Official al a3ette tig411 \,;iki

Size: px
Start display at page:

Download "Official al a3ette tig411 \,;iki"

Transcription

1 ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICES: SA 40c Plus Sc GST OVERSEAS: 50c PRYS: SA 40c Plus 5c AVB OORSEE: 50c 14 OCTOBER, oin 4528 Vol 230 PRETORIA 14 OKTOBER ±"' OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens moet aan die Prodressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre vinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadresseer toria, and if delivered by hand, must be handed in on the word en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond Ground Floor, Merino Building Free copies of the Provin Vloer, Merino Gebou ingedien word Gratis eksemplare van cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie Subscription Rates (payable in advance) verskaf nie Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inhegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST Jaarliks (posvry) R2100 plus AVB Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB Price per single copy (post free) 40c each plus GST Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level) Verkrygbaar by Merinogebou, Kantoor No 6 (straatvlak) Pretoria 0002 Pretoria 0002 Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies All advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday side Koerant bereik Me later me as 16h00 op Dinsdag 'n a week before the Gazette is publised Advertisements re week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies ceived after that time will be held over for publication in the wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi issue of the following week kasie in die uitgawe van die volgende week Advertensietariewe Advertisement Rates Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be inserted in the Official geplaas moet word: Gazette: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan Double column R5,00 per centimetre or portion Herhaling R4,00 thereof Repeats R4,00 Enkelkolom R1,80 per sentimeter Herhaling Single column R1,80 per centimetre Repeats R1,20 R1,20 lio I [ Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale ' Secretary, Private Bag X64, Pretoria 0001 Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 CG D GROVE C G D GROVE Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris K K Proclamation Proklamasie No 57 (Administrator's), 1987 No 57 (Administrateurs ),1987 PROCLAMATION PROKLAMASIE '0 Under the powers vested in me by section 14(2) of the Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) Transvaal Board for the Development of Pen Urban Areas van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that Portion 126 of wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek the Farm Elandshoek 337 JR vide SG Diagram A6341/58 is hierby dot Gedeelte 126 van die plaas Elandshoek 337 JR hereby included in the area of jurisdiction of the Local Area volgens Kaart LG A6341/58 in die regsgebied van die Plaas Committee of Rayton with effect from the date of this procla like Gebiedskomitee van Rayton met ingang van die datum matiod van hierdie proklamasie opgeneem word

2 3202 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 Given under my Hand at Pretoria on this 22nd day of Sep Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 22e dag van tember, One thousand Nine hundred and Eightyseven September, Eenduisend Negehonderd Seweentagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PB PB Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 1967) WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 VAN 1967) NOTICE OF CORRECTION KENNISGEWING VAN VERBETERING It is hereby notified in terms of section 38 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 error occurred in Administrator's Notice No 1262 dated 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, August 1987 the Administrator has approved the correction bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Administrateursken of the notice by substitution of paragraph 1 for the following nisgewing No 1262 gedateer 26 Augustus 1987 hierbo ver paragraph "conditions 2A1, 2A3, 2A4, 2A5 and 2A6 on page meld ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat 7 of Deed of Transfer T7328/76, conditions la, lc, Id, le and die bogenoemde kennisgewing gewysig word deur die ver 2 on pages 2 and 3 of Deed of Transfer 16930/87, conditions vanging van paragraaf 1 deur die volgende paragraaf "voor 2, 4, 5, 6 on pages 2 and 3 of Deed of Transfer 3355/1988 and waardes 2A1, 2A3, 2A4, 2A5 en 2A6" op bladsy 7 van Akte conditions "subject further to certain Notarial Deed dated van Transport 7328/76, voorwaardes la, lc, ld, le en 2 op the 13th day of November 1902 between the Klippoortjie Es bladsye 2 en 3 van Akte van Transport 3355/1968, en voor tate and Tramway Company Limited and L Abrahamson waarde "subject further to certain Notarial Deed dated the and F R Harris" on page 3 of Deed of Transfer 3355/68 be re moved 13th day of November 1902 between the Klippoortjie Estate and Tramway Company Limited and L Abrahamson and F R Harris" op bladsy 3 van Akte van Transport 3355/68" opge hef word PB PB Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PORTION WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE 139 (A PORTION OF PORTION 44) OF THE FARM DEELTE 139 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 44) BLESBOKLAAGTE TOWNSHIP VAN DIE PLAAS BLESBOKLAAGTE It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that condition B, paragraph 8 in Deed of Transfer maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde T15023/1972 be removed B, paragraaf 8 in Akte van Transport T15023/1972 opgehef word PB PB Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 973 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 973 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 360) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Randburg Town plan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 1085, Ferndale to Randburgdorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur "Special" for offices die hersonering van Ed 1085, Ferndale tot "Spesiaal" vir kantore Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die are filed with the Acting Executive Director: Section Comin word bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende wysigingskema munity Services, Pretoria and the Town Clerk, P/Bag Xl, Randburg Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stads 2125 and are open for inspection at all reasonable klerk, P/Sak Xl, Randburg 2125 en is beskikbaar vir inspek times sie op alle redelike tye This amendment is known as Randbing Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysigingske Scheme 973 ma 973 PB H973 PB H973

3 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 iladministrator's ALBERTON AMENDMENT SCHEME 139 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 139 It is hereby notified in terms of section 360) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Alberton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 1137, Alberton Albertondorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur Extension 20, to "Special" for offices, shops, places of re die hersonering van Ell 1137, Alberton Uitbreiding 20, tot freshment, public garage and car washing services, subject to "Spesiaal" vir kantore, winkels, verversingsplekke, openba certain conditions re garage en motorwassery dienste, onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment are filed Kaart 3 en die skemaklousules van die with the Acting Executive Director: Section Community Serword in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende wysigingskema vices, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsfor inspection at all reasonable times klerk, Alberton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye r This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 139 Hierdie wysiging staan bekend asalberton wysigingskema 139 PB 4924H139 PB 4924H 139 III Administrator's Notice October 1987 Adminiitrateurskennisgewing Oktober 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PART OF WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE ERF 1289, HORIZON TOWNSHIP DEELTE VAN ERF 1289, DORP HORIZON It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1 Condition 2(b) in Deed of Transfer T14435/1985 be re 1 Voorwaardes 2(b) in Akte van Transport T14435/1985 moved; and opgehef word; en 2 the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, be 2 Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1987, gewysig amended by the rezoning of Part of Erf 1289, Horizon word deur die hersonering van Gedeelte van Erf 1289, dorp Township, to "Residential 4" and which amendment scheme Horizon, tot "Residensieel 4" welke wysigingskema bekend will be known as Roodepoort Amendment Scheme 41, as in staan as Roodepoort wysigingskema 41, soos toepaslik aan dicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are gedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter inopen for inspection at the offices of the Department of Com sae le in die kantore van die Departement Gemeenskaps munity Services, Pretoria and the Town Clerk of Roode dienste, Pretoria en die Stadsklerk van Roodepoort poort PB PB II/ Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 WHITE RIVER AMENDMENT SCHEME 17 WHITE RIVER WYSIGINGSKEMA 17 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Townplanning and Townships Ordi lings van artikel 890) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment nings en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of White River Townplanning wysiging van Witrivier dorpsbeplanningskema 1985, wat uit Scheme 1985, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Kingsview Uitbreiding 1 bestaan, township of Kingsview Extension 1 goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria, and the Town Clerk, White River and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Witrivier en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as White River Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Witrivier wysigingskema Scheme PB 49274H 17 PB 49274H17 Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 DDECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan

4 3204 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Kingsview Extension 1 Township to be an Administrateur hierby die dorp Kingsview Uitbreiding 1 tot approved township subject to the conditions set out in the 'n goedgekeurde dorpe onderworpe aan die voorwaardes uit Schedule hereto eengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY THE TOWN COUNCIL OF WHITE RIVER VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE AND THE KERKRAAD VAN DIE WITRIVIER GE DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN WITRIVIER EN MEENTE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFOR DIE KERKRAAD VAN DIE WITRIVIER GEMEENTE MEERDE KERK VAN TRANSVAAL UNDER THE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK PROVISIONS OF THE TOWNPLANNING AND VAN TRANSVAAL INGEVOLGE DIE BEPALINGS TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTIONS 173 AND EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP 155 OF THE FARM WHITE RIVER 64 JU, PROVINCE TE STIG OP GEDEELTES 173 EN 155 VAN DIE PLAAS OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED WHITE RIVER 64 JU, PROVINSIE TRANSVAAL, TOE GESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Kingsview Extension 1 Die naam van die dorp is Kingsview Uitbreiding 1 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A12432/86 Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge mene Plan LG No A12432/86 (3) Disposal ofexisting Conditions of Title (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rals, but excluding voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) In respect of Portion 173 (the Remaining Portion of Portion 140): (a) Ten opsigte van Gedeelte 173 (die Resterende Gedeelte van Gedeelte 140): (i) the following rights which shall not be passed on to the erven in the township: (i) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oor gedra moet word nie: (aa) "That the land held hereunder is entitled together with the registered owners of Portion 2 of Portion "C" of the (aa) "That the land held hereunder is entitled together said farm White River, to a perpetual reservation and servi with the registered owners of Portion 2 of Portion "C" of the tude of storage of water and abutment in respect of the intake said farm White River, to a perpetual reservation and servi which feeds the existing canal out of the White River and a tude of storage of water and abutment in respect of the intake servitude of aqueduct in regard to the said canal in so far as which feeds the existing canal out of the White River and a Lot No 1, White River Settlement is concerned and to a ser servitude of aqueduct in regard to the said canal in so far as vitude of aqueduct in so far as Lot No 61, White River Settle Lot No 1, White River Settlement is concerned and to a serment is concerned, as more fully set out in Deeds of Transfer vitude of aqueduct in so far as Lot No 61, White River Settle T321/1920 and 77991/1918, respectively subject to certain ment is concerned, as more fully set out in Deeds of Transfer reservations provided for in the said Lease 380/1916 Sett re T321/1920 and 11991/1918, respectively subject to certain ferred to in conditions 1 and 4 hereinabove in favour of the reservations provided for in the said Lease 380/1916 Sett re said Lots 1 and 61"; ferred to in conditions 1 and 4 hereinabove in favour of the said Lots 1 and 61"; (bb) "Portion C (a portion whereof is hereby held) is en titled to a Servitude of storage of water and abutment against the farm Claremont 61, Registration Division JJ, Transvaal, as will more fully appear from Crown Grant 135/1920, in favour of Johannes Jacobus Steenkamp" ; (bb) "Portion C (a portion whereof is hereby held) is entitled to a Servitude of storage of water and abutment against the farm Claremont 61, Registration Division JJ, Transvaal, as will more fully appear from Crown Grant 135/1920, in favour of Johannes Jacobus Steenkamp"; (ii) the following servitude which does not affect the township area: (ii) die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: "That portion of the property hereby held and indicated by "That portion of the property hereby held and indicated by the figure Ab middle of spruit dmmp middle of spruit qq on the figure Ab middle of spruit dmmp middle of spruit qq on diagram SG No A5949/72 annexed to Certificate of Consoli diagram SG No A5949/72 annexed to Certificate of Consoli dated Title T32616/1974 dated 4th September, 1974, is sub dated Title T32616/1974 dated 4th September, 1974, is subject to the following condition: ject to the following condition: A That portion of the property hereby held represented A That portion of the property hereby held represented by the said figure Ab middle of spruit dmmp is subject to a by the said figure Ab middle of spruit dmmp is subject to a servitude the centre line of which is represented by the line servitude the centre line of which is represented by the line achjk on diagram SG No A5949/72 annexed to the said Cer achjk on diagram SG No A5949/72 annexed to the said Certificate of Consolidated Title, in favour of the Electricity Sup tificate of Consolidated Title, in favour of the Electricity Sup A ply Commission to convey electricity over the property ply Commission to convey electricity over the property 111 together with ancillary rights, and subject to conditions, as together with ancillary rights, and subject to conditions, as will more fully appear from Notarial Deed 1030/65 S regis will more fully appear from Notarial Deed 1030/65 S registered on the 17th August, 1967"; tered on the 17th August, 1967";

5 1 which 'I PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER (iii) the following servitude which affects Erven 191, 216 III and a street in the township only:! conditions 6 (iii) die volgende serwituut wat slegs Erwe 191, 216 en 'n straat in die dorp raak: "Subject to a perpetual servitude of drainage channel 3 "Subject to a perpetual servitude of drainage channel 3 metres wide as defined by section 139 of the Water Act No metres wide as defined by section 139 of the Water Act No 54/1956, as will more fully appear from Notarial Deed of Ser 54/1956, as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude K851/1978 S (registered on 7 April 1978)" vitude K851/1978 S (registered on 7 April 1978)" (b) In respect of Portion 155 (a portion of Portion 140): (b) Ten opsigte van Gedeelte 155 ('n gedeelte van Ge deelte 140): (i) the following rights which shall not be passed on to the erven in the township: (i) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oor gedra moet word nie: (aa) "That the land held hereunder is entitled together with the registered owners of Portion 2 of Portion "C" of the (aa) "That the land held hereunder is entitled together said farm White River, to a perpetual reservation and servi with the registered owners of Portion 2 of Portion "C" of the tude of storage of water and abutment in respect of the intake said farm White River, to a perpetual reservation and servi feeds the existing canal out of the White River and a tude of storage of water and abutment in respect of the intake servitude of aqueduct in regard to the said canal in so far Lot which feeds the existing canal out of the White River and a 1 White River Settlement is concerned, and to a servitude of servitude of aqueduct in regard to the said canal in so far Lot aqueduct in so far as Lot 61, White River Settlement, is con 1 White River Settlement is concerned, and to a servitude of cerned, as more fully set out in Deeds of Transfer T321/1920 aqueduct in so far as Lot 61, White River Settlement, is conand T7991/1918 respectively, subject to certain reservations cemed, as more fully set out in Deeds of Transfer T321/1920 provided for in the said Lease 380/1916 Sett referred to in and T7991/1918 respectively subject to certain reservations 1 and 4 hereinabove in favour of the said Lots 1 provided for in the said Lease 380/1916 Sett referred to in and 61"; conditions 1 and 4 hereinabove in favour of the said Lots 1 and 61"; (bb) "Portion C of the farm White River 64, Registration Division JU, Transvaal (whereof the property hereby trans (bb) "Portion C of the farm White River 64, Registration ferred forms a portion) is entitled to a servitude of storage of Division JU, Transvaal (whereof the property hereby trans water and abutment against the farm Claremont 61, Registra ferred forms a portion) is entitled to a servitude of storage of tion Division JU, Transvaal, as will more fully appear from water and abutment against the farm Claremont 61, Registra Crown Grant 135/1920 in favour of Johannes Jacobus Steen tion Division JU, Transvaal, as will more fully appear from kamp"; Crown Grant 135/1920 in favour of Johannes Jacobus Steen kamp"; (ii) the following servitude which affects Erven 191, 216 and a street in the township only: (ii) die volgende serwituut wat slegs Erwe 191, 216 en 'n straat in die dorp raak: "Die vorige Resterende Gedeelte van Gedeelte 140 van die pleas White River 64, Registrasie Afdeling JU, Trans "Die vorige Resterende Gedeelte van Gedeelte 140 van vaal, groot 57,6435 hektaar (waarvan die eiendom hiermee die plaas White River 64, Registrasie Afdeling JU, Trans getransporteer 'n gedeelte uitmaak) is onderhewig aan die vaal, groot 57,6435 hektaar (waarvan die eiendom hiermee volgende serwituut: getransporteer 'n gedeelte uitmaak) is onderhewig aan die volgende serwituut: A perpetual servitude of drainage channel 3 metres wide as A perpetual servitude of drainage channel 3 metres wide as defined by section 139 of the Water Act No 54/1956 as will defined by section 139 of the Water Act No 54/1956 as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude more fully appear from Notarial Deed of Servitude K851/1978 S" K851/1978 S" (4) Landfor Municipal Purposes (4) Grond vir Munisipale Doeleindes The township owners shall reserve the following erven for municipal purposes: Die dorpseienaars moet die volgende erwe vir munisipale doeleindes voorbehou: Parks (Public Open Space): Erven 217 and 218 Parke (Openbare Oopruimte): Erwe 217 en 218 Transformer site: Erf 215 Transformatorterrein: Erf 215 (5)Access (5) Toegang (a) No ingress from Provincial Road P166 1 to the town (a) Geen ingang van Provinsiale Pad P166 1 tot die dorp en ship and no egress to Provincial Road P1661 from the town geen uitgang tot Provinsiale Pad P166 1 uit die dorp word ship shall be allowed toegelaat nie (b) Ingang van Provinsiale Pad P17/6 tot die dorp en uit gang tot Provinsiale Pad P17/6 uit die dorp word beperk tot die aansluitings van Kiepersolstraat en Tom Lawrencestraat met sodanige pad (b) Ingress from Provincial Road P17/6 to the township and egress to Provincial Road P17/6 from the township shall be restricted to the junctions of Kiepersol Street and Tom Lawrence Street with the said road (c) The township owners shall at their own expense, submit (c) Die dorpseienaars moet op eie koste 'n meetkundige a geometric design layout (scale 1:500) of the ingress and uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte geegress points referred to in (b) above, and specifications for noem in (b) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aan the construction of the accesses, to the Director, Transvaal sluitings laat opstel en aan die Direkteur, Transvaalse Roads Department for approval The township owners shall Paaiedepartement, vir goedkeuring voorle Die dorpseie after approval of the layout and specifications, construct the naars moet, nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur said ingress and egress points at their own expense to the sa is, die toegange op eie koste bou tot bevrediging van die Di tisfaction of the Director, Transvaal Roads Department rekteur, Transvaalse Paaiedepartement

6 3206 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 (6) Acceptance and Disposal ofstormwater (6) Ontvangs en Versorging van Stormwater I The township owners shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaars moet die stormwaterdreinering van die township to fit in with that of Roads P166 1 and P17/6 and for dorp so reel dat dit inpas by die van Paaie P166 1 en P17/6 en all stormwater running off or being diverted from the roads moet die stormwater wat van die paaie afloop of afgelei to be received and disposed of word, ontvang en versorg (7) Filling in ofabandoned Earth Canals (7)0pvulling van Bestaande Vervalle Grondkanale Die dorpseienaars moet op eie koste die bestaande ver valle grondkanale wat Erwe 91 tot 99, 199 tot 202 en 211 tot 217 raak laat opvul en kompakteer tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis The township owners shall at its own expense cause the existing abandoned earth canals affecting Erven 91 to 99, 199 to 202 and 211, to 217 to be filled in and compacted to the satisfaction of the local authority, when required to do so by the local authority 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes sons aangedui, opgele deur die Administrateur inge conditions as indicated imposed by the Administrator in volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan terms of the provisions of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1965 Ordinance, 1965 (1) Alle Erwe met Uitsondering van die Erwe Genoem in (1) All Erven with the Exception of the Erven Mentioned in Klousule 1(4) Clause 1(4) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 in breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en Been grootwor be planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat (c) The local authority shall be entitled to deposit temposdeur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma verwydering van sodanie rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te construction, maintenance or removal of such sewerage plans op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toenecessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderthe said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word (2) Erven 153 and 164 (2) Erwe 153 en 164 I The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doel favour of the local authority, as indicated on the general eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge plan mene plan aangedui I Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 109 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 109 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Roodepoort Townplanning Scheme, 1987, comprising the same land as included in the wysiging van Roodepoort dorpsaanlegskema, 1987, wat uit dieselfde grond as die dorp Witpoortjie Uitbreiding 40 betownship of Witpoortjie Extension 40 staan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikat all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Roodepoort Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoort wysi Scheme 109 t gingskema PB 49230H109 PB H109

7 I I I Administrator's Notice 1552 ' PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP It In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning'en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) verklaar die hereby declares Witpoortjie Extension 40 Township to be an Administrateur hierby die dorp Witpoortjie Uitbreiding 40 approved township subject to the conditions set out in the tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY EF DROSTE RANDBURG CC UNDER THE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE PROVISIONS OF THE TOWNPLANNING AND DOEN DEUR EF DROSTE RANDBURG CC INGE TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 188 OF OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE THE FARM WITPOORTJE 245 IQ PROVINCE OF STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 188 TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED VAN DIE PLAAS WITPOORTJE PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Name I STIGTINGSVOORWAARDES The name of the township shall be Witpoortjie Extension 40 (2) Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A2382/87 (1) Naam Die naam van die dorp is Witpoortjie Uitbreiding 40 (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge mene Plan LG A (3) Storm water Drainage and Street Construction (3)Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike be authority submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig scheme complete with plans, sections and specifications, pre met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n si pared by a civil engineer approved by the local authority, for viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, the collection and disposal of stormwater throughout the vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp township by means of properly constructed works and for the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aan construction, tarmacadamising, kerbing and channelling of teermacadamisering, beranding en kanalisering van die the streets therein together with the provision of such retainity strate daarin, sesame met die verskaffing van sodanige keer ing walls as may be considered necessary by the local author more as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring voorle Furthermore, the scheme shall indicate the route and gradient by which each erf gains access to the street on which it abuts Verder moet die skema die mete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat verkry (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur (b) The township owner shall, when required by the local dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en authority to do so, carry out the approved scheme at its own tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n expense on behalf and to the satisfaction of the local author siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uit ity under the supervision of a civil engineer approved by the, voer ' local authority (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand (c) The township owner shall be responsible for the main bonding van die strate tot bevrediging van die plaaslike be tenance of the streets to the satisfaction of the local authority stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou until the streets have been constructed as set out in subclause is (b) (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings (d) If the township owner fails to comply with the provi van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan to voldoen, is die plaas sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie shall be entitled to do the work at the cost of the township naar te doen owner (4) Begiftiging (4) Endowment Betaalbaar aan die plaaslike bestuur Payable to the local authority Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel The township owner shall, iri terms of the pro 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor visions of section 63(1)(b) of the Town planning and Towns pe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale hips Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of bedrag van R13 500,00 betaal welke bedrag deur die plaas R13 500,00 to the local authority for the provision of land for like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n a park (public open space) park (openbare oopruimte)

8 3208 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance (5) Disposal of Existing Conditions of Title All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding the following servitudes which does not affect the township area: Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: Notariele Akte No 52/ Notarial Deed No 52/ TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor 2 CONDITIONS OF TITLE waardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur inge volge die bepalings van die Ordonnansie op The erven mentioned hereunder shall be subject to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 conditions as indicated imposed by the Administrator in terms of the provisions of the Town planning and Townships (1) Alle Erwe Ordinance, 1965 (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (1) Alf Erven die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd (a) The erf is subject to a servitude, 2 in wide in favour of 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf,'n addisio the local authority, for sewerage and other municipal pur nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die poses, along any two boundaries other than a street boundary toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike municipal purposes 2 m wide across the access portion of the bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor (b) No building or other structure shall be erected within telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma werke wat by volgens goeddunke noodaaklik ag, tydelik to terial as may be excavated by it during the course of the plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens construction, maintenance or removal of such sewerage en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe mains and other works as it, in its discretion may deem gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, ondernecessary and shall further be entitled to reasonable access to worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade the said land for the aforesaid purpose subject to any damage vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydedone during the process of the construction, maintenance or rings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke verremoval of such sewerage mains and other works being made oorsaak word good by the local authority (2) Erwe 3396 en 3403 (2) Erven 3396 and 3403 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doel The erf is subject to a servitude for municipal purposes in eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge favour of the local authority, as indicated on the general mene plan aangedui plan (3) Erwe 3383, 3384, 3390 tot 3392 en 3398 (3) Erven 3383, 3384, 3390 to 3392 and 3398 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir paddoeleindes The erf is subject to a servitude for road purposes in favour ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene of the local authority, as indicated on the general plan On plan aangedui By die indiening van 'n sertifikaat deur die submission of a certificate from the local authority to the plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes waarin ver Registrar of Deeds stating that the servitude is on longer re meld word dat sodanige serwituut nie meer benodig word quired, this condition shall lapse nie, verval die voorwaarde Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Evander Extension 5 Township to be an ap Administrateur hierby die dorp Evander Uitbreiding 5 tot 'n proved township subject to the conditions set out in the goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen Schedule below gesit in die bygaande Bylae PB PB

9 1 die IISCHEDULE! PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY THE TOWN COUNCIL OF EVANDER DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN EVANDER IN UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN GEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG PORTION 118 OF THE FARM WINKELHAAK NO 135 OP GEDEELTE 118 VAN DIE PLAAS WINKELHAAK IS, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANT NO 135 IS, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN ED IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Name The name of the township shall be Evander Extension 5 1 STIGTINGSVOORWAARDES (1) Naam Die naam van die dorp is Evander Uitbreiding 5 (2)Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SGA2344/87 Die dorp bestaan uit erwe en strafe soon aangedui op Alge mene Plan LG A2344/87 (3) Disposal of Existing Conditions of Title All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine rals, but excluding the following servitudes which do not af fect the township: (3) Beskikking oor bestaande thelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met ingebrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitegesonderd volgende serwitute wat nie die dorp raak nie "B By virtue of Notarial Deed No 593/59 registered on the "B By virtue of Notarial Deed No 593/59 registered on the 11th June 1959 the right to convey electricity over the proper 11th June 1959 the right to convey electricity over the proper ty hereby transferred was granted to the Electricity Supply ty hereby transferred was granted to the Electricity Supply Commission, together with ancillary rights and subject to conditions, all as 'will more fully appear from the said Nota Commission, together with ancillary rights and subject to conditions, all as will more fully appear from the said Notarial Deed with diagram annexed thereto" rial Deed with diagram annexed thereto" "(II) The former Remaining Extent of Portion 49 (a portion of Portion 32) of the said farm Winkelhaak No 135 Registration Division IS Transvaal, measuring 167,0533 Hectares (of which the property hereby transferred forms a Portion) is subject to a Servitude of Aquaduct by means of pipelines in favour of Rand Water Board as will more fully appear from Notarial Deed No K1334/645" (4) Landfor Municipal Purposes Algemene erf Erf 2379 shall be reserved by the township owner as a General erf 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hietonder genoem is onderworpe aan die voor waardes soon aangedui, opgele deur die Administrateur Inge volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions as indicated imposed by the Administrator in terms of the provisions of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 "(II) The former Remaining Extent of Portion 49 (a por lion of Portion 32) of the said farm Winkelhaak No 135 Regis tration Division IS Transvaal, measuring 167,0533 Hectares (of which the property hereby transferred forms a Portion) is subject to a Servitude of Aquaduct by means of pipelines in favour of Rand Water Board as will more fully appear Deed No K1334/64S" fromnotarial (4) Grond vir Munisipale Doeleindes Ed 2379 moet deur die dorpseienaar as 'n voorbehou word 2 TITELVOORWAARDES (1) All erven with the exception of the (1) Alle erwe met die uitsondering van die Erfmentioned in Clause Erf genoem in Klousule 1(4) 1(4) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegansgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien vestande dat die plaaslike bethat the local authority may dispense with any such servitude stuur van enige sodanige serwituut mag afsien the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof (c) The local authority shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor telbonre mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of

10 3210 PROVINCIAL GAZE I I E, 14 OCTOBER 1987 terial as may be excavated by it during the course of the verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander A construction, maintenance or removal of such sewerage werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to I mains and other works as it, in its discretion may deem plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens necessary and shall further be entitled to reasonable access to en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe the said land for the aforesaid purpose subject to any damage gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, underdone during the process of the construction, maintenance or worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed removal of such sewerage mains and other works being made wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van good by the local authority sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (2) Erven 2169, 2183, 2298, 2344 and 2360 (2) Erwe 2169, 2183, 2298, 2344 en 2360 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doel favour of the local authority, as indicated on the General eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge plan mene plan aangedui Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 EVANDER AMENDMENT SCHEME 14 EVANDER WYSIGINGSKEMA 14 The Administrator hereby in terms of the provisions of sec Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepation 89(1) of the Townplanning and Townships Ordinance, lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 1965 declares that he has approved an amendment scheme, ning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n being an amendment of Evander Townplanning Scheme, wysiging van Evander dorpsbeplanningskema, 1980, wat uit 1980 comprising the same land as included in the township of dieselfde grond as die dorp Evander Uitbreiding 5 bestaan, Evander Extension 5 goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Branch Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Evander and are Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, open for inspection at all reasonable times Evander en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Evander Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Evander wysigingskema Scheme PB PB Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) verklaar die hereby declares Sabie Park Extension 1 Township to be an Administrateur hierby die dorp Sabiepark Uitbreiding 1 tot approved township subject to the conditions set out in the 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uit Schedule hereto eengesit in die bygaande Bylae PB PB I SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY AMALGAMATED DISTRIBUTORS AND DOEN DEUR AMALGAMATED DISTRIBUTORS FINANCE CORPORATION (PROPRIETARY) LIMI AND FINANCE CORPORATION (PROPRIETARY) TED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DOR FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG PORTION 5 OF THE FARM LISBON 297 KU, PRO OP GEDEELTE 5 VAN DIE PLAAS LISBON 297 KU, VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 STIGTINGSVOORWAARD ES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Sabie Park Extension 1 Die naam van die dorp is Sabiepark Uitbreiding 1 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG A4828/84 mene Plan LG A4828/84 (3) Streets (3) St rate (a) The township owner shall form, grade and maintain the (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, streets in the township to the satisfaction of the local author skraap en onderhou tot bevrediging van die plaaslike bestuur ity until such time as this responsibility is taken over by the totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur oorge local authority: Provided that the Administrator shall from neem word: Met dien verstande dat die Administrateur ge 4

11 a PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER time to time be entitled to relieve the township owner wholly regtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of 111 or partially from this obligation after reference to the local geheel van die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met authority die plaaslike bestuur (b) The township owner shall, at its own expense, remove all obstacles from the street reserves to the satisfaction of the local authority (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse in die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike bestuur verwyder (c) The township owner shall, at its own expense, make ar (c) Die dorpseienaar moet op eie koste reelings tref tot berangements to the satisfaction of the local authority to ensure vrediging van die plaaslike bestuur om te verseker dat storm that stormwater is controlled and soil erosion is prevented water beheer en grondverspoelings voorkom word (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas shall be entitled to do the work at the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie owner naar te doen (4) Disposal ofexisting Conditions of Title (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die rals, but excluding voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) the following servitude which does not affect the town (a) die volgende serwituut wat nie die dorp raak nie: ship area: "Die Resterende Gedeelte van die plaas Lisbon 297, Regi "Die Resterende Gedeelte van die plaas Lisbon 297, Regi strasie Afdeling KU, Transvaal, groot 3328,3782 hektaar, 'n strasie Afdeling KU, Transvaal, groot 3328,3782 hektaar, 'n gedeelte waarvan hierkragtens gehou word, is onderhewig gedeelte waarvan hierkragtens gehou word, is onderhewig aan 'n ewigdurende serwituut vir doeleindes van 'n sub staaan 'n ewigdurende serwituut vir doeleindes van 'n substa sieterrein ten gunste van die Elektrisiteitsvoorsienings sieterrein ten gunste van die Elektrisiteitsvoorsienings kommissie, groot 7984 vierkante meter en aangetoon deur kommissie, groot 7984 vierkante meter en aangetoon deur die figuur A, B, C, D op Kaart LG No A1792/75 geheg aan die figuur A, B, C, D op Kaart LG No A1792/75 geheg aan en soos meer volledig sal blyk uit Notariele Akte No en soos meer volledig sal blyk uit Notariele Akte No K2579/76S geregistreer op 30 Augustus 1976, tesame met by K2579/76S geregistreer op 30 Augustus 1976, tesame met by komende regte soos daarin omskryf" komende regte soos daarin omskryf" serwituut wat slegs Erwe 329 tot 331 en 'n (b) the following servitude which affects Erven 329 to 331 str(aba)tdiniedvieodlgoernpdreaak: and a street in the township only: "Onderhewig aan die volgende serwituut ten 'gunste van "Onderhewig aan die volgende serwituut ten gunste van Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van gemelde plaas Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van gemelde plaas Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938, Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938, 4232 hektaar 4232 hektaar 'n Pyplynserwituut, 3 meter wyd, die suid westelike en sui 'n Pyplynserwituut, 3 meter wyd, die suidwestelike en suidelike grense waarvan aangedui word deur die figuur ELMNOPQRSTUVWXYZA 'B'C'D'E'F'G'H'I'J'K'L'M delike grense waarvan aangedui word deur die figuur ELMNOPQRSTUVWXYZA 'B'C'D'E'F'G'H'I'J'K'L'M 'N'O'P'R 'S'T'U' soos aangetoon op Kaart LG No A2746/80 'N'O'P'R 'S'T'U' soos aangetoon op Kaart LG No A2746/80 geheg aan Akte van Transport No T49985/1980, hede geregi geheg aan Akte van Transport No T49985/1980, hede geregi streer" streer" (c) the following servitude which affects Erf 329 in the township only: (c) die volgende serwituut wat slegs Erf 329 in die dorp raak: "Onderhewig aan die volgende serwituut ten gunste van "Onderhewig aan die volgende serwituut ten gunste van Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van gemelde plaas Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van gemelde plaas Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938, Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938, 4232 hektaar 4232 hektaar 'n Pompstasieterrein aangedui deur die figuur U'V'b mid 'n Pompstasieterrein aangedui deur die figuur U'V'b mid del van Sabierivier au' soos aangetoon op Kaart LG No del van Sabierivier au' soos aangetoon op Kaart LG No A2746/80 geheg aan Akte van Transport No T49985/1980, A2746/80 geheg aan Akte van Transport No T49985/1980, hede geregistreer" hede geregistreer" (d) die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oor gedra moet word nie: (d) the following right which shall not be passed on to the erven in the township: "Geregtig tot 'n reg van weg, 5 tot 'n reg van weg, meter wyd, al langs en pa 5 meter wyd, al langs en parallel vir die hele lengte daarvan aan die oostelike grens aan rallel"geregtig gedui vir die hele lengte daarvan aan die oostelike grens aangedui deur die lyn BC op Kaart L No A2746/80 geheg aan deur die lyn BC op Kaart L No A2746/80 geheg Akte van Transport No T49985/1980, hede geregistreer, oor Akte van Transport No T49985/1980, hede geregistreer, oor Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van die plaas Lisbon Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van die plaas Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938, , Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot 938,4323 hektaar, met die verpligting dat die eienare van Gedeelte 4 hektaar, met die verpligting dat die eienare van Gedeelte 4 ('n gedeelte van Gedeelte 3) en die Resterende Gedeelte van ('n gedeelte van Gedeelte 3) en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 3 van die plaas Lisbon 297, Registrasie Afdeling Gedeelte 3 van die plaas Lisbon 297, Registrasie Afdeling KU, Transvaal, groot as sodanig 923,3875 hektaar, om die KU, Transvaal, groot as sodanig 923,3875 hektaar, om die helfte aanspreeklik sal wees vir die instandhouding van enige helfte aanspreeklik sal wees vir die instandhouding van enige pad oor die serwituutgebied" pad oor die serwituutgebied"

12 3212 PROVINCIAL GAZETIE, 14 OCTOBER 1987 (5) Access (5) Toegang I (a) Ingress from Provincial Road P33/5 to the township and (a) Ingang van Provinsiale Pad P33/5 tot die dorp en uit egress to Provincial Road P33/5 from the township shall be gang tot Provinsiale Pad 33/5 uit die dorp word beperk tot die restricted to the junction of Hardekool Avenue with the said aansluiting van Hardekoollaan met sodanige pad road (b) Die dorpseienaar moet op eie koste 'n meetkundige (b) The township owner shall at its own expense, submit a uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte ge geometric design layout (scale 1:500) of the ingress and noem in (a) hierbo en spesifikasies vir die bou van die aanegress points referred to in (a) above, and specifications for sluitings laat opstel en aan die Direkteur, Transvaalse the construction of the accesses, to the Director, Transvaal Paaiedepartement, vir goedkeuring voorla Die dorpseienaar Roads Department for approval The township owner shall moet, nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur is, die after approval of the layout and specifications, construct the toegange op eie koste bou tot bevrediging van die Direkteur, said ingress and egress points at its own expense to the satis Transvaalse Paaiedepartement faction of the Director, Transvaal Roads Department (6) Ontvangs en Versorging van Stormwater (6) Acceptance and Disposal ofstormwater Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die The township owner shall arrange for the drainage of the dorp so reel dat dit inpas by die van Pad 33/5 en moet die township to fit in with that of Road P33/5 and for all storm stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang water running off or being diverted from the road to be re en versorg ceived and disposed of 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op The erven shall be subject to the following conditions im gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die 4 posed by the Administrator in terms of the provisions of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 Town planning and Townships Ordinance, 1965 (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 in breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of vandie plaaslike bestuur, tangs enige twee grense, 'n local theauthority, for sewerage and other municipal pur 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, f 'n addisio poses, along any two boundaries other than a street boundary nele senvituut vir munisipale doeleindes 2 in breed oor die and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur municipal purposes 2 m wide across the access portion of the die plaaslike bestuur: Met dies verstande dat die plaaslike erf, if and when required by the local authority: bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien Provided the local authority may dispense that with any such servitude (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie thereof (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander ' terial as may be excavated by it during the course of the werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelikde toe necessary and shall further be entitled to reasonable access to gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderthe said land for the aforesaid purpose subject to any damage worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed A done during the process of the construction, maintenance or wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van I removal of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority word Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 PERIURBAN AREAS AMENDMENT SCHEME 92 BUITESTEDELIKE GEBIEDEWYSIGINGSKEMA 92 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Peri Urban Areas Town wysiging van Buitestedelike Gebiededorpsaanlegskema, planning Scheme, 1972, comprising the same land as included 1972, wat uit dieselfde grond as die dorp Sabiepark Uitbrei in the township to Sabie Park Extension 1 ding 1 bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur variplaaslike Beand the Secretary, Transvaal Board for the Development of stuur, Pretoria en die Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ped Urban Areas and are open for inspection at all reason Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede en is beskikbaar able times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Peri Urban Areas Amend Hierdie wysiging staan bekend as Buitestedlike Gebiede 4 ment Scheme 92 wysigingskema 92 PB PB

13 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING Administrator's Notice 2379 of 17 December 1986 is here Administrateurskennisgewing 2379 van 17 Desember 1986 by corrected by the replacement of the approved scheme word hiermee verbeter deur die goedgekeurde skemaklouclauses with new amended approved scheme clauses sules to vervang met nuwe gewysigde goedgekeurde skemaklousules PB 49214H 11 PB 49214H I I Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/437 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/437 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Boksburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1, 1946, by the rezoning of Portion 345, Boksburgdorpsaanlegskema 1, 1946, gewysig word deur die Klipfontein 83 IR, to "Special" for the use of religious pur hersonering van Gedeelte 345, Klipfontein 83 IR na "Spe poses and purposes ancillary thereto, subject to certain con siaal" vir die gebruik van godsdienstige en aanverwante doel ditions eindes, onderworpe aan sekere voorwaardes 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Branch Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Boksburg and are open for inspection at all reasonable times ripmap Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Boksburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Boksburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Boksburg wysigingske Scheme 1/437 ma 1/437 PB PB Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/502 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/502 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Boksburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme 1, 1946, by the rezoning of Erf 139, Witfield Boksburg dorpsaanlegskema 1, 1946, gewysig word deur die to "Special" for the purposes of the purchase and sale of new hersonering van Erf 139, Witfield, na "Spesiaal" vir die doeland used motor vehicles and retail in motor accessories, sub eindes van die koop en verkoop van nuwe en gebruikte moject to certain conditions torvoertuie en kleinhandel in motortoebehore, onderworpe aan sekere voonvaardes s Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Branch Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema W Services, Pretoria and the Town Clerk, Boksburg and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Boksburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Boksburg Amendment Scheme 1/502 Hierdie wysiging staan bekend as Boksburgwysigingskema 1/502 PB PB Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 DORPSRAAD VAN MOHLAKENG: VERANDERINGVAN REGSGEBIED TOWN COUNCIL OF MOHLAKENG: ALTERATION OF AREA OF JURISDICTION Ingevolge artikel 2(2)(b) van die Wet op Swart Plaaslike In terms of section 2(2)(b) of the Black Local Authorities Owerhede, 1982 (Wet 102 van 1982), verander die Adminis Act, 1982 (Act 102 of 1982), the Administrator hereby, after trateur hierby, na oorlegpleging met die Minister van Staat consultation with the Minister of Constitutional Develop kundige Ontwikkeling en Beplanning en die betrokke ment and Planning and the local authority concerned, alter plaaslike owerheid, die regsgebied van die Dorpsraad van the area of jurisdiction of the Town Council of Mohlakeng, Mohlakeng, ingestel by Goewermentskennisgewing 2114 van established by Government Notice 2114 of 21 September 21 September 1984, deur die gebied in die Bylae hiervan om 1984, by adding thereto the area defined in the Schedule slcryf daarby te voeg hereto BYLAE SCHEDULE A 'n Sekere stuk grond, 37,7243 ha groot, synde Gedeelte 46 certain area of land, 37,7243 ha in extent, being Portion ('n gedeelte van Gedeelte 1) van Middelvlei 225 IQ Rand 46 (a portion of Portion 1) of Middelvlei Randfon fontein, soos aangetoon op Diagram LG 1486/84 tein, as shown on Diagram SG 1486/84 File A2/17/2/M131 Leer A2/17/2/M131

14 3214 PROVINCIAL GAZETTE 14 OCTOBER 1987 Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 i ROAD TRAFFIC REGULATIONS: AMENDMENT PADVERKEERSREGULASIES: WYSIGING Ingevolge artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 (Ordonnansie 21 van 1966), wysig die Administrateur hierby die Padverkeersregulasies, afgekondig by Administra teurskennisgewing 1052 van 28 Desember 1966, soos in die Bylae hierby uiteengesit met ingang van 1 Januarie 1988 In terms of section 165 of the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordinance 21 of 1966), the Administrator hereby amends the Road Traffic Regulations, promulgated by Administrator's Notice 1052 of 28 December 1966, as set out in the Schedule hereto whith effect from 1 January 1988 SCHEDULE TW 22, TO 12 BYLAE T W 22, TO 12 1 Regulation 100 is hereby amended by the substitution 1 Regulasie 100 word hierby gewysig deur subregulasie (1) for subregulation (1) of the following subregulation: deur die volgende subregulasie te vervang: "(1) No person shall operate on a public road a bus or "(1) Niemand mag 'n bus of goederevoertuig wat volgens goods vehicle which, according to the registration certificate die registrasiesertifikaat daarvan thereof (a) voor 1 Januarie 1988 vir die eerste maal geregistreer is (a) was registered for the first time prior to 1 January 1988 en waarvan die bruto voertuigmassa kg oorskry; and of which the gross vehicle mass exceeds kg; (b) was registered for the first time on or after (b) op of na 1 Januarie 1988 vir 1 January die eerste maal geregistreer is, en wat van lugbande voorsien is, op 'n openbare pad ge 1988 and which is fitted with peneumatic tyres, where any wheel mass load exceeds that recommended by the bruik nie waar enige wielmassalas die wat deur die SuidAfri South African Tyre and Rim Engineering Data Committee or the manufacturer of the tyre concerned" 2 The following regulation is hereby substituted for regulation 106: kaanse Komitee insake Buiteband en Vellingingenieursdata of die vervaardiger van die betrokke band aanbeveel word, oorskry" 2 Regulasie 106 word hierby deur die volgende regulasie vervang: "Inligtingsplate vir sekere voertuie "Information plates for certain vehicles 106 Niemand mag 'n bus of goederevoertuig wat volgens 106 No person shall operate on a public road a bus or die registrasiesertifikaat daarvan goods vehicle which, according to the registration certificate (a) voor 1 Januarie 1988 vir die eerste maal geregistreer is thereof en waarvan die voertuigmassa kg oorskry; (a) was registered for the first time prior to 1 January 1988 (b) op of na 1 Januarie 1988 vir die eerste maal geregistreer and of which the gross vehicle mass exceeds kg; is, (b) was registered for the first time on or after 1 January op 'n openbare pad gebruik nie, tensy die volgende beson 1988, unless the following particulars in respect of the bus or derhede ten opsigte van die bus of goederevoertuig duidelik goods vehicle are clearly imprinted or stamped on a metal afgedruk of gestempel is op 'n metaalplaatjie of metaalplaat plate or plates affixed in an accessible place on a door post or jies wat aangeheg is in 'n toegangklike plek aan 'n deurstut of under the bonnet or on the dash board of the vehicle con onder die enjinkap of op die instrumentepaneel van die becerned or, in the case of a trailer, on the left side thereof in trokke voertuig of, in die geval van 'n sleepwa, aan die any conspicuous place: linkerkant daarvan in enige opvallende plek: (i) the tare in kilograms (denoted as I); (i) die tarra in kilogram (as T aangedui); (ii) the gross vehicle mass in kilograms (denoted as (ii) die bruto voertuigmassa in kilogram (as GVM/BVM GVM/BVM); aangedui); (iii) the gross axle massload or gross axle unit massload of each axle or axle unit in kilograms (denoted as GA/BA or GAU/BAE respectively); (iii) die bruto asmassalas of bruto aseenheidsmassalas van elke as of aseenheid in kilogram (as GA/BA of GAU/BAE onderskeidelik aangedui); (iv) the gross combination mass in kilograms where the ye (iv) die bruto kombinasiemassa in kilogram waar die voer hide is used to draw any other vehicle (denoted tuig gebruik word om enige ander motorvoertuig te trek (as GCM/BKM); GCM/BKM aangedui); (v) where applicable, the net power in kilowatts as deter (v) waar van toepassing, die netto drywing in kilowatt bemined in accordance with or calculated with due regard to the paal ooreenkomstig of bereken met behoorlike inagneming Code of Practice SAGS 013, for the Determination of net van die Gebruikskode SASS 013 vir die Bapaling van netto power of internal combustion engines: Part : Internal drywing van binnebrandenjins: Deel 11977: Binnebranden combustion engines at sea level, published by Government jins by seespieel, by Goewermentskennisgewing 463 van 9 Notice 463 of 9 July 1982 (denoted as P/D); Julie 1982 gepubliseer (as P/D aangedui); (vi) the permissible maximum vehicle mass in kilograms (denoted as V); (vi) die toelaatbare maksimum voertuigmassa in kilogram (as V aangedui); (vii) the permissible maximum axle massload or axle unit (vii) die toelaatbare maksimum asmassalas of aseenheid massload of each axle or axle unit in kilograms (denoted as A massalas van elke as of aseenheid in kilogram (as A of or AU/AE respectively); and AU/AE onderskeidelik aangedui); en (viii) the permissible maximum drawing vehicle mass in (viii) die toelaatbare maksimum trekvoertuigmassa in kilo 111 kilograms where the vehicle is used to draw any other vehicle gram waar die voertuig gebruik word om enige ander voer (denoted as D/T)" tuig te trek (as D/T aangedui)" 4 III

15 PROVINSIALE KOERANT 14 OKTOBER i Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 ROAD TRAFFIC REGULATIONS: REGULATION 56 PADVERKEERSREGULASIES: REGULASIE 56 CORRECTION NOTICE The Schedule to Administrator's Notice 1399 dated 23 September 1987 is hereby corrected in amending Regulation 1 by the substitution for the expression: "(4) No person shall operate a pedal cycle on a public road unless there is fitted on the frons of such cycle a white retro reflector complying with the provisions of this Chapter" of the following expression: VERBETERINGSKENNISGEWING Die Bylae by Administrateurskennisgewing 1399 van 23 September 1987 word hierby verbeter deur in wysigende Regulasie 1 in die Engelse teks die uitdrukking: "(4) No person shall operate a pedal cycle on a public road unless there is fitted on the frons of such cycle a white retro reflector complying with the provisions of this Chapter" deur die volgende uitdrukking to vervang: 1 "(4) No person shall operate a pedal cycle on a public road "(4) No person shall operate a pedal cycle on a public road unless there is fitted on the front of such cycle a white retro unless there is fitted on the front of such cycle a white retroreflector complying with the provisions of this Chapter" reflector complying with the provisions of this Chapter" TW 2/15/3 TO 27 TW 2/15/3 TO 27 Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 ACCESS ROADS: DISTRICT OF KRUGERSDORP TOEGANGSPAAIE: DISTRIK KRUGERSDORP EN AND OATLANDS AGRICULTURAL HOLDINGS OATLANDS LANDBOUHOEWES In terms of section 48(1)(a) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 48(1)(a) van die Padordonnansie, 1957, the Administrator hereby declares that access roads with va verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met rying widths, exist over the properties as indicated on the wisselende breedtes, bestaan oor die eiendomme soos aange subjoined sketch plans which also indicate the general direc dui op bygaande sketsplanne wat ook die algemene rigtings tions and situations of the said access roads with appropriate en liggings van gemelde toegangspaaie met toepaslike koorcoordinates of boundary beacons dinate van grensbakens aandui In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word by declared that boundary beacons, demarcating the said hierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde paaie aandui, roads, have been erected on the land and that plans PRS op die grond opgerig is en dat planne PRS 86/198/3V tot /5V, 86/19813V to /5V, indicating the land taken up by the said wat die grond wat deur gemelde paaie in beslag geneem is roads, are available for inspection by any interested person, aandui, by die kantoor van die Provinsiale Sekretaris, Tak at the office of the Provincial Secretary, Roads Branch, Pro Paaie, Provinsiale Gebou, Kerkstraat Wes, Pretoria, ter in vincial Building, Church Street West, Pretoria sae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar is Approval: 77 dated 6 October 1987 Goedkeuring: 77 van 6 Oktober 1987, Reference: 10/4/1/4K197(3) Verwysine10/4/1/4 K197(3) I

16 3216 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 x0177oe, BELPORTON DORP / TOMISHIP * xo enin : It 1 xnuo, /30A RESTART VANGEDEELTE 2% REMAINDER OF PORTION Ses,_ u rota 4:44 N v4 "!"401 s it xo27a WATERVAL 7 4 t a GEDEELTE/PORTION 56 WATERVAL 114 IQ, /0 was DISTRIK KRUGERSOORP ' 470, viiii AkiA /j is / / ft 1394 XIX wskee 44 "9,:: gar11211 : Mt/ otir I A39136/40 Ti, 494/ 4" la" i 40 44%,, / A? asp (i 4 * gulf xra 0 C , XEL27 ilf viyavo ti 1017 L92 03 /it /el! / Lri o G "0" 11' 0s a226 pad 9r xri 0 gam / Nei r D/ROAD 9 7 4* et XEL , k k XOLCI o 43 oo ' ', ' 50' 1 00, x1522 r 6'1* 86,, Mt% l', /010 ile I100 \ 9, xrrs's drx99449 lass "e 9 x IN RES VAN GEO / REM OF PT1L 7 uvf 0 licri n4v 4t #t) Lacer o 00,e is, sr 0 FA DRIT2 9 lh MTh 'rnig 73/431 " IA, iikto cs ir 6 4 el PAARDERLAATS OF ECM% "v04 PAAROEKR AL 117 IQ KRWERSDOW GEO/PIN /pm 36 AI 66:irm Ne : ' 72 N 4 WATERVAL IQ kk ;II 0 H RES/REM VAN/OF GED/pTN 2 0 or 0W/PTN " 177 L7/1 7t 179 I; GED;pli! 0 Si R6213 Let j Dr i111 % s D R 2 0 no k 0 Ia 14 Li 4r 9 I R62' r it in 1 /1 \\ ; o,, 0 for 6\\ ii v R78 7*,, pc '' 7 9 \ \ 7 : / 42 R62 / DR21 R79 "' 01 ; MON 4 \\ i/ 1 GED 36 1 // / a 7 R81 " Res Latar4 2 so / ea 32 tr 0 R62 R97 I RIO fil" re il 1 DR24 ic r OR30 ' AIIIIIILI3 II 1 GEWP711,27 A( / DR31 illdr22,14t iv HOEWE/NOLDING 7 t GED/P X 5 Fra IPiaraa 6 0 Le DISTRX R61 DR23 7 // va 13 S /,, KRLWERWORR A ' NOEWEARLDDIG OAT 1 VERWYSING / REFERENCE f EX BESTANG ROAD ANDE Rya R64 AdaKRUGERSDORP PAD/ 2 8B6 V 400 X z ' OISTRIK a A H

17 PROVINSIALE KOERANT 14 OKTOBER DIE FIGURE: (1)WL274X112/3X0L3IXDL39A,xvī 27A (2) X196XDL _81X1182XDL8313L88AXDL89X1190XL97XL96 (3) XR96XR97DR112DR111XR96 (4) DL710L72L82 L80DL71 (5) R82R830R31DR (6) R62AR62BDR2O DR24R62A STEL VOOR GEDEELTES VAN TOEGANGSPAAIE SODS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE: PRS 86/198/3V SV THE FIGURES: (11XPL27AXDL2bXDL39XDI39A,X12127A (2) XL96XDL79DL80DL810182XDL83DL88AXDL89XDL90XL97XL96 (3) XR96XR97DR112DR111XR96 ( L DL71 (5) R821283DR31DR30R82 (6) R62AR62BDR2O DR24R62A REPRESENTS PORTIONS OF ACCESS ROADS AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: PRS 86/198/3V 5V BUNDEL No/FILE No: eq4n41/k)97(3) KOOROINAATLYS/CO ORDINATE LIST Lo 27 Konsf/Const: Y = ±0,00 X = ,00 L , ,64 XDL , ,30 XDL , ,47 L , ,31 XDL , ,32 XDL , ,18 L , ,53 XDL , ,88 X , ,16 XL , ,32 XDL , ,89 XDL , ,80 XL , ,44 XDL , ,13 X , ,99 XL , ,24 XOL , ,61 XDL , ,40 X , ,21 XDL , ,30 XDL , ,03 R62A 73776, ,02 XDL , ,81 X , ,62 R , ,54 XDL , ,26 X , ,10 R , ,02 XOL , ,29 X , ,93 R , ,19 X , ,34 XDL , ,79 XR , ,34 XOL , ,49 DR , ,00 XR , ,87 XDL , ,17 DEM 73806, , , ,77 X , ,65 DR , ,00 DL , ,00 X , ,62 DR , , , ,51 X , ,33 DR , , , ,01 XDL , ,57 DR , ,41 DUNA 75392, ,87 XDL , ,61 DR , ,95 X , ,11 XDL , ,92 DR , ,40 XOL , ,64 X , ,53 DR , ,06 xol27a ,04 XoL39A Administrator's Notice October 1987 Administrateurskennisgewing Oktober 1987 ACCESS ROADS: DISTRICT OF KRUGERSDORP TOEGANGSPAAIE: DISTRIK KRUGERSDORP EN AND OATLANDS AGRICULTURAL HOLDINGS OATLANDS LANDBOUHOEWES In terms of section 48(1)(a) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 48(1)(a) van die Padordonnansie, 1957, the Administrator hereby declares that access roads with va verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met rying widths, exist over the properties as indicated on the wisselende breedtes, bestaan oor die eiendomme coos aange subjoined sketch plans which also indicate the general direc dui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigtings en tions and situations of the said access roads with appropriate liggings van gemelde toeganspaaie met toepaslike koordinate coordinates of boundary' beacons van grensbakens aandui In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word by declared that boundary beacons, demarcating the said hierby verklaar dat grensbakens, wat gemelde paaie aandui, roads, have been erected on the land and that plans PRS op die grond opgerig is en dat planne PRS 86/198/3V tot /SV, 86/198/3V to /5V, indicating the land taken up by the said wat die grond wat deur gemelde paaie in beslag geneem is roads, are available for inspection by any interested person, aandui, by die kantoor van die Provinsiale Sekretaris, Tak at the office of the Provincial Secretary, Roads Branch, Prov Paaie, Provinsiale Gebou, KerkstraatWes, Pretoria, ter in incial Building, Church Street West, Pretoria sae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar is Approval: 77 dated 6 October 1987 Goedkeuring: 77 van 6 Oktober 1987 Reference: 10/4/1/4K197(3) Verwysing: 10/4/1/4 KI97(3)

18 3218 PROVINCIAL GAZETTE14 OCTOBER WAT 111/ L I a GED/PTN 56 a, 142 7H41 73 L r 03 L44 '"" 0 L45 146, 6En2vxmoisEgps 0, 412PAID R /4 _ 40 "* R R3ii GED/PTN R42 R43 a 644 R35 /,,r,: Ricr P 4" 50 i IR, 58 R46 49 % "7 57 i P31 : 48 R47 I,, OATLA Os K so 0 ra Ica tees 47 WATERVAL 41 ina 41/ IQ il *dr X153 )148 GED/PT/1 56 XL50 Ykr X154 ' L L a rzi0 1"" 0,, L59 04 RGEESDCRE11 2 PeOCIAIDIEP LAND "I L aisailik 0 c7 "" scum R50 XR5 TXR54 r R: 9k %An X1153 a R a 0y R6)rittt sr r: P16T cr Ka& fik OATLANDS K H WATERVAL 1 741Q L R6 a 404 RES/REM GEO/PTN 2 $ 65 L # 1! ill 41111, L R '62 R63 R64 R65 R : DR20 R60 RES/REM GED/PTN DR ) "79188 R71 R72 R , 0 M WATERVAL 174 IQ R7 I IV OATLANOS KN ass _ 19 vac lesegtreesopep :2 L72 & fi 400 A 1111 R76 i WATERVAL 174la se \\ WATERVAL \ rn 1 Mal 72 I 1 GED/PM 38 1 uraa40 $ 7ED/VIN 41 1 L74 Ei# I L73 GED \\%, 'ii i Vic L L75 N 7 _ 12, ilk 1 GED/PTN 37 I 177 L78 1 L 9 ' Li GED/piN i 20 i L91,Lea 184Les Le6 R a/ RN X 11 ' 93,187 as L59' Pe Ill GED' 32 R76 fer I 1 R75 R ' GEO 34 \ ; 1 R REST IREPI GEDIPM2 It 'd 1 I R90 R81 " % A 1184 RB9 R62 R0543te : ' 3 I f F83 4" R87 RIO GED/PIN 27 II GE3D0/121N WATERVAL GED 6 II; of WATERVAL 75la, DR301, Amge ti XOL90 LIIDat GED 44 1, i, N 1 WATERVAL \ I a i at 196 ' / te GED/PTN 43 1 L91 PTN30 GED 57 R94 xj165 R91 G gieiiiiiiiif : 2, XL97 L100 L101* _mg XL98 L L93 a PAARDEPLAATSXRII$ XR98 XR97 XR99 PARDEKRAAL : ' R97 DIM 0/1112 Ammar :,_ 44 N goo x NI 1 J,

19 PROVIN5IALEKOERANT,140KTOBER DIE FIGUUR: R93 Ft5ELA,4411!15"191A L932KL94 XL981_99 L102XR78AR79R98 R95XR99 XR94 STEL VOOR 'N GEDEELTE VAN PAD K197 SODS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE: PRS 86/198/2V5V THE FIGURE: L5901 L91XL94XL _10/XR78XR79R9B R95YR99 XR94 R93 RSOA,44,L59A REPRESENTS A PORTION OF ROAD K197 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: PRS 86/198/2V 5V BUNDEL No/FILE No:/0/0/4/) )97(3) KOORDINAATLYS / CO ORDINATE LIST Lo 27 Konst/Consf: Y = ±0,00 X = ,00 L , ,35 L , ,09 R , ,26 L , ,41 L , ,43 R , ,53 L , ,57 L , ,44 R , ,46 L , ,32 L , ,11 R , ,80 L , ,91 L , ,91 R62A 73776, ,02 L , ,30 L , ,94 R62B 73788, ,54 L , ,43 L , ,58 R , ,75 L , ,74 L , ,27 R , ,10 L , ,31 L , ,72 R , ,23 XL , ,61 XL , ,67 R , ,46 XL , ,50 XL , ,63 R , ,99 XL , ,87 XL , ,24 R , ,87 XL , ,32 XL , ,21 R , ,39 XL , ,44 XL , ,02 R , ,99 XL , ,22 L , ,74 R , ,35 XL , ,41 L , ,51 R , ,30 L , ,10 L100A 75677, ,58 R , ,11 L , ,87 L , ,97 R , ,57 L , ,56 L , ,32 R , ,07 L , ,24 L , ,55 R , , , ,16 R , ,26 R , ,07 L , ,68 R , ,39 R , ,89 L , ,95 R , ,72 R , ,13 L , ,42 R , ,10 R , ,13 L , ,35 R , ,19 R , ,94 L , ,85 R , ,11 R , ,02 L , ,25 R , ,93 R , ,19 L , ,43 R , ,89 R , ,82 L , ,50 R , ,35 R , ,35 L , ,61 R , ,40 R , ,86 L , ,99 R , ,50 R , ,46 L , ,88 R , ,86 R , ,34 L , ,00 R , ,42 R , ,08 L , ,64 R , ,10 R , ,35 L , ,47 R , ,60 R , ,89 L , ,54 R , ,66 R , ,22 L , ,78 R ,31 R , ,37 L , ,76 XR , ,65 R , ,96 L , ,21 XR , ,54 R , ,14 L , ,21 XR , ,80 R , ,55 L , ,64 XR , ,37 R , ,88 L , ,31 R , ,69 XR , ,83 L , ,53 R , ,86 XR , ,14 L , ,91 R , ,80 XR , ,34 L , ,18 R , ,43 XR , ,87 L , ,50 XR , ,48 44 XR , D , , ,16 R59A XR , , , ,12 XR , ,82

20 3220 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 General Notices Algemene Kennisgewings 411 NOTICE 904 OF 1987 ICENNISGEWING 904 VAN 1987 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/206 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/206 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSICEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKES 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BYLAE 8 SCHEDULE 8 Ek, Nicolaas Johannes Grobler, synde die gemagtigde I, Nicolaas Johannes Grobler, being the authorized agent agent van die eienaar van Ed 31, West Acres, Nelspruit gee of the owner of Erf 31, West Acres, Nelspruit hereby give no hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town raad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van a Council of Nelspruit for the amendment of the townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as die Nelspruit dorps scheme known as the Nelspruit Townplanning Scheme, aanlegskema, 1949, deur die hersonering van die eiendom 1949, by the rezoning of the property described above, situ hierbo beskryf, geled te Trichiliastraat 9, West Acres, Nelated 9 Trichilia Street, West Acres from "Special Residen spruit van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woontial" with a density of "1 dwelling per err to "Special huis per erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een Residential" with a density of "1 dwelling per m" woonhuis per m2" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 221, Town Hall, Voortrekker Street, Nelspruit for the period 221, Stadhuis, Voortrekkerstraat, Nelspruit vir 'n tydperk of 28 days from 7th October 1987 van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 45, Nelspruit 1200, by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, within a period of 28 days from 7th October 1987 Nelspruit 1200 ingedien of gerig word Address of owner: Luna Trust, 9 Trichilia Street, West Acres, Nelspruit Adres van eienaar: Luna Trust, Trichiliastraat 9, West Acres, Nelspruit NOTICE 905 OF 1987 KENNISGEWING 905 VAN 1987 The Town Council of Verwoerdburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee, ingevolge terms of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, artikel 6(8)(a) van die Ordonnansie op die Verdeling van 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aan land described hereunder has been received soek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel Further particulars of the application are open for,inspection at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Basben Avenue Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kantoor, Basben laan Any person who wishes to object to the granting of the ap Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek be plication or who wishes to make representations in regard swaar wil maak of vertoe in verband daarmee wil rig, moet sy thereto shall submit his objections or representations in writ besvrare of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk ing and in duplicate to the Town Clerk, at the above address by bovermelde adres te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae at any time within a period of 28 days from the date of the vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge first publication of this notice wing, indien Date of first publication: 7 October 1987 Datum van cerste publikasie: 7 Oktober 1987 Description of land Remainder of Portion 2 of the farm Beskrywing van grond Restant van Gedeelte 2 van die 4 Olievenhoutbosch 389 JR plaas Olievenhoutbosch 389 JR 2 parts, ± 14 ha and ± 12 ha in extent 2 dele, groot ± 14 ha en ± 12 ha

21 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER NOTICE 906 OF 1987 KENNISGEWING 906 VAN 1987 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE SCHEME MA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Johanna Alida Kotzee, being the authorized agent of the owner of a part of Portion 13 of Holding 48, Halfway House Ek, Johanna Alida Kotzee, synde die gemagtigde agent Estate, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of van die eienaar van 'n deel van Gedeelte 13 van Hoewe 48, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Halfway House Landgoed, gee hiermee ingevolge artikel have applied to the Town Council of Midrand for the amend 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ment of the townplanning scheme known as the Halfway Dome, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand House and Clayville Town planning Scheme, 1976, by the re aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps zoning of the property described above, situated on Richards beplanningskema bekend as die Halfway House en Clayville Drive in Halfway House Estate, from Agricultural to Com dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die mercial eiendom hierbo beskryf, gelee te Richardsrylaan in die Half way House Landgoed, van Landbou na Kommersieel Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Midrand wone kantoorure by die Mid Town Council, Municipal Offices, Old Pretoria Main Road, kantoor Stadsraad van sedie Munisipale Stadsklerk, Kantore, rand, Ou Pretoria Midrand, for the period of 28 days from 7 October 1987 Hoofweg, Midrand, vir 'n tydperk van 28 de vanaf 7 Okto Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway House 1685, within a period of 28 days from 7 October 1987 ber 1987 Adres van eienaar: P/a Industraplan, Posbus 1902, Half Address of owner: Go Industraplan, PO Box 1902, Halfway House 1685 way House 1685 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House 1685, ingedien word NOTICE 907 OF 1987 KENNISGEWING 907 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) Ek, Christiaan Jacob Johan Els, synde die gemagtigde I, Christiaan Jacob Johan Els, being the authorized agent of the owner of Erf 1135, Arcadia, hereby give notice in agent van die eienaar van Erf1135, Arcadia, gee hiermee in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema Pretoria for the amendment of the oftownplanning beplanningskema bekend as die Pretoria dorpsbeplan scheme known as the Pretoria Town planning Scheme, 1974, ningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hier by the rezoning of the property described above, situated in Park Street between Wessels Street and Leyds Street, from bo beskryf, gelee in Parkstraat tussen Wesselstraat en Leyds "General Residential" to "General Residential" subject to street van "Algemene Woon" tot "Algemene Woon" certain conditions, in order to legalise the existing offices on onderworpe aan sekere voorwaardes, ten einde die bethe erf, by the addition of an annexure to the scheme staande kantore op die erf te wettig, deur die byvoeging van 'n bylae tot die skema Particulars of the application will lie for inspection during Besimderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 3024, West Block, Munitoria, cnr Van der Walt Street and 3024, Wes Blok, Munitoria, h/v Van der Walt en Vermeu Vermeulen Street, for the period of 28 days from 7 October lenstraat, Pretoria vir die tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the secretary binne 'n tydperk van 28 the vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik at the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within by of tot die sekretaris by bovermelde adres of by Posbus a period of 28 days from 7 October , Pretoria 0001, ingedien of gerig word Address of owner: C/o Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: P/a Els van Straten & Vennote, Posbus 28792, Sunnyside 0132 Tel (012) , Sunnyside 0132 Tel (012)

22 3222 PROVINCIAL GAZETTE 14 OCTOBER 1987 NOTICE 908 OF 1987 KENNISGEWING 908 VAN 1987 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/356 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/356 TOWN COUNCIL OF VEREENGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR TIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE DINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 10 BYLAE 10 (Regulation 11(4)) (Regulasie 11(4)) The Town Council of Vereeniging hereby gives notice in terms of section 56 of the Town planning and Townships Or Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge arti dinance, 1986, that Messrs H A van Aswegen Town and Re kel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, gional Planners on behalf of Mr Antonio Joaquim de Freitas 1986, kennis dat mnre H A van Aswegen Stads en has applied for the amendment of the townplanning scheme Streeksbeplanners namens mnr Antonio Joaquim de Freitas known as Vereeniging Town planning Scheme, 1956, by the aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps rezoning of Erf 380, Arcon Park Extension 2 from "Special beplanningskema bekend as Vereeniging dorpsbeplanning Residential" with a density of one house per erf to "Special skema, 1956, deur die hersonering van Erf 380, Arconpark 4 Residential" with a density of one house per square Uitbreiding 2 van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een feet Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1 Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Ver eeniging vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Room 1, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeni ging, for a period of 28 days from 7 October 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging within a period of 28 days from 7 October 1987 J J ROODT Town Clerk Notice No 132/1987 Kennisgewing No 132/1987 woonhuis per erf' na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 'Ben woonhuis per vierkante voet" Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging 1930 ingedien of gerig word J J ROODT Stadsklerk NOTICE 909 of 1987 KENNISGEWING 909 VAN 1987 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/357 VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/357 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR TIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE DINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 10 BYLAE 10 (Regulation 11(4)) (Regulasie 11(4)) The Town Council of Vereeniging, hereby gives notice in Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge arti terms of section 56 of the Town Planning and Townships Or kel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, dinance, 1986, that messrs HA Van Aswegen Town and Re 1986, kennis dat mnre I I A van Aswegen Stads en gional Planners on behalf of L E Trust has applied for the Streeksbeplanners namens L E Trust aansoek gedoen het om amendment of the town planning scheme known as die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Ver Vereeniging Town Planning Scheme, 1956, by the rezoning eeniging Dorpsbeplanningskema, 1956, deur die hersonering of Erf 114, Vereeniging from "General Residential" to van Ed 114, Vereeniging van "Algemene Woon" na "Spe "Special" for offices and/or professional rooms siaal" vir kantore en/of professionele kamers Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Secretary, room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 1 Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for Kamer 1 Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vera period of 28 days from 7 October 1987 eeniging vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applicalion must be lodged with or made in writing to the Town Sec Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik

23 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER retary at the above address or at P 0 Box 35, Vereeniging by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 7 October , Vereeniging, 1930 ingedien of gerig word JJROODT JJROODT Town Clerk Notice No 134/1987 Kennisgewing No 134/1987 Stadsklerk NOTICE 910 OF 1987 KENNISGEWING 910 VAN 1987! The Town Council of Nelspruit hereby gives notice in Die Stadsraad van Nelspruit gee hiermee ingevolge artikel terms of section 28(1)(a) of the Town Planning and Town 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat 'n onttoan planning scheme to be known as Nelspruit Amendment werpdorpsbeplanningskema bekend to staan as Nelspruit Scheme 1/205 has been prepared by it Wysigingskema 1/205 deur hom opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowning proposals, namely the rezoning of portion 1 of erf 34 voorstelle, naamlik: die hersonering van gedeelte 1 van erf Nelsville from 'Special Residential' with a density of '1 dwell 34, Nelsville van `Spesiale Woon' met 'n digtheid van '1 ing per elf to 'Existing Streets' woonhuis per err tot 'Bestaande Strate' The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor fice hours at the office of the Town Clerk, room 221, Town ure by die kantoor van die Stadsklerk, kamer 221, Stadhuis, Hall, Voortrekker Street, Nelspruit for a period of 28 days Voortrekkerstraat, Nelspruit vir 'n tydperk van 28 dae van 7 from 7 October 1987 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the scheme Beswar teen of vertod ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the town clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik the above address or at P 0 Box 45, Nelspruit, 1200 within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, period of 28 days from 7 October 1987 Nelspruit 1200 ingedien of gerig word NOTICE 911 OF 1987 KENNISGEWING 911 VAN 1987 NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA ii The Belfast Town Council hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Belfast gee hiermee ingevolge artikel section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi 28(1)(a) van die Dorpsbeplanning en Dorpe Ordonnansie, nance, 1986, that a draft town planning scheme has been pre 1986, kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel is pared Die skema staan bekend as Belfast wysigingskema 1/6 en This scheme is known as Belfast Amendment Scheme 1/6 bevat die volgende voorstelle: and contains the following proposals: A Belfastdorp: A Belfast Township: 1) Erwe , en 'n deel van Coetzeestraat 1) Erven , and a portion of Coetzee Street (reeds gesluit) van "Spesiaal Woon" en "Openbare straat" (already closed): From "Special Residential" and "Public na "Residensieel 4" vir groepsbehuising Street" to "Residential 4" for group housing 2) Ed 890: Van "Privaat Oopruimte" na "Spesiaal" vir 'n 2) Erf 890: From "Private Open Space" to "Special" for an Oue Tehuis Old Age Home 3) Die suidelike helfte van Erwe 891 en 892: Van "Privaat 3) The southern half of Erven 891 and 892: From "Private Oopruimte" na "Residensieel 1" Open Space" to "Residential 1" 4) Die suidelike helfte van Erf 893: Van "Openbare Oop 4) The southern half of Erf 893: From "Public Open ruimte" na "Residensieel 1" Space" to "Residential 1" B Belfast Uitbreiding 2: B Belfast Extension 2: 1) Erf 1033 van "Spesiaal" na "Residensieel 1" 1) Ed 1033: From "Special" to "Residential 1" C Tweefontein 357 JT: C Tweefontein 357 JT: (1) Gedeelte 51: Van "Openbare Oopruimte" na "Spe 1) Portion 51: From "Public Open Space" to "Special" for siaal" vir die uitbreiding van saagmeule op die aangrensende the extension of a saw mill on the adjacent propqrty eiendom D Paardeplaats 380 JR: D Paardeplaats 380 JT: 1) Portions 45, 46, 47 and 49: Inclusion in the scheme area 1) Gedeeltes 45, 46, 47 en 49: Inlywing in die skemagebied and zoned "Special" for fuel storage depots en gesoneer "Spesiaal" vir brandstofopgaarplekke The draft scheme will be available for inspection during of Die ontwerpskema 18 ter insae gedurende kantoorure by Tice hours at the office of the Town Clerk for a period of 28 die kantoor van die Stadsklerk vir 'n tydperk van 28 dae van days from date of the first publication hereof and objections of datum van eerste publikasie hiervan en besware of vertod to or representations in respect of the scheme, must be ten opsigte van die skema moet binne bogenoemde tydperk

24 3224 PROVINCIAL GAZETTE 14 OCTOBER 1987 lodged in writing with the Town Clerk, PO Box 17, Belfast skriftelik aan die Stadsklerk, Posbus 17, Belfast 1100 voor 1100 within the abovementioned period gele word Notice No 17/1987 Kennisgewing No 17/1987 NOTICE 912 OF 1987 KENNISGEWING 912 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIAWYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Jan van Straten, being the authorized agent of the owner of Erf Ek, 1515, Capital Park hereby give notice in terms of seceienaar van Jan van Straten, synde die gemagtigde agent van die tion 56(1)(b)(i) of the Town Erf planning and Townships Orditike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1515, Capitalpark gee hiermee ingevolge ar nance, 1986, that I have applied to the City Council of Dorpe, 1986, Pretoria for the amendment kennis dat ek of the by die Stadsraad van Pretoria townplanning scheme known as the Pretoria Town aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan planning Scheme, 1974, by the ningskema bekend as rezoning of the die property described above, situated Pretoria on the dorpsbeplanntngskema, north eastern corner of the junction between Paul Kruger 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die noord oostelike hoek van Street and Trouw Street from "Special Residential and die Ge kruising tusse Paul Krugerstraat en Trouwstraat van "Spesiale Wog neral Business" to "General Business" en All gemene Besigheid" na "Algemene Besigheid" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 3024, West Block, Munitoria, cnr Van der Walt Street and wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, h/v Van der Waltstraat en Ver Vermeulen Street for the period of 28 days from 7 October 1987 meulenstraat, Pretoria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen Lion must be lodged with or made in writing to thesecretary of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0901 within skriftelik a by of tot period of 28 days from 7 October 1987 die Sekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Els van Straten & Partners, PO Box 28792, Sunnyside 0132 Tel (012) Adres van eienaar: P/a Els van Straten & Vennote, Posbus 28792, Sunnyside 0132 Tel (012) I NOTICE 913 OF 1987 KENNISGEWING 913 VAN 1987 WHITE RIVER AMENDMENT SCHEME 1/19 WHITE RIVER WYSIGINGSKEMA 1/19 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING I TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1)(c)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 45(1)(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Salomon Jacobus Jacobs, being the authorized agent of the owner of Holding 52, White River Agricultural Holdings Ek, Salomon Jacibus Jacobs, synde die gemagtigde agent X 1 hereby give notice in terms of section 45(1)(c)(i) of the van die eienaar van Hoewe 52, White River Landbouhoewe Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have X 1 gee hiermee ingevolge artikel 45(1)(c)(i) van die Ordonapplied to the Town Council of White River for the amend nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by ment of the town planning scheme known as White River die Stadsraad van Witrivier aansoek gedoen het om die wysi Townplanning Scheme, 1985, by the rezoning of the proper ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Witrivierty described above, situated at Touz Road, White River dorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering van die Agricultural Holding X 1 from "Municipal" to "Residential eiendom hierbo beskryf geled to Touzweg White River Agri 3" with uses related and subservient to an Old Age Home cultural Holdings X 1 van "Munisipaal" tot "Residensieel 3" subject to certain conditions met gebruike aanverwant en ondergeskik wat verband hou met 'n Ouetehuis onderworpe aan sekere voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, White Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Witri vier Stadsraad, Krugerparkstraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 River Town Council, Kruger Park Street, White River for a period of 28 days from 7 October 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing to the Town 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of Clerk at the above addres or at PO Box 2, White River 1240 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Witrivier Stadswithin a period of 28 days from 7 october 1987 raad, Posbus 2, Witrivier 1240 ingedien of gerig word

25 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER ok Address of owner: C/o Infraplan, Town and Regional Adres van eienaar: P/a Infraplan, Stads en Streekbeplan!Ir Planners and Project Managers, PO Box 2177, Nelspruit ners en Projekbestuurders, Posbus 2177, Nelspruit 1200 Tel 1200 Tel (01311) /7 (01311) /7 NOTICE 914 OF 1987 KENNISGEWING 914 VAN 1987 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/211 NELSPRUITWYSIGINGSKEMA 1/211! from NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Salomon Jacobus Jacobs, being the authorized agent of the owner of Erf 237, Nelspruit Extension hereby give notice Ek, Salomon Jacobus Jacobs, synde die gemagtigde agent in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Ed 237, Nelspruit Uitbreiding gee hier Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Council of Nelspruit for the amendment of the townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads scheme known as Nelspruit Town planning Scheme, 1 of mad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van 1949, by the rezoning of the property described above, situ die dorpsbeplanningskema bekend as Nelspruit dorps ated at Go Brander and Hope Street, Nelspruit Extension aanlegskema, 1 van 1949, deur die hersonering van die eien "Special Residential" one dwellingunit per erf to dom hierbo beskryf gelee to hoek van Brander en Hope "Special" for places of refreshment, shops, hotels, dwelling straat in Nelspruit van "Spesiale Woon" een woonhuis per units, residential buildings, places of public worship, places erf tot "Spesiaal" vir verversingsplekke, winkels, hotelle, of instruction social halls, public garages, drycleaners and of wooneenhede, plekke vir openbare godsdiensoefening, onfices and with the consent of the Council any other use will be derrigplekke, geselligheidsale, openbare garages, erected droogskoonmakers, kantore en met die toestemming van die Particulars of the application will lie for inspection during Raad enige ander gebruike normal office hours at the office of the Town Clerk, Nelspruit Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Town Council, Louis Trichard Street, Nelspruit for a period wone karitoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Nelof 28 days from 7 October 1987 spruit Stadsraad, Louis Trichardstraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne Clerk at the above address or at PO Box 45, Nelspruit 1200 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of within a period of 28 days from 7 October 1987 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Nelspruit Stads raad, Posbus 45, Nelspruit 1200 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Infraplan, Town and Regional Adres van eienaar: P/a Infraplan, Stads en Streekbeplan Planners and Project Managers, PO Box 2177, Nelspruit ners en Projekbestuurders, Posbus 2177, Nelspruit 1200 Tel 1200 Tel (01311) /7 (01311) /7 NOTICE 915 OF 1987 KENNISGEWING 915 VAN 1987 III NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/208 NELSPRUIT WYWSIGINGSKEMA 1/208 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF SIE 15 VAN 1986) 1986) Ek, Salomon Jacobus Jacobs, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed 118, Nelspruit, gee hiermee inge volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Nelspruit dorpsbeplanningske ma, 1 van 1949, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee to hoek van Bellstraat en Henshallstraat in Nelspruit, van "Algemene Woon" tot "Spesiaal" vir verver singsplekke, winkels, hotelle, wooneenhede, plekke vir openbare godsdiensoefening, onderrigplekke, geselligheid sale, openbare garages, droogskoonmakers, kantore en met die toestemming van die Raad enige ander gebruike uitge sluit hinderlike bedrywe I, Salomon Jacobus Jacobs, being the authorized agent of the owner of Ed 118, Nelspruit Extension, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Nelspruit for the amendment of the townplanning scheme known as Nelspruit Town planning Scheme 1 of 1949, by the rezoning of the property described above, situ ated at cnr Bell Street and Henshall Street, Nelspruit Extension, from "General Residential" to "Special" for places of refreshments, shops, hotels, dwelling units, residential build ings, places of public worship, places of instruction, social halls, public garages, drycleaners and offices and with the consent of the Council any other use will be erected Particu D lars of the application will lie for inspection during normal of Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gefice hours at the office of the Town Clerk, Nelspruit Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Nel Council, Louis Trichard Street, Nelspruit, for a period of 28 spruit Stadsraad, Louis Trichardstraat, vir 'n tydperk van 28 days from 7 October 1987 dae vanaf 7 Oktober 1987

26 3226 PROVINCIAL GAZE 1 1 h 14 OCTOBER 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing to the Town 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of Clerk at the above address or at PO Box 45, Nelspruit 1200, tot die Stadskerk by bovermelde adres of by Nelspruit Stads within a period of 28 days froth 7 October 1987 mad, Posbus 45, Nelspruit 1200, ingedien of gerig word Address of owner: Infraplan, Town and Regional Planners Adres van eienaar: Infraplan, Stads en Streekbeplanners and Project Managers, PO Box 2177, Nelspruit 1200 Tel en Projekbestuurders, Posbus 2177, Nelspruit 1200 Tel (01311) /7 (01311) /7 4 NOTICE 916 OF 1987 KENNISGEWING 916 VAN 1987 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/210 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/210 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Ek, Salomon Jacobus Jacobs, synde die gemagtigde agent Salomon Jacobus Jacobs, being the authorized agent of the owner of Erf 189, Nelspruit Extension hereby give notice van die eienaar van Eff 189, Nelspruit Uitbreiding gee bier in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Townships Ordinance, 1986 that I have applied to the Town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Council of Nelspruit for the amendment of the townplanning raad van Nelspruit aansoek gedoen het om die wysiging van 4 scheme known as Nelspruit Town planning Scheme 1, 1949, die dorpsbeplanningskema bekend as Nelspruit dorpsaanby the rezoning of the property described above, situated at legskema 1, 1949, deur die hersonering van die eiendom hier Russel Street, Nelspruit Extension, from "Special Residenbo beskryf geled to Russelstraat, Nelspruit Uitbreiding, van tial" one dwelling per erf to "Special" for places of refresh "Spesiale Woon" een woonhuis per erf tot "Spesiaal" vir ver ments, shops, hotels, dwellingunits residential buildings, versingsplekke, winkels, hotelle, wooneenhede, plekke vir places of public worship, places of instruction, social halls, openbare godsdiensoefening onderrigplekke, geselligheid public garages, drycleaners and offices and with the consent sale, openbare garages, droogskoonmakers, kantore en met of the Council any other use will be erected Particulars of die toestemming van die Raad enige ander gebruike uitgethe application will lie for inspection during the normal office sluit hinderlike bedrywe hours at the office of the Town Clerk, Nelspruit Town Coun Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge cii, Louis Trichard Street, Nelspruit for a period of 28 days wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Nel from 7 October 1987 spruit Stadsraad, Louis Trichardstraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing to the Town 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik by of Clerk at the above address or at PO Box 45, Nelspruit 1200 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Nelspruit Stads within a period of 28 days from 7 October 1987 mad, Posbus 45, Nelspruit 1200 ingedien of gerig word Address of owner: Infraplan, Town and Regional Planners Adres van eienaar: Infraplan, Stads en Streekbeplanners and Project Managers, PO Box 2177, Nelspruit 1200 Tel en Projekbestuurders, Posbus 2177, Nelspruit 1200 Tel (01311) /7 (01311)5 2646/7 NOTICE 918 OF 1987 KENNISGEWING 918 VAN JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2049 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2049 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING On 16 September 1987 and 23 September 1987 a rezoning Op 16 September 1987 en 23 September 1987 'n hersone of Erven 219 to 223 inclusive and 245, Richmond Township ring van Erwe 219 tot en met 223 en 249, Richmond dorp van from part Residential 1 and part Special to Business 4 (sub gedeeltelik Residensieel 1 en gedeeltelik Spesiaal tot Besig ject to certain conditions) was incorrectly advertised as Jo heid 4 (onderworpe aan sekere voorwaardes) was as Johan hannesburg Amendment Scheme 2034 The correct scheme nesburgwysigingskema 2034 verkeerd geadverteer Die number is 2049 regte skema nommer is 2049 NOTICE 919 OF 1987 KENNISGEWING 919 VAN 1987 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 137 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 137 SCHEDULE 8 BYLAE 8 I, John Dale Maytham, being the authorized agent of the Ek, John Dale Maytham, synde die gemagtigde agent van owners of Erven and , Krugersdorp hereby die eienaars van Erwe en , Krugersdorp give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die the Town Council of Krugersdorp for the amendment of the Stadsraad van Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysi 4

27 1 tial PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER ir ' town planning scheme known as Krugersdorp Townplan ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorp ning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die above, situated in the block bounded by Rissik, President, eiendom hierbo beskryf, gelee in die blok begrens deur Ris Kobie Krige and Eloff Streets, Krugersdorp from "Residen sik, President, Kobie Krige en Eloffstraat, Krugersdorp 4" to "Business 1" van "Residensieel 4" na "Besigheid 1" Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 89, Town Hall, corner of Market and CommissioneY Streets, 89, Stadsaal op die hoek van Mark en Kommissarisstraat, Krugersdorp for the period of 28 days from 7 October 1987 Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the town clerk binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp 1740 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 94, within a period of 28 days from 7 October 1987 Ks ugersdorp 1740 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Rosmarin and Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Rosmarin en Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein , Braamfontein 2017 NOTICE 920 OF 1987 KENNISGEWING 920 VAN 1987 TZANEEN AMENDMENT SCHEME 35 TZANEEN WYSIGINGSKEMA 35 The Tzaneen Town Council hereby gives notice in terms of Section 28 (1)(a) read in conjunction with section 18(1) of the Die Stadsraad van Tzaneen gee hiermee ingevolge Artikel 28(1)(a) saamgelees met Artikel 18(1) van die Ordonnansie Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie of 1986), that a draft Town planning Scheme to be known van1986) kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema be as Tzaneen Amendment Scheme 35 has been prepared by it kend te staan as Tzaneen Wysigingskema 35 deur horn opge This Scheme is an amendment scheme and contains the stet is following proposals: The rezoning of Portion 321 of the Farm Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende Pusela 555LT from Public Open Space to Business 1 voorstelle: Die hersonering van Gedeelte 321 van die Plaas Pusela 555LT van Openbare Oop Ruimte na Besigheid 1 The draft scheme will lie for inspection during normal of fice hours at the office of the Town Clerk, Room Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor 106, Muure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 106, Munisi nicipal Offices, Tzaneen fora period of 28 days from 7 October 1987 pale Kantore, Tzaneen vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the Scheme Besware teen of vertod ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skiiftelik the above address or at PO Box 24, Tzaneen, 0850, within by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 24, a period of 28 days from 7 October 1987 Tzaneen, 0850 ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos PO Box 2912, Pietersburg, 0700 bus 2912, Pietersburg, 0700 F NOTICE 921 OF 1987 KENNISGEWING 921 VAN 1987 TZANEEN AMENDMENT SCHEME 37 TZANEEN WYSIGINGSKEMA 37 The Tzaneen Town Council hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Tzaneen gee hiermee ingevolge artikel section 28(1)(a) read in conjunction with section 18(1) of the 28(1)(a) saamgelees met artikel 18(1) van die Ordonnansie Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 15 of 1986), that a draft Townplanning Scheme to be known 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpbeplanningskema bekend te as Tzaneen Amendment Scheme 37 has been prepared by it staan as Tzaneen Wysigingskema 37 deur hom opgestel is This Scheme is an amendment scheme and contains the following rezoning proposals: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle ten opsigte van die hersonering van: A Tzaneen Clitbreiding 27 A Tzaneen Extension 27 'n deel van erf 2298 van "Munisipaal" na "Besigheid 1", a part of Erf 2298 from "Municipal" to "Business 1", Sler Malanstraat van "Openbare Pad" na "Residensieel Sler Malan Street from "Public Road" to "Residential 4", 4", 'n deel van Skirvingstraat van "Openbare Pad" na "Mu a part of Skirving Street from "Public Road" to "Busi nisipaal" en "Besigheid 1", ness 1" and "Municipal", 2298 van "Munisipaal" na a part of erf 2298 from "Municipal" to "Public Road", Pad" n deel van erf ' "Openbare, parts of erven 2296 and 2297 from "Business 1" to dele van erwe 2296 en 2297 van "Besigheid 1" na "Public Road", "Openbare Pad", parts of erven 2296 and 2297 from "Business 1" to "Mu dele van erwe 2296 en 2297 van "Besigheid 1" na "Mu nicipal" nisipaal"

28 II 3228 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 B Tzaneen Extension 2 B Tzaneen Uitbreiding 2 a part of Crown Drive from "Public Road" to "Munici 4 'n deel van Crownrylaan van "Openbare Pad" na "Mupal" nisipaal" The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoorfice hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Mu ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 106, Munisi nicipal Offices, Tzaneen for a period of 28 days from 7 pale kantore, Tzaneen vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 October 1987 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik the above address or at PO Box 24, Tzaneen, 0850, within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 24, period of 28 days from 7 October 1987 Tzaneen, 0850 gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos P 0 Box 2912, Pietersburg, 0700 bus 2912, Pietersburg, 0700 NOTICE 922 OF 1987 KENNISGEWING 922 VAN 1987 TZANEEN AMENDMENT SCHEME 36 TZANEEN WYSIGINGSKEMA 36 The Tzaneen Town Council hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Tzaneen gee hiermee ingevolge artikel section 28(1)(a) read in conjunction with section 18(1) of the 28(1)(a) saamgelees met artikel 18(1) van die Ordonnansie Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 15 of 1986), that a draft town 4 planning scheme to be known 1986), kennts dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend as Tzaneen Amendment Scheme 36, has been prepared by it to staan as Tzaneenwysigingskema 36, deur hom opgestel is This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposals: The rezoning of Erven 2294 and 2295, Tza voorstelle: Die hersonering van Erwe 2294 en 2295, Tzaneen neen Extension 27 from "Business 1" and "Parking" to Uitbreiding 27 van "Besigheid 1" en "Parkering" na "Besig "Business 2" with an annexure for parking heid 2" met 'n bylae vir parkering The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 16 ter insae gedurende gewone kantoor fice hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Mu ure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 106, Munisinicipal Offices, Tzaneen, for a period of 28 days from 7 pale Kantore, Tzaneen, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 October 1987 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik the above address or at PO Box 24, Tzaneen, 0850 within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 24, period of 28 days from 7 October 1987 Tzaneen, 0850 ingedien of gerig word Address of agent: De Villiers, Potgieter and Partners, PO Adres van agent: De Villiers, Potgieter en Vennote, Pos Box 2912, Pietersburg 0700 bus 2912, Pietersburg 0700 NOTICE 923 OF 1987 KENNISGEWING 923 VAN 1987 WYSIGINGSKEMA AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING 4 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANN1NGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 18 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE 18 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN DINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) 1986) The Town Council of Verwoerdburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge terms of section 18 of the Townplanning and Townships Or artikel 18 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor dinance, 1986, that the Town Council of Verwoerdburg has pe, 1986, kennis dat die Stadraad van Verwoerdburg aansoek applied for the amendment of the townplanning scheme gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema known as Amendment Scheme 1057, by the rezoning of Por bekend as Wysigingskema 1057, deur die hersonering van tion 1 of Erf 135, Clubview, from "Municipal" to "Special Gedeelte 1 van Erf 135, Clubview, van "Munisipaal" na Residential" with a density of "One dwelling per sq "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per ft" vk vt": Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Department of Town wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van planning of the Town Council of Verwoerdburg for a period die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae of 28 days from 7 October 1987 vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Depart binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik ment Town planning of the Town Council of Verwoerdburg by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stadraad at the above address within a period of 28 days from'"? 0e van Verwoerdburg by bovermelde adres ingedien of gerig tober 1987 word a PJ GEERS P I GEERS Stadsklerk 7 October 1987 Town Clerk 7 Oktober 1987

29 1 plication E tion 1 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER III! NOTICE 924 OF 1987 KENNISGEWING 924 VAN 1987 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 38 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 38 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Anna Sophia Adeline de Beer, being the authorised agent of the owner of portion of Remainder Portion 14 and Ek, Anna Sophia Adeline de Beer, synde die gemagtigde portion of Remainder of Portion 11, Barberton Townlands agent van die eienaar van gedeelte van Restant Gedeelte JU, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of en gedeelte van Restant Gedeelte 11, Barberton Dorps the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I gr6nde 369 JU, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van have applied to the Town Council for the amendment of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken town planning scheme known as Barberton Townplanning nis dat ek by die Stadsklerk aansoek gedoen het om die wysi Scheme, by the rezoning of the property described above, ging van die dorpsbeplanningskema bekend as Barberton situated at Voortrekker Road, Hospitaal Street and Platt dorpsbeplanningskema 1974, deur die hersonering van die Street, from Open Space and Industry to Special for garage eiendom hierbo beskryf, gelee te Voortrekkerweg, Hospi purposes taalstraat en Plattstraat, vanaf Oopruimte en Nywerheid na Spesiaal vir garage doeleindes Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, PO Box Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende,ge 33 Barberton 1300,for a period of 28 days from 7 October kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Posbus , Barberton 1300, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Okto ber 1987 Objections to or representations in respect of the applicamust be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Clerk, PO Box 33, the above address or at address men binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 skriftelik tioned below within a period of 28 days from 7 October 1987 by die Stadsklerk by bovermelde adres of by ondervermelde adres ingedien of gerig word Address of owner: Rademeyer and Van Wyk, PO Box Adres van eienaar: Rademeyer en Van Wyk, Posbus 26028, Arcadia 0007 Tel (012) , Arcadia 0007 Tel (012) wone NOTICE 925 OF 1987 KENNISGEWING 925 VAN 1987 FIRST SCHEDULE EERSTE BYLAE (Regulation 5) (Regulasie 5) The City Council of Barberton hereby gives notice, in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti terms of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, kel 6(8)(a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ont land described hereunder has been received yang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel Further particulars of the application are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die tion at the office of the Town Clerk, Room 13, Municipal Of kantoor van die Stadsklerk, Kamer 13, Munisipale Kantoor, fices, General Street, Barberton Generaalstraat, Barberton IIIAny person who wishes to object to the granting of the ap Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beor wishes to make representations in regard thereto swaar wil maak of vertod in verband daarmee wil rig, moet sy shall submit his objections or representations in writing and besware of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk in duplicate to the Town Clerk, at the above address or Ra by bovermelde adres of Rademeyer en Van Wyk, Posbus demeyer and Van Wyk, PO Box 26028, Arcadia 0007 at any 26028, Arcadia 0007 te eniger tyd binne 'n tydperk van 28 dae time within a period of 28 days from the date of the first pub vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge lication of this notice wing indien (1) Date of first notice: 7 October 1987 (1) Datum van eerste kennisgewing: 7 Oktober 1987 (2) Portions of Remainder of Portion 11 and Remainder of (2) Gedeeltes van Restant van Gedeelte 11, en Restant van Portion 14, Barberton Townlands 369 JU Gedeelte 14, Barberton Dorpsgronde 369 JU (3) Area m2 (3) Oppervlakte m2 ' (4) Number of erven one (1) erf (4) Aantal persele een (1) perseel NOTICE 926 OF 1987 KENNISGEWING 926 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP/TOWN SHIPS ESTABLISHED BY LOCAL AUTHORITY KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING VAN GRENSE VAN 'N GOEDGEKEURDE DORP/ DORP DEUR PLAASLIKE BESTUUR GESTIC SCHEDULE 14 BYLAE 14 (Regulation 24) (Regulasie 24) The Town Council of Barberton hereby gives notice in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge arti

30 3230 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 terms of section 69(6)(a) read in conjunction with section kel 69(6)(a) saamgelees met artikel 88(2) van die Ordonnan 88(2) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 4 (Ordinance 15 of 1986), that application has been made by 1986), kennis dat aansoek gedoen is deur Anna Sophia Ad Anna Sophia Adeline de Beer of Rademeyer and Van Wyk, dine de Beer van Rademeyer en Van Wyk, Posbus 26028, PO Box 26028, Arcadia 0007, to extend the boundaries of the Arcadia 0007, om die grense van die dorp bekend as Bartownship known as Barberton Townlands, to include Re berton Dorpsgronde uit te brei om Restant van Gedeelte 11 mainder of Portion 11 and Remainder of Portion 14 of the en Restant van Gedeelte 14 van die plaas Barberton Dorps farm Barberton Townlands 369 JU, district Barberton gronde 369 JU, distrik Barberton te omvat The portion concerned is situated adjacent to Voortrekker Die betrokke gedeelte is gelee langs Voortrekkerweg, Road, Hospitaal Street and Plan Street and is to be used for Hospitaalstraat en Plattstraat en sal vir garage (spesiaal) garage (special) purposes doeleindes gebruik word The application together with the plans, documents and in Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente formation concerned, will lie for inspection during normal of en inligting le ter insae gedurende gewone kantoorure by die fice hours at the office of the Town Clerk, PO Box 33, kantoor van die Stadsklerk, Posbus 33, Barberton 1300, vir 'n Barberton 1300, for a period of 28 days from 7 October 1987 tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing in duplicate to skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bover the Town Clerk at the above address or at PO Box 26028, Ar melde adres of by Posbus 26028, Arcadia 0007, binne 'n tyd cadia 0007, within a period of 28 days from 7 October 1987 perk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 ingedien of gerig word NOTICE 927 OF 1987 KENNISGEWING 927 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP ESTAB VAN GRENSE VAN 'N GOEDGEKEURDE DORP LISHED BY LOCAL AUTHORITY DEUR PLAASLIKE BESTUUR GESTIG II SCHEDULE 14 BYLAE 14 (Regulation 24) (Regulasie 24) The Town Council of Barberton hereby gives notice in Die Stadsraad van Barberton gee hiermee ingevolge artitenns of section 69(6)(a) read in conjunction with section kel 69(6)(a) saamgelees met artikel 88(2) van die Ordonnan 88(2) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 the op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van (Ordinance 15 of 1986), that application has been made by 1986), kennis dat aansoek gedoen is deur Anna Sophia Ade Anna Sophia Adeline de Beer of Rademeyer en Van Wyk, line de Beer van Rademeyer en Van Wyk, Posbus 26028, Ar PO Box 26028, Arcadia 0007 to extend the boundaries of the cadia 0007 om die grense van die dorp bekend as Barberton township known as Barberton Extention 5 to include Re Uitbreiding 5 uit te brei om Restant van Gedeelte 14 van die mainder of Portion 14 of the farm Barberton Townlands JU plaas Barberton Dorpsgronde JU, distrik Barberton te omdistrict Barberton vat The portion concerned is situated south of Erf 2749, east of Die betrokke gedeelte is geled suid van Erf 2749 oos van Voortrekker Road and is to be used for Special Residential Voortrekkerweg en salvir Spesiale Woondoeleindes gebruik purposes word The application together with the plans, documents and in Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente 4 formation concerned, will lie for inspection during normal of en inligting M ter insae gedurende gewone kantoorure by die fice hours at the office of the Town Clerk, PO Box 33, kantoor van die Stadsklerk, Posbus 33, Barberton 1300 vir 'n Barberton 1300 for a period of 28 days from 7 October 1987 tydperk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing in duplicate to skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by boverthe Town Clerk at the above address or at PO Box 26028, Ar melde adres of by Posbus 26028, Arcadia 0007 binne 'n tyd cadia 0007 within a period of 28 days from 7 October 1987 perk van 28 dae vanaf 7 Oktober 1987 ingedien of gerig word NOTICE 929 OF 1987 KENNISGEWING 929 VAN 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEVFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee mentioned Act that the undermentioned application have kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Uitvoe been received by the Executive Director of Community Ser rende Direkteur van Gemeenskapsdienste ontvang is en ter vices and are open for inspection at the 12th Floor, Merino insae le by die 12de vloer, Merino Gebou, Pretoriusstraat, Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the offices of the Pretoria, en in die Kantoor van die betrokke plaaslike berelevant local authority stuur Any objections, with full reasons therefor, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik lodged in writing with the Executive Director of Community by die dienste, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre Services, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, toria, ingedien word op of voor 11 November 1987 on or before 11 November 1987 City Council Johannesburg Stadsraad Johannesburg 4

31 ' PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER for the amendment, suspension or removal of the condi vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor 111 tions of title of lot 101 and 86 Parktown Township in order to waardes van Erwe 101 en 86 Dorp Parktown ten einde dit permit the erven being used for business 3 purposes subject moontlik te maak dat die erwe gebruik sal word vir besigheid to conditions 3 doeleindes onderworpe aan voorwaardes Date of publication: 14 October 1987 and 21 October 1987 PB ' Total South Africa (Proprietary) Limited _ Total SuidAfrika (Eiendoms) Beperk for the removal of the conditions of title of Erf 842 Winchester Hills Extension 3 Township in order to cancel the vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 842, Dorp Winchester Hills Uitbreiding 3, ten einde dit moontlik building line from 3 m on the streetfront te maak om die boulyn van 3 m op straatfront, te kanselleer PB PB Hawe Beleggings (Eiendoms) Beperk for Hawe Beleggings (Eiendoms) Beperk vir (1) the removal of the conditions of title of Portion 1 and (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 1 ' remaining extent of erf 594 Vereeniging Township in order to en restant gedeelte van erf 594, Dorp Vereeniging ten einde permit the erf being used for the business of a motor garage, dit moontlik te maak om die regte vir motorgarage parkeer parking garage and a place of refreshment garage en verversingsplek uit te oefen I Scheme (2) the amendment of the Vereeniging Townplanning (2) die wysiging van die Vereeniging Dorpsaanlegskema 1 1, 1956, by the deletion of condition 112 in Annex 1956 deur die skrapping van voorwaarde 1,12 in Bylae A122 ure A122 of amendment scheme 1/317, as it is not practically van Wysigingskema 1/317 aangesien dit nie prakties moontlik possible to consolidate the erven concerned with Erf 1392 is om die betrokke erwe met erf 1392, Vereeniging te konso Vereeniging lideer nie This application will be known as Vereeniging Amend Die aansoek sal bekend staan as Vereeniging wysigingske ment Scheme 1,358 ma 1,358 Hilario Dias Caetano PB PB Hilario Dias Caetano for the amendment, suspension or removal of the condi vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Hoewe 60 tions of title of Holding 60 Nortons Small Farms in order to Nortons Landbouhoewes, ten einde dit moontlik te maak dat permit the holding being used for Residential Township pur die Hoewe gebruik word vir Residensiele Dorpsdoeleindes poses PB PB Bulcon Properties (Proprietary) Limited Bulcon Properties (Proprietary) Limited vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte for the removal of the conditions of title of Portion (gedeelte van Gedeelte 38) van plaas Rietfontein 2 IR (portion of Portion 38) of farm Rietfontein 2 IR Township in ten einde die Dorp Paulshof Uitbreiding 24, te stig order to establish the Township Paulshof extension 24 P r PB Willem Hiddema Willem Hiddema vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Hoewe 375 for the removal of the conditons of title of Holding 375 Glen Austin Landbouhoewes Uitbreiding 1, ten einde dit Glen Austin Agricultural holdings extension 1 in order to moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word in drie subdivide the erf into three portions gedeeltes PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 930 OF 1987 KENNISGEWING 930 VAN 1987 PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME 2007 VOORGESTELDE PRETORIA WYSIGINGSKEMA 2007 The Executive Director of Community Services hereby Die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste gee gives notice in terms of section 46 of the Town planning and hiermee ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Or Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) that the donnansie opdorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie owner of Erf 359, Laudium, Tangerine Investments (Proprie 25 van 1965) kennis dat die eienaar van Erf 359, Laudium, tary) Limited applied for the amendment of Pretoria Town Tangerine Investments (Proprietary) Limited aansoek geplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the property de doen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig scribed above, situated on the north side of Tangerine Street deur die hersonering van bogenoemde eiendom, geleb aan from "Special Business" to "Special Business" with an an die noordekant van Tangerinestraat, van "Spesiale Besig nexure heid" tot "Spesiale Besigheid" met 'n bylae Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek re ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor of the Executive Director of Community Services, Room 17, van die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, 13th Floor, Merinobuilding, cnr Pretorius and Bosman Kamer 17, 13e Vloer, MerinoGebou, h/v Pretorius en Bos Streets, Pretoria manstraat, Pretoria

32 3232 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoek cation must be sumitted in writing to the Executive Director moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eerof Community Services at the above address or Private Bag ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Uit X437, Pretoria and the Town Clerk, P 0 BOx 440, Pretoria voerende Direkteur van Gemeenskapsdienste by boge 0001 within a period of four weeks from the date of first pu noemde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsblication of this notice klerk, Posbus 440, Pretoria 0001 voorgele word Address of owner: P 0 Box 6934, Pretoria 0001 Adres van eienaar: Posbus 6934, Pretoria Date of first publication: 14 October 1987 Datum van eerste publikasie: 14 Oktober 1987 PB 4923H2007 PB 492 3H2007 NOTICE 931 OF 1987 KENNISGEWING 931 VAN 1987 NOTICE OF APPROVAL OF AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN GOEDKEURING VAN WYSI TOWN PLANNING SCHEME 948 GINGSKEMA 948 The Town Council of Akasia hereby give notice in terms of Die Stadsraad van Akasia gee hiermee ingevolge artikel section 57(1) of the Town planning and Townships Ordi 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor nance, 1986 (Ordinance 15/1986), that the Council approved pe, 1986 (Ordonnansie 15/1986) kennis dat die Raad Wysi the Amendment of Town planning Scheme 948 in respect of gingskema 948 ten opsigte van Erwe 717 tot 741 Karenpark Erven 717 to 741 Karenpark Extension 12 Uitbreiding 12 goedgekeur het Particulars of the Amendment Scheme and the conditions Besonderhede van die Wysigingskema en die voorwaardes under which it was 4 approved will lie for inspection during waaronder dit goedgekeur is, le ter insae by die kantoor van normal office hours at the office of the Town Clerk, 16 Dale die Stadsklerk, Munisipale Kantoor, Dalelaan 16, Karen Avenue, Karenpark and at the office of the Provincial Se park, asook by die kantoor van die Provinsiale Sekretaris, gecretary for a period of 28 day's from 14 October 1987 durende normale kantoorure, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objection to or representations in respect of the approval Besware of vertoe ten opsigte van die goedkeuring van die of the Amendment Scheme must be lodged in writing and in wysigingskema moet voor of op 28 Oktober 1987 skriftelik en duplicate at P 0 Box 58393, Karenpark, 0118 or at the above in tweevoud by genoemde adres ingedien word of tot die address to the Town Clerk on or before 28 October 1987 Stadsklerk, Posbus 59393, Karenpark, 0118, gerig word The Amendment Scheme will come into operation on 9 December 1987 provided that all the conditions under which Die Wysigingskema sal op 9 Desember 1987 in werking the Scheme was approved, are complied withtree, mits daar op die datum aan alle voorwaardes waaronder J S DU PREEZ die skema goedgekeur is, voldoen is J S Town Clerk DU PREEZ Stadsklerk 14 October Oktober 1987 Notice No 48/1987 Kennisgewing No 48/1987 NOTICE 932 OF 1987 KENNISGEWING 932 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF BENONI STADSRAAD VAN BENONI NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA 4 1/379 NO 1/379 Notice is hereby given in terms of the provisions of Section Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57(1)(a) of the Town Planning and Townships Ordinance, 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor 1986, that the Town Council of Benoni approved the amend pe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring verleen ment of the Benoni Town Planning Scheme 1/1947 through het vir die wysiging van Benoni Dorpsbeplanningskema the rezoning of Portion 150 (a portion of Portion 6) of the 1/1947 deur die hersonering van Gedeelte 150 ('n gedeelte farm Rietfontein 115 IR from the present zoning, ie "Re van Gedeelte 6) van die plaas Rietfontein 115 IR vanaf die served for Non European Occupation" to "Educational", in huidige sonering, nl "Gereserveer vir Nie Blanke Okkupa order to cater for the establishment of a school for mentally sie" na "Opvoedkundig", ten einde voorsiening te maak vir handicapped Indian children die daarstelling van 'n skool vir verstandelik gestremde Indierkinders A copy of this amendment scheme will lie for inspection at all reasonable times at the offices of the Director of Local 'n Afskrif van hierdie wysigingskema 18 te alle redelike tye Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni This amendment is known as Benoni Amendment Scheme No 1/379 Hierdie wysiging staan bekend as Benoni Wysigingskema N BOTHA No 1/379 Town Clerk N BOTHA Administrative Building Administratiewe Gebou Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore Elston Avenue Elstonlaan Benoni Benoni I 14 October Oktober 1987 Notice No 158/1987 Kennisgewing No 158/1987

33 III 1986, PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER OF 1987 KENNISGEWING 933 VAN 1987 ilnotice BENONI AMENDMENT SCHEME 1/384 BENONI WYSIGINGSKEMA 1/384 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN I, Eugene Andre Marais of Gillespie, Archibald & Part SIE 15 VAN 1986) ners (Benoni) being the authorized agent of the owner of erf Ek, Eugene Andre Marais van Gillespie, Archibald en 7387 Benoni Township hereby give notice in terms of Section Vennote (Benoni) synde die gemagtigde agent van die eie 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, naar van erf 7387 Benoni Dorp gee hiermee ingevolge artikel that I have applied to the Benoni Town Council for the 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dropsbeplanning en amendment of the town planning scheme known as Benoni Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Benoni aan Town Planning Scheme 1,1947 by the rezoning of the proper soek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan ty described above, situated at 48 Cranbourne Avenue and ningskema bekend as Benoni Dorpsaanlegskema 1, and 47 Woburn Avenue, Benoni from "Special" for cer deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee tain business purposes subject to certain conditions to "Re te Cranbournelaan 48 en Woburnlaan 45 en 47, Benoni, van stricted General Business" for such purposes as provided for "Spesiaal" vir sekere besigheidsgebruike onderhewig aan sein the Scheme Particulars of the application will lie for in kere bepalings tot "Beperkte Algemene Besigheid" vir gespection during normal office hours at the office of the Town bruike coos in die skema voorsien Besonderhede van die Clerk, Room 113, Administrative Building, Elston Avenue, aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die Benoni, for a period of 28 days form 14 October 1987 kantoor van die Stadsklerk, K113, Administratiewe Gebou, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Ok Objections to or representations in respect of the applicatober 1987 tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertod ten opstigte van die aansoek moet Clerk, at the above address or at Private Bag X014, Benoni, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik within a period of 28 days from 14 October 1987 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X014, Benoni, 1500 ingedien of gerig word Address of owner: Gillespie, Archibald & Partners, PO Adres van eienaar: P/a Gillespie, Archibald en Vennote, Box 589, Benoni, 1500 Posbus 589, Benoni 1500 NOTICE 934 OF 1987 KENNISGEWING 934 VAN 1987 NOTICE IN TERMS OF KLERKSDORP TOWN PLAN KENNISGEWING INGEVOLGE KLERKSDORP NING SCHEME DORPSBEPLANNINGSKEMA Notice is hereby given of the intention to make application Hiermee word kennis gegee van die voorneme om aansoek in terms of section 56(1)(a) of the Ordinance on Town plan te doen ingevolge artikel 56(1)(a) van die Ordonnansie op ning and Towns, 1986, for the amendment of the Klerksdorp Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, vir die wysiging van die Town planning Scheme from "Government" to "Residential Klerkdorpsedorpsbeplanningskema vanaf "Staat" na "Resi II" in respect of Site 257, Wilkoppies, Klerksdorp densieel 11" ten opsigte van Erf 257, Wilkoppies, Klerksdorp IAny person having any objection to this application must lodge such opjection in writing, together with the grounds for Enige persoon wat teen hierdie aansoek beswaar wil maak such objection, with the Town Clerk, P 0 Box 99, Klerks moet sodanige beswaar, tesame met redes daarvoor, skrifte dorp, and with the undermentioned applicant, on or before lik by die Stadsklerk, Posbus 99, Klerksdorp en die onderver 28 October 1987 melde applikant, voor of op 28 Oktober 1987 indien Metroplan Town & Regional Planners Metroplan Stads & Streekbeplanners P 0 Box Posbus Klerksdorp Klerksdorp NOTICE 935 OF 1987 KENNISGEWING 935 VAN 1987 NOTICE IN TERMS OF KLERKSDORP TOWN PLAN KENNISGEWING INGEVOLGE KLERKSDORP NING SCHEME DORPSBEPLANNINGSKEMA Notice is hereby given of the intention to make application Hiermee word kennis gegee van die voorneme om aansoek in terms of section 56(i) of the Ordinance on TOWnplanning te doen ingevolge Artikel 56(i) van die Ordonnansie op and Towns, 1986 (Ordinance 15/1986) for the amendment of Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15/1986) vir the Klerksdorp Town planning Scheme, 1980, from "Resi die wysiging van die Klerksdorp dorpsbeplanningskema, dential" with a density of one dwelling per site to "Special" 1980, vanaf "Residensieel" met 'n digtheid van een woonhuis for the purposes of professional offices in respect of Site 151, per erf na "Spesiaal" vir die doeleindes van professionele Flamwood, Klerksdorp kantore ten opsigte van Erf 151, Flamwood, Klerksdorp Any person having any objection to this application must Enige persoon wat teen hierdie aansoek beswaar wil maak lodge such objection in writing, together with the grounds for moet sodanige beswaar, tesame met redes daarvoor, skrifte

34 3234 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 such objection, with the Town Clerk, P 0 Box 99, Klerks lik by die Stadsklerk, Posbus 99, Klerksdorp en die onderver dorp, and with the undermentioned applicant, on or before melde applikant, voor of op 14 Oktober 1987 indien 4 14 October 1987 Metroplan Town & Regional Planners P 0 Box Klerksdorp 2570 Metroplan Stads en Streekbeplanners Posbus Klerksdorp 2570 NOTICE 936 OF 1987 KENNISGEWING 936 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2073 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2073 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Michael Idris Osborne, being the authorised agent of the owner of Lot 208 (previously 173), Rosebank Township, Ek, Michael Idris Osborne, synde die gemagtigde agent hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the van die eienaar van Erf 108 (voorheen 173), Rosebank Dorp, Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan applied to the Johannesburg City Council for the amendment sie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, kennis dat ek by die of the town planning scheme known as the Johannesburg Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wy Town 4 planning Scheme, 1979, by the rezoning of the proper siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesty described above, situated on the triangular block sur burg Dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van rounded by Jan Smuts Avenue, Hood Avenue and Baker die eiendom hierbo beskryf, gelee op die blok omring deur Street, Rosebank Township, from Business 1; FAR 2,1; Jan Smutslaan, Hoodlaan en Bakerstraat, Rosebank, van Height 3 Storeys and Coverage m2, to Business 1; FAR Besigheid 1; VOV 2,1; Hoogte 3 verdiepings; Dekking ,1; Height 7 Storeys above 3 Basements and Coverage Of m2, tot besigheid 1; VOV 2,1; Hoogte 7 Verdiepings op 3 fives 50 % Basements 90 To Kelderverdiepings; Dekking Kantore 50 %, Kelderverdie pings 90 % Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, for a planning, Kamer 760, 7de period of 28 days from 14 October 1987 Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik fontein, 2017, within a period of 28 days from 14 October by die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by 1987 Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word Address of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Adres van Eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Box 2189, Johannesburg, 2000 Posbus 2189, Johannesburg, 2000 NOTICE 937 OF 1987 KENNISGEWING 937 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1114 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1114 II I, Michael Idris Osborne, being the authorised agent of the Ek, Michael Idris Osborne, synde die gemagtigde agent owner of Erven 1095, 1096, 1097 and 1098 Ferndale Town van die eienaar van Erwe 1095, 1096, 1097 en 1098 Ferndale ship, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Dorp gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or Town planning and Townships Ordinance 1986, that I have donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat applied to the Randburg Town Council for the amendment of ek by die Stadsraad van Randburg aansoek gedoen he om the townplanning scheme known as Randburg Townplan die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Rand ning Scheme 1976, by the rezoning of the property described burg Dorpsbeplanningskema 1976, deur die hersonering van above, situated on the corners of Harley Street and Oak and die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoeke van Harley Pretoria Avenue, Ferndale Township, from "Special" sub straat en Oak en Pretorialaan, Ferndale Dorp van "Spe ject to certain conditions to "Special" subject to certain con siaal" onderworpe aan sekere voorwaardes, na "spesiaal" ditions onderworpe aan sekere voorwaardes Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk/sekretanormal office hours at the office of the town clerk/secretary, Randburg Town Council, Room A204, Civic Centre, Randris, Randburg, Kamer A204, Burgersentrum, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 burg, for the period of 28 days from 14 October 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the town_ binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik clerk/secretary at the above address or at Randburg Town by of tot die stadsklerk/sekretaris by bovermelde adres of by Council, Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of stadsklerk, Randburg, Privaatsak 1, Randburg 2125, inge 28 days from 14 October 1987 dien ofgerig word Address of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Adres van eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Box 2189, Johannesburg 2000 Posbus 2189, Johannesburg 2000 I

35 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER NOTICE 938 OF 1987 KENNISGEWING 938 VAN 1987 AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) The Town Council of Verwoerdburg, hereby gives notice in terms of section 56(2)(a) of the Townplanning and Town Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge ships Ordinance, 1986, that Iris Irene Properties Bpk of Pre artikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en toria has applied for the amendment of the townplanning Dorpe, 1986, kennis dat Iris lrene Properties Bpk van Pre scheme known as Amendment Scheme 1060, by the rezoning toria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsof Erf 1837, Lyttelton Manor Extension 3, from "Govern beplanningskema bekend as Wysigingskema 1060, deur die ment Purposes" to "Special" for dwelling units hersonering van Erf 1837, Lyttelton Manor Uitbreiding 3 van Particulars of the application will lie for inspection during "Stoat" na"spesiaal" vir wooneenhede normal office hours at the office of the Department of Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geplanning of the Town Council of Verwoerdburg for a period of 28 days from 14 October 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Department Townplanning of the Town Council of Verwoerdburg or at PO Box 3522 Pretoria 0001 within a period of 28 days from 14 October 1987 PJGEERS Town Clerk wone kantoorure by die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik by of tot die Departement Stadsbeplanning van die Stadsraad van Verwoerdburg of by Posbus 3522, Pretoria 0001 ingedien of gerig word NOTICE 939 OF 1987 KENNISGEWING 939 VAN 1987 PJGEERS Stadsklerk LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 27 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 27 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1)(c)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 45(1)(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Marius Markus Stols, being the authorized agent of the Ek, Marius Markus Stols, synde die gemagtigde agent van owner of Portion 1 and Remainder of Erf 546, Louis Tridie eienaar van Gedeelte 1 en Restant van Erf 546, Louis Trichardt hereby give notice in terms of section 45(1)(c)(i) of the chardt gee hiermee ingevolge artikel 45(1)(c)(i) van die Or Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat applied to the Municipality of Louis Trichardt for the amend ek by die Munisipaliteit van Louis Trichardt aansoek gedoen ment of the town planning scheme known as Louis Trichardt het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Townplanning Scheme, 1981, by the rezoning of the proper as Louis Trichardtdorpsbeplanningskema, 1981, deur die ty described above, situated on Rissik Street, Louis Trihersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Rissikchardt, from "Residential 1" to "Business 1" straat, Louis Trichardt, van "Residensieel 1" tot "Besigheid Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Krogh Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Street, Louis Trichardt for the period of 28 days from 14 Oc wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Krogh tober 1987 straat, Louis Trichardt vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in wilting to the Town Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 96, Louis Trichardt binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik 0920 within a period of 28 days from 14 October 1987 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 96, Louis Trichardt 0920 ingedien of gerig word Address of owner: C/o Plankonsult, PO Box 1498, Louis Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 1498, Louis Trichardt 0920 Trichardt 0920 NOTICE 940 OF 1987 KENNISGEWING 940 VAN 1987 STANDERTON AMENDMENT SCHEME 25 STANDERTONWYSIGINGSKEMA 25 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 45(1)(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 45(1)(c)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Matthys Johannes Blom, being the authorized agent of Ek, Matthys Johannes Blom, synde die gemagtigde agent

36 3236 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Piet wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Piet Retief Avenue, Standerton, for the period of 28 days from 14 Retiefstraat, Standerton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 October 1987 Oktober 1987 Objection to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 66, Standerton 2430, by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 66, within a period of 28 days from 14 October 1987 Standerton 2430, ingedien of gerig word Address of owner: C/o Plankonsult, PO Box 27718, Sunny Adres van eienaar: P/a Plankonsult, Posbus 27718, Sunny side 0132 side0132 the owner of Portions 1 and 2 of Ed 658, Standerton, hereby van die eienaar van Gedeeltes 1 en 2 van Ed 658, Stan give notice in terms of section 45(1)(c)(i) of the Townplan derton, gee hiermee ingevolge artikel 45(1)(c)(i) van die Or fling and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat the Municipality of Standerton for the amendment of the ek by die Munisipaliteit van Standerton aansoek gedoen het Town planning scheme known as Standerton Townplanning om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Scheme, 1980, by the rezoning of the property described Standerton dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersone above, situated on Minnaar Street, Standerton, from "Resi ring van die eiendom hierbo beskryf, geled to Minnaarstraat, dential 1" to "Business 1" Standerton, van "Residensieel 1" tot "Besigheid 1" a NOTICE 941 OF 1987 KENNISGWING 941 VAN 1987 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 134 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 134 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer of the firm Els van Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer van die firma Els Straten & Partners, being the authorized agent of the owner van Straten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die of Erf 1540, Discovery Extension, hereby give notice in terms eienaar van Ed 1540, Discovery Uitbreiding, gee hiermee inof section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Ordinance, 1986, that I have applied to the Roodepoort planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Roodepoort Town Council for the amendment of the townplanning Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps scheme known as Roodepoort Town planning Scheme, 1987, beplanningskema bekend as Roodepoortdorpsbeplanning by the rezoning of the property described above, situated on skema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo the corner of Peter Wenning and Kliprand Streets, from beskryf, gelee aan die hoek Peter Wenning en Kliprand "Residential 1" to "Residential 2" straat, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2" Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Engineer Devel wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Ont opment, Room 73, 4th Floor, Civic Centre, Christiaan de wikkeling, Kamer 73, 4de Vloer, Burgersentrum, Christaan Wet Avenue, for the period of 28 days from 14 October 1987 de Wetlaan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet 4 tion must be lodged with or made in writing to the City En binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik gineer Development at the above address or at Private Bag by of tot die Stadsingenieur Ontwikkeling by bovermelde X30, Roodepoort 1725, within a period of 28 days from 14 aches of by Privaatsak X30, Roodepoort 1725, ingedien of October 1987 gerig word Address of owner: Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg 2125 NOTICE 942 OF 1987 KENNISGEWING 942 VAN 1987 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(I)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 ORDINANCE 15 OF TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 I, Johannes Frederick Rademeyer being the authorized Ek, Johannes Frederick Rademeyer synde die gemagtigde agent of the owner of portion a portion of the remaining of agent van die eienaar van gedeelte 'n Gedeelte van die Res Besters Last 311 JT, hereby give notice in terms of section tant Besters Last 311 JT, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planing and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Town Council of Nelspruit Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Nelspruit

37 1 I PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER for the amendment of the town planning scheme known as aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps the Nelspruit Townplanning Scheme, 1949, by the rezoning beplanningskema bekend as die Nelspruit dorps of the property described above, situated at the Western cor beplanningskema, 1949, deur die hersonering van die ner of National Road N4 and Provincial Road P799 from eiendom hierbo beskryf, gelee te op die Westelike hoek van Special for Bantu Craft & Art Sentrum to Special for Art Nasionale pad N4/7 en Provinsiale Pad P799 van Spesiaal vir Gallery, Curioshop, Roadstall, Nursery Places of refresh Bantoekunssentrum tot Spesiaal vir Kunssentrum, Curiowin ment, showroom and Tourist Information Sentrum kel, Padstalletjie, Kwekery, Verversingsplek, Vertoonlokale en Toerismeinligtingsentrum Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 221, Town Hall, Voortrekkerstreet, Nelspruit for the period wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer of 28 days from 14 October , Stadhuis, Voortrekkerstraat, Nelspruit, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at P 0 Box 45, Nelspruit 1200, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik within a period of 28 days from14 October 1987 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Nelspruit, 1200 ingedien of gerig word Address of owner: Infraplan, Town and Regional Planners and Project Managers, P 0 Box 2177, Nelspruit 1200 Adres van eienaar: Infraplan, Stads en Streekbeplanners en Projekbestuurders, Posbus 2177, Nelspruit 1200 NOTICE 943 OF 1987 KENNISGEWING 943 VAN 1987 III NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP SCHEDULE 11 BYLAE 11 II Die Stadsraad van Nelspruit, gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is The Town Council of Nelspruit hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to establish the Township referred to in the annexure hereto, has been received by it Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 221, Town Hall, Voortrekker Street, Nelspruit for a period 221, Stadhuis, Voortrekkerstraat, Nelspruit vir 'n tydperk of 28 days from 14 October 1987 van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 Objection to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at PO Box 45, Nelspruit 1200 within a period of 28 days from 14 October 1987 ANNEXURE Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 14 Oktober 1987 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Nelspruit 1200 ingedien of gerig word BYLAE Name of township: Nelspruit Extension 17 Naam van dorp: Nelspruit Uitbreiding 17 Full name of applicant: Infraplan, Town and Regional Voile naam van aansoeker: Infraplan Stads en Streekbe Planners and Project Managers planners en Projekbestuurders Number of erven in proposed township: Residential 1: 4; Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 4; Resi Residential 2: 2; Public Open Space 2 densieel 2: 2; Openbare Oopruimte 2 Description for land on which township is to be esta Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Wished: Portion 14 and Remainder of the farm Nelspruit Re Gedeelte 14 en Restant van die plaas Nelspruit Reserwe 311 serve 311 JT IT Situation of proposed township: North and adjacent of Digging van voorgestelde dorp: Noord en aanliggend tot existing Township Nelspruit Extension and linked with Chal bestaande dorp Nelspruit Uitbreiding 10, verbind met Chal lenger Street lengerstraat Reference Number: 15/3/3/30 Wysigingnommer: 15/3/3/30 I

38 3238 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION CONTRACT RFT 52/87 KONTRAK RFT 52/87 TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE a NOTICE TO TENDERERS KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER RFT 52 OF 1987 TENDER RFT 52 VAN 1987 Construction of Bridges 4605 and 5156 on Road 70 from Klaserie to Mariepskop, district of Pilgrim's Rest Konstruksie van &fie 4605 en 5156 op Pad 70 vanaf Klaserie na Mariepskop, distrik Pilgrim's Rest Tenders are hereby invited from experienced contractors Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir boge for the abovementioned service melde diens gevra Tender documents, including a set of drawings, may be ob Tenderdokumente, met inbegrip van 'n stel tekeninge, is tained from the Director, Transvaal Roads Department, by die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer Room D307, Provincial Building, Church Street, Private Bag D307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X197, Pre X197, Pretoria on payment of a deposit of R100,00 (one hun toria, verkrygbaar teen die betaling van 'n deposito van dred rand) if no fixed deposit had been lodged with the De 8100,00 (eenhonderd rand) indien geen vaste deposito vanpartment before This amount is refundable on request, tevore by die Departement inbetaal is nie Hierdie bedrag is provided a bona fide tender is received or all such tender terugbetaalbaar op aanvraag mits 'n bona fide tender ont documents are returned to the office of issue within 14 days vang word of alle sodanige tenderdokumente binne 14 (veer after the closing date of the tender tien) dae na die sluitingsdatum van die tender aan die An additional copy of the schedule kan of quantities will be toor van uitreikingteruggestuur word 4 provided free of charge 'n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal An engineer will meet intending tenderers on 20 October gratis verskaf word 1987 at 10h00 at the intersection of Road 70 with Road PI46 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 20 Oktober 1, 300 m west of the railoverroad bridge which is situated 1987 om 10h00 by die aansluiting van Pad 70 met Pad P1461, 500 m north of Klaserie Station on the Hoedspruit line, to in 300 m wes van die pad oorspoorbrug wat 500 m noord van spect the site with him The engineer will not be available for Klaseriestasie op die Hoedspruit spoorlyn gelee is, ontmoet inspection purposes on any other occasion and tenderers are om saam met horn die terrein te gaan besigtig Die ingenieur therefore requested to be present on the said date sal by geen ander geleentheid vir besigtigingsdoeleindes Tenders, completed in accordance with the conditions set sbe kikbaar wees nie en tenderaars word derhalwe versoek om forth in the tender documents, in sealed envelopes, endorsed op gemelde datum teenwoordig te wees "Tender RFT 52/87" should reach the Chairman, Transvaal Tenders, voltooi ooreenkomstig die voorwaardes in die Provincial Tender Board, PO Box 1040, Pretoria before tenderdokumente uiteengesit, in 'n koevert waarop "Tender 11h00 on Friday 13 November 1987, when the tenders will be RFT 52/87" geendosseer is, moet die Voorsitter, Transvaalse opened in public Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, voor 11h00 op Vrydag 13 November 1987 bereik, wanneer die tenders in Should the tender documents be delivered by hand, they must be placed in the formal Tender Box let into the outer die openbaar oopgemaaksalword wall of the Provincial Building at the Pretorius Street main Tenders wat per hand afgelewer word moet voor 11h00 in public entrance (near Bosman Street corner), Pretoria before die Formele Tenderbus, aangebring in die buitemuur van die 11h00 Provinsiale Gebou by die hoofingang, Pretoriusstraat (naby The Transvaal Provincial Administration shall not bind it die hoek van Bosmanstraat), Pretoria, geplaas word self to accept the lowest or any tender or to fimish any reason Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn 4 for the rejection of a tender nie om die laagste of enige tender te aanvaar of om enige Tenders shall be binding for 90 (ninety) days redes vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie Tenders is W1 A FOURIE vir 90 (negentig) dae bindend Chairman W J A FOURIE Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad 4

39 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER II TENDERS NB Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders are normally published 35 weeks before the closing dale TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TENDERS LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die Mtg tingsdatum nog nie verstreke is nie word nie in hierdie kennisgewing herbal' nie Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda rum gepubliseer TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders Lion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Description oftender Closing Date Tender No Beskrywing van Tender Stuitingsdatum WFTB 367/87 Onderwyskollege Pretoria: Erection of Physical Education Building/Oprigting van Liggaamsopvoedinggebou (Category/Kategorie D) Item 1012/ /11/1987 WETS 368/87 Boil freeze factory, Rosslyn: Additions to kitchen and dininghall/kookvriesfabriek, Rosslyn: Aanbouings aan kombuis en eetsaal Item 12/5/4/184/001 13/11/1987 WFTB 369/87 Laerskool Oospark, Vanderbijlpark: Conversion of existing staffroom and veranda into an office/omskepping van bestaande personeelkamer en stoep in 'n kantoor Item 11/6/6/1187/01 13/11/1987 WFTB 370/87 Laerskool Elsburg: Renovation/Opknapping Item 31/6/7/0458/01 13/11/1987 WFTB 371/87 Roads Branch, Bedfordview: Renovation/Tak Paaie, Bedfordview: Opknapping Item 33/6/7/0491/01 13/11/1987 WFTB 372/87 Sundra Primary School: Renovatiort/Laerskool Sundra: Opknapping Item31/3/7/1598/01 13/11/1987 WFTB 373/87 HoOrskool Rhodesfield, Kempton Park: Renovation/Opknappmg Item 31/3/7/2911/01 13/11/1987 WFTB 374/87 Laerskool 'sachem van Bruggen, Magaliesburg: Renovation/Opknapping Item31/7/7/0978/01 13/11/1987 WFTB 375/87 Hoer Seunskool Helpmekaar, Johannesburg: Renovation/OpknappmgItem 3 innio6ssiol 13/11/1987 WFTB 376/87 School Travel Tour Services, Johannesburg: Renovation of hostel/skoolreisdienste Johannesburg: Opknapping van koshuis Item 31/7/7/0747/01 13/11/1987 WFTB 377/87 P W du Plessis Laundry, Rosslyn: Conversion of veranda into reception area/p W du Plessiswassery, Rosslyn: Omskepping van stoep In ontvangsarea Item 12/5/6/134/002 13/11/1987 WFTB 378/87 Laerskool Meyville, Pretoria: Renovation/Opknapping Item 31/5/7/1012/01 13/11/1987 WFTB 379/87 HoOrskool Garsfontein, Pretoria:Site layoutiferremunleg Item 1059/ /11/1987 WFT 46/87 Supply and delivery of refrigerator spares for the period ending 30 November 1989Nerskaffing en aflewering van koelkasonderdele vir die tydperk emdigende 30 November /11/1987 HC 2/1/87 Kalafong Hospital: Supplying of material and cutting, making, tinishingoff and hanging of curtains for male nurses' and nurses' residence/kalafong hospitaal: Verskaffing van materiaal en sny, mask, afwerk en ophang van gordynevir residensie virverpleers en verpleegsters 10/11/1987 PFT 17/87 Dog licences for 1988/Hondelisensies vir /11/1987 RFT 20/87M Cracksealing machine/13arsseelmasjien 20/11/1987 RFT 22/87M Multi disc mower/multi skyfgrassnyer 20/11/1987 RFT 111/87 Sale of semitrailer, 30ton payload, double axle/verkoop van leunwa, 30tondrakrag, dubbelas 06/11/1987 Financial Catcgory/Finansiele Kategorie Building Services/Boudienste A = Up to/tot R ,00 B = From overnan oor R ,00 to/tot RI ,00 C = From overnan oor R ,00 to/tot R ,00 D = Over/Oor R , I

40 3240 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS, 1 The relative tender documents including the Administration's offscial tender forms, are obtainable on application from the relative address 1 Die bctrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande indicated below Such documents and any tender contract conditions not adresse verkrygbaar Sodanige dokumente as mede enige tender kon embodied in the tender documents are also available for inspection at the trakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is said address: ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: II Office in New Provincial Building Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou Pretoria Ref Pretoria Room Phone verwvsing Pretoria Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria HA I & Director of Hospital A900 A HA I & Direktcur van A900 A 9 20 I A 2 Services Private HA 2 Hospimaldiensie Bag X22I Privaatsak X221 HB and Director of Hospital A1019 A HB en Direkteur van A1019 A HC Services Private HC I lospitaaldienste Bag X221 Privaatsak X221 HD Director of Hospital A1023 A HD Duel:tern van A1023 A Services Private flospitaaldienste Bag X221 Privaatsak X221 PFT Provincial Secretary Ground Merino Ground PET Provinsiale Sekre Grond Merino Grond (Purchases and Building tarts (Aankope Gebou Supplies) Private en Voorrade) Po Bag X64 vaatsak X64 II RFT Director Transvaal 03(17 D RFT Direkteur Trans 0307 D (1 Roads vaalse Paaie Department Pri departement Pri vate Bag X197 vaatsak X197 TED 1100 Director Transvaal 633 Sent rakor TOD 1100 Direkteur Trans 633 Sentrakor TED 1(X1 Education De 633 Building TOD MI vaalse Onder 633 gebou partment Private wysdepartemeni Bag X76 Privaatsak X76 WET Director Transvaal CM5 C M WET Direkteur Trans CM 5 C M Department of vaalse Werkede 2( Works Private pavement Pri Bag X228 vaatsak X228 wvre Director Transvaal E103 E I WFTB Direkteur Trans E103 E I Department of vaalse Werkede Works Private pavement Pri Bag X228 vaatsak X228 I WFTE Director, Transvaal CG C G WFTE Direkteur, Trans CG C G Department of 19 vaalse Werkede 19 Works, Private pavement Pri Bag X228 vaatsak X228 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige ten der aan to neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any tender _ and reserves the right to accept a portion of a tender 3 Alle tenders moet op die amptelike tenden'orm van die Administra sie voorgelfi word 3 All tenders must be submitted on the Administration's official ten der forms 4 Leclerc inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert inge dien word, geadresseer aan die Voorsitter Die Transvaalse Provinsiale 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad Tenderraad Posbus 1040 Pretoria, en moet duidelik van die opskrif dressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Board PO Box voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te loon, 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender lnskry name and address, as well as the number, description and closing date of wings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die the tender Tenders must be in the hands of the Chairman by on Voorsitter se hande wees the closing date indicated above 5 Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11h00 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the For op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees by die namal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial vraagkantoor in die voorportaal van die nuwc Provinsiale Gebou by die Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street cor hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanner), Pretoria, by 11h00 on the closing date straat), Pretoria W 1 A Fourie, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board 14 October Oktober 1987 WI A Fourie, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad I

41 1 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER Notices by Local Authorities I Plaaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCIL OF ERMELO beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op direction to Point 0, thence in a north western die kit dat geen persoon geregug is om enige be direction to Point P, the point of commence LOCAL AUTHORITY OF ERMELO NO swaar voor die waarderingsraad te opper tensy ment, all as more fully shown on approved Dia TICE CALLING FOR OBJECTION TO PROhyg'n inedien beswaarme het pp die voorgeskrewe vorm betyds gram SG No A10194/86 VISIONAL SUPPLEMENTARY VALUA 7 October 1987 TION ROLL P J G VAN R VAN OUDTSHOORN Stadsklerk (Regulation 5) Burgersentrum GFJoubertpark Tautestraat STADSRAAD VAN BENONI Notice is hereby given in terms of section 36 of Ermelo the Local Authorities Rating Ordinance, (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup PROKLAMASIE VAN PADGEDEELTES 7 Oktober 1987 plementary valuation roll for the Financial Year OOR GEDEELTES VAN ERF 5195, BENO Kennisgewing No87/ /87 is open for inspection at the office of the NI DORPSGEBIED: GEDEELTES VAN Local Authority of Ermelo from 7 October I4 TOM JONESSTRAAT NEWLANDS, VIC to 16 November 1987 and any owner of rateable TORIA, EN KEMPSTONLAAN property or other person who so disires to lodge TOWN COUNCIL OF BENONI and objection with the Town Clerk in respect of Kennis geskied hiermee, ingevolge die bepa any matter recorded in the provisional supple lines van artikel 5 van die "Local Authorities mental) valuation roll as comtemplated in sec PROCLAMATION OF ROAD PORTIONS Roads Ordinance,1904",dat die Stadsraad van tion 34 of the said Ordinance including the OVER PORTIONS OF ERF 5195 BENONI ' question whether or not such property or poi TOWNSHIP: PORTIONS OF TOM JONES Benoni, die bpangs van 4 van genoemdei evoldon Ore Ordonnansie, 'n versoeks artikelk nf tot non thereof is subject to the payment of rates or STREET, NEWLANDS, VICTORIA AND is exempt therefrom or in respect of any orris KEMPSTON AVENUES Sy Edele die Administrateur van Transvaal gerig het om sekere padgedeeltes, soos in die mee sion of any matter from such roll shall do so gaande skedule omskryf, vir openbare paddoel within the said period Notice is hereby given, in terms of section 5 of chides te proklameer the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, The form prescribed for the lodging of an ob that the Town Council of Benoni has, in terms of 'n Afskrif van 'n versoekskrif en die diagram Action is obtainable at the address indicated be section 4 of the said Ordinance, petitioned the wat daarby aangeheg is, Id gedurende gewone low and attention is specifically directed to the Honourable the Administrator of Transvaal to kantoorure in die kantoor van die Stadsekreta fact that no person is entitled to urge any objet proclaim road portions described in the schedule ris, Administratiewe Gebou, Munisipale Kan before the valuation board unless he hastore, Elstonlaan, Benoni, ter insae timeously lodged an objection in the prescribed hereto, for Public wad PUIP ses' form A copy of the petition and of the diagram at ledereen wat enige beswaar het teen die pro PI tached thereto may be inspected during ordinary klamasie van die betrokke padgedeeltes, moet G VAN R VAN OUDTSHOORN office hours in the office of the Town Secretary, sodanige beswaar skriftelik, in duplikaat, voor Town Clerk Administrative Building, Municipal Offices, of op 25 November 1987 by die Administrateur, Civic Centre Elston Avenue, Benoni Privaatsak X437, Pretoria 0001, en die Stads G F Joubert Park klerk indict' Tame Street Any interested person who is desirous of lod Ermelo ging an objection to the proclamation of the N BOTHA 2350 road portions in question, must lodge such ob Stadsklerk 7 October 1987 jection in writing, in duplicate, with the Admin Administratiewe Gebou Notice No 87/i987 Istrator, Private Bag X437, Pretoria 0001, and Munisipale Kantore the Town Clerk on or before 25 November 1987 Elstonlaan STADSRAAD VAN ERMELO Benoni N BOTHA 7 Oktober 1987 PLAASLIKE BESTUUR VAN ERMELO Town Clerk Kennisgewing No 139/1987 KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN Administrative Building VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Municipal Offices DERINGSLYS AANVRA Elston Avenue Benoni SKEDULE 7 October 1987 PUNT TOTPUNT BESKRYWING (Regulasie 5) Notice No 139/1987 Sekere straatgedeeltes, 25,19 meter wyd, be SCHEDULE Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van ginnende by Punt P, op die westelike hoek van die Ordonnansie op thendomsbelasting van POINTTOPOINT DESCRIPTION Erf 5195, Benoni Dorpsgebied, daarvandaan in Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 'n noordoostelike rigting langs die noordelike 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende Certain road portions, 25,19 metres wide, grens van Erf 5195 na Punt A, daarvandaan in 'n waarderingslys vir die Boekjaar 1986/87 oop is commencing at Point P, at the western corner of oostelike rigting na Punt B, daarvandaan in 'n vir inspeksie by die kantoor van die Plaaslike Erf 5195, Benoni Township, thence in a north suidoostelike rigting na Punt C, daarvandaan in Bestuur van Ermelo vanaf 7 Oktober 1987 tot 16 eastern direction along the northern boundary 'n suidwestelike rigting na Punt D, daarvandaan November 1987 um 'n beswaar by die Stadsklerk of Ed 5195 to Point A, thence in an eastern di in 'n noordwestelike rigting na Punt E, daarvan ten opsigte van enige aangeleentheid in die rection to Point B, thence in a south eastern di daan in 'n suidwestelike riving na Punt F, dearvoorlopige aanvullende waarderingslys opgete rection to Point C, thence in a south western vandaan in 'n noordwestelike rigting na Punt G, ken, soos in artikel 34 van die genoemde Ordon direction to Point D, thence in a north western daarvandaan in 'n noordoostelike rigting na nansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of direction to Point E thence in a south western Punt H, daarvandaan in 'n noordwestelike rig sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan onder direction to Point F, thence in a north western ting na Punt J, daarvandaan in 'n suidwestelike worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting direction to Point G, thence in a north eastern rigting na Punt K, daarvandaan in 'n noordwes of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige direction to Point H, thence in a north western telike rigting na Punt L, daarvandaan in 'n weglating van enige aangeleentheid uit sodanige direction to Point J, thence in a south western noordoostelike rigting na Punt M, daarvandaan yr lys, doen soos binne gemelde tydperk direction to Point K, thence in a north western in 'n noordwestelike rigting na Punt N, daarvan direction to Point L, thence in a north eastern daan in 'n suidwestelike rigting na Punt 0, daar Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van direction to Point M, thence in a north western vandaan in 'n noordwestelike rigting na die 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui direction to Point N, thence in a south western beginpunt, naam)ik Punt P, alles sops meer vol

42 3242 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 ledig op goedgekeurde Diagram LG No CARLETONVILLE TOWN COUNCIL by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds A10194/86 aangetoon ingedien het nie I 7 Oktober1987 LOCAL AUTHORITY OF CARLETON C J DE BEER VILLE NOTICE CALLING FOR OBJEC Stadsklerk TIONS TO PROVISIONAL SUPPLE MENTARY VALUATION ROLL FINAN Munisipale Kantore TOWN COUNCIL SECUNDA CIAL YEAR 1986/1987 (1 JULY 1986 TO 30 Halitestraat JUNE 1987) Carletonville 2500 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 7 Oktober 1987 PROVINSIONAL SUPPLEMENTARY Notice is hereby given in teens of section 36 of VALUATION ROLL: 1986/87 the Local Authorities Rating Ordinance, Kennisgewing No 87/ (Ordinance 11 of 1977), that the provisional supplementary valuation roll for the financial year Notice is hereby given in terms of section 36 of 1986/1987 (1 July 1986 to 30 June 1987) is open TOWN COUNCIL OF BRAKPAN the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 for inspection at the office of the Local Authorthat the supplementary valuation roll for the fl ity of Carletonville from 7 October 1987 to 9 PROCLAMATION OF ROAD OVER nancial year 1986/87 is open for inspection at the November 1987 and any owner of rateable pro HOLDING 118, REMAINDER OF HOLDoffice of the Town Council of Secunda from 7 petty or other person who so desires to lodge an ING 119, REMAINDER OF HOLDINGS 121, October 1987 to 9 November 1987 and any own objection with the Town Clerk in respect of any 122 AND 123 AND THE REMAINDER OF er of rateable property or other person who so matter recorded in the provisional suplementary HOLDINGS 94 AND 95, WITHOK desires to lodge an ogjection with the secretary valuation roll as contemplated in section 34 of ESTATES, BRAKPAN in respect of the matter recorded in the provithe said Ordinance including the question sional valuation roll as contemplated in section whether or not such property or portion thereof 34 of the said ordinance, including the question is subject to the payment of rates or is exempt Notice is hereby given in terms of section 5 of whether or not such property or portion thereof therefrom or in respect of any omission of any the Local Authorities Roads Ordinance, No 44 is subject of any omission or any matter from matter from such roll shall do so within the said of 1904, as amended, that it is the intention of such roll, shall do so within the said period period the Town Council of Brakpan to petition the Administrator to proclaim as a public road the The form prescribed for the lodging of an ob road described in the Schedule hereto and debection elow and attention is specifically directed to the iection is obtainable at the address indicated be A2909/85 compiled by Land Surveyor G Pur is obtainable from the adress indicated The form prescribed for the lodging of an ob fined by Diagrams SG No A2907/85 and SG No fact that that no person is entitled to urge any low and attention is specificaly directed to the chase from a survey performed during February objection before the valuation board unless he fact that no person is entitled to urge any objet and March 1985 has timeously lodged an objection in the pre tion before the Valuation Board unless he has scribed form timeously lodged an objection in the prescribed A copy of the petition, diagram and schedule are open for inspection at Room 18, Town Hall I F COERTZEN form Building, Kingsway Avenue, Brakpan during Town Clerk ordinary office hours Municipal Offices Central Business District C I DE BEER Any person who wishes to object to the pro PO Box 2 Town Clerk clamation of the road should lodge his objection Secunda in writing, in duplicate, with the Provincial Se 2302 Municipal Offices cretary, Private Bag X437, Pretoria 0001, and Halite Street with the undersigned not later than 23 Novem Catletonville tier October 1987 G E SWART STADSRAAD VAN SECUNDA Notice No 87/1987 Town Hall Brakpan Town Clerk KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN 7 October 1987 VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Notice No 88/1987 DASIELYS AANVRA: 1986/87 SCHEDULE Kennis word hierby ingevolge Artikel 36 van (1) A road of varying width, generally 23,97 m die ordonnansie op etendomsbelasting van STADSRAAD VAN CARLETONVILLE wide commencing at the proclaimed Sixth Road, Plaaslike Besture, 1977 (ordonnansie 11 van Withok Estates, Brakpan, thence proceeding for 1977) gegee dat die voorlopige aanvullende plaaslike BESTUUR VAN CARLETON a distance of 237,41 in in a generally easterly di waardasielys vir die boekjaar 1986/87 oop is vir VILLE KENNISGEWING WAT BESWARE rection across Holding 118 and the Remainder inspeksie by die kantoor van die Stadsraad van TEEN VOORLOPIGE AANVULLENDE of Holding 119, Withok Estates up to the west Secunda vanaf 7 Oktober 1987 tot 9 November WAARDERINGSLYS AANVRA BOEK ern boundary of Portion 1 of Holding 120, Wit 1987 en enige eienaar van belasbare eiendom of JAAR 1986/1987 (1 JULIE 1986 TOT 30 JUNIE hok Estates Thence commencing at the eastern ander persoon wat begerig is om 'n beswaar by 1987) boundary of Portion 1 of Holding 120, Withok Estates, in a die sekretaris ten opsigte van enige aangeleent general north easterly direction, heid in die voorlopige waardasielys, opgeteken generally 8,07 in wide for a distance of 53,81 m soos in Artikel 34 van die genoemde ordonnan Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van and then in a general easterly direction for a dissie beoog, in te dien, insluitende die vraag of so die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van tance of 318,5 m across the Remainder of Hold danige eiendom of 'n gedeelte daarvan Plaaslike Demure, 1977 (Ordonnansie 11 van ing 121, 122 and 123, Withok Estates up to the onderworpe is aan die betaling van eiendomsbe 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende southern boundary of the proclaimed Floors lasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van waarderingslys vir die boekjaar 1986/1987 (1 Ju Road as more fully indicated on Diagram SG No enige weglating van enige aangeleentheid uit so lie 1986 tot 30 Junie 1987) oop is vir inspeksie by A2909/85 (RMT No R5/86) danige lys, doen so binne gemelde tydperk die kantoor van die Plaaslike Bestuur van Carletonville vanaf 7 Oktober 1987 tot 9 November (2) A road of varying width, generally be Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 1987 en enige eienaar van belasbare eiendom of tween 43,51 m and 7,76 m wide commencing at 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui ander persoon wat begerig is om 'n beswaar by the proclaimed Floors Road, Withok Estates, beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleent Brakpan, thence proceeding for a distance of die feit dat geen persoon geregtig is om enige be heid in die voorlopige aanvullende waarderings 146,91 m in a general north easterly direction swaar voor die waarderingsraad te opper tensy lys opgeteken, soos in artikel 34 van die across Holding 94 and the Remainder of Holdhy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, ing 95, Withok Estates, up to the western ingedien het nie insluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n boundary of Holding 96, Withok Estates, as gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling more fully indicated on Diagram SG No J F COERTZEN van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, A2907/85 (RMT No R6/86) Stadsklerk of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodamge lys, doen so binne Rights to be affected: ge Munisipale Kantore melde tydperk Mining Title Sentralebesigheidsgebied Posbus 2 Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van Claims shown on map RMT No 2102 regis Secunda 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui tered in the name of the South African Land & 2302 beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op Exploration Co Limited die feit dat geen persoon geregtig is om enige be swaar voor die Waardenngsraad te opper tensy Surface Right Permits

43 PROVINSIALEKOERANT, 14 OKTOBER Owners Reservation for farmlands as shown TOWN COUNCIL OF BOKSBURG SKEDULE h on map RMT No 420 PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD OVER A PORTION OF LOT 1140, BOKSBURG NORTH (EXTENSION) VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR 'N GEDEELTE VAN LOT 1140, DORP BOKSBURG NOORD (UIT BREIDING) DEELTE VAN HOEWES 94 EN 95, proclaim the public road described in the ap WITHOK ESTATES, DIE PLAAS WITHOK pended schedule 131 IR, DISTRIK BRAKPAN A copy of the petition and appropriate diagram can be inspected at Office 201, Second TOWN COUNCIL OF AKASIA Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg lings van artikel 5 van die "Local Authorities during office hours from the date hereof until 23 NOTICE OF DIVERSION OF STREETS IN Roads Ordinance" No 44 van 1904, sons gewy November 1987 THE HEATHERDALE AGRICULTURAL sig, dat die Stadsraad van Brakpan voornemens Al) HOLDING COMPLEX is om 'n versoekskrif tot die Administrateur te persons interested, are hereby called upon rig om die pad wat in die Bylae hiertoe omskryf to lodge objections, if any, to the proposed procword en gedefinieer word deur Diagramme SG lamation of the proposed road, in writing and in Notice is hereby given in terms of section No A2907/85 en SG No A2909/85 wat deur duplicate, with the Transvaal Provincial Sec 67(3)(a) of the Local Government Ordinance, Landmeter G Purchase opgestel is van 'n opme retary and the Town Council of Boksburg within 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Town ring wat gedurende Februarie en Maart 1985 uitone month of the latest publication of this no Council of Akasia propose to divert Main gevoer is, as openbare pad te proklameer rice Street, Sixth Avenue and Seventh Avenue in the 'n Afskrif van die versoekskrif, diagram en JJ COETZEE vicinity of Holdings 126 and 140 Heatherdale bylae le ter insae in Kamer 18, Stadhuis, Kings Agricultural Holdings Acting Town Clerk waylaan, Brakpan, tydens gewone kantoorure Civic Centre The present "Y" junction of Seventh and PO Box 215 Enige belanghebbende wat beswaar teen die Sixth Avenue with Main Street is to be replaced burg by a proklamering van die voorgestelde pad wit in rectangular junction of Main Street with 113:6:k dien, moet sodanir beswaar skriftelik in twee Sixth and Seventh Avenue 7 0 lober 1987 voud by die Provinsiale Sekretaris, Privaatsak Notice No 30/1987 Particulars of the plans will lie for inspection X437, Pretoria 0001 en by die ondergetekende during normal office hours at the office of the indien nie later nie as 23 November 1987 SCHEDULE Town Clerk, 16 Dale Avenue, Karen Park for a period of 60 days from 14 October 1987 STADSRAAD VAN BRAKPAN TOWNSHIP 'n Pad met 'n wydte van ongeveer 18,89 m van PROKLAMERING VAN PAD OOR Notice is hereby given in terms of the noord na suid oor Lot provi 1140, dorp Boksburg HOEWE 118, RESTERENDE GEDEELTES sions of section 5 of the Local Authorities Roads Noord (Uitbreiding) al tangs en parallel met die VAN HOEWES 119, 121, 122 EN 123, WIT Ordinance, 1904, that the Town Council of westelike grens van gemelde lot soos meer voile 110K ESTATES EN DIE RESTERENDE GE Boksburg has petitioned the Adniinistrator, to dig omskryf op die toepaslike diagram opgestel deur landmeter N C Beek G E SWART PROPOSED PROCLAMATION OF A Stadsklerk ROAD OVER A PORTION OF LOT 1140, Anyone who has any objection to the pro Stadhuis BOKSBURG NORTH (EXTENSION) posed diversion or who has a claim for damages Brakpan TOWNSHIP if the proposed diversion is executed, must lodge 7 Oktober 1987 such objection or claim in writing within 60 days Kennisgewing No 88/1987 A road approximately 18,89 m wide, from from 14 October 1987 north to south over Lot 1140, Boksburg North BYLAE (Extension) Township all along and parallel to 1 S DU PREEZ the western boundary of the said lot as more (1) 'n Pad van wisselende breedte, oor die al fully shown on the relevant diagram which has gemeen 23,97 m breed wat begin by die gepro been prepared by landsurveyor N C Beek 14 October 1987 klameerde Sesdeweg, Withok Estates, Brakpan, Notice No 49/1987 vandaar oor 'n afstand van 237,41 m in 'n algemene oostelike rigting oor Hoewe 118 en die Resterende Gedeelte van hoewe 119, Withok Estates tot by die westelike grens van Gedeelte 1 Town Clerk van hoewe 120, Withok Estates Dan begin STADSRAAD VAN BOKSBURG STADSRAAD VAN AKASIA nende by die oostelike grens van Gedeelte 1 van Hoewe 120, Withok Estates, vandaar in 'n alga VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN meen noord oostelike rigting oor die algemeen 'N PAD OOR 'N GEDEELTE VAN LOT KENNISGEWING VAN VERLEGGING 8,07 m breed, vir 53,18 men dan in 'n algemene 1140, DORP BOKSBURG NOORD (UIT VAN STRATE IN DIE HEATHERDALE oostelike rigting oor 'n afstand van 318,5 m oor BREIDING) LANDBOUHOEWES die Resterende Gedeelte van Hoewe 121, en Hoewes 122 en 123, Withok Estates om aan te sluit by die suidelike grens van die geprokla Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die lings van artikel 67(3)(a) van die Ordonnansie meerde Floorsweg sous meer volledig aangedui bepalings van artikel 5 van die Local Authorities op Diagram SG No A2909/85 (RMT No R5/86) Roads Ordinance, 1904, dat die Stadsraad van op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1 Boksburg 'n versoekskrif aan die Administra 939), dat die Stadsraad van Akasia van voor (2) 'n Pad van wisselende breedte, oor die al neme is om Mainstraat, Sesde en Sewende teur van Transvaal gerig het om die openbare gemeen tussen 43,51 m en 7,76 m breed wat be pad omskrywe in bygaande skedule te prokla Laan in die omgewing van Hoewes 126 en 140, gin by die geproklameerde Floorsweg, Withok Heatherdale Landbouhoewes te verle meer Estates, Brakpan vandaar oor 'n afstand van Die huidige skuinsaansluitings van Sewende 146,91 meter in 'n algemeen noord oostelike rig 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike en Sesde Laan met Mainstraat word vervang Ling oor Hoewe 94 en die Resterende Gedeelte diagram le vanaf die datum hiervan tot en met met 'n reghoekige aansluiting van Mainstraat by van Hoewe 95, Withok Estates, tot by die wes 23 November 1987 gedurende kantoorure ter in Sesdeen Sewende Laan telike grens van Hoewe 96, Withok Estates soos sae in Kantoor 201, Tweede Verdieping, Burmeer volledig aangetoon op Diagram SG No gersentrum, Trichardtsweg, Boksburg Planne waarin die voorstelle van die Raad be A2907/85 (RMT No R6/86) liggaam is, sal gedurende normale kantoorure Alle belanghebbende persona word hiermeevir 'n tydperk van 60 dae na 14 Oktober 1987 ter versoek om binne een maand, vanaf die laaste Re to wat geraak word: insae le publikasie van hierdie kennisgewing, skriftelik in tweevoud, besware, indien enige, teen die Myntitel en Iedereen wat enige beswaar teen die voorge proklamering van die voorgestelde pad by die stelde verleggings het of wat enige eis tot skade Kleims aangetoon op kaart RMT No 2102 ge Transvaalse Provinsiale Sekretaris en die Stads vergoeding sal he indien sodanige verlegging registreer op naam van The South African Land raad van Boksburg in te dien uitgevoer word, word versoek om sy beswaar of & Exploration Co Ltd Oppervlakteregte Eienaarsvoorbehoud vir die duel van landerye soos aangetoon op kaart RMT No 420 J J COETZEE eis, na gelang die geval, skriftelik by die Raad in Waarnemende Stadsklerk te dien binne 60 dae vanaf 14 Oktober 1987 Burgersentrum J S DU PREEZ Posbus 215 Stadsklerk Boksburg 14 Oktober 1987 Kennisgewing No 49/ Oktober Kennisgewing No 30/ '

44 3244 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 TOWN COUNCIL OF BENONI TOWN COUNCIL OF DEMON! TOWN COUNCIL OF BOKSBURG NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO DETERMINATION OF CHARGES AMENDMENT OF CHARGES PAYABLE PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU IN TERMS OF THE BUILDING BYLAWS ATION ROLL Notice is hereby given in terms of section 80B(3) of the Local Government Ordinance No Notice is hereby given in terms of section (Regulation 5) 17 of 1939, as amended, that the Council has, by 80B(8) of the Local Government Ordinance, Special Resolution: 1939, as amended, that the Town Council of Notice Boksburg by is hereby given in terms of section 36 of Special Resolution amended its (a) Withdrawn with effect from 1 October the Local Authorities Rating Ordinance, charges payable in terms of the Building 1977 Bylaws 1987, the charges by virtue of the Townplan with effect from 1 (Ordinance August as of 1977), that the provisional follows: supning and Townships Ordinance, 1986, as &terplementary valuation roll for the financial year 1 mined by the Council on 30 June 1987 and Appendix I Charge for Testing of Firehose July, 1986 to 30 June, 1987, is,open for inspec published in the Provincial Gazette of 12 August tion at the office of the Local Authority of Beno under Municipal Notice No 107/1987; and For testing firehose by the Council in terms ni from 16 October 1987 to 30 November 1987, of section 146 of the Building By laws: and any owner of rateable property or other per (b) Determined new charges to have effect son who so desires to lodge an objection with the from 1 October 1987, for consideration of appli Per firehose length: RI Town Clerk in respect of any matter recorded in cations by virtue of the Townplanning and the provisional supplementary valuation roll as Townships Ordinance, 1986, and the Benoni Payable by the owner of the building immedi contemplated in section 34 of the atter testing said Ordi Town planning Scheme, 1947 ate:) nance, including the question whether or not Appendix II Annual Charges for Street such property or portion thereof is subject to the A copy of the special resolution of the Council projections payment of rates or is exempt therefrom or in re and full particulars of the charges concerned will spect of any omission of any matter from suchthe be open for inspection in the office of the Town Annual sum payable in respect of each roll, shall do so within the said period Secretary, Municipal Offices, Elston Avenue,, street projection in terms of section 206 of the Benoni for a period of 14 days from the date of Building Bylaws shall be paid to the Council an The form prescribed for the lodging of an ob publication hereof in the Provincial Gazette nually in advance at the beginning of each calenectionj is obtainable at the address indicated be a dr year by the owner of the building or the low and attention is specifically directed to the Any person who is desirous of recording his projection, as the case may be, and shall be calfact that no person is entitled to urge any objet objection to (a) and/or (b) above, must lodge 4 culated as follows: tion before the valuation board unless he has such objection in writing with the undersigned timeously lodged an objection in the prescribed within 14 days of the publication of this notice in (a) Verandah posts at street level, each: 50c form the Provincial Gazette N BOTHA (b) Ground floor verandahi, per m2 or part N BOTHA Town Clerk thereof: 10c Town Clerk Administrative Building (c) First floor balconies, perm2 or part there Old Public Health Building Municipal Offices of: 30c cnr Rothsay Street and Elston Avenue Benoni Benoni (d) Second and each higher floor balconies, October October per m2 or part thereof: 20c Notice No 154/1987 Notice No 157/1987 (e) Bay windows, perm2 or part thereof of plan area of projection: R2 _ (f) Pavement lights, per m2 or part thereof: R1 STADSRAAD VAN BENONI STADSRAAD VAN BENONI (g) Showcases, per m2 or part thereof of plan VASSTELLING VAN GELDE area: RI KENNISGEWING WAT 'BESWARE TEEN VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR (h) All other projections below, at or above DERINGSLYS AANVRA Kennis geskied hiermee ingevolge artikel pavement level including foundation footings, 8013(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be per m2 or part thereof of plan area: 50c, stuur No 17 van (Regulasie 5) 1939, dat die Stadsraad by Spesiale Besluit: Appendix III Charges for the Grassing of Footways or Sidewalks Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van (a) Die gelde uit hoofde van die Ordonnansie die Ordonnansie op Etendomsbelasting van op Dorpsbeplanning en Dope, 1986, vasgestel The charges payable in terms of section 218 of Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van deur die Raad op 30 Junie 1987 en gepubliseer in the Building Bylaws for the grading and plant ), gegee dat die voorlopige aanvullende die Provinsiale Koerant van 12 Augustus 1987 mg with grass of any tootway or sidewalk shall waarderingslys vir die boekjaar 1 Julie 1986 tot onder Munisipale Kennisgewing No 107/1987, be paid to the Council in advance, and shall be 30 Junie 1987 oop is vir inspeksie by die kantoor met ingang 1 Oktober 1987 ingetrek het; en calculated as follows: van die Plaaslike Bestuur van Benoni vanaf 16 (b) Nuwe gelde met ingang 1 Oktober 1987, (a) For the first 50 m2 or part thereof: R20 Oktober 1987 tot 30 November 1987 en enige vasgestel het vir oorwe ng van aansoeke uit eienaar van belasbare eiendom of ander persoon gi (b) For every m2 hoofde van die or part thereof in excess opdor of wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk be Ian en 6 Ordonnansie d [ Ps" P 50 rd: 5 [ 3c mng Dorpe 198 ten opsigte van enige, en re aangeleentheid in die Benom dorpsvoorlopige aanvullende beplanmngskema, 1947 waarderingslys opgete Appendix IV Charges for Posters and Ad ken, soos in artikel 34 van die genoemde Ordon 'n vertisements Afskrif van die spesiale besluit van die nansie beoog, in te dien, insluttende die vraag of Raad en voile besonderhede van die betrokke sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan ondergelde, is gedurende gewone kantoorure ter insae Deposits in respect of posters or other ad worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting vertisements payable in terms of section 240(6) by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisi of the Building By laws shall be as of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige follows: pale Kantore, Elstonlaan, Benoni vir 'n tydperk weglating van enige aangeleentheid uit sodanige van veertien dae vanaf die datum van publikasie (a) For each poster or other advertisement relys, doen so binne gemelde tydperk van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe lacing to any event other than an election: RI rant Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van (b) For each poster or other advertisement re 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Enige persoon watt beswaar wit aanteken teen beskikbaar lating to each separate candidate in an election en aandag word spesifiek gevestig op (a) en/of (b) hierbo, meet sodanige beswaar (subject to a maximum deposit of R50): RI die feit dat geen persoon geregtig is om enige be skriftelik by die Stadsklerk indien binne veertien swaar voor die waarderingsraad to opper tensy dae na die datum van publikasie van hierdie (c) For each banner hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds kennisgewing in die Provinsiale Koerant ingedien het nip (i) if it relates to a municipal election: RIO N BOTHA N BOTHA Stadsklerk if it relates to a Stadsklerk Parliamentary election: R2(ii) Kantoor 0 13 Administratiewe Gebou _ Ou Openbare Gesondheidsgebou Munisipale Kantore Appendix V Charges for considering of H/v Rothsaystraat en Elstonlaan Benoni " Signs and Hoardings Benoni Oktober Oktober 1987 The charge payable in respect of each ap plica Kennisgewing No 154/ Kennisgewing No 157/ tion for a sign or hoarding shall be paidin ad II ilk

45 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER vance 11 on the submission of the application to the (g) Uitstalkaste, per m2 of gedeelte daarvan TOWN COUNCIL OF BRAKPAN Council and shall be as follows: van die plattegrond: R1 For each sign or hoarding: R30,00 (h) Alle ander uitstekke onder, by of bo, sy AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES padhoogte insluitend fondamentgrondmure, per FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY Appendix VI Charges for the Approval of nix of gedeelte daarvan van die plattegrond: 50c Building Plans In terms of section 8013(8) of the Local Aanhangsel III Gelde vir Aanplanting van Go 1(1) The charges payable in respect of every vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified Gras op Looppaie ofsypaadjies building plan for a new building, submitted for that the Brakpan Town Council has, by Special consideration: Die hefting ingevolge artikel 218 van die Bou Resolution amended the charges for the supply verordeninge betaalbaar vii die gelykmaak en of electricity, published under Notice 69/1986 R50,00 for the first 100 m2 or portion thereof aanplant van gas op enige gedeelte van die dated 10 September 1986, with effect from 1 and looppad of sypaadjie word vooruit aan die Raad March 1987 by substituting the expression "100 betaal, en word soos volg bereken: kva" in item 51 with the expression "3 500 RO 50 per m2 for every 1 m2 over and above kva" 100 '1;2 (a) Vir die eerste 50 m2 of gedeelte daarvan: (2) For the purpose of this item, "area" means R20 G E SWART Town Clerk the overall superficial area of any new building (b) Vir elke ni2 of gedeelte daarvan meet as 50 at each floor level within the same curtilage and mz, so 14 October 1987 includes the area of verandahs and balconies, Notice No 92/1987 over public streets and basement floors Mezza Aanhangsel IV Gelde vir Plakkate en Adnine floors and galleries shall be measured as vertensies separate storeys Deposito's vir plakkate of ander advertensies (3) Charges for plans for new additions to betaalbaar ingevolge artikel 240(6) van die Boa STADSRAAD VAN BRAKPAN existing buildings shall be calculated at R0,50 verordeninge is soos volg: per m2 with a minimum charge of R40,00 (a) Vir elke plakkaat of ander advertensie wat WYSIGING VAN DIE TARIFF VAN (4) Charges for alterations to existing build op enige byeenkoms, uitgesonderd 'n verkie GELDE VTR DIE LEWERING VAN ELEK Ings: R40,00 sing, betrekking het: RI TRISITEIT (5) Charges for plans of buildings of a special (b) Vir elke plakkaat of ander advertensie wat character such as factory chimneys, spires and op elite afsonderlike kandidaat in 'n verkiesing Ingevolge artikel 803(8) van die Ordonnansie similar erections: R100,00 betrekking het (onderworpe aan 'n maksimum op Plaaslike Bestuur 1939 word hierby bekend deposito van Ft50): RI gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by Spe 1 1 COETZEE stale Besluit die gelde vir die lewering van elek Acting Town Clerk (e) Vir elke banier trisiteit gepubliseer onder Kennisgewingnom Civic Centre mer 69/1986 van 10 September 1986 met ingang Boksburg (i) as dit betrekking het op 'n munisipale vet 1 Maart 1987 gewysig het deur die uhdruk k ing 1/2/3/42 kiestng: RIO "100 kva" in item 51 deur die uitdrukking 14 October 1987 "3 500 kva" to vervang Notice No 56/1987 (ii) as dit betrekking het op 'n Parlementsverkiesing: 820 G E SWART Aanhangsel V Gelde vir Oorweging van Stadsklerk Tekens en Skunings 14 Oktober 1987 STADSRAAD VAN BOKSBURG Die hefting betaalbaar ten opsigte van elke Kennisgewing No 92/1987 aansoek om 'n teken of skutting word vooruitbe WYSIGING VAN GELDE BETAALBAAR taal met die voor16 van die aansoek aan die INGEVOLGE DIE BOUVERORDENINGE Raad en is soos volg: Vir elke teken of skutting: R3000 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnan Aanhangsel VI Gelde vir Goedkeuring van TOWN COUNCIL OF sic op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat Bouplanne SPRUIT BRON KHORST die Stadsraad van Boksburg by Spesiale Besluit 1(1) Die gelde betaalbaar vir elke bouplan vir sy gelde betaalbaar ingevolge die Bouverorde 'n nuwegebou wat vir oonveging voorgele word: AMENDMENT OF DETERMINATION OF lunge met ingang van I Augustus 1987 soos volg 850,00 vir die eerste 100 m2 of gedeelte daar CHARGES FOR ELECTRICITY SUPPLY gewysig het: vanp m2 vit elke I rit2 meer as 100 Aanhangsel I Geld vir Toets van Brands m Notice is hereby given in terms of section lang (2) Vir die toepassing van hierdie item bete 808(3) of the Local Government Ordinance, Vir wets van brandslang deur die Raad Inge ken "area" die totale oppervlakte van enige 1939 (Ordinance 17 of 1939), as amended that volge anikel 146 van die Bouverordeninge: nuwe gebou op elke vloerhoogte op dieselfde the Town Council of Bronkhorstspruit has by werf en sluit verandas en balkonne oor openbare Special Resolution resolved that the tariff of Per brandslanglengte: RI strate en kelderverdiepings in Tussenverdie charges of its Electricity Supply be further pings en galerye word as afsonderlike verdie amended with effect 1 July 1987 Deur die eienaar van die gebou betaalbaar on middellik na toetsing pings opgemeet The general purport of the amendment is to (3) Gelde vir plane vir aanbouings tot be the effect that all fees applicable to the Town of Aanhangsel II Gelde vir Staatuitstekke staande geboue sal bereken word teen R0,50/m2 Bronkhorstspruit be levied on all consumers in met 'n minimum tarief van R40,00 Ekandustria Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van elke straatuitstek ingevolge artikel 206 van die (4) Gelde ten opsigte van verbouings aan be Copies of the amended determination are Bouverordeninge word jaarliks vooruit aan die staandegeboue: 840,00 open for inspection during normal office hours begin van elke kalenderjaar aan die Raad betaal at the office of the Council for a period of four deur die eienaar van die gebou of uitstek, al na (5) Gelde vir planne van geboue van 'n spe teen (14) days after the date of publication here die geval en word soos volg bereken: siale aard, byvoorbeeld fabriekskoorstene, of in the Provincial Gazette toringspitse en soortgelyke konstruksies: (a) Verandapale op straathoogte, elk: 50c R100,00 Any person who wishes to record his objec tion to the amendment of the said determination (b) Grondvloerverandas, per m2 of gedeelte JJ COETZEE must do so in writing to the undersigned within daarvan: 10c Waarnemende Stadsklerk fourteen (14) days of the publication of this no (c) Eerste verdieping balkonne, per m2 of getice in the Provincial Gazette deelte daarvan: 30c Burgersentrum DR H B SENEKAL Boksburg Town Clerk (d) Tweede verdieping en elke hoer verdie 1/2/3/42 ping, per m2 of gedeelte daarvan: 20c 14 Oktober 1987 Municipal Offices No 56/1987 Bronkhorstspruit (e) Uitbouvensters, per m2 of gedeelte daar Kennisgewing1020 van van die plattegrond: R2 14 October 1987 (f) Sypadligte, per m2 of gedeelte daarvan: RI Notice No 30/1987

46 3246 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 STADSRAAD VAN BRONKHORSTSPRUIT OR or before the fifteenth day of any month in LOCAL AUTHORITY OF EDENVALE twelve equal payments WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Interest of 13,20 % per annum may be NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO GELDE VIR ELEKTRISITEITSVOORSIE charged on all amounts in arrear after the fixed PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU NING day and defaulters are liable to legal proceedings ATION ROLL for recovery of such arrear amounts Kennis geskied hiermee kragtens artikel 1 P DU Notice is PLESSIS hereby given in terms of section 36 of 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Town Clerk the Local authorities Rating Ordinnance, 1977 stuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), soos ge (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup wysig, dat die Stadsraad van Bronkhorstspruit Municipal Offices plementary valuation roll for the financial year by Spesiale Besluit die tarief van gelde van sy po Box /87 is open for inspection at the office of the Elektrisiteitsvoorsiening verder gewysig het om Carolina local authority of Edenvale from 14 October in werking te tree met ingang I Julie to 16 November 1987 and any Owner of 14 October 1987 rateable property or other person who so desires Die algemene strekking van die wysiging is Notice No 14/1987 to lodge an objection with the Town Clerk in redat alle kragverbruikers in Ekandustria gehef spect of any matter recorded in the provisional word soos van toepassing in Bronkhorstspruit supplementary valuation roll as contemplated in dorp Section 34 of the said Ordinance including the Afskrifte van die wysiging le to insac gedu question whether or not such property or port STADSRAAD VAN CAROLINA ion thereof is subject to the payment of rates or rende gewone kantoorure by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien (14) dae na die is exempt therefrom or in respect of any omissi datum van publikasie van hierdie kennisgewing from such roll shall do so KENNISGEW1NG VAN ALGEMENE EIENwithin the said pematter riod in die Provinsiale Koerant DOMSBELASTING EN VAN VASGE STELDE DAG VIR BETALING TEN Enige persoon wat beswaar teen die wysiging The form prescribed for the lodging of an ob OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR I JULIE jection is die genoemde vasstelling wens aan te taken obtainable at the address indicated be van 1987 TOT 30 JUNIE 1988 moet dit skriftelik van binne veertien (14) low and attention dae is specifically directed to the fact that no person is die datum van publikasie van hierdie kennisge entitled to urge any objet Kennis word hierby gegee ingevolge artikel lion before the Valuation Board unless he wing in die Provinsiale Koerant by die onderge has 26(2) van die Ordonnansie op Eiendomsbelas tekende doen timeously lodged an objection in the prescribed ting op Plaaslike 4 Besture, 1977, (Ordonnansie form 11 van 1977) dat die volgende Algemene Eien DR H B SENEKAL domsbelasting ingevolge artikel 21(1) van die F 1 Stadsklerk MOLDER genoemde ordonnansie ten opsigte van die Town Clerk Munisipale Kantore boekjaar I Julie 1987 tot 30 Juste 1988 gehef is Bronkhorstspruit op belasbare eiendom in die waarderingslys op Room geteken Municipal Offices 14 Oktober 1987 Tenth Avenue Op die terreinwaarde van enige grond of reg Kennisgewing No 30/1987 Edenvale in grond: 13 sent in die Rand Ten opsigte van eiendom soos hierna gemeld Notice No 103/1987 sal die volgende kortings ten opsigte van die al gemene eiendomsbelasting gehef, toegestaan TOWN COUNCIL OF CAROLINA word: (a) Ingevolge artikel 21(4) van die genoemde PLAASLIKE BESTUUR VAN EDENVALE NOTICE OF GENERAL RATES AND OF Ordonnansie n korting van 34 % van die belas FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT ting gehef op die terreinwaarde van grond geso KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 1987 TO 30 neer as "Besigheid", "Industrieel" VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR JUNE 1988 "Kommersieel" waarop 'n enkel woonhuis opo! DERINGSLYS AANVRA egrig is en deur die eienaar self bewoon word Notice is hereby given in terms of section 26(2) of the Local Authorities Rating Ordi (b) Ingevolge artikel 21(4) van die genoemde Kennis word hierby ingevolge Artikel 36 van mince 1977, (Ordinance 11 of 1977) that the fol Ordonnansie n korting van 26 % van die belas die Ordonnansie on Eiendomsbelasting van lowing rate has been levied in terms of section ting gehef op die terreinwaarde van grond geso Plaaslike Besture, 077 (Ordonnansie II van 21(1) of the said Ordinance in respect of the ft neer as "Residensieel" 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende = mai year 1 July 1987 to 30 June 1988 on ratewaardenngslys vir die boekjaar 1986/87 oop is able property in the valuation roll (c) Ingevolge artikel 32(b) van die gemelde vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike be Ordonnansie en onderworp? aan die goedkeu stuur van Edenvale venal 14 Oktober 1987 tot 16 4 On the site value of any land or right in land: ring van die Administrateur n korting benewens ' November 1987 en enige eienaar van belasbare 13 cent in the Rand (a) en (b) hierbo volgens n glyskaal van n bcreken erf gesoneer ten as "Residensieel" opsigte eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n In respect of land as stipulated hereunder the beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van waarop 'n enkel woonhuis opgerig is en deur die enigeaangeleentheid following rebates on the general rate levied shall in die voorlopige aanvullende eienaar self bewoon word en waarvan die totale be granted: waarderingslys, opgeteken, soos in Artikel 34 bruto inkomste van die eienaar nie R5 400,00 van die genoemde Ordonnansie bcoog, in te per jaar oorskry nie en nadat bewyse van soda (a) In terms of section 21(4) of the said Ordinige bruto inkomste tot bevredigmg van dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom die nance a rebate of 34 % on the general rate le of 'n gedeelte daarvan ondenvorpe is aan die be Raad deur sodanige eienaar gelewer is vied on the site value of land zoned as taling van eiendomsbelasting of daarvan vryges "Business", "Industrial" or "Commercial" on Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting tel is, of ten opsigte van enige weglating van which a single dwelling house has been erected soos in artikel 27 van die genoemde Ordonnan enige aangeleentheidn u sod anige lys doen so and which is occupied by the owner sie beoog is in twaalf gelyke maandelikse paaie binne gemelde tydperk mente voor of op die vyftiende dag van elke (b) In terms of section 21(4) of the said Ordimaand betaalbaar Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van nance a rebate of 26 % on the rate levied on the 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui site value of land zoned as "Residential" Rente teen 13,20 % per jaar mag op alle ag beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op terstallige bedrae na die vasgestelde dag gehef die feit dat geen persoon geregtig is om enige be (c) In terms of section 32(b) of the said Ordiword en wanbetalers is onderhewig aan regs swaar voor die Waardenngsraad te opper tensy nance and subject to the approval of the Admiproses vir die invordering van sodanige agter by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds nistrator a rebate (besides (a) and (b) above) staigge bedrae ingedien het nie calculated in accordance with a sliding scale on the general rate levied on the site value of land, I P DU PLESSIS F1 MOLDER zoned as "Residential" on which a single dwel Stadsklerk Stadsklerk ling house has been erected and which is occu Kamer 142 pied by the owner personally where the total Munisipale Kantore Munisipale Kantore gross income of such owner does not exeed Posbus 24 Tiende Laan RS 400,00 per annum and provided further that Carolina Edenvale proof of such gross income to the satisfaction of the Council is submitted by such owner 14 Oktober Kennsgewing No 103/1987 K1987 ennisgewingno 14/ The amount due for rates as contemplated in section 27 of the said Ordinance shall be payable

47 1 tion PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER III TOWN COUNCIL OF EDENVALE LOCAL AUTHORITY OF GERMISTON (i) Applicants must be at least 60 years of age at 1 July 1987 or in the case of married couples, f AMENDMENT OF THE SANITARY, RE NOTICE OF FIRST SITTING OF VALU the breadwinner must be at least 60 years o age must be a physically disabled FUSE REMOVAL AND MUNICIPAL ATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS DUMPING SITE TARIFF IN RESPECT OF PROVISIONAL SUPPLE (ii) The total monthly income of the applicant MENTARY VALUATION ROLL FOR THE and his/her spouse may not exceed the amount FINANCIAL YEAR 1986/1987 It of is hereby notified that the Town Council of R500 per month Edenvale has by special resolution in terms of (iii) The applicant must be the registered ow Section 80 B of the Local Government Ordi (Regulation 9) ner and occupant of the property concerned and nance, 1939, amended the Sanitary, Refuse Re the property must be used solely for the accom moval and Municipal Dumping Site Tariff Notice is hereby given in terms of Section 37 modation of one family published by Notice No 13/1985 dated 13 Feb of the Local Authorities Rating Ordinance 1977 ruary 1985, as amended, with effect from 1 Oc (Ordinance 11 of 1977) that the first sitting of (iv) If the applicant submitted erroneous in tober 1987 the Valuation Board will take place on the 9th formation with regard to his monthly income November 1987 at 09h00 and 10th November normal general rates will be levied with retro The general purport of the amendment is the 1987 at 09h00 respectively and will be held at the spective effect of date of the rebate plus interest establishment of an additional refuse removal following address: at 13 % per year service and the determination of a tariff in respect thereof Council Chamber, First Floor, Municipal Of (v) The aforementioned details must be con Gees, President Street, Germiston, firmed by way of a sworn affidavit Copies of the amendment are open to inspec to consider any objection to the provisional The amount for rates as contemplated in secat the Office of the Council for a period of supplementary valuation roll for the financial tion 27 of the said Ordinance due on the 1st of fourteen days from the date of publication here year 1986/1987 July 1987 (fixed date) shall be payable on or be of fore 30 September 1987 Arrangements may J FSCHOLTZ however be made for the payment of rates in Secretary: Valuation Board fixed instalments Any person who desires to record his objection to the said amendment must do so in Interest of 13 % per annum is chargable on all Notice No 121/1987 to the undermentioned within fourteen days writini of amounts in arrear after the fixed day and de the date of publication of this notice in the Prov faulters are liable to legal proceedings for recov incial Gazette cry of such arrear amounts PLAASLIKE BESTUUR VAN GERMISTON 1 G A DU PREEZ F1 MOLDER Town Clerk Town Clerk KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING Municipal Offices VAN WAARDERINGSRAAD OM BE Municipal Offices P 0 Box 25 SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO P 0 Box 1 Edenvale PILE AANVULLENDE Hendrina 1610 WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR October /1987 AANTE HOOR Notice No 102/1987 (Regulasie 9) PLAASLIKE BESTUUR VAN HENDRINA Kennis word hierby insevolge artikel 37 van STADSRAAD VAN EDENVALE die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie II van DOMSBELASTING OF EIENDOMSBE 1977) gegee dat die eerie sitting van die Waar LASTING EN VASGESTELDE DAG VIR WYSIGING VAN DIE SANITERE, VUL deringsraad op 9 November om 09h00 en 10 BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE LISVERWYDERINGS EN MUNISIPALE November 1987 om 09h00, onderskeidelik sal BOEKJAAR I JULIE 1987 TOT 30 JUNIE STORTINGSTERREINTARIEF plaasvind en gehou sal word by die volgende 1987 adres: Daar word hierby bekend dat die Stadsraad van Edenvale by spesta 4le besluit Ingeemaak Ou Raadsaal, Eerste Vloer, Munisipale Kan (Regulasie 17) volge Artikel 80 B van die Ordonnansie op tore, Presidentstraat, Germiston, Plaaslike Bestuur, 1939, die Sanitere, Vullisverwyderings om enige beswaar tot die voorlopige aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1986/1987 tikel 26(2)(a) of (b) en 41 van die Ordonnansie Kennis word hiermee gegee dat ingevolge ar en Munisipale Stortingsterreintarief afgekondig by Kennisgewing No 13/1985 gedatcer 13 Februarie 1985, coos gewysig, met in to oonveeg op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende gang 1 Oktober 1987, gewysig het J FSCHOLTZ algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die Waarderingsraad bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare Die algemene strekking van die wysiging is die Kennisgewing No 1219 Sekretaris:87 l/ eiendom in die waarderingslys opgeteken: instelling van 'n addisionele vul Op die terreinwaarde van enige grond of reg fisverwyderingsdiens en die bepaling van 'n tar in grond lien sent (10c) in die Rand (RI) ief ten opsigte daarvan LOCAL AUTHORITY OF HENDRINA Korting van 30 % sal toegestaan word in ge Afskrifte valle waar die geregistreerde eienaar 'n pensioe van die wysiging le ter insae by die Kantoor van die Raad vir 'n tydperk van r nazis is, onderworpe aan die volgende tien dae vanaf die datum van publikasie NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES voorwaardes en die goedkeuring van die Admi veehiervan AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN nistrateur RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1 JULY Enige persone wat beswaar teen genoemde 1987 TO 30 JUNE 1988 (i) Aansoeker moet op 1 Julie 1987 minstens wysiging wens aan to teken, moet dit skriftelik 60 jaar oud wees en in die geval van getroude binne veertien dae na die datum van hierdie persone moet die broodwinner minstens 60 jaar (Regulationoud 17) kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die wees, of moet 'n liggaamlik gestremde ondergetekende doen wees Notice is hereby given that in terms of section 26(2)(a) and 41 of the Local Authorities Rating (ii) Die totale maandelikse inkomste van die El MOLDER Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977) the fol aansoeker en sy/haar eggenote ma$ nie die be Stadsklerk lowing general rates has been levied in respect of drag van R500 per maand oorskry me the abovementioned financial year rateable Munisipale Kantore property recorded in the Valuation Roll: (iii) Die aansoeker moet die geregistreerde Posbus 25 eienaar en bewoner van die betrokke eiendom Edenvale On the site value of any land or right in land wees en die eiendom moet uitsluitlik gebruik 1610 ten cents (10c) in the Rand (R1) word vir die huisvesting van een gesin 14 Oktober 1987 Kennisgewing No 102/1987 A rebate of 30 % will be granted where the w registered owner is a pensionary subject to the (iv) Indies foutiewe inligting verstrek is met following conditions and the approval of the Ad betrekking tot die maandelikse inkomste van die ministrator: applikant sal normale eiendomsbelasting terug 1 F

48 1 werkend 3248 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 I gehef word vanaf datum van korting tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat plus rente teen 13 % per jaar; stuur, Ordonnansie 17 van 1939, die veror die Raad voornemens is om die Reglement van deninge hiema uiteengesit wat deur die (v) Raad Orde, gepubliseer by Administrateursken Die voorafgaande besonderhede moet by aangeneem is nisgewing 727 van 15 wyse van 'nbeedigde verklaring bevestig word Junie 1977, soos gewysig, verder te wysig Die bedrag vir eiendomsbelasting, soos in ar Die Swembadverordeninge van die Munisipa liteit tikel Johannesburg, by Administrateursken Die algemene strekking van die wysiging is op die Isle nisgewing 643 van 24 Augustus 1966 gepu om artikel van dag die van Ordonnansie Julie 1987 beoog (Vasgestelde is verskuldi3 dag wat handel oor dissiplinere prose bliseer, soos en betaalbaar op of voor gewysig, word hiermee soos volg 30 September 1987 dare met inbegrip van die procedure vir die ontverder gewysig: Reelings kan egter getref word om die belasting slag en skorsing van 'n werknemer, te wysig in vasgestelde paaiemente te betaal 1 Deur gedeelte A van deel II van die bylae Afskrifte van die voorgenome wysigings is vir deur die volgende te vervang: 14 dae Rente teen dertien percent (13 %) per jaar vanaf die publikasiedatum van is hierdie op die voile agterstallige Nedra na die kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil vas es "Swembaddens vir blankes bedoel se stelde dag hetbaar en wanbetalers vanaf 28 Oktober 1987, gedurende is onderhewig gewone aan regsproses vir die invordering van sodanige (1) Seisoenkaartjies (per winter of somersei kantoorure ter insae in Kamer 5212, Burgersen agterstallige hedrae soen): trum, Braamfontein J G A DU PREEZ H H S VENTER Stadsklerk (a) Vir elke volwassene: R35 Stadsklerk Munisipale Kantore (b) Vir elke kind: R8,75 Burgersentrum Kerkstraat Braamfontein Hendrina (c) Vir elke bejaarde: R8,75 Johannesburg Oktober 1987 (2) Skoolseisoenkaartjies: JOHANNESBURG MUNICIPALITY (a) Vir elke skool met meer as 350 skoliere in sy register: R240 JOHANNESBURG CITY COUNCIL AMENDMENTS TO SWIMMING POOL BY (b) Vir elke skool met ISO tot 350 skoliere in LAWS sy register: R120 RESCISSION AND DETERMINATION OF CHARGES FOR REFUSE COLLECTION (c) Vir elke skool met minder as 150 skoliere AND REMOVAL OF REFUSE The Town Clerk hereby in terms of section in sy register: R of the Local Government Ordinance, Ordinance 17 of 1939 publishes the bylaws set forth (3) Groepe Skoliere: In terms of section 80B(8) of the Local Go hereinafter which have been adopted by the vernment Ordinance 1939 it is hereby notified Council Vir elke skolier ingevolge reel 4(1) van deel I that the Johannesburg City Council has re van hierdie bylae: 30c winded the charges for refuse collection and re The Swimming Pool Bylaws of the Johannes moval of refuse published in Provincial Gazette burg Municipality published under Administra (4) Individuele Toegangsgelde: 4459 dated 13 August 1986 and determined the tor's Notice No 643 of 24 August 1966 as (0 Vfr charges as set out below with effect from 1 elke volwassene: R100 July amended, are hereby further amended as fol 1987 lows: (b) Vir elke kind: 30c "Tariff of charges for refuse collection and re 1 By the substitution for section A of part II (c) Vir elke bejaarde: 30c moval of refuse, undertaken in terms of the Reof the schedule of the following: fuse Solid Wastes Bylaws of the Johannesburg (5) Besittings wat in Bewaring gegee word (ar Municipality promulgated under Administra "Pools reserved for whites tikel 22): tor's Notice 1037 dated 18 June 1975" I (1) Season Tickets (per winter or summer sea Vir elke voorwerp, pakkie of pakket was die 1 The following charges shall be payable in son): superintendent ter bewaring aanvaar: M" respect of the collection and disposal of refuse: (a) For every adult: R35 Per halfyear (b) For every child: R8,75 (1) House Refuse: R c (c) For every senior citizen: R8,75 CITY OFJOHANNESBURG (a) Collected from a proper (2) School Season Tickets: ty with a total area of 500 m2 or AMENDMENT TO THE STANDING less: (a) For every school with over 350 scholars on ORDERS its register: 8240 (i) For the first refuse bin, whether or not bin liners are (b) For every school with 150 to 350 scholars It is hereby notified in terms of section 96 of used and refuse is collected on its register: R120 the Local Government Ordinance, 1939, that once per week 4750 the Council proposes to amend its Standing Or (c) For every school with less than 150 scho ders published under Administrator's Notice 727 (ii) For each additional re lars on its register: R60 dated 15 June 1977, as amended fuse bin, whether or not bin liners are used and refuse is (3) Parties of Scholars: The general purport of the amendment is to collected once per week 36,50 amend section 85 dealing with disciplinary pro For every scholar in terms of rule 4(1) of part I cedures including the procedure for an em (iii) For each additional re of this schedule: 30c ployee's dismissal and suspension fuse bin liner per week, supplied at the request of an (4) Individual Admission Charges: Copies of the proposed amendments will be occupier of premises 1800 (a) For every adult: R1,00 open for inspection during ordinary office hours at Room 8212, Civic Centre, Braamfontein, for (b) Collected from a proper (b) For every child: 30c 14 days from the date of publication of this no ty with a _total area of more rice in the Provincial Gazette, ie 28 October than 500 m` (c) For every senior citizen: 30c 1987 El EIS VENTER (i) For the first refuse bin, (5) Deposit of Belongings (section 22): Town Clerk whether or not bin liners are Civic Centre used and refuse is collected For every article, parcel or package accepted Braamfontein once per week 54,00 by the superintendent for deposit: RI " MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG WYSIGING VAN SWEMBADVERORDE NINGE Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge ar Johannesburg 14 October 1987 (ii) For each additional refuse bin, whether or not bin liners are used and refuse is collected once per week 40,00 STAD JOHANNESBURG (iii) For each additional refuse bin liner per week, sup WYSIGING VAN DIE REGLEMENT VAN plied at the request of an ORDE occupier of premises 2000 Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 van 2 Business Refuse and Dry Industrial Refuse No

49 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER IP (a) Stored in bins and (3) Special Domestic Refuse: shall be no charge for any load of builders refuse less than 500 kg in mass (i) collected twice per week: Per load or part thereof (a load shall be the quantity of refuse which can, in the opinion of (2) For each 250 kg of special industrial refuse (aa) For each refuse bin with the Council, be conveyed by a vehicle with a disposed of at a disposal site: 85,00 a capacity of 85 litre, whether loading capacity of 5 t and volume capacity of 4 or not bin liners are used 106,00 m3): R31,00 (3) Soil or other material suitable for covering or forming refuse disposal sites: No charge (bb) For each refuse bin with (4) Bulky Refuse: a capacity of 170 litre 212,00 H 11 S VENTER Per load or part thereof (a load shall be the Town Clerk (ii) collected six times per quantity of refuse which can, in the opinion of week: the Council, be conveyed by a vehicle with a Civic Centre loading capacity of 5 t): R70,00 Braamfontein (aa) For each refuse bin with Johannesburg a capacity of 85 litre 318,00 (5) Garden Refuse: 14 October 1987 (bb) For each refuse bin with If collected and removed in terms of section a capacity of 170 litre 636,00 14, per load of 4 m3 or part thereof: R31,00 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG (iii) collected five times per (6) Builders Refuse: week: HERROEPING EN VASSTELLING VAN (a) For each m3 or part thereof: 831,00 sub GELDE VIII (aa) For each refuse bin with ject to a minimum charge of R41,00 DIE AFHAAL EN VERWYDERING VAN a capacity of 85 litre 265,00 (b) For the written consent in terms of section AFVAL (bb) For each refuse bin with 16(2), per container for each 12 week period or a capacity of 170 litre 530,00 part thereof: R152,50 Kennis geskied hiermee kragtens artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be (iv) consisting of ash from (7) Special Industrial Refuse: stuur, 1939, dat die Stadsraad van Johannesburg refuse incinerators and Removed by the Council die gelde vir die afhaal en verwydering van af (aa) collected twice per val, gepubliseer in Provinsiale Koerant 4459 van week: (a) in sealed containers: Per 40 litre or part 13 Augustus 1986, herroep het en die gelde wat thereof: R4,10 hieronder uiteengesit word met ingang van 1 Ju (aaa) For each refuse bin lie 1987 vasgestel het: with a capacity of 85litre 206,00 (b) by tanker: Per 0,5 m3 or part thereof: RI500 "Tarief van gelde vir die afhaal en verwyde (bbb) For each refuse bin ring van afval wat gedoen word ingevolge die with a capacity of 170 litre Refuse removed and disposed of in terms of Verordeninge betreffende Vaste Afval van die section 29: Per load or part thereof (a load shall Munisipaliteit Johannesburg, afgekondig by Ad (bb) collected six times per be the quantity of tefuse which can in the opin ministrateurskennisgewing 1037 van 18 Junie week: ion of the Council be conveyed by a vehicle 1975 with a loading capacity of 5 t): R6500 (aaa) For each refuse bin 1 Die volgende gelde is vir die afhaal en weg with a capacity of 85 litre Refuse removed in terms of section 30: doening van afval betaalbaar: (bbb) For each refuse bin (a) For each 28 litre or part thereof collected with a capacity of 170 litre six times per week, per half year: R12600 Halfjaarliks (1) Huisafval: R c Note: The charge for the items which follow (b) For each 28 litre or part thereof collected will not be per half year unless so specified: five times per week per halfyear: R10500 (a) Afgehaal by 'n eiendom waarvan die rotate oppervlakte (b) Business refuse stored in container units: 4 Refuse removed and disposed of in terms of 500 m2 of kleiner is: sections 26 and 27: per removal: For each removal: R6800 plus R4,80 per m3 (i) Vir die eerste afvalblik, of the container's capacity rounded off to the 5 The following charges shall be payable in met of sonder gebruik van blik nearest m3 respect of the destruction or collection and de voerings en ongeag of afval een struction of refuse in the Council's incinerator: keer per week afgehaal word 47,50 (c) Business refuse, the density of which has been increased in terms of section 8(1) and (1)Animal Carcasses: (ii) Vir elke bykomende which is in a afvalblik, met of sonder ge (a) For the collection and destruction of the bruik van blikvoerings en on (I) plastic, paper or other disposable container carcass of geag of afval een keer per and stored in a (i) a domestic pet: R820 week afgehaal Word bin: collected (aa) twice per week, per container: 8241,00 per half year 0i) any other animal: R34,50 (iii) Vir elke bykomende blikvoering per week wat op (bb) Collected six times per week, per con (b) For the destruction only of the carcass versoek van 'n okkupeerder tainer:r723,00 per half year of van 'n perseel voorsien word 18,00 (ii) Steel container: (i) a domestic pet: R5,50 (b) Afgehaal by 'n eiendom waarvan die totale oppervlakte For each removal: R7000 plus R3,45 per 05 (ii) any other animal: R27,50 groter as 500 m2 is: m3 of the container's capacity rounded off to the (2) Foodstuffs: m3 nearest 0) Vir die eerste afvalblik, met of sonder gebruik van blik (a) For collection and destruction, per metric voerings en ongeag of afval een (d) The tariff charge payable in terms of para ton or part thereof: R7550 keer per week afgehaal word 54,00 graphs (b) and (c)00 shall be subject to a mini mum charge of R144,50 per month, per (b) For destruction only per metric ton or part (ii) Vir elke bykomende container installed: Provided that such minimum thereof: 834,50 afvalblik, met of sonder gecharge shall not be payable for refuse collected (3) Refuse, other than Foodstuffs and Animal bruik van blikvoerings en on from any university or from any school or educa geag of afval een keer Carcasses: per tional institution, or from any boardinghouse or week afgehaal word 40,00 hostel maintained in connection with any such (a) For collection and destruction, per metric university, school or institution; or from any ton or part thereof: R151,00 (iii) Vir elke bykomende charitable institution registered as such accord blikvoering per week wat op ing to law (b) For destruction only per metric ton or part versoek van 'n okkupeerder (e) Dry Industrial Refuse thereof: R62,00: van 'n perseel voorsien word 20,00 Stored in Container Units: for each removal: 6 The following charges shall be payable in (2) Besigheidsafval en droe R48,00 plus R2,75 per m3 of the container's ca respect of the Council's refuse disposal sites: bedryfsafval: pacity rounded off to the nearest m3, (0 The tariff charge payable in terms of para (a) In afvalblikke watgraph (e) shall be subject to a minimum charge other than special industrial refuse, disposed of (i) twee keer per week afge (1) For each 500 kg of refuse or part thereof, of RI2600 per month, per container installed at a disposal site: 85,65: Provided that there haal word: 36,50

50 i 3250 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 (aa) Vir elke afvalblik met 'n geld van R126,00 per maand, per houer wat (b) Vir inhoudsvermoe van 85 liter, ganstalleer is slegs die vemietiging, per metrieke ton of met of sonder gebruik van blikvoerings 106,00 (3) Spesiale huisafval: 6 Die volgende gelde is ten opsigte van die gedeelte daarvan: R62,00 a Raad se (bb) Vir elke afvalblik met Per vrag of gedeelte daarvan ('n vrag stortterreine betaalbaar: is die 'n inhoudsvermoe van 170 liter 212,00 hoeveelhead afval wat, na die Raad se mening, (I) Vir elke 500 kg afval, of gedeelte daarvan, deur 'n voertuig met 'n dravermoe van 5 t en 'n (ii) ses buiten spesiale bedryfsafval, wat by die stortterkeer per week afge inhoudsvermoe van 4 m3 vervoer kan word): rein weggedoen haal word: word: R5,65: 831,00 Met dien ver stande dat daar geen gelde gehef sal word vir (aa) Vir elke afvalblik met n (4) Lywige afval: enige vrag bouersafval met 'n massa van minder as 500 kg nie 1 inhoudsvermod van 85 liter 318,00 Per vrag of gedeelte daarvan ('n nag is die (bb) Vir elke afvalblik met hoeveelherd wat, na die Raad (2) Vir se mening deur 'n elke 250 kg spesiale bedryfsafval wat 'n inhoudsvermoe van 1701iter 636,00 voertuig met 'n dravermod van by 'n stortterrein weggedoen word: R5,00 5 t vervoer kan word): R70,00 (iii) vyf keer per week afge (3) Grond of ander materiaal wat vir die behaal word: (5) Tuinafval: dekking of die vorming van stortterreine geskik is: Gratis" (aa) Vir elke afvalblik met 'n Indien ingevolge artikel 14 verwyder, per vrag VENTER inhoudsvermoe van 85 liter 265,00 van 4 m3 of gedeelte daarvan: R31,00 H H S Stadsklerk (bb) Vir elke afvalblik met ) (6) Bonersafval: 'n inhoudsvermoe van 1701iter 530,00 Burgersentrum (a) Vir elke m3 of gedeelte daarvan: R31,00, Braamfontein (iv) bestaan uit as van afval ondenvorpe aan 'n minimum geld van R41,00 Johannesburg verbrandingsoonde, en 14 Oktober 1987 (b) Met skriftelike vergunning ingevolge arti (aa) twee keer per week af kel 16(2), per houer vir elke tydperk van gehaal word: weke of gedeelte daarvan: R15250 (aaa) Vir elke afvalblik met (7) Spesiale Bedryfsafval: CITY OF JOHANNESBURG 'n mhoudsvermot van 85 liter Deur die Raad verwyder (bbb) Vir elke afvalblik met AMENDMENT OF DETERMINATION OF 'n mhoudsvermoe van 170 liter (a) in verseelde hovers: Per 40 liter of ge CHARGES FOR DRAINAGE AND PLUMB deelte daarvan: R4,10 ING SERVICES (bb) ses keer per week afge haal word: (b) per tenkwa: Per 0,5 m3 of gedeelte daarvan: R15,00 In terms of Section 80B(8) of the Local Go (aaa) Vir elke afvalblik met vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified 'n inhoudsvermoe van 85 liter Afval wat ingevolge artikel 29 verwyder en that the Johannesburg City Council has weggedoen word: amended its Determination of Charges for (bbb) Vir elke afvalblik met Drainage and Plumbing Services, published in in inhoudsvermoe van 170 liter I Per vrag of gedeelte daarvan en vrag is die Provincial Gazette 4389 dated 26 June 1985, hoeveelhad afval wat, na die mening van die with effect from 1 July Let Wel: Die 1987, by the substitution gelde vir die volgende items is Raad, deur 'n vragmotor met 'n dravermoe van for PARTS III to IX, inclusive, of the Schedule nie per halfjaar nie, tensy dit uitdruklik bepaal 5 t vervoer kan word): R65,00 of the following: is: 3 Afval wat ingevolge artikel 30 verwyder (b) Besigheidsafval in houereenhede: Vir elke word: "PART III verwydering: R68,00 (a) Vir elke 28 liter of gedeelte daarvan wat Plus R4,80 per m3 van die inhoudsvermoe van ses keer per week afgehaal word: Per halfjaar: Charges for domestic sewage in terms of Section so In houer, afgerond tot die naaste m3 R126,00 5 (c) Besigheidsafval, verdig ingevolge artikel (b) Vir elke 28 liter of gedeelte daarvan wat 8(1) en gehou in 'n Per halfyear keer per week afgehaal word: Per halfjaar: vyf RI0R 5,00 (i) plastiek, papier of ander wegdoenbare houer in 'n afvalblik: 4 Afval wat ingevolge artikels 26 en 27 ver The following charges shall in wyder en weggedoen word: addition to the charges set out (aa) Twee keer per week afgehaal per houer: in Part II be payable in terms R241,00 per halfjaar Per verwydering: R6500 of section 5 in respect of land having a (bb) drainage installation Ses keer per week afgehaal, per houer: 5 Die volgende gelde is betaalbaar ten op thereon which is R723, per halfjaar connected to sigte van die vernienging of die afhaal en vemie the Council's sewer: tiging van afval in die Raad se (ii) Staalhouer: verbrandingsoond: Per half year Per verwydering: 870,00 (1) Dierekarkasse: R Plus 83,45 per 0,5 m3 van die inhoudsvermod (a) Vir die afhaal en vemietiging van die kar 1 Private dwellinghouses, van so 'n houer afgerond tot die naaste m3, kas van: each 44,25 (d) Die gelde wat ingevolge paragrawe (b) en (i)'n Huisdier: R8,20: 2 Churches and other (c)(ii) betaal moet word, is onderworpe aan 'n buildings used exclusively minimum geld van R144,50 per maand, per hou (ii) Enige ander dier: R34,50 for public worship, each 44,25 er wat gethstalleer is: Met dien verstande dat sodanige minimum geld nie betaal word nie vir (b) Vir slegs die vemietiging van die karkas 3 Halls used for purposes afval wat afgehaal word by 'n universiteit of 'n van: connected with religion skool of opvoedkundige inrigting, of by 'n losies and from which no re of koshuis wat in verband met huisdier: 85,50 so 'n universiteit venue is derived, each 4425 skool of inrigting onderhou word, asook van 'n (ii) enige ander dier: R27,50 4 liefdadigheidsinrigting wat kragtens wet Homes hostels, as soda orpha nig geregistreer is nages (2) Voedselware: or other similar premises operated by a (e) Droe bedryfsafval in houereenhede: (a) Vir die afhaal en vemietiging, per me registered welfare organi trieke ton of gedeelte daarvan: R75,50 senor': For every 20 or part of that number of in Vir elke verwydering: R48,00 (b) Vir slegs die vemietiging, per metrieke ton mates 44,25 of gedeelte daarvan: R34,50 Plus 82,75 per m3 van die inhoudsvermod van For the purpose of this charge so 'n houer, afgerond tot die naaste (3) Afval, buiten voedselware of dierekar the m3 word "inmates' includes kasse: resident staff and servants, and (f) Die gelde wat ingevolge paragraaf (e) be the number of inmates shall be taal moet word, is onderworpe aan n (a) minimum Vir die afhaal en vemietiging per metrieke calculated by reference to the ton of gedeelte daarvan: R151,00 average daily total thereof du Ali

51 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER L ring the sixmonth period im bar Grinders in terms of Section 5(1) read with 5 Manure loaded onto the mediately preceding that to Section 71 purchaser's vehicle by the which the charge relates Council: Per m3 or part thereof RI0,10" 5 Educational Institutions: Per halfyear R H H S VENTER For every 20 or part of that Town Clerk number of persons 44,25 For each rated 0,75 kw or part thereof of the drive motor of Civic Centre For the purpose of this charge, each such unit or grinder 59,50 Braamfontein the word "persons" includes Johannesburg daystudents, boarding stu 2001 dents, staff and servants, PART VII 14 October 1987 whether resident or not, calcu lated in the manner prescribed Charges for Stables and similar premises in in item 4 terms of Section 5 read with Section 70(1) 6 Hospitals, nursing homes STAD JOHANNESBURG and convalescent homes: For every five or part of that number of animals which the For every ten or part of that stable is reasonably capable of WYSIGING VAN VASSTELLING VAN number of persons, including accommodating 26,50 GELDE VIR RIOLERINGS EN patients, members of resident LOODGIETERSDIENSTE staff and resident servants, for whom accommodation was PART VIII available at the end of the pre Hierby word ingevolge artikel 808(8) van die ceding colander year 44,25 Ordonnansie op Plantlike Retinal 1939, kennis Char es for work carried out by the Council gegee dot die Stadsraad van Johannesburg sy 7 Buildings which are whol vasstelling van gelde vir Riolerings en ly unoccupied and buildings which are in the Per halfyear course of erection Sealing openings (Section 9(4)(a)) per connection 8 All classes of property 2 Re opening sealed con other than those specified nections and reconnect "DEEL III in items 1 to 7 inclusive: big drainage installation to the sewer (section Gelde vir huishoudelik rioolwater ingevolge ar For each kilolitre or part there 9(41(b)) per connection tikel 5 of of metered or estimated 3 Alterations to gullies water consumption assessed as (section 10(4)) per gulley 2750 Per halfjaar set out in rule 10 of Part I of Schedule "A" to the bylaws: 0,46 4 Removing blockages R (section 13) Die volgende gelde is, be Subject to a minimum charge for any such class of property (a) For the first half hour newens die gelde wat in Deel II of 44,25 of each call (travelling uiteengesit is ingevolge artikel rime to the site of the 5 betaalbaar ten opstgte van blockage included) grond waarop daar 'n per PART IV R2300: seelrioolstelsel is wat met die Read se straatriool verbind is: (b) for every half hour of Charges for Industrial effluent in terms of sec work thereafter (travel Per halfjaar tions 77(3) and 78(2)(e) read with section 5 ling time after completion R of work excluded) I The charge shall be calculated in accord R1300 I Private woonhuise elk 4425 ante with the following formula: 2875c (PV 80) per kilolitre (where PV is Permanga 2 Kerke en ander PART IX geboue uitsluitend vir wat open nate Value determined as specified in accord bare godsdiensoefening ance with rules 1 and 3 of Part II of Schedule gebruik word, elk Loodgietersdienste, gepubliseer in Provinsiale Koerant 4389 van 1 Julie 1987, met ingang van 1 Julie 1987 gewysig het deur DELE III tot en met IX van die Bylae deur die volgende to vervang: "A" to the by laws) Subject to a minimum Charges for Removal of Sewage Sludge and Macharge of 46c per kilolitre nure in terms of Section 72 3, Sale wat gebruik word vir doelcindes wat met gods 2 In the case of any trade or industry in re I Sewage sludge removed diens verband hou en spect of which from any sludge drying waaruit geen inkomste beds sludge pan, or fur verkry word nie elk 44,25 (a) the average monthly water consumption row, all labour for remo 4 Tehuise, koshuise wets during the previous half year period was less val and loading onto the than 100 kilolitre the charge shall be 46c per huise purchaser's vehicle being of antler soortge kilolitre provided by the purchatyke persele wat deur 'n ser: No charge geregistreerde welsynorganisasie beheer word: (b) the PV of the effluent is usually 80 mg/i or less determined as specified in item 1, the 2 Sewage sludge removed Vir elke 20 inwoners of charge shall be 46c per kilolitre from stockpiles estab gedeelte van die getal 44,25 lished by the Council, all Vir die berekening van hierdie labour for loading onto PART V the purchaser's vehicle geld omvat die woord "inwo being provided by the ners" inwonende personeel en bediendes en die getal inwo Charges of Swimming Pools Fountains and Re purchaser: Per truckload ners moet bereken word vol servoirs in terms of Section 76(4) Irrespective of capacity R2,05 Bens hullo gemiddelde daaglikse totaal gedurende die Capacity Per halfyear 3 Sewage sludge loaded tydperk van ses maande wat 1 Less than 500 kilolitre R No charge onto the purchaser's ve hick by the Council: Per m3 or part thereof R105 die tydperk waarvoor die geld gevorder word, onmiddellik voorafgaan kilolitre or more 120,00 4 Manure removed from 5 Opvoedkundige inrig sewage farms, all labour tings: for loading being pro PART VI vided by the Vir elke 20 persone of gedeelte purchaser: van die getal 44,25 Per m3 or part thereof Charges for Waste food Disposal units and Gar R5,05 Vir die berekening van hierdie

52 1 bruik 3252 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 geld omvat die woord "per DEEL VII laai: Per m3 of gedeelte sone" dagstudente, kosgang daarvan: R10,10" ers, personeel en bediendes, of hulle inwoon of nie, bereken Gelde vir Stalk en soortgelyke persele ingevolge I1 H S VENTER op die wyse wat in item 4 voor artikel 5, saamgelees met artikel 70(1) Stadsklerk geskryf word Burgersentrum Per halfjaar Braamfontein 6 Hospitale, verpleeginrig Johannesburg tings en hersteloorde: R 2001 elke 14 elke vyf lien there, of gedeelte Vir Vir Oktober 1987 persone, of deelte van did getal, met inbein die stal gehuiwes kan word 26,50 van did getal, wat redelikerwys grip van pasiente, lede van die TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP inwonende personeel en inwonende bediendes, vir wie daar DEEL VIII aan die einde van die voorafgaande kalenderjaar huisves STREET CLOSING OF PORTION OF BOOM ling beskikbaar was 44,25 Gelde vir werk deur die Raad verrig Notice is 7 Geboue wat heeltemal hereby given in terms of the provi Per halfjaar sions of section 67 of ongeokkupeer is en gedinance, 1939, that it is the the Local Government Or boue wat in aanbou is intention of the 44,25 R Town Councii to close permanently the portion 8 Alle ander klasse eien 1 Verseeling van openinge of Boom Street situated between Leask and Siddom, behalwe did wat in (artikel 9(4)(a)), per aan dle Streets items 1 tot en met 7 aan sluiting 107,00 A copy of the Council's resolution and gegee word: a plan 2 Heroopmaak van ver showing the area and situation of the street por Vir elke kiloliter of gedeelte seelde [ion will aansluitings en lie for inspection at Room 205 Civic daarvan, van die afgemete of heraansluitings van per Centre, during office hours beraamde waterverbruik, be seelrioolstelsel by die reken soos Any person who uiteengesit in reel straatriool (artikel has any objection to the proposed closing of 10 van Deel I van Bylae A by 9(4)(b)), per aansluiting 107,00 the street portion or who may die verordeninge; have any claim for compensation if 046 such closing 3 Verbouingswerk aan should be carried out, must lodge his objection Onderworpe aan 'n minimum rioolputte (artikel 10(4)) or claim with the undersigned in writing not later geld vir enige sodanige klas per noolput 27,50 than Monday 14 December 1987 eiendom van 44,25 4 Verwyderings van ver 1 L MULLER stoppings (artikel 13): Town Clerk DEEL IV Civic Centre Klerksdorp (a) Vir die eerste halfuur 14 Gelde October 1987 vir Fabrieksuitvloeisel ingevolge anikels van elke task (met inbe Notice No 131/ (3) en 78(2)(e) saamgelees met artikel 5 grip van die rytyd na die perseel waar die verstop 1 pingplek is) R23,00; Die geld word ooreenkomstig die volgende formule bereken: 28,75c + 0,145 (PW 80) per kiloliter, (waar PW die permanganaatwaarde is (b) vir clke halfuur werk STADSRAAD VAN KLERKSDORP wat vasgestel is soos gespesifiseer in reels 1 en 3 daama (uitgesonderd die van Deel II van Bylae A by die verordeninge) rytyd na voltooiing van Onderworpe aan in minimum geld van 46c per die wcrk) R13,00 SLUITING VAN GEDEELTE VAN BOOM STRAAT kilolter 2 In die geval van enige bedryf of nywerheid DEEL IX ten opsigte waarvan Hiermee word kennis ingevolge die bepalings van artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Gelde vir die Verwydering van Rioolslyk en Mis Bestuur, 1939, gegee dot die Stadsraad voorne (a) Die gemiddelde maandelikse waterver ingevolge artikel 72 mens is om die gedeelte van Boomstraat, gegee gedurende die vorige halfjaartydperk min tussen Leask en Siddlestraat, permanent to was as 100 kiloliter, is die geld 46c per sluit der kiloliter; I Rioolslyk wat van enige slykdroogbedding, slyk 'n Afskrif van die Stadsraad se besluit en 'n pan of voor verwyder plan waarop die grootte en ligging van die i (b) die PW van die uitvloeisel gewoonlik word, as al die arbeid vir straatgedeelte aangedui word, sal gedurende ge 80mg/liter of minder is, vasgestel soos in item 1 die venvydering en laai wane kantoorure by Kamer 205, Burgersen gespesifiseer, is die geld 46c per kiloliter daarvan op die koper Sc trum, ter insae It voenuig deur die koper DEEL V verskaf word: Gratis Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde sluiting van die straatgedeelte het of wat enige Gelde vir eis om skadevergoeding sal he indien die sluiting Swembaddens, Fonteine en Reser 2 Rioolslyk wat verwyder uitgevoer word, moet sy beswaar of eis nie later voirs ingevolge artikel 76(4) word van die slykhope as Maandag, 14 Desember 1987, skriftelik by die van die Raad, as die ko ondergetekende indien per al die arbeid verskaf Inhoudsvermoe 1 Per halfjaar L MULLER vir die oplaai daarvan op Stadsklerk R die koper se voertuig: Per Burgersentrum vragmotor, ongeag die 1 Minder as 500 kiloliter Klerksdorp Kosteloos grootte daarvan: R2,05 14 Oktober kiloliter of meer 120,00 Kennisgewing No 131/ Rioolslyk wat die Raad op die koper se voertuig DEEL VI laat laai: Per m3 of ge TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP deelte daarvan: R1,05 Gelde vir Toestelle vir die Wegdoening van Af valvoedsel en Afvalmeulens ingevolge artikel 4 Mis wat van die rioolplase PROPOSED AMENDMENT TO SWIMMING 5(1), saamgelees met artikel 71 BATH of verwyder word, BYLAWS as die koper al die arbeiders vir Per halfjaar die oplaai daarvan ver Notice is hereby given in terms of section 96 of skaf: Per m3 of gedeelte the Local Government Ordinance, that the R daarvan: R5,05 Town Council intends amending its Swimming Vir elke aangeslane 0,75 kw of Bath Bylaws meer van die dryfmotor van 5 Mis was die Raad op die The general elke sodanige eenheid purport of the of meul amendment is 59,50 to koper se voertuig laat provide for a tariff for swimming lessons II a 0

53 I PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER A copy of the amendment is open for inspec fact that no person is entitled to urge any objet been represented before a valuation board, intion at the office of the Town Secretary, Room tion before the valuation board unless he has eluding an objector who has lodged or presented 29, Civic Centre, Krugersdorp, during normal timeously lodged an objection in the prescribed a reply contemplated in section 15(4), may ap office hours for a period of fourteen days from form peal against the decision of such board in respect the date of publication hereof of which he is an objector within thirty days J M A DE BEER from the date of the publication in the Provincial Any person desirous of lodging an objection Town Clerk Gazette of the notice referred to in section to the said amendment must do so in writing to Municipal Offices 16(4)(a) or, where the provisions of section of the undermentioned within fourteen days after Central Street section 16(5) are applicable, within twenty one the date of publication of this notice in the Pro Lydenburg days after the day on which the reasons referred vincial Gazette 14 October 1987 to therein, were forwarded to such objector, by Notice No 36/1987 J I L NIEUWOUDT lodging with the secretary of such board a notice Town Clerk Civic Centre PO Box 94 Krugersdorp PLAASLIKE BESTUUR VAN LYDEN 1740 BURG 14 October 1987 Notice No 113/1987 of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned (2) A local authority which is not an objector KENN1SGEWING WAT BESWARE TEEN may appeal against any decision of a valuation VOORLOPIGE board in the manner contemplated in subsection AANVULLENDE WAAR DERINGSLYS AANVRA (I) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may in like manner appeal STADSRAAD VAN KRUGERSDORP (Regulasie 5) against such decision" VOORGENOME SLUITING VAN A notice of appeal form may be obtained from SWEM Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van BADVERORDENINGE the secretary of the valuation board die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie I1 van H 1 DU PLESSIS Kennis geskied hierby ingevolge die bepalings 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende Secretary: Valuation Board van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike waardenngslys vir die boekjaar 1986/87 oop is Bestuur, dat die Stadsraad van voorneme is om vir inspekste by die kantoor van die plaaslike be Box PO 14 sy Swembadverordeinge te wysig stuur van Lydenburg vanaf 14 Oktober 1987 tot middelburg 12 November 1987 en enige eienaar van betas 1050 Die algemene strekking van die wysiging is 14 bare eiendom of ander persoon wat begerig is October 1987 om voorsiening te mask vir 'n tarief vir swem om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van lesse enige aangeleentheid in die voorlopige aanvullende waarderingslys opgeteken, soos in artikel 'n Afskrif van die wysiging le gedurende ge 34 van die genoemde Ordonnansie beoog in te wore kantoorure vir 'n tydperk van veertien dae dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom STADSRAAD VAN MIDDELBURG vanaf die datum van publikasie hiervan by die of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die bekantoor van die Stadsekretaris, Kamer 29, Bur tailing van eiendomsbelasting of daarvan vryge WAARDERINGSLYS V1R DIE BOEICIA RE gersentrum, Krugersdorp, ter insae stel is, of ten opsigte van enige weglating van 1987/91 Enige persoon wat beswaar teen genoemde enige aangeleenthetd uit sodanige lys, doer so wysiging wil aanteken, meet dit skriftelik binne binne gemelde tydperk (Regulasie 12) veertien dae na die datum van publikasie van Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui by die ondergetekende indien Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) beskikbaar en aandag word spesiliek gevesttg op van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 11 L NIEUWOUDT die felt dal gees persoon geregog is om enige be Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Stadsklerk swan von die waarderingsraad te opper tansy 1977), gegee dat die waarderingslys vir die bock hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds Burgersentrum jare 1987/91 van alle belasbare eiendom binne ingedien het nie Posbus 94 die munisipaliteit deur die voorsitter van die Krugersdorp 1 M A DE BEER waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en 1740 Stadsklerk gevolglik lineal en bindend geword het op alle 14 Oktober 1987 Munisipale Kantore betrokke persone soos in artikel 16(3) van dear Kennisgewing No 113/1987 Sentraalstraat die Ordonnansie beoog Lydenburg Die aandag word egter gevestig op artikel Oktober 1987 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos Kennisewing g No 36/1987 volg bepaal: LOCAL AUTHORITY OF LYDENBURG r 1902 "Reg van appel teen beslissing van waarde 14 ringsraad NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU 17 (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde ATION ROLL TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG ringsraad verskyn het of verteenwoordig was met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant (Regulation 5) VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of YEARS 1987/91 voorgel6 het, kan teen die beslissing van soda nige raad ten opsigte waarvan by n beswaar Notice is hereby given in terms of section 36 of maker is, binne dertig dae vanaf die datum van the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Regulation 12) die publikasie in die Provinsiale Koerant van die (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, plementary valuation roll for the financial year Notice is hereby given in terms of section wear die bepalings van artikel 16(5) van toepas 1986/87 is open for inspection at the office of the 1o( 4)(at of the Local Authorities Rating Ordi sing is, binne eenentwintig dae na die dog local authority of Lydenburg from 14 October n waarop die redes daarin genoem, aan sodanige ance 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the 1987 to 12 November 1987 and any owner of t valuation roll for the financial years of beswaarmaker gestuur is, appel aanteken deur rateable property or other person who so desires all rateable property within the municipality has by die sekretans van sodange raad 'n kennisge to lodge an objection wth the Town Clerk in rebeen certified and signed by the chairman of the wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en spect of any matter recorded in the provisional in ooreenstemming met die procedure soos valuation board and has therefore become fixed supplementary valuation roll as contemplated in voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris and binding upon all persons concerned as consection 34 of the said Ordinance including the stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennis templated in section 16(3) of that Ordinance question whether or not such property or per gewing van appal aan die waardeerder en aan non thereof is subject to the payment of rates or However, attention is directed to section 17 or die betrokke plaaslike bestuur is exempt therefrom or in respect of any omis 38 of the said Ordinance, which provides as fol sion of any matter from such roll shall do so lows: (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar within the said period maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n "Right of appeal against decision of valuation waarderingsraad appal aanteken op die wyse in The form prescribed for the lodging of an obboard sub artikel (1) beoog en enige ander persoon jection is obtainable at the address indicated be wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat reg low and attention is specifically directed to the 17 (1) An objector who has appeared or has streeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad

54 3254 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 I geraak word, kan op dergelike wyse, teen soda 23 By the deletion of the words "or certified" de "gepasteuriseerde" en "gesteriliseerde" die nige beslissing appel aanteken" in section 34(7)(b) komma te skrap en die woord "of" in te voeg 'n Vorm vir kennisgewing van appel kan van 24 By the deletion of the comma between the 12 Deur artikel 21 in geheel te skrap die sekretaris van die waarderingsraad verkry words "pasteurized" and "sterilized" and the inword sertion of the word"or" in section 34(7)(b) 13 Deur artikel 30 in geheel te skrap HI DU PLESSIS 25 By the deletion ofsection Deur in artikel 34(1) die woorde "of geser Sekretaris: Waarderingsraad tifiseerde" te skrap Posbus By amending the following on page 2311 Middelburg under the tide "Code Of Practice For The Test 15 Deur in artikel 34(1) tussen die woorde 1050 ing Of Milk, Milk Products, Composite Dairy "gepasteuriseerde" en "gesteriliseerde" die 14 Oktober Products And Erni& Juices": komma te skrap en die woord "of' in te voeg 261 By the deletion of the words "and certi 16 Deur in artikel 34(2) die woord "gesertifi fied" in the title above section 3(1) seerde" te skrap TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM 262 By the deletion of the words "and certi 17 Deur in artikel 34(2) tussen die woorde fled" in the title above section 4(1) "gepasteuriseerde" en "gesteriliseerde" die AMENDMENT OF MILK BY LAWS komma te skrap en die woord "of' in te voeg 263 By the deletion of the words "and certified milk" in section 4(1) 18 Deur in artikel 34(3) die woorde "of geser The Town Clerk of Potchefstroom hereby in tifiseerde" te skrap terms of section 101 of the Local Government 264 By the deletion of the words "certified Ordinance, 1939, publishes the by laws set forth milk, certified cream" in section 5(1) 19 Deur in artikel 34(3) tussen die woorde hereinafter which have been approved by the "gepasteuriseerde" en "gesteriliseerde" die Council in terms of section 96 of the Ordinance 265 By the deletion of the words "certified komma te skrap en die woord "of" in te voeg mentioned before milk, certified cream" in section 5(1)(3) 20 Deur in artikel 34(7)(a) die woorde "of ge The Milk Bylaws of the Potchefstroom Mu 266 By the deletion of section 9 sertifiseerde" te skrap published under Administrator's No 267 By the deletion of the words "certified 21 Deur in artikel 34(7)(a) tussen die woorde lierice tice 2145 dated 6 December 1972 as amended, milk, certified cream" in section 10(1) "gepasteuriseerde" en "gesteriliseerde" die are hereby further amended as follows: komma te skrap en die woord "or in te voeg 27 By the deletion of the words "excluding 1 By the deletion of the words "certified in part VI under section milk" certified milk" 21 of the index in section 19(3)(a) r 22 Deur in artikel 34(7)(a) die woorde, "of tensy dit inderdaad gesertifiseerde melk is", te C1 F DU PLESSIS 2 By the deletion of the words "certified skrap milk" in part VII under section 30 of the index Town Clerk Municipal Offices 23 Deur in artikel 34(7)(6) die woorde "of 3 By the deletion of the words "certified PO Box 113 gesertifiseerde" te skrap milk" in part XI under section 42 of the index Potchefstroom 24 Deur in artikel 34(7)(b) tussen die woorde 14 October By the deletion of section 1(3)(IV) Notice No 81/1987 "gepasteuriseerde" en lgesteriliseerde" die komma te skrap en die woord "of" in te voeg 5 By the deletion of section 1(3)(V) 25 Deur artikel 42 in geheel te skrap 6 By the deletion of the words "certified cream' in section 2(2)(b)(b) 26 Deur op bladsy 2311 onder die opskrif STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM "Gebruikskode Vir Die Toets Van Melk, Melk 7 By the deletion of the words "except certiprodukte, Saamgestelde Suiwelprodukte En fled milk" in section 2(8) Vrugtesappe", die volgende te wysig: WYSIGING VAN MELKVERORDENINGE 8 By the deletion of section 17(5) 261 Deur in die opskrif bokant artikel 3(1) 9 By the deletion of the words "certified Die Stadsklerk van Potchefstroom publiseer die woorde "en gesertifiseerde" te skrap milk" in section I7(10)(a) hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan 262 sie op Plaaslike Bestuur, 1939 die verordeninge Deur in die opskrif bokant artikel 4(1) die woorde "en gesernfiseerde" te skrap 10 By the deletion of the words "or certified" hiema uiteengesit wat deur die Raad ingevol8e in section 17(10)(13) artikel 96 van die voornoemde Ordonnansie 263 Deur in artikel 4(1) die woorde "en gegoedgekeur is sertifiseerde melk" te skrap I I By the deletion of the comma between the words "pasteurized" and "sterilized" and the in Die Melkverordeninge van die Stadsraad van 264 Deur in artikel 5(1) die woorde "geserti sertion of the word "or" in section 1700)(6) Potchefstroom, afgekondig by Administra fiseerde melk, gesertifiseerde room" to skrap teurskennisgewing 2145 van 6 Desember By the deletion of section 21 soos gewysig, word hierby verder soos volg ge 265 Deur in artikel 5(1)(3) die woorde "ge wysig: sertifiseerde melk, gesertifiseerde room" te 13 By the deletion of section 30 skrap 1 Deur in deel VI onder artikel 21 van die in 14 By the deletion of the words "or certified" houdsopgawe die woorde "gesertifiseerde 266 Deur artikel 9 in geheel te skrap in section 34(1) melk" te skrap 267 Deur in artikel 10(1) die woorde "geserti 15 By the deletion of the comma between the 2 Deur in deel VII ander artikel 30 van die in fiseerde melk, gesertifiseerde room" te skrap words "pasteurized" and "sterilized" and the in houdsopgawe die woorde "gesertifiseerde sertion of the word "or" in section 34(1) melk" te skrap 27 Deur in artikel I9(3)(a) die woorde "uit gesonderd gesertifiseerde melk" te skrap 16 By the deletion of the word "certified" in 3 Deur in deel XI onder artikel 42 van die in CI F DU PLESSIS section 34(2) houdsopgawe die woorde "gesertifiseerde Stadsklerk 17 By the deletion of the comma between the melk" te skrap Munisipale Kantore words "pasteurized" and "sterilized" and the in Posbus Deur artikel 1(3)(IV) in geheel te skrap sertion of the word "or" in section 34(2) Potchefstroom 5 Deur artikel 1(3)(V) in geheel te skrap 14 Oktober By the deletion of the words "or certified" Kennisgewing No 81/1987 in section 34(3) 6 Deur in artikel 2(2)(b)(b) die woorde "of gesertifiseerde room" teskrap 19 By the deletion of the comma between the ROODEPOORT MUNICIPALITY words "pasteurized" and "sterilized" and the in 7 Deur in artikel 2(8) die woorde "behalwe sertion of the word "or" in section 34(3) gesertifiseerde melk", teskrap AMENDMENT TO DRAINAGE AND 20 By the deletion of the words "or certified" 8 Deur artikel 17(5) in geheel te skrap PLUMBING CHARGES in section 34(7)(a) 9 Deur in artikel 17(10)(a) die woorde "ge The the deletion By of the comma between the sertifiseerde melk", teskrap The Town Clerk of Roodepoort hereby, in words "pasteurized" and "sterilized" and the in terms of section 101 of the Local Government sertion of the word "or" in section 34(7)(a) 10 Deur in artikel 17(10)(b) die woorde "of Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), pub gesertifiseerde" teskrap fishes the by laws set forth hereinafter, which '" 22 By the deletion of the words "or is in fact have been adopted by the Council in terms of certified milk" in section 34(7)(a) II Deur in artikel 17(10)(6) tussen die woor section 96 of the aforesaid Ordinance 1111

55 7 Schedules 10 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER The Drainage and Plumbing Charges of the (a) Hulse en aanbouings aan huise: 90c per The following charges shall be payable in re Roodepoort Municipality, published under m2 spec[ of the approval of plans for new buildings A to C inclusive of Administrator's and structures: Notice 509, dated 1 August 1962, as amended (b) Enige ander geboue: read with the National Building Regulations and (a) The minimum amount payable on any Building Standards Act no 103 of 1977 are here 10) Vir elke 50 m2 of gedeelte daarvan, van die building plan shall be: R60 v oernninte van die kelder en grondverdiepings by further amended by the substitution for Part van enige gebou wat bedien gaan word deur 6f (b) For the first m2 of the total area of II of the Application Fees under Schedule A of waarvan die gebnnk regstreeks 6f onregstreelcs the building: RI,20 per m2 the following: sal saamgaan met die gebruik van die noolstel "Part II sel: R12 (c) For the next m2 of the total area of the building: 90c per m2 1 Minimum feepayable in respect of an appli (ii) Vir elke 50 m2 of gedeelte daarvan van die cation for connection to the sewer of the Coun vloerruimte van alle verdiepings van M gebou, (d) Thereafter: 60c perm 2 cil: R45 soosdit by subparagraaf (i) omskryf word: R6 (e) Charges for structures such as crawl 2 Subject to the obligation to pay a minimum 3 Die volgende gelde is betaalbaar ten op cranes, gantries and the like, shall be assessed at fee as prescribed in item I, the fees payable in sigte van enige aansoek OM 'n bestaande per R6 for every R200 in value of such structure, as respect of any application as aforesaid shall be seelrioolstelsel te kan verbou, uitgesonderd die fixed by the engineer the following: herbouing daarvan of om aanbouingswerk daar (f) For every new advertising sign, advertising aan te kan verrig: hoarding or swimming (a) Dwellings and additions to dwellings: 90c pool a charge of R60 per m2 Vir elke verdieping van 'n gebou, sons dit by shall be levied and such charge shall be paid on item 2(b)(i) omskryf word: R45 submission of the application to the Council (b) Any other buildings: 4 Die bedrag betaalbaar ten opsigte van elke (ii) By the substitution for item 2 of the fol (i) For every 50 m2 or part thereof of the floor aansoek wat ingevolge artikel 22(2) van die lowing: area of the basement and ground floor storeys of Raad se Rioleringsverordeninge ingedien word, "The Council shall have the right in the case any building to be served by, or use of which is: R45 of any special service being required from the will whether directly or indirectly be associated with the use of the drainage installation: R12 5 Cade vir elke nie bywoning en herbesoek Council to levy a charge in regard thereto, and aan die perseel as gevolg van werk wat nie be this item shall Include the attendance necessary (ii) For every or part thereof of the floor hoorlik ungevoer is nie: R30" in regard to a dangerous building also a prepaid area of all other storeys of a building as de charge of at least R60 for attendance at a build scribed in subparagraph (i): R6 L DE WET ing on request, to give advice regarding the by Stadsklerk laws and propositions put forward by architects, 3 The fees payable in respect of any applica Burgersentrum builders or owners" tion for an alteration, not amounting to a recon Chnstiaan de Wet weg struction of or for additions to an existing Roodepoort (iii) By the substitution in item 4 for the figure drainage installation shall be the following: Kennisgewing No 90/1987 "R5" of the figure "R15" For each storey of a building as described in substitution in item 5 for the figure (iv)" of By the ft the item 2(b)(i): R45 "R50gure "R75" 4 The fee payable in respect of every applica ROODEPOORT MUNICIPALITY (v) By the substitution in item 6 for the figure tion made in terms of section 22(2) of the Coun "R20" of the figure "R30" cii's Drainage Bylaws shall be: R45 AMENDMENT TO BUILDING BYLAWS (vi) By the addition at the end of item 6 of the 5 Charges for non appearance and revisit to following: site due to work incorrectly done: R30 per in The Town Clerk of Roodepoort hereby, in, stance" terms of section 101 of the Local Government 'Charges for Permit to Hoard in Footway Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), pub 7 The charges payable in terms of section L DE WET lishes the Bylaws set forth hereinafter which 242(8) for a permit to hoard on a footway and Town Clerk have been adopted by the Council in terms of shall be paid to the Council in advance and shall Civic Centre section 96 of the aforesaid Ordinance be calculated at the rate of R2 per m2 per Christiaan de Wet Road Roodepoort The Building By laws of the Roodepoort Muweek" Notice No 90/1987 Council under Administrator's Notice 890 dated 28 May 1975, as Town Clerk L DE WET amended, read with the National Building Regulations and Building Standards Act No 103 Civic Centre MUNISIPALITEIT ROODEPOORT WYSIGING VAN RIOLERINGS EN LOODGIETERSGELDE of 1977, are hereby further amended as follows: 1 By the substitution in section 242(8) for both of the figures "6c" and "3c" where they oc cunicipoaflitthye fiadguopretidr2by,the 2 By amending "Schedule 2" as follows: Christiaan de Wet Road Roodepoort 14 October 1987 Notice No 89/1987 Die Stadsklerk van Roodepoort publiseer (a) By the substitution for Appendix II of the hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan following: MUNISIPAL1TEIT ROODEPOORT sic op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), die verordeninge hiema uiteengesit "Annual Charges for Street Projections WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE wat deur die Raad ingevolge artikel 96 van voor noemde Ordonnansie aangeneem is The annual sum payable in respect of each street projection in terms of section 206 of these Die Stadsklerk van Roodepoort publiseer Die Riolerings en Loodgietersgelde van die bylaws shall be paid to the Council annually in hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan Munisipaliteit Roodepoort, afgekondig under advance at the beginning of each calendar year sie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 Bylaes A tot en met C van Administrateursken by the owner of the building or the projection, van 1939), die verordeninge hierna uiteengesit nisgewing 509 van I Augustus 1962, soos gewy as the case may be, and shall be calculated at a wat deur die Raad ingevolge artikel 96 van voor sig, gelees met die Wet op Nasionale rate of R15 permz or part thereof of the plan noemde Ordonnansie aangeneem is Bouregulasies en Boustandaarde no 103 van area of the projection, which rate shall apply to 1977, word hierby verder gewysig deur Deel II each and every floor or basement level Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit van die Aansoekgelde onder Bylae A, deur die Roodepoort deur die Raad aangeneem by Ad volgendein R15 per te vervang:ministrateurskennisgewing addition to the above fee, a fee of 890 van 28 Mei 1975 verandah post at street level shall be payable" soot gewysig, gelees met die Wet op Nasionale "Deel II Bouregulasies en Boustandaarde No 103 van (b) By the substitution in Appendix VI for the 1 Minimum bedrag betaalbaar ten opsige van figure "R30" of 1977, word hierby verder soos volg gewysig: the figure "R45" 'n aansoek om by die Raad se perseelrioolstelsel (c) Byamending Appendix VII as follows: 1 Deur in artikel 242(8) albei die syfers "6c" aan te sluit: R45 en "3c" waar dit voorkom, deur die syfer "R2" By the substitution for item 1 of the follow te vervang 2 Behoudens die verpligting om 'n minimum ini () EP' "" bedrag soos by item 1 voorgeskryf, te betaal is 2 Deur "Bylae 2" soos volg te wysig: die volgende gelde betaalbaar ten opsigte van "1 Charges for Plans for New Buildings and enige aansoek soos voornoem: Structures (a) Deur Aanhangsel II deur die volgende te vervang:

56 I I like 3256 PROVINCIAL GAZE 1 i a, 14 OCTOBER 1987 "Jaarlikse Gelde vir Straatuitstekke ROODEPOORT MUNICIPALITY (b) to substitute in item 4(2)(b)(ii) for the expression "150 kva or 150 kw" of Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van the expres elke straatuitstek, ingevolge artikel 206 van hier MAKING OF BYLAWS RELATING TO non "750 kva" die verordeninge word jaarliks vooruit aan die POSTERS Copies of the amended determinations are begin van elke kalenderjaar aan die Raad betaal open to inspection during office hours in the ofdeur die eienaar van die gebou of uitstek, al na It is hereby notified in terms of section 96 of fice of the City Secretary, Civic Centre, Roodedie geval, en word bereken teen 'n tarief vanperiod h from oral Government the date Ordinance, of I 1939, that fora of 14 days R15 per m2 of 'n deel daarvan, van die plangethe City Council of Roodepoort intends making publication of this notice deelte van die uitstek welke tarief van toepas by laws relating to Posters sing sal wees vir elke vloer of kelderverdieping Any person who wishes to object to this deter The general purport of the bylaws is to make mination must do so in writing to the under Addisioneel tot bogenoemde tarief is 'n ver orovision regarding where and the manner in signed within 14 days after the publication of this dere tarief van R15 per verandapaal op straat which posters may be displayed, the kind of notice in the Provincial Gazette hoogte betaalbaar" posters that may be displayed and to impose ta L DE WET (b) Deur in Aanhangsel VI die syfer "R30" riffs for the displaying of posters Town Clerk deur die syfer "R45" te vervang Copies of these draft bylaws are open to in Civic Centre (c) Deur Aanhangsel VII soos volg te wysig: spec non at the Office of the City Secretary, for a Christiaan de Wet Road period of fourteen days from the date of publica Roodepoort (i) Deur item 1 deur die volgende te vervang: bon hereof in the Provincial Gazette 14 October 1987 Notice No 88(1987 "1 Plangelde vir Nuwe Geboue en Struk LDE WET turc Town Clerk Die volgende gelde is betaalbaar vir die goed Civic Centre keuring van planne vir nuwe geboue en struk Christiaan de Wet Road STADSRAAD VAN ROODEPOORT ture: Roodepoort MN 87/1987 (a) Die minimum bedrag betaalbaar op enige 14 October 1987 WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: bouplan is: R60 ELEKTRISITEITSVOORSIENING (b) Vir die eerste m2 van die totale gebou oppervlakte: R120 per m2 Daar word hierby kragtens die bepalings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike (c) Vir die volgende in2 van die totaal MUNISIPALITEIT ROODEPOORT Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), begebou oppervlakte: 90c per m2 kend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort OPSTEL VAN VERORDENINGE INSAKE by Spesiale Besluit op 24 September 1987 besluit (d)daarna: 60c per m2 PLAKKATE het om met ingang van 1 Oktober 1987 die gelde (e) Gelde vir in deel II van die tarief van gelde vir elektristrukture soos kruipkrane kraanstellasies en dergelike, word gehef teen R6 siteitsvoorsiening, soos gepubliseer in die Pro Daar word hierby ingevolge artikel vir elke R200 van vinsiale Koerant van 29 die waarde van December 1982 soos sodanige Ordonnansic op Plaaslike Bestuur, 9±_v9au IY5 belle strukture, soos deur die ingenieur bepaal gewysig, verder te wysig kend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort van voorneme is om Verordeninge insake Plak Die algemene strekking van die wysiging is (f) Ten opsigte van elke nuwe advertensiete kate op te stel ken advertenstebord of swembad, word 'n geld (a) om in item 4(2)(a) die syfer "4,77c" deur van R60 gevorder en sodanige geld moet betaal Die algemene strekking van die verordeninge die syfer "4,471c" te vervang; word wanneer die aansoek by die Raad ingedien is om voorsiening te maak oor waar en hoe plakword kale vertoon mag word die soort plakkate wat (b) om in item 4(2)(b)(ii) die uitdrukking "150 vertoon mag word en out tariewe vir die vertoon WA of 150 kw" deur die uitdrukking "750 (ii) Deur item 2 deur die volgende te vervang: van plakkate te hef kva" te vervang Afskrifte van hierdie konsepverordeninge 16 Afskrifte van hierdie wysiging 18 ter insae by "Die Raad het die reg om, ingeval enige spe ter inset by die Kantoor van die Stadsekretaris die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersen siale diens van die Raad verlang word, gelde in vir 'n tydperk van veertien dae vane( die datum trum, Roodepoort vir 'n tydperk van 14 dae vanverband daarmec te het, en hierdie item omvat van publikasie hiervan in die Provinsiale Koe of publikasie hiervan die diens wat nodig is ten opsigte van 'n gevaar rant gebou Hierby kern ook 'n vooruitbetaalde Enige persoon wat beswaar teen genoemde geld van minstens R60 vir aanwesigheid by 'n ge Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik bou op versoek, om advies te gee aangaande die verordeninge wens aan te teken moet dit skrifte binne 14 dae vanaf datum van publikasie van betrekking wat verordeninge het op voorstelle lik binne 14 dae van die datum van publikasie hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant wat deur argitekte, batters of eienaars ingedien van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe by die ondergetekende doen word" rant by die ondergetekende doen L DE WET (iii) Deur in item 4 die syter "R5" deur die LDE WET Stadsklerk sy fer "R15" Stadsklerk Burgersentnim te vervang Burgersentrum Chnstiaan de Wetweg (iv) Deur in item 5 die syfer "R50" deur die Chnstiaan Wetweg RoodepoortRoodepoort 14 Oktober 1987 syfer "R75" te vervang 14 Oktober 1987 Kennisgewing No 88/1987 (v) Deur in item 6 die syfer "R20" deur die MK 87/1987 syfer "R30" te vervang (vi) Deur die byvoeging aan die einde van item 6 van die volgende: CITY COUNCIL OF ROODEPOORT TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG "Gelde vir 'n Permit vir Skutting op Looppad DETERMINATION OF CHARGES: ELEC PERMANENT CLOSING AND ALIENA 7 Die gelde betaalbaar kragtens die bepalings TRICITY SUPPLY TION OF A PORTION OF KOKKEWIET van artikel 242(8) vir 'n permit vir Skutting op 'n AVENUE looppad bedra R2 per m2,per week, en mom In terms of the provisions of section 80B(3) of vooruit aan die Raad betaal word? the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi Notice is hereby given in terms of section 67 of nance 17 of 1939), it is hereby notified that the the Local Government Ordinance 1939 that L DE WET City Council of Roodepoort has ' by Special Re the Town Council propose to close Kokkewiet Stadsklerk solution on 24 September 1987 resolved to Avenue, Safarituine Extension 4 Rustenburg amend part II of the tariff of charges for electric permanently Burgersentrum ity supply published in the Provincial Gazette Chnstiaan de Wetweg dated 29 December 1982 as amended, with ef A plan indicating the street to be closed may Roodepoort feet from I October 1987 be inspected during office hours at the office of 14 Oktober 1987 the Town Secretary, Room 605, Municipal Of Kennisgewing No 89/1987 The general purport of the amendments is fices, Burger Street, Rustenburg (a) to substitute in item 4(2)(a) for the figure Any person who wishes to object to the pro "4,77c" of the figure "4,471c"; posed closing or wishes to make recommenda

57 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER lo or PO Box tions in this regard should lodge such objections Notice is hereby given that MUNISIPALITEIT VAN SCHWEIZER or recommendations to the Town Clerk, RENEKE 16, Rustenburg 0300 to reach him on or be to the provisions of section 67 of the LocalSubject fore 14 December 1987 Government Ordinance, 1939, the Council intends to permanently dose a portion of Edi WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Notice is also hereby given in terms of the pro son Street at its junction with Bowling Avenue, GELDE VIR ELEKTRISITEIT visions of section 7968) of the Local Govern Wendywood merit Ordinance, 1939, that the Town Council VERBETERINGSKENNISGEWING propose to alienate a portion of Kokkewiet Ave Further particulars and a plan indicating the nue street portion which the Council proposes to permanently close may be inspected during nor Munisipale Kennisgewing No 15/1987, gepu Full details are open for inspection at the of mal office hours in Room 506, Fifth Floor, Civic bliseer in Provinsiale Koerant No 4525 gedateer fice of the Town Secretary, Room 605 Munici Centre, West Street, Sandown, Sandton 23 September 1987, word hierby verbeter deur pal Offices, Burger Street, Rustenburg die uitdrukking 4526 met die uitdrukking 4256 te Any person who has any objection to the pro vervang Any person who wishes to object to the pro posed closure of the relevant street portion or posed alienation should lodge such objection in who will have any claim for compensation if the N T P VAN ZYL writing to the Town Clerk, PO Box 16, Austen proposed permanent closing of the street por Stadsklerk burg 0300 to reach him on or before 28 October Don is carried out must lodge such objection or Munisipale Kantore 1987 claim in writing with the Town Clerk not later Schweizer Reneke than 14 December 1987 W I ERASMUS S E MOSTERT 1480Oktober 1987 Town Clerk Town Clerk Kennisgewing No 24/1987 Municipal Offices PO Box PO Box 16 Sandton Rustenburg October 1987 SCHWEIZER RENEKE MUNICIPALITY 14 October 1987 Notice No 89/1987 Notice No 71/1987 DETERMINATION OF CHARGES ABAT TOIR STADSRAAD VAN RUSTENBURG STADSRAAD VAN SANDTON CORRECTION NOTICE VOORGESTELDE PERMANENTE SLUT Municipal Notice 19/1987 published in Official PERMANENTE SLUITING EN VER TING VAN 'N GEDEELTE VAN EDISON Gazette No 4524 dated 16 September 1987 is VREEMDING VAN 'N GEDEELTE VAN STRAAT, WENDYWOOD hereby corrected by the substitution for the fi KOKKEWIETLAAN gure R4,00 under the heading "Privaat Persone" (Kennisgewing ingevolge artikel 67 van die of the figure R480 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 67 Ordonnanste op Plaaslike Bestuur 1939) NTP VAN ZYL van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat die Stadsraad van voorneme is om Kokke Kennisgewing geskied hiermee dat Town Clerk Municipal Offices wietlaan permanent te sluit Onderworpe aan die bepalings van artikel 67 SchweizerReneke Die plan vat die ligging van die straat, wat van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, gesluit gaan word, aantoon, le ter insae by die is die Stadsraad van voomemens om 'n gedeelte 14 October 1987 kantoor van die Stadsekretaris Kamer 605, van Edisonstraat by sy aansluiting met Bowling Notice No 25/1987 Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, gedu laan Wendywood permanent It sluit rende kantoorure Nadere besonderhede en 'n plan van die voor Enigiemand wat hierteen beswaar wil aante gestelde sluiting van die betrokke straat gedeelte ken of verme wil rig moet sodanige beswaar of 16 gedurende gewone kantoorure ter insac in MUNISIPALITEIT VAN SCHWEIZER REvertoo skriftelik rig aan die Stadsklerk, Posbus Kamer 506 Vyfde Vloer Burgersentrum, NEKE 16, Rustenburg 0300 om horn te bereik voor of Weststraat, Sandown, Sandton op 14 Desember 1987 VASSTELLING VAN GELDE ABATTOIR Kennis geskied ook hierby kragtens die bepa voeoregiegsetepelds: opeonrmwaatneenntigee sluicingbeswarvhaent tdeieen bdeie lings van artikel 79(18) van die Ordonnansie op trokke straatgedeelte of wat enige eis tot skade VERBETERINGSKENNISGEWING Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van vergoeding sal he indien die voorgestelde voorneme is om 'n gedeelte van Kokkewietlaan, shining uitgevoer word, moet sodanige beswaar Safarituine Uitbreiding 4, te vervreem of eis nie later nie as 14 Desember 1987 by die Munisipale Kennisgewing No 19/1987 gepubli Stadsklerk indien seer in Offisiele Koerant 4524 gedateer Sep Volledige besonderhede le ter insae by die 16 E MOSTERT S tember 1987 word hierby verbeter deur die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 605, Stadsklerk bedrag van R4,00 onder die opskrif "Privaat Stadskantore Burgerstraat, Rustenburg Posbus Persone" met die bedrag van R4,80 te vervang Sandton Enigiemand wat hierteen beswaar wil aante 2146 NTP VAN ZYL ken moct sodanige beswaar skriftelik rig aan die 14 Oktober 1987 Stadsklerk Stadsklerk, Posbus 16 Rustenburg 0300 om Kennisgewing No 89/1987 Munisipale Kantore horn te bereik your of op 28 Oktober Schweizer Reneke 14 Oktober 1987 W I ERASMUS Stadsklerk VILLAGE COUNCIL OF SCHWEIZER Kennisgewing No 25/1987 RENEKE Stadskantore Posbus Rustenburg AMENDMENT OF DETERMINATION OF 0300 CHARGES FOR ELECTRICITY 14 Oktober 1987 LOCAL AUTHORITY OF SWARTRUG Kennisgewing No 71/1987 CORRECTION NOTICE GENS Municipal Notice 25/1987, published in Pro NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO vincial Gazette No 4525 dated 23 PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU September 1987, is hereby corrected by the substitution for ATION ROLL TOWN COUNCIL OF SANDTON the expression 4526 of the expression 4256 (Regulation 5) N T P VAN ZYL PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A PORTION OF EDISON STREET, WENDY Town Clerk WOOD Municipal Offices Notice is hereby given in terms of section 36 of SchweizerReneke the Local Authorities Rating Ordinnance, (Ordinance 11 of 1977), that the provisional su (Notice in terms of section 67 of the Local 14 October 1987 plementary valuation roll, for the financial year Government Ordinance 1939) Notice No 24/ /87 is open for inspection at the office of the

58 3258 PROVINCIAL GAZETTE, 14 OCTOBER 1987 local authority of Swartruggens from 14 October Copies of these bylaws are open for inspec STADSRAAD VAN VEREENIGING 1987 to 16 November 1987 and any owner of tion during office hours at the office of the Town rateable property or other person who so desires Secretary for a period of fourteen days from VASSTELLING VAN GELDE to lodge an objection with the town clerk in re date of publication hereof in the Provincial Gaspect of any matter recorded in the provisional zette supplementary valuation roll as contemplated in Daar word hierby ingevolge artikel 808 van section 34 of the said Ordinance including the Any person who desires to record his objec die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bequestion whether or not such property or port tion to the said bylaws, must do so in writing to kend gemaak dat die Raad voornemens is om by thereof is subject to the payment of rates or the Town Clerk, Municipal Offices, Vereeni Spesiale Besluit gelde ingevolge die Verordeisionexempt therefrom or in respect of any omis ging, by not later than Wednesday, 28 October range betreffende die Huur van die Gemeen sion of any matter from such roll shall do so 1987 skapsaal in Rust ter Vaal Dorpsgebied te hef J J 1 COETZEE within the said period Town Secretary Die algemene strekking van hierdie vasstel The form prescribed for the lodging of an ob Municipal Offices ling is om met ingang I November 1987 voorsiejection is obtainable at the address indicated be PO Box 35 ning te maak vir tariewe vir die huur van die low and attention is specifically directed to the Vereeniging saal fact that no person is entitled to urge any objec 1930 tion before the valuation board unless he has 14 October 1987 'n Afskrif van hierdie vasstelling le ter insae timeously lodged an objection in the prescribed Notice No 136/1987 gedurende kantoorure by die kantoor van die form Stadsekretaris vir 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Pro P 1 GROENEWALD vinsiale Koerant Town Clerk Swartruggens Town Council Enige persoon wat beswaar teen genoemde STADSRAAD VAN VEREENIGING Erasmus Street vasstelling wens aan te teken, moet dit skriftelik Swartruggens by die Stadsklerk, Munisipale Kantoor Ver 2835 AANNAME VAN VERORDENINGE: eeniging, doen nie later me as Woensdag, October 1987 RUSTTERVAAL GEMEENSKAPSAAL Oktober COETZEE Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Stadsekretaris Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be kend gemaak dat die Raad voornemens is om Munisipale Kantore PLAASLIKE BESTUUR VAI4 SWARTRU G verordeninge betreffende die Rust tervaal Ge Posbus 35 GUNS meenskapsaal aan te neem Vereeniging 1930 KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN Die algemene strekking van hierdie verorde 14 Oktober 1987 VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR ningc is om die huur van die saal te beheer Kennisgewing No 135/1987 DERINGSLYS AANVRA Afskrifte van hierdie verordeninge 16 ter insae gedurende kantoorure by die kantoor van die (Regulasie 5) Stadsekretaris vir 'n tydperk van veettien dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van die Ordonnansie op Etendomsbelasting van Enige persoon wat beswaar teen genoemde Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van verordeninge wens aan te teken, moet dit PROPOSED PERMANENT CLOSING AND 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende skriftelik by die Stadsklerk, Munisipale Kan ALIENATION OF A PORTION OF PARK vir die boekjaar 1986/87 oop is toor, Vereeniging, doen nie later nie as ERF 894, ELDORAIGNE EXTENSION 1 vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike be Woensdag, 28 Oktober 1987 stuur van Swartruggens vanaf Notice 14 Oktober 1987 is hereby given that the Town Council 31 1 COETZEE of Verwoerdburg Intends: tot 16 November 1987 en enige eienaar van be Stadsekretaris lasbare eiendom of ander persoon wat begerig is I In terms of Section 68 of the Local Governom 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van Munisipale Kantore ment Ordinance, 1939, as amended, to close a enige aangeleentheid in die voorlopige aanvul Posbus 35 portion of Parkerf 894, Eldoraigne Extension I len& waarderingslys, opgeteken, soos in artikel Vereeniging permanently; and 34 van die genoemde Ordonnansie becmg, in te 1930 dien, insluitende die vraag of sodanige etendom 14 Oktober in terms of section 79(18) of the abovemenof 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die be Kennisgewing No 136/ tioned Ordinance to alienate the closed portion taling van eiendomsbelasting of daarvan vryge to the registered owner of Erf 626 Eldoraigne stel is, of ten opsigte van enige weglating van TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Extension I enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne gemelde tydperk A plan showing the portion of the erf to be DETERMINATION OF CHARGES closed will be available for inspection during Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van It is hereby notified in terms of section 8013 of normal office hours for a period of sixty (60) 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui the Local Government Ordinance, 1939 that days, as from the date of this notice at the Mubeskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op the Council intends levying, by Special Reso nicipal Offices, Die Hoewes, Verwoerdburg die felt dat seen persoon geregtig is cm enige be minion charges payable in terms of the Bylaws swaar voor die waarderingsraad te opper tensy Relating to the Hire of the Community Hall in Any person who whishes to object to the prohy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds Rustter posed closing Vaal Township or who may have any claim for ingedien het nie compensation if such closing is carried out, must P 1 GROENEWALD The general purport of this determination is to lodge such objection or claim with the under Stadsklerk make provision with effect from 1 November signed not later than 14 December 1987 Dorpsraad van Swartruggens 1987, for tariffs for the hire of the hall PI GEERS Erasmusstraat A copy of this determination is open for in Town SecretsSecretary 2835 spection during office hours at the office of the PO Box Oktober Town Secretary for a period of fourteen 1987 days from date Verwoerdburg of publication hereof in the Provincial 14 Gazette October 1987 Notice No 91/1987 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Any person who desires to record his objec tion to the said determination, must do so in writing to the Town Clerk, Municipal Offices, ADOPTION OF BYLAWS: RUST TER Vereeniging, by not later than Wednesday, 28 VAAL COMMUNITY HALL October 1987 STADSRAAD VAN VERWOERDBURG J 1 1 COETZEE It is hereby notified in terms of section 96 of Town Secretary VOORGESTELDE PERMANENTE SLUIT the Local Government Ordinance, 1939, that Municipal Offices LNG EN VERVREEMDING VAN 'N GEthe Council intends adopting bylaws relating to PO Box 35 DEELTE VAN PARKERF 894, the Rust ter Vaal Community Hall Vereeniging ELDORAIGNE UITBREIDING I 1930 The general purport of these bylaws is to ad 14 October 1987 Kennis geskied hiermee dat die Stadsraad van minister the hire of the hall Notice No Venvocrdburg van voorneme is om: 11

59 PROVINSIALE KOERANT, 14 OKTOBER ' 10 1 Ingevolge die bepalings van artikel 68 van Watervoorsieningsverordeninge gewysig het ten (2) Computer rent: R150 per hour die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939, soos einde die basiese heffings duideliker te omskry1; gcwysig, 'n gedeelte van Parked 894, Eldo 6 Printing and Stationery raigne Uitbreiding I permanent te sluit; en met ingang vanaf 1 Oktober 1987 'n hefting per boek vasgestel het ten opsigte van boeke uit At cost price 2 ingevolge die bepalings van artikel 79(18) geleen by die munisipale biblioteek van bogemelde Ordonnansie die geslote ge 7 Permit Fees deelte aan die geregistreerde eienaar van Erf Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae by 626, Eldoraigne Uitbreiding 1 te vervreem die Kantoor van die Stadsekretans, Kamer A31, (1) Market Agents: R100,00 pa (1st of July Munisipale Kantore, Warmbad vir 'n tydperk from one year to the 30th June of the next year) 'n Plan waarop die betrokke gedeelte wat ge van 14 dae vanaf pubtikasie hiervan in die Prosluit staan te word aangedui word, sal gedurende vinsiale Koerant (2) Porters or carriers gewone kantoorure vir 'n tydperk van sestig (60) 50 cents per week or part thereof dae vanaf datum van hierdie kennisgewing ter Enke persoon war beswaar teen die genoeminsae le by die Munisipale Kantore, Die de tanefwysigings en vasstellings wens aan te Hoewes, Verwoerdburg: teken, moet dit skriftelik binne 14 dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing Persone wat beswaar teen die voorgestelde in die Provinsiale Koerant, by die ondergetesluiting wil aanteken of 'n eis om skadevergoe kende doen, dit wil se voor of op 28 Oktober STADSRAAD VAN WITBANK ding wil instel, indien sodanige sluiting uitgevoer 1987 word moet die beswaar of els, skriftelik aan die VASSTELLING VAN GELDE MET BE ondergetekende lewer nie later nie as 14 De HJ PIENAAR TREKKING TOT DIE VARSPRODUKTE sember 1987 Stadsklerk MARK IN WITBANK Munisipale Kantore P 1 GEERS Privaatsak X1609 Stadsklerk Warmbad Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie 0480 op Plaaslike Bestuur, Ordonnansie 17 van 1939 Posbus Oktober 1987 word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Venvoerdburg Kennisgewing No 19/1987 van Witbank by Spesiale Besluit die "markta 14 Oktobet riewe" soos in die bylae hierby uiteengesit aan Kennisgewing No 91/1987 geneem het, en word hierdie tariewe geag in werking te getree het op I Julie WITBANK TOWN COUNCIL TOWN COUNCIL OF WARMBATHS DETERMINATION OF CHARGES IN RE SPECT OF THE FRESH PRODUCE MAR KET IN WITBANK Administratiewe Sentrum AMENDMENT OF TARIFFS Posbus 3 Witbank In terms of section 808(8) of the Local Go D B STEYN Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section vernment Ordinance, 17 of 1939, it is hereby no 14 Oktober B(3) of the Local Government Ordinance tified that the Town Council of Witbank has by Kennisgewing No 41/ (Ordinance 17 of 1939) that the Town Special Resolution adopted the "market tariffs' Council of Warmbaths has by Special Resol as set out in the schedule hereto and shall be ution deemed to have come into operation on 1 July TARIEF VAN GELDE TEN OPSIGTE VAN 1987 WITBANK MARK with effect from 1 September 1987 amended the Tariff of Charges payable in terms 1 D B STEYN 1 Markgelde of Council's Water Supply Bylaws, in order to Town Clerk define the basic charges explicitly; Administrative Centre Die gemelde markgelde is 'n ad valorem hef ling van Sc per Rand determined charges for the rendering of Witbank loan services in the municipal library with effect 1035 from 1 October October 2 Agentskapgelde 1987 Notice No 41/1987 Copies of these tariffs are open to inspection Die tariewe bepaal vol ens regulasic 47 van during normal office hours at the Office of the die regulasies TARIFF ARGES IN RESPECT OF uitgevaardig onder die Wet op Town Secretary Room A31, Municipal Offices, van THE WITBANK MARKET Landbouprodukte Warmbaths, for a period of 14 days from the (No 12g2 van 1975 ) date of publication hereof in the Provincial Gazette 3 Marktrollies 1 MarkeOt FDuCeHs The said dues shall be an ad valorem charge of Any person who desires to record his objec Sc in the Rand (1) Groot trollies: 50 sent (AVB uitgesluit) lion to the said amendments, shall do so in per dag of gedeelte van 'n dag writing to the undermentioned within 14 days 2 Agency Fees after the date of publication of this notice in the (2) Klein trollies: 30 sent (AVB uitgesluit) per Provincial Gazette, viz on or before As prescribed by regulation 47 of 28 October the re u dag of gedeelte van 'n dag 1987 Wilms under the Agricultural Produce Agency Sales Act, 1975 (No 12 of 1975) HJ PIENAAR 4 Afleweringskoste Town Clerk 3 Market Trolleys Koste plus 25 % Municipal Offices (1) Big trolleys: 50 cents (GST exclusive) per Private Bag X1609 day or part thereof 5 Warmbaths Huurgelde 0480 (2) Small trolleys: 30 cents (GST exclusive) (1)(a) Koelkamers: R400 per maand per koel 14 October 1987 per day or part thereof kamer Notice No 19/ Delivery Cost (b) Marklokale: 897,16 per maand Cost plus 25 % (c) Kantoorakkommodasie (Markagente): 5 Rent STADSRAAD VAN WARMBAD WYSIGING VAN TAR1EWE (1)(a) Cold storage: R400 per month per cooling chamber Witbank Markagente: R275 per maand Alfa Markagente: R400 per maand (b) Market halls: R9716 per month (d) Kafeteria: 882,50 per maand Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, (c) Office Accommodation (Market Agents): 1939 (2) Rekenaarhuur: R150 per uur (Ordonnansie 17 van 1939) bekend gemaak dat Witbank Market Agent: R275 per month die Stadsraad van Warmbad by Spesiale Be 6 Drukwerk en Skryfbehoeftes sluit Alfa Market Agent: R400 per month Kosprys met ingang van 1 September 1987 die Ta (d) Cafeteria: 882,50 per month rief van Gelde betaalbaar ingevolge die Raad se 7 Permitgelde

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the

? .- -, \c -, 9. i wr...? \ ti. JIIIE junng Whereas power is vested in me by section 2 of the IIMENIKO K4 7? DIE PROVINCE TRANSVAAL 4 \ 4 4Ek I 4 i wr? \c 9 \ ti Offinietr 7Karrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) THE PROVINCE OF TRANSVAAL Fifiriat (gatrttr (Registered at the Post

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh Vol. 14 MAY PRETORIA, 12 MEl 2008 No. 124 2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townships Ordinance

More information