Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Size: px
Start display at page:

Download "Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL"

Transcription

1 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 0c OORSEE 5c PRCE: SA 0c OVERSEAS 5c VOL PRETORA JANUARE JANUARY No 3 (Administrateurs) 976 No 3 (Administrators) 976 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 967 (Wet 8 van 967) aan Removal of Restrictions Act 967 (Act 8 of 967) to my verleen is om n beperking of verpligting in daardie alter suspend or remove a restriction or obligation re artikel genoem te wysig op te skort of op te hef; ferred to in that section; So is dit dat ek met betrekking tot Gedeelte 79 van Now therefore do hereby in respicolportion 79 die pleas Weltevreden 202 Registrasie Afdeling Q of the farm Weltevreden 202 Registration Division Q Transvaal gehou kragtens Akte van Transport T983/ Transvaal held in terms of Deed of Transfer T983/ 97 voorwaardes 2 en 3 ophef 97 remove conditions 2 and 3 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 9de Given under my Hand at Pretoria this 9th day of dag van November Eenduisend Negehonderd Vyfen November One thousand Nine hundred and Seventysewentig five S a J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 2 (Administratcurs) 976 No 2 (Administrators) 976 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 967 (Wet 8 van 967) aan Removal of Restrictions Act 967 (Act 8 of 967) to my verleen is om beperking of verpligting in daardie alter suspend or remove a restriction or obligation reartikel genoem te wysig op te skort of op te hef; [ erred to in that section; So is dit dat ek; Now therefore do hereby; () met betrekking tot Hoewe 93 gelee in Raslouw () in rsepect of Holding 93 situate in Raslouw Agri Landbouhoewes distrik Pretoria gehou kragtens Akte cultural Holdings district of Pretoria held in terms of van Transport 8775/970 voorwaarde 5 wysig om soos Deed of Transfer 8775/970 alter condition 5 to read volg te lees: as follows: "5 Notwithstanding anything set out in conditions "5 Notwithstanding anything set out in conditions and (i) the holding may with the consent of the Ad and (i) the holding may with the consent of the Ad ministrator on such requirements as he may deem fit ministrator on such requirements as he may deem fit be used for a store or a place of business"; en be used for a store or a place of business"; and (2) Pretoriastreek clorpsaanlegskema 960 wysig deur (2) amend Pretoria Region Townplanning Scheme die hersonering van Hoewe 93 Raslouw Landbouhoewes of 960 by the rezoning of Holding 93 Raslouw Agri van "Landbou" tot "Spesiaal slegs vir n kwekery die cultural Holdings from "Agricultural" to "Special only koop en verkoop invoer en uitvoer van blomme struike for a nursery the buying and selling import and export borne en vir doeleindes wat daarmee in verband staan" of flowers shrubs trees and purposes incidental thereto" welke wysigingskema bekend staan as Wysigingskema 3 and which Amendment Scheme will be known as Amend soos aangedui op die bygaande Kaart 3 en die skema meat Scheme 3 as indicated on the annexed Map 3 and klousules the scheme clauses Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 5de Given under my Hand at Pretoria this 5th day of dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyfen December One thousand Nine hundred and Seventy sewentig five S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator` of the Province Transvaal PB PB

2 3 PROVNSALE KOERANT lanuare 976 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME PRETORASTREEK WYSGNGSKEM Pt 3 Map 0 Kaart Scale Skaal :5000 if > 2 / ollarin ) : : W N T N // 9 0qr %96 > er8 92 \ / 0 / / A 0"/ 83 :/ y 9 ) 82 7 : ; c Spruit / J /P r N Spruit Holding 9; Agricultural Holdings RASTLOUW Hoewe :Landbouhoewes REFERENCE TECOMMENDEDFOR APPROVAL VERWYSNG VR GOEDKEURNG AANBEVEEL k AL NFC 0 Spesiaal r CHARMAN TOWNSHPS BOARD VOORSTTER DORRERAAD 0 _ VerwySing na Bylae Reference to Annexure Pretoria 97 0

3 PROVNCAL GAZETTE JANUARY PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME PT ETORASTREEK WYSGNGEKEMA NO3 Shoot: ( Vol No) al ANNEXURE BYLAE Scale :5000 ;kaal D) 93 / / 9 is cif i C Spcult trt" 7 /") / B / / A / (: / 3 gnruit N 7* S W N 9 / / 82 / D 7\9 HOLDNG A G MC LT: AA L HOLD :g9$ `:O 93 0E WE taft0w LANDE00FWES SONERNG ZONNG Spesiaal slegs vir n kwekery die verkoop koop en Special only for a nursery the selling buying im in en uitvoer van blomme struike en borne en vir doel porting and exporting of flowers trees shrubs and pur eindes wat daarmee in verband staan poses incidental thereto VOORWAARDES CONDTONS Die hoewe meet alleenlik gebruik word vir die doelein des van n kwekery die verkoop koop en in en uitvoer The holding shall be used solely for the purposes of van blomme struike en borne en vir doeleindes wat daar conducting the business of a nursery the selling buying mee in verband staan onderworpe aan die volgende voor importing and exporting of flowers trees shrubs and waardes: purposes incidental thereto subject to the following con ditions: Toe gang uitgang en plasing van gebotte ngress egress and siting of buildings Die plasing van geboue toegang tot en uitgang vanaf die hoewe tot die openbare padstelsel moet tot bevredi The siting of buildings ingress to and egress from ging van die plaaslike bestuur wees the holding to the public road system shall be to the satisfaction of the local authority 2 Parkering 2 Parking Parkering moet voorsien word tot bevrediging van die plaaslike bestuur Parking must be provided to the satisfaction of the local authority 3 Geen voorbereiding van kompos ophoping of vet koop van mis kompos of soortgelyke verrottende mate 3 No compositing accumulation or sale of manure riaal mag op die hoewe geskied nie compost or similar putrescible material shall be con ducted on the holding Geen insektemiddel of ontsmettingstoestel mag op so n wyse op die terrein gebruik word dat dit enige ge No insecticidal or fumigant agent shall be used in vaar inhou of aanstootlikheid is vir enige inwoners van such a way on the holding as to be dangerous or ofomliggende hoewes nie fensive to any neighbouring holding or to human beings 5 Aparte sanitere geriewe ten opsigte van die on 5 Sanitary facilities separate for the sexes and races derskeie geslagte en rasse wat dienooreenkomstig duidelik and designated accordingly on the doors thereof must be op die deure aangedui meet word moet vir dante en provided and maintained for the use of customers and werknemers voorsien en in stand gehou word employees 6 Enige kompos bemesting of dergelike kunsmis 6 Any compost manure or similar fertilizers used on

4 36 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 stowwe wat op die terrein gebruik word moet so behandel the holding must be so treated and stored that no fly en geberg word dat dit nie n broeiplek van vliee is of breeding or any other nuisance results therefrom enige ander oorlas veroorsaak nie i 7 All empty tins or other containers must be stored 7 Alle lee blikke of ander houers meet onder dak under cover so that no rain water can collect in them; geberg word sodat reenwater nie daarin kan opgaar nie; storage of such tins and/or containers must be screened die berging van sulke blikke en/of houers moet afgeoff mom the rest of the nursery and skean word van die from res van die kwekery en buite die public view gcsigsveld van die publiek 8 No coal or steamileatiog installations shall be in 8 Geen steenkool of stoomverhittingsinstallasie stalled on the holding and?ring only electrically heated instal op die hoewe opgerig word nie en slegs elektriese ver aliens shall be used hittingsinstallasies mag gebruik word 9 All plants shall be so displayed on the holding that 9 Alle the amenities plante moet so op die hoewe uitgestal word of the neighbourhood are not detrimentally sodat die aantreklikheid van die omgewing nie daardeur affected benadeel word nie 0 The Salina of articles on the site is restricted to z seeds arid plants provided that items incidental to garslatting beperk tot sada en plante met 0 Die verkoop van artikels op die perseel word nit: may be sold on the site after the Councils approval then verstande :ening hclas been obtained dat nadat verdere tocstemming van die Road verkry is aanverwante items of tuinbenodigdhede op die terrein H The above requirements shall be in addition to and verkoop mag word must not be construed as supplanting any conditions or `Bylaws which may at any time be applicable Die voormelde vercistes is bykomend tot en meet nie beskou word as sou dit enige voorwaardes of ver 2 The boundary of the proposed road widening must ordeninge wat teenige saaklike tyd van toepaseing mag be `respected The boudary is indicated by the letters wees vervang nie :: _ ABCD on the annexureplan 2 Die grens van Ale ivoorgesteldc wver pad meet 3 A bidding restriction of 32 metres measured from respekteer word Die grens word aangedui dew dielet the boundary A 3 C D must be maintained The existing ters ABCD op bygaande plan building or the portion within the building restriction 3 ln Boubeperlcing van 32 meters gemeet vanaf die may be used solely for the purpose of a dwellinghouse grens ABCD moet gehandhaaf word Die bestaande A:budding restriction of 6 gcbou of die deel binne die boubenerking mae nie vir n nitres measured from the ander doe as n woonhuis gebruik word nie boundary of the reserve must be maintained for special residential purposes provided that such buildings shall be Vir spesiale woondoeleindes single meet n boubeperking van storeyed 6 meter gemeet vanaf die reserwegrens gehandhaaf word tov enkelvetdieping gebohe:i Forother purposes and/or double or multistorey Vir ander doeleindes en /of dubbel of meeiverdieding buildings a building restriction of 32 metres must be geboue mod n boubeperking van 32 meter gehandhaaf maintained word Access shall be restricted to that part of Baard Toegang mod beperk word tot daardie gedeelte goad: north of the building restriction area van Baardweg hoerd van die boubeperkingsgebied 5 The intersection ;between Baard Road and Pro : 5 paardweg se" toegange tot Provinsiale Pad P02/ vincial: Road P02/ will be closed and consequently no word gesluit cn dear mag derbahve geen toegang sees: aceess to the property over the line ABCD shall be oor die lyn ABC D nie allowed No: (Administrateurs ) 976 : : : No KAdministrators) 976 _ PROKLAMASTE : : PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op; Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings967 (Wet 8 van 967) Removal of Restrictions Act 967 (Act 8 :aam of 967) to my vcrleen is om n beperking of verpligting in daardiel alter suspend or remove a restriction or obligation reartikel genoem te wysig op te skort of op to her; (erred to in that section; So is dit dat ek met betrekking tot Gedeelte 8 (M Now therefore dohereby in respect of Portion 8 (a gedeelte van Gedeelte 6) van die pleas Waterval 75 portion of Portion 6) of the farm Waterval 75 Re Registrasie Afdeling Qdistrik Krugersdorp gehoui gistration DiVision Q; district Krugersdorp held in tragtens Aktes yap Transport 2560/962 en 25602/962d terms of Deeds of Transfer 2560/962 and 25602/962 vootwearde (b)!in beide aktesophef removecondition (b) i in both deeds Gegee onder my Hand te Pretotia op hede die 23ste Given under my Hand at Pretoria this 23rd day of deg van Olciober Eenduisend Negehonderd yyfense October One thousand Nine hundred and Seventyfive swentig V S G J: VAN NEKERK i S G J VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Admthistratcir of the Province Transvaal PB52275! 2 : _ PB 52275

5 PROVNCAL GAZETTE JANUARY No 5 (Adininiktrateurs ) 976 PROKLAMASE No 5 (Administrators) 976 r PROCLAMATON dew sy Edele die Administrateur van die : by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province of Transvaal Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel Under tinepowers vested in me by section (2) of (2) van die Ordonnansie op die Trankvaalse Raad vir the Transvaal Board for the Development of Pen Urban die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede 93 pro Areas Ordinance 93 do hereby proclaim that the klamcer ek hierby dat die gebied omskryf in die Bylae area described intheschedhle hereto is hereby included hierby in die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die in the area of jurisdiction of the Transvdal Board for Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede met ingang van the tevelopinent of PeriUrban Areas with effect from die datum van hierdie proklamasie opgeneem word: the date of this proclamation: Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 7de Given under my Hand at Pretoria on this 7th day of dag van Desember Eenduisend Negehonderd V3iren se December One thousand Nine hundred and Seventy wentig S G VAN NEKERK S G VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal P Administrator of theprovince of Transvaal P BYLAE ; SCHEDULE TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG: TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: BESKRYWNG OF PERURBAN AREAS: DESCRPTON OF VAN GEBEDE NGELYE : ;AREA NCLUDED Gedeelte 9 (n gedeelte van Gedeelte 8) van die; plaas i Portion 9 i (a portion of Portion 8) of the farm SU Sudwalaaskraal 27JT groot 85;6532 hektaar volgens dwalaaskraal 27JT im extent 85;6532 hectares Vide Kaart LG A326/58 Diagram SG A326/85 No 6 (Administrateurs ) 976 No 6 (Administrators) 976 PROKLAMASE PROCLAMATON dew sy Edele die Administrateur van die ":::by the Honourable the Administrizto? of Provinsie Transvaal Province of Transvaal the Kragtens die bevoegdheid aati my verleen by artikel Under the powers veiled in Me by section (2) of (2) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad the Transvaal Board for the Development of Ped Urban vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede 93 Areas Ordinance 93 do hereby proclaim that the proklameer ek derby dat die gebied omskryf in die iarea described in the Schedule hereto is hereby included Bylae hierby in die regsgebied van die Transvaalse Raad (in the area of jurisdiction of the:transvaal Board for vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede met in the Development of Ped Urban Areas with effect from gang van die datum van hierdie proklamasie opgeneem the date :of this Proclamation word Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 7de Given under my Hand at Pretoria on this 7th day of December One thousand Nine hundred and Seventydag van Desember Eenduiscnd Negehonderd Vyfense _five Jive weptig a J S G VAN NEKERK S VAN NEKERK : Administrator of the!province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal i PB 3237 " i r PB 3237 BYLAE SCHEDULE TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG!TRANSVAAL ROAD: FOR THE DEVELOPMENT VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: BESKRYWNG OF PER URBAN AREAS: DESCRPTON OF AREA VAN GEBED NGELYE NCLUDED: " t Die Restant van Gedeelte (Volmoed) (n :gedeelte ; The: ReniaininL Eident of Portion (Volmoed) (a van Gedeelte ) van die plaas Rietvly 287KQ; groot t portion of Portion ) of the farm Rietvly 287KQ hektaar volgens Kaart LG A5535/9 tin extent hectares vide Diagram SG A3535/9 _i

6 38 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS ADMNSTRATORS NOTCES Administrateurskennisgewing Desember 975 Administrators Notice December 975 MUNSPALTET RUSTENBURG: VOORGE RUSTENBURG MUNCPALTY: PROPOSED AL STELDE VERANDERNG VAN GRENSE TERATON OF BOUNDARES ngevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaas Notice is hereby given in terms of section 0 of the like Bestuur 939 word hierby bekend gemaak dat die Local Government Ordinance 939 that the Town Stadsraad van Rustenburg n versockskrif by die Ad Council of Rustenburg has submitted a petition to the ministrateur ingedien het met die bede dat by die bevoegd Administrator praying that he may in the exercise of hede aan horn verleen by artikel 9(7) van genoemde the powers conferred on him by section 9(7) of the said Ordonnansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Ordinance alter the boundaries of Rustenburg Muni Rustenburg verander deur die opneming daarin van cipality by the inclusion therein of the area described in die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word the Schedule hereto Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 t shall be competent for any persons interested within dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale 30 days of the first publication hereof in the Provincial Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pri Gazette to direct to the Director of Local Government vaatsak X37 Pretoria n teenpetisie te rig waarin die Private Bag X37 Pretoria a counterpetition requesting Administrateur versoek word om nie aan genoemde ver the Administrator to refrain from granting the said pesoekskrif in geheel of ten dele te voldoen nie titian either wholly or in part Verdere besonderhede van die aansoek 6 in die kan Further particulars of the application are open for toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer inspection at the office of the Director of Local Govern B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en ment Room B206A Provincial Building Pretorius Street in die kantoor van die Stadsklerk Rustenburg ter Pretoria and at the office of the Town Clerk of Rusten insae burg PB 3233 PB BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET RUSTENBURG: BESKRYWNG RUSTENBURG MUNCPALTY: DESCRPTON OF VAN GEBED WAT NGELYF STAAN TE WORD AREA TO BE NCLUDED Gedeelte 23 van die plan Boschdal volgens Portion 23 of the farm Boschdal 309 JQ vide Dia Kaart LG A765/7 groat 5609 ha gram SG A765/7 in extent 5609 ha Administrateurskennisgewing Desember 975 Administrators Notice December 975 MUNSPALTET VANDERBJLPARK: VOORGE VANDERBULPARK MUNCPALTY: PROPOSED STELDE VERANDERNG VAN GRENSE ALTERATON OF BOUNDARES ngevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaas Notice is hereby given in terms of section 0 of the like Bestuur 939 word hierby bekend gemaak dat die Local Government Ordinance 939 that the Town Stadsraad van Vanderbijlpark n versockskrif by die Ad Council of Vanderbijlpark has submitted a petition to the ministrateur ingedien het met die bede dat by die bevoegd Administrator praying that he may in the exercise of hede aan hom verleen by artikel 9(7) van genoemde the powers conferred on him by section 9(7) of the said Ordonnansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Ordinance alter the boundaries of Vanderbijlpark Muni Vanderbijlpark verander deur die opneming daarin van cipality by the inclusion therein of the area described in die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word the Schedule hereto Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 t shall be competent for any persons interested within dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale 30 days of the first publication hereof in the Provincial Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pri Gazette to direct to the Director of Local Government vaatsak X37 Pretoria n teenpetisie te rig waarin die Private Bag X37 Pretoria a counterpetition requesting Administrateur versoek word om nie aan genoemde ver the Administrator to refrain from granting the said pesoekskrif in geheel of ten dele te voldoen nie titian either wholly or in part Verdere besonderhede van die aansoek 6 in die kan Further particulars of the application arc open for toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer inspection at the office of the Director of Local Govern 3206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en ment Room B206A Provincial Building Pretorius Street in die kantoor van die Stadsklerk Vanderbijlpark ter Pretoria and at the office of the Town Clerk of Vaninsae derbijlpark PB 3233 PB 3233

7 PROVNCAL GAZETTE JANUARY BYLAE SCHEDULE MUNSPALTET VANDERBJLPARK: BESKRY VANDERBJLPARK MUNCPALTY: DESCRP WNG VAN GEBEDE WAT NGELYF STAAN TE TON OF AREA TO BE NCLUDED WORD (a) Beginning at the southwestern beacon of Portion 2 (a) Begin by die suidwestelike baken van Gedeelte 2 (Diagram SG A78/72) of the farm Quaggasfon (Kaart LG A78/72) van die pleas Quaggasfon tein alias Lapdoorns 58 Q; thence generally easttein alias Lapdoorns 58Q: dan algemeen oos wards along the southern boundary of the said Por waarts langs die suidelike grens van die Genoemde tion 2 to the point where the said boundary is in Gedeelte 2 tot by die punt waar die genoemde tersected by the prolongation northwards of the grens gesny word deur die verlenging noordwaarts western boundary of Portion 2 (Diagram SG van die westelike grens van Gedeelte 2 (Kaart LG A7965/69) of the farm Quaggasfontein alias Lap A7965/69) van die pleas Quaggasfontein alias Lap dooms 58LQ; thence southwards along the said dooms 58Q; dan suidwaarts tangs die genoemde prolongation and the western boundaries of the fol verlenging en die westelike grense van die volgende lowing portions of the farm Quaggasfontein alias gedeeltes van die plaas Quaggasfontein alias Lap Lapdoorns 58Q; the said Portion 2 and Portion dooms 58Q: die genoemde Gedeelte 2 en Ge 22 (Diagram SG A7966/69) to the south western deelte 22 (Kaart LG A7966/69) tot by die suid beacon of the lastnamed portion; thence south west westelike baken van die laasgenoemde gedeelte; dan wards suidweswaarts weswaarts en noordwaarts tangs die eastern westwards southern and and northwards western along the boundaries south of the / suidoostelike suidelike en westelike grease van die farm Quaggasfontein alias Lapdoorns 58Q to plaas Quaggasfontein alias Lapdoorns 58Q tot the southwestern beacon of Portion 2 (Diagram by die suidwestelike baken van Gedeelte 2 (Kaart SG A78/72) of the said farm; the place of be LG A78/72) van die genoemde plaas; die begin ginning punt (b) Beginning at the northwestern beacon of Portion 9 (b) Begin by die noordwestelike baken van Gedeelte 9 (Diagram SG A760/67) of the farm Cyferpan (Kaart LG A760/67) van die plaas Cyferpan 59 59Q; thence eastwards along the northern bound Q; dan ooswaarts langs die noordelike grense van aries of the following portions of the farm Cyferpan die volgende gedeeltes van die pleas Cyferpan* 59 59Q: the said Portion 9 and Portion 5 (Dia Q: die genoemde Gedeelte 9 en Gedeelte 5 (Kaart gram SG A386/27) to the northeastern beacon LG A386/27) tot by die noordoostelike baken of the lastnamed portion; thence south westwards van die laasgenoemde gedeelte; dan suidweswaarts along the boundaries of the farm Vanderbijl Park Tangs die grense van die plaas Vanderbijl Park Q so as to exclude it from this area to beacon Q sodat dit uit hierdie gebied uitgesluit word tot by baken geletter F op Kaart LG A89/55 van lettered F on Diagram SG A89/55 of the farm die plaas Rietkuil 55Q; dan algemeen noord Rietkuil 55Q; thence generally northwards along waarts langs die grense van die volgende plase sodat the boundaries of the following farms so as to exhulle uit hierdie gebied uitgesluit word: die genoemde elude them from this area: the said farm Rietkuil plaas Rietkuil 55Q en Rietkuil 55Q tot by 55Q and Rietkuil 55 Q to the north western die noordwestelike baken van Gedeelte 9 (Kaart LG A760/67) van die plaas Cyferpan 59Q; beacon of Portion 9 (Diagram SG A760/67 of die begin punt the farm Cyferpan 59Q; the place of beginning Administrateurskennisgewing 2 Januarie 976 Administrators Notice 2 January 976 RANDBURG WYSGNGSKEMA 8 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 8 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpc 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the amendment goedkeuring vcrleen het om Randburg dorpsaanlegskema of Randburg Townplanning Scheme 95 to conform with 95 to wysig oat preen to stem met die stigtingsvoor the conditions of establishment and the general plan of waardes en die algemene plan van die dorp Sundowner Sundowner Extension Township Uitbreiding Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skeinaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Governword in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike bestuur Pretoria en die Stadsklerk Randburg en is meat Pretoria and the Town Clerk Randburg and are beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging This amendment is known as Randburg Amendment skema 8 Scheme 8 PB PB Administrateurskennisgewing 22 Januarie 976 Administrators Notice 22 January 976 SUDELKE JOHANNESBURGSTREEKWYSGNG SOUTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND SKEMA 6 MENT SCHEME 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 890) of

8 verklaar 0 PROVNSALE KOERANT JANUARE () van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the amendment g goedkettring verleen het ern Suidelike Johamieshurgstreek of Southern Johannesburg Region Town planning Scheme dorpsaanlegskema 962 te wysig om ooreen te stem met 962 to conform with the conditions of establishment and die stigtingsvoorwaardes en die algemene plan van die the general plan of Glenvista Extension 5 Township dorp Glenvista Uitbreiding 5 Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Govern word in bewaring gehal deur die Direkteur van Plaasmcnt Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is beskikbaar vii inspeksie op alle redelike tye are open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannes This amendment: is known as Southern Johannesburg burgstreekwysigingskema 6 Region Amendment Scheme 6 PB PB Administrateurskennisgewing 23 Januarie 976 Administrators Notice 23 January 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 5 MENT SCHEME 5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 38 of the 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 that 965 bekend gemaak dat nademaal n fout in Noordewhereas an error has occurred in Northern Johannesburg like Johannesburgstreek wysigingskema 5 ontstaan het Region Amendment Scheme 5 the Administrator has het die Administrateur goedgekeur dat die fout in die skema reggestel word deur die vervangirig van die Kaart approved the correction of the scheme by the substitution 3; Bylae en skerneldousules met n nuwe Kaart 3 Bylae of the Map 3; Annexure and scheme clauses by a new en skemaklousules Map 3 Annexure and scheme clauses PB PB Administrateurskennisgewing 2 fanuarie 976 Administrators Notice 2 January 976 VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) n terms of section 69of the Town planning and Town die Administrateur hierby die dorp Sunciciwner ships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the Ad Uitbreiding tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan ministrator hereby declares Sundowner Extension Towndie voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae ship to be an approved township subject to the conditions PB 2272 set out in the Schedule hereto PB 2272 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE DOEN DEUR PADWCK NVESTMENTS (PRO ;CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON PRETARY) LMTED NGEVOLGE DE BEPA :MADE BY PADWCK NVESTMENTS (PRO LNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE ;PRETARY) LMTED UNDER THE PROVSONS PLANNNG EN DORPE 965; OM TOESTEMMNG OF THETOWN PLANNNG AND TOWNSHPS OR OM N DORP TE STG"OP GEDEELTE 5 VAN DNANCE 965 FOR PERMSSON TO ESTABLSH DE PLAAS BOSCHKOP 99LQ PROVNSE A TOWNSHP ON PORTON 5 OF THE FARM TRANSVAAL TOEGESTAAN S BOSCHKOP 99:Q; PROVNCE OF TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED STGTNGSVOORWAARDES :CONDTONS OF ESTABLSHMENT i () Nam i () Name Die naam van die dorp is Sundowner Uitbreiding The name of the township shall be Sundowner Ex (2) Oniwerp van die Dorp tension Die dorp bestaan uit erwe en n straat sons aangedui (2) Design of Township op Algemene PlantG A5565/7 The township shall consist of erven and a street as (3) Strad i indicated on General Plan SG A5565/7 (3) Street (a) Die dorpseienaar moet die straat in die dorp vorm i skraap en onderliou tot bevrediging van die plaaslike (a) The township owner shall form grade and maintain bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dienverstande dat die i t the street in the township to the satisfaction of the local authority until such time as this responsibility

9 and PROVNCAL GAZETTE JANUARY Administrateur geregtig is om die dorpseienaar van is taken over: by the local authority: Provided that tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aanspreeklik the Administrator shall from time to time be entitled held te onthef na raadpleging met die plaaslike be to relieve the township owner wholly or partially from stuur this obligation after reference to the local authority (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse (b) The township owner shall at its own expense rein die straatreserwe tot bevrediging yin die plaaslike move all obstacles from the street reserve to the bestuur verwyder satisfaction of the local authority () Begiltiging / () Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet as begiftiging aan die plaas The township owner shall pay to the local authority like bestuur bcdrae geld betaal gelykstaande met: as endowment sums ofmoney equal to: (i) 5% van die grondwaarde van erwe in die dorp 0) welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange 5% of the land value of erven in the township wend moet word vir die bou van which amount shall be used strate by the local au en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp; thority for the construction of streets en and/or stormwater drainage in or for the township; and (ii) 2% van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange (ii) 2% of the land value of erven in the township wend moot word vir die verkryging en/of ont Which amount shall be used by the local au wikkeling van parke binne sy regsgebied thority for the acquisition and/or development Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die of parks within its area of jurisdiction bepa lings van artikel 7 van die bedoelde Ordonnansie betaal word Such endowtnynt shall he paid in accordance with the provisions of section 7 of the aforesaid Or (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte dinance ment: Die dorpseienaar meet aan die Transvaalse Onder (b) Payable to *the Transvaal Educaiion Department: wysdepartement n begiftiging vir onderwysdoeleindes The township owner shall pay to the Transvaal Edu betaal op die grondwaarde van spesiale woonenve cation Department for educational purposes an enin die dorp die grootte waarvan bereken word deur dowment on the land value of special residential : 808 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale emit in the township the area of which shall be woonerwe in die dorp calculated by multiplying 808 m2 by the number of special residential erven in the township Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalings van artikel 7(3) van die Ordonnansie op : The:value of the land shall be determined in terms Dorpsbeplanning en Dorpe 965 en sodanigy beof thelirovisions of section 7(3) of the Townplangiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van : ning and Townships Ordinance 965 and such enartikel 73 van die genoemde Ordonnansie s dowment shall be payable in terms of the provisions of section 73)of the saidordinance (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes Alle erwe meet onderworpe gcmaak word aan bestaan (5) Disposal df Existing Conditions of Title do voorwaardes en serwitute; as daar is met inbegrip All erven shall be made subject: to existing conditions van die voorbehoud van die regte op minerale maar nit servitudes if any including the reservation of rights die dorp rack: gesonderd die volgende serwituut wat slogs n straat in to minerals Nit excluding the following servitude which affects a street in the township only: "The aforesaid Portion 5 (a portion of Portion 09)! of the farm Boschkop 99JQ) is subject to a right of ; "The aforesaid Portion 5 (a portion of Portion 09) way 6 metres wide as shown on Diagram SG A69/ of the farm Boschkop 99JQ) is subject to a right of 72 annexed to Deed of Servitude S2/973 by the way 6 metres wide as shown on Diagram SG A69/ figure ABCDEFA in favour of the Town Council of 72 annexed to Deed of Servitude 52/973 by the Randburg" ;figure ABCDEFA: in favour of the Town Council of Randburg" (6) Nakoming van Voorivaardes z (6) Enforcement of Conditions Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwaardes nakom en die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor } The township owner shall observe the conditions of waardes en enige ander voorwaardes opgele kragtens establishment; and shall take the necessary steps to secure artikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagelcom word: the enforceinent Of the conditions of title and any other Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegct conditions imposed in terms of section 62 of Ordinance heid besit om die dorpseienaar van almal of enigeen van ;25 of 965: Provided that the Administrator shall have die verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings by the power to relieve the township owner of all or any enige ander persoon of liggaam met regspersoonlikheid fof the obligations and to vest such obligations in any to laat berus other person or corporate body

10 2 PROVNSALE KOERANT JANUARE TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE Erwe All Erven Die erwe is onderworpe aan die voorwaardes hierna The erven shall be subject to the conditions hereinafter genoem opgele deur die Administrateur kragtens The be set forth imposed by the Administrator under the pro palings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en visions of the Town planning and Townships Ordinance Dorpe (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour gunste van die plaaslike bestuur tangs enige twee of the local authority for sewerage and other munigrense uitgesonderd n straatgrens coos deur die cipal purposes along any two boundaries other than plaaslike bestuur bepaal a street boundary as determined by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutsgebied opgerig word nie en Been grootwortelbome mag binne die gebied van (b) No building or other structure shall sodanige be erected within serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geshall be planted within the area the aforesaid servitude area and no largerooted trees plant word nie of such servitude or within 2 m thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg (c) The local authority shall be entitled to deposit temonderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp porarily on the land adjoining the aforesaid servileidings en ander werke wat by volgens goeddunke tude such material as may be excavated by it during noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat the course of the construction maintenance or re aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die moval of Such sewerage mains and other works as it plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot in its discretion may deem necessary and shall further genoemde grond vir die voornoemde doel; onder be entitled to reasonable access to the said land for worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade the aforesaid purpose subject to any damage done vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of during the process of the construction maintenance verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en or removal of such sewerage mains and other works ander werke veroorsaak word being made good by the local authority Administratcurskennisgewing 25 Januarie 976 Administrators Notice 25 January 976 BOKSBURG WYSGNGSKEMA /79 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME /79 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the amendment goedkeuring verleen het om Boksburg dorpsaanlegskema of Boksburg Townplanning Scheme 96 to conform 96 te wysig om ooreen te stem met die stigtingsvoor with the conditions of establishment and the general plan waardes en die algemene plan van die dorp Parkrand of Parkrand Township Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Boksburg en is ment Pretoria and the Town Clerk Boksburg and are beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Boksburgwysiging This amendment is known as Boksburg Amendment skema /79 Scheme /79 PB PB Administrateurskennisgewing 26 Januarie 976 Administrators Notice 26 January 976 GERMSTONWYSGNGSKEMA /88 GERMSTON AMENDMENT SCHEME /88 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved of the goedkeuring amendment verleen het om Germiston dorpsaanlegskema 95 te wysig om ooreen te stem met die stigtings of Germiston Townplanning Scheme 95 to conform voorwaardes en die algemene plan van die dorp Germis with the conditions of establishment and the general plan ton Uitbreiding of Germiston Extension 9 Township Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema " Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plans scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Germiston en is ment Pretoria and the Town Clerk Germiston and are beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times

11 PROVNCAL GAZETTE JANUARY Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysiging This amendment is known as Germiston Amendment skema /88 Scheme /88 PB 9288 PB Administrateurskennisgewing 27 Januarie 976 Administrators Notice 27 January 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 655 MENT SCHEME 655 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved the amendment of goedgekeur het dat Noordelike Johannesburgstreekdorps Northern Johannesburg Town planning Scheme 958 aanlegskema by 958 gewysig word deur die byvoeging van n nuwe subklousule tot Klousule 9(a) (iv) the addition of a new subclause to Clause 9(a) (iv) Die skemaklousules van die wysigingskema word in The scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur filed with the Director of Local Government Pretoria Pretoria en die Stadsklerk Sandton en is beskikbaar vir and the Town Clerk Sandton and are open for inspection inspeksie op alle redelike tye at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johannes This amendment is known as Northern Johannesburg burgstreek wysigingskema 655 Region Amendment Scheme 655 PB PB Administrateurskennisgewing 28 Januarie 976 Administrators Notice 28 January 976 PRETORASTREEKWYSGNGSKEMA 52 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME 52 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved the amendment of goedgekeur het dat Pretoriastreek dorpsaanlegskema 960 Pretoria Region Town planning Scheme 960 by Pretoria gewysig word deur Pretoriastreekwysigingskema 52 Region Amendment Scheme 52 Die skemaklousules van die wysigingskema word in The scheme clauses of the amendment scheme are bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur filed with the Director of Local Government Pretoria Pretoria en die Stadsklerk Verwoerdburg en is beskikbaar and the Town Clerk Verwoerdburg and are open for vir inspeksie op alle redelike tye inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi This amendment is known as Pretoria Region Amend gingskema 52 ment Scheme 52 PB PB Administrateurskennisgewing 29 Januarie 976 : Administrators Notice 29 January 976 GERMSTON WYSGNGSKEMA /36 GERMSTON AMENDMENT SCHEME /36 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of 36() van did Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpc 965 bekend gemaak dat die Administrateur that the Administrator has approved the amendment of goedgekeur het dat Germiston dorpsaanlegskema 95 Germiston Townplanning Scheme 95 by the regewysig word deur die hersonering van zoning of (i) Erwe en 38 dorp Suid Germiston van (i) Erven and 38 South Germiston Town "Algemene Woon" met rk digtheid van "Een ship from "General Residential" with a density woonhuis per vk vt" of "One dwelling per sq ft" (ii) Gedeelte van Sanitere steeg dorp Suid Ger (ii) Portion of Sanitary Lane South Germiston miston van "Bestaande Straat" Township from "Existing Street" ahnal tot "Spesiaal" teneinde die oprigting van winkels all to "Special" to permit the erection of shops offices kantore droogskoonmaak eenhede en bakkerye toe to laat onderworpe aan sekere voorwaardes dry cleaning units and bakeries subject to certain con ditions Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Germiston en is ment Pretoria and the Town Clerk Germiston and are beskikbaar vir inspeksie op alle redelike lye open for inspection at all reasonable times

12 PROVNSALE KOERANT JANUARE976 Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysiging This amendment is known as Germiston Amendment skema /36 Scheme /36 PB PB Administrateurskennisgewing 30 Januarie 976 Administrators Notice 30 January 976 VEREENGNGWYSGNGSKEMA /87 VEREENGNGAMENDMENT SCHEME /87 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpc 965 bekend gemaak dat die Administrateur that die Administrator has approved the amendment of goedgekeur het dat Vcreenigingdorpsaanlegskema : vereentging TOwnLplanning Scheme 956 by the or 956 gewysig word deur die hersonering van Erwe dorp Three Rivers Uitbreiding van "Straatdoel zoning of Erven Three Rivers Extension eindes" tot "Spesiaal" die err sal uitsluitlik gebruik word Township from "Street Purposes to "Special" the erf vir godsdiensdoeleindes en doeleindes wat daarmee in shall be used exclusively for religious purposes and pur verband staan onderworpe aan sekere voorwaardes poses incidental thereto subject to certain conditions Kaart 3 en die skemakiousules van die wysigingskema Map: 3; and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Govern like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Vereeniging en ment Pretoria and the Town Clerk Vereeniging and are is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike lye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Vereenigingwysiging This amendment is known as Vereeniging Amendment skema /87 ;Scheme /87: PB PB Administrateurskennisgewing 3 Jarman 976 Administrators Notice 3: January 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 636 MENT SCHEME 636 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified interms of 36() section 36() of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Town planning and ToWnships Ordinance 965 Dorpc 965 bekendgemaak dal die Administrateur that the Administrator has approved the goedgekeur het dat amendment of Noordelike Johannesburgstreekdorps Northern Johannesburg Region Town planning Scheme aanlegskema 958 gewysig word deur die hersonermg 958 by the rezoning of Erf 52; Northcliff Extension 2 van Erf 52 dorp Northcliff Uitbreiding 2 van "Spesiale Township from "Special Residential" with a density Woon" of met n digtheid van "Een woonhuis per er!" tot "One dwelling per erf" to "Special Residential" with a "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per density of "One dwelling per sq ft" vk tit" Kaart 3 en die skernaklousules van die wysigingskema Map3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg : ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg (Room (Kamer 75 Burgersentrum Braamfontein) en is beskik 75 CivicCentre Braamfonte) in and are open for inspccbaar vir inspeksie op alle redelike tye :lion at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as NoordelikeJohannes This amendnient is known as Northern Johannesburg burgstreelovysigingskema 636 iregion Amendment Scheme 636 PB ! PB Administratcurskennisgewing 32 Januarie 976 ladministrators Notice 32 January 976 WYSGNG VAN ADMNSTRATEURSKENNSGE AMENDMENT OF ADMNSTRATORS NOTCE 272 WNG 272 VAN 3 MAART 97 N VERBAND MET DATED 3 MARCH 97 N CONNECTON WTH DE VERKLARNG VAN N SUBSDEPAD BNNE THE DECLARATON OF A SUBSDY ROAD WTH DE MUNSPALE GEBED VAN SPRNGS N THE MUNCPAL AREA OF SPRNGS Die Administrateur wysig hierby Adininistrateursken The Administrator hereby amends Administrators No nisgewing 272 gedateer 3 Maart 97 deur daardie ge tice 272 dated 3 March 97; by the deletion of that secdeelte van genoemde kennisgewing wat betrekking het op!lion from the said notice referring to the road sections die gedeeltes pad wat ingevolge artikel 0 van die Pad :declared as subsidy roads in terms of section 0 of the ordonnansie 957 tot subsidiepaaie binne die munisipale Roads Ordinance 957 within the municipal area of gebied van Springs verklaar is daaruit to skrap soos op Springs as shown on the subjoined sketch plan bygaande sketsplan aangetoon UKB 733(30) van 28/8/975 ECR 733(30) of 28/8/975 DP /2/P29 DP /2/P29

13 PROVNCAL GAZETTE JANUARY WELGELACT 7LZ 00 WELGEDACWT 7 R OUTSPAN a/ V tr \SO PAD/ ZD Z 7 _ ZS ZOZ 7 00" PERSDA SPaNCiS _ SEZNV/SEZN i * al i DOUS/ TSUP [ 0 rzs : too MAN sr : 0 lf 5 E9 V f DELMA3 j ; strum z STAN /22F "*" is t " " A t act/ (Di el as e:: YVELGEDAC UT D CES/T 3 f" np\69 Cr as/ / Si /7 DP 02 OZZ 23/2/ RED UK BESWT/ EX CO RE5 733 (30) d d 950B Z B VERVV %/SNGS : ZESE2S_NC Z SUBS( DEPAD ciekakl ELLEg Z ins 50350Y ROAD CANCELLED BESTADNDE PAM E = EXSTNG ROADS /3 SKAAL/SCALE :0000_ mministrateurskennisgewing 33 Januarie 976 Administrators Notice 33 January 976 VERLEGGNG EN VERMEERDERNG VAN DE DEVATON AND NCREASE N THE WDTH OF BREEDTE VAN DE PADRESERWE VAN N OPEN THE ROAD RESERVE OF A PUBLC ROAD WTH BARE PAD BNNE DE MUNSPALE GEBED VAN N THE MUNCPAL AREA OF SPRNGS SPRNGS n terms of the provisions of sections 5(2) (c) 3 and ngevolge die bepalings van artikels 5(2)(c) 3 en 5A 5A of the Roads Ordinance van die Padordonnansie (Ordonnanste 22 van (Ordinance ) of ver6 die Administrateur hierby n openbare pad 957) the Administrator hereby deviates a oor die public road plaas Welgedacht 7R binne die munisipale gebied over the farm Welgedacht 7R within the municipal van Springs en vermeerder die breedte van die padre area of Springs and increases the width of the road reserwe na wisselende breedtes van 38 meter tot 2 serve to varying widths of 38 metres to 2 metres meter The general direction and situation of the aforesaid Die algemene rigting en ligging van die verlegging en deviation and the extent of the increase in the width of die omvang van die vermeerdering van die breedte van road reserve of the said road is indicated on ap the sketch ended die padreserwe word aangedui op die bygaande sketsplan ) plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) n terms of the provisions of subsections (2) and (3) van genoemde artikel 5A word hierby verklaar dat klip of the said section 5A it is hereby declared that cairns stapels en ysterpenne opgerig is om die grond wat deur and iron pegs have been erected to die demarcate the voornoemde verlegging land en vermeerdering van die pad reserwebreedte van genoemde openbare pad in taken beslag up by the aforesaid deviation and the increase in gene= word aan to dui the width of the road reserve of the said public road UKB 733(30) van 28/8/975 ECR 733(30) of 28/8/975 DP /2/P29(a) DP /2 /P29 (a) WELGEOACHT 7 R l WELGEOACHT 7 R OUTSPAN SPRNGS 2 R/ s t 0 S0 q A i PAD/ RD20 yt aerserw/ser E 9: 7 DELMAS V 6 PE RSDA DGEB/TSHE ERE 7 ERF/STAND 0 MAN sr to ii DE" s Fpm / 29 /29 TAN rce3f fr r 30 Ay " WELGEOACHT at c 5 DGEBJ T SHR vervvysng :0 % SCALE :0 000 SPRN 28 ;: GS SKAAL: : F! J 2/F29 () UK BESLUT / EXCORES733 (30) dd REFERENCE PAO VERLE EN VERBREED NA WSSELE NOE ROAD DEVATED AND WDENED TO VARYNG BR EEDTES VAN 38 METER TOT 2 METER WDTHS OF 38 METRES TO 2 METRES 3 ESTAANDE PA AE = EXSTNG ROADS PAO GESLUT ROAD CLOSED

14 6 PROVNSALE KOERANT LANLARE 976 Administrateurskennisgewing 3 Januarie 976 Administrators Notice 3 January 976 VERKLARNG VAN N OPENBARE PAD BNNE DECLARATON OF A PUBLC ROAD WTHN THE DE MUNSPALE GEBED VAN SPRNGS MUNCPAL AREA OF SPRNGS ngevolge die bepalings van artikels 5() (c) 5(2) (c) n terms of the provisions of sections 5() (c) 5(2) (b) 3 en SA van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 3 and 5A of the Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 van 957) verklaar die Administrateur hierby n open of 957) the Administrator hereby declares a public bare pad oor die plaas Welgedacht 7L binne die mu road over the farm Welgedacht 7 R within the munisipale gebied van Springs as n verlenging van openbare nicipal area of Springs as an extension of public road pad P29 met wisselende reserwebreedtes van 0 meter P29 with varying widths of 0 metres to 25 metres tot 25 meter en waarvan die algemene rigting en Jigging the general direction and situation of which is indicated op bygaande sketsplan aangedui word on the appended sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) n terms of the provisions of subsections (2) and (3) van genoemde artikel 5A word hierby verklaar dat klipof the said section SA it is hereby declared that cairns stapels en ysterpenne opgerig is om die grand vat deur die voornoemde openbare and pad in beslag geneem word iron pegs have been erected to demarcate the land aan te dui taken up by the aforesaid public road UKB 733(30) van 28/8/975 ECR 733(30) of 28/8/975 DP /2/P29 (b) DP /2/P29 (b) 70 M : b) HOLFONT WELGEOACHT 7 R au /2/P29] EN 26 XCORES733(30 dd " 27 : UKvER BwEySsLUNT:E REFERENCE A :"" R 29 "; 0E0" PAD VERKLAAR ROAD DECLARED 23 t 7 :;t MET WSSELENDE WTH VARYNG 0 RVW/ RCW 7 BREEDTE S VAN WDTHS OF it 0 M TOT 25 M am 0M TO 26 M :6 im i 27 l 29 BESTAANDE EXSTNG 53 ti\ i SPRNGS c il DAME = ROA DS SKAAL :0 Ceu 8 Administrateurskennisgewing 36 Januarie 976 Administrators Notice 36 January 976 WYSGNG VAN ADMNSTRATEURSKENNSGE AMENDMENT OF ADMNSTRATORS NOTCE 372 WNG 372 VAN 5 MAART 975 OF 5 MARCH 975 ngevolge artikel 5(3A) van die Padordonnansie 957 n terms of section 5 (3A) of the Roads Ordinance (Ordonnansie 22 van 957) wysig die Administrateur 957 (Ordinance 22 of 957) the Administrator hereby hierby Administrateurskennisgewing 372 van 5 Maart amends Administrators Notice 372 of 5 March 975 A 975 waarby die breedte van die padreserwe van open whereby the width of the road reserve of public road 97 bare pad 97 distrik Volksrust na 25 meter verminder is district of Volksrust has been reduced to 25 metres by deur die plaasnaam Driefontein 23HS soos dit in ge the substitution for the name of the farm "Driefontein noemde kennisgewing en op die sketsplan daarin na ver 23HS" as it appears in the said notice and the wys voorkom met die plaasnaam "Droefheid op Nolen" sketch plan referred to therein of the name of the farm te vervang "Droefheid op Noten" UKB 226 van 2/2/975 ECR 226 of 2/2/975 DP 05055V23/2/P73 Vol V DR V 23/2/P73 Vol V en `: DP 05055V 23 /2/P7 3 Vot V Besl U K Ex Co Res e DROEFHED OP NOTEN VER WY SNG REFERENCE a " 0 HS Bcstaande paaie Existing roads N Pad geslui t n n: Road closed O 0 cc Nom` verminder van 25 9m from 25 9m to 25m na 25m % _ Pad Road 7 ` ": ii zi Pad vette en beadle en Road deviated and width reduced 25m

15 PROVNCAL GAZETTE JANUARY Januarie 976 Administrators Notice 35 January 976 padministrateurskennisgewing VERKLARNG EN VERLEGGNG VAN OPENBARE DECLARATON AND DEVATON OF PUBLC PAAE BNNE WELGEDACHT DORPSGEBED: DS ROADS WTHN WELGEDACHT TOWNSHP TRK SPRNGS AREA: DSTRCT OF SPRNGS ngevolge die bepalings van artikels 5(2)(a) en 5A n terms of the provisions of sections 5(2) (a) and SA van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 van 957) of the Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 of 957) verklaar die Administrateur hierby die gedeeltes van Ja the Administrator hereby declares the sections of James mes en Mainstrate binne Welgedacht dorpsgebied distrik and Main Streets within Welgedacht township area dis Springs tot openbare paaie en verla genoemde openbare trict of Springs as public roads and deviates the said paaie ingevolge artikel 5(2) (c) van gcnoemde Ordon public roads in terms of section 5(2) (c) of the said nansie Ordinance Die algemene rigting en ligging van voornoemde vcr The general direction and situation of the said deviation legging word aangedui op bygaande sketsplan is indicated on the appended sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) n tcrms of van genoemde the artikel provisions of subsections (2) and 5A word hierby (3) verklaar dat klip stapels cn ysterpenne opgerig is om die grond wat dew of the said section 5A it is hereby declared that cairns die voornoemdc openbare pad in beslag geneem word and iron pegs have been erected to demarcate the land aan te dui taken up by the aforesaid public road UKB 733(30) van 28/8/95 ECR 733(30) of 28/8/975 DP /2/P29 (c) DP /2/P29 (c) WELGEDACHT 7 R i n" 0) C td: : $ R r i DELMAS WELGEDACHT 7 R SPRNGS c n li i ons:!29 a: EERSTELAAN r cc L 2/ gas «kb /c) to N 0 co ( N N \ \ s c to in Lil Ln Lt r c rpz ; WELGEDACHT 26 < iihopc2 UGEB/ TSHP litte RUBY ST "" 7 i) ta JAMES St WELGEDACHT DGEB/ TSHP DP / 2 /P29 c) co U K BESLUT / EX CO RES733 (33) dd VERWYSNG REFERENCE! PAD VERKLAAR all ROAD DECLARED BESTAANDE PAAE EXSTNG ROADS PAD GESLUT ROAD CLOSED SKAALt SCALE :5000 Administrateurskennisgewing 37 Januarie 976 Administrators Notice 37 January 976 KANSELLERNG N SY GEHEEL VAN DE UT SPANSERWTUUT OP DE PLAAS BERLN 6 JT: DSTRK NELSPRUT CANCELLATON WHOLLY OF THE SERVTUDE OF OUTSPAN ON THE FARM BERLN 6 JT: DSTRCT OF NELSPRUT Met die oog op n aansoek wat van die grondeienaar With a view to an application received from the owner ontvang is vir die kansellering in sy geheel van die uitof land for the cancellation wholly of the servitude of spanserwituut wat /75ste van 6688 hektaar groot is en outs an in extent / 75th of 6688 waaraan die hectares and to which plaas Berlin 6JT distrik Nelspruit onthe farm Berlin 6 JT district of Nelspruit is subject derworpe is is die Administrateur van voorneme om ingevolge artikel 56 van die Padordonnansie 957 op te the Administrator intends taking action in terms of sectree tion 56 of the Roads Ordinance 957 Enige persoon kan binne ses maande vanaf die datum Any person may lodge his objections to the cancella van publikasie van hierdie kennisgewing sy redes vir sy beswaar teen die kansellasie by die Streekbeampte Trans in writing with the Regional Officer Transvaal tion vaalse Paaiedepartement Privaatsak X089 Lydenburg Roads Department Private Bag X089 Lydenburg within skriftelik indien six months from the date of publication of this notice DP /3/B27 DP 00 37/3/B 27

16 8 PROVNSALE KOERANT JANJARE 976 Administrateurskennisgewing 38 Januarie 976 Administrators Notice 38 January 976 VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN OPENBARE DEVATON AND WDENNG OF PUBLC ROADS: PAAE: DSTRK VENTERSDORP "!DSTRCT OF VENTERSDORP ngevolge die bepalings van artikels 5() (d) 3 en 5A n terms of the provisions of sections 5() (d) 3 and van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 van 957) 3A of therbidsordinance 957 (Ordinance 22 of 957) vale die Administrateur hierby en vermeerder die padre the AdminiStrator hereby deviates and increases the width serwebreedtes Nan openbare paale 833 en 8 oor die; of the road reserves of public roads 833 and 8 over place Nooitgedacht 30:P Klippan 22P Rietfontein the farins Nooitgedacht 30P Klippan 22P Riet 29P en Kafferskraal 28LE distrik Ventersdorp fontein 29P and Kafferskraal 28P district of n Die algemene rigting ligging en omvang van die:wt:r Wentersdor noemde verleggings en vermeerdering van die Padresenve The general direction situation and extent of the aforebreedtes van genocmde openbare paaie word aangedui op said deviations and increase in the road reserve widths are die i bygaande sketsplan shown on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig diebepalings Nan Wm Reis (2) en(3); in terms of the provisions of subsections (2) and (3) van genoemde artike5a word hierby verklaar dat klip ; of the said section 5A it is hereby declared that cairns gapes opgerig is om die grond wat deurdie verleggings have been erected to demarcate the land taken up by en vermeerdering van die reserwebreedtes van voornoemde The aforesaid deviations and increase in the road reserve openbare paaie in beslatgeneem word of te merk widths Goedgekeur op 2/9/975 r Approved on 2/9/975 DR /22/833 DR /22/833 _ " Nk TM FF 5KAAL ETFe N klppan : 8 P % 2 R 0 filler to t\nootgedacht r" 29 F r VAALBANK 0 P op 30 P 2 A AP 335 R DE Eaq : ; E = rartiteepaat 83 cm go (Cs EROXA SDTS NTEADD 5 * ! GOEDGEUR OP PAM E V Ella EN ROADS DEVATED AND APPROVED ON " VERBREEDNA 25m WDENED TO 25m A Administrateursiiennisgewing39 Januarie 976 Administrators NOtice 39 January 976 WYSGNG VAN ADMNSTRATEURSKENNSGE; AMENDMENT OF ADMNSTRATORS NOTCE WNG 02 VAN JULE 973 N VERBAND MET 02:OF JULY 973 N CONNECTON WTH THE DE VERLEGGNG EN VERBREDNG VAN PRO DEVATON AND WDENNG OF PROVNCAL VNSALE PAD P72: DSTRK JOHANNESBURG ROAD P72:DSTRCT OF JOHANNESBURG _ ngevolge die bepalings van artikel 5(3A)van die Pad n Mims of the provisions of section 5(3A) of the ordonnansie 957 (Ordonnansie 22 van 957) wysig die Roads Ordinance 957 (Ordinance 22 of 957) the Ad Administrateur hierby bogenoemde kennisgewing deur die ministrator hereby amends the abovementioned notice by sketsplanne waarna in genoemde kennisgewing verwys the substitution for the sketch plans referred to in the word te vervang met die mcegaandesketsplanne met ko ;saidnotice of:the subjoined sketch plans with co ordinate ordinate lyste lists UKB 25(5) van 2/2/975 ECR 25(5) of 2/2/975 DP /2/P72 " " DP /2/P72

17 PROVNCAL GAZETTE JANUARY &2 QS / GLENANOA EG R c t _ GLE A NDA TOV;9P/DORP ged/ t n m N Aubi re rio T:3 ig s = 2) Er Kli rivier road ged/ ) t ;2_2E E co _ on cc2r:cc & &$T_T 7 6i : 9 Si r cz m c _ )( fr : rest ged 6 0 rem pin TURFFONTEN el 00 R r(0 0 N 0 60:: a 0 Die figuur genommer/the figure numbered L LYL5YL60X0YLL2 YL3 YL5 L9YL20 YL33LL8XL9XL52Y53YL57XL59XL600 YL6 YL6263Y6 YL YL68L69XL70L7 L80YLSYL82L8 L87 aan die linkerkant/on the left and side en/and R RYR5 YR8R3R YR5 YR8R26R28R29XR30R3AR32AR33 R36 YR37 YR30R9 R5YR52 YR650XR67R68 R70YR7R73oR75vRiiR90R92a YR R0YR02 YR0R05A R07AR09 aan die regtorkant/ On the right hand side etel voor die padroserwe van PAD P72 met afwiseelonde wydteelrepreeente the road: reserve of ROAD P72 with varying widths KO8RDNATE stele Lo 29 system CO ORDNATES konetante/oonetante Y 000 X ( meters/metres ) Y L it 29 ) YL L YL Y YL YL YL XL YL L L ria L YL / YL L L L L XL L xl L XL XL L xl YL yl A YL YL n : YL YL yi YL XL YL XL YL YL : YL L

18 50 PROVNSALE KOERANT JANUARE s; ; s lib N; _ a : 98% k ) ) 5Or n ainbi a LZ P N VREDE 0 " s 0 ne el: rt ) in > ei nt rc > E r ct k _a 0 to i ) ;cm CV ge d of ag % fr: Sebk MULBARTON r 3A a7 7 UlTBR/EXTL ;c3 dr XR30 w u3 True North Road/Weg S2 N9 e p38 _ oo 0) ;; absr6k iithilap Va 3;*: 35 tit lids 3 9a R36 le r s t g e d2 YR ": iirr eikryr YRil orir er i cc > )7 0 ;z 0 rer C r J C C J > cp > r e lern LEFDE EN VRED fri 0 R ptn2! RETVLE 0 VN J P_ enrah / "tmlito cc 6 ; YLV _ get/ptn 0 lie L \ O L E F D E EN VREDE ne 3 ai) c ;trazo n Ow? 9 0 selleiraztve x "sis / R5" sus 0!R joitep ts : OH n V restged3 / tem ptn8 Ex /U r V) en C E nt bh 9 0 ti nt i P r re tg rt 00 se re ) r YR59 YR 56 O \t/ ee 2 re L: 5 ; c 99tb" "ft : 9 ; :9 V CL ket " r rill > J Pi RETVLE 0 R Shign ; 5 f ptn 3 : g e el 7 A 9 ed 3 d2 Op pin625 resk 9e GLENANDA :: 86 a R i: 960o0 " OLENANDA ifit DORP TOWNSHP i restged8 Lys if R TVLE 0 R fr 2 : za et ; rem p tn! rest ged L rem ptn rn i L 6 le ) 56 socy cc il o c Lo to ra L7 are co re L6 N r z A P ni rn W Ni YPe i:7 CD a cz TUR FONTEN us as CC co ) 0 0 R a a ; " t remptn ist 6 x 0 io LP a N rest ged 6 to G ; fl _ to; ; > L 0 D J > " i [ 0 95 sr Alt 0 tabet

19 PROVNCAL GAZETTE JANUARY 96 5 stelae ] Lo 290 system konstante/eonstants Y 000 X (metres/meters) KOORDNATE CO ORDNATES L YR YL YR Y YR YL YR L YR L R YL R L R i6 XL 70J fl L YR L YR L YR / L YR L YR L YR :89 L YR A YR $5: 566M28 L ; n L YR YL YR :60 YL YR yr L XR A R L R R YR : R YR R : YR R : R R i :38 YR R : YR i R : f YR R 8p YR :6 R R R : R R : YR R : YR R :5 YR ! A ; YR i R s26:06 R R R R _ 7905 XR R R 3A YR * R 32A R R R 93 " R R R R R " R /0629 YR R YR g R _J

20 52 PROVMALLEKOELUTFJANUARM9M a KOORDNATE CO ORDNATES stelsel Lo 290 system konstante/constants Y 0000 X (meters/metres) R R0A R R05A R R06A YR R07A YR YR Administrateurskennisgewing 0 Januarie 976 Administrators Notice 0 January 976 ORDONNANSE OP OPENBARE OORDE 969 (OR PUBLC RESORTS ORDNANCE 969 (ORDNAN DONNANSE 8 VAN 969): WYSGNG VAN BY CE 8 OF 969): AMENDMENT OF SCHEDULE LAE DEUR DE BYVOEGNG VAN GROND BY BY ADDNG LAND TO THE PLGRMS REST DE OPENBARE OORD PELGRMSRUS EN DE PUBLC RESORT AND THE PLACNG OF SUCH PLACNG VAN SODANGE GROND ONDER DE LAND UNDER THE SUPERVSON OF THE TOESG VAN DE RAAD VR OPENBARE OORDE BOARD FOR PUBLC RESORTS ngevolge die bepalings van artikel 3(2) van die n terms of the provisions of section 3(2) of the Ordonnansie op Openbare Oorde 969 (Ordonnansie 8 Public Resorts Ordinance 969 (Ordinance 8 of 969) van 969) wysig die Administrateur hierby Bylae by the Administrator hereby amends Schedule to the said genoemde Ordonnansie deur Ordinance by the insertion (a) in die omskrywing van die gebied van die Openba (a) in the description of the area of he Pilgrims Rest re Oord Pelgrimsrus Public Resort of (i) die uitdrukking "(a)" voor die woord "Die"; (i) the expression "(a)" before the word "The"; en and (ii) die uitdrukking "0)" voor die uitdrukking (ii) the expression "CO" before the word "Stand "Standplaas 8"; en 8"; and (b) na paragraaf (a) (i) van genoemde omskrywing (b) of the following descriptions of areas of land after soos by subparagraaf (a) gewysig die volgende om paragraph (a) (i) of the said description as amend skrywings van gebiede van grond naamlik ed by subparagraph (a) namely "(ii) Standplaas 67 groot 73 nif "(ii) Stand 67 in extent 73 m2 Standplaas 68 groot 73 m2 Stand 68 in extent 73 m2 (iii) Standplaas 9 groot 78 m2 Standplaas 89 groot 86 m2 (iii) Stand 9 in extent 78 m2 Stand 89 in extent 86 in2 (5) Sekere Gedeelte L6 van die plaas Ponies Krantz (b) Certain Portion L6 of the farm Ponies Krantz 53KT distrik Pelgrimsrus groot 3 08 m2 53KT district Pilgrims Rest in extent 3 08 soos aangedui op die Landmetergeneraal se m as shown on the Surveyor Generals Plan Kaart SG No A36/35 SG No A36/35 (c) n Sekere gedeelte van die plaas Ponies Krantz (c) A certain portion of the farm Ponies Krantz 53KT distrik Pelgrimsrus groot 86 m2 53KT district Pilgrims Rest in extent 86 soos meet volledig aangedui deur die letters m2 as shown more fully by the letters ABCD ABCD en gemerk H2 op 53 Kaart n afdruk and marked H2 on a Plan a copy whereof is waarvan bewaar word in en vir inspeksie be preserved in and is available for inspection at skikbaar is by die kantopr van die Provinsiale the office of the Provincial Secretary Pretoria Sekretaris Pretoria (Leer TW 7/6/0)" (File TW 7/6/0)" in to voeg met ingang van in die geval van with effect from in respect of (i) Gedeelte L6 van die plaas Ponies Krantz 53 (i) Portion L6 of the farm Ponies Krantz 53 KT KT Februarie 975; February 975; A

21 PROVNCAL GAZETTE JANUARY (ii) Standplase 67 en 68 November 975; en (ii) Stands 67 and 68 November 975; and (iii) Standplase 9 en 89 en die gedeelte Van re (iii) Stands 9 and 89 and the portion of the farm plaas Ponies Krantz 53KT soos aangedui Ponies Krantz 53KT as shown by the let deur die letters ABCD en gemerk 2 op die ters ABCD and marked H2 on the Plan m Kaart genoem in paragraaf (b) Januarie ferred to in paragraph (b) January n terms of the provisions of section 5() (a) of the 2 ngevolge die bepalings van artikel 5()(a) van said Ordinance the Administrator hereby places the land genoemde Ordonnansie plaits die Administrateur hierby as die grond soos in paragraaf (b) omskryf met ingang described in paragraph (b) under the supervision van die datums daarin gcnoem under die toesig van die of the Board for Public Resorts with effect from the Road vir Openbare Oorde dates referred to therein TW 7/6/0 Vol 3 TW 7/6/0 Vol 3 Administrateurskennisgewing Januarie 976 Administrators Notice January 976 VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Townplanning and beplanning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) Townships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) the vcrklaar die Administrateur hierby die dorp Glenvista Administrator hereby declares Glenvista Extension 5 Uitbreiding 5 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan Township to be an approved township subject to the die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB SCHEDULE BYLAE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE MADE BY GLEN ANL DEVELOPMENT CORPO DOEN DEUR GLEN ANL DEVELOPMENT COR RATON LMTED UNDER THE PROVSONS OF PORATON LMTED NGEVOLGE DE BEPA THE TOWN PLANNNG AND TOWNSHPS ORD LNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE NANCE 965 FOR PERMSSON TO ESTABLSH PLANNNG EN DORPE 965 OM TOESTEMMNG A TOWNSHP ON THE REMANDER OF PORTON OM N DORP TE STG OP DE RESTANT VAN 7 OF THE FARM LEFDE EN VREDE 7 VAN GEDEELTE DE PLAAS LEFDE EN VRE 0R PROVNCE OF TRANSVAAL HAS BEEN DEGRANT 0R PROVNSE TRANSVAAL TOEGE ED STAAN S CONDTONS OF ESTABLSHMENT " STGTNGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Glenvista Exton &son 5 Die naam van die dorp is Glenvista Uitbreiding 5 (2) Design (2) Ontiverp van die Dorm The township shall consist of erven and streets as in Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op dicatedon General Plan SG A832/7 Algemene Plan LG A832/7 (3) Stormwater Drainage and Street Construction (a) The township owner shall on request of the local (3) Stornnvnterdreinering en Straatbou authority submit to such authority for its approval (a) Die dorpseienaar meet op vcrsoek van die plaaslikc a detailed scheme complete wih plans sections and bestuur aan sodanige bestuur n gedetaillecrde skema specifications prepared by a civil engineer approv volledig met planne deursnce en spesifikas:es opge ed by the local authority for the collection and stel deur n siviele ingenieur wat deur die plaaslikc disposal of stormwater throughout the township by bestuur goedgekeur is vir die opgaar en afvoer van means of properly constructed works and for the stormwater deur die hele dorp deur middel van be construction tarmacadamisng kerbing and channel hoorlik aangelegde werke en vir die aanle teerma ling of the streets therein together with the provi cadamisering beranding en kanal:sering van die stra sion of such retaining walls as may be considered to daarin sesame met die verskaffing van sodanige necessary by he local authority Furthermore the keermure as wat die plaaslike bestuur nodig ag vir scheme shall indicate the route and gradient by goedkeuring vend& Verder moet die skema die roe which each erf gains access to the street on which to en helling aandui deur rniddel waarvan elke ed it abu:s toegang tot die aangrensende straat wary (b) The township owner shall immediately after the (b) Die dorpseienaar meet onmiddellik nadat die skema scheme has been approved by the local authority deur die plaaslike bestuur goedgekeur is die skema carry out the scheme at its own expense on behalf op cie koste namens en tot bevrediging van die and to the satisfaction of the local authority under plaaslikc bestuur onder tocsig van rt sivielc ingc the supervision of a civil engineer approved by the nicer deur d:c plaaslike bestuur goedgekeur uitvocr local authority (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik sir die instand (c) The township owner shall be responsible for the

22 5 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 houding van die strate tot bevredigingvan_dieplaas maintenance of the streets to the satisfaction of the A ke bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklou local authority until the streets have been construct stile (b) gebouis " al as set out in subelause (b) () Beskikking oor Bestaande Titehoonvaardes () Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan All erven shall be made subject to existing conditions de voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van and servitudes if any including the reservation of rights die voorbehoud van die regte op mineral; maar uitgeson to minerals but excluding: derd (a) The: following servitudes which do not affect the (a) die volgende senvitute wat niedie dorpsgebieci raak township area: nie: (i) The former Remaining Extent of the said farm (i) The former ReMaining Extent of the said farm Liefde en Vrede measuring as such Liefde en Vrede measuring as such hectares (whereof the property held hereunder hectares (whereof the property held hereunder forms a portion) is subject to the following forms a portion) is subject to the following conditions: conditions: "Onderhewig aan Notariele Akte No 060/953 "Onderhew:g aan Notariele Attie No 060/953 S geregistreer op 8 Desember 953 waarby die S aaeregistreer op 8 Desembel 953 ivaarby die Stadsraad van Johannesburg die reg verleen Stadsraad van Johannesburg die reg verleen word om elektrisiteit oor die gesegde ciendom word out elektrisiteit oor die gesegde eiendom te voer tesame met bykomende regte en onderi : le voer tesame met bykomende regle en onder : ltewig aan die kohdis:es soos meer ten voile sal hewig aan die kondis es soos meer ten voile sal blyk uit die gesegde Notariele Aktc" blyk (tit die gesegde Notariele Akte" (ii) The former Remaining Extent of the said farm (ii) The former Remaining Extent of the said farm en Vrede measuring as such Lefde en Vrede measuring as such hectares (whereof that portion of the property # hectares(whereof that portion of the property held here under lettered ABCDE eastern edge of held hereunder lettered ABCDE eastern edge of old road FGHJQRSTUVWXYZABCDEF old road FGHJQRSTUVWXYZABCDEF GininctumiNiciipiQtRigiputvt wixtytzt GJKLMNOPQRSMJVWXYZ A2B2C2D/E2f2G2H2J2A2 on the annexed Dia A2B2C2D2E2F2G2 22A2 on the annexed Diagram SG No A:72/70 forms a portion) is gram SG No A:72/70 forms a portion) is subject to the following condition: subject to the fcillosving condition: "Onderhewig aan n ewigdurende reg om "Onderhewig aan n ewigdurende reg om water water Doi of "deur die tiendom oor of deur die eiendom te te vervoer vervoer ten gunste ten gunste van die Rand van die Rand Waterraad tesame met bykomen Waterraad tesame met bykomende regte soos meer hen & voile sal blvk uit Note regte soos nicer ten voile sal blyk uit Nola Cole Akte No 28 A/958 S gedateer 5 De Akte No : 28 A/9585 gedateer 5 Descmber 957" r:ole = bet 957" (iii) Portion 6 of the said farm Liefde en Vrede (iii) Portion 6 of the said farm Liefde en Vrede (whereof the property held hereunder forms a (whereof the property held hereunder forms a portion) is subject to the following condition: portion) is subject to the following condition: g "Onderhewig aan n ewigdurende serwituut van "Onderhewig aan n ewigdurende serwtuut van waterleiding ten gunste van die Rand Water waterleiding ten gunste van die Rand Water Board soos meer ten voile sal blyk uit Notarielc Board soos meer ten voile sal blyk uit Notariele Akte No 530/93S geregistreer op 6 Sep Akte No 530/935 geregistreer op 6 Sep : : tember 93" tember 93v _ (iv) Portion5 called Altethobi:Of the said farm Lief (iv) Portion 5 called Altemooi of the said farm Lief de en Vrede nieasuring :hectares de en Vrede measuring hectares (whereof that portion of the property held here (whereof that portion of the property held here under lettered ABCDE eastern edge of old under lettered ABCDE eastern edge of old road FGHJQRSTUVWXYZA30DiEtFGH road FGHJQRSTUVWXYZABCDEFGF JiKiLimiNtotplotRistlautvtwiryiziA2B20 PKLMNGPQRSTUVWXYZiA2B2C2 D2E2F2G2H2J2A2 on the annexed DiagramSG D2E2F2G2H2J2A3 on the annexed Diagram SG No A72/79 forms a portion) is subject and No A72/70 forms a portion) is subject and entitled to the following conditions: entitled to the following conditions: " "Onderhewig aan n Serwituut Van Pypleiding "Onderhewig aan n Serwituut van Pypleiding ten gunste van Die SuidAfrikaanse Gasdistribu ten gunste van Die SuidAfrikaanse Gasdistribusiekorporasie Beperk ingevolge waarvan die siekorporasie Beperk ingevolge waarvan die maatskappy gcregtig is om gas te lei deur mid _ maatskappy geregtig is om gas te lei deur middel van u pyplyn of pyplync wat in n serwi del van n pyplyn of pyplyne vat in n serwi tuutstrook 72 meter waarvan die middellyn tuutstrook 72 meter waarvan dic middellyn aangedui" word deur die letters ABCDEF op aangedui word deur die letters ABCDEF op Kaart LG No A522/66 geheg aan Nolariele Kaart LG No A522/66 geheg aan Notariele Akte van Serwituut No 95/966 geregistreer Akte van Serwituut No 95/966 geregistreer op Augustus 966; die voorwaardes van welke op Augustus 966 die voorwaardes van welke

23 PROVNCAL GAZETTE JANUARY serwituut meer ten voile sal blyk uit voormelde :serwituut meer ten voile sal blyk nit voormelde Akte" Akte" (b) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp (b) the following rights which will not be passed on to oorgedra sal word nie: the erven in the township: (i) The former Portion of the farm Turffontein (i) The former Portion of the farm Turffontein No 00 situate in the Registration Division No 00 siuate in the Registration Division R district Johannesburg (whereof the por A district Johannesburg (whereof the por tions of the property held hereunder lettered Lions of the property held hereunder lettered ABCDE eastern edge of old road FN2M2A2L2 ABCDE eastern edge of old road FN2M2A2L2 K2H2J2A2 and 02H P20 on the annexed Dia K2H2J2A2 and 02 P20 on the annexed Diagram SG No A72/70 form portions) is gram SG No A72/70 form portions) is entitled to the following condition: entitled to the following condition: "Gerechtigd op een zodanige Servituut op de af "Gerechtigd op een zodanige Servituut op de afgeschetste fontein gelegen op het resterend ge geschetste fontein gelegen op het resterend gedeelte van de plaats Turffontein No 9 Johan deelte van de pleats Turffontein No 9 Johan nesburg groot als zulks hektaar zoals nesburg groot als zulks hektaar zoals gehouden krachtens Akte van Transport No _ gehouden krachtens Akte van Transport No 7/893 dat het aflopende water niet zal wor 7/893 dat het aflopende water niet zal wordenẇeggepompt blijkens Notariele Akte No den weggepompt blijkens Notafele Akte No 35/89 soos gewijsig deur Notariele Akte van 35/89 soos gewijsig deur Notariele Akte van Kansellasie van Serwituut No 29/962S gedateer 2 November 962 ingevolge waarvan dateer 2 November 962 ingevolge waarvan Kansellasie van Serwituut No 29/9625 ge bogenoemde regte gekanselleer word ten opsip bogenoemde regte gekanselleer word ten opsig te van die plaas Birkenruth No 95 Registraste to van die plans Birkenruth No 95 Registrasie Afdeling R distrik Johannesburg groot Afdeling R distrik Johannesburg groot 3006 hektaar gehou kragtens Akte van 3006 hektaar gehou kragtens Akte van Transport No 638/96 gedateer 2 Maart Transport No 638/96 gedateer 2 Maart 96 en soos gewysig deur Notariele Akte No 96 en soos gewysig detir Notariele Akte No 56/967 S gedateer 25 September 967 en 56/967S gedateer 25 September 967 en geregistreer op 30 November 967 ingevolge geregistreer op 30 November 967 ingevolge waarvan bogenoemde regte gekanselleer was in waarvan bogenoemde regte gekanselleer was in soverre dit die plaas Glenanda No 86 Registra soverre dit die plaas Glenanda No 86 Registrasie Afdeling R gehou onder Akte van Trans sie Afdeling R gehou onder Akte van Transport No 307/967 betref" port No 307/967 betref" (ii) The former Remaining Extent of the said farm (ii) The former Remaining Extent of the said farm Liefde en Vredc measuring as such Liefde en Vrede measuring as such hectares (whereof the property held hereunder hectares (whereof the property held hereunder forms a portion) is subject to the following con forms a portion) is subject to the following con ditions: cctions: "Onderhewig aan elle Servituten rechten en aan "Onderhewig aan alle Servituten redden en aan spraken van derde personen en inzonderlik alle spraken van derde personen en inzonderlik alle servituten aanspraken en rechten daarop betrek servitutcn aanspraken en rechten daarop betrcklik minerale rechten daarop afgestaan onder be lik minerale rechten daarop afgestaan onder bestaande Notariele Kontrakten en recht op wci stand Notarial Kontrakten en recht op Welding van derde personen" ding van derde personen" (iii) Portion 5 called Altemooi of the said farm (ii:) Pcirtion 5 called Altemooi of the said farm Liefde en Vrede measuring hectares Liefde en Vrede measuring hectares (whereof that portion of the property held here (whereof that portion of the property held hereunder lettered ABCDE eastern edge of old under letered ABCDE eastern edge of old road FOHJQRSTOVWXYZABCDEFGH road FGHJORSTUVWXYZABODEFG KLMNOPQRSTUVWXYZA2B2C2 PKLMN0PQRSTVVWXYZA2B2C2 DzoF2G2232A2 on the annexed Diagram SG DE2FG2H2J2A2 on the annexed Diagram SG No A72/70 forms a portion) is subject and No A72/0 forms a portion) is subject and entitled to the following conditions: entitled to the following conditions: : "Gerecht:g op % (eenkwart) van die water in "Gerecht:g op j (eenkwart) van die water in die spruit gelee op die Resterende Gedeelte van die spruit geled op die Resterende Gedeelte van die gemelde plaas Liefde en Vrede No 0 ge die gemelde pleas Liefde en Vrede No 0 ge _ led in die Registrasie Afdeling R distrik Jo lee in die Registrasie Afdeling R distrik Johannesburg groot as sulks hektaar hannesburg groot as sulks hektaar waarop die voormalige restant groot waarop die voormalige restant groot hektaar gcregtig was" hektaar gcregtig was (iv) The former Portion 8 (a portion of Portion 7) (iv) The former Portion 8 (a portion of Portion 7) of the said farm Liefde en Vredc represented of the said farm Licfde en Vrede represented by that portion of the property held hereunder by that portion of the property held hereunder lettered JKLMNOPQJ on the annexed Diagram lettered JKLMNOPQJ on the annexed Diagram

24 56 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 SG No A72/70 is entitled to the following SG No A72/70 is entitled to the following condition: condition: "Geregtig tot 3/6des (driesestiendes) van die "Geregtig tot 3 /6des (drie sestiendes) van die water in die spruit gelee op die Resterende Ge water in die spruit gelee op die Resterende Ge deelte van die gemelde plaas Liefde en Vrede deelte van die gemelde pleas Liefde en Vrede No 0 Registrasie Afdeling TR distrik Jo No 0 Registrasie Afdeling R distrik Jo hannesburg groot as sulks hektaar hannesburg groot as sulks hektaar waarop die voormalige restant groot :03056 : waarop die voormalige restant groot hektaar geregtig was en die Resterende Gedeelte hektaar geregtig was en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 7 van voormelde plias groot as : Van Gedeelte 7 van voormelde plaas groot as sulks hektaar gehou kragtens Verde sulks hektaar gehou kragtens Verde lingstransport No 26967/965 is geregtig tot die : lingstransport No 26967/965 is geregtig tot die orige 9/6de aandeel van voormelde water in orige 9/6de aandeel van voormelde water in die spruit" die spruit" (c) Die volgende senvituut wat slegs Erf 2990 in die (c) The following servitude which affects Erf 2990 in dorp raak: the township only: The former Remaining Extent of the said farm Lid The former Remaining Extent of the said farm Heide en Vrede measuring as such hectares de en Vrede measuring as such hectares (whereof the property held hereunder forms a por (whereof the property held hereunder forms a portion) is subject to ;he following conditions: tion) is subject to the following conditions: "Oriderhevig aart het servituut ten faveure van de "Onderhevig aan het servituut ten faveure van de eigenaren van zeker gedeelte genitamd Rietvlei van eigenaren van zeker gedeelte genaamd Rietvlei van gezegde pleats Liefde en Vrede groor hek gezegde pleats Liefcle en Vrede groot hektsar zoals getiansporteerd krachtens Akte van Trans teary zoals getransporteerd krachtens Akte van Trans port No 675/9 van bet recht tot de dam in de port No 675/9 van het recht tot de dam in de spruit lopende over het voormeld resterende gedeel spruit lopende over het voormeld resterende gedeelte en wel alwaar het oude pad de voormeld reste te eri wel alwaar het bude pad de voormeld reste rende gedeelte de voormelde spruit doorgaat naar rende gedeelte de voormelde spruit doorgaat naar het woonhuls vroeger bewdond door wijlen de wedu het woonhuis vroeger bewoond door wijlen de wedu wee A du Preez met let recht tot verhogen en ver c wee A: du Preez met het recht tot veihogen en versterken van gezegde dam door een concrete wal van sterken van gezegde dam door een concrete wal van 26 meter hoog alsmede met het iecht het water nit 26 meter hoog alsmede met het recht her water uit gezegde dam te lam in ceri watervoor naar gezegd gezegde dam te leiden in een watervoor naar gezegd Gedeelte Rietvlei van Liefde en Vrede ter benatting Gedeelte Rietvleitvari Liefde en:vrede ter benatting van hun landerijen zullende echter de eigenaar van van hun landerijen zullende echter de eigenaar van het gezegde resterende gedeelte het recht hebben ziin het gezegde resterende gedeelte het recht hebben zijn vee te laten zuipen in voormelde watervoor sover die vee te laten zuipen in voormelde watervoor sover die over dit eigendom loopt maar zal hij niet verant over dit eigendom loopt maar zal hij niet verant woordelik zijn voor enige schade door bedoeld vee woraidelik zijn voor enige schade door bedoeld vee veroorzaakt van gezegde watervoor" veroorzaakt van gezegde watervoor" (d) die volgencle serwituut wat slegs in straat in die (d) the following servitude which affects a street in the dew raak: township only: Portion 5 called Altemooi of the said farm Liefde Portion 5 called Altemool of the said farm Liefde en Vrede measuring 263;828 hectares (whereof that eh Vrede measuring hectares (whereof that portion of the property held hereunder lettered ABC portion of the property held hereunder lettered ABC DE eastern edge of old road FGHJQRSTUVWXY DE eastern edge of old road FGHJQRSTUVWXY ZABGDEFGHPKLMNOP QRSTUV ZABCDEFGHWKLMNOP QRSTUV VX"ZA2B2C2D2E2F2G2H22A2 on the annexed VXYZA2BC2D:t2F2G2H2J2A on the annexed Diagram SG No A72/70 forms a portion) is Diagram SG No A72/70 forms a portion) is subject and entitled to the following conditions: subject and entitled to the following conditions: "Onderhewig aan n scrwituut van pyplyne 630 me 7Ondahewig earl n serwituut van pyplyne 630 meter wyd soos aangetoon deur fignur ABCDEFGHJ ter wyd sobs "aangetoon deur fignur ABCDEFGE KLMNO en P op Kaart SG No A56/68 ten KLMNO en P op Kurt SG No A56/68 ten gunste van die Republiek van Suid Afrika in sy Ad gudste van die Republiek van SuidAfr:ka in sy Administrasie van Spoorwee en Hawens soosmeer ten ministrasie van Spoorwee en Hawens soos meer ten voile sal blyk uit Notariele Akte No 766/970S voile sal blyk uit Notariele Akte No 766/970 S gedateer 29 Junie 970 en geregistreer op 8 Sep gedateer 29 Junie 970 en geregistreer op 8 September 970" tember 970" (5) Erwe vir Stoats en Munisipale Doeleindes (5) Land for State and Municipal Purposes Die volgende erwe soos op die algemene plan aange The following erven as shown on the general plan dui moet deur en op koste van die doipscienaar aan die shall be transferred to the proper authorities by and at bevoegde owerhede oorgedra word: the expense of the township owner: (a) Vir Staatsdoeleindes: (a) For State purposes: Onderwys: Erf 2833 Educational: Erf

25 (b) (b) Vir munisipale doeleindes: (b) PROVNCAL GAZETTE JANUARY For municipal purposes: Parke: Erwe 2985 tot 2992 Parks: Erven 2985 to 2992 (6) Nakoming van Voorwuardes: (6) Enforcement of Conditions Die dorpseienaar moot die stigtingsvoorwaardes nakom The township en die nodige owner shall observe the conditions of stappe doen om te sorg dat die titelvoorestablishment and waardes shall en enige ander take the necessary steps to secure voorwaardes opgele kragtens arthe enforcement of tikel 62 van Ordonnansie the conditions of 25 van title and any other 965 nagekom word: condit:ens imposed in Met dien vertsande dat die terms of section 62 Administrateur die bevoegdof Ordinance 25 of 965: Prov ded held besit om die that the Administrator shall have dorpseienaar van almal of enigeen van the power to relieve the township owner of all or any die verpligt:ngs te onthef en om sodanige verpligtings by of the obligations and to vest such obligations in any enige ander persoon of liggaam met regspersoonlikheid other person or corporate body to laat berus 2 TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE () Die Erive met Sekere Ullsonderings () Tite Erven with Certain Exceptions Alle erwe met uitsondering van die erwe genoem in klousule (5) hiervan is ouderworpe aan die voorwaar All erven with the exception of the erven mentioned des Mena genoem opgele deur die Administrateur krag in Clause (5) hereof shall be subject to the conditions tens die bepalings van de Ordonnansie op Dorpsbeplan hereinafter set forth imposed by the Administrator uniting en Dorpe 965: der the provisions of the Town planning and Townships (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed Ordinance 965 vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten (a) The erf is subject to a servitude 2 in wide in favour gunste van die pleas ] ke bestuur tangs enige twee of the local authority for sewerage and other munigrense uitgesonderd n straatgrens soos deur die plaaslike bestuur bepaal cipal purposes along any two boundaries other than a street boundary as determined by the local autho Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor rity noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen : groot wortelbome mag binne die gebied van sodanige (b) No building or other structure shall be erected with serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie in the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 in thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig oat enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanlcg (c) The local authority shall be entitled to deposit temonderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof porarily on the land adjoining the aforesaid servipypleidings en ander werke wat by volgens good tude such material as may be excavated by it durdunke noodsaaldik ag tydelik te plaas op die grond ing the course of the construction maintenance or wat aan die voornoemde sawn= grens en voorts removal of such sewerage mains and other works is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang as it in its discretion may deem necessary and shall tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onder further be entitled to reasonable access to the said worpe daarvan dat die plaaslike bestuur enige skade land for the aforesaid purpose subject to any dam vergocd wat gedurcnde die aanleg onderhoud of ver age done during the process of the construction wydering van sodanige rioolhoofpypleidings en an maintenance or removal of such sewerage mains and der werke veroorsaak word other works being made good by the local authority (2) Erwe onderworpe aan Spesiale Voorwaardcs (2) Liven subject to Special Conditions Benewens die voorwaardes hierbo niteengesit is on n addiion to the conditions set out above the underclergcnoemde erwe aim die volgende voorwaardes onder mentioned erven shall be subject to the following conworpe: ditions: (a) Erwe (a) Erven tot ; to tot to tot to tot to tot tot to to tot tot tot to to to tot to tot tot to to : 2929 tot tot en 2929 to to and 2979 tot to 298

26 58 PROVNSALE KOERANT ANUARE 976 Die erf is onderworpe aan n serwituut of serwitute The erf is subject to a servitude or servitudes for vir munisipale doeleindes ten gunste van die pleas municipal purposes in favour of the local authority Lke bestuur soos op die algemene plan aangedui as indicated on the general plan (b) Erf 276 ( Erf 276 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir paddoel The erf is subject to servitude for road purposes in des ten gunste van die plaaslike bestuur soos op favour of the local authority as indicated on the die algemene plan aangedui general plan (c) Erwe (c) Erven en and 2935 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transfor The erf is subject to a servitude for transformer purmatordoeleindes ten gunste van die plaaslike be poses in favour of the local authority as indicated stuur soos op die algemene plan aangedui on the general plan Ad m in is ire teursk ennisgewing 2 Januarie 976 Administrators Notice 2 January 976 MUNSPALTET BOKSBURG: WYSGNG VAN BOKSBURG MUNCPALTY: AMENDMENT TO ELEKTRSTETSVERORDENNGE ELECTRCTY BYLAWS Die Administratcur publiseer herby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 0 of 0 van die Ordonnasie op Plaaslike Bestuur 939 die the Local Government Ordinance 939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit The Electr:city By laws of the Boksburg Municipality Boksburg deur cre Raad aangeneem by Administrateurs adopted by the Council under Administrators Notice kennisgewing 227 van 26 Julie 972 soos gewysig word 227 dated 26 July 972 as amended are hereby furhierby verder gewysig deur die Bylae soos volg te wysig: titer amended by amending the Schedule as follows: Deur in items (2) en 2(2) van Deel die woorde By the substitution in items (2) and 2(2) of Part "Die volgende heffings is betaalbaar per maand" deur die for the words "The following charges shall be payable volgende te vervang: per month" of thefollowing: "Ongeag die me:erafleestydperk is die volgende hef "Regardless of the meterreading period the following flngs betaalbaar per maand" charges shall be payable per month" 2 Deur Decl soos volg te wysig: 2 By amending Part H as follows: (a) Deur subitem () van item to skrap asook die uit (a) By the delet:on of subitem () of item as well as drukking "(2)" in die bestaande subitem (2) the expression "(2)" in the existing subitem (2) (b) Deur in item die syfer "R2" deur die syfer "R" (b) By the substitution in item to vervang of the figure "R" for the figure "R2" PB PB A dm in is tra teursken n isgewing 3 Januarie 976 Administrators Notice 3 January 976 MUNSPALTET GERMSTON: AANNAME VAN GERVSTON MUNCPALTY: ADOPTON OF STANDAARD BOUVERORDENNGE STANDARD BULDNG BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge arti The Administrator hereby in terms of section 0 kel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 of the Local Government Ordinance 939 publishes that dat die Stadsraad van Germiston die Standaard Bouver the City Council of Germiston has in terms of section ordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing 96bis(2) of the said Ordinance adopted with the fol 933 van 7 November 97 ingevolge artikel 96bis(2) lowing amendments the Standard Building Bylaws pub van genoemde Ordonnansie met die volgende wysigings fished under Administrators Notice 993 dated 7 No aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad vembe 97 as by laws made by the said Council: opgestel is: (a) By the deletion of subsections () and (2) of sec (a) Deur subartikels () en (2) van artikel 226 te skrap Lion 226 (b) Deur in artikel 226() die uitdrukking "Aanhangsel (b) By the substitution in section 226() for the ex V" deur die uitdrukking "Aanhangsel V" te vet prcssion "Appendix V" of the expression "Appendix yang (c) Deur artikel 20 te skrap (e) By the deletion of section 20 (d) Deur in artikel 22(8) die syfers "6c" en "3c" on (d) By the substitution in section 22(8) for the figures dcrskeidelik deur die syfers "0c" en "5c" te ver "6c" and "3c" of the figures "0c" and "Sc" revang spectively

27 PROVNCAL GAZETTE JANUARY (e) Deur in artikel 26(3) die uitdrukking "Aanhang (e) By the substitution in section 26(3) for the exsel V" deur die uitdrukking "Aanhangsel V" te pression "Appendix V" of_ the expression "Appendix vervang _ V" (f) Deur in artikel 36 die syfer "R" deur die syfer () By the substitution in section 36 for the figure "Rl" "R2" to vervang of the figure "R2" (g) Deur in artikel 365 die syfer "R" deur (re syfer (g) By the substitution in section 365 for the figure "R" "RS" to vervang of the figure "R5" (h) Deur Bylae 2 deur die volgende te vervang: (0 By the substitution for Schedule 2 of the following: BYLAE 2 "SCHEDULE 2 GELDE BETAALBAAR NGEVOLGE HERDE CHARGES PAYABLE N TERMS OF THESE BY VERORDENNGE LAWS AANHANGSEL GELD VR TOETS VAN APPENDX CHARGE FOR TESTNG OF FRE BRANDSLANG HOSE Vir tocts van brandslang deur die Raad ingevolge ar For testing firehose by the Council in terms of see tikel 6 van hierdie verordeningc: lion 6 of these by laws: Per brandslanglengte: 50e Per firehose length: 50c Deur die e:enaar van die gebou betaalbaar onmiddellik Payable by the owner of the building immediately after na toetsing testing AANHANGSEL GELDE VR STRAATUT APPENDX : ANNUAL CHARGES FOR STREET STEKKE " PROJECTONS Die bcdrag jaarhks betaalbaar ten opsigte van elke The annual sum payable in respect of each street straatuitstek ingevolge artikel 206 van hierdie verorde projection in terms of section 206 of these bylaws shall ninge word jaarlks vooru:t aan die begin van elke kalen be paid to the Council annually in advance at the &dear aan die Read betaal deur die eienaar van die ge beginning of each calendar year by the owner of the bou of uitstek al na die geval en word soos volg bere building or the projection as the case may be and shall ken: (a) Verandapale op straathoogte elk: 50c (b) Grondvloerverandas per nt2 of gedeelte daarvan: 25c (c) Eersle verdieping balkonne per in2 of gedeelte dearvan: 50e (d) Tweede verdieping en clke hoer verd:eping per m of gedeel:e daarvan: 0c (c) Uitbouvensters perm of gedeelte daarvan van die plattegrond: R5 be calculated as follows: (a) Verandah posts at street level each: 50c (b) Ground floor verandahs per m2 or part thereof: 25c (c) First floor balconies per m2 or part thereof: 50c (d) Second and each higher floor balconies per m = or part thereof: 0c (c) Bay windows per m2 or part thereof of plan area of projections: R5 () Pavement lights per in or part thereof: R50 () Sypadligte per m = of gedeelte daarvan: R50 (g) Showcases per m2 or part thereof of plan arca: (g) Uitstalkastc per m2 of gccleelte daarvan van die R50 plattegrond: R50 (0 All other projections below at or above pavement (h) Alle ander uitstekke ander by of bo sypadhoogte level including foundation footings per m" or part insluitend fondamentgrondmiire per m2 of gedeelte thereof of plan arca: R50 daarvan van die plattegrond: R50 THE GRASSNG APPENDX VAN CHARGES FOR AANHANGSEL ll GELDE VR AANPLANTNG OF FOOTWAYS OR SDEWALKS GRAS OP LOOPPAAE OF SYPAADJES payable in terms of section 28 of these charges Die The rb hefting ingevolge artikel 28 van hierdie verordebylaws for the grading and planting with grass of any ninge betaalbaar vir die gelykmaak en aanplant van gras footway or sidewalk shall be paid to the Council in adop enige gedeelte van die looppad of sypaadjie word vance and shall be calculated as follows: vooruit aan die Raad betaal en word soos volg bereken: (a) Vir die eerste 0 m2 of gedeelte daarvan: R6 (a) For the first 0 m2 or part thereof: R6 (b) Vir elke m of gedeelte daarvan meet as 0 m2: 20c (b) For every in" or part thereof in excess of 0 m2: 20c AANHANGSEL V GELDE VR OPENBARE GE BOUSERTFKATE APPENDX V CHARGE FOR PUBLC BULDNG CERTFCATES D:e jaarlikse heffing betaalbaar ten opsigte van elke The annual charge payable in respect of each public

28 60 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 openbare gebousertifikaat uitgereik ingevolge artikel 26 building certificate issued in terms of section 26 of these van hierdie verordeninge is aan die Raad jaarliks voor bylaws shall be paid to the Council annually in advance u:tbetaalbaar aan die begin van elke kalenderjaar deur at the beginning of each calendar year by the owner of die eienaar van die openbare gebou en bedra R0 the public building and shall be R0 AANHANGSEL V GELDE VR OORWEGNG APPENDX V CHARGES FOR CONSDERNG VAN TEKENS EN SKUTTNGS OF SGNS AND HOARDNGS Die heffing betaalbaar ten psi& van elke aansoek The charge payable in respect of rch application for on n teken of skutting word vooruitbetaal met die voor a sign or hoarding shall be paid in advance on the 6 van die aansoek aan die Read en is soos volg: submission of the application to the Council and shall Vir elke teken of skutting: RO be as follows: AANHANGSEL V GELDE VR GOEDKEURNG VAN BOUPLANNE () Die gelde betaalbaar vir elke bouplan wat vir oorweging voorgel6 word is soos volg: (a) Die minimum geld betaalbaar vir enige bouplan is (b) Die gclde betaalbaar vir enige bouplan word volgens die volgendc skaal bereken: Vir elke 0 m2 of gedeelte daarvan van die area van die gebou by die vlak van elke vloer: (i) Vir die eerste 000 ni: van die area: R50 For each sign or hoarding: RO APPENDX V CHARGES FOR THE APPROVAL OF BULDNG PLANS () The charges payable in respect of every building plan submitted for consideration shall be as follows: (a) The minimum charge payable in respect of any building plan shall be R5 (b) The charges payable for any building plan shall be calculated according to the following scale: For every 0 m2 or part thereof of the area of the building at the level of each floor: (ii) Vir die volgende 000 m2 van die area: R () For the first 000 m2 of the area: R50 (iii) Vir enige gedeelte van die area bo die eerste (ii) For the next 000 m = of the area: R m2: 75c (iii) For any portion of the area in excess of the (2) Vir die toepassing van hierdiefirst m2: 75c item beteken area die totale oppervlakte van enige nuwe gebou op elke (2) For the purpose of this item `area means the vloerhoogte op dicselfde werf en sluit verandas en batoverall superficial area of any new building at each floor karma oar openbare strafe en kelderverdiepings in Tus level within the same curtilage and includes the area senverdiepings en galerye word as afsonderlike verdie of verandahs and balconies over public streets and basepings opgemcet ment floors Mezzanine floors and galleries shall bemeas ured as separate storeys 2 Benewens die gelde betaalbaar ingevolge item is n geld van c per m2 van area scos in item omskryf betaalbaar ten opsigte van elke nuwe gebou waarin struk 2 n addition to the charges payable in terms of item tuurstaalwerk of gewapende beton of struktuurhoutwerk a charge of c per m of area as defined in item shall be vir die hoofraamwerk of as hoofstruktuuronderdele van payable for any new building in which structural steeldie gebou gebruik word work of reinforced concrete or structural timber is used for the main framework or as main structural components of the building 3 Gelde vir nuwe aanbouings aan bestaande geboue word ingevolge item bereken met minimumgcld van R5 3 Chares g for plans for new additions to existing buildings shall be calculated as set out in item with a Minimum charge of Gelde R5 opsigte tenvan verbouings aan bestaande geboue word bereken volgens dic waardc van werk wat verrig moet word teen n skaal van R ten opsigte van Charges for alterations to existing buildings shall elke R200 of gedeelte daarvan met n minimumgeld van be calculated on the estimated value of thework to be R5 performed at the rate of R for every R2C0 or part thereof with a minimum charge of R5 5 Gelde vir planne van geboue van n spesiale aard byvoorbeeld fabriekskoorstene toringspitse en soortgely 5 Charges for plans of buildings of a special character ke oprigtings word bereken volgens die beraamde waar such as factory chimneys spires and similar erections de daarvan teen n skaal van R vir elke R200 of ge shall be calculated on the estimated value thereof at the deelte daarvan van dic koste met n minimumgeld van rate of R for every R200 or part thereof with a mini R5" mum charge of R5" 2 Die Bouverordeninge van dic Munisipalitcit Ger 2 The Building By laws of the Germiston Municipality miston afgekondig by Administrateurskennisgewing 8 published under Administrators Notice 8 dated 7 van 7 Mei 967 word herby herrocp May 967 are hereby revoked PB 22 9 PB 229

29 PROVNCAL GAZETTE JANUARY Administrateurskennisgewing Januarie 976 Administrators Notice January 976 KLERKSDORP MUNCPALTY: AMENDMENT TO MUNSPALTET KLERKSDORP: WYSGNG VAN VERORDENNGE NSAKE MARSKRAMERS VEN HAWKERS PEDLARS AND STREET TRADERS TERS EN STRAATVERKOPERS BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 0 of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die the Local Government Ordinance 939 publishes the vercrdeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoeinde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Verordeninge nsake Marskramers Venters en The Hawkers Pedlars and Street Traders Bylaws of Straatverkopers van die Munisipaliteit Klerksdorp af the Klerksdorp Municipality published under Administra gekondig by Administrateurskennisgewing 689 van 29 tors Notice 689 dated 29 August 956 as amended Augustus 956 soos gewysig word hierby yerder soos are hereby further amended as follows: volg gewysig: Deur artikels paragrawe (a) (c) en By the deletion of sections paragraphs (d) van artikel 9 artikels 0 2 en 5 asook Bylaes (a) (c) en (d) of section 9 sections 0 2 and A en B te skrap 5 as well as Schedules A and B 2 Dcur artikels 3 7 9(b) 9bis 3 en onderskei 2 By the renumbering of sections 3 7 9(b) 9bis delik te hernommer 2 3 (a) 5 6 en 7 3 and to 2 3 (a) 5 6 and 7 respectively PB PB e t Administrateurskeimisgewing 5 Januarie 976 Administrators Notice 5 January 976 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE MUNSTPALTET NGEL: TAREF VAN KOSTE NGEL MUNCPALTY: TARFF OF CHARGES VR ELEKTRSTET FOR ELECTRCTY Administrateurskennisgewing 2087 van 0 Desember Administrators Notice 2087 dated 0 December word hierby verbeter deur subitem (6) van item is hereby corrected by the deletion of subitem (6) of 2 Gelde vir die Levering van Elektrisiteit to skrap item 2 7 Charges for the Supply of Electricity PB PB r Administrateurskennisgewing 6 Januarie 976 Administrators Notice 6 January 975 r2 GESONDHEDSKOMTEE VAN SECUNDA HEALTH COMMTTEE OF SECUNDA Die Administrateur verbeter hierby Administrateurs The Administrator hereby amends Administrators Pro 25 van 5 November 975 deur in paragraaf clamation 25 of 5 November 975 by the substitution in die syfer "6" deur die syfer "26" to vervang paragraph 2 for the figure "6" of the figure "26" PB PB proklamasie Administrateurskennisgewing 7 Januarie 976 Administrators Notice in January 976 MUNSPALTET POTCHEFSTROOM: WYSGNG POTCHEFSTROOM MUNCPALTY: AMENDMENT VAN DORPSGRONDEVERORDENNGE TO TOWN LANDS BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator herebyin terms of section 0 of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 the Local Government Ordinance 939 publishes the die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn in bylaws set forth hereinafter which have been approved gevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansiegoedgekeur by him in terms of Sectlon 99 of the said Ordinance The Town Lands By laws of the Potchefstroom Mu Die DorpsgrondenBijwetten van die Munisipaliteit nicipality published under Administrators Notice :239 Potchefstroom afgekondig by Administrateurskenmsge dated 2 July 95 as amended are hereby further wing 239 van 2 hilie95 sons gewysig word bierby amended as follows: verder soos volg gewysig: i )3yomending section: 77 by 7 : `5ene artike:te wysig deur f (a) die syfers "50c7 en "0c" anderskeidelik deur die ; (a) the stbstitittie n for the figures "50e" and "06" syfrs "R;75" en "35c""te ye yang; en of the figures "R75" and "35c" respectivelyt and : (b) die uitarukking "mits dat het minimum bedrag be (b) the deletion of the expression "provided that one taalbaar voor enige uitgeteiktelicentie een shilling shilling sterling shallibe the minimum amount paysterling zal zijn" te skrap : : : able in respect of any licence issued"

30 62 PROVNSALE KOERANT JANUARE Deur in artikel 28his(3) die syfer "50e" deur die 2 By the substitution in section 28bis(3) for the figure syfer "R" te vervang "50c" of the figure "Rl" PB PB Administrateurskennisgewing 8 Januarie 976 Administrators Notice 8 January 976 MUNSPALTET POTGETERSRUS: VERORDE POTGETERSRUS MUNCPALTY: BY LAWS FOR NNGE VR DE HEFFNG VAN GELDE MET BE THE LEVYNG OF FEES RELATNG TO THE N TREKKNG TOT DE NSPEKSE VAN ENGE BE SPECTON OF ANY BUSNESS PREMSES AS CON SGHEDSPERSEEL SOOS BEOOG BY ARTKEL TEMPLATED N SECTON () OF THE LCEN () VAN DE ORDONNANSE OP LSENSES CES ORDNANCE The Administrator hereby in terms of section 0 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die bylaws set forth hereinafter which have been approved verordeninge hierby uiteengesit wat deur horn ingevolge by him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Woordontskrywing Definitions Vir die toepassing van hierdie verordeninge tensy For the purposes of these bylaws unless the con dit uit die samehang anders blyk betoken text otherwise indicates "Ordonnansie" die Ordonnansie op Lisensies 97 (Ordonnansie 9 van 97) en enige woord of uitdruk "Council" means the Town Council of Potgietersrus king het die betekenis wat in genoemde Ordonnansie daar and includes the Management Committee of that Connaan geheg word; cil or any officer employed by the Council acting by virtue of any power vested in the Council in connection "Raad" die Stadsraad van Potgietersrus en omvat die with these bylaws and delegated to him in terms of Bestuurskomitee van daardie Raad of enige beampte deur section 58 of the Local Government (Administration and die Raad in diens geneem handelende uit hoofde van Elections) Ordinance 960 (Ordinance 0 of 960); cnige bevoegdheid wat in verband met hierdie verordeninge aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel Ordinance" means the Licences Ordinance 97 (Or 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Adminisdinance 9 of 97) and any word or expression has trasie en Verkiesings) 960 (Ordonnansie 0 van 960) the meaning assigned thereto in the said Ordinance aan horn gedelegeer is nspeksiegelde nspection Fees 2 emand wat ingevolge die Ordonnansie by n Lisen 2 Any person who in terms of the Ordinance makes sieraad ingestel ingevolge die bepalings van die Ordonnan application to a Licensing Board established in terms of sie aansoek doen vir die uitreiking aan horn van n the provisions of the Ordinance for the issue to him of nuwe lisensie om n besigheid binne die munisipaliteit te a new licence to carry on a business within the munidryf moet aan die Road die toepaslike geld in die cipality shall pay to the Council the appropriate fee Bylae hierby voorgeskryf vir die inspeksie van die be prescribed in the Schedule hereto for the inspection of sigheidsperseel ten opsigte waarvan sodanige aansoek ge the business premises in respect of which such applicadoen word betaal en sodanige geld moet aan die Raad tion is made and such fee shall be paid to the Council betaal word voordat enige sodanige inspeksie uitgevoer before any such inspection is made by it word Tydstip waarop Gelde Betaalbaar is When Fees are Payable 3 Die gelde betaalbaar ingevolge artikel 2 moet aan 3 The fee payable in terms of section 2 shall be paid die Raad gelyktydig met die indiening van die aansoek to the Council simultaneously with the lodging of the om n nuwe lisensie by die Sekretaris van die Lisensie application for a new licence with the Secretary of the raad betaal word: Met dien verstande dat die Raad Licensing Board: Provided that the Council shall refund die geld aan die applikant terugbetaal indien geen in the fee to the applicant if no inspection as contemplated speksie soos beoog in artikel () van die Ordonnan in section () of the Ordinance is carried out sie uitgevoer word the Voorlegging van Kwitansie Furnishing of Receipt emand wat ingevolge artikel 2 aarispreeklik is vir Any person who in terms of section 2 is liable to die betaling van enige gelde en wat dit betaal het soos pay and has paid any fees specified in the Schedule in ;die Bylae hierby voorgeskryf moet van :die Raad n hereto shall obtain from the Council a receipt therefor kwitansie daarvoor verkry en kan te eniger tyd geduand may at any time during the year of issue on payrende die jaar van uitreiking teen betaling van n bedrag van 50e van die Raad n duplikaat van sodanige ment of the sum of 50c obtain from the Council a kwitansie verkry: duplicate of such receipt

31 Kwitansie moot op Aanvraag getoon Word PROVNCAL GAZETTE JANUARY Receipt to be Produced on Demand 5 Niemand aan wie n kwitansie ingevolge artikel 5 No person to whom a receipt has been issued in uitgereik is mag wanneer by deur n behoorlikgemagtigde terms of section shall fail to produce such receipt or beampte van die Raad by sy bcsigheidsplek te eniger tyd a duplicate thereof issued in terms of the said section voor die toestaan van die lisensie daartoe versoek word on being thereto required by a duly authorized officer in gebreke bly om sodanige kwitansie of n duplikaat of the Council at his place of business at any time prior daarvan uitgereik ingevolge genoemde artikel te toon to the granting of the licence nie Revocation of Bylaws Herroeping van Verordeninge 6 6 Die Verordeninge vir die Lisensiering van en die The Bylaws for the Licensing of and for the Sn Toesig oor die Regulering van en die Beheer oor Bepervision Regulation and Control of Businesses! Trades sighede van die Munisipaliteit Potgietersrus afgekondig and Occupations of the Potgietersrus Municipality pub by Administrateurskennisgewing 9 van 29 November hshed under Administrators Notice 9 dated 29 Novem 950 soos gewysig word hierby herroep ber 950 as amended are hereby revoked BYLAE SCHEDULE NSPEKSEGELDE VR BESGHEDSPERSELE NSPECTON FEES FOR BUSNESS PREMSES i Besigheid of Beroep nspeksie Trade or Occupation nspection geld Fee R R Aanstootlike bedrywe Afslaer 300 Offensive trades Algemene handelaar: 3 General dealer: () Gemiddelde waarde van voorraad hoog stens R () Average value of stock not exceeding (2) Vir elke bykomende R aan waar de van voorraad n bykomende 300 (2) For each additional R50000 of stock add 300 Apteker Bakker 2500 Chemist and druggist Barbier of haarkapper Baker " Begrafnisondernemer Barber or hairdresser Eethuishouer Funeral undertaker Eiendomsagent Eatinghouse keeper Fietshandelaar 00 9 Estate agent 600 Handelaar in bene en gebruikte goedere 00 0 Cycle dealer 00 2 Handelaar in huishoudelike patenteiendoms Dealer in bones and used goods 00 medisyne Dealer in household patent and proprietary 3 Handelaar in motorvoertuie 500 Handelaar of spekulant in lewende hawe 3 Dealer in motor vehicles 500 of produkte 800 Dealer or speculator in livestock or produce Handelaar in spuit of mineraalwater 00 5 Dealer in aerated or mineral water 00 6 Handelaar in vuurwerk Dealer in fireworks Handelsreisiger 00 7 Commercial traveller 00 8 Hondehok of troeteldierlosiesinrigting of 8 Kennel or _pet boarding establishment or salon 200 salon Huurstel of ryskoolhouer Livery stable or riding school Kafeehouer Café keeper Kinderbewaarplaas of kleuterskool: 2 Crèche or Nursery school: () Halfdag akkommodasie 200 () Halfday accommodation 200 (2) Heeldag akkommodasie 3200 (2) Fullday accommodation Liggaamsontwikkeling gesondheids of 22 Physical culture health or beauty centre 300 skoonheidsentrum Market agent Markagent Dairy Melkery Dairy farm Melkplaas Milk shop Meulenaar Miller Motorgarage: 28 Motor garage: _ () Slegs verkope 700 () Sales only 700 (2) Herstel en onderhoudswerk 200 (2) Repairs and maintenance Motorvoertuigoppasser Motor vehicle attendant Ontsmetter of beroker Disinfector or fumigator 800 \

32 6 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 Besigheid of Beroep nspeksie Trade oroccupation nspection geld Fee R R 3 Ofitspanningsterrein Recreation ground Pakhuis Warehouse Pandjieshoucr Pawnbroker Parkade Parkade Passasiersvervoeronderneming Passenger transport undertaking Pos of ander bestcllingsonderneming Mailorder or other undertaking Restauranthouer Restaurant keeper Skoenmaker Cobbler Skuldinvorderaar en opspoorder Debt collector and tracer 00 0 Slagter 00 0 Butcher 00 Smous 700 Hawker Spesiale lisensie Special licence Spysenier Caterer 2200 Straatfotograaf 500 Street photographer Verblyfsonderneming: 5 Accommodation establishment: () Met etes: () With meals: (a) 50 beddens 3000 (a) 50 beds 3000 (b) 5000 beddens 3700 (b) 5000 beds 3700 (c) Meer as 00 beddens 800 (c) Exceeding 00 beds 800 (2) Sander etes: (2) No meals: (a) 0 kamers 900 (a) 0 (b) Vir rooms elke bykomende kamers of gedeelte daarvan n bykomende : (b) For 300 every additional 0 rooms or part thereof add 300 (3) Woonitelle: (3) Flats: (a) 0 woonstelle : 200 (b) Vir elke bykomende 0 woonstelle (a) 0 flats 200 of gedeelte daarvan n bykomende 500 (b) For every additional 0 flats or part thereof add Verkoopsoutomaathouer 00 6 Hiring service Vermaaklikheidsplek Vending machine keeper 00 9 Vishandelaar en bakker Place of entertainment Voedselvervaardiger Fishmonger and fish frier Vrugte groente en plantehandelaar Food* manufacturer Wasser of droogskoonmaker Fruit vegetable and plant dealer Wasseryl of droogskoonmakeryontvangsde 52 Launderer or drycleaner 900 pot Laundry or dry cleaning receiving depot Werkswinkel : * Workshop 200 P PB Administrateurskennisgewing 9 Januarie 976 Administrators Notice 9 January 976 MUNSPALTET ROODEPOORT: WYSGNG VAN ROODEPOORT MUNCPALTY: AMENDMENT TO VERORDENNGE BETREFFENDE LSENSES EN BYLAWS RELATNG TO LCENCES AND BUS BEHEER OOR BESGHEDE NESS CONTROL Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby iii terms of section 0 of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 939 die the Local Government Ordinance 939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat dew horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Verordeninge Betreffende Lisensies en Beheer oar The Bglaws Relating to Licences and Business Con Besighede van die Munisipaliteit Roodepoort afgekondig i trot of the Roodepoort Municipality published under by Administrateurskennisgewing 67 van 27Jannarid 95 : AdMinistrators Notice 67 dated 27 January 95 as soos gewysig word hierby verder gewysig deur Aanharig i amended are hereby further amended by the substitusel 5 onder Bylae 2 by Hoofstuk deur die volgende tion for Annexure 5 to Schedule of Chapter of the: to vervang: following: "AANHANGSEL 5" "ANNEXURE 5 TARFF VR LSENSEGELDE WAT TEN: OPSG TE VAN DE ONDERGENOEMDE VOERTUE BE TARFF OF LCENCE FEES PAYABLE N RESPECT STUURDERS EN DE OORDRAG VAN LSENSES OF THE VEHCLES DRVERS AND TRANSFER BETAALBAAR S; : OF LCENCES HEREUNDER

33 PROVNCAL GAZETTE JANUARY <war Half Jaar Ouar Half Year taal jaar liks terly yearly ly ir t liks lib R R R R R R Public vehicles Openbare mottle () Motor taxi cab (plying for () Hithrmotor (wat op n open bare pick to huur aangebied :hire in a public place) word) (2) Motor lorry (plying for hire (2) Vragmotor (wat op n open in a public place) bare pick te huur aangebied (3) Any other vehicle word) or trailer ZOO 00 used for hire or reward (3) Enigeander voertuig of sleep wa wat te huur aangebied of () Motor bus teen n ivergoeding gebruik word Bicycles () Motorbus For each bicycle Fietse 3 Drivers Vir elke fiats 050 : 3 Bestuurders n respect of each driver of an Ten opsigte van elke ani maldrawn bestuurder public! vehicle 050 van n openbare bespanne veer 0 tug i Tricycles 050 Driewielers For each tricycle used for com HVir elke driewieler wat vir han:: mercial purposes 075 delsdoeleindes gebruik Word : Duplicates : 5:Duplikate Vir elkoduplikaitlisensieindien For each duplicate licence in die oorspronklike (insluitende n case of loss (including plate or! plaatjie of kenteketi) sock raak: badge)! 25c " 6 Transfers 6 Oordragtep Vir elke oordrag van For each transfer of (a) n voertuiglisensie duitgeson (a) a licence for a vehicle other der& die vir n fiets of n than a cycle or tricycle: 50c driewieler: 50c ( (b) fiefs (b)t a cycle iof or tricycle licence: driewielerlisensie: 0c 0c : : : : P PB i Adniiiistrateurskennisgewing 50 Januarie 976 Administrators Notice 50 January 976 k MUNSPALMT RUSTENBURQ: WYSGNGVAN r tjstenburg MUNCPALTY: AMENDMENT TO ROLERNGS " EN LOODGETEFLVERORDE!DRANAGE ANDPLUMBNG BY LAWS NNGE: The Administrator hereby in terms of section 0 of Die "Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local GOverninent Ordinance 939 publishes the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike ibestuur939 die bylaws set forth hereinaftei which have been approved verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom mgevolge byybim in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Drainage and Phimbing = Bylaws of the Rusten : Pie zriolerings en Loodgietersverordeninge van die burg Municipality; published ;under Administrators No Munisipaliteit Rtistenburg afgeketglig by :Adiainistratice 735 dated 2 September 960 as amended are teurskermisgewing 735 van 2 September 960 soon ge hereby furthenamended as follows: wysig Avordyinerby verder soos volg gewysig: " L By the substitution for subsection (2) of section 2 pcursubartikel:(2) van artikel 2 deur die volgende of the following: le verving: : (2) (a) remand wat vuri n beampte wat deur die (2)(a) Any person receiving from an officer duly Read behoorlik daartoe gemagtig is n skriftelike opdrag authorised thereto by ie touncil a written order in Ontimng :bm die ;ontlasting in n lmillio6 van i enige stof grunting rhim to stop the discharge into a sewer of any wat in subartikel () genoem word to stank nioet d; Substance referred to in subsection () shall forthwith danige ontlasting onmiddellik staak stop such discharge re = (b) pmandwat die bepalings van subartikel: () oor i: )(b) Anripelson who contravenes the provisions of tree Of the gehoor gee aan2n opdrag: wanhy ingevolge subsection () or who fails to comply with an order isparagraaf (a) ontvang: nie begaan" n misdryf en is by sued iii items of paragraph (a) shall be guilty of an skuldigbeviuding strafbaar metn boete van lioogstens offence and shell on conviction be _liable to a fine R00: of LgOvangenisstraf van hoogstens 6 maande :en in not exceeding 800 or imprisonment for a period not

34 66 PROVNSALE KOERANT JANJARE 976 die geval van n voortdurende misdryf met n boete exceeding 6 months and in the case of a continuing of A van hoogstens R20 vir elke dag of gedeelte daarvan fence to a fine not exceeding R20 for each day or part waarop sodanige misdryf voortduur of a day duringwhichsuch offence continues (c) Ondanks die bepalings van paragraaf (b)kan (c) Notwithstanding the provisions of paragraph (b) die Raad indien iemand nie Echo& gee aan n opdrag should any person have failed to comply with the terms wat ingevolge paragraaf (a) aan horn bestel is nie en of an order served in terms of paragraph (a) and such die ontlasting die behoorlike werking van n rioolvuil discharge is likely seriously to prejudice the efficient ope werke waarskynlik ernstig kan benadeel na verdere ration of any sewagepurification works the Council skriftelike kennisgewing weier am toe te laat dat enige may after further written notice refuse to permit the fabrieksuitvloeisel in die vuilriool ontlas word tot tyd discharge of any industrial effluent into the sewer until en wyl sodanige fabrieksuitvloeisel aan die Raad se ver such time as the said effluent complies with the Conneistes ingevolge hierdie verordeninge voldoen cils requirements laid down in these bylaws" 2 Deur subartikel (2) van artikel 22 deur die volgende 2 By the substitution for subsection (2) of the followte vervang: ing: "(2) Elkeen moet voordat hy fabrieksuitvloeisel in n "(2) Every person shall before discharging any in vullisriool last amiss skriftelik by die Raad aansoekom dustrial effluent into a sewer make application in writing vergunning daarvoor doen op n vorm wat deur die Raad to the Council for permission to do so on a form as voorgeskryf word welke vorm in tweevoud voltooi mod shall be prescribed by the Council and which shall word en waarop die bedryfsproses vat die uitvloeisel veroorsaak beskryf word die chemiese samestelling be completed in duplicate describing the industrial process aard en hoeveelheid fabrieksuitvloeisel wat ontlas gaan giving rise to the effluent and stating the chemical corn word die malcsimum vloei van ontlasting en die getal position nature and quantity of the effluent to be dismense wat op die perseel in diens is dangeged word en charged the maximum rate of discharge and the number moet hy sodanige ander inligting wat die Raad nodig lay persons employed on the premises and shall furnish mag ag aan die Raad verskaf met inbegrip van die verskaffing van sodanige monsters as wat die Raad mag such other information as the Council may consider necesverlang" sary including the furnishing of such samples at it may : require" 3 Deur na artikel 22() die volgende by te voeg: "(5) Sonder inkorting van die bepalings van subartikel 3 By the addition after section 22() of the following: () of artikel 2(2) (b) kan die Raad op enigiemand "(5) Without prejudice to the provisions of subsection wat fabrieksuitvloeisel of enigestof wat : () or section 2 (2) (b) the Council may recover from (a) ingevolge artikel 2 verbied of beperk word of any person who discharges into a drain or sewer any industrial effluent or any substance (b) waarvoor daar n opdrag ingevolge artikel 2(2) (a) uitgereik is (a) prohibited or restricted by section 2 or in n riool of vuilriool laat ontlas al die koste verhaal (b) which has been the subject of an order issued in met inbegrip van bykomstige koste of koste wat hy aan terms of section 2(2) (a) gaan vanwee all_!costs including contingent costs or costs incurred () die besering van enige persoon of die beska by it as a result of diging van die vuilriool of die rioolvuilsuiwe : p to to any person or:damage to the sewer ringswerke of rioolpompe; of enige eiendom hoe A genaamd wat te wyte is aan die onklaarraking Or ariy sewagepurification works or sewage li hetsy gedeeltelik of heeltemal van die riool pumps or to any property whatsoever as the vuilinrigting of rioolpompe of dit nou al onder result of the breakdown either partial or corn beheer van die Raad is of nit of _ 3ete of any sewagepurification plant or sewage (ii) n vervolging kragtens die Waterwet 956 (Wet pumps; whether under the control of the Council 5 van 956) soos gewysig of n aksie wat or not or teen honi ingestel word ten gevolge van die onklaarraking gedeeltelik of heeltemal van die (ii) any expense including fines and damages which rioolviiilinrigting of rioolpompe wat regstreeks may be imposed or awarded against it as a of onregstreeks aan genoemde ontlasting te wy result of a prosecution in terms of the Water Act te is met inbegrip van boete of skadevergoe 956 (Act 5 of 956) as amended or any "ding war hy ten gevolge van die vervolging : action against it consequent on the breakdown of aksie moet betaal partial or complete of any sewagepurification plant or sewage pumps caused directly or indi Deur paragiaaf (e) van artikel 23 deur die 0 _:: tirectly bythe said discharge" gende te vervang: : :: : By the substitution for paragraph: (e) of section "(e) om ten opsigte van die fabrielcsuitvloeisel wat van 23 of the following: sy perseel of ontlas word die gelde way ooreenkomstig Aanhangsel B hierby bereken word to betaal: Met Bien "(e) to pay in respect of the industrial effluent disverstande dat is die presiese snurstofabsorpsievermo8 charge& fromhis premises such charges as may be asvan fabrieksuitvloeiiel vanwee die besondere omttandig sessed in terms of Annexure B :hereto: Provided that A hede in n bepaaldegeval nie met behulp van did bere where owing to the particular circumstancesof any case keningsmetode wat by genoemde Aanhangsel voorgeskryf the method of assessment prescribed by the said Anword bepaal kan word nie; die: Raad n ander bare flexure _does not the true oxygen absorbed _strength

35 PROVNCAL GAZETTE JANUARY keningsmetode waarvolgens genoemde suurstofabsorpsie of an industrial effluent the Council may adopt such vermoe Wel bepaal kan word kan gebruik en die gelde alternative method of assessment as does reflect the said dienooreenkomstig vasstel; strength and may assess the charge accordingly; om alle inligting wat die Rand mag veiling te (f) to provide all such information as may be re verstrek ten einde die gelde wat ooreenkomstig Aanhang quired by the Council in order to assess the charges sel B betaalbaar is te ken bereken; payable in terms of Annexure B; (g) om vir die toepassing van paragraaf () op eie (g) for thepurposes of paragraph (f) to provide and koste n meter wat die totale hoeveelheid water afmeet maintain at his own expense a meter for measuring the wat nit n boorgat fontein of n ander natuudike water total quantity of water drawn from any borehole spring bron verkry en op die eiendom gebruik word te verskaf or other natural source of water and used on the pro en te perty" onderhou" 5 Deur in item 5 van Aanhangsel B die uitdrukking 5 By the substitution in item 5 of Annexure B for "Vordering in sent per kiloliter = (OA 50) the expression "Charge in cents per kilolitre = 5 waar OA = suurstof in milligram per liter (mg/) geab 005 (OA 50) where OA = Oxygen absorbed in milli sorbeer soos hierbo gespesifiseer" deur die volgende te grams per litre (mg/) as specified above" of the folvervang: lowing: "Vordering in sent per kiloliter = 55 ± 003 "Charge in cents per kilolitre = (OA 50) (0A50) waar OA = suurstof in milligram per liter where OA = Oxygen absorbed in milligrams per litre (mg/) geabsorbeer soos hierbo gespesifiseer: Met lien (mg/) as specified above; Provided that in no case shall less than 6c per kilolitre" verstande dat die minimum vorder 6c per kiloliter `the charge be PB 2233 PB ALGEMENE KENNSGEWNGS GENERAL NOTCES KENNSGEWNG 3 VAN 976 ; NOTCE 3 OF 976 VOORGESTELDE UTBREDNG VAN GRENSE PROPOSED EXTENSON OF BOUNDARES OF VAN DORP POTCHEFSTROOM POTCHEFSTROOM TOWNSHP ngevolge artikel 82() van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of section 82() of the beplanning en Dorpe 965 word derby gekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance 965 that ap dat Die Stadsraad van Potchefstroom aansoek gedoen bet plication has been made by The Town Council of Pot om die uitbreiding van die grense van dorp Potchef chefstroom for permission to extend the boundaries of stroom om Gedeelte 27 (n gedeelte van Gedeelte 2) Potchefstroom Township to include Portion 27 (a porvan die Dorp en Dorpsgronde van Potchefstroom 35 tion of Portion 2) of the Town and Towngrounds of Q distrik Potchefstroom to omvat Potchefstroom 35Q district Potchefstroom Die betrokke gedeelte is geled noord van en grens aan The relevant portion is situate north of and abuts the Restant van Gedeelte 2 Oos van en grens aan Ed 2666 Remainder of Portion 2 East of and abuts Ed 2666 and eh sal vir huis vir Bejaardes doeleindes gebruik word is to be used for Old Age Home purposes Die aansoek en die betrokke planne dokumente en The application together with the relevant plans doinligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur cuments and information is open for inspection at the Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van vier weke Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a period na datum hiervan of four weeks from the date hereof ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Any person who wishes to object to the granting of die aansoek of wat begerig is om in die seal( gehoor te the application or who is desirous of being heard or of word of verto8 te rig moet die Direkteur skriftelik in making representations in the matter shall communicate kehnis stel Sodanige kennisgewing moet nie later the as in writing with the Director of Local Government Such vier weke van die datum van die eerste publikasie van communication shall be received by the Director not hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant of deur later than four weeks from the date of the first publica die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word tion of this notice in the Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and ad word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat dressed to the Director of Local Government Private sak X37 Pretoria 000 Bag X37 Pretoria 000 E UYS E TJYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 7 Januarie 976 Pretoria 7January 976 PB PB

36 68 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 KENNSGEWNG VAN 976 moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die sank ge VOORGESTELDE STGTNG VAN DORPE: hoor te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kermis stel _Sodanige kennisgewing met nie later nie as _ngevolge artikel 58(6) van die Ordonnansie op Dorpsagt weke van datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale &want deur die Direkteur van Plaas beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend ge maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die like Bestuur ontvang word dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betroldce planne dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaatinligting 8 ter insae by die *kantoor van die Direkteur sec X37 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebbu E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke Direkteur van Plaaslike Bestuur na datum hiervan Pretoria 7 Januarie 976 PB DA 57 ngevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnansie 7 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Enve leskrywing (b) Eiepaar(s) van Grond Ligging Verwysingsnommer (a) Pretoriusstad Nywerheid : 2 Gedeelte van Restant Noordoos van en PB Uitbreiding 6 van Gedeelte 2 van grensaan _Gedeelte 36 (b) Stadsraad van Nigel die plaas Noycedale van Pretoriusstad 9R distrik Ni Suid van en grens aan gel Johnson Road Alle vorige advanensies orn:toesterruning vir die stig ting van die voorgestplde dorp Pretoriusstad Uitbreiding 6 moet as gekanselleer beskou word _

37 PROVNCAL GAZETTE ANUARY NOTCE OF 976 person who wishes to object to the granting of the ap plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMENT OF TOWNSHPS representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such t is hereby notified in terms of section 58(6) of the communication shall be received by the Director not later Town planning and Townships Ordinance 965 that than eight weeks from the date of such first publication application has been made for permission to establish in the Provincial Gazette the township mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and ad dressed The application together with the relevant plans documents and information to the Director of Local Government Private Big is open for inspection at the X37 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B E UYS Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a period Director of Local Government of eight weeks from the date hereof Pretoria 7 January 976 PB DA 57 n terms of section 58(6) of the said Ordinance any 7 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven Description Situation PB (b) Owner (s) of Land (a) Pretoriusstad ndustrial : 2 Portion of the Re = Northeast of and Reference Number Extension 6 maining of Portion 2 abuts Portion 36 of (b) Town Council of the farm Noycedalc Pretoriusstad South of of Nigel 9R district Ni and abuts Johnson gel Road All previous advertisements for permission to establish proposed Pretoriusstad Extension 6 Township should be considered as cancelled

38 70 PROVNSALE KOERANT JANJARE 976 KENNSGEWNG 2 VAN 976 moet iedereen wat beswaar wil maak: teen die toestaan : _ van die aansoeke of wat begerig is om in die sack ge VOORGESTELDE STGTNC VAN DORPE: r boor teword of Vertoo tetig die Direkteur skriftelilcin kennis stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie as ngevolge artikel 58(6) van die Ordonhansie op Dow& agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend ge in die Provuzsiale koerant deur die Direkteur van Plaas! like Bestuur ontvang word maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in meegaande Bylae to stig Me beswarc inoct in chiplo ingedien word eli gerig Die aansoek met die betrokke planne _dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaatinligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur sak X37 Pretoria E UYS Kamer B206A 2de Vlocr Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 7 Januarie 976 na datum hiervan PBDA 57 ngevolge artikel 58(6) van die genoemde Ordonnansie 7 BYLAE (a) Naam van Dorn en (b) Eienaar (s) Aantal Erwe Beskryning Jigging Verwysingsnormner _ Grond _ van (a) Delmas Besigheid : Gedeelte 89 (n ge Noord van eh grens P3 2 2:58 Uitbreiding 8 Garage : deelte van Gedeelte aan Restant van Ge (b) Stadsraad Parkering : ) en Gedeelte 90 (n deelte Suid van en van Delmas gedeelte van Gedeelte grens aan die dorp ) van die plaas Wit Delmas klip 2322 distrik Delmar (a) Friedenheim Spesiale Gedeelte 57 (gedeelte Noord van cn grens PB 2253 (b) Matapane Woon : 33 van Gedeelte 5) ge aan South African Belegguigs Algemene deck& van Restant Prudential Citrus (Eiendoms) Woon : 2 van Gedeelte 76 van Estates 3 JU Oos Beperk Besigheid die plans Friedenheim en said van en grens Spesiaal : 282LT distrik Nel aan Gedeeltes 72 en Nywerheid : 9 spruit 73 Garage / : % e) Spesiaal Parke : 7 Skool : 0

39 PROVNCAL GAZETTE JANUARY; NOTCE 2 OF 976 _ person who wishes to object to the granting of the ap _ plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMENT OF TOWNSHPS representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such t is hereby notified in terms of section 58(6) of the communication shall be received by the Director not later Toivn planning and Townships Ordinance 965 that than eight weeks from the date of such first publication application has been made for permission to establish in the Provincial Gazette the township mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevant plans do dressed to the Director of Local Government Private cuments and information is open for inspection at the Bag X37 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B E UYS Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a period Director of Local Government of eight weeks from the date hereof Pretoria 7 January 976 PBDA 57 n terms of section 58(6) of the said Ordinance any 7 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven Description Situation Reference Number (b) Owner(s) of Land _ (a) Delmas Business : Portion 89 (a portion North of and abuts PB Extension 8 Garage : of Portion ) and Remainder of Portion (b) Town Council Parking : Portion 90 (a portion South of and abuts of Delmas of Portion ) of The Delmas Township farm Witklip 232 R district Delmas (a) Friedenheim Special Portion 57 (portion of North of and abuts PB 2233 (b) Matapane Residential : 33 Portion 5) portion of SouthAfrican Pru Beleggings General Remainder of Portion dential Citrus Estates (Eiendoms) Residential : 2 76 of the farm Frie 3 JU East and Beperk Special denheim 282JT dis south of and abuts Business : trict Nelspruit Portions 72 and 73 ndustrial : 9 Garage 2 Special / Parks : 7 School :

40 72 PROVNSALE KOERANT; JANUARE 976 KENNSGEWNG 9 VAN 976 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORPE moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak ge ; boor to word of yertoe te rigr die Direkteur skriftelik in kennis stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie ngevolae artikel 58(6) van die Ordonnansie op Dorps as agt wekevan die datum van sodanige eerste publikasie beplanning en Dorpe 965 word hiermee bekend ge :in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Planslike Bestuur ontvang word maak dat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in meegaande Bylae to stilt Alle besware moet in duplo ingedien word en gcrig Die aansoek met die betrokke planne dokumente en word aandie Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaatsak inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur X37 Pretoria Kamer B206A 2de Vloer Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke na E UYS datum hiervan Direkteur van Plaaslikc Bestuur Pretoria Januarie 976 ngevolge artikel 58(6) van die genoemdc Ordonnansie PB DA 57 2 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van (b) Eienaar(s) Grond Ligging Verwysingsnommer (a) Witbart Spesiale Getkeite 268 (ge Said van en grens ann PB (b) Harris Kodesh Nywerheid : 2 cloche van Gedeelte Gedeelte 60 van die Kommersieel : 3 30) van die pleas pleas Rietfontein 63 Rietfontein 63LR JR Oos van en grens distrik Germiston aan Gedeelte 30 van die pleas Rietfontein 63R a Alle vorige advertensies om toestemming vir die st igting van die voorgestelde dorp Withert moet as gekan selleer beskou word

41 0 PROVNCAL GAZETTE JANUARY NOTCE 9 OF 976: person who wishes to object to the granting_ of the ap _ plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMENT OFTOWNSHPS: representations in the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such t is hereby notified in terms of section 580) of the communication shall be received by the Director not later Townplanning and Townships Ordinance 965; that ap than eight weeks from the date of such first publication plication has been made for permission to establish the in the Provincial Gazette township mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevint pjans do% dressed to: the Director of Local Government Private cuments and information is open for inspection at the Bag X37 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a period E UYS of eight weeks from the date hereof Director of Local Government Pretoria January 976 n terms of section 58(6) of the said Ordinance any PB DA 57 2 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven Description of Situation (b) Owners) Land Reference Number (a) Witbart Special Portion 268 (portion South of and abuts PB: (b) Harris Kodesh ndustrial : 2 of Portion 30) of the Portion 60 of the Commercial : 3 farm Rietfontein 63 farm Rietfontein 63 R district Gcrmis R East of and abuts ton Portion 30 of the farm Rietfontein 63 TR All previous advertisements for permission to establish the proposecjwitbart Township should be considered as cancelled t

42 7 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 KENNSGEWNG 0 VAN 976 _ moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak ge H: VOORGESTELDESTGTNG VAN DORPE hoot teword of vertoe to rig die Direktetir skriftelik 7; : : i in kennis stel Sodanige kennisgewing meet nie later nie ngevolge artikel J8(6) van die Ordonnansie opdorps as agt weke van die datum van sodanige cerste publikasic bcplanning en Dorpc 965 word hiermee bekend ge in die Provinsiale Korrant deur die Direkteur van Naasmaak dat aansock gedocn is om tocstemming om die like Bestuur ontvang word dorpe gemcld in meegaande Bylae tc stig Alle besware moet iii dup!o ingedieri word cn gcrig Die aansock met die betrokkc planne dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslikc Bestuur Privaatsak inligting d ter insae by die kantoor van die Direkteur X37 Pretoria Kamer B206A 2dc Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Preteriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke in Direkteur van Plaaslike Bestuur datum hiervan Pretoria Januarie 976 PB DA 57 ngevolge artikcl 58(6) van die genoemde Ordonnansie 2 BYLAE (a) Naam van Dorp en (b) Eienaar(s) Aantal Erwe Bcskrywing van GOM Ligging Vcrwysingsnommer (a) Reyno aidge Spesiale Gedeelte 73 (n ge Noord van cn grens PB Uitbreiding 6 Woon : 9 deelte van Gedeelte aan Gedeelte 70 van (b) Stadsraad van Parke : 7) van die pleas die plans Klipfontein i Witbank Klipfontein 322:JS 322JS Oos van en distrik Witbank grens aan die voorge stelde dorp Reyno Ridge Uitbreiding 3 (a) Wadeville Kommersicel : 23 Gedeelte 29 (n gc Noord van en grens PB Uitbreiding 8 Spesiaal Amite van Gedeelte aan Gedeelte 62 van (b) Aldesdon Kommersieel 0) Gedeelte 32 (n die plans Klippoortje nvestments en melkery gedeelte van Gedeelte 0R Oos van en (Proprietary) doeleindes : 0) van die plans grens aan die dorp Limited Klippoortje 0 R Rosen op Gedeelte and distrik Germiston 30 Aldesdon Properties (Proprietary) Limited (a) Selby Kommersieel : 7 Restante Gedeelte van Noord en wes van en P Uitbreiding Gedeelte van die grens aan Suid Afri (b) Crown Mines pleas Turffontein 96 kaanse Spoorwe8 SS Limited LR distrik Johannes van en grens aan burg Restante Gedeelte van Gedeelte

43 PROVNCAL GAZETTE JANUARY ! NOTCE 0 OF 976 : :person who wishes to object to the granting of the ap _ plication or who is desirous of being heard or of making PROPOSED ESTABLSHMENT: OF TOWNSHPS representations in the matter shall communicate in writiig With the bireeidf *of *Local Government` Such t is hereby notified in terms of section 58 (6) of the communication shall be received by the Director not later Town planning and Townships Ordinance 965 that ap than eight weeks from the date of such first publication plication : has been made for permission to establish the in the ProVincial Gazette township mentioned in the accompanying Annexure ;:Aobjections must be lodged in duplicate and ad The application together with the relevant plans do: dressed to the Director of Local Government Private currents and information is open for inspection at the?bag Xf37 prctoria office of the Director Room 3206A 2nd Floor Block B; E llis Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a Director of period focal Government of eight weeks from the date hereof Pretoria January 976 PB DA 57 n terms of section 58(6) of the said Ordinance any 2 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven Description of Situation Reference Number (b) Owner(s) land (a) Reyno Ridge Special Portion 73 (a portion North of and abuts P3; 22;5593 Extension 6 Residential : 9 6 Portion 7) of the Portion 70 of the (b) Town Council of Parks : farm Klipfontein 322 farm Klipfontein 322 Witbank JS district Witbank JS East of and abuts Proposed Township Reyno Ridge Exten sion 3: (a) Wadeville Commercial 23 Portion 29 (a por North of and abuts PB Extension 8 Special fion of Portion 3) Portion 62 of the (b) Aldesdon for commer Portion 32 (a por farm Klippoortje 0 nvestments cial and dairy tion of Portion 0) R East Of and abuts (Proprietary) purposes : : of the farm Klip Rosan Township on Limited poortje 0R dis Portion 30 and Wet Germiston Aldesdon Properties (Proprietary) Limited : : (a) Selby Commercial : 7 Remaining Extent of North and west of PB Extension Portion :of the farm and abuts South AM (b) Crown Mines Turffontein 96 R can Railways South Limited district Johannesburg of and abuts Remain _ ing Extent * of Por _ lion * _ i

44 76 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 KENNSGEWNG 7 VAN 976 NOTCE 7 OF 976 PROVNSE TRANSVAAL PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSALE NKOMSTEFONDS PROVNCAL REVENUE FUND STAAT VANONTVANGSTE EN BETALNGS VR DE TYDPERK 975 APRL 975 TOT 30 NOVEMBER STATEMENT OF RECEPTS AND PAYMENTS FOR THE PEROD APRL 975 TO 30 NOVEMBER 975 (Gepubliseer ingevolge artikel 5() van Wet 8 van 972) (Published in terms of section 5() of Act 8 of 972) ONTVANGSTE / RECEPTS (A) NKOMSTEREKENNG/REVENUE ACCOUNT BETALNGS 7 PAYMENTS R t R R SALDO OP APRL 975 BEGROTNGSPOSTE/VOTES BALANCE AT APRL Algemene Administrasie / Ge BELASTNG LSENSES EN ncral Administration GELDE / TAXATON LCEN CES AND FEES 2 Onderwys / Education Toegang tot 3 renbanc/admis Werke / Works sion to race courses Hospitaal en Gesondheids 2 Weddenskapbelasting / Betting dienstd Administrasie/Hos pital and Health Services Administration Bookmakersbelasting / Book makers tax Provinsiale Hospital en nriglings / Provincial Hospi Totalisatorbelasting / Totalisa tals and nstitutions Paaie en BrOe / Roads and 5 Boetes en verbeurdverklarings/ Fines and forfeitures Rent en Deicing / nterest 6 Motorlisensiegelde / Motor and Redemption Licence fees Bibliotcek en Museumdiensl 7 Hondelisensies / Dog licences Library and Museum Service Vis en wildlisensies / Fish 9 Natuurbewaring / Nature Conand game licences scrvation tiverse / Miscellaneous Plaaslikc Bestuur / Local Government Ontvangste nog nie tocgewys nie / Receipts not yet allocated r Min/Less: nkomste in rckcning gebring maar nog nie deur Tesourie oorbetaal nie/revenue brought to account but not yet remitted by Treasury STATUTBRE APPROPRASES / DEPARTEMENTELE ONT STATUTORY APPROPRA VANGSTE / DEPARTMENTAL TONS RECEPTS Oordragte op resenvefondsearans Sekretariaat / Secretariat fcrs to reserve funds: J ohannesburcse Subsidicpaaie 2 Onderwys / Education (Ordonnansie 5 van 967) / 3: Hospitaaldienste Johannesburg Subsidy Roads / Hospital (Ordinance 5 of 967) Services Provinsiale Deurpaaic (Or Paaie / Roads donnansie 8 van 968) / Provincial Throughways (Or 5 Werke / Works dinance 8 of 968)

45 PROVNCAL GAZETTE JANUARY ONTVANGSTE / RECEPTS BETALNGS/PAYMENTS R R R R SUBSDES EN TOELAES / Oordrag op Risenvefonds vir Ka SUBSDES AND GRANTS pitaahverket / Transfer to Capital Works Reserve Fund Sentntle Regerhm / Central Spesiale oordrag op lieserweionas Govermuent mr Provinsiale Deurpaaie / See Subsidie / Subsidy cial transfer to Provincial 2 SuidAfrikaanse Spoonvce Throughways Reserve Fund / South African Railways (a) (b) SpoorwegbusroeMs / Railway bus routes Spooroorgange / Railway Crossings Nasionalc Vervocrkommissie / National Transport Commission Spesiale paaie en hrfte / Spe SALDO OP 30 NOVEMBER cial roads and bridges BALANCE AT 30 NO VEMBER t R R (B) KAPTAALREKENTNG / CAPTAL ACCOUNT SALDO OP APRL 975 BEGROTNGSPOSTE/VOTES BALANCE AT APRL Kapitaaiwerkal Capital Works Staatsiening /Government loan Kapitialbdie / Capital Bridges Npslonale Wervoerkommissie /Ni tionalitmosporl Commission 3rue op spesiale paaie / Brid ges on special roads Oordrag van Reserwefonds vir Kapitaalwerke / Transfer from Capital Works Reserve Fund Oordrag van Resenvefonds vir Provinsiale Deurpaaie / Transfer from Provincial Throughways Re Bydrae deur SA Spoorwee Bite by spooroorgange / Contri bution by SA Railways Brid ges at railway crossings Bospitaalskenkings / Hospital do nations nearside van vaste eiendom / Rentals of immovable property Verkoop van vaste ciendom / Sale of immovable property Ander kapitaalontvangste / Other capital receipts : _ SALDO OP (30 NOVEMBER 975 / BALANCE AT 30 NO VEMBER R : i a _ i

46 78 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 _ : KENNSGEWNG VAN 96 : CENnSGEWNG VAN VERBETERNG NOTCE OF 976 NOTCE OF CORRECTON : WYSGNG VAN KENNSGEWNG 8 VAN 975 AMENDMENT OF NO TCE 8 OF 975 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS 8 VAN "REMOVAL OF RESTRCTONS ACT 8 OF Kennis word hiermee gegee dat die syfers "/7" Notice is hereby given that the figures "/7" where waar dit in die bogenoemde kennisgewing voorkom yet it appear on the abovenamed advertisement should be yang meet word met die syfers "/85 substituted by the figures "/85" E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur E UYS Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January KENNSGEWNG 5 VAN 976 NOTCE 5 OF 976 ORDONNANSE OP DE VERDELNG VAN DVSON OF LAND ORDNANCE 973: APPL GROND 973: AANSOEK OM DE VERDELNGT CATON FOR THE DVSON OF LAND VAN GROND n accordance with the provisions of section 7() of Ooreenkomstig die bepalings van artikel 7() van die the Division of Lands Ordinance 973 (Ordinance 9 Ordonnansie op die Verdeling van Ggond 973 (Or of 973) notice is hereby given that have received an donnansie 9 van 973) word hierby bekend:geinaak dat application in terms of the provisions of section 5 of ek naansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van the said Ordinance from the owher(s) M E Mitchell genoemde Ordonnansie van die eienaai(s) ME: Mitchell in respect of the area of land namely Portion 02 of ten opsigte van die gebied wand to wete Gedeelte: 92 the farm Zwartkop 356JR district of Pretoria van slie pleas Zwartkop 356JR distrik Pretoria ontvang het Such application together with the relevant plans and information is open for inspection at the office of the Sodanigė minsoek tesame met die betrokke planne en inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van Director of Local Government Room 3306 Provincial die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B306 Pro Building Pretorius Street Pretoria for a period of 60 vinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir tt tydperk days from the date of the first publication hereof in van 60 dae vanaf die datum van die eerste publikasie the Provincial Gazette hiervan in die Provinsiale Koerant Any person who wishes to object to the granting of edereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van such application or who is desirous of making represendie aansoek of wat begerig is om verto8 te rig moet die tations in the matter shall notify the Director in writing Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoem of his reasons therefor within the said period of 60 days de tydperk van 60 dae in kennis stel E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB 2: : r : 2 KENNSGEWNG 6 VAN 976 ; NOTCE 6 OF 976 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS 8 VAN REMOVAL OF RESTRCTONS ACT 8 OF t is hereby notified in terms of section 3(6) of the ngevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hier above Act that the undermentioned applications have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die been received by the Director of Local Government and Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae are open to inspection at Room B206A Provincial le by Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstmat Building Pretorius Street Pretoria and at the office of Pretoria en in die kantoor van die betrokke plaaslike the relevant local authority Any objections with full owerheid Enige beswaar met volledige redes daarvoor reasons therefor should be lodged in writing with the moet skriftelik by die Direkteur van Plabslike Bestuur Director of Local Government at the above address or by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria inge Private Bag X37 Pretoria on or before February dien Word op of voor Februarie E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 Elizabeth Jean ODonoghue vir die wysiging van die Elizabeth lean ODonoghue for the amendment of the titelvoorwairdes van die Restart van Ed "9 dorp conditions of title of Remaining Extent of Erf 9 Clayville distrik Pretoria ten elude dit moontlik te maak Clayville Township district Pretoria to permit the erf dat die erf vir n kleuterskool gebniik kan word being used for a nursery school PB 2262 PB 226 2

47 PROVNCAL GAZETTE JANUARY cmja nvestments (Edms) Beperk vir die wysiging Zemja nvestments (Proprietary) _Limited for the van die titelvoorwaardes van Erf_273 dorp Clubview amendment of the conditions of title of Erf 273 Clubdistrik Pretoria len eindc dit moontlik to maak dat njo view Town shim district Pretoria to permit the erection torhuise aan diestraatfront vandie eiendom opgerig ran of garages on the street frontage of the property word _ PB PB 2273 _ Hopetown Steel Conipany (Pty) Limited for the Hopetown Steel Company (Edms) Beperk vir die amendment ;of the conditions of title of Erf Vulcania wysiging van die titelvoorwaardes van Erf dorp Vul Extension Township district Brakpan to permit the cania Uitbreiding distrik Brakpan ten einde dit moont building line to be relaxed from 20 feet (English) (60 lik to maak dat die boulyn van 20 voet (Engelse) (60 metres) to 23 metres meter) tot 23 meter verslap kan word PB 2396 PB Lentex nvestments (Edms) Beperk vir die wysiging Lentex nvestments (Pty) Limited for the amendment van die titelvoorwaardes van Lot 25 dorp Nancefield of the conditions of title of Lot 25 Nancefield Town distrik Johannesburg ten eindc dit moontlik te maak dat ship district Johannesburg to permit the lot being used die lot vir algemene mywerheidsdoeleindes gebruik kan for general induktrial purposei word PB PB The Society for the Welfareof Backward and Retarded The Society for the Welfare of Backward and Retarded Persons for: Persons vir: () Die wysiging Van titelvoorwaardes van Resterende () The amendment of the conditions of title " of Re Gedeelte van Lot 77 dorp Parktown distrik Johanrosining Extent of Lot 77 Parktown Township nesburg ten einde kantore onderwys kliniek bykom district Johannesburg in order to permit offices stige professionele kamers en woongeboue vir institu educational clinic ancillary professional suites and residential buildings sionele doeleindes en doeleindes in verband daarmee ** for; institutional purposes and toe to lag purposes incidental thereto (2) Die wysiging van die JohanneSburgdorpsainleg (2) The amendment of the Johannesbing Townplanning skema deur die hersonering van Resterende Gedeelte Scheme by the rezoning of Remaining Extent Lot van Lot 77 dorp Parktown distrik Johannesburg 77 ;Parktown Township district Johannesburg from van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir die boge "Special Residential" to "Special" for the above noemde gebruike named uses Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg This amendment scheme will be known as Johannes wysigingskema burg /886 Āmendment Scheme /886 P3; : PB : Barbara Marcell Robinson vir: BarbaraMarcelle Robinson for: () Die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 68 dorp (D Bryanston distrik Johannesburg ten einde die onder The amendment Nile conditions of title of Erf 68 Bryanston Township district verdeling van die eiendom en die oprigting van meer Johannesburg in order to permit the subdivision of the property and the as een woonhuis toe te last erection of more than one dwelling house (2) Die wysiging van die Noordelike JOhannesburgstreek Johannesburg deur die dorpsaanlegskema hersonering van Erf 68 "(2) The amendment of the NOrthein Re gion Town dorp Bryanston distrik Johannesburg van "Spesiale planning Scheme by the rezoning of Erf Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Erf" 68; Bryanston Township from "Special Residential" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woon with a density of "One dwelling per erf" to "Special huis per 0000 vk vt en Een Woonhuis per Residential" with a density of "One dwelling per vk vt" sq ft and one dwelling per sq ft" Die wysigingskema sal bekend staan as Noordelike This amendment scheme will be known as Northern Johannesburgstreek wysigingskema 877 Johannesburg Region Amendment Scheme 877 PB PB _ Namoya (Eiendoms) Beperk vir die wysiging van die Nanioya (Prdprietary) Limited for the amendment of titelvoorwaardes van Ed 79 dorp Parktowif (Uitbrei the conditions of title of Erf 79 ParktoWn (Extension) ding) distrik Johannesburg ten einde dit moontlik te Townshipdistrict Johannesburg to permit the erf _being maak dat die erf vir n plek "van ondetrig (lcultuur en used for a place `of instruction (cultural and educational onderwyssentrum) gebruik kan word centre)"_ c PB 20 " L +S: :?: l PB: 20 0ENNSGEWNG 8 VAN 976 NOTCE8 OF 976 WET 0P OPHEFFNG VAN BEPERKNGS _ 8 VAN _ 967 REMOVAL "OF RESTRCTONS ACT 8 OF 967 : ngevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hier t it hereby :notifiedaff terms of section 3(6) of the mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke: deur die above act : that the undermentioned applications have

48 80 PROVNSALE KOERANT JANLARE976 Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter fume been received by the Director of Local Government and le by Kamer B206A; Provinsiale Gabon Pretoriusstraat are open :to :inspection at Room ;8206A Provincial Pretoria en in die kantoor van die :betrokkeplaaslace Building Pretorius Street Pretoria and at the office of owerheid Enige beswaar met: volledige redes daarvoor i the relevant:local authority Any objections with full moet skriftelik by die Direkteur van Plaailike Beituur reasons therefor should be lodged in writing with the by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria inge! Director of Local Government at the above address or dien word op of voor Februrait 976 Private Bag X37 Pretoria on or before February E UYS 976 Direkteur van Plaaslike Bestuur i E UYS Pretoria Januarie 976 Director of Local Government Pretoria January 976 Winternest Etendomme (Eiendoms) Beperk vir: Winternest Eiendomme (Proprietary) Limited for: () Die wysiging van titelvoonvaardes van Hopwe ; Winternest Landboulioewes distrik Pretoria ten ein! () The amendment of the conditions of title of Hold de tilt moontlik te mask arm die hoewe vir die doe) ing Winternest Agricultural Holdings district eindes van n bewaarskool kleuterskool en naskool i Pretoria in order to permit the holding to be used i sentrwn te gebruik for purposes of a creche nursery school and afterschool centre (2) Die wysiging van die Pretoriastreek Dorpsaanleg ; skema deur die hersonering van Home Winternest (2) The amendment of the Pretoria Region Town plan Landbouhoewes distrik Pretoria van "Lanahou" ning Scheme by the rezoning of Holding Wintertot "Opvoedkundig" nest Agricultural Holdings district Pretoria from "Agricultural" to "Educational" Die wysigingskema sal bekend stun as Pretoriastreek wysigingskema 05 i This amendment scheme will be known as Pretoria ; PB 6267 Region Amendment Scheme 05 PB Zrak nvestments (Eiendoms) Beperk virdiewysiging 6267 van die titelvoorwandesan Ed:27 :dorp Clilbview Zrak nvestments (Proprietary) Limited for the amenddistrik Pretoria ten eindp (lit tnoontlik te muck dat mo meat of the conditions of title of Ed 27 Clubview torhuise aandidistriatfront van die eiendom opgerig kan ToWoship district Preldriato permit the erection of gaword ragpa on the street frontage of the property `PB 227 : PR Die Stadsraad van Boksburg vir: The Town Council of Boksburg for: () Die wysiging van thelvoonvaarcles van Erwe The amendment of the conditions of title of Erven en 87 dorp Boksburg Noold : and 87 Boksburg North (Uitbielding) distrik Boksburg ten elude die erwe (Extension) Township district Boksburg to permit vir spesiaal woondoeleindes te gebruik the erven to be used for Special residential purposes (2) Die wysiging van die BOksbtirg Dorpsaanlegskima (2) The amendment of the Boksburg ToWn planning deur die hersonering van Erwe Scheme: by the rezoning oferven en :87 dorp Boksburg Noord (Uitbreiding) 86 and 87Boksburg North (Extension) Township : distrik Boksburg van "Algemene Sesigheid" tot from ``General Business" to "Special Residential" i "SpesialeWpon": : This amendment scheme will be known as Boksburg A Piewysigingskema sal bekend staan as Boksburgwy Amendment Sehenie /50 sigingskema /50 PB g : PB """ Adriana Johatma Schipholt and Steffen Hendrik Toxo Adriana Johanna Schipliolt en Steffen Henarik Toxo peus for: ; peus vir: () The amendment of the conditions of title oterven () Die wysiging van titelvoorwaarcies van Erwe and 0 Marlboro Extension Town 09 en 0 dorp Marlboro Uitbreiding distrik Ship!district Johannesburgo to permit the erection Johannesburg ten einde it openbare garage pali of a public garage warehouse builders yard dry huis bouerswerf droogskoonmaker vertoonlolcale cleaning works showrooms industrial and domestic nywerheids en huishoudelike nywerheidsgeboue en industrial buildings and offices ancillary to any per kantore bykomend tot enige print& gebruik met Mined primary use with the exception of business die uitsondering van besigheidspersele to winkels premises and shops (2) Die wysigiug Van ale Noordelike Johannesburgstreek (2) The amendment of the Northern Johannesburg Redorpsaanlegskema deur die hersonering van Erwe gion Townplanning Scheme by the rezoning of er ; 08 ; 09 en 0 dorp Marlboro Uitbreiding : Ven 08 f 09 and 0 Marlboro Extension van fspeaialenwoon"_tot _"Spesiaar vir die fboge 2 Township = from "Special Residential" to "Special! noemde gebruike for the ahpvenamed uses Die wysigingskeina sal bekend staan as Noordelike This amendment scheme will be known as Northern Johannesburgstreekwysigingskema 879 Johannesburg Region mendmentscheme 879 c il:* :_ ; ; : "i P 397 PB 839 i Anthony Hayhurst vir die wysiging van die titelvoor Anthony Hayhurst for the amendment of the condi waardes rvanlerf :266 dorp Three Rivers; aistrik Ver tiona entitleicif Erf :266Three Rivers Township district tenigingtenigindedit inoontlilcte maakalat die af Vir Vereeniging5to perniitithe erf :being used for the este

49 PROVNCAL GAZETTE JANUARY die stigting van n kinder speelgroep of privaat kleuter ; blishment of a_ childrens playgroup or private nursery skool gebruik kan word school _ PB PB Salomo Jacobus Beukes vir die wysiging van die titel Salomo Jacobus Beukes for the amendment of the voorwaardes van Erf 92 dorpmeyerton distrik Ver conditions of title of Erf 92 Meyerton Township dis eeniging ten einde dit moontlik to maak dat die erf in triet Vereeniging to permit the erf being subdvided into twee gedeeltes onderverdeel kan word two portions PB PB _ KENNSGEWNG VAN 976 NOTCE OF BETHAL WYSGNGSKEMA /37 BETHAL AMENDMENT SCHEME /37 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner Die Oostelike Transvaalse Kooperasie Bpk Posbus 00 "Die Oostelike Transvaalse Kodperasie 3eperk" PO Bethal aansoek gedoen het om Bethaldorpsaankgskema Box 00 Bethal for the amendment of Bethal Town 952 te wysig deur die hersonering van Erf 06 ge planning Scheme 952 by rezoning Erf 06 situated lee op die hoek van Eeufeesstraat en Kleynhansstraat on the corner of Eenfees Street and Kleynhans Street dorp Bethal van "Spesiale Woon" met n digtheid van Bethal Township from "SpecialResidentar with a den "Ben Woonhuis per erf" tot "Algemene Besigheid" sity of "One Dwelling per to "General Business" err Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be lenown as Bethal Amendment Bethal;wysigingskema /37 genoern sal word) le in die Scheme /37 Further particulars of the Scheme are open kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer for inspection at the office of the Town Clerk Bethal B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en and at the Office of the Director of Local Government in die kantoor van die Stadsklerk van Bethal ter insae Room B206A Provincial Building Pretorks Street Pre tont Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the a tyd binne n ydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direktetir van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 3 en die Stadsklerk Posbus 3 Bethel skriftelik voorgele Bethal at any time within a period of weeks from the word date of this notice E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van PlaaslikeBestuur Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 2 VAN 976 NOTCE 2 OF 976 KLERKSDORPWYSGNGSKEMA /96 LERKSDORP AMENDMENT SCHEME /96 t is hereby notified in terms of section 6 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been made by the owner 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Messrs Villa Wines (Pty) Limited C/o Messrs Jooste mnre Villa Wines (Edms) Beperk P/a mnre Jooste en: and Coetzee PO Box 392 Klerksdorp for the amend Coetzee Posbus 392 Klerksdorp aansoek gedoen het om; ment of Klerksdorp Townplanning Scheme 97 by Klerksdorp dorpsaanlegskema 97 te wysig deur die rezoning Erven 05 and 06 situated on Anderson hersonering van Erwe 05 en 06 gelee aan Anderson Street Klerksdorp Township (new town) from "General straat dorp Klerksdorp (nuwe dorp) van "Algemene Residential" with a density of "One dwelling per erf" Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot to "Special" for ProfessiOnal Rooms and Parking Gara "Spesiaal" vir_professionele Kamers en Parkeer Garages gees Verdere besonderhede van hierdiewysigingskema (wat The amendment will be known as Klerksdorp Amend Klerksdorp wysigingskema /96 genoern sal word) E in ment Scheme /96 Further particulars of the Scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Preto Klerksdorp and at the office of the Director of Local ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Klerksdorp Government Room B206A Provincial Building Preto ter insae rim Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van weke vend die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 99

50 hersonering 82 PROVNSALE KOERANT JANUAE 976 en die Stadsklerk Posbus 99 Klerksdorpskriftelik voor Klerksdorp at any time within a period of weeks from gele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 3 VAN 976 NOTCE 3 OF 976 LOUS TRCHARDT WYSGNGSKEMA /23 LOUS TRCHARDT AMENDMENT SCHEME /23 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr D J Meyers P/a mnre Snyman Klaff en Scans Mr D J Meyers C/o Messrs Snyman "Klaff and Sons Posbus 25 Louis Trichardt aansoek gedoen het om Louis PO Boit 25 Louis Trichardt for the amendment of Trichardt dorpsaanlegskema 956 te wysig deur die Louis Trichardt Townplanning Scheme 956 by re van zoning tot (i) Erf 222 geled earl Presidentstraat dorp Louis (i) Erf 222 situated on President Street Louis Trichardt van "Spesiale Woon" met n digtheid Trichardt Township from "Special Residential" van "Een woonhuis per vk vt" en with a density of "One dwelling per sq ft" and (ii) Ed 22 gelee aan Presidentstraat dorp Louis Trichardt van gedeeltelik "Spesiale Woon" en (ii) Ed 22 situated on President Street Louis "7 gedeeltelik "Algemene Besigheie met n digt Trichardt Township from partly "Special Re heid van "Een woonhuis per vk vt" sidential" and partly "General Business" with "Algemene Be vt" met n digtheid van "Pen a density of "One dwelling per sq ft" to "General Business" with a density of "One dwelling woonhuis per vk vt per sq ft" Verder besonderhede van hierdie wysigingikema (wat The amendment will be known as Louis Trichardt Louis Trichardtswysigingskema / 23 genoem sal word) Amendment Scheme / 23 Further particulars of the le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Scheme are open for inspection at the office of the Town stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Clerk Louis Trichardt and at the office of the Director Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Louis of Local Government Room B206A Provincial Building Trichardt ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the aptyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local 7hierdie lennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 96 en die Stadsklerk Posbus 96 Louis Trichardt skriftelik Louis Trichardt at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG VAN 976 NOTCE OF 976 NABOOMSPRUT WYSGNGSKEMA /7 NABOOMSPRUT AMENDMENT SCHEME /7 t is hereby notified in terms of section 6 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe amended) that application has been madeby the owners 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Messrs A Ruytenberg C Q Ruytenberg C MA A mnre A Ruytenberg C 0 Ruytenberg C M A A Ruytenberg Mrs M M van Leeuwen and Miss J H Ruytenberg; nes M M van Leeuwen en mej J H Ruytenberg C/o Messrs S F Geyer and Kie PO Box Ruytenberg P/a mnre S F Geyer en Kie Posbus 2 2 Naboomspruit for the amendment of Naboomspruit Naboomspruit aansoek gedoen het om Naboomspruit Townplanning Schenie 962 by rezoning Erf 563 dorpsaanlegsketna 962 te wysig deur die hersonering; situated on the corner of Fifth Avenue and Eight Street van Ed 563 gelee op die hpek van Vyfdelaan en Agste Naboomspruit Township from "Special Residential" with straat dorp Naboomspruit van "Spesiale _Worm" met : a density of "One dwelling per erf" to "Spedial Resi digtheid van \ "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" dential" with a density of "One dwelling per sq met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt"! \ ft Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wati The amendment will be known as Naboomspruit 7 Naboomspruitwysigingskema /7 genoem sal word) le; Amendment Scheme /7 Further particulars of the

51 PROVNCAL GAZETTE JANUARY in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Scheme are open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Naboomspruit and at the office of the Director toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Naboom of Local Government Room B206A Provincial Building spruit ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 3 en die Stadsklerk Posbus 3 Naboomspruit skriftelik Naboomspruit at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB 9267 PB KENNSGEWNG 5 VAN 976 NOTCE 5 OF 976 PRETORA WYSGNGSKEMA 266 PRETORA AMENDMENT SCHEME 266 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner Dr J A Schutte Streatleylaan 2 Aucklandpark aan Dr J A Schutte 2 Streatley Avenue Aucklandpark for soek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema 97 the amendment of Pretoria Town planning Scheme 97 te wysig deur die hersonering van Lot 05 Resterende by rezoning Lot 05 Remaining Extent of Lot 0 and Gedeelte van Lot 0 en Gedeelte van Lot 0 geled Portion of Lot 0 situated between Venter Street tussen Venterstraat en Parkstraat dorp Capital Park van and Park Street Capital Park Township from "Special "Spesiale Woon" met digtheid van "Een woonhuis per Residential" with a density of "One dwelling per m2" tot "Dupleks Woon" Gebruikstreek H m2" to "Duplex Residential" Use Zone Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoriawysigingskema genoem sal word) le in die kan Scheme 266 Further particulars of the Scheme are open toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer for inspection at the office of the Town Clerk Pretoria 3206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en and at the office of the Director of Local Government in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Room B206A Provincial Building Pretorius Street Pre toria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the ap hierdie ucation shallbe to t e kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Director of Local P Bestuur by bovermelde unovernentlin submittedth at adres of Privaatsak X37 Pretoria address or Private nagx37 Pretoria and theclerk Towne above en die P 0 Stadsklerk Posbus 0 Pretoria skriftelik voor Box 0 Pretoria at gele word any time within a period of weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB 923H266 PB 923H KENNSGEWNG 6 VAN 976 NOTCE 6 OF 976 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA 0 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME 0 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe t is hereby notified in terms of section 6 of the 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance 965 (as mnre van Rooyen Eiendomme (Edms) Beperk P/a amended) that application has been made by the owner mnr S F van Huyssteen 22ste Laan 33 Villieria Messrs L van Rooyen Eiendomme (Edms) Beperk C/o Pretoria aansoek gedoen het om Pretoriastreekdorpsaan Mr S F van Huyssteen 33 22nd Avenue Villieria legskema 960 te wysig deur die hersonering van Ge Pretoria for the amendment of Pretoira Region Towndeelte 70 (n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas De planning Scheme 960 by rezoning Portion 70 (a por Onderstepoort 300JR gelee ongeveer 3 kin vanaf tion of Portion 2) of the farm De Onderstepoort 300 die Middestad van Pretoria net oos van die ou Pretoria JR situated east of the old Pretoria Warmbad Road Warmbadpad van "Landbou" tot "Spesiaal" vir die doelabout 3 km from the Town Centre of Pretoria from eindes van n werkswinkel en vir die vervaardiging van "Agricultural" to "Special" for purposes of a workshop sement en beton produkte and the manufacturing of cement and concrete products Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amend

52 8 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 Pretoriawysigingskema 0 genoem sal word) E in die ment Schenie 0 Further particulars of the Scheme are d kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer open for inspection at the office of the Town Clerk Pre N B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en toria and at the Office of the Director of Local Governin die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae ment Room B206A Provincial Buiding Pretorius Street Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Pretoria _ tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the aphierdieplication =shall be submitted to the Director of Local kennisgewing aan _die Direkteur van Plaaslike: Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria :Ba0037 :Pretoria and the Town Clerk PO Box 0 en die Stadsklerk Posbus 0 Pretoria skriftelik voor Pretoria at any time within a period of weeks from gele word the date of this notice E UYS _ E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 :Pretoria; January 976 PB i : PB KENNSGEWNG 7 VAN 976 NOTCE 7 OF 976 RANDBURG WYSGNGSKEMA 202 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 202 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artilcel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships :Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnreskibok (Pty) LimitedP/a mnre De Huizemark Messrs Sldbok (Pty) Limited C/o Messrs De Huize Commercial Projects (Pty) Limited Posbus Mark Commercial Projects (Pty) Limited PO Box Pinegtiwrie aansoek gedoen het om Randburgzdorpsaan Pinegowrie for the amendment of Randburg legskema 95 te wysig deur die hersonering van Ge Townplanning Scheme 95 by rezoning Portion 3 and deeltes 3 enl5 Aran Elf 699 gelee tussen Sentraalstraat 5 of Lot 699 situated ;between Central Street Rabie Rabiestraat en Republiekweg dorp Fountainebleau van Street and Reptibliek Road Fontainebleau Township "Spesiaar tot "Spesiaal" vir rt publieke garage en die from "Special" to "Special" for a Public Garage and parkering van Motor voertuie parking of motor Vehicles Verdere besonderhede van hierdie wysigingskemit (war The amendment will be known as Randburg Amend Randburgwysigingskema 202 genoem sal word) fte in die ment Scheme 202 Further particulars of the Scheme kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer are open for inspection at the office of the Town Clerk B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Randburg and at the office of the Director of Local in die kantoor van die Stadskerkvan Randburg ter in Government Room B206A Provincial Building Preto sae i rius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the ap hierdie kennisgewing aan die Direkteur Van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of Local Bestuur Government in writing at the above address or Private by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk Private Bag X en die Stadskleric Piivaatsak X Randburg skriftelik Randburg at any time within a period of weeks from voorgele word the date of this notice E UYS i E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur! Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 8 VAN 976! NOTCE 8 OF 976 t RANDBURGWYSGNGSKEMA 20 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 20 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning :end Townships _Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnre FiftyTwo River Road: Strijdompark Uitbreidingi Messrs FiftyTwo River Road Strijdom Park Extension 2 Randburg (Pty) Limited Posbus 623 Marshall 2 Randbuig (Pty) :Limited PO Box 623 Marshalltown aansoek gedoen het om Randburgdorpsaanleg _town 0r the amendment of Randburg Town planning skema 95 te wysig deur die herspnering van Erf 52; Scheme 95 by rezoning Erf _52 situated on River gelee aan Riverweg dorp Strijdompark Uitbreidink 2 Road Strijdom Park Extension 2 Township from "Spevan "Spesiale Worm" met n digtheid van "Een Woon; Si Residential" with a density of`one dwelling per huis per Err tot "Spesiaal" virkunsen diensnywerhede: Err to "Special" for craft and service industries subject onderworpe aan sekere voorwaardes to certain conditions

53 PROVNCAL GAZETTE; JANUARY _ Verdere_ besonderhede van hierdie wysigingskema (Wat The amendment will be known as Randburg Amend Randburg wysigingskema 20 genoem sal word) Win die tent Scheme: 20 Further particulars of the Scheme kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer_ are open for inspection at the office of the Town Clerk 3206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Randburg and at the office of the Director of Local in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter in Government Room B206A Provincial Building Pretosae rius Street Pretoria i Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the aptyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk Private Bag X en die Stadsklerk Privaatsak X Randlairg skriftelik Randburg at any time within a period of weeks from voorgele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January976: _ PB PB L2 KENNSGEWNG 9 VAN 976 RANDBURGWYSGNGSKEMA 20 _ NOTCE 9 OF 976 ; RANDBURG AMENDMENT SCHEME 20 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die 0rdonnansit op Dorpsbeplanning en Dorpe ; Townplanning and ; ;Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner ; mitt C P Barnes giendomme (Edms)Bpk P/a mnre Mr C P Properties (Pty) Ltd C/o Messrs Barnes Withers en Gerke Posbus 623 Marshalltown aansoek Withers and Gerke PO Box 623 Marshalltown for gedoen het om Randburg dorpsaanlegskema 95 te wy the amendment of Randburg Townplanning Scheme sig deur die hersonering van Lot 968 pled op die hoek 95 byrezoning Lot 968 situated on the corner of Revan Republiekstraat en Oaklaan dorp Ferndale van"spe public Street and Oak Avenue; Ferndale Township from siale Besigheid" met pad reserverings op die noordelike "Special Business" with road reservations on the north en suidelike grense tot "Spesiale Besigheid" met geen ern and southern boundaries to :Special Business" for pad bepetkings op die noordelike en suidelike grense nie the reinoyal of the road reservations on the northern asook n wysiging in die boulyn beperkings van 30 vt: tot and southern boundaries of the site and the amendment 20 vt of thebuilding line ; restrictions from 30 ftto 20 ft known as Randburg Amend; Verdere besonderhedevan hierdie wysigingskema (wat The amendment will be Randburg wysigingskema 20 genoem sal word M in die ment Scheme 20 Further particulars of the Scheme kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer are open for inspection at the office of the Town Clerk B206A Provinsiale GebouPretoriusstraat Pretoria en Randbuig and at the office of the Director of Local in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter in GoVemment; Room B206A Provincial Building Preto rius Street Pretoria: sae Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall: be submitted i to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pliaslilce Government in writing ;at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Priyaatiak X37 Pretoria ; Bag X37 Pretoria and the Town Clerk Private Bag X en die Stadsklerk Privaatsak X Randburg skriftelik Randburg atany time within a period of weeks from voorgele word the date of this notice E UYS E UYS _ Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976! Pretoria; January 976 PB _ 2 i _ ; i P KENNSGEWNG 2b VAN 976!! NOTCE 20 OF 976 i SPRNGSWYSGNGSKEMA /00 SPRNGS AMENDMENT SCHEME /00 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die firdonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and: TOwnihips Ordinance 965 (as 965 (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that ; application has been made by the owner mnre Geduld Lands Limited P/a mnr Arnold Kalk Messrs: Geduld Lands Limited C/o Mr Arnold Kalk Posbus 769 Springs aansoek gedoen: het om Sprints: PO Boi 769 Springs for: the amendment of Springs dorpsaanlegskema 98; te wysig deur die liersonering Town:planning ; Scheme 98 by rezoning the northvan die noordelike gedeelte van Ed 722 ± m2! ern part of Erf 722 approximately 3266 m2 situated on groat waṯ gelee is aan Oos Geduldweg dorp Petersfield East Geduld Road; Petersfield: Extension Township Uitbreiding van "Spesiaal" vir n motorgarage tot "Spe from "Special" for a motor garage to?special" use Zone

54 in 86 PROVNSALE KOERANT ANUARE 976 siaal" Gebruikstreek X vir winkels kantore en profes X for shops offices and Professional suites and with sionele kamers en met die goedkeuring van die Raad the consent of the Council a place of instruction social mag n onderr:gplek geselligheidsplek droogskoonmaker hall place of amusement drycleaners fishfryer fishvisbakker vishandelaar of n wassery op die of opgerig monger or a launderette may be erected on the erf sub word onderworpe aan sekere voorwaardes ject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Springs Amendment Springs wysigingskema /00 genoem sal word) 8 in die Scheme /00 Further particulars of the Scheme are kantoor van die Direkteur Van Plaaslike Bestuur Kamer open for inspection at the office of the Town Clerk B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Springs and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Stadsklerk van Springs ter insae ment Room B206A Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van wake vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the aphierdie kennisgew:ng aan die Direkteur van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of Local Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria GOvernment in writing at the above address or Private en die Stadsklerk Posbus 5 Springs skriftelik voorgele Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 5 word Springs at any time within a period of weeks from the date of this notice UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 2 VAN 976 NOTCE 2 OF 976 GERMSTON WYSGNGSKEMA /90 GERMSTON AMENDMENT SCHEME /90 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel" t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnahaie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (coos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr L M Du Trindade Fonteinstraat 20 Raceview Mr L M Du Trindade 20 Fountain Street Raceview Alberto& aansoek gedoen het om Germistondorpsaan Alberton for the amendment of Germiston Town planlegskema 95 te wysig deur die hersonering van Erf ning Scheme 95 by rezoning Erf 678 situated on 678 gele8 aan Elsburgweg dorp Delville van "Spesiale Elsburg Road Delville Township from "Special Resi Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot dentist" with a density of "One dwelling per erf to "Spe "Speslaar vir winkels en besigheidsdoeleindes de for shops and business purposes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wet The amendment will be known as Germiston Amend Germiston wysigingskema /90 genoem sal word) 6 in ment Scheme /90 Further particulars of the Scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Germiston and at the office of the Director of Local toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Germis Government Room B206A Provincial Building Pretoton ter insae rius Street Pretoria Enige beiwaar Of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgew:ng aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovernielde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 5 en die Stadsklerk Posbus 5 Germiston; slcriftelik voor Germiston at any time within a period of weeks from gelee word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria; January 976 PB PB KENNSGEWNG 22 VAN 976 NOTCE 22 OF 976 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA /870 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /870 Hierbr word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms Of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr L G Wahl P/a mnre R A Greenwood en Yen Mr: L G Wahl; C/o Messrs R A Greenwood and Asnote Posbus 6083 Orange Grove aansoek gedoen het sociates PO Box 6083 Orange Grove for the amend om Johannesburgdorpsaanlegskema 96 te wysig ment of Johannesburg Townplanning Scheme 96 deur die hersonering van die Resterende Gedeelte van by rezoning the Remaining Extent of Lot 85 and Lot Erf 85 en 86 gelee aan Victoriastraat dorp Oaklands 86 situated on_ Victoria Street Oakland Township from

55 PROVNCAL GAZETTE JANUARY van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis "Special Residential" with a density of "One dwelling ll per err tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een per ert" to "Special Residential" with a density of "One woonhuis per vk vt" dwelling per sq ft" 0 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema genoem sal word) le in die Amendment Schulte /870 Further particulars of the kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Scheme are open fin inspection at the office of the Town B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Clerk Johannesburg and at the office of the Director of in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter Local Government Room B206A Provincial Building Sae Pretorius Street Pretoria _ Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37Pretoria Bag X37; Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg skriftelik Johannesburg at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretbrii January; 976 PB: PB KENNSGEWNG : 23 VAN NOTCE 23 OF 976 t JOHANNESBURGWYSGNGS0EMA : /8 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /8 Hierby word ooreenkornstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplaning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend"gemaak dat die "eienaar amended) that application has been made by the owner mnre Rbiebank Galleries nvestments (Proprietary) Messrs Rosebank Galleries nvestments (Proprietary) Limited P/a Messrs ManfredHermer en i Grosskopff tithed C/o Messrs Manfred ilermer and Grosskopff nc Posbus 093 Linden aansoek gedoen het om Jo nc PO Box 093 Linden for the amendment of Johannesburg dorpsaanlegskema 96 te wysig deur die : hannesburg Townplanning Scheme 96 by re hersonering van: zoning: (a) Die Noordelike gedeelte van Gedeelte 3 van Erf 27 (a) The Northern portionof Portion 3of Erf 27 situated gelee aan Tyrwhittlaan dorp Rosebank van "Alge on Tyrwhitt Avenue Rosebank Township from mene Woon" en "General Residential" and (b) Die Suidelike gedeelte van Gedeelte 3 van Erf 27 (b) The Southern Portion or Portion 3 of Erf 27 Por Gedeelte van Erf 8 Restant van Erf 8 en Gedeel tion of Eff 8 Remainder of Erf 8 and Portion A te A van Erf 9 omgrens deur Tyrwhittlaan Oxford of Erf 9 bounded by Tyrwhitt Avenue Oxford Road weg en Cradocklaan dorp Rosebank van "Alge and mene Besigheid" " CradOck Avenue Rosebank Township from "General Business"_ almal ( (a) en (b) hierbo) tot "Algemene Besigheid; i all ( (a) anid (3): above) to `!General Business? subject ondenvorpeaan sekerevoorwaardes to certain Conditions: ; Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburg wysigingskema /8 genoem sal ivord) le Athendnient Scheme /8 Further pirtic ulars of the in die Kantbor van die Direkteur van Plaaslike Bestutir Scheme are open for inspection at the office of the Town Kanter B206A; Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director of toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan; Local Government: ROOM B206A Provincial Building nesbing ter irisae Preterius Street Pretoria a : Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger i Any: objection or representations in regard to the aptyd binne 2rt tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Goveminent in writing at the abovetaddress or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pketoria Bag X37/Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 en _die Stadsklerk Posbits 09 Johannesburg _skriftelik Johannesburg; at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice : " E NS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur : Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 f PB 9228 i PB _J

56 88 PROVMSALE KOERANT JANUARE 976 KENNSGEWNG 2 VAN 976 NOTCE 2 OF 976 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA /87 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /87 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van at t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpc 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mnr P H Cruywagen P/a mnr Johan A owner Mr P H Cruywagen C/o Mr Johan A Muller Muller Posbus 27 Johannesburg aansoek gedoen het om PO Box 27; Johannesburg for the amendment of Johan Johannesburg dorpsaanlegskema 96 te wysig deur nesburg Townplanning Scheme 96 by rezoning the die hersonering van die Resterende Gedeelte van Erf 55 Remaining Extent of Erf 55 situated between Garden gelee tussen Gardenweg en Henriettaweg dorp Orchards Road and Henrietta Road Orchards Township from van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woon "Special Residential" with a density of "One Dwelling huis per vk vt" tot "Spesiale Woon" met n per sq ft" to "Special Residential" with a den digtheid van "Een woonhuis per vk vt" sity of "One Dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema /87 genoem sal word) 6 Amendment Scheme /87 Further particulars of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Scheine are open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director of toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Government Room B206A Provincial Building burg ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vent:3e teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg Johannesburg at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word: from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 25 VAN 976 NOTCE 25 OF 976 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA /875 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /875 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar rnev E M Allison P/a mnle Rohrs Nichol en owner Mrs E M Allison C/o Messrs Rohrs Nichol A De Swart Posbus Saxonwold aansoek gedoen and De Swart PO Box Saxonwold for the gl het om Johannesburgdorpsaanlegskema 96 te wysig amendment of Johannesburg Town planning Scheme deur die hersonering van Erf 73; geleo op die hoek van 96 by rezoning Lot 73 situated on the corner of Currie en Africanstrate dorp Oaklands van "Spesiale Currie Street and African Street Oaklands Township Woon" met digtheid van "Een woonhuis per ert" tot from "Spesial Residential" with a density of "One dwel "Spesiale Woon" met n digtheid van "Ben woonhuis per ling per erp to "Special Residential" with a density of vk vt" "One dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingikema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburg wysigingskema /875 genoem sal word) le Amendment Scheme /875 Further particulars of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Scheme are open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director of toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Government Room B206A Provincial Building burg ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eni Any _objection or representations in regard to the ap ger tyd binne n tydperk van weke vend die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg Johannesburg at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB

57 PROVNCAL GAZETTE JANUARY KENNSGEWNG 26 VAN 976 NOTCE 26 OF 976 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA /872 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /872 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mnre Mozay (Pty) Limited P/a mnre Cedric owner Messrs Mozay (Pty) Limited C/o Messrs Cedric S Amoils and Mouton Posbus 2886 Sandringham aan S Amoils and Mouton PO Box 2886 Sandringham sock gedoen het on Johannesburg dorpsaanlegskema for the amendnient of Johannesburg Town planning 96 te wysig deur die hersonering van Erwe 90 en Scheme 96 by rezoning Erven 90 and 93 situated 93 geleb aan Maraisburgweg Dorp Bosmont van "Spe on Maraisburg Road; Bosmont Township from "Special" siaal" vir Woonhuise of algemene nywerheidsgeboue tot fordwellings or general industrial buildings to "General "Algemene Besigheid" onderworpe aan sekere voor Business" subject to certain conditions waardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Sbheme /872 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema /872 genoem sal word) le Scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Government Room B206A Provincial Building burg ter insae Pretoritts Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre BagX37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09; Johannesburg ;Johannesburg; at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 i Pretoria; January 976 PB PB j 2 2 KENNSGEWNG 27 VAN 976 NOTCE 27 OF 976 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA /869 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME /869 Hierby word 00reenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Otdonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar Mnre Greenside Shopping Centre (Pty) Limited owner Messrs Greenside Shopping Centre (Pty) Limited P/a mnre J R Rosmarin and Associates Posbus C/o Messrs J R Rosmarin and Associates PO Box Marshalltown aansaek gedoen het pm Johannesburg Marshalltown for the amendment of Johannes dorpsaanlegskema 96 te wysig deur die hersonering burg Townplantiing Scheme 96 by rezoning Erf 90 van Erf 90 gelee aan Greenweg dorp Greenside van situated on Green Way Greensick Township from "Spe "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een Woonhuis cial Residential" with a density of "One Dwelling per per erf" tot "Algemene Besigheid" ondenvorpe aan se err to "General Business" subject to certain conditions here voonvaardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme /869 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema /869 genoem sal word) E Scheme arc open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer B206A Provinsiale Geboti Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Government Room B206A Provincial Building burg ter insae PretoriusStreet Pretoria Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of verta teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak: X37 Pre Bag X37 Pretoria andthe Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg Johannesburg at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB

58 eienaar 90 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 KENNSGEWNG 28 VAN 976 NOTCE 28 OF 976 SJDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYSGNG SOUTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND SKEMA 9 MENT SCHEME 9 Hierby word ooreenkemstig die bepalings van ar t hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonriansie op Dorpsbeplanning en the Towlplanning : and Townships Ordinance 965 Dorpc; 965; (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mnre Stuval Manor Estates (Pty) Litd P/a owner Messrs Stuval Manor Estates (Pty:) Ltd C/o mnr Fred Fisher Posbus Birnam Park aansoek MrFred Fisher PO Box Birnam Park for the gedoen het om Suidelike Johannesburgstreekdorpsaan amendinent of Southern Johannesburg Region Townlegskerna 962 to wysig deur die hersonering van Erf planning Scheme 962 by rezoning Erf 292 situated on 292 gelee op die heck van Ormonderylaan en Cortayne the corner of Ormond DriVe and Cortayne Avenue laan dorp Mondeor van "Spesiale Woon" met n digt Mondeor Township from "Special Residential" with a heicivan "Een Woonhuis per Ern tot "Algemene Woon" density of "One dwelling per Erf" to "General Residential Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Suidelike Johanneshurgstreek wysigingskema 9 ge The amendment will be known as Southern Johannesnoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van burg Region Amendment Scheme 9Further parti culars of the Scheine are open for inspection at Plaaslike Bestuur Kainer 3206A Provinsiale Gebou the of the office Toivn Clerk Johannesburg and at theoffice Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van diestads of the Director of Local Government Room B206A klerkvan Johannesburg ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van *eke vanaf die datum plicatiorl shall ;be submitted to the Director of Local van hierdie lcennisgeiving aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Beituur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37; Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg Johannesburg at any time within a ;period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direktetir van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria Janutiry 976 PS : PB _ 2 2 _ KENNSGEWNG 29 VAN 976 NOTCE 29 OF 976: " NOORDELKE JOHANNESBUROSTREEK 7 WYS GNGSKEMA 63 NORTHERN JOHANNESBURGk REGON AMEND MENT SCHEME 63 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar _ tikel 6 van die OrdonnanSie op Dorpsbeplanning en t asof notified in terms of section 6 of Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die the Townplanning and Townships Ordinance 965 mev C Jacobson P/a mnr W Helnuich Pos (as amended) that application has been made by the bus 7 Johannesburg aansoek gedoen het om Noordelike owner MrsC Jacobson ;C/o Mr W Helmrich PO Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958; te wysig Box Johannesburg for the amendment of Northern deur die hersonering van die Resterende Gedeelte van Johannesburg Region Town planning Scheme 958 by Erf 77 gelee op die hock van Leighlaan en Lyndhurst rezoning the Remainder of Lot 77 situated on the weg dorp Lyndhurst van "Spesiale Woon" met n digt corner of Leigh Avenue andlyndhurst Road Lyndhurst heid van "Een Woonhuis per vk vt" tot""spesiale Township from"special Residential" with a density of Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per "One dwelling per sq ft" to "Special Residential" ; with a density of "One dwelling per sq ft" f Verdere besenderhede van hierdie wysigingskema (wit The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johanneiburgitreekwysigingskema 63 ge burg Region Amendment Scheme 63 Further parti no= sal word) le in die kantoor van die Direkteur van culars of ;the Scheme are open for inspection at the Plaaslike Bestuur Karner B206A Provinsiale Gebou office of the Town Clerk Johannesburg and at the office Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads of the biieetor of Local Government Room B206A; klerk van Johannesburg ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of verthe teen dieaanseek kan te eni Any objection or representations in regard to the Opger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing ain die Direkteur van Plaaslike Govenialent" in ihriting ;at the above address or Private Bestuur by bovernielde adrei of Priviaisak X37 Pre BhgX37 Pieloria arid the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk PosbuS 09 /ohamipsburg Johalineibiiri at any tithe Within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur! : _ : Director of Local Government Pretoria Januarie 976 : Pretoria January 976 PB : PB : _ ; 2

59 ii PROVNCAL GAZETTE JANUARY KENNSGEWNG 30 VAN 976 NOTCE 30 OF 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 6 MENT SCHEME 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mnr R E: Lyons P/a mnre Townships Deve owner Mr R E Lyons C/o Messrs Townships Development Corporation (Pty) Ltd Posbus 9777 Johannes lopmentarporation (Pty) Ltd PO Box 9777 Johanburg aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburg nesburg for_ the amendment of Northern Johannesburg streek dorpsaanlegskema 958 te wysig deur die herso Region Townplanning Scheme 958 by rezoning Erf nering van Erf 522 geled aan Tiendeweg dorp Kew van 522 situated on Tenth Road Kew Township from "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per "Special Residentiar with a density of "One dwelling vk vt" tot "Spesiale Besigheid" vir kantore en per sq ft" to "Special Business" for offices and pakhuise en doeleindes in verband daarmee onderworpe warehouses and purposes incidental thereto subject to aan sekere voorwaardes certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johaimesburgstreek wysigingskema 6 ge burg Region Amendment Scheme 6 Further parti noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van culars of the "Scheme are open for inspection at the Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou office of the Town:Clerk; Johannesburg and at the office Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads: of the Director of Local Government Room B206A!clerk van Johannesburg ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertot teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike GovernMent in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37: Pretoria and the Town Clerk PO Box 09 toria en die Stadsklerk Posbus 09 Johannesburg Johannesburg at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director"of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB : 2 0 KENNSGEWNG 3 VAN 976 NOTCE 3 OF 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 859 MENT SCHEME 859 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bekend gemaak" dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mnr G P Forster en mev V Y Davidson P/a owner Mr: G: P ForsterandMrs V Y Davidson C/o mnre Van der Walt Nielsen en Rostin Posbus 380 Messrs Van der Walt Nielsen and Rostini PO Box Johannesburg aansoek gedoen het om Noordelike Johan 380 Johannesburg for the amendment of Northern Jo nesburgstreekdorpsaanlegskema 958 te wysig deur die hanneiburg Region Townplanning Scheme 958 by rehersonering van Erwe 02 en 027 pled aan Mount zoning Erven 02 and 027 situated on Mount Street straat dorp Bryanston van "Spesiale Woon" met n digt BryanStoir TOwiishiti froza"special Residential" with a heid van "Een Woonhuis per Erf" tot "Spesiale Woon" density of "One Dwelling per erf" to "Special Residenmet n digtheid van "Een Woonhuis per vkvt" tiar with a density of "One Dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The "amendment:will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 859 ge burgregion Amendment Scheme 859 Further parti noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van culars of the Schen Le are open for inspection at the Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou office of the Town Clerk Sandton and at the office Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadsz of the Diredtoi of "Local Governinent Room B206A klerk van Sandtbn ter insae ProVinCiat!Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eni Any objection: or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie tennisgewing aan die Direkteur van Pliaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37Pretorii and the Town Clerk PO Box 7800 toria en die Stadsklerk Posbus 780 Sandton skriftelik Sane:Win at any time within a period of Weeks from Voorgele word " the" date of this notice " E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur _ ; Director of Local Government Pretoria; Januarie 976 Pretoria ; January 976 PB ; : ;! PB " 2

60 92 PROVNSALE KOERANT JANJARE 976 KENNSGEWNG 32 VAN 976 NOTCE 32 OF 976 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA /853 MENT SCHEME /853 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van ar t is hereby notified in terms of section 6 of tikel 6 van die Ordonnansic op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance 965 Dorpe 965 (soos gewysig) bckend gemaak dat die (as amended) that application has been made by the eienaar mev B S Linz P/a mnre Withers en Gerke owner Mrs B S Linz C/o Messrs Withers and Gerke Posbus 623 Marshalltown aansoek gedoen het om PO Box 623 Marshalltown for the amendment of Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 958 te Northern Johannesburg Region Town planning Scheme wysig deur die hersonering van Gedeelte van Erf by rezoning Portion of Erf 97 and Portion of en Gedeelte van Erf 32 gelee aan Boundaryweg dorp Erf 32 situated on Boundary Road nanda Township nanda van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Ben front "Special Residential" with a density of "One Woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheid Dwelling per err to "Special Residential" with a density van "Een Woonhuis per vk vt" of "One dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema /853 ge burg Region Amendment Scheme /853 Further parti nocm sal word) 6 in die kantoor van die Direkteur van culars of the Scheme are open for inspection at the Plaaslike Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou office of the Town Clerk Sandton and at the office Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads of the Director of Local Government Room 3206A klerk van Sandton ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the ap ger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 7800 toria en die Stadsklerk Posbus 7800 Sandton skriftelik Sandton at any time within a period of weeks from voorgel6 word E UYS the date of this notice E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB ; PB KENNSGEWNG 33 VAN 976 NOTCE 33 OF 976 RUSTENBURG WYSGNGSKEMA /59 i RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME /59 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis The Director of Local Government hereby gives notice kragtens artikel 3 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan in terms of section 3 of the Town planning and Town ning en Dorpe 965 (Ordonnansie 25 van 965) dat ; ships Ordinance 965 (Ordinance 25 of 965) that the die Stadsraad van Rustenburg n voorlopige skema wat Town Council of Rustenburg has submitted an interim n wysigingskema is te wet; die Rustenburgwysiging scheme which is an amendment scheme to wit the Rus skema /59 voorgele het om die betrokke dorpsbeplan ; tenburg Amendment Scheme /59 to amend the relevant ningskema in werking te wete die Rustenburgdorpsaan i Town planning Scheme in operation to wit the Austenlegskema 955 te wysig burg Townplanning Scheme 955 Die grond wat in voornoemde voorlopige skema inge The land included in the aforesaid interim scheme is sluit is is die volgende: the following: Gedeelte en die Resterende Gedeelte van Erf 0 Portion and Remaining Extent of Erf 0 and Por en Gedeelte en die Resterende Gedeelte van Ed 07 lion and the Remaining Extent of Ed 07 situate on gelee op die hoek van Klopperstraat en Van Zylstraat the corner of Klopper Street and Van Zyl Street Rus dorp Rustenburg van "Algemene Woon" tot ; tenburg Township from "General Residential" to (a) (Resterende Gedeeltes van Erwe 0 en 07) (a) (Remaining Extent of Erven 0 and 07) "Gene rat Business" (Height Zone ) with a density of "Algemene Besigheid" (Hoogtestreek ) met n digt " One dwelling per Erf" and held van "Een woonhuis per Erf" en (Portions of Erven 0 and 07) "Municipal" (b) (Gedeeltes van Enve 0 en 07) "Munisipaa(b) r The aforesaid interim scheme is open for inspection Die voornoemde voorlopige skema is vir inspeksie be at the office of the Director of Local Government Room skikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike 3206A Provincial Building Pretorius Street Pretoria Bestuur Kamer B206A Pretoriusstraat Pretoria en van and at the office of the Town Clerk of the Town Conn die Stadsklerk van die Stadsraad van Rustenburg cil of Rustenburg Waar kragtens die bepalings van artikel 32 van voor Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordi noemde Ordonnansie enige eienaar of besitter van on nance any owner or occupier of immovable property roerende eiefidom en enige plaaslike bestuur die reg het and any local _authority have the right to lodge an ob mu n beswaar in te dien of vertoe te rig in verband met jectiod or to make representations in respect of the said

61 PROVNCAL GAZETTE JANUARY sodanige voorlopige skema meet sodanige beswaar of interim scheme such owner or occupier or local authority sodanige vertoe binne vier weke vanaf die eerste publi shall submit such objection or may make such represen kasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant tations in Writing to the Director of Local Government skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo at the above addreis or Private Bag X37 Pretoria withgemelde adres of Privaatsak X37 Pretoria voorgele in a period of four weeks from the date of the first pub word lication of this notice in the Provincial Gazette E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 3 VAN 976 NOTCE 3 OF 976 PETERSBURG WYSGNGSKEMA /9 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME /9 Hicrby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended)" that application has been made by the owner mnr Cathdor Beleggings (Edms) Beperk Posbus 8 Messrs Cathdor Beleggings (Pty) Limited PO Box Pietersburg aansoek gedoen het om Pietersburg dorps 8 Pietersburg for the amendment of Pietersburg Town 955 to wysig deur die hersonering van planning Scheme 955 by rezoning Erf 338 situated Erf 338 geled op die hock van Railway en Witklip on the corner of Railway Street and Witklip Street An strate dorp Annadale Pietersburg van "Spesiale Woon" nadale Township Pietersburg from "Special Residential" tot "Algemene Besigheid" to "General Business"; aanlegskema Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pietersburg Amend Pietersburg wysigingskema /9 genoem sal word) 6 in ment Scheme /9 Further particulars of the scheme are die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Pietersburg and at the office of the Director of Local toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pieters Government Room 3206A Provincial Building Preto burg ter insae rius Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box en die Stadsklerk Posbus Pietersburg skriftelik voor * Pietersburg at any time within a period of weeks geld word from the date of this notice E UYS : E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuttr Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 P PB KENNSGEWNG 35 VAN 976 NOTCE 35 OF 976 POTCHEFSTROOM WYSGNGSKEMA /85 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME /85 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artiker t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaari amended) that application has been made by the owner mnre Nanciscor (Edms) Beperk P/a mnr C F Elsen Messrs Nanciscor (Pty) Limited C/o Mr C F Eisen broek Posbus 2 Potchefstroom aansoek gedoen het om; broek PO Box 2 Potchefstroom for the amendment Potchefstroom dorpsbeplanningskema 96 to wysig of Potchefstroom Town planning Scheme 96 by deur die hersonering van die noordelike gedeelte van: rezoning the northern portion of Erf 30 situated on Erf 30 gelee aan Kerkstraat dorp Potchefstroom van Church Street Potchefstroom Township from partly gedeeltclik "Algemene Besigheid" en gedeeltelik "Spesialel "General Business" and partly "Special Residential" with Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Err a density of "One dwelling per Erf" to "General Busitot "Algemene Besigheid" Hoogtestreek onderworpe ness" Height Zone subject to certain conditions and aan sekere voorwaardes en n gedeelte dustraatverbre a portion for street widening purposes dingdoelcindes The amendment will be known as Potchefstroom Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme /85 Further particulars of the Potchefstroom wysigingskema /85 genoem sal word) le scheme are open for inspection at the office of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Town Clerk Potchefstroom and at the office of the Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae Building Pretorius Street Pretoria

62 9 PROVNSALE KOERANT ANTJARE 976 Eriige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 3 tbria en die StadsklerkPosbus 3 Potchefstroom slcrif Potchefstroom at any time within a period of weeks telik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB : 2 KENNSGEWNG 36 VAN 976 ; MDDELBURG WYSGNGSKEMA NOTCE 36 OF 976 MDDELBURG AMENDMENT SCHEME Hierby word ookeenkomstig die bepalings van artikel :t is hereby notified in tenth of section 6 of the 6 vah die Ordonnansie pp Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (soon gewysig)bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner more Midjohn nvestments (Pty) Ltd; P/a mnr S L Messrs Midjohn nvestments (Pty) Ltd C/o Mr S L Fine Librigebou Kerkstraat Pretoria aansoek ge Fine Libri Building Church Street Pretoria for the doen het om Middelburgdorpsbeplanningskema 97 te amendment of Middelburg Townplanning Scheme 97 wysig deur die hersonering vanerf 57 gelee aan Voor by rezoning Erf 57 situated on Voortrekker Street trekkerstraat dorp Middelburg van "Spesiale Woon" met MiddelbUrg Township from "Special Residential" with n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" tot "Al a density of "One dwelling per 500 m2" to "General gemene Besigheid" Business" Verdere besonderhede vanhierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Middelburg Amend Middelburg wysigingskema genoem sal word) le in die ment Scheme Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer: open for inspection at the office of the Town Clerk B206A ProVinsialdGebou Pretoriusstraat Pretoria en in Middelburg and at the office of the Director of Local die kantoor van die Stadsklerk van Middelburg ter insae Government Room B206A Provincial Building Preto rius Street Pretoria i Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te : eniger tyd binne xi tydperk van weke vanaf die datum Any objection or representations in regard to the van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pleasapplication shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bavernielde adres of Privaatsak X37 Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box Pretoria en die Stadsklerk posbps Middelburg skrif Middelburg at any time within a period of weeks from telik voorgele word ; the date of this notice E UYS E UYS Direktehr van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976! Pretoria January 976 PB 922Hi : PB 92 2H 2 2 KENNSGEWNG 37 VAN 976 NOTCE 37 OF 976 BRONKHORSTSPRUTWYSGNGSKEMA / BRONKHORSTSPRUT AMENDMENT SCHEME / Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 965 (as 965 (seas gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mev: amended) that application has been made by the owner S Lazarus; P/a mnr S L Fine; Librigebou ; Kerk Mrs S Lazarus C/o Mr S L Fine Libri Building street Pretoria aansoek gedoen het om Bronkhorstspruit Church Street Pretoria for the amendment of Bronk dorpsaanlegskema 952 te Wysig deur die hersonerint van Erwe 32 en 3 gelee aan Burgeratraat dorp Eras! Erven 32 and 3 situated on Burger Street Erasmus mud van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een i Township front "Special a density of wconhuis per vk vt" tot Residential" `Algemene Besigheid" with _ 0 "One dwelling per sq ft"to Business" yir pakhuise parkering en werkswinkels for storage parking and workshops horstspruit Townplanning Scheme 952 by rezoning Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wati The amendment will be known as Bronkhorstspruit Bronkhorstspruitwysigingskema /_genown sal word)! Amendment Scheme / Further particulars of the le in die cantoor van die Direkteur" Van Plaaslike 3e ; scheme are open for inspection at the office of the :stunt; Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Town Clerk Bronkhorstspruit and at the office of the Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Brook Director of Local Government Room B206A Provincial horstspruit ter insae : _Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk Van weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local

63 PROVNCAL GAZE lb JANUARY: hierdie kennisgewing aan die Direkteur: van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre 3ag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 0 toria en die Stadsklerk Posbus 0 Bronkhorstspruit Bronkhorstspruit at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from she:date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur t Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria: January976 PB 9250 PB KENNSGEWNG 38 VAN 976 NOTCE 38 OF 976 BRONKHORSTSPRUTWYSGNGSKEMA /6 BRONKHORSTSPRUT AMENDMENT SCHEME /6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe t is hereby notified in terms of section 6 of the 965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance 965 (as mev E L Lazarus P/a mnr S L Fine Librigebou amended) that application has been made by the owner Kerkstraat Pretoria aansoek gedoen het om Bronkhorst Mrs E L Lazarus C/o Mr S L Fin; Libri Building spruit dorpsaanlegskema 952 to wysig deur die her Church Street Pretoria for the amendment of Bronkhorst sonering van Ed 36 geled aan Burgerstraat dorp Eras spruit Town planning Scheme 952 by rezoning Erf mus van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een 36 situated on Burger Street Erasmus Township from woonhuis per vk vt" tot "Algemene Besigheid" "Special Residential" with a density of "One dwelling per vir pakhuise parkering en werkswinkels sq ft" to "General Business" for storage parking and workshops Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Bronkhorstspruitwysigingskema /6 genoem sal word) The amendment will be known as Bronkhorstspruit 8 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Amendment Scheme /6 Further particulars of the stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat scheme are open for inspection at the office of the Town Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bronk Clerk Bronkhorstspruit and at the office of the Director horstspruit ter insae of Local Government Room B206A Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van lication shall be submitted to the Director of hierdie Local kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Preag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 0 GovernmentD toria en die Stadsklerk Posbus 0 Bronkhorstspruit Bronkhorstspruit at any time within a period of weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB KENNSGEWNG 39 VAN 976 NOTCE 39 OF 976 BRONKHORSTSPRUT WYSGNGSKEMA /3 BRONKHORSTSPRUT AMENDMENT SCHEME / 3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dbrpe t is hereby notified in terms of section 6 of the 965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance 965 (as mnr R Lazarus P/a mnr S L Fine Librigebou amended) that application has been_ made by the owner Kerkstraat Pretoria aansoek gedoen het om Bronkhorst Mr R Lazarus C/o Mr S L Fine Libri spruit dorpsaanlegskema 952 te wysig deur die her Church Street Pretoria for the amendment of Bronkhorst sonering van Erf 30 gelee op die hock van Burger en spruit Townplanning Scheme 952 by rezoning Erf Chart Cilliersstraat dorp Erasmus van "Spesiale Woon" 30 situated on the corner of Burger Street and Chad met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" Cilliers Street Erasmus Township from "Special Resitot "Algemene Besigheid" vir pakhuise parkering en dential" with a density of "One dwelling per sq werkswinkels ft" to "General Business" for storage parking and work shops Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Bronkhorstspruit wysigingskema /3 genoem sal word) The amendment will be known as Bronkhorstspruit le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Amendment Scheme /3 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of stuurthe Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Town Clerk Bronkhorstspruit and at the office of the Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bronk Director of Local Government Room B206A Provincial horstspruit ter insae Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap

64 96 PROVNSALE KOERANT ANUARE 976 tyd binne n tydperk Van weke vanaf die datum an plication shall be submitted to the Direbtor of Local A hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private M Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 0 toria en die Stadsklerk skriftelik voorgele word Posbus 0 Bronkhorstspruit Bronkhorstspruit at any time within a from the date of this notice period of weeks E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria Januarie 976 Pretoria January 976 PB PB _

65 PROVNCAL GAZETTE JANUARY TENDERS TENDERS LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die NB Tenders previously published and where the closing sluitingsdatum nog nie verstreke is me word nie in hierdie ken dates have not yet passed have not been repeated in this notice nisgewing herhaal nie Tenders word nannaalweg 3 5 weke your Tenders are normally published 35 weeks before the closing iie sluitingsdatum gepubliseer date TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders supplies / sales (Unless otherwise indicated in the sangegee word word tenders vir voorrade bedoel): description tenders are for supplies): Tender No Beskrywing van Diens Description o/ Service Closing Date WPTB 8/76 Verskeie skole Prctoriastreek: Verskuiwing en heroprigting van voorafvervaardigde klaskamerssilidtingsdatual Various schools Pretoria region: Transfer and reerection of prefabricated classrooms 30//976

66 98 PROVNSALE KOERANT; d JANOARE 976 BELANGRKE OPMERUNGS MPORTANT NOTES Die betrokke tenderdelnimente met inbegrip van die amp The relative tender documents including the Administratelike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by tions official tender forms are obtainable on application from die onderstaande adresse: verkrygbaar Sodanige dokumente as the rṟlatiim hddreis indicated made enige below Such documents and any tender/kontrakvoorwaardes wet nie in die tenderdo kinnente tender/contract conditions not embodied in the tender opgeneem is nie :is obk by documents die genoeitide adreise vu inspeksie Verkiygliaar: _ : : _ are also available for inspection at the said address: : : Kanto& ih Nuiiii Provinsiale: Office in New Provincial Building Tender Posadres to Gebou Pretoria Tender Postal address Pretoria yensfy sirig Pretoria Verdie ; Peon Ref Pretoria Room Phone Camerl :i : :; : :No Bloc i cping Pretoria No Block j Floor Pretoria HA Direkteur van : ta739 ; A HA Director of i ; A739 A Hospitall Hospital Sdr: dienste Pri ;:: : : 2 T vices Private " vaatsak X22 Bag X22 HA 2 Direkteur van A739 A HA 2 Director of A739 A Hhipitaal : Hospital Ser " : i ":::dienste :Pri : vices Private vaatsak X22 : ; : r HB Direkteui van t A723 A 7 8:9202 FB Director of A723 A Hospitaal Hospital Ser dienste Pri 2 vices Private vaatsak X22 T:: Bag X22 HO Direkteur van A728 A 7 h9206 HC " Director of A728 A Hospitaal : Hospital Sert _ dienste? :Pti= ::: : 7 : " c viccs:priyate vaatsak X22? : " : ": BegX22" " *" HD Direkteur van A730 A HD Director of A730 A Hospitaal Hospital Ser dienste Pri vices Private vaatsak X22 Bag X22 PFT Provinsiale A9 A 8092 sfr Provincial Se A9 A Sekretaris cretary (Pur (Aankope en chases and Voorrade) Supplies) Pri Privaatsak vete Bag X6 X6 RFT DirectorTrans D307 D RFT Direkteur 0307 D veal Roads Transvaalse Department Paaiedepar Private Bag tement Pri X97 vaatsak X97 TED Director Trans A59 A TOD Direkteur A59 A veal Educa Transvaalse tion Depart Onderwys meat Private departement Bag X76 Pnvaatsak WFT Director C2 C r X76 Transvaal WFT Direkteur C2 C t Department Transvaalse of Works Werkedepar Private Bag tement Pri X228 vaatsak X228 WFTB Director 305 E WFTB Direkteur 205 E Transvaal Transvaalse Department Werkedepar of Works tement Pri ; Private Bag vaatsak X228 X228 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of 2 The Administration is not bound to accept the lowest or enige tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a n gcdcelte van n tender aan te neem tender 3 n die geval van iedere WFTBtender moet die tenderaar 3 n the case of each WFTB tender the tenderer must pay n deposito van R stort alvorens by van die tenderdokumente a deposit of R before he will be supplied with the tender voorsien sal word Sodanige deposito moot in kontantgeld woes documents Such deposit must be in the form of cash a bank n tjek deur die bank geparafeer of n departementele legorder initialled cheque or a department standing deposit receipt kwitansio (RO) Genoemde depositobedrag sal terugbetaal word (RO) The said deposit will be refunded if a bona fide tender as n bone fide inskrywing van die tenderaar ontvang word of is received from the tenderer or if the tender documents in as die tenderdokumente met inbegrip van planne spesifikasies chiding plans specifications and bills of quantities are returned en hoeveelheidslyste binne dae na die sluitingsdatum van die by the tenderer within days after the closing date of the tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking tender to the relative address shown in note above hierbo aangetoon Alle tenders motif op die amptelike tendervorm van die All tenders must be submitted on the Administrations Administrasie voorgele word official tender forms 5 federe inskrywing moet in it afsonderlike verseede coeval 5 Each tender must be submitted in a separate sealed enve ingedien word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse lope addressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Provinsiale Tenderraad Posbus 00 Pretoria en moet duidelik Board PO Box 00 Pretoria and must be clearly supervan die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam scribed to show the tenderers name and address as well as en adres aan te Loon asook die non liner beskrywing en slui the number description and closing date of the tender Tenders tingsdatum van die tender nskrywings moet teen vm op die must be in the hands of the Chairman by am on the dossluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wees ing date indicated above 6 ndien inskrywings per hand ingedien word meet hulls 6 f tenders are delivered by hand they must be deposited teen vm op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus w the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die of the New Provincial Building at the Pretorius Street main nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraar entrance (near Bosman Street corner) Pretoria by am on se kant (nahv die hnek van nocrnanctraati Pretoria the closing date C W Grunow Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad C W Grunow Chairman Transvaal Provincial Tender Board (Tvl) Pretoria 7 Januarie 976 (Tvl) Pretoria 7 January 976

67 en thin PROVNCAL GAZETTE JANUARY : Planslike ilestunr shenntsgesvengs Notices Bgy Local rrn Anthoes istadsraad VAN RENON! ) en in die algemeehi lodge such objection or claim in writing 2 in suidoostelike rigting vir 6960 m tot: in duplicate with the Administrator Pri VOORGESTELDE SLUTNG EN HER by T 65;32 m tot by V 5985 m tot by vete Bag X37 Pretoria 000 and the PROKLAMASE VAN GEDEELTE VAN C en 6285 m tot by D Dan in n este Town Clerk on or before Monday 8th DUNSWARTLAAN RE NON like rigting vir 57;38 m tot by E 6907 m March 976 ikennis geskied hierby ingevolge tot by F: 3795 m tot by G 920 artikel m tot C BOSHOFF by 7787 m tot by J en 667 m tot by 67 van die Ordorinansie op Plaaslike Be Acting Town Clerk Ouur No K op die noordwestelike hock van Ge : Municipal 7 van 939 Offices soos gewysig dat die deelte 32 Dan in n suidelike rigting vir Bcdoni Stadsraad voomemens is om behou 693 m oor Lot 266 tot by punt (+ dens die goedkeuring van die Administra 7 January ) teur daardie op die noordelike gedeelte van Dunswartlaan Notice No"2 of grans van Main Rcefweg en die suidelike 976 baler bekend as Atlasweg &deo binne die; grens van Lot 266 Dan langs genoemde D munisipale gebied yin illenoni suid van grens in n rigting tot by M ANNEXURE : iracecourseweg en noord van Main Reef (+ 770 suid ) op die suidelike Weg wat dig gedeelte; pad oor Lott 266 The portion of road to be proclaimed en grens van Lot Benoni insluit per Dan in n noordooste is shown on Surveyor General Diagram manent like rigting te sluit ten einde die vir 5958 m oor Lota 266: genoemde No A578/75 and all points referred to en 2662 tot by N( ) padgedeelte langs die korrekte mete wat below are shown on this diagram All dit volg op die noordelike grens van Lot 2662 Dan te therproklameerfarm portions referred to are portions of noordooswaarls vu 665 m tot by 0 the farm Kleinfontein No 67a and all noordwaarts vir 399 m tot by P noord ; Kennis geskied voorts higevolge artikel lots mentioned are in Benoni Township weswaarts vir 939 m tot by Q en suid S van die Local Autliorite8 Roads Ors ooswaarts vir 677 m tot by R(F The road commences at points S( dinance No van 90 soos gewysig ) n punt op die oos + 23) and AC dat die Stadsraad ngevolge artikel F van telikegrens van Dunswartlaan Dan in n genoemde Ordonnanste n versoekskrif tot ) Son the southern boundary of noordelike rigting tangs die genoemde die Administrateur van Transvaal gerig portion 2 and forms a continuation of greni vir 8688 m tot by die beginpunt het dm die voormelde padgedeelte in die the already proclaimed portion of Dun S om aldis gedeeltes van Gedeeltes 3 em byhte hiervan beskryfi gelyktydig met die SWart Avenue over Portion 2 Then in a en Lotto en 266 in Soutlieily direction frit dulling daarvan longs die korrekte mete 5829 m to point te sluit wat tilt volg te herproklameer B( = h ) and generally in a southleasterly direction for 6960 m TOWN COUNCL OF BENON th Afskrif van n plan wat die padge to T; 6532 tn to V 5985 m to C and deelte wat permanent gesluit en herpro PROPOSED CLOSNG AND RE PRO 6285 m to D: Then in an easterly direcklamcer staan te word en n afskrif van 0 cuma TON OF PORTON OF DUN tion for 5738 im to E 6907 in to F 3795 die verinekskrif waerna hierbo verwys SWART AVENUE BENONL m to in to H 7787 in to J and word 6 gedurende gewone kantoorure ter 667 m to K on the north western corner of Portion 32: Then in ti southerly circa in die kantoor van die Klerk van die Notice is hereby given in terms of see Read Munisipale KantoreElstonlaan tion for 693 m across Lot 266 to point tion 67 Benoni of the Lcal Government Ordi Li ) on the northern nance No 7 of 939 as amended; that bouhdary Of the Town Council proposes subject Main ifedereen wat Reef Road and southern boundary of Lot 266 Then along teen to: dievoorgestelde beswaar given aanteken the approval of sluitin the Administrator to per herproklarna the said boundary in a south westerly dimancntly close that portion sic van die betrokke padgedeelte a war of Dunswarti tion to M ( ) Avenue more commonly known as a por ; 266 eisenige om vergoeding as gevolg daar tion en the Southern boundary of Atlas Road situated within the of Lot van wil instel moet sodanige beswaar of Then in a northeasterly municipal direction for area of 3enoni south of Race cis op of your Maandag 8 Maart 976 course Road and ninth of Main Real 5958 m over Lots 266 and 2662 to N in tweevoud by die Administrateur Pri (± ) on Road which includes the portion of the northern vaatsak X37 Pretoria 000 en die Stads roach boundary of Lot 2662: Then north east over Lists and 266 Bekierk indiethwards for 6;65 in to 0 northivards for C H BOSHOFF noni in order to reproclaim the said 399 m to P northwestwards for 939 portion of road along its correct route Waarnemende Stadsklerk j m to Q andsouthwestwards for 677 in Munisipale Kantore to R( ) a point on NOtice is furthei given in terms of sec Benomi the eastern boundary 5 of Dunswart Avenue 7 Januarie of the Local Authorities Roads Or 976 find in a northerly direction along the Kenriisgewifig No 2 van dinance No: of 90 as amended _Then 976 : said boundary for 8688 rn to the corn the Council has in terms of section of mencement point S to so include portions i the said Ordinance petitioned the Admi ; of Portions BYLAE and and of Lots 266 nistrator of Transvaal to reproclaim the i said portion of road as described in and 266 the; p Die padgedeelte mat gepwklaincer imet Schedule hereto along its correct route" 7 2 ward; word aangedtii op Landmeter Gene simultaneously with the pernianent closing; raaldiagram No A578/75 en alle punter STADSRAAD VAN BOKSBURG of such portion : waama hieronder verwys word word op 2 PRDCLAMERNG VAN DE VERBREdaardie diagram aangetoon Alle plaasge =i A copy of a plan showing the portion; DNG VAN MANSTRAAT WTFELD deeltes waarna verwys word is gedeeltes of road to be :permanently dosed and re i DORP van die pleas Kleinfontein No 67R en proclaimed and a Copy of the petition re al die vermelde Lotte _ is gelee in 3enoni ferred to above may_ be inspected during Kennisgewing geskied hienhee ingevolge Dorpsgebied indinary office hour in the office of the; die bepalings van die "Local Authorities Begin by punte S( li; Clerk a ALvethnueeCsBeunnocinit(No Municipal Offices Roads Ordinance of 90)" soos ) en A(: ) gewysig dat die Stadsraad van Boksburg (Pri versoekskrif aan Sy Edele die Admiop die suidelike grens van Gedeelte Any person 2 who is desirous of lodging nistrateur gerig bet Om die pad omskrywe vorm n verlenging van die reeds ge an objection to the proposed closing and in bygaande bylie as openbare pad te proklameerde gedeelte _ van Dunswartlaan: reproclamation of the portion of road in: proldameeri oor Gedeelte 2 Dan in n suidelike rig question; or who may have any claim fors tine vir 5829 int jot by punt BC E compensaiion arising therefrom must xi Afskrif van dieversoekskrif 6 vanaf [

68 sic L 00 PROVNSAE KOERANT vr JANUARE 976 datum hiervan tot en met 23 Februarie field running in a southerly direction be the effect of this rezoning will be that 976 ter insae in Kamer No 06 Eerste tween road P63/ (Pretoria Road) and the erf will be utilized solely for in Verdieping Stadshuis Boksburg gedurende Lilian Avenue is widened: dustrial purposes kantoorure On its western side generally by two Erf 6 Potchindustria is situated at 33 Beware teen die voorgestelde proklama metres with splay corners Forssman Street to the west of the in van die pad indien enige meet skrif tersection between Botha and Forssman telik en in tweevoud by Sy Edele die Ad The widening affects Erven Street ministrateur van Transvaal en die Stack P klerk van Boksburg veer of op 23 Fe 3 37 and 38 Particulars of this scheme arc open for bruarie 976 ingedieii word inspection at the office of the Clerk of 2 On its eastern side generally by two LEON FERRERA the Council Room 3 Municipal Offices comers metressplay Stadsklerk with co Wolmarans Street Potchefstroom for a Stadshuis The widening affectg Erven period of weeks from the date of the Boksburg and first publication of this notice which is 7 Januarie Witfield Township and Portion 8 the 7th of January 976 Kennisgewing No 6 of the farm Driefontem No 85R Any owner or occupier of immovable BYLAE This widening is more fully repregented property situated within the area to which on a diagram signed by Surveyor R Saxby the abovenamed draft scheme applies or tprokuamerng VAN DE VERBRE and lying for inspection during normal o within 2 kilometre of the boundary there DNG VAN MANSTRAAT WFELD fico hours in Room No 06 First Floor of may in writing lodge any objection DOR? Town Hall Boksburg with or may make any representations to 2_7_ the Potchefstroom Town Council in respect PUNT TOT PUNT BESKRYWNG: of such draft scheme within weeks of STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM the first publication of this notice which Mainstraat in die Witfield Dorpsgebied is the 7th of January 976 and he may wat in n suidelike rigting tussen pad VOORGESTELDE DORPSDEPLAN when lodging any such objection or mak P36/ (Pretoriaweg) en Lihanlaan loop NNGWYSGNGSKEMA /88 ing such representations request in writing word verbreeththat he be heard by the Potchefstroom Die Stadsraad van Potchefstroom het n Town Council Aan die westekant oor die geheel met wysigende ontwerp dorpsbeplanningskema twee meters met afgeskuinsto hoeke S opgestel wit H OLVER bekend sal staan as Wyoming Town Clerk sterna Die verbreding affekteer Erwe 38 6 /88 Municipal Offices Hierdic ontwerpskema bevat die volgen Potchefstroom en 38 de voorstel: 7 January 976 Notice No 08 2 Aan die oostekant oor die algemeeh Die hersonering van Ed 6 Potchin 7 7 met twee meters met afgeskuinste hoeke dustria vanaf "Spesiale Besigheid" na "Nywerh sodat Erf 6 suiwer as n Die verbreding affekteer Erwe 7 SS nvwerheidsperscel benut tan word STADSRAAD VAN BELFAST en 20 Witfield DorRsgehled en Gedeelte Erf 6 Potchindustria is geleb to Forss DREAARLKSE WAARDERNGSLYS 8 van die Pleas Driefontein No 85R manstraat 33 net ten weste van die aan 976/79 Die verbreding is meer volledig aange stuffing van Bothastraat met Forssman stru tngevolge die bepalings van artikel 2 t dui op n diagram geteken deur Landmeter van die Plaaslike Bestuur Belastingordon R Saxby en wat gedurende gewone kan Besonderhede van hierdie sterna 8 ter nansie 939 word hiermee bekend getoorure by Kamer No 06 Eerste Thor insae in die kantoor van die Klerk van maak dat n Driejaarlikse Waarderingslyd Stadshuis Boksburg ter insae 6 die Raad Kamer 3 Munisipale Kan opgestel ea vir n tydperk van dertig dae tore Wolmaransstraat Potchefstroom vir vanaf datum van hierdio kennisgewing op TOWN COUNCL OF BOKSBURG n tydperk van wekc vanaf die datum van kantoor van die Stadgesourierl Belfast eerste publikasie van hierdie kennisgewing tydens gewono kantoorure vir insae be PROCLAMATON OF THE WDENNG naamlik 7 Jimmie 976 skikbaar is OF MAN STREET STTTELD TOWN SHP Edge eienaar of besitter van onroeren Alle persone wat belang het by die de mendom plea binne n gebied waarop waarderingslys word versoekom beware Notice is hereby given in terms of the bogenoemde ontwcrpskema van toepassing wat hulle mag he ten opsigte van die Local Authorities Roads Ordinance (No is of binne 2 kilometer van die gees waardering van die belasbare eiendomme of 90) as amended that the Town of Boksburg has petitioned the daarvan kan skriftelik enige beswaar in_ vat in die lys voorkom of daaruit weg Councildien by of verta tot die Stadsraad van gelaat is of ten opsigte van enige fout Honourable the Administrator to pro Potchefstroom rig ten opsigte van sodanige gemaak of verkeerde beskrywing wat in claim as a public road the road describontwerpskema ;seine wekc vanaf die die lys gegee word of waar van toepassing kened in the schedule appended hereto eerste publikasiedatum van hierdie teen die verdeling van die terreinwaarde A copy of the petition can be inspected nisgewing naamlik 7 Januarie 976 en en grootte van die grond soos in artikel in Room No 06 First Floor Town Hall wanneer by enige sodanige beswaar indien 8(d) van die Ordonnansic beoog binne die Boksburg during office hours from the of sodanige venal rig ran hy skriftelik tydperk in hierdie kennisgewing genoem date hereof until the 23rd February 976 versoek dat hy deur die Stadsraad van in to then Potchefstroom aangehoor word Besware op die voorgeskrewe vorms wat Objections if any to be proposed pro S H OLVER stadsiderk van die StadStesourier verkrygbaar is inclamation of the road must be lodged in gedien word en moct die ondergetekende writing and in duplicate with the Ad Munisipale Kantore bereik nie later nie as h00 (00 vm) ministrator of Transvaal and the Town Potchefstroom op Vrydag 20 Februarie 976 Clerk of Boksburg on or before the 23rd 7 Januarie 976 P H T STRYDOM February 976 Kennisgewing No 08 LEON FERRERA STADSKLERK Stadsaal Town Clerk POTCHEFSTROOM TOWN COUNCL Posbud 7 Town Hall Boksburg PROPOSED TOWNPLANNNG Belfastd 7 January 976 AMENDMENT SCHEME /88 _ Januarie 976 Kennisgewing No Notice No 6 /975 The Potchefstroom Town Council has SCHEDULE prepared a draft amendment townplanning TOWN COUNCL OF BELFAST scheme to be known as Amendment PROCLAMATON OF THE WDENNG Scheme TRENNAL VALUATON ROLL /88 976/ "OF MAN STREET WTFELD TOWN SHP This SHP This draft scheme contains the following proposal: Notice is hereby given in terms of the PONT TO PONT DESCRPTON: provisions of section 2 of the Loccal The rezoning of Erf 6 Potchindustria Authorities Rating Ordinance 933 that Main Street in the Township of Wit from "Special Business" to "ndustrial" a Triennial Valuation Roll has been com

69 Government PROVNCAL GAZETTE JANUARY piled and will lie for inspection at the objection in writing with the undersigned so in writing to the undermentioned office of the Town Treasurer Belfast not later than Friday 30th January 976 within days after the date of publicaduring normal office hours for a period F DE LANGE tion of this notice in the Provincial Gaof thirty days from the date of this pu TOWN CLERK zette blication Municipal Offices B P M VAN DER MERWE PO Box 3 Town Clerk All persons interested are hereby called Carletonville Municipal Office; upon to lodge within the prescribed pe January 976 Delmas riod objections they may have in respect Notice No 55/95 Municipal Notice No /975 of the valuation of the rateable property 3 3 January 976 appearing in the roll or omitted there 2 from or in respect of any error or de SBADSRAAD VAN DELMAS scription in the said roll or where ap STAD JOHANNESBURG plicable against the division of the site AANNAME EN WYSGNG VAN VER value and the extent of the land as con ORDENNGE iperimanente SMTNG VAN GEtemplated in section 8(d) of the above DEELTE VAN MORDAUNTSTRAAT Ordinance Kennis geskied hiermee ingevolge die EPPESTOWN Bepalings van artikel 96 van die Ordon Objections must be lodged with the un nansie op Plaaslike Bestuur 939 soos ge (Kennisgewing ingevolge Artikel 67(3) van dersigned on the prescribed forms oh wysig dat die Raad voornemens is ont: die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur tainable from the Town Treasurer not la 939) ter than h00 ( am) on Friday 20th Die Standaard Straat en Diverse Ver February 976 ordeninge afgekondig by Administra Die Raad is voornemens om mits Sy teurskennisgewing No 368 van Edelo die Administrateur dit goedkeur n P H T STRYDOM ; ; %Mart 973 aan te neem gedeelte van Mordaunstraat Jeupestown TOWN CLERC permanent vir alle verkeer te shut vir die TowiiHall 2 Die Watervoorsieningsverordeninge af doeleindes van n park wat met die rest PO Box 7 gekondig by Administrateurskenntsge% densigle herontwikkeling in Stadium van Belfast wing No 0 van 9 November die Jeppe(Fairview/Troyeville stadsvernu January soos gewysig verder to wysig: wingskema in verband staan Ndtice No /975! Die rede ter hierdie wysiging is om 0 voorsiening te mask vir die n Plan waarop diestraat aangedui word tnstelling van n heffing wanneer dear ten op wat die Raad wit t slut kan tydens die ge van wateronderbrekingsklagtes gel woos kantoorure in }tamer 23 Burger MUNSPALTET CARLETONVLLE visa& word dat die onderbreking to sentrum besigtig word wyte is aan WYSGNG VAN STADSAALVERORDET n foul in die installasie [remand wat teen die voorgestelde slui NTNGE van die verbruiker ting beswaar wit opper of wat vergoeding Kennis geskied hiermee invevolge Afskrifte van hierdie verordeninge wil 8 eis as die straatgedeelte gesluit word die moot sy beswaar of els bepalings van Artikel 96 van die OrdonL ter inane bydie kantoor van die Stade klerk vir 976 skriftelik op $5Maart n tydperk van veertien dae vandien by my inutters nansio op Plaaslike Bestuur Nr 7 vans af die datum D MARSHALL van publikasie hiervan 939 dat die Stadsraad van Carletonville Klerk van die Raad van voornemens s om die verordeninge Enige persoon wat beavaai teen ger Burgertentrum vir die verhuur van Sale en Toerusting noemde wysiging wens aan te teken moet Braamfontein; te wysig ton einde voorsiening te nal dit skriftelik binne the nadie datum 3 Januarie 976 vir die verhoging van huurgelde ten opsig van publikstsie van hierdie kennisgewing Kennisgewing No 2//22/9) te van die gebrufk van sekere sale i vir in die Provinsialet Koerant by die onderr sekere doeleindes getekende indien : J B PMVAN DER MERWE CTY DF JOHANNESBURG Die voorgenome wysigings 6 ter inane by die kantoor van die Klerk van die stedsklerk PERMANENT CLOSNG OF PORTON Read Munisipale Kantoor Halitestraat Munisipale Kantoor ; OF MORDAUNT STREET JEFPES Carletorwille gedurende kantoorure Delman: TOWN Januarie 976 Enige persoon wat teen die voorgenome Munisipale Kennisgewing No /975 (Notice ; in terms of section 67(3) of the i wysigings bestvaar wit mask meet sy be Government Ordinance 939) swear akriftelik by die ondergetekende hithen nie later Me as Vrydag 30 Januari3 Localpi e he Council intends subject to the ap TOWN COUNCL OF DELMAS; proval of the Hon the Administrator to 976! close permanently to ADOPTON AND AMENDMENT all traffic a portion OF F DE DANGER BYLAWS of Mordaunt Street Jeppestown for park STADSKLERK : purposes related to the residential redeye Munisipale Kantoor Notice is hereby given in terms of the lopment of Phase of the Jcppe/Fairview/ Posbus 3 provisions of section 96 of the Local Troyeville Urban Renewal Scheme Carletonville; Ordinance 939 as amended A plan showing the street the Council Januarie 976 that the Council is of the intention to: t Kennisgewing No 55/975 proposes to close may be inspected du ; ; Adopt the Standard Street and Miscel nog ordinary office hours at Room 23 laneous ByLaws published under Civic Centre Braamfontein CARLETONVLLE MUNCPALTY Administrators Notice NO 368 of Any person who objects to the proposed th March 973 AMENDMENT OF TOWN HALL BY closing or who will have any claim for LAWS H 2 Futher amend its Water Bylaws pub; compensation if the closing is effected fished under Administrators Notice must lodge his objection or claim in wri Notice is hereby given in terms of the No 30 of 9th November 952 as ting with me on or before 5 March 976 provisions of Section 96 of the Local GO amended S D MARSHALL vernment Ordinance No 7 of 939 that Clerk of the Council it is the intention of the Town Council The reason for the amendment is to Civic Centre of Carletonville to amend the Bylaws make provision for the establishment Braamfontein for the letting of Halls and Equipment: of a levy when in respect of water January 976 Civic Centre by increasing the charges supply complaints it is found that Notice No 2//22/9 in respect of the use of certain halls for the interruption in the supply of wzt 3 certain purposes ter is due to a fault in the instalhition of the consumer STAD JOHANNES BURG The proposed amendments lie for i spection at the office of the Clerk of the Copies of these Bflawsare open far VOORGESTELDE PERMANENTE SLU Council Municipal Offices Halite Street a period of fourteen days from the date TNG EN RUE: VAN GEDEELTES Carletonville during office hours of publication hereof VAN PARK LENASA UTBREDNG 6 Any person who wishes to object to Any person who dares to record his the proposed amendments must lodge his objection to the said amendments must do (Kennisgewing ingevolge die bepalings

70 02 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 van artikels 68 en 79(8)(b) van die Or Op gesag van die President van die tion 96 of the Local Government Ordidonnansie op Plaaslike Bestuur 939) VaarderingshoL mance 939 that it is the intension:of the T G NENABER Town Council of Randburg to amend its Die Raad is voornemens om mits Sy JKlerk van die Waarderingshof Standard rfoodhandling My laws published Bdele die Administrateur :dit goedkeur Posbus 3 under Administrators Notice No 37 twee gedeeltes van n park op Erf 568 Pretoria dated 6 August 972 and adopted by the Lenasiauitbreiding 5 permanent te sluit am Town Council of Randburg under Aden die gestate gedeeltes vir Erf 565 Le Januarie 976 ministratoes Notice No 69 dated 2 nasiauitbreiding 5 to ruil : Kennisgewing No /976 March 973 to increase the penalties for the contravention of the bylaws Plan waarop die parkgedeeltes wat die Raad voornemens is om te sluit as Copies of the proposed amendment are ook die standplaas wat in ruil daarvoor TRANSVAAL BOARD FOR THE DE open for inspection during normal office ontvang sal word aangetoon word kan VELOPMENT OFPERWREAN AREAS hours at room 7 Third!Floor Metro gedurende gewone kantoorurc in kamer Centre :Randburg for a period of (four 72 Burgersentrum Braamfontein Johan VALUATON ROLL FOR MA0ALES teen) days from the date of publication nesburg besigtig word BURG PENAARSRVER AND SCHOE hereof LOCAL AREA COMMTie sluff TEES Any person who desires to object to Jemand wat voorgesteldeteenmansvlle the ting en ruil van die grond heswaar wil said proposed amendment is requested to opper of wat moontlik skadevergoeding Notice is given hereby in accordance lodge same in writing with :the undersignwil eis indien die parkgedeeltes gesluit with the provisions of section of the :cd within (fourteen) days after date of word moat sy beswaar niters op 5 Local Authorities Rating Ordinance 933 publication hereof in the Provincial GazetkMaart 976 iskriftelik by my indien that the :General Valuation Rollsfor the te; S :D MARSHALL areas of Magaliesburg Pienaarsriver and : C GEYER Klerk van die Read Schoemansville Local Area Committees ; Town Clerk Burgersentrum have :been completed mnd certified And Municipal Offices :Eraamfontein that:the said ;rolls sbell become fixed and Private Bag Johannesburg; binding upon all parties concerned who Randburg Januarie 076 shall not have appealed before 5th Fe; January 976 i bruary 976 agamstithe decision /0 the Notice No /76 CTY OF ttohannesburg Valuation Court An the; manner :prescribed 6 in the said Ordinance PROPOSED PERMANENT AND EXCHANGE ;OF PORTONS OF By order Of the!president of the V STADSRAAD VAN RANDBURG Value PARKLAND LENASA EXTENSON 5 tiontourt _VOORGESTELDE WYSGNG VAN TGNUENABER EENVORMGE PUBLEKE GESONDtNotice in terms of ;sections t68 And Clerk of the Valuation Court HEDSVERORDENNGE 79(8)(b) of the Local :Government Or PO:Box 3 : dinance 939) i Pretoria Quints geskied hiermee iagevolge die bepalings van artikel 96 van die Orden The Council intends subject to the ap 9} January 976 = mils op Plaaslike Mestuur 939 slat proval of the :Hem the Administrator to Notice No /976 die Steamed vanrandburg van voorneme close permanently two portions!of a park ; 5_2 is :oat ;sy Eenvormige Publieke Gesondon Erf 568 Lenasia Extension No 5 and heidsverordeninge afgekondig by Admi to exchange the closed ;portions for Erf STADSRAAD STADSRAAD VAN RANDBURG nistrateurskenntsgewing "No 8 van Lenasta;Extension 5 e t Februarie 95 doos gewysig vender te VOORGESTELDE :WYSGNG VAN wysig ten einde die A plan showing the park portions which strawwe yin die oorthe Council proposes to close and the STANDAARD VOEDSELHANTERNGS tredings van die verordeninge te verhoog ( stand to be received in exchange therefor NERORDENNGE Afskrifte Nan die voorgestelde wysiging may be inspected during ordinary Office Kennis geskied hiermeec ingevolge ;die 6 gedurende gewone kantoorure by Ka hours at Room 222 Civic Centre Ahearn bepalings van artikel 96 van die Ordon mer No 7 "Derde Vloer Metrosentrum fontein Johannesburg nanste op Plaaslike Bestow 939 dat *die Randburg Al n tydperk van (veertien) Stadsrtutd van Randburg Nan voorneme is dae met Angang van die datum van DutAny personwho objects to the proposed om s Standaard Voedselhantenngsveror blikasie hiervan closing and exchange or will have Any deningey afgekondig by Administrateurs claim for compensation f the closing is kennisgewing No 37 van 6 Augustus Enige;persoon wat beswaar wil aanteken effected must lodge his objection or claim 972 en aangencom deur die Stadsrand teen die voorgestelde wysiging moat soin writing with me on or before 5 b Ad van :Randburg k March 976 y mtnastrateurs ennts danige beswaur skriftclik binne (veer Lien) miring No 69 van due Nana( datum van 2 Maart 973 te publikasie S D MARSHALL gwysig ten einde die strawwe vir die oor hiervan in die Provinsiale Koerant by Clerk of the Council tredings van die verordeninge to verhoog die ondergetekende inhandig: Civic Centre J C GEYER Braamfontein iafskrifte van die voorgestelde wysiging Stadsklerk Johannesburg 6 ter insac gedurende gewone kantoorure Munisipale Kantore January 976 by kamer 7"Derde Mom Metrosentrum Privaatsak Lindburg vir tydperk Aran (veertien) Randburg dae metingiitg vandiedatum van ipubli Januarie 976 TRANSVAALSE RAAD VR DE ONT kasiehiervan Kenn isgewing No 2/76 WKKEDNG VAN BUTESTEDELKE GEBEDE Enige persoon wat beswaar wil aante ken teen die voorgestelde wysiging meet WAARDERNGSLYSTE mut MAGA" sodanige beswaarrskriftelikbinne (veer TOWN COUNCL OF RANDBURG LESBURG PENAARSRVER EN tien)daevanaf datum van publilcasie hid SCHOEMANSVLLE FLAASTAKE GE van in die Provinsiale Koerant hy die on PROPOSED AMENDMENT TO JM BEDSKOMTEES dergetekende inhandig i ;FORM PUBLC /HEALTH MY LAWS J Co GEYER Kennisgewing geskied hiermee ingevelge Notice is hereby given in termsof see die bepalings van artikel tion ;96 of the Local Government Or Plaaslike BestuurBelastingordonnansie "lu" dinance 939 %that it is ;the intention of _Privaatsak 93 dat die algemene Waarderingslyste the min touncil Of Randburg to further vir die_gebiede Nan _die Plaaslike _Gebieds Atandburgs CJanuarie 976 amend its Uniform Public Health Bykomitees Nan _Magaliesburg Pienaarsrivier Kenmsgewing Norf76 laws published under Administrators Noen SchOemansville voltooi en gesertifiseer" lice No 8 dated 2 February :95 is en dat edit Nasgestelren bindend:gemaak TOWN COLNtirr OF RANDBURG : as ;amended to increase the penalties for sal word op tape betrokke ; partye :coatz she tcontravention ;of the ibyilaws mile voor 5 Sabruarie 976 :teen die be PROPOSED AMENDMENT TO STAN; slissing van die Waarderingshof op die DARD FOODHANDLNG BYLAWS Copies of the proposed amendment are Wyse soos in die genoemde Ordonnansie open :for ;inspection during ;normal office _voorgeskryf geappelleer het nie Notice is hereby given in terms sof sco hoursat Room No7 Third Floor Metro van ;die Stadsklert :

71 PROVNCAL GAZETTE JANUARY Centre Randburg fora period of (four 3: Drainage and Plumbing Bylaws Council fbra period offourteen days from teen) days from the date of publication the date of publication hereof hereof The general purport of these amendments are: Any ` person who desires tot record his Any person who desires to object to objection to the said amendment must the said proposed amendment is requested to provide for the furnishing of an do so in writing to the undermentioned to lodge same in writing with the under acceptable guarantee where the deposit re within fourteen days after the date of signed within (fourteen) days after quired is in excess of the amount of publication of this notice date of publication hereof in the Pio R500; D B STEYN vincial Gazette: 2 to increase the Town Clerk J C GEYER taxi tariffs in actordancewith the approval of the Local Municipal Offices Town Clerk Private Bag 7205 Municipal Road Transportation Offices Board; Witbank Private Bag 3 to provide for the maximum permis 035 Randburg sable concentrations of substances as well January 976 January 976 as the installation of effluent meters Notice No 2/976 Notice No 2/ i Copies of these amendments and byjaws are open for inspection at the office MUNSPALTET RANDFONTEN: of the Clerk of the Council (Room A) STADSRAAD VAN WTBANK KENNSGEWNG NO 62 VAN for a period of fourteen () days from 975 the date of publication hereof in the WYSGNG VAN ELEKTRSTETS WYSGNG VAN VERORDENNGE Provincial Gazette VERORDENNGE ngevolge die bepalings van artikel 96 Any person who desires to record his Hierby word ingevolge artikel 96 van van die Ordonnansie op Plaaslike Be_ objection to the amendment of the said die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur stow 939 soos gewysig word hiermee Bylaws must do so in writing to the 939 soos gewysig; bekend gemaak dat die bekend gemaak dat die Read van veer :Town Clerk within fourteen () days after Read van voomeme is om sy Elektrisinem is om die volgende verordeninge te date of publication of this notice in the leitsverordeninge afgekondig by Adminiswysig: Provincial Gazette trateurskcnnisgewing 073 van 30 Desem J A DU PLESSS ber 953; soos gewysig verder to wysig Watervoorsieningsverordeninge; Acting Town Clerk om die eenheidstartef ten opsigte van PO Box 28 grootmaatverbruikers vanaf 0266c na 2 Verordeninge Betreffende Lisensics en ;Randfontein 0296c per cenheid met ingang Nevem Belieer our Besighede; January 976 ber 975 to verhoog 3 Riolerings / en Loodgietcrsverorde Afslcrifte van hierdie wysigings 6 ter ninge insae by die kantoor van die Klerk van STADSRAAD VAN WTBANK Die algemene strekking van hierdie wy die Raad vir n tydperk van veertien dae sigingsaan die verordeninge is soos volg: AiYSGNG VAN DE VERORDENNGE vanaf die datum van publikasie hiervan OM DE TOEKENNNG VAN BEURSE Enige persoon war beswaar teen ge oat voorsiening te maak vir die ver TE ing REEL van n aanvaarbare EN waarborg TE BEHEER: skaff noemdewysigings woes aan to token moat wear die deposito verlang die bedrag van Hierby word ingevolge artikel 96 van chi: skriftelik binne : doe na die datum R500 oorskry; die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Rani publikasie van hierdie kennisgewing 939; coos gewysig bekend gemaak dal die deem om die huurmotortariewe te verhoog Read van voomemcns is om bogemelde J D B STEYN ooreenkdmstig die goedkeuring van die verordcninge te wysig om voorsiening te Stadsklerk Plaasliko Padvervoerraad; maakvir die oorbetaling van beursgelde iii Munisipale Kantoor cen paatement aan 3 om voorsiening te mask vir die begin van die stu Privaatsak 7205 maksi diejaar of twee gelyke paaiemente gcduren Witbank mum toelaatbare konsentrasics van stowwe de die cent en tweed semester van die 035 in nywerheidsafvloei asook die installasic studicjaar Januarie 976 van rioolvlocimetcrs Kennisgewing No 3/976 Afikrifte van hieldie wysiging 6 ter in Afskrifte van hierdie wysigings en versac by die kantoor van die Klerk van die craning 6 ter insae by die kantoor van Read vir n lydperk van vcertien dae Klerk van die vantyd die perk van veerticn () dae of die datum van publikasie hiervan Read (Kamer A) vir n vanaf TOWN COUNCL OF WTBANK datum van publikasie hiervan in die Pro Enige persoon ;vat beswaar teen genoem AMENDMENT TO ELECTRCTY BYvinsialc Koerant de wysigings wens aan te token meet dit LAWS skriftclik binne veertien dac Enige na die datum persoon war beswaar teen die publikasie van hierdie kennisgewing t is hereby notified in terms of section wysiging van die gcnoemde verordeninge doersan 96 of the Local Government Ordinance wens aan to teken mutt dit skriftelik aan J D B STEYN 939 that the Council intends to amend die Stadsklerk rig binnc veertien () dae na die datum van Stadsklerk its Electricity Bylaws as promulgated under Administrators Notice 073 of 30 De publikasie van hicrdie Munisipale Kantoor kennisgewing in die Provinsiale Koerant comber 953 as amended to make pro Privaatsak 7205 J A DU PLESSS wthan k vision for the increase of the unit price Wade Stadsklerk 035 of bulk users from 0266c to 0296c per Posbus 28 Randfontein Januarie 976 unit as from November 975 Januarie Kennisgewing No 976 2/976 Copies of these amendments are open for inspection at the office of the Clerk TOWN COUNCL OF WTBANK of the Council for a period of fourteen AMENDMENT TO BYLAWS REGULA _ days from the date of publication hereof MUNCPALTY OF RANDFONTEN TNG AND CONTROLLNG THE Any person who desires to record his NOTCE NO 62 OF GRANT OF BURSARES objection to the said amendments must 975 do so in writing to the undermentioned AMENDMENT TO t is hereby notified BYLAWS in terms of section within days after the date of publica 96 of the Local Government Ordinance lion of this notice Notice is hereby given in terms of sec 939 as amended that the Council in D B STEYN lion 96 of the Local Government Ordinan tends to amend the abovementioned by Town Clerk ce 939 as amended that the Town Coun laws to make provision for the payment Municipal Offices cil of Randfontein intends to amend the of bursary money in one payment at the Private Bag 7205 following Bylaws: commencement of each year of study or Witbank " in two eaual payments during the first 035 Water Supply Bylaws; and second semester of the year of study January Bylaws Relating to Licences and Copies of this amendment are open for NoticeNo 3/976 Business Control; inspection at the office of the Clerk of the 20 _

72 Hierdie 0 PROVNSALE KOERANT JANUARE 976 STADSRAAD VAN WTBANK _ TOWN COUNCL OP WTBANK VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE WTBANKDORPS PROPOSED AMENDMENT TO THE WTBANK TOWN BEPLANNNGSCEMA VAN 98 PLANNNG SCHEME OF 98 Die Stadsraad van Witbank het n Onhverpwysigingdorps The Town Council of Witbank has prepared a draft beplanningskema opgestel amendment townplanning scheme ontwcrpskema bevat die volgende voorstel: This draft scheme contains the following proposal: Die gebruiksindeling "Spesiale Besigheid" verskyn op die The zoning "Special Business" is shown on the map but is skemakaart maar is me opgeneem in Tabel C van die sterna not included in Table "C" of the scheme clauses therefore klousulcs Me derhalwe word die Witbankdorpsaanlegskema the Witbank Townplanning Scheme 98 approved by virtue van 98 goedgekeur kragtens Administrateursproklamasie of Administrators Proclamation 207 dated 8 September gedateer 8 September 98 hiermee sons volg wider is hereby further amended and altered in the following mangewysig en verander: ner: Klousulc 5(a) Tabel "C" deur die byvoeging van die Clause 5(a) Table "C" by the addition of the following volgendo gebruikstreck na gebruikstreck X: use zone after use zone X: " X Swart Winkels Besig Vermaaklik Ander ge X Cross Shops Business Places of Other uses Spesiale kruis heidsgeboue op heidsplekke bruike nie Special hatched premises on all Amusement not men Besig arsering alle verdiepings onderrig onder to Business Black floors Dwelling Places of tinned heid oor n woonhuise woon plekke ge lomme (3) over a houses Resider instruction under digt geboue profes selligheid en () density tial buildings Social Halls columns heids sionele tamers sale spe vermeld nie colour Professional suites Special (3) and () kleur op elle verdie siale geboue on all floors Buildings pings behalwe except the die grondverj ground floor dieping Besonderhede van hierdie skema 8 ter insae by die Ad Particulars of this scheme are open for inspection at the ministratiewe kantoor vir n tydperk van vier woke vanaf die Administrative Offices for a period of four weeks from the eerste publikisie van hierdie kenmsgewing naamlik Januarie date of the publication of this notice which is January Any owner or occupier of immovable property within the Enige eienaar of okkupeerder van visto eindom binne die area of the Witbank Townplanning Scheme or within 2 km gebied van die Witbankdorpsbiplanningskema of binne 2 km of the boundary thereof has the right to object to thescheme van die grens daarvan het die reg oat teen die stem beswaar or to make representations in respect thereof and if he wishes to maak of oat vertoci ten opsigte daarvan to rig en indien to do so he shall within four weeks of the first publication hy dit wit doen moat by die ondergetekende binne vier weke of this notice which is January 976 inform the undervan die cerste publikasie hiervan naamlik Januarie 976 signed in writing of such objection or representations and shall skriftelik van sodanige beswaar of verto8 in tennis stet en state whether or not he wishes to be heard by the Council vermeld of hy deur die Raad gehoor wit %void aldan nie i J D B STEYN D B STEYN Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices i Munisipale Kantoor Private Bag 7205 Privaatsak 7205 Witbank Witbank January 976 i Januarie 976 Notice No /976 Kennisgewing Nos /976 i 2 2 i ; i a! ; i a a a i r r i a! i i

73 _ NHOUD PROVNCAL GAZETTE JANUARY CONTENTS Proklamasics Proclamations Wysiging van Titelvoonvaardes van Hoewe 93 2 Amendment of Title Conditions of Holding 93 Raslouw Landbouhoewes; distrik Pretoria cn Raslouw Agricultural Holdings district Pretoria Pretoriastreekwysigingskema 3 33 and Pretoria Region Amendment Scheme Wysiging van Titelvoorwaardes van Gedeel 3 Amendment of Title Conditions of Portion 79 to 79 van die plaas Weltevreden of the farm Weltevreden Wysiging van Titelvoonvaardes van Gedeelte : Amendment of Title Conditions of Portion 8 8 (gedeelte van Gedeelte 6) van die pleas (portion of Portion 6) of the farm Waterval Waterval 75 distrik Krugersdorp district Krugersdorp 36 5 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van 5 Transvaal Board for the Development of Peri Buitestedelike Gebiede: Uitbreiding van Raad Urban Areas: Alteration of Boards Arca of Jurisdiction 37 6 Transvaalse Read vir die Ontwilckcling van 6 Transvaal Board for the Development of Peri Buitestedelike Gebicde: Uitbreiding van die Urban Areas: Alteration of Boards Arca of Raad se Regsgebied : 37 Jurisdiction 37 Administrateurskennisgewings " Administrators Notices 285 Munisipaliteit Rustenburg: Voorgestelde Ver 285 Rustenburg Municipality: Proposed Alteration andering van Grense 38 of Boundaries Munisipaliteit Vanderbijlpark: Verandering van 287 Vanderbijlpark Municipality: Alteration of Grense Boundaries 38 2 Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Suidelike Johannesburgstreek wysigingskema 22 Southern Johannesburg Region Amendment 23 Kennisgewing van Verbetering: Noordelike Jo 23 Correction Notice: Northern Johannesburg Rehannesburgstreekwysigingskema 5 0 gion Amendment Scheme 5 : 0 2 Sundowner Uitbreiding : Verklaring tot 2: Sundowner Extension Township: Declaration Dori of an approved township 0 25 Boksburg wysigingskema / Boksburg Amendment Scheme / Germistonwysigingskema / : Germiston Amendment Scheme / Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 27 Northern Johannesburg Region Amendment Pretoriastreawysigingskema : Pretoria Region Amenament Scheme Germistonwysigingskema / Germiston Amendment Scheme / Vereenigingwysigingskema /87 30 Verecniging Amendment Scheme /87 3 Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 3 Northern Johannesburg Region Amendment Schcme 636 s 32 Wysiging van Administrateursiennisgewing Amendment of Administrators Notice 272 da van 3 Maart 97 in verband met die verkla ted 3 March 97 in connection with the daring van n subsidiepad binne die munisipale : claration of a subsidy road within the muni 33 Verlegging en vermeerdering van die breedte r 33 Deviation and increase in the width of the van n openbare pad binne die munisipale ge road reserve of a public road within the mubled van Springs 5 nicipal area of Springs 5 3 Verklaring van n openbare pad binne die mu 3: Deelamtionof a public road within the muninisipale gebied van Springs 6 Springs 35 Verklaring en verlegging van openbare paaie 35 Declaration and deviation of public roads withbinne Welgedacht dorpsgebied: Distrik Springs 7 in Welgedacht ToWnship Area: District of 36 Wysiging van Administratcurskennisgewing 372 Springs 36 Amendment of "Administrators Notice 372 of 37 Kansellering in sy gehecl van die uitspanserwi March5 tuut op die pleas Berlin 6T: Distrik Nel 37 Cancellation wholly of the servitude of outspan spruit : 7 on the farm Berlin 6LT: District of Nel 38 Verlegging en verbrcding van openbare pante: spruit 7 Distrik Ventersdorp 8 33 Deviation and widening of public roads: Dis 39 Wysiging van Administrateurskennisgewing 02 trict of Ventersdorp 8 van Julie 973 in verband met die verlegging 39 Amendment of Administrators Notice 02 of en verbrcding van Provinsiale Pad P72: Dis July 973 in connection with the deviation trik Johannesburg 8 and widening of Provincial Road P72: District 0: Ordonnansie op Openbare Oorde 969 (Ordonnansie 8 van 969): Wysiging van Bylae 0 Public Resorts Ordinance 969 (Ordinance 8 dcur die byvoeging van grond by die openbarc of 969): Amendment of Schedule by adding oord Pelgrimsrus en die plasing van sodanige land to the Pilgrims Rest Public Resort and grond onder die toesig van die Raad vir Open the placing of such land under the supervision brae Oorde of the Board for Public Resorts 5 Dorp Glen VistaUitbreiding Th 5: Verklaring Glen Vista Extension 5 Township: Declaration tot goedgekeurde dorp 53 of an approved township 53 2 Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Elek 2 Boksburg Municipality: Amendment to Electritrisiteitsverordeninge 58 city Bylaws 58 3 Munisipaliteit Germiston: Aanname van Standaard Bouverordeninge 58 3 Germiston Municipality: Adoption of Standard Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Ver Building Bylaws 58 ordeninge nsake Marskramers Venters en Klerksdorp Municipality: Amendment to Haw Straatverkopers 6 kers Pedlars and Street Traders Bylaws 6 5 Munisipaliteit Nigel: Kennisgewing van Verbe 5 Nigel Municipality: Correction Notice: Tariff tering: Tarief van Koste vir Elektrisiteit 6 of Charges for Electricity 6 6 Gesondheidskomitee van Secunda: Die Admi 6: Health Committee of Secunda: The Administranistrateur verbeter hierby Administrateurspro tor hereby amends Administrators Proclamation klamasie 25 van 5 November 975 deur in 25 of 5 November 975 by the substitution in paragraaf 2 die syfer "6" deur die syfer "26" paragraph 2 for the figure "6" of the figure to vervang 6 "26" 6 7 Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van 7 Potchefstroom Municipality: Amendment to Dorpsgrondeverordeninge 6

74 ! 06 PROVNSALEk0EltANT TANUARE Munisipalitem ot ietersrifs: Vercirdeninge vir 8 Potgietersrus Municipality: Bylaws for the Le die leffing van Gelde met Betrekking tot die vying of Fees Relating to the nspection of nspeksie van Enige Besigheidsperseel sons Beany Business premises as Contemplated in Sec nog by Artikel () van die Ordonnansie op Lisensies 97 6on () of the Licences Ordinance Munisipaliteit Roodeprion: WySiging Van re 9 goodepoert Municipality: Amendment to Byorderiinge Betreffende Lisensies eh Beheet nor laws Relating to Licences Elesighette 6 and Business Control 6 50 Miini6paliteit Rustenburg: Wysiging van Rio 50 Rustenlimg;Municipality: Amendment to Drainlerings en Loodgietersverordbiiinge 65 age and PluMbing Bylaws : 65 Algeniene Keimisgeivings General) Notices Voorgestelde Stigting van Dorpe Heraditerten : Proposed Establishment of Townships: ReadsiM ) Pretoriusstad Uittireiding 6 68 vortisemeht: Fretariussted: Extension Voorgestelde Stigting van Dorpe: ) Delnias 2 Proposed Establishment of Townships: ) Liel Uitbreiding 8; 2): Friederilicim 70 inns Extensions 8; 2) Priedenheirp 7 3 Voorgestelde Oitbreidirig van Grense: ) Pot = 3 Proposed/ EXtentiorp of Bbundaries: ) Palette& chcfstroom 67 stroom 67 Kennisgewing van Vercetering: Wet op Ophef : Notice of Correction: Removal of Restrictions fing van Beperkings 8 Vail 96 ; li Act 8 of Ordonnansie op die Verdeling van Grond 973: 5 Division of Land Ordinance 973: Application Aansaek ern die Verdeliitg* van Grond: 78 forthe Division of Land 78 6 Wet op Opheffing van Beperkings 8van Removal of Restrictions Act 8 of Sthat van Onteangste eh Bitalings vir die 0 7 Statement of Receipts and: Payments for the perk April 975 tot 30 November period April 975 to 30 November Wet op Opheffing tian leperkings 8 Vint Removal of Restrictions Act 8; of Veorgestelde Stigting van Minx! ) Williart 72 9 Proposed Establishment of Townships: ) W 0 Voorgestelde Stigting yan Dorpc: ) Rcyno bait Ridge Uittiteiding 2) Witdetille litbreiding 0: 6; PrirposeiEstaOisiirrient of; TOwnShips: ) ReynO 8; 3) Selby Ultbreidin( 7 Ridge Extension 6; 2) Wedeville Extension 8; BethalityYstgingskeina /37 8 3): Selby Exterisibh : : 75 2: Klerksdorpwysigingskerna /96 : 8 Bethel Amendment Scheme 37 8 Louis Trichardt:"Sigingsketria /23 82 : 2 Klerksdorp Amendment Scheme 96 8 NaboomspFuitlivyttgingskenii / LouisTnchardt Amendment Scheme S Pretbriazwysigirigtkertia Nahoemsspritit Amondinent: Scheme / Pretoriastreektrysigingskema Pretoria Amendment Scheme tandburgtwysigingskeitia Pretoria Region Amendment Scheme RandburgWYsigingskemif 20 7 Randburg AmendmentSchemer Randburgwysigitigslferna 20 L 85 8: Randburg Amendment Scheme SprhinwYsigingSkerria / RandbUrg Amendirtent Moine Gernustonwysigingskeme/ Springs Amendment Scheme /00 _ Jbliannesbut egysigingkkema / : Germiston Arnetidirtent Scheme / JOharitiesbtirg viysigingskimi /887 22: Johannesburg Amendment Scheme JOhannelliurgWysigingskenia / Jblianriesbtirg Amendinent Scheme / Johannesburgwysigingskema / Johannesburg Amendment Scheme / rohentieshizrgo:vykigingskemat rpm Johannesburg Amendment Schertml / Jehannesburgwysigingskernal/ JoharinesbUrgAinendittent Scheme ] / Suidelike Johannesburgwiiigingskema 9 : Johannesburg Amendment Scheme / Nachtlelike Joharinesburgstreek Ufysigingskeina 28 Southern Toltannesbint Region Aritertdment NObraclilioThGiiicsburgstrack rtstsigingsiteina 29 Northern Johannesburg legion Amendment 6 3 Noordclikc loicanne&rgstreek wysigingsljema 30 Northern lbitanneshurg Regon Amendment 32 Nerordelike JohannesbtirgStreck wytigingskema 3: Northern JOhannestiurg Region Amendment 33 Rustenburgwysigingskema / Northern Johannesburg Region Atricndnht 3 Pietersburgwyrigingskema / Rustenburg Amendment Scheme Y Potchefstroom wysigingskemal / Pietiirsburg Amendment Scheme: / Middelburg*Ysigingskenia 9 35: Pateliektroorn Amendment Scheme/ fironkhorstspruitwysigingskema / 9 36 Middelburg Amendment Scheme Bronkhorstspruitwysigingskema Bronkhorstspruit Amendment Scheme / 9 / Bronkhuretspinie Anieridinent Scheme / BrenklicirstSprintWysigingskeinal / fronkherst preit! Amendment Scherrie /3 95 Tenders 97 Pliaslike: Bestuurskcnnisgewings 99 Notices by Local Authorities 99 _

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

Of fatstrir 'Migrant. Offiriat Gazrtir. IIUnder the powers vested in me by section 5(2) of the. '0:01t. \\\*Fifil

Of fatstrir 'Migrant. Offiriat Gazrtir. IIUnder the powers vested in me by section 5(2) of the. '0:01t. \\\*Fifil Administrator 1 1111 MENiKO 34/CL csa S itlbrarv THE PROVNCE OF TRANSVAAL it a DE PROVNSE TRANSVAAL giv kr T/ a 0:01t Offiriat Gazrtir \\\*Fifil Of fatstrir Migrant 0i/J); (Registered at the Post Office

More information

; f YZ THE PROVINCE OF TRANSVAAL. 4:.e 18 JUNIE 18 JUNE, Now therefore I do hereby; 1947 by the rezoning of Lot 129, Craighall Township,

; f YZ THE PROVINCE OF TRANSVAAL. 4:.e 18 JUNIE 18 JUNE, Now therefore I do hereby; 1947 by the rezoning of Lot 129, Craighall Township, ; ci csai LBRARY u) r MEN M KO 4 DYE PROVNSE TRANSVAAL ; f YZ THE PROVNCE OF TRANSVAAL Offigirntr licartant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 4:e / ffiriat 6azetr (Registered at the Post Office

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information