Bag Xl, Randburg 225 Adres van eienaar: Randburg Stadsraad, Privaatsak Xl, Randburg 225 Date of first publication: 29 April 987 Datum van eerste publikasie: 29 April 987 PB 9232H025 PB NOTCE 327 OF 987 KENNSGEWNG 327 VAN 987 SANDTON WYSGNGSKEMA 073 SANDTON AMENDMENT SCHEME 073 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van terms of section 6 of the Town planning and Townships Or Do 965), kennis dat die eienaar van dinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that the owner of Ed Erf 6, Lyme Park, Albaco 6, Lyme Park, Albaco (Pty) Ltd, Alfred McAlpine and (Pty) Ltd Alfred McAlpine and Son Ltd en an Camerson Son Wilson, aansoek gedoen het om Ltd an Camerson Wilson, applied for the amendment of dorpsbeplan Sandtonboge ningskema, 980, te wysig deur die hersonering van Sandton Town planning Scheme, 980, by the rezoning of noemde eiendom, geled tussen Conduitstraat en the property described above, situated between Conduit Hilltop straat van "Residensieel 3" Hoogtesone Street and Hilltop Street, from "Residential 3" Height Zone na "Besigheid " onderworpe aan sekere voorwaardes to "Business " subject to certain conditions Further particulars of this application are open for inspec tion at the office of the Town Clerk of Sandton and the office of the Director of Local Government, Room 3506(a), Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria van hierdie aansoek le ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton en die kantoor Verdere besonderhede van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoek moet binne n tydperk van vier weke van die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of PrivaatsakX37, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 7800, Sandton 26 voorgele word Any objection to or representations in regard to the application must be submitted in writing to the Director of Local Government at the above address or Private Bag X37, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 7800, Sandton 26 with in a period of four weeks from the date of first publication of this notice Address of owner: C/o Tiro Ferero, PO Box 205, Pretoria Adres van eienaar: P/a Tiro Ferero, Posbus 205, Pretoria QM: 000 Datum van eerste publikasie: 29 April 987 Date of first publication: 29 April 987 PB 926H073 PB 92 6H073 NOTCE 328 OF 987 KENNSGEWNG 328 VAN 987 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 78 ROODEPOORT WYSGNGSKEMA 78 The Director of Local Government hereby gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge terms of section 6 of the Town planning and Townships Or volge die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op dinance, 965 (Ordinance 25 of 965), that the owner of Erf Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van, Strubensvallei, The Clifford MeyerDiscretionary Family 965), kennis dat die eienaar van Ed, Strubensvallei, The Trust, applied for the amendment of Roodepoort Town Clifford Meyer Discretionary Family Trust, aansoek gedoen planning Scheme, 987, by the rezoning of the property des bet om Roodepoort dorpsbeplanningskema, 987, te wysig cribed above, situated on the corner of Dragme Avenue and deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee op die Krugerrand Avenue from "Residential " to "Special" for a hoek van Dragmelaan en Krugerrandlaan van "Residensieel veterinary clinic and/or residential purposes " na "Spesiaal" vir n veeartskliniek en/of woondoeleindes Si

33 Verdere besonderhede van hierdie aansoek 8 ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort en die kan toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria Further particulars of this application are open for inspection at the office of the Town Clerk of Roodepoort and the office of the Diredtor of Local Government, Room B506(a), Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Director of moet binne tt tydperk van vier weke van die datum van eers Local Government at the above address or Private Bag X37, to publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 30, Roodepoort rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pri 725 within a period of four weeks from the date of first pub vaatsak X37, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 30, lication of this notice Roodepoort 725 voorgelo word Address of owner: C/o Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: P/a Els van Straten & Partners, Posbus 390, Randburg , Randburg 225 Date of first publication: 29 April987 Datum van eerste publikasie: 29 April987 PB PB NOTCE 329 OF 987 CENNSGEWNG 329 VAN 987 The following notice is published for general information: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis()(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die Land Survey Act (Act 9 of 927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 927), word hiermee bekend gebeen officially established in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van undermentioned portion of Mohlakeng Township Mohlakeng Dow amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established: Mohlakeng Township (General Plan L No 59/986) Dorp wear versekeringsmerke opgerig is: Mohalkeng Dorp (Algemene Plan L No 59/986) N C OSHAUGHNFcCY N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral Landmeter generaal

34 28 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 TENDERS TENDERS LW Tenders wait voorheen gepubliseer is en waarvan die slui MB Tenders previously published and where the closing dates tingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing have not yet passed have not been repeated in this notice Tenders are herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda normally published 35 weeks before the closing dare tum gcpubliseer TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders non tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Tender No Description oftender Closing Date Beskrywing van Tender Sluitingsdalum WFTB 9/87 Amajuba Memorial Hospital, Volksrust: nstallation of kitchen equipment/amajuba gedenkhospitaal, Volks rust: nstallering van kombuistoerusting tem 207/ /05/987 WFTB 50/87 Amajuba Memorial Hospital, Volksrust: Prefabricated cold and freezer rooms/amajuba gedenkhospitaal, Volksrust: Voorafvervaardigde koelen vrieskainers tem 207/ /05/987 WETS 5/87 HF Verwoerd Hospital, Pretoria: Renovation of pharmacy store/hf Venvoerd hospitaal, Pretoria: Opknapping van apteekmagasyn tem 3/5/7/002/00 29/05/987 WFTB 52/87 Piet Relief Hospital: Erection of prefabricated ward block/piet Retiefse Hospitaal: Oprigting van voorafver vaardigdesaalblok tem 32/26/068/00 29/05/987 WFTB 53/87 Ellisras Hospital: Transfer of emergency generator from Standerton Hospital/Ellisras hospitaal: Oorplasing van noodkragopwekker vanaf Standertonse Hospitaal tem 200/ /05/987 PET 5/87 Reproduction of Fauna and Flora No 5/Reproduksie van Fauna en Flora No 5 05/06/987 PET 687 TAS 689 Salarisrekord en Wysigipgsadvies 05/06/987 RFT 08/87M Tractor loader backhoearckkerlarneragterskoffel 05/06/987 RET 09/87M Crawler tractors (220 kw: 00 m altitude)/kruiptrekkers (220 kw: 00m bo seespied) 05/06/987 RFT 0/87M 38 Ton crawler mounted hydraulic backhoe excavator/38ton ruspergemonteerde hidrouliese axterskoffei graaf 05/06/987 MPORTANT NOTCE BELANGRKE KENNSGEWNG Please note that the closing dates for Tender advertise Neem asseblief kennis dat die sluitingsdatums van Tender ments No WFTB 7/87 to 22/87 of 25 March 987 are ex advertensies No WFTB 7/87 tot 22/87 van uitgawe 25 tended to 8 May 987 Maart 987 verleng word na 8 Mei 987

35 Department 633 MPORTANT NOTCES N CONNECTON WTH TENDERS PROVNSALE KOERANT, 29 APRL BELANGRKE OPMERKNGS N VERBAND MET TENDERS The relative tender documents including the Administrations of Die betrokke tenderdokumente, met inbcgrip van die amptelikc ficial tender forms are obtainable on application from the relative tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die onder address indicated below Such documents and any tender contract staande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente as mede enige conditions not embodied in the tender documents are also available tender kontrakvoorwaardes wat nic in die tenderdokumente opge for inspection at the said address: neem is nic is ook by die genoemde adres vir inspcksie verkryghaar: Office in New Provincial Building Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou Pretoria Ref Pretoria Room if Phone verwysing Pretoria Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria A & Director of Hospital A900 A HA & Direkteur van A900 A HA 2 Services Private HA 2 Hospitaaldicnstc Bag X22 Privaatsak X22 t HB and Director of Hospital A09 A en Direkteur van A09 A HC Services, Private HC Hospitaaldicnste Bag X22 Privaatsak X22 HD Director of Hospital A023 A HD Direkteur van A023 A Services Private Hospitauldienste Bag X22 Privaatsak X22 PFT Provincial Secretary 0 Melillo, PFT Provinsiale Sekre 0 Merino 202 (Purchases and Building, tads (Aankope Gebou Supplies) Private en Voorradc) Pri Bag X6 vaatsak X6 RFT Director Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D3)7 D Roads vaalsc Peale Pri department Pri vate Bag X97 vaatsak X97 TED 00 Director Transvaal 633 Sentrakor 2028 TOD 00 Direkteur Trans 633 Sentrakor TED 00 Education De 633 Building TOD 00 vaalse Onder gchou 2028 partment Private wysdepartement Bag X76 Privaatsak X76 WFT Director Transvaal CM5 C M WFT Direkteur Trans CM 5 C M Department of vaalse Werkede Works, Private partement Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTB Director Transvaal E03 E WFTB Direkteur Trans E03 E Department of vaalse Werkede Works Private partement, Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTE Director, Transvaal CG C G WFTE Direkteur, Trans CG C G Department of 9 vaalse Werkede 9 Works, Private partement, Pri Bag X228 vaatsak X228 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any ten 2 Die Administrasie is nic daartoe vcrplig om die laagstc of cnige der and reserves the right to accept a portion of a tender tender aan te neem nic en behou horn die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem 3 All tenders must be submitted on the Administrations official 3 Alle tenders mom op die amptelike tendervorm van die Adminis tender forms trasie voorgele word [ Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad ledere inskrywing moet in n afsonderlike vcrseelde koevert nge dressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Wiz dien word, geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse Provin 00 Pretoria and must be clearly superscribed to show the ten siale Tenderraad, Posbus 00 Pretoria, en moet duidelik van die derers name and address as well as the number description and dos opskrif voorsien wets ten einde die tenderaar se naam en adres aan te ing date of the tender Tenders must be in the hands of the Chairman toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tenby 00 on the closing date indicated above der nskrywings moet teen 00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wecs 5 f tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 5 ndien inskrywings per hand ingedien wnrd most hulle teen Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas woes vincial Building at the Pretorius Street main entrance (near; Bosman by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Street corner) Pretoria by WO on the closing date Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat sc kant ( naby die hock van Bosmanstraat), Pretoria W J A Fourie, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board Pretoria, 29 April 987 Pretoria 29 April 987 W A Fourie, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad

36 30 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 Notices by Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCL OF MEYERTON TOWN COUNCL OF PETERSBURG Die aandas word egter gevestig op artikel 7 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND SUPPLEMENTARY VALUATON ROLL volg bepaal: ALENATON OF WENDY AVENUE, FOR THE FNANCAL YEAR 985/86 "Reg van appal teen beslissing van waardec GOLFPARK, MEYERTON ringsraad Notice is herebysiven in terms of section 37 of Notice is hereby given in terms of section 67 of the Local Authontys Rating Ordinance, 977 7() a Beswaarmaker wat voor n waarde the Local Government Ordinance, 939 (Ordi, (Ordinance of 977), that the supplementary ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, nance 7 of 939), that it is the intention of the valuation roll for the financial year 985/86 of all met inbegrip van n beswaarmaker wat n ant Town Council of Meyerton to permanently close rateable property within the municipality has woord soos in artikel 5() beoog, ingedien of and alienate Wendy Avenue, situated in the been certified and signed by the chairman of the voorgele het, kan teen die beslissing van soda Township of Golf Park (adjacent to erf 6 Golf valuation board and has therefore become fixed nige raad ten opsigte waarvan by n beswaar Park) in extent to the owner of abovementioned and binding upon all persons concerned as con maker is, binne dertig dae vanaf die datum van erf, subject to the approval of the Administra templated in section 37 of that Ordinance die publikasie in die Provinsiale Koerant van die tor kennisgewing in artikel 6()(a) genoem of, However, attention is directed to section 7 or wear die bcpalings van artikel 6(5) van toepas The property is zoned as "Street" 38 of the said Ordinance which provides as folsing is, biting eenentwintig dae na die dag loves: waarop die redes daarin genoem, aan sodanige A sketch plan including the situation of the property concerned will be available for inspec "Right of appeal against decision of valuation beswaarmaker gestuur is, appal aanteken deur don during office hours at the offices of the board by die sekretaris van sodanige read n kennisge Town Secretary at Room 20; Civic Centre, wing van appal of die wyse soos voorgeskryf en Meyerton 7() An objector who has appeared or has in ooreenstemming met die prosedure soos been represented before a valuation board, in voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris Any person who wishes to object to the pro eluding an objector who has lodged or presented stuur onverwyld n afskrif van sodanige kennisposed closure and alienation should do so in a reply contemplated in section 5(), may ap gewing van appal aan die waardeerder en aan writing to the undersigned before or on 22 June peal against the decision of such board in respect die betrokke plaaslike bestuur 987 of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial (2) n Plaaslike Bestuur wat nie a beswaar Town Clerk Gazette of the notice referred to in section maker is nie, kan teen enige beslissing van n 6()(a) or, where the provisions of section waarderingsraad appal aanteken op die wyse in PO Box 9 6(5) are applicable, within twentyone days subartikel () beoog en enige ander persoon Meyerton after the day on which the reasons, referred to wat nie n beswaarmaker is me main wat reg 960 therein, were forwarded to such objector, by streeks deur n beslissing van n waarderingsraad 22 Apri987 lodging with the secretary of such board a notice geraak word, kan op dergelikeiwyse, teen soda Notice No 565/987 of appeal in the manner and in accordance with nige beslissing appal aanteken the procedure prescribed and such secretary n vorm vir kennisgewing van appal kan van shall forward forthwith a copy of such notice of die sekretaris van die waarderingsraad verkry appeal to the valuer and to the local authority word concerned STADSRAAD VAN MEYERTON A VERMAAK (2) A local authority which is not an objector Sekretaris: Waarderingsraad VOORGESTELDE PERMANENTE SLU may appeal against any decision oh valuation TNG EN VERVREEMDNG VAN WENDY board in the manner contemplated in subsection Burgersentrum LAAN, GOLFPARK () and any other person who is not an objector Pietersburg but who is directly affected by a decision of a 22 April 07 Kennis geskied hiermee ooreenkomstig arti valuation board may, in like manner, appeal kel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Be against such decision" stuur, 7 van 939, dat die Stadsraad van Meyerton van voomemens is om Wendylaan ge A notice of appeal form may be obtained from lee in die do Golf Park (aangrensend aan ed the secretary of the valuation board TOWN COUNCL OF SANDTON 6, Golf Park) te sluit en te vervrecm aan die A C K VERMAAK eienaar van genoemde erf, onderworpe aan die Secretary: Valuation Board SANDTON AMENDMENT SCHEME 09 goedkeuring van die Administrateur Die eiendom is gesoneer as "Street" Civic Centre The Town Council of Sandton has prepared a Pietersburg draft town planning scheme to be known as 22 Apri987 Sandton Amendment Scheme 09 n Sketsplan was die Jigging van die betrokke eiendom aantoon is gedurende kantoorure ter The scheme will be an amendment scheme insae in die Kantoor van die Stadsekretaris, and contains the following proposals: Kamer 20, Burgersentrum, Meyerton "The amendment of clause 25() of the Sand STADSRAAD VAN PETERSBURG ton Townplanning Scheme 980, by the addi Enige persoon wat beswaar wit aanteken teen of the following proviso die voorgestelde dulling moat dit slcriftelik eaulion AANVULLENDE WAARDERNGSLYS die ondergetekende rig voor of op 22 Junie 987 VR DE BOEKJAAR 985/86 (f) Except with the written approval of flu Stadsklerk Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van local authority and subject to such conditions ai die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van die it may impose, the height of all buildings in Use Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van Zone where the size of the erf is in2 a Posbus 9 977), gegee dat die aanvullende waarderingslys less shall not exceed one storey" Meyerton vir die boekjaar 985/86 van alle belasbare men 960 dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter Particulars of this scheme are open for inspec 22 April 987 van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken lion at Room B30, Civic Centre, Rivonii Kennisgewing No 565/987 is en gevolgific final en bindend geword het op Road, Sandmen, Sandton, for a period of fou alle betrokke person soos in Wilco" 37 van weeks from the date of the first publication o daardie Ordonnansie beoog this notice which is 22 April 987

37 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL Any objection or representation in connection timeously lodged an objection in the prescribed Any person who desires to record his object with this scheme shall be submitted in writing to form tion to the proposed amendment shall do so in the Town Council of Sandton within a period of writing to the undersigned within fourteen days four weeks from the abovementioned date G FSCHOLTZ after the date of publication of this notice in the Town Clerk Provincial Gazette S E MOSTERT Town Clerk Municipal Offices N BOTHA Qtr H F Verwoerd and Voortrekker Streets Town Clerk PO Box 7800 Heidelberg Administration Building Sandton Tvl 26 Municipal Offices 200 Benoni 22 April Apri April 987 Notice No 2/987 Notice No 3987 Notice No STADSRAAD VAN SANDTON STADSRAAD VAN HEDELBERG, TVL STADSRAAD VAN BENON SANDTONWYSGNGSKEMA 09 BESWAAR TEEN VOORLOPGE WAAR WYSGNG VAN VERORDENNGE Die Stadsraad DERNGSLYS van Sandton het n ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat be Kennis geskied hiermee ingevolge die bepakend sal staan as Sandtonwysigingskema 09 Kennis word hiermee ingevolge artikel flogs van artikel 96 van die Ordonnansie op 2()(a) van die Ordonnansie op eiendomsbe Plaaslike Bestuur, 7 van 939, soos gewysig, Hierdie skema sal n wysigingskema wees en lasting van Plaaslike Bestuur, 977 (Ordonnan dat die Raad voornemens is om die volgende bevat die volgende voorstelle: sie van 977), gegee dat die voorlopige verordeninge te wysig om diskriminerende be "Die wysiging van klousule 25() waarderingslys viz die boekjare 987/90 oop is palings Unarm vervat te verwyder van die vir inspeksie by die kantoor van die Stadsraad D Sandton dorpsbeplanningskema, 980, deur die van Heidelberg vanaf 22 April 987 tot 22 Mei Publieke Gesondheidsverordeninge byvoeging van die volgende voorbehoudsbepa 987 en enige eienaar van belasbare eiendom lings: of 2 Voedselhanteringsverordeninge ander persoon war begerig is om n beswaar by (f) Behalwe met die skriftelike goedkeuring die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleent 3 Verordeninge met betrekking tot Kafees, van die plaaslike bestuur en onderworpe aan so held in die voorlopige waarderingslys, opgete Restourante en Eethuise danige voorwaardes wat hy mag ople mag die ken sons in artikel 0 van die genoemde hoogte van alle gebou in Gebnulstreek waar Ordonnansie beoogy in te dien, insluttende die Gesondheidsverordeninge vir Kinderbe die oppervlakte van die erf m2 of minder vraag of sodanige etendom of n gedeelte daar waarhuiscumkleuterskole is, me een verdieping oorskry nit" van onderworpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten 5 Melkverordeninge Besonderhede van hierdie skema N ter insae opsigte van enige weglating van enige aange Afskrifte van die te voorgestelde wysigth ss en Kantoor B30 Burgersentrum, Rivoniaweg, leentheid tilt sodanige lys, does so binne gemelvoile besonderhede daarvan is ter msae Sandown, Sandton, m die vir n tydperk van vier weke de tydperk kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Ken yan die datum van die eerste publikasie van hiertore, Elstonlaan, Benoni, vir n tydperk van die kennisgewing af, naamlik 22 April 987 Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan a Enige beswaar of vertoe in verband met hier beswaar is by die adres hieronder aangedui in die Provinsiale Koerant die skema moat skriftelik aan die Stadsraad bin besluk bear en aandag word spesffiek gevesug op Enige persoon wat beswaar ne die felt dat seen persoon ere ti is om enige be wil aanteken, n tydperk van vier weke van bogenoemde g g datum af voorgele word swear voor die waardenngsraa to opper tens y moat sodanige beswaar skriftelik by die onder hy n beswaar op die voorgeslcrewe vorm betyds getekende indien binne veertien dae vanaf die S E MOSTERT ingedien het nie publikasie datum van hierdie kennisgewing in Stadsklerk die Provinsiale Koerant G FSCHOLTZ Posbus 7800 Stadsklerk N BOTHA Sandton Stadsklerk 26 Munisipale /Cantore Administrasie Gebou 22 April 987 H/v H F Verwoerden Voortrekkerstraat Munisipale Kantore Kennisgewing No 2/987 Heidelberg Rennin T 29 April Kennisgewing No 56/ Apri Kennisgewing No 3/ TOWN COUNCL OF HEDELBERG, TVL TOWN COUNCL OF BENON TOWN COUNCL OF BENON OBJECTON TO PROVSONAL VALUA DETERMNATON OF CHARGES FOR TON ROLL PARKNG ON PARKNG GROUNDS AMENDMENT OFBYLAWS r Notice is hereby given in terms of section Notice is hereby fiven in terms of the provi Notice is hereby given in terms of section 96 of 2()(a) of the Local Authorities Rating Ordi sions of section 80B 8) of the Local Government the Local Government Ordinance, 7 of 939, as nance, 977 (Ordinance of 977), that the Ordinance No 7 of939, as amended, that the amended, that the Council proposed to amend provisional valuation roll for the financial years Town Council has by Special Resolution and the following bylaws to eliminate discriminary 987/90 is open for inspection at the office of the with effect from 2 March 987, further amended provisions contained therein: Town Council of Heidelberg from 22 April 987 the Parking Grounds Bylaws for Benoni pubto 22 May 987 and any owner of rateable pro The Public Health Bylaws lished under Administrators Notice 7 of 2 perty or other person who so desires to lodge an January 976 by Determinating the Charges in objection with the Town Clerk in respect of any 2 The FoodHandling Bylaws Schedule (A) for parking on parking grounds as follows: matter recorded in thp provisional valuation roll 3 Bylaws relating to Cafes, Restaurants and as contemplated in section 0 of the said Ordi Earn ghouses Parking Ground Subperiods nance including the, question whether or not such property or portion thereof is subject to the Bylaws for CrechecumNursery Schools A Benoni Plaza 03 hours or porpayment of rates or is exempt therefrom or in re Parking Garage tion thereof 60c spect of any omission of any matter from such 5 The Milk Bylaws 3 hours or pop roll shall do so within the said period tion thereof 80c Copies of the proposed amendments and full 5 hours or por particulars thereof areopen to inspection during tion thereof R,0 The form prescribed for the lodging of an ob ordinary office hours in the office of the Town 56 hours or por Secretary_ Lewctioanncirsaottbetnatanblies astptehc7fiaddlryesjulenadiz e tod thee fact that no person is entitled to urge any objehction before the valuation board ciaibengoniaze unless he has fur)era t on penrdlotiffilurtee n dtays Avenue,rom date of publication of this notice in the Provintion thereof R,50 67 hours or portion thereof R2,00 7 hours and more R3,00

38 32 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 Fourteen days objection to the proposed amendment, must signed within days of the publication of this (Mondays to Fri a lodge such objection m writing with the Town notice in the Provincial Gazette days only) R22,50 Clerk within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette N BOTHA Monthly (Mon Town Clerk days to Fridays N BOTHA only) R5,00 Town Clerk Administrative Building pal Offices N BOTHA Administrative Building Benoni Town Clerk Municipal Offices 500 Administrative Building Benom 29 April 987 Municipal Offices 500 Notice No 59/987 Benom 29 April April 987 Notice No 58/987 Notice No 6 of 987 STADSRAAD VAN BENON STADSRAAD VAN BENON STADSRAAD VAN BENON WYSGNG VAN TARFF VR GELDE: i ROLERNGSDENS WYSGNG VAN WATERTAREWE VASSTELLNG VAN GELDE VR PAR Kennis geskied hiermee ingevolge artikel KERNG OP PARKEERTERRENE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur No 7 van 939, soos gewysig, dat die stuur No 7 van 939, soos gewysig, dat die Stadsraad byspesialebesluit ingevolge die bepa Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Rand by spesiale besluit ingevolge die bepalings lings van artikel 80B() die gelde vir die voorsielings van artikel 803(8) van die Ordonnansie op van arukel 80() die Bylae van Gelde wr die ning van herwinde afvalwater gepubliseer onder Plaaslike Bestuur, No 7 van 939, soos gewy voorsieningvan water gepubliseer onder Muni Munisipale Kennisgewing No 89 in die Offisiele sig, dat die Stadsraad by Spesiale Besluit en met sipale Kennisgewing No 88 in die Offisfale Koc Koerant van 6 Julie 980 gewysig het om in ingang vanaf 2 Maart 987, die Parkeerterrein rant van 6 Julie 980, gewysig het, welke werking te tree op April 987 Verordeninge van Benoni afgekondig by Adtni wysiging op our April nistrateurskennisgewing 987 in werking tree, 7 van 2 Januarie 976 voorstening te maak vir die verhoogde tariewe n Afskrif van die Spesiale Besluit van die verder gewysig het deur die Gelde vir Parkeriag aangekondig deur die Rand Waterraad Read en voile besonderhede van die gewysigde op Parkeerterreine in Bylae (A) soos volg vas Tarief van Gelde is ter insae in die kantoor van te Mel: n Afskrif van die spesiale besluit van die die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Elston Read en voile besonderhede van die Bylae van lean, Benoni, vir n tydperk van dae venal da Parkeerterrein Subtermyn Gelde waarna hkrbo vetwys word, is gedurende turn van publikasie hiervan in die Provinsiale gewone kantoorure ter insae by die kantoor van A Benoni Plaza 03 ure of deal Koerant Parkeerterrein daarvan die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Elston 60c lean, Benoni, vir n tydperk van veertien dae : Enige persoon wat beswaar teen die gewy 3 tare of deel vanaf die datum van publikasie van hierdie ken side Tanef van Gelde wit aanteken, moot sodadaarvan 8 c nisgewing in die Procusiale Koerant urge beswaar skriftelik by die 5 ure of deel ondergetekende indien binne dae vanaf die publikasie datum daarvan R,0 Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe 56 tire of deel die voorgestelde wysiging, moot sodanige be rant daarvan R,50 swear skriftelik by die Stadsklerk indien binne 67 ure of deel veenien dae na die datum van publikasie van N BOTHA daarvan 82,00 hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Stadsklerk 7 ure en meer R3,00 N BOTHA Administratiewe Gebou Veertien dae StadsklerkMunisipale Kantore (slegs Maandae tot Benoru Vrydae) 822,50 Administratiewe Gebou 500 Munisipale Kantore 29 April 987 Maandeliks (slap Beaten Kenmsgewing No 59/987 Maandae tot Vry 500 dae) R5,00 29 April N BOTHA Kennisgewing No 58/987 Stadsklerk Administraticwe Gebou TOWN COUNCL OF BELFAST Munisipalc Kantore Benom VALUATON ROLL FOR THE FNANCAL 29 April 987 YEARS 987/9 Kennisgewing No 6 van Notice is hereby given in terms of section TOWN COUNCL OF BENON 6()(a) of the Local Authorities Rating Ordi nance, 977 (Ordinance of 977), that the TOWN COUNCL OF BENON AMENDMENT OF TARFF OF CHARGES: valuation roll for the financial years 987/9 of SEWERAGE SERVCES all rateable property within the Municipality has AMENDMENT OF WATER TARFFS been certified and signed by the chairman of the Notice is hereby given in terms of section valuation board and has therefore become fixed Notice is hereby given in terms of section 803(3) of the Local Government Ordinance No and binding upon all persons concerned as con 80B(3) of the Local Government Ordinance No 7 of 939 as amended, that the Council has, by templated in section 6(3) of that Ordinance 7 of 939, as amended, that the Council has, by Special Resolution in terms of section 803(), special resolution in terms of section 80B(), amended the charges for the supply of redaifitea However, attention is directed to section 7 of amended the Schedule of Tariffs for the supply waste water published under Mumcipal Notice the said Ordinance, which provides as follows: of water published under Municipal Notice No 89 in the Official Gazette of 6 July 980, with 88 in the Official Gazette of 6 July 980, such effect from Apri987 "Right of appeal against decision of valuation amendment to come into effect on April 987, board: in order to provide for the increase in tariffs an nounced by the Rand Water Board A copy of thespecial Resolution of the Council 7() An objector who has appeared or has and full particularsof the amended Tariff of been represented before a valuation board, in A copy of the special resolution of the Council Charges will be open for inspection in the office eluding an objector who has lodged or presented and full particulars of the Schedule of Tariffs re of the Town Secretary Municipal Offices, a reply contemplated in section 5(), may apferred to above, are open for inspection during Elston Avenue, Benom, for a period of days peal against the decision of such board in respect ordinary office hours at the office of the Town from the date of publication hereof in the Prow of which he is an objector wnhin thirty days Secretary, Municipal Offices, Elston Avenue, inlet Gazette from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section Benoni for a period of fourteen days from the date of publication of this notice in the Provin 6()(a), or where the provisions of section cial Gazette Any Person who is desirous of recording his 6(5) are applicable, within twenty one days objection to the amended Tariff of Charges must after the day on which the reasons referred to Any person who is desirous to recording his lodge such objection in writing with the under therein, were forwarded to such objector by

39 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL lodging with the secretary of such board a notice kry word van die Sekretaris van die Waarde TOWN COUNCL OF BRAKPAN / [ of appeal in the manner and in accordance with ringsraad the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith P HT STRYDOM AMENDMENT OF TARFF OF CHARGES a copy of such notice of Sekretaris: Waarderingsraad FOR THE SUPPLY OF ELECTRCTY appeal to the valuer and to the local authority concerned Munisipale Kantoor 7 Notice is hereby given in terms of 7(2) A local authority which section is not an objec Belfast 80(B) of the Local Government Ordinance, tor may appeal against the decision of a va ne"am , that the Town Council of Brakpan has by luation board in the manner contemplated in Special Resolution amended the Tariff of subsection () and any other person who is not 29 Apri987 Kemusgewmg No 6/987 Charges for the Supply of Electricity promul an objector but who is directly affected by a de gated under Notice 69/86 of 0 September 986 cision of a valuation hoard may, in like manner, with effect from March 987 appeal against such decision" The general purport of the amendment is to A notice of appeal form may be obtained from provide that a consumer with a maximum dethe secretary of the valuation board TOWN COUNCL OF BOKSBURG mand exceeding 00 kva be charged on a unit and demand basis P H T STRYDOM Secretary: Valuation Board PROPOSED CLOSNG OF A PORTON OF Particulars of the aforementioned amendment WEST CENTRAL ROAD for inspection during ordinary office hours at Room, Town Hall Building, Brak Municipal Offices lie Pan, PO Box 7 Notice is hereby given in terms of the provi n until 3 May 987 Belfast sions of section 67 of the Local Government Or Any person who desires to object to the 00 dinance, 939, that the Town Council of amendment of the abovementioned tariffs must 29 Apri987 Boksburg, subject to the approval of the do so in writing to the undersigned not later than Notice No 6/987 Administrator, if required, intends to close per 3 May 987 mentally a portion of West Central Road G E SWART A plan showing the street portion to be closed Town Clerk is open for inspection in Office 202, Second Town Hall STADSRAAD VAN BELFAST Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg Brakpan from 29 April 987 to July 987 on Mondays to 29 April 987 Fridan from to 300 and from 3630 to Notice No 25/987 WAARDERNGSLYS VR DE BOEKJAAR /9 Any person who has any objection to the pro posed closing or who will have any claim for Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die compensation if the aforesaid closing is carried STADSRAAD VAN BRAKPAN bepalings van artikel 6()(a) van die Ordon out, shall lodge his objection or claim in writing nansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Be with the undersigned by not later than July sture 977 (Ordonnansie van 977), dat die 987 WYSGNG VAN DE TAREF VAN waarderingslys vir die boekjare 987/9 van alle GELDE VR DE LEWERNG VAN ELEK LEON FERRERA belasbare eiendom bithe die Munisipaliteit deur TRSTET die Voorsitter van die Waarderingsraad geserti Town Clerk fiseer en geteken is en gevolglik final en bin Civic Centre Hiermee word ooreenkomstig artikel 80(B) dend geword het op alle betrokke persone soos po in entice! Box 25 6(3) van voormelde van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, Ordonnansie Boblcsurg bekendgemaak dat die Read by Spesiale Besluit beoog 29 April 987 die Tanef van Gelde vir die Lewenrug van Elek Notice No 3/987 trisiteit afgekondig by Kennisgewmnommer Die aandag word egter gevestig op artikel 7 69/86 van 0 September 986 met ingang van gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: Maart 987 gewysig het Die algemene strekking van die wysiging is "Reg van appel teen beslissing van waarde STADSRAAD VAN BOKSBURG om voormening te maak dat n verbruiker met n ringsraad maksimum aanvraag van meer as 00 kva op n eenheids en aanvraagbasis aangeslaan word VOORGESTELDE SLUTNG VAN N GE DEELTE VAN WEST CENTRALWEG Besonderhede van voormelde wysiging le ter 7() n Beswaarmaker wat voor n waarde insae gedurende gewone kantoorure by Kamer ringsraad verskyn het of verteenwoordig was,, Stadhuis, Brakpan, tot 3 Mei 987 met inbegrip van ri beswaarmaker wat n ant Kennisgewing geskied hiermee kragtens die woord soos in artikel 5() beoog, ingedien of bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op Enige persoon wat beswaar wil maak teen die voorgele het, kan teen die beslissing van soda Plaaslike Bestuur, 939, dat die Stadsraad van wysigmg van bogemelde tariewe moet dit nige raad ten opsigte waarvan by n beswaar Boksburg voornemens is om, onderworpe aan skriftelik rig aan die ondergetekende nie later as maker is, binne dertig dae vanaf die datum van die goedkeuring van die Administrateur, mdien 3 Mei my the die publikasie in die Provinsiale Koerant van die benodig, n gedeelte van West Centralweg perkennisgewing in artikel 6()(a) genoem of, manent to sluit GE SWART waar die bepalings van artikel 6(5) van toepas Stadsklerk sing is, binne eenen twintig dae na die dag n Plan waarop die straatgedeelte wat gesluit Stadhuis waarop die redes daarin genoem, aan sodanige gaan word, aangedui word, is vanaf 29 April Brakpan beswaarmaker gestuur is, appal aanteken deur 987 tot Julie 987 op Maandae tot Vrvdae van 29 April 987 by die sekretaris van sodanige Raad n kennisge 0800 tot 3h00 en van 3h30 tot 6h30 in Kan Kennisgewing No wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en tom 202, Tweede Verdieping Burgersentrum, in ooreenstemming met die prosedure soos Tnchardtsweg, Boksburg ter mac voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris ledereen wat enige beswaar teen die voorgestuur onverwyld n afskrif van sodanige kennis stelde sluiting het of wat enige eis tot skadevergewing van appal aan die waardeerder en aan TOWN COUNCL OF BRAKPAN goading sal he indica die voormelde sluicing die betrokke plaaslike bestuur uitgevoer word, moet sy beswaar of eis skriftefik AMENDMENT TO ELECTRCTY BY by die ondergetekende in nie later nie as op LAWS Julie 987 7(2) n Plaaslike Bestuur wat nie n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van n LEON FERRERA The Town Clerk of Brakpan hereby in terms waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Stadsklerk of section 0 of the Local Government Ordisubartikel () beoog en enige ander persoon nance, 939 (Ordinance 7 of 939), publishes wat nie n beswaarmaker is Me man wat reg Burgersentrum the bylaws set forth hereinafter made by the streeks deur n beslissing van n waarderingsraad Posbus 25 Town Council in terms of section 96 of the said geraak word, kan op dergelike wyse, teen soda Boksburg Ordinance nige beslissing appel aanteken" 29 April 987 Kennisgewing No 3/987 The Standard Electricity Bylaws promul gated by Administrators Notice 959 of Sep n Vorm vir kennisgewing van appal kan ver tember 985 and adopted by the Council by

40 3 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 Administrators Notice 2080 of 5 November STADSRAAD VAN BRONKHORSTSPRUT Standard Bylaws relating to the keeping 986, as amended, are hereby further amended of animals, birds and poultry and businesses in as follows: WYSGNG VAN PUBLEKE GESOND volving the keeping of animals, birds, poultry or pets By the insertion of the following after sec HEDSVERORDENNGE don 2(2): 2 Standard Street and Miscellaneous By "(3) The Council may exempt a consumer Daar word hierby ingevolge die bepalings van laws from any or all the provisions of artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be these bylaws The general purport of this notice is as folstuur, 939, bekend gemaak dat die Stadsraad on conditions set by the Council" lows: van Bronkhorstspruit voomemens is om sy pu G E SWART blieke Gesondheidsverordeninge afgekondig by To prohibit the planting of flowers and Town Clerk Administrateurskennisgewing 8 van 2 Fe shrubs at a grave Town Hall bruarie 95 te wysig Brakpan 2 To prevent the removal of refuse bins from 29 April Die algemene strekking van die voorgenome 987 premises Notice No 6/987 wysiging is dat die woord "Gras" tussen die woorde "Rommel en onkruid" in artikel 5 ge 3 Revoking of obsolete bylaws voeg word Revoking of obsolete by laws Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by die kantoor van die Raad vir n tydperk van 5 Revoking of obsolete by laws STADSRAAD VAN BRAKPAN veertien doe vanaf die datum van publikasie 6 Revoking of obsolete by laws hiervan in die Provinsiale Koerant WYSGNG VAN ELEKTRSTETS 7 Revoking of obsolete bylaws VERORDENNGE Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigmg wens aan te teken moet dit skriftelik 8 Revoking of obsolete by laws binne doe van die datum van publikasie van Die Stadsklerk van Brakpan publiseer hierby hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant 9 Revoking of obsolete bylaws ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op by die ondergetekende doen Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 van 0 Revoking of obsolete bylaws 939), die verordeninge hierna uiteengesit wat DR H B SENEKAL deur die Raad ingevolge artikel 96 van voor Stadsklerk Adoption of Standard By laws noemde Ordonnansie opgestel is Munisipale Kantore 2 Adoption of Standard By laws Posbus 0 Die Standaard Elektrisiteitsverordeninge af Bronkhorstspruit Copies of these draft bylaws are open to in gekondig by Administrateurskennisgewing spection at the office of the Council for a period van September 985 en deur die Read aange 29 April 987 of fourteen days from the date of publication neem by Administrateurskennisring 2080 van Kenrusgewing No 6/987 hereof in the Provincial Gazette 5 November 986, sons gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: Any person who desires to record his objeclion to the said by laws shall do so in writing to Deur na artikel 2(2) die volgende in te the undermentioned within days after the voeg: TOWN COUNCL OF ERMELO date of publication of this notice in the Provin cial Gazette "(3) Die Raad ken a verbruiker van enige of al die bepalings van hierdie verordeninge vly AMENDMENT TO, THE REVOCATON PG VAN R VAN OUDTSHOORN stel, op voorwaardes deur die Raad bepaal" AND ADOPTON OF () CEMETERY BY Town Clerk LAWS, (2) REFUSE (SOLD WASTES) AND G E SWART Stadsklerk SANTARY BY LAWS, (3) PETROL PUMP Municipal Offices BY LAWS, () NSURANCE POLCES BY PO Box 8 Stadhuis LAWS, (5) ASATC BAZAAR REGU Ermelo Brakpan LATONS, (6) SPRAUTED GRAN REGU April 987 LATONS, (7)_ STANDARD BYLAWS N 29 April 987 Kennisgewing No 6/ RESPECT OF LEGAL AD TO OFFCERS Notice No 28/987 AND SERVANTS OF LOCAL AUTHOR TES, (8) BYLAWS FOR THE LCENSNG TOWN COUNCL OF BRONKHORST OF ELECTRCAL CONTRACTORS, (9) STADSRAAD VAN ERMELO SPRUT CAPTAL DEVELOPMENT FUND BY LAWS, (0) CNEMATOGRAPH BYLAWS, 00 STANDARD BYLAWS RELATNG TO WYSGNG AAN/HERROEPNG VAN EN AMENDMENT TO PUBLC HEALTH BY THE KEEPNG OF ANMALS, BRDS AND AANNAME VAN () BEGRAAFPLAAS LAWS POULTRY AND BUSNESSES NVOLVNG VERORDENNGE, (2) VERORDENNGE THE KEEPNG OF ANMALS, BRDS BETREFFENDE VASTE AFVAL EN SAN t is hereby notified in terms of section 96 of POULTRY OR PETS, (2) STANDARD TETT, (3) PETROLPOMP BYNETTE, () the Local Government Ordinance, 939, that STREET AND MSCELLANEOUS BY VERSEKERNGSPOLS BYWETTE, (5) A the Town Council of Bronkhorstspruit intends LAWS SATESE BAZAAR REGULASES, (6) REamending its Public Health Bylaws promul GULASES OP UTGELOOPTE GRAAN, gated under Administrators Notice 8 of 2 t is hereby notified in terms of (7) STANDAARD VERORDENNGE TEN section 96 February 95 the Local Government Ordinance, 939, that OPSGTE VAN REGSHULP AAN BEAMP TES EN DENARE VAN PLAASLKE to the Council intends amending, revoking and BE The general purport of the amendment is STURE, (8) VERORDENNGE NSAKE DE opting following the ad bylaws: insert the word "Grass" between the words LSENSERNG VAN ELEKTROTEGNESE "lumber and weeds" in section 5 of these by Cemetery Bylaws; AANNEMERS, (9) CAPTAALONTWKKE laws LNGSFONDSVERORDENNGE, (0) CN 2 Refuse (Solid Wastes) and Sanitary By EMATOGRAFESE BUWETTEN, () Copies of this amendment are open for inlaws; STANDAARD VERORDENNGE BETREF spection at the office of the Council for a period FENDE DE AANHOU VAN DERE, of fourteen days from the date of publication 3 Petrol Pump Bylaws; VOELS EN PLUMVEE EN BESGHEDE hereof in the Provincial Gazette WAT DE AANHOU VAN DERE, VOELS nsurance Policies Bylaws; EN PLUMVEE OF TROETELDERE BE Any person who wishes to lodge an objection HELS, EN (2) STANDAARD STRAAT EN to the said amendment shall do so in writing to 5 Asiatic Bazaar Regulations; DVERSE VERORDENNGE the undersigned within fourteen days of the pub lication of this notice in the Provincial Gazettte 6 Sprouted Grain Regulations; Daar word hierby ingevolge artikel 96 varidie DR H B SENEKAL 7 Standard Bylaws in respect of legal aid to Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be Town Clerk officers and servants of local authorities; kend gemaak dat die raad voomemens is om die aan te neem, te wysig en Municipal Offices 8 Bylaws for the Licensing of Electrical Convteohlgeernrodeepv:erordeninge PO Box 0 tractors; Bronkhorstspruit Begraafplaasverordeninge; Capital Development Fund Bylaws; 29 Apri987 2 Verordeninge betreffende vaste afval en Notice No 6/987 0 Cinematograph Bylaws; saniteit;

41 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL D3 Petrolpomp Bywette; for inspection at the office of the Town Sec after the date of publication of this notice in the retary, Civic Centre, Bologna Road, Evander Provincial Gazette Versekeringspolis Bywette; Any person desirous of objecting to any of A DU PLESSS 5 Asiatiese Bazaar Regulasies; these amendments shall do so in witting to the Town Clerk Town Clerk, Private Bag X07, Evander, on or 6 Regulasies op Uitgeloopte Oman; Civic Centre before the fourteenth day after publication here Cross Street 7 Standaard Verordeninge ten opsigte van of in the Provincial Gazette Germiston Regshulp aan beamptes en thenare van Plaaslike 29 April 987 Besture; FJ METZEE Notice No 53/987 Town Clerk 8 Verordeninge insake die Lisensiering van Civic Centre Elektrotegniese Aannemers; Private Bag X07 9 Kapitaalontwikkelingsfondsverordeninge; Evander 2280 STADSRAAD VAN GERMSTON 0 Cinematografiese Bijwetten; Telephone 2223/5 29 Apri987 WYSGNG VAN VERORDENNGE N Standaard Verordeninge betreffende die Municipal Notice No 7/987 SAKE DE VERSKAFFNG VAN NLGaanhou van diere, voels en pluimvee en besig TNG hede wat die aanhou van diere, voels en pluim vee of troeteldiere behels; en Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die 2 Standard Straat en Diverse Verorde STADSRAAD VAN EVANDER Ordonnansie op Plaaslilce Bestuur, 939, be ninge kend gemaak dat die Read voomemens is om die Verordeninge nsake die Verskaffing van n KENNSGEVVNG NGEVOLGE ARTTCEL Die algemene strekking van hierdie kennisgeligting to wysig 96 VAN DE ORDONNANSE OP PLAAS wing is sons volg: LKE BESTUUR, 939 Die algemene strekking van hierdie kennisgewing is om voorsiening te maak viz die verskaf Om n verbod te pleas op die plant van Die Stadsraad van Evander is van voome fing van inligting vanuit die Beltelstelsel deur D blomme en struike by n graf mens om die Water en Elektrisiteit Verorde middel van die Raad se terminale ninge to wysig 2 Om te verhoed dat vullishouers van n per van hierdie konsepverordeninge le seel venvyder word Die algemene algernene strekking van die wysiging is ter insae te Kamer 037, Burgersentrum, h/v Joutun die heffing van depositos van water en elek bert en Crosstraat, Germiston, gedurende nor 3 Herroeping van verouderde verordeninge trisiteit te wysig male kantoorure vir n tydperk van (veertien) dae yams! datum van publikasie hiervan in die Herroeping van verouderde verordeninge Afskrifte van die voorgestelde wysiging 6 ter Provinsiale Koerant insae in die kantoor van die Stadselcretans, Bur 5 Herroeping van verouderde verordeninge gersentrum,bolognaweg,evander Enige persoon wat beswaar teen genoemde 6 Herroeping van verouderde verordeninge verordeiunge wens aan te teken meet dit skrifte Enige persoon wat beswaar teen enige van die lik bloat wysiguip wil aanteken moet sy beswaar skrifteblicase hiervan in die Provinsiale Koerant (veertien) dae vanaf datum van pa 7 Herroeping van verouderde verordeninge by lik by die Stadsklerk, Privaatsak X07, Evan 8 Herroeping van verouderde verordeninge der indien voor of op die veeniende deg na verskyning van hierdie kennisgewing in die Pro diel ondergetekende doen 3 A DU PLESSS 9 Herroeping van verouderde verordeninge sinsiale Koerant Stadsklerk Burgersentrum 0 Herroeping van verouderde verordeninge FJ COETZEE Crossstraat Stadsklerk Aanvaarding van Standard Verorde Germiston ninge Burgersentrum 29 April 987 Privardsak X07 Kennisgewing No 53/987 2 Aanvaarding van Standard Verorde Evander ninge Telefoon2223/5 Afskrifte van hierdie konsepverordeninge t 29 April 987 ter insae by die kantoor van die read vir n tyd Muruspak Kennisgewing No 7/987 perk van veertien dae venal die datum van pu CTY COUNCL OF GERMSTON blikasie hicrvan in die Provinsiale Kocrant Enige persoon wat beswaar teen genoemde DETERMNATON OF CHARGES FOR verordeninge wens aan te teken moet dit skrifte THE USE OF FLOODLGHTS AT THE lik binne dae van die datum van publikasie HERMAN MMELMAN STADUM van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen CTY COUNCL OF GERMSTON t is hereby notified in terms of section 30B(3) P 3 G VAN R VAN OUDTSHOORN of the Local Government Ordinance, 939, that Stadsklerk the City Council of Germiston by Special Reso AMENDMENT TO BYLAWS RELATNG lution determined the Charges for the Use of Munisipale Kantore TO THE SUPPLY OF NFORMATON Floodlights at the Herman mmelman Stadium Posbus 8 with effect from April 987 as follows: Ermelo t is hereby notified in terms of section of "Charges per hour or part thereof the Local Government Ordinance, , that April 987 the Council intends amending the Bylaws Re Keniusgewing No 28/987 Practice 36 lights Fase : 85,00 lating to the Supply for nformation Practice 52 lights Fase 2: R20,00 The general purport of this notice is to provide for the supply TOWN COUNCL OF EVANDER of information from the Bel 3 tel system through the Councils terminals Full Strength 88 lights Fase 3: R35,00" NOTCE N TERMS OF SECTON 96 OF Copies of this determination are open for in THE LOCAL GOVERNMENT ORDN Copies of these draft bylaws are open to in Tenon during office hours at Room 037, Civic ANCE, 939 spection at Room 037, Civic Centre, car Joubert Centre, Cross Street, Germiston, for a period of t is the intention of the Town Council of and Cross Street, Genniston, during normal of (fourteen) days from the date of publication five hours for a period of (fourteen) days Evander to amend the Water & Electricity Byfrom the date of publication hereof in the Proof this notice in the Provincial Gazette, to wit Laws from 29 April 987 until 3 May 987 vincial Gazette The general purport of these amendments are to amend the levy Any of water and electricity depo person who desires to object to this de sits Any person who desires to record his objet termination must do so in writing to the Town Lion to the said bylaws shall do so in writing to Clerk within (fourteen) days from the date of Copies of the proposed amendments are open the undermentioned within (fourteen) days publication of this notice in the Provincial Ga

42 36 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 zette, to wit from 29 April 987 until 3 May notice referred to in section 6()(a) or, where die sekretaris van die waarderingsraad verkry 987 the provisions of section 6(5) are applicable, word within twenty one days after the day on which A DU PLESSS the reasons referred to therein, were forwarded G A DU PREEZ Town Clerk to such objector, by lodging with the secretary of Sekretaris van die Waarderingsraad Civic Centre such board a notice of appeal in the manner and Cross Street Munisipale Kantoor in accordance with the procedure prescribed and Germiston Kerkstraat such secretary shall forward forthwith a copy of 29 April Hendrina 987 such noticeof appeal to the valuer and to the Notice No 55/ local authority concerned 29 April 987 (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection STADSRAAD VAN GERMSTON () and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal VASSTELLNG VAN GELDE VR DE GE CTY OF JOHANNESBURG BRUK VAN SPRELGTE BY DE HER against such decision MAN MMELMANSTADON A notice of appeal form may be obtained front AMENDMENT OF DETERMNATON OF the secretary of the valuation board CHARGES FOR THE SUPPLY OF NFOR Kennis geskied hiermee ingcvolge artikel MATON TO THE PUBLC AND MSCEL J G A DU PREEZ 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be LANEOUS CHARGES Secretary: Valuation Board stuur, 939, dat die Stadsraad van Germiston by t is hereby notified in terms of section 80B(3) Spesia/c Besluit die Gelde vir die Gebruik van Municipal Office of the Local Government Ordinance, 939, that Spreiligte by die Herman mmelmanstadion met Kerk Street the Council has amended its Determination of ingang van April 987 sons volg vasgestel het: Hendrina Charges for the Supply of nformation to the 095 "Gelde per uur of gedeelte daarvan Public and Miscellaneous Charges published in 29 Apri987 Provincial Gazette 88, dated 3 February 982, Oefening 36 ligte Fase : R5,00 as amended, with effect from July Oefening 52 ligte Fast 2: R20,00 The general purport of the amendment is to increase the cost of a copy of the voters roll of a 3 Volstrekte 88 ligte Fase 3: R35,00" PLAASLKE BESTUUR VAN HENDRNA single ward n Afskrif van die vasstelling 6 gedurende A copy of the amendment will be open for in kantoorure by Kamer 037, Burgersentrum, AANVULLENDE WAARDERNGSLYS spection during ordinary office hours at the of Crossstraat, Germiston, ter insae vir n tydperk VR DE BOEKJARE 985/86 fice of the Council at Room 522, Civic Centre, van (veertien) dae vanaf die datum van publi Braamfontein, for days from the date of pub kasie van Marche kennisgewing in die Provin (Regulasiel2) lication of this notice in the Provincial Gazette, siale Koerant, te wete vanaf 29 April 987 tot 3 ie from 29 Apr987 Mei 987 Kennis word hkrby ingevolge artikel 37 van Any person who desires to record his objet persoon wat beswaar teen die vasstel die Ordonnansie op Etendomsbelasting van ling wd mask moat dit skriftelik by die lion to the proposed amendment shall do so in Stads Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van klerk doen binne (veertien) dae mar die writing to the Town Clerk within days after 977), gegee dat die aanvullende waarderingslys the date of publication of this notice in the Prov datum van publikasie van hierdie kennisgewing vir die boekjaar 985/86 van alle belasbare men in die Provinsiale Koerant, te wete vanaf 29 incial Gazette dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter April 987 tot 3 Mei 987 van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken H H S VENTER is en gevolglik lineal en bindend geword het op Town Clerk A DU PLESSS alle betrokke person soos in artikel 37 van Stadsklerk daardie Ordonnansie beoog Burgersentrum Civic Centre Crossstraat Die aandag word egter gevestig op artikel 38 PO Box 09 Germiston van die Ordonnansie wat soos volg bepaal: Johannesburg 29 April Kennisgewing No 55/ April 987 "Reg van appil teen beslissing van waarde 29 April 987 ringsraad () n Beswaarmaker wat voor n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, STAD JOHANNESBURG LOCAL AUTHORTY OF HENDRNA met mbegrip i van n beswaannaker wat n ant SUPPLEMENTARY VALUATON ROLL woord soos n artikel 5() beoog, ingedien of WYSGNG VAN DE VASSTELLNG VAN FOR THE FNANCAL YEARS 985/86 voorgela bet, kan teen die beslissing van soda GELDE VR DE VOORSENNG VAN N nige mad ten opsigte waarvan by n beswaar LGTNG AAN DE PUBLEK EN ALLERmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van (Regulation LE GELDE 2) die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 6()(a) genoem of, Dear word ingevolge artikel 80B(3) van die Notice is hereby given in terms of section 37 of wear die bepalings van artikel 6(5) van toepas Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, kennis the Local Authorities Rating Ordinance, 977 sing is, binne eenen twintig dae na die dag gegee dat die Read die Vasstelling van Gelde vir (Ordinance of 977), that the supplementary waarop die redes daarin genoem, aan sodanige die Voorsiening van nligting aan die Publiek en valuation roll for the financial year 985/86 of ail beswaannaker gestuur is, appal aanteken deur Allerlei Gelde gepubliseer in Provinsiale Koerateable property within the municipality has by die sekretaris van sodanige mad n kennisge rant 88 van 3 Februarie 982, soos gewysig, been certified and signed by the chairman of the Wing van 0 op die wyse 5005 On vanaf Julie 987 verder gaan wysig v00:errayi valuation board and has therefore become fixed in ooreenstemnung met die pr ure soos and binding upon all persons concerned as con voorgeskryf in te then en sodanige sekretaris templated in section 37 of that Ordinance stuur onverwyld n afskrif van sodanige kennis Die algemene doel van die wysiging is om die gewing van apphl aan die waardeerder en aan koste van n afskrif van die kieserslys van n en However, attention is directed to section 38 of die betrokke plaaslike bestuur kele wyk te verhoog the said Ordinance, which provides as follows: "Right of appeal against decision of valuation (2) n Plaaslike Bestuur wat the a beswaar n Afskrif van die wysiging sal vir dae vanaf board maker is the, kan teen enige beslissing van n die datum van publikasie van hierdie kennisgewaarderingsraad appal aanteken op die wyse in wing in die Provinsiale Koerant gedurende ge 7() An objector who has been re resented subartbcel () beoog en alp ander persoon war wone kantoorure naamlik vanaf 29 April 987 in p before a valuation board, including an objector the n beswaannaker is rife maar wat regstreeks Kamer 522, Burgersentrum, Braamfontein, ter who has lodged or presented a reply content deur n beslissing van n waarderingsraad geraak insae wees plated in section 5(), may appeal against the wprd, kan op dergelikewyse, teen sodamge bedecision of such board in respect of which he is sliming appal aanteken" Enigeen wat teen die beoogde wysiging bean objector within thirty days from the date of swaar wil aanteken, moet dit skriftelik binne the publication in the Provincial Gazette of the n Vorm vir kennisgewing van appal kan van dae na die datum van publikasie van hierdie

43 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by die MEYERTON TOWN COUNCL () weeks from the date of the first publication Stadsklerk indien of this notice, which is the 29th Apri987 H H S VENTER DETERMNATON OF CHARGES Any owner or occupier of immovable proper Stadsklerk n terms of section 80B(3) of the Local Gov ty situated within the area to which the above Burgersentrum emment Ordinance, 939, it is hereby notified named draft scheme applies, or within two Posbus 09 that the Town Council has, by special resokilometres of the boundary thereof, may, in Johannesburg lution, amended the charges with respect to the writing, lodge any objection with or may make 2000 Water Supply bylaws with effect from April any representations to the abovenamed local 29 April authority in respect of such draft scheme within four () weeks of the first publication of this no The general purport of the amendment is to tice, which is the 29th April 987, and he may, CTY OF JOHANNESBURG absorb the increased purchase price from the Rand Water Board when lodging such objection, or making such representations, request, in writing, that he be heard by the local authority Copies of the particulars of the amendment are open for inspection at the office of the Town K MULLER AMENDMENT TO THE BY LAWS RE Secretary, Municipal Offices, Meyerton, for a Town Clerk LATNG TO FRE BRGADE SERVCES period of fourteen () days from date of publi Town Hall cation hereof in the Provincial Gazette, viz 29 PO Box 5 t is hereby notified in terms of section 96 of Apri987 Nelspruit the Local Government Ordinance, 939, that 200 the Council proposed to amend the Bylaws re Any person who desires to record his objet 29 April 987 lating to Fire Brigade Services of Johannesburg tion to the said amendments must do so in wri Notice No 26/987 Municipality adopted under Administrators ting to the undersigned within (days) after the Notice 385 dated 5 August 98 date of publication of this notice in the Provincial Gazette, before or on 3 May 987 The general purport of this amendment is to increase the tariff of charges for Fire Brigade Town Clerk STADSRAAD VAN NELSPRUT Services by approximately 20 % Municipal Offices Copies of the proposed amendment are open PO Box 9 VOORGESTELDE NELSPRUT WYSfor inspection during ordinary office hours at triton GNGSKEMA /99 Room 52, Civic Centre, Braamfontein, Jo 900,_, hannesburg for a period of days from the date 29 AP3 052 of publication of this notice in the Provincial Ga Notice No 567 Die Stadsraad van Nelspruit het n wysigings zette, ie 29 April ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat be 987 kend sal staan as Nelspruit wysigingskema Any person who desires to record his STADSRAAD VAN MEYERTON objet /99 Hierdie ontwerpskema bevat voorstelle tion to the proposed amendment must do so in wat daarop neerkom dat Erwe Nos 2 en 3, Newriting to the Town Clerk within days after VASSTELLNG VAN GELDE lindia, hersoneer word tot "Openbare Oop the date of publication of this notice in the Provincial Gazette ngevolge die bepalings van 803(3) ruimte" van ffie Ordonnansie op Plaaslike Be estuur, 939, Besonderhede van hierdie skema le ter insae H Fl S VENTER word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer Town Clerk by spesiale besluit die gelde ten opsigte van 22, Stadhuis, Nelspruit, vir n tydperk van vier Watervoorsiening met ingang April 987 ge () weke vanaf die datum van die eerste publika Civic Centre wysig het sic van hierdie kennisgewing, naamlik 29 April Braamfontein 987 Johannesburg Die algemene strekking van die wysiging is 29 Apri987 om die verhoogde aankoopprys van af die Randeiendom gele8 binne die gebied waarop bage Ent eienaar of besitter van onroerende waterraad te absorbeer noemde ontwerpskema van toepassing is, of bin Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by tie twee kilometer van die pens daarvan, kan die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot STAD JOHANNESBURG Kantore, Meyerton, vir n tydperk van dae bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigte met ingang van datum van publikasie hiervan in van sodanige ontwerpskema binne vier () weke die Provinsiale Koerat, naamlik 29 April 987 vanaf die eerste pubhkasie van hierdie kennisge WYSGNG VAN VERORDENNGE BE wing, naamlik 29 April 987, en wanneer hy TREFFENDE BRANDWEERDENSTE Enige persoon wat beswaar teen geaoemde enige sodanige beswaar indien of sodanige verwysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik toe rig, kan hy skriftelik versoek dat hy deur die Dear word hierby ingevolge artlicel 96 van die binne dae na die datum hiervan in die Provin Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, plaaslike bestuur aangehoor word 939, kennis siale Koerant, by die ondergetekende indien gegee dat die Raad van voorneme is om die Vernaamlik voor of op 3 Mei 987 HJ K MULLER ordeninge betreffende Brandweerdienste van Stadsklerk die Munisipaliteit Johannesburg, aangeneem by Stadsklerk Stadhuis Administrateurskennisgewing 385 gedateer 5 Posbus 5 Augustus 98, te wysig Munisipale Kantoor Nelspruit Posbus Die algemene strekking van hierdie wysiging Meyerton 29 April 987 is om die tarief van gelde vir brandweerdienste 960 Kennisgewing No 28/987 met ongeveer 20 % te verhoog 29 April Kennisgewing No 567 Afskrifte van die voorgestelde wysiging 8 ge durende gewone kantoorure in Kamer 52, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, ter insae vir n tydperk van TOWN COUNCL OF NELSPRUT dae vanaf die da tum van publikasie van hierdie kennisgewing in TOWN COUNCL OF NELSPRUT die Provinsiale Koerant, dit wil se 29 April 987 AMENDMENT OF STANDARD LBRARY BYLAWS Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde PROPOSED NELSPRUT AMENDMENT wysiging wit maak, moet dit binne dae na die SCHEME /99 datum van publikasie van hierdie kennisgewing Notice is hereby given in terms of section 96 of in die Provinsiale Koerant skriftelik by die the Local Government Ordinance, 939, as The Town Council of Nelspruit has prepared a Stadsklerk indien amended, that the Town Council intends further draft amendment town planning scheme to be amending the Standard Library Bylaws promul known as Nelspruit Amendment Scheme /99 H H S VENTER g ated under Administrators Notice 28, dated 3 Stadsklerk The draft amendment scheme contains propo November 966 sals to the effect that Erven Nos 2 and 3, Ne Burgersentrum lindia, be rezoned to "Public Open Space" The general purport of this amendment is to Braamfontein bring about provisions in respect of inter library Johannesburg books, as well as to increase the auditorium ta 29Particulars April of 987 this scheme are open for inspec riffs tion at the office of the Town Secretary, Room , Town Hall, Nelspruit, for a period of four Copies of the proposed amendments will be

44 38 PROVNCAL GAZE E, 29 APRL 987 open for inspection at the office of the Town STADSRAAD VAN NYLSTROOM Kamer A07 by die Read se Hoofkantoor, Bos Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a manstraat 320, Pretoria, vir n tydperk van veerperiod of fourteen () days from the date of tien dae na die datum van publikase daarvan publication of this notice in the Provincial Ga SGNG VAN VAG VAN zette Any person who desires to lodge an objec GELDE BETAALBAAR VR DENSTE GE Enige persoon wat beswaar teen genoemde tion to the proposed amendments must do so in LEWER BY DE WATERBERG STREEK wysigings wil aanteken moet dit skriftelik binne writing to the Town Clerk within fourteen SABATTOR () dae na die datum van publikasie van hierdie days from the date of publication of this notice kennisgewing in die Pronnsale Koerant by die in the Provincial Gazette ngevolge artikel 80(8) van die Ordonnansie ondergetekende doen op Plaaslike Bestuur,939, word hiby bekend MK MULLER B G E ROUX gemaak dat die Stadsraad van Nylstroom by Town Clerk Sekretaris Spesiale Besluit die vasstelling van gelde betaal Town Hall baar vir dienste gelewer by die Waterberg Posbus 3 PO Box 5 Streeksabattoir, afgekondig in Offisiele Koerant Pretoria Nelspruit 68 van 5 Oktober 986, met ingang Maart 29 April gewysig het deur Kennisgewing No 7/87 29 April 987 Notice No 2/987 (a) in item die syfer "0,5" deur die syfer "R0,75" te vervang C BUYS TOWN COUNCL OF PHALABORWA Stadsklerk STADSRAAD VAN NELSPRUT Munisipale Kantore NOTCE OF FRST STTNG OF VALUA Privaatsak X008 TON BOARD TO HEAR OBJECTONS N Nylstroom WYSGNG VAN STANDAARD BBLO RESPECT OF PROVSONAL VALUATON 050 ROLL FOR THE FNANCAL YEARS TEEKVERORDENNGE 29 April 987 JULY 987 TO 30 JUNE 990 Kenmsgevring No 30/987 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, soos Notice is hereby given in terms of section gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad voor 5(3)(b) of the Local Authorities Rating Ordinemens is om die Standaard Biblioteekverorde TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVEL nance, 977 (Ordinance of 977), that the ninge afgekondig by Administrateurskennisge OPMENT OF PERURBAN AREAS first sitting of the Valuation Board would take wing 28 van 23 November 966, soos gewysig, place on the 9th of May 987 at 08h00 and will verder te wysig be held in the Councils Chamber at the Munici AMENDMENT TO BYLAWS pal Offices, Selati Road, Phalaborwa, to consi Die algemene strekking van hierdie wysiging t is hereby notified in terms of the provisions der any objection to the provisional valuation is die daarstelling van bepalings met betrekking of section 96 of the Local Government Ordi roll for the financial years July 987 to 30 June tot interbiblioteekboeke, asook om die oudito nuke, 939, that it is the Boards intention to 990 riumtariewe te verhoog amend the undermentioned ByLaws in the J H STEENEKAMPAfskrifte van die voorgestelde wysigings sal areas mentioned below Secretary: Valuation Board vir n tydperk van veertien () dae vanaf datum Dogs: Vaal Marina, Ohrigstad and Amster Municipal Offices van publikasie van hierdie kennisgewing in die dam Local Area Committees Selati Road Provinsiale Koerant gedurende gewone kan Phalaborwa toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Refuse Removal Services: Kosmos Local 390 Munisipale Kantore, Nelspruit, ter insae 6 en Area Committee 29 April 987 enige persoon wat beswaar teen sodanige wysi Notice No 8/987 sings wil aanteken moet dit skriftelik by die Cemetery: Ohrigstad and Soekmekaar Stadsklerk indien binne veertien () dae na da Local Area Committees STADSRAAD VAN PHALABORWA tum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Copies of these amendments are open for inspection in Room A07 at the Boards Head Of KENMSGEWNG VAN EERSTE STTNG HJ K MULLER Epee, 320 Bosman Street, Pretoria, for a period VAN WAARDERNGSRAAD OM BE Stadsklerk of fourteen days from the date of publication SWARE TOV DE VOORLOPGE Stadhuis hereof WAARDERNGSLYS VR DE BOEKJARE Posbus 5 JULE 987 TOT 30 JUNE 990 AAN TE Neispruit Any person who desires to record his objec HOOR 200 tion to the said amendments must do so in wri 29 April 987 ting to the undermentioned within days after Kennisgewing 2/ the date of publication of this notice in the Pro Kennis gesded hiermee ingevolge artikel vincial Gazette 5(3)(b) van die Ordonnansie op Eiendomsbe lasting van Plaaslike Besture, 977 (Ordonnan B G E Roux sie van 977), dat die eerste sitting van die TOWN COUNCL OF NYLSTROOM Secretary Waarderingsraad op 9 Mei 987 om 08h00 sal plaasvind en gehou sal word in die Raadsaal van PO Box 3 AMENDMENT TO DETERMNATON OF Pretoria die Stadskantore, Selatiweg, Phalaborwa, om CHARGES FOR SERVCES RENDERED 29 Apri987 enige besware tot die voorlopige waarderingslys AT THE WATERBERG REGONAL ABAT Notice No7/87 vir die boekjare Julie 987 tot 30 Junie 990 te TOR oonveeg TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWK H STEENEKAMP n terms of section 80B(8) of the Local Go KELNG VAN BUTESTEDELKE GE Sekretaris: Waarderingsraad vernment Ordinance, 939, it is hereby notified BEDE Stadskantore that the Town Council of Nylstroom has by Selatiweg Special Resolution amended the determination Phalaborwa of WYSGNG VAN VERORDENNGE charges for the services rendered at the 390 Waterberg Regional Abattoir, published in 29 Daar word hierby bekend gemaak dat inge April 987 Provincial Gazette 68 dated 5 October 986, Kennisgewing No 8/987 volge die bepalings van artikel 96 van die Orwith effect from March 987, by the substitu donnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die Raad tion van voorneme is om die ondervermelde verorde (a) in item for the figure "R0,5" of the fi ninge in die genoemde gebiede tewysg MUNCPALTY OF PETERSBURG gure "R0,75" Honde: Plaaslike Gebiedskomitees van C BUYS Vaal Marina, Ohrigstad en Amsterdam DETERMNATON OF CHARGES: DECO RATONS Town Clerk Vullisvenvyderingsdienste: Plaaslike Municipal Offices Gebiedskonutee van Kosmos Notice is hereby given in terms of the provis Private Bag X008 ions of section 80B(8) of the Local Government Nylstroom Begraafplaas: Plaaslike Gebiedskomitees Ordinance, 939, that the Town Council of Pie 050 van Ohrigstad en Saelanekaar tersburg has by Special Resolution determined 29 April 987 Notice No 30/987 Afskrifte van hierdie wysiging 8 ter insae in q

45 Sthe PROVNSALE KOERANT, 29 APRL 987 charges as set out in the undermentioned Vir die huur en rangskik van 2 groot en 00 Schedule with effect from ing to the building or similar operations on the March 987 klein plantjies: R80 erf where they are exhibited J A BOTES (iv) Voor die toilette in Foyer Town Clerk CJ F DU PLESSS Vir die huur en rangskik van Town Clerk groot en 250 Civic Centre klein plantjies: R60 Municipal Offices Pietersburg PO Box 3 29 April 987 (v) Middel van Foyer net plante Potchefstroom Vir die huur en rangskik van 29 groot en 350 April 987 SCHEDULE klein plantjies: 8220 Notice No 28/987 TARFF OF CHARGES: DECORATONS (a) Jack Dotes Hall (i) On the stage For the hire and arrangement of 20 big and 330 small plants: R260 (ii) n front of the stage (vi) Middel van Foyer Plante en watereffek Vir die huur en rangskik van 0 groat en 350 klein plantjies, plus watereffek: R00 (vii) By ingangsdeure van Foyer Vir die huur en rangskik van 8 groat en 350 klein plantjies: R60 (b) Gewone versierings For the hire and arrangement of 6 big and Vir die huur en rangskik van small plants: R200 groot en 250 klein plantjies: R220 (iii) At the back of the hall 39 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM WYSGNG VAN BOUVERORDENNGE Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 939, die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur die Stadsraad ingevolge artikel 96 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Die Bouverordeninge van die Munisipaiteit van Potchefstroom, deur die Stadsraad aanvaar / For the hire and arrangment of 2 big and 00 by Administrateurskennisgewing 820 van 5 small plants: R80 Oktober 975, soos gewysig, word hierby verder TOWN COUNCL OF POTCHEFSTROOM soos volg gewysig: (iv) n front of the toilets in the Foyer Deur die valgende For the hire artikel and 232B na arrangement of big and AMENDMENTTO BULDNG BYLAWS artikel 232A in to voeg 250 small plants: R60 The Town Clerk hereby, in terms of section 232 B (v) Middle of Foyer only plants TYDELKE TEKENS VR DE VER 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws KOOP OF VERHUUR VAN EENDOM set forth hereinafter, For the hire and arrangement of big and which have been approved by the Town Council () n Tydelike teken wat in verband staan 350 small plants: R220 in terms of section 96 of the said Ordinance met die verkoop of verhuur van roerende of onroerende eiendom, die uitvoering van werke of (vi) Middle of Foyer plants and water effect The Building Bylaws of the Potchefstroom Municipality, adopted by Council under Ad die lewering van dienste kan op n erf, sigbaar For the hire and arrulgemeht of 0 big and vrnaf n street vertoon ministrators Notice word indien 820 dated sodanige 5 October 350 small plants plus the water effect: R00 visioning geskied 975, as amended, are hereby further amended (vii) At the entrance doors of the Foyer as follows: binne die grense van die erf wat die ander were van sodanige verkoping of verhuring of uit For the hire and arrangement of 8 big and 350 By the insertion of the following section 232B voenng van werke of voorsiening van dienste small plants: R60 after section 232A uitmaak, na gelang van die geval r (b) Ordinary arrangements / (2) Daar mag nie meer as vier tekens, soos in 232 B TEMPORARY SGNS FOR THE subartikel () bedoel, gelyktydig op een erf ver For the hire and arrangement of 5 big and SALE OR LEASE OF PROPERTY toon of toegelaat word dat dit vertoon word nie, 250 small plants: R220 tensy die Stadsraad skriftelik vir die vertoning () A temporary sign in connection with the sale or lease of movable or immovable property, the execution of works or the provision of services to erven may be dispalyed within view of a van het mean sodanige tekens toestemming verleen (3) n Tydelike teken, soos in subartikel () MUNSPALTET PETERSBURG bedoel moet street on erven, provided that such display is carried out (a) nie groter VASSTELLNG VAN as 600 mm by 60 mm wees nie GELDE: VERSE en die hoogste punt daarvan mag nie hoer as RNGS within the boundaries of the en constituting 2,5 m bokant grandvlak wees nie; Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die the object of such sale or lease or execution of bepalings van Artikel 80B(8) van die Ordonnan works or provision of services, as the case may (b) nie letters, syfers of simbole van groter as 50 mm bevat nie; en sic op Pl3 aaslike Bestuur, 9 9, dat die Stadsraad be van Pietersburg by Spesiale Besluit die gelde (c) binne sewe dae na afloop van die verkosoos in die onderstaande Bylac uiteengesit, met (2) No person shall display simultaneously on ping of die sluiting van die huurkontrak of die ingang Maart 987 vasgestel het one erf more than four signs as contemplated in voltooiing van die werke of diens verwyder J A BOTES subsection () or permit them to be so displayed, word written Stadsklerk unless the Town Council has granted permission for the display of more such signs () Tydens bouery op n erf word vrystelling van die bepalings van subartikel 3(a) en (b) ver Burgersentrum leen vir advertensies betreffende die bouery of Pietersburg (3) A temporary sign, as contemplated in sub soortgelyke werksaamhede op die erf wear dit 29 April 987 section (), shall vertoon word C J F DU PLESSS BYLAE (a) not be larger than 600 nun by 60 mm and at its highest point shall not be higher than 2,5 m Stadsklerk above ground level; Munisipale Kantore TARFF VAN GELDE: VERSERNGS Posbus 3 (a) Jack Botessaal (b) not have letters, figures or symbols larger Potchefstroom than 50 mm; and 29 April 987 (i) Op die verhoog Kennisgewing No 28/ Vir die huur en rangskik van 20 groot en 330 (c) be removed within seven days after the klein plantjies: R260 end of the sale or the conclusion of the contract of lease or the completion of the work or ser TOWN COUNCL OF POTCHEFSTROOM (ii) Voor die verhoog vice Vir die huur en rangskik van 6 groot en 250 ADOPTON/AMENDMENT OF BY LAWS klein plantjies: P200 () During building operations on the erf, exemption of the provisions of subsection 3(a) t is hereby notified in terms of section 96 (iii) Vir of agter in die seal and (b) is granted for any advertisements relat the Local Government Ordinance, 939, that

46 0 PROVNCAL GAZETTE 29 APRL 987 the Council intends adopting/amending the fol sie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale TOWN COUNCL OF POTGETERSRUS lowing bylaws: Komani by die ondergetekende doen Standard Bylaws Relating to the Keeping CF DU PLESSS DETERMNATON OF CHARGES: SAN of Animals, Birds and Poultry and Businesses Stadsklerk TARY AND REFUSE REMOVAL SERVCE nvolving the Keeping of Animals, Birds, Poul Munisipale Kantore try or Pets Notice is hereby given in terms of section 803 Posbus 3 Potchefstroom 2 Bylaws Relating to the Storage, Use and 29 April of the Local Government Ordinance, 939, that 987 Handling of Flammable Liquids and Substances the Town Council of Potgietersrus has by Kennisgewing No 33/987 Special Resolution dated 30 March 987, resol The general purport of this notice is as fol ved to amend the charges for sanitary and refuse lows: removal The adoption of the Standard Bylaws Re The general purport of the resolution is to in lating to the Keeping of Animals, Birds and TOWN COUNCL OF POTGETERSRUS crease the tariff for the sanitary and refuse re Poultry and Businesses nvolving the Keeping of moval service with effect from April 987 Animals, Birds, Poultry and Pets DETERMNATON OF CHARGES: A copy of the relevant resolution and particu 2 Amendment to the Bylaws Relating to the WATER SUPPLY lars of the determination are open for inspection Storage, Use and Handling of Flammable during office hours at the office of the town see Liquids or Substances to extend Councils Pow retary for a period of fourteen days from the ers in regard to section 09 Notice is hereby given in terms of section date 80(B) of the oral Government Ordinance, of publication of this notice Copies of these draft bylaws are open for in 939, that the Town Council of Potgietersrus has Any person who desires to object to such spection at the office of the Town Secretary, by Special Resolution dated 30 March 987, re amendment shall do so in writing to the Town Room 30, Municipal Offices, Potchefstroom, solved to amend the charges for the supply of Clerk within fourteen days after the date of pub for a period of days from date of publication water lication of the notice in the Provincial Gazette hereof in the Provincial Gazette on 29 April 987 The general purport of the resolution is to in Any person who wishes to object to the said crease the water tariff with effect from April CFB MATTHEUS bylaws must lodge such objection in writing 987 Town Clerk with the undersigned within days of publica A copy of Municipal Office the hereof relevant in the Provincial resolution GazettePO and particution Box 3 Lars of the determination are open for inspection Potgietersnis C J F DU PLESSS during office hours at the office of the Town Se " Town Clerk cretary for a period of fourteen days from the 29 April 987 Municipal Offices date of publication of this notice Notice No 23/987 PO Box 3 Potchefstroom Any person who desires toobject to such 29 April 987 amendment shall do so in writing to the Town Notice No 33/987 Clerk within fourteen days after the date of publication of the notice in the Provincial Gazette on 29 April 987 STADSRAAD VAN POTGETERSRUS C F B MATTHEUS Town Clerk VASSTELLNG VAN GELDE: SANTERE STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Municipal Offices EN VULLSVERWYDERNGSDENS PO Box 3 AANNAME/WYSGNG VAN VERORDE Potgietersrus Hiermee word kragtens artikel 808 van die NNGE Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be 29 April 987 kend gemaak dat die Stadsraad van Potgieters Notice No 22/987 rus by Spesiale Besluit geneem op 30 Maart Dear word hierby ingevolge artikel 96 van die 987, besluit het om die tarief van gelde vir die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die en vullisveriwyderingsdiens te wysig kend gemaak dat die Raad voornemens is om die volgende verordeninge aan te menthe wysig: Die algemene strekking van die besluit is om Standaardverordeninge Betreffende die STADSRAAD VAN POTGETERSRUS die vullisverwyderingstanewe met ingang van Aanhou van Diere, Voels en Pluimvee en Besig Apri987 te verhoog hede wat die Aanhou van Diere, Voels, Pluim VASSTELLNG VAN GELDE: WATER n Afskrif van die besonderhede 8 gedurende vee of Troeteldiere Behels VOORSENNG kantoorure by die kantoor van die stadsekretaris vir n tydperk van veertien dae, ter insae 2 Verordeninge Betreffende die Opberging, Hiermee word kragtens artikel 80(8) van die Enige persoon wat beswaar teen die verho Gebruik en Hantering van Vlambare Vloet Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, soos ging wil maak moet dit skriftelik by die Stadsstowwe en Stowwe gewysig, bekcnd gemaak dat die Stadsraad van klerk binne veertien dae na datum van Potgietersrus by Spesiale Besluit geneem op 30 publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro Die algemene strekking van hierdie kennisge Maart 987, besluit het om die tanef van gelde vinsiale Koerant op 29 April 987 doen wing is sons volg: vir watervoorsiening te wysig C F B MATLEUS Die algemene strekking van die besluit is om Stadsklerk Die aanname van die Standaardverorde die tarief waarteen die water verkoop word, met Munisipale Kantoor ninge Betreffende die Aanhou van Diere, Voels ingang van April 987 te verhoog Posbus 3 en Pluimvee en Besighede wat die Aanhou van Potgietersrus Diere, Voels, Pluimvee of Troeteldiere Behels n Afskrif van die besonderhede to gedurende,0 kantoorure by die kantoor van die Stadsekreta 29 ris April 987 vir n tydperk van veertien dae, ter insae 2 Wysiging van die Verordeninge Betref Kennisgewing No 23/987 fende die Opberging, Gebruik en Bantering van Enige persoon wat beswaar teen die verho Vlambare Vloeistowwe en Stowwe om die Raad ging wil maak, moet dit skriftelik by die Stads se bevoegdheid met betrekking tot artikel 09 klerk binne veertien dae na die datum van uit te brei publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro vinsiale Koerant op 29 April 987 doen TOWN COUNCL OF POTGETERSRUS A fskrifte van hierdie konsepverordeninge 8 CFB MATTHEUS ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Stadsklerk DETERMNATON OF CHARGES: ABAT Kamer 30, Munisipale Kantore, Potchef Munisipale Kantore TOR stroom, vir n tydperk van dae met ingang van Posbus 3 datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Potgietersrus Koerant p6pp Notice is hereby given in terms of section 80B 29 April 987 of the Local Government Ordinance, 939, that Kennisgewing No 22/987 the Town Council of Potgietersrus has by Enige persoon wat beswaar teen genoemde Special Resolution dated 30 March 987, resol aanname/wysiging wens aan te teken, meet dit ved to increase skriftelik binne the slaughtering and other re dae na die datum van publika 5 29 lated fees at the Abattoir a

47 The increase will take effect from April pensation if such closing is carried out, must lodge his objection or claim, as the case may be, 987 lodge his objection or claim, as the case may be, in writing at the abovementioned room or post it in writing at the abovementioned room or post it to PO Box 0, Pretoria 000, not later than Fri A copy of the relevant resolution and particu to PO Box 0, Pretoria 000, not later than Fri day, 26 June 987 lars of the determination are open for inspection day, 26 June 987 during office hours at the office of the Town Sec P DELPORT retary for a period of fourteen days from the PDELPORT Town Clerk date of publication of this notice Town Clerk 29 April 987 Any person who desires to abject to such 29 April 987 Notice No 3/987 amendment shall do so in writing to the Town Notice No of 987 Clerk within fourteen days after the date of pub lication of the notice in the Provincial Gazette STADSRAAD VAN PRETORA on 29 April 987 STADSRAAD VAN PRETORA VOORGENOME SLUMNG VAN DE C F B MATTHEUS DENSPAD BY DE AANSLUTNG Town Clerk VOORGENOME SLUTNG VAN N GE DAARVAN BY JAN COETZEE STRAAT, Municipal Offices DEELTE VAN NAWABSTRAAT, N GE JAN NEMANDPARK PO Box 3 DEELTE VAN Potgietersrus EERSTE STRAAT EN SANTERE STEE N Hiermee word ingevolge artikel 67 van die 0600 DE DORP ASATC BAZAAR Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 (Or 29 April 987 donnasie 7 van 939), kennis gegee dat die Notice No 2/987 Hiermee word ingevolge artikel 67 van die Raad voomemens is om die oostelike en die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 (Or westelike aanloop van die dienspad ten noorde donnansie 7 van 939), kennis gegee dat die van en direk aangrensend aan Stormvoelweg na Raad voomemens is om n gedeelte van Na Jan Coetzee straat, Jan Niemandpark, perma wabstraat, n gedeelte van Eerste Straat en twee nent vir alle verkeer te sluit STADSRAAD VAN POTGETERSRUS sanitere stee in die dorp Asiatic Bazaar, welke gedeeltes begrens word deur Struben, Lorentz Die aansluiting van die dienspad by Jan Coet en Bloedstraat en Erf 697, Asiatic Bazaar, gesa zee straat is volgens die aanvaarde standaarde VASSTELLNG VAN GELDS: ABATTOR mentlik groot ongeveer 3 0 n2, permanent te vir straatsluitings by hoofstrate totaal onaan sluit vaarbaar Die verkeersgroei in Jan Coetzee Hiermee word kragtens artikel 80B van die straat noodsaak nou die installering van ver Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, sons n Plan waarop die voorgenome sluiting aan keersligte en die lokale verbreding van Stormgewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad van getoon word, asook verdere besonderhede be voelweg Potgietersrus by Spesiale Besluit genecm op 30 treftende die voorgenome sluiting, 6 gedurende Maart 987, besluit het om die slag en verwante gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Ver n Plan waarop die voorgenome sluiting aangelde by die Plaaslike Abattoir te verhoog dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt getoon word, asook verdere besonderhede bestraat,pretoria, ter insae, en telefoniese navraag treffende die voorgenome sluiting, 8 gedurende Die verhoging tree met ingang van April kan by telefoon 23, bylyn 273, gedoen gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Ver 987 in werking word dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt straat, Pretoria, ter insae, en telefoniese navraag n Afskrif van die besonderhede 8 gedurende Enigiemand wat beswaar teen die voorge kan by telefoon 23, bylyn 273, gedoen kantoorure by die kantoor van die Stadsekreta nome sluiting wil maak of wat n eis om vergoe word ris vir n tydperk van veertien dae ter insae ding kan he indien die sinking plaasvind, moet sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor Enigiemand wat beswaar teen die voorge Enige persoon wat beswaar teen die verho of op Vrydag, 26 Junie 987, by die bogemelde nome sluiting wil maak of wat n eis om vergoeging wil maak moet dit skriftelik by die Stads kamer indien of aan Posbus 0, Pretona 000, ding kan he indien die sluiting plaasvind, moet klerk binne veertien dae na datum van pos sy beswaar of cis, al na die geval, skriftelik voor poblikasie van hierdie kennisgewing in die Pro of op Vrydag, 26 Junie 987, by die bogemelde vinsiale Koerant op 29 April 987 doen PDELPORT kamer indien of aan Posbus 0, Pretoria 000, Stadsklerk pos C F B MATTHEUS Stadsklerk 29 Apri987 P DELPORT Munisipale Kantoor Kennisgewing No van 987 Stadsklerk Posbus Potgietersrus 29 April Kenmsgewing No 3/ Apri987 CTY COUNCL OF PRETORA Kennisgewing No 2/987 PROPOSED CLOSNG OF THE SERVCE CTY COUNCL OF PRETORA ROAD AT TS JUNCTON WTH JAN COETZEE STREET, JAN NEMAND PARK PROPOSED CLOSNG OF THE JONC CTY COUNCL OF PRETORA TONS OF LLY AVENUE AND SHRLEY Notice is hereby given in terms of section 67 of AVENUE (WEST) WTH HAROLD AVEthe Local Government Ordinance, 939 (Ordi NUE AND SHRLEY AVENUE (EAST), A PROPOSED CLOSNG OF A PORTON OF nance 7 of 939), that it is the intention of the PORTON OF RS CRESCENT AND A NAWAB STREET, A PORTON FRST Council to close permanently to all traffic the PORTON OF ERF 289 (PARK), MURRAY STREET eastern and western approaches of the service FELD AND SANTARY LANES N ASATC BA road to the north of and directly adjacent to ZAAR TOWNSHP Stormvoel Road to Jan Coetzee Street, Jan Nie Notice is wand Park hereby given in terms of section 67 of Notice is hereby given in terms of section 67 of the Local Government Ordinance, 939 (Ordi the Local Government Ordinance, 939 (Ordi The junction of the service road with Jan nance 7 of 939), that it is the intention of the nance 7 of 939), that it is the intention of the Coetzee Street is, measured by the accepted Council to close permanently to all traffic the Council to close permanently a portion of Na standards for street closures at main streets, junctions of Lily Avenue and Shirley Avenue wab Street, a portion of First Street and two totally unacceptable The increase in traffic in (West) with Harold Avenue and Shirley Avenue sanitary lanes in Asiatic Bazaar township, which Jan Coetzee Street necessitates the installation (East), as well as a portion of ris Crescent, in portions are bounded by Struben, Lorentz and of traffic lights and the local widening of Storm extent approximately 052 m2, situated be Bleed Streets and Erf 697, Asiatic Bazaar, joint voel Road tween Erven 56 and 58, Murrayfield ly in extent approximately 3 0 m2 A plan showing the proposed closing, as well Notice is also hereby given in terms of section A plan showing the proposed closing, as well as further particulars relative to the proposed 68, read with section 67, of the Local Govern as further particulars relative to the proposed closing, may be inspected during normal office ment Ordinance, 939, that it is the intention of closing, may be inspected during normal office hours at Room 3027, Third Floor, West Block, the Council to close permanently as a park a hours at Room 7 Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and portion of Erf 289 (park), Murrayfield, in extent Munitoria, Van der alt Street, Pretoria, and telephonic enquiries may be made at telephone approximately m2 telephonic enquiries may be made at telephone 23, extension , extension 273 The closures arc necessitated as a result of the Any person who has any objection to the pro proposed extension of Rossouw Street and the Any person who has any objection to the pro posed closing or who may have a claim to coin building of an access interchange at Rossouw posed closing or who may have a claim to coin pensation if such closing is carried out, must Street to the N Freeway PROVNSALE KOERANT, 29 APRL 987

48 2 PROVNCAL GAZE k, 29 APRL 987 A plan showing the proposed closing, as well as further particulars relative to the proposed closing, may be inspected during normal office hours at Room 3027, Third Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and telephonic enquiries may be made at telephone extension 273 TOWN COUNCL OF RANDBURG PROPOSED STOPPNG PLACES AND STANDS FOR PUBLC VEHCLES (TAXS) Notice is hereby given in terms of section 65bis(2) of the Local Government Ordinance, 939, as amended, that the Town Council of Randburg has resolved to utilise the erven depicted here 2 3,under for the purpose of stopping places and/or stands for the following number of public vehicles (taxis): Any person who has any objection to the pro Number posed closing or who may have a claim to corn of pensation if such closing is carried out, must Erf No Township Street Purpose vehicles lodge his objection or claim, as the case may he, Strydom Park Gerhardus Street Stand and toilet 80 in writing at the abovementioned room, or post it to PO Box 0, Pretoria 000, not later than Strydom Park Gerhardus Street Stopping place 0 Friday 26 June Strydom Park Ex Fabriek Street Stopping place 0 P DELPORT tension Town Clerk Park erf adja Strydompark Exten Tungsten Street Stopping place 0 cent to Ed sion 2 29 Apri987 Notice No 7/ Ferndale Bond Street Stand and toilet 20 STADSRAAD VAN PRETORA 87 Ferndale Sentrum Avenue Stopping place 30 Southeas Farm Klipfontein Jan Smuts Ave Stopping place 0 tern corner of 203 Q nue Portion 62 VOORGENOME SLUTNG VAN DE Any person who has any objection to such utilisation, is requested to lodge his objection with AANSLUTNGS VAN LLYLAAN EN the Town Clerk in writing, on or before 2 May 987 SHRLEYLAAN (WES) BY HAROLDLAAN EN SHRLEYLAAN (00S), N GEDEELTE The relevant Council resolution and plans on which the proposed utilisation is indicated, are VAN RSSNGEL EN N GEDEELTE VAN open for inspection during the hours (Mondays to Fridays) 08h00 to 2h30 and h00 to 6h00 at ERF 289 (PARK), MURRAYFELD Room No A32, Municipal Offices, cnr Hendrik Venvoercl Drive and Jan Smuts Avenue, Rand burg B J VAN DER VYVER Hiermee word ingevolge artikel 67 van die Town Clerk Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 (Or Municipal Offices donnansie 7 van 939), kennis gave dat die Cnr Hendrik Venvoerd Drive and Raad voornemens is om die aansluings van Li Jan Smuts Avenue lylaan en Shirleylaan (Wes) by Haroldlaan en Randburg Shirleylaan (Oos), asook n gedeelte van ris Tel singe!, groot ongeveer 052 m2, gelee tussen 29 April 987 Erwe 56 en 58, Murrayfield, permanent vir Notice No 50/987 alle verkeer te sluit Hiermee word ook n artikel 68, seamgelees met artikel 67, van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, kennis gegee dat die Raad voornemens is om n gedeelte van Erf 289 (park), Murrayfield, groot ongeveer m2, permanent as park te sluit STADSRAAD VAN RANDBURG VOORGESTELDE STLHOUPLEKKE EN STANDPLASE VR PUBLEKE VOERTUE (HUURMOTORS) Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van anikel 65bis(2) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, soos gewrig, dat die Stadsraad van Randburg besluit het om die erwe hieronder aangedui nn te wend vir die doe/ van stilhouplekke en/of standplase vir die volgende aantal publieke voenuie (huurmotors): Die sluitings word genoodsaak as gevolg van die beoogde verlenging van Rossouwstraat en Aantal die bou van n toegangswisselaar by Rossouw Erf No Dorpsgebied Straat Doel voertuie straat na die N deurpad Strydompark Gerhardusstraat Standplaas en toilet 80 Strydompark Gerhardusstraat Stilhouplek 0 n Plan waarop die voorgenome sluiting aan getoon word, asook verdere besonderhede be 263 Strydompark Fabriekstraat Stilhouplek 0 treffende die voorgenome sluiting, 8 gcdurcnde Uitbreichng gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt Parked gren Strydompark Tungstenstraat Stilhouplek 0 straat, Pretoria, ter insae, send aan Ed Uitbreichng en telefoniese navraag kan by telefoon 2 3, bylyn 273, gedoen word 72 Ferndale Bondstraat Standplaas en toilet Ferndale Sentrumlaan Stilhouplek 30 Enigiemand wat beswaar teen die voogenome sluiting wil maak of wat n eis run vergoeding Suidoostelike Plans Klipfontein Jan Smutslaan Stilhouplek 0 kan he indien die sluiting plaasvind, moet sy be hoek van Ge 203 Q swaar of eis, al na die geval, skriftelik voor of op deelte 62 Vrydag 26 Junie 987 by die bogemelde kamer Enige persoon wat teen die voorgestelde sluiting beswaar wil maak, word versoek om sy beindien of aan Posbus 0, Pretoria 000, pos swaar voor of op 2 Mei 987 skriftelik by die Stadsklerk in te dien Die betrokke Raadsbesluit en planne waarop die voorgestelde aanwending aangedui is, le gedurende die ure (Maandae tot Vrydae)08h00 tot 2h30 en h00 tot 6h00 ter insae by Kamer No P DELPORT A32, Munisipale Kantore, h/v Hendrik Verwoerd rylaan en Jan Smutslaan, Randburg Stadsklerk B J VAN DER VYVER 29 April 987 Stadsklerk Kennisgewing No 7/987 Munisipale Kantore UN Hendrik Verwoerdrylaan en Jan Smutslaan Randburg ( Te April Kennisgewing No 50/

49 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL ROODEPOORT MUNCPALTY The Bylaws for study bursaries to officers of deur in die vasstelling in die Engelse teks item the Rustenburg Municipality adopted by the (g)(ii) die woorde "without a TV set" te ver AMENDMENT TO DETERMNATON OF Council under Administrators Notice 020 yang met die woorde "and if a TVset is not CHARGES: dated 9 July 978, as amended, are hereby fur available for any reason" ther amended by the substitution for item 3(2) of the following: W! ERASMUS ELECTRCTY SUPPLY Stadsklerk SCHEDULE n terms of the provisions of section 80B(8) of Stadskantore the Local Government Ordinance 939 (Ordi "3 (2) A loan thus granted may not accede Posbus 6 :lance 7 of 939), it is hereby notified that the R 600 per year" Rustenburg City Council of Roodepoort has by Special Re W ErtASMUS 0300 solution resolved to amend with effect from 29 April 987 March 987 Part of the Tariff of Charges for Town Clerk Kennisgewing No 2/987 the supply of electricity published in the Provin Municipal Offices cial Gazette dated November 982, as PO Box 6 amended, by: Rustenburg (a) the addition after item (2)(b)(ii) of the 0300 TOWN COUNCL OF RUSTENBURG following: 5//2 (35609) 29 April 987 PERMANENT CLOSNG AND ALENA "(iii) Minimum permissible demand in Notice No 32/987 TON OF A PORTON OF HOLLYHOCK terms of subparagraphs (i) or (ii): 70 kva or 70 STREET, RUSTENBURG kw and in case of an interruptable supply, 50 ADMNSTRATEURSKENNSGEWNG kva or 50 kw"; Notice is hereby given in terms of section 67 of the Local Government Ordinance, 939, that (b) the substitution for the expression "kw MUNSPATET VAN RUSTENBURG the Town Council propose to close a portion of demand meters", where it appears in subitem Hollyhock Street, Rustenburg (3)(a) of the words: "compound demand and WYSGNG VAN VERORDENNGE: energy meters" BEURSLENNGS A plan indicating the portion of the street to A DE VLLERS be closed may be inspected during office hours, Acting Town Clerk Die Administrateur publiseer hierby inge at the office of the Town Secretary, room 605, volge die bepalings van artikel 0 van die Or Municipal Offices, Burger Street, Rustenburg Civic Centre donnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die Christiaan De Wet Road verordeninge hiema uiteengesit, wat deur hom Any person who wishes to object to the pro Roodepoort ingevolge artikel 99 van genoemde ordonnasie posed dosing, or wishes to make recommenda 29 April 987 goedgekeur is Die standaard verordeninge be tions in this regard, should lodge such objections MN 27/87 trefffende studiebeurse aan amptenare, afge or recommendations to the Town Clerk, PO kondig by Administrateurskennisgewing 020 Box 6, Rustenburg 0300, to reach him on or Bevan 9 Julie 987, soos gewysig, word hierby fore 29 June 987 soos volg gewysig, deur item 3(2) deur die vc MUNSPALTET ROODEPOORT geode te vervang: W J ERASMUS Town Clerk WYSGNG VAN TAREF VAN GELDE: BYLAE ELEKTRSTETSVOORSENNG Offices "3(2) n Lening aldus toegestaan mag nie n MOBox P unicipal 6 ngevolge die bepalings van artikel 80B(8) van R 600 per jaar oorskry nie" Rustenburg die 0rdonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 W ERASMUS 0300 (Ordonnansie 7 van 939), word hierby bekend Stadsklerk 29 April 987 gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort by Notice No 3/987 Spesiale Besluit, besluit het om met ingang van Stadskantore Maart 987 Deel van die Tarief van Gelde vir Posbus 6 Elektrisiteitsvoorsiening, soos gepubliseer in die Rustenburg Provinsiale Koerant van November 982, soos 0300 STADSRAAD VAN RUSTENBURG gewysig, verder te wysig, deur: 5///2 (35609) (a) na item (2)(b)(ii) die volgende in te ril Kennisgewing No 32/987 PERMANENTE SLUTNG EN VERvoeg: 59_29 VREEMDNG VAN N GEDEELTE VAN HOLLYHOCKSTRAAT, RUSTENBURG "(iii) Minimum toelaatbare aanvraag ingevolge subparagrawe (i) of (ii); 70 kva of 70 TOWN COUNCL OF RUSTENBURG Kennis geskied hiermee inpvolge artikel 67 kw en in die geval van n onderbreekbare toe DETERMNATON OF CHARGES: RUS van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, voer, 50 kva of 50 kw"; dat die Stadsraad van voorneme is om n ge TENBURG KLOOF HOLDAY RESORT deelte van Hollyhockstraat, Rustenburg, perma (b) deur die vervanging varr die uitdrukking CORRECTON NOTCE nent te sluit "kw aanvraagmeter" waar dit in subitem (3)(a) voorkom deur die woorde: "saamge Municipal Notice No 6 of 987, dated 25 Feb Die plan wat die ligging van die gedeelte wat stelde aanvraag en energiemeter" ruary 987, is hereby corrected by in the deter gesluit gaan word aandui, le by die kantoor van mination in the English text by the substitution A J DE VLLERS die Stadsekretaris, kamer 605, Stadskantore, for the words "without a TVset" in item (g)(ii) Waamemende Stadsklerk Burgerstraat, Rustenburg, gedurende kantoor of the following "and if a TVset is not available ure ter insac for any reason" Burgersentrum Chnstiaan De Wetweg W J ERASMUS Enige iemand wat hierteen beswaar wil aante Roodepoort Town Clerk ken of vetted wil rig, moet sodanige besware of 29 April 987 vertoe ikriftelik rig aan die Stadsklerk, Posbus MK 27/87 Municipal Offices 6, Rustenburg 0300, om hom te bereik voor of PO Box 6 op 29 Junie 987 Rustenburg 0300 ADMNSTRATORS NOTCE 29 April 987 W J ERASMUS Notice No 2/987 Stadsklerk RUSTENBURG MUNCPALTY STADSRAAD VAN RUSTENBURG Stadskantore, AMENDMENT OF BY LAWS: STUDY Rustenburg BURSARES VASSTELLNG VAN GELDE: AUSTEN 0300 BURG KLOOFVAKANSEOORD 29 April 987 The Administrator hereby in terms of Section 0 of the Local Government Ordinance, 939, Kennisgewing No 3/987 KENNSGEWNG VAN VERBETERG N publish the Bylaws set forth hereinafter which have been approved by him in terms of Section Munisipale Kennisgewing no 6 van 987, geda 99 of the said ordinance teer 25 Februarie 987, word hierby verbeter 55 29

50 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 TOWN COUNCL OF RUSTENBURG maining Extent of 09, Rustenburg, from after the date of publication of this notice in the "Residential " to "Municipal" Provincial Gazette P J RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME GEERS Further particulars of the scheme are open for Town Clerk t is hereby notified in terms of section 8 of inspection at Room 73, Municipal Offices, Burthe Town planning and Townships Ordinance, ger Street, Rustenburg Municipal Office 965 (Ordinance 25 of 965) that the TownPO Box 03 Any objection or repesentations in regard to Verwoerdburg Council of Rustenburg propose to apply to the the application can be submitted in writing to Administrator to amend the Rustenburg Town 00 the Town Clerk PO Box 6, 0300 Rustenburg 29 April 987 planning Scheme, 980 on or before 2 May 987, ie four weeks from Notice No 33/987 The amendment scheme provides for the erec the date of publication of this notice in the Protion of a second dwelling in certain circum vincial Gazette, namely 29 April 987 stances and the erection of a second kitchen on W ERASMUS erven zoned "Residential " Town Clerk STADSRAAD VAN VERWOERDBURG Municipal Offices Further particulars of the scheme are open for PO Box 6 inspection at room 60, Municipal Offices, Bur Rustenburg WYSGNG VAN DE VASSTELLNG VAN ger Street, Rustenburg 0300 GELDE Any abjection or representations in regard to 29 April 987 the application can be submitted in wnting to Notice No 30/987 Daar word hierby ingevolgc artikel 80B van the Town Clerk, PO Box 6, 0300 Rustenburg die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 939 on or before 27 May 987, i e four weeks from (Ordonnansie 7 van 939), soos gewysig, bethe date of publication of this notice in the Pro kend gcmaak dat die Stadsraad van Verwoerd vincial Gazette, namely 29 April 987 burg van voorneme is om die voorgestelde STADSRAAD VAN RUSTENBURG watertariewe te wysig met ingang van April W ERASMUS 987 en Januarie 988 Town Clerk RUSTENBURGWYSGNGSKEMA Die algemene strekking van hierdie wysiging Municipal Offices is om die gelde betaalbaar ten opsigte van water PO Box 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van te verhoog met ingang van April 987 asook Rustenburg artikel a van die Ordonnansie op Dorpsbeplan lanuarie ning en Dorpe, 965 (Ordonnanste 25 van 965), 29 April 987 bekend gemaak dat die Stadsraad van Rusten Afskrifte van hierdie wysigings le gedurende Notice No 3/987 burg voornemens is om by die Administrateur kantoorure ter insae by die kantoor van die aansoek te doen vir die wysiging van die Rusten Stadsekretaris vir n tydperk van veertien () burgdorpsbeplanningskema, 980 dae vanaf die datum van publikasic hiervan in die Provinsiale Koerant STADSRAAD VAN RUSTENBURG Die wysigingskema behels die hersonering Van Erwe 08, 07, Gedeelte en die Rcstant Enige persoon wat beswaar teen genoemde RUSTENBURG WYSGNGSKEMA van Erf 09, Rustcnburg, vanaf "Residcnsieel wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik " na "Munisipaal" binne veertien () dae na die datum van publi Hierby word ooreenkomstig die bepalings van kasie van hierdie kennisgewing in die Provinartikel 8 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Verdere besonderhede van hierdie wysi siale Koerant by die ondergetekendc doen ning en Dorpe, 965, (Ordonnansie 25 van gingskema a in Kamer 73, Stadskantore, Bur 965), bckend gemaak dat die Stadsraad P GEERS van gerstraat, Rustenburg, ter insae Rustenburg voornemens is om by die Adminis Stadsklerk tratcur aansoek te doen vir die wysiging van die Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan Munisipale Kantore Rustenburg Dorpsbeplanningskema, 980 ter enige tyd voor of op 2 Mei 987 synde vier Posbus 03 weke vanaf datum van publikasie van hierdie Verwoerdburg Die wysigingskema behels die oprigting van kennisgewing in die Prownsiale Kocrant, naam 00 twcede wooneenhede in bepaalde omstandig lk 22 April 987 skriftelik aan die Stadsklerk, hede en die oprigting van n nveede kombuis op Posbus 6,0300 Rustenburg, voorgele word Kennisgewing No 33/987 erwe gesoneer Residensice" W ERASMUS Verdere besonderhede van hierdie wysi Stadsklerk gingskema a ter insae in kamer 60, Stadskan Stadskantore tore, Burgerstraat, Rustenburg Posbus 6 Rustenburg TOWN COUNCL OF WTBANK Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan A300 u ter entge tyd voor of op 27 Mei 987 synde vier 29 Apri987 DETERMNATON OF CHARGES N RE wcke vanaf datum van publikasie van hierdie Kennisgewing No 30/987 SPECT OF PUBLC MOTOR VEHCLES N kennisgewing in die Provinsiale Koerant naam WTBANK lik 29 April 987, skriftelik aan die Stadsklerk, Posbus 6, Rustenburg, 0300, voorgele word n terms of the provision of section 80B(8) of WJ ERASMUS the Local Government Ordinance, 939 (Ordi Stadsklerk TOWN COUNCL OF VERWOERDBURG nance 7 of 939), it is hereby notified that the Town Council of Witbank has by Special Reso Stadskantore lotion adopted the Charges in Respect of Public Posbus 6 AMENDMENT TO THE DETERMNATON Motor Vehicles in Witbank as set out in the Rustenburg OF CHARGES Schedule hereto, and shall be deemed to have 0300 come into operation on November April 987 t is hereby notified in terms of section 80B of Kennisgewing No 3/987 the Local Government Ordinance, 939 (Ordi nance 7 of 939), as amended, that the Town Council of Verwoerdburg intends amending the Administrative Centre presclibed tariff for water as from April 987 PO Box 3 J D B STEYN Town Clerk and January 988 Witbank TOWN COUNCL OF RUSTENBURG 035 The general purport of this amendment is to 29 April 987 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME increase the tariff payable for water as from Notice No 78/986 April 987 as well as from January 988 t is hereby notified in terms of section 8 of Co ea of this amendment is open to inspec SCHEDULE A the Town planning and Townships Ordinance, tion during office hours at the office of the Town TARFF OF PUBLC LCENCES 965 (Ordinance 25 of 965), that the Town Secretary fora period of fourteen () days from Tariff Council of Rustenburg propose to apply to the the date of publication hereof in the Provincial Administrator to amend the Rustenburg Town per year Gazette R planning Scheme, 980 Any person who desires to record his objec The amendment scheme provides for the re tion to the said amendment must do so in writing For each public motor yezoning of Erven 08, 07, Portion and Re to the undermentioned within fourteen () days hide of which the gross vehicle

51 PROVNSALE KOERANT, 29 APRL mass does not exceed kg (excluding taxis and busses) 25,00 TOWN COUNCL OF FOCHVLLE CARLETONVLLE MUNCPALTY 2 For each public motor vehide of which the gross vehicle PROPOSED AMENDMENT TO FOCH VLLE TOWNPLANNNG SCHEME, 980 AMENDMENT TO DETERMNATON OF CHARGES: mass exceeds kg (exclud ing taxis and busses) 0,00 (AMENDMENTSCHEME 32) WATER SUPPLY BY LAWS 3 For each taxi 25,00 The Town Council of Fochville has prepared a t is hereby notified in terms of section 80B of For each public bus (mini draft Town planning Scheme in terms of section the Local Government Ordinance, 939 (Ordibusses excluded) 0,00 8 of the Townplanning and Townships Ordi nance 7 of 939), that the Town Council of Carnance, 965 (Ordinance 25 of 965), to be letonville has, by Special Resolution, further 5 For a duplicate public ser known as Fochville Amendment Scheme 32 amended the Determination of Charges : Water vice licence 2,00 This scheme will be an amendment scheme and Supply By Laws, published under Municipal contains the following proposals: Notice 88/983 in Provincial Gazette 35 dated SCHEDULE B 2 March 98, as amended, and that the the rezoning of erven 23 and 08 from The type of amendment stands and total of public motor will become effective with the levy Municipal to Business of the April 987 accounts vehicles per stand as laid down by the Council from time to time 2 the rezoning of erf 353 Fochville (pre The general purport of the amendment is to viously a portion of Market Street, Fochville) to SCHEDULE C increase the basic charges Busness P The tariff Copies of per stand the proposed amendment lie open is as laid down by the Further particulars of the scheme are open for Council from time to time for inspection dunng office hours at the office of inspection at the office of the Town Clerk, Foch the Town Secretary, Municipal Offices, Halite vile Street, Carletonville, for a period of fourteen Any objection or representations in regard to () days from the date of publication of this no lice in the Provincial Gazette the application shall be submitted, in writing to STADSRAAD VAN WTBANK the Town Clerk, PO Box, Fochville 255, at Any person desirous of objecting to the any time within a period of weeks from the amendment, must do so in writing to the Town D VASSTELLNG VAN GELDE MET BE date of this notice Clerk within fourteen () days from the date of TREKKNG TOT OPENBARE MOTOR publication of this notice in the Provincial Oa DJ VERMEULEN VOERTUE N WTBANK zette Town Clerk C DE BEER ngevolge artikel 803(8) van die Ordonnansie Municipal Office PO Box Town Clerk op Plaaslike Bestuur, 939, word hierby bekend Fochville gemaak dat die Stadsraad van Witbank by Spe Municipal Offices 2 male Besluit die Gelde met Betrekking tot PO Box 3 29 April 987 Openbare Motorvoertuie in Witbank aange Carletonville Notice No /987 necm het soos in die Bylae hierby uiteengesit, en 2500 word hierdie wysiging geag in werking to getree 29 April 987 het op November 986 Notice No 38/987 J D B STEYN Stadsklerk STADSRAAD VAN FOCHVLLE Administratiewc Sentrum Posbus 3 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE MUNSPALTET CARLETONVLLE Witbank FOCHVLLE DORPSBEPLANNNGSKE 035 MA, 980 WYSGNG VAN VASSTELLNG VAN 29 April 987 GELDE: Kennisgewing No 78/986 (WYSGNGSKEMA 32) BYLAE A W Die Stadsraad van Fochville het ingevolge ar NNGE TAREF VAN PUBLEKE LSENSE tikel 8 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanlning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), Daar word hiermee ingevolge artikel 80B van Tarlef n Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939 per jaar bekend sal staan as Fochville Wysigingskema 32 (Ordonnansie 7 van 939), bekend gemaak dat R Hierdie skema sal n wysigingskema weer en be die Stadsraad van Carletonville die Vasstelling vat die volgende voorstelle: van Gelde: Watervoorsieningsverordcninge, getorvoertuig waarvan die bruto die hersonering van Erwe 23 en 08, in Provinsiale Koerant 35 gedateer 2 Maart voertuigmassa kg oor Fochville van Munisipaal na Besigheid skry (ungesluit huurmotors en 98, soos gewysig, by Spesiale Besluit verder busse)gewysighet en 2 die dat diewysiging by van hersonering van err 353 Fochville heffing die April 987 rekcnings in werking tree (vrocer n gededtc van Markstraat, Fochville) 2 Vir iedere openbare mo na Besigheid V torvoertuig waarvan die bruto Die algemene strekking van die wysiging is die verhoging van die basiese heffing voertuigmassa kg oor Verdere besonderhede van hierdie wysiskry (ungesluit huurmotors en gingskema le in die kantoor van die Stadsklerk Afskrifte van die wysiging le gedurende kanbusse) 0,00 van Fochvific ter insae toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3 Vir iedere huurmotor 25,00 Munisipale Kantore, Halitestraat, Carletonville Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan ter insae vir n tydperk van veertien () dae Vir iedere openbare bus to eniger tyd binne n tydperk van weke vanaf vanaf die datum van publikasie van hierdie ken (minibusse uitgeslutt) 0,00 die datum van hierdie kennisgewing aan die nisgewing in die Provinsiale Koerant Stadsklerk, Posbus, Fochville 255, skriftelik 5 Vir n duplikaat publieke voorgele word Enige persoon wat teen die wysiging beswaar lisensie 2,00 wil maak moet dit skriftelik by die Stadsklerk DJ VERMEULEN doen binne veertien () dae na die datum /van BYLAE B Stadsklerk publikasie van hierdie kennisgewing in die Ptb vinsiale Koerant Die staanplek tipe en aantal openbare motor voertuie per staanplek soos van tyd tot tyd deur Munisipale Kantoor C DE BEER die Raad bepaal word Posbus Stadsklerk Fochville BYLAE C 255 Munisipale Kantore 29 Apri987 Posbus 3 Die tarief per staanplek is soos van tyd tot tyd Kennisgewing No /987 Carletonville deur die Raad bepaal April 987 Kennisgewing No 38/ t

52 6 PROVNCAL GAZETTE, 29 APRL 987 CONTENTS NHOUD Proclamations Proklamasies 33 Town Committee of Sakhile (Standerton): Application for Town Council Status Dorpskomitee van Sakhile (Standerton): Aansoek om 3 Extension of Boundaries: Warmbaths Township 096 Dorpsraadstatus Uitbreiding van Grease: Dorp Warmbad 096 Administrators Notices Administrateurskennisgewings 692 Warmbaths Amendment Scheme Warmbadwysigingskema Middelburg Amendment Scheme Middelburgwysigingskema Crugersdorp Amendment Scheme Krugersdorp wystgingskema Klipriviervallei Amendment Scheme Klipriviervallei wysigingskema Pretoria Amendment Scheme PretoriaWysigingskerna Application in terms of the Removal of Restrictions 697 Aansock ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Act (Act 8 of 967): Erven 2 and 22, Menlo Park kings 967 (Wet 8 van 967) Erwe 2 en 22 Dorp Men Township and the amendment of Pretoria Town plan to Park, en die Wysiging van Pretoria Dorpsbeplan ning Scheme, ningskema, Declaration as an Approved Township: Garsfontein 698: Verklaring tot Goedgekeurde Dorp Garsfontein, Uit Extension 099 breiding Application in terms of the Removal of Restrictions 699 Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Act (Act 8 of 967): Erf 90, Weavind Park and the kings (Wet 8 van 967): Erf 90 Weavind Park en die amendment of the Pretoria Town planning Scheme, Wysiging van die Pretoria Dorpsbeplanningskema van Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Application in terms of the Removal of Restrictions RU Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Act (Act 8 of 967): Erf 65, Meyerspark Township kings (Wet 8 van 967) Erf 65, Dorp Meyerspark, en and the amendment of Pretoria Townplanning die Wysiging van Pretoria Dorpsbeplanningskema, Scheme, Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme / RoodepoortMaraisburg wysigingskema, / Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffingyan Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal ofrestrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing v an Beperkings, Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wys!gingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigtngskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wystgingskema Edenvale Amendment Scheme Edenvalewysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johanesburgwysigingskema Alberton Amendment Scheme Alberton wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wys!g!ngskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wyslgingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigmgskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Kempton Park Municpal Area: Access Road Toegangspad Kemptonpark Munisipale Gebied Benom: Access Road Toegangspad Benoru Public and Provincial Road (86, Benoni Openbareen Provinsale Pad K86 Benoni District of Pretoria: Public and Provincial Road ( Openbareen Provinsiale Pad (26: Distrik Pretoria 730 District of Pretoria: Access Roads Toegangspaaie: Distrik Pretoria 6 73 Johannesburg Municipal Area: Public and Provincial 73 Openbareen Distrikspad, 2577: Johannesburg Munisi Road pale Gebied Johannesburg Municipal Area: Access Roads Toegangspaaie: Johannesburg Munisipale Gebied 23 Algemene Kennisgewings General Notices 32 Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper 32 Alication pp in terms of the Removal and Restrictions kings (Wet 8 van 967) Gedeelte Z van Erf 70, Dorp Act (Act 8 of 967): Portion 2 of Erf 70, Pretoria n Pretoria ndustrial 25 dustrial Township Nelspruitwysigingskema Nelspruit Amendment Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Sandton Amendment Scheme Roodepoort wysigingskema Roodepoort Amendment Scheme Dorp Mohlakeng, Algemene Plan L No 59/ Mohlakeng Township (General Plan L No 59/986) 27 Tenders 28 Tenders 28 Notices by Local Authorities 30 Plaaslike Bestuurskennisgewings 30 Printed for the Transvaal Provincial Administration, Gedruk vk die Transvaalse Provinsiale Administrasie, Pte by Hoofstadpers Beperk, PO Box 22, Pretoria Pte dear Hoofstadpers Beperk, Posbus 22, Pretoria

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh Vol. 14 MAY PRETORIA, 12 MEl 2008 No. 124 2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 17 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 3 APRIL 2013 No.

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information