ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

Size: px
Start display at page:

Download "ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;"

Transcription

1 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a Newspaper) dtc (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) in _ PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c PRYS: SA 10c OORSEE 15e VOL 214 PRETORIA 3 MAY, 3 MEI No 75 (Administrators), 1972 No 75 (Administrateurs ), 1972 FPROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur sy Edele die Administrateur van die Province Transvaal Provinsie Transvaal Whereas power is vested in me by section 2 of the Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967) to Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 84 van 1967) aan alter, suspend or remove a restriction or obligation refer my verleen is om n beperking of verpligting in daardie red to in that section; artikel genoem, te wysig op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby: So is dit dat ek: (1) In respect of Erf No 767, situate in Muckleneuk (1) Met betrekking tot Erf No 767 gelee in dorp Extension Township, City of Pretoria held in terms of Muckleneuk Uitbreiding, Stad Pretoria gehou kragtens Certificate of Consolidated Title No 21316/1967 alter Sertifikaat van Verenigde Titel No 21316/1967 voor condition (b) to read as follows: waarde (b) wysig om soos volg te lui: "By virtue of an Order of Court dated 5th February, "By virtue of an Order of Court dated 5th February, 1931 and filed in the Deeds Office, Pretoria, under No 1931 and filed in the Deeds Office, Pretoria, under No 312, the registered owner herein was granted the right to 312, the registered owner herein was granted the right to erect a hospital on this property" erect a hospital on this property" In terms of the Removal of Restrictions Act (Act No In terms of the Removal of Restrictions Act (Act No 84 of 1967) the erf may also be used for a diagnostic 84 of 1967) the erf may also be used for a diagnostic clinic and doctors consulting rooms clinic and doctors consulting rooms (2) amend Pretoria Town planning Scheme No 1 (2) Pretoriadorpsaanlegskema No 1 wysig deur die the rezoning of Ed No 767, Muckleneuk Extension hersonering van Erf No 767, dorp Muckleneuk Uitbrei Township, from "Special Residential" to "Special" and ding van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" en staan bewill be known as Amendment Scheme No 1/285 as kend as Wysigingskema No 1/285 soos aangedui op die indicated on the annexed Map No 3 and the scheme bygaande Kaart No 3 en die skemaklousules clauses Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 17de Given under my Hand at Pretoria this 17th day of dag van April Eenduisend Negehonderd TweeenSewentig April One thousand Nine hundred and Seventytwo S G VAN NIEKERK, S G J VAN NIEKERK, Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB

2 I I I 1268 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 r I PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSKEMA NO 1 / 285 Map SCALE 1 : 2500 Kaar t No 3 (1 Sheet / Vet) 1<4 AL 1 7 _J 1 I I L L _i L_ i l_ BEREA STREET/STRAA1 i" 7571 / i H u7co re E/ co th I " 1 194, al 195 LLI te Cu A GPtnedvane I 1I196 ce a) L 197 RIDGE STR/ ST AeOl F;36 landsot pocre357 JR I I 720 ERF No 767 MUCKLENEUK EXTENSION TOWNSHIP ERF No 767 MUCKLENEUK UlTBREI DI NG DORP 1 I REFERENCE RECOMMENDED FOR APPROVAL VERWYS I NG VIR GOEDKEURING AANBEVEEL, II LE R VAN NIEKERK SPECIAL CHAIRMAN TOWNSHIPS BOARD firj5 SPESIAAL VOORSITTER DORPERAAD 1 dweiiing per square feet I woon huis per vierkante %tad 1 ir Reference Na Annexure Verwysingsnommer Bytae IlE? 0 i PRETORIA > 1 74/91/ ii

3 0 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI I PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSKEMA NO 1 / 285 (43;) ANNEXURE 1131 BYLAE 113 I T N vj N FA < 4 ri I \ \ N,_ BE REA S TREET/STRA AT 16eljuild;nci la FIT E 0 A :, :, E ei 5 c 1 < 4 it 1 ui I 1 m 767 LE w i w r c cc 1 ii F N in ri co 7 in I al >, L E w D w 0,, E 1 1 IC Ptn of/ Ged van EL A NDSPOORT N0 357 J R I CD D SCALE SKAAL : / ERF NO 767 MUCKLENEUK EXTENSION TOWNSHIP MUCKLENEUK UITBREIDING DORP DETAILS OF RIGHTS PERMITTED AND CONDI BESONDERHEDE VAN REGTE TOEGELAAT EN TIONS IMPOSED BY AMENDMENT SCHEME NO VOORWAARDES NEERGELE DEUR WYSIGING I /285 SKEMA NO 1/285 1 Use Zone No X Special The property may 1 Gebruikstreek No X Spesiaal Die eiendom be used only for a hospital, a diagnostic clinic with con mag slegs gebruik word vir in hospitaal, n diagnostiese suiting rooms for docters or specialists and other related kliniek met spreekkamers vir dokters en spesialiste en institutional purposes, provided that the doctors/specia ander verwante inrigtingdoeleindes met dien verstande lists consulting rooms and diagnostic clinic may not dat die dokter/spesialistespreekkamers, en/of die diag operate if the hospital ceases to function, and provided nostiese kliniek nie mag funksioneer indien die hospitaal ophou funksioneer nie, en met dien verstande verder further that a creche may be permitted with the consent dat, n creche met die toestemming van die Stadsraad toege of the Council subject to the procedure prescribed in laat mag word, onderhewig aan die prosedure sops in clause 18 of the Scheme klousule 18 van die Skema voorgeskryf 2 Maximum floor space ratio: 1,0 2 Maksimum vloerruimte verhouding: 1,0 3 Maximum height: 10 metres with the proviso that 3 Maksimum hoogte: 10 meter, met dien verstande additional height may be permitted in accordance with dat bykomende hoogte toegelaat mag word ooreenkomstig clause 22(c)(iv) of the Scheme Any building erected klousule 22(c)(iv) van die Skema Enige geboue wat said south of a line 50 metres from the southern boundary van n lyn 50 meter vanaf die suidelike grens opgerig be limited to the height above sea level which is word, moet beperk word tot die hoogte bo seevlak wat permissable on that line, provided that single storey bail op daardie lyn toegelaat word, met dien verstande dat dings are permitted between the said line and the southern enkelverdieping geboue tussen die gemelde lyn en die building line suidelike bouverbodstrook opgerig mag word 4 Maximum coverage: 40% 4 Maksinzum dekking: 40% ()must

4 1 ditions 1270 PROVINCIAL GAZLI JIB, 3 MAY, Parking requirements: 5 Parkeervereistes: (i) One parking space of 15 square metres (manoeu (i) Een parkeerplek van 15 vierkante meter (be vering space excluding) for every 1,5 beds; plus weegruimte uitgesluit) vir elke 1,5 beddens; plus (ii) One parking space for every 5 members of the (ii) Een parkeerplek vir elke 5 lede van die hoshospital staff with a maximum of 10 pitaalpersoneel, met n minimum van 10 plekke; spaces; plus plus (iii) Vier parkeerplekke vir elke 100 vierkante meter (iii) Four parking spaces for every 100 square metres (of gedeelte daarvan) van spreekkamers en (or part thereof) of consulting rooms or dental tandheelkamers surgeries 6 Boulyn: Soos op die plan aangetoon 6 Building line: As shown on the plan 7 Die hoogte, ontwerp en plasing van geboue moet tot 7 The height, design and siting of buildings shall be die bevrediging van die Stadsraad wees to the satisfaction of the Council 8 Die bruto oppervlakte van dokters/spesialiste 8 The gross area of doctors/specialists consulting spreekkamers op die erf mag the vierkante meter rooms on the erf may not exceed square metres oorskry nie PRETORIAWYSIGINGSKEMA NO 1/285 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NO 1/285 Die Pretoria Dorpsaanlegskema No 1 van 1944, geed The Pretoria Town Planning Scheme No 1 of 1944, gekeur kragtens Administrateursproklamasie No 146, approved by virtue of Administrators Proclamation No gedateer 29 November 1944, word hiermee verder soos 146, dated 29th November 1944, is hereby further amend volg gewysig en verander: ed and altered in the following manneer: (a) Die Kurt, soos aangetoon op Kaart No 3, Wysi (a) The Map, as shown on Map No 3 Amendment gingskema No 1/285 Scheme No 1/285 (b) Deur die byvoeging van Plan No 432 tot Aang (b) By the addition of Plan No 432 to Annexure B sel B 4 No 76 (Administrators) 1972 No 76 (Administrateurs) 1972 PROCLAMATION by the Honourable the Administrator of the Province Transvaal PROKLAMASIE deur sy Edele die Administrateur van die Provinsie Transvaal Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries Nademaal dit wenslik geag word om die grense van of Stanfield Hill Township by the inclusion therein of die dorp Stanfield Hill to verander deur Restant van Remainder of Portion 53 of the farm Grootverlangen Gedeelte 53 van die plaas Grootverlangen No 409IS, No 409 IS district of Standerton; distrik Standerton, daarin op te neem; Now, therefore, under and by virtue of the powers So is dit dat elc, kragtens en ingevolge die bevoegdhede vested in me by sub section (1) of section 49 of the wat by subartikel (1) van artikel 49 van die Registrasie Deeds Registries Act, 1937, read with section 82 of the van Aktes Wet, 1937, gelees met artikel 82 van die Town planning and Townships Ordinance, 1965, I hereby Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965, aan declare that the boundaries of the said township are my verleen word, hierby verklaar dat die grense van extended to include the said portion, subject to the con genoemde dorp uitgebrei as sodat die genoemde gedeelte set out in the schedule hereto daarin opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes Given under my Hand at Pretoria on this 6th day of uiteengesit in die bygaande bylaag April, One thousand Nine hundred and Seventytwo Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 6de dag van April Eenduisend Negehonderd Twee ensewen S G J VAN NIEKERK, tig Administrator of the Province Transvaal S G J VAN NIEKERK, PB Administrateur van die Provinsie Transvaal PB SCHEDULE BYLAE A CONDITIONS OF INCORPORATION (a) No ingress from Provincial Road P53/2 to the ed A INLYWINGSVOORWAARDES and no egress from the erf to Provincial Road (a) Geen ingang vanaf Provinsiale pad P53/2 tot die P53/2 shall be allowed erf en geen uitgang van die erf tot Provinsiale Pad (b) Access shall be limited to that portion of the western P53/2 word toegelaat nie boundary of the erf at least 63 metres from the (b) Toegang word beperk tot daardie gedeelte van die northern beacon of the erf westelike grens van die erf minstens 63 meter vanaf die nordelike baken van die erf B CONDITIONS OF TITLE On incorporation, the ell shall be subject to existing B TITELVOORWAARDES conditions and servitudes, and to the following condi By inlywing is die erf onderworpe aan bestaande voor tions: waardes en serwitute en aan die volgende voorwaardes: (a) The erf shall not be sub divided, except with the (a) Die erf mag nie onderverdeel word nie behalwe met written permission of the Administrator die skriftelike toestemming van die Administrateur ak (b) Buildings, including outbuildings, hereafter erected (b) Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat hiernaw on the erf, shall be erected at least 16 metres from op die erf opgerig word mag nie nader as 16 meter vanaf die grens van die padreserwe langs die noord oostelike grens van die erf opgerig word nie en nie nader as 5 meter vanaf enige ander straatgrens nie the boundary of the road reserve along the northeastern boundary of the erf and at least 5 metres from any other boundary abutting on a street

5 4 PROVINS1ALE KOERANT, 3 MEI II 1 ADMINISTRATORS NOTICES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS i Administrators Notice April,1972 Administrateurskenniesgewing April 1972 AMSTERDAM VILLAGE COUNCIL: APPOINT AMSTERDAM DORPSRAAD: AANSTELLING VAN MENT OF COMMISSION OF INQUIRY ONDERSOEK [ The Administrator hereby notifies that he has, in Die Administrateur maak hierby bekend dat hy, in terms of section 2(1) of the Commissions of Inquiry gevolge die bepalings van artikel 2(1) van die Ordonan Ordinance, 1960, appointed the Local Goverment Advi sie op Kommisies van Ondersoek 1960, die Raad van sory Board consisting of Mr JJS van der Spuy Advies Insake Plaaslike Bestuur bestaande uit mnr (Chairman), Mr P de la Rey Prinsloo (Member) and J J S van der Spuy (Voorsitter), mnr P de la Rey Dr G E N Ross (Member), as a Commission to in Prinsloo (Lid) en Dr GEN Ross (Lid), aangestel het quire into and report on: as n Kommissie om ondersoek in te stel na en verslag (i) The Village Council of Amsterdams intention te doen oor: to dismiss its Town Clerk; (i) Die Dorpsraad van Amsterdam se voorneme (ii) Any other matter concerning the abovemenom sy Stadsklerk te ontslaan; tioned; and (ii) Enige ander aangeleentheid wat met voormelde (iii) The advisability of placing the Village Council in verband staan; en, of Amsterdam under the control of the Trans (iii) Die wenslilcheid om die Dorpsraad van Amster vaal Board for the Development of PedUrban dam onder die beheer van die Transvaalse Areas Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike PB Gebiede te plaas PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING REGULATIONS FOR THE LICENSING OF PRE VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING MISES VAN REGULASIES VIR DIE LISENSItRING VAN PERSELE The Administrator hereby in terms of section 38(5) of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel (Act 25 of 1945), read with section 101 of the Local 38(5) van die Bantoes (Stadsgebiede) Konsolidasiewet, Government Ordinance, 1939 publishes the regulations 1945 (Wet 25 van 1945) gelees met artikel 101 van die set forth hereinafter, which have been made by the Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 die regulasies hierna uiteengesit, wat deur die Transvaalse Raad vir die Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas in terms of section 38(3) of Act 25 of 1945 and Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede ingevolge artikel which have been approved by the Administrator and 38(3) van Wet 25 van 1945 gemaak is en wat deur die the Minister of Bantu Administration and Development in Administrateur en die Minister van Bantoe administrasie terms of section 38(5) en ontwikkeling goedgekeur is ingevolge artikel 38(5) of the said Act van genoemde Wet The Regulations for the Licensing of Premises of the Die Regulasies vir die Lisensiering van Persele van Transvaal Board for the Devolpment of PeriUrban die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Areas, published under Administrators Notice 434, dated &like Gebiede, afgekondig by Administrateurskennis 23 June 1965, as amended, are hereby further amended gewing 434 van 23 Rude 1965, soos gewysig, word hierby by the addition at the end of Annexure A of the follow verder gewysig deur aan die end van Bylae A die vol ing: gende by te voeg: "Vaalwater 178 of 1970" "Vaalwater 178 van 1970" PB PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 RANDFONTEIN MUNICIPALITY: AMENDMENT MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: WYSIGING TO BY LAWS RELATING TO LICENCES AND VAN VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES BUSINESS CONTROL EN BEHEER OOR BESIGHEDE The Administrator hereby, in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die laws set forth hereinafter, which have been approved by verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is

6 1272 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 The ByLaws Relating to Licences and Business Con Die Verordeninge Betreffende Lisensies en Beheer oor trol of the Randfontein Municipality, published under Besighede van die Munisipaliteit Randfontein, afgekondig Administrators Notice 67, dated 27 January, 1954, as by Administrateurskennisgewing 67 van 27 Januarie 1954, amended, are hereby further amended by the substitution soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in item 1 in item 1 of Annexture 4 to Schedule 17 under Chapter van Aanhangsel 4 by Bylae 17 onder Hoofstuk 1] (a) in subitem (1) for the figure "19c" of the figure "20c"; (a) in subitem (1) die syfer "19e" deur die syfer "20c" and to vervang; en (b) in subitem (2) for the figure "13c" of the figure (b) in subitem (2) die syfer "13c" deur die syfer "15c" te "15c" vervang PB PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 ELECTION OF MEMBER: MIDDELBURG SCHOOL BOARD VERKIESING VAN LID: MIDDELBURGSE SKOOL RAAD Mr Roy Patrick Nelson a farmer of Goedehoop, PO Mnr Roy Patrick Nelson n boer van Goedehoop, Box 169 Middelburg, Transvaal has been elected as Posbus 169, Middelburg, Transvaal is verkies tot lid van member of the abovementioned board and assumed office bogenoemde raad en het op 2 Maart 1972 sy amp aan on 2nd March, 1972 vaar Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 ELECTION OF MEMBER: ERMELO SCHOOL BOARD VERKIESING VAN LID: ERMELOSE SKOOLRAAD Mr Jacob Johannes van Rensburg, an attorney, of PO Box 43, Carolina has been elected as a member Mnr Jacob Johannes van Rensburg, n prokureur, of the abovementioned board and assumed office on van Posbus 43 Carolina is verkies tot lid van bogenoem 18th February, 1972 de mad en het op 18 Februarie 1972 sy amp aanvaar Administrators Notice May 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 PROPOSED CANCELLATION OF OUTSPAN SER VOORGESTELDE OPHEFFING VAN UITSPANSER VITUDE ON THE FARM WITBANK 262IT: WITUUT OP DIE PLAAS WITBANK 262 IT: DISTRICT OF ERMELO DISTRIK ERMELO In view of application having been made on behalf of Met die oog op n aansoek ontvang namens Stadsraad the Town Council of Ermelo, for the cancellation of van Ermelo om die opheffing van die serwituut van uit the servitude of outspan, in extent I/75th of 324,6498 spanning; groot l/75ste van 324,6498 hektaar, waaraan hectare to which portion 46 of the farm Witbank 262 gedeelte 46 van die olaas Witbank 262IT, distrik IT, District of Ermelo, is subject, it is the Administra Ermelo onderworpe is, is die Administrateur van voortors intention to take action in terms of section 56 of neme om ooreenkomstig artikel 56 van die Padordon the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957) nansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), op te tree It is competent for any person interested to lodge Alle belanghebbende persone is bevoegd om binne objections, in writing, with the Regional Officer, Trans drie maande vanaf datum van verskyning van hierdie vaal Roads Department, Private Bag X34, Ermelo, within kennisgewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware three months of the date of publication of this notice by die Streekbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, in the Provincial Gazette Privaatsak X34, Ermelo, skriftelik in te dien DP DP Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS ROADS 911 AND 774: DISTRICTS OF SCHWEIZER PAAIE 911 EN 774: DISTRIKTE SCHWEIZERRE RENEKE AND WOLMARANSSTAD NEKE EN WOLMARANSSTAD It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak Administrator has approved, after investigation and re dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur die

7 1 1 0 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI port by the Road Boards of SchweizerReneke and Padrade van Schweizer Reneke en Wolmaransstad goed Wolmaransstad in terms of section 5(1)(d) and section gekeur het, ingevolge artikel 5(1)(d) en artikel 3 van 3 of the Roads Ordinance 22 of 1957, that District die Padordonnansie 22 van 1957 dat Distrikspaaie 911 Roads 911 and 774 traversing the farms Lot 43, 250, en 774 oor die plase Lot 43, 250, IO, Nooitgedacht 388, IO, Nooitgedacht 388, IO, Rosalie 391, LO, Doom LO, Rosalie 391, IO, Doornbult 393, IO, Vleesch bult 393, IO, Vleeschkraal , and Doornhoek kraal 145, 110, en Doornhoek 165, HO, distrik 165, I10, district of SchweizerReneke and Katbosch Schweizer Reneke en Katboschfontein 164, HD, distrik fontein 164, HO, district of Wolmaransstad shall be Wolmaransstad verlo en verbreed word na 120 Kaapse deviated and widened to 120 Cape feet wide, as indicated voet, soos aangetoon op bygaande sketsplan on the subjoined sketch plan DP (A) DP I (A) 10 \ 1 aiaia e LA:IL 4 Nil V, t Lor 45 lll sit C4, ; re 4 Ai leo lik Rosati It e f allk air pyi la Aostwero i rt irk DF07074S 23/22/911(A) verwysing: " MESTAA M el L FAME ===4,3:7eACiir estr AMC I/EALt LP Veil, :*l"1% t ppfte " /4 rlail01 479, I oes44 /, CSCO 4 4o int 0 0 : r kts lc v KAT %ACK 4:/ tar& Mee NS 37,71115 In OLONA4044 VOLT) Ono GLSLUIT REFERENCE: m:z EXISTiNG RoPtIVA z=== 404o3 2EVIATE9 AND WIDENE11 ism re 37,705 Pi ( /ID CAIN rwr) (Cm CL0 c o, Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS ROADS 168, 2086, 1227, 1933, S211, 912 AND 1141: PAAIE 168, 2086, 1227, 1933, 5211, 912 EN 1141: DISTRICT OF SCHWEIZERRENEKE DISTRIK: SCHWEIZER RENEKE It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak Administrator has approved, after investigation and re dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur port by the Road Board of SchweizerReneke in terms die Padraad van Schweizer Reneke goedgekeur het, inge of section 50)(d) and section 3 of the Roads Ordinance volge artikel 5(1)(d) en artikel 3 van die Padordon 22 of 1957 that District Roads 168, 2086, 1227, 1933, nansie 22 van 1957 dat Distrikspaaie 168, 2086, 1227, S211, 912 and 1141 traversing the farm(s) Stroppan 1933, 5211, 912 en 1141 oor die plase Stroppan 247, 247, IO, Nooitgedacht 388, IO, Rosalie 391, LO, LO, Nooitgedacht 388, LO, Rosalie 391, ID, Rose s Rosewood 390, ID, Doornbult 393, 10, Vleeschkraal wood 390, 10, Doornbult 393, IO, Vleeschkraal 145, W 145, HO and Doornhoek 165, HO, district of Schwei HO en Doornhoek 165, HO, distrik Schweizer Reneke zer Reneke shall be deviated and widened to 80 Cape verlo en verbreed word na 80 Kaapse voet, soos aangefeet wide, as indicated on the subjoined sketch plans toon op bygaande sketsplanne DP (B) DP 074S (B)

8 i 1274 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, imp PooSTIt 2413 IO iby \ k Alarc Ai 3E11 GO il r t 3 Q 1; s i,1: STROPPAri IlloorrotnAcur MIS ID V tiotglil 1 isi TD 141iR \):9 ; 90 0 DocitrigULT,, 4 ii lk _/1 /45 WO go5ewaeo 390 IO \ otl VLEESCNIMAAL DP S 23/ 22 /9111g = : VERWYSING _ REFERENCE i LtESIAAN OE NAIL == = exiritia 4 0p0 e C Nue DEAL! LH ROA06 DEVIATED AND 1*EllellLEC In nn Wingnie13 To 211,1159 M viraschrt ilk/a IS,10801 (to MAP VT) OD CP1PG NAT) 1 MD 141 o : CCORNI/OGot /GS Mo PAO GssLuir tr; it0a 0 Clant I Administrators Notice May 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 OPENING OF PUBLIC DISTRICT ROAD: DISTRICT OPENING VAN OPENBARE DISTRIKSPAD: DI OF SCHWEIZER RENEKE STRIK: SCHWEIZER RENEICE It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak Administrator has approved, after investigation and re dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur die port by the Road Board of SchweizerReneke in terms Padraad van SchweizerReneke goedgekeur het ingevolge of section 5(1)(b) and (c) and section 3 of the Roads artikel 5(1)(b) en (c) en artikel 3 van die Padordon Ordinance 22 of 1957 that a public District Road 50 nansie 22 van 1957 dat 11 openbare Distrikspad 50 Kaap Cape feet wide, shall exist on the farm Lot 43, 250, IO, se voet breed, sal bestaan oor die plaas Lot 43, 250, IO, district of SchweizerReneke as indicated on the subjoin distrik SchweizerReneke soos aangetoon op bygaande ed sketch plan DP 07074S (C) sketsplan DP 07074S (C) 41 ID F! S 23/22 /911 (C) venviysing: REFERENCE: SEsTAPNOE FAME EXIST/NG RoADS Ma GEOPEN R DAD OPENED is,7 (so Kaposz Wiwi) (50 CAPE PEET) ; > lit LIT 4 3 ISO 10 43M 1 Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei ROAD ADUSTMENTS ON THE FARM WATERVAL PADREBLINGS OP DIE PLAAS WATERVAL (8: DISTRICT OF PIETERSBURG KS: DISTRIK PIETERSBURG With reference to Administrators Notice 566 of 12 Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 566 May, 1971 it is hereby notified for general information van 12 Mei 1971 word hiermee vir algemene inligting

9 1 t 1 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI that the Administrator is pleased, under the provisions bekend gemaak dat dit die Administrateur behaag om of sub section (1) of Section 31 of the Roads Ordinance 22 ooreenkomstig subartikel (1) van Artikel 31 van die of 1957, to approve of the road adjustments, shown on the Padordonnansie 22 van 1957 goedkeuring te heg aan die subjoined sketch plan padreelings, soos aangetoon op bygaande sketsplan DP W3 DP W3 Rtcht;igno / qirtic, DP /24/W 3 VERWYSING REFERENCE Turffontem in BESTAANDE EXISTING ROADS 14 K5 e 6 Wa a val PAAIE 1 PAD GESLUIT =ROAD CLOSED PAD VERLE essmucroad DEVIATED Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 Administrators ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM LAURIS PADREtLINGS OP DIE PLAAS LAURISTON 76 TON 76 MS: DISTRICT OF MESSINA MS: DISTRIK MESSINA With reference to Administrators Notice 230 of 16th Met betrekking tot Administrateurskennisgewing 230 February, 1972, it is hereby notified for general infer van 16 Februarie 1972, word hiermee vir algemene inlig mation that the Administrator is pleased under die ting bekend gemaak dat dit die Administrateur behaag provisions of sub section (6) of section 29 of the Roads om ooreenkomstig subartikel (6) van artikel 29 van die Ordinance 22 of 1957, to approve of the road adjustments Padordonnansie 22 van 1957, goedkeuring te heg aan die shown on the sub joined sketch plan padreelings, soos aangetoon op bygaande slcetsplan DP L 11 DR L 11, URISTON e vangel 76 Ms 77 MS MONTAQIJ _, : ill"a b DP /24/L II A 71MS, r 4 VERWYSING REFERENCE BESTAANOE EXISTING : PAA IE ROADS PAD GESLUIT == = = ROAT CLOSED "Administrators Notice May 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DEVIATION AND WIDENING: DISTRICT ROAD VERLEGGING EN VERBREDING: DISTRIKSPAD 762: DISTRICT OF RANDFONTEIN 762: DISTRIK RANDFONTEIN It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak Administrator has approved, after investigation and re dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur port by the Road Board of Krugersdorp, in terms of die Padraad van Krugersdorp, ingevolge artikel 5(1) (d) section 5(1) (d) and section 3 of the Road Ordinance, en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 1957 (Ordinance 22 of 1957), that District Road 762, 22 van 1957) goedgekeur het dat Distrikspad 762 oor traversing the farm Doornfontein 50IQ district of die plaas Doornfontein 5010 distrik Randfontein, Randfontein, shall be deviated and widened to 37,78 vette en verbreed word na 37,78 meter soos aangetoon metres as indicated on the sketch plan subjoined hereto op bygaande slcetsplan OP (a) DP (a) DOORNFONTEIN 50 I D,R / 22/ 762(A) 1/4s / VERWYSING REFERENCE tvte pp t,si a wrawteffiras 13E5TANCE MAE _ EXISITIO ROADS 1:9 500 s il* I 0 7, 74) PAD verle EN ilerefosed ROAD DEVIATED AND 0001Tg t pit%,400;ti lager e NA 37, 79 METERS ocanand WILD TO 37,70 :erfe WE: A i PAD (EMMY ROAD CLCSED 4211

10 1276 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 OPENING: PUBLIC DISTRICT ROAD TRAVERSING OPENING: OPENBARE DISTRIKSPAD OOR DIE THE FARM DOORNFONTEIN 50LQ: DISTRICT PLAAS DOORNFONTEIN 50IQ: DISTRIK RAND OF RANDFONTEIN FONTEIN It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekend gemaak Administrator has approved, after investigation and re dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur die port by the Road Board of Krugersdorp, in terms of Padraad van Krugersdorp, ingevolge artikel 5(1)(b) en section 5(1)(b) and (c) and section 3 of the Roads (c) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordon Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), that a public nansie 22 van 1957), goedgekeur het dat n openbare district road, 12,59 metres wide, traversing the farm distrikspad, 12,59 meter breed, oor die plaas Doornfon Doornfontein 50IQ district of Randfontein, shall exist tein 501Q distrik Randfontein, sal bestaan coos op die as indicated on the subjoined sketch plan bygaande sketsplan aangetoon DP (b) DP (b) DOORNFONTEIN enttaiinntherttsi f 30mit ta 1,4 0 31/41 *a 5 0 I I 12 0 a f z DP /22/762 (B) g VERWYSING REFERENCE PAD VERKLAAR 12,59 ROAD DECLARED 12,59 4,,,, MEtER BREED METRES WIDE ti DE PAN PAD/RD 762 BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS 1 SKAAL/SCALE: t I Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS 328: DISTRICT OF WITBANK AND BRONKHORST PAD 328: DISTRIKTE WITBANK EN BRONK SPRUIT HORSTSPRUIT It is notified for general information that Administra Dit word vir algemene inligting bekend gemaak dat tors Notice 229 of 16 February, 1972, is hereby amend Administrateurskennisgewing 229 van 16 Februarie 1972, ed by the substitution of 120 Cape feet for 80 Cape feet hiermee gewysig word deur 120 Kaapse voet te vervang where it appears in the reference column of the sketch met 80 Kaapse voet waar dit verskyn in die verwysings plan subjoined to the notice kolom van die sketsplan bygaande tot die kennisgewing DP 01015W23/22/328 DP 01015W 23/22/328 Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 a PROPOSED CANCELLATION OR REDUCTION OF VOORGESTELDE OPHEFFING OF VERMINDEW OUTSPAN SERVITUDE ON THE FARM GROEN RING VAN UITSPANSERWITUUT OP DIE PLAAS KLOOF 464 1Q DISTRICT OF RUSTENBURG GROENKLOOF 464IQ: DISTRIK RUSTENBURG In view of application having been made from Messrs Met die oog op n aansoek ontvang van mnre D I D J Smuts and Kock on behalf of owners for the can Smuts en Kock namens eienaars om die opheffing of cellation or reduction of the servitude of outspan, in vermindering van die serwituut van uitspannmg, 1/75ste extent 1/75th of 1319,98 hectares to which the remain van 1319,98 hektare groot, waaraan Resterende Gedeel ing extent of portion of the farm of Portion 23 dis te van Gedeelte 23 van die plaas Groenkloof 464 M trict of Rustenburg is subject, it is the Administrators distrik Rustenburg onderworpe is, is die Administrateur intention to take action in terms of paragraph (iv) sub voornemens om ooreenkomstig paragraaf (iv) subartikel section (1) of Section 56 of the Roads Ordinance, 1957 (1) van Artikel 56 van die Padordonnansie, 1957 (Or (Ordinance 22 of 1957) donnansie 22 van 1957) op te tree It is competent for any person interested to lodge his Alle persona is bevoegd om binne drie maande vanaf objections in writing with the Regional Officer, Trans datum van verskyning van hierdie kennisgewing in die vaal Roads Department, Private Bag X82063, Rusten Provinsiale Koerant, hulle besware by die Streeksbeampte, burg, within three months of the date of publication of Transvaalse Paaiedepartement, Privaatsak X82063, Rus this notice in the Provincial Gazette tenburg, skriftelik in to dien DP /3/G/1 DP /3/G/1 Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 PROPOSED CANCELLATION OR REDUCTION OF VOORGESTELDE OPHEFFING OF VERMINDE 0 OUTSPAN: MALOEK ZYN KOP 58JS: DISTRICT RING VAN UITSPANNING: MALOEK ZYN KOP OF GROBLERSDAL 58JS: DISTRIK GROBLERSDAL in view of an application having been made by Brak Met die oog op n aansoek ontvang van Brakfontein fontein Investment Co Ltd, for the cancellation or re Investment & Kie Beperk om die opheffing of verminde

11 / PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI duction of the outspan, in extent 48 morgen, to which ring van die uitspanning, 48 morge groot, waaraan die the remaining extent of the farm Malock Zyn Kop 58JS, rcstant van die plaas Maloek Zyn Kop 58JS, distrik district of Groblersdal is subject it is the Administrators Groblersdal, onderworpe is, is die Administrateur voor intention to take action in terms of section 56(1) (iv) of nemens om ooreenkomstig artikel 56(1) (iv) van die Pad the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957) as ordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) soos geamended wysig, op te tree It is competent for any person interested to lodge his Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne drie objections in writing to the Regional Officer, Transvaal maande vanaf die datum van verskyning van hierdie Roads Department, Private Bag X1089, Lydenburg with kennisgewing in die Provinsiale Koerant, hulle besware in three months of the date of publication of this notice by die Streeksbeampte, Transvaalse Paaiedepartement, in the Provincial Gazette Privaatsak X1089, Lydenburg, skriftelik in te dien DP /3/M7 DP /3/M7 II Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 ROAD TRAFFIC ORDINANCE, 1966: APPLICATION ORDONNANSIE OP PADVERKEER, 1966: TOE OF THE PROVISIONS OF SECTION 106 TO THE PASSING VAN DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL LOCAL AUTHORITY OF ZEERUST 106 OP DIE PLAASLIKE BESTUUR VAN ZEERUST The Administrator hereby applies the provisions of Die Administrateur maak hierby die bepalings van section 106 of the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordin artikel 106 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 ance 21 of 1966), to the local authority of Zeerust (Ordonnansie 21 van 1966), op die plaaslike bestuur van TW 2/7/3 Zeerust van toepassing TW 2/7/3 Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME NO 1/46 BEDFORDVIEWsWYSIGINGSKEMA NO 1/46 It is hereby notified in terms of section 38 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, whereas an error occurred in Bedfordview Amendment 1965, bekend gemaak dat nademaal n lout in Bedford Scheme No 1/46, the Administrator has approved the viewwysigingskema No 1/46 ontstaan het, het die Ad correction of the error in that under item 3 of the scheme ministrateur die regstelling van die foul goedgekeur dat clauses the number (5) must be substituted by the num onder item 3 van die skemaklousules die nommer (5) ber (10) vervang moet word met die nommer (10) PB PB Administrators Nolice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 MEYERTON AMENDMENT SCHEME NO 1/10 MEYERTONWYSIGINGSKEMA NO 1/10 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Herby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an 38 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, error occurred in Meyerton Amendment Scheme No 1/10, 1965, bekend getnaak dat nademaal n font in Meyerton wysigingskema No 1/10 ontstaan het, het die Adminis the Administrator has approved the correction of the error trateur die regstelling van die font goedgekeur dat die diin that proviso number given as 3 in the scheme clauses be voorbehoudsbepalingnommer van die skemaklousules aan substituted by the number (xv) gedui word as 3, vervang moet word met die nommer PB (xv) PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 BOKSBURG TOWN PLANNING SCHEME NO 1/26 BOKSBURGDORPSAANLEGSKEMA NO 1/26 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas 38 van die Ordonnansie oo Dorpsbeplanning en Dorpe, an error occurred in Boksburg Town planning Scheme 1965, bekend gemaak dat nademaal n rout in Boksburg No 1/26 the Administrator has approved the correction Dorpsaanlegskema No 1/26 ontstaan het, die Administra of the scheme clauses by the substitution of the scheme teur goedgekeur het dat die skemaklousules reggestel word clauses by new Scheme Clauses deur vervanging van die skemaklousules met nuwe skema PB klousules PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 OPENING OF A PUBLIC MAIN ROAD WITHIN OPENING VAN N OPENBARE GROOTPAD BINNE TZANEEN TOWNSHIP AND ON POMPAGALANA TZANEEN DORPSGEBIED EN OOR POMPAGALA AGRICULTURAL HOLDINGS: LETABA DISTRICT NA LANDBOUHOEWES: DISTRIK LETABA The Administrator, in terms of sections 5(2)(b) and Die Administrateur, ingevolge artikels 5(2)(b) en 5(1)(c) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Or 5(1)(c) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordon dinance 22 of 1957) hereby declares that a public road, nansie 22 van 1957) verklaar hierby dat n openbare pad, classified as a main road, with varying widths, shall run ingedeel as n borootoad, met wisselende breedtes, binne within Tzaneen township and on Pompagalana Agricul Tzaneen dorpsgebied en oor Pompagalana landbouhoewes, tural Holdings, as indicated on the sketch plan subjoined distrik Letaba, soos aangetoon on bygaande sketsplan, hereto DPH 034:14/9112 loop DPH /9/12

12 1278 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 le g A 3II RII 117, vss 4R /3 is C 149, R 17 wo 0 < ts r i C , litiv4) 901 / I R41 73 us Ili 227 Lui :is 3i Li 218 RI R7ills IIPP; C17000Y MO 3 Rio TZANEEN beEK1 4 fir les i r, L _ Cil ;, 4S e? 1 3:9 3/4 r r 3/4 kas AIT z Rh > r 1 t! ), 39 17:11 5 it Rio till 0 i > \ rfr UltlxExt 0 4 m 144EEN a 0 us L: 6# (523/ ::: An Li? C x 31 ot," ill 116 US Ull : ilk 2 h o /1/0 R La 5 x Ale o CTI R3I 0 tab (it Pi lpalsi v "Ler _ R Ul : ,, 4 cri 0 Rh _ ! VI N R "/ 1134 r I 3/42 les 39 Ate, KS % z, : 31 RI/ 41, x AL" ir 12 4 A/4 a S 0 STRIP/ STNOOK 2 STRDOM / STRIP I os : ; si E DIE LYN GELETTER LI 186 EN RI R60 STEL VOOR DIE THE LINES LETTERED LI 1013 AND RI ROO REPRESENT LINKER EN REGTER GRENSE VAN PAD P17/3 MET THE LEFT AND RIGHT BOUNDARIES OF ROAD P17/3 WITH WISSELENDE WYDTES, DIENSSTRATE EN AANSLUITINGS VARYING WIDTHS, SERVICE ROADS AND INTERSECTIONS LEER NR OFR FILE N9 DPH SKAAL SCALE

13 ditions ) PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME NO 1/69 BEDFORDVIEW WYSIGINGSKEMA NO 1/69 It is hereby notified in terms of section 89(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 89(1) van die Ordonnansie oo Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved of the amendment of Bed 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring fordview Town planning Scheme No 1, 1948, to conform verleen het om Bedfordview dorpsaanlegskema No 1, with the conditions of establishment and the general plan 1943, te wysig, om ooreen te stem met die stigtingsvoor of Bedfordview Extension No HO Township waardes en die algernene plan van die dorp Bedfordview a Map No 3 and the scheme clauses of the amendment Uitbreiding No t10 scheme are filed with the Director of Local Government Kant No 3, en die skemaklonsules van die wysigingsice Pretoria, and the Town Clerk, Bedfordview, and are open ma word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas like Bestuur, Pretoria, en die Stadsklerk, Bedfordview, en for inspection at all reasonable times is beskilcbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview wysiging Scheme No 1/69 skema No 1/69 PB PB Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING VAN GOEDGEKEURDE DORP III In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi planning en Dorpe, 1965, (Ordonnansie 25 van 1965), vetnistrator hereby declares Bedfordview Extension No 110 klaar die Administrateur hierby die dorp Bedfordview Township to be an approved township subject to the con Uitbreiding No 110 tot n goedgekeurde dorp onderworpe set out in the Schedule hereto aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLCATION DOEN DEUR ELI BORTOLUSSI INGEVOLGE DIE MADE BY ELI BORTOLUSSI UNDER THE PROVI BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS SIONS OF THE TOWNPLANNING AND TOWN BEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEM SHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO MING OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 684 ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 648 OF VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN NO 90 IR, THE FARM ELANDSFONTEIN NO 90IR, DIS DISTRIK GERMISTON, TOEGESTAAN IS TRICT GERMISTON, WAS GRANTED A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naam 1 Name Die main van die dorp is Bedfordview Uitbreiding No The name of the township shall be Bedfordview Extension 110 No Ontwerpplan van die Dorp Die dorp bestaan uit erwe en n straat sons aangedui op 2 Design of Township Algemene Plan LG No A4578/69 The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG No 3 A4578/69 Straat (a) Die applikant moet die straat in die dorp von n, skraap en onderhou tot voldoening van die plaaslike 3 Street bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaas (a) The applicant shall form grade and maintain the like bestuur oorgeneem word: Met dien verstande street in the township to the satisfaction of the local dat die Administrateur geregtig is om die applikant authority until such time as this responsibility is van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aan taken over by the local authority: Provided that the spreeklikheid te onthef na raadpleging met die plaas Administrator shall from time to time be entitled like bestuur to relieve the applicant wholly or partially from this (b) Die applikant moet op eie koste alle hindernisse van obligation after reference to the local authority die straatreserwe verwyder tot bevrediging van die plaaslike bestuur (b) The street shall be named to the satisfaction of the (c) Die straat moet benoem word tot voldoening van die Administrator Administrateur

14 1280 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, Endowment 4 Begiftiging (a) Payable to the local authority: (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall, in terms of section 63(1) Die dorpseienaar meet, ingevolge artikel 63(1) van of the Town planning and Townships Ordinance, die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, pay to the local authority as endowment sums 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae of money equal to: geld betaal, gelykstaande met: (1) 15% of the land value of erven in the township (i) 15% van die grondwaarde van erwe in die dorp which amount shall be used by the local autho welke bedrag deur die plaaslike bestuur aanrity for the construction of streets and/or gewend moot word vir die bou van strate en/of stormwater drainage in or for the township; vloedwaterdreinering in of vir die dorp; en and (ii) 11% van die grondwaarde van erwe in die dorp, (ii) 1;% of the land value of erven in the township, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange which amount shall be used by the local autho wend meet word vir die verkryging en/of ontrity for the acquisition and/or development of wikkeling van parke binne sy regsgebied parks within its area of jurisdiction Sodanige begiftiging is ooreenkomstig die bepalings van Such endowment shall be paid in accordance with the artikel 74 van genoemde Ordonnansie betaalbaar provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b)ment: Payable to the Transvaal Education Department: The township owner shall, in terms of the provisions Die dorpseienaar meet, ingevolge die bepalings van of section 4 62 and 63(1)(a) of the Townplanning and artikels 62 en 63(I)(a) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 25 of 1965, pay a lump sum Dorpsbeplanning en Dorpe, 25 van 1965, n begirdendowment to the Transvaal Education Depart ging in n globale bedrag aan die plaaslike bestuur ment on the land value of the erven in the township betaal op die grondwaarde van erwe in die dorp The area of the land shall be calculated by multiply Die oppervlakte van die grond word bereken deur ing 48,08 square metres by the number of erven in die aantal erwe in die dorp met 48,08 vierkante the township meter te vermenigvuldig The value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond word bepaal ingevolge of the provisions of section 74(3) and such endow die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiment is payable in terms of the provisions of section ging is ingevolge die bepalings van artikel 73 van 73 of the said Ordinance genomede Ordonnansie betaalbaar 5 Removal of Tennis Court Die applikant moet op eie koste die tennisbaan wat oor n gemeenskaplike grens gele8 is laat verwyder tot be vredigmg van die plaaslike bestuur wanneer die plaas like bestuur dit vereis The applicant shall at his own expense cause the tennis court situated over a common boundary, to be removed to the satisfaction of the local authority when required by the local authority to do so 6 Disposal of Existing conditions of Title 5 Verwydering van Tennisbaan 6 Beskikking oor bestaande Titelvoorwaardes Me erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan All erven shall be made subject to existing conditions de voorwaardes en serwitute, as daar is met inbegrip 41 and servitudes, if any, including the reservation of rights van die voorbehoud van mineraalregte, maar uitgeson to minerals, but excluding the following servitude which derd die volgende serwituut wat slegs n straat in die affects only a street in the township dorp raak: And further subject to a perpetual Servitude of Right "And further subject to a perpetual Servitude of of Way 25 feet wide in favour of the Bedfordview Village Right of Way 25 feet wide in favour of the Bedfordview Council along the line DC on diagram SG No Village Council along the line DC on diagram SG No A4580/45 hereto annexed as are more fully set out in A4580/45 hereto annexed as are more fully set out in Notarial Deed of Servitude No 111/1966S registered this Notarial Deed of Serwitude No 111(19665 registered day this day" 7 Restriction on Granting of Long Term Leases 7 Beperking op toestaan van Langtermynhuurkontrakte In terms of section 11 of Act 33 of 1907, the townships Kragtens artikel 11 van Wet 33 van 1907, mag die dorpseienaar, sy erfgename owner, opvolgers his heirs successors or assigns shall not grant of a gemagtigdes nie n Mel tot enige erf in die dorp toestaan nie, uitgesonderd title to any erf in the township other than a freehold n titel tot vry eiendomsreg of n huurkontrak vir n title or a lease for a period not exceeding five years with tyclperk wat vyf jaar nie te bowe gaan nie sonder die out the right of renewal and no title or such lease as afore reg van hernuwing en geen titel of sodanige huurkontrak said shall be capable of being registered in any registration soon voomoem mag in enige registrasiekantoor geregisoffice titer word the 8 Nakoming van Voorwaardes 8 Enforcement of Conditions Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom The applicant shall observe the conditions of establish enmoet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelment and shall take the necessary steps to secure the voorwaardes en enige ander voorwaardes, opgelo ingevolenforcement of the conditions of title and any other con ge artikel 62 van Ordonnansie 25 van 1965, nagekom 4

15 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI ditions imposed in terms of section 62 of Ordinance 25 word: Met dien verstande dat die Administrateur die be of 1965: Provided that the Administrator shall have the voegdheid besit om die applikant van almal of enigeen power to relieve the applicant of all or any of the obli van die verpligtinge te onthef en sodanige verpligtinge gallons and to vest these in any other person or body of by enige ander persoon of liggaam met regspersoonlik persons heid to laat bents B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE 1 Die erwe met sekere Uitsonderings 1 The erven with certain Exeptions Die erwe uitgesonderd: The erven with he exception of: (i) Erwe wat deur die Staat verkry mag word; en (i) such erven as may be acquired by the State and (ii) awe wat vir munisipale doeleindes verkry mag word, mits die Administrateur die doeleindes (ii) such erven as may be acquired for municipal pun waarvoor sodanige erwe nodig is, goedgekeur poses provided the Administrator has approved bet, the purposes for which such erven are required, is onderworpe aan die voorwaardes hierna uiteengesit, shall be subject to the condtions hereinafter set forth im deur die Administrateur opgele ingevolge die bepalings posed by the Administrator under the provisions of the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 25 Town planning and Townships Ordinance, 25 of 1965: van 1965: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, twee meter breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes favour of the local authority, for sewerage and other ten gunste van die plaaslike bestuur, langs slegs een municipal purposes, along one only of its boundaries van sy grense, uitgesonderd n straatgrens soos deur other than a street boundary as determined by the de plaaslike bestuur bepaal local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne voormel (b) No building or other structure shall be erected within de serwituutgebied opgerig word nie en geen groot the aforesaid servitude area and no largerooted trees wortelbome mag binne die gebied van sodanige sershall be planted within the area of such servitude wituut of binne twee meter daarvan geplant word or within two metres thereof nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om sodanige mate (c) The local authority shall be entitled to deposit tem riaal as wat deur horn uitgegrawe word tydens die porarily on the land adjoining the aforesaid servitude aanleg, onderboud of verwydering van sodanige such material as may be excavated by it during the rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by na course of the construction, maintenance or removal goeddunke as noodsaaklik beskou, tydelik te goof op of such sewerage mains and other works as it in its die grond wat aan die voornoemde serwituut grens discretion may deem necessary and shall further be en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redeentitled to reasonable access to the said land for the like toegang tot genoemde grond vir voornoemde aforesaid purpose subject to any damage done during doe] : Met dien verstande dat die plaaslike bestuur the process of the construcion, maintenance or re enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, Onmoval of such sewerage mains and other works being derhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp made good by the local authority leidings en ander werke veroorsaak word la) The erf is subject to a servitude, two metres wide, in 2 State and Municipal Erven 2 Staats en Munisipale Erwe 111 Should any erf acquired as contemplated in Cause Indien enige erf verkry soos beoog in Klousule B1(i) B1(0 and (ii) be registered in the name of any person en (ii) hiervan in die naam van enigiemand anders as other than the State or the local authority, such erf shall die Staat of die plaaslike bestuur geregistreer word, is be subject to such conditions as may be determined by sodanige erf daarop onderworpe aan sodanige voonvaar the Administrator des as wat die Administrateur mag bepaal Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 GERMISTON MUNICIPALITY: DECLARATION OF MUNISIPALITEIT GERMISTON: VERKLARING SECOND SMOKE CONTROL ZONE VAN TWEEDE ROOKBEHEERSTREEK The Administrator hereby publishes in terms of section Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 of Ordinance 17 of 1939, the subjoined order made 101 van Ordonnansie 17 van 1939, die onderstaande by the City Council of Germiston in terms of section 20(1) bevel gemaak deur die Stadsraad van Germiston, ingevolge of the Atmospheric Pollution Prevention Act, 1965 artikel 20(1) van die Wet oo Voorkoming van Lugbe 1 The part of the Germiston Municipality referred soedeling, 1965: to in the Schedule hereto is hereby declared to be a smoke 1 Die deel van die Munisipaliteit Germiston wat in die control zone (hereinafter referred to as the "Zone") in Bylae hierby beskryf word, word hierby tot n rookbeheer of the Atmospheric Pollution Prevention Act, 1965 streek (hierna die "Streek" genoem) verklaar kragtens die iereinafter referred to as the "Act") Wet op Vookoming van Lugbesoedeling, 1965 (hierna die 2 No owner or occupier of any premises in the zone "Wet" genoem) shall permit the emanation or emission from such premises 2 Geen eienaar of okkupeerder van n perseel in die of smoke which if compared with a chart of the kind Streek mag toelaat dat rook wat as dit vergelyk word met shown in the First Schedule to the abovementioned Act n hart van die soort wat in die Baste Bylae by boge arms

16 1282 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, appears to be of a shade darker than shade "0" on that noemde Wet aangegee word, donkerder voorkom as tint chart "0" op die kaart, uit die perseel voortkom of uitgelaat 3 The provisions of clause 2 hereof shall not apply word nie in respect of the emanation or emission of smoke from 3 Die bepalings van klousule 2 hiervan is nie van toe a building which has already been erected on the date passing op rook wat voortkom of uitgelaat word van n of coming into operation of this Order and shall further gebou wat op die datum van inwerkingtreding van hierdie not apply in respect of the emanation or emission of smoke Bevel reeds opgerig was nie en is verder ook nie van toe from an industrial building or noxious industrial building passing op rook wat voortkom of uitgelaat word van n as defined in the Town planning Schemes of the City nywerheidsgebou of n gebou vir skadelike nywerheid soos Council of Germiston prepared in terms of Ordinance omskryf in die Stadsraad van Germiston se Dorpsbeplan No 11 of 1931 or Ordinance No 25 of 1965 ningskemas opgestel ingevolge Ordonnansie No 11 van 4 This Order shall be called the Second Smoke Con 1931 of Ordonnansie No 25 van 1965 nie trol Zone Order, 1972, and shall come into operation on 4 Hierdie bevel heet die Tweede Rookbeheerstreekbe 1st November, 1972 vel, 1972, en tree op 1 November 1972 in werking PB PB SCHEDULE BYLAE GERMISTON MUNICIPALITY: DESCRIPTION OF MUNISIPALITEIT GERMISTON: BESKRYWING SECOND SMOKE CONTROL ZONE VAN TWEEDE ROOKBEHEERSTREEK The area within the jurisdiction of the City Council of Die gebied binne die regsgebied van die Stadsraad van Germiston excluding Germiston uitgesonderd (1) the area described in the Schedule to the First Smoke (I) die gebied beskryf in die Bylae tot die Eerste Rook Control Zone Order, 1969, published by Adminis beheerstreekbevel 1969, afgekondig by Administra trators Notice 369 dated 9 April, 1969, and teurskennisgewing 369 van 9 April 1969, en (2) the Katlehong Bantu Township (2) die Katlehong Bantoedorp Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 JOHANNESBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: WYSIGING TO THE BUILDING AND CINEMATOGRAPH BY VAN DIE BOU EN KINEMATOGRAAFVERORDE LAWS NINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslilce Bestuur, 1939, die set forth hereinafter, which have been approved by him verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Building and Cinematograph Bylaws of the Johan Die Sou en Kinematograafverordeninge van die Muninesburg Municipality, published under Administrators sipaliteit Johannesburg, afgekondig by Administrateurs Notice 455, dated 29 September 1941, as amended, are kennisgewing 455 van 29 September 1941, soos gewysig, hereby further amended as follows: word hierby verder soos volg gewysig: 1 By the insertion in section 19 after the words "any 1 Deur in artikel 19 na die woorde "enige publiekeig public street" of the words "or any immovable property straat" die woorde "of enige vaste eiendom wat aan die owned by or vested in the Council," Raad behoort of by hom berus" in te voeg 2 By the insertion after section 19 of the following: 2 Deur na artikel 19 die volgende in to voeg: "19A Fees for Drawings Where in the opinion of the "19A Gelde vir tekeninge waar daar na die Stadsinge City Engineer drawings are required to implement an en neur se mening tekeninge nodig is om n oorskrydings croadhment agreement, a fee of R20 shall be payable in ooreenkoms te kan uitvoer, moet daar, benewens enige addition to any other fees" ander gelde, n bedrag van R20 betaal word" 3 By the insertion after section 34 of the following: 3 Deur na artikel 34 die volgende in te voeg: "34A (1) Subject to the provisions of subsections (3) "34A (1) Behoudens die bepalings van subartikels and (4), it shall be an offence for any person, during the (3) en (4)15 dit n oortreding vir iemand om gedurende die periods specified in subsection (2), to carry on any activity tye wat in subartikel (2) gespesifiseer word, enige werk or to use or cause or permit to be used in the course of saamheid te verrig of n masjien, masjinerie, enjin, appa building, demolition or excavation operations, any raat, gereedskap of toestel, hoe ook al aangedryf, wat op machine, machinery, engine, apparatus, tool or contridie vrede, gerief, rus of gemak van iemand anders inbreuk vance, however powered, which may disturb or is likely maak of moontlik inbreuk sal maak, tydens bou, sloto disturb the peace, comfort, quiet or convenience of any pings of uitgrawingswerksaamhede te gebruik of te verperson oorsaak of toe te laat dat dit gebruik word (2) The periods referred to in subsection (1) shall be (2) Die tye wat in subartikel (1) genoem word, is soos as follows: volg: (a) The whole of Sunday, Good Friday, Ascension Day, Day of the Covenant, Christmas Day and New Years (a) Die hele Sondag, Goeie Vrydag, Hemelvaartdag, Day loftedag, Kersdag en Nuwejaarsdag Gee (b) Before 6 am or after 5 pm on Saturdays (b) Voor 6 vm of na 5 nm op Saterdae (c) Before 6 am or after 6 pm on any other day not (c) Voor 6 vm of na 6 nm op alle ander dae wat nie being any of the aforementioned days hierbo genoem word nie

17 0 IN PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI (3) The prohibition in subsection (1) shall not apply (3) Die verbod in subartikel (1) is nie van toepassing in circumstances in which the use of such machines, the in omstandighede waar die gebruik van sodanige machinery, engine, apparatus, tool or contrivance is ur masjien, masjinerie, enjin, apparaat, gereedskap of toestel gently necessary in order to preserve the life, safety or dringend noodsaaklik is ten einde die lewe, veiligheid of health of persons, or to preserve property, or is being gesondheid van mense te beskerm of om eiendom te becarried out on behalf of a public authority skerm of waar dit namens n openbare owerheid gebruik word (4) The Council may upon the written request of the (4) Die Raad kan op skriftelike versoek van die perperson in charge of any machine, machinery, engine, ap soon in beheer van n masjien, masjinerie, enjin, apparaat, paratus, tool or contrivance used or to be used in the gereedskap of toestel wat in die loop van bou, slopings course of building, demolition or excavation operations, of uitgrawingswerksaamhede gebruik is of gebruik gaan grant exemption from the prohibition contained in sub word, gedurende die hele of enige bepaalde gedeelte van section (1) during the whole or any specified portion of the die tye wat in subartikel (2) genoem word, vrystelling ver periods mentioned in subsection (2) leen van die verbod NI in subartikel (1) vervat is (5) Iemand wat die bepalings van subartikel (1) oor (5) Any person contravening the provisions of sub tree en versuim om die oortreding te staak nadat by gesection (1) and failing to desist therefrom after being waarsku is om dit te doen deur iemand wat deur die Raad warned to do so by any person authorised by the Counaangestel is om sodanige waarskuwing nit te reik, is by cil to issue such warning, shall be liable on conviction to skuldigbevinding strafbaar met n boete van hoogstens a fine not exceeding 8100, or in default of payment, to R100 of by wanbetaling met gevangenisstraf vir n tyd imprisonment for a period not exceeding six months for perk van hoogstens ses maande vir elke sodanige oortre every such contravention" ding" 4 ))ear in artikel 4 By the substitution in section 374 for the words "two 374 die woorde "twee sjielings betaal" shillings" of the following: deur die volgende te vervang: "R2 vir elke 100 in of gedeelte daarvan, van die vloer "R2 for each 100 m2 or part thereof of the floor area oppervlakte van die gebou, met inbegrip van enige galery of the building including any gallery allocated for the ac wat vir die gebruik van die publiek toegewys is, betaal: commodation of the public: Provided that Met dien verstande dat (a) daar geen gelde betaalbaar is vir n sertifikaat wat ten (a) no fee shall be payable for a certificate issued in reopsigte van n gebou of tent wat uitsluitlik vie die doelspect of a building or tent used exclusively for the erodes van openbare godsdiensoefening gebruik word, purpose of public worship; and uitgereik word nie; en (b) the fee payable for a certificate issued in respect of (b) a die gelde wat betaalbaar is vir n sertifikaat wat ten tent used other than for public worship shall be opsigte van n tent wat vir ander doeleindes as open R2,50" bare godsdiensoefening gebruik word, uitgereik word, R2,50 is" PB PB pi In Administrators Notice May, 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP IN VERKLARING VAN GOEDGEKEURDE DORP IN TERMS OF SECTION 69 OF THE TOWN PLANNING GEVOLGE ARTIKEL 69 VAN DIE ORDONNANSIE AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Ad planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) ver ministrator hereby declares Waterkloof Glen Extension klaar die Administrateur hierby die dorp Waterkloof Glen No 4 Township, situated on Portion 140 of the farm Uitbreiding No 4 gelee op Gedeelte 140 van die plaas Garstfontein No 374 JR, district Pretoria, an approved Garstfontein No 374PR, distrik Pretoria, tot n goedgetownship in the Schedule to this notice the conditions upon keurde dorp en in die Bylae by hierdie k ennisgewing is die which the application for the establishment of the said voorwaardes uiteengesit waarop die aansoek um die stigtownship has been granted, are set forth ting van bedoelde dorp toegestaan is PB PB SCHEDULE BYLJAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY GLEN ANIL DEVELOPMENT CORPO DOEN DEUR GLEN ANIL DEVELOPMENT COR RATION LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF PORATION LIMITED INGEVOLGE DIE BEPA THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDI LINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE NANCE 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A PLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING TOWNSHIP ON PORTION 140 OF THE FARM OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 140 VAN DIE GARSTFONTEIN NO 374JR DISTRICT PRETORIA, PLAASGARSTFONTEIN NO 374 JR, DISTRIK PRE WAS GRANTED TORIA, TOEGESTAAN IS A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT A STIGTINGSVOORWAARDES 0 1 Name 1 Naam The name of the township shall be Waterkloof Glen Die naam van die dorp is Waterkloof Glen Uitbreiding Extension No 4 No 4

18 1284 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, Design of Township 2 Ontwerpplan van die Dorp The township shall consist of erven and streets as in Die dorp bestaan nit erwe en strate soos aangedui op dicated on General Plan SG No A6406/69 Algemene Plan LG No A6406/69 3 Strafe 3 Streets (a) Die applikant moet die strate in die dorp vorm, skraap (a) The applicant shall form, grade and maintain the en onderhou tot bevrediging van die plaaslike bestuur streets in the township to the satisfaction of the local totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur authority until such time as this responsibility is taken oorgeneem word: Met then verstande dat die Adminis over by the local authority: Provided that the Ad trateur geregtig is ore die applikant van tyd tot tyd ministrator shall from time to time be entitled to gedeeltelik of geheel van die aanspreeklikheid to ont relieve the applicant wholly or partially from this hef na raadpleging met die Plaaslilce Bestuur obligation after reference to the local authority (b) Die strate moet tot bevrediging van die Administra (b) The streets shall be named to the satisfaction of the tear benoem word Administrator 4 Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur 4 Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan (a) Payable to the local authority: rang en Dorpe 1965, as begiftiging aan die plaaslike The township owner shall, in terms of section 630) bestuur n bedrag betaal gelykstaande met 115% van of the Town planning and Townships Ordinance, die grondwaarde van erwe in die dorp, welke bedrag 1965, pay to the local authority as endowment a sum dour die plaaslike bestuur aangewend meet word vir of money equal to 15% of the land value of erven die boa van strate en/of stormwaterdreinering in of vir in the township, which amount shall be used by the die dorp local authority for the construction of streets and/or Sodanige begiftiging is ooreenkomstig die bepalings stormwater drainage in or for the township; endowment shallsuch van artikel 74 van die bedoelde Ordonnansie betaal be paid in accordance with bear the provisions of section 74 of the aforesaid Ordi (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte name ment (b) Payable to the Transvaal Education Department; Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van The township owner shall, in terms of the provisions artikels 62 en 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps of sections 62 and 63(1)(a) of the Townplanning and beplanning en Dorpe, 25 van 1965, 11 begiftiging in Townships Ordinance, 25 of 1965, pay a lump sum n globale bedrag aan die Transvaalse Onderwysdeendowment to the Transvaal Education Department partement op die grondwaarde van erwe in die dorp on the land value of the erven in the township betaal The area of the land shall be calculated by multi Die grootte van hierdie grond word bereken deur plying 48,08 sq metres by the number of special 48,08 vierkante meter to vermenigvuldig met die getal residential erven in the township spesiale woonerwe in die dorp The value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond word bepaal kragtens die of the provisions of section 74(3) and such endow bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is ment is payable in terms of the provisions of section betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van 73 of the said Ordinance genoemde Ordonnansie 5 Grond vir Munisipale Doeleindes 5 Land for Municipal Purposes 4 Die applikant moet op eie koste erf No 724 soos aan Erf No 724 as shown on the General Plan shall be gedui op die Algemene Plan, aan die plaaslike bestuur transferred to the local authority by and at the expense of oordra vir parkdoeleindes the applicant as a park 6 Oprigting van Heining of ander fisiese Versperring: 6 Erection of Fence or other Physical Barrier Die applikant moet op eie koste n heining of ander fisiese versperring oprig tot bevrediging van die plaaslike The applicant shall at its own expense erect a fence, or bestuur wanneer by deur hom versoek word ore dit to other physical barrier to the satisfaction of the local autho doen, en die applikant moet sodanige heining of fisiese rity, as and when required to do so by it and the appli versperring in n goeie toestand onderhou tot tyd en wyl cant shall maintain such fence or physical barrier in good hierdie verantwoordelikheid deur die plaaslike bestuur order and repair until such time as this responsibility is oorgeneem word: Met Bien verstande dat die ap taken over by the local authority: Provided that the appli plint se verantwoordelikheid vir die instandhouding cants responsibility for the maintenance thereof shall daarvan verval sodra die nlaaslike bestuur die verantcease when the local authority takes over the responsibi woordelikheid vir die instandhouding van die strate in die lity for the maintenance of the streets in the township dorp oorneem 7 Disposal of existing Conditions of Title 7 Beskikking oor bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van and servitude, if any, including the reservation of rights die voorbehoud van mineraalregte, maar uitgesonderd to minerals, but excluding the following right which will volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra die not be passed on to the erven in the township: sal word nie: "The Remaining Extent of Portion of Portion of the "The remaining Extent of Portion of Portion of the said farm, measuring morgen (a portion said farm, measuring morgen (a portion 4

19 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI whereof is hereby transferred) is further entitled to whereof is hereby transferred) is further entitled to enforce the following condition against certain Por enforce the following condition against certain Portion 147 (a Portion of Portion of Portion) of the farm lion 147 (a Portion of Portion of Portion) of the farm Garstfontein No 374, aforesaid, measuring Garstfonteiti No 274, aforesaid, measuring morgen, transferred to Oswald Pirow under Deed of morgen, transferred to Oswald Pirow under Deed of Transfer No 30183/1951 dated 5th December, 1951 Transfer No 30183/1951 dated 5th December, 1951, namely: namely: i The Transferee, his successors in title or assigns will The Transferee, his successors in title or assigns will enjoy no trading rights of whatever nature on the enjoy no trading rights of whatever nature on the property hereby transferred property hereby transferred" 8 Beperking op verkoop van Erf No Restriction against Disposal of Erf No 686 Die applikant mag nie Erf No 686 verkoop nie tot tyd The applicant shall not dispose of Erf No 686 until en wyl toegang tot die erf tot bevrediging van die plaas access to the satisfaction of the local authority has been like bestuur rrskaf is provided to the erf 9 Beperking op Toestaan van Langtermynkuurkontrakte 9 Restriction on Granting of long Term Leases artikel 11 van Wet 33 van 1907, mag die In terms of section 11 of Act 33 of 1907, the township dorpseienaar, sy erfgename, opvolgers of gemagtigdes nie owner, his heirs, successors or assigns shall not grant a > n titel tot enige erf in die dorp toestaan nie, uitgesonderd title to any erf in the township other than a freehold title n Kragtens titeltot vry eiendomsreg of n huurkontrak vir n tydor a lease for a period not exceeding five years without perk van vyf jaar nie te bowe gaan nie sonder die reg the right of renewal and no title or stichleasels aforesaid van hemuwing, en geen titel of sodanige huurkontrak soos shall be capable of being registered in any registration voornoem mag in enige registrasiekantoor geregistreer word office nie IO Enforcement of Conditions 10 Nakoming van Vaorwaardes I The applicant shall observe the conditions of establish Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en ment and shall take the necessary steps to secure the en die nodige steppe doen om te sorg dat die titelvoorwaardes fordement of the conditions of title and any other conen enige ander voorwaardes opgele kragtens artikel 62 ditions imposed in terms of section 62 of Ordinance 25 van Ordonnansie 25 van 1965, nagekom word: Met dien of 1965: Provided that the Administrator shall have the verstande dat die Administrateur die bevoegdheid besit power to relieve the applicant of all or any of the obliga om die applikant van almal of enigeen van die verpligtings tidns and to vest these in any other person or body of per te onthef en om sodanige verpligtings by enige ander per sons soon of liggaam met regspersoonlikheid te laat berm B CONDITIONS OF TITLE B TITELVOORWAARDES 1: The Erven with certain Exceptions 1 Die erwe met sekere Uitsonderings The erven with the exception of: Die erwe met uitsondering van: (i) the erf mentioned inclause "A" 5 hereof; (i) die erf genoem in klousule A5 hiervan; (ii) such erven as may be acquired by the State; and (ii) erwe wat deur die Staat verkry word; en 00 (iii) such erven as may be acquired for municipal (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes verkry word, purposes provided the Administrator, has mits die Administrateur die doeleindes waarvoor approved the purpose for which such erven are sodanige erwe nodig is, goedgekeur het, required, is onderworpe aan die voorwaardes hierna genoem, opgele shall be subject to the conditions hereinafter set forth deur die Administrateur kragtens die bepalings van die imposed by the Administrator under the provisions of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 25 van 1965: Town planning and Townships Ordinance, 25 of 1965: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut vir Hole rings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (a) The erf is subject to a servitude, 2 metres wide, in die plaaslike bestuur, twee meter breed, langs enigeen _ favour of the local authority, for sewerage and other van sy grense, uitgesonderd n straatgrens, soos deur municipal purposes, along one only of its boundaries die plaaslike bestuur bepaal other than a street boundary as determined by the (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorlocal authority noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen (b) No building or other structure shall be erected within grootwortelborne mag binne die gebied van sodanige the aforesaid servitude area and no largerooted trees serwituut of binne n afstand van twee meter daarvan shall be planted within the area of such servitude or geplant word nie within 2 metres thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit tem wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, porarily on the land adjoining the aforesaid servitude onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp such material as may be excavated by it during the leidings en ander werke wat by volgens goeddunke course of the construction, maintenance or removal noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan 0 of such sewerage mains and other works as it in its voomoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike discretion may deem necessary and shall further be bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde entitled to reasonable access to the said land for the grand vir die voornoemde doel: Met dien verstande aforesaid purpose subject to any damage done during dat die pliaslike bestuur enige skade vergoed wat ge

20 1286 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 the process of the construction, maintenance or re durende die aanleg, onderhoud, of verwydering van moval of such sewerage mains and other works being sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke vermade good by the local authority oorsaak word 2 State and Municipal Erven 2 Stoats en Munisipale Erwe Should the erf referred to in Clause A5 or any erf As die erf waarvan melding in klousule A5 gemaak acquired as contemplated in Clause D1(ii) and (iii) hereof word of enige erf verkry soos beoog in klousule Blkii) en be registered in the name of any person other than the (iii) hiervan, geregistreer word op naam van enige ander State or the local authority, such erf shall thereupon be persoon as die Staat of die plaaslike bestuur, dan is so n subject to such conditions as may be determined by the erf onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Ad Administrator ministrateur bepaal Administrators Notice May 1972 Administrateurskennisgewing Mei 1972 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME NO PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA NO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 89(1) of the 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedkeuring Administrator has approved of the amendment of We verleen het om Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 1960, to toria Region Townplanning Scheme 1960 to conform with wysig, om ooreen to stem met die stigtingsvoorwaardes en a the conditions of establishment and the general plan of die algemene plan van die dorp Waterlcloof Glen Uitbrei Waterkloof Glen Extension No 4 ding No 4 Map No 3 ad the scheme clauses of the amendment Kaart No 3 en die skemaklousules van die wysiging scheme are filed with the Director of Local Government, skema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pretoria, and the Town Clerk, Pretoria, and are open for Plaaslike Bestuur, Pretoria, en die Stadsklerk, Pretoria en inspection at all reasonable times is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Region Amend Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysiment Scheme No 282 PB gingskema No 282 PB GENERAL NOTICES ALGEMEI4E KENNISGEWINGS NOTICE 274 OF 1972 KENNISGEWING 274 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF SPARTAN EX VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP SPARTAN TENSION 8 TOWNSHIP UITBREIDING 8 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Town planning and Township Ordinance, 1965, that appli Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 word hierby bekend gecation has been made by African Explosives and Chemical maak dat African Explosives and Chemical Industries Industries Ltd, for permission to lay out a township con Ltd, aansoek gedoen het om n dorp bestaande uit ongesisting of approximately 27 commercial erven and 1 veer 27 kommersiele erwe en 1 algemene woonerf, to stig general residential erf, oh Portion 9 of the farm Zuur op Gedeelte 9 van die plaas Zuurfontein No 33IR en fontein No 33lit and Portion 4 of the farm Witkoppie Gedeelte 4 van die plaas Witkoppie No 64IR distrik No 64IR, district Kempton Park, to be known as Spar Kempton Park, wat bekend sal wees as Spartan Uitbrei tan Extension 8 ding 8 The proposed township is situate east of and abuts Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan dorp Spartan Township and south of and abuts Road No Spartan en suid van en grens aan Pad No A5183/64 A 5183/64 Die aansoek met die betrokke plane, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the office Kamer B225, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Provin toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na cial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iederdeen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applivan die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in writing sta sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke with the Director of Local Goverment Such communica van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro tion shall be received by the Director not later than eight vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur weeks from the date of such first publication in the Proontvang word vtncial Gazette Alle besware moet in duple ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and addresword aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be sed to the Director of Local Government, PO Box 892, stuur, Posbus 892, Pretoria Pretoria G P Nel, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestur Pre toi ia, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April 1972 P PB

21 / PROVINSIALE ROMANI 3 MEI NOTICE 275 OF 1972 KENNISGEWING 275 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF ANNLIN EXTEN VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP ANNLIN SION 5 TOWNSHIP UITBRETDING 5 It is hereby notified in terms of section 580) of the Ingevolge mild 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Aurika Finansierings (Edms) dat Aurika Finansierings (Edms) Bpk aansoek gedoen het Bpk for permission to tay out a township consisting of om n dorp bestaande uit ongeveer 13 spesiale woonerwe, approximately 13 special residential erven, on Holding 90 te stig op Hoewe No 90, Wonderboom Landbouhoewes, Wonderboom Agricultural Holdings, district Pretoria, to distrik Pretoria, wat bekend sal wees as Annlin Uitbreiding be known as Annlin Extension 5 5 The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestlde dorp le noord van en grens aan Rose Rosemary Avenue and east of and abuts Holding No 91 marylaan en oos van en grens aan Hoewe No 91 The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments an informtion, is open for inspection at the office inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Provin Kamer B225, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Precial Building, Pretorius street, Pretoria, for a period of toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na eight weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the appli mod iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan cation or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor in the matter, shall communicate in wri te word of vetoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis ting with the Director of Local Government Such corn stel Sodanige kennisgewing mod nie later nie as agt weke munication shall be received by the Director not later van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro than eight weeks from the date of such first publication vinsiale Koerant deur die Direkteur van Pleaslike Bestuur in the Provincial Gazette ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL G P NEL Director of Local Government Direkteur van Pleaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April 1972 PB PB rrepresentations All NOTICE 276 OF 1972 KENNISGEWING 276 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BRONKFORT VOORGESTELDE STIGT1NG VAN DORP BRONK TOWNSHIP FORT It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Bronkhorstspruit Industriele dat Bronkhorstspruit Industriele Beleggings (Edms), Bpk, Beleggings (Edits) Bpk, for permission to lay out a town aansoek gedoen het om n dorp bestaande tilt ongeveer ship consisting of approximately 428 special residential 428 spesiale woonerwe, 1 algemene woonerf, 1 besigheidserven, 1 general residential erf, 1 business erf and 1 erf erf en 1 erf (onbepaald) te stig op n gedeelte van Ge (undetermined) on a portion of Portion 84 of the farm deelte 84 van die pleas Roodepoort No 504 JR, distrik Roodepoort No 504JR, district Bronkhorstspruit, to be Bronkhorstspruit, wat bekend sal wees as Bronkfort known as Bronkfort Die voorgestelde dorp le wes van en grens aan Bronk The proposed township is situate west of and abuts horstspruit en noordwes van en grens aan Pad P591 Bronkhorstspruit and northwest of and abuts Road Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en in P591 ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, The application together with the relevant plans, docu Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Prements and information, is open for inspection at the toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na da office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, tum hiervan Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie mod iedereen wat beswaar wilmaak teen In die toestaan terms of section 58(5) of the said Ordinance any per son who wishes to object to the granting of the application van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis or who is desirous of being heard or of making stelrepresen Sodanige kennisgewing moet nie later nie as rations in agt the matter, shall communicate in writing with the weke van die datum van sodanige eerste Director of Local Government publikasie in die Such communication shall Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be be received by the Director not later than eight weeks from the date of such first publication in the Provincial stuur ontvang word Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig objections must be lodged in duplicate, and ad word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Bedressed to the Director of Local Government, P:O Box stuur Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria, 26 April 1972 Pretoria, 26 April, 1972 P:B 4/2/2/4310 PB 4/2/2/4310

22 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 NOTICE 277 OF 1972 KENNISGEWING 277 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF WHITE RIVER VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP \VITAL EXTENSION 6 TOWNSHIP VIER UITBREIDING 6 4 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Rooigrond Kalk (Pty) Ltd dat Rooigrond Kalk (Edms) Bpk, aansoek gedoen het om for permission to lay out a township consisting of approxi n dog) bestaande uit ongeveer 167 spesiale woonenve en mately 167 special residential erven and 2 special erven 2 spesiale erwe te stig op Gedeeltes 101 en 93 van die on Portions 101 and 93 of the farm White River No 64 plans Witrivier No 64IR, distrik Witrivier, vat bekend JR, district White River, to be known as White River Exsal wees as Witrivier Uitbreiding 6 tension 6 Die voorgestelde dorp 18 noord van en grens aan dorp The proposed township is situate north of and abuts Witrivier Uitbreiding 1 en wes van en grens aan dorp White River Extension 1 Township and west of and abuts Parlcville: Parkville Township Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments an informtion, is open for inspection at the office Kamer B225, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Preof the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Provintoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na cial Building, Pretorius street, Pretoria, for a period of datum hiervan eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any 4 moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the appli van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor cation or who is desirous of being heard or of making te word of" voted te rig die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in wristel Sodanige kennisgewing meet the later nie is agt weke ting with the Director of Local Government Such cornvan die datum van sodanige eerste publikasie in die Promunication shall be received by the Director not later vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur than eight weeks from the date of such first publication ontvang word r in the Provincial Gazette All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en prig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur Posbus 892 Pretoria G P NEL, _ G P NEL Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April 1972 Pretoria, 26 April 1972 PB PB NOTICE 278 OF 1972 KENNISGEWING 278 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF MOREBILL EX TENSION 3 TOWNSHIP, VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP MORE HILL UITBREIDING 3 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge arti6i 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by East Highway Properties dat East Highway Properties (Pty) Lad aansoek gedoen (Pty) Ltd, for permission to lay out a township con het om n dorp bestaande Mt ongeveer 76 spesiale woonsisting of approximately 76 special residential erven and erwe en 2 algemene woonerwe to stig op Restant van 2 general residential erven on Rermainder of Portion 42 Gedeelte 42 van die plaas Vlakfontein No 69LR distrik of the farm Vlakfontein No 69IR; district Benoni, to Benoni, wat bekend sal wees as Morehill Uitbreiding 3 be known as Morehill Extension 3 Die voorgestelde dorp le noord oos van en grens aan The proposed township is situate northeast of and Provinsiale Pad P62, noordwes van en grens aan Van abuts Provincial Road P62, northwest of and abuts Van Ryn Gold Mines en ongeveer 300 meter suid van Pro Ryn Gold Mines and approximately 300 metres south of, vinsiale Pad P631 Provincial Road P631 The application together With the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en mhgting le terinsae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection a the office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Provin cial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of Pretoriu sstraat Pretoria, vir n tydperk van agt weke na eight weeks from the date hereof ln datumervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any : Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wisher to object to the granting of the ap moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van plication or who is desirous of being heard or of making! die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te representations in the matter, shall communicate in writing word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis with the Direcor of Local Government Such communici: stel Sodanige kennisgewing moot nie later nie as 8 weke tion shall be received by the Director not later than 8 van die datum van sodanige eerste publikasie in die Proweeks from the date of such first publication in the Pro vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur vincial Gazette fontvang word

23 I PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware meet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892 Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April 1972 PP 4/2/2/4319 PP 4/2/2/ It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance 1965 that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Lavata Trust (Pty) Ltd and dat Lavata Trust (Edms) Bpk, en Lexton (Edms) Bpk, Lexton Trust (Pty) Ltd, for permission to lay out a aansoek gedoen het om n dorp bestaande uit ongeveer township consisting of approximately 93 special residen 93 spesiale woonenve, 1 besigheidserf en 1 garage erf, te tial erven, 1 business erf and 1 garage erf on the Remain stig op die Resterende Gedeelte van Gedeelte 108, Ge Extent of Portion 108 Portion 60 (a portion of por deelte 60 (n gedeelte van Gedeelte 14), Gedeelte 54 (n ring NOTICE 279 OF 1972 KENNISGEWING 279 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF LA MONTAGNE VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP LA MON EXTENSION 3 TOWNSHIP TAGNE UITBREIDING 3 tion 14), Portion 54 (a portion of Portion 17), Portion 15 gedeelte van Gedeelte 17) Gedeelte 15 (n gedeelte van (a portion of Portion 14) and Portion 92 (a portion of Gedeelte 14) en Gedeelte 92, (n gedeelte van Gedeelte Portion 15) of the farm The Willows No 340JR dis 15) van die pleas The Willows No 340JR distrik trict Pretoria to be known as La Montagne Extension 3 Pretoria, wat bekend sal wees as La Montagne Uitbreiding The proposed township is situate north of and abuts 3 the Pretoria Bronkhorstspruit National road and east of Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan die Murrayfield Township PretoriaBronkhorstspruit Nasionale pad en oos van die The application together with the relevant plans, docudorp, Murrayfield Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection at the ofinli ting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, Tice of the Director, Room B225 2nd Floor, Block B Kamerg B225 2de Vloer, Blok B Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na riod of eight weeks from the date hereof datumiusseraat, hiervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any per Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie son who wishes to object to the granting of the application moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tations in the matter, shall communicate in writing with te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis the Director of Local Government Such communication stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as 8 weke shall be received by the Director not later than 8 weeks van die datum van sodanige eerste publikasie in die Proform the date of such first publication in the Provincial vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be Gazette stuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and adres Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig sed to the Director of Local Government, PO Box 892, word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April 1972 PB 4/2/2/4265 PB 4/2/2/ NOTICE 280 OF 1972 KENNISGEWING NO 280 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 154 TOWNSHIP BEDFORDVIEW UITBREIDING 154 By Notice No 130 of 1970, the establishment of Bed Onder Kennisgewing No 130 van 1970 is n aansoek fordview Extension 154 Township, Geldenhuis Estate om die stigting van die dorp Bedfordview Uitbreiding 154, Small Holdings, district Germiston was advertised Geldenhuis Estate Kleinhoewes, distrik Germiston gead verteer Since then an amended plan has been received by virtue of which the layout oenertdien is n gewysigde plan ingedien waarkragtens has been altered to provide erven of die mtleg gewysig om voorsiening te maak vir erne van square metres vierkante meters The application together with the relative plans, do Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en incements and information, is open for inspection, at the ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur kamer office of the Director, Room B225, 2nd floor, Block B, B225,2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretorius Provincial Building, Pretorius Street Pretoria, for a period straat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na datum of eight weeks from the date hereof hiervan

24 1 ments 1290 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, In terms of section 58(5) of the Town planning and Ingevolge artikel 58(5) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1965, any person who wishes to beplanning en Dorpe, 1965, meet iedereen wat beswaar wil object to the granting of the application or who is desirous maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig of being heard or of making representations in the matter, is om in die saak gehoor to word of vertoe te rig, die Dishall communicate in writing with the Director of Local rekteur skriftelik in kennis stel Government Such communication shall be received by Sodanige kennisgewing moet nie later the as agt weke the Director not later than eight weeks from the date of van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro such first publication in the Provincial Gazette vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Be All objections stuur ontvang word must be lodged in duplicate, and Alle besware moet in duplikaat ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P Director of Local Government NEL,Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April, NOTICE 281 OF 1972 KENNISGEWING 281 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF CONSTANTIA VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP CON KLOOF EXTENSION 10 STANTIA KLOOF UITBREIDING 10 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak application has been made by Fedokor (Pty) Ltd for perdat Fedokor (Edms) Bpk aansoek gedoen het om n dorp mission to lay out a township consisting of approximately bestaande uit ongeveer 46 spesiale woonerwe te stig op 46 special residential erven on Portion 37 (a portion of Gedeclte 37 (n gedeelte van Gedeelte 5) van die plans Portion 5) of the farm Weltevreden No 2021Q district Weltevreden No 202IQ distrik Roodepoort, wat be Roodepoort, to be known as Constantia Kloof Extension kend sal wees as Constantia Kloof Uitbreiding Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan The die proposed township is situate north of and abuts dorp Floracliffe en wes van en grens Floracliffe Township aan Gedeelte 37 and west of and abuts Portion 37 The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente and information, is open for inspection at the office en inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Provin Kamer B225, 2de vloer, Blok B Provinsiale Gebou, Pre cial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a period of toriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na eight weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the appli moet tedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan cation or who is desirous of being heard or of making re van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor presentations in the matter, shall communicate in writing te word of vertoe te rig die Direkteur skriftelik in kennis with the Director of Local Government Such communi stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt wake cation shall be received by the Director not later than van die datum van sodanige eerste publikasie in die Pro eight weeks from the date of such first publication in the vinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur Provincial Gazette ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and address Alle besware moet in dupla ingedien word en gerig word ed to the Director of Local Government, PO Box 892, aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April 1972 PB PB _ NOTICE 282 OF 1972 KENNISGEWING 282 VAN 1972 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME NO 11 MIDDELBURGWYSIGINGSKEMA NO 11 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, that application has been made by the owner Messrs 1965, (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre African and European Investment Company Limited, African and European Investment Company Limited, PO Box 2567, Johannesburg for the amendment of Posbus 2567, Johannesburg aansoek gedoen het om Mid Middelburg Townplanning Scheme No 1, 1963 by delburgdorpsaanlegskema No 1, 1963, to wysig deur die hersonering van Restant van Erf No 978, gelee op die rezoning Remainder of Ed No 978, situate on the corner hock van Van Riebeeckstraat en Viljoenstraat dorp Midof Van Riebeeck Street and Viljoen Street, Middelburg delburg van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een Township, from "Special Residential" with a density of woonhuis per vk vt" tot "Spesiale Besigheid"

25 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI "One dwelling per sq ft" to "Special Business" met n maksimum hoogte beperking van 6 verdiepings on with a maximum height restriction of 6 storeys subject derworpe aan sekere voorwaardes to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Middelburg Amend Middelburgwysigingskema No 11 genoem sal word) re ment Scheme No 11 Further particulars of the Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria Middelburg, and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Middelburg ter Government, Room B214, Provincial Building, Pretorius wan Street, Pretoria Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, ment, in writing, at the above address or PO Box hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 14, Middel stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en burg at any time within a period of 4 weeks from the date die Stadslclerk, Posbus 14, Middelburg, skriftelik voorgele of this notice word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April IIII NOTICE 283 OF 1972 KENNISGEWING 283 VAN 1972 MEYERTON AMENDMENT SCHEME NO 1/18 MEYERTONWYSIGINGSKEMA NO 1/18 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, that application has been made by the owner Messrs Gallock Properties (Pty) Ltd, Corner of Tenth 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Street and Third Avenue, Gallock Properties (Edms) Bpk, hoek van Tiendestraat Kew, Johannesburg for the amendment of Meyerton en Derdelan, Townplanning Scheme No Kew, Johannesburg aansoek gedoen het om 1, 1953 by rezoning Meyerton dorpsaankgskema No 1, 1953, te Erf No 257, stoats on the corner of Loch Street and Gal wysig deur die hersonering van Erf No 257 geleh op die hoek van loway Street Meyerton Township, from "Special Residential" to "General Business" with a density of "One dwelling per sq ft" siale Woon" tot "Algemene Besigheid" met n digtheid The amendment will be known as Meyerton Amend van "Een woonhuis per vk vt" ment Scheme No 1/18 Further particulars of the Sche Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat me are open for inspection at the office of the Town Clerk, Meyertonwysigingskema No 1/18 genoem sal word) 18 Meyerton and at the office of the Director of Local Go in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, vernment, Room B214, Provincial Building, Pretorius Kamer B2I4, Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria, Street, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Meyerton ter Any objection or representations in regard to the appli insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger ment, ment, in writing, at the above address or PO Box tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 9, Meyerton hierdie kennisgewmg aan die Direkteur van Plaaslike Be at any time within a period of 4 weeks from the date of stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria en die this notice Stadsklerk, Posbus 9, Meyerton, skriftelik voorgele word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April NOTICE 284 OF 1972 KENNISGEWING 284 VAN 1972 BENONI AMENDMENT SCHEME NO 1/96 BENONIWYSIGINGSKEMA NO 1/96 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, that application has been made by the owner Messrs Be 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre oni Central Investments (Pty) Ltd, PO Box 9618, Jo Benoni Central Investments (Edms) Bpk, Posbus 9618, hannesburg for the amendment of Benoni Townplanning Johannesburg aansoek gedoen het om Benoni dorpsaan Scheme No 1, 1948 by rezoning Portion Si of the farm legskema No 1, 1948, te wysig deur die hersonering van Kleinfontein No 67IR, situate on the corner of Seventh Gedeelte 51 van die plaas Kleinfontein No 67 LR, gelee Street and Voortrekker Street, Benoni, Township, from op die hoek van Sewendestraat en Voortrekkerstraat, dorp to "Special" for Business and Garage Benoni, van "Onbepaald" tot "Spesiaal" vir Besigheid en purposes, subject to certain conditions Garage doeleindes, onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Benoni Amendment Scheme No 1/96 Further particulars of the Scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Be Benoniwysigingskema No 1/96 genoem sal word) le in non i, and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Ka "Undetermined"

26 1292 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 meat, Room B214, Provincial Building, Pretorius Street Pretoria mer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Benoni, ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan to eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 1/21 tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, in writing, at the above address or PO Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag 1014, Benoni stunt by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die at any time within a period of 4 weeks from the date of Stadsklerk, Privaatsk 1014, Benoni, skriftelik voorgeto this notice word G P NEL, G P NEL Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April NOTICE 285 OF 1972 KENNISGEWING 285 VAN 1972 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK MENT SCHEME NO 385 WYSIGINGSKEMA NO 385 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 4 planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, that application has been made by the owner Mr F G (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnr F G Markus, C/o Messrs Withers and Gerke, PO Box Markus, P/a mnre Withers en Gerke Posbus Marshalltown for the amendment of Northern Johan Marshalltown, aansoek gedoen het om Noordelike Johan nesburg Region Town planning Scheme 1958, by rezoning nesburgstreekdorpsaanlegskema 1958, te wysig deur die Portions 1, 2 and Remainder of Consolidated Lot No 46 hersonering van Gedeeltes 1, 2 en Restant van Gekonso situate on the corner of Oxford Avenue and Eton Road lideerde Erf No 46, gelee op die hock van Oxfordlaan Sandhurst Township, from "Special Residential" with a en Etonweg, dorp Sandhurst van "Spesiale Woon" met density of "One dwelling per sq; ft," to "Gene n digtheid van "Een woonhuis per vk vt," tot ral Residential No I," subject to certain conditions "Algemene Woon No I" onderworpe aan sekere voor waardes The amendment will be known as Northern Johannes burg Region Amendment Scheme No 385 Further par Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ticulars of the Scheme are open for inspection at the office Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 385 of the Town Clerk, Sandton, and at the office of the genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur Director of Local Government, Room B214, Provincial van Plaaslike Bestuur, Kamer B2114 Provinsiale Gebou Building, Pretorius Street, Pretoria Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stads klerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, in writing, at the above address or PO Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Pretoria, and the Town Clerk PO Box 65202, Benmore, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die Sandton, at any time within a period of 4 weeks front the Stadsklerk, Posbus 65202, Benmore, Sandton, skriftelik date of this notice voorgele word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April NOTICE 286 OF 1972 KENNISGEWING 286 VAN 1972 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK MENT SCHEME NO 397 WYSIGINGSKEMA NO 397 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, that application has been made by the owner Messrs Villa (sons gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Villa Vista (Pty) Ltd, C/o Messrs Swart, Olivier and Prinsen, Vista (Edms) Bpk, P/a mnre Swart, Olivier en Prinsen PO Box 2405, Pretoria, for the amendment of Northern Posbus 2405, Pretoria, aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburg Region Town planning Scheme 1958 by Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 1958, to wysig rezoning Erven Nos 42 to 51, situate on Monkor Road deur die hersonering van Erwe Nos 42 tot 51, geleli aan and bounded by the proposed western bypass; Randpark Monkorweg en word aan die westelike kant begrens deur rif die voorgestelie westelike verbypad, dorp Randparkrif, Township, from "Special Residential" with a density van "Spesiale Woon" met 11 digtheid van Een woon of "One dwelling per err to "General Residential No I" huts per erf" tot "Algemene Woon No 1" met n makwith a maximum coverage of 30% and a height of 3 simunt dekking van 30% en met n hoogte van 3 verdie storeys pings

27 0 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme No 397 Further nar Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema No 397 ticulars of the Scheme are open for inspection at the office genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Paalslike Bestuur, Kamer B214, Provinsiale Gebou, Preto Director of Local Government, Room B214, Provincial ruisstraat, Pretoria, en in, die kantoor van die Stadsklerk Building, Pretorius Street, Pretoria van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, in writing, at the above address or PO Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en at any time within a period of 4 weeks from the date of die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg, skriftelik voorthis notice gele word G P NEL G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 26 April, 1972 Pretoria, 26 April NOTICE 287 OF 1972 KENNISGEWING 287 VAN 1972 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK MENT SCHEME NO 398 WYSIGINGSKEMA NO 398 It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, that application has been made by the owner Messrs 1965, (soon gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Vistas Heights (Pty) Ltd, C/o Messrs Swart, Olivier and Vistas Heights (Edms) Bpk, P/a mnre Swart, Olivier en Prinscn, PO Box 2405, Pretoria, for the amendment of Prinsen, Posbus 2405, Pretoria, aansoek gedoen het om Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme Noordelike Johaunesburgstreek dorpsaanlegskema 1958, 1958 by rezoning Erven Nos 52 to 61, situate on Monkor te wysig deur die hersonering van Erwe Nos 52 tot 61, Road, with the proposed western bypass on the western gelee aan Monkorweg, met die voorgestelde westelike vet side, Randparkrif Township, from "Special Residential" bypad aan die westelike kant, dorp Randparkrif, van "Spe with a density of "One dwelling per erf" to "General Re siale Woon" met n digtheid van "Ben woonhuis per erf" sidential No I" regarding Erven Nos 5461 and "General tot "Algemene Woon No 1 ten opsigte van Erwe Nos 54 Residential No 2" regarding Erven Nos 52 and 53 with 61 en "Algemene Woon No 2" ten opsigte van Erwes Nos a coverage of 30% and a height of 3 storeys 52 en 53 met n dekking van 30% en n hoogte van 3 verdiepings This amendment will be known as Northern Johannes burg Region Amendment Scheme No 398 Further par Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ticulars of the Scheme are open for inspection at the office Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema No 398 of the Town Clerk, Randburg, and at the office of the genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Director of Local Government, Room 13314, Provincial Plaaslike Bestuur, Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pre Building, Pretorius Street, Pretoria toriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objections or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van ment, in writing, at the above address or PO Box 892, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Pretoria, and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en die at any time within a period of 4 weeks from the date of Stadsklerk, Privaatsk 1, Randburg, skriftelik voorgele this notice word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, 1972 Pretoria, 26 April NOTICE 288 OF 1972 KENNISGEWING 288 VAN 1972 GERMISTON AMENDMENT SCHEME NO 1/81 GERMISTONWYSIGINGSKEMA NO 1/81 It is hereby notified in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, (as amended) that application has been made by the owner Messrs Gameph Investments (Pty) Ltd, PO Box 5170, Johannes Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar mnre Gameph Investments (Edms) Bpk, Posbus 5170, Johan,burg for the amendment of Germiston Townplanning nesburg aansoek gedoen het om Germiston dorpsaanleg Scheme No 1, 1945, by rezoning Portions 1 and 2 and skema No 1, 1945, te wysig deur die hersonering van the Remainder of Consolidated Erf No 1836, situate on Gedeeltes 1 en 2 ea die Restant van Gekonsolideerde Erf the corner of Beech Avenue and Acacia Road, Primrose No 1836, gelled op die hoek van Beechlaan en Acaciaweg, Township, from "Special Residential" with a density of dorp Primrose, van "Spesiale Woon" met n digtheid van "One dwelling per sq ft" to "General Residential" "Een woonhuis per vk vt" tot "Algemene Woon" 4

28 1294 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 The amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme No 1/81 Further particulars of the Scheme Germistonwysigingskema No 1/81 genoem sal word) lie are open for inspection at the office of the Town Clerk, in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Germiston and at the office of the Director of Local Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Government, Room B214,Provincial Building, Pretorius en in die kantoor van die Stadsklerk van Germiston ter Street, Pretoria insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van cation shall be submitted to the Director of Local Governhierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bement, in writing, at the above address or PO Box 145, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Germiston, at any time within a period of 4 weeks from die Stadsklerk, Posbus 145, Germiston, skriftelik voorgel8 the date of this notice word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 26 April, Pretoria, 26 April NOTICE 289 OF 1972 KENNISGEWING 289 VAN 1972 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL OF TITLE OF PORTION NO 327 OF THE FARM VOORWAARDES VAN GEDEELTE NO 327 VAN ELANDSFONTEIN NO 108 IR, DISTRICT ALBER DIE PLAAS ELANDSFONTEIN NO 108 IR, DIS 4 TON TRIK ALBERTON R is hereby notified that application has been made Hierby word bekend gemaak dat Stadsraad van Alber by Town Council of Alberton in terms of section 3(1) of ton ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die wet the Removal of Restrictions Act, 1967, for the amend op Opheffing an Beperkings, 1967, aansoek gedoen het mend of the conditions of title of Portion No 327, of vir die wysiging van die titelvoorwaardes van Gedeelte the farm Elandsfontein No 108 IR district Alberton No 327 van die Pleas Elandsfontein No 108 IR disto permit the establishment of a township and to erect trik Alberton, ten einde dit moontlik te mask om n buildings and structures closer than 37,78 m from a dorp te stig en om geboue en strukture nader as 37,78 in public road vanaf openbare pad op te rig The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Government, Room 13306, Block B, Provincial Building, Kamer B306, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretorius Pretorius Street, Pretoria straat, Pretoria Objections to the application may be lodged in wri Besware teen die aansoek kan op of voor 31 Mei 1972 ting with the Director of Local Government, at the above address or PO Box 892, Pretoria, on or before skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo the 3rd May 1972 vermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word G P NEL, G P NEL Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB PB NOTICE 290 OF 1972 KENNISGEWING 290 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIAMARPARK VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP RIAMAR EXTENSION 2 TOWNSHIP PARK UITBREIDING 2 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak application has been made by Riamar (Edms) Bpk, dat Riamar (Edms) Bpk, aansoek gedoen het om n for permission to lay out a township consisting of ap dorp bestaande uit ongeveer 363 spesiale woonerwe, 29 proximately 363 special residential erven, 29 general re algemene woonerwe, 1 besigheidserf en 2 spesiale erwe sidential erven, 1 business erf and 2 special erven (1 for (1 vir kerk en 1 vir n vulstasie) te stig op n gedeelte church and 1 for a filling station) on a portion of van Gedeelte 58 van die plaas Hondsrivier No 508JR, Portion 58 of the farm Hondsrivier No 508JR, district distrik Bronkhorstspruit, wat bekend sal wees as Riamar Bronkhorstspruit, to be known as Riamarpark Exten park Uitbreiding 2 sion 2 Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan Na The proposed township is situate south of and abuts sionalo Pad tussen Pretoria en Witbank en wes van en the National Road between Pretoria and Witbank and grens aan Bronkhorstspruit west of and abuts Bronkhorstspruit The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente ments and information, is open for inspection at the inligting 16 ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na riod of eight weeks from the date hereof datum hiervan

29 ) PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kenwriting with the Director of Local Government Such nis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum van sodanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/4327 PB 4/2/2/ NOTICE 291 OF 1972 KENNISGEWING 291 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF WITBANK EX VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP WIT TENSION 38 TOWNSHIP BANK UITBREIDING 38 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak application has been made by Town Council of Wit dat Stadsraad van Witbank aansoek gedoen het om n bank for permission to lay out a township consisting of dorp bestaande uit ongeveer 32 spesiale woonerwe te stig approximately 32 special residential erven on Portion op Gedeelte van Resterende gedeelte van Gedeelte F of Remaining Extent of Portion F of the farm Jouberts van die plaas Joubertsrust No 310JS, distrik Witbank, rust No 310JS district Witbank to be known as Wit wat bekend sal wees as Witbank Uitbreiding 38 bank Extension 38 Die voorgestelde dorp le noord van en grens aan The proposed township is situate north of and abuts Snelweg T48 en wes van en grens aan Woltemadestraat Freeway T48 and west of and abuts Woltemade Street Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe datum hiervan fled of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the ap van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor 1111 plication or who is desirous of being heard or of making te word of verto8 te rig, die Direkteur skriftelik in ken 111/ representations in the matter, shall communicate in nis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt writing with the Director of Local Government Such weke van die datum van sodanige eerste publikasie in communication shall be received by the Director not die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike later than eight weeks from the date of such first publi Bestuur ontvang word cation in the Provincial Gazette Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and ad word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be dressed to the Director of Local Government, PO Box stuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria, 3 Mei 1972 Pretoria, 3 May, 1972 PB 4/2/2/3790 PB 4/2/2/ NOTICE 292 OF 1972 KENNISGEWING 292 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF KLOOFENDAL VOORGESTELDE STIGTING VAN KLOOFENDAL EXTENSION 5 TOWNSHIP UITBREIDING It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend geplication has been made by Fedokor (Edms) Bpk, for maak dat Fedokor (Edms) Bpk, aansoek gedoen het permission to lay out a township consisting of approxi om n dorp bestaande uit ongeveer 22 spesiale woon

30 1296 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 fately 22 special residential erven on Portion 297 of the erwe to stig op Gedeelte 297 van die plaas Wilgespruit farm Wilgespruit No 190IQ district Roodepoort, to be No 190IQ distrik Roodepoort, wat bekend sal wees known as Kloofendal Extension 5 as Kloofendal Uitbreiding 5 The proposed township is situate south of and abuts Die vooregstelde dorp 10 suid van en grens aan Stru Struben Ridge Agricultural Holdings and west of and ben Ridge Landbouhoewes en wes van en grans aan abuts Kloofendal Extension 3 Township dorp Kloofendal Uitbreiding 3 The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke plane, dokumente en ments and information, is open for inspection at the inligting 10 ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na nod of eight weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of vertob to rig, die Direkteur skriftelik in ken writing with the Director of Local Government Such nis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum van sodanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig4 dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/4330 PB 4/2/2/ NOTICE 293 OF 1972 ICENNISGEWING 293 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BENROSE EX VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BENROSE TENSION 9 TOWNSHIP UITBREIDING 9 It is hereby notified in terms of section 580) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965 that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Benrose Holdings Limited dat Benrose Holdings Limited aansoek gedoen het om for permission to lay out a township consisting of ap n dorp bestaande uit ongeveer 4 nywerheidserwe te stig proximately 4 industrial erven on portion of Portion 596 op gedeelte van Gedeelte 596 van die plaas Doornfon of the farm Doornfontein No 92IR, district Johannes tein No 92IR, distrik Johannesburg, wat bekend sal burg to be known as Benrose Extension 9 wees as Benrose Uitbreiding 4 9 The proposed township is situate north of and abuts Die voorgestelde dorp 10 noord van en grens aan Rae Raebor Road and east of and abuts Benrose Township borweg en oos van en grens aan dorp Benrose The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection at the inligting 10 ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok 13, Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na riod of eight weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moot iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of vertob te rig, die Direkteur skriftelik in kenwriting with the Director of Local Government Such nis stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum van sodanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892,Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Pretoria, Plaaslike Bestuur 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/4329 PD 4/2/2/

31 I r riod PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI NOTICE 294 OF 1972 KENNISGEWING 294 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIAMARPARIC VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP RIAMAR EXTENSION 3 TOWNSHIP PARK UITBREIDING 3 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Riamar (Edms) Bpk, for dat Riamar (Edms) Bpk, aansoek gedoen het om n permission to lay out a township consisting of approxi dorp bestaande uit ongeveer 410 spesiale woonerwe, 18 mately 410 special residential erven, 18 general residen algemene woonerwe, 1 besigheidserf en 2 spesiale erwe tial erven, 1 business erf and 2 special erven (I for (1 vir kerk en 1 vir vulstasie), te stig op Restant van church and 1 for filling station) on Remainder of Por Gedeelte 58 van die plaas Hondsrivier No 508JR, distion 58 of the farm Hondsrivier No 508JR, district trik Bronkhorstspruit, wat bekend sal wees as Riamar Bronkhorstspruit, to be known as Riamarpark Exten park Uitbreiding 3 sion 3 Die vooregstelde dorp 18 wes van en grens aan voor The proposed township is situate west of and abuts gestelde dorp Riamarpark Uitbreiding 1 en die noordproposed Riamarpark Extension 1 Township and the oostelike hock van die dorp grens aan die suidelike uitgang north eastern corner of the township abuts the southern van die wisselaar van die Pretoria Witbank Pad outlet of the interchange of the PretoriaWitbank Road Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a pe Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na of datum hiervan eight weeks from the date hereof In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of verto6 te rig, die Direkteur skriftelik in kenwriting with the Director of Local Government Such Ms stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum van sodanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word, All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892 Pretoria stunt Posbus 892, Pretoria G P NEL G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/4328 PB 4/2/2/ _ NOTICE 295 OF 1972 ICENNISGEWING NO 295 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BIRCH ACRES VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BIRCH EXTENSION 5 TOWNSHIP ACRES UITBREIDING 5 By Notice No 58 of 1971, the establishment of Birch Onder Kennisgewing No 58 van 1971 is n aansoek Acres, extension 5 Township, on the farm Mooifontein om die stigting van die Dorp Birch Acres Uitbeiding 5 No 42IR, district Kempton Park, was advertised op die plans Mooifontein No 14 IR, distrik Kempton Park geadverteer Since then an amended plan has been received by virtue of which the layout has been altered to make Sedertdien is n gewysigde plan ingedien waarkragtens provision for the extension of the Township boundaries die uitleg gewysig is om voorsiening te maak vir die and for general residential erven uitbreiding van die dorps grense en algemene woonerwe The application together with the relative plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection, at the inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director, Room 225, 2nd floor, Block B,!carnet 225, 2de vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pre Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a toruisstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na period of eight weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58(5) of the Townplanning and Ingevolge artikel 58(5) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1965, any person who wishes to beplanning en Dorpe, 1965, moet iedereen wat beswaar object to the granting of the application or who is de wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat besirous of being heard or of making representations in gerig is om in die saak gehoor te word of vertoe te rig, trheectomr aottferlmschaall 1Gcoovmermnmuneinctatesuinch writingco wi thtioiline Didieshall _soddirektegeukrensnkisrigftetiiknginmkeeentnnisie stlaterel nie as agt weke be received by the Director not later than eight weeks van die datum van sodanige eerste publikasie in die from the date of such first publication in the Provincial Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike Gazette Bestuur ontvang word

32 1298 PROVINCIAL GAZETTE!, 3 MAY, 1972 All objections must be lodged in duplicate, and addressed Alle besware moet in duplikaat ingedien word en geto the Director of Local Government, PO Box 892, Pre rig word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be toria stuur, Posbus 892, Pretoria GP NEIL Director of Local Government GP NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3rd May, 1972 Pretoria, 3 Mei NOTICE 296 OF 1972 KENNISGEWING 296 VAN 1972 PROPOSED EXTENSION OF BOUNDARIES OF VOORGESTELDE UITBREIDING VAN DORP CITY AND SUBURBAN EXTENSION 2 TOWNSHIP CITY AND SUBURBAN UITBREIDING 2 It is hereby notified in terms of section 82(4) of the Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie cm Dorps Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak application has been made by Louis Hendler and Hope dat Louis Hendler en Hope Braun aansoek gedoen het Braun for permission to extend the boundaries of City om die uitbreiding van die grense van dorp City and and Suburban Extension 2 township to include Portion Suburban Uitbreiding 2 om Gedeelte 230 (n gedeelte van 230 (a portion of Portion 8) of the farm Turffontein, Gedeelte 8) van die plaas Turffontein No 96 IR, distrik No 96 IR, district Johannesburg Johannesburg te omvat The relevant portion is situate north of and abuts Die betrokke gedeelte is gelee noord van en grens Heidelberg Road and east of and abuts Erf 1083 in aan Heidelbergweg en oos van en grens aan Erf 1083 City and Suburban Extension 2 Township and is to be in dorp City and Suburban Uitbreiding 2 en sal vir used for "General Industrial" purposes as defined in "Algemene Nywerheids" docleindes gebruik word Soos Johannesburg Town Planning Scheme No 1, 1946 omskryf in Johannesburg Dorpsaanlegskema No 1, 1946 The application together with the relevant plans, Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en documents and information, is open for inspection at inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, the Office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van vier weke a period of four weeks from the date hereof na datum hiervan Any person who wishes to object to the granting of Iedcreen wat beswaar wil maak teen die toestand the application or who is desirous of being heard or of van die aansoek of wat begerig is om in die saak gemaking representations in the matter, shall communi hoor te word of verto8 te rig, moet die Direkteur skrif cate in writing with the Director of Local Goverment telik in kennis stet Sodanige kennisgewing moet nie Such communication shall be received by the Director later nie as vier weke van die datum van sodanige eersnot later than four weeks from the date of such first te publikasie in die Provinsiale Koerant deur die Direk publication in the Provincial Gazette teur van Plaaslike Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and addressed Alle besware meet in duplikaat ingedien word en geto the Director of Local Government, PO Box 892, Pre rig word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be toria stuur, Posbus 892, Pretoria This notice replaces notice 116 of 1972 published in Hierdie kennisgewing vervang kennisgewing 1116 van the Provincial Gazette of 16th February, 1972, which 1972, gepubliseer die Provinsiale Koerant van 16 Fe latter notice is hereby withdrawn bruarie 1972, welke kennisgewing hiermee herroep word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3rd May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB PB NOTICE 297 OF 1972 KENNISGEWING 297 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF FOURWAYS EX VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP FOUR TENSION 9 TOWNSHIP WAYS UITBREIDING 9 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Fourways Townships (Mc) dat Fourways Townships (Edms) Bpk, aansoek gedoen Ltd for permission to lay out a township consisting of het om n dorp bestaande uit ongeveer 151 spesiale woonapproximately 151 special residential erven on Remainerwe te stig op Resterende Gedeelte van Gedeelte 7, ing Extent of Portion 7, Portions 142, 143 and 145 (Portions of Portion 7) of the farm Zevenfontein No 407 Ge lop deeltes 142, 143 en 145 (Gedeeltes van Gedeelte 7) van JR, district Johannesburg, to be known as Fourways die plaas Zevenfontein No 407JR, distrik Johannes Extension 9 burg, wat bekend sal wees as Fourways Uitbreiding 9

33 0 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI The proposed township is situate southeast of and Die voorgestelde dolt le suid:wes van en grens aan abuts the Sandton Municipal Boundary west of and abuts the Pretoria Sandton National Road P79 1 die Sandton Munisipale Grens, wes van en grens aan die PretoriaSandton Nasionale Pad P791 The application together with the relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B, Kamer B225, 2dertV1oer, Blok B; Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoritisstiaat, Pretoriavir n tydperk van agt weke na rind of eight weeks from the date hereof datum hietvan In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artike158(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of vertod te rig, die Direkteur skriftelik in kenwriting with the Director of Local Government Such pis stel Sodanige kennisgevving moet nie later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum, van sodanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word, All objections must be lodged in duplicate, andad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word Mn die Direkteur,Departement van Plaaslike Be = 892, Pretoria stuur, Posbna 892, Pretoria rpretoria, 3 May, 1972, G P N G P NEL, Director of Locaj Government Direkteur van Plaaslike Bestuur,,Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/4325 PB 4/2/2/ NOTICE 298 OF 1972 KENNISGEWING 298 VAN ,, PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIAMARPARK VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP RIAMAR EXTENSION 1 TOWNSHIP : PARK UITBREIDING 1 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordennansi6 opdorps Townplanning and Townships Ordinance 1965 that apbeplarining en Dorpe, 1965 word hierby bekend gemaak plication has been made by Riamar (Pty) Ltd, for per dat Riamar (Edms) Bpk, aansoek ggdoezi,het om In mission to lay out a township consisting of approximate dorp bestaande tilt ongeveer 510 spesiale woonerwe, 22 iy 510 special residential erven 22 general residential erven, 2 business erven and 1 church ert on Portion of aigemene woonerwe, 2 besigheidserwe en 1 kerk erf, to Portion 58 of the farm Hondsrivier No 508JR district stig op Gedeelte Van Gedeelte 58 van die pleas Honds Bronkhorstspruit to be known as Riamarpark Exten rivier No 508JR distrik Bronichorstspruit, wat bekend sion 1 sal wees as Riamarpark Uitbreiding 1 The proposed township is situate south of and abuts Die voorgestelde dorp le said van en grens aan die the National Road N 4/8 and west of and abuts proposed Washinille fad N4/8 en wes van en grehs aan die Riamarpark Extension 2 Township r voorgestelde dog) Riamarpark Uitbreiding 2 The application together with the, relevant plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection at the inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, 2nd Floor Block B, : Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pe Pretoriaseiraat, PretOria, vir n tydperk vanagt weke na riod of eight weeks from the date hereof datum hiervan, In terms of section 58(5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the ap moet iedereen wat ;beswaar wil maak teen die toestaan plication or who is desirous of being heard or of making van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor representations in the matter, shall communicate in te word of yertoe to rig, die Direkteur skriftelik in kenwriting with the Director of Local Government Such nis stel: Sodanige kennisgewing meet nie later Me as agt communication shall be received by the Director not weke van die daturt van: sorlanige eerste publikasie in later than eight weeks from the date of such first publi : die Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslikc cation in the Provincial Gazette Bestatir ontvang word : All objections must be lodged in duplicate, and ad ; AlleTheswalre moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word:earl did Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria ; stuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL G P: NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972: : PB 4/2/2/4326 Th, : e * _ : : n PB 4/2/2/4326, : 3t10 1: i 1, I,c1,; : " 1 _ 3, A0

34 1300 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 NOTICE 299 OF 1972 KENNISGEWING 299 VAN 1972 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP BED EXTENSION 180 TOWNSHIP FORDVIEW UITBREIDING 180 It is hereby notified in terms of section 58(1) of the Ingevolge artikel 58(1) van die Ordonnansie op Dorps Townplanning and Townships Ordinance, 1965 that ap beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak plication has been made by Andries Johannes Cornelis dat Andries Johannes Cornelis Meiring aansoek gedoen Meiring for permission to lay out a township consisting bet om n dorp bestaande uit ongeveer 4 spesiale woon of approximately 4 special residential erven on Portion erwe te stig op Gedeelte 6 van Lot 164, Geldenhuis Es 6 of Lot 164, Geldenhuis Estate Small Holdings, dis: tate Kleinhoewes, distrik Germiston wat bekend sal wees trict Germiston, to be known as Bedfordview Extension as Bedfordview Uitbreiding Die voorgestelde dorp suid oos van en grens aan The proposed township is situate southeast of and Van Buurenweg en suid wes van en grens aan die voor abuts Van Buuren Road and southwest of and abuts gestelde dorp Bedfordview Uitbreiding 132 proposed Bedfordview Extension 132 Township Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en The application together with the relevant plans, docu inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the Kamer B225, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, office of the Director, Room B225, 2nd Floor, Block B Pretoriusstraat, Pretoria, vir n tydperk van agt weke na Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, for a pcdatum hiervan riod of eight weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58(5) van die genoemde Ordonnansie In terms of section 58(5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil mask teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the apvan die die n aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor plication or who is desirous of being heard or of making t a word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kenrepresentations in the matter, shall communicate in e writing with the Director of Local Government Such ms std bodantge kennisgewing moet me later nie as agt communication shall be received by the Director not weke van die datum van sodanige eerste publilcasie m later than eight weeks from the date of such first publi die Provinsiale Koerantdeur die Direkteur van Plaaslike cation in the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Be 892, Pretoria stuur, Posbus 892, Pretoria a P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria, 3 Mei 1972 PB 4/2/2/3796 PB 4/2/2/ NOTICE 300 OF 1972 KENNISGEWING 300 VAN 1972 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK WYSI MENT SCHEME NO 292 GINGSKEMA NO 292 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ken in terms of section 31 of the Town planning and Townships nis kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps Ordinance, 1965, (Ordinance 25 of 1965), thit the Town beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Council of Sandton has submitted an interim scheme, dat die Stadsraad van Sandton n voorlopige skema, wat which is an amendment scheme, to wit, the Northern n wysigingskema is, te wete, die Noordelike Johannes Johannesburg Region Amendment Scheme No 292, to burgstreekwysigingskema No 292 voorgele bet om die amend the relevant town planning scheme in operation, betrokke dorpsbeplanningskema in werking, te wete, to wit, the Northern Johannesburg Region Townplan die Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema, ning Scheme, te wysig The land included in the aforesaid interim scheme is Die grond wat in voornoemde voorlopige skema inge the following: sluit is, is die volgende: Sandown Township: Erf No 1; Remainder of Erf No Dorp Sandown: Erf No 1; Restant van Ed No 2; 2; Portion 2 of Erf No 2; Portion 1 of Erf No 2; Por Gedeelte 2 van Erf No 2; Gedeelte 1 van Ed No 2;!ion 3 of Erf No 2; Portion 4 of Erf No 2; Portion 5 Gedeelte 3 van Ed No 2; Gedeelte 4 van Ed No 2; of Ed No 2; Portion 6 of Ed No 2; Portion 1 of Ed Gedeelte 5 van Ed No 2; Gedeelte 6 van Ed No 2; No 3; Portion 2 of Erf No 3; Portion 3 of Ed No 3; Gedeelte 1 van Erf No 3; Gedeelte 2 van Ed No 3; Portion 5 of Erf No 3; Portion 6 of Ed No 3; Portion Gedeelte 3 van Erf No 3; Gedeelte 5 van Ed No 3; 9 of Erf No 3; Portion 10 of Ed No 3; Remainder of Gedeelte 6 van Ed No 3; Gedeelte 9 van Ed No 3; Erf No 4; Portion 1 of Ed No 4; Portion 2 of Ed No Gedeelte 10 van Erf No 3; Restant van Erf No 4; Ge 4; Portion 3 of Erf No 4; Portion 4 of Erf No 4; Por deelte 1 van Erf No 4; Gedeelte 2 van Ed No 4; Ge tion 5 of Ed No 4; Portion 10 of Erf No 4; Portion 11 deelte 3 van Erf No 4; Gedeelte 4 van Ed No 4; Geof Ed No 4; Remainder of Ed No 5; Portion 1 of deelte 5 van Erf No 4; Gedeelte 10 van Ed No 4; Ge Ed No 5; Portion 7 of Portion 1 of Erf No 5; Portion deelte 11 van Erf No 4 ; Restant van Ed No 5; Gedeelte 3 of Ed No 5; Portion 4 of Ed No 5; Portion 6 of Ed 1 van Erf No 5; Gedeelte 7 van Gedeelte 1 van Ed No 5; Remainder of Erf No 6; Portion 1 of Ed No No 5; Gedeelte 3 van Ed No 5; Gedeelte 4 van Ed

35 r i PROVINSIALE ICOERANT, 3 MEI ; Portion A of Erf NO 7; Portion 13 of Portion A of No 5; Gedeelte 6 vanerf No 5; Restant van Erf No 6; Erf No 7; Portion 6 of Erf No 7; Portion 14 of Ed Gedeelte 1 van Erf No 6; Gedeelte A van Erf No 7; No 7; Portion 5 of Erf No 8; Erf No 11; Remainder of Gedeelte 13 van Gedeelte A van Erf No 7; Gedeelte Erf No 13; Portion 1 of Erf No 13; Portion 2 of Erf 6 van Erf No 7; Gedeelte 14 van Erf No 7; Gedeelte No 13; Erf No 134; Portion 2 of Portion 1 of Erf No 5 van Erf No 8; Erf No 11; Restant van Erf No 13; 14; Portion 3 of Erf No 14; Remainder of Ed No 15; Gedeelte 1 van Erf No 13; Gedeelte 2 van Erf No 13; Portion 1 of Erf No 15; Portion 2 of Erf No 15; Erf Erf No 134; Gedeelte 2 van Gedeelte I van Erf No 14; No 21; Erf No 22; Erf No 24; Erf No 26; Erf No Gedeelte 3 van Erf No 14; Restant van Erf No 15; 28; Remainder of Erf No 30; Portion 1 of Erf No 30; Gedeelte 1 van Ed No 15; Gedeelte 2 van Erf No 15; Portion 2 of Erf No 30; Portion 3 of Erf No 30; Portion Ed No 21; Erf No 22; Erf No 24; Erf 4 of Erf No 30; Erf No 76; Portion 6 of Ed No 31; No 26; Erf No 28; Restant van Erf No 30; Gedeelte 1 Portion 7 of Portion 6 of Erf NO 31; Portion 10 of van Erf No 30; Gedeelte 2 van Ed No 30; Gedeelte 3 Portion 6 of Erf No 31; Portion 1 of Ed No 36; Re van Erf No 30; Gedeelte 4 van Ed No 30; Erf No 76; mainder of Erf No 37; Portion 1 of Erf No 37; Por_ Gedeelte 6 van Erf No 31; Gedeelte 7 van Gedeelte tion 2 of Ed No 37; Remainder of Erf No 41; Portion 6 van Erf No 31; Gedeelte 10 van Gedeelte 6 van Erf A of Erf No 41; Remainder of Ed No 42; Portion A No 31; Gedeelte I van Erf No 36; Restant van Erf No of Erf No 42; Portion 2 of Erf No 43; Portion 4 of 37; Gedeelte 1 van Ed No 37; Gedeelte 2 van Erf No Erf No 43; Portion 6 of Portion 4 of Erf No 43; Portion 37; Restant van Erf No 41; Gedeelte A van Erf No 41; 5 of Portion 4 of Erf No 43; Portion 9 of Erf No 43; Restant van Ed No 42; Gedeelte A van Erf No 42; Ge Portion 10 of Erf No 43; Erf No 118; Erf No 44; deelte 2 van Erf No 43; Gedeelte 4 van Erf No 43; Remainder of Erf No 45; Portion A of Erf No 45; Re Gedeelte 6 van Gedeelte 4 van Erf No 43; Geminder of Erf No 46; Portion 1 of Ed No 46; Erf deelte 5 van Gedeelte 4 van Ed No 43; Geded No 47; Remainder of Ed No 48; Portion 2 of Ed No to 9 van Ed No 43; Gedeelte 10 van Ed No 43; 48; Portion 3 of Erf No 48; Erf No 85; Remainder of Erf No 118; Erf No 44; Restant van Ed No 45; Ed No 49; Remainder of Erf No 50; Portion 1 of Erf Gedeelte A van Erf No 45; Restant van Erf No 46; Ge No 50; Portion 1 of Erf No 51; Portion 2 of Ed No n; deelte 1 van Erf No 46; Ed No 47; Restant van Ed No Erf No 52; Remainder of Ed No 53; Portion 1 of Ed 48; Gedeelte 2 van Erf No 48; Gedeelte 3 van Erf No No 53; Ed No 61; Ed No 68; Remainder of Erf No 48; Erf No 85; Restant van Ed No 49; Restant van 69; Portion 1 of Erf No 69; Erf No 70; Erf No 71; Erf Erf No 50; Gedeelte 1 van Erf No 50; Gedeelte 1 van No 72; Erf No 73: Ed No 74; Remainder of Erf No Erf No 51; Gedeelte 2 van Ed No 51; Erf No 52; 75; Portion 2 of Erf No 75; Ed No 78; Ed No 79; Erf Restant van Ed No 53; Ed No 68; Restant van Erf No 80; Remainder of Erf No 81; Portion 1 of Erf No No 69; Gedeelte 1 van Erf No 69; Ed No 70; Erf 81; Remainder of Erf No 82; Portion 1 of Erf No 82; No 71; Erf No 72; Ed No 73; Ed No 74; Restant van Portion 8 of Erf No 4; Portion 1 of Erf No 75; Erf Erf No 75; Gedeelte 2 van Ed No 75; Erf No 78; No 83; Remainder of Ed No 20; Erf No 24; Portion Ed No 79; Erf No 80; Restant van Ed No 81; Ge 9 of Portion 6 of Erf No 31; Portion A of Erf No 31; deelte 1 van Erf No 81; Restant van Ed No 82; Ge Erf No 33; Erf No 34; Erf No 35; Remainder of Erf deelte 1 van Erf No 82; Gedeelte 8 van Ed No 4; Ge No 36 deelte 1 van Erf No 75; Ed No 83; Restant van Ed Sandown Extension No 2 Township Erven Nos: 86; No 20; Erf No 24; Gedeelte 9 van Gedeelte 6 van Erf 87; 88; 89; 90; 91; 92; No 31; Gedeelte A van Ed No 31; Erf No 33; Ed No 34; Erf No 35; Restant van Ed No 36 Sandown Extension No 3 Township Erven Nos: Dorp Sandown Uitbreiding No 2 Erwe Nos: 86; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 87; 88; 89; 90; 91; 92; Sandown Extension No 5 Township Erven Nos: 95;DorpSandownUitbreiding No3Erwe Nos: N ; 97; 98; ; 107; 108; 109; 110; 111; 112; Sandown Extension No 7 Township Erven Nos: Dorp Sandown Uitbreiding No 5 Erwe Nos: 95; 129; 130; 131; 96; 97; 98; 99; Sandown Extension No 10 Township Erven Nos: Dorp Sandown Uitbreiding No 7 Erwe Nos: 129; 119; 120; 121; 122; 130; 131; Sandown Extension No 12 Township Erven Nos: Dorp Sandown Uitbreiding No 10 Erwe Nos: 119; 373; 374; 120; 121; 122; Sandown Extension No 24 Township Erven Nos: Dorp Sandown Uitbreiding No 12 Erwe Nos 373; 374; 332; 333; 334; 335; 336; 338; Dorp Sandown Uitbreiding No 24 Erwe Nos: 332; Atholl Extension No 12 Township Erf No: 129; 333; 334; 335; 336; 338; Zimba Township Erven Nos: 18; 19 Dorp Atholl Uitbreiding No 12 Ed No: 129; Wierda Valley Extension No I Township Erven Dorp Zimba Erwe Nos: 18; 19; Nos: 17; 18; 22; 23; 24; Dorp Wierda Valley Uitbreiding No I Erwe Nos: Dennehof Township Erven Nos: 1; 2; 3; 4; 6; 17; 18; 22; 23; 24; Dennehof Extension No I Township Erven Nos: Dorp Dennehof Erwe NOS: 1; 2; 3; 4; 6; 10; 11; 12; 13; Dorp Dennehof Uitbreiding No I Erwe Nos: 10; Strathavon Agricultural Holdings Holdings Nos: 7; 11; 12; 13; 8; 9; 13; 14; 22; 23; Strathavon Landbouhoewes Hoewe Nos: 7; 8; 9; The Farm Zandfontein 42 IR Portion 23 of Portion 13; 14; 22; 23; 7; Portion 114 of Portion 23; Portion 347 of Portion 23; Die Plaas Zandfontein 42IR Gedeelte 23 van Geis Portion 211 of Portion 24; Portion 147 of Portion 25; deelte 7; Gedeelte 114 van Gedeelte 23; Gedeelte 347 van WPortion 166 of Portion 25; Portion 167 of Portion 25; Gedeelte 23; Gedeelte 211 van Gedeelte 24; Gedeelte 147 Portion 317 of Portion 47; Portion 201 of POrticin 93; Pot van Gedeelte 25; Gedeelte 166 van Gedeelte 25; Getion 179 of Portion 178; Portion 240 of Portion 178; Por deelte 167 van Gedeelte 25; Gedeelte 317 van Gedeelte tion 241 of Portion 178; Portion 222 of Portion 211; 47; Gedeelte 201 van Gedeelte 93; Gedeelte 179 van Ge:

36 1302 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 Portion 256; Remainder of Portion 306; Portion 307 deelte 178; Gedeelte 240 van Gedeelte 178; Gedeelte 241 of Portion 306; Remainder of Portion 319: Portion 320 van Gedeelte 178; Gedeelte 222 van Gedeelte 211; Geof Portion 319; Portion 455; Portion 403; Portion 468; deelte 256; Restant van Gedeelte 306; Gedeelte 307 Portion 474; Portion 495; Portion 257; Portion A of van Gedeelte 306; Restant van Gedeelte 319; Gedeelte Portion 223 of Portion van Gedeelte 319; Gedeelte 455; Gedeelte 403; Ge The aforesaid interim scheme is open for inspection deelte 468; Gedeelte 474; Gedeelte 495; Gedeelte 257; at the office of the Director of Local Government, Room Gedeelte A van Gedeelte 223 van Gedeelte 48 B214, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, and Die voornoemde voorlopige skema is vir inspeksie be at the office of the Town Clerk of the Town Council skikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike of Sandton Bestuur, Kamer 13214, Pretoriusstraat, Pretoria en van Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinan die Stadsklerk van die Stadsraad van Sandton ce, any owner or occupier of immovable property and Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voor any local authority have the right to lodge an objection noemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroe or to make representations in respect of the said interim rende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om scheme, such owner or occupier or local authority shall beswaar in te dien of vertoe te rig in vreband met sodanige submit such objection or make such representations in voorlopige skema moet sodanige beswaar of sodanige verwriting to the Director of Local Government, at the above toe binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie address or PO Box 892, Pretoria, within a period of kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die four weeks from the date of the fisrt publication of this Direkteur van Plaaslike Bestuur by bogemelde adres of notice in the Provincial Gazette Posbus 892, Pretoria, voorgele word NOTICE 301 OF 1972 KENNISGEWING 301 VAN 1972 WOLMARANSSTAD AMENDMENT SCHEME NO I WOLMARANSSTAD WYSIGINGSKEMA NO 1 It is hereby notified in terms of section 46 of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, (as 46 van die Ordonansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, amended) that application has been made by the owner 1965, (soos gewysig) belcend gemaak dat die eienaar Messrs Caltex Oil (SA) Ltd, National Board House, mnre Caltex Oil (SA) Bpk, National Board House, 94 Pritchard Street, Johannesburg, for the amendment Pritchardstraat 94, Johannesburg aansoek gedoen het of Wolmaransstad Townplanning Scheme, 1962 by re om Wolmaransstad dorpsaanlegskema 1962, te wysig zoning Portion 1 of Consolidated Erf No 13, situate on deur die hersonering van Gedeelte 1 van Gekonsoli the corner of Irvine Street and Broadbent Street, Wol deerde Erf No 13, gelee op die hoek van Irvinestraat Maransstad Township, from "Special Residential" with en Broadbentstraat, dorp Wolmaransstad van "Spesiale a density of "One dwelling per 12,500 sq ft" to "Spe Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per 12,500 eial," subject to certain conditions vk vt" tot "Spesiaal", onderworpe aan sekere voor The amendment will be known as Wolmaransstad waardes Amendment Scheme No 1 Further pariculars of the Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme are open for inspection at the Office of the Town Wolmaransstad wysigingskema No 1 genoem sal word) Clerk, Wolmaransstad and at the office of the Direc le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, for of Local Government, Room B214, Provincial Buil Kamer 13214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ding, Pretorius Street Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Wolmarans Any objection or representations in regard to the ap stad ter insae plication shall be submitted to the Director of Local Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te enig Government, in writing, at the above address or PO er tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 17, hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Wolmaransstad at any time within a period of 4 weeks Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, from the date of this notice GP NEL Director of Local Government Pretoria, 3rd May, 1972 en die Stadsklerk, Posbus 17, Wolmaransstad, skriftelik voorgele word GP NEL Direkteur van Plaaslike Bestuur 310 Pretoria, 3 Mei NOTICE 302 OF 1972 KENNISGEWING 302 VAN 1972 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME NO PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA NO It is hereby notified in terms of section 46 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, (as amend 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, ed) that application has been made by the owner Mr 1956, (soos gewysig) bekend gemaak dat die eienaar P W Hoek, 25 Jupiter Street, Waterkloof Ridge for the mnr P W Hoek, Jupiterstraat 25, Waterkloofridge, aan amendment of Pretoria Region Townplanning Scheme soek gedoen het out Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 1960, by rezoning Erf No 626, situate on the corner of 1960, te wysig deur die hersonering van Erf No 626, a Jupiter Street and Polaris Street, Waterkloof Ridge Town gelee op die hoek van Jupiterstraat en Polarisstraat, dorp mallr ship, from "Special Residential" with a density of "One Waterkloof Ridge, van "Spesiale Woon" met n digtheid dwelling per erf" to "Special Residential" with a den van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met shy of "One dwelling per sq ft" n digtheid van "Een woonhuis per vk vt"

37 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI The amendment will be known as Pretoria Region Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme No 379 Further particulars of the Pretoriastreekwysigingskema No 379 genoem sal word) Scheme are open for inspection at the office of the Town le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Clerk, Pretoria, and at the office of the Director of Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, Local Government, Room B214, Provincial Building, en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria, ter Pretorius Street, Pretoria insae Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing, at the above address or PO hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 440, stuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Pretoria, at any time within a period of 4 weeks from die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, skriftelik voorgethe date of this notice Id word G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 3 May, 1972 Pretoria 3 Mei r NOTICE 303 OF 1972 KENNISGEWING 303 VAN 1972 PRETORIA NORTH AMENDMENT SCHEME NO PRETORIANOORD WYSIGINGSKEMA NO 1/40 1/40 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, (as 1965, (sons gewysig) bekend gemaak dot die eienaar amended) that application has been made by the owners mnre L W Terblanche en J J Rokebrand, albei p/a Mr L W Terblanche and Mr J J Rokebrand, c/o Abercrombieweg 24, Pretoria Noord aansoek gedoen het 24, Abercrombie Road, Pretoria North for the amend om PretoriaNoord dorpsaanlegskema No 1, 1950, te wy ment of Pretoria North Townplanning Scheme No I, sig deur die hersonering van Erwe Nos 1384 en by rezoning lot Nos 1384 and 1408 situate on gelee aan Abercrombielaan, dorp Pretoria Noord, van Abercrombie Avenue, Pretoria North Township, from "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir enkelverdieping of "Special Residential" to "Special" for single storey dupleks woonstelle of woonhuise onderwoorde aan sekere flats and/or duplex flats or dwelling houses subject to voonvaardes certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria North PretoriaNoordwysigingskema No 1/40 genoem sal Amendment Scheme No 1/40 Further particulars of word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike the scheme are open for inspection at the office of the Bestuur Kamer B214, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Town Clerk, Pretoria, and at the office of the Director Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre of Local Government, Room B214, Provincial Building, toria, ter insae Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government, in writing, at the above address or PO Bestuur by bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, en Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 440, die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria skriftelik voorgele Pretoria, at any time within a period of 4 weeks from word the date of this notice G P NEL G P NEL, Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 3 Mei 1972 Pretoria, 3 May, TENDERS TENDERS MR Tenders previously published and where the closing dates LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die have not yet passed, have not been repeated in this notice sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie Tenders are normally published 35 weeks before the closing kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35 weke date voor die sluitingsdatum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services / Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope supplies / sales (Unless otherwise indicated in the word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders aandescription tenders are for supplies): gegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Tender No Description of Tender Closing Date Tender Nr Beskrywing van Tender Sluitingsdatum WFTB 124/72 Discoverers Memorial Hospital, Florida: Alterations and additionslontdckkers Gedenkhospitaal, Florida: Veranderings en aanbouings 2/6/1972

38 1304 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 IMPORTANT NOTES BELANGRIKE OPMERKINGS 1 The relative tender documents including the Administra 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptions official tender forms, are obtainable on application from telike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by the relative address indicated below Such documents and any die onderstaandc adresse verkrygbaar Sodanige ascender/contracttender tender/kontrakvoorwaardes medewat nie in die dokumente enige conditions not embodied in the tender documents dokumente opgenecm is nie, is ook by are die also genoemde adresse available for vir inspection at the said address: inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal Pretoria address, Tender Gebou, Pretoria Posadres te Ref Pretoria Room Phone verwy Pretoria Kamer Verdie Tele Na Block Floor No sing Blot no ping foonno Pretoria Pretoria HA 1 Director of Hos A739 A HA I Direkteur van A739 A 7 pital Services, Hospitaaldiens Private Bag te, Privaatsak HA 2 Director of Hos A739 A HA 2 Direkteur van A739 A 7 pital Services Hospitaaldiens Private Bag te, Privaatsak LIB Director of Hos A723 A pital FIB Direkteur van A723 A Services, Hospitaaldiens Private Bag te, Privaatsak HC Director of Hos A728 A HC Direkteur van A728 A 7 pital Services Hospitaaldiens Private Bag te, Privaatsak HD Director of Hos A730 A HD Direkteur van A730 A pital Services Hospitaaldiens Private Bag te, Privaatsak PFT Provincial Score Al 119 A PFT Provinsiale Sekre A1119 A tary (Purchases tarts (Aankope and Supplies), en Voorrade), Private Bag 64 Privaatsak 64 RFT Director, Trans D518 D RFT Direkteur, Tram D518 D TED Director, Trans A549 A TOD Direkteur, Trans A549 A vaal Roads vaalse Peale Department, departement, Private Bag 197 Privaatsak 197 vaal Education vaalse Onder Department, wysdeparte P r i v a t e Bag ment, Privaat 76 C sak 76 WFT Director, Trans C111 WFT Direkteur, Trans C111, C vaal Depart vaalse Werke ment of Works departement, Private Bag 228 Privaatsak 228 WFTB Direkteur, Tram C219 C WFTB Direkteur, Trans C219 C vaal Depart vaalse Werke ment of Works, departement, Private Bag 228 Privaatsak The Administration is not bound to accept tlf" lowest or 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of any tender and reserves the right to accept a portion of a enige tender aan te ncem nie en behou horn die reg voor om n tender gedeelte van n tender aan te neem 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay 3 In die geval van iedere WFTBtender, moat die tenderaar a deposit of R4 before he will be supplied with the tender n deposito van R4 start alvorens by van die tenderdokumente documents Such deposit must be in the form of cash, a bank voorsien sal word Sodanige deposito moet in kontantgeld wees, initialed cheque, or a department standing deposit receipt n tjek deur die bank geparafeer of n departementele legorder (RIO) The said deposit will be refunded if a bona fide tender kwitansie (RIO) Genoernde depositobedrag sal terugbetaal word is received from the tenderer or if the tender documents inas die tenderdokumente, met inbegrip van planne, spesifikasies as n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of eluding plans, specifications and bills of quantities are returned by the tenderer within 14 days after the closing date of the en hoeveelheidslyste, binne 14 dae na die sluitingsdatum van die tender to the relative address shown in note 1 above tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon 4 All tenders must be submitted on the Administrations official tender forms 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administrasie voorgele word 5 Each tender must be submitted in a separate sealed en 5 ledere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde velope addressed to the lcoevert Chairman, Transvaal Provincial Tender ingedien word, geadresseer aan die Board, Voorsitter, Die Transvaalse PO Box 1040, Pretoria, and must be clearly super Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, scribed to Pretoria, en show the meet tenderers duidelik name and address, as well as the van die opskrif voorsien wees ten number, description and closing date of the tender Tenders must einde die tenderaar se naam en adres aan te toon asook die be nommer, beskrywing en sluitings in the hands of the Chairman by 11 am on the closing date datum van die tender Inskrywings meet teen 11 indicated above vm op die sluttingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hande wees 6 If tenders are delivered by hand, they must be deposited 6 Indien inskrywings per hand in ingedien word, moet hulle the Formal Tender Box at the Enquiry teen Office in the foyer 11 %TM op die sluitingsdatum in die of the New Formele Provincial Building, Tenderbus geplaas at the Pretorius Street Main woes by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe0 entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by 11 am on Provinsiale Gebou by die hoofingang the aan closing Pretoriusstraat se date karat (naby die hoek van Bosmanstraat), E UYS, Pretoria Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, Pretoria, E 26 April, 1972 UYS, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Pretoria, 26 April 1972 I

39 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI CONTRACT RFT 40/72 KONTRAK RFT 40/72 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION NOTICE TO TENDERERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS I der TENDER NO RFT 40 OF 72 TENDER NO RFT 40 VAN 1972 BITUMINEUSE HERSEEL VAN GEDEELTES VAN PAAIE P68/1 BITUMINOUS RESURFACING OF PORTIONS OF P126/I EN 374 IN DIE WITWATERSRAND STREEK, ROADS P68/1, P126/1 AND 374 IN THE WITWA LENGTE ONGEVEER 35 KM TERSRAND REGION: LENGTH APPROXIMATELY 35 KM Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs vir bogenoemde diens Tenders are herewith called for from experienced con Tenderdokumente, insluitende n stel tekeninge, is by tractors for the abovementioned service die Direkteur, Transvaalse PaMedepartement, Kamer Tender documents, including a set of drawings, may be D518 Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsalc X197, obtained from the Director, Transvaal Roads Depart Pretoria, verkrygbaar by betaling van n tydelike deposito ment, Room D518, Provincial Buildings, Church Street, van R20,00 (twintig rand) Hierdie bedrag sal terugbetaal Private Bag X197, Pretoria, on payment of a temporary word, mits n bona fide tender ontvang word of alle so deposit of R20,00 (twenty rand) This will be refunded danig tenderdokumente binne 14 dae na die sluitingsdatum provided a bona fide tender is received or all such ten van die tender na die uitreikingskantoor teruggestuur documents are returned to the office of issue within word 14 days after the closing date of the tender n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 10 Mie 1972 An additional copy of the schedule of quantities will gratis verskaf word be provided free of charge n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 10 Mie 1972 An engineer will meet intending tenderers on the 10th om 1000 vm ontmoet by die garage te Tarlton om saam May 1972 at 1000 am at the Tarlton Garage to inspect met hulk die terrein te gaan besigtig Die Ingenieur sal the site with them The engineer will not be available for by teen ander geleentheid vir besigtigingsdoeleindes beinspection purposes on any other occasion and tenderers skikbaar wees nie en tenderaars word derhalwe versoek are, therefore, requested to be present on the said date om op gemelde datum teenwoordig te wees Tenders completed in accordance with the conditions Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tender in the tender documents, in sealed envelopes endorsed dokumente voltooi in verseelde koeverte waarop "Tender "Tender No 40/72" should reach the Chairman, Trans No RFT 40 van 1972" geendosseer is, moet die Voor vaal Provincial Tender Board, PO Box 1040, Pretoria, sitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040 before 11 oclock am on Friday 2 June 1972 when the Pretoria bereik voor 11 uur vm op Vrydag 2 Junk 1972 tenders will be opened in public wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal word Should the tender documents be delivered by hand, they Indien per hand afgelewer, moet tenders voor 11uur should be placed in the Formal Tender Box at the in vm in die Former Tenderraadbus by die navraagkantoor quiry office in the foyer of the Provincial Building at the in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Pre Pretorius Street main public entrance (near Bosman Street toriusstraatse hoof publieke ingang (naby die hoek van corner), Pretoria by 11 oclock Bosmanstraat), Pretoria, gedeponeer word The Transvaal Provincial Administration shall not bind Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom itself to accept the lowest or any tender or to furnish any nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige reason for the rejection of a tender rede vir die afwysing van n tender te verstrek nie Tenders shall be binding for ninety (90) days Tenders is vir negentig (90) dae bindend Chairman: E UYS, Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter: E UYS, Transvaalse Provinsiale Tenderraad

40 i 1306 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 Pound Sales head, brand S on left shoulder, brand Koei, rooi, Jersey, snymerk op linkeroor, 0 on left buttock, 7 years Ox, Afrikan brandmerk 1A, 5 jaar Unless der, red, brand S PreVicaisly on left released, the animals shoulder, brand T) on described left buttock, 3 SARABELL hereunder, will years SKUT, be sold WATERBERG DISas indi TRIIC, cated OP WOENSDAG 24 MEI 1972, SUURBULT POUND, SOUTPANSBERG OM 11 VM Bul, gekruis, rooi, brand Persons desiring to DISTRICT, ON make inquiries WEDNESDAY re 24th merk 4 op linkerblad, regteroor swaelgarding,the MAY, 1972 animals described AT II AM 4 Sheep, ewes, stem en hereunder, halfmaan, 18 maande Vers, Afriin the blackhead type, case of ± 14 years, one animals in municipal pounds with kaner, rooi, brandmerk cropped onduidelik on lin should se of ears, one the Toiva with marked Clerk, for ear, two kerblad, regteroor swaelstert, 2 jaar Vers, those in district pounds, the Magistrate not marked Afrikaner, rooi, geen, merke, linkeroor Of the district concerned: MUNICIPAL halfmaan, 2 jaar POUND,,13ENDRON, ON Vers, geen Afrikaner, rooi, WEDNESDAY merke, regteroor 10th MAY, slip, 2 jaar 1972 AT 11 Vers, MUNICIPAL POUND, BETHAL, ON gelcruis AM Bull, rooi met Afrikander, red, no wit kop, geen marks, merke, WEDNESDAY 10th MAY, AT maande Vers, gekruis, 24 years Cow, Afrikander, red, mark rooi DO linkeroor II NM Cow red; Jersey, cut on left ear, on stomp, left buttock, 5 regteroori years halfmaan, 18 maande brand IA, 5 years Koei, gekruis, rooi met wit kop, brand merk S op linkerblad, brandmerk 0 op SARA BELL POUND, WATERBERG linkerboud, 7 jaar Os, Afrikaner, rooi DISTRICT, ON WEDNESDAY Skutverkopings 24th brandmerk S, op linkerblad, brandmerk MAY, 1972 AT 11 AM Bull, crossbred, 12 op linkerboud, 3 jaar red, brand 4 on left buttock, right ear Tensy voor die tyd gelos, sal die diere swallowtail and cresent, 18 months Heifer, hicronder SUURBULTSKUT, omskryf, verkoop word soos SOUTPANSBERG Afrikander, red, brand DISTRIK, OP indistinct on left aangedui WOENSDAG 24 MEI,, buitack, right 1972 ear swallowtail, OM 11 2 years, VM 4 Skape, ooie, swart, rersone wat navraag Heifer, wens te doen kop Afrikander; ripe, red, no ± 11 jaar, marks, left cen gemerk: stompaangaando car die hicrohder cresent, omskrewe diere ore, 2 years ecn Heifer, met Afrikander, oormerk, twee ongemerk moot in die geval red, no van munisipale marks, right ear skutte, slit, 2 years die Stadsklerk nader en wat diere in db MUNISIPALE SKUT DENDRON, OP Heifer, crossbred; red, with white head, trikskutte betref, die betrokke Landdros WOENSDAG 10 MEI 1972 OM 11 no marks, VM 18 months Heifer, Crossbred, Bul, Afrikaner, rooi, pen merke, 21; red, left jaar car topped, right ear cresent, 18 MUNISIPALE SKUT BETHAL, OP Koei, Afrikaner, brandmerk J 10 months op lin Cow, eres shred, red with white WOENSDAG 10 MEI 1972 OM 11 VM kerboud, 5 jaar, Platithishe Node e : By Local, iii di Authorettes inestunrsheginisgegivings alt COUNCIL OF PRETORIA 44 van 1904) dat die Stadsraad van Preto 97, and portions of Portions 1 and Ha die PROCLOMATION OF, PUBLIC ROAD, Administrateur van die Provinsie 123, of the farm Witkoppie No 64 Transvaal versoek het om n pad, 15,74 Notice is hereby given in terms of (50 kaapse voet) wyd, gala sec meter buite en (b) The rezoning of the abovementioned tiom5(a) of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordinance No 44 of 1904), r1 Park, oor gedeeltes 8, 9, 12, for railway or public road purposes) aan die suidelike grens van die properties (excluding land intended that the City Council of Pretoria has requested the Administratbi Of the Trans lideerde gedeelte No25) van die plass Wa ne 2 in terms of the Kempton Park 13, 16, 17 en 20 (nou ingesluit in gekonso from "Special Industrial", Height Zo vaal Province to proclaim a road 15,74 terkloof No 345 Lit, distrik Pretoria, en Townplanning Scheme, to "General metres (50 Cape feet) wide, situated outside n draaisirkel op gedeelte 20 van die ge Industrial", Height Zone 2, Density: and adjacent to the southern boundary of melde plans soos aangedui op LG Kaart One dwelling per sq feet and the township Elardus Park, across portions No A6308/71, to proklameer as xi open Existing Main Roads, in terms of the 8, 9, 12, 13, 16, 17 and 20 (now included in bare pad Boksburg Townplanning Scheme consolidated portion No 25) of the farm n Afslcrif van die petisie aan die Admi This area was incorporated into the Etoks Waterkloof No 345 IR Pretoria district, nistrateur en diekaart wat die betrokke pad burg municipal area in 1965 and a turning circle on portion 20 of the aandui en die petisie vergesel, le gedurende 2 The exclusion from the Boksburg Townsaid farm as will more fully appear from kantoorure ter insac te kamer 366, Wesblok planning Scheme of the following pro diagram No LG No A6308/71, as a pu Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria perties: Portion 56, 57, 127, 131, 139, blic road Besware teen die proklamesre van bedoel 140, portions of Portions 82, 129 and A copy of the petition to the Admini de pad, indica enige, moet skriftelik en in 133, of the farm Witkoppie No 64 strator and the diagram showing the road tweevoud by die Direkteur van Plaaslikc IR, and Holdings Nos 25, 26 and 27, in question and accompanying the petition, Bestuur, Posbus 892, Pretoria, en die Stads Caro Nome Agricultural Holdings will lie open for inspection during office klerk, Stadsraad van Pretoria, voor of op This area was incorporated into Kemphours at room 366 West Block, Munitoria, Vrydag, 9 Junie 1972, ingedien word ton Park municipality, in 1965 and in Van der Walt Street, Pretoria 1969 HILMAR RODE Objections to the proclamation of the Stadsklerk These properties are adjacent to and ensaid road, if any, must be submitted in Kennisgewing No 105 van 1972 circled by the new Provincial link roads in writing and in duplicate to the Director 19 April the area of Local Government, PO Box 892, Pre Particulars of this scheme are open for toria, and the Town Clerk, City Council of inspection at the office of the undersigned Pretoria, PO Box 440, Pretoria, before or TOWN for a period COUNCIL OF BOKSBURG of four (4) weeks from the on Friday, 9th June, 1972 date of the first publication of this notice, PROPOSED AMENDMENT OF THE which is 26th April, 1972 The HILMAR Board RODE will Town BOKSBURG Clerk TOWNPLANNING SCHE consider whether or not the scheme should ME NO 1 OF 1946: be adopted Any Notice No owner or 105 of occupier 1972 of im movable property 19th April, 1972 within the area of the The Town Council of Boksburg has pre abovementioned Townplanning Scheme or pared a draft amendment townplanning within 2 km of the boundary thereof has scheme, STADSRAAD VAN to be known as PRETORIA amendment scheme the right to object to the scheme or to No 1/105 make representations in respect thereof and PROKLAMASIE VAN OPENBARE PAD This draft scheme contains the following if he wishes to do so he shall within four proposals: (4) weeks of the first publication of this Kennisgewing geskied hiermee ingevolge 1 (a) The inclusion in the Boksburg Town notice, which is 26th April, 1972, artikel inform 5(a) van die "Local Authorities planning Scheme of the following the local authority in writing, of such ob Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie No properties: Portions 6, 34, 93, 95, 96, jection or representation and shall state, I 0

41 r 0 PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI whether or not he wishes to be heard by 17 of 1939, as amended, that the Groblers MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP the local authority dal Village Council proposes to: LEON FERREIRA (i) adopt the Standard Electricity By WYSIGING VAN PENSIOENFONDS Notice No 45 Town Clerk Laws, promulgated under Adminis VERORDENINGE April, 26, 1972 trators Notice No 1627 dated 24th Ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie Town Hall, November, 1971, and op Plaaslike Bestuur, 1939, word hier Boksburg (ii) to revoke the Electricity Supply Bymee bekend gemaak dat die Stadsraad van Laws, promulgated under Adminis Krugersdorp voornemens is om sy Pentrators Notice No 643 dated 4th sioenfondsverordeninge, afgekondig by Ad STADSRAAD VAN BOKSBURG September, 1957, as amended, excluministrateurskennisgewing No 632 van 17 ding Part III (Electricity Tariff) Augustus 1960, 5005 gewysig, te wysig deur VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Copies of the proposed bylaws will lie for BOKSBURGSE DORPSBEPLANNING voorsiening te maak inspection at the office of the vir n verhoging in die undersigned pensionbreuk van 1/80ste na 1/70ste en om SKEMA NO 1 VAN 1946: during usual office hours for a period of die gesamentlike bydraes van werknemers fourteen days from the date of publication Die Stadsraad van Boksburg het n wy en werkgewer van 14 persent na 16 persent of this notice sigingsdorpsbeplanningskema opgestel, wat te verhoog, di van 7 persent na 8 persent bekend sal staan as Boksburg Wysigingske F C F VAN ANTWERPEN, vir beide werknemers en werkgewer ma No 1/105 Town Clerk Afskrifte van die voorgestelde wysiging Hierdie ontwerpskema bevat die volgen Municipal Offices, 18 ter insae in die kantoor van die onderde voorstelle: Groblersdal getekende vir n tydperk van 14 dae met I (a) Die insluiting in die Boksburgse 3rd May, 1972 ingang van die datum van publikasie hier Dorpsbeplanningskema van die vat Notice No van 13/1972 gende eiendomme: Gedeeltes 6, 34, C E E GERBER 93, 94, 95, 96, 97 en gedeeltes van Klerk van die Raad Gedeeltes 1 en 123, van die plaas Kennisgewing No 49 van 1972 Witkoppie No 64 IR 3 MUNISIPALITEIT VAN GROBLERS Mei (b) Die hersonering van bogenoemde DAL eiendomme (uitgesluit grand wat vir spoorweg of openbare paddoelein (i) Aanname van Standaardelektrisiteits TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG des bestem is) van "Spesiale Nywer verordeninge held", Hoogtesone 2, ingevolge die (ii) Herroeping van Elektrisiteitsvoorsien INTERIM VALUATION ROLL Kemptonparkse Dorpsbeplanning ingsverordeninge Notice is hereby given in terms of the skema, na "Algemeno Nywerheid" Remus geskied hiermee kragtens die be provisions of the Local Government Rating Hoogtesone 2, Digtheid: Een woon palings van artikel 96 van die Ordonnansie Ordinance, 1933, as amended that an Inte huis per vk voet, en Bestaande op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos rim Valuation Roll, for the period 1st July, Hoofpaaie, ingevolge die Boksburgse gewysig, dat die Dorpsraad van Groblersdal 1969, to 31st January, 1972, of all properties Dorpsbeplanningskema van voorneme is om: Hierdie gebied is in 1965 by die Boks (i) die within the Rustenburg Municipality, has Standaardelekftisiteitsverorden been completed and shall lie for public inburgse munisipaliteit ingelyf inge, afgekondig by Admiriistrateurs pection at the office of the Town Treasurer, 2 Die uitsluiting uit die Boksburgse kennisgewing No 1627 van 24 No Dorpsbeplanningskema van Municipal Offices, Rustenburg from the 3rd die volgende vember 1971, aan te mem; en May, 1972, until the 12th June, 1972, during eiendomme: Gedeeltes 56, 57, 127, 131, (ii) die Elcktrisiteitsvoorsieningsverorde 139, 140 gedeeltes van office hours Gedeeltcs 82, 129 ninge, afgekondig by Administrateurs en 133 van die pleas Witkoppie No Any person interested may until and on 64 kennisgewing No 643 van 4 Septem IR, the 22nd May, 1972, on the prescribed form en Hoewes Nos 25, 26 en 27, ber 1957, soos gewysig, uitgesondcrd obtainable front the Clerk of the Council, Cara Nome Landbouhoewes Deel III (Elektrisiteitstarieft le herlodge Hierdie gebied is in with the Town 1965 en 1969 by Clerk notice of ob roep die jection in respect of any valuation of any Kemptonparkse munisipaliteit inge Afskrifte van die voormelde verordenin lyf rateable property included in the valuation ge 16 ter insae op kantoor van die ondergo roll, or in respect of the omission therefrom Die eiendomme is aangrensend aan en tekende gedurende gewone kantoorure vir of any rateable property, or in respect of arming deur die nuwe Provinsiale skakel n tydperk van veertien dae vanaf datum any other error, omission or misdescription paaie in die gebied van publikasie van hierdie kennisgewing Nobody shall be entitled to urge any ob Bcsonderhede van hierdie skema 18 ter insae in die kantoor van die ondergeteken P C F VAN ANTWERPEN, jection before the Valuation Court, unless de vir n tydperk van vier weke vanaf die Stadsklerk he shall first have lodged such notice of ob datum van die eerste publikasie van bier Munisipale Kantore, jection as aforesaid, with the Town Clerk die kennisgewing, naamlik 26 April 1972 Groblersdal, W J ERASMUS Die Dorperaad sal oonveeg of die skema 3 Me; 1972 Town Clerk aangeneem moet word al dan nie Enige Kennisgewing No 13/ No 28/72 eienaar of okkupant van vaste eiendom bin 3rd May, 1972 ne die gebied van bogemelde Dorpsbeplanningskema of binne 2 km van die grens daarvan, het die reg om teen die skema be KRUGERSDORP MUNICIPALITY STADSRAAD VAN RUSTENBURG swaar te maak of om vertoe ten opsigte AMENDMENT OF PENSION FUND TUSSENTYDSE WAARDERINGSLYS daarvan te rig en indien by dit wit doen, BYLAWS moet hy die plaaslike bestuur binne vier wc Kennisgewing geskied hierby ingevolge ke vanaf die eerste publikasie van hierdie Notice is hereby given, in terms of secdie bepalings van die Plaaslike BestuurBekennisgewing, naamlik 26 April 1972 skrif tion 96 of the Local Government Ordinance, lastingordonnansie, 1933, soos gewysig, dat telik van sodanige beswaar of vertoe in ken 1939, that the Town Council of Krugers n Tussentydse Waarderingslys, vir die tydnis stel en vermeld of hy deur die plaaslike dorp intends amending its Pension Fund perk 1 Julie 1969 tot 31 Januarie 1972, van bestuur gehoor wit word of nie Bylaws, published under Administrators eiendomme geieb binne die Munisipaliteit LEON FERREIRA Notice No 632, dated 17th August, 1960, Rustenburg, voltooi is en vir publieke inas amended to provide for an increase in Kennisgewing 45, T4/2/1 Stadsklerk sae re ten kantore van die Stadstesourier, the pension factor from 26 April 1/80th to 1/70th 1972 Munisipaliteitskantore, Rustenburg, vanaf and for an increase in the joint contribution Stadshuis, 3 Mei 1972 tot 12 Junie 1972, gedurende Boksburg 253 of employer and employees from 14 persent 26,3 kantoorure tot 16 percent, ie from 7 percent tot 8 per Enige belanghebbende persoon mag tot cent for both employer and employees en met 22 Mei 1972 op die voorgeskrewe GROBLERSDAL MUNICIPALITY Copies of the proposed amendment are vorm wat van die Klerk van die Raad veropen for inspection at the office of the un krygbaar is, by die Stadsklerk kennisgewing (i) Adoption of Standard Electricity By dersigned for a period of 14 days from date van beswaar indien teen die waardering van Laws of publication hereof enige eiendom wat in die lys versk yn, of (ii) Revocation of Electricity Supply By C E E GERBER teen die weglating uit die lys van belasbare Laws Clerk of the Council eiendom of teen n ander fout, onvolle Notice is hereby given in terms of section Notice No 49 of 1972 dige of verkeerde omskrywing 96 of the Local Government Ordinance, No 3rd May, 1972 Niemand sal die reg he om n beswaar

42 , gang 1308 PROVINCIAL GAZETTE, 31 MAY; 1972 _ I voor die Waarderingshof te opper, tensy routes and stops, must lodge such ob per jaar sal gehef word op alle by onbetaalde die sodanige kennisgewing van beswaar jection with the undersigned in writing be belastings na 30 Junie 1972 op die wyse hierbo german, by die Stads fore Friday, 26th May, 1972 klerk ingedien het nie M J VERMAAK W J ERASMUS J N JONKER Sekretaris Stadsklerk Town Clerk Roedtan, No 28/72 Municipal Office, 3 Mei 1972, May PO Box 45; NelspruiL, Notice No KRUGERSDORP MUNICIPALITY 55/1972 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN 3rd May, 1972 PROPOSED AMENDMENT OF DRAIN ADOPTION OF STANDARD HEALTH AGE AND PLUMBING BYLAWS: BYLAWS FOR CRECHES AND STADSRAAD VAN NELSPRUIT Notice is hereby given, in terms of sec CHRECHESCUMNURSERY SCHOOLS tion 96 of the Local Government Ordinance, FOR WHITE CHILDREN VOORGESTELDE WYSIGING VAN 1939, that the Town Council of Krugers BLANKE BUSROETE IN DIE MUNICIamending Notice is hereby given in terms of the dorp, intends its Drainage and PALE GEBIED VAN NELSPRUIT provisions of Section Plumbing Bylaws by increasing 96 of the Local Gothe basic vernment Ordinance, 1939, that the Town Kennis word hiermee, ingevolge die charges be and additional unit charges by an Council of Brakpan intends adopting, in Palings van artikel 65bis van die Ordon average of 25 percent terms of section 96bis(2) of the said Or floosie op Plaaslike Bestuur, 1939, gegee Copies of the proposed amendment are dinance, the Standard Health Bylaws for dat die Stadsraad sekere wysigings van die open for inspection at the office of the un Creches and Crechescumnursery shoots roetes en haltes goedgekeur het vir die dersigned for a period of 14 days from date for white children promulgated in Admi blanke busdiens binne die munisipale ge of publication hereof histrators Notice No 273 of lst March, hied van Nelspruit C E E GERBER 1972 Besonderhede in verband met die voor Clerk of hte Council Full particulars of the bylaws are open gestelde gewysigde roetis en haltes 16 ter in Notice No 46 of 1972 for inspection at Room 14, Town Hall Buil sae in die kantoor Van die Klerk van die 3rd May, 1972 ding, Brakpan, during ordinary office hours Rand, Stadhuis, Nelspruit, en iedereen wat and any person wishing to object to the pro enige beswaar teen die goedkeuring iian MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP posed adoption must lodge such bojection hierdie roetes en haltes wil mask, meet so in writing with the undersigned on or be danige beswaar skriftelik by die onderge, VOORGESTELDE WYSIGING VAN fore19th May, 1972 tekende indien uiters opivrydag 26 Mei, RIOLERINGS EN LOODGIETERY 1972 WILFRED GUITENTAG VERORDENINGE J N JONKER Acting Town Clerk StadsIderk Ingevolge artikel 96 van die Ordonnan No21/20/4/1972 Munisipale Kantore, sie op Plaaslike Bestuur, 1939, word bier 3rd May, 1972 Posbus 45, mee bekend gemaak dat die Stadsraad van Nelspruit Krugersdorp voornemens is om sy Riole Kennisgewing No 55/1972 rings en Loodgieteryverordeninge te wy STAb SRAAD VAN BRAKPAN 3 Mei rig deur die basiese en bykomende eenheidsgelde AANVAARDING: met n gemiddeld van STANDAARDGE 25 persent te verhoog SONDHEISVERORDENINGE VIR KIN DERBEy7AARHUISE EN KINDERBE HEALTH COMMITTEE OF ROEDTAN Afskrifte van die voorgestelde wysiging WAARHUISE CUM KLEUTERSKOLE Ntidrcb ASSESSMENT giveningetekende RATES 16 ter insae vir in n die Secis hereby, terms of tydperk kantoor van van die ondervra BLANKE KINDERS 14 doe met in lion 18 of the Local Authorities Rating Or van die datum van publikasie hiervan Hierby word ooreenkomstig die bepalings dinance, No 20 of 1933, as amended, that van Artikel 96 van die the Committee has Ordonnansie imposed the following C E E GERBER 013 Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat assessment rates for 1971/72: Klerk van die Read die Stadsraad voornemens is on die Stan a An original rate of decimal four one Keninsgewing No 46 van 1972 daardgesondheidsverordeninge vir Kinder seven (417) cent in the Rand (R1 00)1 3 Mei bewaarhuise en Kinderbewaarhuisecum; on rateable site values kleuterskole vir Blanke kinders afgekendig b An additional rate of two decimal five TOWN COUNCIL OF STANDERTON; by Administrateurskennisgewing 273 van 1 eight three (2583) cent in the Rand Maar 1972, ingevolge Artikel 96bis(2) van (R100) on rateable site values MUNICIPAL NOTICE NO 15 OF 1972 voormelde ordonnansie, te aanvaar The rates shall be payable on or before TRIENNIAL AND INTERN VALUA Voile besonderhede van die verordeninge the 30th June, 1972 Interest at the rate of TION ROLLS, is ter insac by Kamer 14, Stadhuis, Brak seven percent per annum will be charged on Notice is hereby Mven, in terms of the pan, gedurende gewone kantoortyd en enig all rates not paid on the due date remand wat Local Authorities Rating Ordinance No 20 beswaar teen die aanvaarding M L VERMAAK of van die verordeninge 1933, asamended, that a Triennial Value het, moet sodanige secretary tion Roll of all rateable property within the besvaar skriftelik by ondergetekende indien Municipality voor of of Standerton, Meyerville and op 19 Mei Roedtan, rd May, 1972 Stanfield Hill, has been prepared for the pe WILFRED GUTTENTAG rind 1972/75 together with an Interim Va Waarnemende Stadsklerk luation Roll of all rateable properties not No 21/20/4/1972, GESONDHEIDSKOMITEE VAN ROED appearing in the Triennial General Roll 3 Mei TAN compiled in 1969 The said Valuation Rolls have been completed, and will lie open for EIENDOMSBELASTING inspection at the Municipal Offices during TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Kennisgewing geskied hiermee ooreen ordinary office hours until Monday, the 5th June, PROPOSED AMENDMENT OF EURO komstig die bepalings van Artikel 18 van 1972 PEAN BUS ROUTE IN THE MUNICI die Plaaslike Bestuur Belasting Ordonnan Notice is also given that all persons inte PAL AREA OF NELSPRUIT sic, No 20 van 1933, soos gewysig dat die rested are called upon to lodge, in writing Komitee die volgende eiendomsbelasting with the Town Clerk, in the form set forth Notice is hereby given, in terms of see vir 1971/72 gehef het: in the Schedule to the Said Ordinance, betion 65bis of the Local Government Ordi a n gorsnronklike belasting van de fore noon on Monday, the 5th June, 1972, nance, 1939, that the Town Council has simaal vier een sewe (417) sent in: die notice of any objection they may have in approved certain amendments to the routes Rand (R100) op die liggingswaarde respect of theomission therefrom of proand stops of the European bus service van belasbare grond perry alleged to be reteable property within the municipal area of Nelspruit b n Addisionelc belasting van twee de (whether held by the person objecting or Particulars regarding the proposed simaal vvf agt drie (2583) sent in die by others) or in respect of any error, omisamended routes and stops lie open for in Rand (k1 00) op die liggingswaarde :ion or misdescription: spection in the office of the Clerk of the van belasbare grond The above mentioned forms of objecting Council, Town Hall, Nelspruit, and any Die belasting moet Waal word voor of may be obtained on application at the Mu person who has any objection against these op 30 Junie 1972 Rente teen sewe persent nicipal Offices

43 , PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI Attention is specially directed to the fact undersigned not later that 12 noon on Fri tore, Naboomspruit, gedurende kantoor ure that no person will be entitled to urge any day, 2nd June, 1972 Enige persoon wat beswaar teen die voorobjection before the Valuation Court to be P M WAGENER gestelde vervreemding wil maak moet so hereafter constituted unless he shall first Town Clerk danige beswaar skriftelik by die Stadsklerk, have lodged such notice of objection as Municpal Offices, Munisipale Kantore, Naboomspruit indica aforesaid Nigel nie later nie as 19 Mei 1972 G B HEUNIS 3rd May, 1972 Town Clerk II J PEINAAR Notice No 26/1972 Stadsklerk Municipal Offices, PO Box 66, Munisipale Kantore,, Standerton STADSRAAD VAN NIGEL Posbus 34, 3rd May, 1972 Naboomspruit WYSIGING VAftVERORDENINGE 3 Mei Ingevolge die bepalings van artikel 96 van STADSRAAD VAN STANDERTON die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No TOWN COUNCIL OF ELSBURG 17 van 1939, soos gewysig, word kennis hier MUNISIPALE KENNISGEWING NO 15 met gegee dat die Stadsraad van Nigel van ADOPTION OF STANDARD BY LAWS VAN 1972 voorneme is em sy Elektrisiteitsyoorsie DRIEJAARLIKSE EN AANVULLEN_ ningsverordeninge afgekondig by Adminis Notice is hereby given in terms of the DE WAARDERINGSLYSTE tratemskennisgewing No 491 van I Julie provisions of section 96 of the Local Go 1953, &Ms gewysig, uitgesonder die tarief vemment Ordinance, 1939, as amended, that Kennis geskied hiermee dat ooreenkoms van koste vir Elektrisiteit soos uiteengesit it is the intention of the Town Council to tig die Plaaslike Bestuur Belasting Ordon onder Bylae 3 van gemelde verordeninge, adopt the following Standard By, Laws: nansie No 20 van 1933, soos gewysig n te herroep ten einde die Statidaardelektri (a) Standard Electricity ByLaws publish Waarderingslys van alle belasbare cies siteitsverordeninge afgekondig by Adminis ed under Administrators Notice No domme binnie die munisipale gebied van tratourskennisgewing No 1627 van 24 No 1627 of the 24th November, 1971 r Standerton, Meyerville en Stanfield Hill, vember 1971, te aanvaar (b) Standard Health ByLaws for Crecopgestel is vir die tydperk 1972/75 asook Afskrifte van die voorgestelde wysiging lies and Crechescumnursery schools n aanvullende Waarderingslys van alle be sal gedurende normale kantoorure ter in for white children, published under lasbare eiendomme gegee binne die sae le by die kantoor van die Klerk van die Administrators Notice No 273 of grease van die Standertonse Mu Read, Munisipale Kantoor, Nigel, en enige the 1st March, 1972: nisipale gebied wat nie voorkom op die besware moet skriftelik by die ondergete Copies of the proposed bylaws Will lie driejaarlikse Waarderingslys wat opgetrek kende ingedien word nie later as 12 uur for inspection at the office of the under is in 1969 nie Genoemde Waarderingslyste middag op Vrydag, 2 Ernie 1972, nic, signed during usual office hours for a pe is nou voltooi, en sal ter insae le in aie nod of fourteen days from date of publics I Munisipale Kanfore, Kamer No 13 gedu P M WAGENER, tion of this notice rende kantoorure tot op Maandag, 5 Junie Stadsklerk Munisipale Kantoor, P VAN DER MERWE 1972 Kennis word verder gegee dat enige be Nigel* Town Clerk 3 sware in verband met die waardering Mei 1972 Elsburg Van enisgewing n No 26/ rd May, 1972 enige belasbare eiendom wat in die waar K,, denngslysm voorkom, of in verband met die weglating van belasbare eiendom (of dit, aan NABOOMSPRUIT VILLAGE COUNCIL STADSRAAD VAN ELSBURG die persoon wat beswaar mask, of enige an der persoon balloon), of in verband met ALIENATION OF LAND AANNAME VAN STANDAARDVEROR enige fout, weglating of verkeerde beskry DENINGE wing, skriftelik aan die Stadsklerk gerig Notice is hereby given in terms of Section moct word op die voorgeskrewe vorm soos 79(18) of the Local Government Ordinance Kennis word hiermee gegee ingevolge die bepaal in die bylae van die Ordonnansie: No*17 of 1939; as amended that it is the bepalings van artikel 96 van die Ordonnanvoor middag op Maandag 5 Junie 1972 ; intention of the Village Council of Na sie op Plaaslike Bistuur, 1939, soos gewy Bogemelde vorms is verkrygbaar by die boomspruit subject to the approval of the sig, dat die Stadsraad voornemens is om Muntsiapel Kantore Administrator to sell a portion of Erf No die volgende Standaardverordeninge aan te U aandag word daarop gevestig dat teen 659, in extent 1983 sqm to Mr P W Earle neem: beswaar voor die Waarderingshof, wat later for RI 350,00 plus costs (a) Standaard elektrisiteitsverordeninge, aangestel word, ingedien kan word nie al Details and plan of the proposed aliena afgekondig by Administrateurskeneer sodanige beswaar skriftelik soos hierbo tion may be inspected in the office of the = sewing No 1627 van 24 Novem uiteengesit, ingehandig is nie Town Clerk, Municipal Offices, Naboom ber 1971 sprint (b) Standaardgesondheidsverordeninge G B HEUNIS Any person who wishes to object against vir Kinderbewaarhuise en Kinderbe Stadsklerk the proposed alienation must lodge such waarhuise cum Kleuterksole vir Munsipale Kantore, Blanke Kinders, afgekondig, by, Adobjection in writing with the Town Clerk, Posbus 66, ministrateurskennisgewing No 273 Municipal Offices, Naboomspruit, not later Standerton than the 19th May, 1972 van 1 Maart Mei Afskrifte van die verordenirigd le ter in H J PIENAAR sae op Kantoor van die ondergetekende ge durende kantoorure vir n tydperk van TOWN Town Clerk veer COUNCIL OF NIGEL Municipal Offices, tien dae vanaf datum van publikasie van AMENDMENT OF BY ; LAWS PO Box 34, hierdie kennisgewing, Naboomspruit Notice is hereby given in terms of the 3rd May, 1972 P VAN DER MERWE provisions of Stadsklerk section 96 of the Loyal Go ; vemment Ordinance No 17 of 1939, as; Elsburg amended, that it is the intention of the DORPSRAAD VAN NABOOMSPRUIT 3 Mei Town Council of Nigel to revoke its Elec VERVREEMDING VAN GROND tricity Supply Bylaws published under Administrators notice No 491 dated 1st July, Kennis geskied hiermee ingevolge die be TOWN COUNCIL OF IRUSTENEURG 1953, as amended, with the exception of the palings van artikel 79(18) van die Ordon PERMANENT CLOSING OF A PORtariff of costs for electricity as set out under nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van TION OF HOLLYHOCK STREET Schedule 3 of the said ByLaws, in order to 1939, soos gewysig, datdie Dorpsraad van adopt the standard electricity supply By Naboomspruit voomemens is om, onderhe Notice is hereby given in terms of section laws published under Administrators Notice wig aan die goekeuring van die Adminis 67 of the Local Government Ordinance, No 1627 dated 24th November, 1971 trateur gedeelte van Ed No 659 groot 1939, as amended, that the Town Council Copies of this amendment are open for 1983 vka, aan mnr P W Earle te verkoop proposes to close permanently the portion inspection during normal office hours at teen RI 350,00 plus koste of Hollyhock Street between Sonneblom the office of the Clerk of the Council, Mu Besonderhede en n plan van die voorge and Verbena Streets nicipal Offices, Nigel, and any objections stelde vervreemding le ter insae in die kan A plan showing this portion of the street thereto must be lodged in writing with the toor van die Stadsklerk, Munisipale Kan may be inspected during, office hours, at the

44 1 an 1310 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 office of the Clerk of the Council No 394 van 27 Mei 1953, verder te wysig gins beswaar wil opper, moet sy beswaar op Objections, if any, to the proposed do om voorsiening to maak vir die metrisering of voor 18 Mei 1972 skriftelik by my indien sing and claims for compensation in con van abe afmetings, die omsetting van gelde sequence of such closing must be submitted na die desimale geldstelsel en die vervang A P BURGR to the undersigned in writing on or before ing van die woorde "ontvlambaar" en Stadsklerk Monday, 17th July, 1972 "vuurvaste" waar die voorkom, onderskei Stadhuis, delik deur die woorde "vlambaar" en "on W Johannesburg J ERASMUS brandbaar" 3 Mei 1972 Town Clerk Afskrifte van die No 25/72 voorgesuede wysigings 3rd May, 1972 le 14 dae lank vanaf die publikasiedatum van hierdie kennisgewing m kamer 301, CITY OF JOHANNESBURG Stadshuis, Johannesburg, ter insae STADSRAAD VAN RUSTENBURG!emend wat teen die voorgestelde wysi AMENDMENT TO THE FIRE gings beswaar wil opper, moet sy beswaar BY LAWS PERMANENTE SLUITING VAN N GE op of voor 18 Mei 1972 skriftelik by my DEELTE VAN HOLLYHOCKSTRAAT indien It is hereby notified in terms of Section 96 of the Local A Government P BURGR Ordinance, Kennis word ooreenkomstig die bepalings 1939, that the City Council of Johannes van artikel Stadsklerk 67 van die Ordonnansie op Stadhuis, burg proposes to amend its Fire Bylaws, Plaaslike Bestuur, 1939, gegee dat die Stads Johannesburg published under Administrators Notice mad van voorneme is om n gedeelte van 3 Mei 1972 No 358 of 10 May 1961, to provide for the Hollyhockstraat tussen Sonneblom en Ver metrication of all measurements, the conbenastraat permanent te sluit version of fees to decimal currency and the n Plan wat die Egging van die straatge substitution of the words "flammable" and deelte aandui le by die kantoor van die CITY OF JOHANNESBURG "noncombustible" for the words "inflam Klerk van die Raad, gedurende gewone AMENDMENT TO THE BYLAWS AND mable" and "non inflamable" respectivekantoorure, ter insae ly, where REGULATIONS RELATING TO LICEN these appear Besware, indien enige, teen die voorge CE AND BUSINESS CONTROL Copies of the proposed amendments will stelde sluiting en else tot skadevergoeding be open for inspection at Room 301, Muwat as gevolg van die sluiting mag ontstaan, It is hereby notified in terms of Section nicipal Offices, Johannesburg, for 14 days moet skriftelik by die ondergetekende inge 96 of the Local Government Ordinance, from the date of publication of this notice dien word voor of op Maandag 17 Junie 1939, that the City Council of Johannesburg Any person wishing to do so may lodge 1972 proposes to further amend its Bylaws and an objection to the proposed amendments W J ERASMUS Regulations relating to Business Control in _writing to reach me on or before 18 May Stadsklerk Chapter 13, Inflammable Liquids and Sub No /72 stances published under Administrators A P BURGER 3 Mei Notice No 394 of 27 May, 1953, as amend Town Clerk id, to provide for the metrication of all Municipal Offices, measurements, the conversion of fees to CITY Johannesburg OF JOHANNESBURG decimal currency and the substitution of 3rd May, 1972 the words "flammable" and AMENDMENT "noncombus ENT TO THE BYLAWS AND tible" of the words REGU "inflammable" and RELATING TO LICEN "noninflammable" STAD JOHANNESBURG respectively, CE AND where BUSINESS CONTROL these appear WYSIGING VAN DIE BRANDWEER It is hereby notified in terms of Section Copies of the proposed amendments will VERORDENINGE 96 of the Local Government Ordinance,1939 be open for inspection at Room 301, Mu that the City Council of Johannesburg pro nicipal Offices, Johannesburg, for 14 days Hierby word ooreenkomstig die bepalings poses to amend its Bylaws and Regulations from the date of publication of this notice van artikel 96 van die Ordonnansm op relating to Business Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat Control Chapter 14, Any person wishing to do so may lodge Carbide published under Administra an objection die Stadsraad van Johannesburg voornemens is om sy Brandweerverordeninge, af to the proposed amendments tors Notice No 394 of 27 May 1953, to in writing to reach me on or before 18 May provide for the metrication of all measuregekondig by Administrateurskennisgewing 1972 ments, the conversion of No 358 fees to van 10 Mei 1961, decimal A P BURGER verder te wysig currency and the substitution of the words om voorsiening te maak vir die mansering van alle afmetings, die Town Clerk "flammable" and "non comustible" omsetting van for the Municiapal Offices, words "inflammable" and "noninflamma Johannesburg gelde na die desimale geldstelsel en die ver ble" respectively, where these appear vanging van die woorde "ontvlambaar" en 3rd May, 1972 Copies of the proposed amendments will "vuurvaste" waar die voorkom, onderskeibe open for inspection at Room delik deur die woorde "vlambaar" en "on 301, Municipal Offices, Johannesburg, for 14 days brandbaar" from the date of publication of this notice STAD JOHANNESBURG Afskrifte van die voorgestelde wysigings Any person 10 wishing to do so may lodge 14 dae lank vanaf die publikasiedatum WYSIGING VAN DIE VERODRENINGE objection to the propsed amendments van hierde kennisgewing in kamer 301, EN REGULASIES BETREFFENDE LIin writing to reach me on or before Stadhuis, Johannesburg, ter insae 18 May SENSIES EN DIE BEHEER OOR BE 1972 Demand wat teen die voorgestelde wysi SIGHEDE A P BURGER gings beswaar wil opper, meet sy beswaar Town Clerk Hierby word ooreenkomsitg die bepalings op o ina_ Municipal Offices, van artikel 96 van die Ordonnansie op "FLf voor 18 Mei 1972 skriftelik BURGER by my A P Johannesburg 3rd May, 1972 Plaaslike bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Johannesburg voornemens is om sy Verordeninge en Regulasies betef Stadhuis, Johannesburg 3 el ` Stadsklerk fende Lisensies en die Beheer oor Bcsighede,,, STAD JOHANNESBURG Hoofstuk 13, Ontvlambare Vloeistowwe en Stone, afgekondig by Administrateurs WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE kennisgewing No 394 van 27 Mei 1953, TOWN COUNCIL OF POTCHEF EN REGULASIES BETREFFENDE LI soos gewysig, verder te wysig om voorsie STROOM SENSES EN DIE BEHEER OOR ning to maak vir die metrisering van alle PROPOSED TOWN BESIGHEDE afmetings, die omsetting van gelde PLANNING na die metrieke geldstelsel en die vervanging van AMENDMENT SCHEME 1/54 Hierby word ooreenkomstig die bepa die woorde "ontvlambaar" en "vuurvaste" The Town Council of Potchefstroom has lings van artikel 96 van die Ordonnansie waar dit voorkom onderskeidelik deur die prepared a draft town planning amendment op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak woorde "vlambaar" en "onbrandbaar" scheme, to be known as Amending Scheme dat die Stadsraad van Johannesburg voor Afsikrifte van die voorgestelde wvsigings 1/54 nemens is om sy Verordeninge en Regula ie 14 dae lank vanaf die publikasiedatum This draft scheme contains the folio sies betreffende Lisensies en die Beheer oor van hierdie kennisgewing in kamer 301, wing proposals: Besighedc Hoofstuk 14, Karbied af Stadhuis, Johannesburg, ter insae The elimination of the pedestrian lane gekondig by Administrateurskennisgewing Iemand wat teen die voorgestelde wysi from Perrin Street to Potgieter Street I

45 r No / PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI and the 25 ft widening on the northern the remainder and a certain portion of Copies of the proposed new bylaws will side of the remainder of portion B of portion 8 of erf 1566 from Parking be open for inspection at Room 393 Municierf 145, portion 12 of erf 145 and por Area to Special Business pal Offices, Johannesburg, for fourteen days tion 12 of erf 124 Particulars of this scheme are open for from the date of publication of this notice Particulars of this scheme are open for inspection at the office of the Town Engi and any person wishing to do so may, duinspection at the office of the Town Engi neer, Municipal Offices, Wolmarans Street, ring that period, lodge with me an objection neer, Municipal Offices, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of four weeks in writing to the proposed by laws Potchefstroom, for a period of four weeks from the date of the first publication of this from the date of the first publication of notice, which is 3rd May, 1972 A P BURGER, this notice, which is 3rd May, 1972 The Council will consider whether or not Municipal Offices Town Clerk The Council will consider whether or not the scheme should be adopted Johannesburg the scheme should be adopted Any owner of occupier of immovable 3rd May, 1972 Any owner or occupier of immovable property within the area of the aboveproperty within the area of the abovemen mentioned townplanning scheme or within tioned townplanning scheme or within 2 2 km of the boundary thereof, has the right STAD JOHANNESBURG km of the boundary thereof, has the right of object to the scheme or to make repreto object to the scheme or to make repre sentations in respect thereof and if he wishes SLAGPLAASVERORDENINGE sentations in respect thereof and if he to do so he shall, within four weeks of the wishes to do so he shall, within four Hierby word ooreenkomstig die bepalings weeks first publication of this notice, which is 3rd of the first publication of this van artikel 96 van die Ordonnansie op notice, which May, 1972, inform the local authority, in is 3rd May, 1972 Plaashke Etestuur, 1939, bekend gemaak inform the local authori writing, of such objection or representation ty, in writing, of such objection dat die or represen and shall state whether or not Stadsraad besluit het om sy Slag he wishes to plaasverordeninge wat by Administrateurs tation and shall state whether or not he be heard by the local authority kennisgewing No 641 van 27 Julie 1955 wishes to be heard by the local authority af S H OLIVIER gekondig is, in te trek en deur nuwe veror S H OLIVIER Town Clerk deninge te vervang Die nuwe verordeninge Town Clerk No 35 het betrekking op die algemene administra 36 3rd May, 1972 sic van die Read se Slagplaas, die werkure, 3rd May, 1972 die registrasie van werknemers en afslaers, die metodes om slagdiere te hanteer en derverwante aangeleenthede STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM an Afskrifte van die voorgestelde nuwe ver VOORGESTELDE DORPSBEPLAN VOORGESTELDE DORPSBEPLAN ordcninge sal veertien dae lank vanaf die NINGWYSIGINGSKEMA 1/54 NINGWYSIGINGSKEMA 1/53 datum van publikasie van hierdie kennisge Die wing by kamer 393, Stadhuis, Stadsraad van Potchefstroom het n Die Stadsraad van Potchefstroom het n Johannesburg,ter insae wees, en persons wat wysigingsontwerp dorpsbeplanningskema wysigingsontwerp dorpsbeplanningskema besware teen bet die voorgestelde opgestel, verordeninge wat bekend sal staan as Dorpsbe opgestel, wat bekend sal staan as Dorpsbe wil aanteken, ken dit gedurende die betrokplanningwysigingskema 1/54 planningwysigingskema 1/53 Hierdie ke tydperk skriftelik by my inhandig ontwerpskema bevat die vol Hierdie ontwerpskema bevat die vol gende voorstelle: gende voorstelle: A P BURGER, Die skrapping van die voetgangerlaan Die herbestenuning van n sekere gevanaf Pernnstraat tot Potgieterstraat en deelte van die restant en n sekere ge Stadhuis, Stadslderk Johannesburg die 25 vt verbreding aan die noorde deelte van gedeelte 8 van erf 1566 van 3 Mei kant van die restant van gedeelte B van of Parkeerarea na Spesiale Besighcid erf 145, gedeelte 12 van erf 145 en ge Besonderhede van hierdie skema 16 ter in TOWN COUNCIL OF BENONI deelte 12 van erf 124 sac in die kantoor van die Stadsingenieur, Besonderhede van hierdie AMENDMENT OF WATER SUPPLY skema 16 ter Munisipale kantore, Wolmaransstraat, Potinsae in die kantoor van die Stadsingenieur, chefstroom, vir n tydperk van vier weke BYLAWS Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Pot vanaf die datum van die eerste publikasie Notice is hereby given in terms of the chefstroom vir n tydperk van vier weke van hierdie kennisgewing, naamlik 3 Mei provisions of Section 96 of the Local Govanaf die datum van die eerste publikasie 1972 vernment Ordinance No 17 of 1939, as van hierdie kennisgewing, naamlik 3 Mei Die Read sal oorweeg of die skema aan amended, that the Town Council proposes 1972 geneem moet word al dan nie to amend the Water Supply ByLaws to Die Raad sal oorweeg of die skema aan Enige eienaar of okkupant van vaste eien cover the increased tariffs levied by the geneem meet word al dan nie dom binne die gebied van bogenoemde Rand Water Board with effect from 1st Enige eienaar of okkupant van vaste eien dorpsbeplanningskema of binne 2 km van April, 1972 dom binne die gebied van bogenoemde die grens daarvan het die reg om teen die Copies of the proposed amendment will dorpsbeplanningskema of binne 2 km van skema beswaar te maak of om vertod ten be open for inspection in the office of the die grens daarvan het die reg om teen die opsigte daarvan te rig en indien hy dit wit Clerk of the Council, Municpal Offices, skema beswaar te maak of om vertoe ten doen, moet hy die plaaslike bestuur binne Princes Avenue, Benoni, for a period of opsigte daarvan te rig en indien hy dit wil vier weke vanaf die eerste publikasie van fourteen (14) days from the date of publi doen, meet hy die plaaslike bestuur binne hierdie kennisgewing, naamlik 3 Mei 1972, cation hereof in the Provincial Gazette, ie vier weke vanaf die eerste publikasie van skriftelik van sodanige beswaar of vertod Wednesday, 3rd May, 1972 hierdie kennisgewing, naamlik 3 Mei 1972 in kennis stel en vermeld of hy deur die Any person who is desirous of recording skriftelik van sodanige beswaar of vertod plaaslike bestuur gehoor wil word of nie his objection to the proposed amendment in kennis stel en vermeld of hy deur die must lodge such objection in writing with plaaslike bestuur gehoor wil word of nie S IL OLIVBER the undersigned within fourteen days from Stadsklerk 3rd May, 1972 S H OLIVIER No 35 F W PETERS Stadsklerk 3 Mei on 281 3,10 Municipal Offices, Town Clerk Nr 36 Benoni 3 Mei 1972 Notice No 58 of 1972 No 36 CITY OF JOHANNESBURG 3rd May, ABATTIOR BYLAWS It is hereby notified in terms of Section TOWN COUNCIL OF POTCHEF 96 of the Local Government Ordinance, STADSRAAD VAN BENONI STROOM 1939, as amended, that the City Council of WYSIGING VAN WATERVOORS1E PROPOSED TOWN PLANNING Johannesburg has resolved that its Abattoir NINGSVERORDENINGE AMENDMENT SCHEME Bylaws, promulgated under Administrators 1/53 Notice 641 of 27 July 1955, be repealed and Kennisgewing geskied hierby ingevolge The Town Council of Potchefstroom has substituted by new bylaws The new by die bepalings van Artikel 96 van die Ordonprepared a draft town planning amendment laws concern the general administration of nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939, scheme, to be known as Amending Scheme the Councils Abattoir, its hours of soos gewysig, dat die Stadsraad voornemens 1/53 operation, the registration of is om die Watervoorsieningsverordeninge te This draft scheme contains the folio employees and auctioneers, methods of wysig cm die verhoogde tariewe wat die wing proposals: handling animals for slaughter and other Randse Waterraad met ingang 1 April 1972 The rezoning of a certain portion of related matters hef, te dek

46 1312 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 Afskrifte van die voorgestclde wysiging sy keninsgewing van beswaar op die wyse BEDFORDVIEW VILLAGE COUNCIL is ter insae in die kantoor van die Klerk van hierbo genoem, vooraf by die Stadsklerk die Raad, Munisipale Kantoor, Prinslaan, ingedien is a Proposed permanent closing of ser Benoni vir n tydperk van veertien (14) dae R L LOUTTIT vitude of rightofway over Erf 335 vanaf datum van publikasie hiervan in die Stadsklerk Bedfordview Extension No 77 Offisiele Koerant, naamlik Woensdag 3 Mei Kennisgewing No Township 41/ Posbus 65202, Benmore, b Proposed alienation of servitude area Enige, persoon wat beswaar teen die Sandton 284 3,10 over Ed No 335 Bedfordview Extension No 77 Township : voorgestelde wysiging wit aanteken, moet Messrs Sen sodanige beswaar skriftelik by die onderge Investments (Pty) Ltd tekende indien binne veertien dae vanaf 3 CITY COUNCIL OF PRETORIA Notice is hereby given in accordance with Mei 1972 the provisions PROPOSED CLOSING AND SALE of Section 67(3) read with OF F W PETERS Section 79(18)(6) of the Local Government PARK NO 39, WESPARK Stadsklerk Ordinance No 17 of 1939, as amended, Munisipale Kantoor, Notice is hereby given in terms of the pro that it is the intention of the Village Benoni visions of Section 67 of 79(18) of the local Council of Bedfordview, subject Kennisgewing No 58 van 1972 Government ordinance, 1939, as amended, to the consent of His Honourable the Ad 3 Mei that it is the intention of the council to close ministrator, to close the Servitude of Right permanently Park No 39, Wespark, and ofway over the abovementioned properthereafter to sell it as follows: ty, permanently, to all traffic and thereafter TOWN COUNCIL OF SANDTON (a) A portion, in extent 845 square to grant the servitude area to the registered GENERAL VALUATION ROLL 1972/75 metres, to Mr A J A: Odendaal at owner of Erf No 335 Bedfordview Extena price of R3000,00 plus costs of ad sion No 77 Township, namely Messrs Sen Notice is hereby given in terms of the vertising, survey and transfer, as well Investments (Pty) Ltd provisions of Section 12 of the Local Auas all other costs incidental thereto A plan showing the servitude area over thorities Rating Ordinance, 1933, that the (b) A portion, in extent 845 Square the aforementioned Erf may be inspected general valuation roll of all properties metres, to Mrs M E Harmse at a at the office of the Town Clerk, during within the Municipality of Sandton has been price of R3 000,00 plus costs of ad normal office hours completed and will lie for public inspec versiting, survey and transfer as well tion, during office hours, at Room 515 Any person who has any objection to as all other costs incidental thereto (fifth floor); Civic Centre, Sandown, Sand such closing and alienation or who may A sketch plan indicating the park which ton, as from the 3rd May, 1972, until 430 claim for compensation if such closing or is to be closed, together with the relevant pm on the 2nd June, 1972 alienation is carried out, must lodge his ob Council resolution, may be inspected du All persons interested are called upon to Action or claim, as the case may be, ring in the normal office hours at room No lodge, within the period stated in this no writing with the Town Clerk Municipal 380, West Block, Munitoria, Van der Walt lice, any objections that they may have in Offices,Bedfordview by not later than Street, Pretoria respect of any rateable property appearing Wednesday the 5th July, 1972 Any person who has any objection to the in the roll or omitted therefrom or in re *proposed closing and sale or who may have J I VAN L SADIE spect of any error or description in the roll any claim for compensation if such closing Municipal Offices, Town Clerk All objections must be lodged on the pre is carried out, is requested to lodge his ob Bedfordview scribed form not later than 430 pm on jection or claim as the case may be, with 3rd May, 1972 Friday the 2nd June, 1972, with the Town the undersigned in writing on or before Clerk Objection forms may be obtained at Monday, 3rd July, 1972 the place where the roll will lie for inspection HILMAR RODE Nobody shall be entitled to urge any ob Town Clerk BEDFORDVIEW DORPSRAAD jection before the Valuation Court, unless Notice No 125 of 1972 he shall have first lodged notice of objet 3rd May, 1972 a Voorgestelde permanente sluiting van serwituut van regvanweg oor Erf 335 titan as aforesaid with the Town Clerk Bedfordview uitbreiding No 71, R I LOUTTIT STADSRAAD VAN PRETORIA dorpsgebied Town Clerk b Voorgestelde skenking van serwituut Notice No 41/72 VOORGENOME SLUMNG EN VERoppervlakte oor Erf 335 Bedfordview PO Box 65202, KOOP VAN PARK NO 39, WESPARK Uitbreiding 77 Dorpsgebied : menere Benmore, Hiermee word ingevolge die bepalings Sen Beleggings (Edms) Bpk Sandton van Artikels 67 en 7908) van die Ordon }Derby word ooreenkomstig die 3rd May beim nansie op plaaslike bestuur, 1939, soos ge lings van Artikel 67(3) saagelees met Ar wysig, kennis gegee dat die Raad van voor tikel 79(18)(b) van die Ordonnansie op STADSRAAD VAN SANDTON neme is om Park No 39, Wespark, groot Plaaslike Bestuur No 17 van 1939, soos ongeveer 1690 ALGEMENE vk meter, permanent te sluit gewysig, bekend gemaak dat die Dorpsraad WAARDERINGSLYS 1972/ en soos volg te verkoop: van Bedfordview van voornemens is om be 75 (a) n Gedeelte, groot 845 vk meter, aan houdens goedkeuiing van sy Edele die Ad Kennis geskied hiermee ooreenkomstig mnr A J A Odendaal teen R3 000,00 ministrateur, die serwituut van Regvandie bepalings van artikel 12 van die Plans plus koste van advertering, opmeting Weg oor die bovermelde eiendom permalike Bestuur Belastingordonnansie, 1939, en oordrag asook alle gepaardgaande nent vir alle verkeer te sluit, en om gedat die algemene waarderingslys van eien koste: noemde serwituutoppervlakte te skenk aan domme gelee binne die munisipaliteit van (b) n Gedeelte, groot 845 vk meter, aan die geregistreerde eienaars van Erf 335 Sandton, voltooi is en gedurende gewone mev M E Harmse teen R3 000,00 Bedfordview Uitbreiding 77 Dorpsgebied, kantoorure ter insae re in Kamer 515 (vyf plus koste van advertering, opmeting naamlike menere Sen Beleggings (Edms) de vloer), Burgersentrum, Sandown, Sand en oordrag asook alle gepaardgaande Bpk ton, vanaf 3 Mei 1972 tot 430 mu op 2 koste n Plan waarop die betrokke senvituut Tunic 1972 n Sketskaart waarop die Park waege oor voormelde Erf aangedui word, 16 gedu Alle persone wat belang het by die waar sluit staan te word, aangedui word, asook rende gewone kantoorure in die kantoor deringslys word versoek om enige beswaar die betrokke Raadsbesluit, is gedurende die van die Stadsklerk ter insae wat hulle mag he ten opsigte van enige be gewone kantoorure in Kamer No 380, Wes Enigiemand wat beswaar wil opper teen lasbare eiendom wat in die lys voorkom, blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Preto die voorgenoemde sluiting en of daamit vervreemding weggelaat is, of ten opsigte van ria, ter insae daarvan of wat moontlik skadevergoeding enige fout gemaak of verkeerde beskrywing Enigiemand wat teen die voorgenome sal wil eis al na gelang van die geval, in wat in die lys gegee word, binne die tyd sluiting en verkoop beswaar wil maak of dien die voorgestelde sluiting en perk vervreem in hierdie kennisgewing genoem, in te wat enige aanspraak op vergoeding mag he ding plaasvind, moet sodanige dien beswaar of indien sodanige sluiting plaasvind, moet sy eis, skriftelik, Alle voor Woensdag 5 besware Julie 1972, moet nie later nie as 430 beswaar of aanspraak al na die geval, skrif by die Stadsklerk, Munisipale nm op Vrydag Kantore, 2 Junie 1972 op die voor telik voor of op Maandag, 3 Julie 1972, by Bedfordview, geskrewe vorm indien by die Stadsklerk ingedien die ondergetekende indien 0 word Beswaarvorms is verkrygbaar by die HILMAR RODE I J VAN L SADIE plek waar die lys ter insae Ie Stadsklerk Munisipale Kantore, Stadsklerk Niemand sal die reg he om n beswaar Kennisgewing No 125 van 1972 Bedfordview voor die Waarderingshof te opper nie, ten 3 Mei, Mei

47 / PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI TOWN COUNCIL OF BRAKPAN MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN ondergetekende ingedien word nie later nie as Vrydag, 26 Mei 1972 KENNISGEWING NO 30 Notice is hereby given in terms of VAN 1972 Sec 65bis Government P A DU PLESSIS OPHEFFING VAN VERKLARING TOT tion dinance, 1939, of that the Town the Local C passed Oser Munisispale Kantoor, Stadsklerk N SLUM Posbus a resolution prohibiting heavy vehicles with 3, a mass of more than three metric ton in Kennis geskied hiermee, ooreenkomstig Carletonville Glamorgan and Athlone Avenues and also artikel 15 van die Slumwet 1934 (Wet No Kennisgewing No 20/1972 in Hendrik Potgieter Road between Cea 53 van 1934) soos gewysig, dat die Slums Mci tury and Van der Walt Roads opruimingshof, Johannesburg, die verkla Copies of the said resolution are open ring opgehef het wat ingevolge artikel 4 van SCHWEIZER RENEKE MUNICIPALITY for inspection at Room 14, Municipal Of 8 enoemde Wet gedoen is ten opsigte van en flees, Brakpan die persele omskryf as Stand lase 716 ADOPTION OF STANDARD HEALTH BYLAWS Anyone wishing to object to 717 Randgate, Randfontein FOR such prohi CRECHES AND CRE CFIES CUM bition and diversion should submit his ob NURSERY SCHOOLS FOR jection in writing to the undersigned by not C J JOUBERT, WHITE CHILDREN later than 19th May, 1972 Stadsklerk Notice is Munisipale Kantore, hereby given in terms of sec lion 96 of the JAMES LEACH Randfontein Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that No 22/21/4/1972 Town Clerk 3 Mei the Schweizer 3rd May, Reneke 1972 Village Council pro poses to adopt : the Standard Health By MUNICIPALITY OF CARLETONVILLE laws for Creches and CrechesCumNur TAXI STANDS sery Schools for White Children promul STADSRAAD VAN BRAKPAN gated under Administrators Notice No Notice is hereby given in terms of the 273 dated 1st Kennis word hierby ingevolge Artikel 65 March, 1972 Provisions of Section 65bis(2) of the Local Copies of the bis van die Ordonnansie op Plaaslike Beproposed bylaws will be Government Ordinance, No 17 of 1939, as open stuur, for 1939, gegce dat die Stadsraad n be inspection at the office of the amended that the Town Council of Carle Clerk of the Council for rsluit aanvaar het om swaarvccrtuie met n a period of 14 tonville intends masse van meer as drie metriese ton in establishing two stands for days from the date of publication thereof taxis in the service road, immediately east Glamorgan en Athlonelaan asook Hendrik of Annan Road, between Emerald and P J B DU PREEZ, Potgieterweg tussen Century en van der Municipal Gold Streets, south of the existing bus stop Offices Town Clerk Waltweg, te verbied The relevant resolution and further par Schweizer Reneke Afskrifte van die besluit is ter insae by 3rd lie for inspection at the office of the May,1972 Kamer 14, Stadhuis, Brakpan Clerk of the Council during office hours Notice No 10/72 Enigeen wat beswaar wil mask teen die Any objection to the proposed taxi stands verbod en wegkering moet sodanige beswaar must be lodged, in writing, with the underskriftelik indien by ondergetekende laastens signed not later than Friday, the 26th May, MUNISIPALITEIT op 19 Mei RENEKE SCHWEIZER JAMES LEACH, P A DU PLESSIS Stadsklerk AANNAME VAN STANDAARDGE Municipal Offices, Town Clerk No 22/21/4/1972 SONDHEIDSVERORDENINGE VIR PO Box 3, 3 Mei KINDERBEWAARHUISE EN KIN Carletonville DERBEWAARHUISE CUMKLEUTER Notice No 20/1972 SKOLE VIR BLANICE KINDERS MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN 3rd May, 1972 Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings NOTICE NO 30 OF 1972 van artikel 96 van die Ordonnan MUNIS1PALITEIT VAN CARLETON sie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, VILLE soos gewysig, RESCISSION OF DECLARATION OF dat die Dorpsraad van Schweizer Reneke van SLUM voorneme is om HUURMOTORSTAANPLEK10E die Standaardsgesondsverordeninge vir Kin Kornis geskied hiermee ingevolge die be derbewaarhuise en Kinderbewaarhuise Cum Notice is hereby given in terms of section Kleuterskole vir die Blanke Kinders afgekon 15 of the Slums Act, 1934 (Act No 53 of palings van Arnie! 65615(2) van Ordig by Administrateurskennisgewing donnansie op Plaaslike No 1934) as amended, that the Slums Clearance Bestuur, No 17 van 273 van 1 Maart 1972, aan te neem Court, Johannesburg, has rescinded the de 1939 soos gewysig, dat die Stadsraad van Afskrifte van die voorgestelde verordeclaration made in terms of section 4 of the huurmotorstand Carletonville van voornemens is om twee lase daar te stet in die tinge Klerk sal gedurende kantoorure van die by Raad die said Act in respect of the premises des P cribed as Stands 716 and 717, Randgate, dienspad ten ooste van Annanweg tussen op kantoor ter insae 16 vir n tydperk Emerald en van 14 Goldstrate, ten snide dae van die vanaf datum Randfontein van publikasie hiervan C J JOUBERT, bestaande bushalte Town Clerk Die betrokke besluit en verdere besonder P J B DU PREEZ, hede le ter insae by die kantoor van die Munisipale Kantore, Stadsklerk Municipal Offices, Klerk van die Raad gedurende kantoorure Schweizer Reneke Randfontein Enige beswaar teen die voorgestelde 3 Mei rd May, 1972 huurmotorstandplase moet slcriftelik by die Kennisgewing No 10/

48 1314 PROVINCIAL GAZETTE, 3 MAY, 1972 IMPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRIKE AANKONDIGING CLOSING TIME FOR AMINISTRATORS NOTICES, SLUITINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS ETC GEWINGS, ENSOVOORTS As the 11th May, and 31st May; 1972, are public Aangesien 11 Mei en 31 Mei 1972, openbare vakanholidays, the closing times for acceptance of Adminis siedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van Ad trators Notices, etc, will be as follows: ministrateurskennisgewings, ensovoorts, soon volg wees: 12 noon on Tuesday 9th May, 1972, for the issue of 12 middag op Dinsdag 9 Mei vir die uitgawe van die the Provincial Gazette of Wednesday 17th May, 1972; Provinsiale Koerant van Woensdag 17 Mei 1972; 12 middag op Dinsdag 23 Mei vir die uitgawe van die 12 noon on Tuesday 23rd May, 1972, for the issue of Provinsiale Koerant van Dinsdag 30 Mei 1972 the Provincial Gazette of Tuesday, 30th May, 1972 Let Wel: Laat Kennisgewings sal in die daaropvol NB: Late notices will be published; in the subsequent gende uitgawes geplaas word issues J G VAN DER MERWE, J G VAN DER MERWE, Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris 1

49 / PROVINSIALE KOERANT, 3 MEI CONTENTS INHOUD Proclamations Proklamasies 75 (A) Amendment to Conditions of Title of Erf 75 (A) Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf No No 767, Muckleneuk Extension Township, City 767, don) Muckleneuk Ltbreiding, Stad van of Pretoria (B) Amendment to Pretoria Town Pretoria (B) Wysiging van die Pretoria dorpsplanning Scheme 1267 aanlegskema Stanfield Hill: Incorporation of Land Dorp Stanfield Hill: Inlywing van Grond 1270 Administrators Notices Administrateurskennisgewings r Amsterdam Village Council: Appointment of 608 Amsterdam Dorpsraad: Aanstelling van Onder Commission of enquiry 1271 sock Transvaal Board for the Development of Peri 622 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Bui Urban Areas: Amendment to Regulations for the testcdelike Gebiede: Wysiging van Regulasies vir Licensing of Premises 1271 Die Lisensiering van Persele Randfontein Municipality: Amendment to By 623 Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Verorlaws Relating to Licensing and Business Con deninge Betreffende Lisensies en Beheer oor Betrol 1271 sighede Election of Member: Middelburg School Board Verkiesing van lid: Middelburgse Skoolraad Election of Member: Ermelo School Board Verkiesing van lid: Ermelose Skoolraad Proposed Cancellation of Outspan Servitude on 626 Voorgestelde opheffing van Ilitspanserwituut op the farm Witbank 262LT: District of Ermelo 1272 die plans Witbank 262IT: Distrik Ermelo Deviation and widening of District Roads Verlegging en Verbreding van Distrikspaaie 911 and 774 Districts Schweizer Reneke and Wol en 774: Distrikte SchweizerReneke en Wolmaransstad maransstad 1272 Deviation and widening of District Roads Verlegging en Verbreding van Distrikspaaie 168, 2086, 1227, 1933, 5211, 912, 1141: District of 2086, 1227, 1933, S211, 912 en 1141: Distrik SchweizerRcneke 1273 SchweizerRencke Opening of Public District Road: District of 629 Opening van Openbare Distrikspad: Distrik Schweizer Reneke 1274 SchweizerReneko Road Adjustments on the farm Waterval 18KS: 630 Privaat Padreelings op die plans Waterval 18 District of Pietersburg 1274 KS: Distrik Pietersburg Road Adjustments on the farm Lauriston Privaat Padreelings oor die plans Lauriston 76 MS: District of Messina Deviation and widening: District Road 762: Dis 632 Verlegging en Verbreding: Distrikspad 762: Dis 633 Opening: Public District Road traversing the 633 Opening: Openbare Distrikspad oor die pleas farm Doornfontein 50 IQ: District of Rand Doornfontein 50IQ: Distrik Randfontein Verlegging en Verbreding van Distrikspad 328: 634 Deviation and widening of District Road 328, Distrikte Witbank en Bronkhorstspruit 1276 District of Witbank and Bronkhorstspruit Voorgestelde Opheffing of Vermindering van 635 Proposed Cancellation or Reduction of Outspan Uitspanserwituut op die plans Groenkloof 464 Servitude on the farm Groenkloof 464 JQ: Dis JQ: Distrik Rustenburg 1276 trict of Rustenburg Voorgestelde Opheffing of Vermindering van 636 Proposed Cancellation or Reduction of Outspan Uitspanning Maloek Zyn Kop 5815: Distrik Maloek Zyn Kop 58 IS: District of Groblersdal 1276 Groblersdal Road Traffic Ordinance, 1966: Application of 637 Ordonnansie op Padverkeer, 1966: Toepassing Section van Artikel Bedfordview Amendment Scheme No 1/ Bedfordivewwysigingskema No 1/ , Meyerton Amendment Scheme No 1/ Meyertonwysigingskema No Boksburg Town planning Scheme No 1/ FloksburgDorpsaanlegskema No 1/ Opening of a Public Main Road within Tzaneen 641, Opening van n Openbare Grootpad binne Tza Township and on Pompagalana Agricu:tural necndorpsgebfed en oor Pompagalana Landbou Holdings: Letaba District 1277 hoewes: Distrik Letaba Bedfordview Amendment Scheme No 1/ Bedfordviewwysigingskema No 1/ Bedfordview Extension No, 110 Township: Decla 643 Dorn: Bedfordview Uitbreiding No 110: Ver ration of Approved Township 1279!daring van Goedgekeurde cloth Germiston Municipality: Declaration of Second 644 Munisipaliteit Germiston: Verklaring van Twee Smoke Control Zone 1281 de Rookbeheerstreek Johannesburg Municipality: Amendment to Build 645 Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Boning and Cinematograph Bylaws 1282 en Kinematograafverordeninge Declaration of approved township in terms of 646 Verklaring van goedgekeurde dorp ingevolge ar Section 69 of the Town planning and Townships tikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Ordinance, en Dorpe, Pretoria Region Amendment Scheme No PretoriastreekWysigingskema No General Notices Algemcne Kennisgewings 274 Proposed Spartan Extension 8 Township Voorgestelde dorp Spartan Uitbreiding Proposed Annlin Extension 5 Township Voorgestelde dory Annlin Uitbreiding Proposed Bralcnan Township , Voorgestelde dorp Bronkfort Proposed White River Extension 6 Township , Voorgestelde dor Witriwier Uitbreiding Proposed Morehill Extension 3 Township Voorgestelde dorp Morehill Uitbreiding Proposed Le Montagne Extension 3 Township Voorgestelde dorp La Montagne Uitbreiding Proposed Bedfordview Extension 154 Township Voorgestelde dorp Bedfordview Uitbreiding Proposed Constantia Kloof Extension 10 Town 281 Voorgestelde dorp Constantia Kloof Uitbreiding ship Middelburg Amendment Scheme No Middelburgwysigingskema No Meyerton Amendment Scheme No 1/ Meyertonwysigingskema No 1/ Benoni Amendment Scheme No 1/ , Benoniwysigingskema No 1/ Northern Johannesburg Region Amendment 285 Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema Scheme No No Northern Johannesburg Region Amendment 286 Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema Scheme No No

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following :

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following : 1 PI 111111\11 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 8_ Wuitengetuone ATP? L ft it) fficstele r ri Rotrant bv:i );:iit_ (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4ii int fat Iaette txtraorb

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information