PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

Size: px
Start display at page:

Download "PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -"

Transcription

1 THE 9! Ili PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) `""ilti PRYS: SA 15c OORSEE 20c PRICE: SA 15c OVERSEAS 20c VOL SEPTEMBER PRETORIA27 SEPTEMBER BELANGRIKE AANKONDEGING IMPORTANT ANNOUNCEMENT SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKEN CLOSING TIME FOR ADMINISTRATORS NO NISGEWINGS ENSOVOORTS TICES ETC Aangesien 10 Oktober 1978 n openbare vakansiedag As 10 Octoher 1978 is a public holiday the closing is sal die sluitingstyd vir die aanname van Adminis time for acceptance of Administrators Notices etc trateurskennisgewings ensovoorts soos volg wees: will be as follows: I 12h00 op Dinsdig 3 Oktober 1918 vii!lie iiitgawe 12h00 on Tuesday 3 October 1978 for the issue of van die Provinsiale Koerant van Woensdag 11 Oktober the Provincial Gazette of Wednesday 11 October NB:11i te notices will be LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvol published in the subsequent gentle uitgawes Sias word issue A R R DE SMIDT A R R DE SMIDT Provinsiale Sekretaris : Provincial Secretary : K K " ADMINISTRATEURSKENNISGEWING ADMINISTRATORS NOTICE KENNISGEWING 372 VAN 1978 NOTICE 372 OF 1978 PROVINSIALE RAAD VAN TRANSVAAL VAKATURE IN DIE KIESAFDELING BOKSBURG PROVINCIAL COUNCIL OF TRANSVAAL VACANCY IN THE ELECTORAL DIVISION OF BOKSBURG Ooreenkomstig artikel 175 van die Wet tot Konsolidasie van die Kieswette 196 (Wei 6 an 196)verklaar Pursuant to section 175 of the Electoral Consolidation Act 196 (Act 6 of 196) I hereby declare that on ek hiermee dot weens die bedanking van Johannes Petrus account of the resignation of Johannes Petrus Izak Izak Blanche met ingang van 22 September 1978 daar 11 I Blanche with effect from 22 September 1978 a vacancy vakature in die Provinsiale Raad in die verteenwoordi has occurred in the representation in the Provincial Counging van die Kiesafdeling Boksburg ontstaan het cil of the Electoral Division of Boksburg J G A MEYER J G A MEYER Klerk van die Provinsiale Raad; Transvaal " Clerk of the Provincial Council Transvaal " Provinsiale Raad Pretoria Provincial Connell Pretoria " 27 September Septeraber1978 No 211 (Administrateurs) 1978 PROKLAMASIE PR 6L3 No 211 (Administrators) 1978 PROCLAMATION PR 63 Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel Under the poweri vested in me by section of the van die "Local Authorities Roads Ordinance" 190 Local Authorities Roads Ordinance 190 read with gelees met artikel 80 van die Grondwet van die Repusection 80 of the Republic of South Africa Constitution bliek van SuidAfrika1961 proklarneer ek hierby die pad soos omskrvf in e bygaande BYlae tot n publieke Act 1961 I do hereby prodlaim the road as described pad onder die regsbevoegdheid van die Stadsraad van in the Schedule hereto as a public road under the juris Witbank diction of the Town Council of Witbank Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 6de Given under my Hand at Pretoria this 6th day of dag van September Eenduisend Negehonderd Agt en September One thousand Nine hundred and Seventysewentie eight S G I VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB I PB

2 2852 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 BYLAE SCHEDULE n Pad oor A Road over 111 (a) Restant van Gedeelte 19 van die pleas Kromdraai (a) Remainder of Portion 19 of the farm Kromdraai No 292JS soos aangedui deur die letters ABCHA No 292JS as described by the letters ABCHA on op die Kaart LG No A1266/78 Diagram SG No A1266/78 (b) Gedeelte 26 van die plaas Kromdraai No 292JS (b) Portion 26 of the farm Kromdraai No 292JS as soos aangedui deur die letters CDEFGHC op die described by the letters CDEFGHC on Diagram Kaart LG No A1266/78 SG No A1266/78 No 212 (Administrateurs) 1978 No 212 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 8 van 1967) aan my verleen is om n beperking of verpligting in daardie Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act 1967 (Act 8 of 1967) to alter suspend or remove a restriction or obligation re (erred to in that section; artikel genoem te wysig op te skort of op te heft PROCLAMATION So is dit dat ek met betrekking tot Gedeelte 19 van Now therefore I do hereby in respect of Portion 19 die pleas Randfontein 27 Registrasie Afdeling IQ of the farm Randfontein 27 Registration Division IQ Transvaal gehou kragtens Akte van Transport 8996/ Transvaal held in terms of Deed of Transfer 8996/1930 A 1930 voorwaarde 1 ophef remove condition 1 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 16de Given under my Hand at Pretoria this 16th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Agten August One thousand Nine hundred and Seventyeight sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 215 (Administrateurs) 1978 No 215 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE PROCLAMATION Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 1967 aan my verleen is om Removal of Restrictions Act 1967 to alter suspend or n beperking of verpligting in daardie artikel genoem remove a restriction or obligation referred to in that te wysig op te skort of op te hef; section; So is dit dat ek; Now therefore I do hereby; (1) met betrekking tot Lot 19 gelee in die dorp (1) in respect of Lot 19 situated in Menlo Park Menlo Park distrik Pretoria gehou kragtens Akte van Township district Pretoria held in terms of Deed of Transport 273/1960 voorwaardes (d) en (f) ophef en Transfer 273/1960 remove conditions (d) and (f); and (2) Pretoriadorpsaanlegskema 197 wysig deur die (2) amend Pretoria Townplanning Scheme 197 by hersonering van Lot 19 dorp Menlo Park van "Spe the rezoning of Lot 19 Menlo Park Township from siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per "Special Residential" with a density of "One dwelling Erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een per Erf" to "Special Residential" with a density of woonhuis per m2" welke wysigingskema bekend "One dwelling per m2" and which amendment staan as Wysigingskema 183 soos aangedui op die by scheme will be known as Amendment Scheme 183 as gaande Kaart 3 en die skemaklousules indicated on the annexd Map 3 and the scheme clauses Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 18de Given under my Hand at Pretoria this 18th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Agten August One thousand Nine hundred and Seventy eight sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA 197 PRETORIA TOWNPLANNING SCHEME 197 WYSIGINGSKEMA 183 AMENDMENT SCHEME 183 Die Pretoriadorpsbeplanningskema 197 goedgekeur The Pretoria Townplanning Scheme 197 approved kragtens Administrateurskennisgewing 2027 gedateer 20 by virtue of Administrators Notice 2027 dated 20 November 197 word hiermee soos volg verder gewy November 197 is hereby further altered and amended sig en verander: in the following manner: Die kaart soos aangetoon op Kaart 3 Wysigingskema The map as shown on Map 3 Amendment Scheme 183 A

3 III iir e ler _ KODE DORPSBEPLANNINGSKEMA 1 07A KAART 0 WYSIGINGSKEMA (VEL 1 VAN 1 VEL ) CODE ") PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME I mj i TT MAP 0 ANIENDMaNT SCHEME 183 k SHEET 1 OF ion LOT 19 MENLO PARK DORP CV N N6TA : LOT 19 IS ROOI 22 GEVERF LOT 19 MENLO PARKTOWNSHIP NOTE : LOT 19 IS WASHED RED 22 < < VERKLARING REFERENCE i SHEET 1 0 niarminsimur SPESIALE WCON ANDER I a Ns DENSITY COLOUR SPECIAL RESIDENTIAL cl " RAA 21 % / :i () s Pi ; ii fa\ cn En r DRett 1E II 0 EEN WCONHU ZS PER IOW 22 MIA \ G \ WARD REV 2 ONE DWELLING PER \ 0 ei \ m2 131 \ r 11 % al vs \ \ S C + K _ cet tgfi $es1 e to 150 IS a c ESD % i 1 % / 1t$S ** k \ : 15v 1 K Astv to 1 ra xi 1 LOT 19 MENLO"PARK DORP 7d 1 co LOT 19 MENLO: PARK TOWNSHIP " 1 _ b) CO vi ta

4 285 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 No 213 (Administrateurs) 1978 No 213 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE PROCLAMATION Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of RestrictiOns Act 1967 (Act 8 of 1967) to alter suspend or remove a restriction or obligation re Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 8 van 1967) aan my verleen is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te hef; erred to in that section; So is dit dat ek met betrekking tot Erf 77 gelee in Now therefore I do hereby in respect of Erf 77 dorp Eldoraigne distrik Pretoria gehou kragtens Akte situate in Eldoraigne Township district Pretoria held van Transport 226/1970 voorwaarde 5(d) ophef in terms of Deed of Transfer 226/1970 remove condition 5(d) Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Ede Given under my Hand at Pretoria this 6th day of dag van September Eenduisend Negehonderd Agten September One thousand Nine hundred and Seventy sewentig eight S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB P No 21 (Administrateurs) 1978 No 21 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE PROCLAMATION Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act 1967 (Act 8 of "1967) to alter suspend or remove a restriction or obligation re ferred to in that section; Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 8 van 1967) aan my verleen is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te hef; So is dit dat ek met betrekking tot Hoewe 12 geld Now therefore I do hereby in respect of Holding 12 in Mullerstuine LandbouhoeWes distrik Vanderbijlpark situate in Mullerstuine Agricultural Holdings district gehou kragtens Akte van Transport 1002/1967 voor Vanderbijlpark held in terms of Deed of Transfer waarde:b(d)(iv) ophef 1002/1967 remove condition B(d)(iv) Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 6de Given under my Hand at Pretoria this 6th day of dag van September Eenduisend Negehonderd Agten September One thousand Nine hundred and Seventysewentig eight S a J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB A 111 No 216 (Administrateurs ) 1978 No 216 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE PROCLAMATION Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 8 van 1967) aan Removal of Restrictions Act 1967 (Act 8 of 1967) to my verleen is om beperking of verpligting in daardie alter suspend or remove a restriction or obligation reartikel genoem te wysig op te skort of op te hef; ferred to in that section; So is dit dat ek met betrekking tot Erf 1878 gelee Now therefore I do hereby in respect of Ed 1878 in dorp Louis Trichardt TJitbreiding 2 distrik Zoutpans situate in Louis Trichardt Extension 2 Township district berg voorwaardes B5(c) en (d) in die Bylae tot Admi Zoutpansberg amend conditions B5(c) and (d) in the nistrateursproklamasie wysig deur die opheffing Annexure to Administrators Proclamation by van die syfers "1878" the removal of the figures "1878" Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 2ste Given under my Hand at Pretoria this 2th day of dag van Augustus Eenduisend Negehonderd Agten August One thousand Nine hundred and Seventyeight sewentig S G J VAN NIEKERK S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie TransvaaL Administrator of the Province Transvaal PR PH

5 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER No 217 (Administrateurs) 1978 No 217 (Administrators) 1978 PROKLAMASIE PROCLAMATION Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 1967 aan my verleen is om Removal of Restrictions Act 1967 to alter suspend or n beperking of verpligting in daardie artikel genoem remove a restriction or obligation referred to in that to wysig op te skort of op te hef; section; So is dit dat ek; Now therefore I do hereby; (1) met betrekking tot Erf 96 gelee in dorp Sandown (1) in respect of Erf 96 situate in Sandown Extension Uitbreiding 5 Registrasie Afdeling a Transvaal ge 5 Township Registration Division IR Transvaal held hou kragtens Sertifikaat van Geregistreerde Titel in terms of Certificate of Registered Title T11767/197 T11767/197 voorwaardes 2(i) (k) en (I) ophēf; en remove conditions 2(i) (k) and (1); and (2) Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema (2) amend Northern Johannesburg Region Town plan 1958 wysig deur die hersonering van Ed 96 dorp San ning Scheme 1958 by the rezoning of Erf 96 Sandown down Uitbreiding 5 van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" Extension 5 Township from "Special Residential" to vir wooneenhede aanmekaar of losstaande welke wysi "Special" for dwelling units attached or detached and gingskema bekend staan as Wysigingskema 872 soos which amendment scheme will be known as Amend s aangedui op die bygaande Kaart 3 en die skemaklou ment Scheme 872 as indicated on the annexed Map 3 sules and the scheme clauses Gegee under my Hand to Pretoria op hede die 2ste Given under my Hand at Pretoria_ this 2th: day of dag van Julie Eenduisend Negehonderd Agtensewen July One thousand Nine hundred and Seventy eight tig D S VAN DER MERWE BRINK D S VAN DER MERWE BRINK Wade Administrateurvan die Provinsie Transvaal Deputy Administrator of the Province Transvaal PB PB NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSI NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND G1NGSKEMA 872 MENT SCHEME 872 Die Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema The Northern Johannesburg Region Townplanning 1958 goedgekeur kragtens Administrateursproklamasie Scheme 1958 approved by virtue of Administrators 228 gedateer 11 November 1959 word hiermee sops Proclamation 228 dated 11 November 1959 is hereby volg verder gewysig en verander: further altered and amended in the following manner: (1) Die kaart soos aangetoon op Kaart 3 Wysiging (1) The map as shown on Map 3 Amendment skema 872 Scheme 872 (2) Klousule 15(a) Mel D Gebruiksone VI (Spe (2) Clause 15(a) Table D Use Zone VI (Special) sisal) deur die byvoeging van die volgende tot Kolomme by the addition of the following to Columns (3) () and (3) () en (5): (5): (3) () (5) (3) () (5) (CLXXXVI) Sandown Uit Ander gebruike (CLXXXVI) Sandown Ex Other uses not breiding 5 Dorp: nie onder Ko tension S Township: under Column lom (3) (3) Erf 96 Erf 96 Wooneenhede (aanme Dwelling units (attached kaar of losstaande) or detached) (3) Klousule 15(a) Tabel `D(A) deur die byvoeging (3) Clause 15(a) Table D(A) by the addition of the van die volgende tot Kolomme (1) (2) en (3): following to Columns (1) (2) and (3): (1) (2) (3) 0) (2) (3) VI Sandown Uitbreiding 5 Dorp Erf VI Sandown Extension 5 Town 198 ship Erf 96 () Deur die byvoeging van Plan 198 tot die Bylae () By the addition of Plan 198 to the Annexure

6 ! 2856 PROVINQAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1;78 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMENDMENT SCHEME I NOORDELIKE JOHANNESBURGSTFZEEK WYSIGINGSKEMA 872 J M A P SCALE / SKAAL: 1:1500 " KAART 3 i IVEL /1SHEU I i : ) I a *9 At! : i s05 fie t c t va 9 Q tit *et 0 ^ v 6 ei s* vvvigt v eit tates ate0 I varabas A istatierine vagrah As sincei slog i A NOTE Annexure in green NOTA Oytae in groen ( I I i ERF 96 SANDOWN EXTENSION 5 TOWNSHIP ERF 96 SANDOWN UITBREIDING 6 DORP REFERENCE %" VERWYSING al BUILDING LINE IN METRE USE r v v 6 ZONE 1 8 OULYN IN METERS / GEBRUIKSTREEK SPECIAL SPESIAAL W es REFERENCE TO ANNEXURE VERWYSING NA BYLAE I 1

7 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER ItS3/ cp 0 tc" " \ * de 97 \ \> 0 i / KATHERINE STREET / STRAAT p NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSI NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND GINGSKEMA 872 MENT SCHEME 872 Gebruikzone VI: "Spesiaal" wat die oprigting van wooneenhede (aanmekaar of losstaande) toelaat Use Zone VI: "Special" permitting the erection of dwelling units attached or detached Voorwaardes Conditions (I) Vloeroppervlakteverhouding (1) Floor Area Ratio Die vloeroppervlakteverhouding moet nie 03 oorskry The floor area ratio shall not exceed 03 We (2) Hoogte (2) Height Die hoogte van alle geboue moet nie 2 verdiepings The height of all buildings shall not exceed 2 storeys oorskry nie (3) Coverage (3) Dekking The coverage of all buildings shall not exceed 30 %: Die dekking van alle geboue moet nie 30 % oorskry Provided that with the written approval of the local nie: Met dien verstande dat met die skriftelike toestem authority the coverage of communal buildings may be ming van die plaaslike bestuur die dekking van ge assessed at half their actual coverage up to a maximum geboue geneem mag word teen die helfte of 25% free coverage calculated on the total erf area van hul ware dekking tot n maksimum van 25 % vrye dekking bereken teen die totale erfoppervlakte () Development Plan imeenskaplike () Ontwikkelingsplan: A site development plan showing the proposed de Voor die indiening van bouplanne moet die plaaslike velopment shall be submitted to the local authority prior bestuur voorsien word van n terreinontwikkelingsplan to the submission of building plans Such development wat die voorgestelde ontwikkeling aandui So n ontwik plan shall consist of a map or maps showing the followkelingsplan moet bestaan uit n kaart of kaarte wat die mg: volgende aantoon: (i) The erven on which the proposed buildings are (i) Die erf waarop die voorgestelde geboue opgerig gaan word die dele aanliggend aan die to be erected and the wider area surrounding terrein die fisiese en topografiese kenmerke such site the physical and topographical kontoere met 1 meter vertikale tussenposes features contours at 1 metre vertical intervals bestaande gebruik van alle grond geboue en existing use of all land buildings and all other alle ander ontwikkeling hoof publieke nooddevelopment main public utility services and saaklikheidsdienste en die posisie en tipe van enige uitstaande plante the position and type of any notable flora (ii) Die plasing en hoogte van elke bestaande ge (ii) The siting and height of each existing buildbou/geboue wat behoue gaan bly en hulle ver ing/buildings to be retained and its relationship houding tot voorgestelde omliggende geboue to surrounding proposed buildings (iii) Die vloeroppervlakte en aantal wooneenhede (iii) The floor area and number of dwelling units en voorbeelde van die tipe wooneenhede wat and examples of the kind of dwelling units beoog word envisaged

8 28$8 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (iv) Interne rypaaie toegange tot geboue oop en (iv) Internal roadways access to buildings open bedekte parkeeroppervlaktes en ondergrondse and covered parking areas and underground parkeeroppervlaktes parking areas (v) Waar hervorming van die topografie van die (v) Where reshaping of the topography of the site terrein voorgestel word in die ontwikkeling is proposed in the development new contour moet nuwe kontoerintervalle aangetoon word intervals must be shown (vi) Publieke private en gemeenskaplike oopruimtes en kinderspeelgebiede (vi) Public private and common open spaces and childrens play areas Die kaarte moet op gepaste en duursame maternal The map shall be upon suitable and durable material tot n skaal van nie minder as 1 : 500 wees nie to a scale of not less than 1 :500 Die plaaslike bestuur moet binne sestig (60) dae van The local authority shall within sixty (60) days from die inhandiging van die ontwikkelingsplan the submission to it of the development plan (aa) die ontwikkelingsplan goedkeur onder (aa) approve the development plan subject to _ worpe aan sekere wysigings en/of voor certain alterations andjor conditions; or _ waardes; of (bb) if it considers that having regard to the (bb) as dit van oordeel is dat met betrekking locality of the erf the appearance of the tot die ligging van die erf die voorkoms proposed development the effect of devan die voorgestelde ontwikkeling die velopment on surrounding erven the effek van ontwikkeling op omliggende er natural features of the erf the provision : we die natuurlike kenmerke van die erf Of public :private and common open die voorsiening van openbare privaat en space and any other factors that may be gemeenskaplike oopruimte en enige anrelevant disapprove the development plan der faktore wat van toepassing tan wees and shall give notice of its debision to die ontwikkelingsplan afkeur en moet 1 the owner and if it disapproves of the kennis van die beshilt aan die eienaar gee reasons for its decision en as dit afgekeur word die redelvir die besluit The development plan shall be approved by the local authority prior to the submission of the aforementioned Die ontwikkelingsplan moet goedgekeur word deur drawings and particulars for approval by the local die plaaslike bestuur voordat enige van die voorgenoem authority de tekeninge en besonderhede ingedien word vir goedkeuring deur die plaaslike bestuur All rights shall be exercised in accordance with inch : approved development plan: Provided that the local Alle reg moet uitgeoefen word in ooreenstemming met sodanigete goedgekeurde ontwikkelingsplan: Met dien authority may consent to the amendment and/or subverstande dat die plaaslike bestuur vergunning mag stitution of such approved development plan: Provided verleen tot die wysiging en/of vervanging van sodanige further that an appeal against the local authority will goedgekeurde ontwikkelingsplan: Met dien verstande rest with the local authoritys refusal to approve or converder dat appel aangeteken kan word teen die plaaslike sent to the amendment or substitution of such approved bestuur se weiering om die ontwikkelingsplan goed te keur of vergunning te development plan verleen vir die wysiging of ver vanging van sodanige goedgekeurde ontwikkelingsplan (5) Open Space (5) Oopruimte: At least 20% of the area of the erf must be laid out Ten minste 20 % van die oppervlakte van die erf moet in a single portion as open area for childrens play area uitgele word as n enkelgedeelte as ocipruimte vir kindetspeelgebied (6) Aesthetics : (6) Esteties: All buildings shall conform to a good standard of architecture to the satisfadtion of the local authority Alle geboue moet voldoen aan n hoe standaard van argitektuur tot die bevrediging van die plaaslike bestuur (7) Landscaping (7) Terreinontwikkaling: Those portions of the erf not utilized for building Daardie gedeeltes van die erf wat nie gebruik word parking or road purposes shall within six months from vir bou parkeer of paddoeleindes nie moet binne ses the date of which the erf is first utilized for residential maande vanaf die datum IWaarop die erf ie eerste keen gebruik word vir residensiele doeleindes lielandskap purposes be landscaped at the cost of the owners to word op die koste van die eienaars tot bevrediging van the satisfaction of the local authority and Shall theredie plaaslike bestuur en meet daarna onderhou word after be maintained by the owner at his own cost to op die koste van die eienaar tot bevrediging van die the satilfaction of the local authority plaaslike bestuur (8) Pericing (8) Omheining : Alle omheinings of grerismure moet tot bevrediging All fencing or boundary walls shall be to the satisfacvan die plaaslike bestuur wees Lion of the local authority I I I

9 : PROVINSIALE KO&RANT 27 SEPTEMBER (9) Ingange en uitgang Ingang tot en uitgang vanaf die erf moet beperk wees tot Lindenweg (9) Access and Egress Ingress to and egress from the erf shall be confined to Linden Road " (10) Parkering (10) Parking Effektiewe geplaveide par kering tesame met die nodi ge beweegruimte moet tot bevrediging van die plaaslike (a) 1 (een) parkeerplek per wooneenheid met 3 woonkamers of minder (bedek) (b) 2 (tee) w parkeerplekke Per wooneenheid met woonkamers of peer (bedek) (c) 1 (een) parkeerplek per 2 wooneenhede vir besoekers (onbedek) (11) Boulyne Effective paved parking area together with theneaessary Manoeuvring area shall be provided on the erf on the following basis to the satisfaction of the local authority (a) 1 (one) parking Space per dwelling unit with 3 living rooms or less (covered) (b) 2 (two) parking spaces per dwelling unit with living rooms or more (covered) (c) 1 (one) parking space per 2 dwelling units for visitors (uncovered) (11) Building Lines Die volgende boulyne sal van toepassing wees longs The following building lines shall be applicable along die volgende strate en grense: the following streets and:boundaries: (a) 8 in langs Lindenweg (a) 8 m along Linden Road (N nt 1067 langs Katherinestraat en die noordoostelike (b) 1067 m along Katherine Street and the northeast 2r9ns van die erf em boundary of the erf I : * t 1

10 2860 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 _ ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 I REGULASIES VAN DIE GEMEENSKAPLIKE MU REGULATIONS GOVERNING THE JOINT MUNI NISIPALE MEDIESE HULPFONDS (TRANSVAAL): CIPAL AID FUND (TRANSVAAL): AMENDMENT WYSIGING In terms of the provisions of section 79bis(6) of the Ingevolge die bepalings van artikel 79bis(6) van die Local Government Ordinance 1939 (Ordinance 17 of Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie 1939) the Administrator hereby amends the Regulations 17 van 1939) wysig die Administrateur hierby die Re governing the Joint Municipal Medical Aid Fund(Transgulasies van die Gemeenskaplike Munisipale Mediese vaal) promulgated under Administrators Notice 825 of Hulpfonds (Transvaal) afgekondig by Administrateurs 27 October 1965 as set out in the Schedule hereto: kennisgewing 825 van 27 Oktober 1965 soos in die Bylae hierby uiteengesit: SCHEDULE BYLAE 1 Regulation 1 is hereby amended by 1 Regulasie 1 word hierby gewysig deur (a) the substitution for paragraphs (b) (c) and (d) of the (a) paragrawe (b) (c) en (d) van die woordomskrywing definition of "dependant person" of the following van "afhanklike" deur die volgende paragrawe te paragraphs: vervang: "(b) a members child stepchild adopted child or I "(b) n lid se kind stiefkind aangenome kind of a child placed by a court under guardianship n kind deur n hof onder voogdyskap van n of a member under the age of twentyone lid geplaas onder die ouderdom van eenen years who is unmarried and not in receipt of twintig jaar wat ongetroud is en nie n ge a regular remuneration of more than fifty reelde besoldiging van meer as vyftig rand per rand per month; maand ontvang nie (c) a members child step child adopted child or (c) n lid se kind stiefkind aangenome kind of n a child placed by a court under guardianship of kind deur n hof onder voogdyskap van n lid a member over the age of twentyone years geplaas bo die ouderdom van eenentwintig but not over the age of twentyfive years who jaar maar hoogstens vyfentwintig jaar wat is unmarried and not in receipt of a regular ongetroud is en nie n gereelde besoldiging van remuneration of more than fifty rand per meet as vyftig rand per maand ontvang nie month and who on application and subject to en wat op aansoek en onderworpe aan voor conditions of the committee is recognised as waardes deur die komitee gestel as afhanklik dependant by the committee for periods of not vir tydperke van hoogstens twaalf maande op more than twelve months at a time; n keer deur die komitee erken word (d) a members child stepchild adopted child or (d) n lid se kind stiefkind aangenome kind of a child placed by court under guardianship of n kind deur n hof onder voogdyskap van n a member over the age of twentyone years lid geplaas bo die ouderdom van eenentwin who is unmarried and who owing to mental or tig jaar wat ongetroud is en wat weens geeste physical defects or any similar causes is not like of liggaamlike gebreke of enige dergelike in receipt of a regular remuneration of more oorsaak nie n gereelde besoldiging van meer than fifty rand per month and who with the as vyftig rand per maand ontvang nie en wat consent of the committee and subject to its na goeddunke van die komitee en onderworpe conditions is recognised as a dependant peraan voorwaardes deur horn gestel as afhank son;"; like erken word;"; (b) the deletion of the definition of "claim"; and (b) die woordomskrywing van "eis" te skrap; en (c) the insertion after the definition of "Act" of the (c) na die woordomskrywing van "Registrateur" die following definition: volgende woordomskrywing in te voeg: "(ia) account means an account lodged in terms (xvia) `rekening n rekening ingedien ingevolge of regulation 18 and such other provisions regulasie 18 en sulke ander voorskrifte deur determined by the committee for expenditure die komitee bepaal ten opsigte van uitgawes incurred by a member in respect of those deur n lid aangegaan in verband met voordele waarop by en sy afhanklikes geregtig benefits to which he and his dependants are is;" entitled" 2 Regulasie 3 word hierby gewysig deur paragraaf 2 Regulation 3 is hereby amended by the substitution (a) deur die volgende oaragraaf te vervang: for paragraph (a) of the following paragraph: "(a) sekere koste wat deur lede en hulle afhanklikes "(a) to partially or totally defray certain expenses inten opsigte van mediese tandheelkundige aanvul curred by members and their dependants on melende gesondheidsdienste medisyne akkommocla dical dental supplementary health services mesie apparaat en benodigdhede aangegaan is ten dicine accommodation appliances and require voile of gedeeltelik te bestry; en" ments"

11 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Regulasie 7(7)(c) word hierby gewysig deur die 3 Regulation 7(7)(c) is hereby amended by the substiwoorde "of verpleeginrigting" deur die uitdrukking tution for the words "or nursing home" of the expression "verpleeginrigting of verskaffer van dienste" te ver "nursing home or supplier of services" yang Regulation 9(5) is hereby amended by the substitu Regulasie 9(5) word hierby gewysig deur die woor tion for the words "ten times per year" of the words de "tien keer per jaar" deur die woorde "ses keer per "six times per year" jaar" te vervang 5 Regulation 16 is hereby substituted by the following 5 Regulasie 16 word hierby deur die volgende regu regulation: lasie vervang: "16 The committee shall pay benefits to members in "16 Die Komitee betaal voordele aan lede ooreen accordance with the provisions of these regulations and komstig die bepalings van hierdie regulasies en die Ko the committee may for any financial year or part theremitee kan die voordele of ledegeld vir enige boekjaar of increase or decrease the benefits or the membership of gedeelte daarvan met hoogstens vyftien persent ver fees by not more than fifteen per cent: Provided that meerder of verminder: Met dien verstande dat so 571 such increase or decrease shall be approved by the Revermeerdering of vermindering deur die Registrateur gistrar" goedgekeur en geregistreer word" 6 Regulation 17 is hereby amended by the substitution 6 Regulasie 17 word hierby gewysig deur paragraaf for paragraph (a) of the following paragraph: (a) deur die volgende paragraaf te vervang: "(a) Expenses incurred in connection with one or more p "(a)koste wat ten opsigte van een of meer van die vol of the following gende aangegaan is (i) obesity; (i) vetsug; (ii) operations treatments and procedures of own (ii) operasies behandeling en prosedures uit eie choice for purely cosmetic purposes; keuse vir suiwer kosmetiese doeleindes; (iii) alcoholism and narcotism; (iii) alkoholisme en narkotisme; (iv) wilfully selfinflicted injuries; (iv) opsetlik selftoegediende beserings; (v) services obtainable free of charges from the (v) dienste kosteloos verkrygbaar van die Staat state provincial administrations or local provinsiale administrasies of plaaslike owerhe authorities for the whole population; de vir die hele bevolking; (vi) injuries arising from professional sport or any (vi) beserings voortspruitend uit beroepsport of speed contests or trials; enige spoedkragmeting of spoedproewe; (vii) venereal diseases; (vii) veneriese siektes; (viii) ailments or conditions specifically excluded (viii) kwale of toestande wat by aansluiting spesifiek from benefits on joining; or van voordele uitgesluit is; of expenses incurred in connection with the treatment koste wat ten opsigte van enige ander siekte of any other bese illness injury or condition which in ring of toestand aangegaan the is wat na die mening opinion of the committee resulted from or is van die Komitee veroorsaak is deur of in verband associated or to an irregular or immoral way of 0 staan met onreelmatige of immorele leefwyse of living or misbehaviour;" wangedrag;" 7 Regulation 19(2)(6) is hereby amended by the sub 7 Regulasie 19(2)(b) word hierby gewysig deur die stitution for the word "seven" of the word "thirty" woord "sewe" deur die woord "dertig" te vervang 8 Annexure "A" is hereby amended by 8 Bylae A word hierby gewysig deur (a) the insertion of the following expression at the end (a) aan die end van Tarief II die volgende uitdrukking of Tariff II: in te voeg: "with a maximum of R250 per member per year for "met n maksimum van R250 per lid per jaar ten psychiatric services"; opsigte van psigiatriese dienste ; (b) the substitution for paragraph (c) of Tariff V of the (b) in Tarief V paragraaf (c) deur die volgende para following paragraph: graaf te vervang: "(c) no benefits shall be paid in this connection "(c) geen voordele in die verband betaal word al unless the member has been a member of this vorens n lid minstens tien maande aaneen or any other registered medical scheme for a van hierdie of n ander geregistreerde mediese continuous period of not less than ten skema lid was nie"; months"; (c) in Tarief VII item (ii) deur die volgende item te (c) the substitution for item (ii) of Tariff VII of the folvervang: lowing item: "(ii) voorbehoed versterkings verslankings en "(ii) contraceptives tonics slimming preparations ander middels soon aan die publiek geadver and other preparations as advertised to the teen"; en public;"; and

12 2862 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (d) in Tarief VIII paragraaf (c) deur die volgende para (d) the substitution for paragraph (c) of Tariff VIII of graaf to vervang: the following paragraph: "(c) 80 persent Van die geldetarief vir fisioterapie "(c) 80 per cent of the tariff of fees for physio met n maksimum van 20 behandelings per therapy with a maximum of 20 treatments per geval" case" 9 Bylae B word hierby deur die volgendebylae ver 9 Annexure "B" is hereby substituted by the following yang: Annexure: "BYLAE B "ANNEXURE B LEDEGELDE Die totale maandelikse ledegelde (dit wil se bydraes van werkgewer en werknemer) betaalbaar ingevolge regulasie MEMBERSHIP FEES The total monthly membership fees (ie contributions of employer and employee) payable in terms of regulation 20 is soos volg: 20 shall be as follows: 1 Alle ledegelde met nitsondering van die in paragraaf 1 All members with the exception of 2 genoem to in 2 those referred Groep A B C D E F Salaris tot R3 601 R 801 R6 001 R7 201 R8 01 Bo I per jaar R3 600 tot tot tot tot tot R9 600 R 800 R6 000 R7 200 R8 00 R9 600 M R1680 R1920 R2160 R200 R260 Ml p2280 R R3180 R380 R3780 M2 R2300 R2620 R R3580 R3900 R220 Group A B D E F G Salary Up to R3 601 R 801 R6 001 R7 201 R8 01 Over per annum R3 600 to to to to to R9 600 R 800 R6 000 R7 200 R8 00 R9 600 M R10 R1680 R1920 R2160 R200 R260 Ml R1980 P2280 R2580 R2880 R3180 R380 R3780 M2 R2300 R2620 R290 R320 R3580 R3900 R220 In hierdie Bylae betoken M means the scale payable in the case of a single mem ber; M die skaal betaalbaar in die geval van n enkellopende lid; In this Schedule Ml die skaal betaalbaar in die geval van n lid met een Ml means the scale payable in the case of a member afhanklike; en with one dependant person; and M2 die skaal betaalbaar in die geval van n lid met twee of meer afhanklikes M2 means the scale payable in the case of a member with two or more dependant persons 2 Voortgesette lede en weduwees wat ingevolge regula 2 Continued members and widows who have been sie 6(d) as lede toegelaat is admitted as members in terms of regulation 6(d) Voortgesette lid: Continued member: Sonder afhanklikes R0 Without dependant persons R0 Met afhanklikes 8700 With dependant persons R700 Weduwees: Widow: Sonder afhanklikes R00 Without dependant persons R00 Met afhanklikes R20" With dependant persons PB 372 PB 372 I

13 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER ik P Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 MUNISIPALITEIT ALBERTON: WYSIGING VAN ALBERTON MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BIBLIOTEEKVERORDENINGE LIBRARY BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinahce 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is ; by him in terms of sections 99 of the said Ordinance Die Biblioteekverordeninge van die Munisipaliteit The Library Bylaws of the Alberton Municipality Alberton deur die Raad aangeneem by Administrateurs adopted by the Council under Administrators Notice kennisgewing 128 van 11 Desember 1968 soos gewysig 128 dated IT December 1968 as amended are hereby word hierby verder gewysig deur aan die end van arti further amended by the addition at the end of section kel 70) die woorde "of ander reelings tot bevrediging 7(1) of the words "or make other arrangements to the van die Raad tref" by te voeg satisfaction of the Council" PB PB 2255 _ Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 MUNISIPALITEIT CHRISTIANA: WYSIGING VAN SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF CHRISTIANA MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF 0 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur 1939 the LocalGovernment Ordinance 1939 publishes the bydie verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge laws set forth hereinafter which have been approved volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur by him in terms of section 99 of the said Ordinance 1 IS The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Mu Christiana Municipality published under Administrators nisipaliteit Christiana afgekondig by Administrateurs Notice 180 dated 12 October 1977 is hereby amended kennisgewing 180 van 12 Oktober 1977 word hierby as follows: soos volg gewysig: 1 Deur item deur die volgende te vervangi 1 By the substitution for item of the following: t " Rernovaltof Nightsoil " Verniidering van Nagvuiti Removal of nightsoil and urine from all premises Verwydering van nagvuil en urine yang aye persele per pail per month of part thereof: per emmer per maand of gedeelte daarvan: (1)(a) Removal twice per week from 1 October 1978: (1)(a) Verwydering twee keer per week vanaf 1 Okto R7 ber 1978: R7 (b) Verwydering twee keer per week yam( 1 Janu (b) Removal twice per week from 1 January 1979: aria 1979: R8 R8 (c) Verwydering twee keer per week vane 1 April (c) Removal twice per week from 1 April 1979: R : R9 (d) Removal twice per week from (d) Verwydering twee keer per week vanaf 1 Julie 1 July 1979: RIO 1979: RIO (2) Daily removal (not exceeding six times per week): (2) Daaglikse verwydering (hoogstens ses keer per RIO week): R10 (3) Extraordinary removals per pail per removal: (3) Buitengewone verwyderings per emmer per ver R2" wydering: R2" 2 By the deletion ir item 5(1) of the expression 2 "ex Deur in item 5(1) die uitdrukking "uitgesonderd cept as provided in subitem (3)" soos in subitem (3) bepaal" te skrap 3 Deur subitem (3) van item 5 te skrap3 By the deletion of subitem (3) of item 5 Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree op The provision in this notice contained shall come into 1 Oktober 1978 in werking operation on 1 October 1978 PE PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 a F KENNISGEWING VAN VERBETERING : CORRECTION NOTICE MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: PARKEER JOHANNESBURG MUNICIPALITY: PARKING TERREINEVERORDENINGE i GROUNDS BYLAWS Administrateurskennisgewing 11 van 9 Augustin Administrators Notice 11 dated 9 August ward hierby verbeter deur in die eerste reel van is heieby` corrected by the substitution in the first line _

14 286 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Deel 1(1) van Bylae II onder die opskrifte "Groep A" of Part 1(1) of Schedule II under the headings "Groep A" en "Tarief" die uitdrukking "25c vir 6 uur" deur die and "Tarief" of the Afrikaans text for the expression uitdrukking "25c vir 1 uur" te vervang "25c vir 6 uur" of the expression "25c vir 1 uur" PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 MUNISIPALITEIT LEANDRA: AANNAME VAN LEANDRA MUNICIPALITY: ADOPTION OF STANDAARD BOUVERORDENINGE STANDARD BUILDING BY LAWS I Die Administrateur publiseer hierby ingevolge ar 1 The Administrator hereby in terms of section tikel 101 van die Ordonnansie op Maaslike Bestuur 101 of the Local Government Ordinance 1939 publishes 1939 dat die Dorpsraad van Leandra die Standaard Bou that the Village Council of Leandra has in terms of verordeninge afgekondig by Administrateurskennisgewing 1993 van 7 November 197 ingevolge artikel section 96bis(2) of the said Ordinance adopted with the 96bis(2) van genoemde Ordonnansie met die volgende following amendment the Standard Building Bylaws wvsiging aangeneem het as verordeninge wat deur ge published under Administrators Notice 1993 dated noemde Read opgestel is: 7 November 197 as bylaws made by the said Council: Deur Aanhangsel VII van Bylae 2 te wysig deur By amending Appendix VII of Schedule 2 by (a) in item 1(1)(a) die syfer "R2" deur die syfer "R5" (a) the substitution in item 1(1)(a) for the figure "R2" te vervang; of the figure "R5"; (b) in item 1(I)(b)(1) die syfer "50e" deur die syfer (b) the substitution in item 1(1)(b)(i) for the figure "75e" te vervang; "50e" of the figure "75c"; (c) in item 1(1)(b)(ii) die syfer "30c" deur die syfer (c) the substitution in item 1(1)(b)(ii) for the figure "50e" te vervang; "30c" of the figure "50c"; (d) in item 1(I)(b)(iii) die syfer "20c" deur die syfer (d) the substitution in item 1(1)(b)(iii) for the figure "30c" te vervang; "20c" of the figure "30c"; (e) in item 3 na die woorcl "Gelde" die woorde "vir (e) the insertion in item 3 of the Afrikaans text after planne" in te voeg; en the word "Gelde" of the words "vir planne"; and (f) na item 5 die volgende by te voeg: (f) the addition after item 5 of the following: "6 Rioleringsplanne "6 Drainage Plans (1) Vir elke 50 m2: R150 (I) For every 50 m2: RI50 (2) Minimum vordering: "R3" (2) Minimum charge: R3" 2 Die volgende verordeninge word hierby herroep: 2 The following bylaws are hereby revoked: (a) Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Lean (a) The Building Bylaws of the Leandra Municipality; dra afgekondig by Administrateurskennisgewing published under Administrators Notice 372 dated 372 van 16 April 1969 soos gewysig 16 April 1969 as amended (b) Die Bouregulasies van die Gesondheidskomitee van (b) The Building Regulations of the Eendracht Health Eendracht afgekondig by Administrateurskennisge Committee published under Administrators No wing 20 van 13 Januarie 1937 tice 20 dated 13 January 1937 PB PB Administratcurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE MUNISIPALITEIT NABOOMSPRUIT: BANKET NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY: BANQUET SAAT VERORDENINGE HALL BY LAWS Administrateurskennisgewing 1012 van 19 Julie 1978 Administrators NOtice 1012 dated 19 July 1978 is word hierby verbeter deur in item 7(3)(e) (f) (g) en (h) hereby corrected by the substitution in item 7(3)(e) (f) van Bylae I onder paragraaf die uitdrukkings (g) and (h) of Schedule I under paragraph for the A 25 1 en 50 1 onderskcidelik deur die uitdrukking 230 ml expressions and 50 1 of the expressions 200 m/ 250 ml en 500 ml te vervang 230 nil 200 ml 250 nit and 500 m/ respectively PB PB 2296

15 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM: VERORDE POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY: BYLAWS NINGE VIR DIE REGULERING VAN PARKE EN FOR THE REGULATION OF PARKS AND GAR TUINE DENS Administrateurskennisgewing 791 van 29 Junie 1977 Administrators Notice 791 dated 29 June 1977 is word hierby verbeter deur in paragraaf 3(3) die uitdruk hereby corrected by the substitution in paragraph 3(3) king "11 Mei" deur die uitdrukking "1 Mei" te ver of the Afrikaans text for the expression "11 Mei" of yang the expression "1 Mei" PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE P MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM: VERORDE POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY: BYLAWS NINGE VIR DIE REGULERING VAN TUNE EN FOR THE REGULATION OF PARKS AND GAR PARKE DENS Administrateurskennisgewing 1176 van 16 Augustus Administrators Notice 1176 dated 16 August word hierby verbeter is hereby corrected (a) deur (a) paragraaf 3 deur die volgende te vervang: by the substitution for paragraph 3 of the following: "3 Deur na item 3(0(e) die volgende by te voeg: "3 By the addition after item 3(1)(e) of the follow ing: (f) Die geriewe onder paragrawe (c)(d) en (e) word (f) The facilities supplied under paragraphs (a) verskaf ten voile toegerus met eet en kookgerei (d) and (e) are fully equipped with cutlery en beddegoed" crockery and bedding" (b) deur paragraaf 5 deur die volgende te vervang: (b) by the substitution for paragraph 5 of the following: "5 Deur na item 3(2)(e) die volgende by te voeg: "5 By the addition after item 3(2)(e) of the follow ing: (f) Die geriewe onder paragrawe (c) (d) en (e) (f) The facilities supplied under paragraphs (c) word verskaf ten voile toegerus met eet en (d) and (e) are fully equipped with cutlery kookgerei en beddegoed" crockery and bedding" PB PR Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKICELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT!I/ VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: AANNAME OF PERIURBAN AREAS: ADOPTION OF VAN STANDAARD RIOLERINGSVEROR STANDARD DRAINAGE BYLAWS DENINGE The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 read with seclees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Lion 16(3) of the Transvaal Board for the Development 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 ge vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge of PeriUrban Areas Ordinance 193 and Proclamation biede 193 en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 6 (Administrators) of 195 publishes i 195 (a) that the Transvaal Board for the Development of (a) dat die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van penurban Areas has in terms of section 96bis(2) Buitestedelike Gebiede die Standaard Rioleringsver of the firstmentioned Ordinance adopted with the ordeninge afgekondig by Administrateurskennisge following amendments the Standard Drainage Bywing 665 van 8 Junie 1977 ingevolge artikel 96bis laws published under Administrators Notice 665 (2) van eersgenoemde Ordonnansie met die volgende dated 8 June 1977 as bylaws made by the said wysigings aangeneem het as verordeninge wat deur Board: genoemde Raad opgester is 1 By the substitution in section 1 for the definition I Deur in artikel 1 die woordomskrywing van of "piece of land" of the following: "stuk grond" deur die volgende te vervang: " " I `stuk grond enige stuk grond wat in n aktekan piece of land means any piece of land registered toor geregistreer is as n erf; standplaas perseel plot in a deeds registry as an erf stand lot plot orother of ander gebied of as n onderverdeelde gedeelte area or as as portion or a subdivision of such erf

16 2866 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 vanaf van sodanige erf standplaas perseel plot of ander stand lot plot or other area or any defined portion gebied of enige omskrewe gedeelte wat nie as 11 not intended as a public place of a piece of land openbare plek becloel is nie van n stuk grond wat proclaimed as a township or of a piece of land which as n dorp geproklameer is of van n stuk grond is held under surface right permit or under mining wat kragtens n oppervlakteregpermit of kragtens n inynbrief gehou word of wat geproklameerde title or which being proclaimed and not held under grand is wat nie kragtens n mynbrief gehou word mining title is used for residential purposes or for nie en wat vir woondoeleindes of vir doeleindes wat purposes not incidental to mining operations the nie met mynbouwerksaamhede in verband staan nie boundaries of which are indicated on a diagram or gebruik word waarvan die grenslyne aangedui word plan approved by the SurveyorGeneral but not yet op n diagram of plan wat deur die Landmetergenereal goedgekeur is maar wat nie by die Registra registered with the Registrar of Deeds or Registrar teur van Aktes of Registrateur van Myneiendomme of Mining Titles;" geregistreer is nie;" 2 By the addition after section 2(2) of the follow 2 Deur na artikel 2(2) die volgende by te voeg: ing: "(3) Hierdie verordeninge is van bag op alle ge "(3) These bylaws shall apply to all areas within biede binne die regsgebied van die raad uitgesonthe jurisdiction of the board excluding farm portions derd plaasgedeeltes van 22 ha en grater" of 22 ha and larger" 3 Deur subartikel (2) van artikel 3 deur die volgende to vervang: 3 By the substitution for subsection (2) of section 3 of the following: "(2) Iernand wat van voorneme is om ingevolge subartikel (1) appel nn te teken moot die raad "(2) Notide of intention to appeal in terms of subbinne sewe dae na die besluit of handeling waarteen section (1) shall be given to the board within seven hy app61 wil aanteken daarvan in kennis stel en die appellant moet binne n verdere tydperk van days of the decision or act comp lamed of and shall veertien dae n volledige skriftelike uiteensetting be followed within a further fourteen days by a full van sy saak aan die read besorg" statement of the appellants case in writing to be Deur in artikel 20(6) furnished by the appellant to the board" (a) paragraaf (a) deurdie volgende te vervang: By the substitution for paragraph (a) of section : "(a) die voile groottevan die stuk grond wear of the following op die rioleringswerk verrig gaan word en "(a) the full extent of the piece of land on which die ligging van al die geboue met beskry the drainage work is to be carried out and the wing van gebruike en die bestaande en beoogde perseelriole en waterbronne met position of all buildings with description of afstande na moonlike bronne van besoe their uses and the existing and proposed drains deling en geboue en waterbronne op aan and water Sources with distances between posgrensende persele binne 50 m vanaf die sible sources of pollution and buildings and stuk grond se grens"; en water sources on (b) aan die end van subartikel (3) die volgende by (b) at the end of subsection (3) of the following: te voeg: ": Provided that the determination of such di ": Met dien verstande dat die bepaling van so mansions or the right to require an increase in danige afmetings of die reg om te vereis dat such dirnensions shall be in the sole discretion sodanige afmetings vergroot word na die uit of the board sluitende goeddunke van die mad is () If all:cffluent from a drainage installation is () Indien alle uitvloeisel van n perseelrioolstel discharged had a septic tank the effluent from the sel in n septiese terik gestort word moet die uitvloeisel van die septiese tenk weggeruim word deur septic tank shall be disposed of by means of at least middel van minstens twee stapelriole wat the gelyk two cap french drains not functioning simultaneoustydig funksioneer nie op so n wyse dat indien een ly in such manner that where one french drain stapelriool oorvol sou rack daar na die tweede sta overfills a switch over to the second cap french drain pelriool oorgeskakel kan word deur n meganismr may be effected by means of a mechanism installed aangebring in n mangat tussen die septiese tenk en die stapelriole" in a manhole between the septic tank and the cap french drains" 6 Deur aan die end van artikel 78(2)(d) die uitdrukking "en geen takperseelriool mag binne 76 m 6 By the addition at the end of section 78(2)(d i die monsternemingkamer stroomop kant wees : I Of the expression "and no branch drain shall be adjoining premises within (b) in paragraaf (b) die woord "voorstad" 50 In from the boundary of the piece of land" deur die woord `dorp" te vervang 5 By the addition in section 68 5 Deur in artikel 68 (a) at the end of subsection (2) of the expression (a) aan die end van subartikel (2) die uitdrukking "and the minimum distance between any "en two die minimum afstand tussen enige twee stapelriole moet 3 in wees" by te voeg; en french drains shall be 3 m"; and

17 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER _ nie en die gradient nie steiler as 1:50 nie" by te within 76 m from the sampling chamber up stream voeg; en side and the gradient not steeper than 1 : 50"; and (b) die volgende Tarief van Gelde as n Bylae by ge (b) the following Tariff of Charges as a Schedule to the noemde standaard verordeninge welke Tarief van said standard by laws which Tariff of Charges has Gelde deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde been approved by him in terms of section 99 of the Ordonnansie goedgekeur is said Ordinance BYLAE SCHEDULE 1DEEL 1 PART I TARIEF VAN GELDE VAN TOEPASSING OP AL TARIFF OF CHARGES APPLICABLE TO ALL LE SKEMAS BINNE DIE RAAD SE REGSGEBIED SCHEMES WITHIN THE BOARDS AREA OF JURIS DICTION 1 Aansoekgelde (1) Die gelde uiteengesit in subitem (3) is betaalbaar ingevolge artikel 23(1) ten opsigte van elke aansoek wat ingevolge artikel 20 gedoen is (2) Die raad moet die gelde betaalbaar ten opsigte 1 Application Fees (1) The charges set out in subitem (3) shall be payable in terms of section 23(1) in respect of every application made under section 20 van aansoeke ontvang ingevolge artikel 20 vasstel in (2) The board shall assess the fees payable in respect ooreenstemming met subitem (3) of in enige spesiale of application received in terms of section 20 in accordgeval so na as moontlik in ooreenstemming daarmee: ance with subitem (3) or in any special case as nearly as Met dien verstande dat enige persoon wat gegrief voel may be in accordance therewith: Provided that any peras gevolg van enige sodanige vasstelling die reg het om son aggrieved by any such assessment shall have the right te appelleer op die wyse voorgeskryf in artikel 3 to appeal in the manner prescribed by section 3 (3) Die volgende gelde is betaalbaar ten opsigte van (3) The following charges shall be payable in respect of enige aansoek wat ingevolge artikel 20 ingedien word: every application made: (a) Vir elke 50 m2 of gedeelte daarvan van alle vloer (a) For every 50 m2 or part thereof of all floor areas oppervlaktes op die plan of planne vir enige gebou shown on the plan or plans of any building to be wat bedien gaan word deur of die gebruik waarvan served by or the use of which whether directly or regstreeks of onregstreeks verbonde sal weer aan indirectly will be associated with the use of the die gebruik van die raad se hoofriool: RI60 boards sewer: R160 (b) Minimum heffing: R5 (b) Minimum charge: R5 2 Gelde vir Werk 2 Charges for Work Die gelde in hierdie item uiteengesit is betaalbaar vir werk uitgevoer deur die raad ingevolge hierdie verordeninge The charges set out in this item shall be payable for work carried out by the board in terms of these bylaws (I) Sealing of connections (section 9()) per connec III (1) Versa van aansluitings (artikel 9()) per aanslui tion: R30 ting: R30 (2) Removing of blockages (section 13()): Cost of (2) Verwydering van verstoppings (artikel 13()): Kos material and labour necessary for such removal as dete van materiaal en arbeid vir sodanige verwydering [ermined by the engineer plus 10 % soos deur d:e ingenieur bepaal plus 10% (3) Verskaffing van aansluitings (artikel 7()): (3) Providing of connections (section 7()): (a) 100 mmaansluitings (a) 100 mm connections: (i) Vir die eerste 3 m: R30 (i) For the first 3 m: R30 (ii) Daarna per m of gedeelte daarvan: R8 (ii) Thereafter per m or part thereof: R8 (b) 150 mmaansluitings: (b) 150 mm connections: (i) Vir die eerste 3 in: R50 : (0 For the first 3 m: R50 (ii) Daarna per m of gedeelte daarvan: RIO (ii) Thereafter per m or part thereof: R10 ()(a) Waar die raad n rioolskeina installeer word ()(a) Where the board installs a sewerage scheme elke erf hetsy daar enige verbeterings op is al dan nie every erf whether or not there are any improvements on van n rioolaansluiting voorsien en is hierdie koste Inge it shall be provided with a connection and the charges sluit by die tenderbedrag en sodoendevorm dit deel van thereof shall be included in the tender amount and form die kontrak In sulke gevalle is die eerste aansluiting part of the contract In such cases the first connection gratis maar indien n tweede aansluiting of n aanslui shall be free of charge but should a second connection ting op n ander posisie verlang word is die gelde in or a connection in a different position be requested the gevolge subitem (3) van toepassing 1 charges in terms of subitem (3) shall be applicable

18 2868 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (b) In gevalle waar die raad n rioolskema van n pri (b) Where the board takes over a sewerage scheme A vaat dorpsontwikkelaar oorneem word daar nie nood from a township developer connections shall not neces 1111 wendig aansluitings by alle erwe gemaak nie en in sul sarily be made to the erven and in such cases the charges ke gevalle is die tarief ingevolge subitem (3) van toe in terms of subitem (3) shall be applicable passing PART II DEEL CHARGES IN RESPECT OF THE VARIOUS LOCAL HEFFINGS TEN OPSIGTE VAN DIE VERSKEIE AREA COMMITTEES AND OTHER AREAS AS SET PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEES EN ANDER GE OUT HEREUNDER BIEDE SODS HIFRONDER UITEENGESIT 1 For the purpose of this Part unless expressly other I Vir die toepassing van hierdie Deel tensy anders wise provided uitdruklik bepaal (a) (a) is alle basiese en bykomende heffings ten opsigte van all basic and additional charges shall be due and payable in respect of every year or part thereof; and elke jaar of gedeelte daarvan verskuldig en betaalbaar; en (b) where provision is made for the payment of a basic (b) waar voorsiening vir die betaling van n basiese hef charge such charge shall be payable by the owner fing gemaak word is sodanige heffing deur die eie or occupier in respect of every erf stand lot or other naar of okkupant betaalbaar ten opsigte van elke area with or without improvements which is or in erf standplaas perseel of ander terrein met of son the opinion of the board can be connected to the der verbeterings wat by die hoofriool aangesluit is main I of na die mening van die raad daarby aangesluit kan word 2 Charges Payable for the use of Drains Sewer or Sewerage Works within the Area of the 2 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vuilriole of Rioleringswerke binne die gebied van die Olifantsfontein Plaaslike Gebiedskomitee (1) Basiese Heffings Oppervlakte van Perseel in m2 Area of Premises in m2 OlifantsfonteinLocal Area Committee (1) Basic Charges R (a) Up to and including (a) Tot en met (b) Over I 000 up to and including (b) Bo tot en met (c) Over up to and including (c) Bo tot en met (d) Bo tot en met (e) Bo tot en met (f) Bo tot en met (g) (i) Bo ; plus (2) Bykomende Heffings (a) Private woonhuise per woonhuis _ 260 (b) Woonstelblokke per woonstel _ 260 (c) Kerkgeboue per gebou per erf _ 260 (d) Over up to and including (e) Over up to and including (f) Over up to and including (g) (i) Over ; plus (ii) R20 vir elke bykomende m2 of gedeelte daarvan met n mak simum van R 000 (ii) R20 for every additional m2 or part thereof with a maximum of R 000 (2) Additional Charges R (a) Private residences per residence 260 (b) Blocks of flats per flat 260 (c) Church buildings per building 260 (d) Besigheidspersele: Vir elke 120 m2 of ge (d) Business premises: For every 120 m2 or part deelte daarvan van die totale vloeropper thereof of the total of the floor areas includvlaktes van die gebou met inbegrip van ing basements 260 kelderverdiepings 260 (e) Hotels and clubs licensed in terms of the (e) Hotelle en klubs gelisensieer kragtens die Liquor Act 1928: Drankwet 1928: (i) Per toilet 1000 (i) Per toilet 1000 (ii) Per urinaal per m of gedeelte ilaarvan 1000 (ii) Per urinoir per m or part thereof _ 1000 R

19 1 s(f) lir P I III Skole hostelle opleidingsentrums en enkelkwartiere: PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER (0 Schools hostels training centres and single quarters: (i) Per toilet 1000 (i) Per toilet 1000 (ii) Per urinaal per m of gedeelte daarvan 1000 (ii) Per urinoir per m or part thereof 1000 (g) Nywerhede uitgesonderd fabrieksuitvloeisel: (g) Industries excluding industrial effluents: (i) Per toilet 1000 (i) Per toilet _ 1000 (ii) Per urinaal per m of gedeelte daarvan 1000 (ii) Per urinoir per m or part thereof 1000 (h) Enige ander perseel: (h) Any other premises: (i) Per toilet 1000 (i) Per toilet 1000 (ii) Per urinaal per m of gedeelte daarvan 1000 (ii) Per urinoir per m or part thereof 1000 (3) Fabrieksuitvloeisel (3) Industrial Effluents (a) Die eienaar van persele waarop daar n bedryf of (a) The owner of premises on which any trade or innywerheid aangehou word en waarvan daar ten ge dustry is carried out and from which as a result of volge van so n bedryf of nywerheid of van n pro such trade or industry or of any process incidental ses wat daarmee gepaard gaan uitvloeisel in die thereto any effluents are discharged into the boards raad se straatriool ontlas word moet benewens die sewer shall in addition to any other charges for ander gelde waarvoor by ingevolge hierdie item aanspreeklik wag wees aan die raad die volgende the board the following charges in respect of such which he may be liable in terms of this item pay to gelde betaal ten opsigte van sodanige uitvloeisel: effluent: (i) Volgens die hoeveelhede water wat gedurende die halfjaar waarvoor die gelde gehef word verbruik is; en (ii) ooreenkomstig die volgende formule: (i) On the quantity of water consumed during the halfyear forming the period of charge; and (ii) in accordance with the following formula: Charge in cents per 5 k1= 5/6 ( X OA) Bedrag in sent per 5 kl= 5/6 (5+002 XOA) where OA is the arithmetic average of the waar OA die rekenkundige gemiddelde is vir strenghts determined as specified in paragraph I die sterktes vasgestel ooreenkomstig paragraaf (c) of not less than four grab samples of (c) van minstens vier blinde monsters van uit effluent taken at any time during the halfvloeisel wat te eniger tyd gedurende die half year: Provided that the board may in its sole jaar geneem is: Met dien verstande dat die discretion in any given case impose the minimum raad in n gegewe geval volkome na goeddunke charge prescribed by paragraph (h) without die minimum bedrag wat by paragraaf (h) voor taking any samples of the effluent geskryf word kan hef sonder om die uitvloei (b) Whenever a sample is sel te bemonster taken by the board in terms of paragraph (a) onehalf thereof shall if requested (b) Wanneer die raad n monster ingevolge paragraaf by the owner of the premises be made available to (a) neem moet die helfte daarvan indien by dit ver him soek aan die eienaar van die perseel beskikbaar gestel word (c) The strength referred to in paragraph (a) shall be determined by reference to the oxygen absorbed in (c) Die sterkte waarna daar in paragraaf (a) verwys N word word bepaal met verwysing na die suurstof hours from acidic potassium permanganate and N 80 opgeneem in uur vanaf suur permanganaat op on an aliquot part of the supernatant portion of a 80 well shaken sample after removal of the settleable die bodrywende gedeelte van n goed opgeskudde solids by setting in a Imhoff cone for 1 hour in acuitvloeisel nadat die slyk verwyder is deur besinking cordance with the methods of chemical analysis as in n Imhoff keel vir 1 uur soos omskryf in Deel I applied to sewerage and sewage effluents as set out van Aanhangsel II van hierdie verordeninge in Part I of Annexure II of these bylaws (d) Indien daar geen regstreekse afmeting plaasvind nie (d) In the absence of any direct measurement the quanbepaal die raad die hoeveelheid fabrieksuitvloeisel tity of industrial effluent discharged during a halfwat gedurende n halfjaar ontlas is aan die hand year shall be determined by the board according to van die hoeveelheid water wat gedurende n halfjaar the quantity of water consumed on the premises op die perseel verbruik is en by die bepaling van during that period and in the determination of that die hoeveelheid word die water wat vir huishoude quantity the Auantity of the water used on the prelike doeleindes op die perseel verbruik is wat tyd wises for domestic purposes lost to the atmosphere ens die vervaardigingsprosesse verdamp het of in during the process of manufacture or present in the die finale produk aanwesig is afgetrek final product shall be dechicted (e) Tensy die raad in n bepaalde geval anders met n (e) Unless the board shall in any particular case make eienaar skriftelik ooreenkom word die gelde wat by alternative arrangements in writing with an owner hierdie subitem voorgeskryf word gehef ten opsigte the charges prescribed by this subitem shall be levied van kalendermaande: Met dien verstande dat waar in respectof calendar months: Provided that where die ontlasting van uitvloeisel in n straatriool op n tile discharge of effluent to the sewer begins on a

20 2870 PROVINCIAL GAZETTE; 27 SEPTEMBER 1978 datum gedurende n maand soos voornoem begin date during a calendar month as aforesaid the charge die geld ten opsigte van die maand vanaf genoemde made in respect of that month shall be calculated as i datum bereken word from the said date (f) Indien daar bewys word dat n meter vvaarmee die (f) If a meter whereby the quantity of Water consumed hoeveelheid water wat op die perseel verbraik word on the premises is measured is proved to be defective afgemeet word defek is moet die hoeveelheid fa the appropriate adjustment shall be made to the brieksuitvloeisel wat ontlas is bereken ooreenkom quantity of industrial effluent discharged when calstig paragraaf (d) dienooreenkomstig gewysig word ciliated as prescribed by paragraph (d) (g) (1) Waar fabrieksuitvloeisel op meer as een plek in (g) (i) Where industrial effluents ii discharged into the xi straatriool ontlas word hetsy op dieselfde sewer from more than one point whether these verdieping hetsy op verskillende verdiepings points are on the same flcior or on different van 12 perseel kan die raad na goeddunke vir floors of premises the board may in its discre alle doeleindes om n bedrag ingevolge hierdie tion for purposes of making a charge in terms subitem to kan hef met inbegrip van die neem of this subitein including the taking of test van toetsmcnsters elke sodanige ontlasplek as n samples treat each such point of discharge as afsonderlike plek vir die ontlasting van fabrieks a separate point for the discharge of industrial uitvloeisel in die straatriool beskou effluent into the sewer (ii) Met die doe om die hoeveelheid uitvloeisel wat (ii) For the purpose of calculation as prescribed by by elke ontlasplek soos voomoem ontlas word paragraph (d) of the quantity of effluent diste kan bereken soos dit by paragraaf (d) voor charged from each point of discharge as aforegeskryf word word die totale hoeveelheid water said the total quantity of water consumed on the wat op die parsed verbruik is so juis as wat premises shall be allocated among the several A redelikerwys moontlik is na oorlegpleging tus points of discharge as accurately as is reasonably NI sen die ingenieur en die okkupant aan die ver practicable after consultation between the enskillende ontlasplekke toegewys gineer and the occupier (h) Die minimum bedrag wat vir die ontlasting van fa (h) The minimum charge for the discharge of industrial brieksuitvloeisel in die straatriool gehef word is effluent into the sewer shall be 55e per Id 55c per ki 3 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or 3 Gelde Betaalbaar vir die gebruik van Riole Vull Sewerage Works within the Area of Jurisdiction of Ko riole of Rioleringswerke binne die Regsgebied van die matipoort Local Area Committee Komatipoort Plaaslike Gebiedskomitee (1) Basiese Hefting: Oppervlakte van Perseel in m2 Area of Premises in ma: (1) Basic Charges R R (a) Tot en met (a) Up to and including (b) Bo (b) Over 800 t 13500! (2) Bykomende Hefting& (2) Additional Charges R (a) Private woonhuise per woonhuis 200 (b) (a) Private residences per residence Woonstelblokke wat uitsluitend 200 vir woondoeleindes gebruik word per woonstel _ 200: (b) Blocks of flats used solely for residential purposes per flat 2 Met lien verstande dat waar kamers afson derlik verhuur word vir woondoeleindes Provided that where rooms are leased sesonder die voorsiening van voedsel elke parately for residential purposes without twee kamers of gedeelte daarvan wat on boarding every two rooms or part thereof der eon dak is as een woonstel geag word under one roof shall be deemed to be ailat R 1 (c) Kerke per kerk 200 (c) Churches per church (d) Hotelle en klubs gelisensieer kragtens die (d) Hotels and clubs licensed in terms of the 200 Drankwet1928: Liquor Act 928:: Vir elke 95 m2 of gedeelte daarvan nn die For every 95 m2 or part thereof of the total *Male vloeroppervlakte van die gebou met inbegrip van tussen en kelaerverdiepings 200 floor areas including mezzanine floors or basements (e) Opvoedkundige inrigtings: 200 (e) Vir Educational institutions: elke 20 persone of gedeelte van daardie aantal 200 For every 20 persons or part of that number 200 (f) Besigheidspersele: (f) Business premises: Vii elke 95 m2 of gedeelte daarvan van For every 95 inzor part thereofof the total

21 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER die totale vloeroppervlaktes van die gebou floor areas including mezzanine floors or met inbegrip van tussen en kelderverdie basements 200 pings _ 200 (g) Any: other premises: (g) Enige under persele: For every water closet and every urinal 200 Vir elke waterkloset en elke urinaal 200 (h) For every latrine connected 200 (h) Vir elke latrine wat aangesluit is _ 200 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vuil Sewerage Works Within the Area of Jurisdiction of riole of Rioleringswerke Binne die Regsgebied van die the Malelane Local Area Committee Malelane PlaaslikeGebiedskomitee (1) Basic Charges (1) Basiese Heffings Oppervlakte van Perseel in ne (a) Tot en met (b) Bo tot en met R p (c) Bo tot en met (d) Bp (2) Bykomende Heffings Area of Premises in m2 R (a) Up to and including (b) Over up to and including (c) Over 6000 up to and including (d) Over 9 ON _ 2600 (2) AdditionatCharges (a) (i) Vir die eerste en tweede drekwatertoebehoorsel (a) (i) For the first and second soilwater fitting each: elk: R30 R30 (ii) Vir elke bykomende drekwatertoebehoorsel: (ii) For each additional soilwater fitting: R36 R36 (b) For the purposes of this subitem each water closet (b) WI die toepassing van hierdie subitem word elke or urinal pan Or stall and in the case of a slab or waterkloset of urinaalbak of vlak en in die geval trough type urinal each 750 nun length used for van n blad of trogtipe urines] elke lengte van 750 urinal or water closet purposes or intended to be mm wat vir urinaal of waterkloset doeleindes ge so used shall be regarded as a separate soilwater bruik word of bedoel is om aldus gebruik to word fitting as iv afsonderlike drekwatertoebehoorsel gereken 5 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or 5 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vu!! Sewerage works within the Area of Jurisdiction of the Kole of Rioleringswerke binne die Regsgebied van die Halfway House Local Area Committee Halfway House Plaaslike Gebiedskomitee (1) Basic Charges (1) Basiese Heffings 0 0ppervlakte van Perseel in m2 Area of Premises in m2 (a) Tot en met (b) Bo tot en met (c) Bo tot en met R (a) Up to and including (b) Over up to and including (c) Over up to and including (d) Bo tot en met (d) Over up to and including (e) Bo tot en met (f) Bo tot en met (g) Bo (e) Over up to and including (f) Over up to and including (g) Over _ R 0 (2) Bykomende Heffings (2) Additional Charges (a) Woonhuise per woonhuis: R25 (a) Dwelling houses per dwelling: R25 (b) Besighede fabrieke hotelle en losieshuise per toilet (b) Businesses factories hotels and boarding houses per en per urinaal per m of gedeelte daarvan: R25 toilet and per urinal per m or part thereof: R25 6 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vuil 6 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or Kole of Rioleringswerke binne Ironsyde Dorpsgebied Sewerage Works in ironsyde Township " (1) n Basiese heffing per erf: R75 (1) A basic charge per erf: R75

22 2872 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (2) Bykomende heffing ten opsigte van elke erf wat (2) An additional charge in respect of each erf which by die mad se rioolskema aangesluit word: R77 is connected to the boards sewerage scheme: R77 7 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Ride Vuil 7 Fees Payable for the Use of Drains Sewers or Hole d Rioleringswerke binne die Regsgebied van die Sewerage Works within the Area of Jurisdiction of the Hatnmanskraal Plaaslike Gebiedskomitee Harnmanskraal Local Area Committee (1) Basiese Heffing (1) Basic Charge n Basiese heffing per jaar of gedeelte daarvan: R8 A basic charge per year or part thereof: R8 (2) Bykomende Heffings (2) Additional Charges (a) Vir die eerste twee toilette of urinale of vir een (a) For the first two toilets or urinals or for one toilet toilet en een urinaal per toilet of urinaal: R2 and one urinal per toilet or urinal: R2 (b) Daarna per toilet of urinaal: R39 (b) Thereafter per toilet or urinal: R39 8 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik fan Riole Vuil 8 Charges Payable for the Use of Drains Sewers and riole of Rioleringwerke binne die Regsgebied van die Rayton Plaaslike Gebiedskomitee Oppervlakte van Perseel in m2 Sewerage Works Within the Area of Jurisdiction of the Rayton Local Area Committee (1) Basiese Heffings (1) Basic Charges (a) Tot en met (b) Bo 720 tot en met (c) Bo tot en met (d) Bo ;00 Area of Premises in m2 R R (a) Up to and including (b) Over 720 up to and including (c) Over up to and including (d) Over (2) Bykomende Heffings (2) Additional Charges Vir elke toilet of urinaal per m of gedeelte daarvan: For every toilet or urinal per m or part thereof: R30: R30: Met dien verstande dat beboude persele wat na die Provided that all builtup premises which in the opinion mening van die ingenieur by die skema aangesluit kan of the engineer can be connected to the scheme shall be word word as aangesluit met twee toilette to wees considered to be connected with two toilets 9 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vuilriole of Rioleringswerke binne die Regsgebied van die 9 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or Hectorspruit Plaaslike Gebiedskomitee Sewerage Works Within the Area of Jurisdiction of the Hectorspruit Local Area Committee (1) Basiese Heffings Oppervlakte van Pence! in (I) tn2 Basic Charges R Area of Premises in m2 (a) Tot en met (b) Bo tot en met (a) Up to and including (c) Bo 000 tot en met (b) Over up to and including (d) Bo tot en met (c) Over 000 up to and including (e) Bo tot en met (d) Over up to and including (f) Bo (e) Over up to and including (2) Bykomende Heffings (f) Over (a) Vir die eerste en tweede toilet of urinaalaansluiting (2) Additional Charges elk: R0 (a) For the first and second (b) toilet or urinal connection Daarna vir elke bykomende aansluiting: R15 each: R0 10 Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole Vuil (b) Thereafter for each additional connection: R15 Hole en Rioleringswerke binne die Gebied van Lanseria Lughawe 10 Charges Payable for the Use of Drains Sewers or Sewerage Works Within the Area of Lanseria Airport Vir elke toilet of urinaal wat aangesluit is per maand: R5" For every toilet or urinal connected per month: R5" Die Riolerings en Loodgietersverordeninge van die The Drainage and Plumbing Bylaws of the Transvaal Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Board for the Development of Ped Urban Areas publish Gebiede afgekondig by Administrateurskennisgewing 533 ed under Administrators Notice 533 dated 8 August van 8 Augustus 1962 soos gewysig word hierby herroep 1962 as amended are hereby revoked PB PB _

23 1 sipaliteit PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing 1 27 September 1978 Administrators Notice 1 27 September 1978 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE MUNISIPALITEIT TZANEEN: ELEKTRISITEITS TZANEEN MUNICIPALITY: ELECTRICITY BY VERORDENINGE LAWS Administrateurskennisgewing 1292 van 30 Augustus Administrators Notice 1292 dated 30 August word hierby verbeter deur in paragrawe I en 2 is hereby corrected by the substitution in paragraphs 1 die syfer "R750 deur die syfer "R375" te vervang and 2 for the figure "R750" of the figure "R375" PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 MUNISIPALITEIT WITBANK: PUBLIEKE GE WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT OF SONDHEIDSVERORDENINGE PUBLIC HEALTH BY LAWS 10 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die of the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Publieke Gesondheidsverordeninge van die Muni The Public Health Bylaws of the Witbank Municipa Witbank afgekondig by Administrateurskennis lily published under Administrators Notice 11 dated Dewing 11 van 12 Januarie 199 soos gewysig word hier 12 January 199 as amended are hereby further amen by verder gewysig deur Hoofstuk 1 van Deel IV soos ded by amending Chapter 1 of Part IV as follows: volg te wysig: I(a) By the renumbering of section 3 to read 3(a) 1(a) Deur artikel 3 te hernommer 3(a) (b) By the addition after section 3(a) of the follow (b) Deur na artikel 3(a) die volgende by te voeg: ing: "(b) Vir die toepassing van hierdie verordeninge tensy uit die sinsverband anders blyk beteken "(b) For the purpose of these bylaws unless the context indicates otherwise liner means a plastic bag as prescribed by the `voering n plastiese sak soos deur die Raad Council to be placed inside a refuse recep voorgeskryf wat binne in die vullisbak ge tack" pleas word" 2 By the substitution for section 5 of the following: 2 Deur artikel 5 deur die volgende te vervang: "Refuse Receptacle Liners "Vullisbakvoerings 5(a) The Council may require that in order to fa 5(a) Die Raad lean vereis dat ten einde die afhaal cilitate the collection and removal of refuse refuse reen verwydering van vullis te vergemaklik vullisbakke ce van voerings voorsien word waarin afval en vullis gehou tacles be supplied with liners in which to keep waste and refuse Nopprefuse shall be kept or dumped in a reword Geen afval mag in n vullisbak sonder n voering fuse receptacle without a liner therein and the Council gehou of gestort word nie en die Raad moet 9 voerings shall supply the owner or occupier of a premises with per maand aan die eienaar of bewoner van n perseel 9 liners per month voorsien (b) Die eienaar of bewoner van a perseel moet toe (b) The owner or occupier of a premises shall be sien dat geen bakstene gras sand snoeisels van borne responsible therefor that no bricks grass sand cuttings of heinings tuinvullis of enigiets wat nie huisafval is nie from trees or fences garden refuse or anything that is of wat die voering mag beskadig in n vullisbak vir huis not domestic refuse or that may damage the liner be vullis geplaas word placed in a refuse receptacle (c) Op die dag wat die Raad bepaal vir die afhaal (c) On the day determined by the Council for the en verwydering van afval moet die eienaar of bewoner collection and removal of refuse the owner or occupier van n perseel die voering behoorlik toebind en op die of a premises shall properly close the liner and place sypaadjie aangrensend aan die straatgrens van die per it on the sidewalk adjoining the street boundary of the seel pleas vir verwydering deur die Raad" premises for removal PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 MUNISIPALITEIT WITBANK: WYSIGING VAN WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF Die Administrateur publiseer hierby ingevolge ar The Administrator hereby in terms of section 101 tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur of the Local Government Ordinance 1939 publishes

24 i 287 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER die verondeninge hierna uiteengesit wat deur hom the bylaws set forth hereinafter; which have been ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie approved him in terms of section 99 of the said goedgekeur is Ordinance Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Mu i The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the 1 nisipaliteit Witbank afgekondig by Administrateurikeri Witbank `Munieipality publislied under Administrators nisgewing 1731 van 15 Desember 1971 soos gewysig Notice 1781 dated 15 December 1971 as amended is word hierby verder gewysig deur items 1 tot en met 5 hereby further amended by the substitution for items 1 deut die volgende to vervang: to 5 ihclusiie of the following: 1 Verwydering van nagvuil per maand of gedeelte 1 Removal ;of nightsoil per month Or part thereof daarvan For the removal of nightsbil or urine alternately two Vir die verwydering van nagvuil of urine om die beurt and three times per week; 1 twee en drie keer per week (1) Private Dwellings: (1) Private Woonhuise: (a) For the first Pail: R (a) Vir die eerste emnier: R (b) For each additional pail: RI (b) Vir elke bykomende emmer: RI (2) All other premises: (2) t i Alle ander persele: For each paihr Vir elke emnier: R (3) Toevallige verwyderings: Vir elke emmer: R 2 Verwydering van vullis per maand of gedeelte (3) Casual removals: For each path R " 2 Removal of iefuse per month or part thereof: daarvan (1) For the removal of refuse or rubbish once per (1) Vir die verwydering van vullis week: of afval een keer per week: : (a) Private dwellings hospitals churches boarding (a) Private woonhuise hospitale kerke losieshuise houses sports clubs and charitable institutions per sportklubs 50 R2 en liefdadigheidsinrigtings per blik: bin: R250 (b) Blocks of flats: R250 (b) Woonstelgeboue per woonstel: R250 (2) For the removal of refuse or rubbish from business prelmit offices industrial premises and Goyern (2) Vir die verwydering van vullis of afval van besig mem Institutions: heidspersele kantore nywerheidspersele en Staatsinrigtings: (a) Removals three times per week per bin: R350 _ (a) (b) Verwyderings drie keer per week per blik: Daily removals R350 per bin: R7 (h) Daaglikse (3) verwyderings per bilk: R7 The minimum number of bins required at any premises shall be determined by the Councils Chief " (3) Die minimum aantal blikke benodig by enige Health Inspector perseel word deur die Read se Hoofgesondheidsmspek tem bepaal 1 3 Vacuum tank services: 3 Suigtenkdienste: (1) For the removal of the first 9 kl or part thereof: (1) Vir die verwydering van die eerste 9 k/ of gedeelte daarvan: R720 (2) Thereafter :per kl or part thereof: 80c III I (2) Daarna per kl of gedeelte dlarvan: 80c (3) Minimum charge: R720 (3) Minimum vordering: R720 Spesiale Verwyderings: (1) Tuinvullis per wag: R3 Special removals: (1) Garden refuse per load: R3 (2) Business industrial and other refuse per load (2) BeSigheids bedryfs en ander afval pervm of m3 or part thereof: RIO tan ma of gedeelte daarvan: RIO 5 Venvydering van en beskikking oor dooie diere: 5 Removal and disposal of dead animals: (1) Perde muile koeie bulle osse en donkies per ti Hcirses mules cows; bulls oxen and donkeys (mikes: R6 per carcass: R6 l (2) Kalwers vullens skape bokke en varke per (2) Calvesfoals goatssheep and pigs per carcass: karkas: R3 123 (3) Ronde en katte per karkas: R2 (3)*pop and cats per carcass: R2 PB " PB

25 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 1/171 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/171 Die Administrateur verklaar hicrby ingevolge die be The Administrator hereby in terms of section 890) of palings van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorps the Townplanning and Townships Ordinance 1965 debeplanning en Dorpe 1965 dat by n wysigingskema synde dares that he has approved an amendment scheme being n wysiging van BedfordvieWdorpsaanlegskema an amendment of Bedfordview Townplanning Scheme 1 wat uit dieselfde grond as die dorp Bedfordview Uitbrei 198 comprising the same land as included in the townding 230 bestaan goedgekeur het ship of Bedfordview Extension 230 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map g and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas scheme are filed with the Director of Local Government like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en Pretoria and the Town Clerk Bedfordvicw and are open is beskikbaai vir insbeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysi This amendment is known as Bedfordview Amendment gingskema 1/171 Scheme 1/171 PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps In tcrmsof section 69 of the Townplanning and Townbeplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1955) ships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Admiverklaar die Administrateur hierby die dorp Bedfordview nistrator hereby declares Bedfordview Extension 230 Uitbreiding 230 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan Township to be an approved township subject to the die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB t BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR A ALISON AND D ROSSOUW IN MADE BY A ALISON AND D ROSSOUW INVEST VESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED INGE MENTS (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE VOL GE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE PROVISIONS OF THE TOWNPLANNING AND OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1965 OM TOWNSHIPS ORDINANCE 1965 FOR PERMISSION TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 835 OF DEELTE 835 VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN THE FARM ELANDSFONTEIN 90IR PROVINCE PROVINSIE TRANSVAAL TOEGE TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED STAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Bedfordview Ex Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding 230 tension 230 (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate coos aangedui op Algemene Plan LG A626/77 dicated The township shall consist of erven and streets as inon General Plan SG A626/77 (3) Strafe 3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die strate in die deity vorm (a) The township owner shall form grade and maintain skraap en onderhou tot bevrediging van die plaas the streets in the township to the satisfaction of the like bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die local authority until such time as this responsibility plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien ver is taken over by the local authority: Provided that stande dat die Administrateur geregtig is om die the Administrator shall from time to time be entitled dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van to relieve the township owner wholly or partially die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met from this obligation after reference to the local dioplaaslike bestuur authority (b) Die dorpseienaar meet op eie koste alle hindernisse (h) The township owner shall at its own expense remove in die straatreserwes tot bevrediging van die plaas all obstacles from the street reserves to the satisfaclike bestuur verwyder tion of the local authority (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings (c) If the township owner fails to comply with the pro van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen is die visions of paragraphs (a) and (b) hereof the local

26 2876 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (a) plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van authority shall be entitled to do so at the cost of the die dorpseienaar te doen township owner () Begiftiging () Endowment Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (i) 15 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp; (ii) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewende moet word vir die verkryging van grond vir n stortingsterrein; (iii) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging van grond vir n begraafplaas; dorpship (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan ning en Dorpe 1965 as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met: The township owner shall in terms of section 63(1) of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 pay to the local authority as endowment sums of money equal to: (i) 15 % of the land value of erven in the township which amount shall be used by the local author ity for the construction of streets and/or storm water drainage in or for the township (ii) 1 % of the land value of erven in the township which amount shall be used by the local author ity for the acquisition of land for a depositing site (ttt) 1 % of the value of erven in the township which amount shall be used by the local authority for the acquisition of land for a cemetery (iv) 3 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange wend moet word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parke binne sy regsgebied; (iv) 3 % of the land value of erven in the township which amount shall be used by the local author ity for the acquisition and/or development of parks within its area of jurisdiction (v) 5 % of the land value of the erven in the town which amount shall be used by the local authority for financing the provision of main services to the township (v) 5 % van die grondwaarde van die erwe in die welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die finansiering van hoofdienste vir die dorp Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepa Such endowment shall be paid in accordance with lings van artikel 7 van genoemde Ordonnansie bethe provisions of section 7 of the aforesaid Ordin once taal word (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The township owner shall in terms of the provi Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van sions of section 63(1)(a) of the Townplanning and artikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townships Ordinance 1965 pay a lump sum endowning en Dorpe 1965 aan die Transvaalse Onderwys ment for educational purposes to the Transvaal departement as begiftiging vir onderwysdoeleindes Education Department on the land value of special n globale bedrag betaal op die grondwaarde van residential erven in the township the extent of spesiale woonerwe in die dorp die grootte waarvan which shall be determined by multiplying 808 bereken moet word deur 808 m2 te vermenigvuldig by the number of special residential erven in the met die getal spesiale woonerwe in die dorp township & The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 7(3) and such endow meat shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalings van artikel 7(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van die genoemde Ordonnansie (5) Beskikking Oor Bestaande Titelvoonvaardes (5) Disposal of Existing Conditions of Title Able erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute as daar is met inbe grip van die voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesonderd die volgende serwituut war slegs n straat in die dorp rack: "The within mentioned property is subject to a per petual Servitude of Right of Way 787 (seven decimaletual eight seven) metres wide along its northeastern boundary in favour of the Bedfordview Village Council as will more fully appear from Notarial Deed No 727/1950S dated 15 August 1950" All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes if any including the reservation of rights to minerals bin excluding the following servitude which affects a street in the township only: "The within mentioned property is subject to a pper Servitude of Right of Way 787 (seven decimal eight seven) metres wide along its northeastern boundary in favour of the Bedfordview Village Council as will more fully appear from Notarial Deed No 727/1950S dated 15 August 1950" (6) Sloping van Geboue (6) Demolition of Buildings Die dorpseienaar moet op eie koste alle geboue geld The township owner shall at its own expense cause binne boulynreserwes kantruimtes of oor gemeenskaplike all buildings situated within the building line reserves

27 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER grense asook alle geboue wat the in ooreenstemming met side spaces or over common boundaries as well as all die plaaslike bestuur se statutore vereistes is the laat buildings not in conformity with the local authoritys sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer statutory requirements to be demolished to the satisdie plaaslike bestuur dit vereis faction of the local authority when required to do so by the local authority (7) Verskuiwing of die Vervanging van Munisipale Dienste (7) Removal or Replacement of Municipal Services Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig R by reason of the establishment of the township it word om enige bestaande Munisiple dienste te verskuif of should become necessary to remove or replace any te vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar existing municipal services the cost thereof shall be gedra word borne by the township owner (8) Nakoming van Voorwaardes (8) Enforcement of Conditions Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwaardes nakom en die nodige steppe doen om te sorg dat die titelvoor The township owner shall observe the conditions of waardes en enige ander voorwaardes opgele kragtens establishment and shall take the necessary steps to se artikel 62 van Ordonnansie 25 van 1965 nagekom word: cure the enforcement of the conditions of title and Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegd any other conditions imposed in termsof section 62 of held besit om die dorpseienaar van almal of enigeen van Ordinance 25 of 1965: Provided that the Administrator die verpligtings te onthef en! om sodanige verpligtings by shall have the power to relieve the township owner of enige ander persoon of liggfiam met regspersoonlikheid all or any of the obligations and to vest such obligations te laat berus in any other person or corporate body I 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Alle erwe is onderworpe aan die voorwaardes hierna All erven shall be subject to the conditions hereinafter genoem opgel8 deur die Administrateur ingevolge Or set forth imposed by the Administrator in terms of Or donnansie 25 van 1965 dinance 25 of 1965 Alle erwe: All erven: (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur langs enige twee grense uitge sonderd n straatgrens sons deur die plaaslike bestuur bepaal (1) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour of the localauthority for sewerage and other municipal purposes along any two boundaries other than a street boundary as determined by the local authority (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected withnoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot in the aforesaid servitude area and no largerooted trees wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut shall be planted within the area of such servitude or of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie within 2 m thereof (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg onder temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings such material as may be excavated by it during the course en ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag of the construction maintenance or removal of such tydelik te pleas op die grond wat aan die voornoemde sewerage mains and other works as it in its discretion serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig may deem necessary and shall further be entitled to tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voor reasonable access to the said land for the aforesaid pur noemde doel; onderworpe daarvan dat die plaaslike be pose subject to any damage done during the process of stuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg on the construction maintenance or removal of such sewer derhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyplei age mains and other works being made good by the local dings en ander werke veroorsaak word authority houd Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps In terms of section 69 of the Townplanning and beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) the verklaar die Administrateur hierby die dorp Lenasia Administrator hereby declares Lenasia Extension 6 Uitbreiding 6 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan Township to be an approved township subject to the die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR DIE GEMEENSKAPSONTWIKKE MADE BY THE COMMUNITY DEVELOPMENT

28 2878 PROVINCIAL GAiETTE 27 SEPTEMBER 1978 LINGSRAAD INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN BOARD UNDER THE PROVISIONS OF THE DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDIN DORPE 1965 OM TOESTEMMING OM N DQRP ANCE 1965 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TE STIG OP GEDEELTE 116 (N GEDEFI TE VAN TOWNSHIP ON PORTION 116 (A PORTION OF GEDEELTE 108) VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN PORTION 108) OF THE FARM RIETFONTEIN IQ PROVINS1E TRANSVAAL TOEGESTAAN IQ PROVINCE TRANSVAAL HAS BEEN GRAN IS 1 STIGTINGSVOORWAARDES 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naarn (1) Name Die naam van die dorp is Lenasia Uitbreiding 6 2 Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A2782/78 3 Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: The name of the township shall be Lenasia Extension 6 2 Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A2782/78 (3) Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van (a) artikel 63(1) van Payable to the local authority: die Ordonnansie op Dorpsbeplarining en Dorpe 1965 as begiftiging aan die plaaslike The township owner shall in terms of the provisions bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met of section 63(1) of the Townplanning and Town (i) 2% van die grondwaarde van nywerheidsships Ordinance 1965 pay to the local authority en as endowment sums of money equal to besigheidserwe en van die waarde van alle ander erwe in die dorp welke bedrag deur die (i) 2% of the land value of industrial and bustplaaslike bestuur aangewend moet word vir die ness erven and I % of the value of any other verkryging van n stortingsterrein erven in the township which amount shall be used by (ii) the local authority for the acquisition 1% van die grondwaarde van spesiale woonerwe in die dorp welke bedrag deur die pleas of land for a depositing site like bestuur aangewend moet word vir die ver (ii) 1% of the land value of special residential kryging van grond vir n begraafplaas erven in the township which amount shall be used by the local authority for the acquisition Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepaof land for a cemetery lings van artikel 7 van genoemde Ordonnansie taal word Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 7 of the said Ordinance: (b) Betaalbaar aan die Bantoesakeadministrasieraad: Die dorpseienaar moet n begiftiging aan die be (b) Payable to the Bantu Affairs Administration Board: trokke Bantoesakeadministrasieraad betaal welke The township owner shall pay a lump sum endowbedrag deur sodanige Read aangewend moet word meat to the relevant Bantu Affairs Administration vir die verkryging van grond viz Bantoewoondoel Board which amount shall be used by the said eindes Die bedrag van sodanige begiftiging moet Board for the acquisition of land for Bantu resigelykstaande ivees aan 1 % van die waarde van dential purposes The amount of such endowment nywerheidserwe in die dorp soos benaal ingevolge shall be eaual to 1 % of the value of the industrial artikel 7(3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan erven in the township as determined in terms of ning en Dorpe 1965 en is betaalbaar ingevolge section 7(3) of the Townplanning and Townships die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon Ordinance 1965 and shall be payable in accordance nansie with the provisions of section 73 of the said Ordinance () Beskikking oar Bestaande Titelvoonvaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan () Disposal of Existing Conditions of Title de voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip All erven shall be made subject to existing conditions van die voorbehoud Van die regte op minerale maar and servitudes if any including the reservation frights uitgesonderd die volgende serwitute wat nie die dorp to minerals but excluding the following servitudes which raak nie: do not affect the township: (a) "By virtue of Notarial Deed of Servitude No 602/ (a) "By virtue of Nothrial Deed of Servitude No 602/ 73S dated March 1973 as portion of the within 73S dated March 1973 as portion of the within property measuring 728 m2 and indicated by the property measuring 7 28 ma and indicated by the figures A edge of swanip BCD on Diagram SG figures A edge of swamp BCD on Diagram SG No No A232/72 annexed to servitude 602/735 is sub A232/72 annexed to servitude 602/735 is subject ject to a servitude area for the purpose of laying to a servitude area for the purpose of laying a a stormwater drainage together with ancillary as stormwater drainage together with ancillary as will will more fully appear from the said Notarial Deed more fully appear from the said Notarial Deed and and Diagram The said servitude is in favour of the Diagram The said servitude is in favour of the City Council of Johannesburg" City Council of Johannesburg" a

29 (b) n serwituut "Die binnegemelde eiendom is onderhewig aan PROV1NSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER van Reg van Weg aangetoon deur diem (b) "Die binnegemelde eiendo is onderhewig aan n figuur efgh op Kaart LG No 2051/66 ten opsigte serwituut van Reg van Weg aangetoon deur die van Gedeelte 112 van dieselfde pleas groot vk figuur efgh op Kaart LG No 2051/66 ten opsigte meter gehou kragtens Akte van Transport van Gedeelte 112 van dieselfde plans groot / 1970 welke serwituut geskep en kaart geheg is aan vk meter gehou kragtens Akte van Transport gesegde Akte van Transport" 383/1970 welke serwituut geskep en kaart geheg is aan gesegde Akte van Transport" (5) Grond vir Munisipale Doeleindes (5) Land for Municipal Purposes Die dorpseienaar moet op die koste die volgende erwe aan die plaaslike bestuur vir munisipale doeleindes oor The township owner shall at its own expense have the dra: following erven transferred to the local authority for municipal purposes: (a) Algemeen: Erf 6868 (a) General: Erf 6868 (b) Parke: Erwe 6877 en 6878 (b) Parks: Erven 6877 and 6878 (6) Toegang ; (6) Access L III (a) Ingang van Distrikspad 758 tot die dorp en uitgang (a) Ingress from District Road 758 to the township and tot Distrikspad 758 uit die dorp word beperk tot die egress to District Road 758 from the township shall aansluiting van die straat langs die suidelike grens be restricted to the junction of the street along the van die dorp en die straat tussen Erne 6876en 6877 southern boundary of the township and the street met sodanige pad between Erven 6876 and 6877 with such road ilmet 0 : (b) Die dorpseienian moet op eie koste n behoorlike (b) The township owner shall at its own expense subgeometries uitlegontwerp (skaal 1 : 500) van die mit to the Director; Transvaal Roads Department ingangs en uitgangspunte genoem in (a) hierbo aan a proper geometric design layout (scale 1: 500) in die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement vir sy respect of the ingress and egress points referred goedkeuring voorle Die dorpseienaar moet spesifi to in (a) above for approval The township owner kasies wat aanvaarbaar is vir die Direkteur Trans shall submit specifications acceptable to the Threevaalse Paaiedepartement vir sy goedkeuring voorle tor Transvaal Roads Department when required wanneer by dit vereis en moet die genoemde in by him to do so and shall construct the said ingress en uitgangspunte op eie koste tot bevrediging van and egress points at its own expense and to the did Direkteur Transvaalse Paaiedepartenient bou satisfaction of the Director Transvaal Roads De partment (7) Oprigting van Heining of Ander Fisiese Versperring (7) Erection of Fence or Other Physical Barrier Die dorpseienaar moet op eie koste n heining of ander fisiese Versperring oprig tot bevrediging van die The township owner shall at its own expense erect Direkteur Transvaalse Paaiedepartement coos en wan a fence or other physical barrier to the satisfaction of neer deur horn verlang om dit te doen en die dorps the Director Transvaal Roads Department as and when eienaar moet sodanige heining of fisiese versperring in required by him to do so and the township owner shall n goeie toestand hou tot tyd en wyl hierdie verantwoor maintain such fence or physical barrier in good order delikheid deur die plaaslike bestuur oorgeneem word: and repair until such time as this responsibility is taken dien verstande dat die dorpseienaar se verantwoor over by the local authority: Provided that the township delikheid vir die instandhouding daarvan verval sodra owners responsibility for the maintenance thereof shall die plaaslike bestuur die verantwoordelikheid vir die cease when the local authority takes over the responinstandhouding van die strate in die dorp00rneem sibility for the maintenance of the streets in the town ship (8) Nakoming van Vereistes van die Beherende Gesag Betreffende Padreserwes (8) Enforcement of the Requirements of the Controlling Authority Regarding Road Reserves Die dorpseienaar moet die Beherende Gesag tevrede stel betreffende die nakoming van sy voorwaardes The township owner shall satisfy the Director Trans vaal Roads Department regarding the enforcement of _ (9) Voorkomende Maatreels his conditions (a) Die dorpseienaar moet op eie koste die nodige (9) Precautionary Measures reelings met die plaaslike bestuur tref om te verseker dat (a) The township owner shall at its own expense ar range with the local authority to ensure that (i) water nie toegelaat word om op te gaar of in (i) water is not allowed to accumulate and infil trate at the surface or near surface and that thelownship area is properly drained; te sypel by of naby die oppervlakte van die grond nie en dat die dorpsgebied behoorlik ge dreineer word; "(ii) riolering voorsien word en alle riooloype Met (ii) sewerage be supplied and all sewerpipes be buigsame koppelings voorsien word supplied with flexible couplings; (iii) alle slote wat gegrawe word vir fondiniente of (iii) all trenches to be digged for foundations or vir die le van stormwaterpype rioolpype wa the laying of stormwater pipes sewerage pipes terpype elektriese kabels ens met klam grond water_ pipes electric cables etc are properly

30 2880 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 teruggevul en behoorlik gekompakteer word om insyfering van water te verhinder backfilled with damp soil and tamped to prevent the infiltration of water (10) Nakoming van Voorwaardes ((0) Enforcement of Conditions Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwaardes na The township owner shall observe the conditions of kom en die nodige stappe doen om te sorg dat die titel establishment and shall take the necessary steps to voorwaardes en enige ander voorwaardes opgele krag secure the enforcement of the conditions of title and tens artikel 62 van Ordonnansie 25 van 1965 nagekom any other conditions imposed in terms of section 62 of word: Met dien verstande dat die Administrateur die Ordinance 25 of 1965: Provided that the Administrator bevoegdheid besit om die dorpseienaar van almal of shall have the power to relieve the township owner of enigeen van die verpligtings te onthef en om sodanige all or any of the obligations and to vest such obligaverpligtings by enige ander persoon of liggaam met regs Lions in any other person or corporate body persoonlikheid te laat berus 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES (1) Conditions Imposed by the Administrator in Terms (I) Voorwaardes OpgeM deur die Administrateur Krag of the Provisions of Ordinance 25 of 1965 tens die Bepalings van Ordonnansie 25 van 1965 The erven mentioned hereunder shall be subject to Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die the conditions as indicated imposed by the Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van voorwaardes soos aangedui opgele deur die Administra tor in terms of Ordinance 25 of in Klousule (a) All Erten with the Exeption of Those Mentioned (a) Alle Erwe met Uitsondering van die Genoem in Clause 1(5) 1(5) (1) The erf is subject to a (I) servitude 2 m Die erf wide in is onderworpe aan n serwituut 2 mbreed favour of the local authority for sewerage and vir rioleringsother en ander munisipale doeleindes ten gunmunicipal purposes along any two boundaries other ste van die plaaslike bestuur fangs enige twee grense than a street boundary as determined by the local authouitgesonderd n straatgrens soos deur die plaaslike berity stuur bepaal (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected aforesaid servitude area and no largerooted noemde servitude of trees shall be planted within the area of such noemde serwituutgebied binne opgerig die word gebied nie en van geen sodanige grootwortelbome serwituut mag or within 2 m thereof binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) The local authority shall be entitled to (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate deposittemporarily on the land adjoining the aforesaid serviriaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg tude such material as may be excavated by it during the onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypcourse of the construction maintenance or removal of leidings en ander werke wat by volgens goeddunke noodsuch sewerage mains and other works as it in its dissaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan die cretion may deem necessary and shall further be en serwituut grens en voorts is die plaaslike titled to reasonable access to the said land for the aforebestuur geregtig tot redelike tocgang tot genoemde grond said purpose subject to any damage done during vir the die voornoemde doel onderworpe daaraan dat die process plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die of the construction maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good aanleg onderhoud of verwydering van sodanige noelby the local authority hoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (b) (b) Erf 685 Erf 685 The erf is subject to a servitude Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale for municipal purposes in favour of the local authority as indicated on doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur soos op the general plan die algemene plan aangedui (c) Erven and 6865 (c) Enve en 6865 The erf is subject to a servitude for transformer Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transferpurposes in favour of the local authority as indicated matordoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur on the general plan soos op die algemene plan aangedui (2) Voorwaardes Opgele deur die Beherende Gesag Kragtens Wet 21 van 190 (2) Conditions Imposed by the Controlling Authority in Terms of Act 21 of 190 In addition to the conditions set out above the undererwe hieronder genoem onderworpe aan die voorwaar mentioned erven shall be subject to the conditions as Benewens die voorwaardes hierbo uiteengesit is die des soos aangedui opgele deur die Beherende Gesag in indicated imposed by the Controlling Authority in terms gevolge Wet 21 van 190 of Act 21 of 190 (a) Erf 6866 (a) Erf 6866 (i) Geen gebou struktuur of enigiets wat aan die grond waarop dit staan verbonde is al maak (i) No building structure or other thing which is attached to the land on which it stands even

31 I PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER i dit nie n deel van daardie grond uit nie uitge though it does not form part of that land other sonderd die fisiese versperring soos vereis deur than the physical barrier required by the Condie Beherende Gesag of enige ander noodsaak trolling Authority or any essential stormwater like stormwaterdreineringstruktuur mag opge drainage structure shall be erected nor shall rig word of enigiets onder of benede die grond anything be constructed or laid under or below mag aangele of gele word binne n afstand van the surface of the land of the erf at a distance 32 m van die grens van die erf aangrensend aan less than 32 m from the boundary of the erf Pad 758 af nie en geen verandering of toevoe abutting on Road 758 nor shall any alteration ging tot enige bestaande struktuur of gebou wat or addition to any existing structure or buildbinne sodanige afstand van sodanige grens gelee ing situated within such distance of the said is mag sonder die skriftelike toestemming van boundary be made except with the consent in die Beherende Gesag aangebring word nie writing of the Controlling Authority (ii) Ingang tot en uitgang van die erf word nie toe (ii) Ingress to and egress from the erf shall not be gelaat langs die grens van die erf aangrensend permitted along the boundary of the erf abutaan Pad 758 of langs die deel van die suidelike ting on Road 758 or along that portion of the grens van die erf vir n afstand van 32 m vanaf southern boundary of the erf for a distance die suidwestelike hoek van die erf nie of 32 m from the southwestern corner of the erf (iii) Tensy die skriftelike toestemming van die Be herende Gesag verkry is mag die erf slegs vir (iii) Except with the written consent of the Consportdoeleindes gebruik word trolling Authority the erf shall be used for sports purposes only p (b) Erf 6876 (b) (i) Geen gebou struktuur of enigiets wat aan die Erf 6876 grond waarop dit staan verbonde is al maak (i) No building structure or other thing which is dit nie n deel van daardie grond uit nie uitge attached to the land on which it stands even sonderd die fisiese versperring soos vereis deur though it does not form part of that land other die Beherende Gesag of enige ander noodsaak than the physical barrier required by the Conlike stormwaterdreineringstruktuur mag opge trolling Authority or any essential stormwater rig word of enigiets onder of benede die grond drainage structure shall be erected nor shall mag aangele word binne n afstand van 32 m anything be constructed or laid under or below van die grens van die erf aangrensend aan Pad the surface of the land of the erf at a distance 758 af nie en geen verandering of toevoeging less than 32 m from the boundary of the erf tot enige bestaande struktuur of gebou wat bin abutting on Road 758 nor shall any alteration ne sodanige afstand van sodanige grens geled or addition to any existing structure or buildis mag sonder die skriftelike toestemming van ing situated within such distance of the said die Beherende Gesag aangebring word nie boundary be made except with the consent in writing of the (ii) Controlling Authority Ingang tot en uitgang van die erf word nie toegelaat langs die grens van die erf aangren (ii) Ingress to and egress from the erf shall not send aan Pad 758 en langs die deel van die be permitted along the boundary of the erf suidelike straatgrens tussen die suidwestelike abutting on Road 758 and along that portion hoek van die erf en n afstand van 32 m daar of the southern street boundary between the van af nie southwestern corner of the erf and a distance (iii) of 32 Tensy die skriftelike m therefrom toestemming van die Beherende Gesag verkry is mag die erf slegs vir (iii) Except with the written consent of the Consodanige doeleindes as wat die Administrateur trolling Authority the erf shall be used for mag bepaal gebruik word such purposes as the Administrator may permit Ili (c) Erf 6877 (c) Erf 6877 (i) Geen gebou struktuur of enigiets wat aan die (i) No building structure or other thing which is grond waarop dit staan verbonde is al maak dit attached to the land on which it stands even nie n deel van daardie grond uit nie uitgeson though it does not form part of that land other derd die fisiese versperring soos vereis deur die than the physical barrier required by the Con Beherende Gesag of enige ander noodsaaklike trolling Authority or any essential stormwater stormwaterdreineringstruktuur mag opgerig drainage structure shall be erected nor shall word of enigiets onder of benede die grond mag anything be constructed or laid under or below aangele of gele word binne n afstand van 32 the surface of the land of the erf at a distance m van die grens van die erf aangrensend aan less than 32 m from the boundary of the erf Pad 758 af nie en geen verandering of toevoe abutting on Road 758 nor shall any alteration ging tot enige bestaande struktuur of gebou or addition to any existing structure or building wat binne sodanige afstand van sodanige grens situatedwithin such distance of the said boungelee is mag sonder die skriftelike toestemming dary be made except with the consent in writing van die Beherende Gesag aangebring word nie of the Controlling Authority (ii) Ingang tot en uitgang van die erf word nie (ii) Ingress to and egress from the erf shall not be toegelaat langs die grens van die erf aangren permitted along the boundary of the erf abutsend aan Pad 758 of die deel van die noordelike north ting on Road 758 or that portion of the straatgrens tussen die noordwestelike hoek en em street boundary between the northwestern n afstand van 32 m daarvandaan nie corner and a distance of 32 m therefrom

32 2882 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 (iii) Tensy die skriftelike toestemming van die Beherende Gesag verkry is mag die erf slegs vir parkdoeleindes gebruik word (iii) Except with the written consent of the Controlling Authority the erf shall be used for park purposes only Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSIGING SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SKEMA 121 MENT SCHEME 121 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die The Administrator hereby in terms of section 89(1) bepalings van artikel 890) van die Ordonnansie op of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 dat by n wysiging declares that he has approved an amendment scheme skema synde n wysiging van Suidelikejohannesburg being an amendment di Southern Johannesburg Region streekdorpsaanlegskema; 1962 wat uit dieselfde grond Townplanning Scheme 1962 comprising the same land as die dorp Lenasia Uitbreiding 6 bestaan goedgekeur as included in the township of Lenasia Extension 6 het Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousulcs van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Goveillword in bewaring gchou deur die Direkteur van Pleas like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye nient Pretoria and The Town Clerk Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johan This amendment is known as Southern Johannesburg nesburgstreekwysigingskema 121 Region Amendment Scheme 121 PB PB Administrateurskennisgewing SepteMber 1978 AdthithstratorS Notice 151 September 1978 WITBANKWYSiGINGSKEMA 1/76 WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/76 r Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die The Administrator hereby in terms of section 890) bepalings van artikel $9(1) van die Ordonnansie op of the Town planning and Townships Ordinance 1965 Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 dat by n wysiging declares that lie has approved an amendment scheme skema synde n wysiging van Witbank dorpsaanlegske being an amendment of Witbank Town planning Schema wat uitdieselfde grond as die dorp Reyno me I 198 comprising the same land as included in the Ridge Uitbr 6 bestaan goedgekeur het township of Reyno Ridge Extension 6 Kaart 3 en die skemakiousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur vanplaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria ea die ;Stadsklerk Witbank en ment Pretoria and the Town Clerk Witbank and are is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging swan bekend as Witbankwysiging Dills amendment is known as Witbank Amendment skema 1/76 Scheme 1/76 PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERKLARING TOT CiOEDGEICEURDE DORP DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps In terms of section 69 of the Townplanning and beptanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townships Ordinance; 1965 (Ordinance 25 of 1965) the verklaar die Admimstrateut hierby die dorp Repo Administrator hereby declares Reyno Ridge Extension 6 Ridge Uitbreiding ti tot n goedgekeurde dorp onderwozpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Township to be an approved township subject to the Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN WITBANK MADE BY THE TOWN COUNCIL OF WITBANK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN PLAN NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE 1965 FOR 1965 OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG PERMISSION yo ESTABLISH A TOWNSHIP ON OP GEDEELTE 73 VAN DIE PLAAS KLIPFONTEIN PORTION 73 OF THE FARM KLIPFONTEIN JS PRO V1NSIE TRANSVAAL TOEGE JS PROVINCE OF TRANSVAAL HAS BEEN STAAN GRANTED

33 " i PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER STIGTINGSVOORWAARDES 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (I) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Reyno Ridge Uitbreiding The name of the township shall be Reyno Ridge Extension (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate sops aangedui op Algemene Plan LG A556/77 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A556/77 (3) Begif tiging (3) Endowment Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepar Payable to the Transvaal Education Department: Cement: The township owner shall in terms of section Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti 63(1)(a) ofthe Town planning and Townships Ordinance kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning 1965 pay to the Transvaal Education Department for en Dorpe 1965 aan die Transvaalse Onderwysdeparte educational purposes an endowment on the land value ment as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale of special residential erven in the township the extent bedrag op die grondwaarde van spesiale woonerwe of :which shall be determined by multiplying 808 m2 by in die dorp betaal waarvan die grootte bepaal moet the number of special residential erven in the townword deur 808 m2 te vermenigvuldig met die getal ship spcsiale woonerwe in die dorp The:value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond word bepaal kragtens die of the provisions of section 7(3) of the Townplanning bepalings van artikel 7(3) en sodanige begiftiging is and Townships Ordinance 1965 and such I endowment betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van shall be payable in terms of the provisions orsection 73 gcnoemde Ordonnansie of the said Ordinance III; () Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes () Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to staande voorwaardes existing conditions en serwitute as "daar is met inand begrip van die voorbehoud servitudes if van die any including regte the op minerale reservation of rights to minerals (5) Erwe vir Staats en Munisipale Doeleindes (5) Erven for State and Municipal Purposes Die dorpseienaar moet op eie koste die volgende erwe soos op die algemene plan aangedui The township owner shall at its own expense have the following erven as shown on the general plan (a) aan die bevoegde owerheid vir Staatsdoeleindes oordra: (a) transferred to the proper authority for State pur poses: Poskantoor: Erf 526; Post Office: (b) vir munisipale doeleindes voorbehou: 526; Ed (b) reserved for Municipal purposes: Park: Erf 709 Park: Erf 709 (6) Sloping van Geboue Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande (6) Demolition of Buildings geboue in die dorp wat tydens die verklaring van die dorp tot n goedgekeurde dorp binne boulynrcserwes The township owner shall at its own expense cause kantrulintes of oor gemeenskaplike grense gelee is asook all buildings situated within the building line reserves side spaces or over common boundaries as well as alle geboue wat nie in ooreenstemming met die plaaslike all buil dings not in conformity with the local authoritys stabestuur se statutere vereistes is nie hat sloop tot voltutory requirements to be demolished to the satisfaction doening van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis of the local authoritywhen required by the local autho rity:to do so (7) Nakonzing van Voorwaardes Die dorpseienaar moet die stigtingsvoorwiardes (7) Enforcement of Conditions nakom en die nodige stappe doen om te sorg dat die The township :owner shall observe the conditions of titelvoorwaardes en enige ander voorwaardes opgele establiihment and shall take the necessary steps to secure kragtens artikel 62 van Ordonnansie 25 van 1965 nage the enforcement of the conditions of title and any other kom word: Met dien verstande dat die Administrateur conditions imposed in terms of section 62 of Ordinance die bevoegdheid besit om die dorpseienaar van almal of 25 of 1965: Provided that the Administrator shall have enigeen van die verpligtings te onthef en oin sodanige : the power to relieve the township owner of all or verpligtingsby enige ander persoon of liggaam met regs = i any of the: obligations and to vest such obligations in persopnlikheid te laatberus i any other person or corporate body 2 TITELVOORWAARDES 2: CONDITIONSOF TITLE All erven except those mentioned in Clause 1(5) shall Alle erwe met die uitsondering van die :genoem in Klousule 1(5) is onderworpe aan die voorwaardes hierna tei itilijeci to Athe conditions hereinafter set forth im

34 288 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 genoem opgele deur die Administrateur ingevolge die posed by the Administrator under the provisions of the bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance 1965: Dorpe 1965: (1) The erf is subject to a servitude 2 m wide in (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed favour of the local authority for sewerage and other vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste municipal purposes along any two boundaries other van die plaaslike bestuur langs enige twee grense uitge than a street boundary as determined by the local ausonderd n straatgrens soos deur die plaaslike bestuur thority bepaal (2) No building or other structure shall be erected (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die within the aforesaid servitude area and no largerooted voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen trees shall be planted within the area of such servitude grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige or within 2 m thereof serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant (3) The local authority word nie shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servi (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige matetude such material as may be excavated by riaal wat deur horn uitgegrawe word it during the tydens die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke such sewerage mains and other works as it in its discre course of the construction maintenance or removal of noodsaaklik ag tydelik te pleas op die grond wat aan tion may deem necessary and shall further be entitled die voornoemde serwituut grens en voorts is die pleas to reasonable access to the said land for the aforesaid like bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde purposes subject to any damage done during the pro grond vir die voornoemde doel; onderworpe daaraan dat cess die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende of the construction maintenance or removal of die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige such sewerage mains and other works being made good rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word by the local authority Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 THABAZIMBIWYSIGINGSKEMA 1/13 THABAZIMBI AMENDMENT SCHEME 1/13 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die be The Administrator hereby in terms of section 89(1) of palings van artikel 89(11 van die Ordonnansie op Dorps the Townplanning and Townships Ordinance 1965 beplanning en Dorpe 1965 dat by n wysigingskema declares that he has approved an amendment scheme synden wysiging van Thabazimbidorpsaanlegskema 1 being an amendment of Thabazimbi Townplanning 195 wat uit dieselfde grond as die dorp Thabazimbi Scheme comprising the same land as included Uitbreiding 3 bestaan goedgekeur het in the township of Thabazimbi Extension 3 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Thabazimbi ment Pretoria and the Town Clerk Thabazimbi and are en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Thabazimbi This amendment is known as Thabaziinbi Amendment wysigingskema 1/13 Scheme 1/13 PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSIG1NG SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SKEMA 125 MENT SCHEME 125 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the pe 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed Administrator has approved the amendment of Southgekeur het dat Suidelike Johannesburgitreekdorpsaan ern Johannesburg Region Town planning Scheme 1962 legskema 1962 gewysig word deur die hersonering van by the rezoning of Erf 1925 Mayberry Park Township Erf 1925 dorp Mayberry Park van "Spesiale Woon" from "Special Residential" with a density of "One met n digtheid van "Een woonhuis per err na "Spesiale dwelling per err to "Special Residential" with a density Waon" met n digtheid van "Een woonhuis per of "One dwelling per sq ft" vk vt" Map 3 and the soheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaidousules van die wysigingscheme are filed with the Director of Lrcal skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Govern Plaaslike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Alberton ment; Pretoria and the Town Clerk Alberton and en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye are open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannes This amendment is known as Southern Johannesburg burgstreekwysigingskema 125 Region Amendment Scheme 125 PB PB

35 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/925 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/925 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms Of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that pc 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the amendment of gekeur het dat Johannesburgdorpsaanlegskema Johannesbuig TownPlanning Scheme by the gewysig word deur die hersonering van Standplase 9 en rezoningof Stands 9 and 11 Sunnyside Township from 11 dorp Sunnyside van "Algemene Woon" tot `Spe "General Residential" to "Special" for offices subject sisal" vir kantore onderworpe aan sekere voorwaardes to certain conditions Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye are open far inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amend gingskema 1/925 ment Scheme 1/925 PB PB elk IP! Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 1/11 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1/11 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that pe 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the Amendment of gekeur het dat Potchefstroomdorpsaanlegskema Potchefstroom Townplanning Scheme by the gewysig word deur die hersonering van die Restant van rezoning of the Remainder of Erf 208 the Remainder Erf 208 die Restant van Ed 209 en Ed 386 dorp of Erf 209 and Erf 386 Potchefstroom Township from Potchefstroom van "Spesiale Besigheid" en die Restant "Special Business" and the Remainder of Erf 387 van Ed 387 dorp Potchefstroom van "Algemene Be Potchefstroom Township from "General Business" a sigheid" aimal tot "Spesiaal" daarop winkels be to "Special" for the purpose of erecting thereon shops sigheidsgeboue en plekke van vermaaklikheid op te rig business premises and places of amusement and "Pro posed New Street" silbjece to certain conditions en "Voorgestelde Nuwe Street" onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Govein word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas ment Pretoria and the Town Clerk Poichefstrobni and like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Potchefstroom en is beskikbaar vir are open for inspection at all reasonable times inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroomwy This amendment is known as Potchefstroom Amend sigingskema 1/11 ment Scheme MTh PB PB Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September :1978 ORDONNANSIE OP LISENSIES 197 (ORDONNAN LICENCES ORDINANCE; 197 (ORDINANCE 19 OF SIE 19 VAN 197): WYSIGING VAN DIE OMSKRY 1197): AMENDMENT OF THE DEFINITIONS OF WING VAN DIE LISENSIEGEBIEDE VAN DIE LI THE LICENSING AREAS OF THE LICENSING SENSIERADE VAN PRETORIA EN DIE TRANS BOARDS OF PRETORIA AND OF THE TRANS VAALSE RAAD VIR DIE ONTWIICKELING VAN VAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF BUITESTEDELIKE GEBIEDE PERI URBAN AREAS Engevolge :die bepalings van artikel 3(2) van die Or In terms of the provisions of section 3(2) of _the donnansie op Lisensies 197 (Ordonnansie19 van 197) Licences Ordinance 197 (Ordinance 19 of 197); the wyhig die Administrateur hierby die Bylae by Admi Administrator hereby amends the Schedule to Administrateurskennisgewing 1806 van 23 November 1977 nistrators Notice 1806 of 23 NoVember 1977 by the deur die omskrywings van die lisensiegebiede van die substitution for the definitions of the Ithensing areas Liensierade van Pretoria en die Transvaalse Raad of the Licensing Boards of Pretoria and the Transvaal vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede onder Board for:the Development of PeriUrban Areas respecskdidelik deur die volgende omskrywings te vervang: tivelyof _the following definitians: "1 Die Landdrosdistrikte Pretoria en Wonderboom "1 The Magisterial Districts of Pretoria and Won uitgenome enige gedeelte van genoemde landdrosdistrik derboom excluding any portion of the said magisterial te wat deel van die munisipaliteite van Verwoerdburg districts which forms part of the municipalities of of die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite Verwoerdburg or of the Transvaal Board for the Deve stedelike Gebiede uitmaak" lopment of PeriUrban Areas"

36 2886 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 "2 Daardie gedeeltes van die munisipaliteit van die "2 Those portions of the municipality of the Trans Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buiteste vaal Board for the Development of Peri Urban Areas delike Gebiede wat in die landcirosdistrikte Alberton which are situated in the Magisterial Districts of Alber Benoni Bethel Brakpan Brits Bronkhorstspruit Cul ton Benoni Bethal Brakpan Brits Bronkhorstspruit linan Delmas Germiston Heidelberg Johannesburg Cullinan Delmas Germiston Heidelberg Johannesburg Kemptonpark Krugersdorp Middelburg (Transvaal) Kempton Park Krugersdorp Middelburg (Transvaal) Nigel Oberholzer Pretoria Randburg Randfontein Nigel Oberholzer Pretoria Randburg Randfontein Roodepoort Springs Vanderbijlpark Vereeniging Roodepoort Springs Vanderbifipark Vereeniging Westonaria Witbank en Wonderboom is" Westonaria Witbank and Wonclerboom" TW 8 72 TW 872 a Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERMEERDERING VAN BREEDTE VAN PAD INCREASE IN WIDTH OF ROAD RESERVE OF RESERWE VAN DEURPAD P1582 (BRAKFON THROUGHWAY P1582 (BRAKFONTEINMNANDI) TEINMNANDI) DISTRIK PRETORIA DISTRICT OF PRETORIA Ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Pad In terms of the provisions of section 3 of the Roads ordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) vermeer Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Admider die Administrateur die breedte van die padresewe nistrator hereby increases the width of the road reserve van deurpad PI582 oor die pleas Brakfontein 399JR of throughway P1582 over the farm Brakfontein 399 Die omvang van die JR vermeerdering van die breedte van die padreserwe van die genoemde deurpad word The extent of the increase of the width of the road aangedui op bygaande sketsplan met toepaslike koor reserve of the said throughway is indicated on the dinate van die grensbakens appended sketch with appropriate coordinates of the boundary beacons Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby In terms of the provisions of subsections (2) and (3) verklaar dat bakens opgerig is om die grond wat deur of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared die vermeerdering van die breedte van die padreserwe that beacons have been erected to demarcate the land van die genoemde deurpad in beslag geneem word of taken up by the increase in the width of the road reserve to merk of the throughway UKB 16(5) gedateer 11 September 1978 ECR 16(5) dated Fl September //1/3/P1582 (VKE) 10//1/3/P1582 (VKE) DPH 0121/9/20 Vol 5 DPH 0121/9/20 Vol 5 BRAKFONTEIN 399JR KOORDINAATLYS CO ORDINATE LIST LO 29 a J XL35 XL36 < = y X Y X Z j L XL ii KONSTANTE/CONSTANTS z XL XL o N XL33A XL3BA tt XL3 XL37 8 I XL XL E si _1 i st o e Beskrywing cc a)c IC Description vi i MNANDI BRAKFONTEIN XL33A Verbreding van Padreserwe Bestaande pad X L33 XL38A r ESNI XL38 5 = Widening of Rood reserve Existing road co a 0 w c Er 0 0 a Y t z Z Vw oili ow SLEUTELPLAN/ t uf W KEY PLAN/ cc L32 XL39 j w E E PRS 7I/63/I Pad/Road PI58 2 PI58 2 R3I 1 i XR36 T PA LEER/TILE U K Bes ged DP H 012 1/9/20 Exco Res16(5) dd

37 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE INCREASE IN WIDTH OF ROAD RESERVE OF PADRESERWE VAN OPENBARE PAD P36 PUBLIC ROAD P36 DISTRICT OF WESTONARIA: DISTRIK WESTONARIA In terms of the provisions of section 3 of the Roads Ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Pad Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Admiordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) vermeer nistrator hereby increases the width of the road reserve der die Administrateur die breedte van die padreserwe of Public Road P36 over the farms Rietfontein 39IQ van Openbare Pad P36 oor die plase Rietfontein 39 Uitval 280IQ and Libanon of Witkleigat 2832Q IQ Uitval 280IQ en Libanon of Witkleigat 283IQ The extent of the increase of the width of the road Die omvang van die vermeerdering van die breedte reserve of the said public road is shown on PlanRMT van die padreserwe van genoemde openbare pad word R9/78 (PRS 77/1110) which is filed in the office of the aangedui op Plan RMT R9/78 (PRS 77/110) wat geliasseer is in die kantoor van die Registrateur van Registrar of Mining Titles Johannesburg copies of Mynbriewe Johannesburg en waarvan afskrifte gehou which are held in the office of the Director of Roads word in die kantoor van die Direkteur van Paaie Pro ProVincial Building Church Street West Pretoria vinsiale Gebou KerkstraatWes Pretoria In terms of the provisions of subsections (2) and (3) Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word that boundary beacons of the increase of the road hierby verklaar dat grensbakens van die vermeerdering s van die padreserwe van die genoemde openbare pad reserve of the said public road have been erected on IF op die grond opgerig is the land UKB: 181 gedateer 23 Augustus 1977 E:CR 181 dated 23 August //1/3/P36 (VKE) 10//1/3/P36 (VKE) Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERLEGGING VERMEERDERING EN VERMIN DEVIATION INCREASE AND DECREASE OF THE DERING VAN DIE BREEDTE VAN OPENBARE WIDTH OF PUBLIC ROAD PI37 1 DISTRICT OF PAD PI371 DISTRIK KLERKSDORP KLERKSDORP Ingevolge die bepalings van artikel 5(1)(d) en artikel In terms of the provisions of section 5(1)(d) and sec 3 van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van tion 3 of the Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) ver18 vermeerder en verminder (na wisselende 1957) the Administrator hereby deviates increases and breedtes) die Administrateur hierby Openbare Pad decreases the width of Public Road P137 1 to varying P1371 oor die plaas Witkop 38IP distrik!clerks widths over the farm Witkop 38IP district of Klerks dorp dorp Die algemene rigting en ligging van die voormelde The general direction and situation of the aforesaid verlegging asook vermeerdering en vermindering van deviation increase and decrease of the width of Public die reserwe van die openbare pad word aangedui op Road PI37 1 are shown on Plan RMT R72/77 (PRS Plan RMT R72/77 (PRS 76/128) wat geliasseer is 76/128) which is filed in the office of the Registrar of IIIin die kantoor van die Registrateur yin Mynbriewe Mining Titles Johannesburg copies of which are held Johannesburg en waarvan afskrifte gehou word in die in the offices of the Director of Roads Provincial kantore van die Direkteur van Paaie Provinsiale Ge Building Church Street West Pretoria and the Mining bou KerkstraatWes Pretoria en die Mynkommissaris Commissioner Klerksdorp Klerksdorp In terms of the provisions of subsections (2) and (3) Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby devan artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby dared that beacons have been erected to demarcate the verklaar dat bakens opgerig is om die grond wat deur land affected by the said road adjustment die genoemde padreeling geraak word of to merk UKB 182(15) gedateer 9 November 1976 ECR 182(15) dated 9 November //1//S25 10//1//525 Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT PAD 12 EN VERKLARING VAN N OPENBARE ROAD 12 AND DECLARATION OF A PUBLIC DISTRIKSPAD AS N VERLENGING VAN PAD DISTRICT ROAD AS AN EXTENSION OF ROAD 12: DISTRIK KRUGERSDORP 12: DISTRICT OF KRUGERSDORP Die Administrateur: The Administrator: II(a) Verklaar hierby ingevolge die bepalings van arti (a) Hereby declares in terms of the provisions of seckels 5(2)(a) en 5(1)(c) van die Padordonnansie1957 tions 5(2)(a) and 5(1)(c) of the Roads Ordinance (Ordonnansie 22 van 1957) dat die pad (BC geled 1957 (Ordinance 22 of 1957) that the road (B C)

38 2888 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 binne Beckendan en Marabethlandbouhoewes dis situated within Beckendan and Marabeth Agricultrik Krugersdorp as n verlenging van Openbare tural Holdings district of Krugersdorp shall exist Distrikspad 12 sal bestaan; as an extension of Public District Road 12; (b) verle hierby ingevolge die bepalings van artikels (b) hereby deviates in terms of the provisions of sec 5(1)(d) en 5(2)(c) van genoemde Ordonnansie Dis lions 5(1)(d) and 5(2)(c) of the said Ordinance Distrikspad 12 (AB) oor die plase Brickvale 161 trict Road 12 (AB) over the farms Brickvale IQ Waterval 17IQ en Heldeblomlandbouhoe 161IQ Waterval 17IQ and Heldeblom Agriwes en vermeerder ingevolge artikel 3 van genoem cultural Holdings and increases in terms of section de Ordonnansie die reserwebreedte van Distriks 3 of the said Ordinance the road reserve width of pad 12 in sy geheel (AC) oor genoemde plase en the whole length of District Road 12 (AC) over landbouhoewes asook oor Marabeth en Beckendan the said farms and Agricultural Holdings as well landbouhoewes na afwisselende breedtes van 0 as over Marabeth and Beckendan Agricultural meter tot 193 meter Holdings Die algemene rigting en Egging van die verlegging en The general direction and situation of the deviation van genoemde paaie asook die omvang van die vermeer and of the said roads as well as the extent of the indering van die reserwebreedte daarvan word op by crease of the road reserve width thereof is shown on gaande sketsplan aangetoon the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) In terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoemde Ordounansie word hierby of section 5A of the said Ordinance it is hereby deverklaar dat die grond wat die verlegging en verbreding dared that cairns and iron pegs have been erected to van genoemde paaie in beslag neem met klipstapels en demarcate the land taken up by the deviation and ysterpenne afgemerk is widening of the said roads / UKB 977 gedateer 12 Junie 1978 ECR 977 dated 12 Tune 1978 DP /22/12(A) DP /22/12(A)?two wag gm arlaicicv111e 1 e I I q PVLAZDZIFT lett i 11 1:1 9 co 3KAAOSCAIM 1: to r 65 i di nm cev 01213e 12<ftDR: 101 S5 Mraw Tic" )*I! iellaz/frailet {R ravitzri 12 GI SG 2 Cr a 19 agg 5 rianarte}_ 11EL95L a i 0 Al BO L Le / E3757D012P EPECKEPA/ L17kAAI ECICEPANI L111/A /rn VANAT EIZVAL 11 ; I 11:j_1 j li arniewpmxtiw vp 1 1; DP 02102S2S/22/ 12 es a U11ISE SLUIT/ EX CO MESS tri dad 1W Oe 12 V P7 12 Y 51 NICS : lrefa NJ C 1 PAD verzle A 15 EN VE121512EED ROAD DEVIATED A5 AND WIDEN NA APNNISSELENDE SREEDTES ED TO VA12YINO WIDTHS OF 0 VAN 0 METE2 TOT 195 METER AC MET2E TO 193 METRE P C 1 PAD AS NIE12LENCEINC NAM DISTIZIILS ROAD DECLARED AS EXTENSION PAD 12 VE121LAA2 SC E3159 OF DISTRICT ROAD 12 8C I PAD CESLUIT == = = 20A:17 CLOSED I3ESTAANDE PAAIEJ == EXISTING IZOAIDS Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERKLARING VAN N TOEGANGSPAD BINNE DECLARATION OF AN ACCESS ROAD WITHIN MARABETHLANDBOUHOEWES: DISTRIK KRU MARABETH AGRICULTURAL HOLDINGS: DIS GERSDORP TRICT OF KRUGERSDORP Ingevolge die bepalings van artikel 8(1)(a) van die In terms of the provisions of section 8(1)(a) of the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) ver Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Adklaar die Administrateur hierby dat n toegangspad met ministrator hereby declares that an access road with afwisselende breedtes van 157 meter tot 6 meter binne varying widths of 157 metre to 6 metre shall exist Marabethlandbouhoewes distrik Krugersdorp sal be within Marabeth Agricultural Holdings district of Krustaan gersdorp Die algemene rigting en ligging van genoemde pad en The general direction and situation of the said road die omvang van die reserwebreedte daarvan word op and the extent of the road reserve width thereof is bygaande sketsplan aangetoon shown on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) In terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hierby of section 5A of the said Ordinance it is hereby de I

39 i 11IZ5ESL/EX 1 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER verklaar dat die grond wat genoemde toegangspad in beslag neem met klipstapels en ysterpenne afgemerk is dared that cairns and iron pegs have been erected to demarcate the land taken up by the said access road UKB 977 gedateer 12 Junie 1978 ECR 977 dated 12 June 1978 DP /22/12(c) DP /22/12(c) 11)1? /22/ 1711 Cal Vf_A1D121S T (6 IQ cc ggs cril cleltra a 12 N191213ETIlmli11A 1 1 }110 VFXNNY_SIAICIS: 12ErMI2trNICM: E 0 PAD VEIZILLAA12 MET LOAD DECLARED AFW155ELEMDE WITW VARYING2 EN BlZEEDTES NAN 151 WIDTHS OF 157 METEP_ TOT 6 PAD/T2D12 METE :21METIZE TO 6 METRE $ 1e alt N SE5700NDE EXISTING 120AD SZ PAA1E saucizncozp SECKEID/9N/ IIL/A1 1 X 1 1"e_&AL/ _sctt_ 1 : la oo STFPVF OMTE_ I Q September 1978 Administrators Notice September 1978 iadministrateurskennisgewing VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P15 : WIDENING OF PROVINCIAL ROAD PI5: DIS DISTRIK BELFAST TRICT OF BELFAST III Ingevolge die bepalings van artikel 3 van die Pad In terms of the provisions of section 3 of the Roads ordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) vermeer Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Administrader die Administrateur hierby die reserwebreedte van tor hereby increases the width of the road reserve of Provinsiale Pad P15 oor die plase Wonderfontein Provincial Road P15 over the farms Wonderfontein 2815 Leeuwbank 27JS Zoekop 26JS Welte 2815 Leeuwbank 27JS Zoekop 26JS Weltevreden 381IT Paardeplaats 380LT en Wemmershuis vreden 381JT Paardeplaats 380IT and Wemmers 379JT distrik Belfast na afwisselende breedtes van huis 379JT district of Belfast to varying widths of 32 meter tot 0 meter 32 metre to 0 metre Die algemene rigting en Jigging asook die omvang The general direction and situation as well as the van die vermeerdering van die reserwebreedte van ge extent of the increase of the width of the road reserve noemde pad word op bygaande sketsplan aangetoon of the said road is shown on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) In terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hicr of section 5A of the said Ordinance it is hereby declarmee verklaar dat die grond wat die verbreding van ge ed that the land taken up by the widening of the said noemde pad in beslag neem aangetoon word op groot road is shown on large scale plans which are available skaalse planne wat vir belanghebbendes ter insae sal for inspection by interested persons at the office of the wees in die kantoor van die Streekbeampte Privaatsak Regional Officer Private Bag X1089 Lydenburg X1089 Lydenburg UKB 125 van 20 Julie 1978 ECR 125 dated 20 July 1978 DP 00523/21/P15 Vol 3 DP 00523/21/P15 Vol 3 PAARDEKR NfINTERSHOEI I RIETVALr ERWYSINGS LEY _ REFERENCE 22 JS ESTAANDE PAAIE = EXISTING ROADS 87 GENE RAALSDRAAI IS PAD VERBREED an an ROAD WIDENED PEYTEN ch5fius i 23 JS WISSELLEND 32 0m VARYING 32 0m <JS PD/RD 85 UITVOERENOE KOM IT EE B ES LUIT NO w 125 WONDERFON r TEIN LEEUWBANK EXECUTIVE COMMITTEE RESOLUTION 28 JS NO 125 PD/RD rotrd P ZOE KOP 26 DATUM: PD/RD PD/RD DATE : R IET VALLEY aa P _ JS PA ARDE PLAATS 380 JT APRDE r PLAATS 25 P15 J3 DP /21/P15 VOL 3 _ WEN= _ WELTEVREOEN 391 HERS: JT BUIS Ti"07is 379 JT PU/RD Pc/Lap P81 2 PD/RD 17

40 2890 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice SepteMber 1978 AANSOEK OM DIE SLUITING EN VERLEGGING PROPOSED CLOSING AND DEVIATION OF A VAN N OPENBARE PAD OOR DIE PLAAS DERBY PUBLIC ROAD ON THE FARM DERBY 318MR: 318MRi DISTRIK MESSINA DISTRICT OF MESSINA Met die oog op n aansoek wat van mnr J J van der In view of an application received from Mr J J van Walt ontvang is vir die sluiting en verlegging van n der Walt for the closing and deviation of a public road openbare pad wat oor die plaas Derby 318MR distrik which runs on the farm Derby 318MR district of Messina loop is die Administrateur van voorneme om ingevolge artikel 29 Messina the Administrator intends taking action in van die Padordonnansie 1957 op to tree terms of section 29 of the Roads Ordinance 1957 Enige persoon kan binne dertig dae vanaf die datum Any person may lodge his objections to the proposed van publikasie van hierdie kennisgewing die redes vir closing and deviation within thirty days from the date sy besware teen die sluiting en verlegging skriftelik by of publication of this notice in writing with the Regiodie Streekbeampte Privaatsak X9378 Pietersburg innal Officer Private Bag X9378 Pietersburg dien Die aandag van die beswaarmakers word op die bepa The attention of objectors is drawn to the provisions lings van artikel 29(3) van genoemde Ordonnansie ge of sections 29(3) of the said Ordinance vestig DP /2/D25 DP /2/D 25 AdministrateurskenrifsgeWing September 1078 Administrators Notice September 1978 INTREKKING VAN ADMINISTRATEURSKENNIS REVOCATION OF ADMINISTRATORS NOTICE GEWING 692 VAN 30 APRIL 1975 (PADREELINGS 692 OF 30 APRIL 1975 (ROAD ADJUSTMENTS ON OP DIE PLAAS CLAIMLAND 780LT: DISTRIK THE FARM CLAIMLAND 780LT: DISTRICT OF LETABA) LETABA Ingevolge die bepalings van artikel 5(3A) *van die In terms of the provisions of section 5(3A) of the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) ver Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Ad klaar die Administrateur hierby dat Admitiistrateurs ministrator hereby declares that Administrators Notice kennisgewing 692 gedateer 30 April 1975 ingetrek is 692 dated 30 April 1975 has been revoked UKB 1121(13) gedateer 26Junie 1978 ECR 1121(13) dated 26 June 1978 DP /2/C2 DPJ /2/C2 Administrateurskennisgewing September 1978 Administrators Notice September 1978 VERLEGGING EN VERBREDING VAN PROVIN DEVIATION AND WIDENING OF PROVINCIAL SIALE PAD P87 1 (ZEERUSTGABERONES) EN ROAD P87 1 (ZEERUSTGABERONES) AND RELA VERWANTE PADREELINGS: DISTRIK MARICO TIVE ROAD ADJUSTMENTS: DISTRICT OF a MARICO Die Administrateur: The Administrator: A Verle hierby en vermeerder die reserwebreedte ingevolge die bepalings van artikel 5(1)(d) en artikel 3 A Hereby deviates and increases the width of the van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) road reserve in terms of the provisions of section van ProVinsiale Pad P87 1 oor die place Hermanskraal 5(1)(d) and section 3 of the Roads Ordinance JP Hermanuskraal 9JP Sandbult 128KP Wel (Ordinance 22 of 1957) of Provincial Road P87 1 over gevonden 126KP Brakfontein 131KP Droogedal the farms Hermanskraal 5JP Hermanuskraal 9JP 120KP Abjaterskop 107KP Uitval I06KP Sla Sandbult 128KP Welgevonden 126KP Brakfontein laagte 100KP Wonderboom 98KP Naauwpoort KP Droogedal 120KP Abjaterskop 107KP KT en Kopfontein 78KP; distrik Marico na 38 Uitval 106KP Slalaagte 100KP Wonderboom 98 meter; KP Naauwpoort 80KP and Kopfontein 78KP district of Marico to 38 metre; B vermeerder hierby ingevolge die bepalings van artikel 3 vangenoemde Ordonnansie die reserwebreedtes B Hereby increases in terms of the provisions of van: section 3 of the said Ordinance the width of the road reserves of: (a) Distrikspad 13 oor die plaas Welgevonden 126 KP na afwisselende breedtes van 25 meter tot (a) District Road 13 over the farm Welgevonden 53 meter; 126KP to varying widths of 25 metre to 53 metre; (b) Distrikspad 1187 oor die pleas Abjaterskop 107 KP na afwisselende breedtes van 25 meter tot (b) District Road 1187 over the farm Abjaterskop meter; KP to varying widths of 25 metre to 56 metre;

41 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER (c) Distrikspad" 1037 oor die pleas Wonderboom 98 (c) District Road 1037 over the farm Wonderboom KP na afwisselende breedtes van 25 meter tot 98ICP to varying widths of 25 metre to 67 metre: 67 meter; The general direction and situation of the deviation Die algemene rigting en ligging van die verlegging and of the said roads as well as the extent of the road en van genoemde paaic asook die omvang van die reserve widths thereof are shown on the subjoined sketch vermeerdering van die reserwebreedtes daarvan word plan op bygaande sketsplan aangetoon In terms of the provisions of subsections (2) and (3) Oorcenkomstig die bepalings van subartikels (2) en of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word that the land taken up by the said road adjustments Herby verklaar dat die grond wat genoemde padis shown on large scale plans which are available for reelings in beslag neem aangetoon word op grootskaalse planne wat vir belanghebbende persone to inspection by any interested person at the office of insae sal woes in die kantoor van die Streekbeampte the Regional Officer Rustenburg to Rustenburg UKB ) gedateer Julie 1978 ECR ) dated July 1978 DP /21 /P87 1 Vol 3 DP /21/P87 Vol 1 3 PUTFONTEIN relgevonor 2 JP 126 KP 10 SANDBULT 128 KP A a 1rir HEIMWEHBERG Ged rmans_ DR OGEDAr 3 H11111P111RMIllllA US \ BRAKFoa:illk2 JP KR 31 1 SLALAAGT 100KP UITVA ABJATERSKOP 106K7 107 KPH KOPFONTEIN 78 KP it KP %1/ Pad 1 VERWYS1NGS 8ESTAANDE PAAIE 2 WONDER800 NAAUWPOORT 98 KP 80KP REFERENCE EXISTING ROADS* PAD GESLU1T ROAD CLOSED PAD VERLE EN VERBREED (38m) ROAD DEVIATED AND WIDENED (38m) ()ANC: VERBREED:A B (25m 53m ) Tr=== == ROMS WIDENED; AB (25m 53m ) C D (25m 53m) C0(25m 53m ) E F (25m 56 m) E F(25m56m) G H (25m 67m) GH(25m 67m) U KBes 1171(10) dd Ex Com! Res1171 (10) d d D P / 21/P87 1 Vol3 1111

42 2892 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 :ALGEMENE KENNISGEWINGS GENERAL NOTICES KENNISGEWING 351 VAN 1978 NOTICE 351 OF 1978 ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN DIVISION OF LAND ORDINANCE 1973: APPLICA GROND 1973: AANSOEK OM DIE VERDELING TION FOR THE DIVISION OF LAND VAN GROND In accordance with the provisions of section 7(1) of the Ooreenkornstig die bepalings van artikel 7(1) van die Division of Land Ordinance 1973 (Ordinance 19 of 1973) Ordonnansie op die Verdeling van Grond 1973 (Ordon notice is hereby given that I have received an application nansie 19 van 1973) word hierby bekend gemaak dat ek in terms of the provisions of section 5 of the said Ordin n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van ge ance from the owner(s) Helena Susanna Johanna de noemde Ordonnansie van die eienaar(s) Helena Susanna Jager in respect of the area of land namely the Remain Johanna de Jager ten opsigte van die gebied grond te ing Portion of Portion 2 of the farm Damfontein 51 wete die Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 van die 1Q; district Vereeniging pleas Damfontein 51IQ distrik Vereeniging ontvang het Such application together with the relevant plans and information is open for inspection at the office of the Sodanige aansoek sesame met die betrokke planne en inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van Director of Local Government Room 13206A Provincial die Direkteur van Plaaslike Bestuur; Kamer 8206A Pro Building Preto!!fits Street Pretoria for a period of 60 vinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk days from the date of the first publication hereof in the van 60 dae vanaf die datum van die eerste publikasie Novincial Gazette hiervan in die Provinsiale Koerant Any person who wishes to object to the granting of Iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan van such application or who is desirous of making representsdie aansoek of wat begerig is om verto8 te rig moet die Lions in the matter shall notify the Director in writing Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoemde of his reasons thereof within the said period of 60 days tydperk van 60 dae in kennis stel E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 PB 12 26/51/1 PB 1226/51/1 KENNISGEWING 352 VAN 1978 NOTICE 352 OF 1978 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1/1063 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1063 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie "op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr that application has been made by the owner Mr P C P C Howard P/a mnr L Ferramosca Posbus 109 Howard C/o Mr L Ferramosca PO Box 109 Craighall aansoek gedoen het om Johannesburgdorps Craighall for the amendment of Johannesburg Townaanlegskema te wysig deur die hersonering van planning Scheme by rezoning Lot 225 situated Lot 225 geled aan Meyerstraat dorp Oaklands van "Spe on Meyer Street Oaklands Township from "Special siale Woon" met n digtheid van "Een Woonhuis per Residential" with a density of "One dwelling per Erf" Erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een to "Special Residential" with a density of "One dwelling Woonhuis per 1500 m2" per m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/1063 genoem sal word) Amendment Scheme 1/1063 Further particulars of the 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Scheme arc open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director of toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Governrhent Room B206A Provincial Building burg ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or Private stuur bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 109 en die Stadsklerk Posbus 109 Johannesburg skriftelik Johannesburg at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 PB PB

43 1 Victory : _ PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER KENNISGEWING 353 VAN 1978 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/210 NOTICE353 OF 1978 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/210 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar mnr H J Greyvenstein P/a mnre Moodie & Mr H J Greyvenstein C/o Messrs Moodie & Moodie Moodie Posbus 26 Boksburg aansoek gedoen het om PO Box 26 Boksburg for the amendment of Boksburg Boksburg dorpsaanlegskema to wysig deur die Townplanning Scheme by rezoning Portion 7 of hersonering van Gedeelte 7 van Erf 69 gelee aan Knigts Erf 69 situated on Knights Street Witfield Township straat dorp Witfield van "Spesiale Woon" met n digtheid from "Special Residential" with a density of "One van "Een Woonhuis per m2" tot "Spesiaal" Ge Dwelling per m2" to "Special" Use Zone X for a bruikstreek X vir n woonhuis of blok of blokke woon dwelling house or block or blocks of flats and with a consent of the local authority a social hall or a place of stelle en met die toestemming van die plaaslike bestuur n geselligheidsaal of plek van openbare godsdiens enderworpe aan sekere voonvaardes public worship subject to certain conditions The amendment will be known as Boksburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/210 Further particulars of the Scheme Boksburgwysigingskema 1/210 genoem sal word) le in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Boksburg and at the office of the Director of Local Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Government Room B206A Provincial Building Pre toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Boksburg torius Street Pretoria 0 to insae Any Objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertateen die aansoek kan to eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by me X37Pretoria and the Town Clerk PO Box 215 bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre toria en die Stadsklerk Posbus 215 Boksburg skriftelik Boksburg at any time within a period of weeks from voorgel8 word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 PB PB KENNISGEWING 35 VAN 1978 NOTICE 35 OF 1978 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1/107 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/107 Hierby word ooreenkomstig die bepalings Van artikel 6 ft is hereby notified in terms of section 6 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc 1965 planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) (5095 gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre that application has been made by the owner Messrs Quinquan investments (Proprietary) Limited P/a mnre Quinquan Investments (Proprietary) Limited C/o Messrs Jacobson & Nat Levy Posbus 16 Pretoria aan Daniel Jacobson & Nat Levy PO Box 16 Pretoria sock gedoen het om Johannesburgdorpsaanlegskema 1 for the amendment of Johannesburg Town planning 196 to wysig deur die hersonering van Resterende Ge Scheme by rezoning Remaining Extent of Erf 271 deelte van Erf 271 gelee aan No Three Road dorp situated on No Three Road Victory Park Extension 13 Park Uitbreiding 13 van "Spesiale Woon" met n Township from "Special Residential" with a density of digtheid van "Een woonhuis per Erf" tot "Spesiale Woon" "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a met n digheid van "Een woonhuis per m2" density of "One dwelling per " Daniel Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/107 genoem sal word) Amendment Scheme 1/107 Further particulars of the 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur t Scheme are open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director of toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Local Government Room B206A Provincial Building burg ter insac Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Gohierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike vernment in writing at the above address or Private Bag Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Preto X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 109 ria en die Stadsklerk Posbus 109 Johannesburg skrif Johannesburg at any time within a period of weeks telik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 PB PB

44 289 PROVINCIAL GAZETTE 27SEPTEMBER; 1978 KENNISGEWING 355 VAN 1978 lngevolge artikel 58(8)(a) van die genoemde Ordonnan sie moet iedereen wat beswaar wil mask teen die toe VOORGESTELDF ST1GTING VAN DORPE staan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor to word of vertod to rig die Direkteur skriftelik in Ingevolge artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op kenms stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as act weke van die datum van sodanige eerste publikasie in Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 word hiermee bekend die Provinsiale Koerant naamlik 20 September 1978 deur gemaak dat aansoek gedoen is om toestemming om die die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word dorpe gemeld in meegaande Bylac to stig Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met die betrokke Anne dokumente en word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaatinligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur saak X37 Pretoria Kamer 13206A 2de Vloer Blok 13 Provinsiale Gebou Pre E UYS toriusstraat Pretoria vir n tydperk van agtweke vanaf Direkteur van Plaaslike Bestuur 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 BYLAE a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van Ligging (13) Eienaar(s) I Grond I Verwysingsnommer (a) Rooihuiskraal Spesiale Resterende Gedeelte Noord en wes van en PB Uitbreiding 17 Woon : 1 van Gedeelte 1 ge grens aan Rooihuis (b) Sandrud Munisipaal : 1 noem Rooihniskraal kraal Dorp suid van Beleggings van die Plus Brak en grens aan voorge (Edms) Bpk fontein No 3997JR; stelde Pad K5 distrik Pretoria (a) Jinnahpark Spesiale n Gedeelte van die Wes van en grens aan PB Uitbreiding 3 Woon : 22 Resterende Gedeelte Jinnahpark Uitbrei (b) Stadsraad Besigheid : 3 van Gedeelte 7 van die ding 1 (Indier dorp) van Warmbad Spesiaal pleas Roodepoort en suid van en grens (vir gebruike 67KR distrik _aan Gedeelte van _ soos bepaal Warmbad die pleas Roodepoort deur die 67KR Administrateur) : 2 Parke : 1 Sportgronde : I * (a) Orkneypark Spesiale Gedeelte 26 (n ge Suidwes van en grens PB (b) Stadsraad Woon : 23 deelte van Gedeelte 2) aan die OrkneyBothavan Orkney Besigheid : I van die pleas Goedge Ville Spoorlyn noord Parke : 7 noeg 33IP en Ge van en grens aan Pad i Munisipaal : deelte 32 (n gedeelte P322: I finigting : I van Gedeelte ) van Opvoedkundig : I die pleas Witkop 38LP distrik Klerksdorp (a) Eldoraigne Kerk : 2 Gedeelte 295 en ge Suid van en grens aan PB Uitbreidingi 10 deelte van Gedeelte die Restant van Ge (b) Die Nederduitsch 210) van die plaas deelte 210 van die Hervormde Zwartkop No 356 pleas Zwartkop Kerk van JR distrik Pretoria 356JR en oos van Afrika Gemeente en grens aan Irelandi Zwartkop laan (a) Sinoville Algemene Hoewe 30 Kenly Oos van en grens aan PB Uitbreiding 5 Woon : 5 Landbouhoewes; dis Dennislaan en noord (b) William George Spesiaal trik Pretoria van en grens aan " Beck (Creche en Hoogenhoutstraat Kleuterskool) : 1 : : 1

45 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER IP NOTICE 355 OF 1978 In terms of section 58(8)(a) of the said Ordinance any person who wishes to object to the granting of the appli PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS cation:or who is desirous of being heard or of making representations in the matter shall communicate in It is hereby notified in terms of section 58(8)(a) of the writing with the Director of Local Government Such communication shall be received by the Director not later Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ap than eight weeks from the date of such first publication plication has been made for permission to establish the in the Provincial Gazette that is 20 September 1978 townships mentioned in the accompanying Annexure All objections must be lodged in duplicate and address The application together with the relevant plans do ed to the Director of Local Government Private Bag cuments and information is open for inspection at the X37 Pretoria office of the Director Room B206A 2nd Floor Block B E UYS Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a Director of Local GoVernment period of eight weeks from 20 September 1978 Pretoria 20 September 1978 ANNEXURE (a) Name of Township t and Number of Erven Description of (b) Owner(s) Land Situation Reference Number II(a) Rooihuiskraal Special Remaining Extent of North and west of PB Extention 17 Residential : 1 Portion I named and abuts Rooihuis (b) Sandrud Municipal : I Rooihuiskraal of kraal Township; Beleggings the farm Brakfontein south of and abuts (Edms) Bpk 399JR district Pre proposed Road K 5 r toria " iik portion of The Re = West of and abuts PB : (a) Jinnah Park Special Extension 3 Residential : 22 maining Extent of Jinnah Park Exten (b) Town Council Business : 3 Portion 7 of the farm sion 1 (Indian Town Warmbad Special Roodepoort 67 ship) and south of (for :uses to KR dist Warmbad and abuts Portion be determin of the farm Roodeed by the : poort 67KR Admirustra tor) : 2 1 Parks : 1 Sport Grounds : 1 (a) Orkney Park Special Portion 26 (a portion Southwest of and PB (b) Town Council Residential : 23 of Portion 2) of the abuts the OrkneyofBusiness Orkney : 1 farm Goedgenoeg Bothaville Railway Parks : 7 33LP and Portion Line; north of and Municipal : 32 (a portion of Por abuts Road P322 Institutional : 1 tion ) of the farm Educational : 1 Witkop 38LP dis trict Klerksdorp (a) Eldoraigne Church : 2 Portion 295 (a por South of and abuts PB Extention 10 tion of Portion 210) Remaining Extent of (b) Die Nederduitsch of the farm Zwart Portion 210 of the Hervormde kop No 356R farm Zwartkop 356 Kerk van district Pretoria JR and east of and Afrika Gemeente abuts Ireland Ave Zwartkop nue 0 (a) Sinoville General Holding 30 Kenly East of and abuts PB Extension 5 Residential : 5 Agricultural Hold Dennis Avenue and (b) William George Special ings district Pretoria north of and abuts Beck (Creche and Hoogenhout Street Nursery School) : 1

46 2896 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 KENNISGEWING 357 VAN 1978 VOORGESTELDE ST1GTING VAN DORPE Ingevolge artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 word hiermee bekend gemaak dat aansoek gedoen is om toestemming om die dorpe gemeld in meegaande Bylae to stig Ingevolge artikel 58(8)(a) van die genoemde Ordonnansie moet iedereen wat beswaar wit mask teen die toestaan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie in die Provinsiale Koerant naamlik 27 Sep tember 1978 deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word Die aansoek met die betrokke planne dokumente en Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat tak X37 Pretoria Kamer B206A 2e Vloer Blok B Provinsiale Gebou E UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke Direkteur van Plaaslike Bestuur vanaf 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van (b) Eienaar(s) Grond I Ligging Verwysingsnommer (a) Kinross Spesiale Woon : 226 Gedeelte 17 (n ge Suidwes van en PB Uitbreiding 17 Algemene deelte van Gedeelte grens aan die Res (b) Dorpsraad van Kin Woon : 2 2) van die pleas Zon tant van Gedeelte 2 ross Besigheid : 3 dagsfontein No 125 van die pleas Zon Godsdienstelik : 2 IS en Gedeelte 108 dagskraal Onderwys : 2 (n gedeelte van Ge asook Provinsiale Inrigting : 2 deelte 8) Gedeelte Pad P51 suidoos Munisipaal : (n gedeelte van van en grens aan Res Spesiaal (vir Gedeelte 12) en Ge tant van Gedeelte 7 gebruike te deelte 110 (n gedeel van die plaas Zonbepaal deur te van Gedeelte 108) dagskraal die Admi almal van die plaas nistrateur) : 2 Winkelhaak 135IS Parke : 12 Staat : 1 7

47 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER P NOTICE 357 OF 1978 in terms of section 58(8)(a) of the said Ordinance any person who wishes to object to the granting of the ap PROPOSED ESTABLISHMENT OF TOWNSHIPS; Plication or who is desirous of being heard or of ma king the matter shall communicate in writing with the Director of Local Government Such lt is hereby:notified in terms of section 58(8)(a) of communication shall be received by the Director not the Town planning and Townships Ordinance 1965 later thin eight weeks from the date of such first publi that application has been made for permission toestabcation in the Prouincial Gazette that is 27 September lish the townships mentioned in the accompanying 1978: Annexure must be lodged in duplicate and The application All objections together with the relevant plans; addressed to the Director of Local Government Pridocuments and inforniation is open for bispection at vate Bag X37 Pretoria the office of the Director Room B206A 2nd Floor; E UYS Block B Provincial Building Pretorius Street Pretoria Director of Local Government for a period of eight weeks from 27 September 1978 Pretoria27 September 1978 ANNEXURE i i (a) Name of Township and Number of Erven Description of (b) Owner(s) Land Situation Reference Number I (a)ikinross Special Portion ill (a or SOuth:west of and PB Extension 17 i Residential : 226 tion of Portion 2) of abuts Remainder of (b) KinroSs Village General 1 the faun Zondags Portion 2 of the farm Council Residential : 2 fontein 125IS and Zondagskraal 125 BUsiness : 3 Portion 108 (a por IS and Provincial Ecclesiastical : 2 tion of :Portion 8) Road P5 1 southeast : State : 1 Portion 09 (a por of and abuts Re Municipal :: 2 lion of Portion 12) mainder of?portion 7 Institutional : 2 and Poriion 110 (a of the farm Zon SpeciaP (for portion lof Portion dagskraal 1251S purposes to 108) all of the farm be determi Winkelhaak 135LS ned b9 the I: Administra ; i tor) 2 H Parks 1 : 12 Education : 2 : ;! : 1 :1 t : _ I t l I _ r " i 1 1 I 1 ; _

48 2898 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 KENNISGEWING 356 VAN 1978 NOTICE 356 OF 1978 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 8 VAN REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT 8 OF It is hereby notified in terms of section 3(6) of the Ingevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hier above Act that the undermentioned applications have mee kennis gegee dat onderstaancle aansoeke deur die been received by the Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae and are open to inspection at Room B206A Provincial 16 by Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Building Pretorius Street Pretoria and at the office of Pretoria en in die kantoor van die betrokke plaaslike the relevant local authority Any objections with full owerheid Enige beswaar met volledige redes daarvoor reasons therefor should be lodged in writing with the moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government at the above address by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria or Private Bag X37 Pretoria on or before 25 October ingedien word op of voor 25 Oktober E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 The South African Red Cross Society (The Southern The South African Red Cross Society (The Southern Transvaal Region) vir die wysiging van die titelvoor Transvaal Region) for the amendment of the conditions waardes van Lot 01 dorp Saxonwold Registrasie Af of title of Lot 01 Saxonwold Township Registration deling LR Transvaal ten einde dit moontlik to maak Division ER Transvaal to permit the lot being used dat die lot vir n klub vir bejaardes gebruik kan word as a club for senior citizens PB PB Sharsted Investments (Proprietary) Limited en Joyce Anne Bourne vir: Sharsted Investments (Proprietary) Limited and Joyce Anne Bourne for: (1) Die wysiging van titelvoorwaardes van Erwe 32 (1) The amendment of the conditions of title of Erven en 33 dorp Morningside IJitbreiding 9 distrik 32 and 33 Morningside Extension 9 Township Johannesburg ten einde die twee erwe to konso district Johannesburg to permit the consolidation lideer en dit in drie gedeeltes te herverdeel met of the two erven and resubdivision into three n minimum area van vk meter en die boulyn portions with a minimum area of sq in and te verslap van 11 meter na 6 meter to reduce the building line from 11 metres to 6 metres (2) Die wysiging van Noordelike Johannesburgstreek (2) The amendment of Northern Johannesburg Region dorpsaanlegskema ten einde die sonering te wysig Townplanning Scheme in order to amend the van "Spesiale Woon" en "Een woonhuis per bezoning from "Special Residential" and "One dwell staande erf " tot "Spesiale Woon" en "Een wooning per existing erf" to "Special Residential" and huis per vk vt" One dwelling per sq ft" Die wysigingskema sal bekend staan as Noordelike This amendment scheme will be known as Northern Johannesburgstreekwysigingskema 1109 Johannesburg Region Amendment Scheme 1109 PB PB Moira Eileen Clark vir: Moira Eileen Clark for: (I) Die wysiging van die titelvoorwaardes van Ed 1012 (I) The amendment of the conditions of title of Erf dorp Mondeor Registrasie Afdeling IR Trans 1012 Mondeor Township Registration Division vaal ten einde die erf vir n veeartskliniek en/of LR Transvaal in order to use the erf as a vetewoonhuis te gebruik en met die toestemming van rinary clinic and/or dwellinghouse and with the die Raad ander gebruike consent of the Council other uses (2) Die wysiging van die Johannesburgdorpsaanleg (2) The amendment of the Johannesburg Townplanskema deur die hersonering van Erf 1012 dorp ning scheme by the rezoning of Erf 1012 Mondeor Mondeor van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir Township from "Special Residential" to "Special" die bogenoemde gebruike for the abovenamed uses Die wysigingskema sal bekend staan as Suidelike Jo This amendment scheme will be known as Southern hannesburgstreekwysigingskema 12 Johannesburg Region Amendment Scheme 12 PB PB KENNISGEWING 358 VAN 1978 NOTICE 358 OF 1978 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/1082 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1082 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as d (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner Northgrove (Proprietary) Limited P/a mnre Nurcom Northgrove (Proprietary) Limited C/o Messrs Nurbe Summerley Ringrose & Todd Posbus 500 Johan comb; Summerley Ringrose & Todd PO Box 500

49 1 manlean PROVMMALE KOERANT 27 SEPTEMBER nesburg aansoek gedoen het om Tobannesburgdorps 1 Johannesburg for the amendment of Johannesburg Townaanlegskema te Wysig deur die hersonering van : planning Saltine by rezoning Lot 92 situated Lot 92 gelee aan Jan Smutslaan dorp Parktown ; on Jan Smuts Avenue Parktown North Township from Noord van "Spesiale Noon" tot "Spesiaal" Gebruik : Special Residential" to "Special" Use Zone VII for streek VII vir die parkering van ; motorvoeltuie onder parking onitotql vehicles subject to certain conditions worpe aan sekere vciorweardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat 1 Amendment Scheme 1/1082 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 1/1082 genoem sal word) Schethe are open for inspection at the office of the Town 16 in die kantodr van die Direkteur van Plaaslike Be Clerk Johannesburg and at the office of the Director of stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretorius Local Government Room B206A Provincial Building street: Pretoria en in die kantoor van thestadsklark van ; Pretorius Street Pretoria Johannesburg ter insae : Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te : application shall be submitted to the Director of Local eniger tyd binnen tydperk van weke vanaf die datum Government in writing at the above address or Private van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pleaslike Bestuut by boverthelde adres of Privaatsak X37 Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box Pretoria en /die Stadskleik Posbils 109 Johannesburg 109 Johannesburg at any time within a period of skfiftelik voorgele word: " weeks froth the date of this notice Direkteur van Plaaslike Bestuur : Pretoria 27 September 1978 : Pretoria 27 September 1978 Pp KESISGENVING 359 VAN 191g VEREENIGINGWYSIGINGSICEMA 1/17 t ii% d* *1 : E INS Direetor of Local Govetnment ; t: NOTICE 359 OF 1978: ; PP VEItEENIGING AMENDMENT SCHEME 1/17: i:; : : : Hierby word ooreenkomstig die liepalings van "artiker "It is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as 1965 (soos gewysig): bekend geniaak dat die eienaar amended) that application has been ihade by the owner Tresetoc (Proprietary) Limited Posbus 931 Vereeniging Tresetoc (Proprietary) Limited PO Box ; 931 Vereeniaansoek gedoen het om;ivereenigingdorpsaanlegskenta ging for the amendment of Vereeniging Townplanning te iwysig deuri die hersonerint vaty Resterende Scheme/1; 1956 by rezoning Remaining Extent of Erf Gedeelte van Erf 378 gelee aan Joubertstraat en Merri : 378 situated on Joubert Street and Merriman Street ; dorp Vereeniging van "Burgerlik" tot "Spe Vereeniging Township from "Civic" to "Special" Use steal" Gebruikstreeic XVIII vir staats en niunidipalege Zone XVIII forgovernment and manicipal buildingsboue aandelemarkte geboue vir statutere ondernemers stock exchange : buildings for statutory undertakers woonhuise sakekamers kernels van nywerheid besig dwellinghouses chambers of commerce chambers of 0 heldspersele apteek en met toesternining; van die pleas; industry business premised chemist shop i and with conlike bestuur plekke vir openbare Godsdiensoefening ge sent of the lodal authority places of public warship so meenskapsale vermaaklikheidsplekke plekke vir onder cial halls places of amusement places of instruction 1 rig spesiale geboue parkeergarages oogkundige onto special buildings parking garages optician orthopaedipediese toestelleweransiers kantoormasjiene en toerus cal appliances suppliers office machines and equipment tingleweratisiers en handelaaf in: skryfbehoeftes; oictfer suppliers and stationers "subject (6 certain conditions worpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Vereeniging Amend Verdere besonderhede Ivan hierdie iwysigingskeini(wat ment Scheme 1/17: Further particulars of the scheme! Vereenigingwysigingskeina! 1/17 genoem sal word) le z areopezi for:inspection at the office of the Town Clerk in die kantoor van die Direkteut van PlaaslikeBestuttr Vereeniging and at the office of the Director of Local Kamer B206A Provinsiale GebouPretoriusstraat Pre ; Room B206A Provincial Building Preto Government toria en in die kantoor van die Siadsklerk van Vereeni rius Street Pretoria ging ter insae : i Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertoe teen die aansoekkan to ; plication shall be submitted to the Director of Local anger tyd binne n tydperk van weke venal die daturn!government in writing at the above address or Private van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pla ag2 :Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 35 like Bestuur by hovers:wide adres of Privaatsalc X37 Veteeniginnt any time within a period of Weeks Pretoria en die StaciSklerkPosbup 35 yereenigipgslcrīf 7 telik voorgele word : :fricini the date (of this notice E UYS E E UYS! : r: Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Govehment : Pretoria 27 September 1978: " :: : Pretofia 27 SePtember; 1978 PBS : Pa 23617

50 2900 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 KENNISGEWING 360 VAN 1978 NOTICE 360 OF 1978 AANSOEK OM SLUITING VAN KONTRAK VIR APPLICATIONS TO ENTER INTO CONTRACT DIE VERVOER VAN SKOOLKINDERS FOR CONVEYANCE OF SCHOOL CHILDREN Aansoeke word gevra vir die vervoer van skoolkinders soos in die onderstaande skedule uiteengesit Applications are hereby invited for the conveyance of school children as set out in the subjoined schedule Octal Tarief per Number of Tariff per School Beskrywing leerlinge skooldag Afstand Skoolraad Description pupils schoolday Distance Board Christiana 31 R km VentWes Christiana 31 R km VerrcWes Smiths (1978 bus) Smiths (1978 bus) kraal kraal Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorms TOD Applications must be submitted in duplicate on the 1111(a) in duplikaat gedoen en in verseelde koeverte prescribed forms TED 111(a) placed in sealed envegeplaas word met die woord "Aansoek: Vervoer van lopes marked: "Conveyance of School Children" and Skoolkinders" asook die beskrywing van die diens sons also bear the description of service as stated in column vermeld in kolom een hierbo daarop Aansoeke moet one above: be addressed to the Secretary of the School aan die Sekretaris van die betrokke Skoolraad gerig Board concerned and must be in his hands not later word en moet horn nie later as elfuur op die 25ste dag than eleven oclock on the 25th day of October 1978 van Oktober 1978 bereik de Full particulars as well as the necessary application Voile besonderhede sowel as die nodige aansoekvorms forms TED 1111(a) and contract forms TED 108A TOD 111(a) en kontrakvorms TOD 108A is by die are obtainable from the Secretary of the School Board Skoolraadssekretaris Klerksdorp verkrygbaar Klerksdorp Die Transvaalse Onderwysdepartement verbind horn nie om enige aansoek aan te neem nie of enige rede vir die afwysing van n aansoek te verstrek nie The Transvaal Education Department does not bind itself to accept any application nor will it assign any reason for the rejection of any application KENNISGEWING 361 VAN 1978 NOTICE 361 OF 1978 AANSOEK OM SLUITING VAN N KONTRAK VIR APPLICATION TO ENTER INTO CONTRACT DIE VERVOER VAN SKOOLKINDERS FOR CONVEYANCE OF SCHOOL CHILDREN Aansoeke word gevra vir die vervoer van skoolkinders soos in die onderstaande skedule uiteengesit Applications are hereby invited for the conveyance of school children as set out in the subjoined schedule Normal Kilometers Normal Octal Tarief per Number of Tariff per Approxima School Beskrywing leerlinge skooldag benaderingb Skoolraad Description pupils schoolday to kilometres Board Piet Reticf 29 R Ermelo Pict Relief 29 R Ermelo Potgie Pottle tershoek tershoek Hierdie tarief is van toepassing op 1978 en later model This tariff is applicable to 1978 and later model busse buses Aansoeke moet op die voorgeskrewe vorms TOD Applications must be submitted in duplicate on the 1111(a) in duplikaat gedoen en in verseelde koeverte prescribed forms TED 111(a) placed in sealed engeplaas word met die woord "Aansoek: Vervoer van velopes marked "Application: Conveyance of School Skoolkinders" asook die beskrywing van die diens soos Children" and also bear the description of service as vermeld in kolom een hierbo daarop Aansoeke moet stated in column one above: be addressed to the School aan die Skoolraadsekretaris Privaatsak X9009 Ermelo Board Secretary Private Bag X9009 Ermelo and must gerig word en moet holm nie later as elfuur op die Iste reach him not later than eleven oclock on the 1st day dag van November 1978 bereik nie of November 1978 Voile besonderhede sowel as die nodige aansoekvorms Full particulars as well as the necessary application TOD 111(a) verkrygbaar by alle skoolraadsekretarisse TED 111(a) are obtainable from all School Board Secretaries Die Direkteur van Onderwys verbind hom nie om The Director of Education does not bind himself to enige aansoek aan te neem of enige rede vir die afwy accept any application nor will he assign any reason sing van n aansoek te verstrek nie for the rejection of any application

51 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER KENNISGEWING 362 VAN 1978 NOTICE 362 OF 1978 ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN DIVISION OF LAND ORDINANCE 1973: APPLI GROND 1973: AANSOEK OM DIE VERDELING CATION FOR THE DIVISION OF LAND VAN GROND In accordance with the provisions of section 7(1) of Ooreenkomstig die bepalings van artikel 7(1) van die the Division of Land Ordinance 1973 (Ordinance 19 of Ordonnansie op die Verdeling vangrond 1973 (Ordon 1973) notice is hereby given that I have received an nansie 19 van 1973) word hierby bekend gemaak dat ek application in terms of the provisions of section 5 of n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van the said Ordinance from the owner(s) Noel Hamish Gilgenoemde Ordonnansie van die eienaar(s) Noel Hamish fillan insespect of the area of land namely Portion 219 Gilfillan ten opsigte van die gebied grond te wete Ge (a portion of Portion 63) of the farm Zandfontein 2 deelte 219 (n gedeelte van Gedeelte 63) van die plaas LR district Johannesburg Zandfontein 2LK distrik Johannesburg ontvang het Such application together with the relevant plans and Sodanige aansoek tesame met die betrokke planne en information is open for inspection at the office of the inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van Director of Local Government Room B206A Provindie Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B206A cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tyd 60 days from the date of the first publication hereof in perk van 60 dae vanaf die datum van die eerste publi the Provincial Gazette kasie hiervan in die Provinsiale Koerant Any persoh who wishes to object to the granting of Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van such application Or who is desirous of making represendie aansoek of wat begerig is om vertoe te rig moet die tations in the matter shall notify the Director in writing Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoem of his reasons thereof within the said period of 60 days de tydperk van 60 dae in kennis stel E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 363 VAN 1978 NOTICE 363 OF 1978 ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN DIVISION OF LAND ORDINANCE 1973: APPLICA GROND 1973: AANSOEK OM DIE VERDELING TION FOR THE DIVISION OF LAND VAN GROND In accordance with the provisions of section 7(1) of Ooreenkomstig die bepalings van artikel 7(1) van die the Division of Land Ordinance 1973 (Ordinance 19 of Ordonnansie op die Verdeling van Grond 1973 (Or 1973) notice is hereby given that I have received an donnansie 19 van 1973) word hierby bekend gemaak dat application in terms of the provisions of section 5 of ek n aansoek ingevolge die bepalings van artikel 5 van the said Ordinance from the owner(s) Edenlyn (Pty) genoemde Ordonnansie van die eienaar(s) Edenlyn Ltd in respect of the area of land namely Portion 22 (Edms) Bpk ten opsigte van die gebied grond te wete (a portion of Portion 218) Zuurfontein 33IR district Gedeelte 222 (n gedeelte van Gedeelte 218) Zuurfontein Kempton Park 33IR distrik Kemptonpark ontvang het Such application together with the relevant plans and Sodanige aansoek tesame met die betrokke planne en information is open for inspection at the office of the inligting is vir inspeksie beskikbaar by die kantoor van Director of Local Government Room B206A Provindie Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B206A cial Building Pretorius Street Pretoria for a period of Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n tyd 60 days from the date of the first publication hereof in perk van 60 dae vanaf die datum van die eerste publi the Provincial Gazette kasie hiervan in die Provinsiale Koerant Any person who wishes to object to the granting of Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van such application or who is desirous of making reprodie aansoek of wat begerig is om vertod te rig moet die sentations in the matter shall notify the Director in Direkteur skriftelik van sy redes daarvan binne genoem writing of his reasons thereof within the said period of de tydperk van 60 dae in kennis stel 60 days E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB /33/16 PB 12222/33/16 KENNISGEWING 36 VAN 1978 NOTICE 36 OF 1978 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 65 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 65 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning :and Townships Ordinance 1965; (as 1965 (sops gewysig) bekend gemaak dat die eienaar M amended) that application has been made by the owner

52 2902 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 B M Investments (Proprietary) Ltd P/a G F W M B M Investments (Proprietary) Ltd C/o G F Ockert Posbus Sunnyside aansoek gedoen het om W Ockert PO Box Sunnyside for the amend Pretoriadorpsbeplanningskema 197 te wysig deur die ment of Pretoria Townplanning Scheme 197 by rehersonering van n deel van Ed 126 gelee aan Walker zoning a part of Erf 126 situated on WalkerDevenish Devenish en Rissikstraat dorp Sunnyside van "Alge and Rissik Streets Sunnyside Township from "General mene Woon" tot "Spesiaal" vir n openbare garage on Residential" to "Special" for a public garage subject derworpe aan sekere yoorwaardes to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amend Pretoriawysigingskema 65 genoem sal word) 18 in die ment Scheme 65 Further particulars of the scheme kantoor van die Direkteur van PlaaslikeEestuur Kamer are open for inspection at the office of the Town Clerk B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Pretoria and at the office of the Director of Local in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Government Room B206A Provincial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tyclperk van weke vanaf die datum Any objection or representations in regard to the am van hierdie kennisgewing aan lication shall be submitted to the die Direkteur van Pleas P Director of Local Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box Pretoria en die Stadsklerk Posbus 0 Pretoria skrif 0 Pretoria at any time within a period of weeks telik voorgele word from the date of this notice E UYS E: UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB 923H65 PB a KENNISGEWING 365 VAN 1978 NOTICE 365 OF 1978 KRUGERSDORP WYSIGINGSICEMA2/38 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 2/38 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar amended) that application has been made by the owner mnr C H M de Beer P/a mare Hendrik Minnaar Mr C H M de Beer C/o Messrs Hendrik Minnaar en Vennote Posbus 3973 Pretoria aansoek gedoen & Partners PO Box 3973 Pretoria for the amend het omtrugersdorp dorpsaanlegskema te wysig ment of Krugersdorp Town planning Scheme deur die hersonering van Erf 20 gelee aan Howith by rezoning Erf 20 situated on Howith Road and Doweg en Donegalweg Dorp Rangeview van "Spesiale negal Road Rangeview Township from "Special Resi Woon" tot "Spesiaal" Gehruilistreek 3(11 vir n woon deride" with a density of "One dwelling per erf" to hnis of aaneengeskakelde of losstaande wooneenhede "Special" Use zone X11 for a dwelling house or at (slegs vier enkelverdieping wooneenhede) onderworpe tached or detached dwelling units (four single storey aan sekere voorwaardes: dwelling units only) subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema The amendrfient will be known as Krugersdorp (wat KrugersdorpWysigingskema 2/38 genoem sal Amendment Scheme 2/38 Further particulars of the word) 18 in die kantoor van die Direkteur van Pleas Scheme are open for inspection at the office of the like Bestuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pre Town Clerk Krugersdorp and at the office of the Di toriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stads rector of Local Government Room B206A Provin kierk van Krugersdorp ter insae cial Building Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne tydperk van weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pleas Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 9 Pthtoria en die Stadsklerk Posbus 9 Krugersdorp Krugersdorp at any time within a period of weeks skriftelik voorgel8 word froth the date of this notice UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 366 VAN 1978 NOTICE 366 OF 1978 NELSPRUITWYSIGINGSICEMA 1/66 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/66 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe: Townplanning and Townships Ordinance 1965 (as 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar J amended) that application has been made by the owner Reston P/a Die Stadsklerk Posbus 5 Nelspruit aan J Reston C/o The Town Clerk PO Box 5 Nelspruit sock gedoen het: om Nelspruitdorpsaanlegskema 1 for the amendment of Nelspruit Town planning Scheme

53 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER te wysig deur die hersonering van n deel van Erf by reinning a part of Erf 5 situated on 5 geled aan Bischoffstraat dorp Sonheuwel van Bischoff Street SOnheuwel Township from "Public Open "Openbare Oopruimte" tot "Spesiale Woon" met n Space" to "Special Residential" with is density of "One digtheid van "Een woonhuis per Erf" dwelling per erfl Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Nelspruit Amend Nelspruitwysigingskema 1/66 genoem sal word) 16 in ment Scheme 1/66 Further particulars of the Scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Nelspruit and at the office of the Director of Local toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit Government Room B206A Provincial Building Pre te insae torius Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the appli ger tyd binne tydperk van weke vanaf die datum cation shall be submitted to the Director of Local Govan hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas vemment in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 5 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 5 Nelspruit skrif Nelspruit at any time within a period of weeks from teiik voorgele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 367 VAN 1978 NOTICE 367 OF 1978 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1/1085 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1085 Hierby word ooreenkomstig die bepalings an artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (is amended) 1965 (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaars that application has been made by the owners Elderkins Elderkins Investments (Proprietary) Ltd P/a mnre Investments (Proprietary) Ltd C/o Messrs Dent Course Dent Course en Davey Posbus 323 Johannesburg aan & Davey PO Box 323 Johannesburg for the amendsoek gedoen het om Johannesburgdorpsaanlegskema 1 ment of Johannesburg TricvnPlaiining Schein te wysig deur die hersonering van Resterende Ge by rezoning Remaining Eittent of Lot 288 situated on deelte van Lot 288 geld aan Francisweg dorp Norwood Francis Road Norivood Township from "Special" pervan "Spesiaal" vir n winkel vir die verkope van oudhede mitting a shop selling antiques and Persian carpets to en Persiese tapyte tot "Algemene Besigheid" onderworpe "General Business" subject to certain conditions aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/1085 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 1/1085 genoem sal word) le Scheme are open for inspection at the office of the Town in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Local Government Room B206A Provincial Building toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Pretorius Street Pretoria burg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van GovernMent in Writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 109 Johannesburg skate Johannesburg at any time within a period of weeks from BagX37Pretoria and the Town Clerk PO Box 109 lik voorgele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 368 VAN 1978 NOTICE 368 OF 1978 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1/108 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/108 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaars that application has been made by the owners Mona Mona Schmukler; Sheila Rappaport; Joy Jehudas Pas Schmukler Sheila Rappaport Joy Jehudas Pasvolsky volsky en Benjamin Harold Uzvolk P/a mnr H H and Benjamin Harold Uzvolk C/o Mr H H Hicks 23 Hicks Orangeweg 23 Emmarentia Uitbreiding Johan Orange Road Emmarentia Extension Johannesburg for nesburg aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsaan the amendment of Johannesburg Town planning Scheme legskema te wysig deur Resterende Gedeelte van by rezoning Remaining Extent of ConSolidated Gekonsolideerde Erf 863 gelee aan PetuniaSttaat en Stand 863 situated on Petunia Street and First Avenue

54 290 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Firstlean dorp Rosettenville van "Algemene Woon" Rosettenville Township from "General Residential" Hoogtestreek 5 tot "Algemene Besigheid" met n digtheid Height Zone 5 to "General Business" with a density of van "Een woonhuis per 250 m2" "One dwelling per 250 m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/108 genoem sal word) Amendment Scheme 1/108 Further particulars of the 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Scheme are open for inspection at the office of the Town Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Clerk Johannesburg and at the office of the Director toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannes of Local Government Room B206A Provincial Buildburg ter insae ing Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan to Any objections or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 109 toria en die Stadsklerk Posbus 109 Johannesburg skrif Johannesburg at any time within a period of weeks telik voorgele word from the date of this notice UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 369 VAN 1978 NOTICE 369 OF 1978 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1/1083 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1/1083 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (sops gewytig) bekend gemaak dat die eienaar mev that application has been made by the owner Mrs B J B J Tucker P/a Tompkins & Scott Posbus Tucker C/o Tompkins & Scott PO Box Saxon Saxonwold aansoek gedoen het om Johannesburgdorps wold for the amendment of Johannesburg Townplaniting aanlegskema te wysig deur die hersonering van Scheme I 196 by rezoning Portions 1 2 and 3 of Lot Gedeeltes 1 2 en 3 van Lot 251 en Restant van Lot and Remainder of Lot 251 situated on Currie Street gele8 aan Curriestraat en Parkstraat dorp Oaklands and Park Street Oaklands Township from "Special Resi van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis dentiar with a density of "One dwelling per erf" to per erf" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een "Special Residential" with a density of "One dwelling per woonhuis per m2" m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/1083 genoem sal word) Amendment Scheme 1/1083 Further particulars of the 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Be Scheme are open for inspection at the office of the Town stuur Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Clerk Johannesburg and at the office of the Director of Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan Local Government Room B206A Provincial Building nesburg ter insae Pretorius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objections or representations in regard to the tyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or Private stuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pretoria Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 109 en die Stadsklerk Posbus 109 Johannesburg skriftelik Johannesburg at any time within a period of weeks voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISGEWING 370 VAN 1978 NOTICE 370 OF 1978 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 1/186 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/186 rlierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die planning and ToWnships Ordinance 1965 (Ordinance 25 eienaar Bedfordview Dorpsraad P/a mnre H L Kiihn & of 1965) that application has been made by the owner Vennote Posbus 722 Germiston aansoek gedoen het om Bedfordview Village Council C/o Messrs H L Kiihn Bedfordviewdorpsaanlegskema te wysig deur die & Partners PO Box 722 Germiston for the amendment hersonering van n deel van Erf 55 (Park) gelee in die of Bedfordview Townplanning Scheme by re dorp Bedford Gardens van "Openbare Oopruimte" tot zoning a Portion of Erf 55 (Park) situated in Bedford "Spesiaal" vir godsdiensdoeleindes onderworpe aan se Gardens Township from "Public Open Space" to "Spe kere voorwaardes cial" for religious purposes; subject to certain conditions

55 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Bedfordview Amend Bedfordview wysigingskema 1/186 genoem sal word)18 in raent Scheme 1/186 Further particulars of the Scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pre Bedfordview and at the office of the Director of Local toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedford Government Room B206A Provincial Building Preview ter insae torius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne n tydperk van weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Gov hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike ernment in writing at the above address or Private Bag Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 3 Bed toria en die Stadsklerk Posbus 3 Bedfordview skriftelik fordview at any time within a period of weeks from the voorge16 word date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB BP KENNISGEWING 371 VAN 1978 NOTICE 371 OF 1978 VOLKSRUSTWYSIGINGSKEMA 6 VOLKSRUST AMENDMENT SCHEME 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 6 of the Town 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (as amended) 1965 (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr that application has been made by the owner Mr P A P A Swanepoel P/a mnre Botha Visser & Billman Swanepoel C/o Messrs Botha Visser & Billman PO Pobus 595 Pretoria aansoek gedoen het om Volksrust Box 595 Pretoria for the amendment of Volksrust Towndorpsaanlegskema 197 te wysig deur die hersonering planning Scheme 197 by rezoning Portion 1 of the farm van Gedeelte 1 van die pleas Llanwame No 12 Re Llanwarne No 12 Registration Division HS Transgittrasie Afdeling HS Transvaal van "Spesiale Woon" vaal from "Special Residential" with a density of "One met n digtheid van "Een woonhuis per 800 m2" tot dwelling per 800 m2" to "Agricultural" "Landbou" The amendment will be known as Volksrust Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat merit Scheme 6 Further particulars of the Scheme are Volksrustwysigingskema 6 genoem sal word) 16 in die open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Volksrust and at the office of the Director of Local B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria en Government Room B206A Provincial Building Prein die kantoor van die Stadsklerk van Volksrust ter insae torius Street Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the aptyd binne n tydperk van weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37 Pre Bag X37 Pretoria and the Town Clerk PO Box 8 toria en die Stadsklerk Posbus 8 Volksrust skriftelik Volksrust at any time within a period of weeks from voorgele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 27 September 1978 Pretoria 27 September 1978 PB PB KENNISG EWING 350 VAN 1978 NOTICE 350 OF 1978 BEROEPSWEDDERSLISENSIE BOOKMAKERS LICENCE Ek Leslie Joseph Kourie (Jnr) van Acaciaweg 17 I Leslie Joseph Kourie (Jnr) of 17 Acacia Road Chis Chislehurston Sandton gee hiermee kennis dat ek van lehurston Sandton do hereby give notice that it is my voorneme is om by die Transvaalse Beroepswedderslisen intention to apply to the Transvaal Bookmakers Li siekomitee aansoek te doen om n sertifikaat waarby die tensing Committee for a certificate authorizing the issue uitreiking van n beroepswedderslisensie ingevolge Ordon of a bookmakers licence in terms of Ordinance 26 of nansie 26 van 1925 gemagtig word 1925 Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Any person who wishes to object to the granting of so n sertifikaat of wat enige feit of inligting in verband such a certificate or who wishes to lay before the Corndaarmee aan die Komitee wil voor16 kan dit skriftelik mittee any fact or information in connection therewith aan die Sekretaris may do so van die Transvaalse Beroepswedders in writing to the Secretary of the Transvaal Bookmakers Licensing Committee Private Bag X6 lisensickomitee Privaatsak X6 Pretoria doen om hom Pretoria to reach him on or before 11 October 1978 voor of op 11 Oktobcr 1978 te bereik ledere sodanige Every such person is required to state his full name oc persoon moot sy voile naam berocp en posadres verstrek cupation and postal address

56 2906 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER; 1978 TENDERS _ TENDERS II LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en marvel) NiB Tenders previously published and where the dos die sluitingsdatuin nog nie verstreke is nie word nie in mg dates have not yer passed have not been repeated iii hierdie kennisgewing herbal nie Tenders word normal this notice Tenders are normally published 3 5 weeks beweg 3 5 weke voor die sluitingsdatum gepuhlisepr ; ore the closing date TRANSVAALSE PROVINSIALE titansv AL PFWVINCIA1? ADMINISTRASIE : i 1 ADMINISTRATION % TENDERS 1 31: TENDERS: Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope i Tenders are invited for the following services / word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting antlers supplies /:;sales (Unless otherwise indicated in the aangegee Word word tenders vir voorrade bedoel): description tenders are for sppplies):7 H _ BealtrYwing van Diens r " SlultingsdaMil Tender No Description ot Service Closing Date PFT 18/78 Steal boekrakke vir biblioteke/steel book shelves for libraries_: : ti E :: r i 3/11/1978 PFT 19/78 Druk van Finansiele Handleiding/Printing of Financial Handbook 3/11/1978 RFT 97/78 Verkoop van onbruikbare bandebinnebande en vellingvoerings/sale;ofiunserviceable tyres tubes; and tube flaps 27/10/1978 TOD II1F/78 Kombuisware/Kitchenware 20/10/1978 i wt mpq i Verskaffing en aflewering vairbourloodgietersien ysterwatemateriael geduronde die tydperk wet op 31 /sinned 1980 einclig/supply and deliveryof building plumbing and hardwayematerial for the period ending 31 January /10/1978 WFTB 268/78 Tweed Hodrskool Atherton: Elektriese installasie/electrical InslIation Item 1001/75 21/10/1978; WPTp 269/78 Laerskool Generaal Andries Brink Pretoria: Opknapping/Renovation : 27/10/1978 WFTB 270/78 Hoer Seunskool Helpmekaar Johannesburg: Veratideringi eó aanbouings/alterations and additions Item 106/77 27/10/1978_ WFTB 271/78 1 D Verster hospitaal Koster: Aanbbuings/J D Verse:W:Hospital Kestei: Additions item; 2066/73 27/10/1978 WFTB 272/78 Middelburgse Hospitaal:Opknapping/MiddelburgHosphaltRenovation _ 7 _ L 7 27/0/1978 WFTB 273/78 Randfontein High School: Sentrale verwarmingsinstall&sle/central heating installation 27/10/1978 WFTA 27/78 Sebokengse Hospitaal Vereeniging: Hyserinstallasie/Sebokeng Hospital: Vereeniging: Installatibn of elevators Item 2059/73 ) 27/10/1978 WFTB 275/78 HoCrskool Secunda: Elektriese installasie/electricalinstallation s 27/10/1978 WFTB 276/78 Standertonse Hospitaal: Aanbouings/StandertonHospital: Additions Agra:217/76 27/ WPT *77/8 Towayiew High School Krugersdorp: Elektrieseipstellasie/Electrical installation _7gL 27/10/1978 i " I _ : _ ; _ I

57 II II PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER BELANGRIKE OPMERKINGS _ IMPORTANT NOTES : 1 Die betrokke tenderdokumente root inbegrip van die temp I The relative tender documents including the Adminis telike tendervorms van die Administrasic is op aanvraag by nations official tender forms are obtainable on application die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige ciok mente as from the relative address indicated below Such documents mede enige tender/kontrakvoorwaardes wat nie in die tender and any tender/contract conditions not embodied in the dokumente Redeem is nie; isook by die genoemde adrds vir tender documents are also availabli for inspection at the inspeksie verkrygbaar: said address: Tender Kan toor in Nuwe Provinsiale Office in Now Provincial Building verwy Posadres te Gebou Pretoria Tender Pcistaraddress Pretoria Pretoria Ref sing Kamer Blok I Room ivepridnige Block Floor Phone No I PFreotoonria Pretoria I I Pretoria HA I & 1Direkteur van A70 A t HA 1 & Director of ITA 2 Hospitaal HA2 Hospital( Ser A10 A dienste Pri vices Private vaatsak X221 Bag X Direkteur van A728 A Director of A728 A Hospitaal i Hospital Se " " dienste Pri vices Private vaatsak X221 Bag HC Direkteur van A728 A HC Director of A728 A " Hospitaal HospiatSerdienste Pri : vices ;Private vaatsak X221 Bag X:21 RD Direkteur van A730 A Director of A730 A Hospitaal HospitalScr dienste Pri vicesfrivate ; vaatsak xzzi Bag 3032g: PM ProVinsiale Aill19 A pet Provincial Se A(1119 A III 8092 Sekretaris oretary (War (Aankope en cbasesand Voorrade) : Supplies) Pri Privaatsak " vate Bag X6 116 ; grit Director Trans : D30/ D 3 8 RFT 0530 Direkteur D307 D vaal Roads Transvaalse DepartMehL :1 0 vaatsak X197 TED Director Trans A TOD Direkteur A90 892M vaal Eduea AA ; i Transvaalse A don Depart Paaiedepartement Pri Private Bag xo 97 Ondenvys meat Private WITT department : Bag X761 Pnvaatsak X76 WFT Director 0112 C li Transvaal Direkteur C112 C : Department " Transvaalse of Works ; Werkedepar Private Bag " tement Pri 1 X228 vaatsak X228 WFTB Direct** BIOS IS 8306 ; wrra Direkteur E105 E I : Transvail Transvaalse Werkedepar 2 I cement PH vaatsak X228 Department of Works 1 Private flag " X228 ; Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of 2/ The Administration is not bound to accept the lowest or enige tender aan te neem nie en bebou hem die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a n gedeelte van n tender aante necm tender 3 In die gcval van Leclerc WFTB tender moet die tenderaar 3 In the case of etch WFTB tender the tenderer must pay n deposito van R start alvorens by van die tenderdokumente voorsten sal word Sodanige deposito meet in kontantgeld a deposit of R before he will be supplied with the tender waets " ents Such deposit must be in the form of cash a bank II tjek deur die bank geparifeer of a departementele legorder kwitansie (RIO) Genoemde depositobedrag sal terugbetaal word cheque a atinoihalled or) department standing deposit receipt The said deposit will be refunded if a bona fide tender as n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of die tenderdokumente met inbegrip van planne spesifikasies from isi the tenderer or ring plans if the tender documents inasen hoeveelheidslyste binne 1 doe no die sluitingsdatum van die plans specifications and bills of quantities are returned the byeluding tenderer within 1 days after the closing date of the teiiddraar teruggestuur word ria die betrokke adres in opmcrking tender to the relative address shown in note 1 above 1 hierbo aangetoon Alle renders meet op die amptelike tendervorm van die PR tenders must tie submitted on the Administrations Administrasie voorgel6 word Alicia: tender forms 5 ledere inskrywing moet in n afsonderlike versedde koevert 5; Each tender must be submitted in a separate sealed enveingedien word geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse lope addreksed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Provinsiale Tenderraad Posbus 100i Pretoria en meet duidelik Board PO Box 10x Pretoria and must be clearly supervan die opskrif voorsien wees ten mode die tenderaar se naam scribed to show the tenderers name and address as well as eh adres aan te toon asook die nornmer beskrywing en slui the number description and closing date of the render Tenders tingsdatum van die tender Inskrywings moet teen PlhOD op die must be in the hands of the Chairman by on the closing sluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter se haade wees date indicated above 6 Indien inskrywings per hand ingedwn word moet hulle 6 E tenders are delivered by hand the3 must be deposited teen op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus in the Format Tender Box at the Enquiry Office in the foyer 0 geplaas Weis by die navraagkanruor in die voorportaal van die of the New Provincial Building at the Pretorius Street main nuwe Pro msiale Gebou by die hocifingang Mtn Pretoriusstraat "entrance (near Bosman Street corner) Pretoria by i IWO on se kant (naby die hook van Bosmanstraat) Pretoria the closing date C W Grunow Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad ;C W Grunow Chairman Transvaal Provincial Tender Board Pretoria 13 September 1978 : Pretoria 13 September 1978

58 1 sic 2908 PROVINCIAL GAZha LE 27 SEPTEMBER 1978 Plauslilw Bestuursliennisgewings II Notices By Local Authorities PLAASLIKE BESTUUR VAN GRASKOP 1977) that the valuation roll for the Ii Die naaste kruising is Vierdcstraat cn nancial years 1978/82 of all rateable pro SesdewegOos; Greymont WAARDERINGSLYS V1R DIE DOEK perty within the municipality has been cer JARE 1978/1932 titled and signed by Jibe chairman of the Die skema bring mee dat n pick vir (Regulasie 12) Valuation Board and has therefore become openbare godsdiensoefeninge opgerig kan fixed and binding upon all persons con word Kennis word hierby ingevolge artikel 16 cerned as contemplated in section 16(3)/37 Besonderhedc van hicrdic skema la ter ()(a)137 van die Ordonnansie op Eicn_ of that Ordinance insae in Kamer 715 Sewende Verdieping domsbelasting van Plaaslike Suture 1977 However attention is directed to section Burgersentrum Braamfontein Johannes (Ordonnansie 11 van 1977) gegee dat die 17 or 38 of the said Ordinance which pro burg vir n tydperk van vier weke vanaf waarderingslys vir die bockjare 1978/82 vides as follows: die datum wanrop hicrdie kennisgewing die van alle belasbare eiendom binne die mu eerste freer gepubliseer word naamlik 20 nisipaliteit deur die voorsitter van die Waar "Right of appeal against decision of September 1978 deringsraad gescrtifiseer en geteken is en Valuation Board gevolglik finaal en bindend geword het op Enige eienaar of okkupant van vaste elle betrokke persone soos in artikel 16 17(1) An objector who has appeared or eiendom binne die gebied van die bogc (3)/37 van daardie Ordonnansie beoog has been represented before a valuation mclde dorpsaanlegskema of binne 2 km van board including an objector who has die grens daarvan het die reg om teen die Die aandag word ester gevcstig op artikel lodged or presented a reply contemplated in skema beswaar te meek of om vertoe ten 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat section 15() may appeal against the de opsigte daarvan te rig en indien by dit wil soos volg bepaal: cision of such board in respect of which doen moet by die Plaaslike Bestuur binne he is an objector within thirty days from vier weke vanaf die eerstc publikasie van "Reg van appal teen beslissing van Wearthe date of the publication in the Peoria hierdie kennisgewing naamlik 20 September deringsraad cial Gazette of the notice referred to in 1978 skriftelik in kennis stel en vermeld 17(1) n Hcswaarmaker wat voor n waar section 16()(a) or where the provisions of of by deur die Plaaslike Bestuur gehoor deringsraad verskyn het of verteenwoordig section 16(5) are applicable within twenty wil word of nie was met inbegrip van n beswaarmaker one days after the day on which the reawat n antwoord soos in artikel 15() be sons referred to therein were forwarded to S D MARSHALL oog ingedien of voorgeld het kan teen die such objector by lodging with the secretary Klerk van die Read beslissing van sodanige read ten opsigte of such board a notice of appeal in the Burgersentrum waarvan by n beswaarmaker is binne der manner and in accordance with the procc Braamfontein tig dae vanaf die datum van die publika dote prescribed and such secretary shall Johannesburg in die Provinsiale Koerant van die forward forthwith a copy of such notice 20 September 1978 kennisgewing in artikel 16()(a) genoem of appeal to the valuer and to the local of waar die bepalings van artikel 16(5) authority concerned van toepassing is binne eenentwintig dae (2) A local authority which is not an CITY OF JOHANNESBURG na die deg waarop die rakes daarin genoem aan sodanige beswaarmaker gestuur is objector may appeal against any decision PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN pal aanteken deur by die sekretaris van so of a valuation board in the manner con NES13URG TOWNPLANNING SCHEME templated in subsection (1) and any danige rand n kenrusgewing other van appal op (AMENDMENT SCHEME 2/111) die wyse sons voorgeskryf person who is not an objector but who is en in ooreenstemdirectly affected by a decision of a value The City Council of Johannesburg has ming met die prosedure soos voorgeskryf tion board may in like manner appeal prepared a draft amendment scheme to be in te dien en sodanige sekretaris stuur onagainst such decision" known as Johannesburg vcrwyld n afskrif van Amendment sodanige kannisgcwing van appal aan die waardeerder en aan Scheme 2/111 A notice of appeal form may be ob die betrokke plaaslike bestuur mined from the secretary of the valuation This draft scheme contains the following (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beboard proposal: swaarmaker is nie kan teen enige bcslis J A SCHEEPERS Secretary Valuation Board To rezone a part of the Remaining Easing van n waarderingsraad appal aan PO Box 18 tent of the farm Waterval 211I Q bountaken op die se in subartikel (1) twoog tied by Sixth Road East Third and Fourth en cnige ander persoon wat nic n beswaar 6ranck" Streets Greymont Township from Public maker is nie moor wat regstrceks deur n 20 September 1978 Open Space to Educational beslissing van n waarderingsraad gcraak word kan op dergelike wvsc teen sodanige The nearest intersection is Fourth Street beslissing appal aanteken" and Sixth Road East Greymont Town ship n Vorm vir kennisgewing van appal kan STAD JOHANNESBURG van die sekretaris van die Waarderingsraad The effect of this scheme is to permit verkry word VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE the erection of a place of public worship J A SCHEEPERS JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG Sekretaris Waarderingsraad SKEMA NO (WYSIGINGSKE Particulars of this scheme are open for Posbus 18 MA 2/111) inspection at Room 715 Seventh Floor Graskop Civic Centre Braamfontein Johannesburg 1270 Die Stadsraad van Johannesburg het n for a period of four weeks from the date 20 September 1978 ontwerpwysigingsdorpsaanlegskema opgestel of the first publication of this notice which wat bekend sal staan as Johanncsburgse is 20 September 1978 Wysigingskema 2/111 Any owner or occupier of immovable LOCAL AUTHORITY OF GRASKOP Hierdie ontwerpskema bevat die volgen property situated within the area to which VALUATION ROLL FOR THEF1NAN de voorstcl: the abovenamed draft scheme applies or CIAL YEARS within 2 km of the boundary thereof may 1978/1932 Die indeling van n gedeelte van die in writing lodge any objection with or may (Regulation 12) Resterende Gedeelte van die pleas Water make any representations to the above val wat deur SesdewegOos Derde named local authority in respect of such Notice is hereby given in terms of sec en Vierdcstraat Greymont begrens word draft scheme within four weeks of the first tion 16()(a)/37 of the Local Authorities word van openbare oop mimic na opvocd publication of this notice which is 20 Sep Rating Ordinance 1977 (Ordinance 11 of kundigc doeleindes verander (ember 1978 and he may when lodgine

59 1 20 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER any such objection or making such repre carried out must lodge his objection or in order that the sole responsibility does sentations request in writing that he be claim as the case may be in writing in not rest entirely on the Council and in heard by the local authority duplicate with the TOwn Clerk Municipal accordance with the recommendations by Offices Alberton and the Director of Local consultants regarding the parking requires D MARSHALL Government Private Bag X37 Pretoria ments for the Central Business District Clerk of the Council within one month after the last publication Civic Centre of this advertisement namely not later Particulars of this scheme are open for Braamfontein than 10 November 1978 inspection at the Municipal Offices Ad Johannesburg A J TALJAARD ministrative Building Elston Avenue Be September 1978 Town Clerk noni for a period of four weeks from the Municipal Offices date of the first publication of this notice Alberton which is 27th September 1978 STADSRAAD VAN ALBERTON 27 September 1978 Any Notice No owner or occupier of immovable 53/1978 PROKLAMASIE VAN N OPENBARE property situated within the area to which PAD TER VERBETERING VAN HEI the abovenamed draft scheme applies or DELBERGLAAN OOR GEDEELTE within 2 km of the boundary thereof may 26 1 VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN STADSRAAD VAN BENONI in writing lodge any objection with or may NO make any 1081R DISTRIK ALBERTON representations to the above VOORGESTELDE WYSIGINGS VAN named local authority in respect of such Hierby word ooreenkomstig die DIE bepalings 13ENONIDORPSEEPLANNING draft scheme within four weeks of the first van artikel 5 van die "Local Authorities SKEMA NO 1 VAN 197 publication of the notice which is 27 Sep Roads Ordinance 190" soos gewysig be tember 1978 and he may when lodging Die Stadsraad van Benoni het n ont trend gemaak dat die Stadsraad van Alberwerpwysigingsdorpsbeplanningskema opgeany such objection or making such repreton n versoekskrif by Sy Edelc die Admistel wat bekend sal mean as Dorpsbeplansentations request in writing that he be nistrateur ingedien het vir die proklamasie heard by the local authority nin gswystgingskema No1/125 van n openbare pad ter verbreding van Heidelberglaan oor C H BOSHOFF Gedeelte 261 van die Hierdic ontwerpskema bevat die volgende Acting pleas Elandsfontein No 108IR distrik Town Clerk voorstelle: Alberton groat Municipal Offices m2 tussen Garfield street en Epsomweg soos meet volledig Die wysiging van Benoni Benoni Dorpsbeplanaangedui 27th September 1978 op Keart LG No A3398/78 ningskema om voorsiening te maak vir n formule waarvolgens eienaars van alle nuwe Notice No 97 of 1978 n Afskrif van die versoekskrif hierbo plicate in die Sentrale Besigheidsgebied van vermeld tesame met n afskrif van voor Benoni verplig word om by te dra tot die melde landmeterskaarte le gedurende ge verskaffing van parkeerfasiliteite sodat die STADSRAAD VAN BOKSBURG wone kantoorure in die kantoor van die las nie op die Stadsraad alleen meet rus Klerk van die Read ter insae nie en in ooreenstemming met die aanbe PROKLAMERING VAN N PAD OOR velings van konsultante oor die parkeer Enigiemand wat beswaar wil opper teen vereistes in die Sentrale Besigheidsgebied HOEWE 7 RAVENSWOOD LANDBOUdie voorgenome proklamasie of wat moont HOEWES Ilk skadevergoeding wil eis al na gelang Besonderhede van hierdie skema le ter die geval indien die voorgenome proklama insae by die Munisipale Kantore Admini (Kennisgewing ingevolge artikel 5 van die sie plaasvind moot sodanige beswaar of eis stratiewe gebou Elstonlaan Benoni vir n Local Authorities Roads Ordinance 190) skriftelik in tweevoud by die Stadsklerk tydperk van vier weke vanaf die datum van Munisipale Kantoor Albertan: en die Direk die fterste publikasie can hierdie kennisge Kennisgewing geskied hiermee ingevolge teur van Plaaslike Bestuur Privaatsak X37 wing naamlik 27 September 1978 die bepalings van die "Local Authorities Pretoria indien binne een maand na die Road Ordinance" No of 190 soos gepublikasie van hierdie kennisgewing dit wil Enigc eienaar of besitter van onroerende wysig dat die Stadsraad van Boksburg n se nie later nie as 10 November 1978 eiendom gelee binne n gebicd waarop bo versockskrif can Sy Edele die Administragenoemde ontwerpskema van toepassing is teur voorgele het om n pad oor die drie A J TALJAARD of binne 2 km van die grens daarvan kan hoekige gedeelte van Hoewe 7 Ravens Stadsklerk skriftelik enige beswaar indien by of ver wood Lnndbouhoewes by die aansluiting Munisipale Kantoor toe tot bogenoemde plaaslike bestuur rig van Rietfonteinweg en Lovemoreweg soos Alberton ten opsigle van sodanige ontwerpskema bin in die bygaande bylac omskrywe as opcn 27 September 1978 ne vier weke vanaf die cerste publikasie van bare pad te proklarncer Kennisgewing No 53/1978 hierdie kennisgewing naamlik 27 Septcm bar 1978 en wanneer by enige sodanige beplan wat die voorgestelde pad aandui 10 n Afskrif van die versockskrif en n swear indien of sodanige vertoe rig kan hy vanaf datum tot en met 13 November 1978 TOWN COUNCIL OF ALBERTON :skriftelik versoek dat hy deur die plaaslike bestuur aangchoor word gedurende gewone kantoorure ter insae in PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD 106 Eerste Vloer Stadshuis Boks C H BOSHOFF TO PROVIDE FOR THE WIDENING OF Kamerb bury Waarnemende Stadsklerk A PORTION OF HEIDELBERG Munisipale Kantore Bcsware teen die voorgestelde proklama AVENUE OVER PORTION 261 OF THE Benoni sie van die pad indien enige moat skriftc FARM ELANDSFONTEIN NO 103IR 27 September 1978 lik in tweevoud by gy Edele die Admini DISTRICT ALBERTON Kennisgewing No 97 van 1978 strateur van Transvaal Privaatsak X37 Notice is hereby given in accordance Pretoria en die Stadsklerk van Boksburg with the provisions of section 5 of the Lo uiterlik op 13 November 1978 ingedien cal Authorities Roads Ordinance 190 as word TOWN COUNCIL OF BENONI amended that the Town Council of Alber LEON FERREIRA Stadsklerk ton has lodged a petition with the Honour PROPOSED AMENDMENT TO THE BEable the Administrator for the proclamation Stadshuis NONI TOWN PLANNING SCHEME NO of a public road to provide for the widening Boksburg I OF 197 of a portion of Heidelberg Avenue over 27 September 1978 Portion 261 of the farm Elandsfontein The Town Council of Benoni has pre Kennisgewing No 33/1978 No 108IR between Garfield Street and pared a draft amendment Town Planning Epsom Road in extent m2 as indi Scheme to be known as Amendment Town BYLAE cated more fully on Plan SG No A3398/ planning Scheme No 1/125 BESKRYW1NG VAN DIE PAD WAAR 78 This draft scheme contains the follow _ NA DAAR IN BOSTAANDE KENNIS A copy of the aforementioned petition ing proposals: GEWING VERWYS WORD together with a copy of the said plan may be inspected at the office of the Clerk of The amendment of the Benoni Town Die voorgestelde pad is die afskuinsing the Council during normal office hours Planning Scheme to make provision for a van die aansluiting van Rietfontein en formula whereby the owners of all new Lovemoreweg 7 meter en 809 meter Any person who has any objection to such buildings in the Central Business District onderskeidelik aan die suiderend van Hoeproclamation or who may have any clajersi of Benoni would be required to contribute we 7 soos meer volledig aangetoon op n for compensation if such proclamation is toivards the provision of parking facilities plan wat deur Landmeter R E Johnston

60 Stadsraad _ 2910 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER; 1978 opgestel is in Kamer 106 Eerste Vloer CARLETONVILLE MUNICIPALITY concerning the driving and attendance Stadshuis Boksburg ter insae 10 PROVISION OF ADDITIONAL SECOND of livestock CLASS TAXI RANK IN DIAMOND; The proposed amendments lie for inspec STREET tion at the office of the Clerk of the Coun TOWN COUNCIL OF BOKSBURG cil Municipal Offices Halite Street Carle Notice is hereby given in terms of the tonville during office hours PROCLAMATION OF A ROAD OVER provisions of section Obis of the Local HOLDING 7 RAVENSWOOD AGRI Government Ordinance No 17 of 1939 as Any person who wishes to object to the CULTURAL HOLDINGS amended that the Town Council of Carle proposed amendments must lodge his obtonville intends providing an additional jection in writing with the undersigned not (Notice in terms of section 5 of the Losecondclass taxi rank in front of the old later than Friday 13th October 1978 cal Authorities Roads Ordinance 190) bioscope building in Diamond StreetCarle J F DE LANGE Notice is hereby given in terms of the tonville Town Clerk Local Authorities Roads Ordinance No Further particulars lie for inspection at Municipal Offices of 190 as amendedthat the Town Counthe Office of the Clerk of the Council PO Box 3 oil of Boksburg has petitioned the Honour Municipal Offices Halite Street Carleton Carletonville able the Administrator to proclaim a road over the triangular portion of Holding vine during office houra 7 NoticeSepteom N 3ber 3/1978 Ravenswood Agricultural Holdings at the Any objection to the proposed taxi rank intersection of Rietfontein Road and Love must be lodged in writing with the undermore Road is described in the schedule signed inflater than Friday 20tb October appended hereto 1978 STAD GERMISTON J A T DE LANGE copy of the petition and plan show VOORGESTELDEWYSIGING VAN DIE RI ing Town Clerk the proposed road can be inspected in Municipal Offices GERMISTONSE DORPEPLANNING Room 106 First Floor Municipal Offices PO Box 3 SICEMA NO 3 Boksburg during ordinary office hours from Carletonville the date hereof until 13 November 1978 Die Stadsraad van Germiston bet n wy 27 September 1978 _ Notice No 3/1978 sigingsontwerpdorpsbeplanningskema opge Objections if any to the proposed proc 886_27 stel wat Derpsbeplannmgskema No 3 wy lamation of the road must be lodged In sig writing and in duplicate with theadmini strains of the Transvaal Private Bag X37 MUNISIPALITEIT Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel: and the Pretoria Town Clerk of Boksburg CARLETONVILLE on or before the 13th November 1978 VOORGESTELDE WYSIGING VAN Die VERICEERSVERORDENINGE wysiging vim die skemaklousulei LEON FERREIRA deur die byvoeging van dievolgende: t Town Clerk Kennis ;geskied hiermee ingevolge die be Town Hall "Gedeelte 118 van Lot No 190 dorp palings van artikel 96 van die Boksburg Ordonnansie Klippoortja Landboulotte mag met die toeop Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos 27 September 1978 stemming van die Read in drie gedeeltes gewysig dat die Stadsraad yen Carleton Notice No 33/1978 onderverdeel word met illen verstande dat villa van voomeme is om die Verkeersvergees enkele gedeelte minder as 990 vier SCHEDULE ordeninge soos volg te wysig: kante Meter in grootte sal wces nie" DESCRIPTION OF THE ROAD (a) REFER Deur artikel 3(2) sodanig te wysig dat Geregistreerde Sneers; RED TO IN THE ABOVE NOTICE: niemand mag toelaat dat vee in enige street losloop nie; 1 Mare John Wilson (Edms) Beperk This proposed road is the splaying of the 2 1 van Germiston intersection of Rietfontein Road and Love (b) Deur artikel sesame met die vermore Road 7 metres and 809 metres bandhoudende Bylee A met betrekking Beionderhede van hierdie skema 18 ter respectively at the southern end of Holding tot die aanjaag en oppassers van yea insae by die Raad se kantore Kamer as will more fully appear on a plan to skrap Munisipale Oobou Presidentstraat Germs signed by Surveyor R E Johnston and gedurende gewone kantoorurc vir n tyd Die voorgestelde wysigings le ter insae in ton lying for inspection in Room 106 First per A van vier ( ) we k e de 1 van datum van die kentoor van die Klerk van die Read Floor Municipal Offices Bolcsbutg the eerste publikaste van hierdie ken= ge Munisipale an 00r es raa Carleton K t Halit t t wing naamlik 27 September 1978 vine; geduiende kantoorure beenige Die Read sal die skema oorweeg en persoon wat teen die voorgestelde MUNISIPALITEIT CARLETONVILLEsluit of dit aangenecm moot word al dan 1 wysigings beswaar wil maak meet sy be swear skriftelik by die ondergetekende innit i t1 DAARSTELLINGHUURMOTORSTAANVAN TWEEDEKLAS Bien nie later nie ADDISIONELE as Vrydag 13 Oktober Enige eienaar of okkupeerder van waste 1978 PLEK IN DIAMONDSTRAAT eiendom binne die gebied van die Germis J F DE LANGE tome Dorpsbeplanningskema No 3 of binne Kennis geskicd hiermee ingevolge die be Stadsklerk twee km van die areas daarvan het die mg palings van artikel 65bis van die Ordonnan Munisipale Kantoor om teen die skema beswaar te maak of om sic op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 Posbus " J vertoe ten opsigte daarvan to rig en indien soos gewysig dat die Stadsraad van Carle Carletonnlle: by dit wil doen moot by die Raad binne tonville van voomeme is om +11 addisionele 27 September 1978 vier () wake van die eerste publikasie van tweedeklas huurmotorstaanplek voor die ou Kennisgewing No 33/1978 hierdie kennisgewing naamlik 27 September bioskoopgebou in Diamondstraat Carleton 1978 skriftelik van sodanige beswaar of verville dear te stel toe in kennis stel en vermeld of hydeur die i Verdere besonderhede 10 ter CARLETONVILLE MUNICIPALITY Read gehoor wil word al dan nie insae in die Kantoor van die Klerk van die Raad Mu PROPOSED AMENDMENT TO TRAF H J DEETLEFS nisipale Kantoor Halitestraat Carleton FIC BYLAWS Klerk van die Read ville gedurende kantoorure Munisipale Kantore Notice is hereby given in terms of the Germiston Enige beswaar teen die voorgestelde hour provisions of section 96 of the Local Go 27 September 1978 motorstaanplek mom skriftelik by die on vemment Ordinance No 17 of 1939 as Kennisgewing No dergetekende ingedien word nie later 106/1978 are amended that it is the intention of the as Vrydag 20 Oktober 1978 TOwn Council of Carletomilld to amend E DE LANGE J the Traffic Bylaws as set out hereunder: CM OF GERMISTON " Stadsklerk (a) By amending section 3(2) to provide PROPOSED AMENDMENT TO THE Munisipale Kantoor that no person shall allow any live GERMISTON TOWN PLANNING Posbus 3 stock to roam in any street SCHEME NO 3 Carletonville 27 September 1978 (b) the deletion of section together The City Council of Germiston has pre Kennisgewing No 3/1978 with Annexure A relevant thereto Pared a draft amendmerit town planning

61 1 1 to 1 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER scheme which amends Town planning binne eenentwintig dae na die dag waarop A notice of appeal form may be obtained 111 Scheme No 3 die redes daarin genoem aan sodanige be from the secretary of the valuation board swaarmaker gestuur is appal aanteken deur The draft scheme contains the following by die sekretaris van sodanige raad n ken F W proposals: POTGIETER nisgewing van appal op die wyse soos voor Secretary: Valuation Board The amendment of the scheme clauses geskryf en in ooreenstemming met die pro Municipal Offices by the addition of the following: sedure soos voorgeskryf in te dien en so PO Box 8 danige sekretaris stunt onverwyld n afskrif Groblcrsdal "Portion 118 of Lot No 190 Klippoortje van sodanige kennisgewing van appal aan 070 Agricultural Lots Township may with the die waardecrder en aan die betrokke plaid 27 September; 1978 consent of the Council be subdivided into like bestuur Notice No 2/1978: three portions provided that no single por (2) n tion shall be les than 990 square metres in Plaaslike bestuur wat nie n be swaarmaker is nie kan teen enige beslissing i extent" van n waarderingsraad appal aanteken op STAD JOHANNESBURG Registered owners: die wyse in subartikel (I) beoog en cnige ander persoon wat nie n beswaarmaker is AANNAME VAN GERAASBESTRY 1 Messrs John Wilson (Pty) Limited nie maar wat regstrecks deur n beslissing DINGSVERORDENINGE EN HERROE van n waarderingsrand geraak word kan PING VAN ARTIKELS VAN VEROR 2 City Council of Germiston op dergelike wyse teen sodanige beslissing DENINGE EN REGULASIES BETREF FENDE LISENSIES EN DIE Particulars of this BEHEER scheme arc open for app"alaantcken 00R BESIGHEDE EN VAN VERKEERSinspection at the Councils offices Room n Vorm vir kennisgewing van appal kan VERORDENINGE 218 Municipal Buildings President Street van die sekretaris an die waarderingsraad Germiston during normal office hours for verkry word Hierby word ingevolge artikel 96 van a peridd of four () weeks from the date F W POTGIETER die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur of the first publication of this notice which 1939 Sekretaris: Waarderingsraad soos gewysig kennis gegce dat die is 27 September 1978 Road voornemens is om artikel 29 van Munisipale Kantore the Verordeninge en Regulasies betreffende The Council will consider whether or not Posbus 8 Lisensies en die Scheer oor Besighede af 11/ the scheme should be adopted Groblersdal gekondig kragtens Administrateurskenrusge Any owner or occupier of immovable 070 wing 39 van 27 Mei 1953 en artikels 76 pro 27 September 1978 en 78 van die Verkeersverordeninge afgeparty within the area of the Germiston Townplanning Scheme No 3 or within two Kenmsgew ing No 2/1978 kondig kragtens Administrateurskennisge :wing 281 van 27 Tunic 193 te herroep en km of the boundary thereof has the right em selfstandige Verordeninge vir die beobject to the scheme or to make repre stryding van geraas aan te neem waarvan sentattoas in respect thereof and if he LOCAL AUTHORITY OF GROBLERS die algemene bcdoeling is om die meting wishes to do so he shall within four () DAL van die omgewingsklankpeil en die weeks of the first pubication of this notice ge ; raaspeil te omskryf en daarvoor voorsiening which is 27 September 1978 inform the VALUATION ROLL FOR THEFINAN te meek; om n steurende geraas met be Council in writing of such objection or re CIALYEARS 1978/82: trekking tot die omgewingsklankpeil to empresentation and shall state whether or not skryf en om te verbied dat sodanige gehe wishes to be heard by the Council (Regulation 12) raas gemaak word; om Ran die Stadsgeneesheer sekere magte te verleen om n H J DEETLEFS Notice is hereby given in terms of section Isteurende geraas te laat stopsit of om in Clerk of the Council 16()(a) of the Local Authorities Rating verskillende omstandiliede toe te loaf dat Municipal Offices Ordinance 1977 (Ordinance 11 of 1977) die aktiwiteit wat die geraas veroorsaak Germiston that the valuation roll for the financial years vootwaardelik voortduur; em vir die reg 27 September /82 of all rateable property within the vantoegang tet en die ondersoek van eien Notice No 106/1978 municipality has been certified and signed (femme en die stilmaale van n geraas om by the chairman of the valuation board and die omgewingsklankpeil vas to stel voor has therefore become fixed and binding slotting to maak; en Mit vir sekere misdry PLAASLIKE 13ESTUUR VAN GROB upon all persons concerned as contemplated we en strawwe voorsiening to maak in section 16(3) of that Ordinance LERSDAL Afskrifte van hicrdie wysigings kan vir WAARDER1NGSLYS VIR DIE However BOEK attention isdireeted to section n tydperk van veertien the met mazy van t7 or 38 of the said Ordinance which pro JARS die datum waarop dit in die Provinsiale I 1978/82 vides as follows: Knerant verskyn clit wit sa 27 September (Regulasie 12) 1978 gedurende "Right of kantoorure appeal against decision of vain Kamer 253 Blok A Burgersentrum Braamfontein;!nation board Kennis Toword hierby ingevolge artikel hannesburs ondersoekword 16()(a) van die Ordonnansie op Eiendomsteen die 17(1) vangenoemde Plaaslike An objector who Destine wmiaines 1977 (Orbelastinhas 1977) gegee dat die has appeatid or lemand wet donnansie 11 van been represented before a valuation beswaar wit aanteken moatsy beswaar board including an objector who has lodged binne vcertien dee na die datum waaron waarderingslys vir die boekjare 1978/82 van alle belasbare eiendom binne die or munisi presented a reply contemplated in section hierdie kennisgewing in die Provinsiale paliteit deur die voorsitter van die waardesuch board in respect of which he is an genoemde indien 15() may appeal against the decision of Koerant verskyn skriftelik by die onder ringsraad geserifiseer en geteken is en geobjector within thirty days from the date volglik lineal en bindend geword het op of the publication in the Provincial Gazette ALEWYN BURGER alle betrokke persona soos in artikel 16(3) of the notice referred to in section 16(1)(a) Stadsklerk van daardie Ordonnansie beoogburgersentrum or where the provisions of section 16(5) Braamfontein Die aandag word egter gevestig op artj_ are applicable within twentyone days after Johannesburg kel 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie the day on which the reasons referred to 27 September 1978 wet soos volg bepaak therein were forwarded to such objector by lodging with the secretary of such board "Reg van appal teen beslissing van wear a notice of appeal in the manner and in deringsraad accordance with the: procedure prescribed CITY OF JOHANNESBURG 1 and such secretary shall forward forthwith 17(1) n Beswaarmaker wat voor n waara copy of such notice of ADOPTION OF NOISE appeal to the CONTROL BY deringsraad verskyn het of verteenwoordig valuer and to the local authority concerned LAWS AND REVOCATION OF SECwas met inbegrip van n beswaarmaker war ilions OF BYLAWS AND REGULA n antwoord soos in artikel 15() beoog in (2) A local authority which is not an oli TIONS RELATING TO LICENCES AND gedien of voorgele het kan teen die beslis jector may appeal against_ anydecision of a BUSINESSAND CONTROL TRAFFIC sing van sodanige mad ten opsigte waarvan ;valuation board in the manner contemplated BYLAWS by n beswaarmaker is binne dertig dae in subsection (1) and any other person who vanaf die i It is hereby datum van die publikasie notified in terms of in die is not an objector but who section is directly af 96 Provinsiale Koerant of the van die kennisgewing Local fected by a Government Ordinance decision of a valuation board 1939 as amended; in artikel 16()(n) genoern of that the in waar die be may in like manner Council against such appeal ; palings van artikel 16(5) van toepassing is deciaidm" tends to revoke section 29 of the Bylaws _ land Regtlaticins relating to Licences and

62 2912 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Business Control promulgated under Ad 1977 that the Council intends to further Copies of these amendments are open for inistrators Notice 39 dated 27 May 1953 amend the Fire Bylaws published under inspection during office hours at Room and section 76 and 78 of the Traffic By Administrators Notice 358 dated 10 May 0217 Block A Civic Centre Braamfontein laws promulgated under Administrators 1961 Johannesburg for a period of fourteen days Notice 281 dated 27 June 193 and to from the date of publication hereof in the adopt substantive Bylaws for the control The general purport of the amendment is Provincial Gazette ie 27 September 1978 of noise the general purport of which is to grant the Chief Fire Officer a discretion to define and provide for the measure to assess what portion of the prescribed Any person who desires to record his obment of ambient sound and noise levels; charges for the rendering of fire services jection to the said amendments must do so to define a disturbing noise in relation should be levied; to provide for a right of in writing to the undermentioned within to the ambient sound level and to prohibit appeal against an assessment so made; and fourteen days after the date of publication such a noise being made; to vest the Me to introduce certain exceptions where char of this notice in the Provincial Gazette dical Officer of Health with certain powers ges will not be payable at all to cause a disturbing noise to be stopped ALEWYN BURGER or under various circumstances to permit Copies of these amendments arc open for Town Clerk the activity causing the noise to continue inspection during office hours at Room Civic Centre conditionally; to provide for a right of 29 Block A Civic Centre Braamfontein Braamfontein entry and inspection of properties and the Johannesburg for a period of fourteen days Johannesburg silencing of a noise to determine the am from the date of publication hereof in the 27 September 1978 bicnt sound level; and to provide for cer Provincial Gazette ie 27 September fain offences and penalties Any person who desires to record his ob Copies of these amendments arc open jections to the said amendments must do STAD JOHANNESBURG for inspection during office hours at Room so in writing to the undermentioned with 253 Block A Civic Centre Braamfontein in fourteen days after the date of publi BEOOGDE PUTCO BUSHALTE: RO Johannesburg for a period of fourteen cation of this notice in the Provincial Ga SETTENVILLE EN CHRISV1LLE days from the date of publication hereof in nue the Provincial Gazette ie 27 September Daar word hicrby ingevolge artikel ALEWYN BURGER 65bis van die Ordonnansie op Plaaslike 1978 Town Clerk Bestuur 1939 kennis gegee dat die Read Any person who desires to record his Civic Centre voornemens is om met ingang van 1 No objection to the said amendments must do Braamfontein I vember 1978 die volgende stilhouplekke so in writing to the undermentioned with Johannesburg vir openbare voertuie van Putco Barak in fourteen days after the date of publica 27 September 1978 vas te stel: tion of this notice in the Provincial Gazette ALEWYN BURGER 1 Donaldstraat tussen Kitty en Myrna Town Clerk STAD JOHANNESBURG stmat Civic Centre 2 Rifle Rangeweg tussen Carter en Braamfontein WYSIGING VAN BOUVERORDE Vincentstraat Johannesburg NINGE 27 September 1978 Besonderhede van genoemde stilhouplek Daar word hiermee ingevolge artikel 96 lee sal tot 18 Oktober 1978 gedurende die van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur gewone kantoortyd in Kamer 29 Vleuel A 1939 kennis gegee van die Read se voor STAD JOHANNESBURG Burgersentrum Braamfontein ter insae le neme om die Standaaid Bouverordeninge WYSIGING VAN BRANWEERVERORwat by Administrateurskennisgewing 726 van DENINGE!emend wat teen die beoogde bushaltcs 16 Junie 1976 aangeneem is ierder te wy beswaar wit opper meet ay beswaar teatsig stens 18 Oktober 1978 skriftelik by die Daar word hierby ingvolge artikel 9 van ondergetekende indien die Ordonnansie op op Brandwecrdienste Die algemene strekking van die wysiging A P BURGER 1977 kennis gegee dat die Read voorne is om die minimum hoogte van vloer tot Stadsklerk plafon in woonlcamers tot 2 m Sc vetmans is ern die Brandweervcrordeninge Durgenstrum afgekondig by Administrateurskennisgewing minder Braamfontein 358 van 10 Mei 1961 voider te wysig Johannesburg Afskrifte van bicyclic wysiging le gedu 27 September 1978 Die algemene strekking van die wysiging rende gewone kantoorure in Kamer 0217 is dat die Brandweerhoof die diskresie sal Blok A Burgersentrum Braamfontein vorkry om to besluit wetter gedeelte van Johannesburg vir n tydperk van 1 dac die voorgeskrewe gelde vir die lowering van vanaf die datum waarop hierdie kennisge CITY OF JOHANNESBURG brandweerdienste gehef meet word; om vie wing in die Provinsiale Koerant naamlik PROPOSED PUTCO BUS STOPS: RO III n reg van appal teen so n bola voor 27 September 1978 gepubliseer word ter SETTENVILLE AND CHRISVILLE siening to maak en om sekere uitsonde insae rings waar daar glad nie gelde betaalbaar Notice is hereby given in terms of section sal wees nie aan te bring Enige persoon wat teen die genoemde 65bis of the Local Government Ordinance wysigings beswaar wit maak most sy skrif Afskrifte 19 van die wysiging 18 veertien telike beswaar binne 1 doe vanaf die da 39 that the Council has resolved that (Jae from 1 lank vanaf die datum waarop die ken November 1978 the following turn waarop hierdie kennisgewing in die nisgewing in die Provinsiale Koerant ver stopping places be fixed for public vehicles Provinsiale Koerant gepubliseer word aan skyn dit wil se tot 27 September 1978 geondergenoemde mode to be operated by Putco Ltd durende kantoortyd in Kamer 29 Vleuel ALEWYN BURGER Street between Kitty and A Burgersentrum; Braamfontein Johannesburg ter insae StadskIFrk MyLrnaDoSntraeledts Burgersentrum lemand wat teen die genoemdc wysigings Braamfontein 2 Rifle Range Road between Carter beswaar wil opper moet dit binne veertien Johannesburg and Vincent Streets due an die datum waarop die kennisgewing 27 September 1978 Details of the said stopping places will in die Provinsiale Koerant verskyn telik by ondergetekende indien skrif lie open for inspection during ordinary office hours at Room 29 Block A Civic ALE1VYN BURGER CITY OF JOHANNESBURG Centre Braamfontein until 18 October Stadsklerk AMENDMENT OF BUILDING 1978 BYLAWS Burgersentrum Braamfontein Any person who objects to the pro Johannesburg It is hereby notified in terms of section posed bus stops must lodge his objection in 27 September of the Local Government Ordinance writing with the undersigned by not later 1939 that the Council intends to further than 18 October 1978 amend the Standard Building Bylaws ad A P BURGER CITY OF JOHANNESBURG opted by it under Administrators Notice Town Clerk 726 dated 16 June 1976 Civic Centre AMENDMENT TO FIRE BY LAWS Braamfontein The general purport of the amendments Johannesburg It is hereby notified in terms of section is to reduce the minimum Hoof to ceiling (27 Septembet of the Fire Brigade Services Ordinance height of habitable room to 2 in t " 893L27 I

63 _ PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER PLAASLIKE BESTUUR VAN KRUGERS lodged or presented a reply contemplated Copies DORP of these amendments are WAARDERINGSLYS VIR DIE open in section 15() may appeal against the for inspection at the BOEJARE office of the Council 1978/80 decision of such board in respect of which for a period of fourteen days from date of he is an objector Kennis word hierby ingevolge within thirty days artikel from publication hereof the date of the piiblication in the Provincial 16()(a) van die Ordonnansie op Eiendoms Gazette of the notice referred to in section Any person belasting who van Plaaslike desires to Besture record his 1977 (Or 16()(a) or where the provisions of section objection to the donnasie said amendments must do 11 van 1977) gegee dat die 16(5) are applicable within twentyone days so in writing waarderingslys to the vir die undersigned within fare 1978/80 van after the day on which the reasons referred fourteen days alle belasbare ciendom binne die munisito therein were forwarded to such objector of this after the date of publication paliteit notice in deur die voorsitter van the die waar Provincial Gazette deringsraad gesertifiscer by lodging with the secretary of such board en geteken is en a notice of appeal in the manner and in J J L NIEUWOUDT gevolglik finaal en bindend geword het op accordance with the procedure prescribed Town Clerk elle betrokkc persone soos in artikel 16(3) and such secretary shall forward forthwith Municipal Offices van daardie Ordonnansic boaog a copy of such notice of appeal to PO Box 9 thc valuer and to the localauthority comer Krugersdorp Die aandag word cater gevestig op arti 170 kel 17 van die gcmelde Ordonnansie wat fled 27 September 1978 zoos volg bepaal: (2) A local authority which is not an Notice No 108 of 1978 "Reg van appal teen beslissing van waar objector may appeal against any decision deringsraad of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other 17(1) n Beswaarmaker wat voor n person who is not an objector but who is STADSRAAD VAN MIDDELEURG waarderingsraad verskyn het of verteen directly affected by a decision of a va TRANSVAAL woordig was met inbegrip van n beswaar luation board may in like manner appeal maker wat n antwoord sons in artikel 15() against such decision" AANNAME beoog VAN ingedien of voorgelg het kan teen VERORDENINGE die beslissing van sodanige mad ten opsigte A notice of appeal form may be obtained waarvan hy n beswaarmaker is binnc from the secretary of the valuation board Dour word hierby ingevolge die bepalings dertig dac vanaf die datum van die publi van artikel 96 van die Ordonnanste op gewysig J in L diebe Provinsiale kasio Koerant van die LE R DU PLESSIS Plaaslike Bestuur Secretary: Valuation Board 1939 soos kennisgewing in artikel 16()(a) genoem kend gemaak dat die Stadsraad Room van 29 Toivn Mid of waar die Hall bepalings van artikel 16(5) delburg Transvaal van voorneme is PO Box om 9 Krugersdorp van toepassing is binne cen en twinfig dae verordeninge aan tc neem viz die 27 September regulering na die dag wnarop die 1978 redes daann ge van die toestaan van lenings tilt die beurs noem aan sodanige beswaarmaker Bestuur leningsfonds vir werknemers aan werkne is appal aanteken deur by die sekretaris men van die Read van sodanige raad n kennisgewing van STADSRAAD VAN KRUGERSDORP appal op die wyse soos voorgeskryf en in Afskrifte van hierdie verordeninge 16 ter VOORGESTELDE met die procedure WYSTGING VAN insae soos in die kantoor van die Klerk van die voorgeskryf in te dien en sodanige sekre VERORDENINGE BETREFFENDE Rand Ekstcenstraat Middelbu rg (T (Trans dae stuur tadsonverwyld n afskrlf van VASTE AFVAL EN SANITEIT vaal) soda vir n tydperk van veertien (1) nige kennisgewing van appal aan die waar :venal die datum van publikasie hiervan in deerder en aan die betrokke plaaslike bevan artikel 96 Van die Ordonnansie op Dear word hierby ingevolge die bepalings die Provinsiale Koerant stuur Plaaslike Bestuur 1939 bekend gemaak dat Enige persoon wat beswaar teen die voor (2) n Plaaslike bcstuur wat nie n be die Stadsraad van Krugersdorp van voor gcstelde wysigings wens aan te token moet swaarmaker is nie kan teen enige beslis neme is om sy Verordeninge Betreffende dit binne veertien (1) dae na datum van sing van n waarderingsraad appal aanteken Vaste Afval en Sanitcit te wysig publikasie van hierdie kennisgewing in die op die wyse in subartiket (1) beoog en Provinsiale Kocrant skriftelik by die eruge ander persoon wat nie Dic Algemene strckking van die wysi n Stadsklerk Posbus 1 Middelburg (Tn) beswaarmaker is nie maar gings is war regstrecks deur om die woord "honer" waar dit in 1050 indien beslissing van n waarderingsmad die verordcninge voorkom to skrap en se n geraak STADSKLERK word ken op dergclike wyse teen sodanige Ken tarn= to verhoog Middelburg beslissing appal aanteken" n Vorm vir Afskrifte van hierdie wysigings 16 ter kennisgewing van appal kan van die se insae by die kantoor van die September Read vir n 1978 kretaris van die waarderingsraad vcrkry tydperk van veertien dae vanaf datum van word publikasie hiervan I L LE IL DU PLESSIS Sekretaris: TOWN Waarderingsraad COUNCIL OF MIDDELBURG Enige persoon wat beswaar teen die wy Kamer 29 Stadhuis: sigings TRANSVAAL wens aan te token most dit skrif Posbus 9 Krugersdorp tclik binne veertien dac na die datum van 27 September 1978 publikasie van hierdie kcnnisgewing in die ADOPTION OF BYLAWS Provinsiale Koerant by die ondergetekende docn It is hereby notified in terms of the pro LOCAL AUTHORITY OF KRUGERS J J L NIEUWOUDT visions of Section 96 of the Local Govern DORP VALUATION ROLL FOR THE Stadsklerk mein Ordinance 1939 as amended that FINANCIAL YEARS 1978/80 Munisipalt Kantor the Town Council of Middelburg intends Posbus 9 to adopt by laws for regulating the granting Notice is hereby given in terms of Krugersdorp of loans to officers of the Council from section 16()(a) of the Local Authorities 170 the bursary loan for officers fund Tinting Ordinance 1977 (Ordinance 11 of 27 September ) that the valuation roll for the liana Kennisgewing No 108 van 1978 of these bylaws are open spection the atcopies for incial years 1978/80 of all rateable property the office of the Clerk of within the municipality has been certified Council Eksteen Street Middelburg (Tel) and signed by the chairman of the valuation TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP for a period of fourteen ( ] ) days from the bond and has therefore become liked and date of publication of this notice in the binding upon all persons "concerned as PROPOSED AMENDMENT TO REFUSE Provincial Gazette contemplated in section 16(3) of that Or (SOLID WASTES) AND SANITARY dinance BYLAWS Any person who desires to record his objection to the said bylaws must doso in However attention is directed to section It : is hereby notified in terms of section writing to the Town Clerk PO Box 1 17 of the said Ordinance which provides 96 of the Local Government Ordinance Middelburg (Th) 1050 within fourteen (1) as follows: 1939 that the Town Council of Krugen days from the date of publication of this dorp intends to amend its Refuse (Solid notice in the Provincial Gazette "Right of appeal against decision of Wastes) and Sanitary Bylaws valuation board TOWN CLERK The general purport of the amendments Middelburg 17(1) An objector who has appeared is to delete the word "container" where it or has been represented before a value appears in the bylaws as well as to in 27 September 1978 tion board including an objector who has crenc certain tariffs

64 van Enige 291 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 STADSRAAD VAN PHALABORWA MUNISIPALITEIT PIETERSBURG PLAASLIKE BESTUTJR VAN POTCHEF STROOM: AANVULLENDE WAARDE STAANPLEK EN ROETES: NIE RINGSLYS VIR DIE BLANKS HUURMOTORS WYSIGING VAN SANITERE EN BOEKJARE 1 VUI; JULIE 1976 TOT 30 JUNIE 1978 LISVERWYDERINGSTARIFF Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 65bis van die Orden Kennis word hiirby ingevolge artikel 1 nansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Hiermee word ingevolge die bepalings die Plaaslike Bestuur Belastingordon Stadsraad van Phalaborwa staanplekkc en van artikel 96 van die Ordonnansie op nansie 1933 (Ordonnansie 20 van 1933) Plaaslike Bestuur 1939 soos gensig metes vir Nieblanke hinirmotors binne diegegee ken dat die aanvullende waarderingslys Munisipale gebied van Phalaborwa soos nis gegee dat die Stadsraad van Pietersburg vir die boekjare 1 Julie 1976 tot 30 Junie volg bcpaal het: van voorneme is om sy Sanitere en Vullis 1978 voltooi is en dat dit vasgestel en bin verwyderingstarief afgekondig by Adminisdend gemaak word vir alle betrokke partye Roete I: trateurskennisgewing 118 van 2 Augustus wat nie binneeen maand vanaf die datum Vanaf Lebowa Tuisland na Phalaborwa 1977 soos gewysig verder te wysig deur die van die eerste publikasie van hierdie kenmet die Gravelotte/Phalabonvapad (wes volgende tariewe ten opsigte van die verwy 1:12 nisgewing teen die beslissings van die wearoos) suid in Kiaatstraat tot by Sealeneweg daring van tuinvullis neer te le: deringshof appelleer nie op die wyse soos daarvandaan verder suid tot by Alex du in artikel 15 van genoemde (0 Vanaf woonhuise en Ordonnansie Toitlaan en oos in Alex du Toitlaan tot 133 woonstelle: voorgeskryf word Gratis die terminus en terug na die Lebowa tuis G J BARNARD land mar dieselfde roctc (ii) Vanaf alle ander persele: Piesldent Waarderingshof Per m3 of gedeelte daarvan: R2 met Posbus 113 Roete II: n minimum vordering van R5 per Munisipale Kantore Vanaf die Lebowa Tuisland na Phala verwydering Potchefstroom borwa met die Phalaborwa/Micapad (wes 27 September 1978 na oos) suid met Potgieterlaan tot by Alex Afskrifte van die wysigings M ter insae Kennisgewing No 89 du Toitlaan daarvandaan oos met Alex du by Kamer 02 Burgersentrum Pietersburg Toitlaan tot by die terminus en terug na 69durende gewone kantoorure vir n tydperk die Lebowa Tuisland oor dicselfde recto van veertien (1) dae na publikasie *an bierdie kennisgewmg in die Provinsiale Koerant LOCAL AUTHORITY OF POTCHEF Enige besware teen die voorgestelde staan STROOM: SUPPLEMENTARY VALUAplek of roetes moet skriftclik by are cinder Enige persoon wat teen die voorgestelde TION ROLL FOR THE FINANCIAL getekende ingedien word binne 21 dae Valid wysigings en nuwe tariewe beswaar wil YEARS 1 JULY 1976 TO 30 JUNE 1978 datum van publikasie van hierdie kennisge musk moet sybeswaar skriftelik by die on wing in die Provinsiale Koerant op 27 Sep dergetekende indien binne veertien (1) tember 1978 dae na publikasie van hierdie kennisgewing Notice is hereby givenin terms of section W JPRETORIUS in die Provinsiale Koerant 1 of the Local Authorities Rating Ordin Stadsklerk J A BOTES ance 1933 (Ordinance 20 of 1933) that Posbus 67 the supplementary valuation roll for the Stadsklerk Phalaborwa Burgersentrum financial years 1 July 1976 to 30 June! Pietersburg has been completed and that same wall be Tel 2111 come fixed and binding upon all parties 27 September September 1978 concerned who shall not within one month Kennisgewing No 1/78 " from the date of the first publication of this notice appeal from the decisions of the valuation court in the manner provl P1ETEFtSBURG MUNICIPALITY dad in section PHALABORWA TOWN COUNCIL 15 of the said Ordinance STANDS AND ROUTES: NONWHITE AMENDMENT TO SANITARY AND G J BARNARD President Valuation Court TAXIS REFUSE REMOVALS TARIFF PO Box 113 ; Municipal Offices Notice is hereby given in terms of sec Notice is hereby given hi ferias lithe Potchefstroom lion 65bis of the Local Government Ordin provisions of section 96 of the Local 2520 ance 1939 that the Town Council has al Government Ordinance 1939 as Amended 27 September 1978 located the following stands and *routes for that it is the intention of the Town Coun Notice No 89: NonWhite taxis cif of Pietersburg to amend its Sanitary and Refuse Removals Tariff promulgated g Route I: under Administrators Notice 118 of 2 IIII From the Lebowa Homeland to Phala August 1977 as amended by determining STADSRAAB VAN POTCHEFSTROOM borwa along the Gravelotte/Phalaborwa the following tariffs for "the removal of VOORGENOME SLUITING VAN GE Road (west to east) south along Kiaat Street garden refuse: DEELTE VAN ERF 186 GIUMBEEKto Sealene Road from there further south PARK to Alex du Toit Avenue then east along (i) From dwellinghouses and flats: Alex du Toit Avenue to the terminus and Frce of charge Kennis geskied hiermee ooreenkomstig back to the Homeland along the same route (ii) From every other premises: Per die bepalings van artikels 67 en 68 van Route II: m3 or part thereof: R2 with a die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No minimum charge per removal of 17 van 1939 (soos gewysig) dat die From the Stads Lebowa Homeland ta Phala R5 mad van Potchefstroom besluit het om borwa albng the Phalaborwi/Mica Road sand van Erf 186 (Park) Grimbeekpark (west to east) along Potgieter Avenue in a Copies of the amendments are available permanent te sluit southerly direction to Alex du Toit Avenue for inspection during normal Office hours in an easterly direction to the terminus and at Room 02 Civic Centre Pietersburg n Plan wat die gedeelte van die betrokback to the Homeland along the same route for a period of fourteen (1) days after ke erf wat gesluit word aantoon sal gedu Anypublication of this notice in the Provincial rende kantoorure ter insae le by die kan objection against the proposed stands Gazette 00r van die Klerk van die Raad Kamer and routes must be lodged in writing with 310 Munisipale Kantore Wolmaransstraat the undersigned within 21 days from the I Any Son who wishes to: object to the Potchefstroom vir" n tydperk van sestig date of publication of this notice in the a Proposed amendments must lodge his oh; ( 60) dae gereken vanaf 27 September 1978 Provincial Gazette namely 27 September 1978 jection in writing with the undersigned 1 persoon wat beswaar wens te maak W J PRETORTUS within fourteen 05 dayi after publication teen die voorgenome permanente sluiting :r0w11 Cleric of this nicece in the Provincial Gazette: van die gedeelte van die betrolcke erf mom PO Box 67; sodanige skriftelike beswaar indien by die Phalaborwa J :A DOTES kantoor van die ondergetekende voor of op 1390 A Town Cleric F8 November 1978 Tel 2111 tavic Centre S H OLIVIER III 27 September 1978 Pietersburg Stadsklerk Notice No 1/78 27 September September i KetIntsgetving NO 8

65 ; Any PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER p 0 TOWN COUNCIL OF POTCHEF Copies of the amendment are open to (c) cleansing of milk tankers and feeder STROOM inspection at the office of the Clerk of the milk tankers; and Council for a period of fourteen (1) days PROPOSED PERMANENT CLOSING from the date of publication hereof (d) temperature of milk and related mat; OF PORTION OF ERF 186 GRIM EEEK PARK who desires to record his objection to the said amendment must do so Copies of the proposed amendment are Notice is hereby given in terms of the in writing to the undermentioned within open for inspection during office hours at provisions of sections 67 and 68 of the 1 days after the date of publication of Room 107 Municipal Offices corner of Local Government Ordinance No: 17 of this notice in the Provincial Gazette Jan Smuts Avenue and Hendrik Venvoerd 1939 (as amended) that the Town Council Drive Randburg for a period of fourteen of Potchefstroom has resolved to close C a F B MATTHEUS (1) days from date of publication hereof portion of Erf 186 (Park) Grimbcek Park Town Clerk permanently Municipal Offices Any person who desires to object to the i Potgietersrus said proposed amendment is requested to A plan indicating the portion of the erf 0600 lodge same in writing with the undersigned to be closed permanently will lie for in 27 September 1978 within fourteen (1) days from the date of spection during office hours at the office Notice No publication hereof 51/1978 of the Clerk of the Council Room J C GEYER Municipal Buildings Wolmarans Street Town Clerk Potchefstroom for a period of sixty (60) Municipal Offices days as from 27 September STADSRAAD 1978 VAN RANDBURG Cnr Jan Smuts Avenue and Hendrik Ver woerd Drive WYSIGING person who wishes to object to the VAN STANDAARDMELIC Randburg VERORDENINGE proposed permanent closing of a portion of27 September 1978 the relevant erf must lodge such objection K i Notice No 2/78 in ed writing Inermee ingevolge die bewith the undersigned on: or be ennis 1 gasnkel 96 Ordonnansie fore pa ingsvan art] van the 28 November 1978 op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stads ; S 1 OLIVIER road van Randburg voornemens is om die Town Clerk Standaardmelkverordoninge afgekondig by STADSRAAD VAN SPRINGS 27 September 1978 Administrateurskennisgewing No 102 van Notice No 8 r 11 Augustus 1971 soos gewysig en op VOORGESTELDE WYSIGING 11 VAN DIE SPRINGS Oktober "1972 onder Admintstrateursken DORPSBEPLANNING SICEMA NO 1 rnsgewmg No 1762 deur die Stadsraad van VAN 196 SOOS GEWY Randburg aanvaar verder te UNSiR om vir SIG STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS die volgende voorstierun g te mak Die Stadsraad van Springs het n ont WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS (a) Melkoorplasingeuepots; werpwysigingsdorpsbeplanningskema opge VERORDENINGE stel wat bekead sal staan as wysigingskema " (b) toevoermelkterdavaens; 1/136 Door word ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 be (c) skoonmaak van mclkwaens en toevoer Hierdie ontwerpskema bevat die volgende kend gemank dat die Stadsraad van Pot melktenkwaens;?;en voorstel: gietersrus van voornemens is om die Elck t trisiteitsverordeninge van toepassing op die (d) temperatuur van me& en verwante Die sonering van Erf 819 dorp Edelweiss Stadsraad van Potgietersrus afgekondigby sake (voorheen n gedeelte van Kudusingel gren Administrateurskennisgcwing No 1321 van send aan Erwe 315 en 316) van paddoelein 2 September 1972 soos gewysig verder te Afskrifte van die voorgestelde wysigings des na spesiale woon wysig deur die persentosie toeslag op voor 18 ter insae gedurende kantoorure by Kamer 107 Munisipalo Kantore hock van Besonderhede alerting van elektrisiteit ban van hierdie skema le buiteverbrui ter kern te verhoog asookn Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan insae in Kantoor 306 Burgersentrum basiese hefting op Randburg vir n tydperk van veertien (1) Springs buiteierbruikers van vir n tydperk van vier woke vanaf toepassing te monk the met owns van die datum van publi die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing naamlik 27 Septem Afskrifte van hierdie wysiging la ter in kasie hiervan sae by die kantoor van die Klerk van die ber 1978 Road vir n tydperk Van 1 due vanaf die Enige persoon wat beswaar wil aanteken datum van publikasie hiervanteen die voorgesteldc wysiging num bode Enige eienaar of okkupantvon vaste eiennige licsivitar skriftelik binne vcertien (1) dom binne die gebied van bogemelde dorps Enlgepersoon wat bessvaar teen genoem doe vanaf datum van publikasie hiervan by beplanningskema of binne 2 km van die de wysiging wens aan te teken moat dit die ondeigetekende inhandig grens daarvan het die reg om teen die skriftelik binnc 1 doe na die datum van ontwerpwysigingskema beswaar te maak of publikasie van hierdie kennisgewing in die J C GEYER om vertod ten opsigte daarvan te rig en Provinsiale Koerant by die ondergctekende Stadsklerk indien by dit wit doen moet hy bogenocmdoen Munisipale Kantore de plaaslike bestuur binne vier wekc vanaf C F B MAITHEUS Mfr Jan SmutSlaaw en Hendrik Vcrwocrd die eerste publikasie van hierdie kennisge Stadsklerk rylaan wing naamlik 27 September 1978 skriftelik Munisipale Kantoor Randburg van sodanige beswaar of vertoil in kennis Potgictersrus 27 September 1978 stet en vcrmeld of hy deur die plaaslike 0600 Kennisgewing No 2/78 bestuur gehoor wit word of nie _ 27 September 1978 I H A DU PLESSIS Kennisgewing No 51/1978 Klerk van die Raad TOWN comm or RANDBURG Burgersentrum AMENDMENT TO STANDARD MILK Springs TOWN COUNCIL OF POTCHETERS 27 September 1978 BYLAWS: RUS Kennisgewing No 17/1978 Notice is hereby given in terms of sec AMENDMENT TO ELECTRICITY BYlion 96 of LAWS the Local Government Orchn ante 1939 that the Town Council of Rand TOWN COUNCIL OF SPRINGS It is hereby notified in burg terms of section intends to further amend the Stan 96 of the Lobo! Government Orditionce dad Milk Bylaws published under Ad PROPOSED AMENDMENT OF THE 1939 that the Town Council of Potgieters miriistrators Notice No: 102 dated 11 SPRINGS TOWNPLANNING SCHEME rus August proposes to amend the 1971 as Electricity By amended and by NO I OF 196 AS AMENDED lairs of the Potgietersrus Municipality the Randburg ToWn Council ueroptemipub ndadd Ad Tithed under nistrators Notice No 1762 dated 11 Oc The Town Council of Springs has Administrators Notice No pretober 1972 in order 1321 dated 2 September to provide for the pared a draft amendment townplanning 1972 as amended: following: Scheme to be known as Amendment Scheme by increasing the surcharge for the supply of electricity to consumers outside the 1/136 Mu (a) milk nicipal transfer delots area and to provide for the pay This draft scheme contains the following ment of a basic charge by such consumers proposal: (b) feeder milk tankai

66 2916 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 The rezoning of Erf 819 Edelweiss Town TOWN COUNCIL OF SPRINGS binne vier () weke van die datum van ship (previously a portion of Kudu Crescent eerste publikasie van hierdie kennisgewing adjacent to Erven 315 and 316) from PROPOSED AMENDMENT OF THE naamlik 27 September 1978 tot bogenoemde road purposes to special residential SPRINGS TOWNPLANNING SCHEME planslike bestuur rig en wanneer hy enige NO 1 OF 196 AS AMENDED sodanige vertoe rig kan hy skrifte lik ver Pdrticulars of this scheme are open for soak dat hy deur die plaaslike bestuur aan inspection at Room 306 Civic Centre The Town Council of Springs has pregehoor word Springs for a period of four weeks from pared a draft amendment townplanning C BEUKES the date of the first publication of this no = scheme to be known as amendment scheme Stadsklerk tice which is 27 September /13 Posbus 3 Any owner or occupier of immovable This draft scheme contains the following Vanderbijlpark 1900 property within the area of the abovemen Proposal: 27 September 1978 tioned Townplanning Scheme or within 2 km of the boundary thereof has the right (a) The rezoning of Portion 1 of Erf 171 Kennisgewing No 6178 to object to the scheme or to make repreand a portion of the remainder of sentations in respect thereof and if he Portion 1 of Erf 171 New Era Inwishes to do so he shall within four weeks dustrial Township from "road pur poses" to "special" for industrial purof the first publication of this notice which TOWN COUNCIL OF VANDERBULis 27 September 1978 inform the aboveposes; PARK mentioned local authority in writing of (b) The rezoning of Portion 3 of Erf 171 such objections or representations and shall New Era Industrial Township from VANDERBULPARK DRAFT AMENDstate whether or not he wishes to be heard "municipal" to "special" for industrial MENT TOWN PLANNING SCHEME by the local authority purposes; NO 1/73 H A DU PLESSIS (c) The rezoning of a portion of consoli The Town Council of Vanderbijlpark has Clerk of the Council dated Erf 173 New Era Industrial prepared a draft amendment town planning Civic Centre Township from "special" for Indus scheme which is known as the Vanderbijl Springs trial purposes to "road purposes" park Draft Amendment Town planning 27 September 1978 Scheme No 1/73 Notice No 17/1978 Particulars of this scheme are open for inspection at Room 306 Civic Centre The scheme contains the following I Springs for a period of four weeks from amendment: the date of the first publication of this STADSRAAD VAN SPRINGS notice which is 27 September 1978 I The amendment of a portion of Park 50 Vanderbijlpark SW5 Extension 1 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Any owner or occupier of immovable from "Existing Public Open Space" to SPRINGSDORPSBEPLANNINGSKEMA property within the area of the abovemen "General Residential" NO 1 VAN 196 SOOS GEWYSIO tioned townplanning scheme or within 2 Die Stadsraad van Springs het 3/2 ma_ km of the boundary thereof has the right Particulars of this scheme are open for werpwysigingsdorpsbeplanningskenui opge to object to the scheme or to make repre Inspection in the office of the Clerk of Municipal Office stel wat bekend sal staan as wysigingskema sentations in respect thereof and if he he Coyne (Room 202) wishes to do so he shall within four weeks Building Vanderbulpark for a period of 1/13 of the first publication of this notice which four () weeks from the date of the first Hierdie ontwerpskema bevat die volgen is 27 September 1978 inform the abovemen publication of this notice namely 27 Sepde voorstel: tioned Local Authority in writing of such tember 1978 objections or representations and shall state Any owner or occupier of immovable (a) Die hersonering van Gedeelte 1 van whether or not he wishes to be heard by property situated within the area to which Erf 171 en a gedeelte van die Reste the Local Authority the abovementioned draft scheme applies rende Gedeelte van Gedeelte 1 van Erf H A DU PLESSIS or within 2 km of the boundary thereof 171 New Era Nywerheidsdorp van Clerk of the Council may lodge any written objection with or "paddoeleindes" na "spesiaal" vir ny Civic Centre make any written representations to the werheldsdoelehides; Springs above 27 September 1978 named local authority in respect of (b) Die hersonering van Gedeelte 3 van such further amendment within four () Notice No 18/1978 Erf 171 New Era Nywerheidsdorp van 90_27_ weeks of the first publication of this notice "munisipaal" na "spesmal" vir nywer namely 27 September 1978 and he may heidsdoeleindes; when lodging any such objection or making such representations request in writing that STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK (c) Die hersonering van n gedeelte van he be heard by the local authority Gekonsolideerde Erf 173 Netv New Era VANDERBULPARK ONTWERP DORPS Nywerheidsdorp van "seminal" vir ny C BOMBS BEPLANNINGWYSIGINGSKEMA 1/73 werheidsdoeleindes na "padoeleindes" Town Clerk Die Stadsraad van Vanderbijlpark het n PO Box 3 Besonderhede van hierdie skema le ter ontwerpdorpsbeplanningwysigingskema op Vanderbijlpark insae in Kantoor 306 Burgersentrum gestel wat bekend sal staan as Vanderbilt 1900 Springs vir n tydperk van vier weke vanaf park Ontwerpdorpsbeplanningwysigingske 27 September 1978 die datum van die eerste publikasie van ma Notice No 1/73 6/78 hierdie kennisgewing naamlik 27 Septem her 1978 Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel: Enige eienaar of okkupant van vaste eien STADSRAAD VAN VENTERSDORP dam binne die gebied van bogemelde dorps I Die wysiging van n gedeelte van Park beplanningskema of binne 2 km van die 50 Vanderbijlpark SW5 Uitbreiding 1 VERHUUR VAN VLIEGTUIGLOODS grens daarvan het die leg om teen die van "Bestaande Openbare Oopruimtc" na ontwerpwysigingskema beswaar to manic of "Algemene Worm" Kennis geskied hiermee ingevolge die beam vertod ten opsigte daarvan te rig en palings van artikel 7908) van die Ordon indien hy dit wil does moat by bogenoemde Besonderhede van hierdie skema le ter nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van plaaslike bestuur binne vier weke vanaf insae in die kantoor van die Klerk van die 1939 soos gewysig dat onderhewig aan die die eerste publikasie van hierdie kennisge Read (Kamer 202) Munisipale Kantoorge goedkeuring van Sy Edele die Administra wing naamlik 27 September 1978 skrifte bou Vanderbijlpark vir n tydperk van teur die Raad van voomeme is om die lik van sodanige beswaar of vertoe in ken vier () weke venal die datum van die Vliegtuigloods te verhuur nis stel en vermeld of hy deur die plans eerste publikasie van hierdie kennisgewing like bestuur gehoor wil word of nie naamlik 27 September 1978 Die voorwaardes van verhuur sal vir n tydperk van veertien (1) der vanaf datum H A DU PLESSIS Enige eienaar of okkupeercle van onroe van hierdie kennisgewing ter insae le ge IClerk van die Read rende eiendom wat binne die gebied wear durende normale kantoorure by die kan Burgersentrum op bogemelde ontwerpskema van toepas toor van die Stadsklerk Springs sing is of binne 2 km van die grense dear 27 September 1978 van pled is kan skriftelik enige beswaar Enige persoon wat beswaar teen die voor Kennisgewing No 18/1978 of vertot ten opsigte van sodanige wysiging gestelde verhuur wil_ aanteken mom soda 1

67 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER ! kende nige besware skriftelik by die ondergete sodanige mad n kennisgewing van* appal A notice of appeal form may be obtainindien voor of op 12 Oktober 1978 op die wyse soos voorgeskryf en in oor ed from the secretary of the valuation eenstemming met die procedure soos voor board M J KLYNSMM I geskryf in to dien en sodanige sekretaris C J W DE BRUIN Stadsklcrk stuur onvenvyld n afskrif van sodanige Secretary Valuation Board Munisipale Kantore kennisgewing van appal aan die waardeer Municipal Offices Posbus 15 der en aan die betrokke plaaslike hestuur Smuts Avenue Ventersdorp Witbank 27 September (2) n Plaaslike bestuur wat nie It 1035 Kennisgewing No 3/1978 beswaarmaker is nie kan teen enige beslis 27 September 1978 sing van n waarderingsraad app61 aanteken NoticeNo 6/1978 op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur n beslissing TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP van n waarderingsraad geraak word kan TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT op dergelike wyse W1KKELING VAN LEASE OF HANGAR teen sodanige beslissing I3UITESTEDELIKE GEBIEDE aanteken" appal Notice is hereby given in terms of sec _ n yorm vir kennisgewing van appel kan KENNISGEWING lion 79(18) of the Local Government Ordie sekretaris van dinance No 17 of 1939 as amended that die verkry waarderingwaad word YOORGESTELDE PERMANENTE it is the intention of the Council to lease C J W DE BRUIN SLUITING VAN STRATE IN ALEXANthe Hangar subject to the approval of Sekretaris Waarderingsraad DRA the Honourable the Aciministrator Munisipale Kantoor Kennisgewing geskicd hiermee ingevolge The conditions of the proposed lease arc Smutslaan artikel 67 van die Ordonnansie op Haasopen for inspection for a period of four Witbank like Bestuur No 17 van 1939 soos gewysig teen (1) days from the date of this notice 1035 dat die Transvaalse Raad vir die Ontwikduring normal office hours at the office 27 September 1978 keling van Buitestedelike Gebiede van 0 of the Town Clerk Ventersdorp Kennisgewing No 6/1978 voorneme is om Sewendelaan Agtstelaan en Roothstraat tussen Sesde en Agtstelaan Any person who wishes to object against Alexandra permanent to sluit the proposed lease must lodge such objetf tion in writing with the undersigned before TOWN COUNCIL OF Die Read se WITBANK besluit en n plan waarop die betrokke strati aangedui or on 12 October 1978 word sal vir VALUATION ROLL FOR THE FINAN n tydperk van 60 dae vanaf die datum M J KLYNSMITH CIAL YEAR 1978/81 van hierdie kennisgewing ter insae 10 ge Town Clerk durende normale kantoorure by Kamer Municipal Office (Regulation 12) H B Phillipsgebou Bosmanstraat PO 320 Pretoria J3 ox 15 Notice is hereby given in terms of section Ventersdorp 16(Ka) of the Local Authorities Rating; Enige persoon wat beswaar wil aanteken 27 September 1978 Ordinance 1977 (Ordinance 11 ot 1977) teen hierdie voorgenome permanents slut Notice No 3/1978 that the valuation roll for the financial ting moet sodanige besware skriftelik by years 1978/81 of all rateable property with die ondergetekende indien voor of op 27 in the municipality has been certified and November 1978 signed by the chairman of the valuation J J H BESTER STADSRAAD VAN WITBANK board and has therefore become fixed and Sekretaris binding upon all persons concernedas con Posbus 131 WAARDER1NGSLYS VTR DIE BOEK templatcd in section 16(3) of that Ordin Pretoria September 1978!ARE: ante /81 Kenriisgewing No 128/1978 (Regulasie 12) However atention is directed to section 17 of the said Ordinance which provides Kennis word hierby ingevolge artikel 16 as follows: TRANSVAAL BOARD FOR THE DE i ()(a) van die Ordonnansie op Eiendoms VELOPMENT OF PERI URBAN AREAS belasting van Plaaslike Bcsture 1977 (Or `Right of appeal against decision of valuation board NOTICE donnansie 11 van 1977) gegee dat die waarcleringslys vir die boekjare 1978/81 van 17(1) An objector who has appeared or PROPOSED PERMANENT CLOSING elle belasbare eiendom binne die munisipa OF ROADS IN ALEXANDRA liteit deur die voorsitter van die waarde has been represented before a valuation ringsraad gcsertifiseer en geteken is en ge board including ansobjector who has lodged Notice is hereby given in terms of seevolglik finaal en bindend geword het op or presented a reply contemplated in sec tion 67 of the Local Government Ordinalle betrokke persons soos in artikel 16(3) tion 15() may appeal against the decision ance No 17 of 1939 as amended that the van daardie Ordonnansie beoog of such board in respect of which he is Transvaal Board for the Development an objector of within thirty days from the PeriUrban Areas intends closing perma Die aandag word egter gevestig op arti date of the publication in the Provincial neatly Seventh Avenue Eighth Avenue and ket 17 van die gemelde Ordonnansie soos Gazette of the notice referred to in see Rooth Street between Seventh and Eighth volg bepaal: lion 16()(a) or where the provisions of Avenue Alexandra t6( are hed 1 applicab "Reg van appol teen beslissing van waar one section days a5) ft er onay The le whic withhthe in twent reay Boards resolution and a plan show deringsraad sons referred to therein were forwarded mg the streets to be closed are open for to such objector by lodging with the scoreinspection for a period of sixty days from 170) n Beswaarmaker wat voor n waar taw of such board a notice of appeal in the date of this notice during normal office dcringsraad verskyn het of verteenwoordig the manner and in accordance with the hours at Room H B Phillips Build was met inbegrip van n beswaarmaker procedure prescribed and such secretary ing 320 Borman Street Pretoria wat n antwoord soos in artikel 15() be shall forward forthwith a copy of such Any person who wishes oog ingedien of voorgele het kan teen to object against notice of appeal to the valuer and to the die beslissing van sodanige raad ten the proposed permanent closing must lodge 013 local authority concerned such objection in writing sigte waarvan by n beswaarmaker is binne with the under signed dertig dae vanaf die datum van die publi 17(2) before or on 27 A local authority which November 1978 is not an kasie in die Provinsiale Koerant van die objector may appeal against any decision J J H BESTER kennisgewing in artikel 16()(a) genoem of of a valuation board in the manner con Secretary waar die bepalings van artikel 16(5) van templated in subsection (I) and any other PO Box 131 toepassing is binne een entwintig dae na person who is not an objector but who is Pretoria die dag waarop die redes daarin genoem directly affected lw a decision of a valua 27 September 1978 aan sodanige beswairmaker gestuur is lion board may in like manner appeal Notice No 128/1978 appal aanteken deur by die sekretaris van against such decision" i : r

68 2918 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE KENNISGEWING AANGAANDE EIENDOMSBELASTING GRONDBELASTIG EN DIENSTEHEFFINGS iennis word hierby gegee dat die Rand vir die boekjaar eindigende 30 Junie 1979 die volgende gehef het: A EIENDOMSBELASTING OP PERSELE GELEE BINNE PLAASLTKE GEBIEDSKOMITEEGEBIEDE Eiendomsbelasting is gehef ingevolge die bepalings van Ordonnansie No 20 van 1933 behalwe op gebiede rvaarvoor nuwe Algemene Waarderingslyste in werking tree op 1 Julie 1978 wat ingevolge die bepalings van Ordonnansie 11 van 1977 gehef word teen die heffings soos aangetoon op die onderstaande skedules op die terreinwaardes van belasbare grond soos dit in die Waarderingslys ten opsigte van Dorpc Landbouhoewes en Plaasgedeeltes gemeld in genoemde skedules voorkom Die belasting op sekere grond is gehef ingevolge artikel 19 van die Pleaslike BestuurBelastingordonnansie Nr 20 van 1933 soos gewysig Die Landbouhoewes sons in die onderstaande skedule uiteengesit sluit vir die doel hiervan alle grond in wat in die oorspronklike aanlegging van genoemde Hoewe waarvoor a sertifikaat uitgereik is ingevolgc die bepalings van artikel 1 van die Landbouhocven (Transvaal) Registratie Wet 1919 ten opsigte van enigc gedeelte van sodanige grond en nieteenstaande cnige daaropvolgende verandering in die beskrywing daarvan tensy n dorp op so n gedeelte gestig is oorcenkomstig die Dorpc en Dorpsaanlegordonnansic No 11 van 1931 soos gewysig of die Dorpsbeplanning en Dorpeordonnansie No 25 van 1965 of tensy dit gelyktydig met uitsnyding gekonsolideer is met n ander grondgedeelte waarop wen belasting gehef is Me Die belasting gehef sal verskuldig en betaalhar wees op 31 Oktober 1978 maar belastingbetalers mag die belasting gehef in twee gelyke paaiemente betaal waarvan die eerste op 31 Oktober 1978 en die tweed op 30 April 1979 B EIENDOMSBELASTING OP PERSELE GELB!! BINNE DIE GEBIEDE IN DIE RAAD SE ALGEMENE REGS GEBIED Eiendomsbelasting in die gebied hieronder genoem is ingcvolge die bepalings vats artikel 29/6 van Ordonnansie No 20 van 193 op die terreinwaardes van die gedeeltes van erwe Landbouhoewes en Plaasgedeeltes wat vir sakedoeleindes gebruik word 30e/R gehef en is vcrskuldig en betaalbaar op 31 Oktober 1978 Belastingbetalers mug die belasting gehef in twee gelyke panicmanta betaal waarvan die erste op 31 Oktober 1978 en die tweede op 30 April 1979 C GRONDBELASTING Ingevolge die bepalings van Artikel 29(2) van Ordonnansie No 20 van 193 is n Grondbelasting van R200 per erf per jeer vir die boekjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979 in Badplaas Dorp gelee in die Read se Algemene Regsgebied gehef Die grondbelasting gehef is verskuldig en betaalbaar op 31 Oktober 1978 maar belastingbetalers mag die belasting gehef in twee gelyke paaiemente betas waarvan die eerste op31 Oktober 1978 en die tweede op 30 April 1979 D DIENSTEHEFFINGS Die heffings in verband met riool nagvuil en vuilgoedverwyderingsdienste basiese waterheffings en basiese elektrisiteitshefting is verskuldig en betaalbaar op 31 Oktober 1978 ten opsigte van die finansigle Mar eindigende 30 limit 1979 met dien verstande dat dear in alle gevalle wear nuwe dienste geinstalleer word die heffings verskuldig en betaalbaar sal wees op die dag van ingebruikneming of installering van die diens en bereken vanaf sodanige datum tot en met die laaste dag van die Haansidle jaar GEREGTELIKE STAPPE SAL TEEN WANBETALERS INGESTEL WORD VIR DIE INVORDERING VAN AGTERSTAL LIGE BELASTING EN ANDER FIEFFINGS EN BENTE TEEN N KOERS VAN 1125% PER JAAR KAN GEHEF WORD OP DIE BEDRAE NIE OP OF VOOR DIE VERVALDATUM BETAAL NIE LW Alle grondelenaars wat hierby belting het en op 31 Oktober 1978 nog nie n rekening ontvang het nie word versoek ram so you moontlik na genoemde datum met die Tesourier by die ondergcnoemde adzes in verbinding te tree en alle besonderhcde aangaande die betrokke grond te verstrek sodat n rekcning gestuur ken word Belasting op enige grond is wettighic verskuldig en verhaalbaar nieteenstaande dat die eienaar miskien nie n rekening ontvang het the Bosmanstraat 320 Posbus 1775 Sekretaris Pretoria Kennisgewing No 131/1978 J J H ESTER Oorspronklike en Addisionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal per Dorpe Plaaslike Gebicdskomitee Rand cat Amsterdam Amsterdam 95 Bouwershoek Sundra 5 Burgersfort Bulge sfort 100 Clayville & Uitbreidings Olifantsfontein en 1 Cheri Cilliers Chart Cilliers 525 Clewer Bmgspruit 5 Davel Davel 0 ElLisras en Ditbreidings 1 en 2 _ Ellisras 175 Eloff Eloff 375 Ennerdale (Kleurling Gebied) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Ennerdale Noord (Kleurling Gebied) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Ennerdale Said en Uitbreiding 1 (Kleurling) Ennerdale ilestuurskomitee 20 Evaton Estate (Erwe 138) De Deur 225 Evaton Dorp (Erwe en 287) De Deur 25

69 1 Komatipoort e PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Oorspronklike en Addisionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal per Dorpe Plaaslike Gebiedskomitee _ Rand c/r II Finetown (Kleurling Gebied) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Glaudina Glaudina 0 Grasmere Ennerdale Bestuurskomitee 20 GraveJoffe Gravelotte 100 Groot Marico Groot Marion 70 Haenertsburg Haenertsburg 70 Halfway House Halfway House 15 Halfway House Uitbr 2 Halfway House 15 Hammanskraal en Uitbreiding 1 Hammanskraal 15 Hectorspruit en Uitbr 1 Hectorspruit 1757 HenleyanKlip Klipriviervallci 150 _ Highbury en Uitbreiding 1 Klipriviervallei 150 Hoedspruit Hoedspruit 05 Hopefield Ennerdale Bestuurskomitee 20 Hail Schoemansville 26 Ironsyde De Deur 25 Klipwater Klipriviervallei 150 en Uitbr 1 en 2 Kornatipoort 55 Kosmos en Uitbreiding 1 Kosmos 23 Lake Chrissie Chrissiesmeer 50 Lawley Estates (Kleurling) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Lawley Suid (Kleurling) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Letsitele en Uitbr 1 Letsitele 60 Magaliesburg Magaliesburg 60 Malelane en Uitbreiding 1 Malelane 725 Meerhof Schoemansville 26 MidEnnerdale (Kleurling gebied) Ennerdale Bestuurskomitee 20 Northam Northam 0 Numbipark Hazyview 10 \ Ohenimuri Walkerville 50 Ogles en Uitbreiding 1 Ogics 50 Ohrigstad: Ohrigstad 120 Paardekop Paardekop 75 Rayton Rayton 25 Roossenekal Roossenekal 80 Rosslyn en Uitbreiding 1 Rosslyn 32 Schoemansville en uitbreiding Schoemansvillc 26 The Balmoral Estates De Deur 225 The Balmoral Estates Extension Dc Deur 25 The De Dcur Estates Limited De Deur 225 The Orchards (Enve 112) Rosslyn 32 Vaalwater Vaalwater 90 Verna Valley en Uitbreiding 2 Halfway House 35 Witkop Klipriviervallei 150 Witpoort Witpoort 20 Zoekmekaar Soekmekaar 98 Oorspronklike en Ad disionele Belasting op Terreinwaardes van Landbouhoewes Plaaslike Gebiedskomitee Grond in Total per e/r Althea Walkerville 50 *Barbeque Halfway House 0 Blignautsrus Walkerville 50 Breda en Uitbreiding 1 Bredell _ 2 Rand

70 2920 PROVINCIAL GAZEi th 27 SEPTEMBER 1978 Oorspronklike en Ad disionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal per Landbouhoewes Plaaslike Gebiedskomitee Rand c/r Carlswald Halfway House 0 Omer en Uitbreiding 1 Brugspruit 675 Crowthome Halfway House 0 Drakeville Parksig 50 Drumblade Walkerville 50 Eloff Kleinhoewcs en Uitbreiding Eloff 375 Eloff Kleinhoewcs Uitbreidings No 2 en 3 Eloff 375 Endicott Vischkuil 25 Erand en Uitbreiding 2 Halfway House 0 Erand Uitbreiding I Halfway House 0 Gardenvale Klipriviervallei 27 Garthdale Klipriviervallci 27 Gerhardsville en Uitbreiding 1 Suid\Ves Pretoria 20 Gilliemead Olifantsfontein 3 Gladwood Noord Vaal 30 Glen Austin Halfway House 0 Glen Austin Uitbreiding 1 en 3 Halfway House ;0 Glenferness en Uitbreiding 1 Halfway House 0 Glenferness Uitbreiding 2 Halfway House 0 Golfview Weikel vine 50 Gordonsview Putfontein 20 Halfway Howe Estates Halfway House 0 Hartzenbergfontein Walkerville 50 Hillerest Putfontein 20 Hiltonia (Kleurlinggebied) Enncrdale Bdstuurskomitce 20 Hillside en Uitbreiding 1 Hillside 60 Inglethorpe Putfontein 20 Ironsyde Walkerville 50 Kyalami Halfway House 0 Kyalami Uitbreiding 1 Halfway House 0 Lamont Park Parksig 50 Linkholm Parksig 50 Lilyvalo Putfontein 20 Louisrus Parksig 50 Marwyn Olifantsfontein 3 Mnandi en Uitbreiding SuidwesPretoria 20 Mullerstuine Noord Vaal 30 Nanescol Noord Vaal 30 New Kentucky Klipriviervallci 27 Ophir Uitbrciding I Klipriviervallci 27 Pcndale Klipriviervallei 27 Plooysvillc Halfway House 0 President Park Halfway House 0 Putfontein Putfontein 20 R ietkol Sundra 5 Rosashof cn Uitbreidings I en 2 Noord Vaal 30 Schoongezicht Klipriviervallei 27 ShangriLa Putfontein 20 Sherman Park Klipriviervallei 27 Springs en Uitbreiding 1 Sandra 5 Steel Valley Parksig 50 Sundale Sandra 5 Sundra en Uitbreiding 1 Sandra 5 Sunlawns _ Olifantsfontein 3 The Homestead Apple Orchards Walkerville 50 Valley Settlements Nos I 2 3 en Rlipriviervallei 27 Vischkuil en Uitbreiding 1 Vischkuil 25 Walkers Fruit Farms en Uitbreiding 1 Walkerville 50

71 I I PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER r Oorspronklike en Addisionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal per Landbouhoewes Plaaslike Gebiedskomitee Rand c/r Walkerville Walkerville 50 Waterpan Wcs Rand 50 Wes Rand en Uitbreiding 1 Wes Rand 50 Willaway Halfway House 0 Gedeeltcs van Homes Gedeeltes van Hoewes wat nie vir Sakedoel wat wel vir Sakedoelcindes Gebruik word ciendes Gebruik word Landbouhoewes Plaaslike Gebiedskomitec nie c/r OR Hcuningklip 1 Muldersdrift Northvale Steynsvlei 1 10 " 30 Diswilmar PLAASGROND IIEIENDOMSBELASTING WORD OP DIE ONDERGENOEMDE PLASE GEHE19 (a) Op die terreinwaardes van al die godeelles van gedeeltes van die plase plea in n Plaaslike Gebledskomitee gebled wat vir "Sakedoelcindes" gcbruik word soos omskryf in Artikel van die Plaaslike BestuurBelastingordonnansie It 20 van 1933 soos gewysig of Artikel 29(6) van Ordonnansie Nr 20 van 193 in gebiede waarvoor nuwe algemene waarderingslyste wat op 1 Julie 1978 in werking tree (b) Eiendomsbelasting op spoorwegeiendom word gchef ingevo!ge die wet op bclasting op spoonvegelendom No 25 van 1959 Oorspronklike en Addisionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal Plans Landdrosdistrik Plaaslike Gebiedskomitee per Rand Afdeling B Kaap Block Barberton Malclane c/r 725 Amsterdam 208KT Pelgrims Rcst Hocdspruit 05 Amsterdam 08IT Ermelo Amsterdam 95 Aspersio 553IQ VanderbijIpark Parksig 50 Berlin 209KT Pelgrims Rest Hocdspruit 05 Blaauwbank 505JQ Krugersdorp Magalicsburg 60 Blesboklaagto 181IR Vereeniging Klipriviervallei oemkrans 121LT Ermelo Lothair 20 90LT Ermelo Chrissiesmeer 50 Chart Cillicrs 332IS Standerton Charl Cillicrs 525 Customs Site Reserve 183JU Barberton Komatipoort 55 Cyferfontein 333IQ Vereeniging Walkerville 50 Daveliontein Ermelo Davet 0 Denward 1857U Barberton Komatipoort 55 Dc Rust 1211J Nelspruit Hazyview 30 Dc Rust 78JQ Brits Kosmos 23 Docanc 20JU Barberton Komatipoort 55 Driefontein 179IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Driemoeg 537IQ Vereeniging De Deur 225 Droogetontein no 22IR Delmas Sundra 5 Droogegrond 337IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Edenvale 100IT Ermelo Lothair 20 Elandsfontein 309JS Witbank Brugspruit 5 Elandsfontein 308IQ Roodepoort Ennerdale Bestuurskomitee 20 Elandsfontein 33IQ Vereeniging Walkerville 50 Elandsfontein 36IQ Johannesburg Wes Rand 50 Elandskraal 71 JR Warmbad Pienaarsrivier 80 DBothwell p Faroasfontein 372 IQ Vereeniging Walkervillc 50 Geigerle 238IR Delmas Sundra 5 Ginnery Site Nr 1 189JU Barberton Komatipoort 55 Ginnery Site Nr 2 180JU Barberton Komatipoort 55

72 2922 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Oorspronklike en Ad disionele Belasting op Terreinwaardes van Grond in Totaal Pleas Landdrosdistrilr Plaastike Gebiedskomitce per Rand all Ginnery Site Mr Barberton Komatipoort 55 Gravelotte Siding 785LT Letaba Gravelotto 1000 Green Valley 15Lit Vereeniging Klipriviervallei 27 Grootboom 85KT Lydenburg Ohrigstad Grootfontein 501LQ Waterberg Ellisras 175 Hammanskraal 112JR Pretoria Hammanskraal 15 Haenertsburg 1103LS Pietersburg Haenertsburg 70 Town and Townlands Hamelfontein 269IS Errnelo Davel 0 Happyland 21KT Pe!grims Rest Hoedspruit 05 HartebeesiMort 8Kit Waterberg Vaalwater 90 Hartbeespoort 82JQ Brits Schocmansville 26 Hartebeesfontein 258LQ Randfontein Hillside Hartcbeesfontein 3121Q Roodepoort Ennerdale Bestuurskomitee 20 Hartebeesthoek Pretoria Rosalyn 32 Hartzenbergfontein 332IQ Vereeniging i Walkerville 50 Hectorspruit 16 1U Barberton :11ectorspruit 1757 Hoekplaats Pretoria SuidwesPretoria f 20 i Honingklip 178IQ Krugersdorp Muldersdrift " " ; 30 Tiafi 5719 Brits Schoemansville 26 " Kaapmuiden 2121U Barberton Kaarimuideri 05 Keytersrus 380IR Vereeniging : Klipriviervallei Klipfontein 268JR Pretoria Rosslyn 32 Klipriviersval 371IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Klipview 175IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Knopjeslaagte 285JR Pretoria SuidwesPretoria 20 "KopleAlleen 7511S Volksrust Paardekop 75 Komatipotirt Station Reserve 161J0 Barberton Komatipoort 55 Komatipoort 1821U Barberton Komatipoort 55 Townlande " n Kruitfontein 5111Q Krugersdorp klagaltesburg 60 Langkuil: 363IR Vereeniging KliprivierVatlei 27 Lebombo 1861U Barberton Komatipoort 55 f " I Lebombo Siding 18JU Barberton komatipoort SS Lecuwfontein Wolmaransstad Witpciriri 20 Leeuwvallei 297KT Lydenburg Burgersfort 1000 Lot Schweizer Itcneke Migdol 55 Lathan 12LT Ermelo Lothair 20 Louisrus 586 1Q Vanderbifipark Parksig 50 Malelane Barberton Malelane 725 Malelane Estate A 10JU Barberton Maletane 725 : MHlati 170JU Barberton Malelane 725 MHlati MHlati 169IU Barberton Malelane 725 Mapochsgronde & 911 1S Middelbnrg Roossenekal 80 Middelbult 235Llt Defines Eloff 375 Mooifontein 313KT Lydenburg Burgersfort 1000 Mooiplaats 35511t Pretoria Suidwes Pretoria 200 Mwett 191 JU Barberton Komatipoort 55 Nanescol 5821Q Vanderbigpark Noordvaat 30 Nooitgedacht 176 & 177 L11 Vereeniging Klipriviervallei 27 Nooitgedacht 176IR Vereeniging Walkerville 50 Nooitgedacht 177LIt Vereeniging Walkerville 50 Novengilla 5621T Letaba Letsitele 60 Ohrigstad 3KT Lydenburg Ohrigstad 120 Olifantsfontein 0211t Pretoria Olifantsfontein 3 Olifantsfontein 031R Pretoria Olifantsfontein 3 Onrus 516IQ Krugersdorp Magalicsburg 60 Ontevreden 309 1Q Johannesburg EnnerdaleBestuurskomitee 20 1

73 1 Paardekop I PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Oorspronklike en Addisionele Belasting op Terreinwaardes Plus van Grond in Totaal Landdrosdistrik Plaaslike Gebiedskomitee per Rand i p c/r 76HS Volksrust Paardekop 75 Panvlakto 2911Q Randfontein Wes Rand 50 Perrys Farm 9IU Nelspruit flazyview 30 Poortjie 28IO Schweizer Reneke Migdol 55 Redlands 0IR Pretoria Dlifantsfontein 3 Reserve 188JU Barberton Komatipoort 55 Rietfontein 31IR Kemptonpark Bredell 2 Rietfontein 301IQ Johannesburg Wes Rand 50 Rietfontein 36LR Vereeniging Klipriviervallei 27 Rietfontein 189IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Rietkuil Q Vanderbijlpark Parksig 50 Rietkol 237IR Delmas Sandra 5 " Rietpar 225Ia Schweizer Reneke Migdol 55 Thetsprutt 152IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Rietspruit Vrinderbijipark 583IQ Noordvaal 30 Rietvallei 180IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Roodekopjes 2971Q " Rustenburg Marikana 21 Roodekrans 183IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Roodepoort 302IQ Roodepoort Eanerdale Bestuurskom 20 Schurveberg 88Llt Pretoria Suidwes Pretoria 2;0 Ruimte 7 1R Warmbad Pienaarsrivier S Witbank Brugspruit 5 Schurveplaat 353 1R Pretoria SuidwesPretOria 20 Selati Railway Res 181 JU Barberton Komatipoort 55 Slangfontein 37IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Slangfontein 3721R Vereeniging Klipriviervallei 27 Steenekoppie 1531Q Krugersdorp Magaliesburg 60 Sterkfontein 01R Pretoria Dlifantsfontein 3 Syferfontein 83JQ Brits Schoemansville 26 Syferfontein 293LQ Johannesburg Wes Rand 50 Symington 1671U Barberton Hectorspruit 1757 Ten Bosch 162JU Barberton Komatipoort 55 Triangle 261R Pretoria Rosslyn 32 The Hippos 192IU Barberton Komatipoort 55 Uitzicht Ermelo Davel 0 Umpilusi 98LT Ermelo Lothair 20 Vaalbank 5121Q Krugersdorp Magaliesburg 60 $ Vaalboschbult 6611 Warmbad Pienaarsrivier 80 Vaalwater 137KR Waterberg Vaalwater 90 Van Tondershoek 317IS Standerton Chad Callers 525 Varkensfontein 373IQ Vereeniging Walkerville 50 Van Wyks Restant 182IQ "Krugersdorp Muldersdrift 30 Vischkuil 27IR Springs Vischkuil 25 Vlakfontein 181IQ Krngersdorp Muldersdrift 30 Vlaklaagte 16J5 Middelburg Roossenekal 80 Vlaklaagto 17811t Vereeniging Klipriviervallei 27 Vlakplaats 35JR Pretoria SuidwesPretoria 20 Vogelfontein: 376IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Vleeschkraal 15HO SchweizerReneke Glaudina 0 Waterkloof 502LQ Waterberg Ellisras 175 Watcrpan 292IQ Randfontein Wes Rand 50 Waterval 150IR Vereeniging Klipriviervallei o/ Welverdiend 23KT Pelgrims Rest Hoedspruit 05 Witkop 180IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Witkoppie 373IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Zeekoehoek 509 1Q Krugersdorp Magaliesburg 60 Zoekmekaar 778La Zoutpansberg SOelcmekaar 98 Zuurbekom 297IQ Roodepoort Wes Rand 50 Zwartkopjes 13IR Vereeniging Klipriviervallei 27 Schoongezicht " Farrel 781LT Letaba Gravelotte 100

74 292 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 EIENDOMSBELASTING WORD GEHEF: Op die terreinwaardes van al die gedeeltes van bogenoemde Pleas en elle oppervlakregpermitte wat vir woon/en/of ander doeleindes gebruik word en wat gelee is binne daardie gedeelte van bogenoemde Pleas wat by Goewermentskcnnisgewing No 255 van 2 Oktober 1952 van die afpenning van Helms onttrek is en op spoorwegeiendom (Wet 25 van 1959) Kleinzuikerboschplaats 5IS Landdros Ogles 50 *Kliptontein 3IS distrik Plaaslike 50 Ogiesfontein S Witbank Gebieds 50 Grootpan 7IS komitee 50 EIENDOMSBELASTING WORD GEHEF: (a) (b) Op die terreinwaardes van elk gedeeltes van die bogenoemde Plase wit ha en kleiner is Op die terreinwaardcs van die gedeeltes van die gedeeltes van bogenoemde Plase wat binne die Plaaslike Gebiedskomiteegabled van Ogics gelee is en vir "Sakedoeleindes" soos omskryl in Artikel 29/6 van Ordonnansie 20 van 193 gebruik word asook op Spoorwegeiendom ingevolge wet 25 van 1959 n Oorspronklike en addisionele belasting word in totaal per rand op die terreinwaardes van al die gedeeltes van die ondergenocmde plasc gelee binne die Halfway House Plaaslike Gebiedskomiteegehied soos volg gehef: Op elle plaasgedeeltes kleiner as 25 ha Die cerste tarief op die gedeeltes van die plaasgedeeltes wat nie vir "sakedoeleindes" gcbruik word nie en die twcede tarief op die gedeeltes wat wet vir "Sakedoeleindes" gebruik word n Korting van 25 % word op elle plaasgedceltes en landbouhoewes toegestaan wat met n woonhuis verbeter is bo en behalwe die afslag ingevolge artikel 19 van Ordonnansie no 20 van 1933 Wanneer n plaasgedeelte uit n landbougedeelte en sakegedeelte bestaan word die landhougedeelte beskou asof dit oor n woonhuis beskik Indien n wooing gcdurende die 1978/79 boekjaar opgcrig word sal sodanige ciendom nie gedurende die 1978/79 boekjaar vir die 25 To korting kwalifiseer nie Plaaslike Gebicdskomitec Landdrosdistrik Op die gedeelte van gedeeltes Op die gedeelte van wat nie vir sakedoeleindes ge gedeeltes wat vir bruik word nie "Sakedoeleindes" gobruik word (Art van Ord 20 van 1933 soos gewysig) Allendale 10IR Halfway House c/r e/r Kempton Park 0 15 o Bothasfontein 08JR Pretoria 0 15 Randjesfontein " 05JR Pretoria 0 15 " Waterval 5L11 Johannesburg 0 15 Witpoort 08 1R " Pretoria 0 15 " Zevenfontein 07JR Johannesburg 0 15 Plans Landdrosdistrik Plaaslike Gebiedskomitce Oorspronklike en addisionelc belasting op terreinwaardes van grond in totaal per rand e/r Putfontein 26IR Benoni Putfontein 20 Eiendornsbelasting word gehef op die terreinwaardes van al die gedeeltes van die bogenocmde plans pled binne die Buttonloin Plaaslike Gebiedskomitee gebied en op spoorwegeiendom (Wet 25 van 1959) Wonderfontein 258IP Marico Groot Marico 700 EIENDOMSBELASTING WORD GEHEF: (a) Op die terreinwaardes van al die gedeeltes van die bogenoemde Plans gelled binne die Groot Marico Plaaslike Gebiedskomitee gebied wat 3 ha en kleiner is (b) Op die terreinwaardes van die gedeeltes van gedeeltes van die bogenocmde Pleas gelee binne die Groot Marico Plaaslike Gebiedskomiteegebied wat vir "Sakedoeleindes" soos omskryf in artikel 29(6) van Ordonnansie no 20 van 193 gcbruik word om spoorwcgcicndom (Wet 25 van 1959) Pleas Landdrosdistrik Plaaslike Eiendomsbelasting op Verbc Oorspronklike en ad Gebiedskomitee terings per rand disionele belasting or terreinwaardes van grond in totaal pci rand c Boschmansfontein 12LS Witbank Zaaiwater Vaalkrans 2915 Witbank Van Dyksdrift Van Dyksdrift 19LS Witbank Van Dyksdrift EIENDOMSBELASTING WORD GEHEF: (a) Ingevolge die bepalings van Artikeis 9(7) en 16(d) van die Plaaslike BestuurBelastingordonnansie No 20 van 1933 soos gewysig op die terreinwaardes van die gedeeltes van Gedeeltes van die bogenoemde plase gelee in die Van Dyksdrift en Zaaiwater Plaaslike Gebiedskomiteegebiede wat Spoonvegeicndom is (b) Op die terreinwaardes van die gedeeltes van gedeeltes van die bogenoemde Plase gela in die Van Dyksdrift en Zaaiwater Plaaslike Gebiedskomiteegebiede wal vir "Sakedoeleindes" soos omskryf in Artikel van die Plaaslike Bestuursbelastingordonnansie No 20 van 1933 gebruik word

75 1 (c) Op die waarde van verbeterings gelee op Spoorwegeiendom j PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER Plans Landdrosdistrik Pleaslike Gebicdskomitee Oorspronklike en addisionele belasting op terreinwaardes van grond in totaal per rand I c/r Do Put 12KQ Rustenburg Northam 0 Koedoesdoorns 1KQ Rustenburg Northam 0 Lceukopje 15 KQ Rustenburg Northam 0 *Wildcbeeslaagte 11 KQ Rustenburg Northam 0 EIENDOMSBELASTING WORD GEHEF: (a) Op die terreinwaardes van al die gedeeltes van bogenoemde Plase geld; in die Northam Plaaslike Gebiedskomitccgebied wat 25 ha cn klciner is (b) Op die terreinwaardes van dic gedeeltes van gedeeltes van die bugenoemde Plase gelee in die Northam Pleaslike Gebiedsko nutee gebied wat vir "Skakeldoelcindes" soos omskryf in Artike! van ch! Pleaslike BestuurEtelastingordonnansic No 20 van 1933 soos gewysig gebruik word asook op Spoonvegeiendom op die gedeeltes ingevolge die bepalings van Artikels 9(7) en 16(d) van bogenoemde Ordonnansie III TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE EIENDOMSBELASTING AKASIA PLAASLIKE GEB1EDSKOMITEEGEBIED Kcnnis word hierby gegec ingevolge die bepalings van arti kel 26(1) van die Plaaslike Bestuur Belasting Ordonnansie No 11 van 1977 dat eiendomsbelasting vir die boekjaar 1 Julie 1978 tot 30 Junie 1979 gehef word teen die belastingtariewe soos bieronder genoem Die belasting gehef sal verskuldig en betaalbaar wees op 31 Oktober 1978 Belastingbetalers mag die bedrag gehef in twee gelyke paaiemente betaal waarvan die eerste op 31 Oktober 1973 en die tweede op 30 April 1979 The Orchards Dorp en Klerksoord Landbouhoewes Uitbreiding I n Oorspronklike en addisioncle belasting van 35 sent in d ie Rand op die terreinwaardes van grond In die volgende gcbiede naamlik Beetgesberg 279JR Doreg Landbouhoewes Eldorette 311IR Hartebeeshock 303JR Hartebeeshoek 312JR Heatherdale Landbouhoewes Hermon 2 39JR KlerksoordLandbouhoewes Klerksoord Landbouhoewes Uitbreiding 2 Winternest Landbouhoewes Witfontein 301JR cn Witfontein 305JR word n oorspronklike en addisionele belasting in totaal per Rand gehef op die terreinwaardes van grond soos hieronder aangetoon: (i) n Belasting van 35c/R op alle gedeeltes van Landbouhoewes en gedeeltes van plaasgedeeltes wat vir "Sakedocleindes" gebruik word (ii) n Belasting van 35c/R op alle Landbouhoewes wear seen dorpsontwikkeling volgens die PWV Oldsplan mug plaasvind nie (iii) n Belasting van 35c/R op alle Landbouhoewes wat nie by die waterskema kan aansluit nie moat dorpsontwikkeling volgens die PWVplan wel mag plaasvind II(v) n Belasting van 35c/R op all plaasgedeeltes lath by die waterskema anthill maar wear geen dorpsontwikkeling vol gens die PWVplan kan plaasvinthnie (vi) n Belasting van 35c/R op plaasgedeeltes wat by die waterskcma ken aansluit en PWVplan mag plaasvind wear dorpsontwikkeling volgens die J J H HESTER Kennisgewing No 131/78 Sekretaris (iv) n Belasting van 35c/R op alle Landbouhoewes wat by die watcrskema kan aansluit en die PWVplan mag plaasvind wear dorpsontwikkeling volgens SKEDULE VAN GOEDGEKEURDE DORPSGEBIEDE LANDBOUHOEWES EN PEASE GELER IN DIE REGSGEBIED VAN DIE TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIICKFLING VAN 13UITESTEDELIKE GEBIEDE A porpe Noycedale Uitbreiding 1 Andeon (138 tot 160) Olifantsnek Ardenwold Badplaas Pelindaba Avalonia Bethairand Presidentsrtis Bapsfontein Bronkhorstbaai Producta Bashewa Bronkhorstspruit Sabie Park Beckedan Bronkhorstspruit Uitbreiding I Sheepmoor Beckedan Ult 1 Derby Simondsville Beckedan Uit 2 Dirkies Dorp Sorrento Park Benoni Dominium Reefs Spaarwater Benoni Uit I Jameson Park Vaalmarina Benoni Uit 2 Joidaan Park Vaaloewer Benoni Ult 3 Kampersrus Kaydale Benoni Orchards Laersdrift Keerom Settlement Bloempark 0 Leydsdorp Blue Hills Lochvaal B LANDBOUHOEWES Blue Valley Marloth Park 13oltonwold Small Holdings Mooinooi Abmarie ; 13oltonwold Muiskraal Erven Ana Bon Accord

76 2926 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Bothasgeluk Rikasmst Beginsel Bredell Uit 2 River Park Beickersrust 23IS Breswol Rusticana Beta 116JS Broadacres Rykoes Bella Vista 551K Broadacres Uit 1 Rynoue Bella Vista 560JR Buyscelia Sandpark Berlin 209KT Chartwell cassobyl Berlyn 506KT Saville Sesfontein Ged I Cooperville Shere Beynespoort 335IR 1 Cynthia Vale Sonnedal Bezuidenhoutshoek 27 3S Dancordia Dennydale Sonstraal Bievack 1MR De Wildt Spaarwater Birmingham 197LS Dicpsloot Stesa Blaauwbank 125IQ Drooggefontein Strijdpan Settlement Blaauwbank 1791S Durley Struben Ridge Blaauwbank 278IQ Dwarsidoof Sunrella Blaauwkrans EbnerOnVaal Sunset View Blesbokfontein 580Q Eldorado Swacina Park Blesbokfontein 31IS Eldorado Hit 1 Timsrand Blesbokfontein 3815 Eljeesee Treesbank Blesbokfontein 871S Enormwater Theoville Blesbokfontein EverettOnVaal Tedderfield Blesboklaagte Farmall Union Forest Plantation Ged Farmall Uit 1 a Vaalview Blesboklaagte 181 IR Flora Park Valtaki Blesboklaagte 88 1S Fundus Vanderwesthuizenshoogte Blesbokspruit 82IS Geestveld Ventershof Blesbokspruit 90IS Hallgate Vleikop Blesbokspruit 65IR Hal!gate Uit 1 Versterpark Blesbokspruit 150S Heidelberg Volgeusauspark Ged Helderstrome Vangeusauspark Uit 1 Blesbokvlakte 2 15 Hegelaarshoek Vontina Bliksem 611S HiIlrise Vo rsters Park Blinkpoort 39IR Homelands Wallmannsthal Blinkpoort 396IR Homsoord Walimannsthal Uit 1 Blinkwater 101I11 Homsrus Wallmannsthal Uit 2 Ged Johandeo Wallmannsthal Uit 3 Blinkwater 2131S Kammaland Wallmannsthal Lat Bloemendal 283IR Kaydale WindsorOnVaal Bloemfontein 196LS Kendal Forest WindsorOnVaal Uit Bloemhof KS Kengies Winford Ged RG/Plaas Kleve Kokrus Winford Uit I Bloemhof 200IS Wissingdal Blue Hills 397IR Kokrus Uit 1 Boekenhoutkloof 611S Krauseville C PLASE Ged 5 Laezonia Boekenhoutkloof 315JR Lammersmoor Aangewys Bokfontein 80 Leoka Villa Aasvogelkrans 275JS Borsbrand Lev/Lena Estate Abek 611 Boschdraai 575IQ Lindequesdrift (Hoewe 3) Ged Boschfontein 3301Q Magahesmoot Aberdeen 158IS Ged Magalles View Allewynspoort 151R Boschfontein 8510 Marabeth Alenxander 102IS Boschfontein 715 Marister Alexandria 707T Boschfontein 368 IR Marlbank River Estate Alkmaar Ged Meadowland Get 31 Boschhoek 3931Q A Melodic Alpha 115 Boschhoek 385IR 11 Melodic Uit 1 Amsterdam 89S Boschkloof Millgate Farm Amsterdam 208KT Boschkop 1381Q Miravanl Annex 110R Ged RG/12 Modder East Orchards Annex Grootboom 335KT Boschkop 261R Mont Lorraine Antioch 20KT Boschkop 369JR Mooilande ed 8 Boschkop 531R Mostyn Park Appam 382IR Boschkop 82IR Mulderia Arena 51;9; Boschkrans 53LS Mulderia Uit 1 Arendsfontein 638 Boschmansfontein 12S Nelsonia Arm 161 1S Ged Nest Park Armoed 63:11 Boschmansfontein 182S Nest Park Uit 1 Aspersie JJ111 Boschmanskop 155 Noordloch Avalon 159IQ Boschmanskraal 113IS Norman Avontuur 1955 Boschmanskraal 185 Norte Champagne Est Avontuur 723IT Boschmanskrans 225 Northdene Badfontein 38Lit Boschmanspoort 1591S Northdene Uit 1 Bakenlaagte 8 LS Boschpoort 211TR Oaktree Bankfontein 2161 trte Boschmanskop 2931R Olympus Bankfontein i " ataw Bosmanslaagte Onderstepoort Bankfontein r"" Bosmanspan 1801S Onderstepoort Mt I Bankhoek 61S Bosmanspruit 593S Onderstepoort Uit 2 Banklaagte 25ISa Bossemanskraal 5381R Onderstepoort Uit 3 Bankpan Botesdal an1g "g Onderstepoort Uit Bankplaats `a Bothashoek 753S Patryshoek Banksloot 175 Bothaskraal 393R Petrograaf Baviaanspoort 3301k Brakfontein 310R Phiana Ged Ged Prosperity Beers Rust 53JU Brakfontein 26IR Pumulani Ged 7 Pyramid Estate Bedford 19ICT Brakfontein 251R Randrigde l Gid15 Brakfontein 3991R i

77 Groenkraalfontein PROVINS1ALE KOERANT 27 SEPTEMBER I Brakfontein Donkerhoek 365IR Elandslaagte Brakfontein EQ Donrath 63IQ Elandspruit Brakpan 1631S Doomboom Brandylei 28IS Elandsvallei 11R 261IQ Doornbosch 508Q Elandsvlei Broederstroom 81Q Doomboschfontein 29IQ 513JQ Brokkie Ged 2315 Doomfontein 71Q Englefield Broodsneydersplaats Doomfontein 501Q Enkeldebosch Buffelsdoom 301R 131Q Doornfontein 98IS Enkeldebosch 201S Ged Doornhoek 31T Enkeldoorn 13uffelsdrift 21S 281R Ged Erfdeel Buffelshoek 6S 6KQ Doomhoek 55KT Etna Ged 27/3 Gad 7 18 Ged uffelsfontein 65JQ Doornhoek 392 Eucalyptus Buffelskloof 1581Q 51KR DoOrnIdoof 206S Eureka 56LT Ged RG/ Doomlcloof 393JQ Ged 5 20 Buffelskloof 3215 Doornkloof 391JR Excelsior 211U 13uffelspoort 33Q Doomkloof 81R Fentonia 5 15 Ged 2 Doornkloof Firolaz 85JR Buffelsvlei 3831Q Doornkop 239Q Fontein 3 15 Gad Doomkop 26as Fontein Zonder End 105 Bultfontein 51KR Doornkop 273Zs Fouriesrust 7IQ God Doomkraal 201R Franspoort 3321R Buitensorg Doomkuil 369IQ Ged Buiskop 6KR Doornpoort 312Js Frischgewaagd 121S Ged 8 Get Frischgewaagd 87 1S Bultfontein Doornpoort 721T Frischgewaagd 603 Bultfontein 192Ell Dbomrandje 386JR Frischgewaagd _ 293 Ged Doomrug 302jg Gamma IQ Doornspruit 502JQ Geigerle 238IR Bultfontein 75Q Dorstfontein 5531R Ged Bultfontein 107R Dorstfontein 715 Geluk 998LS Bultfontein Downbern 59JR Ged 3 Burgers Hall 21ELL Draaihoek 2713 Geluk 23R Ged 77 Driefontein 693 Geluk 226IS Bynespoort 335R Driefontein 317KR Geluk DBultfontein Cairn 306T Ged 7 10 Gelukplaats 26S Caley Thu Driefontein 297IS Gemsbokfontein 113 Cardoville 36IQ Driefontein Gemsbokspruit 229/R Carol 362IQ Driefontein Glencoe 518(1;I1R0 210 KT Ceylon 53KU Driefontein 1371S Ged Ged 31Glengle 1t0/1 (Tahiti) Ged Chrissiesfontein 365IR Driefontein 153 Gloria Q 1S Goedehoop 8LT Ged Driefontein 3381S Claimland 780LT Driefontein 3723 Ged 8 RE/10 Clara 2881S Driefontein 2013 Goedehoop 2901S Cologne 3 ES Driefontein 398 Goedehoop 290 ERS Coronation Driefontein 38JS Goedehoop 3081R Couwenburg 300TR Driehoek 331Q Gad Cyferpan 59LO Driehoek 2953 Goedehoop 2 1S Ged Driehoek 72IS Goedehoop 3011S Danielsrust 518JQ Driepan 156E Gocdehoop 6 Da Silva 5280 Driepan Goedehoop 321T 315S IS Davonia 363Q Goedehoop Deelkraal 12Q Drieziek Goedgedacht 3ukon Be Denne IQ` 228R Goedgedacht 2561R Droogebult 60ER 581S IR Groote Rietpan 79IS Droogefontein Goedgedacht 22R 9 Do Hock 11IR Goedgedacht Ged 19R De Krans van Blesbokspruit 3058 Droogeveld Goedgevonden 38R 1013 De Kroon 1Q Duikerskrans Goedvertrouwd R De Kroon Goedverwacht 21Q Dunbar 189TS 353 De Kuilen 6011 Durabel Goedverwachting 33 58ES Be Lagersdrift Dwarsfontein 209 R JTGed 2 BeDe Lagersdrift 17RJS Dwarsvlei 5031Q Delarey crodvveerwrwaacchhttinin Goeed gg 16IQ Ede R Golden Valley Be Onderstepoort 300R Eendracht 185TR Goudmyn Ged Eenzaamheid 53 L8Goudvlakte Oos De Pan 510 Eerstegeluk 256S 1020 Derdepoort 326R Eerstegeluk Goudvlakte Wes God Eiegendom Gouverments Ground De Roodekop Grasfontein Eikeboom 199IS 6613 De Rust 780 Elandsdrift Ged De Toren Greenbushes 150S Elandsfontein R De Uitvalgrond Groenfontein 910 Elandsfontein R De Voetnadkloof Ged R Banke Die Groenfontein 251S Elandsfontein 751S Diepkloof Groenfontein 9610 Elandsfontein 331S Diepkloof 2722 Groenfontein 592LT Elandsfontein 395IR lj"i" L Ged Groenfontein Elandsfontein "`in") JVs: Diepkloof Groenfontein 187TR 2665 God Dieplaagte Groenfontein 262R Elandsfontein 5261t 171S 1 Dieplaagte 123S Elandsfontein L0 Diepsloot Crroenkuil 321ER Elandsfontein 803 Groenlcuil Ged Elandsfontein 318IR 93 1K Groenplaats 157IQ p Dienspruit 11S Elandsfontein 3J1S Grootboom 336 Dikkop Elandsfontein KT Elandshoek 337R Grootpan Dolton 861S 213U ued Grootpan Distribution Station Donkerhoek 6LS Elandslaagte arietdrakenstein 157 LS

78 2928 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER; 1978 Grootfontein 36Q Honingnestkrans 269JR Klipnek j Ged RG/2 Hoogekraal 6P Klippen 32R III Grootfontein Ged 1 Klippen Grootfonteinberg 561KT Hooggenoegd 205JS Klipplaat 15 Ged RG/Plaas Houtkop 3Q Klippoort 277S Grootlaagte 311IR Hotapoort 391LR Klipplaatdrift 335 Grootlaagte 915 floutpoort 392 L11 Klippoortje 187R Grootpan 75 Ged Klippoortje 325 Grootrietvley 210JS Humburg 51Q Kliprivier 31S Grootspruit 262ES Inderminne 113R Klipspruit 199IR Grootspruit Lit Jachtfontein 3 EQ Klipspruit 2091S Grootspruit 55Llt Jakhalsfontein 528R Klipstapel _ 38R Grootvallei 258ES Jakkalsfontein 531R Kluitjesfontein 1965 Grootvlei 272L11 Janpieta 51LS 1Cnoppieslaagte 385JR Grootvlei 2938 Josephine 777LT Ged Grootvlei 53IR Kaalfontein 513LIt Knoppiesfontein 23R Guernsy 81 KU Kaalfontein Q Knoppiesfontein 59R Ged Kaalfontein 529IQ Kochelmanderskop Haakdoornboom 267R Kaalfontein 13 LQ Koelenhof 268JS Haakdoornfontein 11911t Kaallaagte 255LS Koesterfontein 5IQ Ged RG/5 37 Kaalplaats 577Q ICoffiespruit 1971R Heakdoornleagte 277Llt Ged Koolfontein 31R Haasfontein 851S Kafferskraal 289S Koomfontein 27S Haasfontein 28LS Kafferskraal 6LIt Kopermyn 35S Halvepan 2865 Kafferskraal 75Llt Kopje 228LS Hammanskraal 112R Kafferskraal 501TQ Kopje Aileen 726T Ged Kafferskraal 381L11 Koppiesfontein 78L12 Hammelfontein 625 Kafferskraal 308R Koppiesfontein 221R Happyland 21KT Kaffirstad 795 Koppieskraal 1578 Harmonic 86JQ Kaffirstid 1955 Koppieskraal 162LQ Harmony 10KT Kaffirskraal 183 Kortfontein God 2 Kalabasfontein 2325 Kortlaagte 67L5 Hartbeesfontein 329L11 Kalbasfontein 365Q Kosmos 2823 Hartbeestfontein 537L11 Kalbasfontein 285 Kraalhoek 2690 Hartbeestfontein 339 IS Ka&heave( 93JQ Ged 2 Hartbeestfontein 21LS Kameeldraai 29LR Kranspoort 8ER Hartbeestfontein 395 ICampeldrift 313L11 God Hartbeesthoek 3935 Kameeldrift 298Llt Kremetartboom 6KU Hartbeesthoek 981Q Kameelforttein 257R Krokodildrift 6IQ Hartbeeslaagte 325JS Kameel Zyn Kraal 57L11 Kromdraai Hartbeestpoort 823Q Kaman 1JQ Kromdraai 20LP Ged Kap 111 Lit Ged 21 Hartbeestspruit 2815 Katboschfontein 22Llt Kromdraai 279IS Hartbeestfontein 17Llt Katboslaagte 532LQ Kromilmai Hartbeestfontein 51Q Keerom 375 Kromdraui 263Lit Hartbcestfontoin 366Q Kees Zyn Dooms 708T Kromdraai 115ER Hartbeestfontein 258Q Keyteisrus 382L12 Kromfontein 301S Ged Ged Kromvlei 12R Hartbeestfontein 73R Kinross 1335 Ged Hartbeestfontein 7210 Kleinfontein 11EQ Kruisementfontein 955 Hartbeestfontein 731Q Kleinfontetn Kruisfontein 262JR Hartbeestfontein 8R Kleinfontein 2965 Ged Hartebeesthoek 5021Q Kleinfontein 368R Kruitfontein 511Q Hartebeesthoek 3031R Kleinfontein 323 Gad Ged Klipfontein 91S KuiFontein Hartebeestkuil 185LS Kleinfontein 6L11 Kwaggafontein 6015 Hartebeestlaagte 3255 Kleinfonteintjie 263R Kwaggafontein 166Q liartebeestplaat 1055 Kleinfonteintjie 322JR Kwaggaslaagte 91S Hartebeestpoort C 1910 Kleinkopje 15 1S Kwarsspruit 261IS Geri Kleinwater 301 JS Lagerspoort 06IR Hartley Hill 506Q Klein Zonder Hout 519R Langkloof 2295 Hartogshof 135 Kleiniuikerboschplants 55 Langkloof 2655 Hartogshoop 1013 Ged Lang Muar Smal Haverklip Klipbank 675 Langsloot 99S Hekpoort 207ER Klipdrift 116Llt Langzeekoegat 323JR Hekpoort 50R Klipdrift 62S Langzeekoegat " Hekpoort Ged 10 Languedoc 563LT Hekpoort 500JQ Klipeiland 57ALR Leeuwdraai 211JR Hendrikspan 59ES Ged Ged 6 Hendrikspan Settlement 605 Klipforitein 12R Leeuwenfontein 28 1R Hendrikspan Settlement 633 :Ged: Leeuwenfontein 8010 Hennopsrivier 891Q Klipfontein 3IS Leeuwfontein 56EP Het Block 287IR Ged Gal 13 Heuvelfontein 215R Klipfontein 568R Leeuwfontein 219IR Hillside Klipfontein 322JS Leeuwfontein 85 Hoedspruit 365 Klipfontein 22S Leeuwfontein 66L11 Hoekfontein 32Q Klipfontein Leeuwfontein 92ER Holfontein 9IQ Klipfontein 566L11 Leeuwfontein 371R Holfontein 556Q Klipfontein Leeuwfontein 299 1R Holfontein Klipfontein 7015 Leeuwklip Holfonteiri 1115 Klipfontein 316LS Lecuwkop 2991R Holgatfontein 3261R Klipfontein 268R Ged Holspruit 303 1R Ged: Leeuwpan 26L1t Hondsrivier 508TR Klipfrinteinhoek 07KT Leeuwpoort 205L11 Geri Ged 7/D Leeuwpoort 283JS Honingfontein _ 339R Klipkop 396ER Ged Honingkloof Klipkop 530LQ Leeuwpoortje 267S Honingkrantz 5361R Klipkraal 115 Leeuwspruit 13IS

79 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER D Leeuwspruit 601IRA Nooitgedacht! 53Q Rhenosterfontein 318IS Ged Nooitgedacht 71JQ Rhenosterfontein 51JR Leeuwvallei 297KT Nooitgedacht Rhenosterhoek 180JS Ged Nor Hdene 589 1Q Rhenosterhoek 213T Legdaar 781S Novengilla 562LT Ged 11 Lemocnfontein 365 Ged Rhenosterkop 195U Leydsdorp Townlands T19LT Noyeedale Ged 17 Ged: Ged Rhenosterspruit 326 IP Lindley 528JQ Olga 35IS Rhenosterspruit 95Q Lisbon 531KT Olifantsfontein 031t Rianel 98IS Ged RG/Plaas Olifantsfontein 10Lit Rickaletta 387JR Loopspruit 35IR Olifantsfontein 1961R Rietfontein IR Ged RG/ Olifantslaagte Ged Lquisrust 586IQ Olifantspoortje 319KT Rietiontein GS Olifantsvlei 3270 Rietfontein 531Q Louwsbaken 76IR Ged Rietfontein 33 Luipaardfontein S Olifantsvlei 316IQ Rietfontein 31S Luipaardsvlei 2310 Ged Rietfontein 85Q Ged Onbekend Rietfontein 256Q Luiperdshoek 195 Onderstepoort 2661R Ged Lusthof Ongezien 1055 Rictfontein 391Q Mamgalicskraal 20Q L Ongezien Ged Ged Onspoed Rietfontein 101IS Mapochs Grondc 50093S Onverwacht 7015 Rietfontein 336L0 Maraisdrift Onvenvacht 9715 Rietfontein Marloo Onverwacht 6615 Rietfontein 16ES Middelbult 235ER Onvenvacht 509Lit Rietfontein 20TS Ged Onverwacht Rietfontein 70 1R Middelburg 231I11 Onienvacht 198LS Rietfontein Middelburg IQ Onvenvacht 185 Rietfontein Middeldrift 215 Oogiesibntein 15 Rietfontein 6111 Middelfontein Get Rietfontein 366IR Gad 391KR20 21 Oog Middelkraal 50IS van Boekenhoutskloof 288LR Rietfontein 2865 Oog van Middelkraal 221S NVonderfontein 110LQ Rietfontein Migalsoord Ged Rietfontein Q Oorlogsfontein : Minnaar 292JR 5KS Rietfontein 532 JQ Ged Misgund 322Q RG/3 Itletfontein 153R Ged Oostend 230S Ged Optimus Moabsvelden JS Rietfontein Modderbult Orange Farm 3321R Rietfontein 35KR Modderbult Orange Valley IS Ged Modderfontein 35I:Q Oude Zwaans Kraal Rietfontein 3271Q Modderfontein Oxford 183KT Rietfontein 3751R Ged Ged 2 Rietgat 105YR Modderfontein 236 1R Paardekloof 1765 Rietkuil Modderfontein Palm 681 LS Ged Modderfontein Ged: 1 19 Rietkuil 575 Moedverloren 881S Palmietfontein 3161R Rietkuil 2911 Moolfontein 1 1R Palmietfontein Rietkuil 22S Ged Palmietfontein 337R Rietkuil 9115 Mooifontein 2853 Palmietfontein 307E3 Rietpan 263IS Mooifontein 313KT Palmietkuil 322ER Ricipan 08S Gal Palmietkuilen 21 ER Rietpoort 193R MoOlfontein 1081S Panfontein 52ER Rietpoort 395Q Mooifontein 85 Ged Rietspruit 535Q Mooikopje 237za Panfontein 3711 Ged Mooiplaats 22JS Ged Rietspruit 583LQ Mooiplaats Panplaals 3951S Ged Mooiplaats 165IS Panvallei 69ER Rietspruit 12KR 1 Mooiwatcr 27S Patattafontein 1215 Ged 3 Morea 331IR Patriotsfontein 558Q Rictspruit 1521R Mount Arabel 3831R Petit 28L12 Rietspruit 51R Mutlershoop 5R Petit Mont Rouge 790 Rietspruit 17 1R Myburgh 05 Petrus Vlei 1ER Rietspruit 02LS Naauwpoort 3355 Pieksclal 298S Rietvalei 21Q Naauwpoort Pienaarspoort 339R Ged Naboomspruit 38KR Ged Rietvalei Ged 11 RG/35 Pienaarspoort 3381R Rietvallei 172I11 Nantes 311IS Platfontein 061S Rietvallei 299IT Naudesfontein 2611S Platklip 0LO Ged New Thorndale 393Q Platkoppic Rietvallei 288P Nietgedacht 535Q Polfontein 118S Ged 6 Noodhulp 92KR Poortie Rietvallei 781S Ged 133 Poortje 300 Ged 10 Noodhulp 735: Poortje Rietvlei 6213 Nooitgedacht 06KQ Potfontein 285R Rietvlei 6S GedRG/3 Pot Jain 22IS Rietvlei 287KQ Nooitgedacht 37LS Prinsbof 2ES Ged 1 Nooitgedacht 208LS: Pollens Hope 1555 Rietvlei 5181K Nooitgedacht 300JS Puntlyf 520IR Rietvlei Nooitgedacht 9 15 Puntstaan 289I:R Rietvly 295IT Nooitgedacht 286IR 1 Pylpunt: 276JR Ged 110/6 Nooitgedacht 5919 Rfiatskraal Riversdale Nooitgedacht 2911 Renthoagte 7610 Riverside Estate 1191S 97IQ Ged Rensbuighoop 78 Riviersdraai 161R Nooitgedacht Resuigam 5151R Rockdale 215 Nooitgedacht 3515 Reydal: 165LQ Rolipiiiit 1273

80 2930 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Rondavel 109JR Sterkloop Uitvlugt 3R Rondebosch 035 Sterkstroom 00S Ged Rondeboschje 68JS Sterkwater 106JR Uitvlugt 2551R 1 Rondetiult 3033 Sterkwater 317S Uitzicht 31R Rondevalley 82S Steynsknal 399IR Umkonta 150HT Rondevly 208IR Stinkhoutboom 101IQ Ged Roodebloem 58IS Stompiesfontein 273III Vaalbank 9613 Roodkopjes 27JQ Stonehenge Vaalbank 2335 Ged Tentfontein 078 Van Wyk 5810 Rooipoort 133 Tevrede 178LT Varkfontein 251R Rooipoort 113 Gat 15 Vastfontein 271Lit Rooipoort 5558 the Junction 521LT Venterspost 28LQ Rooiwal 270L11 The Wedge 175S Ged Rulgtekuilen 129S Thoradale Verbrick 118R Rust 522LT Thomybush 781Cu Vereeniging 262IS Rustfontein 109S Ged RE/Plaas Vergelegen 80LS Rustfontein 88112: Tiorpoort 371 JR Vergenoeg 177JT Rustplaats 9T Toevlugt 2691S Ged 1 Ged Tok 315 E0 Vierfontein 613 Rykdom 276Q Topfontein Vischgat 67IR Sabiehoek 200T Trichardsfontein 105 Vischkull 27R Ged RG/Pleas Ged Ged Schaapkraal 931S Tshipise 105MT Vissershoek 35Q Schaapkraal 30S as 1 Vitown 511CT Scheerpoort 7710 Tulipvale 1881R Vlakdrift 163IQ Schietfontein 370 Twee draai 139La Vlikfontein 281R Schietpan 212S Tweedracht 516LR God Schictpoort 507R Tweefontein 19IR Vlakfontein 72S Schikfontein 21III Tweefontein 357LT: Vlakfontein 569IR Ged Straffontein 252IR Vaalbank 512JQ Roodekopjes 17IQ Strehla 261LIL Ged Roodkopjes 56IR Strydfontein 307R Vaalbank 761R Roodekrans 575 Strydfontcin 306R Vaalbank 289S Roodekrans 1830 Strydpan 23IR Vaalbank 511TR Ged Strydfontein 77R Vaalbank 1778 Roodekrans 92Q Sudwalaaskraal 271T; Vaalfontein 5791Q Roodeplaat 293R Ged 9 Vaalkop 1013 Roodepoort 1513 Suikerboschfontein 529L11 Vialkop 05KR Roodepoort 013 Suikerboschkop 2783 Ged 3 Roodepoort 19IR Snikerbosehplaat VanIkrans 29LS Roodepoort 259JS Suikerboschplaat 252S Ged Roodepoort 18JS Sukkelaar 21IS Vaalpan 68S Swagershoek Roodepoort 50R 5310 Vaalplaats 63 Llt Swartkoppies 2175 Valschspruit 58JR Ged Syferfontein 83Q Valsfontein 183 IR 326s Syferfontein 288R Van Dyksdrift 1918 Rooikop 373 Syferfontein 115S ; Ged Rooikoppies 297 Syferwater 3710 Van Dyksput 21IR Gad Tamboekiesfontein 173R Vanggatfontein 250 IR Rooikopjes 8312 Terra Mena 32LQ Vanggatfontein 251R Rooipoort 109Q Cred 1 Van Schalkwyksmst 118 LS Schoon der Zicht 68HT end 31 Vlakfontein 176s Ged Tweefontein 370S Vlakfontein 90 Schoongezicht 218IR Tweefontein : 823Q Vlakfontein 373JQ Schoongezicht 308R Tweefontein : ; 328ES Vlakfontein 8 L11 Schoongezight Tweefontein 52311Q Ged Schoonoord 16s Tweefontein 911te Vlakfontein 5233R Schoon Viet 525 Tweefontein 106ta Vlakfontein 581R A Schurveberg 88JQ Tweefontein 581S Vlakfontein 179IS III Ged Theefontein 552 Vlakfontein 1663 Schurvekop Tweefontein 51n Vlakkuilen 761S Simonsvicw 90 JQ Tweefontein 2368 Vlaklaagte 92LS Slagthoek 250S Tweefontein 3721R Vlaklaagto 833 Slagveld 512JR Tweefontein 2035 Vlaklaagto 5IS Slootkoppie 167IQ Uitgedacht Vlaklaagte 2233 Stuis 6 Uitgevallen 32R 10 Vlaklaagte Smithfield IS 13it8czoobt 198 Vlaklaagte 3305 Soria;Moria 501R Uitkoms 31Q Vlaklaagto 211S Spaarwater ; Vitkomst 99IQ Vlakpan Uitkyk Ged 1591R Vlakplaats 1601Q Uitkyk 3271R Spandow 121LS Vlakplaats Uitkyk 1723 Speculati 8315 Vlakplaats 268R Spcekfontcin 3363 Uitkyk 365 Vlakspruit 292S Uitkyk Spitskop 502R Vlakspruit Uitkyk 2908 SpitskoP Vlakvarkfontein 213R Uitmalkaar 1263 Springboklaagte 306IR Vogelfontein Uitschot Springboklaagte 33I8 Vogelstmisfontein 2631Q Springboklaagte 163 Uitspan 9811 Vooruitsig 810 Uitspanning 10 Stcenekoppie 153IQ Vooruitzicht 37I5 LGerQ b Ged Vredo 257S Steenkoolspruit 3021R Uitval 280LQ VMde 301R Ged_: Steenkoolspruit 18IS Vrischgewaagd 1985 Sterkfontein_ Uitval zo7q Vrischgewaagd Ged Uitval Q Vroegeveld 509LT 871 Sterkfontein 519 1Q Uitvalgrond 26LQ Ged " Sterkfontein 21R Uitval 16LQ Waaikraal Sterkfontein 2995 Uitvalgrond I 556R Wachteenbietjesdraai 350XQ Sterkfontein 270 1S Vitvalgrond 161Q Ged RE/I Sterkfontein 01R Uitvalgrohd 3Q Wachteenbietjeskop 50312

81 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER p Wachteenbietjeskop 506JIL Wildebeesthoek 303LIL ZeekoefonteM 573IQ Ged Wildfontein 52IQ Zeekoefontein 576Q Wales 250KU Wilmansrust 7IS Zeekoegat Ged Winkclhaak 723JT Zeekoegat 153 Wallis Havon 15Q Wintershoek 3111t Zeekoegat 296JR k Walhmansthal 278EIt Witbank 80IS Zeckoeigat Wanhoop 373 Witbank 303ES Ged RE/Pfaas Wasehbank 97R Witbos 09IR Zeekoehoek 509JQ Waterfall West 510 JQ Witbospoort 50R Ged Waterkloof 3057Q Witfontein 15IR Zeerkry 292 IR 1 Ged Ged Zesfontem 27IR Waterkloof 231P Witfontein 16LR Zevenfontein 1513 Ged Ged Zevenfontein 8JS Waterkloof 515IQ Witfontein 2621Q Zevenfontein 07JR Waterpan 83 Witfontein 510IR Ged Waterval 2737R Witbank 521 JR Zitkaatsnek 39JQ Watervat 109 JS Witklip 229Llt Zoekfontein 68IR Watervalshoek 350ER Ged Zondagsforrtein 12 IS Ged 7 Witklip 232Llt Ged Watervalwest 510IQ Ged Zondagsfonteirt 2531It Wcilaagte 271IR Witklip 539JR Zondagskraal Welgegund 917Q Witklipbank 20211t Ged Welgelegen 221IR Witkop 330IR Zondagsvlei 9IS Welgevonden 367IQ Witkoppies Zonderfout 226IR Welgevonden 33KR Witpoort 1035 Zonderwater 8211t Ged 7 11 Witpoort 550ER Zonkolo1 73IR Welgevanden Witpoort 5 51:nit Zonneblom Welgevonden 215IS Witpoort Zonnestraal 163IR 108JS Witpoort 06R Zonnestraal 158ER Welstand $55 Witrand 103ES DWelgevanden Zorgvliet 557ER Weltevreden 55TT Witstinkhoutboom 155Q Zoutpan 10ER Ged 25 Wocst Aileen 77IS Zuilcerboschfontein 151IQ Weltevreden 307ER Wolhuterskop 52IQ Zuurbult 20IQ Weltevreden 227ER Wolvekrans 173 Zuurfontein 59IIQ Weltevreden 517IQ Wolvekrans 156IQ " Zuurplaat 337IQ Weltevreden 3213 Wolvebank 338ER Ged RE/19 Weltevreden 116ES Wolvenfontein 2IR Weltevreden Wolvenfontein 71 JS Zwaard 72IR Weltevreden Wonderboom 298 Zwaarkry 351 Welyerdiencl 97Q Wonderfontein 32Lit Zwakfontefn 120IS Ged Wonderfontein Zwartfontein 312IS Welverdiend 379IR 103 God Zwartkop 525IQ Welverdiend 2011S Wonderhoek 376 S Zwartkop 530 3Q Welverdiend 23KT Yzervarkfontein 106LS Zwartkoples 131R Ged Welverdiend 2313 Zaaihock 260IS Wheatlands 260G Zaaiplaats 39IS ZwankoPP10 36IR Ged Zaaiwater 1IS Zwartkrans 172IQ Whitestones 185EQ Zandfontein 76 Zwavelpoort 373ER i Wildebeestfontein 536IQ Zandfontein Wcimershoek 81T 583:2 Ged "Ged 12 en RE van 11 Wildebeestfontein Zandfontein 317IR Wildebeestfontein 122ES Ged Modderspruft 8KR Wtldcbeesthoek 3098 Zandspruit 191IQ WE I

82 2932 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS NOTICE OF ASCFSSMENT RATES LAND RATES AND SERVICE CHARGES Notice is hereby given that for the financial year ending 30 June 1979 the Board has levied the following: A ASSESSMENT RATES ON PROPERTIES SITUATED WITHIN THE AREA OF A LOCAL AREA COMMITTEE Assessment rates have been levied in terms of Ordinance No 20 of 1933 as amended with the exception of areas where a new valuation roll came into operation with effect from 1 July 1978 in which case assessment rates are levied in terms of Ordinance 11 of 1977 at the rates reflected in the undermentioned schedules on the site values of rateable land appearing in the valuation rolls in respect of townships agricultural holdings and farm portions mentioned in the aforesaid schedules Rates on certain land are levied in terms of section 19 of the Local Authorities Rating Ordinance No 20 of 1933 as amended The agricultural Holdings specified in the undermentioned schedule includes for the purposes hereof all land included in the original layout of the said Holdings in respect of which a certificate was issued in terms of section 1 of the Agricultural Holdings (Transvaal) Registration Act 1919 irrespectively of whether or not the certificate as been cancelled in respect of any portion of such land and notwithstanding any subsequent change in the description thereof unless a Township has been established thereon in terms of the Townships and Townplanning Ordinance No 11 of 1931 as amended or the Townplanning Ordinance No 25 of 1965 or unless it has simultaneously with excision been consolidated in the Deeds Registry with another portion of land upon which no rates are levied The rates levied shall become due and payable on 31 October 1978 but ratepayers may pay the rates levied in two equal instalments the first on 31 October 1978 and the second on 30 April 1979 B ASSESSMENT RATES ON PROPERTIES SITUATED WITHIN THE BOARDS GENERAL AREA OF JURISDICTION Assessment rates in the areas Mentioned hereunder have been levied in terms of section 29(6) of Ordinance No 20 of 193 on the site values of those portionsof erven; agricultural holdings and farm portions used for business 30c/12 and are _due and payable on 31 October 1978 Ratepayers may pay the rates levied in two equal instalments the first on 31 October 8 and the second on 30 April 1979 ; 1197 C LAND RATES A land rate of 820b per erf per year has been levied in Badplaas Township for the financial year 1 July 1978 to 30 June 1979 in terms of section 29(2) of Ordinance No 20 of 193 The rates levied will be due and payable on 31 October 1978 Ratepayers may pay the rates levied in two equal instalments the first on 31 October 1978 and the second on 30 April 1979 D SERVICE CHARGES The charges in respect of sewerage nightsoil and refuse removal services basic water charges and basic electricity charges shall become due and payable on 310ctober 1978 in respect of the financial year ending 30 June 1979 provided that in all instances where new services are instituted the charges shall become due and payable on the day of inauguration or installation of such service as reckoned from such dile up to and including the end of the financial year LEGAL PROCEEDINGS FOR THE RECICWERY OF ARREAR RATES AND OTHER CHARGES WILL BE INSTITUTED AGAINST DEFAULTERS AND INTEREST AT THE RATE OF 1125 % PER ANNUM MAY BE CHARGED ON THESE AMOUNTS NOT PAID ON OR BEFORE DUE DATE NB Any owner of land concerned whohas not received an account by 31 October 1978 is kindly requested to contact the Treasurer at the undermentioned address as soon as possible after such date and furnish particulars of land in question so that an account may be rendered Rates levied on any land are legally due and recoverable notwithstanding the fact that the owner may not have received an account I 3 H BESTER Secretary 320 Bosman Street PO Box 1775 Pretoria Notice No 131/1978 Original and Addi tional Rate on Site Values of Land Total Township Local Area Committee ling per Rand Amsterdam Amsterdam 95 Bouwershoek Sundra 5 Burgersfort Burgersfort 100 Clayville and Extension Olifantsfontein and 1 Charl Cilliers Charl Cilliers 525 Clewer Brugspruit 5 Davel Davel 0 Ellisras and Extensions 1 and 2 Ellisras 175 Eloff Eloff 375 Ennerdale (Coloured Area) Ennerdale Management Committee 20 Ennerdale North Ennerdale Management Committee 20 Ennerdale South and Extension I Ennerdale Management Committee 20 Evaton Estate (Stands 1 38) De Deur 225 Evaton Township (Stands and 287) De Deur 25

83 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER r Township Local Area Committee Original and Additional Rate on Site Values of Land Total ling per Rand 02 Finetown (Coloured Area) Ennerdale Management Committee 20 Glaudina Glaudina 0 Grasmere Ennerdale Management Committee 20 Gravelotte Gravelotte 100 Groot Marico Groot Marico 70 Haenertsburg Haenertsburg 70 Halfway House Halfway House 15 Halfway House Township Extension 2 Halfway House 15 Hammanskraal and Extension 1 Hammanskraal 15 Hetcorspruit and Extension 1 Hectorspruit 1757 HenleyonKlip Klip River Valley 150 Highbury and Extension 1 Klip River Valley 150 Hoedspruit t Hoedspruit 05 Hopefield Ennerdale Management Committee 20 Ifafi Schoemansville 26 Ironsyde De Deur 25 Klipwater Klip River Valley 150 Komatipoort and Extensions 1 and 2 Komatipoort 55 Kosmos and Extension 1 Kosmos 23 Lake Chrissie Chrissiesmeer 50 Lawley Estates (Coloured) Ennerdale Management Committee ZO LawleySuid (Coloured) Ennerdale Management Committee 20 Letsitele and Extension 1 Letsitele 60 Magaliesburg Magaliesburg 60 Malelane and Extension 1 Malelane 725 Meerhof Schoemansville 26 Mid Ennerdale (Coloured Area) Ennerdale Management Committee 20 Northam Northam 0 Numbipark Hazyview 10 Ohenimuri Walkerville 50 Ogies and Extension 1 Ogies 50 Ohrigstad Ohrigstad 120 Paardekop Paardekop 75 Rayton Rayton 25 Roossenekal Roossenekal 80 and Extension 1 Rosslyn 32 Schoemansville and Extension Schoemansville 26 The Balmoral Estates De Dour 225 The Balmoral Estates Extension De Deur 25 The Deur Estates Limited De Deur 225 The Orchards (Stands 1 12) Rosslyn 32 Vaalwater Vaalwater 90 Vorna Valley and Extension 2 Halfway House 35 Witkop Klip River Valley 150 Witpoort Witpoort 20 Zoekmekaar Soekmekaar 98 IRosslyn Original and Additional Rate on Site Values of Land Total Agricultural Holdings Local Area Committee ling per Rand cir Althea Walkerville 50 Barbeque Halfway House 0 Blignautsrus Walkerville 50 pbredell and Extension 1 Bredell 2 Carlswald Halfway House 0 Clewer and Extension I Brugspruit 675

84 1 I Drakeville 293 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 197S Additional and Additional Rate on Site 11 Values of Land Total 1 AgriCultural Holdings LocalArea Committee ling per Land c/r Crowthome Halfway House 0 ; i : Parksig 50 Drumblade Walkerville 50 Eloff Small Holdings and Extension Eloff 375 Eloff Small Holdings and Extension Eloff 375 Nos 2 and 3 Endicott Vischkuil 1 25 ;Erand Extension 1 Halfway House 1 0 Erand and Extension 2 Halfway House 0 27 Gardenvale Klip River Valley Garthdale ; Klip River Valley 27 Gerhardsville and Extension 1 South West Pretoria 20 Gilliemead Olifantsfontein 3 Gladwood Noord Vaal 30 Glen Austin Halfway House 0 Glen Austin Extensions 1 and 3 Halfway House 0 Glenfernesi and Extension 1 Halfway House 0 1 Glenferness Extension 2 Halfway House 0 Golfview ` Walkerville : 650 Gordonsview Putfontein 20 Halfway Hofise Estates ; ;: Halfway House Hartzenbergfontein 1 twalkerville : 50 Hillcrest Putfontein r 20 Hiltonia Ennerdale Management Committee 20 Hillside and Extension 1 Hillside 60 Inglethorpe Putfontein 20 Ironsyde Walkerville t : 50 Kyalami Halfway House 0 Kyalami Extension I Halfway House 0 Lamont Park Parksig " 50 Linkholm Parksig i 50 Lilyvale Putfontein 20 Louisrus Parksig 50 Marwyn Olifantsfontetin 3 Mnandi Agr Holdings and Extension South West Pretoria 20 Mullerstuine Noord Vaal 30 Nanescol Noord Vaal 30 New Kentucky Klip River Valley 27 Ophir Extension 1 Klip River Valley 27 Pendale Klip River Valley 27 Plooysville Halfway House 0 President Park Halfway House 0 Putfontein Putfontein r 20 Rietkol Sandra 5 Rosashof and Extensions 1 and 2 Noord Vaal 30 Schoongezicht Klip River Valley 27 ShangriLa Putfontein 20 Sherman Park Klip River Valley 27 Springs and Extensionil Sondra 5 Stdel Valley : Parksig 50 Sundale Sundra 5 Sandra and Extension 1 5 Sunlawns Olifantsfontein 3 The HomeStead Apple Orchards Walkerville 50 Valley Settlements Nrs and 27 Klip River Vallft Vischkuil and Extension 1 Vischkuil 25 Walkers Fruit Farms and Extension I Walkerville Walkerville Walkerville 50 Waterpan West Rand 50

85 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER ill AgriculturalHoldings Local AreaCommittee _w _Additional _and_addi i :MO i nicil0 tional Rate on Site Values of Land Totaling per Land ca West Rand and Extension 1 West Rand 50 Willawaym I e "Halfway House 0 7 a a a Portion of Holdings Portion of Holdings c beinglused for Busi not been used for Agricultural Holdings Load Area Committee ness Purposes Bitsings:Purposes I Icon ingk lip" 1 " i "" ir 10 Northvale ti j Muldcrsdrift Steynsvlei I Diswilmar I ""m"""""" e `" FARM LANDti""H IS t Iltal1101CIarir I l a ASSESSMENT RATES HAVE BEEN LEVIED ON THE UNDERMENTIONED FARMS: _ (a) On the site values of all those portions of portions of the undermentioned farms situated in a Local Area Committee Area and being used for "Business purposes" as defined in section ofcthelocal Authorities Rating Ordinance No ZO_of im as amended or section 29(6) of Ordinance 20of 193 in Areas for whichta newyatuation came into operation as from 1 July ; I di ill :J: 1 (b) Assessment Rates on Railway property has been levied in terms of the rating of itailwa y Property Act No 25 of 1959 " 11011ni I s a 11 / Original landuladditional Rate on isite Values of Ladd Farm Magisterial Tot11 District Local Area Committee ling Per; Riiiid; " :a : c/r Afdeling B Kaap Block Barberton Malelaae 725 Amsterdam 208KT ; Pelgrims Rest Hoedspruit 05 Amsterdam 081T Ermelo Amsterdam 95 Aspersie Vanderbillpark Parksigl I I 50 " Berlin 209a Pelgrims Rest Hoedspruit 05 Blaauwbank 505IQ ICrugersdorp Magaliesburg 60 Blesboklariee rsrat Vereeniging llip RitterValley 27 Bloemkraget 11 12ILLT: Ermelo tothairi ib 20 1: Bothwell 90T Ermelo Thrissiestheer 50 Chart Cilliers 33211S; Standerton Charl Callers 5;25 Customs glee 183J11 "Barberton Reserve 003; I ICA rola 55 Cyferfontein 333Q: Vereeniging Walkerville 50 "KomatiObit 0 Davelfontein 267IS :Etmelo Davcl I 0 Denward " ; 185LU Bfirberton Komatipoort 55 De Rust 12JU Nelspruit 1azyvitnx1 " Dc Rust 87IQ Brits Kosmos I Docane 203U 33arberton "IComatipoort 55 P Driefontein 179IQ Krugersdorp MolderstItift 30 Driemoeg" 537Q Vereeniging De Dairy 725 Droogefontein No 22IR Dolmas Sundra 5 Droogegrata 377LR IVereeniging 1Clip River Valley 27 Edenvaleval21 100ILT Ermelo :Llithair :11 20 Elandsfontein 13i19:S Witbank :brugspruit 5 Elandsfonfein 308 "Itoodepoort Ennerdhld Management ix:_ 131 oil :icommittee0 20 Elandsfontein 3IQ Vereeniging WalkerVille 50 Elandsfontein 36 Q Tthannesburg West Rand 5;0 Elandskraal" 7IT:R " flivarmbad cpienaartrivier 810 Faroasfontein 372IQ Wereeniging Walkervillet 50 Geigerle re 238I:R " Delmar Stindrat :( : 5 Ginnery Site No :11 ;Barberton AComatipoort :55 sk p Ginnery Site No U ;;Barberton vykomatipoort 5;5 Ginnery Site No JU Barberton Komatipoort 55 Gravelotte Siding 785LT taba Gravelotte 1000 Green Valley 15R `""Vereeniging Klip River Valley 27

86 Barberton 2936 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Original and Addi tional Rate on Site Values of Land Total Farm Magisterial District Local Area Committee ling per Rand c/r Grootboom 85KT Lydenburg Ohrigstad 1200 Grootfontein 501LQ Waterberg Ellisras 175 Hammanskraal 112R Pretoria Hammanskraal 15 Haenertsburg 1103LS Pietersburg Haenertsburg 70 Town and Townlands Hamelfontein Ermelo Davel 0 Happyland 21KT Pelgrims Rest floedspruit 05 Hartebeespoort 8KR Waterberg Vaalwater 90 Hartbeespoort 82IQ Brits Schoemansville 26 Hartebeesfontein 258IQ Randfontein 60 Hillside Hartebeesfontein 312IQ Roodepoort Ennerdale Management 20 Committee Hartebeesthoek 303ER Pretoria Rosslyn 32 Hartzenbergfontein 3321Q Vereeniging Walkerville 50 Hectorspruit 16U Barberton Hectorspruit 1757 Hoekplaats 38 L11 Pretoria South West Pretoria 20 Honingklip 178IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Ifafi 57IQ Brits Schoemansvillo 26 I Kaapmuiden 212JU Barberton Kaapmuiden 05 Keytefirus 380LR Vereeniging Klip River Valley 27 Klipfontein 268R Pretoria Rosslyn 32 Klipriviersval 371IR Vereeniging Klip River Valley 27 Klipview 175IR Vereeniging Klip River Valley 27 Knopieslaagte 385R Pretoria South West Pretoria 20 Kopje Allecn 75HS: Volksrust Paardekop 75 Komatipoort Station Reserve % 161U Komatipoort 55 Komatipoort 182U Barberton Komatipoort 55 Townlands Kruitfontein: 511JQ Krugersdorp Magaliesburg 60 Langkuil 3631R Vereeniging Klip River Valley 27 Lebombo 186JU Barberton Komatipoort 55 Lebombo Siding 1811 Barberton Komatipoort 55 Lecuwfontein 29HP Wolmaransstad Witpoort 20 Leeuwvallei 297KT Lydenburg Burgersfort 1000 Lot SchweizerReneke Migdol 55 Lothair 12LT Ermelo Lothair 20 I Louisrus 586IQ Vanderbijlpark Parksig 50 Malelane 389U Barberton Makin= 725 Malelane Estate A 10U Barberton Maklane 725 MHlati 170U Barberton Malelane 725 MHlati 169U Barberton Malelane 725 Mapochsgionde and Middelburg Roossenekal S M iddelbult 235ER Delmas Eloff 375 Mooifontein 313KT Lydenburg Burgersfort 1000 Mooiplaats 355L11 Pretoria South West Pretoria ZOO Mweti 191IU Barberton Kotnatipoort 55 Nanescol 5821Q Vanderbijlpark Noordvaal 30 Nooitgedacht 176 and 177Lit Vereeniging Klip River Valley 27 Nooitgedacht 176IR Vereeniging Walkerville 50 Nooitgedacht 177Lit Vereeniging Walkerville 50 Novengilla 562LT Letaba Letsitele : 60 Ohrigstad 3KT Lydenburg Ohrigstad 120 Olifantsforitein 02R Pretoria Olifantsfontein 3 Olifantsfontein 03LR Pretoria Olifantsfontein 3 Onrus 516Q Kmgersdorp Magaliesburg 60 Ontevreden 309IQ Johannesburg Ennerdale Management 20 1 Committee Paardekop 76HS Volksrust Paardekop 75

87 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER r of Land Total Farm Original tional Rate and on Addi Site Local Area Committee Values ling per Rand Magisterial District c/r Panvlakte 291IQ Randfontein West Rand 50 Perrys Farm 9JU Nelspruit Hazyview 30 Poortjie 280 SchweizerReneke Migdol 55 Redlands 0R Pretoria Olifantsfontein 3 Reserve 188U Barberton Komatipoort 55 Rietfontein 31LR Kempton Park Bredell 2 Rietfontein 301IQ Johannesburg West Rand 50 Rietfontein 36R Vereeniging Klip River Valley 27 Rictfontein 189IQ Krugersdorp Mulderdrift 30 Rietkuil LQ Vanderbijlpark Parksig 50 Rietkol 237R DeImes Sundra 5 Rietpan SchweizerReneke Migdol 55 Rictspruit 152IR Vereeniging Klip River Valley 27 Rietspruit 583IQ Vanderbijlpark Noordvaal 30 Rietvallei 180 IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Roodekopjes 297JQ Rustenburg Marikana 21 Roodekrans 183IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Roodepoort 302IQ Roodepoort Ennerdale Management Com 20 Ruimte 7JR Warmbath Pienaarsrivier 80 Schoongezicht 3088 Witbank Brugspruit Schurveberg 8812 Pretoria South West Pretoria 20 Schurveplaats 353IR Pretoria South West Pretoria 20 Selati Railway Res 181JU Barberton Komatipoort 55 Slangfontein 37R Vereeniging dip River Valley 27 Slangfontein 3721R Vereeniging Klip River Valley 27 Steenekoppie 153LQ Krugersdorp Magaliesburg 60 Sterldontein 01LIt Pretoria Olifantsfontein i 3 Syferfontein 83JQ Brits Schoemansville 26 Syferfontein 293IQ Johannesburg West Rand 50 Symington 167U Barberton Hectorspruit 1757 Ten Bosch 162U* Barberton Komatipoort 5;5 Triangle 26R Prctotria Rossiya 32 0 The Hippos 192JU Barberton Komatipoort 55 Uitzicht 266S Ermelo Davel 0 Umpilusi 98IT Ermelo Lothair 20 Vaalbank 512JQ Krugersdorp Magaliesburg 60 Vaalboschbult 66R Warmbad Pienaarsrivier 80 Vaalwater 137KR Waterberg Vaalwater 90 Tondershoek Van 3175 Standerton Chad Cilliers 525 Varkensfontein 373IQ Vereeniging Walkerville 50 Van Wyks Restant 182Q Krugersdorp Muldersdrift 30 Vischkuil 27R Springs Vischkuil 25 Vlakfontein 181IQ Krugersdorp Muldersdrift 30 Vlaklaagte 16S Middelburg Rocissenekal 80 Vlaklaagte 178IR Vereeniging Klip River Valley 27 Vlakplaats 35IL Pretoria South West Pretoria 20 Vogelfontein 376LIL Vereeniging Klip River Valley 27 Vleeschkraal 15ILO Schweizer Renek& Claudine 0 Waterkloof 502 LQ Waterberg Ellisras 175 Watcrpan 292LQ Randfontein West Rand 50 Waterval 150IR Vereeniging" Klip River Valley 27 Welverdiend 23KT Pilgrims Rest Hocdspruit 05 Witkop 180L12 Vereeniging Klip River Valley Witkoppie 373LII Vereeniging : Klip River Valley 27 Zeekoehoek 509JQ Krugersdorp Magaliesburg 60 Zoekmekaar 778LS Zontpansberg Soekmekaar 98 Zuurbekom 297IQ Roodeport West Rand 50 Zwartkopjes 131t Vereeniging laiptiver Valley 27 Farrel 781LT Letaba Graielotte : 1000

88 2938 PROVINCFAEGAZETIE 27 SEPTEMBER 1976 ASSESSMENT ates ARE LEVIED! On the vitluds ofall those portions of the abovementioned farm and surface right servitudes used for residential and/or other1p/uposes Sitlilli on those portions of the abovementioned farm withdrawn by Government Notice No 255 on 2 October 1952; frdinmagging off claims purposes and on RaihVay Property (Act 25 tif 1959) I Kleinzuikeilidschplaats 5IS Magisterial Ogies 50 Klipfonteint 3IS District Lotial Wrea; 50 Ogiesfontelh IS Witbank Cominifee 50 Grootpan ASSESSMENT RATES ARE LEVIED: (a) On the silo values of all those portions of the abovementioned farms off ha and smaller (b) On th&site values of all those portions of portions of the abovelmeittioned farneysitunted in the Ogics Local Arca Committee Area and being used for "Businesspurposeek as defined in section :29(6) of Ordinance No 20 of 193 and on RailwayPro perty (Act 25 of 1959) An original and additional rate totalling per rand have been levied ortthe site values of all those portions of the under: mentioned:farms situated in the Halfway House Local Area Committee Area as follows: On all farm portions of 25 ha and smaller: The Mit rate on those portions of feint nations not used for businestiiiirposesand the second on those portionsi usedfor business tarpons A reblite of 25 % over and above the iebaid in terms of sr:alai 19 of:ordinanednri:120 of 1933 will be granted on allsfarm portions arid agricultural holdings improved with a:dwellinghouse if ri farm portion consists of portions used for :agricultural activities and business activities the portion used for agricultural activities will be considered as if it consists of a dwellinghouse Shoulda dwelling house be erected *during the 1978/79 financialyear on a property it wilt not qualify for the 25 % rebate in the 1978/79 financial year Local Arektommittee ` 7 On thosesportions of Portions used dor On thoserportions of Por Business Purposes lions not used for Busi (Section of Ord 20 Magisterial District nessturposes of 1933 as amended) " Allendale IffIR HalEwayHouse :Kerripton Park I r0 15 Bothasfontein 087R HalfwayHottse Pretoria 0 75 Randjesfontein 057R Halfway I Rothe : ;Pretoria *10 15 Waterval SIR Halfwat House Johannesburg Witpoort 067R Halfway Hbuse Pretoria 1 r0 ii 15 7R Halfway House Johannesburg 0 15 Zevenfontdiii r 07 Farm Magisterial District Local Area Committee Original and Additional! Rate _on Site Values of Land Totalling per Rand Putfontein261R :Magisterial Vutfontein;Local 20 District Bcnoni Area Committee Assesthiunt rates arc levied on all portions of the abovementioned farmwaich aresituated within the area of jurisdiction of the Putfontcin Local Area Committee and on Railway Property (AcC25 of 1959) WoriderfoThein 2587P Magiateiial District GroorMarico 70 Marico Local Arca Committee ASSESSMENT RATES ARE LEVIED: (a) (b) On the aite values of all those portions Of The abovementioned farmsatiated lit the Groot Marico Local Arca Committee Area bf3 ha and smaller On thejite values of all thosepealong apo rtions of the aboviaitentloned farm situated in the Groot Marico Local Area Comralttee Area and being Used Tor "Biiiiiteis Purposes" as definceliin sectionii29(6)% of Ordinance No 20 of 193:end/on Railway Property (Act 25 of 1959) Farm Magisterial District local Area Committee Original and Addl tional Rate if one Site trateeon_improvements per Values of LandTotal Rand ling per Rand Boschmansfontein 12IS ThWitliank Zaaiwater L10 50 Vaalkranzci9LS liwitbielf IV I Van Dyksdrift : r10 50 Van Dykik&t 19IS Witbank Van Dyksdrift : c ASSESSMENT RATES ARE LEVIED: (a) In accordance with the provisions of section 9(7) and 16(d) ofthe Local Authorities Rating Ordinance No 20 Of 1933 as amended; orthe site values of all thoseiiieitiois of portionsof theaibovbimentione d!farms situatedinthevandyksdrift_and Zaaiivater Local Area Committee Areas Whichtare Railway Property

89 a PROVINSTALE KOERANT 27 SEPTEMBER (b) 10n the site values of the:portions ofjportions of the abovementioned farms situated in the Van Dyksdriftnandy_aaityater :Local Arca Committee Areasandbetng used for "BusinesstPurposes"es defined in section of the Local Autherities :Rating Ordinance No 20 of 1933; asamended (c) On the value of improvements on Railway Properties Farm Magisterial District :LocalArea Committee Originaland Additional Rate: on Site Values of Land Total ling penrand C De Put 12KQ Rustcnburg Northam 0 ICoddoesdoorns 1KQ Rustenburg :Northam 0 Lecuwkopie 15 KQ Rustenburg Northam 0 Wildebeestlaagte 11KQ Rustenburg Northam 0 ASSESSMENT RATES ARE LEVIED: (a) ;On the site values of all rthoseportions of the abovementioned farms situated i in the Area on 25 ha and smaller Northam Local Arca Committee (b) On the site values of thoseportions of portions of the abovementioned farms situated in the Northam Local Arca Com mittee Arca and being used for "Business Purposes" as defined in section of the Local Authorities Rating Ordinance No 20 of 1933 as amended and on Railway property in terms of section 9(7) and I6(d) of the above Ordinance II TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF SERI URBAN AREAS ASSESSMENT RATES AKASIA LOCAL AREA COMMITTEE AREA Notice is hereby given in accordance with the stipulations of section 26(1) of the Local Authorities Rating Ordinance No 11 of 1977 that the Assessment Rates for the financial year 1 July 1978 to 30 June 1979 will be levied at the rates mentioned hereunder The rates levied will bedue and payable on 31 October 1978 Ratepayers maypay the amount levied in two equal instalments bf*thich the first on 31 October1978 andithe second on 30 April 1979 The Orchards Townshipand Klerksdorp Agricultural Holdings Extension 1 An original and additional rate of 35c/R on the site value of land iln the following Areas namelybectgesberg 2793R Doing AgriculturalHoldings Eldorette 311JR Hartebeeshoek 303R 2 Hartebeeshoek 3121R HeatherdaleiAgricultural Holdings Hermon 2891RKlerksoord Agricultural Holdings KlerksoordAgriv cultural Holdings Extension2 Winternest Agricultural HoldingsoWitfontein R and Witfontein 305JR an original and additional rate totalling per Rand will be: levied on the site values of land as mentioned hereunder: (i) A rate of 35c/R on all portions of Agricultural Holdings and portions of farm portions used for "Business" activities; (ii) a 35c/R on all agricultural holdings where no township development according to the PWV Guiding plan may take rate plaoce;f (iii) a rate of 35c/R on all agricultural holdings which cannot be connected to the water scheme but where township develop ment according to the PWV Guiding Plan may take place; (iv) a rate of 35c/12 on all agricultural holdings which can be connected to the water scheme and where township develop / runt according to the PWVGuiding Plan may take place; (v) a rate of 3Sc/R on all farm portions Avhich do connect to thewater scheme but where no township development according to the PWV Guiding Plancanitakeplace; (vi) a rate of 35c/R on all farm portionswhich inn be connected to the water scheme and where township development according to the PWCGuiding Plan may take place J J H BESTER IPtetoria Secretary Notice No 131/1978 SCHEDULE OF APPROVED TOWNSHIPS AGRICULTURAL HOLDINGSAND FARMS SITUATED IN THE AREA OF JURISDICTION OF THE TRANSVAAL BOARD FOR THE: DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS 0 A TOWNS I imarloth Park Keerom Settlement IMooinooi Badplaas Muiskraal Erven B AGRICULTURAL HOLDINGS Bethalrand " Noycedale Extension I Abmaric Bronkhorstbaai ibronkhorstspruit Olifantsnek Pelindaba Ana IBronkhorstspruit Extension 1 Preddentsms Andeon (138 to 160) SabimPark e Dominium Reefs Shcemitoor Bapsfontein Jameson Park Simondsville Bashewa Jordaan Park Sorrento Park Beckedan Derby Dirkies Dorp Producta t Ardenwold Avalonia Kampersrus Laersdrift Spaanvater Vaajmarina Beckedan Extension I Beckedan Extension 2 Leydsdorp Vaalocwer Benoni Lochvaal Kaydale Benoni Extension 1

90 290 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Benoni Extension 2 Onderstepoort Extension I Bankfontein 307S Benoni Extension 3 Onderstepoort Extension 2 Bartkhoek 65 Benoni Orchards Onderstepoort Extension 3 Banklaagte 25 1S Bloempark Onderstepoort Extension Bankpan 225LS Blue Hills Patryshoek Bankplaats Blue Valley Petrograaf Banksloot 1718 Boltonwold Small Holdings Phiana Baviaanspoort 330JR Boltonwold Prosperity Portion Bon Accord Pumulani Beers Rust 53JU Bothasgeluk Pyramid Estate Portion 7 Eredcll Extension 2 Randridge Bedford 19KT Breswol Rikasrust Portion 15 Broadacres River Park Beginsel 260S Broadacres Extension 1 Rusticana Bekkersrust 235 Buyscelia Rykoes Beta 1163 Chartwe1l Rynoue Bella Vista 557R Cilvalc Sandpark Bella Vista 560 R Cooperville Sassobyl Berlin 209 KT Cynthia Vale Sesfontein Berlyn 50GKT Dancordia Shore Portion 1 Dennydalc Sonnedal Beynespoort Dc Wildt Sonstraal Bezuidenhoutshock 271S Diepsloot Spaarwatcr Bicvack 1MR Drooggcfontcin Stesa Birmingham 197IS Durley Strijdpan Settlement Blaauwbank 125IQ Dwarskloof Struben Ridge Blaauwbank 1791S Ebner on Vaal Sunrella Blaauwbank 2781Q Eldorado Sunset View Blaauwkrans 3231S Eldorado Extension 1 Swacina Park Blesbokfontein 580IQ Eljeesee Timsrand Blesbokfontein 31 LS Enormwater Treesbank Blesbokfontein 38LS EverettonVaal Theoville Blesbokfontein 87 3S Parmall Tedderfield Blesbokfontein 558JR ParmaII Extension 1 Union Forest Plantation Blesboklaagte Flora Park Vaalview Portion Fundus Valtaki Blesboklaagte 181IR Geestveld Vandenvesthuizenshoogte Blesboklaagte 8833 Hallgate Ventershof Blesbokspruit 82IS Hallgate Extension 1 Vleikop Blesbokspruit 90LS Heidelberg Versterpark Blesbokspruit 65IR Helderstrome Volgeusauspark Blesbokspruit 1505 Hcgclaarshoek Vangeusauspark Extension 1 Portion Hillrise Vontina Blesbokvlakte 2 LS Homelands Vorsters Park Bliksem 61 7S Hornsoord Wallmannsthal Blinkpoort 3911t Hornsrus Wallmannsthal Extension I Blinkpoort 396R Johandeo Wallmannsthal Extension 2 Blinkwater 101 1U Kammaland Wallmannsthal Extension 3 Portion Kaydale Wallmannsthal Extension Blinkwater 213 7S Kendal Forest WindsoronVaal Bloemendal 283R Kengies WindsoronVaal Extension Bloemfontein 196S Kleve Winford Bloemhof KS Kokrus Winford Extension 1 Portion RE/Farm Kokrus Extension 1 Wissingdal Bloemhof 200LS Krauseville Blue Hills 397JR Laczonia C FARMS Boekenhoutkloof 61 JS Lammersmoor i Portion 5 Leoka Villa Aangewys 813 Boekenhoutkloof 315JR Lemma Estate Aasvogelkrans 2751E Bokfontein 87Q Lindequesdrift (Holding 3) Abek 67U Bbrsbrand 265JR Magaliesmoot Portions Boschdraai 575IQ Magalies View Aberdeen 1583 Boschfontein 330 JQ Marabeth Allewynspoort 15IR Portions Marister Alexander 1025 Boschfontein 85 1Q Marlbank River Estate Alexandria 707It Boschfontein 735 Meadowland Alkmaar 786IT Boschfontein 386R Melodic Portion 31 POftion Melodic Extension 1 Alpha 113 Boschhoek 393IQ Mitigate Farm Amsterdam 897S Boschhoek 385R Miravaal Amsterdam 208KT Boschkloof 251 7S Madder East Orchards Annex 1107R Boschkop 138JQ Mont Lorraine Annex Grootboom 335KT Portion RE/12 Mooilande Antioch 20KT Boschkop 26IR Mostyn Park Portion 8 Boschkop 3697R Mulderia Appam 382LR Boschkop 537R Mulderia Extension I Arena 5IQ Boschkop 82 IR Nelsonia Arendsfontein 613 Boschkrans 53S Nest Park Ann 161 1S Boschmansfontein 12LS Nest Park Extension 1 Armond 62IR Portion Noordloch Aspersie 553IQ Boschmansfontein 182S Norman Avalon 159IQ Boschmanskop 15S North Champagne Estate Avontuur 1953 Boschmanskraal 113S Northdene Avontuur 725LT Boschmanskraal 181S Northdene Extension 1 Badfontein 38IR Oaktree Bakenlaagte 8 13 Boschmanskrans 22LS Olympus Bankfontein 216IR Boschmanspoort I59LS Onderstepoort Bankfontein Boschpoort 211Lit

91 PROVINS1ALE KOERANT 27 SEPTEMBER Boschmanskop 2931R Die Banke 2518 Elandsfontein 751S 181 1S Diepkloof 96JQ Elandsfontein 277Q Bosmanspan 180IS Diepkloof 592LT Elandsfontein 352R Bosmanspruit 59ES Portions Elandsfontein 0Q ripbosmanslaagte Bossemanskraal 538JR Diepkloof 182R i Portion Botesdal 5291Q Dieplaagte 262ER Elandsfontein 178 Bothashock 75S Dicplaagte 123ES Elandsfontein 115IQ Bothaskraal 393ER Dicpsloot Elandsfontein 80R Brakfontein 310ER Portion Elandsfontein Portion Diepspruit 1ES Elandsfontein 3355 Brakfontein 26R Dikkop 300ES Elandsfontein 12ER Brakfontein 25R Dolton 213JU Elandshoek 337R Brakfontcin Donkerhoek 1031S Portion Brakfontcin 117ES Donkerhoek Elandslaagte 368 JS Brakfontein 559IQ Donrath 63JQ Elandslaagte Brakpan 1631S Doomboom 2813 Elandspruit Brandylei EQ Doombosch 508EQ Elandsvallci 1R Broederstroom 81Q Doornboschfontein 513LQ Elandsvlei 29IQ Brokkie 23ES Doomfontcin 7EQ Portion 2 Broodsneydersplaats 25ES Doomfontein 50 IQ Englcfield 7R 13uffelsdoorn 131Q Doomfontein 98ES Enkeldcbosch Portion Doornhock 31JT Enkeldcbosch 20IS Buffclsdrift 281JR Portions Enkeldoorn 21JS Buffelshock 6KQ Doornhoek 55KT Erfdeel 6ES Portion 27/3 Portions 7 18 Etna 261U Buffclsfontcin 65IQ Doornhoek 392JQ Portions Buffelskloof 51KR Doornkloof Eucalyptus 158IQ Portion RE/ Doornkloof 391ER Eureka 56LT 32ES Doomkloof 393JQ Portions 5 20 ibuffclskloof Buffelspoort 33IQ Doornkloof 8IJR Excelsior Portion 2 Doornkloof Fcntonia 5IS Buffelsvlei 383IQ Doornkop 239EQ Firolaz 85IR Portion Doornkop 26S Fontein 315 Buisfontein 51KR Doornkop 273S Fontein Zonder End 10JS Portions Doornkraal 20JR Fouriesrust 7JQ Buitcnsorg 202S Doornkuil 369IQ Franspoort 332JR Buiskop 6KR Doornpoort 312JS Portion Portion 8 Portion Prischgewaagd 12IS Bultfontein 201ER Doornpoort 72T Frischgewaagd 87 1S Bultfontein 192ER Doomrandje 386R Frischgewaagd 605 Portion Doornrug 302ES Frischgewaagd 2915 Bultfontcin 533IQ Doomspruit 5021Q Gamma 117JS Bultfontein 75JQ Dorstfontein 553ER Geigerle 238IR Bultfontein Dorstfontein 71 ES Portion Bultfontcin 187S Downbern 59R Goluk 298LS Burgers Hall 21 1U Draaihoek Portions 3 Portion 77 Driefontein 6915 Geluk Bynespoort 335JR Driefontein 317KR Geluk Cairn 3061T Portions 7 10 Geluk 2765 Caley 77IS Driefontein 297ES Gclukplaats 2615 Cardoville 36Q Driefontein 581 IQ Gemsbokfontein 1115 Carol 362IQ Driefontein 16ER Gernsbokspruit 2291R Ceylon 53KU Driefontein 1375 Glencoe 210KT Portion RE/1 (Tahiti) Portion Portion 31 Chrissiesfontein 365ER Driefontein 153IS Glenogle 87Q 0 0 Portion Driefontein 338S Gloria 186ES Claimland 780 LT Driefontein Gocdehoop 8LT Clare 288ES Driefontein 20JS Portion 8 RE/10 Cologne 315 Driefontein 398JS Gocdehoop 290IS Coronation Driefontein 38JS Gocdehoop 290ER Couwenburg : Drichoek 331Q Goedehoop 308IR Cyferpan 591Q Drichoek 295ES Portion Portion Drichoek 72JS Goedehoop 2S Daniclsrust 5181QDriepan 1568 Goedehoop 301ES Da Silva 528IQ Dricpan 32ET Goedehoop 61S Davonia 363IQ Portion Goedehoop Deelkraal 121Q Driezick 368EQ Goedehoop 3021S De Donne 256IR Droogebult 60ER Goedgedacht 228IR De Groote Rictpan 7915 Droogefontein Goedgedacht 58ES De Hoek 11IR Portion Goedgedacht 3ER De Krans Van Blcsbokspruit 3055 Droogeveld 381R Goedgedacht 19R De Kroon JQ Duikerskrans 1135S Goedgevonden 101S De Kroon 2JQ Dunbar 1895 Goedvertrouwd 99JR De Kuilen 60IR Durabel 585 Goedverwacht De Lagersdrift 177JS Dwarsfontein 209ER Goedverwachting 33JT De Lagersdrift DwarsvIci 503Q Portion 2 Delarey 16IQ Edo 63 JS Goedverwachting 287S De Onderstepoort 300ER Eendracht 185IR Goedverwachting 2IR Portion Eenzaamheid 53JR Golden Valley 621IQ De Pan 51 IQ Eerstcgeluk 256IS Goudmyn 337KT Derdepoort 3261R Eerstegeluk 258ES Goudvlaktc Oos 106IQ Portion Eiegendom 266Q Goudvlakte Wes 102IQ De Roodekop Eikcboom 66T5 De Rust 78Q Elandsdrift Governments Ground 527JQ 557IQ Do Toren Elandsfontein 12 JR Grasfontein 199IS De Uitvalgrond 9JQ Elandsfontein 3095 Portion De Voctpadkloof 1131S Portion Greenbushes 100JS

92 Kluitjesfontein Klipfohtein Klipfontein PROMINctiti ad2flae27sepzembelt1978 tic: 0 r :: ST it: Groenfontein "1201R ftennrōpsrivier 891Q Klipfontein 11 I R Portion 3 at Block 287R : I tii I Portion drodnfontein 206IR Hmivelfontein 215R Klipfontein 3S i Grodrifontein 331 JS 1 i Hillside 170:Q e Portion Qidebfontein 395R Hibedipruit 36IS Klipfontein 568JR Groehfontein 013 tfoldriontein 321Q Klipfontein 3221S Qioenfontein 266LS Hidfoittein 9Q Klipfontein 22S Grbedfontein 526R 1101frintein 556Q 2381S Grddnkraalfontein Ilolfontein 1383 Klipfontein 566JR Geoenkuil 321R Holfontein iims 98R Gioe/Skuil 3 i8 1:12 HOlgatfontein 326:R KIlpfontein 708 Giderinlaats 157IQ Holspruit 303LR Klipfontein 316ES GiO:rilboom CT Hondsrivicr Klipfrintein 268:R " Clfribtkan 863 Portion " I 1r Portion Giobtpan Distribution Station 63 Voningfontein 3391R 1Clipfonteinhock 07KT Giobt Dmkenstein 1573 Hbningkloof "sr 1 " Portion!7/D Grootfontein 36Q 1 11Mingkrantz 536R KtiPicaP 530LQ Portion RE/2 iiimingnestkrans 396R dilobtfontein 3951 F6961Rp thippkkroapat 11S Hoogekraal Grootfontcinbcrg " 56)hKT Portion KlIpnek 199ES Portion RE/Farm Hooggenocgd Klippan 32R Gicidtlaagte 311R i lioutkop 3IQ KlIppan 332S Gitidtlaagte 95 Hciutpeort 391nt Klipplaat 15 diatilpan 73 Houtpoort 3315 GrObtrietVley t LR Klipplaatdrift 1? Portidn Klippoort 2773 Wooqpruit "262:S Humburg 511;Q Klippoortje 187ER Grbbt1pruit ER Inderminne 113R 1Klippooltje 323 Cirootiptuit 55JR Iriehtfontein 3I Q Kliptivier 31TS A Giootvallei 2585 Jakhalsfontein 528t1t Kllpspruit 199L11 V Grodtvlei 272R lakkilsfontein 531R Klipspruit 2093 Giztobbilei 293 ES Jantsieta 513 Klipstipel 38ZR 1 Groolvlei 53:11 lbscphine 777LLr 1963 Guernsy 0 " 81 KU taalfontein 513R Knoopieslaagte 3853:R Portions ; 157 Kaalfentein Q i t Ci WI mr: Portion illakdoomboom 2677!R taalfimtein 529Q Khoppiesfontein 23R Haakdoornfontein 119R *Kialfontein 13Q Knoppiesfontein 591R l : I Portions RE/5;37 Kaillaagte COehthrlanderskop ilialcdoornlaagte 277:R Kaalplaats 1577Q Koelenhof Haiti( ontein 85S 1 n i Portion KOesterfontein "5:Q Htfafontein 28S *Kifferskraal Coffiespruit 197L11 llalsielsan 2863 thfferskraal 6YR Koolfontein 311R Hammanskraal 112:R :Kafferskraal 75R Koornfontein 27LS Portion ;Kafferskraal 501Q KopFrmyn 35;13 Hatiiinelfontein 62S itafferskraal 381: KUPle Haplijiland 21KT Kafferskraal 308A Kopjo Aileen 7261T Harinonie 86Q tkiffirstad 793 Koppiesfontein 7811 Harmony 101ICT :Kaffirstad 1953 KOppiesfontein 22R t c1/: PorthirC2 ckaffitairriat 1813 Koppleskmal 157IR i raktbeesfontein 329ER ckalabasfontein 232IS KbPpieslcraal 162:Q Hurtheestfontein 537:11 Kalbasfontein 365LQ Kortfontcin 5303R Haiibbestfontein Kialbasfontein 28S Kortlangto 67ES Hartbeestfontein 213 Kalkheuvel 93Q }cosmos 2823 gallb&iffontein 393 tkdrneeldraai 29JR Krandhoek " 269Q `Thirthaesthoek c Kameeldrift Portion 2!Haittieesthock 98Q Katheeldrift 298R Kranspoort 8R A Hartbeeslaagte 6325S 1Cimeelfontein Portion V Hartheestpoort 82JQ Kanieel Zyn Kraal 51R krernetartboom 6KM Portion Kansan 1JQ Krokodildrift 63Q tartifeestspruit 2815 Kari% 111R Kromdraai 520EQ 11bitheestfontein 171t Katboschfontein 22R Kromdraai 20LP 51 Haltbbestfontein Q Karboslaagte Portion 21 thaitbeestfontein 3661 Q Keerom 37J!3 Kromdrilai Hactbeestfontein 2531 Q Kees/ Zyn Dooms 703T Kromdraai 8633 i1 7 Port on Kcytersrus 3821R Kromdraai 263L11 ) :rtarineestfontein 73 R Portion Kromdraai 115:R (Hartbeestfontein 72:1 Q 1kbdoss 1333 Kromfontein 303 Hartbeestfontein 73 Q Kleinfontcin 11Q Kromvlei r12ir Hartbeestfontein 83 R Kleinfontein 2033 " Portidn Hartbbeesthoek 502 J Q Klcinfontein 296LS Knrisementfontein Hartebeesthoek Klcinfontein 368JR Kruisfontein 262 L11 :I : 9 Port on Kleirifontein 3215 tl i : r Portion ;11kribbeestkuil 185IS Kleirifontein 9S Kruitfontein 511Q :Ilaitebeestlaagte 325S Kleinfontein 61R ; I 0 Portion Haredbeestplaat 1055 Kladfonteintjie 263JR Kuilfontein 23S Hartebcestpoort C 19JQ Kleinfonteintjie Kwaggafontein 60J5 i :: Portion Kleinkopje 153 Kwaggafontein 166IQ :fial dcy Hill JQ Kleinwater 3013 ;Kwaggaslaagtc 9911S!Thatogshof 13JS ; Klein Zonder Rout 5191R Kwarsspruit 261S HartOgshoop :1013 Kleinnaerboschplaats 5 13 tagerspoort 06R (1latiltlip Portion Langkloof 229S 1 lektibort 2071R 673 Klipbank tangkloof 2653 r Heltpoort 501R Lang Maar Sinai 3533 A Klipdrift 116R Itekpoort 526Q Eangsloot 995 Ilekpcort soulyq i Klipdrift 3231R Hentlilkspan Manion 10 f1ugzeekoegat : Herithikspan Settlement 603 Klipeiland 521R: Langzeekocgat 325R Hcndrikspan Settlement 6313 Portion Languedoc 563LT _

93 1 j Tv; 9i151MS1 "FP rr! 1" :7 ir " " PROVINSIALE imata: KOERANT 27 SEPTEMBER " teci;draai : ;17 atu11 Nuwpoort jebs 9thia = rspoort 339JR Portion :6 Naboomspruit Bata 1 Portion Lecuwenfontcin 28R ire! Portioris 11;PE/35 gie:66rspoort 338R Leouwenfontein 8031:Q inantes 1311S Plidfontein 065 Lecuwfontein 5613 Nadansfontein 261YLS ;Platklib 0Q Portioiiil3 ;1myffhorndale 390 Platkoppie 20JR 1:ecuaontein 21971R tlintedacht 53$JQ IYSjfSpin 118S Lecuwfontein : 8S Noodhulp :n92kr poodle 3381Q Lecuwfontein 66:IR :;_1 11 Portnin;133 Poortle 30Q Leeuwf ontcin 921R Noodliulp i 3iS Pportje 389 1R Lccuwfontein 87R Nooitgedacht t 06KQ Pptfontein 285R Lecuwfontein 299R i /1 e i Portion RE/3 Pot _Jam _ 22JS Lccuwklip 363LS Nopitgedacht 373 Prinsbok 21S Lecuwkop 12991R Notthgedaeht 208S pullens Hope 155LS Portion Nooitgedacht 3130S Puntlyf 5208 Lectiwpan 26:LR i Nooitgedacht 9S Puntstaan 2891A i Lemnipoort 205IR Nooitgedacht Pylpunt 276R Lccuwpoort 2833 Nooitgedacht 59LS Itaatskraal 52O Poriin Nooitgedacht 291R Remhoogte 76JQ tecuvipoorge ;Portion Rensburghoop 7LS 1ccinvspruit 13LS Nooitgcdacht " a acsurgam 5151R Leenwspruit 601R Nooitgedacht 35S Reydal I 051Q Portion Nooitgedacht 53O Rbenosterfontein 318JS Lecuwvallei 297(y Nooitgedacht 1711Q Rbenosterfontein 51 JR Portion Nooitgedacht 52SLR 1112onostcrhoel: iigahar 78:1S Noithdene 589LQ Rheifesterhoek i : 13T Lemoenfontein 36JiS Novengilla 562LT c1 Portion 11 Loydsdorp Townlancls Portion Rtrenosterhock 195O Portion17; Portion :191ER Lindley 52QI N"1e!dale Portion Abencsterspruit 326LP Lisbon : 531C T Olga rabenosterspruit 95JQ Portion RE/Farm Olifaidsfontein 03:R Rjanet 98ES Loopspruit 3512 Olifintsfontein 10:R JItickektta 387LR PortionRE/ :12difintsfontein 196R Rielfontein 313IR Louisrust 5861Q OIllantslaagte "378S Li z i Portion 35 :: Portion : OlifaIdsPoortio 319CT Atiatfontcin 276IR Louwsbaken Olifantsvlci 327Q irietfontein 53:Q Lu!riaardfontein Portion Lielfontein 113 Luipardsvlci 20zo "ciiiriiiiisvki 1310Q crictfpntoin 313 Ifortion :: a** Pthlice i Rietfontain 85EQ : Luiperdshock itkend 3913:R Rictfontein 256EQ 1isthof ; On qrstcpoort Portion Mamgalicskraal 20LQ Qii7Mn 105S Iiictiontein 39IQ Portion Ongszien ;365LS 1; Portion imapochs Gronde LS /POWS 500JR ERjetfontein 101 1S Maraisdrif I 190IR Onvnwacht 1003 c Rietfontein 3361:Q Marloo 5721R Onvcrwacht 97 9 c Rictfontein 100 IS Middelbult 35R AtIlTrgachl 66S Rjetfontein 16LS Portion Ogverwacht 1:19ER t; Rica ontcin 20LS Micidelburg :231R Onaenvacht 532R :Rictfontein 707R Middelburg 266R Opythwacht Rietfontcin 91Q Middeldrift I 7S Opyerwacht 18 1S crietfontein 8615 Middclfontein :! trisi101911cr Oomesfontein 1& ; :Rietfontein 61R i i L e Portions 20:1 i: 1 Portion ; Rictfontein 366R :Middclkrnal f :::59S M8 Van Boekenhouskloof ; Ric auntel n 286rS Middclkraal 221S Oog Van Wondcrfontein 110 i Rietfontein Migalsoord 1521Q N "I rror OO Riellantein 2R iminnaar 292R Oorlogsfontcin 5 Riatfontein 532 JQMisgund ) 322Q PartionRE/3 RictiOntein 153ER :Portion 09Sad :l 238LB Portion cmoatsvciden 28R iongats kg*js Rietfontcin J1R Modderbult 332a bornpic Farm Rittfontein 35R 59KR Modderbult 511R : Orange Valley Portion 10 75;6 21 Modderfonicin 35LQ ;Othle Zwaans Kraal :52 LR u RicIforitein 327JQ Modderfontein ::3515 Oxford 183KT i cliatfontein 3751R Portion 1 tk ii i Portion V i 105R ; imoddcrfontein 236R PnaFleklath 176s priitetia tkuti 1 ssfitp Modderfontein : Palm Portion Modderfontein 901R? c Pgairtnit 19 CRietkuil 575 Moedverloren 88S : ilialmielfontein 316IR Rietkuil 251R Mooifontein 1R : :1111almietfontein 110S Rietkuil 22S Portion i Ralmietfontein ;3371R Rietkuil 91S Mooifontein : 285S Palmietfontein Rietpan Mooif ontcin 263LS 313KT AiYalmietkuil Riettian 08S Portion Malmietkuilen 121R Rietnoort ;193R Mooifontein 085 Panfontein 52R iltietpoort imogifontein IvPortion 3950 RietSpruit 5351Q Moojkopje :237JS Panfontein 37 1R rid Portion Mobiplaats 367R ; Portion Rietspruit 533r:Q Mooiplaats 27: 1S priaidaats 395S!!;11 Portion :Mooiplaats 165S i Panyallei 69ER Rietspruit ; 12LKR h :Mooiwater :275 /Pataitafontein 125 i1 Portion 3 Morca 331R :Pairiotsfontein 558LQ Pr Riiitipruit R Mount Arabel Yea 2 IR 1R:Multershoop 5 ER :Pegt Mont Rouge irletspruit 15 5 Myburgh 0S Palms Vlei 1IR Rietspruit 171R 221 Naauwpoort Pieksdal 298S Rietspruit 02S

94 29 PROVINCIAL GAZETTE 27 SEPTEMBER 1978 Rictvalei 21IQ Smithfield 5 Uitgedacht Portion Soria Moria 301Llt Uitgevallen 32 IR Rietvalci 195IR Spaanvater 171 L11 Uitgezocht 1913 Rietvalci 172R Portion Uitkoms 3JQ Rietvallei 299 IT Spandow 121IS pitkomst 99JQ Portion Speculate 83S Uitkyk 1591R Rietvallei 283JP Speekfontein 336IS Uitkyk 327IR Portion 6 Spitskop : 502IR Uitkyk 1723 Rietvallei 78ES Spitskop 533R Uitkyk 361S Portion 10 Springboklaagte 306I11 Uitkyk 136IS Rietvlei 62LS Springboklaagte 33 1S Uitkyk Rietvlei 6LS Springboklaagte 1615 Uitmalkaar Rietvlei 287KQ Steenekoppie 153LQ Uitschot 233IP Portion 1 Portion TJitspan 98JR Rietvlei 518R Stcenkoolspruit 302IR Ilitspanning 10IQ Rietvlei 397S Steenkoolspruit 18IS Portion Rietvly 295T Sterkfontein 173 1Q Uitval 2801Q Portion RE/6 Portion Portion Riversdale Sterkfontein 519JQ Uitval 287 IQ Riverside Estates 971Q Sterkfontein 2IR Uitval 8Q Riviersdraai 16IR Sterkfontein 299LS Uitvalgrond 267IQ Rockdale 218 Sterkfontein Uitval 16 JQ Rolspruit 127IS Sterkfontein Uitvalgrond 2671Q i Rondavel 109JR Sterkloop 3525 Uitvalgrond 16 JQ Itondebosch 031S Stcrkstroom 008 Uitvalgrond 3Q Rondeboschje 68EC Sterkwater 106JR Uitvlugt 3IR Rondebult 3031S Stcrkwater Portion Rondevalley Storni:real 399R Uitvlugt 255IR ; Rondevly 208IR Stinkhoutboom 101Q Uitzicht 311R Roodeblocm 58IS Stompiesfontein 273ER Umkonta 150HT Roodekopjes Stonehenge 527JR Portion 27Q Straffontein 252R Vaalbank 96 IS Portion Strehla 261R Vaalbank Roodekopjes 17Q Roodekopjes Strydfontein 3071t Vaalbank 5123Q 5612 Strydfontein 306L1L Portion Roodekrans 57IS Strydpan : 2311t (Van!bank 7611 Roodekrans 183IQ1 Strydfontein 77R Vaalbank Portion Roodekrans Sudwalaaskraal 27ILT Vaalbank 511R 92Q Portion 9 Vaalbank 177IS Roodeplaat 293R Roodepoort Suikerboschfontein 529JR Vaalfontein 579Q 151 IS Suikerboschkop Vaalkop 105 Roodepoort 01S Suikerboschplaat 2635 Vaalkop 05 KR Roodepoort 19IR Suilaboschplaat Portion 3 Roodepoort 2591S Sukkelaar 21LS Vaalkrans 29ES Roodepoort 1818 Swagershoek 53IQ Portion Roodepoort 50Ell 217LS Vaalpan 68E$ Portion Swartkoppies Syferfontem 83Q Vaatplaati 6311 Roodepoortje 326S Syferfontein 288IR Valschspruit 58R Rooikop 37JS Syferfontein 115S Valsfontein 183L11 Rooikoppies 2975Q Syferwater 371Q Van Dyksdrift 19IS Portion Tambockiesfontein 173Lit Pcation Rooikopjes 8311 Terra Mena 32IQ Van Dyksput Rooipoort 109Q Portion 1 Vanggatfontein Portion Teutfontein 0775 Vanggatfontein 251IR Rooipoort 118 Tcvrede 178LT Van Schalkwyksrust Rooipoort i 5551R Portion 15 Vah Wyk 58IQ " Rooiwal The Junction 521LT Varkfontein A Ruigtekuilen The Wedge 1755 Vastfontein Rust 522LT Thorndale 391JQ Venterspost 28IQ c Rustfontein 109S Thomybush Portion Rustfontein Portion RE/Farm Verbrick Rustplaats 9IT Tierpoort 371R Vereenig 2621S Portion Toevlugt 269S Vergelegen 30JS Rykdom 2761Q Tok 315Q Vergenoeg 177LT Sabichoek 200 JT Topfontein 309S Portion 1 Portion RE/Farm Trichardsfontein 10LS Vicrfontein 61 IS Schaapkraal 931S Portion Vischgat 67ER Schaapkraal 30ES Tshipise 105MT Vischkuil 27IR Scheerpoort 77JQ Portion 1 Portion Schietfontein 37JQ Tulipvale 188I:R Vissershoek 35Q Schietpan : Tweedraai 139IS Vitown 511KT Schietpoort 5071R Twecdracht 516R Vlakdrift 163 IQ Schikfontein 211R Tweefontein 19IR Vlakfontein 281IR Schoon der Zicht 68HT Tweefontein 357T Portion Portion Portion 37 Vlakfontein 72IS Schoongezicht 218R Tweefontein Vlakfontein 5691R Schoongezicht 308R Tweefontein 523IQ Vlakfontein 176IS Schoongezicht 6511 Tweefontein Vlakfontein 9 1Q Schoonoord 1613 Tweefontein 523JQ Vlakfontein 373JQ Schoon Vlei 528 Tweefontein 91JR Vlakfontein 8IR Schurveberg 88JQ Tweefontein 106S Portion Portion Tweefontein :58S Vlakfontein 66R Schurvekop Tweefontein 552Llt Vlakfontein 57ER Simonsview 90 JQ Tweefontein 13JR Vlakfontein 523JR Slagthock 250JS Tweefontein 51R Vlakfontein 58R Slagveld 512R TWeefontein 2365 Vlakfontein 179IS Slootkoppie 1671Q Tweefontein 372ER Vlakfontein Sluis 61Q Tweefontein ytakkuilen 76IS

95 PROVINSIALE KOERANT 27 SEPTEMBER m Vlaklaagte 92IS Weltevreden 227Elt Wonderhoek 376is r Vlaklaagte 83LS Weltevreden 517JQ Yzervarkfontein 106IS Vlaklaagte 518 Weltevreden 3213 Zaaihoek Vlaklaagte 2231S Weltevreden Zaaiplaats 39 1S Vlaklaagte Weltevreden Zaaiwater 1115 Vlaklaagte 3301S Weltevreden 193 1S Zandfontein 71Q Vlaklaagte 21 1S Welverdiend 971Q Zandfontein 585IQ Vlakpan 89IS Portion Zandfontein 317JR Vlakplaats 160IQ Welverdiend Portion Vlakplaats 555 IQ Welverdiend 201 1s Zandspruit 191IQ Vlakplaats Welverdiend 23KT Zeckoefontein 573IQ Vlakspruit Welverdiend 231S Zeekoefontein 576IQ Vlakspruit 308IS Wheatlands 2601Q Zeekoegat 115J8 Vlakvarkfontcin 213ER Portion Zeekoegat 15:ES Vogelfontein Whitestones 188EQ Zeekoegat 296ER Vogelstruisfontein 263IQ Wildebeestfontein 5361Q Zeekoeigat 331JP Vooruitsig 8 IQ Portion Portion RE/Farm Vooruitzieht 3715 Wildebeestfontein 327 T8 Zeekoehoek 509JQ Vrede 257ES Wildebeestfontein 1221S Portion Vrede 30ER Wildebeesthoek 309JR Zeerkry 2921R Vrischgewaagd 198ES Wildebeesthoek 310JR Zesfontein 27IR Vrischgewaagd 501IR Wildfontein 52EQ Zevenfontein 151S Vroegeveld 509LT Wilmansrust 7 ES Zevenfontein 8JS Portion Winkelhaak 723LT: Zevenfontein 07JR Waaikraal 556ER Wintershoek 31IR Portion Wachteenbietjesdraai 350KQ Witbank WES Zilkaatsnek 39JQ Portion RE/1 Witbank 303ES Zoekfontein 68ER I Wachteenbiet1eskop 503IR Witbos Zondagsfontein 12IS Wrichteenbletieskop 506IR Witbospoort 501R Portion Portion \Vitfontein 15ER Zondagsfontein 253IR Wales 250KU Portion Zondagskraal 125IS Portion Witfcintein 16ER Portion Wallis Rayon 15IQ Portion ZondagsvIci 9IS Walhmansthal 278ER \Vitfontein 2621Q Zonderfout Wanhoop 3ES \Vitfontein 510LR Zonderwater 82ER Waschbank Witbank Zonkolol 731R Waterfall West 510JQ Witklip Zonneblom 396JS Waterkloof 305JQ Portion Zonnestraal 163IR Portions Witklip 232ER Zonnestraal Waterkloof Portion Zorgvliet 557JR Portion Witklip Zoutpan 10 JR Waterkloof 515JQ Witklipbank 202ER Zuikerboschfontein 151 1Q Waterpan 8ES Witkop 3301R Zuurbult 201Q Waterval 273ER Witkoppies 393JR Zuurfontein 591IQ Waterval Witpoort 216JS Zuurplaat 3371Q Watervalshock 350ER Witpoort 550 JR Portion RE/19 Portion 7 Witpoort 551JR Zwaard 72ER Watervalwest 510JQ Witpoort 563ER Zwaarkry 351IS Weileast 271IR Witpoort 06LR Zwakfontein 1201S Weigegund 91JQ Witrand 103ES Zwartfontein 312ES Welgelegen 221:1R Witstinkhoutboom 1551Q Zwartkop 5251Q Welgevonden 367IQ Woest Aileen 77 3S Zwartkop 530JQ Welgevonden 33KR Wolhuterskop 521Q Zwartkopjes 13ER Portions 7 11 Wolvekrans 17ES Portion Welgevonden 272ER Wolvekrans 156EQ Zwartkoppies 36R Welgevonden 215ES Wolvebank 3381R Zwartkrans 1721Q 0 Welgevonden 1081S Wolvenfontein 211R Zwavelpoort 373JR Welstand 55 IS Wolvenfontein 71LS Wonderboom T Weltevreden 55JT Wonderfontein 32ER JRWeimershock Portion 12 and RE of 11 Portion 25 Wonderfontein 1031Q Moddcrspruit 8K:R Weltevreden 307ER Portion 12/E I

96 _ `296 I N Illitl) : PM:Nils/ME:GAZETTE 27 SEPTEMBER/1978 CONTENTS II I Proclamations Proklaitiasina ill: Stadsraad van Witbankt Proklamaing Van die 211/ City Council of`withank: Proclamation of widen yerbreding van Eileentanre oar gedneltes Vanidic ingoopeiltien Mane over portions of the farm 2851 Kromdraai plans Kromdraai 212 Wet op Opheffing vaiitelidekings 1967: Geddelte 212 Removal of Restrictions Act 1967: Portion 19 _ I9 van die plans Randfonmin 27 Regis rasie of the farm Randfontein 27 Registration Divi :Afdeling IQ Transvaal 2852 sion IQ Transintal Wet op Opheffing Virirflobarkirigs :1967: Err Renicital bf Restrictions Act 1967: Erf 77 dorp Eldoraigne cifitrik Pretoria 285 Eldoraigne Toiniship district Pretoria Wet op Opheffing vanlbnpaikings:1967: Mew 21 Rembeal of Restrictions Act 1967: Holding12 12 Mullerstuine LandbliuhcieWes distrik Van Mullerstuinc Agricultural Holdings district Van 285 detbiljpark derbijlpark op Opheffing )Vet vanifildiferkings 1967r?Af Lot 215 Reirioval a Restrictions Act 1967: (A) Lot 19 Menlo Park Township district Pretoria; (B) 19;clotO Menlo Park distrik Pretoria; (B) Pm Pre toriawysigingskema i loriaamendmentscheme Wysiging van Titelvoorwaardes van Err Annuiclinciit of Title Conditions of Erf 1878 dorp Louis Trichardt Uitbreiding 2 distrik Zout Louti Trichardt Extension 2 Township district 285 pansberg _ : Wysiging van Titelvei6i Wairdes Van Erf 96: dorp 217 taitiondmmit or Title Conditions of Er? 96 San Sandown Uitbreiding 5Registrisie ArdclinilR down Extension 5 Township Registration Divi Transvaal en NoordelikeJoharniesburgitthekcvy skin I:R Transvaal and Northern Johannesburg sigingskema 872 _ 2855 Region Annendritenf Scheme Adminiatrenrskennisgewmgs Administraters Notices 135 Gemeunskaplike Moniiioate Medics Hulpfonds 135 itegulations Cb Vdrnirig the Joint MliptiMe (Transvaal): Wysigipg 2860 dical Aid Fund (Transvaal): Amendment Munisipaliteit Atherton: Wysiging van Biblio 136 Merton Municipality: Amendment to Library teckverordeninge 2663!Bylaws 137 Munisipaliteit Christiana: Wysiginevaii*Satiftere 137 Christiana MuniCipality: Amendment to Sanitary :en Vullisvenvydcringitarief : 2863 and Refuse Removali Tariff ;Munisipaliteit johaquisbnig: KenOisgewing Van 138: Johannesburg lmunioipality: Correction " Notice I Verbetering ParkeerterreineverardeningO _ 2863 Parking Gioundi Bylaws Munisipaliteit Leandra: Aanname van Standaitrd 139 Leandra Municipality: Adoption of Standard ;Bouverordeninge _ 286 Building Bylaws _ : Munisipaliteit Naboor5spript: Kenntsgewing van 10 Naboomspruit Municipality: Correction Notice 286 Verbetering Banketsaalyerordeningt _ n 286 Banquet Hall Bylaws 11 Munisipaliteit Potchefstroom: KennisgeWinevan 11 Potchefstotam"Munibipality: Correction Notice 2865 Verbetering :: _: : PotchefstrOom Munimpality: Correction Notice : Munisipaliteit Potchefstroom: Kennisilling van 13 Transvaal i Boit& foe the Development of"peri Urban Areas: Adoption of Standard Drainage Transvaalse Raad vir die Ontivikkelingeari Buite stedelike Gabinde: Aanname yin *Sthitdattrd 1 Tzanecn Municipaltiy: Correction Notice Enc Rioleringsverordeningc : ; _D 2865 tricity13ylawi ; Munisipaliteit Tzanecn: Knniigewing van Ver 15 Witbank lhrtunicipalityi Amendment to Public betering Elektrisiteitayerordeninge : _: Hcalth Bylaws Munisipaliteit Witbank: Wysiging vaii:plablicke 16 Witbank Municipality: Amendment to Sanitary 16 Munisipaliteit Witbank: Wysiging van Sat:lithe Oesondheidsverordeninge : 2873 and Refuse Removals Tariff _ Bedforclview Amendment Scheme 1/ en Vullisverwyderingstarief _ : = _ : 1)&15:ay iew Extension 230 Township: Declare 171 Bedfordviewwysigingskema 1/171 _ : 2875 tion"of ad approvethlownship torp Bedfordview Uitbreiding 230: Vērklaring 19 tenisia Extenkion 6 Township: Declaration Of tot gocdgekeurde dorp 2:: _ Doti Lanais TJithreidinotilellaaring tot gri;:i anapprovbd township _ 2877m gekeurde dorp _ I : Schithern Johltninsburg Region Amendment 150: Suidelikc JohannesburgstreeltWystiingatema Scheme WI Withatiltwysigifigskema 1/ L Witbank Amentiniebt Scheme 1/ "Dorp Rcyno Ridge Vitbrelding 6: Verklaring tot Reyna RidgeExtenaiori 6 Township: Declaration 2882 gocdgekeurde dorp 2882 of an approved township 153 Thabazimbi Amendment Scheme 1/ Thabazimbi wysigingskema 1/ Suidelike Johannesburgstreek wysigingskema _ Johannesburgwysigingskema 1/925 _ Southern Johannesburg Region Amendment 288 _ 156 Potchefstroom wysigingskema 1/11 Scheme _ 155 Johannesburg Amendment Scheme 1/ Ordonnansic op Lisensies 197 (Ordonnansie van 197): Wysigings van die Omskrywing van 156 Potchefstroom Amendment Scheme 1( die Lisensiegebiede van die Lisensierade van Pm 157 Licences Ordinance 197 (Ordinance 19 of 197): toria en die Transvaalse Raad vir die Ontivikke Amendment of the Definitions of the Licensing ling van Buitestedelike Gebiede 2885 Areas of the Licensing Boards of Pretoria and the 158 Vernwerdering van die brecdtc van padreserwe Transvaal Board for the Development of Perivan Deurpad P1582 (BrakfonteinMnandi): Dis Urban Areas trik Pretoria Increase in width of road reserve of a Through _ 159 Vcrmeerdering van die breedte van die padreway P1582 (BrakfonteinMnandi): District of scree van Op Pad P36: Distrik Weston Pretoria Increase in width of road reserve of Public Road aria 160 Vet legging vermecrdering en vermindering van P36: District of Westonaria _ 2887 die brecdtc van Openbarc Pad P1371: Distrik 160 Deviation increase and decrease of the width Klcrksdorp 2887 Public Road P137I: District of Klerlcsdorp Verlegging en verbreding van Distrikspad 12 en 161 Deviation and widening of District Road 12 verklaring van n openbare distrikspad as n vcr and declaration of a public district road as an extension of Road 12: District of Krugersdorp longing van Pad 12: Distrik Krugersdorp Vcrklaring van n megangspad binnc Marabcth 162 Declaration of an access road within Marabeth Landbouhoewes: Distrik Krugersdorp 2888 Agricultural Holdings: District of Krugersdorp Verbreding van Provinsiale Pad P15 : Distrik 163 Widening of Provincial Road P15 : District of Belfast 2889 Belfast

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD)

IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) SAAKNOMMER: C 185/99 IN DIE ARBEIDSHOF VAN SUID AFRIKA (GEHOU TE KAAPSTAD) In die saak tussen: IMATU APPLIKANT EN KOMMISSIE VIR VERSOENING, BEMIDDELING EN ARBITRASIE RESPONDENTE U I T S P R A A K BASSON,

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information