\eft Ii fftstrit Koerant

Size: px
Start display at page:

Download "\eft Ii fftstrit Koerant"

Transcription

1 , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at the Post Office as a Newspaper) 4V It'it (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) di PRICES: S.A. 40c Plus 2c G.S.T. OVERSEAS: 50c PRYS: S.A. 40c Plus A.V.B. OORSEE: 50c Vol 229 PRETORIA 23 OCTOBER 23 OKTOBER Ill 2 I IMPORTANT ANNOUNCEMENT From 1 October 1985 the price of the Provincial Gazette and the cost of advertisements placed will be as follows: 1. Provincial Gazette (a) Separate copies BELANGRIKE AANKONDIGING Vanaf 1 Oktober 1985 sal die prys van die ProvinsialeKoerant en die koste van advertensies daarin geplaas soos volg weer: 1. Provinsiale Koerant (a) Los eksemplare Inland : 40c each post free Binnelands : 40c elk posvry Abroad : 50c each plus air Oorsee : 50c elk plus lug mail costs poskoste (b) Subscription per copy (b) Intekenfooi per eksemplaar Inland : R21 per year Abroad : R26,25 per year Binnelands : R21 per jaar 2. Advertisements (a) First placing of Per cm. 2 column and full R5 per double page advertisements column (b) Successive placings R4 per double of 2 column and full column page advertisements (c) First placing of R1,80 per single 3 column advertise column ments (d) Successive placings R1,20 per single of 3 column adverti column sements All prices GST excluded. plus air mail costs Oorsee : R26,25 per jaar. plus lugposkoste 2. Advertensies PROVINCIAL SECRETARY C G D GROVE (a) Eerste plasing van Per cm. kolom en vol RS. blad advertensies Dubbelkolom (b) Opvolgende plasings R4 van 2 kolom en vol Dubbelkolom blad advertensies (c) Eerste plasing van R1,80 3 kolom adverten Enkelkolom sies (d) Opvolgende plasings R1,20 per van 3 kolom adverten Enkelkolom sies Alle pryse AVB uitgesluit. PROVINSIALE SEKRETARIS C G D GROVE OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) ' I All correspondence, advertisements, etc. must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadrestoria, and if delivered by hand, must be handed in at Room seer word en indien per hand afgelewer, moet dit by A1023(a), Provincial Building. Free copies of the Provin Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gracial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. tis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus GST. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB...., Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto ria '

2 I 3892 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Closing Time for Acceptance of Copy Sluitingstyd vir Aanname van Kopie All Advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday siele Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n before the Gazette is published. Advertisements received week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies after that time will be held over for publication in the issue wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi of the following week. kasie in die uitgawe van die volgende week. Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Double column R5,00 per centimetre or portion thereof. Repeats R4,00. Single column R1,80 per centimetre. Repeats R1,20. Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. Herhaling R4,00. Enkelkolom R1,80 per sentimeter. Herhaling R1,20. Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Secretary, Private Bag X64, Pretoria Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria C C J BADENHORST for Provincial Secretary Administrator's Notices C C J BADENHORST namens Provinsiale Sekretaris Administrateurskennisgewings Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 I BRITS MUNICIPALITY: AMENDMENT TO STREET AND MISCELLANEOUS BYLAWS MUNISIPALITEIT VAN BRITS: WYSIGING VAN STRAAT EN DIVERSEVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die set forth hereinafter. verordeninge hierna uiteengesit. The Street and Miscellaneous By laws of the Brits Muni Die Straat en Diverseverordeninge van die Munisipali cipality, adopted by the Council under Administrator's No teit Brits, deur die Raad aangeneem by Administratice 1769, dated 7 November 1973, are hereby amended as teurskennisgewing 1769 van 7 November 1973, word hierby follows: coos volg gewysig: 1. By the insertion after the definition of "council" of 1. Deur in artikel 1 voor die woordomskrywing van the following: "publieke plek" die volgende in te voeg: " 'municipal pound' means the municipal stores of the 'munisipale skut' beteken die magasyn van die raad;". council;" 2. Deur na die woordomskrywing van "straat" die vol 2. By insertion after the definition of "street" of the fol gende in te voeg: lowing: " 'supermarkstootwaens' beteken enige stootwa of "'supermarket trolley' means any push trolley or push stootkar wat tot die beskikking van die publiek as kopers cart which is placed at the disposal of the public as buyers deur enige besigheidsonderneming of handelaar daargeby any business undertaking or shop and which is used by stet is en wat deur die publiek gebruik word om hulle inthe public to convey their purchases;". kope te karwei;". MI 3. By insertion after section 29 of the following: 3. Deur na artikel 29 die volgende in te voeg: "Supermarket Trolleys "Supermarkstootwaens 29.A(1) No person who is the owner of any supermarket 29.A(1) Geen persoon wat die eienaar van enige supertrolleys who controls or has the supervision over a super markstootwaens is, of wat beheer of toesig het oor 'n sumarket trolley or who uses it or offers it to be used by any permarkstootwa, of wat dit gebruik of dit aanbied om geperson, or who uses it for any purpose whatsoever, shall bruik vir enige doel, laat dit of laat toe dat dit in enige leave or permit it to be left in any street or public place; straat of openbare plek gelaat word nie. (2) Any supermarket trolley which has been left in a (2) Enige supermark stootwa wat in 'n straat of open street or any public place, may be removed, or caused to bare plek gelaat is kan verwyder of verwyder laat word be removed by any official of the council and shall be deur enige amptenaar van die Raad en onder toesig van placed in the care of the official appointed in charge of the die amptenaar by die skut geplaas word. pound. (3) Die amptenaar by die skut berg 'n supermark (3) The pound official shall store a supermarket trolley stootwa wat onder sy toesig geplaas is en die Raad plaas 'n which is placed under his care at the pound and the council kennisgewing onder die hand van die Stadsklerk op die shall publish a notice under the hand of the Town Clerk on mad se amptelike kennisgewingbord waarin die volgende the council's notice board in which the following shall be vermeld word: stated: (a) Dat so 'n supermark stootwa deur die eienaar op (a) That such a supermarket trolley may be claimed by gals kan word teen betaling van die voorgeskrewe skuttathe owner on payment of the prescribed fee; 1111 rief; ".

3 PRO VINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER 1985, 3893 (b) that a supermarket trolley which is not claimed after (b) dat so 'n supermarkstootwa wat na 'n periode van a period of three months from the date of publication of drie maande vanaf datum van publikasie van die kennisge the notice, shall be sold by the council by public auction; wing onopgeois is, deur die Raad per openbare veiling ver: and koop sal word; (c) that the proceeds of the public auction shall be revenued in favour of the Council. (c) dat die opbrengs uit die openbare veiling inkomste ten gunste van die Raad sal wees. I 4. The council shall not be liable as a result of theft, da (4) Die raad sal nie aanspreeklik wees as gevolg van mages to or loss of any supermarket trolley, or the selling diefstal, skade aan of verlies van enige supermark thereof by public auction and the owner of a supermarket stootwa, of die verkoop daarvan per openbare veiling en trolley has been handed over to any person other than the die eienaar van 'n supermark stootwa het geen eis om skaowner thereof after payment of the prescribed storage devergoeding teen die raad nie, waar sodanige supermarkcharge. stootwa aan enige persoon anders as die eienaar oorhan. dig is nadat die voorgeskrewe skuttarief betaal is. 5. The storage charge for a supermarket trolley as con templated in subsection (3)(a) shall be 50c per day or part (5) Die skuttarief vir 'n supermark stootwa soos omskryf thereof for a period not exceeding three months.". in subartikel (3)(a) is 50c per dag of gedeelte daarvan vir 'n periode wat nie drie maande oorskry nie.". Ill PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 MUNICIPALITY OF PET RETIEF: KEMPVILLE COM MUNISIPALITEIT PIET RETIEF: WYSIGING VAN MUNITY HALL BYLAWS KEMPVILLE GEMEENSKAPSAALVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter. The Kempville Community Hall By laws of the Piet Retief Municipality, published under Administrator's Notice 1163, dated 19 June 1985, are hereby amended as follows: Die Administrateur publiseer hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit. Die Kempville Gemeenskapsaalverordeninge van die Munisipaliteit Piet Retief, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1163 van 19 Junie 1985, word hiermee 1. By renumbering item 1(4) of the Tariff of Charges soos volg gewysig: under Schedule B to read 1(4)(a). 1. Deur item 1(4) van die Tarief van Gelde onder Bylae 2. By the insertion of the following after paragraph (a) of B te hernommer 1(4)(a). item 1(4): 2. Deur die volgende na paragraaf (a) van item 1(4) in te "(b) Sports clubs such as cricket, soccer, hockey and tennis can use the hall for refreshments after games free of charge, subject to the payment of a deposit contemplated in item 6.". 1 PB voeg: "(b) Sportklubs soos krieket, sokker, hokkie en tennis kan die saal gratis gebruik vir die aanbied van verversings na wedstryde, onderworpe aan die betaling van 'n deposito soos beoog in item 6.". PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN: AMENDMENT TO BURSARY LOAN FUND BYLAWS MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN: WYSIGING VAN BEURSLENINGSFONDSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die set forth hereinafter. verordeninge hierna uiteengesit. Die Beursleningsfondsverordeninge van die Munisipali The Bursary Loan Fund Bylaws of the Randfontein Mu test Randfontein, afgekondig by Admi nicipality, published under Administrator's Notice 87, nisgewing 87 van 3 Februarie 1965, soos g gewysig, nistrateursken word dated 3 February 1965, as amended, are hereby further hierby verder gewysig deur artikel 15 deur die volgende te amended by the substitution for section 15 of the followvervang: ing: "15. Die persoon aan wie 'n lening toegestaan is moet, "15. A person to whom a loan has been granted shall, to saam met een ander persoon wat deur die Raad goedgegether with one other person approved by the Council, keur is en wat hom/haar as mede hoofskuldenaar ten op who shall bind him/her as coprincipal debtor in respect of sigte van sodanige lening verbind, 'n onderneming onder such loan, sign an undertaking for the due payment of the teken vir die behoorlike betaling van die lening saam met loan, together with interest thereon, as in these bylaws rente daarop soos in hierdie verordeninge bepaal en geen provided, and no payment by the Council, as in section 6 betaling deur die Raad, soos in artikel 6 bepaal, mag geprovided, shall be made until such undertaking has been doen word voordat hierdie onderneming onderteken is signed. This section shall not apply to bona fide em nie. Hierdie artikel is nie op bona fidewerknemers van ployees.". toepassing nie.". rpb A PB A

4 3894 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BYLAWS FOR THE REGULATION OF PARKS, OPEN SPACES, DAMS AND CONSERVATION AREAS MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSIGING VAN a VERORDENINGE VIR DIE BEHEER VAN PARKE, OOPRUIMTES, DAMME EN BEWARINGSGEBIEDE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die set forth hereinafter. verordeninge hiema uiteengesit. The Bylaws for the Regulation of Parks, Open Spaces, Die Verordeninge vir die Beheer van Parke, Oop Dams and Conservation Areas of the Roodepoort Munici ruimtes, Damme en Bewaringsgebiede van die Munisipali pality, published under Administrator's Notice 2176, dated teit Roodepoort, afgekondig by Administrateursken 28 November 1984, as amended, are hereby further nisgewing 2176 van 28 November 1984, soos gewysig, word amended by the insertion after section 3(aa) under Part I hierby verder gewysig deur na artikel 3(aa) ander Deel I of the following: die volgende in te voeg: "(bb) staying overnight at any place other than that ap proved by the Council from time to time; "(bb) op 'n ander plek as deur die Raad van tyd tot tyd goedgekeur, oornag nie; (cc) holding a procession or coming together or assem (cc) 'n optog hou, of byeenkom of vergader nie.". bling. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO BYLAWS VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN RELATING TO REFUSE REMOVAL SERVICES VERORDENINGE INSAKE VULLISVERWYDE RINGSDIENSTE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, read with section Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge Urban Areas Ordinance, 1943 and Proclamation 6 (Admi lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans nistrator's) of 1945, publishes the bylaws set forth here vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Geinafter. biede, 1943 en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, die verordeninge hiema uiteengesit. The Bylaws relating to Refuse Removal Services of the Transvaal Board for the Development of PeriUrban Die Verordeninge insake Vullisverwyderingsdienste van Areas, published under Administrator's Notice 1101, dated die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede 5 June as amended, are hereby further amended by like Gebiede, afgekondig by Administrateurskennisgewing the substitution in item 30 of the Schedule for the figure "R54" of the figure "R84". PB B 1101 van 5 Junie 1985, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur in item 30 van die Bylae die syfer "R54" deur die syfer "R84" te vervang. PB B Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 a TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO WATER VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN SUPPLY BYLAWS WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Genistrator's) of 1945, publishes the bylaws set forth herein biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, after. die verordeninge hierna uiteengesit. The Water Supply Bylaws of the Transvaal Board for Die Watervoorsieningsverordeninge van die Transthe Development of Peri Urban Areas, adopted by the vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge Board under Administrator's Notice 1397, dated 21 Sep biede, deur die Raad aangeneem by Administrateurskentember 1977, as amended, are hereby further amended as nisgewing 1397 van 21 September 1977 soos gewysig, word follows: hierby verder soos volg gewysig: 1. By the insertion in section 1 after the definition of 1. Deur in artikel 1 voor die woordomskrywing van "err "main" of the following definition. die volgende woordomskrywing in te voeg: " "'privileged consumer' shall include consumers set out 'bevoorregte verbruiker' ook daardie verbruikers soos in Part III of the Tariff of Charges under Schedule 1 here uiteengesit in Deel HI van die Tarief van Gelde onder to." Bylae 1 hierby." 2. By the insertion after the heading "Part III Supply 2. Deur na die kopskrif "Deel III Watervoorsiening"

5 ,, PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER I 0 following: of Water" in the Tariff of Charges under Schedule 1 of the van die Tarief van Gelde onder Bylae 1 die volgende in to voeg: "Consumption charges in respect of the various Local "Verbruikers ten opsigte van die verskeie Plaaslike Ge Area Committees and other areas as set out hereunder: biedskomitees en ander gebiede soos hieronder uiteenge sit: For the purposes of this Part Vir die toepassing van hierdie Deel (a) domestic consumers shall include (a) omvat huishoudelike verbruikers (i) a dwelling; (i)'n woonhuis; (u) a private hotel; (ii) 'n privaathotel; (in) 'n residential club; (ii) 'n (iv) a church or a church hall; and woonklub;_ (iv) 'n kerk of kerksaal; en (v) a public hall. (v) 'n openbare saal; (b) business, industrial and general consumers shall indude (b) omvat handels nywerheids en algemene verbrui ken (i) a licensed hotel; (i)'n gelisensieerde hotel; (u) a shop or commercial house; (ii) 'n winkel of handelshuis; (iii) an office building; (iii) 'n kantoorgebou; le (iv) a café, tea room or restaurant; ( (v) a combined shop and tea room; and ii (vi) an industrial or factory undertaking; (c) privileged consumers shall include (i) a home run by a charitable institution; (eg. old age home) (ii) a school or educational institution; (iii) a hostel or boarding house; (iv) a nursing home or a hospital; (v) flats provided with a communal meter; (vi) a nursery; (viii) a prison; iv) 'n kafee, teekamer of restaurant; (v) 'n gekombineerde winkel en teekamer; en (vi) 'n nywerheids of fabrieksonderneming; (c) omvat bevoorregte verbruikers (i) 'n tehuis van liefdadigheidsinrigting; (bv. ouetehuis) (ii) 'n skool of onderwysinrigting; (iii) 'n koshuis of losieshuis; (iv) 'n verpleeginrigting of hospitaal; (v) woonstelle deur 'n gemeenskaplike meter voorsien; (vi) 'n kwekery; (vii) 'n gevangenis; (viii) an institution registered as a welfare organization; (viii) 'n instelling wat as welsynsorganisasie geregistreer is; (ix) S A Transport Services only where water is used for driving; and (ix) S A Vervoerdienste Slegs waar water vir aandry wing gebruik word; en (x) any other consumer which in the opinion of the Board can be classified as a privileged consumer and ap (x) enige ander verbruiker wat na die oordeel van die proved as such; Raad as bevoorregte verbruiker geklassifiseer kan word en as sodanig goedgekeur is; (d) unless specifically otherwise provided, the tariff for the supply of water to privileged consumers shall be based (d) tensy anders uitdruklik bepaal, word die tarief vir die on the second interval of a sliding scale for the normal as lewering van water aan bevoorregte verbruikers gebaseer well as emergency conditions and such tariff may be applic op die tweede interval van 'n glyskaaltarief vir normale able at any time, or a fixed tariff where differential pro sowel as noodtoestande en sodanige tarief kan op enige gressive tariffs are not applicable.". stadium van toepassing wees, of 'n vaste tarief waar differensiele progressiewe tariewe nie van toepassing is nie.". PB PB ' Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 WITBANK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BY MUNISIPALITEIT WITBANK: WYSIGING VAN VER LAWS FOR THE REGULATION OF WITBANK RE ORDENINGE VIR DIE REGULERING VAN WIT CREATION RESORT BANK ONTSPANNINGSOORD a set The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie of Plaaslike Bestuur, 1939, die forth hereinafter. verordeninge hierna uiteengesit. The Bylaws for the Regulation of Witbank Recreation Die Verordeninge vir die Regulering van Witbank Ont Resort of the Witbank Municipality, published under Ad spanningsoord, afgekondig by Administrateursken ' '

6 3896 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ministrator's Notice 780, dated 25 July 1979, as amended, are hereby further amended as follows: nisgewing 780 van 25 Julie 1979, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: 1. By the insertion in section 1 after the definition of 1. Deur in artikel 1 na die woordomskrywing van "dam" "boat" of the following definition: die volgende woordomskrywing in te voeg: " "'charges' means the tariff of charges as determined from `gelde' die tarief van gelde soos van tyd tot tyd deur time to time by the Council in terms of section 80B of the die Raad vasgestel ingevolge artikel 80B van die Ordon Local Government Ordinance, 1939;". nansie op Plaaslike Bestuur, 1939;". 2. By the deletion in section 9 of the expression "speci 2. Deur in artikel 9 die uitdrukking "soos in die Bylae fled in the Schedule hereto,". hierby aangegee word," te skrap. 3. By the deletion in section 37(1) of the words "as pre 3. Deur in artikel 37(1) die uitdrukking "soos in die scribed in the Schedule hereto". Bylae hierby bepaal", te skrap. 4. By the deletion in section 50 of the words :"as deter 4. Deur in artikel 50 die uitdrukking "soos in die Bylae mined in the Schedule hereto". hierby bepaal" te skrap. 5. By the deletion of the Schedule containing the Tariff 5. Deur die Bylae waarin die Tarief van Gelde vervat is, of Charges. te skrap. PB PB a Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 WHITE RIVER MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BUILDING BY LAWS MUNISIPALITEIT WITRIVIER: WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Amendment hereinafter. verordeninge hierna uiteengesit. The Building Bylaws of the White River Municipality Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Witrivier, adopted by the Council under Administrator's Notice 1735, deur die Raad aangeneem by Administrateurskendated 22 December 1976, as amended, are hereby further nisgewing 1735 van 22 Desember 1976, soos gewysig, word amended by amending Schedule 2 as follows: hierby verder gewysig deur Bylae 2 soos volg te wysig: 1. By the substitution in item 1(1)(a) of Appendix VII for 1. Deur in item 1(1)(a) van Aanhangsel VIII die syfer the figure "R25" of the figure "R50". "R25" deur die syfer "R50" te vervang. 2. By the insertion after Appendix VII of the following: 2. Deur na Aanhangsel VII die volgende in te voeg: "Appendix VIII Charges for Considering Plans for Swimming Pools. "Aanhangsel VIII Gelde vir Oorweging van Swem badplanne. The charge payable in respect of each application for the Die gelde betaalbaar ten opsigte van elke aansoek om 'n building of a swimming pool shall be paid in advance on swembad te bou word vooruit betaal met die voorle van submission of the application to the Council and shall be as die aansoek aan die Raad en is soos volg: follows: For each application: R10.". Vir elke aansoek: R10.". PB PB I Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 114 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 114 PB PB 49226H114 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Potchef 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur stroom Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of het dat Potchefstroom. dorpsbeplanningskema, 1980, gewy Erf 2374, Potchefstroom Extension 12 to "Institutional" sig word deur die hersonering van Eff 2374, Potchefstroom subject to certain conditions. Uitbreiding 12 na "Inrigting" onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potchefstroom en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Potchefstroom Amendment Scheme 114. Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroomwysi gingskema 114. a

7 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER it Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REGULATIONS RELATING TO.CREMATORIA AND REGULASIES BETREFFENDE KREMATORIUMS EN CREMATIONS: AMENDMENT VERASSINGS: WYSIGING In terms of section 11 of the Crematorium Ordinance, Ingevolge artikel 11 van die Krematorium Ordonnansie, 1965 (Ordinance 18 of 1965), the Administrator hereby 1965 (Ordonnansie 18 van 1965), wysig die Administrateur. amends the Regulations relating to Crematoria and Cre hierby die Regulasies betreffende Krematoriums en Ver mations, promulgated by Administrator's Notice 1156 of 20 assings, afgekondig by Administrateurskennisgewing 1156 November 1968, by the substitution in Regulation 9(1) for van 20 November 1968, deur in Regulasie 9(1) die woorde the words "not more than two deputy medical referees" of "hoogstens twee adjunk mediese skeidsregters" deur die the words "one or more deputy medical referees". woorde "een of meer adjunk mediese skeidsregters" to vervang. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 58 MIDDELBURGWYSIGINGSKEMA 58 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Middel 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1974, by the rezoning of the het dat Middelburg dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig erven to "General Business" with a density of word deur die hersonering van die volgende erwe tot "Al "One dwelling per m2", Erven 1, 2, 3, 4, 5, Portion 1 gemene Besigheid" met 'n digtheid van "Een woonhuis and the Remaining Extent of Erf 6, Portion 1 and the Re per m2", Erwe 1, 2, 3, 4, 5, Gedeelte 1 en die Restemaining Extent of Erf 13, Erven 16 and 17, Portion 1 and rende Gedeelte van Ed 6, Gedeelte 1 en die Resterende the Remaining Extent of Erf 18, Erven 37 and 38, the Re Gedeelte van Erf 13, Erwe 16 en 17, Gedeelte 1 en die Res maining Extent of Erven 157, 158 and 237, Portion 2 and terende Gedeelte van Erf 18, Erwe 37 en 38, die Restethe Remaining Extent of Erf 476, Portion 2 and the Re rende Gedeeltes van Erwe 157, 158 en 237, Gedeelte 2 en maining Extent of Erf 477, Erven 5091, 5103 and 5169; to die Resterende Gedeelte van Ed 476, Gedeelte 2 en die "Special Business" with a density of "One dwelling per Resterende Gedeelte van Erf 477, Erwe 5091, 5103 en 5169; m2", Portion 5 of Erf 233 and the Remaining Extent tot "Spesiale Besigheid" met 'n digtheid van "Een woonof Ed 234; to "General Residential 1" with density of huffs per int", Gedeelte 5 van Erf 233 en die Reste "One dwelling per m2" Erven 1882 and 3997; to rende Gedeelte van Ed 234; tot "Algemene Woon 1" met "General Residential 2" with density of "One dwelling per 'n digtheid van "Een woonhuis per m2", Erwe m2", Erven 83, 129, 164, Portion 1 of Erf 234, Portion en 3997; tot "Algemene Woon 2" met 'n digtheid van "Een 1 and the Remaining Extent of Erf 297, Erven 329, 1115, woonhuis per m2", Erwe 83, 129, 164, Gedeelte 1 van 1906, 1912 and 5157; to "Special Residential" with a den Ed 234, Gedeelte 1 en die Resterende Gedeelte van Ed sity of "One dwelling per m2", Portion 3 and the Re 297, Erwe 329, 1115, 1906, 1912 en 5157; tot "Spesiale maining Extent of Ed 487, Portions 1 and 2 and the Re Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2", maining Extent of Ed 488, Portions 1 and 2 and the Gedeelte 3 en die Resterende Gedeelte van Erf 487, Ge Remaining Extent of Erf 515, the Remaining Extent of Ed deeltes 1 en 2 en die Resterende Gedeelte van Erf 488, Ge 516, Portion 1 of Ed 517, Portion 1 of Erf 541, Portions 1 deeltes 1 en 2 en die Resterende Gedeelte van Erf 515, die and 2 of Ed 542 and Portions 1 and 2 of Ed 543; to "Special Resterende Gedeelte van Erf 516, Gedeelte 1 van Erf 517, with a density of "One dwelling per Gedeelte 1 van Erf 541, Gedeeltes 1 en 2 van Erf 542 en m2", Erven 9, 22, 28, 30, 81, 82, 87, 88, 93, 94, 162, 163, 171, Gedeeltes 1 en 2 van Erf 543; tot "Spesiale Woon" met 'n 174, 188, 194, 201, 202, 244, 265, 285, 291, 298, 311, 313, 315, digtheid van "Een woonhuis per m2", Erwe 9, 22, 28, 318, 330, 351, 446, 448, 452, 458, 470, 478, 479, 480, 481, 482, 30, 81, 82, 87, 88, 93, 94, 162, 163, 171, 174, 188, 194, 201, 500, 504, 536, 977, 1092, 1110, 1891, 1908, 2816, 3896, 3915, 202, 244, 265, 285, 291, 298, 311, 313, 315, 318, 330, 351, 446, 3999, 4113, 5109, 5158 and 5164; Portion 1 of Erven 10, 11, 448, 452, 458, 470, 478, 479, 480, 481, 482, 500, 504, 536, 977, 12,19, 20, 21, 23, 29, 31, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 1092, 1110, 1891, 1908, 2816, 3896, 3915, 3999, 4113, 5109, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 5158 en 5164; Gedeelte 1 van Erwe 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 107, 108, 109, 115, 116, 121, 127, 128, 132, 156, 158, 160, 161, 29, 31, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 89, 91, 92, 95, 96, 168, 169, 170, 172, 175:176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 186, 187, 189, 190, 193, 197, 198, 199, 200,214, 239,240, 243, 116, 121, 127, 128, 132, 156, 158, 160, 161, 168, 169, 170, 172, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 259, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 193, 197, 198, 199, 200, 214, 239, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 282, 286, 292, 294, 295, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 249,251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 316, 317, 328, 335, 336, 337, 338, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 266,267, 268, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 292, 294, 363, 364, 388, 389, 390, 391, 414, 420, 421, 426, 427, 442, 447, 295, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 317, 328, 335, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 336, 337, 338, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 363, 364, 388, 389, 465, 466, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 509, 529, 974, 976, 390, 391, 414, 420, 421, 426, 427, 442, 447, 449, 450, 451, 453, 1284, 1882, 1887, 1890, 1896, 1907, 2818, 2819; the Remain 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 468, 469, ing Extent of Erven 10, 11; 12, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 71, 72, 471, 472, 473, 474, 475, 509, 529, 974, 976, 1284, 1882, 1887, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 1890, 1896, 1907, 2818, 2819; Resterende Gedeeltes van 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, Erwe 10, 11, 12, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 121, 127, 128, 130, 132, 156, 159, 161, 168, 169, 170, 172, 175, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 121, 127, 128, 193, 197, 198, 199, 200, 214, 233, 238, 239,240,243,245,246, 130, 132, 156, 159, 161, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,256,257,258,259, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 197, 198, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 277, 279, 280, 281,282,286,292, 199, 200, 214, 233, 238, 239, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 249, Ifollowing IResidential"

8 3898 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER , 295, 305, 306, 307, 30i, 309, 312, 314, 316, 317, 335, 336, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 337, 338, 352, 353, 354, 355, 356, 362, 363, 364, 388, 389, 390, 263, 267, 268, 277, 279, 280, 281, 282, 286, 292, 294, 295, 305, 391, 414, 420, 426, 427, 442, 447, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 306, 307, 308, 309, 312, 314, 316, 317, 335, 336, 337, 338, 352, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 353, 354, 355, 356, 362, 363, 364, 388, 389, 390, 391, 414, 420, 472, 473, 474, 475, 509, 529, 974, 976, 1284, 1887, 1890, 1896, 426, 427, 442, 447, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 1907, 2817 and 2818; Portion 2 of Erven 31, 96, 99, 102, 103, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 109, 115, 127, 156, 160, 239, 250, 252, 260, 264, 295, 312, 316, 475, 509, 529, 974, 976, 1284, 1887, 1890, 1896, 1907, 2817 en 328, 337, 414, 426, 427, 442, 449, 450, 451, 453, 454, 456, 459, 2818; Gedeelte 2 van Erwe 31, 96, 99, 102, 103, 109, 115, 460, 462, 463, 465, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 509, 127, 156, 160, 239, 250, 252, 260, 264, 295, 312, 316, 328, 337, 529, 1887, 1890, 1896 and 2819; Portion 3 of Erven 24, 85, 414, 426, 427, 442, 449, 450, 451, 453, 454, 456, 459, 460, 462, 115, 159, 239, 250, 264, 310, 467, 468, 1896, 2819; Portion 4 463, 465, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 509, 529, of Erven 91, 116, 160, 233, 264, 2818 and 2819; Portion 5 of 1887, 1890, 1896 en 2819; Gedeelte 3 van Erwe 24, 85, 115, Erf 24; Portions 1 to 20 of Erven 1111, 1112, 1113 and 1888; 159, 239, 250, 264, 310, 467, 468, 1896, 2819; Gedeelte 4 van Portions 1 to 16 of Erf 1114; part of Erven 3998, 4119 and Erwe 91, 116, 160, 233, 264, 2818 en 2819; Gedeelte 5 van 5106; Portions 2, 6. 10, 15, 36, 56, 70, 81 and 85 of the farm Erf 24; Gedeeltes 1 tot 20 van Erwe , 1113 en Middelburg Town and Townlands 287 JS and the amend 1888; Gedeeltes 1 tot 16 van Erf 1114; deel van Erwe 3998, ment of various scheme clauses en 5106; Gedeeltes 2, 6, 10, 15, 36, 56, 70, 81 en 85 van die plaas Middelburg Town and Townlands 287 JS en die Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme aanpassing van verskeie skemaklousules. are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Middelburg and are open for inspec tion at all reasonable times. word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Middelburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Middelburg Amendment Scheme 58. Hierdie wysiging staan bekend as Middelburgwysiging skema 58. PB 49221H58 PB H58 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 161 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: AND 162, CHAMDOR EXTENSION 1, KRUGERS ERWE 161 EN 162, CHAMDOR UITBREIDING 1, DORP TOWNSHIP DORP KRUGERSDORP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that Conditions (i) and (j) in Deeds of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat T1673/1974 and T1674/1974 be removed, in order to reduce Voorwaardes (1) en (j) in Aktes van Transport T1673/1974 the building line from 10,67 metres to 5 metres along the en T1674/1974 opgehef word, ten einde die boulynbeperboundary of the erf abutting on a street to provide addi king to verminder vanaf 10,67 meter van die grens van die flora.' parking and loading space. erf aangrensend aan die straat tot 5 meter, sodat addisio nele parkering en laaigebied voorsien kan word. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 BALFOUR AMENDMENT SCHEME 9 BALFOUR WYSIGINGSKEMA 9 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Balfour 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1979, by rezoning Erf 1091, Bal het dat Balfour dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig four from "General Residential" with a density of "One word deur die hersonering van Ed 1091, Balfour van "Aldwelling per 800 m2" to "General Business". gemene Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 800 m2" tot "Algemene Besigheid". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Balfour, and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Balfour en is beskikboar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Balfour Amendment Scheme 9. Hierdie wysiging staan bekend as Balfour wysigingskema 9. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 59 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 59 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe,

9 I tein, Administrator PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Administrator has approved the amendment of Krugers 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur dorp Town planning Scheme, 1980, by rezoning a part of het dat Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig Erf 364, Azaadville, Krugersdorp to "Institution". word deur die hersonering van 'n deel van Erf 364, Azaad Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme ville, Krugersdorp tot "Inrigting". are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspec Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is be This amendment is known as Krugersdorp Amendment skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Scheme 59. Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysiging PB skema 59. PB 49218H 59 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 89 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 89 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Krugers 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur dorp Town planning Scheme, 1980, by rezoning Portion 4 het dat Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig of Erf 257, Krugersdorp to "Business 2". word deur die hersonering van Gedeelte 4 van Erf 257, Krugersdorp tot "Besigheid 2". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme I) are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 van die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tiou at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme 89. Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysiging skema 89. PB 49218H89 PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 1/86 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 1/86 It j is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Randfon 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1, 1948, by rezoning Erf 196, het dat Randfontein dorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig Randfontein to "General Business". word deur die hersonering van Erf 196, Randfontein tot "Algemene Besigheid". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Randfontein and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randfontein en is be This amendment is known as Randfontein Amendment skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Scheme 1/86. Hierdie wysiging staan bekend as Randfontein wysiging skema 1/86. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 35 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 35 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, has approved the amendment of Pietersburg 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1981, by rezoning Portion 1 and het dat Pietersburg dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig the Remaining Extent of Erf 515 and Erf 516 to "Residen word deur die hersonering van Gedeelte 1 en die Reste tial 3". rende Gedeelte van Erf 515 en Erf 516 tot "Residensieel 3". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Pietersburg and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pietersburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pietersburg Amendment Scheme 35. Hierdie wysiging staan bekend as Pietersburgwysiging skema 35. PB 49224H35 PB 49224H35

10 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 60 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 60 a It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Krugers 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur dorp Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of het dat Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig Erven 1691 and 1692, Noordheuwel Extension 3, Krugers word deur die hersonering van Erwe 1691 en 1692, Noorddorp to "Special" for consulting rooms, doctors and pur heuwel Uitbreiding 3, Krugersdorp tot "Spesiaal" vii poses incidental thereto. spreekkamers, geneeshere en aanverwante doeleindes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysiging Scheme 60. skema 60. PB 49218H60 PB 49218H60 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 BETHAL AMENDMENT SCHEME 26 BETHALWYSIGINGSKEMA 26 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Bethal 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf 202, het dat Bethaldorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word Bethal from "Residential 4" to "Business 1". deur die hersonering van Erf 202, Bethal vanaf "Residensieel 4" tot "Besigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Bethal and are open for inspection at word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bethal en is beskikboar vii inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Bethal Amendment Scheme 26. Hierdie wysiging staan bekend as Bethal wysigingskema PB 4927H PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 223, MINDALORE, KRUGERSDORP TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 223, MINDALORE, DORP KRUGERSDORP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that Condition B(k) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat F be removed in order to remove the building Voorwaarde B(k) in Akte van Transport F6909/1970 opge line restriction so that only the townplanning scheme will hef word ten einde dit moontlik te maak om die boulyn op control it. te hef in die titel sodat slegs die dorpsbeplanningskema dit sal beheer. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 173, FACTORIA, KRUGERSDORP TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 173, FACTORIA, DORP KRUGERSDORP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bemoval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat approved that Condition B(i) in Deed of Transfer Voorwaarde B(i) in Akte van Transport /1984 opge /1984 be removed in order to permit the erf being hef word ten einde dit moontlik te maak om kleinhandelused for the selling of retail trade products as stipulated in Trodukte the Krugersdorp Town planning Scheme. te verkoop soon bepaal in die Krugersdorp dorpsbeplanningskema. a PB PB

11 1 burg 1 PROVINSIALE KOERAP1T, 23 OKTOBER Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 89, FACTORIA, KRUGERSDORP TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 89, FACTORIA, DORP KRUGERSDORP iare It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that Condition 2(h) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat T5640/1968 be removed in order to permit the erf being Voorwaarde 2(h) in Akte van Transport T5640/1968 opge used for the sale of building materials by retail trade. hef word ten einde die erf to kan gebruik vir die verkoop van boumateriaal op 'n kleinhandelskaal. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 76 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 76 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the' 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Krugers 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur dorp Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf het dat Krugersdorp dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig 1083, Krugersdorp to "Business 1". word deur die hersonering van Erf 1083, Krugersdorp tot "Besigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Krugersdorp and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Krugersdorp en is beskikbaar yir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme 76. Hierdie wysiging staan bekend as Krugersdorp wysiging PBskema H76 PB 49218H76 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1258 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1258 It is hereby ' notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewy 496, Observatory Township to "Business 1" subject to cer sig word deur die hersonering van Erf 496, Observatory taro conditions. Dorpsgebied tot "Besigheid 1" onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi gingskema PB 4 922H1258 PB 492 2H1258 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 15, ONTDEKKERS PARK TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 15, DORP ONTDEKKERSPARK It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be approved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Condition (j) in Deed of Transfer F853/1969 be re 1. Voorwaarde (j) in Akte van Transport F853/1969 op moved; gehef word; 2. the RoodepoortMaraisburg Townplanning Scheme 2. RoodepoortMaraisburgdorpsaanlegskema 1, 1945, 1, 1945, be amended by the rezoning of Ed 15, Ontdekkers gewysig word deur die hersonering van Erf 15, dorp Ont IIPark Township to "Special Residential" with a density of dekkerspark tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "One dwelling per sq ft" and which amendment "Een woonhuis per vk vt", welke wysigingskema be scheme will be known as Roodepoort Maraisburg Amend kend staan as Roodepoort Maraisburgwysigingskema ment Scheme 11628, as indicated on the relevant Map 3 and , sons toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3

12 3902 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 scheme clauses which are open for inspection at the offices of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Roodepoort. en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stads 'clerk van Roodepoort. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 1 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: AND 2, BENMORE GARDENS TOWNSHIP ERWE 1 EN 2, DORP BENMORE GARDENS It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Conditions B(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(j) and C(a)(b)(c)(d)(e)(1)(g)(h) and (5) in Certificate of Regis 1. Voorwaardes B(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(j) en tered Title 37734/1969 and Conditions C(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h) en (j) in Sertifikaat van Geregis B(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(j) and (k) in Certificate of Regis treerde Titel 37734/1969 en Voorwaardes tered Title 3383/1969 be removed; 2. the Sandton Town planning Scheme, 1980, be B(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(j) en (k) in Sertifikaat van Geregistreerde Titel 3383/1969 opgehef word; amended by the rezoning of Erven 1 and 2, Benmore Gar 2. Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word dens Township to "Special" subject to certain conditions deur die hersonering van Erwe 1 en 2, dorp Benmore Gar and which amendment scheme will be known as Sandton dens tot "Spesiaal" onderworpe aan sekere voorwaardes, a Amendment Scheme 710, as indicated on the relevant Map welke wysigtngskema bekend staan as Sandton wysiging le 3 and scheme clauses which are open for inspection at the skema 710, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en offices of the Department of Local Government, Pretoria skemaklousules wat ter insae 18 in die kantore van die De and the Town Clerk of Sandton. partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk PB van Sandton. PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1372 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1372 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Por het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewy tion 1 of Erf 221, Orchards, to "Residential 1" with a den sig word deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 221, sity of "One dwelling per 700 m2". Orchards, tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme woonhuis per 700 m2". are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is II a beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburgwysigingskema PB 4922H1372 PB 492 2H1372 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 JOHANNESBURG JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Johannes het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewyburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of sig word deur die hersonering van Erwe 579, 581 en 583, Erven 579, 581 and 583, Bezuidenhout Valley, to "Resi Bezuidenhout Valley, tot "Residensieel 1" met 'n digtheid dential 1" with a density of "One dwelling house per van "Een woonhuis per 200 m2" en met die konsent van 200 m2" and with the consent of the City Council to use the die Stadsraad om die bestaande geboue vir kommersiele existing buildings for commercial purposes. doeleindes to gebruik. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme % Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is spection at all reasonable times. beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie, wysigings staan bekend as Johannesburgwysi 4 Scheme gingskema PB 4922H1282 PB 4922H1282

13 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 175 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 175 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Alberton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 675, het dat Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig Alberton, to "Special" subject to certain conditions. word deur die hersonering van Erf 675, Alberton, tot "Spe sisal" onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 175. Hierdie wysigings staan bekend as Alberton wysiging skema 175. PE 492 4H175 PB 4924H 175 Administrator's Notice October 1985 Administrateuirskennisgewing Oktober 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 192 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 192 is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel.ittown planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Alberton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 605, het dat Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig New Redruth to "Special". word deur die hersonering van Erf 605, New Redruth tot "Spesiaal". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskikboar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 192. Hierdie wysiging staan bekend as Alberton wysiging PBskema H 192 PB 4924H192 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: INGS 5, 6 AND 7 PAULSHOF AGRICULTURAL HOLD HOEWES 5, 6 EN 7, PAULSHOF LANDBOUHOEWES INGS Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beof Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that dat 'moval 1. Conditions A(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) in Deed of 1. Voorwaardes A(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) in Akte van Transfer T40173/1974 in respect of Holding 5, conditions Transport T40173/1974 ten opsigte van Hoewe 5 en Voor A(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) and (j) in Deeds of Transfer waardes A(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i) en (5) in Aktes van Trans T40745/1974 and T40746/1974 in respect of Holdings 6 and 7 port T40745/1974 en T40746/1974 ten opsigte van Hoewes 6 respectively be removed; en 7 respektiewelik opgehef word; 2. the Sandton Townplanning Scheme, 1980, be 2. Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word amended by the rezoning of Holdings 5, 6 and 7 Paulshof deur die hersonering van Hoewes 5, 6 en 7, Paulshof Land Agricultural Holdings to Public Open Space and which bouhoewes, tot Openbare Oopruimte welke wysigingamendment scheme will be known as Sandton Amendment skema bekend staan as Sandtonwysigingskema 771, coos Scheme 771, as indicated on the relevant Map 3 and aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat scheme clauses which are open for inspection at the offices ter insae le in die kantore van die Departement van Plaasof the Department of Local Government, Pretoria and the like Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Sandton. Town Clerk of Sandton. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober ALBERTON AMENDMENT SCHEME 187 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 187 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Atherton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 613 het dat Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig

14 I scheme 3904 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 New Redruth to "Special" for medical suites and dwelling word deur die Erf 613 New Redruth tot "Spesiaal" vir me units. these spreekkamers en wooneenhede. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Alberton wysiging Scheme 187. skema 187. PB 4924H187 PB 4924H187 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 820 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 820 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Townplanning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbenance, 1965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Randburg Townplanning wysiging van Randburg dorpbeplanningskema, 1976, wat Scheme, 1976, comprising the same land as included in the uit dieselfde grond as die dorp Bromhof Uitbreiding 16 township of Bromhof Extension 16. bestaan, goedgekeur het. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging Scheme 820. skema 820. PB H820 PB H820 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), vernistrator hereby declares Bromhof Extension 16 Township klaar die Administrateur hierby die dorp Bromhof Uitbreito be an approved township subject to the conditions set ding 16 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die out in the Schedule hereto. voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. SCHEDULE PB PB BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAR OP DIE AANSOEK GE MADE BY KEMPARKTO (PROPRIETARY) LIMITED DOEN DEUR KEMPARKTO (PROPRIETARY) LI UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN MITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE OR NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP TION 283 OF THE FARM BOSCHKOP PRO GEDEELTE 283 VAN DIE PLAAS BOSCHKOP 199 IQ. VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. Name 1. Naam The name of the township shall be Bromhof Extension Die naam van die dorp is Bromhof Uitbreiding Ontwerp 2. Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op The township shall consist of erven and streets as indi Algemene Plan LG No A2717/85. cated on General Plan SG No A2717/ Stormwaterdreinering en Straatbou 3. Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local au bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volthority submit to such authority for its approval a detailed ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur complete with plans, sections and specifications, 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge prepared by a civil engineer approved by the local autho keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die rity, for the collection and disposal of stormwater through hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke a out the township by means of properly constructed works en vir die aanfe, teenmacadamisering, beranding en kana

15 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER and for the construction, tarmacadamising, kerbing and lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing channelling of the streets therein together with the provi van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig tsion of such retaining walls as may be considered necessary ag, vir goedkeuring voorre. by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on straat verkry. which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be (b) The township owner shall, when required by the local stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste naauthority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer ap goedgekeur, uitvoer.. proved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand (c) The township owner shall be responsible for the houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike maintenance of the streets to the satisfaction of the local bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) authority until the streets have been constructed as set out gebou is. in subclause (b).. (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa (d) If the township owner fails to comply with the provi hugs van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local autho die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van rity shall be entitled to do the work at the cost of the town die dorpseienaar te doen. ship owner. 4. Beglftiging 4. Endowment Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdepartement: Payable to the Transvaal Education Department: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, pay a lump sum endowment of R16 575,00 to Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Werkedepartement as!io the Transvaal Works Department for educational purbegiftiging 'n globale bedrag van RI6 575,00 vir onderwys doeleindes betaal. poses. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepa Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. 5. Disposal ofexisting Conditions of Title 5. Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be: and servitudes, if any, including the reservation of rights to staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip minerals, but excluding the following servitude which af van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitfects Erven 403, 406 to 409, 412 to 415 and 426 in the town gesonderd die volgende serwituut wat slegs Erwe 403, 406 ship only: tot 409, 412 tot 415 en 426 in die dorp raak: "Subject to Notarial Deed No 13/19705 dated the 30th "Subject to Notarial Deed No 13/1970S dated the 30th July, 1969, and registered on the 14th January 1970, in fa July, 1969, and registered on the 14th January 1970, in favour of the Electricity Supply Commission (hereinafter re your of the Electricity Supply Commission (hereinafter referred to as Escom) being the perpetual right to a Building, ferred to as Scorn) being the perpetual right to a Building, Tree Planting and Material Depositing Restriction against Tree Planting and Material Depositing Restriction against a strip on the property hereby transferred being 3,64 a strip on the property hereby transferred being 3,64 metres wide, along the entire Western boundary of the metres wide, along the entire Western boundary of the said property hereby transferred, which boundary is the said property hereby transferred, which boundary is the common boundary between the property hereby trans common boundary between the property hereby transferred and holding No 34 of Bush Hill Estates Agricul ferred and holding No 34 of Bush Hill Estates Agricul tural Holdings, represented by figure AD on Diagram No tural Holdings, represented by figure A D on Diagram No 5211/1953 annexed to Deed of Transfer No T26611/1961, 5211/1953 annexed to Deed of Transfer No T26611/1961, together with the following ancillary rights and obligations: together with the following ancillary rights and obligations: (a) That no building or other erections shall be con strutted on the said strip and no materials placed in such close proximity to the said overhead power lines and/or underground cables as might in the opinion of Escom en danger the safety of the said lines or cables, but this restric tion shall not apply beyond the distance of 3,64 metres aforesaid. (a) That no building or other erections shall be constructed on the said strip and no materials placed in such close proximity to the said overhead power lines and/or underground cables as might in the opinion of Escom endanger the safety of the said lines or cables, but this restriction shall not apply beyond the distance of 3,64 metres aforesaid. (b) Trees in proximity to any overhead wires shall be li (b) Trees in proximity to any overhead wires shall be limited in height to their horizontal distance from the said mited in height to their horizontal distance from the said wires or otherwise be dealt with in such manner as to pre wires or otherwise be dealt with in such manner as to pre vent interference with the said overhead wires in the event vent interference with the said overhead wires in the event of the trees falling or being cut down. Should the Regis of the trees falling or being cut down. Should the Registered Owner of the property hereby transferred fail to ob tered Owner of the property hereby transferred fail to ob serve the provisions of this Clause, then Escom shall have serve the provisions of this Clause, then Escom shall have the right to trim and cut the said trees after giving prior no the right to trim and cut the said trees after giving prior no tification to the said Registered Owner, and shall be en titled to enter upon the property hereby transferred for the said purpose all as will more fully appear from the afore said Notarial Deed.". tification to the said Registered Owner, and shall be entitled to enter upon the property hereby transferred for the said purpose all as will more fully appear from the aforesaid Notarial Deed.".

16 1 (3) 3906 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ' 6. Land for Municipal Purposes 6. Grond vir Munisipale Doeleindes Erf 426 shall be transferred to the local authority by and Erf 426 moet deur en op koste van die dorpseienaar aan 4111 at the expense of the township owner as a park. die plaaslike bestuur as 'n park oorgedra word. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die conditions as indicated imposed by the Administrator in voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administraterms of the provisions of the Town planning and Town teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op ships Ordinance, Dorpsbethanning en Dorpe, All Erven with the Exception of the Erf Mentioned in 1. Alle Erwe met Uitsondering van die Erf genoem in Klou Clause 1(6) sule 1(6) (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2?I breed, vir of the local authority, for sewerage and other municipal riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van purposes, along any two boundaries other than a street die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonboundary and in the case of a panhandle erf, an additional derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n adservitude for municipal purposes 2 m wide across the ac disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed cess portion of the erf, if and when required by the local oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer authority: Provided that the local. authority may dispense verlang deur die plaaslike bestuur: Met then verstande dat. with any such servitude. die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (b) No building or other structure shall be erected within Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof. of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen root 4 (c) The local authority shall be entitled to deposit tem (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, ondermaterial as may be excavated by it during the course of the houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en construction, maintenance or removal of such sewerage ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty mains and other works as it, in its discretion may deem ne delik to plaas op die grond wat aan die voomoemde serwi cessary and shall further be entitled to reasonable access to tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re the said land for the aforesaid purpose subject to any da delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde mage done during the process of the construction, mainte doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige nance or removal of such sewerage mains and other works skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of being made good by the local authority. verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. 2. Erf 404 and Erf404 en 405 The erf is subject to a servitude for transformer/substation purposes in favour of the local authority, as indicated Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transforma tor/substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike beon the general plan. stuur, soos op die algemene plan aangedui. Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP I In terms of section 69 of the Townplanning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), vernistrator hereby declares Ferndale Extension 13 Township klaar die Administrateur hierby die dorp Ferndale Uitbrei to be an approved township subject to the conditions set ding 13 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die out in the Schedule hereto. voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. SCHEDULE PB BYLAE PB CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY VIEW PROPERTIES (PROPRIETARY) LI DOEN DEUR VIEW PROPERTIES (PROPRIETARY) MITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE PORTION 273 OF THE FARM KLIPFONTEIN 203 IQ. MG OP GEDEELTE 273 VAN DIE PLAAS ICLIPFON PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED TEIN 203 IQ. PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE STAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. Name 1. STIGTINGSVOORWAARDES The name of the township shall be Ferndale Extension 1. Naam 13. Die naam van die dorp is Ferndale Uitbreiding Design 2. Ontwerp The township shall consist of erven and a street as indi Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aangedui op cated on General Plan SG No A5832/84. Algemene Plan LG No A5832/84. II

17 1 1 II PROVINSIALE KOEFtANT, 23 OKTOBER Storm water Drainage and Street Construction 3. Stornzwaterdreinering en Straatbou I (a) The township owner shall on request by the local au (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike thority submit to such authority for its approval a detailed bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol scheme complete with plans, sections and specifications, ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur. prepared by a civil engineer approved by the local autho 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge rity, for the collection and disposal of stormwater through keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die out the township by means of properly constructed works hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke and for the construction, tarmacadamising, kerbing and en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana channelling of the streets therein together with the provi lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing sion of such retaining walls as may be considered nerecsary van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig by the local authority. ag, vir goedkeuring voorle. Furthermore, the scheme shall indicate the route and Verder moet die skema die roete en helling aandui deur gradient by which each erf gains access to the street on middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende which it abuts. straat verkry. (b) The township owner shall, when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike beauthority to do so, carry out the approved scheme at its stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste naown expense on behalf and to the satisfaction of the local mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder authority under the supervision of a civil engineer ap toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur proved by the local authority. goedgekeur, uitvoer. (c) The township owner shall be responsible for the (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand maintenance of the streets to the satisfaction of the local houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike until the streets have been constructed as set out bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) in subclause (b). gebou is. elauthority (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen. (d) If the township owner fails to comply with the provi sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. 4. Endowment (a) Payable to the local authority: (i) The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(b) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of R498,06 to the local authority for the provision of land for a cemetery and a depositing site. 4. Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (i) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artike) 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale bedrag ova van R498,06 betaal welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n stortingsterrein en 'n begraafplaas. Such endowment shall be payable in terms of section 73 Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepaof the said Ordinance. lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (ii) The township owner shall, in terms of the provisions (ii) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van of section 63(1)(b) of the Town planning and Townships artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment to the local en Dome, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n authority on the land value of special residential land in globale bedrag betaal op die grondwaarde van spesiale the township, the extent of which shall be determined by woongrond in die dorp, die grootte waarvan bepaal word multiplying 52 m2 by the number of special residential deur 52 m2 te vermenigvuldig met die getal spesiale woon erven in the township. erwe in die dorp. The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be provisions of section 74(3) and such endowment shall be palings van artikel 74(3) en sodanige begiftiging is betaal payable in terms of the provisions of section 73 of the said baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordinance and the local authority shall use such endow Ordonnansie en die plaaslike bestuur moet sodanige begif ment for the purpose of acquiring parks within the muni tiging gebruik vir die verkryging van parke binne die muni cipal area. sipale gebied.. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti section 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, pay a lump sum endowment of R4 608,00 to Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Werkedepartement as the Transvaal Works Department for educational pur begiftiging 'n globale bedrag van R4 608,00 vir onderwys poses. doeleindes betaal. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepa lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. 5. Disposal ofexisting Conditions 5. Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip and servitudes, if any, including the reservation of rights to van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit

18 3908 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 minerals, but excluding the following servitudes which do gesonderd die volgende serwitute wat nie die dorp not affect the township area: nie: mak, (a) "A Servitude of Right of Way 30 (thirty) feet wide in (a) "A Servitude of Right of Way 30 (thirty) feet wide in favour of Portion 78 (a portion of portion) of Boschkop No favour of Portion 78 (a portion of portion) of Boschkop No 2 Roodepoort, measuring morgen; held under 2 Roodepoort, measuring morgen; held under Deed of Transfer No 4386/1945, as will more fully appear Deed of Transfer No 4386/1945, as will more fully appear from Notarial Deed No 101/1945 dated the 9th January, from Notarial Deed No 101/1945 dated the 9th January, 1945, with Servitude diagram annexed thereto." 1945, with Servitude diagram annexed thereto." (b) "A Servitude of perpetual right of way for road wi (b) "A Servitude of perpetual right of way for road wi dening purposes in favour of the Municipality of Randburg dening purposes in favour of the Municipality of Randburg as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude as will more fully appear from Notarial Deed of Servitude No 651/1960S dated the 8th day of April 1960." No 651/19605 dated the 8th day of April 1960." 6. Access 6. Toegang No ingress from Provincial Road P103/1 to the township and no egress to Provincial Road P103/1 from the township shall be allowed. Geen ingang van Provinsiale Pad P103/1 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad P103/1 uit die dorp word toegelaat the. 7. Acceptance and Disposal ofstorm water 7. Ontvangs en Versorging van Stormwater The township owner shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van township to fit in with that of Road P103/1 and for all die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P103/1 en moet stormwater running off or being diverted from the road to die stormwater wat van die pad afloop of afgelei be received and disposed of. ontvang en versorg. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die conditions as indicated imposed by the Administrator in voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Administraterms of the provisions of the Townplanning and Town teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op ships Ordinance, Dorpsbeplanning en Dorpe, All Erven (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander mumsipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, enige twee grense, uitgeson derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af sien. (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the ac cess portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) The local authority shall be entitled to deposit ternporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any da mage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. 2. Erven 1703 to 1706 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. 1. Alle Erwe word,, (c) Die.plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaala wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to plaas op die grond wat aan die voornoemde serwi tout grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde noel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. 2. Erwe 1703 tot 1706 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 854 RANDBURGWYSIGINGSJCEMA 854 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Randburg Townplanning wysiging van Randburg dorpsaanlegskema, 1976, wat uit 11111

19 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Scheme,. 1976, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Ferndale Uitbreiding 13 betownship of Ferndale Extension 13. staan, goedgekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Randburg, and are open for inspect Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg. en is beion at all reasonable times. skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysiging Scheme 854. skema 854. PB H854 PB 492I32H 854 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 906 SANDTON WYSIGINGSKEMA 906 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Sandton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Portion 2 het dat Sandtondorpsbeplanningskema, gewysig of Lot 24, Athol Extension 1 to "Residential 1", subject to word deur die hersonering van Gedeelte 2 van Lot 24, certain conditions. Athol Uitbreiding 1 tot "Residensieel 1", onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk. Sandton en is beskikboar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme 906. Hierdie wysigings staan bekend as Sandton wysiging. skema 906. PB h906 PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 ROODEPOORT MARA/SBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME 1/587 1/587 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Roode 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur poort Maraisburg Town planning Scheme, 1/1946, by the het dat Roodepoort Maraisburg dorpsbeplanningskema, rezoning of Portion 1 and the Remainder of Erf 115 1/1946, gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 1 Roodekrans Extension 1 to "Special Residential", with a en die Restant van Erf 115 Roodekrans Uitbreiding 1 tot density of "One dwelling per erf". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times. "Spesiale Woon", met 'n digtheid van "Een woonhuis per err. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 1/587 Hierdie wysigings staan bekend as Roodepoort Maraisburgwysigingskema 1/587 PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME 1/599 1/599 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Roode het dat Roodepoort Maraisburg dorpsbeplanningskema, poort Maraisburg Town planning Scheme, 1/1946, by the 1/1946, gewysig word deur die hersonering van Erf 970, rezoning of Erf 970 Florida Park Extension 3 to "Special Florida Park Uitbreiding 3 tot "Spesiale Woon", met 'n Residential", with a density of "One dwelling per err. digtheid van "Een woonhuis per erf". IIMap Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspection at all reasonable times. 4

20 , 3910 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 This amendment is known as RoodepoortMaraisburg Hierdie wysigings staan bekend as RoodepoortMarais Amendment Scheme 1/599 burgwysigingskema 1/599 PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 817 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 817 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Randburg 1965, bekend gemaak dat tlie Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1976, by the rezoning of Erf 76, het dat Randburg dorpsbepianningskema, 1976, gewysig Strijdom Park Extension 2, to "Industrial 1", subject to. word deur die hersonering van Erf 76, Strijdompark Uitcertain conditions. breiding 2, tot "Nywerheid 1", onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Randburg Amendment Scheme 817. Hierdie wysigings staan bekend as Randburg wysiging PB H817 skema 817. PB H817 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 a SANDTON AMENDMENT SCHEME 794 SANDTON WYSIGINGSKEMA 794 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Sandton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf 394, het dat Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig Morningside Extension 9, to "Residential 1" with a density word deur die hersonering van Erf 349, Morningside URof "One dwelling per m2". breiding 9, tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme woonhuis per m2". are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme 794. Hierdie wysigings staan bekend as Sandtonwysiging PB H794 skema 794. PB H794 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 842 SANDTONWYSIGINGSKEMA 842 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Sandton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf 2/750, het dat Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig Bryanston, to "Residential 1" with word deur die hersonering van a density of "One Erf 2/750, Bryanston, tot. dwelling per m2". I" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 3 "R000 mesidensieel 2". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 are filed with the Director of Local Government, Pretoria en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Sandton and word in bewaring gehou deur die are open for inspection Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme 842. Hierdie wysigings staan bekend as Sandtonwysiging PB H842 skema 842. ' PB H842 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 734 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 734 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel III Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe,

21 , PROVINSIALE KOERANT,23 OKTOBER Administrator has approved the amendment of Johannes 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 164, Bramley, to "Business 1" including a public garage. het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema. 1979, gewy sig word deur die hersonering van Erf 164, Brumley, tot Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme "Besigheid 1" insluitend 'n publieke garage. are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk. Johannesburg en is This amendment is known as Johannesburg Amendment beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Scheme 734. Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburgwysi PB 4922H734 gingskema 734. PB 4922H734 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 25, ROSETTENVILLE TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS. 1967: ERF 25. DORP ROSETTENVILLE It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat I. Condition B2 in Deed of Transfer T9741/1982 be 1. Voorwaarde B2 in Akte van Transport T9741/ The Johannesburg Town opgehef word. planning Scheme, 1979, be amended by the rezoning of Ed 25, Rosettenville Town 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig ship, to "Residential 4" permitting shops and offices with word deur die hersonering van Erf 25, dorp Rosettenville, the consent of the Council and which amendment scheme tot "Residensieel 4" met die toelating van winkels en kan will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1217, tore met die toestemming van die Stadsraad, welke wysias indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses gingskema bekend staan as Johannesburg wysigingskema which are open for inspection at the offices of the Depart 1217, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en ment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Deof Johannesburg. partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. PB PB Dremoved. Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 80 ES SEXWOLD TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 80 DORP ESSEXWOLD, be It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dot 1. Conditions (n) and (q) in Deed of Transfer F7112/1954 removed; 1. Voorwaardes (n) en (q) in Akte van Transport F7112/1954 opgehef word; 2. the Northern Johannesburg Townplanning Scheme, 1958, be amended by the rezoning of Ed 80 Essexwold 2. Noordelike Johannesburg dorpsbeplanningskema, Township, to "Special Residential" with one dwelling per 1958, gewysig word deur die hersonering van Erf 80 dorp sq ft and which amendment scheme will be known as Essexwold, tot "Spesiale Woon" met een woonhuis per Northern Johannesburg Amendment Scheme 869, as indi vk vt welke wysigingskema bekend staan as Noordecated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are like Johannesburgwysigingskema 869, soos toepaslik open for inspection at the offices of the Department of aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johan ter insae re in die kantore van die Departement van Plaasnesburg. like Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1157 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1157 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewy 559 to 562, 690 and 691, Brixton, to "Special", uses sig word deur die hersonering van Erwe 559 tot 562, 690 en permitted in terms of a Business 1 zoning including the 691, Brixton, tot "Spesiaal", gebruike toegelaat in terme chilling, freezing, storage and boning of meat, and the re van 'n Besigheid 1 sonering insluitend groot en kleinhandel tail and wholesale trading in meat, public and private park in vleis, die verkoeling, bevriesing, berging en ontbeen van DErven

22 3912 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ing areas, storage of materials related to the meat indus vleis, openbare en privaat parkeerterreine, berging van try. goedere verbonde aan die vleisbedryf. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk. Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburgwysi Scheme gingskema PB 4922H 1157 PB 492 2H1157 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 1326 WATERKLOOF RIDGE EXTENSION 2 TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERF 1326 WATERKLOOFRIF UITBREIDING 2 DORP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition 4 in Deed of Transfer T11006/1976 be re moved to enable the erection of a garage. Voorwaarde 4 in Akte van Transport T11006/1976 opgehef word ten einde 'n motorhuis op te rig. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 552,WATERKLOOF TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 552 DORP WATERKLOOF It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that condition (a) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat T42648/1979 be altered to read as follows: "The sale of all voorwaarde (a) in Akte van Transport T42648/1979 gewysig wines malt or spirituous liquors is prohibited on the said word om soos volg te lui: "The sale of all wines, malt or Lot. No slaughterpoles, cattle kraals, canteens, shops or spirituous liquors is prohibited on the said Lot. No other business place whatsoever, shall be opened or car slaughterpoles, cattle kraals, canteens, shops or other bu ried on by any persons whomsoever on the said lot without siness place whatsoever, shall be opened or carried on by the previous consent in writing of the company, or its suc any persons whomsoever on the said lot without the precessors in Title (being the owner of the Township for the vious consent in writing of the Company, or its Successors time being) first had and obtained". in the Title (being the owner of the Township for the time being) first had and obtained". PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 746, MENLO PARK TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 746, MENLOPARK DORP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Voorwaardes (d) en (f) in Akte van Transport I. Conditions (d) and (f) in Deed of Transfer T17018/64 T17018/64 opgehef word ten einde die erf te kan onderverbe removed to enable the erf to be subdivided; deel; 2. the Pretoria Town planning Scheme, 1974, be 2. Pretoriadorpsaanlegskema, 1974, gewysig word deur amended by the rezoning of Erf 746, Menlo Park Town die hersonering van Erf 746, Menlopark Dorp, tot "Een ship, to "One dwellinghouse per m2"; woonhuis per m2"; and which amendment scheme will be known as Pretoria welke wysigingskema bekend staan as Pretoriawysiging Amendment Scheme 1574, as indicated on the relevant skema 1574, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at skemaklousules wat ter insae 18 in die kantore van die De the offices of the Department of Local Government, Preto partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsria and the Town Clerk of Pretoria. klerk van Pretoria. PB PB

23 1 PROVINSIALE KOERANF, 23 OICTOBER Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 I REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 714, WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF BROOKLYN TOWNSHIP 714, BROOKLYN DORP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that Condition (a) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat T14770/1980 be altered to read as follows: "The sale of all Voorwaarde (a) in Akte van Transport T14770/1980 gewy wines, malt or spirituous liquors is prohibited on the said sig word om soos volg to lees: "The sale of all wines, malt lot" and that Condition (b) in the Deed of Transfer be re or spirituous liquors is prohibited on the said lot" en dat moved. Voorwaarde (b) in die Akte van Transport opgehef word.. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 30, POLLAK PARK TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 30, DORP POLLAKPARK It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Conditions (k), (m) and (n) in Deed of Transfer 111 F2799/1966 be removed; 1. Voorwaardes (k), (m) en (n) in Akte van Transport F2799/1966 opgehef; 2. the Springs Townplanning Scheme 1, 1948, be amended by the rezoning of Erf 30, Pollak Park Township, 2. Springsdorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word deur to "Special" for shops or a dwelling, subject to certain con die hersonering van Erf 30, dorp Pollakpark, tot "Spesi ditions; aal" vir winkels of 'n woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes; and which amendment scheme will be known as Springs Amendment Scheme 1/289, as indicated on the relevant welke wysigingskema bekend staan as Springs wysiging Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at skema 1/289, soos aangedui op die toepaslike Kaart.3 en the offices of the Department of Local Government, Preto skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die De ria and the Town Clerk of Springs. partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Springs. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/129 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/129 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Nelspruit 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1, 1949; by the rezoning of Erf 178 het dat Nelspruitdorpsaanlegskema 1, 1949, gewysig word situated on Brander Street, Nelspruit Extension Township, deur die hersonering van Erf 178 gelee aan Branderstraat. to "Special" for "Business 1". dorp Nelspruit Uitbreiding, na "Spesiaal" vir "Besigheid Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Nelspruit and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. BestuOr, Pretoria en die Stadsklerk, Nelspruit en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Nelspruit Amendment Scheme 1/129. Hierdie wysiging staan bekend as Nelspruit wysiging I PBskema 1/ PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/135 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/135 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Nelspruit 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur planning Scheme 1, 1949, by the rezoning of Ed 177 het dat Nelspruitdorpsaanlegskema 1, 1949, gewysig word Brander situated onstreet, Nelspruit Extension Township, Town deur die hersonering van Erf 177 geled aan Branderstraat, to "Special" for places of refreshment, shops, hotels, dwel dorp Nelspruit Uitbreiding, na "Spesiaal" vir verversings ling units, residential buildings, places of public worship, plekke, winkels, hotelle, wooneenhede, woongeboue, places of instruction, social halls, public garages, dry clean plekke vir openbare godsdiensoefening, onderrigplekke,

24 3914 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ers and offices and with the consent of the local authority geselligheidsale, openbare garages, droogskoonmakers en any other use, except noxious activities. kantore en met die toestemming van die plaaslike bestuur enige ander gebruike, uitgesluit hinderlike bedrywe. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Nelspruit and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Nelspruit en is beskikban vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Nelspruit Amendment Scheme 1/135. Hierdie wysiging staan bekend as Nelspruitwysigingskema 1/135. PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 19 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 19 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Potgieters 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur rus Town planning Scheme, 1984, by the rezoning of Por het dat Potgietersrus dorpsbeplanningskema, 1984, gewytion I of Erf 289 situated on Voortrekker Road, Piet Pot sig word deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 289 gietersrust Township, to "Business 1". gelee aan Voortrekkerweg, dorp Piet Potgietersrust, tot " Besigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema, and the Town Clerk. Potgietersrus and are open for inspec word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike tion at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potgietersrus en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Potgietersrus Amendment Scheme 19. Hierdie wysiging staan bekend as Potgietersrus wysigingskema 19. PB 49227H 19 PB 49227H19 Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/312 BENONI WYSIGINGSKEMA 1/312 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Benoni 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1, 1947, by the rezoning of Portion het dat Benonidorpsaanlegskema 1, 1947, gewysig word 4 of Ed 1930 situated on Pretoria Road, Rynfield Town deur die hersonering van Gedeelte 4 van Ed 1930 gelee ship to "Special" for an institution for the care of old aged aan Pretoriaweg dorp Rynfield na "Spesiaal" vir 'n tehuis people and for purposes incidental thereto subject to cer vir die versorging van bejaardes en doeleindes in verband tam conditions. daarmee, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Benoni, en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria, and the Town Clerk, Benoni and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Benoni Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysiging Scheme 1/312. skema 1/312: a PB PB Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/1946 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/1946 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Boksburg het dat Boksburg dorpsaanlegskema 1, 1946, gewysig word Town planning Scheme 1, 1947, by the rezoning of Erven deur die hersonering van Erwe 747 en 748, gelee aan 747 and 748, situated on Grach Street and Montagu Street, Grachstraat en Mantagustraat Boksburg tot "Spesiaal" vir Boksburg, to "Special" for purpose of shops, offices, pro die doel van winkels, kantore, professionele kamers, fi fessional suites, financing, refreshment places, business nansiering, verversingsplekke, besigheid en padkafee geand roadhouse. bruik word. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema I are filed with the Director of Local Government, Pretoria, word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike

25 I 1 Aantal OKTOBER iii. and the Town Clerk, Boksburg and are open ViNSintAspelKioOnERANT, for Bestuur, 23 Pretoria en die Stadsklerk Boksburg, en is be at all reasonable times. skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Boksburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Boksburg wysiging Scheme 1/273. skema 1/273. PB PB l Administrator's Notice October 1985 Administrateurskennisgewing Oktober 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PORTION WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE 82 AND REMAINDER OF LOT 128 KLIPPOORTJIE DEELTE 82 EN RESTANT VAN LOT 128 KLIP AGRICULTURAL LOTS POORTJIE LANDBOUHOEWES It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, beapproved that the Boksburg Townplanning Scheme 1, kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1946, be amended by the rezoning of Portion 82 and the Boksburg dorpsbeplanningskema 1, 1946, gewysig word Remainder of Lot 128, Klippoortjie Agricultural Lots to deur die hersonering van Gedeelte 82 en die Restant van "Special Residential" with one dwelling per sq ft, Lot 128 Klippoortjie Landbouhoewes tot "Spesiale public open space and Special for shops, offices, profes Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per vk vt, sional rooms and a public garage subject to certain condi openbare oopruimte en Spesiaal vir winkels, kantore, pro tions and which amendment scheme will be known as Boks fessionele kamers en 'n publieke garage onderworpe aan burg Amendment Scheme 1/259, as indicated on the sekere voorwaardes, welke wysigingskema bekend staan relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inlimpretoria toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 16 in as Boksburgwysigingskema 1/259, sons aangedui op die spection at the offices of the Departement of Local Go vernment, and the Town Clerk of Boksburg. die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur. Pretoria en die Stadsklerk van Boksburg. PB PB General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 1125 OF 1985 KENN1SGEWING 1125 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received. ontvang is.. mentsdocu The applications together with the relevant plans, Die aansoeke sesame met die tersaaklike doku and information are open for inspection at the office mente en inligting 16 ter insae by die kantoor van die Diof the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a) 2de Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, planne, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, wil Pretoria vir 'n Pretoria for a period of 8 weeks from 16 October tydperk van 8 weke vanaf 16 Oktober Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Primask of begerig is om enige verto8 in verband daar Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing vaatsak X437, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van eerste publikasie hiervan, n1 16 Okweeks from the date of first publication hereof. tober 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stet. Pretoria, 16 October 1985 ANNEXURE Pretoria, 16 Oktober 1985 BYLAE Naam van dorp: Clayville Uitbreiding 14. Name of township: Clayville Extension 14. Naam van aansoekdoener: Cullinan Holdings Limited. Name of applicant: Cullinan Holdings Limited. erwe: Spesiaal vir die vervaardiging van erde Number of erven: Special for the manufacture of earth ware, die uitgrawe en berging van klei, 'n kliniek en meen ware, the excavation and storage of clay, a clinic and diese sentrum, 'n plek van vermaaklikheid en 'n gemeen medical centre, a place of amusement and a social hall: 4; skapsaal: 4; Nywerheid: 4; Besigheid: 1; Openbare Industrial: 4; Business: 1; Public Open Space: 1. Oopruimte: Description of land: Portion of the Remainder and a portion of Portion 15 of the farm Olifantsfontein 402 JR. Situation: North of and abuts Clayville and Clayville Extension 2 and 3. West of and abuts the Remainder of the farm Olifantsfontein 402 JR. Beskrywing van grond: Gedeelte van die Restant en ge deelte van Gedeelte 15 van die plaas Olifantsfontein 402 JR. Ligging: Noord van en grens aan Clayville en Clayville Uitbreidings 2 en 3, wes van en grens aan die Restant van die plaas Olifantsfontein 402 JR.

26 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER advertisements Remarks: This advertisement supercedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige for the township Clayville Extension 14. advertensies vir die dorp Clayville Uitbreiding 14. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 1126 OF 1985 KENNISGEWING 1126 VAN 1985 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 123 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 123 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, William Jack Mutlow, aanbeen made by the owner, William Jack Mutlow, for the soek gedoen het om Potchefstroom dorpsbeplanning amendment of Potchefstroom Town planning Scheme 1, skema, 1980, te wysig deur die hersonering van die Reste 1980, by rezoning of the Remaining Extent of Erf 1015, rende Gedeelte van Erf 1015, Potchefstroom, gelee aan Potchefstroom, situated on President Street. Presidentstraat vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 2 The amendment will be known as Potchefstroom Amendment Scheme 123. Further particulars of the scheme Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pot are open tor inspection at the office of the Town Clerk, chefstroomwysigingskema 123 bekend sal staan) le in die Potchefstroom and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Government. TPA Building, Room B206A, Pretorius siale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosman Street, Pretoria. straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the appli Potchefstroom ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger a ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 113, Potchefstroom die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2520 at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice. Stadsklerk, Posbus 113, Potchefstroom 2520, skriftelik voorgele word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 49226H 123 PB 49226H123 NOTICE 1127 OF 1985 ICENNISGEWING 1127 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received. ontvang is. The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku ments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer 8206(a), 2e Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n Pretoria for a period of 8 weeks from 16 October tydperk van 8 weke vanaf 16 Oktober Any person who desires to object to the granting of any ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar tions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pti Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing vaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van eerste publikasie hiervan, naamlik 16 weeks from the date of first.publication hereof. Oktober 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in ken nis stet. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 ANNEXURE BYLAE Name of township: Hennops Park Extension 21. Name of applicant: David John Telford. Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 21. Number of erven: Industrial: 9. Naam van aansoekdoender: David John Telford. Aantal erwe: Nywerheid: 9. Description of land: Holding 19, Simarlo Agricultural Beskrywing van grond: Holdings Extension 2. hoewes Uitbreiding 2. Hoewe 19, Simarlo Landbou Situation: South west of and abuts Theuns Street and Ligging: Suidwes van en grens aan Theunsstraat en oos. east of and abuts Holding 20, Simarlo Agricultural Hold van en grens aan Hoewe 20, Simarlo Landbouhoewes Uit ings Extension 2. breiding 2. Reference No: PB Verwysingsnoinmer: PB Name of township: Hennops Park Extension 22. Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 22. II

27 li) Name of applicant: Du Fray (Proprietary) Limited. PROVINSIALEKOERANT,23 OKTOBER Naam van aansoekdoener: Du Fray (Proprietary) Limited. Number of erven: Industrial: 7. Description of land: Holding 20, Simarlo Agricultural Aantal erwe: Nywerheid: 7. Holdings Extension 2. Beskrywing van grond: Hoewe 20, Simarlo Landbouhoewes Situation: South of and abuts Theuns Street and west of Uitbreiding 2. and abuts Holding 19, Simarlo Agricultural Holdings Ex Ligging: Suid van en grens aan Theunsstraat en wes van tension 2. en grens aan Hoewe 19, Simarlo Landbouhoewes Uitbrei ding 2. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Hennops Park Extension 23. Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 23. Name of applicant: Hilda Carolina van Heerden. Naam van aansoekdoener: Hilda Carolina van Heerden. Number of erven: Industrial: 10. Aantal erwe: Nywerheid: 10. Description of land: Holding 22, Simarlo Agricultural Beskrywing van grond: Hoewe 22, Simarlo Landbou Holdings Extension 2 JR. hoewes Uitbreiding 2. Situation: South of and abuts Holding 19, Simarlo Agri Ligging: Suid van en aangrensend aan Hoewe 19, Sicultural Holdings Extension 2 and west of and abuts Jaka marlo Landbouhoewes Uitbreiding 2 en wes van en aanranda Street. grensend aan Jakarandastraat. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Crown Extension 3. Naam van dorp: Crown Uitbreiding 3. Name of applicant: Randmines Properties Limited & Naam van aansoekdoener: Randmines Properties Li Crown Mines Limited. mited & Crown Mines Limited. II Number of erven: Industrial: 34; Commercial: 19. Aantal erwe: Nywerheid: 34; Kommersieel: 19. Beskrywing van grond: Restant van Gedeeltes en 8 Description of land: Remaining Extent of Portions 11, 10 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van die pleas Langlaagte 224 and 8 (portions of Portion 3) of the farm Langlaagte IQ. Ligging: Suid van en aangrensend van voorgestelde Mo Situation: South of and abuts proposed Motorway M2 torpad M2 en wes van en aangrensend aan Dorandolaan. and west of and abuts Dorando Avenue. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Bardene Uitbreiding 9. Name of township: Bardene Extension 9. Naam van aansoekdoener: Peschem (Proprietary) Li mited. Name of applicant: Peschem (Proprietary) Limited. Aantal erwe: Residensieel 1: 34; Openbare Oopruimte: Number of erven: Residential 1: 34; Public Open Space: Beskrywing van grond: Hoewe 29, Bartlett Landbou Description of land: Holding 29, Bartlett Agricultural hoewes. Holdings. Situation: South of and abuts View Point Road and west of and abuts Third Road. Reference No: PB Name of township: Valkhoogte Extension 1. Name of applicant: I.C.H. Group Limited. Number of erven: Residential 1: 161; Business 1: 1; Special for public garage: 1; Public Open Space: 1. die plaas portion Description of land: Remaining Extent of Portion 10 (a of Portion 1) of the farm Vlakfontein 30 IR. Situation: South of and abuts Portion 68 of the farm Vlakfontein 30 IR and south west of and abuts Wattle Road. wesvan Ligging: Suid van en grens aan View Pointweg en en grens aan Thirdweg. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Valkhoogte Uitbreiding 1. Naam van aansoekdoener: I.C.H. Group Limited. Aantal erwe: Residensieel 1: 161; Besigheid 1: 1; Spesiaal vir openbare garage: 1; Openbare Oopruimte: 1. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 10 ('n gedeelte van Gedeelte 1) van Vlak fontein 30 IR. Ligging: Suid van en grens aan Gedeelte 68 van die plaas Vlakfontein 30 IR en suidwes van en grens aan Wattleweg. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Die Hoewes Extension 67. Naam van dorp: Die Hoewes Uitbreiding 67. Name of applicant: Anthoni Jan Dirk Boon. Number of erven: Residential 1: 1; Residential 2: 2. Naam van aansoekdoener: Anthonie Jan Dirk Boon. Aantal erwe: Residensieel 1: 1; Residensieel 2: 2. Description of land: 277 Lyttelton Agricultural Holdings Beskrywing van grond: 277 Lyttelton Landbouhoewes Extension 2 JR. Uitbreiding 2 JR.

28 3918 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Situation: Northeast and adjacent to Gloverlaan and Ligging: Noordoos en aangrensend aan Gloverlaan en southwest and adjacent to Portion 17 of the farm High suidwes en aangrensend aan Gedeelte 17 van die plaas lands 359 JR. Highlands 359 JR. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Terenure Extension 32. Naam van dorp: Terenure Uitbreiding 32. Name of applicant: William Alexander Dodds. Naam van aansoekdoener: William Alexander Dodds. Number of erven: Residential 1: 15. Aantal erwe: Residensieel 1: 15; Besigheid: 1. Description of land: Holding 37, Terenure Agricultural Holdings. Situation: North of and abuts Rustig Avenue and east of and abuts Terenure Avenue. Beskrywing van grond: Hoewe 37, Terenure Landbouhoewes. Ligging: Noord van en grens aan Rustiglaan en oos van en grens aan Terenurelaan. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alberton Extension 41. Naam van dorp: Alberton Uitbreiding 41. Name of applicant: Edilprops (Proprietary) Limited. Naam van aansoekdoener: Edilprops (Proprietary) Limited. Number of erven: Industrial: 3. Aantal erwe: Nywerheid: 3. Description of land: Portion 125 (a portion of Portion 51) of the farm Elandsfontein No 108 IR. Beskrywing van grond: Gedeelte 125 ('n gedeelte van Gedeelte 51) van die plaas Elandsfontein No 108 IR. Situation: In Alberton North area between Radio Road and Jacoba Road on the west boundary is Alberton Exten Ligging: Gelee in AlbertonNoord area tussen Radio 111 sion 11 Township and on the east boundary is Alberton Ex weg en Jacobaweg. Aan die weste grens van Alberton Uittension 6 Township. breiding 11 en aan die weste kant van grens Alberton Uitbreiding 6. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Halfway Gardens Extension 23.. Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 23. Name of applicant: Westpick Investments (Proprietary) Limited. Naam van aansoekdoener: Westpick Investments (Proprietary) Limited. Number of erven: Residential 2: 4. Aantal erwe: Residensieel 2: 4. Description of land: Portions 3, 4, 5, 6 and 7 of Holding Beskrywing van grond: Gedeeltes 3, 4, 5, 6 en 7 van 71, Halfway House Estate Agricultural Holdings. Hoewe 71, Halfway House Estate Landbouhoewes. Situation: Northeast of and abuts Le Roux Avenue and Ligging: Noordoos van en grens aan Le Rouxlaan en north west of and abuts Portion 8 of Holding 71. noordwes en grens aan Gedeelte 8 van Hoewe 71. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Hennops Park Extension 25. Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 25. Name of applicant: Jacobus Petrus Venter. Naam van aansoekdoener: Jacobus Petrus Venter. Number of erven: Commercial: 2; Special for garage: 1. Aantal erwe: Kommersieel: 2; Spesiaal vir garage: 1. Description of land: Holding 3, Simarlo Agricultural Beskrywing van grond: Hoewe 3, Simarlo Landbou Holdings. hoewes. Situation: South of and abuts Hendrik Verwoerd Drive. Ligging: Suid van en grens aan Hendrik Verwoerdrylaan Reference No: PB en oos van en grens aan Galwaylaan. Name of township: Heatherview Extension 10. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Heatherview Uitbreiding 10. Name of applicants: Trustees indertyd van T.S.V. Trust, The Trustees for the time being of the Plot 53 Heatherdale Naam van aansoekdoeners: Hoewe 52 TSV Trust; Trus Trust, Holding 52 TS Trust, Holding 53 Plot 53 Trust, Hold tees Indertyd van T.S.V. Trust; The Trustees for the time ing 54 Plot 54 Trust and Die Kerkraad van die Hartebees being of the Plot 53 Heatherdale Trust; Hoewe 53 Plot 53 hoek Gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Trust; Hoewe 54 Plot 54 Trust en Die Kerkraad van die van Transvaal. Hartebeeshoek Gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Transvaal. Number of erven: Duplex: 3; General Residential: 10; Aantal erwe: Dupleks: 3; Algemene woon: 10; Alge General Business: 2; Park: 1. mene besigheid: 2; Park: 1. Description of land: Holdings 52, 53 and 54, Heatherdale Beskrywing van grond: Hoewes 52, 53 en 54, Heather Agricultural Holdings. dale Landbouhoewes. Situation: Adjacent \to and to the north of Third Avenue Ligging: Aangrensend aan en ten noorde van Derde Laan en is ook aangrensend aan en aan weerskante van and is also adjacent to and on both sides of Iris Street. Irisstraat. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

29 . PROVINSIALEKOERANT,230KTOBER Name of township: Halfway Gardens Extension 29. Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 29. Name of applicant: Nadine Zelma Crutchfield. Naam van aansoekdoener: Nadine Zelma Crutchfield. Number of erven: Special for offices: 2. Aantal erwe: Spesiaal vir kantore: 2. Description of land: Remaining Extent of Holding 35 Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Hoewe and Holding 36, Erand Agricultural Holdings. 35 en Hoewe 36, Erand Landbouhoewes. Situation: West of and abuts National Road N121 and Ligging: Wes van en grens aan Nasionale Pad N121 en south of and abuts New Road. suid van en grens aan New Road. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 1128 OF 1985 KENNISGEWING 1128 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1738 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1738 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, South African Mutual Life As 1965), kennis dat die eienaar, SuidAfrikaanse Onderlinge surance Society, for the amendment of Pretoria Town Lewensversekeringsgenootskap, aansoek gedoen het om planning Scheme, 1974, by the rezoning of Ed 504, Her Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die Extension 2, Township, from General Industrial hersonering van Ed 504, Hermanstad Uitbreiding 2, vanaf bject to certain conditions, to General Industrial subject Algemene Nywerheid, onderhewig aan sekere voorto amended conditions concerning access. waardes, na Algemene Nywerheid onderhewig aan gewy The application will be known as Pretoria Amendment sigde voorwaardes met betrekking tot toegang. Scheme Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Preopen for inspection at the office of the Town Clerk, Preto toriawysigingskema 1738 bekend sal staan) le in die kan ria and at the office of the Director of Local Government, toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bos Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, man Streets, Pretoria. Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Any objection or representations in regard to the appli ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437. Pretoria en die notice. Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele Pretoria, 16 October 1985 word. Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 4923H1738 PB 4923H1738 suanstad NOTICE 1129 OF 1985 KENNISGEWING 1129 VAN 1985 III PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1708 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1708 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Daniel Wilfred Rorke, for the 1965), kennis dat die eienaar, Daniel Wilfred Rorke, aanamendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974, by soek gedoen het om Pretoriadorpsbeplanningskema, rezoning the Remaining Extent of Ed 1799, Pretoria from 1974, te wysig deur die hersonering van die Restant van Ed "General Residential" to "Restricted Industrial". 1799, Pretoria vanaf "Algemene Woon" tot "Beperkte Ny werheid". The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, PO Box 440, Pretoriawysigingskema 1708 genoem sal word) le in die Pretoria and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA ment, TPA Building, Room B206A, Pretorius Street, Pre Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, ' Pretoria en in die toria. kantoor van die Stadsklerk van Pretoria, Posbus 440 ter Any objection or representations in regard to the appli insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele word. anotice.,pretoria, 16 October 1985 PB 4923H1708 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 4923H1708

30 3920 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 NOTICE 1132 OF 1985 KENNISGEWING 1132 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1760 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1760 ill The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Petrus Jochemus Smit, for the 1965), kennis dat die eienaar, Petrus Jochemus Smit, aanamendment of Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by soek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, rezoning Ed 1412, Pretoria North, from "Special Residen 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 1412, Pretoriatial" with a density of "One dwelling per err' to "Special Noord, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een Residential" with a density of "One dwelling per woonhuis per erf' na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van m2". "Een woonhuis per m2". The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further particulars of the scheme are open Pretoriawysigingskema 1760 genoem sal word) 18 in die for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA at the office of the Director of Local Government, TPA Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria en in die Building, Room 13206A, Pretorius Street, Pretoria. kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik notice. word. voorgeles Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 4923H 1760 PB NOTICE 1133 OF 1985 KENNISGEWING 1133 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1750 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1750 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Thelma Rachell Strachan, for the 1965), kennis dat die eienaar, Thelma Rachell Strachan, amendment of Pretoria Townplanning Scheme. 1974, by aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, rezoning Erf 444, Mountain View, from "Special Residen 1974, te wysig deur die hersonering van Erf 444, Mountain tial" with a density of "One dwelling per m2" to "Du View, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een plex Residential". woonhuis per m2" na "Dupleks Woon". The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further particulars of the scheme are open Pretoriawysigingskema 1750 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA at the office of the Director of Local Government, TPA Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria en in Building, Room B206A, Pretorius Street, Pretoria. kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. die, gel Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vedoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB PB 4923H 1750 NOTICE 1134 OF 1985 KENNISGEWING 1134 VAN 1985 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 873 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 873 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, William Micheal Ransom, been made by the owner, William Micheal Ransom, for the aansoek gedoen het om Pretoriastreek dorpsbeplanning amendment of Pretoria Region Townplanning Scheme, skema, 1960, te wysig deur die hersonering van Erf 456, 1960, by rezoning Ed 456, Pierre van Ryneveld Extension Pierre van Ryneveld Uitbreiding 1, gele6 aan 1, situated on Mustang Avenue from "Special Residential" vanaf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van Mustanglaani "Een woon with a density of "One dwelling per err to "Special Resi huis per err' na "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een dential" with a density of "Onde dwelling per sq ft". woonhuis per vk vt".

31 1 application Region kni PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER The amendment will be known as Pretoria Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Preendment Scheme 873. Further particulars of the scheme toriastreekwysigingskema 873 bekend sal staan) 18 in die are open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Verwoerdburg and at the office of the Director of Local siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Government, TPA Building, Room B206, Pretorius'Street, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Ver Pretoria. woerdburg ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1403, Verwoerdburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 0140, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 14013, Verwoerdburg 0140, skriftelik of this notice. voorgele word. Pretoria, 16 October 1985 PB Pretoria, 16 Oktober 1985 PB ' mhas 9 NOTICE 1135 OF 1985 KENNISGEWING 1135 VAN 1985 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 1/94 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 1/94 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 46 of the Town planning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, The Town Council of Rand 1965), dat die eienaar, Die Stadsraad van Randfontein,fontein, for the amendment of Townplanning aansoek gedoen het om Randfontein dorpsaanlegskema 1,. Scheme 1, 1948, by the rezoning of Erven 881, 882 and 883, 1948, te wysig deur die hersonering van Erwe 881, 882 en situated on Sutherland Avenue and Sixth Street, Randfon 883, gelee aan Sutherlandlaan en Sixthstraat, Randfontein tein Township from "Public Road" to "Special" for places van "Openbare Straat" na "Spesiaal" vir verversings of refreshment, shops, hotels, dwellingunits, residential plekke, winkels, hotelle, wooneenhede, plekke vir open buildings, places of public worship, places of instruction, bare godsdiensoefening, onderrigplekke, geselligheidsale, social halls, public garages, dry cleaners and offices. openbare garages, droogskoonmakers en kantore. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as known as Randfontein Amendment Scheme 1/94) are open Randfonteinwysigingskema 1/94 bekend sal staan) re in for inspection at the office of the Town Clerk, Randfontein die kantoor van die Stadsklerk van Randfontein ter insae and at the office of the Director of Local Government, en in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Room B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Provinsiale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bos Streets, Pretoria. manstraat, Pretoria. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above adress or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 218, Randfon by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en tein 1760, at any time within a period of 4 weeks from the die Stadsklerk, Posbus 218, Randfontein 1760, skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1137 OF 1985 KENNISGEWING 1137 VAN 1985 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORTMARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town ' planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Reg Beleggings (Edms) Bpk, for 1965), kennis dat die eienaar, Reg Beleggings (Edms) Bpk, the amendment of RoodepoortMaraisburg Townplan aansoek gedoen het om RoodepoortMaraisburg dorpsbe ning Scheme 1, 1946, by rezoning the Remaining Extent of planningskema 1, 1946, te wysig deur die hersonering van Erf 190, Florida, situated on Fourth Avenue, from "Gen die Resterende Gedeelte van Erf 190, Florida, geled aan eral Residential" (Residential 4) to "Special" for "Busi Fourthlaan van "Algemene Woon" (Residensieel 4) tot ness 1" subject to certain conditions. "Spesiaal" vir Besigheid 1, onderworpe aan sekere voor waardes. The application will be known as RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 668. Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as are open for inspection at the office of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 668 bekend sal staan) 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretoriusof Local Government, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort ter insae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier

32 3922 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en di poort 1725, at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725, skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1138 OF 1985 KENNISGEWING 1138 VAN 1985 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 669 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 669 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Kevin Patrick O'Donnell, for the 1965), kennis dat die eienaar, Kevin Patrick O'Donnell, amendment of Roodepoort Town planning Scheme 1, aansoek gedoen het om Roodepoort dorpsbeplanning 1946, by rezoning Erven 974 and 975, Roodepoort situated skema 1, 1946, te wysig deur die hersonering van Erwe 974 at Meyer Street and Erf 980, Roodepoort situated at Ed en 975, Roodepoort geled aan Meyerstraat en Erf 980, ward Street from "Special Residential" to "General Busi Roodepoort geled aan Edwardstraat vanaf "Spesiale ness". Woon" tot "Algemene Besigheid". The application will be known as Roodepoort Amend Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as ment Scheme 669. Further particulars of the application Roodepoortwysigingskema 669 bekend sal staan) le in die are open for inspection at the office of the Town Clerk, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Roodepoort and at the office of the Director of Local Go siale Gebou, Kamer 13506A, h/v Pretorius en Bosman vernment, Provincial Building, Room 13506A, cnr Preto straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van rius and Bosman Streets, Pretoria. Roodepoort ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eriiger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk. Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort 1725 at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725 skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 16 October 1985' Pretoria, 16 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1139 OF 1985 KENNISGEWING 1139 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT. 1967: PRO WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF PART OF POR OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN 'N TION 36 OF THE FARM MODDERFONTEIN 35 IR DEEL VAN GEDEELTE 36 VAN DIE PLAAS MOD DERFONTEIN 35 IR It is hereby notified that application has been made in terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings 1967, by African Explosives and Chemical Industries Li van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, mited, for the amendment, suspension or removal of the 1967, aansoek gedoen is deur African Explosives and conditions of title of a part of Portion 36 of the farm Mod Chemical Industries Limited, vir die wysiging, opskorting derfontein 35 IR in order to permit the part being used for of opheffing van die titelvoorwaardes van 'n gedeelte van an industrial township and to make provision for the stipu Gedeelte 36 van die plaas Modderfontein 35 IR ten einde lations contained in the final conditions of establishment. dit moontlik te maak dat die gedeelte vir 'n industriele dorp gebruik mag word en om voorsiening te maak vir die stipulasies wat omvat is in die finale stigtingsvoorwaardes. The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Government, Room B506A, Die aansoek en the Provincial betrokke dokumente le Building, Pretorius Street, ter insae in Pretoria die kantoor van die and at the office Direkteur van of the Town Clerk, Plaaslike Edenvale Bestuur, until Kamer B506A, Provinsiale Gebou, 6 November Pretoriusstraat; Preto ria en in die kantoor van die Stadsklerk, Edenvale tot 6 November Objections to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above ad Besware teen die aansoek kan op of voor 6 November dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 6 No 1985 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by vember bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB PB

33 1 I NOTICE PROVINVAT F KOERANT, 23 OKTOBER OF 1985 KENNISGEWING 1140 VAN 1985 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 55 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 55 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 46 of the Town planning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, Andries Johannes Stephanus 1965), dat die eienaar, Andries Johannes Stephanus Bek Bekker, for the amendment of Pietersburg Town planning ker, aansoek gedoen het om Pietersburg dorpsbeplanning Scheme, 1981, by the rezoning of Portion 4 of Erf 656, situ skema, 1981, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 4 ated on the corner of Grobler Street and Dorp Street, Pie van Erf 656, gelee op die hoek van Groblerstraat en Dorp tersburg, from "Residential 1" to "Institutional" and of straat, Pietersburg, vanaf "Residensieel 1" tot "Inrigting" fices for engineers, architects, attorneys, accountants, en kantore vir ingenieurs, argitekte, prokureurs, reken town planners, land surveyors and quantity surveyors. meesters, bourekenaars, stadsbeplanners en landmeters. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pieknown as Pietersburg Amendment Scheme 55) are open tersburgwysigingskema 55 bekend sal staan) 18 in die kan for inspection at the office of the Town Clerk, Pietersburg toor van die Stadsklerk van Pietersburg ter insae en in die and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsi Room B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius ale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Streets, Pretoria. Pretoria., Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 111, Pieters by bovermelde wires of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en burg 0700, at any time within a period of 4 weeks from the die Stadsklerk, Posbus 111, Pietersburg, skriftelik voorgele date of this notice. word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 49224H55 PB 49224H 55 ' NOTICE 1142 OF 1985 KENNISGEWING 1142 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1737 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1737 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Kingston Investments (Proprie 1965), kennis dat die eienaar, Kingston Investments.(Pro tary) Limited, for the amendment of the Pretoria Town prietary) Limited, aansoek gedoen het om Pretoriadorps planning Scheme, 19/4, by rezoning Erf 3054, situated on beplanningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Struben and Du Toit Streets, Pretoria from "General Busi Erf 3054, gelee op Struben en Du Toitstraat, Pretoria, ness" Coverage Zone 4 to "General Business" Coverage vanaf "Algemene Besigheid" Dekkingsone 4 tot "Alge Zone 3. mene Besigheid" Dekkingsone 3. The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Further particulars of the scheme are open Pretoriawysigingskema 1737 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room B306, TPA Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto B306, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter Pretoria. insae. DScheme Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437. die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001 at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 16 October 1985 Pretoria, 16 Oktober 1985 PB 4923H1737 PB 4923H 1737 NOTICE 1122 OF 1985 KENNISGEWING 1122 VAN 1985 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 70 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 70 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Satmar Investments (Edms) Bpk, 1965), kennis dat die eienaar, Satmar Investments (Edms) for the amendment of Rustenburg Town planning Scheme Bpk, aansoek gedoen het om Rustenburgdorpsbeplan 1, 1980, by rezoning Erven 21/2447 and 22/2447 situated on ningskema 1, 1980 te wysig deur die hersonering van Erwe

34 3924 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Mangaan Street, Rustenburg Extension 9 from "Industrial en 22/2447, gelee op Mangaanstraat, Rustenburg 3" to "Public Garage". Uitbreiding 9, van "Nywerheid 3" na "Openbare Garage". al The application will be known as Rustenburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (w2111 ment Scheme 70. Further particulars of the application are Rustenburgwysigingskema 70 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Rus kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA tenburg and the office of the Director of Local Govern Gebou, Kamer B206, Pretoriusstraat, Pretoria en in die ment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and kantoor van die Stadsklerk van Rustenburg ter insae. Bosman Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in, regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van biercation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 16, Rustenburg 0300 Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg 0300 skriftelik voorgele at any time within a period of 4 weeks from the date of this word. notice.. Pretoria, 16 Oktober 1985 Pretoria, 16 October 1985 PB 49231H70 PB 49231H70 NOTICE 1155 OF 1985 ' KENNISGEWING 1155 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Dibeen received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by 4111 are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van and at the offices of the relevant local authority. die betrokke plaaslike bestuur. Any objections, with full reasons therefore, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrifte lodged in writing with the Director of Local Government, Ilk by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of before 20 November voor 20 November It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, by the Trustees for the time being of Johannesburg 1967, aansoek gedoen is deur the Trustees for the time Assembly of God, for being of Johannesburg Assembly of God, vir (1) the amendment, suspension of removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titeltions of title of Erven 794 and 795, Orangegrove Township voorwaardes van Erwe 794 en 795, dorp Orange Grove ten in order to permit the erven being used for a place of einde dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word amusement or for business purposes; vir 'n plek van vermaaklikheid of vir besigheidsdoeleindes; (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erven from "Residen skema, 1979, deur die hersonering van die erwe van "Resi tial 4" to "Residential 4" subject to certain conditions. densieel 4" tot "Residensieel 4". onderworpe aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Pretoria, wysigingskema October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1156 OF 1985 KENNISGEWING 1156 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aahsoeke deur die Di been received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van and at the offices of the relevant local authority. die betroldce plaaslike bestuur. moet Any Enige beswaar, met voile redes daarvoor, skrifte lid by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 20 November Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings II van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, objections, with full reasons therefore, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 20 November It is hereby notified that application has been made in

35 I PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Michael* Kenneth Scholes, 967, by Michael Kenneth Scholes, for vir (1) the amendment, suspension of removal of the conditions of title of Erf 987, Houghton Estate Township in order to permit the erf being used for subdivision; (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel voorwaardes van Erf 987, dorp Houghton Estates ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential skema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi 1" with a density of one dwelling per erf to "Residential 1" densieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf tot with a density of "One dwelling per m2" subject to "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per certain conditions m2" onderworpe aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Pretoria, 23 October 1985 Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wysigingskema Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1157 OF 1985 KENNISGEWING 1157 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier mentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae 16 by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie vial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat Pretoria, en in die kantoor van die and at the offices of the relevant local authority. betrokke plaaslike bestuur. 'teen Any objections, with full reasons therefor, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelodged in writing with the Director of Local Government, lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of before 20 November voor 20 November It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 by Leah Edelson, for: 1967, aansoek gedoen is deur Leah Edelson, vir: (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of Title of Erf 1597 Houghton Estate Township in voorwaardes van Erf 1597, dorp Houghton Estate ten order to permit the erf being subdivided; einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning 1" with a density of one dwelling per erf to "Residential 1" skema, 1979 deur die hersonering van die erf van "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf tot with a density of "One dwelling per m2" subject to certain conditions. "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per This amendment scheme will be known as Johannesburg m2" onderworpe aan sekere voorwaardes. Amendment Scheme Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Pretoria, 23 October 1985 wysigingskema Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1158 OF 1985 KENNISGEWING 1158 VAN 1985 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 2 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 2 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 26 of the Townplanning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 26 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, City Council of Germiston, 1965), dat die eienaar, Stadsraad van Germiston, aansoek for the amendment of Germiston Town planning Scheme, gedoen het om Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, te 1985, by the rezoning of Erven 550 and 621 situated on wysig deur die hersonering van Erwe 550 en 621 gelee op Odendaal Street Germiston, from "General" and "Exist Odendaalstraat, Germiston, van "Algemeen" en "Be ing Streets" to "Special" purposes to permit the following staande Straat" tot "Spesiaal" doeleindes vir die volgende uses, Residential Buildings, Shops, Offices, Restaurants, gebruike: Residensieel Geboue, Winkels, Kantore, Res Cafe's, Hotels, licenced under the Liquor Act, 1928, Parking, Perchlorethylene process Dry Cleaning Units, Social wet, 1928, Parkering, Perchlorethylene proses Droog tourants, Kafee's, Hotels gelisensieer onder die Drank Halls, Places of Instructions, Places of amusement and skoonmaakeenhede, Ontspanningsale, Plekke van Medical Clinics. Inrigting en Vermaaklikheid en Mediese Klinieke.

36 3926 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Furthermore particulars of the application which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek wat as Gerknown as Germiston Amendment Scheme 2, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Germiston, and van die Stadsklerk van Germiston en in die kantoor va the office of the Director of Local Government, Room die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, B506A, Provincial Building, cnr Bosman and Pretorius Kamer B506a, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria ter Streets, Pretoria. insae. mistonwysigingskema 2 bekend sal stain, 18 in die kantoola Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 0001, and the Town Clerk, PO Box 145 Gennis by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en ton 1400, at any time within a period of 4 weeks from the die Stadsklerk, Posbus 145, Germiston 1400, skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4921H2 PB 4921H2 NOTICE 1159 OF 1985 KENNISGEWING 1159 VAN 1985 ROODEPO 0 RT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA SCHEME The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie a nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Elizabeth Helena van Coller, for 1965), kennis dat die eienaar, Elizabeth Helena van Co the amendment of RoodepoortMaraisburg Townplan ler, aansoek gedoen het om RoodepoortMaraisburg dorpsning Scheme 1, 1946, by rezoning Erf 168 Roodepoort si beplanningskema 1, 1946, te wysig deur die hersonering op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 vam tuated on Currie Street, from "General Business" to "Spe van Erf 168 Roodepoort geled aan Curriestraat van "Alcial" for light and/or service Industries, subject to certain gemene Besigheid" tot "Spesiaal" vir die doeleindes van conditions. 'n Iigte en/of 'n diensnywerheid, onderworpe aan sekere voorwaardes. The application will be known as RoodepoortMarais burg Amendment Scheme 672. Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as application are open for inspection at the office of the RoodepoortMaraisburgwysigingskema 672 bekend sal Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike of Local Government, Provincial Building, Room 13306, Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretoriuscnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Roodepoort ter insae. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, poort 1725, at any time within a period of 4 weeks from the by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die date of this notice. Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725, skriftelik Pretoria, 23 October 1985 voorgele word. PB Pretoria, 23 Oktober 1985 PB NOTICE 1160 OF 1985 KENNISGEWING 1160 VAN 1985 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT SCHEME 671 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee ooreen die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar (1) Suid Afrikaanse Nasionale Lewensassuransiemaatskappy en (2) Howmit Properties (Pty) Ltd. aansoek gedoen het om RoodepoortMaraisburgdorpsbeplanningskema 1, 1946, te wysig deur die hersonering van Erwe 109, 110 en 111, Robertville Uitbrei ding 4 gelet aan Nadineweg van "Spesiaal" vir kommersiele doeleindes tot "Spesiaal" vir Nywerheid. The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, (1) Suid Afrikaanse Nasionale Lewensassuransiemaatskappy and (2) Howmit Properties (Pty) Ltd. for the amendment of RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme 1, 1946, by rezoning Erven 109, 110 and 111 Robertville Extension 4 situated on Nadine Road from "Special" for commercial purposes to "Special" for Industrial. ROODEPOORT MARAISBURGWYSIGINGSKEMA 671 hierby komstig The application will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as burg Amendment Scheme 671. Further particulars of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 671 bekend sal application are open for inspection at the office of the staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretoriusof Local Government, Provincial Building, Room B306, en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadscnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. klerk van Roodepoort ter insae.

37 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger In cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 7 Pretoria and the 'Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort 1725, at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725, skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB Ill NOTICE 1161 OF 1985 ICENNISGEWING 1161 VAN 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 941 SANDTONWYSIGINGSKEMA 941 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Gwendoline Wilson, for the 1965), kennis dat die eienaar, Gwendoline Wilson, aanamendment of Sandton Town planning Scheme, 1980, by soek gedoen het om Sandtondorpsbeplanningskema, rezoning Erf 48 Atholl Extention 4, situated on Boundary 1980, te wysig deur die hersonering van Ed 48 Atholl Hit Road from "Residential 1" with a density of "One dwelling breiding 4, gelee aan Boundaryweg van "Residensieel 1" per m2" to "Residential 1" with a density of "One met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Redwelling per m2. sidensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". The application will be known as Sandton Amendment Scheme 941. Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Sand Sandtonwysigingskema 941 bekend sal staan) le in die ton and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bos siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman man Streets, Pretoria. straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the appli Sandton ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice. Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146, skriftelik voorgele Pretoria, 23 October 1985 word. PB H941 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB H941 NOTICE 1162 OF 1985 KENNISGEWING 1162 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 916 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 916 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Die Gereformeerde Kerk, for 1965), kennis dat die eienaar, Die Gereformeerde Kerk, the amendment of Randburg Townplanning Scheme, 1976, aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema by rezoning of Erf 1 200, Ferndale situated on Oak Ave 1, 1976, te wysig deur die hersonering van Erf 1 200, Fernnue, from "Residential 1" with a Density of "One dwelling dale gelee aan Oaklaan van "Residensieel 1" met 'n digt per m2". heid van "Een woonhuis per Erf" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". The application will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Scheme 916. Further particulars of the application are Randburgwysigingskema 916 bekend sal staan) 18 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin burg and at the office of the Director of Local Govern siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosmansment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and traat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Bosman Streets, Pretoria. Randburg ter insae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hiercation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag I, Randburg Stadsklerk, Privaatsak I, Randburg 2125, skriftelik voor 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date gele word. of this notice. 10 Pretoria, 23 October Pretoria, 23 Oktober 1985 PB H916 PB H 916

38 3928 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 NOTICE 1163 OF 1985 KENNISGEWING 1163 VAN 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 933 SANDTONWYSIGINGSKEMA 933 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Kodak (South Africa) (Pty) Ltd, 1965), kennis dat die eienaar Kodak (South Africa) (Pty) for the amendment of Sandton Townplanning Scheme, Ltd, aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplalining 1980, by rezoning of Erf 469, Wynberg situated on Andries skema, 1980, te wysig deur die hersonering van Erf 469, Street from "Proposed new roads and widenings" to "Spe Wynberg gelee aan Andriesstraat van "Voorgestelde nuwe cial" for business premises, offices, warehouses, demon paaie en verbredings" tot "Spesiaal" vir besigheid, kanstration rooms, processing laboratories and workshops for tore, pakhuise, vertoonkamers, laboratoriums en werksthe repair of photographic equipment, subject to certain winkels vir die herstel van fotografiese toerusting toe te conditions. laat, onderworpe aan sekere voorwaardes. The application will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Scheme 933. Further particulars of the application are Sandtonwysigingskema 933 bekend sal staan) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Sand kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinton and the office of the Director of Local Government, siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bos straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van man Streets, Pretoria. Sandton ter insae. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, a by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 111 Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146, skriftelik voorgele word. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB H933 PB H933 NOTICE 1164 OF 1985 KENNISGEWING 1164 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1523 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1523 The Director of Local GoVernment hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 46 of the Town planning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, Heinrich Otto Wilhelm 1965), dat die eienaar, Heinrich Otto Wilhelm Kampmann, Kampmann, for the amendment of Johannesburg Town aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanningplanning Scheme, 1979, by the rezoning of Remainder of skema, 1979, te wysig deur die hersonering van die Restant Erf 350 on Nineth Street, Linden, from "Special Residen van Erf 350 op Negendestraat, Linden, van "Spesiaal Resitial", with a density of "One dwelling per m2" to "Re densieel" met 'n digtheid van "Een woning per m2" sidential 1" with a density of "One dwelling per I 000 m2". tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een waning per m2". Furthermore particulars of the application (which will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1523) are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Joopen for inspection at the office of the Town Clerk, Johan hannesburgwysigingskema 1523 bekend sal staan) le in die nesburg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die ment, Room B506A, TPA Building, cnr Bosman and Preto kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinrius Streets, Pretoria. siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman Any objection or representations in regard to the appli straat, Pretoria, ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannes die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur burg 2000, at any time within a period of 4 weeks from the by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en date of this notice. die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik Pretoria, 23 October 1985 voorgete word. PB 4922H1523 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4922H NOTICE 1165 OF 1985 KENNISGEWING 1165 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1522 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1522 The Director of Local Government hereby gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Brian Wolstenholme, for the Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis ingevolge die bepalings vag artikel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie ), dat die eienaar, Brian Wolstenholme, aansoek van. ge.

39 1 ". PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, doen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, 111k1979, by the rezoning of Portion 1 of Erf 79 on the Southern te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 79, ide of Jellico Avenue between Bath and Sturdee Ave Rosebank, aan die Suide kant van Jellicolaan tussen Bathnues, Rosebank, from "Residential 1" with a density of en Sturdeelaan, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van One dwelling per m2" to "Residential 4". "Een woning per m2" tot "Residensieel 4". 7" Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat 8 Joknown as Johannesburg Amendment Scheme 1522) are hannesburgwysigingskema 1522 bekend sal staan) 18 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die nesburg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinment, Room B506A, TPA Building, cnr Bosman and Preto siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosmanrius Streets, Pretoria. straat, Pretoria, ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannes by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en burg 2000, at any time within a period of 4 weeks from the die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik date of this notice. voorgel8 word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4922H1522 PB 4922H1522!JOHANNESBURG NOTICE 1166 OF 1985 KENNISGEWING 1166 VAN 1985 AMENDMENT SCHEME 1502 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1502 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis in terms of section 46 of the Townplanning and Townships ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, Willie Smith, for the amend 1965), dat die eienaar, Willie Smith, aansoek gedoen het ment of Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the om Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, te wysig rezoning of Portions 10 and 11 of Lot 9 situated on the deur die hersonering van Gedeeltes 10 en 11 van Lot 9 south side of North Avenue, between Oxford Road and gelee aan die suide kant van Northlaan, tussen Oxfordweg Main Avenue, Riviera from "Residential 1" to "Residen en Mainlaan, Riviera van "Residensieel 1" tot "Residen tial 4" subject to conditions. sieel 4" onderworpe aan voorwaardes. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo known as Johannesburg Amendment Scheme 1502) are hannesburgwysigingskema 1502 bekend sal staan) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die nesburg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Room B506A, TPA Building, cnr Bosman and Preto siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosnian rius Streets, Pretoria. straat, Pretoria, ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannes by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en burg 2000, at any time within a period of 4 weeks from the die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik date of this notice. voorgele word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4922H1502 PB 4922H 1502 NOTICE 1167 OF 1985 KENNISGEWING 1167 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1147 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1147 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Townplanning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Charalambos Diamantopoulos, has been made by the owner, Charalambos Diamantopou aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsbeplanning los, for the amendment of Johannesburg Townplanning skema, 1979, te wysig deur die hersonering van Ed 634, Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 634, Troyeville, Troyeville, geled in Eleanorstraat, van "Parkering" tot situated on Eleanor Street, from "Parking" to "Parking "Parkering en Stoor", met die toestemming van die Raad and Storage", with the consent of the Council subject to onderworpe aan sekere voorwaardes en Erf 752, Troye certain conditions and Ed 752, Troyeville, situated on ville, gelee in Eleanorstraat, van "Besigheid 1, Hoogte Eleanor Street, from "Business 1, Height Zone 5", to "Bu Zone 5", tot "Besigheid 1", Hoogte Zone 8, om die dek asiness 1", Height Zone 8, to reduce coverage to 65 % and king te verminder tot 65 % en die vloeroppervlakte na 874 floor area ratio to 874 m2, subject to certain conditions. m2, onderworpe aan sekere voorwaardes. W Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo known as Johannesburg Amendment Scheme 1147) are hannesburgwysigingskema 1147 bekend sal staan) 18 in die

40 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die nesburg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Room B506A, TPA Building, car Bosman and Preto siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Rosman." rius Streets, Pretoria. straat, Pretoria, ter insae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik voorgele word. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4922H1147 PB 4922H1147 NOTICE 1168 OF 1985 KENNISGEWING 1168 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word biermentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Dibeen received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die and at the offices of the relevant local authority. betrokke plaaslike bestuur. Any objections, with full reasons therefore, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelodged in writing with the Director of Local Government at lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or be adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of fore 20 November voor 20 November Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 I It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, by Gerrit Hendrik Ahlers, for 1967, aansoek gedoen is deur Gerrit Hendrik Ahlers, (1) the amendment, suspension or removal of the condi vir tions of title of Erf 404, Parktown Township, in order to (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelpermit the erf being subdivided; voorwaardes van Ed 404, dorp Parktown, ten einde dit moontlik te mask dat die erf onderverdeel kan word; (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning 1" with a density of "One dwelling per err' to "Residential skema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi 1" with a density of "One dwelling per m2". densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per This amendment scheme will be known as Johannesburg " m2. Amendment Scheme Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg PB wysigingskema PB The Trustees for the time being of Johannesburg As The Trustees for the time being of Johannesburg Assembly of God, for sembly of God, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titeltions of title of Erven , Orange Grove Township, in voorwaardes van Erwe , dorp Orange Grove, ten order to permit the erven being used for a place of amuse einde dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word ment or for business purposes; vir 'n plek van vermaaklikheid of vir besigheidsdoeleindes; (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erven from "Residenskema, 1979, deur die hersonering van die erwe van "Resitial 4" to "Residential 4", subject to certain conditions. densieel e tot "Residensieel 4", onderworpe aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wysigingskema PB PB NOTICE 1169 OF 1985 KENNISGE WING 1169 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovementioned Act that the undermentioned application have been received by the Director of Local Government and are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin

41 PROVINSIALE KOERANT. 23 OKTOBER cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van end at the offices of the relevant local authority. die betrokke plaaslike bestuur. Any objections, with full reasons therefor, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor. moet skriftelodged in writing with the Director of Local Government, lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur. by bovermelde at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or adres of Privaatsak X437, Pretoria. ingedien word op of before 20 November voor 20 November Pretoria, 23 October 1985 Pretoria; 23 Oktober 1985 Daventry Court (Proprietary) Limited, for the Daventry Court (Proprietary) Limited, vir die wysiging amendment, suspension or removal of the conditions of opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van title of Lot 689, Killarney Township in order to permit the Lot 689, dorp Killarney ten einde dit moontlik te maak dat siting of the existing buildings on Lot 689 Killarney to be die ligging van die bestaande geboue op Lot 689, Killarregularized. ney, gewettig word. PB PB Cesar Holdings (Proprietary) Limited, vir Cesar Holdings (Proprietary) Limited, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condivoorwaardes van deel van die Restant van Gedeelte 79 en tions of title of part of Remaining Extent of Portion 79 and n deel van Gedeelte 273 van Lot 711 Craighallpark ten part of Portion 273 of Lot 711 Craighall Park Township in einde dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word order to permit the erven being used for offices, vir kantore, (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the erven from "Residen skema, 1979, deur die hersonering van die erwe van "Resi 'pal 4" to "Business 4". densieel 4" tot "Besigheid 4". This amendment scheme will be known as Johannesburg Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysiging Amendment Scheme skema PB PB Monile (Pty) Limited for the amendment, suspension or Monile (Pty) Limited. vir die wysiging, opskorting of removal of the conditions of title of Remaining Extent opheffing van die titelvoorwaardes van Resterende Ge (also known as Portion 7) of Erf 13, Kelvin Township in deelte (ook bekend as Gedeelte 7) van Erf 13, dorp Kelvin order to permit the erf being used for a veterinary clinic. ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir 'n veeartsenykundige ktiniek te gebruik. PB PB NOTICE 1170 OF 1985 KENNISGEWING 1170 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL VAN OPHEFF OF THE THE CONDITIONS OF TITLE OF PORTION 190 (A DEELTEING 190 ('N GEDEELTETITELVOORWAARDES VAN GEDEELTE VAN 39) PORTION OF PORTION 39) OF THE FARM WITFON VAN DIE PLAAS WITFONTEIN 301 JR TEIN 301 JR Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Zonpark (Eiendoms) Beperk 967, by Zon Park (Eiendoms) Beperk for the removal of vir die opheffing van die titelvoorwaarde van Gedeelte 190 the conditions of title of Portion 190 (a portion of Portion ('n gedeelte van Gedeelte 39) van die plaas Witfontein ) of the farm Witfontein 301 JR in order to permit the JR ten einde dit moontlik te maak dat die gedeelte vir portion being used for township establishment. dorpstigting gebruik kan word. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Preto B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ria and the office of the Town Clerk, Akasia until 23 No in die kantoor van die Stadsklerk, Akasia tot 23 November vember Rams Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 23 November with the Director of Local Government, at the above ad 1985, skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X437, Pretoria 0001 on or before 23 bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 inge November dien word. Pretoria, 23 October 1985 PB Pretoria, 23 Oktober 1985 NOTICE 1171 OF 1985 KENNISGEWING 1171 VAN 1985 PB REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: THE WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OF THE VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF CONDITIONS OF TITLE OF PORTION 186, GARSFON OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN GE TEIN 374 JR DEELTE 186, GARSFONTEIN 374 JR Itis hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings,

42 3932 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER by Denmar Verpleeginrigting (Eiendoms) Beperk for 1967, aansoek gedoen is deur Denmar Verpleegi. nrigtin the removal of the conditions of title of Portion 186 of the (Eiendoms) Beperk vir die opheffing van die titelvoo farm Garsfontein 374 JR Pretoria in order to permit the es waardes van Gedeelte 186 van die plaas Garsfontein 37 tablishment of a township on the property. JR ten einde dorpstigting op die eiendom moontlik te mask. The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in ment, B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Preto die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ria and the office of the Town Clerk, Pretoria until 23 No B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en vember in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 23 November Objection to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above ad Besware teen die aansoek kan op of voor 23 November dress or Private Bag X437, Pretoria 0001 on or before , skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by November bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 ingelien word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1172 OF 1985 KENNISGEWING 1172 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1751 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1751 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansi nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie ooreen. 25 van been made by the owner. Mr R V Robinson for the amend 1965), kennis dat die eienaar, mnr R V Robinson, aansoek ment of Pretoria Town planning Scheme 1, 1974, by rezon gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te Mg the Remainder of Erf 1485 Pretoria situated adjacent wysig deur die hersonering van die Restant van Ed 1485 to and north from Church Street, Pretoria, from ;'General Pretoria geled aangrensend en ten noorde van Kerkstraat, Residential" with a density of "One dwelling house per 500 in PretoriaWes vanaf '"Algemene Woon" met 'n woonhuis m2" to "Special" for offices subject to certain conditions. van "Een woonhuis per 500 m2" na "Spesiaal" vir kantore The amendment will be known as Pretoria Amendment onderworpe aan sekere voorwaardes. Scheme Further particulars of the scheme are as Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Preto Pretoriawysigingskema 1751 genoem sal word) 18 in die ria and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA Room B206, TPA Building, Pretorius Street, Pretoria. Gebou, Kamer B206, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die Any objection or representations in regard to the appli kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te 'eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en of this notice. die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voor Pretoria, 23 October 1985 gel6 word. PB 4923H 1751 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4923H 1754 NOTICE 1173 OF 1985 ICENNISGEWING 1173 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1751 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1751 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dope, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Mr R V Robinson for the amend 1965), kennis dat die eienaar, mnr R V Robinson, aansoek ment of Pretoria Town planning Scheme 1, 1974, by rezon gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te ing the Remainder of Erf 1485, Pretoria situated adjacent wysig deur die hersonering van die Restant van Erf 1485, to and north from Church Street, Pretoria, from "General Pretoria geled aangrensend en ten noorde van Kerkstraat, Residential" with a density of "One dwelling house per 500 in PretoriaWes vanaf "Algemene Woon" met 'n woonhuis. m2" to "Special" for offices subject to certain conditions. van "Een woonhuis per 500 m2" na "Spesiaal" vir kantore onderworpe aan sekere voorwaardes. The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysiging (wat Preto Scheme Further particulars of the scheme are open riawysigingskema 1751 for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA Gebou, at the office of the Director of Local Government, TPA Kamer B506, Pretoriusstraat, Pretoria en Building, Room B206, Pretorius Street, Pretoria. in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Private Bag X437, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te enigera

43 `Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER by bovermelde adres of Privaatsak Pretoria 0001 en m1001, at any time within a period of 4 weeks from the date die Stadsklerk. Posbus 440. Pretoria. skriftelik voorgele of this notice. word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4923H1751 PB 4923H 1751 NOTICE 1174 OF 1985 KENNISGEWING 1174 VAN 1985 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that application to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, docu mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Sec B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n and Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 23 Oktober Pretoria for a period of 8 weeks from 23 October ledereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daarof the applications or who desires to make any represents mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur. Pd tions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437. Pretoria binne 'n tydperk van 8 'weke Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing van die datum of van eerste publikasie hiervan. nl. 23 Okand in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 tober 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis weeks from the date of first publication hereof. stet.. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 ANNEXURE BYLAE Name of township: Devland Extention 10. Naam van dorp: Devland Uitbreiding 10. Name of applicant: International Manufacturing Engi Naam van aansoekdoener: International Manufacturing neering (Proprietary) Limited. Engineering (Proprietary) Limited. Number of erven: Industrial: 28; Public open space: 1. Aantal erwe: Nywerheid: 28; Openbare Oop Ruimte: 1. Description of land: Portion 48 (a portion of Portion 5) Beskrywing van grond: Gedeelte 48 ('n gedeelte van Ge of the farm Misgund deelte 5) van die plaas Misgund Situation: Situated south of P73 1 Road and west of Ni Ligging: Geled suid van Pad P73 1 en wes van die NI Freeway to the west of Armadale Township. Deurweg aan die weste van die dorp Armadale Reference No: PB Venvysingsnommer: PB Name of township: Bloubosrand Extention 10. Name of applicant: Farm Patents (Pty) Ltd. Naam van dorp: Bloubosrand Uitbreiding 10. Naam van aansoekdoener: Farm Patents (Pty) Ltd. Number of erven: Residential 1: 115; Residential 2: 5; Aantal erwe: Residensieel 1: 115; Residensieel 2: 5; Public open space: 2. Openbare Oop Ruimte: 2. Description of land: Portion 6 (portion of portion "C") Beskrywing van grond: Gedeelte 6 (gedeelte van Geof the farm Houtkoppen 193 IQ. deelte "C") van die plaas Houtkoppen Situation: South west of and abuts Klein Jukskei River. Southeast of and abuts Riverbend Road. Ligging: Suidwes van en grens aan Klein Jukskei Rivier Suidoos van en grens aan Riverbendweg. Reference No: HI Verwysingsnoinmer: PB NOTICE 1175 OF 1985 KENNISGEWING 1175 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: 1. THE WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: 1. DIE AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OF THE WYSIGING, OPSKORTING OF OPHEFFING VAN DIE CONDITIONS OF TITLE OF PORTION 21 OF ERF 1365, TITELVOORWAARDES VAN GEDEELTE 21 VAN QUEENSWOOD EXTENSION 1 TOWNSHIP, 1 THE ERF 1365, DORP QUEENSWOOD UITBREIDING 1, PROPOSED AMENDMENT OF THE PRETORIA 2. DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE PRE TOWN PLANNING SCHEME, 1974 TORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, by Mr. A.L. Adams for (1) the amendment, suspen 1967, aansoek gedoen is deur Mnr. A.L. Adams vir: (1) die sion or removal of the conditions of title of Portion 21 of wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes Erf 1365, Queenswood Extension 1 Township; in order to van Gedeelte 21 van Erf 1365, dorp Queenswood Uitbreipermit the property being used for the erection of 4 dwel ding 1, ten einde dit moontlik te maak dat die eiendom ge D1967,

44 3934 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 ling units. (2) the amendment of the Pretoria Townplan bruik kan word vir die oprigting van 4 wooneenhede. (2) ning Scheme, 1974, by the rezoning of the property from die wysiging van die "Special Residential" with a density of "One dwelling per 1974, deur die hersonering Pretoriadorpsbeplanningskema,. van die eiendom van "Spesiale m2" to "Special" for dwellingunits. Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" The application will be known as Pretoria Amendment tot "Siiesiaal" vir wooneenhede. Scheme Die aansoek sal bekend staan as Pretoria wysigingskema This application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Govern Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in ment, B206A, Provincial Building, Pretorius Street, Preto die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ria and the office of the Town Clerk, Pretoria until 25 No Kamer B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretovember ria, en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 25 November Objection to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above ad Besware teen die aansoek kan op of voor 25 November dress or Private Bag X437, Pretoria 0001, on or before , skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by November bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, ingedien word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB PB NOTICE 1176 OF 1985 KENNISGEWING 1176 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1752 PRETORIA WYSIGINGSICEMA The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen in terms of section 46 of the Town planning and Townships komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owner, Mr P T Vosloo for the 1965), kennis dat die eienaar, mnr P T Vosloo, aansoek geamendment of Pretoria Town planning Scheme , by doen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te the rezoning of Erf 480 Lynnwood, from "Special Residen wysig deur die hersonering van Erf 480 Lynnwood, vanaf tial" with a density of "One dwelling per Erf" to "Special "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Residential" with a density of "One dwelling per Erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woon M2. huis per m2". The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Scheme Further particulars of the scheme are as toriawysigingskema 1752 bekend sal staan) 16 in die kanopen for inspection at the office of the Town Clerk, Preto toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale ria and at the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, TPA Building, Room B206A, cnr Bosman and Pretorius Pretoria, en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Streets, Pretoria. ter insae. Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele word. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4 923H1752 PB 4923H 1752 a ' NOTICE 1177 OF 1985 KENNISGEWING 1177 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: THE WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: DIE AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OF THE WYSIGING, OPSKORTING OF OPHEFFING VAN DIE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 338, LYNNWOOD TITELVOORWAARDES VAN ERF 338, DORP LYNN TOWNSHIP AND THE PROPOSED AMENDMENT OF WOOD EN DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN THE PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974 DIE PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, by Waldemar Gustav Hease for the amendment, sus 1967, aansoek gedoen is deur Waldemar Gustav Hease vir pension or removal of the conditions of title of Erf 338, die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor Lynnwood Township in order to permit the erf being subdi waardes van Erf 338, dorp Lynnwood ten einde dit moontvided; and the amendment of the Pretoria Townplanning lik te maak dat die erf onderverdeel kan word; en die wy Scheme, 1974, by the rezoning of the erf from "Special Re sidential" with a density of "One dwelling per m2" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per siging van die Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Spesiale m2". Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m". a This application will be known as Pretoria Amendment Die aansoek sal bekend staan as Pretoria wysiging II Scheme skema 1578.

45 1 PROVINSLALE KOERANT, 23 OKTOBER The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Proment, Provincial Building, Room B206A, Pretorius Street, vinsiale Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria, Pretoria and at the office of the Town Clerk, Pretoria until en in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 25 No 25 November 1985 vember inspection at the office of the Director of Local Govern Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 25 November with the Director of Local Government, at the above ad 1985, skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X437, Pretoria 0001 on or before 25 bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 inge November dien word. Pretoria, 23 October 1985 PB Pretoria, 23 Oktober 1985 PB NOTICE 1178 OF 1985 KENNISGEWING 1178 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1720 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1720 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen in terms of section 46 of the Town planning and Townships komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has been made by the owners, Rudolf Philipus Badenhorst 1965), kennis dat die eienaars, Rudolf Philipus Badenhorst and Johannes Jacobus Stofberg, for the amendment of Pre en Johannes Jacobus Stofberg, aansoek gedoen het om toria Town planning Scheme, 1974, by rezoning Ed 168 La Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die Extension 2, from "Special Residential" with a hersonering van Ed 168 La Montagne Uitbreiding 2, vanaf density of "One dwelling house per Erf" to "Special Resi "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per dential" with a density of "One dwellinghouse per Err tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woon M2 '. huis per m2". *Montagne, The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further particulars of the scheme are as Pretoriawysigingskema 1720 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Preto kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA ria and at the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die TPA Building, Room B206A, cnr Bosman and Pretorius kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hiercation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and at the Town Clerk, PO Box 440,,Pretoria Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele 0001, at any time within a period of 4 weeks from the date word. of this notice. Pretoria, 23 Oktober 1985 Pretoria, 23 October 1985 PB 4923H1720 PB 492 3H1720 NOTICE 1179 OF 1985 KENNISGEWING 1179 VAN 1985 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1742 PRETORIA II WYSIGINGSKEMA Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 46 The Director of Local Government gives notice in terms van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaar, B Flick, aansoek gedoen het nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has om Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, been made by the owner, B Fick for the amendment of te wysig deur " Pretoria Townplanning Scheme 1, 1974, by the rezoning of die hersonering van Ed 339 Waverley, vanaf Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" Ed 339 Waverley, from "Special Residential" with a dentot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis city of "One dwelling per m2" to "Special Residen 2" ' tial" with a density of "One dwelling per m2". per m., The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Scheme Further particulars of the scheme are toriawysigingskema 1742 bekend sal staan), le in die kanopenoor for inspection at the office of the Town Clerk, Preto as van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale fia Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius and at the office of the Director of Local Government, en Bosmanstraat, TPA Building, Room B206A, Pretorius Street, Pretoria. Pretoria, en in die kantoonan die Stadsklerk van Pretoria ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Binge beswaar of cation shall be submitted to the Director of Local vertce teen die aansoek kan te eniger Governtyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 0001, skriftelik voorgele notice.. word. Pretoria, 23 October 1985 Pretoria, 23 Oktober 1985 PB 4 923H1742 PB 4923H1742

46 3936 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 TENDERS. TENDERS. N.B. Tenders previously published and where the closing dates t. L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluffhave not yet passed, have not been repeated in this notice. Ten are amp nog me verstreke is me, word Me in hierdie kennisgewing herail normally published 35 weeks before the closing date. me. Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda tum gepubliseer. 1 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders Lion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Description oftender Closing Date Tender No Beskrywing van Tender Sluitingsdatum HA 1/33/85 Surgical instruments, DIC series/chinwgiese instrumente, DICreeks 26/11/1985 HA 2/234/85 Xray generator: BoksburgBenoni Hospital/ROngenstraalontwikkelaar: BoksburgBenoni hospitaal 12/11/1985 HA 2/235/85 Anaesthetic monitor: Paardekraal Hospdal/Anestetikummonitor: Paardekraal hospitaal 12/11/1985 HA 2/236/85 Gastroscope: Paardekraal Hospital/Gastroskoop: Paardekraalhospitaal 12/11/1985 HA 2/237/85 Bloodgas analyser: J.G. Strijdom Hospital/Bloedgasanaliseerder: J.G. Strijdomhospitaal 12/11/1985 WFTB 450/85 Natalspruit Hospital: PABX system/natalspruitse Hospitaal: POTSstelsel. Item 32/6/5/55/010 15/11/1985 WFTB 451/85 Hans Hoheisen Game Research Station, near Kruger National Park: Air conditioning/hans Hoheisen WFTB wildnavorsingstasie, naby Nasionale Kritgenvildtuin: Lugversorging. Item 15/2/5/0276/02 15/11/ /85 Elandspark Special School, Bedfordview: Renovation/Elandspark Spesiale Skool, Bedfordview: Opknap ping. Item 31/6/5/0442/01 15/11/1985 WFTB 453/85 Evander Hospital: Air conditioning/evanderse Hospitaal: Lugversorging. Item 32/3/4/031/001 15/11/1985 WFTB 454/85 Kempton Park Hospital: Renovation/Kempton Parkhospitaal: Opknapping. Item 32/3/5/044/001 15/11/1985 WFTB 455/85 Bethel Roads Depot: Renovation of buildings and resealing of tarred surfaces/bethal paddepot: Opknap ping van geboue en herseel van teervlakke. Bent 33/3/5/0495/01 15/11/1985 WFTB 456/85 Pietersburg high School: Electrical installation in three hostels/pietersburgse Hoerskook Elektriese instal lasie in due koshuise. Item 11/1/5/1242/01 15/11/ I

47 ' I Ilk yaw IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER VMS 3937 BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1. The relative tender documents including the Administration's of 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike ficial tender forms, are obtainable on application from the relative tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onder address indicated below. Such documents and any tender contract staande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumehte as mede enige conditions not embodied in the tender documents are also available tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opge for inspection at the said address: neem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria l Tender Posadres te Gebou, Pretoria Ref Pretoria Room Phone venwysing Pretoria Kamer Verdie Foon No. Block floor Pretoria No. Blok ping Pretoria. HA 1 & Director of Hospital A900 A HA 1 & Direkteur van A900 A HA 2 Services, Private HA 2 Hospitaaldienste, Bag X221. Privaatsak X221. HB and Director of Hospital A8I9 A HB en Direkteur van A819 A ' HC Services. Private HC Hospitaaldienste, Bag X221. Privaatsak X221. I HD Director of Hospital A821 A HD Direkteur van A821 A Services, Private Hospitaaldienste, Bag X22I. Privaatsak X221. ' PET Provincial Secretary A1020 A PFT ProvinsialeSekre A1020 A (Purchases and taxis (Aankope Supplies). Private eh Voonade), Pri ' Bag X64. vaatsak X64. RFT Director,.Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D307 D Roads vaalse Paaie Department, Pri departement, Pri vate Bag X197.. vaatsak X197. TED Director, Transvaal 633 ISentrakor TOD Direkteur; Trans 633 Sentrakor TED 100 Education De 613. Building TOD 100 vaalse Onder 633 gebou partment, Private wysdepartement, Bag X76. Privaatsak X76. WFT Director, Transvaal' CII9 C WFT Direkteur, Trans C119 C Department of vaalse Werkede Works, Private partement, Pri Bag X228. vaatsak X228. WFTB Director, Transvaal E103 E WETS Direkteur, Trans E103 Department of vaalse Werkede Works, Private partement, Pri Bag X228. vaatsak X228. i E I 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any ten 2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige der and reserves the right to accept a portion of a tender. tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem. 3. All tenders must be submitted on the Administration's official 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis. tender forms. trasie voorgele word. 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad: 4. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert ingedressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box then word, geadresseer aan 'die Vocksitter, Die Transvaalse Prom 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the ten siale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die derer's name and address, as well as the number, description and dos opskiif voorsien wees ten erode die tenderaar se naam en adres aan te ing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman ' toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tenby 11h00 on the closing date indicated above. der. Ipskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hande wees. 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 5. Indict inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro IMO op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees vincial Building at the Pretonus Street main entrance (near Bosnian by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Street corner), Pretoria, by II h00 on the closing date. Gebou by die hoofingang. aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria..I.F. Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board. 9 October 1985' 40ktorser 1985 I.F. Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad.

48 3938 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 Notices by Local Authorities 41 Plaaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCIL OF BENONI ties Roads Ordinance, 1904", (Ordonnansie 44 To rezone Erf 5 and Rita and Ann Roads, van 1904), coos gewysig, dat die Stadsraad van Dorelan Township, from Municipal and Existing PROCLAMATION OF ROAD PORTIONS Betroth, ingevolge aie bepalings van artikel 4 Public Roads to Business 1, subject to certain OVER THE REMAINING EXTENT OF van genoemde Ordonnansie, 'n versoekskrif conditions. PORTION 82, PORTION 332 AND POR tot Sy Edele die Administrateur van Transvaal TION 254 OF THE FARM KLEINFONTEIN gerig het om sekere padgedeeltes sons in die The effect of this scheme is to consolidate the 67 IR meegaande skedule omskryf, vir openbare closed roads and Erf 5 with all the erven in the paddoeleindes teproklameer. township. Notice is hereby given in terms of section 5 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia Particulars of this scheme are open for inspecof the Local Authorities Roads Ordinance, gram wat daarby aangeheg is, Id gedurende ge tion at Room 798, Seventh Floor, Civic Centre, 1904 (Ordinance 44 of 1904), as amended, that wone kantoorure in die kantoor van die Stad Braamfontein, Johannesburg, for a period of the. Town Council of Benoni has, in terms of sekretaris, Administratiewe Gebou, four weeks from the date of the first publication section 4 of the said Ordinance, petitioned the Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni, ter of this notice, which is 16 October Honourable the Administrator of Transvaal to insae. Any objection or representations in connec proclaim certain road portions described in the Schedule hereto for public road purposes. ledereen wat enige beswaar het teen die tion with this scheme shall be submitted in proklamasie van die betrolcke padgedeeltes, writing to the Town Clerk, PO Box 1049, A copy of the petition and of the diagram at moet sodanige beswaar skriftelik, in duplikaat Johannesburg 2000, within a period of four [ached thereto may. be inspected during ordi voor of op 26 November 1985 by die Admini weeks from the abovementioned date. nary office hours in the office of the Town strateur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en Secretary, Administrative Building, Municipal die Stadsklerk indien. H T VEALE Offices, Elston Avenue, Benoni. City Secretary STADSKLERK Any interested person who is desirous of Administratiewe Gebou lodging an objection to the proclamation of Munisipale Kantore Civic Centre the road portions in question, must lodge such Benoni Braamfontein objection in writing, in duplicate, with the Ad 9 Oktober 1985 Johannesburg ministrator, Private Bag X437, Pretoria, 0001, Kennisgewing No 148/ October 1985 and the Town Clerk on or before 26 November SKEDULE Administrative Building TOWN CLERK Municipal Offices PUNTTOTPUNT BESKRYWINGS STAD JOHANNESBURG Benoni 9 October 1985 (a) Vanaf punt "A" op goedgekeurde Dia VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Notice No 148/1985 gram LG No JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN 5290/85, strek hierdie smal drie NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA hoekige padgedeelte oor die Reston van Ge 1511) SCHEDULE deelte 82 van die Pleas Kleinfontein 67 IR, asook oor Gedeelte 332 van Klein POINT TO POINT DESCRIPTIONS fontein 67 IR in 'n suidwaartse dieinga Kennis word hiermee ingevolge die bepalings rigt langs die westelike van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbe grens van Provinsiale Pad No 0334 planning en Dorpe, 1965, gegee dat die Stads (a) From point "A" on approved Diagram vir 'n afstand van 133,98 meter, tot by punt "C" read van Johannesburg 'n Ontwerpdorpsbeplan SO No 5290/85, this narrow triangular area of op die afsnyding van die geproklameerde toe ningskema opgestel het wat as Johannesburg se road traverses the Remainder of Portion 82 of gangspad na die noordelike newer van die Wysigingskema 1511 bekend sal staan. the Farm Kleinfontein 67 IR and Portion 332 Klemfonteinmeer; die minimum wydte van of the Farm Kleinfontein 67 IR in a southerly hierdie padgedeelte synde 0 meter en die mak Hierdie skema is 'n wysigingskema en direction along the western boundary of Pro stmum vrydte ± 7 meter. bevat die volgende voorstel: dii vincial Road No 0334 for a distance of 133,98 (b) Vanaf punt "D" op goedgekeurde Dia metres, to point "C" on the Die hersonering van Ed 5 splay of the pro en Rita en gram LO No 5290/85, strek hierdie smal trape claimed access road to the Nbrthem Foreshore Annweg, Dorelan, van Munisipaal en Beof Kleinfontein Lake; the minimum width of oor Gedeeltes 332 en 254 staande Openbare Paaie na Besigheid 1 onder soidale padgedeelte van die Plans Kleinfontein 67 IR in 'n saidthis road portion being 0 metres and the maxiwaartse rigting vir n afstand van 216,81 meter worpe aan bepaalde voorwaardes. mum width ± 7 metres. tangs die westelike grens van Provinsiale Pad Die uitwerking van hierdie skema is om die,(b) From point "D" on approved Diagram No 0334, tot by punt "J" op die padresenve geslote peak en Erf 5 met al die erwe in die dorp SG No 5290/85, this narrow trapezoidal strip of. grens van genoemde pad; die minimum wydte. to vererug. road traverses Portions 332 and 254 of the van hierdie padgedeelte synde 0 meter en die Farm Kleinfontein 67 IR in a southerly direc maksimum wydte ± 20 meter. Besonderhede van hierdie skema le ter insae in Kamer 798, Sewende Verdieping, Burgersention, for a distance of 216,81 metres along the 14M trum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tydwestern boundary of Provincial Road No 0334, perk van vier weke vanaf die datum waarop to point "J" on that road reserve boundary; hierdie the minimum width of kennisgewing this road portion being die eerste keer word, naamlik gepubliseer 16 Oktober 0 metres and the maximum width ± 20 metres. CITY OF JOHANNESBURG Enige beswaar of vertod in verband met PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN hierdie skema moet binne 'n tydperk van vier NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan 1979 (AMENDMENT SCHEME 1511) die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg STADSRAAD VAN BENONI 2000, gerig word. Notice is hereby given in terms of section 26 of PROKLAMASIE VAN PADGEDEELTES the Townplanning and Townships Ordinance, H T VEALE OOR DIE RESTANT VAN GEDEELTE 82, 1965, that the City Council of Johannesburg has Stadsekretaris GEDEELTE 332 EN GEDEELTE 254 VAN Prepared a Draft Townplanning Scheme, to be DIE PLAAS KLEINFONTEIN 67 IR own as Johannesburg Amendment Scheme Burgersentrum Braamfontein Kennis geskied hiermee ingevolge die be This scheme will be an Amendment Scheme Johannesburg palings van artikel 5 van die "Local Authori and contains the following proposal: 16 Oktober II

49 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER CITY OF JOHANNESBURG MEYERTON TOWN COUNCIL TRANSVAAL BOARD FOR THE It DEVELOPMENT OF PROPOSED PERIURBAN AREAS AMENDMENT TO JOHAN PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD "Illir NESS URG TOWN PLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT SCHEME 1510) It is hereby made known that the Town PROPOSED MALELANE AMENDMENT Council of Meyerton petitioned the Administra SCHEME 42 Notice is hereby given in terms of section 26 of tor to proclaim a public road in fermi of section the Town planning and Townships Ordinance, 4 of the Local Authorities Roads Ordinance, No It is hereby notified in terms of section 18 of 1965, that the City Council of Johannesburg has 44 of 1904, the description of the road is as the Town planning and Townships Ordinance, prepared a Draft Town planning Scheme, to be indicated below: 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application known as Johannesburg Amendment Scheme has been made by the Transvaal Board for the the amendment DESCRIPTION OF ROAD Development of Peri Urban Areas for of the This sheme will be an Amendment Scheme Malelane Town planning A road over the Remaining Portion of Portion and contains the Scheme, 1972, following by rezoning Erf 385 proposal: Malelane 4, Remaining Portion of Portion 13, Portion 14 Extension 1 from "Public Road" to "Special" To rezone Erven 21,22, 43, 44, 54, 55, 65, and and 15 of the farm Kookfontein M5 10 as more for shops, offices and professional suites. 43 Di indicatedby Diagram No 4/ SG Armadale Township, from Residential 1 to fullyparticulars of this scheme are open for in Industrial 1. A copy of the petition and a diagram indicat spection on the sixth floor, H B Phillips Build The effect of this scheme is to zone the erven ing the proposed public road be open for ing, 320 Rosman Street, Pretoria 0002 at the in line with the development proposals for the inspection durmg offia hours in the office of the offices of the Transvaal Board for the area. Town Secretary, Municipal Offices, President Development of Peri Urban Areas. Square, Meyerton. Particulars of the scheme are open for inspec. Any objection or representation in regard to lion at Room 798, Seventh Floor, Civic Centre, Any person who may have an interest in the the application must be submitted in writing to Braamfontein, Johannesburg, for a period of matter and wishes to lodge an objection to the the Secretary, H B Phillips Building, 320 Bosfour weeks from the date of the first publication proclamation of such road, must submit such man Street, Pretoria 0002 on or before 13 No of this notice. objection in writing and in duplicate to the vember Director of Local Government, Private Bag Any objection or representations in connec X437, Pretoria, 0001 and the Town Clerk, PO tion with this scheme shall be submitted in Box 9, Meyerton, 1960, by not later than B G E ROUX writing to the Town Clerk, PC/ Box 1049, Monday, 2 December October 1985 Secretary Johannesburg 2000, within a period of four weeks from the abovementioned date. A D NORVAL Town Clerk H T VEALE Municipal Offices City Secretary PO Box 9 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK Civic Centre Meyerton KELING VAN BUITESTEDELIKE GE Braamfontein 1960 BIEDE Johannesburg 16 October October 1985 Notice No 513/1985 VOORGESTELDE MALELANE WYSI GINGSKEMA 42 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 18 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 STADSRAAD VAN JOHANNESBURG MEYERTON van 1965), bekend gemaak dat die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE PROKLAMERING 'N OPENBARE Gebiede aansoek gedoen het om die Male PVANAD JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN lane dorpsbeplanningskema, 1972, te wysig NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA deur Erf 385 Malelane Uitbreiding 1 te hersoneer vanaf "Openbare Street" nit Hiermee word bekend gemaak dat die Stads 1510) raad van Meyerton, "Spesiaal" ooreenkomstig die bepa vir winkels, kantore en professionele kamers. linp van artikel 4 van die "Local Authorities Kennis word hiermee ingevolge die bepalings Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 van Besonderhede van hierdie skema 16 ter van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbe 1904), soos gewysig, 'n petisie tot die Adrninis insae op die sesde verdieping by die planning en Dorpe, kantore 1965, gegee dat die Stads trateur gerig pad soos hierna mad van Johannesburg 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel het wat as Johannes van Buitestedelike Gebiede by H B Phillipsge van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling uiteengesit teheptroomua'nmoepeerubaye bou, Bosmanstraat 320, Pretoria. burgse Wysigingskema 1510 bekend sal staan. BESKR'YWING VAN PAD. Enige beswaar of vertoe teen die Hierdie skema is 'n Wysigingskema en aansoek dit 'n Pad oor die Restant van Gedeelte 4, die moet skriftelik op of voor die 13 November bevat die volgende voorstel: Restant van Gedeelte 13, Gedeelte 14 en 1985 by die Sekretaris, H B Phillipsgebou, Die hersonering van Erwe 21, 22, 43, 44, 54, Gedeelte 15 van die plus Kookfontein 545 IQ Bosmanstraat 320, Pretoria 0002 ingedien 55, 65 en 76, Armadale, van Residensieel 1 na soos meet volledig aangedui op Plan LO No word. Nywerheid /85. Die uitwerking van hierdie skema is om die 11 Afskrif van die versoekskrif en kaarte wat B G E ROUX erwe ooreenkomstig die ontwikketingsvoorstelle die voorgestelde pad aantoon, 1e gedurende 16 Oktober 1985 Sekretaris vir die gebied te soneer. kantoorure ter insae in die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, President Besonderhede van hierdie skema 18 ter insae plein, Meyerton. in Kamer 798, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd Enige persoon wat belang by die aangeleentperk van vier weke vanaf die datum waarop heid mag he en beswaar wit aanteken teen die TOWN COUNCIL OF PIETERSBURG hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer Proklamering van die voorgestelde openbare word. pad, moet sodanige beswaar skriftelik, in tweevoud, indien by die Direkteur van Plaaslike NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO Enige beswaar of vertoe in verband met Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU hierdie skema moet binne 'n tydperk van vier Stadsklerk, Posbus 9, Meyerton, 1960, nie later ATION ROLL weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan as Maandag, 2 Desember 1985 the. die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, Notice is hereby given in terms of section , gerig word. A D NORVAL of the Local Authorities Rating Ordinance, Stadsklerk 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the provi H T VEALE Munisipale Kantoor sional supplementary valuation roll for the fi Stadsekretaris Posbus 9 nancial year 1983/1984 is available for inspec Burgersentrum Meyerton tion at the office of the Town Treasurer, Rates 1960 Hall, Civic Centre, Pietersburg, from 16 Oc Johannesburg 16 Oktober 1985 tober 1985 to 20 November 1985 and any 16 Oktober 1985 Kennisgewing No 513/1985 owner of rateable property or other person who so desires to lodge an objection with the Town Clerk in respect of any matter recorded Braamfontein

50 3940 PROVINCIAL GAZEITE, 23 OCTOBER 1985 in the provisional supplementary valuation The rights affected by the proposed procla 'n Afskrif van die versoekskrif, diagramme roll as contemplated in section 34 of the said mation of roads are set out in the Schedule en bylae le ter insae in die kantoor van die on Ordinance including the.question whether or hereto. dergetekende tydens gewone kantoorure. not such property or portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom Any interested person who wishes to lodge Die regte wat deur die voorgestelde paaie or in respect of any omission of any matter an objection to the ation of the pro geraak word, word in die bylae hiervan uitfrom such roll shall do so within the said pe posed roads must locdamobjection in writ eengesit. riod. mg in duplicate with the Director of Local Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001, Enige belanghebbende persoon wat 'n be The form prescribed for the lodging of an and with the undersigned within one month swaar teen die proldamenng van die voorgeobjection is obtainable at the address indi from date of last publication which is 30 Oc stelde paaie het, met sodanige beswaar skrifcated below and attention is specifically di tober telik in tweevoud by die Direkteui van rected to the fact that no person is entitled to Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria urge any objection before the valuation board IVENTER 0001, en die ondergetekende indien binne een unless he has timeously lodged an objection in Town Secretary maand vanaf datum van die laaste publikasie the prescribed form. Civic Centre wetke datum 30 Oktober 1985 is. Springs.1 A BOTES 16 October 1985 J VENTER Town Clerk Notice No 86/1985 Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum Mare Street Springs Pietersburg 16 Oktober 1985 SCHEDULE 16 October 1985 Kennisgewing No 86/1985 Description of Roads: BYLAE 1. Roads in a eastwest, north south and STADSRAAD VAN PIETERSBURG west eastern direction over the farm Welge Beskrywing van Paaie: dacht No 74 IR:(Holdings 3, 4, 5 and 6, Welge KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN dacht Agricultural Holdings) are affected; 1. Peale in ooswes, noord said en wes oostelike rigting oor die pleas Welgedacht No 74 VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR 2. A road in a eastmestern direction over IR (Hoewes 3, 4, 5 en 6 Welgedachtlandbou DERINGSLYS AANVRA the farm Welgedacht No 74 IR (Holdings 7 and hoewes) word geraak; As 49, Welgedacht Agricultural Holdings) are af IMP 2. 'n Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van fected; Pad in 'n ooswestelike rigting oor die. die Ordonnansie op pleas Welgedacht No 74 IR (Hoewes 7 en 49, Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie II van 3. A road in a south eastern direction over Welgedachtlandbouhoewes) word geraak; the farm Welgedacht No 74 IR (Holding 38, 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende Welgedacht Agricultural Holdings) is affected; 3. 'n Pad in 'n suidoostelike rigting oor die waardenngslys vir die boekjaar 1983/1984 nap pleas Welgedacht No 74 IR (Hoewe 38, Welge is vir inspeksie by die kantoor van die Stadste 4. A road in a north eastern direction over a dacht landbouhoewes) word geraak; sourier, Belastingsaal, Burgersentrum, Pie portion of Portion 2 of the farm Modder East tersburg, vanaf 16 Oktober 1985 tot 20 No No 72 IR. 4. 'n Pad in 'n noordoostelike rigting oor 'n vember 1985 en enige eienaar van belasbare gedeelte van Gedeelte 2 van die pleas Modder eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n East No 72 IR. beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die voorlopige aan RIGHTS AFFECTED vullende waarderingslys, opgeteken, soon in REGTE WAT GERAAK WORD artikel 34, van die genoeme Ordonnansie in te I. Mining Title: dien insluitende die vraag of sodanige eien 1. Regte onder Myntitel gebou: dom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan Unsurveyed precious metal claims pegged in die betaling van eiendomsbelasting of daarvan terms of licence No 2735 by Subterranean S.A. Ono emote edelmetaalkleims afgepen vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating (Pty) Ltd. kragtens lisensie No 2735 deur Subterranean van enige aangeleentheid uit sodanige lys, S.A. (Pty) Ltd. doen so binne die vermelde tyd. 2. Surface Rights: 2. Oppervlakteregte: Die voorgeskrewe vorm vir die indiening (a) Road as indicated on sketchplan RMT van 'n beswaar is by die adres hieronder aan 1197(PL) held in terms of surface right permit (a) 'n Pad aangetoon op sketskaart No RMT gedui, beskikbaar en aandag word spesifiek No A80/47 by Springs Welgedacht Townships 1197(PL) gehou kragtens oppervlakteregpergevestig op die kit dat seen persoon geregtig Limited; mit No A80/47 deur Springs Welgedacht Town is om enige beswaar voor die waamemingsread te opper tensy by (b) Area foragriculture as indicated 'rs beswaar op die on sketchplan RMT 5413(SR) held in terms of (b) Terrein vir landbou aangetoon op vorm betyds ingedien het nie. surface right permit No A64/65 by Lurie Agri kaart RMT No 5413(SR) gehou kragtens sketss op 1 A BOTES cultural Extensions (Proprietary) Limited; pervlakteregpermit No A64/65 deur Lune Stadsklerk Agricultural Extensions (Proprietary) Ltd.; Burgersentrum (c) Area for agriculture with fencing indi Marestraat cated on sketchplan RMT 3836(512) held in (c) Terrein vir landbou met omheining aan Pietersburg terms of surface right permit No A77/45 by getoon op sketskaart RMT No 3836(SR) gehou 16 Oktober 1985 Springs Welgedacht Townships Limited. kragtens oppervlakteregpermit No A77/ deur Springs Welgedacht Townships Limited TOWN COUNCIL OF SPRINGS STADSRAAD VAN SPRINGS TOWN COUNCIL OF ALBERTON PROCLAMATION OF ROADS ON THE FARMS WELGEDACHT NO 74 IR AND PROKLAMERING VAN PAAIE OP DIE PERMANENT CLOSING OF LANES AND MODDER EAST NO 72 IR PLASE WELGEDACHT NO 74 IR EN MOD ALIENATION OF LAND DER EAST NO 72 IR Notice is hereby given in terms of sections 68 Notice is hereby given in terms of section 5 and 79(18) of of the Local Authorities Roads Ordinance, No Kennis geskied hiermee ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 5 44 of 1904 as amended, that the Town Council van die "Local Authorities Roads Ordinance" that the Town Council of Alberton prop uses to of Springs has petitioned the Administrator to No 44 van permanently close the 1904, soon gewysig, dat die following lanes Stalls and to alienate it afterwards by selling it for proclaim as public roads the roads as described mad van Springs 'n versoekskrif tot die Adindustrial purposes: in the schedule hereto and defined by die ministrateur geng het om die paaie coos begrams SG Al 0 87/8 5 (RMT R3 9/8 4), SG skryf word in die bylae hiervan en gedefinieer Lanes between Erven 221 and 738, 226 and A1085/85 (RMT R40/84), SG A1086/85 (RMT word deur diagramme LG A1087/85 (RMT 227 and 250 and 251, Alrode Extension 2. R41/84) and SG A1084/85 (RMT R42/84) R39/84), LG A1085/85 (RMT R40/84), LG framed by Land Surveyor G Purchase from a A1086/85 (RMT R41/84), en LG No A1084/85 Full particulars and a plan showing particulars survey performed during March and May (RMT R42/84), wat deur Landmeter G Pur of the proposed closing are open for inspection A copy of the petition, diagrams and schedule chase opgestel is van opmetings wat in Maart during office hours at the office of the Town are open for inspection in the office of the un en Mei 1981 gedoen is, as openbare paaie te Secretary, Municipal Offices, Alberton, until 23 dersigned during ordinary office hours. proklameer. December 1985.

51 1 en PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Any person who wishes to object against the claim in writing with the Town Secretary not Afskrifte van die besluit en verordeninge le roposed permanent closing or who will have later than the abovementioned date. ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, y claim for compensation if such closing is tydperk, Stadshuis, Belfast, vir 'n out or van who wishes veertien to object against carried the ii PRINSLOO._ dae met ingang van die publikasiedatum van proposed alienation must lodge such objection Town Clerk hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe and/or claim in writing with the Town Secretary Municipal Offices rant. not later than the abovementioned date. PO Box 4 Alberton 23 October 1985 P H T STRYDOM.1 I PRINSLOO ' Notice No 61/1985 Stadsklerk Town Clerk Stadhuis Posbus 17 Municipal Offices Belfast PO Box 4 23 Oktober 1985 Alberton STADSRAAD VAN ALBERTON Kennisgewing No 22/ October 1985 Notice No 59/1985 PERMANENTE SLUITING VAN PARK Kearns word hiermee ingevolge artikel 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gegee dat, die Stadsraad van Alberton VILLAGE COUNCIL OF BLOEMHOF voomemens is Om die volgende park permanent.te sluit om dit vir paddoeleindes te kan STADSRAAD VAN ALBERTON aanwend: AMENDMENT OF CHARGES, ADOPTION AND REVOCATION OF BYLAWS PERMANENTE SLUITING VAN LANE EN Die oost elike gedeelte, oot plus minus VERVREEMDING VAN GROND m2 van Trelawnypark,New Redruth, benodig vir die westelike nngpd.. Notice is hereby given in terms of sections. 8013(3) and 96 of the Local Government Ordi Kennis word hiermee ingevolge artikels 67 en in pkm wat knemndarkede van die worge nonce, 1939, that the Council has by 79(18) van die Ordonnansie Special op Plaaslike Bees tuur, 1939, gegee dat die Stadsraad van Alber stelde shining aantoon, is gedurende kantoor Resolution amended the charges for electricity use by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu with effect from 1 October 1985, and that the ton voomemens is om die volgende lane perma nisipale Kantore, Alberton ter insae tot 23 Council intends adopting Standard Water Sup te sluit en dit daarna te vervreem deur dit te Desember ply Bylaws and revoking existing Water Sup verkoopnent vir nywerheidsdoeleindes: ply Bylaws. Lane tussen Erwi 221 en 738, 226 en 227 en Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde permanence sluiting wil aanteken of wat The general purport is to increase 250 charges en 251, Alrode Uitbreding 2. enige es om skadevergoeding sal he indien so for electricity and to replace the existing Volledige besonderhede en 'n plan wat boson...danige sluitini eisuitcrer word moet sodanige Water Supply By laws. derhede van die voorgestelde sluiting u.v.raar CIVO s nfielik by die Stadsekreta aantoon,copies its indien laatstens op die 0ogenoemde datum. of the amendment and bylaws are is gedurende kantoorure by die kantoor van dieavailable for inspection at the Council Offices D Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Alberton I l PRINSLOO ' during office hours fora period of 14 days as ter insae tot 23 Desember of the date of publication hereof in the Provin Any person wishing to object to the amend ment or bylaws must do so in writing to the undersigned within 14 days as of the date of publication hereof in the Provincial Gazette. Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde permanente sluiting wil aanteken of wat ssier;rtoup; enige eis om skadevergoeding sal he indien ' sodanige shining uitgevoer word of wat beswaar 23 Oktober 1985 wil aanteken teen die voorgestelde vervreem Kennisge g No 61/1985 ding, moet sodanige beswaar en/of eis skriftelik by die Stadsekretaris indien laatstens op die bogenoemde datum..1.1 PRINSLOO Stadsklerk..M.suni_sipAale Kantore Stadsklerk cial Gazette. Municipal Office TOWN COUNCIL OF BELFAST PO Box 116 Bloemhof ADOPTION OF BYLAWS Munisipale Kantore October 1985 osbus 4 Notice No 18/1985 Alberton It is hereby notified in terms of the provi 23 Oktober 1985 lions of section 96 of the Local Government Kennisgewing No 59/1985 Ordinance, 1939, that the Town Council in tends adopting Swimmingbath Bylaws. D V CALLAGHAN Town Clerk Copies of the resolution and Bylaws are DORPSRAAD VAN BLOEMHOF open for inspection at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Belfast for a period TOWN COUNCIL OF ALBERTON of fourteen days as from the date of publica WYSIGING VAN GELDE, AANNAME EN tion of this notice in the Provincial Gazette. HERROEPING VAN VERORDENINGE PERMANENT CLOSING OF PARK P HT STRYDOM Daar word ingevolge artikels 8013(3) en 96 Town Clerk van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Notice is hereby given in terms of section 68 Town Hall 1939, bekend gemaak dat die Raad by Spesiale of the Local Government Ordinance, 1939, B 17 Besluit die gelde vir elektrisiteit gewysig het that the Town Council of Alberton proposes to Bea Blfast met ingang 1 Oktober 1985 en dat die Read permanently close the following park to enable 23 October 1985 voornemens is om Stan to be used for road purposes: Notice No22/1985 sieningsverordeninge te aanvaar en bestaande Watervoorsieningsverordeninge te herroep. The eastern portion of Trelawny Park, New Redruth, plus minus ne in extent, re Die algemene strekking is om die gelde vir quired for the western ring road. elektrisiteit te verhoog en om verouderde Wa A plan showing particulars of the proposed STADSRAAD VAN BELFAST tervoorsieningsverordeninge te vervang. closing is open for inspection during office Afskrifte van die wysigings en verordeninge hours at the office of the Town Secretary, Mu AANNAME VAN VERORDENINGE le gedurende kantoorure ter insae by die Kan nicipal Offices, Alberton, until 23 December toor van die Raad vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van publikasie hiervan in die Daar word hierby ingevolge die bepalings Provinsiale Koerant. Any person who wishes to object against the van artikel 96 van die Ordonnansie op Plansproposed permanent closing or who will have like Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Enige persoon wat beswaar teen die any claim for compensation if such closing is Stadsraad van Belfast van voorneme is om beoogde wysigings of vasstellings wil maak, carried out must lodge such objection and/or Swembadverordeninge te aanvaar. moet dit sknftelik by die ondergetekende

52 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 doen binne 14 dae na die datum van publika wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik TOWN COUNCIL OF BOKSBURG sie hiervan in die Provinsiale Koerant. binne 14 dae na die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe PROPOSED CLOSING AND ALIENATIO D V CALLAGHAN rant by die ondergetekende doen. OF THAT PORTION OF THE SANITARY LANE BETWEEN WILLOW STREET AND Stadsklerk LEON FERREIRA HOSPITAL ROAD ABUTTING ERVEN 920 Munisipale Kantore Burgersentrum Stadsklerk AND 921 BOKSBURG TOWNSHIP Posbus 116 Posbus 215 Bloemhof Boksburg Notice is hereby given in terms of sections and 79(18) of the Local Government Ordinance, 23 Oktober Oktober , that the Town Council of Boksburg, Kennisgewing No 18/1985 Kennisgewing No 60/ subject to the approval of the Administrator, where applicable, intends to close permanently and to alienate by private treaty to Mrs C Comins that portion of the sanitary lane abutting TOWN COUNCIL OF BOKSBURG the northern boundaries of Erven 920 and 921 Boksburg Township. TOWN COUNCIL OF BOKSBURG ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC TION 26(1)(a) OF THE TOWNPLANNING A plan showing that portion of the lane to be AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 closed and alienated, is open for inspection in AMENDMENT OF BY LAWS: WATER Office 226, Second Floor, Civic Centre, SUPPLY The Town Council of Boksburg has prepared Trichardts Road, Boksburg from 23 October a Draft Townplanning Scheme, to be known as 1985 to 31 December 1985 on Mondays to Notice is hereby given in terms of section 96 Boksburg Amendment Scheme 1/429. Fridays from 08h00 to 13h00 and from 13h30 to 16h15. of the Local Government Ordinance No 17 of This scheme will be an amendment scheme 1939, as amended, that it is the intention of the and contains the following proposals: Any person who has any objection to the Town Council of Boksburg to amend the fol proposed closing and/or alienation of the said lowing Bylaws: The rezoning of a portion (surveyed as Por portion of the lane or who will have any.claim Lion 1) of Erf 2, Cason from "Municipal" to The Water Supply Bylaws of the Boksburg for compensation if the aforesaid closing is "Special, for a welfare centre and purposes Municipality, published under Administrator's carried out, shall lodge his objection or claim i incidental thereto" and portions of Erven 2 and writing with the undersigned by not later than 3 Notice 392, dated 30 March 1977 as amended. 3, Cason from "Municipal" to "Special, for December The general intent of the amendment is as parking and access purposes." follows: Particulars of this scheme are open for inspec LEON FERREIRA To substitute section 8 of the Water Supply tion at Office 207, Second floor, Civic Centre, Town Clerk ' Bylaws to make the Charges for Fire Exting Trichardts Road, Boksburg, for a period of four uishing Service Installations more effective. weeks from the date of the first publication of Civic Centre this notice which is 23 October PO Box 215 Copies of the proposed amendment of the Boksburg abovementioned by laws will lie open for in Any objection or representations in connec 23 October 1985 spection in Room 224, Civic Centre, for a pe tion with this scheme shall be submitted in Notice No 53/1985 nod of 14 days from date of publication hereof writing to the Town Clerk, PO Box 215, in the Provincial Gazette. Boksburg 1460, within a period of four weeks from the abovementioned date. _ Any person wishing to object to the proposed amendment must lodge his objection LEON FERREIRA with the undersigned in writing within 14 days Civic Centre Town Clerk publication of of this notice in the Provincial Boksburg STADSRAAD VAN BOKSBURG Gazette. 23 October 1985 Notice No 56/1985 VOORGESTELDE SLUITING EN VER ' LEON FERREIRA VREEMDING VAN DAARDIE GEDEELTE Town Clerk EN HOSPITAALWEG AANGRENSEND 'Civic Centre AAN ERWE 920 EN 921 DORP BOKSBURG PO Box 215 STADSItAAD VAN BOKSBURG ' Boksburg Kennis geskied hiermee kragtens artikels ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL en 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike 23 October (1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE op Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Boksburg Notice No 60/1985 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 voornemens is om, onderworpe aan die goed keuring van die Administrateur waar va Die Stadsraad van Boksburg het 'n Ontwerp toepassmg, daardie gedeelte van die sanitere dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal steeg aangrensend aan die noordelike grense staan as Boksburgwysigingskema 1/429. van Erwe 920 en 921, dorp Boksburg permanent STADSRAAD VAN BOKSBURG te sluit en uit die hand van mee C Comins te Hierdie skema sal 'n wysigingskema weer en vervreem. WYSIGING VAN VERORDENINGE: WA bevat die volgende voorstelle: TERVOORSIENING 'n Plan waarop die gedeelte van die steeg wat Die hersonering van 'n gedeelte (opgemeet as gesluit en vervreem gaan word, aangedui word, Gedeelte 1) van Erf 2, Cason van "Munisipaal" fe vanaf 23 Oktober 1985 tot 31 Desember 1985 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van na "Spesiaal, vir 'n welsynsentrum en aanver op Maandae tot Vrydae van 08h00 tot 13h00 en die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, wante doeleindes" en gedeeltes van Erwe 2 en 3, van 13h30 tot 16h15 in Kantoor 226, Tweede bekend gemaak dat die Raad voornemens is Cason van "Munisipaal" na "Spesiaal, vir par Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, om die volgende Verordeninge te wysig: keer en toegangsdoeleindes." Boksburg ter insae. Die Watervoorsieningsverordeninge van Besonderhede van hierdie skema le ter insae Iedereen wat enige beswaar teen die voorgedie Munisipaliteit van Boksburg, afgekondig te Kantoor 207, Tweede Verdieping, Burgersen stelde sluiting en/of vervreemding van die by Administrateurskennisgewing 392 van 30 tram, Trichardtsweg, Boksburg, vii 'n tydperk gemelde gedeelte van die steeg het of wat enige Maart 1977, soos gewysig. van vier weke van die datum van die eerste eis vir skadevergoeding sal he indien voormelde publikasie van hierdie kennisgewing af, naamlik sluiting uitgevoer word, moet sy beswaar of eis Die algemene strekking van die voorge 23 Oktober skriftelik by die ondergetekende indien nie later stelde wymgings is soos volg: as op 31 Desember 1985 nie. Enige beswaar of vertot in verband met Om artikel 8 van die Watervoorsieningsver hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsordeninge te vervang om die toepassing van klerk, Posbus 215, Boksburg 1460, binne 'n LEON FERREIRA die Tarief vir Brandblusdiensinstallasies meer tydperk van via weke van bogenoemde datum Stadsklerk doeltreffend te maak. af voorgele word. Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae in Burgersentrum LEON FERREIRA Kamer 224, Burgersentrum, vir 'n tydperk van Posbus 215 Stadsklerk veertien dae vanaf die datum van publikasie Burgersentrum Boksburg hiervan in die Provinsiale Koerant. Boksburg 23 Oktober Oktober 1985 Kennisgewing No 53/1985 Enige persoon wat beswaar teen genoemde Kennisgewing No 56/ III

53 1 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER TOWN COUNCIL OF BOKSBURG noemde datum, dit wil se, nie later nie as 20 November 1985 om 12h00. IllitDVERTISEMENT IN TERMS OF SEC CrRWIICOUNCILTvLOL FECARISMAMENNVIDMIELI:T "ITON 26(1)(a) OF THE TOWN CJ DE BEER PLANNING SCHEME 97 Stadsklerk AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 Munisipale Kantore The Town Council of Carletonville has pre Posbus 3 The Town Council of Boksburg has pre pared a Draft Townplanning Scheme to be Carletonville pared a draft town planning scheme, to be known as Carletonville Amendment Scheme 2500 known as Boksburg Amendment Scheme Oktober /439. Kennisgewing No 72/1985 The scheme will be an amendment scheme This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: and contains the following proposals: 1. The rezoning of Portion 2 of Erf 1239, The rezoning of that portion of the sanitary Carletonville Extension 1 from "Public Open LOCAL AUTHORITY OF CHRISTIANA lane abutting the northern boundaries of Space" to "Special" for housing for the aged. Emil 920 and 921, Boksburg from "Existing Street" to "Special Residential, One Dwelling 2. The rezoning of Portion 3 of Erf 1239, VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL per ErL" Carletonville Extension 1 from "Public Open YEARS 1985/89 Space" to "Special" for club quarters for Particulars of this scheme are open for in Voortrekkers. at Office 207, Second Floor, spection Notice is hereby given in terms of section 37 Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg for a 3. The rezoning of the Remaining portion of of the Local Authorities Rating Ordinance, period of four weeks from the date of the first Erf 1239, Carletonville Extension 1 from "Pub 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the valuation publication of this notice, which is 23 October lic Open Space" to "Municipal". roll for the financial years 1985/89 of all rateable property within the municipality has been Particulars of this scheme are open for in certified and signed by the chairman of the Any objection or representations in connec spection al the office of the Town Secretary, valuation board and has therefore become tion with this scheme shall be submitted in Room 217, Municipal Offices, Halite Street, fixed and binding upon all persons concerned writing to the Town Clerk, PO Box 215, Boks Carletonville, for a period of four weeks from as contemplated in section 37 of that Ordi urg, 1460 within a period of four weeks from the date of the first publication of this notice nance. e abovementioned date. which is 23 October However. attention is directed to section 17 Any objection or representation in connec or 38 of the said Ordinance, which provides as tion with this scheme should be submitted in follows: LEON FERREIRA writing to the office of the undersigned within Town Clerk a period of four weeks from the abovemen "Right of appeal against decision of valuetioned date, i.e. not later than 20 November tion board. 1985, at 12h00. Boksburg 17.(1) An objector who has appeared or has 23 October 1985 CJ DE BEER been represented before a valuation board, Notice No 54/1985 Town Clerk including an objector who has lodged or pre Municipal Offices sented a reply contemplated in section 15(4), PO Box 3 may appeal against the decision of such board Carletonville in respect of which he is an objector within 2500 thirty days from the date of the publication in 23 October 1985 the Provincial Gazette of the notice referred Notice No 72/1985 to in section 16(4)(a) or, where the provisions of section 16(5) are applicable, within twentyone days after the day on which the reasons re ' STADSRAAD VAN BOKSBURG ferred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL board a notice of appeal in the manner and in 26(1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP accordance with the Procedure prescribed and DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 such secretary shall forward forthwith a copy STADSRAAD VAN CARLETONVILLE of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. Die Stadsraad van Boksburg het 'n ontwerp dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend CARLETONVILLEWYSIGINGSKEMA 97 (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valua al staan as Boksburg wysigingskema 1/439. tion board in the manner contemplated in sub Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en Die Stadsraad van Carletonville het 'n Ontwerp dorpsbcplanningskema onestel wat be section (1) and any other person who is not an bevat die volgende voorstelle: objector but who is directly affected by a deci. sion of a valuation boardmay, in like manner, Die hersonering van daardie deel van die kend staan as Carletonvillewysigumskema 97. appeal against such decision.". sanitere steeg aangrensend aan die noordelike grense van Erwe 920 en 921, Boksburg van Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en A notice of appeal form may be obtained "Bestaande Straat" na "Spesiale Woon, Een bevat die volgende voorstelle: from the secretary of the valuation board. Woonhuis per Err. 1. Die hersonering van Gedeelte 2 van Erf Besonderhede van hierdie skema le ter 1239, Carletonville Uitbreiding 1 vanaf insae to Kantoor 207, Tweede Verdiepinp, "Openbare Oop Ruimte" na "Spesiaal" vir Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg vir die doel van behuising vir bejaardes. PO Box 13 'n tydperk van vier weke van die datum van Christiana die eerste publikasie van hierdie kennisge 2. Die hersonering van Gedeelte 3 van Erf 2680 wing af, naamlik 23 Oktober , Carletonville Uitbreiding I vanaf 23 October 1985 "Openbare Ow Ruimte" na "Spesiaal" vir Notice No 35/1985 Enige beswaar of vertot in verband met spankamers vir voortrekkers. G W VAN NIEKERK Secretary: Valuation Board hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsklerk, Posbus 215, Boksburg, 1460 binne 'n tyd 3. Die hersonering van die Restant van Erf perk van vier weke van bogenoemde datum af 1239, Carletonville Uitbreidiu4 1 vanaf PLAASLIKE BESTUUR VAN CHRISTIANA voorgele word. "Openbare Oop Ruimte" na "Munisipaal". Besonderhede van hierdie skema le ter WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE LEON FERREIRA insae by die Kantoor van die Stadsekretaris, 1985/89 Stadsklerk Kamer 217, Munisipale Kantore, Halitestraat, Carletonville, vir 'n tydperk van vier weke van Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van Burgersentrum die datum van die eerste publikasie van bier die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Boksburg die kennisgewing af, naamlik 23 Oktober Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van gegee dat die waarderingslys vir die 3 Oktober 1985 Enige besware of vertoe in verband met ennisgewing No 54/1985 boekjare 1985/89 van alle belasbare eiendom hierdie skema, moet skriftelik ingehandig binne die munisipaliteit deur die voorsitter word by die kantoor van die ondergetekende, van die waarderingsraad gesertifiseer en gete binne 'n tydperk van vier weke vanaf boge ken is en gevolglik finaal en bindend geword

54 3944 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 het op alle betrokke persone soos in artikel 37 PLAASLIKE BESTUUR VAN CHRISTIANA mens is om ondervermelde verordeninge met van daardie Ordonnansie beoog. ingang 1 Oktober 1985 te wysig: Die aanclas word egter gevestig op artikel 17 KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN ELEKTRISITEITSVOORSIENINGSVERof 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR ORDENINGE volg bepaal: DERINGSLYS AANVRA Die algemene strekking van hierdie wysi "Reg van appel teen beslissing van waarde Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van ging is die verhoging van tariewe. Afsknfte ringsraad. die Ordonnansie op Etendomsbelasting van van die wysiging le ter insae gedurende kan Piaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van toorure by die kantoor van die Sekretaris vir 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, waardermgslys vir die boekjaar 1984/85 oop is van hierdie publikasie. met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant vir inspeksie by die kantoor van die Plaaslike woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of Bestuur van Christiana vanaf 23 Oktober 1985 Enige persoon wat beswaar teen bogevoorgele het, kan teen die beslissing van soda tot 15 November 1985 en enige eienaar van noemde wysiging wens aan te teken, moet sonige raad ten opsigte waarvan by 'n bebelasbare eiendom of ander persoon wat begerig danige beswaar skriftelik binne veertien (14) swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte dae na die publikasie hiervan in die Provindatum van die publikasie in die Provinsiale van enige aangeleentheid in die voodoinge siale Koerant by die ondergetekende doen. Koerant van die kennisgewing in artikel aatryaliellele waarderingslys op teken, sees in 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van ar artikel 34 van die genoemde Ordonnansie LJ VERMEULEN tikel 16(5) van toepassing is, binne eenen beoog, in te then, insluitende die vraag of Sekretaris twintig dae na die dag waarop die redes daarin sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan onder Komiteekantore genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur Posbus 44 worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting is, appel aanteken deur by die sekretaris van of daarvan vrygestel is, of Dendron ten opsigte van enige sodanige raad 'n kennisgewing van appel op 0715 weglating van emge aangeleentheid nit sodanige die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstem lys, doen so 23 binne gemelde tydperk. Oktober 1985 ming met die prosedure soos voorgeskryf in te Kennisgewing No 30/1985 dien en sodanige sekretaris scour onvenvyld 'n Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van afskrif van sodanige kennisgewing van appel 'a beswaar is by die adres' hieronder aangedui aan die waardeerder en aan die betrokke beskikbaar en aandag word spesifiekgevestig op plaaslike bestuur. die felt dat geen persona geregtig is om emge MUNICIPALITY OF GROBLERSDAL beswaar voor die waarderingsraad te opper (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n betensy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm i swaarmaker is nie, kan teen enige beslissing betyds ingedien het nit AMENDMENT TO BYLAWS van 'n waarderingsraad appel aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar A J CORNELIUS It is hereby notified in terms of section 96 of Stadsklerk the Local Government Ordinance, 1939, that wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak word, kan op dergelike Posbus 13 the Council intends to amend the Electricity wyse, teen sodanige beslissing appel aante Robynstraat Bylaws. The general purport of the amendken.". Christiana ment is to increase the tariff Copies of the amendment is open to inspec 'n Vorm vir kennisgewing van appel kan van 23 Oktober 1985 tion at the office of the Town Secretary for a die sekretaris van die waarderingsraad verkry Kennisgewing No 37/1985 word. period of 14 days from the date of publication hereof. G W VAN NIEKERK Any person who desires to record his objec Sekretaris: Waarderingsraad Posbus DENDRON HEALTH COMMITTEE tion to the said amendment must do so in writ 13 Christiana ing with the undersigned within 14 days after 2680 AMENDMENT OF BYLAWS the date of publication of this notice in the 23 Oktober Provincial Gazette Kennisgewing No 35/ It is hereby notified in terms of the provisions of section 126 of the Local Government Town Clerk P C F VAN ANTWERPEN Ordinance, 1939, as amended, that the Den Municipal Offices LOCAL AUTHORITY OF CHRISTIANA dron Health Committee intends to amend the PO Box 48 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO following bylaws with effect from 1 October Groblersdal PROVINSIONAL SUPPLEMENTARY 1985: October 1985 VALUATION ROLL ELECTRICITY BYLAWS Notice No 26/1985 IINotice is hereby given in terms of section 36 of The general purport of the proposed amend the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 ment is to increase tariffs. Copies of the pro (Ordinance 11 of 1977), that the provinsional posed amendments will be open for inspection MUNISIPALITEIT GROBLERSDAL supplementary valuation roll for the financial during office hours at the office of the Secreyear 1984/85 is open for inspection at the office Lary for a period of fourteen (14) days from the WYSIGING VAN VERORDENINGE of the Local Authority of Christiana from 23 date of publication hereof. October 1985 to 15 November 1985 and any owner of rateable property or other person who Any person who desires to record his objet Kennis gesided hiermee ingevolge artikel 96 so desires to lodge an objection with the Town tion to the amendment of the said by laws, van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Clerk in respect of any matter recorded in the must do so in writing to the undersigned within 1939, dat die Raad van voomeme is om die provisional supplementary valuation roll as con fourteen (14) days after the publication of this Elektrisiteitsverordeninge te wysig. Die strektemplated in section 34 of the said Ordinance notice in the Provincial Gazette. king van die wysiging is om die tarief te verincluding the question whether or not such hoog. property or portion thereof is subject to the L J VERMEULEN payment of rates or is exempt therefrom or in Secretary Afsknfte van die vrysiging le ter insae by die respect of Health Committee any omission of any matter from such Officeskantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk roll shall do so within the said PO Box 44 period. van 14 dae vanaf datum van pubfikasie hien Dendron van. The form prescribed for the lodging of any 0715 objection is obtainable at the address indicated 23 October 1985 Enige persoon wat beswaar teen die boge. below and attention is specifically directed to the Notice No 30/1985 melde wysiging wens aan te teken moet dit datum that novan personfact is entitled to urge any skriftelik binne 14 dae na publika objection before the valuation board unless he sie van hierdie kennisgewing in die Provinhas timeously lodged any objection in the sink Koerant, by die ondergetekende doen. DENDRONGESONDHEIDSKOMTTEE prescribed form. PC F VAN ANTWERPEN A J CORNELIUS WYSIGING VAN VERORDENINGE Stadsklerk PO Box 13 Town Clerk Munisipale Kantore Robyn Street Posbus 48 Christiana Kennis geskied hiermee ingevolge die be Groblersdal van die Ordonnansie e October 1985 ClatW3 c% BestiMri, 1939, dieo Oktober 1985 Notice No 37/1985 Gesondheidskomitee van Dendron voorne Kennisgewing No 26/ IN

55 1 1 'n PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER k CITY OF JOHANNESBURG Any person who desires to record his objet STADSRAAD VAN KEMPTONPARK Lion to the said amendments must do so in PERMANENT CLOSING, REZONING AND writing to the undermentioned within fourteen 7SALE OF PARK SITES: STANDS 46 AND 88 days after the date of publication of this notice WYSIGING VAN VERORDENINGE INDUSTRIA WEST in the Provincial Gazette. Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 The Council intends to permanently close H H S VENTER van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 Stands 46 and 88 Industna West, situated Town Clerk van 1939, soos gewysig, dat die Raad van voor between Blumberg, Noble and Wright Streets, Civic Centre. neme is om die volgende verordeninge te Industria West, and after rezoning the stands Braamfontein wysig: from Public Open Space to Industrial 1, offer Johannesburg them for sale. 23 October 1985 A plan showing the stands which the Council proposes to close may be inspected during ordinary office hours at Room S212, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg. Civic Centre Btaamfontein Johannesburg 23 October 1985 ELEKTRISITEITSVERORDENINGE STAD JOHANNESBURG Die algemene strekking van hierdie wysi ging is soos volg: Any person who objects to the proposed WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE Om die tarief van gelde vir die lewering van closing or who will have any claim for compensa elektrisiteit te verhoog. Lion if the closing is effected, may lodge his objection or claim in writing with me on or Daar word hiennee ingevolge artikel 96 van 'n Afskrif van hierdie wysiging 16 ter insae before 24 December die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, by Kamer 156, Stadhuis, Margaretlaan, Kemp kennis gegee dat die Raad voornemens is om tonpark vir 'n tydperk van veertien (14) dae die Bouverordeninge wat by Administra H T VEALE van publikasie hiervan. teurskennisgewing 726 van 16 Junie 1976 deur City Secretary hom aangeneem is, verder te wysig. Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigmg wens aan te taken, moet dit skriftelik voor of op 7 November 1985 by die ondergete. kende doen. Die a mere strekking van die wysiging is om die p dkeuringsgeld wat vu nuwe en bykomende ouwerk gehef word, van R4,20 tot 50c te verminder. Q W VAN DER WALT Stadsklerk Afskrifte van hierdie wysigings 16 vir 'n tydperk van veertien dae venal die publikasie van Stadhuis hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Margaretlaan rant, dit wil se23 Oktober 1985, g_edurende ge (Posbus 13) STAD JOHANNESBURG wont kantoorure in Kamer S217, Blok A, Bur Kemptonpark gersentrum, Braamfontein, Johannesburg, ter 23 Oktober 1985 PERMANENTE SLUITING, HERSONE MM. Kennisgewing No 61/1985 RING EN VERKOOP VAN PARKSTAND PLASE: STANDPLASE 46 EN 88, INDUS Enigiemand wat teen die voorgestelde wy TRIA WES. siging beswaar wil aanteken, moet dit skrifte Ilk by die ondergetekende doen binne veertien Die Raad is voomemens om Standplase 46 dae vanaf die datum van die publikasie van en 88, IndustriaWes, geed tussen Blumberg, hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Noble en Wrightstraat, Industria Wes, na her rant. sonering van Openbare Oopruimte tot Nywer held 1, te sluit en te koop aan te hied. H HS VENTER LOCAL AUTHORITY OF KRUGERSDORP Stadsklerk Plan waarop die standplase aangetoon word Burgersentrum NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO wet die Raad voornemens is om te sluit, ie Braamfontein PROVISIONAL SUPPLEMENTARY gedurende gewone kantoorare ter inane by Johannesburg VALUATION ROLL Kamer 5212, Burgersentrum, Braamfontein, 23 Oktober 1985 Johannesburg (Regulation 5) Enige persoon wat teen die beoogde sluiting Notice is hereby given in terms of section 36 of beswaar wil mask of wat 'n eis om vergoeding the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 TOWN COUNCIL OF KE ON PARK wilintel = hen the sluiting plaasvind, kan sy eis (Ordinance 11 of 1977), that the provisional 5 voor of op 24 Desember 1985 skriftelik by my supplementary valuation roll for the financial indict'. AMENDMENT OF BYLAWS year July 1984 to June 1985 is open for inspec tion at the office of the Local Authority of H T VEALE Kruversdo Stadsekretaris Notice is hereby given in terms of section ) from 23 October November 1to985 and any owner of rateable Burgersentrum of the Local Government Ordinance, 17 of property or other person who desires to lodge an Braamfontein 1939, as amended, that the Council proposes objection with the Town Clerk in respect of any Johannesburg to amend the following bylaws: matter recorded in the provisional sup 23 Oktober 1985 plementary valuation roll as contemplated in ELECTRICITY BYLAWS section 34 of the said Ordinance, including the question of whether or not such property or The general purport of this amendment is portion thereof is subject to the payment of as rates follows: or is exempt therefrom or in respect of any CITY OF JOHANNESBURG omission or any matter from such roll, shall do To increase the Tariff of Charges for the so within the said period. AMENDMENT OF BUILDING BYLAWS supply of electricity. The form prescribed for the lodging of an A copy of this amendment will be open for objection is obtainable at the address indicated It is hereby notified in terms of section 96 of inspection at Room 156, Town Hall, Margaret below and attention is specifically directed to the the Local Government Ordinance, 1939, that Avenue, Kempton Park for a period of four fact that no person is entitled to urge any the Council intends to further amend the teen (14) days from the date of publication objection before the valuation board unless he Building Bylaws adopted by it under Adminis thereof has timeously lodged an objection on the pretrator's Notice 726 dated 16 June scribed form. Any person who wishes to object to the pro The general purport of the amendment is to Pfd amendment, must lodge his objection in J L VAN DER WALT III reduce the plan approval fee chargeable for writing with the undersigned on or before 7 Secretary: Valuation Bard new and additional building work from R4,20 November to 50c. Q W VAN DER WALT 1st Floor Copies of these amendments are open for Town Hall Town Clerk Jack Smiedt Centre inspection during office hours at Room 5217, Margaret Avenue 90 Commissioner Street Block A, Civic Centre, Braamfontein, Johan PG Box 13 Krugersdorp nesburg, for a period of fourteen days from Kempton Park 1739 the date of publication hereof in the Provin 23 October October 1985 cial Gazette, i.e. 23 October Notice No 61/1985 Notice No 77/1985

56 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 PLAASLIKE BESTUUR VAN KRUGERS MUNISIPALITEITLEANDRA vasstelling is om die tarief vir verbruikers DORP binne en buite die munisipale gebied te ver KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN STILHOUPLEK VIR BUSSE hoog met 'n toeslag van 8 %. in Hierdie werking op wysigffi tree 1 September VOORLOPIGE AANVULLENDE WAARDERINGSLYS AANVRA Hiermee word ingevolge die beprifings van Afslcrifte van die vasstelling te gedurende artikel 65 bis van die Ordonnansie op Haas kantoorure ter insae by die kantore van die (Regulasie 5) like Bestuur, 1939, kennis gegee dat die Raad vir 'n tydperk van 14 dae vanaf datum Dorpsraad van Leandra 'a bealuit geneem het van publikasie hiervan in die Provinsiale Koe Kennis geskied hierby ingevolge artikel 36 van waarby 'n stilhouplek vir publieke voertuie rant. die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van (busse) vasgestel word te RI 307 Suidstraat, Em gp persoon wat Plaaslike Besture, beswaar teen die 1977 (Ordonnansie wysi 11 van aver die Munisipale Kantore, Leslie, by die ging will maak, moet dit 1977), dat die skriftelik binne veervoorlopige aanvullende waarde openbare toilette. vir die boekjaar Julie den dae na die datum van 1984 tot Junie ublikasie van bier 1985ls oop is vir inspeksie by die kantoor van die Afskrifte van hierdie beshdt to gedurende die kennisgewing by die ondergetekende Plaaslike Bestuur van Krugersdorp vanaf 23 gmwone kantoorure by die Stadsklerlc, Munisi indien. Oktober 1985 tot 23 November 1985 en enige pale 1Cantore, Leslie, ter inane tot 6 November J M A DE BEER eienaar van belasbare eiendom of ander persoon 1985, tot welke datum skriftelike beware deur Stadsklerk wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk die ondergetekende ontvang sal word. Posbus 61 ten opsigte van enige aangeleentheid in die r dim geen besware mining word the tree Lydenburg voorlopige aanvullende waarderingslys n '. cue se besluit op 8 November 1985 in 23 Oktober 1985 opgeteken soon in anikel 34 van die genoemdekennisgewing werking No 42/1985 Ordonnansie beoog, in te dies, insluitende die lig' vraag of sodanige eiendom of 'n gedeelte daar G M VAN NIEKERK van onderworpe is aan die betaling van eien Stadsklerk domsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten Munisipale gootore MARBLE HALL MUNICIPALITY opsigte van enige wysiging van enige aangeleent pdvadiar xs heid uit sodanige lys doen so binne gemelde Leslie tydperk DETERMINATION OF CHARGES FOR 23 Oktober 1985 ELECTRICITY SUPPLY Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van ICeimisgewing No 12/1985 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui, beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op Notice is hereby given in terms of section die feit dat geen persoon geregtig is om enige 80B(3) of the Lona Government Ordinance, beswaar voor die waarderingsraad te opper. TOWN COUNCIL OF LYDENBURG No 17 of 1939 that the Town Council of Martensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm ble Hall has hy Special Resolution dated 30 betyds ingedien het me. September 1985, determined, charges in res AMENDMENT TO THE DETERMINATION pea of: OF CHARGES J L VAN DER WALT (a) Electricity Supply Sekretaris: Waarderingsraad Notice is hereby given in terms of section The general purport of the special resolu 80B(3) of the Local Government Ordinance, dons to make provision for the increase of ta Iste Vloer 1939, that the Town Council of Lydenburg has riffs by Escom. Jack Smiedtsentrum by Special Resolution amended and deter Kommissarisstraat 90 mined the Tariff of Charges payable in terms The determination will come into effect ICrugersdorp of the undermentioned bylaws. from 1 September Oktober 1985 ELECTRICITY SUPPLY BYLAWS Copies of the resolution and particulars of Kennisgewing No 77/1985 the determination of the charges will be open The general purport of the amendment is to for inspection at the office of the Town Clerk,,, increase the tariff for consumers inside and Marble Hall, during office hours for a period 1550 hj outside the municipal area with a surcharge of of 14 days from the date of publication hereof S %. This amendment shall come into effect on in the Official Gazette, i.e. October September Any person who wishes to object to the de Copies of this amendment are open for in termination of the said charges, must lodge his LEANDRA MUNICIPALITY spection at the Municipal Offices during nor objection in writing with the undersigned with rnal office hours for a period of 14 days from in 14 days of publication hereof in the 0M ' the publication of this notice in the Provincial dal Gazette, namely 23 October I BUSSTOP Gazette. F H SCHOLTZ ill Notice is hereby given in terms of the provi Any person who desires to fleet to the said Town Clerk sions of section 65 bis of the Local Govern amendment shall do so in writing with the Municipal Offices ment Ordinance, 1939, that the Village Coun unersi:ped within fourteen days from publica PO Box 111 cil of Leandra has resolved that parking lion 01 this notice. Marble Hall facilities for public vehicles (busses) have been 0450 J MADE BEER determined at Stand 307 South Street, behind 23 October 1985 Municipal Offices, theleslie, next to the Town Clerk Notice No 27/1985 ' PO Box 61 public toilets. Iplenburg Copies of this resolution are available for 23 October 1985 inspection during normal office hours at the Notice No 42/1985 office of the Town Clerk, Municipal Offices, MUNISIPALITEIT MARBLE HALL Leslie, until 6 November Objections against the resolution must be VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE lodged in writing with the undersigned not STADSRAAD VAN LYDENBURG VOORSIENING VAN ELEKTRISITEIT later than the mentioned date. The resolution will take effect as from 8 No WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Hierby word ingevolge artikel 80B(3) van die p Bestuur, No 17 vember 1985 should no objections be received. GELDE Ordonnansie van 1939, kennis goegeeplaaslike dat die Dorpsraad van Marble Hall by Spesiale Besluit van 30 Sep Kennis geskied hiermee ingevolge die betember 1985 gelde vasgestel het ten opsigte G M VAN NIEKERK pafinp van artikel 80B(3) van die Ordonnan van: Town Clerk sie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Lydenburg by Spesiale Besluit die (a) Elektrisiteitsvoorsiening Tarief van Gelde betaalbaar kragtens onder Municipal Offices genoemde verordeninge gewysig en vasgestel Die algemene strekking van die spesiale be Private Bag X5 het. sluff[ is ten einde voorsiening te maak vir die Leslie verhoging van tariewe deur Evkom ELEKTRISITEITSVEROFtDENINGE 23 October 1985 Die vasstelling tree in werking op I Sep Notice No 12/1985 Die algemene strekking van die wysiging en tember 1985.

57 1 of 1 vanaf PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Afskrifte van die besluite en besonderhede Afskrifte van die voorgestelde wysiging le TOWN COUNCIL OF NABOOMSPRUIT van die vasstelling van gelde le ter insae by die ter insae by die kantoor van die ondergete Kantoor van die Stadsklerk, Marble Hall, ge kende vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae durende kantoorure vir 'n tydperk van 14 dae AMENDMENT OF BY vanaf datum van publikask hiervan in die Pro LAWS publikasie van hierdie kennisgewing in vinsiale Koerant. die Offisiele Koerant, naamlik 23 Oktober Notice is hereby given in terms of section Enige persoon wat beswaar teen die voorge of the Local Government Ordinance, 1939, stelde wysiging wens aan te teken moet dit that the Council proposes to amend the follow Enige persoon wat beswaar teen die ge skriftelik bunk 14 (veertien) dae na publika ing by laws. noemde vasstelling wens aan te teken moet dit sic, by die ondergetekende inhandig voor of skriftelik binne 14 dae na datum van hierdie op 6November The Cemetery Bylaws of the Naboomspruit kennisgewing in die Offisiele Koerant, naam Municipality published under Administrator's lik 23 Oktober 1985, by die ondergetekende Notice No 175 dated 1 February doen. I A KOK Stadsklerk The general purport of this amendment is to F H SCHOLTZ Munisipale Kantore ensure that in no case more than two adults Stadsklerk Messina and/or two children be buried within any Munisipale Kantore 23 Oktober 1985 grave. Posbus 111 Kennisgewing No 17/ Marble Hall A copy of this amendment will be open for 0450 inspection at the Town Secretary, Civic 23 Oktober 1985 TOWN COUNCIL OF MIDRAND Centre, Louis Trichardt Avenue, Naboom Kennisgewing No 27/1985 spruit, for a period of fourteen (14) days from the date of publication hereof. DETERMINATION OF CHARGES: ELEC TRICITY Any person who wishes to object to the proposed amendment, must lodge his objection in writing with the undersigned on or before 7 It is hereby notified in terms of section November TOWN COUNCIL OF MESSINA 80B(3) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the Council deter AMENDMENT OF ELECTRICITY SUPPLY mined charges by Special Resolution for elec I T POTGIETER 110 tricity with effect from 1 November Town Clerk TARIFF The general purpose of the determination of Civic Centre Notice is hereby given in terms of the provi. charges is to make provision for a kw tariff. Louis Tnchardt Avenue Private Bag X340 sions of section 96 of the Local Government Copies of the proposed determination of Naboomspruit Ordinance, No 17 of 1939, as amended, of the eor ll areinspection open t in the office of 0560 intention of the Town Council of Messina to the own Secretary dunng normal office hours 23 October 1985 amend the Electricity Supply Tariff of the Mes for a period of fourteen days from the date of Notice No 27/1985 sina Municipality', published under Admini publication hereof in the Provincial Gazette. strator's Notice 633 dated 5 October, 1949, as amended, to provide for an additional sur Any person who wishes to record his object charge of 10 % on the charges payable in terms tion to the proposed determination of charges items 1, 2, 3, 4, 5A and 6 of Part A with ef must do so in writing to the Town Clerk within feet from 1 October, fourteen days after the date of publication of I The general purport of the amendment is to this notice in the Provincial Gazette. increase the existing tariffs. Copies of the proposed amendment will lie P L BOTHA Town Clerk STADSRAAD VAN NABOOMSPRUIT open for inspection at the office of the under Private Bag X16 signed for a period of 14 (fourteen) days from antsfontein WYSIGING VAN VERORDENINGE date of publication hereof in the Provincial 10661if s Gazette. 23 October 1985 Notice No 38/1985 Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 Any person who wishes to object against the van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, proposed amendment must do so in writing 1939, dat die Raad van voorneme is om die within 14 (fourteen) days after date of publica volgende verordeninge te wysig: tion to reach the undersigned on or before 6 a. November Begraafplaasverordeninge van die Munisi STADSRAAD VAN MIDRAND paliteit Naboomspruit, afgekondig by Administrateurskennisgewing No 175 van 1.1 A Town VASSTELLING VAN GELDE: ELEKTR/Sf Februarie KOKClerk TEIT Municipal Offices Die algemene strekking van hierdie wysi Messina ging is om voorsiening te maak dat daar in 23 October 1985 Daar word hiermee ingevolge artikel 80B(3) geen geval meer bike as van twee persone, Notice No 17/1985 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, fietsy volwassenes en/of kinders in dieselfde 1939, soos gewysig, kennis gegee dat die Raad graf begrawe word nie. by 'n Spesiale &shift gelde vir elcktrisiteit met ingang 1 November 1985 vasgestel het. 'n Afskrif van hierdie wysiging le ter insae by die Stadsekretaris, Burgersentrum, Louis STADSRAAD VAN MESSINA Die algemene strekking van die vasstelling Trichardtlaan, Naboomspruit, vir 'n tydperk is om voorsiening vir 'n kw tarief te maak. van veertien (14) dae vanaf die datum van WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVOOR publikasie hiervan. Afskrifte van die beoogde vasstellings le ter SIENINGSTARIEF insae by die kantoor van die Stadsckrctaris ge Enige persoon wat beswaar teen gemelde durende normale kantoorure vir 'n tydperk wysiging wens aan te teken, moct dit skriftelik van veertien dae vanaf publikasie hicrvan in Kennis geskied hiermee ingevolge die voor of op 7 November 1985 by die ondergcte be ale Provisiale Koerant. palings van artikel kende dom. 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewy Enige persoon wat beswaar teen hierdie wysig, dat die Stadsraad van Messina van voor siging en vasstellings wens aan te tam moct 1 T POTGIETER name is om die Elektrisiteitsvoor ' dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne Stadsklerk sieningstarief van die Munisipalitcit van veertien dae na publikasic hiervan in die Pro Burgersentrum Messina, afgekondig by Administrateursken vinsiale Koerant. LOUIS Trichardtlaan nisgewing 633 van 5 Oktober 1949, sous gewy Privaatsak X340 sig, verder te wysig am voorsiening tc maak vir P L BOTHA Naboomspruit 'n addisionele toeslag van 10 % op die gelde Stadskfcrk 0560 hetaalhaar ingevolge items 1, 2, 3, 4, 5A en 6 Privaatsak X16 23 Oktober 1985 van Deel A met ingang 1 Oktohcr Olifantsfontein Kennisgcwing No 27/ Dic algemenc strekking van die wysiging is 23 Oktober 1985 die verhoging van die bestaande tariewc. Kennisgewing No 3W

58 , PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCrOBER 1985 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT AMENDMENT TO STANDARD WATER AMENDMENT TO STANDARD ELEC AMENDMENT TO STANDARD WATER SUPPLY BY LAWS TRICITY BYLAWS SUPPLY BY LAWS Notice is hereby given in terms of section 96 Notice is hereby given in terms of section 96 Notice is hereby given in terms of section of the Local Government Ordinance, 1939, as of the Local Government Ordinance, 1939, as 80B(3) of the Local Government Ordinance, amended, that the Town Council intends amended, that the Town Council intends 1939, as amended, that the Town Council has further amending the Water Supply. Bylaws further amending the Electricity Bylaws by Special Resolution resolved to amend the adopted under Administrator's Notice 1872, adopted under Administrator's Notice 313, tariffs relating to the supply of water with ef dated 14 December 1977, as amended. dated 21 February 1973, as amended. fect from 1 October The general purport of this amendment is to The general purport of this amendment is to The general purport of this amendment is to increase the amount of the estimated monthly increase the amount of the estimated monthly fix a [anti for testing water pressure. consumption which is required before a consumption which is required before a guaguarantee can be accepted instead of a deposit rantee can be accepted instead of a deposit Copies of the proposed amendment will be and to stipulate that a minimum of 25 % of any and to stipulate that a minimum of 25 % of any open for inspection at the office of the Town guarantee must be paid to the Council in cash. guarantee must be paid to the Council in cash. Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a period of fourteen (14) days from the date of Copies of the proposed amendment will be Copies of the proposed amendment will be publication of this notice in the Provincial Ga open for inspection at the office of the Town open for inspection at the office of the Town zette. Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a. period of fourteen (14) days from the date of period of fourteen (14) days from the date of Any person who desires to lodge an objec publication of this notice in the Provincial Ga publication of this notice in the Provincial Gation to the proposed amendment must do so, zette. Any person who desires to lodge an ob zette. Any person who desires to lodge an ob in writing, to the Town Clerk within fourteen jection to the proposed amendment must do so jection to the proposed amendment must do (14) days from the date of publication of this in writing to the Town Clerk within fourteen so, in writing to the Town Clerk within four notice in the Provincial Gazette. (14) days from the date of publication of this teen (14) days from the date of publication of notice in the Provincial Gazette. this notice in the Provincial Gazette. H I K MULLER Town Clerk H 1 K MULLER Town Clerk HJ K MULLER Town Hall Town Hall Town Clerk PO Box 45 PO Box 45 Nelspruit1200 Nelspruit Town Hall 23 October PO Box 45 Notice No 80/ October 1985 Nelspruit Notice No 81/ October 1985 Notice No 82/1985 STADSRAAD VAN NELSPRUIT WYSIGING VAN STANDAARD WATER VOORSIENINGSVERORDENINGE STADSRAAD VAN NELSPRUIT STADSRAAD VAN NELSPRUIT Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, WYSIGING VAN DIE STANDAARD ELEK 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die WYSIGING VAN DIE STANDAARD WA TRISITEITSVERORDENINGE Stadsraad by Spesiale Besluit, besluit het om TERVOORSIENINGSVERORDENINGE die tariewe vir die voorsiening van water te Daar word hierby ingevolge artikel 96 van wysig met inwerkingtreding op 1 Oktober Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Stads Die algemene strekldng van hierdie wysi ' soos gewysig, bekend gemaak dat die Stads read voomemens is om die Elektrisiteitsveror n is om 'n tarief vir waterdruktoetse vas te rand voornemens is om die Watervoorsie deninge aangeneem by Administrateursken t.l'e ningsverordeninge aangeneem by Administra nisgewing 313 van 21 Februarie 1973, soos teurskennisgewing 1872 van 14 Desember gewysig,verder te vrysig. Afskrifte van die voorgestelde wysiging le 1977, soos gewysig, verder te wysig. ter insae gedurende gewone kantoorure by die Die algemene strekking van hierdie wysikantoor van die Stadsekretaris. Munisipale Die algemene strekking van hierdie wysi ging is om die bedrag van die geraamde maan Kantore. Nelspruit. vir 'n tydperk van veertien ging is om die bedrag van die geraamde delikse rekening wat vereis word alvorens 'n (14) dae vanaf datum van publikasie van bier maandelikse rekening wat vereis word alvo waarborg instede van 'n deposito aanvaar kan die kennisgewing in die Provinsiale Koerant. rens 'n waarborg instede van 'n deposito aan word, te verhoog. asook om te bepaal dat minvaar kan word, te verhoog, asook om te be stens 25 % van enige waarborg in kontant by Enige persoon wat beswaar teen die voorm paal dat minstens 25 % van enige waarborg in die Raad inbetaal mom word. stelde wysiging wil maak. moet dit skrifteliny kontant by die Raad inbetaal moet word. die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal vir 'n tydperk van veenien (14) dae vanaf datum die van Provinsiale publikasie Koerant. van hierdie kennisge virn 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisge wing i datum van publikasie van hierdie kennisge wing in die Provinsiale Koerant gedurende gewing in die Provinsiale Koerant gedurende ge wone kantoorureby die kantoor van die Stad. H.1 K MULLER wone kantoorure by die kantoor van die Stad sekretaris. Munisipale Kantore, Nelspruit. ter Stadsklerk sekretaris, Munisipale Kantore, Nelspruit, ter insae le en enige persoon wat beswaar teen so Stadhuis insae le en enige persoon wat beswaar teen so danige wysiging wil aanteken moet dit skrifte Posbus 45 danige wysiging wil aanteken most dit skrifte lik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) Nelspruit lik by die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae na datum van publikasie van hierdie ken 121X) dae na datum van publikasie van hierdie ken nisgewing in die Provinsiale Kocrant. 23 Oktober 1985 nisgewing in die Provinsiale Kocrant. Kennisgewing No 80/ H 1 K MULLER HJ K MULLER Stadsklerk Stadsklerk Stadhuis Poshus 45 Stadhuis Nelspruit Posbus 45 TOWN COUNCIL OF NELSPRU IT 120(1 Nelspruit 23 Oktohcr Kcnnisgming No AMENDMENT TO THE STANDARD 81/ Oktober 1985 DRAINAGE. BY Kennisgewing No LAWS Notice is hereby given in terms of section I a a

59 ' 0 80B(3) of the Local Government Ordinance, A plan showing the proposud portion of the Any person who desires to object to such 1939, as amended, that the Town Council has Park, as well as every other relevant informa amendment shall do so in writing to the Town by Special Resolution resolved to amend the lion about the millmatd closing, are open for Clerk within fourteen days after the date of tariffs relating to the Standard Drainage By inspection during office hours at the office of publication of this notice in the Provincial Galaws with effect from 1 October the Town Secretary for 60 days up to 23 De zette on 23 October cember The general purport of this amendment is to fix a basic as well as a penalty charge in respect Any person who has any objection to the C F B MATTHEUS of the discharge of industrial effluent. proposed dosing of the said portion of Park ' Town Clerk 1800, or who has any claim for compensation, Municipal Offices Copies of the proposed amendment will be should such closing be affected, should lodge PO Box 34 open for inspection at the office of the Town his objection/claim with the Council in writing Pot etersrus Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a not later than 23 December period of fourteen (14) days from the date of 23 October 1985 publication of this notice in the Provincial Ga Notice No 80/1985 zette. B J VAN DER VYVER Town Clerk Any person who desires to lodge an objet Town Council Lion to the proposed amendment must do so in PO Box 67 writing to the Town Clerk within fourteen (14) phajaborwa STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS days from the date of publication of this notice Tel (01524)2111 in the Provincial Gazette. 23 October 1985 Notice No 32/1985 VASSTELLING VAN GELDE: ELEKTRISI HJ K MOLLER TEIT Town Clerk Town Hall PO Box 45 Kennis geskied hierby kragtens artikel Nelspruit 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad PHALABORWA STADSRAAD October van 1985 Potgietersrus by Spesiale Besluit geneem Notice No 79/1985 PERMANENTE SLUITING VAN 'N GE op 30 September 1985, besluit het om die ta DEELTE VAN PARK 1800 VIR ONDER nef van gelde vir die voorsiening van elektrisi VERDELING EN VERVREEMDING teit met mgang van 1 September 1985 te wysig ten einde voorsiening te maak vir 'n Evkom tariefaanpassing. Kennisgewing geskied hiermee ingevolge STADSRAAD VAN NELSPRUIT artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Afskrifte van die voorgestelde wysiging van Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van voor die tariewe It gedurendi kantoorure by die WYSIGING VAN DIE STANDAARD RIO. neme is om 'n gedeelte van Parkerf 1800 Uit kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk LERINGSVERORDENINGE breiding 4, groot ongeveer 190 m2 perma van veertien dae ter insae. il liodie io PROVINSIALE KOERANT, 23 OICTOBER neat te sluit vir onderverdeling en vervreemding aan die Gereformeerde Kerk. Enige persoon wat. beswaar wil aanteken, Dear word hierby ingevolge artikel 80B(3) mod dit skriftelik by die Stadsklerk doen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 'n Plan wat die voorgestelde gedeelte van binne veertien dae na datum van publikasie 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die die park aandui, asook alle tersaaklike beson van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Stadsraad by Spesiale Besluit, besluit het om derhede van die voorgenome sluiting, le gedu Koerant op 23 Oktober die Tarief van Gelde van die Standaard Rick rende kantoorure in die kantoor van die Stadrinpverordeninge te wysig met inwerkingtre sekretaris ter insae vir 60 dae tot 23 Desember C F B MATTHEUS ding op 1 Oktober Stadsklerk Die algemene strekking van hierdie wysi Iedereen wat beswaar wil maak teen die Munisipale Kantoor ging is oat 'n basiese heffing sowel as 'n boete.voorgestelde sluiting of wat enige eis tot ska Posbus 34 heffing ten ppsigte van die stoning van nywer devergoeding sal he indien sodanige slaking Potgietersnis heidsuitvloeisel dear te stel. uitgevoer word, word versoek om die beswaar of eis skriftelik by die Read in te dien nie later 23 Oktober 1985 Afskrifte van die voorgestelde wysiging le as 23 Desember 1985 the. Kennisgewing No 80/1985 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Nelspruit, vir 'n tydperk van veertien B J VAN DER VYVER ) dae venal' datum van publikasie van bier Stadsklerk kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Stadsraad Posbus 67 Enige persoon wat beswaar teen die voorge Phalaborwa stelde wysiging wil maak, moet dit skriftelikloy CITY COUNCIL OF PRETORIA Tel (01524)2111 die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae 23 Oktober 1985 na datum van publikasie van hierdie kennisge Kennisgewing No 32/1985 PROPOSED AMENDMENT TO THE PREwing in die Provinsiale Koerant. TORIA TOWN PLANNING SCHEME, 1974: HJ K MOLLER TOWN PLANNING AMENDMENT SCHEME 1559 Stadsklerk Stadhuis Posbus 45 The City Council of Pretoria has prepared a Nelspruit Draft Amendment to the Pretoria Town plan 1200 TOWN COUNCIL OFPOTGIETERSRUS ning Scheme, 1974, to be known as Town plan 23 Oktober ning Amendment Scheme Kennisgewing No 79/1985 DETERMINATION OF CHARGES: ELEC This Draft Scheme contains the following TRICITY proposal: Amendment of Clauses 4, 22, 24 and 25 of Notice is hereby given in terms of section the Pretoria Town planning Scheme, 1974, in 80B(3) of the Local Government Ordinance, PHALABORWA TOWN COUNCIL order to simplify and expedite the calculation 1939, that the Town Council of Potgietersrus of the floor space of a building. has by Special Resolution dated 30 September PERMANENT CLOSING OF A PORTION 1985, resolved to amend the charges for the Particulars of this scheme are open to in OF PARK 1800 FOR SUBDIVISION AND supply of electricity with effect from 1 Sep spection at Rooms 6055W and 3022W, Munito ALIENATION tember na, Van der Walt Street, Pretoria, for a period of four weeks from the date of the first publi purport is to compensate for an Notice is hereby given in terms of section 67 cation of this notice, which is 23 October increase The g by Es comeneral. of the Local Government Ordinance, 1939, The Council will consider whether or not the that it is the intention of the Town Council to Copies of the proposed amendment of scheme should be adopted. close a portion of Park 1800, in extent approxi charges are open for inspection during office mately 190 m2, permanently for subdivision hours at the office of the Town Secretary for a Any owner or occupier of immovable pro and alienation thereof to the Reformed period of fourteen days from the date of publi petty within the area of the Pretoria Town Church. cation of this notice. planning Scheme, 1974, or within two kilo.

60 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 metres of the boundary thereof, has the right of Erf 1014, Ferndale, subject to certain condi Charges: Electricity Supply previously charged to object to the scheme or to make representa dons and the Administrator's approval. in terms of the Councils Electricity Bylaws, dons in respect thereof and, if he wishes to do with a determination of charges in terms of so, he shall within four weeks of the first publi Any person who desires to object to such section 808(1). cation of this notice, which is 23 October 1985, closing and/or alienation is requested to lodge inform the City Secretary, PO Box 440, Preto his/her objection with the Town Clerk in writ to increase the existing tariffs. ria 0001, in writing of such objection or repre lug, on or before 23 December Telesentation and shall state whether or not he phone extension 342. A copy of the resolution and particulars of determination are open to inspection dur and 21 wishes to be heard by the local authority. Tele A plan on which the street portion to be theing office hours at Room Bill, Municipal Ofphonic enquiries may be made at telephone closed and alienated is indicated, as well as the firs, corner of Jan Smuts Avnue Hen 3411, extension 494. relevant Council Resolution is available for drik Verwoerd. Drive, Randburg for a period inspection during the hours (Mondays to Fri of 14 days from the date of publication hereof. P DELPORT days) from 08h00 to 12h30 and from 14h00 to Town Clerk 16h00 at Room No B110, Ground Floor, Muni Any person desiring to object to the deter cipal Offices, Corner Hendrik Verwoerd Drive mination must do so in writing to the underand Jan Smuts Avenue, Randburg. signed within 14 days of publication of this no 23 October 1985 tice in the Provincial Gazette. Notice No 268/ C GEYER Town Clerk J C GEYER Municipal Offices Town Clerk Car Hendrik Verwoerd Drive and Municipal Offices Jan Smuts Avenue Private Bag 1 STADSRAAD VAN PRETORIA Randburg Randburg 23 October VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Notice No 99/ October 1985 PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974: DORPSBEPLANNINGSWYSI GINGSKEMA 1559 Notice No 100/1985 STADSRAAD VAN RANDBURG Die Stadsraad van Pretoria het 'n Ontwerp STADSRAAD VAN RANDBURG wysiging van die Pretoria dorpsbeplannmg skema, 1974, opgestel wat bekend sal staan as VOORGESTELDE PERMANENTS SLUI 111 Dorpsbeplanningswysigingskema TING EN VERVREEMDING VAN 'N GE VAS STE LLIN G VAN TAR IEF VAN DEELTE VAN VALELAAN, FERNDALE GELDE: ELEKTRISITEITSVOORSIENING Hierdie Ontwerpskema bevat die volgende DORPSGEBIED voorstel: Ooreenkomstig die bepalings van artikel Wysiging van Klousules 4, 22, 24 en 25 van Kennis geskied hiermee ingevolge die be 8013(3) van die Ordonnanne op Plaaslike Be die Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, ten Palings van artikels 67 en 79(18) van die Or stunt, 1939, word hiermee bekend gemaak dat einde die berekening van die vloerruimte van donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van die Stadsraad van Randburg by Spesiale Be 'n gebou te vereenvoudig en te bespoedig. 1939, soos gewysig, van die Stadsraad van sluit, die Tarief van Gelde: Eleictnsiteitsvoor Randburg se voomeme, om onderhewig aan slating vasgestel het kragtens artikel 808(1) Besonderhede van hierdie skema 16 ter sekere voorwaardes en die Administrateur se van die Ordonnansie met ingang van 1 Okinsae in Kamers 6055W en 3022W, Munitoria, goedkeuring, 'a gedeelte van Valelaan, Fern sober Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk dale, permanent vir alle verkeer te sink en aan van vier weke van die datum van die eerste die eienaar van die aangrensende 'Gedeelte Die algemene strekldng van die besluit is: 1 publikasie van hierdie kennisgewing af, naam van Ed 1014, Femdale, te venrreem. om die Tarief van Gelde: Elektrisi lik 23 Oktober Enige persoon wat teen die voorgestelde teitsvoorsiening wat voorheen onder die Raad se Die Read sal die skema oorweeg en besluit stuffing en/of vervreemding beswaar wil maak, Elektrisiteitsverordeninge gehef was, te of dit aangeneem moet word. word versoek om sodanige beswaar skriftelik vervang met 'n vasstelling kragtens artikel voor of op 23 December 1985 by die Stadsklerk 80B(1). Enige eienaar of okkupeerder van vaste in te dien. Telefoon uitbreiding 342. eiendom binne die gebied van die Pretoria om die bestaande tariewe te verhoog. dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee It Plan waarop die straatgedeelte wat ge 'n Afskrif van die besluit en besonderhede kilometer van die grens daarvan, het die reg sluit en vervreem gaan word, aangedui is, tevan die vasstelling 16 gedurende kantoorure om teen die skema beswaar te maak of cm same met die betrokke Raadsbesluit, 16 gedu ter insae by Kamer B111, Munisipale Kantore, vertoe ten opsigte daarvan te rig en, indien hy rende die ure (Maandae tot Vrydae) vanaf h/v Jan Smutslaan en Hendrik Vervmerdrydit wil doen, moet by die Stadsekretaris, Pos 08h00 tot 12h30 en vanaf 14h00 tot 16h00 tet lean,randburg, vir '11 tydperk van 14 dae bus 440, Pretoria 0001, binne vier weke van insae by Kamer No BI10, Grondvloer, Munisi vanaf die datum an publikasie hiervan. die eerste publikasie van hierdie kennisge I pale Kantore, h/v Hendrik Verwoerdrylaan en wing, naamlik 23 Oktober 1985, skriftelik van Jan Smutslaan, Randburg. Enige persoon wat beswaar teen die vasstel sodanige beswaar of vertoe in kennis stel en ling wil maak, moet dit skriftelik binne 14 dae vermeld of hy deur die plaaslike bestuur ge J C GEYER na die datum van publikasie van hierdie kenhoar wil word of nie. Telefoniese navrae kan. Stadsklerk nisgewing in die Provinsiale Koerant by die by telefoon , bylyn 494, gedoen word. Munisipale Kantore ondergetekende doen. Iliv Hendrik Verwoerdrylaan en Jan Smutslaan.1 C GEYER P DELPORT Randburg Stadsklerk Stadsklerk 23 Oktober 1985 Munisipale Kantore Kennisgewing No 99/1985 Privaatsak 1 23 Oktober Randburg Kennisgewing No 268/ Oktober 1985 Kennisgewing No 100/1985 TOWN COUNCIL OF RANDBURG DETERMINATION OF TARIFF OF CHARGES: ELECTRICITY SUPPLY TOWN COUNCIL OF RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND ALIENATION OF A PORTION OF VALE Notice is hereby given in terms of section AMENDMENT OF BYLAWS AVENUE, FERNDALE TOWNSHIP 80B(3) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Randburg has determined by Special Resolution in terms of Notice is hereby given in terms of section 96 Notice is hereby given in terms of sections section 80B(H isf the Ordinance, the Tariff of of the Local Government Ordinance, 1939, 67 and 79(18) of the Local Government Ordi that the Council proposes to amend the Flee nonce, No 17 of 1939, as amended, of the in Charges: Electricity Supply with effect from 1 October tricity Bylaws published under Administra tention of the Town Council of Randburg to tor's Notice 433, dated 25 April 1979, as permanently close a portion of Vale Avenue, The general purport of the resolution is: amended. Ferndale, to all traffic and to alienate such portion to the owner of the adjacent Portion 1 to substitute the Council's Tariff of The general purport of the amendments is to 4

61 1 Copies PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER delete the Annexiire providing for the Tariff Any person who desires to object to such STADSRAAD VAN PRETORIA of Fees and to amend the definition of "ta amendment shall do so in writing to the Town riff'. Clerk within fourteen days after the date of VASSTELLING VAN GELDE: VERORDE publication of this notice in the Provincial Ga of this amendment are open for in NINGE VIR DIE BEHEER VAN PARKE, zate on 23 October spection during office hours at Room B111, 00P RUIMTES,.DAMME EN BEWA Municipal Offices, corner of Jan Smuts C F B MATTHEUS RINGSGEBIEDE Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, Rand Town Clerk burg, for a period of 14 days from the publica Municipal Offices Daar word hierby ingevolge artikel 80B(8) tion hereof in the Provincial Gazette. PO Box 34 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), bekend geproposed amendments must do so in writing to 23 October 1985 Spesiale Besluit, met Any person who desires to object against the Paietersrus maak dat die Stadsraad van Roodepoort by the undermentioned within 14 days from the ingang van 1 Oktober Notice No 81/1985 date of this publication in the Provincial Ga 1985, die volgende gelde in verband met boge noemde verordeninge vasgestel het. zette. J C GEYER TARIEF VAN GELDE Town Clerk Municipal Offices Vir die gebruik van die oop ruimte geled te Gedeelte 105 van die plaas Roodekrans 183 IQ Private Bag 1 Randburg STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS per dag, per persoon: 'R2.!i) 2125 W 1 ZYBRANDS 23 October 1985 WYSIGING VAN VERORDENINGE: Stadsklerk Notice No 101/1985 BEURSLENINGSFONDSVERORDENINGE Burgersentrum Privaatsak X30 Roodepoort Kennis geskied hierby kragtens artikel van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 23 Oktober 1985 STADSRAAD VAN RANDBURG 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Pot Kennisgewing No 55/1985 gietersrus besluit het om die Beursleninksverordeninge soos afgekondig by Admtmstrateurskennisgewing 1394 gedateer 27 Oktober WYSIGING VAN VERORDENINGE 1976 te herroep en ander verordeninge vir die Kragtens die bepalings van artikel 96 van die toekenning van beursienings en studiebeurse Ordonnansie op Plaash'ke Bestuur, 1939, word dear to stel ten einde die toestaan van beurse TOWN COUNCIL OF SANDTON hiermee kennis pegee dat die Raad voorne beter te reguleer. mans is om die Elektrisiteitsverordenin$e, Ai.skrifte van die voorgestelde verordening AMENDMENT TO ELECTRICITY BY aangeneem by Administrateurskennisgewing 16 gedurende kantoorure by die kantoor van LAWS 433 van 25 April 1979, soos gewysig, verder te die Stadsekretatis vir 'n tydperk van veertien wysig. dae ter insae. It is hereby notified in terms of section 96 of Die algemene strekking.van die wysigings is Enige persoon wat beswaar wil aanteken, the Local Government Ordinance, 1939, that om die Bylae, wat voormening maak vu die moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen the Council proposes to further amend Tarief van Gelde, te skrap en die woordom the veertienbinne dae na datum van publikasie Electricity Bylaws adopted under Administraskrywing van "tarief ' te wysig. van hierdie kennisgewing in die Provinsiale tor's Notice 425 of 31 March 1976, as amended. 'n Afskrif van die wysigings 16 gedurende Koerant op 23 Oktober The general purport of the proposed amend kantoorure ter insae by Kamer B111, Munisi C F B MATTHEUS ment is to increase the charges for electricity pale Kantore, h/v Jan Smutslaan en Hendrik I Verwoerdrylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 14 dae vanaf publikasie hiervan in die Provin siale Koerant. Munisipale Kantore Posbus 34 I = twits!emend wat beswaar wil maak teen die wy sigings, moet dit skriftelik binne 14 dae na die 23 Oktober 1985 publikasie van hierdie kennisgewing in die Kennisgewing No 81/1985 Provinsiale Koerant by die ondergetekende doen. J C GEYER Stadsklerk Stadsklerk Copies of the proposed amendment are lying for inspection during office hours at the offices of the Council for a period of fourteen days from the date of the publication of this notice in the Provincial Gazette. payable for domestic, business, industrial and general supply from 24 September 1985, in accordance with the increase of the tariff by the Electricity Supply Commission. Any person who desires to object to the said amendment shall do so in writing to the under Munisipale Kantore signed within 14 days after the date of publica Privaatsak 1 tion of this notice in the Provincial Gazette, Randburg CITY COUNCIL OF ROODEPOORT viz 23 October Oktober 1985 DETERMINATION OF CHARGES: BY P P DE JAGER Kennisgewing No 101/1985 LAWS FOR THE REGULATION OF PARKS, OPEN SPACES, DAMS AND CON SERVATION AREAS Civic Centre PO Box 8001 In terms of section 80B(8) of the Local Go TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS Sandton7 vernment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of ), it is hereby notified that the City Coun 23 October 1985 AMENDMENT OF BY LAWS: BURSARY cil of Roodepoort has by Special Resolution Notice No 101/1985 LOAN FUND BY LAWS determined the following charges with effect from 1 October 1985 in regard to the abovementioned bylaws. Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, TARIFF OF CHARGES that the Town Council of Potgietersrus has resolved to revoke its Bursary Loan Fund By For the use of the open space situated at STADSRAAD VAN SANDTON laws published under Administrator's Notice Portion 105 of the farm Roodekrans 183 IQ. WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS 1394 dated 27 October 1976 and to adopt new per day, per person: R2. VERORDENINGE by laws for the granting of bursary loans and W J ZYBRANDS bursaries in order to facilitate the allocation Town Clerk Daar word hierby ingevolge artikel 96 van of bursaries. Civic Centre die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Copies of the relevant bylaws are open for Private Bag X30 bekend gemaak dat die Raad voornemens is inspection during office hours at the office of Roodepoort om die Elektrisiteitsverordeninge deur die the Town Secretary for a period of fourteen 1725 Raad aangeneem by Administrateursken days from the date of publication of this no 23 October 1985 nisgewing 425 van 31 Maart 1976, soos gewytice. Notice No 55/1985 sig, verder te wysig.

62 1 H 3952 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER Die algemene strekking van die voorge tydperk van veertien dae vanaf die datum van TOWN COUNCIL OF STANDERTON stelde wysiging is om die elektrisiteitsgelde be publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. taalbaar vir huishoudelike, handels, nywer AMENDMENT TO DRAINAGE AND heids en algemene toevoer te verhoog in Enige persoon wat beswaar teen genoemde PLUMBING BY LAWS ooreenstemming met die verhoging van die verordemnge wens aan te teken moet dit skriftariewe van die Elektrisiteitsvoorsie telik binne 14 dae vanaf die datum van publiningskommissie met ingang 24 September 1985 kasie van hierdie kennisgewing in die Provin It is hereby notified in terms of section 96 of te verhoog. siale Koerant by die ondergetekende doen. the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that the Council intends to amend Afskrifte van die voorgestelde wysigins le H A DU PLESSIS the Drainage and Plumbing Bylaws published ter insae by die kantore van die Raad vir In Stadsklerk under Administrator's Notice 843 of 10 August tydperk van veertien dae vanaf die datum van Munisipale Kantore 1970, as amended. publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. Posbus 45 Springs The general purport of this amendment is to Enige persoon wat beswaar teen genoemde 1560 increase the charges in respect of sewers which wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik 23 Oktober 1985 are available. by the ondergetekende doen binne 14 dae van Kennisgewing No 93/1985 die datum van publikasie van hierdie kennis Copies of this amendment are open for ingewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 23 spection during office hours at the office of the Oktober Town Secretary, Municipal Offices, Andries Pretorius Street, Standerton, for a period of fourteen days from the date of publication he P P DE TOWN COUNCIL OF SPRINGS reof in the Provincial Gazette. JAGERStadsklerk Any person who desires to record his objec REMOVAL OF BUS STOP IN WELGE Burgersentrum tion to the said amendment, shall do so in writ DACHT ROAD, SPRINGS Posbus ing to the undermentioned within fourteen Sandton days after the date of publication of this notice 2146 Notice is hereby given in terms of the provi in the Provincial Gazette. 23 Oktober 1985 sions of section 65bis of the Local Government Kennisgewing No 101/1985 Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that it A A STEENKAMP is the intention of the Town Council of Springs Town to remove the bus stop opposite the Police Clerkal Station in Welgedacht Road, to a position opposite the Magistrate's Court in Welgedacht Municipal Offices TOWN COUNCIL OF SPRINGS Road. PO Box 66 Standerton Particulars regarding the intended removal 2430 AMENDMENT TO ELECTRICITY BY can be obtained during ordinary office hours 23 October 1985 LAWS from the office of the undersigned. Notice No 46/1985 Any person who objects to the proposed re It is hereby notified in terms of section 96 of moval of the bus stop, should lodge his objeethe Local Government Ordinance, 1939, that tion in writing to the undersigned within the Council intends amending its Electricity twentyone days after the publication hereof. Bylaws. H A PLESSIS The general purport of the amendment is to DU Town Clerk recover the cost increase of Escom for the sup Civic Centre ply of electricity with effect from 1 September PO Box 45 STADSRAAD VAN STANDERTON Springs 1560 A copy of the draft bylaws are open to in WYSIGING VAN RIOLERINGS EN LOOD 23 October 1985 spection at the office of the Council for a pe GIETERYVERORDENINE Notice No94/1985 nod of fourteen days from the date of publica tion hereof in the Provincial Gazette. Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Any person who desires to record his objet die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,soos gewysig, bekend gemaak dat die Rand s tion to the said bylaws shall do so in writing to the undermentioned within 14 days after the STADSFtAAD VAN SPRINGS van voornemens is om die Riolerings en Loodgieteryverordeninge afgekondig date of publication of this notice in the by Ad Provinsewmg 843 van 10 cial Gazette. Augus VERSKUIWING VAN 'N BUSSTOP IN tus 1970,ministkermis soos gewysig, verder te wysig. WELGEDACHTWEG, SPRINGS A DU PLESSIS Town Clerk Die algemene strekking van hierdie wysi sing is om die gelde ten opsigte van beskik Municipal Offices Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa PO Box 45 lings van artikel 65bis van die Ordonnansie op bare riole te verhoog. Springs Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Afskrifte van hierdie wysiging 18 gedurende 1560 Stadsraad van Springs van voorneme ts om 'n kantoorure ter insae by die kantoor van die 23 October 1985 busstop oorkant die Polisiestasie in Welge Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Andries Notice No 93/1985 dachtweg, na 'n posisie oorkant die Magi Pretoriusstraat, Standerton vir 'n tydperk van straatskantore in Welgedachtweg te verskuif. veertien dae vanaf datum van publikasie hier Besonderhede van die voorgenome vervan in die Provinsiale Koerant. skuiwing 18 ter insae gedurende gewone kan Enige persoon wat beswaar teen die ge STADSRAAD VAN SPRINGS toorure in die kantoor van die ondergete noemde wysiging wens aan te teken moet dit kende. skriftelik binne veertien dae van die datum WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS Iedereen wat beswaar teen die verskuiwing van die publikasie van hierdie kennisgewing in VERORDENINGE van die busstop wil maak, word versoek om sy die Provinsiale Koerant by die ondergetebeswaar binne eenentwintig dae na die kende doen. datum van publikasie hiervan, skriftelik by die. Daar word hierby ingevolge artikel 96 van ondergetekende in te then. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, A A 1939, STEEN1CAMP bekend gemaak dat die Raad voornemens Stadsklerk is H A DU PLESSIS om sy Elektrisiteitsverordeninge te wysig. Burgersentrum Stadsklerk Munisipale Kantore Munisipale Kantore Die alsemene strekking van die voorge Posbus 45 Posbus 66 nome wysiging is om die koste verbonde aan 'n Springs Standerton verhoging van die tariewe deur Evkom vir die 136o2430 voorsiemng van elektrisiteit vanaf I Sep 23 Oktober Oktober 1985 tember 1985, te verhaal. Kennisgewing No 94/1985 Kennisgewing No 46/1985 ill II Afskrif van hierdie konsepverordeninge 18 ter insae by die Kantoor van die Raad vir 'n

63 1 1 Standerton PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER TOWN COUNCIL OF STANDERTON TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI TOWN COUNCIL OF DELMAS AMENDMENT TO STANDARD ELEC AMENDMENT OF BYLAWS AMENDMENT TO TARIFFS TRICITY BYLAWS Notice is hereby given in terms of section 96 It is hereby notified in terms of section It is hereby notified in terms of section 96 of of the Local Government Ordinance, Ordi 806(3) of the Local Government Ordinance,. the Local Government Ordinance, 1939, as nance 17 of 1939, that the Town Council of 1939, that the Council has by Special Resolu amended, that the Council intends to amend Thabazimbi intends to amend the Public tion dated the 30 September 1985 amended the 1 the Standard Electricity Bylaws published Health Bylaws published under Administra tariffs relating to the following Bylaws with ef under Administrator's Notice 34 of 10 January tor's Notice 148 of 21 February fect from 1 October 1985: 1973, as amended. The general purport of the amendment is to 1. Electricity Bylaws. The general purport of this amendment is to provide that a inspection fee be levied for any provide for an increase in the tariff for the sup meat which has not been slaughtered at the 2. Cemetery By laws. ply of electricity with effect from 1 October Thabazimbi Abattoir. 3. Bylaws for the issue of certificates and 1985 as a result of the increase in tariffs by Escom with effect from 1 September Full particulars of the amendment is open furnishing of information to the public. for inspection at the office of the Town Clerk The general purport of this resolution is to Copies of this amendment are open for in for a period of 14 days from date of publicsincrease the existing tariffs. spectron during office hours at the office of the tion hereof. Town Secretary, Municipal Offices, Andries Copies of the said resolution and particulars Pretorius Street, Standerton, for a period of Any person who wishes to object against the amendment must lodge such of the amendment are open for inspection at fourteen days from the date of publication proposedthe objetoffice of the Town Secretary, Municipal hereof in the Provincial Gazette. tion in writing at the undermentioned address within 14 days of publication of this notice in Offices, Delmas for a period of 14 days from Any person who desires to record his objet the Official Gazette. the publication hereof in the Provincial Ca tion to the said amendment, shall do so in writ retie. ing to the undermentioned within fourteen DIRK W VAN ROOYEN Any person who wishes to object to the said days after the date of publication of this notice Town Clerk amendment, must lodge such objection in writin the Provincial Gazette. ing with the undersigned within 14 days of A A STEENKAMP. publication hereof in the Provincial Gazette. Town Clerk 'Municipal Office 7 Jourdan Street Municipal Offices J VAN RENSBURG PO Box 90 PO Box 66 ' Thabazimbi Town Clerk Standerton October 1985 Municipal Offices 23 October 1985 Notice No 36/1985 PO Box 6 Notice No 45/1985 Delmas Tel October 1985 Notice No 18/1985 _ II STADSRAAD VAN STANDERTON STADSRAAD VAN DELMAS WYSIGING VAN STANDAARD ELEKTRI SITEITSVERORDENINGE STADSRAAD VAN THABAZIMBI WYSIGING VAN TARIEWE Dear word ingevolge artikel 96 van die Or WYSIGING VAN VERORDENINGE Dear word hierby ingevolge artikel 80B(3) donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos ge van die Ordonnansie op Pleaslike Bestuur, wysig, bekend gemaak dat die Read van voor 1939, bekend gemaak dat die Read by Spesiale nemens is om die Standaard Elektrisiteitsverordeninge afgekondig by Administra van die Ordotumnsie op Plaaslike Gesture, Or tariewe met ingang vanaf 1 Oktober 1985 wat Kennis _geskied Mennee ingevolge artikel 96 Besluit van 30 September 1985 die volgende 34 van 10 Januarie 1973, donnansie 17 van 1939, dat die Stadsraad van verband hou met die volgende Verordeninge, Thabazimbi van voornemens is soos gewysig, verder te wysig. om die Publieke Gesondheidsverordeninge afgekondig gewysig sdigieheottrdonnansie Die algemene strekking van hierdie wysi Administrateurskennisgewing 148 van Elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge. ging is om voorsiening te maak vir 'n verhoging Februarie 1951 te wysig. in die tarief vir die lewering van elektrisiteit 2. Begraafplaasverordeninge. met ingang 1 Oktober 1985 na aanleiding van Die algemene strekking wysiging is om voorsiening te maak r dat 'n herin 3. Verordeninge vir die uitreiking van serti die verhoging in tariewe deur Evkom met in weksiefom gehef kan word op vleis wat nie in fikate en verskaffing van inligting aan die pu gang van 1 September die Abattoir te Thabazimbi geslag is nie. bliek. Afskrifte van hierdie wysiging le gedurende Voile besonderhede van die vrysigin le ter Afskrifte van genoemde besluit en besonkantoontre ter insae by die kantoor van die. insae by die kantoor van die Stadsklerkvir 'n derhede van die wysiging le ter insae by die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Andries tydperk van 14 dee na publikasie hiervan. kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Pretoriusstraat, Standerton vir 'n tydperk van Kantore, Delmas vir 'n tydperk van 14 dae veertien dae vanaf datum van publikasie hier Enige persoon wat beswaar teen die voorge vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale van in die Provinsiale Koerant. stelde wysiging wil aanteken moet dit skriftelik Koerant. binne 14 dae na die publikasie van hierdie _ Enige persoon wat beswaar teen die gekennisgewing in die Provinsiale Koerant, by cause persoon wat beswaar teen genoemde. noemde wysiging wens aan te teken moet dit die ondergenoemde adres doen. wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik skriftelik binne veertien dae van die datumbinne 14 dae na die datum van publikasie van van die publikasie van hierdie kennisgewing in hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koedie Provinsiale Koerant by die ondergete DIRK W VAN ROOYEN rant by ondergetekende doen. kende doen. Stadsklerk A A STEENKAMP 1 VAN RENSBURG Stadsklerk Munisipale Kantoor Stadsklerk Munisipale Kantore Jourdanstraat 7 Posbus 66 Posbus 90 Munisipale Kantore Thabazimbi Posbus Delmas 23 Oktober Oktober 1985 Tel Kennisgewing No 45/1985 Kennisgewing No 36/ Oktober 1985 Kennisgewing No 18/

64 3954 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING urge any objection before the valuation board 16 Oktober 1985 tot 18 November 1985 en unless he has timeously lodged an objection in enige eienaar van belasbare eiendom of the prescribed form. persoon wat PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU begerig is om 'n beswaar by andel. di Stadsklerk ten opstgte van enige aangeleentheid in die voorlopige aanvullende waarde ATION ROLL: 1984/85 J J ROODT Town Clerk ringslys opgeteken soos in artikel 34 van die Notice is hereby given in terms of section 36 Municipal Offices genoemde Ordonnansie beoog, in te Bien, inof the Local Authorities Rating Ordinance, Beaconsfield Avenue sluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the provi Vereenigmg gedeelte daarvan vrygestel is, of ten opsigte sional supplementary valuation roll for the fi 16 October 1985 van enige weglating van enige aangeleentheid nancial year 1 July 1984 to 30 June 1985 is open Notice No 93/1985 met sodanige lys, doen so binne gemelde tydfor inspection at the office of the Town Coun perk. cil of Vereeniging from 16 October 1985 to 18 November 1985 and any owner of rateable Die voorgeskrewe vorm vir die indiening property or other person who so desires to van 'n beswaar is by die adres hieronder aanlodge an objection with the Town Clerk in re STADSRAAD VAN VEREENIGING gedui beskikbaar en aandag word spesifiek gespect of any matter recorded in the provisional vestig op die feit dat geen persoon geregtig is supplementary valuation roll as contemplated KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN om enige beswaar voor die waarderingsraad te in section 34 of the said Ordinance including VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR opper tensy by 'n beswaar op die voorgethe question whether or not such property or skrewe vorm betyds ingedien het. DERINGSLYS AANVRA portion thereof is subject to the payment of J J ROODT rates or is exempt therefrom or in respect of any omission of any matter from such roll shall Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van do so within the said period. die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Munisipale Kantore Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Beaconsfieldlaan The form prescribed for the lodging of an 1977), &egee dat die voorlopige aanvullende Vereeniging Stadsklerk objection is obtainable at the address indi waardenngslys vir die boekjaar 1 Julie 1984 tot 16 Oktober 1985 cated below and attention is specifically di 30 Junie 1985 oop is vir inspeksie by die kan Kennisgewing No 93/1985 rected to the fact that no person is entitled to toor van die Stadsraad van Vereenigmg vanaf I TOWN COUNCIL OF WITBANK STADSRAAD VAN WITBANK DETERMINATION OF CHARGES IN RESPECT OF THE HIRE OF THE TOWN HALL AND BANQUET HALL VASSTELLING VAN GELDE TEN OPSIGTE VAN DIE HUUR VAN DIE STADSAAL EN BANKETSAAL In terms of section 8013(8) of the Local Government Ordinance, Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Ordinance 17 of 1939, it is hereby notified that the Town Council Ordonnansie 17 van 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stads of Witbank has by Special Resolution amended the charges published read van Witbank by Spesiale Besluit die gelde afgekondig by Munisiin Municipal Notice No 58/1985 dated 31 July 1985 as set out in the pale Kennisgewing No 58/1985 van 31 Julie 1985 gewysig het soos in Schedule below and shall be deemed to have come into operation on 1 die Bylae hierby uiteengesit en word hierdie wysigmg geag in werking July te getree het op 1 Julie D B STEYN I D B STEYN Town Clerk Stadsklerk Administrative Centre Administratiewe Sentrum PO Box 3 Posbus 3 Witbank Witbank October Oktober 1985 Notice No 95/1985 Kennisgewing No 95/1985 SCHEDULE A BYLAE A TARIFF OF CHARGES TARIEF VAN GELDE PART I DEEL I I TOWN HALL STADSAAL Sunday Friday Sondag Vrydag to and tot en Saturday Donderdag Thursday R R 1. BALLS AND DANCES 1. BALS EN DANSPARTYE Saterdag R (1) During the evening until 24h00 200,00 240,00 (1) Gedurende die aand tot 24h00 200,00 240,00 (2) During the evening until 01h00 (Sa (2 Gedurende die aand tot 01h00 (uitgeturdays excluded) 220,00 260,00 sonderd Saterdae) 220,00 260,00 (3) During the evening until 02h00 (Sa (3) Gedurende die aand tot 02h00 (uitge turdays excluded) 260,00 300,00 sonderd Saterdae) 260,00 300,00 2. DRAMATIC PERFORMANCES, CON 2. TONEELOPVOERINGS, KONSERTE, CERTS, FOLKDANCING AND PLAYS VOLKSPELE EN DANSE 1 Professionele Groepe: al raorfzirraalteveninggros: 100,00 120,00 a 100,00 120,00 {b For the second and subsequent even Zirifdideieeersteaand tweedeen daaropvolgende ings, per evening 65,00 85,00, per aand 65,00 85,00 (c) During the afternoon 50,00 70,00 (c) Gedurende die middag 50,00 70,00 Amateur Fortlh girsatteauarelroups: 50,00 70,00 b For the second and subsequent even (2)a. 2a ViarasfilceaeAramtaaataeaurepe: die Vir die tweede en daaropvolgende ings, per evening 40,00 60,00 aan, per aand 40,00 60,00 (c) During the afternoon 30,00 45,00 (c) Gedurende die middag 30,00 45,00 50,00 70,00,..

65 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER Groups: 3a Othero iieafimrsatteeauer! b For the second and subsequent even irrdsir _dieama tweedseurgrdoepei daaropvolgende 65,00 85,00 65,00 85,00 ing, per evening 55,00 70,00 a, per aand 55,00 70,00 (c) During the afternoon 45,00 60,00 (c) Gedurende die middag 45,00 60,00 (4) Folk dancing practices during the (4) Volkspeleoefening gedurende die evening, per evening 30,00 45,00 aand, per aand 30,00 45,00 3. WEDDING AND OTHER RECEP 3. HUWELIKS EN ANDER ONTHALE, TIONS, PARTIES, FAMILY GATHER PARTYTJIES, FAMILIEBYEEN INGS, BANQUETS, DINNERS OR LUN KOMSTE, FEESMAALTYE, DINEES OF CHEONS NOENMALE 1 During the morning or afternoon 120,00 140,00 (1) Gedurende die oggend of middag 120,00 140,00 2 During the evening until 24h00 175,00 200,00 2 Gedurende die aand tot 24h00 175,00 200,00 3 During the afternoon and evening 3 Gedurende die middag en aand tot until 24h00 200,00 220, ,00 220,00 (4) During the evening until 01h00 (ex (4) Gedurende die aand tot 01h00 (nitceptmg Saturdays) 200,00 230,00 gesonderd Saterdae) 200,00 230,00 (5) During the afternoon and evening (5 Gedurende die middag en aand tot until 01h00 (excepting Saturdays) 220,00 250, (uitgesonderd Saterdac) 220,00 250,00 4. BAZAARS 4. BASAARS 1 During the morning or afternoon 60,00 75,00 Gedurende die oggend of middag... 60,00 75,00 2 During the morning and afternoon 75,00 85,00 4 Gedurende oggend en middag 75,00 85,00 3 During the evening 100,00 120,00 ; G edurenetee d 100,00 120,00 4 During the afternoon and evening 100,00 130,00 1 Gedurende die middag en aand 100,00 130,00 5 During the morning, afternoon and Gedurende die oggend, middag en evening 120,00 140,00 aan 120,00 140,00 5. SHOWS, EXHIBITIONS, FLOWER 5. TENTOONSTELLINGS, UITSTAL SHOWS AND MANNEQUIN PARADES LINOS, BLOMMESKOUE EN MODEM RADES 1 (a) During the morning or afternoon... 50,00 65, ,00 65,00 b' During the morning and afternoon 60,00 75,00 ila (rg egdeda rauarednadc; ed ioegoggetednadaomf rirciligadsag 60,00 75,00 c; During the evening 65,00 80,00 c Gedurende die aand 65,00 80,00 d) During the afternoon and evening 80,00 95,00 d Gedurende die middag en aand 80,00 95,00,e During the morning, afternoon and e Gedurende die oggend, middag en evening 100, aan 100,00 120,00 (2) The charges payable in terms of sub (2) Die gelde betaalbaar ingevolge subitem (1) shall be subject to a rebate of 20 % item (1) is onderworpe aan 'n korting van if the hall is used for three or more coast 20 % indien die saal vir drie of meer cutive days. opeenvolgende dae gebruik word. 6. FUNCTIONS IN AID OF EDUCA. 6. FUNKSIES TEN BATE VAN OP TIONAL, RELIGIOUS AND REGIS VOEDKUNDIGE, GODSDIENSTIGE TERED WELFARE ORGANIZATIONS EN GEREGISTREERDE WELSYNSOR GANISASIES (Nothwithstanding any other provisions in this tariff contained) (Ondanks enige ander bepalings in hierdie tarief vervat) This tariff is applicable only if the hall is used for purposes excluding fund raising or Hierdie tarief is slegs van toepassing functions with a motive of profiteering. waar die saal gebruik word vir doeleindes of funk 1 During the morning or afternoon 50,00 siuiestges metn'dnewirdnswberjato;dsinsameling During the morning and afternoon 55, : During the evening 65,00 80,00 1 Gedurende die oggend of middag 2 Gedurende die oggend en middag 3 Gedurende dienand 4 Gedurende die middag en aand 50,00 55,00 65,00 100,00 60,00 70,00 80,00 120,00 4 During the afternoon and evening 100,00 120,00 5' During the morning, afternoon and evening 120,00 130,00 5 Gedurende die oggend, middag en. aand 120,00 130,00 7. CHURCH SERVICES 7. KERKDIENSTE (1) During the morning or afternoon 50,00 70,00 (1) Gedurende die oggend of middag 50,00 70,00 (2) During the evening 60,00 90,00 (2) Gedurende die aand 60,00 90,00 8. CONFERENCES, CONGRESSES AND 8. KONFERENSIES, SYMPOSIA KONGRESSE EN SIMPOSIUMS 1 During the morning or afternoon 60,00 80,00 Gedurende die oggend of middag 60, ,00 During the morning and afternoon 80,00 100,00 80,00 100,00 3 During the evening 100,00 120,00 i Gedurendee diedie zgueind en middag 100, ,00 During the afternoon and evening 120,00 140,00 4 Gedurende die middag en sand 120,00 140,00 5 During the morning, afternoon and Gedurende die oggend, middag en evening 140,00 160,00 aan 140,00 160,00 9. LECTURES AND NON POLITICAL 9. LESINGS EN NIE POLITIEKE VER MEETINGS GADERINGS (1)(a) During the morning or afternoon... 50,00 65, ,00 65,00 (adedgedureda nedsiedioegoggnednedaomfgriladgag 55,00 75,00 (b) During the morning and afternoon 55,00 75,00 c Gedurende die aand 70,00 85,00 (c) During the evening 70,00 85,00 (2) Gelde betaalbaar ingevolge subitem In (2) The charges payable in terms of sub (1) is onderworpe aan 'n korting van 20 % = item (1) shall be subject to a rebate of 20 % ten opsigte van vergaderings van inwoners in respect of meetings of residents and tax en belastingbetalers in verband met muni payers relating to municipal matters. sipale aangeleenthede.

66 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER PARTY POLITICAL MEETINGS 10. PARTYPOLITIEKE VERGADE RINGS 1 During the morning or afternoon 80,00 100,00 2 During the evening 165,00 185,00 1 Gedurende die oggend of middag 3 Deposit to cover possible damage 1000, ,00 Gedurende die sand 165,00 80,00 {2 11. BIOSCOPE AND FILM SHOWS 11. BIOSKOOPEN FILMVERTONINGS 60,00 90,00 100,00 100, 185,00 3)) Deposito om moonlike skade to dek , ,00 70,00 110,00 120,00 "Ge?luedreerncridife g Duringan thete morningmoraia oran g.fta;trnern000non die oggend... 60,00 70,00 c During the evening omfircniadagdag 90,00 110, CHRISTMAS TREE FUNCTIONS c Gedurende die die aand 100,00 120,00 (1) During the morning or afternoon 35,00 60, KERSBOOMFUNKSIES (2) During the evening 60,00 85,00 (1) Gedurende die oggend of middag 35,00 60, FUNCTIONS AND OTHER ENTER (2) Gedurende die aand 60,00 85,00 TAINMENT NOT SPECIFIED ELSE 13. FUNKSIES EN ANDER VERMAAK WHERE LIKHEDE WAT NIE ELDERS GESPESI During the morning 1. g aoargfat;trneranoonan 3 During the evening 4 During the afternoon and evening 5 During the morning, afternoon and 60,00 80,00 100,00 130,00 80,00 100,00 120,00 150,00 MEER WORD ME 1 Gedurende die oggend of middag 2 Gedurende die oggend en middag 3 Gedurende die sand 4 Gedurende die middag en aand 60,00 80,00 100,00 130,00 80,00 100,00 120,00 150,00 evening 150,00 170,00 5 Gedurende die oggend, middag en aan 150,00 170, REHEARSALS I orn in g or afternoon: 14. REPETLSIFS a Duringrafeas itahnearin 40,00 55,00 b Amateur 20,00 35,00 1 Gedurende die oggend of middag: c Educational, religious or charitable a Professioneel 40,00 55,00 institutions 20,00 30,00 20,00 35,0 e t:ipmveot:ctilircundige, godsdienstige of 2 n ing : lie dadigheidsinrigtings 20,00 30,00 a RaivarfienagtahaeaTve 50,00 75,00 b Amateur 20,00 30,00 Gedurende aand: c) Educational, religious or charitable 2a Professioneeltdee 50,00 75,00 institutions 25,00 35,00 b Amateur 20,00 30,00 c Opvoedkundige, godsdienstige of lie dadigheidsinrigtings 25,00' 35,00 PART II DEEL If BANQUET HALL BANKETSAAL Sunday Friday to and. Thursday Saturday R 1. BALLS AND DANCES 1. BALS EN DANSPARTYE R Sonclag tot Donderdag R Vrydag en Saterdag R (1)(a) During the evening unti124h00 180,00 220,00 (1)(a) Gedurende die aand tot 24h00 180,00 220,00 (b) During the evening until 01h00 (ex (b) Gedurende die sand tot 01h00 (uitgecepting Saturdays) 200,00 240,00 sonderd Saterdae) 200,00 240,00 (c) During the evening until 02h00 (ex (c) Gedurende die aand tot 02h00 (uitge cepttng Saturdays) 250,00 280,00 sonderd Saterdae) 250,00 280,00 (2) If the banquet hall is used with the (2) Indien die banketsaal seam met die I town hall for this purpose, the charge pay stadsaal vir hierdie doel gebruik word is able in terms of subitem (1) shall be sub die gelde betaalbaar ingevolge subitem (1) ject to a rebate of 25 %. onderworpe aan 'n korting van 25 %. 2. FOLK DANCES AND PLAYS 2. VOLKSPELE EN DANSE (1) During the evening 70,00 90,00 (1) Gedurende die aand 70,00 90,00 (2) Folk dancing practices during the (2) Volkspeleoefeninge gedurende die evening 20,00 30,00 aand 20,00 30,00 3. WEDDING AND OTHER RECEP 3. HUWELIKS EN ANDER ONTHALE, TIONS, PARTIES, FAMILY GATHER PARTYTIIES, FAMILIEBYEEN INGS, BANQUETS, DINNERS OR LUN KOMSTE, FEESMAALTYE, DINEES OF CHEONS NOENMALE (lell?ienrgiettetheveemaioargniungtir2aamoon 100,00 160,00 120,00 180,00 1 (&?, edunr:iencdtedaieanostetnilaci;f0tiddag c) During the afternoon and evening c Gedurende die middag en aand tot until 24h00 180,00 200,00 24h 180,00 200,00 (d) During the evening until 01h00 200,00 220,00 (d) Gedurende die aand tot 0Ih00 (uitge (e) During the afternoon and evening sonderd Saterdae) until 01h00 (excepting Saturdays) 220,00 240,00 (e) Gedurende die middag en aand tot 200,00 220,00 01h00 (uitgesonderd Saterdae) 220,00 240,00 (2) If the banquet hall is used with the (2) Indien die banketsaal saam met die town hall for this purpose, the charges stadsaal in hierdie doel gebruik word, is payable in terms of subitem (1) shall be die gelde betaalbaar ingevolge subitem (1) subject to a rebate of 25 %. onderworpe aan 'n korting van 25 %. 4. BAZAARS 4. BASAARS (1) During the morning or afternoon 50,00 75,00 (1) Gedurende die oggend of middag 50,00 75,001 (2) During the morning and afternoon 60,00 85,00 (2) Gedurende die oggend en middag 60,00 85,00 100,00 160,00 120,00 180, '

67 I a PROVINSIALE KOERANT, 23 OICTOBER (3) During the evening 85,00 100,00 3 Gedurende die aand 85,00 100,00 rw4 During the afternoon and evening 95,00 110,00 4 Gedurende die middag en aand 95,00 110,00 5 During the morning, afternoon and 5 Gedurende the oggend, middag en evening 100,00 120,00 aan 100,00 120,00 5. SHOWS, EXHIBITIONS, FLOWER SHOWS AND MANNEQUIN PARADES the... 35,00 50,00 12(a2h1Duringgt et omoingi nagnodraafftteernm0000nn 40,00 55,00 c) During the evening 55,00 70,00 d) During the afternoon and evening 70,00 85,00 ie) During the morning, afternoon and evening 85,00 100,00 5. TENTOONSTELLINGS, UITSTAL LINOS, BLOMMESKOUE EN MODEPA RADES 35,00 50,00.ii, Gedurende(adedt:redn die dioeggogednednonif middagag... 40,00 55,00 c Gedurende die aand 55,00 70,00 ft Gedurende die and en middag 70,00 85,00 fre Gedurende die oggend, middag en aand 85,00 100,00 (2) The charges payable in terms of sub (2) Die gelde betaalbaar ingevolge subitem (1) shall be subject to a rebate of 20 % item (1) is onderworpe aan 'n korting van if the hall is used for three consecutive 20 % indien die saal vir due of meer days. opeenvolgende dae gebruik word. 6. FUNCTIONS IN AID OF EDUCA 6. FUNKSIES TEN BATE VAN OP TIONAL, RELIGIOUS AND REGIS VOEDKUNDIGE, GODSDIENSTIGE TERED WELFARE ORGANIZATIONS EN GEREGISTREERDE WELSYNSOR (Notwithstanding any other provisions in GANISASIES this tariff contained) (Ondanks enige ander bepalings in hier r afternoon 40,00 50,00 die tarief vervat) 1 Duringunn thethe 1 morningmonog 45,00 60,00 Gedurende die oggend of middag 40,00 50,00 6 D uring the evening 55,00 70,00 21 Gedurende die oggend en middag 45,00 60,00 4 During the afternoon and evening 85,00 100,00 3 I Gedurende die aand 55;00 70,00 5 During the morning, afternoon and 41 Gedurende die middag en aand 85,00 100,00. evening 100,00 120,00 5 Gedurende die oggend, middag en aanc 100,00 120,00 7. CHURCH SERVICES 7. KERICDIENSTE (1) During the morning or afternoon 40,00 60,00 (1) Gedurende die oggend of middag 40,00 60,00 (2) During the evening 50,00 80,00 (2) Gedurende die aand 50,00 80,00 8. KONFE KONGRESSE EN 8. CONFERENCES, CONGRESSES AND SIMPOSIUMSRENSIES, SYMPOSIA 1 Gedurende die oggend of middag 50,00 70,00 1 During the morning or afternoon 50,00 70,00 2 Gedurende die oggend en middag 65,00 85,00 2 During the morning and afternoon 65,00 85,00 3 Gedurende die aand 80,00 100,00 3 During the evening 80,00 100,00 4' Gedurende die middag en aand 100,00 120,00 4 During the afternoon and evening 100,00 120,00 5' Gedurende die oggend, middag en 5 During the morning, afternoon and aand 120,00 140,00 evening 120,00 140,00 9. LESINGS EN NIEPOLMEKE VER 9. LECTURES AND NONPOLITICAL GADERINGS MEETINGS... 40,00 55,00 40,00 55,00 1 (e?teerdeuntriencritedoieggognedn oinfirrdiradgag 50,00 65,00 113)(aLDriting' gethmeomor:ginorafte and afternoonnnn 50,00 65,00 c Gedurende die and 60,00 75,00 {e During the evening 60,00 75,00 (2) Gelde betaalbaar ingevolge subitem (2) The charges payable in terms of sub (1) is onderworpe aan 'n korting van 20 % item (1) shall be subject to a rebate of 20 % ten opsigte van vergaderings van inwoners in respect of meetings of residents and rate en belastingbetalers in verband met muni relating to municipal matters sipale aangeleenthede. 0. PARTY POLITICAL MEETINGS 10. PARTYPOLITIEKE VERGADE. RINGS (1)During the morning or afternoon 70,00 90,00 During the evening 120,00 140,00 en middag 70,00 90,00 ; Gedurendeende diee aandcend tpayers 3 Deposit to cover possible damage 1 000, ,00120,00 140, CHRISTMAS TREE FUNCTIONS 11. KERSBOOMFUNKSIES 3 Deposito om moonlike skade to dek , ,00 (1) During the morning or afternoon 30,00 50,00 (1) Gedurende die oggend of middag 30,00 50,00 (2) During the evening 50,00 70,00 (2) Gedurende die aand 50,00 70, FUNCTIONS AND OTHER ENTER 12. FUNKSIES EN ANDER VERMAAK TAINMENTS NOT SPECIFIED ELSE LIKFIEDE WAT NIE GESPESIFISEER WHERE WORD NIE 1 60,00 85,00 1 Gedurende die oggend of middag 60,00 85,00 Duringurin thetie mmoormnitnn aonr:fatrern000non 90,00 125,00 2 Gedurende die oggend en middag 90,00 125,00 3 During the evening 140,00 160,00 3 Gedurende die aand 140,00 160,00 4 During the afternoon and evening 160,00 180,00 4 Gedurende die middag en aand 160,00 180,00 15 During the morning, afternoon and 5 Gedurende die oggend, middag en evening 180,00 200,00 aand 180,00 200,00 PART HI DEEL III SPESIALE TARIEF SPECIAL TARIFF 1. GRATIS GEBRUIK VAN LOKALE, SPESIALE GERIEWE EN 1. FREE USE OF HALLS, SPECIAL FACILITIES AND SERVICES DIENSTE Die gebruik van lokale en die beskikbaarstelling van spesiale ge The use of the halls and placing at disposal of special facilities and services as defined in these bylaws or f riewe en dienste sons in hierdie verordeninge bepaal, vir _

68 3958 PROVINCIAL GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 (a) any purpose whatsoever by the Council; (b) Mayoral receptions; (c) elections and referendums; (d) meetings and proceedings of the SouthAfrican Association of Municipal Employees (Witbank branch); and (a) Enige doel wat ook al deur die Raad; (b) Burgemeesterlike onthale; (c) Verkiesings en referendums; (d) Vergaderings en verrigtinge van die Suid Afrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers (WitbankTak); en (e) proceedings by institutions, societies, organizations, associa (e) Verrigtinge van inrigtinss, genootskappe, organisasies, verenitions and clubs mentioned in section 79(16)(a) of the Local Govern gings en klubs genoem in artikel 79(16)(a) van die Ordonnansie op ment Ordinance, 1939, when, in the opinion of the Council or the resi Plaaslike Bestuur, 1939, wanneer na merlins van die Raad sodanige dents of the municipality and when specially approved by the Council, verrigtinge in die belang van die Raad of inwoners van die munisipalishall be free or at such reduced rate as the Council may deem fit: Pro teit sal wees, en wanneer spesiaal deur die Raad goedgekeur is, is vided that the concession in terms of paragraphs (d) and (e) shall only gratis of teen sodanige veranderde tarief as wat die Raad oed ag: apply if the halls concerned are not required for another purpose in Met dien verstande dat die toegewing kragtens paragrawe (d) en (e) respect of which the full tariff is payable, except in such instances slegs van krag is indien die betrokke lokale nie vir 'n ander doel ten where the Council has specially resolved that this provision shall not opsigte waarvan die voile tarief betaalbaar is, benodig word nie, beapply. halwe in sodanige gevalle waar die Raad spesiaal besluit dat hierdie voorbehoudsbepaling nie van krag sal wees nie. 2. BAR RIGHTS WHEN ALCOHOLIC LIQUOR IS SOLD KROE WANNEER ALKOHOLIESE DRANK VERthe proceeds will be to the benefit of the Council, in which case the If requested by the hirer, alcoholic liquor will be sold in the bar and 2. KOOP WORDGREGTE bar service will be provided by the Council. Sou die huurder dit versoek, sal alkoholiese drank in die kroeg verkoop word en die opbrengs tot voordeel van die Raad wets, in welke 3. BAR RIGHTS WHEN ALCOHOLIC LIQUOR IS geval die Raad die kroegdiens verskaf. SUPPLIED OF CHARGE BY THE HIRER FREE 3. KROEGREGTE WANNEER ALKOHOLIESE DRANK GRATIS (1) During the duration of any function: R20,00. DEUR DIE IIUURDER VERSKAF WORD (2) The charges payable in terms of sub item (1) is subject to a levy of 818,00 for any period of 4 hours, or part thereof, should the hirer require bar services. 4. PIANO kroeghulp verlang. (1) Upright, per occasion: R KLAVIER (1) Gedurende die duur van enige sodanige funksie: R20,00. (2) Die gelde betaalbaar ingevolge subitem (1) is onderworpe anal 'n heffing van R18,00 per 4 ure of deel daarvan, sou die huurdergli (2) Baby grand, per occasion: R20,00. (1) Regop klavier, per geleentheid: R15,00. (3) Big grand, per occasion: R50,00, plus tuning cost. (Only on the town half stage and for concert purposes). (2) Klein vleuelklavier, per geleentheid: R20, ORGAN (3) Groot vleuelklavier, per uitvoering: R50,00 plus stemkoste. Per occasion by approved artists: 8100,00. (alleenlik op die stadsailverhoog en vir konsertdoeleindes) 6. PUBLIC ADDRESS SYSTEM 5. ORREL (I) Per occasion: R15,00. Per uitvoering deur goedgekeurde kunstenaars: R100,00. (2) Deposit to cover possible damage: 830,00.6. LUIDSPREKERSTELSEL (I) Per geleentheid; R15,00. PART IV TARIFF OF CHARGES DIRECT COSTS (Payable in addition to the basic rental) 1. LEVY ON BOX OFFICE INCOME AND SALE OF PRO GRAMMES 1.1 For professional groups, bodies or persons: 10 % of box office income. (2) Deposito om moonlike skade to dek: R30,00. DEEL IV TARIEF VAN GELDE DIREKTE KOSTE (Betaalbaar bykomend tot basiese huurgeld) 411 I. HEFFING OP LOKETINKOMSTE EN VERKOOP VAN PRO GRAMME 1.1 Vir professionele groepe, liggame of persone: 10 % van loketinkomste. 1.2 For amateur, educational, religious, or welfare societies or persons: 5 % of box office income. 1.2 Vir amateur, opvoedkundige, godsdienstige, of welsynsverenigings en persone: 5 % van loketinkomste. 1.3 Per programme sold by town hall and/or banquet hall staff: R0, Per program verkoop deur stadsaal en/of banketsaalpersoneel: 2. DRESSERS R0,10c. 2.1 Dresser, per performance: R8, KLEDERS 3. HIRE OF FOYER FOR EXHIBITIONS, PER DAY 2.1 Kleder, per geleentheid: 88, If no sales take place: 840, HUUR VAN VOORPORTALE VIR UITSTALLINGS, PER DAG: 3.2 If sales take place, 10 % of the proceeds plus R40, Indien seen verkope plaasvind nie: R40, The tariffs in terms of sub 3.2 Indien verkope plaasvind: R40 plus 10 % van die opbrengs. items (1) and (2) is subject to a rebate of 15 % should the foyer be used for three or more successive days. 3.3 Die gelde betaalbaar ingevolge subitems (I) en (2) is onderworpe aan In korting van 15 % 4. The box office income in respect of indien die voorportaal vir drie of meer the presentation, production opeenvolgende dae gebruik word. or performance and income from sale of programmes, minus the levies to which the Council is entitled in terms of the bylaws, shall be 4. Die loketgelde van die aanbieding, op of uitvoering en inkomste paid by the Council to the hirer within one month after the presenta uit verkoop van programme, minus die heffing waarop die Raad ingenon and, in the case of a foyer exhibition where sales take place, the volge die verordeninge geregtig is, word binne een maand na die aan Hirer shall pay the Council within seven days after such exhibition the bieding deur die Raad aan die huurder oorbetaal, en in die geval van prescribed percentage of the proceeds of such exhibition. 'n foyeruitstalling waar verkope plaasvind, word die persentasie van

69 PROVINSIALE KOERANT, 23 OKTOBER SUPPLEMENTARY TARIFFS TO THE TARIFF OF CHARGES die opbrengs dew die huurder aan die Raad betaal binne sewe dae na TO THE HIRE OF THE TOWN HALL AND BAN afloop van sodanige uitstalling. 41/ELATING DUET HALL AANVULLENDE TARIEWE TOT DIE TARIEF VAN GELDE BE A. USE OF DINNER/WARE AND OTHER CROCKERY TREFFENDE DIE HUUR VAN DIE STADSAAL EN BANKET. SAAL Deposit: 80 % of rental, repayable after breakage/loss at replacement cost, as determined by the Council from time to time has been A. GEBRUIK VAN EETGEREI EN ANDER BREEKWARE, I recovered. Deposito: 80 % van huurgelde, terugbetaalbaar nadat breekskade/ Knives 20c for each 10 knives required verlies teen vervangingskoste, soos van tyd tot tyd deur die Raad vas Forks 20c for each 10 forks required gestel, verhaal is. Dessert spoons 20c for each 10 spoons required Soup spoons 20c for each 10 spoons required Messe 20c vir elke 10 messe benodig Teaspoons 15c for each 10 spoons required Vurke 20c vir elke 10 vurke benodig Coffee 15c for each 10 spoons required Dessertlepels 20c vir elke 10 lepels benodig Cake forks 15c for each 10 forks required Soplepels 20c vir elke 10 lepels benodig ' Cups and saucers 25c for each 10 cups and saucers re Teelepels 15c vir elke 10 lepels benodig (mired Koffielepels 15c vir elke 10 lepels benodig Plates (25 cm) 25c per each 10 plates required Koekvurkies 15c vir elke 10 vurkies benodig Bread plates 20c for each 10 plates required Koppies en pierings 25c vir elke 10 koppies en pierings cm) benodig 25c vir elke 10 Dessert plates (16 Crescent salads 20c for each 10 plates required 20c for each 10 plates required Borde (25 cm) borde benodig I Platters (30 cm) 30c for each 10 platters required Broodborde 20c vir elke 10 borde benodig Serving platters (36 cm) 35c for each 10 platters required aessertborde (16 cm) 20c vir elke 10 borde benodig Tea pots ( c for each 10 teapots required Halfmaan slaaiborde 20c vir elke 10 borde benodig Milk lugs (.251) 20c for each 10 jugs required Grootborde 30 cm) 30c vir elke 10 borde benodig Sugar bowls ( c for each 10 bowls required Grootborde 36 cm) 35c vir elke 10 borde benodig Salt and pepper sets 20c for each 10 sets required Teepotte ( c vir elke 10 teepotte benodig Pate dishes (10 cm) 10c for each 10 dishes required Melkbekers (.25 1) 20c vir elke 10 bekers benodig Toothpick holders 10c for each 10 holders required Suikerpotte (.25 /) 15c vir elke 10 potte benodig shtrays 10c for Souten each 10 ashtrays required peperstelle 20c vir elke 10 stele benodig ases 15c for each 10 vases required Pate bordjies (10cm) 10c vir elke 10 bordjies benodig Glasses 20c for each 10 glasses required Tandestokhouers 10c vir elke 10 houers benodig Asbakkies 10c vir elke 10 asbakkies benodig B. TABLES Blompotjies 15c vir elke 10 potjies benodig Glase 20c vir elke 10 glase benodig Banquet tables 30c per table required (with table cloths and serviettes) B. TAFELS Refreshment tables 20c per table required Bankettafels (met tafeldoeke en Refreshment tables set with "Da servette) 30c per tafel benodig mask" 30c per table required Verversingstafels (verversingsta Specify on separate list amounts required as per above schedule. fels gedek) 20c per tafel benodig met "Damask" 30c per tafel benodig. C. SERVICE ITEMS C. BEDIENINGSITEMS Vegetable/salad bowls 25c each Groente/slaaibakke 25c elk 25c each Opskeplepels 25c elk gealrva:infos&soons 15c each Slaaivurke 15c elk l I

70 3960 PROVINCIAL. GAZETTE, 23 OCTOBER 1985 CONTENTS INHOUD Ilk Administrator's Notices,.2. Administrateurskennisgewings Munisipaliteit Brits: Wysiging van Straat en Diver Brits Municipality: Amendment to Street and hfiscel severordeninge 3892 laneous Bylaws Munisipaliteit Piet Retief: Wysiging van Kempville Piet Retief Municipality: Amendment to Kempvfile Gemeenskapsaalverordeninge 3893 Community Hall Bylaws Munisipafiteit Randfontein: Wysiging van Beursle Randfontein Municipality: Amendment to Bursary 3893 Loan Fund Bylaws 3893 ningsfondsverordeninge Munnipaliteit Roodepoort: Wysiging van Verorde Roodepoort Municipality: Amendment to Bylaws ninge vir die Beheer van Parke, Oopruimtes, for the Regulation of Parks, Open Spaces, Dams and Demme en Bewaringsgebiede 3894 Conservation Areas Transvaalse Raad vu die Ontwikkeling van Buiteste Transvaal Board for the Development of PeriUrban delike Gebiede: Wysiging van Verordeninge Insake Areas: Amendment to Bylaws Relating to Refuse Vidlisvenvyderingsdienste 3894 Removal Services Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Transvaal Board for the Development of PeriUrban delilce Gebiede: Wysiging van Watervoorsienings Areas: Amendment to Water Supply By laws 3894 verordeninge Witbank Municipality: Amendment to Bylaws for Munisipaliteit Witbank: Wysiging van Verordeninge the Regulation of Witbank Recreation Resort 3895 vir die Regulering van Witbank Ontspanningsoord White River Municipality: Amendment to Building Munisipaltteit Witrivier: Wysiging van Bouverorde Bylaws 38% ninge Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroom wysigingskema Regulations Relating to Crematoria and Cremations: Regulasies Betreffende!Crematoriums en Veras Amendment 3897 sings: Wysiging Middelburg Amendment Scheme Middelburgwysigingskema Removal of Restrictions Act, 1967: Erven 161 and 2291 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erwe 161 en 162, Chamdor Extension 1, Krugersdorp Chamdor Uitbreiding 1, Krugersdorp Balfour Amendment Scheme Balfourvrysigingskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorpwysagingskema Krugersdorp Amendment Scheme Randfontein Amendment Scheme 1/ Krugersdorpwysigingskema Randfonteinwysigingskema 1/ , Pietersburg Amendment Scheme Krugersdorp Amendment Scheme Pietersburgwystaingskema Bethel Amendment Scheme Krugersdorp ȳrysigingskema Bethalwysigmgskema Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 223, Mindalore, Krugersdorp 3900 Mindabre,Krugersdorp Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 223, Removal of Restrictions Act, 1967: Ed 173, Factoria, Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Ed 173, Fac Krugersdorp 3900 toria, Krugersdorp Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 89, Factoria, Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Ed 89, Fac Krugersdorp 3901 toria, Krugersdorp Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorp Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema Johannesburg Amendment of Title Conditions of Ed 15, Ontdek vrysigmgskema Wysiging van Titelvoonvaardes van Erf 15, Ontdek kerspark and the amendment of the RoodepoortMaraisburg Town kerspark; en die wysiging van die RoodepoortMa planning Scheme 3901 raisburgdorpsaanlegskema Amendment of Title Conditions of Erven 1 and 2, Wysiging van Titelvoorwaardes van Erwe 1 en 2, Benmore Gardens and amendment of the Sandton Town Benmore Gardens; en die wysiging van Sandton planning Scheme 3902 dorpsbeplanningskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Alberton Amendment Scheme Johannesburg, Q Alberton 3902 Alberton Amendment Scheme wysigangskema Albertonwysigingskema Amendment of Title Conditions of Holdings 5, 6 and Wysiging van Titelvoorwaardes van Hoewes 5, 6 en 7, Paulshof Agricultural Holdings and amendment of 7, Paulshof Landbouhoewes; en die wysiging van die the Sandton Town planning Scheme 3903 Sandton 2311 Albertan Amendment Scheme dorpsbeplanningskema Randburg Amendment Scheme Albertonwysigingskema Randburg wysigingskema Bromhof Extension 16: Declaration as an approved Dorp Bromhof Uitbreiding 16: Verklaring tot goed township 3904 gekeurde dorp Ferndale Extension 13 Township: Declaration as an Dorp Ferndale Uitbreiding 13: Verklaring tot goed approved township 3906 gekeurde dorp Randburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme 1/ Roodepoort Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme 1/ Maraisburg wysigingskema 1/ Roodepoort Randburg Amendment Scheme Maraisburgwysigingskema 1/ Randburg Sandton Amendment Scheme wysigingskema Sandtonvrysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg a Removal of Restrictions Act, wysigingskem Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg Removal of Restrictions Act (Act 84 of 1967): Ed wysigingskema Wet op Opheffing van Beperkings (Wet 84 van 1967): 1326, Waterkloof Ridge Extension Ed 1326, Waterkloofrif Uitbreiding Removal of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967): Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van Erf 552, Waterkloof ): Erf 552, Waterkloof Removal of Restrictions Act, Application in terms of the Removal of Restrictions Wet op Opheffing van Beperkings, Aansoek mgevolge die Wet op Opheffing van Be. Act (Act 84 of 1967): Erf 714, Brooklyn 3913 perkings (Wet 84 van 1967): Erf 714, Brooklyn Springs Amendment Scheme Nelspruit Amendment Scheme 1/ Springswysigingskema 1/ Nelspruitwysigingskema 1/ Nelspruit Amendment Scheme 1/ Potmetersnis Amendment Scheme Nelspruitwysigingskema 1/ Potgietersruswysigingskema Benoni Amendment Scheme 1/ Boksburg Amendment Scheme 1/ Benoniwysigingskema 1/ Boksburgiarysigingskema 1/ Application in terms of the Removal of Restrictions Aansoek mgevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967 (Act 84 of 1967): Portion 82 and the Re perkings, 1967 (Wet 84 van 1967): Gedeelte 82 en die meander of Lot 128, Klippoortje Agricultural Lots Restant van Lot 128, Klippoortje Landbouhoewes; and the amendment of the Boksburg Townplanning en die wysiging van die Boksburg dorpsbeplanning II Scheme 1, skema 1,

71 r PROVINSIALE KOERANT, 23 OICTOBER General Notices Algemene Kennisgewings 122. Rustenburg Amendment Scheme Rustenburgwysigingskema Proposed Township: Clayville Extension Voorgestelde Dorp: Clayville Uitbreiding Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroom wysigingskema Proposed Townships: Hennops Park Extension 21; Voorgestelde Dorpe: Hennopspark Uitbreiding 21; [ Valkhoogte Extension 1; Hennops Park Extension Valkhoogte Uitbreiding 1; Hennopspark Uitbreiding 22; Die Hoewes Extension 67; Hennops Park Eaten 22; Die Hoewes Uitbreiding 67; Hennopspark Uit sion 23; Terenure Extension 32; Bardene Extension braiding 23; Terenure Uitbreiding 32; Bardene Uit, 9; Alberton Extension 41; Halfway Gardens Exten breiding 9; Albertan Uitbreiding 41; Halfway Gar Sion 23; Hennops Park Extension 25; Heatberview dens Uitbreiding 23; Hennopspark Uitbreiding 25; Extension 10; Halfway Gardens Extension Heatherview Uitbreiding 10; Halfway Gardens Uit Pretoria Amendment Scheme breiding Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Randfontein Amendment Scheme 1/ Pretoriastreek wysigingskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme Randfonteinwymgingskema 1/ Roodepoort Amendment Scheme RoodepoortMaraisburg wysiengskema Removal of Restrictions Act, Roodepoortwysigingskema Pietersburg Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Pretoria Amendment Scheme Pietersburgnsigingskema Removal of Restrictions Act, Pretoriawysigingskema Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, it Germiston Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme Germistonwysigingskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme RoodepoortMaraisburg wysigingskema Sandton Amendment Scheme RoodepoortMaraisburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Ftandburgwys!gingskema Johannesburg Amendment Scheme Sandton vrystgingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwy9gingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wystgmgskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wys!ongskema Removal of Restrictions Act, Johannesburg wystgingskema Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Application in terms of the Removal of Restrictions Wet op Opheffing van Beperkings, Act (Act 84 of 1967): Portion 190 (a portion of Por Aansoek mgevolge die Wet op Opheffing van Betion 39), Witfontein 301 JR 3931 perkings (Wet 84 van 1967): Gedeelte 190 ('n ge Application in terms of the Removal of Restrictions deelte van Gedeelte 39), Witfontein 301 JR 3931 Act (Act 84 of 1967): Portion 186, Garstfontein Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be JR 3931 perkings (Wet 84 van 1967): Gedeelte 186, Garstfon Pretoria Amendment Scheme ten 374 JR Application in terms of the Removal of Restrictions Pretoriawysigingskema Act (Act 84 of 1967): Erf 555, Muckleneuk Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Proposed Townships: Devland Extension 10; Blou perkings (Wet 84 van 1967): Erf 555, Muckleneuk 3932 bosrand Extension Voorgestelde Dorpe: Devland Uitbreiding 10; Blou Application in terms of the Removal of Restrictions bosrand Uitbreiding (Act 84 of 1967): Portion 21 of Erf 1365, Queenswood Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Extension 1; and the amendment of Pretoria Town perkings (Wet 84 van 1967): Gedeelte 21 van Erf planning Scheme, , Queenswood Uitbreiding 1; en die wysiging van Pretoria Amendment Scheme Pretoria dorpsbeplanningskema, Application in terms of the Removal of Restrictions Pretoriawysigingskema Act, 1967 (Act 84 of 1967): Erf 338, Lynnwood Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Pretoria Amendment Scheme perkings, 1967 (Wet 84 van 1967): Erf 338, Lynnwood Pretoria Amendment Scheme Pretonawysigingskema Pretoriawystgmgskema Tenders 3936 Tenders Notices by Local AUthorities 3938 Plaaslike Bestuurskennisgewings 3938 h.

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE

.,,,,4.,,_,.,1 xii. `10.4q1 ,7;*:'7 18 JULIE , THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIKO 4 IE PROVINSIE TRANSVAAL Mffirial attune i,, " Offtstrir arrant.,,,,4.,,_,.,1 xii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,,..7..a 4 h,,..,,7;*:'7 `10.4q1 (As

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking *

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * OpenStax-CNX module: m25006 1 Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking * Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information