fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

Size: px
Start display at page:

Download "fit'stete Rotrant AS of I fit ta I"

Transcription

1 fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) PRYS: SA 0e OORSEE 5c PRCE: SA 0c OVERSEAS 5c VOL 23 PRETORA, SEPTEMBER SEPTEMBER, No 206 (Administrateurs ), 97 No 206 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal ingevolge artikel 4(2) van Ordonnansie Whereas in terms of section 4(2) of Ordinance 20 0 van 943, die Administrateur bevoeg is om by pro of 943, the Administrator is empowered by proclapna! ḳlamasie gebiede in die regsgebied van die Transvaalse don to include areas in the area of jurisdiction of the Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede op Transvaal Board for the Development of Peri Urban te neem; Areas; En nademaal dit dienstig geag word om die gebied And whereas it is deemed expedient to include the omskryf in die Bylae hierby in clie regsgebied van ge area described in the Schedule hereto in the area of noemde Raad op te neem; jurisdiction of the said Board; So is dit dat ek by hierdie Proklamasie proklameer dat die gebied omskryf in die Bylae hierby in die regs Now, therefore do by this Proclamation proclaim gebied van genoemde Raad opgeneem word that the area described in the Schedule hereto, shall be included in the area of jurisdiction of the said Board Gegee onder my hand te Pretoria op heck die 7de dag van Augustus Eenduisend Negehonderd EenenSe Given under my Hand at Pretoria on this 7th day of wentig August, One thousand Nine hunderd and Seventy one S G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB BYLAE TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: BESKRYWNG VAN GEBJED NGELYF SCHEDULE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERURBAN AREAS: DESCRPTON OF AREA NCLUDED Kampersrus Dorp, gelee op Gedeelte 3 van die plaas Kampersrus Township, situated on Portion 3 of the Bedford 49 KT, groot 40,7465 Hektaar (47,575 morg), farm Bedford 49KT, in extent 40,7465 Hectares volgens Algemene Plan LG A3348/59 (47,575 morgen), vide Diagram SG A3348/59 No 207 (Administrateurs ), 97 No 207 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepa Whereas a written application in terms of the provi lings van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Be sions of section 3 of the Removal of Restrictions Act, liknerkings, 967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van 967 (Act No 84 of 967) has been received from FEwente nvestments (Proprietary) Limited, om sekere Twente nvestments (Proprietary) Limited for a certain beperking wat op Lotte Nos 845 en 846 gelee in die restriction which is binding on Lots Nos 845 and 846 dorp Windsor, distrik Johannesburg, Transvaal, bindend situated in the township of Windsor, district Johannesis te wysig burg, Transvaal, to be altered;

2 r 2548 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet be And whereas it 4 is provided by section 2 of the abovepaal word dat die Administrateur van die Provinsie in mentioned Act, that the Administrator of the Province sekere omstandighede n beperkende voorwaarde ten may in certain circumstances alter, suspend or remove opsigte van grond kan wysig, opskort of ophef; any restrictive condition in respect of land; En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan And whereas the Administrator has given his approval sodanige wysiging verleen het; for such amendment; En nademaal die Minister van Gemeenskapsbou sy And whereas the Minister of Community Develop goedkeuring aan sodanige wysiging verleen het; ment has given his approval for such amendment; En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde And whereas all the provisions of the abovemention Wet voldoen is; ed Act have been complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdheid my verleen Now, therefore, hereby exercise the powers confersoos voormeld, uitoefen met betrekking tot die titelred upon me as aforesaid in respect of the conditions voorwaardes in Akte van Transport No 806/968 ten opsigte van genoemde Lotte Nos 845 en 846 dorp of title in Deed of Transfer No 806/968 pertaining Windsor, deur die wysiging van voorwaarde (e) om to the said Lots Nos 845 and 846 Windsor township, sons volg te lui: by the alteration of condition (e) to read as follows: No liquor shall be sold on the lots" "No liquor shall be sold on the lots" Gegee under my Hand te Pretoria op hede die 7de Given under my Hand at Pretoria this 7th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Eenen August, One thousand Nine hundred and Seventy one Sewentig S G J S VAN NEKERK G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal _ PB 4/4/2/467/ PB 4/4/2/467/ No 208 (Administrateurs ), 97 No 208 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepa Whereas a written application in terms of the provi lings van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Besions of setcion 3 of the Removal of Restrictions Act, perkings, 967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van 967 (Act No 84 of 967) has been received Vereemging Consolidated Mills Limited om n sekere Vereeniging Consolidated Mills Limited, for from a certain 4 beperking wat op Erf No 99 gelled in die dorp Verrestriction which is binding on Erf No 99 situated in eemging Uitbreiding No, distrik Vereeniging, Trans the township of Vereeniging Extention No, vaal, bindend is, op te hef; district Vereeniging, Transvaal, to be removed; En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet be And whereas it is provided by section 2 of the abovepaal word dat die Administrateur van die Provinsie in mentioned Act, that the Administrator of sekere the omstandighede n Province beperkende voorwaarde ten may in certain circumstances alter, suspend or remove opsigte van grond kan wysig, opskort of ophef; any restrictive condition in respect of land; En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan And whereas the Administrator has given his approval sodanige wysiging verleen het; for such amendment; En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde And whereas all the provisions of the above mentioned Wet voldoen is; Act have been complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdheid my verleen Now, therefore, hereby exercise the powers con soos voormeld, uitoefen met betrekking tot die titelvoor ferred upon me as as aforesaid in respect of the conwaardes in Akte van Transport No 8493/96 ten op ditions of title in Deed of Transfer No 8493/96 per sigte van genoemde Erf No 99 dorp Vereeniging Uittaining to the said Erf No 99, breiding No, Vereeniging Extension deur die opheffing van voorwaarde 2() No township, by the removal of condition 2() Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 7de Given under my Hand at Pretoria this 7th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd EenenSe August, One housand Nine wentig hundred and Seventy one S G VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal 4 PB 4/4/2/369 PB 4/4/2/369

3 PROKLAMASE chefstroom No 209 (Administrateurs), 97 No 209 (Administrators), 97 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, PROCLAMATON dew die Waarnemende Administrateur van die Provinsie Transvaal by the Deputy Administrator of the Province Transvaal Nademaal die grense van die dorp Potchefstroom by Whereas the boundaries of Potchefstroom Township Administrateursproklamasie 99 van 97 verander is deur were altered by Administrators Proclamation 99 of 97, n gedeelte van die plaas Dorp en Dorpsgronde van Pot by the inclusion therein of a portion of the farm Town No 435Q distrik Potchefstroom, daarin op and Townlands of Potchefstroom No 435Q district te neem; Potchefstroom; En nademaal n lout ontstaan het in die Afrikaanse And whereas an error occurred in the Afrikaans as sowel as in die Engelse eksemplaar van die Proklamasie well as in the English text of the Proclamation as pro soos afgekondig; mulgated; So is dit dat ek hierby verklaar dat die fout reggestel Now therefore hereby declare that the error be recti word deur die invoeging van die syfer 400" tussen die fied by the insertion of the figure "400" between the woord Gedeelte" en die uitdrukking en gedeelte van word "Portion" and the expression "(a portion of Pot Gedeelte 2)" in die eerste paragraaf van die Afrikaanse tion 2)" in the first paragraph of the English text and eksemplaar en tussen die woord Portion" en die uit between the word "Gedeelte" and the expression "(n drukking (a portion of Portion 2)" in die eerste para gedeelte van Gedeelte 2)" in the first paragraph of the graaf van die Engelse eksemplaar Afrikaans text Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 30ste dag van Julie Eenduisend Negehonderd EenenSewentig Given under my Hand it Pretoria on this 30th day of July, One thousand Nine hundred and Seventyone D S vd M BRNK, D S vd M BRNK, Wnde Administrateur van die Provinsie Transvaal Deputy Administrator of the Province Transvaal PB , Vol 2 PB , Vol 2 No 20 (Administrateurs ), 97 No 20 (Administrators), 97 PROKLAMASE PROCLAMATON 0 deur sy Edele die Administrateur van die by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province Transvaal Nademaal ingevolge artikel 4(2) van Ordonnansie 20 Whereas in terms of section 4(2) of Ordinance 20 of van 943, die Administrateur bevoeg is om by prokla 943, the Administrator is empowered by proclamation masie gebiede in die regsgebied van die Transvaalse Raad to include areas in the area of jurisdiction of the Trans vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede op te vaal Board for the Development of Peri Urban Areas; neem; En nademaal dit dienstig geag word om die gebied And whereas it is deemed expedient to include the omskryf in die Bylae hierby in die regsgebied van area described in the Schedule hereto in the area of juris go noemde Raad diction of the said Board; op te neem; So is dit dat ek by hierdie Proklamasie proklameer Now, therefore, do by this Proclamation proclaim dat die gebied omskryf in die Bylae hierby in die regs that the area described in the Schedule hereto, shall be gebied van genoemde Raad opgeneem word included in the area of jurisdiction of the said Board Given under my Hand at Pretoria on this 7th day of Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 7de dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Eenen August, One thousand Nine hundred and Seventyone Sewentig S ll G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 3/2/3//28 PB 3/2/3//28

4 2550 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 BYLAE TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: BESKRYWNG VAN GEBED NGELYF SCHEDULE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PER URBAN AREAS: DESCRPTON OF AREA NCLUDED Die Restant van Gedeelte 6 (n gedeelte van Gedeelte The Remaining Extent of Portion 6 (a portion of Por 4) van die plaas Rietvly 295 JT, groot 273,2908 ha vol Lion 4) of the farm Rietvly 295 JT, in extent 273,2908 ha gens Kaart LG A2753/23 vide Diagram SG No A2753/23 No 2 (Administrateurs), 97 No 2 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepa Whereas a written application in terms of the provisions lings van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Be of section 3 of the Removal of Restrictions Act 967 perkings, 967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van (Act No 84 of 967) has been received from OK Em OK Emporium Limited om porium Limited for (a) n sekere beperking wat op Lot No 454, gelee in (a) a certain restriction which is binding on Lot No die dorp Florida, distrik Roodepoort, bindend is, te 454, situated in the Township of Florida, district wysig; en Roodepoort, Transvaal, to be altered; and (b) die hersonering van Lot No 454, dorp Florida, van (b) the rezoning of Lot No 454, Florida Township, from Spesiaal Woon" tot Spesiaal"; "Special Residential" to "Special" En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet be And whereas it is provided by section 2 of the abovepaal word dat die Administrateur van die Provinsie in mentioned Act, that the Administrator of the Province sekere omstandighede may in certain circumstances alter, suspend or remove (a) enige beperkende voorwaarde ten opsigte van grond; (a) any restrictive condition registered against the title en deed of land; and (b) n bepaling van n dorpsaanlegskema, (b) of a town planning scheme; kan wysig, opskort of ophef And whereas the Administrator has given his approval En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan for such amendment; sodanige wysigings verleen het; And whereas all the provisions of the abovementioned En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde Wet Act have been complied with; voldoen is; Now, therefore, hereby exercise the powers conferred So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen upon me as aforesaid in respect of soos voormeld, uitoefen met betrekking tot (a) the conditions of title in Deed of Transfer No P95/ (a) die titelvoorwaardes in Akte van Transport No F95/ 968 pertaining to the said Lot No 454, Florida 968 ten opsigte van genoemde Lot No 454, dorp Township, by the alteration of condition (a) to read Florida, deur die wysiging van voorwaarde (a) om as follows: "The said Lot may not be subdivided soos volg te lui: The said Lot may not be sub without the written consent of the Township owner; divided without the written consent of the Township and owner"; en (b) die wysiging van die Roodepoort Maraisburg dorps (b) the amendment of the Roodepoort Maraisburg Town planning Scheme by the rezoning of Lot No 454, aanlegskema deur die hersonering van Lot No 454, Florida Township, from "Special Residential" to Dorp Florida, van Spesiaal Woon" tot Spesiaal"; "Special"; soos aangedui in die skemaklousules en op Kaart No 3, as indicated in the Scheme Clauses and Map No 3, in in die bylac by hierdie proklamasie Die wysiging staan the schedules to this proclamation This amendment is bekend as Wysigingskema No /04 known as Amendment Scheme No /04 Gegee cider my Hand te Pretoria op hede die 7de dag Given under my Hand at Pretoria this 7th day of van Augustus Eenduisend Negehonderd Eenen Sewentig August, One thousand Nine hundred and Seventy one S G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, 4 Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 4/4/2/482 PB 4/4/2/482

5 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT SCHEME WYSGNGSKEMA No /04 MAP KAART No 3 OEN E NE VESHELET En Ai Ainni /NE STREET : : 343 \ i _ i _ i 7 L 7_ = :_ r 4 r L Lii / v 4 4 WO 82 GCLOMAN tl ; el "c i 458 i ir 452 STREET 460 t 46/ 468 i N r \ i, SSSlEv ;2500 r, : Skaalv LOT NQ 454 FLORDA TOWNSHP/ DORP REFERENCE AANWYSNG,USE ZONE GEBRUKSTREEK Special ka DENSTY ZONE a A Spesiaal DGTHEDSTREEK One Dwellinghouse per erf Een Woonhuls per erf BULDNG LNE i METRES / al24_ BOU LYN MTER) 0 REFERENCE TO ANNEXURE 0 VERWYSNG NA AANHANGSEL

6 2552 PROVNSALE KOERAT, SEPTEMBER 497 ROODEPOORT AMENDMENT WYSGNGSKEMA MARASBURG SCHEME ANNEXURE BYLAAG E0, No /04, d _ i 456 L t doloman i 455 4:4 57 Rar 453 : i s il 8/ z it t:?:, 4 i Lt s t i Sal Lt/Skaal V 250 LOT NO 454, FLORDA TOWNSHP/DORP ZONNG; "Special" for parking purposes NDELNG: Spesiaal" vir parkeerdoeleindes CONDTONS: VOORWAARDES: (i) A suitable screen wall, 7 feet in height, shall be (i) n Geskikte skermmuur, 7 voet hoog, moet erected and maintained to the satisfaction of tangs die gemeenskaplike grens, gemerk AB, the Council, adjacent to the common boundary tussen lot 454 en lot 453, tot voldoening van of lot 454 with the lot 453, marked A03; die Raad opgerig en onderhou word; (ii) the lot shall be levelled and surfaced with an (ii) die lot moet gelykgemaak en met n goedge approved bituminous surface, which shall be keurde bituminieuse blad geplavei word, wat constructed and maintained in good condition in goeie orde gemaak en onderhou moet word to the satisfaction of the Council; tot voldoening van die Raad; (in) die ligging van paaie, parkeerruimtes en in (iii) roadways, parking areas and points of ingress gangs en uitgangspunte moet tot voldoening and egress shall be sited to the satisfaction of van en op hoogtes soos bepaal deur die Raad 4 and at levels to be determined by the Council wees; (iv) The sale of petrol, oil and accessories shall not (iv) Die verkoop van petrol, olie en onderdele mag be permitted nie toegelaat word nie

7 deur PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, ROODEPOORT MARASBURGWYSGNGSKEMA ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT NO /04 SCHEME NO /04 Roodepoort Maraisburg dorpsaanlegskema No, 946, RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme No goedgekeur kragtens Administrateurskennisgewing No, 946, approved by virtue of Administrators Proc 27 gedateer 2de Februarie 947, word hierby verder lamation No 27, dated 2th February, 947, is hereby gewysig en verander soos volg: further amended and altered in the manner following: () Die Kaart soos aangetoon op Kaart No 3 Wy el) The Map as shown on Map No 3, Amendment sigingskema No /04 Scheme No /04; (2) Klousule 5(a) Tabel C" Skedule A" (2) Gebruik Clause 5(a) Table "C" Schedule "A" Use Zone X (Spesiaal), deur die byvoeging tot kolomme X (Special) by the addition of the following to col umns (3), (4) and (5): (3),streek (4) en (5) van die volgende: (3) (4) (5) (3) (4) (5) (xv) n die Dorp Plekke vir open Ander (xv) gebruike n Florida Places of public Other uses not Florida: bare godsdiens nie onder kolom Township: worship, places under columns Lot No 454: oefening, onder me (3) en (4) Lot No 454: of instruction, so (3) and (4) Woonhuise, ge rigplekke, gesel genoem nie Dwelling Houses, cial halls, institu bout gepaard ligheidsale, inrig buildings inciden lions, special gaande met die M to tings the use of spesiale gelik open gebruik van hien houe buildings this Lot as W die Lot vir oop parking (sale of parkering (ver petrol, oil and koop van petrol, accessories exolie en onderdele eluded) uitgesluit) (3) By the inclusion in Annexure "E" of Sheet No (3) Deur die toevoeging tot Aanhangsel E" van "E0" Vel No E0" (4) Clause 5(a) Table "C(E)" Use Zone X (4) Klousule 5(a) Tabel C(E)" Gebruikstreek X (Special), by the addition of the following: (Spesiaal), deur die byvoeging van die volgende: Lot 454 Dorp Florida E0" Lot 454 Florida Township "E0" No 22 (Administrateurs) 97 No 22 (Administrators), 97 PROKLAMASE PROCLAMATON sy Edele die Administrateur van die by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepalings Whereas a written application in terms of the provi van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Beperkings, sions of section 3 of the Removal of Restrictions Act ii967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van Jacvan Pro 967 (Act No 84 of 967) has been received from Jacvan perties (Proprietary) Limited om sekere beperkings wat Properties (Proprietary) Limited, for certain restrictions op Lot No 39, geled in die dorp Nancefield, distrik which are binding on Lot No 39, situated in the town Johannesburg, Transvaal, bindend is, op te hef en te ship of Nancefield, district Johannesburg, Transvaal, to wysig; be removed and altered; En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet bepaal And whereas it is provided by section 2 of the above word dat die Administrateur van die Provinsie in sekere mentioned Act, that the Administrator of the Province omstandighede n beperkende voorwaarde ten opsigte van may in certain circumstances alter, suspend or remove grond kan wysig, opskort of ophef; any restrictive conditions in respect of land; En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan And whereas the Administrator has given his approval sodanige wysiging verleen het; for such amendment; En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde Wet And whereas all the provisions of the abovementioned voldoen is; Act have been complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdheid my verleen Now, therefore, hereby exercise the powers conferred soos voormeld, uitoefen met betrekking tot die titelvoor upon me as aforesaid in respect of the conditions of title waardes in Akte van Transport No F588/970 ten in Deed of Transfer No F588/970 pertaining to the opsigte van genoemde Lot No 39, dog Nancefield, said Lot No 39, Nancefield township, by the removal deur die opheffing van voorwaarde (a) en die wysiging of condition (a) and the alteration of condition (b) to van voorwaarde (b) om soos volg te lui: That no can read as follows: "That no canteen nor place for the sale teen nor place for the sale of wines, malt or spiritious of wines, malt, or spiritious liquors shall be allowed on liquors shall be allowed on the said Lot" the said Lot" Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 6de dag Given under my Hand at Pretoria this 6th day of livan Augustus Eenduisend Negehonderd Eenen Sewentig August, One thousand Nine hundred and Seventyone S G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 4/4/2/92/ PB 4/4/2/92/

8 2554 PROVNMALE KOERANT, SEPTEMBER 97 No 23 (Administrateurs), 97 No 23 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepalings Whereas a written application in terms of the pro van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Bepercings, visions of section 3 of the Removal of Restrictions Act, 967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van Elpad House 967 (Act No 84 of 967) has been received from Elpad (Proprietary) Limited om House (Proprietary) Limited, for (a) sekere beperkings wat op Erf No 697, gelee in die (a) certain restriction which are binding on Erf No 697, dorp Lynnwood, distrik Pretoria, bindend is, op te situated in the Township of Lynnwood, district Pre hef; en toria, Transvaal, to be removed; and (b) die hersonering van Erf No 697, Dorp Lynnwood, (b) the rezoning of Erf No 697, Lynnwood Township, van Spesiale Woon" na Een woonhuis per from "Special Residential" to "One dwelling house vk vt per sq ft"; En nademaal by artikel 2 van genoemde Wet bepaal word dat die Administrateur van die Provinsie in sekere omstandighede And whereas it is provided by section 2 of the abov mentioned Act, that the Administrator of the Province may in certain circumstances alter, suspend or remove (a) enige beperkende voorwaarde ten opsigte van grond; (a) any restrictive condition registered against the title en deed of land; and (b) n bepaling van n dorpsaanlegskema, (b) of a town planning scheme; kan wysig, opskort of ophef And whereas the Administrator has given his approval En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan for such amendment; sodanige wysigings verleen het; And whereas all the provisions of the abovementioned En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde Wet Act has been complied with; voldoen is; Now, therefore, hereby exercise the powers conferred So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen upon me as aforesaid in respect of soos voormeld, uitoefen met betrekking tot (a) (a) die titelvoorwaardes in the conditions of title in Deed of Transfer No 20692/ Akte van Transport No 968 pertaining to the said Erf No 697, Lynnwood 20692/968 ten opsigte van genoemde Ed No 697, Township, by the removal of conditions (c) and dorp Lynnwood, deur die opheffing van voorwaardes (c); (c) en (c); en (b) die wysiging van die Pretoria dorpsaanlegskema deur (b) the amendment of the Pretoria Town planning Stheml die hersonering van Erf No 697, Dorp Lynnwood, by the rezoning of Erf No 697, Lynnwood Town van Spesiale Woon" na Een woonhuis per ship from "Special Residential" to "One dwelling vk vt" house per sq ft"; soos aangedui in die skemaklousules en as op Kaart No indicated in the Scheme Clauses 3, and Map No 3, in in die bylae by hierdie proklamasie Die wysiging staan the schedules to this proclamation This amendment is bekend as Wysigingskema No 295 known as Amendment Scheme No 295 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 6de dag Given under my Hand at Pretoria this 6th day of van Augustus Eenduisend Negehonderd Een ensewentig August, One thousand Nine hundred and Seventy one S G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 4/4/2/8092 PB 4/4/2/8092 PRETORA STREEK WYSGNGSCEMA NO 295 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 295 Die Pretoria Streek Dorpsaanlegskema, 960, goedge The Pretoria Region Town Planning Scheme, 960, keur kragtens Administrateursproklamasie No 279, ge approved by virtue of Administrators Proclamation No dateer 2 Desember 960, word hiermee sons volg ver 279, dated 2st December, 960, is hereby further der gewysig en verander: and altered in the following manner: amend" Die Kaart soos aangetoon op Kaart No 3, Wysiging The Map as shown on Map No 3, Amendment skema No 295 Scheme No 295

9 _J i PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER; Vet No Sheet PRETORA STREEK WYSGNGSKEMA No/295 PRETORA REGONAL AMENDMENT SCHEME ; KAART MAP Skaal Scale No 3 : t)79, \ 0, \ en \ isk \ \_ i p \ eck, n,9c \ 5) \ \ 0 * \i :!; :, 690 ::` :""e: _9 \ al L z_ :\ ; ::f ; :: :it \re C A / / / N / 6903 N ) / / /4N > N / / N i / \ 700 N / e D, / e ErF Nr, 697 Lynnwood Dorp Erf Nr 697 Lynnwood TOLonsOnip, h 702 N/ 4? / / oe 4 / AXP 075 :_ / 73s Verwysing Reference Atonbevael vir 9o2clkeuVins E3cailyri 3uilding Line RecorriFncied For Acorovol D {2L,(,yiciLkt rr ea sci 4 roilr RNesedoonentiol VoorsiLLer Dorper cod 4: : Len woonhuis per vkv / 4:? 4r", One dwelling kouse per sirct Chairman T&wnships Board Pretoria 0//

10 2556 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 No 24 (Administrateurs), 97 No 24 (Administrators), 97 PROKLAMASE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal PROCLAMATON by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal Nademaal n skriftelike aansoek ingevolge die bepa Whereas a written application in terms of the pro Hugs van artikel 3 van die Wet op Opheffing van Be visions of section 3 of the Removal of Restrictions Act perkings, 967 (Wet No 84 van 967) ontvang is van 967 (Act No 84 of 967) has been received from Jossinni Eiendomme (Eiendoms) Beperk, om Jossinni Eiendomme (Eiendoms) Beperk for (a) n Sekere beperking wat op Lotte Nos 62, 63 en (a) a certain restriction which is binding on Lots Nos 64 geled in die dorp Floracliffe; distrik Roodepoort 62, 63 and 64 situated in the Township of Florabindend is, op te hef; en cliffe district Roodepoort, Transvaal, to be re (b) die hersonering van Lotte Nos 62, 63 en 64 Dorp moved; and Floracliffe van Spesiale Besigheid" tot Algemene (b) the rezoning of Lots Nos 62, 63 and 64 Floracliffe Woon"; Township from "Special Business to "General Re En nademaal by artikel 2 van bogenoemde Wet be sidential"; paal word dat die Administrateur van die Provinsie in And whereas it is provided by section 2 of the above sekere omstandighede mentioned Act, that the Administrator of the Province (a) enige beperkende voorwaarde ten opsigte van grond; may in certain circumstances alter, suspend or remove en (a) any restrictive condition registered against the title (b) n bepaling van n dorpsaanlegskema, kan wysig, deed of land; and opskort of ophef; (b) of a town planning scheme; En nademaal die Administrateur sy goedkeuring aan And whereas the Administrator has given his approval sodanige wysigings verleen het; for such amendment; En nademaal die Minister van Gemeenskapsbou sy And whereas the Minister of Community Development goedkeuring aan sodanige wysigings verleen het; has given his approval for such amendments; En nademaal aan al die bepalings van bogenoemde And whereas all the provisions of the abovementioned Wet voldoen is; Act have been complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen Now, therefore, hereby exercise the powers confer soos voormeld, uitoefen met betrekking tot red upon me as aforesaid in respect of (a) die titelvoorwaardes in Akte van Transport No (a) the condition of title in Deed of Transfer No F242/967 ten opsigte van genoemde Lotte Nos F242/967 pertaining to the said Lots Nos 62, 62, 63 en 64 dorp Floracliffe deur die opheffing 63 and 64 Floracliffe Township, by the removal of van voorwaarde (m); condition (m); (b) die wysiging van die RoodepoortMaraisburgdorps (b) the amendment of the Roodepoort Maraisburg aanlegskema deur die hersonering van Lotte Nos Townplanning Scheme by the rezoning of Lots Nos 62, 63 en 64 Dorp Floracliffe van Spesiale Besig 62, 63 and 64 Floracliffe Township from "Special held" tot Algemene Woon" soos aangedui in die Business" to "General Residential" as indicated in skemaklousules en op Kaart No 3, in die bylae by the Scheme Clauses and on Map No 3, in the hierdie proklarnasie Die wysiging staan bekend as schedules to this proclamation This amendment is Wysigingskema No 2/24 known as Amendment Scheme No 2/24 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 6de Given under my Hand at Pretoria this 6th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Een en August, One thousand Nine hundred and Seventy one Sewentig S G J VAN NEKERK, S G J VAN NEKERK, Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB 4/4/2/034/ PB 4/4/2/034/ 4 ROODEPOORTMARASBURG WYSGNGSKEMA ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT NO 2024 SCHEME NO 2/24 Die Roodepoort Maraisburg Dorpsaanlegskema No 2, The Roodepoort Maraisburg Town planning Scheme 954, goedgekeur kragtens Administrateurskennisgewing No 2, 954, approved by virtue of Administrators Pro No 09 gedateer, 2 Junie 954, word hiermee soos clamation No 09, dated 2th June 954, is hereby volg verder gewysig en verander: further amended and altered in the manner following: Die Kaart soos aangetoon op Kaart No 3 Wysigingskema No 2/24 The Map as shown on Map No 3, Amendment 2 Klousule 5(a) Tabel C(A)" Gebruikstreek Scheme No 2/24 (Algemene Woongebied) dcur die byvoeging in ko 2 Clause 5(a) Table "C(A)" Use Zone (General lomme () en (2) van die volgende: Residential) by the addition in columns () and () (2) (2) of the following: Dorp Floracliffe Al2" () (2) Erwe 62, 63 en 64 Floracliffe Township "Al2" 3 Deur die byvoeging van Bylaag Al2" tot die Erven 62, 63 and 64 Skema 3 By the addition of Annexure "Al2" to the Scheme

11 P ERWAr Een PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT SCHEME N WYSGNGSKEMA g 2/24 MAPKAART Ng 3 ONE i 7 _ 9e, /, L : 005tevoi 2 _ ",7 ; i 4Pir: i SO / f,4 r es /,,, t_ 7, 65 _es 9, EEN SHEET VEL / \, / fr, sy los tt g r a 50 0, 30 7 V/ 4 scazisr Aaz FAWN Afi4 C2, 63 and 64 FLOR4Carac TOWNSH/P N^:Y 62, 63 to 64 DORP PORACAM C /i/i50 ELSE ZONE GESRLKSTREEK Genera/ Residealbe UM ffigemene Woongebied REFERENCE AANW Y SN G DENSTY ZONE_ DGTHEWTREEK One Diilefidny hone per fric WoonhaAs per Sri HEGHT & COVERAGE ZONE HOOGTEd BOUOPPERVLAKTESTREEK Zone 4 :3^4" Streek 4 Annixure Reference Q Bylciagverwysing _ BULDNG LNE _ Sin _ COLOURNG REFERENCE Recommended f or Approval THE ERVEN ARE WASHED WTH A DENSTY COLOUR r LGHT YELLOW" NDCATNG ONE DWELLNG HOUSE Aanomet vir Goedkeuring PER ERF" AND HATCHED ORANGE NDCATNG *GENERAL RESDENTAL" BOU LYN D KLEURAAWYSNG FY :t rt n 4 Ai TY" ;" t 7 DE ERWE S GEVERF MET N GGTHEOSKLEUR LGGETT OM AAN TE TOON "EEN WOONHUS PER ERF" EN GEARSEER RAME Chairman Tnwnsl iips Board OM ALGE door fitter Dorperaad MENE WOONGEBED" AAN TE col PRETORA /0/7/ 7,,

12 2558 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME WYSGNGSKEMA ANNEXURE/ BYLAAG / MARASBURG Al2, J 33 N(22/24, i i i /,, il i s7 60 4,4 4_ e 66 t, i / v i " ell, " tfr "4 si, 6, / " 0 " 0/4 0 " " " ( SKAAL //250 Sc ALE ERVEN NO 62, 63 and 64 AZORCL/FFE TOWN5N/P ERVVE Aff 62,63 to 64 DORP PLORAWPE 4 NDELNG: Algemene Woon ZONNG: General Residential VOORWAARDES: CONDTONS: Die erwe moet gekonsolideer word The erven shall be consolidated 2 Oordekte en geplaveide parkeerplek moet tot vol 2 Covered and paved parking shall be provided to doening van die Raad, in n verhouding van een the satisfaction of the Council at a ratio of one parkeerplek vir elke wooneenheid, voorsien word parking space for every dwelling unit 3 Die vloerruimteverhouding mag nie 0 oorskry nie 3 The floor space ratio shall not exceed 0 4 n Boulyn van 5 meter is van toepassing 4 A building line of 5 metres shall apply 5 Die ligging van geboue, ingange na en uitgange van die terrain na n publieke straatstelsel moet tot vol 5 The siting of buildings, ingress to and egress from doening van die Raad wees the site to the public street system shall be to the 6 Die eienaars is Verantwoordelik vir die onderhoud satisfaction of the Council van die hele ontwikkeling op die perseel ndien die 6 The owners shall be responsible for the mainten Raad van mening is dat die perseel of enige ge ance of the whole development on the site f deelte daarvan nie in n bevredigende toestand on Council is of the opinion that the premises or any the derhou word nie, dan is die Raad geregtig om so part thereof is not kept in a satisfactory state of danige onderhoud op die eienaar se koste to onder maintenance, then the Council shall be entitled to neem undertake such maintenance at the owners cost

13 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, No 25 (Administrateurs ), 97 No 25 (Administrators), 97 PROKLAMASE PROCLAMATON deur sy Edele die Administrateur van die by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province Transvaal Nademaal dit wenslik geag word om die grense van Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries die dorp Flamwood te verander deur die Resterende of Flamwood Township by the inclusion therein of Re Gedeelte van Gedeelte 247 (n gedeelte van Gedeelte maining Extent of Portion 247 (a portion of Portion 59) 59) van die plaas Elandsheuwel No 402P, distrik of the farm Elandsheuwel No 402P, district Klerks Klerksdorp, daarin op te neem; dorp; So is dit dat ek, kragtens en ingevolge die bevoegd Now, therefore, under and by virtue of the powers hede wat by subartikel () van artikel 49 van die Regis vested in me by sub section () of section 49 of the Deeds trasie van Aktes Wet, 937, gelees met artikel 82 van Registries Act, 937, read with section 82 of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, hereby de aan my verleen word, hierby verklaar dat die grense dare that the boundaries of the said township are extended van genoemde dorp uitgebrei is sodat die genoemde ge to include the said portion, subject to the conditions set deelte daarin opgeneem word onderworpe aan die voorout in the annexure hereto uiteengesit in die bygaande bylaag onder my Hand Gegee te Pretoria op die 20ste Given under my Hand at Pretoria on this 20th day of pwaardes dag van Augustus Eenduisend Negehonderd hear Een en August, One thousand Nine hundred and Seventy one Sewentig S G J VAN NEKERK S G J VAN NEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB BYLAE SCHEDULE A NLYWNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF NCORPORATON By inlywing moet die applikant Upon incorporation the applicant shall (a) die volgende voorwaardes, wat teen die grond ge (a) cause the following conditions registered against the registreer is kanselleer: land to be cancelled: The land may not be subdivided nor may any part of portion thereof be sold, leased or "The land may not be subdivided nor may any disposed part or portion thereof be sold, leased or disposed of in any way without the written approval of the of in any way without the written Townships Board first had and obtained approval of the Townships Board first had and obtained Not more than one residence with the necessary outbuildings shall be built on this land, except with Not more than one residence with the necessary out; the approval of the Townships Board first had and buildings, shall be built on this land except with the approval of the Townships Board first had and obtained or obtained place of business whatsoever may be opened or conducted on the land without the writ No store or place of business whatsoever may be ten approval of the Townships Board" opened or conducted on the land without the written No store (b) aan die plaaslike bestuur, as n skenking n bedrag approval of the Townships Board" gelykstaande aan 5% van die grondwaarde alleen (b) pay the local authority, as endowment, an amount betaal, soos deur middel van n geswore waardasie representing 5% on the land value only, as deter bepaal ooreenkomstig artikel 74 van Ordonnansie mined by means of a sworn appraisement, as pro 25 van 965; en vided in section 74 of Ordinance 25 of 965; and (c) reelings tot die bevrediging van die plaaslike bestuur tref vir die voorsiening van grond of vergoe (c) make arrangements to the satisfaction of the local ding aan die plaaslike bestuur ten opsigte van n authority for the provision of land or compensation stortingsterrein en persele vir n begraafplaas en to the local authority in respect of a depositing site Bantoelokasie and premises for a cemetery and a Bantu location B TTELNOORWAARDES B CONDTONS OF TTLE By inlywing is die grand aan bestaande regte en ser Upon incorporation the land shall be subject to exist witute onderworpe en is verder onderworpe aan die vol ing rights and servitudes and shall be further subject to gende voorwaardes deur die Administrateur opge6: the following conditions imposed by the Administrator: (a) Die erf mag nie onderverdeel word nie sonder die (a) The erf shall not be subdivided without the written skriftelike toestemming van die Administrateur consent of the Administrator (b) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die vereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die be (b) The elevational treatment of all buildings shall con valligheid van die omgewing benadeel nie form to good architecture so as not to interfere with Nag die eienaar nog enigiemand anders besit die the amenities of the neighbourhood 0(c) reg om, behalwe om die erf vir boudoeleindes in (c) Neither the owner nor any other person shall have gereedheid te bring, enige materiaal daarop uit to the right save and except to prepare the erf for grawe sander die skriftelike toestemming van die building purposes, to excavate therefrom any mate plaaslike bestuur rial without the written consent of the local authority

14 2560 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 (d) Geen dier soos omskryf in die Skutregulasies van (d) No animal as defined in the LOcal Authorities Pounds Plaaslike Besture, opgestcl ingevolge die bepalings Regulations compiled in terms of the provisions of van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 7 the Local Government Ordinance No 7 of 939, van 939, mag op die erf aangehou word nie shall be kept on the erf (e) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van (e) No wood and/or iron building or buildings of Unburnt roustene mag op die erf opgerig word nie claybrick shall be erected on the erf (f) Waar dit volgens die mening van die plaaslike bestuur onprakties is om neerslagwater van erwe met () Where, in the opinion of the local authority, it is n hoer ligging regstreeks na n openbare straat toe impracticable for stormwater to be drained from af te voer, is die eienaar van die erf verplig om te higher lying erven direct to a public street the owner aanvaar dat sodanige neerslagwater op sy erf vloei of the erf shall be obliged to accept and/or permit the en/of toe te laat dat dit daaroor loop: Met dien passage over the erf of such stormwater: Provided verstande dat die eienaars van erwe met n hoer that the owner of any higher lying erven, the storm ligging, vanwaar die neerslagwater oor n erf met water from which is discharged over any lower lying n laer ligging loop, aanspreeklik is om n ewe erf, shall be liable to pay a proportionate share of redige aandeel van die koste te betaal van enige the cost of any pipeline or drain which the owner pyplyn of afleivoor wat die eienaar van sodanige of such lower lying erf may find necessary to lay or erf met n laer ligging nodig vind om aan te le of construct for the purpose of conducting the water te bou, om die water wat aldus oor die erf loop, so discharged over the erf af te voer (g) The erf may be used for the erection of a dwelling (g) Die erf moet slegs gebruik word om daarop n house only: Provided that, with the consent of the woonhuis op te rig; met dien verstande dat, met Administrator aftei consultation with the Townships die toestemming van die Adrninistrateur na mad Board and the local authority, a place of public pleging met die Dorperaad en die plaaslike bestuur, worship or a place of instruction, social hall, insti n plek vir openbare godsdiensoefening of n plek tution or other buildings appertaining to a residential van onderrig, xi gemeenskapsaal, n inrigting of anarea, may be erected on the erf, provided further der geboue wat in n woongebied tuishoort, op die that the local authority may permit such other build erf opgerig kan word; voorts met dien verstande ings as may be provided for in an approved Town dat die plaaslike bestuur sodanige ander geboue planning Scheme subject to the conditions of the waarvoor in n goedgekeurde dorpsaanlegskema Scheme under which theconsent of the local authority voorsiening gemaak word, kan toelaat, behoudens is required die voorwaardes van die skema waarvolgens die toestemming van die plaaslike bestuur vereis word (h) Neither the owner nor any other person shall have (h) Nog die eienaar nog enigiemand anders besit die the right to make or permit to be made upon the reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene, teels erf for any purpose whatsoever any bricks, tiles or of erdepype of ander artikels van n soortgelyke acrd earthenware pipes or other articles of a like nature op die erf te vervaardig of te laat vervaardig (j) Not more than one dwelling house, together with (j) Nie meet as een woonhuis met sodanige buitegebsuch outbuildings as are ordinarily required to be boue as wat gewoonlik vir gebruikin verband daar used in connection therewith shall be erected on mee nodig is, mag op die erf opgerig word nie, be thb erf, except under special circumstances and then halwe onder buitengewone omstandighede en dan only with the written consent of the Administrator slegs met die skriftelike toestemming van die Ad (or body or person appointed by him for this ministrateur (of liggaam of persoon wat hy vir die pur pose) who May also prescribe such further conditions doel aanwys) wat ook sodanige verdere voorwaardes as he may deem necessary as wat hy nodig ag, kan stel (k) Die hoofgebou wat n voltooide gebou moet weer (k) The main building, which shall be a completed build en nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers later ing and not one partly erected and intended for comvoltooi sal word nie, moet gelyktydig met of voor pletion at a later date, shall be erectedsimultaneously die buitegeboue opgerig word with or before the erection of the outbuildings () Geboue met inbegrip van buitegeboue wat hierna () Buildings, including outbuildings, hereafter erected op die erf opgerig word, moet minstens 6 meter on the erf shall be located not less than 6 metres van die straatgrens daarvan gelee wees from the boundary thereof abutting on a street (n) nd en die erf omhein of op n ander wyse toe (m) f the erf is maak word, moet die heining of ander fenced, or otherwise enclosed, the fencing ornheiningsor other enclosing device shall be materiaal opgerig en onderhou erected word and main tot voldoening van die plaaslike bestuur twined to the satisfaction of the local authority (n) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riole (n) The erf is subject to a servitude, two metres wide, rings en ander munisipale doeleindes, ten gunste in favour of the local authority, for sewerage and van die plaaslike bestuur, twee meter breed, langs other Municipal purposes, along one only of its enigeen van sy grease uitgesonderd n straatgrens boundaries other than a street boundary as deter (o) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor mined by the local authority noemde serwituutsgebied opgerig word nie en geen (o) No building or other structure shall borne wat groot wortels ontwikkel be erected within mag binne die a the aforesaid servitude area and no largerooted trees gebied van sodanige serwituut of binne twee meter shall be planted within the area of daarvan such geplant word nie servitude or within two (p) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige materiaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens (p) The local authority shall be entitled to deposit tem metres thereof die aanleg, onderhoud of verwydeting van sodanige porarily on the land adjoining the aforesaid servitude rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by vol such material as may be excavated by it during the gens goeddunke as noodsaaklik beskou, tydelik te course of the construction, maintenance or removal 4 4 4

15 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, gooi op die grond wat aan voornoemde serwituut of such sewerage mains and other works as it in its grens; en voorts is die plaaslike bestuur geregtig discretion may deem necessary and shall further be tot redelike toegang tot genoemde grond vir voor entitled to reasonable access to the said land for the noemde doel; met dien verstande dat die plaaslike aforesaid purposes subject to any damage done during bestuur enige skade vergoed wat gedurende die the process of construction, maintaining or removing aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige such sewerage mains and other works, being made rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word (q) Woonhuis" beteken n huis wat ontwerp is vir ge (q) "Dwellinghouse" means a house designed for use bruik as n woning deur een gesin as a dwelling for a single family ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS ADMNSTRATORS NOTCES Administrateurskennisgewing 2 September 97 Administrators Notice 2 September, 97 VERMNDERNG EN AFMERKNG VAN UTSPAN REDUCTON AND DEMARCATON OF OUTSPAN NNG OP DE PLAAS NORTHDENE 247LT; DS ON THE FARM NORTHDENE 247T: DSTRCT TRK ERMELO OF ERMELO Met betrekking tot Administrateurskennisgewing van With reference to Administrators Notice of the 6 Januarie 97, word hiermee vir algemene inligting 6th Januarie, 97 it is hereby notified for general infor bekend gemaak dat dit die Administrateur behaag, om (nation that the Administrator is pleased under provi ooreenkomstig artikel 56()(iv) en 7(i) van die Padordon sions of section 56()(iv) and 7(i) of the Roads Ordinance nansie 957 (Ordonnansie 22 van 957), goedkeuring te 957 (Ordinance 22 of 957) to approve that the servi heg dat die serwituut ten opsigte van die algemene uit aide in respect of the general outspan, in extent /75th spanning groot /75ste van 2898 morge 72 vierkante of 2898 morgen 72 square roods, to which portion roede, waaraan gedeelte van die plaas Northdene 247 of the farm Northdene 247 T, district of Ermelo, is T, distrik Ermelo onderworpe is, na 5 morge verminder subject be reduced to 5 morgen and demarcated in the en afgebaken word in die ligging sous aangetoon op by position indicated on the subjoined sketch plan gaande sketsplan DP /3/273 DP /3/273 /4 NORT4 ENE 24 T REST / MEM D P WewtSit4C REFERSNCE AFCLESAKErieE LitTSPAANNAC 5 rildrc rat CEO/ RR DEMARCATED OuTSPAN 5 MoittiEe4 BESTAAML NAL CED/PaR3 ESTiNCA ROADS lr 4 Administrateurskennisgewing 22 September 97 Administrators Notice 22 September, 97 VOORGESTELDE OPHEFFNG OF VERMNDE PROPOSED CANCELLATON OR REDUCTON OF RNG VAN UTSPANNNG OP DE PLAAS LEEU OUTSPAN ON THE FARM LEEUKLOOF 285JR; KLOOF 285JR: DSTRK BRONKHORSTSPRUT DSTRCT OF BRONKHORSTSPRUT Met die oog op n aansoek ontvang namens Boekenhout n view of an application having been made on behalf Plase (Edms) Beperk, om die opheffing of vermindering of Boekenhout Plase (Pty) Limited, for the cancellation van die uitspanning, groot /75ste van 2879,579 hektaar, or reduction of the outspan, in extent /75th of 2879,579 waaraan sekere resterende gedeelte van Gedeelte 2 van hectare to which certain remaining portion of Portion 2 die plaas Leeukloof 285JR, distrik Brokhorstspruit, of the farm Leeukloof 285JR, District of Bronkhorst onderworpe is, is die Administrateur van voornemens spruit, is subject, it is the Administrators intention to om ooreenkomstig artikel 56()(iv) van die Padordon take action in terms of section 56()(iv) of the Roads nansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), op te tree Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne drie t is competent for any person interested to lodge maande vanaf datum van verskyning van hierdie kennis objections, in writing, with the Regional Officer, Transvaal gewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware by die Roads Department, Private Bag 2, Moregloed, Pretoria, Streekbeampte, Transvaalse Paaidepartement, Privaatsak within three months of the date of publication of this 2, NOregloed, Pretoria, skriftelik in te dien notice in the Provincial Gazette DP 00537/3/L4 DP /3/L4

16 2562 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Administrateurskennisgewing 23 September 97 Administrators Notice 23 September, 97 PADREELNGS OP DE PLAAS BADFONTEN 445 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM BADFON JR: DSTRK BRONKHORSMRDT TEN 445 R : DSTRCT OF BRONKHORST SPRUT Met die oog op n aansoek ontvang van mev M G Magill om die verlegging van n openbare pad op die n view of an application having been made by Mrs plaas Badfontein 445 JR, distrik Bronkhorstspruit, is M G Magill for the deviation of a public road on the die Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel farm Badfontein 445 JR, district of Bronkhorstspruit, it 28 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van is the Administrators intention to take action in terms 957) op te tree of section 28 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne of 957) dae vanaf die datum van verskyning van hierdie kennis t is competent for any person interested, to lodge gewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware by die objections in writing with the Regional Officer, Trans Streekbeampte, Transvaalse Paaidepartement, Privaatsak vaal Roads Department, Private Bag 2, Moregloed, Pre 2, Moregloed, Pretoria, skriftelik in te then toria, within thirty days of the date of publication of this ngevolge artikel 29(3) van genoemde Ordonnansie word notice in the Provincial Gazette dit vir algemene inligting bekend gemaak dat indien enige n terms of section 29(3) of the said Ordinance, it is beswaar gemaak word, maar daarna van die hand gewys notified for general information that if any objection to word die beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word the said application is made, but is thereafter dismissed, vir die bedrag van R0,00 ten opsigte van die koste van the objector may be held liable for the amount of R0,00 n kommissie wat aangestel word ingevolge artikel 30, in respect of the costs of a commission appointed in as gevolg van sulke besware terms of section 30, as a result of such objections /24/B7 DP /24/B7 4 Administrateurskennisgewing 24 September 97 Administrators Notice 24 September, 97 PADREELNGS OP DE PLASE SLAAPKOPSHOEK ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARMS SLAM 363LT EN VYGEBOOMSPRUT 358LT: DSTRK KOPSHOEK 363LT AND VYGEBOOMSPRUT 358 LETABA LT: DSTRCT OF LETABA Met die oog op n aansoek ontvang van mnr S M n view of an application having been made by Mr Pohl om die shifting van n openbare pad op die place S M Pdhl for the closing of a public road on the farms Slaapkopshoek 363LT en Vygeboomspruit 358LT, Slaapkopshoek 363 LT and Vygeboomspruit 358 LT, distrik Letaba, is die Administrateur voorneme om oor District of Letaba, it is the Administrators intention to eenkomstig artikel 28 van die Padordonnansie, 957, op take action in terms of section 28 of the Roads Ordinance, to tree 957 Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne 30 t is competent for any person interested to lodge his dae vanaf die datum van verskyning van hierdie kennis objections, in writing, with the Regional Officer, Trans gewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware by die vaal Roads Department, Private Bag 9378, Pietersburg, Streeksbeampte, Transvaalse Pasiedepartement, Privaat within 30 days of the date of publication of this notice sak 9378, Pietersburg, skriftelik in te dien in the Provincial Gazette Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel 29 van ge noemde Ordonnansie word dit vir algemene inligting n terms of subsection (3) of section 29 of the said bekend gemaak dat indien enige beswaar gemaak word, Ordinance, it is notified for general information that if maar daarna van die hand gewys word, die beswaarmaker any objection to the said application is taken, but is aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag van RO ten thereafter dismissed, the objector may be held liable for opsigte van die koste van n kommissie wat aangestel the amount of RO in respect of the costs of a commis word ooreenkomstig artikel 30, as gevolg van sulke be sion appointed in terms of section 30, as a result of such sware objections DP /24/S2 DP /2452 r 4 Administrateurskennisgewing 25 September 97 Administrators Notice 25 September 97 VERBREDNG VAN DSTRKSPAD 994: DSTRK WDENNG OF DSTRCT ROAD 994: DSTRCT BENON OF BENON Dit word hiermee vir algemene inligting bekendge t is hereby notified for general information that the maak dat die Administrateur ingevolge artikel 3 van die Administrator has approved in terms of section 3 of the Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), goed Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) that gekeur het dat die gedeelte van Distrikspad 994 oor die the portion of District Road 994 traversing the farm plaas Putfontein 26 R, en Benoni Oos Landbouhoewes, Putfontein 26R, and within Benoni East Agricultural distrik Benoni, verbreed word na afwisselende breedtes Holdings, district of Benoni, shall be widened to varying van 25,89 tot 27,252 meter, soos op bygaande skets widths of 25,89 to 27,252 metres, as indicated on the plan aangetoon sketch plan subjoined hereto DP /22/994 DP /22/994

17 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, BENON EST AGR H0_ NGS/ Pc DP /22/994 4 VERWYSNG REFERENCE LANDBO CEWES 78 7G S,n SER 367 Y/Tpn_ GED/ KR E2 SKAAL/ 5 E :50 COO 6 FAD VERBREED NA ARVS ROAD DECLARED WTH SELENDE BREEDTES VANAF VARYNG WDTHS FROM 25,709 METER TOT 27, METRES TO 27,252 PUTFONTEN METER HZ= METRES 20 R GED/PTN 99 BESTAANDE PANE EXSTNG ROADS Administrateurskennisgewing 26 September 97 Administrators Notice 26 September, 97 VERLEGGNG, VERBREDNG EN OPENNG VAN DEVATON, WDENNG AND OPENNG OF PU OPENBARE DSTRKSPAAE: DSTRKTE LCH BLC DSTRCT ROADS: DSTRCTS OF LCHTEN TENBURG EN KOSTER BURG AND KOSTER Dit word hiermec vir algemene inligting bekend gc t is hereby notified for general information that the maak dat die Administrateur na ondersoek en verslag Administrator has approved, after investigation and re deur die Padraad van Swartruggens, goedgekeur het dat port by the Road Board of Swartruggens, that District Distrikspad 226 op die plase Rietpan 479JP, distrik Road 226 traversing the farms Rietpan 479 3, dis Lichtenburg, Vlaknek 472 JP en Kruidfontein 470 trict of Lichtenburg, Vlaknek 472P and Kruidfontein LP, distrik Koster, kragtens paragraaf (d) van subarti 470JP district of Koster, shall be deviated and widenkel () van artikel 5 en artikel 3 van die Padordonnan cd from 50 Cape feet to 80 Cape feet in terms of para sie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), verle cn verbreed graph (d) of subsection () of section 5 and section word vanaf 50 Kaapse voet na 80 Kaapse voet, en dat 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) n openbare distrikspad, 50 Kaapse voet breed, op die and that a public district road, 50 Cape feet wide, shall pleas Rietpan 479P, distrik Lichtenburg, kragtens exist on the farm Rietpan 4793P, district of Lichten paragrawe (b) en (c) van subartikel () van artikel burg, in terms of paragraphs (b) and (c) of subsection 5 en artikel 3 van Ordonnansie 22 van 957 sal bestaan, () of section 5 and section 3 of Ordinance 22 of 957 soos aangetoon op bygaande sketsplan as indicated on the subjoined sketch plan DP 08082K23/22/226 DP K 23/22/226 Wir4F lk N, 0 VLAKNEK /44 :72c e ; i lip 470 p Ak Ad, iirkkrudfonten RETPAN 47 9 P D İ r)p 0 ft Stk e asiezinta st cu_f_t_enctzt Flae Topers Rand opacd go } uk 50 ttc c t \ Find :: n a ecnd arsh:k clown cxibt;n3 cc recut Bestd Administrateurskennisgewing 27 September 97 Administrators Notice 27 September, 97 VERBREDNG VAN DSTRKSPAD 072: DSTRK WDENNG OF DSTRCT ROAD 072: DSTRCT VEREENGNG OF VEREENGNG Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak t is hereby notified for general information that the dat die Administrateur ingevolge artikel 3 van die Pad Administrator has approved in terms of section 3 of the 957 (Ordonnansie 22 van 957) goedge Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) that keur het dat die gedeelte van Distrikspad 072 oor die the section of District Road 072 traversing the farm plaas Witkoppie 373R en binne die dorpsgebiede van Witkoppie 373R and within the township areas of Witkop en Highbury, verbreed word na 25,9 meter, Witkop and Highbury, shall be widened to 25,9 metres, soos op bygaande sketsplan aangetoon as indicated on the sketch plan subjoined hereto Lordonnansie, DP /22/072 DP /22/072

18 2564 _ PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 ME SM WTKOPPE 373 R l,40`, ivct le47kil 4724* rin c;"a: *0 N "ricv,7ts e 4 0:4 WTKOP 60 R WTKOPPE 373 R laellgalt 2 40? ; t 7, PSL4: rirtl? "t sw vi y: Lai SKAAL/SCALE: : 3000 DP /22/072 VERWYSNG REFERENCE PAD VERGREED 25,9 NETER nez ROAD WDENED TO 25,9 METRES GESTAANDE PAAE EXSTNG ROADS Administrateurskennisgewing 28 September 97 Administrators Not ice 28 September, 97 VERKESNG VAN LD: SKOOLRAAD VAN WOL ELECTON OF MEMBER: WOLMARANSSTAD MARANSSTAD SCHOOL BOARD Rev Jacobus Frederik Mouton, a minister of religion, Ds Jacobus Frederik Mouton n Predikant, van Pos of PO Box 59, Wolmaransstad has been elected as bus 59 Wolmaransstad is verkies tot lid van bogenoem a member of the above mentioned board and assumed de raad en het op 22 Junie 97 sy amp aanvaar office on 22nd June, 97 Administrateurskennisgewing 29 September 97 Administrators Notice 29 September, 97 VERKESNG VAN LD: LCHTENBURGSE SKOOLRAAD ELECTON OF MEMBER: LCTENBURG SCHOOL BOARD Mnr Stephanus Johannes Grobler n rekenmeester van Mr Stephanus Johannes Grobler, an accountant of 26 Greefstraat 26, Posbus 22, Lichtenburg is verkies tot Greef Street, PO Boi 22, Lichtenburg has been elect lid van bogenoemde raad en het op 9 Junie 97 sy amp ed as a member of the above mentioned board and asaanvaar sumed office on 9th June 97 Administrateurskennisgewing 220 September 97 Administrators Notice 220 September 97 VERKESNG VAN LD: MDDELBURGSE SKOOL RAAD ELECTON OF MEMBER: MDDELBURG SCHOOL BOARD Dr Jacob de Clerq n boer, van Frischgewaagd, Pk Dr Jacob de Clerq a farmer, of Frischgewaagd, PO Hendrina is verkies tot lid van bogenoemde mad en het Hendrina has been elected as a member of the aboveop 8 Junie 97, sy amp aanvaar mentioned board and assumed office on 8th June, 97 Administrateurskennisgewing 22 September 97 Administrators Notice 22 September, 97 MUNSPALTET MESSNA: AANNAME VAN MESSNA MUNCPALTY: ADOPTON OF STAN STANDAARDREGLEMENT VAN ORDE DARD STANDNG ORDERS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge arti kel The 0 van die Ordonnansie Administrator hereby, in terms of section 0 op Plaaslike Bestuur, of the 939, dat die Local Stadsraad van Government Ordinance, 939, Messina die Standaardes publish Reglement van Orde, that the afgekondig by Town Council Administraof of Messina has in terms teurskennisgewing section 96bis(2) 049 van 6 Oktober of the said 968, ingewith the following amendments the Standard Stand, Ordinance adopted volge artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie met die ing Orders, volgende published under wysigings aangencem het Administrators as ver Notice 049, dated 6 October 968, as by ordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is: laws made by () Deur in artikel the said Council: 5 die voorbehoudsbepalings to skrap () By the deletion in section 5 of the provisos

19 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, (2) Deur in artikel 3 na die woord aan" die (2) By the insertion in section 3 after the word volgende in te voeg: "chair" of the following: tensy die voorsitter reel dat dit nie nodig ", unless the chairman rules that it is not is om te staan nie" necessary to stand" 2 Die Reglement van Orde van die Munisipaliteit 2 The Standing Orders of the Messina Municipality, Messina afgekondig by Scktie van Hoofstuk published under Part of Chapter of Adminis van Administrateurskennisgewing 332 van 3 Okto trators Notice 332, dated 3 October 95, are here ber 95, word hierby hcrroep by revoked PB PB Administrateurskennisgewing 222 September 97 Administrators Notice 222 September, 97 VOORGESTELDE OPHEFFNG OF VERMNDE PROPOSED CANCELLATON OR REDUCTON OF RNG VAN UTSPANNNG OP DE PLAAS OUTSPAN ON THE FARM HAMANSKRAAL 2 HAMANSKRAAL 2JR: DSTRK PRETORA JR: DSTRCT OF PRETORA Met die oog op n aansoek ontvang namens mnr D S n view of an application having been made on behalf Rens om die opheffing of vermindering van die uitspan of Mr D S Rens for the cancellation or reduction of ning, groat /75ste van 757 morg 4 vierkante roede, the outspan, in extent /75th of 757 morgen 4 square die Restant van Gedeelte van die pleas Hamans roods to which the Remaining Extent of Portion of the kraal 2R Distrik Pretoria, onderworpe is, is die farm Hamanskraal 2 R, District of Pretoria, is sub Administrateur van voornemens om ooreenkomstig artikel ject, it is the Administrators intention to take action in 56()(iv) van die Padordonnansie 957 (Ordonnansie 22 terms of section 56()(iv) of the Roads Ordinance, 957 van 957), op te tree (Ordinance 22 of 957) waaraan Allc belanghebbende persone is bevoeg om binne dric t is competent for any person interested to lodge objec maancie vanaf datum van vcrskyning van hierdie kennis tions in writing, with the Regional Officer, Transvaal gewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware by die Roads Department, Private Bag 2, Moregloed, Pretoria, Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, Privaat within three months of the date of publication of this sat 2, Moreglocd, Pretoria, skriftelik in Lc dien notice in the Provincial Gazette DP 00237/3/H3 DP /3/3 Administrateurskennisgewing 223 September 97 Administrators Notice 223 September, 97 VOORGESTELDE OPHEFFNG OF VERMNDE PROPOSED CANCELLATON OR REDUCTON OF RNG VAN UTSPANNNG OP DE PLAAS ZON OUTSPAN ON THE FARM ZONKOLOL 473JR: KOLOL 473JR: DSTRK BRONKHORSTSPRUT DSTRCT OF BRONKHORSTSPRUT 0 Met die oog op n aansoek ontvang van mnr G J C n view of application having been made by Mr G J C Cloete om die opheffing of vermindering van die uitpsan Cloete for the cancellation or reduction of the outspan, ning, groot /75ste van 820,3806 hektaar, waaraan Sekerc in extent /75th of 820,3806 hectare, to which Certain Gecleelte 0 van die pleas Zonkolol 473JR, Distrik Portion 0 of the farm Zonkolol 473JR, District of Bronkhorstspruit, onderworpe is, is die Administrateur Bronkhorstspruit, is subject, it is the Administrators van voornemens om ooreenkomstig artikel 56()(iv) van intention to take action in terms of section 56()(iv) of die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), op the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) te tree t is competent for any person interested to lodge objec Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie lions in writing, with the Regional Officer, Transvaal maande vanaf datum van verskyning van hierdie kennis Roads Department Private Bag 2, Moregloed, Pretoria, gewing in die Provinsiale Koerata, hulle besware by die within three months of the date of publication of this Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, Privaatsak notice in the Provincial Gazette 2, MOregloed, Pretoria, skriftclik in te dien DP /3/Z4 DP /3/Z4 Administrateurskennisgewing 224 September 97 Administrators Notice 224 September, 97 VOORGESTELDE OPHEFFNG OF VERMNDE PROPOSED CANCELLATON OR REDUCTON OF RNG VAN UTSPANSERWTUUT OP DE OUTSPAN SERVTUDE OF OUTSPAN ON THE PLAAS THE BRAKFONTEN SETTLEMENT NO FARM THE BRAKFONTEN SETTLEMENT NO 2685: DSTRK ERMELO 268LS: DSTRCT OF ERMELO Met die cog op n aansoek ontvang namens mnr J P n view of application having been made on behalf Grey om die opheffing of Vermindering van die serwituut of Mr J P Grey for the cancellation or reduction of the van uitspanning, groot 46 morg 343 vierkante roede, waar servitude of outspan, in extent 46 morgen 343 square roods aan gedeelte 3 van die plans The Brakfontein Settlement to which portion 3 of the farm The Brakfontein Settle No 268S, distrik Ermelo onderworpe is, is die Ad ment No 2685, district of Ermelo, is subject, it is the ministratcur van voorneme om oorecnkomstig artikcl 56 Administrators intention to take action in terms of scc _J

20 2566 PROVNSTALE KOERANT, SEPTEMBER 97 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957), tion 56 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance22 of op te tree 957) Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne drie t is competent for any person interested to lodge objec maande vanaf datum van verskyning van hierdie kennis tions, in writing, with the Regional Officer, Transvaal gewing in die ProWnsiale Koerant, hulle besware by die Roads Department, Private Bag 34, Ermelo, within three Streeksbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, Privaat months of the date of publication of this notice in the sak 34, Ermelo, skriftelik in te dien Provincial Gazette DR /3/93 DP /3/93 Administrateurskennisgewing 225 September 97 Administrators Notice 225 September, 97 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA NO 252 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 252 Hierby word oorecnkomstig die bepalings van artikel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe t is hereby notified in terms of section 360) of the 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning and Townships Ordinance, 965, that the het dat Pretoriastreek clorpsaanlegskema 960, gewysig Administrator has approved of the amendment of Pretoria word deur die hersonering van Erwe Nos 557 en 558 Region Townplanning Scheme 960, by the rezoning of doll) Lynnwood, van Spesiale Woon" tot Spesiaal" vir Erven Nos 557 and 558, Lynnwood Township, from die oprigting van laedigtheidswoonstelle en/of woonhuise, "Special Residential" to "Special" for the erection of met n digtheid van Een woonhuis per vk vt" duplex flats and/or dwelling houses, with a density of onderworpe aan sekere voorwaardes "One dwelling per sq ft" subject to certain con Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging ditions skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Plaaslike Bestuur, scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria, en die Stadsklerk, Pretoria, Pretoria, and the Town Clerk, Pretoria, and are en is beskikbaar vir open inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi This amendment is known as Pretoria Region Amendgingskema No 252 ment Scheme No 252 P PB Administrateurskennisgewing 226 September 97 Administrators Notice 226 September, 97 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE MUNSPALTET SANDTON: TOEPASSNG VAN SANDTON MUNCPALTY: APPLCATON OF DE BEPALNGS VERVAT N DEEL H (VENTERS PART (PEDLARS AND HAWKERS) OF CHAP EN MARSKRAMERS) VAN HOOFSTUK X VAN DE ORDONNANSE OP PLAASLKE BESTUUR, ANCE, 939, TO THE MUNCPALTY OF SAND 939, OP DEMUNSPALTET SANDTON TON TER X OF THE LOCAL GOVERNMENT ORDN A Administrateurskennisgewing 099 van Augustus Administrators Notice 099, dated th August, 97, 97, word hierby verbetcr deur in die vierdie reel in is hereby corrected by the substitution in the fourth line die Engelse teks, die woord Padlars" deur die woord for the word "Padlars" of the word "Pedlars" Pedlars" te vervang PB PB Administrateurskennisgewing 227 September 97 Administrators Notice 227 September, 97 MUNSPALTET VEREENGNG: WYSGNG VEREENGNG MUNCPALTY: AMENDMENT VAN WATERVOORSENNGSVERORDENNGE TO WATER SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 0 of 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die the Local Government Ordinance, 939, publishes the verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge by laws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipa The Water Supply By Laws of the Vereeniging A Muni liteit Vereeniging, afgekondig by Administrateurskennis cipality published under Administrators Notice 787 gewing 787 van 8 Oktober 950, coos gewysig, word dated 8 October 950, as amended, are hereby further hierby verder gewysig deur Aanhangsel XV onder By amended by the substitution for Annexure XV under lae by Hoofstuk 3 deur die volgende te vervang: Schedule to Chapter 3 of the following:

21 Die PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, AANHANGSEL XV "ANNEXURE XV (Slegs op die Munisipaliteit Vereeniging van toepassing) (Applicable to the Vereeniging Municipality only) TAREF VAN GELDS TARFF OF CHARGES Vorderings vir die Lewering van Water Charges for the Supply of Water () Huishoudelilc (Private wonings), per meter per () Domestic (Private Residences), per meter, per maand: month: (a) Vir enige hoeveelheid tot en met 25 d per d: 0c (a) For any quantity up to and including 25 d, per kl: (b) Viz enige hoeveelheid bo 25 kl, per kl: 64e 0e Met dien verstande dat (b) For any quantity in excess of 25 kl, per kl: 6Ae: () waar n gebou in meer as een woongedeelte Provided that ingedeel is, elkeen waarvan n afsonderlike ingang (i) where a building is subdivided into more than het, daar n afsonderlike meter vir elite gedeel one residential portion, each of which has a te meet wees; separate entrance, each portion shall be metered (ii) waar n private woning vir meer as een doel separately; gebruik word, die hoogste tarief ten opsigte (ii) where a private residence is put to more than van sodanige verskillende doeleindes van toe one use the highest tariff in respect of such dif passing is, tensy die gedeeltes wat vir sodanige feting uses shall apply, unless the portions put verskillende doeleindes gebruik word, van af to such different uses have been provided with sonderlike meters voorsien is separate meters (c) Minimum vordering vir enige verbruiker: 90c (c) Minimum charge to any consumer: 90c (2) Liefdadigheidsinrigtings, kerke, (2) kerksale, Charitable institutions churches church halls sosiale, social, athletic and sporting clubs, public hospitals, atletiek en sportklubs, publieke hospital; skole en skoolschools and koshuise, per meter, per maand: Met dien verstande dat school hostels, per meter per month: Pro vided that racecourses, sports grounds or halls used for renbane, sportterreine of sale wat vir wins gebruikword profit shall be excluded from this subitem: van hierdie subitem uitgesluit word: (a) Vir enige hoeveelheid tot en met 25 kl, per kl: (a) For any quantity up to and including 25 kl, per kl: 8c 8c (b) Vir enige hoeveelheid bo 25 kl, per kl: 4c (b) For any quantity in excess of 25 kl, per kl: 4c (c) Minimum vordering vir enige verbruiker: R (c) Minimum charge to any consumer: R (3) Winkels, kantore, banke, garages, teekamers, slag (3) Shops, offices, banks, garages tearooms, buthuise, bakkerye, wasserye, restaurante, hotelle, private cheries, bakeries, laundries, restaurants, hotels private hotel]; losieshuise, woonkamerhuise, woonstelle, wonings hotels, boarding houses, lodginghouses, flats, multifavir meer as een gesin (indien elke woning nie van n af mily dwellings (if each dwelling is not separately meter sonderlike meter voorsien is nie), nywerhede (uitgeson ed), industries (other than industries falling under subderd nywerhede wat onder subitem (4) val), nywerheids item (4), industrial compounds, married and single quar kampongs, woonkwartiere vir getroudes en ongetroudes ters (if supplied through one meter), race courses, sports (indien van een meter voorsien), renbane, sportterreine grounds or hallsused for profit, theatres, workshops and of sale wat vir wins gebruik word, teaters werkwinkels temporary supplies, per meter, per month: en tydelike lewerings, per meter, per maand: (a) For any quantity up to and including 00 kl, per (a) Vir enige hoeveelheid tot en met 00 kl, per d: 0c kl: 0e (b) Vir enige hoeveelheid bo 00 d, per kl: 6k (b) For any quantity in excess of 00 kl, per kl: 6k 0 (c) Minimum vordering vir enige verbruiker: R2,50 (c) Minimum charge to any consumer: R2,50 (4) Nywerheidsdoeleindes, per meter, per maand: (4) ndustrial, per meter, per month: vordering vir die lewering van water aan n fa The water supplied to any manufacturing or industrial brick of nywerheidsonderneming wat n ooreenkoms met concern which enters into an agreement with the Council die Raad aangaan om vir n minimum, van 00 d per to pay for a minimum of 00 kl per month for a sped maand vir n vasgestelde tydperk van minstens drie Pied period of at least three months, irrespective of maande te betaal, afgesien daarvan of hierdie hoeveelheid whether this amount of water is consumed or not, shall water verbruik word al dan nie, is as volg gedurende be charged for at the following rates during the period die tydperk van die ooreenkoms: covered by the agreement: (a) Vir die eerste 00 kl: R9,90 (a) For the first 00 kl: R9,90 (b) Vir enige hoeveelheid bo 00 d tot en met 000 (b) For any quantity in excess of 00 kl up to and inkl: per d 6c eluding 000 kl, per kl: 6e (c) Vir enige hoeveelheid bo 000 d, per kl: 4,2e (c) For any quantity in excess of 000 kl, per kl: 4,2c (d) Minimum vordering vir enige verbruiker: R9,90 (5) Skole in Nie Blanke Dorpe, per meter, per maand: (d) Minimum charge to any consumer: R9,90 (5) Schools in non White Townships, per meter, per nzonth: (a) For water supplied to schools in Non White town (a) Vir water gelewer aan skole in NieBlanke Dorpe, ships, per kl: 5c per kl: 5c (b) Minimum charge to any consumer: Rl (b) Minimum vordering vir enige verbruiker: R (6) Supply of Non Potable Water, per month: (6) Lewering van Ondtinkbare Water, per maand: (a) For any quantity of non potable water supplied to (a) Vir enige hoeveelheid ondrinkbare water aan in individual consumers, the charge shall be,65c per diwiduele verbruikers gelewer, is die vordering 55c d or part thereof per kl of gedeelte daarvan (b) For any quantity of non potable water supplied to (b) Vir enige hoeveelheid ondrinkbare water aan die the South African Railways and Harbours Adminis Suid Afrikaanse Spoorwee en Hawens tot en met tration, up to and including kl, the chdrge kl is die vordering R90 en daaina vir enige shall be R90, and thereafter, for any quantity in

22 2568 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 hoeveelheid bo kl is die vordering,54c per excess of kl, the charge shall be,54c per kl kl of gedeelte daarvan or part thereof (7) Voorsiening van Drinkbare Water aan Gebiede (7) Supply of Potable Water to Areas outside the buite die Mtuzisipaliteit: Municipality: Vir enige hoeveclheid drinkbarc water aan verbruikers For any quantity of potable water supplied to congelewer in gebiede buite die munisipaliteit is die heffing sumers in areas outside the municipality, the charge die tariefprys soos in hierdie Tarief van Gelde vervat, shall be the tariff price as set forth in this Tariff of plus n verdere heffing gelyk aan 25% (vyfentwintig Charges plus a further charge equal to 25% (twenty five persent) van sodanige heffing per cent) of such charge 2 Vorderings vir Aansluiting van die Watervoorraad 2 Charges for Connecting Supply () Vir die heraansluiting van die watervoorraad wat () For the reconnection of the supply which has weens n oortreding van hierdie verordeninge afgesluit been cut off for a breach of these by laws: R,25 is: R,25 (2) For providing and fixing a 20 mm communica (2) Vir die verskaffing en aanle van n 20 mm ver Lion pipe and installation of meter, including the con bindingspyp en die installefing van die meter insluitende nection of the supply: At cost plus 5% (fifteen per die aansluiting van die watervoorraad: Teen koste plus cent) 5% (vyftien persent) (3) Brand en ander aansluitings wat nie hierin be (3) Fire and other connections not specified herein:, paal is nie: Teen koste plus 5% (vyftien persent) At cost plus 5% (fifteen per cent) 3 Vorderings in Verband met Meters 3 Charges in connection with Meters () Vir n spesiale meteraflesing: 25c () For special reading of a meter: 25c (2) Vir die aanbring of verwydering van n meter deur die Raad verskaf op versoek van n verbruiker: (2) For installing or taking away at the request of a 8,25 consumer any meter siipplied by the Council: R,25c (3) Vir die toets van n meter tot en met 25 mm deur (3) For testing a meter up to and including 25 mm die Raad verskaf, in gevalle waar daar bevind word supplied by the Council in cases where it is found that dat die meter nie meer as 5 persent te veel of te min the meter does not show an error of more than 5 per aanwys nic: R75 cent either way: R,75 (4) Vir die toets van meters van groottes 40 mm tot 50 mm wat deur die Raad verskaf is, in gevalle waar (4) For testing meters of sizes 40 mm to 50 nun sup bevind word dat die meter nie meer as 5 persent te veel plied by, the Council, in cases where it is found that of te min aanwys nie: Teen koste plus 5% (vyftien the meter does not show an error of more than 5 per persent) cent either way: At cost plus 5% (fifteen per cent) (5) Vir die toets van n private meter van groottes (5) For testing a private meter of sizes 5 mm, 20 mm 5 mm, 20 mm of 25 mm: Rl or 25 mm: Rl Vir die toets van private meters van alle groot tes(6) For testing of private meters of all sizes over 25 bo 25 mm en vir enige spesiale toets: Teen 5% (vyftien koste persent) plus mm and for any special test: At cost plus 5% (fifteen per cent) (7) Vir die huur van n meter vir elke addisionele verbindingspyp: 25c per maand (7) For rental of meter for each additional corn (8) Vir die hour van n verplaasbare meter: R per munication pipe: 25c per month maand (8) For rental of portable meter: R per month (9) Deposito vir elke verplaasbare meter van die volgende groottes: (9) Deposit for each portable meter of the following 5 mm: RO; sizes: 20 mm: R2; 25 mm: R5; 40 mm: 5 R8; 50 mm: mm: RO; 20mm: R2; 25 mm: R5; 40 mm: R8; R20 50 min: R20 (0) Vir die gebruik van water uit n brandkraan in n straat en wat nie deur n verplaasbare meter gemeet (0) For taking water from a street hydrant and not word nie: R2 per dag passing through a portable meter: R2 per day 4 Diverse 4 Miscellaneous Huurgeld ten opsigte van n private pyplyn oor n For rental of private pipe line across any street: 25c straat: 25c per maand per month 5 Toets en Stempel van Krane en Toebehore 5 Testing and Stamping of Taps and Fittings () Skroef en afsluitkrane tot 40 mm deursnee, elk: 05 Bib and stop taps up to 40 mm in diameter, 2c each: 2c (2) Vlotterkrane, elk: 3c (2) Ball taps, each: 3c (3) Skroef, afsluit en vlotterkrane van groter groatjes, elk: 5c (3) Bib, stop and ball taps of larger sizes, each: 5c4 (4) Waterklosetopgaartenks, elk: 5c (4) Water closet cisterns, each: 5e (5) Deurspoelkleppe, elk: 5c (5) Flushing valves, each: 5c

23 0 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Algemeen 6 General () Woordonzskrywing () Definitions Die woord,maand waar dit in hierdie Tarief van The word `month where used in this Tariff of Gelde voorkom, beteken n tydperk tussen twee agtereen Charges shall mean a period between two consecutive volgende meteraflesings, mits die tydperk minstens 0 readings of the meter, provided that the period shall not dae is Geen minimum vordering word gehef ten opsigte be less than 0 days No minimum charge shall be raised van n meteraflesing wat n tydperk van minder as 5 in respect of any meter reading covering a period of dae dek Me: Met dien verstande dat, behalwe met die less than 5 days: Provided that except with the consent toestemming of op versoek van die verbruiker, hoogstens or at the request of the consumer not more than twelve 2 aflesings binne n tydperk van een kalenderjaar ten readings shall be taken within a period of one calendar opsigte van dieselfdc meter gedoen word year in respect on one and the same meter (2) Voorrade vir verskillende doeleindes (2) Composite Supplies Waar n voorraad vir verskillende doeleindes deur een Where a supply is taken for various uses through one meter gemeet word, is die hoogste betrokke tarief op meter, the highest relevant tariff shall apply to the whole die hele verbruik van toepassing ndien die lewering of the consumption f the supply is arranged so that so gereel word dat elke tipe verbruiker van n afsondereach type of consumer is separately metered, the relevant like meter voorsien word is gelde volgens die betrokke tariff applicable to each shall be charged tarief wat op elkeen van toepassing is, betaalbaar (3) Oniskakeling van Meteraflesings (3) Conversion of Meter Readings Vir die toepassing van die vorderings betaalbaar in For the purpose of the charges payable in terms of gevolge item, word meteraflesings waar nodig, in gel item, meter readings shall be taken in gallons where lings geneem en na kiloliter omgeskakel op die grondslag necessary and converted to kilolitres on the basis of 220 dat 220 gellings gelykstaande is met een kiloliter" gallons being equal to one kilolitre" PB PB Administrateurskennisgewing 228 September 97 Administrators Notice 228 September, 97 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: ABATTOR OF PE( URBAN AREAS: ABATTOR BY LAWS V ERORD EN NG E Administrators Notice 24, dated August 97, Administrateurskennisgewing 24 van Augustus is hereby corrected by the substitution in paragraph 2 of 97 word hierby verbeter deur in paragraaf 2 die uit the Afrikaans text for the expression "5 mm" of the drukking 5 mm" deur die uitdrukking 50 mm" to vcr expression "50 mm" yang PB 2422 PB September 97 Administrators Notice 229 September, 97 iadministrateurskennisgewing VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP N DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP N GEVOLGE ARTKEL 69 VAN DE ORDONNANSE TERMS OF SECTON 69 OF THE TOWNPLAN OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 965 NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965 ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Town planning and Town beplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965) ships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Ad verklaar die Administrateur hierby die dorp Highway ministrator hereby declares Highway Gardens Extension Gardens Uitbreiding No 2, gelee op die Resterende Ge No 2 Township, situated on the Remainder of Portion deelte van Gedeelte 0 van die plaas Rietfontein No 0 of the farm Rietfontein No 63 R, district Germis 63R, distrik Germiston, tot n goedgekeurde dorp en ton, an approved township and in the Schedule to this in die Bylae by hierdie kennisgewiug is die voorwaardes notice the conditions upon which the application for the uiteengesit waarop die aansoek om die stigting van be establishment of the said township has been granted, are doelde dorp toegestaan is set forth PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR GLEN ANL DEVELOPMENT COR MADE BY GLEN ANL DEVELOPMENT CORPO PORATON LMTED NGEVOLGE DE BEPA RATON LMTED UNDER THE PROVSONS OF sk LNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBE THE TOWN PLANNNG AND TOWNSHPS ORDN r PLANNNG EN DORPE, 965, OM TOESTEMMNG ANCE, 965, FOR PERMSSON TO ESTABLSH A OM N DORP TE STG OP DE RESTERENDE GE TOWNSHP ON THE REMANDER OF PORTON DEELTE VAN GEDEELTE 0 VAN DE PLAAS RETFONTEN NO 63LR, DSTRK GERMSTON, 0_: OF :THE FARM RETFONTEN NO 63 R, TOEGESTAAN S DSTRCT GERMSTON, WAS GRANTED

24 2570 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 A STGTNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF ESTABLSHMENT 4 Naam Name Die naam van die dorp is Highway Gardens Uitbreiding The name of the township shall be Highway Gardens No 2 Extension No 2 2 Ontwerpplan van Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan LG No A403/70 indicated on General Plan SG No A403/70 3 Strate 3 Streets (a) Die applikant moet die strate in die dorp vont, skraap en onderhou tot bevrediging van die plaaslike (a) The applicant shall form, grade and maintain the bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike streets in the township to the satisfaction of the bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat local authority until such time as this responsibility die Administrateur geregtig is om die applikant van is taken over by the local authority: Provided that tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aanspreek the Administrator shall from time to time be entitled likheid te onthef na raadpleging met die plaaslike to relieve the applicant wholly or partially from this bestuur obligation after reference to the local authority A (b) Die strate moet benoemword tot bevrediging van (b) The streets shall be named to the satisfaction of the die Adniinistrateur Administrator 4 Begiftiging 4 Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moot, ingevolge die bepalings van The township owner shall, in terms of section 630) artikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan of the Townplanning and Townships Ordinance, ning en Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike 965, pay to the local authority as bestuur, endowment sums n bedrag geld betaal wat gelykstaande is of money equal to 5% of the land value of erven met 5% van die gmndwaarde van erwe in die dorp, in the township, which amount shall be used by welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewenti the local authority for the construction of streets moot word vir die boa van strate en/of stormwater and/or stormwater drainage in or for the town dreinering in of vir die dorp ship: Sodanige begiftiging is ooreenkomstig die bepalings Such endowment shall be paid in accordance with the van artikel 74 van die bedoelde Ordonnansie betaalprovisions of section 74 of the aforesaid Ordinance baar (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment The township owner shall, in terms of the provisions Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van of sections 62 and 63()(a) of the Town planning and artikels 62 en 63()(a) van die Ordonnartsie op Dorps Townships Ordinance, 965, pay a lump sum endow beplanning en Dorpe, 965, n begiftiging in n globale ment to the Transvaal Education Department on the 4 bedrag aan die Transvaalse Onderwysdepartement land value of the erven in the township betaal op die grondwaarde van die erwe in die dorp The area of the land shall be calculated by multi Die grootte van hierdie grond word bereken deur plying 4808 square metres by the number of erven 4808 vierkante meter te vermenigvuldig met die getal in the township erwe in die dorp The value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond moet bepaal word kragtens of the provisions of section 74(3) and such endowdie bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is payable in terms of the provisions of section is betaalbaar kragtens die 73 Ordinance of the said bepalings van artikel ment 73 van genoemde Ordonnansie 5 Land for State and Other Purposes 5 Terreine vir Staats en Ander Doeleindes The following erven as shown on the general plan shall Die volgende erwe soos op die algemene plan aange be transferred to the proper authorities by and at the ex wys, moet deur en op koste van die applikant aan die Pense of the applicant: bevoegde owerhede oorgedra word: (a) For State purposes: (a) Vir Staatsdoeleindes: Educational: Erf No 575 Onderwys: Erf No 575 (b) Vir munisipale doeleindes: (b) For municipal purposes: (i) As parke: Erwe Nos, 578, 579 en 580 (i) As parks: Erven Nos 578, 579 and 580 (ii) As transformatorterreine: Erwe Nos 576 en 577 (ii) As transformer sites: Erven Nos 576 and Toegang 6 Access 4 Geen uitgang vanaf spesiale pad S5 tot die dorp en i geen ingang tot spesiale pad 55 vanaf die dorp word : No egress from special road S5 to the township and no ingress to special Road 55, from the township shall toegelaat nie! be allowed

25 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, 97 7 Oprigting van Reining of Ander Fisiese Versperring 7 Erection of Fence or other Physical Barrier Die applikant moet op eie koste en tot bevrediging The applicant shall at its own expense erect a fence, van die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, wan or other physical barrier to the satisfaction of the Director, neer deur hom versoek, n heining of ander fisiese ver Transvaal Roads Department, as and when required to sperring oprig en die applikant moet sodanige heining of do so by him and the applicant shall maintain such fence fisiese versperring in n goeie toestand onderhou totdat or physical barrier in good order and repair until such die plaaslike bestuur die verantwoordelikheid oorneem: time as this responsibility is taken over by the local Met dien verstande dat die applikant se verantwoorde authority: Provided that the applicants responsibility likheid vir die onderhoud daarvan sal verval wanneer for the maintenance thereof shall cease when the local die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die strate authority takes over the responsibility for the maintenance deur die plaaslike bestuur oorgeneem word of the streets in the township Nakoming van die Vereistes van die Beherende Gesag 8 Enforcement of the Requirements of the Controlling nsake Padreserwes Authority Die applikant moet die Direkteur, Transvaalse Paaie The applicant shall satisfy the Director, Transvaal departement, tevrede stel insake die nakoming van sy Roads Department, regarding the enforcement of his vereistes conditions 9 Sloping van Gebotte 9 Demolition of Building Die applikant moet op eie koste alle geboue en struk The applicant shall at its own expense cause all build ture gelee binne die boulynreserwes, kantruimtes of oor ings situated within the building line reserves, side spaces gemeenskaplike grense aat sloop tot bevrediging van die or over common boundaries, to be demolished to the plaaslike bestuur soos en wanneer by deur die plaaslike satisfaction of the local authority when required to do bestuur versoek word om dit to doen so by the local authority 0 Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes 0 Dosposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moot onderworpe genmak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute, indien enige, met in and servitudes, if any, including the reservation of rights begrip van die voorbehoud Van minerale regte, maar uit to minerals, but excluding the servitude registered in gesonderd die serwituut geregistreer kragtens Notariele terms of Notarial Deed No 693/7 ] S which affects Erven Akte No 693/7 S wat slogs Erwe Nos 579 en 580 en Nos 579 and 580 and streets in the township only strate in die dorp raak Enforcement of Conditions Nakoming van Voorwaardes The applicant shall observe the conditions of establish Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom ment and shall take the necessary steps to secure the en moet die nodige stappe doen om to sorg dat die titel enforcement of the conditions of title and any other voorwaardes en enige ander voorwaardes opgek inge conditions in terms of section 62 of Ordinance 25 of volge artikel 62 van Ordonnansie 25 van 965 nagekom 965: Provided that the Administrator shall have the word: Met then verstande dat die Administrateur die power to relieve the applicant of all or any of the obliga bevoegdheid besit om die applikant van almal of enigeen tions and to vest these in any other person or body of van die verpligtings to onthef en om sodanige verpligtings persons by enige ander persoon of liggaam met regsbevoegdheid to mat berus B TTELVOORWAARDES B CONDTONS OF TTLE Die Erwe met Sekere Uitsonderings The Erven with Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van The ervcn with the exception of: (i) die erwe genoem in klosule A5 hiervan; (i) the erven mentioned in Clause A5 hereof; (ii) such erven as may be acquired by (ii) the State; erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (iii) such ervcn as may be (iii) acquired for municipal erwe wat vir munisipale doelcindes verkry mits diemag Administrateur word, purposes provided the Administrator has ap die doeleindes waarvoor sodanige erwe nodigproved the purpose for which such erven are is, goedgekeur required, het; onderworpe is shall be subject to the conditions hereinafter set forth aan die voorwaardes hierna genoem, op imposed by the Administrator under the provisions of gele deur die Administrateur kragtens die bepalings van the Town planning and Townships Ordinance, 965: die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965: 0 (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die (a) The erf is subject to a servitude, 2 metres wide, in favour of the local authority, for sewerage and other plaaslike bestuur, twee meter breed, langs net een municipal purposes, along one only of its boundaries van sy grense, uitgesonderd n straatgrens, soos bepaal other than a street boundary as determined by the deur die plaaslike bestuur local authority

26 2572 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 (b) Gcen gebou of ander struktuur mag binne die voor (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebiecl opgerig word nie en geen the aforesaid servitude area and no largerooted trees grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige shall be planted within the area of such servitude serwituut of binne n afstand van twee meter daarvan or within two metres thereof geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tem (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, porarily on the land adjoining the aforesaid servionderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof tude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or renoodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat moval of such sewerage mains and other works as pypleiding en ander werke wat by volgens goeddunke it in its discretion may deem necessary and shall aan die voornoemde serwituut grens; en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot further be entitled to reasonable access to the said genoemde grond vir die voornoemde doel: Met dien land for the aforesaid purposes subject to any damage verstande dat die plaaslike bestuur enige skade ver done during the process of the construction, main goed wat gedurende die aanleg, onderhoud of ver tenance or removal of such sewerage mains and other wydering van sodanige rioolhoofpypleiding en ander works being made good by the local authority werkc veroorsaak word 2 Erven subject to Special Conditions 2 Erwe Onderworpe aan Spesiale Voorwaardes The undermentioned erven shall be subject to the follow Onderstaande erwe is aan die volgende voorwaardes ing conditions: onderworpe: (i) Erven Nos 420, 426, 457, 463, 470, , (i)erwe Nos 420, 426, 457, 463, 470, 476, 494, 528, and , 533, 537 en 542 The erf is subject to a servitude for municipal Die erf is onclerworpe aan n serwituut vir muni purposes in favour of the local authority as sipale doeleindes ten gunste van die plaaslike shown in the general plan bestuur soos aangetoon op die algemene plan (ii) Erwe Nos 420, 42, 449, 450, 464, 465, 58, (ii) Erven Nos 420, 42, 449, 450, 464, 465, 58, 528, 545, 555 en , and 563 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir pad The erf is subject to a servitude for road pur doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, poses in favour of the local authority as shown soos aangetoon op die algemene plan on the general plan 3 Stoats en Munisipale Erwe 3 State and Municipal Erven As enige erf waarvan melding in klousule A5 gemaak Should any erf referred to in Clause A5 or any erf word of enige erf wat verkry mag word soos beoog in acquired as contemplated in Clause Bl(ii) and (iii) here klousule Bl(ii) en (iii) hiervan, geregistreer word in die of be registered in the name of any person other than naam van cnige ander persoon as die Staat of die plaas the State or the local authority, such erf shall therelike bestuur, dan is so n erf daarop onderworpe aan upon be subject to such conditions as may be determined sodanige voorwaardes as wat die Administrateur bepaal by the Administrator Administrateurskennisgewing 230 September 97 Administrators Notice 230 September, 97 GERMSTON WYSGNGSKEMA NO 2/22 GERMSTON AMENDMENT SCHEME NO 2/22 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur Administrator has approved of the amendment of Ger goedkeuring verleen het om Germiston dorpsaanlegskema miston Townplanning Scheme No 2, 948, to conform No 2, 948, te wysig, om ooreen te stem met die stig, with the conditions of establishment and the general plan tingsvoorwaardes cn die algemene plan van die dorp of Highway Gardens Extension No 2 Township Highway Gardens Uitbreiding No 2 Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysigingscheme are filed with the Director of Local Government, skema word in bewaring gehou deur die Dirckteur van Pretoria, and the Town Clerk, Germiston and are Plaaslike Bestuur, open Pretoria en die Stadsklerk, Germiston for inspection at all reasonable times en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Germiston wysiging This amendment is known as Germiston Amendment skema No 2/22 Scheme No 2/22 PB PB Aclministrateurskennisgewing 23 September 97 Administrators Notice 23 September, 97 VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP N DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP N di GEVOLGE ARTKEL 69 VAN DE ORDONNANSE TERMS OF SECTON 69 OF THE TOWN PLAN OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 965 NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965 ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Townplanning and beplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965) Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the

27 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, verklaar die Administrateur hierby die dorp Bedford Administrator hereby declares Bedfordview Extension view Uitbreiding No 20 geled op gedeelte 649 (n ge No 20, Township situated on Portion 649 (a portion deelte van gedeelte 36) van die plaas Elandsfontein No of Portion 36) of the farm Elandsfontein No 90R, 90R, distrik Germiston, tot n goedgekeurde dorp en district Germiston, an approved township and in the in die Bylae by hierdie kennisgewing is die voorwaardes Schedule to this notice the conditions upon which the uiteengcsit waarop die aansoek oni die stigting van be application for the establishment of the said township doelde dorp toegestaan is has been granted, are set forth PB 4/2/2/2902 PB 4/2/2/2902 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE DOEN DEUR MAARTEN JACOBUS PETRUS CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON COETZEE NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE MADE BY MAARTEN JACOBS PETRUS COETZEE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANMNG EN UNDER THE PROVSONS OF THE TOWN PLAN DORPE, 965, OM TOESTEMMNG OM N DORP NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965, FOR TE STG OP GEDEELTE VAN GEDEELTE 649 (N PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON GEDEELTE VAN GEDEELTE 36) VAN DE PLAAS PORTON 649 (A PORTON OF PORTON 36) OF THE FARM ELANDSFONTEN NO 90R, DS ELANDSFONTEN NO 90 R, DSTRK GERMS TON, TOEGESTAAN TRCT GERMSTON, WAS GRANTED S A STGTNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Naam Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding 20 Notension No 20 Name The name of the township shall be Bcdfordview Ex 2 Ontwerpplan van die Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en n straat soon aangedui op Algemene Plan LG A 5055/68 The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG No A5055/63 3 Straat 3 Street (a) Die applikant most tot voldoening van die plaaslike bestuur die straat in die dorp vorm, skraap en on (a) The applicant shall form, grade and maintain the derhou tot tyd en wyl hierdie aanspreeklikheid deur street in the township to the satisfaction of the local die plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien authority until such time as this responsibility is taken verstande dat die Administrateur die reg het ont over by the local authority: Provided that the Ad die applikant van tyd tot tyd geheel en al of ge ministrator shall from time to time be entitled to deeltelik van hicrdic vcrpligting to onthef na oor relieve the applicant wholly or partially from this legpleging niet die plaaslike bestuur obligation after reference to the local authority (b) Die straat mod tot voldooning van die Administra (b) The street shall be named to the satisfaction of the tcur n naam gegee word Administrator 4 Begiftiging 4 Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet, ingevolge artikel 63() van The township owner shall, in terms of section 63() die Ordonnansie op Dorpsbeplannina en Dorpe, of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, as n begiftiging aan die plaaslike bestuur be 965, pay to the local authority as endowment sums drae betaal gelykstaande met: of money equal to: (i) 5% van die grondwaarde van erwe in die dorp (i) 5% of the land value of erven in the town welke bedrag deur die plaaslike bestuur vir die ship, which amount shall be used by the local konstruksie van strafe en/of stormwalerdreiauthority for the construction of streets and/or nering binne of vir die dorp gebruik moet word; stormwater drainage in or for the township; en and (ii) l j van die grondwaarde van erwe in die the welke dorp, (ii) % of the land value of erven in bedrag deur die plaaslike bestuur town aangewend moet word vir die verkryging en/of ship, which amount shall be used by the local ontwikkeling van parke binne authority for the acquisition sy regsgcbied and/or develop Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die meat of parks within its area of jurisdiction bepalings van artikel 74 van voornoemde Ordon Such endowment shall be paid in accordance with nansic the provisions of section 74 of the aforesaid Or (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte dinance ment (b) Payable to the Transvaal Education Department: Die dorpseienaar moet, ingevolge die bepalings van The township owner shall, in terms of the provi artikels 62 en 63()(a) van die Ordonnansie op sions of sections 62 and 63()(a) of the Town Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, n begiftiging in planning and Townships Ordinance, 965, pay a n globale bedrag op die grondwaarde van die lump sum endowment to the Transvaal Education erwe in die dorp aan die Transvaalse Onderwysde Department on the land value of the erven in the partement betaal township

28 2574 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Die oppervlaktc van die grond word bereken deur The area of the land shall be calculated by multi 4808 vk meter te vermenigvuldig met die aantal plying 4808 sq metres by the number of erven in erwe in die dorp the township Die waarde van die grond word bereken ingevolge die The value of the land shall be determined in terms bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging of the provisions of section 74(3) and such endow is betaalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 ment is payable in terms of the provisions of seevan genoemde Ordonnansie tion 73 of the said Ordinance 5 Sloop van Gebouc 5 Demolition of Buildings Die applikant moet op eie koste alle geboue wat binne The applicant shall at his own expense cause all build die boulynrescrwe, syruimte of oor n gemeenskaplike ings situated within the building line reserve, side space, grens gelee is, laat sloop tot voldoening van die plaas or over a common boundary, to be demolished to the like bestuur satisfaction of the local authority 6 Nakoming van Voorwaardes 6 Enforcement of Conditions Die applikant most die stigtingsvoorwaardes nakom The applicant shall observe the conditions of establishen moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titel ment and shall take the necessary steps to secure the envoorwaardes en ander voorwaardes opgele ingevolge ar forcement of the conditions of title and any other condi tikel 62 van Ordonnansie 25 van 965, nagekom word: tionsimposed in terms of section 62 of Ordinance 25 Met of dien verstande dat die Administrateur die bevoegd heid besit om die applikant van almal of enigeen van 695: Provided that the Administrator shall have the die verpligtings te onthef en sodanige verpligtings by power to relieve the applicant of all or any of the obliga edge ander persoon of liggaam van persone te laat be tions and to vest these in any other person or body of rus persons B B TTELVOORWAARDES Die Erwe met Sekere Uitsonderings CONDTONS OF TTLE Die erwe uitgesonderd: The Erven with Certain Exceptions (i) erwe wat deur die Staat verkry word; en The erven with the exception of: (ii) sodanige erwe as wat vir munisipale doeleindes (i) such erven as may be acquired by the State; and verkry word, mits die Administrateur die doel (ii) such erven as may be acquired for municipal eindes waarvoor sodanige erwe nodig is, goed purposes provided the Administrator, has ap gekeur het proved the purposes for which such erven are is onderworpe aan die voorwaardes hierna uiteengesit, required opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, shall be subject to the conditions hereinafter set forth 965: b Administrator under the of the imp planningosed Town Ordinance, and Townships pce, 965rovisions (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 meter breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, (a) The erf is subject to a servitude, 2 metres wide, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs slegs een in favour of the local authority, for sewerage, and van sy grense, uitgesonderd n straatgrens soos be other municipal purposes, along one only of its A paal deur die plaaslike bestuur boundaries other than a street boundary as determined by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur!nag binne voormelde serwituutgebied opgerig word nie en gem 03) No building or other structure shall be erected with grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige in the aforesaid servitude area and no largerooted serwituut of binne 2 meter daarvan geplant word trees shall be planted within the area of such sernie vitude or within 2 metres thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige mate (c) The local authority shall be entitled to deposit ternriaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens die porarily on the land adjoining the aforesaid servi aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige tude such material as may be excavated by it rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by na during the course of the construction, maintenance goeddunke as noodsaaklik beskou, tydelik te gooi or removal of such sewerage mains and other works op die grond wat aan voornoemde serwituut grens as it in its discretion may deem necessary and shall en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot rede further be entitled to reasonable access to the said like toegang tot genoemde grond vir voornoemde arid for the aforesaid purpose subject to any damdoel: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur age done during the process of the construction, enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, on maintenance or removal of such sewerage mains derhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp and other works being made good by the local leidings en ander werke veroorsaak word authority, 2 Staats en Munisipale Erwe 2 State and Municipal Erven As enige erf verkry soos beoog in klousule 3(i) en Should any erf acquired as contemplated in Clause (ii) A hiervan op naam van enigiemand anders as die B(i) and (ii) hereof be registered in the name of any Staat of die plaaslike bestuur geregistreer word, is so n person other than the State or the local authority, such erf onderworpe aan sodanige voorwaardesas wat die Ad erf Shall thereupon be subject to such conditions as may ministrateur toelaat be permitted by the Administrator

29 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Administrateurskennisgewing 232 September 97 Administrators Notice 232: September, 97 BEDFORDVEW WYSGNGSKEMA NO /49 BEDFORDVEW AMENDMENT SCHEME NO /49 Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring Administrator has approved of the amendment of Bed verleen het om Bedfordview dorpsaanlegskema No, fordview Townplanning Scheme No, 948, to conform 948, te wysig, om ooreen te stem met die stigtingsvoor with the conditions of establishment and the general plan waardes en die algemene plan van die dorp Bedfordview of Bedfordview Extension No 20 Township Uitbreiding No 20 Map No 3 and the scheme clauses Kaart No of the amendment 3 en die skemaklousules van die wysigingscheme are filed with the Director of Local Government skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria, and the Town Clerk, Bedfordview and are Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordfor inspection at all open view reasonable times en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging This amendment is known as Bedfordview Amendment skema No /49 Scheme No /49 PB PB Administrateurskennisgewing 233 September 97 Administrators Notice 233 September, 97 VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORP N DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP N GEVOLGE ARTKEL 69 VAN DE ORDONNANSE TERMS OF SECTON 69 OF THE TOWN PLANNNG OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 965 AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965 ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Town planning and Townbeplanning en Dorpc, 965 (Ordonnansie 25 van 965) ships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Ad verklaar die Administrateur hierby die dorp Morningside ministrator hereby declares Morningside Extension No Uitbreiding No 66, gelee op Gedeelte 492 van die plaas 66 Township, situated on Portion 492 of the farm Zand Zandfontein No 42 R, distrik Johannesburg, tot n goed fontein No 42R, district Johannesburg, an approved gekeurde dorp en in die Bylae by hierdie kennisgewing township and in the schedule to this notice the condiis die voorwaardes uiteengesit waarop die aansoek om tions upon which the application for the establishment die stigting van bedoelde dorp toegestaan is of the said township has been granted, are set forth PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR YVONNE JOHNSON (GEBORE MADE BY YVONNE JOHNSON (BORN PETERSEN) PETERSEN) (GESKEE VROU), NGEVOLGE DE DVORCEE, UNDER THE PROVSONS OF THE BEPALNGS VAN DE ORDONNANSE OP DORPS TOWNPLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, BEPLANNNG EN DORPE, 965, OM TOESTEM 965, FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWN MNG OM N DORP TE STG OP GEDEELTE 492 SHP ON PORTON 492 OF THE FARM ZAND VAN DE PLAAS ZANDFONTEN NO 42R, DS FONTEN NO 42R, DSTRCT JOHANNESBURG TRK JOHANNESBURG, TOEGESTAAN S WAS GRANTED A STGTNGSVOORWAARDES A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Naam Name Die naam van die dorp is Morningside Uitbreiding No The name of the township shall be Morningside Ex 66 tension No 66 2 Ontwerpplan van die Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of ervcn and streets as Algemene Plan LG No A2664/7 indicated on General Plan SG No A2664/7 3 Strate 3 Streets (a) Die applikant moet die strate in die dorp vorm, (a) The applicant shall form, grade and maintain the skraap en onderhou tot bevrediging van die plaaslike streets in the township to the satisfaction, of the local bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike authority until such time as this responsibility is taken bestuur oorgeneem word: Met dien verstande dat over by the local authority: Provided that the Addie Administrateur geregtig is om die applikant van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van ministrator shall from time to die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met die plaaslike relieve the applicant wholly or partially from this time be entitled to bestuur obligation after reference to the local authority

30 Die 2576 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 (b) Die applikant moet op eie koste a/le hindernisse in (b) The applicant shall at her own expense remove all die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike obstacles from the street reserves to the satisfaction bestuur verwyder of the local authority (c) Die straat moet tot bevrediging van die Administra (c) The street shall be named to the satisfaction of the tear benoem word Administrator 4 Begiftiging 4 Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar meet, ingevolge die bepalings van The township owner shall, in terms of section 63() artikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan of the Town planning and Townships Ordinance, ning en Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike 965, pay to the local authority as endowment sums bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met: of money equal to: (i) 5% van die grondwaarde van erwe in die dorp, (i) 5% of the land value of erven in the township, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange which amount shall be used by the local authority wend meet word vir die bou van strafe en/of for the construction of streets and/or stormwater stormwaterdreinering in of vir die dorp; en drainage in or for the township; and (ii) 5% van die grondwaarde van erwe in die dorp, (ii) 5% of the land value of erven in the township, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange which amount shall be used by the local authority wend meet word vir die verkryging en/of ont for the acquisition and/or development of parks wikkeling van parke binne sy regsgebied within its area of jurisdiction Sodanige begiftiging is ooreenkomstig die bepalings Such endowment shall be paid in accordance with van artikel 74 van die bcdoeldc Ordonnansie betaal the provisions of section 74 of the aforesaid Ordin baar ante (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement (b) Payable to the Transvaal Education Department: dorpseienaar meet kragtens die bepalings van The township owner shall, in terms of the provisions artikels 62 en 63()(a) van die Ordonnansie op Dorps of sections 62 and 63()(a) of the Town planning and beplanning en Dorpe, 965, n begiftiging in n globale Townships Ordinance, 965, pay a lump sum endow bedrag aan die Transvaalse Onderwysdepartement op ment to the Transvaal Education Department on the die grondwaarde van die spesiale woonerwe in die land value of erven in the township in respect of dorp betaal ten opsigte van Spesiale Woonerwc special residential erven Die grootte van hierdie grand word bereken deur The area of the land shall be calculated by multi 4808 vierkante meter te vermenigvuldig met die getal plying 4808 square meters by the number or erven erwe in die dorp in the township Die waarde van die grand word bepaal kragtens die The value of the land shall be determined in terms bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging of the provisions of section 74(3) and such endow is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 ment is payable in terms of the provisions of section van genoemde Ordonnansie 73 of the said Ordinance 5 Beskikking oor bestaande Tifelvoonvaardes 5 Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe meet onderworpe gernaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van and servitudes, if any, including the reservation of rights voorbchoud van mineraalregte to minerals die 6 Nakoming van Voorwaardes 6 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom The applicant shall observe the conditions of establish en die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor ment and shall take the necessary steps to secure the waardes en enige ander voorwaardes opgeld kragtens enforcement of the conditions of title and any other conartikel 62 van Ordonnansie 25 van 965, nagekom word: ditions imposed in terms of section 62 of Ordinance 25 Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegd of 965: Provided that the Administrator shall have heid besit om die applikant van almal of enigeen van the power to relieve the applicant of all or any of the die verpligtings te onthef en om sodanige verpligtings by obligations and to vest these in any other person or body enige ander persoon of liggaam met regspersoonlikheid of persons te laat berus B CONDTONS OF TTLE B TTELVOORWAARDES The Erven with Certain Exceptions Die Erwe met sekere Uitsonderings The erven with the exception of: Die erwe met uitsondering van: (i) such erven as may be acquired by the State; (i) erwe wat deur die Staat verkry mag word; en and (ii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry mag (ii) such erven as may be acquired for municipal word, mits die Administrateur die doeleindes purposes provided the Administrator has ap waarvoor sodanige erwe nodig is, goedgekeur proved the purposes for which such erven are het required; is onderworpe aan die voorwaardes hierna genoem, op shall be subject to the conditions hereinafter set forth gele deur die Administrateur kragtens die bepalings van imposed by the Administrator under the provisions of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965: Town planning and Townships Ordinance, 965 4

31 Plaaslike _il PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir riolerings (a) The erf is subject to a servitude, two metres wide, en ander munisipale doelcindes, ten gunste van die in favour of the local authority, for sewerage and plaaslike bestuur, twee meter breed, langs slegs een other municipal purposes, along one only of its bounvan sy grense, uitgesonderd n straatgrens, soos deur daries other than a street boundary as determined die plaaslike bestuur bepaal by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor (b) No building noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen or other structure shall be erected within grootwortelbome nag binne die gebied van sodanige the aforesaid servitude area and no s serwituut of binne n afstand van twee meter daar shall be planted within the area of sucheooted treeservitude or van geplant word nie within two metres thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit ternwat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, porarily on the land adjoining the aforesaid servitude onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof such material as may be excavated by it during the pypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke course of the construction, maintenance or removal noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat of such sewerage mains and other works as it in its aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die discretion may deem necessary and shall further be plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot entitled to reasonable access to the said land for the genoemde grond vir die voornoemde doel: Met dien aforesaid purpose subject to any damage done during verstande dat die plaaslike bestuur enige skade verthe process of the construction, maintenance or re goed wat gedurende die aanleg, onderhoud of vermoval of such sewerage mains and other works being wydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander made good by the local authority werke veroorsaak word 2 Erwe onderworpe aan Spesiale Voorwaardes 2 &ten subject to Special Conditions (A) Erf No 759 (A) Erf No 759 (a) The erf is subject to a servitude for road purposes (a) Die erf is onderworpe aan serwitute vir pad in favour of the local authority as shown on the doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur General Plan soos aangeclui op die algemene plan (b) The erf is subject to a servitude for transformer (b) Die erf is onderworpe aan a serwituut vir trans purposes in favour of the local authority as formatordoeleindes ten gunste van die plaaslike shown on the General Plan bestuur soos aangedui op die algemene plan (3) Erf (3) Erf No 76 No 76 The erf is subject to a Die erf is onderworpe aan serwitute vir paddoeleindes servitude for road purposes in favour of the local authority as shown on the ten gunste van die plaaslike bestuur soos aangedui op die General Plan algemene plan (C) Erf No 763 (C) Erf No 763 Die erf is onderworpc aan n serwituut vir paddoel The erf is subject to a servitude for road purposes, eindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos aan in favour of the local authority as shown on the gedui op die algemene plan General Plan 3 Staats en Munisipale Erwe 3 State and Municipal Erven As enige erf verkry soos beoog in klousule Bl(i) en (ii) Should any erf acquired as contemplated in Clause hiervan, geregistreer word op naam van enige ander per N soon as die Staat of die plaaslike bestuur, dan is so n erf daarop onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Administrateur bepaal B (i) and (ii) hereof be registered in the name of any person other than the State or the local authority, such erf shall thereupon be subject to such conditions as may be determined by the Administrator Administrateurskennisgewing 234 September 97 Administrators Notice 234 September, 97 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEKWYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA NO 360 MENT SCHEME NO 360 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, that L Dorpc, 965 bekend gemaak dat die Administrateur the Administrator has approved of the amendment of goedkeuring verleen het om Noordelike Johannesburg Northern Johannesburg Region Town planning Scheme streek dorpsaanlegskema, 958, te wysig, om ooreen te 958, to conform with the conditions of establishment stem met die stigtingsvoorwaardes en die algemene plan and the general plan of Morningside Extension No 66 van die dorp Morningside Uitbreiding No 66 Township Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging Map No 3 and the scheme clauses of the amendment skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van scheme are filed with the Director of Local Government, Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton Pretoria, and the Town Clerk, Sandton and are open for en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye p Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johan inspection at all reasonable times This amendment is known as Northern Johannesburg nesburgstreek wysigingskema No 360 Region Amendment Scheme No 360 PB PB

32 2578 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Administrateurskennisgewing 235 September 97 Administrators Notice 236 September 97 ROODEPOORTMARASBURG WYSGNGSKEMA ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT NO 2/29 SCHEME NO 2/29 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, that Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur the Administrator has approved of the amendment of goedgekeur het dat Roodepoort Maraisburgdorpsaanleg RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme No 2, skema No 2, 954, gewysig word deur die hersonering 954, by the rezoning of Erf No 30, Floracliffe Townvan Erf No 30, dorp Floracliffe, van Algemene Woon" ship, from "General Residential" to "Special Residentot Spesiale woon" met n digtheid van Een woonhuis tial" with a density of "One dwelling per ed" per erf" Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging Map No 3 and the scheme clauses of the amendment skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van scheme are filed with the Director of Local Government, Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roode Pretoria, and the Town Clerk, Roodepoort and are open poort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike for inspection at all reasonable times tye Hierdie wysiging staan bekend as RoodepoortMarais This amendment is known as Roodepoort Maraisburg burgwysigingskema No 2/29 Amendment Scheme No 2/29 PB PB A Administrateurskennisgewing 236 September 97 Administrators Notice 236 September, 97 VEREENGNG WYSGNGSKEMA NO /50 VEREENGNG AMENDMENT SCHEME NO /50 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36() of the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, that Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur the Administrator has approved of the amendment of goedgekeur het dat Vereeniging dorpsaanlegskema No, Vereeniging Town planning Scheme No, 956, by re 956, gewysig word deur die hersonering van n deel zoning Part of Remainder of Portion 3, Houtkop 594 van die Restant van Gedeelte 3, Houtkop 594Q van Q from "Agricultural" to "Special" for the purpose Landbou" tot Spesiall" vir die doeleindes van n n of a Drive n Theatre, subject to certain conditions ryteater, onderhewig aan sekere voorwaardes Kaart No 3 en die skemaklousules van die Map No 3 and the scheme clauses wysigingof the amendment skema word scheme in bewaring gehou deur die Direkteur van me are filed with the Director of Local Government, and Plaaslike Bestuur, the Pretoria en die Stadsklerk, Vereeniging Town Clerk, Vereeniging and are open en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Vereenigingwysiging This amendment is known as Vereeniging Amendment skema No /50 Scheme No /50 PB PB Administrateurskennisgewing 237 September 97 Administrators Notice 237 September, 97 EDENVALE WYSGNGSKEMA NO /74 EDENVALE AMENDMENT SCHEME NO /74 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 89() of the 89() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur Administrator has approved of the amendment of Edengoedkeuring verleen het om Edenvale dorpsaanlegskema vale Townplanning Scheme No, 954, to conform No, 954, to wysig, om ooreen to stem met die stig with the conditions of establishment and the general tingsvoorwaardes en die algemene plan van die dorp De plan of De Klerkshof Township Klerkshof Kaart No 3 en die skemaklousules Map No 3 and the clauses van of the die wysigingskema word in amendmentscheme arc bewaring filed with gehou deur die Direkteur the Director of Local Government, van Plaaslike Bestuur, Pretoria Pretoria,and en die Stadsklerk, the Town Clerk, Edenvale and Edenvale are open en is beskikbaar vir inspeksie for inspection at all reasonable times op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Edenvalewysiging This amendment is known as Edenvale Amendment 4 skema No /74 Scheme No /74 PB PB

33 P PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Administrateurskennisgewing 238 September 97 Administrators Notice 238 September 97 VERKLARNG VAN GOEDGEKEURDE DORY N DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP N GEVOLGE ARTKEL 69 VAN DE ORDONNANSE TERMS OF SECTON 69 OF THE TOWN PLAN OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE, 965 NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, 965 ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Town planning and beplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965) Townships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the verklaar die Administrateur hicrby die dorp De Klerks Administrator hereby declares De Klerkshof Township hof geled op Gedeelte 59 van die pleas Rietfontein situated on Portion 59 of the farm Rietfontein No No 63 R, distrik Germiston, tot n goedgekeurde dorp 63R, district Germiston, an approved township and en in die Bylae by hierdie kennisgewing is die voorwaardes in the Schedule to this notice the conditions upon which uiteengesit waarop die aanseek om die stigting van bedoelde dorp toegestaan is the application for the establishment of the said township has been granted, are set forth BP 4/2/2/2822 PB 4/2/2/2822 RYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE DOEN DEUR DE STADSRAAD VAN EDENVALE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON NGEVOLGE DE BEPALNGS VAN DE ORDON MADE BY THE TOWN COUNCL OF EDENVALE NANSE OP DORPSBEPLANNNG EN DO2PE UNDER THE PROVSONS OF THE TOWN PLAN 965, OM TOESTEMMNG OM N DOR TE STG NNG AND TOWNSHPS ORDNANCE, NO 25 OF OP GEDEELTE 59 VAN DE PLAAS RETFON 965 FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWN TEN NO 63R, DSTRK GERMSTON, TOEGE SHP ON PORTON 59 OF THE FARM RETFON STAAN TEN NO S 63R, DSTRCT GERMSTON, WAS GRANTED A STGT NGS VOORWAAR DES Naam A CONDTONS OF ESTABLSHMENT Die naam van die dorp is De Cerkshof Name 2 Ontwerpplate van die Dorp The name of the township shall be De Klerkshof Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algernon Plan LG No A729/69 2 Design of Township The township shall consist of erven and streets, as 3 Degif aging indicated on General Plan SG A729/69 Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikels 62 en 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 3 Endowment ning en Dorpe, 965, aan die Transvaalse Onderwys departement, vir onderwysdoeleindes, n begiftiging in The township owner shall, in terms of the provisions pkontant of in nattera of beide, tot bevredigtng en na of sections 62 and 63() of the Townplanning and keuse van die Administrateur gebaseer op 4808 vier Townships Ordinance, No 25 of 965, hand over as an haute meter per spesiale woonerf en 586 vierkante endowment to the Transvaal Education Department, for meter per woonsteleenheid van 99: vierkante meter wat educational purposes, in endowment in cash, or in kind gebou kan word op n woonstelerf of indien die opper or both, to the satisfaction and of choice of the Adminis vlakte van die woonsteleenheid deur n dorpsaanlegske trator based on 4808 square metres per special residenma beheer word dan 586 vierkante meter per woon tial erf and 586 square metres per flat unit of 99 steleenheid: Met then verstande dat indien grond afge square metres which may be built on a flat erf or if staan word en die oppervlakte is kleiner as die opper the area of the flat unit is controlled by a town planning vlakte wat bereken is op die basis soos hierbo uiteenge scheme then 586 square metres per flat unit: Provided sit, moct die verskil in n globale bedrag betaal word that if land is ceded and the area is smaller than the area calculated on the basis as set out above, the difference Sodanige kontantbegiftiging moet gelyk wees aan die shall be paid in a lump sum oppervlakte in vierkante meter soos hierbo bereken vermenigvuldig met die beraamde gemiddelde verkoop Such cash endowment shall be equal to the area in prys per vierkante meter by datum van proklamasie square metres as calculated above multiplied by the esvan spesiale woonerwe in die betrokke dorp of in sy timated average sale price per square metre, at date of omgewing en sodanige betaling geskied ooreenkomstig proclamation of special residential erven in the relevant die bepalings van artikel 73() van bedoelde Ordonnan township or in its vicinity and such payment shall take she place in accordance with the provisions of section 73() of the said Ordinance 4 Erwe vir Stoats en Munisipale doeleindes Die applikant moet op eie koste: 4 Erven for State and Municipal Purposes (a) Erf No 38 soos aangewys op die algemene plan The applicant shall at its own expense aan die bevoegde owerheid oordra vir Staatsdoel (a) transfer Ed No 38 as shown on the General Plan cindes to the proper authority for state purposes

34 2580 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 (b) Erwe Nos: 93 en 94 toes aangewys op die alge (b) resenve Erven Nos 93 and 94 as shown on the 4 mene plan vir die doel van parke voorbehou general plan for the purpose of parks 5 Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes 5 Disposal of Existing Conditions of Title staande voorwaardes en serwitute, indien enige, met in hogrip van die voorbehopd van mineraleregte, maar wit gesonderd die velgende regte wat nie aan die erwe in die dorp, oorgedra sal word nie: The Remaining Extent of the said Portion "C" meal wring as such 364 morgen square feet, of which the property hereby transferred forms a portion, is en Alle erwe moet onderworpe gemaak word an be All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding the following right which will not be passed on to erven in the township;, The Remaining Extent of the said Portion "C" measurin as such 364 morgen square feet, of which the property hereby transferred forms a portion, is entitled to a Right of Way over Portion D of Portion C aforesaid titled to a Right of Way over Portion D of Portion C as transferred under Deed of Transfer No 2966/930 aforesaid as transferred under Deed of Transfer No 2966/930 6 Enforcement of Conditions 6 Nakoming van Voorwaardes The applicant shall observe the conditions of estab Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom lishment and shall taken the necessary steps to secure eh moet die nodig itappd doen orn te sorg dat die the enforcement of the conditions of title and any other titelvborwaardes en enige ander voonvaarde opgem kragconditions imposed in terms of section 62 of the Town A tens artikel 62 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning planning and Townships Ordinance, 965; Provided that en Dorpe, 965, nagekom word: Met dien verstande dat the Administrator shall have the power to relieve the die Administrateur die bevoegdheid besit om die ap applicant of all or any of the obligations and to vest jolikantvan almal of enigeen van die verpligtings te ont these in any other person or body of persons lief en om sodanige verpligtings by enige ander persoon of Eggām van persone te Jaat berus B CONDTONS OF TTLE B TTELVOORWAARDES, Die Erwe met Sekere Uitsonderings The Erven with Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van: The erven with the exception of (i) die erwe genoem in klousule A4 hiervan; (ii) erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (i) the erven mentioned in clause A4 hereof; (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes benodig of (ii) such erven as may be acquired by the State; herverkry mag word, mits die Administrateur and in oorleg met die Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige erwe nodig is, goedgekeur (iii) such erven as may be required or reacquired het; for municipal purposes provided the Adminis is onderworpe ad die verdere voorwaardes hierna ge trator has approved the purposes for which noem, opgele deur die Administrateur kragtens die be such erven are required; palings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en shall be subject to the conditions mentioned hereafter Dorpe, 965 imposed by the Administrator under the provisions of (a) They erf is onderworpe aan n serwituut vir riool the Townplanning and Townships Ordinance, 965 en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, 2 meter broed, langs net een van sy grense uitgesonderd n straatgrens wide, soos bepaal in favour of the local authority, for sewerage deur die plaaslike bestuur and other municipal purposes, along one only of its (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor boundaries other than a street boundary, as detergenoemde serwituutgebied opgerig word nie en gem mined by the local authority grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige (b) No building or other structure shall be erected withserwituut of binne n afstand van 2 meter daarvan in the aforesaid servitude area and no large rooted geplant word nie trees shall be planted within the area of such ser (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal vitude or within 2 metres thereof wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp (c) The local authority shall be entitled to deposit tem leiding en ander werke wat by volgens goeddunke porarily on the land adjoining the aforesaid servinoodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat tude any material that may be excavated by it duraan die voornoemde serwituut grens; en voorts is ing the course of the construction, maintenance or die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang removal of such sewerage mains and other works tot genoemde grand vir die voornoemde doel: Met as it in its discretion may deem necessary; and, dien verstande dat die plaaslike bestuur enige skade shall further be entitled to reasonable access to the vergoed (a) The erf shall be subject to a servitude, 2 metres wat gedurende die aanleg, onderhoud of said land for the aforesaid purpose, subject to any verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en damage done during the process of constructing, ander werke veroorsaak word maintaining or removing such sewerage mains and other works being made good by the local authority 2: Stoats en Munisipale Erwe As enige erf waarvan melding in klousule A4 gemaak 2 State and Municipal Erven ill word of enige erf wat verkry word soos beoog in klou Should any erf mentioned in clause A4 or any erf sule B (ii) of enige erf wat benodig of herverkry mag acquired as contemplated in Clause Bl (ii) or any erf

35 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, word soos beoog in klousule B (iii) hiervan, geregistreer required or reacquired as contemplated in Clause 3 word in die naam van enige ander persoon as die Staat (iii) hereof be registered in the name of any person of die plaaslikc bestuur, dan is so n erf daarop onder (idler than the State or the local authority, such erf shall worpe aan sodanige voorwaardes as wat die Administra thereupon be subject to such conditions as may be teur bepaal determined by the Administrator ALGEMENE KENNESGEWNGS GENERAL NOTCES KENNSGEWNG 673 VAN 97 NOTCE 673 OF 97 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA NO /506 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO /506 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, t is hereby notified in terms of section 46 of the Town (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Wood planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) rich nvestments (Edms) Bpk, Posbus 3295, Johannesburg that application has been made by the owner Messrs aansoek gedoen het am Johannesburg dorpsaanlegskema Woodrich nvestments (Pty) Ltd, PO Box 3295, Johan No, 946, te wysig om die verhoging van dekking van nesburg for the amendment of Johannesburg Town plan 80% tot 90% toe te laat op Gekonsolideerde Erf No 2754, ning Scheme No, 946, to permit an increase in coverage gelee aan Jutastraat, Johannesburg, onderhewig aan sekere front 80% to 90% on Consolidated Erf No 2754, situate voorwaardes on Juta Street, Johannesburg, subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Amend Johannesburg wysigingskema No /506 genoem sal word) ment Scheme No /506 Further particulars of the Scheme le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Johannesburg and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius insae Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing, at the above address or PO Box 892, by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Stads Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesklerk, Posbus 049, Johannesburg, skriftelik voorgele burg at any lime within 4 weeks from the date of this word notice C W GRUNOW,, C W GRUNOW, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, Hierby D KENNSGEWNG 674 VAN 97 NOTCE 674 OF 97 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA NO 285 MENT SCHEME NO 285 word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 t is hereby notified in terms of section 46 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar ds F J C that application has been made by the owner Rev F J C van Heerden, Posbus 35086, Northcliff, aansoek gedoen van Heerden, PO Box 35086, Northcliff, for the amendhet om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema mein of Northern Johannesburg Region Town planning 958, te wysig, deur die hersonering van Erf No 329, gelee Scheme958, by rezoning Erf No 329, situate on Frederick aan Frederickrylaan, dorp Northcliff Uitbreiding No, Drive, Northcliff Extension No, from "Special Residenvan Spesiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis tial" with a density of "One dwelling per erf" to Special per err tot Spesiale Worm" met n digtheid van Een Residential" with a density of "One dwelling per woonhuis per vk vt" sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 285 burg Region Amendment Scheme No 285 Further parti genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van culars of the Scheme are open for inspection at the office Plaaslike Bestuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Preto of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the riusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government, Room B24, Provincial van Johannesburg ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applica tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Lion shall be submitted to the Director of Local Governhierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be ment, in writing, at the above address or PO Box 892; stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049, Johannes Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, skriftelik voorgele burg at any time within a period of 4 weeks from the date word of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August,

36 2582 PPOVNSALE ROERANT, seilailtelt 97 KENNSGEWNG 675 VAN 97 NOTCE 675 OF 97 PRETORASTREEC WYSGNGSKEMA NO 326 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 326 Herby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaars Townplanning and Townships Ordinance, 965 (as mnre P A Marais en J B Marais, Van Heerden amended) that application has been made by the owners straat 9, Silverton, aansoek gedocn het om Pretoria Messrs P A Marais and J B Marais, 9, Van Heer streek dorpsaanlegskerna, 960, te wysig deur die her den Street, Silverton, for the amendment of Pretoria Re sonering van Gedeelte 3 van Erf No 75 van Resterende gion Town planning Scheme, 960, by rezoning Portion Gedeelte van Erf No 75, begrens deur Kerkstraat en 3 of Lot No 75 and Remaining Extent of Lot No 75, MacLarenlaan, dorp East Lynne van Spesiale Woon" bounded by Kerk Street and MacLaren Avenue, East met n digtheid van Een woonhuis per 0000 vk vt" tot Lynne Township, from "Special Residential" with a den Spesiaal" vir enkelverdieping woonstelle en/of duplex sity of "One dwelling per 0,000 sq ft" to "Special" woonstelle of woonhuise, onderhewig aan sekere voor for single storey flats and/or duplex flats or dwelling waardes houses, subject to certain conditions Verderc besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoriastreek wysigingskema No 326 genoem sal word) The amendment will be known as Pretoria Region le in die kantoor van die Direkteur van Planslike Be Amendment Scheme No 326 Further particulars of the stuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Scheme are open for inspection at the office of the Town Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre Clerk, Pretoria, and at the office of the Director of Local toria ter insae Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum ap cation shall be submitted to the van hierdie Director of Local kennisgewing aan die Direkteur van Naas Government in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermeldc adres of Posbus 892, Pretoria, Box 892 Pretoria, and the Town Clerk PO: Box 440, en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftclik voor Pretoria, at any time within a period of 4 weeks from gele word C W GRUNOW, the date of this notice Wnde Direkteur van Plaaslikc Bestuur, C W GRUNOW, Pretoria, 25 Augustus 97 Acting Director of Local Government 25 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 676 VAN 97 NOTCE 676 OF 97 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSCEMA NO 328 MENT SCHEME NO 328 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as 965, (sons gewysig) bekend gemaak dat die cienaar amended) that application has been made by the owner mnr Demetre Leos, Saint Georgesstraat 75, Obser Mr Demetrc Leos, 75, Saint Georges Street, Obser vatory Uitbreiding, Johannesburg, aansoek gedoen het vatory Extension, Johannesburg, for the amendment of om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskerna Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme 958, te wysig deur die hersonering van Erf No 62, 958, by rezoning Erf No 62, situate on Gibson Drive, A gelee aan Gibson Rylaan, dorp Buccleuch van Svc Buccleuch Township from "Special Residential" with siale Woon" met n digtheid van een woonhuis per erf" a density of "one dwelling per crf" to "General Resitot Algemene Woon" dential" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 328, burg Region Amendment Scheme No 328 Further pargenoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur ticulars of the Scheme are open for inspection at the van Plaaslike Bestuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, office of the Town Clerk, Sandton and at the office of Pretoriusstraat, Pretoria, cn in die kantoor van die the Director of Local Government, Room B24, Pro Stadsklerk van Sandton ter insae vincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 65202, en die Stadsklerk, Posbus 65202, Benmore, Sandton, Benmore, Standton at any time within a period of 4 skriftelik voorgel3 word weeks from the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 677 VAN 97 NOTCE 677 OF 97 RUSTENBURG WYSGNGSKEMA NO /32 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME NO /32 a Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansic op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnre Reining (Elms) Bpk, p/a mnre, Beukes, Schreu Messrs Reining (Ply) Ltd, c/o Messrs Beukes, Schreu

37 Algemene tenburg, Johannesburgwysigingskema PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, der en Kic, Waldorfgebou, Plcinstraat, Rustenburg, aan der and Co, Waldorf Building, Plein Street, Rustenburg, sock gedocn het om Rustenburg clorpsaanlegskema No for the amendment of Rustenburg Town planning Schcmc, 955, tc wysig deur die hersonering van Resterende No, 955, by rezoning Remaining Extent of Erf No Gedeelte van Erf No 20, glee op die hock van Cork 20, situate on the corner of Kerk Street and Kroep en Kroepstraat, dorp Rustenburg, van Algemene Woon" Street, Rustenburg Township, from "General Residen mct n digtheid van Een woonhuis per vk vt" tot tial" with a density of "One dwelling per sq ft" Besigheid" to "General Business" Verdere besonderhecle van hierdie wysigingskcma (wat The amendment will be known as Rustenburg Amend Rustenburg wysigingskema No /32 genoem sal word) ment Scheme No /32 Further particulars of the le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslikc Be Scheme are open for inspection at the office of the stuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Town Clerk, Rustenburg, and at the office of the Dircc Pretoria, en in clic kantoor van die Stadsklerk van Rus for of Local Government, Room B24, Provincial Build ter insae inz, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansock kan te Any objection or representations in regard to the api eniger tyd binnc n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdic kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Preto Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 6, ria, en die Stadsklerk, Posbus 6, Rustenburg, skriftclik Rustenburg at any time within a period of 4 weeks from voorgele word the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, van Plaaslikc Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 AugusWadeo tu Pretoria, 25 August, 25 li, like KENNSGEWNG 678 VAN 97 NOTCE 678 OF 97 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA NO /526 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel / van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as innre Donhay nvestments (Edms) Bpk, p/a more amended) that application has been made by the owner Fisher, Hoffman, Levenberg en Kie, 0dc Vlocr, St Messrs Donhay lnvestments (Pty) Ltd, c/o Messrs Marys Gebou Eloffstraat 85, Johannesburg aansock ge Fisher, Hoffman, Levcnberg and Co, 0th Floor, St docn het om Johannesburg dorpsaanlegskema No, Marys Building, 85, Eloff Street, Johannesburg for the 946, te wysig deur die hersonering van Erwe Nos 469 amendment of Johannesburg Town planning Scheme No en 6 (voorheen Erf No 469A) begrens deur Hay, 946 by rezoning Lots Nos 469 and 6 (formerly strata en Donnellystraat, dorp Turffontein van,alge Lot No 469A) bounded by Hay Street and Donnelly mene Besigheid" (Erf No 469) en Algemene Woon" Street, Turffontein Township from "General Business" [ Erf No 6 (voorhecn Erf No 469A)] tot Spesiaal" (Lot No 469) and "General Residential [Lot No 6 vir winkels en besigheidspersele, onderhewig aan sekere (formerly 469A)] to "Special" to permit shops and voorwaardes business premises, subject to certain conditions Verdere besonderhede van hicrdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg No /526 genoem sal Amendment Scheme No /526 Further particulars of word) 8 in die kantoor van die Direkteur van Plaas the Scheme are open for inspection at the office of the Bestuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Preto Town Clerk, Johannesburg and at the office of the ruisstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government, Room B24, Provincial van Johannesburg ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap nger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdic kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Prc Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049, toria, en clic Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, Johannesburg at any time within a period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wndc Direkteur van Plaaslikc Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENTNSGEWNG 679 VAN 97 NOTCE 679 OF 97 ROODEPOORT M A R ASB U RG WYSGNGSKEMA ROODEPOORT MARASBURG AMENDMENT NO /43 SCHEME NO /43 word oorcenkomstig die bepalings van artikcl t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 965 (as amended) 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre that application has been made by the owner Messrs Rainbow Valley (Edins) Beperk, Privaatsak, Birnam Rainbow Valley (Pty) Limited, Private Bag, Birnam Park, aansoek gedoen het om Roodepoort Maraisburg Park for the emendment of Roodepoort Maraisburg dorpsaanlegskema No 946, te wysig deur die her Town planning Scheme No, 946, by rezoning Erven sonering van Erwe Nos 50 tot 54, 62, 569 tot Nos 50 to 54, 62, 569 to 572, bounded by 572, begrens deur Stanley, Kerk en Nefdtstraat, dorp Stanley Street, Kerk Street and Nefdt Street, Roodepoort LHicrby

38 2584 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Roodepoort, van Spesiale Woon" met n digtheid van Township from "Special Residential" with a density of Een woonhuis per erf" tot Spesiaal" vir winkels, besig "One dwelling per erf" to "Special" for shops, business hede, algemene woondoeleindes en droogskoonmakers, premises, general residential buildings and Dry Cleaners, onderhewig aan sekere voorwaardes subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Roodepoort Marais Roodepoort Maraisburgwysigingskema No /43 genoem burg Amendment Scheme No /43 Further particulars sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaas of the Scheme are open for inspection at the office of like Bestuur, Kamer R24, Provinsiale Gebou, Pretorius the Town Clerk, Roodepoort, and at the office of the straat Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government, Room B24, Provincial van Roodepoort ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Govern hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike ment, in writing, at the above address or PO Box 892, Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, Pretoria, and at the Town Clerk, PO Box 27, Roode en die Stadsklerk, Posbus 27, Roodepoort, skriftelik poort, at any time within a period of 4 weeks from the voorgele word date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 680 VAN 97 NOTCE 680 OF 97 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA NO 37 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 37 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 965, (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mere planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) C en S, Property (Edms) Beperk, City Centre 70, Pre that application has been made by the owner Messrs toria, aansoek gedocn het om Pretoriastreck dorpsaanleg C and S Property (Pty) Limited, 70 City Centre, skema 960, to wysig deur die hersonering van Gedeelte 2 Pretoria, for the amendment of Pretoria Region Town van Erf No 9, gelee aan Van Stadenstraat, dorp East planning Scheme 960 by rezoning Portion 2 of Lot Lynne, van Spesiale Woon" met n digtheid van Een No 9, situate on Van Staden Street, East Lynne Town woonhuis per 0,000 vk vt" tot Algemene Besigheid" ship from "Special Residential" with a density of "One vir n Bouerswerf dwelling per 0000 sq ft" to "General Business", for a Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Builders Yard Pretoriastreek wysigingskema No 37 genoem sal word) The amendment will be known as Pretoria Region 8 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Amendment Scheme No 37 Further particulars of the Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Scheme are open for inspection at the office of the Town en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local insae Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius Enige beswaar of verted teen die aansoek kan le eniger Street, Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the appli hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike cation shall be submitted to the Director of Local Govern Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ment, in writing, at the above address or PO Box 892, eh die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik voor Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, geld word at any time within a period of 4 weeks from the date C: W GRUNOW, of this notice Wnde Direkteur van Plaaslike Bestutir C W GRUNOW, Pretoria, 25 Augustus 97 Acting Director of Local Government 25 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 68 VAN 97 NOTCE 68 OF 97 GERMSTON WYSGNGSKEMA NO /96 GERMSTON AMENDMENT SCHEME NO /96 Hierby word ooreenkornstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 965 (as 965, (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienares, amended) that application has been made by the owner inev A J van Loggerenberg, Haleylaan 3, Parkhill Gar Mrs A van Loggerenberg, 3 Haley Avenue, Parkhill dens, Germiston, aansoek gedoen het om Germiston Gardens, Germiston for the amendment of Germiston dorpsaanlegskema No, 945, to wysig deur die herso Town planning Scheme No, 945 by rezoning Freehold nering van Eiendomsreg Erf No 32, geled op die hoek Erf No 32, situate on the corner of Power Street and van Powerstraat en Brucestraat, dorp South Germiston, Bruce Street, South Germiston Township, from "General van Algemene Woon" tot Spesiale Besigheid" onder Residential" to "Special Business" subject to certain conhewig aan sekere voorwaardes ditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Germiston Amend No /96 genoem sal word) 8 ment Scheme No /96 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Germiston and at the office of the Director of Local

39 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, en in die kantoor van die Stadsklerk van Germiston ter Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius insae Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government, in writing, at the above address or PO Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 45, die Stadsklerk, Posbus 45, Germiston, skriftelik voorgela Germiston at any time within a period of 4 weeks from word the date of this notice C W GRUNOW C W GRUNOW, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 682 VAN 97 NOTCE 682 OF 97 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA NO 94 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 94 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 965 (as amended) 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Mnre that application has been made by the owner MesSrs Northern Orchards Development Maatskappy (Edms) Northern Orchards Development Corporation (Pty) Ltd, Bpk, p/a Mare Haacke, Sher en Aab, Posbus 74, Pre toria, aansoek gedoen het om Pretoriastreekdorpsaanleg toria, for the amendment of Pretoria Region Townplan C/o Messrs Haacke, Sher and Aab, PO Box 74, Preskema, 960, te wysig deur die hersonering van Erwe Nos ning Scheme, 960 by rezoning Erven Nos to 5, 0 and tot 5, 0 en, gelee in die gebied begrens deur Mimo, situate in the area bounded by Mimosa Road, Stasie saweg, Stasieweg, Orchardweg en Fairwoodlaan, dorp The Road, Orchard Road and Fairwood Avenue, The Or Orchards, Pretoria, van Spesiale Woon" met n digtheid chards Township, Pretoria, from "Special Residential" van Een woonhuis per erf" tot Spesiale Woon" met n with a density of "One dwelling per err" to "Special Resi digthcid van Een woonhuis per 0,000 vk vt" dential", with a density of "One dwelling per 0,000 sq Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ft Pretoriastreek wysigingskema No 94 genoem sal word)* The amendment will be known as Pretoria Region in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Amendment Scheme No 94 Further particulars of the stuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Scheme are open for inspection at the office of The, Pretoria, en in die kantoor van die Sekretaris, Transvaalse Secretary, Transvaal Board for the Development of Peri Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Urban Areas, H B Phillips Building, Rosman Street, H B Phillipsgebou, Bosmanstraat, Pretoria, ter insae Pretoria, and at the office of the Directorof Local Govern ment, Room B24, Provincial Building, Pretorius Street, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the applij hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be cation shall be submitted to the Director of Local Govern stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en ment, in writing, at the above address or PO Box 892, die Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling Pretoria, and the Secretary, Transvaal Board for the van Buitestedelike Gebiede, Posbus 34, Pretoria, skriftclik voorgele word toria, at any time within a period of,4 weeks from, the Development of PenUrban Areas, PO Box 34, Pre C W GRUNOW date of this notice Waarnemende Direktcur van Plaaslike Bestuur C W GRUNOW, Pretoria, 25 Augustus 97 Acting Director of Local Government 25 Pretoria, 25 August KENNSGEWNG 683 VAN 97 NOTCE 683 OF 97 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA NO 90 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 90 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, t is hereby notified in terms of section 46 of the Town (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Cleve planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) land Crushers (934) (Edms) Beperk, p/a Pretoria Amal that application has been made by the owner Messrs gamated Quarries (Edms) Beperk, Posbus 87, Pretoria, Cleveland Crushers (934) (Pty) Limited, C/o Pretoria aansoek gcdoen het om Pretoriastreek dorpsaanlegskema, Amalgamated Quarries (Pty) Limited, PO Box 87, 960, te wysig deur die hersonering van n Deel van Gekon Pretoria, for the amendment of Pretoria Region Town solideerde Gedeelte 3 van die plaas De Onderstepoort planning Scheme 960 by rezoning Part of Consolidated No 300 JR, geleo op die suidelike gedeelte van Gekonsoli Portion 3 of the farm De Onderstepoort No 300JR, deerde Gedeelte 3, ± 350 meters wes van die hoofpad situate on the southern part of Consolidated Portion 3, van Pretoria na Warmbad, van Landbou" tot Spesiaal" ± 350 metres to the west of the main road from Pretoria to vir doeleindes van n Bitumineuse voormeng apparaat, Warmbaths, from "Agricultural" to "Special" for purposes ondergeskikte geboue en stoorplek, onderhewig aan sekere of a pre mix asphalt plant, ancillery buildings and storage, voorwaardes subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Region Pretoriastreek wysigingskema No 90 genoem sal word) re Amendment Scheme No 90 Further particulars of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, scheme are open for inspection at the office of the Secre Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, tary, Transvaal Board for the Development of Peri Urban

40 2586 PROVNSALE KOERANT SEPTEMBER 97 en in die kantoor van die Sckretaris, Transvaalse Raad vir Areas, H B Phillips Building, Bosman Street, Pretoria die Ontwikkeling van Buitestedclike Gebiede, H B Phil and at the office of the Director of Local Government, lipsgebou, Bosmanstraat, Pretoria, ter insac Room B24, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applica tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van tiler lion shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing, at the above address or PO Box 892, by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Sekre Pretoria, and the Secretary, Transvaal Board for the tans, Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite Development of Peri Urban Areas, PO Box 34, Pretoria stedelike Gebiede, Posbus 34, Pretoria, skriftelik voor at any time within a period of 4 weeks from the date of gele word this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 684 VAN 97 NOTCE 684 OF 97 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA NO /56 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO /56 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) Rorich Belmont (Edms) Beperk, p/a Belmont Hotel, that application has been made by the owner Messrs h/v Banketstraat en Van der Merwestraat, Hil!brow, Rorich Belmont (Pty) Limited, c/o Belmont Hotel, corner Johannesburg, aansoek gedoen het om Johannesburg of Banket Street and Van der Merwe Street, Hillbrow, doorpsaanlegskema No 946, te wysig deur die her Johannesburg, for the amendment of Johannesburg Town sonermg van Erwe Nos 3320 (voorheen 5322); 382 (voor planning Scheme No, 946, by rezoning Stands Nos heen 532) en 3822 (voorheen 5323), gelee op die hock 3820 (formerly 5322); 382 (formerly 532); and 3822 van Banketstraat en Van der Merwestraat, dorp Johan (formerly 5323), situate on the corner of Banket Street nesburg van Algemene Woon" tot Spcsiaal" vir n and Van der Merwe Street, Johannesburg Township gelisensieerde hotel en publieke restaurant en kroeg from "General Residential" to "Special" to permit a Licensed Hotel and Public Restaurant and Bar Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburg wysigingskema No /56 genoem sal word) The amendment will be known as Johannesburg Amend 6 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, mcnt Scheme No /56 Further particulars of the Kamer 324 provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Scheme are open for inspection at the office of the Town en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Clerk, Johannesburg, and at the office of the Director ter insae of Local Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansock kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the appli hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike cation shall be submitted to the Director of Local Govern ment, in writing, at the above address or PO Box 892, Bestuur by bovermeldc adres of Posbus 892, Pretoria, A Pretoria,and the Town Clerk, PO Box 049, en die Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, skriftclik Johannes voorgele word burg, at any time within a period of 4 weeks from the dateofthisi C W GRUNOW, notice Wnde C W Direkteur van Plaaslike Bestuur GRUNOW, Pretoria, Acting Director of Local Government 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August; KENNSGEWNG 685 VAN 97 NOTCE 685 OF 97 BRONKHORSTSPRUTWYSGNGSKEMA NO /2 BRONKHORSTSPRUT AMENDMENT SCHEME NO /2 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) Presto Boners (Edms) Beperk, p/a mnre Peens, Smit en that application has been made by the owner Messrs Oelofse, Posbus 20, Pretoria aansock gedoen het om Presto Boners (Pty) Limited, c/o Messrs Peens, Smit Bronkhorstspruit dorpsaanlegskema No, 952, te wysig and Oelofsc, PO Box 20, Pretoria, for the amendment deur die hersonering van Erf No 3, geled aan Cornelis; of Bronkhorstpruit Townplanning Scheme No, 952, straat, dorp Erasmus (Bronkhorstspruit) van Spesiale by rezoning Erf No 3, situate on Cornelis Street, Eras Woon" met n digtheid van Een woonhuis per mus Township (Bronkhorstspruit) front "Special Residen d vt" tot Algemene Woon" tial" with a density of "One dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat to "General Residential" Bronkhorstspruit wysigingskema No /2 genoem sal word) The amendment will be known as Bronkhorstspruit 6 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Ainendment Scheme No /2 Further particulars of the

41 0 PROVNCAL:GAZETTE; SEPTEMBER, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Scheme are open for inspection at the office of the Town en in die kantoor van die Stadsklerk van Bronkhorst Clerk, Bronkhorstspruit and at the office of the Director spruit ter insae of Local Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Govern hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be ment, in writing, at the above address or PO Box 892, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Pretoria, and the Town Cleric, PO Box 40, Bronkhorst Stadsklerk, Posbus 40, Bronkhorstspruit, skriftelik voorspruit, at any time within a period of 4 weeks from the gee word date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director oflocal Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 686 VAN 97 NOTCE 686 OF 97 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA NO /523 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO /523 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (soos gewysig) bekend gcmaak dat die eienaars Townplanning and Townships Ordinance 965 (as mnre Anneco (Edens:) Bpk, (Gedeelte 9 van Gckon amended) that application has been made by the owners solideerde Erf No ) en mnre S B P G Properties Messrs Anneco (Ply) Ltd (Portion 9 of consolidated (Edens) Bpk, (Gedeelte 6 van gekonsolideerde Erf Lot No ) and Messrs S 3 P G Properties (Pty) No ), p/a H Miller, Ackermann Bronstein en Ur Ltd, (Portion 6 of consolidated Lot No ), c/o dang, Posbus 9095, Johannesburg, aansoek gedoen het Messrs H Miller, Ackermann, Bronstein and Urdang, om Tohannesburg dorpsaanlegskema No 946 te wy PO Box 9095, Johannesburg, for the amendment of sig deur die hersonering van Gedceltcs 9 en 6 van Ge Johannesburg Town planning Scheme No, 946, by konsolideerde Erf No, geld aan Northlaan, dorp rezoning Portions 9 and 6 of Consolidated Lot No Riviera, Johannesburg, van Spesialc Woon" met n situate in North Avenue, Riviera Township, Johannes digthcid van Een woonhuis per crf" tot Algemene burg, from "Special Residential" with a density of "One Woon", onderhewig aan sekere voorwaardes dwelling per crf" to "General Residential" subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskerna (wat The amendment will be known as Johannesbur Johannesburg wysigingskema No /523 genocin sal Amendment Scheme No /523 Further particulars of word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaas the Scheme are open for inspection at the office of the like Bestuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretorius Town Clerk, Johannesburg and lt the office of the straat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government, Roomc 24, Provincial van Johannesburg, ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria 3aige beswaar of vetted teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO Box like Bestuur by, bovermelde adres of Posbus 892, Pre 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049 Jotoria en die Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg hannesburg at any time within a period of 4 weeks from skriftelik voorgele word the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Prctoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, 97 25, 25 KENNSGEWNG 687 VAN 97 NOTCE 687 OF 97 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA NO /50 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO /50 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbcplanning endorpc, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (soos gewysig) bekcnd gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as dr R F Trinkl, lopeweg 20, Mountain Vicw, Johan amended) that application has been made by the owner nesburg aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaan Dr R F Trinkl, 20 Hope Road, Mountain View, Jolegskema No, 946, te wysig deur die hersonering van hannesburg for the amendment of Johannesburg Town Erf No 54, gelee aan Hopeweg, dorp Mountain View, planning Scheme No, 946 by rezoning Lot No 54, situate on Hope Road, Mountain View Township, Jo Johannesburg, van,s estate Woon" met n digtheid hannesburg, from Special Residential" with a density van Een woonhuis per erf" tot Spesiale Woon: met of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with n digtheid van Een woonhuis per 5,000 vk a" a density of "One dwelling per 5,000 sq ft"

42 2588 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburg wysigingskema No /50 genoem sal Amendment Scheme No /50 Further particulars of word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaas the Scheme are open for inspection at the office of the like Bestuur, Kanter B24, Provinsiale Gebou, Pretorius Town Clerk, Johannesburg, and at the office of the straat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government, Room B24, Provincial van Johannesburg ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Preto Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049, ria, en die Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, skrif Johannesburg, at any time within a period of 4 weeks telik voorgele word from the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25th August, KENNSGEWNG 688 VAN 97 NOTCE 688 OF 97 CARLETONVLLE WYSGNGSKEMA NO 44 CARLETONVLLE AMENDMENT SCHEME NO 44 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as more West Driefontein Gold Mining Maatskappy Be amended) that application has been made by the owner perk, p/a Eiendomsafdeling, Gold Fields of South Africa Messrs West Driefontein Gold Mining Company Limited, Bpk, Posbus 67, Johannesburg, aansoek gedoen het c/o Property Division, Gold Fields of South Africa Ltd, om Carletonvillc dorpsaanlegskema, 96, te wysig deur PO Box 67 Johannesburg, for the amendment of die hersonering van Erf No 883 gelee aan Dahliastraat, Carletonville Town planning Scheme, 96 by rezoning dorp Carletonville Uitbreiding No 4, van Spesiale Erf No 883, situate on Dahlia Street, Carletonville Woon" met n digtheid van Een woonhuis per erf" tot Extension No 4 Township, from "Special Residential", Spesiale Woon" met n digtheid van Eon woonhuis with a density of "One dwelling per erf" to "Special per vk vt" Residential" with a density of "One dwelling per ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat sqthe amendment will be known as Carletonville Carletonville wysigingskema No 44 genoem sal word) ment Scheme No 44 Further particulars of the le in Amendment die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Scheme are sluur, Kamer B24, open for Provinsiale inspection at the office of Gebou, Pretoriusstraat, thetown Clerk, Pretoria, Carletonville, and at the office of the en in die kantoor van die Stadsklerk van Car Director of Local Government, Room B24, letonville, ter Provincial insae Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applica tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van lion shall be submitted to the Director of Local Govern hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike ment, in writing, at the above address or PO Box 892, Bcstuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 3, Carletonville, die Stadsklerk, Posbus 3, Carletonville, skriftelik voor at any time within a period of 4 weeks from the date of gele word this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25th August, KENNSGEWNG 689 VAN 97 NOTCE 689 OF 97 PRETORASTREEK WYSGNGSKEMA NO 35 PRETORA REGON AMENDMENT SCHEME NO 35 Flierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, t is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as innre Elarduspark (Edms) Bpk, p/a mnre Haacke, amended) that application has been made by the owner Sher en Aab, Posbus 74, Pretoria aansoek gedoen het Messrs Elarduspark (Pty) Ltd, c/o Messrs Haacke, om Pretoriastreck dorpsaanlegskema 960, te wysig dour Sher and Aab, PO Box 74, Pretoria, for the amenddie hersonering van n gedceltc van Resterende Gedeelte ment of Pretoria Region Town planning Scheme 960, van Gedeelte van die plaas Garstfontein No 374JR, by rezoning a portion of Remaining Extent of Portion begrens deur Wingate Park, Elardus Park en Wingate of the farm Garstfontein No 374JR, bounded by Wingate Park, Elardus Park and Country Club, from Spesiale Wingate van W)Noon" tot Spesiaal" vir from "Special Residential" to "Specia" for the die ;purpose clobleindcs van n nryteater en gebruike in verband of a Drive n Theatre and uses incidemal thereto, subject daarmee, onderhewig aan sekere voorwaardes to certain conditions

43 A PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Region Pretoriastreekwysigingskema No 35 genoem sal word Amendment Scheme No 35 Further particulars of the le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be scheme are open for inspection at the office of the stuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Town Clerk, Pretoria and at the office of the Director Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria, of Local Government, Room B24, Provincial Building, ter insae Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap enigc tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van 3rdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or PO Box like Bestuur, by bovermelde adres of Posbus 892, Pre 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, toria, en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik at any time within a period of 4 weeks from the date of voorgele word this notice C W CRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 690 VAN 97 NOTCE 690 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP PROPOSED ESTABLSHMENT OF TERENURE TERENURE UTBREDNG EXTENSON TOWNSHP ngevolge artikel 580) van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of section 58() of the beplanning en Dorpe, 965, word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance, 965, that ap dat Kelkem Township (Pty) Ltd en Kemparkto (Pty) Ltd, plication has been made by Kelkem Township (Pty)Ltd, aansoek gedoen het om n dorp bestaande uit ongeveer and Kemparkto (Pty) Ltd, for permission to lay cut a 376 spesiale woonerwe, 2 algemene woonerwe en be township consisting of approximately 376 special residen sighcidserf te stig op Restant van Gededte 7 van die tial erven, 2 general residential erven and business erf plaas Zuurfontein No 33 R, en Hoewes Nos 29, 32, 33, on Remainder of Portion 7 of the farm Zuurfontein 34, 36 Terenure Landbouhoewes, distrik Kempton Park, No 33 R, and Holdings Nos 29, 32, 33, 34, 36 Terenure wat bekend bekend sal wees as Terenure Uitbreiding Agricultural Holdings, district Kempton Park, to be Die voorgestelde dorp 8 suid oos van en grens aan Pad known as Terenure Extension No P9 / en oos van en grens aan die Ou Pretoriaweg The proposed township is situate south east of and abuts Road No P9/ and cast of and abuts the Old Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en Pretoria Road inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur, The application together with the relevant plans, docu Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na ments and information, is open for inspection at the office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B datum hiervan Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a ngevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie period of eight weeks from the date hereof moet; iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan n terms of section 58(5) of the said Ordinance any van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the appli te word of vertod te rig, die Direkteur skriftelik in kennis cation or who is desirous of being heard or of making stel Sodanige kennisgewing meet nie later nie as agt representations in the matter, shall communicate in woke van die datum van sodanige eerste publikasie in die writing with the Director of Local Government Such Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike communication shall be received by the Director not later Bestuur ontvang word than eight weeks from the date of such first publication Alle besware moot in duplo ingedien word en gerig in the Provincial Gazette word aan die Direkteur, Department van Plaaslike All objections must be lodged in duplicate, and ad Bestuur, Posbus 892, Pretoria dressed to the Director of Local Government, PO Box C W GRUNOW, 892, Pretoria Waarnernende Direkteur van Plaaslike Bestuur C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 69 VAN 97 NOTCE 69 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP GROB PROPOSED ESTABLSHMENT OF GROBLER LERPARK UBREDNG PARK EXTENSON TOWNSHP artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of section 58() of the beplanning en Dorpe, 965, word hierby bekend gemaak Town planning and Townships Ordinance, 965, that dat The Witpoortjie Gap Development Company Ltd, application has been made by The Witpoortje Gap De aansoek gedoen het om n dorp bestaande nit ongeveer velopment Company Limited for permission to lay out a besigheidserf en spesiale erf (vir algemene woondoelein township consisting of approximately business erf and des en/of kantore) te stig op Hoewe 98, Princess Land 4 special erf (for general residential and/or office pur,ngevolge

44 li office 2590 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 bouhoewcs Uitbreiding 3, distrik Roodepoort, wat be poses) on Holding 98, Princess Agricultural Holdings kend sal wces as Groblerpark Uitbreiding Extension 3, district Roodepoort, to be known as Grobler Die voorgestelde dorp 8 suid van en grcns aan South Park Extension The wog en oos van en grens aan Prosperityweg proposed township is situate south of and abuts South Road and east of and abuts Prosperity Road Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting 8 to insae by die kantoor van die Direktcur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2dc Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Prei of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt wekc na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a datum hicrvan period of eight weeks from the date hereof ngevolge artikel 58(5) van die gcnocmde Ordonnansie n terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applivan die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making to word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in stet Sodanige kennisgewing moot nie later nie as agt writing with the Director of Local Government Such wekc van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direktcur van Plaaslike than eight weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette Alle bcsware mod in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and adword aan die Direkteur, Departcment van Plaaslike dressed to the Director of Local Government, PO Box Bestuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria C W GRUNOW, C W GRUNOW, Waarnemendc Direkteur van Plaaslike &slum Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 692 VAN 97 NOTCE 692 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP LNBRO PARK UTBREDNG 2 PROPOSED ESTABLSHMENT OF LNBRO PARK EXTENSON 2 TOWNSHP ngevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of section 58() of the beplanning en Dorpe, 965, word hicrby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance, 965, that ap dat William Howard Clancy aansoek gcdoen het on) n plication has been made by William Howard Clancy for dorp bestaande nit ongevecr 5 spesiale woonerwe tc stig permission to lay out a township consisting of approxi op Hoewe No, Linbro Park Landbouhoewes, distrik mately 5 special residential erven on Holding No, Germiston, wat bekend sal wces as Linbro Park Uit Linbro Park Agricultural Holdings, district Germiston, breicling 2 to be known as Linbro Park Extension 2 Die voorgestelde dorp 8 suid van en grens aan Ecrste The proposed township is situate south of and abuts laan en oos van en grens aan Eersteweg First Avenue and east of and abuts First Road Die aansock met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2dc Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for B, a datum hiervan period of eight weeks from the date hereof ngevolge artikel 58(5) van die genocmde Ordonnansic n terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedcrecn wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in stel Sodanige kennisgewing met nie later nie as agt writing with the Director of Local Government Such wekc van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later Provinsiale Koerant deur die Direktcur van Plaaslike than eight weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette Alle bcsware meet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and adword aan die Direkteur, Department van Plaaslikc dressed to the Director of Local Government, PO Box Bestuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria C W GRUNOW, C W GRUNOW, Waarnemendc Dirckteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWNG 693 VAN 97 NOTCE 693 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP EDEN PROPOSED ESTABLSHMENT OF EDENGLEN EX GLEN UTBREDNG TENSON TOWNSHP 4 ngevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps i t is hereby notified in terms of section 58() of the beplanning en Dorpe, 965, word hicrby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance, 965, that ap

45 0 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, 97 dat Amethyst Properties (Edms) Bpk, aansoek ge plication has been made by Amethyst Properties (Pty) doen het om n dorp bestaande uit ongevecr 7 spesiale Ltd, for permission to lay out a township consisting of woonerwe, 3 algemene woonerwe en besigheidserf te approximately 7 special residential erven, 3 general stig op Gedeelte 304 (n Gedeelte van Gedeelte 87) van residential erven, and business erf on Portion 304 (a die plaas Rietfontein No 63R, distrik Germiston, wat Portion of Portion 87) of the farm Rietfontein No 63 bekend sal weer as Edenglen Uitbreiding R, district Germiston, to be known as Edenglen Exten Die voorgestelde dorp 8 oos van en grens aan Palsion lisserstraat en noord van en grens aan Bakerstraat The proposed township is situate east of and abuts Palliser Street and north of and abuts Baker Street Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, The application together with the relevant plans, docu menu and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a datum hiervan period of eight weeks from the date hereof ngevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie n terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat bcswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor person who wishes to object to the granting of the appli te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis cation or who is desirous of being heard or of making stcl Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt representations in the matter, shall communicate in weke van die datum van sodanige eerste publikasie hi die writing with the Director of Local Government Such Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike communication shall be received by the Director not later lk p than eight weeks Bestuur ontvang word from the date of such first publication in the Provincial Gazette Allc besware moet in diiplo ingedien word en gerig word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike All objections must be lodged in duplicate, and ad dressed Bcstuur, Posbus 892, Pretoria to the Director of Local Government PO Box 892, Pretoria C W GRUNOW, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur 259 C W GRUNOW Acting Director of Local Government Pretoriaii 25 Augustus 97 Pretoria, 25 August, KENNSGEWLNG NO 694 VAN 97 NOTCE 694 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP WELTE PROPOSED ESTABLSHMENT OF WELTEVREDEN VREDEN PARK UTBREDNG 9 (VOORHEEN PARK EXTENSON 9 TOWNSHP (FORMERLY GLENKELLY UTBREDNG ) GLENKELLY EXTENSON ) Onder Kennisgewing No 283 van 969 is n aansoek By Notice No 283 of 969 the establishment of Glen om die stigting van die dorp Glenkelly Uitbreiding kelly Extension Township (now Weltevreden Park Exten (non Weltevreden Park Uitbreiding 9) op die plans Welte sion 9) on the farm Weltevreden No district vreden No 202 Q distrik Roodepoort geadverteer Roodepoort was advertised Sedertdien is n gewysigde plan ingedien waarkragtens Since then an amended plan has been received by virtue die uitleg gewysig is om voorstening te maak vir 8 alge of which the layout has been altered to make provision for lene woonerwe, 58 spesiale woonerwe en besigheidserf 8 general residential erven, 58 special residential erven and business erf Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur The application together with the relative plans, docu kamer 25, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoria, merits and information, is open for inspection, at the office vir n tydperk van agt weke na datum hiervan of the Director, Room 25, 2nd floor, Block B, Provincial Building, Pretoria, for a period of eight weeks from the ngevolge artikel 58(5) van die Ordonnansie op Dorpsdate hereof beplanning en Dorpe, 965, moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is n terms of section 58(5) of the Town planning and om in die saak gehoor te word of vertoe te rig, die Direk Townships Ordinance; 965, any person who wishes to tear skriftelik in kennis stet Sodanige kennisgewing moet object to the granting of the application or who is desirous nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste of being heard or of making representations in the matter, publikasie in die Provinsiale Koerant deur die Direkteur shall communicate in writing with the Director of Local van Plaaslike Bestuur ontvang word Government Such communication shall be rereived by the Director not later than eight weeks from the date of such Alle besware moet in duplikaat ingedien word en gerig first publication in the Provincial Gazette word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, Posbus 892, Pretoria All objections must be lodged in duplicate and address C W GRUNOW, ed to the Director of Local Government, PO Box 892, Waarnemende Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria C W GRUNOW, Pretoria, 25 Augustus 97 Acting Director of Local Government Pretoria, 25 August, A

46 2592 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 KENNSGEWNG 697 VAN 97 NOTCE 697 OF 97 AANSOEK NGEVOLGE DE WET OP OPHEF APPLCATON N TERMS OF THE REMOVAL OF FNG VAN BEPERKNGS 967 (WET NO 84 VAN RESTRCTONS ACT 967 (ACT NO 84 OF 967) 967) OM: FOR: A DE WYSGNG VAN DE TTELVOORWAAR A THE AMENDMENT OF THE CONDTONS OF DES VAN LOT NO (VOORHEEN NO Y7) TTLE OF LOT NO (FORMERLY NO Y7) EN PERSEEL NO 2 (VOORHEEN NO 3) AND PREMSES NO 2 (FORMERLEY NO DORP KLPPOORTJE LANDBOU LOTTE DS Y3) KLPPOORTJE AGRCULTURAL LOTS TRK GERMSTON TOWNSHP, DSTRCT GERMSTON B DE WYSGNG VAN DE GERMSTONSE B THE AMENDMENT OF THE GERMSTON DORPSAANLEGSKEMA TEN OPSGTE VAN TOWNPLANNNG SCHEME N RESPECT OF LOT NO (VOORHEEN NO Y7) EN PER LOT NO (FORMERLY NO Y7) AND PRE SEEL NO 2 (VOORHEEN NO Y3) DORP MSES NO 2 (FORMERLY NO Y3) KLP KLPPOORTHE LANDBOU LOTTE, DSTRK POORTTE AGRCULTURAL LOTS TOWNSHP, GERMSTON DSTRCT GERMSTON Hierby word bekend gernaak dat Carel Johannes van t is hereby notified that application has been made der Merwe ingevolge die bcpalings van artikel 30) van by Carel Johannes van der Merwe in terms of section die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, aansoek 3() of the Removal of Restrictions Act, 967 for: gedoen het om: () The amendment of the conditions of title of Lot No () Die wysiging van titelvoorwaardes van Lot No ll and premises No 2, Klippoortjie Agricultural en Parsee] No 2, Klippoortjie Landbou Lotte ten Lots in order to subdivide the properties einde die eiendomme onder to verdeel (2) The amendment of the Germiston Town planning (2) Die wysiging van die Germistonse Dorpsaanlegskema Scheme by the rezoning of Lot No and Predeur die hersonering van Lot No en Perseel mises 2 Klippoortjie Agricultural Lots from "Agri No 2 Klippoortjie Landbou Lotte van Land culture" with a density of One dwelling per 5 bou" met n digtheid van Een woonhuis per 5 morgen" to "Special Residential" with a density morg" na Spesiaal Woon" met n digtheid van of "One dwelling per sq ft" Een woonhuis per vk vt" This amendment scheme will be known as the Ger Die wysigende skema sal bekend staan as die Ger miston Amendment Scheme No 3/37 mistonse Wysigingskema No 3/37 The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente 6 ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Government, Room B306, Block B, Provincial Building, Kamer B306, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretorius Street, Pretoria Pretoria Objections to the application may be lodged in writ Besware teen die aansoek kan op of voor 29 Septem ing with the Director of Local Government, at the above ber 97 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Be address or PO Box 892, Pretoria, on or before the 29th stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, M September, 97 gedien word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, September 97 Pretoria, September, 97 4 P:B 4/6/2/32/3 PB 4/6/2/32/3 KENNTSGEWNG 698 VAN 97 NOTCE 698 OF 97 AANSOEK NGEVOLGE DE WET OP OPHEF APPLCATON N TERMS OF THE REMOVAL OF FNG VAN BEPERKNGS 967 (WET NO 84 VAN RESTRCTONS ACT 967 (ACT NO 84 OF 967) 967) OM: FOR: A DE WYSGNG VAN DE TTELVOORWAAR A THE AMENDMENT OF THE CONDTONS OF DES VAN DE RESTERENDE GEDEELTE TTLE OF THE REMANNG EXTENT OF VAN VRYPAG WOONLOT NO 43, DORP FREEHOLD RESDENTAL LOT NO 43, PARKTOWN, DSTRK JOHANNESBURG PARKTOWN TOWNSHP, DSTRCT JOHAN NESBURG B DE WYSGNG VAN DE JOHANNESBURGSE B DORPSBEPLANNNGSKEMA NO VAN THE AMENDMENT OF 946 THE JOHANNESBURG TEN OPSGTE VAN DE RESTERENDE TOWNPLANNNG GE SCHEME NO OF 946, DEELTE VAN VRYPAG N RESPECT OF WOONLOT NO THE 43, REMANNG EXTENT DORP PARKTOWN OF FREEHOLD RESDENTAL LOT NO 43, PARKTOWN TOWNSHP 4 Pearce Hierby word bekend genmak dat Patrick Joseph t is Dennehy en Eileen Dennehy hereby notified that ingevolge die beby Patrick Joseph Pearce Dennehy application has been made palings van and artikel 3() Eileen van die Wet Dennehy op Opheffing van in terms of section 3() of the Removal of Restrictions Beperkings, 967, aansoek gedoen het om: Act, 967, for:

47 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, () Die wysiging van die titelvoorwaardes van die Res () The amendment, of the conditions of title of the terende Gedcelte van Vrypag Woonlot No 43, dorp Remaining Extent of Freehold Residential Lot No Parktown, ten einde dit moontlik te maak dat die 43, Parktown township, to permit the lot being lot onderverdeel word subdivided (2) Die wysiging van die Johannesburg Dorpsbeplan (2) The amendment of the Johannesburg Town planning ningskema No, van 946, deur die hersonering Scheme No of 946, by the rezoning of the Revan die Resterende Gedeelte van Vrypag Woonlot maining Extent of Freehold Residential Lot No 43, No 43, dorp Parktown van Een woonhuis per Parktown township, from "One dwelling per erf" erf" tot Een woonhuis per 2,500 vk vt to "One dwelling per 2,500 sq ft Die wysigende skema sal bekend staan as Johannes This amendment scheme will be known as Johannes burg Wysigingskema No /446 burg Amendment Scheme No /446 Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae The application and the relative documents are open in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, for inspection at the office of the Director of Local Go Kamer B30, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, vernment, at the above address or PO Box 892, Pre Pretoria toria, on or before the 29th September 97 Besware teen die aansoek kan op of voor 29 Septem Objections to the application may be lodged in writing ber 97 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Be with the Director of Local Government, at the above stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, in address or PO Box 892, Pretoria, on or before the 29th gedien word September, 97 C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September 97 PB 4/4/2P9905 PB 4/4/2/990/5 KENNSGEWNG 699 VAN 97 NOTCE 699 OF 97 VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE TTEL PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDTONS VOORWAARDES VAN HOEWE NO 08 BREDELL OF TTLE OF HOLDNG NO 08, BREDELL AGR LANDBOUHOEWES, DSTRK BENON CULTURAL HOLDNGS, DSTRCT BENON Hierby word bekend gemaak dat Francois Johannes t is hereby notified that application has been made Hattingh ingevolge die bepalings van artikel 30) van by Francois Johannes Hattingh in terms of section 3() die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, aansoek ge of the Removal of Restrictions Act, 967, for the amend doen het om die wysiging van die titelvoorwaardes van ment of the conditions of title of Holding No 08 Bre Hoewe No 08, Bredell Landbouhoewes ten einde die dell Agricultural Holdings to permit that the holding hoewe te gebruik vir die doeleindes van n algemene may be used for the purposes of general dealer, garage, handelaar, garage, hotel en buiteverkope hotel and offsales Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, for inspection at the office of the Director of Local Kamer B306, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretorius Government, Room B306, Block B Provincial Building, straat, Pretoria Pretorius Street, Pretoria Besware teen die aansoek kan op of voor 29 Septem Objections to the application may be lodged in writ ber 97 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Be ing with the Director of Local Government, at the above stuur by bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria, in address or PO Box 892, Pretoria, on or before the 29th gedien word September, 97 C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, 97 PB 4/6/2/9/2 PB 4/6/2/9/2 KENNSGEWNG 700 VAN 97 NOTCE 700 OF 97 AANSOEK NGEVOLGE DE WET OP OPHEFFNG APPLCATON N TERMS OF THE REMOVAL OF VAN BEPERKNGS 967 (WET NO 84 VAN 967) RESTRCTONS ACT 967 (ACT NO 84 OF 967) OM: FOR: A DE WYSGNG VAN DE TTELVOORWAAR A THE AMENDMENT OF THE CONDTONS OF DES VAN ERF NO 24, DORP WATERKLOOF TTLE OF ERF NO 24, WATERKLOOFPARK PARK, STAD PRETORA TOWNSHP, CTY OF PRETORA B DE WYSGNG VAN DE PRETORASTREEK B THE AMENDMENT OF THE PRETORA RE DORPSAANLEGSKEMA TEN OPSGTE VAN GON TOWN PLANNNG SCHEME N RE ERF NO 24, DORP WATERKLOOFPARK, SPECT OF ERF NO 24, WATERKLOOFPARK STAD PRETORA TOWNSHP, CTY OF PRETORA Hierby word bekend gemaak dat Victor Gustav Hiemstra ingevolge die bepalings van artikel 30) van die Wet t is hereby notified that application has been made op Opheffing van Beperkings, 967, aansoek gedoen by Victor Gustav Hiemstra in terms of section 3() of het om: the Removal of Restrictions Act, 967, for:

48 2594 PROVNSTALE KOERANT; SEPTEMBER 97 () Die wysiging van titelvoorwaardcs van Erf No 24 () The amendment of the conditions of title of Erf Waterkloofpark ten einde laedigtheidswoonstelle op No 24, Waterkloofpark in order to erect lowdendie eiendom op te rig sky flats on the property (2) Die wysiging van die Pretoriastreekdorpsaanlegske (2) The amendment of the Pretoria Region Town ma deur die hersonering van Err No 24, Water planningb Scheme by the rezoning of Erf No 24, kloofpark van Spesiale Woon" na Spesinal" Waterkloofpark from "Special Residential" to "Spe Die wysigende skema sal bekend staan as die Prc cial" toriastreekwysigingskema No 325 This amendment scheme will be known as the Pretoria Die aansoek en die betrokke dokumente 6 ter insae Region Amendment Scheme No 325 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be The application and the relative documents are open stuur, Kamer B306, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre for inspection at the office of the Director of Local toriusstraat, Pretoria Government,: Room B306, Block B, Provincial Building, Besware teen die aansoek kan op of voor 29 Septem Pretorius Street, Pretoria ber 97 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Be Objections to the application may be lodged in writing stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria in with the Director of Local Government, at the above gedien word address or PO Box 892, Pretoria, on or before the 29th C W GRUNOW, September 97 Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September 97 PD 4/4/2/775/ PM 4/4/2/775/ 4 KENNSGEWNG 70 VAN 97 NOTCE 70 OF 97, NOORDELKE JOHANNESBURCSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA NO 375 MENT SCHEME NO 375 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc, planning and Townships Ordinance, 965 (as amended) 965 (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr that application has been made by the owner Mr C P C P Green, Posbus 6728, Bryanston, aansoek gedoen Green PO Box 6728, Bryanston; for the amendment het om Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema of Northern Johannesburg Region Town planning Scheme, 958, te wysig deur die hersonering yan Erf No, 770, 958, by rezonitig Erf No 770, situate on Ormonde Street gelee aan Ormondestraat, dorp Bryanston van Spcsiale Bryanston Township from "Special Residential" with a Woon" met n digtheid van Een woonhuis per erf" tot density of "One dwelling per erf", to "Special Residen Spesiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis tial" with a density of "One dwelling per 40,000 sq ft" per 40,000 vk vt" The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat tiurg Region Amendment Scheme No 375 Further par Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 375 titulars of the Scheme are open for inspection at the genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur office of the Town Clerk, Sandton, and at the office of van Plaaslike Bestuur, Kamer 824, Provinsiale Cabot?, the Director of Local Government, Room 324, Provin Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stads eial Building, Pretorius Street, Pretoria kick van Sandton ter insac Any objection orrepresentations in regard to the appli A Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 woke vanaf die datum van bier went, in writing, at the above address or PO Box 892 die kennisgewing, aan die Direkteur van Plaaslike Pretoda, and the Town Clerk, PO Box 65202, Benmore, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Sandton, at any time within a peribd of 4 weeks from Stadsklerk, Posbus 65202, Benmore, Sandton, skriftelik the date of this notice voorgele word C W GRUNOW, C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, September 97 Pretoria, st September, KENNSGEWNG 702 VAN 97 NOTCE 702 OF 97 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA NO /53 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NO /53 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, R is hereby notified in terms of section 46 of the 965, (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as Source nvestments (Edms) Beperk, Endstraat 96, Berea, amended) that application has been made by the owner Johannesburg, aansoek gedoen het orb Johannesburg Messrs Source investments (Pty) Limited, 96 End Street, dorpsaanlegskema No, 946, te wysig deur die her Berea, Johannesburg, for the amendment of Johannessonering van Erwe Nos 224, 225 en 226 begrens deur burg Townplanning Scheme No of 946, by rezoning Beitstraat en Staibstraat, dorp New Doornfontein van: Erven Nos 224, 225 and 226, bounded by Heft Street Erf No 224 Algemene Besighekl", en and Staib Street, New Doornfontein Township, from:

49 965, PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, (ii) Erwe Nos 225 en 226 Algemene Woon", tot (i) Ed No 224 "General Business" and! Spcsiaal" vir winkels, besigheidspersele, kan (ii) Erven Nos 225 and 226, "General Residential" tore, woongeboue en parkering, Hoogtestreek to "Special" for shops, business premises, offices, No 3, onderhewig aan sekere voorwaardes residential buildings and parking Height Zone Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat No 3, subject to certain conditions Johannesburg wysigingskema No /53 genoem sal word) The amendment will be known as Johannesburg Amend le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment Scheme No /53 Further particulars of the Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Scheme are open for inspection at the office of the Town en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Clerk, Johannesburg, and at the office of the Director ter insae of Local Government, Room B24, Provincial Building, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Pretorius Street, Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the appli hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike cation shall be submitted to the Director of Local Govern Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en ment, in writing, at the above address or PO Box 892, die Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, skriftelik voor Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesgele word burg at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur C W GRUNOW, Acting Director of Local Government September 97 Pretoria, st September, 97 Pretoria, 8 8 KENNSGEWNG 703 VAN 97 NOTCE 703 OF 97 PRETORAWYSGNGSKEMA NO /248 PRETORA AMENDMENT SCHEME NO /248 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 3() of the 3() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the bekend gemaak dat die Stadsraad van Pretoria City Council of Pretoria has applied for the amendment aansoek gedoen het om Pretoria dorpsaanlegskema No of Pretoria Town planning Scheme No, 944, by re, 944 te wysig deur die hersonering van Gedeelte 3, zoning Portion 3, Portion 4 and the Remainder of Portion Gedeelte 4 en die Restant van Gedeelte 6 van Erf No 6 of Erf No 240, Township of Mayville, situate in Eighth 240, Mayville dorp, gelee aan Agstelaan en Fred Nichol Avenue and Fred Nicholson Street individually bounded sonstraat onderskeidelik in die blok begrens deur Agste in the block by Eighth Avenue, Fred Nicholson Street, laan, Fred Nicholsonstraat, Voortrekkerweg en Booysen Voortrekker Road and Booysen Street, from "Special straat, van Spesiale Woon" met n digtheid van Een Residential" with a density of "One dwelling per 0,000 woonhuis per 0,000 vk vt" tot Spesiaal" vir die oprig sq ft" to "Special" for the erection of duplex flats, subting van laedigtheidswoonstelle, onderhewig aan sekere ject to certain conditions voorwaardes This amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme No /248 Further particulars of the Scheme No /248 genoem sal word) 6 are open for inspection at the office of the Town Clerk, in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die Pretoria, and at the office of the kantoor Director of van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Local Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter Street, Pretoria insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applied or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan sodanige gebiekl, het die to such area, shall have the right to object to the scheme reg om beswaar teen die skema aan to teken en kan te and may notify the Director of Local Government, in eniger tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie writing, at the above address or PO Box 892, Pretoria, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo of such objection and of the reasons therefor at any time vermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis within 4 weeks from the date of this notice stel van so n beswaar en die redes daarvoor C W GRUNOW, C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, September 97 Pretoria, st September, 97,in 8 8 KENNSGEWNG 704 VAN 97 NOTCE 704 OF 97 PRETORA WYSGNGSKEMA NO /267 PRETORA AMENDMENT SCHEME NO /267 lierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 3() of the 30) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the Al

50 2596 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER , bekend gemaak dat die Stadsraad van Pretoria City Council of Pretoria has applied for the amendment aansoek gedoen bet om Pretoria dorpsaanlegskema No, of Pretoria Town planning Scheme No, 944, by re 944, te wysig deur die hersonering van Erwe Nos 305 zoning Erven Nos 305 and 325, situate on Twentyen 325, gelee aan Negeentwintigstelaan, dorp Villieria, ninth Avenue, Villieria Township, from "Public Open van Openbare Oop Ruimte" tot Spesiale Woon" met Space" to "Special Residential" with a density of "One n digtheid van Een woonhuis per 0,000 vk vt" dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Pretoria Amend Pretoria wysigingskerna No /267 genoem sal word) 8 ment Scheme No /267 Further particulars of the in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die Scheme are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius insae Street, Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applied or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die to such area, shall have the right to object to the scheme reg om beswaar teen die skema aan to teken en kan te and may notify the Director of Local Government, in eniger tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie writing, at the above address or PO Box 892, Pretoria, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo of such objection and of the reasons therefor at any time vermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis within 4 weeks from the date of this notice stel van so n beswaar en die redes daarvoor C W GRUNOW, C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, September 97 Pretoria, st September, KENNSGEWNG 705 VAN 97 NOTCE 705 OF 97: RUSTENBURGWYSGNGSKEMA NO /27 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME NO /27 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms Of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr that application has been made by the owner Mr G J G J du Toit, Van Stadenstraat 22, Rustenburg, aansoek du Toit, 22 Van Staden Street, Rustenburg, for the amend gedoen het om Rustenburgdorpsaanlegskema No, 955, ment of Rustenburg Townplanning Scheme No, 955, to wysig deur die hersonering van die Restant van Ge by rezoning Remainder of Portion 2 and Portion 3 of deelte 2 en Gedeelte 3 van Erf No 078 gelee op die Erf No 078, situate on the corner of Leyds Street and hoek van Leyds en Van Stadenstraat, dorp Rustenburg, Van Staden Street, Rustenburg Township, from "Special van Spesiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis Residential" with a density of "One dwelling per per vk vt" tot Algemene Besigheid" met n digt sq ft" to "General Business" with a density of held van Een woonhuis per vk vt" dwelling per sq ft" "On Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Rustenburg Amend Rustenburg wysigingskema No /27 genoem sal word) to merit Scheme No /27 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Rustenburg, and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Rustenburg, Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius ter insae Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Governhierdie kennisgewing aan die Direkteur van plaaslike ment, in writing, at the above address or PO Box 892, Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 6, Rustenburg, die Stadsklerk, Posbus 6, Rustenburg, skriftelik voor at any time within a period of 4 weeks from the date of gel8 word this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 706 VAN 97 NOTCE 706 OF 97 ALBERTON WYSGNGSKEMA NO /80 ALBERTON AMENDMENT SCHEME NO /80 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 can die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 965, (as amended) 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre that application has been made by the owner Messrs 4

51 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Alberton View (Edens) Beperk, Cachetstraat 30, Lamb Alberton View (Pty:) Limited, 30 Cachet Street, Lambton, ton Germiston, aansoek nedoen het om Alberton dorps Germiston, for the amendment of Alberton Town planning aanlegskema No, 948, te wysig deur die hersonering Scheme No, 948, by rezoning Erf No 445, situate van Erf No 445, gelee op die hoek van Voortrekkerweg on the corner of Voortrekker Road and Pieterse Street, en Pietersestraat, dorp Southcrest, van Spesiale Woon" Southcrest Township, from "Special Residential" with a met n digtheid van Een woonhuis per erf" tot Algemene density of "One dwelling per erf" to "General Residen Woon" tial" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Alberton Amendment Alberton wysigingskema No /80 genoem sal word) 6 Scheme No /80 Further particulars of the Scheme are in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Alberton and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius insae Street, Pretoria Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Govern hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike ment, in writing at the above address or PO Box 892, Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton, at die Stadsklcrk, Posbus 4, Alberton, skriftelik voorgela any time within a period of 4 weeks from the date of word this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government 0 Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 707 VAN 97 NOTCE 707 OF 97 RANDBURG WYSGNGSKEMA NO 78 RANDBURG AMENDMENT SCHEME NO 78 i Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965 (as 965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr Fred Cohen, Alpine Court 35, h/v Klein en Kap Mr Fred Cohen, 35 Alpine Court, c/o Klein and Kapteijnstraat, Hospital Hill, Johannesburg, aansoek gedoen teijn Streets, Hospital Hill, Johannesburg, for the amend het om Randburg dorpsaanlegskema, 954, te wysig deur ment of Randburg Town planning Scheme, 954, by re die hersonering van Erf No 924, gelee aan Mainlaan, zoning Erf No 924, situate on Main Avenue, Ferndale dorp Ferndale, van Spesiale Woon" met n digtheid van Township, from "Special Residential" with a density Een woonhuis per erf" tot Spesiale Woon" met n of "One dwelling per erf" to "Special Residential" with digtheid van Een woonhuis per vk vt" a density of "One dwelling per sq ft" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Randburg Amend Randburg wysigingskema No 78 genoem sal word) 6 ment Scheme No 78 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be are open for inspection at the office of the Town Clerk, stuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Randburg and at the office of the Director of Local Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Rand Government, Room B24, Provincial Building, Pretorius burg ter insae Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek Lan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government, in writing, at the above address or PO Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag, en die Stadsklerk, Privaatsak, Randburg, skriftelik Randburg, at any time within a period of 4 weeks from voorgele word the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 708 VAN 97 NOTCE 708 OF 97 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND KNGSKEMA NO 6 MENT SCHEME NO 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 3() of the 3() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Town planning and Townships Ordinance, 965, that the Dome, 965, bekend gemaak dat die Stadsraad van Town Council of Sandton has applied for the amend Sandton aansoek gedoen het om Noordelike Johannesment of Northern Johannesburg Region Townplanning burgstreekdorpsaanlegskema, 958 te wysig deur voorsiening te maak vir n 00 voet boulyn aan die ooste Scheme, 958, to provide a 00 feet building line on the like grcns van Erwe Nos 63 tot 69, bcgrens deur eastern boundaries of Erven Nos, 63 to 69, bounded

52 2598 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Katherinestraat, Locharcrylaan, Westbrookrylaan en by Katherine Street, Lochare Drive, Westbrook Drive Orange Grove Spruit, dorp Sandown Uitbreiding No 9 and Orange Grove Spruit, Sandown Extension No 9 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat This amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 6 burg Region Amendment Scheme No 6 Further par genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk ticulars of the Scheme are open for inspection at the ofvan Sandton en in die kantoor van die Direkteur van Tice of the Town Clerk, Sandton and at the office of Plaaslike Bestuur, Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pre the Director of Local Government, Room B24, Pro toriusstraat, Pretoria, ter insae vincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applied or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contigious to regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die such area, shall have the right to object to the scheme reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te and may notify the Director of Local Government, in wri emger tyd binne 4 weke vanaf die datum van hierdie ting, at the above address or PO Box 892, Pretoria, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the reasons therefor at any time bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria skriftelik in within 4 weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor C W GRUNOW, C W GRUNOW, Acting Director of Local Government Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 709 VAN 97 NOTCE 709 OF 97 ALBERTON WYSGNGSKEMA NO /74 ALBERTON AMENDMENT SCHEME NO /74 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansic op Dorpsbeplanntng en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965, (as 965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr H A Janse van Rensburg, Penzancestraat 4, New Mr H A Janse van Rensburg, 4, Penzance Street, New Redruth, Alberton aansoek gedoen het om Alberton Redruth, Alberton for the amendment of Alberton Town dorpsaanlegskema No, 948, te wysig deur die herso Planning Scheme No, 948 by rezoning erf No 647 nermg van Erf No 647, geled op die hoek van Pen situate on the corner of Penzance Street and Clinton zancestraat en Clintonweg, dorp New Redruth van Spe Road, New Redruth Township, from "Special Residensiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis per erf" tial" with a density of "One dwelling per erf" to "Gener tot Algernon Besigheid" al Business" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Alberton Amend Alberton wysigingskema No /74 genoem sal word) le ment Scheme No /74 Further particulars of the in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Scheme are open for inspection at the office of the A Kamer B24, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Town Clerk, Alberton and at the office of the Director en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter of Local Government Room B24 Provincial Building, insae Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the ap eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government, in writing, at the above address or PO like Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Preto Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 4, ria, en die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, skriftelik Alberton at any time within a period of 4 weeks from voorgele word the date of this notice C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 70 VAN 97 NOTCE 70 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP WTBANK UTBREDNG 2 PROPOSED ESTABLSHMENT OF WTBANK EX TENSON 2 TOWNSHP t is hereby notified in terms of section 58() of the A ngevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance, 965, that N beplanning en Dorpe, 965, word hierby bekend gemaak application has been made by Witbank Selected Sites dat Witbank Selected Sites (Pty) Limited aansoek ge (Pty) Limited, for permission to lay out a township doen het om n dorp bestaande uit 33 nywerheidserwe consisting of 33 industrial erven on the farm Marelden

53 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, te stig op die plaas Marelden No 2948, distrik Wit No 294S, district Witbank, to be known as Witbank bank, wat bekend sal wees as Witbank Uitbreiding 2 Extension 2 Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan Nasionale Pad T46 en suid wes van en grens aan voorgestelde The proposed township is situate west of and abuts dorp Woolclair National Road T46 and southwest of and abuts pro posed Woolclair Township Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof ngevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie n terms of section 58(5) of the said ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet the later nie as agt with the Director of Local Government Such commuweke van die datum van sodanige eerste publikasie in nication shall be received by the Director not later than die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in Bestuur ontvang word the Provincial Gazette Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government, PO Box Bestuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, KENNSGEWNG 7 VAN 97 NOTCE 7 OF 97 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORP HELDER PROPOSED ESTABLSHMENT OF HELDERKRUN KRUN UTBREDNG 8 EXTENSON 8 TOWNSHP ngevolge artikel 58() van die Ordonnansie op Dorps t is hereby notified in terms of section 58() of the tieplanning en Dorpe, 965, word!derby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance, 965, that dat Protea Vista (Edms) Beperk aansoek gedoen het application has been made by Protea Vista (Pty) Limited om n dorp bestaande uit ongeveer 83 spesiale woonerwe for permission to lay out a township consisting of approxi te stig op Resterende Gedeeltes van Gedeeltes 26, 27, mately 83 special residential erven on Remaining Ex 28, 29 en 30 (Gedeeltes van Gedeelte 2) van die plaas tents of Portions 26, 27, 28, 29 and 30 (Portions of Por Wilgespruit No 90Q distrik Roodepoort, wat bekend lion 2) of the farm Wilgespruit No 9040 district sal woes as Helderkruin Uitbreiding 8 Roodepoort, to be known as Helderkruin Extension 8 Die voorgestelde dorp le mord van en grens aan die voorgestelde dorp Helderkruin Uitbreiding 7 The proposed township is situate north of and abuts proposed Helderkruin Extension 7 Township Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docuinligting 8 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period datum hiervan of eight weeks from the date hereof ngevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie n terms of section 58(5) of the said ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in writing stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt with the Director of Local Government Such commu weke van die datum van sodanige eerste publikasie in nication shall be received by the Director not later than die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in Bestuur ontvang word the Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government, PO Box Bestuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria C W GRUNOW, C W GRUNOW, Wnde Direkteur van Plaaslike Bestuur Acting Director of Local Government Pretoria, September 97 Pretoria, September, ,

54 2600 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 TENDERS TENDERS 4 LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en weary= die NB Tenders previously published and where the closing dates sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie have not yet passed, have not been repeated in this notice kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 3 5 weke Tenders are normally published 3 5 weeks before the closing voor die sluitingsdatum gepubliseer date TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS Tenders vir die volgende dienste voorrade / ver Tenders are invited for the following services/ kope word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): supplies/sales (Unless otherwise indicated in the description tenders are for supplies): Tender Nr Beskrywing van Tender Sluitingsdatum Tender No Description 0 Tender Closing Date PFT 8/7 Een Trekker, 5ton tipsleepwa en Rotovator/One Tractor, 5 ton Tipper Trailor and Rotovator /0/97 PFT 9/7 Druk van twee Ouditeutsverslae / Printing of two Auditors Reports /0/97 RFT 76/7 Petrolenjingedrewe, voetgangerbeheerdc grassnyer/petrolengine driven, pedestrian guided lawn 4 RFT 78/7 Watersproeiers/Water sprinklers /0/97 RFT 79/7 RFT 5/7 Verskaffing en lewering van iole aan verskillendc Provinsiale inrigtings gedurende die rya perk November 97 tot 3 Oktober 976/Supply and delivery of coal to various Provincial nstitutions during the period st November, 97 to 3st October, 976 8/0/97 WFTB 420/7 A G Visser hospitaal: Reparasies en opknapping / A G Visser Hospital: Repairs and renovation _ 24/9/97 ofassembly WFTB 42/7 Amsterdamse laerskool: Oprigting van vergadersaal/amsterdam Primary School: Erection hall WFTB 422/7 Carolinaso Laer Voiksicooi: oprigting van een *kiaskamer met paki;mers asook een gradeiamer ens insluitende elektriese werk/erection of one classroom with store rooms as well as one gradesroom etc including electrical work 24/9/97 WFTB 423/7 Craighall Primary School, Johannesburg: Binne en buitereparasies aan en opknapping van alle gedeeltes van skool/ntemal and external repairs to and renovation of all sections of school 24/9/97 WFTB 424)7 Gravelottese Laerskool: Oprigting van vergadersaallgravelotte Primary School: Erection of assembly hall WFTB 425/7 Hoer Seunskool Hugenote, Springs: Omskcpping van ou saal in gimnastieicsaal insluitende elektriese werk/ Conversion of old hall into gymnastic hall including electrical work 24/9/97 WFTB 426/7 Kempton Parkhospitaal: Verskaffing, aflewering en installering van n stoomketeltoestel met verbrandingsoond/kempton Park Hospital: Supply, delivery and installation of a steam boiler plant with incinerator 8/0/97 WFTB 427/7 Marble Hallvisserye: oprigting van nuwe toegeboude stoepe vir bestaande anise insluitende elektriese werk/marble Hall Fisheries: Erection of new enclosed stoeps for existing housei in WFTB 428/7 Monumentparkse Laerskool, Pretoria: Bou van sportvelde/construction of sports fields 24/9/97 WFTB 429/7 Potchefstroomse Onderwyskollege (Nuwe Administratiewe Blok): Elektriese installasie/(new Administration Block): Electrical installation WFTB 430/7 Pretoria, Paaiedepartement: Laboratoriums te Koedoespoort: Reparasies en opinapping/pretoria Roads Department: laboratories at Koedoespoort: Repairs and renovation 24/9/97 WFTB 43/7 Pretoriase Skoolreisdienste: Reparasies en opknapping/ Pretoria School Journey Services: Repairs and renovation 24/9/97 WFTB 432/7 PretoriaStreekwassery: Oprigting van nuwe Blanke en NieBlanke wasserye te Rosslyn, Pretoria/Pretoria Regional Laundry: Erection of new White arid NonWhite laundries at Rosslyn, Pretoria 8/0/97 WFTB: 433/7 Strubenvale Primary School, Springs: Oprigting van nuwe gradekamerblok/erection of new gradesroom block 24/9/97 WFTB 434/7 The Hill High School, Johannesburg: Bou van n gunictswembad met skuimkanaal/construction of a gunite swimming bath with scum channel 24/9/97 WFTB 435/7 Provinsiale nspekteurslcantore: Vereeniging: Binne en buiteopknapping insluitende elektriese werk/provincial nspectors Offices: Vereeniging: nternal and external renovation including electrical work 24/9/97 WFTB 436)7 Hoerskool WatervalBoven: Oprigting van nuwe houtwerksentrum en stoor insluitende elektriese werk/waterval Boven High School: Erection of new woodwork centre and store including electrical work 24/9/97 WFTB 437/7 Yeoville Boys Primary School, Johannesburg: Reparasies en opknapping/repairs and renova tion 24/9/97,

55 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, BELANGRKE OPMERKNGS MPORTANT NOTES Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amp The relative tender documents including the Administmtelike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by lions official tender forms, are obtainable on die ondcrstaande application adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tender the relative address indicated below Such documents and any from dokumente opgeneem is nie, is ook by die genoemde adresse tender/contract conditions not embodied in the tender documents vir inspcksie verkrygbaar: are also available for inspection at the said address: Hospitaaldiens pitai Services, te, Privaatsak Private Bag PET Provinsiale Sekre A9 A PET Provincial Seem A9 A tads (Aankope tary (Purchases Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building Gcbou, Pretoria Tender Posadres te Pretoria Tender Postal address, verwy Pretoria Kamer Verdie Tele Ref Pretoria Phone sing Blok foonno Room no Ping Block Floor No Pretoria No Pretoria HA Dirckteur van A739 A HA Director of Hos A739 A Hospitaaldiens pital Services, te, Privaatsak Private Bag HA 2 Direkteur van A739 A HA 2 Director of Hos A739 A Hospitaaldiens pital Services, te, Privaatsak Private Bag B Direkteur van A723 A Director of Hos A723 A Hospitaaldiens pital Services, Private Bag t2e2s 22 Privaatsak C Direkteur A728 A HC Director of Hos A728 A Hospitaaldienvans pital Services, te, Privaatsak Private Bag HDDirekteur van A742 A Director of Hos A742 A en Voorrade), and Supplies), Privaatsak 64 Private Bag 64 RFT Direkteur, Trans D58 D RFT Director, Trans D58 D vaalse Palemat Roads departement, Department, Privaatsak 97 Private Bag 97 TOD Direkteur, Trans A549 A TED Director, Trans A549 A S 8065 vaalse Onder vaal Education wysdeparte Department, ment, Privaat Private B a g sak WET Direkteur, Trans C C WPT Director, Trans C C vaalse Werke vaal Depart departement, ment of Works, Pnvaatsak 228 Private Bag 228 WFTB Direkteur, Trans C29 C M WFTB Director, Trans C29 C M vaalse Werke vaal Departdepartement, meat of Works, Pnvaatsak 228 Private Bag Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of 2 The Administration is not bound to accept the lowest or enige tender aan te neem nie en behou horn die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a n gedeelte van n tender aan te neem tender 3 n die geval van iedere WFTBtender, moet die tendemar n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdoku 3 n the case of each WFTB tender the tenderer must pay mente voorsien sal word Sodanige deposito most in kontant a deposit of R4 before he will be supplied with the tender geld wees, n tjek deur die bank geparafeer of n departemen documents Such deposit must be in the form of cash, a bank, tele legorderkwitansie (RO) Genoemde depositobedrag sal le initialed cheque, or a departmental standing deposit receipt rugbetaal word as n bona fideinskrywing van die tenderaar (RO) The said deposit will be refunded if a bona fide tender ontvang word of as die tenderdokumente, met inbegrip van is received from the tenderer or if the tender documents inplanne, spesifikasies en hoeveelheidslyste, time 4 dae na die eluding plans specifications and bills of quantities are returned sluitingsdatum van die tenderaar teruggestuur word oa die be by the tenderer within 4 days after the closing date of the trokke adres in opmerking hierbo aangetoon tender to the relative address shown in note above 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die 4 M tenders must be submitted on the Administrators Administrasie voorgele word official tender forms 5 edere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koe 5 Each tender must be submitted in a separate sealed envert ingedien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvelope addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender vaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, en moet Board, PO Box 040, Pretoria, and must be clearly super Seuidik van die opskrif voorsien wees ten dude die tenderaar scribed to show the tenders name and address, as well as the naam en adres aan te loon asook die nommer, beskrywing number, description and closing date of the tender Tenders en sluitingsdatum van die tender nskrywings most teen must be in the hands of the Chairman by am on the vm op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter date indicated above se hands wees 6 ndien inskrywings per hand ingedien word, moet hulkclosing 6 f tenders are delivered by band, they must be deposited een vm op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer eplaas wees by die navraagkantoor in die voorporlaal van die of the New Provincial Building, at the Pretorius Street main nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by am on leant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria the closing date E UYS, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Pretoria, E UYS, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, Pretoria, 25 Augustus August, 97

56 / mengde 2602 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Skutverkopings plaaitjie in oor met No 232 daarop, geen AM 4 Poll oxen, ± 4 years, various brandmerke colours, marked OS with green paint Tensy voor die tyd gelos, sal die diere ZUURBULTSKUT DSTRK ZOUT BESJESKUL POUND, DSTRCT hieronder beskryf, verkoop word soos aan PANSBERG OP gedui WOENSDAG 22 SEP WARMBATHS ON WEDNESDAY, 22nd TEMBER 97 OM VM 3 Koeie, ge SEPTEMBER, 97, AT AM 2 Cows, Persone wat navraag mengde ras, 4, 5 en 6 jaar, rooi, ondui mixed breed, :± wens te doers 5 amgaande die hieronder years, red, very wild, delike omskrewe diere brand, meet oormerke 3 Verse, gemeng no earmarks or brands in die geval van munisipale de ras 2 en 3 jaar 2 skutte, die rcioi, swart, on _ Stadsklerk d tudelike brand,k PETERSBURG MUNCPAL POUND nader, en wat diere in distrik Bul, g jaar, roof, e, ros 3 root onduidelike ON skutte FRDAY, 0th betref, die SEPTEMBER, 97, betrokke Landdros brand, oormerke 2 Osse, gem engde ras, 2 AT 0 AM Bull, brown Swiss, 2 years, ALBERTON MUNSPALE SKUT OP en 3 jaar, rooi, swart, onduidelike no earmarks or brands VRYDAG 0 SEPTEMBER 97 OM brand, oormerke VM VENTERSDORP MUNCPAL 4 Poenskop POUND osse, ± 4 jaar, verskil ON SATURDAY, lende th SEPTEMBER, kleure, OS gemerk met groen verf Pound Sales 97, AT 0 AM Calf, Friesland, ± BESESKULSKUT DSTRK WARM year, small plate in ear with No 232, BAD OP WOENSDAG 22 SEPTEMBER Unless previously released, the animals no brands 97 OM VM 2 Koeic, gemengde described hereunder, will be sold as in ras, ± 5 jaar, rooi, bale wild, ZUURBULT POUND DSTRCT ZOUT geen oor dicated of brandmerke PANSBERG ON WEDNESDAY, 22nd Persons desiring to make inquiries re SEPTEMBER, 97, AT AM 3 Cows, PETERSBURG MUNSPALE SKUT garding the animals described hereunder, mixed breed, 4, 5 and 6 years, red, in OP VRYDAG 0 SEPTEMBER 97 OM in the case of animals in municipal distinct brand, earmarks 3 Heifers, mixed 0 VM Bul, bruin Switser, 2 jaar, pounds, should address the Town Clerk, breed 2 and 3 years, 2 red, black, ingeen oor of brandmerke for those in district pounds, the Magis distinct brand, earmarks Bull, trate of the district concerned breed, 3 years, red, indistinct brand, ear VENTERSDORP MUNSPALE SKUT marks 2 Oxen mixed breed, 2 and 3 OP SATERDAG SEPTEMBER 97 ALBERTON MUNCPAL POUND ON years, red, black indistinct brand, OM 0 VM Kalf, Vries tt jaar, FRDAY, 0th SEPTEMBER 97 AT earmarks =ell 7 leaslilse ih estaugrshenn0 usgewsnys Notices By Local Authorities STAD GERMSTON noordoostelik ncigende grens van gedeelte 39/42 en aangetoon op Kaart RMT No 30 n afstand van 22 meter oosnoord oos 3668 deur die Stadraad van Germiston PROKLAMASE VAN PAD GE DEELTE 30 (N die moos suidelike hock gedeelte GEDEELTE" GEOOR VAN waterpyplyn behorende aan die Randse 97; RMT voorts tangs die genoemde DEELTE vanaf oosnoord 8) EN GEDEELTE 26 (N Waterraad en aangetoon op kaart oostelike gram GEDEELTE VAN vir n afstand van 352 GEDEELTE 8) VAN No 304 voorts in n suidelike rigting oor ge DE PLAAS ELANDSFONTEN NO 08 miter;doelte 30 vir n afstand van 06 meter; n Gebied wet vir dorpsdoeleindes krag Lit ; DSTRK GERMSTON voorts suidooswaarts oor die laasgenoemde tens Goewermentskennisgewing No Kragtens die bepalings van die Local gedeelte vir n afstand van 89 meter tot n 52/66 voorbehou is en aangetoon op Authorities Roads Ordinance, 904", soos punt op die mees suidelike grens van gedeel kaart RMT No 2603 gewysig, word hiermee kennis gagee dat te 30; voorts in n suidoostelike rigting vir P BOSFOFF, die Stadsraad van Germiston by die Admi n afstand van 3 meter oor gedeelte 26 nistrateur aansoek gedoen het om die tot die suidelike grens van laasgenoemde ge Stadskantore, Stadsklerk pad soos in die Bylae van hierdie kennisge deelte wat gedeelte 26 en die Randse Lug Germiston wing omskryf, as openbare pad te prokia hawe Pad verdeel; voorts westelik tangs die 8 Augustus 97 meer genoemde grens vir n afstand van 4093 me (No 22/97) ter; voorts noordoostelik vir n n afstand van Afskrif van die versoekskrif en die be L3 meter oor gedeelte 26 tot by die aantrokke diagram is daagliks gedurende ge vangspunt wone kantoorure by Kamer 05, Stadskan Die pad is beskryf en gekoordineer op CTY COUNCL OF GERMSTON tore, Presidentstraat, Germiston, ter insae diagram LG No A 3587/70 en volledig Enige belanghebbende persoon wat teen aangetoon op diagram LG No A: 2996/67 PROCLAMATON OF A ROAD OVER die proklamasic beswaar wil mask, meet Vryerfpageienaars: PORTON 30 (A PORTON OF PORsodanige beswaar op sy laatste op 4 Okto (i) Gedeelte 30; Simmerlake Township TON 8) AND PORTON 26 (A PORber 97 skriftelik (in duplikaat) by die Pro (Ply) Ltd TON OF PORTON 8) OF THE FARM vinsiale Sekretaris, Posbus 383, Pretoria, en (ii) Gedeelte 26: Stadsraad van Johan ELANDSFONTEN NO 08 R DSdie ondergetekende indien nesburg TRCT GERMSTON BYLAE B BYLAE A Notice is hereby given in terms of the pro MYNBUEF OORKRUS DEUR DE visions of the Local Authorities Roads Or BESKRYVVNG PAD N BYLAE A" BESKRYF EN dinance, 904, as amended, that the City SODS DEUR CAART RMT NO 70/70 Council of Germiston has petitioned the n Pad noord suid gedirekteer en in die OMSKRYF WORD Administrator to proclaim as n public road algemeen 232 meter wyd met n afskuin the road described in the schedule of this sing aan die suidelike kant wat gedeeltes Kleims geregistreer op naam van Sim notice 26 en 30 van die plans Elandsfontein No mer and Jack Mines Ltd, en aangetoon op A copy of the petition and the relevant 08 R deurkruis Kaart RMT No 376 diagram can be inspected at Room 05, Municipal Offices, President Street, Ger Beginnende by n punt op die mees snide BYLAE C miston, daily during office hours like grens van gedeelte 30 n afstand van REGTE TJTSLUTEND MYNBREWE Any interested person desiring to lodg 207 meter oos van die mees westelike hoek GERAAK DEUR DE PAD WAARNA an objection, must lodge such objection iteill baken van gedeelte 30; voorts noord oos N BYLAE B" VERWYS WORD writing (in duplicate) with the Provincial telik vir n afstand van 89 meter; voorts Secretary, PO Box 383, Pretoria, and the noordwaarts oor gedeelte 30 vir n afstand n Strook grond vir n Munisipale park undersigned not later than the 4th October van 08 meter tot by n punt op die oos gehou kragtens oppenrlakteregpennit No A 97

57 9 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, SCHEDULE A Hierdie ontwerpskama bevat die vol 5 Klousule 9(d), Tabel D", soos gende voorstelle: volg: DESCRPTON A Die byvoeging van n verdere aan (a) Die woord oranje" na,geel" waar A road directed northsouth generally hangsel (Aanhangsel No (S)) tot die dit in voorbehoudsbepaling (i) voorkom, to verander, om ooreen te kom 232 metres wide with a splay at its southern end traversing portions 26 and 30 toegelaat en voorwaardes neergele op Ge met die kleur op die Kaart aange Kaart, waarin die besonderhede van regte of the farm Elandsfontein No 08 R dis deelte D van Lot No 9, Dorp Klippoortje Loon trict of Germiston Landboulotte uiteengesit word (b) Die byvoeging van n verdere voorbe Commencing at a point on the southern B Die wysiging van die Skema Klousule most boundary of Portion 30 at a distance, gips volg: houdsbepahng (vii), wat dit moontlik sal maak om Gedeelte 2 van Lot No of 207 metres cast of the most westerly corner beacon defining portion 30; thence Klousule 3 Die wysiging van die 4 en Lotte Nos 5, 8, 9, 50; 60, 6; 62, north eastwards for n distance of 39 me woordomskrywing van Bestaande Ge 63, 7 en 36, Dorp Parkhill Gardens tres; thence northwards over portion 30 bruik" van enige gebou wat as gevolg van le onderverdeel, met dien verstande dat for a distance of 08 metres to a point die bepalings van enige WysigingsDorps die onderverdeling tot bevrediging van on the eastnorth easterly tending bounda beplanningskema, met die Skema hots, be die Raad is, en dat geen onderverdeelde ry of portion 30 at a distance of 22 metres skou sal word oat to begin vanaf die da gedeelte minder as,000 vierkante castnorth east of the most southerly cor turn van die proklamasie van die Wysigings meter sal wees nie" ner of portion 97; thence along the said Dorpsbeplanningskema 3esonderhede en planne van hierdie skeeastnortheast boundary for a distance 2 Klousule 5(a) soos volg: ma le ter insae by die Raad se kantore, of 352 metres; thence in a southerly (a) Die wysiging van voorbehoudsbepaling Kamer 30, Munisipale Gebou, Presidentdirection over portion 30 for a distance of (a) tot Tabel C, sodat n bestaande straat Germiston, gedurende gewone kan 06 metres; thence southeastwards over gebou op dieselfde perseel herbou mag toorure vir n tydperk van vier (4) weke the latter portion for a distance of 89 me word, met dien verstande dat die vloer van die datum van die eerste publikasie tres to a point on the most southerly boun oppervlakte nie die van die bestaande van hierdie kennisgewing, naamlik 25 dnry of portion 30; thence in a southeaslady direction for a distance of 3 metres na goeddunke, in die geval van die gebou oorskry nie, en sodat die Read Augustus 97 Die Read sal did skema oorweeg en beover portion 26 to the southern boundary herbou van n bestaande gebou, ver sluit of dit aangeneem moet word al den of the latter portion separating portion 26 groting van die vloeroppervlaktc van nit and the Rand Airport Road; thence west sulke, geboue tot n maksimum van Enige eienaar of okkupeerder van vast wards along the said boundary for a distan 5% van die oppervlakte van die etend om binne die gebied van die Gerce of 4093 metres; thence north eastwards vorige gebou kart toelaat mistonse Dorpsbeplanningskema No of for a distance of 3 metres over portion (b) binne eon myl van die grens daarvan het Die wysiging van voorbehoudsbepa tag 26 to the point of commencement ROD plot Tabel C", deur die bydie reg om teen die skema beswaar to maak The road is depicted and defined on dia voeging van Erwe Nos 37 en 404 tot of om vertod ten opsigte daarvan te rig en gram SG No A 3587/70 and fully located die bylaag van standplaasnommers indien by dit wil doen, moet by die Road on diagram SG No A2996/67 defining binne vier (4) weke van die eerste publikaportion(c) Die skrapping van voorbehoudsbepa 30 sic van hierdie kennisgewing, naamlik 25 Freehold owner(s): ling O" van toepassing op gedeelte Augustus 97 skriftelik van sodanige be D van Lot No 9, Dorp (i) Portion 30 Simmerlake Town Klippoortje swear of vertoe in kennis stel en vermeld ship (Pty) Ltd Landboulotte, en die byvoeging van of by deur die Road gehoor wit word (ii) Portion 26 Johannesburg City Aanhangsel No (S) tot Tabel C() in al dan nie Council pleas daarvan P J BOSHOFF, 3 Klousule 6 Die byvoeging van n Stadsklerk SCHEDULE B vcrdero subklousule tot die klousule, waar Munisipalo Kentaro, MNNGTTLE TRAVERSED BY THE deur die Raad enige aansoek om sy toe Germiston ROAD DESCRBED N SCHEDULE "A" stemming vir die gebruik van grond, sy toe 25 Augustus 97 AND AS DEFNED BY PLAN RMT stemming mag gee of dit mag weicr en ver (No 08/97) NO R70/70 der geregtig sal wees om wanneer toestemming gegee word, sodanige voorwaardes wat Claims defined by plan RMT No nodig geag word, op te 0 CTY OF GERMSTON 376 registered and in the name of Simmer and Jack Mines Ltd 4 Klousule 7(a), om vir die volgende PROPOSED AMENDMENT TO THE voorsiening te maak: SCHEDULE GERMSTON TOWNPLANNNG C (a) Dat enige persoon wat van voorneme SCHEME NO : AMENDMENT RGHTS OTHER THAN MNNG TTLE is om by die Raad aansoek to doen vir SCHEME 40 /48 AFFECTED BY THE ROAD REFERRED die opngting en gebruik van n ge 0 TO N SCHEDULE "B" bou, die kennisgewing van sy voorneme The City Council of Germiston has pre A strip of land for a Municipal park op die perseel gelyktydig met die pla pared a draft amendment townplanning sing van die kennisgewing in die da g scheme to be known as Amendment by plan RMT No 3668 bleak moet oprig Scheme No /48 The draft scheme contains the following held by virtue of Surface Right Permit No A39/42 defined and registered in favour of the City Council ()Ḋat enige persoon wat van voorneme of Germiston is om by die Raad aansoek te doen Proposals: A water pipeline registered in the name om sy toestemming, dit binne tydperk "A The addition of a further Annexof the Rand Water Board and defined by van ses maande smug die datum van ure to the Map (Annexure No (S)) in plan RMT No 304 die verskynoing van die kennisgewing which the details of the rights permitted An area reserved for township purposes op die perseel cn in die dagblaaic and Conditions imposed on Portion D of in terms of Government Notice No 52/66 most doen Lot No 9, Klippoortje Agricultural Lots and defined by plan RMT No 2603 (c) Dat n vergunningsgebruilreg, deur die Township are specified P BOSHOFF, Raad verleen, sal verval indien dit nie B The amendment of the Scheme Town Clerk vir n aaneenlopende tydperk van 5 Clauses as follows: Mun!cipal Offices, maande vanaf die datum waarop die Clause 3 The amendment of the Germiston Raad sy toestemming gegee het, ge definition of "Existing Use" so that the 8 August, 97 bruik word nie existing use of any building which con (No 22/97) (d) Dat die bepalings van die klousule nie flicts with the Scheme as a result of the op die oprigting van n woonhuis in provisions of any Amendment Town Plan enige Gebruikstreek, of op die oprig ning Scheme, will be considered to begin ling van spesiale gebone wat vir die from the date of the proclamation of the STAD GERMSTON verspreiding van noodsaaklike dienste Amendment Town Planning Scheme VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE benodig is van toepassing sal wees nie GERMSTONSE DORPSBEPLANNNG (e) Dat die bepalings van die Klousule ook 2 Clause 5(a) as follows: SKEMA NO : WYSGNGSKEMA NO op aansoeke vir die Read se toestem (a) The amendment of proviso (a) to ming in Gebruikstreke V (nrigtings), Table "C", so that an existing building /48 X (Onderwys), X (Spesiale Besig may be rebuilt upon the same site, Die Stadsraad van Germiston het n wy heid) en XV (Spesiaall en op aan provided that the floor area does not sigingsontwerpdorpsbeplanningskema opge soeke vir n opgaarwerf, motorrom exceed that of the existing building, stel wat bekend sal staan as Wysigingskema melwerf of rommelwerf in enige Ge and so that the Council may at its own No /48 bruikstreek van toepassing sal wees discretion, in the case of the rebuild 4

58 the 2604 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 ing of an existing building allow an weeks of the first publication of this notice, STAD GERMSTON increase in the floor area of such which is 25th August, 97, inform the building to a maximum of 5% of the Council in writing of such objection or VOORGESTELDE WYSGNG VAN area of the previous building representation and shall state whether or DE GERMSTONSE DORPSBEPLAN NNGSKEMA NO 3 : (b) The amendment of Proviso K(ii) to not he wishes to be heard by the Council WYSGNGSKE Table "C" by the addition of Erf Nos MA NO 3/2 numbers contained therein P J BOSHOFF, (c) The deletion of Proviso "0", applica Town Clerk Die Stadsraad van Germiston het n wyble to Portion D of Lot No 9, Klip Municipal Offices, sigingsontwerpdorpsbeplanningskema op GERMSTON gestel vat bekend sal staan as Wysigingskepoortje Agricultural Lots Township 25 August, 97 ma No 3/2 and the addition of Annexure No Hierdie ontwerpskema bevat die volgen RS) to Table "C0)" in lieu thereof (No 08/ de voorstelle : 3 Clause 6 The addition of a further 0) Die wysiging van die gebruiksindesub clause to the clauie, whereby the VANling van Erf No 4 Dorp Wadeville Council may give or withhdld its consent tovan DORPSRAAD DELAREYVLLE Regeringsdoeleindes" na Aany application made to it for the use of VOORGESTELDE WYSGNG VAN gemene Nywerheidsdoeleindes" land, and shall furthermore be entitled, if DORPSAANLEGSKEMA Geregistreerde Eienaar : Regering it grants its consent, to impose such condi van die Republiek van SuidAfrika tions as it may deem fit Kennisigeskied hiermee ingevolge die be (2) Die wysiging van die gebruiksindepalings van artikel 26 van die Dorpsbeplan ling van Gedeelte van Erf No 4 Clause 23, 7(a), so that it provides for ning en Dorpe Ordonnansie, No 25/965 Dorp Wadeville Uitbreiding No the following: dat die Raad van voorneme is om sy Dorps van Algemene Nywerheidsdoelein (a) That any person intending to apply to aanlegskema te wysig ten chide voorsiening des" na Regeringsdoeleindes" the Council for its consent to the te maak vir metrisering Geregistreerde Eienaar : Menere erection and use of a building, must Besonderhede van die voorgestelde wy McKechnie Bros (Edms) Bpk post the notice of his intention on the sigings is ter insae in die kantoor van die (3) Die wysiging van Klousule 5, Tabel site simultaneously with the publics Stadsklerk gedurende gewone kantoorure A" deur die byvoeging van Rlool tion of the notice in the daily news vir n tydperk van vier weke venal datum werke" tot die tabel" papers van hierdie kennisgewing Besonderhede en planne van hierdic skema (b) That any person intending to apply to Enige eienaar of bewoner van n perseel la ter insae by die Raad se kantore, Kamer Council for its consent, must do so binne die gebied van die betrokke Dorps 30, Munisipale Gebou, Presidentstraat, Gerwithin a period of six months from beplanningskema of binne een myl venal miston, gedurende gewonc kantoorure vir n the date of the appearance of the die grans daarvan mag beswaar teen of vcr tydperk van vier (4) weke van die datum van notices on the site and in the daily to ten gunste van die voorgestelde wysi die eerste publikasie van hierdie kennis newspapers ging rig, welke beswaar of vertoe binne vier 8e nl 25 Augustus 97 (c) That the consent use right granted by weke vanaf die eerste publikasie van hier Ding Die Raad sal die skema oorweeg en bathe Council, shall lapse if it is not die kennisgewing, naamlik 25 Augustus 97 sluit of dit aangeneem meet word al don for a continuous Pperiod of 5 skriftclik by die ondergetekendc ingedien nit months from the date on which the meet word, met vermelding of by deur die 37 and 404 to the schedule of erf plaaslike bestuur gehoor wit word of nie Enige eienaar of okkupeerder van vaste Council grants its consent eiendom binne die gebied van die Germis (d) That the provisions of the clause shall F J PELSER tense Dorpsbeplanningskema No 3 of binne not apply to the erection of a dwelling Stadsklerk een myl van die grans daarvan het die house in any use zone, nor to the Munisipale Kantorc, reg om teen die skema beswaar te maak of erection of special buildings or struc Posbus 24, om vertoa ten opsigte daarvan te rig en intures required for the distribution of *le Delareyvi dien by dit wil doen, meet hy die Raad binessential services Kairusgewing No 22/7 ne vier (4) weke van die eerste publikasie (e) That the provisions of the clause shall 25 Augustus 97 van hierdie kennisgewing, naamlik 25 Au also apply to applications for the gustus 97 skriftelik van sodanige beswaar Councils consent in Use Zones V of vertoil in kennis stel en vermeld of hy (nstitutional) X (Educational), KT VLLAGE COUNCL OF DELAREY deur die Rand gehoor wil word al dart nie (Special Business) and XV (Special), VLLE P J BOSHOFF and to applications for a storage yard, Stadsklerk motor graveyard or scrapyard in any PROPOSED AMENDMENT OF TOWN Munisipale antore, use zone PLANNNG SCHEME Germiston Notice is hereby given in terma of section 25 Augustus 97 5 Clause 9(d), Table "D" as follows: 76 of the Town Planning and Township or (No 07/97) (a) The changing of the word "orange" to dinance No 25/965 that the Council in "yellow" where it appears in proviso tends to amend its Town Planning scheme (i) so that it conforms with the colour in order to make provision for metricashown on the Map tion CTY OF GERMSTON (b) The addition of a further proviso, Particulars of the proposed amendments Proviso (V), which will enable Per will beopen to inspection at the office of PROPOSED AMENDMENT TO THE Lion 2 of Lot No 4 andlots Nos 5, the Town Clerk during normal office hours GERMSTON TOWNPLANNNG SCHE 8, : 9 50, 60, 6, 62, 63, 7 and 36 for a period of four weeks from the date ME NO 3 AMENDMENT SCHEME Parkhill Gardens Township to be sub of this publication NO 3/2 divided provided that the subdivision Any owner or occupier of immovable The City Council of Germiston has is to the satisfaction of the Council, Pre property situated within the area of the pared a draft amendment townplanning and that no subdivided portion is less Town Planning scheme or within one mile scheme to be known as Amendment Sche than,000 Square meters in extent" from the boundary thereof, may raise obme No 3/2 Particulars and plans of this scheme are jections to or make representations in faopen for inspection at the Councils Offices, The draft scheme contains the following VOW of the proposed amendments, which Room 30, Municipal Buildings, President objections or representations bust be lod Proposals: Street, Germiston, during normal office ged with the undersigned in writing within "() The amendment of the use zoning hours, for a period of four (4) weeks from four weeks from the first publication of this of Erf No 4, Wadeville Township, the date of the first publication of this notice, viz 25th August 97 with a state from "Government Purposes" to notice, which is 25th August, 97 ment whether he wishes to be heard by the "General ndustrial" purposes The Council will consider whether or Council of not Registered owner : Government of not the scheme should be adopted F T PELSER the Republic of South Africa Any owner or occupier of immovable Town Clerk (2) The amendment of the use zoning property within the area of the Germiston Municipal Offices, of Portion of Erf No 23, Wade Townplanning Scheme No or within one PO Box 24, ville Extension No Township from mile of the boundary thereof has the right Delareyville General ndustrial purposes to Go to object to the scheme or to make repre Notice No 22/7 vcrnment purposes sentations in respect thereof and if he 25 August, 97 Registered owner : Messrs Mcwishes to do so, he shall, within four (4) Kechnie Bros (Pty) Ltd li

59 , tice, PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, 97 % 2605! 0 (3) The amendment of Clause 5, Table wat bekend 4 staan as Dorpsbeplannings n Plan waarop die betrokke gedeelte van "A" by the addition of "Sewerage wysigingskema No /88 die park aangedui word, sal gedurende ge Works" to the table" Hierdie ontwerpwysigingskema bevat die wone kantoorure vir n tydperk van sestig Particulars and plans of this scheme are volgende voorstel: (60) dae vanaf datum van hierdie kennisgeopen for inspection at the Councils Offices Die plasing van n verbod op die oprig wing ter insae 8 by kamer No 6, Edenvale Room 30, Municipal Buildings, President ting van Te Koop", en/of Verkoop" te Munisipale Kantore, Tiende Lean, Edenvale Street, Germiston, during normal office kens deur Eiendomsagente in die regsge Persona wat beswaar teen die voorgestelhours, for a period of four (4) weeks from bied van die Stadsraad van Benoni" de sluiting wil aanteken of n eis om skade the date of the first publication of this no Besonderhede van hierdie skema 8 ter vergoeding wit instel, indien sodanige slui which is 25th August, 97 insae by die Munisipale Kantoor, Prins ting uitgevoer word, moot die beswaar of eis The Council will consider whether or not lean, Benoni, vir n tydperk van vier weke skriftelik aan die Stadsklerk lever nie later the scheme should be adopted vanaf die eerste publikasie van hierdie ken as Maadnag 8 November 97 Any owner or accupier of immovable nisgewing, naamlik September 97 property within the area of the Germiston Enige eienaar of oklcupeerder van vaste A C SWANEPOEL, Townplanning Scheme No 3 or within one eiendom binne die gebied van die Benonimile of the boundary thereof has the right Dorpsbeplanningskema of binne een myl Munisipale Kantore, to object to the scheme or to make repre van die grens daarvan, het die reg om teen Posbus 25, sentations in respect therof and if he wishes die skema beswaar to maak of om vertoe Edenvale to do so he shall, within four (4) weeks of ten opsigte daarvan te rig en, indien hy dit Kennisgewing No A/3/60/7 the first publication of this notice, which wil doen, moet hy die ondergetekende bin September 97 is 25th August, 97, inform the Council ne vier weke vanaf die eerste publikasie in writing of such objection or reprsenta hiervan, naamlik September 97, skriftion and shall state whether or not he wish telik van sodanige beswaar of vertoe in ken EDENVALE TOWN COUNCL to be heard by the Council nis stel en vermeld of hy deur die Raad gehoor wil word, al dan nie PERMANENT CLOSNG OF A POR P J BOSHOFF TON OF FRANK MAAR= PARK Town Clerk F W PETERS Municipal Offices, Stadsklerk Notice is hereby given in terms of Sec Germiston Munisipale Kantoor, tion 68 of the Local Government Ordinance 25 August, 97 Benoni No 7 of 939, as amended, that the Town (No 07/97) Kennisgewing No 9 van 97 Council of Edenvale intends closing puma : September, 97 nently a portion offrank Marrett Park A plan showing the portion of the park to DORPSRAAD VAN BEDFORDVEW be closed will lie for inspection during nor TOWN COUNCL OF BENON mal office hours for a period of sixty (60) WAARDASELYSTE days, as from date of this notice in Room 6, PROPOSED Kennis AMENDMENT OF THE Edenvalc Municipal Offices, Tenth Avenue, geskied hiermee dat die Algemane en Tussentydse Waarderingslyste vir BENON TOWNPLANNNG SCHEME Edenvale OF 948 die Dorpsraad NO van Bedfordview jurisdik Any person who wishes to object to the sic gebied proposed closing or who may have any voltooi is, en ooreenkomstig The Town Council of Benoni has preclaim for compensation, if such closing is Artikel 4 van die Plaaslike Bestuur Be pared a draft amendment Townplanning lasting Ordonnansie No 20 van 933, soos carried out, must lodge such objection or Scheme to be known as Amendment Towngewysig, gesertifiscer is, en dat dit vasgestel planning Scheme No claim in writing with the Town Clerk not le /88 en bindend gemaak sal word op alle partye ter than Monday 8th November, 97 fi ns draft scheme contains the following wat nie binne een maand vanaf die datum proposal: A C SWANEPOEL, van die eerste publikasie van hierdic kennisgewing, teen die beslissing van die "le prohibition "For Sale" and/or Clerk of the Council "Sold" signs erected Waardenngshof, by Estate Agents in the Municipal Offices, op die wyse soos in gearea of Frisdiction of the Town Council PO Box 25, noemdo Ordonnansie voergeskryf, geappel leer het nie of Benom Edenvale Op gesag van die President van die Hof Particulars of this scheme are open for No st Noticee inspection at the Municipal Offices, Princes Sptember, A/3/60/7 9 P J GEERS, Avenue, Benoni, for a period of four 59 weeks Klerk van die Waarderingshof from the date of the first publication of this notice, which is st September, 97 STAD GERMSTON Any owner or occupier of immovable BEDFORDVEW VLLAGE COUNCL property within the area of the Benoni VOORGENOME PERMANENTE SLM VALUATON ROLLS Townplanning Scheme, or within one mile TNG VAN PAAE, PADGEDEELTES thereof, has the right to object to the scheme EN STEEGGEDEELTE: GEORGE Notice is hereby given that the General or to make representations in respect there TOWN, GERMSTON and nterim Valuation Rolls for the Village of, and if he wishes to do so, he shall with ngevolge die bepalings van die Ordon Council of Bedfordview jurisdiction area in four weeks of the first publication of this Bestuur No 7 van has been completed and has been certified notice, which is st September, 97, in nansie , soos gewysig, Plaaslikem word hierby kens gein accordance with the provisions of Sec form the undersigned in writing of such ob gee dat die Stadsraad van Germiston voortion 4 of the Local Authorities Rating jection or representations and shall state nemens is om behoudens die toestemming Ordinance No 20 of 933, as amended, whether or not he wishes to be heard by the van die Administrateur ingevolge die beand that the said Roll shall become fixed Council F W PETERS palings van artikel 67 van vermelde Ordonand binding upon all parties who shall not have appealed within one month from the Town Clerk vans e, die volgende paaie, padgedeeltes cn date of the first publication of this notice, Municipal Offices, steeggedeelte in dorp Georgetown, Gennisagainst the decision of the Valuation Court, Benoni ton, permanent te sluit vir die doel om dit in the manner prescribed in the said st September, 97 na die suksesvolle sluiting daarvan, aan die Ordinance Notice No 9 of 97 Departement van Gemeenskapsbou beskik bear to stel vir herontwikkelingsdoelindes: By order of the President of the Court Cecilstraat tussen Joubertstraat en P GEERS, Plantationweg EDENVALE STADSRAAD Clerk of the Valuation Court 2 Huttonstraat tussen Plantationweg en PERMANENTE SLUTNG VAN N GE Oosthuizenstraat DEELTE VAN FRANK MARRETT 3 Middlestraat hele lengte, STADSRAAD VAN BENON PARK 4 Voortrekkerstraat tussen Victoria street en Randweg VOORGESTELDE WYSGNG VAN Kennis geskied hiermee ingevolge die be 5 Jamesstraat tussen Plantation en DE BENON DORPSBEPLANNNG palings van Artikel 68 van die Ordonnansie Randweg SKEMA NO VAN 948 op Plaaslike Bestuur No 7/939, soos ge 6 Randweg tussen Plantationweg en wysig, dat die Stadsraad van Edenvale van Oosthuizenstraat Die Stadsraad van Benoni het n ontwerb voorneme is om n gedeelte van Frank Mar 7 Gardenweg tussen Tweedelaan en wysigingsdorpsbeplanningskema opgestel rett Park permanent te sluit Plantationweg

60 2606 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 8 Gardenweg tussen Oosthuizenstraat between the hours 830 am and 230 pm STAD JOHANNESBURG en Johnstraat and 30 pm and 400 pm PERMANENTE SLUTNG EN 9 Johnstraat hele lengte Any person who intends objecting to the HUUR VAN GEDEELTES VAN DE NOORDE 0 Boksburgweg tussen erf 220, George proposed closings or who intends submit town, en Quarryweg ling a claim for compensation, must do so LKE GEDEELTE VAN KOTZESTRAAT JOHANNESBURG Randweg tussen Boksburgweg en in writing on or before the 3rd November, Georgestraat 97 (Kennisgewing ingevolge die bepalings 2 Highweg tussen Oosthuizenstraat en P J BOSHOFF, van artikels 79(8) (b) en 67(3) van die Or Boksburgweg Town Clerk donnansie op Plaaslike Bestuur, 939) 3 Gedeelte van Randweg grensende aan Municipal Offices, Die Raad is voorhemens om, mits Sy enve 89, A87 en B87, Georgetown, Germiston Edele die Administrateur dit goedkeur, twee tussen Oosthuizenstraat en Johnstraat st September, 97 (No 26/97) gedeeltes van die noordelike gedeelte van 4 Steeg grensende aan enve 266, 265, 592 Kotzestraat, wat aan die suidelike grens van 267, 224 en 225, Georgetown, tussen standplase Nos 3597 cn 4566, Kotzestraat, Randweg en Georgestraat STAD JOHANNESBURG Johannesburg, tussen Claim en Quartz en Besonderhede en n plan as aanduiding Quartz en Twiststraat grens en wat ongevan die voorgestelde sluitings le van Maan BEOOGDE PERMANENTE SLUTNG veer 248 m2 groot is, permanent to sluit en dae tot en met Vrydae tussen die ure 830 EN SKENKNG VAN STEEG: SUD die geslote gedeeltes op sekere voorwaarvm en 230 nm en 30 nm en 400 nm KENSNGTON des aan Sixbro Properties (Pty) Ltd te verter insae in Kamer 5, Stadskantore, Pre huur sidentstraat, Germiston (Kennisgewing ingevolge die bepalings van n Plan waarop die gedeeltes van Kotze Enigiemand wat teen bovermelde slui artikels 67(3) en 79(8)(b) van die Ordon straat wat die Raad voornemens is om te ling beswaar wil maak of enige eis om nansie op Plaaslike Bestuur, 939) sluit aangetoon word en besonderhede van skadevergoeding wil instel, meet dit skrif Die Raad is voornemens om, mits Sy Ededie voorgestelde huurkontrak kan gedurentelik voor of op 3 November 97 doen c die Administrateur dit goedkeur, die de gewone kantoorure in kamer 302, Stadsteeg wat van ongeyeer noord na suid loop huis, Johannesburg, besigtig word P J BOSHOFF, tussen standplase No 205 en 206 en 254 en Enigiemand wat teen die voorgestelde Stadsklerk 255 in die blok wat deur Northumberlandsluiting en huur beswaar wil opper of wat Stadskantore, weg, Queenstmat, Langermannrylaan en moontlik skadevergoeding sal wit eis indien Germiston Proteastraat in SuidKensington begrens die aedeelte gesluit word, moet sy beswaar September 97 (No 26/97) word, permanent vir alle verkeer to sluit en of cis lifters op 3 November 97 skriftelik die geslote gedeelte op sekere voorwaardes by my indien aan die eieaaars van standplase Nos 206, S D MARSHALL, CTY COUNCL OF 254 en 255 te skenk GERMSTON van die Raad n Plan waarop die gedeelte van die steeg Stadhuis,Klerk PROPOSED PERMANENT CLOSNG OF wat die Raad voornemens is om te sluit en Johannesburg ROADS, ROAD PORTONS AND LANE to skenk, aangetoon word, kan gedurende September 97 PORTON: GEORGETOWN, GERMS gewone kantoorure in kamer 302, Stadhuis, 74/3597/A TON Johannesburg, besigtig word Enigiemand wat teen die beoogde sluiting t is hereby notified in terms of the pro en skenking beswaar wil opper, of wat visions of the Local Government Ordinance moontlik skadevergoeding wil eis, indien die CTY OF JOHANNESBURG No 7 of 939, as amended, that is is the steeg gesluit word, moet sy beswaar of eis intention of the City Council of Germiston, uiters op 4 November 97 skriftelik by my PROPOSED PERMANENT CLOSNG subject to the consent of the Administrator indien AND LEASNG OF PORTONS ON THE in terms of the provisions NORTHERN SDE OF KOTZE STREET, of Section 67 of S D MARSHALL, the JOHANNESBURG said Ordinance, to permanently close Klerk van die Raad the following roads, road portions and lane Stadhuis, (Notice in terms of Sections 79 (8)(b) portion in Georgetown Township, Germis Johannesburg and 67(3) of the Local Government Ordi ton, for the purpose of making the closed September 97 nance, 939) portions, after the successful closing thereof, The Council intends, subject to available to the Department approval of Community of the Hon the Administrator, to Development close per for re development purposes: CTY OF JOHANNESBURG mantly two portions on the Northern side Cecil Street between Joubert Street PROPOSED PERMANENT CLOSNG of and abutting on the Southern boudaries and Plantation Road AND DONATON OF LANE: SOUTH of stands 3597 and 4566, Kotze Street, Jo 2 Hutton Street between Plantation KENSNGTON hannesburg between Claim and Quartz Road and Oosthuizen Street and Quartz and (Notice Twist Streets, measuring in 3 terms Middle Street entire length of Sections 67(3) and 79 approximately 248 m2 and lease the (8)(b) of the Local Government Ordinance 4 Voortrekker Street between Victoria closed portions to Sixbro Properties (Pty) 939) Street and Rand Road Ltd subject to certain conditions The Council proposes subject to the conplan showing the 5 a James street between Plantation Road sent of the Hon the Administrator, to Details and close portions and Rand Road permanently to all traffic the lane running of Kotze Street the Council proposes to approximately north to south between close and of the proposed lease may be in 6 Rand Road between Plantation Road spec e and Oosthuizen Street Stands 205 and 206 and 254 and 255 in the t d during ordinary office hours at block bounded by Northumberland Road, Room 302, Municipal Offices, Johannes 7 Garden Road between Second Ave Queen Street, Langermann Drive and Pro burg nue and Plantation Road tea Street in the township of South Kensing Any person who objects to the proposed 8 Garden Road between Oosthuizen ton, and to donate the closed portion to the closing and leasing or will have any claim Street and John Street owners of Stands 206, 254 and 255 on cer for compensation if the closing is effected 9 John Street entire length min conditions must lodge his objection or claim in writing 0 Boksburg Road between Stand No The portion of the lane the Council in with me on or before the 3rd November 220, Georgetown, and Quarry Road tends to close and donate is shown on a 97 Rand Road between Boksburg Road plan which can be inspected during ordina S D MARSHALL, and George Street ry office hours at Room 302, Municipal Clerk of the Council 2 High Road between Oosthuizen Street Offices, Johannesburg Municipal Offices, and Boksburg Road Any person who objects to the proposed Johannesburg 3 Portion of Rand Road adjoining Er closing and donation or will have any J4/3597/A wen 89, A87 and B87, Georgetown, claim for compensation if the proposed do st September 97 4 between Oosthuizen Street and John sing is effected must lodge his objection or 594 Street claim in writing with me on or before the 4 Lane adjoining Erven 266, 265, 267, 4th November and 225, Georgetown, between STADSRAAD VAN KRUGERSDORP S D MARSHALL, Rand Road and George Street Clerk of the Council EENDOMSBELASTNG Details and a plan of the 97/72 proposed do Municipal Offices, sings may be inspected in Room 5, Johannesburg Kennisgewing geskied hiermee dal die Municipal Offices, President Street, Germis st September 97 volgende belasting op die waarde van alle ton from Mondays to Fridays (inclusive) 593 belasbare eiendomme binne die Krugers 4

61 i 4 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, dorpse Munisipaliteit, soos op die Waarde value of all land within the Munici Sandton Enige persoon wat beswaar teen ringslys voorkom, deur die Stadsraad van pality as appearing in the Valuation die voorgenome sluiting het of wat enige Krugersdorp opgelli is ingevolge die Plaas Roll cis ten skadevergoeding wil instel moct dit like Bestuur Belastingsordonnansie, No 20 (b) An additional rate for the year st skriftelik doen voor of op 2 November 97 van 933, en wysigingsordonnansie, te wete: July, 97 to 30th June, 972, of 3c (a) n Oorspronklike belasting vir die (three cent) in the Rand (R) on the R LOUTTT, jaar Julie 97 tot 30 Junie 972 site value of all land within the Mu Stadsklerk van fc (eenhalwe sent) in die Rand nicipality as appearing in the Valua Posbus 65202, (R) op die terreinwaarde van alle tion Roll and also, subject to the pro Benmore grond binne die Munisipaliteit, sons visions of Section 2 of the Local Kennisgewing No 64/97 dit op die Waarderingslys voorkom Authorities Rating Ordinance No 20 (b) n Bykomstige belasting vir die jaar of 933, on the value of improve! Julie 97 tot 30 Junie 972 van 3c ments situate upon land held under TOWN COUNCL OF SANDTON (drie sent) in die Rand (R) op die Mining Title (not being land in a terreinwaarde van alle grand binne lawfully established township) as PROPOSED PERMANENT CLOSNG die Munisipaliteit, soos dit op die well as upon the site value of such AND DONATON OF YARON STREET Waarderingslys voorkom en daarbe land where such land is used for resi SANDOWN EXTENSON 24, TOWN newens, onderworpe aan die bepa dential purposes or for purposes not SHP lings van Artikel 2 van die Plaaslike incidental to mining operations by t is hereby notified in terms of the pro Bestuur Belastingsordonnansie, No 20 persons or companies engaged in visions van 933, op die waarde van verbe of the Local Government Ordinance mining operations, whether such per No 7 of 939, that it is the terings intention of op grand gehou ingevolge sons or companies are the holders the Town Council of Sandton, subject to mynreg (wat nie grand is binne n of the mining title or not the approval of the Administrator in terms wettiggestigde dorpsgebied nie) sowel (c) An extra additional rate for the year of the provisions of Section 67 of the same as op die terreinwaarde van sodanige st July, 97 to 30th June, 972 of Ordinance to permanently close grand, Yaron waar dit vir woondoeleindes 3 3/4c (three and three quarter cent) Street between of vir Adolf Street and doeleindes North Road, wat nie betrekking in the Rand (R) on the site value of Sandown Extension 24 het op mynontginning gebruik word land and after the successof Yaron Street to donate or interests in land held by any fist closing nie, deur persone of maatskappye power undertaking within the Mu it to bethe trokke by mynontginning, al is soda State for educational mcipality purposes as appearing in on certam the Valuenige persone of maatskappye die be conditions subject to the lion Roll in approval of terms of and subject to the Administrator in terms of Section 79 sitters van die mynbrief of me the provisions of Section 20 of the (8) of the same Ordinance (c) n Ekstra bykomstige belasting vir die Local Authorities Rating Ordinance jaar Julie 97 tot 30 Junie 972, No 20 of 933 A plan showing the street the Council van 3 (d) A 3/4c (drie en drie kwart sent) freeholders licence interest payable proposes to close and donate may be inin die Rand (R) op die terreinwaarde in terms of the provisions of Section spected during ordinary office hours at van die grand of grondbelange gehou 22 of the Local Authorities Rating Room 57, Civic Centre Building cnr Ai deur enige krag onderneming binne Ordinance, No 20 of 933, of 20 per vonia Road and Fifth Street, Sandown, die Munisipaliteit soos dit op die cent (twenty per centum) Sandton Any person who objects to the Waarderingslys voorkom, ingevolge The rates hereby imposed become due on closing and donation of the street or will en onderworpe aan die bepalings van the st July, 97 and are payable in two have any claim for compensation if the Artikel 20 van die Plaaslike Bestuur equal instalments, namely as to one half closing is effected must lodge his objection Belastingsordonnansie, No 20 van () on the 30th September, 97, and the reor claim in writing on or before the 933 naming one half (3) on the 30th March, 2ndNovember 97 (d) Dat die grondeienaarslisensiebelang, 972, and interest at the rate of seven per R LOUTTT, betaalbaar ingevolge die bepalings centum (7%) per annum will be charged on Town Clerk van Artikel 22 van die Plaaslike Be all overdue accounts and PO summary legal stuur Belastingsordonnansie, No 20 proceedings for the recovery thereof will be Box 65202,Renmore, van 933, op 20 persent (twintig Notice No64/97 per instituted against defaulters596 8 sent) bly All ratepayers who do not receive accounts 5 Die belasting wat hierby mete word, for the abovementionel rates, are requested rack verskuldig on Julie 97 en is betaal to notify the Town Treasurers Department MUNSPALTET VAN SANNJESHOF bear in twee gelyke paaiemente naamlik een as the nonreceipt of accounts does not re EENDOMSBELASTNG VR DE JAAR helfte (3) op 30 September 97 en die an lieve anybody of liability for payment der halfte (3) op 30 Maart 972 en rente 97/72 teen koers van 7 persent (7%) per jaar C E E GERBER Kennis geskied sal aangeslaan word hiermee ooreenkomstig op alle agterstallige be Clerk of the Council die draenotice bepalings van Artikel 24 van die en geregtelikc No 9 of 97 Plaas stappe sal sonder verwyl ingestel word in like Bestuur Beslastingsordonnansie, No 20 die geval van wanbe 595 A van 933, soos gewysig, dat die taling Dorpsraad Ale van Sannieshof die belastingbetalers volgende wat belasting gees rekenings gehef het op alle belasbare vir die bogemelde eiendomme bin belasting ontvang, word STADSRAAD VAN SANDTON ne die munisipale gebied van Sannieshof, aangeraai om die afdeling van die Stadstesoos dit op die waarderingslys souriers daarvan in kennis te voorkom, stel, aangesien VOORGENOME PERMANENTE SLUT vir die tydperk Julie 97, tot 30 die Junie nieontvangs van rekenings niemand TNG EN VERVREEMDNG VAN YA 972 vrystel van die aanspreeklikheid vir betaling RONSTRAAT, SANDOWN UTBRE, nie DNG 24 DORPSGEBED (a) a Oorspronklike belasting van C E sent E GERBER in die Rand (R) op die terrein ngevolge bepalings van die Ordonnansie Klerk van die waarde van grond Read op Plaaslike Bestuur No 7 van 939, soos Kennisgewing No 9 van 97 (b) n Bykomende gewysig, word hiermee kennis genet dat die belasting van 23 sent in die Rand (R) Stadsraad van Sandton voornemens is om op die terreinwaarde van grond; behoudens die goedkeuring van die Admi en MUNCPALTY OF KRUGERSDORP nistrateur, ingevolge die bepalings van Ar (c) Onderhewig aan die goedkeuring tikel 67 van vermelde Ordonnansie, Yaron van die Administrateur, n verdere ASSESSMENT RATES 97/72 stmat tussen Adolfstraat en Northweg, San bykomstige belasting van 2 sent in down Uitbreiding 24 Dorpsgebied, perma die Rand (R) op die terreinwaarde Notice is hereby given that the following neat te sluit en om na die suksesvolle slui van grond rates on the value of all rateable property ting daarvan die geslote Yaronstraat, on Bogcmelde belasting is coos volg betaal within the Municipality of Krugersdorp, as derworpe aan die goedkeuring van die Ad baar: appearing in the valuation Roll, have been ministrateur ingevolge die bepalings van Arimposed by the Town Council of Krugers Een helfte is tikel 79(8) van vermelde Ordonnansie aan betaalbaar voor of op 30 dorp in terms of the Local Authorities Ra die Slant te skenk vir opvoedkundige doelof September 97, en die ander helfte voor or ling Ordinance, No 20 of 933, and amen eindes onderhewig aan sekere voorwaardes op 28 Februarie 972 ding Ordinances, viz: n Plan wat die bctrokke straat aandui n elke geval waar die belasting sons (a) An original rate for the year st July sal gedurende gewone kantoorure ter insae hierbo vasgestel nie op genoemde datums 97 to 30th June, 972, of a fe (one le by Kamer 57, Burgersentrumgebou, h/v betaal is nie, sal wetlike stappe geneem half cent) in the Rand (R) on the site Rivoniaweg en Vyfde Straat, Sandown, word ter invordering en 7 persent rente per

62 2608 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 jaar op alle uitstaande bedrac, gevordcr t is hereby notified in terms of the pro DORPSRAAD VAN AMSTERDAM word visions of Section 96 of the Local Govern C J UPTON, meat Ordinance, 939, that it is the Boards VERBOD OP AANHOU VAN VARKE Stadsklerk intention to amend the Uniform Public Munisipale Kantore, Health Bylaws in order to (Kennisgewing control and kragtens re artikel 79 van die Posbus 9, eenvormige gulate motor vehicle wrecks on private Publieke Gesondheidsverorde proninge en Sannieshof parties regulasics soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 48 van 2 Fe September 97 Copies of the proposed ainendments are bruarie 95) open for inspection in Room A4 at the Kennis word hiermee gegee dat die aan Boards Head Office, 320, Bisman Street, hou van varke, binne die opgemete gebied SANNESHOF MUNCPALTY Pretoria, for a period of 2 days from the van die Dorpsraad van Amsterdam, geheel date hereof during which period objections en al verbied word na ASSESMENT RATES FOR YEARS afkondiging van 97/ in writing thereto may be lodged with the hierdie kennisgewing 72 undersigned Notice is hereby given in terms of section J J H BESTER, F DE K PRETORUS 24 of the Local Authorities Rating Ordi Secretery Stadsklerk F, 0 Box 34, Munisipale Kantore, nance, No 20 of 933, as amended, that the village council of Sannieshof Pretoria Posbus 47, has imposed the following rates on all rateable NoticeAmsterdam No 2/7 property within the municipal area, as ap September, 97 Rearing in the Valuation Roll for the pe 598 nod st July, 97, to 30th funk, 972 TOWN COUNCL OF AMSTERDAM (a) An original rate of } cent in the Rand (R) on the site value of land; DORPSRAAD VAN AMSTERDAM PROHBTON ON THE KEEPNG OF (b) An additional rate of 2 cent in the WYSGNG VAN VERORDENNGE PGS Rand (R) on the site value of land (Notice (c) Subject to the approval of the Ad in terms of section 79 Kennis word hiermee gegee, ooreenkomstig die bepalings van arttkel 96 van die of the uni 4 ministrator, form Public Health bylaws a further additional rate and Regulations of 2 cents in the Rand (R) on the Planslike Bestuur Ordonnansie, published 7 under van 939, Administrators Notice No: site value of land dat die Dorpsraad van 48 dated Amsterdam van 2 February95) The above rates will be payable as fol voornemens is oat hulle Reglement van Notice is hereby given that the keeping pig Orde, of is shall be prohibited in the surveyed lows: soos afgekondig by Administrateurs The first half will become due and pay Kennisgewing 20 van 6/2/957, te her area of the Town Council of Amsterdam able on or before the 30th September, 97 roep en die Standaard Reglement van after publication hereof Orde and the second half on or before the 28th soos afgekondig by Administrateurs Ken F February, DE K PRETORUS 972 nisgewing 049 van 6/0/968, soos ge n any Town Clerk case where the rate hereby impo wysig by Administrateurs Kennisgewing 575 Municipal Offices, sed are not paid on due date, legal procee van 4/6/69 te aanvaar Box 47, for recovery f will be instiverord toted ing Afskrifte van hierdie ent the without hereo notice uge sal, Amsterdam t further interest gedurende gewone kantoorure, ter wine of 7 per cent per annum charged on all by die outstanding amounts kantoor van die ondergetekende vir n tydperk van 2 dae na publikasie hiervan C UPTON,DORPSRAAD en enige beswarevan mod( skriftelik voor of AMSTERDAM Town Clerk op 23 Augustus Municipal Offices, 97 by genoemde kan WYSGNG VAN WATERVOORSE toor ingedien word P O Box 9, NNGSVERORDENNGE Sannieshof F DE K PRETORUS, (Kennisgewing kragtens September, 97 artikel 96 van die 597 Stadsklerk Plaaslike Bestuur Ordonnansie 7 van 939) Munisipale Kantore, Kennis word hiermee gegee dat die Dorps Posbus 47, road van Amsterdam dit beoog om hullo TRANSVAALSE RAAD VR DE ONT Amsterdam Watervoorsieningsverordeninge soos af WKKELNG VAN BUTESTEDELKE September 97 gekondig by Administrateurskennisgewing, GEBEDE 37 gedateer 6 Junie 962 sons gewysig, te VOORGESTELDE WYSGNG VAN wysig deur die tariewe te wysig 4 EENVORMGE PUBLEKE GESOND n skrif van die beoogde g sal HEDSVERORDENNGE EN REGULA TOWN COUNCL OF AMSTERDAM by die Afonder getekende beskikbawyar siweeings vir SES insae vir n tydperk van 2 AMENDMENT OF BYLAWS dae na publikasie hiervan Dit word bekend gemaak, ingevolge die Notice is hereby given in terms of section Enige besware teen die beoogde bepalings wysiging van Artikel 96 van die Ordonan 96 of the Local Government Ordinance, 7 moet die ondergetekende, skriftelik, voor of sie op Plaaslike Bestuur, 939, dat die Raad of 7939 that the Town Council of Amster op 23 Augustus 97 bereik van voorneme is cm die Eenvormige Pu dam intends to revoke their Standing Orblithe Gesondheidsverordeninge en Regu den published under the Administrators F DE K PRETORUS asies te wysig ten einde motorwrakke op Notice 20 of 6/2/957 and to accept the Stadsklerk private persele te beheer en reguleer Standard Standing Orders published under Munisipale Kantore, Afskrifte van die voorgestelde wysigings the Administrators Notice 049 dated Posbus 47, le ter insae in Kamer A4 by die Raad 6/0/968, as amended by Administrators Amsterdam se Hoofkantoor, Bosmanstraat 320, Pretoria Notice 575 of 4/6/69 vir n tydperk van 2 dae vanaf datum A copy of above Standing Orders will hiervan gedurende welke tydperk skriftelike lie for inspection at the office of the underbeswale TOWN COUNCL OF AMSTERDAM daarteen by die ondergetekende signed for a period ingedien kan word of 2 days after pu br cation thereof AMENDMENT OF WATERSUPPLY BY J H BESTER LAWS Sekretaris Objections against the intentions of the Posbus 34, Council of Amsterdam accepting this Stan (Notice in terms of section 96 of the Local Pretoria ding Orders must be lodged in writing be Government Ordinance 7 of 939) Kennisgewing No 2/7 fore or on the 23rd August, 97 at the of Notice is hereby given that the Town September 97 Tice of the undersigned Council of Amsterdam intends to amend F DE K PRETORUS their watersupply Bylaws, as published un TRANSVAAL der BOARD FOR THE DE Town Clerk Administrators Notice 37 dated the VELOPMENT OF PERURBAN AREAS Municipal Offices, 6th June 962 by altering the tariffs PO Box 47, A copy of the 4 above alterations will lie PROPOSED AMENDMENT TO UN Amsterdam for inspection at the office of the under FORM PUBLC HEALTH BY LAWS st September, 97 signed for a period of 2 days after publi AND REGULATONS 599 cation thereof

63 PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, Objections against the intentions of the Die merrie en die twee vullens is op TOWN COUNCL OF WTBANK Council to alter the tariffs cif the said By 4 Augustus 97 deur die Munisipalitcit! Laws must be lodged, in writing, before or van Randfontein, geskut NOTCE OF ASSESSMENT RATES on the 23rd August 97 at the office of the undersigned C J JOUBERT, Notice is hereby given in terms of the Stadsklerk Local Authorities Rating Ordinance (No F DE K PRETORUS Munisipale Kantore, 20 of 933) as amended, that the folow Town Clerk Randfonteim ing rates on the value of rateable pro Municipal Offices, September 97 perties within the municipal area of Wit Box 47, bank as appearing in the Valuation Roll, Amsterdam have been levied by the Council for the 60 financial year, st July, 97 to the 30th MUNCPALTY OF RANDFONTEN June, 972, and shall be payable monthly NOTCE NO 60 OF at 97 /0th of the annual levy, as from MUNSPALTET RANDFONTEN the st September, 97: the first payment MPOUNDED ANMALS to be made on the 30th September, 97 KENNSGEWNG NO 63 VAN 97 OPHEFFNG VAN VERKLARNG TOT Notice is hereby given that the animals (i) An original rate of 0,500c in the N SLUM described below, are in the Pound, Rand Rand (R) on the site value of fontein, and will be sold at the Municipal all land within the municipal Kennis geskied hiermee, ooreenkomstig Pound, Randfontein at 030 am on area artikel 5 van die Slumswet, 934 (Wet Saturday, th September, 97 unless (ii) An No additional rate of 53 van 934), sons gewysig, dat die Previously released 3,5c in the Slumsopruimingshof, Johannesburg, die Mule, gelding, darkbrown, no marks, Rand (R) on the site value verklaring ofall land within the opgehef het wat ingevolge ar 4 hands high, approximately 0 years municipal tikel 4 van genoemde Wet gemaak is ten old area opsigte van die perseel omskryf as Res Horse, mare, light brown, blaze, front f, in any case, the rates hereby imposlegs and left hind leg white, approximatetoren& Gedeelte van Hoewe 2, Tenacreed, are not paid on the due date, interest Landbouhoewes, Randfontein ly 2 hands high, no marks, approximate at the ly rate of 8% (eight per cent) per 6 years old annum will be charged, in terms of Sec C J JOUBERT, Horse foal, stallion, lightbrown, tion 25(3) of the Local Authorities Rating Stadsklerk blaze, right hind leg white, no marks, ap Ordinance No 20 of 933, as Munisipale Kantore, proximately amended 8 months old Randfontein Horse, foal, stallion, darkbrown, A F DE KOCK, September 97 right hind leg white, no marks, approximately Town Clerk 8 months old Municipal Offices, The mule was impounded by Mr J S Witbank Oosthuysen MUNCPALTY OF RANDFONTEN of the farm Elandsvlei, Rand Notice No fontein, on 4/97 the 7th August, 97 September, 97 NOTCE NO 63 OF 97 The mare and two foals were impound 604 RESCSSON OF DECLARATON OF ed by the Municipality of Randfontein SLUM on the 4th August, 97 Notice is hereby given in terms of sec C, JOUBERT, lion MUNSPALTET Clerk RANDFONTEN Town 5 of the Slums Act, 934 (Act No Municipal Offices, KENNSGEWNG NO of 934), as amended, that the Slum VAN 97 Randfontein Clearance Court, Johannesburg, has res September, 97 PREPPNG VAN VERKLARNG TOT cinded the declaration made in terms of 603 N SLUM section 4 of the said Act in typed of the premises described as Remaining Por Kennis geskied hiermee, ooreenkomstig tion of Plot 2, Tenacre Agriculture Hold STADSRAAD VAN WTBANK artikel 5 van die Slumswet, 934 (Wet ings, Randfontein No 53 van 934), soos gewysig, dat die C J JOUBERT, KENNSGEWNG VAN EENDOMSBE Slumsopruimingshof, Johannesburg, die Town Clerk LASTNG verklaring opgehef het wat ingevolge ar Municipal Offices, Hiermee word kennis gegee dat die tikel 4 van genoemde Wet gemaak is ten Randfontein Stadsraad van Witbank kragtens die be opsigte van die perseel omskryf as Res September, 97 palings van die Plaaslike Bestuursbelas terende Gedeelte van Hoewe 2, Tenacre 602 tingsordonnansie (No 20 van 933) soos Landbouhoewes, Randfontein gewysig, die volgende belasting op alle belasbare eiendom C J binne die munisipale JOUBERT, MUNSPALTET RANDFONTEN gebied, soos aangetoon in die Waarde Stadsklerk vir die Munisipale Kantore, boeklaar Julie 97 tot KENNSGEWNG NO 60 VAN Junie 972, gehef het, en dit Randfontein sal maan deliks betaalbaar wees teen September 97 GESKUTTE DERE /0de van die jaarlikse heffing, vanaf September Kennis geskied hiermee dat die diere 97, die eerste betaling gemaak to ward hieronder beskryf in die Skut, Randfon op 30 September 97 tein is, en sal, tensy eerder gelos, by die (i) n Oorspronklike belasting van MUNCPALTY OF RANDFONTEN Munisipale Skut, Randfontein om 030 0,500c in die Rand (R) op die vm op Saterdag, September 97 ver terreinwaarde van alle grand bin NOTCE NO 63 OF 97 koop word ne die munisipale gebied (ii) n Bykomende belasting van 3,5c RESCSSON OF DECLARATON OF Muil, reun, donkerbruin, geen merke in die Rand (R) op die terrein SLUM 4 hande hoog, ongeveer 0 jaar oud waarde van alle grond binne die munisipale gebied Notice is hereby given in terms of sect Perd, merrie, ligbruin, bles, voorpote ndien bogenoemde belasting nie op die lion 5 of the Slums Act, 934, (Act No en linker agterpoot wit, 2 hande hoog, datums warmeer dit verskuldig is, betaal 53 of 934), as amended, that the Slum geen merke ongeveer 6 jaar oud word nie, sal n boete van 8% (agt per Clearance Court, Johannesburg, rest a has rstallige bedrae te cinded the declaration made in terms of Perd hingsvul, ligbruin, bles met wit sent) per jaar op ḍieg van die betrokke merman gevorder word section 4 of the said Act in respect of regter agterpoot, geen merke, ongeveer 8 maande oud ingevolge Artici e 25(3) van die Plaaslike the premises described as Remaining Por Bestuursbelastingsordonnansie No 20 van tion of Plot 2, Tenacre Agriculture Hold Perd, hingsvul, donkerbruin, wit reg 933, soos gewysig ings, Randfontein ter agterpoot, geen merke, ongeveer 8 A F DB KOCK, C J JOUBERT, maande oud Stadskletk Town Clerk Munisipale Kantore, Municipal Offices, Die muil is op 7 Augustus 97 deur Witbank Randfontein mnr J S Oosthuysen van die plaas Kennisgewingnommer 4/97 September 97 Elandsvlei, Randfontein, geskut September A 4

64 260 PROVNSALF KOERANT, SEPTEMBER 97 STADSRAAD VAN VEREENGNG dorpsbeplanningskema of binne 2 km van tutory Undertaker" and ndustrial" 4 die grens daarvan het die reg om teen die to Special ndustrial and Portions VEREENGNG ONTWERPDORPSBE skema beswaar te maak of om vertoil ten of Remainder of Portion 4 from PLANNNG WYSGNGSKEMA NO opsigte daarvan te rig en indien hy dit wit ndustrial" to Special ndustrial" /57 doen, moet hy die plaaslike bestuur binne and Special" ngevolge die bepalings van die vier weke vanaf die eerste publikasie van (b) Portion of Remainder of Portion 3 Orionhierdie kennisgewing, naamlik September of the farm Houtkop No 594 Q nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, 97 skriftelik van sodanige beswaar of ver from Agricultural" to het die Stadsraad van Vereeniging n ont t96 kennis stel en vermeld of by deur Particulars of this scheme are open for ndustrial" dorpsbeplanningwysigingskemawerp op gestel, wat bekend sal staan as Vereeniging die plaaslike bestuur gehoor wil word of inspection at the office of the Clerk of the me Council, Municipal Offices, Vereeniging, for se Dorpsbeplanningskema No /57 P J D CONRADE, a period of four weeks from the date of Hierdie ontwerpskema bevat voorstelle first publication of this notice, which is vir diestadsklerk van volgende Munisipale Kantoor, st September, 97 deeltes grond:herindeling gevereenigmg The Council will consider whether or not (a) Gedeeltes van die pleas Lecuwkuil September 97 the scheme should be adopted No 596 Q Advertensie No 4320 Any owner or occupier of immovable Gedeeltes van Gedeelte 98, van Sta property within the area of the abovemen tutere Ondememer" en Nywcrheid" tioned town planning scheme or within 2 na Spesiale Nywerheid"; en Gedeel km of the boundary thereof has the right to tes van Restant van Gedeelte 4, van TOWN COUNCL OF VEREENGNG object to the scheme or to make represen Nywerheid" na Spesiale Nywer VEREENGNG DRAFT TOWN PLAN tations in respect thereof and if he wishes heid" en Spesiaal" NNG AMENDMENT SCHEME NO to do so he shall within four weeks of the (b) Gedeelte van Restant van Gedeelte first publication of this notice, which is /57 3 van die pleas Houtkop No 594 st September, 97, inform the local aut Q van Landbou" na Nywerheid n terms of the Townplanning arid Town hority in writing of such objection or re Besonderhede van hierdie skema 6 ter ships Ordinance, 965, the Town Council of presentation and shall state whether or not insao in die kantoor van die Klerk van die Vereeniging has prepared a draft town he wishes to be heard by the local autho 4 Raad, Munisipale Kantoor, Vereeniging, vir planning amendment scheme, to be known rity n tydperk van vier weke vanaf die datum as Vereeniging Town Planning Scheme No P J D CONRADE van die eerste publikasie van hierdie ken /57 Town Clerk nisgewing, naamlik September 97 This draft scheme contains proposals for Municipal Ornates, Die Raad sal oorweeg of die skema aan the rezoning of the following land: Vereeniging geneem Moat word al dan nie (a) Portions of the farm Leeuwkuil No st September, 97 Enige eienaar of okkupant van vaste 596 Q Advert No 4320 ciendom binne die gebied van bogemelde Portions of Portion 98 from Sta

65 i PROVNCAL GAZETTE, SEPTEMBER, NHOUD CONTENTS 0 0 Proklamasies Proclamations 206 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite 206 Transvaal Board for the Development of Peri stedelike Gebiede: Verandering van Regsgebied 2547 Urban Areas: Alteration of Area of Jurisdiction Wysiging van Titelvoorwaardes van Lotte Nos 207 Amendment to Conditions of Title "of Lots Nos 845 en 846, dorp Windsor, Distrik Johannesburg and 846 Windsor Township, Dist Johannes 208 Wysiging van titelvoorwaardes van Erf No 99, burg 2547 Vereeniging Uitbreiding No, Distrik Vereeni 208 Amendment to Conditions of Title of Erf No ging Vereeniging Extension No, Dist Vereeniging Dorp Potchefstroom: Verbeteringsproklamasie Potchefstroom Township: Amendment Procla 20 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite oration 2549 stedelike Gebiede: Verandering van Regsgebied Transvaal Board for the Development of Peri 2 Wysiging van titelvoorwaardes van Lot No 454, Urban Areas: Alteration of Area of Jurisdiction 2549 dorp Florida, Distrik Roodepoort Amendment to Conditions of Title of Lot No 22 Wysiging van titelvoorwaardes van Lot No , Florida Township, Dist Roodepoort 2550 dorp Nancefield, distrik Johannesburg Amendment to Conditions of Title of Lot No " 39 Nancefield Township, Dist Johannesburg Wysiging van titelvoorwaardes van Erf No 697, 23 Amendment to Conditions of Title of Erf No 697 dorp Lynnwood, distrik Pretoria 2554 Lynnwood Township, Dist Pretoria Wysiging van titelvoorivaardes van Lotte Nos 24 Amendment to Conditions of Title of Lots Nos 62, 63 en 64, dorp Flora Cliffe, distrik Roode 62, 63 and 64 Flora Cliff Township Dist Roode Poort Dorp Flamwood: nlywing van grond Flamwood Township: ncorporation of Land 2559 Administrateurskennisgewings Administrators Notices 2 Vermindering en afmerking van uitspanning op 2 Reduction and Demarcation of Outspan on the die pins Northdene 247T: Distrik Ermelo 256 farm Northdene 247LT District of Ermelo Voorgestelde opheffing of vermindering van uit 22 Proposed Cancellation or Reduction of Outsptin spanning op die pleas Leeukloof 285JR, Dis on the farm Leeukloof 28542, District of ink Bronkhorstspruit Pad reelings op die pleas Badfontein Road Adjustments on the farm Badfontein 445 JR: Distrik Bronkhorstspruit 2562 JR: District of Bronkhorstspruit Padreblings op die plow Slaapkopshoek 363LT, 24 Road Adjustments on the farms Slaapkopshoek en Vygeboom Sprun 358LT: Distrik Letaba LT and Vygeboomspruit 358LT: District 25 Vcrbreding van Distrikspad 994: Distrik of Letaba 2562 Benoni Verlegging, Verbreding en Opening van Openbare 25 Widening of District Road 994: District of Benoni 2562 Distrikspaaie: Distrikte Lichtenburg en Koster Deviation, Widening and Opening of Public Dis 27 Vcrbreding van Distrikspad 072: Distrik Ver trict Roads: Districts of Lichtenburg and Koster 2563 eeniging Widening of District Road 072: District of Ver 28 Verkiesing van Lid: Skoolraad van Wolmarans ceniging 2563 stad Election of Member: Wolmaransstad School 29 Verkiesing van lid, Lichtenburgse Skoolraad 2564 Board 220 Verkiesing van Lid: Middelburgse Skoolraad Election of Member: Lichtenburg School Board Munisipaliteit Messina: Aanname van Standaard 220 Election of Member: Middelburg School Board 2564 Reglement van Orde, Messina Municipality: Adoption of Standard 222 Voorgestelde opheffing of vermindering van uit Standing Orders 2564 spanning op die pleas Hamanskraal 2JR: 222 Proposed Cancellation or Reduction of Outspan on the farm Hamanskraal 2LR: District of 223 Voorgestelde opheffing of vermindering van uit 2565 spanning op die pleas Zonkolol 4733R: Dis 223 Proposed Cancellation or Reduction of Outspan trik Bronkhorstspruit 2565 on the farm Zonkolol 473JR: District of Bronk 224 Voorgestelde opheffing of vermindering van uit horstspruit 2565 spanserwituut op die plaas The Brakfontein 224 Proposed Cancellation or Reduction of Outspan Settlement No 268S: Distrik Ermelo 2565 Servitude on the farm The Brakfontein Settlement 225 Pretoriastreekwysigingskema No No 2685 District of Ermelo Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit 225 Pretoria Region Amendment Scheme No Sandton: Toepassing van die Bepalings vervat in 226 Correction Notice: Sandton Municipality: Appli Dee! (Venters en Marskramers) van Hoofstuk cation of Part (Pedlars and Hawkers) of X van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Chapter X of the Local Government Ordinance, 939, op die Munisipaliteit Sandton , to the Municipality of Sandton Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Water 227 Vereeniging Municipality: Amendment to Water voorsieningsverordeninge 2566 Supply ByLaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite 228 Transvaal Board for did Development of Peri stedelike Gebiede: Abattoirverordeninge: Kennis Urban Areas: Abattoir Bylaws: Correction Notice 2569 gewing van Verbetering Highway Gardens Extension No 2 Township: 229 Dorp Highway Uitbreiding No 2: Verklaring tot Declaration of Approved Township 2569 n goedgekeurde dorp Germiston Amendment Scheme No 2/ Germistonwysigingskema No 2/ Bedfordview Ext No 20 Township: Declaration 23 Dorp Bedfordview Uitbreiding No 20: Verkla of an Approved Township 2572 ring tot n goedgekeurde dorp / Bedfordview Amendment Scheme No / Bedfordviewwysigingskema No / Morningside Extension No 66 Township: Decla 233 Dorp Morningside Uitbreiding No 66: Verkla ration of an approved Township 2575 ring tot goedgekeurde dorp Northern Johannesburg Region Amendment 234 Noorde ike Johannesburgstreek wysigingskema Scheme No No RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme No RoodepoortMaraisburg wysigingskema No 2/ / Vereenigingwysigingskema No / Vereeniging Amendment Scheme No, /50, Edenvalewysigingskema No / Edenvale Amendment Scheme No / Dorp De Klerkshof: Verklaring tot n goedge 238 De Klerkshof Township: Declaration of an ap

66 262 PROVNSALE KOERANT, SEPTEMBER 97 Algemene Kennisgewings General Notices 673 Johannesburgwysigingskema No / Johannesburg Amendment Scheme No / Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 674 Northern Johannesburg Region Amendment No Scheme No Pretoriastreekwysigingskema No Pretoria Region Amendment Scheme No Noordelike Johannesburgstreek wysigingslcema 676 Northern Johannesburg Region Amendment 2582 Scheme No No Rustenburgwysigingskema No / Rustenburg Amendment Scheme No / Johannesburgwysigingskema No / Johannesburg Amendment Scheme No / RoodepoortMaraisburgwysigingskema No / RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme No 680 Pretoriastreekwysigingskema No / Germiston wysigingskema No / , Pretoria Region Amendment Scheme No Pretoriastreek wysigingskema No Germiston Amendment Scheme No / Pretoriastreekwysigingskema No Pretoria Region Amendment Scheme No Johannesburg wysigingskema No / Pretoria Region Amendment Scheme No Bronkhorstspruitwysigingskema No / Johannesburg Amendment Scheme No / Johannesburgwysigingskema No / Bronkhorstspruit Amendment Scheme No / Johannesburgwysigingskema No / Johannesburg Amendment Scheme No / Carletonville wysigingskema No Johannesburg Amendment Scheme No / Pretoriastreekwysigingskema No Carletonville Amendment Scheme No, Voorgestelde dorp Terenure Uitbreiding Pretoria Region Amendment Scheme No Voorgestelde dorp Groblerpark Uitbreiding Proposed Terenure Extension Township Voorgestelde dorp Linbro Park Uitbreiding Proposed Groblerpark Extension Township Voorgestelde dorp Edenglen Uitbreiding Proposed Linbro Park Extension 2 Township Voorgestelde dorp Weltevreden Park Uitbrei 693 Proposed Edenglen Extension Township Proposed Weltevreden Park Extension 9 Town 697 (A) Die wysiging van die titelvoorwaardes van Lot No (voorheen No Y7) en perseel No 697 (A) The amendment of the Conditions of Title 2 (voorheen No Y3), dorp Klippoortjie Land of Lot No (Formerly No Y7) and Premises boulotte, distrik Germiston (B) Die wysiging No 2 (formerly No Y3) Klippoortjie Agricul tural Lots, Township, district Germiston (B) The van die Germistonse dorpsaanlegskema tov Lot Amendment of the Germiston town planning No (voorheen No Y7) en perseel No 2 scheme in respect of Lot No, (formerly No (voorheen No Y3) dorp Witpoortjie Landbou Y7) and Premises No 2 (formerly No Y3) lone, distrik Germiston 2592 Klippoortjie Agricultural Lots Township, district (A) Die wysiging van die titelvoonviardes van 698 (A) The Amendment of the Conditions of Title die resterende gedeelte van Vrypag Woonlot No of the remaining extent of freehold residential Lot 43, dorp Parktown, distrik Johannesburg No 43, Parktown Township, district Johannes (B) Die wysiging van die Johannesburgdorpsbe burg (B) The Amendment of the Johannesburg planningskema No van 946 tov die reste Town Planning Scheme No of 946 in respect of the remaining extent of freehold Residential rende gedeelte van Vrypag Woonlot No 43, Lot No 43, Parktown Township 2592 dorp Parktown, distrik Johannesburg Proposed Amendment of the Conditions of the 699 Voorgestelde wysiging van die titelvoorwaardes Title of Holding No 08, Bredell Agricultural van Hoewe No 08, Bredell Landbouhoewes, Holdings, district Benoni 2593 A distrik Benoni (A) The Amendment of the Conditions of Title 700 (A) Die wysiging van die titelvoorwaardes van of Ed No 24, Waterkloofpark Township, City of Ed No 24, dorp Waterkloofpark, stad Pre Pretoria (B) The Amendment of the Pretoria Region Town Planning Scheme by the rezoning feria (B) Die wysiging van die Pretoriastreekdorpsaanlegskema tov Erf No 24, dorp Water of Erf No 24, Waterkloofpark from "Special kloofpark, stad Pretoria 2593 Residential" to "Special" Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 70 Northern Johannesburg Region Amendment No Scheme No Johannesburgwysigingskema No / Johannesburg Amendment Scheme No / Pretoriawysigingskema No / Pretoria Amendment Scheme No / Pretoria wysigingskema No / Pretoria Amendment Scheme No / Rustenburgwysigingskema No / Rustenburg Amendment Scheme No / Albertonwysigingskema No / Alberton Amendment Scheme No / Randburgwysigingskema No 78, Randburg Amendment Scheme No Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 708 Northern Johannesburg Region Amendment No Scheme No Albertonwysigingskema No / Alberton Amendment Scheme No / Voorgestelde dorp Witbank Uitbreiding Proposed Witbank Extension 2f Township Voorgestelde dorp Helderkruin Uitbreiding Proposed Helderkruin Extension 8 Township _ Tenders 2600 Tenders 2600, Skutverkopings 2602 Pound Sales Plaaslike Bestuurskennisgeivings 2602 Notices by Local Authorities 2602

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

; f YZ THE PROVINCE OF TRANSVAAL. 4:.e 18 JUNIE 18 JUNE, Now therefore I do hereby; 1947 by the rezoning of Lot 129, Craighall Township,

; f YZ THE PROVINCE OF TRANSVAAL. 4:.e 18 JUNIE 18 JUNE, Now therefore I do hereby; 1947 by the rezoning of Lot 129, Craighall Township, ; ci csai LBRARY u) r MEN M KO 4 DYE PROVNSE TRANSVAAL ; f YZ THE PROVNCE OF TRANSVAAL Offigirntr licartant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 4:e / ffiriat 6azetr (Registered at the Post Office

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information