- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

Size: px
Start display at page:

Download "- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE"

Transcription

1 I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 a 1 B p \iv 9 i ,Thrif"6 ; " Iraī vb 9 Moiety iikurrant (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRICE: SA 20c Plus 2c GST OVERSEAS: 30c PRYS: SA 20c Plus 2c AVB OORSEE: 30c VOL 229 PRETORIA 9 JANUARY JANUARIE OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL: (Verskyn elke Woensdag), All correspondence, advertisements, etc must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens moet aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria geadres toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by A1023(a), Provincial Building Free copies of the Provin Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word Gracial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied tis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R10,00 plus GST inbegrip van alle Zimbabwe and Overseas (post free) 30c each plus Jaarliks (posvry) R10,00 plus AVB GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk plus AVB Price per single copy (post free) 20c each plus GST Prys per eksemplaar (posvry) 20c elk plus AVB Obtainable at Room A600, Provincial Building, Pretoria Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto 0002 ria 0002 Closing Time for Acceptance of Copy Sluitingstyd vir Aanname van Kopie All Advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday side Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag n before the Gazette is published Advertisements received week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies after that time will be held over for publication in the issue wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publii of the following week kasie in die uitgawe van die volgende week Advertisement Rates Advertensietariewe Notices required by Law to be inserted in the Official Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Gazette: geplaas moet word: Double column R2,60 per centimetre or portion Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan thereof Repeats R2,00 Herhalings R2,00 Single column 90c per centimetre Repeats 60c Enkelkolom 90c per sentimeter Herhalings 60c Subscriptions are Tayable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Secretary, Private Bag X64, Pretoria 0001 Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria 0001 C C J BADENHORST for Provincial Secretary Administrators Notices C C J BADENHORST namens Provinsiale Sekretaris Administr cteursliennisgewings Administrators Notice 60 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 60 9 Januarie 1985 CAROLINA MUNICIPALITY: ADOPTION OF MUNISIPALITEIT CAROLINA: AANNAME VAN WY, AMENDMENT TO STANDARD LIBRARY BYLAWS SIGING VAN STANDAARD BIBLIOTEEKVERORDE NINGE S The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel,

2 98 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 Local Government Ordinance, 1939, publishes that the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Town Council of Carolina, has, in terms of section 96bis(2) die Stadsraad van Carolina, ingevolge artikel 96bis(2) van 4 of the said Ordinance, adopted the amendment to the die genoemde Ordonnansie die wysiging van die Stan Standard Library By laws, published under Administra daard Biblioteekverordeninge, afgekondig by Administrators Notice 308, dated 12 March 1980, as bylaws made by teurskennisgewing 308 van 12 Maart 1980, aangeneem het the said Council as vtandeninge wat deur genoemde Raad opgestel is PB PB Administrators Notice 61 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 61 9 Januarie 1985 KEMPTON PARK MUNICIPALITY: AMENDMENT TO BUILDING BYLAWS MUNISIPALITEIT KEMPTONPARK: WYSIGING VAN BOUVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter Die Administrateur publiseer hierby, ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit The Building Bylaws of the Kempton Park Municipal Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Kemptonity, adopted by the Council under Administrators Notice park, deur die Raad aangeneem by Administrateursken 436, dated 7 April 1976, as amended, are hereby further nisgewing 436 van 7 April 1976, soos gewysig, word hierby amended as follows: verder soos volg gewysig: 1 By the insertion in section 1 after the definition "pu 1 Deur in artikel 1 na die woordomskrywing van "siblic building" of the following: viele ingenieur" die volgende in te voeg: 4 "shade net" any knitted or woven net of polyethylene "skadunet" enige gebreide of gevlegte net van poli or any similar material intended to give protection against etileen of n soortgelyke stof wat bestem is om beskerming weather conditions" teen weerstoestande te bied" 2 By the insertion after section 2(3) of the following: 2 Deur na artikel 2(3) die volgende in te voeg: "2(4) shade nets may be erected in the municipality sub "2(4) skadunette mag in die munisipaliteit opgerig word ject to the conditions determined by the Council from time onderworpe aan die voorwaardes soos van tyd tot tyd, deur to time" die Raad bepaal" PB PB Administrators Notice 62 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 62 9 Januarie 1985 OTTOSHOOP HEALTH COMM= E: AMENDMENT GESONDHEIDSKOMITEE VAN OTTOSHOOP: WY TO TOWN LAND REGULATIONS SIGING VAN DORPSGRONDREGULAS/ES The Administrator hereby, in terms of section 164(3) of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance, 1939, publishes the re 164(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die gulations set forth hereinafter, which have been made by regulasies hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge arti him in terms of section 126(1)(a) of the said Ordinance ke1126(1)(a) van genoemde Ordonnansie gemaak is The Town Land Regulations of the Ottoshoop Health Die Dorpsgrondregulasies van die Gesondheidskomitee Committee, published under Administrators Notice 852, van Ottoshoop, afgekondig by Administrateursken dated 11 December 1957, as amended, are hereby further nisgewing 852 van 11 Desember 1957, soos gewysig, word amended by the substitution in item 1 of the Annexure hierby verder gewysig deur in item 1 van die Aanhangsel under the Schedule for the expression "20 (twenty)" of the onder die Bylae die uitdrukking "20 (twintig)" deur die figure "5" syfer "5" te vervang PB PB a Administrators Notice 63 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 63 9 Januarie 1985 TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS: AMENDMENT OF ABATTOIR BYLAWS TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN ABATTOIRVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Pefi met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Urban Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Admi Raad vir die Ontwikkeling van die Buitestedelike Genistrators) of 1945, publishes the By laws set forth here biede, 1943, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, inafter die verordeninge hierna uiteengesit The Abattoir Bylaws of the Transvaal Board for the Development of Ped Urban Areas, published under Admini strators Notice 363, dated 10 May 1950, as amended, are Die Abattoirverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede afgekondig by Administrateurskennisgewing 363 van 10 Mei 1950, soos

3 5 hereby _ PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE , further amended, by the substitution for Part 1 of gewysig, word hierby verder gewysig deur Deel 1 van Bylae Schedule A of the following: A deur die volgende te vervang: "PART 1 "DEEL 1 Meat Inspection: Vleisinspeksies: For the inspection of carcasses in the Boards general Vir die inspeksie van karkasse in die algemene regsgearea of jurisdiction the following fees shall be paid to the hied van die Raad moet die volgende gelde aan die Raad Board: betaal word: (a) Cattle, each: R5 (a) Per bees: R5 (b) Every calf: R5 (b) Per kalf: RS (c) Every sheep, lamb or goat: Ft2,50 (c) Per skaap, bok of lam: R2,50 (d) Every pig: R3 (d) Per vark: RI (e) Every suckling pig: R2,50" (e) Per speenvark: R2,50" PB PB Administrators Notice 64 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 64 9 Januarie 1985 BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING PERIURBAN AREAS: BY LAWS FOR THE FIXING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: VERORDE OF FEES FOR THE ISSUE OF CERTIFICATES AND NINGE VIR DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE THE FURNISHING OF INFORMATION UITFtEIKING VAN SERTIFIKATE EN DIE VER STREKKING VAN INLIGTING CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING Administrators Notice 2231, dated 5 December 1984, is Administrateurskennisgewing 2231 van 5 Desember hereby corrected by the substitution for item 12 under pa 1984, word hierby verbeter deur item 12 onder paragraaf 7 ragraph 7 of the following: deur die volgende te vervang: "12 For one copy of any set of the Boards bylaws or "12 Vir een afskrif van enige stel van die Raad se veror any amendment thereof, per A4 folio or part thereof: 25c deninge of wysiging daarvan, per A4 bladsy of gedeelte with a maximum of R3" atransvaal daarvan: 25c met n maksimum van R3" PB PB Administrators Notice 65 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 65 9 Januarie 1985 VEREENIGING MUNICIPALITY: AMENDMENT TO MUNISIPALITEIT VEREENIGING: WYSIGING VAN PARKING GROUNDS BY LAWS PARKEERTERREINVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge 166(1)(b) of the Road Traffic Ordinance, 1966, publishes lees met artikel 166(1)(b) van die Ordonnansie op Padverthe bylaws set forth hereinafter keer, 1966, die verordeninge hiema uiteengesit The Parking Grounds Bylaws of the Vereeniging Muni Die Parkeerterreinverordeninge van die Munisipaliteit cipality, published under Administrators Notice 438, Vereeniging, afgekondig by Administrateurskennisgewing dated 6 April 1977, as amended, are hereby further 438 van 6 April 1977, soos gewysig, word hierby verder geamended by the substitution in section 22(14) for the ex wysig deur in artikel 22(14) die uitdrukking "R3 (drie pression "R3 (three rand)" of the figure "Ft5" rand)" deur die syfer "115" te vervang PB PB Administrators Notice 66 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 66 9 Januarie 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1119 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1119 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the kel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Administrator has approved the amendment of Johannes Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of gekeur het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, Erf 29, Richmond to "Business 4", subject to certain con 1979, gewysig word deur die hersonering van Erf 29 tot ditions "Besigheid 3" onderhewig aan sekere voorwaardes a Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema NW are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and at the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is spection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye

4 100 PROVINCIAL GAZETTE 9JANUARY 1985 _ This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 1119 gingskema 1119 PB 4 922H1119 PB 4922H1119 Administrators Notice 67 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 67 9 Januarie 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 762 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 762 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the kel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en_ Administrator has approved the amendment of Johannes Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of gekeur het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, Erf 527 to "Commercial 2" subject to certain conditions 1979, gewysig word deur die hersonering van Erf 527 tot "Kommersieel 2" onderhewig aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike spection at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme 762 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysigingskema 762 PB 4922H762 PB 4922H762 Administrators Notice 68 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 68 9 Januarie 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: REMAIN WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: RE ING EXTENT OF ERF 84, INDUSTRIA WEST TOWN STERENDE GEDEELTE VAN ERF 84, DORP INDUS SHIP TRIA WES It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re Hierby word ooreenkomstigdie bepalings van artimoval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, approved that conditions 2(b) in Deed of Transfer bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het T14838/1981 be altered by the addition of the words: "Ex dat voorwaarde 2(b) in Akte van Transport T14838/1981 cept Banking Operations" after the words: "For No Other Purpose Whatsoever" gewysig word deur die byvoeging van die woorde: "Except Banking Operations" na die woorde: "For No Other Use Or Purpose Whatsoever" PB PB a Administrators Notice 69 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 69 9 Januarie 1985 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 22 EDENVALE WYSIGINGSKEMA 22 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Edenvale het dat Edenvale dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of the Re deur die hersonering van die Resterende Gedeelte van die maining Extent of the farm Rietfontein 61 IR to "Private plans Rietfontein 61 IR tot "Privaat Oopspasie" met die Open Space" with the provision that the local authority bepaling dat die plaaslike bestuur toestemming mag vermay consent to the erection thereon of dwelling units for leen vir die oprigting van wooneenhede op die eiendom the housing of not more than 15 black persons in the bona vir die behuising van nie meer as 15 swart persone in die fide full time employ of the owner of the property bona fide voltydse diens van die eienaar van die eiendom Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme nie are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Edenvale and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Edenvale en is beskik This amendment is known as Edenvale Amendment baar vir inspeksie op alle redelike tye Scheme 22 Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale wysiging PB skema PB 49213H 22 Administrators Notice 70 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 70 9 Januarie 1985 Die Administrateur maak hierby bekend dat die Stads mad van Klerksdorp hom versoek het om die bevoegdheid aan hom verleen deur die bepalings van artikel 9(9) van TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP: WITHDRAWAL OF EXEMPTION FROM RATING The Administrator hereby notifies that the Town Council of Klerksdorp has requested him to exercise the authority convened on him by section 9(9) of Ordinamie 17 of STADSRAAD VAN KLERKSDORP: INTREKKING VAN VRYSTELLING VAN EIENDOMSBELASTING

5 Portion PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE _ 1939, and withdraw the existing exemption from the provi Ordonnansie 17 van 1939, uit te oefen en die bestaande 110 sions of the Local Authorities Rating Ordinance, 1933, in vrystelling van die bepalings van die Plaaslike BestuurBe respect of the Remainder of Portion 133 (a portion of Por lastingordonnansie, 1933, ten opsigte van die Resterende tion 83) of the farm Elandsheuwel 402 IP in the district of Gedeelte van Gedeelte 133 (n gedeelte van Gedeelte 83) Klerksdorp van die plans Elandsheuwel 402 IP in die distrik Klerksdorp in te trek All interested persons are entitled to submit reasons in Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae writing to the Director of Local Government, Private Bag na die eerste publikasie van hierdie kennisgewing skrifte X437, Pretoria, within 30 days of the first publication of lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak this notice why the request of the Town Council of Klerks X437, Pretoria, redes aan te voer waarom daar nie aan die dorp should not be granted Stadsraad van Klerksdorp se versoek voldoen moet word nie PB Vol 2 PB Vol 2 Administrators Notice 71 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 71 9 Januarie 1985 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/292 KEMPTONPARK WYSIGINGSKEMA 1/292 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Kempton 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Park Townplanning Scheme 1/292, 1952, by the rezoning of het dat Kemptonpark dorpsaanlegskema 1/292, 1952, ge 8 of Ed 2768, Kempton Park, to "General Resi wysig word deur die hersonering van Gedeelte 8 van Ed dential" with a density zone of "One dwelling per erf" 2768, Kemptonpark tot "Algemene Woon" met n digt heid van "Een woonhuis per erf" Town Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Kempton Park and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Kemptonpark en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Kempton Park Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Kemptonpark wysi Scheme 1/292 gingskema 1/292 PB PB Administrators Notice 72 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 72 9 Januarie 1985 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 7 POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 7 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Potgieters 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur rus Town planning Scheme, 1984, by the rezoning of Erven ;het dat Potgietersrus dorpsbeplanningskema, 1984, gewy 4147 to 4158, Piet Potgietersrus Extension 12, to "Residen sig word deur die hersonering van Erwe 4147 tot 4158, Piet tial 3" Potgietersrus Uitbreiding 12, tot "Residensieel 3" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potgietersrus en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Potgietersrus and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Potgietersrus Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Potgietersruswysi Scheme 7 gingskema 7 PB 49227H7 PB Administrators Notice 73 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 73 9 Januarie 1985 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/241 BENONI WYSIGINGSKEMA 1/241 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 36(1) van die Ordonnansie op_ Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Benoni 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 1, 1947, by the rezoning of Ed 701, het dat Benonidorpsaanlegskema 1, 1947, gewysig word 0 Benoni, to "General Business" with a density of "One deur die hersonering van Ed 701, Benoni, tot "Algemene dwelling per err Besigheid" met n digtheid van "Een woning per erf Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike

6 102 PROVINCIAL GAZETTE 9 JANUARY 1985 and the Town Clerk, Benoni and are open for inspection at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Benoni en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye a This amendment is known as Benoni Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Benoni wysiging Scheme 1/241 skema 1/241 PB PB Administrators Notice 74 9 January 1985 Administrateurskennisgewing 74 9 Januarie 1985 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/276 SPRINGSWYSIGINGSKEMA 1/276 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the Administrator has approved the amendment of Springs Townplanning Scheme 1, 1948, by Clause 15(a), Table c, Proviso 15(b)(i)(k) by the addition of the following Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goed gekeur het dat Springsdorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word deur Klousule 15(a), Tabel c, Voorbehoudsbepaling 15(b)(i)(k) deur die byvoeging van die volgende Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kurt 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and at the Town Clerk, Springs and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Springs en is beskik 41 at all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Springs Amendment Hierdie vrysiging staan bekend as Springs wysiging Scheme 1/276 skema 1/276 PB PB General Notices Algemene Kennisgewings IIIII NOTICE 39 OF 1985 KENNISGEWING 39 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 789 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 789 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordikomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Robert Walton Wightman, for 1965), kennis dat die eienaar, Robert Walton Wightman, the amendment of Randburg Town planning Scheme, 1976, aansoek gedoen het om Randburgdorpsbeplanningskema, by rezoning of Ed 200 Ferndale situated on Long Avenue 1976, te wysig deur die hersonering van Ed 200, Ferndale from "Residential 1" with a density of one dwelling per erf gelee aan Long Laan van "Residensieel 1" met n digtheid to "Residential 1" with a density of one dwelling per van een woonhuis per erf na "Residensieel 1" met n digtm, held van een woonhuis per I 500 n e The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 789 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 789 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room B306A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae a Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto6 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voor of this notice gel& word Pretoria 2 January 1985 Pretoria, 2 Januarie 1985 PB 492I32H789 PB H789 II

7 1 PROVINSIALE KOERANT 9 JANUARIE NOTICE 40 OF 1985 KENNISGEWING 40 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 843 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 843 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, North Home Investments Li 1965), kennis dat die eienaar, North Home Investments, mited, I for the amendment of Randburg Townplanning Limited, aansoek gedoen het om Randburg dorpsaanleg Scheme, 1976, by rezoning of Portion 158 of Erf 529 Juk skema, 1976, te wysig deur Gedeelte 158 van Erf 529 Jukskei Park situated on the northern corner of the intersec skeipark geled op die Noordelike hock van die kruising tion of Robyn Street with Platina Street from "Special" van Robyn en Platinastrate te hersoneer van "Spesiaal" vir permitting a block or blocks of flats to "Residential 2" sub n blok of blokke woonstelle na "Residensieel 2" onder ject to Certain conditions worpe aan sekere voorwaardes 0 cation The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 843 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 843 genoem sal word) 16 in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 5de at the office of the Director of Local Government, 5th Vloer, TPA Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto Floor, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter Pretoria insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voor of this notice gele word Pretoria 2 January 1985 Pretoria, 2 Januarie 1985 PB H843 PB H843 NOTICE 41 OF 1985 KENNISGEWING 41 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is 0 Pretoria The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku ments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room 13206(a) Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2de Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n for a period of 8 weeks from 27 December 1984 tydperk van 8 weke vanaf 27 Desember 1984 Any person who desires to object to the granting of any ledereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek of the applications or who desires to make any representswil maak of begerig is om enige vertod in verband daar tions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 0001 in writing vaatsak X437, Pretoria 0001, binne n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 27 Deweeks from the date of first publication hereof sember 1984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in ken nis stet Pretoria, 2 January 1985 Pretoria, 2 Januarie 1985 ANNEXURE Name of township: Vorsterkroon Extension 6 BYLAE Naam van dorp: Vorsterkroon Uitbreiding 6 Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Nigel; Oos Name of applicant: Stadsraad van Nigel; Oostelike telike Transvaalse Ko6perasie Beperk Transvaalse Ko6perasie Beperk Aantal erwe: Kommersieel: 27; Spesiaal vir: 1 en 1 vir Number of erven: Commercial: 27; Special for: 1 and 1 Munisipaal; Openbare Oop Ruimte: 5 (Parke),for Municipal; Public Open Space: 5 (Park) Beskrywing van grond: Gedeelte 65 (gedeelte van Ge Description of land: Portion 65 (portion of Portion 29); deelte 29); Gedeelte 67 (gedeelte van Gedeelte 65); Ge

8 104 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 Portion 67 (portion of Portion 65); Portion 71 (portion of deelte 71 (gedeelte van Gedeelte 10) van die plaas Portion 10) of the farm Varkensfontein 169 IR Varkensfontein 169 IR Situation: Northeast of and abuts Proposed Road K179; north west of and abuts Nigel Marievale Road Reference No: PB Name of township: Wilgeheuwel Extension 5 Name of applicant: Cencor Properties Limited Ligging: Noordoos van en grens aan voorgestelde Pad K179; noordwes van en grens aan NigelMarievale Pad Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Wilgeheuwel Uitbreiding 5 Naam van aansoekdoener: Cencor Properties Limited Aantal erwe: Residensieel 1: 216 erwe Number of erven: Residential 1: 216 erven Beskrywing van grond: n gedeelte van Gedeeltes 190, 191, 192 van die plaas Wilgespruit 190 IQ Description of land: a portion of Portions 190, 191, 192 of the farm Wilgespruit 190 IQ Ligging: Noordwes van en grens aan Provinsiale Pad No 1856; noordoos van en grens aan Gedeelte 61 van die Situation: Northwest of and abuts on Provincial Road plaas Wilgespruit 190 IQ No 1856 north east of and abuts on Portion 61 of the farm Wilgespruit 190I0 Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Bramley View Uitbreiding 9 Name of township: Bramley View Extension 9 Naam van aansoekdoener: Holding 33 Crystal Gardens (Proprietary) Limited Name of applicant: Holding 33 Crystal Gardens (Proprietary) Limited Aantal erwe: Residensieel 2: X Number of erven: Residential 2: X Beskrywing van grond: Plot 33, Crystal Gardens Agricul tural Holdings, Extension 1 Description of land: Holding 33, Crystal Gardens Agricultural Holdings, Extension 1 Ligging: Op die suid weste hoek van Van der Lindestraat en Orchardstraat, wes van Wordsworth Laan Situation: On the southwest corner of Van der Linde and Orchard Roads west of Wordsworth Avenue Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Hennopspark Uitbreiding 20 Name of township: Hennopspark Extention 20 Naam van aansoekdoener: Aaron Arthur Glasser Name of applicant: Aaron Arthur Glasser Number of erven: Industrial: 2 Description of land: Holding 5 Simarlo Agricultural Holdings Aantal erwe: Nywerheid: 2 Beskrywing van grond: Hoewe 5, Simarlo Landbouhoewes Ligging: Suid van en grens aan Edwardlaan; oos van en grens aan Hennopspark Uitbreiding 3 Situation: South of and abuts Edward Avenue; east of and abuts Hennopspark Extension 3 Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Name of township: Derdepoortpark Name of applicant: Kurator (Pty) Ltd Naam van dorp: Derdepoortpark Naam van aansoekdoener: Kurator (Edms) Bpk Number of erven: Residential 1: 43; Residential 3: I Aantal erwe: Residensieel 1: 43; Residensieel 3: 1 Description of land: Portion 159 (portion of Portion 58) Beskrywing van grond: Gedeelte 159 (n gedeelte van of the farm Derdepoort No 326, Registration Div JR Gedeelte 58) van die plaas Derdepoort 327 Registrasieaf Transvaal deling JR Transvaal Situation: North of Jan Niemandpark where Moreleta Ligging: Geled noord van Jan Niemand Park by die saspruit meet Baviaanspoort Road, which passes through mekoms van Moreletaspruit en Baviaanspoort wes wat East Lynn deur Eastlynne gaan Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Louwlardia Extension 5 Naam van dorp: Louwlardia Extension 5

9 1 1 PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE Name of applicant: Rusmus Elardus Erasmus Naam van aansoekdoener: Rusmus Elardus Erasmus Number of erven: Industrial: 72; Public Open Space: 2 Aantal erwe: Nywerheid: 72; Openbare Oop Ruimte: 2 Description of land: Portion of the Remainder of the Beskrywing van grond: Die Resterende Gedeelte van Farm Brakfontein 390 JR die plaas Brakfontein 104 JR Situation: East of and abuts the Ben Schoeman High Ligging: Oos van en grens aan die Ben Schoeman Hoof way; west of and abuts Road P12 weg; wes van en grens aan Pad P1/2, Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Restonvale Name of applicant: Shirley Jess Bunnell Naam van dorp: Restonvale Naam van aansoekdoener: Shirley Jess Bunnell Number of erven: Residential 3: 2 Aantal erwe: Residensieel 3:2 Description of land: Holding 16, Restonvale Agricul Beskrywing van grond: Hoewe 16, Restonvale Landbou tural Holdings hoewes Situation: Southeast of and abuts Main Road; south of and abuts Elgin Road Ligging: Suidoos van en grens aan Mainweg; suid van en grens aan Elginweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Woodmead Extension 16 Naam van dorp: Woodmead Uitbreiding 16 Name of applicant: Frankstubbs Properties (Proprietary) Naam van aansoekdoener: Frankstubbs Properties (Pro Limited pietary) Limited Number of erven: Business 4: 8 erven Aantal erwe: Besigheid 4: 8 erwe Description of land: Portion 36 (a portion of Portion 19) Beskrywing van grond: Gedeelte 36 (n gedeelte van Ge of the farm Waterval No 5 IR deelte 19) van die plaas Waterval No 51R Situation: South of and abuts on Lincoln Avenue; east of and abuts on Portion 37 of the farm Waterval 5 IR Ligging: Suid van en grens aan Lincoln Avenue; oos van en grens aan Gedeelte 37 van die plaas Waterval 5 IR Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Benoni Extension 45; Naam van dorp: Benoni Uitbreiding 45 Name of applicant: Town Council of Benoni Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Benoni Number of erven: Special for: Hotel: 2; Public Open Aantal erwe: Spesiaal vir: Hotel: 2; Openbare Oop Space: 1 Ruimte: I Description of land: Certain Portion 175 of the farm Beskrywing van grond: Sekere Gedeelte 175 van die Kleinfontein 67 IR plaas Kleinfontein 67 IR Situation: North of and abuts New Modder Road; west Ligging: Noord van en grens aan New Modderweg; wes of and abuts Road 0334 van en grens aan Pad 0334 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Crystal Park Extension 5 Naam van dorp: Crystalpark Uitbreiding 5 Name of applicant: General Mining Union Corporation Limited Naam van aansoekdoener: General Mining Union Corporation Limited Number of erven: Residential 1: 702; Residential 2: 2; Aantal erwe: Residensieel 1: 702; Residensieel 2: 2; Spe Special for: Education: 1 siaal vir: Onderwys: 1; Openbare Oop Ruimte: 7 Description of land: Remaining Extent of Portion 94 of Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Ge the farm Vlakfontein 69 IR deelte 94 van die plaas Vlakfontein 69 IR Situation: East of and abuts Longmore Drive; south Ligging: Oos van en grens aan Longmoreweg; suidwes west of and abuts Totius Road van en grens aan Totiusstraat Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Description Uitbreiding 9 Name of township: Rembrandt Park Extension 9 Naam van dorp : Rembrandtpark Name of applicant: Manisa Investments (Pty) Ltd Number of erven: Business: 2 Aantal erwe: Besigheid: 2 Naam van aansoekdoener: Manisa Investments (Pty) Ltd of land: The Remainder of Portion 111 of Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 111 van die the farm Syferfontein 51 IR plaas Syferfontein 51 1R Situation: West of and abuts Wordsworth Road and to Ligging: Wes van en aangrensend aan Wordsworthweg

10 106 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 the south of Lombardy East townships en aan die suide van Lombardy oos dorpsgebiede Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 42 OF 1985 KENNISGEWING 42 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, THE REMOVAL OF THE CONDITIONS OF TITLE 1 DIE OPHEFFING VAN DIE TITELVOORWAARDES OF ERF 114, MARBLE HALL TOWNSHIP VAN ERF 114, DORP MARBLE HALL 2 THE AMENDMENT OF THE MARBLE HALL 2 DIE WYSIGING VAN DIE MARBLE HALL DORPS TOWN PLANNING SCHEME, 1982 BEPLANNJNGSKEMA, 1982 It is hereby notified that application has been made in Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 by D B Snyman, for 1967, aansoek gedoen is deur D B Snyman, vir (1) the removal of the conditions of title of Ed 114, Mar (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 114, ble Hall Township in order to permit the erf being used for dorp Marble Hall ten einde dit moontlik te maak dat die business purposes; and erf gebruik kan word vir besigheidsdoeleindes; en (2) the amendment of the Marble Hall Townplanning (2) die wysiging van die Marble Hall dorpsbeplanning Scheme, 1982, by the rezoning of the erf from "Residential skema, 1982, deur die hersonering van die, erf van "Resi 1" to "Business 1" densieel 1" tot "Besigheid 1" 4 This amendment scheme will be known as Marble Hall Die wysigingskema sal bekend staan as Marble Hall wy Amendment Scheme 11 sigingskema 11 The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 10e ment, 10th Floor Merino Building, Bosman Street, Preto Vloer Merino Gebou, Bosmanstraat, Pretoria en in die ria, and the office of the Town Clerk, Marble Hall until 14 kantoor van die Stadsklerk, Marble Hall tot 14 Januarie January Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 14 Januarie with the Director of Local Government at the above 1985 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 14 Jan bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien uary 1985 word Pretoria, 2 January 1985 Pretoria, 2 Januarie 1985 PB PB NOTICE 43 OF 1985 KENNISGEWING 43 VAN 1985 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge 4 in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aanthe township(s) mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office inente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a) 2de Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir n Pretoria for a period of 8 weeks from 2 January 1985 tydperk van 8 weke vanaf 2 Januarie 1985 Iedereen wat beswaar teen die toestaan van n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daarof the applications or who desires to make any representa mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pritions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X437, Pretoria, 0001 binne n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X437, Pretoria, 0001 in writing van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 2 Januand in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 arie 1985 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis weeks from the date of first publication hereof stel Pretoria, 2 January 1985 Pretoria, 2 Januarie 1985 ANNEXURE BYLAE Name of township: Secunda Extention 21 Name of applicant: Sasol Nywerhede (Edms) Beperk Naam van dorp: Secunda Uitbreiding 21 Number of erven: Special for: Services 4 erven: Substa Aantal erwe: Spesiaal vir: Dienste 4 erwe; Substasie 1 Naam van aansoekdoener: Sasol Nywerhede (Edms) Be perk al

11 I NOTICE PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE tion: 1 erf Such purposes as the Administrator may ap Erf; Sodanige doeleindes as wat die Administrateur mag 7 prove: 1 erf Industrial: 2 erven goedkeur: 1 erf Nywerheid: 2 erwe Description of land: Portion 4 of the farm Bosjesspruit Beskrywing van grond: Gedeelte 4 van die plaas Bosjes No 291 IS, district Hoeveldrif spruit No 291 IS, distrik Hoeveldrif Jigging: Suid van en grens aan Gedeelte 8 van die Situation: South of and abuts Portion 8 of the farm Goe plaasgoedehoop No 290 IS en wes van en grens aan die Restedehoop No 290 IS and west of and abuts the Remaining Ex rende Gedeelte van Gedeelte 16 van die plaas Bosjesspruit tent of Portion 16 of the farm Bosjesspruit No No 291IS Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Tzaneen Extention 31 Name of applicant: Gerhardus Stephanus Lombard Number of erven: Residential 1: 24 Erven Residential 2: Naam van dorp: Tzaneen Uitbreiding 31 Naam van aansoekdoener: Gerhardus Stephanus Lom bard 1 erf Special for: Educational: 1 erf Public open space: 1 Aantal erwe: Residensieel 1: 24 erwe Residensieel 2: 1 erf erf Spesiaal vir Opvoedkundig: 1 erf Openbare Oop Ruimte: 1 erf Description of land: Portion 287 of the farm Pusela No 555 LT, District Letaba Situation: North west of and abuts Tzaneen Extention 26, Southwest of and abuts Portions 77 and 78 of the farm Pusela No 555 LT District Letaba Beskrywing van grond: Gedeelte 287 van die plaas Pusela No 555 LT, distrik Letaba Ligging: Noordwes van en grens aan Tzaneen Uitbrei ding 26, Suidwes van en grens aan Gedeeltes 77 en 78 van die plaas Pusela No 555 LT, distrik Letaba Reference No: PB Verwysingsnommer: PB OF 1985 KENNISGEWING 44 VAN 1985 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/313 KEMPTONPARK WYSIGINGSKEMA 1/313 0 Clerk, The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Sparkel (Proprietary) Limited, 1965), kennis dat die eienaar, Sparkel (Proprietary) Lifor the amendment of Kempton Park Townplanning mited, aansoek gedoen het om Kemptonpark dorpsaanleg Scheme; 1952, by rezoning of Erf 258, situated on Newton skema, 1952, te wysig deur die hersonering van Ed 258 Street and Fitter Road, Spartan by the increasing of the co gelee aan Newtonstraat en Fitterweg, Spartan, deur die verage from 30 % to 50 % and the floor area ratio from verhoging van die dekking van 30 % tot 50 `Yo en die 0,4 to 0,9 vloeroppervlakteverhouding van 0,4 tot 0,9 The amendment will be known as Kempton Park Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 1/313 Further particulars of the Kemptonparkwysigingskema 1/313 genoem sal word) le in scheme are open for inspection at the office of the Town die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA Kempton Park and at the office of the Director of Gebou, Kamer B206, Pretoriusstraat, Pretoria en in die Local Government, Provincial Building, Room B206A, cnr kantoor van die Stadsklerk van Kemptonpark ter insae Pretorius and Bosman Streets, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Any objection or representations in regard to the applidie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur cation shall be submitted to the Director of Local Governby bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Stadsklerk, Posbus 13, Kemptonpark 1620, skriftelik voor Pretoria and the Town Clerk, PO Box 13, Kempton Park gel& word 1620, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 9 Januarie 1985 Pretoria, 9 January 1985 PB PB NOTICE 45 OF 1985 KENNISGEWING 45 VAN 1985 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 1/134 NELSPRUIT WYSIGINGSKEMA 1/134 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Ben Theron Investments (Pro 1965), kennis dat die eienaar, Ben Theron Investments prietary) Limited, for the amendment of Nelspruit Town (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Nelspruit planning Scheme 1, 1949, by rezoning of Erf 179, situated dorpsaanlegskema 1, 1949, te wysig deur die hersonering on Brander Street, Nelspruit Extension from "Special Re van Erf 179, gelee aan Branderstraat, Nelspruit Uitbrei sidential" to "Special Business" ding van "Spesiale Woon" tot "Spesiale Besigheid" The amendment will be known as Nelspruit Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 1/134 Further particulars of the scheme are open Nelspruitwysigingskema 1/134 genoem sal word) le in die

12 108 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 for inspection at the office of the Town Clerk, Nelspruit and at the office of the Director of Local Government, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Nelspruit ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 45, Nelspruit 1200, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 45, Nelspruit 1200, skriftelik voorgele notice word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB PB NOTICE 46 OF 1985 ICENNISGEWING 46 VAN 1985 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/317 KEMPTONPARK WYSIGINGSKEMA 1/317 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby Doreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Joao de Ponte, Manuel de Jesus 1965), kennis dat die eienaars, Joao de Ponte, Manuel de Ribeiro and Executor estate late Joao de Jesus, for the Jesus Ribeiro en Eksekuteur van die boedel van Joao de 4 amendment of Kempton Park Town planning Scheme 1 Jesus, aansoek gedoen het cm Kemptonpark dorpsbeplan 1977, by rezoning Portion 29 (a portion of Portion 12), of ningskema 1, 1977, te wysig deur die hersonering van Ge the farm Rietfontein 31 IR, Kempton Park from "Agricul deelte 29 (n gedeelte van Gedeelte 12), van die plaas Riettural" to "Business 1" fontein 31 IR, Kemptonpark van "Landbou" tot "Besigheid 1" The amendment will be known as Kempton Park Amendment Scheme 1/317 Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat scheme are open for inspection at the office of the Town Kemptonparkwysigingskema 1/317 genoem sal word) le in Clerk, Kempton Park and at the office of the Director of die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro Local Government, Provincial Building, Room B206A air vinsiale Gebou, Kamer 13506A, Pretoriusstraat, Pretoria Pretorius and Bosman Streets, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Kemptonpark ter insae Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of venue teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 13, Kempton Park die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 1620, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 13, Kemptonpark 1620, skriftelik voor gele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB PB NOTICE 47 OF 1985 KENNISGEWING 47 VAN 1985 a HALFWAYHOUSE EN CLAYVILLE WYSIGING HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SKEMA 171 SCHEME 171 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of section 46 of the Town planning and Townships Ordi 1965), kennis dat die eienaar, Rosema Stene (Eiendoms) nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has Beperk, aansoek gedoen het om die Halfway House en been made by the owner, Rosema Stene (Eiendoms) Be Clayvilledorpsbeplanningskema, 1976, te wysig deur die perk, for the amendment of the HalfwayHouse and Clay; hersonering van Gedeelte 17 (n gedeelte van Gedeelte 2) ville Town planning Scheme, 1976, by the rezoning of Porvan die plaas Sterkfontein 401 JR, van "Landbou" na tion 17 (a portion of Portion 2) of the farm Sterkfontein "Spesiaal" vir die doeleindes van steenwerk, steenmakery, 401 JR, from "Agricultural" to "Special" for the purpose klei, sand en klipgroewe, pottebakkery, klipbrekery, sandof brickworks and brickmaking, clay, stone and sand wassery en die verwerking van enige ander miner op quarry, pottery, stone crushing, and washing and the proenige ander wyse cessing of a mineral in any other manner Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as HalfwayHouse and HalfwayHouse en Clayville wysigingskema 171) genoem Clayville Amendment Scheme 171 Further particulars of sal word le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike the scheme are open for inspection at the office of the Di Bestuur, Kamer B206A, 2e Vloer, Provinsiale Gebou, h/v rector of Local Government, Room B206A, 2nd Floor, Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van 4 Provincial Building, cnr, Bosman and Pretorius Streets, die Sekretaris van die Transvaalse Raad vir die ontwikke Pretoria and the office of the Secretary, PenUrban ling van Buitestedelike gebiede ter insae

13 _ PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE Any objection or representation in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Governtoria 0001, at any time within a period of 4 weeks from the ment in writing at the above address or PO Box 1341, Predate of this notice Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Posbus 1341; Pretoria 0001, skrifte lik voorgele word PB PB NOTICE 48 OF 1985 KENNISGEWING 48 VAN 1985 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 56 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 56 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1695 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Yusuf Haffejee, aansoek ge made by the owner, Yusuf Haffejee, for the amend doen het om Rustenburg dorpsbeplanningskema, 1980, te ment of Rustenburg Townplanning Scheme, 1980, by rewysig deur die hersonering van Gedeelte 31 (n gedeelte zoning Portion 31 (a portion of Portion 8) of Erf 1887, Rus van Gedeelte 8) van Eff 1887, Rustenburg, gelee Holtenburg, situated on Hollyhock Street, Rustenburg, from lyhockstraat, Rustenburg, vanaf "Nywerheid Drie" na "Industrial Three" to "Industrial One aan "Nywerheid Een" tenburg The application will be known as Rustenburg Amend Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Rusment Scheme 56 Further particulars of the application are wysigingskema 56 bekend sal staan) 18 in die kanopen for inspection at the office of the Town Clerk, Rus toot van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale tenburg and at the office of the Director of Local Gove Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, ment, Provincial Building, Room 3206A, cnr Pretorius and Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Rusten Bosman Streets, Pretoria burg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 16, Rustenburg 0300, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg 0300, skriftelik voornotice gel& Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 lbeen PB 49231H56 PB NOTICE 49 OF 1985 KENNISGEWING 49 VAN 1985 WOLMARANSSTAD AMENDMENT SCHEME 8 WOLMARANSSTADWYSIGINGSKEMA 8 SThe Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has Op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Walter James Seymore Coetsee, 1965), kennis dat die eienaar, Walter James Seymore for the amendment of Wolmaransstad Townplanning Coetsee, aansoek gedoen het om Wolmaransstad dorpsbe Scheme 1, 1980, by rezoning Portion 1 of Eff 284 situated planningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van on Piet Retief and Leask Streets from "Residential 1" with Gedeelte 1 van Ed 284 gelee aan Piet Retief en Leaska density of "One dwelling per m2" to "Business 1" straat vanaf "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Besigheid 1" The application will be known as Wolmaransstad Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Amendment Scheme 8 Further particulars of the applica Wolmaransstadwysigingskema 8 bekend sal staan) le in tion are open for inspection at the office of the Town die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro Clerk, Wolmaransstad and at the office of the Director of vinsiale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorhis en Bosman Local Government, Provincial Building, Room B306, air straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretorius and Bosman Streets, Pretoria Wolmaransstad ter insae alp Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaai of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 17, Wolmaransstad by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2630, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 17, Wolmaransstad 2630, skriftelik of this notice voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 49240H8 PB 49240H8 I

14 110 PROVINCIAL GAZETTE 9 JANUARY 1985 NOTICE 50 OF 1985 KENNISGEWING 50 VAN PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 842 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 842 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dmpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Thomas Andries Bester, for the 1965), kennis dat die eienaar, Thomas Andries Bester, amendment of Pretoria Region Townplanning Scheme, aansoek gedoen het om Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 1960, by rezoning Eff 1799, Lyttelton Manor Extension 3, 1960, te wysig deur die hersonering van Erf 1799, Lyttelton situated on Beryl Avenue from "Special Residential" with Manor Uitbreiding 3, gelee aan Beryllaan vanaf "Spesiale a density of "One dwelling per err to "Special Residen Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot tial" with a density of "One dwelling par m2" in order "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per to permit the erection of a second dwelling m2" ten einde n tweede woonhuis The application will be known as Pretoria Region Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Pre Amendment Scheme 842 Further particulars of the appli toriastreekwysigingskema 842 bekend sal staan) le in die cation are open for inspection at the office of the Town kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsi Clerk, Verwoerdburg and at the office of the Director of ale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Local Government, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Ver Pretorius and Bosman Streets, Pretoria woerdburg ter insae Any objection or representations in regard to the appii Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerd by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die burg 0140, at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Posbus 14013, Verwoerdburg 0140, skriftelik date of this notice voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB PB i NOTICE 51 OF 1985 KENNISGEWING 51 VAN 1985 PROPOSED JOHANNESBURG AMENDMENT VOORGESTELDE JOHANNESBURG WYSIGING SCHEME 1035 SKEMA 1035 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships 0:di komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, MontErwe (Eiendorns) Beperk, 1965), kennis dat die eienaar, Mont Erwe (Eiendoms) Befor the amendment of Johannesburg Townplanning perk, aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplan Scheme, 1979, by rezoning Erven 11 and 12 situated on D ningskema, 1979, te wysig deur die hersonering van Erwe " F Malan Drive and Lily Avenue Northcliff from "Residen 11 en 12 geled aan D F Malanrylaan en Lilylaan Northcliff tial 1" with a density of one dwelling per erf to "Residen van "Residensieel 1" met n digtheid van een woning per tial 1" with a density of one dwelling per m2 erf tot "Residensieel 1" met n digtheid van een woning per m2 The application will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1035 Further particulars of the application Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Joare open for inspection at the office of the Town Clerk, Jo hannesburgwysigingskema 1035 bekend sal staan) le in die hannesburg and at the office of the Director of Local Go kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinvernment,Provincial Building, Room 13306, cnr Pretorius slate Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, and Bosnian Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4922H1035 PB 4922H1035 NOTICE 52 OF 1985 KENNISGEWING 52 VAN 1985 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 612 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 612 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Taylorson Holdings (Proprie 1965), kennis dat die eienaar, Taylorson Holdings (Pro

15 1 I II) PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE _ tary) Limited, for the amendment of Roodepoort Town prietary) Limited, aansoek gedoen het om Roodepoortplanning Scheme 1, 1946, by rezoning Remainder Portion dorpsbeplanningskema 1, 1946, te wysig deur die hersone 42, and portion of Remainder of Portion 23 of the farm ring van Restant Gedeelte 42, en gedeelte van Restant Ge Paardekraal 226 IQ situated on Millward Road, Roode deelte 23 van die pins Paardekraal 226 IQ van "Beperke poort from "Restricted Industrial", "Special" and "Public Nywerheid", "Spesiaal" en "Openbare Oopruimte" tot Open Space" to "Special" to permit "Restricted Indus "Spesiaal" om "Beperkte Nywerheid" gebruike en steen trial" uses and the processing of natural stone, including verwerking, insluitende die saery, polering en gesny daarthe sawing, polishing and cutting thereof and ancillary acti van en aanvullende aktiwiteite toe te laat vibes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Roodepoort Amend Roodepoortwysigingskema 612 genoem sal word) to in die ment Scheme 612 Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer open for inspection at the office of the Town Clerk, B506A, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Pretorius Roodepoort and at the office of the Director of Local Go straat, Pretoria, en die kantoor van die Stadsklerk van vernment, Room B506A, Provincial Building, cnr Bosman Roodepoort ter insae and Pretorius Streets, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hiercation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode Stadsklerk, Privaatsak 30, Roodepoort 1725, skriftelik poort 1725, at any time within a period of 4 weeld from the voorgele word date of this notice Pretoria, 9 Januarie 1985 do Pretoria, 9 January 1985 PB PB NOTICE 53 OF 1985 KENNISGEWING 53 VAN 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 826 SANDTON WYSIGINGSKEMA 826 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Firal Properties (Proprietary) Li 1965), kennis dat die eienaar, Firal Properties (Proprie mited, for the amendment of Sandton Townplanning tary) Limited, aansoek gedoen bet om Sandtondorpsbe Scheme, 1980, by rezoning Erven 4255 to 4259, Bryanston planningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Extension 34, from "Residential 1" to "Business 4" subject Erwe 4255 tot 4259, Bryanston Uitbreiding 34, gelee aan to certain conditions Sloanestraat van "Residensieel 1" tot "Besigheid 4" on denvorpe aan sekere voorwaardes The application will be known as Sandton Amendment Scheme 826 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Sand Sandtonwysigingskema 826 bekend sal staan) 16 in die ton and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Provincial Building, Room B506, cnr Pretorius and Bos siale Gebou, Kamer B506, h/v Pretorius en Bosmanstraat, man Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton a RIP Any objection or representations in regard to the appli ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk yin 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146, skriftelik voorgele Pretoria, 9 January 1985 word PB H826 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H826 NOTICE 54 OF 1985 KENNISGEWING 54 VAN 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 828 SANDTONWYSIGINGSKEMA 828 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreennance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie been made by the owner, Bosrock Investments (Proprietop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van ary) Limited, for the amendment of Sandton Townplan 1965), kennis dat die eienaar, Bosrock Investments (Pro ning Scheme, 1980, by rezoning Erf 14, Chislehurston si prietary) Limited, aansoek gedoen het om Sandton dorps tuated on the corner of Rivonia and Protea Roads from beplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van "Residential" to "Business 4", Height Zone 4 Erf 14, Chislehurston, gelee op die hoek van Rivonia en Protea Weg van "Residensieel 1" tot "Besigheid 4", Hongtesone 4 IP The application will be known as Sandton Amendment Scheme 828 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Sand Sandtonwysigingskema 828 bekend sal staan) re in die

16 112 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 ton and at the office of the Director of Local Government, Provincial Building, Room B506, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, at any time within a period of 4 weeks from the date of this notice Pretoria, 9 January 1985 kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk Posbus 78001, Sandton 2146, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H828 PB NOTICE 55 OF 1984 KENNISGEWING 55 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 844 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 844 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Franz Karl Thomas, for the 1965), kennis dat die eienaar, Franz Karl Thomas, aansoek amendment of Randburg Town planning Scheme, 1976, by gedoen het ow Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, te rezoning Lot 497, Ferndale situated on Elgin Avenue from wysig deur die hersonering van Lot 497, Ferndale geled "Residential 1" with a density of "One dwelling per err to aan Elgin Laan van "Residensieel 1" met n digtheid van a "Residential 1" with a density of "One dwelling per "Een woonhuis per err tot "Residensieel 1" met n digt m2" heid van "Een woonhuis per m2" The application will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Scheme 844 Further particulars of the application are Randburgwysigingskema 844 bekend sal staan) 18 in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinburg and at the office of the Director of Local Govern siale Gebou, Kamer B506, h/v Pretorius en Bosmanstraat, ment, Provincial Building, Room B506, air Pretorius and Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Rand Bosman Streets, Pretoria burg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voorof this notice gels word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H844 PB NOTICE 56 OF 1984 ICENNISGEWING 56 VAN 1985 ROODEPOORTMARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGING SCHEME 614 SKEMA 614 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Willem Johannes Francois du 1965), kennis dat die eienaar, Willem Johannes Francois Toit, for the amendment of RoodepoortMaraisburg du Toit, aansoek gedoen het om Roodepoort Maraisburg Town planning Scheme 1, 1946, by rezoning Erf 1730, Flo dorpsaanlegskema 1, 1946, te wysig deur die hersonering rida Extension 3, situated on the corner of West and Made van Err 1730, Florida, Uitbreiding 3, van "Spesiale Woon" line Streets from "Special Residential" with a density of met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiale "One dwelling per erf to "Special Residential" with a Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per vierdensity of "One dwelling per square foot" kante voet" The application will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as burg Amendment Scheme 614 Further particulars of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 614 bekend sal application are open for inspection at the office of the staan) 18 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk, Roodepoort Maraisburg and at the office of the Director of Local Government, Provincial Building, Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads Room B506, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria klerk van Roodepoort ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and at the Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort 1725, at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 1725, skriftelik date of this notice voorgele word 4 Pretoria, 9 January 1985 PB Pretoria, 9 Januarie 1985 PB

17 , PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE NOTICE 57 OF 1985 KENNISGEWING 57 VAN 1985 SANDTON AMENDMENT SCHEME 829 SANDTONWYSIGINGSKEMA 829 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, William Paton Anderson, for the 1965), kennis dat die eienaar, William Paton Anderson, amendment of Sandton Town planning Scheme 1, 1980, by aansoek gedoen het om Sandton dorpsaanlegskema, 1976, rezoning Eff 116, Hurlingham, situated on the corner of St te wysig deur die hersonering van Erf 116, Hurlingham, Andrews Road and Jedburgh Avenue from "Residential gelee op die hoek van St Andrews Weg en Jedburgh 1" with a density of "One dwelling per m2" to "Resi Laan, vanaf "Residensieel 1" met n digtheid van "Een dential 1" with a density of "One dwelling per m2" woonhuis per m2" tot "Residensieel 1" met n digt held van "Een woonhuis per m2" The application will be known as Sandton Amendment Scheme 829 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Sand Sandtonwysigingskema 829 bekend sal staan) 16 in die ton and at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bos siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, man Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton Any objection or representations in regard to the appli ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, above address PO Box or 78001, Private Bag X437, Sandton 2146, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 2146, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H829 PB H829 NOTICE 58 OF 1985 KENNISGEWING 58 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 842 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 842 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Rudolf Schwacke, for the amend 1965), kennis dat die eienaar, Rudolf Schwacke, aansoek ment of Randburg Town planning Scheme 1, 1976, by re gedoen het om Randburgdorpsaanlegskema, 1976, te zoning Lot 187, Ferndale, situated on the corner of Bond wysig deur die hersonering van Lot 187, Ferndale, gelee op Street and West Avenue, from "Residential 1" with a den die hoek van Bondstraat en West Laan, vanaf "Residen sity of "One dwelling per err to "Residential 1" with a sieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot density of "One dwelling per m2" "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" The application will be known as Randburg Amendment Scheme 842 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand Randburgwysigingskema 842 bekend sal staan) 16 in die burg and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Provincial Building, Room B506A, cnr Pretorius and siale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius en Bosman Bosman Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Any objection or representations in regard to the appli Randburg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and at the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voor Pretoria, 9 January 1985 gele word PB H842 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H842 NOTICE 59 OF 1985 KENNISGEWING 59 VAN 1985 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 841 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 841 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Erwin Adolf Pfeffer, for the 1965), kennis dat die eienaar, Erwin Adolf Pfeffer, aanamendment of Town planning Scheme 1, 1976, by rezoning soek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema 1, Lot 1083, Ferndale, situated on Kent Avenue, from "Resi 1976, te wysig deur die hersonering van Lot 1083, Fern,nance,

18 114 PROVINCIAL GAZETTE 9 JANUARY 1985 dential 1" with a density of one dwelling per erf to "Spe dale, gelet aan Kentlaan, vanaf "Residensieel 1" met n cial" for offices and professional suites subject to certain digtheid van een woonhuis per erf, tot "Spesiaal" vir kan NI conditions tore en professionele kamers, onderworpe aan sekere voorwaardes The application will be known as Randburg Amendment Scheme 841 Further particulars of the application are Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as open for inspection at the office of the Town Clerk, Rand Randburgwysigingskema 841 bekend sal staan) le in die burg, and at the office of the Director of Local Govern kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin ment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and siale gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Bosman Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Rand Any objection or representations in regard to the appli burg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address of Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2125, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB H841 PB H841 1 NOTICE 60 OF 1985 KENNISGEWING 60 VAN 1985 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGING SCHEME 615 SKEMA 615 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dome, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Ross Evans, for the amendment 1965), kennis dat die eienaar, Ross Evans, aansoek gedoen of RoodepoortMaraisburg Town planning Scheme I, het om Roodepoort Maraisburg dorpsbeplanningskema, 1946, by rezoning Erf 2010, Helderkruin Extension 12, situ 1946, te wysig deur die hersonering van Ed 2010, Helderated on cnr of Ruhamah Drive and Banket Drive, from kruin Uitbreiding 12, gelee op die hoek van Ruhamahry "Special" for a motor garage and purposes incidental laan en Banketrylaan vanaf "Spesiaal" vir n motor garage thereto, to "Special" for offices, professional rooms, en gebruike voortvloeiend daaruit, tot "Spesiaal" vir kanchemists and gimnasia tore, professionele kamers, apteke en gimnasiums The application will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as burg Amendment Scheme 615 Further particulars of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 615 bekend sal application are open for inspection at the office of the staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Town Clerk, Roodepoort, and the office of the Director of Bestuur, Provinsiale gebou, Kamer B506A, h/v Pretorius Local Government, Provincial Building, Room B506A, cnr en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads Pretorius and Bosman Streets, Pretoria klerk van Roodepoort ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die a poort, 1725, at any time within a period of 4 weeks from Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, skriftelik the date of this notice voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB PB NOTICE 61 OF 1985 KENNISGEWING 61 VAN 1985 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 606 ROODEPOORT MARAISBURG WYSIGINGSKEMA 606 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordi Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie been made by the owners, Messrs 0 H Vorster and P H S op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Vorster, for the amendment of RoodepoortMaraisburg 1965), kennis dal die eienaar, Menere 0 H Vorster en P H Town planning Scheme 1, 1946, by rezoning Erf 577, Flo S Vorster, aansoek gedoen het om Roodepoort Maraisride, Roodepoort, situated on Shamrock Street, from "Re burg dorpsbeplanningskema, 1946, te wysig deur die herso sidential 1" with a density of one dwelling per erf to "Resi nering van Erf 577, Florida, Roodepoort gelee aan Sham dential 1" with a density of one dwelling per m2 rockstraat van "Residensieel 1" met n digtheid van een woonbuis per erf tot "Residensieel 1" met n digtheid van The application will be known as RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme 606 Further particulars of een woonhuis per m 2 the application are open for inspection at the office of the Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Town Clerk, Roodepoort and at the office of the Director RoodepoortMaraisburg wysigingskema 606 bekend sal of Local Government, Provincial Building, Room B506A staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike

19 1 Zone I view PROVINSIALE KOERANT9 IANUARIE cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B506A, h/v Pretoriusen Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads Any objection or representations in regard to the appli k!erk van Roodepoort ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Government, in writing at the above address or Private Bag X437, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierpoort, 1725, at any time within a period of 4 weeks from die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur the date of this notice by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, skriftelik Pretoria, 9 January 1985 voorgele word PB Pretoria, 9 Januarie 1985 PB NOTICE 62 OF 1985 KENNISGE WING 62 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 959 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 959 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the Johannesburg City Council for the 1965), kennis dat die Johannesburg Stadsraad aansoek geamendment of Johannesburg Town planning Scheme, Been het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, t 1979, by rezoning the following erven situated between te wysig deur die hersonering van die volgende erwe gelee Commissioner, Mordaunt and Corrie Streets in Fairview tussen Commissioner, Mordaunt en Corriestraat in Fair Township: view te hersoneer: 1 Erven 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 137, 138, 141, 1 Erwe 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 137, 138, 141, 143, 145, 146, 149, 150, 153, 155, 157 and 158, Fairview 143, 145, 146, 149, 150, 153, 155, 157 en 158, dorp Fairview, Township, from "Residential 4" to "Business 2" Height van "Residensieel 4" na "Besigheid 2", Hoogtesone 8; Zone 8; 2 Erwe 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 en 65, dorp 2 Erven 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,63 and 65, Fair Fairview, van "Besigheid 1" na "Besigheid 2", Hoogte view Township, from "Business 1" to "Business 2", Height sone 8; 8; 3 Enve 139, 147, 151 en 159, dorp Fairview, van "Resi 3 Erven 139, 147, 151 and 159, Fairview Township, from densieel 4" na "Pattering", Hoogtesone 8; "Residential 4" to "Parking", Height Zone 8; 4 Erwe 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156 en 160, dorp 4 Erven 140, 142, 144, 148, 152, 154, 156 and 160, Fair Fairview, van "Besigheid 1" na "Parkering", Hoogtesone Township, from "Business 1" to "Parking", Height 8; Zone 8; 5 Enve 66 en 68, dorp Fairview, van "Residensieel 4" na 5 Erven 66 and 68 Fairview Township, from "Residen "Inrigting", Hoogtesone 3; tial 4" to "Institutional", Height Zone 8; 6 Erf 67, dorp Fairview van "Besigheid 1" na "1nrig 6 Erf 67, Fairview Township, from "Business 1" to "In I ting", Hoogtesone 8; stitutional", Height Zone 8; 7 Erf 401, dorp Fairview, van deels "Residensieel 4" en 7 Eff 401, Fairview Township, from partly "Residential deels "Besigheid 1" na "Regering", Hoogtesone 8; 1ip 4" and partly "Business 1" to "Government", Height Zone 8; almal onderworpe aan bepaalde voonvaardes all of which shall be subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Johannesburgwysigingskema 959 bekend sal staan) le in die The application will be known as Johannesburg Amend kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinment Scheme 959 Further particulars of the application siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Jo Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan hannesburg and at the office of the Director of Local Go nesburg ter insae vernment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date voorgele word of this notice Pretoria, 9 Januarie 1985 Pretoria, 9 January 1985 PB 4 922H959 PB 4922H959 NOTICE 63 OF 1985 KENNISGEWING 63 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 501 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 501 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie

20 116 PROVINCIAL GAZETTE 9 JANUARY 1985 nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Arlkid Investments (Pty) Li 1965), kennis dat die eietiaar, Arlkid Investments (Pty) Li mited, for the amendment of Johannesburg Townplanning mited, aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsaanleg Scheme, 1979, by rezoning Ed 53, situated on Second skema, 1979, te wysig deur die hersonering van Ed 53, Street, La Rochelle Township, from Residential 4 Height gelee op Tweedestraat, dorp La Rochelle, van Residen Zone 0, to Residential 4, Height Zone 0, permitting pro sleet 4, Hoogtesone 0, na Residensieel 4, Hoogtesone 0, fessional suites with the consent of the Local Authority insluitende professionele kantore, met vergunning van die Stadsraad The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 501 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan as Johannesburgwysigingskema 501 genoem sal word) le nesburg and at the office of the Director of Local Govern in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, Room B506A, Provincial Building, cnr Bosman and B506A, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Pretorius Pretorius Streets, Pretoria straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Govern Enigebessvaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB I501 PB 4922H501 NOTICE 64 OF 1985 KENNISGEWING 64 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1326 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1326 The Director of Local Government shies notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee of section hierby ooreen 46 of the Town planning and Townships Ordikomstig die bepalings van artikel 46 van die nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has Ordonnansie been made by the owner, Silverturf Properties (Proprieop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van tary) Limited, for the amendment of Johannesburg Town 1965), kennis dat die eienaar, Silverturf Properties (Pro planning Scheme, 1979, by rezoning Lot 1686, Turffontein prietary) Limited, aansoek gedoen het om Johannesburg Township from "Residential 4" to permitting a shop with dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die hersone the consent of the City Council ring van Lot 1686, dorp Turffontein vanaf "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" om n winkel toe te laat met die toe The application will be known as Johannesburg Amend stemming van die Stadsraad ment Scheme 1326 Further particulars of the application Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Go hannesburgwysigingskema 1326 bekend sal staan) 16 in die Jo vemment, Provincial Building, Room B306, cnr Pietorius kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin and Bosman Streets, Pretoria siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan Any objection or representations in regard to the appli nesburg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern iiment, in writing at the above address or Private Bag X437, Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier at any time within a period of 4 weeks from the date of this die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur notice by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Poibus 1049, Johannesburg, skriftelik voorgele Pretoria, 9 January 1985 word a I PB 4922H1326 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4922H1326 NOTICE 65 OF 1985 KENNISGEWING 65 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1081 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1081 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die Johannesburg Stadsraad aansoek gebeen made by the Johannesburg City Council for the doen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, amendment of Johannesburg Town planning Scheme, te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 1 tot 17 en die 1979, by rezoning Portions 1 to 17 and the Remaining Ex Resterende Gedeelte van Erf 2991, Lenasia Uitbreiding 2, tent of Erf 2991, Lenasia Extension 2 Township, situated in gelee in Duiker en Gemsbokstraat en Holly Hock en Ca Duiker and Gemsbok Streets and Holly Hock and Camelia melialaan, van "Spesiaal" waarby sodanige doeleindes Avenues, from "Special" permitting such purposes as may wat met die toestemming van die Administrateur na oorleg be permitted by the Administrator after reference to the met die Dorperaad en die Stadsraad toegelaat mag word Townships Board and the City Council to "Industrial 3" tot "Nywerheid 3" ii

21 1 IllThe Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo hannesburgwysigingskema 1081 bekend sal staan) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan nesburg ter insae application will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1081 Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Johannesburg and at the office of the Director of Local Go vernment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, skriftelik of this notice voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4922H1081 NOTICE 66 OF 1985 KENNISGEWING 66 VAN 1985 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 186 ALBERTON WYSIGINGSICEMA 186 PB 4922H of The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreensection 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Robert Ludolf Prigge, for the 1965), kennis dat die eienaar, Robert Ludolf Prigge, aanamendment of Alberton Town planning Scheme, 1979, by soek gedoen het om Alberton dorpsbeplanningskema, rezoning Erf 607, situated on Clinton Road, New Redruth 1979, te wysig deur die hersonering van Erf 607, geed in Township, from "Residential 1" to "Special" for offices, Clintonweg, dorp New Redruth, vanaf "Residensieel 1" institutions and dwellingunits tot "Spesiaal" vir kantore, inrigtings en wooneenhede The application will be known as Alberton Amendment Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Al Scheme 186 Further particulars of the application are bertonwysigingskema 186 bekend sal staan) 16 in die kanopen for inspection at the office of the Town Clerk, Alber toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale ton and at the office of the Director of Local Government, Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pre Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius and Bos toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter man Streets, Pretoria insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum,van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton 1450, at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 4, Alberton 1450, skriftelik voorgele notice word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4924H 186 PB 4924H186 NOTICE 67 OF 1985 ICENNISGE WING 67 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1333 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1333 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby Doreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Lennox Cyril Maggs, for the 1965), kennis dat die eienaar, Lennox Cyril Maggs, aanamendment of Johannesburg Town planning Scheme, soek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanning 1979, by rezoning Erf 109 situated on the cnr of Second skema, 1979, te wysig deur die hersonering van Erf 109, Road and Second Avenue, Kew Township from "Special geled op die h/v Tweede Weg en Tweede Laan, dorp Kew, Residential" with a density of one dwelling per m2 to vanaf "Spesiale Woon" met n digtheid van een woonhuis "Residential 4", Height Zone 6 per m2 tot "Residensieel 4", Hoogtesone 6 The application will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Joment Scheme 1333 Further particulars of the application hannesburgwysigingskema 1333 bekend sal staan) le in die are open for insection at the office of the Town Clerk, Jo kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinhannesburg and at the office of the Director of Local Go siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, vernment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan and Bosman Streets, Pretoria nesburg ter insae objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die doany

22 118 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY , at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesbug 2000, skriftelik of this notice voorgele word, i Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4 922H1333 PB 492 2H1333 NOTICE 68 OF 1985 KENNISGEWING 68 VAN 1985 PROPOSED JOHANNESBURG AMENDMENT VOORGESTELDE JOHANNESBURGWYSIGING SCHEME 1331 SKEMA 1331 The Director of Local Governinent gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Louis Henri de Villiers, for the 1965), kennis dat die eienaar, Louis Henry de Villiers, amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsbeplanning 1979, by rezoning Lot 200, situated between Plunkett Ave skema, 1979, te wysig deur die hersonering van Lot 200, nue and St Ermins Street Hurst Hill Township from "Resi gelee tussen Plunketlaan en St Erminsstraat, dorp Hurst dential 1" with a density of one dwelling per 500 m2 to "Re Hill, vanaf "Residensieel 1" met n digtheid van een woon sidential 1" with a density of one dwelling per 400 m2 huis per 500 m2 tot "Residensieel 1" met n digtheid van een woonhuis per 400 m2 The application will be known as Johannesburg Amend ment Scheme 1331 Further particulars of the application Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Jo are open for inspection at the office of the Town Clerk, Jo hannesburgwysigingskema 1331 bekend sal staan) le in die a hannesburg and at the office of the Director of Local Go kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinvernment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius siale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, and Bosnian Streets, Pretoria Pretoria en in die kantoor, van die Stadsklerk van Johan Any objection or representations in regard to the appli nesburg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4922H1331 PB 4922H1331 NOTICE 69 OF 1985 KENNISGEWING 69 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1330 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1330 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van s been made by the owners, Clive Rodney Else, Richard 1965), kennis dat die eienaars, Clive Rodney Else, Richard Winston Else, Joan Beatrice Dreyer, James Rodney Else, Winston Else, Joan Beatrice Dreyer, James Rodney Else, Frederick Rodney Else and H M Construction Company Frederick Rodney Else en H M Construction Company (Proprietary) Limited, for the amendment of Johannes (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by rezoning Portion 2 burgdorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur die herso of Lot 105 situated on Grenville Road, Lombardy West, nering van Gedeelte 2 van Lot 105 gelee op Grenvilleweg, from "Residential 1" with a density of "One dwelling per Lombardy West, vanaf "Residensieel 1" met n digtheid err to "Commercial 1" van "Een woonhuis per ert" tot "Kommersieel 1" The application will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Joment Scheme 1330 Further particulars of the application hannesburgwysigingskema 1330 bekend sal staan) le in die are open for inspection at the office of the Town Clerk, Jo kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsihannesburg and at the office of the Director of Local Go ale Gebou, Kamer B306, h/v Pretorius en Bosmanstraat, vernment, Provincial Building, Room B306, cnr Pretorius Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johanand Bosman Street, Pretoria nesburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik of this notice voorgele word Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie PB 4922H1330 _ PB 4922H1330

23 1 1 vincial 1 Any 1 PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE cation NOTICE 70 OF ENNISGEWING 70 VAN 1985 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1332 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1332 The Director of Local Government gives notice in terms of section 46 of the Town planning and Townships Ordi Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ()oi nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnanbeen made by the owner, Incline Property Investments the op Derpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 (Proprietary) Limited, for the amendment of Johannes van 1965), kennis dat die eienaar, Incline Property Investburg Town planning Scheme, 1979, by rezoning Lots 165, ments (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Jo 166, 167, 218, 219 and 220 situated between Sherwell Street hannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur and Davies Street, Doornfontein Township from "Resithe hersonering van Lotte 165, 166, 167, 218, 219 en 220 dential 4", Height Zone 5 to "Commercial 2", Height gegee tussen Sherwellstraat en Daviesstraat, dorp Doom Zone 5 subject to certain conditions fontein vanaf "Residensieel 4", Hoogtesone 5 tot "Kommersieel 2", Hoogtesone 5 onderhewig aan sekere voor The application will be known as Johannesburg Amend waardes ment Scheme 1332 Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Jo Verdere besonderhede van hierdie aansoek (wat as Johannesburg and at the Director of Local Government, Pro hannesburgwysigingskema 1332 bekend sal staan), 16 in Building, Room B306, cnr Pretorius and Bosman the kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro Streets, Pretoria vinsiale Gebou, Kamer B306, Wv Pretorius en Bosmanstrut, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van objection or representations in regard to the appli Johannesburg ter insae shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000, at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik Pretoria, voorgell word 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 PB 4922H1332 PB 4922H1332 NOTICE 71 OF 1985 ICENNISGEWING 71 VAN 1985 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier mentioned Act that the undermentioned application have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di been received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae 16 by are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie ciai Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van and at the offices of the relevant local authority die betrokke plaaslike bestuur Any objections, with full reasons therefor, should be Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelodged in writing with the Director of Local Government, Ilk by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of before 6 February 1985 voor 6 Februarie 1985 Pretoria, 9 January 1985 Pretoria, 9 Januarie 1985 Reeva Forman Properties (Proprietary) Limited, for Reeva Forman Properties (Proprietary) Limited, vir 1 the amendment of the conditions of title of Lot 214 in I die wysiging van titelvoorwaardes van Lot 214, dorp the township of Parktown, district of Johannesburg, to per Parktown, distrik van Johannesburg, ten einde die erf vir mit the erf being used for offices in accordance with the kantore te gebruik in ooreenstemming met die bestaande existing zoning; sonering; 2 the amendment of the Johannesburg Townplanning 2 die wysiging van die Johannesburg Stadsbeplanning Scheme, 1979, by increasing the floor area ratio for a train skema, 1979, ten einde die vloeroppervlakte te vermeerder ing centre by 300 m2 subject to the Councils consent and met 300 m2 vir n opleidingsentrum onderhewig aan die certain conditions Raad se verguniting en sekere voorwaardes This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend stun as Johannesburg Amendment Scheme 1329 wysigingskema 1329 PB PB Colin Louw, for the amendment, suspension or removal Colin Louw, vir opskorting of opheffing van die titelof the conditions of title of Erf 499, Greenside Township, voorwaardes van Erf 499, dorp Greenside, ten einde dit in order to permit the relaxation of the building line moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word PBS Holdings (Pty) Ltd, for PB PBS Holdings (Pty) Ltd, vir PB :6 1 the amendment or removal of the conditions of title of 1 die wysiging of opheffing van die titelvoorwaardes van Lot 947, Orange Grove Township, in order to permit the Lot 947, dorp Orange Grove, ten einde die huis vir kantore house to be used for offices; te gebruik;

24 120 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY the amendment of the Johannesburg Townplanning 2 die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the said lot from "Resi skema, 1979, deur die hersonering van gemelde lot van 4 dential 4" to "Residential 4" including offices subject to "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" insluitende kantore conditions onderhewig aan voorwaardes This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme 1337 wysigingskema 1337 PB PB Glynis Hamilton, for Glynis Hamilton, vir 1 the amendment, suspension or removal of the condi 1 die wysiging, opskorting of opheffing van die titeltions of title of Lot 1184, Houghton Estate Township, in voorwaardes van Lot 1184, dorp Houghton Estate, ten order to permit the lot being subdivided; einde dit moontlik te maak dat die lot onderverdeel kan 2 the amendment of the Johannesburg Townplanning word; Scheme, 1979, by the rezoning of the lot from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential 2 die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die lot van "Resi I" with a density of "One dwelling per m2" densieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per err tot " Resid 1" met n digtheid van "Een woonhuis per This application will be known as Johannesburg Amend 1 500nsieel me2" ment Scheme 1336 Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysiging PB skema 1336 Paul Ekon, for PB the amendment of the conditions of title of Lot 1609, Paul Ekon, vir Houghton Estate Township, in order to subdivide the said 1 die wysiging van die titelvoorwaardes van Lot 1609, lot; dorp Houghton Estate, ten einde onderverdeling van die genoemde lot toe te laat; 2 the amendment of the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by rezoning of the said lot from "Residen 2 die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning tial 1" with a density of "One dwelling per erf to "Resi skema, 1979, deur die hersonering van gemelde lot van dential 1" with a density of "One dwelling per m2" "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per subject to certain conditions, err na "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per m2" onderhewig aan sekere voorwaardes This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme 1338 wysigingskema 1338 PB PB NOTICE NO 72 OF 1985 KENNISGEWING NO 72 VAN 1985 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor Generals Office Pretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gehave been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Meadowdale Township van Meadowdale Dorp amptelik opgerig is ingevolge daar die subartikel Town where reference marks have been established: Meadowdale Township (General Plan SG No A42/83) Dow waar versekeringsmerke opgerig is: Meadowdale Dow (Algemene Plan LG No A 42/83) Pretoria, 9 January 1985 N C OSHAUGHNESSY SurveyorGeneral N C OSHAUGHNESSY Landmeter generaal 41

25 S PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE t TENDERS TENDERS LW NB Tenders previously published and where Tenders wat voorheen gepubliseer is the closing dates en waarvan die slui tingsdatum nog nie verstreke is have not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders are herhaal nie Tenders word nnie, word nie in hierdie we ormaalweg ke voor 35 die normally published 35 weeks before the closing date sluissewingitingsdā tum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders tion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Tender No Description oftender Closing date Beskrywing van Sluitingsdatum RFT 064/85P Agricultural steel piping/landboustaalpype 01/02/1985 RFT 65/85P Welding wire mesh/swendraadznaas 15/02/1985 RFT 004/85 Drawn mechanical broom (without engine)/meganiese besem, trektipe (sonder enj in) 15/02/1985 WFTB 27/85 Langlaagte Technical High School, Johannesburg: Renovation/Hoer Tegniese Skool Langlaagte, Johan WFTB 28/85 nesburg: Opknapping Item 31/7/4/2208/01 08/02/1985 Laerskool Luipaardsvlei, Krugersdorp: Renovation/Opknapping Item 3 i/7/4/2005/01 08/02/ writ 29/85 H F Verwoerd Hospital, Pretoria: Additions and alterations to ward 20/H F Verwoerdhospitaal, Pretoria: WFTB 30/85 Aanbouings en veranderings aan saa120 Item 2021/ /02/1985 Strubenvale Primary School, Springs: Installation of central heating system: Installering van sentrale verwarmingstelsel WFTB 31/85 Item 31/3/4/1592/01 08/02/1985 Education Media Service, Pretoria: Erection of prefabricated offices/onderwysmediadicns, Pretoria: Op I rigting van voorafvervaardigde kahtore Item 105/3/ /02/1985 WFTB 32/85 Natalspruit Hospital: Erection of prefabricated mortuary room/natalspruitse Hospitaal: Oprigting van voorafvervaardigde lykhuiskamer Item 2007/8309, 08/02/1985,

26 122 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985, IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1 The relative tender documents including the Administrations of 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike ficial tender forms are obtainable on application from the relative tendenrornis van die Administrasie, is op aanvraag by die anderaddress indicated below Such documents and any tender contract staande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente as mede enige conditions not embodied in the tender documents are also available tender kontrakvoorwaardes war nie in die tenderdokumente opge for inspection at the said address: neem is pie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: 1111 Office in New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou, Pretoria Ref Pretoria verwysing Pretoria Room Phone Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria HA 1 & Director of Hospital A900 A HA I & Direkteur van A900 A HA 2 Services, Private HA 2 Hospitaaldienste, Bag X221, Privaatsak X221 HB and Director of Hospital A819 A HS en Direkteur van A819 A e HC Services, Private HC Hospitaaldienste, Bag X221 Privaatsak X221 HD Director of Hospital A823 A HD Direkteur van A823 A Services, Private Hospitaaldienste, Bag X221 Pnvaatsak X PFT Provincial Secretary A1020 A PFT Provinsiale Sekre A1020 A (Purchases and tads (Aankope Supplies), Private en Voorradc), Pii Bag X64 vaatsak X64 RFT Director, Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D307 D Roads vaalse Panic Department Pri departement, Pri vate Bag X197 vaatsak X197 TED Director Transvaal 633 Sentrakor TOD Direkteur, Trans 633 Sentrakor TED 100 Education De 625 Building TOD 100 vaalse Onder 625 gebou partment, Private wysdepartement, Bag X76 Pnvaatsak X76 WFT Director Transvaal C119 C NFT Direkteur, Trans C119 C Department of vaalse Werkede Works, Private partement Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTB Director, Transvaal E103 E WPM Direkteur, Trans E103 E Department of vaalse Werkede Works, Private partement Pri Bag X228 1 vaatsak X ii 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any ten 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige der and reserves the right to accept a portion of a tender tender aan to neem nie en behou hoar die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem 3 All tenders must be submitted on the Administrations official 3 Alle tenders mcet op die amptelike tendervonn van die Adminis tender forms trace voorgefit word 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad 4 ledere inskrywing moot in n afsonderlike verseelde koevert ingedressed to the Chairman Transvaal Provincial Tender Board, PO Box dien word, geadresseer aan die Vcorsitter, Die Transvaa!se Prom 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the ten dale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die derers name and address, as well as the number, description and clos opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te ing date of the tender Tenders must be in the hands of the Chairman toots, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die ten by I I h00 on the closing date indicated above der Inskrywings moet teen op die sluitingsdatum hierbd aangetons, in die Voorsitter se hande wees 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 5 Indien inskrywings per hand ingedien word, moet butte teen Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro op die skuungsdatum in die Fonnele Tenderbus geplaas wees vincial Building at the Premium Street main entrance (near Bosnian by die na toor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Street corner), Pretoria, by like on the closing date Gebott by die Lm6ngang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock van Bosmanstraat), Pretoria JF Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board 26 December Desember 1984 JF Woe Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad 4

27 1 Erf, paal" PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE Notices By Local Authorities Maaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCIL OF BOKSBURG godsdienstige en aanverwante doeleindes" en sal staan as Boksburgwysigingskema 1/388 die hersonering van Gedeelte 3 van Erf 854 Reigerpark Uitbreiding I (voorheen n deal Hierdie skema sal n wysigingskema wees en ADVERTISEMENT IN TERMS OF SECvan Erf 278 Reigerpark Uitbreiding 1) van bevat die volgende voorstelle: TION 26(1)(a) OF THE TOWN PLANNING Iw unisipaal na span* wow een wen_ AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 Die hersonering van n deal van die Restant huffs per vk vt" van Erf 346 Sunwardpark (wat bekend sal The Town Council of Boksburg has pre Besonderhede van hierdie skema la ter staan as Gedeelte 2 van Erf 346 Sunwardpark) pared a Draft Town planning Scheme, to be insae in Kantoor 207, Tweede Verdieping, "Openbare Oopruimte" na "Spesiaal vir vand known as Boksburg Amendment Scheme Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg VII go sdienstige doeleindes en vir doeleindes in n tydperk van vier weke van die datum van, verbantl daarmee" 1/396 die caste publikasie van hierdie kennisge Besonderhede van hierdie skema le ter This scheme will be an amendment scheme wing af, naamlik 2 Januarie 1985 insae to Kantoor 207, Tweede Verdieping and contains the following proposals: Enige beswaar of verta in verband met Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg vir The rezoning of Portions 2 and 4 of Erf 854 hierdie skema Set skriftelik aan die Stads in tydperk van vier weke van die datum van Reiger Park Extension 1 (formerly portions of Idea, Posbus 215, Boksburg, 1460 binne n tyd die eerste publikasie van hierdie kennisge Erf 278 Reiger Park Extension 1 and Granada perk van vier weke van bogenoemde datum at wing af naamlik 2 Januarie 1985) Street) from "Municipal" and "Existing voorgele word Enige beswaar of vertoe in Nrband met Street" to "Special Residential, one dwelling hierdie skema meet skriftelik aan die Stadsper sq ft" the rezoning of Portion 1 of L FERREIRA klerk Posbus 215 Boksburg 1460 binne n tyd Ed 854 Reiger Park Extension 1 (formerly portions of Erf 278 Reiger Park Extension 1 and Stadsklerk perk van vier weke van bogenoemde datum at Bureersentrum voorgeli word Granada Street) from "Municipal" and "Exist Boobura ing Street" to "Special, for religious purposes 2 Janne& 1985 and purposes incidental thereto and the re L FERREIRA Kennisgewing No 3/1985 zoning of Portion 3 of Ed 854 Reiger Park Ex 1 2 Stadsklerk 9 tension 1 (formerly a portion of Ed 278 Reiger Burgersentrum Park Extension 1) from "Municipal" to "Spe Boksburg cial Residential, one dwelling per sq ft" 2 Januarie 1985 Kennisgeiv,ing No 2/1985 Particulars of this scheme are open for in TOWN COUNCIL OF BOKSBURG spection at Office 207, Second Floor, Civic ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC Centre, Trichardts Road, Boksburg for a pe TION 26(1)(a) OF THE TOWNPLANNING riod of four weeks from the date of the first AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 publication of this notice, which is 2 January 1985 The Town Council of Boksburg has pre TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Any objection or representations in connec pared a Draft Town planning Scheme, to be Lion with this scheme shall be submitted in known as Boksburg Amendment Scheme PROPOSED CLOSING AND ALIENATION writing to the Town Clerk, PO Box 215, Boks 1/388 OF PUBLIC ROAD AND AMENDMENT OF burg 1460 within a period of four weeks from NELSPRUIT TOWNPLANNING SCHEME, This scheme will be an amendment scheme 1949, (AMENDMENT SCHEME 1/154) the abovementioned date and contains the following proposals: 0 L FERREIRA The rezoning of a portion of the remainder In terms of section 68 and section 79(18)(b) of Town Clerk of Ed 346 Sunward Park (which will be known the Local Government Ordinance, Ordinance 17 Civic Centre as Portion 2 of Erf 346 Sunward Park) from of 1939, as amended, and section 26 of the Town Boksburg "Public Open Space" to "Special for religious planning and Townships Ordinance, 2 January 1985 purposes and purposes in thereto" 1965, notice is hereby given that the Town Council of Nelspruit intends permanently clos Notice No 3/1985 Particulars of this scheme are open for in ing a portion of Voortrekker Street between spection at Office 207, Second Floor, Civic Bell and Louis Trichardt Streets, and after Centre, Trichardts Road, Boksburg for ape closing such portion, alienating same by means riod of four weeks from the date of the first of a private treaty The said alienation is subject STADSRAAD VAN BOKSBURG publication of this notice, which is 2 January to certain terms and conditions, which condi 1985 lions lie open for inspection at the office of the Town Secretary, Room 221, Town Hall, Nel ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL Any objection or representations in connec spruit Any person who wishes to object to the 26(1)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP tion with this scheme shall be submitted in intention of the Town Council in this regard, DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 writing to the Town Clerk PO Box 215, Bolo must lodge such objection with the undersigned, burg, 1460 within a period of four weeks from in writing, not later than 5th March 1985 the abovementioned date Die Stadsraad van Boksburg het n Ontwerp The Town Council of Nelspruit has further dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend L FERREIRA prepared a draft amendment town planning Town Clerk sal staan as Boksburg wysigintskema 1/396 scheme to be known as Nelspruit Amendment Civic Centre Scheme No 1/154 The draft amendment scheme Hierdie skema sal n wysigingskema wees en Boksburg contains proposals to the effect that the bevat die volgende voorstelle: 2 January 1985 abovementioned road portion, is to be rezoned Notice No 2/1985 from "Road" to "Special" for business pur Die hersonering van Gedeeltes 2 en 4 van 854 Reigerpark Uitbreiding 1 (voorheen poses dele van Erf 278 Reigerpark Uitbreiding 1 en STADSRAAD VAN BOKSBURG Particulars of this scheme are open for inspec Granadastraat) van "Munisipaal" en "Be ADVERTENSIE 1NGEVOLGE ARTIKEL lion at the office of the Town Secretary, Room 0 staande Straat" na "Spesiale Woou een 26(I)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP 221, Town Hall, Nelspruit, for a period of four woonhuis per vk vt", die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 854 Reigerpark Uitbrci DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 (4) weeks from the date of the first publication of this notice, which is the 2nd January, 1985 ding 1 (voorheen dele van Erf 278 Reigerpark Uitbreiding 1 en Granadastraat) van "Munisi Die Stadsraad van Boksburg het n Ontwerp Any owner or occupier of immovable properen "Bestaande Straat" na "Spesiaal, vir dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend ty situated within the area to which the

28 124 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985,,, abovenamed draft scheme applies, or within 2 TOWN COUNCIL OF SPRINGS woord sops in artikel 15(4) beoog, ingedien of kilometres of the boundary thereof, may in voorgela het, kan teen die beslissing van sodawriting lodge any objection with or may make nige Raad ten opsigte waarvan by a SUPPLEMENTARY VALUATION VALUATION ROLL any representations to the abovenamed local swaarmaker is, binne denig doe vanaf die FOR THE FINANCIAL YEAR 1 JULY 1983 authority in respect of such draft scheme within datum van die TO 30 JUNE 1984 publikasie in die Provinsiale four (4) weeks of the first publication of this Koerant van de kennis ewings in artikel notice, which is the 2nd January, 1985, and he 16(4)(a) genoem of, waar elle bepalings van armay, when lodging such objection or making Notice is hereby given in terms of section 37 tikel 16(5) van toepassing is, binne eenensuch representations, request in writing that he of the Local Authorities Rating Ordinance, twintig doe na die dag waarop die redes daarin be heard by the local authority 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the supple genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur menlary valuation roll for the financial year 1 is, appal aanteken deur by die sekretans van July 1983 to 30 June 1984 of all rateable pro sodanige Raad n kennisgewing van appal op 114 K MULLER petty within the municipality has been certi die wyse soos voorgeskryf en in cioreenstem Town Clerk fled and signed by the chairman of the valua ming met die prosedure sops voorgeskryf in te Town, Hall Lion board and has therefore become fixed and dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld n PO Box 45 binding upon all persons concerned as contem afskrif van sodanige kennisgewing van appal Nelspruit plated m section 37 of that Ordinance aan die waardeerder en aan die betrokke 1200 plaaslike bestuur However, attention is directed to sections 17 2 January 1985 or 38 of the said Ordinance, which provides as (2) n Plaaslike bestuur wat nie n be Notice No 93/1985 follows: swaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van n waarderingsraad appal aanteken op die "Right of appeal against decision of valua wyse in subartikel (1) beoog en enige ander tion board persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar STADSRAAD VAN NELSPRUIT, wat regstreeks deur n beslissing van n waar 17(1) An objector who has appeared or has denngsraad geraak word, kan op dergelike VOORGESTELDE SLUITING EN VER been represented before a valuation board in wyse, teen sodanige beslissing appal aante VREEMDING VAN OPENBARE PAD EN eluding an objector who has lodged or pre ken" WYSIGING VAN DIE NELSPRUITSE sented areply contemplated in section 15(4), DORPSAANLEGSKEMA 1949, (WYSI may appeal against the decision of such board n Vorm vir kennisgewing van appal kan van GINGSKEMA 1/154) in respect of which he is an objector within die sekretaris van die waarderingsraad verkry thirty days from the date of the publication in word the Provmcial Gazette of the notice referred Ingevolge die bepalings van artikel 67 en to in section 16(4)(a) or where the provisions artikel 79(18)(b) van die Ordonnansie op Plaas of section 16(5) are applicable, within twenty T FIGGINS like Bestuur, Ordonnansie 17 van 1939, soos one days after the day on which the reasons re Sekretaris: Waarderingsraad gewysig, en artikel 26 van die Ordonnansie op (erred to therein, were forwarded to such ob Burgersentrum Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 word kennis jector by lodging with the secretary of such Springs hiermee gegee dat die Stadsraad van Nelspruit board a notice of appeal in the manner and in 2 Januarie 1985 van voornemens is om n gedeelte van Voortrek accordance with the procedure prescribed and Kennisgewing No 117/1984 kerstraat tussen Bell en Louis Trichardtstraat, such secretary shall forward forthwith a copy permanent vir die publiek te sluit en na sluiting of such notice of appeal to the valuer and to te vervreem by wyse van n privaat ooreenkoms the local authority concerned Gemelde vervreemding is onderworpe aan se TOWN COUNCIL OF ALBERTON kere voorwaardes en bedinge, welke voor (2) A local authority which is not an objecwaardes ter insae beskikhaar fa by die kantoor tor may appeal against any decision of a valuavan die Stadsekretaris, Kamer 221, Stadhuis, tion board in the manner contemplated in sub PROCLAMATION OF PUBLIC ROADS Nelspruit Enige persoon wat enige beswaar section (I) and any other who is not an OVER PORTIONS OF ERF 1087 MEYERSteen die voornemens van die Stadsraad in objector but who is directly affected by a deci DAL AND ERF 1088, MEYERSDAL EXhierdie verband wil maak, moet sodanige be sion of a valuation board may, in like manner, TENSION 2 swaar skriftelik by die cindergetekende indien appeal against such decision" voor of op 5 Maart 1985 Notice is hereby given in terms of the provi A notice of appeal form may be obtained sions of sections 4 and 5 of the Local Authorities from the secretary of the Stadsraad valuation van Nelspruit hetboard verder n Die Roads Ordinance, 1904, that the Town Council wysigingsontwerpdorpsbeplanningskema Alberton a ow of stel wat bekend sal staan as Nelspruit wysiging T FIGGINS the Administrator for the proclamation petition with the of public Hon skema 1/154 Hierdie ontwerpskema bevat voor Secretary: Valuation Board roads over the following portions of Erf 1087, stelle wat daarop neerkom dat bogenoemde Civic Centre Meyersdal and Erf 1088, Meyersdal Extension 2 straatgedeelte hersoneer word van "pad" na Springs as fully indicated on the undermentioned S 0 "Spesiaat" vir besigheidsdoeleindes 2 January 1985 diagrams: Notice No 117/1984 Portion 141 of Erf 1087, Meyersdal as indi Besonderhede van hierdie skema la ter insae cated on Diagram S G No A7981/84 in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 221, Stadhuis, Nelspruit vir n tydperk van vier STADSRAAD VAN SPRINGS Portion 142 of Erf 1087, Meyersdal as indi (4) weke venal die datum van die eerste cated on Diagram S G No A7982/84 publikasie van hierdie kennisgewing, naamlik 2 Januarie 1985 AANVULLENDE WAARDERINGSLYS Portion 143 of Erf 1087, Meyersdal as indi VIR DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1983 TOT 30 anted on Diagram S G No A7983/84 Enige eienaar of besitter van onroerende JUNIE 1984 eiendom geled binne die gebied waarop boge Portion 144 of Erf 1087, Meyersdal as indi noemde ontwerpskema van toepassing is, of cated on Diagram S G No A7984/84 binne 2 kilometer van die grens daarvan, kan Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van skriftelik enige beswaar indien by of vertoe tot die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Portion 145 of Erf 1087, Meyersdal as indibogenoemde plaaslike bestuur rig ten opsigte Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van cated on Diagram S G No A7985/84 van sodanige ontwerpskema binne vier (4) weke 1977), gegee dat die aanvullende waarderinp Portion 146 of Erf 1087, Meyersdal as indi vanaf die eerste publikasie van hierdie ken tys vir die boekjaar 1 Julie 1983 tot 30 Judie nisgewing, naamlik 2 Januarie 1985, en wanneer 1984 van alle belasbare eiendom binne die mu cated on Diagram S G No A7986/84 hy sodanige beswaar indien of sodanige vertoe nisipaliteit deur die voorsitter van die waarde Portion 60 of Erf 1088, Meyersdal Extension 2 rig, kan hy skriftelik versoek dat by deur die ringsraad gesertifiseer en geteken is en gevolg as indicated on Diagram S G No A7976/84 plaaslike bestuur aangehoor word lik final en bindend geword het op alle betrokke person soos in artikel 37 van daar Portion 61 of Erf 1088, Meyersdal Extension 2 die Ordonnansie beoog as indicated on Diagram S G No A7977/84 HJ K MOLLER Stadsklerk Die aandag word egter gevestig op artikels Portion 62 of Erf 1088, Meyersdal Extension 2 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat as indicated on Diagram S G No A7978/84 2 Stadhuis soos volg bepaal: Pashas 45 Portion 63 of Erf 1088, Meyersdal Extension 2 Nelspruit "Reg van appal teen beslissing van waarde as indicated on Diagram S G No A7979/ ringsraad 2 Januarie 1985 Portion 64 of Erf 1088, Meyersdal Extension Kennisgewing No 93/ ) n Beswaarmaker wat voor n waarde as indicated on Diagram S G No A7980/84 ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, 7 29 met inbegrip van n beswaarmaker wat n ant The purpose of the proposed proclamation is

29 Lens PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE 1985 to provide connecting roads required as a result rosin indien binne een maand na die baste CHRISTIANA MUNICIPALITY of the re layout of the abovementioned publikasie van hierdie kennisgewing, dit wil se townships Me later as 27 Februarie 1985 rife AMENDMENT TO THE DETERMINATION Copies of OF SANITARY AND REFUSE REMOVALS the petition and the aforementioned 7 1 J PRINSLOO TARIFF diagrams may be inspected at the office of the Town Stadsklerk Secretary during In terms of the provisions of section 80B(8) of normal office hours Burgerstrum the Local Government Ordinance, 1939, it is Any person who has any objection to such Alberton hereby notified that the Christiana Town Connproclamation, must lodge his objection in writ 9 Januarie 1985 cil has, by special resolution, amended the ing in duplicate with the Town Kennisgewing No Clerk charges, published under Notice 35/1983, dated Municipal Offices, Civic Centre, Alberton and 16 November 1983, with effect from 1 October the Director of Local Government, Provincial , by the substitution in item 4(1) for the Buildings, Private Bag X437, Pretoria within figure "R30" of the figure "R15" one month after the last publication of this notice viz not later than 27 February 1985 D COUNCIL OF BENONI M SCHUTTE Town Clerk I 1 PRINSLOO Town Clerk PROPOSED AMENDMENT OF CHARGES Municipal Offices DETERMINED FOR THE SUPPLY OF PO Box 13 Civic Centre ELECTRICITY Christiana Alberton January 1985 Notice is hereby given in terms of the provi 9 January 1985 Notice No 68/1985 sions of section 80B(3) of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, that the Town Council has by special resolution and with effect MUNISIPALITEIT CHRISTIANA from 1 January 1985 amended the schedule of STADSRAAD VAN ALBERTON charges for the supply of electricity to make i WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN DIE SANITERE EN VULLISVERWYDE PROKLAMASIE VAN OPENBARE PAAIE pbyrovithmeoenlecforuitcihetyanscurpepasi; Coof,:mrifissfsionannounced RINGSTARIEFan ll OOR GEDEELTES VAN ERF 1087, MEYERSDAL EN ERF 1088, MEYERSDAL A copy of the special resolution of the Council Ingevolge die bepalings van artikel 80E3(8) van UITBREIDING 2 and full particulars of the amendment of charges die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, referred to above are open for inspection during word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Kennis geskied hiermee ingevolge die be ordinary office hours at the office of the Town van Christiana, by spesiale besluit, die gelde palinge van artikels 4 en 5 van die "Local Secretary Municipal Offices, Elston Avenue, sons afgekondig by Kennisgewing 35/1983 van 16 Authorities Roads Ordinance, 1904" dat die Benoni, for a period of fourteen days from the November 1983 met ingang 1 Oktober 1984, Stadsraad van Alberton n versoekskrif by Sy date of publication of this notice in the Provin gewysig het deur in item 4(1) die syfer "R30" Edele die Administrateur ingedien het vir die cial Gazette deur die syfer "R15" te vervang proklamasie van openbare paaie oor die volgende gedeeltes van Erf 1087 Meyerssdal en Any person who is desirous of recording his D M SCHUTTE so Erf 1088 Meyersdal Uitbreiding 2 soos volledig must jec tion o to the proposed amendment lodge such objection in writing with the Town Stadsklerk aangetoon op die ondergemelde L G Kaarte: Clerk within fourteen days after the date of Munisipale Kantore Gedeelte 141 van Erf 1087, Meyersdal soos Publication of this notice in the Provincial Posbus 13 aangetoon op Kaart L G No A7981/84 Gazette Christiana N BOTHA 2680 Gedeelte 142 van Erf 1087, Meyersdal soos Town Clerk 9 Januarie 1985 aangetoon op Kaart L G No A7982/84 Administrative Building 21 9 Gedeelte 143 van Erf 1087, Meyersdal soos aangetoon op Kaart L G No A7983/84 Gedeelte 144 van Erf 1087, Meyersdal soos aangetoon op Kaart L G No A7984/84 Municipal Offices Benoni 9 January 1985 Notice No 2/1985 Gedeelte 145 van Erf 1087, Meyersdal soos TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK aangetoon op Kaart L G No A7985/84 STADSRAAD VAN BENONI Gedeelte 146 van Erf 1087, Meyersdal soos VOORGESTELDE AMENDMENT OF HALL BY WYSIGING VAN LAWS aangetoon op Kaart L G No A7986/84 GELDS VASGESTEL VIR DIE VERSICAF FING VAN ELEKTRISITEIT It is hereby notified in terms of section 96 of Gedeelte 60 van Erf 1088, Meyersdal Uit the Local Government Ordinance, 1939, that breiding 2 soos aangetoon op Kaart L G No Kennisgewing geskied hierby ingevolge die the Council proposes to amend the following A7976/84 bepalings van artikel 80B(3) van die Ordonnan bylaws Gedeelte 61 van Erf 1088, Meyersdal Uit sic op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat die breiding 2 soos aangetoon op Kaart L G No Stadsraad by spesiale besluit die skedule van HALL BY LAWS A7977/84 tariewe vir die verskaffing van elektrisiteit gewysig het om in werking te tree op 1 Januarie 1985 Gedeelte 62 van Erf 1088, Meyersdal Uit ten einde voorsiening te mask vir die verhoging The general purport of this amendment is as breiding 2 soos aangetoon op Kaart L G No van tariewe aangekondig deur die Elektrisiteits follows A7978/84 voorsieningskommissie To control and regulate the use of the Town Gedeelte 63 van Erf 1088, Meyersdal Uit n Afskrif van die spesiale besluit van die Council of Kempton Parks halls breiding 2 soos aangetoon op Kaart L G No Raad en voile besonderhede van die wysiging A7979/84 van gelde waarna hierbo verwys word is Copies of this amendment will be open for gedurende gewone kantoorure ter msae by die inspection at the office of the Council for a pe Gedeelte 64 van Erf 1088, Meyersdal Uit kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan riod of fourteen days from the date of publicabreiding 2 soos aangetoon op Kaart L G No tore, Elstonlaan, Benoni, vir n tyd perk van tion hereof A7980/84 veertien dae vanaf die datum van publikasie van Any person who wishes to object to the pro kennisgewing in die Provinsiale Koerant Die doel van die voorgestelde proklamasie isposed amendment must lodge his objection in om straatverbindings te voorsien wat nodig is Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen writing with the undersigned not later than Fri vanwee die heruitleg van bogemelde dorpe die voorgestelde wysigiag, moet sodanige be day, 25 January, 1985 swaar skriftelik by die Stadsklerk indien binne Afskrifte van die versoekskrif en landmeter veertien dae na die datum van publikasie van P T BOTHMA kaarte hierbo kantoor vermeld, van die le gedurende Stadsekretaris kantoorure ter insae die hierdie kennisgewing in die Pro iale Koeant Acting Town Clerk N BOTHA Enigiemand wat beswaar wil opper teen die Stadsklerk Town Hall el voorgestelde proklamasie, meet sodanige be Administratiewe Gebou Margaret Avenue swaar skriftelik in tweevoud by die Stads Munisipale Kantore PO Box 13 klerk, Munisipale Kantoor, Burgersentrum, Benom Kempton Park Alberton en die Direkteur van Plaaslike Be 9 Januarie January 1985 stuur, Provinsiale Gebou, Privaatsak X437, Pre Kennisgewing No 2/ Notice No 1/

30 126 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 STADSRAAD VAN KEMPTONPARK ring van die Administrateur, die Verorde Elektrisiteitsvoorsiening ingevolge die Stan ninge betreffende die Publieke Gesondheid daard Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit Louis Trichardt, WYSIGING VAN SAALVERORDENINGE afgekondig by Administrateurskennisgewing 11 Die algemene strekking van die spesiale van 12 Januarie 1949, soos gewysig, verder te besluit is om voorsiening te maak vir verhoging Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die viyig Die strekking van die voorgestelde wy in Evkomtariewe Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be siging van verhoogde tariewc vir die verwy Die wysiging van die vasstelling van gelde kend gemaak dat die Raad voornemens is om denng van nagvuil hierbo genoem, tree in werking op 1 Januarie die volgende verordeninge te wysig 1985 Afskrifte van die voorgestelde wysiging le ter Afskrifte van die besluite en besonderhede insae gedurende kantoorure by die kantoor van SAALVERORDENINGEvan die wysiging van die vasstelling van gelde 18 die Raad vir n tydperk van 14 dae vanaf die gedurende kantoorure ter insae by die kantoor datum van publikane van hierdie kennisgewing van die Stadsklerk te Ficusstraat, Marble Hall Die algemene strekking van hierdie wysi in die Offisiele Koerant van die Provinsie vir n tydperk van 14 dae vanaf publikasie van ging is soos volg Transvaal hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant op 9 Januarie 1985 Om die gebruik van die Stadsraad van Besware teen die voorgestelde wysiging, in Kemptonpark se sale te beheer en te reguleer dien enige, meet skriftelik by ondergetekende Enige persoon wat beswaar teen die ingedien word nie later nie as 23 Januarie 1985 genoemde wysiging van vasstelling van gelde Afskrifte van hierdie wysiging 18 ter insae by die kantoor van die Raad vir in tydperk van C J VAN ROOYEN wens aan te teken, moet dit doen binne 14 dae kennisgeveertien dae vanaf die datum van publikasie Stadsklerk na datum in die van Offisiele publikasie Koerant van hierdie op 9wing Januarie 1985 hiervan te kantore van die Stadsklerk by die ondermelde Munisipale Kantore Enige persoon wat beswaar teen genoemde posbus adres 96 wysigmg wens aan te teken, moet dit skriftelik Louis Trichardt nie later nie as Vrydag, 25 Januarie 1985 by F H SCHOLTZ 0920 die ondergetekende doen Stadsklerk 9 Januarie 1985 Munisipale Kantore Kennisgewing No 1/1985 Ficusstraat P 111 T BOTHMA Waamemende Stadsklerk Marble Marble Hall Stadhuis 23 9 Duo Margaretlaan 9 Januarie 1985 Posbus 13 Kennisgewing No 12/1985 Kemptonpark 9 Januane 1985 VILLAGE COUNCIL OF MARBLE HALL, 24 9 Kennisgewing No 1/ AMENDMENT OF CHARGES BY SPECIAL RESOLUTION Notice is hereby given in terms of section LOCAL AUTHORITY OF NELSPRUIT LOUIS TRICHARDT TOWN COUNCIL 8013(3) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), that the Village AMENDMENT TO THE PUBLIC HEALTH Council of Marble Hall has by special resolution SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL BYLAWS dated 11th December 1984, determined FOR THE FINANCIAL YEARS 1982J1985 amended charges in respect of the following: Notice is hereby given in terms of the provi in (Regulation 12) sions of section 80B of the Local Government Electricity supply terms of the Standard Ordinance, No 17 of 1939, as amended, that it is Electricity Eylaws the intention of the Louis Trichardt Town Notice is hereby given in terms of section The general purport of the special resolution Council, subject to the approval of the Adminis 16(4)(a) of the Local Authority Rating Ordi is the amendment of charges in order to make trator, to amend the nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the Bylaws relating to the provision for the increase of charges by Escom Public Health of the Louis Trichardt Municipal supplementary valuation roll for the financial ity, published under Administrators Notice 11, Copies of the resolution and particulars of the years 1982/85 of all rateable property within dated 12 January 1949, as amended The pur amendment of the charges will be open for the municipality has been certified and signed port of the proposed amendment is to make inspection at the office of the Town Clerk, Ficus by the Chairman of the Valuation Board and provision for the determination of tariffs for the Street, Marble Hall, during office hours for a has therefore become fixed and binding upon removal of night soil period of 14 days from the date of publication of all persons concerned as contemplated in secthis notice in the Official Gazette on the 9th tion 16(3) of that Ordinance Copies of the proposed amendment are open January 1985 Attention is however drawn to section 17 of to inspection in the office of the Council during the said Ordinance which provides as follows: office hours for a period of Any 14 days from the date person who wishes to object to the of publication of this notice in the Official amendmentof chatiges must lodge his objection "Right of appeal against decision of Value Gazette of the Province of Transvaal m writing with the own Clerk at the undermention Board tioned address within 14 days of publication of this notice in the Official Gazette on 9 January 17(1) An objector who has Objections to the appeared or has proposed amendment, if log& any, must be lodged in writing with the under been represented before a Valuation Board, signed not later than 23 January 1985 including an objector who has lodged or pre F H SCHOLTZ sented a reply contemplated in section 15(4), Town Clerk may appeal against the decision of such board C J VAN ROOYEN Municipal Office in respect of which he is an objector within Town Clerk Ficus Street thirty days from the date of the publication in PO Box 111 the Provincial Gazette of the notice referred Municipal Offices Marble Hall to in section 16(4)(a) or, where the provisions PO Box of section 16(5) are applicable, within twenty Louis Trichardt 9 January 1985 one days after the day on which the reasons re 0920 Notice No 12/1985 ferred to therein, were forwarded to such ob 9 January 1985 lector, by lodging with the secretary of such Notice No 1/1985 board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and DORPSRAAD VAN MARBLE HALL such secretary shall forward forthwith a copy STADSRAAD VAN LOUIS TRICHARDT of such notice of appeal to the valuer and to WYSIGING VAN VASSTELLING VAN the local authority concerned WYSIGING VAN PUBLIEKE GELDE GESONDHEIDSVERORDENINGE (2) A local authority which is not an objec Hierby word ingevolge artikel 80B(3) van die tor may appeal against any decision of a valua Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 tion board in the manner contemplated in sublings van artikel SOB van die Ordonnansie op (Ordonnansie 17 van 1939), bekend gemaak dat section (1) and any other person who is not an Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, soos gewy die Dorpsraad van Marble Hall by spesiale objector but who is directly affected by a decisig, dat die Stadsraad van Louis Trichardt van besluit van 11 Desember 1984 gelde vasgestel sion of a valuation board may, in like manner, voorneme is om, onderworpe aan die goedkeu i het ten opsigte van die volgende: appeal against such decision"

31 I 7aillb from 0 0 PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE 1985,, A notice of appeal form may be obtained TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM For the period of 1 July to 30 June the Secretary of the Valuation Board or part thereof; Free of AMENDMENT TO THE DETERMINATION charge F A ELS OF CHARGES RELATING TO THE REGU (Tickets are obtainable at the Secretary: Valuation Board LATION OF PARKS AND GARDENS Councils approved selling points) /LAKESIDE RECREATION RESORT Town Hall (7) Residents within the muni PO Box 45 cipal boundaries of Potchefstroom Nelspruit It is hereby notified in terms of section permanently declared unfit for work B(8) of the Local Government Ordinance, who furnishes written proof of such 9 January , that the Town Council of Potchefstroom unfitness: Notice No 94/1984 has by special resolution amended items 17 of the Tariffs relating to the regulation of Parks For the period 1 July to 30 June or and Gardens determined by Municipal Notice part thereof: Free of 31/1984 dated with effect from 1984 charge 1001, as follows PLAASLIKE BESTUUR VAN NELSPRUIT (Tickets are obtainable at the Councils approved selling points) "TARIFFS RELATING TO THE REGULA AANVULLENDE WAARDERINGSLYS TION OF PARKS AND GARDENS/LAKE 2 Charges for bringing a boat VIR DIE BOEICIARE 1982/85 SIDE RECREATION RESORT onto waters of the Lakeside (Regulasie 12) TARIFF OF CHARGES (1) Hire of rowing boats Per hour or part thereof: R3;00 Kennis word hierby ingevolge artikel 1 Charges for admission to Lakeside 16(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbe lasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnan A Motor vehicles (except Motor sie 11 van 1977), gegee dat die aanvullende Cycles and Motor Vehicles waarderingslys vir of Tenants of Accommodation, Caravan die boekjare 1982/85 van elle belasbare eiendom binne die munisipali telt deur die voorsitter van die waardenngs Parking Places or Camping Sites) per vehicle: mad gesertifiseer en geteken is en gevolglik fi (2) Boats propelled by mechani cal power (a) Per day or part thereof: (b) Per month or part thereof: (c) Per annum (1 July to 30 June) or part thereof: 845,00 naal en bindend geword het op alle betrokke (I) Attending functions prepersone soos in artikel 16(3) van daardie Or viously organized at the Restaurant: R0,10 (3) Other boats donnansie beoog (2) Vehicles with less than 10 per (a) Per day or part thereof: Die aandag word eater gevestig op artikel 17 sons on Fridays, Saturdays, Sundays van die gemelde Ordonnansie wat soos volg and public holidays: R2,00 (b) Per month or part thereof: R6,00 bepaal: (3) Vehicles with less than 10 per (c) Per annum (1 July to 30 June) "Reg van appal teen beslissing van waarde sons on Mondays to Thursdays: R1,00 or part thereof: 818,00 tingsraad (4) Vehicles with more than 10 (d) Season tickets (1 July to 30 17(1) n Beswaarmaker wat voor n waarde Persons: 84,00 June or part thereof) which includes ringsraad verskyn het of verteenwoordi was, admission to the Lakeside, in re (5) Season tickets met inbegrip van n beswaarmaker wat it for residents antand/or spect of student members of canoe woord owners of soos in Fixed artikel 15(4) beoog, ingedien of property clubs only: R7,00 within voorgela het, kan teen die beslissing van the Municipal boundaries of soda Potchefstroom only; students who (4) Boats nige read ten opsigte waarvan by n propelled by befurnishers proof of registration as cal power used mechani swaarmaker is, binne dertig dac on pleasure vanaf datum cruises van die publikasie in fulltime enrolled students at the PU against die Provinsiale remuneration, Koerant per month or van die for CHE, Potchefstroom College for part thereof: kennisgewing in artikel R (4)(a) get Education and the Agricultural Colnoem of, wear die bepalings van artikel 16(5) lege: and persons connected with 3 Charges for furnished accommodation van toepassing is, binne eenentwintig dae na State and/or Provincial die institutions deg waarop die redes daarin genoem, aan sodamge beswaarmaker such as the SA Defence Force, TPA, Day Week gestuur is, appal aanteken deur by die sekretaris van sodanige read (1) Small rondavels R4,00 R25,00 Water Affairs and Witrand Care and n kennisgewing van appal op die Rehabilitation Centre who furnishes wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die the necessary proof (2) Rondavels R8,00 prosedure soos voorgeskryf, in to dien en so (Where applicants own more than (3) Semidetached houses 816,00 danige sekretaris swum onverwyld n afskrif one vehicle, only two discs for the van sodanige kennisgewing van appal aan die use on two vehicles respectively may (4) Old family houses 822,00 waardeerder en aan die betrokke plaaslikc be issued to such applicant against a bestuur R30,005) ( Family houses single payment of any of the under mentioned amounts subject thereto (6) The facilities supplied (2) n Plaaslike bestuur wat me n be that the registration numbers of the under subitems (3), (4) and swaarmaker is nie, kan teen enige beslissing vehicles are inscribed on the discs): (5) are fully equipped with van n waarderingsraad appal aanteken op die cutlery, crockery and bedwyse in subartikel (1) beoog en enige ander (a) Annually: R12,00ding persoon wat nie n beswaarmaker is nie maar regstreeks wat deur n beslissing van n waar For a period I July to 30 June or 4 Charges geraak word, for kan camping op dergelike sites part thereof: deringsraad vehicle:wyse, wyse, teen sodanige beslissing appal aante (1) Per tent, caravan or (b) Biannually: R6,00 ken" (a) For Per day or part thereof R6,00 a period of 1 July to 31 De n Vorm vir kennisgewing van appal kan van cember or part thereof: (b) Per week or part thereof R30,00 die Sekretaris van die Waarderingsraad verkry For a period 1 word January to 30 June (c) Per month or part thereof 8108,00 or part thereof: R6,00 (2) Permanent sites F A ELS (c) Duplicate season tickets are issued against payment of 50 % of Per month or part thereof R108,00 Sekretaris: Waarderingsraad the tariff applicable to the current (3) Caravan rallies of at Stadhuis year or haltyear (Tickets are obtain least 25 Posbus 45 able at the Councils approved sel caravans (per caravan) ling points) Per day or part thereof R4,00 N2elsp00ruit 1 age9 (6) Aged residents above Januari5 e 1985 the of 65 Separate items Kennisgewing No 94/1984 years living within the Mumcipal boundaries of Potchefstroom, (1) Accommodation for non 25 9 who furnishes written proof of white servants per day 80,60 his/her age; 127 R400 R1500 R1,00

32 128 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985 (2) Angling, per rod lering van Parke en Tuine/Damontsppnnings permanent medies ongeskik vir werk oord, vasgestel by Munisipale kenmsgewing verklaar is (a) Per day or part thereof en sknftelike bewys 41 R020 31/1984 van sous volg gewysig het lewer van sodanige ongeskiktheid: (b) Per month or part thereof 81,00 met ingang van Vir die tydperk van 1 Julie tot 30 (c) Per annum (1 July to 30 June) 83,00 Junie of gedeelte daarvan: Gratis "TARIEWE MET BETREKKING TOT DIE 6 Charges for the use of the REGULERING VAN PARKE EN TUINE/ (Kaartjies is by die Raad se goed swimming bath DAMONTSPANNINGSOORD gekeurde verkoopspunte verkryg bear) (1) Single admission tickets: Daily TARIEF VAN GELDE 2 Tarief vir die bring van bote op die water van die Damgrond 1 (a) Adult 80,20 Tarief van Toegang tot Damgronde (1) Huur van Roeibote: Per uur (b) Child 80,10 A Motorvoertuie (uitgesonderd of gedeelte daarvan: R3,00 motorfietse en motorvoertuie van (2) Monthly tickets (per calendar huurders van akkommodasie, kara (2) Kragaangedrewe Bote month or part thereof) vaanstaanplekke en kampeer plekke), per voertuig: (a) Per dag of gedeelte daarvan: R4,00 (a) Adult R4,00 (1) Vir die bywoning van funksies (b) Per maand of gedeelte daar (b) Child 82,00 wat vooraf by die restaurant gereel van: R15,00 is: (3) Season tickets (from I Sep 80,10 (c) Per jaar (1 Julie tot 30 Junk) tember to 30 April or part of season) (2) Voertuie met minder as 10 of gedeelte daarvan: 845,00 persone op Vrydae, Saterdae, Son (a) Adult R12,00 dae en publieke vakansiedae: R203 (3) Ander bote (b) Child R6,00 (3) Voertuie met minder as 10 (a) Per dag of gedeelte daarvan: R1,00 persone op Maandae tot Donder (c) Club members (b) Per maand of gedeelte deardae: R1,00 van: R6,00 (i) Adult R8,00 /I (4) Voertuie met 10 persone en (c) Per jaar (1 Julie tot 30 Junie) (ii) Child 114,00 mew R4,00 of gedeelte daarvan: 818,00 (4) For the purposes of subitems (5) Seisoenkaartjies slegs vir in (d) Seisoenkaartjies (1 Julie tot (1), (2) and (3) child means an in wooers en/of eienaars van vaste 30 Junie of gedeelte daarvan) wat fent under school going age, any eiendom binne die munisipale toegang tot Damgronde insluit, alpupil of a primary or secondary grense van Potchefstroom; studente leenlik ten opsigte van studentelede school, as well as any other person wat skriftelike bewys lewer van reen kanoklubs: 87,00 of school going age gistrasie as voltydse ingeskrewe studente by die PU vir CHO, POK en (4) Kragaangedrewe bote wat ge (5) Special school tariffs die Landboukollege, en persone bruik word vir plesierritte teen ver verbonde aan staats en/of provin goeding, per maand of gedeelte (a) Nursery schools: Free of siale instellings, coos die SA Weer daarvan: 840,I30 charge mag, TPA Waterwesc en Witrand Sorg en Rehabilitasiesentrum, wat 3 Tarief vir Gemeubileerde (b) Primary and high schools: For of groups die nodige bewys fewer Huisvesting pupils accompanied by a teacher, per group of 20 pupils or (Waar aansoekers meer as een Dag Week part of a group: R1,00 voertuig besit mag hoogstens twee The minimum number of kenplaatjies vir gebruik aan twee (1) Klein rondawels R4,00 R25,00 pupils voertuie onderskeidelik, aan sodawho qualify as a group shall be 20 (2) Rondawels 88,00 nige aansoeker uitgereik word teen pupils n eenmalige betiding van enige van (3) Skakelhuise R16,00 6 Gala purposes die ondergenoemde bedrae, onderworpe daaraan dat die registra (4) Ou Gesinshuise R22,00 Hire of swimmingbath for gala sienommers van die voertuic op die purposes: for every 5 hours or part kenplaatjies aangebring word) (5) Gesinshuise 830,00 thereof: 830,00 (a) Jaarliks (6) Die geriewe onder sub 7 Visitors and spectators items (3), (4) en (5) word ver Vir die tydperk venal 1 Julie tot 30 skaf ten voile toegerus met Ordinary visitors and spectators, Junie, of gedeelte daarvan: R12,00 eet en kookgerei en beddethat is persons who visit the swim goed ming bath without the intention of (b) Halfjaarliks swimming, shall pay the applicable 4 Tarief vir Kampeerterreine Vir die tydperk 1 Julie tot 31 Decharges in terms of this item" sember of gedeelte daarvan: R6,00 (1) Per tent, karavaan of voer twg: C1 F DU PLESSIS Vir die tydperk 1 Januarie tot 30 Acting Town Clerk Junie of gedeelte daarvan: R6,00 (a) Per dag of gedeelte daarvan: R6,00 Municipal Offices PO Box (c) Duplikaat seisoenkaartjies (b) Per week of gedeelte daarvan: R30, word uitgereik teen betaling van Potchefstroom 50 % van die tarief van (c) Per maand of gedeelte dear 9 January 1985 toepassing van: R108,00 Notice No 138/1984 op die lopende jaar of halfjaar (kaartjies is by die Raad se goedge (2) Permanente staanplekke: keurde verkoopspunte verkrygbaar) Per maand of gedeelte daarvan: 8108,00 (6) Bejaarde inwoners bo die ou (3) Karava ansa a mtre k ke van STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM derdom van 65 jaar wat binne die minstens 25 karavane (per kara munisipale grense van Potchef vaan) WYSIGING VAN VASSTELLING VAN TA stroom woonagtig is en skriftelike RIEWE MET BETREKKING TOT DIE RE bewys lewer van sy/haar ouderdom Per dag of gedeelte daarvan: R4,60 GULERING VAN PARKE EN TUINE/ DAMONTSPANNINGSOORD Vir die tydperk van 1 Julie tot 30 5 Ander dienste Junie of gedeelte daarvan: Gratis Dear word hierby ingevolge artikel SOB(8) (1Caartjies is by die Raad se goed (1) Huisvesting vir Nie Blanke werknemers per dag: R0,60 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, gekeurde verkoopspunte verlcrygbaar) 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van (2) Flengel per stok: Potchefstroom by spesiale besluit item 1 tot 7 (7) van die Tariewe met Inwoners binne die munisi betrekking tot die Regu pale grense van Potchefstroom wat (a) Per dag of gedeelte daarvan R0,20 41 I

33 I au PROVINSTALE KOERANT, 9 1ANUARIE (b) Per maand of gedeelte daar The general purport of this resolution is an period of four weeks from the date of publica van R1,00 increase of 6,9 % to compensate for the increase tion of this notice in the Provincial Gazette of 10,69 % in Escoms tariffs namely 9 January 1985 (c) Per jaar (1 Julie tot 30 Junie) 113,00 Copies of the said resolution and particulars TOWN CLERK 7 6 Tariewe vir die gebruik van die of the amendment are open for inspection at the Municipal Offices swembad office of the Town Secretary, Room 311, Muni PO Box 16 cipal Offices, Potchefstroom, for a period of 14 (1) Enkeltoegangskaartjies: Rustenburg days from date of publication hereof in the Daagliks moo Provincial Gazette, viz 9 January January 1985 (a) Volwassene 110,20 Notice No 110/1985 Any person who wishes to object to the said (b) Kind R0,10 amendment, must lodge such objection in writing with the undersigned within 14 days of (2) Maandelikse kaartjies (per publication hereof in the Provincial Gazette STADSRAAD VAN RUSTENBURG kalendermaand of gedeelte daar van): C J F DU PLESSIS Town Clerk RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA (a) Volwassene R4,00 Municipal Offices Hiermee word ooreenkomstig die bepalings M Box 113 (b) Kind 112,00 van artikel 18 van die Ordonnansie op Dorpsbe Potchefstroom planning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat (3) Seisoenkaartjies (vanaf 1 Sep 9 January 1985 die Stadsraad van Rustenburg van voorneme is tember tot 30 Apnl of gedeelte van Notice No 151/1985 om by die Administrateur aansoek te doen vir I seisoen): die wysiging van die Rustenburg dorpsbeplan ningskema, 1980, deur die hersonenng van (a) Volwassene R12,00 Gedeelte 151 van die Rustenburg STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Dorp en (b) Kind R6,00 Dorpsgronde 272 JO WYSIGING VAN DIE VASSTELL1NG VAN (c) Klublede Die wysigingskema behels die hersonering GELDE VIR DIE VOORSIENING N van Gedeelte 151 van die Rustenburg Dorp en (i) Volwassene R8,00 ELEKTRISITEIT Dorpsgronde 272 JQ vanaf "Inrigting" en "Openbare Oopruimtes" tot "Opvoedkundig" (ii) Kind 144,00 Dan word hierby ingevolge artikel 80VA13(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuut, 1939, Verdere besonderhede van hierdie wysiging (4) Vir die toepassing van sub bekend gemaak dat die Read by spesiale besluit skema, le in Kamer 601 Stadskantore, Burgeritems (1), (2) en (3) beteken kind van 28 November 1984 die Elektnsiteitstariewe straat, Rustenburg, ter insae enige kleuter onder skoolgaande gewysig het met ingang van 1 Januarie 1985 ouderdom, enige leerling van n Enige beswaar of vertoe teen die aansoek ken laer of middelbare skool, asook Die algemene strekking van hierdie besluit is te eniger tyd voor of op 7 Februarie 1985 synde enige ander persoon van skool n verhoging van 6,9 % om te kompenseer vir vier weke vanaf datum van die publikasie van gaande ouderdom die verhoging van 10,69 % in Evkom se tariewe hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, naamlik 9 Januarie 1985, skriftelik aan die (5) Spesiale skooltariewe Afskrifte van genoemde besluit en beson Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg, 0300, derhede van die wysiging ter insae by die voorgele word (a) Kleuterskole Gratis kantoor van die Stadsekretaris, It Kamer 311, Munisipale kantore, Potchefstroom, vir n tyd (b) Leer en Hoerskole: Vir STADSKLERK I perk van 14 dae met ingang van datum van groepe van leerlinge vergesel van n publikasie hiervan in diel) rovinsiale Koerant, Stadskantore onderwyser, per groep van 20 leer naamlik 9 Januarie 1985 Posbus 16 line of gedeelte van % groep: R1,00 Rustenburg Enige persoon wat beswaar teen genoemde 0300 (Die minimum aantal leerlinge wysigmg wens aan te token, moet dit skriftelik 9 Januarie 1985 wat kwalifiseer as n groep is 20 leer!mine 14 dae na die datum van publikasie van Kenejsgewing No 110/1985 tinge) hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, (6) Galadoeleindes by ondergetekende doen Huur van swembad vir galadoel C 1 F DU PLESSIS eindes: Vie elke 5 our of gedeelte Stadsklerk daarvan: R30,00 Munisipale Kantore 011) Posbus 113 (7) Besoekers en toeskouers Potchefstroom 9 Januarie 1985 LOCAL AUTHORITY OF SWARTRUG Gewone besoekers en toeskouers, Kennisgewing No 151/1985 GENS dit wil se persone wat die swembad besoek maar nie van voornemens is 27 9 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO om te swem nie, betaal die toepas PROVISIONAL SUPPLEMENTARY like tariewe ingevolge hierdie VALUATION ROLL item" (Regulation 5) TOWN C J F DU PLESSIS COUNCIL OF RUSTENBURG Waamemende Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section 36 of RUSTENBURG Munisipale Kantore AMENDMENT SCHEME the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 Posbus 113 (Ordinance 11 of 1977), that the Provisional It is hereby notified in terms of section 18 of Potchefstroom Supplementary Valuation Roll for the financial the Townplanning and Townships Ordinance, 9 Januarie 1985 year 1983/1984 is open for inspection at the 1965, that the Town Council of Rustenburg Kennisgewing No 138/1984 office of the Local Authority of Swartruggens propose to apply to the Administrator to amend from 9 January, 1985 to 11 February, 1985 and Rusenburg Townplanning Scheme, 1980, by the any owner of rateable property or other person 26 9 rezoning of Portion 151 ofthe Rustenburg Town who so desires to lodge an objection with the and Townlands 272 IQ Town Clerk in respect of any matter recorded in The amendment the provisional supplementary valuation roll as scheme provides for the contemplated in section 34 of the said Ordinance TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM rezoning of Portion 151 of the Rustenburg Town including the question whether or not such and Townlands 272 JO from "Institution" and AMENDMENT TO THE TARIFFS FOR THE "Public Open Space" to property or portion thereof is subject to the "Educational" payment of rates or is exempt therefrom or in SUPPLY OF ELECTRICITY Full particulars of the scheme are open for respect of any omission of any matter from such It is hereby notified in terms of section 80B(3) inspection at Room 601, Municipal Offices, roll shall do so within the said period of the Local Government Ordinance, 1939, that Burger Street, Rustenburg The form prescribed for the lodging of an the Council has by special resolution dated 28objection Any objection or representations in regard to is obtainable at the address indicated November 1984, amended the tariffs for the the application shall be submitted in writing to below and attention is specifically directed to the supply of electricity with effect from 1 January, the Town Clerk, PO Box 16, Rustenburg, 0300, fact that no person is entitled to urge any 1985 on or before 7 February 1985, that is within a objection before the valuation board unless he

34 130 PROVINCIAL GAZETTE 9 JANUARY 1985 has timeously lodged an objection in the pre such objection in writing not later than 25 STADSRAAD VAN VANDERBULPARIC scribed form January 1985 ii P J GROENEWALD P LOUW WYSIGING VAN STANDAARD VOED Town Clerk Acting Town Perk SELHANTERINGSVERORDENINGE Swartruggens Municipality PO Box 3 Vanderbijl Park Daar word!derby ingevolge artikel 96 van die Erasmus StreetOrdonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be Swartruggens January 1985 kend gemaak dat die Stadsraad van Vanderbfil 9 Janua 1985 Notice No M9135 park voomemens is om die Standaard Voedry selhanteringsverordeninge van die Raad te wysig Die algemene strekking van die wysiging is PLAASLIKE BESTUUR VAN SWARTRUG GENS STADSRAAD VAN VANDERBULPARK om drankwinkels uit te sluit van die bepahngs van die Standaard Voedselhanteringsverordeninge KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VASSTELLING VAN TARIEWE BY ONT V 0 0 R L 0 P I G E A A N V U L L EN D E SPANNINGSOORDE EN WOONWAPARIC Besonderhede van die voorgestelde wysiging WAARDERINGSLYS AANVRA 16 gedurende kantoorure vir n tydperk van veertien dae vanaf datum van publikasie van (Regulasie 5) Hierby word ingevolge die bepalings van ar hierdie kennisgewing by die kantoor van die tikel HO(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Stadsekretaris, Kamer 202, Munisipale Kan Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van Bestuur, II van 1939, bekend gemaak dat die toorgebou, Klasie Havengastraat, Vanderbijl die Ordonnansie op Emndomsbelasting van Stadsraad van Vanderbijlpark, by Spesiale park ter insae Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Besluit, die tariewe betaalbaar by die Read se 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende ontspanningsoorde en woonwapark afgekon Enige persoon wat beswaar teen die voorgewaardenngfiys vir die boekjaar 1983/84 cop Munisipale is Kennisgewing Nommer 36 stelde wysigin8 wil aanteken, moet dit skriftelik vir van inspeksie by die kantoor van die Plaaslike Just OA soos gewysig, met ingang 7 nie later me as 25 Januarie 1985 by Bestuur van Swartruggens vanaf 9 Januarie 1985 Desember 1984 vender gewysig het ondergetekende indien tot 11 Februarie 1985 en enige eienaar van Die algemene strekking van die wysigui g is P LOUW belasbare eiendom of ander persoon wat begerig om vooremog te maak vir tariewe vir groepe Waamemende Stadsklerk II is om n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte boom& pemone van enige aangeleentheid in die voorlopige Posbus 3 aanvullende waarderingslys, opgeteken, soos in Besonderhede van die voorgestelde wysi Vanderbijlpark artikel 34 van die genoemde Ordonnansie ging 16 gedurende kantoorure vat n tydperk 9 Januane 1985 beoog, in te dien, insluitende die vraag of van veertien dae vanaf die datum van publika Kennisgewing No 4/1985 sodanige eiendom of n gedeelte daarvan onder sie van hierdie kennisgewing by die kantoor worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting van die Stadsekretaris, Earner 202; Munisipale 31 9 of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige Kantoorgebou, Klasie Havengastmat, Van weglating van enige aangeleentheid uit sodanige derbijlpark, ter insae lys, doen so binne gemelde tydperk Enige pers000n wat beswaar teen die voor Die voorgeskrewe vormvir die indiening van gestelde wysiging wil aanteken moet dit skrif n TOWN COUNCIL OF VEREENIGING beswaar is by die adres hieronder aangedui telik nie later ore as 25 Januarie 1985 by die beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op ondergetekende indien die feit dat geen persoon geregtig is om enige LOCAL AUTHORITY OF VEREENIGING: beswaar voor die waarderingsraad te opper P LOUW SUPPLEMENTARY ROLL FOR THE tensy hy n beswaar op die voorgeskrewe vorm Waamemende Stadsklerk FINANCIAL YEAR 1 JULY 1983 TO 30 betyds ingedien het nie Posbus 3 JUNE 1984 Vanderbijlpark P 1 GROENEWALD 1900 Notice is hereby given in terms of section 37 of Stadsklerk 9 humane 1985 the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 Dorpsraad Swartruggens Kennisgewing No 3/1985 (Ordinance 11 of 1977), that the valuation roll Erasmusstraat for the financial year of rateable proper Swartruggens 30 9 ty within the municipality has been certified and 2835 signed by the chairman of the valuation board 9 Januarie 1985 and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as comtemplated in 29 9 section 37 of that Ordinance TOWN COUNCIL OF tanderbul PARK However, attention is directed to sections AMENDMENT TO THE STANDARD or 38 of the said Ordinance, which provides as FOODHANDLING BY LAWS follows: TOWN COUNCIL OF VANDERBUL PARK "Right of appeal against decision of valuation It is hereby notified in terms of section 96 of board DETERMINATION OF TARIFFS AT RE the Local Government Ordinance, 1939, that CREATIONAL RESORTS AND CARAVAN the Town Council 17 (1) An objector who has appeared or has PARK amending the Standard of Vanderbijlpark Foodhandling ByLaws intends been represented before a valuation board, of the Council including an objector who has lodged or pre It4is hereby notified in sented a terms of section The general purport of the amendment is to contemplated in av appeal reply a aisection the decision of nst 80B(3) of my z the Local such board in Government Ordinance, exclude bottlestores front the provisions of the R respect of which he is an objector within thirty 17 of 1939, that the Town Council of Vander Standard Foodhandling Bylaws days from the date of the publication in the bill_ Park has by Special Resolution further amended the charges payable at the Councils Particulars of the proposed amendment will Provincial Gazette of the notice referred to in recreational resorts and caravan park pu lie for inspection at the office of the Town section 16(4)(a) or, where the provisions of bfished under Municipal Notice No 36 of 30 Secretary, Room 202, Municipal Office Build section 16(5) are applicable, within twenty one June 1983, as amended, with effect from 7 De ing, Klasie Havenga Street, Vanderbijl Park, for days after the day on which the reasons referred cember 1984 a period of fourteen days horn date of publica to herein, were forwarded to such objector, by lion of this notice during normal office hours lodging with the secretary of such board a notice The general purport of the amendment is to of appeal in the manner and in accordance with make provision for tariffs for groups of elderly Any person desirous of lodging any objection the procedure prescribed and such secretary people against the proposed amendment must lodge shall forward forthwith a copy of such notice of such objection in writing with the undersigned appeal to the valuer and the local authority Particulars of the proposed amendment will not later than 25 January 1985 concerned lie for inspection at the office of the Town Secretary, Room 202, Municipal Office Building, P LOUW (2) A local authority which is not an objector Klasie Havenga Street, Vanderbijlpark, for a Acting Town Clerk may appeal against any decision of a valuation period of fourteen days during normal office board in the manner contemplated in subsection hours PO Box 3 (1) and any other person who is not an objector Vanderbilt Park but who is directly affected by a decision of a Any person desirous of lodging any objec 9 January 1985 valuation board may, in like manner, appeal Lion against the proposed tariffs, must lodge Notice No against such decision"

35 1 skryf, waarderingsraad 1 It 1 1 a PROVINSIALE KOERANT, 9 JANUARIE A notice of appeal form may be obtained from Town Council intends amending the Cemetery ning Scheme with Annexure 41 in terms the secretary of the valuation board ByLaws of the Rustenburg Municipality pub II whereof the Town Council will be empowered fished under Administrators Notice 2040, dated to control the building line on Boikenhout COETZEE 7 December 1983 Avenue previously controlled by the Transvaal Secretary: Valuation Board Roads Department Municipal Offices The general purport of the amendment is to Beaconsfield Avenue make provision for the reservation of a grave or Further particulars of the scheme are open a niche and masonry of graves for inspection at Room 601, Municipal PO Box 35 Offices, Burger Street, Rustenburg Any ob Vereeniging A copy of the amendment is open for in jection or representation in regard to the ap 9 January 1985 lion during office hours at Room 605, Municipal plication shall be submitted in writing to the Notice No 157/1985 Buildings, Burger Street, Rustenburg, for a Town Clerk, PO Box 16, Rustenburg, 0300 on period of fourteen (14) days from date of or before 6 February 1985, that is four weeks publication of this notice in the Provincial from the date of publication of this notice in Gazette the Provincial Gazette, namely 9 January STADSRAAD VAN VEREENIGING 1985 Any person desirous of objecting to the PLAASLIKE BESTUUR VAN VEREENIamendment of charges should do so on or before TOWN CLERK GING: AANVULLENDE WAARDERINGS 25 January 1985 in writing to the Town Clerk, Municipal Offices LYS VIR DIE BOEKJAAR I JULIE 1983 that is fourteen (14) days from the date of the PO Box 16 TOT 30 JUNIE 1984 publication of this notice in the Provincial Rustenburg Gazette, namely 9 January Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van 9 January 1985 die Ordonnansie op Etendomsbelasting van TOWN CLERK Notice No 118/1985 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van Municipal Buildings 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys PO Box 16 vir die boekjaar 1983/84 van belasbare eiendom Rustenburg binne die munisipaliteit deur die voorsitter van 0300 die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is 9 January 1985 STADSRAAD VAN RUSTENBURG Elen gevolglik final en bindend geword het op Nonce14 117/1985 alle betrokke persone soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog RUSTENBURGWYSIGINGSKEMA Die aandag word egter gevestig op artikel 17 STADSRAAD VAN RUSTENBURG Hierby word ooreenkomstig die bepalings of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos van a volg bepaal: WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVER artikel 18 van die Ordonnansie op Dorps beplanning en Dorpe, 1965, (Ordonnansie 25 "Reg van appll teen beslissing van waarde ORDENINGE van 1965), bekend gemaak dat die Stadsraad van Rustenburg voomemens is om by die Ad ringsraad Daar word hierby ingevolge die bepalinp van ministrateur aansoek te doen vir die wysiging 17 (1) n Beswaarmaker wat voor n waarde artikel 96 van Ordonnansie 17 van 1939, kennis van die Rustenburg dopsbeplanningskema, ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, gegee dat die Stadsraad van Rustenburg van 19811, deur Bylae 31 tot die skema te vervang met inbegrip van n beswaarmaker wat n voomeme is om die Begraafplaasverordentnge sodat die Stadsraad beheer oor die boulyn aan antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien van die Munisipaliteit Rustenburg Boekenhoutweg kan uitoefen afgekondi, of voorgele het, kan teen die beslissing van by Administrateurskennisgewing W40 van sodanige raad ten opsigte waarvan by n be December 1983 te wysig Die wysigingskema behels die vervanging swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van Bylae M tot die Dorpsbeplanningskema van die publikasie in die Provinsiale Koerant Die algemene strekking is run voorsiening te met Bylae 41 waarvolgens die Stadsraad die van die kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem mask vir die reservering van a graf of n nis en beheer oor die boulyn aan Boekenhoutweg of, waar die bepalings van artikel 16(5) van die uitmessel van grafte wat deur die Transvaalse Paaiedepartement toepassing is binne eenentwintig dae na die dag uitgeoefen is, sal verkry n Afskrif van die nuwe verordeninge 16 ter waarop die redes daarin genoem, aan sodanige insae gedurende kantoorure by Kamer 605, beswaarmaker gestuur is, anti aanteken deur Verdere besonderhede van die wysiging Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg vir n skema 16 in Kamer 601, Stadskantore, Burby die sekretaris van sodanige raad n ken tydperk van veertien (14) dae vanaf datum van nisgewing van appal op die wyse soos voorge gerstraat, Rustenburg, ter insae Enige bepublilcasie van hierdie kennisgewing in die swear of verto8 teen die aansoek kan te sniper en in ooreenstemming met die procedure Provinsiale Koerant soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretatyd voor of op 6 Februarie 1985, synde vier weke vanaf datum van publikasie van hierdie ris stout onvenvyld n afskrif van sodanige kennisgewing van appal aan die waardeerder en wil Enige meek, persoon moot wat dit beswaar skriftelikteen voor die of wysigirg kennisgewing in die Provinsiale Koerant op aan die betrokke plaaslike bestuur Januarie 1985 by die Stadsklerk doen, naamlik, 9 Januarie 1985, skriftelik aan die synde Stadsklerk, Posbus 16, Rustenburg, 0300, 6 veertien (14) dae na datum van publikasie van (2) n Plaaslike bestuur wat nie n beswaar voorgel8 word hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, maker is nie, kan teen enige beslissing van n STADSKLERK lama 9 Januarie 1985 Stadskantore appal aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persons wat Posbus 16 STADSKLERK nie n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks Rustenburg Stadskantore deur n beslissing van n waarderingsraad geraak Poster word, kan op derglike Wyse teen sodanige 9 Januarie 1985 Rusburg Kennisgewing No 118/1985 beslissing appll aanteken" n Vorm vir kennisgewing van appal kan van 9 Januarie 1985 die sekretaris van die waarderingsraad verkry Kennisgewing No 117/1985 word 33 9 TOWN COUNCIL OF WARMBATHS J J J COETZEE Sekretaris: Waarderingsraad DETERMINATION OF CHARGES: RE Munisipale Kantore FUSE AND SANITARY BY LAWS Beaconsfieldlaan TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG Posbus 35 It is hereby notified in terms of section Vereeniging RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 80B(3) of the Local Government Ordinance, 9 Januarie (Ordinance 17/1939), that the Town Kennisgewing No 157/1985 is hereby notified in terms of section 18 of Council of Warmbaths has by special resolu 32 9 the Townplanning and Townships Ordinance tion dated 26 November 1984, determined 1965, that the Town Council of Rustenburg charges payable in terms of its Refuse and Sapropose to apply to the Administrator to nitary Bylaws with effect from 1 December amend the Rustenburg Town planning 1984 Scheme, 1980, by substituting Annexure 31 of TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG the scheme in terms whereof the Town Council Copies of the resolution will be open for in will be empowered to control the building line spection during normal office hours at the of AMENDMENT OF CEMETERY BYLAWS fice of the Town Secretary, Room A31, Muni on Boekenhout Avenue cipal Offices, Warmbaths, for a period of 14 It is hereby notified in terms of the provisions The amendment scheme provides for the days from date of publication hereof in the of section 96 of Ordinance 17 of 1939, that the substitution of Annexure 31 to the Town plan Provincial Gazette

36 132 PROVINCIAL GAZETTE, 9 JANUARY 1985, Any person who wishes to object to the pro TOWN COUNCIL OF WARMBATHS STADSRAAD VAN WARMBAD posed aetermination of charges shall lodge his objection in writing with the undersigned with WYSIGING VAN VERORDENINGE BEin 14 days from date of publication hereof in AMENDMENT TO REFUSE AND SANIT ARY BYLAWS TREFFENDE VASTE AFVAL EN the Provincial Gazette SANITEIT 1 A 1 PELSER Acting Town Clerk It is hereby notified in terms of section 96 of Dit word hierby ingevolge artikel 96 van die Municipal Offices the Liwal Government Ordinance, 1939 (Ordi Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 Private Bag X1609 nance 17 of 1939), that the Town Council of (Ordonnansie 17 van 1939), bekend gemaak dat Warmbaths Warmbaths intends amending its Refuse and die Stadsraad van Warmbad van voorneme is 0480 Sanitary By laws om sy Verordeninge betreffende Vaste Afval en 9 January 1985 Saniteit te wysig Notice No 41/1985 The general purport of this notice is as follows: Die algemene strekking van hierdie ken STADSRAAD VAN WARMBAD nisgewing is soos volg: 111 VASSTELLING VAN GELDE: VASTE 1 The revocation of the Tariff of Charges 1 Die herroeping van die Tarief van Gelde AFVAL EN SANITEIT contained in the Schedule to the said bylaws soos vervat in die Bylae tot die genoemde Dit word hierby ingevolge artikel verordeninge 8013(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, To make provision for the determination of (Ordonnansie 17/1939), bekend gemaak dat tariffs payable in terms of the said by laws, in 2 Om voorsiening te mask vir die Vasstelling die Stadsraad by spesiale besluit geneem op 26 terms of section 130B of the Local Government van Gelde betaalbaar ingevolge die genoemde November 1984, die gelde betaalbaar Inge Ordinance, 1939 verordeninge, ingevolge artikel 80B van die volge die Raad se Verordeninge betreffende Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 Vaste Afval en Saniteit, vasgestel het Copies of these draft by laws are open for Afskrifte van die konsepverordeninge re ter Die vasstelling tree met ingang 1 Desember inspection during normal office hours at the insae by die kantoor van die Stadsekretaris, 1984 in werking office of the Town Secretary, Room A31, Kamer A31, Munisipale Kantore, Warmbad, vir Municipal Offices, Warmbaths, for a period of n tydperk van 14 dae vanaf die datum van n Afskrif van die besluit le gedurende nor fourteen days from date of publication hereof in publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant male kantoorure ter insae by die kantoor van the Provincial Gazette die Stadsekretaris, Kamer A31, Munisipale Enige persoon wat beswaar teen die wysiging Kantore, Warmbad, vir n tydperk van 14 dae van die Verordeninge wens aan te teken, moet vanaf datum van publikasie luervan in die Pro Any person who desires to record his objet dit skriftelik binne veertien dae vanaf die datum vinsiale Koerant lion to the amendment of the Bylaws, must do van publikasie hiervan in die Provinsiale so in writing to the undersigned within fourteen Koerant, by die ondergetekende indien Enige persoon wat teen die voorgestelde days from date of publication hereof in the vasstelling van gelde beswaar wens aan te Provincial Gazette teken, moet dit skriftelik binne 14 dae vanaf J A J PELSER datum van publikasie hiervan in die Provinsi Waamemende Stadsklerk ale Koerant, by die ondergetekende indien J 1 A 1 PELSER A 1 PELSER Munisipale Kantore Acting Town Clerk Privaatsak X1609 Waarnemende KantoreStadsklerk Munisipale Warmbad Municipal Offices 0480 Privaatsak X1609 Warmbad Private Bag X Januarie Warmbaths Kennisgewing No 40/ Januarie 1985 Kennisgewing No 41/ January 1985 Notice No 40/ , 1 I

37 li I i I [ PROVINSIALE KQERANT, 9 IANUARIE CONTENTS INTHOUD 0 Administrators Notices Administrateurskennisgewings 60 Carolina Municipality: Adoption of Amendment to Standard Library Bylaws Munisipaliteit Carolina: Aanname van Wysiging van 61 Kempton Park Municipality: Amendment to Building Standaard Biblioteekverordeninge 97 Bylaws Munisipaliteit Kemptonpark: Wysiging van Bouver 62 Ottoshoop Health Committee: Amendment to Town ordeninge 98 Land Regulations Gesondheidskomitee van Ottoshoop: Wysiging van 63 Transvaal Board for the Development of PeriUrban Dorpsgrondregulasies 98 Areas: Amendment to Abattoir Bylaws Transvaalse Raad vir die Onnvikkeling van Buiteste 64 Transvaal Board for the Development of PeriUrban delike Gebiede: Wysiging van Abattoirverordeninge 98 Areas: Bylaws for the Fixing of Fees for the Issue of 64 Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Certificates and the Furnishing of Information: Cor delike Gebiede: Verordeninge vir die Vasstelling van rection Notice 99 Gelde vir die Uitreiking van Sertifikate en die Ver 65 Vereeniging Municipality: Amendment to Parking skaffing van Inligting: Kennisgewing van Verbetering 99 Grounds Bylaws oo 65 Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Parkeer 66 Johannesburg Amendment Scheme terreinverordeninge Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Removal of Restrictions Act, 1967: RE of Ed 84, In 67 Johannesburg wysigingskema 762 1W dustria West Wet op Opheffing van Beperkings 1967: Resterende 69 Edenvale Amendment Scheme Gedeelte van Erf M, Industria West Town Council of Klerksdorp: Withdrawal of Exemp 69 Edenvalewysigingskema tion from Rating Stadsraad van Klerksdorp: Intrekking van Vrystelling 71 Kempton Park Amendment Scheme 1/ van Belasting Potgtetersrus Amendment Scheme Kemptonparkwysigingskema 1/ Benoni Amendment Scheme 1/241 rs 72 Potgieterus wysigingskema Springs Amendment Scheme 1/ Benoniwysigingskema 1/ Springswystpngskema 1/ General Notices Mgemene Kennisgewinp 39 Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Proposed Townships: Vorsterkroon Extension 6; Wil 41 Voorgestelde Dorpe: Vorsterkroon Uitbreiding 6; geheuwel Extension 5; Bramelyview Extension 9; Wilgetteuwel Uitbreiding 5; Bramley View Uitbrei Hennops Park Extension 20; Derdepoort Park; ding 9; Hennopspark Uitbreiding 20; Derdepoort Louwlardia Extension 5; Restonvale; Woodmead park; Louwlardm Uitbreiding 5; Restonvale; Wood Extension 16; Benoni Extension 45; Crystal Park Ex mead Uitbreiding 16; Benoni Uitbreiding 45; tension 5; Rembrandt Park Extension Crystalpark Uitbreiding 5; Rembrandtpark Unbrei 4/ Removal of Restrictions Act, ding Proposed Townships: Secunda Extension 21; Tza 42 Wet op Opheffing van Beperldngs, neen Extension Voorgestelde Dorpe: Secunda Uitbreiding 21; Tza 44 Kempton Park Amendment Scheme neen Uitbreiding Nelspruit Amendment Scheme 1/ Nelspruitwysigingskema 1/ Kempton Park Amendment Scheme 1/ Kemptonparkwpmingskema 1/ Halfway House/Clayville Amendment Scheme HalfwayHouse/Clarille vrysigingskema Rustenburg Amendment Scheme Rustenburgwysigingskema Wolmaransstad Amendment Scheme Wolmaransstad wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wystgingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigangskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme RoodepoortMaraisburgwysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwystgingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwystmagskema Roodepoort Maraisburg Amendment Scheme RoodepoortMaraisburg wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme RoodepoortMarmsburg wysigingskema RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme RoodepoortMaraisburgwysipngskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Atherton Amendment Scheme Albertonwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Meadowdale Township Meadowdale Dorp 120 Tenders 121 Tenders 121 Notices by Local Authorities 123 Plaaslike Bestuurskennisgewing 123 S

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday)

tr7; 434 ffistele Koerant 4 - dav... - c rr tq 7 tza 22 APRIL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Otttrtai III II MENIKO ry 1 HE PROVINCE OF TRANSVAAL, I (At' EittS 1 tleeeatirmt 11; a3ette tr7; i, ' DIE PRO VINSIE TRANSVAAL 434 ffistele Koerant (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES:

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL

.}ik - C- r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,IIIEW. N - g:lnt%fi. 4. ws fits' tete ikorrant 25 APRIL, 25 APRIL t y P t \ i NAK SA LIBRARY w 1 11111ENIKO In i if 1 4 TIER PROVINCE OF TRANSVAAL }ik C r: DIE PROVINSIE TRANSVAAL IIIEW N g:lnt%fi kik rift tat urt a3ette ti rm 4 ws fits tete ikorrant IReaistered at the

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information