T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

Size: px
Start display at page:

Download "T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)"

Transcription

1 r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE: S.A. 20c Plus lc G.S.T. 'OVERSEAS: 30c PRYS: S.A. 20c Plus lc A.V.B. OORSEE: 30c VOL. 229 PRETORIA MAY i 9g4 16 MEI 4325 IMPORTANT ANNOUNCEMENT CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR S NOTICES, ETCETERA As 31 May and 1 June 1984 are public holidays, the dosing time for acceptance of Administrator s Notices, etc., will be as follows: lohoo on Monday 28 May 1984 for the issue of Provindal gazette on Wednesday 6 June N.B.: Late notices will be published in the subsequent issue. CCJBADENHORST for Provindal Secretary K K BELANGRIKE AANKONDIGING SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN- NISGEWINGS, ENS. Aangesien 31 Mei en 1 Junie 1984 openbare vakansiedae is, sal die sluitingstyd vtr die aanname van Administrateurskennisgewings, ensovoorts soos volg wees: lohoo op Maandag 28 Mei 1984 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 6 Junie LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. CCJBADENHORST nms Provinsiale Sekretaris OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) All correspondence, advertisements, etc. must be addressed to the Provindal Secretary, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by hand, must be handed in at Room A1023(a), Provincial Building. Free copies of the Provincial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. Subscription Rates (payable in advance) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Yearly (post free) RIO,00 plus GST. Zimbabwe and Overséas (post free) 30c each plus GST. Price per single copy (post free) 20c each plus GST. Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria Closing Time for Acceptance o f Copy All advertisements must reach the Officer in Charge of the Provincial Gazette not later than 12h00 on the Wednesday before the Gazette is published. Advertisements received after that time will be held over for publication in the issue of the following week. Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Double.column R2,60 per centimetre or portion thereof. Repeats R2.00. Single column 90c per centimetre. Repeats 60c. Subscriptions are payable in advance to the Provindal Secretary, Private Bag X64, Pretoria CCJBADENHORST for Provincial Secretary OFF1SIËLE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria geadresseer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gratis eksemplare van die Offisiële Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie. Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaalse Offisiële Koerant (me Buitengewone Koerante) is soos volg: Jaarliks (posvry) RIO,00 plus AVB. inbegrip van alle Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk plus AVB. Prys per eksemplaar (posvry) 20c elk plus AVB. Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Pretoria Sluitingstyd vir Aanname van Kopie Alle advertensies moet die Beampte betas met die Offisiële Koerant bereik nie later nie as 12h00 op Woensdag 'n week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week. Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiële koerant geplaas moet word: Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan. Herhalings R2.00. Enkelkolom 90c per sentimeter. Herhalings 60c. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale* Sekretaris, PrivaatsakX64, Pretoria CCJBADENHORST namens Provinsiale Sekretaris

2 1478 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 No 111 (Administrator s), 1984 Proclamations PROCLAMATION Under the powers vested in me by section 4 of the Local Authorities Roads Ordinance 1904, read with section 80 of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, I do hereby proclaim the road as described in the schedule hereto as a public road under the jurisdiction of the Town Council of Roodepoort. Given under my Hand at Pretoria, this 1st day of May, One thousand Nine hundred and Eighty-four. W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal SCHEDULE PB A Road over the Remainder of Portion 2 (in extent sq. metres) of the farm Paardekraal 226 IQ as indicated by the letters ABCDEF on Diagram SG A8383/83. Proklamasies No 111 (Administrateurs-), 1984 PROKLAMASIE Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4! van die Local Authorities Roads Ordinance, 1904, gelees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die bygaande bylae tot n publieke pad onder die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Roodepoort. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die le dag van Mei, Eenduisend Negehonderd Vier-en-tagtig. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal BYLAE PB n Pad oor die Restant van Gedeelte 2 (groot vk m), van die plaas Paardekraal 226 IQ soos aangedui deur ' die letters ABCDEF op Kaart LG A8383/83. I j d ' Administrator s Notices Administrateurskennisgewings Administrator s Notice 773 JOHANNESBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY-LAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the By-laws set forth hereinafter which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. The Water Supply By-laws of the Johannesburg Municipality, adopted by the Council under Administrator s Notice 1227, dated 27 July 1983, as amended, are hereby further amended as follows: 1. By the insertion after section 14(a) of the following: (10)(a) The council may, whenever charges for the supply of water are in arrear, issue and serve a notice on the consumer concerned in which the consumer is notified of the amount in arrears and warned that action in terms of subsection (1) will be taken unless the outstanding amount is paid within a period specified in the notice. (b) The consumer concerned shall in respect of the issue of such notice pay the charge determined by the council.. 2. By the substitution for subsection (2) of section 85 of the following: "(2) Where any notice or other document is required by these by-laws to be served on any person, it shall be deemed to have been properly served if served personally on him or on any member of ms household apparently over the age of sixteen years at his place of residence or business or if sent by registered post to such person s residential or business address as it appears in the records of the Administrateurskennisgewing773 M UNISIPALITEIT JOHANNESBURG: WYSIGING VAN DIE WATERVOORSIEN1NGSVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van die genoemde Ordonnansie goedgekeur is. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipaliteit Johannesburg, deur die Raad aangeneem by Adminis- A trateurskennisgewing 1227 van 27 Julie 1983, soos gewysig, ^ word hierby verder soos volg gewysig: 1. Deur na artikel 14(a) die volgende in te voeg: (10)(a) Die raad kan, wanneer geld vir die Iewermg van water agterstallig is, n kennisgewing aan die betrokke verbruiker uitreik en beteken waarin die verbruiker in kennis gestel word van die agterstallige bedrag en gewaarsku word dat stappe ingevolge subartikel (1) gedoen sal word tensy die uitstaande bedrag betaal word binne n tydperk wat in die kennisgewing gespesifiseer word. (b) Die betrokke verbruiker moet ten opsigte van sodanige kennisgewing die geld deur die raad vasgestel, betaal.. 2. Deur subartikel (2) van artikel 85 deur die volgende te vervang: (2) Indien enige kennisgewing of ander dokument ingevolge hierdie verordeninge aan enige persoon beteken moet word, word daar geag dat dit behoorlik beteken is as dit persoonlik aan horn of enige lid van sy huishouding wat oënskynlik ouer as 16 jaar is by sy woon- of besigheidsplek A beteken is, of as dit per geregistreerde pos gestuur is aan ^ sodanige persoon se woon- of besigheidsplek soos dit in die rekoras van die Stadstesouriersafdeling verskyn, of as sodanige persoon n maatskappy is, as dit aan n beampte

3 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI City Treasurer s Department, or if such person is a company, if served on an officer of that company at its registered office or sent by registered post to such office. 3. By the substitution for Schedules 1 and 2 of the following: SCHEDULE 1 TARIFF OF CHARGES 1. Charges for the Supply o f Water (1) For the supply of water to any dwelling- unit and its outbuildings if such dwelling-unit has its own meter supplied by the council and is used for residential purposes: (a) For any quantity up to and including 20 k/ supplied in any one month, per k/: 43c; (b) for any quantity in excess of 20 k/, supplied in any one month: For every 1 % increase over 20 kl the charge shall be 1 % above 43c per k/: Provided that the charge does not exceed 86c per kl. Hie entire consumption over 20 k/ to be charged for at the cumulative rate. (2) For the supply of water to any premises comprised solely of two or more dwelling-units with or without appurtenant outbuildings, where water consumed in all such units is metered by one meter supplied by the council, for any quantity of water supplied to the premises (a) up to and including 20 k/ multiplied by the number of dwelling-units on the premises concerned, supplied in any one month, per k/: 43c; (b) for any quantity in excess of 20 k/ multiplied by the number of dwelling-units on the premises concerned supplied in any one month: For every 1 % increase or part thereof over 20 k/ multiplied by the number of dwelling-units on the premises concerned the charge shall be 1 % above 43c: Provided that the charge does not exceed 86c per k/. The entire consumption over 20 kl multiplied by the number of dwelling-units on the premises to be charged for at the cumulative rate. (3) For the supply of water to any premises comprised of two or more dwelling-units, with or without appurtenant outbuildings, and any unit used for other purposes (excluding any such premises if such units are used merely for purposes incidental to such other purposes which constitute the main activities on the premises), where water consumed in all such units is metered by one meter supplied by the council, for any quantity of water supplied to the premises (a) up to and including 20 kl multiplied by the number of dwelling-units on the premises concerned, supplied in any one month, per kl: 43c; (b) for any quantity in excess of 20 kl multiplied by the number of dwelling-units on the premises concerned but not exceeding the quota as determined in terms of subitem (9), supplied in any one month, per kl; 73c; (c) for any quantity in excess of the quota as determined in terms of subitem (9) supplied in any one month: For every 1 % increase or part thereof above such quota the charge shall be 1 % above 73c: Provided that the charge does not exceed 86c per kl. The entire consumption above the quota to be charged for at the cumulative rate. (4) For the supply of water to hostels, orphanages or other similar premises operated by a registered welfare orvan daardie maatskappy by sy geregistreerde kantoor beteken is of per geregistreerde pos aan sodanige kantoor gestuuris. 3. Deur Bylaes 1 en 2 deur die volgende te vervang: BYLAEI TARIEFVAN GELDE 1. Gelde vir die Lewering van Water (1) Vir die lewering van water aan enige wooneenheid en sy buitegeboue, as sodanige wooneenheid sy ete meter het wat deur die raad verskaf is en dit vir woondoeleindes gebruik word: (a) Vir enige hoeveelheid tot en met 20 k/ wat in enige afsonderlike maand gelewer word, per kl: 43c; (b) vir enige hoeveelheid wat 20 kl oorskry en in enige afsonderlike maand gelewer word: Vir elke 1 % waarmee 20 kl oorskry word, is die geld 1 % meer as 43c: Met dien verstande dat die geld nie 86c per kl oorskry nie. Die kumulatiewe tarief word op die hele verbruik bo 20 k/ gehef. (2) Vir die lewering van water aan enige perseel wat slegs uit twee of meer wooneenhede met of sonder hulle bybehorende buitegeboue bestaan, waar die water wat verbruik word in al sulke eenhede deur een meter wat die raad verskaf, gemeet word, vir enige hoeveelheid water wat aan die perseel gelewer word (a) tot en met 20 kl, vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die betrokke perseel, wat in enige afsonderlike maand gelewer word, per kl: 43c; (b) wat 20 kl oorskry, vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die betrokke perseel, wat in enige afeonderlike maand gelewer word: Vir elke 1 % of deel daarvan waarmee 20 kl oorskry word vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die betrokke perseel, is die geld 1 % meer as 43c: Met dien verstande dat die geld nie 86c per kl oorskry nie. Die kumulatiewe tarief word op die hele verbruik bo 20 kl vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die perseel gehef. (3) Vir die lewering van water aan enige perseel bestaande uit twee of meer wooneenhede met of sonder bybehorende buitegeboue en enige eenheid wat vir ander doeleindes gebruik word (uitgesonderd enige sodanige perseel indien sodanige eenhede bloot gebruik word vir doeleindes wat gepaard gaan met sodanige ander doeleindes wat die hoofbedrywighede op die perseel uitmaak), waar die water wat verbruik word in al sodanige eenhede gemeet word deur een meter wat deur die raad verskaf is, vir enige hoeveelheid water wat gelewer word aan die perseel (a) tot en met 20 kl vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die betrokke perseel, en wat in enige afsonderlike maand gelewer word, per kl: 43c; (b) wat 20 kl oorskry vermenigvuldig met die getal wooneenhede op die betrokke perseel maar wat nie die kwota oorskry soos ingevolge subitem (9) vasgestel word nie, en wat in een afsonderlike maand gelewer word, per kl: 73c; (c) wat die kwota oorskry wat ingevolge subitem (9) vasgestel word, en wat in enige afsonderlike maand gelewer word: Vir elke 1 % of deel daarvan waarmee sodanige kwota oorskry word is die geld 1 % meer as 73c: Met dien verstande dat die geld nie 86c per kl oorskry nie. Die kumulatiewe tarief word op die hele verbruik bo die kwota gehef. (4) Vir die lewering van water aan tehuise, weeshuise en ander soortgelyke persele wat deur n geregistreerde welsynorganisasie of ouetehuis en hospitaal bedryf word, vir

4 1480 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 ganisation or old age homes and hospitals, for any quantity of water supplied to the premises (a) up to and including the quota as determined in terms of subitem (9), supplied in any one month, per k/: 43c; (b) for any quantity in excess of the quota as determined in terms of subitem (9), supplied in any one month: for every 1 % increase or part thereof over such quota the charge shall be 1 % above 43c: Provided that tne charge does not exceed 86c per k/. The entire consumption above the quota to be charged for at the cumulative rate. (5) For the supply of water through any one meter to premises other than those provided for in subitems (1), (2), (3) and (4), for any quantity of water supplied to the premises (a) up to and including the quota as determined in terms of subitem (9) supplied in any one month, per k/: 73c; (b) for any quantity in excess of the quota as determined in terms of subitem (9) supplied in any one month: For every 1 % increase or part thereof over such quota the charge shall be 1 % above 73c: Provided that the charge does not exceed Rl,46 per k/. The entire consumption above the quota to be charged for at the cumulative rate. (6) For the purposes of subitems (1), (2) and (3) the word dwelling-unit shall bear the meaning assigned to it in the Johannesburg Town-planning Scheme, published under Administrator's Notice 1157, dated 3 October 1979; and two or more buildings separately metered, and situated on the same stand, shall be deemed each to constitute separate premises. (7) For the supply of water for use outside the municipality (excluding water supplied in bulk to another local authority) such supply to be metered at a point within the municipal boundary, in any one month, the charge payable in terms of subitem (1), (2), (3), (4) or (5) whichever is applicable, shall be payable plus a surcharge of 25 % on the aggregate of such charge., (8) The charge for the supply of water to any premises in terms of subitems (1) to (7) shall not be less than R3 per month. (9) The quota for any premises referred to in subitems (3), (4) and (5) shall be 70 % of the average quantity of the water supplied for one month to such premises for the period 1 April 1982 to 31 March 1983: Provided that (a) the council may on application by the consumer increase or reduce such quantity; (b) the council shall determine a quantity where no quantity has been supplied to the premises for the period 1 April 1982 to 31 March 1983; (c) the council shall determine a quantity where any meter registering the supply of water to such premises has not functioned correctly; and such increase, reduction and determination shall be made with due regard, amongst other relevant considerations to the quota of premises of a similar size, nature and on which similar activities are being carried on. enige hoeveelheid water wat aan die perseel gelewer word (a) tot en met die kwota soos ingevolge subitem (9) vasgestel, en wat in enige afsonderlike maand gelewer word, perk/: 43c; (b) wat die kwota oorskry wat ingevolge subitem (9) vasgestel word, en wat in enige afsonderlike* maand gelewer word: Vir elke 1% of deel daarvan waarmee sodanige kwota oorskry word, is die geld 1 % meer as 43c: Met dien verstande dat die geld nie 86c per k/ oorkry nie. Die kumulatiewe tarief word op die hele verbruik bo die kwota gehef. (5) Vir die lewering van water deur enige enkele meter, aan n perseel buiten did waarvoor daar in subitems (1), (2), (3) en (4) voorsiening gemaak word, vir enige hoeveelheid water wat aan die perseel gelewer word (a) tot en met die kwota soos vasgestel ingevolge subitem (9) en wat in enige afsonderlike maand gelewer word, per k/: 73c; (b) wat die kwota oorskry wat ingevolge subitem (9) vasgestel word, en wat in enige afsonderlike maand gelewer word: Vir elke 1 % of deel daarvan waarmee sodanige kwota oorskry word, is die geld 1 % meer as 73c: Met dien verstande dat die geld nie Rl,46 per ki oorskry nie. Die kumulatiewe tarief word op die hele verbruik bo die kwota gehef. (6) Vir die doel van subitems (1), (2) en (3) het die woord wooneenheid die betekenis wat in die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1157 van 3 Oktober 1979, daaraan geheg is; en word daar geag dat twee of meer geboue waarvan die verbruik afsonderlik gemeet word en wat op dieselfde standplaas geleë is, elk 'n afsonderlike perseel uitmaak. (7) Vir die lewering van water vir verbruik buite die munisipaliteit (uitgesonderd water wat by die grootmaat aan n ander plaaslike bestuur gelewer word) waarvan die toevoer op 'n plek binne die munisipale grens gemeet moet word, in enige afsonderlike maana, is die gelde wat ingevolge subitem (1), (2), (3), (4) of (5) betaal word, watter ook al van toepassing is, betaalbaar plus n toeslag van 25 % ten opsigte van die totale bedrag van sodanige geld. (8) Die gelde vir die lewering van water aan enige perseel ingevolge subitems (1) tot (7) mag nie minder as R3 per maand wees nie. (9) Die kwota vir enige perseel waarna in subitems (3), (4) en (5) verwys word, is 70 % van die gemiddelde hoeveelheid water wat in een maand aan sodanige perseel gelewer is vir die tydperk 1 April 1982 tot 31 Maart 1983: Met dien verstande dat (a) die raad op aansoek van die verbruiker sodanige hoeveelheid kan verhoog of verminder; (b) die raad 'n hoeveelheid kan vasstel waar daar nie vir die tydperk 1 April 1982 tot 31 Maart 1983 n hoeveelheid aan die perseel gelewer is nie; (c) die raad 'n hoeveelheid kan vasstel waar n meter wat die lewering van water aan sodanige perseel registreer, nie korrek gefunksioneer het nie; en sodanige verhoging, vermindering en vasstelling geskied met behoorlike inagneming, saam met ander toepaslike oorwegings, van die kwota van persele van *n soortgelyke grootte en aard en waarop soortgelyke aktiwiteite plaasvind.

5 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI (10) In the case of meters registering the supply of water in gallons, the number of k/ supplied shall be determined by dividing the number of gallons registered by 220 and rounding off the result, up or down the nearest Charges for Connecting Supply (1) For the reconnection of supply which has been cut off for a breach of these by-laws, or for reconnection of supply at request of a new consumer: R17,00. (2) (a) For providing and installation of a 20 mm communication pipe with a meter: R220. (b) For providing and installation of a 25 mm communication pipe with a meter: R330. (c) For providing and installation of a 40 mm communication pipe with a meter: R440. (d) For providing and installation of a 50 mm communication pipe with a meter: R550. (e) For providing and installation of a 80 mm communication pipe with a meter: R660. (f) For providing and installation of a 100 mm communication pipe with a meter: R770. (g) For providing and installation of a 150 mm communication pipe with a meter: R935. (3) (a) For providing and installation of a 25 mm fire service communication pipe without a meter: R305. (b) For providing and installation of a 40 mm fire service communication pipe without a meter: R400. (c) For providing and installation of a 50 mm fire service communication pipe without a meter: R440. (d) For providing and installation of a 80 mm fire service communication pipe without a meter: R520. (e) For providing and installation of a 100 mm fire service communication pipe without a meter: R620. (f) For providing and installation of a 150 mm fire service communication pipe without a meter: R750. (4) For providing and installation of a 20 mm stand pipe ana tap:r Charges in Connection with Meters Supplied by the Council (1) For a special reading of a meter: R17. (2) For installing a meter after the removal thereof in terms of rule (d) of this item: R35. (3) For testing a water meter owned by the Council at the request of the consumer, if it is found that the meter does not show an error of more than 2,5 %: (a) Meters for pipes with a diameter measuring 15 mm to 80 mm inclusive, for each meter: R35. (b) Meters for pipes with a diameter measuring more than 80 mm, for each meter: R70. (4) For testing a meter owned by the consumer the charge shall be as follows: (a) Meters for pipes with a diameter measuring 15 mm to 80 mm inclusive, for each meter: R35. (b) Meters for pipes with a diameter measuring more than 80 mm, for each meter: R70. (5) For the hire of a moveable meter: (10) In die geval van meters wat in gelling registreer, word die gelewerde getal kl water bereken deur die geregistreerde getal gelling deur 220 te deel en die antwoord tot die naaste tien, hoër of laer, af te rond. 2. Gelde vir die Aansluiting van die Toevoer (1) Vir heraansluiting van die toevoer wat weens n oortreding van hierdie verordeninge gestaak is, of vir die aansluiting van die toevoer op versoek van n nuwe verbruiker: R17. (2) (a) Vir die verskaffing en aanbring van n 20-mm-verbindingspyp met n meter: R220. (b) Vir die verskaffing en aanbring van n 25-mm-verbindingspyp met n meter: R330. (c) Vir die verskaffing en aanbring van n 40-mm-verbindingspyp met n meter: R440. (d) Vir die verskaffing en aanbring van n 50-mm-verbindingspyp met n meter: R550. (e) Vir die verskaffing en aanbring van n 80-mm-verbindingspyp met n meter: R660. (f) Vir die verskaffing en aanbring van n 100-mm-verbindingspyp met n meter: R770. (g) Vir die verskaffing en aanbring van n 150-mm-verbindingspyp met n meter: R935. (3) (a) Vir die verskaffing en aanbring van n 25-mmbrandverbindingspyp sonder n meter: R305. (b) Vir die verskaffing en aanbring van n 40-mm-brandverbindingspyp sonder n meter: R400. (c) Vir die verskaffing en aanbring van n 50-mm-brandverbindingspyp sonder n meter: R440. (d) Vir die verskaffing en aanbring van n 80-mm-brandverbindingspyp sonder n meter: R520. (e) Vir die verskaffing en aanbring van n 100-mm-brandverbindingspyp sonder n meter: R620. (f) Vir die verskaffing en aanbring van n 150-mm-brandverbindingspyp sonder n meter: R750. (4) Vir die verskaffing en aanbring van n 20-mm-staanpyp en kraan: R Gelde in Verband met Meters wat die Raad Verskaf (1) Vir die spesiale aflesing van n meter: R17. (2) Vjr die aanbring van n meter nadat dit ooreenkomstig reel (d) by hierdie item verwyder is: R35. (3) Vir die toets, op versoek van die verbruiker, van n meter wat aan die raad behoort, indien daar bevind word dat die meterfout hoogstens 2,5 % is: (a) Meters vir pype met n diameter van 15 mm tot en met 80 mm, per meter: R35. v ' (b) Meters vir pype met 'n groter diameter as 80 mm, per meter: R70. (4) Vir die toets van n meter wat aan die verbruiker behoort, is die gelde soos volg: (a) Meters vir pype met n diameter van 15 mm tot en met 80 mm, per meter: R35. (b) Meters vir pype met 'n groter diameter as 80 mm, per meter: R70. (5) Vir die huur van 'n verplaasbare meter: (a) Nominal diameter 20 mm, per month: R28. (a) Nominate diameter 20 mm. per maand: R28.

6 1482 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 (b) Nominal diameter 56 mm, per month: R42. (6) Deposit payable for a moveable meter: (a) Nominal diameter 20 mm: R260. (b) Nominal diameter 56 mm: R (7) For supplying and fixing a heavy duty meter box lid in place of an ordinary lid at the request of the consumer: R44. (8) Rules applicable to this item: (a) The method and results of a test carried out by the council in terms of subitems (3) or (4), shall be accepted by the consumer as conclusive. (b) The consumer shall be entitled, on giving the Engineer reasonable notice of his intention, to be present at the testing of any meter in which he is interested. (c) The council shall retain every water meter for 14 days after it has been tested in order to make any further check or adjustment which may be necessary. (d) If a water meter remains unused for more than three months the council shall be entitled to remove it free of cost to the consumer and shall replace it when it is again required. The replacement shall be at the consumer's expense. (e) For the purpose of rule (d) a meter shall be deemed to have been unused during any period between readings if less than 4 k/ has passed through it. 4. Charges for Rental o f a Private Pipe Line Across any street, per month: R4. 5. Charges for Testing and Stamping o f Taps and Fittings (1) Testing and stamping of a prototype fitting which has to be taken apart for the purpose of examination or measurement: R70. (2) Stamping with the council s mark of approval, the following fittings guaranteed by the manufacturers or by suppliers to be identical to approved prototypes: (a) Ball valves, flushing valves, taps, valves, codes, self closing taps, mixers, combination units and pressure control devices for hot Water heating apparatus, each: 80c. (b) Pressure reducing and reflux valves, each: R8. (3) Rules applicable to this item: (a) Every fitting shall be so constructed that it can be stamped with the coundl s mark of approval. (b) The council shall not be liable for any damage caused to any fitting by the testing and stamping thereof. 6. Charges for Examination o f Pipes and Fittings (1) For the examination of water pipes and water fittings on private property at the request of the consumer, for every hour or part thereof, including the time taken in travelling, required for the examination: R35. (2) Rules applicable to this item: (a) Subject to the provisions of rule (b), the prescribed charge shall be payable for an examination.whether or not any fault or leakage is revealed thereby. (b) If a fault or leakage is found in any pipe or fitting belonging to the Council, no charge shall be payable for the examination. (b) Nominate diameter 56 mm, per maand: R42. (6) Deposito betaalbaar vir n verplaasbare meter: (a) Nominate diameter 20 mm: R260; (b) Nominate diameter 56 mm: R (7) Vir die verskaffing en aanbring van n swaar meterkasdeksel in plaas van n gewone deksel op versoek van die verbruiker: R44. (8) Reels wat vir hierdie item geld: (a) Die verbruiker moet die metode vir, en die uitslag van n toets wat die raad ingevolge subitem (3) of (4) uitvoer, as afdoende aanvaar. (b) Die verbruiker kan, mits hy die ingenieur n redelike tyd vooraf van sy voomeme in die verband in kennis stel, teenwoordig wees wanneer n meter waarby hy belang bet, getoets word. (c) Die raad kan elke watermeter 14 dae lank nadat dit getoets is, hou om dit verder te kan nagaan en te kan verstel indien dit nodig is. (d) Indien n watermeter langer as drie maande nie gebruik word nie, kan die raad dit kosteloos vir die verbruiker verwyder en moet hy dit weer terugsit sodra dit weer nodig is. Die verbruiker moet die koste van die terugsit betaal. (e) Daar word vir die toepassing van reël (d) geag dat n meter tussen meteraflesings nie gebruik is nie as daar minder as 4 k/ water daardeur gegaan het. 4. Gelde vir die Huur van n Private Pyplyn Oor n straat, per maand: R4. 5. Gelde vir die Toets en Stempel van Krone en Toebehore (1) Die toets en stempel van prototipe toebehore wat uitmekaar gehaal moet word om ondersoek of gemeet te word: R70. (2) Die stempel van die raad se goedkeuringsmerk op die volgende toebehore ten opstgte waarvan die vervaardigers of leweransiers gewaarborg het dat dit presies dieselfde is as die goedgekeurde prototipes: (a) Vlotterkleppe, spoelkleppe, krane, kleppe, afsluitkrane, selfsluitkrane, mengers, kombinasie-eenhede en drukbeheertoestelle vir warmwatertoestelle, elk: 80c. (b) Drukverminderings- en terugvloeikleppe, elk: R8. (3) Reels wat vir hierdie item geld: (a) Alle toebehore moet so gemaak wees dat die raad se goedkeuringsmerk daarop gestempel kan word. (b) Die raad is nie aanspreeklik vir skade wat aan toebehore berokken word as dit getoets of gestempel word nie. 6. Gelde vir die Ondersoek van Pype en Toebehore (1) Vir die ondersoek van waterpype en -toebehore op private eiendom op versoek van die verbruiker, vir elke uur of gedeelte daarvan, met inbegrip van die reistyd wat vir die ondersoek nodig is: R35. (2) Reëls wat vir hierdie item geld: (a) Behoudens die bepalings van reël (b) moet die voorgeskrewe bedrag vir n ondersoek betaal word, ongeag of dit n gebrek of lekkasie blootlê. (b) Indien n gebrek of lekkasie in n pyp of toebehore wat aan die raad behoort, gevind word, word geen geld vir die ondersoek gevorder nie.

7 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI (c) The council shall be entitled before making an examination at a consumer s request to require payment by him of the estimated cost thereof and shall at the conclusion of the examination refund any sum overpaid or be entitled to demand such further sum as will defray the actual cost of the examination, as the case may be. 7. Charge for Issuing o f Notice For the issuing of a notice in terms of section 14(10)(a) in respect of arrear amounts on one or more services: R5. SCHEDULE 2 TARIFF FOR FIRE EXTINGUISHING SERVICES 1. Sprinkler Installations For inspection and maintenance of communication pipe, per annum: R Drencher Fire Installations (1) For inspection and maintenance of communication pipe, if part of general sprinkler installation: Nil. (2) For inspection and maintenance of communication pipe, if not part of general sprinkler installation, per annum: R Hydrant Installations The following charges shall be payable in respect of hydrant installations, not being hydrant installations owned by the council, and sprinkler installations and drencher installations: (1) For the inspection and maintenance of the communication pipe, per annum: R21, (2) For the resealing of a hydrant where the seals have been broken otherwise than by an officer of the council, when (a) the council is satisfied that no water has been passed through the hydrant save for the purpose of extinguishing a fire, for each hydrant so sealed: R21; (b) when the council is not satisfied that no water has passed through the hydrant save for the purpose of extinguishing a fire, for each hydrant so sealed, and for the water which has passed through the hydrant: R12S. (3) For the purpose of this item the valve fitted to a hydraulic hose reel shall be deemed to be a hydrant. 4. Inspection o f a Fire Extinguishing Installation For inspection of a fire extinguishing water installation in terms of section 99, for each inspection: R Rules Applicable to this Schedule The annual charges in respect of items 1, 2(2) and 3(1) shall be applicable from the first date, after the date of promulgation hereof, on which such charges would normally (c) Die raad kan, voordat hy n ondersoek op versoek van n verbruiker uitvoer, vereis dat die verbruiker die beraamde koste daarvan betaal en die raad moet na afloop van die ondersoek enige bedrag wat.te veel betaal is, aan die verbruiker terugbetaal, of die raad kan sodanige verdere bedrag eis wat nodig is om die werklike ondersoek te dek, al na die geval. 7. Geld vir Uitreiking van Kennisgewing Vir die uitreik van n kennisgewing ingevolge artikel 14(10)(a) ten opsigte van agterstallige bedrae op een of meerdienste: R5. BYLAE2 TARIEF VIR BRANDBLUSDIENSTE 1. Sproeiblustoestelle Vir die ondersoek en instandhouding van die verbindingspyp, per jaar: R Drenkblustoestelle (1) Vir die ondersoek en instandhouding van die verbindingspyp indien dit n deel van die gewone sproeiblusstelsel is: Niks. (2) Vir die ondersoek en instandhouding van die verbindingspyp as dit nie n deel van die gewone sproeiblusstelsel is nie, per jaar: R Brandkraaninstallasies Die volgende gelde is betaalbaar vir brandkraaninstallasies uitgesonderd brandkraaninstallasies wat aan die raad behoort, en sproeiblustoestelle en drenkblustoestelle: (1) Vir die ondersoek en instandhouding van die verbindingspyp, per jaar: R21. (2) vir die herverseëling van n brandkraan wanneer die seels deur iemand anders as n beampte van die raad gebreek is (a) en die raad daarvan oortuig is dat geen water uit die brandkraan getap is wat nie vir die blus van n brand gebruik is nie, per brandkraan wat aldus herverseël word: R21; (b) as die raad nie daarvan oortuig is dat water wat uit die brandkraan getap is net vir die blus van n brand gebruik is nie, per brandkraan wat aldus herverseël word, en vir die water wat uit die brandkraan getap is: R12S. (3) n Klep aan n hidrouliese brandslangtol word vir die toepassing van hierdie item as n brandkraan geag. 4. Ondersoek van 'n Brandblusinstallasie Vir die ondersoek van n brandblusinstallasie ingevolge artikel 99, vir elke ondersoek: R Reels wat vir hierdie Bylae Geld Die jaarlikse gelde ten opsigte van items 1, 2(2) en 3(1) is met ingang van die eerste datum na die datum van afkondiging van hierdie wysigings waarop die gelde normaalweg betaal moet word, van toepassing.. PB Administrator s Notice 774 RANDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO POST-MATRICULATION BURSARIES BY-LAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the by-laws Administrateurskennisgewing 774 MUNISIPALITEIT RANDBURG: WYSIGING VAN NA- MATRIKULASIE STUDIEBEURSVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die

8 1484 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. The Post-Matriculation Bursaries By-laws of the Randburg Municipality, published under Administrator's Notice 1725, dated 22 December 1976, as amended, are hereby further amended by the substitution for section 9 of the following: * 9. Bursaries shall be paid annually in advance to the institution. After bursaries have been appropriated for institutional fees, any unexpended balance shall be expended in such a way as may be decided upon by the institution authorities in consultation with the bursary holder.. PB verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. Die Na-Matrikulasie Studiebeursverordeninge van die M unisipaliteit Randburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1725 van 22 Desember 1976, soos gewystg, word hierby verder gewysig deur artikel 9 deur die volgende te vervang: 9. Beurse word jaarliks vooruit aan die inrigting betaal. Nadat beurse vir inrigtingsgelde aangewend is, kan enige onbestede balans op so 'n wyse aangewend word as wat die inrigtingsowerhede in oorleg met die beurshouer besluit. PB Administrator's Notice 775 SABIE MUNICIPALITY: ADOPTION OF STANDARD BY-LAWS RELATING TO FIRE BRIGADE SERVICES The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 17 of the Fire Brigade Services Ordinance, 1977, publishes (a) that the Town Council of Sabie has in terms of section 96bis(2) of the first-mentioned Ordinance, adopted with the following amendment the Standard By-laws relating to Fire Brigade Services, published under Administrator s Notice 1771, dated 23 December 1981, as by-laws made by the said Council: By numbering the existing Schedule to read Schedule 1; and (b) the Tariff of Charges hereto as Schedule II to the said by-laws, which Tariff of Charges has been approved by him in terms of section 99 of the first-mentioned Onlinance. SCHEDULE II TARIFF OF CHARGES 1. Fire-fighting Services (1) Tariff in respect of fire calls within the Council's area of jurisdiction (a) Agricultural holdings, farms and portions of forms: Per machine or per pump, per hour or part thereof: R30 (b) All other properties not included in paragraph (a): Per machine or per pump, per hour or part thereof: R15; plus (c) expenses in respect of material or chemicals used in connection with the fighting of a fire. (2) Tariff in respect of fire calls outside the Council s area of jurisdiction: (a) For the first machine or pump, per hour or part thereof: R100 (b) For each additional machine or pump, per hour or part thereof: R50 (c) For the forward and return journey, per km or part thereof: 45c (d) For the purpose of the charges payable in terms of paragraphs (a) and (b), times shall be calculated from the time the machines leave the fire station until their return thereto. Administrateurskennisgewing 775 MUNISIPALITEIT SABIE: AANNAME VAN STAN- DAARDVERORDENINGE BETREFFENDE BRAND- WEERDIENSTE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 17 van die Ordonnansie op Brandweerdienste, 1977 (a) dat die Dorpsraad van Sabie die Standaardverordeninge betreffende Brandweerdienste, afgekondig by Adminsitrateurskennisgewing 1771 van 23 Desember 1981, ingevolge artikel 96bts(2) van eersgenoemde Ordonnansie met die volgende wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad opgestel is; Deur die bestaande Bylae te nommer Bylae I; en (b) die Tarief van Gelde hierby as Bylae II by genoemde verordeninge welke Tarief van Gelde deur horn ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is. BYLAE II TARIEF VAN GELDE 1. Brandbestrydingsdienste (1) Tarief vir brandoproepe binne die Raad se regsgebied: (a) Landbouhoewes, plase en gedeelte van plase: Permasjien of per pomp, per uur of gedeelte daarvan: R30 (b) Alle ander eiendomme nie in paragraaf (a) ingesluit nie: Per masjien of per pomp, per uur of gedeelte daarvan: R15; plus (c) die uitgawes ten opsigte van materiaal of chemikalieë verbruik by die bestryding van 'n brand. (2) Tarief vir brandoproepe buite die Raad se regsgebied: (a) Vir die eerste masjien of pomp, per uur of gedeelte daarvan: R100 (b) Vir elke addisionele masjien of pomp, per uur of gedeelte daarvan: R50 (c) Vir die heen- en terugreis van elke masjien, per km of gedeelte daarvan: 45c (d) Vir die toepassing van die gelde betaalbaar ingevolge paragrawe (a) en (b), word die tye bereken vandat die masjien die brandweerstasie verlaat totdat hulle terugkeer daarheen.

9 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Pumping o f Water (1) In respect of the use of a pump other than for firefighting purposes: (a) For the first hour or part-thereof: R6 (b) Thereafter, for each quarter of an hour: R1,50 (2) In respect of the use of fire hoses, per length: R1. 3. Protective Duties R3 per fireman, per performance: Provided that after 24h00, double the tariff shall be charged. 4. Inspection, Testing, Refilling and Cleaning o f fire Extinguishers and Testing and Reparation o f Fire Hoses and Fire Reels. (1) Fire extinguishers: In respect of each fire extinguisher: Actual cost of contents and material plus R1 for handling and labour. (2) Fire Hoses, Testing, per length 75c plus 40c per patch. (3) Fire Reels: Testing, per reel 75c. 5. Special Services In respect of special services rendered by members of the fire department in the discretion of the chief fire officer for which no tariffs have been determined elsewhere, the following charges shall be payable: (1) Services rendered by an officer, per hour or part thereof: R6 (2) Services rendered by a fireman, except an officer per hour or part thereof: R3: Provided that in respect of special services rendered between the hours of 24h00 and 06h00, the charges payable shall be double the tariffs in terms os subitems (1) and (2).. PB Administrator s Notice 776 SPRINGS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELEC TRICITY BY-LAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939,' publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. The Electricity By-laws of the Springs Municipality, adopted by the Council under Administrator s Notice 1035, dated 28 June 1972, as amended, are hereby further amended by amending the Tariff of Charges under the Schedule by the insertion after item 6(2) of the following: (3) Bulk commercial consumers with a maximum demand of 200 kv.a or more per month do not qualify for this off-peak tariff. PB Pomp van Water (1) Vir die gebruik van n pomp, behalwe vir brandbestrydingsdoeleindes: (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan: R6 (b) Daama, vir elke kwartier: Rl,50 (2) Vir die gebruik van brandslange perlengte: R l. 3. Beskermingsdienste R3 per brandweerman, per werkverrigting: Met dien verstande dat na 24h00, dubbel die tarief gehef word. 4. Nasien, Toets, Herlaai en Skoonmaak van Brandblussers en Toets en Herstel van Brandslange en Brandtolle. (1) Brandblussers: Vir elke brandblusser: Werklike koste van inhoud en materiaal plus R l vir hatering en arbeid. (2) Brandslange: Toets, per Iengte: 75c plus 40c per lap. (3) Brandtolle: Toets, per tol: 75c. 5. Spesiale Dienste Vir spesiale dienste wat na goeddunke van die brandweerhoof deur lede van die brandweerafdeling uitgevoer word en waarvoor geen tariewe elders vasgestel is nie, is die volgende gelde betaalbaar: (1) Dienste gelewer deur n offisier, per uur of gedeelte daarvan: R6 (2) Dienste gelewer deur 'n brandweerman, uitgesonderd n offisier, per uur of gedeelte daarvan: R3: Met dien verstande dat die gelde betaalbaar vir spesiale dienste tussen die ure 24h00 en 06h00, dubbel die gelde ingevolge subitems (1) en (2) is.. PB Administrateurskennisgewing 776 MUNISIPALITEIT SPRINGS: WYSIGING VAN ELEK- TRISITEITSVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munistpaliteit Springs, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1035 van 28 Junie 1972, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde onder die Bylae te wysig deur na item 6(2) die volgende in te voeg: (3) Grootmaat-kommersiele verbruikers met n maksimum-aanvraag van 200 kv.a en.neer per maand kwalifiseer nie vir hierdie buitespitstydperktarief nie. PB Administrator's Notice 777 TZANEEN MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELEC TRICITY BY-LAWS The Administrator hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. Administrateurskennisgewing 777 MUNISIPALITEIT TZANEEN: WYSIGING VAN ELEK TRISITEITSVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit. wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is.

10 1486 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 The Electricity By-laws of the Tzaneen Municipality, adopted by the Council under Administrator s Notice 127, dated 1 February 1978, as amended, are hereby further amended by the insertion after section 11(4) of the following: (5) In order to ensure that the supply to his premises is not disconnected by reason of his failure to pay his account in terms of subitem (1), a consumer may apply in writing to the treasurer on the prescribed form, to be reminded by the treasurer telephonically of such failure before disconnection of his supply, subject to the following conditions: (a) That a charge as determined from time to time by the council by special resolution in terms of the provisions of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939, be payable by the consumer in respect of each time that it may be necessary to issue such reminder; (b) that consumers who make use of the service, shall be telephoned to a telephone number furnished to the treasurer, within seven days from the date upon which the account became due for payment, and the account shall then be paid before 15h30 on the day upon which he was thus reminded, failing which the supply shall be disconnected forthwith without any further notice.. PB Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Tzaneen, deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 127 van 1 Februarie 1978, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur na artikel 11(4) die volgende in te voeg: (5) Ten einde te verseker dat die toevoer na sy perseel nie gestaak word weens sy versuim om sy rekening ingevolge subitem (1) te betaal nie, kan 'n verbruiker skriftelik by die tesourier aansoek doen op die voorgeskrewe vorm, om deur die tesourier telefonies herinner te word van sodanige versuim alvorens sy toevoer gestaak word, onderworpe aan die volgende voorwaardes: (a) Dat n bedrag soos van tyd tot tyd deur die raad by spesiale besluit vasgestel ingevolge die bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, betaalbaar is deur die verbruiker ten opsigte van elke keer wat dit nodig is om sodaiiige aanmaning uit te reik; (b) dat verbruikers wat van die diens gebruik maak, binne 7 dae vanaf die datum waarop die rekening betaalbaar was, deur die tesourier getelefoneer word na n nommer wat aan die tesourier verskaf moet word, en die rekening moet dan betaal word voor 15h30 op die dag waarop hy so aangemaan is, by gebreke waarvan die toevoer sonder enige verdere kennisgewing gestaak word.. PB Administrator s Notice 778 Administrateurskennisgewing 778 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 566, MEYERSPARK EXTENSION 1 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that condition (m) in Deed of Transfer T23687/1976 be removed. PB WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 566, DORP MEYERSPARK UITBREIDING1 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (m) in Akte van Transport T23687/1976 opgehef word Administrator s Notice 779 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PORTION 68 (A PORTION OF PORTION 1) OF TOWN AND TOWNLANDS, SCHWEIZER-RENEKE TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved th a t condition E l in D eed of T ran sfer T23581/1975 be removed. PB Administrateurskennisgewing 779 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE- DEELTE 68 ( N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1) VAN DORP EN DORPSGRONDE, DORP SCHWEIZER-RE NEKE Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak.dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde E l in Akte van Transport T23581/1975 opgehef word. PB Administrator s Notice 780 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PORTION 6 OF ERF 79, KELVIN TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that conditions (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)(i) to (vi), (1), (m) and (o) in Deed of Transfer T45111/1983 be removed. PB Administrateurskennisgewing 780 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE DEELTE 6 VAN ERF 79, DORP KELVIN Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaardes (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)(i) tot (vi), (1), (m) en (o) in Akte van Transport T45111/1983 opgehef word. PB

11 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Administrator s Notice 781 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT,'1967: HOLDING 55, BUSH HILL ESTATES AGRICULTURAL HOLD INGS It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that condition B(d)(iv) in Deed of Transfer T30026/1983 be removed. PB Administrateurskennisgewing 781 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 196?: H O EW E 55, BUSH H IL L ESTA TES L A N D B 0U - HOEWES Hierby word ooreenkomstig die bepalings van- artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde B(d)(vi) in Akte van Transport T30026/1983 opgehefword. PB 4-16: Administrator s Notice 782 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 131, 163, 164, CONSOLIDATED ERF 2469 AND 2466, THREE RIVERS TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that condition B(13) in Deeds of Transfer T12047/1976, T39148/1980, T41248/1980, T20455/1982, T17147/1982, T18880/1970 and Certificate of Consolidated Title T2731/1983 be removed. PB Administrator s Notice 783 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: LOT 1493, HOUGHTON ESTATE TOWNSHIP. It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that 1. Conditions (a), (b), (c) and (e) in Deed of Transfer T3397/1981 be removed; and 2. the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, be amended by the rezoning of Lot 1493, Houghton Estate Township, to Residential 2 and which amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme. 766, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at the offices of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg. PB Administrator s Notice 784 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 54 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Randfontein Town-planning Scheme, comprising die same land as included in the township of Greenhills Extension 5. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Oerk, Randfontein and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Randfontein Amendment Scheme 54. PB Administrateurskennisgewing 782 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS* 1967: ERWE 131, 163, 164, GEKONSOLIDEERDE ERF 24$9 EN 2466, DORP THREE RIVERS i * Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde B(13) in Aktes van Transport T12047/1976». T39148/1980, T41248/1980, T20455/1982, T17147/1982, T18880/1970 en Sertifikaat van Gekonsolideerde Titel T2731/1983 opgehefword. PB Administrateurskennisgewing 783 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: LOT 1493, DORP HOUGHTON ESTATE v Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat - 1. Voorwaardes (a), (b), (c) en (e) in Akte van Transport T3397/1981 opgehef word; en 2. Johaonesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die hersonering van Lot 1493, dorp Houghton Estate tot Residensieel 2 welke wysigingskema bekend staan as Johannesburg-wysigingskema 766, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en die skemaklousules wat ter insae lê in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. PB * Administrateurskennisgewing 784 RANDFONTEIN-WYSIGINGSKEMA 54 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n wysiging van Rradfontein-doipsbeplanningskema, wat uit dieselfde grond as die dorp Greenhills Uitbreiding 5 bestaan, goedgekeur het. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randfontein en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Randfontein-wysigingskema54. ' PB

12 1488 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Administrator's Notice 78S DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP In terms of section 69 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Greenhills Extension 5 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. PB SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY THE TOWN COUNCIL OF RANDFONTEIN UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLAN NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR TION 67 OF THE FARM RANDFONTEIN 247 IQ, PRO VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Name The name of the township shall be Greenhills Extension 3«(2) Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A6462/83. (3) Endowment Payable to the Transvaal Education Department: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(l)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the number of dwelling-units which can be erected in the township. The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance. (4) Disposal o f Existing Conditions o f Title All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals. (5) Land for State and Municipal Purposes The township owner shall at its own expense reserve the following erven for municipal purposes: Parks: Erven 2188 to 2194 General: Cemetery: Erf 2187 (6) Access (a) Ingress from Provincial Road K96 to the township and egress to Provincial Road K96 from the township shall be restricted to the junction of Tinus de Jongh Street with the said road. (b) The township owner shall at its own expense, submit a geometric design lay-out (scale 1:500) of the ingress and egress points referred to in (a) above, and specifications for the construction of the accesses, to the Director, Transvaal Roads Department for approval. The township owner shall after approval of the lay-out and specifications construct the said ingress and egress points at its own expense to the satisfaction of the Director, Transvaal Roads Department. Administrateurskennisgewing 785 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrates hierby die dorp Greenhills Uitbreiding 5 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. BYLAE PB VOORW AARDES W AAROP DIE AANSOEK GE- DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN RANDFONTEIN INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE- DEELTE 67 VAN DIE PLAAS RANDFONTEIN 247 IQ, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. STIGTINGS VOORWAARDES (l)n aam Die naám van die dorp is Greenhills Uitbreiding 5. (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A6462/83. (3) Begiftiging Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(l)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp. Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale. (5) Grond virstaats- en Munisipale Doeleindes Die dorpseienaar moet op eie koste die volgende erwe vir munisipale doeleindes voorbehou: Parke: Erwe 2188 tot 2194 Algemeen: Begraafplaas: Erf 2187 (6) Toegang (a) Ingang van Provinsiale Pad K96 tot die dorp en uitgang tot Provinsiale Pad K96 uit die dorp word beperk tot die kruising van Tinus de Jonghstraat met sodanige pad. (b) Die dorpseienaar moet op eie koste n meetkundige uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in- en uitgangspunte genoem in (a) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aansluitings laat opstel en voorle aan die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartem ent vir goedkeuring. Die dorpseienaar moet, nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur is, die toegange op eie koste bou tot bevrediging van die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement.

13 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI (7) Acceptance and Disposal o f Stormwater The township owner shall arrange for the drainage of the township to fit in with that of Road K96 and for all stormwater running off or being diverte'd from the road to be received and disposed of. (8) Precautionary Measures The township owner shall at its own expense make arrangements with the local authority in order to ensure that (a) water will not dam up, that the entire surface of the township area is drained properly, and that streets are sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cables or for any other purposes, are properly refilled with damp soil in layers not thicker than 150 mm, and are compacted until the same grade of compaction as that of the surrounding material is obtained. 2. CONDITIONS OF TITLE The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions indicated, imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (1) A ll Erven with the Exception o f Those Mentioned in Clause 1.(5) (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and, in the case of a pan-handle erf, an additional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (2) Erven 2036, 2040 to 2042, 2058 to 2062, 2068, 2092 to 2098,2103,2121,2168 to 2180,2182 and 2183 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. (3) Erven 1982,1983, 2063,2064, 2162 and2163 The erf is subject to a servitude for transformer purposes in favour of the local authority, as indicated on, the general plan. (7) Ontvangs en Versorging van Stormwater Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die dorp so reel dat dit inpas by dié van Pad K96 en moet die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang en versorg. (8) Voorkomende Maatreëls Die dorpseienaar moet op eie koste reelings met die plaaslike bestuur tref om te verseker dat (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van die dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate doeltreffend met teer, beton of bitumen geseël word; en (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of vir enige ander doeieindes behoorlik met klam grond in lae wat nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en dat dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materiaal het, verkry is. 2. TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die voorwaardes soos aangedui, opgelê deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965: (1) Alle Erwe met Uitsondering van dié Genoem in Klousulel(5) (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeieindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n bykomende serwituut 2 m breed, vir munisipale doeieindes, oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of Verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy na goeddunke noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erwe 2036, 2040 tot 2042, 2058 tot 2062, 2068, 2092 tot 2098, 2103, 2121, 2168 tot 2180, 2182 en 2183 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale doeieindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. (3) Erwe 1982,1983,2063,2064,2162 en 2163 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transformatordoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. Administrator s Notice 786 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 4/241 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Town-planning and Townships Ordi- Administrateurskennisgewing 786 KEMPTONPARK-WYSIGINGSKEMA 4/241 Die Admintstrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe-

14 1490 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 nance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Kempton Park Townplanning Scheme, 1952, comprising the same land as included in the township of Terenure Extension 15. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are fifed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Kempton Park and are open for inspection at all reasonable times. ' This amendment is known as Kempton Park Amendment Scheme 4/241. PB /241 planning en Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n wysiging van Kemptonpark-dorpsbeplanningskema, 1952, wat uit dieselfde grand as die dorp Terenure Uitbreiding 15 bestaan, goedgekeur het. Kaart 3 van die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Kemptonpark en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Kemptonpark-wysigingskema 4/241. PB /241 Administrator s Notice 787 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP In terms of section 69 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Terenure Extension 15 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. PB SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY KËLKEM TOWNSHIP (PROPRIETARY) LI MITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN- PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 269 OF THE FARM ZUURFONTEIN 33 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED- 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Name The name of the township shall be Terenure Extension 15. (2) Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A4596/82. (3) Stormwater Drainage and Street Construction The township owner shall on request by the local authority submit to such authority for its approval a detailed scheme complete with plans, sections and specifications, prepared by a civil engineer approved by the local authority, for the collection and disposal of stormwater throughout the township by means of properly constructed works and for the construction, tarmacadarnising, kerbing and channelling of the streets therein together with the provision of such retaining walls as may be considered necessary by the local authority. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts. (b) The township owner shall when required to do so by the local authority carry out the approved scheme at its own expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority. (c) The township owner shall be responsible for the maintenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b). (d) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. Administrateurskennisgewing 787 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Terenure Uitbreiding 15 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. PB BYLAE VOORW AARDES WAAROP DIE AANSOEK GE- DOEN DEUR KELKEM TOWNSHIP (PROPRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE O R D O N N A N SIE OP D O RPSBEPLA N N 1N G EN DORPE, 1965, OM TÒESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 269 VAN DIE PLAAS ZUURFON TEIN 33 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. SHGTINGSVOORWAARDES (1) Noam Die naam van die dorp is Terenure Uitbreiding 15. (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A4596/82. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur aan sodanige bestuur n gedetailleèrde skema volledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp deur middel van behoorlik aangelegde werke en vir die aanlê, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die strate daarin tesame met die verskaffing van sodanige keermure, as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorlê. Verder moet- die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer dit vereis word deur die plaaslike bestuur, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot voldoening van die plaaslike bestuur onder toesig van n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhouding van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is. (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen.

15 PROVINSIALE KOERANT, 16 MET (4) Endowment (a) Payable to the local authority: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(l)(b) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of R23 234,44 to the local authority for the provision of land for a cemetery and a depositing site. Such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance. (b) Payable to the Transvaal Education Department: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(l)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for educational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the township, the extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 by the number of special residential erven in the township and from which the area of Erf 635 is deducted. The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 74(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions' of section 73 of the said Ordinance. (5) Disposal o f Existing Conditions o f Title AIT erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding: (a) The following servitude which does not affect the township area: Portion 17 (a portion of Portion 2) of the farm Zuurfontein No 33, Registration Division 1R, district Kempton Park (whereof the property hereby transferred forms portion), is subject to the condition that the Victoria Falls and Transvaal Power Company, Limited has the right to convey electricity over the property hereby transferred, together with ancillary rights and subject to the conditions as will more fully áppear from Notarial Deed No 542/46S registered on the 19th August, (b) Subject and entitled to the following right which will not be passed onto the erven in the township: Portion 17 (a portion of Portion 2) of the farm Zuurfontein No 33, Registration Division IR, district Kempton Park (whereof the property hereby transferred forms portion), is specially subject and entitled to the provisions set forth in Notarial Deed No 149/1913S re use of water and dam situate on property hereby transferred and on Portion B of the said farm, measuring 84,3541 hectares, transferred in favour of Jan George Duvenage under Deed of Transfer No 1890/1913 on the 4th day of March, (6) Land fo r State and Municipal Purposes The following erven shall be transferred to the proper authorities by and at the expense of the township owner: (a) For state purposes: Educational: Erf 635. (b) For municipal purposes: Park: Erf703. (7) Demolition o f Buildings The township owner shall at its own expense cause all buildings situated within the building line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to (4) Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(l)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur n globale bedrag van R23 234,44 betaal vir die verkryging van grond vir n begraafplaas en n stortingsterrein. Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(l)(a) van die. Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale bedrag betaal op die grondwaarde van spesiale woongrond in die omgewing van die dorp waarvan die grootte bepaal word deur 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe en waarvan die oppervlakte van Erf 635 afgetrek is. Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die bepalings-van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd: (a) Die volgende serwituut wat nie die dorpsgebied raak nie: Portion 17 (a portion of Portion 2) of the farm Zuurfontein No 33, Registration Division IR, district Kempton Park (whereof the property hereby transferred forms portion), is subject to the condition that the Victoria Falls and Transvaal Power Company, Limited has the right to convey electricity over the property hereby transferred, together with ancillary rights and subject to the conditions as will more fully appear from Notarial Deed No 542/46S registered on the 19th August, (b) Onderworpe aan en geregtig op die volgende reg wat nie op die erwe in die dorp oorgedra sal word nie: Portion 17 (a portion of Portion 2) of the farm Zuurfontein No 33, Registration Division IR, district Kempton Park (whereof the property hereby transferred forms portion), is specially subject and entitled to the provisions set forth in Notarial Deed No 149/1913S re use of water and dam situate on property hereby transferred and on Portion B of the said farm, measuring 84,3541 hectares, transferred in favour of Jan George Duvenage under Deed of Transfer No 1890/1913 on the 4th day of March, (6) Grond vir Stoats- en Munis'tpale Doeleindes Die volgende erwe moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die bevoegde owerheld oorgedra word: (a) Vir Staatsdoeleindes: Onderwys: Erf 635. (b) Vir munisipale doeleindes: Park: Erf 703. (7) Sloping van Geboue Die dorpseienaar moet op eie koste alle geboue geleë binne boulynreserwes. kantruimtes of oor gemeenskaplike

16 1492 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 the satisfaction of the local authority, when required by the local authority to do so. 2. CONDITIONS OF TITLE The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions indicated, imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (1) All Erven with the Exception of those Mentioned in Clause 1(6) (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and, in the case of a pan-handle erf, an additional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (2) Erven 544 to 547,549 to 551, 634 and 636 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. (3) Erven 464, 465, 497, 498, 624 and 625 The erf is subject to a servitude for transformer purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. 2. TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die voorwaardes soos aangedui, opgelê deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965: (1) Alle Erwe met Uitsondering van dié Genoem in Klousule 1(6) (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens en, in die geval van n pypsteelerf, n bykomende serwituut 2 m breed, vir munisipale doeleindes, oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat hy na goeddunke noodsaaklik ag tydelik te plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voomoemde doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erwe 544 tot 547, 549 tot551, 634 en 636 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. (3) Erwe 464, 465, 497, 498, 624 en 625 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transformatordoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. Administrator s Notice 788 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI-URBAN AREAS: PROPOSED AUTONOMOUS LOCAL AUTHORITY FOR THE LOCAL AREA COM MITTEE FOR AKASIA-ROSSLYN: APPOINTMENT OF A COMMISSION OF INQUIRY The Administrator hereby publishes in terms of section 3(1) and (4) of the Ordinance on Commissions of Inquiry, 1960 (Ordinance 9 of 1960) that he has, in terms of the said section appointed Mr F.A. Venter (Chairman) and Mr C.J. Joubert as a Commission of Inquiry to inquire into and report upon the proposed introduction of an autonomous local authority or not for the Local Area Committee of Akasia-Rosslyn and the objections thereto. Administrateurskennisgewing 788 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: VOORGE- STELDE SELFSTANDIGE PLAASLIKE OWERHEID VIR DIE PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VAN AKA SIA-ROSSLYN: BENOEMING VAN KOMMISSIE VAN ONDERSOEK Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 3(1) en (4) van die Ordonnansie op Kommissies van Ondersoek, 1960 (Ordonnansie 9 van I960), dat hy ingevolge genoemde artikel mnr F.A. Venter (Voorsitter) en mnr C.J. Joubert benoem tot n Kommissie van Ondersoek om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor die daarstelling al dan nie van n selfstandige plaaslike owerheid vir die Plaaslike Gebiedskomitee vir Akasia-Rosslyn en die besware daarteen. PB PB

17 PROVINSIALE KOERANT, 16 M EI Administrator s Notice 789 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1096 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erven 2835 and 3235, Pretoria to General Business subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme PB H-1096 Administrator's Notice 790 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 600 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 45 and 46, Strijdompark Extension 2, to Industrial 1 subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are fifed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 600. PB H-600 Administrateurskennisgewing 789 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA1096 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erwe 2835 en 3235, Pretoria tot Algemene Besigheid onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redetike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema PB H-1096 Administrateurskennisgewing 790 RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 600 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Erwe 45 en 46, Strijdompark Uitbreiding 2, tot Nywerheid 1 onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Randburg-wysigingskema 600. PB H-600 Administrator s Notice 791 Administrateurskennisgewing 791 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 676 RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 676 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 113, Femdale to Residential 1 with a density of One dwelling p e rl 500 m2. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 676. PB H-676 Administrator s Notice 792 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 964 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the addition of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur die hersonering van Lot 113, Femdale tot Residensieel 1 met 'n digtheid van Een woonhuis per m2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Randburg-wysigingskema 676. PB H-676 Administrateurskennisgewing 792 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 964 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewy-

18 1494 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 following in numerical and alphabetical sequence to Table N of the schedule of the scheme read with Cause 70. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 964. PB H-964 Administrator s Notice 793 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 892 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Lot 943, Kenilworth Township to Residential 4 subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Q erk, Johannesburg and are opeo for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 892. PB H-892 sig word deur die byvoeging van die volgende in n numeriese en alfabetiese volgorde tot Tafel N van die skedule saamgelees met Klousule 70. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. gingskema 9o4. Administrateurskennisgewing 793 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 892 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die hersonering van Lot 943, dorp Kenilworth tot Residensieel 4 onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysigingskema 892. PB H-892 Administrator s Notice 794 Administrateurskennisgewing 794 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 882 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 882 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 368, Wolmer to Special for religious purposes subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Qerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 882. PB H-882 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 19o5, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 368, Wolmer tot Spesiaal vir godsdiensdoeleindes onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. skema 882. Administrator s Notice 795 Administrateurskennisgewing 795 ROODEPOORT-M ARAISBURG SCHEME 497 AMENDMENT ROODEPOORT-MARAISBURG-WYSIG1NGSKEMA 497 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Roodepoort-Maraisburg Town-planning Scheme 1, 1946, by the rezoning of Erf 434, Roodepoort to General Residential subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Roodepoort-Maraisburg-dorpsaanlegskema 1, 1946, gewysig word deur die hersonering van Erf 434, Roodepoort tot Algemene Woon onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

19 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI This amendment is known as Roodepoort-Maraisburg Amendment Scheme 497. Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort-Maraisburg-wysigingskema 497. PB 4* PB Administrator s Notice 796 Administrateurskennisgewing 796 GROBLERSDAL AMENDMENT SCHEME 9 GROBLERSDAL-WYS1G1NGSKEMA 9 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Groblersdal Town-planning Scheme, 1981, by the rezoning of Part of RE/100, Groblersdal to Business 1 and Municipal subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Qerk, Groblersdal and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Groblersdal Amendment Scheme 9. PB Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Groblersdal-dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig word deur die hersonering van Gedeelte van RE/100, Groblersdal tot Besigheid 1 en Munisipaal onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Groblersdal en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Groblersdal-wysigingkema9. Administrator s Notice 797 Administrateurskennisgewing 797 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 854 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 854 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the amendment of: 1. Tabel N of the schedule, in regard to Erven 133 and 146 Bruma Township as follows. Column 7: By the addition of the following: Provided that one additional storey may be permitted with the consent of the City Council Column 12: By the'insertion of an asterisk 2. Tabel A: in regard to Bruma Township: Column 4: By the deletion of the words: All other erven all other boundaries. Column 5: By the deletion of the figure 5M. The scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 854. PB H-854 Administrator s Notice 798 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 28 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pietersburg Town-planning Scheme, 1981, by the rezoning of Erf 349, Bendor to Residential 1 with a density of One dwelling per m2. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 19o5, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur bet dat Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die wysiging van: 1. Tabel N van die bylae ten opsigte van Erwe 133 en 146, Bruma deur in: Kolom 7: Die volgende toe te voeg: Met dien verstande dat een bykomende verdieping met die toestemming van die Raad toegelaat mag word. Kolom 12: Deur die toevoegjng van n asterisk * 2. Tabel B: ten opsigte van Bruma: Kolom 4: Deur die woorde: Alle ander erwe alle ander grense te skrap. Kolom 5: Deur die invoeging van 5M. Die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysigingskema 854. PB H-854 Administrateurskennisgewing 798 PIETERSBURG-WYSIGINGSKEMA 28 - Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pietersburg-dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig word deur die hersonering van Erf 349, Bendor tot Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per in2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike

20 1496 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 and the Town Clerk, Pietersburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Pietersburg Amendment Scheme 28. PB H-28 Administrator s Notice 799 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 65 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of Remaining Extent of Portion 2 of Lot 47, Potchefstroom to Business 4. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Potchefstroom Amendment Scheme 65. PB H-65 Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pietersburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburg-wysigingskema 28. PB H-28 Administrateurskennisgewing 799 POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 65 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Potchefstroom-dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur die hersonering van Restant van Gedeelte 2 van Erf 47, Potchefstroom tot Besigheid 4. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potchefstroom en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroom-wysigingskema 65. PB H-65 Administrator s Notice 800 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 925 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 96, Riviera, Pretoria to General Business. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government,- Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 925. PB H-925 Administrateurskennisgewing 800 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 925 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pietoria-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Erf 96, Riviera, Pretoria tot Algemene Besigheid. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur (fie Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 925. PB H-925 Administrator s Notice 801 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 93 Administrateurskennisgewing 801 ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 93 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Alberton Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 448, 449, and 450 Alrode South Extension 13 to Industrial 1. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 93. PB H-93 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die hersonering van Erwe 448, 449 en 450 Alrode South Uitbreiding 13 tot Nywerheid 1. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria eh die Stadsklerk Alberton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Alberton-wysigingskema 93. PB H-93

21 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Administrator s Notice 802 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 923 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Johannes* burg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of Remainder of Erf 32, Bimam to Business 1 subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 923. PB H-923 ArimmistTateuTskennisgewing 802 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 923 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die hersonering van Restant van Erf 32, Birnam tot Besigheid 1 onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike. Bestuur, Pretoria èn die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg-wysigingskema 923. PB H-923 Administrator's Notice 803 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 77 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Middelburg Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of Portion 11 of Erf 871, Middelburg, to General Residential 2 with a density of One dwelling per 1 500m2 ; Portions 12, 44 and 45 of Erf 871, Middelburg to Special Residential with a density of One dwelling per 1500 m2; Portions 48 and 49 of Erf 871 and the Remainder of Portion 1 of Erf 850, Middelburg, to Existing Street. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Middelburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Middelburg Amendment Scheme 77. PB Administrateurskennisgewing 803 MIDDELBURG-WYSIGINGSKEMA 77 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Middelburg-dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 11 van Erf 871, * Middelburg, tot Algemene Woon 2 met 'n digtheid van Een woonhuis per 1 500m2 ; Gedeeltes 12, 44 en 45 van Erf 871, Middelburg, tot Spesiale Woon met 'n digtheid van Een woonhuis per 1 500m2; Gedeeltes 48 en 49 van Erf 871 en die Restant van Gedeelte 1 van Erf 850, Middelburg, tot Bestaande Straat. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Ftetoria en die Stadsklerk, Middelburg, en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Middelburg-wysigingskema77. PB Administrator s Notice 804 ROAD TRAFFIC REGULATIONS: AMENDMENT In terms of section 165 of the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordinance. 21 of 1966), the Administrator hereby amends Regulation 1 of the Road Traffic Regulations, promulgated by Administrator s Notice 1052 of 28 December 1966, by the substitution for the expression T01(l)(d) in the definition of permissible maximum drawing vehicle mass of the expression 101(l)(b). TW 2/2, TO 43 Administrator's Notice 805 DEVIATION AND WIDENING OF THE PUBLIC ROAD (DISTRICT ROAD 1496) It terms of the provisions of section 5(l)(d) and section 3 of the Roads Ordinance (Ordinance 22 of 1957), the Administrator hereby deviates and widens a portion of the public road (District Road 1496) over the farms Driefontein 179 IQ and Van Wyks Restant 182 IO, to varying widths of37,78 metres to 56 metres. Administrateurskennisgewing 804 PADVERKEERSREGULASIES: WYSIGING Ingevolge artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 (Ordonnansie 21 van 1966), wysig die Administrateur hierby Regulasie 1 van die Padverkeersregulasies, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1052 van 28 Desember 1966, deur die uitdnikking 101(l)(d) in die woordbepaling van toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa deur die uitdrukking 101(l)(b) te vervang. TW 2/2, TO 43 Administrateurskennisgewing 805 VERLEGGING EN VERBREDING VAN DIE OPEN- BARE PAD (D1STRIKSPAD 1496) Ingevolge die bepalings van artikel 5(l)(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), verlê en verbreed die Administrateur n gedeelte van die openbare pad (Distrikspad 1496) oor die plase Driefontein 179 IQ en Van Wyks Restánt 182 IO na wisselende breedtes van 37,78 meter tot 56 meter.

22 1498 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 The general direction, situation and the extent of the in* creased reserve width of the said road is indicated on the attached sketchplan. In terms of the provision of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the said road has been demarcated by means of beacons. ECR 413 (15) dated 21 February 1984 Reference: DP /22/1496 Vol. 5 Die algemene rigting, ligging en omvang van die reserwebreedte van gemelde pad word op bygaande sketsplan aangetoon. Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word hiermee verklaar dat die grohd wat deur gemelde pad in beslag geneem word, afgemerk is deur middel van bakens. UKB 413 (15) gedateer 21 Februarie 1984 Verwysing: DP /22/1496 Vol. 5 EXCO. RES. 413 (15) D A TE D R EFER EN C E PUBLIC ROAD DEVIATED AND WIDENED TO VARYING WIDTHS OF 37,78mTO 56m EXISTING ROAD U K. B E S L U IT ) G E D A TE E R V ER W YSIN G OPENBARE PAD VERlI EN VERBREED NA WIS BREEDTES VAN 37,76mTOT S6m BESTAANDE FAD ROADCLOSED K T O 'W Y I.PAD GESLUIT Administrator s Notice 806 Administrateurskennisgewing Meil984 DEVIATION AND WIDENING OF A PUBLIC ROAD (DISTRICT ROAD 700) The Administrator hereby deviates and widens, in terms of the provisions of section 5(l)(d) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), the public road (District Road 700) over the forms Twyfelhoek 62 JO and De Putten 56 JO to varying widths of 30 metres to 120 metres. The general direction and situation of the deviation and the extent of the increase of the reserve widths of the said road is shown on the subjoined sketchplan. In terms of the provisions of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the said road adjustment has been demarcated by means of cairns. ECR 205 dated 23 January 1984 DP /22/700 Vol. 2 VERLEGGING EN VERBREDÏNG VAN N OPEN- BARE PAD (DISTRIKSPAD 700) Die Administrates verlê en verbreed hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 5(l)(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957, (Ordonnansie 22 van 1957), die openbare pad (Distrikspad 700) oor die plase Twyfelhoek 62 JO en De Putten 56 JO na wisselende breedtes van 30 meter tot 120 meter. Die algemene rigting en ligging van die verlegging en die omvang van die reserwebreedte van gemelde pad word op bygaande sketsplan aangetoon. Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word hiermee. verklaar dat die grand wat gemelde padreeling in beslag geneem, met klipstapels afgemerk is. UKB 205 gedateer 23 Januarie 1984 DP /22/700 Vol. 2 DP /22/700 UK. BOSlUil -QC Ex. Coro. Res PAAIE GESLUIT N0A08 CLOSED PAD VERLE EN VERBREEONA ROAD DEVIATED ANO WISSELENOE BREEDTES WIOENED TO VARYING VAN 30m «120m WI0TH8 OF 30m 120m EXISTING ROADS Í

23 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Administrator s Notice 807 Administrateurskennisgewing Meil984 DECLARATION, NUMBERING AND DEVIATION OF DISTRICT ROAD 2515 The Administrator hereby (a) declares that, in terms of the provisions of sections 5(l)(a) and 5(l)(c) of the Roads Ordinance, 1957, a public road shall exist over the farms Rooywal 281 KR and Doomdraai 282 KR as District Road 2515; (b) deviates and widens, in terms of the provisions of section 5(l)(d) and section 3 forth said Ordinance, public road (District Road 2515) over the farms Rooywal 281 KR and Doomdraai 282 KR to varying widths of 25 metres to 115 metres. The general direction, situation and the extent of the reserve width of the said road is shown on the subjoined sketchplan. The terms of the provisions of section 5A(3) of the said Ordinance, it is hereby declared that the land taken up by the said road, is shown on Plan PP 2/121 which is available for inspection by any interested person at the office of the Regional Engineer, Petersburg. ECR 382(6) dated 10 February 1984 Reference: DP /23/S918 VERKLARING, NOMMERING EN VERLEGGING VAN DISTRIKSPAD 2515 Die A dm inistrates (a) verklaar hiermee, ingevolge die bepalings van artikels 5(l)(a) en 5(l)(c) van die Padordonnansie, 1957, dat n openbare pad oor die plase Rooywal 281 KR en Doomdraai 282 KR as Distrikspad 2515 sal bestaan; (b) verlê en verbreed hiermee ingevolge (fie bepalings van artikel 5(l)(d) en artikel 3 van gemelde Ordonnansie, openbare pad (Distrikspad 2515) oor die plase Rooywal 281 KR en Doomdraai 282 KR na wisselende breedtes van 25 meter tot 115 meter. Die algemene rigting figging en die omvang van die reserwe breedte van gemelde pad word op bygaande sketsplan aangetoon. Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde pad in beslag neem, aangetoon word op plan PP 2/121 wat vir belanghebbende persone ter insae is by die kantoor van die Streekingenieur, Petersburg. UKB 382(6) gedateer 10 Februarie 1984 Verwysing DP /23/S918 ROOfWAL 88/RA B S VERWYSNO/REFEREMCÉ. BESTAANDc EX1STM0 ROADS 0PEN8ARE PAD PUBLIC ROAD VERKLAAR E N «n DECLARED AND GENOMMERAS NUMBERED AS DP05-033* 23/23/2515 DOORNDRAA/ 882 RR. OOORNDRAA/ 268 KR u^ bp =» OSD: dd: pad: road; VERWYSINQ/REFERENCE SESTAANDE EXISTING PAA5E ROADS OPENBARE PUBLIC ROAD PAD VERLe DEVIATED AND EN VERBREED WIDENED TO NA WISSEL- VARYINGWIDTHS ENDE BREED- * OF 25m TO TES VAN23m 115m. TOT 115m. PADGESLU1T - ===- ROAD CLOSED Plf^EL: DP /23/2615 U.Kg. 332 E.C.R PAD 2313 ROAD

24 1500 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Administrator s Notice 809 REVOCATION OF ADMINISTRATOR S NOTICE 1791 OF 5 NOVEMBER 1980 IN CONNECTION WITH THE DEVIATION AND WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P154/8 Administrator s Notice 1791 of 5 November 1980 is hereby revoked in terms of section 5(3A) of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957). ECR621of3 April 1984 DP /20/N4-8 Administrator s Notice 808 DECLARATION OF PUBLIC DISTRICT ROAD 2420 In terms of the provisions of sections 5(l)(b), 5(l)(c) and section 3 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), the Administrator hereby declares that a public District Road, 2420 with a reserve width of 40 m, the general direction and situation of which is shown on the appended Plan RMT 44/80, the original of which is held in the office of the registrator of Mining Titles, Johannesburg, copies of which are held in the offices of the Regional Engineer, Roads Department, Pietersburg and the Mining Commissioner, Pretoria, shall exist. In terms of the provisions of subsection (3) of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that iron pegs and cairns have beeen erected to demarcate the land encroached upon by the said declaration. EC R 1169 dated 18 July 1979 Reference: DP /22/240 TL 2 Administrateurskennisgewing 809 INTREKKING VAN ADM IN ISTRA TEURSKEN NISGEWING 1791 VAN 5 NOVEMBER 1980 IN VER- BAND MET DIE VERLEGGING EN VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P154/8 Administrateurskennisgewing 1791 van 5 November 1980 word hiermee ingevolge artikel 5(3A) van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) ingetrek. UKB 621 van 3 April 1984 DP /2Q/N4-8 Administrateurskennisgewing 808 VERLARING VAN OPENB ARE DISTRIKSPAD 2420 Ingevolge die bepalings van artikels 5(l)(b), 5(1 )(c) en artikel 3 van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957), verklaar die Administrates hiermee dat n Openbare Distrikspad, 2420 met n reserwebreedte van 40 m waarvan die algemene tigging en rigting aangedui word op die bygaande Plan RMT 44/80, die oorspronklike waarvan geliasseer is in die kantoor van die Registrateur van Mynbriewe, Johannesburg en waarvan afdrukke gehou word in die kantore van die Streekingenieur, Paaiedepartement, Pietersburg en die Mynkommissaris, Pretoria sal bestaan. Ooreenkomstig die bepalings van subartikel (3) van artikel 5A van gemelde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grond wat deur gemelde verklaring in beslag geneem word, deur ysterpenne en klipstapels afgemerk is. UKB 1169 van 18 Julie 1979 Verwysing: DP /2420 TL.2

25 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI R M T NQR. 4 4 / 8 h K f IMN4K «««w /?v... CIPUBllSttA IN STAATSAOEAANT N M r, PUBllSWOlN GOVERNMENT GAZETTE N» C Í? &. -.. CIOATtfR, j f ), HAOSYN«*,. DATED PAGE N «u J t \.. WF Í 6 ///3 E 3 R.T*17/ RfffU<r> ftf MlninlTifl» n Cn GC PRO Kl AME e > DE G A 0 N D U NPAOCl AIME 0 GAOUNO / ECKSTEtN lr VEROOORNSDRAAl a02- LR ONGEPAO KIAM H ' POi GDGNO UNPROClAMÉ 0 GAOUNO / >' PAOSPE I i t «v e * " J, p»osplciln& t í i i í / «IO T ]N T O E *P lo *A lin. P1»)ltO *H ( N PSMS 1 am yl WVDEHOEK 216-KR \ ONGE PROKl AM EE A OE 5RONO u N P * a cia i»e o &BOUNO SKAA, S C A le ao- o»oi"ai é co onoinai e 7 CONVERSION vol&ens GROk O OPNE'ING CAPE E I ACCOPOI»4 10 6AOUNO SU 1» «Msie* 10 11* KONSf CONST KONST. CONST <00000,00 1 «00 CO0,00 1, n Hi,t? 6) 71117» IS 617,16 21 Sli.61 2 Ji U 1.2I S 173, ,16 1M II.II/ 1, s u n, m.so i « S » 666,36 MVNIMÉI HOUEAS/MINIM. [Mil MOions IIS ire N* M* HOlOe*OFCC*11FICAt MOul» VANMVNBA16f i im* wu FErFE*6 OOF6CMOKIAMCEAOCfrflONO 1980 *08-0 t' OFENFftOC1AIMS0 MOUNO Die Figuur Genommer... Stu VOORGRONO.GROOTOnGEVEER TmeFigure Numbered...Jt2,3/t Represents Land inextent Approx 1.7,3195..Ha. Snuf*TEOPONTHELARM<S).. A. P PI NG.ENOAM 80S LR... M^NING^i'sTRICtVf p IE J_E_RS_B_UR_0... Transvaal Provinsie. Uitgehou ViaPaddoeleindesKragtens Artikei 179 (D(b)VANDii WetopMynregtei9 67 (WetN 20van1967) Provinceof Transvaal. Reserved For Roao Purposes inter ms of section 17 td) ( i>)of the Mining Rights Act 1967 (ActNA20 of 1967) =uini» btilwpov "van* PÁÁII Director or Roads Oatum/O am.#pj02i. A_ 'M i n a Om m issaais M ining C ommission» a Oa iu b/ D ati.» L j.v O.

26 1502 PROVINCIAL' GAZETTE, 16 MAY 1984 General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 387 OF 1984 KENNISGEWING 387 VAN 1984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 741 RANDBURG-WYSIGINGSKËMA 741 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Mauritz Janse van Rensburg, for the amendment of Randburg Town-planning Scheme, 1976, by rezoning Erf 133, Ferndale, Randburg situated on West Avenue from Residential 1 with a density of One dwelling per e rf to Residential 1 with a density of One dwelling per m2. The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 741. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Preforms Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg 2125 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 9 May 1984 NOTICE 388 OF 1984 PB H-741 R O O D E PO O R T -M A R A ISB U R G A M EN D M EN T SCHEME 1/539 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Hermanus van der Walt, for the amendment of Roodepoort-Maraisburg Town-planning Scheme 1, 1946, by rezoning Erf 284 situated on Kersie Road, Wilropark Extension 6, Roodepoort from Special Residential with a density of One dwelling per erf to Special Residential with a density of One dwelling per square metres. The amendment will be known as Roodepoort-Maraisburg Amendment Scheme 1/539. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Roodepoort and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roodepoort 1725 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 9 May 1984 NOTICE 389 OF 1984 PR 4.Q.2_3n.^Q GERMISTON AMENDMENT SCHEME 1/337 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordi- Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Mauritz Janse van Rensburg, aansoek gedoen het om Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur die hersonering van Erf 133, Ferndale, Randburg geleë aan Weslaan van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per erf tot Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per m2. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburg-wysigingskema 741 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie VIoer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg terinsae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voorgelê word. Pretoria, 9 Mei 1984 KENNISGEWING 388 VAN 1984 PB H-741 ROODEPOORT-MARAISBURG-W YSIGINGSKEMA 1/539 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Hermanus van der Walt, aansoek gedoen het om Roodepoort-Maraisburg-dorpsaanlegskema 1, 1946, te wysig deur die hersonering van Erf 284 geleë aan Kersieweg, Wilropark Uitbreiding 6, Roodepoort van Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per erf tot Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per vierkante meter. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Roodepoort-Maraisburg-wysigingskema 1/539 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, l ie VIoer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725 skriftelik voorgelê word. Pretoria, 9 Mei.1984 pb KENNISGEWING 389 VAN 1984 GERMISTON-WYSIGINGSKEMA1/337 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie

27 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Octavius de Bruyn, for the amendment of Germiston Town-planning Scheme 1, 1945, by rezoning Erf 620, Primrose, Germiston situated on Shamrock Road from Special Residential with a density of One dwelling per 700 m2 to Special Business. The amendment will be known as Germiston Amendment Scheme 1/337. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Germiston and the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and Town Clerk, PO Box 145, Germiston 1400 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 9 May 1984 PB op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Octavius de Bruyn, aansoek gedoen het om Germiston-dorpsaanlegskema 1, 1945, te wysig deur die hersonering van Erf 620, Primrose, Germiston geleë aan Shamrockweg van Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per 700 m2 tot Spesiale Besigheid. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Germiston-wysigingskema 1/337 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Germiston terinsae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 145, Germiston 1400 skriftelik voorgeiê word. Pretoria, 9 Mei 1984 PB NOTICE 391 OF 1984 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and, Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received. The applications, together with the relevant plans, docu-. ments and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from 9 May Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 9 May 1984 ANNEXURE Name of township: Meirings Park Extension 7. Name of applicant: Overfleck (Eiendoms) Beperk. Number of erven: Residential 1:46; Residential 2:2. Description of land: Remaining Extent of Portion 405 (a portion of Portion 90) of the farm Elandsheuwel 402 IP. Situation: West of and abuts Verda Street and east of and abuts Remaining Portion of Portion 7 of the farm Elandsheuvel No 402 IP. Reference No: PB Name of township: Die Hoewes Extension 31. Name of applicant: Aletta Elizabeth Dalton. Number of erven: Residential 1: 1; Special for medium density housing: 2. Description of land: Holding 282, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 2. KENNISGE WING 391 VAN 1984 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n tydperk van 8 weke vanaf 9 Mei Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoë in verband daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001 binne n tydperk van 8 weke van die datum af van eerste publikasie tuervan, nl 9 Mei 1984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel. Pretoria, 9 Mei 1984 BYLAE Naam van dorp: Meiringspark Uitbreiding 7. Naam van aansoekdoener: Overfleck (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Residensieel 1:46; Residensieel 2:2. Beskrywing van grand: Resterende Gedeelte van Gedeelte 405 ( n gedeelte van Gedeelte 90) van die plaas Elandsheuwel 402 IP. Ligging: Wes van en grens aan Verdastraat en oos van en grens aan Restant van Gedeelte 7 van die plaas Elandsheuvel No 402 IP. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 31. Naam van aansoekdoener: Aletta Elizabeth Dalton. Aantal erwe: Residensieel 1: 1; Spesiaal vir mediumdigtheidsbehuising: 2. Beskrywing van grand: Hoewe 282, Lyttelton Landbouhoewes Uitbreiding 2.

28 1504 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Situation: North-east of and abuts Glover Avenue and north-west of and abuts Lenchen Street. Reference No: PB Name of township: Carina Extension 4. Name of applicant: Gunyula Plase (Eiendoms) Beperk. Number of erven: Commercial: 9. Description of land: Remaining Extent of Portion 36 (a portion of Portion 22) Witfontein 301 JR. Situation: West of and abuts Theron Street and north of and abuts Provincial Road P76-1. Reference No: PB Name of township: Woodmead Extension 15. Name of applicant: Gunther Theodore Hartmann. Number of erven: Residential 2: 3; Business: 1; Special for garage: 1. Description of land: Portion 46 of the farm Waterval 5 IR. Situation: East of and abuts Portion 36 of the farm Waterval No 5 IR and Portion 1 of the farm Harrowdene No 4 IR and west of and abuts Provincial Road P66/1 and north of and west of Portion 45 of the farm Waterval 5 IR. Reference No: PB Name of township: Dunswart Extension 1. Name of applicant: Denver Metal Works (Pty) Ltd. Number of erven: Industrial: 8. Description of land: Portions 45 and 97 of the farm Vogelfontein 84 IR. Situation: South of and abuts Main Reef Road and west of and abuts Dunswart Railway Station. Reference No: PB Name of township: Wychwood Extension 1. Name of applicant: A Bernstein; I J Bernstein; M Davidovitz; S J Knep; D M Morgan; B M Morgan; H F Shnier; M D Tasman; Robertsfield Industries (Pty) Ltd; H Katz; R Kuritzky; W S Kanareck; H. Jaffe; R P Schach; W P Schach; R L Druckman; K M Rontgen. Number of erven: Commercial: 19; Public Open Space: 1. Description of land: Portion 281 (a portion of Portion 1) of the farm Elandsfontein 90 IR. Situation: South-east of and abuts Main Reef Road and north-west and north-east of and abuts Main Reef Road. Reference No: PB Name of township: Die Hoewes Extension 47. Name of applicant: Helena Marie Neethling. Number of erven: Special for offices: 3. Special for such purposes as the Administrator may approve: 1. Ligging: Noordoos van en grens aan Gloverlaan en noordwes van en grens aan Lenchenstraat. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Clarina Uitbreiding 4. Naam van aansoekdoener: Gunyula Plase (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Kommersieel: 9. Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 39 ( n gedeelte van Gedeelte 22) Witfontein 301 JR. Ligging: Wes van en grens aan Theronstraat en noord van en grens aan Provinsiale Pad P76-1. Venvysingsnommer: PB Naam van dorp: Woodmead Uitbreiding 15. Naam van aansoekdoener: Gunther Theodore Hartmann. Aantal erwe: Residensieel 2: 3; Besigheid: 1; Spesiaal virmoterhawe: 1. Beskrywing van grond: Gedeelte 46 van die plaas Waterval 5 IR. Ligging: Oos van en grens aan Gedeelte 36 van die plaas Waterval No 5 IR en Gedeelte 1 van die plaas Harrowdene No 4 IR en wes van en grens aan Provinsiale Pad P66/1 en noord van en wes van Gedeelte 45 van die plaas Waterval 5 IR. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Dunswart Uitbreiding 1. Naam van aansoekdoener: Denver Metal Works (Pty) Ltd. Aantal erwe: Nywerheid: 8. Beskrywing van grond: Gedeeltes 45 en 97 van die plaas Vogelfontein 84 IR. Ligging: Suid van en grens aan Main Reef Weg en wes van en grens aan Dunswart Spoorweg Stasie. Verwysingsnommer: PB , Naam van dorp: Wychwood Uitbreiding 1. Naam van aansoekdoener: A Bernstein; I J Bernstein; M Davidovitz; S J Knep; D M Morgan; B M Morgan; H F Shnier; M D Tasman; Robertsfield Industries (Pty) Ltd; H Katz; R Kuritzky; W S Kanareck; H. Jaffe; R P Schach; W P Schach; R L Druckman; K M Rontgen. Aantal erwe: Kommersieel: 19; Openbare Oopruimte: 1. Beskrywing van grond: Gedeelte 281 ( n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Elandsfontein 90 IR. Ligging: Suidoos van en grens aan Hoofrifweg en noordwes en noordoos van en grens aan Hoofrifweg. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 47. Naam van aansoekdoener: Helena Marie Neethling. Aantal erwe: Spesiaal vir kantore: 3. Spesiaal vir doeleindes soos deur die Administrates bepaai: 1.

29 PROVINSIALE KQERANT, 16 MEI Description of land: Remaining Extent of Holding 45, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1. Situation: West south-west of and abuts West Avenue and north-west of and abuts Holding 46, Lyttelton Agricultural Holdings. Reference No: PB Name of township: Lydenburg Extension 17. Name of applicant: Town Council of Lydenburg. Number of erven: Business: 4; Industrial with offices: 1: Special for public garage: 1. Description of land: A portion of the Remaining Extent of Portion 39 of the farm Townlands of Lydenburg 31JT. Situation: East of and abuts First Street and north of and abuts (Erf 1508 School) and south-west of and abuts Voortrekker Street. Reference No: PB Name of township: Lyttelton Manor Extension 7. Name of applicant: Lyttelton Townships (Pty) Ltd. Number of erven: Residential 1: 43; Residential 3: 10; Public Open Space: 2. Description of land: The Remaining Extent of Portion 1 of the farm Droogegrond 380 JR. Situation: West of and abuts Road P38/1 and north of and abuts Limpopo Avenue. Reference No: PB Name of township: Clayville Extension 17. Name of applicant: Cullinan Holdings Ltd. Number of erven: Special for public garage: 2. Description of land: Remaining Extent of the farm Olifantsfontein 402 JR. Situation: South of and abuts Nut Avenue and east of and abuts Industry Road. Reference No: PB NOTICE 392 OF 1984 ERMELO AMENDMENT SCHEME 5 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Thomas Markram, for the amendment of Ermelo Town-planning Scheme, 1982, by rezoning a portion of Consolidated Erf 4879, Ermelo, situated on De Jager Street and Oosthuise Street, from Residential 1 with a density of One dwelling per erf to Business 4 Height Zone 2. The amendment will be known as Ermelo Amendment Scheme 5. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Ermelo and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Beskrywing van grond: Restant van Hoewe 45, Lyttelton Landbouhoewes Uitbreiding 1. Ligging: Wes suidwes van en grens aan Weslaan en noordwes van en grens aan Hoewe 46, Lyttelton Landbouhoewes. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Lydenburg Uitbreiding 17. Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Lydenburg. Aantal erwe: Besigheid: 4; Kommersieel met winkels: 1; Spesiaal vir openbare garage: 1. Beskrywing van grond: n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 39 van die plaas Townlands of Lydenburg 31 JT. Ligging: Oos van en grens aan Eerste Straat en noord van en grens aan (Erf 1508 Skool) en suidwes van en grens aan Voortrekkerstraat. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Lyttelton Manor Uitbreiding 7. Naam van aansoekdoener: Lyttelton Townships (Pty) Ltd. Aantal erwe; Residensieel 1: 43; Residensieel 3: 10; Openbare Oopruimte: 2. Beskrywing van grond: Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van die plaas Droogegrond 380 JR. Ligging: Wes van en grens aan Pad P38/1 en noord van en grens aan Limpopolaan. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Clayville Uitbreiding 17. Naam van aansoekdoener: Cullinan Holdings Ltd. Aantal erwe: Spesiaal vir publieke garage: 2. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van die plaas Olifantsfontein 402 JR. Ligging: Suid van en grens aan Nutlaan en oos van en grens aan Industryweg. Verwysingsnommer: PB KENN1SGEW1NG 392 VAN 1984 ERMELO-WYSIGINGSKEMA 5 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Thomas Markram, aansoek gedoen het om Ermelo-dorpsbeplanningskema, 1982, te wysig deur die hersonering van n deel van Gekonsolideerde Erf 4879, Ermelo, geleë aan De Jagerstraat en Oosthuisestraat, van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per e rf tot Besigheid 4 Hoogtesone 2. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Ermelo-wysigingskema 5 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie VIoer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Ermelo ter insae.

30 1506 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 48, Ermelo 2350, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 9 May 1984 NOTICE 393 OF 1984 PB H-5 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the townships mentioned in the annexure hereto, have been received. The applications, together with the relevant plans, documents and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from. Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, ANNEXURE Name of township; Momingside Extension 128. Name of applicant: Thelma Lilian Hendler. Number of erven: Residential 3:2. Description of land: Portion 192 (a portion of Portion 169) of the farm Zandfontein No 42IR. Situation: North-west of and abuts Denise Street and north-east of and abuts Rivonia Road. Reference No: PB Name of township: Sonneglans Extension 16. Name of applicant: Dorothy Phyllis Immink. Number of erven: Special for: Institutional: 2; Public Open Space: 1. Description of land: Holding 33, Golden Harvest Agricultural Holdings. Situation: North-east of and abuts Holding 34 and southwest of and abuts Holding 36, Golden Harvest Agricultural Holdings. Reference No: PB Name of township: Impalapark Extension 7. Name of applicant: H.J. Holliday and A.F. Britz. Number of erven: Residential 2:2; Business: 1. Description of land: Holdings 53 and 78, Bartlett Agricultural Holdings Extension 1. Situation: West of and abuts Holdings 54, 59 and 60, Bartlett Agricultural Holdings Extension 1 and south of and abuts Impala Park Township. Reference No: PB Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 48, Ermelo 2350, skriftelik voorgelê word. Pretoria, 9 Mei 1984 KENNISGEWING 393 VAN 1984 PB H-5 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, ontvang is. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n tydperk van 8 weke vanaf. ledereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001 binne n tydperk van 8 weke vanaf die datum van eerste publikasie hiervan, nl 16 Mei 1984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel. Pretoria, BYLAE Naam van dorp: Momingside Uitbreiding 128. Naam van aansoekdoener: Thelma Lilian Hendler. Aantal erwe: Residensieel 3:2. Beskrywing van grand: Gedeelte 192 ( n gedeelte van Gedeelte 169) van die plaas Zandfontein No 42 IR. Ligging: Noordwes van en grens aan Denisestraat en noordoos van en grens aan Rivoniaweg. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Sonneglans Uitbreiding 16. Naam van aansoekdoener: Dorothy Phyllis Immink. Aantal erwe: Spesiaal vir: Inrigting: 2; Openbare Oopruimte: 1. Beskrywing van grand: Hoewe 33, Golden Harvest Landbouhoewes. Ligging: Noordoos van en grens aan Hoewe 34 en suidwes van en grens aan Hoewe 36, Golden Harvest Landbouhoewes. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Impalapark Uitbreiding 7. Naam van aansoekdoener: H.J. Holliday en A.F. Britz. Aantal erwe: Residensieel 2:2; Besigheid: 1. Beskrywing van grand: Hoewes 53 en 78, Bartlett Landbouhoewes Uitbreiding 1. Ligging: Wes van en grens aan Hoewes 54, 59 en 60, Bartlett Landbouhoewes Uitbreiding 1 en suid van en grens aan Impalapark Dorp. Verwysingsnommer: PB

31 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Name of township: Silverkruin. Name of applicant: Noordelike Dorpstigting (Edms) Bpk. Number of erven: Residential 1: 211; Residential 2: 1; Municipal: 6; Special for: Institution: 1; Offices: 1; Public Open Space: 1. Description of land: Remaining Extent of Portion 1 of the farm Koppiesfontein 686 LS. Situation: North of and abuts Pietersburg Extension 4. Reference No: PB Naam van dorp: Silverkruin. Naam van aansoekdoener: Noordelike Dorpstigting (Edms) Bpk. Aantal erwe: Residensieel 1: 211; Residensieel 2: 1; Munisipaal: 6; Spesiaal vir: Kantore: 6; Inrigting: 1; Openbare Oopruimte: 1. Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 1 van die plaas Koppiesfontein 686 LSV Ligging: Aangrensend noord van Pietersburg Uitbreiding4. Verwysingsnommer: PB NOTICE 394 OF 1984 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 94 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner. The City Council of Potchefstroom, for the amendment of Potchefctroom Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 2749, 2750, 2751, 2837, 2839 and 2841 situated on Rissik Street and Silwer Street, Potchefctroom from Residential 1 with a density of One dwelling per erf to Residential 2 Height zone 0, subject to certain conditions. The amendment will be known as Potchefctroom Amendment Scheme 94. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Potchefctroom and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the appli-' cation shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 113, Potchefctroom 2520 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, NOTICE 395 OF 1984 PB H-94 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1356 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Charle A. Viljoen Ingelyf, for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning of Portion 2 of Erf 163 situated on Celliers Street, Sunnyside, from General Residential" to General Residential with the addition of an annexure to the scheme of a primary right to professional offices for a period of 10 years, subject to certain conditions. The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme s Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govem- KENNISGEWING 394 VAN 1984 POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 94 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Die Stadsraad van Potchefstroom, aansoek gedoen het om Potchefctroom-dorpsbeplanningskema, 1980, te wystg deur die hersonering van Erwe 2749, 2750, 2751, 2837, 2839 en 2841 geleë aan Rissikstraat en Silwerstraat, Potchefctroom van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per erf na Residensieel 2 Hoogtesone 0, onderworpe aan sekere voorwaardes. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Potchefctroom-wysigingskema 94 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Potchefstroom ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 113, Potchefctroom 2520 skriftelik voorgelê word. Pretoria, po -94 KENNISGEWING 395 VAN 1984 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1356 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Charle A. Viljoen Ingelyf, aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur hersonering van Gedeelte 2 van Erf 163 geleë aan Celliersstraat, Sunnyside, van Algemene Woon tot Algemene Woon" met die byvoeging deur mtddel van "n bylae tot die skema van primêre reg van professionele kantore vir 'n periode van 20 jaar, onderworpe aan sekere voorwaardes. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1356 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier-

32 1508 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, PB H-1356 die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB H-1356 NOTICE 396 OF 1984 KENNISGEWING 396 VAN 1984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1358 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1358 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Jacobus Abraham Myburgh, for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1984, by rezoning of Lot 273 situated in Seventeenth Avenue, Rietfontein, from Special Residential to General Residential, subject to certain conditions. The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, at.any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, NOTICE 397 OF 1984 PB H-1358 AMENDMENT OF STILFONTEIN ORIGINAL TOWN- PLANNING SCHEME The Director of Local Government gives notice in terms of section 34A of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, The Town Council of Stilfontein and Hartebeesfontein Gold Mining Company Ltd, for the amendment of Stilfontein original Town-planning Scheme, by rezoning Portions 12 up to and including 44 of Erf 3657 situated on Thackeray Street and Stilfontein Road, Stilfontein Extension 4, from Residential 1 to Residential 3. Further particulars of the amendment of the Stilfontein original town-planning scheme are. open for inspection at the office of the Town Clerk, Stilfontein and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 20, Stilfontein, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, NOTICE 398 OF 1984 PB BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 343 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordi- Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Jacobus Abraham Myburgh, aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1984, te wysig deur die hersonering van Lot 273 geleë in Sewentiende Laan, Rietfontein, van Spesiale Woon na Algemene Woon onderworpe aan sekere voorwaardes. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1358 genoem sal word) 16 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne ri tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgelê word. Pretoria, KENNISGEWING 397 VAN 1984 PB H-1358 WYSIGING VAN STILFONTEIN OORSPRONKLIKE DORPSBEPLANNINGSKEMA Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 34A van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Die Stadsraad van Stilfontein en Hartebeesfontein Gold Mining Company Ltd, aansoek gedoen het om Stilfontein oorspronklike dorpsbeplanningskema, te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 12 tot en met 44 van Erf 3657 geleë aan Thackeraystraat en Stilfonteinweg, Stilfontein Uitbreiding 4, van Residensieel 1 tot Residensieel 3. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema van Stilfontein oorspronklike dorpsbeplanningskema 16 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Stilfontein ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsák X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 20, Stilfontein 2550, skriftelik voorgelê word. Pretoria, KENNISGEWING 398 VAN 1984 BEDFORD VIEW-WYSIGINGSKEMA 343 PR i 1 c Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie

33 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Piero Dal Bianco, for the amendment of Bedfordview Town-planning Scheme 1, 1979, by rezoning Portion 909 (a portion of Portion 36) of Elandsfontein No 90 IR from Special Residential to Special Residential with a density of One dwelling per 15 COO sq ft. The amendment will be known as Bedfordview Amendment Scheme 343. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Bedfordview and at the office of the Director of Local Government, 5th floor, TPA Building, cnr Bosnian and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bedfordview 2008, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, - PB op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Piero Dal Bianco, aansoek gedoen het om Bedfordview-dorpsbeplanningskema, 1, 1979, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 909 ( n gedeelte van Gedeelte 36) Elandsfontein No 90 IR van Spesiale Residensieel tot Spesiale Rèsidensieel met n digtheid van Een woonhuis per vk vt. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Bedfordview-wysigingskema 343 genoem sal word) lè in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 5e Vloer, TPA-gebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van (he Stadsklerk van Bedfordview terinsae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk Posbus 3, Bedfordview 2008, skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB NOTICE 399 OF 1984 KENNISGEWING 399 VAN 1984 N O R T H E R N JO H A N N E SB U R G AM EN D M EN T SCHEME 843 NOORDELIKE JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 843 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Cynthia Henriette McLennan* for the amendment of the Northern Johannesburg Region Town-planning Scheme, 1958, by rezoning Erf 109, situated on Tennyson Avenue, Senderwood Extension 1 from Special Residential with a density of One dwelling per erf to Special Residential with a density of One dwelling per 1500 m2. The amendment will be known as Northern Johannesburg Amendment Scheme 843. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Bedfordview and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building,'cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the'application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bedfordview 2008 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Doirpe, 1965 (Ordonnansie 25 Van 1965), kennis dat die eienaar, Cynthia Henriette McLennan, aansoek gedoen het om die Noordelike Johannesburgstreek-dorpsaanlegskema, 1958, te wysig deur die hersonering van E rf 109, geleë aan T ennysonlaan, Senderwood Uitbreiding 1 van Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per erf na Spesiale Woon met *n digtheid van Een woonhuis per m2. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Noordelike Johannesburg-wysigingskema 843 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, l i e Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedfordview ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd biiiné n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 3, Bedfordview 2008 skriftelik voorgelê word. PB Pretoria, PB NOTICE 400 OF 1984 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 693 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 31 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the Town Council of Verwoerdburg has submitted an interim scheme, which is an amendment scheme, to.wit, the Pretoria Region Amendment Scheme 693, to amend the relevant town-planning scheme in operation, to wit, the Pretoria Region Town-planning Scheme 693. The aforesaid interim scheme is as follows: The rezoning of Erf 1009, situated on Aster Avenue and Koranna Avenue, Doringkloof from Municipal to Spe- KENNISGEWING 400 VAN 1984 PRETORIASTREEK-WYSIGINGSKEMA 693 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby kennis kragtens artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe; 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dat die Stadsraad van Verwoerdburg n voorlopige skema, wat n wysigingskema is, te wete die Pretoriastreek-wysigingskema 693, voorgelê het om die betrokke dorpsbeplanningskema in werking, te wete, die Pretoriastreek-dorpsaanlegskema 693 te wysig.. Die voorlopige skema is soos volg: Die hersonering van Erf 1009, gelee aan Asterlaan en Korannalaan, Doringkloof van Munisipaal tot Spe-

34 1510 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 dal for office buildings provided that with the consent of the local authority a caretakers flat may be erected thereon, subject to certain conditions. The aforesaid interim scheme is open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria and at the office of the Town Clerk of the Town Council of Verwoerdburg. Where in terms of section 32 of the aforesaid Ordinance, any owner or occupier of immovable property and any local authority have the right to lodge an objection or to make representations in respect of the said interim scheme, such owner or occupier or local authority shall submit such objection or may make such representations in writing to the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria within a period of four weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette. Pretoria, PB siaal vir kantoorgeboue met dien verstande dat met die toestemming van die plaaslike bestuur 'n opsigterswoonstel ook op die erf opgerig mag word, onderworpe aan sekere voorwaardes. Die voorlopige skema is vir inspeksie beskikbaar op die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en van die Stadsklerk van die Stadsraad van Verwoerdburg. Waar, kragtens die bepalings van artikel 32 van voornoemde Ordonnansie, enige eienaar of besitter van onroerende eiendom en enige plaaslike bestuur die reg het om n beswaar in te dien of vertoë te rig in verband met sodanige voorlopige skema, moet sodanige beswaar of sodanige vertoë binne vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bogemelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, voorgelê word. Pretoria, PB NOTICE 401 OF 1984 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 149 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Cullinan Properties Limited, for the amendment of Halfway House and Clayville Townplanning Scheme, 1976, by rezoning 2 portions of Erf 1262 (previously 999), Clayville Extension 11, adjacent to Erven 997 and 996, situated on Asile Drive from South African Railways to Industrial 2. The amendment will be known as Halfway House and Clayville Amendment Scheme 149. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Midrand and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr B osman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 12, Midrand 1665 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, PB KENNISGEWING 401 VAN 1984 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGING- SKEMA 149 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 yan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Cullinan Properties Limited, aansoek gedoen het om Halfway House en Clayvilledorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur 2 gedeeltes van Erf 1262 (voorheen 999), Clayville Uitbreidmg 11, aangrensend aan Erwe 997 en 996, geleë aan Ascelerylaan te hersoneer van Suid-Afrikaanse Spoorweë tot Nywerheid2. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Halfway House en Clayville-wysigingskema 149 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, l i e Vloer, Merinogebou, h/v Bosnian- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Midrand ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 12, Midrand 1665 skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB NOTICE 402 OF 1984 BRONKHORSTSPRUIT AMENDMENT SCHEME 23 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Louis Jacobus van Rooyen, for the amendment of Bronkhorstspruit Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 347, Erasmus, Bronkhorstspruit, situated, on Prinsloo Street from Residential 1 with a density of One dwelling per m2 to Residential 3. The amendment will be known as Bronkhorstspruit Amendment Scheme 23. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, KENNISGEWING 402 VAN 1984 BRONKHORSTSPRUIT-WYSIGINGSKEMA 23 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Louis Jacobus van Rooyen, aansoek gedoen het om Bronkhorstspruit-dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Erf 347, Erasmus, Bronkhorstspruit, geleë aan Prinsloostraat van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per m2 tot Residensieel 3. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Bronkhorstspruit-wysigingskema 23 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, l ie

35 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Bronkhorstspruit and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 40, Bronkhorstsprait 1020 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, PB H-23 Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bronkhorstspruit ter insae. Bnige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 40, Bronkhorstspruit 1020 skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB H-23 NOTICE 403 OF 1984 KENNISGEWING 403 VAN 1984 SANDTON AMENDMENT SCHEME 734 SANDTON-WYSIGINGSKEMA 734 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Victor Howard Knowles, for the amendment of Sandton Town-planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 83, situated on Hamilton Avenue, Hurlingham from Residential 1 with a density of One dwelling per e rf to Residential 1 with a density of One dwelling per rh2. The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 734. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, PB H-734 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Victor Howard Knowles, aansoek gedoen het om Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Erf 83, geleë aan Hamiltonlaan, Hurlingham van Residensieel 1 met 'n digtheid van Een woonhuis per erf tot Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per m2. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Sandton-wysigingskema 734 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter iiisae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur. van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146 skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB H-734 NOTICE 404 OF 1984 KENNISGEWING 404 VAN 1984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1365 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 1365 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Nixon Beleggings (Edms) Beperk, for the amendment of Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by rezoning of Erf 26, Nieuw Muckleneuk, situated on Nixon Street from Special Residential to Special for the erection of dwelling-units. The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001 at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, PB H-1365 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, Nixon Beleggings (Edms) Beperk, aansoek gedoen het om Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 26, Nieuw Muckleneuk, geleë aan Nixonstraat van Spesiale Woon tot Spesiaal vir die oprigting van wooneenhede. Verdere besonderhede van hierdié wysigingskema (wat Pretoria-wysigingskema 1365 genoem sal word) lê in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lie Vloer, Merinogebou, h/v Bosman- en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Enige beswaar of vertoë teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001 skriftelik voorgelê word. Pretoria, PB H-1365

36 1512 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 NOTICE 405 OF 1984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovementioned Act that the undermentioned applications have been received by the Director of Local Government and are open for inspection at Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the office of the relevant local authority. Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 13 June Pretoria, Elizabeth Margaret Hemphill, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 120 Beverley Gardens Township in order to permit the building line to be relaxed in order to permit the erection of a double garage over the existing building line. Andre Ludwig Volschenk, for PB (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Lot 565, Orange Grove Township in order to permit the House to be used as Offices. (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the Lot from Residential 1 to Residential 1 including Offices subject to conditions. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Johanna Alida Cornelia Saayman, for PB (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 146 Bedfordview Extension 40 Township in order to permit the erf being subdivided and to relax the building line (2) the amendment of the Bedfordview Town-planning Scheme, 1948, by the rezoning of the erf from Special Residential with a density of One dwelling per e rf to Special Residential with a density of One dwelling per sq ft. This amendment scheme will be known as Bedfordview Amendment Scheme 1/345. Martin Philip van den Berg, for PB (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 66, Northcliff Township in order to permit the erection of a second dwelling-unit. (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from Residential 1 with a density of One dwelling per erf to Residential 1 with a density of One dwelling per m2 subject to conditions. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Petronella Bernardina Roos, for PB (1) the amendment, suspension or removal of the condi- KENNISGEWING 405 VAN 1984 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae Iê by Kamer B506A, TPA-gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor va die betrokke plaaslike bestuur. Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 13Junie Pretoria, Elizabeth Margaret Hemphill, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 120 dorp Beverley Gardens ten einde dit moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word ten einde n dubbel-garage oor die huidige boulyn gebou kan word. Ludwig Volschenk, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Lot 565, dorp Orange Grove ten einde dit moontlik te maak dat die Lot gebruik kan word vir kantore. (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die lot van Residensieel 1 tot Residensieel 1 insluitende kantore onderhewigaan voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema Johanna Alida Cornelia Saayman, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 146, dorp Bedfordview Uitbreiding 40 ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word en die boulyn verslap kan word. (2) die wysiging van die Bedfordview-dorpsaanlegskema, 1948, deur die hersonering van die erf van Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per e rf tot Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per vk vt. Die wysigingskema sal bekend staan as Bedfordview-wysigingskema 1/345. Martin Philip van den Berg, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 66, dorp Northcliff ten einde dit moontlik te maak dat n tweede wooneenheid opgerig kan word. (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per e rf tot Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per m2 onderworpe aan voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema Petronella Bernardina Roos, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel-

37 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI tions of title of Lot 2060, Houghton Estate Township in order to permit subdivision. (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the Lot from Residential 1" with a density of one dwelling per erf to Residential 1" with a denity of one dwelling per m2 subject to conditions. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Alfred Charles Holing, for PB (1) the amendment suspension or removal of the conditions of title of Erf 144 Bedfordview Extension 40 Township in order to permit the erf being subdivided and to relax the building line. (2) the amendment of the Bedfordview Town-planning Scheme, 1948, by the rezoning of the erf from "Special Residential" with a density of One dwelling per e rf to Special Residential with a density of "One dwelling per sq ft. This amendment scheme will be known as Bedfordview Amendment Scheme 344. Fernando Rodriques Teixeira Vale, for PB (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of Remaining Extent of Lot 688, Yeoville Township in order to permit the the existing house on the site to be used for offices in addition to the existing residential use. (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the Lot from "Residential 4 to "Residential ^ including offices. This amendment scheme^will be known as Johannesburg Amendment Scheme Loucia Georgiladakis, for PB (1) the amendment suspension or removal of the conditions of title of Lot 1926, Houghton Estate Township order to permit the lot being subdivided.. (2) the amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the lot from Residential 1 with a density of "One dwelling per erf* to Residential 1 with a density of One dwelling per 1500 m2 subject to certain conditions. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme PB voorwaardes van Lot 2060, dorp Houghton Estate ten einde dit moontlik te maak dat die lot gebruik kan word vir onderverdeling. (2) die wysiging van die Jobannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die lot van Residensieel 1 met n digtheid van een woonhuis per erf tot "Residensieël 1 met n digtheid van een woonhuis per m2 onderhewig aan voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema Alfred Charles Holing, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opbeffing van die titelvoorwaardes van Erf 144, dorp Bedfordview Uitbreiding 40 ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word en dat die boulyn verslap kan word. (2) die wysiging van die Bedfordview-dorpsaanlegskema, 1948, deur die hersonering van die erf van Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per erf tot "Spesiale Woon met n digtheid van Een woonhuis per 20 OOOvkvt. Die wysigingskema sal bekend staan as Bedfordview-wysigingskema 344. Fernando Rodrigues Teixeira Vale, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Resterende Gedeelte van Lot 688, dorp Yeoville ten einde dit moontlik te maak dat die lot gebruik kan word vir kantore sowel as die bestaande Residensiële gebruik. (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die Lot van Residensieel 4 tot Residensieel 4 insluitende kantore. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingkema Loucia Georgiladakis, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Lot 1926, dorp Houghton Estate ten einde dit moontlik te maak dat die Lot onderverdeel kan word. (2) die wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die lot van Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per erf tot "Residensieel 1 met n digtheid van Een woonhuis per m2 onderworpe aan sekere voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema PB NOTICE 406 OF 1984 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township mentioned in the Annexure hereto, have been received. The applications, together with the relevant plans, documents and information are open for inspection at the office of the Director of Local Government. Room B206(a). Se- I KENNISGEWING 406 VAN 1984 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om die dorpe in die Bylae hierby gemeld te stig, ontvang is. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokumente en tnligting (ê ter insae by die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur. Kamer B206(a), 2e Vloer,

38 1514 PROVINCIAL G AZETTE, 16 MAY 1984 cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from. Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, ANNEXURE Name of township: Anzac Extension 4. Name of applicant: Ralph Joss. Number of erven: Residential 2: 3; Public Open Space: 1. Description of land: Portion 58 of the farm Weltevrcden N0 II8 IR. Situation: West of and abuts Anzac Extension 2 and south-east of and abuts the Remaining Extent of Portion 37 of the farm Weltevreden No 118IR. Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the Township Anzac Extension 4. Reference No: PB B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir *n tydperk van 8 weke vanaf. Iedereen wat beswaar teen die toestaan van *n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoë in verband daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001 binne n tydperk van 8 weke van die datum af van eerste publikasie hiervan, nl 16 Mei 1984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel. Pretoria, BYLAE Naam van dorp: Anzac Uitbreiding 4. Naam van aansoekdoener: Ralph Joss. Aantal erwe: Residensieel 2:3; Openbare Oopruimte: 1. Beskrywing van grond: Gedeelte 58 van die plaas Weltevreden No 118 IR. Ligging: Suidwes van en grens aan Anzac Uitbreiding 2 en suidoos van en grens aan Restant van Gedeelte 37 van die plaas Weltevreden No 118 IR. Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies van die dorp Anzac Uitbreiding 4. Verwysingsnommer: PB NOTICE 407 OF 1984 PROPOSED EXTENSION OF BOUNDARIES OF RANDPARKRIF It is hereby notified in terms of section 82(4) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965, that application has been made by Tertius de Wet for permission to extend the boundaries of Randparkrif Township to include Part 114 (a part of Part 14) of the farm Boschkop 199 IQ, district Randburg. The relevant portion is situated east of and abuts Randparkrif Township and west of and abuts Fontainbleau Township and is to be used for Residential 2 purposes. The application together with the relevant plans, documents and information, is open for inspection at the office of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provincial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the date hereof. Any person who wishes to object to the granting of the application or who is desirous of being heard or of making representations in the matter, shall communicate in writing with the Director of Local Government. Such communication shall be received by the Director not later than four weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette. All objections must be lodged in duplicate, and addressed to the Directorof Local Government, Private Bag X437, Pretoria PB KENN1SGEWING 407 VAN 1984 VOORGESTELDE UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP RANDPARKRIF Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak dat Tertius de Wet aansoek gedoen het om die uitbreiding van die grense van dorp Randparkrif om Gedeelte 114 (gedeelte van Gedeelte 14) van die plaas Boschkop No 199 IQ, distrik Randburg, te omvat. Die betrokke gedeelte is geleé 00s van en grens aan Randparkrif Dorp en wes van en grens aan Fontainbleau Dorp en sal vir Residensieel 2 doeleindes gebruik word. Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en inligting lê ter insae by die kantoor van die Direkteur, Kamer B206A, 2e Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoria, vir n tydperk van vier weke na datum hiervan. Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoë te rig. moet die Direkteur skriftelik in kennis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant af deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan Die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria PB

39 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI CONTRACT RFT101/84 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION NOTICE TO TENDERERS TENDER RFT 101 OF 1984 THE CONSTRUCTION OF THE STRUCTURES FOR THE NORTHERN CARRIAGEWAY OF PROVINCIAL FREEWAY P109/1, SPRINGS TO EVANDER SECTION Tenders are hereby invited from experienced contractors for the abovementioned service. Tender documents, including a set of drawings, may be obtained from the Director, Transvaal Roads Department, Room D307, Provincial Buildings, Church Street, Private Bag X197, Pretoria on payment of a temporary deposit of R100,00 (one hundred rand). This amount will be refunded provided a bona fide tender is received or all such tender documents are returned to the office of issue within 14 days after the closing date of the tender. An additional copy of the schedule of quantities will be provided free of charge. An engineer will meet intending tenderers on 25 May 1984 at lohoo at the Endicott Post Office (at the junction of Roads P5/1 and P101/1) to inspect the site with them. The engineer will not be available for inspection purposes on any other occasion and tenderers are, therefore, requested to be present on the said date. Tenders, completed in accordance with the conditions in the tender documents, in sealed envelopes endorsed 'T ender RFT 101/1984 should reach the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 1040, Pretoria, before llhoo on Friday, 15 June 1984 when the tenders will be opened in public. Should the tender documents be delivered by messenger/personally, they should be placed in the Formal Tender Box at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building at the Pretorius Street main public entrance (near Bosnian Street comer), Pretoria, before llhoo. The Transvaal Provincial Administration shall not bind itself to accept the lowest or any tender or to furnish any reason for the rejection of a tender. Tenders shall be binding for ninety (90) days. J.F. VILJOEN Chairman: Transvaal Provincial Tender Board KONTRAK RFT 101/84 TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER RFT 101 VAN 1984 DIE BOU VAN DIE STRUKTURE VIR DIE NOORDE- LIKE PADBAAN VAN PROVINSIALE DEURPAD P109/1, GEDEELTE SPRINGS NA EVANDER Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir bogenoemde diens gevra. Tenderdokumente, met inbegrip van n stel tekeninge, is by die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer D307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X197, Pretoria, verkrygbaar teen die betaling van n tydelike deposito van R100,00 (eenhonderd rand). Hierdie bedrag sal terugbetaal word, mits n bona fide*tender ontvang word of alle sodanige tenderdokumente binne 14 dae na die sluitingsdatum van die tender aan die uitreikingskantoor teruggestuur word. *n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal gratis verskaf word. n Ingenieur sal voomemende tenderaars op 25 Mei 1984 om lohoo by die Endicott-poskantoor (by die kruising van Paaie P5/1 en P101/1) ontmoet om saam met hulle die terrein te gaan besigtig. Die ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigtigingsdoeleindcs beskikbaar wees nie, en tenderaars word derhalwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te wees. Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tenderdokumente ingevul, in verseëlde koeverte waarop Tender RFT 101/1984 geëndosseer is, moet die Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, voor llhoo op Vrydag, 15 Junie 1984 bereik wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal word. Tenders wat per bode/persoonlik afgelewer word, moet voor llhoo in die Formele Tenderraadbus by die navraagkantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die hoofingang, Pretoriusstraat (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria, geplaas word. Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige rede vir die afwysing van n tender te verstrek nie. Tenders is vir negentig (90) dae bindend. J.F. VILJOEN Voorsitter: Transvaalse Provinsiale Tenderraad

40 1516 PROVINCIAL G AZETTE. 16 MAY 1984 TENDERS. N.B. Tenders previously published and where the dosing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are normally published 3-5 weeks before die closing date. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. Tenders are invited for the following services / supplies / sales. (Unless otherwise indicated in the description tenders are for supplies): TENDERS. L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 3*5 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer. TRANSVAALSE PROVINS1ALE ADMINISTRASIE TENDERS. Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): WFTB 231/84 Baragwanath Hospital: Installation of conduit and wiring channel/baragwanath-hospitaal: InstaUering van leipyp en bedradingskanaal. Item 2014/ /06/1984 WFTB 232/84 Baragwanath Hospital: Extensions and alterations to prefabricated orthopaedic workshop/baragwanathhospitaal: Uitbreidlngs en veranderings aan voorafvervaardigde ortopediese werkswinkel. Item 2057/ WFTB '233/84 Bernice Samuel Hospital, Delmas: Renovation of nurses* home/bernice Samuel-hospitaal, Delmas: Op- 15/06/1984 WFTB knapping van verpleegsterstehuis. Item 32/3/4/012/ /84 Coronation Hospital: Installation of PABX system/coronation-hospitaal: Installering van POTS-stelsel. 15/06/1984 WFTB Item 2013/ /84 Provincial Inspection Service Offices, EUisras: Erection of three dwellings/provinsiale Inspeksiedienskan- 15/06/1984 toor. EUisras: Oprigting van drie woonhuise. Item 4002/ /06/1984 WFTB 236/84 Laerakool Groot Marico: Renovation/Opknapping. Item 31/4/4/ /06/1984 WFTB 237/84 Highveld Park High School, Secunda: Erection/Oprigting, Item 1048/ /06/1984 WFTB 238/84 Laerskool Historia, Vanderbijlpark: Renovation/Opknapping. Item 31/6/3/2026/ /06/1984 WFTB 239/84 Roads Regional Office, Koedoespoort: Renovation including electrical work/paaiestreekkantoor, Koe- doespoort: Opknapping met inbegrip van elektriese werk. Item 33/5/4/0523/ /06/1984 WFTB 240/84 Loskop Dam Public Resort: Installation of air-conditioning/loskopdam Openbare Oord: Installering van lugversorgmg. Item 4009/ /06/1984 WFTB 241/84 HoërskooILydenburg: Renovation/Opknapping. Item 31/2/4/0964/ /06/1984 WFTB 242/84 Nigèl Hospital: Installation of medical gas and vacuum system/nigelse Hospitaal: Installering van mediese WFTB gas-en*vakuumstelsel. Item 2073/ /84Hoerskool Vereeniging: Renovation of hostels and dweuing/opknapping van koshuise en woning. Item 15/06/1984 WFTB 31/6/4/1732/ /84 Hoërskool Brits: Erection of hostel fachities/oprigting van koshuisgeriewe. Item 1275/ /06/ /06/1984 WFTB 245/84 Wit Deep Primary School, Knights: Erection/Opngting. Item 1031/ /06/1984 WFTB WFTB 246/84 Provincial hospitals: Removal of ash/provinsiale hospitale: Verwydering van a s...^ /84 Strijdom Square, Pretoria: Contract J: Maintenance and repairs/strijdomptein, Pretoria, Kontrak J: In* 15/06/1984 HC standhouding en herstelwerk. Item 34/5/1/0128/ /06/1984 2/9/84 Supplying material, cutting, making, finishing off and hanging of curtains for Baragwanath Hospital Nurses Home/Verskaffing van materiaal, sny, maak afwerk en hang van gordyne vir die Verpeelgsterstehuis, Baragwanath-hospitaal... 08/06/1984 RFT 41/84P Cold water pressure washers/kouwaterdrukwassers... 22/06/1984

41 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS I. The relative tender documents including the Administration's official tender forms, are obtainable on application from the relative address indicated below. Such documents and any tender contract conditions not embodied in the tender documents are also available for inspection at the said address: BELANCJK1KE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1. Die betrokke tendcrdokumcntc. met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasic. is op aunvraag by die onderstaande adresse verkrygbuar. Sodanigc dokumente as mede cnige tender kontrakvoorwuardcs wai nic in die tendcrdokumcntc opgenccm is nic. is ook by die genoemde adres vir inspcksic verkrygbaar: Tender Postal address Office in New Provincial Building. Pretoria Tender Posadrcstc Kantoor in Nuwe Provinsiale Gcbou. Pretoria Room, No. ' Block Floor Phone Pretoria Kamcr No. Blok Vcrdicping Foon Pretoria HA 1& HA 2 Director of Hospital Services. Private BagX221. A900 A HA 1& HA 2 Dircktcurvan Hospitaaldienstc. Privaatsak X221. A9(X) A HBen HC Director of Hospital Services. Private BagX221. A8I9 A HBcn HC Direktcurvan Hospitaaldicnste. Privaatsak X221. A819 A HD. Director of Hospital Services. Private BagX22l. AK23 A HD Dircktcurvan Hospitaaldicnste, Privaatsak X221. A823 A PFT Provincial Secretary (Purchases and Supplies). Private BagX64. A 1020 A PFT Provinsiale Sckrctaris(Aankopc cnvoorradc). Privaatsak X64. AI020 A RFT. Director. Transvaal Roads Department. Private BagX197. D307 D RFT DircktcurTrans* vaalsc Paaicdepartement. Privaatsak XI97. D307 D TED MIX) Director.Transvaal A489 A TED 100- Education Department. Private A49I A BagX76. TOD1-IM0 Direkteur, Trans- A489 A TOD 100- vaaiseonder- A491 A IX) wysdepartement. Privaatsak X76. WFT Director. Transvaal Department of Works-. Private BugX228. Cl 19 C WFT Direkteur. Trunsvaalse Wcrkedcpartement. Privaatsak X22H. Cl 19 C WFTB Director. Transvaal Department of ' Works. Private BagX228. El 03 E WFTB Direkteur, Transvaalse Werkcdepartement. Privaatsak X228. El 03 E The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of a tender. 3. All tenders must be submitted on the Administrations official tender forms. 4. EacH tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. PO Box Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's name and address, as well as the number, description and closing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman by 1 IhUO on the closing date indicated above If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the For-, mal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosnian Street corner), Pretoria, by I lhoo on the closing date. J. F. Viljoen. Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. 2 May Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagstc of cnigc tender aan te neem nic en bchou horn die reg voor om *n gedecltc van 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Administra te voorgele word. 4. ledere inskrywing moet in *n afsondertike vcrseclde koevert ingcdien word, geadresseer aan die Voorsitter. Die Transvaalsc Provinsiale Tenderraad. Posbus Pretoria, en moet dutdelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar $e naam en adres aan te too.i. asook die nornmer. beskrywingen sluitingsdatum van die tender. Inskrywings moet teen llhoo op die sluitingsdatum hterbo aarigetoon. in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 1 lhoo op die sluitingsdatum in die Formcle Tcnderbus geplaas wees by die navruagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gcbou by die hoofingang aan Pretoriusstraat sc kant (naby die hock van Bosnian* straat). Pretoria. J. F. Viljoen. Voorsitter. Transvaalsc Provinsiale Tenderraad. 2 Mei 1984.

42 1518 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Notices By Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCIL OF ALDERTON PROPOSED AMENDMENT TO ALBER- TON TOWN-PLANNING SCHEME ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC TION 26(l)(a) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE The Town Council of Alberton has prepared a draft town-planning scheme, to be known as Alberton Amendment Scheme 107. This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of certain erven and streets in the Meyersdal and Meyersdal Extension 2 Townships necessitated bv a re-layout of erven and streets as a result of the proclamation of the PWV-16 Road through the townships. Particulars of this scheme are open for inspection at the office of the Town Secretary, Municipal Offices, Alberton for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 9 May Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in writing to the Town Clerk, PO Box 4, Alberton within a period of four weeks from the abovementioned date. Municipal Offices PO Box 4 Alberton 9 May 1984 Notice No 20/1984 J J PRINSLOO Town Clerk STADSRAAD VAN ALBERTON V O O R G E S T E L D E W YSIGING VAN ALBERTON-DORPSBEPLANNINGSKE- MA, ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL 26(l)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 Die Stadsraad van Alberton het 'n ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Alberton-wysigingskema 107. Hierdie skema sal n wysigingskema wees en bevat die volgende voorstefle: Die hersonering van sekere erwe en strate in die Meyersdal en Meyersdal Uitbreiding 2 Dorpsgebiede genoodsaak deur n heruitleg van erwe en strate as gevolg van die proklamasie van die PWV-16 Pad deur hierdie dorpsgebiede.- Besonderhede van hierdie skema lê ter insae by die kantoor vao die Stadsekretaris, Munisipale Kantoor, Alberton vir n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 9 Mei Enige beswaar of vertoë in verband met hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton binne n tydperk van vier weke vanaf bogenoemde datum voorgetê word. Munisipale Kantoor Posbus 4 Alberton 9 Mei 1984 Kennisgewing No 20/1984 J J PRINSLOO Stadsklerk TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE PROPOSED AMENDMENT OF THE CAR- L E T O N V IL L E T O W N -P L A N N IN G SCHEM E 1 OF 1961 (AM ENDMENT SCHEME) 1/84 The Town Council of Carletonville has prepared a draft amendment to the Carletonville Town-planning Scheme 1 of 1961, to be known as Amendment Scheme 1/84. The draft scheme contains the following proposal The rezoning of Erf 1391 Carletonville Extension 2 situated on the corner of Carbon Street and Osmium Street from "Municipal to General Business. The abovementioned property is registered in the name of the Town Council of Carletonville. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Halite Street, Carletonville. Any objection or representations in connection with this scheme must be submitted in writing to the Town Clerk, PO Box 3, Carletonville, 2500, at any time within a period of four (4) weeks from the date of this notice. Municipal Offices Carletonville 9 May 1984 Notice No 33/1964 G P DU PREEZ Acting Town Clerk STADSRAAD VAN CARLETONVILLE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE C A R LE T O N V IL L E -D O R P SA A N L E G - SKEMA 1 VAN 1966 (WYSIGINGSKEMA) 1/84 Die Stadsraad van Carletonville het ontwerpwysigings van die Carletonville-dorpsaanlegskema f van 1961 opgestel wat bekend sal staan as Wysigingskema 1/84. Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel Die hersonering van Erf 1391 Carletonville Uitbreiding 2 geleë op die hock van Carbon- en Osmiumstraat van Munisipaal na Algemene Besigheid." Die eiendom hierbo vermeld is in die naam van die Stadsraad van Carletonville geregistreer. Verdere besonderhede van hierdie wysieing lê ter insae in die kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Halitestraat, Carletonville. Enige beswaar of vertoe in verband met hierdie skema moet binne n tydperk van vier (4) weke vanaf die datum van hieraie kennisgewing skriftelik aan die Stadsklerk, Posbus 3, Carletonville, 2500, voorgelê word. G P DU PREEZ Waarnemende Stadsklerk Munisipale Kantore Carletonville 9 Mei 1984 Kennisgewing No 33/ *9 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING VEREENIGING DRAFT TOWN-PLAN NING AMENDMENT SCHEME 1/230 ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC TION 26(l)(a) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 The Town Council of Vereeniging has prepared a draft town-planning scheme, to be known as Vereeniging Amendment Scheme 1/230. This scheme will be an amendment scheme and contains a proposal for the rezoning of a portion of Erf z37z (park). Three Rivers Extension 2, from Public Open Space to Institution. The purpose of the rezoning is to alienate a piece of land, ± m2 in extent, to the Dutch Reformed Church, Three Rivers East, for the purpose of a parsonage. Particulars of this amendment scheme are open for inspection at the office of the Town Secretary, Room 1, Municipal Offices, Vereeniging, for a period of four weeks from the date of first publication of this notice, which is 9 May Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in writing to the Town Council of Vereeniging within a period of four weeks from the abovementioned date. JJR O O D T Town Clerk Municipal Offices POBox35 Vereeniging 9 May 1984 Notice No 50/1984. STADSRAAD VAN VEREENIGING VEREENIGING ONTWERP-DORPSBE- PLANNINGWYSIGINGSKEMA 1/230 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 26(l)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 Die Stadsraad van Vereeniging het *n ontwerp-dorpsbeplanningwysigingskema opgestel wat bekend sal staan as vereeniging wysigingskema 1/230. Hierdie skema sal n wysigingskema wees en bevat *n voorstel vir die hersoneringvan n gedeelte van Erf 2372, (park), Three Rivers Uit-

43 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI breiding 2, vanaf Opcnbare Oop Ruimte na Inrigtíng. Die doel van die hersonerine is om n gedeelte grond, ongeveer m groot, aan die NG Kerk Drie Riviere-Oos, te vervreem vir die doeleindes van n pastorie. Besonderhede van hicrdie skema iê ter insae in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1, Munisipale Kantoor, Vereeniging, vir n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 9 Mei Enige beswaar of vertoô in verband met hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad van Vereeniging binne n tydperk van vier weke vanaf bogenoemde datum voorgelê word. Munisipale Kantore Posbus 35 Vereeniging 9 Mei 1984 Kennisgewing No 50/1984 JJROODT Stadsklerk TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG PROPOSED AMENDMENT OF THE PRE TO R IA R E G IO N TO W N-PLANNING SCHEME, 1960 Notice is hereby given in terms of section 26 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that subject to the condition of clause 39 of the said Scheme, the Town Council of Verwoerdburg intends to amend the Pretoria Town-planning Scheme, 1960, by waving the prohibition on the sinking of boreholes as set out in the conditions o f establishment of the undermentioned townships: Die Hoewes, Eldoraigne Extension 1, Eldoraigne Extension 2, Eldoraigne Extension 9, Hennopspark Extension 1, Hennopspark Extension 2, Hennopspark Extension 3, Hennopspark Extension 5, Hennopspark Extension 9, Lyttelton Manor Extension 3, Lyttelton Manor Extension 5, Pierre van Ryneveld, Pierre van Ryneveld Extension 1, Pierre van Ryneveld Extension 2, Pierre van Ryneveld Extension 4, Rooihuiskraal, Sunderland Ridge, Wierdapark Extension 1, and Zwartkop Extension 4. Particulars of the proposed amendment are open for inspection at tne office of the Town Secretary, for a period of 14 days from the date of publication hereof. Any person who wishes to object to the proposed amendment must lodge such objection in writing with the undersigned within 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, but not later than 16 May 1984 at 12h00. P J GEERS Town Clerk Municipality Buildings C/o.Basden Road and Rabie Street Die Hoewes 9 May 1984 Notice No 28/1984 STADSRAAD VAN VERWOERDBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE PRETORIA STREEK-D O RPSA A NLEG - SKEMA, 1960 Kennis word bierby ingevolge artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) gegee dat die Stadsraad van Verwoerdburg van voorncme is om die Pretoriastreek-dorpsaaniegskema, 1960, te wysig deur, bchoudens die be* palings van Klousule 39 van genoemde Dorpsaanlegskema, die verbod op die sink van boorgate waar dit in die stigtingvoorwaardes van ondergenoemde dorpe voorkom, op te hef: Die Hocwes, Eldoraigne Uitbreiding 1, Eldoraiene Uitbreiding 2, Eldoraigne uitbreiding 9, Hennopspark Uitbreiding 1, Hennopspark Uitbreiding 2, Hennopspark Uitbreiding 3, Hennopspark Uitbreiding 5, Hennopspark Uitbreiding 9, Lyttelton Manor Uitbreiding 3, Lyttelton Manor Uitbreiding 5, Pierre van Ryneveld, Pierre van Ryneveld Uitbreiding 1, Pierre van Ryneveld Uitbreiding 2, Pierre van Ryneveld Uitbreiding 4, Rooihuiskraal, Sunderland Ridge, Wierdapark Uitbreiding 1, Wierdapark Uitbreiding 6 en Zwartkop Uitbreiding 4. Besonderhede van die voorgestelde wysiging 16 ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk van 14 dae vanaf datum van publikasie hiervan. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provin* siale Koerant maar nie later me as Woensdag, om I2h00 by die ondergetekenoe doen. P J GEERS Munisipale Kantore Stadsklerk H/v Basdenlaan en Rabiestraat Die Hoewes 9 Mei 1984 Kennisgewing No 28/ TOWN COUNCIL OF BENONI PROCLAMATION OF ACCESS ROAD OVER THE REMAINING EXTENT OF PORTION 82 OF THE FARM KLEINFON- TEIN67IR Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordinance 44 of 1904), as amended, that the Town Council of Benoni has in terms of section 4 of the said Ordinance petitioned the Honourable the Administrator ot Transvaal to roclaim a road described in the Schedule ereto for public road purposes. E A copy of the petition and of the diagram attached thereto may be inspected during ordinary office hours in the office of the Town Secretary, Administrative Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni. Any interested person who is desirous of lodging an objection to the proclamation of the road in question, must lodge such objection in writing, in duplicate, with the Administrator, Private Bag X437, Pretoria, 0001, and the Town Gerk on or before 2nd July, Administrative Building Municipal Offices Benom Notice No 64/1984 SCHEDULE TOWN CLERK A road, 20 metres wide throughout, commencing at a point on the common boundary of Portion 332 of the farm Kleinfontein 67 IR and Portion 46 of the farm Vlakfootein 69 IR; thence in a south-westerly direction for a distance of approximately 90 metres; thence in a north-westerly direction for a distance of approximately 250 metres; thence in an easterly direction along the common boundary of Portions 320 and 82 of the farm Kleinfontein 67 IR for a distance of approximately 210 metres up to the eastern boundary of Portion 218 of the farm Kleinfontein 67 IR, as shown on the approved Diagram SG No A10218/83. STADSRAAD VAN BENONI PROKLAMASIE VAN N TOEGANGSPAD OOR DIE RESTANT VAN GEDEELTE 82 VAN DIE PLAAS KLEINFONTEIN 67 IR Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance, 1904 (Ordonnansie 44 van 1904), soos gewysig, dat die Stadsraad van Benoni ingevolge die bepalings van artikel 4 van genoemde Ordonnansie n versoekskrif tot Sy Edele die Administrateur van Transvaal het om n pad, soos in die meegaande S lie omskryf, vir openbare paddoeleindes te prokl ameer. n Afskrif van die versoekskrif en die diagram wat daarby aangeheg is, 16 gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Stadse k re ta ris, A dm inistratiew e G ebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni, ter ins2c. Iedereen wat enige beswaar het teen die proklamasie van diebetrokke pad, moet sodanige beswaar skriftelik, in duplikaat, voor of op 2 Julie 1984 by die Administrateur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die Stadsklerk indien. Administratiewe Gebou Muoistpale Kantore Benou Kennisgewing No 64/1984 SKEDULE STADSKLERK n Pad deurgaans 20 meter wyd, beginnende by n punt op die gemeenskaplike grens van Gedeelte 332 van die plaas Kleinfontein 67 IR en Gedeelte 46 van die plaas Vlakfontein 69 IR en van daar in n suidwestelike rigting vir n afstand van ongeveer 90 meter; dan in n noordwestelike ngting vir n afstand van ongeveer 250 meter; dao in n oostetike rigting lanes die gemeenskaplike grens van Gedeeltes 320 en 82 van die plaas Kleinfontein 67 IR vir n afstand van ongeveer 210 meter tot by die oostelike grens van Gedeelte 218 van die plaas Kleinfontein 67 IR, soos aangetoon op die goedgekeurde Diagram LG No A10218/ *8 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN AMENDMENT OF TOWN HALL TARIFFS Notice is hereby given in terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council by special resolution amended the Town Hall tariffs promulgated under Municipal Notice 187 of 25 January 1984 as set out in the Schedule hereto, with effect from 1 March Notice No 244/1984 SCHEDULE G E SWART Town Clerk Insert the following paragraph after paragraph Free use of halls, furniture, crockery, eating utensils and accessories. (a) Mayoral receptions.

44 1520 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 (b) Functions held by the council. (c) Meetings and functions of the Association of Municipal Employees (Brakpan Branch). (d) Functions held by institutions, organisations, societies and dubs mentioned in section 79 (16) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, when specially approved by the Council: Free of charge or at such reduced charges as the Council may*decide. STADSRAAD VAN BRAKPAN WYSIGING VAN STADSAALTARIEWE Hiennee word ooreenkomstig artíkel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad by spesiale besluit die Stadsaaltariewe afgekondig by Munisipale Kennisgewing 187 van 25 Januarie 1984 gewysig het soos uiteengesit in die Bylae, met tngang 1 Maart G E SWART Stadsklerk 16Meil984 Kennisgewing No 244 BYLAE Voeg die volgende paragraaf na paragraaf 17 in. 18. Gratis gebruik van sale, meubels, breekware, eetgerei en toebehore. (a) Burgemeesterlike onthale. (b) Byeenkomste deur die Raad gereel. 7c) Vergaderings en verrigtinge van die Vereniging van Munisipale Werknemers (Brakpantalc). (d) Verrigtinge deur inrigtings, organisasies, verenigings en klubs genoem in artikel 79 (16) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, wanneer spesiaal deur die Raad goedgekeur is: Gratis of teen sodanige verminderde tarief as wat die Raad bepaal TOWN COUNCIL OF ERMELO PROCLAMATION OF A ROAD OVER: A) P O R T IO N 1 O F E R F 41 ERM ELO TOWNSHIP: B) PORTION 13 OF THE FARM NOOTTGEDACHT NO 268 IT LOCAL AUTHORITY OF COLIGNY NOTICE CALUNG FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of section 12(l)(a) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), tnat the provisional valuation roll for the financial years 1984/88 is open for inspection at the office of the local authority of Coligny from to 27 June 1984 and any owner of rateable property or other person who so desires to lodge an objection with the town clerk in respect of any matter recorded in the provisional valuation roll as contemplated in section 10 of the said Ordinance including the question whether or not such property or portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect of any omission of any matter from such roll shall do so within the said period. The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at the address indicated below and attention is specifically directed to the fact that no person is entitled to urge any objection before the valuation board unless he has timeously lodged an objection in the prescribed form. H A LAMBRECHTS Town Clerk Municipal Offices 67 Voortrekker Street a * * * Notice No 3/1984 PLAASLIKE BESTUUR VAN COLIGNY KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN V O O R L O P IG E W A A R D ERIN G SLY S AANVRA Kennis word hierby ingevolee artikel 12(l)(a) van die Ordonnansie op Henoomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die voorlopige waarderingslys vir die boekjare 1984/88 oop is vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike bestuur van Coligny vanaf tot 27 Junie 1984 en enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat begerig is om n beswaar by die stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die voorlopige waarderingslys opgeteken, soos in artikel ID van genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom of *n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan viygestcl is, of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys doen so binne gemelde tydperk. Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van n beswaar is by die adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op die feit dat geen persoon geregtig is om enige beswaar voor die waarderingsraad te opper tensy hy n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyas ingedien het nie. Munisipale. Kantore Voortrekkerstraat 67 ^ ny Kennisgewing No 3/1984 H A LAMBRECHTS Stadsklerk (Notice in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904). The Town Council of Ermeto has petitioned the Honourable the Administrator of Tmasvaal to proclaim the roads described hereunder. A copy of the petition and the diagrams referred to therein may be inspected during ordinary office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Tauté Street, Ermelo. Objections to the proclamation of the proposed roads must by lodge in writing in duplicate with the Honourable, the Administrator, d o the Director of Local Government, Private Bag X437, PRETORIA, and with the Town Clerk. PO Box 48, Ermelo not later than 12h00 on 30 June DESCRIPTION OF THE ROADS REFER RED TO IN THE ABOVE NOTICE The petition is for a road over: a) Portion 1 of Erf 41 Ermelo Township as appears more fully on the Surveyor-General s Diagram LG No A9707/83. b) Portion 13 of the Farm Nooitgedacht number 268 IT as appears more fully on the S u rv eyor-g en eral s D iagram LG No A10066/83. P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Town Clerk Ermelo Notice No 12/1984 STADSRAAD VAN ERMELO PROKLAMASIE VAN N PAD OOR: A) GEDEELTE 1 VAN ERF 41 ERMELO DORP: B) GEDEELTE 13 VAN DIE PLAAS NOOITGEDACHT NO 268 IT (Kennisgewing ingevolge artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance 1904). Die Stadsraad van Ermelo het n petisie tot Sy Edele, die Administrate» van Transvaal gerig om die paaie soos hieronder beskryf word te proklameer. n Afskrif van die petisie en die diagramme wat daarin genoem word kan gedurcnde gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burgersentrum, Tautéstraat, Ermelo besigtig word. Besware teen die proklamasie van die voorgestelde paaie moet uiters om 12h00 op 30 Junie 1984 skriftelik in duplo, by Sy Edele die Administrate», p/a die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437. Pretoria en by die Stadsklerk, Posbus 48 in Ermelo ingedien word. BESKRYWING VAN PAAIE WAARNA IN D IE BOGENOEMDE KENNISGEWING VERWYS WORD. Die Petisie is ten opsigte van n pad oor: a) Gedeelte 1 van Erf 41 Ermelo Dorp soos volledig uiteengesit op Landmeter-generaal Kaart LG No No A9707/83. b) Gedeelte 13 van die plaas Nooitgedacht No 268 IT soos volledig uiteengesit op Landmeter-generaal Kaart LG No A10066/83. P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Stadsklerk Ermelo Kennisgewing No 12/ PROPOSED PARKING AREA: A PORTION OF ERF 49, INDUSTRIA WEST WHICH JOINS PORTION 32 OF ERF 104 The Council intends to close permanently and rezone the park situated on the portion of Erf 49. Industna West which adjoins Portion 32 of Erf 104 and measures approximately 931 m. It is intended to let the portion of Erf 49 to the owner of Portion 32 of Erf 104, Industria West for parking purposes. A plan showing the site which the Council proposes to close may be inspected during ordinary office' hours at Room S216, South Dnk, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg. Any person who objects to the proposed closing may lodge his objection or claim with me on or before 16 July Civic Centre Braamfontein Johannesburg S D MARSHALL City Secretary BEOOGDE PARKEERTERREIN: 'N GE DEELTE VAN ERF 49, INDUSRIA-WES, WAT AAN GEDEELTE 32 VAN ERF 104 GRENS Die Raad is voomemens om die park op die gedeelte van Erf 49. Industria-Wes. wat aan

45 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Gfdeelte 32 van Erf 104 grens en ongeveer 931 m* groot is, permanent te sluit en te hersoneer. Dit is die voorneme om die gedeelte van Erf 49 vir parkeerdoeleindes aan die eienaar van Gedeelte 32 van Erf 104, Industria-Wes, te verhuur. 'n Plan waarop die terrein aangedui word wat die Raad voornemens is om te sluit. lê gedurende die gewone kantoortyd in Kamer S216, Suid-skakelgang, Burgersentrum, Johannesburg, terinsae. Enigiemand wat teen die beoogde sluiting beswaar maak, kan sy beswaar of eis op of voor 16 Julie by my indien. Burgersentrum Braamfontein Johannesburg S D MARSHALL Stadsekretaris CITY OF JOHANNESBURG *123 ADOPTION OF STANDARD BY-LAWS RE LATING TO FIRE BRIGADE SERVICES: PROPOSED AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES FOR FIRE SERVICES It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that on 27 March 1984 the Council resolved to adopt the Standard By-laws Relating to Fire Brigade Services published under Administrator's Notice 1771 of 23 December subject to certain amendments. The general purport of the By-laws and amendments is: 1. To provide the necessary standardisation throughout the country and Province of the Fire Brigade Services By-laws. 2. To increase the tariff for rendering fire services. 3. To revoke the existing Fire By-lawn of the Johannesburg Municipality. A copy of the resolution and particulars of the By-laws and amendments are open for inspection during office hours at Room S218, Civic Centre. Braamfontein. for 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, i.e. from. Any person who desires to object to such By-laws or amendments shall do so in writing to the Town Clerk within 14 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Civic Centre PO Box 1049 Johannesburg 2000 STAD JOHANNESBURG H H S VENTER Town Clerk AANNAME VAN STANDAARDVEROR- DENINGE IN VERBAND MET BRAND- WEERDIENSTE: VOORGESTELDE WY- SIGING VAN GELDE VIR BRANDWEER- DIENSTE Daar word hiermce ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur bekend gemaak dat die Raad op 27 Maart 1984 besluit het om die Standaardverordeninge Betreffende Brandwecrdienste wat ingevolge Administrateurskennisgewing 1771 van 23 Desember 1981 gepubliseer is, onderworpe aan sekere wysigings, aan te neem. Die algemene strekking van die Verordeninge en wysigings is soos volg: 1. Om die nodige standaardisering dwarsdeur die land en die Provinsie van die Brandweerdiensteverordeninge te verkry. 2. Om die tarief vir die brandweerdienste wat gelewer word, te verhoog. 3. Om die bestaande Brandweerverordeninge van die Johannesburgse Munisipaliteit te herroep. 'n Afskrif van die besluit en besonderhede van die Verordeninge en wysigings lê gedurende kantoorure in Kamer S218, Burgersentrum, Braamfontein, ter insae vir 14 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, d.w.s. vanaf. Enige persoon wat teen sodanige verordeninge of wysiginge beswaar wil maak, moet dit binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik by die Stadsklerk indien. Burgersentrum Posbus1049 Johannesburg 2000 H H S VENTER Stadsklerk CITY OF JOHANNESBURG AMENDMENT TO THE BY-LAWS RELAT ING TO LICENCES AND BUSINESS CON TROL It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends to amend the By-laws Relating to Licences and Business Control published under Administrator's Notice 1034 of 4 August as amended. The general purport of the amendment is to create an additional fixed stand for the sale of flowers on the south-eastern comer of Kotze Street and Catherine Avenue, HiUbrow. Copies of this amendment are open for inspection during office hours at Room S215, Civic Centre. Braamfontein, Johannesburg, for a period of fourteen days from the publication hereof in the Provincial Gazette, i.e. 16 May Any person who desires to record his objection to the said amendments must do so in writing to the undermentioned, within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Civic Centre Braamfontein Johannesburg ALEWYN BURGER Town Clerk STAD JOHANNESBURG WYSJGING VAN DIE VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES EN DIE BE- HEER OOR BESIGHEDE Hierby word ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur kennis gegee dat die Raad voornemens is om die Veroracninge Betreffendc Liscnsies en die Beheer oor Besighcdc. gepubliseer in Administrateurskennisgewing 1034 van 4 Augustus 1982, soos gewysig, te wysig. Die algemene strekking van die wysiging is om 'n bykomende vaste staanplek vir die verkoop van blomme op die suidoostelike hoek van Kotzestraat en Catherinelaan, HiUbrow, te skep. Afskrifte van hierdie wysiging lê vir n tydperk van veertien dae vanaf die datum waarop ait in die Provinsiale Koerant verskyn, dit wd sê, gedurende kantoorure in Kamer S215, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, terinsae. Enigeen wat sy besware teen die genoemde wysigings te boek wil stel, moet dit skriftelik doen en aan die ondergetekende rig binne veertien dae na die datum waarop hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant verskyn. Burgersentrum Braamfontein Johannesburg ALEWYN BURGER Stadsklerk CITY OF JOHANNESBURG AMENDMENT TO SANITATION (GENE RAL) BY-LAWS It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council has adopted further amendments to its Sanitation (General) By-laws, published under Administrator's Notice 195 of 10 March* 1965, as amended. The general purport of these amendments is to increase the tariff under these By-laws by approximately 15 %. Copies of these amendments are open for inspection at Room S218, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, during office hours for 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, i.e. from. Any person who desires to record his objection to the said amendments shall do so in writing to the undermentioned within 14 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Civic Centre Braamfontein Johannesburg STAD JOHANNESBURG H H S VENTER Town Clerk WYSIGING VAN SANITASIEVERORDE- NINGE (ALGEMEEN) Hiermee word kragtens artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Raad verdere wysigings van sy Sanitasieverordeninge (Algemeen) afgekondic by Administrateurskennisgewing 195 van 10 Maart soos gewysig. aangeneem het. Die algemene doe! van hierdie wysigings is om die tarief ingevolge hierdie Verordeninge metsowat 15 % te verhoog. Afskrifte van hierdie wysigings lê vanaf die publikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. dit wil sê vanaf 16 Mei 1984 vir 14 dae tydens kantoorure ter insae by Kamer S218. Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg.

46 1522 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 Iemand wat beswaar teen die vennelde wysigings wil maak, moet dit binne 14 dae na die pubukasiedatum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik a an die ondergenoemde rig. Burgersentmm Braamfontein Johannesburg 12 H H S VENTER Stadsklerk CITY OF JOHANNESBURG AMENDMENTS TO THE DETERMINA TION OF CHARGES FOR DRAINAGE AND PLU M B IN G SER V IC ES AND CHARGES FOR REMOVAL OF SEWAGE SLUDGE AND FOR MANURE It is hereby notified that the Council has, by special resolution dated 30 April 1984, amended its Determination of Charges for Drainage and Plumbing Services published in Provincial Gazette 4145 dated 13 May 1981, and substituted its determination of charges for the Removal of Sewage Sludge and for Manure published in Provincial Gazette 4280 dated 24 August The general purport of such resolution is: 1. To increase the main sewer tariff i.e. the additional charge for Drainage and Plumbing Services (except for the basic frontage charge) by approximately 15 % and charges based on water consumption by 30 % ;. 2. to increase the charges for the removal of sewage sludge and manure by approximately 15 %. The determination, as amended, will come into effect on 1 July 1984, or such other date as the Administrator may determine. Copies of the resolutions and particulars of such amendments are open to inspection during office hours at the office of the Council, Room S218, Civic Centre, Braamfontein, for 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, i.e. from 16 May Any person who desires to object to the proposed amendments shall do so in writing to the Town Clerk within 14 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Civic Centre Braamfontein 2000 STAD JOHANNESBURG H H S VENTER Town Clerk WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR RIOLERINGS- EN LOODGIE- TERSDIENSTE EN GELDE VIR DIE VER WYDERING VAN RIOOLSLYK EN MIS Hiermee word kennis gegee dat die Raad by spesiale besluit van 30 April 1984, sy Vasstelling van Gelde vir Riolenngs- en Loodeietersdienste, afgekondig in Provinsiale Koerant 4145 van 13 Mei 1981, gewysig het, en sy Vasstelling van Gelde vir die Verwydering van Riooislyk en Mis, afgekondig in Provinsiale Koerant 4280 van 24 Augustus 1983, vervang het. Die algemene doel van die besluit is: 1. Om die hoofriooltarief, dit wil sê die bykomende geld vir Riolenngs- en Loodgietersdienste (behalwe die bastese frontheffing) met nagenoeg 15 % te verhoog en gelde gegrond op waterverbruik met 30 % te verhoog; 2. om die gelde vir die verwydering van riooislyk en mis met sowat 15 % te verhoog. Die vasstelling, soos gewysig, sal op 1 Julie 1984 in werking tree of op *n datum soos deur die Administrateur bepaal. Afskrifte van die besluite en besonderhede van sodanige wysigings lê vanaf die publikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Pro* vinsiale Koerant, dit wil sê vanaf vir 14 dae in kantoorure ter insae by die kan* toor van die Raad, Kamer S218, Burgersen* trum, Braamfontein. Iemand wat beswaar teen die voorgestelde wysigings wil maak, kan dit binne 14 dae na die pumikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Stadsklerk rig. Burgersentmm Braamfontein 2000 H H S VENTER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP AMENDMENT TO BURSARY LOAN BY LAWS Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that it is the intention of the Town Council to amend its Bylaws for the Regulation of Loans and Bursaries from the Bursary Loan Fund in order to provide for the granting of bursary loans to prospective students for obtaining the National Diploma in Public Health. A copy of the proposed amendment will He for inspection at Room 210, Municipal Offices, during normal office hours for a period of fourteen days from the date of publication of this notice. Any person who has any objection to the proposed amendment must lodge his objection in writing with the undersigned within a period of fourteen days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Municipal Offices Klerksdorp Notice No 44/1984 JCLOUW Town Clerk STADSRAAD VAN KLERKSDORP WYSIGING VAN BEURSLENINGSVEROR- DENINGE Hiermee word kennis gegee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaasiike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad voomemens is om sy Verordeninge vir die Regulering van Lenings en Beurse uit die Beursleningsfonds te wysig ten einde voorsiening te maak vir die toekenning van beurslenings aan voornemende studente vir die verwerwing van die Nasionale Diploma in Openbare Gesondheid. Afskrifte van voormelde wysiging sal gedurende gewone kantoorure by Kamer 210, Stadskantoor vir n tydperk van veertien dae vanaf die publikasie van hierdie kennisgewing ter insae!ê. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wil aanteken, moet sodanige beswaar skriftelik binne veertien dae na ate datum van publikaste van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die onder* getekende indien. Stadskantoor Klerksdorp Kennisgewing No 44/1984 JCLOUW Stadsklerk LOCAL AUTHORITY OF LOUIS TRI- CHARDT VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1984/1988 (REGULATION 12) Notice is hereby given in terms of section 16(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the valuation roll for the financial years 1984/1988 of all rateable property within tne municipality has been certified ana signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 16(3) of that Ordinance. However, attention is directed to section 17 of the said Ordinance, which provides as follows: "Right of appeal against decision of valuation board. 17.(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the derision of such board In respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provisions of section 16(5) are applicable, within twentyone days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a derision of a valuation board may in like manner, appeal against such derision. A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the valuation board. Municipal Offices 93 Krogh Street PO Box 96 Louis Trichardt 0920 Notice No 16/1984 J DE LANG Secretary: Valuation Board PLAASLIKE BESTUUR VAN LOUIS TRI CHARDT WAARDERINOSLYS VIR DIE BOEKJARE 1984/1988 (REGULASIE 12) Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaasiike Besture, 1977 (Ordonnan-

47 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI sie 11 van 1977), gegee dat die waarderingslys vir die boekjare 1984/1988 van aile belasoare eiendom binne die munisipaliteit dear die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglík fínaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 16(3) van daardie Ordonnansie beoog. Reg van appèl teen beslissing van waarderingsraad. 17.(1) n Beswaarmaker wat voor n waarderíngsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van n beswaarmaker wat n am* woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelé het, kan teen die beslissing van soda* nige raad ten opsigte waarvan hy n be* swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van ar* tikel 16(5) van toepassing is, oinne een*en* twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskiyf en in ooreenstem* ming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeeraer en aan die betrokke plaaslike bestuur. (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie n be* swaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van n waarderingsraad hppèl aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur n beslissing van n waar* deringsraad geraak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige beslissing appèi aanteken. n Vorm vir kennisgewing van appèl kan van die sekretaris van die waarderingsraad verkry word. J DE LANG Sekretaris: Waarderingsraad Munisipale Kantore Kroghstraat 93 Posbus 96 Louis Trichardt Mei 1984 Kennisgewing No 16/ TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG TRANSVAAL AMENDMENT OF BY-LAWS It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intends: 1. To further amend the By-laws for Regulating the Granting of Loans to Officers of the Council from the Bursary Loan Fund of the Middelburg Municipality, published under Administrator s Notice 92 of January 31, 1979, in order to make provision that interest at the rate as determined from time to time by the Council, is payable on the outstanding amount. 2. To amend the By-laws for the Regulation of Bursary Loans of the Middelburg Municipality, published under Administrator s Notice 979 of September 2,1970 in order to make provision that interest at the rate as determined from time to time by the Council, is payable on the outstanding amount. Copies of these amendments are lying for inspection at the offices of the Town Council until May 30, Any person who wishes to object to the proposed amendments of the by-laws must lodge his objection in writing with the Town Clerk, Municipal Offices,'Wanderers Avenue (PO Box 14), Middelburg, on or before May 30, S T A D SR A Á D VAN M ID D E L B U R G TRANSVAAL WYSIGING VAN VERORDENINGE Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad van voomeme is om: 1. Die Verordeninge vir die Regulering van die Toestaan van Lenings uit die Beurslenmgsfonds aan Beamptes van die Munisipaliteit Middelburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 92 van 31 Januarie 1979, soos gewysig, verder te wysig ten einde voorsiening te maak dat rente op verskuldiede bedrae teen n koers soos van tyd tot tyd deur di& Raad bepaal, betaalbaar sal wees. 2. Die Verordeninge vir die Regulering van Beurslenings van die Munisipaliteit Middelourg, afgekondig by Administrateurskennisgewing 979 van 2 September 1970, te wysig ten einde voorsiening te maak dat rente op veiskuldigde bedrae teen n koers soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal, betaalbaar sal wees. Afskrifte van hierdie wysieings lê ter insae ten kantore van die Raad tot 30 Mei Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysigings wens aan te teken moet sy beswaar skriftelik voor of op 30 Mei 1984 by die Stadsklerk, M unisipale K antoor, Wandererslaan, (Posbus 14), Middelburg indien. TOWN COUNCIL OF MESSINA PROPOSED AMENDMENT TO SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as amended, of the intention of the Town Council of Messina, to amend the Sanitary and Refuse Removals Tariff, published under Administrator s Notice 1025 dated 18 June, 1975, as amended. The general purport of the amendment is to increase the existing tariffs from 1 July, Copies of these amendments will lie open for inspection at the office of the undersigned for a period of 14 (fourteen) days from date of publication hereof in the Provincial Gazette. Any person who wishes to object against the proposed amendment, must do so, m writing within 14 (fourteen) days after date of publication, and to reach the undersigned not later than 30 May Municipal Offices Messina Notice No 14/1984 J A KOK Town Clerk STADSRAAD VAN MESSINA VOORGESTELDE WYSIGING VAN SANI- TÊRE- EN VULLISVERWYDERINGS- TARIEF Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Messina van voorneme is om die Sanitêre* en Vullisverwyderingstarief, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1025 van 18 Junie 1975, soos gewysig, verder te wysig. Die algemene strekking van die wysiging is die verhoging van die bestaande tariewe, met inwerkingtreding op 1 Julie Afskrifte van hierdie wysiging lê ter insae by die kantoor van die ondeigetekende vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae na datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na publikasie, by die ondergetekende inhandig nie later nie as 30 Mei Munisipale Kantore Messina Kennisgewing No 14/1984 TOWN COUNCIL OF MESSINA J A KOK Stadsklerk AMENDMENT OF ELECTRICITY SUPPLY TARIFF Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as amended, of the intention of the Town Council of Messina to amend the Electricity Supply Tariff of the Messina Municipality, published under Administrator's Notice 633 dated 5th October 1949, as amended, to provide for an additional surcharge of 12 % on the charges payable in terms of items 1, 2, 3, 4, 5A and 6 of Part A with effect from 1 July The general purport of the amendment is to increase the existing tariffs. Copies of the proposed amendment will lie open for inspection at the office of the undersigned for a period of 14 (fourteen) days from date of publication hereof in the Provincial Gazette. Any person who wishes to object against the proposed amendment must do so in writing within 14 (fourteen) days after date of publication to reach the undersigned on or before 30 May Municipal Offices Messina Notice No 10/1984 STADSRAAD VAN MESSINA JAKOK Town Clerk WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVOOR- SIENINGSTARIEF Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Messina van voorneme is om die Elektrisiteitsvoorsieningstarief van die Munisipaliteit van Messina, afgekondig by Administrateurskennisgewing 633

48 1524 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 van 5 Oktober 1949, soos gewysig, verder te wysig om voorsieniná te maak vir *n addisionele toeslag van 12 % op die gelde betaalbaar ingevolge items 1, 2, 3, 4, 5A en 6 van Deel A, met ingang 1 Julie Die algemene strekking van die wysiging is die verhoging van die bestaande tariewe. Afskrifte van die voorgestelde wysiging lê ter insae by die kantoor van die ondergetekende vjr n tydperk van 14 (veertien) dae na datum van pubfikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysigibg wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na publikasie, by die ondergetekende inhandig voor of op 30 Mei JAKOK Stadsklerk Munisipale Kantore Messina Kennisgewing No 10/ TOWN COUNCIL OF MESSINA PROPOSED AMENDMENT TO WATER SUPPLY TARIFFS It is hereby notified in terms of the provisions of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town Council of Messina has by special resolution amended the charges for the supply of water with effect from 1 July The general purport of the amendment is to increase the existing tariffs. Copies of the amendment will lie open for inspection at the office of the undersigned for a period of 14 (fourteen) days from date of publication hereof in the Provincial Gazette. Any person who wishes to object against the proposed amendment must do so in writing within 14 (fourteen) days after date of publication to reach the undersigned on or before 30 May JA K OK Town Clerk Municipal Offices Messina Notice No 12/1984 STADSRAAD VAN MESSINA VOORGESTELDE WYSIGING VAN WA- TERVOORSIENINGSTARIEWE Hiermee word bekend gemaak kragtens artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), dat die Stadsraad van Messina by spesiale besluit die gelde betaalbaar vir die lewering van water gewysig het met ingang 1 Julie Die algemene strekking van die wysiging is die verhoging van die bestaande tariewe. Afskrifte van hierdie wysiging 16 ter insae by die kantoor van die ondergetekende vir n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na publikasie, by die ondergetekende inhandig voor of op 30 Mei JA K OK Stadsklerk Munisipale Kantore Messina Kennisgewing No 12/ TOWN COUNCIL OF ORKNEY AMENDMENT OF TRAFFIC BY-LAWS AND REGULATIONS Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Orkney intends to amend the Traffic By-laws and Regulations, published under Administrator s Notice 2661 dated 9 October 1957, as amended, by the amendment of the Tariff of Charges payable under Schedule 5. Copies of the proposed amendment will be open for inspection during office hours at Room 125, Civic Centre, Patmore Road, Orkney, for fourteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of the Province of Transvaal. Any objections to the proposed amendment must be in writing to reach the undersigned within 14 (fourteen) days after the date of publication of this notice in the Official Gazette of the Province of Transvaal. Civic Centre Patmore Road Orkney Notice No 17/1984 JL MULLER * Town Clerk STADSRAAD VAN ORKNEY WYSIGING VAN VERKEERSVERORDE- NINGEEN -REGULASIES Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur; 1939, dat die Stadsraad van Orkney van voorneme is om die Verkeersverordeninge en Regulasies, afgekondig by Administrateurskennisgewing 2661 van 9 Oktober 1957, soos gewysig, verder te wysig deur die Tarief van Gelde betaalbaar ingevolge Bylae 5 aan te pas. Afskrifte van die voorgestelde wysiging 16 gedurende kantoohire, veertien dae lank, vanaf die datum waarop hierdie kennisgewing in die Offisiële Koerant van die Provinsie Transvaal verskyn, te Kamer 125, Burgersentmm, Patmoreweg, Orkney, ter insae. Besware teen die voorgestelde wysiging moet binne 14 (veertien) dae na die datum waarop hierdie kennisgewing in die Offisiêle Koerant van die Provinsie Transvaal verskyn, skriftelik by die ondergetekende ingedien word. Burgersentrum Patmoreweg Orkney 16 Met 1984 Kennisgewing No 17/1984 JL MULLER Stadsklerk CITY COUNCIL OF PRETORIA AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES PAYABLE TO THE CITY COUNCIL OF PRETORIA FOR THE USE OF THE FACILITIES AT THE WONDER- BOOM AIRPORT In accordance with section 80B(3) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), notice is hereby given that the City Council of Pretoria intends increasing the handling fees payable to the Council for the handling of aircraft, either for fuelling or hangarage or any other purpose. The proposed increase of the handling fees shall come into effect on the first day of the month following the date of publication thereof in terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939, in the Transvaal Provincial Gazette. Copies of the proposed increases will be open to inspection at the office of the Council (Room 4030, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria) for a period of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice in the Transvaal Provincial Gazette (16 May 1984). Any person who wishes to object to the proposed increases, must do so in writing to the undersigned within 14 (fourteen) days after the date of publication referred to in the immediately preceding paragraph. Municipal Offices PO Box 440 Pretoria 0001 Notice No 133/1984 P DELPORT Town Clerk STADSRAAD VAN PRETORIA WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR AAN DIE STADS RAAD VAN PRETORIA VIR DIE GE- BRUIK VAN DIE FASILITEITE BY DIE WONDERBOOM-LUGHAWE Ooreenkomstig artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hiermee kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria voornemens is om die hanteergelde betaalbaar aan die Raad vir die hantenng van lugvaartuie, hetsy vir brandstofinname of skuring of enige ander doeleindes, te verhoog. Die voorgestelde verhoging van die hanteergelde tree in werking op die eerste dag van die maand wat volg op die datum van publikasie daarvan ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, in die Offisiêle Koerant van die Provinsie Transvaal. Eksemplare van die voorgestelde verhogings 16 ter insae by die kantoor van die Raad (Kamer 4030, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria) vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf die pubiikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Offisiële Koerant van die Provinsie Transvaal (). Enigiemand wat beswaar teen die voorgestelde verhogings wil aanteken, moet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae na die pubiikasiedatum wat in die onmiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is, by die ondergetekende doen. Munisipale Kantore Posbus 440 Pretoria 0001 Kennisgewing No 133/1984 P DELPORT Stadsklerk LOCAL AUTHORITY OF PRETORIA SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1982/83 Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial year

49 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI /83 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all rsons concerned as contemplated in section of that Ordinance. However, attention is directed to section 17/38 of the said Ordinance, which provides as follows: "Right of appeal against decision of valuation board. 17.(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provisions of section 16(5) are applicable, within twentyone days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board m the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision. A notice of appeal form may be obtained from the Secretary of the Valuation Board. SECRETARY Valuation Board Room 3048W Munitoria Cnr Van der Walt and Vermeulen Streets Pretoria Notice No 131/1984 PLAASLIKE BESTUUR VAN PRETORIA AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR1982/83 Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1982/83 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog. Die aandag word egter gevestig op artikel 17/38 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: "Reg van appèl teen beslissing van waarderingsraad. 17.(1) n Beswaarmaker wat voor n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van n beswaarmaker wat *n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelê het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan ny n beswaarmaker is, bmne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepatings van artikel 16(5) van toepassing is, binne een-entwintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die proseaure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeerder en aan me betrokke plaaslike bestuur. (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van n waarderingsraad appèl aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur n beslissing van n waarderingsraad geraak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige beslissing appèl aanteken. n Vorm vir kennisgewing van appèl kan van die Sekretaris van die Waarderingsraad verkry word. SEKRETARIS Waarderingsraad Kamer 3048W Munitoria H/v Van der Walt- en Vermeulenstraat Pretoria Kennisgewing No 131/ TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM AMENDMENT TO TARIFFS Notice is hereby given in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council has by special resolutions dated 28 March 1984 amended the following tariffs with effect from 1 April 1984 and 1 February 1984 respectively: 1. Tariffs relating to buildings and functions fraught therewith. 2. Tariffs: Inspection of any business premises. The general purport -of these resolutions is as follows: 1. Insertion of the words Department of N ational E d u catio n a fte r the word "Churches in paragraph IV(a). 2. Deletion of the words "per inspection. Copies of the said resolutions and particulars of the amendment are open for infection at the office of the Town Secretary, Room 311, Municipal Offices, Potchefstroom, for a period of 14 days from date of publication hereof In the Provincial Oazette, viz 16th May Any person who wishes to object to the amendments, must lodge such objection in writing with the undersigned within 14 days of publication hereof in the Provincial Gazette. Municipal Offices Potchefstroom Notice No 47/1984 S H OLIVIER Town Cleric STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM WYSIGING VAN TÁRIEWE Daar word hierby ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad by spesiale besluite van 28 Maart 1984 die volgende tariewe gewysig het met ingang van 1 April 1984 en 1 Februarie 1984 respektiewelik. 1. Tariewe met betrekking tot geboue en daarmee gepaardgaande handelinge. 2. Tariewe met betrekking tot besigheidspersele. Die algemene strekking van die voorgenome wysiging is soos volg: 1. Invoeging van die woorde Departement van Nasionale Opvoeding na die woord kerke in paragraaf IV(a). 2. Skrapping van die woorde "per inspeksie. Afskrifte van genoemde besluite en besonderhede van die wysigings lê ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 311, Munisipale Kantore, Potchefstroom, vir n tydperk van 14 dae met ingang van datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, naamlik. Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan te teken, moet ait skriftelik binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, by ondergetekende doen. Munisipale Kantore Potchefstroom Kennisgewing No 47/1984 SH OLIVIER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF SANDTON PERMANENT CLOSING AND ALIENA TION OF KRAMER ROAD, EASTGATE EXTENSION 9 TOWNSHIP, SANDTON Notice in terms of sections 67(3) and Š18)(b) of the Local Government Ordinance, 9). The Council intends to permanently close Kramer Road, Eastgate Extension 9, Sandton, and to alienate the erf formed by the closed street. A plan showing the street the Council proposes to dose and alienate may be inspected during ordinary office hours at Room 507, Civic Centre, Sandton. Any person who objects to the proposed dosing and alienation or who will nave any claim for compensation if the dosing Is effected, must lodge his objection or claim, in writing, with me on or before 16 July PO Box Sandton 2146 Notice No 45/1984 PPD EJA G ER Town Clerk STADSRAAD VAN SANDTON PER M A N E N T E SLU ITIN G EN VER- VREEMDING VAN KRAMERWEG, EAST- GATE UITBREIDING 9, SANDTON (Kennisgewing ingevolge artikels 67(3) en 79(18)(b) van die Ordonnansie van Plaaslike Bestuur, 1939). Die Raad is vooraemens om Kramerweg, Eastgate Uitbreiding 9, Sandton, permanent te slult en om die erf, wat sodoende gevorm word, te vervreem. n Plan waarop die straat wat die Raad voornemens is om te sluit en te vervreem kan gedurende gewone kantoorure in Kamer 507, Burgersentrum, Sandton, besigtigword. Enige persoon wat teen die voorgestelde sluiting of vervreemding beswaar het, of wat

50 1526 PROVINCIAL G AZETTE, 16 MAY 1984 oa die sluiting n eis om vergoeding sal hê, moet sy beswaar of eis uiters op 16 Julie 1984 skriftehk by my indien. PPD EJA G ER Stadsklerk Posbus Sandton 2146 Keonisgewing No 45/ TOWN COUNCIL OF SANDTON PROPOSED ALIENATION OF A PORTION OF PORTION 2 OF ERF 45, EDENBURG TOWNSHIP (Notice in terms of section 79(18) of the Local Government Ordinance, 1939). Notice is hereby given that, subject to the approval of the Administrator in terms of section 79(18) of the Local Government Ordinance, 1939, the Town Council of Sandton intends to alienate a portion of Portion 2 of Erf 45, Edenburg Township. Further particulars in respect of the proposed alienation may be obtained during normal office hours in Room 507, Municipal Office Building, Civic Centre, West Street, Sandown, Sandton. Any person who wishes to object to the proposed alienation must submit such objection in writing to the Town Clerk before or on 1 June PPD EJA G ER Town Clerk PO Box Sandton 2146 Notice No 46/1984 STADSRAAD VAN SANDTON VOORGESTELDE VERVREEMDING VAN 'N GEDEELTE VAN GEDEELTE 2 VAN ERF 45, EDENBURG DORP (Kennisgewing ingevolge artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 1939). Kennisgewing geskied hiermee dat die Stadsraad van Sandton voomemens is om, onderworpe aan die goedkeuring van die Administrateur ingevolge artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, n gedeelte van Gedeelte 2 van Erf 45, Edenburg Dorp, te vervreem. Verdere besonderhede in verband met die voorgestelde vervreemding is gedurende gewone kantoorure bekombaar in Kamer 507, Munisipale Kantoorgebou, Burgersentrum, Wesstraat, Sandown, Sandton. Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die voorgestelde vervreemding moet sodanige beswaar voor of op 1 Junie 1984 skriftelik by die Stadsklerk indien. Posbus78001 Sandton 2146 Kennisgewing No 46/1984 PPD EJA G ER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF SANDTON. SANDTON AMENDMENT SCHEME 729 The Town Council of Sandton has prepared a draft town-planning scheme to be known as Sandton Amendment Scheme 729. The scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of a portion of North Road, Momingside Extension 32 from Existing Public Roads * to Residential 3. Particulars of this scheme are open for inspection at Room 210, Civic Centre, Rivonia Road, Sandown, Sandton, for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice which is 16 May, Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in writing to the Town Council of Sandton within a period of four weeks from the abovementioned date. P O Box Sandton 2146 Notice No 48/1984 P P D EJA G ER Town Clerk STADSRAAD VAN SANDTON SANDTON-WYSIGINGSKEMA 729. Die Stadsraad van Sandton het *n ontwerpdorpsbeplannmgskema opgestel wat bekend sal staan as Sandton-wysigingskema 729. Hierdie skema sal *n wysigingskema wees en bevat die volgende voorstelle: Die heisonering van *n gedeelte van Northweg, Momingside Uitbreiding 32 van Be* staande Openbare Paaie na Residensieel 3. Besonderhede van hierdie skema lê ter insae te Kantoor 210, Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandown, Sandton, vir *n tydperk van vier weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing af, naamlik. Enige beswaar of vertoë in verband met hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad van Sandton binne n tydperk van vier weke van bogenoemde datum at voorgelê word. Posbus Sandton 2146 Kennisgewing No 48/1984 P P DE JAGER Stadsklerk SCHWEIZER-RENEKE MINICIPALITY CORRECTION NOTICE Municipal Notice 33/80 dated 15th October 1980 is hereby corrected by renumbering the English text of the Tariff of Charges of the Town Han By-laws and to insert the following: 15. Deposit R Caretaker's fee R Duration of Tariffs 'Municipal Office POBox5 Schweizer-Reneke 2780 Notice No 14/1984 N T P VAN ZYL Town Clerk MUNISIPALITEIT VAN SCHWEIZER-RE- NEKE VERBETERINGSKENNISGEWING Munisipale Kennisgewing 33/80 van 15 Oktober 1980 word hierby verbeter deur die Engelse teks in die Stadsaalverordeninge te hemommer en die volgende in te voeg: 15. Deposito R Opsigtersfooi R Tydsduur van Tariewe N T P VAN ZYL Stadsklerk Munisipale Kantoor Posbus 5 Schweizer-Reneke 2780 Kennisgewing No 14/ MUNICIPALITY SCHWEIZER-RENEKE CORRECTION NOTICE Municipal Notice 7/1983 dated 9th March 1983 is hereby corrected by the substitution in the Tariff of Charges for the delivery of sand, ground and gravel of the expression m2 with the expression in. Municipal Office Schweizer-Reneke Notice No 10/1984 N T P VAN ZYL Town Clerk MUNISIPALITEIT SCHWEIZER-RENEKE KENNISGEWINGVAN VERBETERING Munisipale Kennisgewing 7/1983 van 9 Maart 1983 word hierby veroeter deur in die Tarief van Gelde vir die lewering van sand, grond en gruis die uitdrukking m2 met die uitdrukking mj te vervang. N T P VAN ZYL Stadsklerk Munisipale Kantoor, Schweizer-Reneke Kennisgewing No 10/1984 TOWN COUNCIL OF SPRINGS AMENDMENT TO ELECTRICITY BY LAWS Notice is hereby given in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Springs intends amending the Council s Electncity By-laws as promulgated under Administrator s Notice 1035 of 28 June The general purport of the amendment is to provide for an increase in electricity tariffs with effect from 1 August A copy of the proposed amendment is open for inspection during normal office hours at the office of the Council for a period of fourteen (14) days after the date of publication hereof. Any person desirous of lodging an objection to the proposed amendment snail do so in writing to the Town Clerk within fourteen (14)

51 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, which will be 16 May J F VAN LOGGERENBERG Town Cleric Civic Centre Springs Notice No 46/1984 STADSRAAD VAN SPRINGS W YSÏGING VAN E LEK TR ISITEITS- VERORDENINGE Kennis geskied hierby kragtens die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Springs van voomeme is om sy Elektrisiteitsverordeninge, soos afgekondig by Administrateurskennisgewing 1035 van 28 Junie 1972, te wysig. Die algemene strekking van die wysiging is om voorsiening te maak vir 'n verhoging van die tariewe van elektrisiteit vanaf 1 Augustus n Afskrif van die voorgenome wysiging lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Raad vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan. Enige persoon wat beswaar teen die voorgenome wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik by die ondergetekende doen binne veertien (14) dae na die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, welke datum sal wees. J F VAN LOGGERENBERG Stadsklerk Burgersentrum Springs Kennisgewing No 46/ TOWN COUNCIL ÒF SPRINGS, PROCLAMATION OF ROADS IN FUL CRUM TOWNSHIP - Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance No 44 of 1904, as amended, that the Town Council of Springs has petitioned the Administrator to proclaim as public roads the roads as described in the schedule hereto and defined by Diagram SG No A1726/84, Diagram SG No A1727/84, Diagram SG No A1734/84 and SG No A1743/84 framed by Land Surveyor S. de Bod from a survey performed during December A copy of the petition, diagrams and schedule can be inspected during ordinary office hours at the office of the undersigned. Any interested person who wishes to lodge any objection to tne proclamation of the proposed road, must lodge his objection in writing in duplicate with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 and the undersigned not later than 2 July Civic Centre Springs Notice No 45/1984 SCHEDULE H A DU PLESSIS Town Secretary DESCRIPTION OF ROADS (a) The extension of Neon Road, Fulcrum over Portion 1 of Erf 6 and Erf 7 to abut in Witpoort Road, Fulcrum; (b) The use of a portion of Portions 2, 3 and the Remainder of Erf 11, as well as a portion of Portion 1 and the Remainder of Erf 20, Fulcrum, for purposes of a turning circle at the lower end of Helium Road, Fulcrum. STADSRAAD VAN SPRINGS PROKLAMERING VAN PAAIE IN DIE DORP FULCRUM Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance No 44 van 1904, soos gewysig, dat die Stadsraad van Springs n versoekskrif tot die Administrateur gerig het om die paaie wat in die bylae hiervan omskryf word en gedefinieer word deur Diagram SG No A1726/84, Diagram SG No A1727/84, Diagram SG No A en SG No A1743/84 wat deur Landmeter S de Bod opgestel is van opmetings wat in Desember 1983 gedoen is as openbare padgedeeltes te verklaar. n Afskrif van die versoekskrif, kaarte en bylae lê ter insae by die kantoor van die ondergetekende tydens gewone kantoorure. Enige belanghebbende persoon wat n bewaar teen die proklamering van die vooreestelde. paaie het, moet sodanige beswaar skriftelik in tweevoud by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die ondergetekende indien, nie later as 2 Julie 1984 nie. H A DU PLESSIS Stadsekretaris Burgersentrum. Springs Kennisgewing No 45/1984 BYLAE BESKRYWING VAN PAAIE (a) Die verlenging van Neonweg, Fulcrum oor Gedeelte 1 van Erf 6 en Erf 7 om by Witpoortweg, Fulcrum aan te sluit: (b) Die gebruik van *n gedeelte van Gedeelte 2 en 3 en die Restant van Erf 11, asook van n gedeelte van Gedeelte 1 en die Restant van Erf 20, Fulcrum vir doeleindes van n draaisirkel aan die onderpunt van Heliumweg, Fulcrum TOWN COUNCIL OF SPRINGS NOTICE OF DRAFT SCHEME: SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/282 The Town Council of Springs has prepared a draft town-planning scheme to be known as Springs Amendment Scheme 1/282. This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of Erven 1196, 1197, 1219 and 1220 Selcourt from Municipal to Special for attached and detached dwelling-units". Particulars of this scheme are open for inspection at the office of the Town Secretary, Civic Centre, Springs for a period of 4 weeks from the date of first publication of this notice which will be. Any owner or occupier of immovable property situated within the area to which the abovenamed draft scheme applies or within 2 km of the boundary thereof, may in writing lodge any objection with or may make any representations to the abovementioned local authority in respect of such draft scheme within 4 weeks of the first publication of this notice, that is before 13 June 1984, and he may when lodging any such objection or making such representations, request in writing that he be heard by the local authority. Civic Centre Springs Notice No 47/1984 H A DU PLESSIS Town Secretary STADSRAAD VAN SPRINGS KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: SPRINGS-WYSIGINGSKEMA1/282 Die Stadsraad van Springs het n ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Springs-wysigingskema 1/282. Hierdie skema sal n wysigingskema wees en bevat die volgende voorstelle: Die hersonering van Erwe 1196, 1197, 1219 en 1220 Selcourt vanaf MunisipaaT na Spesiaal vir aaneengeskakelde of losstaande wooneenhede. Besonderhede van hierdie skema lê ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Springs vir n tydperk van 4 weke vanaf datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, wat sal wees. Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom geleë binne *n gebied waarop bogenoemde ontwerpskema van toepassing is of binne 2 km van die grens daarvan, kan skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigte van sodanige ontwerpskema binne 4 weke, dit wil sê voor 13 Junie 1984, vanaf die eerste publikasie van hierdie kennisgewing en wanneer hy enige sodanige beswaar indien of vertoe ng, kan hy skriftelik versoek dat hy deur die plaaslike bestuur aangehoor word. Burgersentrum Springs Kennisgewing No 47/1984 H A DU PLESSIS Stadsekretaris LOCAL AUTHORITY OF STILFONTEIN SUPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1982/83 Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial year 1982/83 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordinance. However, attention is directed to section 38 read with section 17 of the said Ordinance, which provides as follows: Right of appeal against decision of valuation board. 17.(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15(4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provision of section 16(5) are applicable, within twentyone days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such

52 1528 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. A notice of appeal form may be obtained from the secretary of the valuation board. Municipal Offices POBox20 Stilfontein 2550 Notice No 11/1984 SBLAKE Secretary: Valuation Board PLAASLIKE BESTUUR VAN STILFON TEIN. AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR1982/83 Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eieindomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1982/83 van alle belasbare eiendom binne die raunisipaliteit deur die voorsitter van die waardenngsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword het op alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog: Die aandag word egter gevestig op artikel 38 gelees met artikel 17 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: Reg van appèl teen beslissing van waarderingsraad. 17.(1) n Beswaarmaker wat voor n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van n beswaarmaker wat n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgelê het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan hy n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16(5) van toepassing is, binne een-entwintig dae na die dae waarop die redes daarin genoem, aan die sodanige beswaarmaker gestuur is, appèl aangeteken deur, by die sekretans van sodanige raad n kennisgewing van appèl op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld n afskrif van sodanige kennisgewing van appèl aan die waardeerder en aari die betrokke plaaslike bestuur. (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaarmaker is nie kan teen enige beslissing van n waardenngsraad appèl aanteken op die wyse in subanikel il) beoog en enige ander persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur n beslissing van n waarderingsraad geraak word, kan op derglike wyse, teen sodanige beslissing appèl aanteken. n Vorm vir kennisgewing van appil kan van die sekretaris van die waar deringsraad verkry word. Munisipale Kantoor (2) A Local authority which is not an obiec- Posbus20 tor may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in sub 2550 Stilfontein section (1) and any other person who is not an 16Mèil984 objector but who is directly affected by a derision of a valuation board may, in like manner, Kennisgewing No 11/1974 appeal against such derision. SBLAKE Sekretaris/ Waarderingsraad TZANEEN MUNICIPALITY ALIENATION OF LAND NOTICE is herby given in terms of section 79(18) of the Local Government Ordinance, No 17, of 1939, as amended, that it is the intention of the Council to alienate, subject to the approval of the Administrator, and certain conditions. Stand 1773, Tzaneen Extension 4 to Mr J B Ferreira. A map indicating the situation of the relevant property is open for inspection at the office of the undersigned during normal office hours for a period of (14) fourteen days from the date of publication of this notice. Objection against the proposed alienation must be lodged in writing with the undersigned before or on the 30th May Municipal Offices PO Box 24 Tzaneen 0850 Notice No 23/1984 L POTGIETER Town Clerk STADSRAAD VAN TZANEEN VERVREEMDING VAN GROND Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos ge* v^sig, dat die Stadsraad van voomeme is om, onderhewig aan die goedkeuring van die Administrates Erf 1773, Tzaneen Uitbreiding 4 te verkoop aan mnr J B Ferreira. 'n Skets wat die iigging van die grond aandui lê te r insae by die kantoor van die ondergetekende gedurende normale kantoorure vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van pubukasie van hierdie kennisgewing. Skriftelike besware teen die voorgestelde vervreemding moet by die ondergetekende ingedien word voor of op 30 Mei Munisipale Kantore Posbus 24 Tzaneen 0850 Kennisgewing No 23/1984 L POTGIETER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF TZANEEN AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES: ELECTRICITY It is hereby notified in terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town Council of Tzaneen has by special resolution amended the charges payable for the supply of electricity as contained in Municipal Notice No 9, dated 14 March 1984, and promulgated in the Provincial Gazette 4314, dated 14 March. 1984, with effect from 1 March 1984 by the insertion after item 6 of Part III of the following: 7. Telephonic Reminder Service Charges payable in terms of section 11(5) of the Council s Electricity by-laws: For each telephonicreminder: R4. Municipal Offices POBox24 Tzaneen 0850 Notice No 22/1984 L POTGIETER Town Clerk STADSRAAD VAN TZANEEN WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE: ELEKTRISITEIT Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Tzaneen by spesiale besluit die gelde betaalbaar vir die lewering van elektrisiteit soos venrat in Munisipale Kennisgewing No 9 van 14 Maart 1984 en afgekondig in die Offisiële Koerant 4314 van 14 Maart 1984 met ingang vanaf 1 Maart 1984, gewysig het deur na item 6 van Deel III die volgende by te voeg: 7. Telefoonwaarskudiens Gelde betaalbaar ineeyolge artikel 11(5) van die Raad se Elektrisiteitsverordenmge: Pertelefoonaanmaning: R4. Munisipale Kantore Posbus 24 Tzaneen 0850 Kennisgewing No 22/1984 L POTGIETER Stadsklerk VENTERSDORP TOWN COUNCIL *1 DETERMINATION OF CHARGES IN RE SPECT OF ELECTRICITY SUPPLY In terms of section 80BÍ8) of the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Town Council of Ventersdorp has by Special Resolution withdrawn the charges for the supply of electricity published on 29 June 1983, and determined the charges at set out below with effect from 1 February Municipal Offices POBox 15 Ventersdorp 2710 SCHEDULE TARIFF OF CHARGES A E SNYMAN Town Clerk 1. Availability Charges within the Municipality: A charge of R3 per month per erf, stand, lot or other area with or without improvements which, in the opinion of the Council can be connected to the Council s supply main, but is not so connected.

53 PROVINSIALE KOERANT, 16 MEI Domestic Consumers within the Municipality: All consumers with the exception of businesses, bulk consumers, temporary consumers, municipal consumers and tne Administration Board: (1) Monthly service charge: R3 (2) For the fust 500 kw.h. per kw.h: 6c (3) Between 501 kw.h and 1000 kw.h, per kw.h: Sc (4) Thereafter, per kw.h: 4c (5) Plus a surcharge of 15 % on the kw.h price. 3. Businesses within the Municipality: All consumers not mentioned under any other tariff: (1) Monthly service charge: R10 (2) For the first 500 kw.h, per kw.h: 6,5c (3) Between 501 kw.h and 1000 kw.h, per kw.h: 4,5c (4) Thereafter, per kw.h: 4c (5) Plus a surcharge of 15 % on the kw.h price. 4. All Consumers outside the Municipality: (1) Monthly service charge: R10 (2) For the first 500 kw.h per kw.h: 6c kvpii fetweeo 501 kwlh 311( kw,h per (4) Thereafter, per kw.h: 4c (5) Plus a surcharge of 30 % on the total account. (6) Plus a surcharge of 15 % on the kw.h price. 5. Municipal Consumption: All departmental consumption, per kw.h: 5c 6. Temporary Consumers: Consumers such as Circusses and Merry-gorounds: (1) Full cost of service connection. (2) kw.h consumption, per kw.h: 10c (3) Plus a surcharge of 10 % on the kw.h price. 7. Bulk Consumers: (1) AU bulk consumers with an installation of more «ban 50 kv.a and where the maximum demand of 50 kv.a is periodically exceeded for a period of 30 minutes continuously: (a) A minimum service charge of R220 per month for the first 50 kv.a (b) Where the maximum demand of 50 kv.a is exceeded: R4,40 per kv.a per month, plus (i) for the fits! IS 000 kw.h, per kw.h: 2.8c (2) travelling cost at a fixed rate of R10 per connection; (3) for the purposes of calculating the charges payable in terms of this item, it shall be deemed that the supply main to which the service connection is being connected, is situated in the centre of the street. 9. Service Connection outside the Municipality: (1) The cost of material and labour, plus 10 %;plus (2) travelling cost of 25c per km for a heavy vehicle and 20c per km for a light vehicle. 10. Supply During Off-peak Period, per month: Where a circuit is controlled by a time switch, set and sealed by the Engineer and such circuit s consumption is separately metered by n meter to be supplied by the consumer, a charge of lc per kw.h shall be payable for any consumption so metered. 11. Meters: (1) Meters for metering the supply of electricity shall be supplied by the Council to the consumer at cost. (2) Where a consumer desires that, in addition to the meter installed in terms of subitem (1), a meter and time switch be installed for his convenience, he shall be liable for the cost price of such meter and.time switch and the maintenance cost thereof. (3) For the special reading of a meter at the reguest of a consumer, ana provided nothing is found to be out of order: R1 (4) For the special testing of a meter at the request of a consumer, providing nothing is found to be out of order: R5 (5) If it is found that a meter does not register accurately, no charges shall be levied in terms of subitems (3) and (4). (6) Consumers whose total electrical installations exceed 15 kw, shall supply a meter to register the maximum consumption, but it may be sealed by the Council. (7) If a meter becomes defective, otherwise than through normal wear or by lightning or because of an inherent defect, the consumer shall bear the cost of the replacement. 12. Disconnection and Reconnection: (1) Temporary disconnection at junction of internal and external service mains: (a) Internal: R2 (b) External: R5 (2) Disconnection and reconnection while consumer is away from premises (only on written notification): R1 (3) Overhead service disconnected and reconnected for purposes of roof painting: Free of charge. (4) Reconnection after disconnection for non-payment or fraudulent use: (a) Within municipality: R7 14. Replacement of Fuses: (1) 08h00 to 16h30:50c (2) 16h30 to 08h00: R1 15. Streetlights, per month: Additional streetlight in front of dwellinghouse: R4. STADSRAAD VAN VEN7ERSDORP VASSTELLING VAN GELDE TEN OP- SIGTE VAN ELEKTRISITEITSVOOR- SIENING Ingevolge die be palings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op PlaasUke Bcstuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Venteisdorp by spesiale besluit die gelde vir die lewering van efektrisiteit, afgekondig op 29 Junie 1983, ingetrek het en die elde soos hieronder uiteengesit met ingang 1 ebruarie 1984, f Munisipale Kantore Posbus15 Ventersdorp 2710 BYLAE TARIEF VAN GELDE AESNYMAN Stadsklerk - 1. Bcskikbaarhcidshefimg binne Munispaliteit: n Heffing von R3 per roaand per érf, standplaas, perseel of anoer terrain met of sonder verbeterings wat, na die mening van die Raad, by die nooftoevoerieiding aangesluit lean word, maarnie aangesluit is nie. 2. Huishoudelike Verbruikers binne die Mumsipaliteit: AUe verbruikers, met die uitsondering van besighede, grootmaatverbruikers, tyaelike verbruikers, munisipale verbruikers en die Administrasieraad: (1) Maandelikse diensheffing: R3 (2) Vir die eerste 500 kw.h, per kw.h: 6c (3) TUssen 501 en 1000 kw.h. per kw.h: 5c (4) Daama,perkW.h:4c. (5) Plus *n toeslag van 15 % op aie kw.h-tarief. 3. Besighede binne die Munisipaliteit: AUe verbruikers nie vcrmeld onder enige andertariefnie: (1) Maandelikse diensheffing: RIO (2) Vir die eerste 500 kw.h, per kw.b: 6,5c (3) Tussen SOI en 1000 kw.h, per kw.h: 4,5c (4) Daarna, per kw.h: 4c Hus n toeslag van 15 % op die kw.h-ta- (ii) Thereafter, per kw.h: 2c (b) Outside munidpality: R15 4. AUe verbruikers buite die Munisipaliteit: (2) AU bulk consumers outside the municipality, the same tariffs as in subitem (1), plus a surcharge of 30 % on the total account, plus a surcharge of 10 % on the kw.h price Service Connection within the Municipality: (1) The cost of material and labour, plus 10% ; plus 13. Testing of InstaUation: (1) For retest of installation after failure to comply with by-laws: R10 (2) For third or subsequent retest of installation: R20 (3) Installation1charge for the installation of an additional meter for consumer s convenience: R1 (1) Maandelikse diensheffing: R10 (2) Vir die eerste 500 kw.h, per kw.h: 6c (3) Tussen 501 kw.h en 1000 kw.h, per kw.h: 5c (4) Daarna, per kw.h: 4c (5) Plus *n toeslag van 30 % op die totaie rekening.

54 1530 PROVINCIAL G AZETTE, 16 MAY 1984 Plus n toeslag van 25 % op die kw.h-ta- 5. Munisipale Verbruikers: AUe Departementele verbruik, per kw.h: 5c 6. Tydeiike Verbruikers: Verbruikers soos sirkusse, mallemeulens: (1) Voile koste verbonde aan diensaanslui ting. (2) kw.h verbruik, per kw.h: 10c (3) Plus n toeslag van 10 % op die kw.b-tarief. 7. Grootmaatverbruikers: (11 Allc grootmaatverbruikers met meer as vo 5Ó kv.a-installasie en waar die maksimum aanvraag vir 30 aaneenlopende minute soms 50kV.Aoorskry: (a) n Minimum diensheffing van R220 per maand vir die eerste 50 kv.a; (b) Waar die maksimum aanvraag van 50 kv.a oorskry word: R4,40 per kv.a, per maand, plus (i) vir die eerste kw.h, per kw.h: 23c; (ii) daarna, per kw.h: 2c (2) Alle grootmaatverbruikers buite die munisipaliteit, dieselfde tariewe as in subitem (1), plus n toeslag van 30 % op die totale rekening, plus 'n to d a g van 10 % op die kw.htarief. 8. Diensaanslui ting binne die Munisipaliteit: (11 Die koste van materiaal en arbeid, plus 10 %;plus (2) reiskoste teen 'n vasgestelde tarief van RIO per aansluiting. / (3) Vir die berekening van die gelde betaalbaar ingevolge hierdie item, word daar geag dat die hooftoevoerleiding waarby die verbruikersaansluiting aangesluit word, in die middel van die straat gelee is. 9. Diensaansluitings buite die Munisipaliteit: (1) Die koste van materiaal en arbeid plus 10% ; plus (2) reiskoste teen 25c per km vir n swaarvoertuig en 20c per km vir n ligte voertuig. 10. Lewering Buite Spitsure, per maand: Waar n stroombaan beheer word deur n tydskakelaar, wat deur die ingenieur gestel en versesl is, en die verbruik waarvan afsonderlik op n meter deur 'die verbruiker verskaf, geregistreer word, is die vordering lc per kw.h aldus geregistreer. 11. Meters: (1) Meters vir die meet van gelewerde elektrisiteit word deur die Raad teen koste aan die verbruiker voorsien. (2) Waar n verbruiker verlang dat *n meter, benewens die meter gelnstalleer ingevolge subitem (1), en n tydskakelaar vir sy eie gerief gefnstalleer word, is hy aanspreeklik vir die kosprys van sodaniee meter en skakelaar en die koste van instandhouding daarvan. (3) Vir die spesiale afiees van n meter op versoek van n verbruiker en mits niks verkeerd gevind word nie: R1 (4) Vir die spesiale toets van n meter op versoek van n verbruiker mits niks verkcerd gevind word nie: R5 (5) Indien daar bevind word dat n meter nie juis registreer nie, word geen gelde ingevolge subitems (3) en (4) gehef me. (6) Verbruikers wie se totale elektriese insuulasies 15 kw oorskrv, moet n meter wat die maksimum verbruik ook kan registreer self verskaf, maar die Raad kan dit seël. (7) Indien n meter onklaar raak anders as deur nonnale slytasie of weerlig of inherente defek, moet die verbruiker die koste van die vervanging daarvan dra. 12. Afsluiting en Heraansluiting: (1) Tydeiike afsluiting by aansluiting van binne- en buitehoofdienskabels: (a) Binne: R2 (b) Buite: R5 (21 Afsluiting en heraansluiting terwyl verbruocer van perseel weg is (slegs by sknftelike kennisgewing): R1 (3) Afsluiting en heraansluiting van bogrondse dienste om dakke te skilder: Kosteloos. (41 Heraansluiting na afsluiting weens wan* betalmg of onwettige gebruik: (1) Binne munísipaliteit: R7 (2) Buite munisipaliteit: R Toets van Installasies: (1) Vir hertoets van installasie na versuim om verordeninge na te kom: R10. (2) Vir derde of daaropvolgende hertoets van installasie: R20 (3) Installasiegelde vir installering van n bykomende meter vir verbruiker se gertef: R1 14. Vervanging van Sekerings: (1) 08H00 to 16h30:50c (2 ) 16h30tot 08h30: R1 15. Straatligte, per maand: Bykomende straatligte voor woonhuis: R VANDERBIJLPARK MUNICIPALITY DETERMINATION OF CHARGES IN RE SPECT OF DOGS AND DOG TAXES CORRECTION NOTICE Municipal Notice No 62 of 1983 published in Official Gazette No 4280 of 24 August 1983 is hereby corrected as follows: By the insertion in item 1.2.2(a) of the Afrikaans text, after the expression. Vir die eerste en tweede teef of the following:,elk to read as follows: Vir die eerste en tweede teef, elk: R15. CBEUKES Town Clerk PO Box 3 Vanderbijlpark, 1900 Notice No 23/1984 MUNISIPALITEIT VANDERBIJLPARK VASSTELLING VAN GELDE TEN OPSIGTE VAN HONDE EN HONDEBE- LASTING VERBETERINGSKENNISGEWING Munisipale Kennisgewing No 62 van 1983 afgekondig in Offisiële Koerant No 4280 van 24 Augustus 1983 word htermee soos volg verbeter: Deur in item 1.2.2(a) van die Afrikaanse teks, ná die sinsnede Vir die eerste en tweede teef die byvoeeing van die volgende: elk om soos volg te lees: Vir die eerste en tweede teef. elk: Rl5. Posbus3, Vanderbijlpark Mei 1984 Kennisgewiog No 23/1984 *2 CBEUKES Stadskterk VILLAGE COUNCIL OF BALFOUR, TVL AMENDMENT OF THE FOLLOWING BY LAWS 1. WATER SUPPLY BY-LAWS It is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends amending the following By-laws. 1. WATER SUPPLYBY-LAWS Amendment to schedule of A.N dated 2 October 1968, as amended. The general purport of these By-laws is as follows: 1. To increase the tariffs. Copies of these amendments are open for inspection at the office of the Council for a period of fourteen days from date of publication hereof. Any person who desires to lodge objection against the proposed amendments shall do so in writing to the undersigned within fourteen days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Municipal Offices Balfour, Tvl 2410 Notice No 11/1984 MJSTRYDOM Town Clerk DORPSRAAD VAN BALFOUR, TVL WYSIGING VAN DIE VOLGENDE VER ORDENINGE.1. W ATERVOORSIENINGSVERORd e n in g e Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Raad voomemens is om die volgende verordeninge te wysig: 1. WATERVOORSIENINGSVEROR- DENINGE Wysiging van Bylae van A.K van 2 Oktober 1968, soos gewysig Die algmene strekking van hierdie wysigings is as volg: 1. Om die tariewe te verhoog. Afskrifte van hierdie wysigings 18 ter insae by die kantoor van die Raad vir m tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie hiervan. Enige persoon wat beswaar teen bogenoemde wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik Binne veertien dae van die datum van pubtikasie van hierdie kennisgewing in die

55 PROVINSIALE KOERANT, 16 M EI Provinsiale Koerant by die ondergekende docn. Munisipale Kantore Balfour, Tvl Mei 1984 Kennisgewing No 11/1984 M.J.STRYDOM Stadsklerk TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG AMENDMENT OF TARIFFS AND BY LAWS: SANITARY AND REFUSE RE MOVAL BY-LAWS It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intend amending the Sanitary and Refuse Removal By-laws. Notice is also hereby given in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council intend amending by special resolution the fees for sanitary services. The general purport of the amendments is to abandon the supply of bulk containers free of charge and that business owners shall provide such containers at their own cost. Copies of the amendments of the by-laws of the determination of charges, lie open for inspection during office hours, at Room 704, Municipal Buildings, Burger Street, Rustenburg, for a period of fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Any person desirous of objecting to the amendments or determination of charges, should do so in writing to the Town Clerk within fourteen (14) daysrrom the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely. The amendments shall come into operation on the date of publication thereof in the Provincial Gazette, namely. Municipal Buildings PO Box 16 Rustenburg 0300 Notice No 38/1984 TOWN CLERK STADSRAAD VAN RUSTENBURG WYSIGING VAN TARIEWE EN VEROR- DENINGE: SANITEIT Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaas- Hke Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Stadsraad van Rustenburg van voomeme is om die Sanitêre* en Vullisverwyderingsverordeninge tewysig. Daar word ook hierby ingevolge die bepalings van artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Stadsraad van voomeme Is om die gelde betaalbaar vir saniteitsdienste, te wysig. Die algemene strekking van die wysigings is om die gratis voorsiemng van massavullishouers te staak en dat besigheidseienaars sodanige houers op eie koste moet vooisien. Afskrifte van die wysigings van die verordeninge en tariewe, lê ter insae gedurende kan* toorure by Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van nierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen die wysiging of vasstelling wil maak, moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 16 Met Die wysigings tree in weridng op die dag waarop dit in die Provinsiale Koerant gepubliseer word, naamlik. Stadskantore Posbus 16 Rustenburg 0300 Kennisgewing No 38/1984 STADSKLERK TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG AMENDMENT OF PARKING METER BY LAWS It is hereby notified in terms of-the provisions of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intend amending the Parking Meter By-laws. The general purport of the amendment is to bring tne tariff for parking in accordance with the time registered by parking meters. Copies of the amendment of the by-laws lie open for inspection during office "hours at Room 704, Municipal Buildings, Burger Street, Rustenburg, for a period of fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. Any person desirous of objecting to the amendment, should do so in writing to the Town Clerk within fourteen (14) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, namely. Municipal Buildings POBox 16 Rustenburg 0300 Notice No 39/1984 TOWN CLERK STADSRAAD VAN RUSTENBURG WYSIGING VAN PARKEERMETERVER- ORDENINGE Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Stadsraad van Rustenburg van voomeme is om die Parkeermeterverordeninge te wysig. Die algemene «trekking van die wysiging is om die tariewe vir parkering in ooreenstemming te bring met die tye wat parkeermeters registreer. Afskrifte van die wysiging van verordeninge, 16 ter insae gedurende kantoorure by Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van nierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen die wysiging wil maak, moet dit skriftelik by die Stadsklerk docn binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Pnmnsiale Koerant naamlik 16 Met Stadskantore Posbus16 Rustenburg 0300 Kennisgewing 39/1984 STADSKLERK TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG AMENDMENT OF CHARGES: CEMETERY In terms of the provisions of section 80B of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), it is hereby notified that the cemetery tariffs have been amended by the Council by special resolution with effect from 15 May The general purport of this amendment is to determine a tariff for interments after hours. Copies of the special resolution of the Town Council and full particulars of the amendment of tariffs, are open for inspection at the office of the Town Secretary, Room 704, Municipal Buildings, Burger Street, Rustenburg, for a period of fourteen (14) days from, being the date of publication of this notice in the Official Gazette of the Province Transvaal. Any person who wishes to object hereto, must do so in writing to the Town Clerk, PO Box 16, 0300 Rustenburg, within fourteen (14) days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette. Municipal Buildings POBox 16 Rustenburg 0300 Notice No 37/1984 TOWN CLERK STADSRAAD VAN RUSTENBURG WYSIGING VAN TARIEWE: BEGRAAF- PLAAS Ingevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Rustenburg by spesiale besluit vanaf 15 Mei 1984 die begraafjplaastariewe gewysig het. Die algemene strekking van hierdie wysiging is om n tarief vir tcraardcbestellings na urevastestel. Afskrif van die spesiale besluit van die Stadsraad en voile besonderhede oor die wysiging van die tariewe, 16 ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 704, Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf 16 Mei 1984, dit is die datum van publikasie hiervan in die Offisiéle Koerant vir die Province Transvaal. Enige persoon wat beswaar hlerteen wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg 0300, binne veertien (14) dae na die datum van publikasie van die kennisgewing in die Offistele Koerant, doen. Stadskantore Posbus 16 Rustenburg 0300 Kennisgewing No 37/1984 STADSKLERK

56 1532 PROVINCIAL GAZETTE, 16 MAY 1984 TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG KLOOF HOLIDAY RESORT: AMEND M E N T O F D E T E R M IN A T IO N O F CHARGES In terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified Chat the Town Council of Rustenburg has, with effect from 18 April 1984 by special resolution, amended the determination of charges published under Municipal Notice 62/1983, dated 8 June 1983 by the insertion after item 14 of the following: 15. Water-slide: Per four rides or part thereof: R1 (General sales tax included). Municipal Buildings PO Box 16 Rustenburg 0300 Notice No 43/1984 TOWN CLERK STADSRAAD VAN RUSTENBURG KLOOF-VAKANSIEOORD: WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gcmaak dat die Stadsraad van Rustenburg by spesiale besluit die vasstelling van gelde, gepubliseer by Munisipale Kennisgewing 62/1983 gedateer 8 Junic 1983, met ingang van 18 April 1984, gewysig het deur die volgende na artikel 14 in te voeg: 15. Waterglybaan: Per vier ritte of gedeelte daarvan: R1 (Algemene verkoopsbelasting ingesluit). Stadskantore Posbus16 Rustenburg 0300 Kennisgewing No 43/1984 STADSKLERK TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM AMENDMENT OF DETERMINATION OF CHARGES: CEMETERY FOR WHITES In terms of section 80BÍ8) of the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified that die Town Council of Potchefstroom has, with effect from 1 May 1984, by special resolution, amended the determ ination o f charges published under Municipal Notice 3A/1984 dated 25 January 1984, as follows: 1. By the deletion of item By renumbering item 8 to item By the insertion after item 7 of the following item 8: 8. Repurchase of a grave or a plot (transfer to Council). The Council may, from 1 May 1984, on request of the owner, repurchase a grave or a plot at 80 % of the original purchase price. 4. By the substitution in item 10 for the figure 9 of the figure 7. Municipal Offices PO Box 113 Potchefstroom. Notice No 55/1984 S H OLIVIER Town Clerk M U N IS IP A L IT E IT VAN PO T C H E F STROOM WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE BEGRAAFPLAAS VIR BLANKES Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bckena gemaak dat die Stadsraad van Potchefstroom by spesiale besluit die vasstelling van gelde, gepubliseer by Munisipale Kennisgewing 3A/Í984 gedateer 25 Januarie 1984 met ingang van 1 Met 1984 soos volg gewysig het: 1. Deur item 7 te skrap. 2. Deur item 8 na item 7 te hemommer. 3. Deur na item 7 die volgende item 8 in te voeg: 8. Tenigkoop van n graf of perseel (oordragaandieraad) Die Raad kan met ingang van 1 Mei 1984 n graf of peiseel op versoek van die eienaar daarvan terugkoop teen 80 % van die orspronklike gelde betaal. 4. Deur in item 10 die syfer **9 deur die syfer 7 te vervang. Munisipale Kantore Posbus 113 Potchefstroom Kennisgewing No 55/1984 SH OLIVIER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A PORTION OF PORTION 889 OF THE FARM VYFHOEK NO 428 IQ Notice is hereby given in terms of the provisions of section 68 of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939 fas amended), that the Town Council of Potchefstroom has resolved to dose permanently a portion of Portion 889 of the. farm Vyfhoek No 428 IQ, measuring ± 660 m2. A plan indicating the portion of the park to be closed permanently, will lie for inspection during office hours at the offices of the Town Secretary, Room 310, Municipal Buildings, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of 60 days as from. Any person who wishes to object to the proposed permanent closing of the relevant park portion, must lodge such objection in writing with the undersigned on or before 18 July Municipal Offices Potchefstroom Notice No 57/1984 SH OLIVIER Town Clerk STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM VOORGENOME PERMANENTE SLUI- T IN G VAN N G E D E E L T E VAN G E DEELTE 889 VAN DIE PLAAS VYFHOEK NO 428 IQ Kennis geskied hlermee ooreenkomstig die bepalings van artikel 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939 (soos gewysig), dat die Stadsraad van Potchefstroom besluit het ora n gedeelte van Gedeelte 889 van die plaas Vyfhoek No 428 IQ, groot ongeveer 660 m2 permanent te sluit. n Plan wat die gedeelte van die park wat gesluit sal word aantoon, sal gedurende kantoorure ter Ínsae!ê by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 310, Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Potchefstroom vir 'n tydperk van 60 dae gereken vanaf. Enice persoon wat beswaar wens te maak teen die voorgenome permanente sluiting van die onderhawige parkgedeelte. moet sodanige skriftelike beswaar inaien by die kantoor van die ondergetekende voor of op 18 Julie Munisipale Kantore Potchefstroom Kennisgewing No 57/1984 S H OLIVIER Stadsklerk

57 PROVINSIALE KOERANT, 16 ME in CONTENT Proclamation Roodepoort Municipality: Proclamation of Road Administrator s Notices Johannesburg Municipality: Amendment to Water /<= Supply By-laws... (1478, Randburg Municipality: Amendment to Post-matri- culation Bursaries By-laws Sabie Municipality: Adoption of Standard By-laws Relating to Fire Brigade Services Springs Municipality: Amendment to Electricity Bylaws.; Tzaneen Municipality: Amendment to Electricity Bylaws Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 566, Meyersnark Extension Removal of Restrictions Act, 1967: Portion 68 (a portion of Portion 1) of Town and Townlands Schweizer- Reneke Removal of Restrictions Act, 1967: Portion 6 of Erf 79, Kelvin Removal of Restrictions Act, 1967: Holding 55, Bush Hill Estates Agricultural H olding Removal of Restrictions Act, 1967: Erven 131, 163, 164: Consolidated E rf2469 and 2466, Three Rivers Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 1493, Houghton Estate Randfontein Amendment Scheme Greenhills Extension 5 Township: Declaration as an ' approved township Kempton Park Amendment Scheme 4/ Terenure Extension 15 Township: Declaration as an Transvaal Board for the Development of Peri-Urban Areas: Proposed Autonomous Local Authority for the Local Area Committee for Akasia-Rosslyn: Appointment of a Commission of Inquiry Pretoria Amendment Scheme Randburg Amendment Scheme Randburg Amendment Scheme Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg Amendment Scheme Pretoria Amendment Scheme Roodepoort-Maraisburg Amendment Scheme Groblersdal Amendment Scheme Johannesburg Amendment Scheme Pietersburg Amendment Scheme Potchefstroom Amendment Scheme Pretoria Amendment Scheme Alberton Amendment Scheme Johannesburg Amendment Scheme Middelburg Amendment Scheme Road Traffic Regulations Amendment Deviation and-widening of a Public Road (District Road 1496) Deviation and Widening of a Public Road (District Road 700) Declaration, Numbering and Deviation of District Road Declaration of Public District Road Revocation of Administrator s Notice 1791 of 5 November 1980 in Connection with the Deviation and Widening of Provincial Road P154/ General Notices Randburg Amendment Scheme Roodepoort-Maraisburg Amendment Scheme Germiston Amendment Scheme Proposed Townships: Meiringspark Extension 7; Wychwood Extension 1; Die Hoewes Extension 47; Lydenburg Extension 17; Lyttelton Manor Extension 7; Clayville Extension 17; Die Hoewes Extension 31; Dunswart Extension Ermelo Amendment Scheme Proposed Townships: Sonneglans Extension 16; Morningside Extension 128; Impalapark Extension 7; Silverkruin Potchefstroom Amendment Scheme Pretoria Amendment Scheme Pretoria Amendment Scheme Amendment of Stilfontcin original town-planning Scheme Bedfordview Amendment Scheme Northern Johannesburg Amendment Scheme NHOUD ProUamasfe 111. Munisipaliteit Roodepoort: Proklamering van Pad 1478 Administrateorshctmbgewinga 773. Munisipaliteit Johannesburg: Wysiging van Watervoorsieningsverordeninge Munisipaliteit Randburg: Wysiging van Na-matrikulasie Studiebeursverordeninge Munisipaliteit Sabie: Aanname van Standaardverordeninge Betreffende Brandweerdienste Munisipaliteit Springs: Wysiging van Elektrisiteitsverordeninge Munisipaliteit Tzaneen: Wysiging van Elektrisiteitsteitsverordeninge Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 566, Meyerspark Uitbreiding Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Gedeelte 68 ( n gedeelte van Gedeelte 1) van Dorp en Dorpsgronde.Schweizer-Reneke Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Gedeelte 6 van Erf 79, Kelvin Wet op Opheffios van Beperkings, 1967: Hoewe 55, Bush Hill Estates Landbounoewes Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erwe 131, 163, 164: Gekonsotideerde Erf 2469 en 2466, Three Rivers Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 1493, Houghton Estate Randfontein-wysigiogskema Dorp Greenhills uitbreiding 5: Verklaring tot *n goedgekeurde dorp Kemptonpark-wysigingskema 4/ Dorp Terenure Uitbreiding 15: Verklaring tot goed- ekeurde dorp... f ransvaalse Kaad vir die Ontwikkeling van Buitestedetike Gebiede: Voorgestelde Selfstandige PlaasUke Owerheid vir die Plaaslike Gebiedskomitee van Akasia-Rosslyn: Benoeming van Kommissie van Ondersoek Pretoria-wysigingskema Randburg-wysigingskema Randburg-wysigingskema Johannesburg-wysigingskema Johannesburg-wysigingskema Pretoria-wysigingskema Roodepoort-Maraisburg-wysigingskema Groblersdal-wysigingskema Johannesburg-wysigmgskema Pietersburg-wysigingskema Potehefstroom-wysigingskema Pretoria-wysigingskema Alberton-wysigingskema Johannesburg-wysigingskema Middelburg-wysigmgskema Padverkeersregulasies: Wysiging Verlegjjing^enVerbreding van rn Openbare Pad (Dis Verlegging en Verbreding van n Opbenbare Pad (Distnkspad 700) Verklaring, Nommering en Verlegging van Distrikspad Verklaring van Openbare Distnkspad Intrekking van Administrateurskennisgewing 1791 van 5 November 1980 in verband met die Verlegging en Verbreding van Provinsiale Pad P154/ Algemene Kennisgewings 387. Randburg-wysigingskema ' 388. Roodepoort-Maraisburg-wysigingskema Germiston-wysijringskema Voorgestelde Dorpe: Meiringspark Uitbreiding 7; Woodmead Uitbreiding 15; Clarina Uitbreiding 4; Wychwood Uitbreiding 1; Die Hoewes Uitbreiding 47; Lydenburg Uitbreiding 17; Lyttelton Manor Uitbreidmg 7; Clayville Uitbreiding 17; Die Hoewes Uitbreiding ; Dunswart Uitbreiding 1... Ermelo-wysigingskema Voorgestelde Dorpe: Sonneglans Uitbreiding 16; Momingside Uitbreiding 128; Impalapark Uitbreiding ; Silverknun... Potehefstroom-wysigingskema Pretoria-wysigingskema Pretoria-wysigingskema Wysiging: Stilrontein oorspronklike dorpsbeplanningskema Bedfordview-wysigingskema Noordelike JohannesDurg-wysigingskema

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE , THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIKO 4 IE PROVINSIE TRANSVAAL Mffirial attune i,, " Offtstrir arrant.,,,,4.,,_,.,1 xii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,,..7..a 4 h,,..,,7;*:'7 `10.4q1 (As

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf 1 Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information