et) Mffiriat 6azritr

Size: px
Start display at page:

Download "et) Mffiriat 6azritr"

Transcription

1 e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv :4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;* (Registered at the PostOffice as a Newspaper) PRCE: SA 5c OVERSEAS 20c VOL 224 PRETORA 20 FEBRUARE FEBRUARY 4069 No 26 (Administrateurs) 1980 No 26 (Administrators) 1980 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 84 van 1967) aan Removal of Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967) to my verleen is om n beperking of verpligting in daardie alter suspend or remove a restriction or obligation genoem te wysig op te skort of op te het; referred to in that section; partikel L So is dit dat ek met betrekking tot Erf 629 gelee Now therefore do hereby in respect of Erf 629 in dorp Muckleneuk stad Pretoria gehou kragtens Akte situated in Muckleneuk Township city of Pretoria held van Transport 45736/1965 voorwaarde (b) in die ge in terms of Deed of Transfer 45736/1965 alter condimelde Akte wysig deur die skrapping van die volgende tion (b) in the said Deed by the deletion of the followwoorde: ing words: "The said Lot shall be used for residential purposes "The said Lot shall be used for residential purposes only Not more than one dwelling house with the only Not more than one dwelling house with the necesnecessary outbuildings and appurtenances shall be erect nary outbuildings and appurtenances shall be erected ed on the said Lot and the said Lot shall not be sub on the said Lot and the said Lot shall not be subdivided" divided" Gegee onder my Hand te Pretoriaop hede die 29ste Given under my Hand at Pretoria This 29th day of dag van November Eenduisend Negehonderd Negeen November One Thousand Nine hundred and Seventy sewentig nine W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 27 (Administrateurs) 1980 No 27 (Administrators) 1980 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 84 van 1967) aan Removal of Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967) to my verleen is om n beperking of verpligting in daardie alter suspend or remove a restriction or obligation reartikel genoem te wysig op te skort of op te hef; ferred to in that section; So is dit dat ek met betrekking tot Erf 1934 gelee Now therefore do hereby in respect of Erf 1934 in die dorp Phalaborwa Uitbreiding 1 distrik Letaba situated in Phalaborwa Extension 1 Township district gehou kragtens Akte van Transport 25856/1972 voor Letaba held in terms of Deed of Transfer 25856/1972 waarde B2(a) in die gemelde Akte ophet remove condition B2(a) in the said Deed Gegee under my Hand te Pretoria op hede die 25ste Given under my Hand at Pretoria this 25th day of dag van Januarie Eenduisend Negehonderdentagtig January One Thousand Nine hundred and Eighty W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 28 (Administrateurs) 1980 PROKLAMASE No 28 (Administrators) 1980 PROCLAMATON lis ngevolge artikel 49(1) van die Registrasie van Aktes n terms of section 49(1) of the Deeds Registries Act Wet 1937 (Wet 47 van 1937) saamgelees met artikel 1937 (Act 47 of 1937) read with section 82 of the Town 82 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) verklaar ek hierby of 1965) hereby declare that the bcundaries of llovo 1

2 454 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRJARE 1980 dat die grense van die dorp llovo uitgebrei word deur Township shall be extended to include Portion 187 (a 4 Gedeelte 187 (n gedeelte van Gedeelte 5) van die pleas portion of Portion 5) of the farm Syferfontein 51R Syferfontein 51 R distrik Johannesburg daarin op district Johannesburg subject to the conditions set out in te neem onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit the schedule hereto in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this 8th day of Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 8ste February One Thousand Nine hundred and Eighty dag van Februarie Eenduisend Negehonderd entagtig W A W CRUYWAGEN A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES VAN UTBREDNG VAN 1 CONDTONS OF EXTENSON OF BOUND GRENSE ARES (1) Begiftiging (1) Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: Die applikant moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning The applicant shall in terms of section 63(1) of the en Dorpe 1965 as begiftiging aan die plaaslike be Townplanning and Townships Ordinance 1965 pay stuur bedrae geld betas! gelykstaande met to the local authority as endowment sums of money equal to: (i) 15 % van die grondwaarde van die erf welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend (i) 15 % of the land value of the erf which amount moet word vir die bou van strate en/cf storm shall be used by the local authority for the conwaterdreinering in of vir die dorp struction of streets and/or stormwater drainage (ii) in or for the township 1 % van die grondwaarde van die erf welke be drag deur die plaaslike bestuur aangewend moet (ii) 1 % of the land value of the erf which amount word vir die verkryging van n stortingster shall be used by the local authority for the acquirein sition of land for a depositing site (iii) 1 % van die grondwaarde van die ed welke (iii) 1 clo of the land value of the erf which amount bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend shall be used by the local authority for the acquimoet word vir die verkryging van n begraaf sition of land for a cemetery pleas (iv) die waarde van gedeelte van die erf waar (iv) The value of a portion of the erf the area of van die grootte bepaal word deur 36 m2 te ver which has been determined by multiplying 36 m2 menigvuldig met die getal woonsteleenhede wat by the number of flat units which can be erectin die dorp gebou kan word welke bedrag deur ed on the erf which amount shall be used by the die plaaslike bestuur aangewend meet word local authority for the acquisition and/or devir die verkryging en/of ontwikkeling van parke velopment of parks within its area of jurisdicbinne sy regsgebied Lion Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bcpa Such endowment shall be payable in accordance with lings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance betaal word (b) Payable to the Transvaal Education Department: (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte The applicant shall in terms of the provisions of secment: lion 63(1)(a) of the Townplanning and Townships Die applikant moet kragtens die bepalings van arti Ordinance 1965 pay a lump sum endowment for kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplaneducational purposes to the Transvaal Education ning en Dorpe 1965 aan die Transvaalse Onderwysdepartement as begiftiging vir onderwysdoelein Department on the land value of special residential des n globale bedrag op die grondwaarde van spe land in the vicinity of the erf the extent of which siale weongrond in die omgewing van die erf betaal shall be determined by multiplying 1586 m by the waarvan die grootte bepaal word deur 1586 m te number of flat units which can be erected on the erf vermenigvuldig met die getal woonsteleenhede wat Each flat unit to be taken as 991 m2 in extent in die dorp opgerig kan word Elke woonsteleenheid moet beskou word as groot 991 m2 The value of the land shall be determined in terms Die waarde van die grond word bermel kragtens of the provisions of section 74(3) and such endowdie bepalings van artikel 74(3) en sodanige begif ment shall be payable in terms of the provisions of tiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel section 73 of the said Ordinance 73 van genoemde Ordonnansie (2) Disposal of Existing Conditions of Title (2) Beskikking oor Bestaande Tirelvoonvaardes Die erf moet onderworpe gemaak word aan bestaande The erf shall be made subject to existing conditions voorwaardes en serwitute as daar is met inbegrip van and servitude; if any including the reservation of rights die voorbehoud van die regte op minerale to minerals 4 ow

3 saaklik PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE Die erf is onderworpe aan die volgende voorwaardes The erf shall be subject to the following conditions opgele deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie imposed by the Administrator in terms of Ordinance van 1965 of 1965 (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed (1) The erf is subject to a servitude 2m wide in favour vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste of the local authority for sewerage and other municipal van die plaaslike bestuur langs enige twee grense uitgesonderd n straatgrens soos deur die plaaslike purposes along any two boundaries other than a street bestuur bepaal boundary as determined by the local authority (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die (2) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen within the aforesaid servitude area and no large rooted grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige ser trees shall be planted within the area of such servitude or wituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant within 2 m thereof word nie (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate (3) The local authority shall be entitled to deposit teroriaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg porarily on the land adjoining the aforesaid servitude onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp such material as may be excavated by it during the course leidings en ander werke wat by volgens goeddunke nood of the construction maintenance or removal of such ag tydelik te plaas op die grond wat aan die sewerage mains and other works as it in its discretion voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike may deem necessary and shall further be entitled to lip bestuur geregtig tot redelike toegang; tot genoemde reasonable access to the said land for the aforesaid pur grond vir die voornoemde doel onderworpe daaraan dat pose subject to any damage done during the process of die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat geduren the construction maintenance or removal of such sewer de die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige age mains and other works being made good by the local rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word authority No 30 (Administrateurs ) 1980 No 30 (Administrators) 1980 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Whereas power is vested in me by section 2 of the Re Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 84 van 1967) moval of Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967) to alter aan my verleen is om n beperking of verpligting in suspend or remove a restriction or obligation referred to daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te in that section; hef Now therefore do hereby in respect of Phalaborwa So is dit dat ek met betrekking tot die dorp Phalabor Extension 1 Township District Letaba alter the pream wat Uitbreiding 1 distrik Letaba die aanhef tot voor ble to condition B(E) in the Annexure to Administrators waarde B(E) in die Bylae by Administrateursproklamasie Proclamation 250/1963 to read as follows: 250/1963 wysig om soos volg te lees: "13(E) Benewens die voorwaardes uiteengesit in subklousule (A) hiervan is Erwe 419 tot tot tot tot 1870 en 1906 tot 1934 aan die vol the following conditions:" gende voorwaardes onderworpe:" Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 17de Given under my Hand at Pretoria this 17th day of dag van Januarie Eenduisend Negehonderdentagtig January One Thousand Nine hundred and Eighty W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB No 29 (Administrateurs) 1980 No 29 (Administrators) 1980 PROKLAMASE PROCLAMATON Nademaal bevoegdheid by artikel 2 van die Wet op Opheffing van Beperkings 1967 (Wet 84 van 1967) aan my verleen is om n beperking of verpligting in daardie artikel genoem te wysig op te skort of op te hef; So is dit dat ek; Whereas power is vested in me by section 2 of the Removal of Restrictions Act 1967 (Act 84 of 1967) to alter suspend or remove a restriction or obligation referred to in that section; Now therefore do hereby; 1 met betrekking tot Erf 87 gelee in die dorp Bryan 1 in respect of Erf 87 situated in Bryanston Town ston Registrasie Afdeling R Transvaal gehou kragtens ship Registration Division R Transvaal held in terms Akte van Transport T33411/1977 voorwaardes (e) (i) en of Deed of Transfer T33411/1977 remove conditions (e) (q) in die gemelde Akte ophef; en (i) and (q) in the said Deed; and

4 456 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE die Noordelike Johannesburgstreek dorpsaaniegske 2 amend the Northern Johannesburg Region Town al ma wysig deur die hersonering van Erf 87 dorp planning Scheme by the rezoning of Erf 87 Bryanston Township from "Special Residential" with a Bryanston van "Spesiale Woon" met n digtheid van density of "One dwelling per Erf" to "Special Residential" with a density of "One dwelling per sq ft" and "Een woonhuis per err" tot "Spesiale Woon" met n digs heid van "Een woonhuis per vk vt" welke wysiwhich amendment scheme will be known as Amendment gingskema bekend staan as Wysigingskema 1092 soos aan Scheme 1092 as indicated on the annexed Map 3 and gedui op die bygaande Kaart 3 en die skemaklousules the scheme clauses Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 24ste Given under my Hand at Pretoria this 24th day of dag van Desember Eenduisend Negehonderd Negeen December One Thousand Nine hundred and Seventysewentig nine W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 1092 MENT SCHEME 1092 Die Noordelike JohannesbUrgstreek Dorpsaanlegskema The Northern Johannesburg Region Town planning goedgekeur kragtens Administrateursproklamasie Scheme approved by virtue of Administrators 228 gedateer 11 November 1959 word hiermee soos volg Proclamation 228 dated 11 November 1959 is hereby verder gewysig en verander: further amended and altered in the following manner: 1 Die kaart soos vertoon op Kaart 3 Wysigingskema 1 The map as shown on Map 3 Amendment Scheme Klousule 19(a)(iv) deur die byvoeging van die vol 2 Clause 19(a)(iv); by the addition of the following gende subklousule: subclause: (xxviii) Erf 87 dorp Bryanston: "Met dien verstande (xxviii) Erf 87 Bryanston Township: "Provided that dat die erf in drie gedeeltes onderverdeel mag word elk the erf may be subdivided into three portions each of waarvan nie meer as 300 e minder isas die oppervlakte which shall not be more than 300 m2 less than the area wat vir n woonhuis ingevolge Tabel "F" vereis word nie; required for a dwelling house in terms of Table "F"; Verder met dien verstande dat n woonhuis oo elke ge Provided further that a dwelling house may be erected deelte opgerig mag word! on each portion" a

5 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMENDMENT SCHEME NOORDEL/KE JOHANNESBURGSTREEK WYSGNGSKEMA /092 MAP KAART 3 SCALE /:2500 SKAAL ( / Sheet/Ve/) ` /4 1 ERF/00 ERF 86 0 b kr ERF tee ERF 98 ERF 88 e> ERF 87 DORP BRYANSTON TOWNSHP NOTE DENSTY COLOUR SHOWN N GREY PROPOSED NEW Racer: B WDEN/141GS SHOWN N RED REFERENCE / VERWYS1NG NOM DGTHEDSKLEUR AANGETOON cars VOORGE5TELDE N/WE PA AE VERBREDNGS AANGETOON /N R001 1? PROPOSED NEW ROADS 8 WDEN/NOS VOORGESTELDE NUWE PAAE 8 VER8REDAN DENSTY ZONE / DCTHEDSTREEK WOONHUS / OWELL/N6 PER " fl vk USE ZONE / GEBRUKSTREEN densitycylour SPECAL RESDENTAL digtheicrsideur SPES/ALE WOON

6 458 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 ADMNSTRATEURSKENNSGEWNGS ADMNSTRATORS NOTCES Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERKLARNG TOT ONWETTGE DORP DECLARATON OF LLEGAL TOWNSHP Die Administrateur synde van mening dat n dory The Administrator being of opinion that a township gestig is op Gedeelte 19 van die plaas Klipspruit No 298 has been established on Portion 19 of the farm Klipin die registrasie afdeling Q in die distrik Johannesburg spruit No 298 in the registration division Q in anders as ooreenkomstig die bepalings van Hoofstuk the district of Johannesburg otherwise as in conformity van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Or with the provisions of Chapter of the Townplanning donnansie 25 van 1965) of enige vroeere wet wat betrek and Townships Ordinance (Ordinance 25 of 1965) or king het op dorpe verklaar hierby ingevolge die bepalings any prior law relating to townships hereby declares in van artikel 85(1) van die gemelde Ordonnansie dat terms of the provisions of section 85(1) of the said sodanige dorp n onwettige dorp is Ordinance that such township is an illegal township PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February ORDONNANSE OP PADVERKEER 1966 (ORDON NANSE 21 VAN 1966): WYSGNG VAN PADVER KEERSREGUALES ngevolge artikel 165 van die Ordonnansie op Padverkeer 1966 (Ordonnansie 21 van 1966) wysig die Administrateur hierby die Padverkeersregulasies afge kondig by Administrateurskennisgewing 1052 van 28 Desember 1966 soos in die Bylae hierby uiteengesit TW 2/7/1 TO ROAD TRAFFC ORDNANCE 1966 (ORDNANCE 21 OF 1966): AMENDMENT OF ROAD TRAFFC REGULATONS n terms of section 165 of the Road Traffic Ordinance 1966 (Ordinance 21 of 1966) the Administrator hereby amends the Road Traffic Regulations promulgated by Administrators Notice 1052 of 28 December 1966 as set out in the Schedule herto TW 2/7/1 TO 14 BYLAE SCHEDULE 1 Regulasie 161 word hierby gewysig deur die volgende uitdrukking by subregulasie (1) te voeg: Regulation 161 is hereby amended by the addition to subregulation (1) of the following expression: "R23 Busbaan: "R23 Bus lane: (a) Om aan te dui dat n gedeelte van n openbare pad as n busbaan opsygesit is en dat sodanige (a) To indicate that a portion of a public road is set baan aside as a bus lane and that such lane shall (i) indien die ure op die teken aangedui is ge (i) if the hours are indicated on the sign during durende daardie ure; of those hours; or (ii) indien geen ure op die teken aangedui is nie (ii) if no hours are indicated on the sign at all te alle tye times slegs deur busse met n bruto voertuigmassa van be used only by busses with a gross vehicle mass mcer as kg gebruik word in excess of kg (b) Waar die teken net op sekere dae van toepassing (b) Where the sign is to apply on certain days only sal wees word daardie dae op inligtingsplaat G51C those days shall be indicated on information plate in regulasie 163 genoem aangedui en sodanige plaat G5C referred to in regulation 163 and such plate word onder die teken aan dieselfde stut vertoon shall be diplayed below the sign on the same support (c) Die teken is van toepassing op die gedeelte van n (c) The sign shall apply to that portion of a public road openbare oad wat met reelingsmerk RM9 in regu which is demarcated by regulatory marking RM9 lasie 166 genoem afgemerk is referred to in regulation 166 (d) Wanneer die teken van toepassing is kan n be (d) When the sign applies a driver of a vehicle not stuurder van n voertuig wat nie in paragraaf (a) referred to in paragraph (a) may only cross a bus genoem is nie n busbaan slegs oorsteek indien lane if (i) by nie andersins enige oerseel wat aan soda (i) he cannot otherwise enter or leave any prenige baan grens kan binnegaan of verlaat nie; miser adjacent to such lane; and en (ii) it is safe to do so" (ii) dit veilig is om dit te doen" 2 Regulation 165 is hereby amended by the 2 Regulasie 165 word hierby gewysig deur subre substitution for subregulation (2) of the following subgulasie (2) deur die volgende subregulasie te vervang: regulation:

7 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY "(2) Geel word net gebruik vir die merk van die "(2) Yellow shall be used only for marking the edge kant van n ryvlak om parkering te verbied vir reelings of a roadway for prohibiting parking for regulatory pyle en om n verkeerseiland of busbaan of te merk" arrows and for demarcating a traffic island or bus lane" (a) 3 Regulasie 166 word hierby gewysig deur 3 Regulation 166 is hereby amended by die uitdrukking "(1)" wat aan die begin daarvan voorkom te skrap; en (b) die volgende uitdrukking daarby te voeg: "RM9 Busbaan: (a) n Busbaan word afgemerk soos onder RM9 geillustreer (a) the deletion of the expression "(1)" appearing at the beginning thereof; and (b) the addition thereto of the following expression: "RM9 Bus lane: (a) A bus lane shall be demarcated as illustrated under RM9 (b) Regulatory sign R23 referred to in regulation 161(1) (b) Reelingsteken R23 in regulasie 161(1) genoem shall be displayed in conjunction with these markword saam met hierdie merke vertoon ings (c) ndien n busbaan op of die linker of die regter (c) f a bus lane is on either the left or the right side kant van n ryvlak is eindig sodanige baan ten of a roadway such lane shall end at least 20 m minste 20 m voor enige kruising waar voertuie wat before any intersection where vehicles using the die openbare pad gebruik toegelaat word om na public road are permitted to turn to the left or the links of regs na gelang van die geval te draai" as the case may be" ipright 4 Bylaw 2 word hierby gewysig deur 4 Schedule 2 is hereby amended by (a) na reelingsteken R22 die volgende reelingsteken in (a) the insertion after regulatory sign R22 of the followte voeg: ing regulatory sign: " R23 fii61 07h00 08h30 le BUSBAAN BUS LANE L 1 E 11 ji 1 r C ^ " id 1/4 \_/ 1 Ta 08h30 <7h00)) b b a Rand simbool en opskrif: Wit nie weerkaatsend Agtergrond: Blou nieweerkaatsend Border symbol and legend: White nonreflectorized Background: Blue non reflectorized Letter: Gewysigde Reeks Ekleinletteralfabet Letter: Modified Series E Lower Case Alphabet Syfers: Reeks C Figures: Series C

8 1 460 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Liaib Afmetinge/Dimensions: mm c d en (b) na reelingsmerk RM8 die volgende reelingsmerk in to voeg: "; and (b) the insertion after regulatory mark RM8 of the following regulatory mark: " RM9 Q:&:MAA:A:::Ax*mmA:*i:E:**:*00r :***A:e;::%**A x::xa::aa**a::::::::: :EiA::***w: ::g:3a? ::::::::::::::::: :::::::::::::::: A3*A:iii*El t11:::::::::::::e ::::::::::: ::::;E:] :::32f?:::::::::::::: ::::::::::ms ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :: i ]:?:m :i:x::::: """ " "" " i::::it:::::::: cdx:::::::::::::4:!: :::::<0:::::::x:::c: >:::: :::::::::::::: :: ::::::: ::::] :::::::::::::::::::<::: ex":::::%::::%:v:%::;n:::: ] ;:; ::::::::::::::2;1::i::::i:::::::: ::::m:::::::isi:4p:: f:::&::if:i::::11/1; 41 tt::x:::tt::::::x:: u ::;::::::x :*:::::: W:::::::::: ; : i:`e0e:::?4ja::::::::iwm::::se:i::* ::ef:%::::::z::::;::::::$0::::0:::w4?;:i: ::: iesn ::::*::::::P :::::*;X:::: g:0::e:: iii:$81:;:t:310):04%fi:i:::<::::wm:i:::;*; ot:ft:::: WiaiMMWii:RAS1 ::::::::A:**::::0:1:40i*::::::::*:*::::**::::: c::::::wv:::::::40:::$0:*44:; tiif:::::::m:silaii**j iii:%:::;a:i 4::::<:::<;*:: tin::4::::::::: :::: c:::::::::ks:::::::*s*:::: :K :X:::0:4::rii:W4n:::Miii::: rn:wt71:::::::y::*r >:i* Ciiirni:r ;:;:::::::::::::**WA ::::: :i41*:: vc: :NTMi:*i0 <n :::::::"" :::::::::::::: y : : ::)*:: :::::::::!7titp: :pw1: < ::::: ::;:s:n r;*::7::::!7 : :*::::::::::::>: :::::: : : :0:msbzop***:: iiiii:i:iii:ime :: i:km::cini:di ;: : ::84::4min::100 :%::1 ::: :Pe *till": } 1 *%:* :i:n wt W:4*02;i;*MS::4:::: 6 min jim*1111;4:i:?:::::::ati0i::: O::0:4* e A::::::x:ss:::::: x4:::::0;:4:::444 :n<:::xr:;:iy: Pa4:er :mv:: 40: r: i%euf : % :z: ::wtr40:: V:::: A:iiti::tia:MV::;:;3 0:::::4:ktOK:31a*il; li:;:::::::::* :rme " kva : / mm e f:: i:::::m:e% ial:::i:k:itsi:i:3e:i:iif:::i:: ii!iiigi:::st x9: a:::: :: ::::::::: ::::::::k 4:::: ; }$4 * ::44:::404;rei* :;:i51::*:;: :;;;:::4)j: : leaf*?!15*1/2::::bmi?: tmr:ki4:iiii!:i:iiii!il 600 mm ::::::1<"::::: Anai i:::tec:":1;:b:;::;:n:::brrac:1p4:*: :i:iiiiiiiiii:ii:i:i roe iili:ziiiic*:::::i i**"1 $0*i;*kil*::; ";cb:: t4fit i1/2kk*:xs: illqii::0 *E**:::*::::p0OpAiiA &**%rk:: e x41: n ow _:::::a::i ::::::asa: min :me iii ::::::*:::::Pt: 4:::::0*A;E::: meak %:e;i:::: MM:aiil S:i:::::M :ipisipiei ft:: r > vr* p" A : :te::::w* cr:: : :::: : : ::::$kmv: K:r4f #0( MAM :40:: M:::::::::ri:PMVS411::/;A04 *1*i:i::ilb:::::::::11 ::: 4 fe v: :te:: i611::::: ii:iiii:ii:::::sc*:::::::::::::::::::::::::::::::: ;8:;::: A:::::::::::::::::::11: 01::::i:::::::::;:::%;> ::::;31M::::: 5 :4: ex :1:::::: al::::::: ::%tx :;:gf::::: i::4%*iniw5*it4: sjetavommum:%":msk:i*e:mtii:::$11/40 130i::::*::::0:adM 1:AVka12MA ll T 1 T it f ttt1 E E E E E E E E E BEE EEE E E E o o 0 E s e E E E o o u in o to0 o tv 8 Fag E fp 8 ****:::::k : 4)_ 40A:2;u U;:0Ai ;;;AA*An **:;*****A*A*****Ab:m*Aitsz [ ::::::::t::::::::: ::Z":Z:" ;;;;::::7" :::::±rc::7 mdah44%g7jifti 4 4::i:lg w Pat 0%askoswv?::::::::::::A: ::53:::::::::::::::i;t:Atl:ZE::?:iz::::is:::Ni 1;r:;;;;;;:" Kzz4r ::::: ::::1 ti:siiii:e; nin:40:` A;Et4 ":g: :Vg::::;:: : Si;:g: 600 mm """" sti::::::w1g )::4:irc"4 ft;stpi:imie:1:9:00 :;3ETA 600 mm :i:inkiitte:i::1:::::x8:: SiVas:43 i:::::::::ssa::::&::::::: WYxxxc:::::;:::::::::::::10fn īfg;;w:q:kta 6:MEE Ate onwam::::)4gimm i*eiiiiiiii;:mia :::*:"::::ff:qiiim:irt3āgis ii::iim :iiii; woe ] > rn:zsagrat tail:;44a::ol: i111041:%::i1:0v::: amavevo::k nigmaa? tillmaim:: tr:::: :: : k :330:Trtatra:: n t;: ;fask::::tc:::::::::::::: :::::::: _mw :ff::::::::::abo ::: :: sn:::: :: :::::::: fz etwe a2i gaia:: ::0:00:::"2:::::::"5 "f SE rr:::ee:3::k:e::"b:" Y44K:::: :::::::::::::: :::::::4:::: > ::::::::::::::::EC ":**E: :KS ::S::x ::2M::c: 4_e Fx::::0 :: " : 2 2va:::::x::: 0a:2E: :::KW: wino s :: :::m:::::::::x:::::::::::::rs:ns:ax a BUSBAAN BUS LANE"

9 1 DPROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET ALBERTON: VERORDENNGE ALBERTON MUNCPALTY: BY LAWS RELAT NSAKE LSENSERNG VAN ADVERTENSETE NG TO THE LCENSNG OF ADVERTSNG KENS EN SKUTTNGS SGNS AND HOARDNGS Die Administrateur oubliseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 the Local Government Ordinance 1939 publishes the die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge bylaws set forth hereinafter which have been approved volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedge by him in terms of section 99 of the said Ordinance keur is Definitions Woordomskrywing 1 n these bylaws unless the context otherwise indi 1 Vir die toepassing van hierdie verordeninge tensy cates uit die samehang anders blyk beteken "advertising sign" means any advertisement or advertis "advertensieteken" enige advertensie of advertensie ing device of any kind which is visible from any street toestel van enigerlei aard wat van enige straat of sigbut does not include an advertisement placed inside a sh bar is maar omvat nie n advertensie wat binne fl building or any advertisement of an ecclesiastical ama W gebou aangbring is of enige advertensie van n verge teur sporting educational political or charitable meeting dering geleentheid of byeenkoms vir kerklike ama event or function or of the candidature of any person teursport opvoedkundige politieke of liefdadigheids nominated for election to Parliament the Transvaal doeleindes of van die kandidaatskap van iemand wat Provincial Council or the Couricil; vir verkiesing tot die Parlement die Transvaalse Pro vinsiale Raad of die Raad benoem is nie; "Council" meahs the Towd Council of Alberton and includes the management "kimteken" enige teken behalwe n draaiteken vat committee of that Council or op of bokant die boonste dak of dakborswering of dak any officer employed by the Council acting by virtue of rand van n gebou opgerig of aangebring is maar sluit any power vested in the Council in connection with nie tekens in wat op die dak van n gebou geverf is these bylaws and delegated to him in terms of section nie; 58 of the Local Government (Administration and Elec "Read" die Stadsraad van Alberton en omvat die tions) Ordinance 1960 (Ordinance 40 of 1960); bestuurskomitee van daardie Raad of enige beampte "hoarding" means any screen or fence which deur die Raad is used in diens geneem handelende uit hoofde van enige bevoegdheid wat in verband met hierdie :or capable of being used for the posting exhibition or verordeninge aan die Raad verleen is en wat ingevolge display of any advertisement or advertising device on artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur or near or in view of any street and includes a screen (Administrasie en Verkiesings) 1960 (Ordonnansie 40 or fence enclosing a building or niaterials while builders i van 1960) aan horn gedelegcer is; are at work or enclosing : an excavation; "skutting" enige skerm of heining wat gebruik word gebruik kan word op of naby of in sig van enige "skysign" means any sign other than a revolving sign straat om enige advertensie of advertensietoestel aan erected or placed on or above the topmost roof or roof te plak ult te stal of te vertoon en omvat n skerm of parapet or eaves of a building but shall not include any heining wat n gebou of materiale omsluit onderwyl sign painted on the roof of a building; boners aan die werk is of vat n uitgrawing omsluit; "street" includes any street square road lane subway : "straat" enige straat plein pad steeg duikweg laan avenue bridge thoroughfare or public passage brug verkeersweg of publieke deurgang Display of Advertising Signs Vertoon van Advertensietekens Prof 2 Niemand mag n advertensieteken vertoon of dit No person shall display an advertising sign or cause laat doen of toelaat of duld dat dit gedoen the sameto be word done 2 or allow or suffer the nie tensy n lisensie kragtens hierdie verordeninge uitgereik to be done unless a licence in respect of such advertising is ten opsigte van sodanige advertensieteken sign has been issued in terms of these bylaws Vrygestelde Advertensietekens Exempted Advertising Signs 3 Die bepalhigs van artikel 2 is nie van toepassing 3 The provisions of section 2 shall not be applicable nie op to (a) n tydelike advertensieteken met betrekking tot (a) a temporary advertising sign relating to 10 (i) n aansoek ingevolge n Dorpsbeplanningskema (i) an application in terms of a Town planning van die Raad of enige ander deur n wet voor Scheme of the Council or any other advertisegeskrewe advertensie; ment prescribed by law; (ii) bouery of soortgelyke werksaamhede en wat (ii) building or similar activities and which is disvertoon word op die perseel waar die bouery played on the premises where such building or of soortgelyke werksaamhede plaasvind; similar activities are taking place;

10 462 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (b) n advertensieteken wat nie n kimteken is nie (b) an advertising sign not being a sky sign (i) wat op n perseel of n gedeelte van n perseel (i) advertising on premises or portion thereof the wat die naam of aard of albei van die besig name or nature or both of the business or pro heid of beroep wat op sodanige perseel of ge fession which is conducted on such premises deelte van n perseel gedryf of beoefen word of or portion thereof or an article which is manu n artikel wat op sodanige perseel of gedeelte factured on such premises or portion thereof; van n perseel vervaardig word adverteer; (ii) erected by the owner or manager of a theatre or (ii) wat aangebring is deur die eienaar of bestuur bioscope and which advertises a performance der van n teeter of bioskoop en wat n ver to be held at that or any other theatre or bio toning wat in daardie of enige ander teater scope; of bioskoop gehou gaan word adverteer; (iii) which in terms of an arrangement or agreement (iii) wat kragtens n reeling of ooreenkoms met die with the Council is displayed on any sidewalk Raad op n sypaadjie gebou struktuur paal building structure pole fitting or other erectoebehore of ander bouwerk wat aan die Raad tion owned or hired by or vested in the Council; behoort of deur horn gehuur word of wat by (c) an advertising sign horn berus vertoon word; (i) which is displayed on a hoarding licenced in (c) n advertensieteken terms of these by laws; (i) wat vertoon word op n skutting wat ingevolge hierdie verordeninge gelisensieer is; (ii)which is displayed by the Council; (d) a movable window display advertising goods or mer chandise on premises where lawful trading is being (d) n verplaasbare vensteruitstalling waardeur goedere carried on of handelsware op n perseel waar daar wettiglik r handel gedryf word geadverteer word Use of Hoardings Gebruik van Skuttings 4 No person shall use any hoarding or cause or allow 4 Niemand stag n skutting gebruik bat gebruik of or suffer the same to be used for the displaying thereon toelaat of duld dat dit gebruik word om n advertensie of any advertising sign unless a licence in respect of such hoarding has been issued in terms of these by laws taken daarop te vertoon nie tansy n lisensie kragtens c hierdie verordeninge uitgereik is ten opsigte van sodanige skutting Application for Licence Aansoek 5(l) Application for a licence in respect of an adver on: Lisensie tising sign or a hoarding shall be made to the Councils 5(l) Aansoek om n lisensie ten opsigte yap n adver Chief Licence Officer on a form prescribed by the Conn tensieteken of n skutting word gedoen by die Raad cil containing such particulars as the Council may rese Hoof Lisensiebeampte op n deur die Raad voorge quire skrcwe vorm waarin sodanige besonderhede vervat word as wat die Raad vereis cept in the case of posters also by the owner of the (2) Sodanige vorm moet deur die applikant onderte premises or building upon which such advertising sign ken word en ook behalwe in die geval van plakkate or hoarding is or is to be displayed or situated deur die cienaar van die perseel of gebou waarop sodanige advertensieteken of skutting vertoon of gelee is of ssuing of Licence sal wees 60) The Council shall not issue a licence unless the Uhreiking van Lisensie appropriate deposits or licence fees or both prescribed 6() Die Rand reik nie n lisensie uit nie tense in the Schedule hereto have first been paid to the Conntoepaslike depositos of lisensiegelde of albei voorge die cil skryf in die Bylae hierby aan die Read betaal is (2) The Council may refuse to issue a licence (2) Die Raad kan weier ant n lisensie uit te reik (a) if the application for a licence is incomplete or does (a) indien die aansoek om 7n lisensie onvolledig is of not contain all the prescribed information or parti nie alle voorgeskrewe inligting of besonderhede be culars; or vat nie; of (b) indien die oprigting vertoning of aanbring van (b) die if the erection display or affixing of the advertising betrokke advertensieteken of skutting teenstrydig sign or hoarding concerned shall be in conflict with sal wees met die bepalings van hierdie verordeninge the provisions of these bylaws or any other by laws of enige ander verordeninge van die Raad of enige of the Council or any law; or wet; of (c) (c) if the number of advertising signs or hoardings in indien die hoeveelheid advertensieteken of skuttings ten opsigte waarvan respect aansoek am n of which application for a licence is made lisensie gedoen word na die melting van die Rand onredclik is in the opinion of the Council unreasonably hoog is met inagneming van die grootte en die aard high considering the extent or the nature or both (2) Such form shall be signed by the applicant and exll 411

11 111 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY van die gebied waarin of plek of plekke waar hulle of the area in which or place or places where they vertoon of opgerig sal word: are to be displayed or erected (3) Die Raad kan sodanige voorwaardes as wat by na (3) The Council may endorse on a licence such condisy uitsluitlike goeddunke nodig ag op n lisen lions as it in its sole discretion may deem fit including in sie endosseer insluitende in die geval van plakkate of the case of posters and temporary advertising signs the tydelike advertensies die maksimum aantal advertensie maximum number of advertising signs which may be dis tekens wat vertoon mag word die plek en tyd waarop played the place where and time when it may be disdit vertoon mag word en die tydperk waarbinne dit ver played and the period during which it may be displayed loon mag word (4) A licence for which a licence fee is calculated on a (4) n Lisensie waarvoor die lisensiegeld ingevolge yearly basis in terms of the Schedule hereto shall be die Bylae hierby op n jaarlikse basis bereken word valid up to 31 December of the year in which it is issued is geldig tot 31 Desember van die jaar waarin dit uit Application for the renewal of any such issued licence gereik word Aansoek om hernuwing van enige soda shall be made during December of the year in which it nige uitgereikte lisensie moet gedoen word gedurende has been issued or of the year in respect of which it Desember van die jaar waarin dit uitgereik was of van has been renewed An application for renewal shall be die jaar ten opsigte waarvan dit hernieu was n Aan made on a form prescribed by the Council and the pro soek om hernuwing meet op n deur die Raad voorge visions of this section relating to the issue of licences shall skrewe vorm gedoen word en die bepalings van hierdie apply pintails mutandis to the renewal of licences artikel met betrekking tot die uitreiking van lisensies Prohibited Advertisements ppispintails mutandis van toepassing op die hernuwing van lisensies Verbode Advertensies 7 No advertising sign which in the opinion of the Council is suggestive of anything indecent or may pre 7 Geen advertensieteken wat na die mening van die judice the public morals shall be displayed Raad iets onbetaamlik suggereer of die openbare seder kan benadeel mag vertoon word nie Requirements for Advertisements Vereistes in verband met Advertensies 8(1) For the purposes of this section "poster" shall include any temporary advertisement 8(1) By die toepassing van hierdie artikel beteken "plakkaat" ondermeer ook enige tydelike advertensie (2) Any person who on account of a licence issued in terms of these bylaws displays causes or suffers (2) Enigiemand wat uit hoofde van n lisensie wat in to be displayed an advertising sign which is a poster or gevolge hierdie verordeninge uitgereik is n advertensie a similar advertisement shall comply with or cause teken wat n plakkaat of n soortgelyke advertensie is to be complied with the following requirements: vertoon laat vertoon of duld dat dit vertoon word moet aan die volgende vereistes voldoen of sorg dat dit nage (a) The poster or similar advertisement shall be attach kom word: ed in such a manner that it will not become wholly (a) Die plakkaat of soortgelyke advertensie moet op or partially dislodged by wind or rain to a neat and sodanige wyse dat dit nie vanwee wind of ran heel strong board made of wood or other suitable mate temal of gedeeltelik los sal raak nie aan n netjiese rial approved by the Council and neither such board en sterk bord van hout of n ander geskikte mate or other material nor the poster or similar advertise riaal wat die Raad moet goedkeur bevestig word en meat itself shall without the Councils consent nog die bord of ander materiaal nog die plakkaat of soortgelyke advertensie self mag sonder die goed measure more than 1 m by 1 m keuring van die Raad groter as 1 m by m weer (b) A board or material as prescribed in terms of para nie graph (a) shall not be placed on or against or be (b) n Bord of materiaal ingevolge paragraaf (a) voorge attached to or otherwise supported by any transfor skryf mak nie geplaas word op of teen of beves mer box telegraph pole traffic light or sign or tig word aan of andersins gestut word deur n trans other structure or thing erected by the Council the formatorkas telegraafpaal verkeerslig of teken of ander struktuur of ding wat deur die Read die Pro Provincial Council or the Government of the Repu vinsiale Raad of die Regering van die Republiek blic except on or against an electric pole standing opgerig is nie behalwe aan of teen n elektriese in a street or a structure specially erected by the paal wat in n straat staan of n struktuur spesi Council for this purpose aal deur die Raad opgerig vir hierdie doe) (c) Without prejudice to anything contained in paragraph omsolider afbreuk to doen aan enige bepaling in graph (b) a board or material as prescribed in terms paragraaf (b) vervat moet n bord of materiaal of paragraph (a) shall be firmly fastened to a strong voorgeskryf ingevolge paragraaf (a) op geen ander and stable support by no other means than wire wyse as met draad of lyn aan n sterk en stewige or string stut vasgeheg word nie: 111 (d) No board or material as aforesaid shall be placed (d) Geen bord of materiaal coos voormeld mag op so in such a situation or fastened in such a manner as n plek geplaas word of op so n wyse bevestig word dat dit na die mening van die Raad n gevaar vir is likely in the opinion of the Council to constivoertuigverkccr of voctgangers in rt straat inhou tute a danger to any vehicular traffic or pedestrian nie in any street

12 464 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (e) Geen plakkaat of soortgelyke advertensie met be (e) No poster or similar advertisement relating to a trekking tot n geleentheid of byeenkoms mag anfunction or event shall be displayed for longer than ger as 14 dae voor die dag waarop dit aanvang 14 days before the day on which it begins or longer neem of!anger as 3 dae na die dag waarop dit ge than 3 days after the day on which it ends eindig het vertoon word nie (f) Not more than 20 posters or similar advertisements (f) Hoogstens 20 plakkate of soortgelyke advertensies relating to a function or event shall be displayed wat betrekking het onn geleentheid of byeenkoms at any one time kan op dieselfde tyd vertoon word (g) Not more than 3 posters or similar advertisements (g) Hoogstens 3 plakkate of soortgelyke advertensies may be displayed on the same side of any street mag aan dieselfde kant van een straatblok vertoon block nor shall they be closer than 25 m from any word en hulle mag nie nader as 25 m van enige street intersection straatkruising wees nie nstandhouding van Advertensies Maintenance of Advertisements emand aan wie n lisensie ingevolge hierdie ver 9 Any person to whom a licence in respect of an adordeninge uitgereik is ten opsigte van n advertensie vertising sign has been issued in terms of these byteken most sodanige advertensieteken te alle tye be laws shall be obliged to maintain such advertising sign hoorlik in stand hou sodat dit nie ontsierend is nie en at all times in such a way that it does not appear disdit mag slegs aangebring word op plekke soos deur die figured and it may only be erected at places defined Raad bepaal by the Council a Verwydering van Advertensies Removal of Advertisements 10(1) Die Raad is geregtig om enige advertensiete 10(1) The Council shall be entitled to remove forth ken waarvan die oprigting uitstalling of vertoning in with any advertising sign of which the erection exhistryd met enige wet regulasie of verordening is sonder bition or display constitutes a breach of any law regubetaling van vergoeding aan enigeen onverwyld te ver lation or bylaw without payment of compensation to wyder anybody (2) Eke deposito wat ingevolge artike16(1) betaal is (2) Every deposit paid in terms of section 6(1) shall word behoudens die bepalings van subartikel (3) terug subject to the provisions of subsection (3) be refunded betaal wanneer al die advertensietekens waarop die de when and not before all the advertising signs to which posito betrekking het tot voldoening van die Raad ver the deposit relates have been removed to the satisfaction wyder is en nie voor die tyd nie of the Council (3)!emend wat nadat hy n advertensieteken vertoon (3) Any person who having displayed or caused to be of laat vertoon het versuim om dit te verwyder of te displayed any advertising sign fails to remove it or cause laat verwyder binne die tydperke wat by artikel 8 voor it to be removed within the periods prescribed in terms geskryf of ingevolge artikel 6(3) op die betrokke lisensie of section 8 or endorsed in terms of section 6(3) on the geendosseer is begaan n misdryf en benewens enige licence concerned shall be guilty of an offence and shall boete wet hy ingevolge artikel 19 moet betaal verbeur in addition to any penalty imposed upon him in terms hy ook die deposito met betrekking tot die advertensie of section 19 forfeit the deposit relating to the advertis tekens wat ingevolge artikel 6(1) betaal is of n deal ing signs paid in terms of section 6(1) or such proportion van die deposito wat die Raad in verhouding tot die ge ate part of that deposit asthe Council shall access having tal tekens wat nie verwyder is nie kan bepaal regard to the number of signs not removed Bouverordeninge Building Bylaws 11(1) Die bepalings van hierdie verordeninge is ter (1) The provisions of these bylaws shall be in addiaanyulling van die Raad sc Bouverordeninge en ver tion to and not in substitution for the Councils Buildyang hulle nie ing Bylaws (2) Elke skutting en advertensieteken moet ooreenkomstig die Raad se Bouverordeninge gemaak en opgerig word Skuttings moet netiies Opgerig word (2) Every hoarding and advertising sign shall be con structcd and erected in compliance with the Councils Building Bylaws Hoardings to be Erected Neatly 12 Elke skutting ten opsigte waarvan n lisensie inge 12 Every hoarding requiring a licence in terms of volge hierdie verordeninge vereis word moet netjies these bylaws shall be neatly erected in a good and behoorlik en op n vakkundige wyse opgerig word en workmanlike mariner and shall while such hoarding is moet terwyl sodanige skutting bestaan aldus in stand in existance be so maintained gehou word Damage to Municipal Property Skade aan Munisipale Eiendom 13 No damage shall be caused to any electric pole or 13 Geen skade mag aan enige elektriese paal of enige any other municipal property and any person who cans ander munisipale eiendom aangerig word nie en enige es any such damage or permits any such damage to be persoon wat enige sodanige skade veroorsaak of laat caused shall be guilty of an offence and shall be re

13 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY veroorsaak is skuldig aan n misdryf en is verantwoorde sponsible inaddition to the fine imposed to repair the lik om benewens die boete wat opgele word die skade damage at his own expense to the satisfaction of the op eie koste tot voldoening van die Raad te herstel Council Die Reg om Persele te Betree The right to Enter Premises 14 Enige lid van die polisiemag en enige gemagtigde 14 Any member of the police force and any authorizwerknemer van die Raad kan vir enige Joel in verband ed employeeof the Council may for;any purpose in conmet die toepassing van hierdie verordeninge op enige nection with the application of these bylaws at any redelike tydstip en sonder om vooraf daarvan kennis te reasonable time and without first giving notice thereof gee enige perseel waarop daar n skutting of advertensie enter any premises on which there is a hoarding or teken is of ten opsigte waarvan daar n redelike vermoe advertising sign or in respect of which a reasonable susdei bestaan dat daar so n skutting of advertensieteken Psion exist that there is such a hoarding or advertising is betree en sodanige ondersoek aldaar instel en na sign and there carry out such inspection and make vraag aldaar doen as wat by nodig ag such enquiries as he may think necessary Voorivaardes was op die Lisensie Geendosseer is Conditions Endorsed on Licences le 15 emand wat in gebreke bly om enige voorwaarde 15 Any person failing to comply with any condition wat ingevolge hierdie verordeninge aan n lisensie ver attached to or endorsed upon a licence in terms of bonde of daarop geendosseer is na te kom is ingevolge these bylaws shall be guilty of an offence in terms of hierdie verordeninge skuldig aan n misdryf bylaws Veranderings aan Skuttings en Advertensietekens Alterations to Hoardings and Advertising Signs 16 Geen verandering mag aan skuttings en adver 16 No alteration shall be made to hoardings and adtensietekens wat ingevolge hierdie verordeninge gelisen vertising Signs licenced in terms of these bylaws unless sieer is aangebring word tensy die Raad se toestem the prior consent of the Council has been obtained ming vooraf verkry is nie Settlement of Disputes Beslegting van Geskille n geval n geskil sou ontstaan oor die vraag Should a dispute arise regarding the question as of n advertensieteken n tydelike advertensieteken of to whether or not an advertising sign is a temporary n plakkaat is al don nie word dit na die Raad se Hoof advertising sign or a poster it shall be referred to the Lisensiebeampte verwys vie se beslissing finaal en af Councils Chief Licence Officer whose decision shall be final and binding doende is Vermoedel ns ten opsigte van Regsgedinge Presumptions in regard to Legal Proceedings 18(1) Wanneer geregtelike stappe in verband met 18(1) n any legal proceedings relating to hoardings skuttings of advertensietekens gedoen word berus dit or advertising signs the proof that such hoardings or by die aangeklaagde persoon om te bewys dat sodanige advertising signs were not erected or displayed by the skuttings of advertensietekens nie deur horn opgerig of person charged shall rest with that person vertoon is nie (2) Any person who has erected or displayed a hoarding (2) Daar word geag dat iemand wat n skutting of ad or an advertising sign or who has caused or permitted the vertensieteken opgerig of vertoon het of wat veroor erection or display thereof and any person who is ensaak of toegelaat het dat dit opgerig of vertoon word Titled to remove it shall be deemed to have erected of iemand wat geregtig is om dit te verwyder die persoon or displayed such hoarding or advertising sign is wat sodanige skutting of advertensieteken opgerig of (3) Any vertoon het person who ownes or occupies land or premises whereon a hoarding : or an advertising sign is being (3) Tot tyd en wyl die teendeel bewys is word daar displayed and the manufacturer of any article or the geag dat iemand wat grond of n perseel waarop daar proprietor of any business n skutting of advertensieteken vertoon or the word besit person responsible of okkupeer en die vervaardiger van n artikel of die for any function; activity or undertaking to which such eienaar van n besigheid of die persoon wat vir enige advertising sign relates and any agent of such manufacgeleentheid bedrywigheid of onderneming waarop soda turer proprietor or other such person shall until the nige advertensieteken betrekking het verantwoordelik contrary be proved be deemed to have erected such is en enige agent van sodanige vervaardiger eienaar of hoarding or advertising sign or otherwise to have caused ander nersoon sodanige skutting of advertensieteken op gerig of andersins laat vertoon it to be of displayed veroorsaak of or to toegelaat bet dat dit opgerig of vertoon word erection or have caused or permitted its display r Misdrywe en Strawwe Offences and Penalties 19(1) emand wat enige bepaling van hierdie veror 190) Any person who contravenes any of the prodeninge oortree of versuim om daaraan te voldoen is visions of these bylaws or who fails to comply thereskuldig aan n misdryf with: shall be guilty of an offence i _A

14 466 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (2) emancl wat n misdryf ingevolge hierdie veror (2) Any person who commits an offence under these deninge begaan is by skuldighevinding strafbaar met bylaws shall on conviction be liable to a fine not ex 11 boete van hoogstens R100 of by wanbetaling ge reeding R100 or in default of payment to imprisonvangenisstraf vir n tydperk van hoogstens 6 maande ment for a period not exceeding 6 months Herroeph2g van Verordeninge Revocation of Bylaws 20 tem 1 van Deel 1 van Bylae A van die verorde 20 tem 1 of Part 1 of Schedule A of the By laws for ninge op die Lisensiering van en die Toesig oor die Reguthe Licensing of and for the Supervision Regulation and lering van en die Beheer oor Besighede Bedrywe en Beroepe van die Munisipaliteit Alberton afgekondig by Control of Businesses trades and Occupations of the Administrateurskennisgewing 1 van 5 Januarie 1942 Alberton Municipality published under Administrators soos gewysig word hierby herroep Notice 1 dated 5 January 1942 is hereby revoked BYLAE SCHEDULE Tarief van Lisensiegelde betaalbaar ten opsigte van Tariff of Licence Fees payable in respect of the Hoar Skuttings en Advertensietekens dings and Advertising Signs 1 Vir tydelike skuttings van bouers per lengte van 30 m of gedeelte daarvan per kwartaal: RO For temporary builders hoardings per length of 30 in or part thereof per quarter: RO 2 Vir elke ander skutting per lengte van 30 m of gecleelte daarvan per jaar: R20 2 For each other hoarding per length of 30m or part thereof per year: R20 3 Vir elke tydelike advertensieteken per maand of gedeelte daarvan: Rl 3 For each temporary advertising signper month or part thereof: R 4 Vir elke ander advertensieteken per jaar: R6: 4 For each other advertising sign per year: R6: Pro Met then verstande tat waar die aanspreeklikheid vir betaling van aided that if the liability for payment of fees die gelde in terms of ingevolge item 2 of 4 van hierdie Bylae na 30 Junie van enige jaar ontstaan slegs die item 2 or 4 of this Schedule arises after 30 June of helfte van sodanige gelde betaalbaar is vir die betrokke any year only half of such fees shall be payable for the jaar particular year PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET ALBERTON: WYSGNG VAN ALBERTON MUNCPALTY: AMENDMENT TO BOUVERORDENNGE BULDNG BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Alberton The Building Bylaws of the Alberton Municipality deur die Raad aangeneem by Administrateurskennisge adopted by the Council under Administrators Notice wing 564 van 2 April 1975 soos gewysig word hierby 564 dated 2 April 1975 as amended are hereby further vcrder soos volg gewysig: amended as follows: Deur subartikel (1) van artikel 226 deur die vol By the substitution for subsection (1) of section gentle te vervang: 226 of the following: "(1) Behalwe op n skutting wat kragtens die Raad se "0) No person shall except upon a hoarding duly Verordeninge insake Lisensiering van Advertensietekens licensed in terms of the Councils Bylaws for the Licenen Skuttings behoorlik gelisensieer is mag niemand enige sing of Advertising Signs and Hoardings advertise or advertensieteken of die goedkeuring van die ingenieur place or exhibit or display or cause to be advertised ingevolge artikel 223 verkry is al dan nie adverteer of placed or exhibited or displayed any advertising sign plaas of uitstal of vertoon of laat adverteer of plaas of whether or not the consent of the engineer has been uitstal of vertoon nie tensy by die houer van n geldige obtained in terms of section 223 unless he is the holder lisensie is wat deur die mad ten opsigte van sodanige of a current licence issued by the council in respect of advertensieteken uitgereik is" such advertising sign" 2 Deur aan die end van paragraaf (1) van artikel 2270) 2 By the addition at the end of paragraph (j) of sec die volgende by te voeg: don 2270) of the following: `91 n tydelike advertensieteken wat kragtens die raad "or a temporary advertising sign duly licensed in terms rordeninge insake Lisensiering van Advertensiete of the Councils Bylaws for the Licensing of Advertising Skuttings behoorlik gelisensieer is" Signs and Hoardings" PB PB

15 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET BETHAL: HERROEPNG VAN BETHAL MUNCPALTY: REVOCATON OF CA KAPTAALONTWKKELNGSFONDS PTAL DEVELOPMENT FUND BYLAWS _ 1: : VERORDENNGE The Administrator hereby in terms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes that 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 he has in terms of section 99 of the said Ordinance dat by ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie approved of the revocation of the Capital Development sy goedkeuring geheg het aan die herroeping van die Kapitaalontwikkelinsfondsverordeninge van die Munisi Fund Bylaws of the Bethal Municipality published paliteit Bethal afgekondig by Administrateurskennisge under Administrators Notice 673 dated 30 October wing 673 van 30 Oktober PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET BETHAL: WYSGNG VAN BETHAL MUNCPALTY: AMENDMENT TO VERKEERSVERORDENNGE TRAFFC BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of van di& Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 the Local Government Ordinance 1939 read with sec pp101 gclees met artikel 166 van die Ordonnansie op Padver don 166 of the Road Traffic Ordinance 1966 publishes keer 1966 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur the bylaws set forth hereinafter which have been ap horn ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie proved by him in terms of section 99 of the firstmen goedgektur is tioned Ordinance Die Verkeersverordeninge van die Munisipaliteit Be The Traffic Bylaws of the Bethal Municipality puthal afgekondig by Administrateurskennisgewing 243 blished under Administrators Notice 243 dated 21 van 21 Maart 1951 soos gewysig word hierby verder ge March 1951 as amended are hereby further amended by wysig deur Bylae onder Aanhangsel te skrap the deletion of Schedule under Annexure L PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET CHRSTANA: WYSGNG VAN CHRSTANA MUNCPALTY: AMENDMENT TO ELEKTRSTETSVERORDENNGE ELECTRCTY "BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit The Electricity Bylaws of the Christiana Municipality Christiana deur die Read aangeneem by Administra adopted by the Council under Administrators Notice teurskennisgewing 1713 van 22 December 1976 soos ge 1713 dated 22 December 1976 as amended are hereby wysig word hierby verder gewysig deur na item 8 van further amended by the addition after item 8 of the Tariff die Tarief van Gelde onder Bylae B die volgende by te of Charges under Schedule B of the following: voeg: "9 Betaling van Maandelikse Diens of Minimum "9 Payment of Monthly Service or Minimum Charge Hefting The consumer shall be fully liable for the payment of n die geval van tydelike afsluiting van n vcrbruiker the monthly service or minimum charge or both acse toevocr ingevolge artikel 11(4) bly die verbruiker ten cording to the applicable tariff in the event of tempovoile aanspreeklik vir die betaling van die maandelikse rary disconnection of the supply in terms of section 11(4) diens of minimum heffing of albei volgens die toepaslike tarief 10 Adjustment of Electricity Tariff 10 Aanpassing van Elektrisiteiislarief (1) Unit Charge: () Energieheffing: (a) The kwh charges payable in terms of items 1 to 4 (a) ndien die Evkom energieheffing hoer as 051c per shall be adjusted according to the following formula kwh styg word die energieheffings vervat in items should the Escom kwh charge rise above 051c: tot 4 aangepas volgens die volgende formate: _ A = 1 x 11 x E( T) c _ per kwh waar 100 A = 1x x E:( T) c per kw where

16 468 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 A die vermeerdering in die Raad se tariewe is; E is the increase in Escoms c/kwh charge applic able to the Council in the month in which the adjust ment in the Councils kwh charge is made; and E diovermeerdering is in c/kwh in Evkom se energieheffing soos van toepassing op die Raad in die maand waarin die aanpasing in die Raad se kwh heffing gemaak word; A is the increase in the Councils tariff; T die toeslag in percent in Evkom se energieheffing T is the surcharge in per cent in Escoms tariff is (b) ndien die verhoging (b) in die Evkom energieheffing Should the rise in Escoms kwh charge be as a renet as gevolg van n verhoging van die toeslag is suit of an increase in the surcharge then word A = 1x 11 x E c per kwh A = 1 x 11 X E c per kwh (2) Surcharge: (2) Toeslag: Should the Escom surcharge rise above 1125 % a surcharge of 03 % for every 10 % by which the Escom ndien die Evkom toeslag hoer styg as 1125 % word n toeslag van 03 % gehef op die maandelikse rekening van elke verbruiker van elektrisiteit vir elke 10 % sty surcharge rises shall be levied on the monthly account ging in die Evkom toeslag" of every consumer of electricity PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET MDDELBURG: WYSGNG VAN BOUVERORDENNGE MDDELBURG MUNCPALTY: AMENDMENT TO\ BULDNG BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnanste op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Bouverordeninge van die Munisipaliteit Middel The Building Bylaws of the Middelburg Municipality burg deur die Raad aangeneem by Administrateursken adopted by the Council under Administrators Notice nisgewing 1962 van 12 November 1975 word hierby 1962 dated 12 November 1975 are hereby amended as soos volg gewysig: follows: 1 Deur in artikels 162(1)(d) (2)(c) 1 By the substitution in sections 162(1)(d) en 332 die uitdrukking "26 m" deur die uitdrukking (2)(c) and 332 for the expression "26 m" of the "24 m" te vervang expression "24 rn" 2 Deur in artikel 167(c) die uitdrukking "275 m" 2 By the substitution in section 167(c) for the expresdeur die uitdrukking "24 m" to vervang sion "275 m" of the expression "24 m" 3 Deur in artikel 276 die uitdrukking "25 m" deur 3 By the substitution in section 276 for the expression die uitdrukking "24 rn" te vervang "25 m " of the expression "24 m" 4 Deur Aanhangsel onder Bylae 2 te wysig deur 4 By amending Appendix V under Schedule 2 by 111 (a) in items 1(1)(a) 3 en 4 die syfer "R5" deur die syfer (a) the substitution in items 1()(a) 3 and 4 for the "RO" te vervang; figure "R5" of the figure "R10"; (6) in item 4 die syfer "R2" deur die syfer "Rl" to ver (b) the substitution in item 4 for the figure "R2" of the yang; en figure "R"; and (c) in item 5 die syfer "R2" waar dit ook al voorkom (c) the substitution in item 5 for the figure "R2" deur die syfer "RO" te vervang wherever it occurs of the figure "R10" PB PB Administrateurskennisgewing Maart 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET CHRSTANA: WYSGNG VAN WATERVOORSENNGSVERORDENNGE CHRSTANA MUNCPALTY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die of the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Ai Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipa The Water Supply By laws of the Christiana Municiliteit Christiana deur die Raad aangeneem by Admini pality adopted by the Council under Administrators 1111 strateurskennisgewing 1633 van 2 November 1977 word Notice 1633 dated 2 November 1977 are hereby amend

17 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY hierby gewysig deur die Tarief van Gelde onder die Bylae soos volg te wysig: ed by amending the Tariff of Charges under the Schedule as follows: 1 Deur in item die syfer "R250" deur die syfer 1 By the substitution in item for the figure "R250" "R275" te vervang of the figure "R275" 2 Deur item 2 deur die volgende te vervang: 2 By the substitution for item 2 of the following: "2 Gelde vir die Lewering van Water "2 Charges for the Supply of Water Benewens die gelde betaalbaar ingevolge item 1 is die volgende gelde betaalbaar vir die lewering van water n addition to the charges payable in terms of item 1 deur die Raad per maand of gedeelte daarvan: the following charges shall be payable per month or part thereof for the supply of water by the Council: (1) Christiana Skouvereniging kantore kerke onbe boude persele openbare sale plaaslike sportliggame () Christiana Show Society offices churches uncutwoonhuise woonstelle en enige bedryf beroep of han tivated premises public halls local sports bodies dwelldelsbesigheid wat in n gebou of op n perseel beoefen inghouses flats and any trade profession or commerword met die uitsluiting van die verbruikers wat in sub cial business which is followed or practised from builditems (2) tot en met (6) hierna genoem word: Mg or premises other than those consumers hereinafter referred to in subitems (20) to (6) inclusive: Vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer: 10c For every kl or part thereof supplied: 10c (2) Fabrieke graanskure hotelle hospitale meulens ouetehuise skole en slcoolkoshuise (2) Factories granaries hotels hospitals mills old age homes schools and school hostels (a) Vir die eerste 100 kl of gedeelte daarvan gelewer; R30 (a) For the first 100 kl or part thereof supplied: R30 (b) Daarna vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer: (b) Thereafter for every kl or part thereof supplied: 10c 10e (c) Minimum heffing of water gelewer is al dan nie: (c) Minimum charge whether water is supplied or not: R30 R30 (3) SuidAfrikaanse Spoonvee en Hawens (vir water (3) South African Railways and Harbours (for water uitsluitend gebruik vir die werking en instandhouding used exclusively for the working and maintenance of its van sy spoonvegstelsel en vir woonlutise en woonkwar railway system and for dwellinghouses and living pardere wat op die stasieterrein gelee is) tors situated on the station premises) 1p (a) Vir die eerste 300 kl of gedeelte daarvan gelewer: (a) For the first 300 kl or part thereof supplied: R90 R90 (b) Thereafter for every kl or part thereof supplied: (b) Daarna vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer: 10c 10c (c) Minimum charge whether water is supplied or not: (c) Minimum heffing of water gelewer is al dan nie: R90 R90 (4) Prison (4) Gevangenis (a) For the first 200 k/ or part thereof supplied: R60 (a) Vir die eerste 200 k/ of gedeelte daarvan gelewer: R60 (b) Daarna vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer: 10c (e) Minimum hefting of water gelewer is al dan nie: R60 (5) Rob Ferreira Mineraalbad (b) Thereafter for every k/ or part thereof supplied: 10c (c) Minimum charge whether water is supplied or not: R60 (5) Rob Ferreira Mineral Baths (a) For the first kl or part thereof supplied: R 350 (a) Vir die eerste kl of gedeelte daarvan gelewer: (b) R 350 Thereafter for every kl over k/ up to and including 7500 kl or part thereof supplied: 10c (b) Daarna vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer bo kl tot en met kl: 10c (c) Thereafter for every kl or part thereof supplied: (c) Daarna vir elke kl of gedeelte 7c daarvan gelewer: 7e (d) Minimum charge whether water is supplied or not: (d) Minimum heffing of water gelewer is al dan nie: R1 350 R 350 (6) Temporary Consumers (6) Tydelike Verbruikers (a) For every kl or part thereof supplied: 15c (a) Vir elke kl of gedeelte daarvan gelewer: 15c (b) Minimum heffing of water gelewer word al dan nie: (b) Minimum charge whether water is supplied or not: R5" R5" PB PB

18 1 volge 470 RROVNSALE KOERANT 20 FEBETJARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUN1SPALTET CHRSTANA: WYSGNG VAN CHRSTANA MUNCPALTY: AMENDMENT TO VERORDENNGE OP ROLERNGSTELSELS EN THE SEWERAGE SYSTEM AND VACUUM TANK SUGTENKVERWYDERNGS REMOVALS BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansic op Pleaslike Bestuur 1939 the Local Government Ordinance 1939 publishes the die vercudeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoenule Ordonnansie goedgekeur by him in terms of section 99 of the Said Ordinance is The Sewerage Systems and Vacuum Tank Removals Die Verordeninge op Rioleringstelsels en Suigtenkver Bylaws of the Christiana Municipality published under wyderings van die Munisipaliteit Christiana afgekondig Administrators Notice 942 dated 7 December 1960 by Administrateurskennisgewing 942 van 7 Desember as amended are hereby further amended by the substi 1940 soos gewysig word hierbyverder gewysig deur Aan tution for Annexure A of the following: hangsel A deur die volgende to vervang: "AANFANGSEL A "ANNEXURE A Tariff of Charges for Removals Tariff van Gelde vir Verwyderings Removal of sewerage from every approved conservancy Verwydering van rioolstowwe uit elke goedgekeurde tank or vacuum tank on each erf or stand where the opgaartenk of suigtenk op elke erf of perseel wear die outlet of the suction pipe is installed uitlaat van die suigpyp gebou is (a) on the approved place on the pavement alongside the (a) op die goedgekeurde plek op die voetstraat tangs die kerb which tariff is shown under Column A; randsteen welke tarief aangedui is ender KOlom A; : (b) on any other than the approved place on the pave (b) op enige ander pick as die goecigekeurde pick op ment alongside the kerb which tariff is shown under die voetstraat langs die randsteen welke tarief aan Columft B gedut is onder Kolom B Column A Column 0 kolas: A i Colons B Butte Blithe i Outside R R R R! 1 Offices churches public buildings 1 Kantore kerke openbare geboue sports bodies dwellings flats and any sportliggame woonhuise woonstelle en trade profession or commercial buedge bedryl beroep of handelsbesigsiness which is followed or practised held wet in n gebou of perseel be front a building or premises (other oafen word (uitgesonderd die verbruithan those consumers hereinafter rekers vermeld under item 2 hieronder) ferred to in item 2) per month or part per mound of gedeelte daarvan: thereof: () Vir die eerste 5 kl of gedeelte (1) For the first 5 lc/ or daarvan part there of (2) Daarna vir elke bykomende k/ of i (2) gedeelte daarvan Thereafter for every additional ktor part thereof (3) Minimum vordering per maand (3) Minimum charge per month nside 2 Gevangenis hospitale hoielle 2 Prison hospitals hotels old age ouetehuise Rob Ferreira Mineraalbod homes Rob skole Eerreiia Mineral Baths skoolkoshuise SuidWestelikc schools school hostels and "SuidWes Landboukooperasie Beperk per maand of gedeelte daarvan:1 telike Landboukobperasie Beperk" per :month or part thereof: (1) Vir die eerste 100 k/ of ge (1) For the first 100 kl or part theredeelte daarvan of (2) Daarna vir elke bykomende k/ of gedeelte daarvan (2) Thereafter for every additional kl or part thereof (3) Minimum vordering per maand (3) Minimum charge per month (4) Die tarief:mnder Kolom Ais op (4) The tariff under Column A shall die Hospitaal van toepassing" apply to the hospital" PB PB

19 0 Administrateurskennisgewing PROVNCAL GAZE! t 20 FEBRUARY Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET CHRSTANA: WYSGNG VAN CHRSTANA MUNCPALTY: AMENDMENT TO WATERVOORVERORDENNGE WATER FURROW 13YLAWS 0 bruiker Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 the Local Government :Ordinance 1939 publishes the die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge bylaws set forth hereinafter which have been approvolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur ved by him in terms of section 99 of the said Ordinis ante : Die Verordeninge op die Lewering van Besproeiings The Bylaws Relating to the Supply of rrigation Water water van die Munisipaliteit Christiana afgekondig by of the Christiana Municipality published under Admini Administrateurskennisgewing 115 van 15 Maart 1933 strators Notice 115 dated 15 March 1933 as amended soos gewysig word hierby verder soos volg gewysig: are hereby further amended as follows: 1 Deur artikel 3 te skrap en die bestaande artikels 1 By the deletion of section 3 and the renumbering en 7 onderskeidelik te hernommer en 6 of sections and 7 to read and 6 respeclively 2 Deur na artikel 6 die volgende in te voeg: 2 By the insertion after section 6 of the following: "7(1) Waar die Raad spesiale toestemming aan n verbruiker verleen om ongesuiwerde water uit die hoof :"7() Where the Council has granted a consumer speof ander kanale van die Raad te onttrek moet die ver cial consent to divert unrefined water from the main die watermeter gratis verskaf en kan by die or other furrows of the Council the consumer shall pomptoestel of die apparaat slegs gebruik gedurende die supply a water meter free of charge and may only tye deur die Raad vasgestel Sodanige toestemming make use of the pump apparatus or appliances at such kan te enigentyd deur die Raad ingetrek en sodanige ver times or periods as determined by the Council Such bruiker gelas word om sodanige pomptoestel of apparaat consent may be withdrawn by the Council at any time vanaf die Raad se kanale te verwyder nadat skriftelike and such consumer be instructed to remove such pump kennisgewing van drie maande deur die Raad gegee is apparatus orappliancei from the Councils canals upon three months written nbtice being given by the Coun (2) ndien daar bevind word dat n meter nie reg eih registreer nie of dat dit in enige opsig defek is moet : i die verbruiker dit so spoedig moontlik herstel of deur (2) f it is found that a meter is registering incorrect n ander een vervang ly or is defective in any way the consumer shall forth with repair or replace the same (3) Tensy daar tot voldoening van die Stadsingenieur bewys word dat minder of meet Water verbruik is word (3) Unless it can be proved to the satisfaction of the die hoeveelheid water waarvoor die verbruiker moet be Town Engineer that a lesser or greater quantity of taal van die datum of waaiop die meter voor dit opge water has been consumed the quantity of water to be hou het om te registreer of om korrek te registreer die paid for by the consumer from the date of reading of laaste keer afgelees is tot op die datum waardp dit her the meter prior to its failure to register or to register stel of vervang is deur die Raad beraain op die grond correctly up to the time of its repair or replacement shall slag van: be estimated by the Council on basis of (a) Die gemiddelde miandelikse waterverbruik geduren (a) the laverage monthly consumption of water upon the de die drie maande voor die laaste aflesing op die erf erf served by the meter during the three months 0 wat deur die meter bedien word of indien dit prior to the registration or if this is not possible; onmoontlik is (b):the corresponding months consumption of water 1 (b) Die waterverbruik op die crf gedurende die oor uponthe erf in the previous year or if this also is eenstemmende maand vir die vorige jaar of in not possible; c dien dit onmoontlik is (c) the average monthly consumption of water upon (c) Die gemiddelde maandelikse waterverbruik op die the erf served by the meter over a period of three erf wat deur die meter bedien word gedurende months after repair or replacement of the meter has n tydperk van drie maande nadat die meter her been effectcd" stel of vervang h" 3 By the substitution for Schedule A of the follow (3) Deur Bylae A deur die volgende te vervang: ing: "BYLAE A "SCHEDULE A Watervoortariel 1 1 Vir die erwe wat deur die natuurlike loop van wa Water Furrow Tariff ter uit die Vaalrivier besproei word of kan word sonder 1 For erven irrigated or irrigable by the natural flow behulp van meganiese of dierkrag per erf per maand of water from the Vaakriver without the aid of meof gedeelte daarvan: R3;50 chanical or animal power per erf per month or part : thereof: R350 2 Vir die erwe wat nie deur die natuurlike loop van water uit die Vaalrivier besproei kan word nie maar 2 For erven not irrigable by the natural flow of the wat deur die turbinepompbesproeiingstelsel besproei waterfrom the Vaal Rivier but irrigated or irrigable by word of kan word per erf per maand of gedeelte daar : means of the turbine pumps irrigation system per erf van: R4" per month or part thereof: R4" PB P " _

20 472 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February KENNSGEWNG VAN VERBETERNG MUNSPALTET DULLSTROOM: SANTERE EN VULLSVERWYDERNGSTAREF CORRECTON NOTCE DULLSTROOM MUNCPALTY: SANTARY AND REFUSE REMOVALS TARFF Administrateurskennisgewing 5 van 2 Januarie 1980 Administrators Notice 5 dated 2 January 1980 is word hierby soos volg verbeter: hereby corrected as follows: Deur in item van die Engelse teks deur die volgen 1 By the substitution for item 1 of the following: de to vervang: "1 Removal of Nightsoil "1 Removal of Nightsoli For the removal of nightsoil or urine twice weekly per pail per month: R240" For the removal of nightsoil or urine twice weekly per pail per month: R240" 2 Deur in item 2 van die Engelse teks die woord 2 By the substitution in item 2 for the word "re "remound" deur die woord "removal" to vervang mound" of the word "removal" PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET HEDELBERG: VERORDE HEDELBERG MUNCPALTY: REFUSE (SOLD NNGE BETREFFENDE VASTE AFVAL WASTES) BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 The Administrator hereby in terms of section 101 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom in of the Local Government Ordinance 1939 publishes gevolge artikel 99 van genoemdc Ordonnansie goedge the bylaws set forth hereinafter which have been apkeur is proved by him in terms of section 99 of the said Ordinance HOOFSTUK 1 Woordomskrywing 1 For the purposes of these bylaws unless the con text otherwise indicates Vir die toepassing van hierdie verordeninge tensy uit die sinsverband anders blyk beteken CHAPTER 1 Definitions "aanstootlike afval" afval wat toksies gevaarlik na "bin liner" means a plastic bag as prescribed by the delig of skadelik is of wat die omgewing kan besoedel Council which may be placed inside a container with of wat ontstaan as gevolg van n vervaardigingsproses a conserving capacity not exceeding 01 ma; of die voorafbehandeling vir wegdoendoeleindes van bedryfsvloei afval wat ingevolge die Raad se Riole "builders refuse" means refuse generated only by 111 ringsverordeninge :tie in n perseelriool of straatriool demolition excavation or building activities on pregestort mag word nie of wat ontstaan as gevolg van mises; vervaardigings instandhoudings monteer en demon "bulky refuse" means refuse generated on any pre teerbedrywighede asook die bedrywighede op spoorweg names but which cannot by virtue of its mass shape rangeererwe uitgesonderd bouersafval of huisafval; size or quantity readily be removed by means of and with "besigheidsafval" afval wat op enige perseel ontstaan out damaging the bin liner excluding objectionable reenfuse wat met gemak en sander beskadiging van die plas or builders refuse; tiese voering daarin verwyder kan word uitgesonderd "business refuse" means refuse generated on any pretuinafval bouersafval lywige afval huisafval of aan mises and which can readily be removed by means of stootlike afval; and without damaging the bin liner excluding garden "bouersafval" afval wat slegs weens slopings uitgra refuse builders refuse bulky refuse domestic refuse wings of boubedrywighede op n perseel ontstaan; or objectionable refuse; "eienaar" n eienaar soos omskryf in die Ordonnan "container" means a refuse container as prescribed sie op Plaaslike Bestuur 1939: Met dien verstande dat and approved by the Council and which may be sup die "eienaar" van n pence! wat gehou word ingevolge plied by the Council free of charge or at a prescribed die Deeltitelregister wat ingevolge artikel 5 van die tariff or at ruling prices or at a hiring charge; Wet op Deeltitels 1971 geopen is die regspersoon is "Council" means the Town Council of Heidelberg wat by die Wet omskryf word; that Councils Management Committee acting under "gelde" die gelde wat in die Bylae by hierdie veror the powers delegated to it in terms of section 58 of deninge voorgeskryf word; the Local Government (Administration and Elections) Ordinance 1960 and any officer to whom that Commi "honer" n vullishouer soos deur die Raad bepaal en tee has been empowered by the Council in terms of goedgekeur en wat deur die Raad gratis of teen n subsection (2) of the said section to delegate and has in

21 1 "plastiese vasgestelde PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY tarief of teen heersende pryse Of n huur fact delegated the nowers functions and duties vesting tarief voorsien kan word; in the Council in relation to these bylaws; "huisafval" afval wat normaalweg op die persele van "domestic refuse" means refuse which is normally geprivate woonhuise wat uitsluitlik vir woondoeleindes nerated on the premises of private dwelling houses ingebruik word ontstaan en wat met gemak en sonder eluding churches hospitals schools benevolent societies die beskadiging van die plastiese voering verwyder kan and halls which are solely for residential purposes and word insluitende kerke hospitale skole hostelle lief which can readily be removed by means of and without dadigheidsorganisasics en sale; damaging the bin liner; "lywige afval" afkomstig vanaf enige perseel maar "garden refuse" means refuse generated as a result wat vanweii die massa vorm grootte of hoeveelheid of normal gardening activities of an established garden daarvan nie met gemak en sender beskadiging van die on premises used solely for residential purposes such as plastiese voering verwyder kan word nie uitgesonderd grass cutting leaves plants tree and shrub prunings and aanstootlike afval of bouersafval; flowers which arc placed in a bin liner or similar con "okkupant" n bewoner soos omskryf tainer; in die Onion nansie op Plaaslike Bestuur 1939: Met dien verstande "objectionable refuse" means refuse which is toxic dat dip "bewoner" in die geval van n versed wat gc dangerous injurious or harmful or which may pollute hou word ingevolge die Dceltitelregister wat ingevolge the environment or which results from a manufactur artikel 5 van die Wet op Deeltitels 1971 geopen is die ing processor the pre treatment of disposal purposes of regspersoon is wat by die Wet omskryf word: Met dien any industrial or mining liquid waste which in terms of verstande verder dat indien daar meer as een okku the Councils Drainage Bylaws may not be discharged pant van n perseel is die eienaar geag word die okku into a drain or sewer or which result from manufacturpant to wees; ing maintenance fabricating and dismantling activities and the of railwa excluding "openbare plek" n publieke pick soos omskryf in die builders refuseactivities or house refy usemarshalling yards Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939; voering" n "occupier" has the same meaning as defined in the plastiese sak soos deur die Raad voorgeskryf wat binnein n hotter met n opgaar Local Government Ordinance 1939: Provided that "ocinhoud van hoogstens 01 e caper" in respect of premises held on the Sectional geplaas kan word; Title Register opened in terms of section 5 of the "Raad" die Stadsraad van Heidelberg daardie Raad Sectional Titles Act 1971 means the body corporate se Bestuurskomitee wat handel kragtens die bevocgd as defined in that Act in relation to such premises: hede wat ingevolge die bepalings van artikel 58 van Provided further that in the case of premises being die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie occupied by more than one occupant the owner shall en Verkiesings) 1960 aan hom gedelegeer is en enige be deemed to be the occupier of the premises; beampte aan wie cli6 Komitee ingevolge die bcpalings "owner" has the same meaning as defined in the van subartikel (2) van genoemde artikel op gesag van Local Government Ordinance 1939: Provided that die Raad die bevoegdhede funksies en pligte wat ten "owner" in respect of premises on the Sectional Title opsigte van hierdie verordeninge by die Raad berus Register opened in terms of section 5 of the kan Sectional delegeer en dit inderdaad gedelegeer het; Title Act 1971 means the body corporate as defined "tuinafval" afval wat ontstaan deur normale tuin in that Act in relation to such premises; bedrywighede van n gevestigde win op n perseel wat S uitsluitend vir woondoeleindes gebruik "public place" has the same meaning as defined in word soos gesnyde gran the Local Government Ordinance 1939; blare plante boom en struiksnyscls en blomme wat in n plastiese vocring of soortgelyke houer "tariff charges" means the charges prescribed in the is Schedule to these by laws HOOFSTUK 2 CHAPTER 2 VERWYDERNG VAN AFVAL Die Read se Diens REMOVAL OF REFUSE The Council Service k 2(1) Die Raad lewer n diens vir die afhaal en ver 2(1) The Council renders a service for the collecwydering van afval teen die voorgeskrewe gelde: Met tion and removal of refuse at the prescribed tariff chardien verstande dat die lewering van n bepaalde diens ge: Provided that the rendering of a particular service onderworpe is aan die goedkeuring van die Raad is subject to the approval of the Council (2) (2) As f die Raad dit required by the vereis moet die Council the okkupant van occupier of premises on which refuse is generated shall avail himself n perseel waarop afval ontstaan van die Raad se suchthe Croefuunscei gebruikofof maakls service for the collection and removal diens vir die afhaal en verwydering van sodanige afval (3) The owner or occupier of the premises on which (3) Die cienaar of okkupant van n perseel waarop the refuse is generated shall be liable for the payment die afval ontstaan is aanspreeklik vir die betaling van of the tariff charges in respect of any service rendered die gelde vir enige diens wat die Raad vir die afhaal by the Council for the collection and removal of such en verwydering van sodanige afval lewer refuse

22 1 skryf wens 1 ; (2) i position PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Kennisgewing call die Road Notice to Council 30) Die okkupant van n perseel of as daar meer 3(1) The Occupier of premises or if there is more as cen okkupant is die eienaar van sodanige perseel than one occupant the owner of such premises shall mod binne sewe dae vanaf die dat waarop afval op within seven days arid the commencement of the gesodanige perseel begin ontstaan die Raad in kennis neration of refuse on such premises notify the Coun stel cil (a) dat die perseel geokkupeer word; (a) that the premises are being occupied; (b) dat daar Of boners Of lywigc of besigheids Of (b) whether builders refuse or bulky refuse or business 1 huis Of aanstootlikc afval op dieperseel ontstaan; refuse or domestic refuse or objectionable refuse is being generated on the premises; (c) van die beraamde hocvcelheid van sodanige afval! wet ontstaan; (c) regarding the estimated volume of such refuse bc ing generated; (d) van die voorgcstclde wyse van verwydering en hoe dikwels dit moet geskicd (d) regarding the proposed method and frequency of 1 (2) removal Die eienaar of okkupant van n perseel waarop 1 alval ontstaan moet op n wyse deur die Raad voor (2) The owner or occupier of premises on which regeskryf al die besonderhede wat die Raad vereis be! fuse is generated shall in a manner prescribed by the treffencle die samestelling van die afval aan die 1 Raad Council furnish the Council with all the particulars al verstrek ; required by the Council in regard to the composition 1p of the refuse : Verskaffing van Houers Provision of Containers 441) Die Raad moet die soort en aantal!toners war 4() The Council shall determine the type and num by n perseel benodig word bepaal ; ben of containers required on a premises (2) Die eienaar van n perseel is verantwoordelik vir die verskaffing van die voorafbepaalde soort en aantal (2) The owner of a premises shall be responsible for i 1 houers indien deur die Raad vereis the supply of the pre determined number and type i of containers if required by the Council 1 (3) ndien die Raad n houer verskaf word sodanige ; houer gratis 6f teen heersende pryse verskaf (3) f a container is supplied by the Council such container shall be supplied free of charge or at ruling (4) Waar n houer gratis verskaf word bly sodanige 1 prices houer die eiendom van die Raad en is die eienaar van die perseel teenoor die Raad aanspreeklik vir (4) Where a die verlies container is supplied free of charge such van of skade aan sodanige honer container shall remain the property of the Council and ; the owner of the premises shall be liable to the Council for the loss of or damage to such container Plasing van Houers Placing of Container 541) Die eienaar of okkupant van n perseel noel ; op n pick op die perseel soos deur die Raad goedge i 5(l) The owner or occupier of premises shall provide keur voorsiening maak vir genoeg ruimte om die houers i sufficient space for the storage of the containers on e to berg : the premises as approved by the Council (2) Die pick waarvoor daar ingevolge subartikel () The spade provided in terms of subsection () op die perseel voorsiening gemaak word moet sogele6 i shall be in such a position as will allow the storage of weer dat die hollers nie vanaf n straat of openbare : containers without their being visible from a street or pick sigbaar is nie tensy die Raad anders aandui public place unless otherwise directed by the Council (3) Alle houcrs met n opgaarinhoud van hoogstens (3) All containers with a conserving capacity not 01 m3 waarin besigheids of huisafval geplaas word i exceeding in which business or domestic refuse moot met n plastiese voering van minstens 950 mm x is placed shall be equipped with bin liners of at least 750 mm en 40 mikrometer dikte toegerus word en 1950 min X 750 mm and 40 micrometre thick and such sodanige plastiese voering word tensy die Raad enders bin liners shall be supplied by the occupant or owner bepaal deur die okkupant of eienaar voorsien ; unless otherwise determined by the Council (4) Plastiese voerings met afval daarin en behoorlik (4) Bin liners containing refuse properly fastend : toegebind moet slegs op die dag van verwydering soos shall on the day of removal only as determined by deur die Raad bepaal buite die omheining of grens the Council be placed outside the fence or boundary van die perseel on die straatgrens of op sodanige ander of the premises on the street boundary or such other i plek soos deur die Raad bepaal geplaas word as determined by the Council (5) As die Read dit vereismoet die plek van afhaal (5) f required by the Council the place of collecso gelce woes dat daar n gerieflike in en uitgang vir tion shall be so located as to permit convenient access die Raad se afvalverwyderingsvoertuie is to and egress for the Councils refuse collection vehides (6) n Groot genoeg ruimte moet voorsien word so dat n spesiale houer vir die opberg van avid soos be (6) A sufficient area shall be provided to keep a in artikel 6()(a)(i) daar gehou kan word bene special container for the storage of refuse as described die ruinite benodig vir die opberging van afval in section 6()(a)(i) apart from the space necessary for wet nie in n spesiale honer geberg word nic the storage of refuse not kept in a special container 48

23 0 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (7) Die Raad kan na goeddunke n olek aanwys van (7) The Council may at its discretion indicate a posiwaar afval met meer gerief Verwyder kan word tion from whdre refuse may be removed more conve niently (8) Ondanks cnige andersluiclende bepaling kan die Raad (8) Notwithstanding any provision to the contrary the Council may (a) in die geval van geboue vat opgerigis of geboue (a) in the case of buildings erected or buildings of waarvan die bouplanne goedgekeur is voordat hierdie verordeninge van krag keword het; en the building plans have been approved prior which to the coming into operation of these bylaws; and (b) as die Raad na sy mening nie afval van die pick (b) in the event of the Council in its opinion being af waarvoor daar ingevolge subartikel (1) voor unable to collect and remove refuse from the space sieving gemaak is kan afhaal en verwyder nie; provided in terms of subsection () ten cinde n codas to voorkom of die afhaal van afval having regard to the avoidance of nuisance or the conte vcrgemaklik n pick op Of buitekant die perseel venience of collection of refuse indicate a position aanwys waar die houer(s) vir die versameling en ver within or outside the Premises where the container(s) wydering van sodanige afval geplaas moet word en die shall be placed for the collection and removal of such houer(s) moet op daardie pick geplaas word op die refuse and such container(s) shall then be placed in tyc en vir die tydperke wat die Raad voorskryf such position at such fillies and for such periods as the Council may prescribe le Gebruik en Versorging van Houers en Plastiese Voe rings Use and Care of Containers and Bin Liners 60) The occupier of premises or in the case 6(1) Die okkupant of van die perseel of as daar mem as een okkupant is die premises being occupied by eienaar Van sodanige perseel; more than one occupant moet sorg dat the owner of such premises shall ensure that (a) alle ]Luis (a) all the domestic or business refuse generated of besigboneidsafval wat op die perseel the premises is placed and kept in bin liners for ontstaan in plastiese voerings geplaas en gehou removal by the Council: Provided that the provi7 word sodat die Raad dit kan verwyder: Met dien sions of this subsection shall not prevent any occuverstande dat die bepalings van hierdie subartikel pier or owner as the case may be nie verhoed nie dat n okkupant of eienaar na gelang van die geval (i) who has obtained the Councils prior written consent from Selling or otherwise disposing (i) wat vooraf die Raad se skriftelike vergunning of any swillcorrugated cardboard paper glass verkry het draf riffelkarton papier glas of or other Wake material for recycling in a ander afvalmateriaal verkoop of vervreem so manufacturing process or in the case of swill dat dit deur n vervaardigingsproses herwin kan for consumption; word of in die geval van draf vir verbruiks! (ii) from utilising such domestic refuse as may cloeleindes gebruik kan word; be suitable for making compost provided that (ii) van die huisafval wat vir komposdoeleindes ge the refuse remains on the premises and does skik is gebruik maak nie mits die afval op 111 die (b) perseel not cause a nuisance; bly en geen oorlas tot gevolg het nie no hot ash glass fragments or other business or ; domestic refuse which may cause damage to bin (b) geen warm as glasskerwe of ander besigheids of liners or injury to the Councils employees while huisafval wat die plastiese voering kan beskadig carrying_ out their duties in terms of these byof die Raad se werknemers kan beseer terwyl hulle 1 laws is placed in bin liners before he has taken hul pligte ingevolge hierdie verordeninge nakom the necessary precautions to avoid such damage or in die voerings geplaas word voordat hy die nodige injury voorsorg getref het om sodanige skade of hesering te voorkom nie; (c) no material inclitding any liquid which by reason of its mass or other characteristics is likely to reit (e) geen materiaal insluitende vlocistof wat weens die der such bin liners too difficult for the Councils massa of ander eienskappe daarvan dit waarskyn i employees to handle or carry is placed in such lik vir die Rand se werknemer te moeilik kan bin liners i maak om die plastiese voerings te hanteer of te _ ; dra in sodanige voering geplaas word nie; (d) every container on the premises which is provided with a lid is covered save when refuse is being (d) elke honer OD die perseel wat met n delciel voor : deposited therein or discharged therefrom and that sien is toe is behalwe wanneer afval daarin ge : every container is kept in a clehn and hygienic plans of daaruit verwyder word en dat elke houer condition k soon en higienies gehou word (2) No container may be used fur any purpose other (2) Geen honer mag vir n ander doel as die duel than that for which it is supplied and no fire shall be waarvoor dit voorsien is gebruik word nie en geen lit in such container vuur mag daarin aangesteek word inc (3) The bin liners containing refuse shall be remov (3) Die Rand verwyder plastiese voerings met afval ed by the Council only if such bin liner have been step indien dit op die voorgeskrewe plekke soos in placed at the prescribed places as provided for in secartikel 5 bepaal geplaas is met sodanige tussenposes tion 5 at such intervals as the Council may deem as wat hy nodig ag necessary

24 476 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (4) Die Raad aanvaar gcen aanspreeklikheid vir die (4) The Council shall not be liable for the loss of verlies van of skade aan n houer of plastiese vocring or for any damage to a container or bin liner nie Compaction of Refuse A fvaberdigiing 7(1) Should the quantity of business refuse gene 7(1) ndien daar sovecl besigheidsafval op n perseel rated on premises be such as to require the daily reontstaan dat meer as 20 houers (elk met n inhouds moval of more than 20 containers (assuming 85 1 capevermod van gestel 85 1) of n aantal houereenhede wat city per container) or the number of container units dieselfde inhouclsvermod as ongeveer 20 houers (elk met approximitely equivalent in storage capacity to 20 con n inhoudsvermoe van gestel 85 1) het daagliks leeg tamers (assuming 85 1 gemaak moet word capacity per container) en and as na die mening van die Raad die grootste decl daarvan verdigbaar is of indien die should in the opinion of the Council the major porokkupant of eienaar van die perseel die afval wil ver tion of such refuse be compactable or should the ocdig moet die okkupant of as dear mecr as een okku cupier or owner of premises wish to compact such pant is die eienaar van die perscel die digtheid van refuse the occupier or in the case of premises being die gedeelte van die afval wat verdigbaar is verhoog deur van goedgekeurde uitrusting occupied by more than one person the owner of such wat ontwcrp is om afval te kcrf of lc verdig gebruik te maak cn moet by premises shall increase the density of that portions of die afval wat sodoendc behandel is in n n goedgekeurde such refuse as in compactable by means of approved steal plastiek of papierhouer of n ander wegdoen equipment designed to shred or compact refuse and bare houer pleas en is artikel 4 nie op die verdigte af shall put the refuse so treated into an approved steel val van toepassing nie maar wel op elle ander afval plastic paper or other disposable container and sec (2) Die inhoudsvermoe van die plastiek papier of tion 4 shall not apply to such compacted refuse but ander wegdoenbare houer wat in subartikel () genoem shall apply to all other refuse word mag nie 85 1 oorskry nie (3) Nadat die afval behandel(2) The capacity of the plastic paper or other disis soon in subartikel posable container mentioned in subsection (1) shall not Cl) beoog word en dit in n plastiek papier of ander exceed 85 1 wegdoenbare houer geplaas is moet die betrokke houer in n afvalblik of n houereenheid geplaas word (3) After the refuse treated as contemplated in subsection (1) has been put into a (4) Die bepalings van subartikel (1) plastic paper or other is vir cover dit die verdigting van besigheidsafval verpligtend maak nie disposable container such container shall be placed van toepassing nie voordat n tydperk van een jaar in a bin or container unit verloop het vanaf die datum waarop hierdie verorde (4) nsofar as ninge afgekondig word the provisions of subsection (1) make the compaction of business refuse compulsory such (5) "Goedgekeur" beteken vir die toepassing van provisions shall not apply until a period of one year subartikel (1) goedgekeur deur die Raad met inagnehas elapsed from the date upon which these bylaws are ming van die geskiktheid published van die uitrusting of honer vir die doel daarvan asook met inagneming van rode (5) "Approved" for the purposes of subsection (1) like vereistes van die besondere geval nit a openbare shall mean approved by the Council regard being had to the fitness of the equipment or container for its pur gesondheids opberging verwyderings of wegdoeningsoogpunt pose and also to the reasonable requirements of the particular case from the point of view of public health (6) Die okkupant of die eienaar na gclang van die storage refuseremoved or refuse disposal gavel moet die houers wat in subartikel () genocm (6) The containers mentioned in subsection (l) shall word verskaf be supplied by the occupier or the owner as the case (7) ndien n staalhouer ingevolge subartikel () ge may be bruik word moet die honer elke keer nadat die Raad (7) f a steel container is used in terms of subsection dit verwyder en leeggemaak het op die oerseel terug () such container will after every collection thereof besorg word and after it has been emptied by the Council be re (8) Die boners wat in subartikel (1) genoem word turned to the premises word deur die Raad met sodanige tussenpose as wat (8) The Council shall remove and empty the condie Raad in die omstandighede nodig mag ag verwy tainers mentioned in subsection () at such intervals der en leeggemaak as the Council may deem necessary in the circumstan (9) Die bepalings van hierdie artikel verhoed nie ces dat die okkupant of eienaar wat vooraf die Raad se skrif (9) The provisions of this section shall not prevent telike vergunning verkry het draf riffelkarton papier any occupier of owner who has obtained the Councils glas of ander materiaal wat n bestanddeel van besig prior written consent from selling or otherwise disheidsafval is verkoon of andcrsins daarmee wegdoen posing of any swill corrugated cardboard paper glass sodat dit deur n vervaardigingsproses herwin kan word or other material being an element of business refuse of in die geval van draf vir verbruiksdoeleindes ge for recycling in a manufacturing process or in the bruik kan word nie case of swill for consumption 411

25 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY HOOFSTUK 3 CHAPTER 3 TUNAFVAL GARDEN REFUSE Verwydering en Wegdoen van Tuinafval Removal and Disposal of Garden Refuse 8(1) Die okkupant of as daar meer as een okku 8(1) The occupier or in the case of premises occupant is die eienaar van n perseel waarop tuinafval pied by more than one occupant the owner of the ontstaan moet toesien dat sodanige afval binne n premises on which garden refuse is generated shall redelike tydperk nadat dit ontstaan het mee weggedoen ensure that such refuse be disposed of within a reasonword: Met dien verstande dat tuinafval op die perseel able time after the generation thereof: Provided that vir die maak van kompos gehou kan word indien dit garden refuse may be retained on the premises for nie n oorlas sal veroorsaak nie the making of compost if it will not cause a nuisance (2) Behoudens die bepalings van artikel 2(2) kan (2) Subject to the provisions of section 2(2) any per enigiemand tuinafval verwyder en daarmee wegdoen son may remove and dispose of garden refuse (3) Tuinafval moet nadat dit van die perseel of (3) Garden refuse shall once it has been removed waarop dit ontstaan het verwyder is gestort word op from the premises on which it was generated be de n terrein wat die Rand as n stortingsterrein vir so posited on a site designated by the Council as a dispodanige tuinafval aangewys het sal site for such garden refuse Die Raad se Spesiale Dienste The Councils Special Services 0 9(1) Behoudens die bepalings van artikel 2(1) ver 9(l) Subject to the provisions of section 2(1) the wyder die Raad tuinafval van n perseel of indien so Council shall remove garden refuse of a premises if danige tuinafval op die dag van verwydering buite die such garden refuse on the day of removal is placed omheining of grens van die perseel op die straatgrens outside the fence or boundary of the premises on the of op sodanige ander plek soos deur die Raad bepaal street boundary or such other place as determined by geplaas word the Council (2) Die Raad kan die soort en aantal houers wat vir (2) The Council may determine the type and quandie opberging en verwydering van sodanige afval ge tity of the containers which shall be used for the bruik moet word bepaal storage and removal of such refuse (3) Die Read kan bepaal dat sekere tuinafval in (3) The Council may determine that certain garden plastiese voerings geplaas en gehou word in welke ge refuse shall be placed in bin liners in which event the val die bepalings van artikel 5 mutates mutandis van stipulations of section 5 shall mutates mutandis apply toepassing is CHAPTER 4 HOOFSTUK 4 BULDERS REFUSE BOUERSAFVAL F Responsibility for Builders Refuse 10(1) Aanspreekllicheid vir Bouersafval The owner of premises on which builders re fuse is generated and the person engaged in the acti 10(1) Die eienaar van die perseel waarop bouers vity which causes such refuse to be generated shall!afval ontstaan en die persoon wat betrokke is by die ensure that bedrywigheid wat sodanige afval laat ontstaan moet sorg dat (a) such refuse be disposed of in terms of section 13 within a reasonable time after the generation there (a) did afval ingevolge artikel 13 weggedoen word bin of; ne n redelike tydperk nadat dit ontstaan het; (b) until such time as builders refuse is disposed of in (b) tot tyd en wyl die bouersafval weggedoen is inge terms of section 13 and subject to the provisions volge artikel 13 en onderworpe aan die bepalings or section 11 such refuse together with the convan artikel 11 moet sodanige afval asook die tainers used for the storing or removal thereof houers waarin dit gehou en verwyder word op die shall be kept on the premises on which it was perseel waar dit ontstaan het gehou word generated (2) Enigiemand mag n diens vir die verwydering van (2) Any person may operate a builders refuse rebouersafval lewer ndien die Raad so n diens lewer nioval service Should the Council provide such a sergeskied dit teen die voorgeskrewe gelde: Met dien ver vice it shall be done at the tariff charge: Provided stande dat die Raad dit met sy afvalverwyderingstoe that the Council may do so with its refuse removal rusting kan doen equipment Hovers Containers 11(1) ndien houers of ander bevatters wat gebruik 11(1) f containers or other receptacles used for the word ver die verwydering van bouersafval vanaf per removal of builders refuse from premises cannot be sele the op die perseel gehou kan word nie kan die kept on the premises such containers or other rehouers of ander bevatters met die Raad se skriftelike ceptacles may with the written consent of the Conn vergunning vir die duur van die vergunning Tangs die cil be placed in the roadway for the period of such straat gehou word consent

26 478 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (2) Vergunning wat ingevolge subartikel (1) verleen (2) Consent given in terms of subsection (1) shall word is onderworpe aan die voorwaardes wat die Raad be subject to such conditions as the Council may deem nodig mag ag: Met dien verstande dat as by sy ver necessary: Provided that in giving or withholding its gunning verleen of weier of voorwaardes stel die open consent or in laying down conditions the Council shall bare veiligheid en gerief in ag geneem moet word have regard to public safety and convenience (3) Die Raad se skriftelike vergunning waarna in (3) The written consent of the Council referred to in subartikel () verwys word word slegs verleen teen subsection (1) shall only be given on payment of the betaling van die gelde vir die geldigheidsduur van die tariff charge for the period of such consent vergunning 12 Every container or other receptacle used for 12 Elke houcr of ander bevatter wat vir die ver the removal of builders refuse wydering van bouersafval gebruik word moet (1) shall have clearly marked on it the name and (1) duidelik gemerk wees met die naam en adres of address or telephone number of the person in control telefoonnommer van die persoon in beheer van die of such container or other receptacle; houer of ander bevatter (2) shall be fitted with reflecting chevrons or reflec (2) toegerus wees met kaatschevrons of kaatsers wat tors which shall completely outline the front and the die hele voor en agterkant daarvan duidelik omlyn back thereof; (3) to alle rye toegemaak wees sodat daar geen ver (3) shall be covered at all times other than when plasing van die inhoud of stof kan ontstaan nie be actually receiving or being emptied of such refuse haiwe wanneer dit werklik met afval gevul of leeggemaak word that no displacement of its contents or dust can occur Wegdoening van Bouersafval Disposal of Builders Refuse nuisance 13(1) Alle bouersafval moet onderworpc aan die 13(1) Subject to the provisions of subsection (2) bepalings van subartikel (2) op die Raad se afvalstort hereof all builders refuse shall be deposited at the terrein gestort word nadat die storter die gelde daar Councils refuse disposal sites subsequent to the person voor betaal het depositing the refuse having paid the tariff charge (2) Bouersafval mag vir grondherwinningsdoeleindes (2) For the purpose of reclamation of land builders met die Raad se skriftelike vergunning op n ander plek refuse may with the written consent of the Council as die Raad se afvalstortterreine gestort word be deposited at a place other than the Councils refuse disposal sites (3) Vergunning wat ingevolge subartikel (2) verleen word is onderworpe aan die voorwaardes wat die Raad (3) Any consent given in terms of subsection (2) nodig mag ag: Met then verstande dat die Raad die shall be subject to such conditions as the Council may volgende in ag neem wanneer hy sy vergunning ver deem necessary: Provided that in giving or refusing leen of weier of wanneer hy voorwaardes stcl: its consent or in laying down conditions the Council shall have regard to the following: (a) Openbare veiligheid (a) Public safety (b) Die omgewing van die beoogde stortterrein (b) The environment of the proposed disposal site (c) Die geskiktheid van die gebied met inbegrip van die dreinering daarvan (c) The suitability of the area including the drainages thereof (d) Die verwagte tye en wyse waarop afval op die terrein gestort word (d) The expected manner and times of depositing of refuse at the site (e) Die gelykmaking van die terrein (e) The levelling of the site (1) Stofbeheer (f) The control of dust (g) Ander verwante faktore (g) Other relevant factors HOOFSTUK 5 CHAPTER 5 LYWGE AFVAL BULKY REFUSE Removed and Disposal of Bulky Refuse Verwydering en Wegdoen van Lywige Alva 14(1) The occupier or in the case of premises occu 140) Die okkupant of as daar meer as een okku pied by more than one person the owner of premises pant is die eienaar van n perseel waarop lywige afval on which bulky refuse is generated shall ensure that ontstaan moet toesien dat die afval ingevolge hierdie such refuse be disposed of in terms of this Chapter Hoofstuk mee weggedoen word binne n redelike tydperk within a reasonable time after the generation thereof nadat dit ontstaan het (2) Any person may remove and dispose of bulky (2) Enigiemand kan lywige afval verwyder en daar refuse nice wegdoen (3) Bulky refuse shall once it has been removed (3) Lywige afval moct nadat dit van die perseel from the premises on which it was generated be dewaarop ontstaan het verwyder is gestort word op posited on a site designated by the Council as dis n terrein wal die Rand daarvoor aangewys het j posal site for such refuse

27 lir PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY :: Die = Road se Spesiale Diens The Councils Special Service 15 DieRaad verwyder die lywige aft/al wan n per 15; At the:request of the owner or any occupier of sec af teen die voorgeskrewe tarief mits by dit met any premises the Council shall remove bulky refuse sy afvalverwyderingsuitrusting kan doen op versoek van from premises at the prescribed tariff provided that n eienaar of n okkupant van n perste] the Council is able to do so with its refuse removal equipment HOOFSTUR6 A ANSTOOTLKE AOTAL OBJECTONABLE 6 CHAPTER REFUSE Kennisgewing van die Ontstaamvan Aanstootlike Afval 16(1) Die eienaar of okkupant van n perseel waarop Notification of Generation of Objectionable Refuse aanstootlike afval ontstaan moet die Read verwittig 160) The owner or occupier of premises on which aangaande die samestelling daarvan die hoeveelheid refuse is generated shall inform the Conn daarvan hoe dit opgeberg word en hoe en wanner dit verwyder sal word oil el of the composition thereof the quantity generated how it is stored and how and when it will be removed (2) Die kenpisgewing waarna daar in subariikel () verwys word moet as die Raad dit vereis gestaaf (2) f so required by the Council the notification word deur n ontleding wat deur n behoorlik gekwali referred to in subsection () shall be substantiated by fiseerde bedryfskeikundige of in persoon deurdie Raad an analysis certified by a duly qualified industrial cheaangewys gewaarmerkis : mist or a person nominated by the Council (3) Die Raad of iemancl wet deur die Raad behoorlik (3) Subject to the provisions of section 72 of the daartoe gemagtig is kan onderworpe aan die bepalings Local Government Ordinance 1939 the Council or any van artikel 72 van die Ordonnansie oo Plaaslike Be person duly authorized by the Council may enter prestuur 1939 n perseel te eaige redelike tyd betree ten miser at any reasonable time to ascertain whether einde vas te stel of aanstootlike afval op so n perseel objectionable refuse is generated on such premises and ontstaan het om monster te neem en om afval wat may take samples and test any refuse found on the op die perseel gevind word te toets om die samestelling premises to ascertain its composition daarvan to bepaal _ (4) The owner or occupier of premises on which oh (4) Die eienaar of okkupant van n perseel waarop je ctionable refine is generated shall notify the Council aanstootlike afval ontstaan moet die Raad verwittig van of any changes in the composition and quantity of the enige verandering in die samestelling en die hoeveel objectionable refuse occurring thereafter heid aanstootlike afval wat daarna mag ontstaan Opbeillniljan Aanstootlike stootlike Alva Storing of Objectionable Refuse 17(1) The person referred to in section 16(1) shall 170) Die persoo waarna dear ip artikel 160) ver ensure that the objectionable refuse generated on the wys word moet son dat die aanstootlike aftal wat op premises shall be kept and stored thereon in terms of ie perseel ontstaan ingevolge artikel 17(2) op die section 17(2) until it is removed from the premises erseel gehou en opgeberg word totdat dit ingevolge in terms of section 18 rtikel 13 van die perseel af verwyder word : (2) Objectionable refuse stored on premises shall be (2) Aanstootlike afval wat op n perseel opgeberg word moet op so n wyse opgeberg word dat?lit nie stored in such manner that it does not cause a nuisance n porlas veroorsaak of die omgewing besoedel nie or pollute the environment: (3) ndien aanstootlike afval nie ingevolge subartikel (3) f objectionable refuse is not stored in terms of (2) op die perseel waarop dit ontstaan opgeberg word subsection (2) on the premises on which it is generated nie kan die Raad die eienaar of okkupant van die the Cbuncil may order the owner or occupier of the perseel gelas om sodanige afval binne n redelike tyd premises to remove such refuse within a reasonable perk te verwyder en indien die afval nie binne die time and if thereafter the refuse is not removed within tydperk verwyder is nie kan die Raad dit self of deur such time the Council may by itself or through a middel van n kontrakteur op koste van die eienaar contractor remove it at the expense of the owner or of okkupant verwyder occupier Verwydering van Aanstootlike Alval Removal of Objectionable Refuse 180) Niemand mag sonder die skriftelike toesteni BM) NO person shall remove or dispose of objecming van die Raad of op n wyse anders as deur die tionable refuse from the premises on which it was Read bepaal aanstootlike afval van die perseel waarop generated without or otherwise than in terms of the lit ontstaan het verwyder of wegdoen nie written consent of the Council (2) Die Raad kan ingevolge subartikel (1) toestern The Council may give its consent in terms of ming verleen onderworpe aan voorwaardes wat by subsection(2) nodig mag ag: Met dien verstande eat wanneer die (1) subject to such conditions as be may Read voorwaardes stet: die volgende in ag gencein deem fit: Provided that in laying down conditions the " word: i Council shall have regard to

28 430 PROVNS1ALE KOERANT 2U FEBRUARE 1980 (a) Die samestelling van die aanstootlike afval (a) the composition of the objectionable refuse; (b) Die geskiktheid van die voertuig en die honer wat (b) the suitability of the vehicle and container to be gebruik sal word used; (c) Die plek waar die afval gestort gaan word (c) the place where the refuse shall be deposited; and (d) Bewys aan die Raad van sodanige storting (d) proof to the Council of such depositing (3) Tensy die Raad daarvan oortuig is dat die persoon (3) Unless it is satisfied that the person applying for wat om toestemming aansoek doen bevoeg is om die consent is competent and has the equipment to reaanstootlike afval to verwyder oor die uitrusting wat move the objectionable refuse and to comply with the vir die verwydering van die aanstootlike afval nodig is conditions laid down by the Council the Council shall beskik en aan die voorwaardes van die Raad kan vol not give its consent in terms of subsection (1) doen verleen die Raad nie toestemming ingevolge subartikel () nie (4) The person referred to in section 16(1) shall in form the Council at such intervals as the Council may (4) Die persoon waarna daar in artikel 160) verwys determine having regard to the information which word moet die Raad so dikwels as wat die Raad kan shall be given to the Council in terms of section 16(1) bepaal met inagneming van die inligting wat ingevolgc of the removal of objectionable refuse the identity of artikel 160) aan die Raad verstrek moet word infig in the remover the date of such removal the quantity verband met die verwydering van aanstootlike afval die and the composition of the objectionable refuse reidentiteit van die verwyderaar die verwyderingsdatum moved die hoeveclheid en die samestelling van die aanstootlike afval wat verwyder word (5) At the contravention of this section section 22(3) shall be applicable mutatis mutandis (5) By oortreding van hierdie artikel is artikel 22(3) mutatis mutanelis van toepassing CHAPTER 7 HOOFSTUK 7 DSPOSAL STES STORTTERRENE Procedure at Disposal Sites Prosedure by Start 19(1) Any person who for the purpose of disposing of refuse enters a refuse disposal site controlled by 19(1) cmand watt n stortterrein waaroor die Raad the Council shall beheer uitoefen met die doel om Oval te stort betrec most (a) enter the disposal site at the authorized access (a) die stor:tareine slegs by die gernagtigde ingang only; binner:aan; (b) in the manner required by the Council present the (b) die afval aanbied op die svyse wat die Raad vereis refuse for weighing if the Council so requires sodat die massa gemeet kan word indien die Raad (c) dit provide this Council with all particulars required in vereis; regard to the composition of the refuse; (c) al die besonderhede wat die Raad betreffende die (d) adhere to all instructions given to him by the Connsamestelling van die afval vereis verstrek; cil with regard to access to the actual disposal point (d) alle opdragte van die Raad the place where and the manner in which the refuse in verband met toegang shall be deposited; tot die werklike stortplek die pick waar en die manier waarop die afval gestort moot word nakom; (e) pay the prescribed tariff charge in respect of the refuse deposited in the manner as determined by (c) die gelds betaal ten opsigte van die afval wat ge the Council from time to time stort is op die wyse soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal (2) No person shall bring any intoxicating liquor onto a disposal site controlled by the Council (2) Niemand mag sterk drank na n stortterrein wat onder toesig van die Raad staan bring the (3) No person shall enter a disposal site controlled (3) Niemand mag n stortterrein waaroor die Raad by the Council for any purpose other than the debeheer uitoefen binnegaan nie behalwe met die doel positing of refuse in terms of these by laws and then om afval ingevolge hierdie verordeninge to stort en dan only at such times as the Council may from time to slegs op die tye wat die Raad van tyd tot tyd bepaal time determine Eiendoinsreg op Afval Ownership of Refuse 20(1) Alle afval en plastiese voering wat die Raad 20(1) All refuse and bin liners removed by the verwyder het en alle afval op afvalstortterrein waar Council and all refuse on disposal sites controlled by oor die Raad beheer uitoefen is die eiendom van die Raad en niemand wat nie behoorlik deur die Raad the Council shall be the property of the Council and daartoe gemagtig is nie mag dit verwyder of hom dear no person who is not duly authorized by the Council nice bemoei nie to do so shall remove or interfere therewith

29 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (2) Slegs eve] afkomstig van persele wat binne die (2) Only refuse generated on premises situated within regsgebied van die Raad gelee is mag op die Raad the area of jurisdiction of the Council may be dese stortterreine gestort word posited on the Councils disposal sites HOOFSTUK 8 CHAPTER 8 ROMMELSTROOERY STORTNG EN VERWAN TE AANGELEENTHEDE LTTERNG DUMPNG AND ANCLLARY MAT TERS Romrnelstroolery 21(1) Niemand mag 21(1) No person shall Littering (a) afval in of op n openbare plek led standplaas lee (a) throw drop deposit or spill any refuse into or erf stroom of waterloop gooi laat val stort of onto any public place vacant stand vacant erf morn nie; stream or watercourse; (b) afval in n straatvoor op n openbare plek invee (h) sweep any refuse into a gutter on a public place; nie; (c) allow any person under his control to do any of (c) iemand oor wie hy beheer uitoefen toelaat om the acts referred to in paragraph (a) and (b) enigiets waarna daar in paragrawe (a) en (b) verwys word te cloen nie (2) For the purposes of this section a person shall be deemed to have allowed the acts referred to in sub (2) Vir die toepassing van hierdie artikel word dit section (1) of persons under his control unless the con geag dat iemand die dade waarna daar in subartikel trary is proved (1) verwys word deur diegene waaroor by beheer uitoefen toegelaat het tensy die teendeel bewys word Dumping Stoning 22(1) Subject to any provisions to the contrary contained in these bylaws no person shall abandon any 22(1) Behoudens enige andersluidende bepalings van thing or allow anything under his control to be abanhierdie verordeninge mag niemand enigiets op n plek cloned at a place to which it has been brought with lint of toelaat dat enigiets waaroor hy beheer voer gelaat word op n plek waarheen clit gebring is met die doe ] om dit daar te laat nie the intention of abandoning it there (2) Once it has been proved that such person left something or cause something to be left at a place of (2) As daar bewys is dat so iemand iets gelaat het which he is not the owner or occupier he shall be of veroorssaak het dat dit gelaat word op n plek waar deemed to have contravened the provisions of sub van hy nie die eienaar of okkupant is nie word dit section () unless the contrary is proved geag dat hy die bepalings van subartikel (1) oortree het tensy en totdat die teendeel bewys is (3) Any person who contravenes the provisions of subsection (1) shall be guilty of an offence and liable (3) emancl wat die bepalings van subartikel () oor on conviction to a fine not exceeding R300 or to tree begaan n misdryf en is by skuldigbevinding straf imprisonment for a period not exceeding 12 months hear met n boete van hoogstens R300 of met ge or to both such fine and such imprisonment vangenisstraf vir n tydperk van hoogstens 12 maande of beide sodanige boete en sodanige gevangenisstraf j Abandoned Things Goed wat taut Vaar is 23(1) Anything other than a vehicle shall be deemed to have been abandoned in terms of section 131 of 23() Enigiets behalwe n voertuig wat ingevolge the Road Traffic Ordinance 1966 as amended which artikel 131 van die Ordonnansie op Padverkeer 1966 is having regard to such factors as the place where mos gewysig as laat vaar beskou word wat met inag it was found the period it has been left at such place neming van faktore soos die plek waar dit gevind is and the nature and condition thereof reasonably redie tydperk wat dit op so n plek gelaat is en die aard garded by the Council as having been abandoned may en toestantl daarvan redelikerwys deur die Raad as bat be removed and disposed of by the Council as it deems vaar beskou word kan na goeddunke van die Raad fit verwyder en weggedoen word Liability of Responsible Person A anspreeklikheid van Verannvoordelike Persoon 24(1) Where anything has been removed and dis 240 ) As die Raad enigiets ingevolge artikel 21 ver posed of by the Council in terms of section 23 the wyder en weggedoen het is die verantwoordelike per responsible person shall be liable to the Council for soon teenoor die Raad aanspreeklik vir die betaling the payment of the tariff charge in respect of such van die gelde ten opsigte van sodanige verwydering en removal and disposal vegdocning (2) For the purposes ofsubsection (1) the responsible (2) Vir die toepassing van subartikel (1) is die ver person shall be antwoordelike persoon (a) the owner of the thing and shall include any per (a) die eienaar van die goed en dit sluit iemand in son who is entitled to be in possession thereof by wat daarop geregtig is om die kragtens n huur virtue of a hire purchase agreement or an agree

30 ! " 482 PROVNSALU KOERANT;20:FEBRUARE 1980 Ocireenkoms Of n hudrkontrak in sy besit te he ment 011eastat the time when it was abandoned toe dit laat vaar is of op die plek geplaas is waar :lot left in the place frbm which it was removed vandaan dit vetwvder is; tensy hy kan hens dat unless he can prove that he was not involved in and did not know of its being abandoned or left by nie claarby betrokke was nie en nie geweet het dat dit laat vaar of daarsgeplaas is nie; of in such place; or : (b) iemand wat dit op die plek waarvan dit verwyder is gelaat hee; of " Y (b) any person by whom it was left in the place from c Whichit ; was remcived; or i U1i 1_ ( (c) iemand wat wetend toegelaat het dat dit op die plek (c) any person who knowinglypermitted that the thing waarvan cub verwyder is gelaat is be left in the place from which it was removed 9 1 " il : = CHAPTER 9 1; ALGEMENE BEPAL1NGS GENERAL PROV8ONS Toegang tot 1/1 PerSeel Access to Premises 250) Waar die Raad n arvalverwyderingsdiens 250) Where the Council provides a refuse removal lewer moet ; dieeienaar of okkupant: van n perseel service the owner or occupier of premises shall grant aan die Raad toegang verleen en sorg dat niks die the Council access to the premises and shall ensure Raad in die lewering van sodanige diens dwarsboom that nettling Obsilucts frustrates or hinders the Council fnuik of hinder nit : ; A : L ; ;! in the rendering of such service: (2) Wear na die mening: van die Ratid die letvering 1(2):Where; iii 1 van the Opinion n afvalverwyderingsdiens of the Council the fen aan n puke Skadt Sin enige eiendom of derineof 4 lernse1thollectionservice tb Premises ;may besering aan enige persoon kan vercause china torany proporiy* or ituury to any pibison oorsaak kan die Read as!nvoorwaarde vir die levee the COtincirniay[ asicondition Of iendei ing Sikh sot ring van sodanige diens vereis dat die eienaar of okku pant vice require the owner or occupier of such premises van :sodanige perseel die; Read skriftelik vrywaar ten to indemnify the Council in4writing in respect of any opsigte vansodanige skade of besefing"of enige eise such damage wat daaruit magivoortspruit :T! or injury or/any claims which may arise Hoe dikwels Verwyderinegaiiiieda Aard van :i fiat inrespte respect therebtht ; 1 Frequency of 1einovaladel Natio e Of Refnee 26; Ondanks enige:andersnidende beptaling beliall die 26 Notwithstanding any provision to:the contrary Raad hoe dikwels verwydering moetgeskied eirwat die the Council shall determine the frequency of the re Wird van enige afval is rpoyal and 1he nktuxe of any refuse: i * n Opho ping van Afval ; Aiezimittation of Refuse 27(1) Waal: enigt; ifyal OP n petteel jobkoh P Soda; 27(1) Where any refuse accumulates on any predit verwyder moet Word; kan die Raid scidaiiigt afval mises so that it must be removed :the Council may reverwyder en is die eienaar of okkbpine van sodanigc move such refuse :arid the owner or occupier of such perseel teenoor die Raad aanspreeklik virt`die bailing premises shalfbe hable to the CpunCil for the payment van die gelde vir socianige verwydering en wegdoening of The tariff chitgefersuch removal and disposal Application for the Rendering or Termination of a A ansoek oni die Lewering of Staking van ndiens Service ; 280) n Aansoek: Pudic lewering of staking ;Fan n diens wat ingevolge ; 28(1) hierdittverorderiinge gelewer word; An application for the rendering or terminamoettionaof dear die eienaar of loiclaipant i;a service rendered in terms of these bylaws van n peiseel bi hul gevolmagtigde skriftelik shall be made in writing or 1n any other manner as of op enige ander Wyse soon i deur die Raad bepafil iedoen word determined by the Council by the owner or occupier or: their autliturizedagent; :: (2) Onclanks die bepalings van subartikel () word : (2)jtNp6;ithstancling the fpli OVisitonstof subsection (1) n diens ten ;opsigte van die verwydering van huffs of besigheidsafval nie gestaak nie alvorens n skriftelike aser:iice for the removal of domestic or business rekennisgewing van die eienaar van n perseel die fuse shill not be deur discontinucd unless the Councilhas 1 Raad ontvang received a written notification from the owner of a is dat:sodanige afval nie meer op die perseel ontstaan nie of premises indien dit that no such refuse is generated on the previr die Raad blyk "es darsodanige OrttinleSSittis hbvions to the Connell that no afval nie nieer tills Op die perseet ontstaan hie such refuseis generated on the premises _ idelde Charges; " 290) Die persoon aan wie die Raad n diens inge 29(1) Save where othersviseprovided in these byvcilge bierdie verordeningq gelewer het is behoudens laws the person to whom a service mentioned in these andetskiidendei bepalings van hiercliec Verpideninge bylaws has been rendered by the Council shall be teenoor die Raad aanspreeklik vir die be tang van die ; liable to the COunal for the PayMeni of the tariff geldevir sodanige diens _: 0 i: charges in respect of such service (2) Die thaandelikse gelde isthetaalbiar lotdat die r(2} Monthly` tariff charges shall be payable until re Raad die kennisgewing wet iiartiker 28geficienilword ceipl; by the Mina ol:the noticementioned in sec

31 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY `ontvang of totdat die Raad van mening_ is dat daar nie tion 28 or until the Council is satisfied thaṯ the genemeer huis of besigheidsafval op die perseel ontstaan ration of domestic or business refuse on the premises nie has ceased (3) Vir die doeleindes van die berekening van die (3) For the purpose of calculating the monthly tariff maandelikse gelde betaalbaar ingevolge hierdie veror charges payable in terms of these bylaws "month" deninge beteken "maand" n kalendermaand: Met dien means a calendar month: Provided that a portion of a verstande dat n gedeelte van n maand as n voile month shall be regarded as a full month maand beskou word (4) The Council shall have the right at any time to (4) Die Raad het te enige tyd die reg om gelde ten levy tariff charges in respect of a service rendered to opsigte van n diens wat ingevolge hierdie verordeninge any premises in terms of these bylaws although the aan enige perseel gelewer word te hef alhoewel daar Council has not received an application to render such geen aansoek van die eienaar of okkupant van sodanige service from the owner or occupier of such premises perseel vir die lewering van die diens deur die Raad ontvang is nie (5) Any person who fails to pay the tariff charges levied in respect of services rendered by the Council (5) emand wat versuim om die gelde wat gehef is shall be guilty of an offence ten opsigte van dienste wat deur die Raad gelewer is te betaal begaan n misdryf Offences and Penalties Oortredings en Strafbepalings 300) Subject to the provisions of section 22(3) any 30() emand wat n bepaling van hierdie verordeperson who contravenes or fails to comply with any ninge oortree of versuim om daaraan te voldoen be provision of these bylaws shall be guilty of an offence gaan n misdryf en is behoudens die bepalings van and shall be liable on conviction to a fine not exceeding R200 or to imprisonment for a period not exartikel 22(3) by skuldigbevinding strafbaar met n boete ceeding 6 van hoogstens R200 of gevangenisstraf vir n tydperk months or to both such fine and imprison van hoogstens 6 maande of beide sodanige boete en ment gevangenisstraf (2) n the event of a continuing offence any person (2) emand wat voortgaan om n bepaling van hierdie who contravenes or fails to comply with any provision o verordeninge te oortree of of these te versuim om daaraan to by laws shall be deemed to be guilty of a separate voldoen word geag ten aansien van elke tydperk van offence for every 24 hours or part of such 24 uur of n gedeelte daarvan wat die oortreding voort period during which the offence continues and shall be duur n afsonderlike misdryf liable te begaan het en is by on conviction as set out in subsection (1) in respect skuldigbevinding vir elke afsonderlike misdryf strafbaar of each such separate offence soos omskryf in subartikel (1) Revocation and Amendment of Bylaws Herroeping en Wysiging van Verordeninge 310) Sections 7 43 to 46 inclusive and subsection (b) 310) Artikels 7 43 tot en met 46 en subartikel (b) of section 47 of Chapter 1 and Schedule under Part van artikel 47 en Bylae van Hoofstuk 1 onder Deel V of the Public Health Bylaws of the Heidelberg Muni V van die Publieke Gesondheidsverordeninge van die cip ality published under Administrators Notice 11 of 12 Munisipaliteit Heidelberg afgekondig by Administra January 1949 as amended are hereby deleted teurskennisgewing 11 van 12 Januarie 1949 soos gewysig word hierby geskrap (2) Subsection (a) of section 19 of Chapter 1 under Part V of the Public Health Bylaws of the Heidelberg (2) subartikel (a) van artikel 19 van Hoofstuk 1 onder Municipality published under Administrators Notice 11 Deel V van (le Publieke Gesondheidsverordeninge van of 12 January 1949 as amended is hereby substituted die Munisipaliteit Heidelberg afgekondig by Adminisby the trateurskennisgewing 11 van 12 Januarie 1949 soos gefollowing:wysig word hierby deur die volgende vervang: "(a) The tariff of charges for sanitary services shall be as "(a) prescribed Die tarief van gelde vir in the Schedule to the Councils Refuse (Solid Wastes) and Sanitary sanitere dienste is soos voorgeskryf Bylaws" in die Bylae van die Raad se Verordeninge Betreffende Vaste Afval en Saniteit" SCHEDULE BYLAE TARFF OF CHARGES FOR COLLECTON AND TAREF VR DE AFHAAL EN VERWYDERNG REMOVAL OF REFUSE AND SANTARY SER VAN AFVAL EN SANTETSDENSTE VCES 1 Afval 1 Refuse (1) Huisaf val: (1) Domestic Refuse: Waar n diens een keer per week gelewer word pet Where a service is rendered once per week per conhoner per maand of gedeelte daarvan: R250 tat per month or part thereof: R250 (2) Besigheidsafval: (2) Business Refuse: (a) Vanaf persele waaroo woonstelle opgerig is waar (a) From premises on which flats have been erected n (liens een keer per week gelewer word pet woon : where a service is rendered once per week per flat stet per maand of gedeelte daarvan: R125 per month or part thereof: R125

32 484 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (b) Vanaf alle ander persele as die in paragraaf (a) (b) From all premises other than those mentioned in gepoerp: paragraph (a): Where a service is rendered three times per week Waar n diens drie keer per week gelewer word Per container per month or part thereof: R350 per houer per maand of gedeelte daarvan: R350 (3) Bulky Refuse: (3) Lywige afval: Hand loaded per load or part thereof: R5 Handgelaai per vrag of gedeelte daarvan: R5 (4) Garden Refuse: Free of charge (4) Tuinafval: Gratis (5) For the Councils consent in terms of section (5) Vir die Road se vergunning ingevolge artikel 11(3): 11(3): Free of charge Gratis 2 Disposal Sites of the Council 2 Stortlerreine van die Road () For the disposal of builders or bulky refuse: Free (1) Vir die wegdoen van bouersaf val of lywige afval: of charge Gratis (2) For the disposal of sand or other material which (2) Vir die wegdoen van grond of ander materiaal wat in the opinion of the Council is suitable for the coverna die mening van die Raad vir die dekking of vorming ing or forming of disposal sites: Free of charge van stortterreine geskik is: Gratis (3) Rembrandt Tobacco Manufacturing Corporation (3) Rembrandt Tabakvervaardigingskorporasie van of South Africa Limited per year: R 440 Suid Afrika Beperk per jaar: R Carcase Removal Services 3 Karkasvenvyderingsdiens () For the removal of carcases of (1) vir die verwydering van karkasse van (a) dogs cats and small types of animals and poultry per 10 carcases or part thereof: R2 (a) honde katte en kleiner soorte diere en pluimvee per 10 karkasse of gedeelte daarvan: R2; (b) sheep goats pigs and similar animals per carcase: R3; (b) skape bokke varke en soortegelyke diere per karkas: R3; (c) horses mules donkeys cattle and similar animals per carcase: R20 (c) perde muile donkies beeste en soortgelyke diere per karkas: R20 (2) Carcases of the Heidelberg Society for the preven tion of Cruelty to Animals: Free of charge (2) Karkasse van die Dierebeskermingsvereniging van Heidelberg: Gratis 4 General 4 yllgemeen () Where services are rendererd occasionally the tariff charges for the period for which the services are (1) Waar dienste by geleentheid gelewer word is die required shall be due and payable on the date of appligelde vir die tydperk waaryoor die dienste verlang word cation for the rendering of the service verskuldig en betaalbaar op die datum van aansoek om die lewering van die (2) diens Where in the case of infectious diseases special services are rendered in accordance with the require (2) Waar daar in gevalle van besmetlike siektes spe ments of the Council such services shall be rendered siale dienste ooreenkomstig die vereistes van die Raad free of charge gelewer word word sodanige dienste gratis gelewer (3) Where there is only a tariff for one removal per (3) Waar daar slegs n tarief vir een verwydering per week and a service is rendered more frequently than week is en n diens meer dikwels as een keer per week once a week the tariff charges payable in respect of gelewer word is die aaelde wat vir sodanige diens betaalbaar is die vasgestelde maandelikse gelde ten opsigte van such service shall be the monthly tariff charge determindie diem vermenigvuldig met die aantal dienste wat ed in respect of the service times the number of services weekliks gelewer word rendered per week Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree op The provisions in this notice contained shall come die eerste dag van die maand wat volg op die datum van into operation on the first day of the month following publikasie hiervan in werking the date of publication hereof PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET HEDELBERG: AANNAME VAN HEDELBERG MUNCPALTY: ADOPTON OF STANDAARD ROLERNGSVERORDENNGE STANDARD DRANAGE BYLAWS 1 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1 The Administrator hereby in terms of section of the Local Government Ordinance 1939 publishes

33 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (a) dat die Stadsraad van Heidelberg die Standaard (a) that the Town Council of Heidelberg has in terms Rioleringsverordeninge afgekondig by Administra of section 96bis(2) of the said Ordinance adopted teurskennisgewing 665 van 8 Junie 1977 ingevolge with the following amendments the Standard Drain artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie met die age Bylaws published under Administrators Notice volgende wysigings aangeneem het as verordeninge 665 dated 8 June 1977 as bylaws made by the wat deur genoemde Raad opgestel is: said Council: (i) Deur in artikel die aanhef deur die volgende (i) By the substitution in section 1 for the preamble te vervang: of the following: "n hierdie verordeninge tensy uitdruklik an "n these by laws unless otherwise specifically ders bepaal of die sinsverband enders aandui provided or unless the context otherwise beteken " indicates " (ii) Deur in artikel 1 die woordomskrywing van (ii) By the substitution in section 1 for the defini "rand" deur die volgende te vervang: don of "council" of the following: " "road die Stadsraad van Heidelberg) daardie council means the Town Council of Heidel rand se bestuurskomitee wat handel kragtens berg that councils management committee die bevoegdhede wat ingevolge die bepalings acting under the powers delegated to it in van artikel 58 van die Ordonnansie op Pleas terms of the provisions of section 58 of the like Bestuur (Administrasie en Verkiesings) Local Government (Administration and Flee 1960 aan horn gedelegeer is en cnige beampte lions) Ordinance 1960 and any officer to aan wie die komitee ingevolge (lie bepalings whom that committee has been empowered by van subartikel (2) van genoemde artikel op ge the council in terms of the provisions of subsag van die road die bevoegdhede funksies en section (2) of the said section to delegate and pligte wat ten opsigte van hierdie verordeninge has in fact delegated the powers functions by die read bents kan delegeer en dit inderdaad and duties vesting in the council in relation gedelegeer het;" to these bylaws;" (iii) Deur in artikel 3(2) die woorde "klerk van die (iii) By the substitution in section 3(2) for the words mad" deur die die woord "Stadsekretaris" te "clerk of the council" of the words "town vervang secretary" (iv) Deur in artikels 5 en 13(6) na die woord "eie (iv) By the insertion in sections 5 and 13(6) after near" die woorde "of okkupant" in to voeg the word "owner" of the words "or occupier" (v) Deur subartikel (6) van artikel 6 deur die volgende te vervang: (v) By the substitution for subsection (6) of section 6 of the following: "(6)(a) Ondanks enigiets in hierdie verordeninge "(6)(a) Notwithstanding anything in these byvervat mag dear nie met bouwerksaamhede aan laws contained no building operations on a enige nuwe gebou op n perseel n aanvang ge new building shall be commenced with on any neem word nie alvorens dear n afsonderlike la premises unless a separate lavatory unit which trine eenheid wat behoorlik ingevolge die be has been duly connected to the sewer in acpalings van hierdie verordeninge aan die straat cordance with the provisions of these bylaws riool gekoppel is vir elke ras wat op die perseel has been provided for each race working on werksaam is verskaf is the premises (b) Vir die toepassing van die bepalings van pa (b) For the application of the provisions of ragraaf (a) moet die aansoeker die raad min paragraph (a) the applicant shall give the stens 60 dae kennis gee van sy voorneme om council at least 60 days notice of his intention met bouwerksaamhede te begin op enige per to commence building operations on any site seel waar die raad n aansluitingspunt by of where the council shall provide a connection n verlenging van n straatriool moet verskaf" to or an extension of a sewer" (vi) Deur in die voorlaaste reel van artikel 7(3) die (vi) By the substitution in the penultimate line of woord "mad" deur die woord "eienaar" te section 7(3) for the word "councils" of the vervang word "owners" (vii) Deur paragraaf (b)(i) onder Aanhangsel sons volg te wysig: (vii) By amending paragraph (b)(i) under Appendix as follows: (aa) Deur in die elfde paragraaf die syfer (aa) By the substitution in the eleventh para "5 000" deur die syfer "1 000" te ver graph for the figure "5 000" of the figure yang "1 000" (bb) Deur na die laaste paragraaf die volgende in te voeg: (bb) By the insertion after the last paragraph of the following: "Natrium (uitgedruk as NA) 120 m8/1" "Sodium (expressed as NA) 120 mg//" (viii) Deur na Aanhangsel V die volgende by te : (viii) By the addition after Appendix V of the folvoeg: lowing:

34 1 of 1? 486 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRJARE 1980 s "AANHANGSEL V t _ "APPENDX V BYLAE A 9 1 : " i SCHEDULE A VERORDENNGE VR DE LSENSERNG EN RE BYLAWS FOR THE LCENSNG AND REGULAT GULERNG VAN LOODGETERS EN tools NG OF PLUMBERS AND DRANLAYERS ERS Plumbers and Drainlayers Licences Loodgieters en Rioolleerslisensies n Eersteklas of praktiese loodgieterslisensie sal A lirstclass or practical plumbers licence will en die wettige houer daarvan die reg gee om enige loodgie title the lawful holder actually to perform any plumbing terswerk in verband met die bou aanbring aanleg re work in connection with the construction fixing laying parasie of verwydering van pype kleppe; perseelriole repairer removal of pipes valves drainsor oilier appare ander apparaar vir die riolering van enige perseel tus for the drainage of any premises butnot to lay werklik uit te voer; maar nie om perseelriole of putte crams or chambers: and also to perform any work in aan te le nie;en dokon enige werk in verband met waconnection with water services and fittings connected terdienste en toebehore vat met die raad se hoofwaterpyp verbind is uit te voer Die wettige honer van n to the councils water main The lawful holder of a tioolleerslisensie kan enige werk inverband met die aan drainlayers licence may actually perform any work in lo van perseelriole en piste vir die deleting van enige connection With; the laying of drains and chambers for persele werklik uitvoer maar ntag op generlei wyse die the i drainage of any premises but may not in any way i werk van n lcioclgieteideen pie perform the work of a plumber ilitvoering van We/k er Bonder n Lisensie Working Without Licence 2 Niemand mag ewe work van die soort genoem in artikel 1 uitvoer of deur iemand last uitvoer nie tensy 2 No person shall carry out arid no one shall cause sodanige persoon in wettige besit s van n lisensie by any person to carry out any work of the kind referred die raad verkry wat horn daartoe magtiging verleen to in section 1 unless such person is in lawful posses emand wat die bepalings van hierdie artikel oortree is sion of a licence obtained from the council authorizing by skuldigverklaring strafbaar met n hoete van hoogstens R50 virdie eerstemisdayf en met n :boete van him thereto Any person coptravening the provisions of hoogstens 8100 vir elke daaropvolgende misdryf this section shall be liable /on conviction to a penalty penalty exceeding not R50 for the first offence and to a 1 Eksainenl ith"lisensies nbt exceeding 8100 for every subsequent offened; 3 emand wat n lisensie kragtens hierdie vetorde Examination for Licences!tinge wil verkty moet hoin aan nelaimen deur die raad : op sodanige Wyse en Op sodanige tye as wat die read 3 Any potng ion wishi to obtain a licence in terms van tyd tot tyd bepaal; oriderwerp Sodanige eksamen Word afgeneent in die vakke soon onderikeidelik nit of these bylaws shall submit himself to examination eengesit in Bylaes Ben C van hierdie Aanhangsel by the council in such mannerand at such times as the naamlik counciltmay from time to time determine Such examination shall be :held in the subjects set out respectively (a) vir n eersteklas loodgieterslisensie die vakke ver in Schedules B and C to this Appendix namely vat in Bylae B van hierdie Aarharigkel mils daarbeneweds n sertifikaat in die: vak Higieniese Ver (a) :for a_first class plumbers licence the subjects contamed in Schedule B to this Appendix provided sorging Hi(Nasionale Tegniese en Handelseksamen) that in addition a certificate in the Subject of van die Departement van Nasionale Opvoeding ; Sanitation (National Technical and Commercial vooraf verkry is; i Examinations) of the Department of National (b) vir n praktiese loodgieterslisensie die vakke ver Education shall have first been obtained; Vat in Bylae B vaiibierdie Aanhangsel; (b) for fa practical plumbers licence the subjects con (c) vir n rioolleerslisensie die vakke vervat in Bylae C tamed in Schedule B to this Appendix; van hierdie Aanhangsel (c) lotinlayerslicence a dra the subjects contained in 11 Schedule C to this Appendik Register Moet Geteken Word ; Register to be Signed 4 Voordat aari:n" geslaagclekandidaatn lisensie uitgereik word sal van horn vereis worddat by n register 4 Prior to the issue of a licence to any successful moot teken waarin n verklaring word dat by candidate he will be required to sign a register containing bevati sodanige lisensie aanvaar orclerworpe en dat by sal a declaration that he accepts such licence subject to voldoen aan die voorwaardes daaryan en aan enige and that he shall conform with the conditions thereof tegulanes en verordeninge wat N;dll iyd tot tyd met and with any regulations and byllaws from time to time betrekking tot sodanige lisensie binne idie:muriisipa in force within the municipalitywith regard to such liteit van krag is licence

35 Lisensie MOviNnAL GAZETTE 20 FEBRUARY Moe! Vertoon Word Licence to be Produced 5 Enige lisensiehouer moet te eniger tyd wanner 5 Any licensee if called upon at any time todo so flit van horn vereis Word sy lisensie toon om deur enige shall produce his licence for the inspection by any gemagtigde beamptevan die raad geinspekteer te word authorized officer of the council Jntrekking van Lisensk Cancellation of Licence 6 Die raad kan te eniger tyd enige lisensie uitgereik 6 The council may at any time aan nlbodgieter of rioolleer intrek indien die mad daargranted Ao any plumber or drainlayer cancel any licence van oortuig if the council shall is dat sodanige persoon enige loodgieters be satisfied that such person has done of rioleringswerk op n any plumbing or agtelosige of onvakkundige wyse drainlaying work in a negligent or unworkmanlike mantot nadeel van enige persoon of eiendom of in stryd met ner to the detriment of any person or property or conenige verordeninge van die raad uitgevoer het: Met Crary to any of the councils by laws: Provided dien verstande that prior dat aan die persoon wie se lisensie die to such cancellation the person whose licence it is mad van voorneme pro is om in te trek die geleentheid posed to cancel shall be given an opportunity of gegee moct _Word omvoordatsodanige intrekking pleas appearing before a committee of the council and vind voor n being komitee van die raad te verskyn om vir heard in his own defence sy verciediging aangehoor te word P BYLAE B SCHEDULE B SUBJECTS OF EXAMNATON FOR WORKNG EKSAMENVAKKE VR N LSENSE VR N PLUMBERS LCENCE PRAKTESE LOODGETER 1 Materialy The tise of lead tie copper and Materiaal: their Die gebruik van lood tin koper en die alloys wrought and legerings daarvan smeed en gietyster erdewerk bak cast iron stoneware bricks tiles stene teels Portland sement en ander materiaal wat Portland ceinent and other materials tiled by the plum deur loodgieters en rioolleers gebruikword " ber and drainer : id! e; ; ; 2 Praktiese LOodgieterSweiliVMel lietrekking tot 2 Plumbing Practice: As to solder and soldering soldcersel en soldeerwerk unk van lood pype en las lead laying pipe and joint making pipe bending and werk bitig van pype en algemene praktiese loodgieters general plumbers practice werk 3 WaterSupply Work: Knowledge of the councils 3 Werk in Verband met Watervoorsiening: Kennis Water Supply Bylaws; general water supply work water van die mad se Watervoorsieningsverordeninge algewerk inverband met watervoorsiening toebehofe supply fittings hot water connections vir watervoorsiening en Warmwaterverbinclings:? 4 Drainage Work: Knowledge of the councils 4 Rioleringswerk: Kennis van die read se Riolerings Drainage Bylaws construction and use of traps soilverordeninge bou en gebruik van sperders drekwater water wastewater and ventilation pipes house fittings vuilwater en ventilasiepype huisinstallasies spoelkloset water closets kitchen sinks baths lavatories housete kombuisopwasbakke baddens toiletkamers bykom maids sinks urinals latrines and other sewerage appa buisopwasbakke urinale latrines :en ander riolerings ratus and appliances e apparaat en toestelle 5 General Principles of Sanitary Work: Flushing yen 5 Algemene Beginsels van Sanitere Werk: Spoiling tilation and disconnection ventilasie en loskoppeling 6 Candidates for examination in plumbing practice 6 Kandidate vir die eksamen in praktiese loodgieters shall provide themselves with their own tools to make werk most hulle eie gereedskap verskaf om enige pyp any pipe; bend joint or other Plumbing appliances which bog las of ander loodgieterstoestel te vervaardig wat may berequired to satisfy the mag word ter voldoening van die eksaminatore examiners vereis 1 BYLAE C SCHEDULE C EKSAMEN VR "ROOLLEERSLSENSE Kandidate moot die eksaminatore daaryan oortuig d5t EXAMNATON FOR DRANLAYERS LCENCE: hulle in staat is om perseelriole aan te le en lasse Candidates pall satisfy the examiners that they are aansluitings enputte te maak en dieloetse daarvan uit able to Jay drains and make joints junctions chambers ; to veer en meet ook self die geredskap verskarwat and the tests thereof and shall provide themselves with hulk vir sodanige eksamen nodig het Kennis van) die the necessary tools for such examination Knowledge raad se Rioleringsveroideninge is n vereiste i of the councils Drainage Bylaws shall be arequirement

36 488 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 BYLAE D SCHEDULE D VORM VAN LSENSE \VAT AAN LOODGETERS UTGEREK MOST WORD DEPARTEMENT VAN DE STADSNGENEUR LOODGETERSLSENSE _19 FORM OF LCENCE TO BE SSUED TO PLUMBERS TOWN ENGNEERS DEPARTMENT PLUMBERS LCENCE 19 Mnr word hierby gelisensieer as is hereby licensed as loodgieter kragtens die verordeninge vir die lisensiering plumber in terms of the bylaws for the licensing and en regulering van loodgieters en rioolleers binne die Mu regulating of plumbers and drainlayers within the nisipaliteit en is geregtig om Municipality and is entitled to loodgieterswerk uit te veer in verband met riolering of execute plumbing work in connection with drainage or munisipale watervoorsiening municipal water supply BYLAE E Stadsingenieur VORM VAN LSENSE WAT AAN ROOLLERS UTGEREK MOET WORD DEPARTEMENT VAN DE STADSNGENEUR ROOLLEERSLSENSE /9 SCHEDULE E Town Engineer FORM OF LCENCE TO BE SSUED TO DRAN LAYERS TOWN ENGNEERS DEPARTMENT DRANLAYERS LCENCE Mnr word hierby gelisensieer as rioolleer kragtens die verordeninge vir die lisensiering en regulering van Mr loodgieters en rioolleers binne die Munisipali is hereby licensed as a drainlayer in terms of the bytelt en is geregtig om per laws for the licensing and regulating of plumbers and seelriole en putte aan te la drainlayers within the Municipality and is entitled to lay drains and chambers 19 Stadsingenieur AANHANGSEL V Town Engineer TAREF VAN GELDE APPENDX V 111 DEEL : AANSOEKGELDE TARFF OF CHARGES 1 Die gelde wat in item 3 van hierdie Deel aangcgee PART : APPLCATON FEES word is ingevolge artikel 23(1) van hierdie verordeninge betaalbaar ten opsigte van elke aansoek wat nge 1 The fees set out in item 3 of this Part shall be payvolge artikel 20 ingedicn word en moet betaal word able in terms of section 23(1) of these bylaws in respect deur die persoon deur wie of namens wie die aansoek of every application made under section 20 and shall gedoen word be paid by the person by or on behalf of whom the ap 2 Die ingenicur moet die gelde wat betaalbaar is ten plication is made opsigte van aansoeke wat ingevolge artikel 20 van hierdie verordeninge ontvang word ooreenkomstig item 3 2 The engineer shall assess the fees payable in respect hiervan of in n spesiale geval so na as moontlik oor of applications received in terms of section 20 of these ecnkomstig genocmde item 3 bereken: Met dien ver bylaws in accordance with item 3 hereof or in any stande dat iemand wat voel dat by deur so n berekening special case as nearly as possible in accordance with the benadeel is appel daarteen kan aanteken op die wyse said item 3: Provided that any person aggrieved by any wat by artikel 3 van hierdie verordeninge voorgeskryf!such assessment shall have the right to appeal in the word manner prescribed by section 3 of these bylaws 3(1) Die volgende gelde is betaalbaar ten opsigte van 3(1) The fees payable in respect of any application enige aansoek sons voornoem: as aforesaid shall be as follows:

37 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (a) Vir elke 50 in2 of gedeelte daarvan van die vlocr (a) For every 50 in2 or part thereof of the floor area ruimte van die kelder en grondverdiepings van of the basement and groundfloor storeys of any enige gebou wat bedien gaan word deur of wear building to be served by or the use of which will van die gebruik regstreeks of onregstrccks sal saam whether directly or indirectly be associated with gaan met die gebruik van die perscelrioolstelsel: R3 the use of the drainage installation: 1(3 (b) Vir elke 50 n12 of gedeelte daarvan van die vlocr (b) For every 50 in2 or part thereof of the floor area ruimte van alle ander verdiepings van die gebou of all other storeys of the building described in oniskryf by paragraaf (a): R50 paragraph (a): t150 (2) Minimum geld betaalbaar ingevolge subitcm (2) Minimum Tee payable in terms of subitem (1): R5 (): t5 (3) Vir enige aansoek om 11 hestaande perseelriool (3) For any application for an alteration (not amountstelsel te verbou (ungesonderd die herbouing daarvan) ing to a reconstruction of) or for additions to an existing of om atinbouingswerk daarvan te vcrrig: Vir elke ver_ drainage installation: For each storey of the building as dieping van die described in gebou soos omskryf subitcm ()(a): RG by subitem ()(a): R6 (4) For any application submitted in terms of section (4) Vir enige aansoek wat ingevolgc artikel 22(2) van 22(2) of these bylaws: R6 hierdie verorcleninge ingedien word: ft6 PART : GENERAL RULES REGARDNG DEEL : ALGEMENE REELS BETREFFENDE CHARGES GELDE 1 For the purpose of Part of this Appendix the 1 Vir die toepassing van Deel van hierdie Aanhang word year relating to charges means a period of 10 set betreffende gelde beteken die woord sjaar"n tyd months beginning on 1 July and the charges mentioned perk van 10 maande wat op 1 Julie begin en die gelde in in Part shall be payable in ten instalments with the Dccl H genoem is in Lien paaiemente betaalbaar met first date of payment being 15 August and thereatfter die cerste bctalingsdatum 15 Augustus en daarna die the 15th of each ensuing month up to and including 15de van elke daaropvolgcnde maand tot en met 15 Mci 15 May 111li en 2 lemancl wat gelds word om ingevolge hierdie Aan 2 Where any person who is required to furnish a hangsel n opgawe in te dien of ander inligting te ver return in terms of this Appendix or to provide such strek wat die raad nodig het om die gelds ingevolge other information as may be necessary to enable the daarvan te bereken en wat versuim om dit te doen council to determine the charges in terms thereof fails binne 30 dae nadat by skriftelik kennis ontvang het most to do so within 30 days after having been called upon die gelde betaal wat die read met die beste inligting tot to do so by notice in writing he shall pay such charges sy beskikking bereken as the council shall assess on the best information avail 3 n alle geskille wat ontstaan oor die dccl of able to it kategorie van hierdie Aanhangsel wat van toepassing is of 3 n all cases of dispute as to the part or category of oor vanaf watter datum enige deel of kategorie van this Appendix which is applicable or as to the date toepassing is is die beslissing van clic ingenicur deur from which any part or category is applicable the slaggewencl: Met dien verstande dat die cienaar in so decision of the engineer shall be decisive: Provided that 11 geval by die read teen sy beslissing appel kan aanteken the owner shall in such case be entitled to lodge an 4 n die gcval van n perseel wat nic met n straat appeal with the council riool verbind is nie word die gelde ingevolge items 2 4 n the case of premises not connected to a sewer 3 van Dcel gehef vanaf die datum waarop die the charges imposed in terms of items 2 and 3 of Part perseel in opdrag van die raad met die straatriool vershall be levied as from the date on which the council bind moet word of vanaf die datum waarop die perseel requires that a connection be made to the sewer or inderdaad sodanig verbind word wetter datum ook al from the date the premises are in fact so connected die vroegste is whichever is the earlier 5 Die gelde wat ingevolge items 2 en 3 van Deel 5 The charges levied in terms of items 2 and 3 of van Herdic Aanhangsel gehef word bly in die geval van geboue wat heeltemal leegslaan of gesloop word van krag tot op die datum waarop die raad versoek word om die betrokke opening by die straatriool te versa Part of this Appendix shall remain in force ill the case of buildings wholly unoccupied or in course of demolition until the date on which the council is m quested to seal the relative opening to the sewer 6 ngeval dear n verandering in die card van die okkupasie of die gebruik van n perseel aangebring word 6 Where any change is made in the nature of the en so 11 verandering bring nice dat n ander tarief nge occupation or the use of any premises which requires volge hierdie Aanhangsel daarop van toepassing geinaakhe t application of a different tariff in terms of this moet word word Been cis vir die verandering van n Appendix no claim for any adjustment of an account rekening wat reeds gelewer is of vir die terugbetaling rendered or any refund of moneys paid shall be entervan gelde wat betaal is deur die raad oorweeg nic tained by the council unless notice in writing of the tensy clic rand binne 30 dae nadat so n verandering change is given to the council within 30 days of the plaasgevind bet skriftelik daarvan in kennis gcstcl is date of such change taking place 7 n die geval van persele of plate wat met die 7 n the case of premises or places connected to the read se rioolstelscl verbind is en wat nie onder enigcen councils sewerage system and not falling under any of van die kategoriee wat ill hierdie Aanhangscl uitcen the categories enumerated in this Appendix the charges

38 ! 490 PROVNSALE KbERANT 20 FEBRUARE 1980 gdsit Word ressorteer nie word die gelde met inagne shall be determined as closely as possible in accordance Ming van die aaid van die perseel so na as moontlik with the"provisions Of this Appendix; regard being had ooreenkonistig die bepalings van hierdie Aanhangsel to the nature of the premises bepaal PART : CHARGES N RESPECT OF SEWERS DELL : GELDE TEN OPSGTE VAN BESKK WHCH ARE AVALABLE BARE STRAATROLE Availability Charges 1 Reskikbaarheidsgelde (1) For the purpose of this item piece of land bears () Vir die toepassing van hierdie item het stuk the meaning assigned thereto in section 1 of the bygrond die betekenis wat daaraan geheg word in artikel laws van die verordeninge (2) Where any piece of land with or without improve (2) ndien n stuk grond met of sonde( verbeterings ments is or in the opinion of the council can be by die straatriool verbind is of na die mening van die connected to the sewer the owner shall pay to the rand daarmee verbind kan word moet die eienaar n council a charge of R24 per year in respect of each geld van R24 ten opsigte van elke sodanige stuk grond such piece of land jaarliks aan die raad betaal 2 Charges in Respect of Domestic Sewage i 2 Gelde ten Opsigie vanhuishoudelike Rioolwater The owner or occupier of any piece of land or buildings Die eienaar of okkupant van enige stuk grond waarop having a drainage installation thereon which is connected of geboue waarin daar perseelrioolstelsels is wat met die to the sewer shall be liable to pay in addition to charstraatriool verbind is moet benewens die gelde wat ges levied in terms of other parts of this Appendix ingevolge ander dole van hierdie Aanhangscl gevorder every year in respect of the land or buildings described word elke jaar ten opsigte van die grond of geboue wat in the lefthand column of the following Table the in die linkerkantste kolom van die volgende Tabel be charges specified in the opposite righthand column skryf word die gelde betaal wat daarteenoor in die reg thereor: terkantste kolom aangegee word TABEL (1) Woonhttise: TABLE Per fear R () Dwellbtghousei: Per Year (a) Vir die eerste vier drekwatertocbehoor (a) For the first four soilwater fittings 4200 sets 4200 (b) For every additional soilwater fitting 3000 R ()) Vir elke bykomende drekwatertoebehoor sel (2) Building Sites: 3000 (2) Bampersele: For each soikvater fitting 3600 Vir elke drekwaterioebehoorsel 3600 (3) Other: (3) Ander: For each soilwater fitting 3600 q Vir elke drekwatertocbehoorsel 3600 (4) For the calculation of the charges pay (4) Vir die berekening van die gelde betaal able in terms of subitemsd) (2) and (3) it baar ingevolge Subitems () (2) en (3) word shall be deemed that where the trough is geag dm waar n trogstelsel in werking iselke adopted each 700 mm in length of trough or 700 mm in lengte van trogof geut ofgedeeltc gutter or part thereof used for urinal or water daarvan gebruik vir doeleindes van urinaal closet purposes or designed to be so used shall of spoelkloset of daarvoor ontwerp vir die be regarded as one urinal or closet fitting 1 as toepassing van hierdie gelde een urinaal of the case may bd For the purpose of these!closet geag word na gelang van die geval charges (5) Dr A G Visser HoSpitaal (5) Dr A G Visser Hospital &palings en Gelde ten Opsigte van Pabrieksuit 3 Provisions and Charges in Respect of ndustrial vloeisel Effluents Onderstaande bepalings geld vir die toepassing van The following provisions shall be applicable for the artikel 77(3) van hierdie verordeninge in verband met purposes of section 77(3) of these bylaws in connection en vir die berekening van die gelde wat vir die weg with and for the determination of charges payable voer en beliandeling van fabrieksuitvlocisel betaalbaar is: foi the conveyance and treatment of industrial effluents: () Die eienaar of okkupant Van Persele waaropdaar (1) The owner or occupier of premises on which any bedryf of nywerheid aangehou word en waarvan daar trade or industry is carried on and from which as a ten gevolge van so n bedryf of nywerheid of van n result of such trade or industry or of any process in proses wat daarmee gepaard pan uitvloeiscl in die cidental thereto; any effluent is discharged into the rand se straatriool ontlas word mom aan die rand n councils sewer shall pay to the council an industrial fabricksuitvloeiselgeld betaal wat ibereken word effluent charge which shall be calculated e

39 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY; (a) cleur verwysing na en as n redelike persentasie van (a) by reference to and as a reasonable percentage of die waterverbruik van sodanige persele soos:dit op c the water:constimption of:suchprendsesas recorded die raad se meterinstallasies vir sodanige persele on the councils metering installation for such pre geregistreer is; en mists; and (b) in ooreenstemming met die volgende formnle: (b) in accordance with the following formula (PW 60) (PY 60) Koste in sent per kiloliter = ; 100 Chargein cents per kilolitre _ met n minimum costevan 10;0c per k/ wail PW with a minimum charge of 100c per k/ where PV die rekenkundige gemiddelde van die permanga is the arithmetical average of the permanganate naatgehalte sterktes (vasgestel ooreenkomstig sub value strenghts (determined in accordance with item (3)) van minstens vier blinde monsters van subitem (3)) of not less than four grab samples of uitvloeisel is: Met dien verstande dat die raad in the effluent: Provided that the council may in its n gegewe geval volkome na goeddunke die mini sole discretion in any given case impose the minimum bedrag wat voorgeskryf word kan lief sonder Shtum charge preicribed above without taking any om die uitvloeisel to bemonster samples of the effluent (2) Wanneer die raad n monster ingevolge subitem (1) (2) Whenever a Sample is taken by the council in seem moet die helfte daarvan indien by dit Versta terms of subitem (1) one half thereof shall on his aan die eienaar of okkupant van die perseel beskikbagr request be made available to; the owner or occupier of gestel word the premises (3) Di ṙ e sterkte waarna dea in subitem () verwys word word volgens die skeikuntlige metodes waarvol (3) The strength referred to in subitem <) shall be gens rioolwater en riooluitvloeisel ontleed word soos determined by reference to the oxygen absorbed in four dit in Aanhangscl by hierdie verordeninge omskryf N word bepaal ooreenkomstig die hoeveelheid sutirstof hours from acidic potassium permanganate and on wat ri deelvolume van n zoed gemengde monster in 80 4 vier our uit n aangesuurde N kaliumpermanganaat an aliquot part of a wellshaken sample in accordance 80 with the metheds of bliethical analysis as applied to sewage and sewage effluents as set out in Appendix oplossing absorbeer to these bylaws (4) ndien &Car geen regstreekse afmethig pfaasvind (4) n the absence of any direct measurements the nic bepaal die read die hoeveelheid fabrielcsuitvloeisel quantity orindustrial effluent discharged shall be de wat ontlas is aan die hand van die hoeveelheid water termined by the council according to the quantity of wat gedurende daardie periode op die perseel verbruik water consumed on the premises during that period and is en by die bepaling van did hoeveelheid word die in the determination of that quantity deduction shall water wat vir hutshoudelike doeleinclei op die persdel be made of the water used on the premises for domestic verbruik is of wat tydens die vervaardigingsprosesse verdamp het of in die finale produk aanwesig is afgetrek of manufacture or lost y evaporation during the Process that present in the final product purposes Or that (5) Die sterkte en hoeveelheidvan die finale nitvloeisel wat vanaf persele ontlas word (5) soos in subitem The strength and quantity iof the final effluent () beskrywe word bepaal en kan van tyd tot tyd discharged from premises as described in subitem (1) herbepaal word deur die ingenieur en sy bevindings shall be determined and may from time to time be rebetreffende die sterkte en hoeveelheid van sodanige determined by the engineer whose findings as to the finale uitvloeisel bepaal of die geld ingevolge subitem strength and quantity of such final effluent shall deter (1) betaalbaaris ten opsigte van enige sodanige perseel mine whether the chargein terms of subitem (1) is pay en volgens waiter skaal dit betaalbaar able in respect of any such premises and on which scale is the same is payable (6) n elke geval waar die gelde it deur hierdie item voorgeskryf betaalbaar is begin aanspreek (6) n each case where the chaig9 prescribed by this likheid ten opsigte daarvan vanaf diedatani Waarop die item die payable liability it;respect thereof shall COMingenieur sy bepaling voltooi van die sterkte en hoe mence as from the date on Which the engineer completes veclheid van die finale uitvloeisel en die aanspreeklik his determination of the strength and quantity of the heid dour voort op die grondslag van sodanige bepalifigs: final effluent and shall continue On the basis of such Met dien verstande dat waar n herbepaling deur die determination: Prdvided that where a redeterinination ingenieur gemaak word genoemde gelde op die giond is made by the engineer the said charges shall be on slag van sodanige herbepalings is vanaf die datum van the basis of such re determination as: from the date of die voltooiing van sodanige herbepalnig the completion of such redetermination (7) ndien dear bewys word dat n meter waarmce : (7) f a meter wherebvthe quantity of water consu med die hoeveelheid water wat op die perseel verbruik word on the premises is measured is proved defective the afgemeet word clefek is moct die hoevecilicid fabrieks appropriate adjustment shall be made to the quantity uitvloeisel wat ontlas is bereken ooreenkomstig subitem of industrial _effluent discharged when calculated as (4) dienooreenkomstig gewysig word prescribed by subitem (4) 8(a) Waar fabrieksuitvlociscl op meer as ecn pi& in (8)(a) Where industrial effluent is discharged into the n straatriool ontlas word Betsy op dieselfde verdiepinl sewer from more points than one whether on the same Betsy op verskillende verdiepings van n perseel kan floor or oulifferent floors of premises the council

40 492 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 die read na goeddunke vir alle doelcindes om n bedrag may in its discretion for all the purposes of making a ingevolge hierdie Aanhangsel te kan hef met inbegrip charge in terms of this Appendix including the taking van die neem van toetsmonsters elke sodanige ont of test samples treat each such point of discharge as a lasplek as n afsonderlike pick vir die ontlasting van separate point for the discharge of industrial effluent fabrieksuitvlocisel in die straatriool beskou into the sewer (b) Met die cloel am die hoevcellicid uitvloeisel wat (b) For the purpose of calculating as prescribed by by elke ontlasplek soos voornoem ontlas word te subitem (4) the quantity of effluent discharged from kan bereken soos dit by subitem (4) voorgeskryf word each point of discharge as aforesaid the total water word die totale hoeveelheid water wat op die perseel consumed on the premises shall be allocated as accura verbruik is so juis as wat redclikerivys moontlik is tely as is reasonably practicable after consultation bena oorlegpleging tusscn die ingenieur en die okkupant tween the engineer and the occupier between the aan die verskillende ontlasplekke tocgewys several points of discharge 4 Private Swentbaddests 4 Private Swimming Baths Vir die ontlasting van water nit it swcmbad in n For the discharge of swimming pool water into a perseelrioolstelscl ingevolge artikel 76(3) per kl: 10c: drainage installation in terms of section 76(3) per kl: Met lien vcrstandc dat gcen sodanigc outlasting sonder 10c: Provided that such discharge may not be effected die vooraf verkred toestemming van die ingcnieur en voordat without the prior approval die nodige of the engineer and before gelde betaal is mag plaasvind nie the relevant charges have been paid DEEL V: GELDE VR WERK 1 Vir die verseung van openings (artikel 9(4)) per PART V: CHARGES FOR WORK 111 opening: R6 1 For the sealing of openings (section 9(4)) per open 2 Vir die oopmaak van verstopte perseelriole (artikel ing: R6 13(4)): 2 For the opening of blocked drains (section 13(4)): (1) Weeksdae: (1) Weekdays: (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan: RO (a) For the first hour or part thereof: RO (b) Daama per uur of gedeelte daarvan: R6 (b) Thereafter per hour or part thereof: R6 (2) Saterdae: (2) Saturdays: (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan: R18 (a) For the first hour or part thereof: R18 (b) Daarna per uur of gedeelte daarvan: R8 (b) Thereafter per hour or part thereof: R8 (3) Sondae en Open bare Vakansiedae: (3) Sundays and Public Holidays: (a) Vir die eerste uur of gedeelte daarvan: R20 (a) For the first hour or part thereof: R20 (b) Damn per uur of gedeelte daarvan: R12" (b) Thereafter per hour or part thereof: R12" 2 Die Riolerings en Loodgietersverordeninge van die 2 The Drainage and Plumbing Bylaws of the Hei Munisipaliteit Heidelberg afgekondig by Adrninistradelberg Municipality published ander Administrators teurskennisgewing 509 van 1 Augustus 1962 soos gewy Notice 509 dated August 1962 as amended are hereby sig word hierby herroep revoked PB PB 2f Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG MUNSPALTET JOHANNESBURG: ORDENNGE MELKVER CORRECTON NOTCE JOHANNESBURG MUNCPALTY: MLK BY LAWS of dear nou melk n melkproduk of saamgestelde suiweiproduk in is of nie" nection therewith whether or not it contains any milk milk product or composite dairy product" PB PB Administrateurskennisgewing 1390 van 28 November 1979 word hierby Nierbeter deur item 2 deur die Administrators Notice 1390 dated 28 November volgende te vervang: 1979 is hereby corrected by the substitution for item 2 of the following: 2 Deur subartikel (10) van artikel 15 deur die volgentle te vervang: 2 By the substitution for subsection (10) of section 15 of the following: "(10) Geen artikel uitgesonderd die wat ingevolge artikel 35(4) in n melkery gehanteer verkoop of opge "(10) No goods except those which are permitted to berg kan word en geen dier mag op n voertuig vervoer be handled sold or stored in a dairy in terms of section word terwyl slit gebruik word om mclk enige melk 35(4) or animal shall be conveyed on a vehicle while produk of saamgestelde suiwelproduk of enige tocstel it is being used to convey milk any milk product or wat in verband daarmee gebruik word te van= nie composite dairy product or any appliance used in cons

41 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET LYDENBURG: VERORDE LYDENBURG MUNCPALTY: REFUSE (SOLD NNGE BETREFFENDE VASTE AFVAL EN WASTES) AND SANTARY BYLAWS SANTET The Administrator hereby interms of section 101 of Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel the Local Government Ordinance 1939 publishes the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die bylaws set forth hereinafter which have been approved Verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn inge by him in terms of section 99 of the said Ordinance volge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is CHAPTER 1 HOOFSTUK 1 Definitions Woordomskrywing 1 For the purposes of these by laws unless the context otherwise indicates Vir die toepassing van hierdie verordeninge tensy uit die sinsverband anders blyk beteken "bin liner" means a plastic bag as prescribed by the Council which may be placed inside a container with a "aanstootlike afval" afval wat toksies gevaarlik nade ig of skadelik is of wat die omgewing kan besoedel conserving capacity not exceeding 01 m5; of wat ontstaan as gevolg van n vervaardigingsproses "builders refuse" means refuse generated only by deof die voorafbehandeling vir wegdoendoeleindes van molition excavation or building activities on premises; bedryfsvloeiafval wat ingevolge die Raad se Rioleringsverordeninge nie in n perseelriool of straatriool gestort "bulky refuse" means refuse generated on any pre mag word nie of wat ontstaan as gevolg van vervaardigings raises but which cannot by virtue of its mass shape size instandhoudings monteer en demonteerbedry or quantity readily be removed by means of and withwighede asook die bedrywighede op woonvegrangeer out damaging the bin liner excluding objectionable rewerwe uitgesonderd bouersafval of huisafval; i fuse or builders refuse; "besigheidsafval" afval wat op enige perseel ontstaan : en wat met gemak en sonder beskadiging van die plastie "business refuse" means refuse generated on any pre se voering daarin verwyder kan word uitgesonderd tuin raises and which can readily be removed by means of afval bouersafval lywige afval huisafval of aanstoot and without damaging the bin liner excluding garden like afval; refuse builders refuse bulky refuse domestic refuse of objectionable refuse; "bouersafval" afval wat slegs weens slopings uitgral wings of boubedrywighede op n perseel ontstaan; "container" means a refuse container as prescribed a by Council and wic be "eienaar" n eienaar soos omskryf in die Ordonnanandhepproved t; Council freetheof charge of athrulih ngmaypricessupplied by sie op Plaaslike Bestuur 1939: Met dien verstande dat die "eienaar" van n perseel wat gehou word ingevolge "Council" means the Town Council of Lydenburg that le Deeltitelregister wat ingevolge artikel 5 van die Wet Councils Management Committee acting under the p Deeltitels 1971 geopen is die regspersoon is wat powers delegated to it interms of section 58 of the Local y did Wet omskryf word; Government (Administration and Elections) Ordinance i "gelde" die gelde wat in die Bylae by hierdie verorde 1960 and any officer to whom that Committee has been ninge voorgeskryf word; empowered by the Council in terms of subsection (2) of the said section to_delegate and has in fact delegated the "houer" n vullishouer soos deur die Raad bepaal powers functions and duties vesting in the Council in en goedgekeur en wat deur die Raad gratis of teen relation to these bylaws; heersende pryse voorsien kan word; "huisafval" afval wat norrnaalweg op die "domestic refuse" means refuse which is normally versele van generated on the premises of private dwenliouses private woonhuise wat insluitlik van woondoeleindeue F including churches hospitals schools hostelslli ben gevolent bruik word ontstaan insluitende kerke en sale hospi societies and halls and which can readily be removed by tale skole hostelle liefdadigheidsorganisasies en wat means of and without damaging the bin liner; met gemak sonder beskadiging van die plastiese voering daarin verwyder kan word; "garden refuse" meahs refuse generated as a result "lywige afval" afval uitgesonderd aanstootlike afval of normal gardening activities of an established garden of bouersafval afkomstig vanaf enige perseel maarwat on premises used solely for residential purposes such as vanwee die massa vorm grootte of hoeveelheid daarvan grass cuttings leaves plants tree and shrub prunings nie met gemak en sonder beskadiging van die plastiese flowers and other similar small and light matter; voering opgegaar word verwyder kan word nie; "objectionable refuse" means refuse which is toxic "okkupant" n bewoner soos omskryf in die Ordon dangerous injurious or harmful or which may pollute the tansie op Plaaslike Bestuur 1939: Met dien verstande environment or which results from a manufacturing pro n perseel wat ge cess of the pretreatment for disposal purposes of any inhou word ingevolge die Deeltitelregister wat ingevolge dustrial or mining liquid waste which in terms of the artikel 5 van die Wet op Deeltitels 1971 geopen is Councils Drainage Bylaws may not be discharged into die regspersoon is wat by die Wet omskryf word: Met a drain of sewer or which result from manufacturing rdat die "bewoner" in die geval van

42 494 PROV!NSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 dien verstande verder dat indien daar meer as een ok maintenance fabricating and dismantling activities and kupant van n perseel is die eienaar geag word die the activities of railway marshalling yards excluding okkupant to weer; builders refuse or house refuse; "openbare plek" n publieke plek soos omskryf in "occupier" has the same meaning as defined in the die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939; Local Government Ordinance 1939: Provided that "oc cupier" in respect of premises held on the Sectional Title "plastiese voering" n plastiese sat soos deur die Raad Register opened in terms of section 5 of the Sectional voorgeskryf wat binnein n honer met n opgaarinhoud Titles Act 1971 means the body corporate as defined van hoogstens 01 m3 geplaas kan word in the Act in relation to such premises: Provided further "Raad" die Stadsraad van Lydenburg daardie Raad that in the case of premises being occupied by more than se bestuurskomitee wat handel kragtens die bevoegdhede one occupant the owner shall be deemed to be the ocwat ingevolge die bepalings van artikel 58 van die Or cupier of the premises; donnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en Ver owner" has the same meaning as defined in the Local kiesings) 1960 aan hom gedelegeer is en enige beampte Government Ordinance 1939: Provided that "owner" aan wie die Komitee ingevolge die bepalings van subarin respect of premises on the Sectional Title Register tikel (2) van genoemde artikel op gesag van die Raad opened in terms of section 5 of the Sectional Titles Act die bevoegdhede funksies en pligte \vat ten opsigte van means the body corporated as defined in that hierdie verordeninge by die Raad berus kan delegeer Act in relation to such premises; en dit inderdaad gedelegeer het; "public place" has the same meaning as "tuinafval" afval wat ontstaan deur normale tuinvan n gevestigde Min op n perseel wat Local Government Ordinance 1939; defined in the hedrywighede uitsluitend vir woondoeleindes gebruik word soos ge "tariff charges" means the charges prescribed in the snyde gras blare plant; boom en struiksnysels blom me en ander soortgelyke klein en ligte voorwerpe HOOFSTUK Schedule to these bylaws CHAPTER 2 REMOVAL OF REFUSE VERWYDERNG VAN AFVAL The Councils Service Die Raad se Diens 20) The Council renders a service for the collection 241) Die Raad lewer n diens vir die afhaal en ver and removal of refuse at the tariff charge prescribed in wydering van afval teen die gelde wat in die bylae the Schedule to these bylaws: Provided that the renby hierdie verordeninge voorgeskryf word: Met dien ver :dering of a particular service is subject to the approval stande dat die lewerinva van n bepaalde diens onder ;of the Council worpe is aan die goedkeuring van die Raad (2) f required by the Council the occupier of prem (2) As die Raad dit vereis moet die okkupant van n lises on which refuse is generated shall avail himself perseel waarop afval ontstaan van die Raad se diens ;of the CounciPstservice for the collection and removal vir die afhaal en verwydering van afval gebruik maak u:of such refuse (3) Die eienaar of okkunant van n perseel waarop 1 (3) The owner or occupier of the premises on which die afval ontstaan is aanspreeklik vir die betaling van ;the refuse is generated shall be liable for the payment die gelde vir enige diens wat die Raad vir die afhaal en :of the tariff charges in respect of any service rendered verwyderng van sodanige afval lewer by the Council for the collection and removal of such ;refuse Kennisgewing can die Raad 3(1) Die okkupant van n perseel of as daar meet Notice to Council as een okkupant is die eienaar van sodanige perseel 3(1) The occupier of premises or if there is moet binne more seive dae vanaf die dag waarop afval op than one occupant the owner of such premises shall sodanige perseel begin ontstaan die Raad kennis :within wneven days after the commencement of the genestel ;ration of refuse on such premises notify the Council (a) dat die perseel geokkupeer word; (a) that the premises are being occupied; (b) dat daar of bouers of lywige of besigheids of huffst(b) whether builders refuse or bulky refuse or business of aanstootlike afval op die perseel ontstaan; refuse or domestic refuse or objectionable refuse (c) van die beraamde hoeveelheid van sodanige afval is being generated on the premises; wat ontstaan; :(c) regarding the estimated volume of such refuse being (c1) van die voorgestelcle wyse van verwydering en hoc generated; dikwels dit moet geskied i(d) regarding the proposed method and frequency of removal (2) Die eienaar of okkupant van n perseel waarop areal ontstaan moet op n wyse deur die (2) The owner or Raad vooroccupier of premises on which refuse is generated shall in a manner prescribed by the geskryf al die besonderhede wat die Raad vereis betref Council furnish the Council with all the particulars rcfcncic die samestellingvan die arval aan die Raad ver clicked by the Council in regard to the composition of strek the refuse "

43 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Verskaffing van Hotter& Provision of Containers 4(1) Die Raad moet die soort en aantal houers wat 40) The Council shall determine the type and number by n perseel benodig word bepaal of containers required on a premises (2) The owner (2) of a Die premises shall be eienaar responsible for van n perseel is verantwoordelik vir the supply of the die pre determined number and verskaffing type of van die voorafbepaalde soon en aantal containers if required by the Council houers indien deur die Raad vereis i (3) (3) ndien die Raad n houer verskaf word sodanige f a container is supplied by the Council such a container shall be houer gratis of supplied free of charge or at ruling teen heersende plyse verskaf prices (4) Waar n houer gratis deur die Raad verskaf word ; (4) Where a container is supplied free of charge by bly sodanige houer die eiendom van die Raad cn is die : the Council such container shall remain the property eienaar van die perseel teenoor die Raad aanspreeklik of the Council and the owner of the premises shall be vir die verlies van of skade aan sodanige honer liable to the Council for the loss of or damage to such container Plasing van Hollers 50) Die eienaar of okkupant van n perseel moet : Placing of Containers op n pick op die perseel soos deur die Rand goedgekeur 50) The owner or occupier of premises shall provide voorsiening maak vir genoeg ruirnte om die boners to 14 sufficient space for the storage of the containers on the berg i premises as approved by the Council (2) Die plek waarvoor dear ingevolge subartikel () (2) The space provided in 1 terms of subsection (1) shall op die perseel voorsiening gemaak word moet so geled ; be in such a position as will allow the storage of containwees dat die houers nie vanaf n straat of openbare :ers without their being visible from a street or public plek sigbaar is nie tensy die Raad anders aandui place unless otherwise directed by the Council (3) Alle houers met n opgaarinhoud van hoogstens (3) All containers with a conserving capacity not ex 01 m3 waarin besigheids of huisafval geplaas word ;ceeding 01 m3 in which business or domestic refuse moet met n plastiese voering van 950 mm x 750 mm is placed shall be equipped with bin liners of at least en 22 mikrometer hoe digtheid plastiek of 40 mikrome :950 mm x 750 mm and 22 micrometer thick high denter lae digtheid toegerus word en sodanige plastiese shy plastic or 40 micrometer thick low density plastic or voering word tensy die Raad anders bepaal deur die as may be determined by the Council from time to okkupant of eienaar voorsien ;time and such bin liners shall be supplied by the occupant or owner unless otherwise determined by the (4) Plastiese voerings met afval daarin en behoorlik Council toegebind moet slegs op die dag van verwydering soos ; (4) Bin liners containing refuse properly fastened deur die Raad bepaal buite die omheining of grens van shall on the day of removal only as determined by the die perseel op die straatgrens of op sodanige ander ;Council be placed outside the fence or boundary of the plek soos deur die Raad bepaal geplaas word :premises on the street boundary or such other position (5) As die Raad dit vereis moet die plek van afhaal as determined by the Council so gelee wees dat daar n gerieflike in en uitgang vir! (5) f required by the Council the place of collection die Raad se afvalverwyderingsvoertuie is shall be so located as to permit convenient access to and :egress for the Councils refuse collection vehicles (6) n Groot genoeg ruimte moet voorsien word sodas n spesiale houer vir die opberg van afval soos beskryf (6) A sufficient area shall be provided to keep a spein artikel 6(1)(a)(i) daar gehou kan word benewens die cial container for the storage of refuse as described in ruimte benodig vir die opberging van afval wat nie in section 6()(a)(i) apart from the space necessary for n spesiale houer geberg word nie the storage of refuse not kept in a special container (7) Die Raad kan na goeddunke n pick aanwys van (7) The Council may at its discretion indicate a posiwear afval met meer gerief verwyder kan word tion from where refuse may be removed more conveniently (8) Ondanks enige andersluidende benaling kan die Raad (a) (8) Notwithstanding any provision to the contrary the Council may in die geval van geboue wat opgerig is of geboue (a) waarvan in the case of buildings erected or buildings of which die bouplanne goedgekeur is voordat bierthe building plans have been approved prior to the die verordeninge van krag geword het; en coming into operation of these bylaws; and (b) as die Raad na sy mening nie afval van die plek (b) in the event of the Council in its opinion being un af waarvoor daar ingevolge subartikel () voor able to collect and remove refuse from the space siening gemaak is kan afhaal en verwyder nie; provided in terms of subsection (1) ten cinde n oorlas tc voorkom of die afhaal van afval having regard to the avoidance of nuisance or the con te vergemaklik n plekop of buitekant die perseel venience of collection of refuse indicate a position aan waar die houer(s) vir die versameling en venvydering van sodanige afval geplaas moet word en die within or outside the premises where the container(s) shall be placed for the collection and removal of such refuse and such container(s) shall then be placed in houer(s) moet op daardie pick geplaas word op die tyc such position at such times and for such periods as en vir die tydperke wat die Raad voorskryf i the Council may prescribed wys

44 496 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Gebruik en Versorging van Hollers en Plastiese Use and Care of Containers and Bin Liners Voerings 6(1) The occupier of premises;_or in the case of pre 6(1) Die okkupant van die perseel of as daar meet as mises occupied by more than one occupant the owner een okkupant is die eienaar van sodanige perseel moct of such premises shall ensure that sorg dat _ (a) all the domestic or business refuse generated on (a) alle huis en besigheidsafval wat op die persec1 ont the premises is Placed and kept in bin liners for staan in plastiese voerings geplaas en gehou word removal by the Council: Provided that the provi sodat die Raad dit kan verwyder: Met dien vet sions of this subsection shall notprevent any Occustande dat die bepalings van hierdic subartikel nie pier or owner as the case may be verhoed nie dat n okkupant of eienaar na gelang van die geval 1 (i) who has obtained the Councils prior written consent from selling or otherwise disposing (i) wat vociraf did Raad se skriftelike ivergunning of any swill; corrugated cardboard paper glass verkry het draf riffelkarton; papier glas of or other waste material for recycling in a alvalmateriaal verkoop of vervrecm sofa process or in the manor case of swill for dat dit deur n vervaardigingsproses hcrwin kan word of in die geval van draf vir vetconsumption; and " bruikdoeleindes gebruik kan word en (H) from utilising such domestic refuse as may be (ii) van die huisafval wat virkomposdoeleindes ge suitable for making compost: Provided the re skik is gebruik _maak nic mits die afval op fuse remains on the premises and does not die perseel bly en geen oorlas tot igevolg het cause a nuisance; nie; " (b) no hot ash glass fragments or other business or do (b) geen warm as glasskerwe of ander besighcids of mestic refuse which may cause damage to bin liners huisanal wat die Plastidse voering kan beskadig of or injury to the Councils employees while carrying die Raad se werknemers kan beseer terwyl hulle out their duties in terms of these bylaws is placed hul pligte ingevolge hierdic verordeningc nakom in in bin liners before he has taken the necessary pre die voerings geplaas word voorslat by die nodige cautions to avoid such daniage or injury; voorsorg getref het oin sodanige skade of besering te voorkom nie; (c) no material including any liquid which by reason of its mass or other characteristics is likely to render (c) geen materigil insluitende vloeistof wat weeds such bin liners too difficult for the Councils emdie massa of ander mienskappe daarvan; dit waar; ployecs to handle or carry is placed in such skynlik vir bin die Raadsd werknemers te moeilik kan liners; and maak om die plastiese voerings te hanteer of te dra in sodanige voerings geplaas word nie; (d) every container on the premises which is provided (a) elke houer op die perseel wal mei n delcsel voor: with a lid is covered save when refuse is being desien is toe is behalwe wanneer afval daarin ge posited therin or discharged therefrom and that pleas of daaruit verwyder Word en dal elke houer every container is kept in a clean and higienic conskoon en higionies gehou word dition (2) Geen houer mag vir n ander doel as die Joel waar (2) No container may be used fin any purpose other voor dit voorsien is gebruik word nie engeen vuur than that for which it is supplied and no fire shall be lit mag daarin aangesteek Word nie in such container (3) Die Raad verwyder plastiese voerings met afval (3) The bin liners containing refuse shall be removed slegs indien dit op die voorgeskrewe plekke sons in by the Council only if such bin liner have been placed at artikel 5 bepaal geplaas is met sodanige tussenposes as the prescribed places as provided for in section 5 at wat by nodig ag such intervals as the Council may deem necessary (4) Die Raad aanvaar geen aanspreeklikbeid vir die (4) The Council shall not be liable for the loss of or verlies van of skade aan n houer of plastiesc voering for any damage to a container or bin liner nie HOOFSTUK 3 TLiNANAL : CHAPTER 3 GARDEN REFUSE Removal and Disposal of Garden Refuse t 4 Verwydering en 1Vegdoen van Tuinalval 7(1) Die okkupant of as dear nicer as een okkupant 7(1) The occupier or in the case premises occuis die eienaar van lit perseel waarop tuinafval ontstaan pied by more than one occupant the pre of owner the of moet toesien dat sodanige afval binne n redelike tyd mises on which garden refuse is generated shall inperk nadatdit ontstaan het thee weggedoen word: Met sure that such refuse be disposed of within a reasonable dien verstande dat tuinafval on die perseel vir die maak time after the generation thereof: Provided that garden van kompos gehou kan word indien dit nie n oorlaas sal refuse may be retained OA the premises for the making veroorsaak We of compost if it will not cause a nuisance (2) Behoudens die bepalings van artikel 2(2) kan:enig (2) Subject to the provisions of section 2(2) any per iemand tuinafval verwyder en! daarmee wegdoen son may remove and dispose of garden refuse 11

45 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (3) Tuinafvnl moet nadat lit van die perseel af waar (3) Garden refuse shall once it has been removed from the premises on which it was generated be de posited on a site designated by the Council as a disposal site for such garden refuse op dit ontstaan het venvyder is gestort word op n terrein wat die Raad as n stortingsterrein vir sodanige tuinafval aangewys het Die Raad se Spesiale Dienste The Councils Special Services 8(1) Behoudens die bepalings van artikel 2(1) verwy 80) Subject to the provisions of section 20) the Counder die Raad tuinafval van n perseel af indien sodanige cil shall remove garden refuse of a premises if such gar tuinafval op die dag van verwydering buite die om den refuse on the day of removal is placed outside the heining of grens van die perscel op die straatgrens of fence or boundary of the premises on the street bounop sodanige ander pick sous deur die Raad bepaal dary or such other place as determined by the Council got= word (2) The Council may determine the type and quantity (2) Die Raad kan die soort en nantal houcrs wat vir of the containers which shall be used for the storage and die opberging en verwydering van sodanige afval gebruik removal of such refuse moet word bepaal (3) The Council may determine that certain garden (3) Die Raad kan bepaal dat sekere tuinafval in plas refuse shall be placed in bin liners in which event the tiese voerings geplaas en gehou word in welke geval ; stipulation of section 5 shall mutatis mutandis apply die bepalings van artikel 3 mutatis mutandis van toe passing is CHAPTER 4 HOOFSTUK 4 BULDERS REFUSE BOUERSAFVAL Responsibility for Builders Refuse Aanspreeklikheid vir Bouersafval 90) The owner of premises on which builders refuse is generated and the person engaged 9(1) Die eienaar van die perseel waarop bouersafval in the activitywhich causes such refuse to be generated shall ensure ontstaan en die persoon wat betrokke is by die bedrythat wigheid wat sodanige afval laat ontstaan moet sorg dat (a) such refuse be disposed of in terms of section 12 (a) die afval ingevolge artikel 12 weggedoen word hinne within a reasonable time after the generation there n redelike tydperk nadat (lit ontstaan het; of; (b) tot tyd en wyl die bouersafval weggedoen is inge (b) until such time as builders refuse is disposed of in volge artikel 12 en onderworpe aan die bepalings terms of section 12 and subject to the provisions van artikel 10 moet sodanige afval asook (lie hollers of section 10 such refuse together with the conwaarin dit gehou en verwyder word op die perseel tainers used for the storing or removal thereof waar dit ontstaan het gehou word shall be kept on the premises on which it was ge (2) Enigiemand mag n (liens nerated vir die verwydering van bouersafval lewer ndien die Raad so n (liens lewer (2) Any person may operate a builders refuse removal geskied dit teen die voorgeskrewe gelde service Should the Council provide such a service it shall be done at the tariff charge: Provided that the Holders Council may do so with its refuse removal equipment 100) ndien houers of ander bevatters wat gebruik Containers word vir die verwydering van boucrsafval vanaf persele nie op die perseel gehou kan word nie kan die houcrs 100) f containers or ()the: receptacles used for the reof ander bevatters met die Raad se skriftelike vergun moval of builders refuse from premises cannot be kept ning vir die (lulu van die vergunning langs die straat on the premises such containers or other receptacles gehou word may with the written consent of the Council be placed (2) Vergunning wat ingevolge subartikel () in the roadway for the period of such consent verleen word is onderworpe aan die voorwaardes wat die Raad (2) Consent given in terms of subsection () shall be nodig mag ag: Met lien verstande dat as by sy vcr subject to such conditions as the Council may deem negunning verleen of weier of voorwaardes stel die open cessary: Provided that in giving or withholding its eonbare veiligheid en gerief in sent or in laying down conditions the Council shall ag geneem moet word have regard to public safety and convenience (3) Die Raad se skriftelike vergunning waarna in sub (3) The written consent of the Council referred to in artikel 0) verwys word word slegs verleen teen betaling subsection () shall only be given on payment of the van clic gelde vir dietreldigheidsduur van die vergunning tariff charge for the period of such consent 11 Elke houer of anderbevatter wat vir die verwy 11 Every container or other receptacle used for the dering van bouersafval gebruik word moet removal of builders refuse r(a) cluidelik gemerk wees met die naam en adres of (a) shall have clearly marked on it the name and address or telephone number of the person in con trol of such container or other receptacle; telefoonnommer van die persoon in beheer van die houer of ander bevatter;

46 1 493 PROVNSALE KORRANT :20 FEBRUARE1980 (b) toegerus weer met kaatschevrons of kaatsers wat (b) shall be fitted with reflecting chevrons or reflectors die hale voor en agterkant daarvan duidelik omlyn; which shall completely outline the front and the en back thereof; and (c) to alle tye toegemaak Wees seklal daar "geeii ver (c) shall be covered at all times other than when actu plasing van die inhoud of stof kan ontstaan nie ally receiving or being emptied of such refuse that behalwe wanner dit werklik met afval gevul of no displacement of its contents or dust nuisance leeggemaak word can ioccur Wegdoening van Bouersafval " " 1 Disposal of Builders Refuse 120) Subject to 12(1) Alle bouersafvalmeet onderworpe aan die be the provisions of subsection (2) herepalings van subartikel (2) op die Raad se afvalstort at the Councils of all builders refuse shall be deposited refuse terreine gestort word nadat die storter die gelde daar disposal sites subsequent to the person depositing the refuse having paid the tariff charge voor betaal het (2) Bouersafval mag yir (2) For grondherwinningsdoeleindes the purpose of reclamation of land builders refuse may with the written consent of the Council be imet die Raad se skriftelike vergunning opn antler plek as die Raad se afyalstortterreine gestort word_ deposited at a place other than the Councils refuse : disposal sites (3) Vergunning wat ingevolge subartikel (2) verleen word is onderworpe aan die voorwaardes wat die Raad (3) Any consent given in terms of subsection (2) shall nodig mag ag: Met dien verstande dat die Raad die be subject to such conditions as the Council may deem volgende in ag neem warineer hy sy :vergunning verleen necessary: Provided that in giving or refusing its conof weier of wanneer hy voorwaardes stel: sent or in laying down conditions the Council shall have regard to the following: (a) Openbareveiligheid " "" (a) Public safety (b) Die omgewing " van die beoogde stortterrein: (b) The environment of the proposed disposal site (c) Die geskiktheid van die gebied Met inbegrip yin ts ; 1! / die dreinering daarvan (c) The suitability of thearea including the drainage (d) (e) Die verwagte tye en wyse waarop afval op die terrein gestort word Die gelykmaking van die terrain thereof (d) The expected manner and times of depositing of re fuseat the site:!! (e) The levelling Of the site : (f) Stofbeheer (f) The control of dust (g) Ander Verwante faktore ; (g) Other relevant factors ; 1 100FSTUK 5 CHAPTER it 5 LtiVGE AFVAL Verwydeling en Wegdoen van Ljwige Afra BULKYREFUSE 1 Removal and Disposal of Bulky Refuse 1 13(1) Die okkupant of as daar meer as een okkupant 13(1) The occupier or in the case of premises occuis dieeienaai van n perseel waarop lywige afval ont pied by more than one person the owner of primises on which ref is generated shall ensure that use toesien moat dat die afval ingevolge hierdie Hoof: bulky such refuse be di sposed of in terms of this Chapter stuk mee weggedoen word binne n iredelike tydperk within a reasonable time after the generation thereof nadat dit ontstaan het (2) Āny person niay remove arid dispose of bulky re (2) Enigiemand kan lywige afval verwyder en daar fuse; " mee wegdoen (3) Bulky refuse shall once it has been removed from (3) Lywige afval met nadat dit van did perseel waar the premises on which it was generated be deposited on op dit ontstaan het verwyder is; gestalt word op n a site designated by the Council as a disposal site for such terrein wat dieraad daarvoor aangewys het refuse: k i The Councils Special Service Die Read se : SPesiale Diens 14 At the request of the owner or any occupier of 14 Die Raad verwyder die lywige afiral 1 van lit per any premises the Council shall remove bulky refuse seel af teen die voorgeskrewe tarief mits hy dit met from nremises at the prescribed tariff: Provided the sy arvalverwyderingsuitrusting kap doen op versoek van Council is able to do so with its refuse removal equip n eiehaar of h okkupant van r perseel ment

47 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY HOOFSTUK 6 CHAPTER 6 i AANSTOOTLKE AFVAL OBJECTONABLE REFUSE Komisgewing van die Ontstaan van Aanstootlike Afval 15(1) Die eienaar of okkupant van n perseel waarop Notification of Generation of Objectionable Refuse 15(1) The owner or occupier of premises on which aanstootlike afval ontstaan moet die Raad verwittig aangaande die samestelling daarvan die hoeveelheid daarobjectionable refuse is generated shall inform the Counvan hoe dit opgeberg word en hoe en wanneer dit ver cil of the composition thereof the quantity generated wyder sal word how it is stored and how and when it will be removed notification (2) f so required by the Die kennisgewing (2) waarna daar in subartikel (1) ver Council the re wys word moet as die Raad ferred to in subsection (1) shall be dit vereis gestaaf substantiated by an word deur n ontleding wat deur n gekwalifiseerde bedryfanalysis certified by a qualified industrial chemist or a skeikundige of n persoon deur die Raad aangewys person nominated by the Council gewaarmerk is (3) Subject to the provisions of section 72 of the Local (3) die Raad of iemand wat deur die Raad daartoe Government Ordinance; 1939 the Council or any per gemagtigson is kan onderworpe aan die bepalings van art{ son authorized by the Council may enter premises at any kel 72 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur time to 1939 ascertain whether objectionable re n nerseel te enige redelike tyd betree ten einde vas te fuse is generated on such premises and may take samstel of aanstootlike afval op so n perseel ontstaan het: pies and test any refuse found on the premises to asomits monsters te neem en om afval wat op die nerseel: certain composition gevind word te toets om die samestelling daarvan te (4) The owner or occupier of premises on which obbepaal jectionable refuse is generated shall notify the Coun (4) Die eienaar of okkupant van n perseel waarop cil of any changes in the composition and quantity of aanstootlike afval ontstaan moet die Raad verwittig the objectionable refuse occurring thereafter van enige verandering in die samestelling en die hoeveel held aanstootlike afval wat daarna mag ontstaan Etoilitgbf Objectionable Refuse r (c) Opberging van Aanstootlike Afval 160) The person referred to in section 15(1) shall 16(1) Die persoon waarna daar in artikel 15(1) ver ensure that the objectionable refuse generated on the wys word moet sorg dat die aanstootlike afval wat op die premises shall be kept and stored thereon in terms of perseel ontstaan ingevolge artikel 16(2) op die perseel; section 16(2) until it is removed from the premises in gehou en opgeberg word totdat dit ingevolge artikel 17; terms of section 17 van die perseelaf verwyder word (2) Objectionable refuse stored on preniises shall be (2) Aanstootlike afval wat op n perseel opgeberg: stored in such manner that it does not cause a nuisance word moet op so n wyse opgeberg word dat dit nie or pollute the environment n oorlas veroorsaak of die omgewing besoedel nie (3) f objectionable refuse is not stored in terms of (3) ndien aanstootlike afval nie ingevolge subartikel subsection (2) on the premises on which it is generated (2) op die perseel waarop dit ontstaan opgeberg word; the Council May order the owner or occupier of the nie kan die Raad die eienaar of okkupant van die per premises to remove such refuse within a reasonable seel gelas om sodanige afval binne n redelike tydperk time and if thereafter the refuse is not removed within te verwyder en indien die afval nie binne die tydperk verwyder is nie kan die Raad dit self_ of deur middel such time the Council may by itself or through a con tractor remove it at the expense of the owner or ocvan n kontrakteur op koste van die eienaar of okkupant cupier verwyder Verwydering van Aanstootlike Alva Removal of Objectionable Refuse 170) Niemand mag sonder die skriftelike toestem 170) No personshall remove or dispose of objectionming van die Raad of op n wyse anders as deur die able refuse from the premises on which it was generated Raad bepaal aanstootlike afval van die perseel waarop without or otherwise than in terms of the written con dit ontstaan het verwyder of wegdoen "nie sent of the Council (2) Die Raad kan ingevolge subartikel (1) toestem (2) The Council may give its consent of subsection (1) ming verleen onderworpe aan voorwaardes wat by nodig subject to such conditions as he may deem fit: Provided mag ag: Met then verstande dat wanneer die Raad voor _ that in laying down conditions the Council shall have regardto waardes stel die volgende in ag geneem word: [ (a) (a) Die samestelling van die aanstootlike afval the composition of the objectionable refuse; (b) the suitability of the vehicle and container to be (b) Die geskiktheid van die voertuig en die houer wat gebruik sal word used; (c) Die plek waar die afval gestort gaan word: the place where the refuse shall be deposited: and (d) Bewys aan die Raad van sodanige stortirtg (d) proof to the Council of such depositing

48 500 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (3) Tensy die Raad daarvan oortuig is dat die persoon (3) Unless it is satisfied that the person applying for wat om toestemming aansoek doen bevoeg is om die consent is competent and has the equipment to remove aanstootlike afval te verwyder oor die uitrusting wat the objectionable refuse and to comply with the condi vir die verwydering van die aanstootlike afval nodig is tions laid down by the Council the Council shall not beskik en aan die voorwaardes van die Raad kan vol give its consent in terms of subsection (1) doen verleen die Raad nie toestemming ingevolge subartikel () nie (4) The person referred to in section 150) shall in form the Council at such intervals as the Council may (4) Die persoon waarna daar in artikel 15(1) verwys determine having regard to the information which word moet die Raad so dikwels as wat die Raad kan shall be given to the Council in terms of section 15(1) bepaal met inagneming van die inligting wat ingevolge of the removal of objectionable refuse the identity of artikel 15(1) aan die Raad verstrek moet word inlig the remover the date of such removal the quantity and in verband met die verwydering van aanstootlike afval the composition of the objectionable refuse removed die identiteit van die verwyderaar die verwyderingsdaturn die hoeveelheid en die samestelling van die aanstoot (5) At the contravention of this section section 21(3) like afval wat verwyder word shall be applicable mutatis mutandis (5) By oortreding van hierdie artikel is artikel 21(3) mutatis mutandis van toepassing CHAPTER 7 HOOFSTUK 7 STORTTERRENE DSPOSAL STES Procedure at Disposal Sites Procedure by Stortterreine 180) Any person who for the purpose of disposing of refuse enters a refuse disposal site controlled by 18(1) lemand wat n stortterrein waaroor die Raad the Council shall beheer uitoefen met die doel om afval te stort betree moet (a) enter the disposal site at the authorized access only; (a) die stortterreine slegs by die gemagtigde ingang binnegaan; (b) in the manner required by the Council present the (b) die afval aanbied op die wyse wat die Raad vereis refuse for weighing if the Council so requires; sodat die massa gemeet kan word indien die Raad dit vereis; (c) provide the Council with all particulars required in regard to the composition of the refuse; (c) al die besonderhede wat die Raad betref fend die samestelling van die afval vereis verstrek; (d) adhere to all instructions given to him by the Coun (d) alle opdragte van die Raad in verband met toegang cil with regard to access to the actual disposal point tot die werklike stortplek die plek waar en die the place where and the manner in which the refuse manier waarop die afval gestort moet word na shall be deposited; kom; en (e) die gelde bepaal ten opsigte van die afval wat ge start is op die wyse soos van tyd tot tyd dcur die Read bepaal ( e) pay the prescribed tariff charge in respect of the refuse deposited in the manner as determined by the Council from time to time (2) Niemand mag sterk drank na n stortterrein wat (2) No person shall bring any intoxicating liquor onto onder toesig van die Raad staan bring nie a disposal site controlled by the Council (3) Niemand mag n stortterrein waaroor die Raad (3) No person shall enter a disposal site controlled by beheer uitoefen binnegaan nie behalwe met die Joel om afval ingevolge hierdie verordeninge te stort endan the Council for any purpose other than the depositing of slegs op die tye wat die Raad van tyd tot tyd bepaal refuse in terms of these bylaws andthen only at such times as the Council may from time to time determine Eiendortzsreg op Alval Ownership of Refuse 19(1) Alle afval en plastiese voerings wat die Raad verwyder het en alle afval op afvalstortterreine wear 19(1) All refuse and bin liners removed by the Connoor die Raad beheer uitoefen is die eiendom van die cil and all refuse on disposal sites controlled by the Raad en niemand wat nie behoorlik deur die Raad daar Council shall be the property of the Council and no toe gemagtig is nie mag dit verwyder of ham daarmee person who is not duly authorized by the Council to bemoei nie do so shall remove or interfere therewith (2) Slegs afval afkomstig van persele wat binne die (2) Only refuse generated on premises situated within regsgebied van die Raad geled is mag op die Raad se the area of jurisdiction of the Council may be depostortterreine gestort word sited on the Councils disposal 11 sites

49 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY 19C0 501 HOOFSTUK 8 CHAPTER 8 ROMMELSTROOERY STORTNG EN VERWANTE AANG ELEE NTH EDE L ERNG DUMPNG AND ANCLLARY MAT TERS Ronunelsirooiery 20(1) Niemand mag 200) No person shall Littering (a) afval in of op n openbare plek lee standplaas lee (a) throw drop deposit or spill any refuse into or erf stroom of waterloop gooi moat val stort of onto any public place vacant stand vacant erf mors nie; stream or watercourse; (b) afval in n straatvoor op n openbare pick invee nie; (10 sweep any refuse into a glitter on a public place; (c) iemand oor wie hy beheer uitoefen toelaat om enig (c) allow any person under his control to do any of iets waarna daar in paragrawe (a) en (b) verwys the acts referred to in paragraph (a) and (b) word te doen nie (2) For the purposes of this section a person shall (2) Vir die toepassing van hierdie artikel word dit be deemed to have allowed the acts referred to in subgeag dat iemand die dale waarna daar in subartikel () section () of persons under his control unless the con verwys word deur diegene waaroor by beheer uitoefen toegelaat het tensy die teendeel bewys word trary is proved Dumping Storting 21(1) Subject to any provisions to the contrary eon 21(1) Behoudens enige andersluidende bepalings van tained in these by laws no person shall abandon anyhierdie verordeninge mag niemand enigiets op n plek thing or allow anything under his control to be abanlaat of toelaat dat enigiets waaroor by beheer voer cloned at a place to which it has been brought with the gelaat word op n plek waarheen dit gebring is met intention of abandoning it there die doel om dit daar te laat nie (2) Once it has been proved that such person left (2) As daar bewys is dat so iemand iets gelaat het something or cause something to be left at a place of of veroorsaak het dat dit gelaat word op n pick waarwhich he is not the owner or occupier he shall be van hy nie die eienaar of okkupant is nie word dit geag deemed to have contravened the provisions of subsection dat hy die bepalings van subartikel () oortree bet tensy (1) unless the contrary is proved en totdat die teencleel bewys is (3) Any person who (3) emand wat die bepalings van subartikel () oor contravenes the provisions of subsection () shall be guilty of an offence and liable on tree begaan n misdryf en is by skuldigbevinding strafconviction to a fine not exceeding R300 or to imprison bear met n boete van hoogstens R300 of met gevangenisment for a period not exceeding 12 straf vir n tydperk van hoogstens 12 maande of beide months or to both such sodanige boete en sodanige gevangenisstraf fine and such imprisonment Coed wet laat Veer Abandoned Things is 220) Anything other than a vehicle shall be deem 220) Enigiets behalwe n voertuig wat ingevolge artied to have been abandoned in terms of section 131 kel 131 van die Ordonnansie op Padverkeer 1966 soos of gewysig as laat year beskou word wat met inagneming the Road Traffic Ordinance 1966 as amended which is having regard to such factors as the van faktore place where it soos die plek waar dit gevind is die tydwas found the period it has been left at such place and perk wat dit op so n plek gelaat is en die aard en toethe nature and condition thereof reasonably regarded by stand daarvan redelikerwys deur die Raad as laat vaar the council as it deems beskou word kan na goeddunke van die Raad verwyder fit en weggedoen word Liability of Responsible Person Aanspreeklikheid van Verantwoordelike Persoon 230) Where anything has been removed and disposed 230) As die Raad enigiets ingevolge artikel 22 ver of by the Council in terms of section 22 the responsible wyder en weggedoen het is die verantwoordelike perperson shall be liable to the Council for the payment of soon teenoor die Raad aanspreeklik vir die betaling the tariff van die gelde ten opsigte van sodanige verwydering en charge in respect of such removal and disposal wegdoening (2) For the purpose of subsection (1) the responsible (2) Vir die toepassing van subartikel (1) is die ver person shall be antwoordelike persoon (a) the owner of the thing and shall include any person (a) die eienaar van die geed en dit sluit iemand in wat who is entitled to be in possession thereof by virtue daarop geregtig is om dit kragtens n huurooreen of a hire purchase agreement or an agreement of koms of n huurkontrak sy besit te he toe dit laat lease at the time when it was abandoned or left vaar is of op die plek geplaas is waarvandaan dit the place from which it was removed unless lie verwyderin is tensy hy kan bewys dat hy nie daarby can prove that he was not involved in and did not betrokke was nie en nie geweet het dat dit laat know of its being abandoned or left in such place; vaar of daar geplaas is nie; of or

50 502 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (b) iemand wat dit op die pick waarvan dit verwyder (b) any person by whom it was ;left in the place from is gelaat het; of which it was removed of; and (c) iemand vat wetend toegelaat her (fat" di? op die (c) any person who knowingly permitted that the thing pick waarvan dit verwyder is gelaat is be left in the place from which it was removed HOOFSTU1C 9 CHAPTER 9 ALGEMENE BEPAL1NGS GENERAL PROVSONS " Toegang tot n Perseel Access to Premises 240) Waar die Raad n alvalverwyderingsdiens lewer 240) Where the Council provides a refuse removal moet die eienaar of okkupant van n nerseel aan die service the owner or occupier of premises shall grant Raad toegang verleen en sorg dat niks die Raad in die the Council access to the premises and shall ensure that nothing obstructs frustrates or hinders the Council lewering van sodanige diens dwarsboom flunk of bin der nie in the rendering of such service (2) Waar na die = fling van die Raad die lewering (2) Where in the opinion of the Council the rendevan n afvalverwyderingsdiens aan n perseel skade aan ring of a refuse collection service to premises may cause enige eiendom of besering aan enige persoon:kan ver damage to any property or injury to any person the oorsaak kan die Raad as n voorwaarde vir die lewering Council may as a condition of rendering such service van sodanige diens vereis dat die eienaar of okkupant require the owner or occupier of such premises to indemvan sodanige perseel di& Raad Skriftelik vrywaar ten op nify the Council in writing in respect of any such da sigte van sodanige skade of besering of enige eise wat mage or injury or any claim which may arise in respect daaruit mag voortspruite thpreofii " : dikwels Verwydering ;geskied en Aard win AfvalFrequency of Removal and Nature of Refuse Floe 5NotsVithstanding any provision to the contrary 25 Ondanks enige aridersluidende bepaling bepaal die the Council shall determine the frequency of the removal Raad hoe dikwels verwydering moet geskied en vat die : and the nature of any refuse aard van enige afval is i Accumulation of Refuse Ophoping van Alval : 260) Where any refuse accumulation on any premises 26(1) Waar enige afval Op n perseel ophoop sodat dit so that it must be removed the Council may remove verwyder moet word kan die Raad sodanige afval versuch refuse and the owner or occupier of such premises wyder en is die eienaar of okkupant van sodanige per shall be liable to the Council for the payment of the seel teenoor die Raad aanspreeklik vir die betaling van tariffcharge for such removal and disposal (lie gelde vir sodanige verwydering en wegdoening Aansoek om die Levering of Staking van n Diens Application for the Rendering or Termination of a Service 27(1) n Aansdek" om die lewering of staking van n 270) An application for the rendering or termination diens wat ingevolge hierdie verordeninge gelewer word : of a service rendered in terms of these bylaws shall be moet daar deur die eienaar of okkupant van ri perseel made in writing or in any other manner as determined of hul gevolmagtigde skriftelik of op enige ander wyse by the Council by the owner or occupier or their au soos deur die Raad bepaal gedoen word: thorized agent (2) Ondanks die bepalings vari subartikel (])"word (2) Notwithstanding the provisions of subsection () n diens ten Opkigte van die verwydering van hills of a service for the removal of domestic or business refuse besigheidsafval nie gestaak nie alvorens n skriftelike shallmet be discontinued unless the Council has received kennisgewing van die eienaar van n perseel deur die a written notification from the owner of a premises that Raad ontvang is dat sodanige afval nie meer op die no such refuse is generated on the premises or unless perseel ontstaan nie Of indien dit vir die Raad blyk it is obvious to the Council that no such refuse is genedat sodanige afval nie Meer op die perseel ontstaan hie rated on the premises : Gelde i : Charges 28(1) Die Piersoon aan wie die Raad n diens ingevolge 28:(1) Save where otherwise provided in these by laws hierdie verordeninge gelewer het is behoudens andersthe person to whom a service mentioned in these byluidende bepalings van hierdie verordeninge teenoor laws has been rendered by the Council shall be liable die Raad aanspreeklik vir die betaling van die gelde vir to the Council for the payment of the tariff charges in sodanige diens : f 1 : : respect of such service (2) Die maandelikse gelde is betaalbhar tofdat die (2) Monthly tariff charges shall be payable until Raad die kennisgewing vat in artikel 27 genoem word receipt by the Council of the notice mentioned in ontvang Of totdat die Raad van mening is datdaar nie sedtion 27 or: until the Council is satisfied that the genemeer huis of besigheidsafval op die perseel ontstaan ration of domestic or business refuse on the premises Me has ceased (3) Vir die ddeleindes Van die berekeriing: van die (3) For the purpose of calculating the monthly tariff maandelikse gelde betaalbaar ingevolge hierdie verorde charges payable in terms of these by laws ;`month"

51 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY ninge beteken "maand" n kalendermaand: Met dien means a calendet month: Provided that a portion of a verstande dat n gedeelte van n maapd as nvolle Maand month shall be regarded as a beskou word full month (4) Die Raad bet (4) te eniger tyd die The Council keg om gelde ten shall have the right at any time to opsigte van n diens wat levy ingevolge tariff charges in respect of a hierdie veroideninge service rendered to any aan enige perseel gelewer premises word in te hef alhoewel daar terms of these bylaws although the Coun Been aansoek van die cil cienaar of okkupant van sodanige has nocreceived an application to render such service perseel vir die lewering van from die diens deur die Raad the owner or ōccupier of such premises ontvang is nie (5) Any person who fails to pay the tariff charges (5) lemand wat versuim om die gelde wat gehef is levied in respect of services rendered by the Council ten opsigte Van dienste wat deur die Raad gelewer is shall be guilty of an offence te betaal begaan n misdryf Offences and Penalties Oortredings en Strafbepalings: 290) Subject to the provisions of section 21(3) any 290) lemand wat n bepaling van hierdie verorde person who contravenes or fails to comply with any pinge oortree of versuimom daaraan te voldoen begaan provisions of these bylaws shall be guilty of an offence n misdryf en is behoudens die bepalings van artikel and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 21(3) by skuldigbevinding strafbaar met n boete van 8200 or to imprisonment for a period not exceeding 6 hoogstens R200 of gevangenisstraf vir n tydperk van months or to both fine and imprisonment hoogstens 6 maande of beide sodanige boete en gevange nisstre " (2) n the event of a continuing offence any person (2) who contravenes or fails to comply with any provision lemand wat voortgaan om n bepaling van hierdie of these bylaws shall be deemed to be guilty of a sepa Verordeninge te oortree of te versuim om daareati te rate offence for every 24 hours or part of such eriod voldoen word geag ten aansien van elke tydperk van during which the offence continues and shall be liable 24 uur of n gedeelte daarvan wat die oortreding voorton conviction as set out in subsection (1) in respect duur n afsonderlike misdryf to begaan het en is by of each such separate offence skuldigbevinding van elke afsonderlike misdryf strafbabr soos oniskryf in subartikel (1) Revocation and Amendment of Bylaws Herroeping en Wysiging van Verordeninge $ :: 30(1)ilie Sanitary and Refuse Removal Bylaws of 30(1) Die Sanitere en Vullisverwyderingstarief van the Lydenburg Municipality published under Administra die Munisipaliteit Lydenburg afgekondig by Adminis tors Notice 690 dated 20 August; 1952 asamended are trateurskennisgewing 690 van 20 Augustus 1952 soos hereby revoked gewysig word hierby herrdep (2) Sections 7 43 to 46 inclusive and subsection (b) (2) Artikels 7 43 tot en met 46 en subartikel (b) van of section 47 of Chapter under Part V of the Public artikel 47 van Hoofstuk ondeir Deel V van die Pu Health Bylaws of the Lydenburg Municipality published blieke Gesondheidsverordeninge van die Munisipaliteit under Administrators Notice 148 dated 21 February Lydenburg afgekondg by Administrateurskennisgewing 1951 as amended are hereby furtherdeleted 148 van 21 Februarie 1951 soos gewysig word hierby geskrap (3) Subsection (a) of section 19 of Chapter under Part V of the Public Health Bylaws of the Lydenburg Muni (3) Subartikel (a) van artikel 19 van Hoofstuk onder cipality published tinder Administrators Notice 148 deel V van die Publieke Gesondheidsverordeninge van dated 21 February 951 as amended is hereby substidie Munisipaliteit Lydenburg afgekondig by Administra tuted by the foll6wing: teurskennisgewing 148 van 21 Februarie 1951 soos gewysig word hierby deur die volgende vervang: "(a) The tariff of charges for sanitary services shall "(a) Die tarief van gelde vir saniter& dienste is sops be as prescribed in the Schedule to the Councils Refuse (solid wastes) voorgeskryf in die Bylae van die Raad severordeand Sanitary Bylaws" ninge betreffende Vaste Afval en Saniteit" " SCHEDULE BYLAE TARFF OF CHARGES FOR COLLECTON AND TAREF VR DE AFHAAL EN VERWYDERNG REMOVAL OF REFUSE AND SANTARY SERV VAN AFVAL EN SANTETSDENSTE CES () Huisalval: 1 Afvat For a Maximutii:of 3 bin liners pal container per re 1 inpval and where a service "rendered once per week er eonfainer: per month or part theredf: R2 Met n maksimuin van 3 plastiese voerings per houer per verwydering en whar n diens een keer per week gelewer word per hour per maand tif gedeelteldaar van: R2 : (2) Besigheidsafval: () Domestic Refuse: Refuse m (2) Business Refuse: :(a) Vanaf persele waarop Avoonstelle tipgerig is met n (a)1friim premises on which flats are erected with a maksimum Van 2 PlaStiese voerings per bouer per maximum of 2 bin liners per container per removal

52 504 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 (b) verwydering en waar n diens een keer per week a service is gelewer word per honer per maand of gedeelte and where rendered once per week daarvan: R2 per container per month or part thereof: R2 Vanaf elle ander persele as die in paragraaf (a) ge (b) From all premises other than those mentioned in noem met n maksimum van 2 plastiese voerings paragraph (a): per houer per verwydering en waar ri diens twee for a maximum of 2 bin liners per container per keer per week gelewer word per houer per maand removal and where a service is rendered twice per of gedeelte daarvan: R2 week per container per month or part thereof: R2 (3) Lywige afval: (3) Bulky Refuse: (a) Handgelaai per vrag of gedeelte daarvan: (a) Hand loaded per load or part Thereof: R1550 (b) Houerdiens: Waar houers met 11 opgaarinhoud van (b) Container Service: minstens 15 m3 en hoogstens 25 m3 gebruik word en waar n diens hoogstens een keer per week ge Where containers with a conserving capacity of not lewer word per 01 nr3 opgaarinhoud of gedeelte less than 15 m3 and not more than 25 m5 are used daarvan wat afsonderlik vir elke honer bereken and where a service is rendered not more than once word per houer per maand of gedeelte daarvan: per week per 01 ni3 conserving capacity or part R2 thereof which shall be calculated separately for each container per container per month or part (4) Tuinafval: thereof: R2 Verwydering op versock per vrag of gedeelte dear (4) Garden Refuse: Removal on request: R2 per load van: R2 or part thereof (5) Vir die Raad se vergunning ingevolge artikel (5) For the Councils consent in terms of section 11(3): 10(3): R2 R2 2 Stortterreine van die Road 2 Disposal Sites of the Council (1) Vir die wegdoen van bouersafval of lywige :AM: () For the disposal of builders refuse or bulky refuse: Gratis Free of charge (2) Vir die wegdoen van grond of ander materiaal wat (2) For the disposal of sand or other material which na die mening van die Raad vir the dekking of vorming in the opinion of the Council is suitable for the covevan stortterreine geskik is: Gratis ring or forming of disposal sites: Free of charge 3 Nagvuil 3 Nightsoil () Vir die verwydering van nagvuil of urine drie keer (1) For the removal of nightsoil and where a serper week per perseel per maand: R690 vice is rendered three times per week per site per month: R690 (2) nspeksie van rottingstenks en filterinstallasie of ander inrigting vir die wegruiming van rioolvullis op pri (2) nspection of septic tanks and filter installations or vete ciendom per inspeksie: R other works for the disposal of sewerage on private property per inspection: R 4 Karkasverwydering 4 Carcase Removal Service (a) Vir die verwydering van karkasse van Rif the removal of carcases of honde katte en kleiner soorte diere en pluimvec per (a) dogs cats and small type of animals and poultry per 5 karkasse of gedeelte daarvan: R2 5 carcases or pail thereof: R2 (b) skape bokke en soortgelyke diere per karkas: R5 (b) sheep goats and similar animals per carcase: R5 (c) perde muile donkies beeste en soortgelyke diere (c) horses mules donkeys cattle and similar animals per karkas: R1550 per carcase: R550 5 Algemeen 5 General (1) Waar dienste op versoek van die eienaar of okku (1) Where at the request of the owner or occupier of pant van n perseel buite die normale werkure van die premises services are rendered outside the normal work Raad se (liens gelewer word is (lie gelde wat vir soda ing hours of the Councils service the tariff charges paynige dienste betaalbaar is dubbel die vasgestelde gelde able for such services shall be double the prescribed (2) Waar dienste by geleentheid gelewer word is die tariff charges gelde vir die tydperk waarvoor die dienste verlang word (2) Where services are rendered the tariff for the verskuldig en betaalbaar op die datum van aansoek om period for which the services are required are due and lowering van die diens payable on the date of application for the rendering of services (3) Waar daar n tarief vir n diens voorgeskryf word en die diens meer dikwels gelewer word as die waar (3) Where there is only a tariff for one removal per voor in die bylae vborsiening gemaak word is die gelde week and a service is rendered more frequently than once wat vir sodanige diens betaalbaar is die vasgestelde a week the tariff charges payable in respect of such

53 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY maandelikse gelde ten opsigte van die diens verme service shall be the monthly tariff charge determined nigvuldig met die aantal dienste wat weekliks gelewer in respect of the service times the number of services word rendered per week Die bepalings in die Bylac van hierdie kennisgcwing The provisions contained in the Schedule of this notice vervat tree op die cerste dag van die maand wat volg contained shall come into operation on the first day of op die datum van publikasie hicrvan in werking the month following the date of publication hereof PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTE1T NELSPRUT: VERORDENNGE BETREFFENDE DE HUUR VAN SALE NELSPRUT MUNCPALTY: BYLAWS RELAT DG TO THE HRE OF HALLS Die Administrateur publisher hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ineevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genocmde Ordonnansie goedgekeur is by him in terms of section 99 of the said Ordinance Wooreloinskrywing Definitions 1 n hierdie verordeninge tensy Mt die samehang an n these bylaws unless the context otherwise indicters blyk beteken cotes "basaar" enige openbare byeenktims wat uitsluitlik of "bazaar" means any public function arranged coliseum met n under geleentheid gerel gedryf of bestuur ducted or managed solely or together with any other word deur n godsdienstige instelling of n erkende poll occasion by a religious institution or an acknowledged tieke party of n inrigting instelling vereniging of klub political party or an organisation institution association wat or club which (a) die volksgesondheid bevorder met inbegrip van die (a) promotes the public health including the nursing of verpleging van siekes; the sick; (b) geregistreer is as n welsynorganisasic; (b) is registered as a welfare organisation; (e) die opvoeding wetenskap of letterkunde bevorder; (c) promotes education science or literature; (d) sport en ontspanning bevorder; (c) kuns en kultuur met inbegrip van(d) promotes sport and recreation; musiek opera en drama bevorder; (e) promotes art and culture including music opera and (f) wat in belong van die jeug optree of kindcrsorg be drama; vorder; en (0 acts in the interest of youth or promotes child wet (g) p(g) die vcilighcid en beskerming van die publiek hevor fare; der met die duel om fondse van die publick in to samel dcur middel van speletjies kompetisics die (g) P the safety and protection of the public verkoop van goedere wat vir die duel versamcl is en with the object of collecting funds from the public die verskaffing van verversings: Met then version & by way of games competitions the sale of goods dat n inrigting instelling vereniging of klub waar which were collected for that purpose and the pro van enige persoon wat met die administrasic daarvan vision of refreshments: Provided that an institution is of \vie se ciendom dit is enige profyt organisation association or club of which any perofgernoeid wins verkry nie by hierdie omskrywing ingcsluit son concerned with the administration thereof or is nie; whose property it is obtains any profit or gain shall not be included in this definition; "tuurderw die persoon wat die ourcenkomsvorm voorgcskryf in Bylae A hierby vir die huur van n saul geteken "hirer" means the person who has signed the form het en indien die vorm namens n klub firma of enige of agreement as prescribed in Schedule A hereto for the ander instelling geteken is dan ook sodanige klub firma hire of a hall and if signed on behalf of a club firm or of instelling; any other institution also such club firm or institution; "lokaal" enige van die sale of gedeeltes daarvan of "hall" means any of the halls or part thereof or other antler akkommodasic of toebehore in die Van Riebeeck accommodation or accessories in the Van Riebeeck Park parkkompleks asook die Stadhuis in Nelspruit Complex and also the town hall in Nelspruit; "Hoof: Burgerlike Dienste" die Raad se beampte met "Head: Civil Services" means the officer of the Conndie toesig oor die lokale betas; cil in charge of the supervision of the town hall and civic centre; "Raad" die Stadsraad van Nelspruit en omvat die Bestuurskomitee van daardie Raad of enige beamptc deur "Council" means the Town Council of Nelspruit and die Raad in diens geneem handelcnde uit hoofde van includes the Management Committee of that Council enige bevoegdheid wat in verband met hierdie verorden or any officer employed by the Council acting under any nge aan die Raad verleen is en wat ingevolge artikel powers granted to the Council by these bylaws and

54 506 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE van die Ordonnansie op Pleaslike Bestuur (Admini which were delegated to him in terms of section 58 of strasie en Varkiesings) 1960 (Ordonnansie 40 van 1960); the Local Government (Administration and Elections) soos gewysig aan horn gedelegeer is Ordinance 1960 (Ordinance 40 of 1960) as amended BESKRYWNG VAN VERHUURBARE LOKALE EN DESCRPTON OF HALLS AND SERVCES FOR DENSTE ENREELNGS N VERBAND DAARMEE HRE AND ARRANGEMENTS N CONNECTON THEREWT H Lokale Beskikbaar vir Huur 2(1) Die onderskeie lokale is soos volg beskikbaar vir Halls Available for (lire Amur: 20) The various halls are available for hire as fol (a) Burgersentrum lows: (i) Stadsaal: (a) Civic Centre: Huur van die stadsaal sluit in die voorportaal (i) Town Hall: bedieningskroeg hoofsaal galery verhoog met garderobe en verhoogkleedkamers: Met dicn Hire of the town hall shall include the entrance verstande dat die galery nic gebruik mag word hall bar main hall gallery; stage with wardtydens basaars uitstallings danspartyc huwe robe and stage dressing rooms: Provided that liksonthale of enige ander funksie waar die sit the gallery may not be used during bazaars plekruimte op die gaiety nie noodwendig n ver displays dances wedding receptions or any other function where the seating accommoda lion on the gallery is not essential for the occasion for which the town hall is hired eiste is vir die geleentheid waarvoor die Stadsaal gehuur word nic (ii) Soepeesaal: Huur van die soepeesaal sluit in kombuis M (ii) Supper Hall: sluitende berg en yskasruirnte en bedieningskroeg (iii) Foorportaal: service bar Huur van die voorportaal is slags beskikbaar vir enkelgebruik indien dit nie deur die huurder van die lokaal in paragraaf (a)(i) genoem kenodig word nie Hire of supper hall shall include the kitchen including storage and refrigerator space and (iii) Vestibule: Hire of the vestibule shall only be available for single use if it is not required by the hirer of (b) Van Riebeeckpark: the hall mentioned in paragraph (a)(i) (i) Huur (b) van die hoofsaal sluit in die ingan Van Riebeeck Park: gspor teal hoofsaal galery insluitende kleedkamers (i) Hire of the main hall shall include the entrance kombuis en bedieningskroeg: Met dien verstanhall hall space gallery including cloak rooms de dat in gevalle waar alkoholiese drank ty kitchen and bar: Provided that where alcoholic dens die gebruik van die lokale in paragrawe drink is sold during the use of the halls men (a) en (b) genoem verkoop word die huurder behoudeps die bepalings van artikel boned in paragraphs (a) and (b) the hirer shall 13 en banesubject to the Provisions of section 13 and in wens die tarief vir die huur van die betrokke lokaal aangetslaan word vir kroegregte teen die addition to apart from the tariff for the hire tarief soos deur die Raad per spesiale besluit of the hall concerned be assessed for bar rights vobtgeskryf ingevolge artikel 80B van die Or at the tariff prescribed by the Council per spedonnansie op Plaaslike Bestuud 1939 (Ordon eial resolution in terms of section 80B of the nansie 17 van 1939) Local Government Ordinance 1939 (Ordinance 17 of 1939) (2) Die huurder mag geen ander gedeelte van die ge bou uitgesonderd lokaal wat hy huur gebruik nie (2) The hirer shall not use any other part of the en hy is daarvoor verantwoordelik om toe to sien dat building except the hall which he hires and he is regeen persoon wat hy tot die gehuurde lokaal toelaat of sponsible for ensuring that no person admitted by him enigeen van sy werknemers of helpers enige ongemagtigde deel van die gebou betrce of daarin rondbeweeg nie (3) Geen godsdienstige denominasie ongeag wie die huurder ook al mag weer mag op meet as 4 dae in enige tydperle van 12 maande enige van die lokale genoem in subartikel (1) vir godsdienstige of enigeander geestelike doeleindes gebruik nie: Met dien verstande dat geen persoon in sy privaathoedanigheid enige van genoemde lokalc sonder die toestemming van die Raad vir godsdienstige of enige ander geestelike doeleindcs mag gebruik nie to the hired hall or any of his employees or helpers enter or move about in any unauthorised part of the building (3) No religious denomination whoever the hirer may be shall use any of the halls mentioned in subsection (1) on more than 4 days in any period of 12 months for religious or other spiritual purposes: Provided that no person in his private capacity may use any of these halls for religious or any other spiritual purposes without the consent of the Council (4) Behoudens die bepalings van subartikel (3) word (4) Subject to the provisions of subsection (3) no hall geen lokaal vir Geloftedag Kersdag Gocic Vrydane of shall be let on the Day of the Covenant Christmas Day 1 leinclvaartdag verhuur nic uitgesonderd vir kcrk en Good Friday or Ascension Day save for church and herdenkingsdienste remembrance services

55 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY (5) Sondcr die spesiale toestemming van die Raad en (5) Without the special consent of the Council and behoudens die bepalings van subartikel (3) mag n lokaal subject to the provisions of subsection (3) no hall shall nie vir n aancenlopende tydperk van!anger as 14 dae be let for a continuous period of more than 14 dais to aan enige persoon liggaam of instelling verhuur word nie any person body or institution (6) Sonderdie spesiale tocstcmming van die Raad mag (6) Without the special consent of the Council no hall n lokaal nic aan enige persoon liggaam of instelling vit :neer as 7 afsonderlike dae in enige kalendermaand vethuur word nie Bespreking en betaling van!margeld shall be let to any person body or institution for more than 7 separate days in any calendar month Booking and Payment of Rent 3(1) emand wat enige lokaal en bykomende geriewe wil huur moet bydie Hoof: Burgerlike Dienste skriftelik 3(1) Any person applying for the hire of any hall and daarom aansoek clout endie ooreenkomsvormsoos voor additional (jellifies shall apply in writing to the Head: geskryf in Bylae A hierby invul en onderteken Civil Services and complete and sign the agreement form (2) Die gelde vir die huur van enige lokaal is sods dit as prescribed inschedule A hereto deur die Raad per spesiale besluit voorgeskryf word in gevolge artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike (2) The charges for the hire of any hall shall be as 0 Bestuur 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) Die huur van laid down by the Council per special resolution in terms enige lokaal sluit in die gewone koste van skoonmaak of section 8013 of the Local Government Ordinance sitplek beligting en gewone dienste van die opsig 1939 (Ordinance 17 of 1939) The hire of any hall shall ter Geen lokaal word bespreek of gereserveer tensy include the usual cost of cleansing seating lighting and betaling van die voorgeskrewe belling vooruit gemaak the usual services of the caretaker No hall shall be is nie en geen openbare aankondiging mag gedoen word booked or reserved unless payment of the prescribed alvorens sodanige bespreking of reservering voltooi is charge ismade in advance and no public announcement nie ndien die voorgeskrewe heffing nie betaal is soos shall be made until such booking and reservation have hieriti bepaal nie het die Raad die reg om te weier om been completed f the prescribed charge is not paid as die deure van die gehuurde lokaal oop te maak of om stipulated herein the Council shall have the right to enige persoon toe te laat om daarin te gaan refuse to open the doors of the hired hall or to allow any person admission thereto (3) Bespreking vir die huur van enige lokaal kan ge doen word teen betaling van n besprekingsgeld gelyk (3) Booking for the hire of any hall may be made by staande aan 50% van die hefting betaalbaar: Met dien Payment of a booking fee of 50% of the charge payable: verstande dat geen bespreking meet as 9 maande vobruit " sonder die goedkeuring van die Raad mag geskied nie Provided no booking shall that be made more than 9 en dat die balans van die Noorgeskrewe heffing nie later months in advance without the approval of the Council nie as 5 dae voor die gereserveerdd datum betaal word and the balance of the prescribed charge shall be paid nie by gebreke waarvan die bespreking outomaties ver not later than 5 days before the reserved date in de val: Voorts met dien verstande dat die voile voorgeskrefault of which the booking shall automatically lapse: we heffing die aansoek om reservering moet vergesel indien sodanige aansoek binne 5 dae voor die gereserveerde datum gedoen word accompany the application for reservation if such appli f further that the full prescribed charge shall rovided cation is made within 5 days of the reserved date (4) ndien die huurder die bespreking kapselleer of nalaat om die reservering ingevolge subartikel (3) te (4) f the hirer cancels the booking or fails to confirm bckragtig of om die betrokke lokaal te alle gebruik gelde deur horn aan verbeur die Raad betaalby the reservation in terms of subsection (3) or to use the ten opsigte van die huurheffing tensy die betrokke lokail" deur die hall concerned he shall forfeit all moneys paid by him Raad herverhuur word vir die tyd en datum waarvoor to the Council in respect of the hire charge except dit vir die huurder gereserveer of aan hom verhuur is where the Council re lets the hall concerned for the time in welke geval by slegs die bedrag indien enige waarmee and date for which it was reserved or let to the hirer in die geldc deur hom betaal die bedrag deur die Rand ont which event he shall only forfeit the amount if any by yang ten opsigte van sodanige hervcrhuring oorskry ver beur which the charge paid by him exceeds the amount received by the Council for such re letting (5) Die Raad kan waar by of enige anderhuurder nie!jemmied word nie en vir goeie en voldoendc redes oor (5) The Council may where it and any other hirer dragte van bespreekte datums ten opsigte van die lokale will not be prejudiced for good and sufficient reasons of oordragte van besprekings tussen die onderskeie lokale allow transfers of booked dates in respect of halls or teen die gelde van toepassing op sodanige lokale toelaat transfers of bookings between various halls at the charge sonder enige strafbepaling: Met dien verstande dat die huurder die Raad dienooreenkomstia skriftelik kennis applicable to such halls without any penalty: Provided gee voor of op die vecrtiende dag at die datum waarop that the hirer shall inform the Council accordingly in die huur n aanvang neem voorafgaan writing on or before the fourteenth day preceding the (6) Huurders wat die gebruik van enige lokaal vir date on which the hire commences repctisies verlang most melding daarvan maak in die (6) aansoek om die gebruik van die lokaal en daal:voor be Hirers who require the use of any hall for retaal ooreenkornstig die taricf dour die Raad per spesialc hcarsals shall indicate this on the application for the besluit ingevolge artikel SOB van die Ordonnansie op use of the hall and pay for it according to the tariff

56 508 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Plaaslike Bcstuur 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) voor prescribed by the Town Council per special resolution geskryf is Die vervaardiging of veil van toneelversiering The fabrication or painting of stage settings or decor in of dekor in enige deel van die lokaal is nic toelaatbaar any part of the hall shall not be allowed nie (7) Save as otherwise provided in these by laws spe (7) Behoudens enige ander belittling van hierdie vcr Cial tariffs as prescribed by the Council per special reso ordeninge word spesialc tariewe soos deur die Raad per lution in terms of section SOB of the Local Government spesiale besluit ingcvolge artikel 80B van die Ordonnansic Ordinance 1939 (Ordinance 17 of 1939) shall apply to op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) the institutions and functions mentioned therein voorgeskryf ten opsigte van die instansies en funksies daarin vermeld gehef Standby Service Bystanddiens 441) Where in the opinion of the chief fire officer the nature of a function or assemblage in any hall ren 4(1) Waar na die inciting van die brandweerhoof die ders it desirable for a fireman or firemen to be present aard van verrigting of bycenkoms in enige lokaal die such attendance shall be compulsory and the charge aanwcsigheid van n brandweerman of brandwecrmannc per fireman for such attendance shall be as fixed by the wenslik maak is sodanige bywoning vcrpligtend en die Council from time to time in its Fire Brigade Bylaws vordering per brandweerman vir sodanige bywoning is soos van tyd tot tyd deur die Raad se Brandweerverordelunge bepaal en is deur die huurder betaalbaar and be payable by the hirer (2) Where in the opinion of the Council it is deemed (2) Waar dit na die mcning van die Raad raadsaam advisable that the hirer should take the precaution of having members of the South African Police present at geag word dat die huurder voorsorg moat lief vir die the occasion for which the particular hall is let the hirer aanwesigheicl van lede van die Suid Arrikaanse Polisie shall at his own cost make arrangements for the preby die geleentheid waarvoor die betrokke lokaal verlutur sence of a sufficient number of members of the South word meet die huurder op sy koste redlings lief vir die African Police to ensure the maintenance of order at aanwesigheid van n voldocncle aantal lade van die Suid such an occasion The hirer shall provide satisfactory Afrikaanse Polisic om die handhawing van orde by so proof of such arrangements made in the absence of n geleentheid te verseker Die huurder most bcvrediwhich the Council shall have the right torefuse to open gende bewys fewer van reolings aldus getref by ontsten the doors of the hired hall or to admit any person tenis waarvan die Raad die reg het om te weier om die thereto deure van die gehuurde lokaal oop te maak of om enige persoon toe te laat om dit te betree Application of Tariff Toepassing van relief 5 n the event of any dispute or doubt arising as to 5 ngeval enige geskil of twyfel ontstaan aangaande the tariff which shall apply to any particular class of die tarief wat van toepassing is op enige besondere soort function for which any hall equipment or services are byeenkoms waarvoor enige lokaal of toerusting of dienste hired the Councils decision shall be final gehuur moat word gee die Raad die eindbeslissing Right of Letting and Cancellation of Letting Reserved Reg (En te Verhater en out Verlzuring te Kanse!leer Voorbe(:ou G() Die Raad behou horn die reg voor om solider die vcrstrekking van sy reties daarvoor te weier om n lokaal te verhuur en ook om die bespreking daarvan te kanselleer of die huurtcrmyn reeds begin het al Jan nie 60) The Council reserves the right to refuse to let a hall and also to cancel the booking thereof whether the term of lease has already commenced or not without furnishing reasons therefor (2) n the event of refusal to let any hall or termination of the agreement of lease in terms of subsection (2) n die geval van weiering om enige lokaal te vcr 0) huur of die bedindiging van die huurooreenkoms ingevolge subartikel () vcrgocd die Rand aan die huurder die amount without interest which he paid in respect of the the Council shall compensate to the hirer the full voile bedrag solider rente wat by ten opsigte van die hire or if the termination occurred during the term of huur betaal het of indien die baindiging plaasvind gc lease a proportionate part thereof; but it shall not be durende die huurtermyn n proporsionele gedeelte daar liable to pay the hirer ur any other person any amount van maar is nie aanspreeklik run aan die huurder of as compensation enige ander persoon enige bedrag or as vergoeding of skadevergoeding of andersins tc betaal as gevolg van sodanige such refusal or termination damages or otherwise as a result of weiering of betlindiging nie SCOPE OF HRE AND PROVSONS N connec OMVANG VAN HUUR EN BEPALNGS N VER TON THEREWTH BAND DAARMEE Reg van Toegang Right of Admission 7(l) Behoudens die bepalings van subartikel (2) word 70) Subject to the provisions of subsection (2) the die rcg hierby aan die huurder Ne rleen 0111 odating tot hirer shall have the right to reserve admission to the die lokaal wat deur hem gehuur is te reserveer en die hall hired by him and shall be held responsible for the huurder is aanspreeklik vir die behoorlike nakoming en due observance and carrying out of the following prouitvoering van die volgendc bepalings: visions g

57 ; 1 PROVNCAL; GAZETTE; 20! FEBRUARY (a) Niemand word tot diegehuurde lokaal toegelaat nie (a) No person shall be admitted to the hired hall or of mag nadat hy daarin toegelaat is toegelaat mord n : having:gained admission bei permitted to :remain om daarin te vertoef nie indien hy in n beskonke therein if he is intoxicated: or behaves in!an imtoestand verkeer of horn op n onbetaamlike wyse Koper manner or is unsuitably clad gedra of onfatsoenlik gekleed is (10 NO igrson Who has not beeninvited to" the (b) function Niemand wat nie na die verrigting uitgenooi is :of br who hailitot Paidtfof radmission tothe function wat nie betaal het vir toegang tot die verrigting vir die doeleindes waarvoor die lokaal gehuur is mag for the purposes for which the hall has been hired van bedwelmende drank of ander VerverSings deur shall be siippli& :With intoxicating liquor or other die huurder se leweransier voorsien word nie : refrecihinent:hy the hiters caterer i (c) Niemand word toegelaat om in enige gehuurde lo: (c) No mpeisonishalp be permitted to dance in anythired kcal le dans sender dat hy behoorlikdaarvoor ge 1! hall unless properly shod for dancing s6 as to tire skoeicl is nie om sodoendebeskadigingvan dievloer Ventdamagelto the floor surface i! oppervlakte te voorkom (d) No hall shall be overcrowded and the number of (d) Geen lokaal mag to vol wees hie en die aantal Per persons allowed in any hall shall be limited to the sone wat in die lokaal toegelaat word moet beperk seating accommodation thrailableperieni shall not wees tot die beskikbare sitplekakkommodasie Per :be allowed to congregate in the passages aisles or sone word nie toegelaat om imdiegangepaadjiestif doorways of!thehired hall As soom as the availdeuropeninge van die gehuurde lokaalsaam te drom i able seating accommodation is occupied the hirer nie Sodra die beskikbare sitplekakkommodasieop i ; :shall prohibit the admittance of any person in order geneem is moet die huurder die toegang van enige toprevent exceedingsuch seating capacity / persoon verbied ten einde te verhoe&datisodanige sitplekakkommodasie oorskry word 6 (2) The right shall be reserved to the Aitiyor Chair (2) Aan die Burgemeester die Voorsitter vamdie Be man ofthe Management Committec Town Clerk Town stuurskomitee die Stadsklerk die Stadsekretaris die 04ietOTY!biliOFirP Sf1C?rJileftq grlisemeesor any Brandweerhoof die Hoof: Burgerlike Dienste of enige other authorised officer of the Council to enterthebired ander daartoe gemagtigde beampte van die Raad word hall at any time for official purposes " " ; die reg voorbehou om did verlinurdelekaal teenigertyd ;: / vir amptelike doeleindes te betree : reparation 1el caring and Cleaning o Hall : 1 1 1) Voorberelding Ontruirning en Skooninaalc *id 4/aif i8( Th it i shallfhinish full particulars of seating " e 8(1) Die huurder moet vollebescinderhede van sitplek accommodation furniture services and facilities addi ruimte ameublement dienste en geriewe bykomend tot tional itogthosementionecl insection 3(2) refreshment did genoem in artikel 3(2) verversingstoerusting breek equipment crockery and cutleryreijuired to the Head: goed en eetgerei benodig can ;die Roof: Burgerlike Civil Services before 12h00 of the day preceding the day Dienste verstrek voor 12h00 van die dag wat die datum on which the halj is hired Such services and facilities waarvoor die lokaal gehuur is voorafgaan Sodanige refreshment equipment crockery and cutlery shall be dienste en geriewe verversingstoerusting breekgoed en available for hire at thecharge fixed by the Council eetgerei is vir huur beskikbaar teen n heffing soos van frotti time to timd/thechireri shallv however make his 0 tyd tot tyd deur die Read bepaal Diehiturdek moet egter own arranfeirients!for refreshinents and be responsible sy ele reelings vir verversings tref eii veratitwbbidelik: thereford in Hid hired hall ani shallenstice tbat the woes daarvoor in die gehuurde lokaal en sal toesien dat caterer at all times keep such hall clean; neat and free die spysenier sodanige lokaal te alle tye skoon en netjies of dirt; and if refreshment equipment crockery or cuten vry van vullis hou en indien verversingstoerusting lery is hired from the Council the: hirer shall ensure breekgoed of eetgerei van die Raad verhuur word moet that therefreshment equipment crockery and cutlery are i die huurder toesien dat die verversingstoerusting ;breek returned in a elemi;anclsati4actory state and:shalleein geed of eetgerei in n skoon en bevredigeodetocstand peroate thj COuppil for enyloss or damage sufferedpr terugbesorg word en moet die Raad vergoed vir enige caused irirespect ihereof:1 verlies of skadc wat gely often opsigto daarvan berokken mag word : (2) The COuncil shall not; be obliged to supply any add4ional labour facilities or (2) Die Read is nie verplig em enige byibthende arbeid geriewe of dienste bo en behalwe soos in! artikel mentioned in section 3(2) f) the purpose of the hire is services other than those 3(2) gemeld te verskaf nie ndien die doel van die huur inuany event ofi such a nature: that it requii:es the :proin enigegeval van sodanige aard is dat dit did verskaffing vision ;of any additional labour faeilities or services and van enige bykomende arbeid geriewe of dienste Veig en if it couldbe provided s itch atlditional work" or supplies indien dit verskaf kan word; kan daar teen dieirasge? stelde tarief sodanige bykomende werk vertig of voor facilities or services may he provided at the fixed tariff rade fasiliteite of dienste gelewer word _ (3) The Council shall notbe obliged to furnish lindens (3) Die Raad is nie verplig Om middele of plek vir ptace* f6rii5pds die berging van goedere voedselware of ander! eiendom foba Or any other britie"wifel V bi&;gtiei: propertys visitors; servants of agenis van die huurder of sy Baste besoekers bediendes of before during or after the hailing of the event for agente voor gedurende of na die hou van clicgeleentheid waarvoor die lokaal gehuur is tevoorsien nie which i y; (4)(a) Die huurder moet toesien dat die lokaal ontruimofotitoiagf the halts ;hired (4)(a) The hirer Shall ensure that the hall is cleared word en dat alle goedere en artikels wat niedie eiendom and that all goorisiand articles not belonging to the van die Raad is nie uit die gebou verwyder word Noor Council are removed from the building before 09h00 / 11

58 510 PROVNSALE KOERANT; 20 FEBRUARE h00 op die oggend wat volg op die verstryking van die huurtermyn van die lokaal sonder om afbreuk te doen aan enige daaropvolgende bespreking (b) ndien die huurder in gebreke bly om aan die bepalings van subartikel (4)(a) to voldocn het die Hoof: Burgerlike Dienste die reg om sodanige goedere of artikels op koste van die huurder to verwyder of the morning following the termination of the period of hire of the hall without disrupting any subsequent reservation (b) f the hirer fails to comply with the provisions of subsection (4)(a) the Head: Civil Services shall have the right to remove such goods or articles at the cost of the hirer (c) ndien die doel waarvoor die lokaal vcrhuur word (e) f in the opinion of the Council the purpose for na die mening van die Raad sodanig is dat spcsialc which the hall is hired is such that special cleaning skoonmaakwcrk onderneem moot word most die huur services must be undertaken the hirer shall in addition der bo en behalwe die bedrag wat kragtens hicrdie ver to the amount payable in terms of these bylaws pay an ordeninge betaalbaar is sodanige bedrag stort as wat na amount which in the opinion of the Council will be sufdie mening van die Raad voldoende sal wets om die by ficient to cover the additional costs komende onkoste te dck Elektriese Beligting Kooktoestelle en Ectware Electric Lighting Cooking Apparatus and Victuals 9(1) Alle elektriese beligting en toestelle word gekon 9(1) All electric lighting and apparatus shall be controlcer deur n amptenaar van die Raad ten opsigte waar trolled by an officer of the Council in respect of which van n bedrag soos van tyd tot tyd deur die Raad bcpaal an amount as fixed by the Council from time to time deur die huurder betaal moct word en geen stowe kook shall be paid by the hirer and no stove cooking or di of verwarmingstocstclle van waiter aard ook al mag in warming apparatus of any nature whatsoever shall be \ die lokaal gebruik word nie uitgesonderd did wat deur used in the hall except those supplied or approved of die Read verskaf of goedgekeur is by the Council (2) Die bereiding of opberging van eetware en die plaas van kookgereedskap in enige lokaal of ander vertrek uitgenome die kombuis en aanregkamer is verbode (2) The preparation or storing of food and the placing of cooking apparatus in any hall except the kitchen and servery is prohibited (3) Geen onbeskermende ligte flikkerligte of byko (3) No unprotected lights flicker lights or additional monde beligting van enige aard mag sonder die goedkeu lighting of any nature whatsoever may be used without ring van die Raad se Elektrotegniese Stadsingenieur ge the consent of the Councils Town Electrical Engineer: bruik word nie: Met dien verstande dat indien sodanige Provided that if such consent is given a fireman or an toestemming verleen is n brandweerman of n elektri electrician or both shall be present in respect of whom si0n of albei aanwesig moot woes ten opsigte waarvan ; an amount as fixed by the Council from time to time n bcdrag soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal deur shall be paid by the hirer die huurder betaal moet word Moving of Furniture Verskuiwing van Meubels 10 Gcen meubelstuk of artikel van enige aard wat die 10 No furniture or article of any nature whatsoever Raad se eiendom is mag verskuif of uit enige lokaal ver being the property of the Council shall be moved or 1 wyder word nie uitgesonderd onder die regstreekse toe removed from any hall except under the direct supersig en met die voorafverkred toestemming van die Hoof: i vision of and with the prior consent of the Head: Civil Burgerlike Dienste ; Services Klavierc en Orrels Pianos and Organs L(1) Under geen omstandighedc mag die klaviere en orrels van die Raad sonder die uitdruklike toestemming j 1(1) Under no circumstances and without explicit van die Hoof: Burgerlike Dienste uit hul bestaande plek consent of the Head: Civil Services shall the pianos and ke verwyder word nie en indien dit nodig is om n kla i organs of the Council be removed from their existing t vier of orrel van die verhoog te verwyder of om n klavier places and if it is necessary to remove a piano or organ te laat stem moet die huurder nadat hy die nodige toe from the stage or to have a piano tuned the hirer shall stemming van die Raad daartoe verkry het met die Raad after obtaining the Health: Civil Services consent therese kontraktante reel om dit te laat doen en moet hy die i to arrange with the Councils contractors to have it koste van die verwydering en terugplasing asook vir die i done and pay directly to the contractors the cost of stem van die klavier rcgstreeks aan die kontraktante be ; removal and replacement and also for the tuning: Protaal: Met dien verstande dat die Raad se vleuelklavier vided that the Councils baby grand piano shall only be slegs vir konsertdoeleindes beskikbaar is en onder geen available for concert purposes and shall under no ciromstandighede van die verhoog verwyder mag word nie cumstance be removed from the stage (2) Geen klavier of orrel behalwe die wat aan die (2) No piano or organ except those belonging to the Raad behoort mag in die gehuurde lokaal gebring en go Council shall without the Head: Civil Services consent bruik word nie tensy die Hoof: Burgerlike Dienste toe be brought to and used in the hired hall stemming daartoe verleen a Verhoog Gebring word nie Decor arid Furniture may not rm be brought on Stage wildout Permission 12 Sonder die toestemming van die Hoof: Burgerlike 12 No decor furniture fittings apparatus equip Dienste mag gecu &ker meubels monterings toestelle ment or property of any nature whatsoever shall be

59 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY uitrusting of eiendom van enige aard deur_die huurder brought on stage by the hirer without consent of the op die verhoog gebring word nie Head: Civil Services Verversingsreelings en Verkoop van Alkoholiese of Ander Drank Refreshment Arrangements and the Sale of Alcoholic or other Liquor 13(1) Die Raad is nie verplig om middele tot of plekke vir die bewaring van goedere drank Of ander eiendom 13(1) The Council shall not be obliged to furnish van die huurder of sy gaste ondersteuners bediendes of means of or storage place for goods liquor or other agente voor gedurende of na die hou van die byeenkoms property of the hiret his guests supporters servants waarvoor die lokaal gehuur is te voorsien nie or agents before during or after the holding of the function for which the hall is hired (2) Die huurder is ten voile aanspreeklik vir alle verversingsondernemingsreelings in of om die gehuurde lo (2) The hirer shall be fully responsible for all refresh kaal en moet verseker dat die verversingsondernemers ment undertaking arrangements in or around the hired sodanige lokaal te alle tye skoon netjies envry van vul hall and shall ensure that the refreshment caterers at all lis hou times keep the hall clean neat and free of dirt (3) Geen buffet vir die verkoop van alkoholiese of (3) No bar for the sale of alcoholic or other liquor antler drank mag by enige byeenkoms gedryf ivord nie shall be conducted at any function except under the tensy dit onder beheer is van n hmier van n drinkli control of a holder of a liquor licence for the sale of sensie vir die verkoop an sodanige drank in welke such liquor in which case the hirer shall make all arogeval dranklisensie voorsiening moet maak en alle wette en and shall also comply with all laws and regulations in die huurder alle reelings moet tref en vir die nodige rangements andprovide for the necessary liquor licence regulasies betreffende die verkoop van sterk drank moet respect of the sale of liquor nakom Admission of Public and Sale of Tickets " Toelating van Publiek en Verkoop van Kaartjies 14 Die huurder is verantwoordelik vir alle feelings in 14 The hirer shall be responsible for all arrangements verband met die toelating van diepubliek die verskaf in connection with the admission of the public the fing van plekaanwysers polisie en sodanige personeel as provision of ushers police and such personnel as may be wat nodig mag wees om die toclating teenwoordigheid necessary to control the admission presence and coven gedrag van persone en die verkoop van kaartjies te duct of persons and the sale of tickets kontroleer Display of Posters or Flags Vertoning van Aanplakbiljette of Vlae 15() No outside posters notices decorations flags 15(1) Sonder die voorafverkree skriftelike toestem pictures or advertisements shall be allowed on any part ming van die Raad word geen buiteaanplakbiljette of the Councilspremises without first having obtained kennisgewings dekorasies vlae/afbeeldings of reklame the written consent of the Council and then only on op enige deal van die Raad se perseel toegelaat nie en such places as indicated by the Council and subject to dan slegs op sodanige plekke as wat die Road aanwys such conditions as the Council may impose en onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat die 0 Raad bepaal (2) No interior decorations of any nature except (2) Geen binnedekorasies van enige aard behalwe flower arrangements on the stage or tables shall be blornmerangskikkings op die verhoog of tares word in allowed in the hall without the consent of the Council die lokaal sonder toestemming van die Raad toegelaat and no nails drawing pins clamps or screws shall be nie en geen spykers drukspykers kramme of skroewe driven or screwed into the walls or fittings or any other mag in die mare of monterings of enige ander deel van part of the hall and nothing shall be attached thereto die lokaal geslaan of gedraai word nie en ook mag niki deur kleefband daaraan gevestig Word nie by adhesive tape Verbod op Uitsendings: Prolzibitionlon Broadcasting 16 Die uitsending van enige opvoering voordrag of 16 The broadcasting of any performance recital or toespraak deur middel van n openbare spreekstelsel speech by means of a public address system loudspeakers luidsprekers of opnemers buite die gehuurde lokaal word or recorders outside the premises of the hired hall shall nie sonder die voorafverkree skriftelike toestemming not be permitted without the prior consent of the Conn van die Raad toegelaat nie cil Verbod op die Verkoop van Ware Prohibition on the Sale of Goods _ 17 Behalwe in die geval van basaare en vendusies en behoudens die bepalings van artikel 13(3) het die huur 17 Except in the event of bazaars and auctions and nie die reg om enige voedselware lekkergoed ver subject to the provisions of section 13(3) the hirer shall versings of tabaksigare sigarette of enige ander goedere not have the right to sell or exhibit with the intention handels of ander artikels in die gehuurde lokaal te of selling any food sweets refreshments or tobacco verkoop of ten toon stel met die doel om dit te ver cigars or cigarettes or any other trading or other goods koop nie: Met dien verstande dat vendusies toegelaat in the hired hall: Provided that auctions shall be perword slegs waar die persone wat sodanige vcrkopings mitted only where the persons holding such sales are hou van beroepslisensies vrygestel is ingevolge vrystcl exempted from professional licences in terms of exemp der

60 512 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUAR1E 1980 iings (A) en (B) by item 2 van Bylae by die Ordon lions (A) and (B) of item 2 of Shedule to the Licensing nansie op Lisensies 1974 soos gewysig Ordinance 1974 as amended: Verbod op die Gebruik van Lokaal Prohibition on the Use of Hall 18()(a) Sonder die voorafverkree = gaging van die 18(1)(a) No hall mentioned in section 2 shall without Raad mag geen lokaal in artikel 2 vermeld aan enige the prior authority of the Council be let to any person persoon soos omskryf in artike112(1)(b) en 12(1)(c) van as defined in section 12(1)(b) and 12(1)(c) of the Group die Wet op Groepsgebiede 1966 (Wet 36 van 1966) Areas Act 1966 (Act 36 of 1966) and subject to the verhuur word nie en met die Nioorbehoud van die bepa provisions of paragraph (b) of this subsection no hirer lings van paragraaf (b) van hierdie subartikel mag geen shall without the prior consent of the Council allow such huurder sonder die voorafverkree toestemming van die person in the said halls or allow him to appear or per Raad sodanige persoon in genocnide lokaal toelaat of form on the stage Such authorityshall be given by toelaat dat hy op die verhoog optree nie Sodanige magti resolution of the Council and shall be subject to such ging word by besuit van die Raad verlecn en is onder conditions as the Council in its discretion may impose worpe aan sodanige voorwaardes as wat die Raad na and shall further be subject to the provisions of any goeddunke yasstel en is voorts onderworpe aan die be legislation which may fromtime to time be applicable to palings van enige wetgewing wat van tyd tot tyd van toethe use and occupationof premises by members of the passing mag wees op die gebruik en okkupasie van pervarious race groups sele deur lede van die verskillende rassegroepe (b) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) (b) Ondanks die bepalings van paragraaf (a) van bierof This subsection any bbna fide employee of the Cowl die subartikel kan enige bona fide werknemer van die 1the1 ci Raad of die huurder or vat lid um is van diegroep soos omskryf in artikel 12(1)(b) of 12(1)(c) van die Wet op in section 12(1)(b) or 12(1)(c) of the Group Areas Act who is a member of the group as defined Groepsgcbiede 1966 (Wet 36 van 1966) tot n lokaal 1966 (Act 36 of 1966) may be allowed into a hall to be toegelaat word en daarin wees maar clan alleenlik in present but then only for the carrying out of his official die uitvoering van sy amptelike pligte duties (2) ndien iemand wat ingevolge subartikel () van (2) f a person who in terms of subsection (1) hierdie artikel nie in n gehuurde lokaal toegelaat of this mag section is not allowed to be in a Hired hall; nevertheless word nie die lokaal nogtans betree moet die huurder enters such flail the hirer shall immediately have him horn onmiddellik daaruit laat vcrwyder removed therefrom AANSPREEKLKHED VAN HUURDER EN GE BRUKERS VAN GEHUURDE LOKAAL RESPONSBLTY OF HRER AND USER 017 THE HRED HALL Aanspreeklikheid van Hum der en Nakoming van Wet Responsibility of the Hirer and Compliance en Munisipale Verordenittge with Law and Municipal Bylaws 19(1) Die huurder van enige lokaal mod alle wetsbepalings en verordeninge wat op die lokaal insluitende die gebruik claarvan betrekking het behoorlik nakom en hy mag geen oortreding daarvan toelaat nie 19(1) The hirer of any hall shall dulyrcotnply with all th e provisions of any law or bylaw which may be ap plicable to such hall including its use and he shall not permit any contravention thereof (2) ndien die huurder na die mening van die Hoof: (2)f the hirer in the opinion of the Head: Civil Servi Burgerlike Dienste enige bepaling van hierdie verordeninge ces of cnige ander wet of verordcningc van toepassing contravenes or permits or causes any other person! op die gelmurde lokaal oortree of veroorsaak of toe to contravene any provision of these bylaws or any laat dat iemand dit oortree bet die Hoof: Burgerlike other act or bylaw applicable to the hired hall the Head: Dienste die reg om die hour van die lokaal te cniger tyd Civil Services shall have the right to cancel the lease te kanselleer en geen vergoeding is deur die Raad betaalof the hall at any time and no compensation shall be paybaar vir enige verlies deur die huurder of iemand anders gely nie en gcen terugbetaling van enige huurgelde deable by the Council for any loss sustained by the hirer or positos of ander bedrac betaal word deur die Raad as any other person and no refund of any charges deposits gevolg van sodanige kansellasic aan die huurder ge or other amounts paid shall be made to the hirer by the maak nie Council as a result of such cancellation Straf &palings Penalty Clause a 20 Ondanks die bepalings van artikel 19 begaan 20 Notwithstanding the provisions of section 19 any iemand wat enige bepalings van hierdie verordeningc person who contravenes any provision of these by laws oortree cif dit skend of vcrsuim of nalaat om uitvoering or commits any breach thereof or fails or neglects to daaraan te gee n thisdryf en is by skuldigbevinding comply with the provisions thereof commits an offence strafbaar met n boete van hoogstens R100 en moet be and shall be liable on conviction to a fine not exceeding a newens die strawwc hom opgele by skuldigbevinding die R100 and shall in addition to the penalties imposed on Raad vergoed vir enige uitgawes deur die Raad aange conviction compensate the Council for any expense ingaan as gevolg van sodanige oortreding van cnige bepa curred by it as a result of such contravention of any ling van hierdie veiordeninge provision of these bylaws

61 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY flanspreeklikheid van Huurder vir Beskadiging aan Read Responsibility of Hirer for Damage to Council Property 2101 Die huurder is aanspreeklik vir enige verlies breekskade of ander skade van watter aard ook 21(1) The hirer shall al be liable for any loss breakage wat aan enige lokaal toehehore vaste toeor other damage of whatsoever nature to any hall fit behore of aan enige ander tings fixtures ciendom van die Raad hetsy or any other property of the Council binne die gehuurde lokaal hetsy in of aan die gebou whether gebuilding during the period for which the hall is hired inside the hired hall or whether in or to the durende die tydperk waarvoor die lokaal gehuur is beand which is caused by the hirer or any person admitted rokken Sword deur die huurder of deur iemand wat tot die gehuurde lokaal toegelaat hi the is of wat toegang daartoe hired hall or who attempts to gain admission probeer verkry of so iemand nos al wettig in of by die thereto whether such person is lawfully in or at the lokaal is of dit onwettig betree het hall or has entered it unlawfully Dit word geag dat alle verlies veroorsaak deur breek t shall be presumed that all loss caused by breakage skade of enige ander skade wit beiokken is; gedurende or any other damage sustained occured during the pedie tydperk waarvoor die lokaal gehuur is plaasgevind riod of lease of the hired hall except where the hirer has het tensy die huurder die aanclag Van die Hoof: Burger drawn the attention of the Head; Civil Services to such like Dienste op die verlies breekskade of ander skade loss bieakage or other damage before the hirer took gevestig het voordat die huurder die lokaal in gebruik occupation of the hall ; geneem het (2) The Council may in its discretion require the hirer i (2) Die Read kan na goecldunke van die huurder ver to pay a prior deposit or to furnish an approved bank a cis om vooraf n deposito te betaal of n goedgeeurdean guarantee for amount not exceeding R100 to cover rbankwaarborg te verskaf vir n bedrag van hoogsterts R100 om enige moontlike skade any possible damage or loss: Wheie the damage exof verlies te dek ngeval die skade die voormelde bedrag oorskryis die hour :ceeds the said amount the hirer shall be liable for such der vir sodanige dorskryding aanspreeklik en kan dit; excess and where necessary it may be recovered from indien nodigl verhaal word van enige ander deposito any other deposit which the hirer has paid in terms of wat die huutder krigtens hierdie vorordehinge vir die :these bylaws to the Council for the hire of the hall hour van die lokaal vir die bettokke geleentheid aan die for the occasion concerned Raad betaal het (3) Na elke byeenkbrns inoet die verhuurde Kahn deur (3) After each assembly the Head: CivilServices and die Hoof: Biirgerliketienste en die huurder of iemand the hirer or any person authorized by him or on his a dela of namens horn gemagtig geinspekteer word en behalf shall inspect the hired hall and notice shall kends moet onmiddellik geneem word van edge artikel :immediately be taken of any article which is damaged wat beskadig verlore of sit die verhuurde lokaal ver: ;lost or missing from the hired hall mis nvord of or of any damage van edge beskadiging aan enige gedeelte van sodanige lokaalen die huurder moet sodanige be to any part of such hall and the hirer shall replace or skadigcle verlore of vermiste artikel vervang of daarvoor pay for such damaged ldst or missing article as well betaal asook vir enige beskadiging van enige gedeelte van as for any damage to any part of such hall sodanige lokaal Raad nie Aanspreeklik nie vir Verlies Ongelukke of Council not Liable for the Lath Accidents or Use of or Faults in Lighting nstallation or Equipment ligebruik van of Foute in Beligtinginstallasie of Uitrus ting 22() The Council shall accept no responsibility or Ea 22(1) Die Read aanvaar geeh verantwodidelikheid bility whatsoever in tespectof any damage or loss to any of aanspreeklikheid hoegenaamd nie ten opsigte van eni property article or thing of whatever nature which ge beskadiging of verlies van enige eienclom artikel of the hirer or any person who enters the hall or makes use cling wat ook al wat deur die huurder of iemand wat die of the equipment in the hired hall has lokaal binnegaan of gebruil: maak van die uitrusting placed or left in die gehuurde lokaal in of in die nabyheid van die lo in or near the ha or for damage or loss to any person kaal goplaas of gelaat is; of vir beskadiging van of or the clothes of such person who enters the hired hall verlies aan enige persoon of die klere van sodanige per or makes use of the equipment therein; and by the soon wat die gehuurde lokaal binnegaan of gebruik signing of the agreement form Us prescribed in Schedule mask van die uitrtisting daarin; en deur die onderteke ning A van die ooreenkomsvorm voorgeskryf in the hirer indemnifies the Cduncil against any claim in BVae A Mauled by any person or persons on any ground what soever and the Council shall also not be responsible for any loss to the hirer due to any accident disruption fault or defect in respect of any machinery appliance Light ing equipment or the ; installation thereto in the hired hall or in respect of any other machinery appliance or installation howsoever caused vrywaar die huurder die Raad en Ste] hom skideloos teen eriige cis deur enigepersoon oipersone ingestel op enige groind hoegenaamd en ook is die Raad nie aanspreeklik nie vir eriige verlies aan die huurder vir enige ongeluk ontwrigting ifout of gebrek ten opsigte van enige masjinerie toestel beligting uitrusting of inrigting daarvan in die gehuurde lokaal Of ten opsigte van enige ander masjinerie toestel of inrigting hoe ook al veroorsaak (2) Enige eiendom van watter aard ook al vat aan die huurder of aan enige ander persoon behoort wat in die lokaal gelaat word en nie binne 3 maande teruggedis word nie word verbeur aan die Raad en word oor beskik soos die Raad voorgesktyf: Met dien verstande dat in die geval van lee bottels bottelhouers en (2) Any property of whatsoever nature belonging to the hirer or to any other person which is left in the hall and is not claimed within 3 months shall be for felted to the Council and disposed of as prescribed by the Council: Provided that in the case of empty bottles

62 514 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 ander vloeistofhouers verbeuring geskied indien sodanige artikels nie binne 7 dae van die datum waarop die lokaal verhuur was gals word nie bottle containers and other liquid containers the for a feiture shall occur if such articles are not claimed within 7 days from the date of which the hall was hired (3) f simultaneous use is made of two or more halls (3)ndien daar tegelykertyd gebruik gemaak word van tweeof meer lokale in die Stadsaal of Van Riebeeckpark in the town hall or Van Riebeeck Park Complex the kompleks is die Raad onder geen omstandighede hoe Council shall under no circumstances whatsoever be genaamd verantwoordelik vir enige geraas of steurnis responsible for any noise or nuisance which may have wat n hinderlike effek op die gebruik van enige van die a disturbing effect on the use of any of the hired gehuurde lokale het nie Kleedkamers Passage and Notices shall be Lighted and Kept Unob structed Deurgange en Kennisgewings moet Belig en Onbelemmerd Gehou word halls Cloak Rooms 23 The cloak rooms shall be in the care and custody of 23 Die kleedkamers is onder toesig en in bewaring van die huurder wat self oppassers moet verskaf en can spreeklikheid aanvaar vir enige font wat daarin ontstaan of verlies wat daaruit gely mag word the hirer who shall provide hisown attendants and be responsible for any mistakes arising therein or loss that may occur therefrom 240) No person shall obstruct a passage corridor i 24(1) Niemand mag p gang deurgang trap of ander ingangs of uitgangsweg belemmer deur n sloth of enige ander belemmering daarin te plaas nie en niemand step or other entranceror exit by placing a chair or any mag n dear wat vir die doel van publieke in en uit other obstruction therein and no person shall lock bolt gang gebruik of verskaf word sluit grendel of andersins or otherwise fasten a door which ii used or provided for vasmaak op so n manier dat dit nie onmiddellik sonder public entrande and exit in such manner that it cannot n sleutel of ander toestel geopen kan word nie of enige be opened immediately without a key or other appliance; ander bevestigingsmiddel daaraan heg of gebruik behaled or attach or Like any adhesive thereon except as prescrib we soos voorgeskryf nie (2) Niemand mag moedswillig of kwaadwillig enige (2) No person shall intentionally or malicioulsy extin ligte uitdoof terwyl die gebou vir die publiek00p is nie guish any light whilst the building is open to the public en geen huurder of okkupeerder magnalaat om alle trap andno hirer or occupier shall fail to keep all lights of arms gange buite en voorportale en ander in en uit stairs passages lobby and other entrances and exit gangswee behoorlik belig te hou nie ways properly lighted (3) Niemand mag die kennisgewings of tekens in die (3)No person shall intentionally obscure conceal or lokaal moedswillig vir die gesig verberg dit wegsteek of efface the notices or signs in the hall uitwis nie Protective Agents against fire or Accident shall be left Bcskermingsmiddels teen Brand of Ongelttk moet On ntact belemmerd gelaat word 25 No hirer or user shall neglect or fail to maintain 25 Geen huurder of gebruiker mag nalaat of vcrsuim in proper condition and position all or any of the in a om alle of enige van die inrigtings toestelle kennisge stallations appliances notices or signs which are pro `l wings of tekens wat as beskermingsmiddels teen brand vided as protective agents against fire or accidents in of ongeluk in die gehuurde lokaal of enige gang of deur the hired hall or any passage or corridor giving entrance gang wat toegang daartoe verleen voorsien word; in n thereto behoorlike toestand en posisie te onderhou nie Smoking Prohibeted Rook Verbode 26 Smoking is strictly prohibited on the gallery of 26 Rook word streng verbied op die galery van die the main hall of the town hall and also on the stages hoofsaal van die Stadsaal asook die verhoo en onmiddel and immediate vicinity of all the halls except where like omgewing van alle lokale tensy dit deel vorm van it forms part of the perforinance as: well as in the main n opvoering asook in die hoofsaal van die stadiaal by hall of the town hall on occasions when the gallery of geleenthede waar die galery van die hoofsaal sawn met the main hall is used with the hall and in such halls die seal gebruik word en in sodanige lokale waar n kenwhere there is a notice that smoking isprohibited and nisgewing verskyn dat rook verbode is en die huurder the hirer shall take care that this prohibition is commoet toesien dat hierdie verbod toegepas word " plied with ALGEMEEN Bepalings Betreffende Rolprentvertonings GENERAL Provisions Concerning Cinema Shows 27 ndien die lokaal vir n rolprent tekenrolprent 27 f the hall is hired for a cinema show cartoon of or kinematografiese vertoning gehuur Word moat die liuurder sorg dat die bepalings van die verordeninge be cinematographic show the hirer shall comply with the treffende sulke vertonings wat in die munisipaliteit van provisions of the by laws concerning such shows which toepassing is nagekom word are applicable in the municipality

63 1 na PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY ! llepalings van die Regulering van Bioskoopvertonings _ Provisions Regulating Bioscope Performances 28 ngeval enigeen van die vertrekke vir n bioskoop 28 n the event of any: of the apartments being enof kinematograafvertoning bespreek is meet die huurder gaged for a bioscope or cinamatograph performance voldoen aan die voorwaardes van die Raad se verorden the hirer shall comply with the terms of the bylaws of inge betreffende sodanige vertonings en indien enige ver the Council regulating to such performances and if in toning vir publieke uitvoering volgens die sienswyse the opinion of the Council any performance shown van die Raad ongeskik geag word het die Raad die reg shall be considered to be undesirable for public exhibiom enige herhaling van sodanige uitvoering te verbied tion the Council shall have the right to forbid any of om die ooreenkoms met die huurder te kanselleer al repetition of such performance or to cancel the agreedie Raad goeddink en die huurder moet horn by so ment with the hirer as the Council may deem fit and danige beslissing hou en is tot geen skadevergoeding ge the hirer shall abide by such decision and shall not be regtig uit hoofde van die Raad se handelswyse nie Die entitled to any compensation by reason of the Councils Raad het ook die reg om alvorens enige prent uit action The Council shall have the right before any voering of rolprent aan die publiek vertoon word n picture performance or film is shown to the public to private besigtiging van sodanige prent uitvoering of rol demand a private view open to all town councillors prent te eis wat vir alle stadsraadslede toeganklik is en of such picture performance or film and in the event ingeval sodanige eis gestel word mag die huurder nie of such demand being made the hirer shall not permit toelaat dat sodanige prent uitvoering of rolprent aan such picture performance or film to be shown or ex die publiek gewys of vertoon word de tensy en totdat hibited to the public unless and until such private view sodanige private besigtiging aldus gegee en die Raad has been so given and the Council has thereafter nodaarna skriftelik sy toestemming tot die publieke verto titled in writing its assent to the public exhibition of ring van sodanige prent uitvoering of rolprent gegee such picture performance or film het Consent Toestemnzing van Eienaar van die Outeursreg word of Owner of Copyright shall be required for ver Performance or Exhibition of any Musical or other eis vir Ultvoering of Vertoning van enige Musikde of Works Ander werk 29(1) Die verhuur van enige lokaal ingevolge hierdie 29(1) The letting of any hall in terms of these bylaws verordeninge word nie beskou as n verlenging van enige shall not be deemed to convey any sanction by the toestemming van die Raad tot die uitvoering of verto Council for the performance or exhibition of any musical ning van enige musikale of ander werk nie sonder die toeor other work without the consent of the owner of the stemming van die eienaar van die outeursreg daarvan in enige vorm met inbegrip van die reg van uitvoering copyright thereof in any form including the performing Die huurder is verplig om die toestemming van enige right The hirer shall be compelled to obtain the consodanige eienaar te verkry in die mate wat wettig ver sent of any such owner to such extent as may lawfully eis word indien deur die Raad van hom verlang moet be required and if so required by the Council shall prohy op aanvraag tot voldoening van die Raad bewys leduce on demand proof to the satisfaction of the wer van die verlening van sodanige toestemming voor Coun enige sodanige uitvoering of vertoning en by ontstente cil of the grant of such consent prior to any such pernis van die lewering van sodanige bewys is die Raad formance or exhibition; failure to produce such proof geregtig om tensy sodanige werk onmiddellik op sy shall entitle the Council unless such work be immediatecis aan uitvoering of vertoning onttrek word die besprcly withdrawn on its demand from performance or exking van die aldus gehuurde lokaal terstond kanselleer en by skriftelike kennisgewing te dien effekte word hibition summarily to die cancel the reservation of the prereg van die huurder en die gebruik of verdere gebruik mises hired and on written notice to that effect the van die lokaal onmiddellik beeindig en gestaak en die right of the hirer to the use or continued use of the Raad kan die huurder en sy bediendes en vergunnings hall shall at once determine and cease and the Connhouers daarvandaan uitsluit en weier om toegang daar cil may exclude the hirer and his servants and licences toe te verleen en is voorts nie aanspreeklik vir die tetherefrom and decline to give access thereto and shall rugbetaling of vergoeding van enige huurgeld wat vir die gebruik van die lokaal vooruit of andersins betaal is nie not be liable to restore or refund any rent paid in advan ce or otherwise for the use of the hall (2) Deur ondertekening van die ooreenkomsvorm vry waar die huurder die Raad en stel by die Raad skadeloos (2) By signing the agreement form the hirer shall vir en teen enige vordering vir n geregtelike bevel vir indemnify and hold harmless the Council from and skadevergoeding of andersins en vir koste met inbegrip against any claim for an injunction damages or othervan koste tussen prokureur en klient wat teen die Raad wise and for costs including costs between attorney and ingestel kan word weens enige oortreding deur die client that may be made against it by reason of any inhuurder en deur enige agent werknemer kaartjieagent fringement by the hirer and any agent employee book of bediende van die huurder tydens die gebruik van ing agent or servant of the hirer whilst using the hall die lokaal waardeur afbreuk gedoen word aan die ou of the copyright in any form of any person or company teursreg in enige vorm van enige persoon of maatskappy and in the conduct (including external advertisement en in die hou van enige uitvoering werk of handeling and broadcasting) of any performance work or act daarin (met inbegrip van buitereklame en uitsending) therein (3) Waar programme van musiek of van werke wat (3) Where programmes of music or works to be peruitgevoer moet word voor n uitvoering gedruk word formed are printed prior to a perfomance two copies of moet twee van sodanige gedrukte programme deur die huurder aan die end van sodanige uitvoering aan die such printed programmes shall be handed to the Head: Hoof: Burgerlike Dienste oorhandig word tesame met Civil Services by the hirer at the conclusion of such

64 P 516 PROVNSALEKOERANT; 20 TEBRJARE 1980 _ a n lys in duple van die igertheide ekstrimenttners Wear perforniafice together with a list in duplicate of the endaar n afwyking van die gedrukte programme is moet cores rendered Where the printed programme has not die huurder!sodanige afwykinglop sodanigelprogianime been adliered to; the hirer shall make the relevant alteskriftelik aanbring; ten einde dieyverklike musiek of ration;in writing to such programme so as to show the werkeaan to dui wat uitgevder word Wriaridaar igeen actual music or Work performed Where no programmes programme tvan imusiek of werke*at:uitgeiter moet of masiccir WarkS totheperformed are printed a comword gedruk words moet:n ivolledige lyi: van die plete"list in duplicate of the music or works rendered gelewerde musiek ofwerke in duple; deur die Murder shallobeihatided to the Head: Civil Services by the hirer na afloop van die uitvdering earl die Hoof: Burgerlike at the conclasioa of the performance Such list shall Dienste oorhandig wordsodanigelys moet aantoon Mioiv (a) :die titels van weike wat thtgavoer is; (a) titlesof works performed; (b)hoeveelkeer iiitievoet was" " 00 ntiinliei df 6110 performed; (c) n heskrywing daaryan; (c) description; (d)t idiaobtenir (d) author (e) die komponis; p (f)" die ariangeorder; en (g) die uitgewer ; P t (e) compoier; l_ ;` Herroepingvan keriirdetibile"b (f) arranger; and : (g) publisher Revocation of Bylaws Die Stadsaalverordeninge van die MunisipaliteitNel The Town Hall sprult afgekondig by AdrainistrateUrskennisgewing Bylaws of the Nelspruit Municipality 1039 van 28 November 1951 sans gewysig word hierby her published under Administrators Notice 1039 dated 28 roep November 1951 as amended are hereby revoked PB r22 PB ir ; e; r " : 41 ;; J s The 111 " 11 i Li 1:: :1!; : t 1 ; :;; _ Pf:;;/ 1 ;!! ifp;; r 1

65 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY BYLAE A /SCHEDULE A Vorm No/Form No AANSOEK/OOREENKOMS: HUUR VAN LOKAAL/LOKALE/GEREWE/DENSTE APPLCATON/AGREEMENT: HRE OF HALL/HALLS/FACLTES/SERVCES Aan/To: Die Hoof/The Head: Burgerlike Dienste/Civil Services Posbus/PO Box 45 Nelspruit 1200 ha P Meneer/Sir Ek/Ons /We die ondergetekende/s doen hiermee aansoek om die ondergemerkte lokaal/lokale/geriewe/clienste op the undersigned herewith apply to hire the hall/halls/facilities/services as marked hereunder on venal tot vir die doeleindes van from to for the purpose of to hour (1) Lokaaillfall: Vir amptelikegebriiik/for official use lierekende deposito/ Finale Besprckingskoste/ (a) BurgersentrutnCivic Centre: Estimated Deposit Final booking cost (i) Stadsaal/Town Hall (ii) Socpeesaal/Supper Hall _ (iii) Vcrversingsaal/Refreshment Hall _ (iv) Lesingsnalaceture Hall (v) Voorportaal/Foycr (b) Van Riebeeekparkl Van Riebeeck Park: (i) Saal/Hall (ii) Soopeesaal/Supper Hall (2) GeriewelFacilities: (1) Klavier Vleuel (Groot)/Piano (Grand) (Klein)/(Baby Grand) (ii) Klavier (Regop)/Piano (Upright) _ r (iii) Orrel/Organ (iv) Luidsprelcerstelsel/Public Address System (v) Ereekgeed/Oreekery (voyskas/refrigerator s (vii) Stoat en verwarmingtoestelle/steve and Heating Apparatus 1 _ _ (3) Dienste/Service: (i) Elektrisien/Electrician (ii) Brandweerman/Fire Officer (iii) Banteearbeiders/Bantu Labourers _ (4) Ander (spesifiseer)/other (specify):! TOTAAL/TOTAL Ek/Ons verklaar hicrmee dat ek/ons ten voile vertroud is met die tariewe en al die voonvaardes van huur soon in die toepaslike verordeninge hepaal en wat ek/ons hiermee sonder voorbehoud aanvaar en onderneem om na te kom _ Totale Betalings/ Total Payments Besprekingskoste/ Booking costs Teru /We herewith declare that 1/we are fully conversant with the Refundtaling/ tariffs and all the conditions of hire as set out in the applicable Tjeknommer/ bylaws and which /we herewith unconditionally accept and Cheque No undertake to comply with Geteken/Signed: Volledige Adres/Full Address: `Telefoonnommer/Telephone No: Datum/Hate: Namens/On behalf of: _Besprekings aanvaar/booking accepted:

66 518 PROVNSALE KOERANT 20 FERRUARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 a TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKELNG TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: WYSGNG OF PERURBAN AREAS: AMENDMENT TO VAN ABATTORVERORDENNGE ABATTOR BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of W van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 ge the Local Government Ordinance 1939 read with seelees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans tion 16(3) of the Transvaal Board for the Development vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike of PeriUrban Areas Ordinance 1943 and Proclamation Gebiede 1943 en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur 6 (Administrators) of 1945 publishes the by laws set hom ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnan forth hereinafter which have been approved by him in sie goedgekeur is terms of section 99 of the firstmentioned ordinance Die Abattoirverordeninge van die Transvaalse Raad The Abattoir By laws of the Transvaal Board for the vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede afge Development of Peri Urban Areas published under Adkondig by Administrateurskennisgewing 363 van 10 Mei ministrators Notice 363 dated 10 May 1950 as amend 1950 soos gewysig word hierby verder soos volg gewysig: ed are hereby further amended as follows: 1 Deur in subartikel (ii)(bb) van artikel 116 die syfer 1 By the substitution in subsection (ii)(bb) of section a "10c" deur die uitdrukking "die Staatstarief soos van 116 for the figure "10c" of the expression "State rate as tyd tot tyd bepaal word" determined from time to time" 2 Deur Deel 1 van Bylae A deur die volgende te ver 2 By the substitution for Part 1 of Schedule A of the yang: _ following: "Lieel 1 Vleisinspeksies:! Meat nspection: "Part 1 Vir die inspeksie van karkasse in die algemene regs For the inspection of carcasses in the Boards general gebiede van die Raad meet die volgcnde gelde aan: die area of jurisdiction the following fees shall be paid to Rand betaal word: the Board Per bees: R205 Cattle each: R205 Per kalf: 90c Every calf: 90c Per skaap bok of lam: 80c Every sheep lamb or goat: 80c Per vark Rl25 Every pig: R125 Per speenvark: 45e" Every sucking pig: 45c PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February PSO a TRANSVAALSE RAAD VR DE ONTWKKEL1NG VAN BUTESTEDELKE GEBEDE: WYSGNG VAN SANTERE GEMAKKE EN NAGVUL EN VULGOEDVERWYDERNGSVERORDENNGE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PER URBAN AREAS: AMENDMENT TO SAN TARY CONVENENCES AND NGHT SOL AND REFUSE REMOVAL BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 ge the Local Government Ordinance 1939 read with section lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans 16(3) of the Transvaal Board for the Development of vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge PeriUrban Areas Ordinance 1943 and Proclamation 6 biede 1943 en Proklamasie 6 (Administrateurs) van (Administrators) of 1945 publishes the by laws set forth 1945 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn hereinafter which have been approved by him in terms ingevolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie of section 99 of the firstmentioned Ordinance goedgekeur is The Sanitary Conveniences and NightSoil and Refuse Die SanitEre Gemakke en Nagvuil en Vuilgoedverwy Removal Bylaws of the Transvaal Board for the Deve deringsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die lopment of PeriUrban Areas published under Admini Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede afgekondig by Administrateurskennisgewing 218 van 25 Maart 1953 strators Notice 218 dated 25 March 1953 as amended soos gewysig word hierby verder gewysig deur Bylae A are hereby further amended by amending Schedule A as soos volg te wysig: follows: 1 Deur in item 1(3) die syfer "65c" deur die syfer 1 By the substitution in item 1(3) for thefigure "65c" "R250" te vervang 1 of the figure "R250"

67 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY 19SO 519 hill 2 Deur item 4 te wysig deur 2 By amending item 4 by _ p(a) ii (a) in subitem (1)(a) en (b) die syfer "R42" deur die (a) the substitution in subitem (1)(a) and (b) for the syfer "R60" te vervang; figure "R42 of the figure"r60"; (b) in subitem (2)(a) en (b) die syfer "R33" deur die (b) the substitution in subitem (2)(a) and (b) for the syfer "R35" te vervang; en figure"r33" of the figure "R35"; and (c) in subitem (4) die syfer "65c" deur die syfer "R250" (c) the substitution in subitem (4) for the figure "65e" te vervang of the figure "R250" 3 Deur item 5 te wysig deur 3 By amending item 5 by (a) in subitem (1)(a) en (b) die uitdrukking "per kwar (a) the substitution in subitem (1)(a) and (b) for the extaut: R6" deur die uitdrukking "per jaar: R36" te pression "per quarter: R6" of the expression "per vervang; year: R36"; (b) in subitem (2) die syfer "R30" deur die syfer "R36" (b) the substitution in subitem (2) for the figure "R30" te vervang; en of the figure "R36"; and (c) in subitem (4) die syfer "39c" deur die syfer "R250" (c) the substitution in subitem (4) for the figure "39c" te vervang of the figure "R250" 4 Deur item 6 te wysig deur 4 By amending item _ 6 by die eerste paragraaf na the opskrif to nommer sub (a) numbering the first paragraph after the heading to item (1); en read subitent (1); and (b) na subitem (1) die volgende by to voeg: (b) the addition after subitem (1) of the following: "(2) Spesiale Vuilgoedverviydering "(2) Special refuse removal Per 1 m3 of gedeelte daarvan: R250" Per m3 or part thereof: R250" 5 Deur in item 7(3) die syfer "R150" deur die syfer 5 By the substitution in item 7(3) for the figure "R250" te vervang "R50" of the figure"r250" 6 Deur in item 8(3) die syfer ``R150" deur;die syfer 6 By the substitution in item 8(3) for the figure "R250" to vervang "R50" of the figure "R250" 7 Deur in item 11(3) die syfer "65c" deur die syfer 7 By the substitution in item 11(3) for the figure "R250" te vervang "65c" of theligure "R250" 8 Deur item 12 te wysig deur 8 By amending item 12 by (a) in subitem () die syfer "R36" deur the syfer"r45" (a) the substitution in subitem (1) for the figure "R36" te vervang; en of the figure "R45"; and (b) in subitem (4) die syfer "65e" deur die syfer "R250" (h) the substitutiorf in subitem (4) for the figure "65e" te vervang of the figure "R250" 9 Deur item 13 te wysig deur 9 By amending item 13 by (a) in subitem (2) die syfer "65c" deur die syfer "R250" (a) the substitution in subitem (2) for the figure "65c" te vervang; en of the figure "R250"; and (b) in subitem (5)(a) en (b) die syfers "R220" en "R3" (b) the substitution in subitem (5)(a) and (b) for the onderskeidelik deur die syfers "R250" en "R5" te figures "R220" and "R3" of the figures "P250" vervang and "R5" respectively 10 Deur subitem (4) van item 15 deur die volgcnde te 10 By the substitution for subitem (4) of item 15 of vervang: the following: "(4) Spesiale vuilgoedverwydering "(4) Special refuse removal : Per 1 m3 of gedeelte daarvan R250" Per 1 m3 or part thereof: 8250" 1 Deur subitem (2) van item 18 deur die volgende te vervang: "(2) Spesiale vuilgoedverwydering Per 1 m3 of gedeelte daarvan R250" 11 By the substitution for subitem (2) of item 18 of the following: "(2) Special refuse removal Per 1 ns or part thereof: R250" "R2;50" 0 13 By amending item 21 by 12 Deur in item 19(3) die syfer "65e" deur die syfer: 12 By the substitution in item 19(3) for the figure "65c" of the figure "R250"_te vervang 11 _( 13 Deur item 21 te wysig deur (a) the substitution in subitem (6)(a) and (b) for the (a) in subitem (6)(a) en (b) die syfers "R131" en "65c" figures "R131" and "65c" of the figure "R250" onderskeidelik deur die syfer "12250"te vervang; en respectively; and

68 520 PROVNSALE KOERANTy 20 PEBRUAR1E 1950 (b) subitem (8) deur die volgende te vervang; (b) the substitution for subitem (8) of the following: "(8) Verwydering van vakuumtenkinhoud "(8) Removal of vacuum tank contents Vir elke of gedeelte daarvan: R350" For every or part thereof: 8350" 14 Deur in item 22 die syfer "R55" deurdie syfer 14 By the substitution in item 22 for the figure "R55" "R72" te vervang of the figure "R72" 15 Deur in subitem (3)(a) en (b) van item 23 die syfers 15 By the substitution in subitem (3)(a) and (b) of item "12131" en "65c" onderskeidelik deur die syfer "5250" 23 for the figures "R131" and "65c" of the figure " to vervang "11250" respectively 16 Deur item 24 te wysig deur 16 By amending item 24 by (a) die eerste paragraaf na die opskrif te nommer sub (a) numbering the first paragraph after the heading to item (1); en read subitem (1); and (b) na subitem (1) die volgende by te voeg;_ (b) the addition after subitem (1) of the following: "(2) Spesiale vuilgoedverwydering "(2) Special refuse removal Per m3 of gedeelte daarvan R250" Per 1 m3 or part thereof: 11250" 17 Deur in item 26(2) die syfer "65c" deur die syfer 17 By the substitution in item 26(2) for the figure "R250" te vervang "65e" of the figure "R250" 18 Deur in item 27 die syfer "R3780" deur die syfer 18 By the substitution in item 27 for the figure " "R40" to vervang "R3780" of the figure "1140" 19 Deur item 28 te wysig deur 19 By amending item28 by (a) in subitem (1) die syfer "R2640" deur die syfer (a) the substitution in subitem (1) for the figure "1230" te 1 vervang; en "R2640" of the figure "R30"; and (b) subitem (2) deur die volgende te venting: (b) the substitution for subitem (2) of the following: "(2) Verwyclering van industriele Mils "(2)Removal of industrial refuse (i) Kompakteerbare vullis; per Vrag; R21 (1) Compactible refuse per load:521 (ii) ictiekompakteerbarelvullis per Viag: R26" (ii) No compactible refuse per load:r26" 20 Deur subitem (2) van item 30 deur die volgende 20 By the substitution for subitem (2) of item 30 of te vervang: the following: "(2) Spesiale vuilgoedverwydering "(2) SpeCiat refuse rernoval Per 1 m3 of gedeelte daarvan: 8250" Per 1m3 or part thereof: R250" 21 Deur in item 31(2) die syfer "75c" deur die syfer 21 By the substitution in item 31(2) for the figure "12250" to vervang "75c" of the figure "12250" 22 Deur in item 32(4) die syfer "R100" deur die syfer 22 By the substitution in item 32(4) for the figure "R250" to vervang "R100" of the figure "12250" 23 Deur item 33 te wysig deur 23By amending item 33 by (a) in subitem (1) die syfer "1148" deur die syfer "R60" (a) the substitution in subitem (1) for the figure "R48" te vervang; en of the figure "R60"; and (b) subitem (2) deur die volgende te vervang: (b) the substitution for subitem (2) of the following "(2) Spesiale vuilgoedverwydering "(2) Special refuse removal Per 1 m3 of gedeelte daarvan: R250" Per 1 m3 or part thereof: R250" 24 Deur na item 34(3) die volgende in te voeg: 24 By the addition after item 34(3) of the following: "(4) Spesiale vuilgoedverwydering 1 "(4) Special refuse renioval Per 1 m3 of gedeelte daarvan: R250" Per 1 m3 or part thereof: R250" daarvan: R250" 25 By amending item39 by 25 Deur item 39 to wysig deur (a) in subitem co die syfer "R30" deur die syfer "R36" (a) the substitutipn in subitem (2) for the figure "R30" of the figure "536"; and to vervang; en (b) (b) the addition after subitem (3) of the following: na subitem (3) die volgende by te voeg: "(4) Spesiale vuilgoedverwydering "(4) Special refuse removal Per 1 m3 of gedeelte daarvan: R250" Per 1 m3 or part thereof: 12250" a 411 As

69 Deurna item 42(1) die volgende byte voeg: "(2) Spesiele vuilgoedverwydering PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY By the addition after item 42 of the following: "(2) Special refuse removal Per 1 ma of gedeelte daarvan: R250" Pcr 1 m3 or:part thereof: R250" PB PB Administrateurskennisgewing Ecbruarie 1980 Administrators Notice February 1980 " KENNSGEWNG VAN VERBETERNG MUNSPALTET TZANEEN: ELEKTRSTETS VERORDENNGE : CORRECTON NOTCE TZANEEN MUNCPALTY: ELECTRCTY BYLAWS Administrateurskennisgewing 65 Van 16 Januarie 1980 Administratoes Notice 65 dated 16 January; 1980 is word hierby verbeter deur in item 1 die uitdrukking hereby corrected by the substitution in item 1 for the "R750"! dotal die uitdrukking "R500" te vervang expression "`12750" oft tile expression "R500" PB 242:3671 PB " i 0 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Mame 205 i 20 February 1980 MUNSPALTET VENTERSDORP: WYSGNG VENTERSDORP MUNCPALTY: AMENDMENT VAN SWEMBADVERORDENNGE rn TO SWMMNG BATH BY LAWS Die Administratetir publiseer hierby ingevolgeariikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike BeStuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is by him in terinsof section 99 ofthe said Ordinance DieSwembadverordeninge Van die Munisipaliteit Ven The Swimming Bath Bylaws of the Ventersdorp Muni tersdorp afgekondig by Administrateurskennisgewing 778 cipality published under Administrators Notice 778 van 19 Oktober 1966 soos gewysig word hierby verder dated19 October 1966 as amended are hereby further gewysig deur na item 2 van die Tarief van Gelde onder amended by the addition after item 2 of the Tariff of die Bylae die volgende by te voeg: Charges under the Schedule of the following: 1 3 Gebruik van Swenthad deur Skoolgaaide Kinders: 3 Use of Swimming Bath by School Children Toebang Emit skdolgaandekinders Odder *sig van n onderwyser R50 gedurende hormale sholute: Per sbisocit Administrateurskennisgewing 206 PB MUNSPALTET VEREENGNG: WYSGNG VAN BOUVERORDENNGE " Admission of school children under supervision of a teacher during normapschool hours: Per season: R50 PB Februarie 1980 Administrators Nike February 1980 VEREENGNG:MUNCPALTY: AMENDMENT TO BULDNG BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur 1939 die the Local Government Ordinance 1939 publishes the verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge bylaws set forth hereinafter which have been approved artikel 99 van genoenule Ordonnansie gocdgekeur is: by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Bouverordeningc van die Munisipaliteit Vereeni The Building Bylaws of theiverceniging Municipality ging deur die Raad aangeneem by Administratcursken adopted by the Council under Administrators Notice 781 nisgewing 781 van 14 Mei 1975 soos gewysig word hicr dated 14 May 1975 as amended are hereby further by verder soos volg gewysig: amended as follows: 1 1 Deur in artikel 162(1)(d) die uitdrukking "26 le By the:substitution in section 162()(d) for the exdeur die uitdrukking "24 in" te vervang pression "26 m" of the expression "24 in" 2 Deur in artikel 166 die uitdrukking "26 m" deur 2: Bylthelsidistitution in section 166 for the expression die uitdrukking "24 m" te vervang "26 m" of the expression "24 m" a 3 Deur in artikel 167 die uitdrukkings "26 m" en 3 By the substitution in section 167 for the expressions W "2;75 m" onderskeidelik met die uitdrukkings "24 m" "26 in" and "275 in" of the expressions "24 m" and en "255 in" to vervang "255 ni" respectively 4 Deur in artikel 186 die uitdrukking "26 in" deur 4 By the substitution in section 186 for the expression die uitdrukking "24 in" te vervang "26 in" of the expression "24 ni"

70 522 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE Deur in die artikel met die opskrif "Klosetvensters" 5 By the substitution in the Afrikaans text in the seca op bladsy 76 die syfers "194" deur die syfers "184" te tion under the heading "Klosetvensters" on page 76 for vervang the figures "194" of the figures "184" 6 Deur in artikel 199(2)(c) die uitdrukking "26 m" 6 By the substitution in section 199(2)(c) for the exdeur die uitdrukking "24 in" te vervang pression "26 m" of the expression "24 m" 7 Deur in artikel 276 die uitdrukking "25 m" deur 7 By the substitution in section 276 for the expression die uitdrukking "24 m" te vervang "25 m" of the expression "24 m" 8 Deur in artikel 332 die uitdrukking "26 in" deur 8 By the substitution in section 332 for the expression die uitdrukking "24 m" te vervang "26 m" of the expression "24 m" PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 MUNSPALTET WARMBAD: AANNAME VAN WARMBATHS MUNCPALTY: ADOPTON OF STANDAARD GESONDHEDSVERORDENNGE STANDARD HEALTH BYLAWS FOR CRECHES VR KNDERBEWAARHUSE EN KNDERBE AND CRECHESCUMNURSERY SCHOOLS FOR WAARHUSE CUMKLEUTERSKOLE VR WHTE CHLDREN BLANKE KNDERS The Administrator hereby in terms of section 101 Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel of the Local Government Ordinance 1939 publishes 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 dat that the Town Council of Warmbaths has in terms of clie Stadsraad van Warmbad die Standaard Gesondheidssection 961*(2) of the said Ordinance with adopted vir verordeninge Kinderbewaarhuise en huise CumKleuterskoleKinderbewaar vir Blanke Kinders afgekondig out amendment the Standard Health Bylaws for Crèches by Administrateurskennisgewing 273 van Maart 1972 and CrechesCum Nursery Schools for White Children ingevolge artikel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie published under Administrators Notice 273 dated 1 soncler wysiging aangeneem het as verordeninge wat deur March 1972 as bylaws made by the said Council genoemde Read opgestel is PB PB Achninistratcursennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 REGULASES NSAKE DE TRANSVAALSE GE REGULATONS GOVERNNG THE TRANSVAAL MEENSKAPLKE MUNSPALE JAARGELD EN JONT MUNCPAL ANNUTY AND GRATUTY GRATFKASEFONDS: WYSGNG FUND: AMENDMENT ngevolge artikel 79 quat van die Ordonnansie op n terms of section 79 quat of the Local Government Plaaslike Bestuur 1939 wysig die Administrateur hier Ordinance 1939 the Administrator hereby amends the mcc die Regulasies insake die Transvaalse Gemeenskap Regulations governing the Transvaal Joint Municipal like Munisipale Jaargeld en Gratifikasiefonds afgekon Annuity and Gratuity Fund promulgated under Adminidig by Administrateurskennisgewing 550 van 25 Mei 1970 strators Notice 550 of 25 May 1970 as set out in the soos in die Bylac hierby uiteengesit Schedule hereto: Regulable 33 Nord hierby gewysig deur in subregula Regulation 33 is hereby amended by the substitution sic (1)(b) die uitdrukking "1 persent" met die uitdruk king "2 persent" te vervang PB in subrcgulation MN of the expression " per cent" by the expiession "2 per cent" PB BYLAE SCHEDULE Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP and planning ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe n ternis of section 69 of the Townplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) verklaar die Administrateur hierby die dorp Bedfordview the Administrator hereby declares Bedfordview Exten Uitbreiding 246 tot n goedgekeurde dorp ondcrworpe sion 246 Township to be an approved township subaan die voorwaardes ukeengesit in die bygaandc Bylac jcct to the conditions set out in the Schedule hereto PB P a

71 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDR WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR JOSAS JAKOBUS STANDER NGE MADE BY JOSAS JAKOBUS STANDER UNDER VOLGE DE BEPALNGS VAN DE ORDONNAN THE PROVSONS OF THE TOWN PLANNNG SE OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE 1965 OM AND TOWNSHPS ORDNANCE 1965 FOR PER TOESTEMMNG OM N DORP TE STG OP GE MSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON POR DEELTE 857 VAN DE PLAAS ELANDSFONTEN TON 857 OF THE FARM ELANDSFONTEN 90R PROVNSE TRANSVAAL TOEGESTAAN 90R PROVNCE TRANSVAAL HAS BEEN S GRANTED: ilk 1 STGTNGSVOORWAARDES CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) Nam 1 (1) Name Die naam van die dorp is Bedfordvicw Uitbrciding 246 The name of the township shall be Bedfordview Extension 246 (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Algemene Plan LG A3820/79 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A3820/79 (a) (3) Strafe Die dorpseienaar moet die strate in die dorp yorm (3) Streell skraap en onderhou tot bevrediging van die plais like bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die (a) The township owner shall form grade and maintain plaaslike bestuur oorgeneem word: Met dien ver the streets in the township to the satisfaction of stande dat die Administrateur geregtig is om die the local authority until such time as this respondorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van sibility is taken over by the local authority: Provided die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met that the Administrator shall from time to time be die plaaslike bestuur entitled to relieve the township owner wholly or partially from this obligation after reference to (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse the local authority in die straatreserwes tot bevrediging van die plaas (b) like bestuur verwyder The township owner shall at his Own expense remove all obstacles from the street reserves to (c) ndien die dorpseienaar versuim om aan die bepa the satisfaction of the local ahthority lings an paragrawe (a) en (5) hieivan to voldoen (a) f the township owner fails to &amply With the is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op provisions of paragraphs (a) and (b) hereof the koste van die dorpseienaar te doen local authority Shall be entitled to do the work at the cost of the towrship owner (4) Begif aging : 0 (4)"Endowmeht (a) Betaalbaar aan die plaaslikebestuur: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalingi van (a) Payable to the local authority: artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan The township owner shall in terms of section 63(l) ring en Dorpe 1965 as begiftiging aandie plaaslike of the Townplanning and Townships Ordinance bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met _ 1965 pay to" the local authority as endowment (i) 15 to van die grondwaarde van enve in die dorp; sums of money equal to: welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange (i) 15 % of the land value of erven in the town wend moet word vir die boo van strate en/of ship which amount shall be used by the local stormwaterdreinering in of vir die dorp authority for the construction of streets and/or (ii) % van die grondwaarde van erwe in die dorp stormwater drainage in or for the township welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange (H) % of the land value of erven in the town wend moot word vir die verkryging van n stor ship which amount shall he used by the local tingsterrein authority for the acquisition of land for a de (iii) 1% Van die grondwaardevan erwe in die dorp positing site welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange (iii) % of the land value of erven in the township wend moet word vir die Verkryging van grond which amount shall be used by the local audiovir n begraafplaas rity for the acquisition of land for a cemetery (iv) 3 % van die grondwaardc van etwe in die dorp (iv) 3 % of the land value of erven in the towns r welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange ship which amount shall be used by the local wend moet Word vir die verkryging en/of ont authority for the acquisition and/or develo P wikkeling van parke binne sy regsgebied ment of parks within its area of jurisdiction (v) 5 % van die grondwaarde van awe in die dorp (v) 5 % of the land value of erven in the township welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangc which amount shall be used by the local

72 524 PROWNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 _ wend moet word vir die voorsiening van hoof authority for the provision of main services dienste vir die dorp for the township Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepa Such endowment shall be payable in accordance Hugs van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie with the provisions of section 74 of the aforesaid betaal word Ordinance (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Ondenvysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: mein: The township owner shall in terms of the provi Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van sions of section 63(1)(a) of the Town planning and artikel 63()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance 1965 pay a lump sum endowplanning en Dorpc 1965 aan die Transvaalse On ment for educational purposes to the Transvaal derwysdepartement as begiftiging vir ondenvys Education Department on the land value of special doeleindes n globale bedrag op die grond residential land in the township the extent of waarde van spesiale woongrond in die dorp betaal which shall he determined by multiplying 4808 m2 waarvan die grootte bepaal word deur 4808 m2 by the number of special residential erven in the te vermenigvuldig met die getal spesiale woonerwe township The value of the land shall be determined in die dorp Die waarde van die grond word bepaal in terms of the provisions of section 74(3) and such kragtens die bepalings van artikel 74(3) en sodani endowment shall be payable in terms of the pro ge begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings visions of section 73 of the said Ordinance van artikel 73 van genocmde Ordonnansic (5) Disposal of Existing Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaandc Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be and servitudes if any including the reservation of rights staande voonvaardes en scrwitute as dear is met to minerals inbegrip van die voorbehoud van die rcgte op minerale (6) Access (6) Toegang No ingress from Road 814 to the township and no Coen ingang Van Pad 814 tot die dorp en gecn uitgang egress to Road 814 from the township shall be allowed uit die dorp tot Pad 814 word tocgelaat nic (7) Acceptance and Disposal of Stormwater (7) Ontvangs en Versorging van Storntwater The township owner shall arrange for the drainage Die dorpseienaar moet die dreinering van die dorp of the township to fit in with the drainage of Road 814 so reel dat dit inpas by die dreincring van Pad 814 and for all stormwater running or being diverted from en moet die stormwater wat van die pad afloop of the road to be received and disposed of to the satisafgelei word ontvang en versorg tot bevrediging van faction of the Director Transvaal Roads Department clic Direkteur Transvaalse Paaiedepartcment Waar dit Where in the opinion of the Director Transvaal Roads volgens die mening van die Direkteur Transvaalse Department it should become necessary to enlarge Paatedepartement as gevolg van dorpstigting noodsaak the drainage system of stormwater as a result of the lik is om die stormwaterdreineringstelsel te vergroot is establishment of the township the cost of installing die dorpseienaar vir die koste vir installering van n the larger drainage system for the road shall be borne vergrote dreineringstelsel vir die pad verantwoordelik by the township owner (8) Nakoming van Vereistes van die Direkteur Trans (8) Enforcement of the Requirements of the Director vaalsc Paaiedepartetnent Transvaal Roads Department Die dorpseienaar moet die Direkteur Transvaalse The township owner shall satisfy the Director Trans Paaiedepartement tevrede stel betrcffende die nako vaal Roids Department regarding the enforcement of ming van sy voorwaardes his conditions (9) Sloping van Geboue (9) Demolition of Buildings Die dorpseienaar moet op cic koste alle geboue gelee The township owner shall at his own expense cause binne boulynreserwes kantruimtes of oor gemeenskap all existing buildings situated within the building line like grense laat sloop tot bevrediging van die plaaslike reserves side spaces or over common boundaries to be bestuur Wanneer die plaaslike bestuur dit vereis demolished to the satisfaction of the local authority when required to do so by the local authority (10) Verskuiwing of Vervanging van Munisipale Dienste (10) Removal or Replacement of Municipal Services ndien dit as gevolg van die stigting van die dorp f by reason of the establishment of the township nodig word om enige bestaande munisipale dienste te it should become necessary to remove or replace any verskuif of te vervang moet die koste daarvan deur existing municipal services the cost thereof shall be die dorpseienaar gedra word borne by the township owner 2 TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE Alle erwe is onderworpe aan die volgende voonvaar All erven shall be subject to the following conditions des mete deur die Administrateur ingevolge Ordon imposed by the Administrator in terms of Ordinance nansie 25 van of 1965

73 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY )(a) Die erf js onderworpe aan n serwituut 2 m breed (a) The erf inubject toa servitude 2 m wide in favour vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten of the local authority for sewerage and other gunste van die plaaslike bestuur langs enige twee municipal purposes along any two boundaries grense uitgesonderd n straatgrens soon deur die other than a street boundary as determined by the plaaslike bestuur bepaal local authority pi (b) Geen gebou of ander struktuur mag binde die (b) No building or other structure shall be erected voornoemde senvituutgebied opgerig word nie en within the aforesaid servitude area and no largegeen grootwortelbome mag binne die gebied van rooted trees shall be planted within the area of sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m such servitude or within 2 m thereof daarvan geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tern (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate porarily on the land adjoining the aforesaid serriaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die vitude such material as may be excavated by it aanleg onderhoud of verwydering van sodanige during the course of the construction maintenance rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag tydelik to plaas or removarof such sewerage mains and other works op die growl wat aan die voornoemde senvituut as it in its discretion may deem necessary and grens cn voorts is die plaaslike bestuur geregtig shall further be entitled to reasonable access to tot redelike toegang tot genoemde growl vir die the said land for the aforesaid purpose subject voornoemde doel onderworpe daaraan dat die to any damage done during the process of the plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedutende die aanleg onderhoud of verivydering van sodanige construction maintenance or removal of such rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak sewerage mains and other works being made good word by the local authority Administrateurskennisgewing FebrUarie 1980 Administrators Notice February 1980 BEDFORDVEWWYSGNGSKEMA 1/200 n BEDFORDVEW AMENDMENT SCHEME 1/200 Die Adrninistrateur verklaar hierby ingevolge die The Administrator hereby in terms of section 89(1) bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 Dorpsbeplanning en Dorpc 1965 dat by n wysiging declares that he has approved an amendment scheme skema synde n wysiging an Bedfordviewdorpsaanleg being an amendment of Bedfordview Town planning skema wat uit dieselfde grond as die dorp Bed Scheme comprising the same land as included fordview Uitbreiding 246 bestaan goedgekeur het in the township of Bedfordview Extension 246 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas scheme are filed with the Director of Local Government like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview Pretoria and the Town Clerk Bedfordview and are en is beskikbaar vir inspeksic op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysi This amendment is known as Bedfordview Amends gingskema 1/200 ment Scheme 1/200 PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP _ ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Townplanning and beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) verklaar die Administrateur hierby die dorp Eldoradothe Administrator hereby declares Eldoradopark Extenpark Uitbreiding 8 tot n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygiande sion 8 Township to be an approyed township subject Bylae to the conditions set out in the Schedule hereto PB PB BYLAE " SCHEDULE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE DOEN DEUR DE GEMEENSCAPSONTWK MADE BY THE COMMUNTY DEVELOPMENT KELNGSRAAD NGEVOLGE DE BEPALNGS BOARD UNDER THE PROVSONS OF THE TOWN VAN DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLAN PLANNNG AND TOWNSHPS ORDNANCE 1965 WNG EN DORPE 1965 OM TOESTEMMNG OM FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TOWNSHP DORP TE STG OP GEDEELTE 70 (N GEDEEL ON PQRTON 70 (A PORTON OF PORTON 67) TE VAN GEDEELTE 67) VAN DE PLAAS OL FANTSVLE 316Q PROVNSE TRANSVAAL OF THE FARM OLFANTSVLE 316Q PRO TOEGESTAAN S VNCE TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED

74 526 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE STGTNGSVOORWAARDES 1 CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Eldoradopark Uitbreiding 8 The name of the township shall be Eldoradopark Extension 8 _ (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan nit erwe en stratc soos aangedui op Algemene Plan LG A4393/78 The township shall consist of oven and streets as indicated on General Plan SG A4393/78 (3) Begiftiging Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (3) Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepaling van PaYableto the local authority: artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 as begiftiging aan die plaaslike bestuur The township owner shall in terms of the provisions bedrae geld betaal gelykstaande met: of section 630) of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 pay to the local authority as endowment sums of money equal to: (a) 1 0/0 van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging van n stortingster 1% of the land value of erven in the township rein which amount shall be used by the local authority a (b) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp for the acquisition of land for a depositing site; welke bedrag deur die plaaslike bestir:lir aangewend (b) 1 % of the land value of erven in the township moet word vir die verkryging van n begraafplaas which amount shall be used by the local authority for the acquisition of land for a cemetery Sodanige bcgiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansic betaal ; Such endowment shall be paid in accordance with word ;the provisions of section 74 of the said Ordinance (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes 1 (4) Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute as daar is met inbe and servitudes if any including the reservation of rights grip van die voorbehoud van die regte op minerale to minerals but excluding the servitude registered under maar uitgesonderd die serwituut geregistreer kragtens Notarial Deed K2182/79S which affects Erven 4133 Notaridle Akte K2182/79 S wat slegs erwe 4133 tot to 4154 and 4618 to 4621 and streets in the township 4154 en 4618 tot 4621 en strate in die dorp raak only (5) Erwe vir Munisipale Doeleindes (5) Erven for Municipal Purposes Erwe 4618 tot 4621 moet deur en op koste van die Erven 4618 to 4621 shall be transferred to the local dorpseienaar aan die plaaslike bestuur as parks ootauthority by and at the expense of the township owner gedra word as parks (6) nstallering van Beveiligingstoestelle (6) nstallation of Protective Devices i ndien dit te eniger tyd na die mening van die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie of ingevolge statutere : f at any time in the opinion of the Electricity Supply regulasies nodig gevind word om vanwee die stigting Commission or in terms of statutory regulation it van die dorp enige beveiligingstoestelle ten opsigte van should be found necessary by reason of the establishdie Elektrisiteitsvoorsieningskommissie se bogrondse ment of the township to install any protective devices kraglyne en/of ondergrondse kabels te installeer of om in respect of the Electricity Supply Commissions overenige veranderings aan genoemde bogrondse kraglyne head power lines and/or underground cables or to carry en/of ondergrondse kabels aan te bring dan moet die out alterations to such overhead power lines and/or koste orn sodanige beveiligingstoestelle of sodanige ver tindeiground cables then cost of installing such pro anderings aan te bring deur die dorpseienaar betaal :tective devices and/or carrying out such alterations shall word be borne by the township owner 2 TTELVOORWAARDES 2 CONDTONS OF TTLE Die erwe hieronder genoern is onderworpe aan die The erven mentioned hereunder shall be subject to voorwaardes soos aangedui opgele deur die Adminis the conditions indicated; imposed by the Administra trateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965 tor in terms of Ordinance 25 of 1965 _ (1) Mk Erwe met Uitsondering van Klousule 1(5) die Gement in 0) All Erven with the Exception of Those Mentioned in Clause 1(5) (a) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed (a) The erf is subject to a servitude 2 m wide in favour vir riolerings en ander mtinisipale docicindes of the local authority for sewerage and other multigunste van die plaaslike bestuur langs enige twee cipal purposes along any two boundaries other than

75 1 wat grenseuitgesonderd n straatgrens soos deur die plaaslike bestuur bepaal PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY a street boundary_ as determined by the local authority (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die (b) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word hie en within the aforesaid servitude area and no largegen grootwortelbome mag binne die gebied van rooted trees shall be planted within the area of sodanige serwituut of binne n afstand van 2 m such servitude or within 2 m thereof daarvan geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tern (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servideur hom uitgegrawe word tydens die aanleg tude such material as may be excavated by it during onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoof; the course of the construction maintenance or repypleidings en ander werke wat hy volgens goed moval of such sewerage mains and other works dunke noodsaaklik ag tydelik to plaas op die grond as it in its discretion may deem necessary and shall wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts "further be entitled to reasonable access to the said is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang land for the aforesaid purpose subject to any tot genoemde grond vir die voornoemde doel onder damage done during the process of the construction worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade maintenance or removal of such sewerage mains vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of and other works being made good by the local verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en authority ander werke veroorsaak word (2) Erven and (2) Enve en 4599 The erf is subject to a servitude for municipal purdoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur Die erf is onderworpe aan n serwituut vir munisipale poses in favour of the local authority as indicated on soos the general plan op die algemene plan aangedui (3) Enve ;4280; 4536 en 4537 (3) Erven and 4537 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transfor The erf is subject to a servitude for transformer matordoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur purposes in favour of the local authority as indicated soos op die algemene plan aangedui on the general plan Administrateurskennisgewing 212 " 20 Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 90 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 90 i Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die The Administrator hereby in terms of section 89() bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 dat by "n wysiging declares that he has approved an amendment scheme skema synde xi wysiging van Johannesburgdorpsaan being an amendment of Johannesburg Townplanning legskema 1979; wat WV dieselfde grond as die dorp Scheme 1979 comprising the same land as included Eldoradopark Uitbreiding 8 bestaan goedgekeur het in the township of Eldoradopark Extension 8 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye are open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amcm1 gingskema 90 ment :Scheme 90 PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 132 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 132 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die be The Administrator hereby in terms of section 89(1) palings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorps of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 beplanning en Dorpe 1965 dat hy n wysigingskema declares that he has approved an amendment scheme synde n wysiging van Johannesburgdorpsaanlegskema being an amendment of JohannesburgaTownplanning 1979 wat uit dieselfde grond as die dorp Longdale Uit Scheme 1979 comprising the same land as included in brciding 2 bestaan goedgekeur het the township of Longdale Extension 2 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Mali 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme are filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye are inspection at times Hierdie wysigingskema staan bekend as Johannesburgwysigingskenta 132 ment Scheme 132 " p open Thism a foramendment is known all asreasonable Johannesburg A mend PB

76 528 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRJARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 146 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 146 Die Administrateur verklaar!derby ingevolge die be The Administrator hereby in terms of section 89(1) palings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorps of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 beplanning en Dorpe 1965 dat by n wysigingskema declares that he has approved an amendment scheme synde n wysiging van Johannesburgdorpsaanlegskema being an amendment of Johannesburg Townplanning 1979 wat uit dieselfde grond as Erf 476 in dorp lovo Scheme 1979 comprising the same land as included in bcstaan goedgekeur het Erf 476 in the township of lovo Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas scheme arc filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tyc are open for inspection at all reasonable times lierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amend gingskema 146 meat Scheme 146 PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 GERMSTONWYSGNGSKEMA 1/226 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 1/226 Hierby word ooreenkomstig die bcpalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Gerhet dat Germistondorpsaanlegskema gewysig miston Townplanning Scheme by the rezoning word deur die hersonering van gedeeltes van Lot 2593 of portions of Lot 2593 Primrose Township (previously dorp Primrose (voorheen Lotte 2591 en 2592 dorp Prim Lots 2591 and 2592 Primrose Township) from "Existrose) van "Bestaande Street" tot "Algemene Besigheid" ing Street" to "General Business" with a density of met n digtheid van "Ecn woonhuis per vk vt" "One dwelling per sq ft" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaas scheme arc filed with the Director of Local Governlike Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Germiston ment Pretoria and the Town Clerk Germiston and are en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysigingskema 1/226 PB Scheme 1/226 PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 GERMSTONWYSGNGSKEMA 1/242 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 1/242 Hierby word ooreenkomstig die bcpalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the pc 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed Administrator has approved the amendment of Gergekeur het dat Germiston dorpsaanlegskema miston Townplanning Scheme by the rezoning gewysig word deur die hersonering van Erf 826; dorp of Erf 826 South Geriniston Extension 7 Township Suid Germiston Uitbreiding 7 van "Openbare Pad" tot from "Public Road" to "Special" for industrial and/or "Spesiaal" vir nyweilicids en/of kommersielc doeleindes commercial purposes subject to certain conditions onderworpe aan sekere voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Government word in bewaring gehoti deur die Direkteur van Plaas Pretoria and the Town Clerk Germiston and arc like open Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Germiston en is beskikbaar vir inspeksie op alle redeike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysiging This amendment is known as Germisto Amendment skema 1/242 Scheme 1/242 PB PB

77 1 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURG WYSG1NGSKEMA 28 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 28 (Voorheen 1/1087) (Previously 1/1087) Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that pe 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the amendment of Jogekeur het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema hannesburg Townplanning Scheme 1979 by the re 1979 gewysig word deur die hersonering van Gedeelte zoning of Portion 317 of the farm Braamfontein 531R 317 van die pleas Braamfontein 531R van "Algemene from "General Residential" to "nstitutional" subject \Moon" tot 1nrigting" onderworpe aan sekere voor to certain conditions waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme arc filed with the Director of Local Government word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleaslike Bestuur Pretoria Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg and the Town Clerk Johannesburg and are en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye open for inspection at all reasonable times!herdic wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendgingskema 28 ment Scheme 28 PB 4922F128 PB 4922H28 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURG WYSG1NGSKEMA 107 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 107 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die be The Administrator hereby in terms Of section 89(1) palings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorps of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 beplanning en Dorpe 1965 dat by n wysigingskema declares that he has approved an amendment scheme synde n wysiging van Johannesburg dorpsaanlegskema being an amendment of Johannesburg Town planning 1979 wat uit dieselfde grond as die dorp Ormonde Uit Scheme 1979 comprising the same land as included in breiding 5 bestaan goedgekeur het the township of Ormonde Extension 5 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleaslike scheme are filed with the Director of Local Govern Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en ment Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye are open for inspection at allreasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This " amendment is known as Johannesburg Amend gingskema 107 ment Scheme 107 PB 4922H 107 PB 4922H107 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 152 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 152 (Voorheen Noordelike Johannesburgstreek 811) (Previously Northern Johannesburg Region 811) Hierby word ooreenkomstig die bcpalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that pe 1965 bekend gemaak dat die Acministrateur goed the Administrator has approved the amendment of Jogekeur het dat Johannesburgdorpsbeplanningskema hannesburg Townplanning Scheme 1979 by the rezon 1979 gewysig word deur die hersonering van Gedeelte ing of Portion 58 of Lot 199 Lyndhurst Township 58 vtri Lot 199 dorp Lyndhurst van "Residensieel 1" from "Residential 1" with a density of "One dwelling met n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Re per err to "Residential 1" with a density of "One dwelsidensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per ling per m2" in" Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Government p word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and are like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg open for inspection at all reasonable en is beskikbaar vir inspeksie op elle redelike tye times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendgingskema 152 ment Scheme 152 PB 4 922H 152 PB

78 (2) Onnverp (2) Design 530 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 167 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 167 (Voorheen 1/1138) (Previously 1/1138) Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that pc 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the amendment of Jogekeur het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema hannesburg Townplanning scheme 1979 by the re 1979 gewysig word deur die hersonering van Lot 55 zoning of Lot 55 Oaklands Township from "Residorp Oaklands van "Residensieel 1" met n digtheid dential? with a density of "One dwelling per erf" to van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met "Residential 1" with a density of "One dwelling per n digtheid van "Een woonhuis per m2" m2" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment word in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleas scheme are filed with the Director of Local Government like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg Pretoria and the Town Clerk Johannesburg and are open en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amend gingskema 167 ment Scheme 167 PB 4922H67 PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP ngevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of section 69 of the Townplanning and beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) the verklaar die Administrateur hierby die dorp Longdale Administrator hereby declares Longdale Extension 2 Uitbreiding 2 tot n goedgekeurde dorp onderworpe Township to be an approved township subject to the aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB BYLAE SCHEDULE: VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR AFCOL PROPERTES (PROPRETA MADE BY AFCOL PROPERTES (PROPRETARY) RY) LMTEDNGEVOLGE DE BEPALNGS VAN LMTED UNDER: THE PROVSONS OF THE DE ORDONNANSE OP DORPSBEPLANNNG EN TOWNPLANNNG AND TOWNSHPS ORDNAN DORPE 1965 OM TOESTEMMNG OM N DORP CE 1965 FOR PERMSSON TO ESTABLSH A TE STG OP DE RESTANT VAN GEDEELTE 177 TOWNSHP ON REMANDER OF PORTON 177 VAN DE PLAAS LANGLAAGTE 2241Q PRO OF THE FARM LANGLAAGTE 224Q PRO VNSE TRANSVAAL TOEGESTAAN S VNCE TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED 4 1 STGTNGSVOORWAARDES 1 CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) Noun: () Name Die naam van die dorp is Longdale Uitbreiding 2 The name of the township shall be Longdale Exten sion 2 Die dorp bestaan uit erwe en stratc soos aangcdui op The township shall consist of crven and streets as Algemene Plan LG A6976/76 indicated on General Plan SG A6976/76 (3) &rate (3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die stratc in die dorp vorm (a) The township owner shall form grade and maintain skraap en onderhou tot bevrediging van die plaas the streets in the township to the satisfaction of like bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die the local authority until such time as this responplaaslike bestuur oorgeneem word: Met then ver sibility is taken over by the local authority: Provided stande dat die Administrateur geregtig is om die that the Administrator shall from time to time be dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel entitled to relieve the township owner wholly or van die aanspreeklikheid to onthef na raatpleging partially from this obligation after reference met die plaasliker bestuur f the local authority (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindernisse (b) The township owner shall at its own expense in die straatreserwes tot bevrediging van die plaasli remove all obstacles from the street reserves to ke hestuur verwyder :the satisfaction of the local authority to

79 en PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY i (4) Begif tightg (4) Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet ingevolge die_ bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan The township owner shall in terms of section 63(1) ning en Dorpe 1965 as begiftiging aan die plaaslike of the Townplanning and Townships Ordinance bestuur bedrae geld betaal gelykstaande Met 1965 pay to the local authority as endowment sums of money equal to: (i) 10 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur (i) 10 % of the land value of erven in the town aangewend moet word vir die bou van strafe ship which amount shall be used by the local en/of stormwaterdreinering in of vir did dorp authority for the construction of streets and/ or stormwater drainage in or for the township (ii) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange (ii) 1 % of the land value of erven in the township wend moet word vir die verkryging van n which amount shall be used by the local authostortingsterrein rity for the acquisition of land for a depositing site Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie Such endowment shall be paid in accordance with betaal word the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance 0 (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: (b) Payable to the relevant Administration Board: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 62 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning The township owner shall in terms of the provisions Dorpe 1965 n globale bedrag begiftiging aan of section 62 of the Townplanning and Townships die betrokke Administrasieraad betaal welke bedrag Ordinance 1965 pay a lump sum endowment to deur sodanige Read aangewend moet word vir die the relevant Administration Board which amount verkryging van grond vir woondoeleindes vir Swar shall be used by the said Board for the acquisition tes Die bedrag van sodanige begiftiging moet ge of land for residential purposes for Blacks The lykstaande wees aan % van die grondwaarde van amount of such endowment shall be equal to 1 % crwe in die dorp soos bepaal ingevolge artikel 74(3) of the land value of the erven in the township as van die genoemde Ordonnansie en is ingevolge die determined in terms of section 74(3) of the said bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnan Ordinance and shall be payable in accordance with sie betaalbaar the provisions of section 73 of the said Ordinance p (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal of Existing Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaan All erven shall be made subject to existing conditions de voorwaardes en serwitute as dear is met inbegrip and servitudes if any van die voorbehoud van die regte op minerale maar including the reservation of rights u itgesonderd to minerals but excluding: (a) Die volgende serwituut wat slegs Err 44 en n straat (a) The following servitude which affects in die dorp raak: a street in Erf 44 and "A pipeline servitude with restrictions of 315 metres "A pipeline servitude with restrictions of 315 metres on either side the centre line of which is represented on either side the centre line of which is represented by the line A B + line CDE + line GH + line by the line A B + line CUE + line GH + line JKLMNO + Line PQ + Line RST on Serv Dia JKLMNO + Line PQ Line RST on Serv Diagram SG No 3387/70 attached Ceded to Rep gram SG No 3387/70 attached Ceded to Rep of South Africa (R + Harbours by Deed of Cession of South Africa (R + Harbours by Deed of Cession No 1086/715 dated registered this No 1086/7 5 dated registered this 13971" 13971" (b) Die volgende serwitute wat slegs Erf 44 in die dorp (b) The following servitudes which affect Erf 44 in raak the township only: (i) "The property hereby transferred is subject to 0) "The property hereby transferred is subject the rights in perpetuity in favour of Die Suid to the rights in perpetuity in favour of Die Afrikaanse Gasdistribusiekorporasie Bepirk to SuidAfrikaanse Gasdistribusiekorporasie Beerect occupy use and maintain a gas reduction perk to erect occupy use and maintain a gas station and to convey and transmit gas over reduction station and to convey and transmit the area in extent square feet as gas over the area in extent square feet indicated by the figure ABCDE on servitude " as indicated by the figure ABCDE on servitude Diagram SG No A1159/66 annexed to No Diagram SG No A1159/66 annexed to Notarial Deed of Servitude No 1393/1967S to tarial Deed of Servitude No 1393/1967S to gether with ancillary rights and subject toicon gether with ancillary rights and subject to conditions as will more fully appear from the ditions as will more fully appear from the aforesaid Deed of Servitude No 1393/1967S aforesaid Deed of Servitude No 1393/1967S registered on the 31st October 1967" registered om the 31st October 1967" (ii) By Notarial Deed No 11/1970 the right has Oil By; Notarial Deed No 11/1970 the right has been granted to Escom to convey electricity 1: been granted to Escom to convey electricity

80 532 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 over the property hereby conveyed together over the property hereby conveyed together with ancillary rights and subject to conditions with ancillary rights and subject to conditions as will more fully appear on referenceto said as will more fully appear on reference to said Notarial Dead and diagram grosse whereof is Notarial Deed and diagram grosse whereof is hereto annexed hereto annexed (c) Die serwituut geregistreer kragtens Notariele Akte (c) The servitude registered under Notarial Deed of van Serwituut K409/977 S ten gunste van die Servitude K409/1977S in favour of the Rand Water Randwaterraad wat slegs Erwe 41 tot 44 in die Board which affects Erven 41 to 44 in the towndorp raak ship only (6) Grond vir Stoats en Munisipale Doeleindes : (6) Land for State and Municipal Purposes Die volgende erwe moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die bevoegde owerhede oorgedra word: The following erven shall be transferred to the proper authorities by and at the expense of the township owner: (a) Vir Staatsdoeleindes: (a) For State purposes: Onderwys: Erf 46 Educational: Ed 46 (b) Vir Munisipale doeleindes: (b) For municipal purposes: Transformatorterreine: Erwe 43 en 47 (7) nstallering van Beveiligingstoestelle 1 ndien dit te eniger tyd na die mening van die Elek i Transformer sites: Erven 43 and 47 (7) nstallation of Protective Devices at any time in the opinion of the Electricity Sup trisiteitsvoorsieningskommissie of ingevolge statutere re i ply Commission or in terms of statutory regulation gulasies nodig gevind word om vanwee die stigting van it should be found necessary by reason of the establishdie dorp enige beveiligingstoestelle iten opsigte van die meat of the township to install any protective devices Elektrisiteitsvoorsieningskommissie se bogrondse bag in respect of the Electricity Supply Commissions overlyne en/of ondergrondse kabels te installeer of om enige head power lines and/or underground cables or to carry veranderings an genoemde bogrondse kraglyne en/of out alterations to such overhead power lines and/or ondergrondse kabels aan te bring dart moet die koste underground cables then the cost of installing such proom sodanige beveiligingstoestelle of sodanige veran tective devices and/or carrying out such alterations shall derings aan te bring deur die dorpseienaar beta$ word be borne by the township owner (8) Yerpliglinge ten Opsigte van Noodsaaklike Dietatet (8) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as watt The township owner shall within such period as the die plaaslike bestuur Meg bepaal sy verpligtinge met local authority may determine fulfil his obligations in betrekking tot die voorsiening van water elektrisiteit en respect of the provision of water electricity and sanitary sanitere dienste en die installering van stelseli daarvoor services and the installation of systems therefore as presoos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en! viously agreed upon between the township owner and die plaaslike bestuur nakom the local authority i 1 2 TTELVOORWAARDES! 2 CONDTONS OF TTLE Alle erwe met uitsondering van die erwe genoem in i Klousule 1(6) hiervan is onderworpe aan die voorwaar All erveri with the exception of the erven mentioned des soos aangedui opgele deur die Administrateur inge in Clause 1(6) hereof shall be subject to the following volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan conditions imposed by the Administrator under the ning en Dorpe 1965 provisions of the Townplanning and Townships Ordinance 1965 (1) Die erf is onderworpe aan n serwituut 2 m breed vir riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste (1) The oil is subject to a servitude 2 metres wide van die plaaslike bestuur langs enige twee grense uit in favour of the local authority for sewerage and other gesonderd n straatgrens soos deur die plaaslike bestuur municipal purposes along any two boundaries other bepaal than a street boundary as determined by the local authority (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die! voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen (2) No building or other structure shall be erected grootwortelbome mag binne die Oiled van sodanige within the aforesaidservitude area and no largerooted serwituut of binne n afstand van 2 m daarvan geplant trees shall be planted within the area of such servitude word nie or within 2 metres thereof (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige mate (3) The local authority shall be entitled to deposit riaal wat deur horn uitgegravve word tydens die aanleg temporarily onthe land adjoining the aforesaid servitude onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpyp such material as may be excavated by it during the leidings en ander werke wat by volgens goeddunke nood course of the construction maintenance or removal of saaklik ag tydelik te pleas op die grond wat aan die such sewerage mains and other works as it in its disvoomoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike cretion may deem necessary and shall further be entitled a bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond to reasonable access to the said land for the aforesaid 111 vir die voornoemde doel onderworpe daaraan dat die purpose subject to any damage done during the process plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende of the construction maintenance or removal of such die aanleg onderhoud of verwydering van sodanigetriool sewerage mains and other works being made good by hoofpypleidings en ander werke veroorsaak word the local authority

81 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY; ND 533 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEKWYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 1052 MENT SCHEME 1052 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE : Administrateurskennisgewing 131 gedateer 30 Jaml Administrators Notice 131 dated 30 January 1980 rie 1980 word hiermee verbeter deur die uitdrukking is hereby corrected by the substitution of the expression 4000 m2" in die laaste reel van die eerste paragraaf 4000 m " in the last line of the first paragraph for met die uitdrukking vk vt" to vervang the expression sq ft PE PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 1124 MENT SCHEME 1124 Hierby word oorcenkomstig die hepalings van artikel ft is hereby notified in terms of secton 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansic op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that ppe 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the amendment of gekeur het dat Noordelike Johannesburgstreekdorps Northern Johannesburg Region Town planning Scheme aanlegskema 1958 gewysig word deur die hersonering 1958 by the rezoning of Lot 140 Wynberg Township van Lot 140 dorp Wynberg van "Spesiale Woon" tot front "Special Residential" to "Restricted ndustrial" "Beperkte Nywerheid" onderworpe aan sekere voor subject to certain conditions: waardes Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Governword in bewaring emu deur die Direkteur van Plaaslike ment Pretoria and the Town Clerk Sandton and are Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Sanction en is beopen for inspection at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johan This amendment is known as Northern Johannesburg nesburgstreekwysigingskema 1124 Region Amendment Scheme1 124 PB PB Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEKWYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 1160 MENT SCHEME 116D Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the lik 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 that VS pe 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goed the Administrator has approved the amendment of gekeur het dat Noordelike Johannesburgstreekdorps Northern Johannesburg Regioti Townplanning Scheme aanlegskema 1958 gewysig word deur die hersonering 1958 by the rezoning of Portion 1 of Lot 13 Sandhurst van Gedeelte 1 van Lot 13 dorp Sandhurst van "Spe Township from "Special Residential" with a density siale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per of "One dwelling per sq ft" to "Special Residen vk vt" tot "Spesiale Woon" met n digtheid tial" with a density of "One dwelling per sq ft" van "Een woonhuis per vk vt" Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Governword in bewaring gehou deur die Direkteur van Pleasment Pretoria and the Town Clerk Sandton and are like Bestuur Pretoria en die Stadsklerk Sanction en is open for inspection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Hierdie wysiging staan bekend as Noordelike Johan This amendment is known as Northern Johannesburg nesburgstreekwysigingskema 1160 Region Amendment Scheme 1160 PB P Administrateurskennisgewing Februarie 1980 AdministratorS Notice February 1980 VERKLARNG TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATON OF APPROVED TOWNSHP artikel 69 van die Ordonnansie op Dorps n terms of Section 69 of the Town planning and beplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 29van 1965) Townships Ordinance 1965 (Ordinance 25 of 1965) verklaar die Administrateur hierby die dorp Ormonde the Administrator hereby declares Ormonde Extension 5 Uitbreiding 5 tot n goedgekeurde dorp ondenvorpe Township to be an approved township subject to the aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae conditions set out in the Schedule hereto PB PB ipngevolge

82 534 PROVNSALE KOERANT 20 }EBRO/WE 1980 BYLAE SCHEDULE a VOORWAARDES WAAROP DE AANSOEK GE CONDTONS UNDER WHCH THE APPLCATON DOEN DEUR CROWN MNES LMTED NGE MADE BY CROWN MNES LMTED UNDER THE VOLGE DE BEPALNGS VAN DE ORDONNAN PROVSONS OF THE TOWNPLANNNG AND SE OP DORPSBEPLANNNG EN DORPE 1965 OM TOWNSHPS ORDNANCE 1965 FOR PERMS TOESTEMMNG OM N DORP TE STG OP SON TO ESTABLSH A TOWNSHP ON PORTON GEDEELTE 35 VAN DE PLAAS ORMONDE OF THE FARM ORMONDE 99R PROVNCE R PROVNSE TRANSVAAL TOEGESTAAN S TRANSVAAL HAS BEEN GRANTED 1 STGTNGSVOORWAARDES CONDTONS OF ESTABLSHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Ormonde Uitbreiding 5 The name of the township shall be Ormoncle Extension 5 (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate coos nangedui op (2) Design Algemene Plan LG A6665/79 The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A6665/79 111(3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (3) Stormwater Drainage and Street Construction bestuur aan sodanige bestuur n gedetailleerde skema (a) The township owner shall on request of the local volledig met planne deursneo en spesifikasies opge authority submit to such authority for its approval stel deur n stviele ingenieur wat deur die plaaslike a detailed scheme complete with plans sections bestuur goedgekeur is vir die opgaar en afiroer and specifications prepared by a civil engineer apvan stormwater deur die hele dorp deur middel proved by the local authority for the collection and van behoorlik aangelegde werke en vir die aanle disposal of stormwafer thloughout the township by teermakadamisering beranding en kanalisering van means of properly constructed works and for the die strate daarin tesame met die verskaffing van construction tarmacadamising kerbing and channel sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur ling of the streets therein together with the provi nodig ag vir goedkeuring voorle Verder moet die sion of such retaining walls as may be considered skema die roete en helling aandui deur middel waar necessary by the local authority Furthermore the van elke err toegang tot die aangrensende straat scheme shall indicate the route and gradient by verkry which each erf gains access to the street on which (b) Die dorpseienaar moet onmiddellik nadai die skema it abuts deur die plaaslike bestuur goedgekeur is die skema (b) The township owner shall immediately after the op eie koste namens en tot voldoening van die pleas scheme has been approved by the local authority like bestuur onder toesig van n siviele ingenieur carry out the scheme at its own expense on behalf deur die plaaslike bestuur goedgekeur uitvoer and to the satisfaction of the local authority under (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand the supervision of a civil engineer approved by the a local authority ts howling van die strate tot bevrediging van die plaas like bestuur tot& die strate ooreenkomstig sub (c) The township owner Shall be responsible for the klousule (b) gebou is maintenance of the streets to the satisfaction of the (d) ndien die dorpseienaar versuim om aan die be local authority until the streets have been constructpalingsed as van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen set out in subclause (b) is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op (d) f the township owner fails to comply with the pro koste van die dorpseienaar te doen visions of paragraphs (a) and (b) hereof the local authority shall be entitled to dothe work at the cost (4) Begiftiging of the township owner (a) Betaalbaar aan die plaaslike bdtuur: (4) Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan (a) Payable to the local authority: ning en Doipe 1965 as begiftiging aan die plaas The township owner shall in terms of section 63(1) like bestuur bedrae geld betaal gelykstaande met: of the Town planning and Townships Ordinance 2 % van die grondwaarde van erwe in die dorp 1965 pay to the local authority as endowment sums werke bedrag deur die plaaslike bestuhr aangewend of money equal to 2% of the land value of erven in moet word vir die verkryging van n stortingster the township which amount shall be used by the local rein authority for the acquisition of land for a depositing Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die be site Such endowment shall be payable in accordance palings van artikel 74 van die genoenuic Ordonnan with the provisions of section 74 of the aforesaid Or sie betaal word dinance (b) Betaalbaar aan die bdtrokke Administrasieraad: (b) Payable to the relevant Administration Board: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van The township owner shall in terms of the provisions

83 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY iartikel 62 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning of section 62 of the Town planning and Townships en Dorpe 1965 n globale bedrag begiftiginea aan Ordinance 1965 pay a lump sum endowment to die betrokke Administrasieraad betaal welke bedrag the relevant Administration Board which amount deur sodanige Raad aangewend moet word vir die shall be used by the said Board for the acquisition verkryging van grond vir woondoeleindes vir of land for residential purposes for Blacks The Swartes Die bedrag van sodanige begiftiging moet amount of such endowment shall be equal to 1 % gelykstaande wees aan 1 % van 4ie grondwaarde of the land value of the erven in the township as van erwe in die dorp soos hepaal ingevolge artikel determined in terms of section 74(3) of the said Or 74(3) van die genoemde Ordonnansie en is ingevolge dinance and shall be payable in accordance with the die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordon provisions of section 73 of the said Ordinance nansie betaalbaar (5) Disposal of Existing Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute as daar is met inbe and servitudes if any including the reservation of rights to minerals but excluding the following servitudes which grip van die voorbehoud van die regte op minerale maar the township: uitgesonderd die volgende serwitute wat nie die dorp do not affect raak nie: (i) "The witliinmentioned property under path (i) "The withinmentioned property under para graph 2 hereof is subject to a perpetual right of graph 2 hereof is subject to a perpetual right way for sewerage purposes called Ptn Si of way for sewerage purposes called Ptn S meat 1200 sq ft:and Ptn S2 meas 600 sq ft 0 as meas sq ft and Ptn S2 meas 600 indicated on Diagrams SG No A716/36 in sq ft as indicated on Diagram SG No A716/36 favour of the City Council of Johannesburg as in favour of the City Council of Johannesburg will more fully appear from Not Deed 728/ as will more fully appearfrom Not Deed / S grosse whereof has been annexed hereto 1937S grosse whereof has been annexed here (ii) By Notarial Deed No 751/ the right has to been granted to the City Council of Johannes 011 (ii) By Notarial Deed No 751/ the right burg to convey electricity over the withinmen has been granted to the City Council of Johan tioned property together with ancillary rights as nesburg to convey electricity over the within will more fully appear from the said Notarial Deed and diagram grosse mentioned property together with ancillary whereof is hereunto annexed rights as will more fully appear froth the said Notatial Deed and diagram grosse whereof : (iii) By Notarial Deed Noo500/67S dated 7 April is hereunto annexed ij 1967 the withinmentioned property is subject to OD By NOtarial Deed No 500/67S dated 7 April a right of way for sewer servitudes in favour 1967 the withinmentioned property is subject of the City Council of Johannesburg with auto a right of way for sewer services in favour ciliary rights vide Diagram SG No A1985/63 of the City Council of Johannesburg with ancil and as will more fully appear from reference lary rights vide Diagram SG No A1985/63 to the said Notarial Deed a copy whereof is and as will more fully appear from reference hereunto annexed to the said Notarial Deed a copy whereof is (iv) By Notarial Deed No K1341/748 dated 22 hereunto annexed : April the withinmentioned property is (iv) By Notarial Deed No C1341/74S dated 22 subject to a servitude of right of way as indi April 1974 the withinmentioned property is cated by the figure lettered ABCDEFGH on subject to a servitude of right of way as in Diagram SG No A6391/73 ifo the City dicated by the figure lettered ABCDEFGH on Council of Johannesburg as will more fully ap Diagram SG No A6391/73 ifo the City pear from reference to the said Notarial Deed Council of Johannesburg as will More fully ap a copy whereof is hereunto annexed pear from reference to the said Notarial Deed a copy whereof is hereunto annexed" (6) Demolition of Buildings (6) Sloping van geboue: The township owner shall at its own expense cause all Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande buildings situated within the building line reserves side geboue wat binne boulynreserwes kantruimtes of (toy spaces or over common boundaries to be demolished to gemeenskaplike grense gelee is laat sloop tot voldoening the satisfaction of the local authority when required by van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur " the local authority to do so dit vereis 2 TTELVOORWAARDES 1111" 1 TTLE (1) Conditions impbsed by the State President in Terms (1) Yoorwaardes Opgelc;ur de die Staatspresident of Section 184(2) of Act 20 of 1967 volge Artikel 184(2) van Wet 20 van 1967 nge CONDTONS OF Alle erwe is onderworpe aari die volgende irottiwaarde: All erven shall be subject to the following condition: "Aangesien hierdie erf deel vorm van grond wat "As this erf forms part of land which is or may be ondermyn is of ondermyn mag word en onderhewig mag undermined and liable to subsidence settlement shock

84 536 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 wees aan versakking vassakking skok en krake as ge and cracking due to mining operations past present or a volg van mynbedrywighede in die verlede die hede en future the owner thereof accepts all liability for any die toekoms aanvaar die eienaar daarvan alle verant damage thereto and to any structure thereon which may woordelikheid vir enige skade aan die growl of geboue result from such subsidence settlement shock or crack daarop as gevolg van sodanige versakking vassakking ing" skok of hake" 2 Conditions imposed by the Administrator in Terms of (2) Voorwaardes Opgeld deur die Administrateur Kragthe ProvisiOn of Ordinance 25 of 1965 tens die Bepalings van Ordonnansie 25 van 1965 Die erwc hieronder genoem is onderworpe aan die The erven mentioned hereunder shall be subject to the voorwaardes soos aangedui opgele deur die Administra conditions as indicated imposed by the tor in terms of Ordinance 25 of 1965 Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 van 1965 (a) Alle erwe (a) All crven (i) Die erf is ondenvorpe aan n serwituut 2 m i (0 The erf is subject to a servitude 2 m wide in breed vir riolcrings en andermunisipale doel favour of the local authority for sewerage and cindes ten gunste van die plaaslike bestuur other municipal purposes along any two bola tangs enige twee grensc uitgcsonderd n straat : clerics other than a street boundary as detergrens soos deur die plaaslike bestuur hepaal mined by the local authority: (ii) Geen gebou of ander struktuur mag binne die (ii) No buildings or other structure shall be voornoemde serwituutgebied opgerig word nie erected en geen grootwortelbome mag binne die ge within the aforesaid servitude area and no largebled van sodanige serwituut of binne n afstand rooted trees shall be planted within the area of van 2 m daarvan geplant word nie such servitude or within 2 in thereof (iii) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige ma (iii) The local authority shall be entitled to deposit teriaal wat deur horn uitgegrawe word tydens temporarily on the land adjoining the aforesaid die aanleg onderhoud of verwydering van servitude such material as may be excavated by sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens igoeddunke noodsaaklik ag :it during the course of the construction maintydelik te pleas op die grond wat aan die voor tenance or removal of such sewerage mains and noemde serwituut grens en voorts is die plaas other works as it in its discretion may deem like bestuur geregtig tot redelike toegang tot necessary and shall further be entitled to reason genoenide grand vir die voornoemde doel able access to the said land for the aforesaid onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg purpose subject to any damage done during the onderhoud of verwydering van sodanige riool process of the construction maintenance or rehoofpypleidings en ander wake veroorsaak moval of such sewerage mains and other works word being made good by The local authority 1 _ (b) Erwe en 372 (b) Erven and 372 Die erf is onderworpe aan n serwituut vir transformatordoeleindes ten gunste vandie plaaslike be The erf is subject to a servitude for transformer pur poses in favour of the local authority as indicated la stuur soos op die algemene plan aangedui OR the general plan Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 POTCHEFSTROOMWYSGNGSKEMA 1/102 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1/102 KENNSGEWNG VAN VERBETERNG CORRECTON NOTCE Administrateurskennisgewing 132 gedateer 30 Januarie Administrators Notice 132 dated 30 January 1980 is 1980 word hiermee vcrbeter deur die syfers "1/102" in hereby corrected by the substitution in the last paradie baste paragraaf met die syfers "1980" te vervang "1/102" for graph of the Afrikaans text of the figures the figures "1980" PB PB Administrateurskennisgewing Februaric 1980 Administrators Notice February 1980 RANDFONTEN WYSGNGSKEMA 1/34 RANDFONTEN AMENDMENT SCHEME 1/34 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 36(1) of the q 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 that the 1965 bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approvedthe amendment of Randfon het dat Randfontein dorpsaanlegskema 1948 gewysig Lein Townplanning Scheme by the rezoning of word deur die hersonering van Erwe 982 en 983 dorp Enron 982 and 983 Randgnte Township from "General

85 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Randgate van "Algemene Besigheid" en Ed 984 dorp Business" and Erf 984 Randgate Township from "Spe Randgate van "Spesiale Woon" met n digtheid van cial Residential" with a density of "One dwelling per erf" "Een woonhuis per erf" almal tot "Spesiaal" slegs vir all to "Special" for the purpose of a public garage only die docleindes van n openbare garage onderworpe aan subject to certain conditions sekere voorwaardes Map 3 and the schenie clauses of the amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme arc filed with the Director of Local Government word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Pretoria and the Town Clerk Randfontein and are open 13estuur Pretoria en die Stadsklerk Randfontein en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Randfonteinwysi This amendment is known as Randfontein Amend gingskema 1/34 ment Scheme 1/34 PB P _ Administratcurskennisgcwing Februaric 1980 Administrators Notice February 1980 VERLEGGNG VAN N GEDEELTE VAN PROVN DEVATON OF A SECTON OF PROVNCAL STALE PAD P83: DSTRK LYDENBURG ROAD P83: DSTRCT OF LYDENBURG ngevolge die bepalings van artikel 5(1)(d) van die Pad n terms of the provisions of section 5(0(d) of the ordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) verb die Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Ad Administrateur hiermee n gedeelte van Provinsiale Pad ministrator hereby deviates a section of Provincial Road P83 oor die plaas Rietvaly 547KT; distrik Lydenburg P83 over the farm Rietvaly 547KT district of Lydenburg: Die algemene rigting en Jigging van die verlegging van genoemde pad word op bygaande sketsplan aangetoon The general direction and situation of the deviation of the said road is shown on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) n terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoenule Ordonnansie word hier of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared nice verklaar dat die gronclwat die verlegging Van ge that the land taken up by the deviation of the said road noetncle pad in beslag neem met klipstapels afgemerk is has been demarcatedby means of cairns UKB 2327(54) gedateer 11 Desember 1979 ECR 2327(54) dated 11 December 1979 DP /21/P83 Vol 2 DP /21/P83 Vol 2 RETVALY 547 KT N o Ft3 0 Vi GRUSGROer\ ; firosl;ma do i e ;_c) 0 ail VERWYS NG REFERENCE BESTAANDE PAD _ EXSTNG ROAD PAD VERLE sz ROAD DEVATED PAD GESLUT ROAD L K B: 2327 (54) GE DAT EER E C R 2327 ( 5 4 ) DATED CLOSED 1 D P " / P B 3 VOL 2 4

86 538 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 a VERLENGNG VERLEGGNG EN VERBREDNG EXTENSON DEVATON AND WDENNG OF VAN DSTRKSPAD 1671: DSTRK POTCHEF PUBLC ROAD 1671: DSTRCT OF POTCHEF STROOM STROOM Die Administrateur The Administrator (a) verklaar hiermee ingevolge die bepalings van arti (a) hereby declares in terms of the provisions of seckels 5(2)(a) 5()(a) en 5(1)(c) van die Padordonnan Lions 5(2)(a) 5(1)(a) and 5(1)(c) of the Roads Ordinsie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) dat n openbare ance 1957 (Ordinance 22 of 1957) that a public disdistrikspad wat 77 km lank is as verlenging van trict mad which is 77 km long shall exist as an Distrikspad 1671 oor die plase Town and Townlands extension of District Road 1671 over the farms Town of Potchefstroom 435Q Harpington 461Q en and Townlands of Potchefstroom 435Q Harping Haaskraal 460Q sal bestaan; ton 461Q and Haaskraal 460Q; (b) ver16 hiermee en vermeerder die reserwebreedtes van (b) herebydeviates and increases the road reserve width Distrikspad 1671 ingevolge die bepalings van artilcels of District Road 1671 in terms of the provisions of 5(1)(d) 5(2)(c) en artikel 3 van genoemde Ordonnan sections 5(1)(d) 5(2)(c) and section 3 of the said Ordinance over the farms Town and Townlands of sie oor die plase Town and Townlands of Potchef Potchefstroom 435Q Harpington 461 Q and stroom 435Q Harpington 461Q en Haaskraal Haaskraal 460 Q district of Potchefstroom to Q distrik Potchefstroom na 30 meter metres The general direction situation and extent of the re serve width of the said road is shown on the subjoined sketch plan Die algemene rigting Jigging en omvang van die reserwebreedte van genoemde pad word op bygaande skets; plan aangetoon Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) n terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word bier of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared nice verklaar dat die grond wat genoemde openbare pad that the land taken up by the said public road has been in beslag neem met klipstapels afgemerk is demarcated by means of cairns UKB 1821 van 18 Oktober 1979 ECR 1821 of 18 October 1979 DP /22/1671 DP /22/1671 t eb "FigertH#7ST400frf foiltrgros VE*YSNG/REFERENCE PAD GESLUT :::: ROAD CLOSED a csi li lb OPENBARE PAD VER GiriE9 PUBLC ROAD DECLARED 7" ali + o KLAAR AS VERLENG AS EXTENSON OF $ 7 NG VAN DSTRKSPAD DSTRCT ROAD KAASKRAAL F ta z F 46 C ckta ii (Bii C D) (B C D) in DSTRKSPAD 1671 NM DSTRCT ROAD 1671 t 2036 r 7 T 0 1 Fr VERLE EN VERBREED DEVATED AND WDENED is 1: 14* NA 3Orn (A B C 0) TO 3Dir (A El C D) co P / / L ; J 9 s F 00Th3" A/ Nat C i)g Di UK BES/ 3 U 017 5A BUNDEL/ 8_?" a 0/7 s EXCO RES FLE 1821 GED/ 7)1010 DD i DR /22/1671 PAD/F0AD 1671 q 411 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERBREDNG VAN PROVNSALE PAD P29 : WDENNG OF PROVNCAL ROAD P29: DS DSTRK WTBANK TRCT OF W1TBANK ngevolge die bepalings van artikel 3 van die Padordon n terms of the provisions of section 3 of the Roads nunsie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) vermeerder die Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Administra Administrateur hiermee die reserwebreedte van Provin tor hereby increases the reserve width of Provincial Road sialc Pad P29 oor die plase Boschpoort 211R Van P29;1 over the farms Boschpoort 211R Van Dyks Dyks Put 2141R Vlakvarkfontcin 2131R lieuvelfon Put 214R Vlakvarkfontein 21311t fetivelfontein tein 215R Bankfontein 216 LR Snialdecl 1La Klip 215LR Bankfontein 2161R Stnaldeel 115 Klipfun

87 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY fontein 348 Zaaiwater 114S Grootpan 718 Twee 114S Grootpan 74S Tweefonfontein 34S 3284S WaterpanZaaiwater 84S Vlaklaagte 3304S 70 tein 328JS Waterpan 84g Vlaklaagte 330JS Wel Weltevreden 324 JS en Blaaukrans 323JS distrik Wit tevreden and Blaauwkrans 323JS district of bank na 40 meter Witbank to 40 metre Die algemene rigting ligging en die omvang van die The general direction situation and the extent of the vermeerdering van die reserwebreedte van genoemde pad increase of the reserve width of the said road is shown word op bygaande sketsplan aangetoon on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en n terms of the provisions of subsections (2) and (3) (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared hiermee verklaai dat die grond wat die vermeerdering that the land taken up by the increase of the road revan die reserwebreedte van genoemde pad in beslag serve width of the said road has been demarcated by neem met penne afgemerk is! means of:pegs UKB 1733(31) gedateer 23 Augustus 1975 : ECR 1733(31) dated 23 August 1975 DP 01015W23/21/P29 1 DP W23/21/P29 1 t 0 1 : i p i _

88 6 540 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 g VAN DYKS PUT 214 cr 1 c N 0 a: P e 9 s O 2 i = cm VLAKVARK U co / FONTEN 213 R 0 4 co Ai al Prownstego 1 D 2/AHEUVELF Pod P29// 4L # ityks PUT 214 R 5 il _ a _:_t 1111Sli 1a 2dfigitatilin NTE N 15 2_2 _:L : A 211 iii1_ :`0 41/0 rprred? lte HEUVELFON TE N R /0 1 lk 7" lie t1!= list seniman 21 R FONTE1 N iir r" KLPFNTEN 0 ir A SMALDEEL S Nur KLPFONTE1N 3 S rr E 5 kl)l :E S DoRPSG 0*X 1 11 ::: rale SW S_ /E fiy9/ isurrip ZAA WA }A AlW A T E \ \ 1 noeovkom K 191s ll 41\ SA $141 N 1Sif P 4 A Pro yin sio /a Pod P294 :1 * N es a al S 1 0 VA 4L k 11 1

89 1 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY / 111/ 4!)" A c WATE RPAN 6 S P "e 1i tgarzed `1s 0 r!ti:; (gemt 1 4:4wpyVrnViiSi 11 0 t V ti 52 8 WELTEVREDEN 32 4 J5 W f0 59 _ : ; i 29/ 37 V A LA G 330JS Th s :;""s _1 _ ^ 11 e far "11 2/6 BLAAJWKR ANS 323 JS WE LTE EN v ir (! ion 324 P a 11S 1 P29 _Tp 74 1 *44 ELAAUWKRANS 15 *cc 323 JS N N Provnsiale ": rad P294 Of : k 4 * DP W 23/21/P29 Pad verbreed no 40 meter eisztio Rood widened to 40 meter UKB G EDATEER 23 AUGUSTUS 1975 ECR DAT E D 23 AUGUST 1975 P

90 542 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 VERKLARNG VAN TOEGANGSPAD OOR DE DECLARATON OF ACCESS ROAD OVER THE RE RESTANT VAN DE PLAAS BROEDERSTROOM MANNG EXTENT OF THE FARM BROEDER 481JQ: DSTRK PRETORA STROOM 481JQ: DSTRCT OF PRETORA ngevolge die bepalings van artikel 48(1)(a) van die n terms of the provisions of section 48()(a) of the Padordonnansie 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) ver Roads Ordinance 1957 (Ordinance 22 of 1957) the Adklaar die Administrateur hiermee dat n toegangspad met ministrator hereby declares that an access road with a n reserwebreedte van 16 meter oor die Restant van die reserve width of 16 metre shall exist over the Remaining plaas Broederstroom 481JQ distrik Pretoria sal be Extent of the farm Broederstroom 481JQ district of staan Pretoria Die algemene rigting ligging en die omvang van die reserwebreedte van genoemde toegangspad word op bygaande sketsplan aangetoon The general direction situation and the extent of the reserve width of the said access road is shown on the subjoined sketch plan Ooreenkomstig die bepalings van subartikel (2) en (3) n terms of the provisions of subsections (2) and (3) van artikel 5A van genoemde Ordonnansie word hier of section 5A of the said Ordinance it is hereby declared mee verklaar dat die grond wat die toegangspad in be that iron pegs have been erected to demarcate the land slag neem met ysterpenne afgemerk is taken up by the access road UKB 2270(56) gedateer 4 Desember 1979 ECR 2270(56) dated 4 December 1979 DP /22/33 DP /22/33 Ged/Ptn 75 _ Ged/Ptn 78 k Old Road Ou Pod BROEDERS R 0 0 N 48 JR Y:SM :: :: ::: ::: pod1i 4 33 DP /22/33 Pad gestalt Rood closed Bestaande Pad Existing Road Toegangspad ver kloor met breedte van 16m f:0::?7 Accewroad declared with a width of 16m "" UK BESLUT NO (5 6) VAN k EXCO RESOLUTON NO22 70(56) OF

91 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Administrateurskennisgewing Februarie 1980 Administrators Notice February 1980 OPHEFFNG VAN DE SKUT OP DE PLAAS KLP DSESTABLSHMENT OF THE POUND ON THE RAND 76JR WARMBAD DSTRK FARM KLPRAND 76JR DSTRCT OF WARM BATHS ngevolge artikel 17(1) van die Ordonnansie op Skutte 1972 (Ordonnansie 13 van 1972) hef die Administrateur n terms of section 17(1) of the Pounds Ordinance (Ordinance13 of 1972) the Administrator hereby hierby op die skut op die plaas Kliprand 76JR Warm 1972 disestablishes the ound on the farm Kliprand 76JR badd istrik district Wirmbaths TW 5/6/2/149 TW 5/6/2/149 ALGEMENE KENNSGEWNGS GENERAL NOTCES r1965 KENNSGEWNG 116 VAN 1980 NOTCE 116 OF 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 253 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 253 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat (Ordinance 25 of 1965) that application has been made die eienaar Renbul Properties (Proprietary) Limited by the owner Renbul Properties (Proprietary) Limited P/a mnre Cedric S Amoils en Mouton Posbus C/o Messrs Cedric S Amoils and Mouton PO Box Sandringhath aansoek gedoen het om Johannesburg Sandringham for the amendment of Johannesdorpsbeplanningskema 1979 te wysig deur die hersonering burg Townplanning Scheme 1979 by rezoning Stand van Standplaas 2477 geled aan Sewendelaan Parkrylaan 2477 situated on Seventh Avenue Park Drive and en Centrallaan dorp Mayfair; van Central Avenue Mayfair Township from: (i) Noordelike gedeelte is "Besigheid 1" met n (i) Northern Part is "Business 1" with a density digtheid van "Een woonhuis per 200 me"; of "One dwelling per 200 m2"; (ii) Middelste gedeelte is "Residensieel 4" met n (ii) Middle Part is "Residential 4" with a density digtheid van "Een woonhuis per 200 m2"; of "One dwelling per 200 m2"; (iii) Suidelike gedeelte is "Besigheid 1" Met n (iii) Southern Part is "Business 1" with a density digtheid van "Een woonhuis per 200 m2"; tot of "One dwelling per 200 m2" to: (i) Noordelike gedeelte "Parkering" met n digt (i) Northern Part "Parking" with a density of held van "Een woonhuis per 200 m2"; "One dwelling per 200 m2"; (ii) Suidelike en Middelste gedeelte "Besigheid 1" (ii) Southern and Middle Part "Business 1" with a met n digtheid van "Een woonhuis per density of "One dwelling per 200 m2" 200 m2" onclerworpe aan sekere voorwaardes ten opsigte van subject to certain conditions in respect of roadwidening patverbredingserwitute servitudes Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema The amendment will be known as Johannesburg (wat Johannesburgwysigingskema 253 genoem sal word) Amendment Scheme 253 Further particulars of the le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur scheme are open for inspection at the office of the de Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius Town Clerk Johannesburg and at the office of the straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government 11th Floor Merino van Johannesburg ter insae Building cor Boman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 Pretoria en die Stadsklcrk Posbus 1049 Johannesburg Johannesburg 2000 at any time within a period of skriftelik voorgele word weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB PB 4 922H253 KENNSGEWNG 117 VAN 1980 NOTCE 117 OF 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 261 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME ) Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die (Ordinance 25 of 1965) that application has been made eienaar Miriam Florence Rosin P/a mnrc Gillespie by the owner Miriam Florence Rosin C/o Messrs

92 544 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Archibald en Vennote Posbus Saxonwold aan Gillespie Archibald andpartners PO Box Saxon soek gedoen het om Johannesburgdorpsbeplanning wold for the amendment of Johannesburg Townskema /1979 te wysig deur die hersonering van Lot 477 _planning Scheme 1979 by rezoning Lot 177 situated gelee aan Curriestraat dorp Oaklands van "Residen on Currie:Streeteakland5 Township from "Residential sieel " met n digtheid van "Een woonhuis per err 1" with a density of "One dwelling per crf" to "Re tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woon sidential 1" with a density of huis per 500 m2" "1300 n12" " One dwelling per Verdere besonderliede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg JohanneSburgwysigingskema 261 genoem sal word) le Amendment Scheme 261 Further particulars of the in die kantoor van die Direkteur van :Plaaslike Bestuur scheme are open for inspection at the office of the ide Vloer Merino Gcbou h/v Bosnian en Preto Town Clerk; :Johannesburg and at the office of the riusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Director of Local Government 1 1 th Floor Merino van Johannesburg ter insae Building cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoii teen die aansoek kan to Any objection or representations in regard to the apeniger tyd binne n tydperk vanaf die datum van hierdie plication shall be submitted to the Director of Local kennisgewing aan die Dirckteur van Plaaslike Bestuur Government in writing at the above address or Private by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria en Bag X437Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 die Stadsklerk Posbus 1049 Johannesburg 2000 skiff Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 telik voorgele word weeks front the date of this notice E UYS UYS Dirckteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB VB L261 Government KENNSGEWNG 118 VAN 1980 NOTCE 118 OF 1980 NOORDELKE JOHANNESBURG WYSGNG NORTHERN JOHANNESBURG AMENDMENT SKEMA 1336 SCHEME 1336 Hierby word ooreenkomstig die :bepalings van artikel t is hereby notified in terms Of section 46 Of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat (Ordinance 25 of 1965) that application has been made die cienaar Joyandre nvestments (Proprietary) Limited by the owner Joyandre nvestments (Proprietary) P/a mnre Tompkins and Scott Posbus Saxon Limited C/o Messrs Tompkins and Scott PO Box wold aansoek gedoen het on) Noordelike Johannesburg SaxonWold for the amendment of Northern Jo streekdorpsaanlegskema 1958 to wysig dour die herso hannesburg Town planning Scheme rezoning tiering van Erf 565 geld aan Homesteadlaan en Shop Erf 565 situated on Homestead Avenue and Shepherd herdlaan dorp Bryanston van "Spesiale Woon" met n Avenue Bryanston Townshipfrom Special Residential" digtheid van "Een woonhuis per ed" tot "Spesiale with a density of "One dwelling per crf" to "Special Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per Residential" with a density of One dwelling per m2" 4 000e Verdere besonderhede van hierdie wysigingskcma (wat The amendment will be known as Northern Johaii 11 Noordelike johannesburkwysigingskema 1336 genoem nesburg Amendment Scheme 1336 Further particulars sal word) 10 in die kantoor van die Dirckteur van:plaas of the scheme are open for inspection at the office of the like Bestuur 1lde Vloer Merino Gebou h/v Bosman Town Clerk Sandton and at the office of the Director en Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die of Local Government 11th Floor Merino Building Stadsklerk van Sandton ter insae cor Bosnian and Fretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the uptyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgcwing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag Sanclton 2146 at any time within a Pretoria en die Stadsklerk Posbus period Sandton 2146 skriftelik voorgele word of 4 weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februaric 1980 Pretoria 13 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 119 VAN 1980 NOTCE 119 OF 1980 PETERSBURGWYSGNGSKEMA 1/66 PETERSBURG AMENDMENT SCHEME 1/66 q Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansic op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance (Ordonnansic 25 van 1965) bekend gemaak dat die (Ordinance 25 of 1965) that application has been made

93 1 aansoek PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY 1980 " 545 ileienaars Heinz Jakob Karl Hermann Betz en Margot by the owners Heinz Jakob Karl Hermann Betz and Anna Charlotte Betz P/a mnre C B; Niland en Ven MargotAnim Charlotte Betz C/o Messrs C B Niland note Posbus 143 Pietersburg aansoek gedoen het om and; Partners; PO: frox143 Pietersburg; for the amends Pietersburg dorpsbeplanningskema te wysigdeur ment of Pietersburg Town planning Scheme by die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 289; en rezoning Portion of Erf 289 and Remaining Extent Restercnde Gedeelte van Erf 289geled aan: Paul Km of Ed 289; situated on Paul Kruger Street RiSsik Street gerstraat Rissikstraat en Kerkstraat dorp Pietersburg and Church Street Pietersburg Township from "Genevan "Algemene Woon" met n digtheid van "Een ml Residential with a density of "One house per woonhuis per 700 tit tot "Algemene Besigheid" 700 n 2" to "General Business" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pietersburg Amend Pietersburgwysigingskema 1/66 genoem sal word) le ment Scheme 1/66 Further particulars of the scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk lde Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius Pietersburg and at the office of the Director of Local straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Government th Floor Merino Building cor Bosman Pietersburg ter insae and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the ap ger tyd binne h tydperk van 4 wake vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local ; van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Pleas Government; in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box Pretoria en die Stadsklerk Posbus ll Pietersburg Pietersburg 0700 at any time within a period of 4 weeks voorgele word from the date of this notice skriftelik E UYS; E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 120 VAN 1980 NOTCE 120 OF 1980 PRETORAWYSGNGSKEMA 584 PRETORA AMENDMENT SCHEME 584 Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ante 25 of 1965) that application has been made by the cienaar Tim du Toit in sy hoedanigheid as Eksekuteur owner Tim du Toit in his capacity as Executor in the in die boedel van wyle sabel Margaret du Toit P/a estate of the late sabel Margaret du Tait C/o Messrs mnre Botha Visser en Billman Posbus 595 Pretoria Botha Visser and Billman PO Box 595 Pretoria for gedoen het Pretoria dorpsbeplanningskema the amendment of Pretoria Townplanning Scheme 1974 te wysig deur die hersonering van Erwe 709 en 1974 by rezoning Erven 709 and 742 situated on Pine 742 gelee aan Pinestraat; Fairviewlaan en Beckettstraat Street Fairview Avenue and Beckett Street Arcadia (tarp Arcadia van "Spesiale Woon" met n digtheid Township from "Special Residential" with a density of van "Een woonhuis per 1000 m2" tot "Spesiaal Ge "One dwelling per m2" to "Special" Use Zone bruiksone XV vir wooneenhede aanmckaar of lesstaan XV for dwelling units attached or detached subject de onclerworpe aan sekere voorwaardes to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema The amendment will be known as Pretoria Amend (wat Pretoriawysigingskema 584 genoem sal word) le ment Scheme 584 Further particulars of the scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk Ude Vloer Merino Gebou li/v Bosman en Pretorius Pretoria and at the office of the Director of Local street Pretoria en in die kantoor van the Stadsklerk van Government 11th Floor Merino Building cor Bosman Pretoria ter insae ant Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the apeniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Governmentin writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria arid the Town Clerk PO Box 440 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria; 0001 Pretoria 0001 at any time within a period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 121 VAN 1980 NOTCE 121 OF 1980 PRETORAWYSGNGSKEMA 588 PRETORA AMENDMENT SCHEME 588 Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965

94 546 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die (Ordinance 25 of 1965) that application has been made a eienaar Loan and Finance Corporation (Proprietary) by the owner Loan and Finance Corporation (Proprie Limited P/a mnr E R Bryce Posbus Sunny tary) Limited C/o Mr E R Bryce PO Box side Pretoria aansoek gedoen het om Pretoriadorps Sunnyside Pretoria for the amendment of Pretoriabeplanningskema 1974 te wysig deur die hersonering Townplanning Scheme 1974 by rezoning Erf 1247 van Erf 1247 gelee aan Jcppestraat en Esselenstraat situated on Jeppe Street and Esselen Street Sunnyside dorp Sunnyside van Township from: (i) Suidelike deel (voorheen Gedeeltes A en B van (i) Southern part (previously Portions A and B of Erf 88) gesoneer "Algemene Besigheid" Erf 88) zoned "General Business"; (ii) Noordelike deel (voorheen Gedeelte A en deel (ii) Northern part (previously Portion A and part van Erf 89 en deel van Gedeelte A van Erf of Erf 89 and part of Portion A of Erf 92) 92) gesoneer "Algemene Woon" met n digt zoned "General Residential" with a density heid van "Een woonhuis per m2" of "One dwelling per m2" tot (die totale Erf 1247) "Spesiaal" Gebruiksone XV to (the total Erf 1247) "Special" Use Zone XV for shops vir winkels en kantore en ander gebruike toegelaat and offices and other uses permitted under Use Zone V onder Gebruiksone X met die toestemming van die but with the Councils consent subject to certain Stadsraad onderworpe aan sekere voorwaardes conditions Verdere besonderhede van hierdie wyiigingskema The amendment will be known as Pretoria Amend (wat Pretoriawysigingskema 588 genoem sal word) le ment Scheme 588 Further particulars of the scheme are in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur open for inspection at the office of the Town Clerk 1 1de Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius Pretoria and at the office of the Director of Local straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Government 11th Floor Merino Building cor Bos Pretoria ter insae man and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 toria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria 0001 skrif Pretoria 0001 at any time within a period of 4 weeks telik voorgele word from the date of this notice E NS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB 4923H588 PB 4923H588 KENNSGEWNG 122 VAN 1980 NOTCE 122 OF 1980 RANDBURGWYSGNGSKEMA 222 RANDBURG AMENDMENT SCHEME lierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the do 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 gill 1965 (Ordonnansie 25 Van 1965) bekend gemaak dat (Ordinance 25 of 1965) that application has been made die eienaar Andries Gerhardus Visser P/a mnre by the owner Andries Gerhardus Visser C/o Messrs Schneider & Dreyer Posbus Pinegowrie aansoek Schneider & Dreyer PO Box Pinegowrie for gedoen het om Randburgdorpsbeplanningskema 1976 the amendment of Randburg Town planning Scheme te wysig deur die hersonering van Lot 397 gelee aan 1976 by rezoning Lot 397 situated on Second Avenue Tweede Laan en Wandastraat dorp Fontainebleau van and Wanda Street Fontainebleau Township from "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" per err tot "Residensieel 1" met n digtheid van "Een to "Residential 1" with a density of "One dwelling per woonhuis per m2" m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Randburg Amend Randburgwysigingskema 222 genoem sal word) 18 in ment Scheme 222 Further particulars of the scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur are open for inspection at the office of the Town Clerk lde Vloer Merino Gebou h/v Pretorius en Bosman Randburg and at the office of the Director of Local straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Government 1 1 th Floor Merino Building cor Bosman van Randburg ter insae and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to Any objection or representations in regard to the eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or Private like Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk Private Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak 1 Randburg 2125 Bag 1 Randburg 2125 at any time within a period of 4 skriftelik voorgele word weeks from the date of this notice E1 UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 ; Pretoria 13 February 1980 PB PB H222

95 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY KENNSGEWNG 123 VAN 1980 " NOTCE 123 OF 1980 RANDBURG WYSGNGSKEMA 260 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 260 Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ancc 25 of 1965) that application has been made by the eienaar Kilsay Agencies (Proprietary) Limited P/a owner Kilsay Agencies (Proprietary) Limited C/o mnre C S Amoils en Mouton Posbus Sand Messrs C S Amoils and Mouton PO Box ringham aansoek gedoen het om Randburgdorpsbe Sandringham for the amendment of Randburg planningskema 1976 te wysig deur die hersonering van Townplanning Scheme 1976 by rezoning Lot 101 situ Lot 101 geled aan Rhodesstraat Frerestraat en Hendrik ated on Rhodes Street Frere Street and Hendrik Ver Verwoerdrylaan dorp Kensington B van: oostelike ge woerd Drive Kensington B Township from: eastern deelte is gesoneer "Besigheid 2" westelike gedeelte is ge part is zoned "Business 2" western part is zoned "Resi; soneer "Residensieel 1" tot "Besigheid 2" Gebruiksone dential " to "Business 2" Use Zone V subject to certain V onderworpe aan sekere voorwaardes conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburg wysigingskema 260 genoem sal word) le in a die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur r lde Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius street Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 260 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk and at the office of the Director of Local Government 11th Floor Merino Building cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te Any objection or representations in regard to the apeniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Plication shall be submitted to the Director of Local Govvan hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike ernment in writing at the above address or Private Bag Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto X437 Pretoria and the Town Clerk Private Bag 1 Randria en die Stadsklerk Privaatsak 1 Randburg 2125 burg 2125 at any time within a period of 4 weeks from skriftelik voorgele word the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 13 Februarie 1980 Pretoria 13 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 125 VAN 1980 NOTCE 125 OF 1980 BOKSBURGWYSGNGSKEMA 1/244 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/244 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar Wadria Ontwikkelingsmaatskappy (Edms) Be Wadria Ontwikkelingsmaatskappy (Edms) Beperk of perk waarvan Vaste Eiendomstigting van SA Beperk which Vaste Eiendomstigting van SA Beperk (in liqui (in likwidasie) die beherende maatskappy is P/a Strat dation) is the controlling company C/0 Stratplan PO plan Posbus 5146 Boksburg aansoek gedoen het om Box 5146 Boksburg for the amendment of Boksburg Boksburg dorpsaanlegskema te wysig deur die Townplanning Scheme by rezoning Erf 49 situhersonering van Ed 49 gelee aan Jan Smutslaan Yster ated on Jan Smuts Avenue Yster Street and Wiek Street straat en Wiekstraat dorp Bardene van "Spesiaal" Ge Bardene Township from "Special" Use Zone X for pub bruikstreek X vir publieke garage en doeleindes in ver lic garage and purposes incidental thereto to "Special" band daarmee tot "Spesiaal" Gebruikstreek X vir win Use Zone X for shops business buildings and offices and kels besigheidsgeboue en kantore en met die toestem with the consent of the local authority places of instrucming van die plaaslike bestuur onderrigplekke gesellig tion social halls places of amusement laundrettes conheidsale vermaaklikheidsplekke wasserytjies banketbak fectioneries places of public worship and special buildkerye plekke vir openbare godsdiensoefening en spesiale ings subject to certain conditions geboue onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Boksburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/244 Boksburgwysigingskema 1/244 genoem sal word) le in Further particulars of the scheme are open for inspecdie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur tion at the office of the Town Clerk Boksburg and at 1de Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius the office of the Director of Local Government 11th straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Floor Merino Building cor Bosman and Pretorius Boksburg ter insae Streets Pretoria Enige beswaar of vertoil teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the apger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum plication shall be submitted to the Director of Local

96 548 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto Bag X437 Pretoria and the Town Clerk; PO Box 215 ria en die Stadsklerk Posbus 215 Boksburg 1460 skrif Boksburg 1460 at any time within a period of 4 weeks telik voorgeto word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 126 VAN 1980 NOTCE 126 OF 1980 GERMSTON WYSGNGSKEMA 1/274 GERMSTON AMENDMENT SCHEME 1/274 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar Broadacres nvestments Limited P/a mnr Fred Broadacres nvestments Limited C/o Fred Fisher PO Fisher Posbus Benmore aansoek gedoen het oni Box Benmore for the amendment of Germiston Gernuston dorpsaanlegskema te wysig deur die Townplanning Scheme by rezoning Erf 2232 hersonering van Ed 2232 gelee aan Heathlaan dorp situated on Heath Avenue Primrose Extension : 1 Town Primrose Uitbreiding van "Spesiale Woon" met n digt ship from "Special Residential" with a density of "One held van "Egli woonhuis per 250 m2" tot "Spesiaal" Ge bruikstreek XV vir die dpel om daaron swear voertuie used solely for the parking and storing of heavy motor en/of toebehore te parkeer en te stoor: Met dien ver vehicles and/or equipment provided that it shall not fall stande dat dit nie in die raamwerk van n motorgarage i within the scope of a motor garage or a scrapyard subof rommelwerf salval nie onderworpe aansekere voor ject to certain conditions dwelling per 250 m2" to "Special" Use Zone XV to be waardes The amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wan i ment Scheme 1/274 Germistonwysigingskerna 1/274 genoem sal word) 16 in Further particulars of the scheme are open for in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur spection at the office of the Town Clerk Germiston and lde Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius at the office of the Director of Local Government 11th straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Floor; Merino Building cor Bosman and Pretorius Germiston ter insae Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te enigcr ; Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local c hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or Private stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria t Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 145 en die Stadsklerk Posbus 145 Germiston 1400 skriftelik Germiston 1400 at any time within E a period of 4 weeks voorgele word 1 from the date of this " notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB P KENNSGEWNG 127 VAN 1980 NOTCE 127 OF 1980 HALFWAYHOUSE EN CLAYV1LLEWYSGNG HALFWAY HOUSE AND CLAYVLLE AMEND SKEMA 27 MENT SCHEME 27 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notifiedin termsof section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Dorpe ; planning andtownships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die: of 1965) that application has been made by the owner eienaar Residential Ranches and Travel (Proprietary) Residential Ranches and Travel (Proprietary) Limited Limited P/a mnre Fehrsen en Douglas Posbus 303 C/o Messrs Fehrsen & Douglas PO Box 303 Preto Pretoria aansoek gedoen het om Halfwayhouse en Clay ria for the amendment of Halfway House and Clayville villedorpsaanlegskema 1976 te wysig deur die hersone Townplanning Scheme 1976 by rezoning Remaining Exring van Resterende Gedeelte van Gedeelte 3 van die tent of Portion 3 of the farm Bothasfontein 408JR pleas Bothasfontein 408JRvan "Landbou" tot "Spesi :from "Agricultural" to "Special" Use Zone XV for an aal" Gebruikstreek XV vir n hotel n reisagentskap n hotel a travel agency a car hire service a tour and safari motor huurdiens n toer en safari organisasie n onder organisation a place of instruction a health resort a rigsplek n gesondheidsoord n plek van vermaaklikheid place of amusement social halls and recreation and sports n geselligheidsaal en ontspanrting en sportgronde aan grounds subject to certain conditions sekere voorwaardes onderworpe The amendment will be known as Halfway House and Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wan Clayville Amendment Scheme 27 Halfway House en Clayvillewysigingskema 27 genoem Further particulars of the scheme are open for inspec sal word) 16 in kantoor van die Direkteur van Pleas tion at the office of the Secretary Transvaal Board for i 41

97 1 Bernardstraat PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY like Bestuur llde Vloer Merino Gebou H/v Pretorius the Development of PeriUrban Areas and at the office en Bosmanstraat Pretoria en in die kantoor van die Se of the Director of Local Government 11th Floor Menkretaris Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van no Building con Bosman and Pretorius Streets Pretoria Buitestedelike Gebiede ter insae Any objection or representations in regard to the ap Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 woke vanaf die datum van Government in writing at the above address hierdie or Private kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by Bag X437 bovermelde adres Pretoria and of Privaatsak X437 Pretoria en die Sekretaris Posbus 134 Pretoria 0001 skrif Pretoria 0001 at any time within a period of 4 weeks the Secretary P:O Box 134 telik voorgeld word from the date of this notice E UYS E: UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 128 VAN 1980 NOTCE 128 OF 1980 ip JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 82 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 82 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gcmaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar Martha Dorothea de Villiers P/a mnr A F Martha Dorothea de Villiers; C/o Mr A F MenMuir MenMuir Posbus Randburg aansoek gedoen het PO Box Randburg for the amendment of Johanom Johannesburg dorpsbeplanningskema 1979 te wysig nesburg Townplanning Scheme 1979 by rezoning Erf deur die hersonering van Erf 244 gelee aan Sabieweg 244 situatedon Sable Rocidand HilRoad Emmarentia en Hillweg dorp Emmarentia van "Residensieel " met Township front "Residential 1" with a density of "One n digtheid van "Een woonhuis per Erf" tot "Residensieel dwelling per Erf" to "Residential 1" with a density of 1" met n digtheid van "Een woonhuis per 000 m2" "One dwelling per m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskerna (war The amendment will be known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 82 genoem sal word) le Amendment Scheme 82 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Further particulars of the scheme are open for inspec 11de Vloer Merino Gebou h/v Bosnian en Pretorius lion at the office of the Town Clerk Johannesburg and straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van at the office of the Director of Local Government 11th Johannesburg ter insae Floor Merino Building cor Bosnian and Pretorius Enige beswaar of verta teen die aansoek kan te eniger Streets Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke venal die datum van Any objection or representations in regard to the ap hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be plication shall be submitted to the Director of Local lk stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria Government in writing at the above address or Private BagX437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 Pr en die Stadsklerk Posbus 1049 Johannesburg 2000 Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 skriftelik voorgeld word weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1930 PB 4922H82 PB 4922H82 KENNSGEWNG 129 VAN 1980 NOTCE 129 OF 1980 JOHANNESBURGWYSGNGSKEMA 227 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 227 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 Otthe Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar Julius Landman P/a mar M J vd Menve Julius Landman C/o Mr M J vd Merwe PO Box Posbus Auckland Park aansoek gedoen het om Auckland Park for the amendment of Johannes Johannesburgdorpsbeplanningskema te wysig burg TownPlanning Scheme by rezoning Erven deur die hersonering van Erwe en 34 gelee aan 31 32: 33 and 34 situated on Bernard Street and Anna en Annadalestraat dorp Martindale van dale Street Martindale Township &Om "Special Resi "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een woonhuis per dential" with a density of "One dwelling per 450 m2" to 450 m2" tot "Spesiaal" vir n paneelklopwerkswinkel "Special" for a panelbcating Workshop; spraypainting spuitverfwerkswinkel kantore wat daarmee verband hou die verkoop van nuwe en tweedehandse motorvoertuie workshop ancillary offices selling of new and seconden die parkering van motorvoertuie onderworpe aan hand motorcars anclthe parking of motor vehicles subsekere voorwaardes ject to certain conditions

98 550 PROVNSTALE KOERANT 20 FERRUADJE 1950 `Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will he known as Johannesburg Johannesburgwysigingskema 1/1137 genocm sal word) Amendment Scheme in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Further particulars of the t lde Vloer Merino Gebou H/v Pretorius en Bosman scheme are open for inspec [ion straat; Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van at the office of the Town Clerk Johannesburg and Johannesburg ter insae at the office of the Director of Local Government lth Floor Merino Building cor Pretorius and Bosnian Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kin te eniger Streets Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or representations in regard to the ap hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of Local Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto Government in writing at the above address or Private ria en die Stadsklerk Poshus 1049 Johannesburg 2000 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 skriftelik voorgele word weeks from the date of this notice E UYS E Direkteur van Plaaslike Bestuur UYS Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB 4922H227 KENNSGEWNG 130 VAN 1980 NOTCE 130 OF 1980 JOHANNESBURG WYSGNGSKEMA 267 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 267 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbep/anning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner eienaar Charles Max Schlamm P/a mnre Jarrett en Charles Max Schlamm C/o Messrs Jarrett and Jarrett Jarrett Posbus 52271; Saxonwold aansoek gedoen het PO Box Saxonwold for the amendment of Joon Johannesburgdorpsbeplanningskema 1979 te wysig hannesburg Townplanning Scheme 1979 by rezoning deur die hersonering van Lot 273 gelee aan 7de Laan Lot 273 situated on 7th Avenue Parktown North Towndorp Parktown Noord van "Residensieel 1" met n digt ship from "Residential " with a density of "One dwelheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 3" ling per erf" to "Residential 3" for Town Houses vir Stadhuise The amendment will be known as Johannesburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 267 Johannesburgwysigingskema 267 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur lde Further particulars of the scheme are open for inspec Vloer Merino Gebou H/v Bosnian en Pretoriusstraat lion at the office of the Town Clerk Johannesburg and Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johan at the office of the Director of Local Government 11th nesburg ter insae Floor Merino Building cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datumvan Any objection or representations in regard to the aphierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of :Government in writing at Local the above address or Private 4 Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 1049 ria en die Stadsklerk Posbus 1049 Johannesburg 2000 Johannesburg 2000 at any time within a period of 4 skriftelik voorgele word weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur! Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB 4 922H267 KENNSGEWNG 131 VAN 1980 NOTCE 131 OF 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 820 MENT SCHEME 820 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die of 1965) that application has been made by the owner cienaar Suzanne Zulberg P/a mnre Archibald en Suzanne Zulberg C/o Messrs Archibald and Partners Vennote Posbus Saxonwold aansoek gedoen het PO Box Saxonwold for the amendment of Northom Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema 1 ern Johannesburg Region Town planning Scheme te wysig deur die hersonering van Erf 75 gelee aan 1958 by rezoning Erf 75 situated On Shelley Avenue and Shelleylaan en Tennysonlaan dorp Senderwood Uitbrei Tennyson Avenue Senderwood Extension 1 Township ding 1 van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een from "Special Residential" with a density of "One dwelwoonhuis per err" tot "Spesiale Woon" met ndigtheid ling per erf" to "Special Residential" with a density of van "Een woonhuis per m2" "One dwelling per m2"

99 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY M 551 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johan Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 820 ge nesburg Region Amendment Scheme 820 noem sal word) 18 in die kantoor van die Direkteur van Further particulars of the Pleaslike Bestuur llde scheme are open for inspcc Vloer Merino Gebou; h/v Bos lion at the office of the Town Clerk man en Pretoriusstraat Pretoria Bedfordview and en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedfordview ter insae at the office of the Director of peal Government 11th Floor Merino Building cor Bosnian and Pretorius Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Streets Pretoria tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Any objection or repreientations in regard to the ap hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike plication shall be submitted to the Director of Local Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre Government in writing at the above address or Private toria en die Stadsklerk Posbus 3 Bedfordview 2008 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 3 Bedfordview 2008 at any time within a period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur EUYS Director of Local Government Pretoria 20 Fcbruarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 132 VAN 1980 NOTCE 132 OF 1980 P NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 1051 MENT SCHEME 1051 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Orclin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ance 25 of 1965) that application has been made by the eienaar John William Giles Cowper P/a mnr C A owner John William Giles Cowper C/o Mr C A Nol Nolte Posbus Excom aansoek gedoen bet om te PO Box Excom for the amendment of Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema 1958 Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme te wysig deur die hersonering van Erf 122 gelee aan 1958 by rezoning Erf 122 situated on Bryanston Drive Bryanston Drive dorp Bryanston van "Spesiale Woon" Bryans ton Township from "Special Residential" with a met n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Spesi density of "One dwelling per erf" to "Special Residen ale Woon" met in digtheid van "Een woonhuis per tial" with a density of "One dwelling per m2" "m2" The amendment will be known as Northern Johannes Verdere besonderhede vah hierdie wysigingskema (wat burg Region Amendment Scheme 1051 Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 1051 ge Further particulars of the scheme are open for noem sal word) inspee 18 in die kantoor van die Direkteur van lion at the office of the Town Clerk Sandton and at Plaaslike Bestuur 1 lde Vloer Merino Gebou t/v Bosthe office of the Director of Local Government 11th man en Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Floor Merino Building cor Bosnian and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoo teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted lo the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Be Government in writing at the above address or Private stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria Bag X437 Pretoria nd the DAM Clerk PO Box en die Stadsklerk Posbus Sandton 2146 skrifte Sandton 2146 at any time within a period of 4 weeks lik voorgel8 word from the date of this notice: E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of LocalGovernment Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 133 VAN 1980 NOTCE 133 OF 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 1309 MENT SCHEME 1309 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpc Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ance 25 of 1965) that application has been made by the eienaar Anthony Wilson P/a mnre Van der Want owner Anthony Wilson C/o Messrs Van der Want ponielson en Rostin Posbus 3804 Johannesburg aansoek Nielsen and Rostin PO Box 3804 Johannesburg for the gedoen het om Noordelike; Johannesburgstreekdorpsaan amendment of Northern Johannesburg Region Townlegskema te wysig deur die hersonering van Res: planning Scheme by rezoning Remainder of Lot tant van Lot 90 gelee aan Fourth Avenue en Fifth Ave 90 situated on Fourth Avenue and Fifth Avenue nanda nue Aorp nanda van "Spesiale Woon" met n digtheid ;Township from "Special Residential" with a density of

100 552 P ROVNS1ALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 van "Een woonhuis per erf" tot "Spesiale Woon" met "One dwelling: per err" to "Special Residential" with a 41 n digtheid van "Een woonhuis per m2" density of "One dwelling per m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 1309 ge burg Region AmencnentScherne 1309 Further particu noem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van lars of the scheme are open for inspection at the office Plaaslike Bestuur lde Vloer Merino Gebou h/v Bos of the Town Clerk Sandton and at the office of the man en Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoor van Director of Local Government 11th Floor Merino die Stadsklerk van Sandton ter insac Building cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of verto&teen die nansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 woke vanaf die datumvan plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in; writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box ria en die Stadsklerk Posbus Sandton 2146skrif Sandton 2146 at any time within a period of 4 weeks telik voorgele word fromthe date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuut Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 134 VAN 1980 NOTCE 134 OF 1980 NOORDELKE JOHANNES13URGSTREEK NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 1314 MENT SCHEME 1314 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe; Town planning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ance 25 of 1965) that application has been made by the eienaar Catherine Walls Moodie Pearce; P/a mnr W owner Catherine Walls Moodie Pearce C/o Mr W Helmrich Posbus 7 Johannesburg rtansoek gedben het Nei:Mich PO Box 7 Johannesburg for the amendment om Noordelike Johannesburgstreekdorpsaanlegskema of Northern Johannesburg Region Townplanning 1958te wysig deur die hersonering van Restant van Erf Scheme 1958 by rezoning Remainder of Erf20 situated 20 gelee aarr Paddockweg; dorp Atholl Ultbreiding: on Paddock Road; Atholl Extension 1 Township from van "Spesiale Woon" met n digtheid vatr"eenwoonhuis "Special Residential" with a density of "One dwelling per m2" tot "Spesiale Woon" digtheid van per m2" to "Special Residential" with a density of "Een woonhuis per ni2" "One dwelling per m2" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Northern Johan Noorclelike Johannesburgstreekwysigingskema 1314 ge nesburg Region Amendment Scheme 1314; Further parnoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van ticulars of the scheme are open for inspection at the Plaaslike Bestuur lde Vloer Merino Gebou li/v Bos office of the Town Clerk Sandton and at the office of man en Pretoriusstraat Pretoria en in die kantoof Van the Director of Local Government 11th Floor Merino die Stadsklerk van Sandton ter insac Building car Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the ap tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre Bag X437 Pretoria and the Town Clerk P:O BOX toria en die Stadsklerk Posbus Sandton 2146 Sandton 2146 at any time within a puled of 4 weeks " skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB KENNSGEWNG 135 VAN 1980 NOTCE 135 OF 1980 NOORDELKE JOHANNESBURGSTREEKu NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND WYSGNGSKEMA 1315 MENT SCHEME 1315 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe; Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dit die ance 25 of 1965) that application has been made by the eienaar Jose Horacio Gomes en Joao HercuLino Gomes owner Jose Horacio Comes and Joao Herculano Comes P/a mnr R H W Warren Posbus 78758; Sandton aan C/o Mn R H W Warren PO Box 78758; Sandton!for sock gedoen het om Noordclike Johannesburgstreek the amendmentof Northern Johannesburg Region Town clorpsaanlegskema; 1958 te wysig ten opsigte vadgedeelte planningselieme1 1958/in respect of Portion 3 of Lot 3 van Lot 174 geled aan De la Reyweg en Twaalfde Laan 174 situated onde la Rey Roo& and Twelfth Avenue dorp Edenburg deur die wysiging van Voonvaarde 6; Edenburg Toivnship by the amendment of Condition 6

101 i noem!p PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Bylae 211 tot:noordelike Johannesburgstreek Wysiging Annexure 211 ;to the Northern Johannesburg:Region china 733 ten opsigtewan Amendment Scheme 733 in respect of (1) Vermindering van spealgrond area virtinders Van fl) Playgroundarea for children to be reduced from 15 % tot 10 % 15 % to 10 % (2) Skrapping van die ivoorwaarde clat indica onder (2) Deletionof provision that in the event of subdiviverdeling sou plaasvind die speelgrond aan die Plaaslikc sion theplayground to be transferred to the local authori bestuur Oorgeclra word ty % Verderc besonderhede van hierdie wysigingskenm (wat The amendment will be known as Northern Johannes Noordelike Johannesburgstreekwysigingskema 1315 ge burg Region Amendment Scheme 1315 Further portico sal word) 18 in dielkantoor van diedirekteur van tars of the scheme are open for inspection at the office Plaaslike Bestuur 11 de Vloer Merino Gebou h/v Bos of the Town Clerk Sandton and at the office of the man en Pretoriusstraat Pretoria en in die_ [ kantoor van Director of Local Government 11th Floor Merino die Stadsklerk van Sandton ter insac Eitiilding; cor Bosman and Pretorius Streets Pretoria Enige bcswaar of mkt teem die aansoek kan to eniger Any objection or representations in regard to the aptyd binnc n tydperk van 4 weke vanaf die datum van plication shall be submitted to the Director of Local hierclic dkennisgcwing aan die Direktcur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak 9(437 Pre Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box toria en die Stadsklerk Posbus Sandton 2146 Sandton 2146 at any time within the period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice 1E UYS E UYS Direktettr van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20Fahruary 1980 PB KENNSGEWNG 136 VAN 1980 NOTCE 136OF 1980 NOORDELKE JOHANNESLURGSTREEK WYS NORTHERN JOHANNESBURG REGON AMEND GNGSKEMA 1329 MENT SCHEME 1329 " "Spesiale 1lierby word ooreenkomstig die +ben:dings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the Town 46 van die Orclonnanse op Dorpkbeplanning en Dorpc planning and Townships Ordinance 1965 (Ordinance (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dal of 1965) that application has been made by the owner die eienanr Vertruicla Elizabeth Strack "van Schnydel Gertruida Elizabeth Strack van Schyndel C/o Messrs P/a mnre Ainge & Ainge Posbus Craighall Ainge & Ainge PO Box Craighall for the annsock gecloen het om Noordelike Johanncsburgstreek amendment of Northern Johannesburg Region Townclorpsaanleg4kerna 1958 to wysig deur die tersonering planning Scheme 1958 by rezoning Portion 4 of Lot van Gedeelle 4 van Lot 14 gelcii aancoronatonweg en 14 situated on (Coronation Road and Cleveland Road Clevelandweg dorp Sandhurst van "Spegiale Woon" Sandhurst Township from "Special Residential" with a met n digtheid van "Een woonhuis per 8000 m2" tot density of "One dwelling per m2" to "Spec:al Re Worm" met n digtheid van "Ecn woonhuis giclentiorwith adensity of "One dwelling per m2" per m2" The amendment will he known as Northern Johan Verdere tesonderhede van hierdie ivysigingskema (wat nesburg ;Region Amendment Scheme 1329 Further Noordelike Johannesburgstreckwysigingskema 1329 le particulars of the scheme arc open for inspection at the noem sal word) C: indic kantoor van die Direkteur van office of the Town Clerk Sandton and at the office of Plaaslike Bestuur cle Vlocr MerinoGebou h/v Bos the Director of Local Government th Floor Merino man en Prctoriusstraat Pretoria en in die kantoor van Building cor Busman and Pretorius Streets Pretoria dc Stadsklerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswuar of vertoe men die aansock tan te eniger calm( shall be submitted to the Director of Local Govtyd binne it tyilperk van 4 mckc vanaf die datum van crnmcnt in Avrilincat the above address or Private 13ag hierdic kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Trivaatsak X437 Preto` X437 Pretoria and the Town Clerk (PO Box ria en (lie Stadsklerk Posbus Sandton 2146 skrif Sandton 2146 at hay time Within a period of 4 weeks from tclik voorgel8 word the date of this notice E UYS L UYS Direkteur vanplaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Fcbruarie 1980 Pretoria 20 February 1980 P PB KENNSGEWNG 37VAN 1980 NOTCE 137 OF 1980 PRETORA WYSGNGSKEMA 571 PRETORA AMENDMENT SCHEME 571 Hierby word oorcenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanningand Townships Ordinance 1965 (Orclin

102 554 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak datdie ance 25 of 1965) that application has been made by eienaar onna George Karagornas P/a mnr E R the owner Tonna George Karagornas C/o Mr E R Bryce Posbus Sunnyside aansoek gedoen het Bryce PO Box Sunnyside for the amendment om Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 te wysig deur of Pretoria Townplanning Scheme 1974 by rezoning die hersonering van Gedeelte 2 en Restant van Lot 91 Portion 2 and Remainder of Lot 91 situated on Paul gelee aan Paul Krugerstraat dorp Mayville van "Spesiale Kruger Street Mayville Township from "Special Resi Woon" met n digtheid van "Een woonhuisper dential" with a density of "One dwelling per m2" m2" tot "Algemenc Woon" met n digtheid van "Een to "General Residential" with a density of "One dwel woonhuis per m2" onderworpe aan sekere voor ling per m2" subject to certain conditions waardes The amendment will be known as Pretoria Amend Verclerc bcsonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 571 Further particulars of the schema Pretoriawysigingskema 571 genoem sal word) 16 in die are open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur llde Pretoria and at the office of the Director of Local Gov Vloer Merino Gebou h/v Bosnian en Pretoriusstraat ernment 11th Floor Merino Building cor Bosman and Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre Pretorius Streets Pretoria toria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger application shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Pri Nordic kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Preto vete Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box ria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria 0001 skrifr 440 Pretoria 0001 at any time within a period of \ 4 tclik voorgele word weeks from the date of this notice E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB 4923H571 E UYS Director of Local Government PB 4923H571 KENNSGEWNG 138 VAN 1980 NOTCE 138 OF 1980 PRETORAWYSGNGSKEMA 577 PRETORA AMENDMENT SCHEME 577 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arti t is hereby notified in terms of section *46 of the kel 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordinpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak ance 25 of 1965) that application has been made by the dat die eienaar Pieter Frederik Salverus Janse van Rens owner Pieter Frederik Salverus Janse van Rensburg burg P/a mnr E R Bryce Posbus Sunnyside C/o Mr E R Bryce PO Box Sunnyside for the a aansoek gedoen het om Pretoriadorpsbeplanningskema amendment of Pretoria Townplanning Scheme te wysig deur die hersonering van Erf 121 gelea aan by rezoning Erf 121 situated on Gordon Verger Road Gordon Versterweg dorp Die Wilgers Uitbreiding 9 van Die Wilgers Extension 9 Township from "Special Re "Spesialc Woon" met n digtheid van "Een woonhuis sidential" with a density of "One dwelling per exist per bestaande erf" tot "Spesiaal" Gebruiksone XV vir twee woonhuise per crf ondcrworpe aan sekere voorwaardes ing err" to "Special" Use Zone XV for two dwelling houses per erf subject to certain conditions The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderliede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 577 Further particulars of Pretoria the scheme wysigingskema 577 genoem sal word) le in die are open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur lde Pretoria and at the office of the Director of Local Vioer Merinogebou Bosnian en Pretoriusstraat Government 11th Floor Merino Building cor Bosnian Pretoria en die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria and Pretorius Streets Pretoria ter insae Any objection or presentations in regard to the ap Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger plication shall be submitted to the Director of Local tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Government in writing at the above address or Prihierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre vale Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box toria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria 0001 skrif 440 Pretoria 0001 at any time within a period of 4 telik voorgele word weeks from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB 491 3H577 PB

103 Pretoriawysigingskema kantoor Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eni Any objection or representations in regard to the ger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum application shall be submitted to the Director of Local van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaas Government in writing at the above address or Pri Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 vate Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box i like PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY P) KENNSGEWNG 139 VAN 1980 NOTCE 139 OF 1980 PRETORA WYSGNGSKEMA 581 PRETORA AMENDMENT SCHEME 581 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dit die ance 25 of 1965) that application has been made by the cienaar Toni Werner de Boer P/a mnre Weyers Aab owner Toni Werner de Boer C/o Messrs Weyers Aab en Hubee Posbus 174 Pretoria aansoek gedoen het om and Hubee PO Box 174 Pretoria for the amendment Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 to wysig deur die of Pretoria Townplanning Scheme 1974 by rezoning hersonering van Restant van Lot 55 en Restant van Remainder of Lot 55 and Remainder of Lot 689 si Lot 689 geled aan 14de Laan en 15de Laan dorp Riet tuated on 14th Avenue and 15th Avenue Rietfontein fontein van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Ecn Township from "Special Residential" with a density of woonhuis per 000 ni2" tot "Duplex woon" onder "One dwelling per m2" to "Duplex Residential" worpe aan sekere voorwaardes subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amend 581 genoem sal word) le in die ment Scheme 581 Further particulars of the scheme van die Direkteur van Plaaslike Bestuur lde are open for inspection at the office of the Town Clerk Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretoriusstraat Pretoria and at the office of the Director of Local Gov Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre ernment 11th Floor Merino Building cor Bosman toria ter insae and Pretorius Streets Pretoria Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria Pretoria 0001 at any time within a skriftelik voorgele word weeks from the date of this notice period of 4 E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB 4923H581 PB 4923H581 KENNSGEWNG 140 VAN 1980 NOTCE 140 OF 1980 PRETORA WYSGNGSKEMA 582 PRETORA AMENDMENT SCHEME 582 Hicrby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat ance 25 of 1965) that application has been made by the die eienaar Strubos nvestments (Proprietary) Limited owner Strubos nvestments (Proprietary) Limited C/o P/a mnre E R Bryce and Associates Posbus Messrs E R Bryce and Associates PO Box W Sunnyside Pretoria aansoek gedoen het om Pretoria SUnnyside Pretoria for the "amendment of Pretoria dorpsbeplanningskema 1974 te wysig deur die herso Townplanning Scheme 1974 by rezoning Lot 1908 and tiering van Lot 1908 en Lot 1909 gelee aan Agtiende Lot 1909 situated on Eighteenth Avenue Villieria Town Laan dorp Villieria van "Spesiaal" Gebruikstreek XV ship from "Special" Use Zone XV for a public garage vir n openbare garage en doeleindes wat daarmee ge and purpose incidental thereto including workshops car paard gaan insluitende werkswinkels motor en karavaan and caravan showroom and ancillary offices subject to vertoonlokaal en aanverwante kantore ondenvorpe aan certain conditions to "General Residential" Use Zone V sekere voorwaardes tot "Algemene Woon" Gebruikstreek subject to certain conditions V onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Pretoria Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 582 Further particulars of the scheme are Pretoriawysigingskema 582 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur lde Pretoria and at the office of the Director of Local Gov Vloer Merinogebou h/v Bosman en Pretoriusstraat ernment 1Rh Floor Merino Building cor Bosman Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pre and Pretorius Streets Pretoria toria ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan to eni application shall be submitted to the Director of Local ger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Government in writing at the above address or Private van hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 440 Pretoria en die Stadsklerk Posbus 440 Pretoria 0001 Pretoria 0001 at any time within a period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Dircktcur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB

104 556 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 KENNSGEWNG M VAN 1980 NOTCE 141 OF 1980 RANDBURGWYSGNGSKEMA 249 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 249 1lierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is thereby notified in_ terms of section 45 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat Mice 25 of 1965) that application has been made by the die eicnaar Stand 25 Strijdom Park (Proprietary) Li owner Stand 25 :Strijdom Park (Proprietary) Limited tuned P/a imm R E W Warren Posbus C/o Mr :R E W Warren PO Box Sandton Sandton aansoek gcdoen het om Randburgdorpsbe for the amendment of irandburg Town planning Scheme planningskema 1976 te wysig deur die hersonering van 1976 by rezoning Erf 25 situated on Susan Street Strij Erf 25 geleo aan Susanstraat dorp Strijdom Park van dom Park Township from "Residential 1" with a den "Residensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis sity of "One dwelling per crf" to "ndustrial 1" pererf"tot "Nywerheid 1" The amendment will be known as Randburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 249 Further particulars of the scheme Randburgwysigingskenia 249 genoem sal mord) 18 in are open for inspection at the office of the Town Clerk die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Randburg and at the office of the Director of Local 11 de Vlocr Merino Gcbou h/v Bosman en Pretorius Government lth Floor Merino Building cor Bosman straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets Pretoria Randburg ter insac Any objection or representations in regard to the Enige bcswaur of vertoo teen die aansoek kan te eni application shall be submitted to the Director of Local ger tyd binue n tydperk van 4 woke vanaf die datum Government in writing at the above address or Private van hierdic lennisgewing aan die Direkteur van Plaaslik Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Bag X437 Pretoria and the Town Clerk Private Bag 1 Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak 1 Randburg 2125 Randburg 2125 at any time within a period of 4 weeks skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB H249 PB H249 KENNSGEWNG 142 VAN 1980 NOTCE 142 OF 1980 RANDBURG WYSGNGSKEMA 258 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 258 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel it is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ance 25 of 1965) that application has been made by the a eienaar Jennifer Lynn Sokehill Huggett Elginlaan 439 owner Jennifer Lynn Sokehill Huggett 439 Elgin Ave Ferndale aansoek gedoen bet ont Randburgdorpsbe nue Ferndale for the amendment of Randburg Townplanningskema 1976 te wysig deur die hersonering van planning Scheme 1976 by rezoning Portion 30 (a portion Gedeelte 30 (n gedeelte van Gedeelte 1) van Lot 1364 of Portion 1) of Lot 1364 situated on Elgin Avenue gelee aan Elginlaan dorp Ferndale van "Residensieel 1" Ferndale Township from "Residential 1" with a density net n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Resi of "One dwelling per erf" to "Residential " with a dendensieel 1" met n digtheid van "Een woonhuis per sity of "One dwelling per m3" nr The amendment will be known as Randburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 258 Further particulars of the scheme are Randburgwysigingskema 258 genoem sal word) 18 in open for inspection at the office of the Town Clerk die ikantoof van die Direkteur van Plaaslike Bestuur Randburg and at the office of the Director of Local lde Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretorius Government 11th Floor Merino Building cor Bosman straat Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk and Prctorius Streets Pretoria van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the Enige beswaar of vetted teen die aansoek kan te eni application shall be submitted to the Director of Local ger tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum Government in writing at the above van hierdie address kennisgewing aan or Private die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres Baa of Privaatsak X437 X437 Pretoria and the Town Clerk Private Bag Pretoria en die Stadsklerk Privaatsak 1 Randburg Randburg 2125 at any time within a period of 4 weeks a skriftelik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB

105 /1110 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY KENNSGEWNG 143 VAN 1980 NOTCE 143 OF 1980 ZEERUST WYSGNGSKEMA 1/21 ZEERUST AMENDMENT SCHEME 1/21 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel t is hereby notified in terms of section 46 of the 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordin 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) bekend gemaak dat die ante 25 of 1965) that application has been made by the eienaar Aletta Sophia van den Bergh Posbus 171 Zee owner Aletta Sophia van den Bergh PO Box 171 rust aansoek gedoen het om Zeerustdorpsaanlegskema Zeerust for the amendment of Zeerust Town planning 1958 te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Scheme 1958 by rezoning Portion 1 of Erf 610 situated Erf 610 gelee aan Smookstraat en Jan Rossouwlaan dorp on Smook Street and Jan Rossouw Avenue Zeerust Zeerust van "Spesiale Woon" met n digtheid van "Een Township from "Special Residential" with a density of woonhuis per m2" tot "Besigheid 3" "One dwelling per m2" to "Business 3" Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Zeerust Amendment Zeerustwysigingskema 1/21 genoem sal word) le in die Scheme 1/21 Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur lde open for inspection at the office of the Town Clerk Vloer Merino Gebou h/v Bosman en Pretoriusstraat Zeerust and the office of the Director of Local Govern Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Zeerust ment 11th Floor Merino Building cor Bosman and ter insae Pretorius Street Pretoria Bulge beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the tyd binne n tydperk van 4 weke vanaf die datum van application shall be submitted to the Director of Local hierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Government in writing at the above address or Private Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437 Pre Bag X437 Pretoria and the Town Clerk PO Box 92 toria en die Stadsklerk Posbus 92 Zeerust 2865 skrif Zeerust 2865 at any time within a period of 4 weeks telik voorgele word from the date of this notice E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 PB PB

106 i die 558 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 KENNSGEWNG 144 VAN 1980 ngevolge artikel 58(8)(a) van die genoemde Ordon 11 VOORGESTELDE STGTNG VAN DORPE nansie moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansocke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoe te rig die Direkteur skrif ngevolge artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie telik in kennis stel op Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 word hiermee bepublikasie in die Provinsiale Koerant naamlik 20 Februa Rend gemaak dat aansoek gedoen is om toestemming ri deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur ontom die dorpe gemeld in meegaande Bylae te stig yang word Die aansoek met die betrokke planne dokumnte en Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur word aan die Direkteur van Planslike Bestuur Privaatsak X437Pretoria Kamer B206A 2de Viper Blok B Provinsiale GebouE UYS Pretoriusstraat Pretoria vir n tydperk van agt weke van Direktcur van Plaaslike Bestuur of 20 Februarie 1980 Pretoria 20 Februarie 1980 BYLAE (a) Naam van Dorp en Aantal Erwe Beskrywing van (b) Eienaar(s) Grond Ligging Verwysingsnommer i (a) Alrode Besigheid : 3 n gedeelte van Ge Oos van en grens aan PB Uitbreiding 11 Kommersieal : 84 deelte 57 (n gedeelte Mayberrypark Uit (b) Alberton ndustrial Garage : 1 van Gedeelte 26) van breiding 1 wes van Properties (Pty) Parke : die pleas Palmietfon Pad P46/1 Ltd tein (141 R) (a) Alrode Kommersicel : 42 Gedeelte 51 (n ge Oos van en grens aan PB Uitbreiding 12 deelte van Gedeelte voorgestelde Alro (b) Alberton ndustrial 26) van die plaas Pal de Uitbreiding 11 en Properties mietfontcm 141 R 14 suidwes van en (Pty) Ltd distrik Alberton grens aan Airode Uitbreiding 6 noordoos en grens aan voorge stelde Airode Uitbreiding 18 (a) Alrode Kommersiecl : 108 Gedeelte 57 (n ge Oos van en grens aan PB Uitbreiding l3 Parke : 1 deelte van Gedeelte Mayberrypark Ult (b) Alberton ndustrial 26) van die pleas Pal breiding noord Properties mietfontein 141R van en grens aan (Pty) Ltd distrik Alberton voorgestelde Alrodc Uitbreiding 15 en 16 wes van Provinsiale Pad P46/ 411 (a) Airode Kommersieel : 881n gedeelte van Ge Wes van Pad P46/1 PB Uitbreiding 14 &elle 57 (n gedeelte Oos van en grens aan 1 (b) Alberton ndustrial van Gedeelte 26) van Mayberrypark Uit Properties die plaas Palmietfon breiding 1 (Ply) Ltd tein 141 LR distrik Alberton (a) Alrode Kommersieel : gedeelte van Ge 551n Noord van en grens PB Uitbreiding 15 Parke : 1 deelte 57 (n gedeelte aan Bennie Alberts (b) Alberton ndustrial van Gedeelte 26) van straat in Airode South Properties plaas Palmietfon Uitbreiding 6 Dorp (Proprietary) tein 1417R distrik en oos van en grens Limited Alberton aan Mcyberrypark 1 1 Uitbreiding 1 _

107 berton 1 PROVNCAL GAZETTE 20 :FEBRUARY NOTCE 144 OF _nterms of section 58(8)(a) of the said Ordinance any person who wishes to object to the granting of the appli PROPOSED ESTABLSHMENT OF TOWNSHPS cation or who is desirous of being heard or of making represcntations in the matter shall communicate in ; t is hereby notified in terms of section 58(8)(a) of the writing with the Director of Local Government Such communication shall be received by the Director Townplanning and Townships Ordinance 1965 that al): not later than eight weeks from the date of such first publi plication has been mddefor permissionto establish the cationin the ProvincialGazette that is 20th February ; townships mentioned!in the accompanying Annexure 1980 The application together with the relevant plans do; r All objections must be lodged in duplicate; and address cuments and information is open for inspedtion at the ed idthe Director of Local Government PriVate Bag office of X437 Pretoria the Director Rooth B206A 2nd Floor Block i E UYS B Provincial Building Pretorius Street Pretoria for a Director of Local Government period of eight weeks ;from 20th February 1980 Pretoria 20 February 1980 Band 1 i ANNEXURE (a) Name of Township Number of Erven Descrption of Situation Reference Number (b) Owner(s) Land (a) Alrode : Business : 3 A portion ofportion East of and abuts PB Extension 11 Commercial : (a portion of Por Mayberry Park Ex (b) Alberton ndustrial Garage : : ; Lion 26) of the farm tension 1 west of Properties i Parks : : 1 Pahnietforitein (141 Road P46/1 (Pty) Ltd R) ; : ; P 9 (a) Alrode Commercial t : 42 Portion 57 (a portion East of and abuts PB Extension 12 : : of Portio t 26) of the proposed Alrode Ex (b) Alberton ndustrial farm Palmietfontein tension 11 and 14 Properties 141R distrik A Southwest of and : (Pty) Ltd; T: bertonv : abuts Alrode Exten : : : sion 6 North east of i andabuts proposed Airode Extension 18 (a) Alrode Commercial : 108 Portion 57 (a portion East of : and abuts PB Extension 13 Parks : 1 of Portion 26) of the Mayberry Park Ex (b) Alberton ndustrial farm Palmietfontein tension 1 North of Properties 141R district Al and abuts proposed (Pty) Ltd Alrode Extension 15 and 16 Township west of P46/1 Pro : vincial Road (a) Alrode Commercial; ; ::88 Ai portion ofportion West of :Road P46/1 PB Extension (a ;portion of Por east of and abuts (b) Alberton ndustrial : : : ; f; 1 tion 26):of the:farm Mayberry Park Ei Properties r ; j 1 Palmietfc ntein 141 tension ; (Pty) Ltd R dis:rict Alberton! i : (a) Alrode Commercial : 55 A portion of Portion North of and abuts PB Extension 15 Parks : : : 1 57 (a portion of Poi Hennie Alberts Street (b) Alberton ndustrial lticin 26) of the farm in Airode South Ex Properties 1 ii r r+: Palmietfcntein 141! tension 1 Township (Proprietary) i Limited ton : :1 Mayberrypark Exten sion 1 TRY diszrict Albet: and east of and abuts

108 560 P ROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 BYLAE (Vervolg) (a) Naam van Dorp en Aantal Erne Beskrywing van Ligging Venvysingsnommer (b) Eienaar(s) Grond (a) Alrode Kommersieel : 84 Gedeelte van Gated Nobrd van en grens PB Uitbreiding 16 to 57 (n gedeeltc van amt die voorgestelde (b) Alberton ndustrial Gedeelte 26) van die dorp Alrode Uitbrei Properties pleas Palmietfontein ding 17 en wes van en (Pty) Ltd 141 R grens aan die voorgestelde dorp Alrode Uitbreiding 18 (a) Aimee Nywerheid : 107 n Gedeelte van Gc Noord van en grens PB Uitbreiding 17 deelte 57 (n gedeelte aan Rennie Alberts (b) Alberton ndustrial van Gedeelte 26) van straat in Alrode Properties die pleas Palmietfon South Dorp en wes (Pty) Ltd tein 141R van en grens aan Bos worthstraat in die voorgestelde Alrode Uitbreiding 18 Dorp (a) Alrode Kommersieel : 56 Gedeelte van Gedeel Noordoos van en PB Uitbreiding 18 to 57 en gedeelte van grens aan Airode (b) Alberton ndustrial Gedeelte 26) van die South Dorp en wes Properties pleas Palmietfontein van en grens aan (Pty) Ltd 141R Thokoza n swart woondorp; Pad P46/1 : en die spoorlyn tus sen Angus en Natal spruitstasies (a) Leeuwkuil Besigheid : 2 n Deel van die Res Noordwes van en PB (b) Stadsraad van Nywerheid : 150 tant van Gedeelte 26 grens aan Pad P156/2 Vereeniging Kommersieel : 6 Leeuwkuil 596Q cn noord van en grens distrik Vereeniging aan Pad P/88/1 Parke : 3 Munisipaal : 4 Spesiaal Vir gebruik sees deur Admi 4 nistrateurs bepaal : 1 _ (a) Duvhapark Spesialc Gedeelte 95 en n ge Suid van en grens aan PB Uitbreiding 1 Woon : 885 deelte van Gedeelte die dorpe Tasbetpark (b) Stadsraad van Prim8re Skop] : 1 96 van die plaas Klip Uitbreiding 3 en wes Witbank Kleuterskool/ fontein dis van cn grens aan die Creche : 2 trik Witbatik dorp Duvhapark en Kerk : 3 Pad P120/1 Munisipaal : 1 Parke : 11 (a) Actonville Spesiale Woon : 72 n Gedeelte van die Suid van en grens aan PB Uitbreiding 5 Algemenc Restant van Gedeelte Craddockstraat wes (b) Stadsraad van Woon : 1 6 van die plans Riet van en grens aan Benoni Parke : 3 fontein 115R dis Actonville Dorp trik Benoni 4

109 ill PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY ANNEXURE (Continued) (a) Name of Township and Number of Erven Description of Situation Reference Number (b) Owner(s) Land 111 (a) Alrode Commercial : 84 Portion of Portion 57 North of and abuts PB Extension 16 (a portion of Portion the proposed Alrode (b) Alberton ndustrial 26) of the farm Pal Extension 17 Town Properties mietfontein 141LR ship and west of and (Pty) Ltd abuts the proposed Alrode Extension 18 Township (a) Alrode Commercial : 107 Portion of Portion 57 North of and abuts PB Extension 17 (a portion of Portion Rennie Alberts Street (b) Alberton ndustrial 26) of the farm Pal in Alrode South Properties mietfontein 141LR Township and west (Pty) Ltd of and abuts Bos worth Street in the proposed Alrode Extension 18 Township (a) Alrode Commercial : 56 Portion of Portion 57 Northeast of and PB 4 22;6108 Extension 18 (a portion of Portion abuts Alrode South (b) Alberton ndustrial 26) of the farrn Pal Township and west of (Pty) Ltd mietfontein 141R and abuts Thokoza black residential area; Road P46/1 and the railway line between Angus and Natalspruit Stations (a) Leeuwkuil Business : 2 Part of the Remain Northwest of and PB (b) City Council ndustrial : 150 der of Portion 26 abuts Road P156/2 of Vereeniging Commercial : 6 Leeuwkuil 596Q and north of and Parks : 3 district Vereeniging abuts Road P88/1 Municipal : 4 tcr t Special for such purpose as the Administrator may decide : 1 (a) Duvhapark Spesial Portion 95 and a por South of and abuts PB Extension 1 Residential : 885 tion of Portion 96 of the townships Tasbet (b) Town Council Primary School : 1 the farm Klipfontein Park and Tasbet of Witbank Nursery School/ 322LS district Wit Park Extension 3 and Creche : 2 bank west of and abuts Du Church : 3 vhapark Township Municipal : 1 and Road P120/1 Parks : 11 (a) Actonville Special A portion of the Re South of and abuts PB Extension 5 Residential : 72 mainder of Portion 6 Craddock Street (b) Town Council General of the farm Rietfon West of and abuts of Benoni Residential : 1 tein 115LR district Actonville Township Parks : 3 Benoni S

110 562 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 KENNSGE\VNG 145 VAN ngevolge art:kel 58(8)(a) van dle genoernde Ordonnan ill sic moet iedereen wat beswaar wll maak teen die toe VOORGESTELDE STGT1NG VAN DORPE staan van die aansoeke of wat begerig is om in die saak gehoor te word of vertoc te rig die Direkteur skriftelik ngevolg6 artikel 58(8)(a) v an die Ordonnansie 4p in kennis stet Sodanige kennisgewing moet nie later nie as agt weke van die datum van sodanige eerste publikasie Dorpsbeplanning en Dorpc 1965 word hiermee beken0 in die Provinsiale Koerant naamlik 20 Februarie 1980 gemaak dat aansoek gedocn is om toestemniing om die deur the Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang word dorpe gemeld in meegiande Bylae te stig _ r " Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig Die aansoek met dieibetrokke planne dokumenie el iii word aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Privaat ligting le ter insae byidie kantodr:van die Direkteur van " safc X437 Pretoria Plaaslike Bestuur Kamer 13206A 2de Vloer Blok B E UYS Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria; vir n tyd Direkteur van Plaaslike Bestuur perk van agt weke vanaf 20 Februarie 1980 Pretoria; 20 Februarie YLAE :1 i r i (a) Naam van Dort); en Aantal Erwe Beskrywing van (b) Eienaar(s) Grond Ligging Verwysigingsnommer 4 (a) Esseienpark Spesiale Worm : 361 Gedeelte 10 Wes van en grens PB (b) Republiek van Algemene ilf 14 en 18 van die plaas aan Gedeelte SuidAfrika No en Restant van Ge "WOon Witfontein (SuidAfrikaanse t0 Dupleks 1 : 1 1R distrikt" Kemp deelte 39 van die Spoorwa en Besigheid : 1 tonpark pleas Witfontein 15 Hawens) Park : 4 R noordwes van en grens aan i 4: ": : : Birch leigh Uitbreiding 1 Dorp 4grens P rn (a) Strijdompark nclustrieel : 32 Gedeelte 112 n ge Wes van Uitbreiding 16 Publieke deelte vim Gedeelte aan Hans Strijde (b) Cothill and Oap Spakie : van die Pleas Rylaan N6ord wan " Prinsloo (Prop) "Klipfontein" 203 en grens hail lern " Limited LR distrik Rind dale Uibreiding 4 burg f i 1 i! : :! ii ; iir :: %! : (! : ; 1 1; ;i!! itl : ) :: : :!z :!! : :

111 "PROVNCAL GA7ETTE 20 FEBRUARY NOTCE 145 OF :1980 n terns brtseotioa :58(8(a) of thessaid Ordinance any person who wishes to object to the granting of the PROPOSED ESTABLSHMENT OF TOWNSHPS: aplication or whois de sit Otis diving heard or Of mak ing representations in the matter shall communicate in t is hereby notified in terms of section 58(8)(a) of writing with the Director of Local Government Such the Townplanning and Townships Ordinance 1965 that communication shall be received by the Director not application has been made for permission to later than eight weeks from establish the date of such first publi the townships mentioned in cation the accompanying An in the Provincial Gazette that is 20 February 1980 nexure The application together All objections must be with the relevant plans dolodged in duplicate and ad dressed to Director of Local Government Private cuments and information is open for inspection at the Bag X437E p the ret office of the Director Room 8206A 2nd Floor Block oria UYS B Provincial Building Pretorius Street Pretoria for Director of Local Governmenit a period of eight weeksfrom 20 February 1980 Pretoria 20 February 1980 ANNEXURE (a) Name of Township and Number of Erven Description of Situation Reference Number (b) Owner(s) Land (a) Esselen Park Special Portions West of and abuts PB (b) Republic of South Residential : and 13 of the farm Portions Africa (South AM; General Witfontein No 15 and Remaining Ex can Railways and Residential R district Kemp tent of Portion 39 of Harbours) Duplex : 1 ton Park the farm Witfontein Business : 1 northeast of Parks : 4 and abuts Birchleigh Extension 1 Township (a) Strijdom Park ndustrial : 32 Portions 112 (a por West of and abuts PB Extension 16 Public Open tion of Portion 196 of Hans Strijdom Drive (b) Cothill and Space : 1 the farm "Klipfon North of and abuts Prinsloo (Prop) tein" 2031Q district Ferndale Extension 4 Limited of Randburg

112 564 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 KENNSGEWNG 146 VAN 1980 NOTCE 146 OF VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE ALGEME NE PLAN VAN DE DORP PROPOSED AMENDMENT OF GENERAL PLAN OF THE TOWNSHP : t is hereby notified in terms of section 83(3) of the ngevolge artikel 83(3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 (Ordonnansie 25 van 1965) Townplanning and Townships Ordinance 1965 (Ordinword hiermee bekend gemaak dat Anna Elizabeth van ance 25 of 1965) that Anna Elizabeth van der Linde der Linde aansoek gedoen het vir die gedeeltelike rojering applied for the partial cancellation of the general plan van die algemene plan van die dorp Annlin om Gedeelte of Annlin Township to exclude Portion 125 of the farm 125 van die pleas Wonderboom 302JR daarvan uit te Wonderboom 302JR therefrom sluit The application together with the relative plans docu Die aansoek met die betrokke planne dokumente en inents and information is open for inspection at the inligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur office of the Director of Local Government Room van Plaaslike Bestuur Kamer B206A 2de Vloer Blok B206A 2nd Floor Block B Provincial Building Pre B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria vir n torius Street Pretoria for a period of S weeks from the tydperk van agt weke na datum hiervan 20 Februarie date hereof 20 February Any person who desires to object to the granting of edereen wat beswaar teen die toestaan van die aanthe application or to make any representations in regard soek wil maak of wat begerig is om vertoe in verband thereto shall notify the Director in writing of his reasons daarmee te rig moet die Direkteur skriftelik in kennis stel met vermelding van redes daarvoor binne n tydpbrk therefore within a period of 8 weeks from the date van agt weke na datum hiervan hereof E UYS E UYS Direkteur van Plaaslike Bestuur Director of Local Government Pretoria 20 Februarie 1980 Pretoria 20 February 1980 KENNSGEWNG 147 VAN 1980 NOTCE 147 OF 1980 WET OP OPHEFFNG VAN BEPERKNGS 1967 REMOVAL OF RESTRCTONS ACT 1967 ngevolge artikel 3(6) van bostaande Wet word hier t is hereby notified in terms of section 3(6) of the mee kennis gegee dat onderstaande aansoekc deur die above Act that the undermentioned applications have Direkteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae been received by the Director of Local Government and le by Kamer B206A Provinsiale Gebou Pretoriusstraat are open for inspection at Room B206A Provincial Pretoria en in die kantoor van die betrokke plaaslike Building Pretorius Street Pretoria and at the office owerheid of the relevant local authority Enige beswaar met volledige redes daarvoor moot Any objections with full reasons therefor should be skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo lodged in writing with the Director of Local Governvermelde adres of Privaatsak X437 Pretoria ingedien ment at the above address or Private Bag X437 Preword op of voor 19 Maart 1980 toria on or before 19 March 1980 E UYS E UYS Director of Local Government Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria 20 February 1980 Pretoria 20 Februarie 1980 Matthys Cornelius Pretorius Bekker vir Matthys Cornelius Pretorius Bekker for (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Lotte and Lynnrodene Township City of Pretoria to en 11 dorp Lynnrodene star Pretoria ten einde dit permit sectional title development on the site; and moontlik te maak om deeltitelontwikkeling op die persele toe te laat; en (2) the amendment of the Pretoria Townplanning Scheme to amend the zoning of Lots (2) die wysiging van die Pretoriadorpsbeplanningske 9 10 and 11 Lynnma ten einde dit moontlik te maak om die sonering van rodene Township from "Special Residential" to "Spe Lotte 9 10 en 11 dorp Lynnrodene te wysig van "Spe cial" siale Woon" tot "Spesiaal" This amendment scheme will be known as Pretoria Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoria Amendment Scheme 600 wysigingskema 600 PB PB G Anderson Holdings (Proprietary) Limited for 61 Tileba Township Registration Division JR Trans vaal to permit the erf being used for business purposes; and G Anderson Holdings (Proprietary) Limited vir (1) die wysiging van titelvoonvaardes van Erf 61 dorp dit moontlik te maak om die erf vir besigheidsdoeleindes te kan gebruik; en () the amendment of the conditions of title of Erf

113 PB PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Elk (2) die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningske (2) the amendment of the Pretoria Townplanning ma ten einde die sonering van Erf 61 dorp Tileba te Scheme in order to amend the zoning of Erf 61 Tileba wysig van "Spesiaal" na "Algemene Besigheid" Township from "Special" to "General Business" Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoria This amendment scheme will be known as Pretoria wysigingskema 595 Amendment Scheme PB Proklamasie Heuwel Belegging (Eiendoms) Beperk vir ProklamasieLHeuwel Belegging (Eiendoms) Beperk die wysiging van die titelvoorwaardes van Erf 160 dorp for the amendment of the conditions of title of Erf 160 ProklamasieHeuwel stad Pretoria ten einde dit moont Proclamation Hill Township City of Pretoria to permit lik te maak om n besigheid op die crf te bedryf a business to be conducted on the erf PB PB Leona Kinmont vir die wysiging van die titelvoor Leona Kinmont for the amendment of the conditions waardes van Erf 283 dorp Bryanston distrik Johannes of title of Erf 283 Bryanston Township district Johan burg ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir die nesburg to permit the err being used for the establish oprigting van n kleuterskool wat aan die bestaande nds mein of a nursery school to be attached to the existing aangebou sal word gebruik kan word dwelling PB PB (1) Micho Livanos vir Micho Livanos for 1() die wysiging van titelvoorwaardes van Erf 17 dorp the amendment of the condition of title of Ed MelroseNoord stad Johannesburg ten einde (lit moont 17 Melrose North Township City of Johannesburg in lik to maak vir die onderverdeling van die terrein asook die oprigting van n addisioncle woonhuis; en order to permit subdivisionof the site and the erection of an additional dwelling; and (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplan (2) the amendment of the Johannesburg Townplan ningskema ten einde die sonering van Erf 17 dorp Mel ning Scheme in order to amend the zoning of Erf 17 rosenoord van "Residensiecl 1" met n digtheid van Melrose North Township from "Residential 1" with a "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel" met n digt density of "One dwelling per erf" to "Residential 1" held van "Een woonhuis per 500 re te wysig with a density of "One dwelling per m2" Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg This amendment scheme will be known as Johannes wysigingskema 821 burg Amendment Scheme 821 PB PB KENNSGEWNG 148 VAN 1980 NOTCE 148 Of 1980 i SLUMOPRUMNGSHOF KENNSGEWNGS SLUM CLEARANCE COURT NOTCES DE SLUMWET 1979 THE SLUMS ACT 1979 Kennisgewing geskied ingevolge artikels 8(1) 8(2) en Notice is given in terms of sections 8(1) 8(2) and 20(5)(c) van die Wet respektiewelik van verklarings van 20(5)(c) of the Act respectively of declarations of prepersele tot slums van lasgewings met betrekking daarop mises to be slums of directions related thereto or of of van opheffing van verklarings soon uitgevaardig deur rescissions of declarations as issued by Slum Clearance Slumopruimingshowe oorcenkomstig die bepalings van Courts in terms of the provisions of the Slums Act 1979 die Slumswet 1979 (Wet 76 van 1979) (Act 76 of 1979) (1) Slumopruimingshof/plaaslike bestuur vir die dis (1) Slum Clearance Court/local authority for the distrik van: Pretoria trict of: Pretoria (2) Verklaring: Verklaar tot n slum en/of lasgewings: (2) Declaration: Declared a slum and/or directions: begin voor of op 1 Februarie 1980 met sloping van al commence on or before 1 February 1980 with demolidie geboue tion of all the buildings (3) Datum van verklaring: 16 Januarie 1980 (3) Date of declaration: 16 January 1980 (4) BeskryWing van perseel: Restant van Erf 150 (4) Description of premises: Remaining Extent of Erf Wolmer Pretoria 150 Wolmcr Pretoria (5) Ligging van perseel: Veldkornet Roosstraat 440 (5) Location of premises: 440 Veldkornet Roos Street Verw 19/1/1061/185 Ref 19/1/1061/185 KENNSGEWNG 149 VAN 1980 NOTCE 149 OF 1980 Lin MP SLUMOPRUMNGSHOF KENNSGEWNGS SLUM CLEARANCE COURT NOTCES DE SLUMWET 1979 THE SLUMS ACT 1979 Kennisgewing geskied ingevolge artikels 8(1) 8(2) en Notice is given in terms of sections 8(1) 8(2) and 20(5)(c) van die Wet respektiewelik van verklarings van 20(5)(c) of the Act respectively of declarations of pre

114 566 PROVNSALE 1;GERANT 20 VE0RUARLE 1980 persele tot slums van lasgewings met betrekking daarop mises to be slums of directions related thereto or of of van opheffing van verklarings soos uitgevaardig dour rescissions of declarations as issued by Slum Clearance Slumopruimingshowe ooreenkomstig die bepalings van Courts in terms of the provisions of the Slums Act 1979 die Slumswet 1979 (Wet 76 van 1979) (Act 76 of 1979) (1) Slumopruimingshof/plaaslike bestuur vir die dis (1) Slum Clearance Court/local authority for the distrik van: Pretoria trict of: Pretoria (2) Verklaring: Verklaar tot n slum en/of lasgewings: (2) Declaration: Declared a slum and/or directions: Begi nvoor of op Maart 1980 met sloop van al die ge 1 Commence on or before March 1980 with demolition boue of all the buildings (3) Datum van verklaring: 16 Januarie 1980 (3) Date of declaration: 16 January 1980 (4) Beskrywing van perseel: Erf 265 Wolmer Pm (4) Description of premises: Erf 265 Wolmer Pretoria toria (5) Ligging van perseel: Broodrykstraat 412 (5) Location of premises: 412 Broodryk Street Verw 19/1/1961/184 Ref 19/1/1061/184 KENNSGEWNG 150 VAN 1980 NOTCE 150 OF 1980 SLUMOPRUMNGSHOF KENNSGEWNGS SLUM CLEARANCE COURT NOTCES DE SLUMWET 1979 THE SLUMS ACT 1979 Kennisgewing geskied ingevolge artikels 8(1) 3(2) en Notice is given in terms of sections 8(1) 8(2) and 20(5)(c) van die Wet respektiewelik van verklarings van 20(5)(c) of the Act respectively of declarations of prepersele tot slums van lasgewings met betrekking daarop mises to be slums of directions related thereto or of of van opheffing van verlclarings soos uitgevaardig deur rescissions of declarations as issued by Slum Clearance Slumopruimingshowe ooreenkomstig die bepalings van Courts in terms of the provisions of the Slums Act 1979 die Slumswet 1979 (Wet 76 van 1979) (Act 76 of 1979) () Slumopruimingshof/plaaslike bestuurvir die dis (1) Slum Clearance Court/local authority for the distrik van: Pretoria trict of: Pretoria (2) Verklaring: Verklaar tot n slum en/of lasgewings: (2) Declaration: Declared a slum and/or directions: Begin voor of op 1 Maart 1980 met sloping van al die Commence on or before 1 March 1980 with demolition geboue of all the buildings (3) Datum van verklaring: 16 Januarie 1980 (3) Date of declaration: 16 January 1980 (4) Beskrywing Van perseel: Gedeelte 2 van Ed 58 (4) Description of premises: Portion 2 of Ed 58 Booysens Pretoria Booysens Pretoria (5) Ligging van perseel: Wilhelmstraat 1090 (5) Location of premises: 1090 Wilhelm Street Verw 19/1/1061/186 Ref 19/1/1061/ n Jr " ; ; ; ; 4111

115 PROVNCAL GAZETTE?0 FEBRUARY TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE KONTRAK RFT 92/80 CONTRACT RFT 92/80 TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON 1 KENNSGEWNG AAN TENDERAARS 4 NOTCE TO TENDERERS 1 TENDER RFT 92 VAN 1980 TENDER RFT 92 OF 1980 VERGRUSNG AN KliBFCE METER CRUSHNG OF CUBC METRES OF QUART KWARTSET EN/OF SKALEMATERAAL V Mt AND/OR SHALE MATERAL FOR USE AS GEBRU1K AS 1CROONLAAGMATERAAL OP BASE COURSE MATERAL ON ROADS P54/5 PAAE P154/5 EN P154/6 TUSSEN BELFAST EN CROSSROADS; DSTRK BELFAST AND P154/6 BETWEEN BELFAST AND CROSS ROADS DSTRCT BELFAST Tenders word hiermee van ervare kiintrakteufs vir Tenders are herewith invited from experienced con bogenoemde diens gevra tractors for the above mentioned service "Tenderdokumente met inbegrip van n stel tekeninge Tender documents including a set of drawings may is by die Direkteur Transvaalse Paaiedepartement Ka be obtained from the Director Transvaal Roads Depart mer D307 Provinsiale Gebou Kerkstraat Privaatsak ment Room D307 Provincial Buildings Church Street Pretoria verkrygbaar teen die betaling van n Private Bag X197 Pretoria on payment of a temporary tydelike deposito van R100 (eenhonderd rand) Hierdie deposit of R100 (one hundred rand) This amount will bedrag sal terugbetaal word mits n bona fide tender be refunded provided a bona fide tender is received or all ontvang word of alle sodanige tenderdokumente binne such tender documents are returned to the office of 14 dae na die sluitingsdatum van die tender na die uit issue within 14 days after the closing date of the tender reikingskantoor teruggestuur word An additional copy of the schedule of quantities will n Bykcmende afskrif van die hoeveelheidspryslystc be provided free of charge sal gratis verskaf word An engineer will meet intending tenderers on 25 Fe n ngenieur sal voornemende tenderaars op 25 Fe bruary 1980; at 10 h 00 at quarry numbered A on the bruarie1980 om 10 h 00 by die groef genommer A op die site plan approximately 70 km east of Belfast next to liggingskaart ongeveer 70 km oos van Belfast langspad RbadtP154/5 to inspect the site with itheni The engineer P154/5 ontmoet om saam met hulle die tenpin te gaan will not be available for inspection Purposes on any other besigtig Die ingenieur sal by geen andergeleentheiflik occasion and tenderers ire: therefore requested to be besigtigingsdoeleindes beskikbaar wees nie en tende present on the said date mars word derhalwe versoek om op getnekle datuin teen woordig te Tenders completed in wees accordance with the conditions in the tender documents in: sealed (envelopes endorsed Tenders ooreenkomstig die voorwaardes in die tender Tender RFT 92 of 1980" should reach the Chairman dokumente yah00% in verseelde koeverte waarop "Ten Transvaal Provincial Tender Board PO Box 1040 der RFT 92 van 1980" geendosseer is moet die V00r sitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad; Posbus 1040 Pretoria before 11h 00 on Friday 29 February 1980 Pretoria voor 11 h 00 op Vrydag 29 Februarie1986 be Whenthe tenders will be opened in public reik wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal Should the tender documents be delivered by messenword ger/personally they should be placed in the Formal Tenders wat per bode/persoonlik afgelewer word moet Tender Box at the enquiry office in the foyer of the voor 11 h 00 in die Formele Tenderraadbus by die na Provincial Building at the Pretorius Street main public vraagkantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die hoofingang Pretoriusstraat (naby die hoek entrance (near Bosman Street corner) Pretoria before van Bosmanstraat) Pretoria gedeponeer word 11 h 00 ax197 Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind horn The Transvaal Provincial Administration shall not nie om die laagste of enige tender aan te neem of om bind itself to accept the lowest or any tender or to furenige rede vir die afwysing van n tender te verstrek nie nish any reason for the rejection of a tender Tenders is vir negentig (90) dae bindend Tenders shall be binding for ninety (90) days J H CONRADE J H CONRADE Voorsitter: Transvaalse Provinsiale Tenderraad Chairman: Transvaal Provincial Tender Board

116 568 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRLARE 1980 TENDERS TENDERS Tenders wat voorheen gepubliseer is en wear an Mn: Tenders previously published and where the closdie sluitingsdatum nog nie verstreke is nie word We in ing dates have not yet passed have not been repeated in hierdie kennisgewing herhaal nie Tenders word normaal this notice Tenders are normally published 35 weeks beweg 35 weke voor die sluitingsdatum gepubliseer fore the closing date TRANSVAALSE PROVNSALE ADMNSTRASE TENDERS TRANSVAAL PROVNCAL ADMNSTRATON TENDERS Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders supplies / sales (Unless otherwise indicated in the nangegee word word tenders vir voorrade bedoel): description tenders are for supplies): neskrywinn van Diens Slultingsdatum Tender No Description of Service Closing Date RFT 6/811P Petrol of dieselbusse met sitplekke vir en 25 passasiers / Petrol or diesel buses to seat and 25 passengers /1/3/1980 RFT 11 /8011 Masjiengedrewe ontwikkelstelle / Enginedriven generating sets_21/3/1980 RFT 12/80P Dic bcmesting van Bras en ander gewassc / The fertilisation of grass and other plants 21/3/1980 RFT 67/80M Petrolgedrewe grasstwers / Petrol driven lawnmowers 21/3/1980 RFT 68/SOM 5ton bobaankraan / 5 ton overhead travelling crane 21/3/1980 WET 7/80 Vcrskaffing en aflewering van kondensaatpotte gedurende die tydperk eindigende 31 Maart 1981 / Supply and delivery of steam traps for the period ending 31 March 1981 _ 21/3/1980 WFT 8/80 Vcrskaffing en aflewering van clektriese materiaal vir die tydperk eindigende 31 Maart 1981 / Supply and delivery of electrical material for the period ending 31 March /3/1980 WFTB 50/80 Spesiale Skool Die Anker Vanderbijpark: Opknapping / Renovation 14/3/1980 WFTB 51/80 Hoerskool Fochvillc: Oprigting van n dubbeldoelbedryfskennissentrum / Erection of a dualpurpose industrial arts centre tem 1301/79 14/3/1980 WFTB 52/80 Johannesburgse Provinsiale Wassery: Wasserytocrusting / Johannesburg Provincial Laundry: Laundry Equipment tem 2210/79 14/3/1980 WFTB 53/80 Louis Trichardtgedenkhospitaal: Modernisering / Louis Trichardt Memorial Hospital: Modernisation tem 2043/74 28/3/1980 WFTB 54/80 Laerskool Theo Wassenaar Robertsham: Opknapping / Renovation L 14/3/1980 WFTB 55/80 Townsview Primary School Townsview: Opknapping / Renovation 14/3/1980 WFTB 56/80 Vanderbijlparkse Hospitaal Verplecgsterstehuis: Opknapping / Vanderbijpark Hospital Nurses Residence: Renovation 14/3/1980 WFTB 57/80 Vyfde Lacrskool Witbank: Bou van sportveldc / Construction of sport fields tem 1271/79 _ 14/3/1980 WFTB 5800 Provinsiale Gebou Pretoria: Vcrskaffing aflewering cn oprigting van n 400kVAonderbrekingsvryc kragtoevocrstelsel / Provincial Building Pretoria: Supply delivery and erection of a 400 kva uninterruptible powersupply unit tem 4204/79 _ 28/3/1980 a

117 1 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY BELANGRKE OPMERKNGS MPORTANT NOTES Die bctrokke tenderdokumente met inbegrip van die amp The relative lender documents including the Administrations telike tendavoran van die Administrasie is op aanvraag by official die tender forms are obtainable on application onderstaande from the re adresse verkrygbaar Sodanige dokumenle asmode enige tender/kontrakvoorwaardes wat nic in die tenderlative address indicated below Such documents and any tender/ dolcumente opgencem is nic is ook by die genocmdc edits vir contract conditions not embodied in the tender documents are inspeksie verktygbaan also available for inspection at the said address: Kantoor in Move Provinsiale Tender Office in New Provincial Build in g P cadres lc Gebou Pretoria Pretoria vcrwy _ Tender Postal address Pretoria Ref sing Kamer Verdic Fonn Pretoria Blok km 1 Block i Floor Phone Noping Pretoria No Pretoria (A & Direk tour van A740 A HA & Director of A740 A HA 2 sk HD 1 Hospitaal HA 2 Hospital Seedienstc Pri vices Private vaatsak X221 Bag X Dircktcur van A728 A B Director of A728 A Hospitaal Hospital Serdienste Pri vices Private vaatsak X221 Bag X221 HC Oink/cue van A728 A C Director of A728 A Hospitaal Hospital Scrdiensle Pri vices Private vaatsak X221 Bag X221 Direkteur van A730 A HD Director of A730 A 7 44x 1W4Hospitaal Hospital ets dienste Privices Private vaatsak X221 Bag X221 Prf Pravinsia lc A 119 A PET Provincial Se A1119 A 41i 0924 Sekretaris crelary (Pun (Aankope en chases and Vonrrade) Supplics)Wri Privaatsak vale Bag X64 X64 RFT Direkteur D307 D vaal Roads TransvaalseDepartment Paaiedepao tement Pri X197 vaatsak X197 rtn Director Trans D307 D Private Bag TED Director Trans A490 A TOD Direktenr A490 A vaal Educe A Transvaalse A lion Depart Ondenvys meet Private departement Bag X76 Privaalsak X76 WFT Director C119 C Transvaal WFT Direk tour C119 C Transvaalse Departmentof Works Werkedepar Private Bag lenient Pri X228 vaatsak X228 WPT11 [Necklet El (16 WER Director Transvaal Transvaalse Department Werkedepar of Works cement Pri Private Bag vaatsak X228 _ X228 E105 E Die Administratio is nic daartoe vcrplig om die laagste of 2 The Administration is not bound to accept the lowest or enige tender aan to mem nic en bchou hom die reg voor om any tender and reserves the right to accept a portion of a tender n gedeelte van n tender aan to ncem 3 n die geval van iederc WFTB tender most die tenderaar 3 n the case of each WFTB tender the tenderer must pay n deposito van R4 alert alvorens by van die tenderdokumente a deposit of R4 Wore he will be supplied with the tender docu voorsien sal word Sadanige deposit moo in kontantgcld wets melds Such deposit must be in the form of cash a bank initial( n tjck deur die bank geparafccr of n departementelc legorder cd cheque or a department standing deposit receipt (RO) The kwitansie (RO) Genocmdc depositobcdrag sal terugbetaal word said deposit will be refunded if a bona fide tender is received as n bona fide inskrywing van die tcnderaar ontvang word of from the tenderer or if the tender documents including plans as die tenderdokumente met inbegrip van :pianist spesifilcasies specifications and bills of quantities are returned by the tenderer en haeveclhcidslyste binne 14 dac na die sluitingsdatum van die within 14 days after the closing date of the tender to the relative lenderaar tertiggestuur word nn die bctrokkc adres in opmcrking address shown in note above 1 hierbo aangetoon 4 All tenders must be submitted on the Administrations offi 4 Alto tenders meet op die amptclike tendervorm van die cial tender fortes Adrninistrasie voorgele word 5 Were inslcrywing meet in n 5 Each tender rank be submitted in a afsonderlike versceldc koevert separate sealed envcingedien word geadresscer aan die Voorsittcr Die addressed to the Chairman Transvaalse Pe Transvaal Provincial Tender Provinsiale Tenderraad Posbus 1640 Pretoria en moot duidelik Board POdlox 1040 Pretoria and must be clearly superscribed van die opskrif voorsicn wces to show the tenderers urine and address as ten erode die well as tenderaar se num the number en adres aan to description and closing date of the tender Tenders must be loon asook die nommer tbeskrywing en alaithe bands of the Chairman by ltt00on the closing date indicated in tingsdatum van die tender nskrywings most teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon in die Voorsitter sc handc wees above 6 ndies inskrywings per hand ingedicn word mom bum 6 f tenders are delivered by hand they must be deposited ir teen 11h00 op die sluitingsdatum in die tformele Tenderbus in the Formal Tender Box at the Enquiry Office in the foyer geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die of the New Provincial Building at the Pretorius Street main nuwe Provinsiale Gebel by die hoofiogang aan Prctorinsstraat entrance (near Rosman Street corner) Pretoria by lh00 on se kant (naby die hook van Bosmanstraat) Pretoria the dosing date J H Conradie Voorsitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad J H Conradie Chairman Transvaal Provincial Tender Board Pretoria 6 Februarie 1980 Pretoria 6 February 1980 _

118 1 Local 1 the 1 Notice 570 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 _ Plansitilie Bestatiralseniagsgewslittgs 0 Notices Dv Local Author:its/es i 4 sladsraad VAN VANDERBULPARK STADSRAAD VAN ALBERTON ation of this notice which is 13 February 1980 PROKLAMASE VAN OPENBARE PAD VOORGESTELDE WYSGNGSKEMA NO 2 ALBERTONDORPSBEPLAN Any owner or occupier of immovable ngrainge die bepalings van die "Local NNGSKEMA 1979: WYSGNG VAN Property within the area of the abovemen Authorities Roads Ordinance" No 44 van _ DE GEBRUKSNDELNG VAN VER tioned Townplanning scheme or within sons gewysig word bekend gemaak SKEE EENDOMME kin of the boundary thereof has the right to dot die Stadsraad van Vanderbijloark n object to the scheme or to make representa vcrsock tot Sy Edelc die Administrateur Die Stadsraad van Alberton het n ont tions in respect thereof; if he wishes to do gcrig het nm 11 ficdeelte van die Restart werpwysigingskema opgcstel %vat bekend so he shall within four weeks from the van Gedeelte 1 Gedeelte 43 en die Restant sal staan as Wysigingskema No 2 A first publication of this notice which is van die pleas Vanderbiilpark 5501Q in bertondorpsbeplanningskema February 1980 inform the local authonadeelie van Gedeelte 70 van die pleas rity in writing of such objection or repres Vanderbiji Park 550Q en gedeeltes van Hierdie ontwerpskema bevat die volgende entation and shall state whether or not he &leaks 116 en 161 van die plans Hout voorstel: wishes to be heard by the local authority 594 1Q tot openbare pad te kaapro N klarncer n Afskrif van die versockskrif n afdruk we en 239 Florentia; Municipal Offices von die keart en omskrvwing van die be Gedeelte 74 van die pleas Elandsfontein Alberton trnkke padgedeelte 18 gedurende kantoorure No 1091R; en Enve 473 en 475 New 13 February 1980 by Kamer 202 Munisipale Kantoorgebou Redruth na Gebruiksone 14 Opvoedkun Notice No 2/1980 Vanderbiftn park ter insae dig e Die hersonering van Ged B van Erf 325 A L TALJAARD 4 Erwe 370 tot 373 en Ed 428 Alberton Er Town Clerk Ellie persoon wat by die saak belang Besonderhede van hierdie skema le ter but en teen die proklamasie van die voor insae in die Raad se kantoor te Van Rie STADSRAAD VAN ROODEPOORT gostelde pad beswaar wil nanteken moot beecklaan 41 Albetton vir n tydperk van sodanige beswaar skriftelik in tweevoud via woke vanf die datum van die eerste ONTWERPWYSGNGS DORPSBE by die Administrateur Privaatsak X437 publikasie van hierdie kennisgewing naam PLANNNGSCEMAS Pretoria en by die Stadsklerk Posbus 3 lk 13 Februarie 1980 Vonderbijpark ten lost op 21 Maart 1980 Die Stadsraad van Roodepoort het ontindicn werpwysigings:dorpsbeplanningskemas op Enige eienaar of okkupeerder van vaste eicndom binne die gebied van bogenoemde C BEUCES gestel wat as Skemas Nr 1/355 en 2/51 dorpsbeptanningskema of binne 2 km van Stadsklerk bekend sal staan die grens daarvan bet die reg om teen die Joshua 3 skema beswaar te maak V e nde rli j1park of out vertob ten Hierdie skemas bcvat die volgcnde vooropsigte daarvan te rig en indien by dit wil steno: Kennisgcwine No 3/80 doen moet hy die plaaslike bestuurbinne 6 Februarie 1980 vier woke vanaf die cerste publikasie van game 1/355 hierdie kennisgcwing naamlik 13 Februarie 1980 skriftelik van sodanige beswaar of Die hersonering van Erf 811 dorp Wil TOWN COUNCL OF VANDERBUL vertod inkennis stet 1 en verme 1 d of by deur roost Uitbreiding 8 van "Munisipanl" en PARK die plaaslikc bestuur gehoor wil word aldan "Spesialo Woon" met n digtheid van con PROCLAMATON OF PUBLC ROAD nic woonhuis per err A J TALAARD Skema 2/51 4 Notice is hereby given in terms of the Stadsklerk Authorities Roads Ordinance No Munisipale Kantore Dic hersonering van Erf 107 Dorp Flo 44 of 1904 as amended that the Town Atherton ride Hills van "Munisipaal" nn "Spcsialc Council of Vanderbijpark has petitioned 13 Februarie 1980 Woon" met n digthcid van con woonhuis Honourable the Administrator to pro Kennisgewing No 2/1980 per erf claim as a public road a portion of the Remainder of Portion 1 Portion 43 and Besonderhede van hierdie skemas C ter Remainder of the farm Vanderbijlpark insae in Kamer 300 Stadhuis Roodepoort TOWN COUNCL OF ALBERTON 5501O a portion of Portion 70 of the vir n tydperk van vier wake van die datum firm Vanderhiji Park 550TQ and portions van the eerste publikasie van hierdie kenof Portions 116 and 161 of the farm Hoot nisgewing haamlik 13 Februarie 1980 PROPOSED AMENDMENT SCHEME NO 2 ALBERTON TOWNPLANNNG W ] No 594Q Die SCHEME 1979: REZONNG OF VAR Raad sal die Skemas oorweeg en be Copies of the petition diagram and OUs PROPERTES sluit of dit aangeneem moot word description of the relevant road portion The Town Council of Alberton has pre Enige eienaar of okkupeerder van vaste will be open for inspection during normal pared a draft amendment townplanning biendbm bnine die gebicd van bogemelde orrice hours at Room 201 Municipal schemebe tolli knownas Amendment Sch dorpsbcplanningskemas of binnc 2 km van alike Building Vanderbijpark me No 2 Alberton Town planning Scheme die grens dfiarvan het die red om teen die 1979 Any interested person desirous ef lodg skernas beswaar te Thank of om vertod ing any objection to the proclamation of opsigte daarvan te rig en indien by This draft scheme contains thefollowingten the proposed road must lodge such objecproposal: dit wil doen moct hy die plaaslikc bestuur lion in writing in duplicate with the Ad him vier weke vanaf die eerste publika ministrator Private Bag X437 Pretoria The rezoning of Portion B of Erf 325 sic win hierdie kennisgewing naamlik 13 nd the Town Clerk PO Box 3 Vander Erven 370 to 373 and Erf 428 Albertan: Februaric 1980 skriftelik van sodanige bebijlpark not later than 21 March 1980 Erten and 239 Flo swaar of yank in kennis stel en vernield retina; Portion 74 of the farm Elandsfon of by deur die plaaslikc bestuur gchoor C EUKES win No 108LR and Erven 473 and 475 wit word of nid Town Clerk Ncw Rcdruth to zone 14 Educational W J ZY13RANDS PO Box 3 Stadsklerk: V adorbijparkt Particulars of this scheme am open for Munisipale Kantor; libruary 1980 inspection at the Councils office 41 Van Roodepoort No 3/80 Ricbeeck Avenue Atherton for a period of 13 Februarie four weeks front the date of the first public Kennisgewing Nu 2/1930 4

119 The 1 or i PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY CTY COUNCL OF ROODEPOORT Enige eienaar of okkupeerder van vaste Hierdie ontwerpskenia bevat die volgeneiendora binne die gabled van bogemelde de voorstel: DRAFT AMENDMENT TOWNPLANdorpsbeplanningskeinas of binne 2 km van NNG SCHEMES die grens daarvan het die rag om teen die Die wysiging van die gebniiksindeling skemas bcswaar te maak of om vertbe van Erf 763 dory SchweizerRenckc Uit The City Council of Roodepoort has ten opsigte daarvan te rig en ndian by breiding 9 van "Algemene Besigheid" na Thupared draft amendment townplanning dit wil doen moet by die plaaslike be f`algemene en Spesiale Woon" schemes to be known as Schemes Nos 1/355 and stair binne vier wake vanaf die caste 2/51 publikasie Die naam en van ndres van die hierdie kennisgewing naam eienaar van lk 13 Februarie die betrokke eiondom is: The Draft Schemes contain the following 1980 skriftelik van soda proposals: nige beswaar of vertod in kennis stel en Die Dorpsraad van SchweizerRenck vermeld of by deur die plaaslike bestuur Posbus 5 Scheme 1/355 gehoor :wil word of nie SchweizerRonde W L ZYBRANDS To rezone Erf 811 Wilropark Extension Stadsklerk 8 Township front "Municipal" to "Spe Munisipale Kantore Besonderhede van gemelde skema i; ter cial Residential" with a density of one Roodepoort insac op kantoor van die Stadsklerk Munidwelling house per erf 13 Februarie 1980 sipale Kantoor SchweizerReneke vir n Scheme Kennisgewing No 2/51 5/1980 tydperk van vier (4) weke van die datum van cerste publikasie van hicrdie kennis To rezone Erf 107 Florida Hills Town gewing af naamlik 13 Februarie 1980 ship from "Municipal" to "Special Resi CTY COUNCL OF dentin!" with a density of one dwelling ROODEPOORT Die Read sal die skema oorweeg en besluit of dit aangeneem most word house per erf DRAFT AMENDMENT TOWNPLAN Particulars of the Schemes NNG SCHEMES Die eienaar of besitter van die onrocare open for rende eiendom binne die regsgebied van D inspection at Room 300 City Hall Roodc The City Council of Rbodepdort has die SchweizerReneke poort for dorpsaanlegskema a period of four weeks from prepared draft amendment townplanning the date of the first publication of this 1963 soon gewysig of biruae twee kilometer van: che grens daarvan het die reg schemes te be known as Schemes Nos notice which is 13 February /356 and 2/52 om teen die skema beswaar te manic of The Council will consider whether or The Draft Schemes om containthe following vend ten opsigte daarvan to rig en not the Schemes should be adopted proposals: indien by dit wil doe moat by die Stads 1 klerk van SchweizerReneke binne Sr (4) Any owner or occupier of immovable Scheme 1/356 woke van die datum van eerste publikasie property within the area of the above van hierdie kennisgewing naamlik 13 Fementioned town planning schemes or with To rezone Ed 860 Florida Park Extent nvade 1980 skriftelik van sodanige bein 2 km of the boundary thereof has the sion 6 Township from "Public Open Spa swaar of verto6 in kennis stel en vermeld right to object to the schemes or to make ce" to "Special Residential" with a den of by deur die Dorpsraad van Schweizerrepresentations in respect thereof and if shy of one dwelling house per erf Reneke gehoor wil word of nick he wishes to do so he shall within lea weeks of the flit publication of this notice Seheme 2/52 N T P VAN ZYL which is 13 February 1980 inform the local Stadsklerk nutority To rezone in writing Erf 860 of such objection or Florida Park Ezten Munisipa le kantoor; sion Township from "Public Open Space"! Posbus 5 representation and shall state whether! or to "Special Residential" with not he wishes to be heard a by the local density!schweizerreneke: " of one dwelling house pererf authority :13 Februarie 1980 W ZYBRANDS Kennisgewing No Particulars of the 2/1980 Schemes are open for Town Clerk :inspection at Room 300 City Hall Roode Municipal ; Offices i poort for a period of four weeks fr= Roodepoort the date of the first publication of this SCHWEZER RENEKE VLLAGE 13 February 1980 _ notice which! is 13 February 1980! COUNCL Notice No 2/ The Council will consider whether or not PROPOSED AMENDMENT TO THE the Scheme should he adopted SCHWEZERRENEKE TOWN PLAN ip STA DS RA AD VAN ROODEPOORT Any owner NNG SCHEME 1963 or occupier of immovable property within the 6 area of the above ONTWERPWYSGNGS DORPSBE mentioned The SchweizerRenal:a Village Council townplanning schemes or with PLANNNGSKEMAS in 2 tas km of the boundary thereof has the prepared a draft amendment town platining 1 Scheme which will amend Town Dieright to object to the schemes or to! Stadsraad van Roodepoort het out make representations nin Scheme 1963 in respect thereof and an g ip werpwysigingsdorpsbeplanningskemas op :if he wishes to do so he shalt within foul : The draft scheme contains the followgcstcl wat as Skcmas Nes 1/356 en 2/52 weeks of the first publication of this no ing bekcnd sal proposal: staan :rice which is 13 February:1980 inform the hicrdie skemas bcvat die volgende voor local authority in writing of such obiec The amendment of the zoning of Erf i sten tion or renresentation and shall state whe :763 Schweizer Reneke Extension No 9!tiler or not he wishes to be heard by the from "General Business" to "General and t Skema 1/356 :heal authority?special Residential" W J ZYBRANDS 1 Die hersonering van Erf 1063 Florida Town Clerk name and address of the owner of Park Uitbreicling 6 van "Openbare Oop Municipal Offices )theproperty concerned is:! ruimtc" na "Spesiale Wood" met n cligtheid Roodepoort; van cen woonhuis per erf The SchweizerRonde Village Council 13 February 1980 PO Box 5 : Skema Notice No 5/1980 _ 2/52 SchweizerReneke Die hersonering van Erf 860 Florida Park Uitbrciding i van Particulars of the said scheme arc "Openbare Oop open ruinite" na "Spesiale Woon met n digt DORPSRAAD VAN SCHWEZER fc4 inspection at the office of the Town held van ten woonhuis per erf!clerk Municipal Office SchweizerReneke ;for a period of four (4) weeks from the 13esonderhecle van hicrdie skemas 16 ter VOORGESTELDE WYSGNG VAN DE datenorthe first publication of this notice insac in Kamer 300 Stadhuis Roodepoort SCHWEZER :RENEKE DORPSAAN :which is 13th February 1930 vir n tydperk van vier wake van die da LEGSKEMA turn van die cerste publikasie van hicrdie Any owner occupicr of immovable jthe kennisgewing at 13 Februaric 1980 Dic Dorpsraad van SchweizerReneke het property within the area of Schweizer ii waigingsontwerpilorrksbeplanningskerna Reneke Townplanning Scheme 1963 as Die Raul sal die skemas oorwceg ell ( opgatel wat dorpsaanlegskana 1963 sal amended or within two kilometres of the besluit of dit a:nge:teem mat word wysig : boundary thereof has the right to object

120 1 to 572 _ PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 the scheme or to make representations Town Clerk Municipal Offices Woltna Floor Town Hall Boksburg for a period a in respect thereof and if he wishes to do ransstad for a period of four (4) weeks of 14 days from date of publication of so he shall within four (4) weeks from from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette the date of the first publication of this this notice The Council will consider Any person wishing to object to the notice which is 13 February t980 inform whether or not the scheme should be adopt proposed amendment of the tariff of the Town Clerk of SchweizerReneke in ed charges must lodge his objection with the writing of such objection or representation Town Clerk in writing in duplicate not and shall state whether or not he wishes Any owner or occupier of immovable later than 7 March 1980 to be heard by the SchweizerReneke Villa property within the area of the above LEON FERRERA ge Council mentioned townplanning scheme or within Town Clerk N T P VAN ZYL 2 km of the boundary thereof has the right Town Hall Town Clerk to object to the scheme or to make reply Boksburg Municipal Office sentations in respect thereof and if he 20 February 1980 PO Box 5 wishes to do so he shall withinfour weeks Notice No 2/1980 SchweizerReneke of the first publication of this notice in February 1980 form the local authority in writing of such Notice No 2/1980 objection or representation and shall state whether or not he wishes to be heard by STADSRAAD VAN MAKPAN the local authority H 0 SCHREUDER WYSG NG VAN STADSAALVEROR STADSRAAD VAN WOLMARANSSTAD Town Clerk DENNGE MuniciR1 Offices WOLMARANSSTAD ONTWERP!PO Box 17 ncome word ooreenkomstig artikel 96 van die iwolma Wolmaransstad Ordonnansie op Plaaslike Destine DORPSBEPLANNNG WYSGNGSKE 13 MA NO 12 February bekendgemaak dat die Stadsraad van Brakpan voornemens is om die `" Stadsnalverordeninge le wysig dour die in ngcvolge die bcpalings van artikel 26 sluiling van n boeteklousule in die indef van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dm pe 1965 het die Stadsraad van Wol STADSRAAD VAN BOKSBURG Afskrifte van [ Herdic wysiging le ter maransstacl n OntwerpDorpsbeplanning insac by clic kanloor van die Read vii n wysigingskema No WYSGNG VAN 12 opgestel!herdic TARFWE VTR DE tydperk van 14 (vecriten) (lac vanaf i ontwerpskema bevat n voorstel om n ge VASSTELNG VAN GELDE VTR DF publikasic hiervan deelte van Park 793 aangrensend aan Ge 1111TREKNG VAN SERTFKATE EN deelle DE 65 van Wolmaransstad Dorp en VERSKAFFNG VAN NLGTENG Enige persoon wat bcswaar teen ge Dorpsgronde No 184HO tc hersoneor noemde wysiging wens aan le token moot Kennisgewing geskied hiermee dat die dit skriftelik voor 6 Mead 1980 by die vir Onderwysdocleindes Stadsraad van Boksburg ingevolge die be ondergetekende doen palings van Besonderhede van hierdie skema artikel 80 B 18 ter van die Ordon G E SWART nanste op inane in die kantoor van die Stadskierk Plaaslikc &stunt No 17 van Wnde Stadsklerk 1939 soos Munisipalc Kantorc Wolmaransstad vir gewysig besluit het out die be 20 Februaric 1980 staande tariewc n tydperk van vier (4) woke vanaf die vir die vasstelling van gelde Kennisgewing No 14/1980 vir die uhreiking van serlifikate datum van die eerste publikasie van al die en die ver skaffing van inligling kennisgewing Die Read sal oorwecg of die to wysig deur die bestaande tarief van gelde skema ten opsigto nangeneem word al dan nie van die vcrkoop van kieserslyste vir vcrkiesings TOWN COUNCL OF BRAKPAN Enigc cienaar of okkupcerder van vaste doeleindes en kiescrslyste vir ander deal eindes 1e v orh April oog endie new land AMENDMENT OF THE TOWN HALL op 1 ciendom binnc die gebied van bogemeldeby 1980 in working LAWS dnrpsbeplanningskema of binnc 2 km vanaf te stet die grense daarvan het die fog om teen die Afskrifte van die Notice is hereby given in accordance with beoogde wysiging van skein bcswaar te mask of om verto8 ten c1; voormelde tariewe 96of thelocal Government 16 ter ol inane in Kamer opsigte dnarvan te rig en indien by dit wil no 1939 that the Town Council 109 Berate Vloer Stadhuis Boksburgcl doen moot by die plaaslike bestuur binnc vir n tydperk van 14 th dare vanaf datum van of Ordinancenap n intends amen mg a Town vier woke vanaf die eerstc publikasic van Bylaws by the inclusion of a hicrdie publikasic penalty in die Hall Provinsialc Koehierdie kennisgewing skriftelik van soda rant clause in the Tariff of Charges en enige persoon wat bcswaar teen die nige bcswaar of verto8 in kennis stet en voorgesteldc wysiging wil aanteken moot Notice of this amendment will be open vermeld of by deur die plaaslikc bestuur (lit uherlik op 7 Maart 1980 skriftelik in gchoor wil word of for inspection nie at the offices of the Town s tweevoud by die ondergetekende indien Council for a period of 14 (fourteen) days 0 SCHREUDER the date LEON of the publication hereof FERRERAfrom Stadsklerk Stadsklerk Any person wishing to lodge an objec Munisipale Kantore Stadhuis don to the amendment shall do so in Posbus 17 [ Boksburg writing to the undersigned before 6 Wolmaransstad 10 Februaric 1980 March Februarie 1980 Kcnnisgcwing No 2/1980 G E SWART Act Town Clerk 20 February 1980 TOWN COUNCL OF WOLMARANS TOWN COUNCL OF BOKSBURG Notice Nu 14/1980 STAD AMENDMENT TO TARFFS FOR WOLM A R ANSSTAD DRAFT TOWN FXNG OF FEES FOR THE SSUE OF PLANNNG AMENDMENT SCHEME "CERTFCATES AND FURNSHNG STADSRAAD VAN BRTS NO 12 OF NFORMATON HERROEPNG EN AANNAME VAN n Notice is terms of section 26 of the hereby given Townthat the Town VERORDENNGE llanning Council of and Townships Ordinance Boksburg has 1965 in terms of seclion SO B the Town Council of Wolmaransstad has of the Local Government Kennis geskied hiermee ingevolge die Ordinance No 17 prepared a Draft Townplanning of 1939 as Amend amended bepalings van artikel 96 van die Ordonnan resolved meat Scheme No 12 to amend the existing tariffs for sic op Plaaslike Bestuur 1939 dat die the fixing of fees for the issue of Stadsraad van Brits van voorneme is om certificates This draft and furnishing scheme contains of a proposal information die Saniterc en Vullisverwyderingstarief van by increasing the tariffs in respect of the die to rezone Munisipaliteit Brits tc a portion of Park 793 adjacent herroep en om &lie of voters rolls for election purposes nuwe to Portion 65 of Wolmaransstad Town Rcinigingsdiensteverordeninge aan te and voters rolls for Miter purposes seem 4 and Townlands No for Educational purposes The fixed tariffs will come into force on Die algemene strekking van die aan 1 April 1980 A cony of these amend name van hierdie verordeninge is om die Particulars of the proposed scheme are ments and tariff of charges will lie open diens betreffende vullis te hcrorganiseer open for inspection at the office of the for inspection in Room no 109 First en in nicer besonderhede te omskryf 4

121 Any PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY i Afskrifte van bogemelde verordeninge le Afskrifte van bogemelde wysiging 10 ter insae by Kamer ter Enige persoon wat beswaar 32 Departement teen boge van insae by Kamer 32Departement die van die Stadsekretaris amemde verordeninge wit aanteken Stadhuis Brits meet vir n Stadsekretaris Stadhuis tydperk Brits vir n tyd!dit van skriftelik binne 14 veertien dae na (14) the die vanaf datum datum perk vin veertien (14) dae vanaf van publikasie datum wan publikasie van hiervan in die hierdie kennisgewing Offisiele van peblikasie hiervan in die Kocrant Offisiele in die Provinsiale Kocrant doen tkoerant S VAN ONSELEN Enige persoon wat beswaar teen genocm Enige persoon wet beswaar de wysigrngs teen gewens aan to : teken moet Stadsklcrk dit mown& wysigings wens aan te teken moet Burgersentrum skriftelik binnc veertien (14) dae na datum alit skriftelik binne veertien (14) dae na!posbus 55 van publikasie van hierdie kennisgewing in datum van publikasie van hierdie die kennisge Offisiele Koorant by Evander ondergencremde wing in die Offisiele Koerant by indien onder 2280 igenoemde indien (Telefoon 2 A 2231/2/3/4 J BRNK A BRNK 20 Februarie 4980 Stadsldcrk Stadskierk: Kennisgewing No Stadhuis 3/1980 Stadhuis Posbus 106 Posbus 106 Brits Writs Februarie 1980 TOWN COUNCL OF EVANDER 120 Februarie 1980 Kennisgcwing No 8/1980 1Kennisgewing No ;9/1980 ADOPTON OF PARKNG AREA BYLAWS i TOWN COUNCL OF BR/TS TOWN COUNCL OF BRTS NOTCE N TERMS OF SECTON 96 REVOCATON AND ADOPTON OR BY;LAWS AMENDMENT TO or THE BYLAWS LOCAL GOVERNMENT FOR THE ORDNANCE 1939 LEVYNG OF FEES RELATNG TO THE NSPECTON OF ANYBUSNESS ; Notice is hereby given in terms of sec PREMSES AS CONTEMPLATED N t is the intention of the Town Council of tion 96 of Local Government Ordinance SECTON 114(4) OF THE LCENCES Evand adoptarea er to Parking Bylaws 1939 that the Town Council Of Brits ORDNANCE regulate parking on parking areas and intends to revoke the Sanitary and Refuse to fix tariffs for such parking Removals Tariff of the Brits Municipality Notice is hereby given in terms of sec t and to adopt new Cleansing Services By ace 96 of the Local Government Copies of the proposed bylaws are open Ordinani laws cc 1939 that the Town Council of Brits for inspection at the office of the Town intends to amend its Secretary bylanrs for the levy Civic CentreBologna Road The general purport of the adoption of ling of Fees relating to the nspection of (Room 22) for Evander a periodoffourthese bylaws is to reorganise the render any Business premises as contemplated in teen days after publication hereof in the ing of the service relating to refuse and section 14(4) of the Licences Ordinance Provincial Gazette to describethe service in more detail i Any person desirous of objecting to the Copies of the abovementioned bylaws The general purport of the amendment aboutmentioned are open for inspection at Room 32; is to comply with the provisions of section Writing bylaws shall do so in to [ll re undersigned within 14 days Department of the Town Secretary Mu 63 of the Licences Ordinance 1974 atter publication of this notice in the Pro nimgazettepal Offices Brits for a period of four vincial teen (14) days from the date of publica Copies of the abovementioned amend J S VAN ONSELEN tion hereof in the Official Gazette meats are open for inspection at Room Town Clerk n Department of the Town Secretary: Civic Centre _ Any person who has any objection to 1Municipal*Offices Brits fora period of RO Box 55 the proposed amendments must lodge his foul teen (14) days from the date of public evander objection in writing with the undermeni lotion hereof in the Official Gazette tioned within fourteen (14) days as from frelephone 22231/2/3/4 the date of publication of i this notice in person who has any objection to 20 February 1980 p the Official Gazette ahe proposed amendments must lodge his Notice No 3/1980 A J BRNK objection in writing with the vndermen : Town Clerk itioned within fourteen (14) days as from Town Hall the date of publication of this notice in : PO Box 106!the Official ;Gazette STAB GERMSTON Brits A L BRNK 0250 Town Clerk 20 February 1980 Town Mall WYSGNG VAN GERMSTONSE Notice No 8/1980 ;PO Box 106 rig UNSPALE PENSOENFONDSVER ORDENNGE Brits r February 1980 STADSRAAD VAN BRTS ngevolge artikel 96 van die Ordonnansie Notice No 9/1980 :op Plaaslikc Bestuur 1939 word hiermee WYSGNG VAN VERORDENNGE ikennis gcgee dat die Stadsraad van Ger VR DE HEFFNG VAN GELDE MET s imiston besluit het om die Germistonse Mu BETREKKNG TOT DE NSPEKSE inisipale Pensioenfondsverordeninge afge VAN ENGE BESGHEDSPERSEEL STADSRAAD VAN EVANDER ikondig by Administrateurskennisgewing No SODS BEOOG N ART1KEL 14(4) van 11 VAN AANVAARDNG Oktober 1973 soos gewysig DE ORDONNANSE OP LSENSES VAN PARKEERTER iverder te wysig Die doel van die wysiging 1974 RENVERORDENNGE its die verandming van die Fonds se bocki KENNSGEWNG NGEVOLGE ART!jaar Kennis geskied hiermee ingevolge die be OP palings van 1KEL 96 artikel 96 van die VAN Ordonnansie DD3 ORDONNANSE PLAASLKE BESTUUR Aunt 1939 van hierdie wysiging 16 geop Plaaslike fleshier 1939 dat die Sleds durende kantoorure ter insae by Kamer rand van Brits van voorneme is om die Die Stadsraad van Evander is van voor Verordeninge vir die Heffing van 1115 Gelde Munisipale Kantore Presidentstraat nemens om Parkeerterreinverordeninge te met betrekking tot die nspeksie van enige aanvaar om parkering Germiston vanaf die datum van op parkeerterreine publikasie soos beoog in artikel te reguleer en tariewc daarvoor te bepaal van hierdie kennisgewing in die Offisiele 14(4) van die Ordonnansie op Lisensies; Kocrant van die Provinsie Transvaal tot pbesigheidsperseel 1974 te wysig Afsluifte van die foorgestelde verordc 5 Maart 1980 ninge _le ter ter insae in dielcantoor van die Die algemene smekking van hierdie wy StadsekretarisBureersentrum Bolognaweg siging Enigiemand is om aan wat die bepalings beswaar teen bogenoem vanartikel (Kamer 22) tvander vir veertien dae na de 63 van die Ordonnansie op Lisensies wysiging wil aanteken moet dit skifte 1974 verskyning van hierdie kennisgewing in die lik docn by die Stadsekretaris vanaf to voldoen die Provinsiale Koerant datum van publikasie van hierdic kcnnis

122 t 574 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 ftewilli in die Offisiele Koerant van die TOWN COUNCL OF HEDELBERG 4 Standplase Pruvinsic Transvaal tot 5 Maart 1980 TVL H J DEETLEFS AMENDMENT OF BYLAWS Stadsekretaris Munisipale Kantore Notice is hdreby given in terms of sec Presidentstraat tion 96 of the Local Government Ordinan Germiston ce 1939 that the Town Council of Heilen 1082 leppestown in hoogtesone 5 en 20 Februarie 1980 delberg intends to amend the Municipa Standplase en Kennisgewing No 7/1980 Aerodrome Bylaws of the Heidelberg Municipality 1081 Jeppcstown in hoogtesone 0 van Residensieel 4 na Residensieel 4 onder The purpose of the amendment is to worpe aan sekere voorwaardes Defence Force CTY OF GERMSTON and SA Police the payment of en 1085 in hoogtesone 5 van landing fees AMENDMENT TO GERMSTON MUM Besigheid 1 na Residensieel 4 onderworpe exempt aircraft of the SA from 5 Standplase C1PAL PENSON FUND BYLAWS Copies of the amendment are Open for aan sekere voorwaardes n ispection during normal office hours at t is hereby notified in terms of section 6Standplase 1052 en 1053 Jeppestown the office of the Town Secretaryfor a 96 of the Local Government Ordinance van Residensieel 1 na Spesiaal vir sodanige period of 14 days from the date of public 1939 that the City Council of Germiston gebruike wat under kolomme (3) en (4) anon of this notice in the Provincial has resolved to amend the Germiston Mu van Tabel C Gebruiksone V (Residensieel nicipal Pension Fund Bylaws published Gazette 4) toegelaat word en met die Rand se under Administrators Notice No 1643 Any person who desires to record his vergunning besigheidsgebruike op sekere dated 11 October 1973 as amended The objection to the amendment of the said voorwaardes purpose of the amendment is to alter the bylaws must do so in writing to the financial year of the Fund 7 Standplase Town Clerk within 14 days after the date of publication of this notice in the Provin en 1070 leppestown in A copy of this amendment is open for hoogtesone 0 dal van Residensieel na Re Gazette inspection during office hours in Room sidensieel 4 C R onderworpe aan sekere voor DE W 115 Municipal Offices President Street waardes Town Clerk Germiston as from the date of publica Municipal Offices lion of this notice in the Provincial Gazet 8 Standplase en 1078 Jeppes PO Box 201 / town van Residensieel 4 na Openbare Oop tca until the 5th March 1980 Heidelberg Ruimte Any person who desires to record his 2400 objection to the amendment must do so 20 February; Standplase en 1086 Jeppesin writing to the Town Secretary as from Notice No 7/1980 town in hoogtesone 5 en Standplase 1083 the date of publication of this notice in en 1084 Jeppestown in hoogtesone 0 van the Provincial Gazette until the 5th March Besigheid 1 na Besigheid 1 onderworpe 1980 aan sekere voorwaardes H DEETLEFS STAD JOHANNESBURG 10 Standplase en deel Town Secretary VOORGESTELDE WYSGNG VAN van gekonsolideerde Standplaas 2765 Municipal Offices JOHANNESBURG SE DORPSBEPLAN naamlik vorige Standplase President Street NNGSKEMA 1979 WYSGNGSKEMA en 1051) Jeppestown van Residensieel 4: Germiston204) deel van gekonsolideerde Standplaas February 1980(naamlik standplase en Notice No 7/1980 Daar word hiermee ingevolge die be 1049) Jeppestown van Residensieel 1; en palings van artikel 26 van die Ordonnansie deel van gekonsolideerde Standplaas 2765 op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 aan (naamlik vorige Standplase gekondig dat die Stadsraad van Johannes 1042 en 1043) Jeppestown van Besigheid 1 STADSRAAD VAN HEDELBERG TVL burg n ontwerpwysigingsdorpsbeplanning alma ] na nstitusioncel onderworpe aan skema opgestel het wat bekend sal staan sekere voorwaardes WYSGNG VAN VERORDENNGE as Johannesburg se Wysigingskema Standplaas 1020 Jeppestown van kennis gcskied hiermee ingevolge die Hierdie ontwerpskcma bevat die volgerh Besigheid 1 na Munisipaal bepalings van artikel 96 van die Ordonnan de hersoneringsvoorstelle: sic op Plaaslike Bestuur 1939 dat die 12 Westelike Standplase Ge deel van Standplase 823 Stadsraad van Heidelberg Tvl van voor en 8/5 en die suidelike deel van Standplase deelt 1 van neme is om die Verordeninge Betreffende en 1097 Jeppestown van 815 e Redie Munisipale Vliegveld van die Munisi 4 na Bcstaande Openbare Pante 880 paliteit van Heidelberg te wysig sidensieel 88R Hierdie standplase is in die straatblokke Die doe ] van die wysiging is om lug pled wat deur die spoorlyn Jules Bergvaartuic van die SA Weermag en SA en Hanaustraat en deur Berg Jules High Polisie vry te stel van die betaling van Mainstraat landingsgelde gate cn begrens word Die skema bring nice dat n stadsver Afskrifte van hierdie wysiging 16 ter insae en deel van Standplase gedurende gewone kantoorure by die kan en 1097 Jeppestown in hoogte nuwingsprogram vir die gabled ten intvocr toor van die Stadsekretaris vir n tydperk sone 5 en standplase gebring kan word van 14 dac vanaf die datum van publi en n kasic van hierdie kennisgewing in die Pro deel van Standplase 1095 en 1096 Jeppes Besopderhede van hierdie skema ter vinsiale Koerant town in hoogtesone 0 van Residensieel 4 inset in Kamer 703 Sewende Ver wping na Residensieel 4 onderworpe aan sekere ;Rurgersentum r Braamfontein Johannesvoonvaardes Enigc persoon wat beswaar teen die wy t burg vir ri tydperk van vier woke vanaf siging van die gcnoemde verordeninge wens die datum van eerstc publikasie van hierdie ;tan te teken moet dit skriftclik aan die 2 Standplase kennisgewing naamlik 20 Februarie 1980 Stadsklerk rig binne 14 dae na die datum en 109/ Jeppestown in hoogtesone 5 en van publikasie van hierdie kennisgewing in Enige eienaar of okkupant van vaste die Provinsiale Kocrant standplaas 1091 Jeppestown in hoogteso ciendom binne die gebied van die bogenc 0 van Besigheid na Residensieel 4 melde clorpsbcplanningskema of binne 2 km C P DE WTT onderworpe aan sekere voorwaardes van die grens daarvan het die reg am teen Stadsklerk die skema beswaar tc maak of om vertoil a Munisipale Kantore 3 Standplase en 2796 ten opsigte daarvan te rig en indicn by n Posbus 201 Jeppestown in hoognsone 5 en standplaas dit wil doen moet by die plaaslike be Heidelberg stuur binne vier weke vanaf die eerste 2797 Jeppcstown in hoogtesone 0 van Be 2400 publikasie van hierdie kennisgewing 20 Februaric 1980 swan& Openbare Panic na Residensieel 4 naamlik 20 Februarie 1980 skriftelik van Kennisgewing No 7/1980 ondcrvorpc man sekere voorwaardes sodanige beswaar of vertaj in kcnnis stel 4

123 ! 01 PROVNCAL GAZETE 20FEBRUARY i to en vermeld of by dcur die plaaslike bestuur ship in Height Zone 0 from Residential 1 n Plan wat die straatgedeelte wat die gehoor wit word of nie to Residential 4 subject to certain condi Read voornemens is om te sluit aantoon lions is gedurende gewone kantoorure in Kamer S D MARSHALL 249 Blok A Burgersentrum Braamfontein Stadsekretaris 8 Stands and 1078 Jcppes ter insae Burgerscntrum town Township from Residential 4 to " Braamfontein Public Open Spaces!emend wat daarteen beswaar het dat die Johannesburg straatgedeelte gesluit en verkoop word of 20 Februaric Stands and 1086 Jeppes %vat na die shifting n cis om vergoeding Kennisgewing No 72/4/8/204 town Township in Height Zone 5 and sal he moct sy beswaar of cis niters op Stands 1083 and 1084 Jeppestown Town 21 April 1980 skriftelik by my indien ship in Height Zone 0 from Business 1 to Business 1 subject to CTY OF JOHANNESBURG zertain conditions S D MARSHALL Stadsekretaris 10 Stands and part of Burgerscntrum PROPOSED AMENDMENT TO JQHAN Consolidated Stand 2755 (ie former Stands Braamfontein NESBURG TOWNPLANNNG SCHEME and 1051) Jeppestown 20 Februarie (AMENDMENT SCHEME 204) Township from Residential 4; part of Notice No 21/4/303/20 Consolidated Stand 2755 (ie former Stands Notice is hereby given in terms of section 1044; an ) Jeppestown 26 of the Townplanning and Townships Township from Residential 1; and part CTY OF JOHANNESBURG Ordinance 1965 that the City Council of of Consolidated Stard 2765 (ie former Johannesburg has prepared a_draft amend Stands and 1043) Jeppes P ROPOSED PERMANENT CLOSNG mcnt scheme to be known as Johannes town Township her% Business 1 all to AND SALE OF PORTON OF burg Amendment Scheme 204 nstitutional subject 10 certain conditions EMERALD STREET KENSNGTON This draft scheme contains a proposal Stand 1020 Jeppestown Township (NOTCE N TERMS OF SECTON 67(3) rezone; from Business 1 to Municipal AND 79(18)(b) OF THE LOCAL / GOVERNMENT ORDNANCE 1939) Stands Por 12 Western pat or Stands 823 and 825 tion 1 of and southern part of :stands and The Council intends subject to certain Jeppestown Toe nship from Residen conditions and to the approval of the Ad tial 4 to Existing Public Roads ministrator to close permanently and to sell the southern portion of Emerald Street These stands are situated in the blocks Kensington Township (adjoining Stands bounded by the railway line: Jules Berg and 566) to the owner of the aforemen and Hanau Streets and by Berg Jules tioned stands Highgate and Main Streets plan the portion of street the The effect of this st heme is to impla ement Coun cil proposes showingto close may be inspected and Stands Jeppestown and pestown art 249 Township of an urban renewal programme for the area during ordinary office hours at Room Block A Civic Centre Braamfontein in Height Zone 5 and Stands Particulars of this scheme are open for inspection ai Room 703 Seventh Floor Any person who objects to the proposed and part of Stands 1095 and Civic Centre Braamfontein Johannesburg closing and sale or who will have any 1096 Jcppestown Township in Height for a period of four weeks from the date claim for compensation if the closing is Zone 0 from Residential 4 to Residential 4 of the first publication of this notice which effected must lodge his objection or claim subject to certain conditions is 20 February 1980 in writing (with me on or before 21 April Stands Any owner or occupier of immovable S D MARSHALL and 1092 Jeppestown Township in Height property situated within the area to which! City Secretary Zone 5 and Stand 1091 Jeppestown Town the abovenamed draft scheme applies or Civic Centre ship in Height Zone 0 from Business 1 within 2 km of the bmndary thereof may Braamfontein to Residential 4 subject to certain condi in Writing lodge any objection with or may 20 February 1980 lions make any represent: tions to the above Notice No 21/4/303/20 named local authority in respect of such Stands and 2796 draft scheme within four weeks of the 1 eppest own Township in Height Zone 5 first publication of ths notice which is20 hill and Stand 2797 Jeppestown Township in February 1980 and he may when lodging Height Zone 0 from Existing Public Roads any STAD JOHANNESBURG such objection o making such repreto Residential 4 subject to certain con sensations (Miens request in writing that he be WYSGNG VAN DE GESONDHEDSheard by the local authority VERORDENNGE VR VOORSKOOLSE 4 Stands S D MARSHALL 1NRGTNGS City Secretary }Herby word ingevolge artikel 96 van Civic Centre ! die Ordonnansie o Plaaslike Bestuur Braamfontein kennis gegee dat p die Rand voornemens is Johannesburg Wilk om die Gesondheidsverordcninge vir 20 February Voorskoolse nrigtings afgekondig by Ad Notice No 72/4/8/7C4 ministrateurskennisgewing 1080 and 1082 Jeppestown Township 598 van 18 in Mci 120 Height Zone and Stands verder te wysig and 1081 Jeppestown Town Die bree strekking van die wysigings ship in Height Zone 0 from Residential 4 to Residential STAD JOHANNESBURG 4 subject to certain conditions BECOGDE PERMANENTE SLU1TNG (a) sekere bepalings duideliker Le stel en R om: 5 Stands ENVERKOOP VAN GEDEELTE VAN omdie ontwerp van die verordeninge? EMERALDSTRAAT KENSNGTON te verbcter; 1015 and 1085 in Height Zone 5 from Business 1 to Residential 4 subject to (KENNSGEWNG (b)!rift duidelik to stet dat NGEVOLGE n honer van ART certain conditions n gesondheicsertifikaat wat 67(3) EN 79(18)(b) VAN DE 6 Stands 1052 and 1053 Jcppestown OP (i) toelaat dat n groter getal kinders Township from Residential to Speeial BESTUUR 1939) as die getal wat op die gesondfor such uses permitted under columns (3) heidsertifikaat aangegee word inand (4) of Table C Use Zone V (Residential 4) and with the consent of the Pe e can aan sekere voorwaardes en die goed is in die voorskoolse inrigting; Die Raad is voornemens om onderwor! geskryf word by of teenwoordig Council business uses subject to certain keuring van die Administrateur die snideconditions like gedeelte van Emeraldstraat Reusing (ii) toelaat dat enige kind wat longer ton langsaan Standplase 564 en 566 per cof tier is as die minimum of 7 Stands mancnt to shift en aan die eienaar van die " maksimum ouderdom van die kin and 1070 Jeppestown Town voorgemelde standplase te verkoop tiers was op die gcsondheidsertifi

124 57G PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 kaat aangegec word ingeskryf used bythe owner _lessee or occupier of the costs relating to the :rendering of l word; of thereof as a preschoolinstitution that sewage removal services the owner lessee or occupier of pre (iii) n voorskoolse inrigting bcdryf miscs conducted a preschool ins Copies of the amendment will be open gedurende lye wet nie op die ge :Motion at the premises and that for inspection at the Office of the Council sondheidsertifikaat nangegec word children are deemed to be the age for a period of fourteen (14) days from nie aan n misdryf skuldig is; alleged date of publication hereof (c) te bcpaal dat dit n misdryf s am nie Copies of the proposed amendments arc Any person who wishes to object ti the to voldoen aan n bepaling deur die open for inspection during office hours at!proposed amendment must lodge his Nee Snidsgenceslicer ingevolge artikel 8(4) Room 153Block A Civic Centre Braam = lion in writing with the undersigned within van die verorcleninge neergele nic; fonteinjohannesburg fora period of four fourteen (14) days lifter the date of publica :teen days from the date of publication!don of the notice in the Provincial Gazette (d) ilia veronderstellings le skep dal waar hereof in the Provincial Gazette ie from char in n vcrvolging kragtens die vcr Q W VAN DER WALT 10 February 1980 ordeningc bewecr word dat sekere per Town Clerk sets: deur die cienaar huurdcr of ok Any person who wishes to record his Town:Hall kupant daarvan as n voorskoolse in objection :to the said amendment must do Margareth Avenue rigting gebruik word die eienaar so in writing to the undermentioned within!po Box f3 huurder of okkupant van n perseel n fourteen days Of date 61 publication of Cempton Park voorskoolse inrigting op die perseel this notice in theiprovincial :Gazette 20 February1980 bcdryf het en dat die kindcrs van die Notice No 10/1980 heweerde ouderdom was ALEWYN BURGER Town Clerk Afskrifte van die voorgcstelde wysigings Civic Centre is vir n tytiperk van veertien dac "anal Braanifontein STADSRAAD VAN KLERKSDOFtP die pdblikasiedatum hicrvan in die Provin Johannesburg shile lltherant naamlik vanaf 20 Februaric 20 February in Kuntoor 253 Blok A die Bur WYSGNG VAN VERORDENNGE gcrscntrum Braamfontein Johannesburg MR DE REGUEERNG VANLENNGS ter insae ;UT ;DE ;BEURSLENNGSFONDS STADSRAAD VAN 4CEMPTONPARK Enigicmand wat teen genocmdc wysigings homer wil maak meet dit binnc Hicrmee Word kenniszegee ingevolge die WYSGNG N V VAN DE RENGNGS bepalings van artikel 96;van die Ordonnankennisgewing in die Provinsiale )(invent DENSTENERORDENNGE sic op Paaslike Bestuur :1939soos gewy warden dac na die puhlikasie van Wardle skriftelik by die ondergetekende indicn sag dal die Stailsraall voornemcns is om taar word Mame ingevolge artikel 96 sy Vcrordcninge vir die Regulering van ALEWYN BURGER van die Ordonnansic op Plaaslike Tlestuur Lettings uit die Bcursleningsfonds te wysig Stadsklerk 1939 tekend gemaak dat die Road voor ten eindfloorsieningte maak vir die toenemens is om die volgende verordeninge Burgerscntrum kenning van beursleningsaan voornemende ie Braamfontein wysig: studente vir die verwcrwing van die 13 Johannesburg grand in Munisipale Administrasic Die ReinigingsdiensteNcrordcninge 20 Februarie 1980 ge Die algemene strekking van die wysigiog Afskrifte van toormelde wysiging sal durende gronetkantoorure by Kamer 210 is sous volg: Stedskantoor vir n tydperk van veertien CTY OF JOHANNESBURG Om die dorp Estherpark tuitbreiding 1 doe vanaf die publikasie van hierdie ken AMENDMENT TO HEALTH BYLAWS nit te shut van die toegewing ten nisgewing ter mule a opsigte FOR PRESC0OL NSTTUTONS van die koste verbonde aan die lowering 1Ent gelpersoon wet bcswaarteen die voorvan suiglenkdicnste gcstelile wysiging will atinteken moot soda t is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance Afskrifte van hierdie wysiging 16 ter insae macbeswaar iskriftelik binnc warden "dee 1939 that the Council intends to flintier by dickantoor vamdiellandvir n tydpcik na die datum!van publikasic van hierdie amend the Health Bylaws for PreScheid van veertien (14) dac vanaf die datum van kennisgewing in die Provinsiale Kocrant nstitutions published under Adminis publikasic hicrvan by die ondergetekende indien [ rotors Notice 598 dated 18 May 1977 Ern e J C persoon iwat beswaar teen Tennant LOU% de wysiging wens aan te token moat dit Stadsklerk The general purport of the amendment skriftelik binnc veertien (14) doe na die Stadskantoor is to:klerk:g datum van publikasir van hierdie kennisge lom (a) clarify certain provisions and improve wing in die Provinsialaocrant; by die on 20 Febmarie 1980 the drafting of the bylaws; dergelekendc doen Kennisgewing No15/1980 (b) clearly state that :a health certificate Q W VAN DER WALT holder who Stadsklerk TOWN COUNCL OF T:ERKSDORP Stadhuis (i)allows a greater number of Margarethlaan children than the number stated Posbus 13 AMENDMENT TO BYLAWS FOR THE on the health certificate to be en Kemptonpark REGULATON OF LOANS FROM THE rolled at or to be present in the 20 Februarie 1980 BURSARY LOAN FUND pre school institution; Kennisgewing No 10/1980 (ii) allows any child who is more or Notice is hereby given in terms of the less than the minimum or maprovisions or section 96 of the Local ximum age of the children stated TOWN COUNCL OF CEMPTON PARK Government Ordinance 1939 as amended on the health certificate to be that it is the intention of the Town Council enrolled; or AMENDMENT OF :THE CLEANSNG to amend its bylaws for the Regulation of SERVCES BYLAWS Loans from the Bursary Loan Fund in order (iii) operates a preschool institution to provide for the granting ofbursary loans during hours not stated on the t is hereby notified in terms of section to students wishing to obtain a13degree in health certificate commits an 96 of the Local Government Ordinance Municipal Administration offence; 1939 that the Council proposes to laws: followingcopies the amend by of the ;proposed amendment will (c) provide that non compliance with alie = for inspectionat Room 210 Municipal condition imposed by the Medical Of The Cleansing Services Offices during normal office hours BYlaws for as ficer of Health in terms of section 8(4) period of fourteen days from the date of of the bylaws is an offence; The :general purport of this amendment publication of this notice is as follows: (d) create the presumptions where it is Any person who has any objection to alleged in a prosecution under the by To exclude Estherpark Extension the proposed amendment must lodge his laws that certain premises were being Township front theconcession in respect objection in writing :with the undersigned

125 1 Gesins PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY; within a period of fourteen days from the niteengesh met ingang 20 Febmarie 1980 cc 1939 (Ordinance 17 of 1939) it is date of publication of this notice in thevasgestel her hereby notified that the Town Council of Provincial Gazette P R BOSHOFF Nelspruit has by special resolution del C LOUN Stadsklerk V 20 Februarie 1980 [ermined the charges as set out in the Town Clerk Municipal Kennisgewing No 5/1980 subjoined Schedule with effect from 20 Offices Klerksdorp Elebnutiy 1980! BYLAE 20 February 1980 P R BOSHOFF Notice No 15/1980 Gelde vir die huur van Weis: Town Clerk February Tads f R100 per tafel vir elke 24 Notice No 5/1980 our wat dit gehuur word op voorwaarde daft die tafels voor 11h00 op die daarop STADSRAAD VAN NELSPRU1T volgende Jag terughesorg SCHEDULE word uitgesoti derd n Sondag of openbare vakansiedig; Charges for the Hiring of Tables: VASSTELLNG VAN GELDE VTR DE ") n Deposito van R5000 terugbetaal HUUR VAN TAFELS boar by die terugbesorging van die tafels Tables at per table for each 24 hours being lured; on condition that the ngevolge die bcpalings van artikel tables are returned before 11h00 on the fol TOWN COUNCL OF NELSPRUT 809(8) van die Ordonnansie op Plaaslike lowing day a Sunday or a public holiday Bestuur 1939 (Ordonnansic 17 van 1939) DETERMNATON OF CHARGES FOR excluded; word hierby bekend gemnak dat die Stads HRNG OF TABLES 2 A deposit of R5000 refundable on rand van Nelspruit by spcsiale hesluit die n: terms of the provisions of section return of tables mos in: die onderstaande Bylae 800(8) of the Local Government Ordinals ptariewe STADSRAAD VAN NELSPRUT VASSTELLNG VAN GELDS VR DE VERHUUR VANSTADSAAL ENANDER VERTREKKE ngcvolge die bcpalings van artikel $0B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad van Nelspruit by spesiale besluit dietariewe soos in die onderstaande Bylae liteengesit met ingang 20 Februnrie 1980 vasgestel het P R BOSHOFF Keimisgewing No 4/80: Stadsklerk 20 Februarie 1980 BYLAE Die tarlewe is vooruitbetialbaar Geen bespreking word gedoen alvorensbetaling voomit gedoen is nie DEEL STADSAAL * Hour van mimte A B C D E 1 Bah en Danspartye R R R R R (a) gedurende die nand tot 24h00 (19h00 24h00 of n gedeelte) (b) gedurende die nand tot 01h001(uitgesonderd Saterdae) _ (c) gedurende die nand tot 02h00 (uitgcsonderd Saterdae) _ Toncelopvocangs konscrte Volkspele en dense: (a) Professionele grocpe (i) gedurende die aand tot 24h00 (19h00 24h00 of n gedeelte) ; (ii) gedurende die middag (14h00 18h00) (b) Plaaslike Amateurgroepe (c) (i) gedurende die annd tot 24h00 (19h00 24h00 of n gedeelte) (ii) gedurende die middag (14h ) _ Ander Ainateurgroepe (i) gedurende die annd tot 24h00 (19h00 24h00 of n gedeelte) (ii) Waren& die middag (14h00 18h00) (d) Volkspeleoefeninge gcdurende die aand: Per aand R500 3 ltiweliks en ander Onthale; Verjaarsdagpartye en ander of Familiebyeenkomste () gedurende die oggend of middag : (ii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) ; p (iii) gedurende die middag en die aand (14h00 24h00 of n gedeelte) (iv) gedurende die aand tot 01h00 (uitgcsonderd Saterdae) (v) gedurende die middag en aand tot 01h00(14h00 01h00 uitgesonderd Saterdae)

126 1 578 PROV1NSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Huur van ruimte 41 A B C D E 4 Feesmaaltyc en Noenmale i R t 12 t R (i) gcdurende die middag (14h0018h00) _ (ii) gedurende die nand (19h00 24h00) Basaars i _ (i) gedurende die oggcnd of middag (ii) gedurende die oggcnd en middag (09h00 18h00) (iii) gedurende die aand (19h0024h00 of n gedeelte) _ " (1 (iv) gedurende die middag en nand (14h00 24h00 of n gedeelte) 6000 (v) gcdurende die oggend middag en aand (09h0024h00 of n gedeelte) Tentonnstellings Uitstallings Blommeskoue en Mddeparades (i) gcdurende die oggend of die middag _! (ii) gedurende die oggend en die middag _ (iii) gedurende die and (19h00 24h00 of n gedeelte) (iv) gedurende die middag en die aand (19h00 24h00 " of n gedeelte) " 4: (v) gedurende die oggend middag en aand(09h00=24h09 : lit 1 1 i : of n gedeelte) i 7 Skoolkonserte Prysuitdelings en kunswedstryde " (1) gedurende die oggend of middag (ii) gedurende die oggend en middag (09h00 18h00) (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ (iv) gedurende die middag en aand (14h00 24h00 of i gedeelte) (v) gedurendendie oggend rniddig en aand (09h00 24h0) of n gedeelte) Kerkdienste en Gewyde Konserte (i) gedurende die oggend of middag (ii) gedurende die and (19h00 21h00) _ Konferensies Kongresse en Simposiums (i) gedurende die dag tot 18h00 of n gedeelte (09h00 18h0;) of n gedeelte) (ii) gedurende die oggcnd middag en aand (09h00 24h00 of n gedeelte) a 10 Lesings en Nie politicke Vergaderings (a) (i) gedurende die oggend of die middag ; (ii) gedurende die oggcnd en middag (09h0018h00) 2500 i (Hi) gedurende die aand (19h0024h00 of n gedeelte) _ " (b) Gelde betaalbaar ingevolgc paragraaf (a) is onderworpe aan n korting van 20 % ten opsigte van vergaderings van inwoners en belastingbetalers in verband met Munisipalc aan gelecnthede of sake van opvocdkundige of godsdienstigc am! 11 Partypolitieke Vergaderings (i) gedurende die oggcnd of middag (H) gedurende die nand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ : Rolprent en Filmvertonings (a) (i) gedurende die oggcnd of die middag (ii) gedurende die oggend en die middag (09h0018h00) 4010 (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ l (b) Die gelde betaalbaar ingevolge paragraaf (a) is onderworpe aan n korting van 20 % ten opsigte van opvoedkundigc liefdadigheids godsdienstige of sportdoeleindes of inrigtings 13 Kersboomfunksies (i) gedurende die oggend of middag _ : (ii) gedurende die aand (19h0024h00 of n gedeelte) : ; :

127 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Hour van ruimte A B C D E 14 Beroepshoks en Beroepstoci wedstryde R R 12 t t (i) gedurende die middag (14h0018h00) (ii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ r Funksics Binnenshuise sport en ander Vcrmaaklikhede wnt nie elders gespesifiseer is nie (i) gedurende die oggend of die middag _ (ii) gedurende die oggend en middag (09h0018h00) (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) (iv) gedurende die middag en aand (14h00 24h00 of n gedeelte) (v) gedurende die oggend middag en aand (09h00 24h00; Repetisies (a) gedurende die oggend of middag: (i) Professioneel (ii) Amateur 1000 ( (iii) Opvoedkundige godsdienstige of licfdadighcidsinrigling: (b) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte): (i) Professioneel (ii) Amateur (iii) Opvoedkundige godsdicnstige of licfdadighcidsinrigling: v Huur van roimte Klassifisering: Hoofsaal soepeesaal kleedkamers verhoog en verhoogkleedkarnersgalery krocgportaal en korridor A : B : Hoofsaal kleedkamers verhoog en verhoogklecdkamers galery krocgportaal en korridor C : $oepeesaal kleedkamers kroegportaal D: Korridor krocgportaal kombuis E : Kombuis DE L T VAN REBEECKSAAL Hour van ruimte Saal en Kombuis Sad (kombuis uitgesluit) Bals en Danspartye = R (a) gedurende die aand tot 24h00 (19h00 24h00 of gedeelt (13) gedurende die aand tot 01h00 (uitgesonderd Saterdae) _ (c) gedurende die aand tot 02h00 (uitgesondcrd Salerdae) _ Toneelopvocrings konscrtc Volkspele en danse: (a) Professionele groepe (i) gedurende die aand tot 24h00 (19h0024h00 of n gedeelte) (ii) gedurende die middag (14h00 18h00) (b) Plaaslike Amateurgrocpe (i) gedurende die aand tot 24h00 (19h0024h00 of n gedcelte) 3400 i 2400 (ii) gedurende die middag (14h00 18h00) i (e) Ander Amateurgroepe (i) gedurende die aand tot 24h00 (19h0024h00 of n gedeelte) _ (ii) gedurende die middag (14h0018h00) (d) Volkspeleoefcninge gedurcnde die aand: Per aand R500 3 Huweliks en ander inhale Verjaarsdagpartye en ander Gcsins of Familiebyeenkomste (i) gedurendc die oggend of middag / (ii) gedurende die aand (19h00 24h00 of gedeelte) (iii) gedurende die middag en die aand (14h00 24h00 of n gedeelte) _ R 2500

128 580 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Huur van ruimte 4 Saal cn Kombuis Saal (kombuis uitgesluit) (iv) gedurendc die aand tot 0h00 (uitgesonderd Saterdae) (v) gedurende die middag en aand tot 01h00 (14h uitgesonderd Saterdae) Feesmaaltye en Noenmale (0 gedurende die middag (14h00 18h00) (ii) gedurendc die nand (19h00 24h00) 35; Basaars (i) gedurende die oggend of middag _ (ii) gedurende die oggend en middag (09h00 18h00) _ (iii) gedurendc die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ (iv) gedurende die middag en aand (14h0024h00 of n gedeelte) (v) gedurende die oggend middag en aand (09h0024h00 of n gedeelte) Tentoonstellings Uitstallings Blommeskoue en Modeparades (i) gedurende die oggend of middag (ii) gedurende die oggend en middag _ (iii) gedurendc die stand (19h00 24h00 of to gedeelte) _ (iv) gedurende die middag en die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) (v) gedurende die oggend; middag en aand (09h00 24b Skoolkonserte Prysuitdelings en Kunswcdstryde (i) gedurende die oggend of middag _ (ii) gedurende die oggend en middag (09h00 18h00) (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) (iv) gedurende die middag en aand (14h00 24h00 of n gedeelte) (v) gedurende die oggend middag en nand (09h00 24h00 of n gedeelte) Kerkdienste en Gewyde Konserte (ii) gedurende die aand 21h00) _ / (i) gedurende die oggend of middag (19h00 _ 9 Conferensies Kongresse en Simposiums (i) gedurendc die dag tot 18h00 of n gedeelte (09h00 18h00 of n gedeelte) (ii) gedurende die oggend middag en nand (09h00 24h00 of n gedeelte) 73; Lesings en Nic politicks Vergaderings (a) (i) gedurende die oggend of die middag _ (ii) gedurende die oggend en middag (09h0018h00) _ (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) (13) Gelde betaalbaar ingevolge paragraaf (a) is onderworpe aan n korting van 20 % ten opsigte van vergaderings van inwoners en belastingbetalers in verband met Munisipale aimgcleenthede of sake van opvoedkundige of godsdienstige aard 11 Partypolitieke Vergaderings (i) gedurende die oggend of middag (ii) gedurende die aand (19b00 24h00 of n gedeelte) _ Rolprent en Filmvertonings (a) (i) gedurende die oggend of middag _ (ii) gedurende die oggend en middag (09h00 18h00) (iii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) _ (b) Gelde betaalbaar ingevolge paragraaf (a) is onderworpe aan a korting van 20 % ten opsigte van opvoedkundige liefdadigheids godsdienstige of sportdoeleindes of inrig tings R R 4

129 PROVNCAL GAZETTE 213 FEBRUARY; Huur van ruimte Saal en Kombuis Saal (kombuis uitgesluit) 13 Kersboom(unksies t (i) gedurende die oggend of;middag 2300 r 1500 (ii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) Beroepsboks en Beroepstoeiwedstryde (i) gedurende die middag (14h00 111h130) 3000 (ii) gedurende die aand (19h00 24h00 of n gedeelte) Amateur Binneshuise Sport (i) gedurende die oggend of middag (ii) gedurende die oggend cn middag (09h00 18h00) (iii) gedurende die nand (09h00 24h00 of n gedeelte) (iv) gedurende die middag en aand (14h0024h00) (v) gedurende die oggend middag en aand (09h0024h00) DEEL 1 Klavicrc: BYKOMENDE GELDE (1) Vieuelklavier per geleentheid: R1100 Staanklavier per geleentheid: R600 (iii) Verhuur van vleuelklavier vir oefendoelcindes per uu r of gedeelte van n tutr: 2 Toneclrepetisies: Alleenlik gebruik van vethoog op voorwaarde dal die verb nut van ander doelcindes nie bcnadecl ward nie: Ooreenkomste vir repetisieskan gekanselleer word indien die seal of enige ander vcrtrek daarna verhuun word: 1 Gratis gebruik van lokalc spesiale geriewe en dienste DEEL V SPESALE TARTER Die gebruik van lokale en die beskikbaarstelling van spesiale geriewe en dienste coos in hierdie Verordeninge bepaal vir (a) mine doelwat ookalvan die Rand; (b) Burgemeesterlike onthale; (c) verkiesings en referendums; (d) vergaderings en verrigtinge van die SnidAfrikaanse Vereniging van Munisipale Werknemers (Nelspruittak); en (e) bedrywighede van inrigtings genootskappe organisasies verenigings en klubs genoem in tirtikel 79(15)(a) van die Ordonnansie op Planslike Bestunr sons gewysig wanneer na die mening van die Road sodanige bedrywighede in belang van die Read of inwoners van die Munisipaliteit sal vices en wanner spesiaal deur die Read goedgekeur is; is kosteloos: Met dien verstande dat die Meowing kinglets paragrawe (d) en (e) slegs van krag is indica die betrokke lokale nip vir ander doeleindes ten opsigte waarvan die voile saner betanibenr is benodig word ale behalwe in sodanige gevalle waar die Rand spesiaal besluit dat hierdie voorbehoudsbcpaling nie vankragsal wees nie: 2 Kroegregte (Slegs wanneer alkoholiese drank vcrkoop word) Gedurende die dour van enige funksie: R2000 TOWN COUNCL OF NELSPRUT R100 DETERMNATON OF CHARGES FOR THE HRE OF THE TOWN HALL AND OTHER DEPARTMENTS n terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ordinance 1939 (Ordinance 17 of 1939) it is hereby notified that the Town Council of Nelapruit has by special resolution determined the charges as set out in the subjoined Schedule with effect from 20 February 1980 P t BOSHOFF TOwn Clerk Notice No 4/ February 1980 (a) SCHEDULE Tho Tariff is payable in advance: No booking will be made until payment is advance hasbeen made: PART TOWN HALL c Hire of accommodation B C D 1 Balls and Dances R R t R t during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portion thereof)

130 582 PROVNSALE JCOERANT 20 FEBRUARE 1980 Hire of accommodation A B C 0 E (b) during the evening until 01h00 (Saturday excluded) (c) during the evening until 02h00 (Saturdays excluded) _ Dramatic Performances Concerts Folk Dancing and Plays: (a) Professional Groups (i) during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portion thereof) (ii) during the afternoon (14h00 to 18h00) (b) Local Amateur Groups (i) during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portion thereof) (ii) during the afternoon (14h00 18h00) : (c) Other Amateur Groups (i) during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portion thereof) (ii) during the afternoon (14h00 18h00) _ (d) Folk dancing practices during the evening: Per evening R500 3 Wedding and other Receptions Birthday Parties and other Family or Household Assemblies (i) during the morning or afternoon _ (ii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) (iii) during the afternoon and evening (14h00 24h00 or any portion thereof) (iv) during the evening until 0h00 (Saturdays excluded) (v) during aid afteinoon arid e4ening until 01h00 (14h00 01h00 Saturdays excluded) Banquets and Luncheons (i) during the afternoon (14h01/418h00) (ii) during the evening (19h00424h00) Bazaars ; (i) during the morning or afternoon (ii) during the Morning and afternoon (09h00 18h00) sm 1000 (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion a 4 thereof) (iv) during the afternoon and evening (14h0024h00 or any portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening (09h00 24h00 or any portion thereof) a 6 Shows Exhibitions Flower Shows and Mannequin: Pa b racks 1 (i) during the morning or afternoon : _: (ii) during the morning and afternoon _ (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) (iv) during the afternoon and evening (19h00 24h00 or (v) during the morning afternoon and evening (09h h00 or any portion thereof) r_ School Concerts Prize Givings and Eisteddford 0) during the morning or afternoon _ (ii) during the morning and afternoon (09h00 18h00) (iii) during the evening (19h00=24hWor any portion thereof) (iv) during the afternoon and evening (14h00 24h00 or any portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening (09h00 24h00 or any portion thereof) :7: 7_ i ; 35;

131 PROVNCAL GAZETTE 2Q FEBRUARY Hire ofaccommodation r t B 0 D E 8 Church Services and Sacred Concerts t t R R 12 (i) during the morning or afternoon _ (ii) during the evening (19h00 21h00) Conferences Congresses and Symposia (i) during the day until 18h00 or any portion thereof (09h00 18h00 or any portion thereof) (ii) during the morning afternoon and evening (09h00 24h00 or any portion thereof) Lectures and Non Political Meetings : (a) (i) during the morning or afternoon (ii) during the morning and afternoon (09h00 18h00) _ (iii) during the evening ( h00 or any portion thereof) t 1200 (b) The charges payable in terms of paragraph (a) shall b subject to a reduction of 20 % in respect of meetings or residents and taxpayers relating to municipal matters or matters of an educational or religious nature 11 Party Political Meetings (i) during the morning or afternoon (ii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) _ Cinema and Film Shows (a) (i) during the morning or afternoon (ii) during"the morning and afternoon (09h00 18h00) _ (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion (b) The charges payable in terms of paragraph (a) shall be subject to a reduction of 20 % in respect of educational charitable religious or sport purposes of institutions 13 Christmas Tree Functions (i) during the morning or afternoon (ii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) _ 14 Professional Boxing and Wrestling Matches (i) during the afternoon (14h00 18h00) _ " (ii) during the evening (19h0024h00 or any portion thereof) Functions ndoor Sport and other Entertainment no: specified elsewhere (i) during the morning or afternoon (ii) during the morning and afternoon d09h00 1Sh00) (iii) during the evening (19h0024h00 or any portion thereof) 2500 v (iv) during the afternoon and evening (14h00 24h00 or any portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening (09h00 24h00) Rehearsals (a) during the morning or afternoon (i) Professional (0) Amateur (iii) Educational religious or charitable institutions r (b) during theevening (19h00 24h00 or any portion thereof) (i) Professional 2500 r :00 (Hi) Educational religious or charitable fitstitutions _ "

132 1 (b) 584 PROVNSALif KOERANT 20 FEBRUARE 1980 Hire of Accommodation: Classification: A : Main hall supper roam cloak rooms; stage and stage dressing rooms gallery bar and corridor B : Main hall eloald ooms stage and stage dressing rooms gallery bar and corridor C : Supper room cloak rooms bar D: Corridor bar kitchen E : Kitchen PART H VAN REBEECK PARK Hire of Accommodation Hall and kitchen Hall (kitchen excluded) 1 Balls and Dances t t (a) during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portinn thereof) during the evening until 01h00 (Saturdays excluded) (c) during the evening until 02h00 (Saturday excludes) : Dramatic Performances Concerts Folk Dancing and Plays: (a) Professional Groups lion thereof) (i) during the vening until 24h00 (19h00 24h00 or any pew (ii) during the afternoon (14h00 18h00) (b) Local Amateur Groups (i) during the evening until 24h00 (19h00 24h00 or any portion thereof) _ (ii) during the afternoon (14h00 18h00) _ (c) Other Amateur Groups (i) during the evening until 24h00 (19h004 _ 24h00 or any portion thereof) (ii) during the afternoon (14h00 18h00) _ (d) Folk dancing practices during the evening: Per evening R500 3 Wedding and other Receptions Birthday Parties and other Family or Household Assemblies " (i) during the morning or afternoon thereof) (ii) during the evening (19h00 24h00 or any portion (iii) during the afternoon and the evening (14h00 24h00 or any portion thereof) (iv) during the evening until 0h00 (Saturday excluded) (v) during the afternoon and evening until 01h00 (14h Saturdays excluded) _ i 4 Banquets and Luncheons (i) during the afternoon (14h00 18h00) _ (ii) during the evening (19h00 24h00) _ Bazaars (i) during the morning or afternoon (ii) during the morning and afternoon (09h00 18h00) _ (iii) during the evening ( h00 or any portion thereof) _ 35; (iv) during the afternoon and evening (14h0024h00 or any portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening 24h00 or any portion thereof) (09h Shows Exhibitions Flower Shows and Mannequin Parades (i) during the morning or the afternoon _ (ii) during the morning and afternoon (iii) during the evening (19h0024h00 or any portion thereof) (iv) during the afternoon and the evening (19h or any portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening (09h00 24h00 or any portion thereof)

133 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY Hire of Accommodation Mall and kitchen Hall (kitchen excluded) 7 School Concerts Prize Givings and Eisteddford R R (i) during the morning or afternoon (ii) during the morning And afternoon (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) (iv) during the afternoon andevening (14h0024h00 orany portion thereof) (v) during the morning afternoon and evening (119h or any portion thereof) Church Services and Sacred Concerts (i) during the morning or afternoon _ " (ii) during the evening (19h ) _ 9 Conferences Congresses and Symposia (i) during the day until 18h00 or any portion thereof (09h00 18h00 or any portion thereof) _ (ii) during the morning afternoon and evening (09h00 " 24h00 or anyiportion thereof) _ Lectures and Non Political Meetings 15; (ii) during the morning and afternoon ( h00) _ (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion if thereof) (a) (i) during the morning or the afternoon (b) The charges payable in terms of paragraph (a) shall be subject to a reduction of 20 % in respect of meetings of residents and ratepayers relating to municipal matters or educational or religious affairs 11 Party :Political Meetings (i) during the morning or afternooni _ 1800 (ibitittring the evening (19h0024h00 or any portion thereof) 2500 : Cinema and film Shows (a) (i) during the morning or the afternoon (ii) during the morning and the afternoon (09b0018h00) (iii) during the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) (b) The charges payable in terms of ;paragraph (a) shall be subject to a reducation of 20 % in respect of :educational charitable religious or sport purposes or institutions 13 Christmas Tree Functions (i) during the morning or afternoon (ii)zduring the evening (19h00 24h00 or any portion thereof) Professional Boxing and Wrestling Matches (i) during the afternoon (14h00 181i00) _ 3000 (ii) during the evening (19h00 24h00 or any portion ) 15 Amateur ndoor Sport during the morning or the afternoon _ (i) (ii) during the morning and afternoon (09h00 18h00) _ 500 (iii) during the evening (19h or any portion thereof) 700 (iv) "during the afternoon and evening (14h0024h00) _ (v) during the morning afternoon and evening (09h

134 586 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 PART ADDTONAL TARFFS N A 1 Pianos: (i) Grand piano: per function: R1000 (ii) Upright piano: per function: R600 (iii) Hire of grand piano of the purposes of practising: per hour or portion of an hour: RX 2 Rehearsals: Stage only to be used on condition that the hire for other purposes is not interfeied with Agreements for rehearsals may be cancelled if the hall or any other space is hired out afterwards " PART V SPECAL TARFF 1 Free use of Halls Special Facilities and Services The use of the halls and the placing at disposal of special facilities and services as defined in these bylaws for (a) any purpose whatsoever by the Council; (b) Mayoral receptions; (c) elections and Referendums; (d) meetings and proceedings of the South African Association of Municipal Employees (Nulspruit Branch); and (c) activities of institutions societies organisations associations and clubs mentioned in section 79(15)(a) of the Local Government Ordinance as amended when in the opinion of the Council such activities will be in the interest of the Council or the residents of the municipality and when specially approved by the Council; shall be free of charge: Provided that the concession in terms of paragraph (d) and (e) shall only apply if the halls con cerned are not required for other purposes in respect of which the full tariff is payable except in such instances where the Council specially resolves that this proviso shall not apply 4 2 Bar Rights (only when alcoholic liquor is sold) During the duration of any function: STADSRAAD VAN NYLSTROOM TOWN COUNCL OF NYLSTROOM STADSRAAD VAN PET RETEF WYSGNG VAN ROLERNGS EN WYSGNG VAN ELEKTRSTETSVER AMENDMENT TO ELECTRCTY BY LOODGETERSVERORDENNGE ORDENNGE LAWS Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnan Kennis geskied hiermee ingevolge artikel Notice is hereby given in terms of secsic op Pleaslike Bestuur 1939 dal die 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be tion 96 of the Local Government Ordinance &misread van Pict Relief van voornemens stuur No 17 van 1939 soos gewysig dal No 17 of 1939 as amended that the Town is om :y Riolerings en Loodgietersverordie Stadsraad van Nylstroom voornemens Council intends to amend its electricity deninge te wysig s am sy Elcktrisiteitsverordeninge te wysig bylaws to: cm: Die algemene strekking van die voor (a) Make proyision for the levy of a gesteldc wysiging van die verordeninge is (a) Voorsicning to maak vir die hefting 7f % surcharge on the total electricity om sekerc teenstrydighede rag te stcl in van n toeslag van 74 % op die to account of a consumer outside the artikel 12(3) tale clektrisiteitsrekening van alle buitestedelike verbruikers municipality Afskrifte van die voorgestelde wysigings " la to insail by die kantoor van die Scads 4 (b) n clic geval waar n buitestedelike (b) Make provision that where consumers klerk vir lit tydperk van 14 due vanaf doverhruiker deur nicer as ten meter outside the municipality arc served by turn van publikasic hiervan punt bcdien word elk sodanige meter more than one meter point every me Enige persoon wat beswaar teen gcnoemounce vir tariefdoeleindes as n indi ter point be considered as an indivi de wysiging wens aan te teken mom dit viducle veil:milker te beskou dual consumer for tariff purposes skriftelik binne 14 dae na datum van hier die kennisgewing in die Provinsiale Rue Afskrifte van die voorgestelde wysiging Copies of the proposed amendment Will rant by die ondergetekendc indien le ter insae by die kantoor van die Stad be available for inspection at the office M C C OOSTHUZEN sekretaris vir n tydperk van 14 dae vanat of the Town Secretary for a period of 14 Stadsklerk datum van publikasic hiervan days from the date of publication hereof Pbsbus 23 Piet Retief Enige persoon wat beswaar teen genoem Objections against the proposed amend 2380 de wysigings wens aan te teken meet dit ment can he lodged with the undersigned 20 Februarie 1980 skriftelik binne 14 dae vanaf die datum within 14 days of the publication of this Kennisgewing No 5/1980 van publikasic hiervan in die Provinsiale notice in the Provincial Gazette Komant by ondcrgetckendc loco L C BUYS TOWN COUNCL OF PET RETEF C BUYS Town Clerk Stadsklerk AMENDMENT OF DRANAGE AND Municipal Offices PLUMBNG BYLAWS Mitnisipale Kantore Private Bag OUS Privaatsak 1008 Nylstroom Notice is hereby given in terms of sec Nylstroom 0510 lion 96 of the Local Government Ordin February 1980 ante 1939 that the Town Council of Piet 20 Februarie 1980 Notice No 19/1980 Read intends to amend the Drainage and Kennisgewing No 19/ Plumbing Bylaws a

135 PROVNCAL J GAZETTE 20 FEBRUARY The general purport of the proposed STADSRAAD VAN PET RETEF Kamer 365 Derde Verdieping: Wesblok amendments is to rectify contradictions Munitoria Van der Waltstraat Pretoria in section 12(3) SLUTNG VAN STRATE ter insac Copies of the proposed amendments are Kennis geskied ingevolge die bepalings Enigiemand wat beswaar teen die voorger n for inspection at the office of the van die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur ;tome shining wil mask of wat enige ver Town Clerk for a period of 14 days from 1939 soos gewysig dat die Stadsraad van goecling kan cis indien die sluiting plaasvind date of publication hereof Pict Retief voornemens is om onderhewig moet sybessrnar of cis al na gelang van die aan die gocdkeuring van die Administra geval skriftelik voor of op Vrydag 25 Any person who desires to record his (cur gedeeltes van Erskine Steenkamp April 1980 by die ondergetekende indien objection to the said amendment must do Brecharstraat en n gedceltevan n pad oor so in writing to the Town Clerk within Erf 386 permanent te sluit P DELPORT 14 days from the date of publication of Stadsklerk this notice in the Provincial Gazette Besohderhede _van die voorgenome slui 20 Flibrnarie 1980 tings le gedurendc kantoorure to Kamer 4 Kennisnewin No 43/1980 M C C OOSTHUZEN Stadhuis Pict Retief ter insac0 0 Town Clerk " PO Box 23 Enige eienaar huurder of bewoner van Piet Retief grand wat grens flan die enve wat gesluil CTY COUNCL OF PRETORA enige 2380 Mann te word of ander persdon Wait 20 February 1980 horn bcnadccl ag en beswaar het teen die PROPOSED CLOSNG OF NELLMA Notice No 5/1980 voorgenome sluitings van grond of wat PUS STREET WALTLOO 128_20 enige cis vir vcrgoeding sou he indiew so danige sluitings uitgevoer word moet die ondergetekende binne 60 (sestig) dae van Notice is hereby given in terms of section STADSRAAD VAN PET RETEF 20 Febniaric 1980 af dit wil s8 voor of op 67 of the Local Government Ordinance 21 April 1980 skriftelik verwittig van so No 17 of 1939 as amended that it is a VERVREEMDNG VAN GROND danige en vir vergoeding the intension of the Council to close perma Hier:nee word kragtens die bealings vah neatly NellMapius Street Waltloo in its enartikel 79(18) van die Ordonnansic op Plans M C C OOSTHUZEN tircty in extent approximately m2 like Bestuur 1939 bekend gemaak dat die Stadsklerk Posbus 23 A plan showing the street portion toge Stadsraad van voorneme is om outer Piet Reticf they with the relevant Council resolution worpc aan die toestemming van die Ad en lis open to inspection during normal office mintstrateur n gedeelte van die dorps 20t`1 r bruarte 1980 hours at Room 365 Third Floor West grondeateur verhuur aan die Departement e Kenntsgewing No 7/1980 j Block Munitoria Van der Walt Street Prevan Pos en Telekommunikasiewese torte Die Raad se besluit in verband met die _ :_ Any person who has any objection to the voorgenome vervreemding 16 vir n tydperk TOWN COUNCL OF PET RETEF van veertien dae vanaf r proposed closing or Who have any claim datum van hierdic! to compensation if such closing is carried kennisgewing gedurende gewone kantoorure CLOSNG *OF ROADS out must lodge his objection or claim by Kantoor 4 Munisipale Kantore Piet Reticf ter insac t is notified in terms of the provisions as the case may lie in writing with the of the Local Government Ordinance undersigned on or before Friday 25 April Persone wat teen die voorgenome vcr as amended that it is the intension of 1980 vreemding beswaar wil atintekeri meet so the Town Council of Piet Relief subject " P DELPORT danige beswaar skriftelik by die Stadsklerk to thenccessary consent of the Administra Town Clerk indien voor of op 7 Maart 1980 tor to close permanently portions of Ers Ube Brecher and Steenkamp Streets as well 20 February1980 M C C OOSTHUZEN as a road over Erf 386 Notice No 43/ Stadsklerk 20 Posbus 23 Details of the propdsed closures may be Pict Relief hisnebted during normal office hours at Room 4 Town Hall Piet Relief t STADSRAAD VAN PRETORA 1 22?)80Februttrie 1980 Kennisgewing No 6/1980 Any owner lessee or occupier of land abutting the portions to be closed or any VASSTELLNG VAN GELDE BY DER person aggrieved and who objects to the DEPOORTSTREEKPARK proposed closing of the said land or who TOWN COUNCL OF PET RETEF ; will hive any claim for compensation if Ocirbenkimnstig artikel 8013(3) van die such closing are carried out must SCNC ALENATON OF LANDOrdonnansie op Plataslike Bestuur No 17 written notice upon the undersigned of van 1939 word hiermee kennis gegee dat Notice is hereby given in terms of the such otheclions or claim for compcnkation die Stadsraad van Pretoria gelde vasgcstcl provision of section 79(18) of the Local within 60 (sixty) days from 20 February het vbn toegang tot die Derdepoortstreek Government Ordinance 1939 that it is 1980 ie before or on 21 April: 1980 j park Hierdie vasstelling tree op Febro the intension of the Town Council sub M CC OOSTRUZEN Brie PM in working ject to the consent of the Administrator to alienate a portion of the Town Lands PO B Town Clerk 13 n Afskrif van hierdie telling le ter insac by die kantoor van die vassraad (Kamer to the Department of Post and Telecom Pict Relief 409B Wesblok Munitoria Van der Waltmunications 2380 straat Pretoria); vir n tydperk van veer The Councils resolution regarding the Notice No 7/1980 lien (14) due vanaf die publikasiedatum van 20 February 1980 hierdie kennisgewing in die Offisiele Koeproposed alienation will be open for in: snection during normal office hours at rant van die Provinsie Transvaal (20 Fe Room 4 Municipal Offices Pict Retief for bruarie 1980) a period of fourteen days from date of STADSRAAD VAN PRETORA Eaigiemancl wat beswaar teen Herdic vasthis notice stilling will aanteken moet dit skriftelik Persons who wish to object to the pro VOORGESTELDE SLUTNG VAN binne veertien (14) dae na die publikasic posed alienation must lodge such objection NELLMAPUSSTRAAT WALTLOO datum wat in die onmiddcllik voorafgaan in writing with the Town Clerk not later van rmechieel word ingevolge art "ke 67 de oaragraaf gcmeld is by die ondergethan 7 March 1980 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No tekende (ien M C C OOSTHUZEN P DEL ORT 17 van 1939 soos gewysig: kennis gegec t Town Clerk dal die Raad voornemens is om Nclma Stadsklerk PO Box 23 piusstraat Waltloo in sy gelled groot ongel Munisipale Kantore Piet Retief veer m2 permanent te sluit Posbus Pretoria 20 February 1980 "n Plan waarop die straatgedeelte aangc 0001: Notice No 6/1980 loon word asook die bctrokke Raadsbe 20 Februarie quit 18 gcdurende gewone kantoorure in 1Cennisgewing No 45/1980

136 Kennisgewing 588 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 CTY COUNCL OF :PRETORA Objections if zany to the _proposed do days after the date of publication of this sing and any claim for compensation in notice in the Provincial Gazette DETERMNATON OF CHARGES AT consequence of such dosing must be sub M J V:D :61ERWE DERDEPOORT REGONAL PARK mined to the undersigned in writing on or before 23 April 1980 Town Clerk Notice is hereby given in accordance with TOWN CLERK Municipal Offices section 8011(3) of the Local Government PO Box 52 Ordinance No 17 of 1939 that the City Municipal Offices B Trichardt Council Of:Pretoria has determined charges PO ox for_admission to the :Derdepoort Regional Rnstenburg 20 February1980 Park This determination takes effect on February February 1980 Notice No 25/1980 A copy of this determination will lie op open for inspection at the office of the STADSRAAD VAN VANDERBULPARK Council (Room West Block Munito ria Van der Walt Street Pretoria) for a MUNSPALTET TRCHARDT WYSGNG VAN BOUVERORDENperiod of fourteen (14) days from the date NGE of publication of this notice in the Trans VOORGENOME WYSGNGS vaal Provincial VAN Gazette (20 February VERORDENNGE Hicrby 1980) word ingevolgc die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansic op Pleas Any person who wishes to object to this Dan word hierby ingevolge artikcl 96 like Bestuur 1939 bekend gemaak dal die determination must do so in writing to the van "die Ordonnansic op Plaaslike Bestuur Stadsraad van Vanderbijlpark visornemens undersigned within fourteen (14) days after No 17 van1939 soosgowysig bekend geis am die Bouverordeninge afgekondig by the date of publication referred to in the mink Ant die :Road van voorneme is om Administrateuiskennisgewing 929 van 20 n immediately preceding paragraph die Stand:Nerd" Elektrisiteitsverordeninge al lie 1977 le wysig eckondig by P DELPORT Administrateunkennispewing Die algemene strckking van hicrdic wy No 651 van 10 Mci1978 soos gewysig ver 4 Town Clerksiging is on der tewysig Municipal Offices PO Box 440 &Wm diskresionere maple aan die Die algemenc strekking van die verdere Stadsingenicur Pretoria le yen= om depositos le wysiging is om die Taricf van Gelde No5 iverhaal vir die aanbring 0001 van straatplaveisel 20February 1980 en 8(5) vcrhoog om vir die styging van rartde en petite Notice"No 45/1980 Evkom taricwe en ander verboogde kostes 2 Die vloer tot plafonhooptes van pc voorsiening te maak boue to verlaag Afskrifte van hierdie wysigiog16 terinsae Afskrifte van die betrokke wysiging le by STADSRAAD VAN RUSTENBURG Kamer No 2 van dieltaad se kantere pcdurendegewonekantoorurevir in tydperk vir n tydperk aan 14 dae vanaf die da van veertiendae vanaf die datum van pu PERMANENTE SLUTNG VAN NGE turn van publikasic hiervan blikasie hiervan by :die 0:kantoor van die DEELTE VAN VUURPYLSTRAAT N Stadsekretaris (Kamer 202) Munisipale ZNNAVLLE RUSTENBURG Eniec persoon ;vat beswaar aeon die pc Kantoorgebou Vanderbijlpark ter insae noemdc Avysiging wens aan to token moot Kends word ooreenkomstig die bp?: dit skriftelik binne 14 ac na die datum Enige persoon wat beswaar teen die lings vnn :art:ilea! 67 van die Ordonnansic i voorgestelde iwyslging wil aanteken moot op iplc kennispetslike Bestuur 1939 gepec dat die van die publikasie van hierdic i dit skriftelik binne 14" dee vanaf die datum Stadsrand van voornente is Om acdeelte wing in dic Provinsiale Koerant by die van publikasie van hierdie kennisgewing in van Vuurpylstritat hisser Wit en petunia ondergetekonde doen / die Provinsiale Koerant by die ondergeteatrant in Zinniaville permanent tc aloft kende indict) M4 ND MME C BEUKES n Plan wat clic lipping van die straat Stadsklerk Stadsklerk gedeelte dtandui le ten SEC sedum& Jean MunisipaleKantore Posbus 3 toorure by die kantoor van die Stadsekre Posbus 52 Vanderbifipark tans Kamer No 717 Stadskantorc Bur Trichardt :20 Februane 1980 gerstrantrustenburg 2300 No 8/1980 in Beware indien enige Februark teen die voorgestelde shifting sett 1 else tot skadevergoeding wat as gevolp van die sluiting mag ontstaan TOWN COUNCL OF VANDERBLLnivel skriftelik by die ondergetekende in PARK gedien word voor of op 23 April 1980 TRCHARDT MUNCPALTY STADSKLERK AMENDMENT TO BULDNG BY PROPOSED AMENDMENTS Stadskantore TO BY LAWS LAWS Posbus 16 Rustenburg t is hereby notified in terms of section 0300 t is hereby notified in terms of section 96 of the Local Government Ordinance 20Februaric of the Local Government Ordinance No 1939 that the Town Council of Vander Kennisgewing No 25/ of 1939 as amended that the Council ; bijlpark proposes to amend the Building intends to amend furtherthatandarcl Eke ; Bytws!deity published under Administrators Bylaws published under Administrro Notice 929 dated 20 July 1977 TOWN COUNCL OF RUSTENBURG tors Notice No 651 of May 1978 as amended The general purport of the amendment PERMANENT CLOSNG OF A FORis: TON OF VUURPYL STREET ZNNA The general purport of this further VLLE RUSTENBURG amendment is to increase and amend the 1 To grant certain discretionary powers to The Town Engineer to recover deposits Notice is hereby given in terms of see Tariff of thargesnos 15and8(5) to pro for the construction of street paving kerblion 67 of The Local Government Ordin vide for the increase of the Escom tariffs ing and guttering nice 1939 that the Council propose to and other increased costs close portion of Vuurpyl Street between 2To reduce the floor to ceiling heights Witand Petunia Street in Zinniaville Rus Copies of this amendment are open foi of buildings tenburg permanently :inspection at room 2 ofthe Councils Offices _ i for a peridd Of fourteen days from the Copies of the relevant amendment will A plan showing the position of the por date of publication hereof lie for inspection at the office of the Town tion may he inspected during office hours Secretary (Room 202) Municipal Office at the office of the Town Secretary Room Any person whodcsires to record hisob Building Vanderbijpark during normal 717 Municipal Offices Burger Street Rus iection to the said amendment must do so f hours for a period of fourteen days tenburg in writing to the undersigned within 14 from the date of publication hereof

137 sk PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY RP Any person desirious of lodging any of publication of this notice in the Proobjection to the proposed amendment must sentations in respect thereof and vincial if he wishes Gazette lodge to do so such objection he in writing shall with within four weeks the of C BEUKES undersigned the first publication within of this notice 14 days after the which date Town Clerk is 20 of publication March 1980 of this inform the notice in the Provinlocal PO au Box 3 cial thority Gazette in writing of such objection or re landerbijpark presentation and shall state C BEUKES whether 20 February or not 1980 he wishes to be heard by the local autho Town Clerk Notice No 9/1980 PO Box rity Vanderbijlpark 20 J J ROODT 20 February 1980 Town Clerk Notice No Municipal Offices 8/1980 STADSRAAD" VAT VEREENGNG Verecniging February 1980 VEREENGNG ONTWERPDORPSBE Notice No 5685 PLANNNG WYSGNGSKEMA 1/ STADSRAAD VAN VANDERBJ: PARK ngevolge die Ordeimansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1965 het die Stadsraad WYSCNG VAN VERORDENNGE VA van Vereeniging Ontv:erpDorpsbeplanning STADSRAAD VAN VEREENGNG DE BERBER VAN ONTVLAMBARE wysigingskema 1/154 opgestel VLOESTOWWE EN STOWWE VOORGESTELDE PERMANENTE SLU Hierdie skema bent die volgende voor TNG EN VERKOOP VAN CEDEELTE Hierby ward ingevolge die bepalings van me: Die hersoncring van n gedeelte van VAN BASHEESTRAAT THREE artikel 96 van die Ordannansie op Plans Basheestraat Three Rivers Uitbrciding 1 RVERS UTBREDNG like Bestuur 1939 bekend gemaak dat die vanaf "Bestaande P: d" na "Spesiaal vir Stadsraad van Vanderbijlpark voornemcns parkering en godsdienidocleindes" Hierby word ingevolge die bepalings van is om die Vcrordcningc vir die Behecr van arlikels 67 pn79(18)(b) van die Vloeistowwe en Stowwe af Besondcrhede van hierdie skema le Ordonnan Ontvlambaresic ter insac op in die kantoor Plaaslike Bestuur 1939 bekend gegekondig by Administrateurskcnnisgewing van die Stadsekretaris maak dat dit die voorneme van die Stads 454 van 6 Junie (Kamer 1956 te wysig 104) Munisipale Kantoor Verrand van Verceniging is om gedeelte ceniging vir n tydpers: van vier woke vanaf van Basheestraat Three Die Rivers Uitbreiding 1 algemene strekking van hierdie wysi die datum van die caste publikasie van seas in die onderstaande bylae omskrywe ging is om vocirsiening to maak vir sekerc liadic kennisgewing naamlik 20 Maart permanent tc sluit en aan die Church of beperkings met betrekking tot die opberg 1983 the Nazarene teen n prys van R plus ing en very = van ontviambaro vlocistow :Die Rand sal ooitveg of die skema aanwe en stowwete koste vir godsdiens en parkeerdoelcindes geneem moet word al dan nie WM/Merit Afskrifte van die betrokkc wysiging 10 Enige Lk ctenaar of o upant van vaste T chening TP36/7/2 wat die voorgestelde gedurende gewone kantoorure vir n tydperk eiendom binne die gthied van bogemelde sluiting aantoon kan gedurende gewone kanvan vecrtien dae vanaf die datum van pudorpsbeplanningskema of binne 2 km vantoorure by die kantoor van die Stadsekreblikasie hiervan by die kantoor van die of die grensc daarvan het die reg om lails (Kamer teen 104) Munisipale Kantoor Stadsekretaris (Kamer 202) Munisipale die skema beswaar te maak of om vertoe Vereeniging; besigtig word Kantoorgebou Vanderbillpark ter insae ten opsigte daarvan te rig en indien by ; Enigiemand wat enige beswaar teen dit wil docn die Enige persoon wat beswaar teen die voor rhoet by die plaaslike bestuur voorgenome permanente sluiting of gestelde wysiging wil aanteken meet ditvervreemding binne vier weke van:f die eerste publika het of wit vergoeding mag skriftelik binne 14 dae vanaf die datum van sie van hierdie kennisgewing naamlik 20 eis indien sodanige sluiting plaasvind meet publikasie van hierdie kennisgewing in die Maart 1980 skriftelik van sodanigc be sy beswaar of cis skriftelik nie later nie as Provinsiale Koerant by die ondergetekende swaar of voila in kennis stel en vermcld of Woensdag 23 April 1980 by die Stadsklerk indien by deur die plaaslike bestuur gehoor wil Munisipale Kantoor Vereeniging indien C BEUKES word of nie Stadsklerk J J ROODT : Posbus 3 Stadsklerk i Vanderbijlpark Munisipale Kantoor Munisipale Kantoor 20 Februarie 1980 Vereeniging Vereeniging: Kcnnisgewing No 9/ Februarie Februarie 1980 Kennisgewing No $685 Kennisgewing No 5686 _ J J ROODT Stadsklerk TOWN COUNCL OF VANDERBUL i BYLAE PARK TOWN COUNCL OF VEREENGNG te van Basheestraat AMENDMENT TO BYLAWS FOR THE VEREENGNG DR AFT TOWN PLAN Ln Gedee dorpthree CONTROL OF NFLAMMABLE NNE AMENDMENT SCHEME Rivers Ultbrinding vide Algemene 1/154 Plan L QUDS AND SUBSTANCES SC No A2363/46 groot ongcveer n terms of the Townplanning and m2 ge/e0 lessen Erwe 1145 en 1146 t is hereby notified in terms of section Townships Ordinance 1965 the Town en n"luitende gedeeltes van die genoemde 1 96 of the Local Government Ordinance Council of Vereenigirg has prepared Draft Basheestraat aangrensend aan die ooste 1939 that the Town Council of Vanderbijl Townplanning Amendment Scheme like en westelike grense van Erf 1146 sacs 1/154 park proposes to amend the Bylaws for aangetoon deur die letters ABCDEFGH op the Control of nflammable Liquids and This scheme contains the following pro tekening TP36/7/2 Substances published under Administrators PosahThe rezoning of portion of Bashee Notice 454 of 6 June 1956 Street Three Rivers Extension from "Existing Road" to "Special for The parking TOWN general purport COUNCL OF of the VEREENGNG amendment and ecclesiastical purposes" is to make provision for certain restric PROPOSED Particulars of these schemes are open PERMANENT CLOSNG lions regarding the storage and conveyance for inspection at the office of the Town AND ALENATON OF PORTON OF of inflammable liquids and substances Secretary (Rbom 104) Municipal Offices BASHEE STREET THREE RVERS Vereeniging for a period of four weeks EXTENSON Copies of the relevant amendment win from the date of first publication of this Fe for inspection at the office of the Town notice which is 20 March 1980 Notice is hereby given in accordance with Secretary (Room 202) Municipal Office sections 67 and 7908)(b) of the Local Building Vanderbijpark during normal of The Council will consider whethei or Government Ordinance 1939 that it is nee hours for a period of fourteen days not these schemes should be adopted the intention of the Town Council of Verfrom the date of publication hereof ceniging to close permanently and alienate a Any owner or occupier of immovable to the Church of the Nazarene at a price Any person desirious of lodging any ob property within the area of the abovemen of R3 200 plus costs a portion of Bashee jcction to the proposed amendment must tioned townplanning scheme or within 2 Street Three Rivers Extension for eclodge such objection in writing with the km of the boundaries thereof has the right clesiasticaland parking purposes as more undersigned within 14 days after the dale to object to the scheme or to make repro fully described in the appended schedule

138 590 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE Drawing TP36/7/2 showing the pro to consider any objection to the provisional of sunder verbeteringswat by n waterposed closing can be inspected during supplementary valuation roll for the finan verspreidingskema aangesluit is of na me: normal office hours at the office of the cial year 1978/79 ning van die Raad daarby aangesluit kan Town Secretary (Room 104) Municipal word; of water gebruik word al dan nie Offices Vereeniging J P VAN STRAATEN betaal aan die Raad ooreenkomstig die Secretary: Valuation Board voorskrifte van hierdie verordeninge ten Any person who has any objection to opsigtc van die grond of geboue wat in the proposed permanent closing and aliena 20 February 1980 die linkerkantsc kolom van die onderstaan Lion or who may have any claim for Label beskryf word die gelde wat daarteen compensation if such closing is carriedoor in die regterkantste kolom aangegec out must lodge his objection or claim in word: writing with the Town Clerk Municipal STADSRAAD VAN VERWOERDBURG Offices Vereeniging not later than Wed Per flaunt!ncsday TEN OPTA13EL ncsclay 23 April 1980 VASSTELLNG VAN GELDE of gedecte J J ROODT SGTE VAN WATER daarvan _ Town Clerk : ngevolge artikel 80B(8) van die Ordon R Municipal Offices nansie op Plaaslike Bestuur 1939 (Ordon Verecniging (n) Grond waarop n Woonhuis op nansie 17 van 1939) word hierby bekend gcrig is of kan word 20 February 1980 gemaak dat die Stadsraad van Verwocrdburg by spesiale besluit die taricwe sons in Notice No 5686 (i) ndien bebou vir elke afilie byraande Bylac uiteengesit met ingang sonderlike wooncenheid 350 SCHEDULE van Maart 1980 vasgestel het vir die ge (ii) ndien onbebou vir elks Wed van die Raad stuk grond 350 P J GEERS A portion of Bashee Street Three Rivers Stadsklerk (b) Grond waarop wodnstelle op Extension Township P vide General Plan is of kan word insluitend SG A2363/46 in extent approximately afsonderlike eenhecie krag m2 situated between Erven 1145 and ; "BYLAE tens die Wet op Dwanes 1146 and including portions of the said 1971 (Wet 66 van 1971): Bailie Street abutting on the eastern and 1 ALGEMENE VOORSKRFTE BEwestern boundaries of crf 1146 as shown TREFFENDE GELDE (i) indien bebou vir elke af by the figure ABCDEFGH on Drawing ()(a) sonderlike woonsteleen Gelde betaalbaar ingevolge item TP36/7/2 held of gedeelte daarvan (1) is slegs betaalbaar deur die cienaar ten opsigte van enige stuk grond in n filet dien verstandc dat goedgekeurde dorp ndien alle noodsaakli elke voile 3 woonsteleen PLAASLKE BESTUUR VAN VER kedicnste te wet water riolering en elek hedc waarvan elkeen in WOERDBURG trisiteit die beskikbaarheid waarvan noroppervlakte kleiner is as maalweg n voorvereistc is vir die good 45 m2 vir doelcindes KENNSGEWNG VAN EERSTE ST!miring van n bouplan len opsigte daar hiervan gereken sal word TNG VAN WAARDERNGSRAAD OM van inderdaad beskikbaar is op daardie as2 Woonsteleenhede BESWARE TEN OPSGTE VAN VOOR ituk grond LUNGE AANVULLENDE WAARDE (ii) ndien onbebou vir elk RNGSLYS VR DE BOEKJAAR 1978/79 (b) Geld betaalbaar ingevolge item 2(1) voile potensiele worm AAN TE HOOR is step betaalbaar deur die cienaar van n s steleehheid 145 lanbotthoewc of plaasgedeelte indien so Kennis word hierby ingevolge artikel 37 danige landbouhoewe of plaasgedeelte by (Die aantal potensiele van die Ordonnansie op Eiendomsbclasting die Read so waterverspreidingskcma aan woonsteleenhede word bevan Plaaslike Besture 1977 (Ordonnansie gesluit is of kan word reken deur 40 % van die 11 van 1977) gegee dat die cerste sitting oppervlakte van die grand van die nvaarderingsraad op 28 Maart om 1 (2) En* venvysing in hierdie Bylae na te deel met n woonstel 09h00 sal plaasvind en gehou sal word by (`sink grond" sluit in vir doelcindes hien cenheidsoppervlakte van die volgende adres: van enige id standplaasn perseel of enige 115 m2) ander lerrein binne n goodgelccurde dorp Sakkie Burgerkamer (c) Grond waarop geboue vir be Die Hoewes (3) n die gavel van enige stuk grond sigheids of kantoordoeleindes h/v Rabiestraat en Basddnlaan wat met die Rand se waterverspreldingopgerig is of knn word uitge Verwocrclburg skema verbind is en wat nie under enigecn shin n garage en hoteh van die kategorice in item 2(1) uiteengesit um enige beswaar tot die voorlopige aan resorteer nie word die gelds bepaal so ma (i) indien bebou vir clke vullencle waarderingslys vir die boekjaar as moontlik oorecnkomstig die bepalings 290 m2 (breukdele word 197a/79 te oorwceg yan item 2(1) met inagneming van die benader tot die naastc acrd van die pemeel heclgetal) van die totalc vlocroppervlaktc van die (4) lemand waarvan dit vcreis word om J P VAN "STRAATEN Sckretaris: Waarderingsraad inligting aan die Rand te verstrek wat die 20 Fehrtiaric 1980 Read nodig het om cee gelde ingevolge item geboue op elke vcrdieping insluitend kelderverdie pings en buitegebouc vir 7(1) to bereken en wat versuim om dit besigheidsdocleindes bete does binne 30 the nadat by skriftelik skikbaar 350 LOCAL AUTHORTY OF VERWOERD kennis ontvang het betaal die gelde wat BURG die Raad met die beste inligting tot sy (ii) ndic]: onbebou vir elke beskikking bereken: Met dien verstande dat 290 m2 van 35 % van die NOTCE OF FRST STTNG OF VA die Rand in geen geval verplig is om oppervlakte van die grond LAM:7N BOARD TO HEAR OBJEC icmand c versoek om sodanige inligting (breukdele word benader TONS N RESPECT OF PROVSONAL te verstrek nie en kan die Read gelds bere tot die naaste hedge SUPPLEMENTARYNALUATON ROLL ken volgens inligting tot sy beskiking tat) 350 FOR THE FNANCAL YEAR 1978/79 (5) n elle geskille wat ontstaan oor die (d) Grond waarop geboue vir n Notice is hereby given in terms of sec deel of kategorie van item 2(1) wat van garage opgerig is of kan weird: Lion 37 of the Local Authorities Rating toepassing is of oor vanaf wailer datum Ordinance 1977 (Ordinance of 1977) enige dcel of kategerie van toepassing is (i) ndien bebou vir elke that the first sitting of the Valuation Board is die beslissing van die Stadsingenienr 280 m2 (breukdele word will take place on 28 March 1980 at deurslaggewend: Met dien verstande dat bereken tot die naastc 091:00 and will be held at the following ad die cienaar in so 11 revel by die Raad teen heelgetal) van die totalc dress: sy beslissing appel kan aanteken vloeroppervlakte van die geboue op elke verdie Sakkie Burger Room 2 GELDE BETAALBAAR ping insluitend kelderver Die Hoewes diepings en buitegebouc car Rabic Street and () Basden Avenue Basiese lieffings vir garage doeleindes be Vcrwocrdburg Die eicnaar van enige stuk grond i met skikbaar 350 4

139 (f) Kleuterskool 500 PROVNCAL GAZETTE; 20 FEBRUARY itabel Per amend TABEL Per maand the date of coming into operation for the of periodic of gedeelte area of the Council daarvan daarvan P GEERS Town Clerk R vcrbruik van die voorafgaan (ii) ndien onbebou vir elke : de boekjaar : 350 R 208 m2 van 35 % van die "SCHEDULE oppervlakte van die grand (Gemiddelde daaglikse ver (breukdele word benader bruik soos blyk uit die boeke GENERAL RULES REGARDNG tot die naaste hedge van die Raad en sal deur die CHARGES tal) 350 Raad bereken word)! ()(a) The charges payable in terms of (c) Grond waarop geboue vir sko () Grond as landbonhoewe in item 2(1) shall only be payable by an c poskantoor cnvir doelein gedcel en plaasgedeeltes: owner in respect of any piece of land in an des van die Staat (uitgesluit approved township if all essential services Vir elke home of "plaasgegebotte vir die spoorwed to wit water sewerage and electricity the en availability weermag) en munisipaliteit of which is normally a preopgerig is cif kan word: ; requisite for the approval of a building (2) Gethe vir die lewering van water aan die volgende verbrui Han in respect thereof arc in fact available Vir elke m2 of gedeelte on that piece of land kers per meter per maand of geclaarvan van die oppervlakte van relic daarvan: (b) die grand 350 The charge payable in terms of item 2() shall only be payable by the (a) Verbruikers wat tot en met Grand waarop geboue vir owner of an agricultural holding of farm kl per en/of creche op maand of gedeelte 1 portion if such agricultural holding or farm i daarvan vcrbruik tiltgesonder prig is of kan word asook portion is or can be connected to the soos in paragraaf (c) bepaal: grand gesoneer "Spesiaar: main! Per d of gedeelte daarvan _ 19c Vir elke m2 en/of gedealt daarvan van die opper (2) Any reference in this Schedule to t grandi(b) Verbruikers vat nicer as "piece of land" includes for the purpose vlakie van die kl per maand of gc hereof any erf stand lot or other area i &cite daarvan vcrbruik nit within an approved township (Wear n kleuterskool en/of gesonderd soos in paragraaf i crèche op n kerkerf pled is (3) n the case of any piece of land 1111 : (c) bcpaal: geld die tarief van toepassing Connected to the Councils water main op die i kleuterskool en/of l (i) per kl tot n verbruik van and not falling under any of the categories creche) 500 h 19c enumerated in item 20) the charges shall be determined as closely as possible in (g) Crond waarop geboue vir te 4 (ii) ho 500 d per kl of ge accordance with the provisions of item lefoon sentrale hotel dag deelte daarvan 7c 2(1) regard being had to the nature of : hospitaal vermaik of nywer i the premises held opgerig is of kan (c) n Dorpseienaar vir die lewe word: : ring aan individucle verbrui i (4) Where any person who is required to kers binne die bettokke dorp furnish a return to enable the Council to Vir elke m2 of gedeelte tot tyd en wyl die waterver determine the charges in terms of item 2() ()Leuven van die oppervlakte spreidingsnetwerk in sodanige fails to do so within 30 days after having van die grond 350 dorp deur die Raad oorge been called upon to do so by notice in necm (h) Crond waaro is: ivriting he shall pay Such charges as the p gebouc vir 1 Council shall assess on the best informa Ouctehuise kinderhuise en an 0) Dic meters van indivi thin available to it: Provided that the der soortgelyke inrigtings duck verbruikers word af Council shall not be compelled to call upon opgerig is of kan word: gelces cn gelde in pare any person to furnish such information and ; (i) lndien bebou vir elke 19 persona of gedeelte van daa rdie petal gebasseer op die gemiddelde inwo nertal van die" voorafgaandc jaar 350 grawe (a) en (b) is ten may the Council assess such charges on the opsigte van die verbruik i (nformation available to it deur sodanige vcrbrui i kers bctaalbaar (5) n all cases of dispute as to the inn of category of item 20) which is (ii) Alle meteraflesings van applicable or as to the date from which verbruikers ingevolge sub date any part or category is applicable the paragraaf (i) word afge decision of the Town Engineer shall be trek van die meterafle decisive: Provided that the owner shall in (:n Gewaarmerkte slant word dear die hoof van sings van die masseme die inrigting aan die Raad Such a case be entitled to lodge an appeal tars van die betrokke With the Council vorskaf) dorpscicnaar cn n by (ii) ndica ongebou vir elke stuk grond 2100 PAYABLE vordering komende van i 2 CHARGES Basic Charges 19c per kl ten opsigte van sodanige verskil word i (1) (Gebaseer op 100 per getter The owner of any piece of land with or sone) without improvements which is or in the Die bepalings in hierdie kennisgewing opinion of the Council can be connected () Grand waarop geboue vir vervat tree op Maart 1980 in werking to the main whether water is consumed or Cerk opgerig is of kan word: Kennisgcwing No 7/1980 hot shall be liable to pay to the Council Vir elkc m2 (breukdelc 20 Fcbruarie 1980 in terms of these bylaws in respect of word benader tot die naaste (he land or buildings described in the left hcelgeial) van die oppervlak " hand te van die grand 350 column of the following table the charges specified hi the right hand column (k) Grand waarop geboue vir ont TOWN COUNCL OF VERWOERD thereof spanningsklub laboratorium BURG: Per month navorsing spoorwee cn weer or part mag opgerig is of kan word DETERMNATON OF CHARGES N TABLE thereof insluitend landbouhocwcs en RESPECT OF WATER plaasgedeeltes waarop geboue R vir besigheidsdoeleindes opgerig is of enige ander instansie n terms of the provisions of section (a) Land on which a dwelling lwaarvoor nie in hierdie Bylae SOB(S) of the Local Government Ordinan house is Or can be erected: voorsiening gemaak is nic: ce 1939 (Ordinance 17 of 1939) it is (i) f built on for each separate dwelling unit hereby notified that the TownCouncil of Vir elk per day of verwocrtburg has by special resolution gedeelte daarvan van die bare determined the charges as set in the (ii) f not built on for each kende gemiddelde daaglikse Schedule below with March 1930 as i piece of land 350

140 592 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 TABLE Per month TABLE Per month TABLE Per month a or part or part or part thereof thereof thereof R R 1? (b) Land upon which flats is or (n the case of a nursery part thereof excepting as can be erected including school or creche being provided in paragraph (c): separate units in terms of the situated on a church erf the Section Titles Act 1971 (Act tariff applicable to nursery 6) Per lc/ up to consump 66 of 1971): school or crèche shall apply) lion of 500 kh 9c (i) f built on for each se (g) Land upon which buildings (ii) Over 500 d per d or parate flat unit or part for telephone exchange hotel part thereof 17c thereof 145 day hospital entertainment or (c) A township owner for supply industry are or can be to Provided that every full individual consumers witherected: 3 flat units each in area in the relevant township until smaller than 45 m2 shall For every 1000 m2 or part such time as the supply netfor purposes hereof be thereof of the area of the work in such township is taken regarded as 2 flat units land 350 over by the Council: (ii) f not built on for each (h) Land upon which an Old Age (i) The metres of individual full potential flat unit _ 145 fome Childrens Home and consumers shall be read and charges in terms similar establishments are or (The ofparagraphs number of potential (a) and (b) can be erected flat units are calculated shall be applicable in by dividing 40 % of the (i) f built on for every 19 respect of the consump arca of the land with a persons or part of that lion of such consumers flat unit area of 115 ma) number of inhabitants during the (ii) preceeding The total meter reading (c) Land upon which building for yof consumers in terms of business or office purposes is subparagraph (i) shall be or can be erected excluding (A certified return shall deducted from the meter garages and hotel: be furnished to the Court reading of the bulk meter ell by the person in of the relevant township (i) Of built on for every charge of the institution owner and an additional 290: m2 (fractions are concerned) charge of 19c per k/ shall rounded up to nearest be levied in respect of whole number) of the to (ii) f not built on for every such difference" tel floor area of the piece of land _ 2100 building at each floor (Based on 100 persons) ; The provisions in this notice contained including basements and shall come into operation on cl March outbuildings available for (j) Land upon which buildings 1980 business purposes 350 for a church is or can be erected: 20 February 1980 (ii) f not built on for every Notice No 7/ ma of 35 % of the For every ma (fractions area of the land (frac are rounded up to nearest tions are rounded up to whole number) of the area of nearest whole number) 350 the land :v 350 STADSRAAD VAN VERWOERD (d) Land upon which (k) Land upon which buildings BURG buildings for the purpose of a garage is for recreation club labora VASSTELLNG VAN GELDE TEN or can be erected: tory research railways and de OPSGTE VAN ROLERNG fence forcc arc or can be (i) f built on for every erected including agricultural ngevolge artikel 808(8) van die Or 208 ma (fractions are holdings and farm portions on donnansie op Plaeslike Bestuur 1939 (Or rounded up to the nearest which buildings for business donnansie 17 van 1939) word hierby bewhole number) of the to purposes are erected or any kend gernaak dat die Stadsraad van Ver tal floor area of the other institution not provided wocrdburg by spesiale bestuit die tariewe buildings at each floor for in this Schedule: sous in die bygaandc Bylae uiteengesit met including basements and For every per day or ingang van Maart 1980 vasgestel het vir outbuildings available for part thereof of the calculated die gebied van die Read garage purposes 350 average daily consumption of P GEERS (ii) f not built on for every the preceeding financial Stadsklerk 208 m2 of 35 % of the area of the land (fractions (The average daily consump BYLAE arc rounded up to the lion as appear from the nearest whole num Councils records and shall be ALGEMENE VOORSKRFTE ber) 350 calculated by the Council) BETREFFENDE GELDE (e) Land upon which buildings (1) Land classified as agricultural for school post office ()(a) Gelde betaalbaar ingevolge item 2 purpo holding and farm portions: ses and purposes of the State is slegs betaalbaar deur die eienaar ten For every agricultural holding (excluding buildings for rail or farm portions _ opsigte van cnige stuk grond in n coed 350 ways and defence force) and gekeurde dorp indien alto noodsaaklike municipality are or can be (2) Charges for the supply of dienste tc were riolering water en elektrierected: water to the following customers siteit die beskikbaarheid waarvan normaalper meter per month or pad weg n voorvereiste is vir die goedkeuring For every m2 or part thereof: van n bouplan ten opsigte daarvan inderthereof of the area of the daad beskikbaar is op daardie stuk grond land 350 (a) Consumed who consumes up to and including 500 d per (h) Gelde betaalbaar ingevolge item 2 (1) Land upon which buildings month or part thereof ex is slegs betaalbaar deur die eienaar van n for Nursery school or crèche cepting as provided in subitem landbuuhoewe of plaasgedeelte indien so 4 arc or can be erected includ (c): danige landbouhoewe of plaasgedeelte by ing land zoned "special": die munisipale riool aangesluit is Per d or part thereof _ 19c For every 467 ma of part (2) Enigc vcnvysing in hierdie Bylae na thereof of the area of the (b) Consumers who consume more "stuk grond" sluit in vir cloelcincics hien land 350 than 500 ld per month or van enige erf standplaas perscel of enige

141 beskryf (a) PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY ander terrein binne n goedgekeurde dorp TABEL Per maid TABEL Per maned (3) n die gcval van enige stuk grand of gedeelte of gedeelie wat met die Rand Sc rioolstelsel verbind is daarvan daarvan en wat nic under cnigecn van die kategorice wat in item 2 uiteengesit word ressor R R leer nic word die gelde so na as meant (e) Grond waarop besighcidsge (g) Grond waarop geboue vir lik oorcenkomstig die bcpalings van item 2 bone opgerig is of bin word doelcindes van n hotel of bepaal met inagneming van die acrd van insluilende garages en kan daghospitaal opgerig is of kan die perste tore: word: (4) lemand waarvan tit vereis word om (i) ndien bcbou vir elke (i) ndien bebou vir elke intigting eats die Raad te verstrek ten einde 100 ma (breukdele word 380 m2 (breukdele word die gelde ingevolgc item 2 te bereken en benader tot die waste benader tot die volgende wat versuirn cm tit tc doen binne 30 dae heelgetal) van die totaal heelgetal) van die oppermutat by skriftelik tennis ontvang het van die vloeroppervlakte vlakte van die grond 1100 most die gelde betaal wat die Raad met van die gebouc op elkc die beste inligting kit sy bcskikking bare verdieping insluitendc (ii) ndien onbebou vir elke ken: Met then verstande dal die Raad in kelderverdiepings en bui 380 m2 (breukdele word gecn gcval verplig is om icmand te ver legebouc vir besigheids benader tot die volgende sock om sodanige Hinting lc verstrck nic en garagedoeleindes be heelgetal) van dic open kan die Raad gclde bcreken volgens skikbaar 1100 pervlakte van die rgf inligting tot sy beskikking grand 900 (ii) ndien onbebou vir ace (5) n elle geskille wat ontstaan nor die 100 m2 van 35% van dic (h) Grond waarop geboue vir deel of kategoric van item 2 wat van toe oppervlaktc van die grand doeleindes van die Staat en passing is of yawl wafter datum cnige dee( (breukdele word henader tnunisipaliteit opgerig is of kategarie van toepassing is is die be tot dic naaste heelge kan word behalwe waar elders lissing van die Stadsipgenieur deurslag uitdruklik voorsicning gcewend: Met lien verstande dat die tic maak is: naar in so n gcval by die Rand teen sy (d) Grand waarop primere of se () ndien bebou vir elke beslissing appel kan aanteken konderc stole opgerig is of m2 of gedeelte tan word: daarvan van die appal 2 GELDE BETAALBAAR (i) ndien bebou vireike 19 vlakte van die grand 1100 tinders () Die eienaar van cnige stuk grand of gedeelte van daardie getal gebaseer op (ii) ndien onbebou vir elke met of wnder verbeteringc wat by n 1 dic gemiddelde leerling 000 rn2 of gedeelte munisipale riool aangesluit is of na mating daarvan van die (*Portal van die voorafgaandc van die Read claarby aangesluit kan word 1200 vlakte van die grand 900 jaar betaal aan die Read oorcenkorustig die : voorskrifte van hierdie verordeninge ten (n Gewaarmerkte sleet i(i) Grand waarop geboue vir ligte opsigtc van die grond of gebouc wat in die word dew die hoof van nywerbeidsdoelemdes opgerig linkerkantse kolom van onderstaande tabel is dic betrokkc skool aan die of kan word: word die gelde wat daarteenoor in Raad verskaf) (i) andien bebou; vir cake die rcgterkantse kolom aangegcc word: mo of gedeelte dear (ii) ndien onbebou vir cam! TABEL slut grand van van die oppervlakte van die grand 1200 Per :wand of gedeette i(e) Grand waarop n Witter (ii) ndite onbebou vir elk i daarvan stool of creche opgerig is of 1 COO m2 of gedeelte 111 R kan word: daarvan van die opper Grand waarop nwoonhuis vlakte van die grand 900 () ndien bcbou vir ke 38 opgerig is of kan word: kinder% of micelle van (D Grand waarop Ouctchuise (i) ndien bebou vir OW daardic goal" gebaseer op Kinderhuise en ander soortgeafsonderlike woonstc) die gemiddelde feedinglike inrigtings opgerig is of cenheld 1025 tatvan voorafgaande kan word: jaar die (ii) ndian onbebou vir elk (i) ndien bebou vir elke 19 stuk grand 900 en Gewaarnierkle staat persone of gedeelte van word deur die hoof van daardie getal gebaseer op (b) Grond waarop waonstelle op die betrokke kleuterskool die gemiddelde inwonergerig is of kan word insluiten of creche aan dic Raad tat van die voorafgaande de a(sonderlikc cenhede krag verskaf) jaar 1200 tens die Wet op Deeltitels 1971 (Wet 66 van 1971)i Maar ii kleuterskool of (n Gewaarmerktc staat!iii) creche op 11!caked ge (i) ndien bebou vir cite af word deur die hoof van lee is geld die tarter van die betrokkc inrigting aan sonderlike woonstelaen toepassing on n kleutcr die Raad verskaf) held of gedeelte van n stool of creche) cenheid 810 (ii) ndien onbebou tarief vir (ii) ndien onbehou vir elke elke stuk grand (geba Met dien verstande dat stuk grand _ 3000 seer op 100 persone) _ 5400 elke voile 3 woonsteleen hede waarvan elkeen in (1) Grond waarop 11 gebou vir (k) Grand waarop geboue vir die oppervlakte kleiner is as doelcindes van n poskantoor doeleindes van n kerk ogee 45 m2 vir doeleindes bier telefoonsentrale vermaaklik rig is of tan word: van gereken word as 2 held: en openbare saal opgewoonsteleenlaede rig is of kan word en gond (i) ndien bebou vir elke 295 gesoneer "spesiaal" sander sitplekke (breukdele word (ii) ndien onbebou vir elke aanduiding van gebruik: benader tot die volgende potensiele woonsteleen heelgetal) in die kerk van heid 710 (0 ndien bebou; vir elke 450 mm wydte 1050 (Die m22 of gedeelte annealpoteusiele daarvan van die opperyield van die grond 1050 kleuterskool oak op die (Wear n woonhuis of n woonsteleenherle word bereken deur 40 W van die grand voorkom is die heff lags in terme van oppervlakte van die grand (ii) ndien onbebou vir elke te deel met n woonstel m2 of gedeelte die Rioleringsverordenin eenheidsoppervlakte van daarvan van die opper ge ten opsigle van soda 115 m2) vlakte van die grond 900 nige woonhuis of Men

142 1 1 tcrskool 1 1 (War on 594 ROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE 1980 TABEL Per monad of any cif stand lot or other area within TABLE Per month 41 or port of gedeetle an approved township thereof daorvan (3) n the case of any piece of land coa R netted to the Councils sewerage and not R addisioncel tot falling under any of the categories enu (i) f built on for every hierdie vasstelling) = rated in item 2 the charges shall be 100 in2 (fractions are determined as closely as possible in ac rounded up to the nearest (ii) nitial onbebou vir elke eordance with the provisions thereof regard whole number) of the to stuk grond 1800 being had to the nature of the premises tal of the floor areas of the buildings at each n woonhuis of (4) Where any person who is required floor including basements kleuterskool op die stuk to furnish a return to enable the Council and outbuildings avail grond opgcrig word is to determine the charges in terms of item able for business and gahierdie hefting bctaalbaar 2 fails to do so within 30 days after having rage purposes 1100 ho en behalwe die hef been called upon to do so by notice in Ping van toepassing op n Writing shall pay such charges as the (ii) f not built on for every woonlmis of klcuterskool Council shall assess on the hest informa 100 ni2 of 35 % of the ingevolge die Riole Lion available to it: Provided that the arca of the land (fracringsverordcninge) Council shall not be compelled to call upon tions are rounded up to any person to furnish such information and the nearest whole num () Grand waarop gebouc vir may the Council assess such charges on ber) 900 : doeleindes van klubs spoor the information available to it (d) Land upon which primary or wegslasies la bora toriums navorsingseenhede die Stant (5) n all disputes as to the part or secondary schools arc or can waar sodanige grond van die category of item 2 which is applicable or! he erected: Staat buite nip geprokla as to the date from which any part or (i) f built on for every mecrde clorpsgebied gcled is category is applicable the decision of the 19 children or part of opgerig is of ken word of eni Town Engineer shall be decisive: Provided ; that number based on ge ander instansie waarvoor that the owner shall in such a case be ; the average number of nie in Merino Bylac voorsie entitled to lodge an appeal with the ; pupils during the precedning gemaak word nie: Council mg year 1200 Vir elke drekwatertoebehoor 975 : 2 CHARGES PAYABLE (A certified return shall scl he furnished to the Coun (1) (2) Vir die doeleindes van hier The owner of any piece of land cil by the principal of the ;with or without improvements which is or school concerned) die item word elke urinalvlak en in die geval van n bladtipc uri M the opinion of the Council can be con fleeted naal elke 686 mm of to the municipal sewer shall pay (ii) f not built on for every gedeelte to the Council in terms of these bylaws piece of land : daarvan as n afsonderlike drckin respect of the land or buildings des wa tertoehehoorsel sunken te) Land upon which a nursery :cribed in the deft hand column of the fol school or creche is or can be Die bepalings in liadic kennisgcwing slowing table the charges specified in the ; erected: vervat tree op tut 1980 in waking right hand column thereof: 1 20 Februarie 1980 ; (i) f built on for every 38 Kennisgewing No 6/1980 TABLE children or part of that number based on the Per month average number of pupils or part the prececding TOWN COUNCL OF VERWOERD : thereof year arring " 1050 i BURG R (A 1 certified return shall DETERMNATON OF CHARGES N fa) Land n P on which a dwelling be furnished to the Coon RESPECT OF DRANAGE house isor can be erected: cil by the principal of the n terms of the provisions of section (i) f nursery school or crèche built on for every $ 808(8) concerned) of the Local Government ()Mitten i 4 separate dwelling unit 1025 cc 1939 (Ordinance 17 of 1939) it is here 1 by notified that the Town Council of Ver (ii) (n the case of a nursery f not built on for every school or creche being woerdburg has by special resolution de piece of land 900 situated on a church crf terminal the charges as set out in the schedule below with 1 March (980 as the (b) Land upon which flats are or the tariff applicable to a date of coming into operation for the area can be erected including nursery school or creche of the Council separate units in terms of the shall apply) 11 GEERS Sectional Titles Act 1971 (ii) f not built on for every Town Clerk (Act 66 of 1971): piece of land 3000 (i) if huill on for every (1) Land upon which a building SCHEDULE senanite flat unit or part for a post office telephone ex 1 GENERAL RULES REGARDNG of a unit 810 change entertainment public CHARGES Provided that every full 3 flat units each in area item smaller than 45 m2 shall 2 shall only be payable by an owner for purposes hereof be in respect of any piece of land in an ap regarded as 7 flat units hall purposes is or can be erected including land zoned (1)(n) The charge payable in terms or"special" without reference to use: proved township if all essential services (i) f built for every 1 to wit sewerage water and electricity the 000 m2 (ii) f not on for every or part thereof availability of which is normally a pre full potential flat unit 710 of the area of the land 1050 requisite for the approval of a building (ii) f not built on for every plan in respect thereof are in fact avail (The number of potential 000 m2 or part thereof able on that piece of land flat units are calculated by disiiding 40% of the of the area of the land 900 (b) The charge payable in terms of item area of the land with a (g) Land upon which a building 2 shall only be payable by the owner of flat unit area of 115 m2) an agricultural holding or farm portion if for the purpose of an hotel or day hospital is or can be such agricultural holding or farm portion (c) Land upon which buildings for erected: is connected to the municipal sewer businessptfrpmes area or can (2) Any reference in this Schedule to be erected including garages (i) f built on for every "piece of land" includes for purpose here 1 and offices: 380 m2 (fractions are ; 4

143 (A 1 1 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY 19g0 595 W TABLE Per month TABLE Per month van die publikasie hiervan in (lie Provinor part or part siale Koerant by die ondergetekende indien thereof thereof J S VAN DER WALT R t Stadsklerk rounded up to the nearest of such dwelling house or Munisipale Kantore whole number) of the nursery school in terms of P/Sak X1609 area of the land 1100 the Drainage Bylaws) Warmbad: 0480 (ii) f not built on for every 0) Land 20 Fcbruarie 1980 upon which buildings 380 m2 (fractions are Kennisgewing for the purpose of clubs railrounded up to the near No 3/1980 way stations laboratories est whole number) of the area of the land 900 research units the State where such land of the Slate is TOWN COUNCL OF WARMBATHS (t) Land upon which buildings situated outside an approved for State and Municipality are township are or can be ADOPTON AMENDMENT TO AND or can be erected except where erected or any other instituexplicit provision is made else lion not provided for in this REVOCATON OF BYLAWS Notice is hereby given in terms of where:schedule: see don 96 of the Local Government Ordinan (i) f built on for every For each soil water fitting _ 975 ce 1939 that the Town Council of Warmbaths intends to: ma or part thereof of the area of land 1100 (2) For the purposes of this 1 Adopt the following bylaws as byitem each urinal stall and in the laws of the (ii) Council; f not built on for every case of a slab type urinal each m2 or part there 636 mm or part thereof shall be (a) Standard Drainage Bylaws as of the area of the as a separate soilwater promulgated under Administrators land 900 P freitgatinrgded Notice No 665 of 8 June 1977 with amendments; and 0) Land upon which buildings for light industrial purposes are The provisions in this notice contained (b) Standard Street and Miscellaneous or can be erected: shall come into operation on March Bylaws promulgated under Adminis 1980 trators (i) f built on for every Notice No 368 of 14 March m2 or part thereof with amendments 20 February 1980 of the area of the land _ 1200 Notice No 6/ The revocation of the Councils Drainage and (ii) Plumbing Bylaws f not built on for every promul gated under m2 or part thereof Administrators Notice 810 of 12 of the area of the land 900 September 1951 STADSRAAD VAN WARMBAD 3 (j) Land upon which buildings Amendment of the Traffic Bylaws and Regulations for an Old Age Home of the Council AANNAME WYSGNGS EN HER promulgated Childrens Home and similar under Administrators Notice ROEPNG VAN VERORDENNGE No 60 of 9 establishments are or can be February 1949 by the deletion of Chapters erected: and 13/ thereof Kennis geskied hiermee ingevolge art Copies (i) f built of the bylaws on for every 19 will lie for inspeckel 96 van die Onlonnansie op Plaaslike tion during normal office hours at the Of persons or part that num Bestuur 1939 dat die Stadsraad van Warm flee of the bur based on the average Town Room B28 bad van voorneme is om: Municipal Offices Warmbat SecretaryK numer i b of natans bi h t s for a period )of 14 days during the preceeding from date of publication hereof year in Die volgendc verordeninge as verordeninge van die Raad aan te seem: the ProvincialGazette G certified return shall Any person who desires to record his objeetion to the be furnished to the Coun (a) Standard Rioleringsverordeninge adoption amendment or afse ell by the person in char kondig by Adinintstrateurskentusgewing revocation of the by laws must do so in ge of the institution) 665 van 8 Junk 1977 met wysigings; writing to the undersigned within 14 days en from date of publication hereof in the (ii) f not built on for every Provincial Gazette piece of land (based on (b) Standaard Straw en Diverse Verorde 1(10 persons) 5400 ninge afgekondig by Administrateurs J S VAN DER WALT kennisgewing 368 van 14 Maart 1973 Town Clerk (k) Land upon which a church met wysigings; Municipal Offices is or can be erected: Private Bag X1609 Warmbaths (i) f built on for every Die Riolerings en Loodgietersveror 0480 seats (fractions are deninge van die Rand afgekondig by Ad 20 February 195/ rounded up to the higher ministrateurskennisgewing 810 van 12 Notice No 3/1980 whole number) in the September 1951 te herroep; church of 450 mm width Die Verkeersverordeninge en Regula (n the case of a dwelling sies afgekondig by Administrateurskennis STADSRAAD VAN WARHEAD house or nursery school gewing No 60 van 9 Februarie 1949 to VERHURNG VAN GROND being on the land the wysig deur Hoofstukke en V van die charges payable in respect Verordeninge te skrap Kennis geskied hiermee ingevolge artikel thereof in terms of the 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Drainage Bylaws shall Afskrifte van die verordeninge C: ter Bestuur 1939 dat die Stadsraad van be in addition to this insae gedurende gewone kantoorure by die Warmbad van voorneme is am n gedeelte determination) kantoor van die Stadsekretaris Kamer 1328 van Gedeelte 25 van die plans Het Bad Munisipale Kantore Warmbad vir n tyd 465KR: Groot ongeveer hektaar (:i) f not built on for every perk van 14 dae vanaf die datum van pu vir weidingsdeeleindes te verhuur piece of land _ " 1800 blikasie van hicrdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Besonderhede van die voorgestelde ver (n the case of a dwelling!luring is gedurende kantoorure ter insne by house or nursery school die Kantoor van die Stadsekretaris (Kabeing erected on the land Enige persoon wat beswaar teen die aan mer 1328) Munisipale Kantore Voortrekthis charge shall be pay name wysiging of herroeping van die ge kenveg Warrnbad able in addition to the noemde Verordeninge wens aan te teken charges levied in respect moet dit skriftelik Mime 14 dae na datum Enige persoon wat beswaar teen die voor

144 596 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUAR1E 1980 gestelde verhuring wil aanteken moet so TOWN COUNCL OF WARMBATHS Any person who wishes to object to the danige beswaar skriftelik binne 14 (veer LEASE OF proposed lease must lodge such an obtien) dae na datum van publikasic van jection within 14 (fourteen) days from LAND hierdie kennisgewing in die Provinsiale Notice is hereby given in terms of secdate of publication of this notice in the Government tiob 79(19) by die ondergetekende Koerant indien of the Local entprovincial Gazette with the undersigned Ordinance 1939 that the Town Council of P DU PLESSS Warmbaths intends to lease a portion of 1 P DU PLESSS Portion 25 of the farm HetH ead B Wnde StadsklerkAct 456KR: Town Clerk Measuring approximately ha for grazing purposes Municipal Offices Munisipale Kantor; Private Bag X1609 P/Sak X1609 Particulars of the proposed lease are Warmbaths Warmbad open for inspection at the office of the Town Secretary (Room B28) Municipal Of 20 February Februarie 1980 [ ices Voortrekker Road Warmbaths Notice No 4/1980 Kennisgewing No 4/1980 during normal office hours

145 0 PROVNCAL GAZETTE 20 FEBRUARY " _ NHOUD CONTENTS Proklainnsies Proclamations 26 Wysiging van Titclvoorwaardes van Erf Amendment of Title Conditions of Erf 629 Dorp Muckleneuk Stad Pretoria 453 Muckleneuk Township City of Pretoria _ Wysiging van Titelvoorwaardes Erf 1934 Dorp 27 Amendment of Title Conditions of Ed 1934 Phalaborwa Uitbreiding 1 distrik Letaba 453 Phalaborwa Extension 1 Township district Le 28 Dorp lovo: Uitbreiding van igrense 453 taba Wet op Opheffing van Beperkings lovo Township: Extension of Boundaries 453 (a) Erf 87 dorp BryanstonRegistrasieAfdeling 29 Removal of Restrictions; 1967: Lit Transvaal; (a) en Erf 87 Bryanston Township Registration Division R Transvaal; (b) k wysiging and Noordelike Johannesburgstreu (b) Northern Johannesburg Region skema Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings; 1967: Erwe 30 Removal of Restrictions Act 1967: Erven en 428 dorp Phalaborwa Uitbreiding and 428 Phalaborwa Extension 1 Township distrik Letaba 455 district Letaba 455 : Adminislrateurskennisgewings Athninistrators Notices 169 Votergestelde Onwettige Dorp Galenite 19 van 169 Pt:reposed llegal Township Portion 19 of the die pleas Klipspruit distrik Johannesburg : 458 farm Klipspruit 298Q District Johannesburg Ordonnansie op Padverkccr 1966 (Ordonnansie 186 Road Traffic Ordinance 1966 (Ordinance 21 of 21 van 1966): Wysiging van Padverkeersregula; 1966): Amendment of Road Traffic Regulations 458 sies 187 Munisipaliteit Atherton: Veroraen ingē nsake Li Alberton Municipality: By laws Relating to the Licencing of Advertising Signs and Hoarding 461 sensiering van Advestensietekens en Shillings _ Alberton Municipality: Amendment to Building 188 Munisipaliteit Alberton: Wysiging van Blamer Bylaws 466 ordeninge Bethal Municipality: Revocation of Capital De 189 Munisipaliteit Bethal: Herropping van _ Kiinitaal vclopment Fund Bylaws 467 ontwikkelingsfondsverordeninge _ Bethal Municipality: Amendment to Traffic By 190 Munisipaliteit Bethal: Wysiging van Verkeersver laws _ 467 ordeninge Christiana Municipality: Amendment to Elec 191 Munisipaliteit Christiana: Wysiging van Elektri tricity By laws 467 siteitsverordeninge Middelburg Municipality; Amendment to Build 192Ṁunisipaliteit Middelburg: Wysiging van Bon Mg Bylaws 468 verordeninge _ Christiana Municipality: Amendment to Water 7* 193 Munisipaliteit Christiana: Wysiging van Water Supply Bylaws 468 voorsieningsverordeninge : Christiana Municipality: Amendment to the Se 194 Munisipaliteit Christinna:Wysiging yap Vera; werage System and Vacuum Tank Removals Bydeninge op Rioleringstelsels en Suigtenkverwyde laws 470 rings : Christiana Municipality: Amendment to Water 195 Munisipaliteit Christiana: Wysiging van Water? Furrow Bylaws 471 voorverordeninge _ Correction Notice: Dullstroom Municipality: 196 Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Sanitary and Refuse Removals Tariff aliteit Dullstroom: Sanitere en Vullisverwyderingstarjef Heidelberg Municipality: Refuse (Solid Wastes) 197 Munsip Heidelberg: Verordeninge Betref Bylaws _ 472 fende Vaste Afval Heidelberg Municipality: Adoption of Standard 198 Munisipaliteit Heidelberg: Aanname van Stan Drainage By laws 484 daard Rioleringsverordeninge Correction Notice Johannesburg Municipality: Kennisgewing van Verbetering: Munisipaliteit Milk fly laws 492 Johannesburg: Melkverordeninge _ Lydenburg Municipality: Refuse (Solid Wastes) 200 Munisipaliteit Lydenburg: Verordeninge Betref and Sanitary Bylaws _ 493 fende Vaste Afval en Sanitcit _ Nelspruit Municipality: Bylaws Relating to the 201 Munisipaliteit Nelspruit: Verordeninge Betref Hire of Halls 505 fendc die Huur van Sale PeriUrban: Amendment to Abattoir Bylaws _ TROBG: Wysiging van Abattoilveroideninge PeriUrban: Amendment to Sanitary Conve 203 TROBG: Wysiging van Sanitary Gcmakke en niences and Nightsoil and Refuse Removal By Nagvuil en yuilgoddverwyderingsverordennige 518 laws Kennisgewing van Verbctering: Munisipaliteit 204 Correction Notice: Mennen Municipality: Elec Tzaneen: Elektrisiteitsverordeninge 521 tricity Bylaws Munisipaliteit Vethersdorp: Wysiging van Swam 205 Ventcrsdorp Municipality: Amendment to Swimbadverordeninge _ 521 ming Rath!brims 206 Munisipaliteit Vereeniging: Wysiging van Bon 206 Verceniging Municipality: Amendment to Buildverordeninge _ _ Munisipaliteit Warridiach Aannernee van Spn 207 Warmbatlis Municipality: Adoption of Standard daardgesondhcidsvetordeninge virkinderbewaar Health Bylaws for Creches and Creches Cumhuise en Kinderbewaarbuise CtimKleuterskole Nursery Schools for White Children _ 522 vir Blankc Kinders _ Regulations GoVerning the Transvaal Joint Mu 208 Regulasies nsake die Transvaalse Monisipale nicipal Annuity and Gratuity Fund: Amend Jaargeld = en Gratifikasiefonds: Wysiging 522 ment _ Dorp Bedfordview Uitbreiding 246 Verklaring 209 Bedfordview ExteMion 246 Township beelara 522 lion of an Approved Township BedfOrdvieviwysigingskema 1/200 e Bedfordview Amendment Scheme 1/200 _ Dorp: Eldoradopark Uitbreiding 8Verklaring 21 1 Eldoradopark Extension 8 TOwnship Declaration tot Goedgekeurde Dorp tot Goedgekeurde DOrp : 525 of an Approved Township : Johannesburgwysigingskerna Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema 146 _ Johannesburg Amendment Scheme Germistonwysigingskema 1/ Germiston Amendment Scheme 1/ Germiston wysigingskema 1/ Germiston Amendment Scheme 1/ Johannesburgwysigingskema 28 _ Johannesburg Amendment Scheme 28 _ Johannesburgwysigingskema 107 _ Johannesburg Amendment Scheme 107 : 529

146 598 1 PROVNSALE KOERANT 20 FEBRUARE Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme 167 _ Dorp: Langdale Uitbreiding 2 Verklaring tot 221 Longdale Extension 2 Township Declaration of Goedgekeurde Dorp 530 an Approved Township Noordelikc Johannesburgstreek wysigingskema 222 Northern Johannesburg Region Amendment 1052 Kennisgewing van Verbetering 533 Scheme 1052 Correction Notice Noordelike Johannesburgstreek wysigingskema 223 Northern Johannesburg Region Amendment Scheme Noordelike Johannesburgstreck wysigingskema 224 Northern Johannesburg Region Amendment Scheme Dorp: Ormonde Uitbreiding 5 Verklaring tot 225 Ormonde Extension 5 Township Declaration of Goedgekeurde Dorp 533 an Approved Township Potchefstrbom wysigingskema 1/102 Kennisge 996 Potchefstroom Amendment Scheme 1/102 Cor 536 wing van Verbetering 536 rection Notice 227 Randfontein wysigingskema 1/ tandfontein Amendment Scheme 1/ Verlegging van n Gedeelte van Provinsiale Pad 228 Deviationof a section of Provincial Road P83: 183: Distrik Lydenburg 537 District of Lydenhurg Verlegging Verlegging en Verbreding van Dis 229 Extension Deviation and Widening of Public trikspad 1671: Distrik Potchefstroom _ 538 Road 1671: District of Potchefstroom _ Verbreding van Provinsiale Pad P291: Distrik 230 Widening of Provincial Road P29 : District of Witbank 53R Witbank 231 Verklaring vantdegurigspail Oar die Restant van 231 Declaration of Access Road over the iemainding die Pleas Brocderstroom 4811Q: Distrik Pre Extent of the farm Broederstroom 481JQ: toria 542 District of Pretoria Ophcffing van Skut op die plans Kliprond 232 Distablishment of the Pound on the farm Klip Warmbad distrik _ 543 rond district of Warmbaths 543 Algemene Kennisgewings s General Notices 116 Johannesburgwysigingskema 253 _ Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema 261 _ Johannesburg Amendment Scheme 261 _ Noordelike Johannesburgwysigingskema Northern Johannesburg Amendment Scheme Pietersburgwysigingskema 1/ Pietersburg Amendment Scheme 1/66 _ Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pitt&in Amendment Scheme 588 _ Randburgwysigingskema 222 _ L Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendritent Scheme 260 Tenders _ 568 Tenders _ 568 Plaaslike Bestuurskennisgewings 570 Noticesby Local Authorities Doksburgwysigingskema 244 1: _ Boksbnrg Amendment Seherne Germistonwysigingskema 1/274 _ Gerthiston Amendment Scheme 1/ Halfwayhouse en Clayville wysigingskema Halfway Houseland Clayville Amendment Seise 128 Johannesburgwysigingskema me 27 _ 129 Johannesburgwysigingskema Johanhesburg Amercdment Scheme 82 _ Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Noordelike nhannesbu rgst reek vrysigingskema 130 Johannesburg Amendment Scheme 267 _ 550 " 820 i _ Northern Johannesburg Region Amendment 132 Noordelike 1 oh annesbu rgstrcek wysigingsketua Scheme Northern Johannesburg Region Amendment Scheme Noordelike Joha nnesbu rgst reek wysigingskema Scheme Northern Johannesburg Region Amendment 134 Noordelike Johannesburgstreek wysigirmskem a _L Northern Johannesburg Regain Amendment 135 Noordelike Joitannesi_Lurgstreek wysigingskema Scheme _ Northern Johannesburg Region Amendment 136 Noordelike Johannesburgwysigingsketna Scheme Pretoriawysigingskema Northern Johannesburg Amendment Scheme 138 Pretoria wysigingskema Pretoriawysigingskema : Pretoria AmendnieritScheme Pretoriawysigingskema 582 _ Pretoria Amendment Scheme tandburgwysigingskema Pretoria Amendinent Scheine Randburgwysigingskema 258 _: : Pretoria Amendment Scheme Zecrustwysigingskema 1/ Randburg Amendment Scheme Voorgestelde Stigting van Dorpc 1) Alrode UitL 142 Randburg Amendment Scheme breiding 11 2) Alrode Uitbreiding 12 3) Alrode 143 Zeerust Aniendment Schenk 1/21 _ :_ 557 Uitbreiding 13 4) Alrode Uitbreiding 14 5) 744 Proposed Establishment of Townships 1) Alrode Alrode Uitbreiding 15 Voorgestelde Stigting van Extension 11:2)tAlrode ExtensiOn 12 3) Alrode Dorpc 1) Aliode Uitbrciding 162) Alrode Uit Extension 1314)Alrode Extension 14 5) Alrode breiding 17 3)Alrode Uitbreiding 16: 4) Leeuw Extension 15 Proposed Establishment of Townkuil 5) Duvhapark Uitbreiding 1 /Actonville ships 1) Alrode Extension 16 2) Alrode Extension 17 3) Alrode Extension 18 4) Leeuwkuil 145 Voorgestelde Stigting van Dorpc: ) 5) Dnvhapark Esselenpark Extension 1/Actonville Extension 5 2) Strydompark Uitbrciding Proposed Establishment Of Townships ) Esse 146 Voorgestelde Wysiging van die Algemene Plan lenpark 2) Strydbmpark Extension van die Dorn ) Annlin Propthed Amendment of General plan of the Township 1) Annlin The Slums Act The Slums Act The Slums Act 1979 : : _ 566 Tenders Wet op Opheffing van Beperking 84 van Die Slumswet 1979" _ : _ Removal of Restrictions Act 84 of Die Slumswet 1979 : :: 150 Die Slumswet Notices by Local Authorities _: : : 570 Tenders _ 539 Plaaslike Bestuurskennisgewings 570

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit Mosselbaai Munisipaliteit GRASIE VIR VOLDOENING VAN ADVERTENSIETEKENS Die Stadsraad het n grasietydperk van 1 Julie 2015 tot 31 Desember 2015 aan besighede toegestaan om hulle die geleentheid te bied om

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

iii ±a - ''. - " - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977.

iii ±a - ''. -  - ' ' ,.. .. ' No. 37 (Administrateurs-); 1977: - ' zr.. (1) voorwaarde (c) ophef; en ; No. 38 (Administrateurs-), 1977. cick; THE PROVNCE OF TRANSVAAL MENKO DE PR ClaSE " TRANSVAAL 0 Off trial 4azette (Registered at the Post Office as a Newspaper) _ ±a iii s Offiniiitt Warrant (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

,...,, I' r. e g. t ] .; 1"...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en-

,...,, I' r. e g. t ] .; 1...,..Hk JANUARY,31 JANUARIE. bieileeke vanm sauri artikelfri8k0a. dag van Januarie, Eenduisend Negehonderd Nege-en- r Ko 4 : 2 :7}r THE PROVNCE OF TRANSVAA NY Dm PROVNSE TRANS#4AL _ /?; li Offiriat Gazdte (Registered at the Post Office as a Newspaper) : t ] r e g 4 ; "Hk Mitistrir licurrant (As n Nuusbiad by die Poskantoor

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

i ffistiile licarrattt

i ffistiile licarrattt 1 11 \ i ffistiile licarrattt DE PROVNSE TRANSVAAL THE PROVNCE OF TRANSVAAL, 2 (As Ntiusbluil by die MO:amour Geregistreen 4 t t; ftil P " bilad / "aa/ ffirial 4azette (Registered at the Post Office as

More information

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal

ENS.anuary are public holidays, the closing time for acceptance of 1976 openbare vakansiedae is, sal n MENKO THE YROVNCE OF TRANSVAAL Offiriat (gazdtr (Registered at the Post Of/ice as a Newspaper) ititisp S A Q4 sr 7Thl LBRARY tit 4( /t DE PROVNSE TRAN C V *TM PTV trzt ffintaitr /40N7i) k errant (As

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus

st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen vslalleen Voorste lus rd Rondte lb Langbeen alsalleen Agterste lus Mandala Madness Kopiereg: Helen Shrimpton, 2015. Alle regte voorbehou. Deur: Helen at www.crystalsanlbrokset.com US terme word deurgaans gebruik. Deel 6 Afkortings st, sts Steek, Steke hlb Halwe Langbeen

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

Official is a3ettt t\,x///

Official is a3ettt t\,x/// ill 1 r Ci a LL 1/4sc 37163 :11113764b c MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL S14v P Official is a3ettt t\x/// tie in(16 ka: ky tki fr5 Dm PROVNSE TRANSV At 1 ; 11?!4t 1 4 ilf4 L Acli d pitt OW /1 / / /9 J if

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979.

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979. !Hi T THE PROVNCE OF TRA_NSVAlia A nae DE PROVNCE TRANSVAAL r ` 3K Official 6aztite \ w f totrir arrant (Regthtered at the Post Office as a Newspaper) (As n Nuusblad by die Paskarttoor Gereoistreer) PRCE:

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information