c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

Size: px
Start display at page:

Download "c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW."

Transcription

1 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek as (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) : VOL CLXXVII ] PRICE Sc PRETORIA CONTENTS ON BACK PAGES 10 MAY 10 MEI 1 INHOUD 1961 DRYS Sc [No 2902 AGTEPUN PROVINCIAL COUNCIL OF TRANSVAAL VACANCY IN THE ELECTORAL DIVISION OF HILLBROW PROVENSIALE RAAD VAN TRANSVAAL VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW Ooreenkomstig orifice] honderd seween setventig Pursuant to section one hundred and seventyseven read gelees met artikel honderd vyten setventig van die Wet with section one hundred and seventyfive of the Electoral tot Konsolidasie van die Kieswette 1946 (Wet No 46 van Consolidation Act 1946 (Act No 46 of 1946) I hereby 1946) verklaar ek hiermee dat weens die verkiesing van declare that on account of the election on 3rd May 1961 Alec Gorshel op 3 Mei 1961 tot Lid van die Volksraad of Alec Gorshel as a Member of the House of Assembly van die Unie daar n vakature in die verteenwoordiging of the Union a vacancy has occurred in the representa van die kiesafdeling Hillbrow in die Provinsale Raad onttion in the Provincial Council of the Electoral Division of staan het Hillbrow W ACKERMANN W ACKERMANN Clerk of the Provincial Council Klerk van die Provinsiale Raad Transvaal Transvaal Provinsiale Raad Provincial Council 4th May Mei 1961 _ No 118 (Administrators) 1961] No 118 (Administrateurs) 1961] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVML PROVINSII3 TRANSVAAL 0 Germiston Nadentaal by subartikel (1) van artikel een van die Whereas it is provided by sub section (I) of section one Wet op Opheffing van Beperkings in/dorpe 1946 (Wet of the Removal of Restrictions in Townships Act 1946 No 48 van 1946) soos gewysig bepaal word dat die (Act No 48 of 1946) as amended that the Administrator Administrateur van die Provinsie met die goedkeuring of the Province may with the approval of the Governorvan die Goewerneur generaal n beperkende voorwaarde General alter suspend or remove any restrictive condi ten opsigte van erwe in dorpe in sekere omstandighede tion in respect of erven in townships in certain kan wysig opskort of ophef; circumstances; En nademaal n aansoek ontvang is om die wysiging And whereas an application has been received for the van die titelvoorwaardes van Verenigde Erf No 299 amendment in certain respects of the conditions of title geled in die dorp Germiston Uitbreiding No 4 distrik of Consolidated Erf No 299 situated in the township of Germiston in sekere opsigte; Extension No 4 District of Germiston; En nademaal Sy Eksellensie die GoeWerneur generaal And whereas His Excellency the GovernorGeneral has sy goedkeuring van genoemde wysiging te kenne gegee signified his approval of such amendment: het; So is dit dat ek verklaar dat voorwaarde (a) Now therefore I hereby declare that condition (a) Of hierby paragraaf van C op bladsy 4 en voorwaarde (g) op paragraph C on page 4 and condition (e) on page 5 of bladsy 5 in Sertifikaat van Verenigde Titel No 2767/1961 the Certificate of Consolidated Title No 2767/1961 in ten opsigte van Verenigde Erf No 299 gape in die dorp respect of Consolidated Ed No 299 situated in the Germiston Ubreg No 4 distrik Germiston gewysig township of Germiston District of Germiston is amended by the deletion of the following words at the beginning thereof: "No business may be conducted or this erf and " opened GOD SAVE THE QUEEN Given under my Hand at on this Twentyninth day of April One thousand Nine hundred and Sixty one on F H ODENDAAL Administrator of the Province of Transvaal is deur die sk rapping van die volgende woorde aan die begin daarvan: No business may be conducted or opened on this erf and 9 GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Gegee onder my Hand te op hede die Negeen twintigste dog van April Eenduisend Negehonderd Eene nen TAD 8/2/44/1 : F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 8/2/44/1 _

2 1 :54 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 No 119 (Administrators) 1961] No 119 (Adnfinistrateurs) 1961] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OP THE DWR SY EDELEDIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL Whereas it is provided by sub section (1) of section one Nademaal by subartikel (1) van artikel een van die of the Removal of Restrictions in Townships Act 1946 Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe 1946 (Wet (Act No 48 of 1946) as amended that the Administrator No 48 van: 1946) soos gewysig bepaal word dat die of the Province may with the approval of the Governor Administrateur van die Provinsie met die goedkeuring General alter suspend or remove any restrictive condi van die Goewerneur generaal n beperkende voorwaarde tion in respect of erven in townships in certain ten opsigte van erwe in dorpe in sekere omstandighede circumstances; kan wysig opskort of ophef; And whereas an application has been received for the En nademaal n aansoek ontvang is om die wysiging amendment in certain respects of the conditions of title van die titelvoorwaardes van Erf No 173 gelee in die of Erf No 173 situate in the township of Blairgowrie dorp Blairgowrie distrik Johannesburg in sekere opsigte; District of Johannesburg; En nademaal Sy Eksellensic die Goewerneur generaal And whereas His Excellency the GovernorGeneral has sy goedkeuring van genoemde wysiging te kenne gegee signified his approval of such amendment; het; Now therefore I hereby declare that conditions (j) and So is dit dat ek hierby verklaar dat voorwaardes 0) en (k) (iii) of the conditions of title in Deed of Transfer No (k) (iii) van die titelvoorwaardes in Akte van Transport 19761/1959 in respect of Erf No 173 situate in the No 19761/1959 ten opsigte van Erf No 173 gelee in township of Blairgowrie District of Johannesburg are die dorp Blairgowrie distrik Johannesburg gewysig is amended as follows: soos volg : (a) Conditions 0) The addition of the following (a) Voorwaarde (j) Die byvoeging van die volgende words after the word I " only " in the first line woorde na die woord only " in die eerste real thereof: daarvan: " or for ecclesiastical purposes or purposes or for ecclesiastical purposes or purposes incidental thereto" incidental thereto" (b) Condition (k) (iii) The addition of the following (b) Voorwaarde (k) (iii) Die byvoeging van die words at the commencement thereof: volgende woorde aan die begin daarvan; " If used for residential purposes " If used for residential purposes " GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Given under my Hand at on this Twenty Gegee onder my Hand te op hede die Seweseventh day of April One thousand Nine hundred and entwintigste dag van April Eenduisend Negehonderd Sixtyone Eenensestig : F HODENDAAL F H ODENDAAL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 8/2/246/1 TAD 8/2/246/1 _ i No 120 (Administrators) 1961] No 120 (Administrateurs) 1961] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE DEUR SY EMILE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL ti " " 5 Nidemaal by paragraaf (d) van artikel twee van Whereas by;paragraph (d) of section two of the Division dieordonnansie op Verdeling van Grond 1957 die toe of Land Ordinance 1957 the application of the said passing van genctemde Ordonnansie op n verdeling van Ordinance to a division of laud may be excluded by grond by Proklaniasie uitgesluit kan word; ProclamatMn; En nademaal dit wenilik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to apply the said paragraaf d) toe te pas ten opsigte van die verdeling van paragraph (d) in respect of the division of the remaining die resterende gedeelte van Gedeelte 18 en Gedeelte 2 van extent of Portion 18 and Portion 2 of Portion A of the Gedeelte A van die pleas Dwarsfontein No 541 farm Dwarsfontehi No 541 Registration Division LT Registrisieafdeling LT distrik Letaba groot District of Litaba in extent and inorgei en morg onderskeidelik coos gehou kragtens respectively as held by Deeds of Transfer Nos Aktes Van Transport Nos 9084/1960 en 15459/1935 ten 9084/1960 and 15459/1935 in favour of Northern gnaste van Northern Timber Company (Proprietary) Timber Company (Proprietary) Limited and Exchange LiMited en ExChange Yard (Proprietary) Limited onder Yard (Proprietary) Limited respectivelyanto portions in skeidelik in gedeeltes groot ongeveer en 6000 extent approximately and 6000 square feet vierkante voet onderskeidelik en restante groot ongeveer respectively and remainders in extent approximately en morg onderskeidelik; and morgen respectively; So is dit dat ek ingevolge die bevoegdhede by genbemde Now therefore under and by virtue of the powers paragraaf aan my verleen hierby verklaar dat die vested in me by the said paragraph I hereby declare that bepalings van genoemde paragraaf (d) van artikel twee the provisions of the said paragraph (d) of section two op sodanige verdeling van toepassing is met dien apply to such division provided that the owners of the verstande dat die eleimars van die grond :kragtens n land shall by virtue of an undertaking furnished by them ondememing deur hulle gegee gelyktydig met die cause the following condition to be registered against the registrasie van die verdelings die volgende voorwaarde portions siniultaneously with the registration of the teen die gedeeltes laat registreer : divisions: " Behalwe met die skriftelike toestemming van die Except with the written approval of the Adminis Administrateur mag die grond slegs vir die doeltrator the land shall be used solely for railway siding eludes van n spoorweghalte en doeleindes wat dearpurposes and purposes incidental thereto" mee in verband stain gebruik word" N 2

3 1 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Given under my Hand it on this Twenty Gegee onder my Hand te op hede die Seweseventh day of April One thousand Nine hundred and entwintigste dag van April Eenduisend Negehonderd Sixtyone Eenensestig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 9/30/7 TAD 9/30/7 _ 10 No 121 (Administrators) 1961] No 121 (Administrateurs) 1961] PROCLAMATION PROKLAMASIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINCE OF TRANSVAAL PROVINSIE TRANSVAAL Amend Hierby word (i) AdMinistrators Proclamation No 93 of 1961 by (i) Administrateursproklamasie No 93 van 1961 gewysig deur item 18 van die Bylae daarby dent the susbtitution for item 18 of the Schedule Of the following: die volgende te vervang : " 18 Marico (a) Redneck francolin and warthog 18 Marico (a) Robikeelfiiante en viakvarke (b) Guineafowl and hare duringthe period (b) Tarentale en base gedurende die tydperk 15th May to 31st July 1961" and 15 Mei tot 31 Julie 1961" en (ii) Administrators Proclamation No 94 of 1961 by (ii) Administrateursproklamasie No 94 van 1961 the substitution for item 17 of the Schedule of the gewysig dear item 17 van die Bylae daarby; deur following : die volgende te vervang : 17 Marico Guinea fowl redneck francolin and hare" 17 Marico Tarentale rooleellisante en base" GOD SAVE THE QUEEN GOD BEHOEDE DIE KONINGIN Given under my Hand at on this First day of Gegee onder my Hand to op bode die Baste dag van Mei Eenduisend Negehonderd Eenensestig May One thousand Nine hundred and Sixtyone F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal FF 2/23 Part 9 FF 2/23 Deel 9 * PROVINSIALE ADMINISTRASIE PROVINCIALADMINISTRATION ADMINISTRATORS NOTICES ADMINISTRATELIRSKENNISGEVINNeS Onderstaande kennisgewings wat betrekking het op die administrasie van die Provinsie Transvaal word op gesag van die Administrateur vir algemene inligtirig gepubliseer The following notices relating to the administration of the Province of the Tranivaal are published under the authority of the Administrator for general information t J H 0 VAN GRAAN J H 0 VAN GRAAN Provinsiale Sekretaris ProVincial Secretary kantoor Van die:administrateur van Tranivail Office of the Administator of Transvaal; 3274 Administrators NOtice N Administ o f26 Aptil 1964 RANDBURG MUNICIPALITY PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES The Administrator hereby publishes in terms of section nine (11) of the Local Government Ordinance 1939; that he has in terms of that section appointed Mr Advocate C F Eloff as a commissioner to enquire into and report on the proposed alteration of the boundaries of the Muni cipality of Randburg and the objections thereto TALG 3/2/132? AdniinistrateUrskennisiewinu No 327] [26 April 1961 MUNISIPALITETT RANDBURG VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Die Administrateur publiseer hiermee higevolge artikel nege (11) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat hy kragtens daardie artikel advokaat C F Eloff benoem het tot kommissaris om ondersoek in te stel en verslag te doen oor die voorgestelde verandering van die grease van die Munisipaliteit Randburg en die besware daarteen TALG 3/2/ Administrators Notice No 3321 [26 ApriF1961 Administrateurskennisgewing No 332] [26 April 1961 KLERKSDORP MUNICIPALITY WITHDRAWAL MUNISIPALITEIT KLERKSDORP INTREKKING OF EXEMPTION FROM PROVISIONS OF THE VAN VRYSTELLING VAN BEPALINGS VAN LOCAL AUTHORITIES RATING ORDINANCE PLAASLIKE BESTUUR BELASTINGSORDON 1933 NANSIE 1933 Notice is hereby given in terms of section ten of the Ingevolge aitikel tien van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 1939 that the Town Bestuur 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stads Council of Klerksdorp has submitted a petition to the mad van Klerksdorp n versoekskrif by die Administra Administrator praying that he may in the exercise of the teur ingedien het met die bode dat hy die bevoegdhede power conferred on him by subsection (10) of section aan horn verleen by subartikel (10) van artikel Liege van nine of the said Ordinance withdraw the exemption from genoemde Ordcinnansie uitoefen deur die intrekking van the provisions of the Local Authorities Rating Ordinance vrystelling van die bepalings van die PlaaslikeBestuur 1933 in regard to the properties describedin the Sehedule Belastingsordonnansie 1933 ten opsigte van die eien hereto domino in Bylae hiervan omskryf 3

4 256 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 It shall be competent for any person or persons Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 interested within 30 days of the first publication in the dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Provincial Gazette to present to the Administrator any Koerant aan die Administrateur n teenversoekskrif voor counterpetition setting forth the grounds of opposition to te 18 met vermelding van gronde van beswaar teen the Councils proposal genoemde voorstel TALG 3/2/17 TALG 3/2/17 SCHEDULE BYLAE MUNISIPALITEIT KLERKSDORPVOORGESTELDE GEBIED WAARVAN VRYSTELLING KLERKSDORP MUNICIPALITY PROPOSED AREA FROM VAN BELASTING INGETREK SAL WORD WHICH EXEMPTION OF RATING IS 30 RE WITHDRAWN The area comprising the Township of Flamwood Die gebied bestaande uit die dorp Flamwood Uitbreiding Extension No 1 (General Plan SG No A5403/60) No 1 (Algemene Plan LG No A5403/60) Administrators Notice No 3421 KOSTER MUNICIPALITYAPPOINTMENT OF COMMISSION OF ENQUIRY [3 May 1961 Administrateurskennisgewing No 342] [ 3 Mei 1961 MUNISIPALITEIT KOSTERBENOEMING VAN KOMMISSIE VAN ONDERSOEK: Die Administrateur publiseer hiermee ingevolge artikel The Admitiiitrator hereby publishes in terms of section nege (110 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 nine (11) of the Local Government Ordinance 1939 that dat by kragtens daardie artikel mnr Theo Lorentz be has in terms of that section appointed Mr Theo benoem het tot koinmissaris om ondersoek in te stel en Lorentz as a commissioner to enquire into and report on verslag te doen oor die voorgestelde verandering van die the proposed alteration of the boundaries of the Munici grease van die Munisipaliteit Koster en die bescvare daarpality of Koster and the objections thereto teen TALG TALG 3/2/61 3/2/ Administrateurskennisgewing No 343] [ 10 Mei 1961 Administrators Notice No 343] [ 10 May 1961 WYSIGING VAN AANSTELLINGS EN DIENS AMENDMENT OF REGULATIONS PRESCRIBING VOORWAARDEREGULASIES VIR DIESKOOL THE CONDITIONS OF APPOINTMENT AND RAADPERSONEEL EN VIR PERSONE AAN SERVICE OF THE SCHOOL BOARD STAFF GESTEL AND INGEVOLGE ARTIKEL VYF PERSONS APPOINTED IN TERMS OF VAN DIE ONDERWYSORDONNANSIE 1953 SECTION FIVE OF THE EDUCATION ORD1 WAT NNE NANCE LEDE VAN DIE 1953 WHO ARE NOT STAATSDIENS MEMBERS OF VAN DIE UNIE IS THE NIE PUBLIC SERVICE OF THE UNION The Administrator in terms of section one hundred Die Administrateur ingevolge artikel hottderd tenen and twentyone of the Education Ordinance 1953 rwintig van die Onderwysordonnansie; 1953 (Ordonnansie (Ordinance No 29 of 1953) hereby amends with effect No 29 van 1953) wysig hierby met ingang van 14 from 14th February 1961 the Regulations Prescribing the Februarie 1961 die Regulasies betreffende die Aanstellings Conditions of Appointment and Service of the School en Diensvoorwaardes vir die Skoolraadpersoneel en vir Board Staff and persons appointed in terms of section persone aangestel ingevolge artikel vyf van die Onderwysfive of the Education Ordinance 1953 (Ordinance No 29 ordonnansie 1953 (Ordonnansie No 29 van 1953) wat of 1953) who are not members of the Public Service of nie lede van die Staatsdiens van die Unie is nie afgekondig the Union published under Administrators Notice No by Administrateurskennisgewing No 1054 van dated 23rd Dedember 1953 as set out in the Desember 1953 soos in die Bylae hierby uiteengesit Schedule hereto BYLAE SCHEDULE I Regulasie 8 word hierby gewysig deur subregulasies (2) en (3) 1 Regulation 8 is hereby amended by the substitution of the deur die volgende nuwe subregulasies te vervang: following new Subregulations for subregulations (2) and (3): (2) Behoudens die bepalings van hierdie regulasies " (2) Subject to the provisions of is die these regulations the following volgende salarisskale van toepassing op persone wat in n permanente salary scales shall apply to persons appointed in a permanent capacity to the hoedanigheid in die verskillende grade poste in die Diem aangestel several grades of posts in the Service: word: (a)administrative and Clerical Division (a)administratiewe en klerklike afdeling (1) Inspector R3360 x RI20 R3720 (i) Inspekteur x R120 R3720 (ii) Principal Administrative *Officer R3360 x R120 R3720 (i) Eerste administratiewe beampte R3360 x R120 R3720 (iii) Senior Administrative Officer R2760 x R120 R3120 (iii) Senior administratiewe beampte R2760 x R120 (iv) Administrative Officer R3120 (iv) Administratiewe beampte Man x R120 R2640 Man R2160 x R120 R2640 Woman R2160 x R120 R2400 Vrou R2160 x R120 R2400 (v) Clerical Assistant x R60 R900 x (v) Klerklike assistent11780 x 1160R900 x R100 R1800 x R120 R100R1800 x R120 R2280 R2280 (vi) Special Grade Woman Clerk R960 X R60R1440 x (vi) Spesialegraad vroueklerk R960 x R6O R1440 X R8O R80 R1520 (vii) Typist Clerk Grade A X R60 R1380 (vii) Tiksterklerk graad A x R6O R1380 (viii) Typist Clerk Grade B R660 x R60R1320 (vii) Tiksterklerk graad B R660 x R (ix) Senior Woman Clerk x R x (ix) Senior vroueklerk R1260 x R60R1440 X R R80 R2160 Provided that a salary in excess of R1800 per annum shall not Met dien verstande dat n salaris van meet as per _par be paid to a Clerical Assistant and a salary in excess of nie aan n klerklike assistent betaal sal word nie en n salaris van per annum shall not be paid to an Administrative Officer unless weer as per jaar nie aan the Director is satistled n administratiewe beampte that such officer is carrying out his duties betaal word nie tensy competently die Direkteur tevrede is dat sodanige beampte sy pligte op n beyoegde wyse uitvoer

5 enigeen i (v) Witwatersrand J PROVINSIALE KOEIZANT 10 MEI IP (b) General Division (b) Algetnene afdeling (i) Caretaker R840 x R x (i) Opsigter R840 x R X R100 R1700 R100 R1700 (h) Assistentopsigter R720 x R x (ii) Assistant Caretaker R720 x R6O R900 x R100RI600 R100 R1600 (iii) General Workman R720 x R X (ii) Algemene werksman R720 x R X R100 R1600 (iv) Housekeeper R660 x R60R900 (iv) Huishoudster R660 X R60R900 (v) Assistant Housekeeper R600 x R _ (v) Assistenthuishoudster R600 X R (vi) Caretaker: General Workman R840 x X (v) Opsigter: Algemene werksman R840 x R x R100 R1700 1( (3) Subject to the provisions of these regulations the following (3) Behoudens die bepalings van hierdie regulasies is die volgende salary or salary scales shall apply to persons appointed in a salarisse of salarisskale van toepassing op persone wat in n tydelike temporary capacity to the Service: I hoedanigheid in die Diens aangestel word: (a) Administrative and Clerical Division All posts irrespective of the grading thereof excluding a post mentioned in item (xiii) of paragraph (b) of subregulation (I) of regulation 3: (a) Administratiewe en klerklike afdeling Atte poste ongeag die gradering daarvan uitgesonderd n pos in item (xiii) van paragraaf (b) van subregulasie (1) van regulasie 3 genoem: II R100R1500 R100 R1500 Woman R420 x R60R960 Vrou R420 X R60 R960 (b) General Division (b)algentene afdeling (i) Caretaker R840 x R60R900 x 0) Opsigter R840 x R60 R900 x (ii) Assistant Caretaker x 1(60 R900 x 0i) Assistentopsigter _ R720 x x R100 R1500 /2100 R1500 (iii) General Workman R720 x R x (iii) Algemene werksman R720 X R X R1500 (iv) Huishoudster 1 R660 X R6O R900 (iv) Housekeeper R660 x (v)busdtywer R550 vir elke dog in Busdriver _ R550 for every day on diens duty (vi) Handlanger van algemene werksman wat n pos beklee aan (vi) Assistant to general workman occupying a post attached to van die volgende rade verbonde: any of the following boards: Witwatersrand Sentraal Witwatersrand Central WitwatersrandOos Witwatersrand East Witwatersrand Wes West x X R248 x R24 R320 x Klerksdorp t Klerksdorp t Potchefstroom 12401(400 Potchefstroom (vii) Handlanger van algcmenewerks RI84 x (vii) R16 R200 X Assistant to general workman R184 x RI6R200 x manwat n pos beklee aan a R24 R320 occupying a post attached to a mad verbonde nie in item (vi) board not referred to in item (lei) genoem nie (viii) Messenger R184 x R x (vii) Bode 12I84 x R X R24 R320 R24 R320 (ix) Assistant Housekeeper R600 x R60 R840 (ix) Assistanthuishoudster R600 x R (x) Caretaker: General Workman R840 x R x (x) Opsigter: Algemene werksman R840 x R x R100 R1700 " 1( " 2 Regulation 11 is hereby amended by the substitution in paragraph 2 Regulasie I 1 word hierby gewysig deur in paragraaf (a) van (a) of subregulation (1) of the expressions " RI800 " and " R2400" subregulasie (1) die uitdrukkings 900 "en 1200 " onderskeidelik for the expressions " 900 " and " 1200" respectively deur die uitdrukkings RI800" en R2400" to vervang 3 Regulation 15 is hereby amended by the substitution in sub 3 Regulasie 15 word hierby gewysig deur in subregulasie (2) die regulation (2) of the expression " R100 " for the expression 50 " uitdrukking 50" deur die uitdrukking R100 " te vervang D 4 Regulation 27 is hereby amended by 4 Regulasie 27 word hierby gewysig deur (n) the substitution in paragraph (b) of subregulation (17) the (a) in paragraaf (b) van subregulasie (17) die uitdrukking vyf expression "ten rand (RIO)" for the expression five pond ( 5)" deur die uitdrukking tiers rand (Rio)" te pounds ( 5)"; vervang; en (b) the substitution in paragraph (6) of subregulation (18) the (b) in paragraaf (b) van subregulasie (18) die uitdrukking expression " two hundred rand (8200)" for the expression honderd pond ( 100) " deur die uitdrukking twee honderd " one hundred pounds (f100)" rand (MOO)" te vervang Administrators Notice No 344] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 344] [ 10 Mei 1961 DEVIATION AND WIDENING OF PUBLIC ROAD DISTRICTS OF DELMAS AND NIGEL VERLEGGING EN VERBREDING VAN OPENBARE PAD DISTRIKTE DELMAS EN NIGEL 1110 It is hereby notified for general information that the Administrator has approved after investigation and report Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak by the Road Board of Springs that District Road No dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die 1971 traversing the farms Steenkoolspruit No 302 IR Padraad van Springs goedgekeur het dat Distrikspad No District of Dolmas Holspruit No 303 1R and Riet 1971 oor die place Steenkoolspruit No 302 IR distrik fontein No 3131R District of Nigel shall be deviated Delmas; Holspruit No 303 IR en Rietfontein No and widened to 80 Cape feet in terms of paragraph (d) 313 IR distrik Nigel ingevolge paragrapf (d)van subof sub section (1) of section five and section three of the artikel (1) van artikel vyf en artikel drie van die Pad Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) as ordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) ver18 indicated on the sketch plan subjoined hereto en verbreed word na 80 Kaapse voet soos op bygaande DP /22/1971 sketsplan aangetoon woid DP /22/1971 I 5

6 ( 2519 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 se es z 5 Ca` A A0 te97 tel re _ GRAKFONTE IN ef 1 co 2 A Tu 9 qz on Ga 2 N St 0 0 e: ee+ z 4 z _ ; :: n t {i 0451 tali; 12 R 2 t t 4 is _ o :t Ei " I %SON on a 7:3 In G co 4 :9 r y mss S /4) 0 het b rm z NNo or is r 3: ifisi is a Jr4 rr? a P /22/1971 VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAAIE EXISTING ROADS PAD VERY EN BROAD DEVIATED AND VERMEE0 TOT 90 KVT WIDENED TO 80 CF PAO GESLUIT ROAD CLOSED et cto / Ma4: SCALE: Administrators Notice No 3451 [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 345] [ 10 Mei 1961 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM BRAND PADREELINGS OP DIE PLAAS BRANDKRAAL KRAAL No 651 IR DISTRICT OF HEIDEL No 651 1R DISTRIK HEIDELBERG BERG Met die oog op n aansoek ontvang van mnr S J J Tromp vir die sluiting van ongenommerde openbare pad In view of an application having been made by Mr op die plaas Brandkraal No 651 1R distrik Heidel S J J Tromp for the closing of an unnumbered public berg is die Administrateur voornemens om oorecn road on the farm Brandkraal No 651 IR District of komstig artikel agten twintig van die Padordonnansie Heidelberg it is the Administrators intention to take 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) op to tree action in terms of section twentyeight of the Roads Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) dae vanaf die datum van verskyning van hierdie kennis It is competent for any person interested to lodge his gewing in die Provinsiale Koerant hulle besware by die objections in writing with the Regional Officer Transvaal Streekbeampte Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak Roads Department Private Bag 1001 Benoni within 1001 Benoni skriftelik in to dien 30 days of the date of publication of this notice in the Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeentwintig Provincial Gazette van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene In terms of sub section (3) of section twentynine of iniigting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak the said Ordinance it is notified for general information word maar daarna van die hand gewys word die that if any objection to the said application is taken but beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word vir die is thereafter dismissed the objector may be held liable bedrag van RIO ten opsigte van die koste van n for the amount of R10 in respect of the costs of a kommissie wat aarmestel word ooreenkomstig artikel commission appointed in terms of section thirty as a dertig as gevolg van sulke besware result of such objections DP DP /24/B5 23/ Administrators Notice No 346] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 346] [ 10 Mei 1961 REPEALING OF ADMINISTRATORS HERROEPING VAN ADMINISTRATEURS PROCLAMATIONS PROKLAMASIES It is hereby notified for general information that the Dit word hierby vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved in terms of section forty of dat die Administrateur ingevolge die bepaings van artikel the Road Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) veertig van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 that the following Administrators Proclamations be van 1957) goedgekeur het dat die volgende Administrarepealed: teursproklamasies herrcam word: 0 6 (i) Proclamation (Administrators) No 143 of 1949 (i) Proklamasie (Administrateurs) No 143 van 1949 as far as it affects Provincial Road No P23 in so verre dit betrekking het op Provinsiale Pad section 2 along the street sections through I No P23 seksie 2 oor die straatseksies deur Leeuwdoornsstad Leeuwdoornsstad

7 A PROVINSIALE KOERANT 10 MEI (ii) Proclamation (Administrators) No 2 of 1941 as (ii) Proldamasie (Administrateurs) No 2 van 1941 in far as it affects Provincial Road No P23 section so verre dit betrekking het op Provinsiale Pad No 2 over the Townlands of Leeuwdoornsstad on the P23 seksie 2 oor Leeuwdoornsstad dorpsgronde farms Rietkuil No 43 HP and Wildebeestkuil op die plase Rietkuil No 32 HP en Wildebeestkuil No 59 HP distrik Wolmaransstad 0 No 59 HP District of Wolmaransstad (iii) Proclamation (Administrators) No 78 of 1941 as (iii) Proklamasie (Administrateurs) No 78 van 1941 in far as it affects Provincial Road No P104 section so verre dit betrekking het op Provinsiale Pad No 1 over Leeuwdoornsstad Townlands on the farm P104 seksie 1 oor Leeuwdoornsstad dorpsgronde Rietkuil No 43 HP District of Wolmaransstad op die plaas Rietkuil No 43 HP distrik DP /21/P104 1 (A) Wolmaransstad DP /21/P104 1 (A) Administrators Notice No 347] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 347] [ 10 Mei 1961 DEVIATION AND OPENING OF PROVINCIAL VERLEGGING EN OPENING VAN PROVINSIALE ROAD No P23/2 DISTRICT OF WOLMA PAD No P23/2 DISTRIK WOLMARANSSTAD RANSSTAD AND WITHIN THE MUNICI EN BINNE MUNISIPALITEIT VAN LEEUW PALITY OF LEEUWDOORNSSTAD DOORNSSTAD It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die report by the Road Board of Wolmaransstad that Provin Padraad van Wolmaransstad goedgekeur het dat die cial Road No P23/2 (WolmaransstadWitpoort Leeuwdoornsstad Harrismith Klerksdorp) shall be deviated over LeeuwdoornsstadHarrismith Klerksdorp) ingevolge para Provinsiale Pad No P23/2 (Wolmaransstad Witpoort the farms Rietkuil No 43 HP and Wildebeestkuil No graaf (d) van subartikel (I) van artikel vyf van die 59 HP District of Wolmaransstad as indicated on the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) sketch plan subjoined hereto in terms of paragraph (d) verle word oor die plase Rietkuil No 43 HP en Wilde of sub section (1) of section five of the Roads Ordinance beestkuil No 59 HP distrik Wolmaransstad soos 1957 (Ordinance No 22 of 1957) and that the road aangetoon op bygaande sketsplan en dat die pad binne within the Municipality of Leeuwdoornsstad from the die Munisipaliteit Leeuwdoornsstad vanaf die noordelike northern municipal boundary in a southerly direction munisipalegrens in n suidelike rigting oor die dorps over the townlands and then along George Street up to gronde en dan langs Georgestraat tot by die suidelike the southern boundary of the townlands as indicated on greits van die dorpsgebied soos aangetoon op genoemde the said sketch plan be declared a public main road and sketsplan ingevolge die bepalings van paragraaf (b) van an extension of Provincial Road No P23/2 (Wolmarans subartikel (2) van artikel vyf en artikels sewe en veertig stad Witpoort Leeuwdoornsstad HarrismithKlerksdorp) in van genoemde Ordonnansie as openbare grootpad en n terms of paragraph (b) of sub section (2) of section five verlenging van Provinsiale Pad No P23/2 (Wolmarans and sections seven and forty of the said Ordinance stad Witpoort Leeuwdoornsstad Harrisburg Klerks DP /21/P104 1 (B) dorp) verklaar word DP /21/P104 1 (B) 111 N 1// E/ 38 e s /L Hpzg y_p RM KAJ 43 0 % to < C % ; 11 % saaslat em 1 LIZILLOINOCPCPFtNS ooptpscsato 4 r ;4 4;1\ ib z k ee illt 4: ALS3P ESEESTKIJIL MP ss OP cry on 23/au ptc I ) vanwysti sc: QErc :ztrrtcr arscrx CIn CS W RAM r)us runc 120E3S PIC C L111 == tr r = ROMP CLOSES W10 CIEOPEN ROAD 0 Ir 1414 r_o poit Administrators Notice No 348] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 348] [ 10 Mei 1951 DEVIATION AND OPENING OF PROVINCIAL VERLEGGING EN OPENING VAN PROVINSIALE ROAD P104/1 AND DISTRICT ROAD No PAD P104/1 EN DISTRIKSPAD No 1294 DIS 1294 DISTRICT OF WOLMARANSSTAD AND TREK WOLMARANSSTAD EN BINNE DIE WITHIN THE MUNICIPALITY OF LEEUW MUNISIPALITEIT VAN LEEUWDOORNSSTAD DOORNSSTAD is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved after investigation and dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die report by the Road Board of Wolmaransstad that Padraad van Wolmaransstad goedgekeur het dat 7

8 1 "e0 1 I 260 PROVINCIAL GAZETTE 10 may pp I Provincial Road P104/1 (LeeuwdoornsstadOFS boun ingevolge die bepalings van paragraaf (d) van subartikel dary) shall be deviated over the farms Wildebeesticuil (1) van artikel vyf van die Padordonnansie 1957 (Ordbn No 59 HP Syfergat No 56 HP and Wildebees nansie No 22 van 1957) Provinsiale Pad P104/1 kantoor No 54 HP and that District Road No 1294 (LeeuwdoornsstadOVS grens) oor die plase Wildebeest shall be deviated over the farm Wildebeeskantoor No kuil No 59 HP Syfergat No 56 HP en Wildebees 54 HP District of Wolmaransstad in terms of para kantoor No 54 HP en Openbare Pad No 1294 oor die graph (d) of sub section (1) of section five of the Roads plaas Wildebeeskantoor No 54 HP distrik Wolmarans Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) and in stad verre word en dat ingevolge die bepalings van terms of paragraph (b) of subsection (2) of section five paragraaf (b) van subartikel (2) van artikel vyf en artikels and sections seven and forty of the said Ordinance a sewe en veertig van genoemde Ordonnansie n openbare public main road and extension of Provincial Road grootpad en n verlenging van Provinsiale Pad P104/1 P104/1 (Leeuwdoornsstad OFS boundary) shall be (LeeuwdoornsstadOVS grens) verklaar word oor die declared over the farm Rietkuil No 43 HP District plaas Rietkuil No 43 HP distrik Wolmaransstad soos of Wolmaransstad as shown on the sketch plan aangetoon op meegaande sketsplan subjoined hereto DP /21/P1041(C) DP / 21 /P1041(C) as Ap RIETKLIIL HP 43 is% N r z 4\ I Etu Me ODOR NSSI A 0 000MGCB/10 : 4 \ 7 J! \ S OP0 ighle / INII_DEBE e$14 UPL HP 59 4[ tar yenta tt z 1 2 VI 4 4 siftergat WILOOMESKANTOOR P I)P /2 I /Pi04 I (c) VERMSINO BEFEar rue C: 0f 5 TAPING t AWN leltistd14 ROACH PAO ROAD MO GICIOILS Seaaarsa611 ROAD D Administrators Notice No 349] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 349] [ 10 Mei 1961 I CARLETONVILLE MUNICIPALITY APPOINT MUNISIPALITEIT CARLETONVILLE MENT OF COMMISSIONER BENOEMING VAN KOMMISSARIS Die Administrateur publiseer hiermee ingevolge artikel The Administrator hereby publishes in terms of section nege (El) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 nine (11) of the Local Government Ordinance 1939 that dat by kragtens daardie artikel mnr Theo Lorentz VR he has in terms of that section appointed Mr Theo benoem het tot kommissaris om ondersoek in to std na Lorentz JP as a commissioner to enquire into and en verslag te doen oor die voorstel van die Stadsraad report upon the proposal of the Town Council of van Carletonville om die vrystel ] ing van belasting ten Carletonville to withdraw the exemption from rating in opsigte van sekere gebiede in te trek en die besware respect of certain properties and the objections thereto daarteen TALG 3/2/146 TALG 3/2/ Administrators Notice No 350] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 350] [ 10 Mei 1961 ROAD TRAFFIC REGULATIONS AMENDMENT PADVERKEERSREGULASIES WYSIGING VAN OF REGULATION 14 REGULASIE 14 The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur wysig hierby met ingang van 1 hundred and sixtytwo of the Road Traffic Ordinance Januarie 1961 ingevolge die bepalings van artikel howler( 1957 (Ordinance No 18 of 1957) read with item 8 of tweeensestig van die Padverkeersordonnansie 1957 Part IV of the Second Schedule to that Ordinance (Ordonnansie No 18 van 1957) gelees met item 8 van q 8

9 FROVINSIALE KOERANT 10 MEI amends with effect from 1st January 1961 regulation 14 deel IV van die Tweede Bylae by daardieordonnansie of the Road Traffic Regulations by the addition thereto regulasie 14 van die deurpadverkeersregulasies die onder: of the following paragraphs: genoemde paragrawe daaraan toe te voeg: "(d ay) The AntiCruelty League; (dd) Bond teen Wreedheid; (ee) Suid Afrikaanse Vroue Federasie; (ee) Suid Afrikaanse Vroue Federasie; (ff) United Cerebral Palsy Association of South (if) United Cerebral Palsy Association of South Africa" TAV 38/5/1/1 Africa" TAV 38/5/1/1 Administrators Notice No 351] [10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 351] [ 10 Mei 1961 BENONI MUNICIPALITY AMENDMENT OF MUNISIPALITEIT I3ENONI WYSIGING VAN PUBLIC HEALTH BY LAWS AND REGULATIONS PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE EN REGULASIES The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Flaaslike Bestuur 1939 publishes the following bylaws which have been 1939 die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge approved by him in terms of section ninety nine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie said Ordinance: goedgekeur is: BENONI MUNICIPALITY AMENDMENT OF PUBLIC HEALTH BYLAWS AND REGULATIONS Amend the Public Health By laws and Regulations of the Benoni Municipality published under Administrators Notice No 11 dated the 12th January 1949 as amended by the deletion in sub section (b) of section 37 of the figures and word " 50 feet " and the substitution therefor of the figures and word "40 feet " TALG 5/77/6 MUNISIPALITEIT BENONL WYSIGING VAN PLJBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE EN REGULASIES Die Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies van die munisipaliteit afgekondig by Admini strateurskennisgewing NBenoni o 11 van 12 Januarie 1949 soos gewysig word hierby verder gewysig deur in subartikel van 37 die syfers (b) en die woord 50 voet " te skrap en dit deur die syfers en die woord 40 voet " te vervang TALG 5/77/6 Administrators Notice No 352] [ 10 May 1961 Administrateurskenoisgewing No 351] 110 Mei 1961 KLERKSDORP MUNICIPALITY AMENDMENT MUNISIPALITEIT KLERKSDORP WYSIGING OF ELECTRICITY TARIFF VAN ELEKTRISITEITSTARIEF p B General Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die volgende verordeninge wat deur hom ingevolge 1939 publishes the following by laws which have been artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie approved by him in terms of section ninetynine of the goedgekeur is: said Ordinance: MUNISIPALITEIT KLERKSDORP WYSIGING VAN KLERKSDORP MUNICIPALITY AMENDMENT OF ELEKTRISITEITSTARIEF ELECTRICITY TARIFF Die Elektrisiteitstarief van die Munisipaliteit Klerks Amend the Electricity Tariff of the Klerksdorp Munici dorp afgekondig by Administrateurskennisgewing No pality published under Administrators Notice No gedateer 17 Oktober 1956 soos gewysig word hierby dated 17th October 1956 by the deletion of the amount verder gewysig deur die bedrag 5s (vyf sjielings)" in " 5s (five shillings)" in sub item (c) of item 5 of Part subitem (c) van item 5 van deel B Algemeen to skrap and the substitution therefor of the amount en dit deur die bedrag RI " te vervang " R 1 " TALG 5/36/17 TALG 5/36/17 Administrators" Notice No 353] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 353] [ 10 Mei 1961 MEYERTON MUNICIPALITY VACUUM TANK MUNISIPALITEIT MEYERTON SUIGTENKVER REMOVAL TARIFF WYDERINGSTARIEF The Administratdr hereby in terms of section one hun Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel dyed and one of the Local Government Ordinance 1939 honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur publishes the following bylaws which have been 1939 die volgende verordeninge wat deur hom ingevolge approved by him in terms of section ninetynine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur said Ordinance: la: 11 MEYERTON MUNICIPALITY VACUUM TANK REMOVAL MUNISIPALITEIT MEYERTON SUIGTENKVERWYDERINGS TARIFF TARIEF 1 Dwelling houses per removal with a minimum of one 1 Woonhuis per verwydering met n minimum van een removal per month R175 thereafter for consecutive verwydering per maand R175 daaropvo]gende verwyde removals 10c per 100 gallons or portion thereof: rings 10c per 100 gellings of gedeelte daarvan 2 Factories hotels institutions businesses with corn 2 Fabrieke hotelle inrigtings besighede met gesamunal tanks and premises which are not dwelling houses mentlike tenks en persele wat nie woonhuise is nie: 10c 10c per 100 gallons or portion thereof per 100 gellings of gedeelte daarvan TALG:r5/153/97 TALG 5/153/79 9

10 262 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 Administrators Notice No 354] [10 May 1961 Administrateurskennisgcwing No 3541 [ 10 Mei 1961 PIET RETIEF MUNICIPALITY AMENDMENT OF MUNISIPALITEIT PIET RETIEF WYSIGING VAN TRAFFIC BY LAWS AND REGULATIONS VERKEERSVERORDENINGE EN REGULASIES The Administrator hereby in terms of section one Die Administratcur publiseer hierby ingevolge artikel I hundred and one of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the following by laws which have been 1939 die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge approved by him in terms of section ninety nine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie said Ordinance: goedgekeur is: PIET RETIEF MUNICIPALITY AMENDMENT OF TRAFFIC MUNISIPALITEIT PIET RETIEF WYSIGING VAN BYLAWS AND REGULATIONS VERKEERSVERORDENINGE EN REGULASIES Amend the Traffic Bylaws and Regulations applicable Die Verkeersverordeninge en Regulasies van toepassing to the Piet Retief Municipality published under Adminis op die Munisipaliteit Piet Retief afgekondig by Adminitrators Notice No 648 dated the 24th August 1960 strateurskennisgewing No 648 van 24 Augustus 1960 as follows: word hierby as volg gewysig: 1 By the insertion of the following words after 1 Deur die woorde of raas skreeu baklei of the words " street" where it appears for the second deur enige oproerige gedrag die openbare rus time in section 41: "kick up a row shout fight or verstoor in enige publieke plek of privaatplek " in by any riotous behaviour disturb the public peace artikel 41 voor die woord nie " in te voeg in any public or private place" 2 Deur die volgende na item 6 van Bylae A van 2 By the addition of the following after item 6 die Aanhangsel van toepassing op die Munisipaliteit of Schedule A of the Annexure applicable to the Net Retief toe te voeg : Municipality of Piet Retief : R c R c "7 For every petrol pump air or water 7 tedere petrolpomp lugpomp of water tower on side walk 1 Or toestel op sypaadjie 1 00" TALG 5/98/25 TALG 5/98/25 III Administrators Notice No 355] [10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 355] [ 10 Mei 1961 BOKSBURG MUNICIPALITY AMENDMENT OF MUNISIPALITEIT BOKSBURG WYSIGING VAN UNIFORM WATER SUPPLY BY LAWS EENVORMIGE WATERV 0 0 R S I E N I N G S VERORDEN[NGE The Administrator hereby in terms of section one hundred and one of the Local Government Ordinance Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 1939 publishes the following by laws which have been honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur approved by him in terms of section ninetynine of the 1939 die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge said Ordinance: artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie goedgekeur is : = ROKSBURG MUNICIPALITY AMENDMENT OF UNIFORM WATER SUPPLY BYLAWS MUNISIPALITEIT BOKSBURG WYSIGING VAN EENVORMIGE Amend the Uniform Water Supply By WATERVOORSIENINGSV13RORDENINGE laws applicable to the Boksburg Municipality published under Adminis Die Eenvormige Watervoorsieningsverordeninge van trators Notice No 787 dated 18th October 1950 as toepassing op die Munisipaliteit Boksburg afgekondig by amended as follows: Administrateurskennisgewing No 787 van 18 Oktober 1950 soos gewysig word hierby verder as volg 1 By the deletion in Scale 1 of Annexure II gewysig: Schedule 1 of the figures and word "5 or 6" and the substitution therefor of the figures and word 1 Deur die syfers en woord 5 of 6 " in skaal 1 " 5 6 or 7 " Aanhangsel II Bylae 1 te skrap en dit deur die 2 By the addition after Scale 6 of Annexure II syfers en woord 5 6 of 7 " te vervang Schedule 1 of the following: 2 Deur die toevoeging na skaal 6 van Byvoegsel II Bylae 1 van die volgende: "SCALE 7 SKAAr 7 Water supplied to any railway station Premises Water gelewer aan enige spoorwegstasieperseel owned and occupied by the South African wat die eicndom is van die Suid Afrikaanse Railways and Harbours Administration provided SpoorweE en Hawensadministrasie met dien that the supply is taken through one meter per verstande dat die toevoer deur een meter geneem 1000 gallons or part thereof: 15c" word per 1000 gallon of deel daarvan: 15c" TALG 5/104/8 TALG 8/104/8 Administrators Notice No 356] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 356] [ 10 Mei 1961 KLERKSDORP MUNICIPALITY AMENDMENT MUNISIPALITEIT KLERKSDORP WYSIGING OF COLOURED TOWNSHIP BYLAWS VAN KLEURLINGDORPVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one of the Local Government Ordinance horiderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 publishes the following by laws which have been 1939 die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge approved by him in terms of section ninetynine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie said Ordinance: goedgekeur is: ICLERKSDORP MUNICIPALITY AMENDMENT OF MUNISIPALITEIT KLERKSDORP WYSIGING VAN COLOURED TOWNSHIP BYLAWS KLEURLINGDORPVERORDENINGE Amend the Coloured Township Bylaws of the Klerlcs Die Kleurlingdorpverordeninge van die Munisipaliteit dorp Municipality published under Administrators Klerksdorp afgekondig by Administrateurskennisgewing Notice No 98 dated the 10th February 1960 as No 98 van 10 Februarie 1960 word hierby gewysig deur amended by the deletion of subsection (6) of section 8 subartikel (6) van artikel 8 te skrap en subartikels (7) tot and renumbering sub sections (7) to (11) inclusive as en met (11) to hernommer tot subartikels (6) tot en met subsections (6) to (10) inclusive TALG 5/157/17 (1W TALG 5/157/17 10

11 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI III Administrators Notice No 357] [10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 357] [ 10 Mei 1961 POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY AMEND MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM WYSIGING MENT OF LEAVE REGULATIONS VAN VERLOFREGULASIES The Administrator hereby in terms of section one Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel hundred and one Of the Local Government Ordinance honderdeneen van die Ordonnansie op Naaslike Bestuur 1939 publishes the following by laws which have been 1939 die volgende verordeninge wat deur horn ingevolge approved by him in terms of section ninetynine of the artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie said Ordinance: goedgekeur is: POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY AMENDMENT OF MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM WYSIGING VAN LEAVE REGULATIONS VERLOFREGULASIES Amend the Leave Regulations of the Potchefstroom Die Verlofregulasies van die Munisipaliteit Potchef Municipality published under Administrators Notice No stroom afgekondig by Administrateurskennisgewing No 988 dated the 24th December 1956 as amended by the 988 van 24 Desember 1956 soos gewysig word herby deletion in section 21 under the heading "Leave verder gewysig deur in artikel 21 ender die opskrif Register" of the words "Town Clerk" and the substi Verlofregister " die woorde Die Stadsklerk" te skrap tution therefor of the words "The town treasurer or any en deur die woorde Die stadstesourier of enige ampteofficial in his department authorised thereto from time naar in sy departement daartoe van tyd tot iyd deur die to time by the Council" TALG 5/54/26 Raad gemagtig" te vervang TALG 5/54/26 III 0 by Administrators Notice No 35/1] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 3581 [ 10 Mei 1961 JOHANNESBURG AND RANDBURG MUNICIPALI MUNISIPALITEITE JOHANNESBURG EN RAND TIES FIRE AND AMBULANCE BYLAWS BURG BRANDWEER EN AMBULANSVER ORDENINGEThe Administrator hereby in terms of section one hundred and one of the Local Government Ordinance Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 1939 publishes the following by laws which have been honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur approved by him in terms of section ninety nine of the 1939 die volgende verordeninge wat deur hom ingevolge said Ordinance: artikel negeennegentig van genoemde Ordonnansie good 1 gekeur is: JOHANNESBURG AND RANDBURG MUNICIPALITIES FIRE AND AMBULANCE BYLAWS MUNISIPALITEITE JOHANNESBURG EN RANDBURG BRANDWEER EN AMBULANSVERORDENINGE CHAPTER I FIRE HOOFSTUK I BRANDWEER Definitions Woordomskrywing 1 In these by laws the following expressions shall I Vir die toepassing van hierdie verordeninge het die unless the context otherwise requires have the meanings volgende woorde en uitdrukking die onderskeie beteke respectively assigned to them: nisse wat hieronder uiteengesit word tensy dit sit die "Chief officer" shall mean the chief officer for the time sinsverband anders blyk : being of the fire department of the Johannesburg Brandweerafdeling " beteken die Stadsraad van City Council; Johannesburg se brandweerafdeling of enige tak "fire department" shall mean the said Councils fire stasie of substasie daarvan; department or any section station or sub station brandweerhoof " beteken die beampte wen asdan as thereof " officer in charge" shall mean the official or servant of the fire department for the time being in charge of any section station sub station firefighting operation or other emergency operation situation or inspection as the case may be brandweerhoof van genoemde Stadsraad se brandweerafdeling optree; verantwoordelike offisier " beteken die beampte of dienaar van die brandweerafdeling wat asdan aan die hoof staan van enige tak stasie substasie brandbins of ander noodhandeling toestand of inspeksie na gelatin van die geval Organisation of Fire Department Die organisasie van die brandweerafdeling 2 The fire department shall be in the charge of a chief 2 Die brandweerhoof wat deur die Raad aangestel officer appointed by the Council who shall have the word staan aan die hoof van die brandweerafdeling en control of any fire fighting organisation within the hy is in beheer van enige brandbestrydingsorganisasie municipal area whether owned by the Council or by any binne die munisipale gebied wat op die toneel van n other person which is at the scene of an outbreak of fire brand is of gestasioneer is op n perseel waar n brand or stationed on premises where such an outbreak has ontstaan het ongeag of did organisasie aan die Raad of occurred and shall be entitled to make such use as he aan enigiemand anders behoort en hy kan enige brandshall think fit of any fireman or fireextinguishing weerman of brandblusuitrusting wat aan so n organisasie appliance belonging to any such organisation behoort na goeddunke gebruik 3 The fire department shall be divided into such 3 Die brandweerafdeling moet in takke verdeel word section; as the Council may determine and each section soos die Raad mag bepaal en iedere tak moet ender die shall be under the control of an official appointed by the beheer staan van n beampte wat die brandweerhoof moet chief officer aanwys Duty to Assist Plig 017l hidp te verleen 4 Any member of any fire brigade or organisation in 4 Indien n lid van n brandweer of brandweerorganithe municipal area which does not belong to the Council sasie in die munisipale gebied wat nie aan die Raad who shall refuse or neglect when called upon to do so behoort nie weier of nalaat om wanneer die verantwoorthe officer in charge to render all assistance in his delike offisier horn aldus gelas het alle moontlike hulp power to any official or servant of the fire departmentin waartoe hy in staat is te verleen aan enige beampte of the execution of his duty in connection with an outbreak dienaar van die brandweerafdeling in die uitvoering van of fire at which that brigade or organisation is present sy pligte in verband met n brand waar did brandweer of 11 j

12 264 PROVINCIAL GAZE 11! 10 MAY 1961 or which has occurred at the premises at which it is organisasie teenwoordig is of wat ontstaan het op die stationed shall be guilty of an offence and liable on con perseel waar dit gestasioneer is begaan hy n misdryf en viction to a penalty not exceeding R50 or in default of is hy by veroordeling strafbaar met n boete van hoogpayment to imprisonment for a period not exceeding stens R50 of by wanbetaling met gevangenisstraf vir n three months tydperk van hoogstens drie maande Procedure as n brand ontstaan Procedure on Outbreak of Fire 5 The following provisions shall apply when the fire 5 Die olgende bepalings geld wanneer die brandweerafdeling daarvan in kennis gestel is of rede het om te glo department has been notified of or has reason to believe that there has occurred an outbreak of fire or other dat daar n brand of ander toestand ontstaan het waar sy dienste nodig is: situation for which its services are required: (1) Die brandweerhoof of enige ander verantwoorde (I) The chief officer or any other officer in charge shall like offisier moet onmiddellik en in alter yl met immediately and with the utmost speed with such soveel manne en brandblusuitrusting as wat by men and fire appliances as he may think necessary noodsaaklik ag gaan na die plek waar daar vol go to the place where a fire or other situation is gens daar aan hom meegedeel is of volgens hy reported to him to have or where he has reason rede het om te glo n brand of ander toestand to believe that it has broken out or arisen ontstaan het (2) Die verantwoordelikc offisier kan enige aanbod van (2) The officer in charge may avail himself of any offer vrywillige bystand met die blus van n brand of die of voluntary assistance in the fighting of a fire or hantering van enige toestand aanneem en enigin dealing with any situation and any person iemand wie se bystandaanbod aangeneem is whose assistance is accepted shall be under a duty moetalle bevele of opdragte wat deur of namens die to obey all orders or directions given to him by verantwoordelike offisier aan horn gegee word or on behalf of the officer in charge gehoorsaam (3) The officer in charge shall be entitled to assume (3) Die verantwoordelike offisier kan algehele beheer entire command of to modify or interfere with or oorneem oor wysigings aanbring aan ingryp in of III to put a stop M any operation being conducted in n einde maak aan enige handeling wat in verband respect of a fire or other situation by persons not met n brand of n ander toestand verrig word deur in the employ of the fire department including the mense wat nie in diens van die brandweerafdeling owner of the premises and his servants or agents is nip met inbegrip van die eienaar van die perseel and any person who interferes with or commits en sy dienaars of lashebbers en enigiemand wat any act in contravention of any direction or order horn bemoei met of enigiets doen wat strydig is given by the chief officer or the officer in charge met n opdrag of bevel wat die brandweerhoof of in pursuance of this sub section or who refuses die verantwoordelike offisier kragtens die bepalings to comply with any reasonable request made by van hierdie subartikel gegee het of wat weier om either of them shall be guilty of an offence and te voldoen aan n redelike versoek van enigeen van liable on conviction to a penalty not exceeding hulle begaan n misdryf en is by veroordeling R100 or in default of payment thereof to a period strafbaar met n boete van hoogstens R100 of by of imprisonment not exceeding six months wanbetaling met gevangenisstraf vir n tydperk van hoogstens ses maande (4) The officer in charge may in addition take any (4) Die verantwoordelike offisier kan hierbenewens measure that may appear to him expedient for the enigiets doen wat hy gerade ag ten einde lewens protection of life or property or for the prevention of eiendom te beskerm of n brand te voorkom control or extinction of fire and in particular he te beheer of te blus en hy kan veral indien hy dit may if he deems it necessary for the said purposes vir genoemde doeleindes noodsaaklik ag besit take possession of or break into or through any neem van of inbreek by of n deurgang verkry premises or pull down any building or structure deur enige perseel of enige gebou of bouwerk and he shall have for the said purposes the right afbreek en vir genoemde doeleindes het by die of access to and to draw or take water from any reg van toegang tot en die reg om water te verkry hydrant tank cistern pipe or other water supply uit enige brandkraan tenk waterbak pyp of ander whether on public or private property: Provided watervoorraad hetsy op openbare hetsy op private that no unreasonable exercise shall be made of the eiendom: Met dien verstande dat die bevoegdhcde powers given by this paragraph and that they shall wat by hierdie subartikel verleen word op n redebe so exercised as to cause as little damage as is like en sodanige wyse uitaeoefen moet word dat possible regard being had to the purpose to be met inagneming van die doel wat bereik moet word achieved daar so min skade as moontlik aangerig word Die sluit van strate Closing of Streets 6 (1) Enige verantwoordelike offisier en enige verkeers 6 (I) It shall be lawful for any officer in charge or beampte of enige lid van n polisiemag kan uit eie for any traffic officer or any member of a police force of beweging enige straat deurgang of plek sluit as by dit his own motion to close any street passage or place if noodsaaklik ag en vir solank as wat hy dit noodsaaklik he thinks it necessary and for so long as he thinks ag ten einde n brand doeltreffend te kan bestry en hulle necessary to the effective fighting of a fire and it shall het insgelyks die reg om eniiiiemand wat weier om n be similarly lawful to remove using no more force than straat deurgang of plek wat aldus gesluit is te verlaat is reasonably necessary any person who refuses to leave nadat so iemand gelas is om dit te doen te verwyder any street passage or place so closed after having been maar moet in did verband nie meer dwang uitoefen as wat ordered to do so redelikerwys nodig is nie (2) Any person who fails to obey any order given to (2) Enigiemand wat in gebreke bly om n bevel wat him in terms of subsection (1) of this section shall be kragtens subartikel (1) van hierdie artikel aan hom gegee guilty of an offence is te gehoorsaam begaan n misdryf Die verbaal van uitgawe Recovery of Expenditure 7 Die Raad kan die verlies wat hy gely het ten opsigte 7 The Council may recover the loss incurred by it van die water wat by verbruik het om n brand te bestry through the consumption of water for the purpose of op die eienaar of okkupeerder van n gebou wat of aan fighting fire from the owner or occupier of any building die brand was Of na die mening van die brandweerhoof which was either on fire or in the opinion of the chief deur ri brand bedreig is verhaal en die bedrag wat so is officer endangered by fire and the amount payable by eienaar of okkupeerder in die verband moet betaal moet any such occupier or owner shall be determined and deur die brandweerhoof vasgestel en skriftelik gesertifi 4 certified in writing by the chief officer whose certificate seer word en sy sertifikaat is finaal en bind alle betrokshall be final and binding on all persons concerned kenes 12

13 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI Any expenditure other than the cost of water used 8 Die brandweerhoof moet elle uitgawe uitgesonderd Ị incurred by the Council in the removal storage or other die koste van die water wat verbruik is wat die Raad handling of movable property for the purpose of protect aangaan in verband met die verwydering opberging of ing it from damage by through or incidental to fire shall ander hantering van roerende gbed met die doel om dit be determined by the chief officer and certified by him teen beskadiging deur of ten gevolge van n brand te in writing and the sum so certified may be recovered from beskerm vasstel en skriftelik sertifiseer en die Rand kan its owner by the Council which shall be entitled to a die bedrag wat aldus gesertifiseer is op die eienaar van lien on the property until the sum certified in respect of genoemde goed verhaal en die Raad het n retensiereg it has been paid op die goed tot tyd en wyl die bedrag wat ten opsigte daarvan gesertifiseer is betaal is Removal of Water 9 The owner or occupier of any premises from which Wegruiming van water any water from whatever source has been pumped or 9 Die eienaar of okkupeerder van n perseel waaruit otherwise removed by the fire department at his request die brandweerafdeling water ongeag die bron daarvan shall pay for that service which the chief officer may op sy versoek gepomp of op n ander wyse weggeruim render at his discretion the charges set out in Schedule I het moet vir did diens wat die brandweerhoof na goedto this chapter dunke kan lewer die gelde betaal wat in Bylae 1 by hierdie verordeninge aangegee word Attendance Charge 10 such 10 Where one fireman or more is or are required by Brandwaggeld the Council to attend at any premises as provided for 10 1ndien die Raad een brandweerman of meer gelas by section 63 of its By laws and Regulations relating to om ingevolge artikel 63 van die Raad se Verordeninge Licences and Business Control the charges for each such en Regulasies betreffende Lisensies en Beheer oor Besigattendance shall be R4 in respect of each fireman who hede by n perseel diens te pan doen word daar elke attends with an additional charge in respect of each such keer wanner dit geskied R4 per brandweerman gevorder asook n bykomende bedrag van 25c p:r sodanige brand weerman vir elke uur of gedeelte van n uur wat hy na middernag diens doen fireman of 25c for every hour or part of an hour of his attendance after midnight Obstruction and Damage 11 (1) Any person who interferes with molests or Belemmering en skude obstructs any official of the fire department or any police 11 (1) Enigiemand wat horn bemoei met n beampte officer or other person acting under the orders of any van die brandweerafdeling of met n polisiebeampte of such official or officer in the execution of his duty shall met iemand anders wat die bevele van so!ri beampte uitbe guilty of an offence and any police officer or the voer of wat so n beampte in die uitvoering van sy pligte officer in charge or his authorised representative may use molesteer of belemmer begaan n imisdryf en n polisiesuch force as may be necessary to restrain a person from beampte of die verantwoordelike offisier of sy gemagtigde persisting in such interference molestation or obstruction verteenwoordiger kan soveel dwang gebruik as wat nodig (2) Any person who knowingly wilfully or negligently is om te verhoed dat iemand met sodanige bemoeiing drives a vehicle over any fire hose or damages any molestasie of belemmering voortgaan appliance belonging to the fire department shall be guilty (2) Enigiemand wat willens en wetens of uit nalatigheid of an offence and shall in addition be liable to compensate the Council for the damage caused thereby met n voertuig oor n brandslang ry of edge uitrusting wat aan die brandweerafdeling behoort beskadig begaan n misdryf en moet ook nog die Raad vir die skade wat hy aldus veroorsaak het verhoed Unauthorised Wearing of Uniform 12 Any person not an official of the fire department who wears a uniform of the department or any uniform Ongeoorloofde dra van uniform intended to convey the impression that he is such an 12 Enigiemand uitgesonderd n beampte van die official or who in any other manner represents himself brandweerafdeling wat n uniform van did Afdeling of 11 to be such an official shall be guilty of an offence uniform wat bedoel is om die indruk te skep dat hy so n beampte is dra of wat horn op enige ander wyse Combustible Material as so n beampte voordoen begaan n misdryf 13 (1) No person shall store or cause or permit to be stored whether inside or outside any building any timber Bratzdbare materiaal forage packing cases straw or other combustible material 13 (1) Niemand mag hout voer houers strooi of ander in such quantities or in such a position or in such a brandbare materiaal binne of buite n gebou in hoeveel manner as to create a danger of fire to any building hede of op n plek of n wyse wat n gebou aan brand gevaar blootstel opberg laat opberg of toelaat dat dit (2) No person in occupation or control of any aldus opgeberg word nie premises shall allow grass weeds or any hedge or tree (2) Niemand wat n perseel okkupeer of beheer mag to grow or rubbish to accumulate thereon in such a toelaat dat Bras onkruid of n heining of boom manner or in such quantities daarop as to cause or create a danger groei of dat vuilgoed daarop vergaar op n wyse en in of fire to any building or premises hoeveelhede wat a gebou of perseel aan brandgevaar blootstel nie (3) The chief officer may by notice in writing require any person who has in his opinion contravened sub section (3) Die brandweerhoof kan aan enigiemand wat syns (1) or sub section (2) of this section by a specified date insiens subartikel (1) of (2) van hierdie artikel oortree het to remove the said combustible material or grass weeds skriftelik opdrag gee om teen n gesette datum genoemde Or rubbish or to take such other reasonable steps to brandbare materiaal of gran onkruid of vuilgoed te remove the danger of fire as he may prescribe and if by verwyder of om sodanige ander rcdelike stappe as wat the date so specified the terms of the notice have not hy mag voorskryf te doen ten einde die brandgevaar uit been complied with the chief officer may himself take te skakel en indien genoemde opdrag nog nie op die steps as he deems necessary for compliance with gesette datum uitgevoer is nie kan die brandweerhoof Self the notice and the cost of his so doing shall be charged die nodige stappe doen om dit uit te voer en die persoan to the person to whom the notice was directed and shall aan wie die kennisgewing gerig is moet die koste in be recoverable from him by proceedings applicable to the hierdie verband dra en dit kan op dieselfde wyse as in recovery of a civil debt die geval van siviele skuld op hom verhaal word 33 _

14 266 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 (4) Any person who fails to comply by the date speci (4) Enigiemand wat teen die gesette datum nog nie n fled therein with a notice served on him in terms of opdrag wat ingevolge subartikel (3) van hierdie artikel aan sub section (3) of this section shall be guilty of an offence hom gegee is uitgevoer het nie begaan n misdryf en is and liable on conviction in addition to any other penalty by veroordeling benewens enige ander straf wat aan horn imposed on him to a fine not exceeding RIO and he shall opgele word strafbaar met n boete van hoogstens R10 in addition be guilty of a fresh offence and be liable en begaan hierbenewens n nuwe oortreding en is daartherefor to a fine not exceeding RIO for each day or part voor strafbaar met n boete van hoogstens RIO vir iedere li! of a day which shall elapse between the said date and dag of gedeelte van n dag wat verloop tussen genoemde I the time when the requirements of the said notice have datum en die datum waarop genoemde opdrag uitgevoer been complied with word (5) Without prejudice to the provisions of subsection (5) Indien daar weens die versuim van die eienaar of (4) where any failure by the owner or occupier of any okkupeerder van n perseel om aan die bepalings van premises to comply with the requirements of this section hierdie artikel te voldoen in of op die perseel n brand results in an outbreak of fire of such a nature as to ontstaan wat van so n aard is dat lede van die brand necessitate the attendance thereat of members of the fire weerafdeling dit moet gaan blus moet genoemde eienaar department the said owner or occupief shall be liable to of okkupeerder behouden; die bepalings van subartikel pay to the Council R20 for every firefighting vehicle (4) van hierdie artikel R20 vir iedere brandweerwa wat participating in the said attendance and in addition RIO na die brand toe gestuur word en hierbenewens RIO vir for every hour or part thereof during which any member iedere uur of gedeelte van n uur waartydens enige lid of the fire department is required to remain on the van die brandweerafdeling op die perseel moet My om premises for the purpose of controlling or extinguishing die brand te beheer of te blus aan die Raad betaal the fire Making Fires Vuurrnaak 14 (0 Niemand mag n vuur in die buitelug op n plek III 14 (1) No person shall make or cause permit or of op n wyse wat n gebou perseel of eiendom in gevaar suffer to be made a fire in the open air in such a place kan stel maak laat mask of toelaat of duld dat dit aldus 1 or in such a manner as to endanger the safety of any 1 gemaak word nie building premises or property (2) No person shall in any event without first obtaining (2 ) Inieder geval mag niemand sonder om eers die permission in writing from the chief officer burn or skriftelike vergunning van die brandweerhoof daartoe te cause permit or suffer to be burnt in the open air whether verkry vuilgoed hoot strooi of ander materiaal in die on private property or not any rubbish wood straw or buitelug ongeag of dit op private grond is of nie other material: Provided that no such permission shall verbrand last verbrand of toelaat of duld dat dit dear be required for the burning in the open air between the verbrand word nie: Met dien verstande dat hierdie hours of 10 am and 4 pm of such material as aforesaid vergunning nie verkry hoof te wordom tussen 10 vm in a quantity not exceeding at any one time one cubic en 4 nm hoogstcns 1 kubieke jaart van voornoemdc yard materiaal op een slag in die buitelug te verbrand nie (3) A permission given under sub section (2) shall be (3) Vitanneer die brandweerhoof vergunning ingevolge made subject to such conditions as the chief officer thinks die bepalings van subartikel (2) verleen kan by did voor fit to impose waardes stel wat hy dienstig ag Gas filled Toys Speelgoed wat met gas gevul is 15 (1) Niemand mag IS (I) No person shall (a) (a) sonder om eers fill with hydrogen gas any balloon or other device die skriftelike toestemming van die without the permission of the chief officer in brandweerhoof te verkry n ballon of ander toestel writing previously obtained; or met waterstof vul nie; (b) use or display any balloon or other device filled (b) n ballon of ander toestel wat met waterstof gevul with hydrogen gas inside any building to which the is binne n gebou waartoe die publiek gewoonweg public ordinarily has access or which is used as a toegang het of wat as n klub gebruik word gebruik club: Provided that nothing contained in this of vertoon nie: Met dien verstande dat Been section shall be construed as preventing the sale bepaling van hierdie artikel dit verbied om ballonne or use of balloons filled with hydrogen gas for wat met waterstof gevul is vir meteorologiese of meteorological or other bona fide scientific or ander wetenskaplike of opvoedkundige doeleindes educational purposes van n bona fide aard te verkoop of te gebruik nie II (2) The giving or refusing of permission in terms of (2) Die brandweerhoof kan die toestemming ingevolge paragraph (a) of sub section (1) of this section shall be paragraaf (a) van subartikel (1) van hierdie artikel at the absolute discretion of the chief officer and any volkome na goeddunke verleen of weerhou Indien hy such permission given by him shall be subject to such wel sodanige toestemming verleen kan hy die voorwaardes conditions as he shall think fit to impose having regard stel wat hy met inagneming van al die omstandighede in to all the circumstances of the particular case and in all die bepaalde geval dienstig ag en moet hy in alle gevalle cases subject to the condition that the person to whom die voorwaarde stel dat die persoon aan wie die Westernthe permission is given shall first furnish the Council ming verleen word eers aan die Raad n vrywaring in with an indemnity in the form set out in Schedule II die vorm wat in Bylae II by hierdie hoofstuk uitee aflbe sit to this chapter word most verstrek (3) For the purposes of this section the expression (3) "hydrogen gas"shall Vir die toepassing van hierdie artikel include any mixture of omvat die gases in woord waterstof " ook which hydrogen enige mengsel van gasse is present unless the mixture is neither waarin inflammable nor explosive in air waterstof aanwesig is tensy die mengsel nog ontvlambaar nbg ontplofbaar in lug is Chimney Fires Skoorsteenbrande 16 (1) Any occupier of a building who knowingly or 16 (1) n Okkupeerder van n gebou wat willens en negligently allows soot or any other combustible substance wetens of uit nalatigheid toelaat dat roet of n ander to accumulate in any chimney of the building in such brandbare stof in sodanige hoeveelhede of op sodanige quantities or in such a manner as to create a danger of wyse in n skoorsteen vergaar dat dit die gebou nun fire to the building shall be guilty of an offence brandgevaar blootstel begaan n misdryf 14

15 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI occupied P II II (2) Whenever at the trial of a person charged with (2) Wanneer daar tydens die verhoor van iemand wat having contravened subsection (1) of this section it is daarvan aangekla word dat hy die bepalings van subartikel proved that a fire occurred in a chimney of the building (1) van hierdie artikel oortree het bewys word dat daar by the accused person he shall unless the rt brand in die skoorsteen van die gebou wat deur die contrary is proved be deemed knowingly or negligently beskuldigde geokkupeer word ontstaan het word daar to have allowed soot or other combustible substance to totdat die teendeel bewys is geag dat hy willens en accumulate in the chimney in such quantities and in such wetens of uit nalatigheid toegelaat het dat roet of n ander manner as to create a danger of fire to the building brandbare stof in sodanige hoeveelhede en op so n wyse in die skoorsteen vergaar het dat dit die gebou aan brand gevaar blootgestel het Safety of Premises Veiligheid van persele 17 (1) The chief officer or any other official of the 17 (1) Die brandweerhoof of enige ander beampte van fire department duly authorised by him so to do may die brandweerafdeling wat die brandweerhoof behoorlik whenever he deems it necessary and at any hour which daartoe gemagtig het kan wanneer hy dit ook al nodig is in his opinion reasonable in the particular ag en op enige tydstip wat syns insiens in die bepaalde circumstances omstandighede redelik is (a) enter upon and inspect any premises or buildings (a) enige perseel of gebou betree en inspekteer met die for the purpose of ascertaining whether any con doel om vas te stel of daar toestande heers wat die ditions exist there which will or may cause or gevaar van brand of die gevare wat n brand meeincrease the dangers of or connected with fire or bring sal of kan veroorsaak of vererger of wat in particular jeopardise or obstruct the escape of venal die ontvlugting van mense na n veilige plek persons to safety and for the purpose furthermore sat of kan bemoeilik of belemmer en voorts om of inspecting fire alarms sprinkler systems and brandalarms sprinkelblussers en ander brandblus other fire fighting appliances manufacturing toestelie vervaardigingsprosesse wat n brandgeprocesses involving the danger of fire and the vaar inhou opbergmetodes of installasies waar method of storing or installations making use of daar van asetileen of ander ontvlambare game acetylene or other inflammable gases chemicals chemiese stowwe olie springstowwe vuurwerk of oils ander explosives fireworks or any inflammable ontvlambare stowwe gebruik gemaak word te inspekteer en substances and (b) sodanige opdragte gee as wat by nodig ag om die (b) give such directions as he may deem necessary for brandgevaar sover doenlik te verminder en mu minimising the risk of fire and for the protection lewens en eiendom to beveilig of life and property (2) Sonder oat afbreuk te doen aan die algemene strekking van subartikel (1) van hierdie artikel moet n (2) Without prejudice to the generality of sub beampte wat kragtens die bepalings van subartikel section (1)van hierdie artikel optree wanneer hy in of op n perseel (1) when an official acting in terms of that sub section brandbare of ontplofbare stowwe of n gevaarlike of finds in or upon any premises combustible or explosive onnodige ophoping van vuilgoed afvalpapier houers matter or any dangerous or unnecessary accumulation of skaafsels saagsels of ander brandbare stowwe wat so rubbish waste paper boxes shavings sawdust or similar gelee is dat dit die gevaar van brand of die gevaar vir combustible matter so situated as to increase the risk of lewens of eiendom in geval van n brand sal vererger of or the danger to life or property which will arise in the wanneer by vind dat n branduitgang trap gang deur event of fire or finds any obstruction on or in any fire opening of venter versper is of n toestand toedrag van escape staircase passage doorway or window or finds sake of gebruik aantref wat syns insiens waarskynlik any situation state of affairs or practice which is in his genoemde gevaar van brand of die gevaar wat n brand opinion likely to increase the said risk or danger or in vir lewens of eiendom inhou sal vererger of wat venal particular to interfere with the operations of the fire die werk van die brandweerafdeling of die ontvlugting department or the escape of persons to safety in the event van mense na n veilige plek ingeval van n brand sal of fire or finds any defective or insufficient fire appliance belemmer of a gebrekkige of ontoereikende brandblus the said official shall subject to the provisions of the next toestel vind behoudens die bepalings van subartikel (3) succeeding sub section direct the owner or occupier or van hierdie artikel die eienaar of okkupeerder of die per person in charge or control of the premises to do forth with or as soon as is in the opinion of the chief officer practicable whatever is in the officials opinion necessary to remedy any state of affairs so found by him or to minimise the risk of and the danger which will arise in the event of fire soon wat verantwoordelik is vir of in beheer is van die perseel gelas om dadelik of so you as wat na die mening van die brandweerhoof prakties moontlik is elle stappe te doen wat na die beampte se mening nodig is om die toedrag van sake wat by aldus aangetref het reg te stel of om die gevaar van brand of die gevaar wat n brand meebring sover doenlik te verminder (3) Luellen Li beampte wat kragtens die bepalings van (3) Where an official acting under sub section (1) or (2) subartikel (1) of (2) optree in of op n perseel n brandfinds in or upon any premises a fire escape which is in uitgang aantref waardeur die mense wat waarskynlik te his opinion inadequate for the escape to safety in the eniger tyd in die gebou sal wees syns insiens nie in die event of fire of such number of persons as is likely to be geval van n brand na n veilige pick sal kan ontvlug nie in the building at any time or any other thing or other omdat dit ontoereikend is of enigiets anders of n ander state of affairs of a structural nature or otherwise which toestand vind hetsy van n strukturele hetsy van n is in his opinion regard being had in particular to the ander aard wat syns insiens sodanig is dat met inagkind of use made of the building and the number of neming van venal die doel waarvoor die gebou gebruik persons likely to be using it at any one time such as word en die getal mense wat dit waarskynlik te eniger tyd sal gebruik (a) to increase the risk of or the danger to life or (a) dit die gevaar van n brand of die gevaar wat n property which will arise in the event of fire; brand vii lewens of eiendom inhou sal vererger; (b) not to be immediately remediable; and (b) dit nie onmiddellik reggestel kart word nie; en (c) daar werk verrig of onkoste aangegaan sal moet (c) to require for the remedying thereof the doing of word ont dit to kan regstel moet genoemde beamp work or the incurring of expense he shall report to sy bevindings voorle aan die brandweerhoof wat his findings to the chief officer who shall if he indien by did bevindings aanvaar en so ifi stap accepts the same and if he thinks fit to do so; raadsaam ag die eienaar of okkupeerder of per notify the owner occupier or person in control of soon wat in beheer van die gebou is skriftelik van 15

16 268 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 the building in writing of the said findings and genoemde bevindings in kennis stel en hom gelas require him within such specified period as the om binne xi tydperk wat die brandweerhoof redochief officer may deem reasonable to do at no ri k ag alles te doen wat genoemde brandweerhoof expense to the Council whatever the said officer nodig ag om genoemde gevaar van brand of vir may consider necessary to remedy or remove the lewens of eiendom uit te skakel sonder dat dit said risk or danger die Raad iets kos (4) Any person who receives a direction in terms of (4) Iemand wat n opdrag ingevolge paragraaf (b) van paragraph (b) of sub section (1) or of sub section (2) or subartikel (1) of ingevolge subartikel (2) ontvang of aan on whom a notice is served in terms of sub section (3) wie n kennisgewing ingevolge subartikel (3) bestel word en and who fails to comply therewith within the time spedwat me binne die gesette tydperk gevolg daaraan gee fled thereby shall be guilty of an offence and liable to nie a begaan n misdryf en is strafbaar met n boete van penalty not exceeding R50 and he shall be guilty of hoogstens R50 en begaan nog so n misdryf en is straf a further such offence and liable to a further such penalty boar met nog so n boete vir iedere dog of gedeelte van for every day or part thereof during which the nonn dog waarop by aldus in gebreke bly compliance continues Telefone en brandalarms 18 (1) Die Raad kan aan enige gebou muur heining Telephones and Fire Alarms of ander bouwerk of enige boom binne die munisipale _18 (1) The Council may cause to be affixed to or gebied n telefoon brandalarm of ander apparaat vir die removed from any building wall fence or other erection oorsendingvanoproepe of seine betreffende brande en or any tree within the municipal area any telephone fire enigebord of metaalplaat of toestel wat op enige Wyse alarm or other apparatus for the transmission of calls or die reek van die naaste brandkraan of ander brandblussignals relating to fire and any board or metal plate or uitra g stin of apparaat aandui laat aanbring of dit daardevice indicating in any manner the position of the nearest vandaan laat verwyder hydrant or other fire fighting plant or apparatus (2) n Ongemagtigde persoon wat apparaat of n voor (2) Any unauthorised person who shall move remove werp soos die wat in subartikel (1) van hierdie artikel deface damage or interfere with any such apparatus or genoem word verskuif verwyder skend beskadig of object as is mentioned in subsection (1) of this section daarmee peuter begaan n misdryf en moet die Raad shall be guilty of an offence and shall be liable to vergoed vir alle uitgawe wat by ten gevolge van so n reimburse to the Council any expenditure incurred by it misdryf mag aangaan as a result of the commission of the offence (3) iedere deur waardeur mense in die geval van n (3) Every door which affords a way of escape from a brand uit n gebou na n veilige plek kan ontvlug moet building to a place of safety in the event of fire shall be te alle tye oopgesluit bly en in n werkende toestand kept always unlocked and in working order and shall be gehou word en aan die binnekant daarvan moot die woord clearly marked on the inside with the words " Escape > Nooddeur " in letters minstens ses duim hoog duidelik Door"in letters not less than six inches in height: leesbaar aangebring wees: Met dien verstande dat n deur 11H Provided that such a door as aforesaid may be kept soos voornoem gesluit gehou mag word deur middel van locked by means of a device which enables it to be opened n toestel wat van so n aard is dat die deur to ale tye at all times from inside the building the said device to van die binnekant van die gebou af oopgemaak kan word be enclosed protected or arranged to the satisfaction of Genoemde toestel moet tot voldoening vandie brandweerthe chief officer hoof omhul beskerm of ingerig wees False Information Vals inligting 19 (1) Any person who while knowing it to be untrue 19 (I) Iemand wat wel wetende dat dit onjuis is of or not having any good reason for believing it to be true sonder goeie rede om to glo dat dit juis is die brandweerinforms the fire department that a fire has occurred or afdeling in kennis stel dat n brand of n toestand ontstaan any situation has arisen that requires the attendance of het waar die dienste van die brandweer nodig is begaan the fire brigade shall be guilty of an offence n misdryf (2) Iemand wat die brandweerafdeling opsetlik (2) Any person who wilfully in gives to the fire depart kennis stel van of inligting aan horn verstrek betreffende ment any notice or any information relating to an out 1 brand of a ander toestand waar die dienste van die break of fire or any other situation requiring the attendbrandweer nodig is wel wetende dat dit vals of onjuis ance of the fire brigade which is to his knowledge false is begaannmisdryf or inaccurate shall be guilty of an offence Strawwe Penalties 20 Behoudens die bepalings van hierdie hoofstuk 20 Without prejudice to the provisions of this chapter waarby boetes vir die misdrywe wat hierin genoem word prescribing penalties for the offences mentioned therein voorgeskryf word begaan iemand wat n bepaling van Ill any person committing any contravention of any provision hierdie verordening oortree n misdryf en is so iemand thereof shall be guilty of an offence and if no penalty is waar daar nie uitdruklik n boete voorgeskryf word the specifically provided therefor shall beliable OR convic by veroordeling strafbaar met n boete van hoogstens tion thereof to a fine not exceeding R100 and in default R100 en by wanbetaling met gevangenisstraf vir n of payment thereof to imprisonment for a petiod not tydperk van hoogstens drie maande 1 exceeding three months 21 Hoofstuk I van die Brandweerdepartement Bywette 21 Chapter I of the Fire Department Bylaws promul in Engels afgekondig by Goewermentskennisgewing No gated under Government Notice No 959 dated the 1st 959 van 1 September 1903 en in Afrikaans afgekondig September 1903 is hereby repealed by Administrateurskennisgewing No 598 van 2 Desember 1926 word hierby herroep SCHEDULE I BYLAE I CHARGES GELDE The following charges shall be payable by the owner Ondergenoemde gelde moet ingevolge artikel 9 van or occupier of property for the removal of water therefrom hierdie verordeninge deur die eienaar of okkupeerder van in terms of section 9 of these by laws: n eiendom betaal word indien water van sy eiendom af Where use is made of weggeruim word : (1) a light pump or syphon R4 for the first hour or (1) Indien n ligte pomp of hewel gebruik word R4 part thereof and R1 for every quarter 0 ofanhour vir die eerste uur of n gedeelte daarvan en R1 in excess of one hour; vir iedere kwartier daarna 16

17 I section PROVINSIALE KOERANT 10 MEI (2) a medium pump R6 for the first hour or part (2) Indien in middelslagpomp gebruik word R6 vir die thereof and R150 for every quarter ofanhour in eerste uur of n gedeelte daarvan en R150 vir excess of one hour; iedere kwartier daarna (3) a heavy pump RIO for the first hour or part (3) Indien n groot pomp gebruik word R10 vir die thereof and R250 for every quarterofanhour eerste uur of n gedeelte daarvan en R250 vir in excess of one hour iedere kwartier daarna SCHEDULE II BYLAE II Form of indemnity to be provided in terms of sub Vrywaringsvorm ingevolge subartikel (2) van artikel 15 (2) of section 15 of these by laws: van hierdie verordeninge: INDEMNITY VRYWARING As teenprestasie vir die vergunning gedateer In consideration of the permission dated 19 wat die Brandweerhoof van Johannesburg aan my 19 given to me by the Chief Officer of Johannesburg verleen het om sekere speelgoed of ander toestelle wat in to inflate certain toys or other devices as therein specified die vergunningstuk aangegee word te vul vrywaar ek I the undersigned die ondergetekende hierby hereby indemnify and hold harmless the Johannesburg die Stadsraad van Johannesburg en sy werknemers teen City Council and every employee thereof against any en stet ek hulle skadeloos vir alle eise wat enigiemand claims whatsoever which may be made against it or him teen hulle mag instel en wat voortspruit uit of wat in by any person arising out of or in connection With any verband staan met enige skade wat veroorsaak of na damage caused or alleged to have been caused by or as bewering veroorsaak is deurdat iemand enigeen van a result of the inflation or other use by any person of any genoemde speelgoed of_ toestelle gevul of andersins of the said toys or devices TALG 5/41/2 gebruik het TALG 5141/2 Administrators Notice No 359] [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 359] [ 10 Mei 1961 DISESTABLISHMENT OF POUND SITUATED ON OPHEFFING VAN SKUT GELEE OP DIE PLAAS THE FARM DRUKFONTEIN No 143 DISTRICT DRUKFONTEIN No 143 DISTRIK STAN OF STANDERTON AND THE ESTABLISH DERTON EN DIE OPRIGTING VAN N SKUT MENT OF A POUND ON THE FARM GROEN OP DIE PLAAS GROENVLEI No 127 DISTRIK VLEI No 127 DISTRICT OF STANDERTON STANDERTON According to the provisions of the Pounds Ordinance Ingevolgedie bepalings van die Schutten Grilonantie No 7 of 1913 the Administrator has approved No 7 van 1913 het die Administrateur goedgekeur (1) in terms of section five the disestablishment of the (1) ooreenkomstig artikel vyf die opheffing van die pound situated on the farm Drukfontein No 143 skut gelee op die plaas Drukfontein No 143 District of Standerton; distrik Standerton; (2) in terms of section three the establishment of a (2) ooreenkomstig artikel drie die oprigting van n pound on the farm Groenvlei No 127 District of skut op die plaas Groenvlei No 127 distrik Standerton with brandmark Standerton met brandmerk 0 a a (3) in terms of section six the appointment of Mr (3) ooreenkomstig artikel ses die benoeming van mnr G C Pretorius as poundmaster of the pound G C Pretorius tot skutmeester van die skut established in terms of paragraph (2) above opgerig ingevolge paragraaf (2) hierbo: The poundmasters address is: Die skittmeeiter se adres is: Groenvlei Groenvlei PO Val TAA 10/1/167 Pk Val TAA 10/1/167 Administrators Notice No 3603 [10 May 1967 Admintstratcurskennisgewing No 360] [ 10 Mel 1961 REDUCTION OF OUTSPAN SERVITUDE ON VERMINDERING VAN UITSPANSERWITUUT OP REMAINING PORTION OF THE FARM RESTERENDE GEDEELTE VAN DIE PLAAS ROODEPOORT No 504 REGISTRATION ROODEPOORT NO 504 REGISTRASIE DIVISION JR DISTRICT OF BRONKHORST AFDELING JR DISTRIK BRONKHORST SPRUIT SPRUIT With reference to Administrators Notice No 488 of Met betrekking tot Administrateurskennisgewing No the 22nd June 1960 it is hereby notified for general 488 van 22 Junie 1960 word hierby vir algemene inligting information that the Administrator is pleased under bekendgemaak dat dit die Administrateur behaag om the provisions of paragraph (iv) of subsection (1) and ooreenkomstig paragraaf (iv) van subartikel (1) en para paragraph (ii) of sub section (7) of section fiftysix of the graaf (ii) van subartikel (7) van artikel sesenvyftig van Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) to die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) approve that the servitude in respect of the undefined goedkeuring te beg dat die serwituut ten opsigte van die or general outspan in extent 1/75th of 2472 morgen onbepaalde of algemene uitspanning 1/75ste van square roods to which the remaining portion of the morg 26 vierkante roedes groot waaraan die resterende farm Roodepoort No 504 Registration Division JR gedeelte van die plaas Roodepoort No 504 Registrasie District of Bronkhorstspruit is subject be reduced to afdeling JR distrik Bronkhorstspruit onderworpe is five morgen and the reduced outspan be demarcated in verminder word na 5 morg en die verminderde uitspanthe position as indicated on the subjoined sketch plan fling afgebaken word in die ligging en grootte soos aangetoon op bygaande sketsplan DP /3/R16 DP 0I 01537/3/R16 _ D 17

18 270 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 Steno 24 titt VERWYS/ 17/ ROOD ORT SO* TR is DP 0/5 37/3/P NO REPERENCE AXONOS DIMARCATE vir LIITSPANN/N4 an011750an RESORGIAA JR Administrators Notice No 3611 [ 10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 361] [ 10 Mei 1961 PROPOSED REDUCTION OF OUTSPAN SERVI VOORGESTELDE VERMINDERING VAN UIT TUDE ON THE FARM SPRUITFONTEIN No SPANSERWITUUT OP DIE PLAAS SPRUIT 341 JQ DISTRICT OF RUSTENBURG FONTEIN No 341 JQ DISTRIK RUSTEN BURG In view of application having been made on behalf of Met die oog op n aansoek namens die gesamentlike eienaars om die opheffing van die serwituut van uitspan the jointly owners for the reduction of the servitude of outspan in extent 1/75th of 2833 morgen 468 square ning 1/75ste van 2833 morge 468 vierkante roede groot roods to which the remaining portion of the farm Spruit waaraan die resterende gedeelte van die plaas Spruitfontein fontein No 341 JQ No District of Rustenburg is subject 341 JQ distrik Rustenburg onderworpe is is die it is the Administrators intention to take action in terms Administrateur voornemens om ooreenkomstig paragraaf (iv) subartikel (I) van artikel sesenvyftig van die Padtheof Roads Ordinance 1957 (Ordinance No 22 of 1957) paragraph (iv) sub section (1) of section fiftysix of ordonnansie 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957) op to tree It is competent for any person interested to lodge his Me persone is bevoegd om binne drie maande vanaf objections in writing with the Regional Officer Transvaal die datum van verskyning van hierdie kennisgewing in Roads Department Private Bag Rustenburg within three die Provinsiale Koerant hulle besware by die Streeksmonths of the date of publication of this notice in the beampte Transvaalse Paaiedepartement Privaatsak Provincial Gazette DP /3/5/4 Rustenburg skriftelik in te dien DP /3/S/4 Administrators Notice No 362] [10 May 1961 Administrateurskennisgewing No 362] [10 Mei 1961 LICENCES (CONTROL) ORDINANCE 1931 (ORDI LISENSIE (KONTROLE) ORDONNANSIE 1931] NANCE No 3 OF 1932) APPOINTMENT OF A (ORDONNANSIE No 3 VAN 1932) BENOE MEMBER TO THE LICENSING COMMITTEE MING VAN LID TOT DIE LISENSIEKOMITEE OF THE MUNICIPALITY OF CAROLINA VAN DIE MUNISIPALITEIT CAROLINA The Administrator under and by virtue of the power Die Administrateur benoem hierby kragtens en inge vested in him by subsection (2) of section nine of the volge die bevoegdheid horn verleen by subartikel (2) van Licenses (Control) Ordinance 1931 (Ordinance No 3 of artikel nege van die Lisensie (Kontrole) Ordonnansie 1932) hereby appoints Mr 0 W Pearce as member of 1931 (Ordonnansie No 3 van 1932) mnr 0 W Pearce the Licensing Committee of the Municipality of Carolina tot lid van die Lisensiekomitee van die Munisipaliteit van for a period of two years; provided that his services shall Carolina vir n tydperk van twee jaar; met dien verstande be terminated as soon as a quorum of the said Committee dat sy dienste beeindig word sodra n kworum van can be formed without him genoemde Komitee sander horn gevorm kan word TAA 7/3/60 TAA 7/3/60 I MISCELLANEOUS DIVERSE NOTICE No 54 OF 1961 KENNISGEW1NG No 54 VAN 1961 PROPOSED ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW VOORGESTELDE STIGTING VAN DIE DORP EXTENSION No 74 TOWNSHIP BEDFORDVIEW U1TBREIDING No 74 It is hereby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 1931 that Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat application has been made by Minna Else Erna Rolfes Minna Else Erna Rolfes aansoek gedoen het om n dorp for permission to lay out a township on the farm Elands te stig op die plaas Elandsfontein No 90 IR distrik fontein No 90 IR District Germiston to be known as Germiston wat bekend sal wees as Bedfordview Uitbrei Bedfordview Extension No 74 ding No 74 The proposed township is situate on formerly Gelden Die voorgestelde dorp le op voorheen Gedeelte 2 van huys Estates Small Holdings and abutts Van der Linde Hoewe No 68 Geldenhuys Estate Kleinhoewes oos van Road en grensende aan Van der Lindeweg The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en ments and information is open for inspection at the office inligting 18 ter insae op die kantoor van die Sekretaris of the Secretary Townships Board Room 110 Maritime van die Dorperaad Kamer 110 Maritimehuis Pretorius House Pretorius Street for a period of two straat vir n tydperk van twee maande na datum months from the date hereof hiervan 18

19 1 1 to I OF loperson PROVINSIALE KOERANT 10 MEI In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van who is desirous of being heard or of making representa die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word lions in the matter shall communicate with the Secretary of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee of the Board within a period of two months from the date maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die hereof Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making representa aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of tions in the matter may communicate in writing with the vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die Secretary of the Board or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of inspec getuienis voor die Raad a fle op die datum en plek van tion or on such other date and at such place as the Board inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die may appoint: Provided that such written communication Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die shall be in the hands of the Secretary of the Board not Sekretaris van die Raad nie later as een maand na die later than one month from the date hereof datum hiervan moet bereik nie All objections nuts! be lodged in duplicate and Alle besware noel in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board 26 April th April 1961 NOTICE No 55 OF 1961 KENNISGEWING No 55 VAN 1961 SPRINGS TOWN PLANNING SCHEME No 1/10 SPRINGSDORPSAANLEGSKEMA No 1/10 It is hereby notified in terms of sub Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub section (1) of artikel (1) van artikel nege en dertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Townplanning DorpsaanlegOrdonnansie 1931 bekendgemaak dat die Ordinance 1931 that the Town Council of Springs has Stadsraad van Springs aansoek gedoen bet om die applied for Springs Town planning Scheme No wysiging van die Springs Dorpsaanlegskema No be amended and that particulars of this scheme (which en dat besonderhede van hierdie skema (wat Springs will be known as Springs Townplanning Scheme No Dorpsaanlegskema No 1/10 genoem sal word) op die 1/10) are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Stadsklerk van Springs en op die kantoor Clerk Springs and at the office of the Secretary of the van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer 116 Townships Board Room 116 Maritime House Pretorius Maritimehuis Pretoriusstraat ter insae 16 Street Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema situate within the area to which the scheme applies shall van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema have the right of objection to the scheme and may notify aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na the Secretary of the Townships Board in writing at the die laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die above address or PO Box 892 of such objection Offisiile Koerant van die Provinsie dws op of voor and of the grounds thereof at any time within one month 9 Junie 1961 die Sekretaris van die Dorperaad by after the last publication of this notice in the Provincial bovermelde adres of Posbus 892 skriftelik in Gazette ie on or before the 9th June 1961 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 26th April April NOTICE No 56 of 1961 KENNISGEWING No 56 VAN 1961 IIIPROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE = L TITLE OF ERF No 1655 BENONI TOWN VOORWAARDES VAN ERF No 1655 DORP SHIP BENONI Hierby word bekendgemaak dat William Crosbie It is hereby notified that application has been made by McGlashan Russell ingevolge die bepalings van artikel William Crosbie McGlashan Russell in terms of section een van die Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe one of the Removal of Restrictions in Townships Act 1946 aansoek gedoen het om die wysiging van die titel 1946 for the amendment of the conditions of title of voorwaardes van Ed No 1655 dorp Benoni ten einde Ed No 1655 Benoni Township to permit the erf being dit moontlik te maak dat die erf vir die oprigting van used for the erection thereon of flats woonstelgeboue daarop gebruik kan word The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokurnente le ter insae op for inspection at the office of the Secretary of the die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Townships Board Room 116 Maritime House Pretorius 116 Maritimehuis Pretoriusstraat vir n tydperk Street for a period of two months from the van twee maande na datum hiervan date hereof ledereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar Any person who objects to the granting of the wil maak of wat verlang om in die saak gehoor te word application or who is desirous of being heard or of of vertoe in verband daarmee wil indien moet binne twee making representations in the matter shall communicate maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris in writing with the Secretary of the Townships Board at van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 the above address or PO Box 892 within a in verbinding tree period of two months from the date hereof D P LOTZ D P LOTZ Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board 26 April April

20 272 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 NOTICE No 57 OF 1961 KENNISGEWING No 57 VAN 1961 JOHANNESBURG TOWN JOHANNESBURGDORPSAANLEGSKEMA No 1 1/71 PLANNING SCHEME No 1/71 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section (1) of Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die section thirty nine of the Townships and Townplanning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die Ordinance 1931 that the City Council of Johannesburg wysiging van die Johannesburg Dorpsaanlegskema No has applied for Johannesburg Town planning Scheme No en dat besonderhede van hierdie skema (wat to be amended and that particulars of this scheme JohannesburgDorpsaanlegskema No 1/71 genoem sal (which will be known as Johannesburg Townplanning word) op die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Scheme No 1/71) are lying for inspection at the office burg en op die kantoor van die Sekretaris van die Dorpeof the Town Clerk Johannesburg and at the Office of the raad Kamer 116 Maritimehuis Pretoriusstraat Secretary of the Townships Board Room 116 Maritime ter insae le House Pretorius Street Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 9 Junie 1961 of the grounds thereof at any time within one month die Sekretaris van Dorperaad by bovermelde adres of after the last publication of this notice in the Provincial Posbus 892 skriftelik in kennis stel van so n Gazette ie on or before the 9th June 1961 beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 26th April April NOTICE No 58 OF 1961 KENNISGEWING No 58 VAN 1961 JOHANNESBURG TOWN PLANNING SCHEME JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No 2/20 No 2/20 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub artikel (I) van artikel negeendertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of subsection (1) of Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die section thirty nine of the Townships and Town planning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoenhet om die Ordinance 1931 that the City Council of Johannesburg wysiging van die JohannesburgDorpsaanlegskema No has applied for Johannesburg Town planning Scheme No en dat besonderhede van hierdie skema (wat to be amended and that particulars of this scheme Johannesburg Dorpsaanlegskema No 2/20 genoem sal (which will be known as Johannesburg Townplanning word) op die kantoor van die Stadsklerk van Johannes Scheme No 2/20) are lying for inspection at the office burg en op die kantoor van die Sekretaris van die Dorpeof the Town Clerk Johannesburg and at the Office of the mad Kamer 116 Maritimehuis Pretoriusstraat Secretary of the Townships Board Room 116 Maritime ter insae le House Pretorius Street Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 9 Junie of the grounds thereof at any time within one month die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres of after the last publication of this notice in the Provincial Posbus 892 skriftelik in kennis stel van so n Gazette ie on or before the 9th June 1961 beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 26th April April NOTICE No 59 OF 1961 KENNISGEWING No 59 VAN 1961 PIET RETIEF TOWN PLANNING SCHEME No 1/4 PIET RETIEFDORPSAANLEGSKEMA No 1/4 It is hereby notified in terms of sub section (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsection thirty nine of the Townships and Townplanning artikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en Ordinance 1931 that the Town Council of Piet Retief Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die has applied for Piet Relief Town planning Scheme No 1 Stadsraad van Piet Retief aansoek gedoen het om die 1957 to be amended and that particulars of this scheme wysiging van die Piet Retief dorpsaanlegskema No 1 (which will be known as Piet Retief Townplanning 1957 en dat besonderhede van hierdie skema (wat Piet Scheme No 1/4) are lying for inspection at` the office of Retief dorpsaanlegskema No 1/4 genoem sal word) op the Town Clerk Piet Retief and at the office of the die kantoor van die Stadsklerk van Piet Retief en op die Secretary of the Townships Board Room 116 Maritime kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer 116 House Pretorius Street Maritimehuis Pretoriusstraat ter insae le 20

21 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI 1%1 273 Every owner or occupier of immovable property situate Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema the right of objection to the scheme and may notify van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the Secretary of the Townships Board in writing at the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die above address or PO Box 892 of such laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Of isie/e objection and of the grounds thereof at any time within Koerant van die Provinsie dws op of voor 9 Junie 1961 one month after the last publication of this notice in the die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde adres Provincial Gazette ie on or before the 9th July 1961 of Posbus 892 skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 26th April; April NOTICE No 60 of 1961 KENN1SGEWING No 60 VAN 1961 *? POTCHEFSTROOM TOWN PLANNING SCHEME No 1/10 POTCHEFSTROOM No DORPSAANLEGSKEMA 1/10 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) Of artikel (1) van artikel negeeit dertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Townplanning Dorpsaanlegordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Ordinance 1931 that the Town Council of Potchefstroom Stadsraad van Potchefstroom aansoek gedoen het om die has applied fot Potchefstroom Town planning Scheme No wysiging van die Potchefstroom dorpsaanlegskema No lc to be amended and that particulars of this scheine 1946 en dat besonderhede van hierdie skema (wat (which will be InoWn as Potchefstroom Townplanning Potchefstroomdorpsaanlegskema No 1/10 genoem sal Scheme No 1/10) are lying for inspection at the office of word) op die kantoor van die Stadsklerk van Potchef the Town Clerk Potchefstroom and at the office of the stroom en op die kantoor van die Sekretaris van die Secretary of the Townships Board Room 118 Maritime Dorperaad Kamer 118 Martimehuis Pretoriusstraat House Pretorius Street ter insae IL Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom Every owner or occupier of immovable property situate wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die within the area to which the scheme applies shall have skema van toepassing is; het die reg om beswaar teen die the right of objection to the scheme and may notify the skema aan te teken en kan te"eniger tyd binne :n and Secretary of the Townships Boaid in writing at; the above na die laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die address or PO Box 892 of such objection and nisi& Koerant van die Provinsie dws op of voor 16 Of the groundsthereof a any time within one month aftei Junie 1961 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincialbovermelde adres of Posbus 892 skriftelik in Gazette Le on or before the 16th June 1961 ; kennisstel van so n beswaar en die redes daarvoor D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 3rd May 1961 : 3 Mei _ NOTICE No 61 op 1961 KENNISGEWING Np 61 VAN 1961 SCHWEIZER RENEKE EXTENSION No6 TOWN SHIP PROPOSED ESTABLISHMENT OF > It is hereby notified in terms of section eleven of the VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP SCHWEI ZER RENEKE UITBREIDING No 6 Townships and Town Planning Ordinance 1931 that Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg application has been made by Schweizer Reneke Town Ordonnansie 1931; word hierby bekendgemaak dat Council for permission to layout a township on the farm Schweizer Reneke Stadsraad aansoek gedoen het om n Town and Townlands No 62 HO District Schweizer dorp te stig op die plaas Dorp en Dorpsgronde No 62 Reneke to be known as Schweizer Reneke Extension HO distrik Schweizer Reneke wat bekend sal wees as No 6 Schweizer Reneke Uitbreiding No 6 The proposed township is situate on the western side : Die voorgestelde dorp le" aan die westekant van die of the remaining Schweizer Reneke Township between bestaande dorp Schweizer Reneke tussen die pad van the road from Ainalia to Schweizer Reneke and the rail Amelia na Schweizer Reneke en die spoorlyn way The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke planne dokumente en i documents and information is open for inspection at the inligting 16 ter insae op die kantoor van die Sekretaris office of the Secretary Townships Board Room 110 van die Dorperaad Kamer 110 Maritimehuis Pretorius Maritime House Pretorius Street for a period vir n tydperk van twee maande na datum of two months from the date hereof hiervanstraat In terms of section eleven (4) of the said Ordinance Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of theapplication moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan D or who is desirous of being heard or of making represen van die aansoek of wat verlang om in die steak gehoor tations in the matter shall communicate with the Secretary te word of vertoe in verband daarmee wil indien binne of the Board within a period of two months from the date twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris hereof van die Raad in verbinding tree 21

22 274 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n or who is desirous of being heard or of making represen aansoek of wat verlang om in the saak gehoor te word tations in the matter may communicate in writing with of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met the Secretary of the Board or may give evidence in die Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonperson before the Board on the date and at the place of ilk getuienis voor die Raad all& op die datum en plek inspection or on such other date and at such place as the van inspeksie of op sodanige ander datum en plek as Board may appoint: Provided that such written commu wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie nication shall be in the hands of the Secretary of the skrywe die Sekretaris van die Raad nie later as een Board not later than one month from the date hereof maand na die datum hiervan moet bereik nie All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 3rd May Mei NOTICE No 62 or 1961 KENNISGEWING No 62 VAN 1961 PROPOSED ESTABLISHMENT OF JENAMERE TOWNSHIP VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP JENAIVIERE It is hereby notified in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance 1931 that application has been made by Panorama Development Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Company (Proprietary) Limited for permission to lay out Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat a township on the farms Turffontein No 96 IR and Panorama Development Company (Proprietary) Limited Turffontein No 100 IR District of Johannesburg to aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plase be known as Jenamere Turffontein No 96 IR en Turffontein No 100 I127 The proposed township is situate on the eastern side of distrik Johannesburg wat bekend sal wees as Jenamere the Johannesburg Vereeniging road between Haddon in Die voorgestelde dorp 10 aan die oostekant van die the north and the farm Liefde en Vrede in the south JohannesburgVereeniging pad tussen Haddon in die The application together with the relative noorde en die plaas Liefde en Vrede in die suide plans documents and information is open for inspection at the Die aansoek met die betrokke plane dokumente en office of the Secretary Townships Board Room 110 inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris Maritime House Pretorius Street for a period van die Dorperaad Kamer 110 Maritimehuis Pretorius of two months from the date hereof street vir n tydperk van twee maande na datum In terms of section eleven (4) of the said Ordinance hiervan any person who objects to the granting of the application Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie or who is desirous of being heard or of making represen moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan tations in the matter shall communicate with the Secretary van die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor of the Board within a period of two months from the date te word of vertod in verband daarmee wil indien binne hereof twee ruaande na die datum hiervan met die Sekretaris In terms of section eleven (6) of the Ordinance any van die Raad in verbinding tree person who objects to the granting of the application Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan or who is desirous of being heard or of making represen iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n tations in the matter may communicate:in writing with aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word the Secretary of the Board or may give evidence in of v"rtoe in verband daarmcc wil indien skriftelik met person before the Board on the date and at the place of die Sekretaris van die Read in verbinding tree of persooninspection or on such other date and at such place as the ilk getuienis voor die Raad aide op die datum en plek Board may appoint: Provided that such Written commu van inspeksie of op sodanige ander datum en pick as nication shall be in the hands of the Secretary of the wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie Board not later than one month from the date hereof skrywe die Sekretaris van die Raad nie later as een All objections must be lodged in duplicate and maand na die datum hiervan moet bereik Pie addressed to the Secretary Townships Board PO Box Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig 892 _ word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 3rd May Mei NOTICE No 63 or 1961: KENNISGEWING No 63 VAN 1961 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORGESTELDE WYSIGINGS VAN DIE TITEL OF TITLE OF ERVEN Nos AND 364 VOORWAARDES VAN ERWE Nos EN WYCHWOOD TOWNSHIP 364 DORP WYCHWOOD Hierby word bekendgemaak dat Wychwood Industrial It is hereby notified that application has been made by Sites (Pty) Ltd ingevolge die bepalings van artikel eea Wychwood Industrial Sites (Pty) Ltd in terms of section van die Wet op Opheffing van beperkings in Dorpe 1946 one of the Removal of Restrictions in Townships Act aansoek gedoen het om die wysiging van die titel 1946 for the amendment of the conditions of title of voorwaardes van Erwe Nos en 364 dorp Erven Nos and 364 Wychwood Township to Wychwood ten einde dit moontlik te maak om die crwe permit the erven being used for the erection thereon of a vir die oprigting van n blok woonstelle daarop te gebruik block of flats with the right to use the ground floor or part thereof for business purposes 22 met die reg om die grondvloer of gedeelte daarvan vir besigheidsdoeleindes te gebruik

23 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI al The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae op for inspection at the office of the Secretary of the die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Townships Board Room 116 Maritime House Pretorius 116 Maritimehuis Pretoriusstraat vir n tydperk Street for a period of two months from the van twee maande na datum hiervan date hereof Any peison who objects to the granting of the applica Iedereen wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil mask of wat verlang om in die saak gehoor to lion or who is desirous of being heard or of making word of verto6 in verband daannee wil indien moet binne twee represe ntations in the matter shall communicate in writing with the Secretary of the Townships Board at the maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris above address or PO Box 892 within a period van die Dorperaad by bovermelde adres of Posbus 892 in verbinding tree of two months from the date hereof D P LOTZ D P LOTZ Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad 10th May Mei TENDERS All tenders published for the first time are indicated by a * in the lefthand upper corner I Alle Tenders wet sir die cerste mad gepubliseer word is In die linkerbohoek met n * genierk NOTICE TO CONTRACIORS Tenders are hereby invited for the following services in the Transvaal Province namely : (1) Service and District Documents(2 Available for Issue to Available Documents are Obtainable from and Returnable to (4)te o n which DocumentsDa Contractors are Available (3) (5) (6) Conditions of Contract Tenders and Available Documents due at may be Inspected at the or before following Offices 11 am ip Normal College: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Layout of grounds drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Warmbaths High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May District: Electrical drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church installation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Ferguson Coloured School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May City* Transfer of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church prefabricated building front specifications Street West (P/Bag 228) Street West Gerrit Moritz High School (Phone Ext 115) Hendrik Verwoerd High Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May School: City: Re drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church pairs and renovations specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Nigel EM High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Rand East: Electrical instal drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church lotion in hostel specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone at 115) Lydenburg School Board Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Offices: Erection and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Standerton School Board Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Offices: Erection and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Brakpan East School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May East: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church in hall specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Nigel EM High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Rand East: Electrical instal drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church lation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Volksrust High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Standerton: Electrical instal drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church lation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Lydenburg Road Depot: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Maria van Riebeeck School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Rand East: Erection of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church latrines on sportsfield specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) 23 _

24 1 276 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 (i) (2) (3) (4) (5) (6) Date on Available which Service and District am Obtainable and Documents Available Documents due at for Issue to from and may be Inspected are at the or before Contractors Returnable to following Available Offices 11 am Documents Available Documents Conditions of Contract Tenders Theo Wassenaar School: Tender orms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May Rand Central: Repairs drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Vereeniging Hospital: Elec Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor 19th May trical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West Street West (P/Bag 228) (Phone Ext 115) Springs School: Tender forms Room 515 Floor 19th May Rand instal drawings and Poyntons Church lation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Boys East: High Electrical Room 515 Fifth Floor Poyntons Building Church 26th April Fifth Building Tara Hospital: Electrical Tender forms Room 515 Fifth Floor 26th April Room 515 Fifth Floor installation in chapel drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church 19th May specifications Street West (P/Bag 228) (Phone Ext 115) Street West Lydenburg School Board Tender forms Offices: Electrical installa drawings and Room 515 Fifth Floor Poyntons Building Church 3rd May Room 515 Fifth Floor Poyntons Building Church 19th May don specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Carolina High School; Addi Tender forms Room 515 Fifth Floor 3rd May Room i 515 Fifth Floor 2nd June tions and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Nancefield Primary School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 3rd May Room 515 Fifth Floor 2nd June Rand West: Erection and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantities Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) Vereeniging Hospital: Pri Tender forms Room 515 Fifth Floor 3rd May Room 515 Fifth Floor 16th June vote automatic branch ex drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church change specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Eloffsdal School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June City: Repairs and renova drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church tions specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Hendrik Verwoerd High Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June School: City; Elecr drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church trical installation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Messina High School: Elec Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Fldor 2nd June trical installation in boys drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building ChurCh hostel specifications Street West (P/Bag 228) Street West I (Phone Ext 115) *Lord Milner School: Water Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June berg: Electrical installation drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 1151 *J G Strydom High School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd Jude Rand Central: Conversion drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church of woodwork centre into specifications Street West (P/Bag 228) Street West metalwork centre (Phone Ext 115) *Alma School: Waterberg: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June Repairs and renovations drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) i Street West (Phone Ext 115) *Vereeniging Road Depot: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June Repairs and renovations drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Rosettenville EM Junior Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June School: Rand Central: Re drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church pairs and renovations specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Brixton AM: School: Rand Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June Central: Levelling of drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church grounds specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Middelburg EM School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor Repairs and renovations etc drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) 2nd June II 24

25 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI II (1) (2) (3) (4) (5) (6) Documents Service and District Availableare Obtainable and Available Documents due at for Issue to Contractors Available Documents from and Returnable to Date on which Documents are Available Conditions of Contract Tenders may be Inspected at the or before following Offices 11 am *Hendrik van der 330/ School: Tender forms Room 515 Fifth Floor 10th May Room 515 Fifth Floor 2nd June Vereeniging: Electrical in drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church stallation lin hall specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Kensington Ridge Primary Tender forms Room 515 Fifth Floor 10(11 May Room 515 Fifth Floor 2nd June School: Rand Central: drawings and Poyntons Building Church Poyntons Building Church Electrical installation specifications Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) *Tzanecn Hospital: Erection Tender forms Room 515 Fifth Moor 10th May Room 515 Fifth Floor 16th June and bill of Poyntons Building Church Poyntons Building Church quantitids Street West (P/Bag 228) Street West (Phone Ext 115) I Tenders are to be addressed to: The Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Box 1040 No tender will be considered by the Board unless received through the Post Office Box (PO Box 1040 ) of the Board or through the Tender Board Box provided for the purpose outside Room 54 Old Government Buildings A deposit of R400 either in cash deposit receipt or bankinitialed cheque must be paid on each service which will be refunded provided a bona fide tender is submitted or lans and specifications returned to the address shown in column (3) not later than w p 14 days after the closing date separate tender service and the envelope containing the tender must be superscribed with the name and address of the tenderer aswellasp with Tender Number and the name of the service to which the tender refers All tenders should be on the Departmental tender form which must be duly filled in and completed in all particulars The Board does not bind itself to accept the lowest or any tender KENN1SGEWING AAN KONTRAKTEURS Tenders word hiermee gevra vir die onderstaande diens in die Transvaal Provinsie nl: p lasie D (1) (2) (3) (4) (5) (6) Datum Dokumente Diens en Distrik Tenders Beskikbare dokumente Kontrakvoorwaardes en vvaarop beskikbaar vir is verkryg meet in baar beskikbare dokumente dokumente weer Oln uitreiking aan by en meet le ter insae op verkrygbaar of veer kontrakteurs teruggestuur word aan onderstaande kantore s 11uur vm l I : Normaal [College: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei uitie van gronde tekeninge en Poyntongebou Kerkstraal Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Warmbad Hoerskool: Pre Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kroner 515 Vyfde Verdieping 19 Mei toria Stad: Elektriese instal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Ferguson Kleurlingskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Yylde Verdieping 19 Mei Stad: Oorplasing tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatvan tydelike geboue venal spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Gerrit Maritz Hoerskool Uitb 115) Hendrik Verwoerd Hoer Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei sk oat: Stad: Repa tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatrasies en opknapping spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Nigel EM Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei Rand Oos: Elektriese instal tekeninge en Poyntongebou Kerkst Poyntongebou Kerkstraatin koshuis spesifikasiesraab Wes (P/Sak 228) (loon Wes Uitb 115) Lydenburg Skoolraadskan Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei tore: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Standerton Skoolraadskan Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei tore: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Brakpan Oosskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei Oos: Elektriese installasie in tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat saal spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Nigel EM Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei Rand Oos: Elektriese instal tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlasie spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Volksrust Hoerskool: Stan Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei derton: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (loon Wes Uitb 115) Lydenburg Paddepot: Elek Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei triese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (loon Wes Uitb 115) Maria van Riebeeckskooi: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei Rand Oos: Oprigting van tekeninge en PoyntongebouVerkstraat Poyntongebou Kerkstraatlatrines op sportterrein spesifikasies Wes (P/Sak 228) (loon Wes OBE 115) 25

26 278 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Tenders Dokumente Beskikbare dokumente Datum Kontrakvoomaardes beskikbaar vir en moet is verkgygbaar beskik bare dokumente in Diems en Distrik dokumente uitreiking aan by wees en moet le ter insae op om verlcrygbaar kontrakteurs teruggestuur word aan onderstaande kantore of veer is 11 uur yin waarop Theo Wassenaarskool : Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei Sentraal: Opknapping tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Vereeniging Hospitaal : Elek Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei triese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Springs Boys High Tendcrvorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei School ": Rand Oos: Elek tekeninge en Poyntongebon Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraattriese installasie spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Tara Hospitaal : Elektriese Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 26 April Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei installasie in kapel tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Lydenburg skoolraadskan Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 19 Mei tore: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebon Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Carolina Hoerskool: Aan Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie bouings en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes (P/Sak 228) (Foon Uitb 115) Wes Nancefield Laerskool: Rand Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Wes: Oprigting en lyste van Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathoeveelhede Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Vereeniging Hospitaal : Pri Tendervonns Kamer 515 Vyfde Verdieping 3 Mci Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Junie vast outomatiese taksentrale tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Poen Wes Uitb 115) *Eloffsdalskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Stad: Reparasies en opknap tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat ping spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) Verwocrd Hoer Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Janie *Hendrik skool: Stad: Elek tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat 1 triese installasie spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Messina Hoerskool: Elek Tendervonns Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mci Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Juni triese installasie in seuns kos tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraathuis spesifikasics Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Lord Milnerskool: Water Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie berg: Elektriese installasie tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *J G Strydom Hoerskool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Rand Sentraal : Omskepping tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat van houtwerk sentrum in spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes metaalwerksentrum Uitb 115) *Almaskool: Waterberg: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junta Reparasies en opknapping tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Vereeniging Paddepot: Re Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie parasies en opknapping tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatspesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) II *Rosettenvitle EM Junior Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kanter 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Skool: Rand Sentraal: Re tekeninge en Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatparasies en opknapping spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Brixton AM Skool: Rand Tendervorms Kamer 515 VyfdeVerdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Sentraal: Gelylornaak van tekeninge ell Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatgronde spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Middelburg EM Skool: Tendervorms Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Reparasies en opknapping tekeninge en Poyntongebon Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatens spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Hendrik van der BIllskool: Tendervorms Kamer 515 VyfdeVerdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Vereeniging: Elektriese in tekeninge en Poyntongebon Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraat stallasie in saal spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) *Kensington Ridge Laerskool: Tendervomis Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 2 Junie Rand Sentraal: Elektriese tekeninge Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatinstallasie spesifikasies Wes (P/Sak 228) (Foon Wes en lyste van Uitb 115) hoeveelhede *Tzaneen Hospitaal: Oprig Tendervorms en Kamer 515 Vyfde Verdieping 10 Mei Kamer 515 Vyfde Verdieping 16 Janie ting lyste van hoe Poyntongebou Kerkstraat Poyntongebou Kerkstraatveelhede Wes (P/Sak 228) (Foon Wes Uitb 115) III

27 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI SI Tenders moet geadresseer word aan: Die Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Geen tender sal deur die Raad oorweeg word nie tensy dit ontvang is deur die Posbus (Posbus 1040 ) van die Raad of deur die Tenderraad bus wat vir die doel verskaf is buite Kamer 54 Ou Goewermentsgebou Vir elke diens moet n bedrag van R400 of n kwitansie vir kontantbetaling of tjek deur die bank geparafeer gedeponeer word wat terugbetaal sal word mits n bona fide tender ingustuur of tekeninge en spesifikasies terugbesorg word aan die adres vermeld in kolom (3) are later as 14 dae na die sluitingsdatum the Afsonderlike tenders word verwag vir elke werk en op die koevert moet die naam en adres van die tenderaar sowel as die Tendernommer en die naam van die diens waarop die tender betrekking het vermeld word Alle tenders moet op die tendervorm van die Departement wees en moet behoorlik alle besonderhede bevat Die Tenderraad verbind horn nie om die laagste of enige tender aan to mean nie TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDER NOTICE KENNISGEW1NG VAN TENDERS The Transvaal Provincial Administration invites tenders for the following: vir die volgende: Die Transvaalse Provinsiale Administrasie vra tenders Tenders on the prescribed form in sealed envelopes Tenders op die voorgeskrewe vorm in verseelde superscribed with the tender number must be addressed koeverte waarop die tendernommer vermeld is moet gerig to the Chairman of the Transvaal Provincial Tender word aan die Voorsitter van die Transvaalse Provinsiale Board PO Box 1040 and must be in his Tenderraad Posbus 1040 en moet in sy besit bands by 11 oclock am on the closing date wees om 11 uur vin op die sluitingsdatum can be obtained upon application to Tenderdokumente is op aanvraag verkrygbaar by thitseanddderredssocuments Itierdie adres Separate application should be made in respect of each tender Afsonderlike aanvraag mod gedoen word ten opsigte van elke tender Tender No Article Closing Date Tender No Artlkel Slultingsdatam HB 375/61 Stainless steel hollowware 26th May 1961 HB 375/61 Vlekvrye staalholware 26 Mei 1961 HB 376/61 Stainless steel hollowware 26th May 1961 HB 376/61 Illekvrye staalholware 26 Mei 1961 HB 377/61 Stainless steel hollowware 26th May 1961 HB 377/61 Vlekvrye staalholware 26 Mei 1961 HD 378/61 Cutlery 26th May 1961 HB 378/61 Eetgerei 26 Mei 1961 HB 379/61 Plastic trays and tumblers 26th May 1961 HB 379/61 Plastiese skinkborde en glase 26 Mei 1961 HB 380/61 Plastic trays and tumblers 26th May 1961 HB 380/61 Plastiesc skinkborde en glase 26 Met 1961 HB 381/61 Aluminium cooking pots 9th June 1961 HB 381/61 Aluminiumkookpotte 9 Junie 1961 HB 382/61 Aluminium cooking pots 9th June 1961 HB 382/61 Aluminiumkookpotte 9 Junie 1961 HE 383/61 Crockery 9th June 1961 HB 383/61 Breekgoed 9 Junie 1961 BB 384/61 Jugs glass 9th June 1961 HB 384/61 Glasbekers 9 Junk 1961 WFT 389/ 30 Gallon steam heated cooking 19th May 1961 WFT 389/ Kookpotte stoom 30gelling 19 Mci pots 61 WFT 390/ Steam operated urns and urn sets 19th May 1961 WFT 390/ Urn en umstelle (stoomaange 19 Met drewe) WFT 391/ Welding and cutting sets (oxyace 19th May 1961 WFT 391/ Sweis en snyapparaat (oksiaseti tylene) 61 ken) Mei 1961 WFT 392/ " Searle " type Morris chairs 19th May 1961 WFT 392/ Searle " tipe Morrisstoele 19 Mei WFT 393/ Asphaltic flooring tiles (supply and 19th May 1961 WFT 393/ Asfaltyloerteels (verskaf en vasheg) 19 Mei fix) 61 WFT 409/ Sterilisers electric 19th May 1961 WFT 409/ Steriliseerders elektries 19 Mei RFT 410/ Concrete kerbing 26th May 1961 RFT 410/ Betontandmuurtjies 26 Mei TOD 429/ Pencils office black lead 26th May 1961 TOD 429/ Potlode kantoor grafiet 26 Mei 1961 pi TOD 430/ Typewriter ribbons 26th May 1961 TOD 430/ Tikmasjienlinte 26 Mei TOD 431/ Lawn mowers 26th May 1961 TOD 431/ Grassnyers 26 Mei HC 385/61 Laundry Trolleys 26th May 1961 HC 385/61 Wasserykarre 26 Mei 1961 HC 386/61 Germiston Hospital: Reupholstery 26th May 1961 HC 386/61 Germistonhospitaal: Herstoffeer 26 Mei 1961 and renovation of furniture en opknapping van huisraad BC 387/61 F H Odendaal Hospital Nyl 26th May 1961 HC 387/61 F H Odendaal hospitaal Nyl 26 Mei 1961 stroom: Supply of fresh vegestroom: Lewering van vars tables and fruit groente en vim& HC 417/61 Black marking ink 26th May 1961 HC 417/61 Swart merkink 26 Mei 1961 H C 420/61 Pastel Blue Repp 48 wide 26th May 1961 HC 420/61 Pastelblou geribdc stof 48 breed 26 Mei 1961 HC 424/61 Khaki drill 27 wide 26th May 1961 HC 424/61 1Cakie drilstof 27" breed 26 Mei 1961 HB 425/61 Stainless steel bellied jugs 9th June 1961 HB 425/61 %/felon ye staalboepensbekers 9 Janie 1961 PFT 426/ Steel library bookshelves 19th May 1961 PFT 426/ Biblioteekboekrakke van staal 19 Mei HA 432/61 XRay equipment: Johannesburg 26th May 1961 HA431/61 ROntgenstraaltoerusting: Johan 26 Mei 1961 Hospital nesburg hospitaal HA 433/61 Dye assembly apparatus texy 26th May 1961 HA meter) 433/61 Suurstofinhoudbepaler (oksimeter) 26 Mei 1961 HA 436/61 Bandages 26th May 1961 HA 436/61 Verbande 26 Mei 1961 HC 418/61 Bleached cotton sheeting 63" and 26th May 1961 HC 418/61 Gebleikte katoenlakenstof 63" en 26 Mei " wide 72" breed HC 419/61 Unbleached Herringbone sheeting 26th May 1961 HC 419/61 Ongebleikte Keperkatoenlaken 26 Mei "/47" and 73"/75" wide stof 45747" en 73775" breed HC 421/61 Bleached HuckaBack towelling 26th May 1961 HC 421/61 Gebleikte pellehanddoekstof Mei " wide breed D HC 432/61 Terry towelling face cloths 12 x 26th May 1961 HC 422/61 Naslappe van Terry handdoek 26 Mei 1961 ff It materiaal 12 x 12" HC 423/61 Bleached cotton duck 36 wide 26th May 1961 i HC 423/61 Gebleikte katoenseildoek 36" breed 26 Mei 1961 HA 434/61 Sutures and ligatures 9th June 1961 HA 434/61 Hegmateriaal 9 Junie 1961 HA 435/61 Liquids (Medicinal) 9th June 1961 HA 435/61 Theistowwe (Geneeskragtig) 9 Junie

28 1 280 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 Tender No Article Closing Date Tender No Artikel Sluitingsdatum WFT 455/ Lighting brackets 2nd June 1961 WFT 455/ Lamparms 2 Junie WFT 456/ MCB and Plug Units 2nd June 1961 WFT 456/ Miniatuurstroombreker en kon 2 Junie takpropeenhede WFT 457/ Engines petrol driven stationary 2nd June 1961 WFT 457/ Enjins petrolaangedrewe staande 2 Junie WFT 458/ Electric washing machines 2nd June 1961 WFT 458/ Elektriese wasmasjiene 2 Junie WFT / Steam cooking oven 2nd June 1961 WFT Stoomkookoond 2 Junie / HB461/61 Air conditioning units 9th June 1961 RFT Kleingereedskap 26 Mei / HB 462/61 Stainless steel hollow ware 23rd June 1961 HB 461/61 Lugreelingseenhede 9 Junie 1961 HB 463/61 Plastic tumblers 23rd June 1961 HB 462/61 Vlekvrye staalholware 23 Junie 1961 HB 464/61 Glass plates and dishes 23rd June 1961 HB 463/61 Plastiese glase 23 Junk 1961 HB 465/61 Cups earthenware 23rd June 1961 HB 464/61 Glasborde en bakke 23 Junie 1961 HB 466/61 Cutleryspoons 23rd June 1961 AB 465/61 Koppies porsclein 23 Junie 1961 H13: 467/61 Aluminium hollow 1 ware 23rd June 1961 HB 466/61 Eetgerei lepels 23 Junie 1961 RFT 460/ Small tools 26th May 1961 HB 467/61 Aluminiumholware 23 Junie P1961F T 454/ Verkoop van oortollige en/of 2 Junie PFT 454/ Sale of redundant and/or unservice 2nd June 1961 : 61 ondiensbare motorvoertuie 61 able motor vehicles HA 471/ Mobiele Rtintgenstraaleenhede 9 Junk 1961 HA 471/ Mobile X Ray units 9th June HA472/ Broeikaste vir kinders 9 ionic 1961 HA 472/ Incubators for children 9th June HA473/ Suurstoftente 9 Junie 1961 HA Oxygen tents 9th June / HA474/ Chloroxylenol ontsmettingsmiddel 9 Junie 1961 HA 474/ Chloroxylenol disinfectant 9th June 1961 Il 61 C 468/ Bleached counterpanes 72" x 90" 9th June 1961 BC 468/ Gebleikte dekens 72" x 90" 9 Junie HC 469/ Babadoeke van Terry handdoekstof 9 Junie 1961 HC 469/ Terry towelling baby napkins 27" x 9th June " x 27" 61 27e HC 470/ Gebreide babafrokkies 9 Junie 1961 HC 470/ Knitted baby vests 9th June HC 47861/ 61 HC 478 Hospitaaluitrusting op wick 9 Junie 1961 Wheeled hospital equipment 9th June 1961/ 61 I The Provincial Administration reserves the right of Die Provinsiale Administrasie behou die reg om slegs accepting any portion of a tender without the whole and n gedeelte van n tender aan te neem en verbind born does not bind itself to accept any tender the oat enige tender aan te neem nie Administrators Office L DU RAND L DU RAND; Chairman Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Administrateurskantoor DEPARTMENT OF TRANSPORT DEPARTEMENT VAN VERVOER _ MOTOR CARRIER TRANSPORTATION MOTORTRANSPORT The undermentioned applications for motor carrier certificates Die onderstaande aansoeke om motortransportsertifikate are published in terms of section thirteen word (1) of the Motor Carrier kragtens artikel dertien (1) van die Motortransportwet en regulasie Transportation Act and regulation 5 of Motor Carrier Transpor 5 van die Motortransportregulasies 1956 gepubliseer tation regulations 1956 Written representations (in duplicate) in support of or in typo Skriftelike vetted (in duplikaat) tot ondetsteuning of bestryding shim to such applications must be made to the National Trans van hierdie aansoeke moet binne tien the van die datum van port Commission or local board concerned within ten days from hierdie publikasie aan die Nasionale Vervoerkommissie of the date of thisapplication betrokke plaaslike mad gerig word X= No of application and name of applicant X =No van aansoek en naam van applikant Y= Nature of proposed motor carrier transportation and number of vehicles Y =Aard van voorgestelde motortransport en getal voertuie 2=Points between and routes over or area within which the Z= Plekke waartussen en roetes waaroor of die gebied waarin proposed motor carrier transportation is to be effected i die voorgestelde motortransport gedryf sal word LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD POTCIIEFSTROOM PLAASLIKE PADVERVOERRAAD POTCHEFSTROOM X E 8870 A M C Lubbe Klerksdorp (New/Naar) TY Y Clothes for drycleaning purposes and drycleaned clothes/mere vir droogskoonmaak doeleindes en droogskoongemaakte klerasie Z Within a radius of 20 miles from Klerksdorp Post Office/Binne n omtrek van 20 myl van Klerksdorp poskantoor X E 8867 J Moseme Klerksdorp (NewlNunt) TY 9746 Y Non European taxi passengers and their personal effects (pro forma)/nieblanke haurmotarpassasiers en hut persoonlike bagasie (pro forma) Z Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office and casual trips outside this arealbinne n omtrek van 30 my! ran Klerksdorpposkantoor en toevallige rite butte hierdie gebied X E 8869 Zagaria Modise Klerksdorp (NewINuut) TY 362 Y Non European taxi passengers and their personal effects (pro forma)inieblanke haurrnotorpassasiers en hul persoonlike besittings (pro forma) Z Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office and casual trips outside this arealbinne n onitrek van 30 tnyl van Klerksdorpposkantoor en toevallige ritte buite hierdie gebied X E 8868 Jacob Kaibe Klerksdorp (New/Nunn) Y Non European taxi passengers and their personal effects (pro forma) (vehicle to be purchased)fnieblanke huurmotorpassasiers en but persoonlike besittings (pro forma) (voertzeig sal aangekoop word) Z Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office and casual hips outside thisarea/binne n omtrek van 30 myl van Klerksdorpposkantoor elm toevallige ritte buite hierdie gebied X E 8866 John Kaibe Klerksdorp (New/Nod) Y Non European taxi passengers and their personal effects (pm forma) (vehicle to be purchased)/nie b/anke huurtnotorpassasiers en Ind persoonlike bagasie (pro forma) (voertuig sal nog aangekoop word) Z Within a radius of 30 miles from Klerksdorp Post Office and casual trips outside this arealbinne 11 omtrek van 30 my! van Klerksdmpposkantoor en toevallige ride buite hierdie gebied 28

29 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI NATIONAL TRANSPORT COMMISSION (DRT) PRETORIA NASIONALE VERVOERKOMMISSIE (APV) PRETORIA X DA 18/6/199 S M Mogadime Vlakfontein (New/Nuut) Y (I) Bantu holidaymakers/bantoe vakansiegangers # Z (1) From to points within a radius of 200 miles from and return/van na pante Mime n omtrek van 200 myl Y en terug (2) Bantu sports elubsibantoe sport klubs Z (2) From to points within a radius of 150 miles from and return/ Van na punte binne n omtrek van 150 myl van en terns Y (3) Bantu study groups/bantoe studiegroepe Z (3) From to points within a radius of 200 miles from and return/ Van na punte bunne it omtrek van 200 myl van en terug Y (4) Bantu religious groups/bantoe godsdienstige partye Z (4) From to points within a radius of 300 miles from and return/ Van na punte Mine n omtrek van 300 my! van en terug Y (5) Bantu tourists (two 15seater buses and one 5seater ear)ibantoe toeriste (twee 15sitplekbusse en een 5sitplekkar) Z (5) (a) From to Majuba Hills via Volksrust and return via the same route/van na Majuba Rentals oor Volksrust en terug oor dieselfde mete (b) From to the Kruger National Park via Sabie and return via Komatipoort/ Van na die Kruger Wildtuin oar Sable en terug oar Komatipoart (c) From to the Valley of a Thousand Hills via Pietermaritzburg and return via Greytown and Dundee/Van na die Vallei van die Duisend Bawds oor Pietermaritzburg en terug oar Greytown en Dundee (d) From to the Vaal River via Sasolburg and return via Villiers and Heidelberg/Van na die Vaalrivier oar Sasolburg en terug oor Villiers en Heidelberg (e) From to Hartebeespoort Dam and return/van na Hartebeespaortdam en terug ; f) From to Knysna Forest via Aberdeen and return via Port Elizabeth East London Aliwal North and Bloemfontein/ Van na Knysnabosplantasie oor Aberdeen en terug oar Port Elizabeth OosLonden AliwalNoord en Bloemfontein (g) From to Victoria Water Falls and Wankie National Park via Messina and return Van no Victoria Watervalk en Wankie Wildtilin oar Messina en terug ct 110 LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD PRETORIA PLAASLIKE PADVERVOERRAAD PRETORIA X Native Recruiting Corp Ltd Pietersburg (Application for additional vehielelaansoek om bykomende voertuig) TDD 1406 Y Non European passengers (one bus)/nieblanke passasiers (een bus): Z Over existing routes and according to approved timetables and tariffs/oor bestaande roe/es en volgens goedgekeurde tydtafels en tariewe X 2317 Cornelius Mekgoe Staledrift District offdistrik Rustenburg (New application/nuwe aansoek) Vehicle! Voeratig: TRB 5416 Y Non European passengers and their luggagelnieblanke possasiers en Intl bagasie Z Between Rustenburg and Styldrift No 90 via Boschkoppie No 104 Boschhoek No 103 Bultfontein No 259 Boekenhoutfontein No 260 Bierfontein No 432 Goedgedacht No 267 Boschfontein No 268 Rustenburg Town and Townlands No 2721 Tussen Rustenburg en Styldrift No 90 oar Boschkoppie No 104 Boschhoek No 103 Bultfontein No 259 Boekenhoutfontein No 260 Bierfontein No 432 Timetable/Tydtafet Mondays to Saturdays/Maandae tot Saterdae Depart/ Vertrek ArriveAankoms Rustenburg 830 am/vm Rustenburg t 1200 pmlnin Styldrift 130 pminm Styldrift 300 pmmin Rustenburg 430 pm/run Rustenburg 600 pm/rum Styldrift 730 pminm Tariffs/ Tarfeive 40c (4s) per passenger/per persoon X 1877 W C Theron West/ Wes (New applicatiem/nuwe aansoek) Vehicle( Voerung: TRB Y (1) Goods all classes Goedere alle soorte Z (I) Within a radius of 15 miles from Church Square /Binne n omtrek van 15 my! van Kerkplein Y (2) Household removals (Ston lorry) Huistrekke (5tontragmotor) (2) Within a radius of 150 miles from Church Square /Dante n omtrek ran 150 my! van Kerkp/eln Z X 529 T J Daly & Sons (Pty) Ltd (Application for replacement of vehicles and additional authority/aansoek am vervanging van voertuie en bykomende magtiging) TP and trailer/en sleepwa Y Household removalsaluistrekke Z Within the Union of South Africa/Binne die Unie vansuidafrika X 2932 Lucas Moila Vlakfontein (New application/nuwe aansoek) VehidelVarmig: TP Y Five Non European taxi passengers/ VyfdeMatzke huurmotorpassasiers Z Within a radius of 15 miles from Church Square /Binne n onarek van 15 my! van Kerkplein X 2903 P J Robertse Rustenburg (New application/move aansoek) Vehicle Voertuig: TRB 1396 Y Five noneuropean taxi passengers! Vyf nieblanke huttrinotorpassasiers Z Within the Rustenburg Town Area and Rustenburg Location and Station/Binne die Dorpsgebied Rustenburg en Rustenburg Lokasie en Stasie LOCAL ROAD TRANSPORTATION BOARD JOHANNESBURG PLAASLIKE PADVERVOERRAAD JOHANNESBURG X A 5850 D J van Graan (Randfontein) (Additional vehicles and additional authoritylkkomende voertule en bykomende ntagtiging) Y Goods all classes required by mines (four vehicles)/goedere Mk soorte benodig deur myne (vier voertule) Z Within the Reef Cartage Area and the Magisterial Districts of Vereeniging and Oberholzer/Binne die Randse Karweigeb/ed en die Landdrosdistrikte van Vereeniging en Oberholzer X A C B: T E Veldhuizen (Krugersdorp) (New application/naive aansoek) Y Goods for dry cleaning purposes exclusively on behalf of Monument Dry Cleaners (Pty) Ltd (one vehicle)/goedere vir droogskoonmaakdoeleindes uitsluitlik ten behoewe van Monument Droogskoonmakers (Edna) Bpk (een voertuig) Z Within the Magisterial District of Krugersdorp/Binne die Landdrosdistrik Krugersdorp X A W F Ludick; (Johannesburg) (New application/nuwe aansoek) Y (1) Goods all classes Coedere alle soorte Z (1) Within the Reef Cartage Area Vereeniging and VanderbidparkHlitme die Randse Karweigebied Vereeniging en Vanderbillpark I (2) Bricks and tiles (one vehicle)/rakstene en tear (eeti catmint) Z (2) Within a radius of 150 miles from Johannesburg General Post Officefilinne n onarek van 150 my! van Johannesburg Hoofposkantoor X A T Ayres (Knigersdorp) (New application/nuwe aansoek) Y Clothing for dry cleaning purposes; exclusively on behalf of Monument Dry Cleaners (Pty) Ltd (one vehicle)/igerasie vir droogskoonmoakdoeleindes Hudaklik ten behoewe van Monument Droogskoonmakers (Edna) Bpk (an voertuig) Z Within the Magisterial District of Krugersdorp/Binne die Landdrosdistrik Krugersdorp X A 8054/NE City Council of Alberton/Stadsraad van Albertan (Alberton) (Additional vehicle/bykomende wearily) Y Non European passengers (one vehiele)/nieblanke passasiers (een voertuig) Z In accordance with existing approved route between Alberton and Thokoza Native Township and existing timetables and scale of charges Ooreenkomstig bestaande goedgekeurde roete amen Albertan en ThokozaNaturelledorp en bestaande lye/tale& en tariewe 0 Z X A 8856 A H Potgieter (Brakpan) (Additional vehicle and additional authoritylbykomende voertuig en bykomende magtiging) Y Stone sand and bricks/ktip sand en stene Z Within a radius of 100 miles from Springs Crnshers/Binne n omtrek van 100 my! van Springs Crushers X A 6001 Ross Transport (Germiston) (Additional vehicles/bykomende voerode) TG Y (1) Goods/Goedere Z (I) In accordance with existing approved authority/in ooreenstenuning met bestaande goedgekeurde inagtiging TG TG and/en TG Y (2) Goods/Goedere (2) In accordance with existing approved authority/in ooreenstenuning met bestaande goedgekeurde magtiging Y (3) Steel and concrete pipes exclusively on behalf of the Hume Pipe Co direct to pipelines/stag! en betonpype ultsluitlik ten behoewe van Hume Pipe Co direk na pyplyne Z (3) As per existing authority/soos per bestaandemagtiging 29

30 282 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 X A 9039 II J de la Rey (Vanderbfilpark) (Additional vehicles and additional authority/bykomende mottle en bykomende I magtiging) VB and/en TVB Y 1) Goods all classes/goedere a fle soorte zit Within a radius of 30 miles from VanderbijIpark Post OfficelBinne n ointrek van 30 my! ran Vanderbulparkposkantoor INB 5858 Y (2) Household removals (pro forma)! Huistrekke (pro forma) 1 Z (2) Within the Union of South Africa(Binne die Chile van SuidAfiika X K 54 J I K Ajax (Johannesburg H 4440) (New application/nuwe aansoek) Y European taxi passengers/b(anke luturazotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesbtuḡ (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)/Toevallige bona fide huarnasiorritte no pulite butte Gebied (1) X K 62 N 3 van Schalkwyk (Ertnclo H 4444) (New application/nuwe aansoek) Y European taxi passengers1manke htuunotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Ermelol Bumf die Landdrosdistrik Ermelo (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toevallige bona fide laturntotorritte na punte bake Gebied (1) X K 34 E A Pamlane (Johannesburg H 4427) (New application/move aansoek) Y NonEuropean taxi passengers/nieblanke huarmotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toetudfige bona fide Ituartnotorritte na puree butte Gebied (I) X K 59 Mac Mphate (Johannesburg H 4442) (New application/nuwe aansoek) Y NobEuropean taxi passengers/nieb/anke Imurtnotorpassasiers Z (I) Within the Magisterial District of Johannesbarg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toevallige bona fide luturnzotorritte net pane butte Gebied (1) X K 55 J Shabangu Senior (Leslie H 4441) (New application/ni/we aansoek) Y Z Non European taxi passengerolieblanke huutonotorpassasiers (1) Within a radius of 20 miles from Leslie Post OfficelBinne n ointrek van 20 my! van Leslieposkantoor (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toevallige bona tide hurnonotorritte na pante butte Gebied (I) X K John Mahlangu (Johannesburg II 4448) (New application/nutve aansoek) Y NonEuropean taxi passengers blieblanke huartatuorpassasiers Z (1) Within the Magisterial Di mict of I ohannesburg/binne die Landdrosdistrik Johannesburg 1 (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)Toevallige bona fide luturnzotorritte na pante butte Gebied (1) X K 29 Leslie Solombela (Germiston H 4426) (New application/nuwe aansoek) Y Z Non European taxi passengers/nieblanke huarmotorpassasiers (1) Within the Magisterial District of Germiston/Binne die Landdrosdistrik Germiston (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)IToevallige bona tide kuurmororritte na pante butte Gebled (I) X K 60 W Hall (Johannesburg H 1805) (New application/nuwe aansoek) Y European taxi passengers/a/nuke Ituurtotorpassasiers Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Binne die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toerallige bona fide haurtnotorritte no pante butte Gebled (1) X K 73 K II Bassano (Johannesburg H 3879) (New application/ne/ire aansoek) Y European taxi passengersiblanke hisurntotorpassasiers 1 Z (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Bin/re die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toevallige bona fide laturnwtorritte na pante butte Gebied (1) X K 51 Samuel Tladi (Johannesburg H 4439) (New applicatton/nuwe aonsoek) Y Z Non European taxi passengers/nienanke huurmotorpassasiers (1) Within the Magisterial District of Johannesburg/Bit:me die Landdrosdistrik Johannesburg (2) Casual bona fide taxi trips to points outside Area (1)1Toevallige bona fide luturmotorritte na pante butte Gebied (1) POUND SALES KRUISFONTEIN Skut Distrik Any person who intends objecting to the op proposed 7 closing or who intends submitting Janie 1961 em 11 vm I Muil a merrie; claim for 10 compensation jaar swart linkeroor halfmaan; should such Unless previously released the animals closing be carried out must do so in 1 described hereunder will koei be sold Afrikaner 13 jaar rooi brandmerk as writing on or before the 19th July 1961 indicated AG7 linkeroor stomp; I Iced Afrikaner Persons desiring to make inquiries II jaar root brandmerk THI; I vers Afri H S MILLER respecting the animals described hereunder!caner 4 jaar rooi brandmerk THI; I bul Acting Town Clerk in the case of animals in municipal pounds Afrikaner 2 jaar rooi brandmerk THI Municipal Offices should address the Town Clerk for those Germiston 3rd May 1961 RUSTENBURG Munisipale Skut op 24 in district pounds the Magistrate of the (No 74/1961) Mei 1961 om 2 nm 1 Koei rooi 5 par district concerned regteroor slip linkeroor halfmaan; I vers STAID GERMISTON BRAKPAN Municipal Pound on 20th rooi 3 jaar; I koei swart 4 jaar linkeroor May 1961 at 9 am 1 Horse gelding halfmaan regteroor stomp en jukskeimerk P E R M A NENTE SLUITING VAN t9 years brandmerk 1t08; 1 os rooi 3 jaar; 1 bul GEDEELTE VAN GEPROKLAMEER +BRITS Municipal Pound on 27th May rooi 2 jaar DE PAAIE RMT No 40 EN RMT 1961 at 10 am 1 Mule: gelding black No 373 IN DIE VOORGESTELDE 8 years CITY OF GERMISTON DORPSGEBIED PRIMROSE UTT KRUISFONTEIN Pound District Preto BREEDING No 5 TANS GELEI OP ria on 7th June 1961 at 11 am 1 Mule DIE PLAAS ELANDSFONTEIN No mare 10 years black left ear half moon; 90 IR DISTRIK GERMISTON PERMANENT CLOSING OF PORTIONS 1 cow Africander 13 years red branded AG7 left ear cropped; OF PROCLAIMED ROADS RMT 1 cow Africander Ingevolge die bepalings van Artikel years red branded TH1; 1 heifer Afri No 40 AND RMT No 373 IN THE van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur candor 4 years red branded THI; 1 bull PROPOSED TOWNSHIP PRIMROSE No 17 van 1939 soon gewysig word hierby Africander 2 years red branded T141 EXTENSION No 5 AT PRESENT kennis gegee tat die Stadsraad van Germis RUSTENBURG Municipal Pound on SITUATE ON THE FARM ELANDS ton tydens sy vergadering gehou op 27 24th May 1961 at 2 pm 1 Cow red FONTEIN No 90 IR DISTRICT Maart 1961 besluit het om gedeeltes van 5 years right ear slip left ear half moon; OF GERMISTONgeproklameerde Paaie RMT No 40 en 1 heifer red 3 years; I cow black 4 years _ RMT No 373 in die voorgestelde dorpsleft ear half moon right car cropped and gebied Primrose Uitbreiding No 5 tans jukskei mark branded R08; 1 ox red 3 gelee op die plans Elandsfontein No Notice r4 rice is hereby given in terms of 90 years;sec I bull tad 2 years IR Distrik Germiston permanent te sluit then 67 of the Local Government Ordin Nuwe pad om Blaneweg aan te sluit sal Dance No 17 of 1939 as amended that gemaak SKUTVERKOPINGS the City Council of Germiston at its word voordat bovermelde paste gesluit word meeting held on the 27th March 1961 Tensy voor die tyd gelos sal die there resolved that portions of proclaimed Roads n Plan wat die voorgestelde sluiting aanhieronder beskryf verkoop word was aan RMT No 40 and RMT No 373 in the toon kan gedurende kantoorure by Kamer gedui proposed township Primrose Extension No No 215 Stadskantore Germiston besigtig Persone wat navraag wens te doen aan 5 at present situate on the farm Elandsfon word gaande die hieronder omskrewe diere :noel tein No 90 1R District Germiston be Enigiemand wat teen sodanige sluiting in die geval van diere in munisipale thine permanently closed A new road will be beswaar wil aanteken of enige eis om die Stadsklerk nader en wat dierc in distrik constructed to link up with Blase Road skadevergoeding wil instel indien die sluiskutte betref die betrokke Landdros prior to the closing of the abovementioned ting plaasvind moet dit skriftelik voor of op 19 Julie 1961 doen roads H S MILLER BRAKPAN Munisipale Skut 0W 20 Mei Waarnemende St adsk I c rk 1961 om 9 vm4 Perd reun 4:9 jaar A planshowing theproposed closing may Stadskantoor BRITS Munisipale Skut op 27 Mci 1961 be inspected during office hours at Room Germiston 3 Mei 1961 om 10 vm 1 Muil rcun swart 8 jaar No 215 Municipal Offices Germiston (No 74/1961)

31 PROVINSIALE KOERANT 10 MEl TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF Konsepdorpsaanlegskema No 1/5 van weeks from the undermentioned date Every 1961 wat ter insae 18 gedurende kantoor occupier or owner of immovable property DRAFT TOWN are in die kantoor van die Stadsklerk vir PLANNING SCHEME situate within the area to which the scheme ses weke vanaf 15 April 1961 wysig Dorps applies has the right to object No 1 /5 or to the 1961 aanlegskema No 1 van 1956 afgekondig by amendment and may inform the Clerk rf Proklamasie No 51 van 16 Julie 1957 as the Council in writing of such object/a It is hereby notified in terms of Section valh : and the grounds thereof at any time dl; 15 (i) of the regulations promulgated by (1) Deur die skrapping van die voorge the six weeks the particulars are op&e: r r Administrators Notice No 383 dated 10th stelde laaisones sekere voorgestelde inspection i October 1945 of the intention of the Town nuwe strate Nos 1 en 2 voorgestelde ROSS BLAINA; Council of Piet Retief to adopt Draft Town openbare oop!abides Nos Clerk of the Council planning Scheme No 1/5 of en 35 die voorgestelde Municipal Offices spoorwegroete en die wysiging van Johannesburg 26th April 1961 Draft Town planning Scheme No 1/5 Tabel A Deel II Reservering van of 1961 which is open for inspection at Grond; the office of the Town Clerk for a period STAD JOHANNESBURG (2) of six weeks from 15th April deur die slcrapping 1961 amends van Klousules 8 Town planning Scheme No 1 of 1956 en 9 die wysiging van Tabel B ea VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE promulgated by Proclamation No 51 dated die voorbehoudsbepalings daartoe die JOHANNESBURGSE DORPSAANLEGtapping van subklonsules (0 (ii) SKEMA No 1 16th July 1957 as follows: (WYSIGINGSKEMA (Iii) en (iv) van Klousule 13 die hele No 1/76) (1) By deleting all proposed loading Deel 111 Strate en Boulyne; [Kennisgewing ingevolge die bepalings lanes certain proposed new streets van Nos I and 2 proposed public open (3) deur die wysiging van die definisies Artikel 46 (bis) (5) van die Dorpe en inrigting " spaces Nos and aanstootlike indus Dorpsaanlegordonnaesie the future railway route and the nide gebou " pick van vermaaklikheid" winkels" en die skrapamendment of Table A Part II Reservation of Lands; ping van die definisie tater"; (4) deur die skrapping van Gebruik Songs Die Stadsraad van Johannesburg moet in opdrag van Sy Edele die Administrateur (2) by the deletion of Clauses 8 and 9 sy Dorpsaanlegskema No 1 soos volg the amendment of Table B and the V Hotelle en VH Professional en wysig: provisos thereto the deletion of subclauses (i) (ii) (iii) and (iv) of Clause XVII Onbepaald asook die wysi Die indeling van Standplaas No 30 RG die byvoeging van Gebruik Sones 13 all of Part III Streets and Build ging van Gebruik Sones III Algemene Besigheid VI Kommersieel Rosebank (agter Standplaas No 5 ing Lines; Oxfordweg tussen Jellicoe en Tyrwhittlean) VIIIHuishoudelike Industrial IX wat tans spesiale woondoelein (3) by the amendment of the definitions of " institution " " Industrial XV Landbou en XVI des " is moet op sekere voorwaardes na noxious indus Bebossing em gebruiksreg uit te brei algemene woondoeleindes" verander trial building " "place of amuseen die hersonering van Erwe Nos word ment " "shops" and the deletion Of 74 en 107 van Gebruik Sone V Besonderhede van hierdie wysiging 18 ses the definition "theatre"; Hotel om Sone III te gebruik Alge weke lank vanaf die datum van hierdie (4) by the deletion of Use Zones V mene Besigheid en Erwe Nos 55 kennisgewing in Kamer No 213 Stadhuis Hotels and VII Professional and resterende gedeelte 911 en Gedeelte Johannesburg ter insae Alle okkupeerders the addition of Use Zone XVII A van 53 van Gebnuk Sone VI of eienaars van vaste eiendom wat gela Undetermined as well as the amend Professional om Gebruik Sone VI is binne die gebied waarop die skema van ment of Use Zones III General te gebruik Kernmersieel toepassing is het die reg om teen die wysi Business VI Commercial VIII (5) deur die wysiging van subartikel ging beswaar te opper en kan te eniger tyd Domestic Industrial IX Industrial 19 (a) 20 (c) 20 (e) (i) Voorbehouds gedurende genoemde ses weke sodanige XV Agricultural and XVI Afforesbepaling (i) Tabel D en besware Voorbe en die redes daarvoor skriftelik tenon to extend use rights and houdsbepaling (iii) Tabel D deur die by die Klerk van die Raad itidien rezoning Erven Nos 74 and 107 beperking te verminder van ROSS BLAINE from Use Zone V Hotel to Use vierkante voet na 13000; Klerk van die Raad Zone III General Business and (6) deur die vervanging van n Klousule Stadhuis Erven Nos 55 remaining portion 91 Johannesburg 26 April 1961 and Portion A of 53 from Use Zone 22 en Tabel E deur n nuwe klousule WI Professional to Use Zone VI wat handel oor hoogte dek Commercial; kinglabel en grootte van geboue; TOWN COUNCIL OF CAROLINA (5) by the amendment of subclause (7) deur die sktapping van Klousule (a) 20 (c) 20 (e) (i) Proviso (i) wat handel oor ingang en uitgang DONATION: ADDITIONAL HOSPITAL Table D and Proviso (iii) Table D van voertuie en Klousule 30 wat SITE by reducing the restriction handel of 2000 oor paltering gepaardgaande a gebou square feet to 13000; metnotice is hereby given in terms of Sec (6) by the substitution of a Clause 22 and Enige beswaar teen of verta met betrek tion 79 (18) of Ordinance No 17 of 1939 Table E by a new clause and table king tot hierdie konsepskema moet shrine as amended that the Town Council of dealing with height coverage and lik by die ondergetekende ingedien word Carolina has resolved to donate an addibulk of buildings; voor of op 27 Mei 1961 tional site approximately 65 morgen in extent to the Provincial Administration for p (7) by the deletion of Clause 29 dealing 1 S VAN ONSELEN the erection of a hospital with the imgress and egress of Stadsklerk Further details are attainable from the vehicles and Clause 30 dealing with Munisipale Kantoor Town Clerk during office hours parking incidental to a building Piet Retief II April 196L Objections to the above resolution must Any objections to or representations with (Munisipale Kennisgewing No 11/1961) be lodged with the undersigned in writing regard to the Draft Scheme must be lodged on 10 or before Monday 15th May 1961 in writing with the undersigned on or P W DE BRUIN before 27th May 1961 Town Clerk CITY OF JOHANNESBURG Municipal Offices I S VAN ONSELEN Carolina 14th ApriL1961 Town Clerk PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN N ESB U R G TOWNPLANNING Municipal STADSRAAD Offices VAN CAROLINA S C HEM E No 1 (AMENDING Piet Retief 11th April 1961 SCHEME No 1/76) SKENKING: ADDISIONELE (Municipal Notice No 11/1961) [Notice in terms of Section 46 (bis) (5) of HOSPITAALTERREIN the Townships and Townplanning Ordinance Kennisgewing geskied hiermee in terms van STADSRAAD VAN PIET RETIEF Artikel 79 (18) van Ordonnansie No 17 van 1939 soos gewysig dat die Stads _ The City Council of Johannesburg has read van Carolina besluit het om n addibeen directed by the Honourable the sionele terrein groot ongeveer 65 morg KONSEPDORPSAANLEGSKEMA Administrator to amend its Townplanning te skenk aan die Provinsiale Administrasie Scheme No 1 as follows: No vir die oprigting van n hospitaal 1/5 VAN 1961 Stand No 30 RE Rosebank (at the Verdere besonderhede is gedurende kan rear of Stand No 5 Oxford Road toorure van die Stadsklerk verkrygbaar between Jellicoe and Tyrwhitt Avenues) Besware teen gemelde besluit moet skrif Kennisgewing geskied hiermee oorcen at present zoned "special residential" telik by die ondergetekende ingedien word komstig Artikel 15 (i) van die regulasies be rezoned "general residential" on voor of op Maandag 15 Mei 1961 afgekondig by Administrateurskennisgewing certain conditions No 383 van 10 Oktober 1945 dat die P W DE BRUIN Stadsraad van Piet Retief van voornemens Particulars of this amendment are open Stadsklerk is om Konsep dorpsaanlegskema No 1/5 for inspection at Room No 213 Municipal Munisipale Kantore van 1961 te aanvaar Offices Johannesburg for a period of six Carolina 14 April

32 284 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 MUNICIPALITY OF KRUGERSDORP MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP (b) Tien duim waterpyplyn gehou deur die Stadsraad van Krugersdorp kragtens PROCLAMATION OF ROAD (BEING A PROKLAMASIE VAN PAD (N VER Oppervlakte Permit No A65/49 WIDENING OF MAIN REEF ROAD) BREDING VAN 1100FRIFIVEG) OP ON PORTION 131 OF THE FARM GEDEELTE 131 VAN DIE PLAAS LUIPAARDSVLEI No 246 REGIS LUIPAARDSVLEI No: 246 REGI DIVISION IQ DISTRICT AFDELING IQ DISTRIK CITY OF JOHANNESBURG A`t rtratiersdorpon sig KRUGERSDORP STRASIE ar PETITION FOR THE WIDENING AND Notice is hereby given in terms of the Hiermee word kennis gegee volgens die PROCLAMATION OF PORTION OF Loeal Authorities Roads Ordinance (No 44 Local Authorities Roads Ordinance" (No STANHOPE ROAD of 1904) as amended that the Town Coun 44 van 1904) soos gewysig dat die Stads (Notice in terms of Section 5 of the Local cil of Krugersdorp has petitioned his raad van Krugersdorp M versoekskrif aan Authorities Road Ordinance No 44 of Honour the Administrator of Transvaal to die Edelagbare Administrateur van Trans 1904 as amended by Ordinance No 8 proclaim as a public road the road vaal gerig bet om die pad wat in die Bylaes of 1930) described in the Schedules annexed hereto wat hierby aangeheg is omskryf word tot A copy of the petition and the relevant n publicke pad to proklameer The City Council of Johannesburg has diagram can be inspected at the office of n Afdruk van die petitioned the Honourable the Administrator versoekskrif en die the Town Clerk Room No 29 Town Hall kaart wat daarmee gepaard gaan kan by to proclaim as a public road the portion Krugersdorp between the hours of 830 am die kantoori van die Stadsklerk Kamer No of road described in the Schedule appended and 430 pm from Mondays to Fridays 29 Stadhuis Krugersdorp tussen die ure hereto and 830 am to 1230 pm on Saturdays 830 vm en 430 nm van Maandae tot A copy of the petition and of the plan Any interested person desiring to lodge Vrydae en 830 vm tot 1230 nm op attached thereto may be inspected during any objection to the proclamation of the Satcrdae besigtig word ordinary office hours at Room No 213 said road must lodge such objection in Eniee belanghebbende persoon wat n Second Floor Municipal Offices Johanneswriting in duplicate with the Provincial beswaar teen die proklamering van die burg Secretary and the Town Clerk not later voomocmde pad wil indien moet sodanige Any person interested desiring to lodge than the 26th June 1961 beswaar in duplo skriftelik by die Provin any objection to the proclamation of the A VAN A LOMBARD siale Sekretaris en die Stadsklerk voor of proposed road must lodge such objection Town Clerk op 26 Junie 1961 indien in writing in duplicate with the Adminis 26th April 1961 A VAN A LOMBARD trator PO Box 892 and the Clerk (Notice No 45 of 1961) Stadsklerk of the Council Johannesburg within one 26 April 1961 month from 17th May 1961 (Kenhisgewing No 45 van 1961) ROSS BLAINE SCHEDULE A Clerk of the Council DESCRIPTION OF ROAD (KING A WIDENING BYLAE A Municipal Offices Johannesburg 3rd May 1961 OP MAIN REEF ROAD) TO BE PROCLAIMED UNDER THE PROVISIONS OF THE LOCAL BESKRYWING VAN PAD (N VERBREDING VAN AUTHORITIES ROADS ORDINANCE 1904 HOOFRIFWEG) WAT K RAGTENS DIE BEPA SCHEDULE (ORDINANCE NO 44 or 1904 TRANS LINOS VAN DIE LOCAL AUTHORITIES VAAL) AS AMENDED ROADS ORDINANCE " 1904 (ORDONNANSIE DESCRIPTION OF THE ROAD No 44 VAN 1904 TRANSVAAL) SODS It is a portion of Stanhope Road on the A road generally 3229 Cape feet wide GEWYSIG GEPROKLAMEER MOET WORD northern side of irregular width approxias defined by Diagram SG No mately 1302 square A4345/ feet over the remaining 60 (RMT No 597) framed by Land n Pad in die algemeen 3229 Kaapse extent of the farm Doornfontein No 92 Surveyor I L Russel from a survey per voet soos omskryf word deur Kaart SG Registration Division IR situate in the formed in September 1959 traversing No A4345/60 (RMT No 597) wat District of Johannesburg more fully proclaimed land held under mining title as opgestel is deli ] Landmeter J L Russel described on Diagram No SG 2446/60 claims by West Rand Consolidated Mines volgens n opmeting deur horn gedoen in Limited and defined by Diagrams RMT September 1959 Genoemde pad loop oor STAD JOHANNESBURG Nos 1972 and 1975 on the farm Luipaards geproklameerde grond wat as kleims kragvlei No 246 Registration Division IQ tens Mynbrief op die plans Luipaardsvlei District of Krugersdorp No 246 Registrasie afdeling IQ Distrik VERSOEKSKRIF VIR DIE BREER Commencing at a point north of the sub Krugersdorp deur West Rand MAAK EN PROKLAMERING pmtted VAN gehou word en Consolidatedae byka way under the railway line west of Mines the N GEDEELTE VAN nd STANHOPE Krugersdorp Railway Station proceeding RMT Nos 1972 en 1975 omskryf wor WEG thence as a widening of the Main Reef Dit begin by n punt ten noorde van die (Kennisgewing ingevolge die bepalings van Road in a north easterly direction for a duikweg wat onder die treinspoor ten waste Artikel 5 van die Plaaslike Outoriteite distance of approximately 955 Cape feet to van Krugersdorp Spoorwegstasie deurloop Wed Ordonnansie No 44 van 1904 effect a junction with Kruger Street Krti en strek daarvandaanp as n verbreding van soos gewysig by Ordonnansie No 8 van gersdorp die Hoofrifweg in n noordoostelike rigting 1930) The said road comprises the whole of vir n afstand van ongeveer 955 Kaapse voet en sluit aan by Krugerstraat Krugers Portion 131 of the said farm Luipaardsvlei Die Stadsraad rp van Johannesburg het Sy No 246 registered in the name of the Edele die Administrateur versoek om die Town Council of Krugersdorp Genoemde pad bevat die hele oppervlakte padgedeelte wat in bygaande Bylae omsktyf van Gedeelte 131 van genoemde plaas Lui word tot n openbare pad to proklameer paardsvlei No 246 wat geregistreer is op SCHEDULE B die naam van die Stadsraad van Krugers n Afskrif van die versoekskrif en van die plan wat daarby aangeheg is Ir gedu dorp MINING TITLE TRAVERSED BY A ROAD (BEING rende gewone kantoorure in Kamer No A WIDENING OF MAIN REEF ROAD) AS 213 Tweede Verdieping Stadhuis Johan; BYLAE B DEFINED BY DIAGRAM RMT No 597 nesburg ter insae AND DESCRIBED IN SCHEDULE A VAN MYNBRIEF DEURICRUIS DEUR DIE PAD Enigeen wat teen die proklamering van die voorgestelde pad beswaar wil upper Claims registered in the name of West (N VERBREDING VAN HOOFRIFWEG) SOUS DEUR moet sy beswaar binne een maand vanaf 17 Rand Consolidated Mines Limited and KAART RMT No 597 OMSKRYF Mei 1961 skriftelik in duple WORD EN IN BYLAE A BESKRYF WORD by die defined by Diagrams RMT Nos 1972 Administrateur Posbus 892 en by and 1975 die Klerk van die Kleims wat op die naam van die West Rand Johannesburg geregi indien Rand Consolidated Mines Limited streer is en deur Kaarte RMT Nos 1972 ROSS BLAINE t SCHEDULE C en 1975 omskryf word Klerk van die Raad Stadhuis RIGHTS OTHER THAN MINING TITLES AFFEC BYLAE C Johannesburg 3 Mei 1961 TED BY THE ROAD (BEING A WIDENING OF THE MAIN REEF ROAD) REFERRED TO 1 VAN RE WAT NM M RIEWE IS NIB EN IN SCHEDULE A BYLAE DEUR Dm PAD (N VERBREDING VAN HOOF (a) Rights held by RIFWEG) WAARNA IN BYLAE A VERWYS West Rand Consoli IS GEAFFEKTEER WORD VAN DIE PAD dated Mines Limited: BESKRYWING (i) Stormwater drains held under Surface (a) Regte gehou deur West Rand Con Dit is n gedeelte van Stanhopeweg aan Right Permit No A1/47 solidated Mines Limited: die noordekant daarvan van onegalige breedte en dit beglaan (ii) ongeveer Water pipe line held 1302 under Surface vier (i) Stormwaterafvoerafleidings gehou kante voet van die Right Permit No A143/56 resterende gedeelte van kragtens Oppervlaktepermit No die plaas Doornfontein No 92 Registrasie (b) Teninch water pipe line held by the AI/47 afdeling IR in die Distrik Johannesburg Town Council of Krugersdorp under Sur (ii) Waterpyplyn gehou kragtens Opper sods ivollediger bcskryf op Kaart No SG 0 face Right Permit No A65/49 vlaktepermit No A143/ /

33 PROVINS1ALE KOERANT 10 MEI MUNICIPALITY OF KRUGERSDORP i Me tesware of vertoe met betrekking I Gedrukte vorms van kennisgewing van tot die voorlopige skemas moet by die beswaar moet verkry word by die DRAFT TOWN PLANNING kantoor SCHEME ondergetekende skriftelik voor of op Woens van die Stadstesourier en aandag word No 1/20 dag 14 Ionic 1961 ingedien word spesiaal gevestig op die feit dat Been per A VAN A LOMBARD soon geregtig sal wees om n beswaar by Notice is hereby given for general infor Stadsklerk die Waardasiehof in te then nie ten by mation in terms of Regulation 15 of the 19 April 1961 cers sodanige kennisgewing soos regulations framed under the Townships i38:rin vermeld ingedien het 2U 1961) Town planning and planning Town Ordinance 1931 (No)1 (Kennisgewing No 38 van 11 of 1931) that the Town Council of S H OLIVIE 6e Krugersdorp has prepared and proposes to Waarnemende Stac rk adopt the following Town planning scheme KENNISGEWING (No 27) 192 The draft scheme and relevant maps will 10 lie for inspection at the office of the under Ek die ondergetekende gee Wermee signed Town Hall Krugersdorp for a kennis dat ek kragtens Ordonnansie No 20 KENNISGEWING period of six weeks from date of first van 1957 by die Administrateur aansoek publication hereof gedoen het vir die verdeling van die res Scheme No 1/20 comprises amendments terende gedeelte van Lot No C van gedeelte Kennis word gegee kragtens to Town planning Regulasie Scheme No 4 1 of 1946 van die plaas Vlakplaats No 160 1Q opgestel ingevolge die approved by Administrators Proclamation Ordonnansic op die Distrik Krugersdorp Verdeling van Grand 1957 No 96 of 1946 dated 2nd August dat 1946 DANIEL Enige houers van mineraleregte wat JOHANNES HENDRIK and published in the Provincial Gazette of BECKER aansoek ȯeswaar teen die aansoek wil indica moet gedoen het by die the 7th August as amended and Sekretaris Dorperaad involves the following proposals: dit binne twee maande vanaf die eerste vir die onderverdeling van die plasing van hierdie kennisgewing by de plaas (1)(a) Zoning as " undetermined " of an Sekretaris Dorperaid:Posbus 892 existing outspan on the south indien seker Gedeelte 34 van die plaas Wilde western portion of the farm Paarde J P L LABUSCHAGNE beestlaagte No 286 Registrasieafdeling plaats No 177 District of Kru LP Distrik Klerksdorp groot gersdorp cast of the Kadirnah morg Country Club Krugersdorp; (Li) zoning as undetermined " of the TOWN COUNCIL OF in twee gedeeltes groot min of meer 2 morg I area known as Spackman House POTCHEFSTROOM en 866 morg en cienaars van die minerale!ill on the south western portion of the regte op die eiendom en ander belangfarm Paardeplaats No 177 District hebbcndes word dat indien hullo Krugersdorp; VALUATION ROLL 1961 beswaar het teen die aangese voorgesteldeverdcling (2) zoning of Portion B of Erf No 26 sodanige beswaar ingedien moet word by on the northeastern corner of Fourth die Sekretaris Dorperaad Notice is hereby given that the Town binne and Premier Streets District Town Council of twee maande Potchefstroom has vanaf die eerste caused a verskyning ship Krugersdorp for general bust biennial valuation to hiervan be made in nearness purposes; dance with the provisions of the Local C P VERMAAS (3) zoning for municipal purposes of Erf Authorities Rating Ordinance 1933 (as Prokureur vir Applikant No 118 Factoria Extension No 1 amended) of all rateable prdperty within the All objections or representations with Municipality and that the valuation roll Posbus 24 regard to the draft scheme must be lodged will lie for public inspection at the office with the undersigned in writing on or of the Town Treasurer during office hours Hartbeesfontein before Wednesday the 14th June 1961 from 26th April 1961 to 26th May 1961 A VAN A LOMBARD All persons interested are hereby called TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Town Clerk upon to lodge in writing with the under _ 19th April signed within 1961 the period specified " above and in the form set forth in the second (Notice No 38 of 1961) Schedule to the above Ordinance notice of PROPOSED AMENDMENT TO PUBLIC any objection they may have in respect of LIBRARY BY LAWS MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP the valuation or any rateable property con rained in the said roll or in respect of the KONSEPDORPSAANLEGSKEMA omission therefrom of property alleged to No 1/20 be rateable property and whether held by Notice is hereby given that it is the intention to amend the Public Library the person objecting Bylaws or by others or in Neem asseblief kennis vir algemene Migrespect of any other error overdue to provide for a similar fine on omission or ting ingevolge Regulasie 15 van die regu misdescription books to that on overdue Provincial Library Ink books s wat kragtens die Dorpe en Dorps Printed forms of notice of objection must aanlegordonnansie 1931 (No 11 van 1931) be obtained at the offices of the Town Copies of the amendment will be open opgestel is dat die Stadsraad van Krugers Treasurer and attention is specially directed for inspection at the office of the Town dorp die volgende Dorpsaanlegskema opgeto the fact that no person will be entitled Clerk during normal office hours for a stet het en van voornemens is em dit aan to urge an objection before the Valuation period of twentyone (21) days from the nem Die voorlopige skeins en Court unless he shall first have lodged date of publication hereof kaarte daarmee gepaard wat gaan sal by die such notice as aforesaid Stadsklerk afilefing Stadhuis KrugersdorpS H OLIVIER J J J MARAIS vir n tydperk van ses weke vanaf die Acting Town Clerk Town Clerk II datum van die eerste publikasie hiervan ter /No 27) Municipal Offices insae wees Vereeniging 28th April 1961 I (3) Skema No 1/20 bevat wysigings van die STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM (No 2508) Dorpsaanlegskema No 1 van 1946 wat deur die Administrateur se Proklamasie No WAARDASIELYS van 1946; met datum 2 Augustus 1946 STADSRAAD VAN VEREENIGING goedgekeur is en in d e Provinaiale Koerant Kennis word hiermee gegee dat die Stads van 7 Augustus 1946 aaneekondig is soos mad van Potchefstroom n driejaarlikse VOORGENOME W Y S I G I N G VAN gewysig en sluff[ die volgende voorstelle waardasie last maak bet obreenkomstig OPENBARE BIBLIOTEEKVERORDE in : die bepalings van die PtaaslikeBestuur NINGE (1)(a) Indeling as onbepaald " van n Belastingordonnansie van 1933 (sons gewybestaande uitspan op die suid sig) van all belasbare eiendom binne die westclike gedeelte van die plans MunIsipaliteit en dat die waardasielys vir Hiermee word kennis gegee dat die Open Paardeplaats No 177 Distrik Kru publieke inspeksie ter insae le by die kan bare Biblioteekvcrordeninge voornementlik gersdorp ten oostc van die Kadi toor van die Stadstesourier gedurende gewysig sal word om voorsiening te maak mah Country Club Krugersdorp; kantoorure vanaf 26 April 1961 tot 26 Mei vir n soortgelyke boete op agterstallige (6) indeling as onbepaald " van die 1961 boeke as die op Provinsiale Biblioteekgebied bekend as Spackmanhuis n Beroep word hiermee gedoen op alle bocke van die suidwestelike gedeelte van belanghebbende persone om skriftelik binne Besonderhede van die wysiging sal van die plaas Paardeplaats No 177 die bovermelde gespesifiseerde tydperk en verskyning hiervan oor n tydperk van een Distrik Krugersdorp; volgens die vorm soos uiteengesit in die entwintig (21) dae gedurende gewone Tweede Skedule van die voornoemde Ordon (2) indeling van Gedeelte B van Erf No kantoorure in die kantoor van die Stadsnansie kennis tc gee van enige beswaar ten 26 van die noordoostelike hock van klerk ter insae heskikbaar wees opsigte van die waardasie van enige Vierde en Premierstraat Distriks betas bare eiendom in die genoemde lys vervat J J J MARAIS dory KrugersdorpvirI a geinene of wat betref die weglating van etendomme Stadsklerk besigheidsdoelcindes; wat beweer word belasbare eiendom te wees indcling vir munisipale doeleindes en in besit van die beswaarmaker of ander Munisipale Kantoor van Erf No 188 Factoria `Uitbrei persone is ofwat betref enigeander lout Vereeniging 28 April 1961 ding No 1 weglating of fautiewe beskrywing (No 2508)

34 286 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN STADSRAAD VAN VEREENIGING DORPSRAAD VAN BALFOUR NOTICE No 29 or 1961 VO ORGENO ME WYSIGING VAN KENNISGEWING No 5 VAN 1961 VERORDENINGE OP HANDELS CLOSING OF PORTION OF ELAINE LISENSIES Kennisgewing geskied hiermee kragtens AVENUE AND PORTION OF HOME die bepalings van Artikel 97 van Ordon LAKE PARK Hiermee word kennis gegee dat die Ver nansie No 17 van 1939 dat die Dorpsraad ordeninge vir die Lisensiering van en vir van Balfour van voorneme is om die vol Notice is hereby given in accordance die Toesig Regulering en Beheer van gende verordeninge te wysig : with the provisions of Section 67 of the Bedrywe Sake en Beroepe gewysig gaan Elektriese Verordeninge Lo Government Ordinance No 17 of word om amateursportklubs van betaling Abattoir Verordeninge 193 s amended that it is the intention of van sekere voorgeskrewe lisensiegelde vry te the in Council of Randfontein to close stel Afskrifte van die voorgestelde wysigings per icently that portion of Elaine Avenue sal Besonderhede van die wysiging sal oor n vir n tydperk van 21 dae vanaf datum bet n Ewart Road and Frederick Road tydperk van eenentwintig (21) dae van hiervan gedurende gewone kantoorure van anti he south eastern portion approxi hierdie publikasiedatum die ondergetekende ter insae ie of en gedurende mately 117 morgen of Homelake Park gewone kantoorure in die kantoor van die Besware teen die voorgestelde verorde Homelake Stadsklerk ter insae beskikbaar weer ninge meet binne 21 dae vanaf datum hiervan skr by die ondergetekende fogsdienabove mentioned proposal or who may Stadsklerk M J STRYDOM Any person who has any objection to the J I MARAIS wordiftelik have any claim for compensation if the Munisipale Kantoor Stadsklerk proposal is carried out is required to lodge Vereeniging 2 Mei Munisipale Kantore his objection or claim as the case may be Balfour Transvaal I Mei 1961 with the Council in writing on or before TOWN COUNCIL OF ZEERUST Wednesday 12th July 1961 A plan showing the portion of the street ALIENATION OF PROPERTY MUNICIPALITY OF KOSTER and park concerned may be inspected during ordinary office hours at the office Notice is hereby given in terms of Sec NOTICE No 7 op 1961 of the undersigned (ion 79 (18) of the Local Government Ordi nance No 17 of 1939 as amended that C J JOUBERT the Town Council of Zeerust intends to ALIENATION OF LAND Town Clerk apply to His Honour the Administrator for Municipal Offices the necessary consent thereto to sell Randfontein 2nd May 1961 square feet of ground for residential pur Notice is hereby given in terms of Secposes ti on 79 (18) of the Local Government MI Further details and conditions of aliena Ordinance No 17 of 1939 as amended MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN lion are open for inspection during normal that it is the intention of the Council suboffice hours at the office of the Town Clerk ject to the approval of the Administrator KENNISGEWING No 29 VAN 1961 Objections if any against the proposed (a) to lease a portion of the Town Lands alienation must be submitted in writing to in extent approximately 200 morgen SLUITING VAN GEDEELTE VAN the undersigned on or before 5th June for ploughing purposes to Mr E C ELAINELAAN EN N GEDEELTE 1961 Erasmus for a period of three years VAN HOMELAKE PARK J C DE BEER from the 1st October 1961; Town Clerk Municipal Offices (b) to lease a portion of the Town Lands Kennisaewing geskied hiermee kragtens Zeerust 3rd May 1961 in extent approximately 160 morgen die bepalmgs van Artikel 67 van die Ordon (Notice No E/16 for ploughing purpose 5/19613 to Mr A M nansie op Plaaslike Bestuur No 17 van Conradie for a period of three years 1939 soos gewysig dat die Stadsraad van STADSRAAD VAN ZEERUST from 1st October 1961 Randfontein van voorneme is om die The conditions of the lease may be gedeelte van Elainelaan tussen Ewartweg VERVREEMDING VAN GROND inspected at the office of the Town Clerk en Frederickweg Homelake en die suid during the ordinary office hours aostelike gedeelte ongeveer 117 morg van Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Objections against the intention of the Homelakepark permanent te sluit die bepalings van Artikel 79 (18) van die Council must be lodged in writing with Ordonnansie op Plaaslike No 17 Enige persoon wat enige beswaar teen undersigned by not later than Stadsraad 1939 soosvan gewysigdat diebestuur the 4 pm on bogenoemde voorneme het en wat n eis vir Friday 26th May 1961 van Zeerust van voornemens is aansoek by skadevergoeding sal he indien die voor Sy Edele die Administrateur te doen om P W VAN DER WALT name uitgevoer word word versoek om sy die nodige toestemming daartoe om Town Clerk beswaar of eis na gelang van die geval vierkante voet te verkoop vir woondoel Koster 19th April 1961 skriftelik by die Raad in te dien voor of eindes op Woensdag 12 Julie 196L Verdere besonderhede en voorwaardes van MUNISIPALITEIT KOSTER n Kaari wat die gedeelte van die betrokke vervreemding sal gedurende normale kan _ street en park aantoon mag gedurende toornre in die kantoor van die Stadsklerk gewone kantoorure by die kantoor van die ter insae le KENNISGEWING No 7 VAN 1961 ondergetekende besigtig word Besware indien enige moet die onder C J JOUBERT getekende skriftelik bereik voor of op 5 VERVREEMDING VAN GROND Stadsklerk Junie 1961 Munisipale Kantore J C DE BEER e Randfontein 2 Mei Stadsklerk Kennisgewing geskied hiermee ooreen Munisipale Kantore komstig die bepalings van Artikel 79 (18) Zeerust 3 Mei 1961 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur TOWN COUNCIL OF VEREENIGING (Kennisgewing No E / 165/ 1961) No 17 van 1939 soos gewysig dat onder hewig aan die goedkeuring van die Admini PROPOSED AMENDMENT TO TRADE strateur die Raad van voorneme is LICENCE BY LAWS (a) om n gedeelte van die dorpsgronde VILLAGE COUNCIL OF BALFOUR groot ongeveer 200 morg te verhuur vir ploegdoeleindes aan mnr E C Notice is hereby given that it is the inten NOTICE No 5 ori 1961 Erasmus vir n tydperk van drie jaar tion to amend the Bylaws for the Licensing vanaf 1 Oktober 1961; of and for the Supervision Regulation and Notice is hereby given in terms of Control of Businesses Trades and Occupa Section 97 of the Local Government Ordi (b) om n gedeelte van die dorpsgronde tions to exempt amateur sports clubs from Dance No 17 of 1939 that the Village groot ongeveer 160 morg te verhuur the payment of certain prescribed licence Council of Balfour proposes to amend the vir ploegdoeleindes aan mnr A M fees following bylaws: Conradie vir n tydperk van drie jaar vanaf 1 Oktober 1961 Copies of the amendment will Electricity Bylaws be open Abattoir Bylaws Die voorwaardes van verhuur ta ter insae for inspection at the office of the Town by die kantoor van die Stadsklerk gedu Clerk during normal office hours for a Copies of the proposed amendments will rends die gewone kantoorure period of twentyone (21) days from the be open for inspection at the office of the date of publication hereof undersigned during normal office hours of Skriftelike besware teen die voorneme the undersigned fora period of 21 days van die Raad moet by die ondergetekende J J MARAIS from date hereof ingedien word nie later as 4 nm op Vrydag Town Clerk 26 Mei 1961 nie M J STRYDOM Municipal Offices Town Clerk P W VAN DER WALT Vereeniging 2nd May 1961 Municipal Offices Stadsklerk (No 2509) Balfour Transvaal 1st May 1961 Koster 19 April

35 1 I PROVINSIALE KGERANT 10 MEI CITY OF JOHANNESBURG VILLAGE COUNCIL OF TOWN COUNCIL OF GREYLINGSTAD POTCHEFSTROOM INTERIM VALUATIONS 1958/1961 ALIENATION OF PROPERTY BYLAWS Notice is hereby given that interim valuain terms of Section Government 96 of the Local Notice Ordiis hereby given in terms of tions for the period 1st July 1958 to 30th Notice is hereby given June 1961 have been prepared by the Section 79 (18) of the Local Government nance of 1939 that it is the intention of the Valuer in terms of the Local Authorities Ordinance No 17 of 1939 as amended Council to amend the following by laws: Rating Ordinance No 20 of 1933 and that that the Town Council of Greylingstad Public Health By laws the said interim valuations will lie at the intends to apply to His Honourable the By the deletion of Article 66 and the Municipal Offices Room No 320 (Third Administrator for the necessary consent substitution therefor of a new attici iv Floor) for the inspection of every person thereto to sell certain Erf No 105 situated respect of the keeping of anima : liable to pay rates in respect of property on corner of Botha and Theunissen Streets premises in the municipal area : included therein from 8 am to 4 pm on to Mr L J Rautenbach every day except Sundays and public holi Further details A copy of this amendment and conditions of aliention at the office of the Council for d lies fa4 : days from the date of this notice up to tion are open for inspection during normal and including Tuesday 6th June 1961 and of twenty one office days hours at the office of the Town from the date of pu all persons interested are hereby called cation hereof Clerk upon to lodge in writing with the Town S H OLIVIER Objections if any against Clerk in the form set forth in the second the proposed Acting Town Clerk schedule of the said Ordinance before 8 alienation must be submitted to writing to Municipal Offices am on Wednesday 7th June 1961 notice the undersigned on or before 12th June PO Box 123 of any objection that they may 1961 have in Potchefstroom 10th May 1961 respect of the valuation of any rateable J M G JACOBS (Notice No 34/1961) property valued in the said interim valua Town Clerk tions or in respect of the omission there Municipal Offices STADSRAAD VAN from Greylingstad 3rd May 1961 POTCHEFSTROGNI of property alleged to he rateable property and whether held by the person VERORDENINGE objecting at" by others in respect of any DORPSRAAD VAN GREYLINGSTAD error omission or misdescription Daar word ingevolge die bepalings van Artikel 96 van die Printed Ordonnansie forms op Plaas of notice of objection may VERVREEMDING VAN GROND like Bestuur 1939 bekendgemaak dat die po be obtained on application at Room No _ Stadsraad van voorneme is om 320 Municipal die volgende Offices and attention is verordeninge te wysig : specially directed to the fact that no person Kennisgewing geskied hiermee ingevolge will be entitled to urge any objection before die bepalings van Artikel 79 (18) van die Publieke Gesondheldsverordeninge the Valuation Court to be hereafter con Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 Deur Artikel 66 to skrap en dit deur stituted unless he shall first have lodged van 1939 soos gewysig dat die Dorpsraad n nuwe artikel te vervang wat betreksuch notice of objection as aforesaid van Greylingstad van voornemens is aan king het tot die aanhou van diere op soek by Sy Edele die Administrateur te persele in die munisipale gebied By Order of the Council doen om die nodige toestemming daartoe n Afskrif van hierdie wysiging M ter om sekere BRIAN Erf No 105 gegee op die hoek PORTER insae by die Raad se kantoor vir n tydvan Town Botha en Theunissenstraal te verkoop Clerk perk van eenentwintig dae met ingang van aan mnr L J Rautenbach 3rd May die datum van publikasie hiervan 1961 Verdere besonderhede en voorwaardes (No 266/3/8) S H OLIVIER van vervreemding sal gedurende normale Waarnemende Stadsklerk in die kantoor van die Stadsklerk ter insae M Posbus 123 Munisipale Kantore STAD JOHANNESBURG Besware indien enige meet die onder Potchefstroom 10 Mei 1961 ID 11 getekende skriftelik bereik voor of op die (Kennisgewing No 34/1961) de Junie 1961 TUSSENTYDSE WAARDERINGSLYS J M G JACOBS 1958/1961 Stadsklerk NOTICE _ Munisipale Kantore Greylingstad 3 Mei 1961 MUNICIPALITY OF LOUIS Hiermee word kennis gegee dat die tussen TRICHARDT tydse waarderingslys ten opsigte van die Notice is hereby given tydperk in terms of the 1 Julie 1955 tot 30 Junie 1961 KENNISGEWING 1NGEVOLGE DIE provisions of Section 96 of ingevolge the die Plaaslike Local Bestuur Belasting ORDONNANSIE OP DIE VERDELING Government Ordinance 1939 that it is ordonnansie 1933 (No 20 van 1933) deur the intention of the Town die Waardeerder opgestel is Council of en dat dit vanaf VAN GROND 1957 Louis Trichardt to amend the following die datum van hierdie kennisgewing tot en bylaws: met Dinsdag 6 Junie 1961 elke dag Kennis word hiermee gegee kragtens behalwe Sondae en openbare vakansiedae Pound Regulations (Tariffs) vanaf Regulasie 4 afgekondig onder Administra 8 vat tot 4 am aan elkeen wat betasteurskennisgewing No 222 van 26 Maart The proposed amendment may be inspecting meet betaal op eiendom wat daarin vervat is in die 1958 aan Stadhuis Kamer ABRAHAM PETRUS VAN ted at the office of the Town Clerk during No 320 office hours and any objections thereto (derde verdieping) ter insae 10 en alle SC K K wie se ad onbekend is must be lodged with the undersigned within belanghebbendes word hierby aangese om as honer van minerale regte kragtens 21 days as from date hereof die Stadsklerk voor 8 vm op Woensdag 7 Notariele Akte No 384/23 S gedateer 25 Jule i r B J CRONJE Junie 1961 in die vorm wat in die Tweede Skedule by bogenoemde Ordonnansie voor Gedeelte 7 van Gedeelte genoem Zoutgeskryf is skriftelik van enige beswaar wat drift van die plans Slangfontein No 372 Municipal Offices hulle in verband met die waardering van Distrik Vereeniging groot 48 morg 75 Louis Trichardt 2nd May 1961 enige belasbare eiendom in bogenoemde vierkante roede gehou kragtens Aide van tussentydse waarderingslys mag he of ten Transport No 3117/55 gedateer 9 Febru KENNISGEWING Town Clerk opsigte van die weglating daaruit van eien ark 1955 deur ISRAEL MYER OMARdom wat na beweer word belasbaar is het DOWITZ gebore op 5 September 1917 MUNISIPALITEIT LOUIS TRICHARDT sy dit aan die beswaarmaker of aan iemand en sy eggenote SYLVIA DAWIDOWITZ anders beroort met betrekking tot enige gebore BERZEN op 1 Mei 1924 met Kennis word gegee in terme van die foist weglating of verkeerde beskrywing in wie by buite gemeenskap van goedere bepalingsvan Artikel 96 van die Ordon kennis te stel getroud is nansre op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Louis Trichardt van diedat genoemdc thermals van die grond voor Gedrukte kennisgewingvorms vir die a nemens is om die volgende verordeninge te D rperaad a n besware kan op aanvraag by Kamer by die Sekretaris No wysig n verdeling daarvaii 320 Stadhuis verkry word sock gedoen Niemand mag betom Skutregulasies (Tariewe) beswaar voor die Waarderingshof wat later Enige beswaar wat hierteen ingebring saamgestel sal word opper nie tensy by mag word moet ingedien word by die Die voorgestelde wysiging kan nagesien hierbo gemeld kennis van sy Sekretaris Dorperaad binne n word indiekantoordie van Stadsklerk beswaar soos gegee het tydperk van twee maande vanaf 10 Mei gedurende kantoorure en enige beswaar 1961 daarteen meet by die ondergetekende inge Op las van die Raad dien word binne 21 dae vanaf datum bier MALAN & RAUBENHEIMER van BRIAN PORTER Prokureurs vir Applikaute B J CRONJE Stadsklerk Cicerog ebou Stadsklerk Mei Posbus 415 Munisipale Kantore (No 266/3/8) Vereeniging Louis Trichardt 2 Mei

36 288 PROVINCIAL GAZE FE 10 MAY 1961 CITY OF GERMISTON in writing with the Town Clerk Municipal Offices Alberton not later than 21st : KENNISGEWING PROPOSED AMENDMENT TO THE July 1961 BY LAWS FOR REGULATING AND A G LOTTER Kennis word gegee kragtens Regulasie 4 LICENSING HOARDINGS ADVER Town Clerk opgestel ingevolge die Ordonnansie op die TISING SIGNS AND DEVICES Municipal Offices Verdeling van Grond 1957 dat MARIA Alberton 5th May 1961 ALETTA SWANEPOEL (gebore BADEN It is hereby notified in terms of Section (Notice No 23/1961) HORST) aansoek gedoen het by die Sekre 96 of the Local Government Ordinance tans Dorperaad vir die onder 1939 as amended that the City Council of STADSRAAD VAN ALBERTON verdeling van Germiston proposes to amend its By laws die plaas Gemsbok No 287 Registrasiefor Regulating and Licensing Hoardings VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI afdeling IP Distrik Klerksdorp Advertising groot Signs and Devices to exempt TING VAN DAARDIE GEDEELTE certain advertisements from being licensed VAN BRINKWEG TUSSEN 826 morg 172 GEORGE vierkante roede EN MEINTJIESWEG GELEB IN DIE in twee gedeeltes groot min of meet E; nf the proposed amendments are 2 morg ta DORPSGEBIED FLORENTIA EN en 824 morg en eienaars van die minerale op inspection during office hours at Municipal Offices Germis DIE VERVREEMDING DAARVAN regte op die eiendom of ander beffinghebbendes word aangese dat indien Rii4i tm for hulle a period of twentyone days from Hierby word ooreenkomstig die bepalings beswaar het teen die voorgestelde verdeling the date of this notice van Artikel 67 (3) gelees met Artikel 79 sodanige beswaar ingedien moet word by H S MILLER (18) (b) van die Ordonnansie op Plaaslike die Sekretaris Dorperaad binne Acting Town Clerk Bestuur 1939 soos jewysig bekendgemaak twee maande vanaf die eerste Municipal verskyning Offices dat die Stadsraad voornemens is oat behou hiervan Germiston 3rd May 1961 dens die goedkeuring van Sy Edele die C P VERMAAS (No 70/1961) Administrateur daardie gedeelte van Brink Prokureur vir Applikant weg jussen George en Meintjiesweg Posbus 24 STAD GERMISTON Florentia permanent vir alle verkeer te Hartbeesfontein sluit en om sodanige gedeelte daarna aan VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE die Transvaalsc Onderwysdepartement oor VERORDENINGE VIR DIE L1SEN te dra CITY COUNCIL OF GERMISTON S I E R I N G VAN ADVERTENSIE n Plan waarop die ligging van die HORDE ADVERTENSIETEKENS EN betrokke gedeelte van Brinkweg aangedui PROPOSED AMENDMENT TO TOESTELLE word TRAFFIC le gedurende gewone kantoorure in BY LAWS my kantoor ter insae Notice is hereby given in terms of Sec Hierby word ooreenkomstig die bepalings Enigiemand wat beswaar wil opper teen tion 96 of the Local Government Ordivan Artikel 96 van die Ordonnansie op die dulling en oordrag van die betrokke nance No 17 of 1939 as amended that the Plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig straatgedeelte of wat moontlik skadever City Council proposes to amend its Traffic bekendgemaak dat die Stadsraad van Ger goeding sal wil eis al na gelang van die Ts miston voornemens is om sy Verordeninge geval indien die shifting plaasvind moet The proposed amendment relates to the Sir die Lisensiering van Advertensieborde sodanige beswaar of eis skriftelik voor 21 relaxing of the prohibition of heav motor Advertensietekens en toestelle te wysig Julie 1961 by die Stadsklerk Munisipale y vehicle traffic on certain roads deur sekere advertensies vry te stel van Kantoor Alberton indien Copies of the proposed amendment may lisensibring A G LOTTER be inspected at the office of the undersigned Afskrifte van die voorgestelde wyegings Stadsklerk at all reasonable times during a period of le eenen twintig dae lank vanaf die datum Munisipale Kantoor twenty one days from the date of publicavan hierdie kennisgewing gedurende kan Alberton 5 Mei 1961: tion hereof toorure in Kamer No 116 Stadskantore (Kennisgewing No 23/1961) Any person desirous of objecting to the Germiston ter insae proposed amendment must lodge such objection H S MILLER TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF in writing with the undersigned Waarnemende Stadsklerk before the expiry of the above mentioned Stadskantore VALUATION ROLL period 1961/64: Germiston 3 Mei 1961 VALUATION COURT SITTING H S MILLER Acting Town Clerk (No 70/1961) It Municipal is hereby Offices notified in terms of Section 13 (8) of Ordinance No 20 of 1933 that Germiston3rd 1May 961 TOWN COUNCIL OF ALBERTON the Valuation Court referred to in Notice (No 71/1961) _ No 5 of 1961 will have its first sitting on PROPOSED PERMANENT CLOSING Tuesday 16th May 1961 at 9 am STAD GERMISTON OF THAT PORTION OF BRINK L S VAN ONSELEN VOORGESTELDE WYSIGING: ROAD BETWEEN GEORGE AND Clerk of the Court MEINTHES ROADS FLORENTIA Town Clerk VERKEERSVERORDENINGE _ TOWNSHIP AND THE ALIENA Municipal Offices Hiermee word kennis gegee ingevolge TION THEREOF Piet Relief 29th April 1961 Artikel 96 van die Ordonnansie op Plaas (Municipal Notice No 13/1961) like Bestuur No 17 van 1939 soos gewy sig dat die Stadsraad Notice is hereby given van in accordance Germiston van with the provisions of Section 67 (3) read STADSRAAD VAN PIET RETIEF voorneme is om sy Verkeersverordeninge with Section 79 (18) (b) te wysig of the Local Government Ordinance 1939 as amended WAARDERINGSLYS 1961/64: Die voorgestelde wysiging het betrekking that it is the intention of the Council sub WAARDERINGSHOFSITITING op die opheffing van die verbod op swaar ject to the consent of the Honourable the motorvoertuie op sekere paaie Administrator to close that portion of Kennisgewing geskied hiermee oorecn Afskrifte van die voorgestelde wysigings Brink Road between George and Mcintjies komstig die bepalings van Artikel 13 (8) kan gedurende gewone Ordonnansie No20 van dat die kantoorure op Roads Florentia permanently to all traffic van1933 kantoor van die ondergetekende nagegaan and thereafter to transfer such land to the Waarderingshof waarna verwys is in word gedurende n tydperk van eenen Transvaal Education Department Kennisgewing No 5 van 1961 sy eerste sitting twining dae van publikasie hiervan sal hou op Dinsdag 16 Mei 1961 A plan showing the situation of the om 9 vm Enige beswaar teen die voorgestelde wysiaffected portion of Brink Road may be j s VAN onselen ging moet binne bovermelde tydperk by inspected at my office during normal office Klerk van die Hof die ondergetekende ingedien word hours Stadsklerk H S MILLER Any person who has any objection to Munisipale Kantoor Waamemende Stadsklerk such closing and subsequent transfer or Piet Relief 29 April 1961 Munisipale Kantore who may have any claim for compensation if such closing is carried out must lodge (Munisipale Kennisgewing No 13/1961) Germiston 3 Mei 1961 his objection or claim as the case may be (No 71/1961) fa e ) P tra47 uy t J no n Loan Certitocates 0013 tt nielenongsertifikate g

37 PROVINSIALE KOERANT 10 MEI IMPORTANT AN)OUNCEMENT BELANGRIKE AAAKONDIGING 111 AMENDED CLOSING TIMES FOR THE ACCEPT GEWYSIGDE SLUITINGSTYE VIR DIE AANNAME ANCE OF PROCLAMATIONS ADMINIS VAN PROKLAMASIES ADMINISTRATEURS TRATORS AND GENERAL NOTICES FOR EN ALGEMENE KENNISGEWINGS VIR PUBLICATION IN THE TRANSVAAL OFFICIAL PLASING IN DIE TRANSVA A LSE OFFISIELE GAZETTE KOERANT As Friday 31st March Monday 3rd April Thursday Aangesien Vrydag 31 Maart Maandag 3 April Don 6th April Thursday 11th May and Wednesday 31st derdag 6 April Donderdag 11 Mei en Woensdag 31 May 1961 are public holidays the closing times will be Mei 1961 openbare vakansiedae is sal die sltiitinastye as follows: as volg wees: 10 am on Friday 12th May for the isuue of 10 vm op Vrydag 12 Mei vir die uitgawe 1Hvap Wednesday 17th May 1961 Woensdag 17 Mei am on Friday 26th May for the issue of 10 vm op Vrydag 26 Mei vir die uitgawe Tuesday 30th May 1961 Dinsdag 30 Mei 1961 Notices received after the closing hour will be published Kennisgewings na die sluitingsuur ontvang sal in die in the subsequent issue daaropvolgende uitgawe gepubliseer word S A MYBURGH Government Printer S A MYBURGH Staatsdrukker PRICE LIST PRYSLYS (a) For Fingerlings (a) Vir Vingerliuge Kurper Carp and Trout fingerlings: per 100 Kurper Karp en Forelvingerlinge: 8500 per up to 500 thereater R200 per tot 500 daarna R200 per 100 Black Bass Yellowfish and Aischgrund Carp Swartbaars Ceelvis en Aischgrund Karpvingerfingerlings: per 100 up to 500 thereafter linge: R1000 per 100 tot 500 daarna 8400 per 100 R400 per 100 Foreleiers: per 1000 tot daarna Trout Ova: R400 per 1000 up to thereafter R200 per per 1000 (b) Vir Kleinvis (b) For Small Fish Kurper Carp and Trout: per 100 up to 500 Kurper Karp en Forel: I1800 per 100 tot 500 thereafter 8350 per 100 daarna 8350 per 1011 Black Bass Yellowfish and Aischgrund Carp:: SWartbaari Geelvis en I Ankhgrund Karp: R16: per 100 up to 500 thereafter R700 per 100 per 100 tot 500 daarna R700 per 100 Fish and Fish Ova obtainable from The Senior Vis en Viseiers verkrygbaar van Die Senior Fisheries Officer PO Box 45 Lydenburg Visserybeampte Posbus 45 Lydenburg Ordinances of the Province of Transvaal 1959 PUBLISHED BY AUTHORITY With Table of Alphabetical Contents and Tables of Ordinances etc Rep3aled and Amended by these Ordinances Linen bound per copy (English and Afrikaans) OBTAINABLE FROM THE PROVINCIAL PUBLICATIONS STORE PO BOX 2346 PRETORIA Ordonnansies van die Provinsie Transvaal 1959 GEOUTORISEERDE UITGAWE met Alfabetiese Inhoudsopgawe en Tabel van Ordonnansies ens deur hierdie Ordonnansies Herroep en Gewysig Linneband per eksemplaar (Engels en Afrikaans) VERK RYGBAAR BY DIE PROVINSIALE PUBLIKASIESMAGASYN; POSBUS 2346 PRETORIA 5

38 )/ 790 PROVINCIAL GAZETTE 10 MAY 1961 CONTENTS PAGE INHOLTD NO Provincial Council of Transvaal No BLADSY Vacancy in the Eiectoral Division of Hi!Throw 253 Provi Road van Transvaal Proclamations Vakature in die nsiale Kiesafdeling Hilthrow Amendment of Conditions of Title: Consolidated Erf Proklamasies No 299 Germiston Extension No 4 Township Amendment of Conditions of Title of Erf No Wysiging van Titelvoorwaardes: Verenigde Erf No Blairgowrie Township Dorp Germiston Uitbreiding No Proposed Division of the Remaining Extent of Portion 119 Wysiging van Titelvoorwaardes van Erf No and Portion 2 of Portion A of the Farm Dwars Dorp Blairgowrie 254 fontein No 541 District of Letaba Voorgestelde Verdeling van die Resterende Gedeelte 121 Amendment of Proclamations Nos 93 and 94 of 1961 van Gedeelte 18 en Gedeelte 2 van Gedeelte A Regarding Hunting Season van die Plaas Dwarsfontein No 541 Distrik Letaba Wysiging van Proklamasies Nos 93 en 94 van 1961 <50_1 Administrators Notices insake Jagseisoen Randburg Municipality: Proposed Alteration of Boundaries 255 Administratemskennisgewings 332 Klerksdorp Municipality: Proposed Withdrawal of 327 Munisipaliteit Randburg: Voorgestelde Verandering Exemption from Rating 255 van Grense Koster Municipality: Appointment of Commission of 33/ Munisipaliteit Klerksdorp: Voorgestelde Intrekking Enquiry 256 van Vrystel ling van Belasting Amendment of Regulations Prescribing the Conditions of Appointment and Service of the School Board 342 MunisipaliteitKoster: Benoeming van Kommissie van Staff and Persons Appointed in terms of Section 5 of the Education Ordinance 1953 who are not 343 Wysiging van Aanstellings en Diensvoorwaarderegulasies Members of the Public Service of the Union vir die Skoolraadpersoneel en 256 vir Perrone Aangestel ingevolge Artikel 5 van die Onderwys 344 Deviation and Widening of Public Road Districts of ordonnansie; 1953 wat nie Lede van die Stays \ I Deimos and Nigel 257 diens van die Unie is nie 345 Road Adjustments on the Farm Brandkraal District 344 of Heidelberg Verlegging en Verbreding van Openbare Pad: Distrikte Repeating of Administrators Proclamations Padreelings op die Plel eas Brandkraal Distrik Heidel 347 Deviation and Opening of Provincial Road P23/2 berg258 District of Wolmaransstad 259 * 346 Herroeping van Administrateurs Proklamasies Deviation and Opening of Provincial Road P104/1 347 Verlegging en Opening and District Road No van Provinsiale 1294 District Wolmarans Pad P23/2 Distrik Wohnaransstad Verlegging en Opening van Provinsiale Pad PI04/1 349 Carleton Municipality: Appointment of Commis en Disirikspad sinner No 1294 Distrik Wolmaransstad Munisipaliteit Carletonville: 50 Road Traffic Regulations: Amendment of Regulation Benoeming van Kommis Padverkeersregulasies: Wysiging van Regulasie Munisipaliteit Benoni: Wysiging van Publieke Gesondheidsverordeninge en Regulasies Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Elektrisiteits 51 Benoni Municipality: Amendment of Public Health By laws and Regulations Klerksdorp Municipality: Amendment of Electricity Meyerton Municipality: Vacuum Tank Removal Piet Retief Municipality: Amendment of Traffic 257 : Munisipnliteit Meyerton: Singtenkverwy enngs arief Munisipaliteit Net Retief: Wysiging van Verkeers verordeninge en Regulasies By laws and Regulations Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Eenvormige 355 Boksburg Municipality: Amendment of Uniform Watervoorsieningsverordeninge 262 Water Supply By laws Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Kleurling 356 Klerksdorp Municipality: Amendment of Coloured Bylaws 357 Potchefstroom ATownship Municipality: mendment of Leave dorpverordening Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van Verlof Regulations Munisipaliteite Johannesburg en Ranciburg: Brand 358 Johannesburg and Randburg Municipalities: Fire and Ambulance By laws weer en Ambulansverordeninge Opheffing 359 Disestablishment of Pound van Skut gele6 Situated on the Farm op die Plaas Drukfontein Drukfontein No No 143 Distrik Standerton en 143 District Standerton and the die Oprigting van n Establishment of Skut op a Pound die Pleas on the Farm Groenvlei Groenvlei No 127 Distrik No 127 District Standerton StandertonVermindering 360 Reduction of Outspan Servitude on Remaining van Uitspanserwituut op Resterende Portion of the Farm Roodepoort No Gedeelte van die Pleas 504 District Roodepoort No 504 of Bronkhorstspruit269 Distrik Bronkhorstspruit 269 op 361 Proposed Reduction 361 Voorgestelde of Outspan Servitude Vermindering on the van Uitspanserwituut Farm Spuitfontein No die 541 Plaas District Rustenburg Spuitfontein No Distrik Rustenburg : Licences (Control) 362 Ordinance Lisensie (Kontrole) 1931 (Ordinance No Ordonnansie 1931 (Ordonnansie 3 of 1932): Appointment No 3 of van 1932): a Member to the Benoeming van Lid tot die Licensing Committee of the Municipality Lisensiekomitee van die of Munisipaliteit Carolina 270 Carolina Algemene Kennisgewings _ ; :est A Nees 54 Voorgestelde Dorp: Bedfordview Uitbreiding No Proposed Township: Bedfordview Extension No SpringsDorpsaanlegskema No 1/ Springs Town planning Scheme No 1/ Titelvoorwaardes: Erf No 1655 Benoni Conditions of Title: Erf No 1655 Benoni JohannesburgDorpsaanlegskema No 1/ Johannesburg Town planning Scheme No 1/ JohannesburgDorpsaanlegskema No 2/ Johannesburg Townplanning Scheme No 2/ Piet RetiefDorpsaanlegskema No 1/ Piet Retief Town planning Scheme No 1/ PotchefstroomDorpsaanlegskema No 1/ Potchefstroom Town planning Scheme No 1/ Voorgestelde Stigting van Dorp Schweizer Reneke 61 Proposed Establishment of Schweizer Reneke Exten Uitbreiding No sion No 6 Township 62 Voorgestelde Stigting van 62 Proposed Dorp Establishment Jenamere of Jenamere Township Voorgestelde 63 Proposed Wysiging van die Amendment to Conditions Titelvoorwaardes van of Title of Erven Erwe Nos en Nos and Dorp 364 Wychwood Wychwood Township Tenders Applications for Motor Carrier Certificates 280 Aansoeke om Motortransportsertifikate Pound Sales Notices by Local Authorities 282 Plaaslike Bestuurskennisgewings 282

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following :

111111\11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL. r..ri. L...,.ft. ..),;:iit._ MARTCH tn. III of Schedule B of the following : 1 PI 111111\11 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 8_ Wuitengetuone ATP? L ft it) fficstele r ri Rotrant bv:i );:iit_ (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4ii int fat Iaette txtraorb

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig.

1II A ra. ak Y - *,41:74. l'ai-10././ lir.% 'ko:1../ 6 DECEMBER DESEMBER. sal behartig. 1 1111111111 A 411ra ak Y *41:74 ill `THE PROVNCE "OF TRANSVAAL 1J% lilt tat(11 a3 et te lir% la10// if (Registered at the Post Office as a Newspaper) ko:1/ PROVNSE TRANSVAAL i5 itte Rotund (As n Nuusblad

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY 1 : [ il b 1 ttle h 1 1 li 237/3 ts ( all v lio cni&wi3 "V429 130 133 f 1 \jvieylk 0 2 th B1/4404 170 X32 / DE" PROVNSFE :TRANSVAAL f =2 TiE BROVNCE OF TAM \r i\frx) \):: 1 ) `(t sckta f ti Pe i 4 flittat

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,')

if If; tel. Rotrant \ ::;*./,') is () MENKO Dm PRoviNsE/TRANsvAAL if* ti 4 )n" T (c/ = * ;84RAsR4TY\ lc / * ific l RE PROVNCE OF TRANSVAAL Niii4 gall \ t till 0 H if f; tel Rotrant \ ::;*/) 0 ifft iattilttettiettr s kv 4 ii / Nak:di

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

Tim PROVINCE OF TRANSVA.AL \IVIENIKOZI tit. ..4li. ..,titt3:' 25 JULIE 25 JULY No. 188 (Administrator's),

Tim PROVINCE OF TRANSVA.AL \IVIENIKOZI tit. ..4li. ..,titt3:' 25 JULIE 25 JULY No. 188 (Administrator's), Nademaal n l 7 ẓ \VENKOZ tit _ \ /5= ikfih 4li li toerant bwit Prili ii\ Li 0 * D DE PROVNSE TRANSVAAL 9D 8 e9 Tim PROVNCE OF TRANSVAAL s (J fitg tete titt3: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information