@retrial (Sazettt.iorfir..

Size: px
Start display at page:

Download "@retrial (Sazettt.iorfir.."

Transcription

1 sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) iiirvcc,,, K: Tql" LPRICE: SA 20c Plus lc GST OVERSEAS: 30c PRYS: SA 20c Plus lc AVB OORSEE: 30c a VOL 226 PRETORIA 9 DECEMBER 9 DECEMBER IMPORTANT ANNOUNCEMENT CLOSING TIME FOR ADMINISTRATORS NO TICES, ETC BELANGRIKE AANKONDIGING SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURS KENNISGEWINGS, ENS As 16 and 25 December, 1981 and I January, 1982 Aangesien 16 en 25 Desember 1981 en 1 Januarie 1982 are public holidays, the closing time for Administrators openbare vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die Notices, etc, will be as follows: :aanname van Administrateurskennisgewings, ensovoorts soos volg wees; 11 12h00 on Wednesday 9 December, 1981 for the issue of 12h00 op Woensdag 9 Desember 1981 vir die uitgawe the Provincial Gazette of Thursday 17 December, 1981; van die Provinsiale Kodrant van Donderdag 17 De 1981; 12h00 on Tuesday 15 December, 1981 for the issue of the Provincial Gazette of Wednesday 23 December, 12h00 op Dinsdag 15 Desember 1981 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 23 Desember 1981; 1981; 12h00 on Tuesday 22 December, 1981 for the issue of 12h00 op Dinsdag 22 Desember 1981 vir die uitgawe the Provincial Gazette of Wednesday 30 December, van die Provinsiale Koerant van 30 Desember 1981; h00 op Dinsdag 29 Desember 1981 vir die uitgawe 12h00 on Tuesday 29 December, 1981 for the issue of van die Provinsiale Koerant van Woensdag 6 Januarie the Provincial Gazette of Wednesday 6 January, NB Late notices will be published in the sebsequent LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvol gende uitgawe geplaas word issue C C J BADENHORST, C C J BADENHORST, Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris, OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) Alle korrespondensie, advertensies, ens, All correspondence, advertisements etc:must be ad moot aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria ge Pretoria, and if delivered by hand, must be handed in adresseer word, en indien per hand afgelewer, moet dit at Room A1023(a), Provincial Building Free vouchers by Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word copies of the Provincial Gazette or cuttings of adverti Gratis eksemplare van die 0 ffisiele Koerant of uitknipsements are not supplied sels word nie verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (Vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordi Transvaal Offisiele Koerant (insluitende alle Buiten nary Gazettes) are as follows: gewone Koerante), is soos volg: Yearly (post free) R10,00 Zimbabwe and Overseas (post free) 30d ea Price per single copy (post free) 20c ea Jaarliks (posvry) R10,00 Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk Prys per los eksemplaar (posvry) 20c elk Obtainable at RoOm A600, Provincial Building, Pre Verkrygbaar by Kamer A600, Providsiale Gebou, Pre toria, 0001 toria, 0001 GST excluded AVB uitgesluit Closing Time for Acceptance of Copy Sluitingstyd vir Aanname van Kopie All advertisements must reach the Officer in Charge Alle advertensies moet die Beampte belas met die of the Provincial Gazette not later than 12h00 on the Mei& Koerant bereik nie later nie as 12h00 op Woens

2 n,, ( 3944 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 :Wednesday before the Gazette is published Advertise dag n week voordat die Koerant uitgegee word Advetments received after that time will be held over Tor tertsies war na daardie tyd ontvang word, word oorgepublication in the issue of the following week hou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week Advertisements Rates Advertensietariewe Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Kennisgewings wat volgens Wet in die 0 f fisiele Koerant, geplaas moet word:, Double column R2,60 per centimeter or portion therei Dubbefkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan, Hirhalings R2,00 of Repeats R2,00 Single column 90c per centimeter Repeats 61k Enkelkolom 90e per sentimeter Herhalings 60c VI Subscription fees are payable in advance to the Pro Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale vincial Secretary, Private Bag X64, Pretoria, 0001 Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 C`C J BADENHORST,, C C J BADENHORST Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris el No 287 (Administrators), 1981 No 287 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION PRO KLAMASIE In terms of Section 49(I) of the Deeds Registries Act, 1937 Ingevolge artikel 490) van die Registrasie van Aktes Wet, (Act 47 of 1937), read with Section 82 of the Townplanning 1937 (Wet 47 van 1937), gelees met artikel 82 van die Ordonand Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), 1 he: nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 reby extend the boundaries of Klerksdorp Fgension flown van 1965), brei ek hiermee die grense van die dorp Klerksship to include,portion 309 (a portion of Portion 114) of the dorp Uitbreiding 8 uit deur Gedeelte 309 (n gedeelte van Ge farm Elandsheuvel 402 I P, district of Klerksdorp, subject to deelte 114) van die pleas Elandsheuvel 402 IP, distrik Klerksthe conditions set out in the Schedule hereto dorp, daarin op to neem onderworpe aan die voorwaardes Given under my hand at Pretoria on this 26th day of Nouiteengesit in die bygaande Bylae vember One thousand Nine hundred and Eighty one Gegee onder my hand to Pretoria op hede,die 26ste dag WA CRUYWAGEN, van November Eenduisend Negehonderd Eenentagtig Administrator of the Province Transvaal WA CRUYWAGEN, PB Administrateur van die Provinsie Transvaal PB SCHEDULE BYLAE I CONDITIONS OF EXTENSION OF BOUNDARIES 1 VOORWAARDES VAN UITBREIDING VAN GRENSE (I) ENDOWMENT (I) BEGIFTIGING (a) (a) Payable to the local authority Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (i) The applicant shall in terms of the provisions of (0 Die aansoekdoener moet ingevolge die bepalings section van artikel 63(I) van die Ordonnansie op Dorps 63(1) of the Town planning and Town beplanning en Dorpe, 1965, as ships Ordinance, begiftiging aan die 1965, pay to the local authority as endowment sums of money equal to plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met (aa) 15" of the land value of the erf, which (aa) 15% van die grondwaarde van die erf, welke amount shall be used by the local authority bedrag deur die plaaslike bestuur aange for the construction of streets and/or storm wend moet word vir die bou van strate en/of i _,, water drainage in or for the township; stormwaterdreinering in of vir die uitbrei I ding; (bb) I% of the land value of the erf, which (bb) I% van die grondwaarde van die erf welke amount shall be used by the local authority bedrag deur die plaaslike bestuur aangefor the acquisition of land for a depositing wend moet word vir die verkryging van n site; and stortingsterrein; en (cc) l of the land value of the erf, which (cc) 1% van die grondwaarde van die erf welke amount shall be used by the local authority bedrag deur die plaaslike bestuur aangefor the acquisition of land for a cemetery wend moet word vir die verkryging van grond vir n begraafplaas Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die be Ordinance palings van artikel 74 van die genoemde Orddn nansie betaal word 1 (ii) The applicant shall, in terms of the provisions of (ii) Die aansoekdoener moet kragtens die bepalings section 63( I Xb) of the Town planning and Town van artikel 63(I)(b) van die Ordonnansie op

3 ! PROVINS1ALE KOERANT, 9 DESEN1RER ! ships Ordinance, 1965, pay a lump sum endow Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 aan die plaitsment to the local authority on the value of special like bestuur as begiftiging n globale bedrag op die residential land in the vicinity, the extent of which waarde van spesiale woongrond in die omgewing shall be determined by multiplying 52 m2 by the betaal, die grootte waarvan bellied word deur 52 number of dwellingunits which can be erected on m2 te vermenigvuldig met die getal wooneenhede the err The value of the land shall be determined wat op die erf gebou kan word Die waarde van in terms of the provisions of section 74(3) and die grond word bepaal kragtens die bepalings van such endowment shall be payable in terms of the artikel 74(3) en begiftiging is betaalbaar kragtens provisions of section 73 of the said Ordinance and die bepalings van artikel 73 van genoemde Orthe local authority shall use such endowment for donnansie en die plaaslike bestuur moet sodanige the purpose of acquiring parks within the muni begiftiging gebruik vir die verkryging van parke, cipal area binne die munisipale gebied (b) Payable to the Transvaal Education Department: (13) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: The applicant shall, in terms of the provisions of section Die aansoekdoener moet kragtens die bepalings van ar 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi tikel 63(1Xa) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning nance, 1965, pay a lump sum endowment for educa en Dome, 1965,, aan die Transvaalse Onderwysdeparte tional purposes to the Transvaal Education Depart ment as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale merit on the land value of special residential land in the bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in vicinity, the extent of which shall be determined by die omgewing betaal, waarvan die grootte bepaal word multiplying 48,08 m2 by the number of dwellingunits deur 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal woon which can be erected on the erf eenhede wat op die erf gebou kan word a The value of the land shall be determined in terms of Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bethe provisions of section 74(3) and such endowment palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is beshall be payble in terms of the provisions of section 73 taalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van ge of the said Ordinance noemde Ordonnansie (2) BESK IK K!NG OOR BESTAA NDE TITELVOOR (2) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF WAARDES TITLE Die erf moet onderworpe gemaak word aan bestaande The erf shall be made subject to existing conditions and voonvaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip van die servitudes, if any, including the reservation of rights to voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesonderd die minerals, but excluding the following servitude which does volgende serwituut wat nie die erf rack nie: not affect the erf: "Subject to a servitude of right of way, as indicated on dia "Subject to a servitude of right of way, as indicated on dia gram SG No A 243/17 annexed to Deed of Transfer No gram SG No A 243/17 annexed to Deed of Transfer No 3798/1923 and as more fully indicated on diagram S G No, 3798/1923 and as more fully indicated on diagram SG No 2351/1916 annexed to Deed of Transfer No 2375/1919 in fa 2351/1916 annexed to Deed of Transfer No 2375/1919 in fa your of Portion Nos 10 and 11 of said Portion "H" measuring your of Portion Nos 10 and 1 I of said Portion "H" measuring respectively 3 morgen 277 square roods and 4 morgen 64 respectively 3 morgen 277 square roods and 4 morgen 64 square roods, held under Deeds of Transfer No 3586/1922 square roods, held under Deeds of Transfer No 3586/1922 and 7041/1920, and is entitled to a right of way over Portion and 7041/1920, and is entitled to a right of way over Portion "a" of Portion 8 of Portion "H", in extent 3 morgen 448 "a" of Portion 8 of Portion "H", in extent 3 morgen 448 square roods, and held under Deed of Transfer No 8156/1922 square roods, and held under Deed of Transfer No8156/1922 and then in a westerly direction over the Remaining Extent of and then in a westerly direction over the Remaining Extent of roods, as indicated on aforesaid diagram S G No A2351/16" roods, as indicated on aforesaid diagram SG No A 2351/16" 2 TITELVOORWAARDES Die erf is onderworpe aan die volgende voorwaardes, op 2 CONDITIONS OF TITLE gel& deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van The erf shall be subject to the following conditions imposed 1965: ID Portion "H", measuring as such 49 morgen 2635 square Portion "H", measuring as such 49 morgen 2635 square _ by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (I) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir (I) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die k the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boon straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur plaaslike bestuur, tangs enige twee grense uitgesonderd n dary, if and when required by the local authority: Provided verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur that the local authority may dispense with any such servitude van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor planted within the area of such servitude or within 2 m the telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of reof binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) The local authority shall be entitled to deposit, tempo (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such mate deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rial as may be excavated by it during the course of the con verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such sewerage mains werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tydelik te and other works as it in its discretion may deem necessary pleas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens and shall further be entitled to reasonable access to the said en voorts is die plaaslike bestuur,geregtig tot redelike toegang land for the aforesaid purpose; subject to any damage done tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe during the process of the construction, maintenance or re daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat ge moval of such sewerage mains and other works being made durende die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige good by the local authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word

4 3946 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 No 288 (Administrators), 1981 No 288 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION PROKLAMASIE Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal Nademaal bevoegdheid by artikel Ivan die Wet op Ophef of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or fing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen remove a restriction or obligation referred to in that section; is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef; Now therefore I do hereby; amend Witbank Town So is dit dat ek; planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Portion 48 of Holding 30, Dixon Agricultural Hold Witbankdorpsaanlegskema I, 1948, wysig deur die her ings from Agricultural" to "Special" for a place of public sonering van Gedeelte 48 van Hoewe 30, Dixon Landbou hoewes van "Landbou" to "Spesiaal" vir n plek van open worship, parsonage and purposes incidental thereto and which amendment scheme will be known bare as Witbank godsdiensoefening, pastorie en doeleindes in verband daarmee welke wysigingskema bekend staan as Witbankwyand scheme clauses which are open for inspection at the of Amendment Scheme 1/87, as indicated on the relevant Map 3 sigingskema 1/87, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae la in die kantore van die De flee of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Council of Witbank partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsraad van Witbank Given under my Hand at Pretoria, this 19th day of No Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die I 9de dag vember 1981 van November 1981 WA CRUYWAGEN, WA CRUYWAGEN, Adthinistrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB No 289 (Administrators), 1981 No 289 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), to alter, suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section PROKLAMASIE Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Ophef fing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aan my verleen is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem, te wysig, op te skort of op te hef So is dit dat ek; met betrekking tot Erf 55, gelee in die dorp Now therefore I do hereby; in respect of Erf 55 situated in Koedoespoort, stad Pretoria; voorwaarde (k) in Akte van Koedoespoort Township, City Pretoria: remove condition (k) Transport 23138/1967, ophef in Deed of Transfer 23138/1967 So is dit dat ek; met betrekking tot Erf 55, gelee in die dorp Koedoespoort, stad Pretoria; voorwaarde (k) in Akte van Given under my Hand at Pretoria this 24th day of No Transport 23138/1967, ophef vember 1981 Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 24ste dag van November 1981 WA CRUYWAGEN, WA CRUYWAGEN, s Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB I PB No 290 (Administrators), 1981 No 190 (Administrateurs), 1981 PROCLAMATION PROKLAMASIE Under powers vested in me bysection 4 of the Local Kragtens die bevdiegdhede aan my verleen by artikel 4 van Authorities Roads Ordinance, 1904, read with section 80 of die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904, gelees met the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, I do he artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van SuidAf reby proclaim the road as described in the Schedule hereto as rika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die a public road under the jurisdiction of the Town Council of bygaande Bylae tot n publieke pad onder die regsbevoegd Boksburg heid van die Stadsraad van Boksburg Given under my Hand at Pretoria, this 26th day of No Gegee onder my Hand te Pretoria on hede die 26ste dag verber One thousand Nine hundred and Eightyone van November Eenduisend Negehonderd Een en tagtig WA CRUYWAGEN, WA CRUYWAGEN, Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal P PB SCHEDULE BYLA E A road over in Pad oor 1 (a) Portion 287 of the farm Klipfontein 83 1R, as indicated by the letters ABCD on Diagram SG No A 1588/81; (a) Gedeelte 287 van die plaas Klipfontein 83 IR, soos aange dui deur die, letters ABCD op Kaart LG no A 1588/81;

5 PROV1NSIALE KOERANT, 9 DESEMBER ID (b) Portion 194 of the farm Klipfontein 83 IR, as indicated by (b) Gedeelte 194 van die plaas Klipfontein 83 IR soos aange i1 the letters BEFC on Diagram SG No A 1588/81; dui deur die letters BEFC op Kaart LG no A 1588/81; (c) Remainder of Portion 95 of the farm Klipfontein 83 IR, as (c) Restant van Gedeelte 95 van die plaas Klipfontein 83 IR, indicated by the letters FEGHJKL, UTZA"B"C", soos aangedui deur die letters FEGHJKL, DEFGHJK, LMNPQBCR and STUVWXR on UTZA"B"C", DEFGHJK, LMNPQBCR en Diagram SG No A 1588/81; STUVWXR op Kaart LG no A 1588/81: (d) Portion 195 of the farm Klipfontein 83 IR, as indicated by (d) Gedeelte 195 van die plaas Klipfontein 83 IR, soos aangethe letters MNKJ on Diagram SG No A : dui deur die letters MNKJ op Kaart LG no A 1588/81; (e) Holding 15, Boksburg Small Holdings as indicated by the (e) Home IS, Boksburg Small Holdings, soos aangedui deur letters PQNM on Diagram SG No A 1588/81: die letters PQNM op Kaart LG no A 1588/81; (I) Portion 109 of the farm Klipfontein 83 IR as indicated by (f) Gedeelte 109 van die plans Klipfontein 83 IR, soos aange the letters B"A"E"D", KJML and BVUC on Diagram dui deur die letters B"A"E"D" KJML em BVUC op SG No A 1588/81; Kaart LG no A 1588/81; (g) Portion 108 of the farm Klipfontein 83 IR as indicated by (g) Gedeelte 108 van die plaas Klipfontein 83 IR soos aange the Letters D"E"F"G" on Diagram SG No A 1588/81; dui dew die letters D"E"F"G" op Kaart LG no A and 1588/81; en (h) Portion 71 of the farm Klipfontein 83 IR, as indicated by (h) Gedeelte 71 van die plans Klipfontein 83 IR soos aange the letters YZAS on Diagram SG No A 1588/81 dui deur die letters YZAS op kaart LG no A 1588/81 111/ Administrators Notices Administrateurskennisgewirigs 110 Adininistrators Notice November 1981 Administrateurskennisgewing November 1981 THABAZIMBI MUNICIPALITY: PROPOSED MUNISIPALITEIT THABAZIMBI: ALTERATION OF BOUNDARIES VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance 1939, that the Thabazimbi Bestuur 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stads Town Council has submitted a petiton to the Administrat raad van Thabazimbi n versoekskrif by die Administra or, praying that he may in the exercise of the powers con teur ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede ferred on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter aan horn verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnan the boundaries of Thabazimbi Municipality by the inclusion therein of the area described in the Schedule hereto sie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit Thaba zimbi verander deur die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word It shall be competent for any persons interested, within Enige belanghebbende persoon is bevoeg om binne days of the first publication hereof in the Provincial dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Gazette, to direct to the Director of Local Government, Koerant aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaat Private Bag X437, Pretoria a counterpetition re9uesting sak X437, Pretoria n teenpetisie te rig waarin die the Administrator to refrain from granting the said petit Administrateur versoek word om nie aan genoemde verion, either wholly or in part soekskrif, in geheel of ten dele, te voldoen nie Further particulars of the application are open for in,spection at the office of the Director or Local Government, Room B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria and at the office of the Town Clerk of 8 \ Thabazimbi PB It Verdere besonderhede van die aansoek la in die kan Boor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306A, Provinsiale Gebou, Pretorius,streat, Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk Thabazimbi, ter insae PB B YLAE SCHEDULE 1 Begin by die noordwestelike baken van Restant van Gedeelte 55 groot 198,5484 ha (Kaart A 895/64) van 1 Beginning at the northwestern beacon of the Re die plaas Doornhoek 318 KQ; daarvandaan algemainder of Portion 55 in extent 198,5484 ha (Dia meen noordooswaarts en suidooswaarts met die gram A 895/64) of the farm Doornhoek 318 KQ: grense van genoemde Restant van Gedeelte 55, Gethence generally north eastwards and southeast deelte 49 (Kaart A 1869/62) en genoemde Restant wards along the boundaries of the said Remainder of van Gedeelte 55 langs sodat hulle by hierdie gebied Portion 55, Portion 49 (Diagram A 1869/62) and the ingesluit word, tot by die suidoostelike baken van said Remainder of Portion 55 so as to include them genoemde Restant van Gedeelte 55; daarvandaan in this area to the southeastern beacon of the said suidweswaarts met die grense van die volgende ge Remainder of Portion 55; thence southwestwards deeltes van die genoemde plaas langs sodat hulle by along the boundaries of the following portions of the hierdie gebied ingesluit word: die genoemde Restant said farm so as to include them in this area: the said van Gedeelte 55 en Gedeelte 48 (Kaart A 1719/62) Remainder of Portion b5 and Portion 48 (Diagram A tot by die mees noordelikste baken van Gedeelte /62) to the most northerly beacon of Portion 72 (Kaart A 5591/80); daarvandaan suidooswaarts met (Diagram A 5591/80); thence southeastwards along die grens van die genoemde Gedeelte 72 langs, sodat the boundary of the said Portion 72 so as to include it dit by hierdie gebied ingesluit word tot by die suid in this area to the southeastern beacon of the said oostelike baken van genoemde Gedeelte 72; daar Portion 72; thence generally southwestwards, vandaan algemeen suidweswaarts, noordweswaarts

6 3948 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 northwestwards and southwestwards along the en suidweswaarts met die bestaande grens van die existing boundary of the Municipality of Thabazimbi Munisipaliteit van Thabazimbi langs, tot by die punt to a point where it intersects the western boundary waar dtt die westelike grens van Gedeelte 69 (Kaart of Portion 69 (Diagram A 3768/76) of the said farm; A 3768/76) van die genoemde plaas kruis; daarvanthence northwestwards along the boundary of the clam noordweswaarts met die grens van genoemde said Portion 69 so as to include it in this area to the Gedeelte 69 langs sodat dit by hierdie gebied inge northwestern beacon thereof; thence generally sluit word tot by die die noordwestelike baken daarnortheastwards along the boundaries of the follow van; daarvandaan algemeen noordooswaarts met die ing portions of the said farm so as to include them in grense van die volgende gedeeltes van die genoemde this area: the said Portion 69, Remainder of Portion plaas fangs sodat hulle by hierdie gebied ingesluit 50 in extent 7,9146 ha (Diagram A 4400/62), Port word: Genoemde Gedeelte 69, Restant van Geion 35 (Diagram A 6850/53), Portion 25 (Diagram A deelte 50 groot 7,9146 ha (Kaart A 4400/62), Ge 6840/53) and Remainder of Portion 55 in extent deelte 35 (Kaart A 6850/53), Gedeelte 25 (Kaart A 198,5484 ha (Diagram A 895/64) to the northwest 6840/53) en Restant van Gedeelte 55 groot 198,5484 em beacon of the lastnamed portion, the point of ha (Kaart A 895/64) tot by die noordwestelike babeginning ken van laasgenoemde gedeelte, die beginpunt 2 The area in extent 30,5091 ha, as shown on Dia 2 Die gebied, groot 30,5091 ha, soos aangedui op gram for Proclamation purposes A situated Kaart vir ProklamasiedoeleindesA 2343/57 gelee op on the farm APIESDOORN 316 KQ die plaas APIESDOORN 316 KQ Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 SABLE MUNICIPALITY: PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT SABLE: VOORGESTELDE VERAN DERING VAN GRENSE Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Local Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Government Ordinance 1939 that the Sabie Village Council stuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Dorpsraad has submitted a petition to the Administrator praying that he van Sabie versoekskrif by die Administrateur ingedien het may in the exercise of the powers conferred om him by sec met die bede dat by die bevoegdhede aan hom verleen by ar tion 9(7) of the said Ordinance, alter the boundaries of Sabie like! 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense Municipality by the inclusion therein of the area described in van die Munisipaliteit van Sabie verander deur die opneming the Schedule hereto daarin van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word It shall be competent for any persons interested, within 30 Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant to direct to the Director of Local Government, Private Bag aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, X437, Pretoria a counterpetition requesting the Administra Pretoria, n teenprestasie te rig waarin die Administrateur tor to refrain from granting the said petition, either wholly or versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of in part ten dele, te voldoen nie Further particulars of the application are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor tion at the office of the Director of Local Government, van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer 13306A Pro Room 8306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria vinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor and at the office of the Town Clerk of Sabie van die Stadsklerk, Sabie, ter insae PB PB SABLE MUNICIPALITY MUNISIPALITEIT SABLE Beskrywing van Gebiede wat IngesIbit worn Description of Areas to be Included 1 Begin by die noordelikste hoek van Gedeelte 117 (Kaart I Beginning at the most northerly corner of Portion 117 A 2567/81) van die plaas Grootfontein 196 JT: daarvandaan (Diagram A 2567/81) of the farm Grootfontein 196 JT; thence algemeen suidooswaarts en noordooswaarts met die grense generally southeastwards and north eastwards along the van die volgende gedeeltes van die genoemde plaas fangs sodat boundaries of the following portions of the said farm so as to hulle by hierdie gebied ingesluit word: die genoemde Geinclude them in this area: the said Portion 117 and Portion deelte 117 en Gedeelte 119 (Kaart A 2569/81) tot by die floor 119 (Diagram a 2569/81) to the most northerly beacon of the delilcste baken van laasgenoemde gedeelte; daarvandaan allastnamed portion; thence generally southwards along lines gemeen suidwaarts met lyne XW en WV op Kaart XW and WV on Diagram for Proclamation purposes A Proklamasiedoeleindes A 5085/71 op genoemde plaas tot by 5085/71 on the said farm to a point where the said line WV in die punt waar genoemde lyn WV gekruis word deur de op tersects boundary de on diagram of the said Portion 119; kaart van genoemde Gedeelte 119; daarvandaan algemeen thence generally southwestwards and northwestwards along suidweswaarts en noordweswaarts met die grense van gethe boundaries of the said Portion 119 and Portion 117 (Dia noemde Gedeelte 119 en Gedeelte 117 (Kaart A 2567/81) gram A 2567/81) so as to include them in this area to the most fangs sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word tot by die northerly corner of the lastnamed portion the point of be noordelikste hoek van laasgenoemde gedeelte, die beginpunt ginning Gedeelte 120 ("n gedeelte van Gedeelte 101) groot 2 Portion 120 (a portion of Portion 101) in extent 3955m2 of 3955m2 van die plaas Grootfontein 196 JT volgens Kaart A the farm Grootfontein 196 JT vide Diagram A 2570/ /81 it

7 1 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER IIII Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BELFAST MUNICIPALITY: AMENDMENT TO SANI MUNISIPALITEIT BELFAST: WYSIGING VAN SANI TARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF TERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is 0 Municipal The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Belfast Municipality, published under Administrators Notice 475, dated 23 July 1958, as amended, is hereby further amended by the substitution for item 4 of the following: "4sig Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Munisipaliteit Belfast, afgekondig by Administrateurskennisgewing 475 van 23 Julie 1958, soosgewysig, word hierby verder gewy deur item 4 deur die volgende te vervang: Sewerage and Slop Water Removal Services "4 Riool en Vaillintervernyderingsdiepste (I) For the removal of the contents of conserving tanks, per (I) Vir die verwydering van die inhoud van opgaartenks, month: per maand: (a) For the first 2 kl: R9,50 (b) Thereafter; per k! or part thereof: RI (a) Vir die eerste 2 k/: R950 (b) Daarna, per kl of gedeelte daarvan: RI (2) For the removal of the contents of conserving tanks for (2) Vir die verwydering van die inhoud van opgaartenks vir Departments, per k/ or part thereof: 80c Munisipale Departemente, per kl of gedeelte daarvan: 80c For the opening of blocked septic tanks including removal (3) Vir die oopmaak van verstopte septiese tenks, insluiof contents, if necessary, per service: R 16" tende verwydering van inhoud, indien nodig, per diens: R16 PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BOKSBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY LAWS MUNISIPALITEIT BOKSBURG: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE The Administrator hereby in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Electricity Bylaws of the Boksburg Municipality, Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Boks adopted by the Council under Administrators Notice 1227, burg, deur die Read aangeneem by Administrateursken dated 26 July 1972, as amended, are hereby further amended nisgewing 1227 van 26 Julie 1972, soos gewysig, word hierby by the substitution for item 2 of Part II of the Tariff of verder gewysig deur item 2 van Deel II van die Tarief van Charges under the Schedule of the following: Gelde onder die Bylae deur die volgende te vervang: "2 Heraansluiting van Toevoer "2 Reconnection 110 of Supply 1 (1) The charge for reconnection at change of tenancy, or Die hefting van heraansluiting met die verandering van, n bewoner of na tydelike afwesigheid vans perseel af, is RI after temporary vacation of premises, shall be RI _ 2 Die hefting vir die aflewering van n waarskuwingsken (2) The charge for delivery of a warning notice, which is nisgewing, wat volgens die diskresie van die Stadstesourier issued subject to the discretion of the Town Treasurer, to a uitgereik word, waar n verbruiker in gebreke bly om sy reconsumer for failing to settle his account in good time, is R5 kening betyds te vereffen, is R5 (3) The charge for reconnection after disconnection in 3 Die hefting vir heraansluiting na afsluiting, kragtens die laws termsand of the Councils regulations by shall be RIO" ill Raad se verordeninge en regulasies, is RIO" PB PB P Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 CAROLINA MUNICIPALITY: SANITARY AND RE MUNISIPALITEIT CAROLINA: SANITERE EN VUL FUSE REMOVALS TARIFF LISVERWYDERINGSTARIEF The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 di terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is ppr The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Carolina Die Sanifere en Vullisverwyderingstarief van die Munisipa Municipality, as contemplated by section I9(a) under liteit Carolina, soos beoog by artikel 19(a) onder Hoofstuk I Chapter I of Part IV of the Public Health Bylaws of the said van Deel IV van die Publieke Gesondheidsverordeninge van Municipality, published under Administrators Notice 148, genoemde Munisipaliteit, afgekondig by Administrateursken dated 21 February 1951, shall be as follows: nisgewing 148 van 21 Februarie 1951, is soos volg:

8 3950 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 SANITARY AND REFUSE REMOVALS TARIFF SANITERE EN VULLISVERWYDERINGSTARIEF I Dumping in Sewerage Scheme 1 Storting in Rioolskema Dumping in sewerage scheme per pail, per month: R1,50 Storting in Rioolskema per emmer, per maand: 81,50 2 Removal of Refuse 2 Verwydering van vullis: (1) Domestic: (I) Huishoudelik: Removal once weekly per month: R3,30 Verwydering eenmaal per week, per and: R3,30 (2) Businesses: (2) Besighede: Removal daily per drum of 85 I, per month: R6 Verwydering daagliks per drom van 85 1 per maand: R6 3 Removal of Garden Refuse, Grass and Clippings 3 Verwydering van Tuinafval, Gras en Snoeisels For every removal of garden refuse, grass and clippings, per load of 4 m or part thereof: R4 4 Removal of Contents of Vacuum Tanks Vir elke verwydering van tuinafval, gras en snoeisels, per vrag van 4 in of gedeelte daarvan: R4 4 Verwydering van Inhoud van Vakuumtenks, For the removal of night soil and slops from vacuum tanks, Vir die verwydering van nagvuil en afvalwater uit vakuumper load of 6,75 kl or part thereof: R5 tenks, per vrag van 6,75 kl of gedeelte daarvan: R5 1 The Sanitary and Refuse Removals Tariff of the Carolina Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van die Munisipa Municipality, published under Administrators Notice 1073 tacit Carolina, afgekondig by Administrateurskennisgewing dated 26 September 1979 is hereby revoked 1073 van 26 September 1979 word hierby herroep PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 all a DELMAS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO FIRE BRIGADE BY LAWS MUNISIPALITEIT DELMAS: WYSIGING VAN BRANDWEERVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel terms of section 99 of the said Ordinance 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Fire Brigade Bylaws of the Delmas Municipality, Die Brandweerverordeninge van die Munisipaliteit Delpublished under Administrators Notice 342, dated 23 March mas, afgekondig by Administrateurskennisgewing 342 Van , are hereby amended as follows: Maart 1977, word hierby soon volg gewysig: I By the substitution in item 1(1)(a) for the figure "R20" of I Deur in item 1(1Xa) die syfer "R20" deur die syfer the figure "R30" "R30" te vervang 2 By the substitution in item I(I)(b) for the figure "R5" of 2 Deur in item I( I)(b) die syfer "R5"deur die syfer "RIO" the figure "RIO" te vervang 3 By the insertion after item 1(1)(c) of the following 3 Deur na item 1(1Xc) die volgende in te voeg: "(d) Per kilometer, distance travelled: 50c" "(d) Per kilometer, afstand afgele: 50c" 4 By the substitution in item 1(2)(a) for the figure "R30" of 4 Deur in item l(2)(a) die syfer "R30" deur die syfer the figure "R40" "R40" te vervang 5 By the substitution in item 1(2X13) for the figure "RIO" of 5 Deur in item 1(2)(13) die syfer "RIO" deur die syfer the figure "R20" "R20" te vervang 6 By the insertion after item 1(2Xcl) of the following: 6 Deur na item 1(2)(d) die volgende in te voeg: "(e) Per kilometer, distance travelled: 50c" "(e) Per kilometer, afstand afgele: 50c" PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 GERMISTON MUNICIPALITY: A M ENDM ENT TO BY MUNISIPALITEIT GERM ISTON: WYSIGING VAN LAWS RELATING TO PUBLIC PARKS VERORDENINGE BETREFFENDE OPEN BARE PA RKE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 set forth hereinafter, which have been approved by him in van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeterms of section 99 of the said Ordinance ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde ordonnansie goedgekeur is The Bylaws Relating to Public Parks of the Germiston Die Verordeninge betreffende Openbare Parke van die Municipality, published under Administrators Notice 846 of Munisipaliteit Germiston, afgekondig by Administra s

9 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER ID 24 October 1956, as amended are hereby further amended as follows: I By the insertion after the definition of "pensioner" of the following: "boat or boats means any boat or a structure of a similar nature which can be propelled on water by means of wind, motor or human power" teurskennisgewing 846 van 24 Oktober 1956, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: 1 Deur na die woordomskrywing van "persioenaris" die volgende in te voeg: "boot of bole beteken enige boot of soortgelyke struktuur wat op die water aangedryf kan word deur wind, motor of mensekrag" 2 By the deletion in section 2(3)(c) of the words "or motor 2 Deur in artikel 2(3)(c) die woorde "of motorfiets" te cycle" skrap 3 By the insertion after subsection 2(4) of the following: 3 Deur na artikel 2(4) die volgende in te voeg: "(5) No motorcycle shall be allowed in the lake park except "(5) Geen motorfiets word in die meerpark toegelaat nie in such area or areas which the Council from time to time behalwe in sodanige gedeelte of gedeeltes wat die Raad van allots for the parkingof motorcycles" tyd tot tyd vir die parkering van motorfietse aanwys" 4 By the addition after section 21(5) of the following 4 Deur na artikel 21(5) die volgende in te voeg: \I 0 "(6) No permit holders shall use the angling facilities in any "(6) Geen permithouers mag die hengelgeriewe op soda way as to endanger other users of the lake surface" nige wyse gebruik dat dit ander gebruikers van die meerop pervlakte in gevaar stel nie" 5 By the substitution for section 22 of the following: "22(1) No person may use any boat on the lake, or apply therefore, save between such hours and subject to such conditions as the Council determines 5 Deur artikel 22 deur die volgende te vervang: "2241) Niemand mag enige boot op die meer gebruik of daarom aansoek doe n nie, behalwe binne sodanige ure en on derworpe aan sodanige voorwaardes as wat die Raad bepaal (2) No person may launch or float a boat on the lake at any (2) Niemand mag n boot op die meer lanseer of te water other place than that determined by the Council for the spe laat op enige ander pick as wat die Raad vir die besondere cific type of boat: tipe boot bepaal nie, 6 By the deletion of subsection (2) of section 23 6 Deur subartikel (2) van artikel 23 te skrap 7 By the substitution of section 25 for the figure "no" of 7 Deur in artikel 25 die syfer " 20" deur die syfer "R100" the figure "R100" te vervang 8 By the deletion of subsection (3) of section 26 8 Deur subartikel (3) van artikel 26 te skrap PB PB: Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT NABOOMSPRUIT: WYSIGING VAN DRAINAGE BY LAWS RIOLERINGSVERORDENINGE 0 set Ki IP 6 pipes, The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939 publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939, die verorde forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Drainage Bylaws of the Naboornspruit Municipality, Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Naadopted by the Council under Administrators Notice 1828, boomspruit, deur die Raad aangeneem by Administradated 7 December 1977, as amended are hereby further teurskennisgewing 1828 van 7 Desember 1977, soos gewysig, amended by the insertion after Appendix IV of the following: word hierby verder gewysig deur na Aanhangsel IV die volgende in te voeg: "APPENDIX V "AANHANGSEI V PA RT I DEEL I LICENSING AND REGULATING OF PLUMBERS AND LISENSIERING EN REGULERING VAN LOODGIET DRAINLAYERS ERS EN RIOOLLEERS Plumbers and Drainlavers Licences Loodgieters en Rioolleerslisensies I A firstclass or practical plumbers licence shall entitle 1 n Eersteklas of praktiese loodgieterslisensie sal die the holder thereof to perform any plumbing work in connect houer daarvan die reg gee om enige loodgieterswerk in ver tion with the construction, fixing, laying, repair or removal of band met die b aanle, herstel of verwydering valves, drains or other apparatus for the drainage of van pype, perseelriole, of ander apparaat vir die ou, installeer, riole any premises, excluding the laying of drains or chambers: van enige perseel, uitgesonderd die aanle van perseelri Such licence shall also entitle the holder thereof to perform ole of putte uit te voer Sodanige lisensiehouer kan ook enige, any work in connection with water services and fittings con werk in verband met waterdienste en toehehore wat met die nected to the Councils water main The holder of a drain Raad se hoofwaterpyp verbind is, uitvoer en kan ook enige layers licence may perform any work in connection with the werk in verband met die aanle van erdewerk perseelriole en `ig of stoneware drains and chambers for the drainage of putte vir die riolering van enige perseel verrig maar mag nie mises, but may not perform the work of a plumber die werk van n loodgieter verrig nie

10 1 person 3952 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 / Working Without Licence Uitvoering van Werk Solider Lisensie 2 No person shall carry out and no person shall cause or 2 Niemand mag enige werk waarna in paragraaf I verwys allow any other person to carry out any work referred to in word uitvoer of iemand anders dit laat doen of toelaat dat hy section 1, unless such person is in possession of a plumbers dit doen nie, tensy sodanige persoon in hesit van n loodgieand drain layers licence Any person contravening the provi tern of rioolleerslisensie is Iemand wat die bepalings van sions of this section, shall be liable on conviction to a penalty hierdie artikel oortree is by skuldighevinding strafbaar met n not exceeding R50 for the first offence and to a penalty not boete van hoogstens R50 vir die eerste misdryf en met n exceeding R100 for every subsequent offence boete van hoogstens R100 vir elke daaropvolgende misdryf Eksamens vir Lisensies Examinations for Licences 3 Iemand twat n lisensie kragtens hierdie verordeninge wil 3 Any person wishing to obtain a licence in terms of these verkry, moet hom aan eksaminering deur die Raad onder bylaws shall submit himself to examination by the Council : werp Die eksamen word afgeneem ingevolge die bepalings The examination shall be held in terms of the provisions of van Dele II en III van hierdie Aanhangsel Parts II and Ill of this Appendix (a) Vir n eersteklas loodgieterslisensie die vakke vervat in (a) for a first class plumbers licence, the subjects contained Deel II van hierdie Aanhangsel, mits daarbenewens n in Part II to this Appendix, provided that in addition, a sertifikaat in die vak Higieniese Versorging II (Nasionale certificate in the subject of Sanitation II (National Tech Tegniese en Handelseksamen van die Departement van nical and Commercial Examinations of the Department Nasionale Opvoeding), vooraf verkry is: of National Education) shall have first been obtained; (b) vir n praktiese loodgieterslisensie die vakke vervat in (b) for a practical plumbers licence the subjects contained Deel H van hierdie Aanhangsel: in Part II to this Appendix; (c) vir n rioolfeerslisensie, die vakke vervat in Deel III van (c) for a drainlayers licence, the subjects contained in Part hierdie Aanhangsel III to this Appendix Register Moet Geteken Word Register to he Signed 4 Voordat aan n suksesvolle kandidaat n lisensie uitgereik 4 Prior to the issue of a licence to a successful candidate, word, moet hy n register teken waarin hy verklaar dat hy sohe shall sign a register declaring that he accepts such licence danige lisensie aanvaar onderworpe aan en in ooreenstemsubject to, and in conformity with the conditions of any regu ming met die voorwaardes ingevolge enige regulasies en verlations and bylaws which may he in force from time to time ordeninge wat van tyd tot tyd met hetrekking tot sodanige with regard to such licence lisensie van krag is Licence to he Produced Lisensie Moet Getoon Word 5 A licencee shall produce his licence when requested 5 n Lisensiehouer mbet wanneer by daartoe versoek word thereto by an authorised officer of the Council deur n gemagtigde beampte van die Raad, sy lisensie toon lntrekking van Lisensie Cancellation of Licence 6 Die Raad kan te eniger tyd n lisensie, uitgereik inge 6 The Council may at any time cancel a licence granted in volge hierdie verordeninge, intrek indien die Raad daarvan terms of these bylaws should the Council he satisfied that a oortuig is dat n lisensiehouer enige loodgieters of rioleringslicence holder has done any plumbing or drainlaying work in werk op n nalatige of onvakkundige wyse tot nadeel van a negligent or unworkmanlike manner to the prejudice of any enige persoon of eiendom, of in stryd met enige verordeninge or property or in contravention of any of the Councils van die Raad uitgevoer het: Met dien verstande dat aan die libylaws: Provided that the licence holder shall first be given 1 sensiehouer die geleentheid gegee moet word om vooraf voor an opportunity of appearing before a committee of the Coun n komitee van die Raad te verskyn ten einde homself te vercil in order to defend himself dedig PART II EXAMINATIONS FOR A FIRST CLASS AND A PRAC TICAL PLUMBERS LICENCE I Materials: The use of lead tin copper and their alloys, wrought and cast iron, stoneware bricks tiles Portland cemen[ and other materials used by a plumber and drainlayer DEEL II EKSAMENS VIR N EERSTEKLAS EN N PRAKTIESE LOODGIETERLISENSIE I Materiaal: Die gebruik van lood tin koper en die legerings daarvan, smeed en gietyster erdewerk hakstene, [eels, Portland sement en ander materiaal wat deur loodgieters en rioolleers gebruik word 2 Plumbing Practice: As to solder and soldering, lead lay 2 Praktiese Loodgieterswerk: Met hetrekking tot soldeering, pipe and joint making, pipe bending and general plumb sel en soldeerwerk, aanle van lood pype en laswerk, buig van er s practice pype en algemene praktiese loodgieterswerk 3 Water Supply Work: Knowledge of the councils Water Supply Bylaws, general water supply work, water supply fit tings, hot water connections 3 Werk in Verband met Watervoorsiening: Kennis van die raad se Watervoorsieningsverordeninge, algemene werk in verband met watervoorsiening, toebehore vir watervoorsie ning, en warmwaterverbindings 4 Drainage Work: Knowledge of the councils Drainage 4 Rioleringstverk: Kennis van die raad se Rioleringsveror Bylaws, construction and use of traps soilwater, waste deninge, bou en gebruik van sperders, drekwater, vuilwaterwater and ventilation pipes, house fittings water closets, kit en ventilasiepype, huisinstallasies, spoelklosette, kombuis then sinks, baths, lavatories, housemaids sinks, urinals, la wasbakke, baddens, toiletkamers by kombuisopwash: trines and other sewerage apparatus and appliances urinale, latrines en ander rioleringsapparnat en to

11 , the IS 5 General Principles of Sanitary Work: Flushing ventilation and disconnection PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER Algemene Beginsels van Sanitere Werk: Spoeling, venti lasie en loskoppeling Candidates for examination in plumbing practice shall pro 6 Kandidate vir die eksamen in praktiese loodgieterswerk vide themselves with their own tools to make any pipe, bend, moet hulle eie gereedskap verskaf om enige pyp, bog, las of joint or other plumbing appliance ander loodgieterstoestel te vervaardig wat vereis mag word PART In _ DEEL III r EXAMINATION FOR DRAINLAYERS LICENCE EKSAMEN VIR RIOOLLEERSLISENSIE ii Candidates shall satisfy the examiners that they are compe Kandidate moet die eksaminatore daarvan oortuig dat tent inlaying drains and making joints, junctions, chambers hulle in staat is om perseelriole aan te le en lasse, aansluitings and the testing thereof, and shall provide themselves with the en putte te maak en die toetse daarvan uit te voer en moet necessary tools for such examination Knowledge of the ook self die gereedskap verskaf wat hulle vir sodanige eksacouncils Drainage Bylaws shall be a requirement men nodig het Kennis van die raad se Rioleringsverordeninge is n vereiste PART IV DEEL IV FORM OF LICENCE TO BE ISSUED TO PLUMBERS VORM VAN LISENSIE WAT AAN LOODGIETERS UIT TOWN ENGINEERS DEPARTMENT PLUMBERS GEREIK MOET WORD LICENCE DEPARTEMENT VAN DIE STADSINGENIEUR, LOODGIETERSLISENSIE Mr Mnr is hereby licenced as plumber in terms of the bylaws for the licensing and regula ting of plumbers and drainlayers within the Municipality and is entitled to execute plumbing work in connection with drainage or municipal water supply ENGINEER word hierby gelisensieer as loodgieter kragtens die verordeninge vir die lisensiering en regulering van loodgieters en rioolleers binne die Munisipali teit en is ere ti om loodgieterswerk uit te voer in verband met riolering of munisipale watervoorsien ing ) IIP parttvown FORM OF LICENCE TO BE ISSUED TO DRAINLAYERS TOWN ENGINEERS DEPARTMENT DRAINLAYERS LICENCE DEEL V STADSINGENIEUR VORM VAN LISENSIE WAT AAN RIOOLLEERS UIT GEREIK MOET WORD DEPARTEMENT VAN DIE STADSINGENIEUR RIOOLLSERSLISENSIF_ Mr is hereby licensed as a drainlayer in terms of the bylaws of word hierby gelisensieer as rioolleer kragtens die verorde licensing and regulating of plumbers and drainlayers ninge vir die lisensieering en regulering van loodgieters en Mnr Illi within [ he lay drains and chambers Municipality and is entitled to rioolleers binne die Munisipaliteit en is geregtig om perseelriole en putte aan te le TOWN ENGINEER" STADSINGENIEUR" PB PB

12 I 3954 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING NYLSTROOM MUNICIPALITY: ELECTRICITY BY MUNISIPALITEIT NYLSTROQM: ELEKTRISITEITS LAWS VERORDENINGE Administrators Notice 1571 dated 18 November 1981 is Administrateurskennisgewing 1571 van 18 November 1981 hereby corrected by the substitution in item 2 for the expres word hierby verbeter deur in item 2 die uitdrukking "5(d)" sion "5(d)" of the expression "5(2)(d)" deur die uitdrukking "5(2)(d)" te vervang _ PB PB Administrators Notice December 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA MUNICIPALITY: ADOPTION OF STAN MUNISIPALITEIT PRETORIA: AANNAM E VAN STAN DARD DRAINAGE BY LAWS DAARDRIOLERINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939 publishes that the City van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Council of Pretoria has in terms of section 69bis(2) of the Stadsraad van Pretoria die Standaard Rioleringsverordesaid Ordinance adopted the Standard Drainage Bylaws, pub ninge, afgekondig by Administrateurskennisgewing 665 van 8 lished under Administrators Notice 665 dated 8 June, 1977, Junie 1977, ingevolge artikel 96bis(2) van genoemde Ordonwith the following amendments, as bylaws made by the said nansie met die volgende wysigings aangeneem het as verordecouncil: nirige wat deur genoemde raad opgestel is: I By amending section I by I Deur Artikel I te wysig deur (a) na die woordomskrywing van "cenpypstelsel" die vol (a) the substitution for the definition of "council" of the gende in te voeg: following: " eienaar ook iemand wat die huur of winste van "Council" means the City Council of Pretoria, that enige grond of eiendom van enige huurder of okku Councils management committee acting under the peerder daarvan ontvang, of wat sodanige huur of powers delegated to it in terms of the provisions of sec winste sou ontvang indien sodanige grond of eiendom tion 58 of the Local Government (Administration and verhuur sou word, hetsy vir iy eie rekening of as agent Elections) Ordinance, 1960, and any officer to whom vir enigiemand wat daarop geregtig is that committee has been empowered by the Council in (b) die woordomskrywing van "ingenieur" deur die volterms of the provisions of subsection (3) of the said sec gende te vervang: tion to delegate and has in fact delegated the powers, " functions and duties vesting in the Council in relation to ingenieur" en raad se ingenieur die stadsingenieur these bylaws; of die direkteur van stadsbeplanning en argitektuur van die raad of n beampte onder die stadsingenieur " engineer and councils engineer means the city of sodanige direkteur se beheer, deur wie se bemiddel engineer or the director of town planning and architec ing die stadsingenieur of sodanige direkteur hulle funkture of the council or an officer under the city engi sies, pligte of bevoegdhede ingevolge hierdie verordeneers or such directors control through whom the city ninge verrig of uitoefenr; engineer or such directer performs or exercises its func (e) die woordomskrywing van "perseel" deur die volgende tions, duties and powers in terms of these bylaws:"; te vervang: (c) the insertion after the definition of "onepipe system" of the following: " perseel ook enige erf, standplaas of ander terrein, met of sonder verbeteringsr; " owner means also a person receiving the rent or (d) die woordomskrywing van "raad" deur die volgende te profits of any land or property from any tenant or occu vervang: pier thereof, or who would receive such rent or profits "raad" die Stadsraad van Pretoria die raad se bestuurs if such land or property were leased, whether for his komitee wat handel kragtens die bevoegdhede wat inown account or as agent for any person entitled the gevolge die bepalings van artikel 58 van die Ordonnanreto;"; sie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Verkiesings), 1960, aan hom gedelegeer is en enige beampte aan wie (d) the substitution for the definition of "premises" of the die komitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) following: van genoemde artikel, op gesag van die raad, die be " premises means also any erf stand or lot, with or voegdhede, funksies en pligte wat ten opsigte van hierwithout improvements:" die verordeninge by die raad berus, kan delegeer, en dit inderdaad gedelegeer het; 2 By the renumbering of section 5 to read 5(1) and the in 2 Deur artikel 5 te hernommer 5(1) en na artikel 5(1) die sertion after section 5(1) of the following: volgende in te voeg: "(2) The charges referred to in subsection (I) shall be due "(2) Die gelde in subartikel (I) vermeld, is opeisbair op die on the firstday of July each year: Provided that such charges eerste dag van Julie elke jaar: Met dien verstande dat soda may be paid in twelve equal monthly instalments on or before nige gelde in twaalf gelyke maandelikse paaiemente betaal the final date of payment reflected in the monthly account to kan word voor of op die finale vereffeningsdatum wat in die the consumer" maandelikse rekening aan die verbruiker aangetoon word" 1

13 1 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER By the deletion of subsection (4) of section 6 and the re 3 Deur subartikel (4) van artikel 6 te skrap en die benumbering of the existing subsections (5) and (6) to read (4) staande subartikels (5) en (6) te hernommer (4) en (5) 7 and (5) 4 Deur subartikel (3) van artikel 7 deur die volgende te 4 By the substitution for subsection (3) of section 7 of the vervang: following: "(3) Behoudens die bepalings van subartikel (4) en sonder "(3) Subject to the provisions of subsection (4), and without om afbreuk te doen aan die bepalings van artikel 24(1) en (2), prejudice to the provisions of section 24(1) and (2), the owner moet die eienaar van n perseel, sodra die perseelrioolstelsel of a premises shall, as soon as the drainage installation on his op sy perseel gereed is om by die straatriool aangesluit te ki premises is ready for connection to the sewer system, connect word, sodanige perseelrioolstelsel op sy koste by die straat such drainage installation at his own expense to the sewer sy riool aansluit by n aansluitpyp wat deur die raad verskaf stem at a connecting pipe provided by the council" word" 5 By the insertion after section 9 of the following: 5 Deur na artikel 9 die volgende in te voeg: 0 in "Point of Time at which a Connection nr Disconnection shall be Regarded as having been Effected TKorstip waarop n Aansluiting of Qntkoppeling geag word Reweckstellis te wees 9A Where a soilwater fitting has during the month been 9A Waar n drekwatertoebehoorsel gedurende enige connected to or disconnected from a drainage installation maand by n perseelrioolstelsel wat in n straatrioolstelsel ontwhich discharges into a sewer system, the charge in Schedule las, aangesluit of ontkoppel word, word die heffing in Bylae A, excluding the charge referred to in item 1(3) thereof, shall A, uitgesonderd die heffing in item 1(3) daarvan bedoel, berebe calculated as if such connection or disconnection had ken asof sodanige aansluiting of ontkoppeling op die eerste taken place on the first day, of the month following the month dag van die maand wat volg op die maand waarin sodanige which such connection or disconnection was effected" aansluiting of ontkoppeling plaasgevind het, gedoen is" 6 By the substitution in section 15(2) for the word "as 6 Deur in artikel 15(2) die woord "bereken" deur die sessed" of the word "determined" woord "bepaal" te vervang 7 By the substitution for subsection (I) of section 20 of the 7 Deur subartikel (I) van artikel 20 deur die volgende te following: vervang: "(I) Every person shall, before commencing to construct, "(I) Elke persoon moet, voordat by begin om n perseelreconstruct, alter, add to, open or disconnect from a drain or rioolstelsel te bou, te herbou, te verbou, uit te brei, bloot te le from a sewer or connecting sewer any drainage installation, of dit van n perseelriool of n straatriool of n aansluitriool te submit to the council an application for approval of the pro ontkoppel, n aansoek om goedkeuring van die beoogde werk posed work, on the form prescribed in Schedule H and signed op die vorm in Bylae H hierby Voorgeskryf en wat deur die by the owner of the premises concerned or his architect or *eienaar van die betrokke perseel of sy argitek of ander geother authorized agent, together with the prescribed fees as magtigde agent onderteken is, sesame met die voorgeskrewe laid down in section 23" geld soos by artikel 23 bepaal, by die raad indien 8 By the insertion after section 20 of the following: 8 Deur na artikel 20 die volgende in te voeg: "Die Ontwerp van n Skema war nit Tien of meer Wooneen "The Design of a Scheme Consisting of Ten or more Living hede essiatm units 20A(1) Die ontwikkelaar van n bouskema wat 10 of meer 20A(1) The developer of a building scheme containing 10 wooneenhede bevat, moet, wanneer die ingenieur dit ver or more living units shall, when requested by the engineer, soek, n professionele ingenieur aanstel om die rioleringsnet appoint a professional engineer to design the sewerage reticu werk ofn gedeelte daarvan soos deur die ingenieur bepaal, te lation or a part thereof as determined by the engineer, and to ontwerp en om die verantwoordelikheid vir die installering accept responsibility for the installation of such reticulation van sodanige netwerk te aanvaar (2) A professional engineer referred to in subsection (1) (2) n Prolessionele ingenieur verwys na in subartikel (I) IE shall submit plans, as required by the engineer, to the engi planne, soos deur die ingenieur vereis, ten aansien van die neer in respect of the services prescribed to in subsection (I) dienste in subartikel (I) voorgeskryf, aan die ingenieur voor (3) No drainage work in respect of a scheme referred to in (3) Geen rioleringswerk ten aansien van n skema verwys /subsection (I) shall be carried out until the engineer shall na in subartikel (I) word verrig voordat die ingenieur die have approved the plans submitted to him in terms of subsec planne wat ingevolge subartikel (2) aan horn voorgele is, tion (2) goedgekeur het nie (4) After the plans have been approved in terms of subsec (4) Nadat die planne ingevolge subartikel (3) goedgekeur is, tion (3), no person shall deviate from such plans unless the mag niemand van sodanige planne afwyk nie voordat die in engineer in writing approves of such deviation" genieur sodanige afwyking skrillelik goedgekeur het" 9 By the substitution for subsection (I) of section 24 of the 9 Deur subartikel_ (I) van artikel 24 deur die volgende te following: vervang: "(I) After the completion of a drainage installation or any "(I) Nadat n perseelrioolstelsel of enige gedeelte daarvan part thereof, but before it is connected to a conservancy tank, voltooi is, maar voordat dit by n riooltenk, n septiese tenk, a septic tank, the councils sewer system or an existing ap die mad se straatriool of n bestaande goedgekeurde stelsel, f proved installation, any one or more or all of the following aangesluit word, moet dit nadat die aansoekvorm in Bylae I tests shall, after the applicaton form in Schedule 1 hereto hierby voltooi is, in die teenwoordigheid van een van die raad shall have been completed, in the presence of one of the se gemagtigde beamptes aan een of meer van, of aan al die councils authorized officers he applied and withstood to the volgende toetse onderwerp word en dit tot voldoening va,n satisfaction of the council: die rand deurstaan: 11

14 3956 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (a) The interior of every pipe or series of pipes between (a) Die binnekant van elke pyp of reeks pype tussen twee two points of access shall be inspected throughout its toegangsplekke moet oor die hele lengte daarvan met n length by means of a mirror and a source of light; dur spied en n ligbron ondersoek word; tydens die onder ing the inspection a full circle of light shall appear to the soek moet n voile ligsirkel vir die waarnemer sigbaar observer, and the pipe or series of pipes shall be seen to wees en moet by kan sien dat die pyp of reeks pype be unobstructed sonder versperring is (b) A smooth ball having a diameter 12 mm less than the (b) n Gladde bal met n middellyn van 12 mm kleiner as nominal diameter of the pipe shall, when inserted at the die nominate middellyn van die pyp moet, wanneer dit higher end of the pipe, roll down without assistance or by die boonste punt van die pyp ingesit word, sonder interruption to the lower end hulp of onderbreking tot by die onderste punt daarvan in diepyp tangs rol (c) All openings of the pipe or series of pipes to be tested (c) Natal alle openinge van die pyp of reeks pype wat ge having been plugged or sealed and all traps associated toets moet word, toegestop of verseel is en alle sperders therewith filled with water, air shall be pumped into the daarby met water gevul is, said pipe or pipes until moet daar in genoemde pyp a manometric pressure of 38 of pype lug ingepomp word totdat n mm of water manometriese is indicated, after which without further druk van 38 mm water aangedui word, en dan moet gepumping the said pressure shall remain greater than 25 noemde druk minstens drie minute lank hoer as 25 mm of water for mm a period of at least three minutes" water bly, sonder dat daar weerlug ingepomp word" 10 By the insertion after section 24(3) of the following: 10 Deur na artikel 24(3) die volgende in te voeg: "(4) Should it be necessary, because of defective work or "(4) Indien dit nodig is om as gevolg van gebrekkige werk through any negligence on the part of the applicant, to retest of enige versuim aan die kant van die aanvraer enige werk to any work, a test charge prescribed in the relevant schedule to hertoets, moet n to etsgeld wat in die toepaslike bylae by hier these bylaws, shall be paid by the person requesting such redie verordeninge voorgeskryf word deur die persoon wat so testing danige hertoetsing aanvra, betaal word (5) No retest in terms of subsection (4) shall be carried out (5) Geen hertoets ingevolge subartikel (4) word uitgevoer until the receipt for the charge prescribed in such subsection voordat die kwitansie vir die geld in sodanige subartikel veeris produced" geskryf, getoon word nie" 11 By the insertion after section 35(6) of the following: II Deur na artikel 35(6) die volgende in te voeg: "(7) If a manhole is provided for a connecting sewer, such "(7) Indien n mangat vir n aansluitriool aangebring word, manhole shall be situated on a premises and within 2 m of the moet sodanige mangat op n perseel gelee wees binne 2 m van point where the connecting sewer is connected to the sewer die punt waar die aansluitriool aan die straatriool gekoppel is, system, unless otherwise permitted by the engineer" tensy die ingenieur n ander ligging toelaat" 12 Deur subartikels (I), (2), (3) en (4) van artikel 57 te her nommer (2), (3), (4) en (5), en deur die volgende subartikel in te voeg: 12 By the renumbering of subsection (1) (2), (3) and (4) of section 57 to read (2), (3), (4) and (5) and by the insertion of the following subsection: "(I) Die getal vuilwater en drekwatertoebehore wat vir n "(I) The number of waste water and soilwater fittings pro gebou voorsien moet word, moet volgens die voorskrifte van vided for a building, shall be in asccordance with the pre Bylae J wees" scriptions of Schedule J" 13 Deur subartikel (I) van artikel 67 deur die volgende te 13 By the substitution for subsection (I) of section 67 of vervang: the following: "(I) Niemand mag, tensy die raad vooraf sy skriftelike toe i verleen,geensins stemming daartoe verleen het wat, as die raad dit "(I) No person shall construct, install, maintain or operate afbreuk doen aan enige van die bepalings van hierany septic thank or other plant for the treatment, disposal or die verordeninge nie, en in elk geval nie sonder om aan die storage of sewage without the prior written consent of the toepaslike bepalings van die raad se Publieke Gesondheidscouncil, the giving of which shall be without prejudice to any verordeninge of enige ander toepaslike verordeninge te volof the provisions of these bylaws, and in any event without doen nie, enige septiese tenk of ander struktuur vir die suicomplying with its Public Health By laws so far as relevant, wering, wegruming of opberging van rioolwater bou, instal or any other relevant bylaws: Provided that the provisions of leer, onderhou of gebruik nie: Met dien verstande dat die r section 22 shall apply mutatis mutandis to approval granted in bepalings van artikel 22 mutatis mutandis van toepassing is op terms of this section" goedkeuring wat ingevolge hieae artikel verleen is" 14 By the insertion after section 71(3) of the following: 14 Deur na artikel 71(3) die volgende in te voeg: "(4) The charges prescribed in the relevant Schedule shall "(4) Ten opsigte van die ontlasting van n afvalvoedselweg be paid in respect of the discharge of a wastefood or other doeneenheid of ander wegdoeneenheid of n afvalmeule wat disposal unit or a garbage grinder referred to in subsection in subartikel (I) genoem word, word die gelde in die toepas (I)" like Bylae voorgeskryf, betaal" 15 By amending section 76 by 15 Deur artikel 76 te wysig deur (a) the substitution for subsection (1) of the following: (a) subartikel (I) deur die volgende te vervang: "No person shall, unless the engineers permission in "Niemand mag, tensy die skriftelike tpestemming van writing shall first have been obtained, discharge or per die ingenieur vooraf verkry is, regstreeks of onregmit the discharge of water from a swimmingpool, di streeks water uit n swem bad oor enige pad of in n rectly or indirectly, over any road or into a gutter, straatgeut, vloedwaterriool of waterloop of op n oop stormwater drain, watercourse, or onto open ground or stuk grond of n private perseel wat nie die perseel van 1 1

15 ll _ PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER private premises other than the premises of the owner die eienaar van sodanige swembad is nie, ontlas of we of such swimming pool" Iaat dat dit ontlas word nie" (b) the deletion of subsection (3) (b) subartikel (3) te skrap 16 By the addition at the end of Appendix IV of the follow 16 Deur aan die einde van Aanhangsel IV die volgende by ing: te voeg: "SCHEDULE A "BYLAE A CHARGES IN TERMS OF SECTION 5(1) FOR SOIL HEFEINGS INGEVOLGE ART1KEL 5(1)VIR DREKWA WATER FITTINGS TERTOEB EH ORE I Properties within the municipality: Charges I Eiendomme binne die Munisippkeit: Hefting per per jaar annum R R (1) For each soil water fitting (each urinal stall and (I) Vir elke drekwatertoebehoorsel (Elke urinaalin the case of a slab type urinal, each 700 mm width vak en in die geval van n bladtipe urinaal, elke or portion thereof exceeding 300 mm, shall be re breedte van 700 mm of gedeelte daarvan wat 300 garded as a separate soilwater filling) 24,00 mm oorskry, word as n afsonderlike drekwatertoe behoorsel gereken) 24,00 (2) For a second watercloset installed in a dwel linghouse (This charge shall only apply to one (2) Vir n tweede spelkloset wat in n woonhuis watercloset per dwelling house) 12,00 aangebring is (Hierdie hefting geld net vir een spoelkloset per woonhuis) 12,00 IIII(3) For each erf, stand, lot or other area, with or without improvements, which the councils opinion (3) Vir elke erf, standplaas, perseel of ander ter can be connected to a sewer system a fixed charge rein, met of sonder verbeterings, wat, na die oordeel of 24,00: van die raad, by n straatriool aangesluit kan word, n vaste hefting van 24,00 Provided that where such erf, stand or other area has been connected to a sewer system tariff scales Met dien verstande dat wanneer sodanige erf, (1) and (2) shall be applicable to the exclusion of the standplaas, perseel of ander terrein by n straatriool tariff in terms of this paragraph, with effect from the aangesluit is, tariefskale (1) en (2) geld tot uitsluiting date of such connection van die tarief ingevolge hierdie paragraaf, met ingang van die aansluitingsdatum af 2 Properties outside the municipality: Charges per 2 Eiendomme buite die Munisppkeit: Heffing annum per jaar For properties which are connected directly to the Vir eiendomme wat direk by die straatriool aan municipal sewer system and not through the sewer gesluit is en nie deur enige ander plaaslike owerheid of any other local authority: se riool nie: plu s I) A fixed charge of 12,00 ( l)n Vaste hefting van (2) for each soilwater fitting (each urinal stall and (2) vir elke drekwatertoebehoorsel (Elke urinaalvak en in die geval van n bladtipe urinaal, elke in the case of a slab type urinal, each 700 mm width or portion thereof exceeding 300 mm, shall be re breedte van 700 mm of gedeelte daarvan wat 300 i garded as a separate soilwater fitting) 24,00 mm oorksry, word as n afsonderlike drekwatertoe behoorset gereken) 24,00 (3) for a second water closet installed in a dwellinghouse (This charge shall only apply to one (3) vir n tweede spoelkloset wat in n woonhuis water closet per dwellinghouse) 12,00" aangebring is (Hierdie hefting geld net vir een _ spoelkloset per woonhuis) I2,00" SCHEDULE B "BYLAE B TARIFFS IN TERMS OF SECTION 7(4), 9(4), 10(4), 13(4) 13(6) and 33(5) TARIEWE INGEVOLGE ARTIKELS 7(4), 9(4), 10(4), 13(4), 13(6) EN 33(5) Charges payable to the council in terms of sections 7(4), 9(4), 10(4), 13(4), 13(6) and 33(5) shall be calculated in accor _ Gelde wat aan die raad ingevolge artikel 7(4), 9(4), 10(4), dance with the provision of section 15(2) 13(4), 13(6) en 33(5) verskuldig is, word bereken ooreenkom stig die bepatings van artikel 15(2) SCHEDULE C APPLICATION CHARGES IN TERMS OF SECTION BYLAE C 23(1) AANSOEKGELDE INGEVOLGE ARTIKEL 23(1) plus I 2,00, PART I DEEL 1 APPLICATION CHARGES AANSOEKGELDE 1 The assessment of charges in respect of new buildings 1 Die aanstag van gelde ten opsigte van nuwe geboue en and additions to existing buildings, including outbuildings, aanbousels aan bestaande geboue met inbegrip van buitege

16 I 3958 PROVINCIAL GAZETTE 9 DECEMBER 1981 roofed over verandahs and stoeps, shall be based on the gross bone, oordakte verandas en stoepe, word gebaseer op die area, calculated on the external dimensions of such buildings bruto oppervlakte bereken volgens buiteafmetings van soda or additions containing any soilwater or wastewater fittings discharging into private drains connected to a sewer system nige geboue of aanbousels wat drekwater of vuilwatertoebe hore bevat wat in private riole ontlas wat by n straatriool of or any conservancy tank, wastewater tank or septic tank by enige drekwateropgaartenk, vuilwatertenk of septiese tenk 2 The assessment of charges in respect of alterations shall aangesluit is be based on the number of soilwater or wastewater fittings 2 Die aanslag van gelde ten opsigte van veranderings word to be installed or moved to another position gebaseer op die getal drekwater of vuilwatertoebehore wat aangele of na n ander posisie verskuif moet word 3 The charges shall be calculated on the area at the level of each storey; basement floors, mezzanine floors and galleries 3 Die gelde word volgens die oppervlakte by die hoogte shall be measured as representing separate storeys van elke verdieping bereken; kelderverdiepings, tussenverdiepings 4 Tariff of charges: en galerye word gemeet asof hulle afsonderlike ver Duelling Other diepings verteenwoordig house Building R R 4 Tarief van gelde: Woon Ander huffs Gebou (I) For a new building and additions to an R R existing building, for each 50 m2 or part thereof of each storey 6,00 10,00 (I) Ven nuwe gebou en aanbousels aan n bestaande gebou, vir elke 50 m2 of ge (2) In the case of alterations, for each new deelte daarvan van elke verdieping 6,00 10,00 fitting or existing fitting moved to another position ,00 (2) In die geval van veranderings, vir elke nuwe toebehoorsel of bestaande toebehoor (3) Minimum charge payable in respect 4111 sel wat na n ander posisie verskuif word 6,00 10,00 of any drainage drawing, amended or deviation drawing submitted 15,00 15,00 (3) Minimum geld betaalbaar ten opsigte van enige rioleringstekening, gewysigde of (4) Where the approval of a plan lapsed afwykingstekening wat voorgele word 15,00 15,00 in terms of these bylaws, the charges for the renewal thereof for a further 12 months (4) Waar die goedkeuring van n plan oorshall be 50 per cent of the charges applica eenkomstig hierdie verordeninge verval ble at the time of such renewal, with a mini het, is die geld vir die hernuwing daarvan vir mum of ,00 n verdere 12 maande, 50 persent van die gelde wat ten tyde van sodanige hernuwing betaalbaar is, met n minimum van 15,00 15,00 PART 11 TESTING OF DRAINAGE INSTAILATION I First test: Free of charge, 2 Should it, as a result of defective work or any negligence on the part of the applicant, be necessary to retest any work, or if the drainage installation is not ready for testing after application for a test has been submitted to the council, a testing charge of R15 for every such retesting shall he paid to the council by the person requesting such retesting SCHEDULE D DEEL II TOETS VAN PERSEELRIOOLSTELSEL I Eerste toets: Gratis 2 As dit ten gevolge van gebrekkige werk of enige versuim aan die kant van die aanvraer nodig is om enige werk oor te toets, of as die perseelrioolstelsel nie gereed is om getoets te word nie, nadat aansoek om n toets by die raad ingedien is, moet n toetsgeld van R15 vir elke sodanige hertoetsing aan die raad betaal word deur die persoon wat sodanige hertoet sing aanvra RENT IN TERMS OF SECTION 33(5) IN CONNECTION "BYLAE D WITH MANHOLES HUURGELD INGEVOLGE ARTIKEL 33(5) The owner of the property concerned is in terms of section BAND MET MANGATE IN VER 33(5) liable for the payment to the council of an annual rent of RIO, halfyearly in advance, for manhole Die eienaar van die betrokke eiendom is ingevolge artikel 33(5) daarvoor aanspreeklik om vir enige mangat n jaarlikse SCHEDULE E huurgeld van RIO halfjaarliks vooruit, aan die raad te betaal "BYLAE E WASTE FOOD DISPOSAL UNITS IN TERMS OF SEC TION 71(4) A FVALVOEDSELWEGDOENEENH EDE INGEVOLGE ARTIKEL 71(4) The council may permit the discharge from a wastefood disposal unit into a drainage installation subject to the pay Die raad kan toelaat dat die uitvloeisel uit n afvalvoedsel ment of an annual charge of R24 per unit wegdoeneenheid in n perseelrioolstelsel inloop, onderworpe aan die betaling van n jaarlikse hefting van R24 per eenheid SCHEDULE F "BYLAE F SALE IN TERMS OF SECTION 72(2) OF SLUDGE, VERKOOP INGEVOLGE ARTIKEL 72(2) VAN SLYK, COMPOST AND MANURE KOMPOS OF MIS Sludge, compost or manure resulting from sewage purification works, shall be sold at R2 per m3 Slyk, kompos of mis wat van n rioolwatersuiweringswerke afkomstig is, word teen R2 per in verkoop I

17 7 SCHEDULE G PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER "BYLAE G CHARGE IN TERM S OF SECTION 77(3) FOR INDUS HEFFING VAN NYWERHEIDSUITVLOEISEL INGE TRIAL EFFLUENT VOLGE A RTIICEL 77(3) The charge for the discharge of industrial effluent into a sewer system shall be calculated on the quantity of industrial Die heffing ten opsigte van die outlasting van nywerheids effluent determined in accordance with the provisions of sec uitvloeisel in n straatriool word bereken volgens die hoeveel tion 79(1) during the period concerned and in accordance heid nywerheidsuitvloeisel wat ooreenkomstig die bepalings van artikel 79(1)gedurende die betrokke tydperk vasgestel is, with the following formulae: ooreenkomstig die volgende formules: I In respect of the PV I Ten opsigte van die PW: The charge (in cent per kilolitre) shall he 7,0 + 0,047 (PV Die hefting 80), with a minimum charge of Sc per kilolitre, where the PV fing (in sent per kiloliter) is 7,0 + 0,047 (PW 80), is the arithmetic average of the PV of at least four met n minimum heffing van 8c per kiloliter, waar die PW die samples taken at any time during rekenkundige gemiddelde van die PW is van minstens vier a sixmonth period, determined in monsters wat te enige tyd gedurende n tydperk van ses accordance with the method as described in Appendix I The minimum charge shall be applicable to all industrial effluent maande geneem word, wat bepaal word volgens die metode whether or not samples are being taken This charge shall include the transport costs in Aanhangsel I beskryf Die minimum belling is van toepas sing op alle nywerheidsuitvloeisel, of daar monsters geneem word al dan nie Die heffing sluit die vervoerkoste in 2 In respect of heavy metals: 2 Ten opsigte van swaar metale: the aggregate total concentration of metals in the Waar die gesamentlike totale konsentrasie van metale in effluent exceeds 20 mg//, the charge (in cents per kilolitre die uitvloeisel meer is as 20 me is die heffing (in sent per shall be 1,7 (M 20) in addition to the charge applicable kiloliter 1,7 (M 20) benewens die heffing van toepassing ph ph to the PV, where M is the aggregate total concentration in op die PW, waar M die gesamentlike totale konsentrasie in mgll of the following metals: sinc (as Zn) chromium (as mg// van die volgende metale is: sink (as Zn), chroom (as Cr03) copper as (Cu), nickel (as Ni), cadmium (as Cd) iron Cr03) koper (as Cu), nikkel (as Ni), kadmium (as Cd), yster (as Fe), cobalt (as Co), arsenic (as As) boron (as B) and lead (as Fe), kobalt (as Co) arseen (as As), boor (as B) en lood (as (as Pb), provided that the average value of M is calculated ac Pb), met die voorbehoud dat die gem iddelde waarde van M cording to the determination of metals in at least 4 samples bereken word uit die bepaling van metale in minstens 4 mon taken at any time during a sixmonth period and where the sters wat te enige tyd gedurende n tydperk van ses maande ph measurement used in the formula is made every lime on geneem word en waar die ph meting wat in die formule gethe same sample for which the metals have been deter bruik word telkens op dieselfde monster waarvoor die metale mined" bepaal is, uitgevoer word Where is SCHEDULE H "BYLAE H NOTICE IN TERMS OF SECTION 20(1) OF INTENTION KENNISGEWING 1NGEVOLGE A RT1KE L 20(1) VAN TO CONSTRUCT DRAINAGE INSTALLATION VOORNEME OM PERSEELRIOOLSTELSEL TE BOU FORMS I AND 2 CCP 21/L1 VORMS I EN 2 SVP 21/LI PPP DRAINAGE WORK ONLY NET RIOLERINGSWERK Approval No Plan No Goedkeuring No Plan No CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA ik, DEPARTMENT OF TOWNPLANNING AND ARCHI A FDEL1NG STA DSBEPLANNING EN A RGI TEK TECTURE TU U R BUILDING SURVEY SECTION, BOUTOESIGSEKSIE Munitoria Munitoria PO Box 3242 Posbus 3242 PRETORIA PRETORIA Date 19 Datum 19 DIE HOOFBOUTOESIGBEAMPTE THE CHIEF BUILDING SURVEYOR KENNISGEWING VAN VOORNEME OM MET RIOLE NOTICE OF INTENTION TO COMMENCE DRAINAGE RINGSWERK TE BEGIN EN DAT DIE PERSEEL WORK AND THAT THE DRAINAGE INSTALLATION RIOOLSTELSEL GEREED IS VIR INSPEKSIE IS READY FOR INSPECTION Hiermee gee ek kennis dat ek voornemens is om die riole I hereby given notice that I intend commencing the drain ringswerk op 19 te begin en dat die perseel age work on 19 and that the drainage installo rioolinstallasie op 19 gereed sal weer om gain tion will be ready for inspection on 19 spekteer te word

18 3960 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Street House No Straat Huis No Erf No Township Erf No Dorpsgebied Name of Owner Address Name of Drainage Contractor Address NOTE: Naam van Eienaar Adres Naam van Rioleringskontrakteur Adres Signature Handtekening Adress Adres Any person failing to give this notice or covering up the drainage installation before testing or inspection, shall be liable to the penalties prescribed in the LET WEL: Enigiemand wat versuim om aldus kennis to gee councils Drainage By laws of wat die perseelrioolstelsel voor toetsing of in speksie toegooi, staan bloot aan die in die raad se FOR OFFICE USE ONLY Rioleringsverordeninge voorgeskrewe strawwe 41 (a) Are the trenches and gradients of the drains sa SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK tisfactory9 (b) Did the open test prove satisfactory? (a) Is die yore en hellings van die Hole bevredigend? (c) Has the work been executed in accordance with the ap (b) Was die ooptoets bevredigend? proved plans? (c) Is die werk ooreenkomstig die goedgekeurdeplanne uit (d) Are there any deviations? gevoer? (e) Is the work being executed by licensed artisans? (d) Is daar enige afwykings? (f) State defects or deficiencies (if any) (e) Word die werk deur gelisensieerde ambagsmanne uitgevoer9 (g) Action taken and remarks (I) Noem die defekte of tekortkominge (as daar is) : (h) Has the City Engineer been advised in instances where inspections have to be undertaken jointly) (g) Stappe gedoen en opmerkings Date (h) Is die Stadsingenieur in kennis gestel in gevalle waar inspeksie gesamentlik uitgevoer moet word? Signature of Inspector Datum SCHEDULE I Handtekening van Inspekteur NOTICE IN TERMS OF SECTION 24(l) THAT A DRAT "BYLAE I NAGE INSTALLATION IS READY FOR INSPECTION KENNISGEWING 1NGEVOLGE ARTIKEL 24(1) DAT N FORM 3 CCP, 21/L2 PERSEELRIOOLSTELSEL GEREED IS VIR INSPEKSIE DRAINAGE WORK ONLY VORM 3 SVP 21/L2 Approval No Plan No NET RIOLERINGSWERK CITY COUNCIL OF PRETORIA Goedkeuring No Plan No DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND ARCHI TECTURE BUILDING SURVEY SECTION Munitoria PO Box 3242 PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA AFDELING STADSBEPLANNING EN ARGITEK TUUR BOUTOESIGSEKSIE Munitoria 0001 Posbus 3242 PRETORIA Date THE CHIEF BUILDING SURVEYOR NOTICE THAT DRAINAGE WORK HAS BEEN COM PLETED AND IS READY FOR A FINAL TEST AND IN Datum 19 DIE HOOFBOUTOESIGBEAMPTE SPECTIONRIOLERINGSWERK I hereby give notice that the work has been completed in accordance with the approved plans and the Drainage By EN GEREED IS VI R N FINALE TOETS EN INSPEKSIE Hiermee gee ek kennis dat die werk ooreenkomstig die goedgekeurde planne en die Rioleringsverordeninge voltooi 411

19 PROVINSIALE KOERANT 9 DESEMBER ep laws and will be ready for a final test and inspection is en op 19 vir n finale toets en inspeksie ge 19 reed sal wees r Street House No Straat Huis No Erf No Township Erf No Dorpsgebied Name of Owner Address Name of Drainage Contractor Address Signature Address Naam van Eienaar Adres Naam van Rioleringskontrakteur Adres Handtekening Adres LET WEL: Enigiemand wat versuim om aldus kennis to gee NOTE: Any person failing to give this notice or who puts the of wat die perseelrioolstelsel sonder toestemdrainage installation into service without permision, ming in gebruik neem, staan bloot aan die in die shall be liable to the penalties prescribed in the coun raad se Rioleringsverordeninge voorgeskrewe cils Drainage Bylaws strawwe No certificate of completion will be issued unless the Geen voltooiingsertifikaat sal uitgereik word drainage work is satisfactory and has been corn tensy die rioleringswerk bevredigend en in oorpleted in accordance with the approved plans and eenstemming met die goedgekeurde planne en the by laws die verordeninge voltooi is mie FOR OFFICIAL USE ONLY SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK (a) Did the final test prove satisfactory? (a) Was die finale toets bevredigend? (b) Has the work been executed in accordance with the ap (b) Is die werk ooreenkomstig die goedgekeurde planne uit proved plans? gevoer9 (c) Are there any deviations? (d) If so, were the amended plans submitted and approved? (e) State defects or deficiencies (if any) (f) Action taken and remarks Date Signature of Inspector Afrikaans op keersy (c) Is daar enige afwykings9 (d) lndien wel, is die gewysigde planne voorgele en goedgekeur? (e) Noem die defekte of tekortkominge (as daar is) (I) Stappe gedoen en opmerkings Datum Handtekening van lnspekteur English on reverse side : r III 1; _

20 i,0 a N SCHEDULE J NUMBER OF WASTEWATER AND SOILWATER FITTINGS TO TIE PROVIDED FOR ANY BUILDING SECTION 57(1) PART L, Minimum sanitary fittings to Minimum sanitary fittings to be Use of building or portion White male population of build be provided for exclusive use White female population of provided for exclusive use of concerned ing or portion concerned of White males building or portion concerned White females Public assembly where per watercloset pan and 1 wash watercloset pan and 1 wash fonnances are held and dur hand basin hand basin ing which intervals occur in o such performances Every 75 or portion thereof 1 urinal < watercloset pans and 2 wash watercloset pans and 2 wash n hand basins hand basins watercloset pans and 3 wash watercloset pans and 3 washhand basins hand basins, : 4 watercloset pans and 4 wish 201 _400 4 watercloset pans and 4 washhand basins hand basins, ma Every additional males or 1 watercloset pan and 1 wash Every additional 400 females or 1 watercloset pan and,1 washportion thereof over hand basin in additions to those portion thereof over 400 hand basin in addition to those, prescribed for males prescribed for fema les Public assembly other than watercloset pan and 1 wash _,; 1 watercloset pan and 1 wash,3 those referred to above and hand basin hand basin, other than schools ; Every 100 or portion thereof 1 urinal ` watercloset pans, and 2 wash watercloset pans and 2 washhand basins hand basins watercloset pans and 3 wash watercloset pans and 2 washhand basins hand basins Every additional males or 1 watercloset pan and 1 wash Every additional 400 females or 1 watercloset pan and 1 washportion thereof over hand basin in addition to those portion thereof over 500 hand basin in addition to those prescribed for males prescribed for fe J males, P radii a, Ai a di

21 "NI BYLAE I GETAL VU1L EN DREKWATERTOEBEBORE WA T ELIFE GBBOU MOET KAY ARTIKEL 57(1) WEL L Minimum sanitire toebehore Minimum sanitire toebehore wat war uitsluirlat vir gebruik dear uitsluitlik vir gebruik deur vrou Gebruik van gebou of Blanke manlike bevolking van manlike Menke; beskikbaar Blcinke vroulike bevolking van like Blankes beskikbaar moet betrokke gedeelte gebou of betrokke gedeelte mootwees gebou of betrokke gedeelte wees Openbare bygenkoms alwaar spoelpot en 1 handewasbak spoelpot en 1 handewasbak uitvoerings gehou word en Elke 75 of gedeelte daarvan 1 wear pouses tussen die urinaal or voerings voorkom spoelpotte en 2 hanclewai spoelpotte en 2 ce) handewasbakke bakke spoelpotte en 3 handewas spoelpotte en 3 handewasbakke bakke spoelpotte en 4 handewas spoelpotte en 4 handewasbakke bakke Elke bykomende mansper 1 spoelpot en 1 handewasbak Eike bykomende 400 vroueper 1 spoelpot en 1 handewasbak o sone of gedeelte daarvan bo benewens die wat vir 501 sone of gedeelte daarvan bo 400 benewens did wat vir En manspersone voorgeskryf vrouepersone voorgeskryf is is Openbare byeenkoms befialwe spoelpot en 1 handewasbak spoelpot en handewasbak 1 to" die hierbo genoem en buiten Elke 100 of gedeelte daarvan 1 unnaal skcile spoelpotte en 2 handewas spoelpotte en 2 handewasbakke bakke spoelpotte en 3 handewas spoelpotte en 3 handewasbakke bakke Elke bykomende mansper 1 spoelpot en 1 handewasbak be Elke bykomende 400 vroueper 1 spoelpot en I handewasbak, sone of gedeelte daarvan ho newens did wat vir sone of gedeelte daarvan bo 500 benewens die wat vir manspersone voorgeskryf is vrouepersone voorgeskryf is

22 i L Z Minimum sanitary fittings to Minimum sanitary fittings to be Use of building or portion White male population of build be provided for exclusive use White female population of provided for exclusive use of concerned ing or portion concerned of White males building or portion concerned White females Schools, except portions used watercloset pans, 2 urinals watercloset pans and 3 wash for residential purposes and 3 washhand basins hand basins I watercloset pans, 4 urinals watercloset pans and 6 wash and 6 washhand basins hand basins 8 watercloset pans and 10 wash hand basins watercloset pans, 5 urinals and 8 washhand basins it watercloset pans, 6 urinals watercloset pans and 10 8 and 10 washhand basins washhand basins < watercloset pans and 14 R washhand basins Every additional 100 males or 2 watercloset pans, 1 urinal Every additional 100 females or 2 watercloset pans and 2 wash portion thereof over 200 and 2 washhand basins in addi portion thereof over 300 hand basins inaddition to those R tion to those prescribed for 151 prescribed for fe 200 males males, ma Businesses,, offices, except watercloset pan and 1 wash watercloset pan and 1 wash p shops and factories controlled hand basin hand basin n by the rri Factories, Machinery E and Building Act 7 15 _ 1 watercloset pan, 1 urinal and watercloset pans and 2 wash to rz 1 washhand basin hand basins F watercloset pans, 2 urinals ro G _ and 2 washhand basiris 1 r _ 3 watercloset pans, 3 urinals Every additional 20 females or 1 watercloset pan and 1 wash and 3 washhand basins portion thereof over 20 hand basin in addition to those prescribed for female watercloset pans, 4 urinals and 4 washhand basins Every additional 25 males or I watercloset pan, 1 urinal and portion thereof over washhand basin in addition to those prescribed for males _ IS _ di

23 I 1 Ill 111 li Minimum sanitere toebehore Minimum sanitere toebehore wat wat uitsluitlik vir gebruik deur uitsluitlik vir gebruik deur vrou Gebruik van gebou of Blanke manlike bevolking van manlike Blankes beskikbaar Blanke vroulike bevolking van like Blankes beskikbaar moet betrokke gedeelte gebou of betrokke gedeelte moet wees gebou of betrokke gedeelte wees Skole behalwe gedeeltes wat spoelpotte, 2 urinate en spoelpotte en 3 handewas vir bewoning gebruik word handewasbakke bakke spoelpotte, 4 urinale en 6 han , 6 spoelpotte en 6 handewas dewasbakke bakke spoelpotte, 5 urinate en 8 han spoelpotte en 10 handewas dewasbakke bakke spoelpotte, 6 urinate en spoelpotte en 10 handewas handewasbakke bakke z (I I it pa Elke bykomende 100 mansper 2 spoelpotte, 1 urinaal en 2 han spoelpotte en 14 hannewas F2: sone of gedeelte daarvan bo 200 dewasbakke benewens die wat bakke in Pc vir manspersone Elke bykomende 100 vroueper 2 spoelpotte en 2 handewasvoorgeskryf is ti; sone of gedeelte daarvan bo 300 bakke benewens die wat vir vrouepersone voorgeskryf k is ri 0, Besighede, kantore, behalwe spoelpot en 1 handewasbak spoelpot en 1 handewasbak a winkels en fabrieke wat deur spoelpot, 1 urinaal en I hande spoelpotte en 2 handewaswasbak bakke 0: die Wet op Fabrieke, Masjinerie en Bouwerk beheer I z word 16 30, 2 spoelpotte, 2 urinale en 2 handewasbakke a spoelpotte, 3 urinate en 3 han Elke bykomende 20 vroueper 1 spoelpot en 1 handewasbak dewasbakke sone of gedeelte daarvan bo 20 benewens die wat vir spoelpotte, 4 urinate en 4 hanvrouepersone voorgeskryf is dewasbakke Elke bykomende 25 mansper 1 spoelpot, 1 urinal en 1 han sone of gedeelte daarvan bo 100 dewasbak benewens die wat vir nranspersone voorgeskryf is M, 0 a,,

24 W & Use of building or portion Minimum sanitary fittings to Minimum sanitary fittings to be concerned White inale population of build be provided for exclusive use White female population of provided for exclusive use of ing or portion concerned of White males building or portion concerned White females Shops, cafes and restaurants watercloset Dan and I wash watercloset pan and 1 wash (In the case of cafes and hand basin hand basin restaurants, at least 1 watercloset pan, 1 urinal and _ 2 watercloset pans, I urinal and _ 3 watercloset pans and 2 wash 1 1 ashhand basin shall be acwashhand basin hand basins cessible for use by the male watercloset pans, 2 urinals watercloset pans and 3 washpublic; and at least 1 water and 2 washhand basins hand basins closet pan and 1 washhand basin shall be accessible for Every additional 200 males or I watercloset pan, 1 urinal arid Every additional 50 females or I watercloset pan and I wash use by the female public) portion thereof over washhand basin in addition portion thereof over 100 hand basin iti to those prescribed for 51 x males 4 Z Hotels, institutions, boarding Every 12 males or portion there I watercloset pan, 1 bath or Every 12 females or portion I watercloset pan, 1 bath or houses 0,_ and hostels of shower, 1 urinal and I wash thereof shower and I washhand basin hand basin Ci, Note: In addition, provision shall be made for Non Whites, namely: I watercloset pan for every I 12 persons and 1 sink PART II iv Minimum sanitary fittings to Minimum sanitary fittings to be Use of building or portion White male population of build be provided for exclusive use White female population of provided for exclusive use of FA concerned ing or portion concerned of White males building or portion concerned White females is Parking garages parking spaces For White males For White females Fbr NonWhite males i I watercloset pan, 1 wash I watercloset pan and 1 wash 1 watercloset pan and 1 sink hand basin and 1 urinal hand basin Every additional 200 parking I watercloset pan, 1 washhand I water closet pan and spaces or portion thereof over basin and 1 urinal hand basin 1 wash I watercloset pan and 1 sink 200 Dwellinghouses For White persons per flat For Non White servants I watercloset pan, 1 bath, 1 sink and I washhand 1 watercloset pan for every 1 12 Non Whites or basin portion thereof and 1 sink, Flats For White persons For NonWhite servants 1 watercloset pan, 1 bath and 1 sink, 1 11 watercloset pan and 1 sink Ala _ I= AIL Aidg ; 111 a

25 11 a1 e Gebruik van gebou of Minimum sanitere toebehore Minimum sanitere toebehore wat betrokke gedeelte wat uitsluitlik vir gebruik deur uitsluitlik vir gebruik deur vrou Blanke manlike bevolking van manlike Blankes beskikbaar Blanke vroulike bevolking van like Blankes beskikbaar moet gebou of betrokke gedeelte moet wees gebou of betrokke gedeelte wees Winkels, kafees en restau spoelpot en I handewasbak spoelpot en 1 handewasbak rants (In die geval van kafees en restaurants moet daar spoelpotte, 1 urinaal en 1 han _ 3 spoelpotte en 2 handewas minstens 1 spoelpot, 1 urinaal dewasbak bakke en 1 handewasbak vir gebruik spoelpotte, 2 urinale en 2 han spoelpotte en 3 handewas deur die manspubliek en dewasbakke bakke minstens 1 spoelpot en 1 han dewasbak vir gebruik deur die Elke bykomende 200 mansper 1 spoelpot, 1 urinaal en 1 han Elke bykomende 50 vroueper I spoelpot en 1 handewasbak vrouenspubliek toeganklik sone of gedeelte daarvan bo 100 dewasbak benewens die wat vir sone of gedeelte daarvan bo 100 v wees) manspersone voorge v o skryf is e Hotelle, inrigtings en losies z huise Elke 12 manspersone of gedeelte 1 spoelpot, 1 bad of stort, I Elke 12 vrouepersone of gedeel 1 spoelpot, 1 bad of stort en 1,t2 daarvan urinaal en 1 handewasbak to daarvan handewasbak F 74 LW Daarbenewens moet voorsiening vir NieBlankes soos volg gemaak word: 1 spoelpot vir elke 1 12 persone en 1 opwasbak 0 inf DEEL II Minimum sanitere toebehore Minimum sanitere toebehore war wat uitsluitlik vir gebruik deur uitsluitlik vir gebruik deur vrou Gebruik van gebou of Blanke manlike bevolking van manlike Blankes beskikbaar Blanke vroulike bevolking van like Blankes beskikbaar moet i betrokke gedeelte gebou of betrokke gedeelte moet wees gebou of betrokke gedeelte wees tri vi Parkeergarages I 200 parkeerplekke Vir manlike Blankes Vir vroulike Blankes Vir manlike NieBlankes I spoelpot, 1 handewasbak en 1 1 spoelpot en 1 handewasbak 1 spoelpot en 1 opwasbak urinaal Elke bykomende 200 parkeer 1 spoelpot, 1 handewasbak en 1 spoelpot en 1 handewasbak 1 spoelpot en 1 opwasbak plekke of gedeelte daarvan bo 1 urinaal 200 Woonstelgeboue Vir Blankes per woonstel Vir NieBlanke bediendes 1 spoelpot, 1 bad, 1 opwasbak en 1 handewasbak 1 spoelpot vir etc 1 12 NieBlankes of gedeelte daarvan en 1 opwasbak Vir Blankes Vir NieBlatike bediendes I spoelpot, 1 bad en 1 opwasbak 1 spoelpot en 1 opwasbak e el m riz; et mota 0 1,a1

26 3968 PROVINCIAL GAZETTE 9 DECEMBER, 1981 The drainage Bylaws of the Pretoria Municipality, pub Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Preto lished under Administrators Notice 774 and 93, dated 23 ria, afgekondig by Administrateurskennisgewings 774 en 93 July 1969 and 28 January 1981, respectively, as amended, are van 23 Julie 1969, en 28 Januarie 1981, onderskeidelik, soos hereby revoked gewysig, word hierby herroep PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 RANDBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT RANDBURG: WYSIGING VAN PUBLIC HEALTH BY LAWS PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van tenoemde Ordonnansie goedgekeur is The Public Health Bylaws, published under Administrators Notice 148, dated 21 February 1951, and adopted by the Town Council of Randburg under the powers conferred upon the Council by Proclamation 97 (Administrators) of 1959, as amended, are hereby further amended by the inser tion after section 7 of Chapter 1 under Part IV of the follow ing: "Urinating and Evacuating of the bowels in Public Places and Open Spaces Die Publieke Gesondheidsverordeninge afgekondig by Ad ministrateurskennisgewing 148 van 21 Februarie 1951, en deur die stadsraad van Randburg aangeneem ingevolge die bevoegdheid aan die Raad verleen by Proklamasie 97 (Administrateurs) van 1959, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur na artikel 7 van Hoofstuk I onder Deel IV die volgende in te voeg: "Urinering en Ontlasting in Publieke Plekke en Oop Ruimtes 7A No person shall urinate or evacuate the bowels on or in e 7A Niemand mag op of in n straat, pad, brug verkeersany street, road, bridge, thoroughfare open space, vacant weg, oop ruimte, oop bouperseel of erf, spruit of waterloop stand or erf, spruit or watercourse" urineer of ontlas nie" PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 RAND BURG MUNICIPALITY: ADOPTION OF AMENDMENT TO FINANCIAL BYLAWS MUNISIPALITEIT RANDBURG: AANNAME VAN WY SIGING VAN FINANSIELE VERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Town van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Council of Randburg has in terms of section 96 his (2) of the Stadsraad van Randburg die wysiging van die StandaardFi said Ordinance adopted the amendment to the Standard Fi nansiele Verordeninge, afgekondig by Administrateursken nancial Bylaws, published under Administrators Notice 488, nisgewing 488 van 6 Mei 1981, ingevolge artikel 96 his (2) van dated 6 May 1981, as by laws made by the said Council genoemde Ordonnansie aangeneem het as verordeninge wat PB deur genoemde Raad opgestel is PB NIMIMMEIn c4 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN: AMENDMENT TO BURSARY LOAN FUND BYLAWS MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: WYSIGING VAN BEURSLENINGSFONDSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws as van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Bursary Loan Fund Bylaws of the Randfontein Muni Die Beursleningsfondsverordeninge van die Munisipaliteit cipality, published under Administrators Notice 87, dated 3 Randfontein, afgekondig by Administrateurskennisgewing 87 February 1965, as amended, are hereby further amended by van 3 Februarie 1965, soos gewysig, word hierby verder gewythe substitution in section 3 for the figure "R500" where it sig deur in artikel 3 die syfer "R500" deur die syfer "RI 000" appears in section 3 of the figure "RI 000" te vervang PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO FIRE MUNISIPALITEIT WITBANK: WYSIGING VAN BRIGADE BY LAWS BRANDWEERVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeset forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoenide Ordonnansie goedgekeur is

27 1 (f) PROVINSIALE KOERANT, 9 IIESEMBER The Fire Brigade Bylaws of the Witbank Municipality, Die Brandweerverordeninge van die Munisipaliteit Wit Ill published under Administrators Notice 92 dated I February bank, afgekondig by Administrateurskennisgewing 92 van I 1961, as amended, are hereby further amended by the substi Februarie 1961, soos gewysig, word hierby verder gewysig tution for Annexure A of the following: deur Aanhangsel A deur die volgende to vervang: "SCHEDULE TARIFF OF CHARGES "BYLAE TARIFF VAN GELUE I Fire Brigade Services I Brandweerdienste Whenever the fire brigade is called out, irrespective of the Wanneer die brandweer ontbied word, ongeag die omstan circumstances, the following charges shall be payable: dighede, is die volgende gelde betaalhaar: (I) Within the Municipality (I) Binne die Munisipaliteit (a) Fixed charge, per call: RIO: plus (a) Vaste heffing, per oproep: RIO: plus (b) replacement costs of consumable materials such as foam compound, dry powder, carbon dioxide, BCF and any (b)vervangingskoste van verbruikbare materiaal soos other material used in connection with such call, as well brandblusskuim, droe poeier, koolsuurgas, BCF en as the cost of the water used, calculated at the current ta enige ander materiaal wat verbruik word in verband met rift of the Council diet oproep, asook die koste van die water wat verbruik word, bereken teen die heersende tarief van die Raad (2) Outside the Municipality (2) Butte die Munisipaliteit ail (a) Fixed charge, per call: R100: plus (a) Vaste heffing, per oproep: R100: plus (b) replacement costs of consumable materials as set out in subitem (1)(b) (b) vervangingskoste van verbruikbare materiale soos in subi tern (I XS) uiteengesit (c) Emergency vehicle, per hour or part thereof: R30 (c) Noodvoertuig, per uur of gedeelte daarvan: R30 (d) Portable pump or trailer units, per hour or part thereof: (d) Draagbare pomp of sleepwaeenheid, per uur of gedeelte RIO daarvan: RIO (e) Fire hoses, high piessure reels or first aid reels, per hour (e) Brandslange, hoedruktolle of eerstehulpslange, per uur of or part thereof for each line: R5 gedeelte daarvan vir elke leiding: R5 Special equipment, per hour or part thereof for each item (0 Spesiale toerusting, per uur of gedeelte daarvan vir elke or set of items: R5 item of stel: R5 (g) Personnel, per man, per hour or part thereof: R5 (g) Personeel, per man, per uur Of gedeelte daarvan: R5 2 Humanitarian and Other Services 2 Humanitere en Ander Dienste Notwithstanding any provisions to the contrary, no charges Ondanks enige andersluidende bepalings, is Been gelde be shall be payable if fire brigade services within the municipality are needed for civil disturbances, riots, natural disasters or taalbaar nie as die dienste van die brandweer binne die muni sipaliteit nodig is as gevolg van burgerlike oproer, onluste, na humanitarian services tuurrampe of humanitere dienste 3 Sealing of Hydrants and Hose Reels Itli (I)Private `1tei0 time (I) Private brandkrane en brandtolle, nook enige brand pompaansluitings, kleppe en pype of ander brandbestrydings uitrusting kan met draad en metaalseel wat sodanige onder dra as waartoe die hoof van die brandweer van tyd tot tyd besluit, verseel word hydrants and hose reels, as well as any fire pump ections and pipes or other equipment for fire protection 3ses may be sealed withwire and a metal seal bearing marks as the Chief Fire O may from usskeidingsmerke dfficer c, determineistinguishing 3 Verseeling van Brandkrane en Brandtolle 111/4 ;) For the resealing of a hydrant where the seals have been (2) Vir die herverseeling vann brandkraan waar die seals ;ken, othe/wise than by an officer of the Council, or with gebreek is, uitgesonderd deur n beampte van die Raad, of kr permission ot the Chief Fire Officer, the owner or occupier met die toestemming van die Brandweerhoof, is die eienaar 7 shall be liable for the payment of RS per hydrant, except of okkupant aanspreeklik vir die betaling van R5 per brandwhere such equipment has been used for extinguishing a fire, kraan, tensy dit gebruik was vir brandbestryding en in sodain which case the fire department shall he informed nige geval moet die brandweer in kennis gestel word (3) For the purposes of this item, the valve fitted to a hy (3) Vir die toepassing van hierdie item, word n klep aan n drant hose reel shall be deemed to he a hydrant" hidrouliese brandslangtol as n brandkraan geag" PB PB P Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 WITBANK MUNICIPALITY : AMENDMENT TO WITBANK MUNISIPALITEIT : WYSIGING VAN RIO DRAINAGE BYLAWS LERINGSVEIZORDENING The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 Local Governement Ordinance, 1939, publishes the bylaws van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verorde set forth hereinafter, which have been approved by him in ninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 terms of section 99 of the said Ordinance van genoemde Ordonnansie goedgekeur is

28 3970 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 The Drainage Bylaws of the Witbank Municipality, Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Witadopted by the Council under Administrators Notice 1139, bank, deur die Raad aangeneem by Administrateurskendated 23 August 1978, as amended, are hereby further nisgewing 1139 van 23 Augustus 1978, soos gewysig, word amended by amending item 3 of the Table in Schedule C by hierby verder gewysig deur item 3 van die Tabel in Bylae C te the substitution wysig deur (a) in paragraph (a)(i) for the figure "10,00" of the figure (a) in paragraaf (a)(i) die syfer "10,00" deur die syfer "15,00" "15,00"; te vervang; (b) in paragraph (a)(ii) for the figure "6,00" of the figure (b) in paragraaf (a)(ii) die syfer "6,00" deur die syfer "10,00" "10,00"; te vervang; (c) in paragraph (b)(i) for the figure "15,00" of the figure (c) in paragraaf (b)(i) die syfer "15,00" deur die syfer "22,00" "22,00"; and te vervang; en (d) in paragraph (b)(ii) for the figure "10,00" of the figure (d) in paragraaf (b)(ii) die syfer "10,00" deur die syfer "15,00" "15,00" te vervang PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF ILLEGAL TOWNSHIP: PORTION VERKLARING TOT ONWETTIGE DORP: GEDEELTE 16 OF THE FARM CYFERPAN 549 IQ DISTRICT OF 16 VAN DIE PLAAS CYFERPAN 549 IQ DISTRIK VAN VANDERBULPA RK DERBIJLPARK The Administrator, being of opinion that a township has been established on Portion 16 of the farm Cyferpan No 549 IQ in the district of Vanderbijlpark otherwise than in confor mity with the provisions of chapter III of the Townplanning and Townships Ordinance (Ordinance 25 of 1965) or any prior law relating to townships, hereby delcares in terms of the provisions of section 85(1) of the said Ordinance, that such township is an illegal township Die Administrateur synde van mening dat n dorp gestig is op Gedeelte 16 van die plaas Cyferpan No 549 IQ in die distrik Vanderbijlpark, anders as ooreenkomstig die bepalings van Hoofstuk III van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnansie 25 van 1965) of enige vroeere wet wat betrekking het op dope, verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 85(1) van die gemelde Ordonnansie, dat sodanige dorp n onwettige dot is PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrkteurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF ILLEGAL TOWNSHIP: PORTION VERKLARING TOT ONWETTIGE DORP: GEDEELTE 15 OF THE FARM CYFERPAN 549 IQ DISTRICT OF 15 VAN DIE PLAAS CYFERPAN 549 IQ DISTRIK VAN VANDERBULPA RK DERBIJLPARK The Administrator, being of opinion that a township has Die Administrateur synde van mening dat n dorp gestig is been established on Portion 15 of the farm Cyferpan 549 IQ op Gedeelte 15 van die plaas Cyferpan No 549 IQ in die dis in the district of Vanderbijlpark otherwise than in conftilmity trik Vanderbijlpark, anders as ooreenkomstig die bepa with the provisions of Chapter II of the Townplanning and van Hoofstuk III van die Ordonnansie op Dorpsbepla Townships Ordinance (Ordinance 25 of 1965) or any prior en Dope (Ordonnansie 25 van 1965) of enige vroeere law relating to townships, hereby declares in terms of the pro wat betrekking het op dope, verklaar hierby ingevolge die visions of section 85(1) of the said Ordinance, that such town bepalings van artikel 850) van die gemelde Ordonnansie, dat ship is an illegal township sodanige dorp n onwettige dorp is PB PB a Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF ILLEGAL TOWNSHIP: PORTION 8 VERKLARING TOT ONWETTIGE DORP: GEDEELTE OF THE FARM LINDLEY NO 528 JQ DISTRICT OF 8 VAN DIE PLAAS LINDLEY 528 JQ DISTRIK KRU KRUGERSDORP GERSDORP The Administrator, being of opinion that a township has Die Administrateur synde van mening dat n dorp gestig is been established on Portion 8 of the farm Lindley No 528 JQ op Gedeelte 8 van die plaas Lindley No 528 JQ in die distrik in the district of Krugersdorp otherwise than in conformity Krugersdorp, anders as ooreenkomstig die bepalings van with the provisions of Chapter 111 of the Townplannina and Hoofstuk III van die OrdOnnansie op Dorpsbeplanning en Townships Ordinance (Ordinance 25 of 1965) or any prior law Dope (Ordonnansie 25 van 1965) of enige vroeere wet wat relating to townships, hereby declares in terms of the provi betrekking het op dope, verklaar hierby ingevolge die bepal sions of section 83(1) of the said Ordinance, that such town ings van artikel 85(I) van die gemelde Ordonnansie, dat sodaship is an illegal township nige dorp n onwettige dorp is PB PB

29 3 PROVINSIALE KOERANF, 9 DESEMBER dary, if and when required by the local authority: Provided verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur 7 that the local authority may dispense with any such servitude van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworplanted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) The local authority shall be entitled to deposit tempo (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rarity on the land adjoining the aforesaid servitude such mate deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rial as may be excavated by it during the course of the con verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such sewerage mains werke as wat hy na goeddunke noodsaaklik ag tydelik to and other works as it in its discretion may deem necessary plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and shall further be entitled to reasonable access to the said en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang land for the aforesaid purpose; subject to any damage done tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe during the process of the construction, maintenance or re daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat ge moval of such sewerage mains and other works being made durende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige good by the local authority rioolhoofpypleiding en ander werke veroorsaak word Ir Administrators Notice Desember 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 238 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 238 The Administrator hereby, terms of section 89(1) of the Die planning Administrateur and Townships Ordinance, verklaar 1965, declares hierby van ingevolge artikel 89(1) van die die Ordonnansie bepalings op Dorpsbeplanning Town en that he has approved an amendment scheme; being an Dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n wysiging van amendment of Bedfordview Town planning Scheme I, 1948, Bedfordviewdorpsaanlegskema 1, 1948, wat uit dieselfde comprising the same land as included in the township of Bed grond as die dorp Bedfordview Uitbreiding 226 bestaan, fordview Extension 226 goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme 238 skema 238 PB ffasm PB am Administrators Notice Desember 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dome, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Bedfordview Extension 277 Township to be Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 277 approved township subject to the conditions set out in the tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes edule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE A ANSOEK GEDOEN MADE BY LYDIA RAUBENHEIMER (MARRIED OUT DEUR LYDIA RAUBENHEIMER (GETROUD SUITE OF COMMUNITY OF PROPERTY TO JOHANN NI GEMEENSKAP VAN GOEDERE MET JOHANN NI CHOLAS RAUBENHEIMER) UNDER THE PROVI CHOLAS RAUBENHEIMER) INGEVOLGE DIE BE SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS PALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH PLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM A TOWNSHIP ON PORTION 885 OF THE FARM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 885 VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINCE TRANSVAAL ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I STIGTINGSVOORWA A RDES (1) Name (I) Naam The name of the township shall be Bedfordview Extension Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and a street as indi Die dorp bestaan uit erwe en n straat soon aangedui op Alcated on General Plan SG A 6903/80 gemene Plan L G A 6903/80

30 1 ( 3974 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (3) Street (3) Straat 41 (a) The township owner shall form, grade and maintain the (a) Die dorpseienaar moet die straat in die dorp vorm, skraap street in the township to the satisfaction of the local en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike bestuur authority until such time as this responsibility is taken totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur over by the local authority: Provided that the Administra oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administra tor shall be entitled from time to time to relieve the town teur geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd geship owner wholly or partially from this obligation after deeltelik of geheel van die aanspreeklikheid te onthef na reference to the local authority raadpleging met die plaaslike bestuur (b) The township owner shall, at her own expense, remove all obstacles from the street reserve to the satisfaction of the local authority (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse in die straatreserwe tot bevrediging van die plaaslike bestuur verwyder (b) (c) If the township owner fails to comply with the provisions (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van of paragraphs (a) and (b) the local authority shall be en paragrawe (a) en (b) te voldoen, is die plaaslike bestuur titled to do the work at the cost of the township owner geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen (4) Endowment (4) Begiftiging (a) Payable to the local authority: (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur (i) The township owner shall in terms of the provi (i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of section 63(1) of the Townplanning and van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1965, pay to the local au thority as endowment sums of money equal to: plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande (aa) 15% of the land value of erven in the town met ship, which amount shall be used by the (aa) 15% van die grondwaarde van erwe in die local authority for the construction of dorp, welke bedrag deur die plaaslike be streets and/or stormwater drainage in or for stuur aangewend moet word vir die bou van the township, strate en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp (bb) 3% of the land value of erven in the town ship, which amount shall be used by the (bb) 3% van die grondwaarde van erwe in die local authority for the acquisition and/or de dorp, welke bedrag deur die plaaslike bevelopment of parks within its area of juris stuur aangewend moet word vir die verkry diction ging en/of ontwikkeling van parke binne sy regsgebied (cc) of the land value of erven in the town ship 5%,, which amount shall be used by the (cc) 5% van die grondwaarde van erwe in die local authority for the provision of main ser dorp, welke bedrag deur die plaaslike be vices stuur aangewend moet word vir die voorsiening van hoofdienste beplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die Such endowment shall be paid in accordance Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bewith the provisions of section 74 of the aforesaid palings van artikel 74 van die genoemde Ordon Ordinance nansie betaal word (ii) The township owner shall, in terms of the provi (ii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of Section 63(I)(b) of the Townplanning van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie o and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum Dorpsbeplanning en Dome, 1965, as begifti endowment of RI 776,00 to the local authority for aan die plaaslike bestuur n globale bedrag the provision of land for a cemetery and a depo RI 776,00 betaal vir die verkryging van grond vin siting site n begraafplaas en n stortingsterrein Such endowment shall be payable in terms of the Sodanige begiftiging is betaalpaar ooreenkomstig provisions of Section 73 of the said Ordinance die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie Payable to the Transvaal Education Department: The township owner shall, in terms of the provisions of (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: 11 section 63(I)(a) of the Townplanning and Townships Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van arti Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for edu kel 63(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning cational purposes to the Transvaal Education Depart en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdeparte ment on the land value of special residential land in the ment as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale township, the extent of which shall be determined by bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in multiplying 48,08 m2 by the number of special residen die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur tial erven in the township 48,08 m2 te vermepigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp The value of the land shall be determined in terms of Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die the provisions of section 74(3) and such endowment bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is be shall be payable in terms of the provisions of section 73 taalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van geof the said Ordinance noemde Ordonnansie (5) Disposal of existing conditions of title (5) 8eskikking oor bestaande titehoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip servitudes, if any, including the reservation of rights to mine

31 I 3 van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit gesonderd die volgende serwituut wat slegs n straat in die dorp raak: rats, but excluding the following servitude which affects a w street in the township only: PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER "By Notarial Deed No K 2917/1975S dated 10 September "By Notarial Deed No K 2917/1975S dated 10 Sep 1974 the withinmentioned property is subject to a right of tember 1974 the within mentioned property is subject to a way in favour of the Bedfordview Village Council indicated right of way in favour of the Bedfordview Village Council by the figures A, B, C, D on Diagram SG No A 2289/73 as indicated by the figures, A, B, C Don Diagram SG No A will more fully appear from reference to the said Notarial 2289/73 as will more fully appear from reference to the Deed and plan, a copy whereof is hereunto annexed" said Notarial Deed and plan, a copy whereof is hereunto annexed" (6) Demolition of buildings (6) Sloping van geboue Die dorpseienaar moet op eie koste alle geboue gelee The township owner shall at her own expense cause all binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskap buildings situated within the building line reserves, side like grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike spaces or over common boundaries to be demolished to the bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis satisfaction of the local authority, when required by the local authority to do so 2 TITELVOORWAARDES Alle erwe is onderworpe aan die volgende voor waardes, opgele deur die Administrateur ingevolge Or 2 CONDITIONS OF TITLE donnansie 25 van 1965: All erven shall be subject to the following conditions im (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, posed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitge (1) The erf is subject to a servitude 2 m wide, in favour of sonderd n straatgrens, indien en wanneer dit deur die the local authority, for sewerage and other municipal purplaaslike bestuur vela word: Met dien verstande dat poses, along any two boundaries other than a street boundie plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afdary, if and when required by the local authority: provided sien that the local authority may dispense with any such servitude (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor, (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word Me en geen groot the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall be wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut planted within the area of such servitude or within 2 m thereof binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie of (3) The local authority shall (3) Die plaaslike, bestuur is geregtig om enige materiaal be entitled to deposit temporarity on the land adjoining the aforesaid servitude such mate wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderbond of verwydering van sodanige rial rioolhoofpypleidings as may be excavated by it during the course of the conen ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag struction, maintenance or removal of such sewerage mains tydelik to plans op die grond wat aan die voornoemde serand other works as it in its discretion may deem necessary wituut grans en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot and shall further be entitled to reasonable access to the said redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde land for the aforesaid purpose; subject to any damage done duel; ondenvorpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige during the process of the construction, maintenance or reskade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of moval of such sewerage mains and other works being made verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander i good by the local authority werke veroorsaak word Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 249 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 249 The Administrateur hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings N section 89(1) of thetownplanning and Townships Ordinance, van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1965, declares that he has approved an amendment scheme, Dorpe, 1965, dathy n wysigingskema synde n wysiging van an amendment of Bedfordview Townplanning Scheme Bedfordviewdorpsaanlegskema 1, 1948, wat uit dieselfde Pbeing 1, 1948, comprising the same land as included in the township grond as die dorp Bedfordview Uitbreiding 277 bestaan, Of Bedfordview Extension 277 gbedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria, word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Bedfordview, and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme 249 skema 249 PB PB Administrators Notice December, 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP Administrateurskennisgewing Desember 1981 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Administrator planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965)

32 3976 PROVINCIAL GALE1 1E, 9 DECEMBER, 1981 hereby declares Hennopsoark Extension 9 Township to be an verklaar die Administrateur hierby die dorp liennops 41 approved township subject to the conditions set out in the park Uitbreiding 9 tot n goedgekeurde dorp onderworpe Schedule hereto aan die voonvaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAA ADES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY DEWELLAND (EIENDOMS) BEPERK DOEN DEUR DEWELLAND (EIENDOMS) BE UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING PERK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE OR AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 FOR PERMIS DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN SION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 260 DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM N DORP OF THE FARM ZWARTKOP 356JR PROVINCE OF TE STIG OP GEDEELTE 260 VAN DIE PLAAS TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED ZWARTKOP 356JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS I CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I STIGTINGSVO0 RWA A RDES (I) Name (I) Naam The name of the township shall be Hennopspark Extension ti Die naam van die dorp is Hennospark Uitbreiding 9 P24: (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit enve en strate soos aangedui op The township shall consist of al erven and streets as indicated Algemene Plan L G S 4363/80 on General Plan S G A 4363/ (3) Storm waterdreinering en ctraatbou (3) Stormwater drainage and street construction (a) Die dorpseienaar moet aan die plaaslike bestuur n (a) The township owner shall submit to the local authority for gedetailleerde skema volledig met planne, deursnee en its approval, a detailed scheme complete with plans, sec spesifikasies, opgestel deur n siviele ingenieur wat deur tions and specifications, prepared by a civil engineer ap die plaaslike bestuur goedgekeur is, vir die opgaar en af proved by the local authority for the collection and dis voer van stormwater deur die hele dorp deur middel van posal of stormwater throughout the township by means of behoorlik aangelegde werke en vir die aanle, teermacadaproperly constructed works and For the construction, tar misering, beranding en kanalisering van die strate daarin macadamising, kerbing and channelling of the streets tesame met die verskaffing van sodanige keermure as wat therein together with the provision of such retaining walls die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle as may be considered necessary by the local authority Die skema moet voorsiening mask vir die opvang van The scheme shall provide for the catchment of stormwa stormwater in opvangputte van waar dit weggevoer moet ter in catchpits whence it shall be drained off in watertight word in waterdigte pype van duursame materiaal, deur pipes of durable material, approved by the local author die plaaslike bestuur goedgekeur, op so n wyse dat die ity, in such manner that water will in no way dam up or in water op geen wyse sal opgaar of insypel of naby die op filtrate on or near the surface of the ground Furthermore pervlakte van die grond nie Verder moet die skema die the scheme shall indicate the route and gradient by which roete en helling aandui deur middel waarvan elke erg toeeach erf gains access to the street on which it abuts gang tot die aangrensende straat verkry (c) The township owner shall be responsible for the maintenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b) (d) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner (b) The township owner shall, immediately after the scheme has been approved by the local authority carry out the scheme at its own expense on behalf and to the satisfac tion of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority (b) Die dorpseienaar moet onmiddellik nodal die skema deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, die skema op eie koste namens en tot voldoening van die plaaslike bestuur onder toesig van n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen (4) Endowment (4) Begiftiging (a) Payable to the local authority (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur (i) The township owner shall, in terms of the provi (1) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of section 63(I)(b) of the Townplanning van artikel 63(I)(b) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1965 pay a lump sum Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging endowment of RI to the local authority for aan die plaaslike bestuur n globale bedrag van the provision of land for a cemetery and a depo RI 847,00 betaal vir die verkryging van grond vir siting site n begraafplaas en n stortingsterrein Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig Such endowment shall he payable in terms of sec die bepalings van artikel 73 van genoemde Ortion 73 of the said Ordinance donnansie 14

33 Z PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 14 KLERKSDORP WYSIGINGSK EM A 14 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, declares that he has approved an amendment Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n wysiging van scheme, being an amendment of Klerksdorp Townplanning Klerksdorp dorpsbeplanningskema 1980 wat uit dieselfde Scheme 1980, comprising the same land as included in the grond as die dorp Klerksdorp Uitbreiding 2 (Erf 2008) betownship of Klerksdorp Extenstion 8 (Erf 2008) staan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direktcur van Plaaslike and the Town Clerk, Klerksdorp and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Klerksdorp en is beskik at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Klerksdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Klerksdorpwysiging Scheme 14 skema 14 PB 49217H 14 PB t Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Bedfordview Extension 226 Township to be Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 226 an approved township subject to the conditions set out in the tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN MADE BY BERNARD BOYLAN UNDER THE PROVI DEUR BERNARD BOYLAN INGEVOLGE DIE BE SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS PALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH PLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEM MING OM A TOWNSHIP ON PORTION 904 OF THE FARM N DORP TE STIG OP GEDEELTE 904 VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR PROVINCE TRANSVAAL, ELANDSFONTEIN 90 IR PROVINSIE TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TOEGESTAAN IS I CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Bedfordview Extension Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit enve en n straat sons aangedui op Al The township shall consist of erven and a street as indi gemene Plan LGA 700/81 sated on General Plan SGA 700/81 (3) Strain is/ (3) Street (a) Die dorpseienaar moet die straat in die dorp vorm, skraap rir (a) The township owner shall form, grade and maintain the en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike bestuur street in the township to the satisfaction of the local au totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur thority until such time as this responsibility is taken over oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administraby the local authority: Provided that the Administrator teur geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd geshall be entitled from time to time to relieve the township deeltelik of geheel van die aanspreeklikheid te onthef na owner wholly or partially from this obligation after re raadpleging met die plaaslike bestuur ference to the local authority (b) Die dorpseienaar moef op eie koste alle hindernisse in die (b) The township owner shall, at his own expense, remove all straatreserwe tot bevrediging van die plaaslike bestuur obstacles from the street reserve to the satisfaction of the verwyder a local authority (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van 11 (c) If the township owner fails to comply with the provisions paragrawe (a) en (b) te voldoen, is die plaaslike bestuur of paragraphs (a) and (b) the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen (4) Endowment (4) Begiftiging _ (a) Payable to the local authority (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur I

34 ( 3972 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (b) (i) The township owner shall in terms of the provi (i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings a sions of section 630) of the Townplanning and van artikel 630) van die Ordonnansie op Dorps Townships Ordinance, 1965, pay to the local au beplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die thority as endowment sums of money equal to plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande IS% of the land value of erven in the township, met 15% van die grondwaarde van erwein die which amount shall be used by the local authority dorp, welke, bedrag,deur die plaaslike bestuur for the construction of streets and/or stormwater atangewend moet word vir die bou van strate en/of drainage in or for the township stormwaterdreinering in of vir die dorp Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die be palings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance (ii) The township owner shall, in terms of the provi (ii) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van sions of section 63(I)(b) of the Townplanning artikel 63(I)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbe and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum planning en Dorpe, 1965 aan die plaaslike bestuur endowment to the local authority on the value of as begiftiging n globale bedrag op die waarde van special residential land in the township, the extent spesiale woongrond in die dorp betaal, die grootte of which shall be determined by multiplying 52 m2 waarvan bepaal word deur 52 m1 te vermenigvul by the number of special residential erven in the dig met die getal spesiale woonerwe in die dorp township; Die waarde van die grond word bepaal kragtens The value of the land shall be determined in die bepalings van artikel 74(3) van sodanige begif terms of the provisions of section 74(3) and such tiging is betaalbaar kragtens die bepalings van arendowment shall be payable in terms of the provi tikel 73 van genoemde Ordonnansie en die plaassions of section of the said Ordinance and the like bestuur moet sodanige begiftiging gebruik vir local authority shall use such endowment for the die verkryging van parke binne die munisipale gepurpose of acquiring parks within the municipal bied area (iii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op (iii) The township owner shall, in terms of the provi Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging sions of section 63(1)(b) of the Townplanning aan die plaaslike bestuur n globale bedrag van and Townships Ordinance 1965, pay a lump sum betaal vir die verkryging van grond vir endowment of R to the local authority for n begraafplaas en n stortingsterrein the provision of land for a cemetery and a depositing site Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die bepalings van artikel 73 van genoemde Or Such endowment shall be payable in terms of sec donronsie tion 73 of the said Ordinance (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement Payable to the Transvaal Education Department Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van arti The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 63(1)(a) of the Townplanning and Townships en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse onderwysdeparte Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for edu meat as begiftiging vir onderwysdoeleindes ri globale cational purposes to the Transvaal Education Depart bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in ment on the land value of special residential land in the die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur a township, the extent of which shall be determined by 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woonmultiplying 48,08 m2 by the number of special residen Ill erwe in die dorp tial erven in the township Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die The value of the land shall be determined in terms of bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is bethe provisions of section 74(3) and such endowment taalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van geshall be payable in terms of the provisions of section noemde Ordonnansie 73 of the said Ordinance (5) Beskikking oor bestaande titelmorwaaraes 4 _ (5) Disposal of existing conditions of title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die All erven shall be made subject to existing conditions and voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd die servitudes, if any, including the reservation of rights to volgende serwituut wat slegs n straat in die dorp raak: minerals, but excluding the following servitude which affects a street in the township only: "The property hereby transferred is subject to a Right of Way and Ancillary rights in favour of Bedfordview Village "The property hereby transferred is subject to a Rightof Council as will more fully appear from Notarial Deed of Ser Way and Ancillary rights in favour of Bedfordview Village vitude No I42/645, dated the 106 December, 1963" Council as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude No 142/64S, dated the 10th December, 1963" 2 TITELVOORWA A RDES As 2 CONDITIONS OF TITLE Alle erwe is onderworpe aan die volgende voonvaardes, opgele deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 IN All erven shall be subject to the following conditions im van 1965: posed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (I) Die erf is onderworpe aan n senvituut, 2 m breed, vir (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten guste van die the local authority, for sewerage and other municipal pur plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd n poses, along any two boundaries other than a street boun straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur 4

35 , I PROV1NSIALE KOERANT, 9 DESEMBER III(ii) The township owner shall, in terms of the provi Oil Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van P (b) sions of section 63(1)(6) of the Townplanning artikel 63(I)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeand Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum planning en Dorpe, 1965 aan die plaaslike beendowment to the local authority on the land stuur as begiftiging n globale hedrag betaal op die value of special residential land in the township, grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp, the extent of which shall he determined by multi die grootte waarvan bepaal word deur 52 m2 to plying 52 m2 by the number of dwelling units vermenigvuldig met die getal wooneenhede wat which can be erected in the township in die dorp opgerig kan word Die waarde van die grond word hepaal kragtens The value of the land shall he determined in die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begifterms of the provisions of section 74(3) and such tiging is betaalbaar kragtens die bepalings van shall be payable in terms of the provi like) 73 van genoemde Ordonnansie en die plaas as sions of section 73 of the said Ordinance and the like bestuur moet sodanige begiftiging gebruik vir local authority shall use such endowment for the die verkryging van Parke binne die munisipale gepurpose of acquiring parks within the municipal bied area (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement Payable to the Transvaal Education Department Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van arti _ The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(I)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning section 63(1)(a) of the Town planning and Townships en Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdeparte Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment for edu pent as begiftiging vir onderwysdoeleindes n globale cational purposes to the Transvaal Education Department on the land value of special residential land in the die dorp betaal, waarvan die grootte hepaal word deur bedrag op die grondwaarde van spesiale woongrond in township, the extent of which shall be determined by 48,08 m2 te vermenigvuldig met die getal wooneenhede multiplying 48,08 in by the number of dwelling units wat in die dorp opgerig kan word which can be erected in the township Die waarde van die grond word hepaal ingevolge die bepalings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is be The value of the land shall be determined in terms of taalbaar ingevolge die bepalings van artikel 73 van gethe provisions of section 74(3) and such endowment noemde Ordonnansie shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance (5) Beskikking oor bestaande titelvonrwaardes (5) Disposal of existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemank word aan bestaande of title voorwaardes en serwitute, as daar is, met inhegrip van die All erven shall be made subject to existing conditions and voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd die servitudes, if any, including the reservation of rights to mine volgende voorwaarde wat nie die dorp raak nie: rats, but excluding the following condition which does not af "The said portion 129 (a portion whereof is herebytrans feet the township ferred) is specially subject to Notarial Agreement No "The said portion 129 (a portion whereof is hereby 445/1934S, dated the 23rd day of August, 1934, entered into transferred) is specially subject to Notarial Agreement No by and between William McQueen PattiSon and Albert Bar 40/1934S, dated dathe 23rd day oraugust 193, entered into row and the City Council of Pretoria, whereby the right to by and between William McQueen Pattison and Albert Bar convey electricity and other rights more fully set out in the tow and the City Council of Pretoria whereby the right to said Deed were granted to the said City Council" convey electricity and other rights more fully set out in the said Deed were granted to the said City Council" (6) Ontvangs en versorging van stormwater (6) Acceptance and disposal of stormwater, The township owner shall arrange for the drainage of the township to fit in with that of Road P 1 2 and for all stormwa ter running off or being diverted from the road to be received and disposed of i Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P 1 2 en moet die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang en versorg (7) Verpligtinge ten opsigte van noodcaaklike dienste Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die (7) Obligations in regard to essential services plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking The township owner shall within such period as the local tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste authority may determine, fulfil its obligations in respect of the en die installering van stelsels daarvoor, coos vooraf ooreen provision of water, electricity and sanitary services and the in gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, stallation of systems therefor, as previously agreed upon benakom tween the township owner and the local authority 2 T1TELVOORWAA RDES 25van 2 CONDITIONS OF TITLE Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, All erven shall opgel8 deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie be subject to the following conditions im 1965: posed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (i) Die erf is onderworpe aan n senvituut, 2 m breed, vir rio (i) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of lerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgeson purposes, along any two boundaries other than a street derd n straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaasboundary, if and when required by the local authority: like bestuur verlang word: Met dien verstande dat die Provided that the local authority may dispense with any plaasklike bestuur van enige sodanige serwituut mag af such servitude sien,

36 1 In 3 397g PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (ii) No building or other structure shall he erected within the (ii) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor 1 aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot be planted within the area of such servitude or within 2 m wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut thereof of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (iii) The local authority shall be entitled to deposit tempora (iii) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rily on the land adjoining the aforesaid servitude such deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud material as may be excavated by it during the course of of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en the construction, maintenance or removal of such sewe ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag ty rage mains and other works as it in its discretion may delik to plaas op die grond wat aan die voornoemde ser deem necessary and shall further he entitled to reasona wituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot ble access to the said land for the aforesaid purpose; sub redelike toegang tot genoemde grond vir die voorject to any damage done during the process of the con noemde doel; onderworpe daaraan dm die plaaslike be struction, maintenance or removal of such sewerage stuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onmains and other works being made good by the local au derhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp thority leidings en ander werke veroorsaak word ; Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 593 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 593 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 890) of the Town planning and Townships Ordi van Die artikel Administrator 890) van die verklaar Ordonnansie hierby op ingevolge Dorpsbeplanning en die bepalingsa!lance, 1965 declares that he has approved an amendment dorpe, 1965, dat hy n wysigingskema synde n wysiging van scheme, being an amendment of Pretoria Region Townplan Pretoriastreekdorpsbeplanningskema 1960, wat uit dieselfde ning Scheme, 1960, comprising the same land as included in grond as die dorp Hennopspark Uitbreiding 9 bestaan, goedthe township of Henhonspark Extension 9 gekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word are filed with the Director of Local Government, Pretoria in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestow, and the Town Clerk, Verwoerdburg, and are open for inspec Pretoria, en die Stadsklerk, Verwoerdburg en is beskikbaar tion at all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Region Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreek wysiging Scheme 593 skema 593 PB PB ims Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP terms of section 69 of the Town planning and Townships ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dome, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Robertville Extension 3 Township to be an Administrate& hierby die dorp Robertville Uitbreiding 3 tot approved township subject to the conditions set out in the n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaarde Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE A ANSOEK GEDOEN MADE BY ROBERTS WOOD (PROPRIETARY) LI DEUR ROBERTS WOOD (PROPRIETARY) LIMITED MITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNAN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, SIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM 4 FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE PORTION 95 OF THE FARM PAARDEKRAAL 226 DEELTE 95 VAN DIE PLAAS PAARDEKRAAL IQ 226IQ HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS I CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (I) Name (1) Naam The name of the township shall be Robertville Extension 3 Die naam van die dorp is Robertville Uitbreiding 3 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A 2993/80 mene Plan LG A 2993/80 Die dorp bestaan uit erwe en strate sous aangedui op Algell (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local author (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike itv submit to such authority for its approval a detailed bestuur aan sodanige bestuur n gedetailleerde skema vol

37 1 Such 1 J L PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER 1981 scheme complete with plans, sections and specifications, ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur OW/ prepared by a civil engineer approved by the local author n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge ity, for the collection and disposal of stormwater keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die throughout the township by means of properly con hele dorp deur middel van behoorlik aangelegde werke structed works and for the construction, tarmacadamis en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kanaing, kerbing and channelling of the streets therein to lisering van die strate daarin tesame met die verskaffing gether with the provision of such retaining walls as may van sodanige keermure, as wat die plaaslike bestuur nodig be considered necessary by the local authority Further ag, vir goedkeuring voorle Verder moet die skema die more, the scheme shall indicate the route and gradient by roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf which each erf gains access to the street on which it abuts toigang tot die aangrensende straat verkry _ (b) The Township owner shall when required to do so by the (b) Die dorpseienaar moet, wanneer dit vereis word deur die local authority carry out the approved scheme at its own plaaslike bestuur, die goedgekeurde skema op eie koste expense on behalf and to the satisfaction of the local namens en tot voldoening van die plaaslike bestuur onder authority under the supervision of a civil engineer ap toesig van n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur proved by the local authority goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhou tenance of the streets to the satisfaction of the local ding van die strate tot bevrediging van die plaaslike beauthority until the streets have been constructed as set stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) out in subclause (b) gebou is (d) If the township owner fails to comply with the provisions (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die be entitled to do the work at the cost of the township plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die owner dorpseienaar te doen pshall ii / (4) Endowment (a) Payable to the local authority: (a) (4) Begiftiging Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (i) The township owner shall in terms ofthe provi (i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of section 630) of the artlicel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townplanning and Townships Ordinance, fling en 1965, pay to Dorpe, 1965, as the local begiftiging aan die plaasauthority as endowment sums like bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met of money equal to 2% van die grondwaarde van erwe in die dorp, 2% of the land value of erven in the township, which amount shall be welke bedrag deur die used by the local authority plaaslike bestuur aange wend moet word vir die verkryging van n storfor the acquisition of land for a depositing site tingsterrein endowment shall be paid in accordance with the provisions of section Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die be 74 of the aforesaid palings van artikel 74 Ordinance, van die genoemde Ordon nansie betaal word (ii) The township owner shall, in terms of the provi (ii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of section 63(1)(b) of the Townplanning van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging endowment of RI 680,00 to the local authority for aan die plaaslike bestuur n globale bedrag van supporting Nadine Street RI 680,00 betaal vir die stutting van Nadinestraat the provisions Such endowment shall be payable in terms of of sectiom 73 of the said Ordinance 3979 Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie (b) Payable to the relevant Administration Board: (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaars moet kragtens die bepalings van artisection 63 of the Town planning and Townships Ordikel 63 van Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, nance, 1965, pay a lump sum endowment to the relevant 1965, n globale bedrag begiftiging aan die betrokke Ad Administration Board for the acquisition of land for resi ministrasieraad betaal welke bedrag deur sodanige Raad dential purposes for Blacks The amount of such endow aangewend moet word vir die verkryging van grond vir ment shall be equal to 1% of the land value of the erven in woondoeleindes vir Swartes Die bedrag van sodanige bethe township as determined in terms of section 74(3) of giftiging moet gelykstaande wees aan I% van die grond the said Ordinance and shall be payable in accordance waarde van erwe in die dorp soos bepaal ingevolge artikel with the provisions of section 73 of the said Ordinance 74(3) van die genoemde Ordonnansie en is ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie be (5) Disposal of Existing Conditions of Title taalbaar All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding: (5) Beskikking oar Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die (a) The following servitude which does not affect the town voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd:, ship: (a) Die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: "13)% Notarial Deed No 529/1966S the right has been "By Notarial Deed No 529/1966S the right has been granted to Electricity Supply Commission to convey elec granted to Electricity Supply Commission to convey electricity over the property hereby conveyed together with tricity over the property hereby conveyed together with

38 3980 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 ancillary rights, and subject to conditions, as will more fully appear on reference to said Notarial Deed and dia gram attached thereto ancillary rights, and subject to conditions, as will more fully appear on reference to said Notarial Deed and diagram attached thereto" (b) The power line servitude in favour of Escom registered (b) Die kraglynserwituut ten gunste van Evkom geregistreer under Deed of Servitude K 2558/1981S which affects kragtens Akte van Serwituut K 2558/1981S wat slegs Erven 103 to 105 and streets in the township only Erwe 103 tot 105 en strafe in die dome raak (6) Verpligtinge ten opsigte van Noodcaaklike Dienste (6) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die The township owner shall within such period as the local plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking authority may determine, fulfil its obligations in respect of the tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste provision of water, electricity and sanitary services and the in en die installering van stelsels daarvoor, soos vooraf ooreen stallation of systems therefor, as previously agreed upon gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, between the township owner and the local authority nakom 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWA A RDES All erven shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: (I) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (2) No building or other structure shall he erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, opgele deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965: (I) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die, plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (3) The local authority shall be entitled to deposit tempo (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such mate deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rial as may be excavated by it during the course of the con verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such sewerage mains werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tydelik to and other works as it in its discretion may deem necessary plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and shall further be entitled to reasonable access to the said en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang land for the aforesaid purpose; subject to any damage done tot genoemde grond vir die voornoemde doel; onderworpe during the process of the construction maintenance or redaaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat ge moval of such sewerage mains and other works being made durende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige good by the local authority rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember ROODEPOORT MA RA ISBURG AMENDMENT ROODEPOORTMA RAISE URGWYSIGINGSKEMA SCHEME 1/372 1/372 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordi van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, declares that he has approved an amendment Dorpe, 1965, dat by n wysigingskema synde n wysiging van scheme, being an amendment of RoodepoortMaraisburg RoodepoortMaraisburgdorpsaanlegskema 1, 1948, wat uit Townplanning Scheme 1, 1946, comprising the same land as dieselfde grond as dorp Robertville Uitbreiding 3 bestaan, included in the township of Robertville Extension 3 goedgekeur het Map 3 and scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaldousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is know as RoodepoortMaraisburg Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme 1/372 wysigingskema 1/372 PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), hereby declares Robertville Extension 4 Township to be an verklaar die Administrateur hierby die dorp Robertville _

39 I i PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER approved township subject to the conditions set out in the Uitbreiding 4 tot n goedgekeurde dorp ondenvorpe aan Schedule hereto die voonvaardes uiteengesit in die hygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN [ MADE BY ROBERTS WOOD (PROPRIETARY) LI DEUR ROBERTS WOOD (PROPRIETARY) LIMITED MITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN INGEVOLGE DIE B EPA LINGS VAN DIE OR DONNAN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, SIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP GE PORTION 151 (A PORTION OF PORTION 7) OF THE DEELTE 151 (N GEDEELTE VAN GEDEELTE 7) VAN FARM PAARDEKRAAL 226 IQ PROVINCE TRANS DIE PLAAS PAARDEKRAAL 226 IQ PROVINSIE VAAL, HAS BEEN GRANTED TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS a 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT I STIGTINGSVOORWA A R D ES (I) Name (1) Naam The name of the township shall be Robertville Extension 4 Die naam van die dorp is Robertville Uithreiding 4 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Won General Plan SGA 3739/80 Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Alge mene Plan LGA 3739/80 (3) Stortnwater drainage and street construction (3) Stormwaterdreinering en straathott (a) The township owner shall on request by the local author (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike beity submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur n gedetailleerde skema voile scheme complete with plans, sections and specifications dig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur n prepared by a civil engineer approved by the local author siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge ity, for the collection and disposal of stormwater through keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die out the township by means of properly constructed works hele dorp deur middel van behoorlik aangelegde werke and for the construction, tarmacadamising, kerbing and en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana channelling of the streets therein together with the provi lisering van die strate daarin tesame met die verskamng sions of such retaining walls as may be considered neces van sodanige keermure, as wat die plaaslike bestuur nodig sary by the local authority Furthermore, the scheme shall ag, vir goedkeuring voorle Verder moet die skema die indicate the route and gradient by which each erf gains roete en helling aandui deur middel waarvan elke err toe access to the street on which it abuts gang tot die aangrensende straat verkry (b) The township owner shall when required to do so by the local authority carry out the approved scheme at its own expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority (b) Die dorpseienaar moet, wanneer dit vereis word deur die plaaslike bestuur, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot voldoening van die plaaslike bestuur onder toesig van n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the mainte (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik bvirdie instandhou nance of the streets to the satisfaction of the local author cling van die strate tot bevrediging van die plaaslike bestuur ity until the streets have been constructed as set out in totdat die strate ooreenkomstig suhklotisule (b) gebou is subclause (b) (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings (d) If the township owner fails to comply with the provisions van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority plaaslike bestuur geregtig om die \ye rk op koste van die E shall be entitled to do the work at the cost of the town dorpseienaar te doen ship owner (4) Begiftiging (4) Endowment Pr (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur (a) Payable to the local authority (i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings (i) The township owner shall in terms of the provi van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpssions of section 63(1) of the Townplanning and beplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging aan die Townships Ordinance, 1965, pay to the local au plaaslike bestuur bedrae geld betaal gelykstaande thority as endowment sums of money equal to 2% met 2% van die grondwaarde van erwe in die of the land value of erven in the township, which dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur amount shall be used by the local authority for aangewend moet word vir die verkryging van n the acquisition of land for a depositing site: stortingsterrein Such endowment shall be paid in accordance Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die be with the provisions of section 74 of the aforesaid palings van artikel 74 van die genoemde Ordon Ordinance nansie betaal word (ii) The township owner shall, in terms of the provi (ii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings sions of section 63(1)(b) of the Townplanning van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, as begiftiging endowment of R to the local authority for aan die plaaslike bestuur n globale bedrag van 1

40 1 veyed I 3982 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (b) supporting Nadine Street over shallow under R betaal vir die stutting van Nadinestraat a mined ground oor vlak ondermynde grond Such endowment shall be payable in terms of the Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig provisions of section 73 of the said Ordinance die bepalings van artikel 73 van genoemde Or donnansie Payable to the relevant Administration Board: (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63 of the Town planning and Townships Ordi Die dorpseienaars moet kragtens die bepalings van arti nance, 1965, pay a lump sum endowment to the rele kel 63 van Ordonnansie op Dorpsheplanning en Dorpe, vant Administration Board for the acquisition of land 1965, n globale bedrag begiftiging aan die betrokke for residential purposes for Blacks The amount of such Administrasieraad betaal welke bedrag deur sodanige endowment shall be equal to 1% of the land value of the Raad aangewend moet word vir die verkryging van erven in the township as determined in terms of section grond vir woondoeleindes vir Swartes Die bedrag van 74(3) of the said Ordinance and shall be payable in ac sodanige begitliging moet gelykstaande wees aan 1% cordanee with the provisions of section 73 of the said van die grondwaarde van erwe in die dorp soos bepaal Ordinance ingevolge artikel 74(3) van die genoemde Ordonnansie en is ingevolge die bepalings van artikel 73 van ge (5) Disposal of existing conditions of title noemde Ordonnansie betaalbaar All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to (5) Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes minerals, but excluding: Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is met inbegrip van diea (a) the power line servitude in favour of Escom registered voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd: under Notarial Deed of Servitude K2100/1981S which affects erven 108 to 110 and a street in the township (a) die kraglynserwituut ten gunste van Evkom geregistreer only; kragteits Notariele Akte van Serwituut K2100/1981S wat slegs erwe 108 tot 110 en n straat in die dbrp raak; (b) the following servitude which does not affect the town (b) die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: ship "By Notarial Deed No 529/1966S the right has been "By Notarial Deed No 529/1966S the right has been granted to ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION granted to ELECTRICITY SUPPLY COMMISSION to convey electricity over the property hereby con to convey, electricity over the property hereby con veyed together with ancillary rights, and subject to con together with ancillary rights and subject to con ditions, as will more fully appear on reference to said ditions, as will more fully appear on reference to said Notarial Deed and diagram attached thereto" Notarial Deed and diagram attached thereto" (6) Verskuiwing van kraglyne (6) Repositioning of circuits Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig If, by reason of the establishment of the township, it should word om enige bestaande kraglyne van die Elektrisiteitsvoor become necessary to reposition any existing circuits of the sieningskommissie to verskuif, moet die koste daarvan deur Electricity Supply Commission, then the cost thereof shall be die dorpseienaar gedra word borne by the township owner (7) Opvulltng van uitgrawings 4 (7) Filling up of excavations Die dorpseienaar moet op eie koste alle uitgrawings en The township owner shall at its own expense fill up and ongelyktes op die erwe opvul en gelykmaak tot bevrediging level all excavations and uneven surfaces to the satisfaction of van die plaaslike bestuur the local authority (8) Verpligtinge ten opsigte van noodvaaklike dienste (8) Obligations in regard to essential services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die The township owner shall within such period as the local plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking 1 authority may determine, fulfil its obligations in respect of the tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste provisions of water, electricity and sanitary services and the en die installering van stelsels daarvoor, soos vuoraf ooreeninstallation of systems therefor, as previously agreed upon gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, between the township owner and the local authority nakom 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES (1) Conditions imposed by the State President in terms ofsec (1) Voorwaarde opgem deur die Staatspresident ingevolge Artion 184(2) of Act 20 of 1967 tike/ 184(2) van Wet 20 van 1967 All erven shall be subject to the following conditions: Alle erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes: (a) Aangesien hierdie erf deel vorm van grond wat ondermyll (a) As this erf forms part of land which is or may be under is of ondermyn mag word en onderhewig mag wees aan mined and liable to subsidence, settlement, shock or versakking, vassakking, skok en krake as gevolg van myncracking due to mining operations past, present or future, bedrywighede in die verlede, die hede en die toekoms, the owner thereof accepts all liability for any damage aanvaar die eienaar daarvan alle verantwoordelikheid vir thereto or to any structure thereon which may result from enige skade aan die grond of geboue daarop as gevolg van such subsidence, settlement, shock or cracking sodanige versakking, vassakking, skok of krake

41 V loonies Agricultural Holdings from "Agriculture" to "Spei cial" for such purposes as the Administrator may approve subject to such conditions as he may impose, and proposed new roads and widenings, subject to certain conditions PROVINSIALE KOERANT 9 DESEMBER deur die hersonering van HOewe 96, Witkoppies Landbou hoewes, van "Landbou" tot "Spesiaal" vir sodanige gebruike as wat die Administrateur mag goedkeur onderworpe aan so danige voorwaardes as wat by mag opre en voorgestelde nuwe paaie en verbredings Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme ICaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike land the Town Clerk, Klerksdorp and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Klerksdorp en is beskik at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Klerksdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Klerksdorp wysiging Scheme 29 t, skema 29 P H29 PB H29 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK MENT SCHEME 829 WYSIGINGSKEMA 829 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360),planning and Townships Ordinance, 1965, that theadminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the Amendment of Northern Johannes bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat burg Region Townplanning Scheme 1958, by the rezoning of die Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema 1958 Erf 33, Essexwold, from "Special Residential" with a density gewysig word deur die hersonering van Erf 33;0, Essexwold, of One dwelling per err to "Special Residential" with a van Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per density of "One dwelling per 20 OCO sq ft" err tot "Spesiale Woon" met n digtheid va n "Een woonhuis Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Per vk vt" are filed with the Director of Local Government Pretoria, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word and the Town Clerk, Bedfordview, and are open for ihspet in bewaring gphou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, tion at all reasonable times Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Northern Johannesburg Re gion Amendment Scheme 829 Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johannes PB burestreekwysigingskema 829 PB a Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 375 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 375 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalitigs van artikel 36(1) planning and Townships ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town, bekend gemaak dat die Admmistrateur goedgekeur het dat IDplanning Scheme 1979 by the rezoning of Erven 141 and 142 Johannesburg dorpsaanlegskema / dorpsbeplanningskema Kenilworth from "Residential 4" with a density of "One 1979 gewysig word deur die hersonering van Erwe 141 en 142, dwelling per 200m2" and "Business I" with a density of "One Kenilworth van onderskeidelik "Residensieel 4" met n digtdwelling per 200m2" respectively, to "Business 1" height zone heid van "Een woonhuis per 200m2" en "Besigheid I" met n 5, subject to certain conditions digheid van "Een woonhuis per 200m2" tot "Besigheid I", hoogtesone 5, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 are filed with the Director of Local Government, Pretoria en die skemaklousules van die wysigingskema Lc and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg Si is be skikbaar vir inspeksie on alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging Scheme 375 skema 375 S PB 492H375 IN11 PB 4922H375 Administrators Notice December, 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 234 Administrateurskennisgewing Desember 1981: JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 234, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town 0 planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini strator has approved the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme 1979 by the reduction of the minimum total side space in respect of Erf 52, Parkwood, to 3 m with a minimum on one side of 0,8 m for the lifetime of the existing buildings van Hierby die word Oidonnansie ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) enop Dorpe, Dorpsbeplanning 1965, bekend gemaak dat die Admmistrateur goedgekeur het dat Johannesburg dorpsaanlegskema / dorpsbeplanningskema 1979 gewysig_worddeur die vermindering_ van die minimum totale syspasie ten opsigte van Ed 52, Parkwood, tot minstens 3 m met n minimum van 0,8 m op een grens vir die leeftyd van die bestaande geboue

42 3986 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the director of Local Government, Pretoria and word in bewaring gebou deur die Direkteur van Plaaslike the Town Clerk, Johannesburg for inspection at all reason Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysiging Scheme 234 skema 234 PB 4922H234 PB 4922H234 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 560 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 560 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dorpe, 1965, betrator has approved the amendment of Pretoria Townplan kend gemaak dat die Administratuer goedgekeur het dat Pre ning Scheme 1974 by the rezoning of Portion 2 of Erf 32 toria dorpsbeplanningskema 1974 gewysig word deur die her Mayville from "Special Residential" with a density of "One sonering van Gedeelte 2 van Erf 32, Mayville, van "Spesiale dwelling per 1000 m2" and "General Business" to "General Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per 1000 m2" en Busniess" subject to certain conditions "Algemene Besigheid" tot "Algemene Besigheid" onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en are filed with die skemaklousules van die wysigingskema the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysigingskema Scheme PB 4923H560 PB 4923H560 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 POTCH EFSTROOM AMENDMENT SCH EME 35 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 35 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Potchefstroom Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1980 by the rezoning of Portion 8 and Por Potchefstroom dorpsbeplanningskema 1980 gewysig word don 4 of Erf 164, the Remainder of Portion 10, Portion 16, deur die hersonering van Gedeelte 8 en Gedeelte 4 van Erf Portion 14 and the Remainder of Portion 15 of Erf 191 from 164, die Restant van Gedeelte 10, Gedeelte 16, Gedeelte 14 "Residential" with a density of "One dwelling per Erf to en die Restant van Gedeelte 15 van Erf 191 van "Residensieel "business 1" subject to certain conditions Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for inspection at all reasonable times I" met n digtheid van "Een woonhuis per Erf tot "Besigheid I" onderworpe aan sekere voorwaardes Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Potchefstroom en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Potchefstroom Amendment Hierdie wysiging staanbekend as Potchefstroomwysiging Scheme 35 skema 35 PB H35 PB 49226H 35 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 351 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 351 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, beplanning and Townships ordinance, 1965, that the Adminis kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Jotrator has approved the amendment of Johannesburg Town hannesburgdorpsaanlegskema/dorpsbeplanningskema 1979 planning Scheme 1979 by the rezoning of Portion I of Erf 80 gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf Rosebank, from "Residential 2" with a density of "One dwel 80, Rosebank, van "Residensieel I" met n digtheid van "Een ling per 1500 m2" to "Residential 4" subject to certain condi woonhuis per 1500 m2" tot "Residensieel 4", onderworpe aan lions sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike

43 1 I 3 In (b) The height of walls of buildings shall not exceed the following: PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER (b) Die hoogte van inure van geboue mag nie die volgende oorskry Me: Area as Area as inindicated dicated on Depth of Storeys of aangetoon op aangetoon op van Verdiepings vhaonogte Height Gebied soos Gebied soos Diepte on General certain reef walls algemene plan sekere sketsplan rif mare Plan sketch plan A ABCDEKA 90m120m Hen met 5,0m ABCDEKA 90m120m One with 5,0 m een kelder one base verdieping ment KEFGHIK 120m150m Twee, met 8,5m KEFGHIK 120m 150m Two, with 8,5 m een kelder one base verdieping ment (2) Voorwaardes opgele deur die Administrateur ingevolge (2) Conditions imposed by the Administrator in terrine of die bepalings van Ordonnansie 25 von 1965 the provisions of Ordinance 25 of 1965 Benewens die voorwaarde hierho uiteengesit, is alle In addition to the conditions set out above, all erven erwe onderworpe aan die volgende voorwaardes opgele shall be subject to the following conditions imposed by deur die Administrateur ingevolge die bepalings van Or the Administrator in terms of Ordinance 25 of 1965: donnansie 25 van 1965: (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut, 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van a the local authority, for sewerage and other municipal purother than a street boun n straatgrens, indien en wanneer dit deur die pluas die plaaslike bestuur, kings enige twee grense uitgesonposes, along any two boundariesderd IP dary, if and when required by the local authority: Pro like bestuur verlang word: Met dien verstande dat die vided that the local authority may dispense with any such plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afservitude sien ii1 (b) (b) Geen No building or other structure shall be erected within the gebou of ander struktuur mug binne die voor aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be noemde serwituutgebied opgerig word nie en Been groot planted within the area of such servitude or within 2 m wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut thereof of binne n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit temporar deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud fly on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en terial as may be excavated by it during the course of the ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tyconstruction, maintenance or removal of such sewerage delik to plaas op die grond wat aan die voornoemde sermains and other works as it in its discretion may deer) ne wituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot cessary and shall further be entitled to reasonable access redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde to the said land for the aforesaid purpose: subject to any doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige damage done during the process of the construction, skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of maintenance or removal of such sewerage mains and verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander other works being made good by the local authority werke veroorsaak word, _ Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 ROODEPOORT M A RAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME 1/379 1/379 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa ILH section 890) of the Town planning and Townships ordinance lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorn sbeplan The Administrator hereby, in terms of the provisions of ri 1965, declares that he has approved an amendment scheme, ning can cape, 1965, datliyn wysigingskema synde n wysi it being being an amendment of RoodepoortMaraisburg Townplan ging van Roodepoort Maraisburg dorpsaanlegskema I, 1948, lir ning Scheme 1, 1948, comprising the same land as included in wat uit dieselfde grond as die dorp Robertville Uitbreiding 4 the township of Robertville Extension 4 bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspecton Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikat all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye The amendment is known as RoodepoortMaraisburg Hierdie wysiging staan bekend as RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 1/379 wysigingskema 1/379 PB PB ,, Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 589 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 589 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorsbeplanning en Dome, 1965, be

44 PROVINCIAL GAZETTE 9 DECEMBER 1981 strator has approved; the amendment of Pretoria Region kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Pre Town planning Scheme 1960 by the rezoning of Erf 1637 toriastreekdorpsaanlegskema 1960, gewysig word deur die Wierdapark Extension 1, from "Special Residencial" with a hersonering van Erf 1637, Wierdapark Uitbreiding I, van density of "One dwelling per err to "Special" for a dwelling "Spesiale Woon" met n dighteid van "Een woonhuis per err unit or dwelling units at a density not more than 20 dwelling tot "Spesiaal" vir n wooneenheid of wooneenhede teen n units per ha and with the consent of the local authority a dighteid van nie meer as 20 woonhede per ha nie en met die place of public worship, social hall, institution and a special building, subject to certain conditions toesteming van die plaaslike bestuur as n plek van godsdiens beoefening, geselligheidssaal, inrigting en n spesiale gebou, onderworpe a2m sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules yam die wisigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria, word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Verwoerdburg, and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Verwoerdburg en is belion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwisiging This amendment is known as Pretoria Region Amendment skema 589 Scheme 589 PB PB , Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 95 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 95 It is hereby notified initerms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) 411 planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1979 by the rezoning of Erf 96, Victory Park Johannesburgdorpsbeplanningskema 1979 gewysig word Extension I, from "Residential" with a density of "One dwel deur die hersonering van Erf 96, Victory Park Uitbreiding I, ling per err to "Special" for one dwelling house, four ga van "Residensieel I" met n digtheid van "Een woonhuis per rages, swimming pool and change rooms subject to certain err tot "Spesiaal" vir een woonhuis, vier garages, swembad conditions en kleedkamers, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg, and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en, is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging Scheme 95 skema 95 PB 4922H95 PB H 95 Administators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 598 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 598 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965 that the Admini 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, strator has approved the amendment of Pretoria Townplan 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het ning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 22 Navors from dat Pretoriadorpsbeplanningskema 1974 gewysig word deur "Special Residential" with a density of "One dwelling per die hersonering van Erf 22, Navors van "Spesiale Woon" met err to "Special" for dwelling units, each having direct access n digtheid van "Een woonhuis per Err tot "Spesiaal" vir die to its own adjoining private garden at ground level, subject to oprigting van wooneenhede, elkeen met n direkte toegang A certain conditions tot sy eie privaat aanliggende tuin op grondvlak, onderworpe aan sekere voorwaardes Map I 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H598 PB 4923H598 1 T 6 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 a KLERKSDORP,AMENDMENT SCHEME 29 KLERKSDORP WYSIGINGSKEMA It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance 1965, that the Admini 360) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, strator has approved the amendment of Klerksdorp Town 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het planning Scheme, 1980, by the rezoning of Holding 96, Wit dat Klerksdorpdorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word

45 I, li Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk JohannesburgSlAeLnEisK0bEeRANT and 9 DESEMBER the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec skikbaar vir inspeksie op alle redelike tyc lion at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysiging This amendment is known as Johannesburg Amendment skema 351 Scheme 351 PB 4922H351 PB 4922H 351 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981,JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME I JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA I I It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis 36(I)van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, trator has approved the amendment of Johannesburg Town 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het planning Scheme 1979 by the rezoning of Lots 654, datiohannesburg dorpsbeplanningskema 1979 gewysig word and 657 Yeoville from "General Residential" to "Business I" deur die hersonering van Lotte 654, en 657, Yeoville and "Municipal" van "Algemene Woon" tot "Besigheid I" en "Munisipaal" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannsburg and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is helion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike lye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysiging Scheme I skema I p _, PB 4922H I PB 4:922H 1 Administrators Notice December 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 S qtitfrpri SANTUN AMENDMENT SCHEME 221 SANDTON WYSIGINGSK EM A 221 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme 1980 by the rezoning of Frf 949 Morningside Sandton dorpsbeplanningskema 1980 gewysig word deur die Extension 89 from "Residential 1" with a density of "One hersonering van Erf 949, Morningside Uitbreiding 89 van dwelling per Err to "Residential 3" "Height Zone 4" "ResidensieEl I" met n digtheid van "Een woonhuis per Err tot "Residensie61 3" "Hoogte Sone 4" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die are fad with the Director of Local Government, Pretoria wysigingskema word in bewaring gehou deur die and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at Direkteur van Plaaslike all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Sandton Amendment i Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema PB 492 I 16H221 PB H 221 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember i fi BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME I/252 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 1/252 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die beplanning van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965, tratothas approved the amendment of Bedfordview Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme by the rezoning of Erf 114, Oriel Bedfordviewdorpsaanlegskema gewysig word deur from "Special Residential" with a density of "One dwelling die hersonering van Erf 114, Oriel van "Spesiale Woon" met per Err to "Special Residential" with a density of "One n digtheid van "Een woonhuis per Err tot "Spesiale Woon" dwelling per sqft" met n digtheid van "Een woonhuis per vkvt" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme Iasi skema 1/252 PB PB

46 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/248 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 1/248 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(I) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965, trator has approved the amendment of Bedfordview Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Erf 33, Oriel Bedfordviewdorpsaanlegskema I, 1948, gewysig word deur from "Special Residential" with a density of "One dwelling die hersonering van Erf 33, Oriel, van "Spesiale Woon" met per err to "Special Residential" with a density of "One n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiale Woon" dwelling per sq ft" met n digtheid van "Een woonhuis per vk vt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is be tion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview wysiging Scheme 1/248 skema 1/248 PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 de PRETORIA AMENDMENT SCHEME 541 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 541 III It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965 that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965, trator has approved the amendment of Pretoria Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 906 Waterkloof Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur die Ridge from "Special Residential" with a density of "One hersonering van Erf 906, Waterkloof Ridge van "Spesiale dwelling per err to "Special" for the erection of 6 dwelling Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spe units, each having access to a private adjoining garden at siaal" vir die opngting van 6 wooneenhede, elkeen met diground level, subject to certain conditions rekte toegang tot n privaat aaneenliggende tuin op grondvlak, ondenvorpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die are filed with the Director of Local Government, Pretoria wysigitigskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is all beskikbaar reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysigingskema Scheme PB 4923H541 PB 4923H541, s Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 100 JOHANNESBURG WYSIGTNGSKEMA 100 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreemkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Remainder of the Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word farm Eikenhof 323 IQ from "Residential" to "Special" for (I) deur die hersonering van Resterende Gedeelte van die plaas "Quarrying, stone crushing and ancillary operations, which Eikenhof 323 IQ van "Residensieel I" tot "Spesiaal" vir (I) shall include, without derogating from generality of afore "Klipgroefwerk, klipvergruising en gepaardgaande werkgoing, ready mixed concrete and asphalt plants and plants for saamhede wat sonder om die wye omgang van die voor the production of other concrete and asphalt products, in afgaande in to kort, voorafvervaardigde beton en asfaltaanlegeluding all buildings, works and plant required for the pnr gings en aanleggings vir die voortbrenging van ander beton en pose of carrying on the said activities; (2) the creation of an asfaltprodukte sal behels asook alle geboue, werke en aanlegopen air amphitheatre" gings wat benodig mag word vir die bedryf van sodanige werksaamhede; (2) die daarstelling van opelug amfiteater" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Kaart 3 Director of Local Government, Pretoria en die skemaklousules van die wysigingskema word in and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye skikbaar at This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysiging Scheme 100 skema 100 PB 4922H 100 PB 4922H 100

47 , 1 planning 1 bt Li PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/242 BEDFORDVIEW WYSIGINGSKEM A 1/242 a It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Bedfordview Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme by the rezoning of Erf 101 Oriel from Bedfordviewdorpsaanlegskema gewysig word deur `Special Residential" with a density of "One dwelling per die hersonering van Erf 101 Oriel van "Spesiale Woon" met er to "Special Residential" with a density of "One dwelling n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiale Woon" per sqft" met n digtheid van "Een woonhuis per vkvt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is beskik Lion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme 1/242 skema 1/242 PB P13, Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing I73U 9 Desember BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/247 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEM A 1/247 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1965, trator has approved the amendment of Bedfordview Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Scheme for the rezoning of Erf 381 Bedford die Bedfordviewdorpsaanlegskema I 1948 gewysig word view Extension 83,from "Special Residential" with a density deur die hersonering van Erf 381 Bedfordview Uitbreiding 83 "One dwelling per sqft to "Special Residential" van "Spesiale Woon" met n dightheid van "Een woonhuis with a density of "One dwelling per sqft" per vkvt" tot "Spesiale Woon" met n dightheid van "Een woonhuis per vkvt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die are filed with the wysigingskema Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van and Plaaslike the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is beskik reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme 1/247 skema 1/247 PB PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 j BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/246 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 1/246 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1965,, trator has approved the amendment of Bedfordview Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ppanning Scheme I, 1948 by the rezoning of Erf 82 Oriel from Bedfordviewdorpsaanlegskema 1, 1948 gewysig word deur "Special Residential" with a density of "One dwelling per die hersonering van Erf 82 Oriel, van "Spesiale Woon" met n 6 err to "Special Residential" with a density of "One dwelling digtheid van "Een woonhuis per Err, tot "Spesiale Woon", pp per sqft" met n digtheid van "Een woonhuis per vkvt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is beskik tion at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme 1/246 skema 1/246 PB ,, PB Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 57 SANDTON WYSIGINGSKEMA 57 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1965,

48 3990 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 trator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme 1980 by the rezoning of Lot 210 Edenburgfrom Sandtondorpsbeplanningskema 1980 gewysig word deur die 4 "Residential 1" with a density of "One dwelling per m2" hersonering van Lot 210 Edenburg van "Residensieel 1" met to "Residential 2", "Height zone 5" n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Residensieel 2", "Hoogte sone 5" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema Scheme PB 492 I 16H57 PB 492 I 16H57 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 ELECTION OF MEMBER : SCHOOL BOARD OF AL VERKIESING VAN LID : SKOOLRAAD VAN ALBER B ERTON TON The person, in respect of whom the undermentioned in Die persoon ten opsigte van wie die besonderhede hierformation is given, has been elected as a member of the onder gegee word, is tot lid van die bogenoemde Raad verabove mentioned Board and has assumed office on the date kies en het sy amp aanvaar op die datum aangedui: indicated: Naam : Dirk Postma Name : Dirk Postma Adres : Camborneweg 66, New Redruth, Alberton, 1450 Address: 66 Camborne Road, New Redruth, Alberton, 1450 Beroep : Predikant Occupation : Minister of Religion Datum : 9 September 1981 Date : 9 September 1981 TOA TOA I11 Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 ELECTION OF MEMBER : SCHOOL BOARD OF HE1 VERKIESING VAN LID : SKOOLRAAD VAN HEIDEL DELBERG/NIGEL BERG/NIGEL The person, in respect of whom the undermentioned in formation is given, has been elected as a member of the above mentioned Board and has assumed office on the date indicated: Name : Jan Adriaan Albertus Abraham Schroeder Address : Boschoek, Heidelberg (T) 2400 Occupation : Minister of Religion Date : 15 September 1981 Die persoon ten opsigte van wie die besonderhede hieronder gegee word, is tot lid van die bogenoemde Raad ver kies en het sy amp aanvaar op die datum aangedui: Naam : Jan Adriaan Albertus Abraham Schroeder Adres : Boschoek, Heidelberg (T) 2400 Beroep : Predikant Datum : 15 September 1981! 21 TOAOA Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 ESTABLISHMENT OF A POUND OVER THE FARM INSTELLING VAN N SKUT OP DIE PLAAS KLIPRI KLIPRIVIER 73 JT BELFAST AND THE APPOINT VIER 73 JT BELFAST EN DIE AANSTELLING VAN N MENT OF A POUNDMISTRESS SKUTMEESTERES In terms of the_drovisions of Section 3(1) of the Pounds Or Ingevolge die bepalings van Artikel 3(1) van die Ordonnandinance, 1972 (Ordinance 13 of 1972), the Administrator sie op Skutte, 1972 (Ordonnansie 13 van 1972), magtig die hereby authorizes the establishment of a pound on the farm Administrateur hierby die instelling van n skut op die places Kliprivier 73 JT in the district of Belfast with brands and in Kliprivier 731T, in die Belfast distrik met brandmerke en interms of the provisions of Section 4(1) of the said Ordinance, gevolge die bepalings van Artikel 4(1) van genoemde Orden the Administrator hereby appoints Mrs MMS Grobbelaar nansie, stel die Administrateur mev MMS Grobbelaar as of PO Box 6, Draaikraal as Poundmistress of the said pound _ skutmeesteres van die genoemde skut :Tilerby aan TW 5/6/2/12 TW 5/6/2/12

49 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER _ Administrators Notice December, 1981 Administrateurskennisgewing Desember 1981 TENDER REGULATIONS OF THE PROVINCE OF TENDERREGULASIES VAN DIE PROVINSIE TRANS TRANSVAAL : AMENDMENT VAAL : WYSIGING In terms of section 29(2) of the Provincial Finance and Die Uitvoerende Komitee van die Provinsie Transvaal het Audit Act, 1972 (Act 18 of 1972), the Executive Committee of ingevolge artikel 29(2) van die Wet op Provinsiale Finansies the Province of Transvaal has amended the Tender Regula en Oudit, 1972 (Wet 18 van 1972), die Tenderregulasies van tions of the Province of Transvaal, promulgated by Adminis die Provinsie Transvaal, afgekondig by Administrateursken trators Notice 1260 of 30 August 1978 as set out in the Sche nisgewing 1260 van 30 Augustus 1978 gewysig coos in die dule hereto Bylae hierby uiteengesit SCHEDULE BYLAE 1 Regulation 3 has been amended I Regyulasie 3 is gewysig (a) in subregulation (I) (a) in subregulasie (I) (i) by the substitution in paragraph (b) for the ex (i) deur in paragraaf (b) die uitdrukking "Hoofre pression "Chief Accountant of the Administra kenmeester van die Administrasie" en "Assistent tion" and "Assistant Chief Accountant of the Ad hoofrekenmeester van die Administrasie" deur ministration" of the expression "Director: onderskeidelik die uitdrukking "Direkteur: Fi Financial Administration" and "Deputy Direc nansiele Administrasie" en "Adjunk direkteur: tor: Financial Administration" respectively; Finansiele Administrasie" te vervang; (ii) by the substitution in paragraph (c) for the words (ii) deur in paragraaf (c) die woord "Ondersekreta "Under Secretary" of the words "Assistant three ris" deur die woord "Assistentdirekteur" te ver tor"; yang; (iii) by the substitution for paragraph (d) ofthe follow (iii) deur paragraaf (d) deur die volgende paragraaf te ing paragraph: vervang: "(d) a Senior Deputy Director: Hospital Ser "(d) n Senior Adjunk direkteur: Hospitaalvices (Professional), with any other Senior dienste (Vakkundig), met enige ander Se Deputy Director (Professional) or the pe nior Adjunk direkteur (Vakkundig) of die puty Director (Administrative) in the De Adjunkdirekteur (Administratief) in die partment of Hospital Services as alternate, Departement van Hospitaaldienste as plaaswho is from time to time designated by the vervanger, wat van tyd tot tyd deur die Di Director of Hospital Services"; rekteur van Hospitaaldienste aangewys word;"; (iv) by the substitution in paragraph (e) for the words "Under Secretary" of the words "Assistant Dime (iv) deur in paragraaf (e) die woord "Ondersekretator"; and ris" deur die woord "Assistent direkteur" te ver yang; en (v) by the substitution in paragraph (f) for the words "Under Secretary" of the words "Assistant Direc (v) deur in paragraaf (f) die woord "Ondersekretaris" tor"; and deur die woord "Assistent direkteur" te vervang; en (b) in subregulation (2) by the substitution for the words Fi (b) in subregulasie (2) deur die woord "Hoofrekenmees Chief Accountant" of the expression "Directo ter" deur die uitdrukking "Direkteur: Finansiele Admi nancial Administration" nistrasie" te vervang 2 Regulation 9 has been amended 2 Regulasie 9 is gewysig r "r (a) by the deletion of subregulation (3): and (a) deur subregulasie (3) te skrap; en (b) in subregulation (4) (b) in regulasie (4) (i) by thedeletion in the expression preceding para (I) deur in die uitdrukking wat paragraaf (a) voor graph (a) of the expression "or (3)": and afgaan, die uitdrukking "of 3" te skrap; en (ii) the substitution for paragraph (c) of the following (ii) paragraaf (c) deur die volgende paragraaf te yer paragraph: yang: 1 "(c) a tender which is received late if it is satis "(c) wat laat ontvang word indien by oortuig is fied (i) that the tender was posted in suffi (i) dat die tender betyds gepos is om in dent time to reach the tender address die normale loop van die pos die ten deradres nie later nie as die sluitings datum te bereik, maar in die pos vertraag is; of is in the normal course of post not later than the closing time, but was delayed in the post; or (ii) that the fact that the tender was late (ii) dat die feit dat die tender laat was te was due to circumstances which were wyte was aan omstandighede wat beyond the control of the tenderer buite die beheer van die tenderaar and which could not reasonably have was en wat nie redelikerwys deur horn been foreseen by him" voorsien kon word me"

50 3992 PROVINCIAL GAZETTE 9 DECEMBER, The provisions of regulation 2 shall come into operation 3 Die bepalings van regulasie 2 tree op 9 Desember 1981 in on 9 December 1981 werking General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 696 OF 1981 KENNISGEWING 696 VAN 1981 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge ships Ordinance 1965, that applications to establish the town die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op ship(s) mentioned in the annexure hereto have been re Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aansoeke om ceived die dorpe in die bylae hierby gemeld ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne doku ments and information are open for inspection at the office of mente en inligting 18 ter insae by die kantoor van die Direk the Director of Local Government, Room B206(a), Second teur van Plaaslike Bestuur, Kamer 8206(a) 2e Vloer, Provin Floor, Block B, Provincial Building Pretorius Street, Preto siale Gebou, Pretoria vir n tydperk van ft weke vanaf 2 ria for a period of 8 weeks from 2 December 1981 Desember 1981 Any person who desires to object to the granting of any of ledereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek wit the applications or who desires to make any representations maak of begerig is om enige vertoe in verhand daarmee to rig, in regard thereto, must notify the Director of Local Govern moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, ment, Private Bag X437 Pretoria 0001 in writing and in du Pretoria 0001 binne n tydperk van 8 weke van die datum of plicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from van eerste publikasie hiervann) 2 Desember 1981 skriftelik the date of first publication hereof en in duplikaat van sy redes in kennis stel p ANNEXURE BYLAE Name of township: Duncanville Extension 2 Naam van dorp: Duncanville Uithreiding 2 Name of applicant: Town Council of Vereeniging Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Vereeniging Number of erven: Municipal: Special for garage: I Aantal enve: Munisipaal: I; Spesiaal vir garage: I Description of land: Portion of the Remainder of Duncan Beskrywing van grond: ville No 598 IQ Duncanville No 598 IQ Gedeelte van die Restant van Ligging: Noord van en grens aan Duncanville Dom en wes van en grens aan Van Riebeeck weg Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige ad vertensies in verband met hierdie dom PB Naam van dorp : Halfway House Uithreiding 15 Naam van aansoekdoener: Transvaal Tour Inns (Edms) Bpk Situation: North of and abuts Duncanville Township and west of and abuts Van Riebeeck Road Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for this township PB Name of township: Halfway House Extension 15 Name of applicant: Transvaal Tour Inns (Pty) Ltd Number of erven: Special: 5 Aantal erwe: Spesiaal: 5 Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte Description of land: Remaining Extent of Portion 12 (a 12 (n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Waterval No 5 portion of Portion 2) of the farm Waterval No 5 IR IR Situation: East of and abuts on National Road N121 (Ben Ligging: Oos van en grens aan Nasionale Pad N1 21 (Ben Schoeman Highway) and north of and abuts on portion 49 of Schoeman Hoofweg) en noord van en grens aan Gedeelte 49 the farm Waterval No 5 IR van die plaas Waterval No 5 IR PB PB Name of township: Bailliepark Extension 9 Name of applicant: Magdalena Petronella van den Heever Naam van dorp: Bailliepark Uitbreiding 9 Naam van aansoekdoener: Magdalena Petronella van den Heever Number of erven: Residential 2: 2 Aantal erwe: Residensieel 2: 2 Beskrywing van grond: Gedeelte 565 (n gedeelte van Ge Description of land: Portion 565 (a portion of Portion 14) of 111:111 deelte 14) van die plaas Vyfhoek 428 IQ the farm Vyfhoek 428 IQ Ligging: Noord van en grens aan Gedeelte 567 van die Situation: North of and abuts on Portion 567 of the farm plaas Vyfhoek 428 IQ en oos van en grens aan Gedeelte 560 Vyfhoek 428 IQ and east of and abuts on Portion 560 of the van die plaas Vyfhoek 428 IQ farm Vyfhoek 428 IQ PN PB

51 C PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER Name of township: Mackenzieville Extension I Naam van dorp: Mackenzieville Uitbreiding 1 Name of applicant: Town Council of Nigel Naam yam aansoekdoener: Stadsraad van Nigel Number of erven: Residensial: 271; Special for Undeter Aantal erwe: Residensieel 1: 271; Spesiaal vir Onbepaald:9; mined: 9; Church: I; Crèche: 1; Civic Centre: I: Education: Kerk: 1; Creche: I; Burgersentrum: I; Ondcrwys: I: Open 1; Public Open Space: 6 bare Oop Ruimte: 6 Description of land: Portions of Portions 21 and 28 of the Beskrywing van grond: Gedeeltes van Gedeeltes 21 en 28 farm Holgatfontein No 326 IR van die plaas Holgatfontein No 326 IR Ligging: Suid van en aangrensend aan die dorp M ackenzie Situation: South of and abuts on Mackenzieville Township ville en wes van en aangrensend arm die Nigel Balfour pad and west of and abuts on Nigel Balfour Provincial Road PB PB NOTICE 698 OF 1981 KENNISGEWING 698 VAN 1981 (a) The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Townships Ordinance, 1965, that application to establish Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis the township(s) mentioned in the annexure hereto, have dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te been received stig, ontvang is The applications, together with the relevant plans, Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, ocuments and information are open for inspection at dokumente en inligting 16 ter insae by die kantoor van die he Office of the Director of Local Government, Room Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Vloer, B Molt, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pre Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from 9 toria vir n tydperk van 8 weke vanaf 9 Desember 1981 December, 1981 Iedereen wat beswaar then die toestaan van n aansoek person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband of the applications or who desires to make any represen daarmee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Be tations in regard thereto, must notify the Director of stuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 binne n tydperk Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in van 8 weke van die datum of van eerste publikasie writing and in duplicate of his reasons therefor within a hiervan, nl 9 Desember 1981 skriftelik en in duplikaat period of 8 weeks from the date of first publication van sy redes in kennis stel hereof BYLAE EAny, ANNEXURE Naam van dorp: Bergbries Uitbreiding 1 Name of township: Bergbries Extension 1 Naam van aansoekdoener: Bergbries Uitbreiding 1 (Edms) Bpk Name of applicant: Bergbries Uitbreiding 1 (Edms) Bpk Aantal erwe: Residensieel 1: 123; Residensieel 2: 19; Residensieel 3: 7; Besigheid 1; Kerk 1; Poskantoor, Number of erven: Residential 1: 123; Residential 2: 19; Sentrale 1; Skool 2; Creche 1; Kleuterskool 1; Staat esidential 3: 7; Business 1; Chruch 1; Post Office (Polisie) 1; Openbare Oop Ruimte 1 xchange 1; School 2; Creche 1; Nursery School 1; State ilice) 1; Public open space 1 Beskrywing van grond: Gedeeltes 64; 130, 132, 133 en die Reitant van Gedeelte 77 van die pleas Zandfontein Jescription of land: Portions 64, 130, 132, 133 and the 317 JR binder of Portion 77 of the farm Zandfontein 317 JR / Situation: South of and abuts Portions 123, 130 to , en 135 tot 137 van en die grens pleas aan Zandfontein Gedeeltes 123, 130 tot 317 JR en and 135 to 137 of the farm Zandfontein 317 JR and oos van en grens aan Gedeeltes 169 en 13 van dieselfde abuts Portions 169 and 13 of the same farm plaas Remarks: This advertisement supersedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements in respect of Bergbries Extension 1 a dvertensies Ligging: Suid met van betrekking tot Bergbries Uitbreiding 1 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB ANNEXURE BYLAE N Name of township: Clarina Extension 2 Naam van dorp: Clarina Uitbreiding 2 Name of applicant: (1) PG Els; (2) Propkor Belegings (Edms) Bpk Beleggings (Edms) Bpk Naam van aansoekdoener: (1) PG Els; (2) Propkor 6g Number of erven: Residential 1: 91; Residential 3: 14: Aantal erwe: Residensieel 1: 91; Residensieel 3: 14; Kommersieel 4; Spesiaal vir Garage 1; Ontspanning 1; Commercial 4; Special for: Garage 1; Recreation 1; Openbare Oop Riumte 2 Public Open Space 2 Description of land: Portion 37 (portion of Portion 22); Beskrywing van grond: Gedeelte 37 (gedeelte van 2) Remaining Extent of Portion 38 (portion of Portion Gedeelte 22; (2) Restant van Gedeelte 38 (gedeelte van 22) of the farm Witfontein 301 JR Gedeelte 22) van die plaas Witfontein 301 JR

52 3994 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Situation: South of and abuts the PretoriaRosslyn Railway line West of and abuts Portions 41 and 42 of the farm Witfontein 301 JR Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements in respect of Clarina Extension 2 Ligging: Suid van en grens aan die PretoriaRosslyn Spoorlyn Wes van en grens aan Gedeeltes 41 en 42 van die plaas Witfontein 301 JR Opmerking: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies met betrekking to Clarina Uitbreiding Reference No: PB Verwysingsnommer: PB ANNEXURE BYLAE Name of township: Nelspruit Extension 13 Naam van dorp: Nelspruit Uitbreiding 13 Name of applicant: Bester Eiendomme (Edms) Bpk Naam van aansoekdoener: Bester Eiendomme (Edms) Beperk Number of erven: Residential 1: 86; Residential 2: 2; Public Open Space 9 Aantal erwe: Residensieel 1: 86; Residensieel 2: 2; Openbare Oop Ruimte 9 Description of land: (1) Remaining Extent of Portion 5 (portion of Portion 1); (2) Portion 6 (Die Heuwel (portion Beskrywing van grond: (1) Restant van Gedeelte 5 of Portion 1) (3) Portion 14 (portion of Portion 5); (4) (gedeelte van Gedeelte 1); (2) Gedeelte 6 (Die Heuwel) Portion 70 (portion of Portion 10); (5) Portion 79 all from (gedeelte van Gedeelte 1); (3) Gedeelte 14 (gedeelte van the farm The Rest 454 JT Gedeelte 5); (4) Gedeelte 70 (gedeelte van Gedeelte 10); Situation: West of and ubuts Erf 1814 Nelspruit (5) Gedeelte 79 almal van die plaas The Rest 454 JT Extension 10 Ligging: Wes van en grens aan Erf 1814 Nelspruit Uitbreiding 10 Reference No: PB ANNEXURE Verwysingsnommer: PB Name of Township: Nylstroom Extension 13 BYLAE Name ofapplicant: Town Council of Nylstroom Naam van dorp: Nylstroom Uitbreiding 13 Number of erven: Residential Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Nylstroom 1: 387; Residential 2: 2; Business 1; Municipal 1; Chruch 1; School 1; Public Aantal erwe: Residensieel 1: 387; Residensieel 2: 2; Open Space 4 Besigheid 1; Munisipaal: 1; Kerk: 1; Skool 1; Openbare Oop Description of land: Remaining Extent of Portion Ruimte 4 1 of Nylstroom Town and Townlands 419 KR Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 1 van Situation: North of and abuts Nylstroom Extensions Nylstroom dorp en Dorpsgronde 419 KR 7 and 11 and Southwest of and abuts Provincial Road P Ligging: Noord van en grens aan Nylstroom Uitbreid 84/1 Nylstroom Vaalwater ing 7 en 11 en Suidwes van en grensnan Provinsiale pad P84/1 Nylstroom Vaalwater Reference No: PB ANNEXURE Verwysingsnommer: PB Name of township: Secunda Extension 16 BYLAE 1111 Name of applicant: Sasol (Transvaal) Dorpsgebiede Naam van dorp: Secunda Uitbreiding 16 Beperk Naam van aansoekdoener: Sasol (Transvaal) Dori gebied Beperk Number of erven: Residential 1: 456; Nursery School 1; Primary School 1; High School 2; Church 3; Com Aantal erwe: Residensieel 1: 456; Kleuterskool I; munity Centre 4 Laerskool 1; Hoerskool 2; Kerk 3; Gemeenskapsentrums 4; Spesiaal vir: Gebruike soos die Administrateur mag Special for: Purposes as determined by the Admingoedkeur 6; Openbare Oop Ruimte 17 istrator 6; Public Open Space 17 Description of land: (1) The farm Driehoek Beskrywing van grond: (1) Die plaas Driehoek 275 IS; 275 LS (2) 1 (2) Portion 30 Gedeelte 30 van die plaas Driefontein 137 IS; (3) of the farm Driefontein 137 IS; (3) Portion 27 of the farm Driefontein Gedeelte 27 van die plaas Driefontein 137 IS 137 IS Situation: Ligging: Wes van en grens aan Secunda Uitbreiding 1 West of and abuts Secunda ExtensionS 1 en 11 and en oos van en grens aan Gedeelte 11 and 27 east of and abuts Portion van die plaas 27 of the farm Driefontein No Driefontein No 137 IS 137 IS Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 699 VAN 1981 KENNISGEWING 699 VAN 1981 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that applications to establish the township(s) mentioned in the annexure hereto, have been received Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 kennis dat aansoeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld to stig, ontvang is

53 , 4 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER The applications, together with the relevant plans,, Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, 0 documents and information are open for inspection at dokumente en inligting 15 ter insae by die ldintoor van die the office of the Director of Local Government, Room Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de B206(a), Second Floor, Block B, Provincial Building, Vloer, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pre Pretorius Street, Pretoria for aperiod of 8 weeks from 9 toxin vir n tydperk van 8 weke vanaf 9 Desember 1981 December, 1981 Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband of the applications or who desires to make any represen daarmee to rig, moet die Direkteur van Plaaslike Be tations in regard thereto, must notify the Director of stuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001 birdie n tydperk Local Government Private Bag X437, Pretoria, 0001 in van 8 weke van die datum of van eerste publikasie writing and in duplicate of his reasons therefor within a biervan, nl 9 Desember 1981 skriftelik en in duplikaat period of 8 weeks from the date of first publication van sy redes in kennis stel hereof ANNEXURE NG BYLAE Naam van dorp: Beyerspark Uitbreiding 23 Name of township: Beyerspark Extension 23 Naam van aansoekdoener: Cuccaro Village (Edms) Name of applicant: Cuccaro Village (Pty) Ltd Bpk, Special for: group housing 2 Aantal erwe: Spesiaal vir Groepsbehuising 2 p Description of land: Portion 125 (/20) of the farm Klipfontein No 83 JR Beskrywing van grond: Gedeelte 125 (/20) van die plaas Klipfontein No 83 JR Situation: East of and abutting on Beyerspark Esten Ligging: Oos van en grens aan Beyerspark Uitbreiding sion B Township and North of and abutting on Portion 8 dorp en Noord van en grens aan Gedeelte 126 van die 126 of the farm Klipfontein 83 JR plaas Klipfontein 83 JR Reference No: Verwysingsnommer: PB C ANNEXURE BYLAE Name of township: Alberton Extension 36 Naam van dorp: Alberton Uitbreiding 36 Name of applicant: Two ThreeTwo (Pty) Ltd Naam van aansoekdoener: TowThreeTwo (Edms) n Bpk /, Special for: Mining and Commercial 2 Aantal erwe: Mynwese en Kommersieel 2 Description of land: Portion 401 of the farm Elandsfontein No 108 IR van grond: Gedeelte 401 van die plaas ElandsfonteinE IR Beskrywing 108 Situation: North West of and abutting on Alberton Extension 9 Township and South West of and abutting Ligging: Noord Wes van en grens aan Alberton Uiton the Remainder of ptn 337 of the farm Elandsfontein breiding 9 Dorp en SuidWes van en grens aan die 108 IR Restant van gedeelte 337 van die plaas Elandsfontein 108 IR Reference No: PB Verwysingsnommer: PB, II ANNEXURE BYLAE Name of township: Piet Potgiersrus Extension 14 Naam van dorp: Piet Potgietersrus Uitbreiding Name of applicant: Town Council of Potgietersrus Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Potgiersrus Number of erven: Residential 1: 1066; Residential 2: 1; Business 1; Special for: Church 3; Schools 2; Nursery Aantal erwe: Residensieel 1: 1066; Residensieel 2: 1; School 1; Public Open Space 4 Besigheid 1; Spesiaal vir: Kerk 3; Skole 2; Kleuterskool 1; Openbare Oop Ruimte 4 1 Description of land: Portion of Remainder of portion Beskrywing van grond: Gedeelte van Restant van 80 of the farm Piet Potgietersrus Town and Townlands Gedeelte 80 van die pleas Piet Potgietersrus Dorp en No 44 KS Dorpsgronde No 44 KS Situation: West of and abutting on Piet Potgiersrus Extension 7 Township and West and South of Piet Potgietersrus Extension 12 Township Ligging: Wes van en grens aan Piet Potgietersrus Uitbreiding 7 en wes en Suid van en grens aan Piet Potgietersrus Uitbreiding 12 Dorp Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 700 OF 1981 KENNISGEWING 700 VAN 1981 SPROPOSED EXTENSION OF BOUNDARIES OF ENSTRA It is hereby notified in terms of section 82(4) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that application has been made by Sappi Limited for permis VOORGESTELDE UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP ENSTRA Ingevolge artikel 82(4) van die Ord onnansie op Dorsbeplanning en Dorpe, 1965 word hierby bekend gemaak dat Sappi Limited aansoek gedoen het om die

54 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981, sion to extend the boundaries of Enstra Township to uitbreiding van die grense van dorp Enstra om Gedeeltell include portion of Portion 36 and portion of Portion 38 of van Gedeelte 36 en Gedeelte van Gedeelte 38 van die the farm Geduld No 123 IR district Springs pleas Geduld No 128 IR distrik Springs te omvat The relevant portion is situate South of an abutting on Die betrokke gedeelte is gelee Suid van en grens aan Portion of Erf 1 and West of and abutting on Portion 36 Gedeelte van Erf 1 en Wes van en grens aan Gedeelte 36 of the farm Geduld 123 IR and is to be used for van die plans Geduld 128 IR en sal vir Pakhuis, laai en Warehouse, Loading and off Loading purposes afiaai doeleindes gebruik word The application together with the relevant plans, Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en documents and information, is open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, ProvinsialeGebou, Provincial Building, Pretoria, for a period of four weeks Pretoria, vir n tydperk van vier weke na datum hiervan from the date hereof ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Any person who wishes to object to the granting of the die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te application or who is desirous of being heard or of making word of vertee to rig, meet die Direkteur skriftelik in representations in the matter, shall communicate in kennis stel Sodanige kennisgewing moet the later the as writing with the Director of Local Government Such vier weke van die datum van die eerste publikasie van communication shall be received by the Director not hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant of deur later than four weeks from the date of the first publica die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word tion of this notice in the Provincial Gazette All objections must be lodged in duplicate, and ad Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig dresded to the Director of Local Government, Private word aan Die Direkteur, Departement van Bag X437, Pretoria, 0001 Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 NOTICE 701 OF 1981 KENNISGEWING 701 VAN 1981 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 41 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 41 Plaaslike The DirectOr of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby norterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Ace Steel and Tube Com 25 van 1965), kennis dat die eienaar Ace Steel and Tube Pany (Proprietary) Limited for the amendment of Al Company (Proprietary) Limited aansoek gedoen het mu berton Townplanning Scheme 1979 by lezoning3nea Alberton dorpsbeplanningskema 1979 to wysig deur die 554 and 562 situated on Borax Street and Barium Street, hersonering van Erwe 554 en 562 gelee aan Boraxstraat Alrode Extension 7 Township from "Commercial" to en Bariumstraat, dorp Alrode Uitbreiding 7 van "Korn "Industrial 2" mersieel" tot "Nywerheid 2" The amendment will be known as Alberton Ainend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inent Scheme 41 Further particulars of the scheme are Albertonwysigingskema 41 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Alberton and at the office of the Director of Local Vlobr, Merinogebou, h/v Bosman en GoVemment, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Pretoriusstraatd van and Pretorius Streets, Pretoria Alberton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 4, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Alberton 1450 at any time within a period of 4 weeks from toria en die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, 1450 sluif the date of this notice tehic voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, Desember 1981 PB H41 PB 492 4H 41 KENNISGEWING 702 VAN 1981 NOTICE 702 OF 1981 NOORDELIKEJOHANNESBIJRGSTREEK WY NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SIGINGSKEMA 833 MENT SCHEME 833 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor The Director of Local Government gives notice in eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonterms of section 46 of the Town planning and Townships nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 25 van 1965), kennis dat die eienaar Etta Perl aansoek has been made by the owner Etta Perl for the amend gedoen het om Noordelike Johannesburgstreekdorps ment of Northern Johannesburg Region Townplanning aanlegskema 1, 1958 tewysig deur die hersonering van Scheme 1, 1958 by, rezoning Erf 143 situated on:club Erf 143 gelee aan Clubstraat en St Andrewslaan dorp Street Strbet and St: Andrews Avenue Senderwood Extension 2 Senderwood Uitbreiding 2 van "Spesiale Woon" met n Township from "Special Residential" with a density of digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Spesiale

55 3 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER "One dwelling per m2" to "Special Residential" Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per 2000 rwith a density of "One dwelling per m2 m2n The amendment will be known as Northern Johan Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat as nesburg Region Amendment Scheme 833 Further par Noordelike J ohannesburgstreekwysigingekema B33beticulars of the scheme are open for inspection at the office kend staan) le in die kantoor van die Direkteur van of the Town Clerk, Bedfordview and at the office of the Plaaslike Bestuur, llde Vloer, Merinogebou, h/v Director of Local Government, 11th Floor, Merino Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria van die Stadsklerk van Bedfordview ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 3, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Bedfordview 2008 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 3; Bedfordview; 2008 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB NOTICE 703 of 1981 KENNISGEWING 703 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 820, PRETORIAWYSIGINGSKEMA 820 " The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Nicolaas Lodewyk Joubert 25 van 1965); kennis dat die eienaar Nicolausiodewyk for the amendment of Pretoria Townplanning Scheme, Joubert aansoek gedoen het om Pretoriadorpsbeplan 1974 by rezoning Erf 613 situated on President Street ningskema, 1974 te wysig deur die hersonering van Erf Silverton Township from "Special Residential" with a 613 gelee aan Presidentstraat dorp Silverton van "Spe densitfrit "Une dwelling per Erf" to "Special Residen siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Erf" tial" with a density of "One dwelling per m2" tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Pretoria Aemdment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 820 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria Pretoria wysigingskema 820 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman en Pretorius Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Streets, Pretoria Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria, and the Town Clerk PO Box 440, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Pretoria, 0001 at any time within a period of 4 weeks from toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001 the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB 4923H820 _ PB 492 3H820 NOTICE 704 OF 1981 KENNISGEWING 704 VAN 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 456 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 456 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Orhas been made by the owner Hendrika Hoogendyk for donnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Hendrika the amendment of Randburg Townplanning Scheme 1, Hoogendyk aansoek gedoen het om Randburg dorpsbe by rezoning Erven 62, 63 and 65 situated on Monkor planningskema 1, 1967 te wysig deur die hersonering van Road, Randparkrif Township, from "Residential 1" with Erwe 62, 63, 65 gelee aan Monkorweg, dorp Randparkrif, a density of "One dwelling per Erf" to "Special" for van "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir vir aanmekaarattached and detached dwelling units subject to certain geskakelde en losstaande wooneenhede onderworpe aan conditions sekere voorwaardes The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 456 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburgwysigingskema 456 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae

56 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van a Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Randburg 2125 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg, 2125 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB H456 NOTICE 705 OF 1981 KENNISGEWING 705 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 637 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 637 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Onion Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Polatop Investments (Pty) 25 van 1965), kennis dat die eienaar Polatop Investments Ltd for the amendment of Johannesburg Townplan Pty) Ltd aansoek gedoen het om Johannesburg dorps ning Scheme 1, 1979 by rezoning of Lot 583 situated on aanlemkems te wysig deur die hersonbring van York Street, Berea Township, from "Residential 4" to Lot 000 getee aan r racy, Delta "Residential 4" permitting Medical Consulting rooms sieel 4" tot "Residensieel 4" wat Mediese Spreekkamers and purposes incidential thereto as a primary right en verwante gebruike toelaat as n prim6re reg, onsubject to sertain conditions derhewig aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 637 Further particulars of the Johannesburgwysigingskema 637 genoem sal word) 16 in scheme are open for inspection at the office of the Town die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of llde Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretorius Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Johannesburg 2000 at any time within a period of4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB 4922H 637 NOTICE 706 OF 1981 KENNISGEWING 706 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 633 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 633 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Onion Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Hazel Youngs for the 25 van 1965), kennis dat die eienaar Hazel Youngs amendment of Johannesburg Townplanning Scheme aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaanlegskema 1979 by rezoning remaining extent of Lot 20 situated on 1979 te wysig deur die hersonering van Restant van Lot Shipstone Lane Victoria Township from "Residential 1" 20 geleo aan Shipstonesteeg dorp Victoria van "Residenwith a density of "One dwelling per m2 to "Re sieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" sidential 1" with a density of "One dwelling per m2 tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis subject to conditions per m2" onderhewig aan voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 633 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Johannesburgwysigingskema 633 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of llde Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretorius Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr :41 Bosman and Pretorius Streets, Pretoria street, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Johannesburg, 2000 at any time within a period of 4 toria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 weeks from the date of this notice skriftelik voorgel6 word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB 4922H633

57 3 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER NOTICE 707 OF 1981 KENNISGEWING 707 VAN 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 462 SANDTONWYSIGINGSKEMA 462 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Orden Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Leonard Humphreys for the 25 van 1965), kennis dat die eienaar Leonard Humphreys amendment of Sandton Town planning Scheme 1980 by aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema rezoning Portion 9 of Lot 27 situated on 8th Avenue 1980 te wysig deur die hersonering van Gedeelte 9 van Edenburg Township from "Residential 1" with a density Lot 27 gelee aan 8ste Laan dorp Edenburg van "Re of "One dwelling per m2" to "Residential 1" with a sidensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per density of "One dwelling per m2" m2" tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 462 Further particulars of the scheme are Sandtonwysigingskema 462 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Sandton and at the office of the Director of Local Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Sandton ter insae r Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, 2146 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pfetoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB H462 NOTICE 708 OF 1981 KENNISGEWING 708 VAN 1981 PB H462 SANDTON AMENDMENT SCHEME 455 SANDTON WYSIGINGSKEMA 455 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Sheila Maureen Klein for 25 van 1965), kennis dat die eienaar Sheila Maureen the amendment of Sandton Town planning Scheme 1980 Klein aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplan by rezoning Erb 7 situated on Halifax Street, Solridge ningskema 1980 te wysig deur die hersonering van Erf 7 Township_from "Residential 1" with a density of "One geled aan Halifaxstraat dorp Solridge van "Residensieel dwelling per err to "Residential 1" with a density of 1" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "One dwelling per m2" "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 455 Further particulars of the scheme are Sandtonwysigingskema 455 genoem sal word) I& in die open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Sandton and at the office of the Director of Local Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, 2146 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB H 455 NOTICE 709 OF 1981 KENNISGEWING 709 VAN 1981 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 824 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 824 r The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Kilara Construction Com 25 van 1965), kennis dat die eienaar Kilara Construction pany (Proprietary) Limited for the amendment of Pre Company (Proprietary) Limited aansoek gedoen het om toria Town planning Scheme 1974 by rezoning Erf 22 Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 te wysig deur die

58 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 situated on Elizabeth Street and Braam Pretorius hersonering van Erf 22 gelee aan Elizabethstraat en Street, Wonderboom Township from "Special" for an Braam Pretoriusstraat dorp Wonderboom van "Spehotel and purposes incidental to "Special Residential" siaal" vir n hotelbesigheid en verwante doeleindes with a density of "One dwelling per m2" onderworpe aan sekere voorwaardes tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Pretoria Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 824 Further particulars of the Pretoriawysigingskema 824 genoem sal word) le in die scheme are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Clerk, Pretoria and at the office of the Director of Local Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Pretoria, 0001, at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB 4923H824 NOTICE 710 OF 1981 KENNISGEWING 710 VAN 1981 SANDTON AMENDMENT SCHEME 457 SANDTONWYSIGINGSKEMA 457 PB 4923H824 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Town planning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Summer Place Equipment 25 van 1965), kennis dat die eienaar Summer Place Company (Proprietary) Limited for the amendment of Equipment Company (Proprietary) Limited aansoek Sandton Townplanning Scheme 1980 by rezoning Ed gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema 1980 te 139 situated on 6th Street, Wynberg Township from wysig deur die hersonering van Ed 139 gelee aan 6de "Residential 1" with a density of "One welling per Street dorp Wynberg van "Residensieel 1" met n digtm2" to "Industrial 1" Height Zone 10 heid van "Een woonhuis per m2" tot "Nywerheid 1" hoogte sone 10 The amendment will be known as Sandton Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 457 Further particulars of the scheme are Sandtonwysigingskema 457 genoem sal word) 14 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Sandton and at the office of the Director of Local Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Sandton, 2146 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton, 2146 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB H457 PB H 457,, NOTICE 711 OF 1981: PRETORIA AMENDMENT KENNISGEWING 711 VAN 1981: PRETORIA WY SCHEME 843 SIGINGSKEMA 843 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby, terms of section 46 of the Town planning and Townships ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Or, has been made by the owner Petronella Hermina Jacobs, dinnansie 25 van 1965) kennis dat die eienaar Petronella for the amendment of the Pretoria Town planning Hermina Jacobs aansoek gedoen het om die Pretoria scheme, 1974 be rezoning Erf 221 situated on Bronkhorst dorpsbeplanningskema, 1974 te wysig deur die hersone Street, New Muckleneuk Township from "Special Re ring van Ed 221 gelee aan Bronkhorststraat, Dorp New sidential" with a density of "One dwelling per m2" Muckleneuk, vanaf "Spesiale Woon" met n digtheid van to "Special" (subject to certain conditions) for Offices "Een Woonhuis per m2" tot "Spesiaal" (onderand Professional suites worpe aan sekere voorwaardes), vir kantore en profes sionele kamers The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 843 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cm Bosman Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Pretoriawysigingskema 843 genoem sal word) le in die Kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11 de Vloer, Merino Gebou, H/v Bosman en Pretoriusstraat, 1

59 3 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER and Pretorius Streets, Pretoria and the TOwn Clerk, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing, aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Pretoria, 0001 at any time Within a period of 4 weeks from toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB 492 3H843 NOTICE 712 OF 1981 KENNISGEWING 712 VAN 1981 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 558 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 558 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Joan Thelma Holmes for the 25 van 1965), kennis dat die eienaar Joan Thelma Holmes amendment of Johannesburg Town planning Scheme aansoek gedoen het om Johannesburg 1979 by rezoning Lot 101, situated on Haswell Street and dorpsbeplanningskema 1979 te wysig deur die hersone ACurrie Street, Oaklands Township from "Residential 1" ring van Lot 101, gelee aan Haswellstraat en Curriestraat Mr with a density of "One dwelling per err to "Residential dorp Oaklands van "Residensieel 1" met n digtheid van 1" with a density of "One dwelling per m2 "Een woonhuis per err tot "Residentieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 558 Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie,wysigingskema (wat Johannesburgwysigingskema 558 genoem sal word) 16 in scheme are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of cnr Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Local Government, 11th Floor, Merino Building, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Johannesburg, 2000 at any time within a period of 4 toria en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000 weeks from the date of this notice skriftelik voorge16 word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB 4922H558 PB 4922H558 NOTICE 713 OF 1981 KENNISGEWING 713 VAN 1981 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 427 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 427 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Lilian Joan Fourie for the 25 van 1965), kennis dat die eienaar Lilian Joan Fourie amendment of Randburg Townplanning Scheme 1976 aansoek gedoen het om Randburg dorpsheplanning by rezoning I Portion 15 of Lot 1368 situated on Kent skema 1%7 te wysig deur die hersonering van Gedeelte 15 Avenue and Cross Street, Ferndale Township from "Re van Lot 1368 geleo aan Kentlaan en Crossstraat dorp sidential 1" with a density of "One dwelling per erf to Ferndale van "Residensieel 1" met n digtheid van "Een "Residential 1" with a density of "One dwelling per woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met n digtheid m2" van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 427 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Director of Local Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburgwysigingskema 427 genoem sal word) 16 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private BagXl, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre andburg, 2125 at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Privaatsak Xl, Randburg, 2125 the date of this notice skriftelik voorgele word ecember, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB H 427

60 4002 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 NOTICE 714 OF 1981 KENNISGEWING 714 VAN 1981 NIGEL AMENDMENT SCHEME 65 NIGELWYSIGINGSKEMA 65 The Director of Local Government gives notice in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oorterms of section 46 of the Townplanning and Townships eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordon Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie has been made by the owner Piet Gert van Wyk for the 25 van 1965), kennis dat die eienaar Piet Gert van Wyk amendment of Nigel Townplanning Scheme 1980 by aansoek gedoen het om Nigel dorpsbeplanningskema rezoning Portion 22 of Erf 149 situated on Balfour Road 1980 to wysig deur die heisonering van Gedeelte 22 van Laversburg Township from "Existing Road" to "Huth Erf 149 gelee aan Balfourpad dorp Laversburg van ness" "Bestaande Pad" tot "Besigheid 1" The amendment will be known as Nigel Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 65 Further particulars of the scheme are open Nigelwysigingskema 65 genoem sal word) 16 in die for inspection at the office of the Town Clerk, Nigel and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lide at the office of the Director of Local Government, 11th Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Pretoria en in die kantoor van the Stadsklerk van Nigel Streets, Pretoria ter tee Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 23, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Nigel, 4490 at any time within a period of 4 weeks from toria en die Stadsklerk, Posbus 23, Nigel, 4490 skriftelik the date of this notice voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB PB NOTICE 715 OF 1981 KENNISGEWING 715 VAN 1981, PRETORIA AMENDMENT SCHEME 790 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 790 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordennansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar Die Gemeenskap sontwikkelingsraad aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 to wysig deur die heisonering van Gedeelte 3 van Erf 351, Restant and Erf 351 en Restant van Erf 353, gelee aan Potgieterstraat en Kerk straat dorp Pretoria, van "Algemene Besigheid" tot "Bestaande Openbare Oop Ruimte" The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner The Community Develop ment Board for the amendment of Pretoria Townplan ning Scheme 1974 by rezoning_ Portion 3 of Erf 351 Remainder of Erf 351 and Remainder oferf 353 situated on Potgieter Street and Kerk Street Pretoria Township, from "General Business" to "Existing Public Open Space" The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 790 Further particulars of the scheme are Pretoriawysigings:kema 790 genoem sal word) 16 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 11de Pretoria and at the office of the Director of Local Vloer, Merinogebou, h/v Bosnian en Pretoriusstraat, Government, 11th Floor, Merino Building, cnr Bosnian Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government, in writing at the above address or Private hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Pretoria, 0001, at any time within a period of 4 weeks toria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001 from the date of this notice skriftelik voorgele word Pretoria, 9 December, 1981 Pretoria, 9 Desember 1981 PB 4923H790 PB

61 r TENDERS PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER TENDERS NB Tenders previously published and where the dos LW Tenders wet voorheen gepubliseer is en waarvan mg dates have not yet passed, have not been repeated in die sluitingsdatum nog nie verstreke is me, word nit in hierdie this notice Tenders are normally published 3 S weeks be kennisgewing herbal nit Tenders word normaalweg weke fore the closing date veer die sluitingsdetum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services/supplies/ Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope sales (Unless otherwise indicated in the description tenders word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): HD 2/4/82 Food containers / Voedselhouers 15/01/1982 HD 2/8/82 Electrically heated fond trolleys / Elektriesverhitte voedselwaentjies 15/01/1982 HD 2/11/82 1 Inner spring mattresses / Binneveermatrasse 15/01/ Polyurethane foam mattresses / Poliuretaan skuimmatrasse WFT 1/82 Supply and delivery of electric stoves for the period ending 31 January, 1983 / Verskaffint en aflewering van elektriese stowe vir die tydperk eindigende 31 Januarie /01/1982 WFT 2/82 Supply and delivery of building, plumbing and hardware material for the period ending 31 January, 1983 / Verskaffing en aflewering van bou ; loodgieters en ysterwarematenaal vir die tydperk eindigende 31 Januarie /01/1982 WFT 3/82 Supply and delivery of steam calorifiers / Verskaffing en aflewering van stoomverwar mingstoestelle 15/01/

62 4004 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 BELANGRIXE OPMERKINGS IMPORTANT NOTES 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amp I The relative tender documents including the Administrations ielike tendervorms van die Administrasie, is op rumness by official tender forms, are obtainable on application from the re die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente as /alive address indicated below Such documents and auy tender/ mode enige tender / kontrakvoorwaardes wet nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is ook by die geaoemde aches vie contract conditions not embodied in the tender documents are kopeks verkrygbaar: also available for inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres te Gebou, Pretoria Tender Postal address Pretoria vender Pretoria Pretoria sing Kamer Verdie Blok Foes Room Block Floor No, ping Pretoria No Pretoria PhoneNo HA 1 & Direkteur van A740 A HA I & Director of A740 A HA 2 Hospitaal HA 2 Hospital Ser dienste, Pri vices, Private vaatsak X22I Bag X221 HB Direkteur van A726 A FIB Director of A726 A Hospitaal Hospital Serdienste, Pri vices, Private vaatsak X221 Bag X221 HC Direkteur yen A726 A HC Director of A726 A Hospitaal Hospital Serdienste, Pri vices, Private vaatsak X221 Bag X22I HD Direkteur van A743 A HD Director of A743 A Hospitaal Hospital Ser, dienste, Pri vices, Private vaatsak X221 Bag X221 I P71 Provinsiale A1020 A PET Provincial Se A1020 A II Spkretaris cretary (Pur (Aankope en chases and Voorrade), Supplies) Pri Privaatsak vale Bag X64 X64 RFT Director Trans D Direkteur 0307 D vaal Roads RFT Transvaalse Department Paaiedepar Private Bag lament, Pri X197 vaatsak X197 TED Director, Trans A489 A Direkteur, A489 A Vaal Educa A TOD Transvaahe lion Depart Onderwys ment, Private departement, Bag X76 Privaatsak WFT Director, CI19 C X76 Transvaal Direkteur, C119 C Depaitment W Transvaalse of Works, Werkedepar Private Bag tement,pri X228 vaatsak X228 WFT11 Director, 8103 B Direkteur 8103 B Transvaal wrn3 Transvaahe Department Werkedepar of Works, I Cement, Pri Private Bag vaatsak X228 X228 2 Die Administrasie Is ate daartoe veiling urn die laagstc of 2 The Administration Is not bound to accept the lowest or taiga tender aan to neem nie en behou horn die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a tender n gedeelte van n tender aan te neem 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay 3 In die geval van iedere WFTBtender meet die tenderaar a of 184 before he will be supplied with the tender docu n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdokumente deposit voorsiea sal ward Sodanige deposito tnoet in kontantgeld woes, ments Such deposit must be in the form of cash a bank initiall n tjek dour die bank geparafeer of n departementele legorder ed cheque or a department standing deposit receipt (RIO) The kwitansie (RIO) Oenoemde depositabedrag sal terugbelaal word said deposit will be refunded if a bona fide tender is received from the tenderer or if the tender documents including plans, n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of specifications and bills of quantities are returned by the tenderer die tenderdokumente, mei inbegrip van,planne spesifikasies hoeveelheidslyste, Nana en 14 dee na die sluitingsdatum van die within 14 days after the closing date of the tender to the relative tenderaar teruggestuur word na die betrokke adres in oprnerking address shown in note I above 1 hierbo aangetoon 4 All tenders must be submitted on the Administrations offi 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die cial tender forms Administrasie voorgeld word 5 Each tender must be submitted in a separate sealed enve 5 ledere inskrywing moot in n alsonderlike verseelde koevert lope addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender ingedien word, geadressecr aan die Voorsitter, Die Transvaalse Board, PO Box 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik to show the tenderces name and address, as well as the number, van die opskrif voorsien wees ten chide die tenderaar se naam description and closing date of the tender Tenders must be in en andres aan te toon, asook die nommer, beskrywing en sluffthe hands of the Chairman by II h00 on the closing date indicated tingsdatum van die tender Inskrywings moot teen IlhOD op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die norsitter se hands wars ab ve 6 Indien inskrywings per hand ingedien word, moat hulle 6 If tenders are delivered by hand, they must be deposited teen MOO op die sluitingsdatum in die Formele Teri/Thus in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer geplaas wen by die navraagkantoor in die voorportaal van die of the New Provincial Building at the Pretorius Street main aroma Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat entrance (near Rosman Street corner), Pretoria, by 11h00 on so leant (naby die hook van Bosmanstraat), Pretoria the closing date J H Conradie Voorsitter, Transvealse Provinsiale Tenderraad L H Conradie Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, Pretoria, 2 Desember 1981 Pretoria, 2 December,

63 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER Notices By Local Authorities Planslihe ifiestuirsrshenitisgeorimags LOCAL AUTHORITY OF BENONI 17(1) n Beswaarmaker wat voor n waarde CHRIS SMITH STREET OVER ERVEN IN ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, BOKSBURG WEST TOWNSHIP: SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL met inbegrip van n beswaarmaker wat n FOR THE FINANCIAL YEAR 1980/1981 antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien It is proposed to extend Chris Smith Street as of voorgel6 het, kan teen die beslissing van follows: Notice is hereby given in terms of section 37 sodanige mad ten opsigte waarvan by n beof the Local Authorities Rating Ordinance 1977 mtharmaker is, binne dertig dee vanaf die datum By five metres with splays over the (Ordinance 11 of 1977) that the supplementary van die publikasie in die Provinsiale Koerant Remainder of Erf 52, by five metres over valuation roll for the financial year 1980/81 of van die kennisgewing in artike116(4)(a) genoem Portion 1 of Erf 52, by a width from five metres all rateable property within the municipality of, wear die bepaling van artikel 16(5) van to zero over Erf 53, all along the Eastern has been certified and signed by the chairman toepassing is, binne eenentwintig dae na die boundaries of these erven of the valuation board and has therefore become dag waarop die redes daarin genoem, aan fixed and binding upon all persons concerned as sodanige beswaarmaker gestuur is, appal aan Over Ed 54 by 8 metres along the Western contemplated in section 37 of that Ordinance teken deur by die sekretaris van sodanige read boundary and 13 metres along the Southern n kennisgewmg van appal op die Wyse saes boundary with splays, as indicated Over Erven However, attention is directed to section 17 v rgeskryt en in g met die 55, 56, 57, 58, 59 and 60 by thirteen metres along or 38 of the said Ordinance, which provides as p:sedure soos voorgeskryf ooreenstemnig in to then en soda the southern boundaries Over Ed 61 along the follows: nige sekretaris stuur onverwyld n afslcrif xam southern boundary by 13 metres to 15 metres sodanige kennisgewing van appel aan die water Over Ed 72 by a width varying from 15 metres "Right of appeal against decision of valuedeerder en aan die betrokke plaashie bestuur to zero, along the Northern boundary tion Board" n Plaaslike beatuur wat the n beswaar It proposed to proclaim Dan Davies 17(1) An objector who has appeared or has maker b(2) is nie, kan teen enige Streeteslissing van n along the Eastern boundary of Ed 70 by 13 been represented before a valuation board, waiuderinpraad eolith aanteken op die wyse in metres with splays, as will more fully be deincluding an objector who has lodged or presubartikel (1) beoog en enige ander persoon wat scribed on a plan prepared by Land Surveyor seated a reply contemplated in section 15(4), nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks RE Johnston which is lying for inspection in may appeal against the decision of such board deur n beslissin van n waanienn gsraad gein respect of which he is an objector within Room 219, Second Floor, Civic Centre, Bolts reek word, kan opg dergelike wyse, teen sodanige burg thirty days from the date of the publication in nesessing appli santagen the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a), orywhere the provisions of n Vorm vir kennisgewing kan van die selaeseffiant6(5) ale applicable, within STADSRAAD VAN BOKSBURG twentyone tans vin the waardenngsraad verkry word days after the day on which the reasons referred to therein, were forwards Rib such objector, by H S PRINSLOO, VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN DAN DAVIESSTRAAT EN VERLENGING edging with the secretary of such board notice of appeal in the manner and in a Sekretaris: Waarderingsraad VAN CHRIS SMITHSTRAAT OOR ERWE accor Belastingsaal, IN BOKSBURGWES: dance with the procedure prescribed and such Burgersentrum, secretary shall forward forthwith a copy of Elstonlaan, such notice of appeal to the valuer and to the Benoni Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van die "Local Authorities Roads local authority concerned 1500 Ordinance" (No 44 of 2 Desember ), sobs gewysig, dat (2) A local authority which is not an objector die Stadsraad van Boksburg n venwelisknf aan Kennisgewing No 152/1981 may appeal against any decision of a valuation 1308:4_ Sy Male, die Administrateur, gerig het om die board in the manner contemplated in subsea parse, omskrywe in bygaande bylae, as opention (1) and any other person who is not an bare pate to proklameer objector but who is directly affected by a TOWN COUNCIL OF BOKSBURG n Afskrif van die versoekskrif 16 vanaf datum decision of a valuation board may, in like hiervan tot en met 14 Januarie 1982 gedurende manner, appeal against such decision PROPOSED PROCLAMATION OF DAN kantoorure ter insae in Kamer No 219, Tweede A notice of appeal form may be obtained DAVIES STREET AND EXTENSION OF Verdieping, Burgersentrum, Boksburg from the Secretary of the Valuation Board CHRIS SMITH STREET OVER ERVEN IN BOKSBURG WEST TOWNSHIP: Besware teen die voorgestelde proklamasie H S PRINSLOO, van die peak indien enige, moth skriftelik en in Secretary: Valuation Board Notice is hereby given in terms of the Local tweevoud, by Sy Edele die Administrateur van " II, Authorities Roads Ordinance (No 44 of 1904), Transvaal, Pnvaatsak X437, Pretoria, 0001, en are, as amended, that the Town Council of Bob die Stadsklerk van Boksburg, uiterlik op 14 anue, burg, has petitioned the Honourable, the Ad Januarie 1982 ingedien word c " 4 a,,t, ministrator, to proclaim as public roads, the LEON FERREIRA, S roads described in the schedule appended here Stadsklerk b tie` 98 1/1 Burgersentrum, 981 Boksburg cri Z A copy of the petition can be inspected at 2 December 1981 / E BESTUUR VAN BENONI Room No 219, Second Floor, Civic Centre Kenniagewing No 52/1981 Boksburg, during office hours, from the date 1 I W P 4 NDE WA ARDERINGSLYS hereof until 14 January, 1982 BYLAE BOEKJAAR 1980/1981 Objections, if any, to the proposed pro VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN hierby ingevolge artikel 37 van clamation of the roads must be lodged in DAN DAVIESSTRAAT EN VERLENGING dieordonnansie op Eiendomsbelasting van writing and in duplicate, with the Administra VAN CHRIS SMITHSTRAAT OOR ERWE Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van tor of Transvaal, Private Bag X437, Pretoria, IN BOKSBURG WES: 1977), gegee dat die aanvullende waarderingelys 0001, and the Twin Clerk of Boksburg, on or vir die jaar 1980/1981 van alle belasbare then before the 14 January, 1982 Dit word beoog ors Chris Smithstraat soos dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter volg to verleng: van die waarderingsraad gesertifiseer en gete LEON FERREIRA, ken is en gevolglik finaal en bindend geword het Town Clerk Met vyf meter met afskuinsings oor die Restant van Erf 52, met vyf meter oor Gedeelte p alle betrokke persone soos in artikel 37 van Civic Centre, 1 aardie Ordonnansie beoog Boksburg van Erf 52, met n wydte van 5 meter tot nul 2 December, 1981 oor Erf 53 langs die oostelike grens wan al Die aandag wont egter gevestig op artikel 17 Notice No 52/1981 hierdie erwe of 38 van die gemelde Ordonnansie wat zoos voig bepaal: SCHEDULE Oar Ed 54 met 8 meter Tangs die westelike grens en 13 meter langs die suidelike grens met "Reg van appal teen beslissing van waarde PROPOSED PROCLAMATION OF DAN afskuinsings soos aangedui Oor Erwe 55, 56, 87, ringeraad" DAVIES STREET AND EXTENSION OF 58, 59 en 60 met 13 meter langs die suidelike

64 4006 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 grense Oor Erf 61 langs die suidelike grens met STAD JOHANNESBURG Government Ordinance, 1939, by special 13 meter tot 15 meter Oor Erf 72 met n breedte resolution dated 27 October, 1981, further wat wissel van 15 meter tot nul langs die VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE amended its determination of charges for the noordelike grens JOHANNFSBURGSE DORPSBEPLAN supply of electricity published in Provincial NINGSKEMA, 1979, (WYSIGINGSKEMA Gazette 4082 dated 14 May, 1980, as amended Dit word beoog om Dan Daviesstraat langs 625) die oostelike grens van Erf 70 met 13 meter en The general purport of the resolution is to afskuinsings te proklameer sons meer volledig amend Item 3(2) of the aforesaid determination Kennis word hiermee ingevolge die bepalings aangedui op n plan wat deur Landmeter RE van artikel 26 van die Ordonnansie op to provide that when Escom amends itstarif f Johnston opgestel is en wat in Kamer 219, Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 gegee dat die A or charges the general discount or surcharge Tweede Verdieping, Burgersentrum, Boksburg Stadsraad vanjohannesburg n Ontwerp thereunder, certain of the Councils ter chargesa insae le d beplanningskema opgestel het wat as will, in consequence, be adjusted automatie Johannesburg se Wysigingskema 625 bekend 1Y CITY OF JOHANNESUBRG sal staan The amendment of the determination will Hierdie skema is n wysigingskema en dit come into effect on 31 December, 1981 PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN bevat die volgende voorstel: Copies of the Councils special resolution will NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, Om die volgende erwe in die voorstad River be open for inspection during ordinary office 1979 (AMENDMENT SCHEME 625) lea te hersoneer: hours at Room 0247, Civic Centre, Braamfon tein, for 14 days from the date of the publica Notice is hereby given in terms of section 26 I Gedeeltes, 1, 2, 3 en 16 van erf 1173 en tion of this notice in the Provincial Gazette, ie of the Townplanning and Townships Ordin Gedeeltes 21 tot 29, 58, 59 en 62 tot 77 van erf from 9 December, 1981 ante, 1965, that the City Council of Johannes 1174 van Openbare Oop Ruimte en Gedeeltelik Any person who desires to object to the burg has prepared a draft Town planning Bestaande Peak; Gedeeltes 4, 5,14, 15,18 en 19 scheme, to be known as Johannesburg Amend van erf 1173 en Gedeeltes 8 tot 20, 30 tot 57, 60, Proposed amend of the determination ment Scheme 625 inment 61 en 78 tot 93 van erf 1174 van Bestaande must do so writing to the Town Clerk within Openbare Paaie: Gedeeltes 6 tot 13 van erf days after the date of publication of this This scheme will be an Amendment Scheme van Bestaande Openbare Paaie en Gedeeltelik notice Si the Provincial Gazette and contains the following proposal: Spesiaal vir sulks gebruike en doeleindes wat ALEWYN BURGER, To rezone the following erven in the toegelaat mag word en onderhewig mag wees town Town Clerk San sulks voorwaardes wat deur die ship of Riverlea: Civic Centre, Administrateur gestel mag word almal na po Bo 1049, 1 Portions 1, 2, 3,and 16 of Ed 1173 and Residensieel 1 teen n digtheid van een woon Johannesburg Portions 21 to 29, 58, 59 and 62 to 77 of Erf 1174 hula Per ell 2000 from Part Public Open Space and Part Existing Roads; Portions 4, 5, 14, 15, 18 and 19 of Ed 2 Gedeeltes 20 tot 22 25, en 26 van erf December, and Portions 8 to 20, 30 to en Gedeeltes I tot 3, 6 en 7 van erf 1174 van 57, 60, 61 and 78 _ to 93 of Ed 1174 from Existing Public Roads; Bestaande Openbare Paaie; Gedeeltes 23 en 24 Existing 6 to Portions 13 of Ed 1173 from Part van erf 1173 en Gedeeltes 4 en 5 van erf 1174 van Gedeeltelik Bestaande Openbare Paaie en STAD JOHANNESBURG Public Roads and Part Special for such uses and purposes as may be permitted and subject Ged ltelik Openbare Oop Ruimte almal na i?wysiging VAN DIE VASSTELLING VAN to such conditions as may 4tn n digtheid van be imposed by the een woon ELEKTRISITEITSTARIEWE huffs Residensieel Administrator, all to Residential 1, with a per erf in Hoogtesone density of one dwelling per erf 3 Gedeelte 17 van erf 1173 en Gedeelte 94 Hierby word ingevolge artikel 80(B)(1)(b) 2 Portions 20 to 22,25 and 26 of Ed 1173 and van erf 1174 van Gedeeltelik Bestaande Open van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, bare Paaie en Gedeeltelik Bestaande Openbare 1939,kennis gegee dat die Read ingevolge n Portions 1 to 3, 6 and 7 of Erf 1174 from Ruimte na Inrigtffig, Hoogtesone 0 spesiale besluit van 27 Oktober 1981 sy vas Existing Public Roads; Portions 23 and 24 ofstellins van die tarief vir die verskaffmg van Ed 1173 and Portions 4 and 5 of Ed 1174 from 4 Gedeelte 27 van erf 1173 en Gedeelte 95 elektnsiteit, gepubliseer in Provinsiale Koer Part Existing Public Roads and Part Public van erf 1174 van Bestaande Openbare Paaie na wit 4082 van 14 Mai 1980, soos gewysig, vender Y Space, all to Residential 4 with a density Openbare Oop Ruinite gewysig het of one dwelling per erf in Height Zone 5 5 Gedeeltes 28 en 29 van erf 1173 en Die bree strekking van die besluit is om Item 3 Portion 17 of Ed 1173 and Portion 94 of Gedeeltes 96, 97 en 98 van erf 1174 van Gedeel 3(2) van genoemde vasstelling te wysig om te Ed 1174 from Part Existing Public Roads and telik Openbare Oop Ruimte en Gedeeltelik bepaal dat, wanner EVKOM sy tarief A wysig, Part Public Open Space to Institutional Height Bestaande Openbare Panic almal as Bestaande of die algemene korting of bybelasting daarop Zone 0 Openbare Paaie hef, sekere van die Read se tariewe gevolglik outomaties aangepas sal word Die uitwerking van hierdie akema is om 4 Portion 27 of Erf 1173 and Portion 95 of bykomende woonerwe, twee ewe vir inrig Die wysiging van die vasstelling tree Erf 1174 from Existing Public Roads to Public tingadoeleindes, twee parke en nuwe paaie to Desember 1981 in werking Open Space verskaf Afskrifte van die Read se spesiale b Besonderhede van hierdie skein le ter insae vir n tydperk van 14 dae vanaf die dat 5 Portions 28 and 29 of Erf 1173 and Por in kamer 703, sewende verdieping, Burgersen publikasie van hierdie kennisgewing, naam timui : 96, 97 and 98 of Erf 1174 from Part Public trum, Braamfontein, Johannesburg, vir a vanaf 2 Desember 1981 gedurende gewone Open Space and Part Existing Public Roads, all tydperk van vier weke vanaf die datum waarop kantoortyd in Kantoor 0247, Burgersentrum, to Existing Public Roads hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliaeer Braamfontein, ter insae word, naamlik 9 Desember 1981 The effect of this scheme is to provide addi Enigiemand wat then die beoogde wysiging tional residential erven, two institutional er Binge beswaar of verto6 in verband met van die vasstelling beswaar wilaanteken, moet van, two parks and new roads hierdie skein moat binne n tydperk van vier sy beswaar binne 14 dae na die publikasie van weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koer die Stadsklerk, posbus 1049, Johannesburg, ant skriftelik by die Stadsklerk indien Particulars of this scheme are open for in 2000 gerig word 1 spection at Room 703, Seventh Floor, Civic ALEWYN BURGER, Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a S D MARSHALL, Stadsklerk period of four weeks from the date of the first Stadsekretaris Burgersentrum, publication of this notice, which is 9 December, Burgersentrum, Posbus 1049, 1981 Braamfontein Johannesburg Johannesburg 2000 Any objection or representation in connec 2 Desember Desember 1981 tion with this scheme shall be sumbitted in writing to the Town Clerk, 7 PO Box 1049, Johannesburg, 2000, within a period of four weeks from the abovementioned date CITY OF JOHANNESBURG BEDFORD VIEW VILLAGE COUNCIL S D MARSHALL, City Secretary AMENDMENT TO DETERMINATION AMENDMENT TO ELECTRICITY BY Civic Centre, ELECTRICITY CHARGES LAWS Braamfontein Johannesburg It is hereby notified that the Council has, in It is hereby notified in terms of the provisions 2 December, 1981 terms of section 80(B)(1)(b) of the Local of section 80B of the Local Government Ordin

65 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER ante, 17 of 1939, that the Village Council of in Item 6 for the expressions en Bedfordview by special resolution resolved to x (1 It)100 N rn (1 + Rr rincrease the Electricity tariffs as from 1 January, 1982 The purport of the amendment is to meet the increase by Escom with effect from the same ( 100 ) ( 100 ) 13an:(114411(1)111Q) "P =(1,144x xvu x in Item 6 deur die volgende uitdrukkings date "P =(1,144x100NxQ) x (1+ R)" "P= (1,144x100NxQ) x (1 ft)" Copies of these amendments are open for ( 100 ) ( 100 ) ( 100 ) ( 100 ) inspection during office hours at the office of the Town Clerk for a period of fourteen (14) AFRIKAANS TEXT en days from the date of publication of this notice "P in the Provincial Gazette BYLAE (1,144x100 NxQ) x (1 + R)" Any person who desires to record his objettion to the proposed amendments must do so in Substitute the expressions writing to the undersigned not later than 100N (1 11)" Wednesday 23 December, 1981 r (1,144:Staclsklerk ( 100 ) ( 100 ) G E SWART, 9 Desember J J VAN L SADIE, Kennisgewing No Town Clerk and Civic Centre, PO Box 3, "P= (1,144100NxQ) x (1+ R)" Bedfordview TOWN COUNCIL OF EDEN VALE December, 1981 in Item 4 for the expressions LOCAL REGISTERED STOCK "P = (1,144x100Nx(i) x (1:11)" 7,75% 1968/1987 Loan No 8 7,75% 1968/1988 Loan No 9 ( DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW 100 ) ( 100 ) 7,75% 1968/1983 Loan No 10 7,625% 1968/1988 Loan No 11 WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVER and 7,625% 1968/1998 Loan No 12 ORDENINGE "P= (1,144x100NxQ) x 0 + Rr 7,625% 1969/1989 Loan No 13 7,625% 1969/1999 Loan No 14 Dear word hierby ingevolge die bepalings van ( 100 ) ( 100 ) 8,25% 1970/2000 Loan No 15 artikel 80B van die Ordonnansie op Plaeslike 8,25% 1970/1990 Loan No 16 Bestuur, 17 van 1939, bekend gemaak dat die G E SWART, 8,25% 1970/1990 Loan No 17 Dorpsraad van Bedfordview n spesiale besluit Town Clerk 9,55% 1971/1991 Loan No 18 Feneem het om die Elektrisiteitatariewe met 9 December, ,55% 1971/2001 Loan No 19 Notice No 196/1981 Loan No 21 mgang van 1 Januarie 1982 to verhoog 9,15% 1972/1992 9,15% 1972/2002 Loan No 22 Die duel van die wysying is om voorsiening to 9,625% 1973/1974/1993 Loan No 23 mask vir die verhoging deur Evkom, vanaf 9,40% 1974/1994 Loan No 24 dieselfde datum 11,25% 1975/1985/1995 Loan No 25 EnGELDE teen die voorgestelde VIE LEWERING VAN ELEKTRI terest payable in respect thereof on the 31st wysigmyeegwens aan teken moat dit skriftelik n wie beawaar paid to the registered voor Afskrifte van die beoogde wysiging is gedu STADSRAAD VAN BRAKPAN The nominal register and transfer books of rende kantoorure by die kantoor van die the abovementioned stock will be closed in Stadsklerk ter insae vir n tydperk van veertien VERBETERINGSKENNISGEWING terms of section 19 of Ordinance 3 of 1903, as (14) dae venal die datum van publikasie tiler from the 15th December, 1981 until the 81st van in die Provinsiale Koerant V ASSTELLING VAN TARIEF VAN December, 1981 both dates inclusive, and in SITEIT December, 1981 will be stockholders at the closing date of op Woensdag 23 Desember 1981 by die ondergetekende doen Kennisgewing 181/1981, gepubliseer op 4 K F WARREN, November 1981, word hiermee soon yolg ver Town Clerk J J VAN L SADIE, beta Municipal Offices, Stadsklerk PO Box 25, Burgenentrum, 3 3, AFRIKAANSE TEKS Edenvale 1610 dview BYLAE 9 December, 1981 Notice No 105/1981 tuber Vervang die uitdrukkings "P=(1 144xKklNxQ) x (1 R)" STADSRAAD VAN EDENVALE TOWN COUNCIL OF BRAKPAN en PLAASLIK EF CORRECTION NOTICE GEFEKTEREGISTREERDE DETERMINATION OF TARIFF OF "P =(1,144xEX"xQ) x(1 + R)" 7,75% 1968/1987 Lening No 8 CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC ,75% 1968/1988 Lening No 9 TRICITY 7,75% 1968/1983 Lening No 10 in Item 4 deur die volgende uitdrukkings 7,625% 1968/1988 Lening No 11 Notice 181/1981, published on 4 November, "P= (1,144x100NxQ) x (1 11)" 7,625% 1968/1998 _ Lening No 12 7,625% 1969/ , is hereby corrected as follows: Lening No 13 ( 100 ) ( 100 ) 7,625% 1969/1999 Lening No 14 8,25% 1970/2000 Lening No 15 ENGLISH TEXT en 8,25% 1970/1990 Lening No 16 8,25% 1970/1990 Lening No 17 "P= (1,144x100NxQ) x (1+ It)" 9,55% SCHEDULE 1971/1991 Lening No 18 ( 100 9,55% 1971/2001 ) ( no ) Lening No 19 9,15% Substitute the expressions 1972/1992 Lening No 21 9,15% ENGEISE TEKS 1972/2002 Lening No 22 (1 R)" 9,625% 1973/1974/1993 Lening No 23 9,40% SCHEDULE 1974/1994 Lening No 24 11,25% 1975/1985/1995 Lening No 25 and Vervang die uitdrukkings Die nominale register en oordragboeke vir 100N Q) (1 R)" bovermelde effekte sal ooreenkomstig artikel 19 "P= (1,144x1M IliQ) x (1 + R)" "P= (1,144x x_ x van Ordonnansie No 3 van 1903 gesluit wees vanaf 15 Desember 1981 tot en met 31 De lio "P = (1 144x1WNrQ) x

66 I PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 sember 1981 Rents betaalbaar op 31 Desember ant naambh 9 Desember 1981 by die onderge Parking fees per month or part thereof: sal betaal word aan effektehouers wat tekende doen RI0,00 geregistreer is op die sluitingsdatum P J G v R VAN OUDTSHOORN, Q W VAN DER WALT, K F WARREN, Stadsklerk Town Clerk Stadsklerk Burgersentrum, Town Hall, Munisipale Kantore, Posbus 48, Margaret Avenue, Posbus 25, Ermelo PO Box 13, Edenvale 9 Desember 1981 Kempton Park 1610 Kennisgewing No 56/ December, Desember Notice No 130/1981 Kennisgewing No 105/ VILLAGE COUNCIL OF HENDRINA STADSRAAD VAN KEMPTON PARK TOWN COUNCIL OF ERMELO Notice is hereby given, in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as VASSTELLING VAN GELDE VIR PAR AMENDMENT OF ELECTRICITY BY amended that it is the intention of the Village KERING VAN MOTOR VOERTUIE OP LAWS, AMENDMENT Council of Hendrina to adopt and/or amend OF CHARGES GEDEELTE 3 VAN ERF 2731, DORP the following regulations: KEMPTON PARK Notice is hereby given in terms of section 1 Lake, park and garden Bylaws charges for 808(3) of the Local Government Ordinance 17 Dear word hierby ingevolge artikel 808(8) the camping site of 1939 that the Council has by resolution dated van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, November, 1981 determined the charges in 2 Water supply Bylaws van 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die respect of: Raad die volgende tariewe van gelde vir 3 Slop water removal service toegang tot en parkering van motorvoertuie op Gedeelte 3 van Erf 2731, dorp Kempton Park Supplying of electricity 4 Sewerage met ingang van 1 Januarie 1982 vasgestel het: d 5 Sanitary and refuse removal tariff Copies of the amendments, resolution and Toegangsgelde per maand of gedeelte van n determination will be open for inspection at the 6 Sale of livestock bylaws maand: R10,00 office of the Town Clerk, Civic Centre, G F Joubert Park during normal office hours for Q W VAN DER WALT, a Copies of the regulations and amendments Stadsklerk period of 14 days from the date of publication will be open for inspection and objections, if e_"dhuis, hereof in the Provincial Gazette ie 9 any must be lodged with the undersigned Margaretlaan, December, 1981 within 14 (fourteen) days after date of publica Posbus 13, tion of this notice in the Provincial Gazette Kempton Park The general purport of the determination is T J COETZEE, 9 Desember 1981 the increase of tariffs The determination will Town Clerk: Kennisgewing No 130/1981 come into effect on 1 January, 1982 Hendrina December, 1981 Any person who wishes to object to the LOCAL AUTHORITY OF LOUIS TRI proposed amendments and determinations CHARD must lodge his objection in writing with the undersigned within 14 days of publication DORPSRAAD VAN HENDRINA hereof the Provincial Gazette namely SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL 9 December, 1981 Kennis geskied hiermee, kragtens die FOR THE FINANCIAL YEAR 1980/81 bepalings van artike196 van die Ordonnansie op P J G v R VAN OUDTSHOORN, Plsaslike Bestuur, 1939, Boos gewysig dat dit (Regulation 12) Town Clerk die voorneme van die Dorpsraad is om die Civic Centre, volgende Verordeninge te wysig en/of aan te Notice is hereby given in terms of section 37 PO Box 48, neem: of the Local Authorities Rating Ordinance, Ermelo 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the sup 9 December, 1981 Notice No 56/ Dam, park en tuinverordeninge plementary valuation roll for the financial year 1980/81 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by 2 Wittervoorsiening verordeninge 3 Vuilwaterverwyderingsdiens the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upo " STADSRAAD VAN ERMELO 4 Riool persons concerned as contemplated m se 5 Sanitere en Vullisverwyderingstarief 37 of that Ordinance 6 Verkoop van lewende hawe verordeninge However, attention is directed to secth or 38 otthe said Ordinance, which provian WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVER follows: ir _ 6 ORDENINGE, WYSIGING VAN GELDE Die wysigings van die verordeninge 16 ter tie mite, en besware moet by die ondergetekende "Right to appeal against decision of valii 4 Hierby word ingevolge artikel 80B(3) van die ingedien word binne 14 dae vanaf die tion board Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, datum (veertien) vanpublikasie hiervanin die Provin 17 van 1939, kennis gegee dat die Raad by sy besluit van stale Koerant 17(1) An objector who has appeared or has 26 November 1981 gelde gewysig en vasgestel het been represented before a valuation board, T J COETZEE, ten opsigte van: including an objector who has lodged or pre Stadskkrk salted a reply contemplated in section 15(4), Voorsiening van elektriese king may may appeal against the decision of such board 9 Desember 1981 in respect of which he is an objector within Die algemene strekking van die vasstelling is thirty days from the date of the publication in die verhoging van die tariewe the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16(4)(a) or, where the provisions of Die vasstelling tree in werking op 1 Januarie section 16(5) are applicable, within twentyone 1982 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK days after the day on which the reasons referred Afskrifte van die wysigings, besluit en beson DETERMINATION OF therein, were forwarded to such objector, by CHARGES FOR derhede van die wysigings en vasstelling lodging to with the secretary 16 ter PARKING OF MOTOR VEHICLES ON insae by die kantoor van die Stadsklerk, Bur PORTION 3 OF ERF 2731, KEMPTON notice of appeal in the such board a manneryof and in accorgersentrum G F Joubertpark gedurende dance PARK TOWNSHIP with the procedure prescribed and such i normale kantoorure vir n tydperk van secretary 14 dae shall forward forthwith a copy of van publikasie hiervan in die Provinsiale It is hereby notified in terms of section such notice of appeal to the valuer and to the Koerant naamlik 9 Desember (8) local authority concerned of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the Council has (2) A local authority which is not an objector Enige persoon wat beswaar teen genoemde determined the following tariffs of fees for may appeal against any decision of a valuation wysigings en vasstellings wens aan te teken entrance to and parking of motor vehicles on board in the manner contemplated in subsec meet dit skriftelik binne 14 dae na datum van Portion 3 of Erf 2731,Kempton Park Township tion (1) and any other person who is not an hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koer with effect from 1 January 1982: objector but who is directly affected by a

67 2 PROVINSIALE KOERANTO DESEMBER of a valuation board may, in like as amended, that it is the intention of the Town 1939, that the Town Council of Nigel intends to pdecision manner, appeal against such decision" Council of Meyerton, subject to the consent of amend the Fixing of Fees for the Issue of the Administrator in terms of the provisions of Certificates and Furnishing of Information A notice of appeal form may be obtained section 67 of the said Ordinance to close per The purport of the proposed amendment is to from the secretary of the valuation board manently, a portion of Dutton Street, Meyer make provision for the levying of a fee of R1,00 ton Extension 3 in extent m and to each for the compilation and issuing of dia N T DU PREEZ, donate same after the successful closure thereof grams in respect of stands Secretary: Valuation Board Trio Minerals, subject to the consent PO Box 96, to of the Administrator in terms of the provisions Particulars of the proposed amendment are Louis Trichardt of section 79(18) of the abovementioned Ordin open for inspection at the office of the Town 0920 ance, and subject further to certain specified Secretary, Municipal Offices, Isligel for a period 9 December, 1981 conditions of 14 days from the publication of this notice Notice No 27/1981 and any objections must be lodged with the Details and a plan of the proposals may be undersigned in writing on or before 23 inspected at the office of the Town Secretary, December, 1981 Municipal Offices, Meyerton during normal PLAASLIKE BESTUUR VAN LOUIS TRI office hours P M WAGENER CHARDT Town Clerk Any person who intends objecting to the Municipal Offices, AANVULLE NDE W AARDERIN GSL YS proposed closure or who intends submitting a PO Box 23, VIR DIE BOEKJAAR 1980/81 claim for compensation, or who is desirous of Nigel lodging an objection with the Town Council in 9 December, 1981 (Regulasie 12) exercise of its power conferred by section 79(18) Notice No 189/1981 of the abovementionedonfmance, must do so Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van in writing with the undersigned on or before die Ordonnansie op Eiendomabelasting van Friday, 19 February, 1982 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van STADSRAAD VAN NIGEL, 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys A D NORVAL, b vir die boekjaar 1980/81 van elle belaabare Town Clerk WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN eiendom binne die munisipaliteit deur die Municipal Offices, GELDE voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer PO 9, en geteken is en gevolglik finaal en bindend Meyerton, Ingevolge die bepalings van artikel 8013(3) ± ( geword het op alle betrokke persone soos in van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog 9 December, , word hierby bekend gemaak dat die, Notice No 335/1981 Stadsraad van Nigel voornemens is om die Die aandag word egter gevestig op artikel 17 Vasstelling van Gelde vir die Uitreiking van of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos Sertifikate en Verstrekkirig van Inligting te volg bepaal: wysig STADSRAAD VAN MEYERTON "Reg van appel teen beslissing van waarde Die algemene strekking van die voorgenome ringsraad PERMANENTE SLUITING EN VER wysiging is om voorsiening te mask vir die VREEMDING VAN GEDEELTE VAN DUT heffing van n tarief van R1,00 elk vir die opetel 17(1) n Beswaarmaker wat voor n waar TONSTRAAT, MEYERTON UITBREI en uitreiking van erfdiagramme deringsraad verskyn het of verteenwoorclig was,ding 3 met inbegrip van n beswaarmaker wail n Besonderhede van die voorgenoemde wysigantwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien Ingevolge die bepalings van die Ordonnansie ing is ter insae by die kantoor van die Stade of voorgele het, kan teen die beslissing van op Plaaslite Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, sekretaris, Munisipale Kantore, Nigel vir n sodanige mad ten opsigte waarvan by n be word hierby kennis gegee dat die Stadsraad van tydperk van 14 dae vanaf die publilcasie van swaarmaker is binne dertig dae venal die datum Meyerton van voomeme is om behoudens die hierdie kennisgewing en enige besware hierteen van die publilasie in die Provinsiale Koerant oedkeuring van die Administrateur ingevolge meet voor of op 23 Desember 1981 skriftelik by van die Kennisgewing in artikel 16(4)(a) die bepalings van artikel 67 van vermelde die ondergetekende ingedien word genoem of, waar die bepalings van artikel 16(5) Ordonnansie n gedeelte van Duttonstraat, van toepassing is, binne eemen twintig dae na P WAGENER, M Meyerton Uitbreiding 3, groot m2, te start, die des waarop die redes daarin genoem, aan Stadsklerk en om na die suksesvolle stuffing daarvan, die sodanige beswaarmaker gestuur is, appel aan Munisipale Kantore, geslote gedeelte aan more Trio Minerals te teken deur by die sekretaris van sodanige raad skenk onderworpe aan die goedkeuring van die n kennisgewing van appel op die wyse soos Administrateur ingevolge die bepalings van NigelIs 23, voorgeskryf en in ooreenstemming met die 9 Desember 1981 artikel 79(18) van voorgenoemde Ordonnansie procedure soos voorgeskryf in te dien en soda 1111 en raider onderworpe aan sekere Kennisgewing No 189/1981 gespesifi :1i scour onverwyld n afslcrif van seerde voorwaardes sodanige kennisgewing van appel aan die wear deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur Besonderhede en n plan van die voorstelle le gedurende gewone kantoorure by die kantoor LOCAL AUTHORITY OF POTCHEF (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaar van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, maker is nie, kan teen enige beslissing van n STROOM Meyerton, ter insae waarderingsraad appel aanteken op die wyse in 0 subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Enigiemand wat teen bovermelde sluicing P nie n beswaarmaker is nie maar wet regstreeks beswaar wil meek of enige eis om skadever FOR THE FINANCIAL YEAR 1979/80 AND deur n beaktang van n waarderingsraad VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL ge goeding wil instel of wat begerig is om beswaar raak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige aan te teken teen die uitoefening deur die YEARS 1981/83 I Eeslissing appel aanteken" Stadsraad van sy bevoegdhede ingevolge die Notice is hereby given in terms of section bepalings van artikel 79(18) van voormelde n Vorm vir kennisgewing van appel kan van 16(4)(a)/ 37 of the Local Authorities Rating Ordonnansie, meet dit voor of op Vrydag, 19 die sekretaris van die waarderingsraad verkry Februarie 1982, skriftelik by die ondergete Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that word the supplementary valuation roll for the fin kende iodise: ancial year 1979/80 and the valuation roll for N T DU PREEZ, A D NORVAL, the financial years 1981/83 of all rateable Sekretaris: Waarderingsraad Stadakterk property within the municipality has been Posbus 96, Munisipale Kantore, certified and signed by the chairman of the Louis Trichardt Posbus 9, valuation board and has therefore become fixed 0920 Meyerton and binding upon all persons concerned as 9 Desember contemplated in section 16(3)/37 of that Or Kennisgewing No 27/ Desember 1981 dinance Kennisgewing No 335/ However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordinance, which provides as MEYERTON TOWN COUNCIL follows: pp PERMANENT CLOSURE AND ALIENA TOWN COUNCIL OF NIGEL "Right of appeal against decision of valua TION OF PORTION OF DUTTON STREET, tion board MEYERTON EXTENSION 3 AMENDMENT TO THE FIXING OF FEES 17(1) An objector who has appeared or has It is hereby notified in terms of the provisions Notice is hereby given in terms of section been represented before a valuation board, of the Local Government Ordinance 17 of 1939, 80B(3) of the Local Government Ordinance, including an objector who has lodged or pre

68 f 4010 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 seated a reply contemplated in section 15(4), rank word, ken op dergelike wyse, teen sodanige BYLAE may appeal against the decision of such board beslissing appal aanteken" 4 in respect of which he is an objector within (a) Gelde betaalbaar aan die read vir die thirty days from the date of the publication in n Vorm vir kennisgewing van appal ken van korttermynparkering van voertuie in die the Provincial Gazette of the notice referred to die sekretaris van die waarderingsraad verkry Strijdomplein en die Schoemanstraatparin section 16(4)(a) or, where the provisions of word kade section 16(5) are applicable, within twentyone ELF GROBLER, 0 days after the day on which the reasons referred 1 uur: 30 sent Sekretaris: Waarderingsraad to therein, were forwarded to such objector, by Posbus 113, 1 2 uur: 50 sent lodging with the secretary of such board a pat:bast:room notice of appeal in the manner and in accor uur: 70 sent dance with the procedure prescribed and such 9 Desember 1981 secretary shall forward forthwith a copy of 3 KesDimeewme Ne 104/ uur: 90 sent such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned 4 5 v uur: 111,20 (2) A local authority which is not an objector 5 6 uur: R2,00 may appeal against any decision of a valuation CITY COUNCIL OF PRETORIA 6 board in the manner contemplated in 7 uur: 112,50 subseclion FEES (1) and any other person who is not an DETERMINATION OF PARKING7 8 uur: 113,00 objector but who is directly affected by a AT THE STRIJDOM SQUARE AND RCADE S decision of a valuation board may, in like SCHOEMAN STREET PA (b) Gelde betaalbaar aan die read vir die manner, appeal against such decision" langtermynparkering van voertuie in die THIS NOTICE REPLACES NOTICE 371 OF Strijdomplein en die Schoeman A notice of appeal form may be obtained 1981 straatparkade from the secretary of the valuation board In accordance with section 800(8) of the Maandparkering: 1135,00 H F GROBLER, Local Government Ordinance, No 17 of 1939, it Secretary: Valuation Board is hereby made known that the City Council of PO Box 113, Pretoria has determined the fees payable to the Potchefstroom Council for the parking of vehicles in the CITY COUNCIL OF ROODEPOORT 2520 Strijdom Square and Schoeman Street Par 9 December, 1981 cedes, as set out in the schedule below, with AMENDMENT TO WATER SUPPLY BY Notice No 104/1981 effect from 9 December, 1981 LAWS P DELPORT, Notice is hereby given in terms of the provi Town Clerk Mons of section 96 of the Local Government PLAASLIKE BESTUUR VAN POTCHEF 9 December 1981 Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the STROOM Notice No 371/1981 City Council of Roodepoort proposes to amend the Water Supply Bylaws adopted by the AANVULLENDE WAARDERINGSLYS Council under Administrators Notice 1271 of VIR DIE BOEKJAAR 1979/80 EN WAAR SCHEDULE 31 August, 1977, as amended DERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE The general purport of the amendments are 1981/83 (a) Fees payable to the Council for the short open for inspection term parking of vehicles in the Strijdom at the office of the City secretary, Roodepoort, during normal office Kennis word hierby ingevolge artikel Square and Schoeman Street Parcades hours for a period of fourteen days after the 16(4)(a)/37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, hour: 30 cents date of publication hereof (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die aan 1 2 hours:50 cents Any person who wishes to record his objecvullende waarderingslys vir die boekjaar tion to the proposed amendments of the said 1979/80 en die waarderingslys vir die boekjare 2 3 hours: 70 cents by laws must do so in writing with the under 1981/83 van alle belasbare eiendom binne die signed within fourteen days after the date of munisipaliteit deur die voorsitter van die 3 4 hours: 90 cents publication hereof in the Provincial Gazette en geteken is en 6aardennpraad volglik lineal en gesertifiseer bindend geword het op alle 4 5 hours: R1,20 W J ZYBRANDS, betrokke persons soos in artikel 16(3)/37 van 5 Town Clerk 6 hours: R2,00 daardie Ordonnansie beoog 9 December, hours: R2,50 Notice No 50/1981 Die aandag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos 7 8 hours: 113,00 volg bepaal: STADSRAAD VAN ROODEPOORT (b) Fees payable to the Council for the long "Reg van noel teen beslissing van waarde term parking of vehicles in the Strijdom WYSIGING VAN W ATERY0 ORSIEN ringsraad Square and Schoeman Street Parcades INGSVERORDENINGE 17(1) n Beswaarmaker wat voor n wear Monthly parking: 835,00 Kerma geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnarusie op (1 deringsraad verskyn het of verteenwoordig was, Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Stalls,,11 met inbegrip van n beswaarmaker wet n raad van Roodepoort van voorneme is om sy antwoord woe in artikel 15(4) becog, ingedien Watervoorsieningsverordeninge, deur die Raad 1 of voorgele het, ken teen die beslissing van STADSRAAD VAN PRETORIA aangeneem by Administrateurskennisgewing sodanige raad ten opsigte waarvan by in be 1271 van 31 Augustus 1977, Foos gewysig, verder swaarraaker is, binne dertig doe vanaf die datum VASSTELLING VAN PARKEERGELDE to wird& yeti die publikasie in die Provincials Koerant BY DIE STRIJDOMPLEIN EN DIE van die kennisgewing in artike116(4)(a) genoem Die algemene strekking van die wysigings is of, waar die bepalings van artikel 16(5) van SCHOERK RA MANSTATPA ADE om eekere tariewe to verhoog toepassing is, binne eenentwintig doe na die dag waarop die redes daarin genoem, aan HIERDIE KENNISGEWING VERVANG Afskrifte van die betrokke wysigings le sodanige beswaarmaker gestuur KENNISGEWING 371 VAN 1981 is, appal aan gedurende normale kantoorure vim veertien doe teken deur by die sekretaris van sodanige read na die publikasie hiervan in die kantoor van die n kennisgewing van apps] op die wyse soos Ooreenkomstig artikel 80B(8) van die Or Stadsekretaris, Roodepoort, ter insae donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 voorgeslcryf en in ooreenstemming met die van 1939, word hiermee bekend gemaak dat die, Enige persoon wet teen die voorgestelde procedure soos voorgeskryf in to dien en soda Stadaraad van Pretoria die gelds betaalbaar wysigings van gemelde verordeninge beswaar nige selcretaris stuur onv Id n afslcrif van sodanige kennisgewing van appal aan die wee aan die Raad vir die parkering van voertuie in wil aanteken, moot dit skriftelik binne veertien deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur die Strijdomplein en die Schoemanstraatpar doe na die publikasie van hierdie kennisgewin kade, soos in die onderstaande bylae uiteengesit in die Provinsiale Koerant by die Stadsklerk, is, met ingang van 9 Desember 1981 vasgestel Roodepoort, indien (2) n Plaaslike Bestuur wat nie n beswaar het maker is nie, ken teen enige beslissing van n W J ZYBRANDS, waarderingsraad appal aanteken op die wyse in P DELPORT, Stadsklerk subartikel (I) beoog en enige ander persoon wet Stadsklerk 9 December 1981 nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks 9 Desember 1981 Kennisgewing No 50/1981 deur n beslisine van n waarderingsraad ge Kennisgewing No 371/

69 7 be KOERANT, 9 DESEMBER CDPROVINSIALE QITY COUNCIL OF ROODEPOORT Hierdieskemas bevatdie volgende voorstelle: Portion 1 of Erf 32, Rustenburg r Remainder of Erf 35, Rustenburg PROPOSED AMENDMENT OF TOWN SKEMA 1/420 Erf 39, Rustenburg PLANNING SCHEME Portion 2 of Erf 53, Rustenburg Die hersonering van erwe 820 en 516 Florida Remainder of Erf 56, Rustenburg van onderskeidelik "Munisipaal" en "Staat" Notice is given in terms of section 18 of the Remainder of Ed 133, Rustenburg tot "Spesiale Woon" met n digtheid van "een Town planning and Townships Ordinance, NE of Portion A of Erf 134, Rusteg woonhuis per err 1965, that the City Council of Roodepoort has Remainder of Erf 137, Rustenburg prepared draft amendment schemes to be SKEMA 1/421 Portion 3 of Erf 137, Rustenburg known as Roodepoort Maraisburg Amend Portion 3 of Ed 138, Rustenburg ment Schemes Nos 1/420, 1/421, 1/422, 1/423, Die hersonering van erf 1990, Roodepoort Remainder of Ed 143, Rustenburg 1/424 and 1/427 van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" met n Portion 1 of Ed 1039, Rustenburg digtheid van "een woonhuis per erf Portion 1 of Ed 1040, Rustenburg The Draft Schemes contain the following proposals: SKEMA 1/422 The amendment will be known as Rustenburg Amendment Scheme 27 The particulars SCHEME 1/420 Die hersonering van Gedeeltes van Lot 386 of the scheme are open for inspection at Room Delarey van "Algemene Besigheid" tot "Be 717, Municipal Offices, Burger Street, Rusten The rezoning of erven 820 and 516 Florida staande Openbare Web burg Any objection or presentation in regard to from "Municipal" and "Government", respec the application shall be submitted in writing to tively, to "Special Residential" with a density SKEMA 1/423 the Town Clerk, PO Box 16, Rustenburg 0300, of "one dwelling house per erf Die hersonering van erf 713 Horison van at any time within a period of four weeks from SCHEME 1/421 "Munisipaal" tot "Spesiale Woon" met n the date of publication of this notice in the digtheid van "een woonhuis per vk vt" Provincial Gazette namely 9 December, 1981 The rezoning of Erf 1990 Rozdennut from (1000 vk m) "Special Residential" to TOWN CLERK Special" with a density of "one dwelling house per err SKEMA 1/424 Town Offices, PO Box 16, Erf 2385 Wilropark Rustenburg SCHEME 1/422 Uitbreiding 6 van "Bestaande Openbare Wee" 0300 The rezoning of Portions of Lot 386 Delarey totdnioephvoedkersonuneridingg van 9 December, 1981 from "General Business" to "Existing Public Notice No 114/1981 Road" SKEMA 1/427 SCHEME 1/423 Die hersonering van erf 243 Helderkruin van "Munisipaal" tot "Spesiale Woon" met n STADSRAAD VAN RUSTENBURG The rezoning of Erf 713 Horison from digtheid van "een woonhuis per vk vt" "Municipal" to "Special Residential" with a (1 000 vk m) RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 27 density of "one dwelling house per sq ft (1000 sq m)" Besonderhede van hierdie skemas 16 ter insae in Kamer 71, Vierdie Vloer, Burgersentrum, Hiermee word ooreenkometig die bepalings SCHEME 1/424 Roodepoort, vir n tydperk van vier weke van van artikel 18 van die Ordonnansie op die datum van die eerste publikasie van hierdie Dorpsbeplanning en Dorpe, 1966 bekend The rezoning of Ed 2385 Wilropark Ext 5 kennisgewing, nl 9 Dezember nat gemaak dat die Stadsraad van Rustenburg van from Existing PubliClicaa" to "Educational" voomeme is mu by die Administrateur aansoek te doen vii die wysiging van die Rustenburg Die Read sal die skemas oorweeg en besluit of SCHEME 1/427 dit aangeneem moet word Dorpabeplanningskema 1980 deur die grondgebra van n aantal erwe te wysig The rezoning of Ed 243 Helderkruin from Enige eienaar of okkupeerder van vaste "Muniaipar to "Special Residential" with a eiendom binne die gebied van bogemelde Die wysigingskema behels die wysiging van density of "one dwelling house per sq ft dorpsbeplanningskemas of binne 2 km van die die gebruiksreg van die volgende erwe vanaf (1000 sq m)" pens daarvan het die reg om teen die skemas "Residensieel 4" na "Residensieel 1": beswaar to mask of vertoe ten opsigte daarvan Particulars of the Schemes are open for te rig en radian by die wil doen,meet by die inspection at Room 71, Fourth Floor, CivicRestant van Ed 6, Ruatenburg Centre, Roodepoort for a period of four weeks plaaslike bestuur binne vier weke venal die Restant van Ed 10, Rustenburg from the date of the first publication of this eerste publikasie van birdie kennisgewing, n19 Gedeelte A van Ed 11, Ruatenburg Desember 1981 ekriftelik van sodanige beswaar notice, which is 9 December, 1981 Restant van Gedeelte 1 van Ed 14, Rustenof verto6 in kennis stel en venneld of by deur die burg The Council will consider whether or not the plaaslike bestuur gehoor wit word of nie Gedeelte 2 van Ed 16, Ruatenburg 111 Schemes should be adopted Gedeelte 3 van Ed 20, Rustenburg W J ZYBRANDS, Gedeelte 1 van Ed 32, Rustenburg Stadaklerk Any owner or occupier of immovable proper Restant van Ed 35, Rustenburg ty within the area of the abovementioned Munisipale Kantor% Erf 39, Rustenburg town planning schemes or within 2 km of the Roodepoort Gedeelte 2 van Ed 53, Rustenburg boundary thereof has the right to object to the 9 Desember 1981 Restant van Ed 56, Rustenburg schemes or to make representations in respect Kennisgewing No 55/1981 Restant van Ed 133, Rustenburg e thereof and if he wishes to do so he shall, within NO van Gedeelte A van Ed 134, Rustenburg I four weeks of the fin d publication of this notice, ( o 1 Restant van Ed 137, Rustenburg which is 9 December, 1981 inform the local Gedeelte 3 van Ed 137, Rustenburg authority, in writing, of such objection or 3 van representation and shall state whether or not TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG Ed 138, Rustenburg Restant van Ed 143, Rustenburg 1 he wishes to be heard by the local authority Gedeelte 1 van Ed 1039,Rustenburg RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME Gedeelte 1 van Ed 1040 Rustenburg W J ZYBRANDS, 27 Town Clerk Municipal Offices, It is hereby notified in terms of section 18 of Verdere besonderhede van hierdie wysiging Roodepoort the Town Planning and Township Ordinance, skema (wat Rustenburg Wysiginfskema 27 9 December, , that the Town Council of Rustenburg genoem sal word) 16 in Kamer 717, unisipale Notice No 55/1981 propose to apply to the Administrator to Kantore, Burgerstraat, Rustenburg ter insae amend therustenburgtown Planning Scheme Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to 1980 by amending the land uses of certain erven eniger tyd binne n tydperk van vier weke venal STADSRAAD VAN ROODEPOORT in Rustenburg datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 9 De The amendment scheme provides for the somber 1981, skriftelik aan die Stadsklerk, VOORGESTELDE WYSIGING VAN Posbus 16, Rustenburg 0360, voorgele word DORPSBEPLANNINGSKEMA ervameenndmfroemntrofestilcilee I 4" to to "ReelTetfollowing: l" STADSKLERK Kennis word hiermee gegee ingevolge die Remainder of Erf 6, itustenburg Stadskantore, bepalings van artikel 18 van die Ordonnansie op Remainder of Erf 10, Rustenburg Posbus 16, Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Portion A of Erf 11, Rustenburg Rustenburg t adaread van Roodepoort ontwerpwysiging _Remainder of Portion 1 of Ed 14, Rusten 0300 nos opgestel het wat as Roodepoort Ma burg 9 Desember 1981 ; Wysigingskemas 1/420, 1/421, 1/422, Portion 2 of Erf 16, Rustenburg Kennisgewing No 115/ en 1/427 bekend sal staan Portion 3 of Erf 20, Rustenburg i

70 4012 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 TOWN COUNCIL OF STANDERTON TOWN COUNCIL OF STANDERTON TOWN COUNCIL OF STANDERTON ll AMENDMENT TO DETERMINATION OF MUNICIPAL NOTICE NO 51 OF 1981 AMENDMENT TO DETERMINATION TOWN HALL, SUPPERROOM AND FEDERATION HALL CHARGES PROPOSED AMENDMENT TO BYLAWS CARAVAN PARK CHARGES It is hereby notified in terms of section 96 of It is hereby notified that the Town Council of In terms of section 80B(8) of the Local the Local Government Ordinance No 17 of Standerton has in terms of section 80B(1)(b) of Government Ordinance, 1939, as amended, it is 1939, as amended, that the Council intends to the Local Government Ordinance, 1939, as hereby notified that the Town Council of amend further the Standard Electricity Byamended, by special resolution dated 24 Standerton has, by special resolution dated 24 laws published under Administrators Notice November, 1981, further amended its deter November, 1981, amended the charges for the No 34 of 10 Januarie 1973, as amended mina tion of charges for the Caravan Park Town Hall, Supperroom and Federation Hall published in the Provincial Gazette 4109 dated Published in the Provincial Gazette 4068 dated The general purport of this further 15 October, February, 1980, by the addition of the fol amendment is to increase and amend the tariff lowing sub items after the said items and which of charges nos 1(2), 2, 3(2), 3(3), 4(5), 5(2) and The general purport of the resolution is to shall have effect from 1 January, 1982: 5(3) with effect from the 1st January, 1982 in increase the caravanpark charges to meet terms of the provisions of section 83(1)(bis) of increased costs and to discourage people from (i) Under item 1 the said Ordinance to make provision for the residing permanently in the caravanpark "(17) Deposit on cutlery and increase of 10,91% in the surcharge on the The amendment of the said determination crockery for the use by Councils monthly account which is levied by will come into effect on 1 March, 1982 professional caterers per oc ESCOM from the 1st January, 1982 cation R300,00" Copies Copies of this amendment are open for inof the Councils special resolution will be spection at room 69 of the Councils offices for a open for inspection during normal office (ii) Under item 2 hours at Room period of fourteen days from the date of pub 69, Municipal Administrative Building, Standerton for "(14) Deposit on cutlery and lication hereof 14 days from the date of publication of this notice in the Provincial crockery for use by profes Any person who desires to record his objec Gazette sional caterers per occation R300,00" lion to the said amendment, must do so in G B HEUNIS, writing to the undersigned within 14 Any person who desires to object to days after the proposed Town Clerk amendment the date of the determination of publication of this notice in the Municipal Offices, must do so in writing to the Town Clerk within Provincial Gazette PO Box 66, 14 days after the date of this notice in the Standerton G B HEUNIS, Provincial Gazette 2430 Town Clerk 9 December, 1981 G B Municipal Offices, HEUNIS, Clerk Notice No 50/1981 PO Box 66, Town Municipal Offices, Standerton PO Box 66, 2430 Standerton 9 December, December, 1981 Notice No 49/1981 STA DSRAA D VAN STA NDER STADSRAAD VAN STANDERTON TON MUNISIPALE KENNISGEWING NO 51 STADSRAAD VAN STANDERTON WYSIGING VAN DIE VAS VAN 1981 STELLING VAN GELDE WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN VOORGENOME WYSIGING VAN VEROR GELDE STA DSAA L, EETSAAL EN DENINGE FEDERASIESAAL: TARIEWE KARAVAANPARK Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die therby word mgevolge artikel bubo) van Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 ere van Dear word hierby ingevolge artikel 80B (1)(b) Ordonnansie op Plaaslike Be 1939, coos gewysig, bekend gemaak dat i die van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, stuur, 1939, soos gewysig, kennis gegee Rawl voomemens is om die Standaard Elek 1939, mos gewysig, kennel; gegee dat,, e Stadsdat die Stadsroad van Standerton ingevolge n trisiteltsverordeninge afgekondig by Adminis mad van Standerton ingevolge nos pesiale trateurskenmsgewmg No 34 :Mesh* besluit_van_24_november_1981 sy van 10 Januane besluit van 24 November 1981 sy vasstelling vir soos gewysig, verder to wysig tare vasstelfing van tarieweder vir die karavaanpark, vanp gepubliseer die Stadsaal, Eetsaal en Federasiesaal in die Provinscale Koerant 4109 van 15 Oktober gepubliseer in die Provinsiale Koerant4068 van Die algemene strekking van die verd ere 1980, gewysig het 13 Februarie 1980 gewysig het deur die volgende wysiging is om die Tarief van Gelde Nm 1(2), 2, subitemsna die gemelde items by te voeg en dat 3(2), 3(3), algemene strekking van die besluit is 4(5), 5(2) en 5(3) met krag vanaf 1 karavaanpardieomktariewe die tariewe op 1 to verhoog verhoogde Januarie 1982 in werking tree Januarie 1982 kragtens die bepalinge van arti, koalas to bestry asook om die permanents kel 83(1)(bis) van die genoemde Ordonnansie to bewoning van die karavaanpark to ontmoedig verhoog en to wysig om voorsiening to mask vir die verhoging van 10,91% in die toeslag op die Die wysiging van die vasstelling tree op (i) 1 Onder item 1 Road se maandelikse rekening wat vanaf 1 Maart 1982 in werking Januarie 1982 deur EVKOM toegepas word "(17) Deposito op mesware Afskrifte van die Read se spesiale besluit is en breekgoed vir gebruik Afskrifte van hierdie wysiging 18 vir n tydperk van 14 dae ter inane by vanaf die datum van deur professionele spyseniera kamer 69 van die Rand Be publikasie van hierdie kan tore kennisgewing, in die per geleentheid vir n tydperk R3000" van 14 dae Provinsiale Koerant gedurende gewone vanaf die datum van publikasie kenhiervan toorure by Kamer 69, Munisipale (ii) Onder item 2 Administratiewe Gebou ter inane "(14) Deposito op mesware Enige persoon wat beswaar teen die ge Enige persoon wat teen die beoogde wysiging en breekgoed vir gebruik noemde wysiging wens aan to taken moet dit van die vasatelling beswaar wil aanteken moet deur professionele spyse skriftelik binne 14 dae na die datum van die, sy beswaar binne 14 dae na die publikasie van niers, per geleentheid mow publikasie van hierdie kennisgewing in die hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koer Provinsiale Koerant by die ondergetekende ant skriftelik by die Stadsklerk indien doen G B HEUNIS, G B HEUNIS, Stadsklerk G B HEUNIS, Stadsklerk Munisipale Kantore, Munisipale Kantore, Stadsklerk Posbus 66, Munisipale Kantore, Posbus 66, Standerton Posbus 66, Standerton 2430 Standerton Desember Desember 1981 Kennisgewing No 50/ Desember 1981 Kennisgewing No 49/

71 PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER lip(a) IN THE SUPREME COURT OF SOUTE Tzaneen to close permanently a portion of a (2) For each additional greyhound AFRICA street adjacent to Erven 847 and 848 Tzaneen 15,00 Extension No 11 and to alienate (TRANSVAAL PROVINCIAL DIVISION) it in terms of section 79(18) of the said Ordinance to the (b) All other dogs CASE NO 15481/81 Letaba Coop Ltd 1 Residents of agricultural hold Pretoria, the 24th day of November, 1981 ings and farm portions A plan showing the portion concerned is open Before the Honourable Mr Justice Van der for inspection at the office of the Town Secre Walt tary during normal office hours (i) For every male dog or spayed bitch 400 In the ex parte application of: Any person who has any objection to the proposed closing or who may have any claim for (ii) For every unspayed bitch HYCOL INVESTMENTS 10,00 ( PR OPRIE compensation if such closing is carried out, TARY) LIMITED Applicant must lodge his objection or claim in writing 2 All other residents with the Town Clerk not later than Wednes Having heard counsel for the applicant and day, 10th February, 1982 (i) For the first male dog having read the Notice of Motion and other and/or spayed bitch 4,00 documents filed; L POTGIETER, Town Clerk (ii) For each additional male IT IS ORDERED: Municipal Offices, dog and/or spayed bitch 8,00 1 That a rule nisi do hereby issue calling Tneeen24, (iii) For the first unspayed bitch 10,00 upon all persons concerned to appear and show 0850 cause if any, to this Court at (iv) 10 am on the 12th For each additional unspayed 9 December, 1981 January, 1982: bitchb i 15,00 Notice No 64/19131 (a) (2) Why certain servitude embodied in Blind persons Notar who make use of guide dal Deed dogs: Free of Servitude 351/19455 granted of Charge by applicant in favour of the general public STADSRAAD VAN TZANEEN (3) The tax in terms of subitem (1) shall be an should not be cancelled; annual tax, payable before 31 January, of each (b) Why the said servitude which was regis VOORGESTELDE PE RMANENTE year tered as a condition against the TITLE SLUITING VAN N STRAATGEDEELTE 2 DEED, namely Title DEED Duplicate and Transfer of Tax Receipts 15088/1945 AANGRENSEND AAN ERWE 847 EN 848 AGAINST WHICH Applicant holds: TZANEEN UITBREIDING 11 (1) For the issue of duplicate tax receipts, each: Certain Portion 224 (a portion of that Hierby word ingevolge die bepalings van RI portion) of a portion of the Farm SAND artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike (2) For the transfer of tax receipts, each: Rl FONTEIN No 1 situate in the District of Bestuur, 1939 bekend gernaak dat dit die voor Johannesburg, and neme van die Stadsraad van Tzaneen is om die 3 Pound Fees straatgedeelte aangrensend aan Erwe 847 en Measuring 4,393 hectares, 848 Tzaneen Uitbreiding 11 permanent te sluit (1) Pound fee, per dog: R10 en dit ingevolge die bepalings van artikel 79 (18) should not be deleted, and; van genoemde (2) Keeping, per dog, per day: R2 Ordonnansie aan die Letaba (c) Why the Registrar of Deeds at Pretoria Kooperasie Beperk te vervreem Determination by special resolution of the should not be authorised and directed to n Plan wat die betrokke gedeelte aantoon Town Council of Vereeniging dated give effect to the abovementioned orders ter mesa in die kantoor van die stadsekretaris November, 1981 in terms of section 808 of the by cancelling the Notarial Deed of Servi Local Government Ordinance, 1939 $edurende normale kantoorure tude which is filed in his file 352/1945, and by cancelling as against the said the said Enigiemand wat beswaar teen die Municipal Offices, voorget y " 0 Title Deed the endorsement on the face stelde sluiting het of wat vergoeding snag eis, pc)x, thereof such servitude as a condition of the indien sodanige sluiting plaasvind meet sy Vereenagm8 said Deed of Transfer &swear of eis skriftelik nie later nie as Woens 9 December, 1981 dag 10 Februarie 1982 by die Stadsklerk, Bur Notice No 8975/ That service of this order be effected as gersentrum, Tzaneen indien follows: By one publication thereof in English and Stadsklerk in Afrikaans in the Provincial Gazette and STADSRAAD VAN VEREENIGING furthermore in the "CITIZEN NEWS posbis 24, PAPER AND BEELD"; Tzaneen BETAAL (b) By displaying it 0850 VASSTELLING VAN GELDE SAAR VERORDEN on a board to be affixed to the ground upon the said Portion 9 December 1981 INGEVOLGE DIE INGE BETREFFENDE HONDE 224 fora period of 21 days such service to be proved KeMunisinmsgPaleewilliCall9Nt:re6l/b81: P TGIETER Ingevolge artike180b(8) van die Ordonnansie by affidavit from Applicants Attorney;op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend (c) By placing it on the notice board of the gemaak dat die Stadsraad van Vereeniging by TOWN COUNCIL OF VEitEENIGING specials besluit die gelds Boos in die orrder CIVIC CENTRE, Sandton Municipality for a period of 21 days such service to be staande Byale uiteengesit met ingang 1 Jan proved by an affidavit of the SANDTON DETERMINATION OF CHARGES PAYA e 1982 vasgestel het BLE IN TERMS OF THE BY LAWS uari Town Clerk or his deputy; RELATING TO DOGS J J ROODT, (d) By serving it on the Registrar of Deeds; Stadsklerk In terms of section 80B(8) of the Local (e) By serving it upon the Surveyor General; Government Ordinance, 1939, it is hereby BYLAE notified that the Town Council of Vereeniging (f) By serving it on the Director of Local has by special resolution determined the TARIEF VAN GELDE Government for the attention of His Hon charges as set out in the Schedule below with our The Administrator of the Transvaal effect from 1 January, 1982 I Hondebelasting and/or the Townships Board, J J ROODT, (1) Vir elke perseel: BY THE COURT, Town Clerk Court Registrar (a) Windhonde R SCHEDULE (1) Vir die eerste windhond 10,00 IL_ TOWN COUNCIL OF TZANEEN PERMANENT CLOSING OF A 1 Dog Tax (b) Alle ander honde F A STREET ADJACENT TO TARIFF OF CHARGES (2) Vir elke bykomende windhond 15,00 LND 848 TZANEEN (1) For each premises: 1 EXTEN Bewoners van landbouhoewes en plaasgedeeltes 11 (a) Greyhounds R in terms of the provi I (i) Vir iedere reun of gesterili rernment of (1) For the first greyhound 10,00 seerde teef 4,00 1 I

72 4014 PROVINCIAL GAZETTE, 9 DECEMBER, 1981 (ii) Vir iedere ongesteriliseerde the full tariff is payable, except in such 1977 (Ordinance 11 of 1977) that the provisional teef 10,00 instances where the Council has supplementary valuation roll for the years 1980 specifically resolved that this proviso and 1981 is open for inspection at the office of 2 Alle ander inwoners shall not apply; the Local Authority of Ventersdorp from 9 (i) December, 1981 to 8 January, 1982 Vir die and any eerste reun en/ of (ii) the halls concerned be leased from gesteriliseerde teef 4,00 owner of rateable property or other person who Mondays to Thursdays" so desires to lodge an objection with the Town (ii) Vir elke bykomende reun Determination by special resolution of the Clerk in respect of any matter recorded in the en/of gesteriliseerde teef 8,00 Town Council of Vereeniging dated provisional supplementary 26 valuation roll as contemplated November, 1981, in terms of section BOB of the in section 34 of the said Ordin (iii) Vir die eerste on gesterili ance Local Government Ordinance, including the question whether or not 1939 seerde teef 10,00 such property or portion thereof is subject to (iv) Vir elite bykomende Municipal Offices, the payment of rates or is exempt therefrom or onge nn PO Box 35, in respect of any omission of any matter from steriliseerde teef 15"" Vereeniging,such roll shall do so within the said period (2) Blinde persona wat gebniik maak van 9 December, 1981 gids of leihonde: Gratis Notice No 8976/1981 The form prescribed for the lodging of any (3) Die belasting ingevolge subitem (1) is n objection is obtainable from Room 3, Civic STADSRAAD VAN VEREENIGING jaarlikse belasting en is voor 31 Januarie van Centre, Ventersdorp and attention is elke jaar betaalbaar directed to the fact that no person is VASSTELLING VAN GELDE BETAAL espnectiifitlecdalityo urge any objection before BAAR INGEVOLGE DIE VERORDEINGE the 2 Duplikaat en Oordrag van Belastingkwi valuation board unless he has timeously lodged BETREFFENDE DIE R VAN DIE tansies any objection in the prescribed form STADSAAL EN BANKETSAAL (1) Vir die uitreik van duplikaat A E SNYMAN, belasting,kwitansies, elk: RI Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Town Clerk op Plaaslike Bestuur, 1939, word derby bekend Municipal Offices, (2) Vir die oordrag van belastingkwitansies, gemaak dat die Stadsraad van Vereeniging by Civic Centre, elk: RI spesiale besluit die wysiging soos in die onder Ventersdorp 3 Skutgelde staande Bylae met ingang 9 Desember December, 1981 vasgestel bet Notice No 34/1981 (1) Skutgelde, per hond: RIO J J ROODT, (2) Bewaring, per bond, per deg: R2 Stadsklerk BYLAE V entailing by spesiale besluit van die Stadaraad van Vereeniging van 26 November Die Vasstelling van Gelds betaalbaar in 1981 ingevolge artilcel 80B van die Ordonnansie gevolge die Verordeninge betreffende die Briny van die Stadsaal en Banketsaal van toepassing op Plaaslike Bestuur, 1939 op die Munisipafiteit van Vereeniging, soos STADSRAAD VAN VENTERSDORP Munishiale Kantore, vasgestel deur die Read op 30 Julie 1981 en Posbus 35, afgekondig op 12 Augustus 1981, word hierby KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN Vereeniging soos volg gewysig: VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR 9 Desember 1981 DERINGSLYS AANVRA Kennisgewing No 8976/1981 Deur in artikel 1 van Deel III Spesiale Tarief die bewoording vanaf "is gratis tot en met "sal wees nie" te skrap en met die volgende Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van die Ord onnansie op eiendomsbelasting van te vervang: TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Plaaslike Gesture, 1977 (Ordonnansie 11 van "is gratis, of teen sodanige verminderde tenet 1977) gegee dat die voorlopige aanvullende DETERMINATION OF CHARGES PAYA as wat die Read geed ag: Met then verstande dat waarderinplys vir die jare 1980 en 1981 oop is BLE IN TERMS OF THE BY LAWS die toegewing kragtens paragrawe (d) en (e) vir inspeksie by die Kantoor van die Plaaslike RELATING TO THE HIRE OF THE TOWN slegs van krag is indien Bestuur van Ventersdorp vanaf 9 Desember 1981 HALL AND BANQUET HALL tot 8 Januarie 1982 en enige eienaar van (i) die betrokke lokale nie vir n ander doel belasbare eiendom of ander persoon wat begerig In terms of section 80B of the Local ten opsigte waarvan die voile tarief Govern is om ri beswaar by die Stadsklerk ten opsigte ment Ordinance, 1939, it is hereby notified that betaalbaar is benodig word nie, van enige aangeleentheid in die voorlopige the Town Council of Vereeniging has by special behalwe in sodanige gevalle wear die aanvullende waarderingslys oppteken, soos m resolution determined the amendment as set Read spesiaal besluit dat hierdie voor eitikel 34 van die gen oem d e Ordonnansiea out in the schedule below with effect from 9 behomfsbepaling nie van )(rag sal wees beoog, in te dien, insluitende die vraag of December, 1981 nie; sodanige eiendom of n gedeelte daarvan onedrworpe is aan die betaling van eiendoms J J ROODT, (ii) die betrokke lokale venal Maandae tot belasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte Town Clerk Donderdae gehuur word" van enige weglating van enige aangeleentheid Vasstelling by le besluit van die Stads uit sodanige lys, doer so binne gemelde tyd SCHEDULEperk rand van Vereeniging gedateer 26 November 1981, ingevolge artikel 80B Determination van die of Charges Ordonnansie payable in op Plaaslike The Bestuur, 1939 terms of the Bylaws relating to the Hire of the Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van Town Hall and Banquet Hall, as determined by Munisipale Kantore, n beswaar is by Kamer 3, Burgersentrum, the Council on 30 July, 1981 and published on Posbus 35, Ventersdorp, beskikbaar en aandag word spe, 12 August, 1981, are hereby amended as fol Vereeniging sifiek gevestig op die feit dat Been persoon lows: 1930 geregtig is om enige beswaar voor die waarde 9 Desember 1981 ringsraad to opper tensy by n beswaar op die By the substitution in section 1 of Part III Kennisgewing No 8976/1981 voorgeskrewe vorm betyds ingather het nie Special Tariff for the wording from "shall be free" up to and including "shall not apply" of A E SNYMAN, the following: Stadsklerk TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP Munisipale Kantore, "shall be free or at such reduced rate as the Burgersentrum, Council may deem fit: Provided that the con NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Ventersdorp cession in terms of paragraphs (d) and (e) shall PROVISIONAL SUPPLEMENTARY 2710 only apply if VALUATION ROLL 9 Desember 1981 (i) the halls concerned are not required Notice is hereby given in terms of section 36 Kennisgewing No 34/1981 for another purpose in respect of which of the Local Authorities Rating Ordinance, Ail 1 1

73 1689 I PROVINSIALE KOERANT, 9 DESEMBER CONTENTS INHOUD 1 Proclamations Proklamasies 287 Klerksdorp Extension 8 Township: Proclamation 287 Dorp Klerksdorp Uitbreiding 8 Proklamasie of Extension of Boundaries 3944 van Uitbreiding van grense Amendment of the Witbank Townplanning 288 Wysiging van die Witbankdorpsaanlegskema Ge Scheme Portion 48 of Holding 30, Dixon Agri deelte 48 van Hocwe 30, Discon Landbouhoecultural Holdings 3946 _ Amendment of Conditions of Title Erf 55, 289, Wysiging van Titelvoorwaardes Erf 55, dorp Kocdoespoort Township, City Pretoria _ 3946 Koedoespoort,Stad Pretoria Boksburg Municipality: Proclamation of Road _ Munisipaliteit Boksburg: Proklamering van Pad 3946 Administrators Notices Administrateurskennisgewings 1620 Thabazimbi Municipality: Alteration of Bound 1620 Munisipaliteit Thabazimbi: Verandering van arks 3947 Grease _ Sabie Municipality: Alteration of Boundaries _ htunisipaliteit Sabie: Verandering van Grease _ Belfast Municipality: Amendment to Sanitary 1686 Munisiapliteit Belfast: Wysiging van Sanitere en and Refuse Removals Tariff 3949 Vullisverwyderingstarief Boksburg Municipality: Amendment to Electrici 1687 Munisipaliteit Boksburg: Wysiging van Elektrity Bylaws 3949 siteitsverordeninge Carolina Municipality: Sanitary and Refuse Re 1688 Munisipaliteit Carolina: Sanitere en Vullisvermovals Tariff 3949 wyederingstarief _ 3949 Delmas Municipality: Amendment to Fire Briga 1689 Munisipaliteit Delmas: Wysiging van Brandde By laws 3950 laws weerverordeninge _ 1690 Germiston Municipality: 1691 Amendment to By 1690 Munisipaliteit Germiston: Wysiging van Veror Relating to Public Parks 3950 dening Betreffende Openbare Parke 3950 Naboomspruit Municipality: Amendment to 1691 Munisipaliteit Naboomspruit: Wysiging van Rio Drainage Bylaws _ 3951 leringsverordeninge Correction Notice: Nylstroom Municipality: 1692 Kennisgewing van verbaering: Munisimaiteit Electricity Bylaws _ 3954 Nylstroom: Elektrisiteitsverordeninge _ Pretoria Municipality: Adoption of Standard 1693 Munisipaliteit Pretoria: Aanname van Standaard Drainage Bylaws Rioleringsverordeninge Randburg Municipality: Amendment to Public 1695 Randburg Municipality: Aaoption ofamend ment to Standard Financial Bylaws Randfontein Municipality: Amendment to Bursary Loan Fund By laws Witbank Municipality: Amendment to Fire Briga de Bylaws Munisipalitiit Randburg: Wysiging van Publicke Gesondheidsverordeninge Munisipalieeit Randburg: Aanname van Wysiging 1696 van StandirdFinansiele Verordeninge _ 3968 Munisipaliteit Randfontein: Wysiging van Beursleningsverordeninge _ Munisipaliteit Witbank: Wysiging van Brand 1698 Witbank Municipality: Amendment to Drain weerverordeninge _ 3968 age Bylaws Munisipaliteit Witbank: Wysiging van Riolerings 1699 Declaration of Illegal Townships: Portion 16 of verordeninge 3969 the Farm Cyferpan 549 1Q District of Vander 1699 Verklaring tot onwettige dorp: Gedeelte 16 van bijlpark 3970 die pleas Cyferpan 549 IQ distrik Vander 1700 Declaration of Illegal Township: Portion 15 of " the Farm Cyferpan 549 IQ District of Vander 1700 Verklaring tot onwettige dorp: Gedeelte IS van bijlpark 3970 die pleas ; Cyferpan 549 IQ distrik Vanderbill 1701 Declaration of Illegal Township: Portion 8 of park 3970 the farm Lindley No 528 JQ District of Kru 1701 Verklaring tot onwettige dorp: Gedeelte 8 van gersdorp 3970 dis pleas Lindley 528 JQ distrik Krugersdorp 3970 _ Do 1702 Klerksdorp Amendment Scheme Klerksdorpwysigingskema Bedfordview Extension 226 Township: Declara 1703 Dorp 1361fordview Uitbreiding 226 Verklaring tion as an Approved Township 3971 tot goedgekeurde dorp Bedfordview Amendment Scheme 238 _ Bedfordviewwysigingskema Bedfordvicw Extension 277 Township: Deana 1705 Dorp Bedfordview Uitbreiding 277 Verklaring tion as an Approved Township _ 3973 tot goedgekeurde dorp Bedfordview Amendment Scheme Bedfordviewwysigingskema L 1707 Hennopspark Extension 9 Township: Declara 1707 Dorp Hennopspark Uitbreiding 9 Verklaring tot tion as an Approved Township Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreakwysigingskema Robertville Extension 3 Township: Declaration 1709 Dorp Robertville Uitbreiding 3 Verklaring tot as an Aproved Township 3978 dorp goedgekeurde dorp _ RoodepoortMaraisbUrg Amendment Scheme 1710 RoodepoortMaraisburgwysigingskema 1/372 _ /372 _ Dorp Robertville Uitbreiding 4 Verklaring tot 1711 Robertville Extension 4 Township: Declaration as an Aproved Township RoodepoortMaraisburgwysigingskema 1/379 _ RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 1713 Verwoerdburgwysigingskema / Johannesburgwysigingskema 95 _ Verwoerdburg Amendment Scheme 589 _ Pretoriawysigingskema Johannesburg Amendment Scheme 95 _ Klerksdorpwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Noordelike Johannesburgwysigingskema 829 _ Klerksdorp Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema 375 _ Northern Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme 375 _ Pretoriawysigingskema Johannesburg Amendment Scheme 234 _ Potchefstroom wysigingskema , 1720 Pretoria Amendment Scheme Jobannesburgvrysigingskema l 1721 Potchefstroom Amendment Scheme 35 _ Johamiesburgwysigingskema _ Johannesburg Amendment Scheme 351 _ Johannesburg Amendment Scheme 1 _ Sandtonwysigingskema Sandton Amendment Scheme Bedfordviewwysigingskema 1/ Bedfordview Amendment Scheme 1/ Bedfordviewwysigingskema 1/248 _ Bedfordview Amendment Scheme 1/ Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema 541 _ Johannesburg Amendment Scheme 100 _ Johannesburgwysigingskema

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword DIE PR OVINSI E TRANSVAAL 111111 M 11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, 1 tfire f fiste le 1&oerant iit fficiat II; a ette (As 'n Nuusblad by die Porkantoor Geregtstreer) PRYS: S.A. 0c Plus 5c A.V.B. 00 ksee:

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information