111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

Size: px
Start display at page:

Download "111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY"

Transcription

1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i ti% ffisiele Rotrant rtl)) I Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) \ '.. 32k; (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c PRICES: S.A... 40c 'Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c Vol. 229 PRETORIA 8 JANUARIE JANUARY OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die All correspondence, advertisements, etc. must be ad Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria, geadres dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preseer word en indien per hand afgelewer, moet dit by toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room Kamer A1020(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gra A1020(a), Provincial Building. Free copies of the Provintis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van dal Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. advertensies word nie verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) 111 Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle G az etttransvaaler s)aeallois: Official azette G (including all Extraordinary Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. GST. io Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria ria *0002. Sluitingstyd vir Aanname van Kopie Closing Time for Acceptance of Copy Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi All Advertisements must reach the Officer in Charge of siele Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies before the Gazette is published. Advertisements received wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi after that time will be held over for publication in the issue kasie in die uitgawe van die volgende week. of the following week. Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deal daarvan:. Double column R3;00 per centimetre or portionn. Herhaling R4,00. thereof. Repeats R4,00. Enkelkolom R1,80 per sentimeter. Herhaling Single column R1,80 per centimetre. Repeats R1, ,20. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale. Subscriptions are payable in advance to the Provincial Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria Secretary, Private Bag X64, Pretoria CGDGROVE CGDGROVE Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary ii Admimstrateurskennisgewings Administrator's Notices Administrateurskennisgewing 60 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 60 8 January 1986 MUNISIPALITEIT DELAREYVILLE: WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE DELAREYVILLE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELECTRICITY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit The Electricity Bylaws of Delareyville Municipality,

2 62 PROVINSIALE KOERANT, 8 IANUAPJE 1986 Delareyville, deur die Raad aangeneem by Administra adopted by the Council under Administrator's Notice 1401, teurskennisgewing 1401 van 23 Augustus 1972, sops gewy dated 23 August 1972, as amended, are hereby further sig, word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde amended by amending the Tariff of Charges under the S onder die Bylae soos volg te wysig: Schedule as follows: 1. Deur in item 1 die syfer "R4,40" deur die syfer "R8" 1. By the substitution in item 1 for the figure "R4,40" of te vervang. the figure "R8". 2. Deur subitem (2) van item 2 deur die volgende te ver 2. By the substitution for subitem (2) of item 2 of the fol yang: "(2) Die volgende gelde is betaalbaar: Verbruik per "(2) The following charges shall be payable: ConsumpkWh = 6,6c.". tion per kwh = 6,6c.". 3. Deur item 3(2) deur die volgende te vervang: 3. By the substitution for item 3(2) of the following: "(2) Die volgende gelde is betaalbaar: Verbruik per "(2) The following charges shall be payable: Consump kwh = 11c.". tion per kwh = 11c.". 4. Deur item 4 deur die volgende te vervang: 4. By the substitution for item 4 of the following: "4. Grootmaat en Hoogspanningsverbruikers "4. Bulk and High Voltage Consumers 1. Die volgende gelde is betaalbaar: 1. The following charges shall be payable: (a) Maksimum aanvraag = R10 per kva per maand op ge (a) Maximum Demand = R10 per kva per month of any mete halfuurlikse aanvraag soos deur maksimum kvaaan halfhourly maximum demand as metered by maximum vraagmeters gelees. kva demand meters. (b) Energieverbruik = Verbruik per kwh = 6c.". (b) Energy charge = Consumption per kwh = 6c.". 5. Deur item 5 te skrap. 5. By the deletion of item 5. Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag The provisions in this notice contained, shall be deemed op 10 Desember 1985 in werking te getree het. to have come into operation on 10 December PB PB Administrateurskennisgewing 61 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 61 8 January 1986 MUNISIPALITEIT JOHANNESBURG: WYSIGING JOHANNESBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT VAN DIE DIERETUINVERORDENINGE TO THE ZOOLOGICAL GARDENS BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. JohannesburgMunicipality, The Zoological Gardens Bylaws Die of the Dieretuinverordeninge van die Munisipaliteit Jopublished under Administrator's Notice hannesburg, afgekondig by 167, Administrateurskennisgewing dated 2 February 1972, as amended, are hereby further 167 van 2 Februarie 1972, soos gewysig, word hierby verder amended by the insertion after section 3(3)(b) of the fol. gewysig deur na artikel 3(3)(b) die volgende in te voeg: lowing: "(c) person wat toegang tot die Dieretuin versoek met "(c) persons requesting access to the Zoological Gardens die doel om die lesingsaal buite besoektyd te gebruik.". for purposes of using the lecture hall outside visiting hours.". PB PB Administrateurskennisgewing 62 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 62 8 January 1986 MUNISIPALITEIT VAN KEMPTONPARK: WYSIGING VAN SAALVERORDENINGE KEMPTON PARK MUNICIPALITY: AMENDMENT OF HALL BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by laws verordeninge hierna uiteengesit. set forth hereinafter. Die Saalverordeninge van die Munisipaliteit Kempton The Hall Bylaws of the Kempton Park Municipality, park, afgekondig by Administrateurskennisgewing 857 van published under Administrator's Notice 857, dated 1 June 1 Junie 1983, word hierby gewysig deur subartikel (3) van 1983, are hereby amended by the deletion of subsection (3) artikel 2 te skrap. of section 2. Hierdie wysiging tree in werking op die eerste dag van This amendment will come into effect on the first day of die maand wat volg op die datum waarin hierdie wysiging the month following the date on which this amendment is 1111 in die Provinsiale Koerant gepubliseer word. published in the Provincial Gazette. PB PB

3 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY Administrateurskennisgewing 63 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 63 8 January 1986 MIDDELBURG: WYSIGING VAN MIDDELBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VERORDENINGE VIR DIE REGULERING VAN BYLAWS FOR THE REGULATION OF PARKS, RE PARKE, ONTSPANNINGSOORDE, SPORTTERREINE CREATION RESORTS, SPORTS GROUNDS AND EN BOTE BOATS rmunisipaliteit Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hiema uiteengesit. set forth hereinafter. Die Verordeninge vir die Regulering van Parke, Ont The Bylaws for the Regulation of Parks, Recreation Respanningsoorde, Sportterreine en Bote van die Munisipali sorts, Sports Grounds and Boats, of the Middelburg Muniteit Middelburg, afgekon dig by Administrateursken cipality, published under Administrator's Notice 1354, nisgewing 1354 van 21 November 1979, coos gewysig, word dated 21 September 1979, as amended. are hereby further hierby verder gewysig deur Deel II van die Tarief van amended by the substitution for Part It of the Tariff of Gelde onder die Bylae deur die volgende to vervang: Charges under the Schedule of the following: "DEEL II SENTRALE SPORTTERREIN "PART II CENTRAL SPORTS GROUNDS 1. Indoor Sport/ Recreation Hall 1. Binnenshuise SportlOntspanningsaal (1) Preparation: Permitted on week days and Saturdays (1) Voorbereidingswerk: Slegs toegelaat op weeksdae only (excluding public holidays) between 08h00 and 18h00: en Saterdae (behalwe openbare vakansiedae) tussen 08h00 R20. en 18h00: R20. (2) For the holding of the function which includes the use (2) Vir die aanbieding van die funksie wat die gebruik of the kitchen: van die kombuis insluit: (i) Mondays to Saturdays (excluding public holidays) (i) Maandae tot Saterdae (behalwe openbare vakansie between 08h00 and 24h00: R60. dae) tussen 08h00 en 24h00: R60. (ii) Other periods, per hour: R40. (ii) Ander tye; per uur: R40. (3) Charge for every hour or part of an hour in the event (3) Tarief vir elke uur of gedeelte van 'n uur indien saal of the rooms not being vacated upon expiration of the penie by verstryking van huurtermyn ontruim is nie: riod of hiring: (a) Maandae tot Saterdae tussen 24h00 en 08h00, open (a) Mondays to Saturdays between 24h00 and 08h00, bare vakansiedae en Sondae: R50. public holidays and Sundays: R50. (b) Ander tye: R30. (b) Other periods: R Rugbystadion, Saal en Kombuis 2. Rugby Stadium, Hall and Kitchen (1) Voorbereidingswerk: Slegs toegelaat op weeksdae (1) Preparation: Permitted on week days and Saturdays en Saterdae (behalwe openbare vakansiedae) tussen 08h00 only, (excluding public holidays) between 08h00 and 18h00: en 18h00: R20. R20. (2) Vir die aanbieding van die funksie wat die gebruik (2) For the holding of the function which includes the use van die kombuis insluit: of the kitchen: (a) Maandae tot Saterdae (behalwe openbare vakansie (a) Mondays to Saturdays (excluding public holidays) dae) tussen 08h00 en 24h00: between 08h00 and 24h00: (i) Saal: R60. (i) Hall: R60. (ii) Saal en terrein of terrein alleenlik: R100. (ii) Hall and grounds or grounds only: R100. (b) Ander tye per uur: (i) Saal: R40. (i) Hall: R40. (b) Other periods, per hour: (ii) Saal en terrein of terrein alleenlik: R70. (ii) Hall and grounds or grounds only: R70. (3) Tarief vir elke uur of gedeelte van 'n uur indien saal (3) Charge for every hour or part of an hour in the event en terrein nie by verstryking van huurtermyn ontruim is of the hall and grounds not being vacated upon termina nie: lion of the period of hiring: (a) Saal: (a) Hall: (i) Maandae tot Saterdae, tussen 24h00 en 08h00, Son (i) Mondays to Saturdays between 24h00 and 08h00, Sun dae en openbare vakansiedae: R50. days and public holidays: R50. (ii) Ander tye: R30. (ii) Other periods: R30. (b) Saal en terrein of terrein alleenlik: (b) Hall and grounds or grounds only: (i) Maandae tot Saterdae tussen 24h00 en 08h00, Sondae (i) Mondays to Saturdays between 24h00 and 08h00, Sun en openbare vakansiedae: R80. days and public holidays: R80. (ii) Ander tye: R50. (ii) Other periods: R50.

4 r 1 MUNISIPALITEIT 64 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE Tydsduur van Tariewe 3. Duration of Tariffs Die tydsduur van elke tarief soos uiteengesit in items The period in respect of each tariff as set out in items 1(1), 1(2)(i), 2(1) en 2(2)(a)(i) en (ii) hierbo word bereken 1(1), 1(2)(i), 2(1) and 2(2)(a)(i) and (ii) above shall be calvir 'n aaneenlopende tydperk van ses uur: Met dien ver culated for a continuous period of six hours: Provided that stande dat indien 'n geleentheid langer as ses aaneenlo should a function continue for longer than six continuous pende ure duur, eenhelfte van die toepaslike tarief van hours, one half of the applicable tariff will be payable for toepassing is vir elke verdere aaneenlopende tydperk van each additional continuous period of six hours or part ses ure of gedeelte daarvan. thereof. 4. Spesiale Tarief vir Fondsinsamelingsorganisasies soos 4. Special Charge for Fund, Raising Organizations as De Omskryf in die Wet op Fondsinsameling, 1978, Skole, Hos fined in the Fund Raising Act, 1978, Schools, Hospitals, pitale, Kerke, Universiteite, Tegniese Kolleges en Plaaslike Churches, Universities, Technical Colleges and Local Ama Amateur Sportliggame teur Sporting Bodies 75 % van die tariewe soos uiteengesit in items 1 en % of the charges as set out in items 1 and Enige Funksie Aangebied deur die Middelburg Tak van 5. Any Function Held by the Middelburg Branch of The die Suid Afrikdanse Vereniging van Munisipale Werkne South African Association of Municipal Employees or the mers ofdie Middelburg Munisipale Ontspanningsklub Middelburg Municipal Recreation Club Gratis. 6. Addisionele Tariewe Betaalbaar vir Spesiale Geleent 6. Additional Charges payable for Special Occasions hede Where the full time presence of the Council's Supervisor Waar die voltydse teenwoordigheid van die Raad se Op is desirable in the opinion of the Town Clerk, an addisigter tydens enige funksie deur die Stadsklerk as wenslik tional amount equal to the remuneration payable to the beskou word, is 'n addisionele bedrag gelykstaande aan Supervisor for the duration of the function, shall be paydie vergoeding van die Opsigter vir die duur van die funk able by the hirer in addition to the charges as set out in sie deur die huurder betaalbaar bo en behalwe die tariewe items 1, 2 and 4. soos uiteengesit in items 1, 2 en Refundable Deposit per Function 7. Terugbetaalbare Deposito per Geleentheid Any hall: R150. Enige saal: R150. Any hall and grounds or grounds only: R300.". Enige saal en terrein of terrein alleenlik: R300.". Free. PB PB t,. Administrateurskennisgewing 64 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 64 8 January 1986 NAB 00MS PRUIT: WYSIGING NABOOMSPRUIT MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VAN BEGRAAFPLAASVERORDENINGE CEMETERY BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by laws verordeninge hiema uiteengesit. set forth hereinafter. Die Begraafplaasverordeninge van die Munisipaliteit The Cemetery Bylaws of the Naboomspruit Municipa Nab oomspruit, afgekondig by Administrateursken lity, published under Administrator's Notice 175, dated 1 nisgewing 175 van 1 Februarie 1984, soos gewysig, word February 1984, as amended, are hereby further amended hierby verder gewysig deur artikel 34 deur die volgende to by the substitution for section 34 of the following: vervang: "Number ofbodies in One Grave "Aantal Lyke in Een Graf 34. In no case shall the bodies of more than two adults or 34. In geen geval mag die lyke van meer as twee volwas two children be buried within the same grave.". senes of twee kinders in dieselfde graf begrawe word nie.". PB PB Administrateurskennisgewing 65 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 65 8 January 1986 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/248 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/248 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Springs het dat Springs dorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word Townplanning Scheme 1, 1948, by the rezoning of Portion deur die hersonering van Gedeelte 1 van Ed 1305 gelee 1 of Erf 1305 situated on Station Crescent, Strubenvale aan Stationsingel, dorp Strubenvale tot "Inrigting" onder Township to "Institutional" subject to certain conditions. worpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria II

5 1 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Springs en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. and the Town Clerk, Springs and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Springswysigingskema This amendment is known as Springs Amendment 1/248. Scheme 1/248. PB PB Administrateurskennisgewing 66 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 66 8 January 1986 ICEMPTONPARK WYSIGINGSICEMA 1/324 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/324 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Kempton het dat Kemptonpark dorpsaanlegskema 1, 1952, gewysig Park Townplanning Scheme 1, 1952, by the rezoning of Ed word deur die hersonering van Erf 356 gelee an Cam 356 situated on Camwood Street and Parkland Drive, woodstraat en Parklandrylaan, Estherpark Uitbreiding 1 Esther Park Extension 1 to "Special Residential" with a tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis density of "One dwelling per square feet". per vierkante voet". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Kempton Park and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Kemptonpark en is spection at all reasonable times. beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Kempton Park Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Kemptonparkwysi Scheme 1/324. gingskema 1/324. PB PB Administrateurskennisgewing 67 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 67 8 January 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, (WET 84 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF VAN 1967) 1967), KENNISGEWING VAN VERBETERING NOTICE OF CORRECTION Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that Administra bekend gemaak dat Administrateurskennisgewing No 374, tor's Notice No 374, dated 20 February 1985 be repealed gedateer 20 Februarie 1985 herroep word en dat die en and that the endorsement in Deed of Transfer T40518/1985 dossement in Akte van Transport T40518/1983 gekanselleer be cancelled. word. PB PB Administrateurskennisgewing 68 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 68 8 January WARMBADWYSIGINGSKEMA 10 WARMBATHS AMENDMENT SCHEME 10 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the het dat Warmbad dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig Administrator has approved the amendment of Warmbaths word deur in klousule 10(1) die uitdrukking "Residensieel Townplanning Scheme, 1981, by the substitution in clause 2" deur die uitdrukking "Residensieel 2, 3 en 4" to ver 10(1) for the expression "Residential 2" of the expression "Residential 2, 3 and 4". yang. Die skemaklousules van die wysigingskema word in be The scheme clauses of the amendment scheme are filed waring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, with the Director of Local.Government, Pretoria and the Pretoria en die Stadsklerk, Warmbad en is beskikbaar vir Town Clerk, Warmbaths and are open for inspection at all inspeksie op alle redelike tye. reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Warmbadwysiging This amendment is known as Warmbaths Amendment skema 10. Scheme 10. PB PB 49273H10 IIIAdministrateurskennisgewing 69 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 69 8 January 1986 BENONIWYSIGINGSKEMA 1/328 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/328 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the

6 1, kantoor 66 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Benoni het dat Benonidorpsaanlegskema 1, 1947, gewysig word Townplanning Scheme 1, 1947, by the rezoning of a por deur die hersonering van 'n deel van Eff 1670 gelee op die lion of Erf 1670 situated on the corner of Russel Street and hoek van Russelstraat en Harperlaan in die dorp Benoni Harper Avenue in the Benoni Township to "General Busi tot "Alcmene Besigheid" met 'n digtheid van "Een woon ness" with a density of "One dwelling per err subject to huis per erf" ondenvorpe aan sekere voorwaardes. certain conditions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Benoni en is beskik and the Town Clerk, Benoni and are open for inspection at baar vir inspeksie op alle redelike tye. all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysiging This amendment is known as Benoni Amendment skma 1/328. Scheme 1/328. PB PB / Administrateurskennisgewing 70 8 Januarie 1986 Administrator's Notice 70 8 January 1986 PAD VERKEERSREGULASIES: WYSIGING VAN RE ROAD TRAFFIC REGULATIONS: AMENDMENT OF GULASIE 14 REGULATION 14 Ingevolge die bepalings van artikel 165 en item 9 van In terms of the provisions of section 165 and item 9 of Deel IV van Bylae 2 by die Ordonnansie op Padverkeer, Part IV of Schedule 2 to the Road Traffic Ordinance, (Ordonnansie 21 van 1966), wysig die Administrateur (Ordinance 21 of 1966), the Administrator hereby amends hierby regulasie 14 van die Padverkeersregulasies, afge regulation 14 of the Road Traffic Regulations published kondig by Administrateurskennisgewing 1052 van 28 De under Administrator's Notice 1052 of 28 December 1966, sember 1966, soon gewysig, deur die volgende paragraaf as amended, by the addition thereto of the following para daaraan toe te voeg: graph: "(189) Christelik Maatskaplike Raad van Phalaborwa en "(189) ChristelikMaatskaplike Raad van Phalaborwa en Tzaneen.". Tzaneen.". TW 2/8/4/2/2/103 TW 2/8/4/2/2/103 1 Algemene Kennisgewings. General Notices KENNISGEWING 1 VAN 1986 NOTICE 1 OF 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1562 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1562 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, D. John. Properties (Proprietary) has been made by the owner, D. John Properties (Proprie Limited, aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsbe tary) Limited, for the amendment of Johannesburg Townplanningskema 1, 1979, te wysig deur die hersonering van planning Scheme 1, 1979, by the rezoning of Ed 146, Brix Ed 146, Dorp Brixton, vanaf "Residensieel 1" hoogte sone "0" tot "Besigheid 1" hoogte sone "0", insluitende 'n ton Township from "Residential 1" height zone "0" to "Business 1" height zone "0", including a car sales lot. plek vir motorhandel. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo known as Johannesburg Amendment Scheme 1562) are hannesburg wysigingskema 1562 bekend sal staan) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johanvan die Stadsklerk van Johannesburg en in die nesburg and the office of the Director of Local Governkantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Room 13506A, Provincial Building, cnr Bosman and stale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman Pretorius Streets, Pretoria. straat, Pretoria ter insae. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en Pretoria 0001 and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesdie Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik burg 2000 at any time within a period of 4 weeks from the voorgele word. date of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 III PB PB

7 I Die PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY ,. KENNISGEWING 2 VAN 1986 NOTICE 2 OF 1986 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 251 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 251 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Andries Michiel Kruger, aansoek has been made by the owner, Andries Michiel Kruger, for gedoen het om Alberton dorpsbeplanningskema 1, 1979, te the amendment of Alberton Townplanning Scheme 1, wysig deur die hersonering van Erwe 335 en 337, gelee op 1979, by the rezoning of Erven 335 and 337, situated on the die hoek van Foresstraat en St Michaelweg, dorp Redruth, corner of Fores Street and St Michael Road, New Redruth vanaf "Residensieel 1" tot "Residensieel 4". Township, from "Residential 1" to "Residential 4". Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Al Furthermore particulars of the application (which will be berton wysigingskema 251 bekend sal staan) le in die kan known as Alberton Amendment Scheme 251) are open for toor van die Stadsklerk van Alberton en in die kantoor van inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, the office of the Director of Local Government, Room Kamer B506A, hlv Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ter insae. Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to die Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001 en Pretoria, 0001, and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton 1450, skriftelik voor 1450 at any time within a period of 4 weeks from the date gele word. of this notice. Pretoria 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB 4924H251 PB ICENNISGEWING 3 VAN 1986 NOTICE 3 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovemee kennis gegee dat die onderstaande aansoeke deur die mentioned Act that the undermentioned application have Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le been received by the Director of Local Government and by Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, die betrokke plaaslike bestuur. and at the offices of the relevant local authority. Enige beswaar, met voile redeg daarvoor, moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 29 Januarie Any objections, with full reasons therefore, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 29 January Pretoria, 2 Januarie 1986 Rusprop Warehouse (Pty) Ltd, for Rusprop Warehouse (Pty) Ltd, vir (1) the amendment, suspension or removal of the condi (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Ed 2944 Roodekop Township in order to voorwaardes van Ed 2944, dorp Roodekop ten einde dit permit the erf being used for retail purposes on Saturdays moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir klein only; handeldoeleindes op Saterdae alleenlik; en (2) the amendment of the Germiston Town planning (2) die wysiging van die Germiston dorpsbeplanning Scheme, 1985, by the rezoning of the erf from "Industrial skema, 1985, deur die hersonering van die erf van "Nywer 3" to "Industrial 3" subject to certain conditions. heid 3" tot "Nywerheid 3" onderworpe aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Germiston aansoek sal bekend staan Amendment Scheme 52. as Germistonwysigingskema 52. I' likk PB PB David Angus Blair Hook, vir David Angus Blair Hook, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel (1) the amendment, suspension or removal of the condi

8 68 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 voorwaardes van Erf 719, dorp Forest Town ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; lions of tide of Erf 719 Forest Town Township in order to permit the err being subdivided; (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanning (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning skema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot 1" with a density of "One dwelling per err' to "Residential "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1" with a density of "One dwelling per 700 m2". 700 m2". This amendment scheme will be known as Johannesburg Die aansoek sal bekend staan as Johannesburgwysiging Amendment Scheme skema PB PB Carlo Giovanni Domenici, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Portion 365 of Car! : Giovanni Domenici, vir die wysiging, opskorting Portion 171 of the farm Syferfontein 51 IR, Transvaal in of opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 365 order to permit two dwelling units on the said portion. van Gedeelte 171 van die plaas Syferfontein 51 IR, Transvaal, ten einde dit moontlik te maak dat twee woonhuise PB op die genoemde gedeelte toegelaat word. 111 George PB George Boris Babaya, Gregory Boris Babaya, and Justin Mark Babaya, for Boris Babaya, Gregory Boris Babaya en Justin Mark Babaya, vir (1) the amendment, suspension or removal of the conditions of tide of Lot 820 Parktown Township in order to per (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titel mit the lot being used for the erection of medium density voorwaardes van Lot 820, dorp Parktown ten einde dit residential units; moontlik te maak dat die lot gebruik kan word vir die op rigting van medium digtheid residensiele eenhede, (2) the amendment of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the lot from "Residential ". (2) die wysiging van die Johannesburgdorpbeplanning 1" to "Residential 3 skema, 1979, deur die hersonering van die lot van "Residensieel 1" tot "Residensieel 3". This application will be known as Johannesburg Amend ment Scheme Die aansoek sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema PB PB Erasmus Albertus Labuschagne, for the amendment, Erasmus Albertus Labuschagne, vir die wysiging, op suspension or removal of the conditions of title of Portion skorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Ge 44 (a portion of Portion 34) of the Farm Palmietfontein 141 deelte 44 ('n gedeelte van Gedeelte 34) van die plaas Pal IR in order to permit the portion being used for the estabmietfontein 141 IR ten einde dit moontlik te maak dat die lishment of a township. 4 gedeelte gebruik kan word vir die stigting van 'n dorp. PB PB Andrew George Scott, vir die wysiging, opskorting of Andrew George Scott, for the amendment, suspension opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 1 van Erf or removal of the conditions of title of Portion 1 of Erf 307, 307, dorp Bedfordview Uitbreiding 56, ten einde dit Bedfordview Extension 56 Township in order to permit the moontlik te maak dat die gedeelte beheer kan word deur portion to be controlled by the Bcdfordview Townplandie Bedfordview dorpsbeplanningskema. ning Scheme. PB PB KENNISGEWING 4 VAN 1986 NOTICE 4 OF 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1561 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1561 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice in ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie terms of section 46 of the Townplanning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), dat die eienaar Biccard Street Investments (Proprie been made by the owner Biccard Street Investments tary) Limited aansoek gedoen het om Johannesburgdorps (Proprietary) Limited for the amendment of Johannesburg beplanningskema 1, 1979, te wysig deur die hersonering van Townplanning Scheme 1, 1979, by the rezoning of Erf 4927 Erf 4927 dui p Johannesburg vanaf "Besigheid 1 beogte Johannesburg Township from "Busi less 1" height zone 2, to

9 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY rp sone 2, tot "Besigheid 1" hoogtesone 2 met 'n voorwaarde "Business 1" with a condition in respect of the floor area ten opsigte van die vloerspasie verhouding om 'n totale ratio so as to allow a total floor area of m2. vloerspasie van m2 toe te last. Furthermore particulars of the application (which will be Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Johan known as Johannesburg Amendment Scheme 1561) are open nesburg wysigingskema 1561 bekend sal staan) le in die for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg kantoor vaa die Stadsklerk van Johannesburg en in die and the office of the Director of Local Government, Room kantoor van die Direkteur van Plaaslike Beetuur, Provinsiale B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Pretoria ter insae. Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria, kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by 0001, and the Town Clerk, PO Box 1049 Johannesburg 2000 bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 1049 Johannesburg 2000 skriftelik notice. voorgele word. Pretoria, 2 January 1986 Pretoria, 2 Januarie 1986 PB 4 922H1561 PB 4922H1561 ICENNISGEWING 5 VAN 1986 NOTICE 5 OF 1986 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 252 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 252 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie in terms of section 46 of the Town planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat die eienaar, Lutia Belange (Eiendoms) Beperk, has been made by the owner, Lutia Belange (Eiendoms) aansoek gedoen het om Albertondorpsbeplanningskema, Beperk, for the amendment of Albertan Townplanning 1979, te wysig deur die hersonering van Erf 301, die Res Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 301, the Remainder tant van Erf 303 en Gedeelte 1 van Erf 303, Albertan van of Ed 303 and Portion 1 of Ed 303, Albertan from "Resi "Residensieel 4" tot "Besigheid 1". dential 4" to "Business 1". Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Albertonwysigingskema 252 bekend sal staan) Id in die kantoor van die Stadsklerk van Albertan en in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria, ter insae. Furthermore particulars of the application (which will be known as Albertan Amendment Scheme 252) are open for inspection at the office of the Town Clerk, Albertan and the office of the Director of Local Government, Room B506A, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, en Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 4, Albertan die Stadsklerk, Posbus 4, Albertan 1450, skriftelik voor 1450, at any time within a period of 4 weeks from the date geld word. of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB 4924H252 PB 492 4H252 ICENNISGEWING 6 VAN 1986 NOTICE 6 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ' Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. The amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Ed 141, dorp Blairgowrie; tions of title of Ed 141; Blairgowrie Township; 2. die voorgestelde wysiging van die Randburg dorpsbe 2. the amendment of the Randburg Town planning planningskema, Scheme, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur Nimrod Leonard van Zyl, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, vir 1967, by Nimrod Leonard van Zyl, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 141, dorp Blairgowrie, ten einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir "Resi densieel 1" met kantore as primere reg, onderworpe aan sekere voorwaardes; (1) the amendment, suspension or removal of the condi lions of title of Ed 141, Blairgowrie Township, in order to permit the erf being used for "Residential 1" with offices as a primary right, subject to conditions; (2) die wysiging van die Randburg dorpsbeplanning (2) the amendment of the Randburg Town planning skema, 1976, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1976, by the rezoning of the erf from "Residential

10 1 70 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 densieel 1" met 'n digtheid van "Een woning per err tot 1" with a density of "One dwellinghouse per err to "Resi dential 1" with offices as a primary right, subject to condi tions. "Residensieel 1" met kantore as primere reg, onderworpe aan sekere voorwaardes. Die aansoek sal bekend staan as Randburgwysiging This amendment scheme will be known as Randburg skema 939. Amendment Scheme Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro inspection at the office of the Director of Local Governvinsiale Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria en ment, Provincial Building, Room B506, Pretorius Street, in die kantoor van die Stadsklerk, Randburg tot 5 Februa Pretoria, and at the office of the Town Clerk, Randburg. rie until 5 February Besware teen die aansoek kan op of voor 5 Februarie Objections to the application may be lodged in writing 1986, skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government at the above ad bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before 5 Febru word. ary Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB PB KENNISGEWING 7 VAN 1986 NOTICE 7 OF 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1141 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1141 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee kennis The Director of Local Government hereby gives notice ingevolge die bepalings van artikel 18 van die Ordonnansie in terms of section 18 of the Town planning and Townships op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application 1965), dat Johannesburg Stadsraad, aansoek gedoen het has been made by Johannesburg Town Council, for the om Johannesburg dorpsbeplanningskema 1, 1979, te wysig amendment of Johannesburg Town planning Scheme 1, deur die hersonering van (1) dele van Southlaan tussen St 1979, by the rezoning of (1) parts of South Avenue between Andrews en Girtonweg en tussen Wellington en Girton St Andrews and Girton Roads and between Wellington and weg, Parktown van bestaande openbare pad na "Besigheid Girton Roads, Parktown Township from existing public 3" onderworpe aan voorwaardes; (2) Erwe 86 en 101, Park: road to "Business 3"; subject to conditions; (2) Erven 86 town, synde Southlaan 1 en 3 vanaf "Residensieel 1" na and 101, Parktown Township, being 1 and 3 South Avenue deels "Besigheid 3" en deels voorgestelde nuwe paaie en from "Residential 1" to part "Business 3" and part pro verbredings onderworpe aan voorwaardes. posed new roads and widenings, subject to conditions. Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo Furthermore particulars of the application (which will be hannesburg wysigingskema 1141 bekend sal staan) le in die known as Johannesburg Amendment Scheme 1141) are kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Johankantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin nesburg and the office of the Director of Local Governsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman ment, Room 8506A. TPA Building, cnr Bosman and Pretostraat, Pretoria, ter insae. rius Streets, Pretoria. Enige beswaar of 'vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Her cation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, 4 by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria 0001, en Pretoria 0001, and the Town Clerk, PO Box 1049, Johandie Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, skriftelik voor nesburg 2000, at any time within a period of 4 weeks from gele word. the date of this notice. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB 4922H1141 PB KENNISGEWING 8 VAN 1986 NOTICE 8 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnanin terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, documente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Petoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf die 2 Januarie Pretoria for a period of 8 weeks from the 2 January Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil mask of begerig is om enige vertoe in verband daar a of the applications or who desires to make any representa mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, hi. tions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Petoria 0001 in writing

11 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY van die datum af van eerste publikasie hiervan skriftelik and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 en in duplikaat van sy redes in kennis stet. weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 KENNISGEWING 9 VAN 1986 NOTICE 9 OF 1986 UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP WITFIELD EXTENSION OF BOUNDARIES OF WITFIELD EX UITBREIDING 4 TENSION 4 Ingevolge artikel 82(4) van die Ordonnansie op Dorps It is hereby notified in terms of section 82(4) of the beplanning en Dorpe, 1965 word hierby bekend gemaak Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that appli dat Louisa J.C. van der Merwe in haar hoedanigheid as ek cation has been made by Louisa J.C. van der Merwe in her sekuteur van die boedel van wyle Hendrik L. Van der capacity as executrix of the estate of the late Hendrik L. Merwe aansoek gedoen het om die uitbreiding van die van der Merwe for permission to extend the boundaries of grense van dorp Witfield uitbreiding 4 om Restant van Ge township to include Remainder of Portion 240 of the farm deelte 240 van die plaas Driefontein No. 85 I.R., distrik Driefontein No. 85 I.R. district Boksburg. Boksburg te omvat. The relevant portion is situated on Remainder of Por Die betrokke gedeelte is gelee op Restant van Gedeelte tion 240 of the farm Driefontein no. 85 I.R. and is to be 240 van die plaas Driefontein no. 85. I.R. en sal vir "Resi used for "Residential 3" purposes. densieel 3" doeleindes gebruik word. The application together with the relevant plans, docu Die aansoek en die betrokke planne, dokumente en in ments and information, is open for inspection at the office ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provin Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, cial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the Pretoria, vir 'n tydperk van vier weke na datum hiervan. date hereof. Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van Any person who wishes to object to the granting of the die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te application or who is desirous of being heard or of making word of vertoe te rig, moet die Direkteur skriftelik in ken representations in the matter, shall communicate in writing nis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier with the Director of Local Government. Such communica weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie tion shall be received by the Director not later than four kennisgewing in die Provinsiale Koerant af deur die Di weeks from the date of the first publication of this notice in rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang word. the Provincial Gazette. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word All objections must be lodged in duplicate, and adaan Die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, dressed to the Director of Local Government, Private Bag Privaatsak X437, Pretoria, X437, Pretoria, Pretoria, 2 Januarie 1986 PB Pretoria, 2 January 1986 PB KENNISGEWING 10 VAN 1986 NOTICE 10 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, documente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf die 2de Januarie Pretoria for a period of S weeks from the 2nd January Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar Any person who desires to object to the granting of any mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri of the applications or who desires to make any representa vaatsak X437, Pretoria, 0001 binne 'n tydperk van 8 weke tions in regard thereto, must notify the Director of Local van die datum af van eerste publikasie hiervan, skriftelik Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing en in duplikaat van sy redes in kennis stel. and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Dendron Uitbreiding 1 Name Naam van aansoekdoener: Gesondheidskomitee van of township: Dendron Extension 1 Dendron. Name of applicant: Health Committee of Dendron Aantal erwe: "Nywerheid 2" 49 Number of erven: "Industrial 2" 49 Beskrywing van Grond: Gelee op 'n deel van Gedeelte 2 van die Plaas Duitschland 169 LS, Distrik Pietersburg. Description of land: Situated on a part of Portion 2 of the Farm Duitschland 169 LS, District Pietersburg.

12 72 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 Ligging: Wes van en grens aan Provinsiale Pad P941 en Situation: West of and abuts Provincial Road P941 and Noord van en grens aan 'n deel van Gedeelte 2 van die North of and abuts a part of Portion 2 of the Farm Duitsch Plaas Duitschland 169 LS, Distrik Pietersburg. land 169 LS, District Pietersburg. Opmerkings: Hierdie kennisgewing vervang alle vorige Remarks: This notice replaces all previous notices for kennisgewings vir die dorp Dendron Uitbreiding 1 the township Dendron Extention 1. Verwysingsnommer: PB Reference No.: PB KENNISGEWING 11 VAN 1986 NOTICE 11 OF 1986 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1816 AMENDMENT SCHEME 1816 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van Artikel 46 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of Section 46 of the Town Planning and Townships Ordi 1965), kennis dat die eienaar Portion 3 Lot 91 Mayville nance, 25 of 1965, (Ordinance 25 of 1965) that application (Pty) Ltd aansoek gedoen het om Pretoria Dorpsbeplan has been made by the owner Portion 3 Lot 91 Mayville ningskema, 1974 te wysig deur die hersonering van Ge (Pty) Ltd for the amendment of the Pretoria Town Plandeelte 3 van Lot 91, Dorp Mayville, van "algemene besig ning Scheme, 1974, by rezoning Portion 3 of Lot 91, Mayheld" tot "algemene besigheid" insluitende 'n pakhuis, ville Township, from "general business" to "general busi onderworpe aan sekere voorwaardes. ness" including a warehouse, subject to certain conditions. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoria Wysiging Skema 1816 genoem sal word) 11 in die Scheme Further particulars of the scheme are open kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and B306, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, at the office of the Director of Local Government, Room Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria B306, Provincial Building, cnr. Bosman and Pretorius te insae. Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, P O Box 440 Pretoria 0001, at Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele any time within a period of 4 peeks from the date of this word. notice. Pretoria 2 Januarie 1986 Pretoria, 2 January 1986 PB 4923H1816. PB 4923H1816. KENNISGEWING 16 VAN 1986 NOTICE 16 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO 111 VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 441, WA 441, DORP WATERKLOOF TERKLOOF TOWNSHIP Hierby word It is bekend gemaak dat hereby notified that application has been made Stephen Francois by Theron ingevolge die bepalings van artikel Stephen Francois Theron in terms of section 3(1) of the Re 3(1) van die Wet moval op Opheffing van Beperkings, of Restrictions Act, 1967, 1967, aansoek for the removal of the con gedoen het vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf ditions of title of Erf 441, Waterkloof Township in order to 441, dorp Waterkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf Permit the erf being subdivided. onderverdeel kan word. The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local en die betrokke dokumente le ter insae in Govern Dietansoek ment, 2nd Moor, TPA Building, Pretorius Street, Pretoria die k ntoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 2e and at the office of the Town Clerk, Pretoria until 10 Vloer, TPA Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die February kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 10 Februarie Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Februarie with the Director of Local Government, at the above ad 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X437, Pretoria on or before 10 Februbovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien ary word. Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB PB

13 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY r REMOVAL KENNISGEWING 17 VAN 1986 NOTICE 17 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 608, WA 608, DORP WATERKLOOF TERKLOOF TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat Daniel Benjamin Rath It is hereby notified that application has been made by bone, ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet Daniel Benjamin Rathbone, in terms of section 3(1) of the op Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het Removal of Restrictions Act, 1967, for the removal of the vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 608, conditions of title of Erf 608, Waterkloof Township in dorp Waterkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf order to permit the erf being subdivided. onderverdeel kan word. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in inspection at the office of the Director of Local Governdie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 2e ment, 2nd Moor, TPA Building, Pretorius Street, Pretoria Vloer, WA Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die and at the office of the Town Clerk, Pretoria until 10 kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 10 Februarie February Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Februarie Objections to the application may be lodged in writing 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X437, Pretoria on or before 10 Februword. ary Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB PB KENNISGEWING 18 VAN 1986 'NOTICE 18 OF 1986 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 800 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 800 lio Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Jacobus Frederick Ziets been made by the owner, Jacobus Frederick Zietsman, for man, aansoek gedoen het om die Pretoriastreekdorpsaan the amendment of the Pretoria Region Town planning legskema 1, 1960, te wysig deur Gedeelte 31 ('n gedeelte Scheme 1, 1960, by rezoning Portion 31 (a portion of Porvan Gedeelte 1) van die plaas Welgegund 491 JQ. te herso lion 1) of the farm Welgegund 491 JQ. in order to devide neer.ten einde die betrokke gedeelte in twee gedeeltes te the said land into two portions, each having an area of ap verdeel, elk met 'n oppervlakte van ongeveer 10,8 ha. proximately 10,8 ha. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Region Pretoriastreekwysigingskema 800 genoem sal word) le in Amendment Scheme 800. Further paticulars of the scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA are as open for inspection at the office of the Secretary, Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria en in die Transvaal Board for the Development of Peri Urban kantoor van die Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ont Areas and the office of the Director of Local Government, wikkeling van Buitestedelike Gebiede, ter insae. WA Building, Room B206A, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, en die Pretoria, and the Secretary, Transvaal Board for the Deve Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van lopment of PeriUrban Areas, PO Box 1341, Pretoria 0001, Buitestedelike Gebiede, Posbus 1341, Pretoria 0001, skrif at any time within a period of 4 weeks from the date of this telik voorgele word. notice. Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB PB KENNISGEWING 19 VAN 1986 NOTICE 19 OF 1986 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 1774 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1774 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Hermanus Theodorus been made by the owner, Hermanus Theodorus Gerber, Gerber, aansoek gedoen het om die Pretoriadorpsbeplan for the amendment of the Pretoria Town planning Scheme, ningskema, 1974, te wysig deur die hersonering van Ge 1974, by the rezoning of Portions 2 and 4 of Erf 1405, Preto deeltes 2 en 4 van Erf 1405, Pretoria van "Spesiale Woon" ria from "Special Residential" to "Special" for dwellingtot "Spesiaal" vir wooneenhede of woongeboue en met units or residential buildings and with the consent of the

14 I 74 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 / die toestemming van die plaaslike bestuur vir hotelle (uit local authority, for hotels (excluding offsales), places of gesluit buiteverkoop), plekke vir openbare godsdiensoe public worship, places of instruction, social halls, institufening, onderrigplekke, geselligheidsale, inrigtings, ver tions, places of refreshment and special uses. versingsplekke en spesiale gebruike. The amendment will he known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further;particulars of the scheme are as Pretoria wysigingskema 1774 genoem sal word) 16 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Preto kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA ria and the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer B206A, Pretoriusstraat, Pretoria en in die TPA Building, Room B206A, Pretorius Street, Pretoria. kantoor van die Stadsklerk van Pretoria, ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria, and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 0001,, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB 4923H1774 PB 4923H KENNISGEWING 20 VAN 1986 NOTICE 20 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE OPHEFFING VAN TITELVOOR POSED REMOVAL OF THE CONDITIONS OF TITLE 41 WAARDES VAN ERWE 459 EN 460, DORP CONSTAN OF ERVEN 459 AND 460, CONSTANTIA PARK TOWN TIAPARK SHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Manuel Remedios Gioumar, 1967, by Manuel Remedios Gioumar, for the removal of vir die opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 459 en the conditions of title of Erven 459 and 460, Constantia 460, Constantiapark Dorp, ten einde dit moontlik te maak Park Township, in order to permit the relaxation of the om die straatboulyn te verslap. street building line. Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in The application and the relative dpcuments are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, inspection at the office of the Director of Local Govern 13206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ment, Room 13206A, Provincial Building, Pretorius Street, in die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 15 Januarie Pretoria and the office of the Town Clerk, Pretoria until January Besware teen die aansoek kan op of voor 15 Februarie Objections to the application may be lodged in writing 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above ad bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X437, Pretoria, on or before the 15 word. February ' Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB PB a KENNISGEWING 21 VAN 1986 NOTICE 21 OF 1986 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1784 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1784 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Dorothy Jane van Eeden, been made by the owner, Dorothy Jane van Eeden, for the aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, amendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974, by 1974, te wysig deur die hersonering van die Resterende the rezoning of the Remaining Extent of Portion 250 (a Gedeelte van Gedeelte 250 ('n gedeelte van Gedeelte 49) portion of Portion 49) of the farm Elandspoort 357 JR, van die plaas Elandspoort 357 JR van "Spesiale Woon" from "Special Residential" with a density of "One dwelling met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Spe per m2" to "Special" for a clinic/consultingroom for siaal" vir 'n kliniek/spreekkamer vir die chemoterapeu the chemotherapeutic treatment of cancer patients. tiese behandeling van kanker pasiente. Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre The application will be known as Pretoria Amendment toria wysigingskema 1784 bekend sal staan) le in die kan Scheme Further particulars of the application are toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale open for inspection at the office of the Town Clerk, Preto Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, ria, and the office of the Director of Local Government, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Boster insae. man Streets, Pretoria. a

15 ,.. PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY III Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele at any time within a period of 4 weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB 4923H1784 PB 4923H1784 KENNISGEWING 22 VAN 1986 NOTICE 22 OF 1986 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1782 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1782 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Henny du Toit, aansoek ge been made by the owner, Henny du Toit, for the amend doen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te ment of Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the rewysig deur die hersonering van die Restant van Erf 280, zoning of the Remainder of Ed 280, Muckleneuk, from Muckleneuk, vanaf "Algemene Woon" tot "Algemene "General Residential" to "General Residential" including Woon", insluitende kantore, onderworpe aan sekere offices, subject to various conditions. voorwaardes. The amendment will be known as Pretoria Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme Further particulars of the application are as Pretoria wysigingskema 1782 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Preto kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsi ria, and at the office of the Director of Local Government, ale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bos Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria man Streets, Pretoria. ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 0001, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 0001, skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 8 Januarie 1986 Pretoria, 8 January 1986 PB 4 923H1782 PB 49 23H

16 76 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 TENDERS. LW. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slufftingsdatum nog Me verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herha2i nie. Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitmgsda tum gepubliseer. TENDERS. N.B. Tenders previously published and where the closing dates have not yet. have not been repeated in this notice. Tenders are normally pubffeedd35 weeks before the closing date. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. 'fenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / sup 'word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip ear"`.. gee word, word tenders vir voorrade bedoel): tion tenders are for supplies): Tender No TOD TED Beskrywing van Tender Description oftender Sluitingsdatum Closing Date 2/AN/ 1/86/87 Vervoer van leerlinge en onderwysers van en na kliniekskolearansport of pupils and teachers from and to clinic schools 24/01/1986 VANI 1/86/87 WFTB 1/86 Hoer Tegniese Skool Middelburg: Oprigting van koshuisgeriewe/erection of hostel facilities (kategorie/ category B) Item 1272/ /01/1986 WFTB 2/86 Bloemhofnatuurreservaat: Oprigting van kamponggeriewe/bloemhof Nature Reserve: Erection of compound facilities (kategorie/category A) Item 31/01/1986 WFTB 3/86 NieBlanke Hospitaal, Spring,s: Vergroting van eetsaal/nonwhite Hospital, Springs: Enlargement of dining hall (kategone/category A) Item 12/3/5/086/001 31/01/1986 WFTB 4/86 Hoerskool Dr Malan, Meyerton: Verskeie werke/various works (kategorie/category A) Item 31/6/5/0390/01 31/01/1986 WFTB 5/86 Laerskool Burgersfort: Uitsuigtenk en rioolpype/burgersfort Primary School: Suction tank and sewage pipes (kategorie/category A) Item 11/215/0220/01 31/01/1986 WFTB 6/86 Hoerskool Christiana: Herstel van teeldakke/repairs to tiled roofs (kategorie/category A) Item 31/4/5/0267/02 31/01/1986 WFTB 7/86 Blairgowrie Primary School: Nuwe toiletbloklnew toilet block (kategorie/category A) Item 11/7/5/0123/01 31/01/1986 WFTB 8/86 Boksburg High School: Oorplasing van vier voorafvervaardigde klaskamersrrransfer of four prefabricated classrooms (kategorie/category A) Item 10/3/5/0146/01 31/01/1986 WFTB 9/86 Laerskool Van Riebeeckpark, Kempton Park: Terreinuitleg/Sitc layout (kategorie/category A) Item 1024/8011 Terreininspeksie/Site inspection: Tyd/Time: 10h00 31/01/1986 WFTB 10/86 Verre Oos Randse Hospitaal: Oprigting van 370 k!watertoring en bybehorende werke/far East Rand Hospital: Erection of 370k/ water tower and appurtenant works (kategorie/category A) Item 2110/6513 Terreininspeksie/Site inspection: Tyd/Time: 10h00 31/01/1986 WETS 11/86 Coronation hospitaal, Johannesburg: Uitbreiding van saalakkommodasie/coronation Hospital, Johannesburg: Extension of ward accommodation (kategorie/category B) Item 2059/ /01/1986 WFTB 12/86 BoksburgBenoni hospitaal: Opknapping van NieBlanke afdelings/boksburg Benoni Hospital: Renova don of NonWhite wards Item 32/3/015/002 31/01/1986 WFTB 13/86 Hoerskool Birchleigh, Kempton Park: Oorplasing van twee voorafvervaardigde klaskamersaransfer of two prefabricated class rooms Item 10/3/5/0118/02 31/01/1986 WF113 14/86 Hoer Tegniese Skool Middelburg: Oorplasing en heroprigting van vier voorafvervaardigde klaskamers/ Transfer and re erection of four prefabricated classrooms Item 10/2/5/2204/01 31/01/1986 ATM 15/86 Lydenburgse Visseryinstituut: Opknapping van kantoorblok/lydenburg Fisheries Institute: Renovation of office block Item 35/2/5/0037/01 31/01/1986 WFTB 16/86 Hoer Tegniese Skool Nic Diederichs, Krugersdorp: Opknapping met inbegrip van e/ektriese werkfidic Diederichs Technical High School, Krugersdorp Renovation including electrical work Item 31/7/5/2239/01 31/01/1986 WFTB 17/86 Amersfoort padkamp: Oorplasing van voorafvervaardigde woning en gebouelamersfoort Road Camp: Transfer of prefabricated dwelling and buildings Item 13/3/5/0005/01 31/01/1986 WFTB 18/86 Lydenburgse Hospitaal: Aanbouings aan administrasieblok/lydenburg Hospital: Additions to administration block Item 1212/4/051/002 31/01/1986 WFTI3 19/86 Verskeie skole, Wesrand streek: Diensing van sentrale verwarmingstelsel/various schools, West Rand Region: Servicing of central heating system 31/01/1986 WFTB 20/86 Laerskool Akasia, PretoriaNoord: Oorplasing van drie voorafvervaardigde klaskamers/transfer of three prefabricated classrooms Item 10/5/5/0006M1 31/01/1986 WFTB 21/86 It' andburgse Klinielcskool en Kosliuis: Oprigting vir 60 leerlinge/randburg Clinic School and Hostel: Erection for 60 pupils (kategorie/category D) Item 1018/ /01/1986 WFTB 22/86 Onderwyskollege Pretoria, Groenkloof: Oprigting van studentesentrum, saal, musiekdepartement en ou ditorium/erection of student centre, hall, music department and auditorium (kategorie/category D) Item 1010/ /01/1986 a II

17 PROVINCIAL GAZETTE, 3 JANUARY l.. BELANGRIKE OPMERKIN GS IN VERBAND MET IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS TENDERS 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike I. of tendervorms van die Administrasie, The relative tender documents including is op aanvraag by die onderrygbaar. Sodanipe dokumente as mede enige obtainable the Administration's application ficial from tender forms, the relative are staande adresse verkrygbaar. address indicated below. Such documents and any tender contract tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente conditions opge not embodied in the tender documents are also available neem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: for inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres te Gebou, Pretoria Tender Postal address Pretoria verwysing Pretoria Ref Pretoria Kamer Verdie Foon Room Phone No. Blok ping Pretoria No. Block Floor Pretoria HA 1 & Direkteur van A900 A HA 1 & Director of Hospital A900 A HA 2 Hospitaaldienste, HA 2 Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. HB en Direkteur van A819 A HB and Director of Hospital A819 A HC Hospitaaldienste, HC Services. Private Privaatsak X221. Bag X221. HD Direkteur van A821 A HD Director of Hospital AS21 A 8 A 3351 Hospitaaldienste, Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. PET Provinsiale Sekre A1020 A 10 PFT Provincial Secretary A1020 A tads (Aankope (Purchases and en Voorrade), Pd Supplies). Private vaatsak X64. Bag X64. RFT Direkteur Trans D307 D RFT Director. Transvaal D307 D vaalse Paaie Roads departement, Pri Department, Fri vaatsak X197. vate Bag X197. TOD 1100 Direkteur, Trans. 633 Sentthkor S TED Director. Transvaal 633 Sentrakor BuIlding wysdepartement. partment, Private Privaatsak X76. Bag X TOD 100 vaalse Onder 633 gebou TED 100 Education De 63 3: WFT Direkteur, Trans C119 C WFT Director, Transvaal CII9 C I 201 3[154 vaalse Werkede Department of Works, Private partement, Pri vaatsak X228. Bag X228. WFTB Direkteur, Trans E103 E ' WFTB Director, Transvaal E103 vaalse Werkede Department of partement, Pri Works. Private vaatsak X228. Bag X228. E Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tentender aan te neem nie en bchou hom die reg voor om 'n gedeelte van der and reserves the right to accept a portion of a tender. 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis 3. All tenders must be submitted on the Administration's official trasie voorgele word. tender forms. 4. Iedere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert inge 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad dien word, geadresseer aan die Voorsitter. Die Transvaalse Provin dressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box siale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenopskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te doves name and address, as well as the number. description and clos toon, asook die nommer, beskrywittg en sluitingsdatum van die ten ing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman der. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aange by 11h00 on the closing date indicated above. toon, in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word, most hulle teen 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the MOO op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro byvincial Building at the Pretortus Street main entrance (near Bosman die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoofingang. aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek Street corner), Pretoria, by 11h00 on the closing date. van Bosmanstraat), Pretoria. I.F. Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad. J.F. Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board. 26 Desember December 1985

18 . 78 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities 1111 STAD JOHANNESBURG Henri, Juta and Eendracht Streets, from Resi known as Vereeniging Amendment Scheme dential 4 to Business 1. Height Zone VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE The effect of this scheme is to permit a pu This scheme will be an amendment scheme JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN bile parking garage and a retail shopping coin and contains a proposal for the rezoning of NINGSKEMA, 1979 ponent. Portion 3 of Erf 1283, Three Rivers Extension 1 from "public open space" to "special" for (WYSIGINGSKEMA 1557) Particulars of this Scheme are open for inroad purposes. spection at Room 798, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a The purpose of the rezoning is to establish a Kennis word hiermee ingevolge die bepa period of four weeks from the date of the first road via Portion 3 of Erf 1283, Three Rivers lings van artikel 26 van die Ordonnansie op publication of this notice, which is 2 January Extension 1 from Ring Road, Three Rivers, to Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat McKay Estates Agricultural Holdings. die Stadsraad van Johannesburg 'n Ontwerp Any objection or representations in connec Particulars of this amendment scheme are. dorpsbeplanningskema opgestel het wat as Johannesburg se Wysigingskema 1557 bekend sal non with this scheme shalll be submitted in open for inspection at the office of the Town writing to the Town Clerk, PO Box 1049, Jo Secretary, (Room 1), Municipal Offices, Ver staan. hannesburg 2000, within a period of four eeniging, for a period of four weeks from the Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit weeks from the abovementioned date. first publication of this notice, which is 2 January bevat die volgende voorstel: HT VEALE Om Erwe 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2839, Civic Centre City Secretary Any objection or representations in connec 2840, 2841, en deel van Erwe 2836 Braamfontein tion with this scheme shall be submitted in en 4682, Johannesburg, synde pled in die Johannesburg. writing to the Town Council of Vereeniging straatblok wat deur De Korte, Henri, Juta en 2January within a period of four weeks from the above Eendrachtstraat begrens word van Residen mentioned date.. sieel 4 na Besigheid 1, Hoogtesone 3 te herso 1 J ROODT neer STADSRAAD VAN VEREENIGING Town Clerk Municipal Offices Die uitwerking van hierdie skema is om 'n PO Box 35 openbare parkeergarage en 'n kleinhandel VEREENIGING ONTWERPDORPSBE Vereeniging PLANNINGSKEMA 1/298 winkelkomponent toe te last. 2 January 1986 Notice No 139/1985 Besonderhede van hierdie skema 16 ter Die Stadsraad van Vereeniging het 'n On[ insae in Kamer 798, Sewende Verdieping, werpdorpsbeplanningskema opgestel wat be Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, kend sal staan as Verecnigingwysigingskema vir rn tydperk van vier weke vanaf die datum 1/298. PLAASLIKE BESTUUR VAN ALBERTON waarop hierdie kennisgewing die eerste keer gcpubliseer word, naamlik 2 Januarie Hierdie skema sal 'n wysigingskema wets en AANVULLENDE WAARDERINGSLYS bevat 'n voorstel vir die hersonering van Ge VIR DIE BOEKJAAR 1984/1985 Enige beswaar of verto6 in verband met deelte 3 van Erf 1283, Three Rivers Uitbreihierdie skema moet binne 'n tydperk van vier ding I, vanaf "openbare oop ruimte" na "speweke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan slut", vir paddoeleindes. Kennis word hicrby ingevolge artikel 37 van die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 2000, gerig word. Die doe! van die hersonering is om 'n ver Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van bindingspad via Gedeelte 3 van Erf 1283, 1977), gegee dat die aanvullende waarderings H T VEALE Three Rivers Uitbreiding 1, vanaf Ftingweg, lys vir die boekjaar 1984/85 van alle belasbare Stadsekretaris Three Rivers na die McKay Estates Landbou eiendom binne die munisipaliteit deur die Burgersentrum hoewes te voorsien. Voorsitter van die Waardenngsraad gesertili Braamfontein seer en geteken is en gevolglik finaal en bin Johannesburg Besonderhede van hierdie skema le ter dend geword het op alle betrokke persone 2 Januarie 1986 insae in die kantoor van die Stadsekretaris soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie (Kamer 1), Munisipale Kantoor, Vereeniging, beoog. vir 'n tydperk van vier weke vanaf die datum van die eerste publikasie van hierdie kennis Die aandag word egter gevestig op artikel 17 gewing, naamlik 2 Januarie of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos CITY OF JOHANNESBURG volg bepaal: Enige beswaar of vertoe in verband met PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN hierdie skcma moet skriftelik aan die Stads "Reg van appal teen beslissing van waarde NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, raad van Vereeniging binne 'n tydperk van ringsraad. vier weke vanaf bogenoemde datum voorgele 1979 word. I7.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, I J ROODT (AMENDMENT SCHEME 1557) met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n ant Munisipale Kantore Stadsklerk woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgele het, kan teen die beslissing van soda Posbus is hereby given 35 in terms Notice of section 26 Vereeniging of the Town planning and Townships Ordi nige raad ten opsigte rvan by 'n be 1986 waa swaarmaker is, binne dertig doe vanaf die 2Januarie nance, 1965, that the City Council of Johan Kennisgewing No 139/1985 datum van die publikasie in die Provinsiale nesburg has prepared a Draft Town planning Koerant van die kennisgewing in artikel Scheme, to be known as Johannesburg 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van ar Amendment Scheme TOWN COUNCIL OF VEREENIGING tikel 16(5) van toepassing is, binne eenen This scheme will be an Amendment Scheme and contains the following proposal: VEREENIGING DRAFT TOWN PLAN To rezone Erven 2831, 2832, 2833, 2834, NING SCHEME 1/298 sodanige raad 'n kennisgewing van appal op die 2835, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843 and part of wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming Erven 2836 and 4682, Johannesburg Township, The Town Council of Vereeniging has pre met die prosedurc soos voorgeskryf in te dien being within the block bounded by De Korte, pared a Draft Townplanning Scheme to be en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n af twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appal aanteken deur by die sekretaris van

19 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY skrif van sodanige kennisgewing van appal aan STADSRAAD VAN ALBERTON Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van die waardeerder en aan die betrokke plaaslike van voorneme is om die Watervoor SWIM sieningsverordeninge, aangeneem by VOORGESTELDE WYSIGING VAN 2. 'n Plaaslike Bestuur wat nie 'n be ALBERTON Administrateurskennisgewing 302 van 8 DORPSBEPLANNINGswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing SKEMA, 1979 Maart 1978 en die Bouverordeninge, aangeneem by Administrateurskennisgewing van 'n waarderingsraad appal aanteken op die ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL erton. 564 van 2 Apnl 1975,A1b to wysig. wyse in subartikel (1) beoog en enige ander 26(I)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP persoon wat nie 'n beswaaarmaker is nie maar DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 Die algemene strekking van die wysigings is wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waar as volg: deringsraad geraak word, kan op dergelike Die Stadsraad van Alberton het 'n Ontwerp wyse teen sodanige beslissing appal aante 1. Watervoorsieningsverordeninge dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend ken.". sal staan as Albertonwysigingskema 245. Die minimum vordering vir die lewering van 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van water, hetsy water gebrutic is al dan nie, word Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en die sekretaris van die waarderingsraad verkry geskraap en die tanewe vir die volgende word.evatd.e o l volgende voorstelle: word. verhoog, naamlik die spesiale aflesing en toets Die hersonering van die voetgangerlane tus van watermeters, die gebniik van verplaas Die datum van publikasie in die Provinsiale sen Erwe 221 en 738, 226 en 2.27 en 250 en 251, bare watermeters en waarborggelde betaal Koerant is 8 Januane Uitbreiding 2 vanaf "Openbare Pad" baar ten opsigte daarvan, die ondersoek en in AlrodeM J D JACOBSOHN na "Nywerheid 2". standhouding van water verbindingspype van brandblustoestelle en die herverseehng van Sekretaris: Waarderingsraad Besonderhede van hierdie. skema re ter privaat brandkrane. Burgersentmm insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Alberton Burgersentrum, Alberton vir 'n 8 Januarie 1986 tydperk van 2. Bouverordeninge vier weke vanaf die datum van die eerste Kennisgewing No 5/1986 Toevoeging van 'n bepaling waarby die op publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik rigting van geboue binne die vyftigjaarvloed 8 Januarie lyn, onderworpe aan die Raad se toestemming Enige beswaar of vertoe in verband met en sodanige voorwaardes as wat die Raad hierdie skema moet skriftelik aan die Stads nodig ag, toelaatbaar gemaak word. LOCAL AUTHORITY OF ALBERTON klerk, Posbus 4, Alberton binne 'n tydperk van Afskrifte vier weke vanaf bogenoemde datum van bogenoemde wysigings le vir 'n voorgele SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL tydperk van veertien dae vanaf die datum van word. FOR THE FINANCIAL YEAR 1984/1985 publikasie van hierdie kennisgewing in die J J PRINSLOO Provinsiale Koerant by die kantoor van die Munisipale Kantore Stadsklerk Raad gedurende kantoorure ter insae. Notice is hereby given in terms of section 37 Burgersentrum of the Local Authorities Rating Ordinance, Alberton Enige persoon wat beswaar teen voormelde 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supple 8 Januarie 1986 wysigings wil aanteken moet dit skriftelik by mentary valuation roll for the financial year Kennisgewing No 76/1985 die Stadsklerk doen binne veertien dae na die 1984/85 of all rateable property within the mu datum van publikasie van hierdie kennisge nicipality has been certified and signed by the wing. in die Provinsiale Koerant, naamlik 8 Ja Chairman of the Valuation Board and has the nuarie refore become fixed and binding upon all per TOWN COUNCIL OF ALBERTON sons concerned as comtemplated in section PRINSLOO of that Ordinance. Stadsklerk PROPOSED AMENDMENT TO ALBER Burgersentrum However, attention is directed to section 17 TON TOWN PLANNING SCHEME, 1979 Alberton or 38 of the said Ordinance, which provides as ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC 8 Januarie 1986 follows: TION 26(1)(a) OF THE TOWN PLANNING Kennisgewing No 74/1985 AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 "Right of appeal against decision of Valua tion Board. The Town Council of Alberton has prepared 17.(1) An objector who has appeared or has a Draft Town planning Scheme, to be known TOWN COUNCIL OF ALBERTON been represented before a valuation board, as Alberton Amendment Scheme 245. including sented an objector who has lodged or pre a reply comtemplated in section This scheme will be an amendment scheme 15(4), AMENDMENT OF BY may appeal against the decision of such board and contains the following proposals: LAWS in respect of which he is an objector within The rezoning of the pedestrian lanes between Erven 221 and 738, 226 and 227 and 250 sions of section 96 of the Local Government Notice is hereby given in terms of the provi hirty. days from the date of publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in and 251, Alrode Extension 2 from "Public Ordinance, 1939, that the Town Council of AI Al section 16(4)(a) or, where the provisions of Road" to "Industrial 2". berton proposes to amend the Water Supply section 16() 5 are applicable, within twentyone Bylaws, adopted by Administrator's Notice days after the day on which the reasons re Particulars of this scheme are open for in 302 of 8 March 1978 and the Building By laws, (erred to therein, were forwarded to such ob spection at the office of the Town Secretary, adopted by Administrator's Notice 564 of 2 jector by lodging with the secretary of such Civic Centre, Alberton for a period of four Apri board a notice of appeal in the manner and in weeks from the date of the first publication of accordance with the procedure prescribed and this notice, which is 8 January The general purport of the amendments are such secretary shall forward forthwith a copy as follows: of such notice of appeal to the valuer and to Any objection or representations in connecthe local authority concerned. tion with this scheme must be submitted in 1. Water Supply Bylaws writing to the Town Clerk, PO Box 4, Alberton 2. A local authority which is not an objector within a period of four weeks from the abbve The minimum charge for the supply of may appeal against any decision of the value mentioned date. water, whether water is consumed or not, is tion board in the manner contemplated in sub deleted and the tariffs for the following are in.1 I PRINSLOO section (I) and any other person who is not an creased, namely, the special reading and testobjector but who is directly affected by a deci ing of water meters, the use of portable water Town Clerk Offices sion of a valuation board may, in like manner, Municipalmeters and the security charge payable in re Civic Centre appeal against such decision.". spec[ thereof, the inspection and maintenance Alberton of water connecting pipes of fire extinguishing A notice of appeal form may be obtained 8 January 1986 installations and the resealing of private hy from the secretary of the valuation board. Notice No 76/1985 drants The date of publication in the Provincial 2. Building Bylaws Gazette is 8 January The addition of a provision permitting thc M I D JACOBSOHN STADSRAAD VAN ALBERTON erection of buildings within the fiftyyear Secretary: Valuation Board flood line, subject to the Council's consent Civic Centre WYSIGING VAN VERORDENINGE and such conditions as the Council may find Alberton necessary. 8 January 1986 Notice No 5/1986 Kennis geskied hiennee ingevolge die bepa Copies of the above mentioned amend 14 8 tinge van artikel 96 van die Ordonnansie op ments are open for inspection during normal pox liot

20 1 80 PROVINSIALE KOERANT, 8 IANUARIE 1986 office hours at the office of the Council for a of the first publication of this notice, which is 8 claim a road portion described in the schedule period of fourteen days from the date of publi January hereto for public road purposes. cation hereof in the Provincial Gazette. Any objection or representations in connec A copy of the petition and of the diagram at Any person who desires to record his objet tion with this scheme shall be submitted in lathed thereto may be inspected during ordi tion to these amendments must do so in writ writing to the Town Council of Benoni, Pri nary office hours in the office of the Town Seing to the Town Clerk within fourteen days of vate Bag X014, Benoni within a period of four cretary, Administration Building, Municipal the date of publication of this notice in the weeks from the abovementioned date. Offices, Elston Avenue, Benoni. Provincial Gazette, viz 8 January N BOTHA Any interested person who is desirous of Town Clerk lodging an objection to the proclamation of 1 I PRINSLOO the road in question, must lodge such objec Town Clerk Administration Building non in writing, in duplicate, with the Adnuni Municipal Offices Civic Centre strator, Private Bag X437, Pretoria, 0001 and Elston Avenue Atherton the Town Clerk on or before 24 February S January 1986 Benoni 1501 Notice No 74/1985 N BOTHA 16_8 8 January 1986 Town Clerk Notice No 1/ Administration Building Municipal Offices STADSRAAD VAN BENONI Elston Avenue Benoni STADSRAAD VAN BENONI S January 1986 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE. Notice No 2/1986 BENONI DORPSBEPLANNINGSKEMA NO PROKLAMASIE VAN 'N PADGEDEE1 TE 1 VAN 1947 OOR ERF 7583 BENONI UM3REIDING 12 SCHEDULE DORPSGEBIED, BENONI Die Stadsraad van Benoni het 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend POINTTO Kennis geskied hiermee ingevolge die be POINT DESCRIPTION sal staan as Benoni wysigingskema No 1/325. palings van artikel 5 van die "Local Authori ties Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 A road portion, commencing at point A or Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en van 1904), dat die Stadsraad van Benoni, Inge the northeastern boundary of Erf 7583, Be I bevat die volgende voorstelle: volge die bepalings van artikel 4 van ge noni Extension 12 Township; thence in an eas Die hersonering van 'n geslote gedeelte van noemde Ordonnanne, 'n versoekskrif tot Sy terly direction for a distance of 8,90 metre; Glasgovnveg, nou bekend as Erf 7875, Benoni Edele die Administrateur van Transvaal gerig thence in a south easterly direction for a dis Uitbreiding 12 Dorpsgebied, vanaf "Be het om 'n padgedeelte soos in die meegaande tance of 4,70 metre; thence in a southwesterly staande Openbare Pame" na "Spesiale Ny skedule omskryf, vir openbare paddoeleindes direction for a distance of 9,00 metre; thence werheid" ten einde Erf 7875 met die aangren te proklameer. in a north easterly. direction for a distance of sende eiendom synde Erf 7583, Benoni 18,20 metre to point A, all as shown on ap Uitbreiding 12 Dorpsgebied, to konsolideer. 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia proved Diagram SG No A10424/84. gram wat daarby aangeheg is, 16 gedurende ge Besonderhede van hierdie skema le ter wone kantoorure in die kantoor van die Stad insae by Kamer 130, Administrasie Gebou, sekretaris, Administrasie Gebou, Munisipale Munisipale Kantoor, Elstonlaan, Benoni vir 'n Kantore, Elstordaan, Benoni, ter insae. tydperk van vier weke vanaf die datum van die STADSRAAD VAN BRAKPAN eerste publikasie van hierdie ledereen wat enige beswaar het teen die kennisgcwing, naamlik 8 Januarie proklamasie van die betrokke pad, moet soda nige beswaar skriftelik, in duplikaat, voor of INTREKKING VAN TARIEF VAN GELDE Enige beswaar of vertoe in verband met op 24 Februarie 1986 by die Administrateur, VIR LEWERING VAN ELEKTRISITEIT EN hierdie skema moet skriftelik aan die Stads Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die Stads VASSTELLING VAN NUWE TARIEWE raad van Benoni, Privaatsak X014, Benoni klerk indien. binne 'n tydperk van vier weke vanaf boge N BOTHA Hiermee word ooreenkomstig artikel 80B noemde datum voorgell word. Stadsklerk van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Administrasie Gebou 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van N BOTHA Munisipale Kantore Brakpan by Spesiale Besluit die tarief win Stadsklerk Elstonlaan gulde vir die lewering van elektrisiteit afgc Benoni Administrasie Gebou kondig by Kennisgewmg No 79/1985 van 28 8 Januarie 1986 Muniale p Kantore Augustus 1985 soos gewysig ingetrek en nuwe Kennisgewing No 2/1986 Elstoisnlaan verhoogde tariewe vasgestel het met ingang 1 Benoni Januane SKEDULE Besonderhede oor die intrekking van ge 8 Januarie 1986 segde tariewe en vasstelling van nuwe tariewe Kennisgewing No 1/1986 PUNTTOTPUNT BESKRYWING is gedurende gewo.ne kantoorure by Kamer 14, Stadhuis, Brakpan ter insae tot 23 Januarie 'n Padgedeelte, beginnende by punt A op TOWN COUNCIL OF BENONI die noordoostelike grens van Erf 7583 Benoni 'emend wat beswaar wil maak teen die in Uftbreiding 12 Dorpsgebied; vandaar in 'n trekking van gesegde tariewe of vasstelling van PROPOSED AMENDMENT TO THE BE oostelike ogling vir 'n afstand van 8,90 meter; nuwe tariewe moet dit skriftelik rig aan die NONI TOWNPLANNING SCHEME NO dan in 'n suidoostelike rigting vir 'n afstand 1 ondergetekende nie later nie as 23 Januarie OF 1947 van 4,70 meter; dan in 'n suidwestelike rigting vir 'n afstand van 9,00 meter; dan in 'n noord J oostelike rigting vir 'n afstand van 18,20 meter H BRAND The Town Council of Benoni has prepared a tot by punt A, ages soos Waamemende Stadsklerk op goedgekeurde Draft Town planning Scheme, to be known as Diagram LG No A10424/84 aangetoon. 8 Januarie 1986 Benoni Amendment Scheme No 1/325. Kennisgewing No 113/1986 This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: TOWN COUNCIL OF BENONI The rezoning of a closed portion of Glasgow TOWN COUNCIL OF BRAKPAN Road, now known as Erf 7875, Benoni Exten PROCLAMATION OF A ROAD PORTION sion 12 Township, from "Existing Public OVER ERF 7583 BENONI EXTENSION 12 WITHDRAWAL OF TARIFF OF CHARGES Roads" to "Special Industrial" in order to con TOWNSHIP, BENONI FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY AND solidate Erf 7875 with the adjacent property, t DETERMINATION OF NEW TARIFFS being Erf 7583, Benoni Extension 12 Township. Notice is hereby given in terms of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, Notice is hereby given in terms of section Particulars of this scheme are open for in 1904 (Ordinance 44 of 1904), that the Town 80B of the Local Government Ordinance, spection at Room 130, Administration Build Council of Benoni has, in terms of section 4 of 1939, that the Town Council of Brakpan has by ing, Municipal Offices, Elston Avenue, Be the said Ordinance, petitioned the Honour Special Resolution withdrawn the tariff of noni for a period of four weeks from the date able the Administrator of Transvaal to pro charges for the supply of electricity promul

21 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY gated under Notice 79/1985 of 28 August 1985 STADSRAAD VAN BRAKPAN Stadsekretaris, Stadhuis, Brits vir 'n tydperk as amended and has determined new increased van veertien (14) dae vanaf datum van publi January thereforefswith effect from 1 AANNAME EN HERROEPING VAN BE kasie hiervan in die Offisiele Koerant. 9ri8f6 GRAAFPLAAS EN KREMATORIUMVER Enige persoon wat beswaar teen genoemde Particulars of the withdrawal of the said ta ORDENINGE aanname wens aan te teken moet dit skriftelik riffs and determination of new increased ta binne veertien (14) dae na datum van publika riffs lie open for inspection during ordinary of Daar word ingevolge artikel 96 van die Or sic van hierdie kennisgewing in die Offisiele fire hours at Room 14, Town Hall Building, donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend Koerant, by ondergenoemde indien. Brakpan until 23 January gemaak dat die Raad voomemens is om nuwe Any Begraafplaas en person who desires to object to ICrematoriumverordeninge the withdrawal of the said tariffs and determina aan te neem en die bestaande Begraafplaas A J BRINK tion of new increased tariffs should do so in verordeninge to herroep. Stadsklerk writing to the undersigned not later than 23 Die algemene strekking is om verouderde January Stadhuis Begraafplaasverordeninge te vervang. Posbus 106 J II BRAND Acting Town Clerk Afskrifte van die nuwe voorgestelde veror Brits _ 8 January 1986 deninge le ter insae gedurende kantoorure by 0250 Notice No 113/1986 Kamer 14, Stadhuis, vir 'n tydperk van 14 dae 8 Januarie _8 vanaf die datum van publikasie hiervan in die Kennisgewing No 79/1985 Provinsiale Koerant, te wete, 8 Januarie Ilia I Enige persoon wat beswaar teen die STADSRAAD VAN BRAKPAN beoogde herroeping en afkondiging van genoemde verordeninge wens aan te teken moet HERROEPING VAN DIE MARKVEROR dit skriftelik by die ondergetekende doen, nie DENINGE later as 23 Januarie G E SWART Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 96 Stadsklerk n..c an die ' Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Las " 1939, dat die Raad voomemens is om die Brakpan Iti bdarkverordeninge afgekondig by Administra 8 Januarie teurskennisgewing 848 van 26 September 1951, Kennisgewing No 105/1985 soos gewysig, te herroep. lip TOWN COUNCIL OF BRITS AMENDMENT OF ELECTRICITY SUPPLY BY LAWS Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, that it is the intention of the Town Council of ;Brits to revoke the Electricity Supply By laws, adopted by the Town Council of Brits under Administrator's Notice 1221, dated 1 August Die verordeninge word herroep aangesien 1973, and to accept the Electricity Supply Bydie mark gesluit is. TOWN COUNCIL OF BRAKPAN laws proclaimed under Administrator's Notice Afskrifte van hierdie verordeninge 16 ter 1959, dated 11 September insae gedurende kantoorure te Kamer 14, ADOPTION AND REVOCATION OF CE Copies of the abovementioned amendments Stadhuis, vir 'n tydperk van 14 dae vanaf die METER Y AND CREMATORIUM BYdatum van publikasie hiervan in die Provin LAWS are open for inspection at Room 20, Department of the Town Secretary, Municipal Ofsiale Koerant, te wete 8 Januarie flees, Brits for a period of fourteen (14) days Enige persoon wat beswaar teen die her Notice is hereby given in terms of section 96 from the date of publication hereof in the Offiroeping van genoemde verordeninge wens aan of the Local Government Ordinance, 1939, cial Gazette. te teken moet dit skriftelik by die ondergete that the Town Council intends to adopt new kende data, nie later nie as 23 Januarie Cemetery and Crematorium Bylaws and to re Any person who has any objection to the yoke the existing Cemetery Bylaws. proposed amendments must lodge his objeo J H BRAND tion in writing with the undersigned within Waarnemende Stadsklerk The general purport is to replace the exis fourteen (14) days as from the date of publica Posbus 15 ring outdated Cemetery Bylaws. fion of this notice in the Official Gazette. Brakpan Copies of these new proposed bylaws ate 1540 available during office hours at Room 14, A J BRINK 8 Januarie 1986 Town Hall Building, Brakpan, for 14 days after Town Clerk Kennisgewing No 99/1985 publication hereof in the Provincial Gazette, to wit 8 January Town Hall Any person wishing to object against the PO Box 106 TOWN COUNCIL OF BRAKPAN adoption and revocation of the aforemen Brits tioned bylaws must do so in writing to the un 0250 dersigned not later than 23 January January 1986 REVOCATION OF THE MARKET BY Notice No 79/1985 LAWS G E SWART 22 8 Town Clerk Notice is hereby given in terms of section PO Box of the Local Government Ordinance, Brakpan STADSRAAD VAN CARLETONVILLE 1939, that the Town Council intends revoking the 8 Jnnua Notice No1986o 105/1985 Market Bylaws promulgated by Administra WYSIGING VAN BUSROETES EN 21 8 tor's Notice 848 of 26 September 1951, as HALTES amended. STADSRAAD VAN BRITS The bylaws are being revoked since the Kennis geskied hiermee ingevolge die bepamarket has been closed. lings van artikel 65bis van die Ordonnansie op WYSIGING VAN Plaaslike ELEICTRISITFITSVOOR Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van Copies of these by laws are available for in SIENINGSVERORDENINGE 1939), soos gewysig, dat die Stadsraad van spection during office hours at Room 14, Carletonville die wysiging van sekere busroetes Town Hall Building, Brakpan, for 14 days after en haltes binne die munisipale gebied publication hereof in the Provincial Gazette Kennis geskied hiermee ingevolge die be gocdgekeur het. which is 8 January palings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat die Afskrifte van die voorgestelde wysiging van Any person wishing to object to the revoca Stadsraad van Brits van voomeme is om die die busroetes en haltes le ter insae in die tion must do so in writing to the undersigned Standaard Elektrisiteitsverordeninge aange kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan not later than 23 January neem deur die Raad by Administrateursken tore, Halitestraat, Carletonville, gedurende nisgewing 1221, van 1 Augustus 1973, kantoorure vir 'n tydperk van cen entwintig J H BRAND te herroep en die Standaard Elektrisiteits (21) dae vanaf die datum van publikasie van Acting Town Clerk Box 15 verordeninge afgekondig by Administra hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Brakpan teurskennisgewing 1959 van 11 September , te aanvaar. Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde wysiging wit aanteken, meet sodemge 8 January 1986 Afskrifte van bogenoemde verordeninge le beswaar skriftelik indien binne. eenentwintig Notice No 99/ ter insae by Xamer 20, Departement van die (21) dae vanaf 8 Januarie 1986 om die mpo

22 82 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 ondergetekende te bereik voor of op 31 Januarie die datum van publikasie van hierdie kennis moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen gewing in die Provinsiale Koerant. binne veertien (14) dae na die datum van pu blikasievan hierdie kennisgewing in die Pr. C 3 DE BEER C 3 DE BEER vinsiale Koerant. Stadsklerk Munisipalc Kantore Stadsklerk CI DE BEER Posbus 3 Stadsklerk Munisipale Kantore Carletonville Posbus Munisipale Kantore Carletonville 8 Januarie 1986 Posbus 3 ' 2500 Kennisgewing No 95/1985. Carletonville 8 Januarie Kennisgewing No 2/ Januarie 1986 Kennisgewing No 96/1985 CARLETONVILLE TOWN COUNCIL (a) WITHDRAWAL OF DETERMINATION OF CHARGES: ELECTRICITY BYLAWS CARLETONVILLE TOWN COUNCIL TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE AND (b) DETERMINATION OF CHARGES: ELECTRICITY BYLAWS AMENDMENT OF BUS ROUTES AND BUS AMENDMENT: DETERMINATION OF STOPS CHARGES: BY LAWS FOR THE CON It is hereby notified in terms of the provisions TROL AND REGULATION OF THE RE of section 80B(3) of the Local Government Notice is CREATION RESORT hereby given in terms of the provi Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that sions of section 65bis of the Local Government the Carletonville Town Council has by Special Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), as Resolution dated 10 December 1985: It is hereby notified in terms of the provi amended, that the Town Council of Carleton sions of section 80B(3) of the Local Governville has approved the amendment of certain bus.1. Withdrawn the Determination of Charges: ment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), routes and stops within the municipal area. Electricity Bylaws published under Municipal that the Carletonville Town Council has by Notice No 44/1983, dated 3 August, 1983, as special resolution dated 10 December 1985 Copies of the proposed bus routes amended, with effect from 1 January amended the abovementioned Determination lie open for inspection of ande Town stops of Charges with effect from 1 January Secretary, Municipal Offices, Halite Street, 2. Determined charges for the Supply of Carletonville, during office hours for a period of Electricity with effect from 1 January The general purport of the amendment is t. i twenty one (21) days from the date of publica provide a tariff for the sale of firewood. don of this notice m the Provincial Gazette. The general purport of the Determination of Charges is to amend tariffs, necessitated by Copies of the amendment to the Determina Any person who is desirous of recording his changed circumstances, for the supply of elec. tion of Charges lie open for inspection during objectiin to the proposed amendment, must tricity. office hours at the office of the Town Secrelodge such objection in writing within twenty tary, Municipal Offices, Halite Street, Carle. one (21) days from 8 January 1986 to reach the Copies of the Determination of Charges lie tonville, for a period of fourteen (14) days undersigned not later than 31 January open for inspection during office hours at the from the date of publication of this notice in office of the Town Secretary, Municipal Offices, the Provincial Gazette. Halite Street, Carletonville, for a period of C I DE BEER fourteen (14) days from the date of publication Any person desirous of objecting to the Town Clerk of this notice in the Provincial Gazette. amendment to the Determination of Charges Municipal Offices must do so in writing to the Town Clerk within PO Box 3 Any person desirous of objecting to the fourteen (14) days from the date of publication Carletonville Determination of Charges must do so in writing of this notice in the Provincial Gazette to the Town Clerk within fourteen (14) days 8 January 1986 from the date of publication of this notice in the C J DE BEER Notice No 2/1986 Provincial Gazette. Town Clerk 23 8 Municipal Offices C J DE BEER PO Box 3 Town Clerk Carletonville STADSRAAD VAN CARLETONVILLE Municipal Offices 2500 PO Box 3 8 January 1986 (a) INTREKKING VAN VASSTELLING Carletonville Notice No 96/ _8 VAN GELDE: ELEKTRISITEITSVEROR 2500 DENINGE EN (b) VASSTELLING VAN 8 January 1986 GELDE: ELEKTRISITEITSVERORDE Notice No 95/1985 NINGE 24 8 STADSRAAD VAN CARLETONVILLE Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op (a) HERROEPING VAN STANDAARD Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van STADSRAAD VAN CARLETONVILLE ELEKTRISITEITSVERORDENINGE; EN (b) AANVAARDING VAN STANDAARD 1939), dat die Stadsraad van Carletonville by Spesiale Besluit gedateer 10 Desember 1985: ELEKTRISITEITSVERORDENINGE WYSIGING: VASSTELLING VAN GELDE: 1. Die Vasstelling van Gelde: Elektrisiteits VERORDENINGE VIR DIE BEHEER EN verordeningc gepubliseer under Munisipale REGULEER VAN DIE ONTSPANNINGS Daar word hiermee ingevolge artikel 96 van Kennisgewing No 44/1983, gedateer 3 Augustus OORD die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 1983, sous gewysig, met ingang 1 Januarie 1986 (Ordonnansie 17 van 1939), bekend gemaak: intrek. Kennis geskied hiermee ingevolge die be 1. Dat die Stadsraad van Carletonville van palings van artikel 80B(3) van die Ordonnan 2. Gelde betaalbaar voorneme is om die Standaardelektrisi ingevolge die Elektrime siteitsverordeninge vasgestel het op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie met ingang teitsverordeninge afgekondig by 1 Administra 17 van Januarie 1939), dat die Stadsraad van Carleton teurskennisgewing 1627 van 24 November ville bovermelde Vasstelling van Gelde by spe 1971, en met sekere wysigings by Administra Die algemene strekking van die Vasstelling siale besluit gedateer 10 Desember 1985 gewy teurskennisgewing 1564 van 26 September 1973 van Gelde is om die tariewe vir die verskaffing sig het met ingang I Januarie deur die Raad aanvaar, te herroep. van elektrisiteit, in die fig van veranderde Die algemene strekking van die wysiging is omstandighede, aan te pas. 2. Dat die Stadsraad van Carletonville van om 'n tarief vir die verkoop van vuurmaak voorneme is om ingevolge die bepalings van Afskrifte van die Vasstelling van Gelde le ter hout daar te stel. artikel 96bis(2) van die Ordonnansie op Plaasinsae gedurende kantoorure by die kantoor van like Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van Afskrifte die 1939), die Stadsekretaris, igin van die Vasstel Munisipale Kantore, die ling van Gelde 'tandaardelektrisiteitsverordeninv afge he ter insae gedurende kantoor Halitestraat, Carletonville, vir 'n tydperk van kondig by Administrateurskennisgewmg 1959 ure bydie kantoor van die Stadsekretaris, Muveertien (14) dae vanaf die datum van publikasievan 11 September 1985, nisipale Kantore, Halitestraat, Carletonville, met sekere wysigings, van hierdie kennisgewing in die Provinsiale. te aanvaar as vir n tydperk van veertien (14) dae vanaf die verordeninge wat deur die Raad Koerant. opgestel is. datum van publikasie van hierdie kennisge Enige persoon wat beswaar teen die Vasstel wing in die Provinsiale Koerant. Die algemene strekking van die Verordeling van Gelde wil maak, moet dit skriftelik by Enige persoon wat beswaar teen die vrysi ninge is om beheer uit tc oefen oar die ver die Stadsklerk doen binne veertien (14) dae na ging van die Vasstelling van Gelde wil maak, skaffing van elektrisiteit.

23 1 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY Afskrite van die voorgestelde Verordeninge om Verordeninge vir die aanhou van there, Die algemene strekking van hierdie kennis ' ter insae in die kantoor van die Stadsekreta voels en pluimvee en besighede wat die an gewing is om die bestaande Elektrisiteitsvers, Munisipale Kantore, Halitestraat, Cane hou van there, voels, pluimvee of troeteldiere ordenmge te herroep en die Standaard Elekinville, gedurende kantoorure, vir 'n tydperk behels aan te neem. Die algemene strekking trisiteitsverordeninge afgekondig onder Adin veertien (14) dae vanaf publikasie van van die verordeninge is om die aanhou van ministrateurskennisgewing 1959 van 11 Sepierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe diem, voels en pluimvee te beheer asook die [ember 1985 te aanvaar. rant. vereistes vas te stel vir die dryf van besigheid in lewende hawe en ander besighede wat die Afskrifte van hierdie konsepverordeninge le Enige persoon wat beswaar teen die her aanhou van diere of pluimvee behels. ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n roeping of aanvaarding van die Verordeninge tydperk van veertien dae vanaf die datum van wil aanteken, meet dit skriftelik binne veer Afskrifte van die voorgestelde Verorde publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. tien (14) dae vanaf die datum van publikasie ninge le ter insae in die kantoor van die Stad van hierdie kennisgewing in die Provinsiale sekretaris, Burgersentrum, Bolognaweg Enige persoon wat beswaar teen genoemde Koerant by die ondergetekende indien. (Kamer 22), Evander. verordemnge wens aan te teken meet dit skriftelik binne veertien C J DE BEER dae van die publikasie van Enige persoon wat beswaar teen die voorge hierdie Stadsklerk kennisgewing in die Provinsiale Koe stelde Munisipale Kantore verordeninge wil aanteken moet sy be rant by die ondergetekende doen. swaar skriftelik by die Pasha 3FJ Stadsklerk, Privaatsak Carletonville X1017, Evander, indien voor of op die veertiende dog na verskyning van hierdie kennisge Burgersentrum Stadsklerk COETZEE wing in die Provinsiale Koerant Januarie Privaatsak X1017 Kennisgewing No 97/1985. FJ COETZEE Evander Stadsklerk 2280 Telefoon /5 Burgersentrum 8 Januarie 1986 CARLETONVILLE TOWN COUNCIL Kennisgewing No 45/1985 Privaatsak X1017 Evander 2280 REPEAL OF. STANDARD ELECIRI C) 8 Januarie 1966 ITY BY LAWS AND (b) ADOPTION OF Kennisgewing No 46/1985 STANDARD ELECTRICITY BY LAWS TOWN COUNCIL OF EVANDER It is hereby notified in terms of section 96 of TOWN COUNCIL OF EVANDER the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi ADOPTION OF STANDARD ELECTRI nance 17 of 1939): NOTICE IN TERMS OF SECTION 96 OF CITY BYLAWS 1 THE LOCAL GOVERNMENT ORDI 1. That the Town Council of Carletonville NANCE, 1939 It is hereby notified in terms of section 96 intends to repeal the Standard Electricity of Bythe Local Government laws, Ordinance, published under Administrator's 1939, that Notice the Council 1627 of 24 November 1971, and adopted by the ADOPTION OF STANDARD BY LAWS RE intends adopting the following by laws: Council with certain amendments, by Admi LATING TO THE KEEPING OF ANIMALS, nistrator's Notice 1564 of 26 September BIRDS AND POULTRY, AND BUSINESSES Standard Electricity By laws. INVOLVING THE KEEPING OF ANIMALS, 2. That in terms of the provisions of section BIRDS, POULTRY OR PETS The general purport of this notice is to re 966:3(2) of the local Government Ordinance, yoke the existing electricity bylaws and to 1939 (Ordinance 17 of 1939), the Town Council adopt the Standard Electricity Bylaws pe of Carletonville intends adopting the Standard rt is the intention of the Town council of blished under Administrator's Notice 1959 Electricity Bylaws published under Adminis Evander to adopt bylaws relating to the keep dated 11 September trator's Notice 1959 of 11 September 1985, with ing of animals, birds, poultry and businesses certain amendments, as bylaws made by the involving the keeping of animals, birds, poul Copies of these draft bylaws are open to in Council. try or pets. spection at the office of the Council fot a.penod of fourteen days from the date of publics The general purport of the by laws is to The general purport of the bylaws is to re tion hereof in the Provincial Gazette. exercise control over the supply of electricity. gulate the keeping of animals, poultry and birds and to determine the requirements for Any person who desires to record his objec Copies of the proposed bylaws will lie open the conducting of the business of a dealer in Lion to the said bylaws shall do so in writing to for inspection during office hours at the office livestock and other businesses involving the the undermentioned within fourteen of days the Town Secretary, Municipal Offices, Ha keeping of animals or poultry. after the rite Street, Carletonville, for a period of four date of publication of this notice in the Provincial Gazette. teen (14) days from the date of publication of Copies of the proposed bylaws are open for his notice in the Provincial Gazette. inspection at the office of the Town Secretary, F J COETZEE Civic Centre, Bologna Road (Room 22), Town Clerk Any person desirous of objecting to the re Evander. Municipal Offices peal of adoption of the by laws should do so in Private Bag X1017 writing to the Town Clerk within fourteen (14) Any person desirous of objecting to the pro Evander days from the date of publication of this notice posed bylaws shall do so in writing to the 2280 in the Provincial Gazette. Town Clerk, Private Bag X1017, Evander, on Telephone /5 C.1 DE BEER or before the fourteenth day after publication 8 January 1986 Town Clerk hereof in the Provincial Gazette. Notice No 45/1985 Municipal Offices 28 8 FJ COETZEE PO Box 3 Carletonville Town Clerk Civic Centre 2500 January Private Bag X1017 EVANDER No 97/1985 STADSRAAD 26 8 Evander Notice 2280 WYSIGING VAN VERORDENINGE 8 January 1986 Notice No 46/1985 STADSRAAD VAN EVANDER 27 8 Ingevolge artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur word hiermee kennis KENNISGEWING gegee dat die Stadsraad van Evander gelde ten INGEVOLGE ARTIKEL opsigte van ondergenoemde dienste by besluit 96 VAN DIE ORDONNANSIE OP PLAAS STADSRAAD VAN EVANDER met die ingang van 1 Desember 1985 vasgestel LIKE BESTUUR, 1939 het. AANNAME VAN STANDAARD ELEKTRI AANNAME VAN STANDAARDVEROR (i) Elektrisiteitsverordeninge. SITEITSVERORDENINGE DENINGE BETREFFENDE DIE AANHOU (ii) Waterverordeninge. VAN DIERE, VOELS EN PLUIMVEE EN ESIGHEDE WAT DIE AANHOU VAN Daar word hierby ingevolge artikel 96 van (iii) Saniteit en Vaste afvalverordeninge. IERE, VOELS, PLUIMVEE OF TROE die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, TELDIERE BEHELS bekend gemaak dat die Raad van voomemens (iv) Rioleringsverordeninge. is om die volgende verordeninge aan te neem: Die algemene strekking van die wysiging is Die Stadsraad van Evander is van voorneme Standaard Elektrisiteitsverordeninge. om die tarief van gelde ingevolge artikel 80B ot

24 84 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 Enige persoon wat beswaar teen die boge intends to close Robertson Avenue permavan 1939, vas to stel. melde aanname wens aan te teken moet dit nently from Mark Street up to Van Riebeec skriftelik binne 14 dae na datum van publika Afskrifte van die voorgestelde wysiging le Street. sic van hierdie kennisgewing in die Provin gedurende kantoorure ter insae in Kamer 21, siale Koerant, by die ondergetekende doen. A plan indicating the proposed closing is Munisipale Kantoor, Bolognaweg, Evander open for inspection at the office of the Town vanaf datum van publikasie in die Offisiele P C F VAN ANTWERPEN Secretary, Civic Centre, Groblersdal, during Koerant van die Provinsie Transvaal. Stadsklerk normal office hours. Munisipale Kantore Enige persoon wat teen dic beoogde wysi Posbus 48 Any person who has an objection to the proging beswaar wil aanteken moet dit skriftelik Groblersdal posed closing or who will have any claim for indien by die ondergetekende binne 14 dae 0470 compensation if such closing is carried out (veertien) na pubfikasie in die Provinsiale 8 Januarie 1986 must do so in writing with the undersigned on. Koerant van die Provinsie Transvaal. or before 10 March Kennisgewing No 31/1985 F I COETZEE P C F VAN ANTWERPEN Stadsklerk Town Clerk Burgerscntrum Municipal Offices Pm' iatsak X1017 MUNICIPALITY OF GROBLERSDAL PO Box 48 E' cider Groblersdal Telefoon /5 ADOPTION OF BYLAWS 8 January Januarie 1986 Kennisgewing No 44/1985 Notice No 32/1985 It is hereby notified in terms of section 96 of 31 8 the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends to adopt the Standard Electricity Bylaws published under Adminis STAD JOHANNESBURG TOWN COUNCIL OF EVANDER trator's Notice 1959, dated 11 September Copies of the bylaws is open to inspection VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE AMENDMENT OF BYLAWS at the office of the Town Secretary for a pe JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN nod of 14 days from the date of publication NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA41 hereof. 1546) It is hereby notified in terms of section 80B(3) of the Local Government Ordinance Any person who desires to record his objec that the Town Council of Evander by Special lion to the said adoption must do so in writing Kennis word hiermee ingevolge die bepa Resolution intends determining the charges in with the undersigned within 14 days after the lings van artikel 26 van die Ordonnansie op terms of the undermentioned Bylaws with ef date of publication of this notice in the Provin Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat fect from 1 December cial Gazette. die Stadsraad van Johannesburg 'n Ontwerp dorpsbeplanningskema opgestel het wat as Jo (i) Electricity Supply By laws. P C F VAN ANTWERPEN hannesburgse Wysigingskema 1546 bekend sal Town Clerk staan. (ii) Water Supply By laws. Municipal Offices (iii) Refuse (Solid Waste) and Sanitary By PO Box 48 Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit Groblersdal bevat die volgende voorstel: laws Om Erf 5, The Gables, synde Clevelandweg (iv) Drainage By laws. 8 January , van Kommersieel 1, na deels Kommersieel 1 Notice No 31/ en deels Voorgestelde Nuwe Paaie en Ver The general purport of these amendments is to determine the charges in terms of section bredings, onderworpe aan sekere voor 80B of the Local Government Ordinance, waardes, te hersoneer MUNISIPALITEIT VAN GROBLERSDAL Die uitwerking van hierdie skema is om die verbreding van Clevelandweg te bewerkstellig. Copies of the proposed amendments will be open for inspection during office hours in KENNISGEWING: SLUIT VAN STRAAT Besonderhede van hierdie skema le ter Room 21, Municipal Offices, Bologna Road, insae in Kamer 798, Sewende Verdieping, Evander, as from the date of publication here Kennis geskied hiermee ingevolge die be Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg, of in the Provincial Gazette. palings van artikel 67 van Ordonnansie 17 van vir rn tydperk van vier weke vanaf die datum 1939, dat die Read van voorneme is om Ro waarop hierdie kennisgewing die eerste keer Any person who desires to record his objetbertsonlaan _permanent te sluit vanaf Mark gepubliseer word, naamrik 8 Januarie don to the proposed amendment must do so in writing to the undersigned within straat tot by Van Ftkbeeckstraat. 14 (fourteen) Enige beswaar of vertoe in verband met days after publication hereof in the Provincial 'n Plan wat die voorgestelde sluiting aan hierdie skema moet binne 'n tydperk van vier Gazette. toon is ter insae by die kantoor van die Stad weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan F J COETZEE sekretaris, Burgersentrum, Groblersdal, gedu die Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, Town Clerk rende gewone kantoorure. 2000, gerig word. Municipal Offices Enige persoon wat beswaar teen die voorge H T VEALE Private Bag X1017 stelde sluiting het of 'n eis tot skadevergoeding Stadsekretaris Evander sal he indien die sluiting uitgevoer word, word Burgersentrum 2280 versoek om sy beswaar of eis skriftelik by die Braamfontein Telephone /5 ondergetekende in te dien voor of op 10 Maart Johannesburg 8 January Januarie 1986 Notice No 44/ P CF VAN ANTWERPEN Stadsklerk Munisipale Kantore. MUNISIPALITEIT GROBLERSDAL Posbus 48 CITY OF JOHANNESBURG Groblersdal 0470 AANNAME VAN VERORDENINGE 8 Januarie 1986 PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN Kennisgewing No 32/1985 NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, Kennis geskied hiermee 1979 ingevolge artikel (AMENDMENT SCHEME ) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Raad van voorneme is em die Notice is hereby given in terms of section 26 Standaard Elektrisiteitsverordeninge afgekon of the Town planning and Townships Ordidig by Administrateurskennisgewing 1959, ge MUNICIPALITY OF GROBLERSDAL nance, 1965, that the City Council of Johan dateer 11 September 1985 te aanvaar. nesburg has prepared a Draft Town planning NOTICE: CLOSING OF STREET Scheme, to be known as Johannesburg Afskrifte van die verordeninge re ter insae Amendment Scheme by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk v;:r. 14 dae vanaf datum van publikasie M.:ice is hereby given in terms of section 67 This scheme will be an amendment scheme hiervan. of 0.:::::::.ace No 17 of 1939, that the Council and contains th t following proposal: 1

25 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY To rezone Erf 5, The Gables Township, Any person who objects to the closing and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, gegee dat being 4 Cleveland Road from Commercial 1 to sale or who will have any claim for compensa die Stadsraad van Kempton Park 'n Ontwerp art Commercial 1 and Part Proposed New don if the closing is effected must lodge his ob dorpsbeplanningskema opgestel het wat as rdi oads and Widenings, subject to certain con jection or claim in writing with me on or be Kemptonparkwysigingskema 1/339 bekend sal tions. fore 11 March staan. H T VEALE The effect of this scheme is to facilitate the City Secretary Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit widening of Cleveland Road. Civic Centre bevat die volgende voorstel: Particulars of this scheme are open for in Braamfontein Jo Om Erf 1676, Bonaero Park Uitbreiding 3 spection at Room 798, Seventh Floor, Civic van "Spesiale Woon" na "Regeringsdoel 8.1hnaannuaersyb1u9rg86 Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a 33 8 eindes" te hersoneer. period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which is 8 January Die uitwerking van hierdie skema is om die STADSRAAD VAN ICEMYTONPARK grond aan te wend vir regeringsdoeleindes. Any objection or representations in connec Besonderhede van hierdie skema le ter tion with this scheme shall be submitted in WYSIGING VAN TARIEWE VIR DIE insae in Kamer 163, Stadhuis, Margaretlaan, writing to the Town Clerk, PO Box 1049, Jo VOORSIENING VAN NOODWATER AAN Kemptonpark vir 'n tydperk van vier (4) weke hannesburg, 2000, within a period of four LANDBOUHOEWES vanaf die datum waarop hierdie kennisgewing weeks from the abovementioned date. die eerste keer gepubliseer word, naamlik 8 Januarie Ingevolge H T VEALE artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, sons gewy City Secretary.. Enie beswaar of vetted in verband met Civic Centre mg, word heerby bekend gemaak dat die Raad bierdieg skema, moet binne 'n tydperk van vier Braamfontein van voorneme is om die tariewe van gelde be (4) weke vanaf bogenoemde datum skriftelik taalbaar vir die Johannesburg voorsiening van noodwater aan die Stadsklerk, Posbus 13, Kempton Park 8 January 1986 aan landbouhoewes met ingang van 1 Januarie gerig word , te wysig. P T BOTHMA Afskrifte van die wysiging 16 ter insae by die Waamemende Stadsklerk s kantoor van die Raad int 'n tydperk van veer Stargaze STAD JOHANNESBURG den (14) dae vanaf die datum van publikasie Matlaan hiervan. Posbus 13 Kemptonpark BEOOGDE SLUITING EN VERKOOP VAN Enige persoon wat beswaar teen genoemde 8 Januarie 1986 GEDEELTE VAN PARKSTRAAT, JEPPES wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik Kennisgewing No 1/1986 TOWN (AANGRENSEND AAN STAND voor of op 23 Januade 1986 doen. PLASE 546, 547, 692 EN 693) 12 T BOTHMA Waamemende Stadsklerk (Kennisgewing ingevolge artikels 67(3) en Stadhuis TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Margaretlaan stuur, 1939) (Posbus 13) PROPOSED AMENDMENT TO KEMPTON Kemptonpark PARK TOWN PLANNING SCHEME, 1 OF Die Raad is voomemens om die gedeelte 8 Januarie (AMENDMENT SCHEME 1/339) van Parkstraat wat aan Standplase 546, 547, Kennisgewing No 2/ en 693, Jeppestown, grens permanent te Notice is hereby given in terms of section 26 sluit en om die standplaas wat deur die geslote of the Town planning and Townships Ordi padgedeelte gevorm word aan die eienaar van nance, 1965, that the Town Council of Kemp bogenoemde standplase op sekere voor TOWN COUNCIL OF ICEMPTON PARK ton Park has prepared a Draft Town planning waardes te verkoop. Scheme, to be known as Kempton Park Amendment Scheme 1/339. 'n Plan waarop die straatgedeelte wat ge AMENDMENT OF THE TARIFFS FOR THE sluit moet word, aangetoon word, le gedu SUPPLY OF EMERGENCY WATER TO This scheme will be an amendment scheme rende kantoorure in Kamer 5216; Burgersen AGRICULTURAL HOLDINGS and contains the following proposal: tram, Braamfontein ter insae. To rezone Erf 1676, Bonaero Park Exten Enigiemand wat beswaar het teen die slui It is hereby notified that the Council in s 3 Township from "Special Residential" to ting en verkoop of wat 'n eis om vergoeding terms of section 80B of the Local Government "Governmention Purposes". wit instel indien die sluiting uitgevoer word, Ordinance, 17 of 1939, as amended, proposes meet sy beswaar of eis skriftelik by my oilers to amend the tariffs of fees payable for the The effect of this scheme is to use the erf for op 11 Maart 1986 indien. supply of emergency water to agricultural government purposes. holdings as from 1 January Particulars of this scheme are open for in HT VEALE Stadsekretaris Copies of this amendment will be open for spection at Room 163, Town Hall, Margaret Burgersentrum inspection at the office of the Council for a pe Avenue, Kempton Park for a period of four Braamfontein rind of fourteen (14) days from the date of (4) weeks from the date of the first publication Johannesburg publication hereof. of this notice, which is 8 January Januarie 1986 Any person who wishes to object to the pro Any objections or represent lions in conposed amendment must lodge such an objec nection with this scheme shall be submitted in non in writing with the undersigned on or be writing to the Town Clerk, PO Box 13, Kemp, fore 23 January ton Park, within a period of four (4) weeks CITY OF JOHANNESBURG P T BOTHMA from the abovementioned date. Acting Town Clerk P T BOTHMA Town Hall Acting Town PROPOSED CLOSURE AND SALE OF ClerkMgt Avenue PORTION OF PARK STREET JEPPES Town Hall (P0 B.ox 13) TOWN (ADJOINING STANDS 546, 547, 692 Margaret Avenue Kempton Park PO Box 13 AND 693) 8 January 1986 Kempton Park Notice No 2/ January 1985 (Notice in terms of sections 67(3) and 7908) Notice No 1/1986. of the Local Government Ordinance, 1939) The Council intends to close permanently STADSRAAD VAN KEMPTONPARK the portion of Park Street adjoining Stands 546, 547, 692 and 693 Jeppestown and to sell VOORGESTELDE WYSIGINGS VAN DIE the stand formed by the closed portion of road DORPSRAAD KOMATIPOORT KEMITONPARKSE DORPSBEPLANNING.: to the owner of the above stands, subject to SKEMA, 1 VAN 1952 (WYSIGINGSKEMA certain conditions.i/339) WYSIGING VAN VERORDENINGE A plan showing the portion of the road to be closed may be inspected during office hours at Kennis word hiermee ingevolge die bepa Kennis geskied hiermee ingevolge die be Room 5216, Civic Centre, Braamfontein. Hugs van artikel 26 van die Ordonnansie op palings van artikel 96 van die Ordonnansie op

26 86 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Dorp gedateer 21 Junie 1985, die Tarief van Gelde soos gewysig, met ingang van 1 Julie 1985 versraad van Komatipoort van voomemens is om onder die Bylae tot die Elektrisiteitsveror der gewysig het deur item 8 deur die onderworpe aan die goedkeuring van die Ad deninge van die Munisipaliteit Louis Tri te vervang: ministrateur sy Elektrisiteitsverordeninge af chard[, deur die Stadsraad aangeneem by Ad gekondig by Administrateurskennisgewing ministrateurskennisgewing 1401 van van 6 Desember g, Vullisverwydering 1972, soos gewysig ver Augustus 1983, met ingang van 1 Julie 1985 der te wysi deur die tariewe vir die verkoop soos volg gewysig het: (1) Vir die verwydering van vullis van privan elektrisiteit vender te verhoog vanaf 1 Ja vote woonpersele, per standaard vullishouer, nuarie Deur in item 1(2) die syfer "140,01996" per maand of gedeelte daarvan: 143,75. deur die syfer "140,02746" te vervang. Besonderhede van die voorgenome wysi (2) Vir die verwydering van vullis van enige ging le ter insae by die kantoor van die Stads 2. Deur in item 2(2). die syfer "R0,01996" ander perseel me genoem in subitem (1), per klerk vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die dew die syfer "140,02746 ' te vervang. standaard vullishouer, per maand of gedeelte datum van publikasie van hierdie kennisge CJ VAN ROOYEN daarvan: R15. wing. Stadsklerk (3) Vir die verwydering van vullis van enige Besware teen bogenoemde wysiging moet Burgersentrum ander perstel me genoem in subitem (1), per sknftelik by die ondergetekende ingedien Voortrekkerplein massa vullishouer, per maand of gedeelte cord binne veertien dae vanaf die datum van Posbus 96 daarvan: R375. p Aikasie van hierdie kennisgewing in die Louis Trichardt Offinele Koerant (4) Vir die verkoop van standaard vullis 8 Januarie 1986 houers soos beoog in artikel 44 van Hoofstuk 1.1 P NAUDE Kennisgewing No 1/1986 van Deel IV, per standaard vullishouer: Kos Stadsklerk prys plus 10 %.. CJ VAN ROOYEN Munisipale Kantore Stadsklerk Posbus 146 LOUIS TRICHARDTTOWN COUNCIL Burgersentrum Komatipoort Voortrekkerplein 1340 Posbus 96 8 Januarie 1986 DETERMINATION OF CHARGES IN Louis Trichardt Kennisgewing No 19/1985 TERMS OF SECTION 80B(1) OF THE 0920 LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE, NO 8 Januarie 1986 I 17 OF 1939, AS AMENDED Kennisgewing No 2/1986 VILLAGE COUNCIL OF KOMATIPOORT ELECTRICITY BYLAWS volgendes In terms of section 80B(8) of the Local Go AMENDMENT TO LOUIS TRICHARDT TOWN COUNCIL BYLAWS vernment Ordinance, No 17 of 1939, as amended, it is hereby notified that the Louis Trichardt Town Council has, in terms of sec DETERMINATION OF CHARGES IN Notice is hereby given in terms of the provi TERMS OF SECTION 80B(1) OF THE sions of section 96 of the Local Government lion 80B(1) of the said Ordinance, by Special LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE, NO Ordinance, 17 of 1939, Resolution dated 21 June 1985, amended the that the Village Council 17 OF 1939, AS AMENDED of Komatipoort subject to the Administrator's Tariff of Charges under the Schedule to the approval, intends to amend it's Electricity By Electricity Bylaws of the Louis Trichardt Mulaws promulgated under Administrator's nicipality, adopted by the Town Council under PUBLIC HEALTH BYLAWS Notice No 2158 of 6 December 1972, Administrators Notice 1401 as dated 17 August 1983, with effect from 1 amended, by increasing the tariff for the sale July 1985 as follows: In terms of section 80B(8) of the Local Goof electricity from 1 January By the substitution in item 1(2) for the fi vernment Ordinance, No 17 of 1939, as Further particulars of the gure "R0,01996" of the figure "120,02746". amended, it is proposed amend hereby notified that the Louis will lie for inspection at the office of the Trichardt Town Council has, in terms of sec 2. By the substitution in item 2(2) for the fi Town Clerk for a period of 14 days following Rion 80B(1) of the said Ordinance, by Special gure "R0,01996" of the figure "R0,02746". upon the date of publication of this notice. Resolution dated 21 June 1985, further amended the Sanitary and Refuse' CJ VAN ROOYEN Removals Objection to the proposed amendments Town Clerk Tariff under Schedule I of Chapter 1 of Part IV should be lodged in writing with the under of the Public Health Bylaws of the Louis Tri Civic Centre signed within the period of 14 days following chardt Municipality, published under Admi Voortrekker S uare upon the date of publication of this notice in q nistrator's Notice 11 dated 12 January 1949, the Official Gazette. PO Box 96 amended, with effect from 1 July by the Louis Trichardt as. substitution for item 8 of the following: P NAUDE 8 January 1986 "8. Refuse Removal Town Clerk Notice No 1/1986 (1) For the removal of refuse from private 37 8 residential premises, per standard Municipal Offices refuse con PO Box tainer, per month or part thereof: R3, Komatipoort (2) For the removal of refuse from any other 1340 STADSRAAD VAN LOUIS TRICHARDT premises not mentioned in subitem (1), per 8 January 1986 standard refuse container, per month or part Notice No 19/1985 VASSTELLING VAN TARIEWE INGE thereof: VOLGE ARTIKEL 80B(1) VAN DIE OR DONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR, (3) For the removal of refuse from any other NO 17 VAN 1939, SOOS GEWYSIG premises not mentioned in subitem (1), per 'bulk refuse container, per month or part STASRAAD VAN LOUIS TRICHARDT thereof: R375. PUBLIEKE GESONDHEIDSVERORDE VASSTELLING VAN TARIEWE NINGE (4) For the sale of standard INGE refuse contain ens as VOLGE ARTIKEL 8013(1) VAN DIE OR contemplated in section 44 of Chapter 1 DONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR, Ooreenkomstig artikel per standard refuse container: Cost 80B(8) van die Or NO 17 of Part IV, plus price 10 VAN 1939, SOOS GEWYSIG %.". donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewysig, word hiermee kennis C.1 VAN ROOYEN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE gegee dat die Stadsraad van Louis Trichardt, Town Clerk ingevolge die bepalings van artikel 80B(1) van Civic Centre bogemelde Ordonnansie, by Spesiale Besluit Voortrekker Square Ooreenkomstig artikel 80B(8) van die Or gedateer 21 Junie 1985, die Samtere en Vullis PO Box 96 donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van verwyderingstarief onder Bylae I van Hoof Louis Trichardt 1939, soos gewysig, word hiermee kennis stuk 1 van Deel IV van die Publieke Gesond 0920 III gegee dat die Stadsraad van Louis Trichardt, heidsverordeninge van die Munisipaliteit 8 January 1986 ingevolge die bepalings van artikel 80B(1) van Louis Trichardt, afgekondig by Administra Notice No 2/1986 bogemeld' Ordonnansie, by Spesiale Besluit teurikennisgewing 11 van 12 Januarie 1949, 38 8

27 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY STADSRAAD VAN LOUIS TRICHARDT Benewens die beskikbaarheidsgeld in item I melkerye en sale, ontspannings vermeld en wan sodanige beskikbaarheids en vermaaklikheidsgeboue op rvasstelling VAN TARIEWE INGE geld van toepassing is, moet onderstaande bykomende gelde betaal word ten opsigte van word: persele waarvan inkomste verkry VOLGE ARTIKEL 80B(1) VAN DIE OR DONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR, alle geboue wat op sodanige stuk grond gelee NO 17 VAN 1939, SOOS GEWYSIG is: 'n Bykomende heffing vir elke Per maand 100 m of gedeelte daarvan van die totale oppervlakte van die RIOLERINGSVERORDENINGE (a) Privaat woonhuise ('woonhuis' gebou op elke verdieping, inslui beteken 'n gebou wat ontwerp is tende kelderverdiepings, Ooreenkomstig artikel 80B(8) van die Or vir gebruik as 'n woning vir 'n en garages, bediendekamers en buidonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van kele gesin tesame met sodanige tegeboue R1, , soos gewysig, word hiermee kennis buitegeboue as wat gewoonlik in gegee dat die Stadsraad van Louis Trichardt, verband daarmee gebruik word): (g) Kerke en kerksale: ingevolge die bepalings van artikel 80B(1) van bogemelde Ordonnansie by Spesiale Besluit 'n Bykomende heffing vir dice (i) 'n Bykomende heffing vir elke gedateer 21 Junie 1985, Deel I van die Tarief private woning, hetsy geokku kerk R1,00 van Gelde onder die Bylae tot die Riolerings peer al dan nie 81,00 (ii) 'n Bykomende heffing vir elke verordeninge van die Munisipaliteit Louis Tri (b) Woonstelle slegs vir woondoel saal wat slegs vir kerkdoeleindes chard[, deur die Stadsraad aangeneem by Ad eindes (waar 'woonstel' n gel sebruik word en waarvan pen ministrateurskennisgewing 220 van 22 kamers beteken wat the 'n enkele inkomste verkry word nie R1,00 Februarie 1978, soos gewysig, met ingang van woonhuis is war ontwerp is vir rigtings: gebruik deur 'n enkele gesin the, 1. Deur item 1 deur die volgende te vervang: m 'n gebou onder dieselfde dak): 'n Bykomende heffing vir elke 10 of s van 10, e "1. Beskikbaarheidsgelde. 'n. Bykomende heffing vir elke inas beerwonersop dedeelte ie gemiddelde daagg woonstel, uitgesonderd kelderlikse totaal gedurende die voor Wear enige stuk grond met of sonder verbe verdiepings, garages, bediendeafgaande kalenderjaar R1,00 terings, aangesluit is of na die mening van die kamers en buitegeboue: Met Raad, aangesluit kan word by enige straat dien verstande dat war kamers ('n Gesertifiseerde opgawe moet riool wat deur die Raad gemaak is, word geag afsonderlik vir woondoeleindes aan die Raad verstrek word deur dat die eienaar van sodanige stuk pond 'n ge verhuur word sonder die verskaf die persoon aan die hoof van die bruiker is en word van horn 'n beskik fing van voedsel, elke twee soda betrokke inrigting). baarheidsgeld gevorder bereken volgens die nige woonkamers of gedeelte totale oppervlakte van sodanige stuk grond op daarvan onder een dak as 'n (i) Opvoedkundige inrigtings, kolonderstaande basis: woonstel beskou word R1,00 leges, dag en kosskole en skool Per maand koshuise (met uitsluiting van los (c) Woonstelle en besigheidspersele staande wonings of woonstelle (a) Privaatwoonpersele, onder een dak (waar 'n 'woon vir gebruik deur personeellede nywerheidspersele wat uitsluitlik stet' dieselfde betekenis het as in wat onder paragraaf (a) of (b) vir woondoeleindes gebruik item 2(b) genoem): aangeslaan word): word, pond of oop ruimtes opsy gesit vir openbare 'n Bykomende heffing vir Ike 10 hospitaalaangeleenthede en on (I) 'n Bykomende heffing vir elke persone of gedeelte daarvan wat beboude nywerheidspersele wat woonstel uitgesonderd kelder bestaan uit personeel, skoliere nie gebruik word in verband met verdiepings, garages, bediendeen bediendes, gebaseer op die nywerhede of besighede nie: kamers en buitegeboue: Met huisvesting beskikbaar aan die then verstande dat waar kamers einde van die voorafgaande ka Vir elke m2 of gedeelte afsonderlik vir woondoeleindes lenderjaar R1,00 daarvan 85,60 verhuur word sonder die verskaffing van voedsel, elke twee soda ('n Gesertifiseerde opgawe moet Met dien verstande dat die be nige woonkamers of gedeelte aan die Raad verstrek word deur skikbaarheidsgelde ingevolge daarvan onder een dak as 'n die persoon aan die hoof van die hierdie subitem nie minder as woonstel beskou word R1,00 betrokke inrigting.) R8,45 per penal, 111(ii) per maand, mag wees me. (Die gebruiksindeling van 'n pence!, waar nie 100 ms of gedeelte daarvan van rigtings of herstelhngsoorde (met 'n Bykomende heffing vir elke (j) Hospitale, verplees of kraamin anders gespesifiseer nie, word die totale oppervlakte van die uitsluiting van wobepaal deur die Raad se Dorps gebou op elke verdieping insluitende kelderverdiepings, deur personeellede wat onder losstaande en woonstelle nings vir gebruik beplanningskema soos van tyd tot tyd gewysig); garages, bediendekamers en buitegeboue wat vir besigheidsdoel word): paragraaf (a) of (b) aangeslaan (b) I war aan eindes beskikbaar is 111,00 IctioeuEtearsaet eofeproiv ruimtesnsiaie (i) 'n Bykomende heffing per elke strasie behoort: (d) Private hotelie, losieshuise en bed vir pasiente gedurende die 2 huurkamerhuise: 'a Bykomende vorige jaar beskikbaar R0,35 Vir elke 100 m of gedeelte daarheffing vir elke 100 Ea of Be van R0,80 &elle daarvan van die totale op (ii) 'n Bykomende heffing vir elke 10 pervlakte van die gebou op elke persone of gedeelte daarvan wat (c) Ander boupersele en ruimtes: verdieping, insluitende bestaan uit personeel en be kelderverdiepings, garages, be diendes in diens soos aan die Vir elke 100 ni2 of gedeelte daarvan R0,95 diendekamers en buitegeboue R1,00 einde van die vorige kalenderjaar R1,00 Met dien verstande dat, ten opsigte van ny (e) Hotelle, biersale en klubs (ingewerheidspersele, sodanige basiese heffing me volge die Drankwet, 1977 (Wet ('n Gesertifiseerde opgawe moat meer as R440 per maand mag bedra nie. 87 van 1977), of wysigings daar aan die Raad verstrek word deur van, gelisensieer) en met of die persoon aan die hoof van die Bogenoemde bepalings is nie van toepassing sonder besigheidspersele onder betrokke inrigting).". nie op enige ruimte indien dit grond is wat dieselfde dak: 0 3. Dear item 3 deur die volgende te vervang: geokkupeer word deur die Staat in sy Administrasie van Spoorwee en Hawens en uitslui 'n Bykomende heffing vir elke tend gebruik vir die werking en instandhou 100 n? of gedeelte daarvan van ding van sy spoorwegstelsel, uitgesonderd die totale oppervlakte van die woonhuise en woonkwartiere wat op die sta gebou op elke verdieping, inslui Die eienaars van ander persele wat by die sieterrein of naasaan in die nabyheid van sy tende kelderverdiepings, straatriole aangesluit is, van wie dit nie ver spoorlyne pled is en ander persele en ruimtes garages, bediendekamers en bur lang word om 'n beskikbaarheidsgeld te betaal 3. Heffings waar die Beskikbaarheidsgeld nie van toepassing is nit wat vir woon of ander doeleindes gebruik tegeboue RIM kragtens item 1 nie, moet aan die Read ander word.". (f) staande heffings betaal: Besigheids of nywerheidspersele 2. Deur item 2 deur die volgende te vervang: of nisei en persele uitsluitend vir Per maand die doel van opberging gebruik, "2. Bykomende Heffings: Vuilwater en met inbegrip van dodehuise, (a) Vir elke spoelkloset of bak wat in Drekwater. kantore, professionele kamers, sodanige perseel geinstalleer is R7,05

28 .. 88 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986, (b) Vir elke uriniorbak of komparte (c) Other building sites and areas: without business premises under ment wat in sodanige perseel the same roof: geinstalleer is R7,05 For every 100 m2 or portion thereof R0,95 An additional charge for every III Waar die trogstelsel toegepas word, word 100 m or part thereof of the total geag dat elke 600 mm lengte van trog of geut Provided that such basic charge shall not ex area of the building at each wat as sodanig vir urinoir teed R440 per month in respect of industrial of spoelklosetdoel floor, including basements, eindes gebruik word of bedoel is om as soda Premises. garages, servants' rooms and outnig gebruik to word, een urinoir of kloset The aboveprovisions shall not apply to an buildings R1,00 uitrusting is, vir die toepassing van hierdie area being land occupied by the State in its heffings.'. Railways and Harbours Administration used (f) Business or industrial premises solely for the operation and maintenance of its or both and premises used exclu CJ VAN ROOYEN railway system, excluding dwellinghouses and sively for the purpose of storage, Stadsklerk residential quarters situated within the station inclusive of mortuaries, offices, area or next to and in proximity to its railway professional rooms, dairies and lines and other premises and areas used for re halls, recreational and entertain Burgersentrum sidential or other purposes.". ment buildings on premises from Voortrekkerplein which revenue is derived: Posbus By the substitution for item 2 of the fol Louis Trichardt lowing: An additional charge for every m or pan thereof of the total 8 Januarie 1986 "2. Additional Charges: Wastewater and area of the building at each Kenniggewing No 3/1986 Soilwater. floor, including basements, garages, servants' rooms and out In addition to the availability charge men buildings R1,00 tioned in item 1 and where such availability charge is applicable, the following additional (g) Churches and church halls; LOUIS TRICHARDT TOWN COUNCIL charges shall be paid in respect of all buildings situated on such piece of land: (i) An additional charge for each Per month church R1,00 DETERMINATION OF CHARGES IN TERMS OF SECTION 80B(1) OF THE (a) dwellings ('re (ii) An additional charge for each LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE, NOPrivate residentialwent:al dwelling' means a build hall used for church purposes 17 OF 1939, AS AMENDED ing designed for use as a dwelling only and from which no revenue for a single family together with is derived R1,00 such outbuildings as are DRAINAGE BYLAWS ordinarily used therewith): (h) Charitable Institutions: An additional charge for each An additional charge for every 10 In terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, No private dwelling whether occu or of inmates, based on 17 of 1939, as, 00 not or R1 avy parterage tot amended, it is hereby notified that the Louis piedprecedingdail calendar yal eaduring ther R1,00 Trichardt Town Council has in terms of section (b) Wholly residential flats (where 80B(1) of the said Ordinance by Special Reso 'flat' means a suite of rooms not (A certified return shall be furlution dated 21 June 1985, further amended being a single dwellinghouse de nished to the Council by the pert Part 1 of the Tariff of Charges under the Sche signed for use by a single family, son in charge of the institution dule to the Drainage Bylaws of the Louis contained in a building under concerned). Trichardt Municipality, adopted by the Town one roof): Council under Administrator's Notice 220 (i) Educational institutions, coldated 22 February 1978, as amended, with ef An additional charge for each leges, day schools, boardingfect from 1 July 1985 as follows: flat, excluding basements, schools and school hostels (exgarages, servants' rooms and out eluding detached dwellings or 1. By the substitution for item 1 of the fol buildings: Provided that where flats, for use by staff members, lowing: rooms are let singly for residen which shall be charged according tial pus without provision to paragraph (a) or (b)): "1. Availability Charges. for ery two such rooms Where any piece of land, with or without or part thereof under one roof An additional charge for every 10 improvements, is or, in the opinion of the shall be regarded as a flat R1,00 persons or part thereof comprising staff, scholars and servants Council, can be connectedd to any sewer (c). Flats and business premises based on the accommodation which has been constructed by the Council, theunder one roof (where 'flat' has available at the end of the pre owner of such piece of land shall be deemed to the same meaning as mentioned ceding calendar year R1,00 be a user and shall be charged an availability II in item 2(b)): charge calculated according to the total area (A certified return shall be fur of such piece of land on the following basis: (1) An additional charge for each nished to the Council by the per flat, excluding basements, son in charge of the institution Per month garages, servants' rooms and out concerned). (a) Private residential stands, indus buildings; Provided that where trial stands used exclusively for rooms are let singly for redden (j) Hospitals, nursing, maternity or residential purposes, ground or tial purposes without provision convalescent homes (excluding open spaces set aside for public for food, every two such rooms detached dwellings and flats, for hospital purposes and vacant in or part thereof under one roof use by staff members, which shall dustrial sites which are not being shall be regarded as a flat 81,00 be charged according to paragraph (a) or (b)): used in conjunction with indus (ii) Anadditional charge for every tries or businesses: 100 m or part thereof of the total (i) An additional charge per each For every m2 or portion area of the building at each bed available for patients during thereof 85,60 floor, including basements, the previous year R0,35 garages raga, servants' rooms and out (ii) An additional charge for every 10 Provided that the availability available for business persons or part thereof comprischarge in terms of this subitem purposes R1,00 ing staff and servants employed shall not be less than R8,45 per premises, per month. (The use of (d) Private hotels, boardinghouses at the end of the previous calena stand, where not otherwise spe and lodging houses: An addi dar year R1,00 cified, shall be determined by the done charge for every 100 m2 or (A certified return shall be fur Council's Town planning Scheme part thereof of the total area of nished to the Council by the peras amended from time to time); the building at each floor, indud son in charge of the institution ing basements, garages, servants' concerned).". (b) Building sites and areas belong rooms and outbuildings RI,00 ing to the State or Provincial Ad 3. By the substitution for item 3 of the fol ministration; (e). Hotels, beer halls and clubs lowing: (licensed under the Liquor Act, For every 100 m2 or portion 1977 (Act 87 of 1977), or any "3. Charges where the Availability Charge thereof 110,80 amendment thereof) and with or does not apply. I

29 ., PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY The owners of other premises connected to "18. Toeslag. STADSRAAD VAN LYDENBURG the sewers, who are not required to pay an availability charge in terms of item 1 P the shall pay 'n Toeslag van 47 % word gehef op dielde p Council the following charges: betaalbaar ingevolge items 3 tot en met 11.. AANNAME VAN STANDAARD ELEKTRI tositeitsverordeninge Per month C ]VAN ROOYEN Stadsklerk Daar word hierby ingevolge artikel 96 van (a) For every water closet or pan in Burgersentrum die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, stalled in such premises R3,05 Voortrekkerplein bekend gemaak dat die Raad voomemens is Posbus 96 om die volgende verordeninge aan te neem: (b) For every urinal pan or rampart Louis Trichardt ment installed in such premises R7, Standaard Elektrisiteitsverordeninge of e 8 Januarie 1986 kondig by Administrateurskennisgewing 1959 Where the trough system is adopted, each Kenms. gewing No 4/1986 van 11 September mm length of trough or gutter used as such for urinal or water closet purposes or designed Die algemene strekking van hierdie kennis to be used as such, shall be considered as one gewing is as volg: urinal or closet fitting, for the purpose of these charges.". 1. Die herroeping van die Standaard Elek CI VAN ROOYEN LOUIS TRICHARDT TOWN COUNCIL trisiteitsverordenmge afgekondig by Adminis Town Clerk trateurskennisgewing 1627 van 24 November Civic Centre DETERMINATION OF CHARGES IN 1971 en aangeneem deur die Raad by Voortrekker Square TERMS OF SECTION 80B(1) OF THE Administrateurskennisgewing 1173 van 19 PO Box 96 LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE, NO Julie 1972, soos gewysig. Louis Trichardt 17 OF 1939, AS AMENDED 2. Die aanname van die Standaard Elektrisi 0920 teitsverordeninge afgekondig by Administra 8 January 1986 WATER SUPPLY BYLAWS teurskennisgewmg 1959 van 11 September Notice No 3/ In terms of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as Afskrifte van hierdie Standaard Elektrisi STADSRAAD VAN LOUIS TRICHARDT amended, it is hereby notified that the Louis teitsverordeninge 16 ter insae by die kantoor Trichardt Town Council has, in terms of sec van die Stadsklerk vir 'n tydperk van veertien VASSTELLING VAN TARIEWE INGE don 80B(1) of the said Ordinance, by Special dae vanaf die datum van publikasie hiervan in VOLGE ARTIKEL 80B(1) VAN DIE OR Resolution dated 21 June 1985, further die Provinsiale Koerant. DONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR, amended Part I of the Tariff of Charges under Eni e NO 17 VAN 1939, SODS GEWYSIG the Schedule to the Water Supply Bylaws of persoon wat beswaar teen genoemde verordeninge wens aan te teken moet dit skrif the Louis Trichardt Municipality. adopted by telik binne veertien dae van die datum van WATERVOORSIENINGSVERORDE the Town Council under Administrator's Nopublikasie van hierdie kennisgewing in die NINGE tice 1024 dated 27 July 1977, as amended, with rovinsiale Koerant by die ondergetekende effect from 1 July 1985 as follows: doen. Ooreenkomstig artikel 80B(8) van die Or By1. the substitution for subitem (1) of F A KLOPPERS donnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van i 1939, soos gewysig, word hiermee kennis tem2of the following: Posbus 61 Waamemende Stadsklerk gegee dat die Stadsraad van Louis Trichardt, Lydenburg "(1) Basic Charge mgevolge die bepalings van artikel 80B(1) van bogemelde Ordonnansie, by Spcsiale Besluit 8 Where any erf, subdivided erf, stand, lot or Januarie 1986 gedateer 21 Junie 1985, Deel I van die Tarief other area within the municipality, with or Kennisgewing No 52/1985 van Gelde onder die Bylae tot die Watervoor without improvements, is or, in the opinion of sieningsverordeninge van die Munisipaliteit the Council, can be connected to the main, the Louis Trichardt, deur die Stadsraad aange owner of such erf, subdivided erf, stand, lot or TOWN COUNCIL OF LYDENBURG neem by Administrateurskennisgewing 1024 other area shall be deemed to be a user and van 27 Julie 1977, soos gewysig, met ingang shall be charged a basic charge, which shall be ADOPTION OF STANDARD ELECTRIC van 1 Julie 1985 verder soos volg gewysig het: due annually at the commencement of each fi ITY BY LAWS nancial year and payable ih a manner as stipu 1. Deur sub item (1) van item 2 deur die vol laced by the Council from time to time, on the It is hereby notified in terms of section 96 of gende te vervang: 'Tr or part thereof per the Local Government Ordinance, 1939, that it month, calculated according to the total area is the intention of the Town Council of Lyden "(1) Basiese Heffing. of such erf, subdivided erf, stand, lot or other burg to adopt the following by laws. Waar enige erf, onderverdeelde erf, stand area: Provided that such basic charge shall not pleas, perseel of ander terrein binne die mud be less than R10,35 per month and not more The Standard Electricity Bylaws published smaliteit, met of sander verbeterings, aange such than R91,45 per month in respect of any under _ Administrator's Notice 1959 dated 11 sluit is of, na die mening van die Raad, by die emisisdar.l..90 per September cobras hoofwaterpyp aangesluit kan word, word geag 2 By the substitution for item 15 of the fol The general purport of this notice is as fol dat die menaar van sodanige erf, onderver, : 'owing: lows: deelde erf, standplaas, perseel of ander terrein 'n verbruiker is en word van horn 'n basiese "15. Charges Payable in terms of section 1. The revocation of the Standard Electricity heffing gevorder, wat jaarliks aan die begin 17(1). Bylaws published under Administrator's No van elke boekjaar verskuldig is en betaalbaar tice 1627 dated 24 November 1971 and adopted is op 'n wyse soos van tyd tot tyd deur die Raad For the consumption of water three times in by the Council under Administrator's Notice bepaal, bereken volgens die totale opper excess of the monthly minimum prescribed in 1173 dated 19 July 1972, as amended. vlakte van sodanige erf, onderverdeelde erf, items 3 to 11 inclusive, per k/ or part thereof: standplaas, perseel of ander terrein op die 75c.". 2. The adoption of the Standard Electricity basis van R6,90 per no2 of gedeelte daar Bylaws published under Administrator's Novan per maand: Met dien verstande dat soda 3. By the substitution for item 18 of the fol tice 1959 dated 11 September nige basiese heffing nie minder as R10,35 per lowing: Copies of this Standard Electricity Bylaws maand en nie meet as R91,45 per maand ten 4.18_ Surcharge. are open to inspection at the office of the opsigte van enige sodanige perseel ma bedra Town Clerk for a period of fourteen days from i me.". A surcharge of 47 % shall be levied on the the date of publication hereof in the Provin 2. Deur item 15 deur die volgende te chargesver payable in terms of items 3 to II inclu cial Gazette.,sive.. yang: Any person who desires to record his objec CJ VAN ROOYEN tion to the said Bylaws shall do so in writing to "15. Gelde Betaalbaar ingevolge artikel Town Clerk the undermentioned within fourteen 17(1). days Civic Centre after the date of publication of this notice in Vir die gebruik van water bo drie maal die Voortrekker Square the Provincial Gazette. maandelikse minimum soos in item 3 tot en PO Box 96 F A KLOPPERS met 11 voorgeskryf, per k/ of gedeelte daar Louis Trichardt PO Box 61 Acting Town Clerk van: 75c." Lydenburg 8 January Deur item 18 deur die volgende te ver Notice No 4/ January 1986 yang: 40 8 Notice No 52/

30 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 STADSRAAD VAN MEYERTON VASSTELLING VAN GELDE BETAALBAAR INGEVOLGE DIE STADSAALVERORDENINGE MEYERTON TOWN COUNCIL DETERMINATION OF CHARGES PAYABLE IN TERMS OF THE is TOWN HALL BY LAWS Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van die Ordonnansie op In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Govern Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), word hierby be ment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), it is hereby notified kend gemaak dat die Stadsraad van Meyerton by Spesiale Besluit die that the Town Council of Meyerton has by Special Resolution with gelde soos afgekondig by Administrateurskennisgewing No 304 van 12 drawn the charges published under Administrator's Notice No 304 of April 1967, ingetrek het en die gelde soos in die onderstaande Bylae 12 April 1967 and determined the charges as set out in the undermen uiteengesit met ingang 1 September 1985 vasgestel het. firmed Schedule with effect from 1 September BYLAE SCHEDULE GELDE BETAALBAAR INGEVOLGE DIE STADSAALVEROR DENINGE CHARGES PAYABLE IN TERMS OF THE TOWN BALL BY LAWS Rothdene Meyerton Sysaal Soepee Hek Stadsaal Stadsaal saal kompleks R.R R R R Rothdent Meyenon Side Supper Complete Town Hall Town Hall Hall Hall complex R R R R R 1. Bals en danspartye 1. Balls and Dances (1) Van 19h00 tot 24h00 40,00 60,00 10,00 (1) From 19h00 to 24h00 40,00 60,00 10,00 (2) Na 24h00, per uur of gedeelte daarvan 3,00 4,00 1,00 (2) After 24h00, per hour or part thereof 3,00 4,00 1,00 2. Professionele vermaaklikhede 2. Professional ments entertain (1) Van 19h00 tot 24h00 40,00 60,00 10,00 50,00 85,00 (1) From 19h00 to 24h00 40,00 60,00 10,00 50,00 85,00 (2) Matinees 16,00 24,00 6,00 16,00 40,00 (2) Matinees 16,00 24,00 6,00 16,00 40,00 3. Konserte en vermaaklikhede van 19h00 tot 24h00 3. Concerts and entertain ments from 19h00 to 24h00 (1) Deur plaaslike amateurs 16,00 24,00 4,00 (1) By local amateurs 16,00 24,00 4,00 (2) Deur besoekers 24,00 30,00 5,00 (2) By visitors 24,00 30,00 5,00 4. Aandvermaaklikhede, uitgesonderd konserte, bats 4. Evening entertainments en danspartye, per geleent other than concerts, balls heid 16,00 24,00 4,00 20,00 45,00 and dances, per occasion 16,00 24,00 4,00 20,00 45,00 5. More of middagver 5. Morning or afternoon enmaaklikhede per geleent tertainments, per occasion 8,00 12,00 4,00 20,00 33,00 heid 8,00 12,00 4,00 20,00 33,00 6. Reservations for decorat 6. Bespreking vir sierdoel ing purposes or preparation eindes of die voorbereiding of hall or stage, per occavan seal of verhoog, per ge sion 4,00 6,00 1,00 2,00 8,00 leentheid 4,00 6,00 IMO 2,00 8,00 ' Excluding kitchen thigesluit kombuis 7. Morning markets: from 7. Moremarktet van 06h00 06h00 to 13h00 8,00 12,00 4,00 13h00 8,00 12,00 4,00 8. Bazaars and fetes 8. Bazaars en kermisse: (1) From 08h00 to 18h00 16,00 24,00 4,00 27,00 (1) Van 08h00 tot 18h00 16,00 24,00 4,00 27,00 (2) From 18h00 td 24h00 24,00 36,00 6,00 40,00 (2) Van 18h00 tot 24h00 24,00 36,00 6,00 40,00 functions: 9 Private byeenkomste: wed. dings, Private bruilofte gesellighede en socials and similar functions, per occasion 32,00 50,00 8,00 50,00 100,00 dergelike byeenkomste 32,00 50,00 8,00 50,00 100, Tentoonstellings, skoue 10. Exhibitions, shows or en demonstrasies demonstrations (1) Gedurende die aand, (1) During the evening, per per geleentheid 56,00 72,00 10,00 50,00 occasion 56,00 72,00 10,00 50,00 (2) Gedurende die dag, per (2) During the day, per ocgeleentheid 40,00 60,00 8,00 40,00 casion 40,00 60,00 8,00 40, Rolprentvertonings, uit 11. Bioscope shows, other gesonderd rolprentverto than bioscope shows in nings volgens kontrak, per terms of contract, per show 40,00 60,00 8,00 66,00 vertoning 40,00 60,00 8,00 66,00 12: Public meetings 12. Openbare vergaderings (1) During the morning or (1) Gedurende die oggend of middag, per vergadenng 12,00 16,00 4,00 afternoon, per meeting 12,00 16,00 4,00 (2) During the evening, per (2) Gedurende die aand, per vergadering 16,00 24,00 4,00 meeting 16,00 24,00 4, Konferensies 13. Conferences (1) Van 09h00 tot 13h00 6,00 8,00 4,00 20,00 30,00 (1) From 09h00 to 13h00 6,00 8,00 4,00 20,00 30,00 a III

31 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY rip (2) Van 14h00 tot 18h00 6,00 8,00 4,00 20,00 30,00 (2) From 14h00 to 18h00 6,00 8,00 4,00 20,00 30,00 (3) Van 19h00 tot 24h00 12,00 16,00 6,00 25,00 45,00 (3) From 19h00 to 24h00 12,00 16,00 6,00 25,00 45, Kerkdienste 14. Church services (1) Gedurende die oggend of middag, per geleentheid 4,00 6,00 2,00 7,00 (1) During the morning or afternoon, per occasion 4,00 6,00 2,00 7,00 (2) Gedurende die aand tot 21h00, per geleentheid 6,00 8,00 2,00 7,00 (2) During the evening till 21h00, per occasion 6,00 8,00 7, Enige vergadering of vermaaklikheid nie hierbo vermeld nie 15. Any meeting or entertainment not mentioned (1) Gedurende die dag, per above geleentheid 8,00 12,00 4,00 5,00 (1) During the day, per oc (2) Gedurende die aand, easion 8,00 12,00 4,00 5,00 per geleentheid 16,00 24,00 6,00 10,00 (2) During the evening per 16. Byeenkomste ter sty occasion 16,00 24,00 6,00 10,00 wing van kerk of liefdadigheidsfondse, wanneer dit, spesiaal deur die Raad 16. Functions in aid of goedgekeur is. Teen tarief church or charitable funds, gelde min 25 % when specially approved of by the Council: at tariff 17. Buffetregte: om die reg charges less 25 % om 'n buffet i.v.m. die huur van die saal op. to rig, moet aansock spesiaal by die 17. Bar rights: for the right Read gedoen word en bier to establish a bar in connec. die reg word slegs verleen tion with the hire of the aan die houers van die ver hall, special application eiste dranklisensie, per ge shall be made to the Council leentheid 16,00 24,00 4,00 25,00 and this right shall be 18. Huur van seal vir yolk granted only to the holders the required liquor lispder kulturele ele en groep goedig cence, per occasion 16,00 24,00 4,00 25,00 oefening of e an gekeur deur die Raad, insluitende die gebruik van 18. Hire of hall for yolkdie klavier, onderworpe spele practices or any other daaraan dat die verhuur van cultural group approved of die saal vir ander doel by the Council, including eindes nie benadeel word the use of the piano, provid nie, per jaar ,00 20,00 ing that the letting of the 19. Huur van saal vir pluim hall for other purposes is bal, boks en enige ander sport wat beheer word deur the plaaslike Amateursport 19. Hire of hall for badmin unie, onderworpe daaraan ton, boxing and other sport dat die verhuur van die saal controlled by the local Ama vir ander doeleindes nie be teur Sports Union, provid nadeel word nie, per jaar 52,00 72,00 20,00 ing that the letting of the not prejudiced, per annum 72,00 96,00 20,00 hall for other purposes 20. Gebruik van saal en not prejudiced, per annum 52,00 72,00 20,00 ander munisipale kantore vir munisipale byeenkomste in ander verdienstelike ge 20. Use of hall and other valle GRATIS municipal offices for municipal functions, and in other 21. Huur van komiteekamer deserving instances FREE (1) Gedurende die oggend of middag, per geleentheid 6, Hire of committee room (2) Gedurende die aand: (1) During the morning or afternoon, per occasion 6,00 (a) Tot 23h00, per geleentheid 12,00 (2) During the evening (b) Daama, per uur of ge (a) Until 23h00, per occadeelte daarvan per geleent sion 12,00 heid 2,00 (b) Thereafter, per hour or 22. Huur van verhoog vir re part thereof, per occasion 2,00 petisies mits die verhuur van die saal vir ander doel 22. Hire of stage fru nmeareindes nie benadeel word sels, provided that the letnie Ling of the hall for other purposes is not prejudiced (1) Gedurende die dag, per geleentheid 2,00 4,00 (1) During the day, per occasion 2,00 4,00 (2) Gedurende die aand: (2) During the evening (a) Tot 22h00, per geleentheld 3,00 6,00 (a) Until 22h00, per occa is (b) Daama per uur of ge sion 3,00 6,00 deelte daarvan, per geleent (13) Thereafter, per hour or heid 0,50 1,00 part thereof, per occasion 0,50 1,00

32 ' 92 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE Huur van kombuis, per 23. Hire of kitchen, per ocgeleentheid 8,00 25,00 cation 8,00 25, Huur van Read se Ida 24. Hire of Council's piano, vier, per geleentheid 8,00 12,00 per occasion 8,00 12, Sondagskool; gedurende 25. Sunday School during die oggend of middag, per the morning or afternoon, geleentheid 0,50 0,50 per occasion 0,50 0,50 STADSICLERK TOWN CLERK 8 Januarie January STADSRAAD VAN NELSPRUIT making such representations, request, in writ Room 221, Town Hall, Nelspruit, for a period ing, that he be beard by the local authority. of four (4) weeks from the date of the first publication of this notice, which is 8 January VOORGESTELDE NELSPRUITWYSI F A ELS GINGSKEMA 1/180 Acting Town Clerk Town Hall Any owner or occupier of immovable pro PO Box 45 perty situated within the area to which the Die Stadsraad van Nelspruit het 'n wysi Nelspruit. abovementioned draft scheme applies, or gingsontwerpdorpsbeplanningskema opgestel 1200 within 2 kilometers of the boundary thereof, wat bekend staan as Nelspruit wysigingskema 8 January 1986 may, in writing, lodge any. objection with or. 1/180. Hierdie ontwerpskema bevat voorstelle Notice No 104/1985 may make any representations to the abovewat daarop neerkom dat Gedeelte 1 van Erf named local authonty in respect of such draft No 1208, Nelspruit Uitbreiding No 6 Dorp her scheme within four (4) weeks of the first publi soneer word van "Spesiale Woon" tot "Pad". cation of this notice, which is 8 January 1986, and he may, when lodging such objection, or Besonderhede van hierdie skema le ter STADSRAAD VAN NELSPRUIT making such representations, request, in writinsae in die kantoor van die Stadsekretaris, ing, that he be heard by the local authority. Kamer 221, Stadhuis, Nelspruit, vir 'a tydperk van vier (4) weke vanaf die datum van die VOORGESTELDE NELSPRUITWYSI F A ELS eerste publikasie van hierdie kennisgewing, GINGSKEMA 1/181 Town Hall Acting Town Clerk naamlik 8 Januarie PO Box 45 Die Stadsraad van Nelspruit het 'a wysi Nelspruit Enige eienaar of besitter van onroerende rpdorpsbeplanningskema opgestel 1200 eiendom gelee binne die gebied waarop boge ITT:rend staan as Nelspruitwysiginpkema 8 January 1986 noemde ontwerpskema van toepassing is, of wat bekend Hierdie ontwerpskema bevat voorstelle Notice No 105/1985 binne 2 kilometer van die pens daarvan, kan wat daarop neerkom dat gedeeltes van Colum 29 skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot b t t enparkerwe Nos 1800 en 1804, Nelbogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsi te van sodanige ontwerpskema blunt vier (4) uss..raa Uitbreiding No 10 Dorp, ' hersoneer spr1 van a r en "Park" tot "STADSRAAD Spesiale VAN NELSPRUIT weke vanaf die eerste publikasie van hierdie word kennisgewing, naamlik 8 Januarie 1986, en Woon". wanner by enige sodanige beswcfar indien of Besonderhede van hierdie skema le ter VOORGESTELDE NELSPRUITWYSI sodanige vertoe rig, kan by skriftelik versoek insae in die kantoor van die Stadsekretaris, GINGSKEMA 1/182 dat by deur die plaaslike bestuur aangehoor Kamer 221, Stadhuis, Nelspruit, vir 'n tydperk word. van vier (4) weke vanaf die datum van die Die Stadsraad van Nelspruit het 'n wysi F A ELS eerste publikasie van Herdic kennisgewing, gingsontwerpdorpsbeplanningskema opgestel Waamemende Stadsklerk naamlik 8 Januarie wat bekend sal staan as Nelspruitwysigint skema 1/182. Hierdie ontwerpskema bevat Enige eienaar of besitter van onroerende Stadhuis voorstelle wat daarop neerkom dat Apolloeiendom gelee binne die gebied waarop boge Posbus 45 lean, Nelspruit Uitbreiding No 10 Dorp, her noemde ontwerpskema van toepassing is, of Nelspruit soneer word van' Pad" tot "Spesiale Woon". binne 2 kilometer van die pens daarvan, kan Januarie 1986 sluiftelik enige beswaar indien by of vertoe tot Besonderhede van hierdie skema le tet bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsi e insae in die kantoor van die Stadsekretaris. Kennisgewing No 104/1985 van sodanige ontwerpskema binne vier.9 Kamer 221, Stadhuis, Nelspruit, vir 'n tydperk weke vanaf die eerste publikasie van hie e van vier (4) weke vanaf die datum van die kennisgewing, naamlik 8 Januarie 1986, en eerste pubhkasie van hierdie wanneer by enige sodanige beswaar indien of naamlik 8 Januarie sodanige vertoe rig, kan TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT by skriftelik versoek dat by deur die plaaslike bestuur aangehoor Enige eienaar of besitter van onroerende word. eiendom pled binne die gebied waarop bop. PROPOSED NELSPRUIT AMENDMENT F A ELS noemde ontwerpskema van toepassing is, of SCHEME 1/180 Waarnemende Stadsklerk binne 2 kilometer van die pens daarvan, ken Stadhuis skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot bogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsi e The Town Council of Nelspruit has prepared,pos,.bus 45 van sodanige ontwerpskema binne vier (4) a draft amendment town planning scheme to 11eisPnut weke vanaf die eerste publikasie van hierdie be known as Nelspruit Amendment Scheme 1200 kennisgewing, naamlik 8 Januarie 1986, en No 1/180. The draft amendment scheme con 8 Januarie 1986 tains proposals to the effect that Portion 1 of ICennisgewing No 105/1985 wanneer hy enige sodanige beswaar indien of sodanige vertoe rig, kan by skriftelik versoek Erf No 1208, Nelspruit Extension No 6 Town dat hy deur die plaaslike bestuur aangehoor ship, is to be rezoned from "Special Residen word. tial" to "Road". TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT F A ELS Particulars of this scheme are open for in Stadhuis Waarnemende Stadsklerk spection at the office of the Town Secretary, Posbus 45 Room 221, Town Hall, Nelspruit, for PROPOSED NELSPRUIT AMENDMENT a period Nelspruit SCHEME 1/181 of four (4) weeks from the date of the first pu 1200 blication of this notice, which is 8 January 8 Januarie The Town Council of Nelspruit has prepared Kennisgewing No 106/1985 a draft amendment town planning scheme to kennisgewing., Any owner or occupier of immovable pro be known as Nelsprnit Amendment Scheme perty situated within the area to which the No 1/181. The draft amendment scheme con abovementioned draft scheme applies, or tains proposals to the effect that portions of TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT within 2 kilometers of the boundary thereof, Columbus Street and Park Erven Nos 1800 and may, in writing, lodge any objection with or 1804, Nelspruit Extension No 10 Township, PROPOSED NELSPRUIT AMENDMEN" may make any representations to the above are to be rezoned from "Road" and "Park" to SCHEME 1/182 named local authonty in respect of such draft special Residential". scheme within four (4) weeks of the first publication of this notice, which is 8 January 1986, Particulars of this scheme are open for in The Town Council of Nelspniit has prepared and he may, when lodging such objection, or spection at the office of the Town Secretary, a draft amendment townplanning scheme to MI

33 , PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY _ be known as Nelspruit Amendment Scheme STADSRAAD VAN ORKNEY TOWN COUNCIL OF ORKNEY No 1/182. The draft amendment scheme contains proposals to the effect that Apollo' ravenue, Nelspruit Extension No 10 Township WYSIGING VAN VASSTELLING VAN AMENDMENT TO DETERMINATION OF is to be rezonedrom f "Road" to "Special Re GELDE TEN OPSIGTE VAN ELEKTRISI CHARGES IN RESPECT OF SUPPLY OF ' sidential" with Business 1 rights. TEITSVOORSIENING ELECTRICITY Particulars of this scheme are open for in Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnan In terms of section 80B(8) of the Local Gospection at the office of the Town Secretary, sie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby be vemment Ordinance, 1939, it is hereby noti Room 221, Town Hall, Nelspruit, for a period kend gcmaak dat die Stadsraad van Orkney by fled that the Town Council of Orkney by Speof four (4) weeks from the date of the first pu Spesiale Besluit die gelde afgekondig by Mu cia I Resolution amended the charges blication of this notice, which is 8 January mm pale Kennisgewing No 13/1985 van 10 April published in Municipal Notice No 13/1985 of gewysig het sons hieronder uiteengesit en 10 April 1985 as set out below and shall be word hierdie wysiging geag in werking te ge deemed to have come into operation on 1 No Any owner or occupier of immovable pro tree het op 1 November vember perty situated within the area to which the Deur item 2 van Deel I van die Tarief van By the substitution for item 2 of Part I of the abovementioned draft scheme applies, or Gelde deur die volgende te vervang: Tariff of Charges of the following: within 2 kilometers of the boundary thereof, may, in writing, lodge any objection with or "2. Gelde per kwh verbruik. "2. Charges per kwh consumed. may make any representations to the abovenamed local authonty in respect of such draft Tarief van toepassing op elektrisiteit ge Tariff applicable to electricity supplied to scheme within four (4) weeks of the first publi lewer aan grand vermeld in land mentioned in cation of this notice, which is 8 January 1986, and he may, when lodging such objection, or (a) item 1(1)(a): Per kwh verbruik: 5,9799e; (a) item 1(1)(a): Per kwh consumed: making such representations, request, in writ 5' 9799c. ' (b) item 1(1)(b): Per kwh verbruik: 8,6330c. ing, that he be heard by the local authority. (b) item 1(1)(b): Per kwh consumed: Met dien verstande dat 'a minimum ver 8,6330c. bruik van 750 kwh en kwh ten opsigte F A ELS van verbruikers onder subitems (a) en (b) on Provided that a minimum consumption of Acting Town Clerk derskeidelik, van toepassing sal wees op alle 750 kwh and kwh in respect of consumverbruikers in die gebied bekend as Ariston, ers under subitems (a) and (b) respectively, Town Hall sons omslcryf in die naamsoneplan vii Ork will be applicable to all consumers in the area PO Box 45 ney. known as Ariston, as described in the name 1 Nelspruit L MULLER zone plan of Orkney." Stadsklerk J L MULLER Burgersentrum Civic Centre 8 January 1986 Town Clerk X8 Private Bag X8 Notice No 106/1985 Pr Orkney knee Orkney Januarie January Kennisgewing No 1/1986 Notice No 1/ TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUT TESTEDELIKE GEBIEDE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS K E N N I S G E W I N G VAN E E R S TE SITTING VAN NOTICE OF FIRST SITTING OF THE VALUATION BOARD TO WAARDERINGSRAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN HEAR OBJECTIONS IN RESPECT OF THE PROVISIONAL VA VOORLOPIGE WAARDERINGSLYSTE VIR DIE BOEKJARE LUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1985/89 AND 1985/89 EN DIE VOORLOPIGE AANVULLENDE WAARDE THE PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL RINGSLYSTE VIR DIE BOEKJAAR 1983/84 AAN TE HOOR FOR THE FINANCIAL YEARS 1983/84 Kennis word hierby ingevolge artikel 15(3)(b) van die Ordonnansie Notice is hereby given in terms of section 15(3)(b) of the Local op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad vii die first sitting of the Valuation Board for the following Local Area Comgebiede van die volgende Plaaslike Gebiedskomitees coos volg sal minces to consider any objections to the provisional valuation roll for plaasvind om enige besware tot die voorlopige waarderingslyste vii 2. Electricity (a) to levy a basic charge in die boekjare 1985/89 te oorweeg: Local Area Com Plaaslike Ge mittee Place of Sitting Date and Time biedskomitee Plek van Sitting Datum en Tyd. Schoemansville Civil Defence Hall, Meer 23 January 1986 Schoemansville Burgerlike B esker 23 Januarie 1986 hof 09h00 mingsaal, Meerhof 09h00 Klip River Valley Board's Local Office, De 28 January 1986 Klipriviervallei Raad se Plaaslike Kan 28 Januarie 1986 Deur 12h00 toor, De Deur 12h00 Walkerville Board's Local Office, De 28 January 1986 Walkerville Raad se Plaaslike Kan 28 Januarie 1986 Deur 12h00 toor, De Deur 12h00 Vaalwater Board Room Vaalwater Raadsaal Glaudina HB Phillips Building, January 1986 Glaudina HB Phillips Gebou, Bos 29 Januarie 1986 Bosman Street, Pretoria 09h00 manstraat 320, Pretoria 09h00 Notice is also hereby even in terms of section 37 of the Local Kennis word ook hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie Authorities Rating C..joiance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 first sitting of the Valuation Board to consider any objections to the van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad vir die provisional supplementary valuation roll for the financial year 1983/84 Raad se Algemene Gebied (Registrasie Afdeling IS) op 7 Februarie will take place at the Board Room, H B Phillips Building, 320 Bosman 1986 om 09h00 by die Raadsaal, H B Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, Street, Pretoria on 7 February 1986 at 09h00 for the Board's General sal.plaasvind om enige besware tot die voorlopige aanvullende waar Area (Registration Division IS). deringslys vir die boekjaar 1983/84 te oorweeg.. E P DU PLESSIS EP DU PLESSIS Secretary: Valuation Board, Sekretaris: Waarderingsraad PO Box 1341 Posbus 1341 Pretoria Pretoria January Januarie 1986 Notice No 123/1985 Kennisgewing No 123/ ,

34 94 PROVINSIALE KOERANT. 8 JANUARIE 1986 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK certified and signed by the Chairman of the TRANSVAAL BOARD FOR THE DE KELING VAN BUITESTEDELIKE GE Valuation Board and has therefore become VELOPMENT OF PERI URBAN AREAS BIEDE fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordi AMENDMENT TO BYLAWS nance. AANVULLENDE WAARDERINGSLYS It is hereby notified in terms of the provisions VIR DIE BOEKJAAR 1982/83 TEN OPSIGTE However, attention is directed to section 17 of section 96 of the Local Government Ordi VAN DIE TRANSVAALSE RAAD VIR DIE of the said Ordinance, which provides as fol nance, 1939, that it is the Board's intention to ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE lows: amend the following bylaws GEBIEDE SE ALGEMENE GEBIED "Right of appeal against decision of valua 1. Water to amend the maximum tariff of tion board. the sliding scale for water consumption. Kennis word hierby incevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Elendomsbelastine van 170) An objector who has appeared or has 2. Electricity (a) to levy a basic charge in Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van been represented before a valuation board, the areas of Lenasia South and Lenasia Exten 1977), gegee dat die aanvullende waarderings including an objector who has lodged or pre sion 1. lys vir die boekjaar 1982/83 van Ale belasbare sented a reply contemplated in section 15(4) (b) to levy tariffs for the consumers of the new eiendome binne die Transvaalse Raad vir die may appeal against the decision of such board scheme in Roossenekal. Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede se in respect of which he is an objector within Algemene Gebied deur die Voorsitter van die thirty days from the date of the publication in Copies of these amendments are open for Waarderingsraad gesertifiseer en geteken is the Provincial Gazette of the notice referred inspection in Room A407 at the Board's Head en gevolglik finaal en bindend geword het op to in section 16(4)(a) or, where the provisions Office, 320 Bosman Street, Pretoria, for a alle persone soos in artikel 37 van daardie Or of section 16(5) are applicable, within twenty period of fourteen days from the date of donnansie beoog. one days after the day on which the reasons re publication hereof. (erred to therein, were forwarded to such ob Die aandag word egter gevestig op artikel 17 jector, by lodging with the secretary of such Any person who desires to record his objec van die gemelde Ordonnansie wat soos volg board a notice of appeal in the manner and in tion to the said amendments must do so in bepaal: accordance with the procedure prescribed and writing to the undermentioned withinin 14 days "Reg van appel teen beslissing van waarde ringsraad. such secretaryshall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. B G E ROUX 17(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde Secretary. (2) A local authority which is not an objec PO Box 1341 may appeal against any decision of a value ringsraad verskyn het of veneenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarmaker win rn ant " boardtheinpretoria Lionin manner contemplated. sub 8 January 1986 woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien ofnotice No 122/ voorgela het, kan teen die beslissing van soda section (1) and any other person who is not an nige raad ten opsigte waarvan by 'n be objector but who is directly affected by a decision of a valuation boa.rd. may, in like manner, swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale appeal against such decision.. STADSRAAD VAN PIET RETIEF Koerant van die kennisgewing in artikel 16(4) A notice of appeal form may be obtained genoem of, waar die bepalings an artikel from the secretary of the valuation board. WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR 16(5) van toepassing is, binne eenentwintig DIE HEFFING VAN GELDE MET BEdae na die dag waarop die redes daarin ge E P DU PLESSIS TREKKING TOT DIE INSPEKSIE VAN noem, aan sodanige beswaarmaker Bestuur is, Secretary: Valuation Board EN I G E B E S I G H E ID SP ERSEEL SODS appal aanteken deur by die sekretans van so p0 Box 1341 BEOOG BY ARTIKEL 14(4) VAN DIE OR danige raad 'n kennisgewing van appal op die Pretoria DONNANSIE OP LISENSIES:1974 wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming popi met die prosedure soos voorgeskryf in te dien 8 January 1986 Hiermee word ingevolge die bepalings van en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n af Notice No 124/1985 artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike skrif van sodanige kennisgewing van appal aan Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak die waardeerder en aan die betrokke plaaslike 48 8 dat die Stadsraad van Piet Relief van voorbestuur. neme is om die verordeninge vir die hefting van gelde met betrekking tot die inspeksie van (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n be TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK enige besigheidsperseel soos beoog by artikel swaarmaker is nie, kan teen enige beslissing KELING VAN BUITESTEDELIKE 14(4) van die Ordonnansie op Lisensies, 1974, van 'n waarderingsraad appal aanteken op die GEBIEDE te wysig. wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar WYSIGING VAN VERORDENINGE Die algemene strekking van die wysigings is wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waar om die Bylae tot die verordeninge met die deringsraad geraak word, kan op derglike Daar word hierby bekend gemaak' dat in palings van artikel 63(1)(c)(i) van die Ordongevolgdie bepalings van artikel 96 van die nansie op Lisensies, 1974, aan te pas. wyse, teen sodanige beslissing appal aante be. ken.". Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die 'n Afskrif van die betrokke wysiging is gedu 'nraad van voomeme is om die volgende verorde Vorm vir kennisgewing van appal kan van rende gewone kantoorure vir 'n tydperk van die sekretaris van die waarderingsraad verkry ninge te wysig veertien (14) dae vanaf die datum van publikaword. 1. Water om die maksimum tarief van die sie hiervan by die kantoor van die Stadsekre E P DU PLESSIS glyskaal vir waterverbruik te wysig. tans, Stadhuis, Piet Retief, ter insae. Sekretaris: Waarderingsraad Posbus 1341 Enige persoon wat teen genoemde verorde 2. Elektrisiteit (a) Basiese hefting daar te Pretoria ninge beswaar wil aanteken, moet dit skriftestel in die gebiede van Lenasia Suid en Lenasia 0001 Uitbreiding lik nie later as 24 Januarie 1986 by ondergete 1. 8 Januarie 1986 kende indien. Kennisgewing No 124/1985 (b) Tariewe daar te stel vir die verbruikers van M C C OOSTHUIZEN die nuwe skema in Roossenekal. Posbus 23 Stadsklerk Piet Retief Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae in TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVE 2380 Kamer A407 by die Raad se Hootkantoor, LOPMENT OF PERI URBAN AREAS 8 Januarie 1986 Bosmanstraat 320, Pretoria, vir 'n tydperk van Kennisgewing No 65/1985 veertien dae na die datum van publikasie SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL hiervan. FOR THE FINANCIAL YEARS 1982/83 IN RESPECT OF THE GENERAL AREA OF Enige persoon wat beswaar teen genoemde TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF THE TRANSVAAL BOARD FOR THE DE wysigings coil aanteken moet dit skriftelik binne VELOPMENT OF PERI URBAN AREAS 14 dae na die datum van publikasie van hierdie AMENDMENT OF THE BY LAWS FOR kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die THE LEVYING OF FEES RELATING TO ondergetekende doen. Notice is hereby given in terms of section 37 THE INSPECTION OF ANY BUSINESS of the Local Authorities Rating Ordinance, PREMISES AS CONTEMPLATED IN SEC B G E 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supple TION 14(4) OF THE LICENCES ORDL SekretarisR0UX NANCE, 1974 ii mentary valuation roll for the financial year Posbus /83 of all rateable property within the Pretoria General Area of the Transvaal Board for the 8 Januarie 1986 Notice is hereby given in terms of section 96 Development of Peri Urban Areas has been Kennisgewing No 122/1985 of the Local Government Ordinance, 1939, as 4

35 PROVINCIAL GAZE in L., 8 JANUARY amended that the Town Council of Piet Retief son who so desires to lodge an objection with Womarans Street, Potchefstroom, for a period intends to amend the bylaws for the levying of the Town Clerk in respect of any matter re of four weeks from the date of this first publifees relating to the inspection of any business corded in the provisional valuation roll as con cation of this notice, which is 8 January remises as contemplated in section 14(4) of templated in section 34 of the said Ordinance e Licences Ordinance, including the question whether or not such Any objection or representations in connec property or portion thereof is subject to the tion with this scheme must be submitted in The general purport of the amendment is to payment of rates or is exempt therefrom or in writing before 5 February 1986 to the Town adapta the Schedule to the Bylaws with the respect of any omission of any matter from Clerk, PO Box 113, Potchefstroom. provisions of section 63(1)(c)(i) of the Li such roll shall do so within the said period. cences Ordinance, C J F DU PLESSIS The form prescribed for the lodging of an Town Clerk Copies of the relevant amendment will be objection is obtainable at the address indifor inspection at the office of the Town Secre rated below and attention is specifically di 8 January 1986 tary, Town Hall, Piet Retief, during normal ofreeled to the fact that no person is entitled to Notice No 134 flee hours for a period of fourteen (14) days urge any objection before the valuation board 52 8 from the date of publication hereof. 15 unless he has timeously lodged an objection in the prescribed form. Any person who wishes to object to the said bylaws must lodge such objection in writing STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM M C C OOSTHUIZEN with the undersigned not later than 24 January PO Box 23 Town Clerk Piet Retief VASSTELLING VAN GELDE: INSPEKSIE M CC OOSTHUIZEN 2380 VAN VLEIS OF GESLAGTE DIERE WAT Town Clerk 8 January 1986 IN DIE MUNISIPALE GEBIED GEBRING PO Box 23 Notice No WORD Piet Retief January 1986 Daar word hierby ingevolge die bepalings Notice No 65/1985 van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat 50 8 die Raad by spesiale besluit van 27 November 1985 gelde vir die inspeksie van vleis in oor VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE.eenstemming met die bepalings van artikel STADSRAAD VAN PIET RETIEF POTCHEFSTROOM DORPSBEPLANNING 132(11) van genoemde Ordonnansie vasgestel SKEMA, 1980, WYSIGINGSKEMA 128 het met ingang van 1 Desember KENNISGEWING WAT BESWAAR TEEN Afskrifte van genoemde besluit en beson VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR Die Stadsraad van Potchefstroom het 'n ont derhede van die vasstelling 16 ter insae by die DERINGSLYS AANVRA werpdorpsbeplanningskema opgestel wat be kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 311, kend sal staan as Potchefstroom wysiging ' Munisipale Kantore, Potchefstroom, vir 'n skema 128. Hierdie skema sal n Kennis word hiermee ingevolge artikel 36 tydperk van 14 dae met ingang van datum van wysigingskema wees en bevat die volgende van die Ordonnansic op Eiendomsbelasting publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. voorstelle: van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 Enige persoon wat van beswaar teen genoemde 1977), gegee dat die voorlopige aanvul Beskryxving van Huidige Nuwe vasstelling wens aan te teken, moet dit skriftelende waardenngslys vir die boekjaar 1984/85 eiendom sonenng sonenng lik binne 14 dae na die datum van die publika oop is vir inspeksie by die kantoor van die. sie van hierdie kennisgewing in die Provin siale Koerant, by ondergetekende doen. Plaaslike Bestuur van Piet Retief van 8 Junin. Gedeelte 1,2 en (1) "Openbare "Residen rie 1986 tot 10 Februarie 1986 en enige eienaar 3 van Erf 411, Oopruimte" sieel 2" van belasbare eiendom of ander persoon wat Dassierand (2) "Residenbegerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten sieel 1" A VILJOEN Waarnemende Stadsklerk opsigte van enige aangeleentheid in die voor lopige waarderinglys opgeteken, soos in arti Besonderhede van hierdie skema 16 ter Munisipale Kantore kel 34 van die genoemde Ordonnansie beoog, insae te Kamer 312 by die Munisipale kantore, Posbus 113 virin te dien, insluitende die vraag of sodanige Wolmaransstraat, Potchefstroom, 'n tyd.,potchefstroom eiendom of 'n gedeelte daarvari onderworpe is perk van 4 weke vanaf die datum van eerste 8 Januarie 1986 aan die betalmg van eiendomsbelasting of gublikasie van hierdie kennisgewing, naamlik Kennisgewing No 140 daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige o Januarie weglating van enige aangeleentheid uit soda Enige beswaar of vertoe in verband met nige lys, doen so binne gemelde tydperk. hierdie skema moet skriftelik voor 5 Febru Die voorgeskrewe vorm vir die indiening arie 1986 aan die Stadsklerk, Posbus 113, Pot TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM van 'n beswaar is by die adres hieronder aanedui beskikbaar en aandag word spesifiek go chefstroom, gerig word. Cl F DU PLESSIS DETERMINATION OF CHARGES: IN estig op die felt dat Been persoon geregtig is Stadsklerk om enige beswaar voor die waarderingsraad te SPECTION OF MEAT OR DEAD ANIMALS CONVEYED INTO THE MUNICIPAL opper tensy by 'n beswaar op die voorge 8 Januarie 1986 AREA skrewe vorm betyds ingedien het nie. Kennisgewing No 134 M C C OOSTHUIZEN It is hereby notified in terms of section Stadsklerk 80B(3) of the Local Government Posbus 23 Ordinance, Piet Retief 1939, that the Council has by special resolution 2380 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM dated 27 November, 1985, determined charges 8 Januarie 1986 for inspection of meat in accordance with the provisions of section 132(11) of the said Ordi Kennisgewing No 64/1985 PROPOSED AMENDMENT TO POTCHEF nance with effect from 1 December STROOM TOWNPLANNING SCHEME, 1980, AMENDMENT SCHEME 128 Copies of the said resolution and particulars of the determination are open for inspection at the office of the Town Secretary, Room 311, TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF The Town Council of Potchefstroom has Municipal Offices, Potchefstroom, for a peprepared a Draft Town Planning Scheme to be nod of 14 days from date of publication hereof known as Amendment Scheme 128. This NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO in the Provincial Gazette. scheme will be an amendment scheme and con PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU tains the following proposals: ATION ROLL Any person who wishes to object to the said determination, must lodge such objection in Description Present New writing with the undersigned within 14 days of Notice is hereby given in terms of section 36 of property Zoning Zoning publication hereof in the Provincial Gazette, of the Local Authorities Rating Ordinance, Portions 1, 2 and (1) "Public "Residential 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the provi 3 of Erf 411, Open Area" 2" A VILMEN sional supplementary valuation roll for the fi Dassierand (2) "Residential Municipal Offices Acting Town Clerk 1nancial year 1984/85 is open for inspection at 1" PO Box 113 he office of the local authority of Piet Retief Potchefstroom rom 8 January 1986 to 10 February 1986 and Details of this scheme are open for inspec 8 January 1986 any owner of rateable property or other per tion at Room 312 of the Municipal Offices, Notice No

36 96 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Hierdie ontwerpskema bevat die volgende planning Scheme, 1974, or within two kilo voorstelle: metres of the Boundary thereof, has the right to object to the scheme or to make representa WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Die hersonering van (a) die resterende ge GELDE VIR ELEKTRISITEITSVOOR [ions deelte van Erf 746, Mountain View, van "be in respect thereof and, if he wishes to so, he shall within four weeks of the first pu SIENING staande gnat" tot "spesiale woon" met'n cation of this notice, which is 8 January 19, digtheid van "een woonhuis per 750 m2 ; (b) inform the City Secretary, PO Box 440, Preto Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) Erf 37, De Beers, van "bestaande street" tot ria 0001, in writing of such objection or repre van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, "spesiaal" vir die doeleindes van parkering; sentation and shall state whether or not he 1939, bekend gemaak dat die Raad by Spesiale en (c) Hoewe 19, Struland landbouhoewes wishes to be heard by the local authority. Tele Besluit die gelde vir elektrisiteitsvoorsiening (voorheen 'n gedeelte van Spitskopweg), van phonic enquiries may be made at telephone met ingang van 1 Januarie 1986 gewysig het. "bestaande straat" tot "landbou". Boge , extension 494. noemde eiendomme word nie!anger benodig Die algemene strekking van hierdie besluit bir die doel waarvoor hulle gesoneer is nie en P DELPORT is om sekere tariewe in ooreenstemminc met word dus nou vervreem. Town Clerk Evkom se verhoging vanaf dieselfde datum, 8 January 1986 aan te pas. Die eiendomme is op naam van die Stads Notice No 1/1986 raad van Pretoria geregistreer Afskrifte van die besluit en besonderhede van die wysiging le ter insae by die kantoor Besonderhede van hierdie skema le ter van die Stadsekretaris, Kamer 311, Munisipale insae in Kamers 6057W en 3022W, Munitoria, Kantore, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 14 Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk STADSRAAD VAN RANDBURG dae met ingang van datum van publikasie Kiervan vier weke van die datum van die eerste van in die Provinsiale Koerant. publikasie van hierdie kennisgewing af, naam WYSIGING VAN TARIEWE lik 8 Januarie Enige persoon wat beswaar teen genoemde Kennis geskied hiermee ingevolge artikel wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik Die Raad sal die skema oorweeg en besluit 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Be binne 14 dae na die datum van publikasie van of dit aangeneem moet word. stuur, 1939, dat die Raad by Spesiale Besluit die hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe Tarief van Gelde: Riolenngsdienste, gewysig Enige = near of okkupeerder van vaste rant, by ondergetekende doen.het met ingang van 1 Januarie eiendom binne die gebied van die Pretoria. A VILJOEN dorpsbeplanningskema, 1974, of binne twee Die algemene strekking van die wysiging is Waarnemende Stadsklerk kilometer van die grens daarvan, het die reg om voormemog te maak vir Munisipale Kantore om teen die skema beswaar te maak of om Posbus 113 vertoo ten opsigte daarvan te rig en, indien by 1. die heffing van addisionele diensgelde t Potchefstroom dit wil doen, moet by die Stadsekretaris, Pos opsigte van elke wooneenheid opgerig op. eien 8 Januarie 1986 bus 440, Pretoria 0001, binne vier weke van domme wat vir Residensieel I doeleiendes Kennisgewing No 141/1986 die cerste publikasie van hierdie kennisge gesoneer word indien twee of mee r wing, naamlik 8 Januarie 1986, skriftelik van wooneenhede op sodanige eiendom opgerig is, sodanige beswaar of vertoe in kennis stel en en vermeld of by deur die plaaslike bestuur gehoor wil word of nie. Telefoniese navrae kan 2. die woordomskrywing van "wooneenheid". TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM by telefoon , bylyn 494, gedoen word. Afskrifte van die besluit en besonderhede van P DELPORT die wysiging le gedurende kantoorure ter insae AMENDMENT OF DETERMINATION OF 8 Januarie 1986 Stadsklerk by Kamer B111, Munisipale Kantore, hoek van CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC Hendrik Verwoerdrylaan en Jan Smutslaan. Kennisgewing No 1/1986 TRICITY Randburg, vir 'n tydperk van 14 dae venal datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. It is hereby notified in terms of section 80B(3) of the Local Government Ordinance, CITY COUNCIL OF PRETORIA Enige persoon wat beswaar teen gcnoemde 1939, that the Council has by Special Resole wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik tion amended the charges for the supply of.by ondergetekende doen binne 14 dae na die electricity with effect from 1 January PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE publikasie van hierdie kennisgewing in die TORIA TOWNPLANNING SCHEME, 1974: Provinsiale Koerant. The general purport of this resolution is to TOWN PLANNING AMENDMENT adjust certain tariffs in accordance with Es SCHEME 1333 J C GEYER corn's increase from the same date. Stadsklerk Munisipale Kantore Copies of the said resolution and particulars The City Council of Pretoria has prepared a Privaatsak 1 of the amendment are open for inspection at draft amentment to the Pretoria Townplan Randburg the office of the Town Secretary, Room 311, fling Scheme, 1974, to be known as Townplan 8 Januarie 1986 Municipal Offices, Potchefstroom, for a pe ning Amendment Scheme Kennisgewing No 1/1986 nod of 14 days from date of publication hereof in the Provincial Gazette. This draft scheme contains the following proposals: Any person who wishes to object to the said amendment must lodge such objection in writ The rezoning of (a) the remainder of Erf TOWN COUNCIL OF RANDBURG ing with the undersigned within 14 days of pu 746, Mountain View, from "existing street" to blication hereof in the Provincial Gazette. "special residential" with a density of "one AMENDMENT TO TARIFFS dwelling per 750 m2"; (b) Erf 37, De Beers, A VILJOEN from "existing street" to "special" for the pur Notice is hereby given in terms of section Acting Town Clerk poses of parking; and (c) Holding 19, Struland Municipal Offices 8013(3) of the Local Government Ordinance, PO Box 113 Agricultural Holdings (previously a portion of 1939, that the Council has by Special Resolution Potchefstroom Spitskop Road), from "existing street" to amended the Tariff of Charges: Drainage Ser "agricultural". The abovementioned proper 8 January 1986 vices, with effect from 1 January ties are no longer required for the purpose for Notice No 141/ _8 which they were zoned and are therefore now The general purport of the amendment is alienated. I. to provide for additional service charges to The properties are registered in the name of be levied in respect of each dwellingunit on STADSRAAD VAN PRETORIA the City Council of Pretoria. properties zoned for Residential I purposes where two or more dwelling units are erected on Particulars of this scheme are open to in such property, and VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE spection at Rooms 6057W and 3022W, Munito PRETORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, na, Van der Walt Street, Pretoria, for a period 2. the definition of "dwelling unit" : D 0 R P S B EP LA N N IN GSWY SI of four weeks from the date of the first publi GINGSKEMA 1333 cation of this notice, which is 8 January Copies of the said resolution and particulars of the amendment are open for inspection The Council will consider whether or not the during office hours at Room B111, Municipal Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp scheme should be adopted. Offices, cnr Hendrik Venvoerd Drive and Ja wysiging van die Pretoria dorpsbeplanning Smuts Avenue, Randburg, for a period of skema, 1974, opgestel wat bekend sal staan as Any owner or occupier of immovable pro days from the publication hereof in the Provi perry within the area of the Pretoria Towncial Gazette. ill

37 1 Tarief 1 Municipal PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY ' Any person wishes to object against the said 1939, as amended, that the Town Council of wees na die ooreenstemmende artikel in geamendments, must lodge such objection in Randburg by special resolution has deter noemde verordeninge. writing with the undersigned within 14 days of mined the Tariff of Charges: Cemetery as set publication hereof in the Provincial Gazette. out below with effect from 1 November BYLAE I C GEYER J C GEYER Town Clerk Town Clerk Offices "1. Verwydering van Afval Private Bag Municipal Offices 1 Private Bag 1 Randburg (1) Huisafval: Randburg (a) Per maand of gedeelte daarvan 8 January 1986 Notice No 8January / Notice No 7/1986 (i) vanaf private woonhuise, per wooneen held: R3; TARIFF OF CHARGES: CEMETERY (ii) vanaf woonstelle, per woonsteleenheid: STADSRAAD VAN RANDBURG R4; Any reference to bylaws in this Tariff of (iii) vanaf persele wat uitsluitend vir Gods TARIEF VAN GELDE: BEGRAAFPLAAS Charges shall be deemed to be a reference to dienstige doeleindes gebruik word: RI the Cemetery Bylaws of the Town Council of Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Randburg adopted under Administrator's No (b) Bykomende afvalblikke word teen kos 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be lice 289 dated 10 March 1982, as amended, and prys van die Raad verkry. stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad any reference to a section shall be deemed to (2) Besigheids en Droe Bedryfsafval: van Randburg by spesiale besluit die onderbe a reference to the corresponding section in said bylaws. staande Tarief van Gelde: Begraafplaas vas the(a) Afval geplaas in afvalblikke, per kwargestel het met ingang van 1 November taal, per afvalblik: R30. "SCHEDULE (b) Afval geplaas in houereenhede J C GEYER Stadsklerk A. The following charges shall be payable in (i) met 'n inhoudsvermoe van 6 m3' vanaf Munisipale Kantore advance in respect of graves in all sections of a private woonhuise, per verwydering: R38; Privaatsak 1 cemetery: Randburg (ii) met 'n inhoudsvermoe van 6 m3, vanaf 2125 ander persele, per verwydering: R5I; 8 Januarie Interment Residents Non 3 'Residents (iii) met 'n inhoudsvennoe van 9 m, vanaf Kennisgewing No 7/1986 private woonhuise, per verwydering: R44; TARIEF VAN GELDE: BEGRAAFPLAAS R R (iv) met 'n inhoudsvermoe van 9 m3, vanaf ander persele, per verwydering: R58. Enige l verwysing na verordeninge in hierdie (1) Adult 50,00 304:00 (c) Afval ingevolge artikel 8(1) verdig en gevan Gelde word geag 'n verwysing na (2) Child 30,00 180,00 plaas in 'n die Stadsraad van Randburg se Begraafplaas 2. Reservation of second (i) plastiek, verordeninge aangeneem by A dminis tra papier of ander wegdoenbare aye teurskennisgewing 289 van 10 Maart 1982, soos honer in 'n afvalblik of houereenheid: Adult 50,00 300,00 gewysig, te wees en enige verwysing na 'n arti 21 Child 30,00 180,00 (aa) Vanaf 'n perseel waarop 'n woonstelge kel word geag 'n verwysing te wees na die oar bou opgerig is, per 0,085 m', per kwartaal: eenstemmende artikel in genoemde verorde 3. Opening grave for exhu R40; ninge. mation 50,00 300,00 (bb) Vanaf 'n besigheidsperseel per 0, Erection of Memorial "BYLAE m3, per kwartaal: R125. Work (I) Headstone 60,00 180,00 (ii) verdigtheidseenheidhouer A. Die volgende gelde is voaruitbetaalbaar (2) Headstone, slab and ten opsigte van grafte in elle afdelings van 'n kerbing Bop 240,00... (aa) met 'n inhoudsvermoe van 6 ITI3, per venvydering: R64; begraafplaas: 57 8 (bb) met 'n inhoudsvermoe van 9 m3, per ip 1. Teraardebestelling Inwoners Nie venvydering: R87; Inwoners (cc) met 'n inhoudsvermod van 11 m3, per STADSRAAD VAN RANDBURG verwydering: R116; R R (d) TARIEF VAN GELDE: VASTE AFVAL Huurgelde vir houereenhede genoem in paragraaf (b3 is soos volg: (1) Volwassene 50,00 300,00 (2) Kind 30,00 180,00 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Per honer van Per maand Per dag 2. Reservering van tweede 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be R R graf stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Randburg by S e Besluit die cinder (i) 6 m3 20,00 2,00 (1) Volwassene 50,00 300,00 staande Tarief van elde: Vaste Afval vasge (2) Kind 30,00 180,00 stel het met ingang van 1 November (ii) 9 in3 25,00 2,40 3. Oopmaak van graf vir J C GEYER 3. Mind yak opgrawing 50,00 300,00 Stadsklerk Munisipale Kantore 4. Oprigting van Gedenk Privaatsak 1 werke Randburg (1) Grafsteen 60,00 180, (2) Grafsteen, Wad en 8 Januarie 1986 tandstene 80,00 240,00.". Kennisgewing No 6/1986 (a) Verwydering van afval geplaas in plastiese sakke: Gratis. (b) Venvydering van mot hoeveelhede afval of afval wat vanwee die aard daarvan nie in plastiese sakke geplaas kan word nie: (i) Per m3: R4. TARIEF VAN GELDE: VASTE AFVAL (ii) Minimum heffing, per vrag: R TOWN COUNCIL OF RANDBURG Enige verwysing na verordeninge in hierdie 2. Storting van Vullis op 'n Munisipale Stor Tarief van Gelde word geag 'n verwysing na tingsterrem TARIFF OF CHARGES: CEMETERY die Stadsraad van Randburg se Verordeninge (1) Tot 999 kg: RI. betreffende Vaste Afval aangeneem by Ad ministrateurskennisgewing 156 van 9 Februa (2) Bo 999 kg tot en met kg: R4. Notice is hereby given in terms of section rie 1977, soos gewysig, te wees en enige ver 80B(8) of the Local Government Ordinance, wysing na 'n artikel word geag 'n verwysing te (3) Bo kg: R12.

38 II..,.. 98 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986.,.. 3. Die Afhaal en Ventietiging van Dierekar (b) Refuse placed in container units (2) The Council reserves the right to refuse kasse en Voedselware the rendering of any service if the rendering (i) with a capacity of 6 m3 from private thereof is impracticable.". (1) Dierekarkasse: dwellinghouses, per removal: 11.18; 58 S (a) Groorvee, soos beeste, perde, muffle, (ii) with a capacity of 6 in3, from other predonkies, kaiwers of vuilens, elk: R25. mists, per removal: R51; STADSRAAD VAN RANDBURG (b) Kleinvee, soon bokke, skape, varke, elk: (iii) with a capacity of 9 m3, from private dwellinghouses, per removal: R44; TARIEF VAN GELDE: WATERVOOR (c) Honde, elk: R2. (iv) with a capacity of 9 m3, from other pre SIENING mists, per removal: MB. (d) Katie, elk: Rl. Kennis geskied hiermee ingevolge artikel (6) Refuse compressed ill terms M section (2) Voedseiware: 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be 8(1) and which is placed in a stuur, 1939, soos gewysig, dat dic Stadsraad Per menieke toll of gedeelte daarvan: R10. (i) plastic, paper or other disposable con van Randburg by Spesiale Besluit die ondertainer in a refuse bin or container unit; staande Tarief van Gelde: Watervoorsiening 4. Verwydezing van Motonvz akke vasgestel het met ingang van 1 November (aa) From premises on which a block of flats Verwydering, per wrak: has been erected, per 0,085 id, per quarter: I C GEYER 1 5. Algerneen R40. Stadsklerk (1) Die gelde vir enige diens waarvoor daar (bb) From business premises, per 0,085 m3, Munisipale Kantore nie in hierdie taller' van gelde voorsiening ge per quarter: R125. Privaatsak I maak word nie, word bereken teen kasse plus... Randburg 10 %. (n) compaction unit container 2125 (aa) with a capacity of 6 in3, per removal: 8 Januarie 1986 (2) Die Rand behou horn die rag voor om R6;4;Kennisgewing No 4/1986 die lewering van enige diens te weier indien die lewering daarvan onprakties h.". (bb) with a capacity of 9 rn3, per removal: R87; TARIEF VAN GELDE: WATERVOORSIENING (cc) with a. capacity of 11 mi, per removal: TOWN COUNCIL OF RANDBURG R116; Enige verwysing na verordeninge in hierdie Tarief van Gelde word geag 'n verwysing na (d) Rentals for container units mentioned in die Stadsraad van Randburg se Watervoorsie ITARIEF OF CHARGES: REFUSE (SOLID paragraph (b) shall be as follows: ningsverordeninge aangeneem by Administra WASTE) teurskennisgewing 1268 van 31 Augustus 1977, Per container of Per month Per day soos gewysig, te wees en enige verwysing na 'n Notice is hereby given in terms of artikel word geag 'n verwysing te wees na die section R R 80B(8) of the 00reenstemmende artikel in Local Government genoemde veror Ordinance, 1939, as amended, that the Town Council of (i) a n? 20,00 2,00 deninge. Randburg by Special Resolution has deter 3 "BYLAE rin... mined the Tariff of 25,00 2,40 Charges: Refuse 9 m (Solid Waste) as set out below with effect from 1 No 3. Garden Refuse: DEEL I WATER vember Basiee s Hefting. (a) Removal of refuse placed in plastic bags: J C GEYER Free of charge. Town Clerk 1) 'n Basiese hefting van R3 per maand of Municipal Offices geseelte daarvan uitgesonderd soos in sub (b) Removal of large 9uantities of refuse or Private Bag 1 refuse which, owing to ns nature, cannot item (2) bepaal, is be betaalbaar deur die eienaar Randburg of placed in plastic bags: okkupant per erf, standplaas, perseel of 2125 ander terrein, met of sonder verbeterings, wat 8 January 1986 (i) Per m3: R4. by die hoofwaterpyp aangesluit is of na die Notice No 6/1986 mening van die Raad daarby aangesluit kan (ii) Minimum charge per load: 125. 'word, of water verbruik word al dan nie. TARIFF OF CHARGES: REFUSE (SOLID 2. Dumping of Refuse on a Municipal (2) In die geval van woonstelgeboue is die WASTE) Dumping site heffing betaalbaar ingevolge sub:tem (1), 122 per maand of gedeelte daarvan ten opsigte van (I) Up to 999 kg: RI. Any reference to elke woonmeleenheid. bytaws in this Tariff of Charges is deemed to be a reference to the Re (2) Over 999 kg up to and including kg: 2. Gelde vir die Lewering van Water, per fuse (Solid Waste) Bylaws of the Town Court R4. Maand of Gedeelte daarvan. cil of Randburg published under Administrator's Notice 156, dated 9 February 1977, as (3) Over kg: R12. (1) Vir die toepassing van hierdie item, beamended, and any reference to a section is teken deemed to be a reference to the corresponding 3. The Collection.and Destruction of section in the said bylaws. Animal Carcases and Foodstuffs 'ander verbruiker' enige verbruiker wat nie 'n geregistreerde nywerheids 'sake, ongere (1) Animal Carcases: gistreerde nywerheids, landbouhoewe of 'n SCHEDULE woonstelverbruiker is nie; (a) Large stock, such as cattle, horses, mules, donkeys, calves or colts, each: R25. "I. Removal of Refuse `geregistreerde nywerheidsverbruiker"n ny werheidsverbruiker (b) Small stock, such as goats, sheep, pigs, (I) House Refuse: each: R3. (a) Vir wie minstens 60 % van sy waterver (a) Per month or part thereof bruik, na die oordeel van die (c) Dogs, each:122. Raad, onontbeerlik is vir die produksieproses van nywer (i) from private dwellinghouses, per dwel (d) Cats, each: RI. heid; of ling unit: 123; (2) Foodstuffs: (b) wat na goeddunke van die Raad, as so (ii) from fiats, per fiat unit: R4; danige kwalifiseer; Per metric ton, or part thereof: R10. (iii) from premises used exclusively for Reli en wat by die Raad geregistreer is; gious purposes: R3. 4. Removal of Motor Car Wrecks 'Iandbouhoeweverbruiker"n verbruiker op (b) Additional refuse bins shall be obtained Removal pen/reek: R15. ''n eiendom wat ooreenkomstig die bepalings from the Council at cost. van die Randburg dorpsbeplanningskema, 5. General 1976, vir landboudoeleindes gesoneer is; (2) Business and Dry Industrial Refuse: (1) The charges for any services for which 'maand' ook 'n aaneenlopende tydperk van (a) Refuse placed in refuse bins, per provision has not been made in this tariff of dertig dae en `maandeliks' het 'n ooreenstem quarter, per refuse bin: R30. charges, shall be calculated at cost plus 10 %. mende betekenis;

39 1 (4) (b). PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY e 'munisipale pence!' enige perseel wat uit F 4. Gelde in Verband met Meters. waar die Raad nie daarvan oortuig is dat sluitlik vir munisipale doeleindes gebruik die water war uit die branakraan getap is uit word; (1) Vir 'n spesiale aflesing van 'n meter: RS. sluitlik vir die bias van 'n brand gebruik is We, 'norm' die redelike hoeveelheid waterverbruik wat volgens die mening van die Raad, meter dew die Raad verskaf, op versoek van Vir aie toepassing van hierdie item word (2) Vir die installering of verwydering van in Per brandkraan: voldoende is vir die verbruiker se maandelikse die verbruiker: R1,25. 'n klep aan 'n hicirouhese brandslaugtol geag behoeftes; (3) Vir die toets van meters deur die Raad 'n brandkraan te woes. 'sake en ongeregistreerde nywerheidsver verskaf in gevalle waar bevind is dat die meter 4. Minimum voraering vir die volmaak van bruiker' enige pence!, onderneming of besig nie meer as 5 % onderresistreer nie of nie toevoertenk vir sprinkeltoestel: Al.". heid wat vir handel of kommersiele doeleindes meer as 2 % oorregistreer me: R10., of albei, aangewend word, asook enige nywerheidsverbruiker wat nie voldoen (4) Vir die toets van privaatmeters tot op 25 aan die vermm: RIO. elates van 'n geregistreerde nywerheidsverbruiker nie; (5) Vir die tap van water nit 'n brandkraan TOWN COUNCIL OF RANDBURG 'tariefkategorie' die werklike maandelikse in 'n gram waar die water nie deur 'n verplaasverbruik uitgedruk as 'n persentasie van die bare meter gaan nie, per dag of gedeelte daar TARIFF OF CHARGES: WATER SUPPLY vasgestelde norm; van: RIO.. 'woonstelverbruiker"n verbruiker wat 5. Diverse Gelde. Notice is hereby given in terms of section woonagtig is op 'n pence! wat uit twee of 40B(8) of the Local Government Ordinance, meer wooneenhede met of sander bybeho Vir die huur van 'n private pyplyn nor 'n 1939, as amended, that the Town Council of rende buitegeboue bestaan en waarvoor 'n straat, per maand: 25c. Randburg has by Special Resolution deterbasiese heffing ingevolge item 1 gehef word. mined the Tariff of Charges: Water Supply as out below with effect from I November 6. Gelde vir die Teets en Stempel van!crane (2) Gelde betaalbaar deur: en Toebehore. (a) 'n Geregistreerde Nywerheidsver (1) Skroef en afsluitkrane tot 40 mm in bruiker: deursnee, elk: 2c. Tarief per kl of 'n gedeelte daarvan: 76c. (2) Vlotterkrane, elk: 3c. (b) 'n Sake en Ongeregistreerde Nywer (3) Slaver, afsluit en vlotterkrane van heidsverbruiker: groter groottes, elk: Sc. set J C GEYER Town Clerk Municipal Offices,.Private Bag 1 Randburg Tariefkategorie Tarief perk! (4) Waterklosetopgaartenks, elk: 15c. 8 2 J25 anuary/ minder as 50 40c (5) Deurspoelkleppe, elk: 15c. Notice No 4/1986 ii) 50 To 75 % 60c DEEL 0 BRANDBLUSDIENSTE. HO 76 % 100 1% 100c TARIFF OF CHARGES: WATER SUPPLY iv) 101 % 150 % 160c 1. Sprinkelblustoestelle. v) 151 To 200 % 240c Any reference to bylaws in this Tariff of vi) meer as 200 % 340c (1) Vir die ondersoek en instandhouding Charges shall be deemed to be a reference to van verbindingspyp, per jean R4. the Water Supply Bylaws of the Town Council (c) 'n Woonstelverbruiker en ander Ver of Randburg,, adopted under Administrator's bruiker: (2) Vir elke sproeikop wat in gebruik gestel Notice 1268 dated 31 August 1977, as word, vir eke 30 minute of gedeelte daarvan, amended, and any reference to a section shall Tariefkategorie Tarief perk! wat dit gebruik word: 75c: Met dien verstande be deemed to be a reference to the conesdat, indien die middellyn van die opening ponding section in the said bylaws. 9 minder as 50 % 34c ii) 50 % 75 % 40c voter as 13 mm is, die gelde na verhouding van die grootte van die opening verhoog word. Hi) 76 % 100 To 52c iv) 101 % 150 % 76c 2. Drenkblustoestelle. PART I WATER 112c a) gi % 3000 Via 160c (1) Vir die ondersoek en instandhouding 1. Basic Charge".SCHEDULE /vii) meer as 300 % 220c van die verbindingspyp, indien dit 'n deel van die gewone sprinkelblusstelsel is: Gratis. (1) A basic charge of R3 per month or part (d) 'n Landbouhoeweverbruiker: thereof, except as provided in subitem (2), (2) Vir die ondersoek en instandhouding shall be payable by the owner or occupier per Die gelde ingevolge paragraaf (c): Met dien van die verbindingspyp, indien dit nie 'n deel erf, stand, lot or other area, with or without verstande dat 'n algemene toeslag van 25 % van die gewone spnnkelblusstelsel is nie, per improvements, which is or, in the opinion of betaalbaar is. jaar: R4. the Council, can be connected to the main, whether water is consumed or not. (3) Vir lewering aan munisipale persele: (3) Vir elke drenkkop wat in gebruik gestel Teen koste. word, vir elke 30 minute of gedeelte daarvan (2) In the case of flat buildings the charge 3. Aansluiting en Heraansluiting van Voor wat dit gebruik word: 75c: Met dien verstande payable in terms of subitem (1) shall be R2 per raad. dat, indien die middellyn van die opening month or part thereof in respect of each flat groter as 8 mm is, die gelde na verhouding van unit. (1) Aansluitingsgelde: die grootte van die opening verhoog word. 2. Charges for the Supply of Water, per (a) Vir die verskaffing en aanle van 'n ver 3. Private Brandkraaninstallasies. Month or Part thereof. bindingspyp, meter en toebehore vir die lewering van water aan enige pence!: Koste van Die volgende gelde is betaalbaar ten opsigte (1) For the purpose of this item maternal en arbeid plus 'fi toeslag van 15 % van private brandlcraaninstallasies, uitgesonop sodanige bedrag. derd sprinkelblustoestelle en drenkblustoe 'agricultural holding consumer' means a con (b) Vir die berekening van gelde betaalbaar stelle: sumer on a premises which is zoned for agri cultural purposes in terms of the Randburg ingevolge paragraaf (a) word geag dat die ver (1) Vir die ondersoek en instandhouding Townplanning Scheme, 1976; bindingspyp na enige aieneel by die middel van die verbindingspyp, per jaan R4. van die straat waann die hoofwaterpyp gelee 'business and unregistered industrial conis, by sodanige hoofwaterpyp aangesluit is. (2) Vir elke Wit wat in gebruik gestel word, sumer' means any premises, enterprise or vir elke 30 minute of 'n gedeelte daarvan: R4: business used for trading or commercial pur (2) Heraansluitingsgelde: Met dien verstande dat, indien die middellyn poses, or both, as well as any industrial consu (a) Vir die heraansluiting van die watertoe van 'n tuft groter as 16 mm is, die gelde ver mer which does not comply with the requirevoer wat op versoek van die verbruiker afge meerder word in verhouding tot die groter ments of a registered industrial consumer; sluit is: 75c. dwarsdeursnee van die wit wat gebruik word. 'flat consumer' means a consumer residing (b) Boete vir betaling van rekening op die (3) Vir die hence! van 'n brandkraan, waar in a premises comprising two or more dwel volgende dag nadat sknftelike kennis gegee is die seek dew iemand anders as 'a beampte lingunits, with or without appurtenant out dat die watertoevoer weens 'n oortreding van van die Read verbreek is buildings and for which a basic charge is levied hierdie verordeninge afgesluit gaan word: R3. in terms of item 1; (a) waar die Raad daarvan oortuig is dat (c) Vir die heraansluiting van die watertoe geen water uit die brandkraan getap is vir 'month' means also a continuous period of voer wat weens 'n oortreding van hierdie ver ander doeleindes as om 'n brand mee te bliss thirty days and 'monthly' shall have a COITCSordeninge afgesluit is: R6. nie, per brandkraan: RIO: of ponding meaning;

40 ii PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 'municipal premises' means any premises (c) For the reconnecting of the supply which (b) where the Council is not satisfied that used exclusively for municipal purposes; has been cut off for a breach of these by laws: the water taken from the hydrant is used solely R6. for extinguishing a fire, per hydrant: R50. 'norm' means the reasonable quantity of water consumed which, in the opinion of the 4. Charges in Connection with Meters. (4) For the purposes of this item the valve Council, is sufficient for the consumer's fitted to a hydrant hose reel shall be deemed to monthly needs; (1) For a special reading of a meter: R5. be a hydrant. 'other consumer' means any consumer which (2) For installing or taking away at request 4. Minimum charge for the refilling of supply is not a registered industrial consumer, a busi of a consumer any meter supplied by the tank for sprinkler installation: Rl.". I ness consumer, an unregistered industrial con Council: R1, sumer, an agricultural holding consumer or a t:tat consumer; (3) For testing meters supplied by the Coun dl in cases where it is found that the meter 'registered industrial consumer' means an does not show an error of more than 5 % STADSRAAD VAN RANDBURG industrial consumer under and not more than 2 % over: R10. I GELDE: (a) for whom at least 60 % of his water con (4) For the testing of a private meter of up to TARIEF VAN RIOLERINGS DIENSTE sumption is indispensable in the opinion of the 25 nun: RIO. Council, for the production process of the in. (5) For taking water from a street dustry; or hydrant Kennis geskied hiermee ingevolge artikel where the water does not pass through a port 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be (b) who, at the discretion of the Council, able meter, per day or part thereof: RI& stuur, 1939, dat die Stadsraad van Randburg qualifies as such; by spesiale besluit die onderstaande Tarief 5. Miscellaneous Charges. van Gelde: Rioleringsdienste vasgestel het and who is registered with the Council; For rental of a private pipeline across a met ingang van 1 November 'tariff category' means the actual monthly street, per month: 25c. consumption expressed as a percentage of the fixed norm. 6. Charges for Testing and Stamping of Taps and Fittings. (2) Charges payable by: (a) A Registered Industrial Consumer: (1) Bib and stop taps up to 40 mm in diameter, each: 2c. Munisipale Kantore Privaatsak 1 2R1a2n5dburg 1 C GEYER Stadsklerk Tariff per k/ or part thereof: 76c. (2) Ball taps, each: 3c. 8 Januarie 1986 Kennisgewing No 5/1986 (b) A Business and Unregistered Industrial (3) Bib, stop and ball taps of larger sizes, Consumer: each: 5c. TARIEF VAN GELDE: RIOLERINGS (4) Watercloset cisterns, each: 15c. DIENSTE Tariff category Tariff per kf (5) Flushing valves, each: 15c. i) less than 50 % 40c Enige verwysing na verordeninge in hierdie it) 50 % 75 % 60c ill) PART II FIRE EXTINGUISHING Tarief van Gelde word geag 'n verwysing na 76 % 100 % 100c SERVICES die Stadsraad van Randburg se Riolenngsver iv) 101 % 150 % 160c ordeninge aangeneem by Administrateursken v ) 151 % 200 A 240c 1. Sprinkler Installations. nisgewing 1692 van 8 November 1978, soos gevim. te wees en enige verwysing na 'n /vi) more than 200 % 340c artikel (1) For inspection and maintenance of corn word geag 'n venvymng to wees na die ooreen (c) A Flat Consumer and other Consumer: mutation pipe, per annum: R4. stemmende artikel in genoemde verorde Tariff category Tariff perk! (2) For each sprinkler head when brought ninge. into use for each 30 minutes or part thereof in 34c use: 75c: Provided that a proportionate in "BYLAE A i) less than 50 % it) 50 % 75 % 40c crease in charge shall be made if the aperture HO 76 % 100 % 52c exceeds 13 mm in diameter. Aansoekgelde iv) 101 % 150 % 76c v) 151 % 200 % 112c 2. Drencher Fire Installations. In) 201 % 300 % 160c DEEL 1 / vii) more than 300 % 220c (1) For inspection and maintenance of communication pipe, if it is a part of the general (d) An Agricultural Holding Consumer: sprinkler installation: Free of charge. 1. Die gelde wat in Deel II van hierdie Bylae aangegee word, is ingevolge artikel 23(1) van The charges in terms of paragraph (c): Pro (2) For inspection and maintenance of com die verordeninge betaalbaar ten opsigte van vided that a general surcharge of 25 % shall be munication pipe, if it is not a part of the elke aansoek wat ingevolge artikel 20 daarvan payable., general sprinkler installation, per annum: R4. ingedien word en moet betaal word deur die persoon deur wie of namens wie die aansoek (3) For supply to municipal premises: At (3) For each drencher head when brought gedoen word. cost. into use for each 30 minutes or part thereof in use: 75c: Provided that a proportionate in 2. Die ingenieur most die gelde wat betaal 3. Connecting and Re Connecting of Supply. crease in charge shall be made if the aperture baar is ten opsigte van aansoeke wat ingevolge exceeds 8 mm in diameter. artikel 20 van die verordeninge ontvang word, (1) Connecting Charges: ooreenkomstig Deel II of, in 'n spesiale geval, 3. Private Hydrant Installations. so na as moontlik ooreenkomstig (a) For providing and laying genoemde a communica Deal II bereken: Met dien verstande dat enigtion pipe, meter and fittings for the supply of The following charges shall be payable in water to any premises: Costs of matenal and respect of private hydrant installations, ex iemand wat die dat hy deur so 'n berekening labour, benadeel is, daarteen appal kan plus aanteken op a surcharge of 15 % on such eluding sprinkler installations and drencher in die wise wat by artikel 3 amount. van die verordeninge stallations: voorgeskryf word.. (b) For the calculation of the charges pay (1) For inspection and maintenance of the able in terms of paragraph (a), it shall be communication pipe, per annum: R4. DEEL II deemed that the communication pipe to any premises is connected to such main in the (2) For each jet brought into use for each 30 centre of the street in which the main is minutes or part thereof: R4: Provided that 1. Minimum bedrag betaalbaar ten opsigte situated. where the diameter of a jet exceeds 16 mm, an van enige aansoek, soos voornoem: RIO. increase shall be payable proportionate to the (2) Re connecting Charges: increased crosssectional area of the jet used. 2. Behoudens die verpligting om 'n mini mum bedrag soos voorgeskryf by item 1 te be (a) For reconnecting of the supply which (3) For the resealing of a hydrant, where the taal, is die volgende gelde betaalbaar ten ophas been disconnected on request of the con seals have been broken by someone other than sigte van enige aansoek soos voornoem: sumer: 75c. an officer of the Council (1) Vir elke 1 m2 of gedeelte daarvan, van i (b) Penalty for payment of account on the (a) where the Council is satisfied that no die vloerruimte van die kelder war bedien next day after written notice has been given water has been taken from the hydrant for pur gaan word deur, of waarvan die gebruik regthat the supply will be cut off for a breach of poses other than to extinguish a fire, per hy streeks of onregstreeks sal saamgaan met die these by laws: R3. drant: R10; or gebruik van die perseelrioolstelsel: 10c. III

41 PROVINCIAL GAZEITE, 8 JANUARY (2) Vir elke 1 m2 of gedeelte daarvan, van die Raad die kategorie in Deel III van hierdie (5) Bo in! tot en met m2 R30,50 die vloerruimte van alle ander verdiepings van Bylae waarin die perseel vir heffingsdoel (6) Bo rns R33,70 'n gebou, soos dit by subitem (1) omskryf eindes ressorteer, aan. word: 10c. 2. Die bepalings van reel 1 is mutatis mutan 9. Die eienaar van 'n perseel wat buite die dis van toepassing op elke gedeelte waarin so 3. Die volgende gelde is betaalbaar ten op munisipaliteit gelde is en regstreeks met 11 danige stuk grond onderverdeel kan word, in sigte van mime aansoek om 'n bestaande per straatnool van die Raad verbind is en nie dew gevolge toestemming verleen deur die seelrioolstelsel te kan verbou, uitgesonderd middel Van die straatriool van 'n ander plaas Administrateur of die Raad, na gelang van die die herbouing daarvan, of om aanbouings like bestuur nie, moet al die gelde wat in Hier geval, ongeag of sodanige onderverdeling in werk daaraan te kan verrig: die Bylae uiteengesit of aangegee word, bene die akteskantoor geregistreer is, al dan nie, wens 'n toeslag van 10 % daarop, betaal. met ingang van 'n datum 6 maande na soda Vir elke verdieping van 'n gebou, soos dit by nige toestemming. item 2(1) omskryf word: 10c vir elke 1 m2 van 1041)) Die gelde wat vir kategorie 8 van vloeroppervlakte. Deel Iii van hierdie Bylae voorgeskryf word, DEEL III word halfjaarliks bereken en word gebaseer 4. Die volgende bedrag is betaalbaar ten op op die vloeroppervlakte van die gebou on die sigte van elke aansoek wat ingevolge artikel betrokke pence!: Met dien verstande tat in Huishoudelike Rioolvuil 22(2) ingedien word: 125 vir elke toebehoorsel. die geval van 'n nuwe.gebou of indien daar 'n verwisseling van die mum, okkupant of ge Die eienaar van grond waarop, of geboue BYLAE B bruiker plaasgevind het en die diem gevolglik waarin daar rioolstelsels is wat met die Raad the oor die voile termyn van 6 maande gelewer se vuilriole verbind is, moet, benewens die Rioleringsgelde is the, die gelde pro rata ten opsigte van 'n ge ewe wat ingevolge ander dale van hierdie deelte van die genoemde termyn bereken Bylae gevorder word, iedere halfjaar ten op DEEL I word. sigte van die grond of geboue wat in die lin kerkantste kolom van onderstaande tabel (2) Die Raad kart, by berating van die Fide beskryf wcrd, die gelde betaal wat daarteen Algemene Reels Betreffende Gelde wat by die Raad se Watervoorsieningsoor in die regterkantste kolom daarvan aanordeninge vir die installering van 'n meter _ end: voorgeskryf is,.op 'n eiendom wat by reel 1 van g`g" " 1. Die. gelde wat in hierdie Bylae aangegee Deel IV van hierdie Bylae ingeslutt is, 'n afword, is ingevolge artikel 5 ten opsigte van die 1. Raad se straatnole en rioolvuilwerke en riool sonderlike meter installeer om die hoeveel TABEL heid water te registreer plase wat daarmee in verband staan, betaal Per bear en die eienaar van die eiendom waarop (a) wat verkry word uit enige bron, behalwe Kategorie Halfjaar die gelde betrekking het, is daarvoor aan die Rand se watervoorraad of spreeklik. 1. Private woonhuise, elk, en (b) was, nadat dit gebruik is, nie 'n perseel woonstelgeboue, per woonstel 857,70 2. Die uitdrukking 'halfjaar' in hierdie riothsal bereik nie. Bylae beteken die tydperk van ses maande wat 2. Kerke en ander geboue wat uit op 1 Januarie of op 1 Julie, al na die geval, (3) Waterverbruiksyfers wat geregistreer sluitlik vir openbare godsdiensoebegin, en die gelde wat gedurende en ten op word deur 'n meter wat geinstalleer is Inge fening gebruik word, elk 857,70 sigte van elke sodanige halfjaar oploop, is ver volge skuldig en betaalbaar op dieselfde datum as 3. Sale wat gebruik word vir doel (a) subreel (2)(a) is onderworpe aan die die algemene eiendomsbelasting vir die half eindes wat met godsdiens verband wat vir reel 1 van Deel IV van hierdie jaar: Met dien verstande dat die gelde wat in hou en ride laevoor ask word;ru waait geen inkomste very g ryf gevolge Dee/ IV van hierdie Bylae gehef kry word the, elk R51,70 word, halfjaarliks agteruit betaal moet word. (b) subreel (2)(b) is onderworpe aan die be 4. Tehuise, koshuise, weeshuise, van gelde wat in hierdie Bylae voorge 3. Waar iemand wat ge/as word om Inge of ander soortgelyke persele wat sk talgword me. volge hierdie Bylae 'n opgawe in te dien of deur 'n geregistreerde welsynorgani ander inligting te verstrek wat die Raad nodig (4) As die Raad, nadat hy aandag geskenk sasie beheer word: het om die gelde ingevolge hierdie Bylae te het aan die grootte van 'n eiendom, die getal Vir elke 20 inwoners of gedeelte kan bereken, versuim om dit te doen binne 30 watertoevoerpunte en die ingewikkeldheid van die getal R57,70 dae nadat by skriftelik kennis ontvang het om van die watemet, dit onprakties beskou om uit dit te doen, moet hy die gelde wat die Read die aangetekende waterverbruiksyfers te be Vir die berekening van hierdie met die beste inligting tot sy beskikking bere paal hoeveel water in die straatnool oaths gelde omvat die woord 'inwoners' ken, betaal. word, kan hy na goeddunke ' inwonende personeel en bediendes, en die getal inwoners moet bereken 4. In alle geskille wat ontstaan oor die (a) opdrag gee dat die watemet op die eie datum waarop die gelde in werking tree, is die word volgens hulle gemiddelde 10 beslissing van die Raad afdoende. naar se koste verander word sodas water wat daaglikse totaal gedurende die tydperk van ses maande wat die tydperk na gebruik in die straatriool ontlas word en ander water wat gebruik word maar nie in die 5. In die geval van 'n perseel wat nie met 'n waarvoor die geld gevorder word, straatriool ontlas word ale, makliker afsonderstraatriool verbind is nie, tree die gelde watonmiddellik voorafgaan, en die ingevolge Dele III, IV, V. VI en VII van hier lik afgemeet kan word, of moet deur die persoon wat in die Bylae gehef word, in werking op die datum (b) die hoeveelheid water wat gedurende etalheer van die inrigting staan, as waarop 'n perseel in opdrag van die Raad met emge maandelikse meteraflesingstydgerk oor juts gesertifiseer word. 'n straatriool verbind moet word, of waarop eenkomstig die gewone waterver ruikstandie perseel inderdaad met 'n straatriool ver daarde in die straatriool ontlas word, beraam. 5. Opvoedkundige inrigtings: bind word, watter datum oak al die vroegste Vir elke 20 persone of gedeelte is. DEEL II van die getal 857,70 6. Die gelde wat ingevolge Dele III, IV en V Vir die berekening van hierdie van hierdie Bylae gehef ward, bly in die geval Gelde ten Opsigte van Beskikbare Vuilriole gelde omvat die woord 'persone' van geboue wat heeltemal leeg staan of ge dagstudente, kosgangers, personeel sloop word, van krag tot op die datum waarop en bediendes, of hulle inwoon of nie die Raad versoek word om die betrokke ope I. Waar enige stuk grond, hetsy daar enige en die getal sodanige persone ward ning in die Raad se straatriool te versed'. verbeterings op is al dan the, by enige vud bereken op die wyse wat vir kategoriool onder die beheer van die Raad aange ic 4 voorgeskryf is. 7. Waar daar 'n verandering in die aard van sluit is of na die mening van die ingenieur. die okkupasie of die gebruik van 'n perseel daarby aangesluit kan word, moet die eienaar 6. Hospitale, verpleeginrigtings en plaasvind, en so 'n verandering meebring dat of bewoner van daardie grond aan die Raad 'n hersteloorde: 'n ander tarief ingevolge hierdie Bylae daarop halfjaarlikse bedrag vooruitbetaal gebaseer van toepassing gemaak moet word, oorweeg op die oppervlakte van sodanige stuk grond, Vir elke 10 persone, of gedeelte die Raad geen em vir die aansuiwering van 'n sonsvac van did getal, met inbegrip van pa rekening wat reeds gelewer is of die terugbe siente, lede van die inwonende betaling van gelde wat ingevolge hierdie Bylae diendes, vir wie daar, soos die per betaal is me, tensy die Raad binne 30 dae Per soon in beheer van die perseel nadat so 'n verandering plaasgevind het, Grootte telik skrif Halfjaar gesertifiseer het, aan die einde van daarvan in kennis gestel is. die voorafgaande kalenderjaar huis 1 Tot en met in2 4 R17,80 vesting beskikbaar was 857,70 8. Ten einde die toepaslike tarief en die be 2 Bo m tot en met nr R21,20 drag betaalbaar ten opsigte van 'n perseel wat 3 Bo tot en met m2 R22,40 7. Geboue in aanbou wat heelmet die straatriool verbind is te bepaal, wys 4 Bo m2 tot en met m2 R27,40 temal ongeokkupeer is 1257,70

42 _, PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE Alle ander klasse eiendomme perk na die einde van die tydperk plaasvind. Per behalwe die wat in kategoriee 1 tot die gedeelte van die daaropvolgende tydperk Halfjaar en met 7 aangegee word, asook ge wat reeds verstryk was toe die meteraflesing Vir elke toestel vir die wegrui boue in aanbou en wat gedeeltelik plaasgevind het, deel van die heffingstydperk ming van afvalvoedsel of elke geokkupeer word: Tot en met 500 m2 waarop die lesing betrekking het, geag word; kombuisafvalmeul wat kragtens arti van die totale vloeroppervlakte; en kel 71 aangebring is: Vir elke aan R130. Bo 500 m` tot en met m` geslane 400 watt of gedeelte daarvan van die totale vloeroppervlakte: (c) waar die outlasting van uitvloeisel in 'n R260. Vir eiendomme gr9ter as vuilnool op 'II datum gedurende 'n halfjaar, van die dryfmotor R47, m2: R25,40 per 100 m of ge soos voomoem, begin, die geld ten opsigte deelte daarvan van die totale vicier van die halfjaar van genoemde datum af here DEEL VII oppervlakte. ken word. Static DEEL IV 6. Indien daar bewys word dat 'n meter Per waarmee die hoeveelheid water wat op die Halfjaar Fabrieksuitvloeisei perseel verbruik word, afgemeet word, defek Vir elke vyf diere of gedeelte van is, moet die hoeveelheid fabrieksuitvloeisel die getat, wat redelikerwys in die Onderstaande reels geld vir die toepassing wat ontlas is, bereken ooreenkomstig reel 4. stal gehuisves kan word R21,00 van artikel 77(3) van die verordeninge in ver dienooreenkomstig gewysig word. band met en vir die berekening van die gelde, DEEL VIII 741) Waar fabrieksuitvloeisel op meer as wat vir die wegvoer en behandeling van faeen plek in 'n vuilriool ontlas word, hetsy op brieksuitvloeisel betanlbaar is: Rioolslyk of mis dieselfde verdieping, hetsy op verskillende I. Behoudens die uitsonderings wat in reel 8 verdiepings van 'n perseel, kan die Raad na Vir rioolslyk of mis wat ooreenkomstig arti vervatin is, moet die eienaar of okkupant goeddunke vir alle doeleindes em 'n bedrag vankel 72 van die Raad se rioolvuilwerke of riool ingevolge hierdie Bylae te kan hef, met inbeparsec! waarop dear 'n bedryf of nywerheid'plase af verwyder word: grip van die neem van toetsmonsters, elke so van so 'a bedryf of nywerheid of van 'n proses danige nntlasplak as 'n afsonderlike plek, air 1. Rioolslyk wat van 'n slykdroogbedding, wat daarmee gepaard aan. uitvloeisel in die die outlasting van fabrieksuitvloeisel in die slykpan of voor verwyder word, as die arbei Raad se straatnool ontlas word, benewens die vuilriool beskou. ders vir die verwydering en laai daarvan op die ander gelde waarvoor by ingevolge hierdie (2) Met die doel om die hoeveelheid uitkoper se voertuig, deur die koper verskaf Bylae aanspreeklik mag wets, aan die Raad 'n vloeisel wat by elke ontlasplek sons voorword: Gratis. fabrieksuitvloeiselgeld betaal wat bereken noem, ontlas word, te kan bereken soon dit by word 2. Rioolslk wat venvyder word van die slyk reel 4 voorsgeskryf word, word die totale hoe hope van die Read, as die koper al die arbei (a) volgens die hoeveelheid water wat gedu veelheid water wat op die perseel verbruik is. ders verskaf vir die oplaai daarvan op sy voer rende die halfjaar waarvoor die gelde gehef so juis as wat redelikerwys moontlik is, na oor tuig: Per vragmotorvrag, ongeag die grootte word, ontlas word; en legpleging tussen die ingenieur en die okku daarvan: RI. toege pant, ooreenkomstig aan die volgende verskillende formule:3. ontlasplekke (b) Rioolslyk wat die Raad op die koper se Vordering in sent per kf = 20,8 + 0,104c i'vys* voertuig laat laai: Per kubieke meter of ge (PW80) waar PW die rekenkundige gemid 8. In die geval van 'n bedryf of nywerheid deelte daarvan: 40c. delde is van die sterktes bepaal ooreenkomstig ten opsigte waarvan reel 3 van minstens 4 blinde monsters van uit 4. Mis wat van die rioolplase af verwyder vloeisel wat te eniger tyd gedurende die half (a) die gemiddelde maandelikse waterver word, as die koper al die arbeiders vir die jaar geneem is: Met dien verstande dat die mi bruik gedurende die vorige halfjaartydperk oplaai daarvan verskaf: Per kubieke meter of nimum vordering 33c per lc/ is. minder was as 100 kf, is die gelde ten opsigte gedeelte daarvan: R1,50. van sodanige fabriekuitvloeisel RI per Ict: Met 2. Wanneer die Read 'n monster ingevolge dien verstande dat indien 'n nywerheid aan die 5. Mis wat die Raad op die koper se voerreel 1 neem, moet die helfte daarvan, indien einde van 'n halfjaartydperk gemiddeld 100 kf tuig laat laai: Per kubieke meter of gedeelte hy dit versoek, aan die eienaar of okkupant of meer fabrieksuitvloasel in die straatriool daarvan: R3.". van die perseel beskikbaar gestel word. laat ontlas het, maar daar nie monsters ter be _ 3. Die sterkte waarna daar in reel 1 verwys Paling van die sterkte van die uitvloeisel geword, word volgens die skeikundige metodes neem is nie, daar gedurende die volgende tyd TOWN COUNCIL OF RANDBURG waarvolgens rioolvuil en riooluitvfoeisel out perk van ses maande minstens dne monsters teed word, sons dit in Deel I onder Aanhang van die uitvloeisel geneem moet word, en die TARIFF OF CHARGES: DRAINAGE SER sel II by die verordeninge omskryf word, be bedrag wat ingevolge hierdie reel ten opsigte VICES paal ooreenkomstig die hoeveelheid suurstof van die eerste tydperk van ses maande betaal wat 'n deelvolume van 'n goed gemengde mon is moet dan aangepas word deur 'n bedrag ge Notice is hereby given in terms of section N lykstaande met die verskil tussen genoemde ster in vier uur uit 'n aangesuurde bedrag en die bedrag war ingevolge reels 1, 3, 80B(8) of the Local Government Ordinance, 80 4 en 7 verskuldig is, daarby te voeg; 1939, as amended, that the Town Council of kaliumpermanganaatoplossing absorbeer. Randburg by Special Resolution has deter (b) die PWsterkte van die uitvloeisel ge mined the Tariff of Charges: Drainage Ser 4. Indien daar geen regstreekse afmeting woonlik 80 dele per miljoen of minder is (be vices as set out below with effect from 1 Noplaasvind nie, bepaal die Raad die hoeveel paal ooreenkomstig reels I en 3), is die gelde vember heid fabrieksuitvloeisel wat gedurende 'n half ten opsigte van sodanige fabrieksuitvloeisel J C GEYER jaar ontlas is, volgens die hoeveelheid water (bereken ooreenkomstig reels 4 en 7) RI per Municipal Offices Town Clerk wat gedurende did tydperk op die perseel ver k/: Met dien verstande dat did subreel nie van bruik PrivateBag1 is, en by die bepaling van did hoeveel toepassing is nie indien die uitvloeisel van ge Randburg heid word die water wat vir huishoudelike noemde nywerheid chroom of 'n ander stof 2125 doeleindes op die perseel verbruik is (waar bevat wat waarskynlik die akkuraatheid van 8 January 1986 voor die gelde ooreenkomstig Deel III van die toets ter bepaling van die sterkte kan Notice No 5/1986 hierdie Bylae gehef word) en die hoeveelheid beinvloed en die prosedure wat by artikel wat tydens die vervaardigings of bedryfs 78(2)(e) voorgeskryiword, word dan gevolg. TARIFF OF CHARGES: DRAINAGE SER proses verdamp het, of in die eindproduk aan VICES wesig is, afgetrek. DEEL V Any reference to bylaws in this Tariff of 5. Tensy die Raad in 'n bepaalde geval an Charges shall be deemed to be a ders met 'n eienaar of okkupant skriftelik oor reference to eenkom, word die gelde wat by hierdie Bylae Kunsmatige Fonteine, Reservoirs en Swem the Drainage Bylaws of Randburg Town voorgeskryf word, gehef ten opsigte van die baddens Council, adopted under Administrator's No tice 1692, dated 8 November 1978, as amended and any reference to a section shall be deemed to be a reference to the corresponding section halfjaarlikse tydperke wat op 1 Julie en 1 Ja ' nuarie begin: Met dien verstande dat Die volgende gelde is betaalbaar ten opsigte (a) waar die laaste maandelikse meterafle van water uit swembaddens, kunsmatige fon in the said by laws. sing betreffende 'n halfjaarlikse heffingstyd Leine en reservoirs wat in 'n perseelrioolstelsel perk voor die einde van did tydperk plaasvind, ontlas word: Per Id: 33c. "SCHEDULE A die res van die tydperk vir heffingsdoeleindcs deel van die daaropvolgende halfjaarlikse heffingstydperk geag word; DEEL VI \ Application Fees PART I (b) waar die laaste maandelikse meterafle Toe:smile vir die Wegruiming van Afvalvoed 1. The charges set out in Part II of this Schesing betreffende die halfjaarlikse heffingstyd sel dule shall be payable in terms of section 23(1) II

43 1 information PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY of the bylaws in respect of every application the case of buildings wholly unoccupied or in the Council a half yearly charge in advance made under section 20 thereof, and shall be the course of demolition until the date on based on the area of such piece of land, as folpaid by.the person by or on behalf of whom the which the Council is requested to seal the lows: Ilip application is made. opening to the Council's sewer. Per 2. The engineer shall assess the charges 7. Where any change is made in the nature Half payable in respect of applications received in of the occupation or the use of any premises Size year terms of section 20 of the bylaws in actor which requires the application of a different dance with Part II hereof, or in any special charge in terms of this Schedule, no claim for (a) Up to and including m2 R17.80 case as nearly as may be in accordance there any adjustment of an account rendered or any (b) Over 1 with: Provided that any person 000 m' up to and in aggrieved by refund of moneys paid in terms of this Sche.. I any such assessment shall have the right to ap dule shall be entertained by the Council unless chiding m R21,20 peal in the manner prescribed by section 3 of notice in writing of the change is given to the (c) Over m2 up to and includ the bylaws. Council within 30 days of the date of its occur ing m' 822,40 PART II ence. (d) Over m2 up to and int. Minimum charge payable in respect of 8. In order to determine the appropriate ta eluding m2 R27,40 any application as aforesaid: RIO. riff and amount payable in respect of any premises connected to the sewer, the Council (e) Over in2 up to and in 2. Subject to the obligation to pay a minishall designate the category in Part Ill of this eluding In2 R30,50 mum charge as prescribed in item 1, the Schedule in which the premises fall for purcharges payable in resnect of any application poses of assessment. (f) Over tn2 R33,70 as aforesaid shall be thetollowing: 9. The owner of premises situated outside 2. The provisions of Rule 1 shall mutatis mu (1) For every 1 m2 or part thereof of the the municipality which are connected to the tandis apply to every portion into which such floor area of the basement to be served by, or Council's sewer directly and not through the piece of Land may be subdivided in terms of a the use of which will, whether directly or indi sewer of any other local authority shall be li consent granted by the Administrator or the rectly, be associated with use of the drainage able to pay all the charges set out or referred Council, as the case may be, whether or not installation: 10c. to in this Schedule and, in addition, a stir such subdivision has been registered in a 2 charge of 10 % thereon. deeds registry, with effect from a date 6 (2) For every 1 mor part thereof of the months after such consent. floor area of all other storeys of a building as 10.(1) The charges prescribed for category 8 described in subitem (1): 10c. of Part III of this Schedule shall be determined PART III half yearly and shall be based on the floor area 3. The charges payable in respect of any apof the building on the property concerned: plication for an alteration. not amounting to a Domestic Sewage Provided that in the case of a new building or reconstruction of, or for additions to, an exist if there was a change of ownership, occupier The owner of any land or buildings having a ing drainage installation shall be the following: or user and the service was consequently not drainage installation thereon which is con rendered for the full period of 6 months, the nected to the Council's sewers shall he liable For each storey of a building as described in item 2(1): 10c for every 1 m h. charms shall be calculated on a pro rata basis to pay, in addition to charges imposed in other in respect of a portion of the period men parts of this Schedule, every half year in re 4. The following charge shall be payable in tioned. spect of the land or buildings described in the respect of every application made in terms of lefthand column of the following table the section 22(2): 125 for every fitting. (2) Upon payment of the charges prescribed charges specified in the right hand column SCHEDULE in terms of the Council's Water Supply Bylaws B for the installation of any water the Council thereof: may install on any property included in Rule 1 TABLE. Drainage Charges of Part IV of this Schedule a separate meter to PART I record the consumption of water Per ' Half General Rules Regarding Charges (a) obtained from any source other than the Category year Council's water supply or, 1. Private dwellinghouses, each 1. The charges set out in this Schedule shall in terms of section 5 be payable in respect of (b) which, after use, will not reach a drain and blocksofflats, of flats, per flat R.57,70 the Council's sewers and sewage ourification age installation. works and sewage farms associated therewith and the owner of the property to which any charge relates shall be liable therefore. 2. Churches and other buildings used exclusively for Public Worship, installed in terms of = each 3. Halls used for purposes con (a) subrule (2)(a) shall be subject to the nected with religion, and from which charges (3.) Water. prescribed consumption for Rulerecorded 1 of Partby IV a of meter this no revenue is derived, each 2. The expression 'halfyear' in this Schedule means the period of six months beginning on P57,70 1 January or 1 July, as the case may be. and the Schedule;4. Homes, hostels, orphanages or charges accruing during and in respect of each such half (b) subrule (2)(b) shall not be subject to any other similar premises operated by a year shall become due and payable charge in terms of this Schedule. registered welfare organisation: on the same date as the general assessment rates in respect of that half year: Provided that (4) Where on any property the Council, For every 20 or part of that the charges imposed in terms of Part IV of this after consideration of its size, the number of number of inmates 857,70. Schedule shall be payable half yearly in ar water supply points and the complexity of the rear. water reticulation, considers it impractical to For the purpose of this charge the determine the quantity of water discharged to word 'inmates' includes resident 3. Where any person who is required to of from records metered. water con staff and servants, and the number of furnish a return in terms of this Schedule or to sewerthe inmates shall be calculated by reprovide such other information as may be ire sumption, it may in its discretion ference to the average daily total cessary to enable the Council to determine the (a) direct that the water reticulation system thereof during the sixmonth period charges to be made under this Schedule fails to be altered at the cost of the owner, to facilitate immediately preceding that to which do so within 30 days after having been called separate metering of water discharged to the the charge relates, and shall be certiupon to do so in writing, he shall pay such sewer after use, and other water consumed but fled by the person in charge of the charges as the Council shall assess on the best not so discharged, or institution. available to it. (b) assess the quantity of water discharged 5. Educational'institutions: 4. In all cases of dispute as to the date from to the sewer in any monthly meter reading pewhich a charge becomes applicable, the deci rind in accordance with normal standards of For every 20 or part of that sion of the Council shall be final. water usage. number of persons R57,70 5. In the case of premises not connected to a PART H For the purpose of this charge, the sewer, the charges imposed in terms of Parts word 'persons' includes day stu III, IV, V, VI and VII of this Schedule shall Charges in Respect of Sewers which are Avail dents, boarding students, staff and come into operation on the date on which the able servants, whether resident or not, Council requires that a connection be made or and the number ofsuch persons shall from the date when the premises are in fact 1. Where any piece of land, whether or not be calculated in the manner pre connected, whichever is the earlier. there are any improvements thereon, is or in scribed for category 4. the opinion of the engineer, can be connected 6. The charges imposed under Parts III, IV to any sewer under the control of the Council, 6. Hospitals, nursing homes and and V of this Schedule shall remain effective in the owner or occupier of such land shall pay to convalescent homes: R57,70

44 104 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 Per Half year For every 10 or part of that (a) where the last monthly meter reading re PART VI number of persons, including pa lating to a half yearly charging period is taken tients, members of resident staff and before the end of that penod the remaining Wastefood Disposal units resident servants, for whom accom part of that period shall be deembd to belong modation is certified by the person for charging purposes to the next succeeding in charge of the premises to have halfyearly charging period; been available at the end of the pre ceding calender year 857,70 (b) where the last monthly meter reading re For each wastefood disposal unit 7. Buildings 'which are wholly kiting to the halfyearly charging period is or garbage grinder installed in terms unoccupied and are in the course of taken after the end of that period, that part of of section 71: Per each rated 400 erection 857,70 the succeeding period which has elapsed when watt or part thereof of the drive the reading is taken shall be deemed to form motor R47,00 8. All other classes of property, part of the charging period to which the read PART VII except those mentioned in catego mg relates; and ries 1 to 7 inclusive, including build ings under construction and which (c) where the discharge of effluent to the are partly occupied: Up to and in sewer begins during a halfyear as aforesaid Per eluding 500 m of the total floor the charge made in respect of that halfyear Half area: Over 500 m2 up to and shall be calculated as from the said date. year including in2 of the total floor area: For properties over For every five or part of that m`: R25,40 per 100 in2 or part 6. If a meter whereby the quantity of water number of animals which the stable thereof of the total floor area. consumed on the premises is measured is is reasonably capable of accommoproved defective, the appropriate adjustment dating 821,00 PART IV shall be made to the quantity of industrial effluent discharged when calculated as pre PART VIII Industrial Effluents scribed by Rule 4. Sewage Sludge and Manure The following rules shall be applicable for the purposes or section 77(3) of the bylaws in 7.(1) Where industrial effluent is discharged For sewage sludge or manure removed from connection with and for the determination of into the sewer front more points than one, the Council's sewage purification works or secharges, payable for the conveyance and treat whether on the same floor or different floors wage farms, in accordance with section 72: ment of industrial effluents: of premises, the Council may in its discretion for all the purposes of making a charge in 1. Sewage sludge removed from any sludge 1. Subject to the exceptions contained in terms of this Schedule, including the taking of drying beds, sludge pan or furrow, all labour Rule 8, the owner or occupier of premises on test samples, treat each such point of discharge for removal and loading into the purchaser's which any trade or industry is carved on and as a separate point for the discharge of indus vehicle being provided by the purchaser: Free from which, as a result of such trade or indus trial effluent into the sewer. of charge. try or of any process incidental thereto, any ef fluent is discharged to the Council's sewer 2. Sewage sludge removed from stockpiles shall, in addition to any other charges for (2) For the purpose of calculating, as pre established by the Council, all labour for loadwhich he may become liable in terms of this scribed by Rule 4, the quantity of effluent dis ing into the purchaser's vehicle being provided Schedule, pay to the Council an industrial ef charged from each point of discharge as afore 1 by the purchaser: Per truckload, irrespective fluent charge which shall be calculated said, the total water consumed on the premises of capacity: RI. shall be allocated as accurately as is reason (a) on the quantity of water discharged dur ably practicable, after consultation between 3. Sewage sludge loaded on to the purchasing the half year forming the period of the the engineer and the occupier, among the se er's vehicle by the Council: Per cubic metre or charge; and venal points of discharge. part thereof: 40c., 4. Manure removed from sewage farms, all (b) in accordance with the following for 8. In the case of mula: Charge in cents per kl = any trade or industry in re 20,8 + 0,104c labour for loading being provided by the pur (PV80) where PV is the arithmetic average of spect of which chaser: Per cubic metre or part thereof: R1,50. the strengths determined as specified in Rule 3 5. Manure loaded on to the purchaser's of not less than four grab samples of effluent (a) the average monthly water consumption taken at any time during the halfyear: Pro during the previous halfyear period was less vehicle by Council: Per cubic metre or part vided that the minimum charge shall be 33c per than 100 Id, the charge for such industrial ef thereof: the3 U. fluent shall be RI per kl: Provided that if at the 61 8 end of any halfyear period an industry has dis 2. Whenever a sample is taken by the Coun charged an average of 100 kj or more of Indus cil in terms of Rule 1, one half thereof shall, on trial effluent to the sewer, but no samples of STADSRAAD VAN ROODEPOOOT his request, be made available to the owner or the strength of the effluent have been taken, occupier of the premises. then a minimum of three samples of the ef PLAASLIKE BESTUUR VAN ROODEfluent shall be taken during the following six: POORT: WAARDERINGSLYS VIR DIE 3. The strength referred to Rule 1 shall be by reference determined in month period, and the sum paid respect of to the oxygen ab BOEKJARE 1985/1987, the first sixmonth period in terms of this rule sorbed in four hours from acidic 2. shall be adjusted by the addition thereto of an Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) 80 amount equal to the difference between the van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van potassium permanganate and on an aliquot said sum, and the sum due in terms of Rules 1, Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van part of a wellshaken sample in accordance 3,4 and 7; 1977), gegee dat die waarderingslys vir die with the methods of chemical analysis as ap boekjare 1985/1987 van alle belasbare eiendom plied to sewage and sewage effluents as set out (b) the PV strength of the effluent is usually binne die munisipaliteit deur die voorsitter van in Part I under Appendix II to the by laws. 80 parts per million or less (determined as laid die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is 4. In down in Rules 1 and 3), the charge for such in en gevolglik finaal en the bindend geword het op absence of any direct measuredustrial effluent (assecsed as laid down in alle betrokke person sons merit, the in artikel 16(3) van quantity of industrial effluent discharged during a halfyear shall be determined Rules 4 and 7) shall be RI per Id: Provided that daardie Ordonnansie beoog. by the Council according to the this subrule shall quantity of not apply if the discharge Die aandag word ester gevestig op artikel 17 water consumed on the premises during from the said that industry contains chromium or any other substance hkely to affect the accuvan die gemelde Ordonnansie wat soon volg period, and in the determination of that quan tity deduction shall be made of the racy of the test for the quantity determination of bepaal used on the premises for domestic purposes strength, in which case the procedure laid "Reg van appel teen beslissing van waarde (which quantity shall be charged for as laid down in section 78(2)(e) shall be adopted. ringsraad. down in Part III of this Schedule), and the quantity lost to the atmosphere during the pro PART V 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde cess of trade or manufacture, or present in the ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, final product. Artificial Fountains, Reservoirs and Swim met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n mingpools antwoord soon in artikel 15(4) beoog, ingedien 5. Unless the Council shall in any particular of voorgele het, kan teen die beslissing van case agree otherwise in writing with an owner sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n beor occupier, charges prescribed by this Sche The following charges shall be payable in swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum dule shall be levied in respect of halfyears be respect of water for swimmingpools, artificial van die publikasie in die Provinsiale Koerant ginning on 1 July and 1 January: Provided fountains and reservoirs, discharged to a van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem that drainage installation: Per Id: 33c. of, waar die bepalings van artikel 16(5) van 411

45 PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY toepassing is binne eenentwintig the na die dag STADSRAAD VAN THABAZIMBI TZANEEN MUNICIPALITY waarop die redes daarin genoem, aan sodanige gestuur is, appal aanteken deur vasstelling VAN GELDE VIR DIE U1T ALIENATION OF LAND by die sekretaris van sodanige raad 'n ken REIKING VAN SERTIFIKATE, DIE VERnisgewing van appal soos voorgeskryf en in SKAFFING VAN 1NLIGTING EN AFDRUK rbeswaarmaker Notice is hereby given in terms of section ooreenstemming met die procedure soos KE VAN PLANNE, DIE HUUR VAN 79(18) of the Local Government Ordinance, No voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris TOE RUSTING EN ALLERLEI 17 of 1939, as amended, that it is the intention of stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige ken AANGELEENTHEDE the Council to alienate, subject to the approval nisgewing van appal aan die waardeerder en aan of the Administrator, and certain conditions, a die betrokke plaaslike bestuur. Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van portion of the old railway station site situated on die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Ordon the farm Pusela 555 LT measuring 3,14 ha to (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarnansie 17 van 1939,word hierby bekend gemaak messrs Twin City Development (Pty) Ltd. maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n dat die Stadsraad van Thabazimbi by Spesiale waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Besluit die gelde soon hieronder uiteengesit met A map innicating the situation of the relevant subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat ingang van 1 December 1985 vasgestel het. property is open for inspection at the office of nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks the undersigned during normal office hours for a deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak AFDRUKKE VAN PLANNE period of (14) fourteen days from the date of word, kan op dergelike wyse, teen sodanige publication of this notice in the Provincial beslissing appal aanteken.". Vir afdrukke van enige plan, kaart of tekening Gazette. teen werklike koste plus 20 % per afdruk. 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van Objections against the proposed alienation die sekretaris van die waarderingsraad verkry P L VAN JAARSVELD must be lodged in writing with the undersigned word. Waarnemende Stadsklerk before or on the 22 January Posbus 90 W.1 LOURENS Thabazimbi P BELL Sekretaris: Waarderingsraad Acting Town Clerk 0380 Januan 8.e 1986 Munisipale Kantore Municipal Offices Kennisgewing No 60/1985 Roodepoort PO Box 24 8 Januane 1986 Tzaneen Kennisgewing No 1/ TOWN COUNCIL OF THABAZIMBI 8 January 1986 Notice No 56/1985 DETERMINING OF CHARGES FOR THE CITY COUNCIL OF ROODEPOORT: ISSUING OF CERTIFICATES, THE FUR 64 8 NISHING OF INFORMATION AND COPIES LOCAL AUTHORITY OF ROODEPOORT OF PLANS, THE HIRING OF EQUIPMENT VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL AND SUNDRY MATTERS STADSRAAD STILFONTEIN YEARS 1985/1987 In terms of the provisions of section 80E1(8) of Notice is hereby given in terms of section the Local Government Ordinance, Ordinance WYSIGING VAN BEURSLENINGS 16(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi 17 of 1939, notice is hereby given that the Town FONDSVERORDENINGE nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the Council of Thabazimbi has by Special Resoluvaluation roll for the financial years 1985/1987 of lion, determined the undermentioned charges all rateable property within the municipality has with effect from 1 December Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed PRINTS OF PLANS Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, sons gewysig, dat die Stadsraad van Stilfontein van voorand binding upon all persons concerned as For prints of any plan., map or drawing, actual neme is om die Raad se Beursleningsyerorcontemplated in section 16(3) of that Ordinance. cost plus 20 % per print. deninge afgekondig onder Administra However, attention is directed to section 17 of P L VAN JAARSVELD teurskennisgewing 1273 van 30 September the said Ordinance, which provides as follows: 1981, te wysig. Acting Town Clerk "Right of appeal against decision of PO valuation Box Die algemene strekking van die wysiging is 90Thabazimbi board. om die bedrag van korttermyn studielenings 0380 wat aan amptenare van die Raad toegestaan 17.(1) An objector who has appeared or has 8 January 1986 mag word, te verhoog. been represented before a valuation board, Notice No 60/ including an objector who has lodged or pre Afskrifte van die betrokke wysigings 16 gesented a reply contemplated in section 15(4) durende kantoorure vir 'n tydperk van veer ties (14) dae vanaf datum van publikasie hier may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty MUNISIPALITEIT TZANEEN van by die kantoor van die Stadsklerk, days from the date of the publication in the Munisipale Kantoor, Stilfontein, ter insae. Provincial Gazette of the notice referred to in VERVREEMDING VAN GROND Enige persoon wat teen genoemde verordesection 16(5) are applicable, within twentyone Kennis geskied hiermee ingevolge di& bepa ninge beswatir wil aanteken moet dit skriftelik section 16(4)(a) or, where the provisions of days after the day on which the reasons referred lings van artikel 79(8) van die Ordonnansie op nie later as 24 Januane 1986 by die ondergete to therein, were forwarded to such objector, by Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewy kende inhandig. lodging with the secretary of such board a notice sig, dat die Stadsraad van voomeme is om, J H KOTZE of appeal in the manner and in accordance with onderhewig aan die goedkeuring van die Admi Stadsklerk the procedure prescribed and such secretary nistrateur, 'n gedeelte van die ou stasieterrein Munisipale Kantoor shall forward forthwith a copy of such notice of gelee op die plaas Pusela 555 LT, grout Posbus 20 appeal to the valuer and to the local authority ongeveer 3,14 hektaar aan mnre. Twin City. Stilfontein concerned. Development (Pty) Ltd te vervreem H i 8 (2) A local authority which is not an objector 'n Skets wat die tagging van die grond aandui 8Jantiarie 1986 may appeal against any decision of a valuation la ter insae by die kantoor van die Kennisgewing No 44/1985 board in the manner contemplated in subsection ondergetekende gedurende normale kantoorure (1) and any other person who is not an objector vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf datum but who is directly affected by a decision of a van publikasie van hierdie kennisgewing in die valuation board may in like manner, appeal Provinsiale Koerant. TOWN COUNCIL STILFONTEIN against such decision.". Skriftelike beware teen die voorgestelde A notice of appeal form may be obtained from vervreemding meet by die ondergetekende Inge AMENDMENT OF BURSARY LOAN FUND the secretary of the valuation board. dien word voor of op 22 Januarie BYLAWS W J LOURENS ' P BELL Secretary: Valuation Board Waarnemende Stadsklerk Notice is hereby given in terms of the provi Municipal Office Munisipale Kantore sions of section 96 of the Local Government Roodepoort Posbus 24 Ordinance, 17 of 1939, as amended, that the January 1986 Tzaneen Town Council of Stilfontein proposes to Notice No 1/ amend the Bursary. Loan Fund Bylaws pu 8 Januarie 1986 blished under Administrator's Notice 1273 of Kennisgewing No 56/ September 1981.

46 1 106 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 The General purport of the amendment is to (60) days as from date of this notice, during do so in writing to the Town Clerk before or increase the value of the short term loans normal office hours at Room 305, Municipal on 22 January which may be awarded to officials of the Office Building, Klasie Havenga Street. Van Council. derbijlpark. C BEUKES III Town Clerk Copies of the relevant amendment will lie Any person who has any objection to the PO Box 3 for inspection at the office of the Town Clerk, proposed closing and alienation or who has Vanderbijlpark Offices, Stilfontein during normal any claim for compensation if the closing is 1900 office hours for a period of fourteen (14) days carried out, must lodge his objection or claim 8 January from the date of publication hereof. as the case may be, with the Town Clerk, PO Notice No 5/1986 Box 3, Vanderbijlpark, in writing not later 67 8 Persons who wishes to object to the said by than Friday, 14 March laws must lodge their objections in writing with the undersigned not later than 24 January C BEUKES STADSRAAD VAN VANDERBULPARK Town Clerk PO Box 3 I H KOTZE Vanderbijlpark Town Clerk 1900 Municipal Offices 8 January 1986 PO Box 20 Notice No 2/1986 Stilfontein Die Stadsraad van Vanderbijlpark het 'n 8 January 1986 Ontwerpdorpsbcplannings wysigingskema op Notice No 44/1985 STADSRAAD VAN VANDERBULPARK gestel wat bekend sal staan as die Vanderbffi 65 8 park wysigingskema 1/137. Hierdie skema sal WYSIGING VAN TARIEWE BY DIE ONT SPANNINGSOORDE EN WOONWAPARK KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 26(1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 (NO 25 VAN 1965) 'II wysigingskema wees en bevat die volgende voorstelle: STADSRAAD VAN VANDERBULPARK 1. Die hersonering van 'n gedeelte van Daar word hierby ingevolge die bepalings Klasie Havengastraat, nou bekend as Erf 204, VOORGESTELDE PERMANENTE van artikel NB van die Ordonnansie op Pleas SLUI Vanderbifipark, groot 64 mz, van "Bestaande TING EN VERVREEMDING VAN PARK like Bestuur, 17 van 1939, bekend gemaak dat Strate en Openbare Wed" na "Spesiaal". die Stadsraad van 767 VANDERBULPARK Vanderbijlpark by spesiale SE 3 besluit die tariewe by die Ontspanningsoorde, 2. Die hersonering van 'n gedeelte van Ed en Woonwapark afgekondig onder Mummpale 17, Vanderbijlpark, nou bekend as Gedeplte 1 Kennis geskied hiermee ingevolge die be Kennisgewing 42 van 17 Julie 1985, met.ingang van Erf 17, Vanderbijlpark, grout 64 ne, van palings van artikels 67, 68 en 79(18) van die 1 Januane 1986 vrysig. "Spesiaal" na "Bestaande Strate en Openbare Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (No Wed". 17 van 1939), soos gewysig, dat die Stadsraad Die algemene strekking van die wysiging is van Vanderbijlpark van voomeme is om, on om voorstening to maak daarvoor dat toe Besonderhede van hierdie skema ter derworpe aan die goedkeuring van Sy Edele gangsgelde nie meer by die Jeugkampterrein insae in die kantoor van die Stadsmmgeeur, die Administrateur, Park 767, Vanderbijlpark taalbaar is nie. Kamer 403, Munisipale Gebou, Klasie SE 3 permanent te sluit en te verkoop. Havengastraat, Vanderbillpark gedurende Besonderhede van die voorgestelde wysi kantoorure van die Stadsraad, vii rn tydperk 'n Plan wat die Jigging en grense van die be ging Id gedurende kantoorure vii 'n tydperk van vier (4) agtereenvolgende weke vanaf die trokke park aantoon en die Read se besluit en van veertien dae vanaf publikasie van hierdie datum van die eerste publikasie van hierdie voorwaardes in verband met die voorgenome kennisgewing by die kantoor van die Stadsek kennisgewing af, naamlik 8 Januarie sluiting en vervreemding van die eiendbm, sal retaris, Kamer 202, Munisipale Kantoorgevir 'n tydperk van sestig (60) dae vanaf datum bou, Klasie Havengastraat, Vanderbijlpark, Enige beswaar of vertod in verband met van hierdie kennisgewing gedurende normale ter insae. hierdie skema moet skriftelik aan die Stadskantoorure by Kamer 305, Munisipale klerk, Kan Posbus 3, Vanderbijlpark 1900, binne 'n Enige persoon wat beswaar teen die voorge tydperk van toorgebou,!cask vier (4) wee Havengastraat, Vanderbijl van bogenoemde. stelde wysiging wil maak, moot dit skriftelilc park ter insae datum af voorgeld word. IC. voor of op 22 Januarie 1986 by die Stadsklerk Enige persoon wat beswaar teen die voorge indien. stelde sluiting of vervreemding het, of wat C BEUKES C BEUKES Posbus 3 Stadsklerk enige eis tot skadevergoeding sal he, indien Stadsklerk Vanderbijlpark die sluiting uitgevoer word, moet sodanige be Posbus swaar of eis, na gelang van die geval, sknftelik Vanderbijlpark 8 'amide 1986 by die Stadsklerk Posbus 3, Vanderbijlpark, 1900 Kennisgewing No 3/1986 indien nie later as Vrydag, 14 Maart 1986 nie. 8 Januarie 1986 I C BEUKES Kennisgewing No 5/1986 Stadsklerk Posbus 3 Vanderbijlpark TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK Januarie 1986 TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK NOTICE IN TERMS OF SECTION 26(1)(a) Kennisgewing No 2/1986 OF THE TOWN PLANNING AND TOWN AMENDMENT OF TARIFFS AT RECREA SHIPS ORDINANCE, 1965 (NO 25 OF 1965) TIONAL RESORTS AND CARAVAN PARK The Town Council of Vanderbijlpark has TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK It is hereby notified in terms of section 8013 prepared a Draft Town planning Scheme, to of the Local Government Ordinance, 17 of be known as Vanderbijlpark Amendment 1939, that the Town Council of Vanderbijlpark Scheme 1/137. This scheme will be an amend PROPOSED PERMANENT CLOSING AND has by special resolution, amended the tariffs ment scheme and contains the following pro ALIENATION OF PARK 767, VAN DER at the Recreational Resorts and Caravan Park posals: BULPARK SE 3 published under Municipal Notice 42, dated 17 July 1985 with effect from 1 January The rezoning of a portion of Klasie Havenga Street, now known as Erf 204, Vag Notice is hereby given in terms of sections ths. purport of the amendment is to derbifipark, in extent approximately 64 mi, 67, 68 and 79(18) of the Local Government Or make general that dnance, 1939 (No 17 of provision 1939), as amended, entry fees are no more from "Existing Streets and Public Through thatayable at the Youth Camping site. fares" to "Special". the Town Council of Vanderbijlpark in P tends, subject to the approval of the Honour Particulars of the proposed amendment will 2. The rezoning of a portion of Erf 17, Vanable, the Administrator, to close permanently lie for inspection for a period of fourteen days derbijlpark, now known as Portion 1 of Erf 17, and to sell Park 767 Vanderbijlpark SE 3. after publication of this notice at the office of Vanderbijlpark, in extent approximately 64 the Town Secretary, Room 202, Municipal Of hi., from "Special" to "Existing Streets and A plan showing the position of the boon dories of the relevant portion of the street and licebffipark, duce Building, Klasie Havenga Street, Vander Public Throughfares". rig normal office hours. the Council's resolution and conditions in re Particulars of this scheme are open for in spect of the proposed closing and alienation Any person desirous of lodging any objet spection at the office of the Town Engineer, are open for inspection for a period of sixty tion against the proposed amendment should Room 403, Municipal Office Bantling, Klasie.

47 Klasie mal PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY Havenga Street, Vanderbijlpark, during nor Room 403, Municipal Office Building, STADSRAAD VAN VEREENIGING office hoursof the Town Council for a Havenga Street, Vanderbijlpark, dunng norperiod of four (4) weeks from the date of the mal office hours of the Town Council for a pcfirst publication of this notice, which is WYSIGING VAN VERORDENINGE 8 Jan riod of four (4) weeks from the date of the first uary publication of this notice, which is 8 January Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Any objection or representations in cannerdie Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ' tion with this scheme shall be submitted in Any objections or representations in con bekend gemaak dat die Raad voomemens is writing to the Town Clerk, PO Box 3( Vander nection with this Scheme shall be submitted in om die Elektrisiteitsverordeninge te wysig. r bijlpark 1900, within a period of four (4) weeks writing to the Town Clerka0 Box 3, Vanderfrom the abovementioned date. bijlpark, within a period of four (4) weeks Die algemene strekking van hierdie veysi, from the abovementioned date. ging is om, met ingang 1 Januarie 1986, voor C BEUKES smiting te mask vir 'n verhoging in die tarief C BEUICES Town Clerk vir die lewering van elektrisiteit, soos deur die Town Clerk Read vasgestel ingevolge artikel 80B van die PO Box 3 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Vanderbijlpark PO Box Vanderbijlpark Afskrifte van hierdie wysiging la ter insae by 8 January die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tyd Notice No 3/ January perk van veertien dae vanaf datum van publiug_g_is Notice No 4/1986 kasie hiervan in die Provinsiale Koerant Enige persoon wat beswaar teen genoemde STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK wysiing wens aan te teken, moet dit skriftelik by die Stadsklerk, Munisipale Kantoor, Ver STADSRAAD VAN VENTERSDORP ging, doen vie later the as 22 Januarie ICENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL eeni (1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP HUUR VAN DORPSGRONDE: VENTERS II J COETZEE DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 DORP S1UETBAAN Stadsekretaris (NO 25 VAN 1965) Munisipale Kantore Posbus 35 Die Stadsraad van Vanderbill park het 'nvan Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Vereeniging die bepalinge anikel 79(18) van die Or 8 Januane 1986 Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos ge Kennisgewing No 141/1985 bekend sal staan as die Vanderbijlpark wysi wysig, dat die Stadsraad voornemens is oat die gingskema 1/138. Hierdie skema sal 'n wyst Ventersdorp Skietbaan, aan Ventersdorp gingskema wees en bevat die volgende voor Kommando to verhuur vir 'n tydperk van nege stet: (9) jaar en elf (11) maande. Die hersonering van 'n gedeelte van Newco TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Voile besonderhede van die voorgenome menstraat, nou bekend as Erf 483, Vanderbijl verhuring 16 vir insae in die kantoor van die park CEI, groot ongeveer 921 ne van "Be Stadsklerk, Ventersdorp, vir 'n tydperk van AMENDMENT TO BYLAWS staande Strate en Openbare Wed" na veertien (14) dee. "Spesiale Besigheid". It is hereby notified in terms of section 96 of Beware Indian anise moot by ondergete Besonderhede van hierdie skema 16 ter kende ingedien word binge the Local Government Ordinance, 1939, that die tydperk van r insae in die kantoor van die Stadsingenieur,he Council intends amending the Electricity veertien (14) dae berekcn vane( datum van Kamer 403, Munisipale Gebou, Klasie Ha oublikasie van hierdie kennisgewing in die By laws. vengastraat, Vanderbijlpark, gedurende kan Provinsiale Koerant. The general purport of this amendment is to toorure van die Stadsraad vir In tydperk van supvier (4) agtereenvolgende weke vanaf die A E SNYMAN provide for an increase in the tariff for the y of electricity, with effect from 1 January datum van die eerste publikasie van hierdie Stadsklerk 1986 and which have been determined by kennisgewing af, naamlik 8 Jimmie Stadsraad Council in terms of section 80B of the Local Posbus 15 Enige beswaar of veiled in verband met Government Ordinance, Ventersdorp hierdie skema moet skriftelik as die Stads ' 2710 Copies of this amendment are open for in klerk, Posbus 3, Vanderbijlpark, binne 'n tyd 8 lanuarie 1986 van vier perk (4) weke spection at the office of the Town Secretary van bogenoemde for a il datum of voorgel6 word. period of fourteen days from date of pub lication hereof in the Provincial Gazette. C BEUKES Any person who desires to record his objec Stadsklerk VENTERSDORP TOWN COUNCIL tion to the said amendment, must do so in Posbus 3 writing to the Town Clerk, Municipal Offices, Vanderbijlpark LEASING OF VILLAGE GROUND: VEN Vereeniging, by not later than 22 January TERSDORP SHOOTING RANGE 8 Januarie J COETZEE Kennisgewing No 4/1986 Town Secretary Notice is hereby given in terms of the provisions of section 79(18) of the Local Govern Municipal Offices ment Ordinance, 1939, as amended, of the in PO Box 35. tcntion of the Ventersdorp Town Council to Vereeniging TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK lease the Ventersdorp Shooting Range to the 8 January 1986 Ventersdorp Commando for a period of nine Notice No 141/1985 (9) yers and eleven (II) months. NOTICE IN TERMS OF SECTION 26(1)(a) 71 8 OF THE TOWNPLANNING AND TOWN Full particulars of the proposed leasing are SHIPS ORDINANCE, 1965 (NO 25 OF 1965) open for inspection at the office of the Town STADSRAAD VAN VEREENIGING Clerk, Ventersdorp for a period of fourteen The Town Council of Vanderbijlpark has (14) days. AANNAME VAN STANDAARDELEKTRI prepared a Draft Town planning Scheme, to Objections, if any, may be lodged with the SITEITSVERORDENINGE be known as Vanderbijlpark Amendment undersigned within the said period of fourteen Scheme 1/138. This scheme will be an amend (14) days calculated from the date of publicament scheme and contains the following pro Dear word hierby ingevolge artikel 96 van non of this notice in the Provincial Gazette. posal: die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, A E SNYMAN bekend gemaak dat die Raad voornemens is The rezoning of a portion of Newcomen Town Clerk om soos volg by die Administrateur aansoek Street, now known as Erf 483, VandernijIpark Town Council te doen CEI, in extent approximately 921 ne, from po Box 15 "Existing Streets and Public Throughfares" to 1. Ventersdorp Dat, ingevolge artikel 96ths(2) van ge "Special Business" noemde Ordonnansie, die Standaardelektnsi 8 January 1986 teitsverordeninge, afgekondig by Administra Particulars of this scheme are open for in teurskennisgewing 1959 van 11 September spection at the office of the Town Engineer, , op die Munisipaliteit Vereeniging van '

48 1 TOWN 108 PROVINSIALE KOERANT, 8 JANUARIE 1986 toepassing gemaak Word, met die wysiging dat Die algemene streldcing van hierdie vasstel aanvullende waarderingslys vir die boekjaar die 'taller sal wees die tarief van gelde soon ling is om verhoogde gelde met ingang 1 Janu te oonveeg. deur die Raad van tyd tot tyd vasgestel inge arie 1986 te lid. volge artikel 80B van genoemde Ordonnansie. 'n Afskrif van hierdie vassteffing 16 ter insae A J VAN BURENSCHELE kantoourure by die kantoor van 2. Dat die Elektrisiteitsverordeninge van Sekretaris: Waarderingsraad rdurende die Stadsekretaris vir 'n toepassing tydperk van veertien op die Munisipaliteit Vereeniging, dae vanaf datum van pubhkasie hiervan in die 8 Januarie 1986 sons deur die Raad aangeneem by Adms Provinsiale Koerant. trateurskennisgewing 2217 van 18 Desember 1974, in geheel herroep word. Enige persoon wat beswaar teen genoemde vasstelling wens aan te teken, moet dit skrifte 'n Afskrif van die Standaardelektrisi LOCAL AUTHORITY OF JOHANNES lik by die Stadsklerk, Munisipale Kantoor, teitsverordeninge BURG 16 ter insae by die kantoor doen nie later the as van die Stadsekretaris vir 'n tydperk van veer Woensdag, 22eigig Januarie Lien dae vanaf die datum van publikasie hier NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUAvan in die Provinsiale Koerant. TION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL SUPPLE Enige persoon wat beswaar teen die Raad JI J COETZEE MENTARY VALUATION ROLL FOR THE se voornemens wens aan te teken, moet dit Stadsekretaris. FINANCIAL YEAR skriftelik by die Stadsklerk, Munisipale Kan Munispale Kantoor (Regulation 9) toor, Vereeniging, doen nie later the as 22 Posbus35 Januarie Vereeniging Notice is hereby given in terms of section 37 of 3 1 J COETZEE 8 Januane 1986 the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 Stadsekretaris Kennisgewing No 140/1985 (Ordinance 11 of 1977), that the first sitting of Munisipale Kantoor the Valuation Board will take place on the Posbus35 24th January 1986 at 09h00 and will be held at Vereeniging the following venue: Committee Room D, 8 Januane 1986 Third Floor, Mayoral Wing, Civic Centre, Jo Kennisgewing No 142/1985 hannesburg, to consider any objection to the COUNCIL OF VEREENIGING provisional supplementary vaulation roll for the financial year TOWN COUNCIL OF VEREENIGING DETERMINATION OF CHARGES A J VAN BURENSCHELE Secretary: Valuation Board. ADOPTION OF STANDARD ELECTRI It is hereby notified in terms of section 80B 8 January CITY BY LAWS of the Local Government Ordinance, 1939, that the Council intends determining tariffs by Special in terms of the Electricity It is hereby notified in terms of section 96 of By laws.resolution KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA the Local Government NR Ordinance, 1939, that 84 the Council intends to submit the following am The General purport of this determination plication to the Administrator is to levy increased tariffs with effect from 1 January Hierby word ooreenkomstig die bepalings 1. That the Standard Electricity By laws, van artikel 18 van die Ordonnansie op Dorpspublished under Administrator's Notice 1959 A copy of this determination is open for beplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 dated 11 September 1985, be made applicable inspction during office hours at the office of van 1965), bekend gemaak dat die Stadsraad to the Vereeniging Municipality in terms of the Town Secretary for a period of fourteen van Krugersdorp, geregistreerde eienaar van section 96bis(2) of the said Ordinance, with days from date of publication hereof in the Erwe 49, 11 en 3942, Delporton, aansoek gethe amendment that the "tariff" shall be the ta Provincial Gazette. doen het om die Knigersdorp dorpsbeplan riff of charges as determined by the Council ningskema, 1980, te wysig deur die hersonering from time to time in terms of section 80B of Any person who desires to record his objecvan Erwe 49, 11 en 39.42, Delpdrton, venal the said Ordinance. don to the said determination must do so in Mumsipaal na Nywerheid 2". writing to the Town Clerk, Municipal Offices, 2. That the Electricity Bylaws applicable to Vereemging, by not later than Wednesday, 22 Verdere besonderhede oor hierdie wysi the Vereeniging Municipality, adopted by the January gingskema 16 in Kamer 29, Stadhuis, Krugers Council under Administrator's Notice 2217 dorp ter insae. dated 18 December 1974, as amended, be revoked in toto. J J J COETZEE Town Secretary Enige beswaar of vend teen die aansoek moet skriftelik op of voor 5 Februarie 1986 aan die Stadsklerk, Posbus 94, Krugersdorp, A copy of the Standard Electricity Bylaws is open for inspection at the office of the Town 1740 gerig word. Secretary for a period of fourteen days from Municipal Offices date of publication hereof in the Provincial PO Box 35 Gazette. Vereeniging J J L Nieuwoudt 8 January 1986 Stadsklerk Any person who desires to record his objec Notice No 140/1985 tion to the Coouncil's intention, must do so in Krugersdorp, 73 8 writing to the Town Clerk, Municipal Offices, 8 Jimmie86 19 Vereeniging, by not later than n January Kennisgewing No 1/ PLAASLIKE BESTUUR VAN JOHANNES.'.1.1 COETZEE BURG Town Secretary Municipal Offices PO Box 35 KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME Vereeniging VAN WAARDERINGSRAAD OM BE NO 84 8 January 1986 SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO Notice No 142/1985 PILE AANVULLENDE WAARDERINGS It is hereby notified in terms of section 18 of LYS VIR DIE BOEKJAAR AAN the Town planning and Townships Ordinance, 72 8 HOOR 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the Town Council of Kru (Regulasie 9) STADSRAAD VAN VEREENIGING gersdorp, registered owner of Erven 49, 11 and 3942, Delporton for the amendment of the Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, VASSTELLING VAN GELDEby diekennis Ordonnansie word hierby ingevolge op Eie artikel 37 vanndomsbelasting rezoning Erven 49, 11 and 3942, Delporton Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie II van from "Municipal" to "Industrial 2". Daar word hierby ingevolge artikel SOB van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Further particulars of the scheme are die open Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Waarderingsraad op 24 Januarie 1986 om for inspection at Room 29, Town Hall, Kru bekend gemaak dat die Raad voornemens is 09h00 sal plaasvind en gehou sal word in: Kogersdorp. om by Spesiale Besluit gelde ingevolge die miteekamer D, Derde Verdieping, Burge Verordenmge betreffende Elektnsiteit vas te meestersvleuel, Burgersentrum, Johannes Any objection or representations in regard stet. burg, om enige beswaar teen die voorlopige to the application must be submitte'l in writing

49 I PROVINCIAL GAZETTE, 8 JANUARY _ II sry L to the Town Clerk, P 0 Box 94, Krugersdorp, van gelde vir die verhuur van die rumen 4E4P Ordinance, 1939, that the Town Council of 1740 on or before 5 February seal m Nasaret.. intends to amend the Bylaws for o J J L NIEUWOUDT the Regulating of the Community Halls in Afskrifte van die voorgestelde wysiging le ge Eastdene and Nasaret in order to provide se Town Clerk Krugersdorp durende kantoorure ter insae by die kantoor crate tariffs of charges for the two community 8 January 1986 van die Stadsekretaris, Munisipale Gebou, tot halls as well as to increase the tariff of charges Notice No 1/ Januarie in respect of the community hall in Nasaret. ' r Enige persoon wat beswaar teen die voorgestelde wysigings wens can te teken, moet soda STADSRAAD VAN M1DDELBURG, c njg beswaar skriftelik by die Stadsklerk, Mu Copies of the proposed amendment are 'TRANSVAAL nisipale Kantoor, Posbus 14, Middelburg, 1050 lying for inspection at the office of the Town voor of op 24 Januarie 1986 indien. Secretary, Municipal Offices, Middelburg, WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR until 24 January DIE REGULERING VAN GEMEENSKAP P F COLIN SALE IN EASTDENE EN NASARET 8 Januarie 1986 Stadsklerk Any person who wishes to object to the wo Kennis geskied ingevolge die bepalings van posed amendments must lodge such objection artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike in writing with the Town Clerk, Municipal Of 1 Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Middel TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, fires, PO Box 14, Middelburg, 1050 on or beburg van voorneme is om die Verordeninge vir TRANSVAAL fore 24 January die Regulering van Gemeenskapsale in Eastdene en Nasaret, afgekondig by Administra AMENDMENT OF BYLAWS FOR THE REteurs Kennisgewing 433 van 23 Maart 1983, te P F COLIN GULATING OF THE COMMUNITY HALLS wysig. Town Clerk IN EASTDENE AND NASARET Die wysiging behels die daarstelling van af. 8 January sonderlike tanewe van gelde vir die twee ge Notice is hereby given in terms of the provimeenskapsale en die verhoging van die tarief sions of section 96 of the Local Government 76 8 STADSRAAD VAN RANDBURG TARIEF VAN GELDE: SALE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Randburg by spesiale besluit die onderstaande Tarief van Gelde: Sale vasgestelhet met ingang van 1 November TOWN COUNCIL Or' RANDBURG TARIFF OF CHARGES: HALLS Notice is hereby given in terms of section 80B(8) of the Local Go vernment Ordinance, 1939, as amended, that the Town Council of Randburg by specialresolution has determined the Tariff of Charges: Halls as set out below with effect from 1 November J C GEYER Stadsklerk,.. Munisipale Kantore rivas Municipal Offices c 1 Randburgal Private Bag Randburg 8 Januarie Kennisgewing No 8/ January 1986 Notice No 8/1986 J C GEYER Town Clerk I si TARIEF VAN GELDE: SALE TARIFF OF CHARGES: HALLS Enige verwysing na verordeninge in hierdie Tarief van Gelde word geag 'n verwysing na die Stadsraad van Randburg se Saalverordeninge Any reference to by laws in this Tariff of Charges shall be deemed aangeneem by Administrateurskennisgewing 815 van 15 Mei 1974, to be a reference to the Hall Bylaws of the Town Council of Randsoos gewysig, te wees en enige verwysing na 'n artikel word geag 'n burg adopted under Administrator's Notice No 815 dated 15 May verwysing te wees na die ooreenstemmende artikel in genoemde verordeninge. be a reference to the corresponding section in the said by 1974, as amended, and any referenceto a section shall be deemed to laws. "Die skaal van gelde uiteengesit in Bylae 1 hierby is van toepassing "The tariff of charges set out in Schedule 1 hereto shall be applica op die huur van die sale of enige geriewe in verband daarmee en so ble to the hire of the halls or any of the facilities in connection theredanige gelde is vooruitbetaalbaar: Met dien verstande dat die ge with and shall be payable in advance: Provided that the said charges melde gelde op die volgende basis betaalbaar is: shall be payable on the following basis: (1) Volle tarief vir persoonlike en kommersiele doeleindes en vir, pofitieke vergaderings en byeenkomste; (2) 75 % van die gewone tarief vir nie kommersiele vermaak; (1) Full charge for personal and commercial purposes and for pondcal meetings and functions; (2)75 % of the normal charge for noncommercial entertainment; (4) 25 % van die gewone tarief vir liefdadigheids of godsdienstige liggame of organisasies, vir byeenkomste gereel vir liefdadigheids (4) 25 % of the normal charge for charitable or religious groups or vir vergaderings van plaashke Belastingbetalersver van SA MWV (Randburg meetings of local Ratepayers' Associations and for annual general organizations, for functions organized for charitable purposes, for enigings en vir algemene jaarvergadenngs tak): Voorts met dien verstande dat in die seval van politieke verge meetings of SAAME (Randburg Branch): Provided further that in the derings en byeenkomste die sale vir sodanige doeleindes beslcikbaar case of political meetings and functions the halls shall be available for sal wees onderhewig aan die instemming van die Bestuurskomitee such purposes subject to the concurrence of the Management Com van die Raad.". mittee of the Council.". i doeleindes, (3) 50 % van die gewone tarief vir burgerlike en opvoedkundige liggame of organisasies en vir sportliggame en klubs; (3) 50 % of the normal charge for civic and educational groups or organizations and for sporting bodies and clubs;

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

6azettr (Offth ikarrant

6azettr (Offth ikarrant M \\*K THE PROVINCE OF TRANSVAAL I ENIKO PROVINCE TRANSVAAt A (Registered at the Post Office as a Newspaper) 117910311 6azettr (Offth ikarrant V19 (As n Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE:

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information