4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

Size: px
Start display at page:

Download "4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel"

Transcription

1 I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper) vc (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) E VOL 207] PRICE Sc PRETORIA 6 NOVLMBR 6 NOVLMBER 1968 PRYi Sc [No 3356 No 267 (Administrators), 1968 No 267 (Administrateurs PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Adnunnaratear van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas the Administrator is by section 171 of the Nademaal die Administrateur by artikel 171 van die Local Government Ordinance, 1939, empowered by pro Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 bevoeg is om by clamation to confer additional powers on any local wyse van proklamasie addisionele hevoeadnede aan enige authority for any purpose which is incidental to municipal government and which is in his opinion necessary munisipale bestuur en wat na sy menina nodig of wenslik plaaslike bestuur te verleen vir enige chid verbonde aan or desirable and not contrary to the provisions of the said is en nie in stryd is met die bepalings van genoemde Ordinance or of any other law; Ordonnansie of van n ander wet nie; En nademaal dit nodig geag word om die magte bevat And whereas it is deemed necessary to confer the in arttkel 19 (8) van die Ordonnansie op Plaaslike powers contained in section 19 (8) of the Local Govern Bestuur,1939, aan die Gesondhealskoznitees van Phala ment Ordinance, 1939, on the Health Committees of borwa Messina Thabazimbi en Stilfontein oor te dra ten Phalaborwa, Messina, Thabazimbi and Stilfontein in einde dit moonthk te maak om toelaes aan die lede van order to enable the payment of allowances to the members genoemde Gesondheidskomitees te betaal; of the said Health Committees; So is dit dat ek, kragtens en inaevolge die bevoegdhede Now therefore, under and by virtue of the powers wat by artikel 171 van die Ordonnansie op Plaaslike granted to me by section 171 of the Local Government Bestuur, 1939, aan my verleen word, by hierdie Prokla Ordinance, 1939, I do by this my Proclamation proclaim masie proklameer dat die magte bevat in artikel 19 (8) that the powers contained in section 19 (8) of the said van genoemde Ordonnansie op die Gesondheidskomitees Ordinance are hereby conferred on the Health Committees van Phalaborwa, Messina Thabazimbi en Stilfontein of Phalaborwa, Messina, Thabazimbi and Stilfontein oorgedra is Given under my Hand at Pretoria on this Eighth day Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die of October, One thousand Nine hundred and Sixty eight Agtiende dag van Oktober Eenduisend Negehonderd Agt S G J VAN NIEKERK, ensestig S G J VAN NIEKERK, Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 6/5/112 TALG 6/5/112 No 268 (Administrateurs ), 1968 No 268 (Administrators), 1968 PROKLAMASIE PROCLAMATION dettr Sy Edele die Administrateur van die by the Honourable the Administrator of the Provinsie Transvaal Province of Transvaal Nademaal daar by subartikel (4) van artikel 5 van die Whereas it is provided by subsection (4) of section 5 Plaaslike Bestuur belastingordonnansie, 1933 bepaal word of the Local Authorities Rating Ordinance, 1933, that the dat die Administrateur in die jaar waarin n plaaslike Administrator may in any year in which a local authority bestuur, genoem in die Eerste Skedule van daardie Ordon mentioned in the First Schedule to that Ordinance is nansie, alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit required to cause a valuation to be made of all rateable moet laat waardeer, by proklamasie in die Provinsiale property within the municipality, by proclamation in the Koerant aan sodanige plaaslike bestuur magtiging kan Provincial Gazette authorise such local authority to verleen om die belasting vir die lopende boekjaar te hef impose the rate for the current financial year on the op die waardering nadat dit aan die plaaslike bestuur valuation after it has been laid at its office for public voorgele is en ingevolge artikel 12 op sy kantoor ter insae inspection in terms of section 12: Provided that the provi van die publiek voorgele is: Met dien verstande dat die sions of section 26 shall mutatis mutandis apply to any bepalings van artikel 26 mutatis mutandis van toepassing valuation which is thereafter altered or amended by the is op enige waardering wat daama verander of gewysig Valuation Court appointed in terms of section 13; word deur die Waarderingshof ingevolge artikel 13 benoem; And whereas an application has been received from the En nademaal n aansoek van die Stadsraad van Roode Town Council of Roodenoort for authority to impose a poort ontvang is om magtiging om n belasting vir die rate for the financial year ending 30 June 1969, in terms boekjaar wat eindig op 30 Junie 1969, ingevolge daardie of that subsection; subartikel te hef; 15 4u01, _, II I I 1 Ill MENAKO 1 I A

2 336 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 And whereas it is deemed expedient that the said En nademaal dit wenslik geag word dat genoemde aanapplication be granted; soek toegestaan word; Now, therefore, under and by virtue of the powers So is dit dat ek, kragtens en ingevolge, die bevoegdhede vested in me by the said subsection, I do hereby authorise wat by genoemde subartikel aan my verleen is, hierby aan the Town Council of Roodepoort to impose a rate die Stadsraad van Roodepoort magtiging verleen om n accordingly belasting dienooreenkomstig te hef Gegee ander my Hand te Pretoria, op hede die Sewen tiende dag van Oktober Eenduisend Negehonderd Agt ensestig Given under my Hand at Pretoria on this the Seventeenth day of October, One thousand Nine hundred and Sixty eight S G J VAN NIEKERK, S G J VAN NIEKERK, Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TALG 8/2/1/30 TALG 8/2/1/30 No 269 (Administrators), 1968 No 269 (Administrateurs), 1968 PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the dear Sy Edele die Administrateur van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas the Transvaal Board for the Development of Nademaal die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling Ped Urban Areas, has, in terms of section 21 (1) of the van Buitestedelike Gebiede ingevolge artikel 21 (1) van Transvaal Board for the Development of PeriUrban die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Areas Ordinance 1943, with the consent of the Adminis wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, met die goedtrator, established a local area committee, named the keuring van die Administrateur, n plaaslike gebieds Letsitele Local Area Committee; komitee, genaamd die Plaaslike Gebiedskomitee, van Now therefore, under and by virtue Letsitele, ingestel het; of the powers vested in me by section 21 (2) of the said Ordinance, So is dit dat ek kragtens en ingevolge die I bevoegdhedewat by artikel 21 (2) van genoemde Ordonnansie aan my do by this Proclamation proclaim that the area of the verleen word, by hierdie Proklamasie proklameer Letsitele chit die Local Area Committee shall be as described in gebied van die Plaaslike Gebiedskomitee van Letsitele is the Schedule hereto soos in die bygaande Bylae omskryf Given under my Hand at Pretoria on this Eighteenth Gegee onder my Hand te Pretoria, op heck die Agtiende day of October, One thousand Nine hundred and Sixty dag van Oktober Eenduisend Negehonderd Agtensestig eight S G J VAN NIEKERK, S G J VAN NIEKERK Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 16/4/1/53 TALG 16/4/1/53 BYLAE SCHEDULE TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE OMSKRY OF PERI URBAN AREAS DESCRIPTION OF WING VAN REGSGEBIED VAN DIE PLAASLIKE AREA OF JURISDICTION OF THE LETSITELE GEBIEDSKOMITEE VAN LETSITELE LOCAL AREA COMMITTEE Begin by die mees noordelike baken van Gedeelte 22 Beginning at the northernmost beacon of Portion (Kaart LG A7720/56) van die pleas Novengilla 562 LT; 22 (Diagram SG A7720/56) of the farm Novengilla 562 daarvandaan algemeen suidooswaarts tangs die grense van LT; proceeding thence generally south eastwards along die volgende sodat hulk in hierdie gebied ingesluit word: the boundaries of the following so as to include them in Die genoemde Gedeelte 22 van die plaas Novengilla 562 this area: The said Portion 22 of the farm Novengilla LT, Letsiteleuitbreiding 1 dorp (Algemene Plan LG 562 LT, Letsitele Extension 1 Township (General Plan A4913/63) en die volgende gedeeltes van die plaas Noven SG A4913/63) and the following portions of the farm gilla 562 LT: Gedeelte 26 (Kaart LG A302/58), Gedeelte Novengilla 562 LT: Portion 26 (Diagram SG A302/58), 14 (Kaart LG A1453/51) en Gedeelte 15 (Kaart LG Portion 14 (Diagram SG A1453/51) and Portion 15 A1454/51) tot by die suidoostelike baken van die laas (Diagram SG A1454/51) to the southeastern beacon of genoemde gedeelte; daarvandaan suidooswaarts in n the last named portion; thence southeastwards in a reguitlyn tot by die mees noordelike baken van Gedeelte straight line to the northern most beacon of Portion (Kaart LG A596/62) van die plaas Novengilla 562 (Diagram SG A596/62) of the farm Novengilla 562 LT; LT; daarvandaan suidooswaarts langs die noordoostelike thence south eastwards along the northeastern boundary grens van die genoemde Gedeelte 35 tot by die mees of the said Portion 35 to the easternmost beacon thereof; oostelilce oaken daarvan; daarvandaan algemeen westhence generally westwards along the boundaries of the waarts tangs die grense van die volgende gedeeltes van die following portions of the fatal Novengilla 562 LT, plans Novengilla 562 LT sodat hulk in hierdie gebied so as to include them in this area: The said Portion 35, ingesluit word: Die genoemde Gedeelte 35, Gedeelte 39 Portion 39 (Diagram SG A3554/62), Portion 23 (Diagram (Kaart LG A3554/62), Gedeelte 23 (Kaart LG A7867/1 SG A7867/56), Portion 18 (Diagram SG A3883/54) and 56), Gedeelte 18 (Kaart LG A3883/54) en Letsitele dorp Letsitele Township (General Plan SG A1475/59) to the (Algemene Plan LG A1475/59) tot by die mees weste westernmost beacon of the last named Township; thence like baken van die laasgenoemde dorp; daarvandaan algegenerally north eastwards along the boundaries of the meen noordooswaarts tangs die grease van die volgende 2 Sit

3 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER following so as to include them in this area: The said sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word: Die Letsitele Township and the following portions of the genoemde Letsitele dorp en die volgende gedeeltes van farm Novengilla 562 LT: Portion 19 (Diagram SG diecplaas Novengilla 562 LT: Gedeelte 19 (Kaart LG A4659/54), Gedeelte 46 (Kaart LG A3080/66) en A4659/54), Portion 46 (Diagram SG A3080/66) and Gedeelte 22 (Kaart LG A7720/56) tot by die mees Portion 22 (Diagram SG A7720/56) to the northernmost noordelike baken van die laasgenoemde gedeelte, die begin beacon of the last named portion, the place of beginning punt le 0 No 270 (Administrators), 1968 No 270 (Administrateurs), 1968 PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Administrateur van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas an application has been received for permis Nademaal n aansoek ontvang is om toestemming om sion to establish the township of Heidelberg Extension 7 die dorp Heidelberguitbreiding 7 te stig op Gedeelte on Portion 65 of the farm Boschfontein 386 IR, District 65 van die plaas Boschfontein 386 IR, distrik Heidelof Heidelberg; berg; And whereas the provisions of the Townships and En nademaal aan die bepalings van die Dorpe en Town planning Ordinance 1931, relating to the establish Dorpsaanlegordonnansie, 1931, wat op die stigting van ment of townships, have been complied with: dorpe betrekking het voldoen is; Now, therefore under, and by virtue of the powers So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdvested in me by subsection (4) of section 20 of the said hede wat by subartikel (4) van artikel 20 van genoemde Ordinance, I hereby, declare that the said township shall Ordonnansie aan my verleen word, hierby verklaar dat be an approved township, subject to the conditions con genoemde dorp n goedgekeurde dorp is, onderworpe aan tained in the Schedule hereto die voorwaardes vervat in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this Fifteenth Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Vyfday of October, One thousand Nine hundred and Sixty tiende dag van Oktober Eenduisend Negehonderd Agteneight ses:ig S G J VAN NIEKERK, S G J VAN NIEKERK, Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 4/8/2469 TAD 4/8/2469 SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE A ANSOEK MADE BY THE TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG GEDOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN HEIDEL UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNSHIPS BERG INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE AND TOWN PLANNING ORDINANCE, 1931, FOR DORPE EN DORPSAANLEGORDONNANSIE, 1931, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON OM TOESTEMMING OM N DORP TE STIG OP PORTION 65 OF THE FARM BOSCHFONTEIN 386, GEDEELTE 65 VAN DIE PLAAS BOSCHFONTEIN REGISTRATION DIVISION Ili, DISTRICT OF 386, REGISTRASIEAFDELING IR, DIST RIK HEIDELBERG, WAS GRANTED HEIDELBERG, TOEGESTAAN IS A STIGTINGSVOORWAARDES A CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1 Naam 1 Name Die naam van die dorp is Heidelberg The name of the township shall be Heidelberg Extension uitbreiding Ontwerpplan van die Dorp 2 Design of Township Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as Algemene Plan LG A968/66 indicated on General Plan SG A968/66 3 Water 3 Water Die applikant moet it sertifikaat aan die Administrateur The applicant shall lodge with the Administrator for vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld Word dat n his approval a certificate to the effect that a supply of voorraad water, geskik vir menslike gebruik en wat toepotable water, sufficient for the needs of the inhabitants reikend is om aan die vereistes van die inwoners van die of the township when it is fully built up, including pro dorp te voldoen wanneer dit heeltemal toegebou is, met vision for fire fighting services, is available, and that inbegrip van voorsiening vir brandweerdienste, beskikbaar arrangements have been made regarding the delivery of is, en dat reelings getref is in verband met die lewering water and the reticulation thereof throughout the town van water en die pypnet daarvoor in die hele dorp Hier, ship These arrangements shall include an undertaking by die reelings moet n onderneming van die applikant insluit the applicant to cause a supply of water to be laid on to om n voorraad water tot by die straatfront van enige erf the street front of any erf in the township when called in die dorp aan te le wanneer by deur die eienaar van die upon to do so by the owner of the erf concerned: Pro betrokke erf daartoe aangese word: Met dien verstande vided that the applicant is satisfied of the bona fide inten dat die applikant oortuig is dat dit die bona fide voorneme tion of such owner to build thereon within a reasonable van sodanige eienaar is om binne n redelike tydperk daarperiodt op te bou 3 r,

4 338 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 A summarised statement setting forth the nature and n Beknopte verklaring waarin die aard en hoeveelheid 1 quantity of the available supply of water and the major van die watervoorraad beskikbaar en die hooftrekke van features of the arrangements, shall accompany the cer die reelings uiteengesit word, moet saam met die sertifitificate as an annexure thereto kaat as n aanhangsel daarby ingedien word 4 Sanitation 4 Sanitere Dienste The applicant shall lodge with the Administrator for his Die applikant meet n sertifikaat aan die Administraapproval a certificate to the effect that arrangements to teur vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat its satisfaction have been made for the sanitation of the reelings getref is vir sanitere dienste in die dorp met township which shall include provision for the disposal of inbegrip van voorsiening vir die afvoer van afvalwater, waste water, trade waste and refuse bedryfsafval en vullisverwydering A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van die aforesaid arrangements shall accompany the certificate as feelings meet saam met die sertifikaat as n aanhangsel an annexure thereto daarby ingedien word 5 Electricity 5 Elektrisiteit The applicant shall lodge with the Administrator for Die applikant moet n sertifikaat aan die Administrateur his approval a certificate to the effect that arrangements vir sy goedkeuring voorle waarin vermeld word dat reelings to its satisfaction have been made for the supply and getref is vir levering van elektrisiteit en die distribusie distribution of elecsicity throughout the township daarvan in die hele dorp A summarised statement of the main provisions of the n Beknopte verklaring van die hoofbepalings van die said arrangements shall accompany the certificate as an relings meet saam met die sertifikaat as n aanhangsel annexure thereto daarby ingedien word 6 General Restriction on Proclamation 6 Algetneen The applicant shall inter alia comply with the provisions Die applikant meet onder andere voldoen aan die of sections 19 and 20 of the Townships and Townplanning bepalings van artikel 19 en 20 van die Dorpe en Dorps Ordinance, No 11 of 1931 aanlegordonnansie, No 11 van Erven for State and Other Purposes 7 Erwe vir Stoats en Ander Doeleindes The applicant shall at its own cost Die applikant meet op eie koste die volgende erwe soos op die algemene plan aangedui (a) transfer the following erven as indicated on the general plan to the proper authority for the purposes (a) aan die bevoegde owerheid oordra vir die doelas set out: eindes soos uiteengesit : (i) General State purposes: Erf 1426 (i) Algemene Staatsdoeleindes : Erf 1426 (ii) Educational purposes: Ed 1506; (ii) Onderwysdoeleindes : Erf 1506; (b) reserve for the following purposes: (b) vir die volgende doeleindes voorbehou : (i) General municipal purposes: Erven 1435, (1) 1436 Algemene munisipale doeleindes: Erwe 1435, and en 1508 (ii) As parks: Erven 1362 and 1434 (ii) Parke: Erwe 1362 en 1434 (iii) For parking: Erven 1427 and 1437 (iii) Vir parkering : Erwe 1427 en 1437 (iv) For a loadinglzone: Erf 1443 (iv) Vir n laaigebied : Ed 1443 (v) For sports purposes: Erf 1507 (v) Vir sportdoeleindes : Ed 1507, 8 Disposal of Existing Conditions of Title 8 Beskikking oar Bestaande Titelvoorwaardes All erven must be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande and servitudes, if any, including the reservation of mineral voonvaardes en serwitute, indien enige, met rights inbegrip van die voorbehoud van mineraleregte 9 Access (a) Ingress from Provincial Road P412 to the township 9 Toegang and egress to Provincial Road P412 from the township (a) Ingang vanaf Provinsiale Pad P4I2 tot die dorp shall be restricted to the junction of the access road en uitgang tot Provinsiale Pad P4I 2 vanaf die dorp word between Erven 1362 and 1434 with Provincial Road beperk tot die aansluiting van die toegangspad tussen P412 Enve 1362 en 1434 met Provinsiale Pad P412 (b) The applicant shall submit to the Director, Trans (b) Die applikant moet aan die Direkteur, Transvaalse vaal Roads Department, for his approval, a geometric Paaiedepartement, vir sy goedkeuring n geometriese uitlay out plan (scale 1 inch= 40 feet) of the point of ingress legontwerp (skaal 1 duim= 40 voet) van die in en uitto and egress from Provincial Road P412, if and when gangspunt tot Provinsiale Pad P412 voorle, indien en required to do so by the Director, Transvaal Roads wanneer dit vereis word deur die Direkteur, Transvaalse Department, and the applicant shall at his own expense Paaiedepartement, en die applikant meet sodanige aanleg construct such layout in accordance with Regulation 93 op eie koste bou ooreenkomstig Regulasie 93 van die of the Roads Ordinance, No 22 of 1957 Padordonnansie, No 22 van 1957 (c) No ingress from National Road T310 or onto the (c) Geen ingang vanaf Nasionale Pad T3 10 of die interchange ramps to the township and no egress to wisselaaropritte tot die dorp en geen uitgang tot Nasionale National Road T310 or onto the interchange ramps from Pad T3 10 of die wisselaaropritte vanaf die dorp word the township shall be allowed, toegelaat nie 4 0

5 I [ PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER Enforcement of Requirements of Controlling 10 Nakoming van die Vereistes van die Beherende Gesag Authority Regarding Road Reserves Insake Padreserwes The applicant shall satisfy the Director, Transvaal Die applikant moet die Direkteur, Transvaalse Paaie Roads Department, regarding the enforcement of his departement, tevrede stel insake die nakoming van sy requirements vereistes 11 Enforcement of Conditions 11 Nakonzing van Voonvaardes The applicant shall observe the conditions of establish Die applikant moet die stigtingsvoorwaardes nakom en ment and shall take the necessary steps to secure the moet die nodige stappe doen om te sorg dat die titelvoor enforcement of the conditions of title and any other con waardes en enige ander voorwaardes genoem in artikel ditions referred to in section 56 bis of Ordinance No bis van Ordonnansie No 11 van 1931, nagekom word: of 1931: Provided that the Administrator shall have the Met dien verstande dat die Administrateur die bevoegdpower to relieve the applicant of all or any of the obli heid besit om die applikant van almal of enigeen van die gations and to vest these in any other person or body verpligtings te onthef en dit by enige ander persoon of of persons liggaam van persone te laat berus, B TITELVOORWAARDES B CONDITIONS OF TITLE 1 Die Erwe met Sekere Uitsonderings 1 The Ewen with Certain Exceptions Die erwe met uitsondering van The erven with exceptions of (i) die erwe genoem in (i) the erven mentioned in clause A 7 hereof; klousule A 7 hiervan; (ii) erwe wat vir Staatsdoeleindes verkry mag word; (ii) such erven as may be acquired for State or Proen vincial purposes; and (iii) erwe wat vir munisipale doeleindes nodig of (iii) such erven as may be acquired for municipal herverkry mag word, mits die Administrateur in oorleg purposes, provided the Administrator, after consultation met die Dorperaad die doeleindes waarvoor sodanige with the Townships Board, has approved the purposes erwe nodig is goedgekeur het; for which such erven are required is onderworpe aan die verdere voorwaardes hierna shall be subject to the further conditions mentioned genoem: hereinafter : (A) A lgemene voorwaardes (A) General conditions (a) Die plaaslike bestuur en enige ander persoon of (a) The local authority and any other person or body liggaam van persone wat skriftelik deur die Administra of persons so authorised, in writing, by the Administra teur daartoe gemagtig is, het met die doel om te sorg dat tor shall for the purpose of securing the enforcement of hierdie voorwaardes en enige ander voonvaardes genoem these conditions and any other conditions referred to in in artikel 56 bis van Ordonnansie No 11 van 2931, nagesection 56 his of Ordinance No 11 of 1931, have the right kom word, die reg en bevoegdheid om op alle redelike and power at all reasonable times to enter into and upon tye die erf te betree ten einde sodanige inspeksie te doen the erf for the purpose of such inspection or inquiry as of ondersoek in te stel as wat vir die bovermelde doel may be necessary to be made for the abovementioned gedoen of ingestel moet word purpose (b) Nog die eienaar, nag enigiemand anders besit die (b) Neither the owner nor any other person shall have reg om vir enige doel hoegenaamd bakstene teals of erde the right to make or permit to be made upon the erf for pype of ander artikels van n soortgelyke aard op die erf any purpose whatsoever any bricks tiles or earthenware te vervaardig of te laat vervaardig pipes or other articles of a like nature (c) Die opstand van alle geboue moet voldoen aan die (c) The elevational treatment of all buildings shall con vereistes van goeie argitektuur sodat dit nie die aantrekform to good architecture so as not to interfere with the likhede van die omgewing benadeel nie amenities of the neighbourhood (d) Nag die eienaar, nag enigiemand anders besit die lli reg am, (d) Neither the owner nor any other person shall havebehalwe om die erf vir boudoeleindes in gereed heid to bring, enige materiaal daarop uit te grawe sonder the right save and except to prepare the erf for building die slcriftelike toestemming van die plaaslike bestuur purposes, to excavate therefrom any material without the written consent of the local authority (e) Geen geboue van hout en/of sink of geboue van roustene mag op die erf opgerig word nie (e) No wood and/or iron buildings or buildings of (I) Waar unburnt claybrick shall be erected on the erf dit volgens die mening van die plaaslike bestuur ondoenlik is om neerslagwater van erwe met n (f) Where, in the opinion of the local authority, it is hoer ligging regstreeks na n publieke straat toe af te impracticable for stormwater to be drained from higher voer, is die eienaar van die erf verplig om te aanvaar dat lying erven direct to a public street the owner of the erf sodanige neerslagwater, op sy erf vloei en/of toe te hat shall be obliged to accept and/or permit the passage over dat dit daaroor loop; met dien verstande dat die eienaars the ell of such stormwater: Provided that the owners of van erwe met n hoer ligging, vanwaar die neerslagwater any higher lying erven, the stormwater from which is dis oor n erf met n laer ligging loop, aanspreeklik is om n charged over any lower lying erf, shall be liable to pay eweredige aandeel van die koste te betaal van enige pyplyn a proportionate share of the cost of any pipe line or drain of afleivoor wat die eienaar van sodanige erf met n laer which the owner of such lower lying erf may find neces Egging nodig mag vind om aan te 18 of te bou om die sary to lay or construct for the purpose of conducting the water wat aldus oor die erf loop, af te voer water so discharged over the erf (g) Behalwe met die toestemming van die plaaslike (g) Except with the consent of the local authority, no bestuur mag geen dier sops omskryf in die skutregulasies animal as defined in the Local Authorities Pounds Regu van Plaaslike Besture, sons afgekondig by Admmistra lations, as published under Administrators Notice No 2 teurskennisgewing No 2 van 1929 op die erf aangehou of 1929, shall be kept on the erf word nie 5

6 1 than 340 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 (B) General residential erven (B) Algemene woonerwe In addition to the conditions set out in subclause (A) Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule hereof, Erven 1449 and 1450 shall be subject to the (A) hiervan, is Erwe 1449 en 1450 aan die volgende voorfollowing conditions: waardes onderworpe: (a) The erf shall be used solely for the purposes of (a) Die erf mag slegs gebruik word om daarop n woonerecting thereon a dwellinouse or block of flats, huis of woonstelblok, losieshuis, koshuis of ander geboue ah boardinghouse, hostel or other buildings for such uses as vir gebruike soos van tyd tot tyd deur die Administrateur goedgekeur na raadpleging met die Dorperaad en die May be approved by the Administrator from time to time, after consultation with the Townships Board and the local plaaslike bestuur, op to rig: Met dien verstande dat wanauthority: Provided that when the township is included neer die dorp binne die gebied van n goedgekeurde within the area of an approved town planning scheme the Dorpsaanlegskema ingesluit word, die plaaslike bestuur local authority may permit such other buildings as may be ander geboue waarvoor in die skema voorsiehing gemaak provided for in the scheme, subject to the conditions of the word, kan toelaat, behoudens die voorwaardes van die scheme under which the consent of the local authority is skema waarvolgens die toestemming van die plaaslike bestuur vereis required: Provided further that word voorts met dien verstande dat, (i) die gebou nie meer as twee verdiepings hoog moet (i) until the erf is connected to a public sewerage wees the totdat die erf met 11 publieke rioolstelsel versystem the building shall not be more than two storeys bind is, en daarna nie meer as drie verdiepings,nie: and thereafter not more than three storeys in height; (ii) die geboue op die erf nie meer as 30 persent (ii) the buildings on the erf shall not occupy more van die oppervlakte van die erf mag beslaan nie 30 per cent of the area of the erf (b) Die hoofgebou, wat n voltooide gebou, meet wees (b) The main building which shall be a completed en nie eat wat gedeeltelik opgerig is en eers later voltooi building and not one partly erected and intended for corn sal word nie, moet gelyktydig met of voor die buitegeboue pletion at a later date, shall be erected simultaneously opgerig word with or before the erection of the outbuildings (c) Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat hierna (c) Buildings, including outbuildings, hereafter to be op die erf opgerig word, moet minstens 15 voet (Engelse) erected on the erf, shall be located not less than 15 feet van die straatgrehs daarvan ge1es wees: Met dien ver (English) from the boundary thereof abutting on a street: stande dat die plaaslike bestuur na goeddunke die op Provided that the local authority may at its discretion rigting van geboue voor die boulyn kan toelaat waar die allow the erection of buildings in front of the building line nakoming van die boulyn die redelike ontwikkeling van die where the enforcement of the building line may hinder erf kan strem the reasonable development of the erf (d) Ingeval n woonhuis op die erf opgerig word, mag (d) In the event of a dwellinghouse being erected on nie meer as cen woonhuis met sodanige buitegeboue as the erf, not more than one dwelling house together with wat gewooclik vir gebruik in verband daarmee nbdig is such outbuildings as are ordinarily required to be used op die erf opgerig word the behalwe met die toestemming in connection therewith shall be erected on the erf except van die Administrateur: Met dien verstande dat as die with the consent of the Administrator: Provided that if erf onderverdeel word of dit of enige gedeelte daarvan the erf is subdivided or if such ell or any portion thereof gekonsolideer word met enige ander erf of gedeelte van n is consolidated with any other erf or portion of an erf ed hierdie voorwaarde met die toestemming van die this condition may with the consent of the Administrator Administrateur van toepassing gemaak kan word op elke,be applied to each resulting portion or consolidated area gevolglike gedeelte of gekonsolideerde area Die waarde van die woonhuis, sender buitegeboue, The dwellinghouse, exclusive of outbuildings, to be wat op die erf erected on the erf shall be of the value of not less than opgerig word, moet minstens R2,000 wees R2,000 (e) Indien die erf omhein of op n ander Wyse toegemaak (e) If the erf is fenced or otherwise enclosed, the word, moet die heining of ander omheiningsmateriaal fencing material or other enclosing device shall be erected :opgerig en onderhou word tot voldoening van die plaaslike 1111 and maintained to the satisfaction of the local authority bestuur (C) Spesiale besigheidserwe (Q Special business erven Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule In addition to the conditions set out in subclause (A) (A) hiervan, is Erwe 1428 tot 1433, 1438 tot 1442 en 1444 hereof, Erven 1428 to 1433, 1438 to 1442 and 1444 to tot 1448 aan die volgende voorwaardes ondenvorpe: 1448 shall be subject to the following conditions: (a) Die erf mag slegs vir handels of besigheidsdoel (a) The erf shall be used for trade or business purposes erodes gebruik word: Met dien verstande dat dit the only: Provided that it shall not be used for a warehouse, gebruik mag word as n pakhuis, of vermaaklikheids of or a place of amusement or assembly, garage, industrial n vergaderplek, garage, nywerheidsperseel of n hotel nie, premises or an hotel, and provided further that en voorts met dien verstande dat (i) until the erf is connected to a public sewerage (i) die gebou op die erf nie meer as twee verdiepings system the building on the erf shall not be more than hoog meet wees totdat die erf met n publieke riooltwo storeys and thereafter not more than three storeys stelsel verbind is en daama nie meer as drie verdiepings in height; nie; _ (ii) the upper floor or floors may be used for residen (ii) die boonste verdieping of verdiepings vir W0013 tial purposes; doeleindes gebruik kan word; (iii) the buildingson the erf shall not occupy more (iii) die geboue op dieerf nie meer as 60 persent van than 60 per cent of the area of the erf die oppervlakte van die erf mag beslaan nie 6

7 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER (b) Subject to the provisions of any law, bylaw or (b) Behoudens die bepalings van enige wet, verregulation and subclause (a) hereof, there shall be no ordening of regulasie en subklousule (a) hiervan, is daar limitation of the number of shops or businesses that may geen beperking wat betref die aantal winkels of besighede be established or conducted on the erf: Provided that wat op die erf opgerig of gedryf mag word the: Met dien no business of a Bantu eatinghouse of any description verstande dat geen besigheid van n Bantoe eethuis van shall be conducted on the erf watter aard ookal op die erf gedryf mag word nie (c) No offensive trade (c) Geen hinderlike bedryf, soos omskryf of in artikel as specified either in section ninetyfive vyfennegentig van of the Local Government Ordinance, No 17 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, "T No 17 van 1939, of of in n dorpsaanlegskema wat op die 1939, or in a town " planning scheme in operation in gebted van the area may toepassing is be carried on upon the erf mag op die erf gedryf word nie (d) Die besigheidsgeboue moet gelyktydig met of voor (d) The business premises shall be erected simul die buitegeboue opgerig word taneously with or before the erection of the outbuildings (e) Behalwe met toestemming van die plaaslike bestuur (e) Except with the consent of the local authority, no mag geen dier, soos omskryf in die Skutregulasie van animal as defined in the Local Authorities Pounds Regu Plaaslike Besture, soos afgekondig by Administrateurslations, as published under Administrators Notice No 2 kennisgewing No 2 van 1929, op die erf aangehou word of 1929, shall be kept on the erf nie (D) Erwe vir spesiale doeleindes (D) Erven for special purposes Benewens die voorwaardes uitecngesit in subklousule In addition to the conditions set out in subclatise (A) (A) hiervan, is onderstaande erwe aan die volgende voorhereof, the undermentioned erven shall be subject to the waardes onderworpe following conditions: (1) Er/ 1326 Die erf moet uitsluitlik gebruik word vir die doel om daarop die besigheid van n garage to dryf, (1) Ed 1326 The erf shall be used solely for the puren vir doeleindes in verband daarmee: Met then verstande poses of conducting the business of a garage thereon and dat for purposes incidental thereto: Provided that (i) die gebou nie meer as twee verdiepings hoog mag (i) until the erf is connected with a public sewerage wees totdat die erf met n publieke rioolstelsel verbind system the building shall not be more than two storeys is en daarna nie meet as drie verdiepings nie; and thereafter not more than three storeys in height; (ii) die boonste verdieping of verdiepings wat the (ii) the upper floor or floors which shall not occupy meer as 40 persent van die oppervlakte van die erf mag more than 40 per cent of the area of the erf, may be beslaan nie, vir besigheids en woondoeleindes gebruik used for business or residential purposes: kan word: Provided further that, should the erf not be used for the Voarts met dien verstande dat, indien die erf the vir above mentioned bogenoemde doeleindes gebruik word nie, dit vir sodanige purposes, it may be used for such other ander doeleindes gebruik kan word, purposes as wat die Administra as may be allowed and subject to such conditions as may be imposed by the Administrator after consultation tear mag toelaat en onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat hy with the Townships Board and the local authority mag bepaal na oorlegpleging met die Dorpe raad en die plaaslike bestuur (2) Erven 1350 and 1470 (a) The erf shall be used (2) Erwe 1350 en 1470 (a) Die erf moet uitsluitlik vir solely for religious purposes and for purposes incidental godsdiensdoeleindes gebruik word en vir doeleindes in ver thereto or for such other purposes as may be allowed and band daarmee of vir sodanige ander doeleindes as wat die subject to such conditions as may be imposed by the Administrateur mag toelaat en onderworpe aan sodanige Administrator after consultation with the Townships Board voorwaardes as wat hy mag bepaal, na oorlegpleging met and the local authority die Dorperaad en die plaaslike bestuur (b) Geboue met inbegrip van buitegeboue, (b) wat hierna Buildings, including outbuildings, hereafter erected op die erf opgerig word, on the erf, shall moet minstens 15 voet (Engelse) be located not less than 15 feet (English) van die straatgrens daarvan gele6 woes: Met dien ver from the boundary thereof abutting on a street: Provided stande dat die plaaslike bestuur na goeddunke die op that the local authority may at its discretion allow the rigting van geboue voor die boulyn kan toelaat waar die erection of buildings in front of the building line where nakoming van die boulyn die redelike ontwikkeling van die the enforcement of the building line may hinder the erf kan strem reasonable development of the erf (E) Nywerheidserwe (E) Industrial erven Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule In addition (A) hiervan, to the conditions set out in subclause (A) is Erwe 1327 tot 1331 aan die volgende voor hereof, Erven 1327 to 1331 shall be subject to the follow waardes onderworpe : ing conditions: (a) Die erf en die geboue daarop opgerig of wat daar op opgerig sal word, moet uitsluitlik gebruik word vir (a) The erf and the buildings erected or to be erected sodanige nywerheids en/of handelsdoeleindes (bv thereon shall be used solely for such industrial and/or fabriek, pakhuis, werkwinkel en dergelike doeleindes) commercial purposes (eg factories, warehouses, work as wat skriftelik deur die plaaslike bestuur goedgekeur shops and the like) as may be approved, in writing, by word en vir ander doeleindes in verband daarmee; geen the local authority and other purposes incidental thereto; kleinhandel van watter aard ook al mag daarop of daarno retail trade of any description shall be conducted there vandaan gedryf word the, behalwe soos in subklousule on or therefrom save as provided in subclause (b) hereof, (b) hiervan bepaal, en behalwe dat daar spesiaal hierby and save as specially hereby provided that, for the pur bepaal word dat, vir die toepassing van hierdie klousule poses of this clause, the provision against retail trading die verbod op kleinhandel soos hierbo uiteengesit, the die set out above, shall not prohibit the owner from selling on eienaar belet om goedere wat geheel en al of gedeeltelik 7 I _

8 1 hi\ 342 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 j the erf goods wholly or partially manufactured or pro op die erf vervaardig of bewerk of gemonteer word en cessed or assembled thereon and other goods not manu ander goedere wat the op die erf vervaardig word nie, factured on the erf: Provided that such other goods form op die erf te verkoop nie: Met dien verstande dat sodanige part of or are incidental to the sale of and/or are for ander goedere n deel uhmaak van of verbonde is aan use in or with goods manufactured wholly or in part or die verkoop van en/of vir gebruik is by of saam met processed or assembled on the ed The words "and other goedere wat geheel en al of gedeeltelik op die erf yenpurposes incidental thereto" mean and include vaardig of bewerk of gemonteer word Die woorde en antler doeleindes in verband daarmee" beteken en om (i) the erection and use of buildings for residential vat purposes for managers and supervisors of works, ware (i) die oprigting en gebruik vir woondoeleindes van holies or factories erected on the said erf, geboue vir bestuurders en opsigters van werke pak (ii) the erection of buildings to be used as offices huise of fabrieke wat op genoemde erf opgerig word;, or storerooms by the owner or occupant (ii) die oprigting van geboue wat as kantore of pak kamers deur die eienaar of okkupant gebruik sal word (b) Neither the owner nor any occupant shall erect a (b) Die eienaar en enige okkupant mag nie n resrestaurant or tearoom or a Bantu eatinghouse on the erf courant of teekamerbesigheid of n Bantoeeethuis op die except for the use of his own employees: erf oprig nie, behalwe vir die gebruik van sy the werk nemers (c) Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the erf, shall be located not less than 10 feet (English) (c) Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat hierna from the boundary thereof abutting on a street op die erf opgerig word, moet minstens 10 voet (Engelse) van die straatgrens daarvan geles wees (d) The loading and off loading of vehicles shall be done within the boundaries of the erf only: Provided that : WDie op en aflaai van vocrtuie moet slegs binne die no materials or goods of whatever nature shall be dumped grense van die erf geskied: Met dien verstande dat geen placed or stored on the portion ofthe erf between any duly materiaal of goedere van waiter aard ook al, op die prescribed building line and the street boundary of the gedeelte van die erf tussen n behoorlike voorgeskrewe elf, which portion shall not be used for any purpose other boulyn en die straatgrens van die erf geplaas, gestort of than laying out and maintaining lawns and gardens: bewaar mag word nie; en genoemde gedeelte mag vir geen ander doel behalwe die nine en onderhoud vangrasperka en tuine gebruik word the (F) Special residential erf (F) Spesiale woonerwe In addition to the conditions set out in subelause (A) Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule hereof, the erven with the exception of those mentioned (A) thervan is die erwe met uitsondering van die wat in in subclauses (B) to (E) shall also be subject to the followsubklousules (B) tot (E) genoem word, ook aan die voling conditions: gende voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be used for the erection of a dwelling (a) Die erf mag slegs gebruik word om daarop n woonhouse only: Provided that, with the consent of the huts op te rig: Met dien verstande dat, met toestemming Administrator after consultation with the Townships van die Administrateur na raadpleging met die Dorperaad Board and the local authority a place of public worship en die plaaslike bestuur, n plek van openbare godsdiensor a place of instruction, social hall, institution or other oefening of n plek van onderrig, n gemeenskapsaal, a buildings appertaining to a residential area, may be erected inrigting of ander geboue wat in n woongebied tuishoort on the erf: Provided further that when the township is op die erf opgerig kan word: Voorts met dien verstande incorporated in the area of an approved townplanning dat wanneerdie dorp binne die gebied van n goedgekeurde scheme, the local authority may permit such other builddorp saanlegskema opaeneem word, die plaaslike bestuur ings as may be provided for in the scheme, subject to the ander geboue waarvoor in die skema voorsiening gemaak conditions of the scheme under which the consent of the word, kan toelaat, behoudens die voorwaardes van die local authority is required skema waarvolgens die toestemming van die plaaslike bestuur vereis word (b) Except with the consent of the Administrator who may prescribe such conditions (b) as he may deem necessary, Behalwe met toestemming van die Administrateur not more than one dwelling house, together with such out wat sodanige voorwaardes as wat fly nodig ag kan voorbuildings as are ordinarily required to be used in connecskryf, mag nie meet as een woonhuis met sodanige buitetion therewith shall be erected on the erf: Provided that geboue as wat gewoonlik vir gebruik in verband daarmee if the erf is subdivided or if such erf or any portion nodig is op die erf opgerig word nie: Met dien verstande dat as die thereof is consolidated with any other erf or portion of an erf onderverdeel word of as sodanige erf of enige erf, this condition may with the consent of the Administra gedeelte daarvan gekonsolideer word met enige tor be applied to each resulting portion ander erf of gedeelte van n erf, hierdie or consolidated voorwaarde met area die toestemming van die Administrateur van toepassing gemaak mag word op elke gevolglike gedeelte of gekon (i) The dwellinghouse, exclusive of outbuildings, to solideerde area be erected on the erf shall be of the value of not less (i) die waarde van die woonhuis sonder buitgeboue than R2,000; wat op die erf opgerig word, moet minstens R2,000 (ii) the main building, which shall be a completed wees; _ building and not one partly erected and intended for (n) die hoofgebou, wat n voltooide gebou moet wees completion at a later date, shall be erected simul en the een wat gedeeltelik opgerig is en eers later vol taneously with or before the erection of the outbuild tooi sal word nie, moet gelyktydig met, of voor, die ings buitegeboue opgerig word 0 8

9 I PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER (c) Buildings, including outbuildings, hereafter erected (c) Geboue met inbegrip van buitegeboue, wat hierna on the erf shall be located not less than 15 feet (English) op die erf opgerig word, moet minstens 15 voet (Engelse) from the boundary thereof abutting on a street: Provided van die straatgrens daarvan gelee wees: Met dien ver that the local authority may at its discretion allow the stande dat die plaaslike bestuur na goeddunke die op erection of buildings in front of the building line where rigting van geboue voor die boulyn kan toelaat waar die the enforcement of the building line may hinder the nakoming van die boulyn die redelike ontwikkeling van reasonable development of the erf die erf kan strem In (d) If the erf is fenced or otherwise enclosed, the fens (d) Indien die erf omhein of op n ander wyse toegemaak ing material or other enclosing deviceshall be erected and word, moet die heining of ander omheiningsmateriaal maintained to the satisfaction of the local authority opgerig en onderhou word tot voldoening van die plaaslike bestuur 2 Servitude for Sewerage and Other Municipal Purposes In addition to the relevant conditions set out above all erven shat be subject to the following conditions: 2 Sernituut vir Riolerings en ander Munisipale Doeleindes Benewens die betrokke voorwaardes hierbo uiteengesit, is alle enve aan die volgende voorwaardes onderworpe: (a) The erf shall be subject to a servitude, six feet wide, in favour of the local authority, for sewerage and other (a) Die erf is ondenvorpe aan n serwituut vir riool municipal purposes, along one only of its boundaries en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaas other than a street boundary, as determined by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voor genoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne n afstand van ses voet daarvan geplant word nie (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within a distance of six feet thereof like bestuur, ses voet breed, langs net een van sy grense uitgesonderd n straatgrens soos bepaal deur die plaaslike bestuur (c) The local authority shall be entitled to deposit tem (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder material as may be excavated by it during the course of houd en verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en the construction, maintenance and removal of such ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, sewerage mains and other works as it in its discretion may tydelik to plaas op die grond wat aan die voomoemde deem necessary and shall further be entitled to reasonable serwituut pens, en voorts is die plaaslike bestuur geregaccess to the said land for the aforesaid purpose subject fig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voor to any damage done during the process of construction, noemde doel: Met dien verstande dat die plaaslike maintenance and removal of such sewerage mains and bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg other works being made good by the local authority onderhoud en verwydering van sodanige rioolhoofpyp leiding en ander werke veroorsaak word 3 Definitions the foregoing conditions "dwellinghouse" means a 3 Woordomskrywing house designed for use as a dwelling for a single family In voormelde voorwaardes beteken woonhuis" n huffs wat ontwerp is vir gebruik as n woning deur een gesin 4 State and Municipal Erven Stoats en Munisipale Erwe Should any erf mentioned in clause A 7 or any erf required as contemplated in clause B 1 (ii) or any erf As enige erf waarvan melding in klousule A 7 gemaak required or reacquired as contemplated in clause B word of enige erf wat benodig word soos beoog in 1 (iii) hereof come into the possession of any person other klousule B 1 (ii) of enige erf wat benodig of herverkry than the State or the local authority, such erf shall theremag word soos beoog in klousule B 1 (iii) hiervan, in besit upon be subject to such of the aforementioned conditions kom van enige ander persoon as die Staat of die plaaslike or such other conditions as may be determined by the bestuur, don is so n erf daarop onderworpe aan sodanige van die voornoemde voorwaardes of sodanige voorwaardes Administrator after consultation with the Townships Board, and in addition to this, in the circumstances set as wat die Administrateur in oorleg met die Dorperaad bepaal en hierbenewens order die omstandighede hierbo out above the undermentioned erven shall be subject to uiteengesit is die onderstaande erwe aan die volgende the following conditions: voorwaardes onderworpe: Erven 1434, 1435, 1436, 1437, 1506, 1507 and 1508 Erwe 1434, 1435, 1436, 1437, 1506, 1507 en 1508 (a) (a) Buildings, including outbuildings, hereafter erected on Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat hierna op die the erf shall be located not less than 50 feet from the erf opgerig word, moet minstens 50 voet van die pad road reserve boundary of National Road T310 reserwegrens van Nasionale Pad T3 10 gelee wees I Ingress to and egress from the erf shall be restricted (b) Ingang tot en uitgang van die erf is beperk tot die 0(b) to the western boundary thereof westelike pens daarvan 1 All 9 /

10 111161b 344 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 No 271 (Administrators), 1968 No 271 (Administrateurs), 1968 PROCLAMATION PROKLAMASIE by the Honourable the Administrator of the deur Sy Edele die Administrateur van die Province of Transvaal Provinsie Transvaal Whereas by paragraph (d) of section 2 of the Division Nademaal by paragraaf (d) van artikel 2 van die Ordon of Land Ordinance, No 20 of 1957, the application of the nansie op die Verdeling van Grand, No 20 van 1957, die said Ordinance to a division of land may be excluded by toepassing van genoemde Ordonnansie op n verdeling van Proclamation; grond by Prolctamasie uitgesluit kan word; And whereas it is deemed expedient to apply the said En nademaal dit wenslik geag word om genoemde paraparagraph (d) in respect of the division of the Remaining graaf (d) toe te pas ten opsigte van die verdeling van die Extent of the farm Witbank 307 JS, District of Witbank, Resterende Gedeelte van die pleas Witbank 307 JS, in extent morgen held by virtue of Certificate distrik Witbank, groat morg gehou kragtens of Registered Title 23922/1959, dated 28th September, Sertifikaat van Geregistreerde Titel 23922/1959 gedateer 1959, in a portion in extent approximately 16 morgen and 28 September 1959 in n gedeelte groot ongeveer 16 morg a remainder in extent approximately morgen; en n restant groot ongeveer morg; Now, therefore, under and by virtue of the powers vested So is dit dat ek, ingevolge die bevoegdhedeby gein me by the said paragraph, I hereby declare that the noemde paragraaf aan my verleen; hierby verklaar dat die provisions of the said paraeraph (d) of section 2 apply to bepalings van genoemde paragraaf (d) van artikel 2 op such division sodanige verdeling van toepeassing is Given under my Hand at Pretoria on this Fourteenth Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die Veer day of October, One thousand Nine hundred and Sixty tiende dag van Oktober Eenduisend Negehonderd Agteight ensestig S G J VAN NIEKERK, S G J VAN NIEKERK, Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die,provinsie Transvaal TAD 9/45/8 Vol 2 TAD 9/45/8 Vol 2 ADMINISTRATORS NOTICES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS Administrators Notice No October 1968 Administrateurskennisgewing No Oktober 1968 WESTONARIA MUNICIPALITY PROPOSED MUNISIPALITEIT WESTONARIA VOORGE ALTERATION OF BOUNDARIES STELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Local Government Ordinance, 1939, that the Town Bestuur, 1939 word hierby bekendgemaak dat die Stads Council of Westonaria has submitted a petition to the raad van Westonaria n versoekskrif by die Administra Administrator praying that he may in the exercise of the teur ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede powers conferred on him by section 9 (7) of the said aan hom verleen by artikel 9 (7) van genoemde Ordon Ordinance alter the boundaries of the Westonaria Munici nansie uitoefen en die grense van die Munisipaliteit pality by the inclusion therein of the area described in the Westonaria verander deur die opneming daarin van die Schedule hereto gebied wat in die Bylae hiervan omskryf word It shall be competent for all persons interested within Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne days of the first publication hereof in the Provincial dae na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Gazette, to present to the Administrator a counter peti Koerant aan die Administrateur n teenpetisie voor te 18, sion setting forth the grounds of opposition to the Coun met vermelding van die gronde van beswaar teen genoemde oils proposal voorstel TALG TALG 3/2/38 3/2/38 BYLAE SCHEDULE MUNISIPALITEIT WESTONARIA VOORGE WESTONARIA MUNICIPALITY PROPOSED STELDE VERANDERING VAN GRENSE ALTERATION OF BOUNDARIES BESKRYWING VAN GEBIED WAT INGELYF STAAN TE WORD DESCRIPTION OF AREA TO BE INCORPORATED Begin by die punt waar die noordelike grens van die Beginning at the point where the northern boundary of nasionale pad (JohannesburgPotchefstroom) die grens the, national road (JohannesburgPotchefstroom) inter geletter CD op die oorspronklike kaart van die plaas sects boundary lettered CD on the original diagram of the Panvlakte 291 IQ sny; daarvandaan suidweswaarts tangs farm Panvlakte 291 IQ; proceeding thence southwest die suidoostelike grens van die genoemde pleas Panvlakte wards along the south eastern boundary of the said farm 291 IQ tot by die suidoostelike baken daarvan; daarvan Panvlakte 291 IQ to the south eastern beacon thereof; than algemeen suidweswaarts langs die grense van die thence generally south westwards along the boundaries of volgende gedeeltes van die pleas Elandsfontein 346 IQ the following portions of the farm Elandsfontein 346 IQ sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word: Gedeelte 29 so as to include them in this area: Portion 29 (Diagram (Kaart LG A2540/54), Gedeelte 18 (Kaart LG A5082/ SG A2540/54), Portion 18 (Diagram SG A5082/48) 48) en Gedeelte 19 (Kaart LG A5083/48) tot by die and Portion 19 (Diagram SG A5083/48) to the south suidwestelike baken van die Iaasgenoemde gedeelte; daarwestern beacon of the last named portion; thence generally vandaan algemeen noordwaarts langs die grense van die northwards along the boundaries of the following portions volgende gedeeltes van die,plaas Elandsfontein 346 IQ of the farm Elandsfontein 346 IQ so as to include them sodat hulle in hierdie gebied ingesluit word: Die genoemde in this area: The said Portion 19 and Portion 23 (Diagram Gedeelte 19 en Gedeelte 23 (Kaart LG A5087/48) tot

11 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER SG A5087/48) to the north western beacon of the last by die noordwestelike baken van die laasgenoemde named portion; thence generally northwards along the gedeelte; daarvandaan algemeen noordwaarts lungs die western boundary of the farm Panvlakte 291 IQ to the westelike grens van die plaas Panvlakte 291 IQ tot by die point where the said western boundary intersects the punt waar die genoemde westelike grens die noordenorthern boundary of the national road (Johannesburg like grens van die nasionale pad (JohannesburgPot Potchefstroom); thence generally northeastwards along the chefstroom) sny; daarvandaan algemeen noordooswaarts northern boundary of the national road (Johannesburg langs die noordelike grens van die nasionale pad Potchefstroom) to the point where the said northern (JohannesburgPotchefstroom) tot by die punt waar die boundary intersects boundary lettered CD on the original genoemde noordelike grens die grens geletter CD op die diagram of the farm Panvlakte 291 IQ the place of oorspronklike kaart van die plaas Panvlakte 291 IQ sny, beginning die beginpunt Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgmving No November P E N I N G PUBLIC ROAD, DISTRICT OF OPEN IN G OPENBARE PAD, DISTRIK POT POTGIETERSRUS GIETERSRUS It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved, after investigation and report dat die Administrateur, na ondersoek en verslag deur by the Road Board of Potgietersrus, in terms of pats die Padraad van Potgietersrus, ingevolge paragrawe (b) graphs (b) and (c) of subsection (1) of section five and en (c) van subartikel (1) van artikel vyf en artikel drie section three of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie No 22 van No 22 of 1957), that a public district road, 30 Cape feet 1957), goedgekeur het dat n openbare distrikspad oor die wide, shall exist over the farm Keerom 204 KR, District plaas Keerom 204 KR, distrik Potgietersrus, 30 Kaapse of Potgietersrus, as indicated on sketch plan subjoined voet verbreed, sal bestaan soos aangedui op bygaande hereto sketsplan DP /24/J6 D /24/J6 itanetta HAAR ActOP DP /a41At 43 KR V 41i riewsgac RIFE SESrivri/VDC/3/40 =elinn/v0 R040 inea OM PAO VERNE4AR E " [CARED V4nit 30 At vn OReArD asric30 Ctn Ve/OZ , _ Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM WELGE PADREELINGS OP DIE PLAAS WELGEGUND GUND 69 HP, DISTRICT OF WOLMARANSSTAD 69 HP, DISTRIK WOLMARANSSTAD In view of an application having been made by Mr Met die oog op n aansoek ontvang van mnr F J F J Gagiano for the closing of a public road on the farm Gagiano om die sluiting van n openbare pad op die plaas Welgegund 69 HP, District of Wolmaransstad, it is the Welgegund 69 HP, distrik Wolmaransstad, is die Administrators intention to take action in terms of Administrateur voornemens om ooreenkomstig artikel section twenty eight of the Roads Ordinance, 1957 agtentwintig van die Padordonnansie 1957 (Ordonnansie (Ordinance No 22 of 1957) No 22 van 1957), op to tree Alle belanghebbendes is bevoeg oat binne 30 doe It is competent for any person interested to lodge his vanaf die datum van verskyning van hierdie kennisgewing objection in writing with the Regional Officer, Transvaal in die Provinsiale Koerant, hulle besware by die Streeks Roads Department, Private Bag X928, Potchefstroom, beampte, Transvaalse Paaiedeparternent, Privaatsak within 30 days of the date of publication of this notice X928, Potchefstroom, skriftelik in to dien in the Provincial Gazette Ooreenkomstig subartikel (3) van artikel negeen In terms of subsection (3) of section twentynine of the twintig van genoemde Ordonnansie word dit vir algemene said Ordinance, it is notified for general information that inligting bekendgemaak dat indien enige beswaar gemaak if any objection to the said application is taken, but is word, maar daarna van die hand gewys word, die thereafter dismissed, the objector may be held liable for beswaarmaker aanspreeklik gehou kan word vir die bedrag the amount of R10 in respect of the costs of a commission van R10 ten opsigte van die koste van n kommissie wat appointed in terms of section thirty as a result of such aangestel word ooreenkomstig artikel dertig as gevolg objections van sulke besware DP /24/W32, DP /24/W32 11

12 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 ROAD TRAFFIC REGULATIONS AMENDMENT PADVERKEERSREGULASIES WYSIGING VAN OF REGULATION 14 REGULASIE 14 The Administrator hereby, in terms of section 165 of Die Administrateur wysig hierby ingevolge die bepalings the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordinance No 21 of van artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer, ), read with item 9 of Part IV of Schedule 2 to that (Ordonnansie No 21 van 1966), gelees met item 9 van Ordinance, amends regulation 14 of the Road Traffic Deel IV van Bylae 2 by daardie Ordonnansie, regulasie $ Regulations by the addition thereto of the following 14 van die Padverkeersregulasies deur die onderparagraph with effect from 1 March 1968: genoemde paragraaf daaraan toe te voeg, met ingang vanaf 1 Maart 1968: "(100) Army Gymnasium Touring Club" (100) Leergimnasiumtoerklub" TAV 38/5/1/1 TAV 38/5/1/1, Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 DISESTABLISHMENT OF POUND ON THE FARM OPHEFFING VAN SKUT OP DIE PLAAS NOOIT NOOITGEDACHT 35, DISTRICT SWARTUGGENS GEDACHT 35, DISTRIK SWARTRUGGENS The Administrator is pleased, in terms of section 5 of Dit behaag die Administrateur om, ingevolge artikel 5 the Pounds Ordinance, No 7 of 1913, to approve the dis van die Schutten Ordonantie", No 7 van 1913, goedestablishment of the pound on the farm Nooitgedacht 35 keuring te hag aan die opheffing van die skut op die plaas District of Swartruggens Nooitgedacht 35, distrik Swartruggens TAA 10/1/72 TAA 10/1/72 Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 KRUGERSDORP MUNICIPALITY BURSARY MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP13EURS LOAN FUND BY LAWS LENINGSFONDSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939 publishes the by 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, laws set forth hereinafter, which have been approved by die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn inge him in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Definitions Woordotnskrywing 1 In these by laws, unless inconsistent with the con I In hierdie verordeninge, tansy uit die sinsverband text anders blyk, beteken "bursary loan" means an advance for study purposes beurslening" n voorskotlening vir studiedoeleindes wat which is repayable by the recipient; deur die begunstigde terugbetaalbaar is; "bursary loan fund" means the fund established by the beursleningsfonds" die fonds deur die Raad gestig Council in terms of section 79 (51) of the Local Govern ingevolge die bepalings van artikel 79 (51) van die went Ordinance, 1939; Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939;,,onderwysinrigting" n inrigting waarna in artikel "Council" means the Town Council of Krugersdorp and 79 (17) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, includes the Management Committee of that Council or verwys word; any officer employed by the Council, acting by virtue of Raad" die Stadsraad van Kruaersclorp en omvat die any power vested in the Council in connection with these Bestuurskomitee van daardie Read of enige beampte deur bylaws and delegated to him in terms of section 58 of die Raad in diens geneem, handelende uit hoofde van the Local Government (Administration and Elections) enige bevoegdheid wat in verband met hierdie verorde Ordinance, 1960 (Ordinance No 40 of 1960); ninge aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel 58 "educational institution" means an institution referred van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie to in section 79 (17) of the Local Government Ordinance, en Verkiesints), 1960 (Ordonnansie No 40 van 1960) 1939 aan hom gedelegeer is Bursary Loan Fund Beursleningsfonds 2 The Council may establish a bursary loan fund and 2 Die Raad kan n beursleningsfonds stig en soveel deposit therein such sums of money as the Council may bedrae geld daarin stort as waartoe die Raad van tyd from time to time decide tot tyd besluit 3 The Council may from the bursary fund advance 3 Die Raad kan uit die beursleningsfonds, beursbursary loans to approved students lettings aan goedgekeurde studente toestaan 4 No bursary loan shall exceed R200 per annum 4 Geen beurslening mag die bedrag van R200 per jaar oorskry nie Conditions Voorwaardes 5 Applications for bursary loans shall be made on the 5 Aanscieke om beurslenings moot op die Raad se Councils official application form amptelike aansoekvorm gedoen word 6 Applicants shall furnish written proof that they 6 Aansoekers moat geskrewe bewyse lewer dat hulle qualify for admission to an educational institution and kwalifiseer vir toelating tot n onderwysinrigting en dat that their application for such admission has been hulle aansoek om sodanige toelating deur die betrokke approved by the educational institution concerned onderwysinrigting goedgekeur is 12

13 L PROVINSIALE KOERANT 6 NOVEMBER The parents or lawful guardians of the applicants 1 7 Die ouers of wettige voogde van die aansoekers moet 1 shall have resided within the Krugersdorp Municipality op datum van aansoek 2 (twee) jaar binne die munisipafor a period of 2 (two) years prior to the date of applica liteit Krugersdorp woonagtig wees lion 8 Betaling van beurslenings word deur die Raad half 3 Payment of bursary loans shall be made by the jaarliks vooruit aan die betrokke onderwysinrigting Council to the educational institution concerned half gemaak Enige balans wat oorbly nadat die gelde en ander yearly in advance Any balance remaining after deduction koste van die onderwysinrigting afgetrek is, word aan die of the fees and other charges of the educational institution, student uitbetaal shall be paid to the student 9 Indien n student aan wie n beurslening toegeken 9 If a student to whom a bursary loan has been granted is, nie aan die elude van enige jaar sodanig slaag dat by does not at the end of any year obtain a pass which will met die volgende jaar se studiekursus kan voortgaan nie, enable him to proceed with the next prescribed year of word die beurslening opgeskort: Met dien verstandc dat study the bursary loan shall be suspended: Provided that as die student (andersins as op die koste van die Raad) if the student (otherwise than at the expense of the binne n tydperk van een jaar na sodanige opskorting Council) within one year after such suspension obtains dusdanig shag, kan die Raad, tensy daar n vorige the necessary pass, the Council may, unless there has been opskorting was, die beurslening vir die oorblywende tyd a previous suspension, reinstate the bursary loan for its perk herinstel remaining piriod Terugbetaling van Beurslenings Repayment of Bursary Loans 10 Rente word gehef teen 6% (ses persent) per jaar 10 Interest shall accrue at 6% (six per cent) ocr annum op die bedrag voorgeskiet van datum af waarop die eerste on the amount advanced from the date on which the first terugbetalingspaaiement gemaak moet word, bereken tot instalment falls due to the end of that calendar halfyear die einde van die kalenderhalfjaar waarin die datum and thereafter halfyearly in advance on balance owing voorkom en daarvandaan halfjaarliks vooruitbereken op from time to time, till the loan is repaid balance van tyd tot tyd uitstaande 11 Repayment of each bursary loan, together with 11 Terugbetaling van beurslenings tesame met rente interest as aforesaid, shall be by way of 60 (sixty) equal soos voornoem, geskied by wyse van 60 (sestig) gelyke monthly instalments The said instalments shall be pay maandelikse paaiemente, betaalbaar soos volg: able as follows: (a) In the case of a student who has completed the (a) In die geval van n student wat die studiekursus waarvoor die beurslening toegestaan is voltooi bet, op die course of study for which the bursary loan was granted, on the first day of March, in the calender year after that eerste van Maart volgende die kalender jaar waarin die student die kursus voltooi het in which the student has so completed that course (b) In 12 (twelve) monthly instalments if the course of (b) Terugbetaling moet geskied in 12 (twaalf) gelyke study is abandoned within two years of study maandelikse paaiemente indien die studiekursus gestaak (c) In 24 (twenty four) equal monthly instalments if word binne twee studiejare the course of study is one which normally extends over (c) Terugbetaling meet geskied in 24 (vieren twintig) more than two years and is abandoned after two years gelyke maandelikse paaiemente indien die studiekursus of study een is wat gewoonlik meer dan twee studiejare duur en (d) Interest will be calculated on the above mentioned gestaak word na twee studiejare basis from the first day of the month after the study (d) Rente word bereken op die voornoemde grondslag course has been abandoned van die eerste dag van die maand af nadat die studie (e) The first monthly instalment is due and payable on kursus gestaak is the first day of the month after the study course has been h maandelikse abandoned paaiement is betaalbaar op die eerste dag van die maand nadat die studiekursus 12 The date of completion or abandonment by a ges(tne) kdiiseeerste student of a course of study for which a bursary loan has been granted shall be the date stated to be such by letter 12 Die datum van voltooiing of staking deur n student addressed to the Council by the principal of the educatio van n studiekursus waarvoor n beurslening toegestaan is, nal institution concerned or by a person acting under his is die datum soos skriftelilc aangedui aan die Raad deur authority die hoof van die betrokke onderwysinrigting of deur n 4 persoon deur horn daartoe gemagtig 13 In the event of any student to whom a bursary loan has been granted failing to pay any instalment as 13 In die geval waar enige student aan wie n beurs provided for in section 11 within 14 (fourteen) days after lening toegeken is, nalaat om enige paaiement soos bepaal due date, the Council shall then, notwithstanding anything in artikel 11 binne n tydperk van 14 (veertien) dae na die above contained, have the right to claim immediate pay vervaldag te betaal, het die Raad, nieteenstaande enigiets ment of the total outstanding amount of the loan, together vooraf bepaal, die reg om onmiddellik betaling van die with interest as aforesaid totale uitstaande bedrag van die lening tesame met rente soos voornoem, te eis 14 In the event of the decease of a person to whom such a bursary loan has been granted before the repayment 14 In die geval waar n persoon aan wie n beurslening to the Council of the bursary loan and interest thereon, toegestaan is te sterwe kom voordat die beurslening en the total amount owing to the Council as at the date of rente daarop gedelg is, word die totale bedrag verskuldig death shall then, notwithstanding anything above aan die Raad op datum van afsterwe, nieteenstaande contained, immediately become due and payable in full enigiets vooraf bepaal, onmiddellik ten voile betaalbaar and such amount shall continue to bear interest as afore en so n bedrag is rentedraend tot datum van betaling said until the date of payment teen die rentekoers soos voornoem J

14 348 PROVINCIAL GAZE t IL, 6 NOVEMBER 1968 Security Borgstelling 15 Every student to whom a bursary loan has been, 15 Elke student aan wie n beurslening toegestaan is, granted, shall furnish two sureties approved by the Cotm moet twee persone goedgekeur deur die Raad, wat hu1 cil, who shall bind themselves jointly and severally to the self gesamentlik en afsonderlik aan die Raad verbind as Council as sureties for an co principal debtors with the borge vir en medeskuldenaari tesame met die betrokke said student, sign an undertaking in such form as the student, n onderneming onderteken waarvan die vorm Council may from time to time stipulate for the repay van tyd tot tyd deur die Raad bepaal word vir die terugment of the loan, together with interest thereon as in these betaling van die beurslening, tesame met rente daaropr by laws provided and no payment by the Council of any bereken soos in hierdie verordeninge bepaal, en geen: bursary loan shall be made until such undertaking has betaling van enige beurslening word deur die Read) been signed and deposited with the Council gemaak nie voordat so n onderneming onderteken en aan die Raad oorhandig is nie 16 Notwithstanding anything in these bylaws 16 Nieteenstaande enigiets in hierdie verordeninge contained the recipient of any such bursary loan or any bepaal, kan die begunstigde van enige beurslening, of person on his behalf may at any time pay a larger instal enige persoon namens hom te eniger tyd n groter paaie ment than herein provided or repay the loan in full ment as hierin bepaal, of die hele voorskot voor die before due date vervaldag, betaal TALG 5/121/18 TALG 5/121/18 Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 BENONI MUNICIPALITY PROPOSED ALTERA MUNISIPALITEIT BENONIVOORGESTELDE TION OF BOUNDARIES VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Pleas Local Government Ordinance, 1939, that the Town like Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Council of Benoni has submitted a petition to the Stadsraad van Benoni n versoekskrif by die Administra Administrator praying that he may in the exercise of teur ingedien het met die bede dat by die bevoegdhede the powers conferred on him by section 9 (7) of the said aan hom verleen by artikel 9 (7) van genoemde Ordinance alter the boundaries of the Benoni Municipality Ordonnansie, uitoefen en die grense van die Munisipaliteit by the inclusion therein of the area described in the Benoni verander deur die opneming daarin yan die gebied Schedule hereto wat in die Bylae hiervan omskryf word It shall be competent for all persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Provincial Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae Gazette to, present to the Administrator a counter ria die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale petition setting forth the grounds of opposition to the Koerant aan die Administrateur n teenpetisie voor te le Councils proposal, met vermelding van die gronde van beswaar teen TALG 3/2/6 genoemde voorstel SCHEDULE TALG 3/2/6 BENONI MUNICIPALITY PROPOSED ALTERA MUNISIPALITEIT B E N O N I VOORGESTELDE TION OF BOUNDARIES VERANDERING VAN GRENSE Description of Area to be Excluded from the Brakpan Beskrywing van Gebied wet nit die Brakpanse Munisipale Municipal Area and to be Included in the Benoni Muni Cebied uitgesluit swan te word en in die Benonise cipal Area Munisipale Gebied ingesluit swan te word Beginning at the point where the western boundary of Begin by die punt wear die westelike grens van Range Range View Road (Diagram SG A117/40) intersects the Viewweg (Kaart LG A117/40) die bestaande Benoni existing Benoni Municipal Boundary; proceeding thence Munisipale Grens sny; daarvandaan algemeen suidwaarts generally southwards along the said western boundary of tangs die genoemde westelike grens van Range Viewweg Range View Road to beacon "RN 155" on the working tot by baken RN 155" op die werksplan verwant aan plan relating to Survey Records 896/68; thence generally Meetstukke 896/68; daarvandaan algemeen noordwesnorthwestwards through beacons "RN 72", "int" and waarts deur bakens RN 72",, int" en Pipe" op die "Pipe" on the said working plan to the lastnamed genoemde werksplan tot by die laasgenoemde baken geled beacon; situated on the existing Benoni Muncipal op die bestaande Benoni Munisipale Grens; daarvandaan Boundary; thence generally north eastwards along the said algemeen noordooswaarts tangs die eenoemde bestaande existing Benoni Municipal Boundary to where it inter Benoni Munisipale Grens tot waar dit die westelike grens sects the western boundary of Range View Road (Diagram van Range Viewweg (Kaart LG A117/40) sny, die begin SG A117/40), the place of beginning, punt Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No, November 1968 DETERMINATION OF ROUTES AND STOPPING BEPALING VAN ROETES EN STILHOUPLEKKE PLACES FOR PUBLIC MOTOR VEHICLES VIR PUBLIEKE MOTORVOERTUIE BINNE DIE WITHIN THE MIDDELBURG MUNICIPALITY MUNISIPALITEIT MIDDELBURG The Administrator hereby, in terms of section 65 his Die Administrateur maak hierby ingevolge artikel 65 (5) of the Local Government Ordinance, 1939, notifies Ibis (5) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, that he has, in terms of section 65 bis (4) of the said bekend dat hy, ingevolge artikel 65 bis (4) van genoemde 14

15 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER , Ordinance, determined that the routes and stopping Ordonnansie, beslis het dat die roetes en stilhouplekke vir places for public motor vehicles within the Middelburg publieke motorvoertuie binne die munisipaliteit Middel Municipality with effect from the date of this notice, shall burg met ingang van die datum van hierdie kennisgcwing, be as follows: soos volg is: In Respect of Bus Service Operated by Greyhound Ten Opsigte van Busdiens wat deur Greyhound Bus Bus Lines (Pty) Lid Lines (Pty) Ltd Bestuur word (1) (a) European RMB Commence at RMB, (1) (a) Blanke RMB Begin by RMB, dan met thence along Jan van Riebeeck Street, Jeppe Street, Jan Vanriebeeckstraat, Jeppestraat, President Kruger President Kruger Street (with stop approximately midway straat (met stop ongeveer halfpad tussen Jeppestraat en between Jeppe Street and Meyer Street), thence along Meyerstraat), dan met President Krugerstraat (met stop President Kruger Street (with stop west of Rivier Street) wes van Rivierstraat) dan met President Krugerstraat (met thence along President Kruger Street (with stop east of stop oos van Coetzeestraat, dan met President Kruger Coetzee Street), thence along President Kruger Street straat, Markstraat, Noordkantstraat (met stop oos van Market Street, Noordkant Street (with stop east of Kerk Kerkstraat), dan met Kerkstraat (met stop noord van Street), thence along Kerk Street (with stop north of Voor Voortrekkerstraat) dan met Kerkstraat, Jan Vanriebeecktrekker Street), thence along Kerk Street, Jan van straat, Coetzeestraat (met stop ongeveer in lyn met die Riebeeck Street, Coetzee Street (with stop approximately middel van Erf 560), dan met Coetzeestraat, Vyfde in line with the centre of Ed 560) hence along Coetzee Straat (met stop teenoor Fecrohof), dan met Derde Straat Street; Fifth Street (with a stop opposite Fecro Court), (met stop teenoor Erf 939), dan met Tweede Straat, thence along Third Street (with stop opposite Erf 939) Coetzeestraat, Vosstraat (met stop wes van Framesstraat), thence along Second Street, Coetzee Street, Vos Street dan met Vosstraat (met stop wes van Luttigstraat), dan (with stop west of Frames Street), thence along Vos met Vosstraat (met stop wes van Verdoornstraat), dan Street (with stop west of Luttig Street) thence along Vos met Verdoomstraat, Jan Vanriebeeckstraat na RMB Street (with stop west of Verdoom Street), thence along fabrick Verdoorn Street, Jan van Riebeeck Street, to RMB (b) Factory: NieBlanke "RMB (i) Begin by lokasie (met stop 00s van Merriespruit), dan met Noordkantstraat, (b) Non European RMB (i) Commence at Loca Kerkstraat, President Krugerstraat, Meyerstraat, Jan tion (with stop east of Merrie Spruit), thence along Vanriebeeckstraat (met stop in Jan Vanriebeeckstraat oos Noordkant Street, Kerk Street, President Kruger Street, van Verdoornstraatkruising) dan na RMB Alloys: Meyer Street, Jan van Riebeeck Street (with stop in Jan van Riebeeck Street east of Verdoom Street intersection), (ii) Terugreis van RMB Alloys met Jan Vanriebeeckthence to RMB Alloys straat (met stop in Jan Vaniiebeeckstraat wes van Ver (ii) Return journey from RMB Alloys along Jan van doornstraatkruising), dan met Kerkstraat, Noordkant Riebeeck Street (with stop in Jan van Riebeeck Street straat (met stop ongeveer 200 tree oos van Merriespruit), west of Verdoorn Street intersection); thence along Kerk dan na lokasie Street, Noordkant Street (with stop approxithately 200 yards east of Merrie Spruit), thence to location (c) NieBlanke Lokasie/Middelburgstasie: Eerste (c) NonEuropean Location/Middelburg Station: Roete (i) Begin in lokasie, dan met Noordkantstraat, First Route (i) Commence in location, thence along Kerkstraat, President Krugerstraat (met stop teenoor die Noordkant Street, Kerk Street, President Kruger Street perseel van die ou Markgeboue vir die aflaai van passa (with stop opposite the site of the old Market Buildings siers alleenlik),dan met President Krugerstraat, Coetzeefor offloading passengers only) thence along President straat, (met stop wes van Coetzeestraat), Wand Wandererslaan met Kerkstraat)erslaan (met stop oos van Kruger Street, Coetzee Street, Wanderers Avenue (with dan stop west of Coetzee Street) thence along Wanderers (ii) Terugreis met dieselfde roete met stop in President Avenue (with stop east of Kerk Street) Krugerstraat by die kantoor van die Bantoesake (ii) Return journey along the same route with stop in kommissaris instede van in President Krugerstraat teen President Kruger Street at Bantu Commissioners offices oor die perseel van die ou Markgeboue soos in die heeninstead of in President Kruger Street opposite the site of reis the old Market Buildings as in the forward journey Second Route (i) Same as First Route as far as Tweede Roete (i) Dieselfde as Ecrste Roete so ver Coetzee Street, thence along Jan van Riebeeck Street as Coetzeestraat, clan met Jan Vanriebeeckstraat (met (with stop approximately 100 feet west of Klip Street), stop ongeveer 100 voet wes van Klipstraat), dan met Jan thence along Jan van Riebeeck Street, Meyer Street, Vanriebeeckstraat, Meyerstraat, stasie (met stop by station (with stop at station) stasie) (ii) Return journey along same route as far as Coetzee (ii) Terugreis tangs dieselfde roete so ver as Coetzee Street with stop in Jan van Riebeeck approximately 100 straat met stop in Jan Vanriebeeckstraat ongeveer 100 feet west of Morkel Street instead of 100 feet west of Klip voet wes van Morkelstraat instede van 100 voet wes van Street as in the forward journey, thence same as return Klipstraat soos in die heenreis, dan dieselfde as terugreis journey for First Route vir Eerste Roete (2) Stop on the southern side of Voortrekker Street (2) Stop aan die suidelike kant van Voortrekkerstraat opposite the site of the old MiddelburgClub for use by teenoor die perseel van die ou Middelburg Klub vir private undertakings conveying European passengers gebruik deur private ondernemings wat Blanke passasiers front outside the municipal area van buite die munisipale gebied vervoer (3) Stop at the Station and in President Kruger Street (3) Stop by die stasie en in President Krugerstraat by at the Bantu Commissioners Offices, for use by private die kantoor van die Bantoesakekommissaris vir gebruik undertakings conveying noneuropean passengers from deur private ondei nemings wat nie Blanke passasiers van outside the municipal area buite die munisipale gebied vervoer TALG 17/54/21 TALG 17/54/21 0 is

16 Illits 350 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING OF PERI URBAN AREAS GROOT MARICO VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE PLAASLIKE LOCAL AREA COMMITTEE, ELECTION OF GEBIEDSKOMITEE VAN GROOT MARICO, VER MEMBERS KIESING VAN LEDE It is notified in terms of section 6 (1) of the Regulations Daar word bekendgemaak ingevolge artikel 6 (1) van for Local Area Committees under the jurisdiction of the die Regulasies vir Plaaslike Gebiedskomitees onder die Transvaal Board for the Development of PenUrban jurisdiksie van die Transvaalse Raad vir die Areas, proclaimed under Proclamation No 231 Ontwikkeling van Buitestedelike gebiede, geproklameer (Administrators) 1958, that the Administrator has by Proklamasie No 231 (Administrateurs) 1958, dat die determined the 27th November 1968, as the date of the Administrateur 27 November 1968, bepaal het as die first election of members of the Groot Marico Local Area datum van die eerste verkiesing van lede van die Plaaslike Committee Gebiedskomitee van Groot Marico TALG 4/1/86 TALG 4/1/86 Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No, November 1968 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM BOSCH PADREELINGS OP DIE PLASE BOSCHPOORT 388 POORT 388 JS AND THE FARM SPITSKOP 383 JS, JS EN SPITSKOP 383 JS, DISTRIK BELFAST DISTRICT OF BELFAST Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak It is hereby notified for general information that the dat die Administrateur na ondersoek en verslag deur die Administrator has approved after investigation and report Padraad van Belfast goedgekeur het dat die openbare by the Road Board of Belfast, that the public roads 50 paaie 50 Kaapsevoet breed oor die plase Boschpoort 388 Cape feet wide, traversing the farm Boschpoort 388 JS JS en Spitskop 383 IS distrik Belfast, ingevolge die bepaand the farm Spitskop 383 JS, District of Belfast, shall lings van paragraaf (d) van subartikel (1) van artikel vyf be deviated, and closed in terms of paragraph (d) of suben artikel drie van die Padordonnansie, 1957 (Ordonnansection (1) of section five and section three of the Roads sie No 22 van 1957) verle en gesluit word, soos aan Ordinance, 1957 (Ordinance No 22 of 1957) as indicated getoon op bygaande sketsplan on the subjoined sketchplan DP /24/B4 DP /24/B4 BOSCHPO*RT DP L24/ ELJS BEsTAANDE FAAIE EXISTING ROADS to ta 04 a cc PAAIE GESLUIT === ace Di/ P ROAD CLOSED t n 0 1 II PAD gn VEFtli toamp a z II o ROAD DEVIATED I 0 IL Ci CI CLI CC x ww2 3 3 _, _ w z O Z II Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 OPENING OF PUBLIC MAIN ROAD 0170 OPENING VAN OPENBARE GROOTPAD 0170 (ADDITIONAL PORTION), DISTRICT OF (BYKOMSTIGE GEDEELTE), DISTRIK KEMPTON KEMPTON PARK PARK It is hereby notified for general information that the Dit word hiermee vir algemene inligting bekendgemaak Administrator has approved, in terms of section three of dat die Administrateur, kragtens die bepalings van artikel the Roads Ordinance No 22 of 1957, and the provisions drie van die Padordonnansie, No 22 van 1957, in die of paragraphs (b) and (c) of subsection (1) and paragraph bepalings van paragrawe (6) en (c) van subartikel (1) (b) of subsection (2) of section five of the said Roads en paragraaf (b) van subartikel (2) van artikel vyf van Ordinance, that a public main road of varying widths die genoemde Padordonnansie goedgekeur het dat n with intersections and service roads shall exist on the openbare grootpad van afwisselende breedtes met aanproperties as indicated and described on the subjoined sluitings en dienspaaie sal bestaan oor die eiendomme sketch plans soos aangetoon en beskryf op die bygaande sketsplanne DPH 02223/22/0170 DPH /22/

17 1 1_ % 8/, Ico i fn % 5L66 ro lava 4`" SL6Ea LW iti Sien inlaskaart vir ev e SL LP \ L71 baken nrs in s die erwe Le_sr LS6b Kempton Park Dorp /Township \\C\ eo 2 1a `:i 01 NB See p inset map for mom 0 n SLG,3 ; re reit ast 1113b0 a a 00 a s In ln o iiii c r ;711 S,1 IS 1,/, " di, 0 1% \ Lt "` )/10 t ts 9f,, VCV = 1 d ;fp % cite p, 1 r /25 s tr c 411 0/ 4 41/ 1; e C / r, Tr fie 14 Lia 0 V SKAAL:,, s * 4 " 1:7 S 0 0 West r,,,,,?, Q 4 vi 0 beacon nre inside stands,,1a 4, 169 \ SCALE: r S 17 B 1 t % 5151 /00 4 r 2/A/212 SLSO SLLS," r / SOO go QJ / %, / r SL49 " ""* "0 SL Ci PO 04e Ste 4740 /i : / 0741 tr12t7 47 /7 : ,212: 0 r teir /,1/ 0 / ilf3 44% / 4 I rr r, Oa" S ir 46 :SLIP " 71 :%P1 l 2,1527 {O /">/ff 212 `4 0 r ) / e 7 / 3/ 11 SU 6 0;4 " y 40 0 / / / I 9/212 ce I 4 4 " Tp "40 a sin,,, 1 / _ % e 10/212 \\*P "i A4;\ """) tr, 14 INLASKAART 5 INSET MAP P :2 \ \ M V 11 C/rtSI\,,,V3 s "41 61 A % t t )_1,, : 212,,,a 0 up 0,,7, L" sun %, 1 1,, k 13/212 c `91 > trist : % F x i L, %,,,, ; ` S V Rliodestield Dow/Township 200 J r p a i % a c x t 1 wk"t "" c/ P 0,e",,, nien / S/ cr % tom * P / esl83 a,,e I 2r S a Tr 0 a A a, on In ** 0 0, " IS 0 8 M /4 rri Ce / AttSti re 0 in TA, r at 01 La I 4 U ift i e nonu cc Ec tc lc M W2,,, cc,, a _ cc a \ it 11 Kwarantynstasie,, f 1 WI T KOPPIE 64 IR S irst 3 Quarantine Station 0 t t c581 co %, rig6 (589 Y % 1 606;3 \ co rn 69 I Sjer LEER NR \i A " cc OCC) L _ IS \I" i, cpt:p FILE NO Jan Smuts Lughawe /Airport DPH / 9 / 6 \to "e \la,,, i 10!3 )3 0 t% ca VI M,

18 1 I I Iwo GO ta Ul ta / et?i, / \ ZUURFONTEIN 33 IR NNS \ 0 \ Carl/Wale Dorp//: \ \ N 7 \ 32 IR \ \ \RIETFONTEIN oa \ 03 P:i tit 0 Kamptanpark Uithr/ Ext \ 4 S 63 \ S 1 Pod /R and P40 47: in _ i Kwarantynstastr 1 Quarantine statikin v 42 ;:: k,o 4 ; 78 7" r so a 1 e " It i 1 CI i; 1 n 1 Id I I co re to (0 1 Ir% V I 14 q to cc az CD to to Ir 7 Z ; " 16 I CC C0 10 I i 1 oc ist t!" : Lraz= 7117 II a 69 I cg irietfontein 31 IR 1 I o _, 4 I" El i i at X 3: 490 No i cr co ROAD NO 0170 OF VARYING WIDTHS i I DIE FIGUUR GENOMMER L39, L40 Jan Snlutslugh * /Airport le 149, R67, R66, R45 L49, STEL VOOR 11% PAD NR VAN WISSELENDE E I WYDTES MET AANSLUITINGS W IT KOPPI E 64 lc IR I THE FIGURE NUMBERED L39 L40 L49 R67, R66 R45,149 REPRESENTS WITH INTERSECTIONS 5/E, t i \ 41 2 DIE FIGURE GE NO M MER/T HE FIGURES NUMBERED (Al L SLOG, 51660,5185b, 5166c, SKAAL: SL68d, SL65e, % ca qe SCALE: 1:, , , 3116: ,, L47, " LER NR I i4,3122% 0121,5171 SL 82,0116 1esd A FELE NO DPH 022 ) 1 V9/6 STEL VOOR DIENSPAAIE / REPRESENT SERVICE Soo 1 ROADS " L im

19 I 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM AMENDMENT TO TRAFFIC BY LAWS WYSIGING VAN VERKEERSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939, publishes the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die bylaws set forth herinafter, which have been approved by verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge him in terms of section 99 of the said Ordinance artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is Die The Traffic By laws of the Potchefstroom Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Municipality, published under Administrators NoticePotchefstroom, afgekondig by Ad min i stra teu rskennisgewing No 528 van 8 September 1937 soos gewysig, word No 528, dated the 8th September 1937, as amended, are hierby verder gewysig deur artikel 14 deur die hereby further amended by the substitution for section 14 volgende te vervang: of the following: "Vehicles in No Parking Areas Voertuie in,geen Staantilek ruhntes 14 (1) Notwithstanding anything contained in section 14 (I) Niemand mag, nieteenstaande enige bepaling 10 no person shall allow any vehicle or cycle in his vervat in artikel 10, enige voertuig of fiets onder sy toesig control or charge to be parked or stand in any street or of beheer op rt straat of gedeelte van n straat parkeer of portion thereof dit daar laat staan nie (a) where a notice prohibiting parking in a street or (a) waar n kennisgewing vertoon word dat parkering portion thereof, is displayed; in so n straat of gedeelte daarvan verbied is; (b) gedurende die ure vermeld op n kennisgewing (b) during the hours stated on a notice displayed by vertoon dear die Raad ten opsigte van n straat of the Council in respect of a street or portion thereof gedeelte daarvan of vir n ]anger tydperk as wat op or for a longer period than is stated on such notice to sodanige kennisgewing voorgeskryf is as die toelaatbe the period permissible for parking in such a street bare tyd vir parkering in so n straat of gedeelte daar or portion thereof; and van; en (c) between the hours 6 am and 6 pm where a (c) tussen die ure 6 vm en 6 nm waar n kennis notice or sign or both indicates or indicate that the space gewing of merke of albei aandui dat die staanplek of or area is zoned for the taking up or setting down of gebied vir die op en aflaai van passasiers of handelspassengers or merchandise, unless the vehicle is parked ware afgesonder is tensy die voertuig daar geparkeer is there for the purpose of or is taking up or setting down met die doe] om passasiers of handelsware op of of te passengers or merchandise laai of dit wel doen (2) No bicycles shall be parked or left against the kerb (2) Geen trapfietse mag teen die randsteen of op die sy stone or on the sidewalks in Kerk Street, between paadjie in Kerkstraat, tussen Lombard en Potgieter Lombard and Potgieter Streets but shall be parked in straat geparkeer of gelnat word nie, maar moet in die the bicycle stands provided for this purpose" fietsrakke wat vir die doe] aangebring is, geparkeer word" TALG 5/98/26 TALG 5/98/26 11 Administrators Notice No November 1968 Administrateurskennisgewing No November 1968 BENONI MUNICIPALITY AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT BENONL WYSIGING VAN BY LAWS RELATING TO LICENCES AND VERORDENINGE BETREFFENDE LISENSIES EN BERBER OOR BESIGHEDE BUSINESS CONTROL The Administrator hereby, in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die the Local Government Ordinance, 1939, publishes the verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge 3 by laws set forth hereinafter, which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Verordeninge Betreffende Lisensies en Beheer oor The Bylaws Relating to Licences and Business Control Besighede van die Munisipaliteit Benoni, afgekondig by of the Benoni Municipality, published under Adminis Administrateurskennisgewing No 67 van 27 Januarie trators Notice No 67, dated the 27th January 1954, as 1954, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur subamended, are hereby further amended by the substitution artikels (c), (e) ea (k) van artikel 374 (1) deur die for subsections (c), (e) and (k) of section 374 (1), of the volgende to vervang: following: (c) Die tenk moet van yster, staal of n ander geskikte "(c) The tank shall be constructed or iron, steel, or metaal vervaardig wees en moet met naels vasgeklink, other suitable metal and riveted, welded, brazed or gesweis hardgesoldeer of andersins vloeistofdig gemaak otherwise made liquid tight Where aluminium alloys are word Indien aluminiumlegering gebruik word, moet used the tank shall be constructed in accordance with the sodanige tenk ooreenkomstig die spesifikasies neergele in specifications as detailed in section 385 of Volume 1 of artikel 385 van Deel 1 waar van toepassing van die the National Fire Codes issued by the National Fire,National Fire Codes soos deur die,national Fire Protection Association where applicable Protection Association uitgegee, gehou word

20 354 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 (e) Any tank having a capacity exceeding 1,300 (e) n Tenk met n inhoud van meer as 1,300 gelling gallons shall be divided into liquid tight compartments moet in vloeistofdigte vakke afgeskort word en elke vak and each compartment shall be of a capacity of not more moet nie meer as 1,300 gelling bevat nie: Met dien than 1;300 gallons: Provided that the aforesaid maximum verstande dat indien die konstruksievereistes n oorskrycapacity shall be exceeded by not more than five per cent ding van die malcsimuminhoud van 1,300 gelling noodif the exigencies of construction make such excess saak, sodanige inhoud nie met meer as vyf persent oorskry necessary The liquid contents of any such compartment mag word the Die vloeistofinhoud van enige sodanige vak shall at no time exceed 98 per cent of the total capacity mag the te eniger tyd 98 persent van die vak oorskry nie of the compartment (k) Die totale hoeveelheid ontvlambare vloeistof wat (k) The total quantity of flammable liquid conveyed by by wyse van n tenkvragmotor of enige samestelling van any road tank wagon or any number of such wagons con sodanige vragmotors wat n eenheid sleep vervoer word, stituting one haul, shall, subject to the provisions of mag, behoudens die bepalings van artikel 373, nie 6,500 section 373, not exceed 6,500 gallons" gelling oorskry nie" TALG 5/97/6 TALG 5/97/6 Administrators Notice No November 1968 AdministrateurskennisgewingNo November 1968 ROAD ADJUSTMENTS ON THE FARM LOS PADREELINGS OP DIE PLAAS LOSKOPNOORD 12 KOPNOORD 12 REGISTRATION DIVISION IS REGISTRASIEAFDEUNG JS (ELANDSLAAGTE 9 (ELANDSLAAGTE 9 JS), DISTRICT OF GROBLERS JS), DISTRIK GROBLERSDAL DAL Met hetrekking tot Administrateurskennisgewing No With reference to Administrators Notice No 750 of 750 van 17 Julie 1968, word hiermee vir algemene Mut 17 July 1968 it is hereby notified for general information ting bekendgemaak dat dit die Administrateui behaag dm that the Administrator is pleased, under the provisions of ooreenkomstig subartikel (6) van artikel 29 van die Padsubsection (6) of section 29 of the Roads Ordinance 1957 ordonnansie, 1957 (Ordonnansie No 22 van 1957), (Ordinance No 22 of 1957) to approve the road adjust goedkeuring te heg aan die padreelings soon aangetdon ments shown on the subjoined sketchplan op bygaande sketsplan DP /24/L 1 TYD 1 DP /24/L 1 TYD: 1, DP / 24 /L I TYD I \b VERWYSING/ REFERENCE 04 E LA N, A 1 \1 i BESTAANDE PAAIE/ EXISTING ROADS Aot td, IN DSLA A GTE 9J6 PAD GE EUJIT/ ROAD CLOSED r = r = r= ti 0 o 0 it GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE No 493 OF 1968 KENNISGEWING No 493 VAN 1968 MEYERTON TOWN PLANNING SCHEME MEYERTONDORPSAANLEGSKEMA AMENDING SCHEME 1/4 WYSIGENDE SKEMA 1/4 It is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsection 39 of the Townships and Townplanning Ordiartikel (1) van artikel 39 van die Dorpe en Dorpsaanlegnance, 1931, that the Town Council of Meyerton has ordonnausie, 1931, bekendgemaak dat die Stadsraad van applied for Meyerton Town planning Scheme 1, 1953, to Meyerton aansoek gedoen het om Meyerton dorpsaanlegbe amended as follows: skema 1, 1953, to wysig deur: 1 1 To include Kliprivier Township, Om die Dorpsaanlegskema ten opsigte van dorp Rothdene Town Kliprivier, dorp Rothdene en Ophir landbouhoewes en ship, Ophir Agricultural Holdings and Meyerton Farms Meyerton Farms by the Meyerton dorpsaanlegskema in in Meyerton Town planning Scheme te sluit 2 Some road proposals fall away and become existing 2 Sekere pad voorstelle val weg en word bestaande streets Open spaces 48, 52 and 53 are amended paaie Openbare oopruimtes 48, 52 en 53 word gewysig 3 Extensions 3 and 4 are now shown according to the 3 Uitbreidings 3 en 4 word nou aangetoon volgens die conditions of title where previously a portion of Exten dorpstigtingsvoorwaardes waar voorheen n gedeelte van top 3 was zoned "Special Residential"with a density Uitbreiding 3 vir Spesiale Woon" met n digtheid van

21 I I of "One dwelling per 13,500 sq ft" and Extension 4 was PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER I Een woonhuis per 13,500 vierkante voet", en Uitbreiding shown as "Special Residential: with a density of "One 4 as Spesiale Woon" met n digtheid van Een woonhuis dwelling per square feet" The erven in Extension per vierkante voet" Dieerwe in llitbreiding 3 war 3 Previously zoned "Domestic Industrial" are now zoned voorheen vir Huishoudelike Nyweriiede" afgebaken is for "General Industrial" The erven involved are word nou vir Algemene Nywerheid" aangetoon Die 4 Those erven and land situated on Pretorius Street betrokke erwels Ale vol,iende: which are being used for school purposes are now zoned for these purposes 4 Erwe en grond wat aan vir skooldoeleindesj gebruik word, Pretoriusstraat gelee word nou vir hierdie is en 5 The old location site is rezoned to "General doel ; ingedeel Industrial" with a broadr open space as a buffer and part 5 Die ou lokasieterrein word heringedeel vir Algebetween it and Kliprivier between the" old location and mene ;Nywerheid" met _ n bre& siroo`k the school mentioned in openbare dop No, 4 is at piece of land ruimte wat as buffer sal dien en Klipriviei van n parkpreviously zoned for "Residential Purposes": This is now terrein sal voorsien Tussen die ou lokasie zoned to "General en, die Industrial", skool in No 4 vermeld is is At istuk i grond; wat voorheen vir 6 Erven 302, 311 and,332 were zoned for "Special Woondoeleindes" ineedeel is maar nou tot Algerriene Residential" purposes but since they are situated amonast Nywerheid" gewysig word erven_ they rezoned for this, General :Residential" 6 ErWe 392, 311, en 332 is use erwe :wat vir Spesiale : _ Woon" ingedeel is, mar hulle is tussen algemene wain 7 Eif 257 is a special residential erf situated in an enve e eke en Word dim nou "vir laasgenoemde doe! isolated position between an erf for "Municipal Purposes" heringedeel, and a business zone; and Is therefore rezoned to "General 7 Erf 257 is Business" Elf 243 is also rezoned for this purpose on n spesiale woonerf wat afgesonder tussen n erf vir Munisipale Doeleindes" en account of its position directly opposite business erven n besigheidstreek gelee a Dit word dus ook vir Algemene Besigheid"S Erven , 218, 189, 190 and 191 are rezoned, heringedeel Erf 243 word ook so heringedeel weens sy r for 0 along to "Special Residential" since there is no demand on ligging regoot besigheidserwe, these erverf for professional lathed, offices and banks and sinee all those erven whichare built uponare being 8 Erwe 216, I 217, 218, en 191 word vir used for dwelling I houses There is ample provision for Spesiale Woon" heringedeel omdat daar nie n aanvraag offices etc, above shops and business premises in the na hierdie erwe vir professionele kantore, kantore en business zone banke is nie en omdat al hierdie erwe wat behou is, vir, woonhuise gebruik word Meer as genoeg voorsiening vir 9 Erven and 283 were zoned for "Hotel kantore ens, Word bokant winkels en besigheidsgeboue Purposes" which is not changed The hatching is however in die besigheidstreek gemaak changed, as the previous method was unpractical 9 10 Erven 177, 178, 179, 180, 181, 182, 135, 136, Erwe en 283 is 137 vir,hoteldoeleindes" inge deel Die indeling word nie verander nie maar wel die , 140, , 130, 131, and arsering omdat die ou arsering 143 are all rezoned to "Special Residential" because of the onprakties blyk te wees fact that good dwellinghouses have been built on some 14 Erwe , 179, 180, 181, 182, 135, of the erven and on others in the vicinity : 138; 139, 140, 125, 126, :131i 132, en It is thus necessary to protect these good dwellings 143; word almal vir Spesiale Woon" ingedeel weens die against undesirable uses felt, dat daar op n gedeelte van hierdie erwe en in hut am gewing reeds mooi woonhuise gebou is en dit nodig is Erven are at present business erven but they Pm hierdie geboue teen ongewenste, gebruik te beskerm are badly situated for business purposes The other erven Erwe is tans besigheidserwe, vir besigheid is hulle mentioned are either zoned for "Professional Offices" or ongunstig gelee Die ander erwe is Of vir professionele "Offices" and for such purposes there is no demand kantore Of kantore ingedeel en vir sodanige kantore is The situation is:wrong and the business zone already nie g daar geen aanvraa Die ligging is verkeerd en daar word voldoende voorsiening in die besigheidstreek gemaak, waar sulke gebruike gewoonweg bokant winkels makes more than ample provision Tor such use which normally takes place above shops in the central area of a town in die sentrale gebied plaasvind 11 Erf 316is rezoned for "General Business" It is at 11 Erf 316 word vir Algemene Besigheid" present zoned for Municipal and Government purposes, heringedeel Tans is dit vir Munisipale en Staatsdoel but is so situated that it can better be used for business eindes ingedeel, maar weens sy ligging kan dit beter vir purposes besigheid gebruik word 12 Over Erven 235 and 238 a pedestrian way is 12 n Voetgangersteeg word oor Erwe 235 en 238 planned to encourage business development opposite beplan om besigheid oorkant Presidentplein aan te President Square These arcades can be developed to moedig Die deurlope kan vir die eienaars van die erwe the advantage of the owners of the erven in question voordelig ontwikkel word 13 Height Zone 1 is now shown With a black instead 13 Hoogtestreek 1 word nou met n swart in plaas of an orange border because the orange border results in van oranje omlyning aangetoon aangesien die oranje confusion The border includes the whole "General omlyning tot misverstand lei Die hoogtestreek beslaan Business" zone in the town owners die hele Algemenebesigheidstreek" in die middedorp 14 Small amendments are made to Loading Lanes 14 Klein wysigings tot die laailane 33, 39 en , 39 and 113 Proposal 112 is a new road along the word aangebring Voorstel 112 is n nuwe pad langs die railway station area Building lines of 50 feet are shown spoorstasiegebied Vyftig voetboulyne word langs Hallpad Hall Road to fit in, with the 50 feet building line aangetoon om met die 50 voetboulyne in die Kliprivierin the Klipriver Valley Town planning &hem& 1962, valleidorpsaanlegskema, 1962, aan te pas asook tangs and also along Lily Road over Portion 35 Lilypad oor Gedeelte 35 21

22 356 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER The portions of land situated in the northern corner 15 Die gedeeltes grond wat in die noordelike hoek van of the old municipal area of Meyerton and west of Meyer die ou munisipale gebied van Meyerton en wes van Street are now rezoned for "Undetermined" and "Indus Meyerstraat gelee is, word vir Onbepaald" en Nywertrial" use They are at present indicated as "Special beid" heringedeel Hulk is tans op die kaart van die Residential" or "Public Open Spaces" (Nos 40 and 41) Meyertonskema as Spesiale Woon" of Voorgestelde on the map of the Meyerton Scheme Oop Ruimtes" (Nos 40 en 41) ingedeel 16 Klipriver Valley Townplanning Scheme 1962The 16 Klipriviervalleidorpsaattlegsketna, 1962Die digtdensity zoning of this scheme is amended from one heidsindeling van hierdie Skema word van een woondwelling house per 20,000, 40,000 and 80,000 square huffs per 20,000, 40,000 en 80,000 vierkante voet tot een feet to one dwelling house per 10,000 and 40,000 square woonhuis per 10,000 en 40,000 vierkante voet gewysig feet respectively In no case are the density restrictions Nerens is die digtheidsindeling meer beperkend Die voormore restrictive The proposed new street numbers are gestelde nuwe straatnommers word gewysig deur die changed by adding the letter "a" All the proposed new byvoeging van die letter a" Al die voorgestelde nuwe streets are retained and 47a is amended to pass over strate word behou en 47a word gewysig om oor Erwe 79 Erven 79 80, 81 and 147 of Meyerton Farms 80, 81 en 147, Meyertonplase, te loop 17 Building lines remain unchanged except that addi 17 Boulyne bly onveranderd behalwe dat bykomende tional building lines of 100 feet over Erven 136, 137, 138, boulyne van 100 voet oor Erwe 136, 137, 138, 139, 131, , 130, 122 and 123, Meyerton Farms, and 50 feet en 123 Meyertonplase en 50 voet oor Erwe 136, over Erven 136, 128, 120, 121 and 122 Meyerton Farms 128, 120, 121 en 122, Meyertonplase, word op die kaart are indicated on the map These erven are all zoned for aangetoon Hierdie erwe word almal vir nywerheid industrial use and thus it becomes necessary to protect ingedeel en dus word dit noodsaaklik om die omgewing the surroundings by means of building lines These deur boulyne te beskerm,iiierdie boulyne verseker dat building lines assure that factories are not erected too nywerhede nie te naby aan woonhuise opgerig word nie near to dwellinghouses 18 Die gebruiksindeling op Erwe 89 90, 136, 137, 138, 18 Changes to the use zoning take place on Erven 89, 139, 122, 123, 31 32, en 37 word gewysig 90, 136, , 139, 122, , 32, 33, 34, 35, 36 and Daar word geen ander wysiging van gebruiksregte 37 No other alterations to use rights are made although gemaak alboewel die metode van aantoning op die kaart the method of indicating the use zone on the map is gewysig word changed Die nywerheidsindeling op Erwe 89 en 90 word tot In the case of Erven 89 and 90 the industrial use zoning Spesiale Woon"gewysig aangesien enige nywerheidsis amended to "Special Residential" because any indusontwrake rrag op hierdie erwe die omliggende woongebied trial development on these erven will detrimentally affect the surrounding residential area nadelig sal beinvloed Additional rights are granted to Erven 136 to 139 Bykomende regte word op Erwe 136 tot 139 toegestaan where the rezoning is from "Restricted Industrial" to waar die indeling van Beperkte Nywerheid" tot "General Industrial" protection of the surrounding erven Algemene Nywerheid" gewysig word Beskerming van is obtained by the proposed large building line restrie omliggende erwe word meegebring deur die voortions gestelde groot boulyn beperkings In case of Erven 122 and 123 the portion zoned for In geval van Erwe 122 en 123 is die godeelte wat vir "General Business" is altered to "General Industrial" for Algemene Besigheid" ingedeel is gewysigtot Algemene which it is more suitable This means an extension of Nywerheid" waarvoor hullo meer geskik is Dit beteken rights dan n uitbreiding van regte Erven 31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37 are all rezoned Erwe 31, 32, 33, 34, en 37 word van Spesiale from "Special Residential" to "Undetermined" The Woon" tot Onbepaald" heringedeel Die indeling van former zoning ie "Special Residential" places too great Spesiale Woon" is te beperkend as hullo Jigging rn ag restrictions on these erven if their situation is considered gencem word 19 Kookfontein Town planning Scheme, 1962The 19 Kookfonteindorpsaanlegskema, 1962Die enigsta only amendments except that of density is the manner of wysigings van hierdie Skema uitgesonder digtheid in die indicating the use zones on the Map and the addition wyse wat sekere gebruikstreke aangetoon word en die of the letter "b" to the numbers of the new road propo byvoeging van die letter b" tot die nommers van die nuwe sals padvoorstelle In Rothdene the density zoning of one dwelling per erf In Rothdene bly die digtheid van een woonhuis per ed remains unaltered onveranderd The density in Klipriver is changed from one dwelling house per 18,000, 30,000 and 40,000 square feet respec Die digtheid in Kliprivier word van een woonhuis per tively, to one dwellinghouse per 18,000 square feet 18,000, 30,000 en 40,000 vierkante voet tot een woonhuis per 18,000 vierkante voet verander Die teenwoordige The present density restrictions are unreasonable and ragthealbeperking is onredelik en word onlogies toegepas not logically applied This amendment will be known as Meyerton Town Verdere besonderhede van hierdie Skema (wat Meyerplanning Scheme: Amending Scheme 1/4 Further par tondorpsaanlegskema: Wysigende Skema 1/4 genoem fielders of the Scheme are lying for inspection at the sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk en in die office of the Town Clerk, Meyerton and at the office of kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad, Kamer the Secretary of the Townships Board, Room B222, Pro B222, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter vincial Building, Pretorius Street, Pretoria insae 22

23 r i PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER Every owner or occupier of immovable property Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat situate within the area to which the Scheme applies shall gel& is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema have the right of objection to the Scheme and may notify van toepassing is, het die reg om beswaar teen die Skema the Secretary of the Townships Board, in writing, at the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die above address or PO Box 892, Pretoria, of such objet Iaaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offi tion and of the grounds thereof at any time within one Stele Koerant van die Provinsie, dit wil se op of voor 6 month after the last publication of this notice in the Desember 1968, die Sekretaris van die Dorperaad by Provincial Gazette, ie on or before the 6th December bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in 1968 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL, Secretary, Townships Beard, Pretoria, 23 October 1968 Pretoria, 23 Oktober G P NEL, Sekretaris, Dorperaad IIIII NOTICE No 494 OF 1968 KENNISGEWING No 494 VAN 1968 PROPOSED ESTABLISHMENT OF RIVONIA VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 4 TOWNSHIP RIVONIAUITBREIDING 4 It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Town planning and Townships Ordinance, 1965, that Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend application has been made by Northward Estates (fly) gentaak dat Northward Estates (Edms) Bpk aansoek Ltd for permission to lay out a township on the farm gedoen het om n dorp te stig op die plaas Rietfontein 2 Rietfontein 2 IR, district Johannesburg, to be known as IR, distrik Johannesburg wat bekend sal wees as Rivonia Rivonia Extension 4 Uitbreiding 4 The proposed township is situate north of Rivonia Township and sotitrof the Wilkoppen Main Road on Die voorgestelde dorp 18 noord van dorp Rivonia en Portion 51 of the farm Rietfontein 2 IR, District of suid van Wilkoppen Hoofweg op Gedeelte 51 van die Johannesburg pleas Rietfontein 2 IR, distrik Johannesburg The application together with the relative plans, Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en documents and information is open for inspection, at the mugung le ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, Second Floor Block B, Provincial Building, Pretoria, for a period of eight Kamer 8225, Tweede Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoria, vu v nn tydperk van agt wcke na weeks from the date hereof datum hiervan In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie person who wishes to object to the granting of the moet ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan application or who is desirous of being heard or of van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor making representations in the matter, shall communicate te word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis in writing with the Director of Local Government Such stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke communication shall be received by the Director not later van die datum van sodanige eerste publikasie in die,than eight weeks from the date of such first publication Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike n the Provincial Gazette Bestuur ontvang word All objections must be lodged in duplicate, and addressed to the Director Of Local Government, PO Box 892, Pretoria Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 30 October 1968, Pretoria, 30 Oktober _ I It NOTICE No 495 OF 1968 KENNISGEWING No 495 VAN 1968 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 28 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 28 is hereby notified in terms of subsection (I) of hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub section 31 of the Town planning and Townships artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps Ordinance, 1965, that the Town Council of Randburg has beplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Stads applied for Randburg Town planning Scheme 1954, to raad van Randburg aansoek gedoen het om Randburg be amended as follows: dorpsaanlegskema, 1954, sons volg te wysig : 1 Clause 15 (a), Table D, Use Zone BI, General 1 Klousule 15 (a), Tabel D, Gebruikstreek ra, Business: By addition of the words "Builders yards and Algemene Besigheid: Deur die byvoeging van die woorde industrial buildings, excluding dry cleaning business using Bouaannemerswerwe en nywerheidsgeboue, uitgesluit perchlorethylene as means of cleaning and electricity or droogskoonmaikbedrywe wat gebruik maak van perebloor oil as means of heating, situated on portions of erven less ethylene as skoonmaakmiddel en elektrisiteit of olie as than eighty (80) feet from a street boundary" to column hag, gelee op gedeeltes van erwe nader as tagtig (80) (5) of the Table voet van n straatgrens", tot kblom (5) van die Tabel 23 _,

24 358 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER Clause 15 (a), Table D, Use Zone IV Special Busi 2 Klousule 15 (a), Tabel D, Gebruikstreek IV, ness: By the addition of the words "Builders yards Spesiale Besigheid: Deur die byvoeging van die woorde situated on portions of erven less than eighty (80) feet,bou aannemerswerwe gelee op gedeeltes van erwe nader from a street boundary" to column (5) of the Table as tagtig (80) voet van n straatgrens", tot :kolom (5) van (3) Clause 16 (b) by addition of the following words to die Tabel the end of the clause: 3 Klousule 16 (b) deur die byvoeging aan die einde "Provided further that nothing contained in this sub daarvan, van die volgende woorde: clause shall authorise the Council to grant consent to the use of motor grave yards, refuse tipping, storage yards Verder met dien verstande dat niks in hierdie sub (excluding builders yards) sewerage disposal works or klousule vervat, die Raad sal magtig om sy toestemming cemeteries, situated on any erf in a township in Use Zones te verleen tot die gebruik van n motorbegraafplaas, I II, II bis, 111, IV, V or kin" rommelwerf, ashoop, stoorwerf (uitgesonderd bou aatī This amendment will be known as Randburg Amend nemerswerwe), rioolplaas of begraafplaas wat op enige erf ment Scheme 28 Further particulars of Scheme are open in n dorp en in Gebruikstreke I, II, H bis, III, IV, V for inspection at the office of the Town Clerk Randburg, of VII gelee is" and at the office of the Director of Local Government, Room B222, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is continuous to regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied het die such area shall have the right to object to the scheme and reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te may notify the Director of Local Government, in writing, eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie at the above address or PO Box 892 Pretoria, of such kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo objection and of the reasons therefor at any time within vermelde adres of Posbus 892 Pretoria, skriftelik in four weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaai en die redes daarvoor G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 30 October 1968 Pretoria, 30 Oktober A NOTICE No 496 OF 1968 KENNISGEWING No 496 VAN 1968 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 2/11 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 2/11 It is hereby notified in terms of subsection (1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subsection 31 of the Town planning and Townships artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps Ordinance, 1965, that the City Council of Germiston has beplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Stadsapplied for Germiston Town planning Scheme 2, 1948, to raad van Germiston aansoek gedoen het om Germiston be amended by the rezoning of Portion 383 a portion of dorpsaanlegskema 2, 1948, deur die herindeling van Portion 384 and part of Portion 132 (a portion of Portion Gedeelte 383, n gedeelte van Gedeelte 384 en n deel van 30) of the farm Rietfontein 63 IR, which are situated near Gedeelte 132 (in gedeelte van Gedeelte 30) van die plus Lascelles Road, from "Special Industrial" to "General Rietfontein 63 IR, wat naby Lascellesweg geled is van Industrial" Spesiale Nywerheid" tot Algemene Nywerheid" This amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 2/11 Further particulars of the Scheme are Germistonwysigingskema 2/11 genoem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk, die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Germiston and at the office of the Director of Local Kamer B222, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria Government, Room B222, Provincial Building, Pretorius ter insae Street, Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is, of binne een,myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme applies or enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se within the authority whose area of jurisdiction is con regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die tiguous to such area, shall have the right to object to the reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te scheme and may notify the Director of Local Govern eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie ment, in writing, at the above address, or PO Box 892, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo Pretoria, of such objection and of the reasons therefor at vermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis any time within four weeks from the date of this notice stel van so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 30 October 1968 Pretoria, 30 Oktober

25 _all r 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER _, NOTICE No 497 OF 1968 KENNISGEWING No 497 VAN 1968 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 1/43 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 1/43 It is hereby notified in terms of subsection (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub 31 of the Town planning and Townships Ordinance, artikel (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps 1965, that the Town Council of Germiston has applied beplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Stads for Germiston Town planning Scheme 1, 1945, to be raad van Germiston aansoek gedoen het om Germiston amended by the rezoning of Portion 68 (formerly Portion dorpsaanlegskema 1, 1945, te wysig deur die herindeling 5 of Portion T) of the farm Elandsfontein 90 IR, and van Gedeelte 68 (voorheen Gedeelte 5 van Gedeelte T) van Erf 84, Malvern East Township, situated on McAlpine die plaas Elandsfontein 90 IR, en Erf 84, Dorp Malvern Road, from "Special Residential" to "Special Business" Oos, wat op McAlpineweg ge1e8 is, van Spesiale Woon" tot,spesiale Besigheid" This amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/43 Further particulars of the Scheme are Germistonwysigingskema 1/43 genoem sal word) 18 in open for inspection at the office of the Town Clerk, die kantoor van die Stadsklerk van Germiston en in die Germiston and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer Government, Room B222, Provincial Building, Pretorius B222, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter Street, Pretoria insae Any owner or occupier of immovable property situate Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies or within gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema One mile of the boundary of any such scheme and any van toepassing is, of binne een myl van die grens van local authority whose area of jurisdiction is contiguous enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se to such area, shall have the right to object to the scheme regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die and may notify the Director of Local Government in reg om beswaar teen die skema aan te teken en kan te writing, at the above address or PO Box 892, Pretoria, eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie of such objection and of the reasons therefor at any time kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo within four Weeks from the date of this notice vermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die tales daarvoor G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Dirckteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 30 October 1968 Pretoria 30 Oktober , NOTICE No 500 OF 1968 KENNISGEWING No 500 VAN 1968 BOOKMAKERS LICENCE BEROEPSWEDDERSLISENSIE I Nico Soldatos, of 033 Burger Street, Krugersdorp, do Ek, Nico Soldatos, van Burgerstraat 033, Krugersdorp hereby give notice that it is my intention to apply to the gee hierby kennis dat ek van voorneme is om by die Transvaal Bookmakers Licensing Committee for a certi Transvaalse Beroepswedderslisensiekomitee aansoek te ficate authorizing the issue of a bookmakers licence in doen om n sertifikaat waarby die uitreiking van n terms of Ordinance 26 of 1925 beroepswedderslisensie ingevolge Ordonnansie 26 van 1925 gemagtig word Any person who wishes to object to the granting of such a certificate, or who wishes to lay before the Com ledereen wat beswaar wil mask teen die toestaan van mittee any fact or information in connection therewith, so n sertifikaat of wat enige feit of inligting in verband may do so, in writing, to the Secretary of the Transvaal daarmee aan die Komitee wil voorle, kan dit skriftelik Bookmakers Licensing Committee, Private Bag 64, aan die Sekretaris van die Transvaalse Beroepswedders Pretoria, to reach him on or before 20 November 1968 lisensiekomitee, Privaatsak 64, Pretoria, doen om horn Every such person is required to state his full name, voor of op 20 November 1968 te bereik ledere sodanige occupation and postal address persoon moet sy voile naam, beroep en posadres verstrek l r NOTICE No 501 OF 1968 KENNISGEWING No 501 VAN 1968 PROPOSED ESTABLISHMENT OF WILGEHOF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP EXTENSION 1 TOWNSHIP WILGEHOF UITBREIDING 11 It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekendgemaak application has been made by Mountainview Develop dat Mountainview Developments (Pty) Limited, aansoek ments (Pty) Limited, for permission to lay out a township gedoen het om n dorp te stig op die plaas Wilgespruit on the farm Wilgespruit 190 IQ District of Roodepoort, 190 IQ distrik Roodepoort, wat bekend sal wees as Wilge to be known as Wilgehof Extension 1 hof Uitbreiding 1 The proposed township is situate half a mile southeast Die voorgestelde dorp le half myl suidoos van die of the proposed Wilgehof Township on remaining extent voorgestelde dorp Wilgehof op resterende gedeelte van of Portion 164 (a portion of Portion 25) of the farm Wilge Gedeelte 164 en gedeelte van Gedeelte 25) van die plaas spruit 190 IQ District of Roodepoort Wilgespruit 190 IQ distrik Roodepoort 2$

26 1 being Its_ 360 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 The application together with the relative plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection, at the inligting le ter insae by die Kantoor van die Direkteur, Office of the Director, Room B225, Second Floor, Block Kamer B225, Tweede Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, B, Provincial Building, Pretoria, for a period of eight Pretoria, vir n tydperk van agt weke na datum hiervan weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who wishes to object to the granting of the applica die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te tion or who is desirous of being heard or of making word of vertoii te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate, in writ stel Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke ing, with the Director of Local Government Such corn van die datum van sodanige eerste publikasie in die munication shall be received by the Director not later than Provinsiale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike eight weeks from the date of such first publication in the Bestuur ontvang word Provincial Gazette Alle besware met in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate, and word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike addressed to the Director of Local Government, PO Box Bestuur, Posbus 892, Pretoria 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November 1968 Pretoria, 6 November NOTICE No 502 OF 1968 KENNISGEWING No 502 VAN 1968 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMENT OF MONTAGU MONTAGU MANOR MANOR TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 58 (1) of the Ingevolge artikel 58 (1) van die Ordonnansie op Dorps Town planning and Townships Ordinance, 1965, that beplanning en Dorp, 1965, word hierby bekendgemaak dat application has been made by the Trustees for the time The Trustees for the time being of Montagu Country Club of Mantagu Country Club for permission to lay aansoek gedoen betom n dorp te stig op die pleas Zan& out a township on the farm Zandfontein 42 IR District fontein 42 IR, distrik Johannesburg, wat bekend sal wees of Johannesburg, to be known as Montagu Manor as Montagu Manor The proposed township is situate east of East Hertford Die voorgestelde dorp le oos van East Hertfordweg, Road, Bryanston Township, and north of Morningside dorp Bryanston, en noord van die dorp Morningside uit Extension 1 Township and on Portion 120 (a portion of breiding 1 en op Gedeelte 120 (n gedeelte van Gedeelte Portion 119) of the farm Zandfontein 42 IR, District of 119) van die pleas Zandfontein 42 IR, distrik Johannes Johannesburg burg The application together with the relative plans, docu Die aansoek met die betrokke planne, dokumente en ments and information, is open for inspection, at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, office of the Director, Room B225, Second Floor, Block Kamer B225, Tweede Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou B, Provincial Building, Pretoria, for a period of eight Pretoria vir n tydperk van agt weke na datum hiervan weeks from the date hereof Ingevolge artikel 58 (5) van genoemde Ordonnansie In terms of section 58 (5) of the said Ordinance any met iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan person who wishes to object to the granting of the applica v an die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor tion or who is desirous of being heard or of making tc word of vertoe te rig, die Direkteur skriftelik in kennis representations in the matter, shall communicate in stel Sodanige kennisgewing &Wing moet nie later nie as agt weke writing, with the Director of Local Government Such van die datum van sodanige eerste publikasie in die communication shall be received by the Director not later p rovenstale Koerant deur die Direkteur van Plaaslike than eight weeks from the date of such first publication Bestuur ontvang word in the Provincial Gazette All objections must be lodged in duplicate, and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Director of Local Government, PO Box word aan die Direkteur, Departement van Plaaslike 892, Pretoria Bestuur, Posbus 892, Pretoria G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November Pretoria, 6 November NOTICE No 503 OF 1968 KENNISGEWING No 503 VAN 1968 BRITS WYSIGINGSKEMA 1/7 BRITS AMENDMENT SCHEME 1/7 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of sec (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpslion 31 of the Town planning and Townships Ordinance, beplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Dorps 1965, that the Town Council of Brits has applied for raad van Brits aansoek gedoen het om Brits dorpsaan Brits Town planning Scheme 1, 1948, to be amended by legskema 1, 1958, te wysig deur die herindeling van Ed the rezoning of Erf 107, Primidia Extension 17 Township, 107, dorp Primidia uitbreiding 17, groat 10,470 viermeasuring 10,470 square feet, from "General Business" to kante voet, van Algemene Besigheid" tot Spesiaar, om "Special", in order to make provision for consent uses of voorsiening te maak vir toestemminesgebruike van huis domestic industrial buildings, vulcanising works and houdelike nywerheidsgeboue, versoolwerke en publieke garages motorgarages public 26

27 I 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER This amendment will be known as Brits Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/7: Further particulars of the scheme are open Britswysigingskema 1/7 genoem sal word) le in die kan for inspection at the office of the Town Clerk, Brits, and toor van die Stadsklerk van Brits en in die kantoor van die at the office of the Director of Local Government, Room Direkteur van Plaaslike Bestuur; Kamer B222, Provinsiale B222, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema wibin the area to which the scheme applies or within van toepassing is, of binne een myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous reasifebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die to such area shall have the right to object to the scheme reg om beswaar teen die skema aan te token en kan te and may notify the Director of Local Government, in eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie writing, at the above address or PO Box 892, Pretoria, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the reasons therefor at any time bovermelde adres of Posbus S92, Pretoria skriftelik in within four weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor:, G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Dit ekteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November Pretoria, 6 November _ NOTICE No 504 OF 1968 KENNISGEWING No 504 VAN 1968 is PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1/172 This hereby notified, in terms of subsection (1) of seer tion 31 of the Town planning and Townships Ordinance (1) PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1/172 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorps 1965, that the City Council of Pretoria has applied for beplanning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Stads :Pretoria Town planning Scheme 1, 1944, to be amended raad van Pretoria aansoek gedoen het om Pretoriadorps by the rezoning of the remaining extent of Plot 15, Vil aanlegskema 1, 1944, te wysig deur die herindeling van lieria Township situate on the northwestern corner of die resterende gedeelte van Plot 15, dorp Villieria, gelee Stead Avenue and Pierneef Street, from "Special Residen op die noordwestehoek van Steadlaan en Pierneefstraat tial" to "Special" to permit the erection thereon of low van Spesiale Woon" tot Spesiaal" ten einde die oprigting density flats or dwellinghouses subject to the conditions van laedigtheidswoonstelgebou of woonhuise daarop toe set out in Annexure B, Plan 381, of the Draft Scheme te laat onderworpe aan die voorwaardes vervat in Bylae The property is registered in the name of Musa Trust B Plan 381, van die ontwerpskema Die eiendom is op die naam van tpty) Ltd die firma Musa Trust (Edms) Bpk, geregistreer This amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/172 Further particulars of the scheme are open Pretoriawysigingskema 1/172 genoem sal word) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die kantoor and at the office of the Director of Local Government, van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Kamer B222, Room B222, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria ter insae Enige of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gel is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies or within van toepassing is, of binne eon myl van die grens van one mile of the boundary of any such scheme and any enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se local authority whose area of jurisdiction is contiguous regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die to such area shall have the right to object to the scheme reg om beswaareienaar teen die skema aan te token en kan te and may notify the Director of Local Government, in eniger a tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie writing, at the above address or PO Box 892, Pretoria, kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by of such objection and of the reasons therefor at any time bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in within four weeks from the date of this notice kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November Pretoria, 6 November NOTICE No, 505 OF 1968 KENNISGEWING No 505 VAN 1968 PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL OF TITLE OF LOT 18, MOUNTAIN VIEW TOWN VOORWAARDES VAN ERF 18, DORP MOUNTAIN SHIP VIEW It is hereby notified that application Ms been made Hierby word bekendgemaak dat Andries Brink inge by Andries Brink, in terms of section 3 (1) of the Removal volge die bepalings van artikel 3 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het om :of Restrictions Act, 1967, for the amendment of the con The wysigmg van die titelvootwaardes van Erf 18, dorp ditions of title of Lot 18, Mountain View Township, to Mountain View, ten einde dit moontlik te maak dat die permit the lot to be subdivided erf onderverdeel kan word 21,

28 362 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 The application and the relative documents are open Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae for inspection at the office of the Director of Local in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Government, Room B222, Block B, Provincial Building, Kamer B222, Blok B, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat Pretoria Pretoria Objections against the application may be lodged, in Besware teen die aansoek kan op of voor 4 Desember writing, with the Director of Local Government, at the 1968 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by above address or PO Box 892, Pretoria, on or before bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, ingedien word the 4th December 1968 G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November 1968 Pretoria, 6 November 1968 NOTICE No 506 OF 1968 KENNISGEWING No 506 VAN 1968 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND WYSIGINGSKEMA 139 MENT SCHEME 139 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified, in terms of subsection (1) of sec (1) van artikel 31 van die Ordonnansie op Dorpsbeplantion 31 of the Town planning and Townships Ordinance, ning en Dorpe, 1965, bekendgemaak dat die Transvaalse 1965, that the Transvaal Board for the Development of Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede PeriUrban Areas has, applied for Northern Johannes aansoek gedoen het om Noordelike Johannesburgstreekburg Region Town planning Scheme, 1958, to be amended dorpsaanlegskema, 1958, soos volg te wysig : as follows: Die hoogte indeling van Erf 214, dorp Hyde Parkuit The height zoning of Erf 214,Hyde Park Extension 16 breiding 16, om die oprigting van n ses (6) verdieping Township, to allow the erection of a six (6) storey build gebou daarop toe te laat op voorwaarde dat parkering op ing thereon on condition that on site parking be provided die terrein voorsien word in die verhouding van een vierat a ratio of one square foot parking area for every one kante voet parkering area vir elke een vierkante voet square foot office area and in addition to that, another kantoor area met die byvoeging van n verdere twee viertwo square feet parking area for every one square foot kante voet parkering area vir elke een vierkante voet retail shopping area kleinhandelwinkel area Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (waf This amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 139 genoem burg Region Amendment Scheme 139 Further particulars sal word) 16 in die kantoor van die Sekretaris Transvaalse of the Scheme are open for inspection at the office of the Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Secretary, Transvaal Board for the Development of Peri Pretoria en Johannesburg, en in die kantoor van die Direk Urban Areas, Pretoria and Johannesburg, and at the office tem van Plaaslike Bestuur, Kamer B222, Provinsiale of the Director of Local Government, Room B222, Pro Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria ter insae vincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige eienaar of besitter van onroerende eiendom wat Any owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema within the area to which the Scheme applies or within one van toepassing is of binne een myl van die grens van mile of the boundary of any such scheme and any local enige sodanige skema en enige plaaslike bestuur wie se regsgebied aangrensend is aan sodanige gebied, het die authority whose area of jurisdiction is contiguous to such area shall have the right to object to the Scheme and may reg om beswaar teen die Skema aan te teken en kan te notify the Director of Local Government, in writing, at eniger tyd binne vier weke vanaf die datum van hierdie the above address or PO Box 892, Pretoria, of such kennisgewing die Direkteur van Plaaslike Bestuur by objection and of the reasons therefor at any time within bovermelde adres of Posbus 892, Pretoria, skriftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor four weeks from the date of this notice G P NEL, G P NEL, Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, 6 November Pretoria, 6 November NOTICE No 507 OF 1968 KENNISGEWING No 507 VAN 1968 BYLAE A SCHEDULE A KENNISGEWING BEROEPSWEDDERS NOTICE BOOKMAKERS LICENCE LISENSIE I, Andries Matthys du Piessis, of 4 Golf View Flats, Ek, Andries Matthys du Piessis, van Golf Viewwoon ICrugersdorp, do hereby give notice that it is my intentionstelle 4, Krugersdorp, gee hierby kennis dat ek van voorneme is om by die Transvaalse Beroepswedderslisensie to apply to the Transvaal Bookmakers Licensing Com komitee aansoek te doen om n sertifikaat waarby die uitmittee for a certificate authorizing the issue of a book reiking van n beroepswedderslisensie ingevolge Ordon nansie No 26 van 1925 gemagtig word makers licence in terms of Ordinance No 26 of

29 _lei 1 PROVINSIALE KOERANT 6 NOVEMBER Any person who wishea toobject to the granting of such ledereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van, a certificate, or who wishes to lay before the Committee so n sertifikaat of wat enige feit of inlmting in verband any fact or information in connection therewith, may do daarmee aan die Komitee wil voorle, kan dit skriftelik ao in writing to the Secretary of the Transvaal Book aan die,sekretaris van die Transvaalse Beroepswedders makers Licensing Committee, Private Bag 64, Pretoria lisensiekomitee, Privaatsak 64, Pretoria, doen om hom to reach him on or before 27 November 1968 Every such voor of op 27 November 1968, to bereik Iedere sodanige person is required to state his full name, occupation and persoon moet sy volle naam, berdep en posadres verstrek postal address _ TENDERS TENDERS NB Tenders previously published and where the closing LW Tenders wat voorheen gepubliseer!is en waarvan die dates have not yet passed, have not been repeated in this notice sluitingsdatums nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie Tenders are normally published 35 weeks before the closing kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 3 5 weke date voor die sluitingsdatum gepubliseer, I II T RANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE AliMINISTRASIE TENDERS TENDERS Tenders are invited for the following son/ices/supplies/ Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope sales (Unless otherwise indicated in the description word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting andera aan tenders are for supplies): gegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Closing,r Description rider No of tender date, Beskrywing van tender, Sluitings datum, HA 1/26/68 Mobile Xray units/mobiele Reingenstraaleenhede 6/12/68 HC 31/68 Towelling, crash, fine, bleached, 36" wide/handdoeklinne, fynweef, gebleik, 36 wyd 6/12/68 HD 40/68 Instrument trays, stainless steel/instrumentbakke, vlekvrye steal 6/12/68 HD 41/68 Laundry truck (8ton)/Wasserytrok (8 ton), Pietersburg 6/12/68 HD 42/68 Laundry truck (8ton)/Wassetytrok (8 ton), Dunswart 6/12/68 RFT 63/68 Diesel Mechanical horses/dieselvoorhakers 6/12/68 RFT 64/68 Supply, and erection of a climatic chamber/voorsiening en oprigting van n vog en temperatuurkamer 6/12/68 RFT 65/68 Diesel mechanical horse (water sprinkles)/dieselvoorhaker (watersproeier) 6/12/68 WFTB 798/68 Belfast High School, Belfast: New sanitary facilities/belfastse Hoerskool, Belfast: Nuwe sanitere geriewe 29/11/68 WFTB 799/68 Brooklyn Primary School, Pretoria: Erection of classroom/oprigting van klaskaater 29/11/68 WFT:B 800/68 Carletonville Hospital: Contract No I: Concrete structure, stormwater drainage etc/carletonvillehospitaal: 29/11/68 Kontrak nr I: Betonstruktuur, stormwaterdreinering ens WF TM 801/68 Laerskool De Hoop, Lichtenburg: One additional grades room/een addisionele gradekamer 29/11/68 WFT B 802/68 Delareyville Road Depot: Superintendents house (Type 1500)/Delareyvillese Paddepot : Opsigterswoning 29/11/68 (Tipe 1500) WFTB 803/68 Provincial Administration, Deinias: Erection etc of weighbridge/provinsiale Administrasie, Delmas: Oprig 29/11/68 " ting ens van weegbrug WFTB 804/68 Access roads to the proposed weighbridge at Delmas: Construction of roads etc/toegangpaaie na die voor 29/11/48 gestelde weegbrug by Delmas: Bou van paaie ens WFTB 805/68 Die Hoeveldse Hoer Landbouskool, Morgenzon: Boys hostel: Rewiring/Seunskoshuis: Herbedrading 29/11/68 WFTB 806/68 Laerskool Elandia, Germiston: New grades room, two classrooms, etc/nuwe gradekamer, twee klaskamers 29/11/68 ens WFTB: 807/68 Evander Hospital, Evander: Erection ofnew creche/oprigting van nuwe kinderbewaarplek 29/11/68 WFTB 808/68 Fochvillese Laerskool, Potchefstroom: Additions and alterations/aanbouings en veranderings 29/11/68 WFTB 809/68 General Kock School, Potchefstroom: Transferring of prefabricated class rooms from Goudwes School etc / 29/11/68 Generaal Kock skool, Potchefstroom: Oorplasing van voorafvervaardigde klaskamers vanaf Goudwes,,, skool ens WFTB 810/68 Lydenburg Fisheries: Additions and alterations/lydenburgse Visserye: Aanbouings en veranderings 29/11/68 WFTB 811/68 Lydenburg Hospital: Washing, changing and dining facilities/lydenburg hospitaal: Was, verklee en eet 29/11/68 WFTB 812/68 geriewe, Eastern Transvaal Regional Works Offices: Office block: Floor heating/oostransvaalse Werkestreekkantore: Kantoorblok: VloerVerwarming 29/11/68 WFTB 813/68 South Rand Hospital: Erection of roof over theatre block/suidrandse Hospitaal: Oprigting van dak oor 29/11/68 teaterblok WFTB 814/68 Laerskool Totiusdal, Pretoria: Stormwater drainage etc/stormwaterdreinering ens 29/11/68 WFTB 815/68,Unitasparkse Laerskool, Vereeniging: Additions/Aanbouings 29/11/68 WFTB 816/68 Laerskool Vermaas, District of Lichtenburg: One additional gradesroom/laerskool Vermaas, distrik Lich 29/11/68 tenburg: Een addisionele gradekamer WFTB 817/68 Visagieparkse Laerskool, Nigel: New School: Electrical installation/nuwe skool: Elektriese installasie 29/11/68 WFTB 818/68 Welgedagse Laerskool, Springs: Two new classrooms etc/twee nuwe Idaskanaers ens 29/11/68 WFTB 819/68 Northview High School, Johannesburg: Additions/Aanbouings 13/12/68 WFTB 820/68 H F Verwoerd Hospital (Orthopaedic) Pretoria: Additional Ward: Electrical installation/h F Verwoerd 13/12/68 hospitaal (Ortopedies), Pretoria: addisionele seal: elektriese installasie WFTB 821/68 Christianase Hoerskool, Christiana: Transferring of prefabricated building from SchweizerReneke High 29/11/68 School/Oorplasing van voorafvervaardigde gebou vanaf Hoerskool SchweizerReneke 29

30 I tin _ 364 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 IMPORTANT NOTES BELANGRIKE OPMERKINGS 1 The relative tender documents, including the Administra 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptetions official tender forms, are obtainable on application from like tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die the relative addresses indicated below Sucb documents onderstaande adresse and any Sodanige dokumente asmedo tinge tenderikontrakvoorwaarverkrygbaar des war the in die tenderdokumente opgeneem is nie, is oak by die genoemde adresse vir tendericontract conditions not embodied in the tender documents are also available for inspection at the said addresses: inspeksie verkrygbaar: a " Office :n New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Pretoria Gebou Pretoria Tender Postal address, Ref Pretoria Tender Posadres te i "hone venvysing Pretoria Tele, Room I Block Floor No, No Kamer Blok Verdie foonno, Pretoria no ping Pretoria i HA 1 Director of Hos A930 A 9 (89251) pital Services HA 1: Di:threw van A930 A 9 (89251) Private Bag 221 Hospitaaldiens HA 2 Director of Hos 4940 A re Privaatsak pital Services 221 i Private Bag 221 HA 2 Direkteur van A940 A H,B_ Director of Hos A746 A Hospitaaldienspital Services, te,privaatsak Private Bag HC Director of Hos A729 A KB Direkteur van A746 A pital Services, Holpitaakliens Private Bag 221 te, Privaatsak MD Director of Hos 4740 A pital Services, HC Direkteur van A729 A Private Bag 221 Hospitaaldiens PFT Provincial Secre A1119 A te, Privaatsak tary (Purchases 221 and Supplies), MD Direkteur van Private Bag 64 Hospitaaldiens RFT Director Trans D518 D te, Privaatsak A740 A vaal Roads 221 Department, PFT Provinsiale Sekre Private Bag 197 tarts (Aankope A1119 A TED Director) Trans A550 A en Voorrade), vaal Education Privaatsak 64 Department, RFT Direkteur, Trans D5I8 D Private Bag 76 vaalse Peale WFT Director, Trans C109 C departement, vaal Depart Prniaatsak 197 ment nilworks, TOD Direkteur,Trans A550 A Private Bag 228 vaalse Onder WFTB Director, Trans C219 C M wysdeparte vaal Depart merit, Privaatmeet of Works, sak 76 Private Bag 228 WF T Direkteur, Trans C109 C, vaalse Werkedepartement, 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any Privaatsak 228 tender and reserves the tight to accept a portion of a tender WFTB Direkteur, Trans 0219 C M vaalse Werke departement, 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay Privaatsak 228 a deposit of R4 before he will be supplied with the tender documeats Such deposit must be in the form of cash, a bank 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of initialed cheque, or a departmental standing deposit receipt (110) enige tender aan te neem nie en behou horn die reg voor om n The said deposit will be refunded if a bona fide tender is received gedeelte van n tender aan te neem, from the tenderer or if the tender documents including plans, 3 In die geval van iedere WFTBtender, moet die tenderaar specifications and bills of quantities are returned by the tenderer II deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdokumento voorsien within word Sodanige deposito moet 14 days after the closing date of the tender to the relative in kontantgeld wees, lisal tjek deur die bank geparafeer of n departementele legorderaddress shown in note 1 above kwitansie (RIO) Genocmde depositobedrag sal terugbetaal word as n bona fideinskrywing van die tenderaar ontvang word of as 4 All tenders must be submitted on the Administrations die tenderdokumente, met inbegrip van planne, spesifikasies en official tender formshoeveelheidslyste, tenderaar binne 14 dae na die teruggestuur word sluitingsdatum na van die die betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon 1 5 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope 4 All tenders moet op die amptelike tendervorms van die addressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, Administrasie voorgel6 word PO Box 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to 5 ledere inskrywing meet in n afsonderlike verseelde koevert show the tenderers name and address, as well as the number, ingedien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalso description and closing date of the tender Tenders must be in Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en mom duidelik van die opskrif voorsien the hands of the Chairman by wees ten chide die tenderaar se naam en 11 am on the closing date indi adres aan te coon asook die nommer, beskrywing en sluitingscated above datum van die tender Inskrywings moet teen 11 vm op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hand 6 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in weer the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the 6 Indien inslcrywings per hand ingedien word, moet hulle teen New Provincial Building, at the Pretorius Street main entrance11 Ann op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus wees by die navraagkantoor in die voorportaal geplaas van die nowt date 13 Rosman Street corner), Pretoria, by 11 am on the closing Prov ale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kart (naby die hock van Bosmanstraat), Pretoria

31 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER le _ Contract RFT 56 of 1968 Kontrak RFT 56 van 1968 :TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE NOTICE TO TENDERERS KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER No RFT 56 OF 1968 TENDER No RFT 56 VAN 1968 CONSTRUCTION AND BITUMINOUS SURFACING K 0 NS T R U K S I E EN BITUMINERING VAN N OF A PORTION OF SPECIAL ROAD 512 FROM GEDEELTE VAN SPESIALE PAD S12 VANAF PRETORIA ROAD TO McGREGOR ROAD IN PRETORIAWEG TOT McGREGORWEG IN BOKS BOKSBURG (APPROXIMATELY 4 2 MILES) BURG (ONGEVEER 42 MYL) Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs Tenders are herewith called for from experienced convir bogenoemde diens tractors for the above mentioned service Tenderdokumente, insluitende n stel tekeninge, is by Tender documents, including a set of drawings, may be die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer obtained from the Director, Transvaal Roads Department, D518, Provinsiale Gebou, Kerkstraat (Privaatsak 197), Room D518, Provincial Buildings, Church Street (Private Pretoria, verkrygbaar by betaling van n tydelike deposito Bag 197), Pretoria, on payment of a temporary deposit of van R20 (twintig rand) Hierdie bedrag sal terugbetaal R20 (twenty rand) This will be refunded provided a word, mits n bona fide tender ontvang word of alle bona fide tender is received or all such tender documents sodanice tenderdokumente binne 14 dae na die sluitingsare returned to the office of issue within 14 days after the datum Van die tender na die uitreikingskantoor teruggeclosing date of the tender stuur word An additional copy of the schedule of quantities will be n Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal provided free of charge gratis verskaf word An engineer will meet intending tenderer on the 12th n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 12 Novem November 1968 at 10 am: at the Delmont Hotel, Elands ber 1968 om 10uur vm by die Delmont hotel, Elandsfon fontein, to inspect the site with them The engineer will tein, ontmoet om saam met hulle die terrein te gaan besig not be available for inspection putposes on any other tig Die ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigoccasion and tenderers are therefore requested to be tigingsdoeleindes beskikbaar woes nie en tenderaars Word derhalwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te present on the said date: wees Tenders, completed in accordance with the conditions Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in dil tenderin the tender documents, in sealed envelopes endorsed dokumente voltooi in verseelde koesierte Wairop Tender "Tender No RFT 56 of 1968" should reach the Chair No RFT 56 van 1968" geendosseer is, moet die Voorman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 1040, sitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, before 11 oclock am on Friday, 6 December Pretoria, bereik voor 11 uur vm op Vrydag, 6 Desember 1968, when the tenders will be opened in public 1968, wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal Should the tender documents be delivered by hand, they word should beplaced in the formal tender box at the inquiry Indien per hand afgelewer, moet tenders voor 11uur office in the foyer of the Provincial Building at the Preto vm in die formele tenderraadbus by die navraagkantoor rius Street main public entrance (near Bosman Street in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die comer), Pretoria, by 11 oclock Pretoriusstraatse hoof publieke ingang (naby die hoek van The Transvaal Provincial Administration shall not bind Bosmanstraat), Pretoria,gedeponeer word itself to accept the lowest or any tender or to furnish any Die Transvaalse Provinsiale Administrasie, verbind hom reason for the rejection of a tender nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige rede vir die Tenders shall be binding for ninety (90) days afwysing van n tender te verstrek nie Tenders is vir negentig (90) dae bindend C W GRUNOW, C W GRUNOW Chairman, Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter, Transvailse Provinsiale Tenderraad Administrators Office, 30 October 1968 Administrateurskantoor, 30 Oktober 1968 Contract RFT 60 of 1968 Kontrak RFT 60 van 1968 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE NOTICE TO TENDERERS KENNISGEWING AAN TENDERAARS TENDER No RFT 60 OF 1968 TENDER No RFT 60 VAN 1968 CONSTRUCTION AND BITUMINOUS SURFACING BOU EN BITUMINERING VAN PROVINSIALE PAD OF PROVINCIAL ROAD P131/1 BETWEEN DEL PI31/1 TUSSEN DELMAS EN LESLIE (ONGEVEER MAS AND LESLIE (APPROXIMATELY 23 MILES) 23 MYL) EN HERBOU VAN GEDEELTES VAN AND RECONSTRUCTION OF PORTIONS OF PROVINSIALE PAD P5/1 TUSSEN LESLIE EN KIN PROVINCIAL ROAD P5/1 BETWEEN LESLIE AND ROSS (ONGEVEER 7 MYL) KINROSS (APPROXIMATELY 7 MILES) Tenders are herewith called for from experienced con Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs tractors for the above vir bogenoemde diens mentioned service Tender documents, including a set of drawings, may be Tenderdolcumente, insluitende n stel tekeninge, is by die obtained from the Director, Transvaal Roads Department, Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer D5I8, Room D518, Provincial Buildings, Church Street (Private Provinsiale Gebou, Kerkstraat (Privaatsak 197), Pretoria, 0 Bag197), Pretoria, on paynient of a temporary deposit of verkrygbaar by betaling van n tydelike deposito van R20 R20 (twenty rand) This will be refunded provided a bona (twintig rand) Hierdie bedrag sal terugbetaal word, mits 31 _, I _ I

32 r 366 PROVINCIAL GALEI Th, 6 NOVEMBER 1968 fide tender,is received or all such tender documents are n bona fidetender ontvang word of alle sodanige tenderreturned to the office of issue within 14 days after the dokumente binne 14 dae na die sluitingsdatum van die :losing date of the tender tender na die uitreikingskantoor teruggestuur word An additional copy of the schedule of quantities will be la Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal, gratis provided free verskaf word of charge, n Ingenieur sal voornemehde tenderhars op 14 Novena: An engineer will meet intending tenderers on the 14th ber 1968 om 10uur vin by die natisluiting van Paaie November 1968 at 10 am at the junction of Roads P131/1 PI31/1 en P36/2, ongev eer twee myl suidoos van Delmas and P36/2, approximately two miles southeast of Delmas, ontmoet om saam met hulle die terrein te gaan besigtig: to inspect the site with them The engineer will not be Die ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigti available for inspection *poses on any other occasion gingsdoeleindes beskikbaar wees nie en tenderaars word and tenderers are therefore requested to be present on the derhalwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te said date I wees Tenders, completed in accordance with the conditions Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die tenderin the tender documents, in sealed envelopes endorsed dokumente voltooi in verseelde koeverte waarop Tender "Tender No RFT 60 of 1968", should reach the Chair No RFT 60 van 1968" geendosseer is, moet die Voorsitman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box 1040 ter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, before 11 oclock am on Friday, 6 December Pretoria, bet 6k voor 11 tiur vm op Vrydag, 6 Desember 1968, when the tenders will be opened in public 1968, wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal Should the tender documents be delivered by hand, they word should be placed in the formal tender box at the inquiry Indien per hand afaelewer, moet tenders voor 11 uur vni office in the foyer of the Provincial Building at the Preto in die formele tenderraadbus by die navraagkantoor in die rius Street main public entrance (near Bosman Street voorportaal van die Provinsiale Gebou by die Pretorius, corner), Pretoria, by 11 oclock straatse hoof publieke ingang (naby die hook van straat), Pretoria, gedeponeer word Bosman The Transvaal Provincial Administration shall not bind Die Transvaalse Provinsiale itself to accept the lowest or any tender or to furnish any Administrasie verbind horn nie om die ma gste of enige tender aan te neenrof om enige reason for the rejection of a tender rede vir die afwysing vann tender te verstrek nie; ) Tenders shall be binding for ninety (90) days Tenders is vir negentig (90) dae bindend, : C W GRUNOW, C W GRUNOW, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad ; Administrators Office, 30 October 1968 Administrateurskantoor, 30 Oktober 1968 POUND SALES KRUISFONTE1N Pound, District of of brandmerke;!coil, Afrikaner, 5 Oar, gem Pretoria, on 27 November 1968 at II am merke of brandmerke; keel, Afrikaner, 7 Unless previously released, the animals Cow, mixed, 6 years, red, branded, +HI, jaar linkeroor stompmet slip described hereunder will be sold as left ear swallowtail; bull, mixed, 4 years, VENTERSDORPSE Muniiipale Skut,&p indicated black, right ear topped; heifer, mixed, IR 23 months, red, November no 1968, em 10 marks; bull, mixed, I year, vm, Vets, lawait, Persons desiring to make inquiries 3 red jaar, albei ore swaelstert, and white, geen merke; no marks; heifer, mixed, 2 koei, the animals described hereunder years, red, rooi, left 3 jaar, regteroor ear topped; heifer, mixed, 2 winkelhaak linker in the case of animals in municipal pounds years, black with white brush on tail; oor swaelstert, geen cow, merke; yens, rooi, 24 should address the Town Clerk, for those jeer; regteroor mixed, 10 years, black stomp, branded 0 linkeroor swaelstert, if cs left geen merke in district pounds the Magistrate of the ear topped; cow, mixed 10 years, brown, district concerned ears swallowtail; heifer, mixed, 18 months, LOUIS TRICHARDTSE Munisipale OTTOSDAL Municipal Pound, on 25 red, ears swallowtail; heifer, mixed 1 year, Skut, op 13 November 1968 om 10 vm November 1968 at to am 0x, red, 1 red, ears swallowtail Muil, merrie, bruin, 8 jaar, year, left ear swallowtail right ear topped seen merke WELGEVONDEN Pound, District of KLIPSPRUIT Pound, District of Meters Waterberg on 27 November 1968, at It GANSVLEI Skut, distrik Rustenburg, op burg, OD 4 December 1968 at 11 am am Horse stallion 1 year, chestnut; 4 Desember 1968 om 10 vin 0s, gemeng 2 Sheep, ewes, Bantu 4 years and 1 year, horse, mare, 15 years, chestnut de, 4 jut, molt brand RM 7; koei, gemengno marks ZANDSLOOT Pound District of Pot de, 4 jaar, rooi, geen brande; yen, Switser, GROBLERSDAL Municipal Pound, on gietersrus, on 27 November 1968, at 11 am 24 ;ear, bruin, geen brande 15 November 1968, at 10 am Bull, Afri Bull, common, 7 years, red, lefthip branded BETHALSE Munisipale Skut, op 22 cander, 24 years, no marks or brands; cow, 10 November 1968, om 11 vm Perd, bungs, 7 Africander, 4 years, no marks or brands; jaar, bruin met wit bles, geen merke cow, Africander, 6 years, no marks or brands; cow, Africander, SKUTVERKOPINGS 5 years, no marks KRUISFONTEIN Sktit distrik Pretoria, or brands; cow Africander, 7 years left ear Tensy voor die tyd gelos sal die Akre op 27 November 1968 om 11 vm: Koei, topped with slit bieronder beskryf, gemeng, verkoop word soos aanbrand t H I, linkeroor 6jaar, roof, VENTERSDORP Munkipal Pound, on gedui swaelstert; bul, gemeng, 4 jaar, swan, regter ; 23 November 1968, at 10 am Heifer, oor getop; vers, gemeng, 18 maande, roof, black, 3 years, both ears swallowtail, no Persone we:, navraag wens te tam aan geen merke; bul, gemeng, jaar, roof boat, 1 marks; cow, red, 3 years, right ear square, gaande die hieronder omskrewe diere moet geen merke; vers, gemeng, 2 jaar, rooi, left ear swallowtail, no marks; heifer, red, in die geval van diere in munisipale skutte linkeroor getop; vers, gemeng, 2 jaar, swart ( 24 years, right ear toppped, left ear swallow die Stadsklerk nader, en wat diere in met witkwas; koei, gemeng, 10 jaar, swart, tail, no marks disirikskutte betref die betrokke Landdros brand * y ri linkeroor getop; koei, gemeng, LOUIS TRICHARDT Municipal Pound, OTfOSDALSE Munisipale Skut, op jaar, bruin, ore swaelstert; yen, gemeng, on 13 November 1968, at 10 am Mule, November 1968 om 10 vm Ossie, rooi, 1 18, maande, rooi, ore swaelstert; vers, mare, brown, 8 yeari, no marks jar, linkeroor swaelstert, regteroor stomp gemeng 1 jaar, tool, ore swaelstert GANSVLEI Pound, District of Rusten KLIPSPRUIT Skut, distrik Pietersburg, op WELGEVONDEN Skut, burg, distrik on 4 December 1968; at Water 11 am : 4 Desember 1968, ow 11 vm 2 Skape, berg, op 27 November 1968, om 11 vm Ox, mixed, 4 years, red, branded RM7; ooie, Bantoe, 4 jaar en 1 jeer, geen merke Perd, hinge, 1 jaar, vos; perd, merrie, 15 now, mixed, 4 years, red, no brands; heifer, GROBLERSDALSE Munisipale Skut, op jaar, vos ) Swiss, 21 years, brown, no brands 15 November 1968, om 10 vm Bul, Afri BETHAL Municipal Pound, on 22 kaiser, 24 jaar, geen merke of brandmerke; ZANDSLOOT Skut, distrik Potgieterstin, November 1968, at 11 am Horse stallion koei, Afrikaner, 4 jaar, geen merke of brand op 27 November 1968, om Al vm Bul, years, brown with white blaze merke; koei, Afrikaner, 6 jaar, geen merke gewone, 7 jaar, rooi, linkerheup brand 10 32

33 : 1 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER NOTICES ISIV _LOCAL AUTRY g :TIES PLAASLIKE BESTUURSKEIVITIVISGE WINGS LOUIS TRICHARDT MUNLSIPALITEIT VERIUESINGSONKOSTE TUSSENVERKIESING Besonderhede van verkiesingsonkoste vin kandidate in verband met tussenverkiesing van a Raadslid, gehou op 2 Oktober 1968, word hieronder gepubliseer ingevolge Artikel 58 van die Munisipale Verkiesings Ordonnansie No 4 van 1927 WYKI 1 J J Byles It R 2 P J Erasmus Verslae van verkiesingskoste met bygaande bewysstukke kan in die kantoor van die Stadsklerk nagesien word vir n tydperk van drie maande vanaf datum hiervan Munisipale Kantore B J CRONJE, Stadsklerk Louis Trichardt, 18 Oktober 1968 LOUIS TRICHARDT MUNICIPALITY ELECTORAL EXPENSES BYELECTION r TOWN 41) Particulars of electoral expenses of candidates for election of a town councillor, held on 2 October 1968, are published hereunder in terms of Section 58 of the Municipal Elections Ordinance No4 of 1927 WARD I 1 I J Ryles It It Voters Rolls 150 Petrol : : P J Erasmus Voters Rolls : : 025 Printing 300 Petrol : Returns and Vouchers are open for inspection at the office of the Town Clerk for a period of three months as from date hereof Municipal Offices, Louis Trichardt, 18 October 1968 BI CRONJE, Town Clerk COUNCIL OF KEMPTON PARK SCHEDULE ledere belanghebbende persona wat beswaar teen die proklamering van die voor PROCLAMATION OF ROADS The roads which run over the Terenure Agricultural Holdings and as indicated in g estelde paaie tot openbare paaie wil indien, Notice is hereby given in terms of section red on the General Plan SG moet sodanige beswaar skriftelik, in twee A219/42 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, voud, iodic) by die Direkteur van Plaaslike of the said Agricultural Holdings No 44 of 1904, as amended, that the Town Bestuur, Posbus 892, Pretoria, en die Stads Council of Kempton Park has, in terms of Q W VAN DER WALT klerk, Stadsraad van Kempton Park, Posbus section 4 of the said Ordinance, petitioned Town Clerk 13 Kempton Park, voor of op 13 Desember the Honourable the Administrator of the Municipal Office, 1968 Transvaal to proclaim as public roads the Pine Avenue roads described in the Schedule hereunder, (PO Box 13), Die doel van die versoekskrif is om dit Kempton Park, 30 October 1968 vir die Raad moontlik te mask om open, Copies of the petition and of the diagram (Notice No 65/1968) bare foodse op die konstruksie en instand attached thereto are open for inspection houding van die paaie te bestee sodra dit during normal office hours at Room 37 STADSRAAD VAN 10EMPTON PARK geproklameer is Municipal Offices, Kempton Park PROKLAMERING VAN PAAIE Any interested person who desires to BYLAE Kennisgewing geskied hiermee ingevolge lodge any objection to the proclamation Of the proposed roads as public roads, must artikel 5 van Ordonnansie No 44 van 1904, Die paaie wat nor die Terenure Landboip sons gewysig, dot die Stadsraad van Kempton hoewes loop en soos in rooi aangedui op die lodge such objection, in writing, in duplicate, with the Director of Local Government, Park ingevolge artikel 4 van genoemde Algemene Plan SG A219/42 van genoemde Ordonnansie, n_ versoekskrif tot Sy Edele Landbouhoewes PO Box 892, Pretoria, and the Town Clerk, Town Council of Kempton Park, PO Box die Administrateur van Transvaal gerig het Q W VAN DER WALT, 13, Kempton Park, not later than 13 om die paaie, soos meer volledig omskryf in Stadsklerk die Bylae hieronder, tot openbare paaie te December 1968 Munisipale Kantoor, proklameer The object of the petition is to enable the Afskrifte van die versoekskrif en kaart vat Pinelaan (Posbus 13), Council to spend public funds on the daarby aangeheg is, le gedurende gewone maintenance and construction of the roads kantoonue ter insae in Kamer 37, Munisi Kempton Park, 30 Oktober 1968 once they have been proclaimed pale Kantoor, Kempton Park (Kennisgewing No 65/1968)

34 368 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 CITY COUNCIL OF PRETORIA Enige eienaar of okkupeerder van taste I Die effek van die nnwe bestemming sal eiendom binoe die gebied van diepretoria wees dat alleenlik wonings op die erf opge PROPOSED AMENDMENT TO THE streek:dorpsaanlegskema, 1960 of binne:een rig mag word PRETORIA REGION TOWN PLANNING tnyi tan die amtsjanne: het die reg cum SCHEME, 1960 AMENDMENT TOWN (2) Die wysiging teen die skema beswaar te van die Dorpsbeplanmaak of, oat PLANNING SCHEME No 191 ningskernakaart vertoe ten opsigte sons aang daarvan etoon opplan te rig en indica 3, The City Council of Pretoria has prepared by Skema dit wil doen, moet by die 1/17 Stadsklerk a draft amendment to the Pretoria Region Posbus 440 Pretoria: binne vier weke van Besonderhede van hierdie Skema le ter Town planning Scheme, 1960 to be known die eerste publikasie van hierdie kennis insae in die Kantoor van die Stadsingenieur, as Amendment Town planning Scheme 191 amine naamh k 30 Oktober 1968 skriftelik Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchefvan sodanige beswaar of vertoe in kennis lstroom, vir n tydperk van vier weke This draft scheme contains the following vanaf stel en vermeld of by deur die plaaslike Idle datum van die eerste proposal: publikasie van bestuur gehoor wil word of nie hierdie kennisgewing, naamlik 30 Ok tuber The amendment of the density zoning of 1968 Erf 191, Waterkloof Ridge situate on HILMAR RODE, Bootes Street, Orion Avenue and Johann Stadsklerk Die Rand sal die Skema oorweeg en Rissik Drive, from one dwelling per erf to 230ktober 1968 besluit of dit aangeneem moo word Pretoria(K entusgewing No 416 van 1968) one dwelling per Minimum of square Enige eienaar of okkupeerder van vaste feet eiendom binne die gebied van die Potchef The general effect of the Scheme will be stroomse Dorpsbeplanningskema of binne to enable subdivision of the erf into three TOWN COUNCIL een OF myl van die grens daarvan, het die reg portions of not less than square feet om teen die Skema beswaar te POTCHEFSTROOM maak of ont each vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien The property is registered in the name of PROPOSED TOWN PLANNING by dit wil dom moet by die plaaslike B Falkson of c/o Box 157 Pretoria AMENDMENT SCHEME 1/17 bestuur binne vier weke vanaf die eerste Particulars of this Scheme are open for The Town Council of Potchefstroom publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik has mipection at Room 602 Munitoria Vermeu ered 30 Oktober 1968 a draft town planning amendment skriftelik van sodanige (en Street and Room 33 City Hall Paul scheme, to be known Scheme beswaar of vertoe in kennis stet en as Amending vermeld Kruger Street, Pretoria, for a period of four im of by deur die plaaslike bestuur gehoor wit weeks from the date of the first publication word of this notice which is the 30th October This draft scheme contains the following S li, OLIVIER, proposals: 1968 Stadsklerk The Council will consider whether or not (I) The rezoning of Portion 7 of Erf 121, No the Scheme should be adopted Potchefstroom from "General Residential" Any owner or occupier of immovable to "Special Residential" with a density of TOWN COUNCIL OF ALBERTON property within the area of the Pretoria,one dwelling per 9000 square feet and a Region Townplanning Scheme (960 of, building line of 10 feet on Church aad PROCLAMATION OF PA DSTOW STREET within one mile of the boundary thereof has Ayers Streets FROM THE EASTERN the right to object to the Scheme or to make EXTENSION BOUNDARY OF PADSTOW STREET, representations in respect thereof sand if he The effect of the new zoning will be that NEW REDRUTH ALBERTON TO wishes to do so he shall within four weeks dwellings may be erected on the erf onlyi LINK UP WITH SECOND AVENUE, of the first publication of this notice whichi(2) The amendment of the Town planning EXTENSION 1 ALBERis the 30th October 1968 inform the Town TFLORENTIA O N OVER THE REMAINDER OF Scheme Map as shown on Map 3, Scherrre Clerk PO Box 440 PretOria in writingportion 139, PORTION 276, THE of such objection or representation and shall 111" REMAINDER OF PORTION 180 AND state whether or not he wishes to be heard Particulars of this Scheme are open for THE REMAINDER OF PORTION 13 by the local authority inspection at the Office of the Town ALL OF THE FARM ELANDSFONTEIN HILMAR RODE, Engineer Municipal Offices Kerk Street 108 IR, DISTRICT OF ALBERTON, AS Town Clerk Potchefstroom, for a period of four weeks A PUBLIC ROAD Pretoria, 23 October 1968 from the date of first publication of this Notice is hereby given in accordance (Notice No 416 of 1968) notice, which is 30 October 1968 with the provisions of section 5 of the Local as the The Council will consider whether or not Authorities Roads Ordinance, 1904 amended, Scheme should be adopted that the Town Council of Alber STADSRAAD VAN PRETORIA I ton has lodged a petition with the Honour Any owner or occupier of immovable Iable the Administrator for the proclamation VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE property within the area of the Potchef of Padstow Street extension, I from the PRETORIASTREEK DORPSAANLEG stroom Town planning Scheme or within eastern boundary of Padstow Street New SKEMA I960 DORPSBEPLANNING one mile of the boundary thereof has the Redruth Alberton, to link up with Second WYSIGINGSKEMA 191 right to object to the Scheme or to make Avenue, Plorentia Extension 1 Atherton, Die Stadsraad van Pretoria hetn ontwerp representations in respect thereof and if he over the remainder of Portion 139, Portion wysiging van die Pretoriastreek dorpsaan wishes to do so he shall, within four weeks 276 the remainder of Portion 180 and the legskema, 1960, opgestel wat bekend sal of the first publication of this notice, which i remainder of Portion 13 all of the farm staan as Dorpsbeplanningwysigingskema 191 is the 30th October 1968, inform the local Elandsfontein 108 IR, District of Alberton, authority in ;writing of such objection or in extent morgen, as indicated more Hierdie ontwerpskema bevat die volgende representation and11i s a I state whether or not fully on Plan SC A3124/68, dated the voorstel: he wishes to be heard by the local authority 25th September 1968, as a public road Die wysiging van die digtheidsbestemming S H OLIVIER A copy of the petition gore mentioned van Erf 191, Waterkloof Ridge, gelee aan Bootesstraat, Orionlaan en Johann Rissik No 112 Town Clerk at together with the said plan may the office of be inspected the Clerk of the Council rylaan, van een woonhuis per erf na een during normal office hours woonhuis per minimum van 25,000 vierkante voet STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Any person who has any objection to such Die algemene uitwerking proclamation, van die Skema or who m have an VOORGESTELDE DORPSREPLANNING claim for compensation sal wees om onderverdeling van timber! m if such proclamation WYSIGINGSKEMA 1117 is carried out, must lodge drie gedeeltes van minstens 25,000 vierkante his objection or voet elk moo te maak Die Stadsraad van Potchefstroom bet n claim, as the case may be, in writing, in duplicate,with Die eiendom is op naam van B Falkson ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema pp the Town Clerk, Municipal van p/a Posbus 157, Pretoria geregistreer gestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplao Offices, Alberton, and the Director of Local Government, Pretoria, within Besonderhede van hierdie one Skema M ter ningwirsigingskema 1117 month after the last publication of this insae te Kamer 602, Munitoria, Vermeulen Hierdie ontwerpskema bent die volgende advertise merit viz, not later than Monday, :straat en Kamer 33, Stadhuis, Paul Kruger voorstelle: 13 Decenther 1968 straat, Pretoria, vir n tydperk van vier weke fl) Die herbestemming van Gedeelte 7 van van die datum van die eerste publikasie Erf 121, Potchefstroom, nn,a1 gement A G LOTTER, van hierdie kennisgewing af, naamlik 30 Woon" na Spesiale Woon" met 11 digtheid Town Clerk Oktober 1968 van een waning per 9,000 vierkante voet Municipal Offices, Die Raad sal die Skema oorweeg en met n boulyn van 10 voet aan Kerk en Alberton, 14 October 1968 besluit of dit aangeneem moet word Ayersstraat (Notice No 95/1968),

35 1 mag r PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER STADSRAAD VAN ALBERTON The Council will consider whether or not I 1414, Potchefstroom, from "General the Scheme should be adopted PROKLAMASIE VAN Residential" and PADSTOW "Special Business" to STRAATVERLENGING, VANAF DIE Any owner or occupier of immovable "Public Open Space" OOSTELIKE GRENS VAN PADSTOW property within the area of the Potchef The effect of the new zoning will be that STRAAT, NEW REDRUTH, ALBERTON, stroom Townplanning Scheme or within the above mentioned land may only be used OM AAN TE SLUIT BY TWEEDE LAAN, one mile of the boundary thereof has the as public open space FLORENTIA UITBREIDING 1, ALDER right to object to the Scheme or to make (2) The amendment of the Townplanning TON, OOR DIE RESTANT VAN representations in respect thereof and if he Scheme Map as shown on Map 3, Scheme GEDEELTE 139, GEDEELTE 276, DIE wishes to do so he shall within four weeks 1/19 RESTANT VAN GEDEELTE 180 EN DIE of the first publication of this notice, which (3) The widening of town planning road RESTANT VAN GEDEELTE 13, ALMAL is the 30th October 1968, inform the local 49 by 10 feet VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 108 authority, in writing, of such objection or Particulars of this Scheme are open for IR, DISTRIK ALBERTON, AS N OPEN representation and shall state whether or not inspection at the Office of the Town BARE PAD he wishes to be heard by the local authority Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, Potchefstroom for a period of four weeks Hierby word ooreenkomstig die bepalinge S H OLIVIER, from the date of No 112 Town Clerk first publication of this van artikel 5 van die Local Authorities notice, which is 30 October 1968 Roads Ordinance, 1904", soos gewysig, The Council will consider whether or not bekendgemaak dat die Stadsraad van the Scheme should be adopted Alberton, o versoekskrif by Sy Edele die Any owner or occupier of immovable Administrateur ingedien het vir die prokla STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM property within the area of the Potchef masie van Padstowstraatverlenging vanaf die stroom Town planning VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING Scheme or within oostelike grens van Padstowstraat, New Red one mile of the boundary thereof has WYSIGINGSKEMA the rush, Alberton om aan te sluit by Tweede 1/16 right to object to the Scheme or to make Laan, Florentia uitbreiding 1, Alberton Die Stadsraad van Potchefstroom het n representations in respect thereof and if he oar die restant van Gedeelte 139 Gedeelte,ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema op wishes to do so he shall, within four weeks 276, die restant van Gedeelte 180, en die gestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplan of the first publication of this notice, which restant van Gedeelte 13 almal van die plaas tningwysigingskema 1/16 is the 30th October 1968, inform the local Elandsfontein 108 IR, distrik Atherton, 1 Hierdie ontwerpskema bevat die volgende authority, in writing, of such objection or 1 groat more soos meer volledig aan" ^ voorstelle: representation and shall state whether or not getoon op Kaart LG A3124/68 gedateer I be wishes to be heard by the local authority 25 September 1968 as n publieke pad (I) Die herbestemming van Gedeelte 2 en I n Afskrif van die versoekskrif hierbo die restant van Erf 495 Potchefstroom van S H OLIVIER, vermeld tesame met n afskrif van vocirmel 5pesiale Woon" na,spesiale" met n digt No 112* TownClerk de landmeterskaart le gedurende gewone held van een wooing per ed I kantoorure in die kantoor van die Klerk Die effek van die nuwe bestemming sal van die Raad ter insae iwees dat winkels, besigheidsgeboue en Enigiemand wat beswaar wil opper teen spestale geboue op die grondvloer opgerig STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM die voorgenome proklamasie of wat moont word en woonstelle op die boonste VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING lik skadevergoeding sal wit cis al na plane :glom WYSIGINGSKEMA 1/19 die geval, indien die voorgenome proklamasie t (2) Die wysiging van die Dorpsbeplanplaasvind, moet sodanige beswaar of eis i Die Stadsraad van Potchefstroom het n skriftelik, in tweevoud by die Stadsklerk, iningskemakaart soos aangetoon op Plan 3, ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema op M u nisi pale Kantore, Alberton, en die Skema 1 / 16 gestel I wat bekend sal staan as Dorpsbeplan Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria (3) Die tocvocging van Plan I 3 en voor ningwysigingskema 1/19 indien binne een maand na die laaste publit waardes daarin vervat tot Aanhangsel A Hierdie ontwerpskema bevat die volgendc kasie hiervan, dit wil se Me later me as I Besonderhede van hierdie Skema le ter vaorstelle: Maandag, 23 Dcsember 1968 insae in die kantoor van die Stadsingenieur, (I) Die herbestemming van Gedeelte 8 A G LOTTER, Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef Gedeelte 15 van Gedeelte E en Gedeelte van Stadsklerk stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf Erf 48, Potchefstroom, en Gedeeltes 2, 8, Munisipale Kantore, die datum van die eerste publikasie van 7 en 5 van Erf 1414, Potchefstroom, van Alberton, 14 Oktober 1968 hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober Algemene Wonn" en Spesiale Besigheid" (Kcnnisgewing No 95/ 1968) 1968 na Openbare Oopruimte" TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM Die Raad sal die Skema oorwecg en Die effek van die nuwe bestemming sal besluit of dit aangeneem moet word wees dat die bogenoemde grond alleenlik Enige eienaar of okkupeerder van vaste vir openbare oopruimte gebruik mag word eiendom binne die gebicd van die Potchef (2) Die wysiging van die Dorpsbeplan stroomse Dorpsbeplanningskema of binne ningskemakaart soos aangetoon op Plan 3 een myl van die grens daarvan het die reg Skema I /19 om teen die Skema beswaar to maak of om Die wyermaak van dorpsbeplanning PROPOSED TOWNPLANNING AMEND MENT SCHEME 1/16 vertoe ten opsigte daarvan tc rig en indien skemapad voet(3) The Town Council of Potchefstroom has hy 49 met dit wil 10 doen moet by die plaaslike prepared a draft town planning amendment bestuur binne vier weke vanaf die cerste Besonderhede van hierdie Skema 16 ter scheme, to be known as Amending Scheme publikasie van hierdie kennisgewing naamlik insae in die Kantoer van die Stadsingenieur, 1/16 30 Oktober 1968 skriftelik van sodanige Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef This draft scheme contains the following beswaar of vertne in kennis stel en vermeld stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf proposals: of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil die datum van die eerste publikasie van (1) The rezoning of Portion 2 and the word hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober S H OLIVIER, 1968 remainder of Erf 495 Potchefstroom, from "Special Residential" to "Special" with a Stadsklerk Die Raad sal die Skema oorweeg en density of one dwelling per erf No besluit of dit aangeneem moet word The effect of the new zoning will be Enige eienaar of okkupeerder van vaste that shops, business premises and special TOWN COUNCIL OF eiendom binne die gebied van die Potchef buildings may be erected on the ground POTCHEFSTROOM stroomse Dorpsbeplanningskema of binne floor only, and flats on the upper floor een myl van die grens daarvan, het die reg PROPOSED TOWNPLANNING (2) The amendment of the Townplanning om teen die Skema beswaar te maak of om AMENDMENT SCHEME 1/19 Map Scheme as shown on Map 3, Scheme vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien 1/16 The Town Council of Potchefstroom has hy dit wil doen, moet hy die plaaslike (3) The addition of Plan 3, and conditions prepared a draft townplanning amendment bestuur binne vier weke vanaf die cerste scheme, to be known as Amending Scheme publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik detailed therein, to Annexure A 1/19 30 Oktober 1968, skriftelik van sodanige Particulars of this Scheme are open for beswaar of vertod in kennis stel en This draft scheme contains the f flowing vermeld inspection at the Office of the Town o of hy deur die plaaslike bestuur gehoor wil Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, proposals:_ word Potchefstroom, for a period of four weeks (1) The rezoning of Portion 8, Portion 15 S H OLIVIER, from the date of first publication of this of Portion E and Portion of Ed 41t,Potehef Stadsklerk notice, which is 30 October 1968 stroom, and Portions 2, 8, 7 and 5 of Erf No

36 370 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 TOWN COUNCIL OF die datum van die eerste publikasie van in writing, of such objection or representa and shall s whether or not he wishes POTCHEFSTROOM hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober lio t heardon be by thetate Board PROPOSED TOWN PLANNING AMEND 1968 Die Raad sal die Skema oorweeg en H B PHILLIPS, Secretary MENT SCHEME 1/21 besluit of dit aangeneem meet word The Town Council of Potchefstroom has Enloe eienaar of okkupeerder van vaste PO Box 1341, prepared a draft town planning amendment eiendom binne die gebied van die Pretoria, 30 October Potchef 1968 scheme, to be known as Amending Scheme stroomse Dorpsbeplanmngskema of binne (Notice No 165/1968) 1/21 een myl van die grens daarvan, het die reg This draft scheme contains the following om teen die Skema beswaar te maak of om proposals: verto6 ten opsigte daarvan te rig en indien (1) The rezoning of Erven 1730 to 1733, by dit wil doen, moet by die plaaslike TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT Potchefstroom, from "Undetermined" to bestuur binne vier weke vanaf die eerste WIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE "General Residential" and Erf 1734, publikasie, van hierdie kennisgewing naamlik Potchefstroom, from "Undetermined" to 30 Oktober 1968 skriftelik van sodanige VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE "Public Open Space", in accordance with beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld N 0 0 R D JOHANNESBURGSTREEK : the conditions of establishment of Potchef of hy deur die plaaslike_ bestuur gehoor wil DORPSBEPLANNINGSICEMA WYSI strooin Extension 10, with a density of one word GINGSKEMA 154 S H OLIVIER, building per erf Die Transvaalse Raad vir Ontwikke The effect of the new zoning will be that Stadsklerk die vanling Buitestedelike Gebiede het a residential buildings may be erected on ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema op, Erven 1730 to 1733, and that Erf 1734 may gestel wat bekend sal staan as Wysigingbe used only as a public open space skema 154 (2) The amendment of the Town planning TRANSVAAL BOARD FOR THE voorstelle : Scheme Map as shown on Map 3 Scheme DEVEPMENT OF PERIURBAN Die ontwerpskema bevat die volgende AREAS 1/21 (3) The addition of Plan 4, and condi PROPOSED AMENDMENT TO THE 1 Bewoording Die digtheidsbestemming Annexure A van Gedeelte 4 van Lot 14, Sandhurstdorp lions detailed therein to NORTHERN JOHANNESBURG REGION Particulars of this Scheme are open for TOWNPLANNING SCHEME ANIEND verander te word van een woonhuis per inspection at the Office of the Town vierkante voet" na een woonhuis per MENT SCHEME 154 Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, 40,000 vierkaute voet", onderworpe aan die Potchefstroom, for a period of four weeks The Transvaal Board for the Develop voorwaarde dat n 15 (vyftien) Kaapse voet from the date of first publication of this ment of PeriUrban Areas has prepared a serwituut voorsien word tangs die voile draft amendment townplanning scheme to lengte van die oostelike grens, aangrensend notice, which is 30 October 1968 be known as Amendment Scheme 154 aan Clevelandweg The Council will consider whether or not the Scheme should be adopted This draft scheme contains the following 2 Beskrywmg van eiendom Gedeelte 4 proposals: van Lot 14, Sandhurstdorp Any owner or occupier of immovable property within the area of the Potchef 1 Wording The density zoning of 3 Straat waaraan eiendom grens Clevestream Townplanning Scheme or within Portion 4 of Lot 14, Sandhurst Township lanciwegi Sandhurst one mile of the boundary thereof has the be amended from "one dwellinghouse per right to object to the Scheme or to make 80,000 square feet" to "one dwellinghouse 4 Naaste kruising Clevelandweg en representations in respect thereof and if he per square feet" subject to the Coronationweg wishes to do so he shall, within four weeks condition that a 15 (fifteen) Cape feet 5 Eienaar en adres Mev G E Strack of the first publication of this notice, which servitude be provided along the whole length van Schyndel, hock van Coronation en is the 30th October 1968, inform the local of the eastern boundary abutting on Cleve Clevelandweg Sandhurst authority, in writing, of such objection or land Road 6 Huidige sonering Spesiale woondoelrepresentation and shall state whether or not 2 Description of property Portion 4 of eindes met een woonhuis per 80,000 vierhe wishes to be heard by the local authority Lot 14 Sandhurst Township kante voet" S H OLIVIER 3 Street on which property abuts 7 Voorgestelde sonering en implika Town Clerk Cleveland Road, Sandhurst sic daarvan Spesiale woondoeleindes met, Road n digtheidsbestemming van een woonhuis 4 Nearest intersection Cleveland per 40,000 vierkante voet" en die implikasie and Coronation Road van onderverdeling in persele met n mini VAN POTCHEFSTROOM 5 Owner and address Mrs G E Strack mum grootte van 40,000 vierkante voet VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING van Schyndel, corner of Coronation and Besonderhede en planne van hierdie Cleveland Roads, Sandhurst WYSIGINGSKEMA 1/21 Skema 16 ter insae by die Raad se Hoofkan Die Stadsraad van Potchefstroom het n 6 Present zoning Special residential toot, Kamer A713, H B Phillipsgebou ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema op with "one dwellinghouse per 80,000 square str 320, en Bosmanr, Kameraat Pretoria, madalegeb byou, sy Takree gestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplan feet" kantoo SDI, B street 261, Johannesburg, vir n tydperk van ningwysigingskema 1/21 7 Proposed zoning and hnplications vier weke van die datum van die eerste Hierdie ontwerpskema bevat die volgende thereof Special residential at a density of publikasie van hierdie kennisgewing af, "one dwelling per 40,000 square feet" with voorstelle: (I) Die herbestemming van Erwe 1730 the implication of subdividing into lots of naamlik 30 Oktober 1968 a minimum of 40,000 square feet Die Raad sal die Skema oorweeg en tot 1733, Potchefstroom, van Onbepaald lief besluit of dit aangeneem moet word na Algemene Woon" en Erf 1734, Potchef Particulars of this Scheme are open for stroom, van Onbepaald" na Openbare inspection at the Boards Head Office, Room Enige eienaar of okkupeerder van vaste Oopruimte", in ooreenstemming met die A713, H B Phillips Building, 320 Bosnian eiendom binne die gebied van die Noord stigtingsvoorwaardes van Potchefstroom, Street, Pretoria, and at its Branch Office, Johannesburgstreek dorpsbeplanningskema Uitbreiding 10, met n digtheid van een Room 501, Armadale House, 261 Bree of binne een myl van die grens daarvan, het waning per erf Street, Johannesburg, for a period of four die reg om teen die Skema beswaar te maak Die effek van die wysiging sal wees dat weeks from the date of the first publication of om vertod ten opsigte daarvan te rig en residensiele geboue op Erwe 1730 tot 1733 of this notice, which is 30 October 1968 indien by dit wil doen, moet hy die Raad opgerig mag word en dat Erf 1734 alleenlik The Board will consider whether or not binne vier weke van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober Scheme as openbare oopruimte gebruik mag word should be adopted ber 1968, skriftelik van sodanige beswaar of (2) Die wysiging van die Dorpsbeplan ningskemakaart soos aangetoon op Plan Any owner or occupier of immovable vertoli in kennis stel en vermeld of hy 3 property within the area of the Northern deur die Raad gehoor wil word of nie Skema 1/21 Johannesburg Region Townplanning Scheme (3) Die toevoeging van Plan 4, en voor or within one mile of the boundary thereof H B PHILLIPS, Sekretaris waardes daarin vervat tot Aanhangsel A has the right to object to the Scheme or to Besonderhede van hierdie Skema le ter make representations in respect thereof and Posbus 1341, insae in die Kantoor van die Stadsingenieur, if he wishes to do so he shall, within four Pretoria, 30 Oktober 1968 Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef weeks of the first publication of this notice, stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf which is 30 October 1968, inform the Board, (Kennisgewing No 165/1968)

37 PROVINSIALEKOERANT, 6 NOVEMBER TOWN COUNCIL, OF (4) Die toevoeging van Plan 2, en voor one mile of the boundary thereof has the POTCHEFSTROOM waardes daarin vervat tot Aanhangsel A right to object to the Scheme or to make Besonderhede van hierdie Skema le ter representations in respect PROPOSED thereof and if he TOWN PLANNING AMENDMENT SCHEME 1/15 insae in die Kantoor van die Stadsingenieur, wishes to do so he shall, within four weeks Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef of the first publication of this notice, which The Town Council of Potchefstroom has stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf is the 30th October 1968, inform the local prepared a draft town planning amendment die datum van die eerste publikasie van authority, in writing, of such objection or scheme, to be known as Amending Scheme hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober representation and shall state whether or not 1/ he wishes to be heard by the local authority This draft scheme contains the following Die Raad oorweeg S sal die en H OLIVIER, Skemaprsallo besluit 112 of dit aangeneem moet word Town Clerk (1) The rezoning of portions of Portions 4 and A of Erf 83, Potchefstroom, and Enige eienaar of okkupeerder van vaste portions of Portion 3 and the remainder of eiendom binne die gebied van die Potchef Erf 82, Potchefstroom, from warily stroomse Dorpsbeplanningskema of binne STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Special Residential" and "Partly General een my) van die grens daarvan, het die reg VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING Residential" to "General Residential" with om teen die Skema beswaar te maak of om WYSIGINGSKEMA 1/14 a density of one dwelling per 9,000 square vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien feet by dit wil doen, moet by die plaaslike Die Stadsraad van Potchefstroom het n The effect of the new zoning will be that bestuur binne vier weke vanaf die eerste ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema opin addition to dwellings, residential build publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik gestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplanings may be erected on the land, each one 30 Oktober 1968, skriftelik van sodanige ningwysigingskema 1/14 on a portion not less than 9,000 square feet beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld Hierdie ontwerpskema bevat die volgende in extent of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil voorstelle: (2) The amendment of the boundary line word of Height Zone 3, by the exclusion there S H OLIVIER, (1) Die herbestemming van die restant van from of Erven 82 and 83 Potchefstroom Stadsklerk die noordelike gedeelte en die restant van (3) The amendment of the Town planning suidelike No 112die gedeelte van Erf 137, Potchef Scheme Map as shown on Map 3, Scheme stroom, en die restant van die noordelike gedeelte, 1/15 die restant van gedeelte van die (4) The addition of Plan 2 and conditions TOWN COUNCIL OF noordelike gedeelte en die restant van Erf detailed therein, to Annexure A POTCHEFSTROOM 136, Potchefstroom van Gedeeltelik Particulars of this Scheme are open for Spesiale Woon" en Algemene Woon" na inspection at the Office of the Town PROPOSED TOWN PLANNING Algemene Woon" met n digtheid van eon Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, AMENDMENT SCHEME 1/14 waning per 9,000 vierkante voet Potchefstroom, for a period of four weeks The Town Council of Potchefstroom has Die effek van die nuwe bestemming sal from the date of first publication of this prepared a draft townplanning amendment wees dat bykomstig tot wonings residennotice, which is 30 October 1968 scheme, to be known as Amending Scheme sidle geboue op die grond opgerig rnag word, The Council will consider whether or not 1/14 elk op n gedeelte me kleiner as 9,000 vier the Scheme should be adopted kante voet nie Any owner or occupier of immovable This draft scheme contains the following property within the area of the Potchef proposals: (2) Die wysiging van die grenslyn van stroom Town planning Scheme or within (1) The rezoning of the remainder of the Hoogtestreek 3, deur die uitsluiting daarvan one mile of the boundary thereof has the northern portion and the remainder of the van die gedeeltes van Erwe 136 en 137 right to object to the Scheme or to make southern portion of Erf 137 Potchefstroom, Potchefstroom, soos in (1) uiteengesit representations in respect thereof and if he and the remainder of the northern portion (3) Die wysiging van die wishes to do Dorpsbeplan so he shall, within four weeks the remainder of portion of the northern nt n soos aangetoon op of Kaart the first publication of this notice, which portion and the remaining extent of Erf Skema is the 30th October 1968, inform the local askemualk4tatt Potchefstroom, from "Partly Special authority, in writing, of such objection or Residential" and "Partly General Resides (4) Die insluiting van die volgende voor representation and shall state whether or not tial" to "General Residential" with a density behoud (xii) in artikel 17 (a), Tabel B: he wishes to be heard by the local authority of one dwelling per 9000 square feet (xii) Met dies verstande dat die gebruik S H OLIVIER, The effect of the new zoning will be that van enige grond gelys in die bock gcmerk No 112 Town Clerk in addition to dwellings, residential build `Aanhangsel A, in ooreenstemming sal wees ings may be erected on the land, each one met die uitleg van sodanige grond en enige on a portion not less than 9000 square feet voorwaardes daaraan verbonde, soos gewys STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM in extent in sodanige Aanhangsel A" (2) The amendment of the boundary line VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING (5) Die toevoeging van Plan 1 en voorof Height Zone 3, by the exclusion there WYSIGINGSKEMA 1/15 waardes daarin vervat tot Aanhangsel A from of the portions of Erven 136 and 137 Die Stadsraad van Potchefstroom het n Potchefstroom, as detailed in (I) Besonderhede van hierdie Skema le ter ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema op (3) The amendment of the Townplanning insae in die Kantoor van die Stadsingenieur, gestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplan Scheme Map as shown on Map 3, Scheme Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef ningwysigingskema 1/15 1/14 stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf Ilierdie ontwerpskema bevat die volgende die datum van die eerste publikasie van (4) The inclusion of the following proviso voorstelle: (xii) in hierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober clause 17 (a), Table B: (I) 1968 Die herbestemming van gedeelte van %au) Provided that the use of any land, Gedeeltes 4 en A van Erf 83, Potchefstroom, listed in the book marked Annexure A, Die Raad sal die "Skema oorweeg en en gedeeltes van Gedeelte 3 en die restant shall conform with the layout of such land besluit of, dit aangeneem moet word van Erf 82, Potchefstroom, van Gedeelte and any conditions attached thereto, as lik Spesiale Woon" en Gedeeltelik Algeshown in Enige eienaar of okkupeerder van vaste such Annexure mend Woon" tot Algemene Woon" met n ) eiendom binne die gebied van die Potchef digtheid van een woning per 9,000 vierkante (5) The addition of Plan 1 and conditions stroomse Dorpsbeplanningskema of binne voet detailed therein, to Annexure A een myl van die grens daarvan, het die reg Die effek van die nuwe bestemming sal Particulars of this Scheme are open for om teen die Skema beswaar te maak of om wees dat bykomstig tot wonings, residen inspection at the Office of the Town vertoe ten opigte daarvan rig en indien sidle geboue op die grand opgerig rungwonings, word, Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, 13/ di wil doen moet h y die plaaslike 1ke elk op n gedeelte nie kleiner nie as 9,000 Potchefstroom, for a period of four weeks b9tyur binne vier weke vanaf die eerste vierkante voet from the date of first publication of this publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik, notice, which is 30 October Oktober 1968, skriftelik van sodanige (2) Die wysiging van die grenslyn van beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld Hoogtestreek 3 deur die uitsluiting van The Council will consider whether or not of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil Erwe 82 en 83, Potchefstroom the Scheme should be adopted word (3) Die wysiging van die Dorpsbeplan _ Any miner or occupier of immovable S H OLIVIER, ningskemakaart, soos aangetoon op Plan 3, property within the area of the Potchef Stadsklerk Skema 1/15 stroom Townplanking Scheme or within No S,

38 1 _ef _ 372 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER I968, TRANSVAAL BOARD FOR THE 80,000 vierkante voet" na een woonhuis per is the 30th October 1968, inform the local DEVELOPMENT OF PERIURBAN vierkante voet", maar dat die groot authority, in writing, of such objection or i tes van standplase verminder lean word met representation and shall state whether or AREAS PROPOSED TO AMENDMENT TO THE n maksimumvan 1000 vierkante voet met not he wishes to be heard by the local die spesiale toestemming van die Raad authority NORTHERN JOHANNESBURG REGION 2 Beskrywing van eiendom Gedeelte 2 S D MARSHALL TOWN PLANNING SCHEMEAMEND van Lot 35, Santhurstdorp Acting Clerk of the Council MENT SCHEME 153 3: Strait waaraan eiendom grens Municipal Offices The Transvaal Board for the Develop Empire place Johannesburg 30 October 1968 ment of PenUrban Areas has prepared a 4 Naaste kruisingempire Place en draft amendment town planning scheme to Oxfordwek be known as Amendment Scheme Eienaar en adresalison Elizabeth STAD JOHANNESBURG Somerville, Empire Place 167, Sandhurst, This draft scheme contains the following VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Johannesburg proposals: JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG 6 I1aidige sonering Spesiale woondoel SKEMA LWYSIGINGSKEMA 1/335 1 Wording Tbe density zoning of eindes van een woonhuis per 80,000 vier Portion 2 of Lot 35, Sandhurst Township kante voet Die Stadsraad van Johannesburg het n te be amended from "one dwellinghouse 7Voorgestelde sonering en die bnplika ontwerpwysigingdorpsaanlegskema opgestel per 80,000 square feet" to "one dwelling sies daarvandie hersonering van die eien wat as Wysigingsciorpsbeplariningskema house per 40,000 square feet" but the stand dom in n digtheidsbestemming van een 1/335 bekend sal staan sizes may be reduced by a maximum of woonhuis per vierkante wet en die Hierdie ontwerpskema bevat die woli n 1,000 square feet per stand by special onderverdeling in drie gedeeltes grond van de voorstel: consent of the Board nie minder as 39,000 vierkante yoet nie 2 Description of property Portion 2 of Die indeling van Standplaas 39, Linksfield Besonderhede en planne van hierdie Ridge naamlik Hannabenstraat 5/7/9, word Lot 35, Sandhurst Township Skema le ter insae by die Rand se Hoofkan 3 Street on which property abuts op sekere voorwaardes van een woonhuis toor, Kamer A713, IL B Phillipsgebom per erf ria een woonhuis per 20,000 Kaapse Empire Place Bosmanstraat 320 Pretoria en by sy Tak voet vemnder 4 Nearest intersection Empire Place and kantoor Kamer 501 Armadalegebou, Bree Oxford Road street 261, Johannesburg, vir n tydperk van Mev L Cooperman, Ridgeweg 5 Obser 5 Owner and address Alison Elizabeth vier weke van die datum van die eerste vatoryuitbreiding, is die eienares van bier Somerville, 167 Empire Place, Sandhurst, publikasie van hierdie kennisgewing af, die standplaas Johannesburg naamlik 30 Oktober 1968 Die Raad sal dieskema,e en Besonderhede van hieidie Skema 16 tee 6 Present zoning Special residential at "one dwelling per 80,000 square feet" besluit of dit aangenee m moet word oorweeg insae in Kamer 423 Stadhuis, Johannesburg, Enige eicoaar of okkupeerder van vaste vir n tydperk van vier weke van die datum 7 Proposed zoning The rezoning of the eiendom binne die gebied van die Noord van die eerste Publikasie van hierdie kennisproperty to a density of "one dwelling per Johannesburgstreek dorpsbeplanningskema gewing af, naamlik 30 Oktober ,000 square feet and subdivision into of binne een myl van die grens daarvan het Die Raad sal die Skema oorweeg en three portions of land not less than die reg om teen die Skema beswaar te maak besluit of dit aangeneem moot word square feet each of om vertoe ten opsigte daarvan te rig en Particulars of this Scheme are open for indien by dit wil doen, mat by die Read Enige eienaar of okkupeerder van vaste inspection at the Boards Head Office, Room binne vier weke van die eerste publikasie eiendom binne die gebied van die Johannes A713, H B Phillips Building 320 Rosman van hierdie kennisgewing naamlik 30 Okto burgse Dorpsaanlegskerna 1, of binne een Street, Pretoria, and at its Branch Office, ber 1968 skriftelik van sodanige beswaar of myl van die grease daarvan het die reg om Room 501, Armadale House, 261 Bree vertoe in kennis stel en vertneld of by teen die Skema beswaar te maak, of om Street Johannesburg, for a period of four deur die Raad gehoor wil word of nie vertoe ten opsigte daarvan te rig, en indien weeks from the date of the first publication H B PHILLIPS, by dit wil doen, moet by die plaaslike of this notice, which is 30 October 1968 Sekretaris bestuur binne vier weke van die eerste publikasie van Merril: kennisgewing, naamlik The Board will consider whether or not Posbus 1341 the scheme should be adopted Pretoria, 30 Oktober Oktober 1968, skriftelik van scidanige (Kennisgewing No 164/1968) beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld Any owner or occupier of immovable of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil property within the area of the Northern word of rile Johannesburg Region Town planning Scheme CITY OF JOHANNESBURG S D MARSHALL, or within one mile of the boundary thereof Waarnemende Klerk van die Raad has the right to object to the Scheme or to PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN Stadhuis, make representations in respect thereof and NESBURG TOWN PLANNING SCHEME Johannesburg, 30 Oktober 1968 if he wishes to do so he shall, within four 1AMENDMENT SCHEME 1/ weeks of the first publication of this notice, The City Council of Johannesburg has which is 30 October 1968, inform the Board, prepared a draft amendment townplanning TRANSVAAL BOARD FOR THE in writing, of such objection or representa scheme to be known as Amendment Townlion and shall state whether or not DEVELOPMENT OF PERI he planning Scheme 1/335 URBAN AREAS wishes to be heard by the Board This draft scheme contains the following H B PHILLIPS, proposal: PROPOSED AMENDMENT TO THE BY Secretary LAWS RELATING TO THE KEEPING To rezone Stand 39, Linksfield Ridge, PO Box 1341, OF ANIMALS AND POULTRY being 5/7/9 Hannaben Street, from one Pretoria, 30 October 1968 dwelling per erf to one dwelling per 20,000 It is hereby notified in terms of the (Notice No 164/1968) Cape square feet, subject to certain ProvisionsP of section 96 of the Local conditions Government Ordinance, 1939, as amended, that TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT The owner of this stand is Mrs L it is Boards Cooper intention to amendthe above mentioned Bylaws in order to WIKKELING VAN BU1TESTEDELIKE man, 5 Ridge Road, Observatory Extension make the Bylaws applicable to the Local GEBIEDE Particulars of this Scheme are open for Area Committee Area of Ellisras VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE inspection at Room 423, Municipal Offices, N 0 0 R D JOHANNESBURGSTREEIC Johannesburg, for a period of four A copy of the proposed amendment will weeks lie for inspection in Room A411, at the DORPSBEPLANNINGSKEMA WYSI from the date of the first publication of this Boards Head,Office 320 Rosman GINGSKEMA 153 notice, which is the 30th October 1968 its Street, rretona, and at Branch Office, Armadale Die Transvaalse Read vir die Ontwikke The Council will consider whether or not House, Bree Street, Johannesburg, for a ling van Buitestedelike Gebiede het a the Scheme should be adopted period of 21 days from date hereof during ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema op gestel wat bekend sal staan as Wysiging Any owner or occupier of immovable which period objections, in writing, thereto property within the area of the Johannes may be lodged with the undersigned skema 153 burg Townplanning Scheme 1, or within H B PHILLIPS, Die ontwerpskema bevat die volgende one mile of the boundary thereof, has the voorstelle: right to object to the Scheme or to "make Secretary PO Box 1341, 1 Bewoordingt Die digtheidsbestemming representations in lebp a thereof, and if he Pretoria 6 November 1968: van Gedeelte 2 van Lot 35, Sandhurstdorp, wishes to do so, he shall withinlour weeks r vcrander te word van een woonhuis per of the first publication of this notice, which (Notice No 197/68) 6

39 PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER _ TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT if he wishes to do so be shall, within four 1 WIICICELING VAN BUITF_SIEDELIKE weeks of the first publication of this notice, TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK GEBIEDE which is MliOctober 1968, inform the Board, AMENDMENT OF DRAINAGE AND WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE in writingrof such objection or representa PLUMBING BYLAWS tion and shall state whether BETREFFENDE DIE or not he AANHOU VAN Notice is hereby given in terms of section DIERE EN PLUIMVEE96 wishes to be heard by the Board of the Local Government Ordinance, Dit word bekendgemaak, ingevolge die H B PHILLIPS, No 17 of 1939, as amended, that it is the bepalings van artikel 96 van die Ordonnan Secretary intention of the Town Council KemptonPark, of of its op Plaaslike Drainage Bestuur, sit amend 1939, sons gewysig, PO Box 1341, Schedule C dat die Raad van voorneme is om boge Pretoria, 30 October and 1968 Numbing Bylaws promulgated byadminisrators noemde verordeninge te wysig ten einde die Notice No 1061 of 5 (Notice No 166/68) Verordeninge December op 1951, as amended die Plaaslike Gebiedskomiteegebied van Ellisras van toepassing te The purpose of the proposed amendment maak is to provide for n Afskrif van die voorgestelde wysiging TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT (a) an amended formula for the calculale ter insae in Kamer A411, by die Raad se WIKKELING VAN BOITESTEDELIKE tion of the additional charge for the Hoofkantoor, Bosmanstraat 320, Pretoria, GEBIEDE conveyande of sewerage effluent through en by die Raad se Takkantoor, Armadale the Councils sewers and the treatment at gebou, Breestraat, Johannesburg, vir 20 tyd VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE the Councils Sewage Disposal Works of perk van 21 doe vanaf datum hiervan gedu N 0 0 R D JOHANNESBURGSTREEK the sewage effluent of the firm South rende welke tydperk skriftelike besware dear DORPSBEPLANNINGSKEMA WYSI African Breweries Limited, as a result teen by die ondergetekende ingedien kan GING SKEMA 155 of a more complete pre treatment by the, word Die Transvaalse Raad vir die Ontwtike relevant firm of its trade effluent; H H PHILLIPS, ling van Buitestedelike Gebiede het n (b) the increase of the basic sewerage Sekretaris ontwerpwysigingdorpsbeplanningskema op charges applicable to Jan Smuts Airport Posbus 1341, gestel wat bekend sal staan as Wysiging and the premises of the firm South Pretoria, 6 November 1968 &kerne 155 African Breweries Limited, mainly as (Kennisgewing No 197/68) 93 Die ontwerpskema bevat die volgende a result of the extensions to the Councils voorstelle: main sewer and Sewage Disposal Works 1 Bewoording Die digtheidsbestemming Copies of these amendments are open TRANSVAAL BOARD FOR THE for gekonsolideerde inspection during normal DEVELOPMENT G defiles I,2 en 3 van g _ office hours in Room OF PERIURBAN vall e Lot 15 Sandhurstdorp, verander te word 37 Municipal Offices, Kempton Park, AREAS van een woonhuis per vierkante until Wednesday, 27 November 1968 PROPOSED AMENDMENT TO THE voet" na een woonhuis per 40,000 vierkante Q W VAN DER WALT, NORTHERN JOHANNESBURG REGION veer Town Clerk TOWN PLANNING SCHEMEAMEND 2 Beskrywing van eiendom Gedeeltes 1, Municipal Offices, MENT SCHEME en 3 van gekonsolideerde Lot 15, Sand Pine Avenue The Transvaal Board for the Develop hurstdorp (PO Box 13), ment of PeriUrban Areas has prepared a Kempton Park, 3 Straat waaraan eiendom grens 6 November Cleve 1968 draft amendment town planning scheme to landweg, Sandhurst (Notice No 67/1968) be known as " Amendment Scheme Naastc kruisinclevelandweg en This draft scheme contains the following Coronationweg, Sandhurst proposals: STADSRAAD VAN KEMPTON PARK 5 Eienaar en adres Mnr H J Hol 1 Wording The density zoning of lingshead (namens WYSIGING die eienaars) Hutting VAN RIOLERINOS EN Portions I 2 and 3 of the consolidated Lot don Lodge, Mainstraat 141 Sandown LOODGIETERSVERORDENINGE 15 Sandhurst Township, be amended from Kennisgewing geskied hierby ingevolge "one dwellinghouse per 80,000 square feet" 6 Httidige sonering Spesiale woondoel die bepalings van artikel 96 van die Ordon to "one dwelling house per 40,000 square etndes met n digtheidsbestemming van na nsie op een Plaaslike Bestuur, No 17 woonhuis per vierkante voet van feet" 1939, soon gewysig, dat die Stadsraad van 2 Description of property Portions I, 2 7 Voorgestelde sonering en die itnplika Kempton Park, van voorneme is om Bylae and 3 of consolidated Lot 15, Sandhurst sits daarvan Spesiale woondoeleindes met C van sy Riolerings en Loodgieters To wnship 0 digtheidsbestemming van vierkante verordeninge, afgekondig by Administra r 3 Street on which properly abuts voet en die implikasie van onderverdeling in teurskennisgewing No 1061 van 5 Desem Cleveland Road, Sandhurst persele met n minimum grootte van 40,000 ben 1951, sots gewysig, vender te wysig Nearest intersection Cleveland Road vierkante voet and Coronation Road, Sandhurst Die doel van die wysiging is voor 5 Owner and address Mr H J owners),hollinfis Besonderhede en planne van hierdie sieving te maak vir Skema le ter insae by die Raad se Hoofkan head (on behalf of Hunlin8u n toot, Kamer A713 H B Phillipsgebou, om (a) n gewysigde formula vir die here Lodge, 141 Main Street, Sandown kening van die Bosmanstraat 320 Pretoria, en by sy Takaddisionele vordering vir die vervoer 6 Present zoning Special residential kantoor Kamer van 501 Armadalegebou, Bree ooluitvloeisel dear die Raad se with density "one dwelling per 80,000 square straat 261, Johannesburg, vir n tydperk vuilrithenen van diebehandeli b die Raad Sc rioolslvkwerke van rionogluitȳ feet" vier weke van die datum van die eerste vioeisei van die firma South African 7 Proposed zoning and implications publikasie van hierdie kennisgewing af, Breweries Limited, as gevolg van n meer ihereofspecial residential with "one naamlik 30 Oktober 1968 volledige voorbehandeling dwelling deur die per 40,000 square feet" with the Die Raad sal die Skema oorweeg en betrokke firma van sy bedryfsuitvloeisel; implication of subdividing into lots with besluit of dit aangeneem moet word minimum of 40,000 square feet (b) die verhoging van Enige die basiese Hoot eienaar of okkupeerder van waste gelde van toepassing op Jan Smutslughawe Particulars of this Scheme are open for eiendom binne die gebied van die Noord en die perseel van die firma South African inspection at the Boards Head Office Room Johannesburgstreek dorpsbeplanningskema Breweries Limited, hoofsaaklik as gevolg A713, H B Phillips Building, 320 Bosman of binne een myl van die grens daarvan, het van die uitbreidings aan die Raad se hoof Street, Pretoria, and at its Branch Office, die reg om teen die Skema beswaar te maak riool en rioolsuiweringswerke Room 501, Armadale House, 261 Bree of om vertoe ten opsigte daarvan te rig en Street, Johannesburg, for a period of four indien by dit wil doen, moet by die Raad Akskrifte van die voorgestelde wysiging weeks from the date of the first publication binne vier weke van die eerste publikasie le gedurende kantoorure ter insae in Kamer of this notice, which is 30 October 1968 van hierdie kennisgewing, naamlik 30 Okto 37, Munisipale Kantoor, Kempton Park, tot ben 1968, skriftelik van sodanige beswaar of en met Woensdag, 27 November 1968 The Board will consider whether or not vertoe in kennis stet en the Scheme should be adopted vermeld of by deur die Raad gehoor wil word of the Q W VAN DER WALT,, Any owner or occupier of immovable Stadsklerk property within the area of the Northern H 13 PHILLIPS, Munisipale Kantoor, Johannesburg Region Townplanning Scheme Sekretaris Pinelaan or within one mile of the boundary thereof Posbus 1341, (Posbus 13), has the right to object to the Scheme or to Pretoria 30 Oktober,1968 Kempton Park, 6 November 1968 make representations in respect thereof and (Kennisgewing No 166/68) (Kennisgewing No 67/1968) 934 6,,,

40 374 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 _ TOWN COUNCIL OF een myl van die grens daarvan, het die reg Die Universiteit van die Witwatersrand, POTCHEFSTROOM om teen die Skema beswaar te maak of om Milnerpark, Johannesburg, is die eienaars vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien van hierdie erwe PROPOSED TOWN PLANNING by dit wil doen, moet by die plaaslike Besonderhede van hierdie Skema le ter AMENDMENT SCHEME 1/24 bestuur binne vier weke vanaf die eerste insae in Kamer 423, Stadhuis, Johannesburg, The Town Council of Potchefstroom has publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik vir n tydperk van vier weke van die datum prepared a draft town planning amendment 30 Oktober 1968 skriftelik van sodanige van die eerstepublikasie van hierdie kennisscheme, to be known as Amending Scheme beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld gewing af, naamlik 6 November /24 of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil word Die Raad sal die Skema oorweeg en This draft scheme contains the following S H OLIVIER besluit of dit aangeneem moet word proposals: Stadsklerk Enige eienaar of okkupeerder van vaste ( I) The rezoning of the remainder of Erf No I 12: eiendom binne die gebied van die Johannes 567, Potchefstroom, from "Special Residen burgse Dorpsaanlegskema 1, of binne een tial" to "Special" with a density of one myl van die grense daarvan het die reg om dwelling per 9,600 square feet CITY OF JOHANNESBURG teen die Skema beswaar te maak, of om The effect of the new zoning will be that PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN vcrl0e ten opsigte daarvan te rig, en indien the land may be used for the erection of NESBURG TOWN PLANNING SCHEME by dit wil doen, moet by die Plaaslike shops and business premises on the ground I AMENDMENT SCHEME 1/336 Bestuur binne vier weke van die eerste pubiifloor only and flats on the upper floor kasic van hierdic kennisgewing, naamlik 6 (2) The amendment of the Townplanning The City Council of Johannesburg has November 1968, skriftelik van sodanige Scherzie Map as shown on Map 3, Scheme prepared a draft amendment townplanning beswaar of vertod in kennis stel en vermeld 1/24 scheme to be known as Amendment Townplanning Scheme of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil (3) The addition of Plan 5, and conditionsword 1/336 of nie detailed therein to Annexure A This draft scheme contains the following S D MARSHALL, Particulars of this Scheme are open for proposal: Waarnemende Klerk van die Raad inspection at the Office of the Town To rezone Lots Stadhuis, , 118 and 127, Engineer, Municipal Offices, Kerk Street, Parktown The site formed by Lots 114, Johannesburg, 6 November 1968 Potchefstroom, for a period of four weeks 116 and 118 has frontage on to the Oval from the date of first publication of this Road St Andrews Road and St Davids notice, which is 30 October 1968 Place; Lot 127 is the southern corner of the TOWN COUNCIL OF LYDENBURG The Council will consider whether or not intersection of Oxford Road and Victoria the Scheme should be adopted Avenue, from "Special Residential" to STANDARD STANDING ORDERS education owner or Any occupier of immovable "Specal" i to permit a place of Notice is hereby given in terms of section property within the area of the Potchef hostels and ancillary recreational facilities 96 subject to certain conditions of the Local Government Ordinance, No stroom Town planning Scheme or within 17 of 1939, as amended, that the Town one mile of the boundary thereof has the The owners of these lots are University Council of Lydenburg, proposes to revoke right to object to the Scheme or to make of the Witwatersrand, Milner Park, Johan the Standard Standing Orders, published representations in respect thereof and if he nesburg under Administrators Notice No 357 of wishes to do so he shall, within four weeks Particulars of this Scheme are open for the 29th May 1963, which was made applicof the first publication of this notice, which inspection at Room 423 Municipal Offices, able to Lydenburg by Administrators is 30 October 1968, inform the local Johannesburg for a period of four weeks Notice No 622 of 16 October 1963, and to authority, in writing, of such objection or from the date of the first publication of this adopt the Standard Standing Orders, representation and shall state whether or not notice, which is the 6th November 1968 published under Administrators Notice No he wishes to be heard by the local authority The Council will consider whether or not 1049 of the 16th October 1968 the Scheme should be adopted S H OLIVIER Any owner or occupier of immovable Copies No 112 Town Clerk of these By laws arc open for property within the area of the Johannes inspection at the office of the Town Clerk burg Townplanning Scheme 1 or within one for a period of 21 days from the 6th mile of the boundary thereof, has the right November 1968 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM to object to the Scheme or to make represen Cations J P in respect thereof, and if he wishes BARNHOORN VOORGESTELDE DORPSBEPLANNING to do so, he shall within four weeks Town of the Clerk WYSIGINGSKEMA 1/24 first publication of this notice, Office of the Town Clerk, which is the PO Die Box 61, Stadsraad van Potchefstroom het n 6th November 1968, inform the local Lydenburg, 23 October 1968) ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema op authority, in writing, of such objection or sestet wat bekend sal staan as Dorpsbeplan representation and shall state whether or not (Notice No 48/1968) ningwysigingskema 1/24 he wishes to be heard by the local authority Hierdie ontwerpskema bevat die volgende S voorstelle: D MARSHALL Acting Clerk of the Council STADSRAAD (1) Die herbestemming van VAN LYDENBURG die restant Municipal Offices, van Erf 567, Potchefstroom, van Spestale Johannesburg, 6 November 1968 STANDAARD REGLEMENT VAN ORDE Woon" na Spesiale" met n digtheid van Kennisgewing geskied een woning per hiermee ooreen 9600 vierkante voet komstig die bepalings van artikel 96 van die Die effek van die nuwe bestemming sal STAD JOHANNESBURG Ordonnansie op Plaaslikc Bestuur, No 17 wees dat die grond gebruik mag ward vir van 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad die oprigting van winkels en besigheids VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE van Lydenburg, voornemens is om die geboue op die grondvloer en woonstelle op JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG Standaard Reglement van Orde, afgekondig die boonste vloer SKEMA 1 WYSIGINGSKEMA 1/336 by Administrateurskennisgewing No357 van (2) Die wysiging van die Dorpsbeplan Die Stadsraad van Johannesburg het n 29 Mei 1963, en op Lydenburg van toepasningskemakaart soos aangetoon op Plan 3, ontwerp wysigingdorpsaanlegskema opgestel sing gemaak onder Administrateurskennis Skema 1/24 wat as Wysigingsdorpsaanlegskema 1/336 gewing No 622 van 16 Oktober 1963, to (3) Die toevoeging van Plan 5 en voor bekend sal staan herroep en die Standaard Reglement van waardes daarin vervat tot Aanhangsel A Orde, Hierrlie ontwerpskcma bevat die volgende afgekondig by Administrateurs kennisgewing No 1049 van 16 Besonderhede van hierdie Skema le ter voorstel: Oktober 1968 aan te neem insae in die Kantoor van die Stadsingenieur, Die indeling van Erwe 114, 116, 118 en Munisipaliteitskantoor, Kerkstraat, Potchef 127, Parktown, word van Spesiale Woon Afskrifte van hierdie Verordeninge 18 ter stroom, vir n tydperk van vier weke vanaf doeleindes" na Spesiaar verander sodat insae by die kantoor van die Stadsklerk die datum van die eerste publikasie van daar op sekere voorwaardes n plek van vir n tydperk van 21 dae vanaf 6 Novemhierdie kennisgewing, naamlik 30 Oktober onderrig, tehuise en aanverwante ontspan ber ningsgeriewe toegelaat kan word Die J P BARNHOORN, Die Raad sal die Skema oorweeg en terrein wat deur Erwe 114, 116 en 118 Stadsklerk besluit of dit aangeneem moet word gevorm word, front aan Ovalweg, St Kantoor van diestadskierk, Enige eienaar of okkupeerder van vaste Andrewweg en St Davids Place; Ed 127 Posbus 61, eiendom binne die gebied van die Potchef is op die suidelike hook van die kruising Lydenburg, 23 Oktober 1968 stroomse Dorpsbeplanningskema of binne van Oxfordweg en Victorialaan (Kennisgewing No 48/1968) III 8

41 I PROVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER CITY OF GERMISTON 1968, skriftelik van sodanige beswaar of by dit wil doen, moet hy die Plaaslike vertoe in kennis stel en vermeld of by deur Bestuur binne vier weke van die eerste publi PROPOSED AMENDMENT TO THE die Raad gehoor wit word al dan nie G E R M I S T 0 N TOWN kasie van hierdie kennisgewing, naamlik 6 PLANNING SCHEME 3 AMENDMENT SCHEME PS BOSHOFF, November 1968, skriftelik van sodanige beswaar of vertoe in kennis gel Stadsklerk en vermeld 3/17 Munisipale Kantore, of hy deur die Plaaslike Bestuur gehoor wil The City Council of Germiston has Germiston, 6 November 1968 word of nie prepared a draft amendment townplanning (Kennisgewing No 164/1968) S D MARSHALL, scheme to be known as Amendment Scheme Waarnemende Klerk van die Raad 3/17 Stadhuis Johannesburg, 6 The draft scheme contains the following November 1968 CITY OF JOHANNESBURG proposals: 13 The amendment of the use zoning of the PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN remainder of Holding 7, Kate Hamel Settle NESBURG TOWN PLANNING SCHEME TOWN COUNCIL OF BELFAST ments, of the farm Rondebult 136 IR from I AMENDMENT SCHEME 1/337 PROPOSED PERMANENT CLOSING "Agricultural" to "Special Purposes" to The City Council of Johannesburg has OE STREET SECTIONS permit the establishment of a drive in prepared a draft amendment townplanning cinema on the property scheme to be known as Amendment Town Notice is hereby given that the Council Registered owner: Mr G Bester planning Scheme 1/337 proposes, subject to the approval of the Particulars and plans of this Scheme are Administrator, to close permanently in terms open for inspection at the Councils Offices This draft scheme contains the following of section 67 of the Local Government Room l: 113, Municipal Buildings, President propose Ordinance, No 17 of 1939, as amended, Street, Germiston, during normal office To rezone Erf III, Victoria Park Exten certain portions of Vermooten and Duggan hours, for a period of four (4) weeks from sion 4, being the southwestern corner of the Streets as described in the Schedule hereto the date of the first publication of this intersection of Second Avenue and Road 3, Full particulars and sketches of the notice, which is 6 November 1968 from one dwelling per erf to one dwelling proposed closing are available at the Town The Council will consider whether or not per 15,000 square feet Offices and can be inspected during normal the Scheme should be office hours adopted The owner of this erf is Mrs E J H Any owner or occupier of immovable Objections and/or claims, if any, against Hoffman, PO Box 317, Germiston property within the area of the Germistonthe proposed closing, must be submitted, Particulars of this Scheme are open for Town planning Scheme 3, or within one inspection at Room 423, Municipal Offices, in writing, to the Town Clerk within 60 mile of the boundary thereof has the right days from the date of the first publication Johannesburg, for a period of four weeks to object to the Scheme or to make represen of this notice from the date of the first publication of tations in respect thereof and if he wishes J H this notice, which is the 6th November BLIGNAUT 1968, to do so he shall, within four (4) weeks of Town Clerk The Council will consider whether or the first publication of this notice, which is Town Offices not the Scheme should be adopted 6 November 1968 inform the Council, in PO Box 17 Any owner or occupier of immovable writing, of such objection or representation Belfast, 22 October 1968 property within the area of the Johannesburg Townplanning Scheme 1 or within (Notice No 16/1968) and shall state whether or not he wishes to be heard by the Council one mile of the boundary thereof, has the SCHEDULE P J BOSHOFF right to object to the Scheme or to make Town Clerk representations in respect thereof, and if (a) Portion of Vermooten Street, 120 Cape Municipal Offices, he wishes to do so, he shall within four feet long and 10 Cape feet wide, situated on Germiston 6 November 1968 weeks of the first publication of this notice, the eastern boundary of Erf 878 (Notice No 164/1968) which is the 6th November 1968 inform the (b) Portion of Duggan Street, 240 Cape local authority, in writing, of such objection feet long and 10 Cape feet wide, situated on or representation and shall state whether the eastern boundary of Erf 878 STAD GERMISTON or not he wishes to be heard by the local authority STADSRAAD VAN BELFAST VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE S D MARSHALL, GERMISTONSE DORPSBEPLANNING Acting Clerk of the Council VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI SKEMA 3 WYSIGINGSKEMA 3/17 TING VAN STRAATGEDEELTES Municipal Offices, Die Stadsraad van Germiston het n Johannesburg, 6 November 1968 Kennis word hiermee gegce dat die Raad ontwerp wysigingdorpsbeplanningskema op voornemens is om onderhewig aan die goedgeste ] wat bekend sal staan as Wysiging Iteuring van die Administrateur sekere r STAD JOHANNESBURG skema gedeeltes van Vermooten 3/17 en Dugganstraat, soos omskrywe in die Bylae hierby, oor Hierdie ontwerpskema bevat die volgende VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE voorstelle: JOHANNESBURGSE DORPSAANLEG die bepalings van artikel 67 van die Al YSecnkomstigOrdonnansie opplaaslike Bestuur, No Die wysiging van die gebruiksindeling van 17 van 1939,soons gewysi" g, permanent te die restant van Hocwe 7, Kate Hamel Neder SKDEiMe StadsraadW van Johannesburg n sluit setting van die plaas Rondebult 136 IR, ontwerpwaigingdorpsaanlegskema opgestel Volledige besonderhede en sketse oor die van Landbou" na Spesiaie Doeleindes", wat as Wysigingdorpsbeplanningskerna 1/337 voorgestelde sluiting van die straatgcdeeltes, vir die doel om die stigting van n inry bekend sal staan is ter insac by die Stadskantoor, en kan teater op die eiendom toe te laat Hierdie ontwerpskema bevat die volgende gedurende gewone kantoorure bestudeer Geregistreerde cicnaar: Mnr G Bcster voorstel: word Besonderhede en planne van hierdie Die indeling van Erf III, Victorypark Besware en/of else indien enige, teen die sluiting, moet skriftelik bydie Skema III ter insae by die Raad se Kantore, uitbreiding 4, naamlik die suidwestelike hoek voorgestelde tadsklerk in edien word binne 60 die van Kamer 113, Munisipale Gebou, President van die kruising van Tweedc Lan en Pad af datumg die van eerste publikasie van straat, Germiston, gedurende gewone 3, word van een woonhuis per erf na een hierdie die kennisgewing kantoorure vir n tydperk van vier (4) weke woonhuis per 15,000 vierkante voet verander van die datum van die eerste publikasie van J H Mev E J H Hoffman, BLIGNAUT Posbus 317, hierdie kennisgewing, naamlik 6 November Stadsklerk Germiston, is die eienares van hierdie erf Stadskantore, 1968 Besonderhede van hierdie Skema le ter Die Raad sal did Skema oorweeg en Posbus 17, insae in Kamer 423, Stadhuis, Johannesburg, besluit of dit aangeneem moet word al dan Belfast, 22 Oktober 1968 vir n tydperk van vier weke van die datum nie van die eerste publikasie van hierdie kennis (Kennisgewing No 16/1968) Enige eienaar of okkupeerder van vaste gewing af, naamlik 6 November 1968 BYLAE eiendom binne die gebied van die Germis Die Raad sal die Skema oorweeg en tonse Dorpsbeplanningskema 3, of binne besluit of dit aangeneem moet word (a) n Gedeelte van Vermootenstraat, 120 een myl van die grens daarvan het die reg Enige eienaar of okkupeerder van vaste Kaapse voet lank en 10 Kaapse voet breed, om teen die Skema beswaar te maak of om eiendom binne die gebied van die Johannes gelee op die westelike grens van Erf 878 vertoe ten opsigte daarvan te rig en indien burgse Dorpsaanlegskema 1 of binne een (b) n Gedeelte van Dugganstraat, 240 by dit wil doen, moet hy die Raad binne myl an die grense daarvan het die reg om Kaapse voet lank en 10 Kaapse voet breed, vier (4) weke van die eerste publikasie van teen die Skema beswaar to maak, of om gclee op die suidelike grens van Erf 878 hierdie kennisgewing, naamlik 6 November vertoe ten opsigte daarvan to rig, en indien,

42 l Office m n 376 PROVINCIAL GAZb1 1 ho_6 NOVEMBER 1968 _ TOWN COUNCIL OF BENONI TOWN COUNCIL OF CAROLINA TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN PROPOSED CLOSING OF PORTION BYLAWS STANDING ORDERS AREAS OF FURY AVENUE AND DONATION It is hereby notified in terms of section PROPOSED PERMANENT CLOSING OF THEREOF TO "DIE SKAKELKOMITEE 96 of the Local Government Ordinance, PORTIONS OF FIFTH STREET AND VAN BENONI" 1939, that the Town Council proposes to Notice is hereby given in terms of section amend the following Bylaws: FOURTH STREET IN ALEXANDRA TOWNSHIP 67 of the Local Government Ordinance, No Standing Orders 17 of 1939, as amended, that it is the intention of the Town Council, subject to the Copies of these Bylaws are open for 67 of the Local Government Ordinance, approval of the Administrator, to close inspection at the Councils Office during a 1939 as amended, that the Transvaal Board permanently a portion of Fury Avenue, period of 21 days from the date of publica for the Development of PerirUrban Areas 6,675 Cape square feet in extent, in North tion hereof intends closing permanently the following mead Extension 1 (Airfield) Township P W DE BRUIN, street portions in Alexandra Township: Notice is further hereby given in terms of Town Clerk (a) Fifth Street From Rooseveld Street section 79 (18) (b) of the said Ordinance that Municipal Offices to the south western and south eastern the Council proposes, subject to the closing Carolina, 23 October 1968 corners of Erven 420 and 553 respectively of the relevant portion of Fury Avenue (b) Fourth Street From Rooseveld being effected, and subject to the approval Street to the south western and southof the Administrator, to donate the area SIADSRAAD VAN CAROLINA eastern corners of Erven 661 and 419 so closed to Die Skakelkomitee van respectively Benoni" for Nursery School purposes, VERORDENINGE REGLEMENT VAN provided the donee bears all costs inciden A plan showing the street portions to be ORDE closed will lie for inspection during normal tat to this transaction A copy of a plan showing the portion of Daar word ingevolge die bepalings van office hours, for a period of sixty (60) days artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike as from the date of this notice, in Room Fury Avenue to be permanently closed, may Bestuur, 1939, bekendgemaak dat die Stads 8102, H B Phillips Building, 320 Rosman be inspected during ordinary office hours at read van voorneme is om die volgende Street, Pretoria, and at the Boards Branch the of the Clerk of the Council, Verordeninge te vrysig: Office, Room 501 Armadale House, 261 Municipal Offices, Benoni Bree Street Johannesburg Any person who has any objection to the Reglement van Orde Any person who wishes to object to the proposed closing and/or donation of land, or who may have any claim for compensa Afskrifte van hierdie Verordeninge le proposed closing or who may have any ter insae by die Raad se kantoor vir n tydz claim for compensation, if such closing is tion it the closing of land is effected, must perk van 21 dae met ingang van die datum carried out, must lodge such objection or lodge such objection or claim in writing van publikasie hieivan claim, in writing, with the undersigned, not with the undersigned not later than WedlleSday, 6 January 1969 P W DE BRUIN, later than Monday, 6 January 1969, at 430 pan F W PETERS Stadsklerk H B PHILLIPS, Town Clerk Munisipale Kantore, Secretary Municipal Offices, Carolina, 23 Oktober PO Box 1341 Benom, 6 November 1968 Pretoria, 6 November 1968 (Notice No 151 of 1968) VILLAGE COUNCIL OF SCHWEIZER (Notice No 189/68) RENEKE STADSRAAD VAN BENONI STANDARD STANDING ORDER TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONT VOORGESTELDE SLUITING VAN Notice is hereby given in terms of section WIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEDEELTE VAN FURYLAAN EN 96 of the Local Government Ordinance, GEBIEDE SKENKING DAARVAN AAN DIE 1939, as amended, that the Village Council VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI SKAKELKOMITEE VAN BENONI proposes to adopt the Standard Standing TING VAN GEDEELTES VAN VYFDE Kennisgewing hierby kragtens die Order, published under Administrators STRAAT EN VIERDE STRAAT IN 4eskied bepalings van artikel 67 van die Ordonnan Notice No 1049, dated 16 October 1968 ALEXANDRIA DORPSGEBIED sic op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, Copies of the revised Standard Standing soos gewysig, dat die Stadsraad voornemens Order are open for inspection at the Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 67 van die Ordon is om, behoudens die goedkeuring van die Municipal Offices, during normal office op Plaaslike Bestuur, 1939, soos Administrateur, n gedeelte van Furylaan, hours, for a period of twentyone (21) days neesie gewysig, dat die Transvaalse Raad scoot 6,675 Kaapse merkante voet in North from date of publication hereof vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede meaduitbreiding 1 (Airfield) Dorpsgebied, P J B DU PREEZ, van voorneme is om die volgende streetpermanent te sluit Town Clerk gedeeltes in Alexandra dorpsgebied perma Kennisgewing geskied voorts kragtens Municipal Offices, nent te sluit: artikel 79 (18) (b) van genoemde Ordonnan SchweizerReneke, 21 October 1968 sic, dat die Stadsraad oak voornemnes is (a) Vyfde Straat Vanaf Rtoseveldstraat (Notice N om, onderhewig aan die sluiting van die ee 0 / ) tot by die suidwestelike en suidoostelike betrokke gedeelte van Furylaan, en behouhoeke van Erwe 420 en 553 onderskeidelik dens die goedkeuring van die Administra (b) Vierde Straat Vanaf Rooseveldstraai teur, sodanige gedeelte aan die Skakel, DORPSRAAD VAN SCHWEIZER tot by die suidwestelike en suidoostelike komitce van Benoni vir Kleuterskooldoelein RENEKE hoeke van Erwe 661 en 419 onderskeidelik des, te skenk, mits die Skakelkomitee alle koste verbonde aan die transaksie betaal STANDAARD REGLEMENT VAN ORDE n Plan waarop die betrokke straatgedeeltes aangedui word sal gedurende gewone n Afdruk van n plan waarop die gedeel Kennisgewing geskied hiermee kragtens kantoorure vir n tydperk van sestig (60) te van Furylaan wat gesluit staan te word, die bepalings van artikel 96 van die Plaas dae vanaf datum van hierdie kennisgewina, aangetoon word, is gedurende gewone like Bestuurordonnansie, 1939, sons gewyter insae le by Kamer B102, H B Phillipskantoorure by die Kantoor van die Klerk sig, dat die Dorpsraad van voorneme is om gebou, Bosmanstraat 320, Pretoria, en by die van die Raad, Munisipale Kantoor, Benoni, die Standaard Reglement van Orde, soos Raad se Takkantoor, Kamer 501, Armadale afgekondig deur Administrateurskennister insae House, Breestraat 261, Johannesburg sewing No 1049, van 16 Oktober 1968, aan Iedereen wat enige beswaar het teen die Persona wat beswaar teen die voorgestelde to neem voorgestelde sluiting en/of skenking van straatsluiting wil aanteken of n eis, om grond, of wat enige eis vir skadevergoeding Afskrifte van die bersiene Standaard Regle skadevergoeding wil instel, indien sodanige as gevolg van sodanige sluiting wil instel, ment van Orde sal gedalende gewone stuffing uitgevoer word, moet die beswaar moet sodanige bessiraar of eis nie later nie kantoorure, by die munisipale kantore ter of die eis skriftelik aan die ondergetekende as Woensdag 6 Januarie 1969, by die onder insae 16 vir n tydperk van eenentwintig lewer nie later nie as Maandag, 6 Januarie getekende indien (21) dae vanaf datum van miblikasiehiervan 1969, om 430 nm F W PETERS P J B DU PREEZ, FL B PHILLIPS, Stadsklerk Stadsklerk Sekretarii Munisipale Kantoor, Munisipale Kintore, Posbus 1341, Benom, 6 November 1968 SchweizerReneke, 21 Oktober 1968 Pretoria, 6 November 1968 (Kenisgewing No 151 van 1968) (Kennisgewing No 207/68) (Kennisgewing No 189/68)

43 r the PRDVINSIALE KOERANT, 6 NOVEMBER VILLAGE COUNCIL OF GROBLERSDAL TOWN COUNCIL OF ERMELO TOWN COUNCIL OF BETHAL AMENDMENT OF BYLAWS ALIENATION OF PROPERTY AMENDMENT OF THE BYLAWS RELATING TO THE SUPERVISION It is hereby notified in terms of section96 In terms of the provisions of section 79 AND CONTROL OF STREET VENDORS of the Local Government Ordinance, No 08) of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the Village No 17 of 1939, as amended, the Town Clerk It, is the intention of the Council to Council proposes to amend the following hereby gives notice that ir is the intention amend the above mentioned Bylaws in Bylaws: of the Town Council of Ermelo to alienate order to provide for further restrictions as Portion 1 of Erf 1919, Ermelo, by public to the area within which street vendors, Public Health Bylaws and Regulations auction including street traders, hawkers and pedlars, Copies of these Amendments are open for The conditions of sale and a sketch plan may operate inspection at the office of the Town Clerk showing the area are open for inspection at Copies of the proposed amendment will during a period of 21 days from the date the office of the Town Clerk during office lie open for inspection at the office of the of publication hereof hours for a period of 30 days from date of Clerk of the Council during office hours up P C F VAN ANTWERPEN, the first publication hereof to Thursday, the 28th November 1968 Al] Tovin Clerk objections against the intention of the G J J VISSER: Town Council must be lodged in writing, Municipal Offices, Town Clerk Groblersdal, IS October with the Town Clerk on or before Friday, 1968 Town Hall, 6 December 1968 Bethal, 17 October 1968 (Notice No 16/68) Town Hall, Ermelo, 25 October 1968 STADSRAAD VAN BETHAL DORPSRAAD VAN GROBLERSDAL (Notice No 66/68) WYSIGING VAN DIE VERORDENINGE OP DIE TOESIG EN DIE BEHEER OOR WYSIGING VAN VERORDENINGE STRAATVERKOPERS ingevolge die bepalings van artikel 96 van STADSRAAD VAN ERMELO die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Die Raad is voornemens om voomoemde No 17 van 1939,,soos gewysig, word bekend VERVREEMDING VAN EIENDOM Verordeninge to wysig, ten einde verdere beperkings te pleas op die gebied waarbinne gemaak dat die Dorpsraad van voorneme Ooreenkomstig die bepatings van artikel straatverkopers, insluitende straathandelaars is om die volgende verordeninge te wysig: 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike marskramers en venters, of hulle agente Publieke Gesondheldsverordeninge en Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, mag optree Regulasies gee die Stadsklerk hiermee kennis dat die Afskrifte van die voorgenome wysigings Stadsraad van Ermelo, van voorneme is om sal gedurende Afskrifte van hierdie wysigings le ter kantoorure in die kantoor van Gedeelte 1 van Erf 1919, Ermelo, te die Klerk van die Raad ter insae 18, tot insae by die kantoor van die Stadsklerk vervreem by wyse van n veiling Donderdag, 28 November 1968 vir n tydperk van 21 dae met ingang van Die voorwaardes van verkoop en n sketsdie datum van publikasie hiervan G J J VISSER, plan van die terrein N ter insae in die P C F VAN ANTWERPEN kantoor van die Stadsklerk, gedurende Stadsklerk Stadhuis, Stadsklerk kantoorure vir Il tydperk van 30 dae vanaf Bethel, 17 Oktober Munisipale Kenton, datum van die eerste publikasie hiervan Groblersdal, 18 Oktober 1968 Alle besware teen die voorneme van die (Kennisgewing No 16/68) Raad moet skriftelik by die Stadsklerk inge TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG handig word voor of op Vrydag, 6 Desem STANDARD STANDING ORDERS ber 1968 TOWN COUNCIL OF BETHAL It is notified in terms of section 96 of Stadhuis AMENDMENT OF THE UNIFORM Ermelo, 25 Oktober Local Griverment Ordinance, 1939, that 1968 WATER SUPPLY BYLAWS (Kennisgewing No 66/68) Town Council proposes to repeal thestandard Standing Orders, published by (Notice in terms of section 96 of the Local Administrators Notice No 357 of 29 May Government Ordinance, 1939) MARBLE HALL HEALTH COMMITTEE 1963, and to adopt the Standard Standing Orders published by Administrators Notice It is the intention of the Council to VALUATION ROLL No 1049, dated 16 October 1968 amend the above mentioned Bylaws, as published by Administrators Notice No Notice is hereby given in terms of section Copies of these Bylaws are open for 1044 of the 19th November 1952, to provide 5 of the Local Authorities Rating Ordi inspection at the office of the Town Clerk for certain adjustments and increases to the nance, No 20 of 1933 that it is the intention for a period of 21 days from date of publi existing tariffs of the Committee by virtue of a unanious cation hereof Copies of the proposed amendment will resolution to apply to His Honourable the J C LOUW, lie open for inspection in the office of the Administrator that all properties be valued every five years instead of every three years Town Hall, Town Clerk Clerk of the Council during office hours up to Thursday, 21st November Any objection to the above resolution Rustenburg, October 1968 most be lodged with the undersigned on or G J J VISSER, (Notice No 71/68) 287/27 before Monday, the 25 November 1968 Town Clerk Town Hall, J P DEKKER, STADSRAAD VAN RUSTENBURG Secretary Bethal, 21 October 1968 Marble Hall, 6 November 1968 STANDAARD REGLEMENT VAN ORDE STADSRAAD VAN BETHAL Kennis word ingevolge die bepalings van WYSIGING VAN DIE EENVORMIGE MARBLE HALL GESONDHEIDS artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike WATERVOORSIENINGSVER KOMITTEE Bestuur, 1939, gegee, dat die Stadsraad van voorneme is om die Standaard Reglement ORDENINGE WAARDERINGSLYSTE van Orde afgekondig deur Administrateurs (Kennisgewing ingevolge artikel 96 van die Kennisgewing geskied hiermee ingevolge kennisgewing_no 357 van 29 Mei 1963, te Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939) artikel 5 van die Plaaslike Bestuurbelasting herroep, en om die Standaard Reglement Die Raad is voornemens om voornoemde ordonnansie, No 20 van 1933, dat dit die van Orde, afgekondig deur Administrateurs Verordeninge, saes afgekondig by Admini Komitee se voorneme is, kragtens a kennisgewing No 1049 van 16 Oktober strateurskennisgewing No 1044 van 19 besluit wat eenparig geneem is, om by Sy 1968, te aanvaar November 1952, te wysig, deur sekere aan Edele die Administrateur, aansoek te doen Afskrifte van hierdie Verordeninge 18 ter passings en verhogings van die bestaande dat alle eiendomme eenmaal elke vyf 4jaar insae by die kantoor van die Stadsklerk vir tariewedaar te stel waardeer word ipv eenmaal elke drie war n tydperk van 21 dae met ingang van die Afskrifte van die voorgenome, wysigings Enigo besware teen voormelde besluit datum van publikasie hiervan sal gedurende kantoorure ter insae 18 in die moet sgriftelik by die Sekretaris ingehandig kantoor van die Klerk van die Raad tot word voor of op Maandag, 25 November 1 C, Stadsklerk Donderdag, 21 November J P DEKKER, Stadhuis, Rustenburg, 21 Stadsklerk Sekretaris Oktober 1968 Stadhuis, Marble Hall, 6 November 1968 (Kennisgewing No 71/68) 287/27 Bethel, 21 Oktober Ell

44 378 PROVINCIAL GAZETTE, 6 NOVEMBER 1968 IMPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRIKE AANKONDIGING CLOSING TIME FOR ADMINISTRATORS SLUTTINGSTYD VIR ADMINISTRATEURSKENNIS NOTICES, ETC GEWINGS, ENS As the 16th, 25th and 26th December 1968 and the Aangesien 16, 25 en 26 Desember 1968 en 1 Januarie 1st January 1969 are public holidays, the closing times 1969, openbare vakansiedae is, sal die sluitingstye vir die for acceptance of Administrators Notices, etc, will be aanname van Administrateurskennisgewings, ens, as volg as follows: wees 12 pm, on Tuesday, 10 December 1968, for the issue 12 nm, op Dinsdag, 10 Desember 1968, vir die uitgawe of the Provincial Gazette of Wednesday, 18 December van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 18 Desember nm, op Woensdag, 18 Desember 1968, 12 pm; on Wednesday, 18 December 1968, for vir die nitissue of the Provincial Gazette of Tuesday, 31 the December Desember nm, op Dinsdag, 31 Desember 1968 vir die uitgawe 12 pm, on Tuesday, 31 December 1968, for the issue van die Provinsiale Koerant van Woensdag, 8 Januarie of the Provincial Gazette of Wednesday, 8 January NB There will be no issue of the Provincial Gazette LW Daar sal geen uitgawe van die Provinsiale for the week commencing on the 23rd December 1968 Koerant vir die week beginnende op 23 Desember 1968 Late notices will be published in the subsequent issues wees nie Laat kennisgewings sal in die daaropvo]gende uitgawes geplaas word J G VAN DER MERWE J G VAN DER MERWE, Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris Useful Hints Nuttige wenke I Address all mail fully, clearly and without I Adresseer alle posstukke volledig, misleading abbreviations duidelik en sonder misleidende kortlngs 2 Place your own address on the back of the 2 Pleas u eie adres agterop die koevert of envelope or wrapper omsiag 3 Do not enclose coins or other hard 3 Moenie muntstukke of ander herds objects in letters artikels in briewe insluit nie 4 Send remittances by Postal Order or 4 Gebruik posorders of poswissels wannest* Money Order geld deur die pos gestuur word S Verpak pakkette behoorlik Gebruik sterk boners en dik papier en bind dit S Pack parcels properly, using strong containers and heavy paper Tie securely stewig vas 6 Prepay postage fully 6 Maak seker dat die posgeld ten voile 7 Place postage stamps in the upper right vooruitbetaal is hand corner of the envelope or wrapper 7 Plak die posseols in die boonste regter hoek van die koevert of omsiag 8 Insure your parcels and register valuable 8 Verseker it pakkette en registreer letters " Documents which can only waardevolle briewe Dokumente wat be replaced at considerable cost should slegs teen hoe koste vervang kan word, preferably be insured moet verkieslik verseker word 9 Post early and often during the day 9 Pos vroegtydig en dikwels gedurende die Mail held until the fast moment may dag Posstukke wat tot op die laaste cause delay oomblik teruggehou word kan vertraging veroorsaak 10 Give your correspondents your correct to Verstrek u volledige posadres aan u post office address including your box korrespondente asook u posbusnommer number where applicable waar van toepassing

45 PROVINSIALEKOERANT, 6 NOVEMBER CONTENTS INTIOUD No PAGE No BLADSY Proclamations 267 ProkIamasies Health Committees of Phalaborwa, Messina, Thaba 267 zimbi and Stilfontein: Payment Gesondheidskomitees van ofallowances to Phalaborwa, Messina, Thabazimbi en Councillors Stilfontein: Relating van toelaes aan 335Raadslede 268 Roodepoort Municipality: Levying 335 of Assessment 268 Munisipaliteit Roodepoort: Rates Heffing van 1968/1969 on provisional Valuation Roll Eiendomsbelasting 1968 /1969 op voorlopige 1968/1971 Waarderingslys 1968/ Transvaal Board for Development of PeriUrban 269 Transvaalse Road vir die Ontwikkeling van Buite Areas: Letsitele Local Area Committee 336 stedelike Gebiede: Plaaslike Gebiedskomitee van 270 Heidelberg Extension 7 Township Proposed Division of the Remaining Dorp Heidelberg Extent of the Uitbreiding farm Witbank Voorgestelde 307 IS, District of Witbank Verdeling van 344 die Resterende Gedeelte van die pfaas Witbank 307 IS, distrik Witbank 344 Administrators Notices Administrateurskennisgewines 1101 Westonaria Municipality: Proposed 1101 Munisipaliteit Boundaries alteration rif Westonaria: 344 Voorgestelde verandering van grense 1123 Opening: Public Road: District of Potgieteisrus Opening: 1124 Road adjustments Openbare on pad, distrik Dotgietersrus the farm Welgegund 69 HP, : Padrenlings op die plaas Welgegund 69 HP, distrik District of Wolmaransstad Road Traffic Regulations: Amendment of Regulation Padverkeersregulases: Wysiging van Regulasie : : Opheffing van shut op die plaas Nooitgedacht 35, 1126 Disesta14thishment of pound on farm Nooitgedacht 35, distrik Ssvartruggens, c 346 District of Swartruggens,, Munisipaliteit Krugersdorp: Bein sleningsfondsver 1127 Krugersdorp Municipality: Bursary Loan Fund By ordeninge, 346 van Benoni 1128 Municipality: Proposed alteration of boun 1128 Munisipaliteit Benoni: Voorgestelde verandering 1129 Determination of routes and stopping places for public 1129 Bepaling van roetes en stilhouplekke vir publieke motor vehicles within the Middelburg Municipality 348 motorvoertuie binne die Munisipaliteit Middelburg Transvaal Board for the Development of PeriUrban 1130 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buite Areas: GrootMarico Local Area Committee: stedelike Gebiede: Plaaslike Gebiedskomitee van Election of members 350 GrootMarico: Verkiesing van lede Road adjustments on the farm Boschpoort 388 1S and 1131 Padreelings op die plase the farm Spitskop Boschpoort 383 IS, 388 District of Belfast en Spits kop 383 JS, distrik Belfast 1132 Opening of Public Main Road 0170 (additional por 350 (bykomstige District of Kempton tion), Park Opening van0panbare Grootpad 0170 gedcelte), distrik Kempton Park Potchefstroom Municipality: Amendment to Traffic 1133 Munisipaliteit Potchefstroom: Wysiging van Verkeers 1134 Benoni Municipality: Amendment to Bylaws relating to Licences and Business Control Munisipaliteit Benoni: Wysiging van verordeninge 1135 Road adjustments on the farm Loskopnoord 12 betreffende lisensies en beheer oor besighede 353 Registration Division JS (Elandslaagte 9 IS), Dh 1135 Padreelings op die pleas Loskopnoord 12, Registrasie trict of Groblersdal 354 afdeling IS (Elandslaagte 9 IS), distrik Groblersdal 354 r 495 General Notices Aigemene KenntsgewIngs 493 Meyerton Townplanning Scheme: Amending Scheme 493 Meyertondorpsaanlegskema: Wysigende Skema 1/ Voorgestelde stigting van dorp Rivonia uitbreiding Proposed Establishment of Rivonia Extension 495 Randburgwysigingskema 28, Township 357 Randburg Amendment Scheme 28 : ::: ::: ::: ::: ::: Germistonwysigingskema 2/ Germiston Amendment Scheme 2/ Germistonwysigingskema 1/ Germiston Amendment Scheme 1/ Kennisgewing: Beroepswedderslisensie Notice: Bookmakers Licence Voorgestelde stigting van dorp Wilgehofuitbreiding Proposed establishment of Wilgehof Extension Township Voorgestelde stigting van dorp Montagu Manor Proposed establishment of Montagu Manor Township Britswysigingskema Brits Amendment Scheme 1/ Pretoriawysigingskema 1/ Pretoria Amendment Scheme 1/ Voorgestelde wysiging van die titelvoorwaardes van 505 Proposed Amendment of the Conditions of Title of Erf 18, dorp Mountain View 361 Lot 18, Mountain View Township Northern Johannesburg Region Amendment Scheme 506 Noordelike lohannesburgstreek wysigingskema Kennisgewing: Beroepswedderslisensie _ Notice: Bookmakers Licence 362 Notices by Local Authorities 367 Plaaslike Bestuurskennisgewings 367 Important Announcement 378 Belangrike Aankondiging 378 Buy National Savings Certificates I bop Nasionale Spaarsertifikate 413

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE

,\, R - 4..FAi. )0vAiv. ksi. 0 fifilielt ig octant. ig. extr ao, - -ptin it rp PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE r" ikak v3out DE PROVNSE TRANSVA MENKO LE PROVNCE OF TRANSVAAL TOttitengetootte \ R FAi )0vAiv ksi Job!filial a ; lette 0 fifilielt ig octant ig extr ao ptin it rp (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No

k f_44 P,, - I. I .w1...42#. )0 k* * oi .id 4z..; 77 Mita( PRYS 6d. [ No 9 1 MENKO AAA 003S\EL THE PROVNCE OF TRANSVAAL sk sisk Dm PROVNSE TRANSVAAL 1 Job ifittat k f_ P 1 1 V ur; aette w12# )0 k* * oi ift5ttie 1 * id z; (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As n

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

_. 1P fris te tt R.o e. rant. ;i_. gaff. ..,.\ThW.1/4.,.. .., in , J. G. VAN DER MERWE, Provincial Secretary.

_. 1P fris te tt R.o e. rant. ;i_. gaff. ..,.\ThW.1/4.,.. .., in , J. G. VAN DER MERWE, Provincial Secretary. I _ TIM PROVINCE OF TRANWAAI MENKO UP trittat (I a 3 et tr in PROVINSIE TRANSVAAL P fris te tt Ro e rant gaff ;i_ \ThW/4!Registered at the Post Office as a Newspaper) (As In Nutt sblaci by die Poskantrar

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

11WILK c_.. \\* --,- 0) "410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper)

11WILK c_.. \\* --,- 0) 410. ifite eitoetail nt (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1 320 I 1 11WILK 11111 11\13\A Li c_ THE PROVINCE OF TRANSVAAL tewtv li\ DIE PROVINCE q74 o 4 TZWAAL N 1 1 I P i \ c Ilia MWA (J% 1 f i t i a i (4;a3ette ijob "410 ifite eitoetail nt (Registered at the

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information