ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

Size: px
Start display at page:

Download "ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T."

Transcription

1 DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _.A S.,.. (Registered at the Post Office.1.z as a Newspaper) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c Vol. 229 PRETORIA 26 NOVEMBER 26 NOVEMBER OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die All correspondence, advertisements, etc. Provinsiale must be ad Sekretaris, Privaatsak X64; Pretoria, geadresdressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preseer word en indien per hand afgelewer, moet dit by toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room Kamer A1020(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gra A1020(a), Provincial Building. Free copies of the Provintis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van eial Gazette or advertensies word nie verskaf nie. cuttings of advertisements are not supplied. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette Transvaalse (including all Extraordinary Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Gazettes) are as follows: Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. plus GST. Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Pretoria Obtainable at Room MOO, Provincial Building, Pretoria Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Alle advertensies moet die Beampte belas met die QM All advertisements must reach the siele Koerant bereik the later Officer in Me Charge of as 16h00 op Dinsdag 'n week voordat the Provincial Gazette not later than die Koerant uitgegee word. 16h00 on the Tuesday Advertensies before the Gazette is published. Advertisements received wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi after that time will be held over for publication in the kasie in die uitgawe van die volgende week. issue of the following week. Advertensietariewe Advertisement Rates Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be geplaas moet word: inserted in the Official Gazette: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. Double column R5,00 Herhaling R4,00. per centimetre or portion thereof. Repeats R4,00. Enkelkolom R1,80 per sentimeter. Herhaling Single column R1,20. R1,80 per centimetre. Repeats R1,20. _ Subscriptions are payable in advance to Intekengelde is the vooruitbetaalbaar Provincial aan die Provinsiale Secretary, Private Bag X64, Pretoria Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria C G D GROVE Provinsiale Sekretaris C G D GROVE Provincial Secretary K 5721 K BELANGRIKE AANKONDIGING IMPORTANT ANNOUNCEMENT SLUITINGSDATUM VIR ADMINISTRATEURSKEN CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, NISGEWING, ENS. ETC. Aangesien 16, 25 en 26 Desember 1986 en 1 Januarie 1987 As 16, 25 and 26 December 1986 and 1st January 1987 are Openbare vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname public holidays, the closing time for acceptance of Notices van kennisgewings soos volg wees:.. will be as follows: 16h00 op Maandag 8 Desember 1986 vir die uitgawe van die Provinsiale Koerant van 17 Desember 1986; 46h00 on Monday 8 December 1986 for the issue of the Provincial Gazette on Wednesday 17 December 1986;

2 3926 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER h00 op Maandag 15 Desember 1986 vir 24 Desember 16h00 on Monday 15 December 1986 for the issue of the 1986; Provincial Gazette on Wednesday 24 December 1986; 16h00 op Maandag 22 Desember 1986 vir 31 Desember 16h00 on Monday 22 December 1986 for the issue of the Provincial Gazette on Wednesday 31 December 1986; and 1986; en 16h00 on Monday 29 December 1986 for the issue of the 16h00 op Maandag 29 Desember 1986 vir 7 Januarie Provincial Gazette on 7 January NB.: Late Notices will be published in the subsequent is sue. C C J BADENHORST Provincial Secretary LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. C C J BADENHORST Provinsiale Sekretaris Proklamasie Proclamation No 74 (Administrateurs ),1986 No 74 (Administrator's), 1986 PROKLAMASIE PROCLAMATION Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 1904, gelees met artikel 80 van die Wet op Provinsiale Bestuur, 1961 (Wet 32 van 1961), proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die bygaande bylae tot 'n publieke pad onder die regsbevoegdheld van die Stadsraad van Albertan. Under the powers vested in me by section 4 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, read with section 80 of the Provincial Government Act, 1961 (Act 32 of 1961), I hereby proclaim the road as described in the Schedule hereto as a public road under the jurisdiction of the Town Council of Albertan. Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die 5e dag van Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Novem November, Eenduisend Negehonderd Sesentagtig. ber, One thousand Nine hundred and Eightysix. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal PB PB BYLAE 'n Pad oor A Road over SCHEDULE (1) Die Restant van Erf 104 in die dorp Raceview soos aan (1) The Remainder of Erf 104 in the Township of Race gedui deur die letters AB CD E F G H J K L op Kaart LG view as indicated by the letters AB CD E F G H J K L on A1027/86; Diagram SG A1027/86; (2) Gedeelte 19 (Pad) van Erf 938, Florentia soos aangedui (2) Portion 19 (Road) of Erf 938, Florentia as indicated by deur die letters A BC D E F GHJKL op Kaart LG the letters AB CD EF G HJK L on Diagram SG A10179/85; A10179/85; (3) Gedeelte 20 (Pad) van Erf 938, Florentia soos aangedui (3) Portion 20 (Road) of Ed 938, Florentia as indicated by deur die letters AB CD E F G H J K op Kaart LO the letters ABC D EF GHJK on Diagram SG A10180/85; A10180/85; en and (4) Erwe 489 en 490, Florentia soos aangedui deur die let (4) Erven 489 and 490, Florentia as indicated by the letters ters A B E en B CD E op Kaart LG A10181/85. A B E and B CDE on Diagram SG A10181/85. Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 MUNISIPALITEIT BRONKHORSTSPRUIT: ELEKTRI BRONKHORSTSPRUIT MUNICIPALITY: ELECTRI SITEITSVERORDENINGE CITY BY LAWS KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2081 gedateer 5 November Administrator's Notice 2081, dated 5 November 1986 is '1986 word hierby verbeter deur paragraaf 1 deur die vol hereby corrected by the substitution for paragraph 1 of the gende te vervang: following: "1. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel "1. The Administrator hereby, in terms of section 101 of 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die the Local Government Ordinance, 1939, publishes that the Stadsraad van Bronkhorstspruit die Standaardelektrisi Town Council of Bronkhorstspruit has, in terms of section teitsverordeninge, afgekondig by Administrateursken 96bis(2) of the said Ordinance, adopted with the following

3 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER _ nisgewing 1959 van 11 September 1985, ingevolge artikel amendments, the Standard Electricity By laws, published m966is(2) van genoemde Ordonnansie, met die volgende wysi under Administrator's Notice 1959, dated 11 September Urgings aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde 1985, as bylaws made by the Council: Raad opgestel is: (1) By the substitution for the definition of "tariff" of the (1) Deur die woordomskrywing van "tarief' deur die vol following:". gende te vervang:". PB PB Administrateurskennisgewing Noveniber 1986 Administrator's Notice November 1986 MUNISIPALITEIT VAN KEMPTONPARK: WYSIGING VAN BEGRAAFPLAASVERORDENINGE KEMPTON PARK MUNICIPALITY: AMENDMENT OF CEMETERY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit. The Administrator hereby, in terms of sedition 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter. Die Begraafplaasverordeninge van die Munisipaliteit The Cemetery Bylaws of the Kempton Park, Municipality, Kemptonpark, afgekondig by Administrateurskennisgewing published under Administrator's Notice 1156, dated 15 Sep 1156 van 15 September 1976, sons gewysig word hierby ver tember 1976, as amended are hereby further amended as folder soos volg gewysig: lows: 1. Dew in artikel 1 in die woordomskrywing van "munisi 1. By the insertion in section 1 in the definition of "municialiteit" na die woorde "Kemptonpark" die volgende in te pality" after the words "Kempton Park" of the following: oeg: "and includes the area known as Bredell Agricultural "en wat die area bekend as Bredell Landbouboewes Holdings". insluit". 2. By the insertion in section 3(2) after the word "Remem 2. Deur in artikel 3(2) na die woord "Herinneringe" die brance" of the following: volgende in te voeg: "or in an occupied grave in any section of a cemetery" "of in 'n gebruikte graf in enige gedeelte van 'n begraaf 3. By the insertion after section 3(2) of the following: plitas" 3. Dew "(3) na artikel 3(2) die volgende in te voeg: Fresh or artificial flowers and foliage may only be displayed on a memorial wall in the single container provided "(3) Van of kunsblomme en lower mag alleenlik aan 'n and is included under the conditions as layed out in section gedenkmuur in 'n enkele voorsiende houer wat ingesluit is 62(1), (2) and (3).". onder die voorwaardes soos uiteengesit in artikel 62(1), (2) 4. By renumbering section 46 to read 46(1) and by the inen (3) geplaas word. ". sertion after subsection (1) of the following: 4. Deur artikel 46 te hemommer 46(1) en na subartikel (1) die volgende in te voeg: "(2) The new application may be submitted on behalf of any memorial work manufacturer, and the choice "(2) Die nuwe aansoek mag namens enige monumentale of the ' manufacturer rests with the deceased s mrkevervaardiger ingedien word, en die keuse van 'it ver family.". aardiger berus by die afgestorwene se familie". 5. By renumbering section 53 to read 53(1) and by the in 5. Deur artikel 53 te hemornmer 53(1) en na subartikel (1) sertion after subsection (1) of the following: jie volgende in te voeg: "(2) Any memorial work previously erected that obstructs "(2) Enige vooraf opgerigte monumentale werk wat uit the excavation of a reserved plot far the purpose of interntrawing by 'n gereserveerde graf verhinder, mag deur die may be removed by the Council. Any costs incurred Raad verwyder word. Koste wat deur die verwydering of hereither with removal.or reerection of monumental works shall oprigting van monumentale werke aangegaan word, sal die be the responsibility of the family of the deceased.". verantwoordelikheid van die gesinslede van die afgestorwene wees.". 6. By the insertion after section 54(o) of the following: 6. Deur na artikel 54(o) die volgende in te voeg: "(p) All memorial works must rest on a base of similar ma "(p) Alle gedenkwerke moet op 'n basis van soortgelyke terial. The dimensions of which must not exeed 230 mm in materiaal rus, met afmetings wat nie 230 mm in hoogte en height or 300 mm in depth. The length of the base of a single 300 mm in diepte sal oorskry nie. Die breedte van 'n enkel grave may not exceed 900 mm. graf mag nie 900 mm oorskry nie. (q) By Mooifontein Begraafplaas sal voorsiening gemaak (q) Provision shall be made at Mooifontein Cemetary for word vir die heroprigting van bestaande monumentale werke the reerection of existing monumental works, at the time of tydens die herbegrawing van 'n oorskot wat na Mooifontein reburial of remains situated elsewhere and transferred to the Begraafplaas oorgedra word. Sulke monumentale werke Mooifontein Cemetary. These monumental works are word onthef van bogenoemde hoogtebeperkings, solank.toe exempt from aforementioned height restrictions as long as stemming op die gebruiklike manier verleen is en die monu permission is granted in the normal manner and these monumentale werke opgerig word op die terrein wat spesifiek vir mental works are reerected on the site allocated for this purre doel aangewys is.". pose.". 7. Deur in artikel 62(1) en (2) die woorde "ses maande" 7. By the substitution in section 62(1) and (2) for the words deur die woorde "drie maande" te vervang. "six months" of the words "three months". ' _

4 3928 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER Deur in artikel 62(2) voor die woorde "vars blomme en 8. By the insertion in section 62(2) in front of the words lower" die woorde "kunsblomme of' in te voeg. "fresh flowers and foliage" of the words "Artificial and". 9. Deur in artikel 62(3) voor die woorde "vars blomme en 9. By the insertion in section 62(3) in front of the words lower" die woorde "kunsblomme of ' in te voeg en na die "fresh flowers and foliage" of the words "Artificial and" imwoorde "verlep" die woorde "of verweer" in te voeg. mediately and after the words "faded" of the words "or 10. Deur subparagraaf (i) van artikel 63(d) deur die vol wilted". gende te vervang: 10. By the substitution for subparagraph (i) of section 63(d) of the following: "(i) Kemptonpark, Zuurfontein en Bredell Begraafplase: Geen hoogtebepericing nie.". "(i) Kempton Park, Zuurfontein and Bredell Cemetaries: No height restrictions.". 11. Deur in artikel 63(d)(iii) die uitdrukking "900 mm" deur die uitdrukking "1 000 mm" te vervang. 11. By the substitution in section 63(d)(iii) for the expression "900 mm" of the expression "1 000 mm". 12. Deur subparagraaf (i) van artikel 64(d) deur die volgende te vervang: 12. By the substitution for subparagraph (i) of section 64(d) of the following: "(i) Kemptonpark, Zuurfontein en Bredell Begraafplase: Op voorwaarde dat die voetstuk van die kopsteen wat oor "(i) Kempton Park, Zuurfontein and Bredell Cemetaries: Provided that the base of the headstone erected over two ad joining graves may exceed 900 mm in width but shall not exceed min by 250 mm.". PB PB twee aangrensende grafte opgerig is, 900 mm in wydte kan oorskry. maar nie mm by 250 mm nie.". Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November MUNISIPALITEIT KLERKSDORP: WYSIGING VAN ABATTOIRVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hierna uiteengesit. Die Abattoirverordeninge van die Munisipaliteit Klerks dorp, afgekondig by Administrateurskennisgewing 256 van 3 Maart 1982, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewysig: KLERKSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT OF ABATTOIR BYLAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter. The Abattoir Bylaws of the Klerksdorp Municipality, published under Administrator's Notice 256, dated 3 March 1982, as amended, are hereby further amended as follows: 1. Deur subartikel (1) van artikel 3 deur die volgende te 1. By the substitution for subsection (1) of section 3 of the vervang: following: "(1) Die gelde vir dienste gelewer by die abattoir is die "(1) The charges for the use of the Abattoir shall be as set soos uiteengesit op die hoofkennisgewingsbord in die kan out on the principal notice board in the office of the Mantoor van die Bestuurder: Abattoir, wat by die abattoir ver ager: Abattoir at the abattoir.". toon word.". 2. By the addition after section 39 of the following: 2. Deur na artikel 39 die volgende by to voeg: "SCHEDULE "BYLAE Reinspection Tarief Herinspeksietarief (Per kg invoice mass) (Per kg faktuurmassa) 1. Meat and red offal: 2,5c. 1. Vleis en rooi afval: 2,5c. 2. Crude offal: 25c". 2. Ru afval: 25c". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November1986 fransvaalse RAAD VIR DIE ONTWIKKELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN PERIURBAN AREAS: AMENDMENT OF CEMETERY ' BEGRAAFPLAASVERORDENINGE BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 The Administrator hereby, in terms of section 101 of the van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad of the Transvaal Board for the Development of Peri Urban vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, en Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administra Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, die verordeninge tor's) of 1945, publishes the bylaws set forth hereinafter. hiema uiteengesit. Die Begraafplaasverordeninge van die Transvaalse Raad The Cemetery Bylaws of the Transvaal Board for the Del vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig velopment of PeriUrban Areas, published under Adminisby Administrateurskennisgewing 638 van 19 Augustus 1953, trator's Notice 638, dated 19 August 1953, as amended, are

5 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER so os gewysig, word hierby verder gewysig deur die Tarieflys onder die Bylae soos volg te wysig: hereby further amended, by amending the Scale of Charges under the Schedule as follows: 1. Deur na item 2 van Deel V die volgende in te voeg: 1. By the insertion after item 2 of Part V of the following: "3. Toestemming vir die oprigting van gedenkstene: "3. Consent for erection of memorial works: R25.". R25.". 2. By amending Part EE by 2. Deur Deel EE te wysig deur (a) the substitution in item 1(1)(a) and (b) for the figures (a) in item 1(1)(a) en (b) die syfers "R50" en "R30" onder "R50" and "R30" of the figures "R70" and "R50" respecti skeidelik deur die syfers "R70" en "R50" te vervang; en vely; and (b) na item 2 die volgende in te voeg: (b) the insertion after item 2 of the following: "3. Toestemming vir die oprigting van gedenkstene: "3. Consent for erection of memorial works: R25.". R25.". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator'sNotice November 1986 fransvaalse RAAD VIR DIE ONTWIICKELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN PERIURBAN AREAS: AMENDMENT TO WATER WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge,artikel 101 The Administrator hereby, in terms of section 101 of the van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met Local Government Ordinance, 1939, read with section 16(3) artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad of the Transvaal Board for the Development of PedUrban vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943 en Areas Ordinance, 1943, and Proclamation 6 (Administra Proklamasie 6 (Administrateurs) van 1945, die verordeninge tor's) of 1945, publishes the bylaws set forth hereinafter. hiema uiteengesit. The Water Supply Bylaws of the Transvaal Board for the Development of Peri Urban Areas, adopted by the Board Die Watervoorsieningsverordeninge van die Transvaalse under Administrator's Notice 1397, dated 21 September Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, deur 1977, as amended, are hereby further amended by the inserdie Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 1397 tion after item 6 in Part III of the Tariff of Charges of the fol van 21 September 1977, soos gewysig, word hierby verder ge lowing: wysig deur na item 6 van Deel III van die Tarief van Gelde onder Bylae 1 die volgende in te voeg: "7. Applicable to Consumers Supplied by or who can be Suppliedby the Doornpoort Scheme "7. Van Toepassing op die Verbruikers wat deur die Skema (1) Chargesfor the supply of water, per day: van Doornpoort Bedien word ofbedien kan word (a) Normal circumstances: (1) Gelde vir die lewering van water, per dag: For each Ictor part thereof, per meter: 85c. (a) Normale omstandighede; (b) When water restriction have been instituted in terms of Vir elke kl of gedeelte daarvan, per meter: 85c. section 17, the Board may resolve that the following tariffs shall be applicable from a specific date: (b) Wanneer waterbeperkings ingevolge artikel 17 ingestel is, kan die Raad besluit dat die volgende tariewe vanaf 'n be (i) Up to and including 1 kl per day, per kl: 85c. paalde datum toegepas word: (ii) Over 1 k/ up to and including 1,33 kl per day, per kl: (i) Tot en met 11d: 85c. 90c. (ii) Bo 1 k/ tot en met 1,33 k/ per dag, per k/: 90c. (iii) Bo 1,33 k/ tot en met 1,67 kl per dag, per kl: R1,20. (iv) Bo 1,67 k/ tot en met 2 kl per dag, per kl: R1,50. (v) Bo 2 klper dag, per kl: R2.". (iii) Over 1,33 Id up to.and including 1,67 kl per day, per kft R1,20. (iv) Over 1,67 k/ up to and including 2 k/ per day, per kl: R1,50. (v) Over 2 kl per day, per kl: R2.". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 CARLETON VILLE WYSIGINGSKEMA 85 CARLETONVILLE AMENDMENT SCHEME 85 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini Carletonville dorpsaanlegskema, 1961, gewysig word deur strator has approved the amendment of Carletonville Towndie hersonering van die Restant van Erf 2477, Carletonville planning Scheme, 1961, by the rezoning of the Remaining Uitbreiding 4 tot "Spesiaal" vir 'n openbare garage en 'n ver Extent of Erf 2477, Carletonville Extension 4 to "Special" versingsplek. for a public garage and a place of refreshment.

6 3930 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Carletonville en is beskik and the Town Clerk, Carletonville and are open for inspec baar vir inspeksie op alle redelike tye. tion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Carletonvillewysi This amendment is known as Carletonville Amendment gingskema 85. Scheme 85. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN ERWE 157, 158 EN 159, FACTORIA, DORP KRUGERS 157, 158 AND 159, FACTORIA, KRUGERSDORP DORP TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voor proved that Conditions B(h) and (k) in Deed of Transfer waardes B(h) en (k) in Akte van Transport F3256/1969 F3256/1969 be removed. opgehef word. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 1159, 1159, DORP MIDDELBURG UITBREIDING 3. MIDDELBURG EXTENSION 3 TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing en Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes (j) en (1) in Akte van Transport 1. Conditions (j) and (1) in Deed of Transfer 'T26975/1966 T26975/1966 opgehef word ten einde dit moontlik te maak be removed in order to subdivide the erf; and om die erf te kan onderverdeel; en 2. the Middelburg Townplanning Scheme 1974, be 2. Middelburgdorpsbelanningskema 1974, gewysig word amended by the rezoning of Ed 1159, Middelburg Township, deur die hersonering van Ed 1159, dory Middelburg Uitbrei to "Special Residential" with a density of "One dwelling per ding 3, tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woon m2" and which amendment scheme will be known as huis per m2" welke wysigingskema bekend staan as Middelburg Amendment Scheme 18, as indicated on the re Middelburg wysigingskema 118, soos aangedui op die toe levant Map 3 and scheme clauses which are open for inspec paslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kan don at the offices of the Department of Local Government, tore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en Pretoria and the Town Clerk of Middelburg. die Stadsklerk van Middelburg. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 823, 823, DORP WHITE RIVER UITBREIDING 3 WHITE RIVER EXTENSION 3 TOWNSHIP I Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voor proved that Condition C(d) in Deed of Transfer 26055/1952 waarde C(d) in Akte van Transport 26055/1952 opgehef be removed. word. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Administrateur hierby die dorp Van Dykpark Uitbreiding 1 tot 'n goedgekeurde dory onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator hereby declares Van Dyk Park Extension 1 Township to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. PB PB I

7 r PROVINCIAL GAZE 11E, 26 NOVEMBER BYLAE SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR HENDRIK JOHANNES SWANEPOEL MADE BY HENDRIK JOHANNES SWANEPOEL INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN PLAN NANSIE OP DOPRSBEPLANNING EN DORPE, 1965, NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR OM TOESTEMMING OM 'N DORP 7E STIG OP GE PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON DEELTE 68 VAN DIE PLAAS LEEUWPOORT 113 IR, PORTION 68 OF THE FARM LEEUWPOORT 113 IR, PRO'VINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED ivoorwaardes WAAROP DIE AANSOEK GE 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Van Dykpark Uitbreiding 1. The name of the township shall be Van Dyk Park Extension 1. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Algemene Plan LG No A7930/74. The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A7930/74. (3) Strate (3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, skraap en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike be (a) The township owner shall form, grade and maintain the stuur totdat did aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur streets in the township to the satisfaction of the local author oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administrateur ity until such time as this responsibility is taken over by the IIIgeregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of local authority: Provided that the Administrator shall be en geheel van die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met titled from time to time to relieve the township owner wholly die plaaslike bestuur. or partially from this obligation after reference to the local authority. (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindemisse in die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike bestuur (b) The township owner shall, at its own expense, remove verwyder. all obstacles from the street reserves to the satisfaction of the (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalingslocal authority.. van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen, is die plaaslike (c) If the township owner fails to comply with the provi, bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar sions of paragraphs (a) and (b) hereof the local authority te doen. shall be entitled to do the work at the cost of the township owner. (4) Begiftiging (4) Endowment Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: Payable to the local authority: (a) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor (a) The township owner shall, in terms of section 63(1) of pe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay to betaal gelykstaande met 15 % van die grondwaarde van erwe the local authority as endowment sums of money equal to in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aange 15 % of the land value of erven in the township, which wend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdrei amount shall be used by the local authority for the construcnering in of vir die dorp. tion of streets and/or stormwater drainage in or for the 0 (b) 11/2 township. 3/0 van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet (b) 11/2 % of the land value of erven in the township, which word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parke binne amount shall be used by the local authority for the acquisition sy regsgebied. and/or development of parks within its area of jurisdiction. Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings Such endowment shall be paid in accordance with the pro van artikel 74 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en visions of section 74 of the Town planning and Townships Dorpe, 1965, betaal word. Ordinance, (5) Beskikking oar Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal ofexisting Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions and voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd rats, but excluding (a) die volgende serwitute wat slegs Ed 1252 en strate in die dorp raak: (a) the following servitudes which affect Ed 1252 and streets in the township only: (i) "By Notarial Deed K311/1975 S dated 14 November (i) "By Notarial Deed K311/1975 S dated 14 November 1974 and registered on 12 February 1975 the withinmen 1974 and registered on 12 February 1975 the withinmentioned property is subject to a perpetual servitude of water tioned property is subject to a perpetual servitude of water pipeline along a strip 22 (Twenty Two) metres wide the pipeline along a strip 22 (Twenty Two) metres wide the centre line of which is a b c d indicated on Diagram SG No centre line of which is a b c d indicated on Diagram SG No A9990/73 annexed to Deed of Transfer No T4143/1975 in A9990/73 annexed to Deed of Transfer No T4143/1975 in favour of Rand Water Board as will more fully appear from favour of Rand Water Board as will more fully appear from the said Notarial Deed and diagram annexed thereto." the said Notarial Deed and diagram annexed thereto." (ii) "By Notarial Deed K3613/1976 S dated 3 February (ii) "By Notarial Deed K3613/1976 S dated 3 February

8 3932 PROVINSIALEKOERANT,26 NOVEMBER and registered on 15 December 1976 the withinmen 1976 and registered on 15 December 1976 the within mentioned property is subject to a perpetual servitude to have tioned property is subject to a perpetual servitude to have and maintain an underground electric cable 4 (four) metres and maintain an underground electric cable 4 (four) metres' wide along the line A B C D E F 0 as indicated on Diagram wide along the line A B C D E F G as indicated on Diagram 4 SG A9991/73 annexed to the said Notarial Deed, in favour of SG A9991/73 annexed to the said Notarial Deed, in favour of " East Rand Proprietary Mines Limit, as will more fully appear East Rand Proprietary Mines Limit, as will more fully appear from the Notarial Deed." from the Notarial Deed." (b) die volgende serwitute wat nie die dorp raak nie: (b) the following servitudes which do not affect the town (i) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort aforeship area: said, measuring as such 2615,6776 (Two Thousand Six Hun (i) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort aforedred and Fifteen comma Six Seven Seven Six) hectares (a said, measuring as such 2615,6776 (Two Thousand Six Hunportion of which is hereby transferred) is subject to a servi dred and Fifteen comma Six Seven Seven Six) hectares (a tude in perpetuity 16 (Sisteen) metres wide, to convey and portion of which is hereby transferred) is subject to a servitransmit water, with ancillary rights, in favour of the Rand tude in perpetuity 16 (Sisteen) metres wide, to convey and Water Board, as will more fully appear from Notarial Deed transmit water, with ancillary rights, in favour of the Rand 184/73 S registered on the 8th February 1973." Water Board, as will more fully appear from Notarial Deed (ii) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort afore 184/73 S registered on the 8th February 1973." said measuring as such 2615,6776 (Two Thousand Six Hun (ii) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort aforedred and Fifteen comma Sis Seven Seven Six) hectares, (a said measuring as such 2615,6776 (Two Thousand Six Hunportion of which is hereby transferred), is subject to a servi dred and Fifteen comma Sis Seven Seven Six) hectares, (a tude to construct, reconstruct, use, maintain, repair, lay, re portion of which is hereby transferred), is subject to a servilay, alter, inspect and remove overhead electric power lines tude to construct, reconstruct, use, maintain, repair, lay, re and underground electric cables, with ancillary rights, in lay, alter, inspect and remove overhead electric power lines favour of the Electricity Supply Commission, as will more and underground electric cables, with ancillary rights, in fully appear from Notarial Deed No 568/73 S registered on favour of the Electricity Supply Commission, as will more 4 the 18th April 1973." fully appear from Notarial Deed No 568/73 S registered on the 18th April 1973." (iii) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort aforesaid measuring as such 2531,5096 (Two Thousand Five (iii) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort Hundred and Thirty One comma Five Nought Nine Six) hec aforesaid measuring as such 2531,5096 (Two Thousand Five tares, (a portion of which is hereby transferred), is subject to Hundred and Thirty One comma Five Nought Nine Six) heca servitude in perpetuity, 9,00 (nine) metres wide, to convey tares, (a portion of which is hereby transferred), is subject to and transmit gas, by means of a pipeline or pipelines laid or a servitude in perpetuity, 9,00 (nine) metres wide, to convey to be laid, with ancillary rights, in favour of Die SuidAfri and transmit gas, by means of a pipeline or pipelines laid or kaanse Gasdistribusiekorporasie Beperk, or constructed to be laid, with ancillary rights, in favour of Die SuidAfri within a servitude strip measuring 3,2915 (Three comma Two kaanse Gasdistribusiekorporasie Beperk, or constructed Nine One Five) hectares, as will more fully appear from No within a servitude strip measuring 3,2915 (Three comma Two tarial Deed 1414/73 S registered on the 27th September Nine One Five) hectares, as will more fully appear from No 1973.". tarial Deed 1414/73 S registered on the 27th September (iv) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort 1973." aforesaid, measuring as such 2531,5096 (Two Thousand Five (iv) "The Remaining Extent of the farm Leeuwpoort Hundred and Thirty One comma Five Nought Nine Six) hec aforesaid, measuring as such 2531,5096 (Two Thousand Five tares (a portion of which is hereby transferred) is subject to a Hundred and Thirty One comma Five Nought Nine Six) hecservitude in perpetuity, 15,24 (Fifteen comma Two Four) tares (a portion of which is hereby transferred) is subject to a metres wide, to convey and transmit water by means of pipe servitude in perpetuity, 15,24 (Fifteen comma Two Four) line/s already laid or to be laid, with ancillary rights, in favour metres wide, to convey and transmit water by means of pipe A of the said Rand Water Board, as will more fully appear from line/s already laid or to be laid, with ancillary rights, in favour 111 Notarial Deed 1415/73 S registered on the 27th September of the said Rand Water Board, as will more fully appear from 1973." Notarial Deed 1415/73 S registered on the 27th September (6) Toegang 1973." (6) Access Geen ingang van Provinsiale Pad P581 tot die dorp en No ingress from Provincial Road P58 1 to the township and geen uitgang tot Provinsiale Pad P581 uit die dorp word toeno egress to Provincial Road P58 1 from the township shall gelaat nie. be allowed. (7) Oprigting van Heining ofander Fisiese Versperring (7) Erection offence or Other Physical Barrier Die dorpseienaar moet op eie koste 'n heining of ander fi The township owner shall at its own expense, erect a fence siese versperring oprig tot bevrediging van die Direkteur, or other physical barrier to the satisfaction of the Director. Transvaalse Paaiedepartement, soos en wanneer deur hom Transvaal Roads Department, as and when required by him verlang om dit to doen, en die dorpseienaar moet sodanige to do so and the township owner shall maintain such fence or heining of fisiese versperring in 'n goeie toestand hou tot tydd physical barrier in good order and repair until such time as en wyl hierdie verantwoordelikheid deur die plaaslike bethis responsibility is taken over by the local authority: Prostuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die dorpseievided that the township owner responsibility for the mainten naar se verantwoordelikheid vir die instandhouding daarvan ance thereof shall cease when the local authority takes over verval sodra die plaaslike bestuur die verantwoordelikheid the responsibility for the maintenance of the streets in the vir die instandhouding van die strate in die dorp oorneem. township. (8) Sloping van Geboue en Strukture (8) Demolition ofbuildings and Structures Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue The township owner shall at its own expense cause all A en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor existing buildings and structures situated within the building II gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging line reserves, side spaces or over common boundaries to be

9 van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. PROVINCIAL GAZE11 h, 26 NOVEMBER demolished to the satisfaction of the local authority, when re quired by the local authority to do so. (9) Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaalclike Dienste (9) Obligations in Regard to Essential Services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die The township owner shall within such period as the local plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking authority may termine, fulfil its obligations in respect of tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitare dienste the provision of water, electricity and sanitary services and en die installering van stelsels daarvoor, soon vooraf ooreen the installation of systems therefor, as previously agreed gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, na upon between the township owner and the local authority. kom. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op ' The erven shall be subject to the following conditions im gel& deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die posed by the Administrator in terms of the provisions of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd the local authority, for sewerage and other municipal pur 'n straatgrens, en in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio poses, along any two boundaries other than a street boundary nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur municipal purposes 2 in wide across the access portion of the die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike erf, if and when required by the local authority: Provided bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. that the local authority may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor the aforesaid servitude area and no large rooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of be planted within the area of such servitude or within 2 m binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud (3) The local authority shall be entitled to deposit tempo of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander rarily on the land adjoining the aforesaid servitude such mawerke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to terial as may be excavated by it during the course of the plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens construction, maintenance or removal of such sewerage en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe mains and other works as it, in its discretion may deem gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel, onder necessary and shall further be entitled to reasonable access to worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed the said land for the aforesaid purpose subject to any damage wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van done during the process of the construction, maintenance or sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak removal of such sewerage mains and other works being made word. good by the local authority., Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 BOKSBURGWYSIGINGSKEMA 1/165 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/165 Die Administrateur verklaar. hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Boksburg dorpsbeplanningskema 1, 1946, wat scheme, being an amendment of Boksburg Town planning uit dieselfde grond as die dorp Van Dykpark Uitbreiding 1 Scheme 1, 1946, comprising the same land as included in the bestaan, goedgekeur het. township of Van Dykpark Extension 1. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Boksburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria, and the Town Clerk, Boksburg and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Boksburgwysigingske This amendment is known as Boksburg Amendment ma 1/165. a Scheme 1/165.. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 NIGEL WYSIGINGSKEMA 29 NIGEL AMENDMENT SCHEME 29 I. It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis trator has approved the amendment of Nigel Town planning Scheme 1981, by the rezoning of Erf 46, Noycedale, Nigel to "Parking." Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Nigel dorpsbeplanningskema 1981, gewysig word deur die' hersonering van Erf 46, Noycedale, Nigel tot "Parkering."

10 , 3934 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk Nigel en is beskikbaar vir and the Town Clerk, Nigel and are open for inspection at inspeksie op alle redelike tye. reasonable times. all. Hierdie wysiging staan bekend as Nigelwysigingskema 29. This amendment is known as Nigel Amendment Scheme 29. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 BUITESTEDELIKE GEBIEDE WYSIGINGSKEMA 7 PERI URBAN AREAS AMENDMENT SCHEME 7 The Administrator hereby, in terms of the provisions of section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordi 'nance, 1965, declares that he has approved an amendment scheme, being an amendment of Peri Urban Areas Town planning Scheme 1975, comprising the same land as included in the township of Marloth Park. Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Buitestedelike Gebiededorpsbeplanningskema, 1975, wat uit dieselfde grond as die dorp Marloth Park bestaan, goedgekeur het. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria, stuur, Pretoria, en die Sekretaris Transvaalse Raad vir die and the Secretary, Transvaal Board for the Development of Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, en is beskikbaar Peri Urban Areas and are open for inspection at all vir inspeksie op alle redelike tye. able times. reason, Hierdie wysiging staan bekend as Buitestedelike Gebiede This amendment is known as Peri Urban Amendment wysigingskema 7. Scheme 7. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 REGSTELLINGSICENNISGEWING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2821 van 27 December 1985, Administrator's Notice 2821 of 27 December 1985, is hereword hiermee verbeter deur die vervanging van die skema by corrected by the substitution for the scheme clauses of a klousules met 'n nuwe stel klousules. new set of clauses. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF VAN 1967) 1967) KENNISGEWING VAN VERBETERING NOTICE OF CORRECTION Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal 'n font in Administrateursken error occurred in Administrator's Notice 389 dated 26 Febnisgewing 389, gedateer 26 Februarie 1986 hierbo vermeld nary 1986 mentioned above the Administrator has approved ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bo the correction of the notice by the substitution for the exgenoemde kennisgewing gewysig word deur die uitdrukking pression "58703/84" of the expression "T38703/84". "58703/84" te vervang met die uitdrukking "T38703/84". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 APPOINTMENT OF A COMMISSION OF ENQUIRY: ENQUIRY INTO ALLEGED IRREGULAR ACTIONS OF THE TOWN COUNCIL OF SABLE The Administrator hereby gives notice that he has in terms of the provisions of section 2(1) of the Commission of Inquiry Ordinance, 1960 (Ordinance 9 of 1960), appointed Messrs. C.J. Joubert and L.H. Gelderbloem as a Commission of In quiry to inquire into and report upon accusations of alleged AANSTELLING VAN 'N KOMMISSIE VAN ONDER SOEK: ONDERSOEK NA BEWEERDE ONREELMA TIGE OPTREDE VAN DIE DORPSRAAD VAN SABIE Die Administrateur gee hiermee kennis dat hy ingevolge die bepalings van artikel 2(1) van die Ordonnansie op Kommissies van Ondersoek, 1960 (Ordonnansie 9 van 1960), Mnre. C.J. Joubert en L.H. Gelderbloem as 'n Kommissie van Ondersoek benoem het om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor aantygings van beweerde onreelmatige

11 PROVINCIAL GAZE 11h, 26 NOVEMBER optrede deur die Dorpsraad van Sabie en/of enige lede van die Raad en enige ander aangeleenthede wat daarmee ver, band hou. irregular conduct by the Village Council of Sabie and/or any other matters incidental thereto. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 DORPSRAAD DUIVELSKLOOF: BENOEMING VAN DUIVELSKLOOF VILLAGE COUNCIL: APPOINT LEDE VAN 'N KOMMISSIE VAN ONDERSOEK MENT OF MEMBERS OF A COMMISSION OF ENQU IRY Die Administrateur gee hiermee kennis dat by ingevolge die bepalings van artikel 2(1) van die Ordonnansie op Kom The Administrator hereby gives notice that he has in terms missies van Ondersoek, 1960 (Ordonnansie 9 van 1960), of the provisions of section 2(1) of the Commissions of Enqumnre. C.J. Joubert en L.H. Gelderbloem as 'n Kommissie fry Ordinance 1960 (Ordinance 9 of 1960), appointed Messrs. van Ondersoek benoem het om ondersoek in te stel na en C.J. Joubert and L.H. Gelderbloem as a Commission of Enverslag te doen oor aantygings van beweerde wanadministra quiry to enquire into and report upon accusations of alleged sie en/of onreelmatige optrede deur die Dorpsraad van Dui maladministration and/or irregular conduct by the Village velskloof en/of amptenare van die Raad wat gemaak is en Council of Duivelskloof and/or officials of the Council which enige ander aangeleentheid wat daarmee verband hou. have been received and any other matters incidental thereto. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 (ACT 84 OF VAN 1967) ' 1967) KENNISGEWING VAN VERBETERING NOTICE OF CORRECTION Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 It is hereby notified in terms of section 38 of the Townvan die Ordonnansie bp Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Administrateursken error occurred in Administrator's Notice No 1420 dated 30 nisgewing No 1420 gedateer 30 Julie 1986, hierbo vermeld July 1986, mentioned above the Administrator has approved ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat die bo the correction of the notice by the substitution for the exgenoemde kennisgewhig gewysig word deur die uitdrukking pression "T7507/1982" in the Afrikaans text of the express "T7507/1982" in die Afrikaanse teks te vervang deur die uit ion "T7505/1982". drukking 'T7505/1982". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 1684, KLERKSDORP.UITBREIDING 10 KLERKSDORP EXTENSION 10, Hierby word ooreenkomstig die bepalings van arfikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voor proved that conditions D(a)(ii) and D(d) in Deed of Transfer waardes D(a)(ii) en D(d) in Akte van Transport T4747/86 T4747/86 be removed. opgehef word. PB PB Administrateurskennisgewing November,1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: DEELTES PORTIONS 61, 62, 66, 67, 70, 71, 72, RESTERENDE GE 61, 62, 66, 67, 70, 71, 72, REMAINING DEELTE VAN GEDEELTE EXTENT OF 73 EN GEDEELTE 131 ('N PORTION 73 AND PORTION 131 GEDEELTE (A VAN GEDEELTE PORTION OF 73) VAN DIE PLAAS PORTION 73) OF THE FARM HARTEBEESTHOEK HARTEBEESTHOEK 303 JR, DISTRIK PRETORIA 303 JR, DISTRICT PRETORIA Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge, of Restrictions Act, 1967, that the maak dat die Administrator has Administrateur ap goedgekeur het dat voor proved that conditions A(i)(iv) in waardes A(i) Deed (iv) in Akte of Transfer van Transport T32913/1984, 2(i) T32913/1984, 2(i) (iv) in Deed of Transfer T33901/1984, 2(a) (iv) in Akte van Transport T33901/1984, 2(a) (d) in Akte van (d) in Deed of Transfer Transport /1984, 1(a) (d) T27936/1984, 1(a) (d) in Deed of in Akte van Transport Transfer /1984, 2(i)(iv) in Deed of T27762/1984, 2(i) (iv) in Akte Transfer van Transport T26063/1984, /1984, A(i) (iv) in Deed of Transfer T33630/1984, (a).

12 3936 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 A(i) (iv) in Akte van Transport T33630/1984, (a)(d) in Akte (d) in Deed of Transfer T26414/1984, 1(i) (iv) in Deed of van Transport /1984, 1(i) (iv) in Akte van Transport Transfer T26618/1984 and 1(i) (iv) in Deed of Transfer /1984 en 1(i) a (iv) in Akte van Transport / /1984 be removed. opgehef word. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERWE REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN EN 162 DORP NESERHOF AND 162 NESERHOF TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap proved that Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Voorwaarde 1113(0(j) en (I) in Akte van Transport 1. Condition IIB(i)(j) and (1) in Deed of Transfer T20782/83 opgehef word. T20782/83 be removed. 2. Klerksdorpdorpsbeplanningskema 1980, gewysig word 2. the Klerksdorp Town planning Scheme 1980, be deur die hersonering van Erwe 161 en 162 dorp Neserhof, tot amended by the rezoning of Erven 161 and 162 Neserhof "Residensieel 2" met 'n digtheid van 15 eenhede per hektaar, Township, to "Residential 2" with a density of 15 units per welke wysigingskema bekend staan as Klerksdorpwysi, hectare and which amendment scheme will be known as gingskema 177, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en Klerksdorp Amendment Scheme 177, as indicated on the skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Depar relevant Map 3 and scheme clauses which are open for in tement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van spection at the offices of the Department of Local Govern 4 Klerksdorp. ment, Pretoria and the Town Clerk of Klerksdorp. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 129 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 129 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Potchefstroom Town Potchefstroom dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word planning Scheme, 1980, by the rezoning of the Remaining deur die hersonering van die Resterende Gedeelte van Erf Portion of Erf 149 to "Residential 1" with a density of "One 149 tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis dwelling per 700 m2". per 700 m2". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk Potchefstroom en is beskik tion at all reasonable times. baar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Potchefstroom Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroomwysi Scheme 129. gingskema 129. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 1967: ERWE REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 83, 83, 84,110 EN 111 DORP RISIDALE 84,110 AND 111 RISIDALE TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes 1(c), 1(d), 1(e), 1(f), 1(g), 10). 1(k), 1W. 1(m) en 1(n) in Akte van Transport T26004/1983 opgehef word. Die vervanging van die woorde "Onderhewig aan Voorwaardes (a) en (n)" deur die woorde "onderhewig aan Voorwaardes (a), (b), (h) en W. Die vervanging van die woorde "onderhewig aan Voorwaardes (a) en (i) deur die woorde "onderhewig aan Voorwaardes (a), (b), (h) en (i)". Die opheffing van voorwaardes 4(j), 4(k), 4(1), 4(m) en 4(n); en 1. Conditions 1(c), 1(d), 1(e), 1(f), 1(g), 1(j), 1(k), 1(I), 1(m) and 1(n) in Deed of Transfer /1983 (Erf 83) be removed. The substitution for the expression "Subject to Conditions (a) and (i) of the expression "Subject to Condi lions (a), (b) and (h) and (i). The substitution for the expres sion "Subject to Conditions (a) and (i) of the expression "Subject to Conditions (a), (b), (h) and (1) and the removal of Conditions 4(j), 4(k), 4(1), 4(m) and 4(n); and 2. Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig 2. the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, be word deur die hersonering van Erwe 83, 84, 110 en 111 dorp amended by the rezoning of Erven 83, 84, 110 and 111 Risi

13 , 1 vir PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Risidale, tot "Spesiaal" onderhewig aan sekere voorwaardes dale Township, to "Special" subject to certain conditions and t welke wysigingskema bekend staan as Johannesburgwysi which amendment scheme will be known as Johannesburg r gingskema 1352, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Amendment Scheme 1352 as indicated on the relevant Map 3 Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae 16 in die kantore van and scheme clauses which are open for inspection at the offidie Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die ces of the Department of Local Government, Pretoria and Stadsklerk van Johannesburg. the Town Clerk of Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF DORP PAARLSHOOP PAARLSHOOP TOWNSHIP i consent Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaarde 1(d) in Akte van Transport T16983/1982 gewysig word om soos volg to lees: "The owner of the said erf shall not construct nor shall he erect, open, carryon or allow or cause to be erected, opened or carried on thereon any place for the sale of wines or spirituous liquors without the of the said Estate first had and obtained thereto in writing."; 2. the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, be amended by the rezoning of Ed 184, Paarlshoop Township, to "Commercial 2" and which amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme 1388, as indi cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at the offices of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg. 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur die hersonering van Ed 184 dorp Paarlshoop, tot "Kommersieel 2" welke wysigingskema bekend staan as Johannesburg wysigingskema 1388, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pre toria en die Stadsklerk van Johannesburg. 1. Condition 1(d) in Deed of Transfer T16983/1982 be amended to read as follows: "The owner of the said erf shall not construct nor shall he erect, open, carry on or allow or cause to be erected, opened or carried on thereon any place for the sale of wines or spirituous liquors without the consent of the said Estate first had and obtained thereto in writing."; PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP l DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan In terms of section 69 of the Town planning and Townships ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Administrateur herby die dorp Bedfordview Uitbreiding 339 hereby declares Bedfordview Extension 339 Township to be tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes an approved township subject to the conditions set out in the uiteengesit in die bygaande Bylae. Schedule hereto.. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY ADRIAAN DAWID VAN WYK UNDER DOEN DEUR ADRIAAN DAWID VAN WYK INGE THE PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING AND VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 856 OF STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 856 THE FARM ELANDSFONTEIN 90. IR, PROVINCE OF VAN DIE PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVIN TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED SIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding 339. The name of the township shall be Bedfordview Extension 339. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan No A6087/85. The township shall consist of erven as indicated on General Plan SG No A6087/85. (3) Storm waterdreinering en Straatbou (3) Stomiwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig (a) The township owner shall on request by the local met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n si authority submit to such authority for its approval a detailed viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, scheme complete with plans, sections and specifications, pre die opgaar en afvoer Van stormwater deur die hele dorp pared by a civil engineer approved by the local authority, for..

14 3938 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir die aan the collection and disposal of stormwater throughout the le, teermacadamisering, beranding en kanalisering van die township by means of properly constructed works and for the strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keer construction, tarmacadamising, kerbing and channelling of mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring the streets therein together with the provision of such retainvoorle. ing walls as may be considered necessary by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende straat Furthermore, the scheme shall indicate the route and graverkry. client by which each erf gains access to the street on which it (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike bestuur abuts. dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en (b) The township owner shall, when required by the local tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder toesig van 'n authority to do so, carry out the approved scheme at his own siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uit expense on behalf and to the satisfaction of the local authovoer. rity under the supervision of a civil engineer approved by the local authority. (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike be (c) The township owner shall be responsible for the main stuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou tenance of the streets to the satisfaction of the local authority is. until the streets have been constructed as set out in subclause (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaas (d) If the township owner fails to comply with the provilike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority naar te doen. shall be entitled to do the work at the cost of the township (4) Begiftiging owner. (4) Endowment Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: Payable to the local authority: Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor The township owner shall, in terms of the provisions of secpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale Lion 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordibedrag van R53 248,00 betaal welke bedrag deur die plaas nance, 1965, pay a lump sum endowment of R53 248,00 to like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n the local authority for the provision of land for a park (public park (openbare oopruimte). open space). Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal ofexisting Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions and voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die servitudes, if anyjncluding the reservation of rights to mine voorbehoud van die regte op minerale. rals. '(6) Sloping van Geboue en krukture Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop' tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit vereis. 2. TITELVOORWAARDES Die erwe genoem is onderworpe aan die volgende voor: waardes, opgele deur die Administrateur ingevolge die bepa. lings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, (6) Demolition ofbuildings and Structures The township owner shall at his own expense cause all existing buildings and structures situated within the building line reserves, side spaces or over common boundaries to be demolished to the satisfaction of the local authority, when required by the local authority to do so. 2. CONDITIONS OF TITLE The erven shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of the provisions of the Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal pur die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die municipal purposes 2 m wide across the access portion of the toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude. bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no large rooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of thereof. binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit temporawat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma A of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the MI werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te construction, maintenance or removal of such sewerage plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens mains and other works as it, in its discretion may deem

15 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER lk en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toep gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 BEDFORDVIEW WYSIGINGSKEMA 399 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 399 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordining en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Bedfordview dorpsaanlegskema, 1948, wat uit scheme, being an amendment of Bedfordview Town plan dieselfde grond as die dorp Bedfordview Uitbreiding 339, be ning Scheme, 1948, comprising the same land as included in staan, goedgekeur het. the township of Bedfordview Extension 339. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is beskik and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspecbaar vir inspeksie op alle redelike tye. lion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysi This amendment is known as Bedfordview Amendment gingskema 399. Scheme 399. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1228 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1228 It is hereby notified in terms of section 36(1) df the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis trator has approved the amendment of Johannesburg Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johamiesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 550, Newclare deur die hersonering van Erf 550, Newclare tot "Residensieel to "Residential 4" subject to certain conditions and Ed 562, 4" onderhewig aan sekere voorwaardes en Ed 562, Newclare Newclare to "Parking" subject to certain conditions. tot "Parkering" onderhewig aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director. of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik Lion at all reasonable times. bear vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment 1111 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme pgingskema PB 4922H1228 PB 4922H1228 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 GERMISTONWYSIGINGSKEMA 29 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Germiston dorpsaanlegskema, 1985, gewysig word deur die hersonering van Ed 407, Highway Gardens Uitbreiding 1 tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per m2. Ilma 29. Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysigingske PB Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. GERMISTON AMENDMENT SCHEME 29 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis trator has approved the amendment of Germiston Town planning Scheme, 1985, by the rezoning of Erf 407, Highway Gardens Extension 1 to "Residential 1", with a density of one dwelling per m2. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Germiston Amendment Scheme 29. PB4921H29

16 3940 PROVINSIALEKOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 ELSBURGWYSIGINGSKEMA 24 ELSBURG AMENDMENT SCHEME 24 1 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis trator has approved the amendment of Elsburg Townplanning Scheme, 1973, by the rezoning of Erven 95, 96, 101 and 102 Elsburg to "General Residential" with a density of "One dwelling per Er?'. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Elsburg dorpsaanlegskema, 1973, gewysig word deur die hersonering van Erwe 95, 96, 101 en 102 Elsburg tot "Algemene Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Er?'. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk Elsburg, en is beskikbaar vir and the Town Clerk, Elsburg, and are open for inspection at inspeksie op alle redelike tye. all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Elsburgwysigingskema This amendment is known as Elsburg Amendment Scheme PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 BEDFORDVIEWWYSIGINGSICEMA 1/304 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 1/304 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved Bedfordview Town planning Scheme 1, dorpsaanlegskema 1, 1948, gewysig word deur 1948, by the rezoning of Erven 1438, 1439 and 1440, Bed die hersonering van Erwe 1438, 1439 en 1440, Bedfordview fordview Extension 310 to "Special Residential" with a den Uitbreiding 310 tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van sky of "One dwelling per Erf" "Een woonhuis per Err'. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspecstuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview en is beskik tion at all reasonable times. bear vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysi Scheme 1/304. gingskema 1/304. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 248 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 248 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town 4 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini bekend gemaak Flat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of Alberton Town plan Alberton dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur ning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 962, Florentia to die hersonering van Erf 962, Florentia tot "Besigheid 1" on "Business 1" subject to certain conditions. derhewig aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskikbaar all reasonable times. vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Albertonwysigingskema Scheme PB PB 4924H248 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1479 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1479 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 789, Troyedeur die hersonering van Ed 789, Troyeville tot "Residen vile to "Residential 4" with a density of One dwelling per steel 4" met n digtheid van Een woonhuis per 200 m m2.

17 PROVINCIAL GALE! l b, 26 NOVEMBER Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigmgskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspec baar vir inspeksie op alle redelike tye. lion at all reasonable times.. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendment gingskema Scheme PB 4922H1479 PB 4922H1479 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1505 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1505 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 703 to "Busi deur die hersonering van Erf 703 tot "Besigheid 1", onderhe ness 1", subject to certain conditions. wig aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecstuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik tion at all reasonable times. bear vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme gingskema PB PB 4922H1505 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 9, ERWE 9, 10, 28 TOT 30, RESTERENDE GEDEELTE 10, 28 TO 30, REMAINING EXTENT OF ERVEN 33, 34 VAN ERF 33, ERWE 34 TOT 36, DORP BEDFORD TO 36, BEDFORD GARDENS TOWNSHIP GARDENS It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apvan die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Conditions B(b), (c), (d), (e), (f), (g), C(a), (b), (c), (d) 1. Voorwaardes B(b), (c), (d), (e), (f), (g), C(a), (b), (c), and D in Certificates of Registered Title T18579/1978 and (d) en D in Sertifikate van Geregistreerde Mel T18579/1978 T37180/1981; and Conditions 131(A), (b), (c), (d), (e), (f), en '137180/1981; en Voorwaardes B1(A), (b), (c), (d), (e), (g). B1(B), (3)(a), (b), (c) and (d) of the Conditions of Es (f), (g), B 1 (B), (2)(a), (b), (c), (d), B1(B), (3)(a), (b), (c) en tablishment published under Administrator's Notice 348, (d) van die Stigtingsvoorwaardes onder Administrateursken dated 30 November 1966, be removed; and Conditions B2(1) nisgewing 348 gedateer 30 November 1966 opgehef word; be altered by the substitution for the figures 1, 2, 3, 5, 6, 7, Voorwaardes B2(1) gewysig word deur die vervanging van 10, 12 to 21, 22, 23, 25, 32, 33 to 36, 40 to 48, 49 and 54 of the die syfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10, 12 tot 21, 22, 23, 25, 32, 33 tot figures 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 to 21, 22, 23, 25, 32, 40 to 48, 49 and 36, 40 tot 48, 49 en 54 deur die syfers 1, 2, 3, 5, 6, 7,12 tot 21, 54; Condition B2(2) be altered by the substitution for the fi 22, 23, 25, 32, 40 tot 48, 49 en 54; Voorwaardes B2(2) gewy gures 8, 9, 27, 28, 29 and 30 of the figures 8 and 27 in order to sig word deur die vervanging van die syfers 8, 9, 27, 28, 29 en permit offices; and 30 deur die syfers 8 en 27 om kantore toe te laat; en 2. the Bedfordview Town planning Scheme 1, 1948, be 2. Bedfordviewdorpsbeplanningskema 1, 1948, gewysig amended by the rezoning of Erven 9, 10, 28 to 30, Remaining word deur die hersonering van Erwe 9, 10, 28 tot 30, Reste Extent of Erf 33 and Erven 34 to 36, Bedford Gardens rende Gedeelte van Erf 33, Erwe 34 tot 36, dorp Bedford Township to "Special" permitting offices, dwelling units and Gardens tot "Spesiaal" om kantore, wooneenhede en resi residential buildings and which amendment scheme will be densiele geboue toe te laat welke wysigingskema bekend known as Bedfordview Amendment Scheme 1/346, as indistaan as Bedfordviewwysigingskema 1/346, soos toepaslik cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter open for inspection at the offices of the Department of Local insae le in die kantore van die Departement van Plaaslike Be Government, Pretoria and the Town Clerk of Bedfordview. stuur, Pretoria en die Stadsklerk van Bedfordview. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 605, 605, DORP BEREA BEREA TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal

18 ' 3942 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes (1) en (3) in Akte van Transport 1. Conditions (1) and (3) in Deed of Transfer T3705/ /1985 opgehef word; en be removed; and 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig 2. the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, be deur die hersonering van Ed 605, dorp Berea, tot "Residen amended by the rezoning of Erf 605, Berea Township, to sieel 4" onderhewig aan sekere voorwaardes, welke wysi "Residential 4" subject to certain conditions, and which gingskema bekend staan as Johannesburgwysigingskema amendment scheme will be known as Johannesburg Amend 1355, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en ment Scheme 1355, as indicated on the relevant Map 3 and skemaklousule wat ter insae le in die kantore van die Depar scheme clauses which are open for inspection at the offices of tement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van the Department of Local Government, Pretoria and the Johannesburg. Town Clerk of Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF ROODEKOP DORP ROODEKOP TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaarde 13(f) in Akte van Transport T27556/ Condition B(f) in Deed of Transfer T27556/1983 be reopgehef word; en moved; and 2. Germistondorpsbeplanningskema, 1985, gewysig word 2. the Germiston Town planning Scheme, 1985, be deur die hersonering van Ed 539, dorp Roodekop, tot "Spe amended by the rezoning of Ed 539, Roodekop Township, to sisal" vir 'n mediese praktyk, welke wysigingskema bekend "Special" for a medical pratice, and which amendment staan as Germiston wysigingskema 106, soos toepaslik aan scheme will be known as Germiston Amendment Scheme gedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaldousules wat ter in 106, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses sae le in die kantore van die Departement van Plaaslike which are open for inspection at the offices of the Depart Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Germiston. ment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Germiston. PB PB III Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator'sNotice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN ERWE 1125 EN 1126 DORP PARKVIEW 1125 AND 1126 PARKVIEW TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes 1 en 2, (f), (j) en (n) in akte van Transport 1. Conditions 1 and 2, (f), a). and (n) in Deed of Transfer 4 F8803/1941 opgehef word; en F8803/1941, be removed; and 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig 2. the Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, be word deur die hersonering van Erwe 1125 en 1126, dorp Park amended by the rezoning of Erven 1125 and 1126, Parkview view, tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woon Township, to "Residential 1" with a density of "One dwelhuis per m2", welke wysigingskema bekend staan as ling per m2" and which amendment scheme will be Johannesburg wysigingskema, 1210, soos toepaslik aangedui known as Johannesburg Amendment Scheme, 1210, as indiop die toepaslike Kaart 3 en die skemaklousules wat ter insae cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are le in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the offices of the Department of Local Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg. Government, Pretoria and the Town Clerk of Johannesburg. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 AcIministrator'sNotice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: GE REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PORTION 2 DEELTE 2 VAN ERF 239, DORP KLIPRIVIER OF ERF 239, KLIPRIVIER TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap proved that Conditions B(d), (g), (h), (i) and (j) in Deed of Transfer T47811/84 be removed. PB Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voorwaardes B(d), (g), (h), (i) en (j) in Akte van Transport /84 opgehef word. PB I A

19 PROVINCIAL GAZE 1 1 E., 26 NOVEMBER Administrateurskennisgewing November 1986 Administritor's Notice November 1986 V WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF DORP BRYANSTON BRYANSTON TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Voorproved that Condition 1(p) in Deed of Transfer T14663/1985 waarde 1(p) in Akte van Transport T14663/1985 opgehef be removed. word. PB PB Administiateurskennisgewing Noiember 1986 Administrator's Notice November 1986 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 226 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 226 CORRECTION NOTICE Administrator's Notice 1999 of 22 October 1986 is hereby amended by the deletion of the following words in the Afri kaans division in paragraph 2 "Sekretaris, Raad vir Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria". REGSTELLINGSKENNISGEWING Adgiinistrateurskennisgewing 1999 van 22 Oktober 1986 word hiermee gewysig deur die skrapping van die volgende woorde in paragraaf 2 "Sekretaris, Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 214 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 214 REGSTELLINGSKENNISGEWING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2000 van 22 Oktober 1986 Administrator's Notice 2000 of 22 October 1986 is hereby word hiermee gewysig deur die skrapping van die volgende amended by the deletion of the following words in the woorde in Afri paragraaf 2 "Sekretaris, Transvaalse Raad vir kaans division in paragraph 2 "Sekretaris, Transvaalse Raad Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria ". vir Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria'''. PB 4924H214 PB Administrateurskennisgewing November Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 13, 12, DORP BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes 21(j), (k) en (h) in Akte van Transport 1. Condition 21(j), (k) and (h) in Deed of Transfer T31322/1984 opgehef word; en /1984 be removed; and 2. Bedfordview dorpsaanlegskema, 1948, gewysig word 2. the Bedfordview Town planning Scheme, 1948, be deur dip hersonering van Erf 13, dorp Bedfordview tot "Al amended by the rezoning of Erf 13, Bedfordview Township gemene Besigheid" met 'n digtheid van Een woonhuis per to "General Business" with a density of One dwelling per erf erf, welke wysigingskema bekend staan as Bedfordviewwysi and which amendment scheme will be known as Bedfordview gingskema 1/364, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Amendment Scheme 1/364, as Kaart indicated on the relevant Map 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van 3 and scheme clauses which are open for inspection at the ofdie Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die fices of the Department of Local Government, Pretoria and Stadsklerk van Bedfordview. the Town Clerk of Bedfordview. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: RES REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: TERENDE GEDEELTE VAN ERF REMAIN 284, DORP PARK LNG EXTENT OF ERF 284, PARKTOWN TOWN NORTH NORTH TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap

20 3944 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (a) in Akte van Transport T15674/1983 gewysig word om soos volg te lees: "No bottle store will be allowed thereon". proved that condition (a) in Deed of Transfer T15674/1983 be altered to read as follows: "No bottle store will be allowed thereon". PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator'sNotice November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2001 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1285 REGSTELLINGSKENNISGEWING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2001 van 22 Oktober 1986 Administrator's Notice 2001 of 22nd October 1986 is hereword hiertnee gewysig deur die skrapping van die volgende by amended by the deletion of the following words in para woorde in paragraaf 2 "Sekretaris, Transvaalse Raad vir die graph 2 in the Afrikaans division "Sekretaris, Transvaalse Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria". Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria". PB 4922H1285 PB 4922H1285 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 292,' WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 292, DORP PARKWOOD PARKWOOD TOWNSHIP REGSTELLINGSKENNISGEWING Administrateurskennisgewing 1995 van 22 Oktober 1986 word hiermep gekanselleer. CORRECTION NOTICE Administrator's Notice 1995 of 22 October 1986 is hereby cancelled. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 29 29, DORP FLORACLIFFE FLORACLIFFE TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaardes 3(a) tot 3(h) en 3(j) tot 3(n) in Akte van 1. Conditions 3(a) to 3(h) and 3(j) to 3(n) in Deed of Transport T1808/1986 opgehef word; Transfer T1808/1986 be removed; 2. RoodepoortMaraisburg dorpsaanlegskema 2, 1954, ge 2. the Roodepoort Maraisburg Townplanning Scheme 2, wysig word deur die boulyne van Ed 29, dorp Floracliffe, te 1954, be amended by amending the building lines of Erf 29, wyfig van 8 m na 4 m tangs Scafellweg en van 8 m na 6 m Floracliffe Township, from 8 m to 4 m along Schaffel Road tangs Oosthuizenrylaan en 0 m langs Pietiestraat welke wysi from 8 m to 6 m along Oosthuizen Drive and 0 m along Pietie gingskema bekend staan as RoodepoortMaraisburgwysi Street and which amendment scheme will be known as Roogingskema 2/1954, soos toepaslik aangedui op die toepaslike depoortmaraisburg Amendment Scheme 2/1954, as indi Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae Ie in die kantore van cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die open for inspection at the offices of the Department of Local Stadsklerk van Roodepoort. Government, Pretoria and the Town Clerk of Roodepoort. PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 857 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 857 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur bet dat strator has approved the amendment of Randburg Townfiapdburgdorpsbcplanningskema, 1976, gewysig word deur planning Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 1 and 2, die hersonering van Erwe 1 en 2 Noordhang, tot "Residen Noordhang, to "Residential 2" with a density of 20 dwellings sieel 2" met 'n digtheid van 20 eenhede per hektaar. per hectare. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria

21 PROVINCIAL GAZL11E, 26 NOVEMBER I stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. at and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysigingske This amendment is known as Randburg Amendment ma 857. Scheme 857. PB H857 PB H857 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 971 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 971 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of Randburg Town Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur planning Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 305 to 314 die hersonering van Erwe 305 tot 314 en Erwe 316 tot 321, and Erven 316 to 321, Bromhof Extension 6 to "Residential Bromhof Uitbreiding 6 tot "Residensieel 2" onderworpe aan 2" subject to certain conditions.. sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar at all reasonable times.. vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Randburg, Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging Scheme 971. skema 971. PB PB H971 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1004 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1004 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat strator has approved the amendment of Sandton Town plan Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur ning Scheme, 1980, by the rezoning of Erven 51 and 53, die hersonering van Erwe 51 en 53, Kelvin tot "Residensieel Kelvin to "Residential 2" with a density of 20 dwellingunits 2" met 'n digtheid van 20 wooneenhede per hektaar asook per hectare and subject to other conditions. onderworpe aan ander voorwaardes. Map 3 and the xheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Governmebt, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Sandton and are open fol. inspection at stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar all reasonable times. p vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema Scheme is known as Sandton Amenthbent PB H1004 PB H1004 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 124, 124, DORP BEDFORDVIEW UITBREIDING 41 BEDFORDVIEW EXTENSION 41 TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has apmaak dat die Administrateur goedgekeur het dat proved that 1. Voorwaarde 2(k) in Akte van Transport /84 op 1. Condition 2(k) in Deed of Transfer T24185/84 be remogehef word; en ved; and 2. Bedfordview dorpsbeplanningskema 1, 1948, gewysig 2. the Bedfordview Townplanning Scheme 1, 1948, be word deur die hersonering van Erf 124, dorp Bedfordview amended by the rezoning of Erf 124, Bedfordview Extension Uitbreiding 41 tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 41 Township to "Special Residential" with a deniity of "One "Een woonhuis per vierkante voet" welke wysi dwelling per square feet" and which amendment gingskema bekend staan as Bedfordviewwysigingskema scheme will be known as Bedfordview Amendment Scheme 1/396, soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en 1/396, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Depar which are open for inspection at the offices of the Depart tement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van ment of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Bedfordview. Bedfordview. PB PB

22 , 1 vir 3946 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986' WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN 1111 ERWE 724,725 EN 726, DORP JOHANNESBURG 724,725 AND 726, JOHANNESBURG TOWNSHIP REGSTELLINGSKENNISGEWING CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing 2043 van 25 September 1985 Administrator's Notice 2043 of 25 September 1985 is hereword hiermee gewysig deur die skrapping van Voorwaarde by amended by the deletion of Condition (b). (b). PB PB Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice 2255, 26November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1309 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1309 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Townvan die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 116, Fairland deur die hersonering van Ed 116, Fairland tot "Residensieel to "Residential 2" Height Zone 8, subject to certain condi 2" Hoogtesone 8, onderhewig aan sekere voorwaardes. Lions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecbaar vir inspeksie op alle redelike tye. [ion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendment gingskema Scheme PB PB 492 2H1309 II Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 63 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 63 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(0 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Germiston Town Germiston dorpsbeplanningskema, 1985, gewysig word deur planning Scheme, 1985, by the rezoning of Ed 1179, Roode die hersonering van Erf 1179, Roodekop tot "Besigheid 4" kop to "Business 4" for a doctor's consulting room and pur doktorsspreekkamers en verwante doeleindes onderhewig poses incidental thereto only subject to certain conditions. aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is beskikbaar at all reasonable times. vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysigingske Scheme 63. ma 63. PB PB 4921H63 4 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1428 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1428 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 1513, Mon deur die hersonering van Ed 1513, Mondeor tot "Residen deor to "Residential 1" with a density of "One dwelling per sieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf". erf". Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecbaar vir inspeksie op alle redelike tye. tion at all reasonable times. 4

23 1 van PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER ihierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendment gingskema Scheme PB 4922H1428 PB 4922H1428 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1492 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1492 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminisbekend gemaak dat die MIministrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Johannesburg Town Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 1234, Claredeur die hersonering van Erf 1234, Claremont tot "Residen mont to "Residential 1" with a density of "One dwelling sieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 200 m2". house per 200 m2". Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Be are filed with the Director of Local Government, Pretoria stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskik and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspecbaar vir inspeksie op alle redelike tye. tion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi This amendment is known as Johannesburg Amendment gingskema Scheme PB 4922H1492 PB 4922H1492 Administrateurskennisgewing November 1986 Administrator's Notice November 1986 VERBETERING VAN ADMINISTRATEURSKEN CORRECTION OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 1810 NISGEWING 1810 VAN 24 SEPTEMBER 1986 OF 24 SEPTEMBER 1986 Administrateurskennisgewing 1810 van 24 September 1986 Administrator's Notice 1810 of 24 September 1986 is here word hiermee verbeter deur die daarbygaande sketsplan met by corrected by the substitution of the sketchplan referred to die bygaande sketsplan to vervang. therein, with the subjoined sketchplan. DP /24/Z3 DP /24/Z3

24 3948 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 ZANDHEUVEL LO SANONEK 358 LO tea I. zandheuva 356 LO /If 356 LO /). DOORNLAAGTE 353 LO ROOPAN LO ROOPAN N 357 LO ROOPAN GROOTLAAGTE 354 LO 357 LO VEWYSING / REFEREt4CE BESTAANOE AE OWING ROADS FLE BUNDEL DP /24/23 PAD GESLUTT ROAD CLOSED UX2. GED DD1986 ONGENOWIERDE OPENBARE PAD e UNNUMBERED PUBLIC ROAD Ems PAD OPENBARE PAD ROAD 09 04

25 PROVINCIAL GAZE1 26 NOVEMBER Administrateurskennisgewing November 1986 ORDONNANSIE OP LISENSIES, 1974 (ORDONNANSIE 19 VAN 1974): INSTELLING VAN LISENSIERADE 1. Die Administrateur, ingevolge die bepalings van artikels 3 en 7 van die Ordonnansie op Lisensies, 1974 (Ordonnansie 19 van 1974) (a) (b) (c) stel hierby die lisensierade in die eerste kolom van die Bylae hiervan genoem, in; omskryihierby die lisensiegebied van elke lisensieraad in die tweede kolom van die Bylae hiervan; bepaal hierby dat die setel van elke lisensieraad gelee is by die kantoor van die plaaslike bestuur in die derde kolom van die Bylae hiervan genoem; en (d) stel hierby die persone in die vierde kolom van die Bylae hiervan genoem, aan as lede van die onderskeie lisensierade met ampstermyn vanaf 1 Desember 1986 tot 30 November In hierdie Kennisgewing, tensy uit die samehang anders blyk (a) beteken (i) "landdrosdistrik" enige distrik waarvoor 'n landdroshof ingevolge die bepalings van artikel 2(1)(a) van die Wet op Landdroshowe, 1944 (Wet 32 van 1944) ingestel is; en (b) (ii) "gebied van 'n landdroshof" enige gebied waarvan die plaaslike grense ingevolge die bepalings van artikel 2(1)(h) van genoemde Wet bepaal is; en het enige ander woord of uitdrukking die betekenis wat in die Ordonnansie op Lisensies, 1974, daaraan geheg word. BYLAE Plaaslike Beatonr by wiese Lisensieraad Lisensiegebied kantoor die setel van die Lede van Lisensieraad Lisensieraad gela is Alberton Die munisipaliteit van Alberton Stadsraad van Alberton Landdros, Alberton Mnr P T Engelbrecht Mnr P Stathoulis Mev E A Slabber Mnr P L Meyer Amersfoort Die Landdrosdistrik Amersfoort Dorpsraad van Amersfoort 'n Landdros, Amersfoort Dr NJ Hollander Mnr P F P Prinsloo Mev C M Lotz Mnr I I van Niekerk Balfour Die Landdrosdistrik Balfour Dorpsraad van Balfour. 'n Landdros, Balfour Dr P J Lindeque Mnr P J H Prins Mnr J P L du Plessis Mnr R P Botha Barberton Die Landdrosdistrik Barberton Stadsraad van Barberton 'n Landdros, Barberton Mnr A Bosua Mnr G Strydom Mnr N N Horn Mev L A Kotzee Belfast Die Landdrosdistrik Belfast Stadsraad van Belfast 'n Landdros, Belfast Mnr P J J Verster Mnr G D Kotze Mev J H W Botha Mnr T F Prinsloo Benoni Die munisipaliteit van Benoni Stadsraad van Benoni 'n Landdros, Benoni Lt Gen P W Smith Mnr G B J Warffemius Mnr P Goede (Jnr) Mnr J G Marais Bethal Die munisipaliteit van Bethal Stadsraad van Bethal 'n Landdros, Bethal MnrJ I du Toit Mnr J B Bekker Mev A E Hugo Mnr M G Pieterse

26 3950 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Plaaslike Demur by wine Lisensieraad Lisensiegebied kantoor die setel van die Lede van Lisensieraad Lirensieraad gelee is 4 Bloemhof Die Landdrosdistrik Bloemhof Dorpsraad van Bloemhof 'n Landdros, Bloemhof Mnr FJ van Zyl Mar A I S Roos Mar CEFourie MnrJ A de W Naude Boksburg Die munisipaliteit van Boksburg Stadsraad van Boksburg 'n Landdros, Boksburg MnrJ F V B Serfontein Mnr M J J van Vuuren Mnr A W J Heltferscee Mnr J P Buckle Brakpan Die munisipaliteit van Brakpan Stadsraad van Brakpan 'n Landdros, Brakpan Mnr CM 3 van Rensburg Mew A W Geldenhuys Mnr E du Plooy Marais Breyten Die gebied van die Landdroshof Breyten Dorpsraad van Breyten 'n Landdros, Breyten Mnr M J Prinsloo Mnr E Pretorius Mnr M S Duvekot Mnr L Butter 41 Brits Die Landdrosdistrik Brits, uitcenome enige ge Stadsraad van Brits 'n Landdros, Brits deelte daarvan wat deel van die regsgebied van Mnr C L de Jager die Transvaalse Raad vir die Ontwtkkeling van, Mar H T van der Merwe Buitestedelike Gebiede uitmaak Mnr F Fl Bernardo Mnr J C Ras Bronkhorstspruit Die Landdrosdistrik Bronkhorstspruit en Culli Stadsraad van Bronkhorst 'n Landdros, Bronkhorstspruit nan, uitgenome enige gedeelte daarvan wat deel spruit van die regsgebied van die Transvaalse Raad vir Mnr FJ Venter die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede MnrJ P Nel uitmaak Mar L Nel Mnr J C Thuynsma Carletonville Die munisipaliteit van Carletonville Stadsraad van Carletonville. 'n Landdros, Carletonville Mnr W P Vorster Mnr A D Niemandt Mnr C Pretorius Mnr A J du Buys Carolina Die Landdrosdistrik Carolina Stadsraad van Carolina 'n Landdros, Carolina MnrJ J Uys Mnr I C du Preez '1 Mnr T P Potgieter Mar KJ Doyer 'I Christiana Die Landdrosdistrik Christiana Stadsraad van Christiana 'n Landdros, Christiana Mnr G L Pretorius. Mnr P M Kotze Mnr M Prinsloo Mar JAR Breytenbach. 4 Coligny Die Landdrosdistrik Coligny Dorpsraad van Coligny 'n Landdros, Coligny Mnr R A Otto Mnr C A Algar Mnr A P Kihan Mnr D N le Roux Delareyville Die Landdrosdistrik Delareyville Dorpsraad van Delareyville 'n Landdros, Delareyville (V s ot% tearn) der Walt Mnr A S van Straaten Mnr P G Gouws Mnr A I Swanepoel \ Delmas Die munisipaliteit van Delmas Stadsraad van Delmas ' I 'n Landdros, Delmas Mnr G W Pretorius Mnr CJ Williams Mev M CJoubert. Mnr A P Bezuidenhout 4

27 1 Heidelberg I 1 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER II Lisensieraad Lisensiegebied Plaaslike Bestuur by tv.ie se kantoor die setel van die Lisensieraad gele'd is Lede van Lisensieraad Edenvale Die munisipaliteit van Edenvale Stadsraad van Edenvale 'II Landdros, Germiston Mev M Vincent Mnr B Smith Mev J H van Wyk Mnr P J du Preez Ermelo Die Landdrosdistrik Ermelo, uitgenome enige Stadsraad van Ermelo 'n Landdros, Ermelo gedeelte daarvan wat in die gebied van die Mnr DJ Ellis Landdroshof Breyten is Mnr P H F Lotter ' Mnr H I P Gericke Mnr G W Bub rman Evander Die Landdrosdistrik Hoeveldrif, uitgenome Stadsraad van Evander 'n Landdros, Evander enige gedeelte daarvan wat: Mnr J S van den Hecver Mnr CJ Botha (i) deel van die Transvaalse Raad vir die Ont MevJ MM Greyling wikkeling van Buitestedelike Gebiede uit Mnr W G A Vermaas maak; of Fochville (ii) in die lisensiegebied van die Lisensieraad van Secunda is Die gebied van die Landdroshof van Fochville Stadsraad van Fochville 'n Landdros, Fochville uitgenome enige gedeelte daarvan wat deel van die munisipaliteit van Carletonville uitmaak Dr J C Froneman Mnr HJ van der Westhuizen Mnr P J Matthee Mnr M P Lindeque Germiston Die munisipaliteite van Germiston en Bedford Stadsraad van Germiston 'n Landdros, Germiston view Mnr S S van Eeden t Mnr A G de Witt Mnr P J de Jager Dr 7 Job Groblersdal Die Landdrosdistrik Groblersdal, uitgenome Dorpsraad van Groblersdal 'n Landdros, Groblersdal enige gedeelte daarvan wat deel van die Stem distrik No 273, in die Kiesafdeling Potgietersrus, Mnr S I Scholtz sbos af&ekondis by Prolclamasie No 27 van 20 Mnr C1 Lourens Februane 1981 m Staatskoerant No 7420 van 20 Mev M S Conradie Februarie 1981, uitmaak Mnr J G Pretorius Die munisipaliteit van Heidelberg Stadsraad van Heidelberg 'n Landdros, Heidelberg Mar F W R Robertson Mnr T I Hamman Mnr G N A T van der Menve Mnr D F T Lombard Hendrina Die gebied van die Landdroshof Hendrina, nit Dorpsraad van Hendrina 'n Landdros, Hendrin a. genome enige gedeelte daarvan wat deel van die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die Mnr P D van den Heever Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede nit Mnr N Roux maak Mnr I N W de Jager Mnr A J de Jager Johannesburg Die munisipaliteit van Johannesburg Stadsraad van Johannesburg 'n Landdros, Johannesburg Mnr b C B van Zyl Mnr G.1 Thula Mev M C A Claasen Mnr M S Lombard Kempton Park Die munisipaliteite van Kempton Park en Mod Stadsraad van Kempton Park 'n Landdros, Kemptonpark derfontein Mnr A van Wyk de Vries Mnr C J B Scholtz Mnr L Beetge Mnr P J E Erasmus ' 1il Klerksdorp, Die Landdrosdistrik van Klerksdorp, uitgenome enige gedeelte daarvan wat deel van die munisipaliteit van Orkney of van die lisensiegebied van die Lisensieraad van Stilfontein uitmaak Stadsraad van Klerksdorp 1 'n Landdros, Klerksdorp Mnr J C Louw Mnr D M Archer Mnr V Lemmer Mnr P C Meyer i /,

28 3952 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Lisensieraad Lkensiegebied. Plaaslike Besiuur by wie se Icantoor die sae! van die Lede van Lisensieraad Lisensieraad gelee is Koster Die Landdrosdistrik Koster Dorpsraad van Koster 'n Landdros, Koster Mnr A A Grundlingh Dr P S Robinson Mnr H Welman Mnr A Grobbelaar Krugersdorp Die munisipaliteit van Krugersdorp Stadsraad van Krugersdorp 'n Landdros, Krugersdorp Mnr P J M du Plessis Mnr K F du Plessis Mnr R C Palk Mnr H F de W van Rooy Leandra Munisipaliteit van Leandra Dorpsraad van Leandra 'n Landdros, Evander MnrJ A Greyling Mnr A I Hansen Mnr J J Loxton Mev R Gelderman Lichtenburg Die Landdrosdistrik Lichtenburg Stadsraad van Lichtenburg 'n Landdros, Lichtenburg Mnr B L Roothman Mnr J N Burger Mnr J T L Richards MnrJ Mahne Louis Trichardt Die Landdrosdistrik Soutpansberg Stadsraad van Louis Trichardt 'n Landdros, Louis Trichardt Mnr N J Coetzee Mnr V C le Comu Mev M G J van Rooyen Mnr P E Thomas Lydenburg Die Landdrosdistrik Lydenburg Stadsraad van Lydenburg 'n Landdros, Lydenburg Mar J P Bamhoom Mnr 1 1 Fareytenbach Mnr P A van Niekerk Mnr L M de Souza Marble Hall Die Stemdistrik No 273 in die Kiesafdelins Pot Stadsraad van Marble Hall 'n Landdros, Groblersdal gietersrus sons afgekondig by Proklamasie No 27 van 20 Februane 1981 in Staatskoerant No MnrJ M Enslin 7420 van 20 Februarie 1981 Mnr J J Boles Mev A S van der Linde Mnr A E Joubert Messina Die Landdrosdistrik Messina Stadsraad van Messina 'a Landdros, Messina Mnr I Genis Mnr Cl Dreyer Mev H C Uckerman Mnr P J Goosen Meyerton Die munisipaliteit van Meyerton Stadsraad van Meyerton 'n Landdros, Meyerton Mnr J T van der Berg Mnr J W van Reenen Mnr P J van Heerden Mnr J C van Zyl Middelburg Die Landdrosdistrik Middelburg uitgenome Stadsraad van Middelburg 'n Landdros, Middelburg edge gedeelte daarvan wat in die gebied van die Landdroshof Hendrina is of wat deel van die Mnr C R Swans regsgebied van die Transvaalse Raad vir die MnrJ M Stofberg Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede Mnr A de Waal maak Mnr I L Coetzee Naboomspruit Die gebied van die Landdroshof Naboomspruit Dorpsraad van Naboomspruit 'n Landdros, Naboomspruit Mar S E S Ferreira Mnr J P Marais Mnr S F Geyer Mnr L Eksteen Nelspruit Die Landdrosdistrik Nelspruit Stadsraad van Nelspruit 'n Landdros, Nelspruiv Mnr FJ Coetzer Mnr A M Muller Mev AM le Roux Mnr W G Joubert

29 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER ill Lisensieraad Lisensiegebied Plaaslike Bestuurby wie se kantoor die setel Sian die Lisensiemad gelee is Lede van Lisensieraad Nigel Die munisipaliteite van Nigel en Devon Stadsraad van Nigel 'n Landdros, Nigel Mnr P C de Bruyn Mnr C M van den Heever Mnr H W Olivier Mnr F A Basson Nylstroom Die Landdrosdistrik Waterberg Stadsraad van Nylstroom 'n Landdros, Nylstroom Mnr B L Hattingh MnrJ C van Rooy Mnr R I J van Rensburg Mnr B Vorster Orkney Die munisipaliteit van Orkney Stadsraad van Orkney Mnr D S Bester Dr F C Nel (Plaasvervanger vir Voorsitter) Mnr T F Lourens Mnr D.1 Steenkamp Mnr D G Botha Dr Hi le Roux Phalahorwa Die Landdrosdistrik Phalaborwa Stadsraad van Phalaborwa 'n Landdros, Phalaborwa Mnr C Mills Dr H J le Roux Mnr P V Mulder MnrJ F G Smith Pietersburg Die Landdrosdistrik Pietersburg Stadsraad van Pietersburg 'n Landdros, Pietersburg Dr T L Boshoff Mnr MJ G Eberstlhn Mev R Cronje Mnr J M Roos Piet Retief Die Landdrosdistrik Piet Retief, uitgenome Stadsraad van Piet Retief 'n Landdros, Piet Retief enige gedeelte daarvan wat in die gebied van die Landdroshof Pongola is Mar.1 A D Steyn Mnr J P du Toil Mnr CJ Coetzee Mnr 0 H Klingenberg Pongola Die gebied van die Landdroshof Pongola Gesondheidskomitee van 'n Landdros, Pongola Pongola Mnr D D Sutherland Mnr A T Roux Mnr N 1 Robbertse Mar C 3 Uys r Potchefstroom Die Landdrosdistrik Potchefstroom, uitgenome Stadsraad van Potchefstroom 'n Landdros, Potchefstroom enige gedeelte daarvan wat in die gebied van die Landdroshof Fochville is Mnr J B Williams Mnr I H du Raan Prof. W.P. Robbertse Mnr J J Steyn Potgietersrus Die Landdrosdistrik Potgietersrus uitgenome Stadsraad van Potgietersrus 'n Landdros, Potgietersrus enige gedeelte daarvan wat in die gebied van die Landdroshof Naboomspruit is Mnr P P Fouche Mnr N M Terblanche Mnr A C A Coetzee Mnr P N Basson Pretoria Die Landdrosdistrikte Pretoria en Wonder Stadsraad van Pretoria Mnr M J Prins boom, uitgenome enige gedeelte daarvan wat 'n Senior Landdros, Pretoria deel van die munisipaliteit van Verwoerdburg of (Plaasvervanger vir Voorsitter) die ressgebied van die Transvaalse Read vir die Dr P R Smith Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede uit Mnr F R Dippenaar maak Mnr E R Leyds Mnr S J Schoeman Randburg Die munisipaliteit van Randburg Stadsraad van Randburg 'n Landdros, Randburg Mnr F C Lourens MnrJ J van Niekerk Mnr D M Munro Mnr E E Atkinson Randfontein Die munisipaliteit van Randfontein en die plase Stadsraad van Randfontein 'n Landdros, Randfontein Moadowns, Leeupan, Bospan, Ireton en Pahtiki wat in die Landdrosdistrik Randfontein is. Mnr CI van der Westhuizen Mnr M J Geyser Mnr R Powell Mar I S Oosthuizen

30 3954 PROVINSIALEKOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Lisensieraad Lisensiegebied PlaarlikeBestuur by wie se kantoor die sew( van die Lisensieraad gelee is Lede van Lisensieraad Roodepoort Die munisipaliteit van Roodepoort Stadsraad van Roodepoort 'n Landdros, Roodepoort Mnr W H de Villiers Mar A H Badenhorst Mar J Abrie Mar J W C Riekert Rustenburg Die Landdrosdistrik Rustenburg Stadsraad van Rustenburg 'n Landdros, Rustenburg Mnr P I van der Walt Mnr J H L Lampen Mnr H C Hartley Mnr K Klerek Sable Die Landdrosdistrik Pelgrimsrus Dorpsraad van Sable 'n Landdros, Sable Mnr A de V Grundlingh Mnr J C Heynecke Mnr S A Stoltz Mnr J H Swart Sandton Die munisipaliteit van Sandton Stadsraad van 8andton Mnr f J T Nel 'n Landdros, Randburg (Plaasver vanger vir Voorsitter) Mnr Y M Makda Mnr L K Japhet Mev C M Jardine Mnr A J M van Niekerk Schweizer Reneke Die Landdrosdistrik SchweizerReneke Dorpsraad van Schweizer 'n Landdros, Schweizer Reneke Reneke Mnr F W Munnik Mnr A S Strydom Mnr TJ Roelofse Mnr J M Fourie Secunda Die munisipaliteit van Secunda, met inbegrip Stadsraad van Secunda 'n Landdros Evander van Mnr C L Myburgh Mev A I Reyneke (a) die pleas Thistdraai, 285 IS; Mnr N du Toit Mnr T D Zietsman (b) die pleas Kafferskraal, 289 IS; (c) Gedeeltes 7, 9, 10, 11, 12, 13, M en 16 van die pleas Middelbult 284 IS; (d) Gedeeltes 4, 5, 7, 8 en 9 en Resterende Ge deeltes 9, 14 en 17 van die plaas Goedehoop, 290 IS; en (e) Gedeelte 27 van die pleas Driefontein, 137 IS, wat in die Landdrosdistrik Hoeveldrif is, asook die plase (i) Bosjesspruit 291 IS; en \ (ii) Brandspruit, 318 IS, wat in die Landdrosdistrik Hoeveldrif sowel as in die Landdrosdistrik Standerton is Soshanguve Die Landdrosdistrik Soshanguve Die Landdros, Soshanguve 'n Landdros, Soshanguve Dr R Marivate Mnr P K Magagula Mnr N S Dibodu Ds M C Madiga Springs Die munisipaliteit van Springs Stadsraad van Springs 'n Landdros, Springs Dr! CJ urgens Mnr F van Staden Mnr C J Bornman Mnr J H P White

31 1 1 Mnr 1 Tzaneen 1 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Lisensieraad Lisensiegebied Plaaslike Bestuur by wiese kantoor die sewl van die Lisensieraad gded is Lede van die Lisensieraad Standerton Die Landdrosdistrik Standerton ungenome Stadsraad van Standerton 'n Landdros, Standerton enige gedeelte daarvan wat in die lisensiegebied van die Lisensieraad van Secunda is Mnr G B Heunis Mnr H van der Merwe Mnr A H Boer Mnr P J Schoedran { Stilfontein Die munisipaliteit van Stilfontein, instuitende Stadsraad van Stitfontein Mar D S Bester Dr F C Nei (Plaasvervanger vir (a) die plaas Witstinkhoudbaken 409 IP;. Voorsitter) I Mnr B Coetzee (b) die plaas Doornplaat 4101P; Mnr LJ Mac'Kay Mnr B E van Blerk Mnrl H Bekker (c) die plaas Zandpan 4231P; (d) die plaas Mapaiskraal 4411?; (e) die pleas Wildebeestpan 4421P; ) II(g) (f) die pleas Buffelsfontein 4431P; en daardie gedeeltes van die plase Stilfontein 408 IP en Hartebeestfontem 422 IP, wat nie by die genoemde munisipaliteit ingesluit is nie; wat in die Landdrosdistrik Klerksdorp is ' Swartruggens Die Landdrosdistrik Swartruggens Dorpsraad van Swartruggens 'n Landdros, Swartruggens Mnri II P Groenewald Mnr J Smith Mnr 0 Husemeyer Mnr A A Bisschoff Thabazimbi Die Landdrosdistrik Thabazimbi Stadsraad van Thabazimbi 'n Landdros, Thabazimbi Mar P F Erasmus Mnr M H Kirchner Marl R Verster J P L van Deventer Transvaalse Raad Die munisipaliteite van Midrand, Akasia en Die Transvaalse Rand vir die Mnr B I Parsons vir die Ontwikkeling Hartbeestpoort en daardie gedeeltes van die Ontwikkeling van Buitestede.'n Senior Landdros, Pretoria van Buitestedelike regsgebied van die Transvaalse Read vir die like Gebiede, Pretoria (Plaasvervanger vir Voorsitter) Gebiede Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede wat in Mnr W J Breeds die Landdrosdistrikte Alberton, Benoni, Mnr CI Joubert Bethel, Brakpan, Brits, Bronkhorstspruit, Culli Mnr Z L Smit nan, Delmas, Germiston, Heidelberg, Honveld. Mnr P du Plessis rif, Johannesbur, Kempton Park, Krugersdorp, Middelburg (Tv, Nigel, Oberholzer, Pretoria, Randburg, Ran, fontein, Roodepoort, Springs, Vanderbijlpark, Vereeniging, Westonaria, Witbank en Wonderboom is Die Landdrosdistrik Letaba Stadsraad van Tzaneen 'n Landdros, Tzaneen Mnr J Kriek / Mnr T M Thalwitzer Mev C A du Preez Mnr W P van Niekerk Vanderbijlpark Die munisipaliteit van Vanderbijlpark en die Stadsraad van Vanderbijlpark 'n Landdros, Vanderbijlpark Swart woongebiede bekend as Sebokeng, Eva ton en Residensia Air H F Schroeder Mnr L P Swart Mnr D G Ladegaard Mnr I C Engelbrecht Ventersdorp Die Landdrosdistrik Vemersdorp Stadsraad van Ventersdorp 'n Landdros, Ventersdorp Mnr A J Moss Mnr P H van der Merwe Mev H C Furstenberg Mnr E J Koen

32 3956 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Plaaslike Bestuur by wie se Lisensieraad Lisensiegebied kanwor die setel van die Lede van die Lisensieraad Lisensieraad gelei is Vereeniging Die munisipaliteit van Vereeniging Stadsraad van Vereeniging 'n Landdros, Vereeniging Mnr R W Crawford Mnr H W Smith Mev M de V iloogenhout Mnr H B Benade Verwoerdburg Die munisipaliteit van Verwoerdburg Stadsraad van Verwoerdburg Mnr C R Wessels 'n Landdros, Pretoria (Plaasver vanger vir Voorsitter) Mnr A C Kriek Mnr G M Lourens Kol L P J Hechter Mev C Griessel Volksrust Die Landdrosdistrik Volksrust Stadsraad van Volksrust 'n Landdros, Volksrust Mrir R F Stucky Mnr A W Brink Mnr B P Uys Mnr H J M Vosloo Wakkerstroom Die Landdrosdistrik Wakkerstroom Dorpsraad van Wakkerstroom 'n Landdros, Wakkerstroom Met C H S Taljaard Met S C du Plooy Mev M Hazelhurst Met C M B Sandwyk Warmbad Die Landdrosdistrik Warmbad Stadsraad van Warmbad 'n Landdros, Warmbad Mnr G D J Rossouw Mnr A I Kotze Mnr J M van Wyk Dr J C de Beer Waterval Boven Die Landdrosdistrik WatervalBoven Dorpsraad van Waterval 'n Landdros, WatervalB oven Boven Mnr A P Gates Mnr N J de Lange Met D E Minnaar Mnr C C Stevens Westonaria Die munisipaliteit van Westonaria Stadsraad van Westonaria 'n Landdros, Westonaria Mnr CJ van der Merwe Mnr S A Vos Mev C S E du Plessis Mnr S J Janse van Rensburg Witbank Die Landdrosdistrik Witbank uitgenome enige Stadsraad van Witbank 'n Landdros, Witbank gedeelte daarvan wat deel van die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling Mnr3 Shill van Buitestedelike Gebiede uitmaak Mnr S A J van Rensburg Mnr M J van Heerden. Mnr M H Jansen Witrivier Die Landdrosdistrik Witrivier Stadsraad van Witrivier 'n Landdros, Witrivier Mnr A W van der Vermeulen Mnr E R Carlse Mnr J B Karlsson Mnr A C A van Rooy Wolmaransstad Die Landdrosdistrik Wolmaransstad Stadsraad van Wolmaransstad 'n Landdros, Wolmaransstad Mnr CJ Buitendag Mnr CJ du Plessis. Mnr H J de Beer Mnr H J K Uys Zeerust Die Landdrosdistrik Marico (Zeerust) Stadsraad van Zeerust 'n Landdros, Zeerust Mnr A W Jacobsz Mnr M M Basson Mnr M M J Basson Mnr D M Oosthuizen TW 8/7/2 Vol 12

33 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Administrator's Notice November 1986 LICENCES ORDINANCE, 1974 (ORDINANCE 19 OF 1974): ESTABLISHMENT OF LICENSING BOARDS 1. The Administrator, in terms of the provisions of sections 3 and 7 of the Licences Ordinance, 1974 (Ordinance 19 of 1974) (a) (b) (c) (d) hereby establishes the licensing boards referred to in the first column of the Schedule hereto; hereby defines the licensing area of each licensing board in the second column of the Schedule hereto; hereby determines that the seat of each licensing board shall be situated at the office of the local authority referred to in the third column of the Schedule hereto; and hereby appoints the persons referred to in the fourth column of the Schedule hereto, as members of the respective licensing boards with period of office from 1 December, 1986 to 30 November In this Notice unless inconsistent with the context (a) (i) "magisterial district! means any district for which a magistrate's court has been established in terms of the pro visions of section 2(1)(a) of the Magistrate's Court Act, 1944 (Act 32 of 1944); and (ii) "area of a magistrate's court" means any area the local limits of which have been prescribed in terms of the provisions of section 2(1)(h) of the said Act; and (b) any other word or expression has the meaning assigned thereto in the Licences Ordinance, SCHEDULE Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members oflicensing Board is situated Alberton The municipality of Alberton Town Council of Alberton A Magistrate, Albertan Mr P T Engelbreght Mr P Stathoulis Mrs E A Slabber Mr P L Meyer Amersfoort The Magisterial District of Amersfoort Village Council of Amersfoort A Magistrate, Amersfoort Dr N J Hollander Mr P F P Prinsloo Mrs C M Lotz Mr JJ van Niekerk Balfour The Magisterial District of Balfour Village Council of Balfour A Magistrate, Balfour 1C)r? J Lindegue Mr P J H Pruis Mr I P L du Plessis Mr R P Botha Barberton The Magisterial District of Barberton Town Council of Barberton A Magistrate, Barberton Mr A Bosua Mr G Strydom Mr NI N Horn Mrs L A Kotzee Belfast The Magisterial District of Belfast Town Council of Belfast A Magistrate, Belfast Mr P I J Verster Mr G D Kotze MrsJH W Botha Mr T F Prinsloo Benoni The municipality of Benoni Town Council of Benoni A Magistrate. Benoni Lt Gen P W Smith Mr G B J Warffemius Mr P Goede (kr) Mr J G Marais Bethal The municipality of Bethal Town Council of Bethal A Magistrate, Bethal Mr I du Toit Mr I B Bekker Mrs A E Hugo Mr M G Pieterse

34 3958 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members oflicensing Board &situated Bloemhof The Magisterial District of Bloemhof Village Council of Bloemhof A Magistrate, Bloemhof Mr F I van Zyl Mr A J S Roos Mr C E Fourie Mr J A de W Naude Boksburg The municipality of Boksburg Town Council of Boksburg A Magistrate, Boksburg Mr J F V B Serfontein Mr M J J van Vuuren Mr A W J Hellferscce Mr J P Buckle Brakpan The municipality of Brakpan Town Council of Brakpan A Magistrate, Brakpan Mr F J Koen Mr C M J van Rensburg Mrs A W Geldenhuys Mr E du Plooy Marais Breyten The area of the Magistrate's Court of Breyten Village Council of Breyten A Magistrate, Breyten Mr M J Pnnsloo Mr E Pretorius Mr M S Duvekot Mr L Butter Brits The Magisterial District of Brits excluding any Town Council of Brits A Magistrate, Brits portion thereof which forms part of the area of jurisdiction of the Transvaal Board for the de Mr C L de Jager velopment of Peri Urban Areas Mr H T van der Merwe Mr F H Bernardo Mr J C Ras Bronkhorstspruit The Magisterial District of Bronkhorstspruit and Town Council of Bronk horst A Magistrate, Bronkhorstspruit Cullinan, excluding any portion thereof which spruit forms part of the area of jurisdiction of the Mr FJ Venter Transvaal Board for the Development of Peri Mr J P Nel Urban Areas Mr L Nel Mr J C Thuynsma Carletonville The municipality of Carletonville Town Council of Carletonville A Magistrate, Carletonville Mr W P Vorster MR A D Niemandt Mr C Pretorius Mr A I du Buys Carolina The Magisterial District of Carolina Town Council of Carolina A Magistrate, Carolina Mr JJ Uys Mr.1 C du Preez Mr T P Potgieter Mr K J Doyer Christiana The Magisterial District of Christiana Town Council of Christiana A Magistrate, Christiana Mr G L Pretorius Mr P M Kotze Mr M Prinsloo Mr JAR Breytenbach Coligny The Magisterial District of Coligny Village Council of Coligny A Magistrate, Coligny Mr R A Otto Mr C A Alcar Mr A P Kilian Mr D N le Roux Delareyville The Magisterial District of Delareyville Village Council of Delareyville A Magistrate, Delareyville Mr H JD van der Walt Mr A S van Straaten Mr P G Gouws Mr A J Swanepoel

35 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members of Licensing Board is situated Delmas The municipality of Delmas Town Council of Delmas A Magistrate, Delmas Mr G W Pretorius Mr CJ Williams Mrs M C Ioubert Mr A P Bezuidenhout Edenvale The municipality of Edenvale Town Council ofedenvale A Magistrate, Germiston Mrs M Vincent Mr B Smith Mrs J H van Wyk Mr P I du Preez Ermelo The Magisterial District of Ermelo, excluding Town Council of Ermelo A Magistrate, Ermelo any portion thereof which is in the area of the Magistrate's Court of Breyten. Mr D 1 Ellis Mr P H F Letter Mr H J P Gericke Mr G W Buhrman Evander The Magisterial District of Highveld Ridge, ex Town Council of Evander A Magistrate, Evander eluding any portion thereof which: (0 forms part of the area of jurisdiction of Mn1 S van den Heever Transvaal Board for the Development of Mr C.1 Botha (ii) Peri Urban Areas; or is in the licensing area of the Licensing Mrs J M M Greyling Mr W G A Vermaas Board of Secunda Fochville The area of the Magistrate's Court of Fochville Town Council of Fochville A Magistrate, Fochville excluding any portion thereof which forms part of the municipality of Carletonville Dr 3 C Froneman Mr H J van der Westhuizen Mr P 1 Matthee Mr M P Lindeque Germiston The municipalities of Germiston and Bedford City Council of Germiston A Magistrate, Germiston view Mr S S van Eeden Mr A G de Witt Mr P1 de Jager DrI Job Groblersdal The Magisterial District of Groblersdal, exclud Village Council of Groblersdal A Magistrate, Groblersdal ing any portion thereof which forms part of the Polling District No 273, in the Constituency of Mr S J Scholtz Potgietersrus as proclaimed by Proclamation No Mr C I Lourens 27 of 20 February 1981 in Government Gazette Mrs M S Conradie No 7420 of 20 February 1981 Mr J G Pretorius Heidelberg The municipality of Heidelberg Town Council of Heidelberg A Magistrate, Heidelberg Mr F W R Robertson Mr TJ Hamman Mr GNAT van der Merwe Mr D F T Lombard Hendrina The area of the Magristrate's Court of Hendri Village Council of Hendrina A Magistrate, Hendrina na, excluding any portion thereof which forms part of the area of jurisdiction of the Transvaal Mr P D van den Heever Board for the Development of PeriUrban Mr J N Roux Areas Mr I N W de Jager Mr A J de Jager Johannesburg The municipality of Johannesburg City Council ofjohannesburg A Magistrate, Johannesburg Mr D C B van Zyl Mr G l Thula Mrs MCA Claasen Mr M S Lombard Kempton Park The municipalities of Kempton Park and Mod Town Council of Kempton A Magistrate, Kempton Park derfontein Park Mr A van Wyk de Vries Mr C J B Scholtz Mr L Beetge Mr P J E Erasmus

36 3960 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members oflicensing Board & situated Klerksdorp The Magisterial District of Klerksdorp, exclud Town Council of Klerksdorp A Magistrate, Klerksdorp ing any portion thereof which forms part of the municipality of Orkney or of the licensing area Mr J C Louw of the Licensing Board of Stilfontein Mr D M Archer Mr V Lemmer Mr P C Meyer Koster The Magisterial District of Koster' Village Council of Koster A Magistrate, Koster MrA A Grundlingh Dr P S Robinson Mr H Welm an Mr A Grobbelaar Krugersdorp The municipality of Krugersdorp Town Council of Krugersdorp A Magistrate, Krugersdorp Mr PJ M du Plessis Mr K F du Plessis Mr R C Palk Mr H F de W van Rooy Leandra The municipality of Leandra Town Council of Leandra A Magistrate, Evander Mr 4 3 A Greyling Mr A J Hansen Mr 3 J Loxton Mrs R Gelderman Lichtenburg The Magisterial District of Lichtenburg Town Council of Lichtenburg A Magistrate, Lichtenburg r B L Roothman MR J N Burger Mr J T L Richards Mr J Mahne Louis Trichardt The Magisterial District of Soutpansberg Town Council of Louis Tri A Magistrate, Louis Trichardt chardt Mr NJ Coetzee Mr V C le Cornu Mrs M Than Rooyen Mr P E Thomas Lydenburg The Magisterial District of Lydenburg Town Council of Lydenburg A Magistrate, Lydenburg MrS P Barnhoom Mr H F Breytenbach Mr P A van Niekerk Mr L M de Souza Marble Hall The Polling District No 273 in the Constituency Town Council of Marble Hall A Magistrate, Groblersdal of Potgietersrus, as proclaimed by Proclamation No 27 of 20 Februmi 1981 in Government Ga Mr J M Enslin zette No 7420 of 20 February 1981 Mr J I Botes Mrs A S van der Linde Mr A E Joubert Messina The Magisterial District of Messina Town Council of Messina A Magistrate, Messina Mn J Genis Mr C J Dreyer Mrs H C Uckerman Mr PJ Goosen Meyerton The municipality of Meyerton Town Council of Meyerton A Magistrate, Meyerton Mr J T van der Berg Mr I W van Reenen 'Mr P J van Heerden Mr J C van Zyl Middelburg The Magisterial District of Midelburg, excluding Town Council of Middelburg A Magistrate, Middelburg any portion thereof which is in the area of the Magistrate's Court of Hendrina or which forms Mr C R Swarts part of the area of jurisdiction of the Transvaal MrJ M Stofberg Board for the Development of PeriUrban MrA de Waal Areas Mr J L Coetzee

37 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members of Licensing Board is situated Naboomspruit The area of the Magistrate's Court of Naboom Village Council of Naboom A Magistrate, Naboomspruit spruit spnnt Mr S E S Ferreira Mr J P Marais Mr S F Geyer Mr L Eksteen Nelspruit The Magisterial District of Nelspruit Town Council of Nelspruit A Magistrate, Nelspruit Mr FJ Coetzer Mr A M Muller Mrs A M le Roux Mr W G Joubert Nigel The municipalities of Nigel and Devon Town Council of Nigel A Magistrate, Nigel Mr P C de Bruyn Mr C M van den Heever Mr 11 W Olivier Mr F A Basson Nylstroom The Magisterial District of Waterberg Town Council of Nylstroom A Magistrate, Nylstroom Mr B L Hattingh Mr J C van Rooy Mr RJ J van Rensburg Mr B Vorster Orkney The municipality of Orkney Town Council of Orkney Mr D S Hester Dr F C Nel (Alternate for Chairman) Mr T F Laurens Mr D J Steenkamp Mr D G Botha Dr H I le Roux Phalaborwa The Magisterial District of Phalaborwa Town Council of Phalaborwa A Magistrate, Phalaborwa Mr C Mills Dr H J le Roux Mr P V Mulder Mr IF G Smith Pietersburg The Magisterial District of Pietersburg Town Council of Pietersburg A Magistrate, Pietersburg Dr T L Boshoff Mr M I G Eberseihn Mrs R Cronje Mr I M Roos Piet Retief The Magisterial District of Piet Retie( excluding Town Council of Piet Relief A Magistrate, Piet Retief any portion thereof which is in the area of the Magistrate's Court of Pongola Mr I A D Steyn Mr J P du Toil Mr CJ Coetzee Mr 0 H Klingenberg Pongola The area of the Magistrate's Court of Pongola Health Committee of Pongola A Magistrate, Pongola Mr D D Sutherland Mr A T Roux Mr N J Robbertse MrCJ Uys Potchefstroom The Magisterial District of Potchefstroom, ex Town Council of Potchef A Magistrate, Potchefstroom eluding any portion thereof which is in the area stroom of the Magistrate's Court of Fochville Mr 1 B Mr.1 H du Raan Prof W P Robbertse Mr J J Steyn Potgietersrus The Magisterial District of Potgietersrus, ex Town Council of Potgietersrus A Magistrate, Potgietersrus eluding any portion thereof which is in the area of the Magistrate's Court of Naboomspruit Mr P P Fouche Mr N M Terblance Mr A C A Coetzee Mr P N Basson

38 3962 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat of the Licensing Board Members oflicensing Board is situated 4 Pretoria The Magisterial Districts of Pretoria and Won City Council of Pretoria Mr MJ Prins derboom excluding any. portion thereof which A Senior Magistrate, Pretoria forms part of the municipality of Verwoerdburg (Alternate for Chairman) or of the area of jurisdiction of the Transvaal Dr PR Smith Board for the Development of PeriUrban Mr FR Dippenaar Areas Mr E R Leyds Mr S J Schoeman Randburg The municipality of Randburg Town Council of Randburg A Magistrate, Randburg Mr F C Lourens Mr J J van Niekerk Mr I) M Munro Mr E E Atkinson Randfontein The municipality of Randfontein and the farms Town Council of Randfontein A Magistrate, Randfontein Moadowns, Leeupan, Bospan, Ireton and Pahti ki which are in the Magisterial District of Rand Mr CJ van der Westhuizen fontein Mr MJ Geyser Mr R Powell Mr J S Oosthuizen Roodepoort The municipality of Roodepoort City Council of Roodepoort A Magistrate, Roodepoort Mr W H de Villiers Mr A H Badenhorst Mr J J Abrie Mr J W C Rickert Rustenburg The Magisterial District of Rustenburg Town Council of Rustenburg A Magistrate, Rustenburg Mr PJ van der Walt Mr J H L Lampen Mr H C Hartley Mr K Klerck 4 Sabie The Magisterial District of Pilgrim's Rest Village Council of Sable, A Magistrate, Sabie Mr A de V Gnmdlingh Mr J C Heynecke Mr S A Stoltz Mr I H Swart Sandton. The municipality of Sandton Town Council of Sandton Mr P J T Nel A Magistrate, Randburg (Alternate for Chairman) Mr Y M Makda Mr L K Japhet Mrs C M Jardine Mr A I M van Niekerk SchweizerReneke The Magisterial District of SchweizerReneke Village Council of Schweizer A Magistrate, Schweizer Reneke 4 Reneke Mr F W Munnik Mr A S Strydom Mr T 5 Roelofse Mr I M Fourie Secunda The municipality of Secunda, including Town Council of Secunda A Magistrate, Evander 11 thee Cann farm Ti'agers wtdriaai acrai 282:85I9Sis; Mr C L Myburgh c) Portions 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 16 of Mrs A I Rey.neke the farm Middelbult 284 IS; Mr N du Ton (d) Portions 4, 5, 7, 8 and 9 and Remaining Mr T D Zietsman Portions 9, 14 and 17 of the farm Goedehoop 290 IS; and (e) Portion 27 of the farm Driefontein 137 IS, which are in the Magisterial District of Highveld Ridge, also the farms (i) Bosjesspruit 291 IS; and (ii) Hrandspruit 318 IS, which are in the Magisterial District of Highveld Ridge as well as in the Magisterial District of Standerton Soshanguve The Magisterial District of Soshanguve The Magistrate, Soshanguve A Magistrate, Soshanguve Dr R Marivate Mr P K Magagula Mr N S Dibodu Rev M C Madiga 4

39 1 Local PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER II authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat Members o the Licensing Board ofthe Licensing Board f is situated Springs The municipality of Springs Town Council of Springs A Magistrate, Springs Dr.1 C Jurgens Mr.1 F van Staden Mr CJ Bornman. Mr J H P White Standerton The Magisterial District of Standerton, exclud Town Council ofstanderton A Magistrate, Standerton ing any portion thereof which is in the licensing area of the Licensing Board of Secunda Mr G B Heunis Mr H van der Merwe Mr A H Boer Mr P J Schoeman Stilfontein The municipality of Stilfontein, including Town Council ofstilfontein Mr D S Bester a the farm Witstinkhoudbaken 409 IP; Dr F C Nel (Alternate for Chair b the farm Doornplaat 410 IP; man) c the farm Zandpan 423 IP; Mr B Coetzee d the farm Mapaiskraal 441 IP; Mr L J Mac'Kay e the farm Wildebeestpan 442 IP; Mr BE van Blerk f) the farm Buffelsfontein 443 IP; and Mr J H Bekker g) those portions of the farms Stilfontein 408 IP and Hartebeestfontein 422 IP which are not included in the said municipality, which are in the Magisterial District of luerks dorp Swartruggens The Magisterial District of Swartruggens Village Council of Swartrug A Magistrate, Swartruggens gens MrI H P Groenewald Mr J Smith Mr 0 Husemeyer Mr A A Bisschoff Thabazimbi The Magisterial District of Thabazimbi Town Council of Thabazimbi A 11%Nistrate, Thabazimbi Mr P F Erasmus Mr M H Kirchner Mr J R Verster Mr I P L van Deventer Transvaal Board for The municipalities of Midrand, Akasia and The Transvaal Board for the Mr B J Parsons the Development of Hartbeespoort and those portions of the area of Development of Peri Urban A Senior Magistrate, Pretoria PeHUrban Areas jurisdiction of the Transvaal Board for the De Areas, Pretoria (Alternate for Chairman) velopment of Peri Urban Areas which are situ Mr W J Breedt ated in the Magisterial Districts of Atherton, Mr C.1 Joubert Benoni, Bethel, Brakpan, Brits, Bronkhorst Mr Z L Smit spruit, Cullinan, Delmas, Germiston, Heidel Mr P du Plessis berg, Highveld Ridge, Johannesbu, Kempton Park, Krugersdorp, Middelburg (Tvl.), Nigel, Oberholzer, Pretoria, Randburg, andfontein, Roodepoort, Springs, Vanderbijlpark, Veree niging, Westonana, Witbank and Wonderboom Tzaneen The Magisterial District of Letaba Town Council of Tzaneen A Magistrate, Tzaneen Mr I Kriek Mr T M Thalwitzer Mrs C A du Preez Mr W P van Niekerk Vanderbijlpark The municipality of Vanderbijlpark and the Town Council of Vanderbijl A Magistrate, Vanderbijlpark Black residential areas known as Sebokeng, park Evaton and Residensia Mr II F Schroeder Mr L P Swart Mr D G Ladegaard Mr J C Engelbrecht Ventersdorp The Magisterial District of Ventersdorp Town Council of Ventersdorp A Magistrate, Ventersdorp Mr A I Moss Mr P H van der Merwe Mrs 11 C Furstenburg Mr E J Koen Vereeniging The municipality of Vereeniging Town Council of Vereeniging A Magistrate, Vereeniging Mr R W Crawford Mr H W Smith Mrs M de V Hoogenhout Mr H B Benade,

40 3964 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Local authority at whose office Licensing Board Licensing Area the seat ofthe Licensing Board Members ofthe Licensing Board is situated Verwoerdburg The municipality of Verwoerdburg Town Council of Verwoerd Mr C R Wessels burg A Magistrate, Pretoria (Alternate for Chairman) Mr A C Kriek Mr G M Lourens Col L P 1 Hechter Mrs C Griessel Volksrust The Magisterial District ofvolksrust Town Council of Volksrust A Magistrate, Volksrust Mr R F Stucky Mr A W Brink Mr B P Uys Mr H J M Vosloo Wakkerstroom The Magisterial District of Wakkerstroom Village Council of Wakker A Magistrate, Wakkerstroom StrOOM Mr C H S Taljaard Mr S C du Plooy Mrs M Hazelhurst Mr C M B van Sandwyk Warmbaths The Magisterial District of Warmbaths Town Council of Warmbaths A Magistrate, Warmbaths Mr G D J Rossouw Mr A J Kotze Mr J M van Wyk Dr J C de Beer 411 Waterval Boven The Magisterial District of Waterval Boven Village Council of Waterval A Magistrate, Waterval Boven Boven Mr A P Gates Mr N J de Lange Mr D E Minnaar Mr C C Stevens Westonaria The municipality of Westonaria Town Council of Westonaria A Magistrate, Westonaria Mr C J van der Merwe Mr S A Vos Mrs C S E du Plessis Mr S J Janse van Rensburg Witbank The Magisterial District of Witbank, excluding Town Council of Witbank A Magistrate, Witbank any portion thereof which forms part of the area of jurisdiction of the Transvaal Board for the Mr J Shill Development of Ped Urban Areas Mr S A I van Rensburg Mr M J van Heerden Mr M H Jansen White River The Magisterial District of White River Town Council of White River A Magistrate, White River Mr A W van der Vermeulen Mr E R Carlse Mn.1 B Karlsson Mr A C A van Rooy Wolmaransstad The Magisterial District of Wolmaransstad Town Council of Wolmarans A Magistrate, Wolmaransstad stad Mr Cl Buitendag Mr C I du Plessis Mr H I de Beer Mr HJ K Uys Zeerust The Magisterial District of Marico (Zeerust) Town Council of Zeerust A Magistrate, Zeerust Mr A W Jacobsz Mr M M Basson Mr M M J Basson Mr D M Oosthuizen TW 817/2 Vol 12

41 , PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER 1986 " 3965 II. Algemene Kennisgewings General Notices KENNISGEWING 1053 VAN 1986 NOTICE 1053 OF 1986 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 990 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 990 j. Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 18 van die Ordonnansie op terms of section 18 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Er 1965), kennis dat die eienaar van Erwe 731 en 732, Stadsraad ven 731 and 732, Fontainebleau, Town Council of Randburg, van Randburg, aansoek gedoen het om Randburgdorps applied for the amendment of Randburg Townplanning beplanningskema 1, 1976, te wysig deur die hersonering van Scheme 1, 1976, by the rezoning of the property described bogenoemde eiendom, gelee aan Republiekweg van "Resi above, situated on Republic Road, from "Residential 1" with densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Err' tot a density of "One dwelling per Erf" to "Residential 1" with a "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per density of "One dwelling per m2" m2". ' Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek 18 ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Randburg and the ofdie kantoor van die Stadsklerk van Randburg en die kantoor fice of the Director of Local Government, Room B506(a), van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. toria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in the writing to the Director of ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Local Government at the above address or Private Bag X437, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pretoria and the Town Clerk, Private Bag Xl, Randburg Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak Xl, 2125, within a period of four weeks from the date of first pu Randburg 2125, voorgel8 word. blication of this notice. owner: The Town Clerk, Private Bag Xl, Adres van eienaar: Die Stadsklerk, Privaatsak Xl, Rand R Address Randburg2125. ' burg, Date of first publication: 19 November Datum van eerste publikasie: 19 November PB PB KENNISGEWING 1054 VAN 1986 NOTICE 1054 OF 1986 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 991 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 991 i Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan terms of section 46 of the Town planning and Townships Or ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf die eienaar van Erf 465, Kensington 'B', mnr. Melt van der 465, Kensington 'B', mr Melt van der Spuy applied for the Spuy, aansoek gedoen het om Randburgdorps amendment of Randburg Town planning Scheme 1/1976, by beplanningskemal/1976, te wysig deur die hersonering van the rezoning of the property described above, situated on bogenoemde eiendom, gelee aan Yorkstraat, van "Residen York Street, from "Residential 1" to "Special" for offices sieel 1" tot "Spesiaal" vir kantore en/of woonstelle. and/or flats. Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in Further particulars of this application are open for inspec die kantoor van die Stadsklerk van Randburg en die kantoor lion at the office of the Town Clerk of Randburg and the of van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, fice of the Director of Local Government, Room B506(a), Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek toria. moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Any objection to or representations in regard to the appliste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di cation must be submitted in writing to the Director of Local rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Government at the above address or Private Bag X437, Pre Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak Xl, toria and the Town Clerk, Private Bag Xl, Randburg 2125 Randburg 2125 voorgele word. within a period of four weeks from the date of first publica tion of this notice. Adres van eienaar: Mnr. M. van der Spuy, Wesstraat 39, Houghton Address of owner: Mr M. van der Spuy, 39 West Street, Houghton Datum van eerste publikasie: 19 November Date of first publication: 19 November PB H991 PB H991

42 I 3966 PROVINSIALEKOERANT, 26 NOVEMBER 1986 KENNISGEWING 1055 VAN 1986 NOTICE 1055 OF 1986 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 994 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 994 II Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby oor The Director of Local Government gives notice in terms of eenkomstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie section 46 of the Townplanning and Townships Ordinance, op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made 1965), kennis dat die eienaar, Mnr B O'Hagan, aansoek ge by the owner, Mr B O'Hagan, for the amendment of Randdoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, te wy burg Townplanning Scheme, 1976, by rezoning of Ed 424, sig deur Ed 424, Kensington B gelee aanliggend tot Milner Kensington B situated on Milner Road from "Residential 1" Road van "Residensieel 1" na "Residensieel 1" onderhewig to "Residential 1" subject to certain conditions. aan sekere voorwaardes. The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 994. Further particulars of the scheme are open for Randburg wysigingskema, 994, genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg Munici kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer pality and at the office of the Director of Local Government, B506A, Provinsiale Administrasie Gebou, I* Bosman en Room B506A Provincial Administration Building, cnr Bos Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk man and Pretorius Streets, Pretoria. van Randburg Munisipaliteit ter insae. Any objection or representations in regard to the applica Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd tion shall be submitted to the Director of Local Government, binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierdie ken in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria nisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by hover and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg 2125, at any melde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, time within a period of 4 weeks from the date of this notice. Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voorgele word. Address of applicant: PO Box 28792, Sunnyside 0132, Tel. Adres van applikant: Posbus 28792, Sunnyside 0132, Tel. (012) (012) /1. Pretoria, 19 November Pretoria, 19 November PB G974 PB KENNISGEWING 1057 VAN 1986 NOTICE 1057 OF 1986 The'Director of Local Government hereby gives notice, in Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee, inge terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that applica op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnar.sle 25 van dons to establish the township mentioned in the annex= 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorp ge hereto, have been received. meld in die bylae hierby, ontvang is. Further particulars of these applications are open for in Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in spection at the office of the Director of Local Government, die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bossiale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, man Streets, Pretoria. Any objections to or representations Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die in regard to the applications shall be submitted to the Direcaansoeke moet te eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke tor of Local Government, in writing and in duplicate, at the vanaf 19 November 1986, skriftelik en in duplikaat, aan die above address or Private Bag X437, Pretoria 0001, at any Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde aches of Pri time within a period of 8 weeks from 19 November vaatsak X437, Pretoria 0001, voorgele word. Pretoria, 19 November Pretoria, 19 November BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Robindale Uitbreiding 9. Name of township: Robindale Extension 9. Naam van aansoeker: Klipfontein Trading Company Ltd. Name of applicant: Klipfontein Trading Company, Ltd. III Aantal erwe: Residensieel 2: 5; Besigheid: 1. Number of erven: Residential 2: 5; Business: 1. I Beskrywing van grond: Gedeelte 148 ('n gedeelte van Gedeelte E van gedeelte) van die plaas Klipfontein No 203 IQ. Description of land: Certain Portion 148 (a portion of Porlion E of portion) of the farm Klipfontein No 203 IQ. Ligging: Wes van en grens aan Hans Strydomrylaan (P103 Situation: West of and abuts Hans Strydom Drive. North 1). Noord van en grens aan Mac Arthurla an. of and abuts Mac Arthur Avenue. Opmerkings: Hierdie advertensie vervang al die vorige ad Remarks: This advertisement supersedes all the previous vertensies vir die dorp Robindale Uitbreiding 9. advertisements of the Township Robindale Extension 9. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1060 VAN 1986 NOTICE 1060 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 591, WATER 591, WATERKLOOF KLOOF TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat Socrates Paxinos inge It is hereby notified that application has been made by So 4.

43 I word. PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER I volge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing crates Paxinos in terms of section 3(1) of the Removal of Rea van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aansoek gedoen het strictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), for the amendment, W vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor suspension or removal of the conditions of title of Erf 591, waardes van Erf 591, Dorp Waterkloof ten einde dit mount Waterkloof Township in order to permit the erf being subdilik te maak dat die erf onderverdeel kan word. vided. Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die The application and the relative documents are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Tweede inspection at the office of the Director of Local Government, Vloer, Kamer B206(A), Provinsiale Gebou, h/v Rosman en Second Floor, Room B206(A), Provincial Building, cnr Bos Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads man and Pretorius Streets, Pretoria and the office of the klerk, Pretoria. Town Clerk, Pretoria. Besware teen die aansoek kan skriftelik by die Direkteur Objections to the application may be lodged in writing with van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak the Director of Local Government, at the above address or X437, Pretoria 0001 op of voor 22 Desember 1986 ingedien Private Bag X437, Pretoria 0001, on or before the 22 Decem ber Datum van publikasie: 19 November Date of publication: 19 November PB PB KENNISGEWING 1061 VAN 1986 NOTICE 1061 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorpe geships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that applications to establish the townships mentioned in the annexure meld in die bylae hierby, ontvang is. hereto, have been received. Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in Further particulars of these applications are open for in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin spection at the office of the Director of Local Government, siale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bos Pretoria. man Streets, Pretoria. Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoeke Any objections to or representations in regard to the app1imoet te eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke vanaf 19 cations shall be submitted to the Director of Local Govern, November 1986 skriftelik en in duplikaat aan die Direkteur ment in writing and in duplicate at the above address or van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak Private Bag X437, Pretoria 0001, at any time within a period X437, Pretoria 0001, voorgele word. of 8 weeks from 19 November pnaam Pretoria, 19 November Pretoria, 19 November BYLAE. ANNEXURE Name of township: Bardene Extension 11. Naam van dorp: Bardene Uitbreiding 11. Name of applicant: Michael Patrick Carter. van aansoekdoener: Michael Patrick Carter. Number of erven: Commercial: 4; Special for Commercial Aantal erwe: Kommersieel: 4; Spesiaal vir Kommersieel and Auctioneering purposes: 2. en Afslaersdoeleindes: 2. Description of land: Holding 148, Bartlett Agricultural Beskrywing van grond: Hoewe 148, Bartlett Landbou Holdings Extension 2. hoewes Uitbreiding 2. Situation: South of and abuts Provincial Road P2051, west Ligging: Suid van en grens aan Provinsiale Pad P2051, wes of and abuts Holdings 149 and 150, Bartlett Agricultural van en grens aan Hoewes 149 en 150, Bartlett Landbou Holding. hoewes. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name oftownship: Vorna Valley Extension 26. Naam van dorp: Vorna Valley Uitbreiding 26. Name of applicant: David Michael Henley. Naam van aansoekdoener: David Michael Henley. Number of erven: Residential 3: 1; "Special" for medical Aantal erwe: Residensieel 3: 1; "Spesiaal" vir mediese purposes, including general practitioners, specialists, doeleindes, insluitende algemene praktisyns, spesialiste, veterinerians, dispensary and chemist: 1; "Special" for a veearts en apteek: 1; "Spesiaal" vir 'n vermaaklikheidsplek, place of amusement, including squash courts and a gyminsluitende muurbalbane en 'n gimnasium: 1. nasium. 0 Beskrywing van grond: Restant van Hoewe 73, Halfway Description of land: Remaining Extent of Holding 73, House Estate Landbouhoewes. Halfway House Estate Agricultural Holdings. Ligging: Suidwes van en grens aan Le Roux weg, suidoos van en grens aan Pretoriusstraat. Situation: Southwest of and abuts Le Roux Avenue, southeast of and abuts Pretorius Street.. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB

44 3968 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Naam van dorp: Morningside Uitbreiding 135. Name of township: Momingside Extension 135. Naam van aansoekdoener: Engela Catherina Jacobs. Name of applicant: Engela Catherina Jacobs. I Aantal erwe: Residensieel 3: 2. Number of erven: Residential 3: 2. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Hoewe Description of land: Remaining Extent of Holding 91, 91, Morningside Landbouhoewe IR Morningside Agricultural Holdings. Ligging: Wes van en grens aan Rivoniaweg, suid van en grens aan Outspanweg. Situation: West of and abuts Rivonia Road, south of and abuts Outspan Road. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Zijlhoff. Name of township: Zijlhoff. Naam van aansoekdoener: Van Zyl Broers (Edms) Bpk., Name of applicant: Van Zyl Broers (Edms) Bpk., Mari Marizelle Strydom en Abe Jerome van Zyl. zelle Strydom en Abe Jerome van Zyl. Aantal erwe: Spesiaal vir ekstensiewe nywerheidsdoel Number of erven: Special for extensive industrial pureindes: 77 Spesiaal vir padverbreding: 2. poses: 77 Special for roadwidening: 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 18 (gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Zandspruit 191 IQ. Hoewes 42 en 45 van die Sonnedal Landbouhoewes. Description of land: Portion 18 (portion of Portion 1) of the farm Zandspruit 191 IQ. Holding 42 & 45 of the Sonnedal Agricultural Holdings. Ligging: Noord van en grens aan Constantiastraat en Situation: North of and abuts Constantia Street and Hold Hoewe 46, oos van en grens aan Constantiastraat en Hoewe ing 46, east of and abuts Constantia Street and Holding Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Anderbolt Uitbreiding 73. Name oftownship: Anderbolt Extension 73. Naam van aansoekdoener: Don Supreme (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Nywerheid: 2.. Beskrywing van grond: Gedeelte 183 (gedeelte van Gedeelte 103) van die plaas Klipfontein 83 IR. Ligging: Oos van en grens aan Dertiendelaan, noord van en grens aan Gedeelte 185 van die plaas Klipfontein 83 IR. Name of applicant: Don Supreme (Proprietary) Limited. Number of erven: Industrial: 2. Description of land: Portion 183 (portion of Portion 103) ofthe farm Klipfontein 83 IR. Situation: East of and abuts Thirteenth Avenue, north of and abuts Portion 185 of the farm Klipfontein 83 IR. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1062 VAN 1986 NOTICE 1062 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie The Director of Local Government hereby gives notice, in op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorpe ge ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that applica meld in die bylae hierby. ontvang is. dons to establish the townships mentioned in the annexure hereto, have been received. Verdere besonderhede van hierdie aansoeke 16 ter insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin Further particulars of these applications are open for in a siale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, spection at the office of the Director of Local Government, III Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bosaansoeke moet to eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke man Streets, Pretoria. Any objections to or representations vanaf 19 November 1986, skriftelik en in duplikaat, aan die in regard to the applications shall be submitted to the Direc Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Pri tor of Local Government, in writing and in duplicate, at the vaatsak X437, Pretoria 0001, voorgele word. above address or Private Bag X437, Pretoria 0001, at any time within a period of 8 weeks from 19 November Pretoria, 19 November Pretoria, 19 November BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Bedfordview Uitbreiding 186. Name of township: Bedfordview Extension 186. Naam van aansoeker: Clanjo Property Investments Trust, Six Six Gesh Trading Trust en Cludev Trading Trust. Name of applicant: Clanjo Property Investments Trust, Six Six Gesh Trading Trust and Cludev Trading Trust. Aantal erwe: Spesiaal vir: kantore en doeleindes wat daarmee verband hou, 3 erwe. Number of erven: Offices and purposed incidental thereto. Beskrywing van grond: Gedeeltes 787, 788 en 789 yan die Description of land: Portions 787, 788 and 789 of the farm plaas Elandsfontein 90 IR. Elandsfontein 90 IR. Ligging: Die terrein is begrens deur die S12 Provinsialepad Situation: The site is bounded by the S12 Provincial Road aan die noordekant, N121 Nasionalepad aan die oostekant, to the north, N121 National Road to the east, Osborne Lane Osbomelaan. aan die westekant en Bedfordview Uitbreiding to the west and Bedfordview Extension 294 Township to the 294 Dorp aan die suidekant. south. 1 Verwysingsnommer: PB Reference No: PB

45 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER KENNISGEWING 1063 VAN 1986 NOTICE 1063 OF 1986 IIWET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor 1. The amendment, suspension or removal of the condi waardes van Erf 485, Dorp Muckleneuk. lions of title of Erf 485, Muckleneuk Township. 2. Die wysiging van die Voorgestelde Pretoria Dorps 2. The amendment of the Pretoria Townplanning Scheme, beplanningskema, Hierby word bekend gemaak dat Jan Andreas Swanepoel It is hereby notified that application has been made by Jan ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Andreas Swanepoel in terms of section 3(1) of the Removal Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het vir ofrestrictions Act, 1967, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condi waardes van Erf 485, Dorp Muckleneuk, ten einde dit lions of title of Erf 485, Muckleneuk Township in order to moontlik te maak dat die erf verdeel kan word; en permit the erf being subdivided; and (2) die wysiging van die Pretoria Dorpsbeplanningskema (2) the amendment of the Pretoria Town planning Scheme 1974, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Woon" 1974, by the rezoning of the erf from "Special Residential" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiale with a density of "One dwelling per err to "Special Residen Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". tial" with a density of "One dwelling per m2". Die wysigingskema sal bekend staan as Voorgestelde Pre This amendment scheme will be known as Pretoria toria wysigingskema Amendment Scheme Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in die The application and the relative documents are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer inspection at the office of the Director of Local Government, B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in Room B206A, Provincial Building, Pretorius Street, die kantoor van die Stadsklerk, Pretoria tot 22 Desember toria, and the office of the Town Clerk, Pretoria until 22 De Pre cember Besware teen die aansoek kan op of voor 22 Desember Objections to the application may be lodged in writing with 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo the Director of Local Government at the above address or vermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word. Private Bag X437, Pretoria, on or before 22 December Datum van publikasie: 19 November Date of publication! 19 November PB PB KENNISGEWING 1064 VAN 1986 NOTICE 1064 OF 1986 VOORGESTELDE PRETORIA WYSIGINGSICEMA PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 876, Monumentpark 876, Monument Park Extension 3, Mr. Tristan la Grange ap Uitbreiding 3, mnr. Tristan la Grange aansoek gedoen het plied for the amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 'om Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die 1974, by the rezoning of the property described above, situhersonering van bogenoemde eiendom, gelee wes van die Jan ated west of the Jan Smuts Highway and east of and abuts Smuts Snelweg en oos van en aangrensend aan Makoustraat, Makou Street, from "Special" to "Special Residential". van "Spesiaal" na "Spesiale Woon". Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in lion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor of the Director of Local Government, Room B206(a) van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, B506(a), Provincial Building cnr Pretorius and Bosman Kamer B206(a) B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Streets, Pretoria. Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X437, Pre ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Ditoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria within a rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of period of four weeks from the date of first publication of this Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, notice. Pretoria voorgele word. Datum van eerste publikasie: 19 November Date of first publication: 19 November 1986., PB 4923H1970 PB 492 3H1970 KENNISGEWING 1065 VAN 1986 NOTICE 1065 OF 1986 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van die dorpe ge meld in die bylae hierby, ontvang is. The Director of Local Government hereby gives notice, in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and Town ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that applications to establish the townships mentioned in the annexure hereto, have been received.

46 3970 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Verdere besonderhede van hierdie aansoeke le ter insae in Further particulars of these applications are open for indie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin spection at the office of the Director of Local Government, siale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, Room B206A, cnr Pretorius and Bos 1111 Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die man Streets, Pretoria. Any objections to or representations aansoeke moet to eniger tyd binne 'n tydperk van 8 weke in regard to the applications shall be submitted to the Direcvanaf 19 November 1986, skriftelik en in duplikaat, aan die tor of Local Government, in writing and in duplicate, at the Direkteur van Plaaslike Bestuur by boverinelde adres of Pfi above address or Private Bag X437, Pretoria 0001, at any vaatsak X437, Pretoria 0001, voorgele word. time within a period of 8 weeks from 19 Pretoria, 19 November November BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 33. Pretoria, 19 November Naam van aansoekdoener: Federated Life Assurance Company Limited. Name of township: Halfway Gardens Extension 33. Aantal erwe: Spesiaal vir: kantore: 1; openbare oop Name of applicant: Federated Life Assurance Company ruimte: 3; openbare garage: 1. Beskrywing van grond: Gedeeltes 25, 26, 27 en 28 van Number of erven: Special for: offices: 1.; public open Hoewe 72, Halfway House Estate Landbouhoewes en die space: 3; public garage: 1. Restant van Gedeelte 15 van die plaas Waterval 5 IR. Description of land: Portions 25, 26, 27 and 28 of Holding Ligging: Wes van en grens aan die Ben Schoeman deur 72, Halfway House Estate Agricultural Holdings and the Repad. Noordoos van en grens aan die dorp Halfway Gardens maining Extent of Portion 15 of the farm Waterval 5 IR. Uitbreiding 4. Situation: West of and abuts the Ben Schoeman through Verwysingsnommer: PB road. Northeast of and abuts Halfway Gardens Extension 4 township. Naam van dorp: Halfway Gardens Uitbreiding 30. Reference No: PB Naam van aansoekdoener: Dalham Enterprises (Proprietary) Limited. Name of township: Halfway Gardens Extension 30. Aantal erwe: Spesiaal vir: kantore: 2. Name of applicant: Dalham Enterprises (Proprietary) Limited. Beskrywing van grond: Hoewe 40, Erand Landbouhoewes Number of erven: Special for: offices: 2. Ligging: Suid van en grens aan New Road. Oos van en Description of land: Holding 40, Erand Agricultural Hold grens aan Sixth Road. ings. Verwysingsnommer PB Situation: South of and abuts New Road. East of and abuts Sixth Road. Naam van dorp: Bethal Uitbreiding 18. Reference No: PB Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Bethal. Name of township: Bethal Extension 18. Aantal erwe: Nywerheid 1: 6 erwe. Name of applicant: Town Council of Bethal. Beskrywing van grond: Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 28 ('n gedeelte van Gedeelte 11), Gedeelte 32 ('n gedeelte van Gedeelte 28), Gedeelte 47 ('n gedeelte van Description of land: The Remaining Extent of Portion 28 Number of erven: Industrial 1: 6 erven. Gedeelte 11), Gedeelte 50 ('n gedeelte van Gedeelte 28) en (a portion of Portion 11), Portion 32 (a portion of Portion Gedeelte 51 ('n gedeelte van Gedeelte 28) almal van die 28), Portion 47 (a portion of Portion 11), Portion 50 (a porplaas Blesbokspruit 150 IS. tion of Portion 28) and Portion 51 (a portion of Portion 28) Ligging: Suid van en grens aan Bethalstasie. Wes van en all of the farm Blesbokspruit 150 IS. grens aan Wesstraat, Bethal. Situation: South of and abuts Bethal Station. West of and Verwysingsnommer: PB abuts Wes Street, Bethal. Reference No: PB Naam van dorp: Germiston Uitbreiding 30. Naam van aansoekdoener: Witwatersrand Gold Name Mining of township: Germiston Extension 30. Company Limited. Name of applicant: Witwatersrand Gold Mining Company Limited. Aantal erwe: Nywerheid: 12 erwe. Beskrywing van grond: Gedeelte van Gedeelte 1 van die Number of erven: Industrial: 12 erven. plaas Driefontein 87 IR. Description of land: portion of Portion 1 of the farm Driefontein 87 IR. Ligging: Die terrein is gelee op die hoek van Piet en Shaft weg, Germiston. Dit is deur Germiston Uitbreiding 11 aan Situation: The property is situated on the corner of Piet die noorde, voorgestelde Germiston Uitbreiding 19 aan die and Shaft Road, Germiston. It is bounded by Germiston Exooste en Germiston Uitbreiding 15 aan die westekant be tension 11 to the north, Proposed Germiston Extension 19 to grens. the east and Germiston Extension 15 to the west. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB I

47 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Naam van dorp: Anderbolt Uitbreiding 72. Name of township: Anderbolt Extension 72. Naam van aansoekdoener: Sam Jaffee Properties (Proprietary) Limited. Name of applicant: Sam Jaffee Properties (Proprietary) Limited. Aantal erwe: Nywerheid: 2. Number of erven: Industrial: 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 108 ('n gedeelte van Ge Description of land: Portion 108 (a portion of Portion 95) deelte 95) van die pleas Klipfontein No 83 IR. of the farm Klipfontein No 83 IR. Ligging: Noord van en grens aan dorp Anderbolt Uitbrei Situation: North of and abuts Anderbolt Extension 19 ding 19. Suidoos van en grens aan Dormehlstraat. township. Southeast of and abuts Domiehl Street. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Randparkrif Uitbreiding 52. Naam van aansoekdoener: Kasteel Films (Eiendoms) Beperk. Name of township: Randparkrif Extension 52. Name of applicant: Kasteel Films (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Residensieel 1: 1; Spesiaal vir: filmateljee en Number of erven: Residential 1: 1; Special for: film studio aanverwante bedrywe: 5. and auxiliary uses: 5. Beskrywing van grond: Gedeelte 125 (gedeelte van Ge Description of land: Portion 125 (portion of Portion 109) deelte 109) van die plaas Boschkop 199 IQ. of the farm Boschkop 199 IQ. Ligging: Noordwes van en grens aan Dale Lacelaan. Suid Situation: North west of and abuts Dale Lace Avenue. wes van en grens aan Randparkrif Uitbreiding 4. Southwest of and abuts Randparkrif Extension 4. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Apiesoewer Uitbreiding 1. Name of township: Apiesoewer Extension 1. Naam van aansoekdoener: Orazio Marucchi, Iqea Cimma, Name of applicant: Orazio Marucchi, Iopea Cimma, and en Ada Rossi. Ada Ross. Aantal erwe: Residensieel 1:89; openbare oop ruimte: 1. Number of erven: Residential 1:89; public open space: 1. Beskrywing van grond: Restant van Gedeelte 2 van die Description of land: The Remainder of Portion 2 of the pleas Wonderboom 302 JR. farm Wonderboom 302 JR. Ligging: Ten weste van en grens'aan Provinsiale Pad P1/3 en ten snide van die aansluiting van Zambezi Rylaan met Pad Situation: West of and abuts Provincial Road P1/3 and south of and abuts the junction of Zambezi Drive with Road P1/3. P1/3. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 1066 VAN NOTICE 1066 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERICINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor 1. The amendment, suspension or removal of the condi waardes van Erf 1075, dorp Boksburg Noord. lions of title oferf 1075, Boksburg North Township. 2. Die wysiging van die Boksburg dorpsaanlegskema 1, 2. The amendment of the Boksburg Town planning Scheme 1, Hierby word bekend gemaak dat Abraham Hendrik Oost It is hereby notified that application has been made by huizen ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet Abraham Hendrik Oosthuizen in terms of section 3(1) of the op Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het Removal of Restrictions Act, 1967, for vir (1) the removal of the conditions of title of Erf 1075, Boks (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 1075, burg North Township in order to permit the erf being subdi dorp Boksburg Noord ten einde dit moontlik to maak dat die vided and later be used for business purposes; and erf onderverdeel kan word en later vir besigheidsdoeleindes aangewend kan word; en (2) the amendment of the Boksburg Town planning Scheme 1, 1946, by the rezoning of the erf from "Special (2) die wysiging van die Boksburg dorpsaanlegskema 1, Residential" to "Special" for shops, offices and professional 1946, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Woon" suites. tot "Spesiaal" vir winkels, kantore en professionele kamers. This amendment scheme will be known Die wysigingskema sal bekend staan as Boksburgwysi Amendment Scheme 1/494. as Boksburg gingskema 1/494. Die aansoek en die betrokke dokumente re ter insae in die The application and the relative documents are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer inspection at the office of the Director of Local Government, B206A, TPA Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kan Room B206A, TPA Building, Pretorius Street, Pretoria and toor van die Stadsklerk, Posbus 215, Boksburg tot 24 De the office of the Town Clerk, PO Box 215, Boksburg until 24 sember December 1986.

48 3972 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Besware teen die aansoek kan op of voor 24 Desember 1986 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo Objections to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government at the above address or vermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word. Private Bag X437, Pretoria, on or before 24 December Datum van publikasie: 26 November Date of publication: 26 November PB PB KENNISGEWING 1067 VAN 1986 NOTICE 1067 OF 1986 ' KEMPTONPARKWYSIGINGSKEMA 1/393 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/393 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 262, Kemptonpark Uit 262, Kempton Park Extension, The Trustee of the Coastal breiding, Die Trustee of the Coastal Assemblies of God, aan Assemblies of God, applied for the amendment of Kempton soek gedoen het om Kemptonparkdorpsaanlegskema 1, Park Townplanning Scheme 1, 1952, by the rezoning of the 1952, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eien property described above, situated on the corner of Kempton dom, gelee op die hoek van Kemptonweg en Albatrosstraat, Road and Albatros Street, Kempton Park Extension Town dorp Kemptonpark Uitbreiding van "Spesiale Woon" tot ship from "Special Residential" to "General Residential" "Algemene Woon" onderworpe aan sekere voorwaardes. subject to certain conditions. Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in Further particulars of this application are open for inspecdie kantoor van die Stadsklerk van Kemptonpark en die kan lion at the office of the Town Clerk of Kempton Park and the toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale office of the Director of Local Government, Room B206(a), ill Gebou, Kamer 13206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Pretoria. toria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in the writing to the Director of ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Local Government at the above address or Private Bag X437, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pretoria and the Town Clerk, PO Box 13, Kempton Park Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 13, within a period of four weeks from the date of first publics Kemptonpark voorgele word. tion of this notice. Adres van eienaar: p/a Mnr Pieter Venter, Posbus 1903, Address of owner: do Mr Pieter Venter, PO Box 1903, Kemptonpark Kempton Park Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26 November PB PB KENNISGEWING 1068 VAN 1986 NOTICE 1068 OF 1986 VOORGESTELDE PRETORIASTREEKWYSIGING PROPOSED PRETORIA REGION AMENDMENT SKEMA 1020 SCHEME 1020 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of the 1965), kennis dat die eienaar van die Restant van Erf 995, Remainder of Erf 995, Lyttelton Manor Extension 1, The Lyttelton Manor Uitbreiding 1, Republiek van SuidAfrika, Government of the Union of South Africa, applied for the aansoek gedoen het om Pretoriastreekdorpsaanlegskema, amendment of Pretoria Region Townplanning Scheme, 1960, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eien 1960, by the rezoning of the property described above, situdom, gelee tussen Napier en Goewermentweg, Lyttelton ated between Napier and Government Road from "Govern Manor Uitbreiding 1 van "Swats" doeleindes met 'n digtheid ment" purposes with a density of "One dwelling per err' to van "Een woonhuis per erf" tot "Algemene Woon". "General Residential". Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in Further particulars of this application are open for inspec die kantoor van die Stadsklerk van Verwoerdburg en die tion at the office of the Town Clerk of Verwoerdburg and the kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale office of the Director of Local Government, Room B206(a), Gebou, Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Pretoria. toria. Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in the writting to the Director of ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Local Government at the above address or Private Bag X437, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of Pretoria and the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerdburg, Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 14013, within a period of four weeks from the date of first publica Verwoerdburg voorgele word. lion of this notice. Adres van eienaar: p/a Posbus 12320, Clubview Address of owner: c/o PO Box 12320, Clubview Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26 November I PB PB

49 1 PROVINCIAL GAZETIE,26NOVEMBER KENNISGEWING 1069 VAN 1986 NOTICE 1069 OF 1986 VOORGESTELDE PRETORIASTREEK WYSIGING PROPOSED PRETORIA REGION AMENDMENT SKEMA 1022 SCHEME 1022 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 104, Die Hoewes Uit 104, Die Hoewes Extension 32, Mr Pieter Jacobus Johannes breiding 32, Mnr Pieter Jacobus Johannes Stephanus Enslin, Stephanus Enslin, applied for the amendment of Pretoria Re aansoek gedoen het om Pretoriastreek dorpsaanlegskema, gion Townplanning Scheme, 1960, by the rezoning of the 1960, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eien property described above, situated on Alethea Street, Die dom, geled aan Aletheastraat, Die Hoewes Uitbreiding 32 Hoewes Extension 32 from "Special Residential" with a denvan "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per sity of "One dwelling per err to "Special Residential" with a erf" tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Ben woonhuis density of "One dwelling per square feet". per vierkante voet". Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in tion at the officesif the Town Clerk of Verwoerdburg and the die kantoor van die Stadsklerk van Verwoerdburg en die office of the Director of Local Government, Room 13206(a), kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Gebou, Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, toria. Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Director of,moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eers Local Government at the above address or Private Bag X437, te publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Pretoria and the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerdburg rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of within a period of four Weeks from the date of first publica Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 14013, tion of this notice. Verwoerdburg voorgele word. Address of owner: c/o PO Box 12320, Clubview Adres van eienaar: p/a Posbus 12320, Clubview Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PB PB KENNISGEWING 1070 VAN 1986 NOTICE 1070 OF 1986 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1024 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1024 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings artikel 46 van die Ordonnansie op Dorps terms of section 46 of the Town planning and Townships Or beplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf kennis dat die eienaar van Erf 2769, Wierdapark Uitbreiding 2769, Wierda Park Extension 2, Mr Eugene Victor Gouws 2, Mnr Eugene Victor Gouws aansoek gedoen het om Pre applied for the amendment of Pretoria Region Town plan toriastreek dorpsaanlegskema, 1960, te wysig deur die herso ning Scheme, 1960, by the rezoning of the property described nering van bogenoemde eiendom, gelee aan Senekalstraat above, situated on Senekal Street from "Special Residential" van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per with a density of "One dwelling per ere' to "Special Residen tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis tial" with a density of "One dwelling per sq ft". per vk vt".. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in lion at the office of the Town Clerk of Verwoerdburg and the die kantoor van die Stadsklerk van Verwoerdburg en die office of the Director of Local Government, Room 8206(a), kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Gebou, Kamer 13206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, toria. Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Director of moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Local Government at the above address or Private Bag X437, ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Pretoria and the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerdburg rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of 0140 within a period of four weeks from the date of first pub Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 14013, licatiou of this notice. Verwoerdburg 0140 voorgele word. Address of owner: PO Box 12320, Clubview Adres van eienaar: Posbus 12320, Clubview Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PB PB ierr KENNISGEWING 1071 VAN NOTICE 1071 OF HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT MA 244 SCHEME 244 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in

50 PROVINSIALEKOERANT,26NOVEMBER 1986 volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Por 1965), kennis dat die eienaar van Gedeelte 50 van Erf 30, lion 50 of Erf 30, Halfway House, Mrs Robina Dorothy Ann IN Halfway House, mev Robina Dorothy Ann Blackwell aan Blackwell applied for the amendment of Halfway House and soek gedoen het om Halfway House en Clayvilledorps Clayville Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of beplanningskema, 1976, te wysig deur die hersonering van the property described above, situated on Tonetti Street di bogenoemde eiendom, geled aan Tonettistraat direk oos van rectly east of Midrand City from "Residential 1" with a den Midrand City van "Residensieel 1" met 'n digtheid van " een sity of "one dwelling per erf" to "Special" for purposes as set woonhuis per erf" tot "Spesiaal" vir gebruike soos uiteenge out in Annexure "B" of the Greater Pretoria Guide Plan sub sit in Bylae "B" van die Groter Pretoria Gidsplan onder ject to certain conditions. worpe aan sekere voorwaardes. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in Lion at the office of the Town Clerk of Midrand and the office die kantoor van die Stadsklerk van Midrand en die kantoor of the Director of Local Government, Room B206(a), Provan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, vincial Building, cnr Pretorius and Rosman Streets, Pretoria. Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X437, Pre ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik van die Di toria and the Town Clerk, Private Bag X20, Halfway House, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of 1685 within a period of four weeks from the date of first pub Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak X20, lication of this notice. Halfway House, 1685 voorgel6 word. Address of owner: do PO Box 1905, Halfway House, Adres van eienaar: p/a Posbus 1905, Halfway House, Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26November II PB PB KENNISGEWING 1072 VAN 1986 NOTICE 1072 OF 1986 ' WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die opheffing van die stigtingsvoorwaardes van Gedeelte 10 van Erf 202, dorp Potchindustria. 1. The removal of the conditions of establishment of Portion 10 of Erf 202, Potchindustria Township. 2. Die wysiging van die Potchefstroom dorpsaanlegskema, The amendment of the Potchefstroom Townplanning Scheme, Hierby word bekend gemaak dat die Stadsraad van Potchefstroom ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die It is hereby notified that application has' been made by the Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, aansoek gedoen het Town Council of Potchefstroom in terms of section 3(1) of vir the Removal of Restrictions Act, 1967, for (1) die opheffing van die stigtingsvoonvaardes van Ge (1) the removal of the conditions of establishment of Pordeelte 10 van Erf 202, dorp Potchindustria ten einde dit don 10 of Erf 202, Potchindustria Township in order to permoontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir dokter mit the erf being used for doctor's consulting rooms; and spreekkamers; en (2) the amendment of the Potchefstroom Town planning (2) die wysiging van die Potchefstroomdorps Scheme, 1980, by the rezoning of Portion 10 of Erf 202, beplanningskema, 1980, deur die hersonering van Gedeelte Potchindustria to "Special" for doctor's consulting rooms. 10 van Erf 202, Potchindustria tot "Spesiaal" vir dokter The application and the relative documents are open for spreekkamers. inspection at the office of the Director of Local Government, Die aansoek en die betrokke dokumente re ter insae in die 2nd Floor, Provincial Building, Room 3206(a), Pretorius van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Tweede Street, Pretoria and the office of the Town Clerk, Potchef Vloer,kantoor Kamer B206(a), Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, stroom until 24 December Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk, Potchefstroom Objections to the application may be lodged in writing with tot 24 Desember the Director of Local Government at the above address or Besware teen die aansoek kan op of voor 24 Desember Private Bag X437, Pretoria, on or before 24 December skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bo This amendment scheme will be known as Potchefstroom vermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word. Amendment Scheme 138. Die wysigingskema sal bekend staan as Potchefstroomwysigingskema 138. Datum van publikasie: 26 November Date of publication: 26 November PB PB KENNISGEWING 1073 VAN 1986 VOORGESTELDE PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1954 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge NOTICE 1073 OF 1986 PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1954 The Director of Local Government hereby gives notice in / / 4 I

51 i. PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or DDorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Re 1965), kennis dat die eienaar van Restant en Gedeelte 5 van mainder and Portion 5 of Erf 814, Muckleneuk, Mr Nikolaus Erf 814, Muckleneuk, Mur Nikolaus Boptist Wasserthal & Baptist Wasserthal & Elsie Janse van Rensburg, applied for Elsie Jansen van Rensburg, aansoek gedoen het om Pretoria the amendment of Pretoria Town planning Scheme 1, 1974, dorpsaanlegskema 1, 1974, te wysig deur die hersonering van by the rezoning of the property described above, situated on bogenoemde eiendom, gele8 op die suidwestelike hoek van the southwestern corner of the intersection of Berea & die kruising van Berea & Smithstraat in Muckleneuk van Smith Streets from "Special Residential" with a density of "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per "One dwelling per m 2" to "Special" for the erec m2" na "Spesiaal" vir die oprigting van wooneen tion of dwellingunits. hede. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor of the Director of Local Government, Room 13206(a), Provvan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, incial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Director of moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eers Local Government at the above address or Private Bag X437, te publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, within a rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of period of four weeks from the date of first publication of this Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 446, notice. Pretoria, voorgele word. Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PB 4923H1954 PB 4923H KENNISGEWING VAN 1986 / NOTICE 1074 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN OF THE CONDITIONS OF TITLE OF HOLDING 121, HOEWE 121, DORP WILLOW GLEN LANDBOU WILLOW GLEN AGRICULTURAL HOLDINGS HOEWES It is hereby notified that application has been made by Hierby word bekend gemaak dat Louis Lodewyk Kruger, Louis Lodewyk Kruger, in terms of section 3(1) of the Reingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op moval of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), for the Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aansoek amendment, suspension or removal of the conditions of title gedoen het vir die wysiging, opskorting of opheffing van die of Holding 121, Willow Glen Agricultural Holdings in order titelvoorwardes van Hoewe 121, Willow Glen Landbou to permit the holding being used to keep' more than six cattle hoewes, ten einde dit moontlik te maak dat die hoewe ge thereupon. / bruik kan word vir die aanhou van meer as ses beeste daarop. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in die inspection at the office of the Director of Local Government, kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Tweede Second Floor, Room B206(A), Provincial Building, cnr Bos Vloer, Kamer B206(A), Provinsiale Gebou, h/v Bosman en man and Pretorius Streets, Pretoria and the office of the Pretoria en in die kantoor van die Stads Town Clerk, Pretoria. ppretoriusstraat, klerk, Pretoria. Objections to the application may be lodged in writing with Besware teen die aansoek kan skriftelik by die Direkteur the Director of Local Government at the above address or van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak Private Bag X437, Pretoria 0001, on or before 26 December X437, Pretoria 0001, op of voor 26 Desember ingedien word Datum van publikasie: 26 November Date of publication: 26 November ' PB PB KENNISGEWING 1075 VAN 1986 NOTICE 1075 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 1045, SINO 1045, DORP SINOVILLE VILLE TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat Johannes Jacobus du It is hereby notified that application has been made by Jo ' Preez ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op hannes Jacobus du Preez in terms of section 3(1) of the Re Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aansoek moval of Restrictions Act, 1967 (Act 84' of 1967), for the gedoen het vir die wysiging, opskorting of opheffmg van die amendment, suspension or removal of the conditions of title titelvoorwaardes van Erf 1045, dorp Sinoville, ten einde dit of Erf 1045, Sinoville Township in order to retain the existing h moontlik te maak om die bestaande swembad te behou. swimmingpool. IF. Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in die The application and the relative documents are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Tweede inspection at the office of the Director of Local Government,

52 3976 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Vloer, Kamer B206(A), Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Second Floor, Room B206(A), Provincial Building, cnr Bos Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads man and Pretorius Streets, Pretoria and the office of the klerk, Pretoria. Town Clerk, Pretoria. Besware teen die aansoek kan skriftelik by die Direkteur Objections to the application may be lodged in writing with van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak the Director of Local Government, at the above address or X437, Pretoria, 0001 op of voor 26 Desember 1986 ingedien Private Bag X437, Pretoria, 0001, on or before the 26 De word. cember Datum van publikasie: 26 November Date of publication: 26 November PB PB KENNISGEWING 1076 VAN 1986 NOTICE 1076 OF 1986 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN OF THE CONDITIONS OF TITLE OF HOLDING 234, HOEWE 234, WILLOW GLEN LANDBOUHOEWES WILLOW GLEN AGRICULTURAL HOLDINGS Hierby word bekend gemaak dat Ian Woolf Smith inge It is hereby notified that application has been made by Ian volge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing Woolf Smith in terms of section 3(1) of the Removal of Re van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), aansoek gedoen het strictions Act, 1967 (Act 85 of 1967), for the amendment, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor suspension or removal of the conditions of title of Holding waardes van Hoewe 234, Willow Glen Landbouhoewes ten 234, Willow Glen Agricultural Holdings in order to permit eincle dit moontlik te maak dat die Hoewe gebruik word vir the Holding being used for a nursery and the sale of ancillary 'n kwekery en die verkoop van aanverwante produkte. products. Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in die The application and the relative documents are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Tweede inspection at the office of the Director of Local Government, Vloer, Kamer B206(A), Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Second Floor, Room B206(A), Provincial Building, cnr Bos Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stads man and Pretorius Streets, Pretoria and the office of the klerk, Pretoria. Town Clerk, Pretoria. Besware teen die aansoek kan skriftelik by die Direkteur Objections to the application may be lodged in writing with van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak the Director of Local Government, at the above address or X437, Pretoria, 0001 op of voor 26 Desember 1986 ingedien Private Bag X437, Pretoria; 0001 on or before 26 December word Datum van publikasie: 26 November Date of publication: 26 November PB PB ' KENNISGEWING 1077 VAN 1986 NOTICE 1077 OF 1986 SWARTRUGGENS WYSIGINGSKEMA 4 SWARTRUGGENS AMENDMENT SCHEME 4 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the 4 Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 519, dorp Rodeon, mnr 519, Rodeon Township Mr Roelof Arnoldus Steenekamp, Roelof Arnoldus Steenekamp, aansoek gedoen het om Swart applied for the amendment of Swartruggens Townplanning ruggens dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die her Scheme, 1980, by the rezoning of the property described sonering van bogenoemde eiendom, gelee aan Jan van above, situated on Jan van Riebeeck Street from "Business Riebeeckstraat van "Besigheid 2" tot "Residensieel 1" met 2" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 'n digtheid van "Een woonhuis per err'. err'. Verdere besonderhede van hierdie aansoek 18 ter insae in die kantoor van die Stadsklerk van Swartruggens en die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Further particulars of this application are open for inspeclion at the office of the Town Clerk of Swartruggens and the office of the Director of Local Government, Room B206(a), Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre toria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the applimoet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in writing to the Director of Local ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Government at the above address or Private Bag X437, Prerekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of toria and the Town Clerk, Private Bag X1018, Swartruggens Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak within a period of four weeks from the date of first publica X1018, Swartruggens voorgele word. lion of this notice. Adres van eienaar: P/A Tino Ferero Stads en Streeksbe Address of owner: P/A Tino Ferero Town & Regional planners, Posbus 2405, Pretoria Planners, PO Box 2405, Pretoria Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26 November PB PB

53 1 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER KENNISGEWING 1078 VAN 1986 NOTICE 1078 OF VOORGESTELDE PRETORIA WYSIGINGSKEMA PROPOSED PRETORIA AMENDMENT SCHEME Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Por 1965), kennis dat die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 356, Ge tion 1 of Erf 356, Gezina, Mr Abel Johannes Scholtz, applied zina, mnr Abel Johannes Scholtz, aansoek gedoen het om for the amendment of Pretoria Town planning Scheme, 1974, Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, te wysig deur die her by the rezoning of the property described above, situated sonering van bogenoemde eiendom, gegee 280 m noord van about 280 m north of the railway line, which runs eastwest die spoorlyn wat ooswes deur Gezina strek en is gelefi aan through Gezina, and is situated on the western side of Ninth die westekant van Negendelaan tussen Frederika en Michael Avenue, between Frederika and Michael Brink Streets, Ge Brink strate, Gezina van "Spesiale Woon" tot "Spesiaal" vir zina from "Special Residential" to "Special" for offices. die oprigting van kantore. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek 16 ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Pretoria and the office die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en die kantoor of the Director of Local Government, Room B206(a), Provan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, vincial Building, cnr Pretorius and Bosnian Streets, Pretoria. Kamer B206(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of verto6 in verband met die aansoek cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X437, Pre ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di toria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria within a rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of period of four weeks from the date of first publication of this Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 440, notice. Pretoria voorgele word. Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PB 4923H1975 PB 4923H1975 KENNISGEWING 1079 VAN 1986 NOTICE 1079 OF 1986 la WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Direkteur It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovevan Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae 16 by Kamer mentioned Act that the undermentioned application have B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie Gebou, Pre been received by the Director of Local Government and are ' toriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die betrokke plaaslike bestuur. open for inspection at Room B506, Transvaal Provincial Ad ministration Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik offices of the relevant local authority. by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria, ingedien word op of voor 24 Any objections, with full reasons therefor, should be lodge December in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, on or before 24 Pretoria, 26 November December Fred John Augustus van Reenen, vir Pretoria, 26 November (1) die wysiging, dpskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 45, dorp Parkview ten einde dit moontlik te Fred John Augustus van Reenen, for maak dat die erf onderverdeel kan word; en (1) the amendment, suspension or removal of the condi (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplan tions of title of Ed 45, Parkview Township in order to permit ningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi the erf being subdivided; and densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err' tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per (2) the amendment of the Johannesburg Town planning m2". Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy 1" with a density of "One dwelling per m2". sigingskema This amendment scheme will be known as Johannesburg PB Amendment Scheme Gerard Theodoor Krige, vir PB (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor Gerard Theodoor Krige, for waardes van Ed 181, dorp Victorypark Uitbreiding 8 ten einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan (1) the amendment, suspension or removal of the condiword ; en tions of title of Erf 151, Victory Park Extension 8 Township ' in order to permit the erf being subdivided; and (2) die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi (2) the amendment of the Johannesburg Town planning densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1" with a density of "One dwelling per erf" to "Residential m2". 1" with a density of "One dwelling per m2".

54 3978 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy This amendment scheme will be known as Johannesburg sigingskema Amendment Scheme PB PB Geoffrey Lionel Lipman, vir Geoffrey Lionel Lipman, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condiwaardes van Erf 881, dorp Rosettenville ten einde dit moont tions of title of Erf 881, Rosettenville Township in order to lik te maak dat die erf gebruik kan word vir stoordoeleindes permit the erf being used for storage purposes; and met die toestemming van die plaaslike bestuur; en (2) the amendment of the Johannesburg Town planning (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential ningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi 4" to "Residential 4" permitting storage purposes with the densieel 4" tot "Residensieel 4" vir stoordoeleindes met toe consent of the local authority. stemming van die plaaslike bestuur. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Amendment Scheme sigingskema PB PB Theodore Phillips, vir die wysiging, opskorting of ophef Theodore Phillips, for the amendment, suspension or re fing van die titelvoorwaardes van Erf 4059, dorp Eldorado moval of the conditions of title of Erf 4059, Eldorado Park park ten einde die boulyn te verslap. Extension 5 Township in order to relax the building line. PB PB Glendina Investments (Proprietary) Limited, vir die wysi Glendina Investments (Proprietary) Limited, for the ging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van 4 amendment, suspension or removal of the conditions of title Erf 242, dorp Glenanda ten einde dit moontlik te maak dat of Erf 242, Glenanda Township in order to permit the erf be die erf gebruik kan word vir die oprigting van wooneenhede ing used for the erection of dwelling units with coverage and met 'n dekking en hoogtebeperking ingevolge die Johannesheight restrictions in terms of the Johannesburg Town plan burg dorpsbeplanningskema, ring Scheme, PB PB Benjamin Philip van Niekerk, vir Benjamin Philip van Niekerk, for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 683 en 684, dorp Berea ten einde dit (1) the amendment, suspension or removal of the condi moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word vir kantore lions of title of Erven 683 and 684, Berea Township in order met die toestemming van die Stadsraad, onderhewig aan se to permit the house to be used for offices with the consent of kere voorwaardes; en the Council, subject to certain conditions; and (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplan (2) the amendment of the Johannesburg Town planning ningskema, 1979, deur die hersonering van die erwe van Scheme, 1979, by the rezoning of the erven from "Residen "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" insluitende kantore tial 4" to "Residential 4" including offices with the consent of met die toestemming van die Stadsraad en onderhewig aan the Council and subject to certain conditions. sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwy Johannesburg Amendment Scheme sigingskema PB PB Zacharias Lodewiecus Pretorius en Clara Elizabeth Pre Zacharias Lodewiecus Pretorius and Clara Elizabeth Pretorius, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titel torius, for the amendment, suspension or removal of the convoorwaardes van Ed 57, dorp Grenanda ten einde dit ditions of title of Erf 57, Grenanda Township in order to moontlik te maak dat die boulyn verslap kan word. permit the relaxation of the building line. PB PB Golda Gershater, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Lot 845, dorp Parktown ten Golda Gershater, for the amendment, suspension or re einde dit moontlik te maak vir die oprigting van kantore in moval of the conditions of title of Lot 845, Parktown Town ooreenstemming met die huidige sonering. ship in order to permit the erection of offices in accordance with the existing zoning. PB PB Denys Clifford Jackson, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 32, dorp Valerie Denys Clifford Jackson, for the amendment, suspension or dene ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir 'n skoon removal of the conditions of title of Erf 32, Valeriedene heidsalon gebruik kan word bykomend tot die residensiele Township in order to permit the erf being used for a beauty gebruik van die eiendom. salon in addition to the residential use of the property. PB PB African Explosives and Chemical Industries Limited, vir, die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor African Explosives and Chemical Industries Limited, for waardes van Resterende Gedeelte van Erwe 297 en 298, Ob the amendment, suspension or removal of the conditions of 4 servatory, Resterende Gedeelte van Erf 65 en Gedeelte 1 van title of Remaining Extent of Erven 297 and 298, Observato....

55 PROVINCIAL GAZETrE, 26 NOVEMBER Erf 65, Mountain View en Gedeelte 1 van Ed 142, Fairwood ry, Remaining Extent of Ed 65 and Portion 1 of Ed 65, ten erode dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan Mountain View and Portion 142, Fairwood Township in or word vir 'n plek van inligting. der to permit the erven being used for a place of instruction. PB PB KENNISGEWING 1080 VAN 1986 NOTICE 1080 OF 1986 I SANDTON WYSIGINGSKEMA 1045 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1045 li Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan terms of section 46 of the Town planning and Townships Or ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erdie eienaar van Erwe 197 en 198, Marlboro, The trustees for ven 197 and 198, Marlboro, The trustees for the time being of the time being of the society for the Jewish handicapped, the society for the Jewish handicapped, applied for the aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema 1, amendment of Sandton Town planning Scheme 1, 1980, by 1980, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eien the rezoning of the property described above, situated on dom, geled aan Fourteenthstraat van "Residensieel 1" tot Fourteenth Street from "Residential 1" to "Commercial". "Kommersieel". Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek le ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Sandton and the office die kantoor van die Stadsklerk van Sandton en die kantoor of the Director of Local Government, Room B506(a), Pro van die Direkteur van Plaaslike Betuur, Provinsiale Gebou, vincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosma Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoo in verbs nstraat, Pretoria. met die verband aansoek cation must be submitted in writing to the Director of Local moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer Government at the above address or Private Bag X437, Preste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di toria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146 withrekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of in a period of four weeks from the date of first publication of Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, this notice. Sandton 2146 voorgele word. Addres of owner: do Warren & Van Wyk, PO Box 186, l Adres van eienaar: p/a Warren & Van Wyk, Posbus 186, Morningside Momingside Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PB H1045 KENNISGEWING 1081 VAN 1986 NOTICE 1081 OF 1986 PB H1045 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1043 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1043 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Town planning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 425, Parkmore, mnr 425, Parkmore, Mr Marius Cornelis Scheuer, applied for the Marius Cornelis Scheuer, aansoek gedoen het om Sandton amendment of Sandton Town planning Scheme 1, 1980, by dorpsbeplanningskema 1, 1980, te wysig deur die hersonering the rezoning of the property described above, situated on van bogenoemde eiendom, gelee aan We Straat van "Resi 10th Street, from "Residential 1" to "Business 4" Height densieel 1" tot "Besigheid 4" Hoogtesone 4. Zone 4. Verdere besonderhede vah hierdie aansoek le ter insae in Further particulars of this application are open for inspec die kantoor van die Stadsklerk van Sandton en die kantoor lion at the office of the Town Clerk of Sandton and the office van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, of. the Director of Local Government, Room B506(a), Pro Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. vincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the applimoet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in writing to the Director of Local ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Government at the above address or Private Bag X437, Prerekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of toria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, within a period of four weeks from the date of first publica Sandton 2146, voorgele word. tion of this notice. I Adres van eienaar: p/a RHW Warren & Van Wyk, Posbus Address of owner: do RHW Warren & Van Wyk, PO Box 186, Morningside , Morningside Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26 November PB H1043 I KENNISGEWING 1082 VAN 1986 NOTICE 1082 OF 1986 \ PB H1043 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1044 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1044 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee irige, The Director of Local Government hereby gives notice in \ 1

56 3980 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Er 1965), kennis dat die eienaar van Erwe 229 en 230, Hyde ven 229 and 230, Hyde Park Extension 32, Mr Manuel Dos ' Park,. Uitbreiding 32, Mnr. Manuel Dos Reis Gil, aansoek Reis Gil, applied for the amendment of Sandton Townplangedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema 1, 1980, te ning Scheme 1, 1980, by the rezoning of the property deswysig deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee cribed above, situated on Toman Lane, as follows: Erf 229 aan Tomansteeg, sons volg: Erf 229 van "Residensieel 4" form "Residential 4" Hight Zone 4 and Erf 230 from "Resi Hoogtesone 4 en Erf 230 van "Residensieel 4" Hoogtesone 0 dential 4" Height Zone 0 to "Special" for detached dwelling na "Spesiaal" vir alleenstaande wooneenhede onderworpe units subject to certain conditions. aan sekere voorwaardes. Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek 18 ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Sandton and the office die kantoor van die Stadsklerk van Sandton en die kantoor of the Director of Local Goveinment, Room B506(a), Provvan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, incial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pretoria. Kamer B506(a), h/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertod in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Director of moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eers Local Government at the above address or Private Bag X437, te publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 2146, rekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of within a period of four weeks from the date of first publica Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, tion of this notice. Sandton 2146, voorgelo word. Address of owner: Manuel Dos Reis Gil, PO Box 39621, Adres van eienaar: Manuel Dos Reis Gil, Posbus 39621, Bramley Bramley Date of first publication: 26 November Datum van eerste publikasie: 26 November PBII H1044 PB H1044 KENNISGEWING 1083 VAN 1986 NOTICE 1083 OF 1986 ' RANDBURG WYSIGINGSKEMA 993 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 993 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice in volge die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie op terms of section 46 of the Townplanning and Townships Or Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van dinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that the owner of Erf 1965), kennis dat die eienaar van Erf 2896, Blairgowrie, 2896, Blairgowrie, Randburg Town Council, applied for the Stadsraad van Randburg, aansoek gedoen het om Randburg amendment of Randburg Town planning Scheme 1, 1976, by dorpsbeplanningskema 1, 1976, te wysig deur die hersonering the rezoning of the property described above, situated on van bogenoemde eiendom, gelee aan Raldaweg van "Pu Ralda Road from "Public Open Road" to "Business 1". blieke Openbare Pad" na "Besigheid 1". Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek 18 ter insae in don at the office of the Town Clerk of Randburg and the ol die kantoor van die Stadsklerk van Randburg en die kantoor See of the Director of Local Government, Room B506(a), van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale Gebou, Provincial Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, Pre Kamer B506(a), h/v Pretoriusen Bosmanstraat, Pretoria. toria. Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek Any objection to or representations in regard to the appli iii moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer cation must be submitted in writing to the Director of Local I ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Di Government at the above address or Private Bag X437, Prerekteur van Plaaslike Bestuur by bogenoemde adres of toria and the Town Clerk, Private Bag Xl, Randburg 2125 Privaatsak X437, Pretoria en die Stadsklerk, Privaatsak Xl, within a period of four weeks from the date of first pu Randburg 2125 voorgele word. blication of this notice. Adres van eienaar: P/A A F MenMuir, Posbus 51343, Address of owner: C/o A F MenMuir, PO Box 51343, Randburg Randburg Datum van eerste publikasie: 26 November Date of first publication: 26 November PB H993 PB H993 KENNISGEWING 1084 VAN 1986 NOTICE 1084 OF 1986 Onderstaande kennisgewing word vir algemene iniigting gepubliseer: The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Landmeter generaal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend ge been officially eestablished in terms of that subsection in the maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde ded van undermentioned portion of Crystal Park Extension 7 Town 4 Crystal Park Uitbreiding 7 Dorp amptelik opgerig is inge volge daardie subartikel. ship.

57 1 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Town where reference marks have been established: Crystal Park Uitbreiding 7 Dorp. (Algemene plan LG No Crystal Park Extension 7 Township. (General Plan SG No A8044/86). A8044/86). N C O'SHAUGHNESSY N C O'SHAUGHNESSY Landmetergeneraal SurveyorGeneral Pretoria, 26 November 1986 Pretoria, 26 November 1986 KENNISGEWING 1085 VAN 1986 NOTICE 1085 OF 1986 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer: Landmeter generaal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekend gemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Die Hoewes Uitbreiding 54 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Die Hoewes Uitbreiding 54 Dorp. (Algemene plan LG No A10210/86). The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Die Hoewes Extension 54 Township. Town where reference marks have been established: N C O'SHAUGHNESSY Landmetergeneraal Pretoria, 26 November 1986 Pretoria, 26 November 1986 Die Hoewes Extension 54 Township. (General Plan SG No A10210/86). N C O'SHAUGHNESSY Surveyor General

58 3982 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 BELANGRIKE OPMERKIN GS IN VERBAND MET TENDERS IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike 1. The relative tender documents including the Administration's oftendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onder tidal tender forms, are obtainable on application from the relative staande adresse verkrygbaar. Sodanige dokumebte as mede enige address indicated below. Such documents and any tender contract tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opge conditions not embodied in the tender documents are also available neem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: for inspection at the said address: II Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres te Gebou, Pretoria Tender Postal address Pretoria verwysing Pretoria Ref Kamer Verdie Foon Pretoria Room Phone No. Blok ping Pretoria No. Block Floor Pretoria HA 1 & Direkteur van A900 A HA 1 & Director of Hospital A900 A HA2 Hospitaaldienste. HA2 Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. HB en Direkteur van A1019 A HB and Director of Hospital HC Hospitaaldienste, HC Services, Private A1019 A Privaatsak X22I. Bag X22I. HD Direkteur van.a1023 A HD Director of Hospital A1023 A Hospitaaldienste. Services. Private X221. Bag X221. Privaatsak PFT Provinsiale Sekre A1020 A PFT Provincial Secretary tads (Aankope (Purchases and A1020 A II en Voorrade). Pri Supplies). Private vaatsak X64. Bag X64. RFT Direkteur Trans D307 D RFT Director. Transvaal D307 D vaalse Paaie Roads departement, Pri Department. vaatsak X197. 'Pri vale Bag X197. TOD I 100 Direkteur. Trans 633 Sentrakor TED I 100 Director. Transvaal 633 Sentrakor TOD 100 vaalse Onder 633 gebou TED 100 Education De 633 Building wysdepartement. partment, Private Privaatsak X76. Bag X76. WFT Direkteur, Trans CM 5 C M WFT Director. Transvaal CM5 C M vaalse Werkede Department of partement, Pri Works. Private vaatsak X228. Bag X228. WFTB Direkteur. Trans E103 E WETS Director. Transvaal E103 E vaalsc Werkede Department of 2306a partement, Pri Works. Private 111 vaatsak X228. Bag X Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tentender aan te neem nie en behou horn die reg voor om 'n gedcelte van der and reserves the right to accept a portion of a tender. 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis 3. All tenders must be submitted on the Administration's official trasie voorgele word. tender forms. 4. ledere inskrywing meet in 'n afsonderlike verseilde koeven Inge 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad dien word, geadresseer aan die Vodnitter. Die Transvaalse Proven dressed to the Chairman. Transvaal Provincial Tender Board, PC) Box siale Tenderraad, Posbus 1040, Pretoria. en mom duidelik van die 1040, Pretoria. and must be clearly superscribed to show the tenopskrif voorsien wees ten einde die tendcraar se naam en adres aan te derer's name and address, as well as the number, description and clos toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die ten ing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman der. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aange by 11h00 on the closing date indicated above. toon. in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word. moet hulle teen 5. If tenders arc delivered by hand. they must be deposited in the 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Proby die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale vincial Building at the Promos Street main entrance (near Bosman Gebou by die hoofingang. aan Pretoriusstram se kant (naby die hock Street corner), Pretoria. by 11h00 on the closing date. van Bosmanstraat), Pretoria. J.F. Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad. 26 November November 1986 J.F. Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board. I

59 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Il Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities STADSRAAD VAN BENONI 'n diagram voorberei deur landmeter G. Par SCHEDULE chase. Beginnende by punte H en J, gelee op die POINT TO POINT DESCRIPTION PROKLAMASIE VAN PADGEDEELTES noordwestelike grens van Erf 2660, Benoni OOR GEDEELTES VAN DIE PLASE Dorpsgebied, strek hierdie pad in 'n suidooste (a) A road of varying width, between 47,5 m KLEINFONTEIN 67 IR, BENONI 77 IR, EN like ngting vir 'n afstand van ongeveer 41,5 me and 20 m, over Portions 23, 13 and 1 of the Farm RIETFONTEIN 115 IR, BENONI, ASOOK ter tot by punte F en M, gelee op Gedeelte 13 Benoni 77 IR and Portions 62 and 2 of the Farm van die Pleas Benoni 77 IR. OOR GEDEELTES VAN ERWE 2660 EN Rietfontein 115 IR, indicated by the letters C, 2661 BENONI DORPSGEBIED. (d) 'n Pad met wisselende wydte, tussen 30,0 D, E, F, M, N, 0, 13, Q. R, S, T, U, V. X, W, Y, m en 92,0 m oor Erf 2661, Benoni Dorpsgebied, Z, J', A', B' on a diagram compiled by land sur Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa en Gedeelte 372 van die Plaas Kleinfontein 67 veyor G. Purchase. Commencing at points C and B, situated on Portions 62 and 2 respectivelings van artikel 5 van die "Local Authorities IR, aangetoon deur die letters K, L, M, A, B, 1 Roads Ordinance, 1904",dat die Stadsraad van D, E, F, G, H, J op M diagram voorberei deur b the road runs in an easterly direction for a Benoni, ingevolge die bpalings van artikel 4 landmeter G. Purchase. Beginnende by punte K distance of approximately 310 metres to points Q. R and S, situated on Portion 23. van genoemde Ordonnanste, 'n versoekskrif tot en L op die suidoostelike grens van Erf 2661, Sy Edele die Administrateur van Transvaal gerig Benoni Dorpsgebied, strek die pad in 'n noorde (b) A road of varying width, between 0 m and het om sekere padgedeeltes, soos in die mee like rigting wr 'n afstand van ongeveer 295 meter 68,78 m across Portions 38, 33, 2 and 62 of the gaande skedule omskryf, vir openbare paddoel tot by punte A, B, en C, gelee op die grens van Farm Rietfontein 115 IR, Portion 13 of the Farm etudes to proklameer. in vonge padproklamaste (verwys diagram LG Benoni 77 IR and Erf 2660, Benoni Township, No. A578/75). 'n Afskrif van die versoekskrif en die dia indicated by the letters A, B, E', C, B', C', IC', gramme wat daarby aangeheg is, le gedurende (e 'n Pad met wisselende wydte, tussen 0 m L', D', M', N', 0' on a diagram compiled by land surveyor G. Purchase. Commencing at gewone kantoorure in die kantoor van die Stad en 11,5 m aangetoon deur die letters E, F, G, M, sekretaris, Administrasieebou. Munisipale K, H, A, J, B, C, L, D op 'n diagram voorberei Point IY on the common boundary of Portion 38 of the Farm Rietfontein 115 IR and Portion 4 of Kantore, Elstonlaan, Benoni, ter trisae. deur landmeter G. Purchase. Beginnende by punt E op die suidwestelike pens van Gedeelte the Farm Vogelfontein 84 IR the road runs in a Iedereen wat enige beswaar het teen die pro M van die Plaas Kleinfontein 67 IR, strek die northerly direction for a distance of approxiklamasie van die betrokke padgedeeltes, moet pad in 'n noordwestelike rigting vir 'n afstand mately 125 metres to points A and B, situated on sodanjge beswaar skriftelik, in duplikaat, voor van ongeveer 410 meter na punt A, gelee op die the north western boundary of Erf 2660, Benoni of op 29 Desember 1986 by die Administrateur, oostelike Arens van Gedeelte 31 van die Pleas Township. Privaatsak X437, Pretoria, 0001 en die Stads Kleinfontein 67 IR. (c) A road of varying width, between 29,0 m klerk indien.. and 16,0 m across Portion 13 of the Farm Benoni N BOTHA 77 IR and Erf 2660, Benoni Township, indicated Stadsklerk by the letters H, J, K, L, M, F, G on a diagram TOWN COUNCIL OF BENONI compiled by land surveyor G. Purchase. Com Administrasiegebou mencing at points H and J, situated on the Munisipale Kantore north western boundary of Erf 2660, Benoni Elstonlaan PROCLAMATION OF ROAD PORTIONS Township, the road runs in a south easterly di Benoni OVER PORTIONS OF THE FARMS KLEIN; rection for a distance of approximately 41,5 12 November 1986 FONTEIN 67 IR, BENONI 77 IR AND RIET metres to points F and M, situated on Portion 13 Kennisgewing No 169/1986 FONTEIN 115 IR, BENONI, AS WELL AS of the Farm Benoni 77 IR. OVER PORTIONS OF ERVEN 2660 AND 2661, BENONI TOWNSHIP. (d) A road of varying width, between 30,0 m and 92,0 m across Erf 2661, Benoni Township SKEDULE TOTPUNT PUNT BESKRYWING and Portion 372 of the Farm Kleinfontein 67 Ilk Notice is hereby given in terms of section 5 of indicated by the letters K, L, M, A, B, C, D, E, the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, (a) 'n Pad met wisselende wydte, tussen 47,5 F, G, H, J, on a diagram compiled by land sur. that the Town Council of Benoni has, in terms of m en 20 m, oor Gedeeltes 23,13 en 1 van die veyor G. Purchase. Commencing at points K section 4 of the said Ordinance, petitioned the Plaas Benoni 77 IR en Gedeeltes 62 en 2 van die and L on the south eastern boundary of Erf Plaas Rietfontein 115 IR, aangedui deur die let Honourable the Administrator of 2661, Benoni Township, the mad runs in a Transvitaltitioe ten C, D, E, F, M, N, 0, P. Q. R, S. T, U, V. Proclaim certain road portions describednortherly direction for a distance of approxi hereto for public road purposes. W, X, Y, Z, 3', A', B', op 'n diagram voorberei ' mately 295 metres to points A, B, and C situated deur landmeter G. Purchase. Beginnende by on the boundary of a previous road proclama punte C en B, geled op Gedeeltes 62 en 2 onder A copy of the petition and of the diagrams at tiori (refer diagram SG No A578/75). skeidelik, strek die pad in 'n oostelike rigting vir Cached thereto may be inspected during ordinary 'n afstand van ongeveer 310 meter na punte Q. office hours in the office of the Town Secretary, (e) A road of varying width, between 0 m and R en S, gelee op Gedeelte 23. Administration Building, Municipal Offices, 11,5 m, indicated by the letters E, F, G, M, K, Elston Avenue, Benoit H, A, J, B, C, L, Don a diagram compiled by ' (b) 'n Pad met wisselende wydte, tussen 0 m land surveyor G. Purchase. Commencing at en 68,78 m oor Gedeeltes 38, 33, 2 en 62 van die point E on the south western boundary of Por Plaas Rietfontein 115 IR, Gedeelte 13 van die Any interested person who is desirous of lod lion 31 of the Farm Kleinfontein 67 IR, the road Plaas Benoni 77 IR en Erf 2660, Benoni Dorps ging an objection to the proclamation of the runs in a northwesterly direction for a distance gebied, aangedui deur die letters A, B, E', C, road portions in question, must lodge such ob of approximately 410 metres to point A, situated B', C', K', L', D', M', N', 0' op 'n diagram jection in writing, in duplicate, with the Admi on the eastern boundary of Portion 31 of the voorberei deur landmeter G. Purchase. Begin nistrator, Private Bag X437, Pretoria, 0001, and Farm Kleinfontein 67 IR nende by punt D', op die gemeenskaplike grens the Town Clerk on or before 29 December T19 26 tussen Gedeeltes 38 van die Plaas Rietfontein 115 IR en Gedeelte 4 van die Plaas Vogelfontein N BOTHA 84 IR, strek die pad in 'n noordelike rigting vir Town Clerk 'n afstand van ongeveer 125 meter na punte A en B, geled op die noordwestelike grens van Erf STADSRAAD VAN BOKSBURG 2660, Benoni Dorpsgebied. Administration Building Municipal Offices ADVERTENSIE INGEVOLGE ARTIKEL 26(1)(a) (c) 'n VAN DIE Pad met wisselende wydte, tussen 29,0 Elston Avenue ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965 en 16,0 m oor Gedeelte 13 van die Plaas Be Benoni noni 77 IR en Erf 2660, Benoni Dorpsgebied, 12 November 1986 Die Stadsraad van Boksburg het 'n ontaangedui deur die letters H, I, K, L, M, F, G op Notice No 169/1986 werpdorpsbeplanningskema opgestel war be

60 3984 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 kend sal staan as Boksburgwysigingskema Hierdie skema is 'a wysigingskema en dit be STAD JOHANNESBURG 1/477. vat die volgende voorstel: Hierdie skema sal 'n wysigingskema wets Die hersonering van: VOORGESTELDE WYSIGING VAN DI41 en bevat die volgende voorstelle: JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN 1. Deel van Ed 559, Newtown, m2 NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA Die hersonering van 'n gedeelte van Erf 423 groot, van Nywerheid 1, Hoogtesone 2 na Mu 1746) dorp Lilianton van "openbare aopruimte" na nispaal, Hoogtesone 2 onderworpe aan sekere ' "spesiaal vir Padvinders en aanverwante doel voorwaardes. eindes". Kennis word hiermee gegee ingevolge die be 2. Erwe 11 tot 42 en 75 tot 104, Claremont, palings van artikel 26 van die Ordonnansie op Besonderhede van hierdie skema le ter insae, van Residensieel 1, Hoogtesone 0 na Nywerheid Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads te Kamer 201, Tweede Verdieping, Burgersen 1, HooStesone 8, onderworpe aan sekere voor raad van Johannesburg 'n ontwerpdorpsbeplantrum, Trichardtsweg, Boksburg vir 'n tydperk waardes: ningskema opgestel het wat as die Johannes van vier weke van die datum van die eerste pu burgse Wysigingskema 1746 bekend sal staan. blikasie van hierdie kennisgewing af, naamlik 19 Die uitwerking van hierdie skema is om ny November werheidsregte oor te dra. Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die volgende voorstel: Enige beswaar of vertoe in verband met bier Besonderhede van hierdie skema le ter insae die skema moet skriftelik aan die Stadsklerk, in Kamer 773, sewende verdieping, Burgersen 1. Craighallpark, Erf 578: Posbus 215, Boksburg, 1460.binne 'n tydperk trum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd van vier weke van bogenoemde datum af voor perk van (1) vier weke vanaf die datum waarop Die insluiting van hierdie erf in Tabel N gele word. hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer van die Bylae onderworpe aan voorwaardes. word, naamlik 19 November LEON FERREIRA (2) Die wysiging van Kaart 3 (A en Breeks) Stadsklerk Enige beswaar of vertoe in verband met bier deur die toevoeging van die letter "S" daarop: Die Hoogtesone 0 bly onveranderd. Burgersentrum die skema moet skriftelik gerig word aan die Boksburg Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, 2. Glenhazel, Erf 122: 19 November 1986 binne 'n tydperk van vier weke vanaf die boge Kennisgewing No 51/1986 noemde datum. (1) Die insluiting van hierdie erf in Tabel N HT VEALE van die bylae onderworpe aan voorwaardes. Stadsekretaris Burgersentrum (2) Die wysiging van Kaart 3 (A en B reeks deur die toevoeg mg van die letter "S" daarop TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Braamfontein Die Hoogtesonel bly onveranderd. Johannesburg 19 November Parktown Noord, Erf 636: ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEC TION 26(1)(a) OF THE TOWN PLANNING Die wysiging van Kaart 3 (A reeks) van Besig AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965 heid 2 (Gebruiksone VI) na Besigheid 3 (Gebruiksone VII) en die toevoegin van die letter "5" op Kaart 3 (A The Town Council of Boksburg has prepared en B reeks): Die Hoogte sone 0 bly onveranderd. a draft town planning scheme, to be known as CITY OF JOHANNESBURG Boksburg Amendment Scheme 1/ Northcliff, Erwe 191, 192, 193 en oorspronklike Erf 194: This scheme will be an amendment scheme PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN and contains the following proposals: NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, Die wysiging van Kaart 3 (A en B reeks) van 1979 (AMENDMENT SCHEME 1745) Residensieel 1 na Besigheid 1, Hoogtesone 0; The rezoning of a portion of Erf 423 Lilianton die grense van Erf 194 word verander na die van township from "public open space" to "special die oorspronklike erf voor konsolidasic. for Boy Scouts and ancillary purposes". Notice is hereby given in terms of section 26 of the Townplanning and Townships Ordinance, 5. Northcliff, Erwe 194, 195 en 196: Particulars of this scheme are open for inspec 1965, that the City Council of Johannesburg has tion at Office 201, Second Floor, Civic Centre, prepared a Draft Townplanning Scheme, to be Die wysiging van Kaart 3 (A en B reeks) Trichardts Road, Boksburg for a period of four known as Johannesburg Amendment Scheme deur die kansellasie van gekonsolideerde Erwe weeks from the date of the first publication of en 196 en die insluiting van die oorspronkthis notice, which is 19 November like Erwe 194, 195 en 196 met 'n sonering van This scheme will be an amendment scheme Residensieel 1, Hoogtesone 0, vir Erwe 195 en Any objection or representations in connec and contains the following proposal: 196; Erf 194 bly Besigheid 1, Hoogtesone 0. tion with this scheme shall be submitted in writing to the Town Clerk, PO Box 215, Boksburg, To rezone: Die uitwerking van hierdie skema is om foute 1460 within a period of four weeks from the, en weglatings reg te stet. abovementioned date. 1. Part of Erf 559, Newtown Township, in ex tent m2, from Industrial 1, Height Zone Besonderhede van hierdie skema le ter insae LEON FERREIRA 2, to Municipal, Height Zone 2, subject to cer in Kamer 773, Sewende Verdieping, Burgersen Town Clerk tam conditions. tram, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd Civic Centre Perk van vier weke vanaf die datum waarop 2. Erven 11 to 42 and 75 to 104, Boksburg Claremont gierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer Township, from Residential 1, Height Zone 0, 19 November 1986 word, naamlik 19 November Notice No 51/1986 to Industrial 1, Height Zone 8, subject to certain conditions. Enige beswaar of vertoe in verband met bierskema moet skriftelik gerig word aan die Thedie effect of this scheme is to transfer Indus Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, trial rights binne 'n tydperk van vier weke vanaf die boge Particulars of this scheme are open for inspecnoemde datum. Lion at Room 773, Seventh Floor, Civic Centre, H T VEALE Braamfontein, Johannesburg, for a period of Stadsekretaris four weeks from the date of the first publication Burgersentrum of this notice, which is 19 November STAD JOHANNESBURG Braamfontein Any objection or representations in connec Ilo9hNaonvneemsbbuerrg tion with this scheme shall be submitted in writ 1986 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE ing JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN to the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg 2000, within a period of four NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA weeks from the abovementioned date. 1745) CITY OF JOHANNESBURG HT Kennis word hiermee gegee ingevolge die be CitVEALE y Secretary PROPOSED AMENDMENT TO JOHANpalings van artikel 26 van die Ordonnansie op Civic Centre NESBURG TOWN PLANNING SCHEME, Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads Braamfontein 1979 (AMENDMENT SCHEME 1746) raad van Johannesburg 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel het wat as die Johannesburg 19 November 1986 Johannesburgse Wysigingskema 1745 bekend sal Notice is hereby given in terms of section 26 o staan the Town planning and Townships Ordinance,

61 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER , that the City Council of Johannesburg has Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit be Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van prepared a draft town planning scheme, to be vat die volgendevoorstel: 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende known as Johannesburg Amendment Scheme waarderingslys vir die boekjaar 1985/1986 oop is Die hersonering van Erf 142, Bassonia, synde vir inspeksie by die kantoor van die Dorpsraad Pieter Ackroydlaan 29, van Munisipaal na Be van Koster vanaf 19 November 1986 tot 22 De This scheme will be an amendment scheme sigheid 1 op sekere voorwaardes. sember 1986 en enige eienaar van belasbare and contains the following proposal: Die uitwerking van hierdie skema is om 'n eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n 1. Craighall Park Township, Erf 578: tweeverdiepinggebou vir winkels en be beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentherd in die sigheidsdoeleindes toe te last. voorloptge aanyullende (1) By the inclusion of this erf in Table N to waarderingslys opgeteken, sons in artikel 34 van the Schedule, subject to conditions. Besonderhede van hierdie skema le ter insae die genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, in Kamer 773, Sewende Verdieping, Burgersen insluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n (2) By the amendment of Map 3 (A and B Se tram, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling ries), by the addition of the letter "S" thereon: perk van vier weke vanaf die datum waarop van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, The Height Zone 0 to remain unchanged. hierdie kennisgewing die edge keer gepubliseer of ten opsigte van enige weglating van enige aan word, naamlik 19 November geleentheid nit sodanige lys, does so binne ge 2. Glenhazel Township, Erf 122: melde tydperk. Enige beswaar of!edge' in verband met hid (1) By the inclusion of this erf in Table N to. die skema moet skriftelik gerig word aan die Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van the Schedule, subject to conditions. Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui (2) By the amendment of Map 3 (A and B Se binne '12 tydperk van vier weke vanaf die boge beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op ries), by the addition of the letter `S" thereon: noemde datum. die feit dat geen persoon geregtig is om enige be The Height Zone 7 to remain unchanged. swaar voor die waarderingsraad te opper tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds HTVEALE 3. Parktown North, Erf 636: ingedien het nie. Stadsekretaris By the amendment of Map 3 (A Series), from Burgersentrum A BERGH Business 2 (Use Zone VI) to Business 3 (Use Braamfontein Stadsklerk Zone VII) and the addition of the letter "S" to Johannesburg Kantoor van die Dorpsraad Map 3 (A and B Series): The Height Zone 0 to 19 November 1986 De Wetstraat, remain unchanged.. Koster Northcliff Township, Erven 191, 192, November 1986 and original Erf 194: Kennisgewing No 16/1986 CITY OFJOHANNESBURG By the amendment of Map 3 (A and B Series), from Residential 1 to Business 1 in Height Zone 0; the boundaries of Erf 194 to be changed PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN VILLAGE COUNCIL OF KOSTER to that of the original erf before consolidation. NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, 1979 (AMENDMENT SCHEME 1744) 5. Northcliff Township, Erven 194, 195 and NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 196: PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALU. Notice is hereby given in terms of section 26 of ATION ROLL By the amendment of Map 3 (A and B Se the Townplanning and Townships Ordinance, ries), by the cancellation of Consolidated Erven 1965, that the City Council of Johannesburg has 194 and 196 and the inclusion of the original Er prepared a draft townplanning scheme, to be (Regulation 5) ven 194, 195 and 196; with a zoning of Residen known as Johannesburg Amendment Scheme tial 1 in Height Zone 0 for Erven 195 and 196; Notice is hereby given in terms of section 36 of Erf 194 to remain Business 1 in Height Zone 0. This scheme will be an Amendment Scheme the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 The effect of this scheme is to rectify errors and contains the following proposal: (Ordinance 11 of 1977), that the provisional sup and omissions. plementary valuation roll for the financial year To rezone Erf 142, Bassonia Township, being 1985/1986 is open for inspection at the office of Particulars of this scheme are open for inspect 29 Pieter Ackroyd Avenue from Municipal to the Village Council of Koster from 19 November lion at Room 773, Seventh Floor, Civic Centre, Business 1, subject to certain conditions to 22 December 1986 and any owner of Braamfontein, Johannesburg, for a period of rateable property or other person who so desires four weeks from the date of the first publication The effect is to permit a two storey building of to lodge an objection with the Town Clerk in reof this notice, which is 19 November shops and business purposes. spect of any matter recorded in the provisional supplementary valuation roll as Particulars of contemplated in Any objection or representations in connec this scheme are open for Stec... section 34 of the said ordinance including the tion with this scheme shall be submitted in writ lion at Room 773, Seventh Floor, Civic Centre, question whether or not such property or poring to the Town Clerk, PO Box 1049, Braamfontein, Johannesburg, for a period of non thereof is subject to the payment of rates or four weeks from the date of the first publication Johannesburg 2000, within a period of four of is exempt therefrom or in respect of any omis this notice, which is 19 November weeks from the abovementioned date. sion of any matter from such roll shall do so Any objection or representations in comet within the said period. H T VEALE tion with this scheme shall be submitted in writ The form prescribed for the lodging of an ob City Secretary i rig to the Town Clerk, PO Box 1049, ection is obtainable at the address indicated be Civic Centre Johannesburg 2000, within a period of four low and attention is specifically directed to the Braamfontein weeks from the abovementioned date. fact that no person is entitled to urge any objec Johannesburg tion before the valuation board unless he has 19 November 1986 HT VEALE timeously lodged an objection in the prescribed City Secretary form Civic Centre A BERGH Braamfontein Town Clerk Johannesburg Municipal Office 19 November 1986 De Wet Street Koster STAD JOHANNESBURG November 1986 Notice No 16/1986 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE DORPSRAAD VAN KOSTER JOHANNESBURGSE DORPSBEPLANN1NG SKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA 1744) KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE AANVULLENDE WAAR PLAASLIKE BESTUUR VAN NIGEL Kennis word hiermee gegee ingevolge die be DERINGSLYS AANVRA palings van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads AANVULLENDE WAARDERINGSLYS rand van Johannesburg 'n ontwerpdorpsbeplan (Regulasie 5) VIR DIE BOEKJAAR 1985/86 ningskema opgestel het wat as die Johan nes burgse wysigingskema 1576 bekend sal Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van staan. die Ordonnansie op Emndomsbdasting van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van

62 3986 PROVINS1ALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 16(4)(a) or, where the provisions of section 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys 16(5) are applicable, within twenty one days die sekretaris van die waarderingsraad vencry vir die boekjaar 1985/86 van alle belasbare men after the day on which the reasons referred to word. dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter therein, were forwarded to such objector, by van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken lodging with the secretary of such board a notice A C K VERMAAK is en gevolglik finaal en bindend geword het op of appeal in the manner and in accordance with Sekretaris: Waarderingsraad alle betrokke persone soos in artikel 37 van the procedure prescribed and such secretary Burgersentrum daardie Ordonnansie beoog. shall forward forthwith a copy of such notice of Pietersburg appeal to the valuer and the local authority con 19 November 1986 Die aandag word egter gevestig op artikels 17 caned. en 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos ' volg bepaal: (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation ' "Reg van appal teen beslissing van waarde board m the manner contemplated in subsection TOWN COUNCIL OF PIETERSBURG ringsraad. (I) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde valuation board may, in like manner, appeal SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, against such decision.". FOR THE FINANCIAL YEAR 1984/85 met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of A notice of appeal form may be obtained from voorgela het, kan teen die beslissing van soda Notice is hereby.given in terms of section 37 of the secretary of the valuation board. nige mad ten opsigte waarvan hy 'n beswaarthe Local Authorities Rating Ordinance, 1977 maker is, binne dertig dae vanaf die datum van (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary die publikasie in die Provinsiale Koerant van die valuation roll for the financial year 1984/85 of all S J ETSEBETH kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, rateable property within the municipality has Secretary: Valuation Board waar die bepalings van artikel 16(5) van toepasbeen certified and signed by the chairman of the PO Box 23 sing is, binne eenen twintig dae na die valuation board and has dag therefore become fixed Nigel waarop die redes daarin genoem, aan sodanige and binding upon all persons concerned as conbeswaarmaker gestuur is, appal aanteken dew templatedin section 37 of that Ordinance. 19November by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisge Notice No 74/1986. However, attention is directed to section 17 or wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en 38 of the said Ordinance, which provides as folin ooreenstemming met die prosedure soos lows: voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennis "Right of appeal against decision of valuation gewing van appal aan die waardeerder en aan board. die betrokke plaaslike bestuur. 17.(1) An objector who has appeared or has (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar STADSRAAD VAN PIETERSBURG been represented before a valuation board, in maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n 'chiding an objector who has lodged or presented waarderingsraad appal aanteken op die wyse in.a reply contemplated in section 15(4), may ap subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat AANVULLENDE WAARDERINGSLYSpearagainst the decision of such board in respect nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks VIR DIE BOEKJAAR 1984/85 of which he is an objector within thirty days deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak from the date of the publication in the Provincial word, kan op dergelikense, teen sodamge be Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van Gazette of the nonce referred to in section slissing appal aanteken.. die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 16(4)(a) or, where the provisions of section Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 16(5) are applicable, within twentyone days 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys after the day on which the reasons referred to die sekretaris van die waarderingsraad verkry vir die boekjaar 1984/85 van alle belasbare men therein, were forwarded to such objector, by word. dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter lodging with the secretary of such board a notice S J ETSEBETH van die waarderingsraad gesenifiseer en geteken of appeal in the manner and in accordance with Sekretaris: Waarderingsraad is en gevolglik finaal en bindend geword het op the procedure prescribed and such secretary Posbus 23 alle betrokke persone soos in artikel 37 van shall forward forthwith a copy of such notice of Nigel daardie Ordonnansie beoog. appeal to the valuer and to the local authority 1490 concerned. 19November 1986 Die uncles word egter gevestig op artikel 17 (2) A local authority which is not an objector Kennisgewing No 74/1986 of 38 van die gemelde Ordonnansie wet soos may appeal against any decision of volg bepaal: a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector "Reg van appal teen beslissing van waarde but who is directly affected by a decision of a ringsraad. valuation board may, in like manner, appeal against such decision.". LOCAL AUTHORITY OF NIGEL 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde A notice of appeal form may be obtained from ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, the secretary of the valuation board. SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL met inbegrip van 'a beswaarmaker wat n ant. FOR THE FINANCIAL YEAR 1985/86 woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of A C K VERMAAK voorgele het, kan teen die beslissing van soda Secretary: Valuation Board Notice is hereby in terms of section 37 of nige mad ten opsigte waarvan hy 'Cr beswaar Civic Centre the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 maker is, binne dertig dae vanaf die datum van Pietersburg (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary die publikasie in die Provinsiale Koerant van die 19 November 1986 valuation roll for the financial year 1985/86 of all kennisgewing in ariikel 16(4)(a) genoem of, rateable property within the municipality has waar die bepalings van artikel 16(5) van toepas been certified and signed by the chairman of the sing is, binne eenentwintig dae na die dag valuation board and has therefore become fixed waarop die redes daarin genoem, aan sodanige and binding upon all persons concerned as con beswaarmaker.gestuur is, appal aanteken deur templated in section 37 of that Ordinance. by die sekretaris van sodanige read 'n kennisge wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en STADSRAAD VAN ALBERTON However, attention is directed to sections 17 in ooreenstemmmg met die prosedure sons and 38 of the said Ordinance, which provides as voorgeskryf m te dien en sodanige sekretaris follows: stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennis PROKLAMASIE VAN OPENBARE PAD gewing van appal aan die waardeerder en aan OOR DIE RESTERENDE GEDEELTE VAN "Right of appeal against decision of valuation die betrokke plaaslike bestuur. LOT 964, NEW REDRUTH board. 17.(1) An objector who has appeared or has (2) 'n Plaaslike Bestuur wat nie 'n beswaar Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa been represented before a valuation board, in maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n Elise van artikels 4 en 5 van die "Local Autho eluding an objector who has lodged or presented waarderingsraad appal aanteken op die wyse in rims Roads Ordinance, 1904" dat die Stadsraad a reply contemplated in section 15(4), may ap subartilcel (1) beoog en enige ander persoon wat van Alberton 'n versoekskrif by Sy Edele die peal against the decision of such board in respect nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks Administrateur ingedien het vir die proklamasie of which he is an objector within thirty days dew 'n beslissing van 'a waarderingsraad seraak van 'n openbare pad oor die resterende gedeelte from the date of the publication in the Provincial word, kan op dergelike wyse, teen sodamge be van lot 964, New Redruth, soos meer volledig Gazette of the notice referred to in section slissing appal aanteken.. aangedui op plan LG No A1561/85.

63 1 deninge 1 sene: 1 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Die doel van die beoogde proklamasie is cm 2. KLEURLINGE EN ASTERS UITGE (b) For each child: R6,00. In verbindingspad tussen die Oostelike Ringpad SONDERD BEHOEFTIGES n die Burgersentrumkompleks te voorsien. (c) For each still I born child: R6,00. (1) Vir elke volwas Afskrifte van die versoekskrif en landmeter sene: 12150,00 R300,00 4. When an interment or exhumation takes kaart hierbo vermeld, le gedurende kantoorure (2) Vir elke kind: 75,00 150,00 place on a Saturday, Sunday or a Public Holiin die kantoor van die Stadsekretaris ter insae. 0) Vir elke doodge day, a surcharge of 50% on the charges in terms bore kind: 75,00 150,00 of items 1, 2 and 3 shall be levied. Enigiemand wat teen die voorgestelde prokla masie, mdien dit uitgevoer sou word, beswaar 3. BEHOEFTIGES 5. RESERVATION OF GRAVES wil maak moet sodanige beswaar skriftelik in tweevoud by die Stadsklerk, Burgersentrum, 3.1 (a) Vir elke blanke volwassene: R25,00. Reservations of graves shall be made between the hours 07h30 and 16h30 on weekdays, except Posbus 4, Alberton en die Direkteur van Plaas like Bestuur, Pretoria indien binne een maand.(mvir. elke blanke kind: R12,00. Public Holidays and to obtain an allotment of a grave in terms of section 26, the amount of na die laaste publikasie van hierdie kennisge (c) Vir elke doodgebore blanke kind: R12, ,00 per grave shall be paid for persons within wing, dit wil se the later as 12 Januarie 1987 nie. the Municipality and R60,00 for persons outside 3.2 Kleurlinge en Asters I I PRINSLOO the Municipality. Stadsklerk (a) Vir elke volwassene: R12, A surcharge of R60,00 shall be payable for Burgersentrum (b)vir elke kind: R6,00. the widening or deepening of graves if neces Alberton sary. 26 November 1986 (c) Vir elke doodgebore kind: R6,00. W A B ROWAN Kennisgewing No 85/ Wanneer 'n teraardebestelling of 'n op Acting Town Clerk grawing op 'n Saterdag, Sondag of 'n Openbare Municipal Offices Vakansiedag verrig moet word, word 'n toeslag Barberton TOWN COUNCIL OF ALBERTON PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD 0VER THE REMAINING PORTION OF LOT 964, NEW REDRUTH van 50% op die gelde ingevolge items 1, 2 en gehel 26 NOvember BESPREKING VAN GRAFTS Notice No 39/1986 Bespreking van grafte geskied slegs tussen die ure OM30 en 16h30 op weeksdae, uitgesonderd Openbare Vakansiedae en om 'n toewysing van 'n graf ingevolge artikel 26 te verkry, moet 'n bedrag van R30,00 per graf betaal word vir per sone binne die Munisipaliteit en R60,00 vir persane built die Munisipaliteit. STADSRAAD VAN BARBERTON Notice is hereby given in terms of the provi sions of sections 4 and 5 of the Local Authorities Ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van Roads Ordinance, 1904 that the Town Council die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, of Albertrin has lodged a petition with the Hon. word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad for theproclamation of a pub 6. 'n Toeslag van 1260,00 is betaalbaar vir die van Barberton by Spesiale Besluit die "Tarief tic road over the remaining portion of lot 964, wyer of dieper maak van grafte indien nodig. van Gelde" ten opsigte van die Raad se New Redruth, as indicated on diagram LG No W A B ROWAN Brandweerafdelingsverordeninge met ingang A1561/85. Waarnemende Stadsklerk vanaf 1 Julie 1986 soos volg vasgestel het The purpose of the contemplated proclama Munisipale Kantoor tion is to provide a link road between the Eas Barberton tern Ring Road and the Civic Centre Complex BRANDWEERDIENSTE 26 November 1986 Copies of the petition and the aforementioned Kennisgewing No 39/1986 diagram may be inspected at the office of the Buite die Binne die Town Secretary during normal office hours. Munisipaliteit Munisipaliteit Any person who has an objection against the if lroposed proclamation, it is carried out, must BARBERTON TOWN COUNCIL I. Vir die eerste masjien of pomp odge such objection in writing in duplicate with the Town Clerk, Civic Centre, PO Box 4, Alber 1.1 Per uur of geton and the Director of Local Government, Pre In terms of the provisions of section 8013(8) of deelte daarvan 12240,00 R24,00 toria within one month after the last publication the Local Government Ordinance, 1939, it is of this notice viz. not later than 12 January hereby notified that the Barberton Town Coun 1.2 Plus afstand afcil has by Special Resolution determined the fol gee 1,20/km J J PRINSLOO lowing tariffs in regard to the Council's Town Clerk Cemetery Bylaws as set out below, with effect 2. Vir elke addisionele masjien of pomp from 1 July 1986: Civic Centre 2.1 Per uur of ge Alberton I. WHITES EXCLUDING INDIGENTS deelte daarvan 120,00 7,20 26November 1986 Notice No 85/1986 Within the Outside the 2.2 Plus afstand af Municipality Municipality gele 1,20/km (I) For each adult: R150, ,00 3. Offisiere (2) For each child: 75,00 150, Per uur of ge STADSRAAD VAN BARBERTON deelte daarvan 28,80 14,40 (3) For each stillborn child: 75,00 150,00 4. Bemanning Ingevolge die bepalings van artikel 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 2. COLOUREDS AND ASIATICS EX 4.1 Per uur of geword hierby bekend gemaak dat die Stadsraad CLUDING INDIGENTS deelte daarvan 14,40 7,20 van Barberton, by Spesiale Besluit, die gelde ten opsigte van die Raad se Begraafplaasveror (1) for each adult: R150, ,00 5. Brandslange met ingang vanaf 1 July 1986 soos volg vasgestel het: (2) For each child: 75,00 150, Per lento 4,80 2,40 1. BLANKES UITGESONDERD BE (3) For each still 6. Plus koste van enige bykomende materiaal of HOEFTIGES born child: 75,00 150,00 chemikaliee verbruik Binne die Buite die 3. INDIGENTS W A B ROWAN Munisipaliteit Munispaliteit 3.1 (a) For each white adult: R25,00. Waarnemende Stadsklerk (1) Vir elke volwas (b) For each white child: R12,00. R150,00 R300,00 Munisipale Kantoor (c) For each white indigent: R12,00. Posbus 33 (2) Vir elke kind: 75,00 150,00 Barberton 3.2 Coloureds and Asiatics 1300 (3) Vir elke doodgebore kind: 75,00 150,00 (a) For each adult: R12, November 1986 Kennisgewing No 40/1986

64 3988 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 BARBERTON TOWN COUNCIL TOWN COUNCIL OF BENONI a period of 14 days from date of publication of this notice in the Provincial Gazette. In terms of the provisions of section 80B(8) of NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA the Local Government Any person wishing to object to the proposed Ordinance, 1939, it is TION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN hereby notified that the Town Council of Baramendment of the tariff of RESPECT OF TILE charges must lodge PROVISIONAL berton has by Special Resolution determined the his objection with the Town Clerk in writing in VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL duplicate not later than 12 following tariffs in regard to the Council's Fire December YEAR 1JULY 1986TO 30JUNE 1987 Brigade By laws, as set out below with effect from 1 July 1986 LEON FERREIRA (Regulation 9) Town Clerk FIRE BRIGADE SERVICE Civic Centre Service Service Notice is hereby given in terms of the provi Boksburg outside inside sions of section 15(3)(b) and 15(3)(c) of the 26 November 1986 Local Authorities Rating Ordinance, (Or Notice No 47/1986 Municipal Municipal &nonce 11 Area Area of 1977), that the first sitting of the Valuation Board will take place on Thursday 8 1. For the first machine or pump January 1987 at in the Council Chamber, Municipal Buildings, Elston Avenue, Benoni, to 1.1 Per hour or por consider objections to the provisional valuation STADSRAAD VAN BRITS tion thereof 8240,00 824,00 roll for the financial year 1986/ Plus distance BEPALING VAN ROETES EN STILHOUtravelled 1,20/km RR VAN DER MERWE PLEKKE VIR DIE GEBRUIK VAN BUSSE Secretary: Valuation Board VAN DIE ATOOMENERGIEKORPORASIE 2. For each additional machine or pump Room 13 BPK BINNE DIE MUNISIPALE GEBIED 2.1 Per hour or por Old Public Health Building VAN BRITS 62 Elston Avenue tion thereof 120,00 7,20 Benoni Kennis word hierby ingevolge die bepalings 2.2 Plus distance 26 November 1986 van artikel 65(bis) van die Ordonnansie op travelled 1,20/km Notice No 189/1986 Plaaslike Bestuur No 17 van 1939, soos gegee, dat die Stadsraad van Brits by besluit: 3. Officers gewysig,i (a) Die roetes wat deur die bus(se) van die 3.1 Per hour or por Atoomenergiekorporasie Bpk binne die munisition thereof 28,80 14,40 pale gebied van Brits gebruik sal word, bepaal STADSRAAD VAN BOKSBURG het; en 4. Crew 4.1 Per hour or por (b) die stilhouplekke wat deur die bus(se) van WYSIGING VAN TARIEWE VIR DIE die Atoomenermekorporasie Bpk binne die mu don thereof 14,40 7,20 VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE UITnisipale gebied van Brits gebruik sal be word, VAN REIKING SERTIFIKATE EN DIE 5. Firehoses paal het. VERSKAFFING VAN INLIGTING 5.1 Per length 4,80 2,40 Die bogemelde besluit le tot 19 Desember 1986 gedurende kantoorure ter insae by Kamer Kennisgewing geskied hiermee dat die Stads 6. Plus costs of any additional material or chemiraad van Boksburg ingevolge die bepalings van 21, Departement van die Stadsekretaris, Munisi. caft used. artikel pale Kantoor, Van Veldenstraat, Brits. SOB van die Ordonnansie op. Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939,. soos gewysig, besluit Enige persoon wat beswaar teen voormelde W A B ROWAN het om die bestaande tariewe vir die vasstelling besluit van die Stadsraad van Brits wil aanteken Acting Town Clerk van gelde vir die uitreiking van sertifikate en die moet sodanige beswaar skriftelik by die onder Municipal Offices verskaffing van inligting to wysig deur sommige getekende uiters op 19 Desember 1986 indien. PO Box 33 van die bestaande tariewe te verhoog. Barberton Al BRINK 1300 Besonderhede van die beoogde wysigings van Stadsklerk 26 November 1986 die tariewe is ter insae in Kamer No 224, Notice No 40/1986 Tweede Vloer, Burgersentrum, Boksburg, vir 'n Stadshuis tydperk van 14 dae vanaf datum van hierdie pu Van Veldenstraat blikasie in die Provinsiale Koerant en enige per Posbus soon wat beswaar teen die voorgestelde wysiging Brits wil aanteken moet dit uiterlik op 12 Desember 0250 STADSRAAD VAN BENONI 1986 skriftelik in tweevoud by die ondergete 26 November 1986 kende indien. Kennisgewing No 72/1986 KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGSRAAD OM BE LEON FERREIRA SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO Stadsklerk PIGS WAARDERINGSLYS VIA DIE Burgersentrum TOWN COUNCIL OF BRITS BOEKJAAR 1 JULIE 1986 TOT 30 JUNIE Boksburg 1987 TE HOOR 26 November 1986 Kennisgewing No 47/1986 DETERMINATION OF ROUTES AND WITHIN THE (Regulasie 9) AREA BUSSTOPS OF BRITS FOR THEUSEMUNICIPAL OF BUS(ES) OF THE ATOMIC ENERGY COR Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa PORATION LTD lings van artikels 15(3)(b) en 15(3)(c) van die TOWN COUNCIL OF BOKSBURG Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Pleas Notice is hereby given in terms of section like Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), AMENDMENT TO TARIFFS FOR FIXING 65(bis) of the Local Government Ordinance No dat die eerste sitting van die Waarderingsraad OF FEES FOR THE ISSUE OF CERTIFI 17 of 1939, as amended, that the Town Council op Donderdag 8 Januarie 1987 om 08h30 sal CATES AND FURNISHING OF INFORMA of Brits by resolution: plaasvind in die Raadsaal, Munisipale Kantore, TION Elstonlaan, Benoni, om enige besware teen die ( a) Determined the routes to be followed by isb voorlopige waarderingslys vir die boekjaar the us(es) of Notice the Atomic Energy Corporation 1986/87 te oorweeg. hereby given that the Town Council Ltd within the municipal area of Brits; and of Boksburg has in terms of section 8013 of the Local Government Ordinance, No 17 of 1939, as (b).determined stops for the bus(es) of the R R VAN DER MERWE amended, resolved to amend the existing tariffs Atomic Energy Corporation Ltd within the mu Sekretaris: Waarderingsraad for the fixing of fees for the issue of certificates nicipal area of Brits. Kamer 13 and fumishmg of information, by increasing Ou Gesondheidsgebou some of the present tariffs. The abovementioned resolution is open for in Elstonlaan 62 spection until 19 December 1986 during normal Benoni Details of this amendment to the tariff of office hours at Room 21, Municipal Offices, De 26 November 1986 charges will lie open for inspection in Room No partment of the Town Secretary, Van Vetden Kennisgewing No 189/ , Second Floor, Civic Centre, Boksburg, for Street, Brits. I i

65 [ PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER 1986 Any person who has any objection against the 8,25 % 1970/2000 Loan No 15 ing to the undermentioned within 14 (fourteen) abovementioned resolution of the Town Council days after this notice in the Provincial Gazette. of Brits, must lodge his objection on or before 8,25 % 1970/1990 Loan No December 1986 with the undersigned. 0 BERGH g25% 1970/1990 Loan No 17 Town Clerk A I BRINK Municipal Offices 9,55 % 1971/1991 Loan No 18 Town Clerk PO Box 11 9,55 % Town Hall 1971/2001 Loan No 19 Greylingstad Van Velden Street 9,15 % 1972/1992 Loan No November 1986 PO Box 106 Notice No 7/1986 Brits 9,15 % 1972/2002 Loan No November ,625 % 1973/1974/1993 Loan No 23 Notice No 72/1986 9,40 % 1974/1994 Loan No 24 DORPSRAAD VAN GREYLINGSTAD ,25 % 1975/1985/1995 Loan No 25 TENDERS: VOORBEREIDING VAN The nominal register and transfer books of the WAARDASIEROL STADSRAAD VAN EDENVALE abovementioned stock will be closed in terms of section 19 'of Ordinance 3 of 1903, as from 15 Tenders word hiermee ingewag van persone December 1986 until 31 December 1986 both met vorige ondervinding van die opstel van alge PLAASLIKE GEREGISTREERDE EF dates inclusive, and interest payable in respect mene waardering en aanvullende waarde FEKTE thereof on the 31 December 1986 will be paid to ringslyste en die opstel van voorlopige the registered stockholders at the closing date. waarderingslys en voorlopige aanvullende waar 7,75 % 1968/1987 Lening No 8 deringslyste ingevolge die bepalings van die Or FJ MOLDER donnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike 7,75 % 1968/1988 Lening No 9 Town Clerk Besture, 1977, soos gewysig vir 1987/1990. Municipal Offices 7,75 % 1968/1983 Lening No 10 PO Box 25 Tenderaars word versoek om die tydperk wat Edenvale hulle benodig te vermeld. Die suksesvolle tende 7,625 % 1968/1988 Lening No raar sal verder onderneem om by alle sittings 7,625 % 1968/1998 Lening No November 1986 van die waardasiehof teenwoordig te wees son Notice No 93/1986 der enige verdere vergoeding. Tenderaars moet 7,625 % 1969/1989 Lening No meld of hulle lede van die Instituut van Waar deerders (SA) is. Tenders moet gemerk wees 7,625 % 1969/1999 Lening No 14 "Waardasierol" en moet die ondergetekende nie 8,25 % DORPSRAAD VAN GREYLINGSTAD later bereik as 12h00 op Dinsdag 9 Desember 1970/2000 Lening No nie. 8,25 % 1970/1990 Lening No 16 WYSIGING VAN VERORDENINGE Die Raad is nie verplig om die laagste tender 8,25 % 1970/1990. Lening No 17 of enige ander tender te aanvaar nie. Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die 0 BERGH 9,55 % 1971/1991 Lening No 18 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be Stadsklerk kend gemaak dot die Raad van voornemeis om 9,55 % 1971/2001 Lening No November11986 die volgende verordeninge te wysig: Kennisgewing No 6/1986 9,15 % 1972/1992 Lening No 21 ELEKTRISITEITS EN WATER VER0RDE 9,15 % 1972/2002 Lening No 22 NINGE 9,625 % 1973/1974/1993 Lening No 23 Die strekking van hierdie wysigings le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk vir 'n tyd 9,40 % 1974/1994 Lening No 24 Perk an veertien dae vanaf publikasie hiervan. VILLAGE COUNCIL GREYLINGSTAD 11,25 % 1975/1985/1995 Lening No 25 Enige persoon wat beswaar teen genoemde TENDERS: PREPARATION OF VALUwysigings wens aan te teken moet dit skriftelik ATION ROLL Die nominate register en oordragboeke vir binne veertien dae na publikasie van hierdie bovermelde effekte sal ooreenkomstig artikel 19 kennisgewing in die Prownsiale Koerant by on Tenders are hereby invited from persons with van Ordonnansie No 3 van 1903, gesluit wees dergetekende doen. previous experience of the compulation of a mu vanaf 15 Desember 1986 tot en met 31 Desem Inicipal valuation roll for the completion of the ber Rente betaalbaar op 31 Desember 0 BERGH valution roll for 1987/1990 of all properly (rate 1986 sal betaal word aan effektehouers wat gere Stadsklerk able and non ) rateable within the Greylingstad gistreer is op die sluitingsdatum. Munisipale Kantoor Municipality area in accordance with the provi Posbus 11. sions F J MOLDER of the "Local Authorities Rating Ordi Greylingstad Stadsklerk nonce No 11 of 1977" as amended November 1986 Munisipale Kantore Tenderers are requested to state in the tender Kennisgewing No 7/1986 Posbus 25 the time required for completion of the roll. The Edenvale successful tenderer shall further undertake to 1610 appear in support of his valuations at all valu 26 November 1986 ation court sittings without extra charges. Tenderers must state whether they are members of Kennisgewing No 93/1986 VILLAGE COUNCIL OF GREYLINGSTAD ' the Institute of Valuers (SA). Tenders marked "Valuation Roll" must reach the undersigned AMENDMENT OF BYLAWS not later than 12h00 on Tuesday 9th December TOWN COUNCIL OF EDENVALE It is hereby notified in terms of section 96 of The Council will not be bound to accept the the Local Government Ordinance, 1939, that lowest or any other tenders. LOCAL REGISTERED STOCK the Council intend to amend the following by 0 BERGH laws. Town Clerk 7,75 % 1968/1987 Loan No 8 ELECTRICITY AND WATER BY 26 November 1986 LAWS Notice No 6/ ,75 % 1968/1988 Loan No 9 The proposed amendments is to increase the 7,75 % 1968/1983 tariffs for the said services. Loan No 10 STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL 7,625 % Copies of these 1968/1988 Loan No proposed amendments are 11 open for inspection at the office of the Town 7,625 % 1968/1998 Loan No 12 Clerk for a period of fourteen days from publica WYSIGING VAN VASSTELLING VAN tion hereof. GELDE VIR DIE HUUR VAN DIE STAD 7,625 % 1969/1989 Loan No 13 SAAL EN ANDER VERTREKKE Any person who desires to record his objec 17,625 % 1969/1999 Loan No 14 tion to the said amendments, must do so in writ Ingevolge artikel 808(8) van die Ordonnansie 1986.

66 , 26, verdieping 3990 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend binne 'n tydperk van vier weke vanaf die bogegemaak dat die Enige beswaar of Stadsraad van Heidelberg vertoe in verband met hier by noemde datum. die skema moet skriftelik Spesiale Besluit met gerig word aan die ingang vanaf 1 Oktober Stadsklerk, Posbus 1986 die gelde 1049, vir die hour van die Stadsaal en HT VEALE Johannesburg, 2000, binne 'n tydperk van vier weke vanaf die bogeander vertrekke, soos gepubliseer in die Provin Stadsekretaris noemde datum. siale Koerant van 18 Desember 1985 $ewysig het deur in item 8(i) en (ii), Deel I van die Bylae die F.ingersentrum n Braamfontein H T VEALE syfers "30" en "50" deur die syfers "15 per uur" Johannesburg Stadsekretaris en "30 per uur" te vervang. 26 Novembers 1986 Burgersentrum G F SCHOLTZ Braamfontein Stadsklerk Johannesburg Munisipale Kantore 26 November 1986 Posbus 201 Heidelberg, Tvl CITY OFJOHANNESBURG November 1986 PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, CITY OF JOHANNESBURG 1979 (AMENDMENT SCHEME 1755). PROPOSED. AMENDMENT TO J011AN TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL Notice is hereby given in terms of section 26 of NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, the Townplanning and Townships Ordinance, 1979 (AMENDMENT SCHEME 1748) 1965, that the City Council of Johannesburg has AMENDMENT TO THE DETERMINATION prepared a OF draft town planning scheme, CHARGES FOR THE to be HIRE OF THE Notice is hereby given in terms of section 26 of known as TOWN HALL AND Johannesburg Amendment OTHER Scheme DEPART the Town planning and Townships Ordinance, MENTS 1965, that the City Council of Johannesburg has prepared a draft town The scheme will be an Amendment Scheme planning scheme, to be known as Johannesburg Amendment Scheme In terms of section 80B(8) of the Local Goand contains the following proposal: , it is hereby notified that To rezone the intersection of Smal Street with the vemment OTownrdinance, Council of Heidelberg has This scheme will be an Amendment Special Resolution resolved to amend with bfy Pritchard Street, Johannesburg.Township, from e and contains the following proposal: Scheme' feet from Existing Public Road to Pedestnan Mall, subject 1 October 1986 the charges for the hire.to certain conditions. of the Town Hall To rezone Erven 1301 and 1302 and other departments, pub Kibler Park fished in the Provincial Gazette dated Township, from Municipal to Residential 18 De The effect of 1, one this scheme is to facilitate conti cember 1985 by the substitution in item 8(i) an dwellinghouse per erf. unity of the mall at first floor level. (ii), Part I of the Schedule for the figures "30" The effect is to allow the erection of a dweland "50" of the figures "15 per hour" and "30 Particulars of this scheme are open for inspec ling house on each erf. per hour". tion at Room 773, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of Particulars of this scheme are open for inspec G F SCHOLTZ four weeks from the date of the first publication " tion at Room 773, Seventh Floor, Civic Centre, Town Clerk of this notice, which is 26 November Braamfontein, Johannesburg, for a period of four weeks from the date of the first publication Municipal Offices Any objection or representations in connecof this notice, which is 26 November PO Box 201 tion with this scheme shall be submitted in writ Heidelberg, Tvl in to the Town Clerk, PO Box 1049, Any objection or representations in connec 2400 Johannesburg, 2000, within a period of four tion with this scheme shall be submitted in writ November 1986 weeks from the abovementioned date., ing to the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg, 2000, within a period of four weeks H T VEALE from the abovementioned date City Secretary Civic Centre Braamfontein Johannesburic C H City T VEALEry Secretary STAD JOHANNESBURG 26 Novemberg 1986 Braamfontein Johannesburg VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE November 1986 JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN ' NINGSKEMA, 1979, (WYSIGINGSKEMA 1755) STAD JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG Kennis word hiermee gegee ingevolge die bepalings van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN rand van Johannesburg 'n ontwerpdorpsbeplan NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA ningskema opgestel het wat as NINGSKEMA, 1979 die1748) Johannesburgse wysigingskema 1755 bekend sal (WYSIGINGSKEMA 1750) staan. ' Kennis word hiermee gegee ingevolge die be Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit be palings van artikel 26 van die Ordonnansie op Kennis word hiermee gegee ingevolge die be vat die volgende voorstel: Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads palings van artikel 26 van die Ordonnansie op mad van Johannesburg 'n ontwerpdorpsbeplan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, dat die Stads Die hersonering van die kruising van Smal ningskema opgestel het wat as die Johannes raad van Johannesburg 'n Ontwerpdorpsbeplanstraat by Pritchardstraat, Johannesburg, van Be burgwysigingskema 1748 bekend sal staan. ningskema opgestel het wat as die Johan staande Openbare Pad na Voetgangerwandel nesburg wysigingskema 1750 bekend sal staan. laan, onderworpe aan sekere voonvaardes. Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die volgende voorsteh Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit be Die uitwerking van hierdie skema is om die vat die volgende voorstel: voortsetting van die wandellaan op die eerste Die hersonering van Erwe 1301 en 1302, Kib te vergemaklik. lerpark, van Muiusipaal na Residensieel 1, een Die hersonering van Erf 92, Crosby, synde woonhuis per erf. Enfieldlaan 13, van Munisipaal na Residensieel Besonderhede van hierdie skema le ter insae I. in Kamer 773, Sewende Verdieping, Burgersen Die uitwerking van hierdie skema is om die trum, Braamfontein, Johannesburg, vir n tyd oprigting van 'n woonhuis op elke erf toe te laat. Die uitwerking van hierdie skema is om toe te perk van vier weke vanaf die datum waarop _ laat dat die erf vir tuinboudoeleindes, die bou hierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer Besonderhede van hierdie skema le ter insae van 'n swembad en 'n transformatorsubstasie. word, naamlik 26 November in Kamer 773, Sewende Verdieping, Burgersen gebruik word. trum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd Enige beswaar of vertoe in verband met hier perk van vier weke vanaf die datum waarop die Besonderhede van hierdie skema 18 ter insae die skema moet skriftelik gerig word aan die kennisgewing die eerste keer gepubliseer word, in Kamer 773, Sewende Verdieping, Burgersen Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg, 2000, naamlik 26 November trum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd.

67 ' PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER van vier weke vanaf die datum waarop op die Noordwestelike hock van die Restant van Street and Middel Street (also known as Blockhierdie kennisgewing die eerste keer gepubliseer Ed 2770, dorp Kemptonpark, groot ongeveer house Street) Kempton Park Township, in exword, naamlik 26 November m2; tent sq m; and 'perk Enige beswaar of vertoe in verband met Kier (iv) Wolffstraat tussen Voortrekkerstraat en (viii) a Portion of West Street between Voor die skema moot skriftelik gong word aan die Pinelaan, dorp Kemptonpark, groot ongeveer trekker Street and Central Avenue, in extent Stadsklerk, Posbus 1049, Johannesburg 2000, 3 170m2; sq m; binne 'n tydperk van vier weke vanaf die boge noemde datum. (v) 'n Gedeelte van Margaretlaan tussen Plans showing the relevant street portions that Longstraat en Voortrekkerstraat, dorp Kemp the Town Council intends to close will be open H T VEALE tonpark, groot ongeveer m2; for inspection during normal office hours in Stadsekretaris Room 161, Town Hall, Margaret Avenue, Burgersentrum (vi) 'n Gedeelte van Centrallaan tussen. Kempton Park for a period of sixty (60) days Braamfontein Weststraat en Monumentweg, dorp Kempton from the date of publication of this nonce in the Johannesburg park, groot m2; Provincial Gazette. 26 November 1986 (vii) 'n Gedeelte van Pinelaan tussen West Any person who wishes to object to the pro street en Middelstraat (pok bekend as Block posed closing of the relevant street portions, housestraat) dorp Kemptonpark, groot must lodge such objection or any claim in writ m2; en inn with the undersigned by not later than 27 CITY OF JOHANNESBURG (viii) 'n Gedeelte van Weststraat tussen Voor January, trekkerstraat en Centrallaan, groot m2. 0 W VAN DER WALT PROPOSED AMENDMENT TO' JOHAN Planne van die straatgedeeltes wat die Stads Town Clerk NESBURG TOWNPLANNING SCHEME,. raad van voorneme is om te skit sal gedurende Hall 1979 normale Avenue (AMENDMENT SCHEME kantoorure in Kamer 161, Stadhuis, 1750) Margaretlaan, Kemptonpark ter insae le vir 'n (Po kn ' Box 13) tydperk van sestig (60) dae vanaf die datum van Kempton Park Notice is hereby given in terms of section 26 of publik/sie van hierdie kennisgewing in die Pro November ithe Townplanning and Townships Ordinance, vinsiale Koerant. Notice No 101/ , that the City Council of Johannesburg has prepared a Draft Town planning Scheme to be ledereen wat teen die voorgestelde sluicing known as Johannesburg Amendment Scheme van die betrokke straatgedeeltes beswaar wil maak, moet sy beswaar of enige eis skriftelik by STADSRAAD VAN KEMPTONPARK die ondergetekende indien nie later nie as 27 This scheme will be an Amendment Scheme Januarie and contains the following proposal: WYSIGING VAN WATER VOORSIE Q W VAN DER WALT NINGSVERORDENINGE To rezone Erf 92 Crosby Township, being13 Stadsklerk Enfield Avenue, from Municipal to Residential Stadhuis Hiermee word ingevolge die bepalings van ar 1. Margaretlaan tikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be (Posbus 13) The effect of this scheme is to stuur, use the erf for 17 van 1939, bekend gemaak dat die Raad Kemptonpark gardening purposes, the construction of a voornemens is om die volgende Verordeninge te swim 26November 1986 ming pool and a transformer substation. wysig: Kennisgewing No 101/1986 Particulars of this scheme are open for WATER VOORSIENINGS VERORDE inspection at Room 773, Seventh Floor, Civic NINGE Centre, Braamfontein, Johannesburg for a period of four weeks from the date of the first publication of this notice, which TOWN COUNCIL OF 10EMPTON PARK is 26 November Die algemene strekking van die wysiging is coos volg: PERMANENT CLOSING OF CERTAIN Any objection or representations in connec STREET PORTIONS IN THE CENTRAL Om die tarief van watervoorsiening vir munition with this scheme shall be submitted in writ BUSINESS DISTRICT OF KEMPTON PARK sipale doeleindes vas te stel. inn to the Town Clerk, PO Box 1049, Johannesburg 2000, within a period of four weeks from Afskrifte van hierdie wysiging 16 ter insae by the abovementioned date. Notice is hereby given in terms of the provi die Kantoor van die Raad vir 'n tydperk van HT VEALE sions of section 67 of the Local Government Or veertien (14) dae vanaf datum van publikasie City Secretary dinance, 1939, that it is the intention of the hiervan. 'Civic Centre Town Council of Kempton Park to permanently Enige persoon wat beswaar teen genoemde Braamfontein close the following street portions in the central wysigings wens aan te teken, moet dit skriftelik Johannesburg business district of Kempton Park: voor of op 11 Desember 1986 by die ondergete 26 November (i) A portion of Monument Road between kende doen. Voortrekker Street and Central Avenue, Kempton Park Township, in extent approximately 561 sq m; Stadhuis STADSRAAD VAN KEMPTONPARK (ii) A road reserve area with no fixed name Margaretlaan between Voortrekker Street and Wolff Street Posbus 13 PERMANENTE SLUITING VAN SEKERE situated on the Remainder of Erf 2770, Kemp Kemptonpark STRAATGEDEELTES IN DIE SENTRALE ton Park Township, in extent approximately 26 November 1986 BESIGHEIDSGEBIED VAN KEMPTON al In; Kennisgewing No 98/1986 PARK (iii) A road reserve area with no fixed name between Voortrekker Street and Wolff Street O W VAN DER WALT Stadsklerk Kennis geskied hierby ingevolge die bepalings situated on the North Western Corner of the Revan artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike mainder of Ed 2770, Kempton Park Township, TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Kempton in extent approximately 750 sq m; park van voorneme is om die volgende straatgedeeltes in die sentrale besigheidsgebied van (iv) Wolff Street between Voortrekker Street AMENDMENT OF WATER SUPPLY BY Kemptonpark permanent te sluit: and Pine Avenue, Kempton Park Township, in LAWS extent approximately sq m; (i) 'n Gedeelte van Monumentweg tussen It is herelly notified in terms of section 96 of Voortrekkerstraat en Centrallaan, dorp Kemp (v) A portion of Margaret Avenue between the Local Government Ordinance, 17 tonpark, groot ongeveer m2; Long Street and Voortrekker Street, Kempton of 1939, Park Township, in extent approximately that the Council proposes to amend the follow (ii) Die padreserwegebied sonder vaste naam sq m; in Bylaws: tussen Voortrekkerstraat en Wolffstraat gelee k op die Restant van Ed 2770, dorp Kempton (vi) A portion of Central Avenue between WATER SUPPLY BYLAWS r park, groot ongeveer m2; West Street and Monument Road, Kempton Park Township, in extent sq m; (iii) Die padreserwegebied sonder vaste naam The general purport of this amendment is as tussen Voortrekkerstraat en Wolffstraat gelee (vii) A portion of Pine Avenue between West follows:

68 1 Enige 3992 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 To determine a tariff for the supply of water writing with the undersigned on or before 11 De STADSRAAD VAN MIDDELBURG TRANSfor municipal purposes. cember VAAL Copies of the amendment will he open for in Q W VAN DER WALT ' ' 4 spection at the Office of the Council for a period Town Clerk WYSIGING VAN VASSTELLING VAN of fourteen (14) days from the date of publication hereof. Margaret Avenue Any person who wishes to object to the pm PO Box 13 Kempton Park DREINERING EN RIOLERING posed amendments, must lodge his objection in 26November 1986 writing with the undersigned on or before 11 De Notice No 96/1986 Kennis geskied hiermee ingevolge artikel cember B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be stuur, 1939, dat die Stadsraad van Middelburg Q W VAN DER WALT by Spesiale Besluit, die Vasstelling van Gelde. Town Clerk. vir Dreinering en Riolering soos gepubliseer on der Kennisgewing No 2/1985, in die Provinsiale Town Hall STADSRAAD VAN LYDENBURG Koerant van 31 Julie 1985, met ingang 1 Septem Margaret Avenue ber 1986, verder gewysig het deur Deel III van PO Box 13 Bylae B soos volg te wysig: VASSTELLING VAN TARIEWE IN DIE Kempton Park GUSTAV KL1NGBIEL NATUURRESER 26 November Deur die gedeelte van die formule in item VAAT Notice No 98/ ) voor die woorde "waar OA die" deur die volgende to vervang: Daar word hierby ingevolge die bepalings van "Sunvenngskoste in sent per k! = 28c + 1/ artikel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike x (SS/50 + 0,02 x OA).". Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Lydenburg van voorneme is om tarie 2. Deur in item 8 die bedrag "16c" deur die we vii die gebruik van die oomaghut en die bedrag "29c" te vervang. STADSRAAD VAN KEMPTONPARK DIVERSEStadsklerk' gebruik van die afdak in die Gustav Klingbiel Natuurreservaat, vas te stel.... P F COLIN WYSIGING VAN STRAAT EN Die algemene strekking van hierdie vasstel VERORDENINGE 26 November 1986 ling is om tariewe vir die gebruik van die oomag Kennisgewing No 6/1986 hut langs die voetslaanpad en sir die gebruik van I Hiermee word ingevolge die bepalings van ar die afdak by die piekniekterrein in die Gustav tikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Klingbiel Natuurreservaat neer te 16 met datum stuur, 1939,. bekend gemaak dat die Raad van. van inwerkingtreding 1 November voorneme is om die volgende Verordeninge te TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG TRANS vrysig: Afskrifte van die voorgestelde tariewe 16 ter VAAL insae by die kantoor van die Stadsklerk vir 'n STRAATEN DIVERSEVERORDENINGE tydperk van veertien (14) dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. AMENDMENT OF DETERMINATION OF Die algemene strekking van die wysiging is CHARGES om die bergingsfooi van kruidenierswaentjies te Enige beswaar teen die voorgestelde tariewe verhoog. moet skriftelik deur die ondergetekende voor of op 10 Desember 1986 ontvang word. DRAINAGE AND SEWERAGE Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van 3 M A DE BEER Notice is hereby given in terms of section veertien (14) dae vanaf datum van publikasie Stadsklerk 80B(8) of the Local Government Ordinance, hiervan. Pobus , that the Town Council of Middelburg has 4rydenburg persoon wat beswaar teen genoemde 26 November 1986 by Special Resolution, further amended the De termination of Charges for Drainage and Sewer wysigtng wens aan te teken, moet dit skriftelik Kennisgewing No 47/1986 age published under Notice No 2/1985 in the voor of op 11 Desember 1986 by die ondergete kende doen. Provincial Gazette of 31 July 1985, with effect from 1 July 1986 by amending Part III of Schedule B as follows; Q W VAN DER WALT. Stadsklerk TOWN COUNCIL OF LYDENBURG 1. By the substitution for the formula in item. 1(b) before the words "were OA is" of the fol Stadhuis DETERMINATION OF CHARGES IN THE lowing: Margaretlaan GUSTAV KLINGBIEL NATURE RESERVE "purification costs in cents per k/ = 28c Posbus /6 x (SS/50 + 0,02 x DA).". Kemptonpark It is hereby notified in terms of section SOB of 26 November 1986 the Local Government Ordinance, 1939, that it 2. By the substitution for the amount "16c" in Kennisgewing No 96!1986" is the intention of the Town Council of Lydenburg to determine charges for the use of the item 8 of the amount "29c". P F COLIN overnight hut and the use of the shed in the Town Clerk Gustav Klingbiel Nature Reserve. 26 November 1986 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK The general purport of this determination is to Notice No 6/1986 levy charges for the use of the overnight hut on AMENDMENT OF STREET AND MISCEL the trial and for the use of the shed at the picnic LANEOUS BY LAWS spot in the Gustav Klingbiel Nature Reserve and will be effective as from 1 November STADSRAAD VAN ORKNEY It is hereby notified in terms of section 96 of Copies of the proposed determination of the Local Government Ordinance, 1939, that charges are open for inspection at the office of WYSIGING VAN VASSTELLING VAN the Council proposes to amend the following the Town Clerk for a period of fourteen (14) GELDE VIR DIE UITREIKING VAN SER By laws: days from the date of publication hereof in the DIE VERSKAFFING VAN TIFTICATE, IN Gazette. Provincial STREET AND MISCELLANEOUS BY LIGTING EN AFDRUKKE VAN PLANNE, LAWS Any objection to the proposed determination DIE HUUR VAN TOERUSTING EN ALof charges Must reach the undersigned in writing LERLEI AANGELEENTHEDE The general purport of this amendment is to on or before 10 December increase the storage charge for grocery trollies. J MADE BEER Ingevol ge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Copies of this amendment will be open for in Town Clerk op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend spection at the office of the Council fora period PO Box 61 gemaak dat die Stadsraad van Orkney by Speof fourteen (14) days from the date of publica wale Besluit die gelds afgekondig in Prownsiale L lion hereof. Koerant 4240 van 29 Desember 1982, gewysig 2/denburg November 1986 het soos hieronder uiteengesit en word hierdie Notice No 47/1986 Any person who wishes to object to the pro wysiging geag in werking te getree het op 1 Sepposed amendment, must lodge his objection in amber

69 [ PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Deur in deel A van die Bylae, item 15 dear die BYLAE I dien verstande dat die verstrekking van algende te vervang: inligting met betrekking tot die Jigging, GELDE BETAALBAAR AAN DIE RAAD grootte, afmetings en nommer, asook die "15. Vir die uitreiking van duplikaat doku BETRE1 1 ENDE DIE VERSTREKKING straatadres van 'n vaste eiendom en infig iente: VAN INLIGTING EN ANDER AANGE ' ting met betrekking tot die eenin vyftig LEENTHEDE jaar vloed lyn, gratis verskaf word. (a) Vir 'n duplikaatverbruikersrekening: 50c. R (d) Enige rekening wat meer as 3 (b) Vir 'n duplikaat dagvaarding of afkoop boetekaartjie: R3,00.". 1. Enige sertifikaat ingevolge artikel maande tevore gelewer is 0,75 80(119) van Ordonnansie 17 van ,20 8. Enige voortdurende nasporing van M S JACOBSZ aaeende rn Stadsklerk 2. Die uitreiking van enige waardering inligting: Per uur of gedeelte daarvan 8,00 Burgersentrum sertifikaat 1,00 ' 9. Opname van voertuig Privaatsak X8 en voetgang Orkne 3. Enige sertifikaat vii doeleindes van ervolurnes vir 'n 12uur [ydperk: y 2620 die Wet op Huurbeheer 1,00, (a) Waar inligting reeds beskikbaar is: 26 November Enige sknftelik verklaring uitgereik Kennisgwing No 79/198W6m Per opname 50,00 ingevolge artikel 50 van Ordonnansie 17 van ,00 (b) Waar opname spesiaal gedoen moet word: 5. Enige staat van verhaalbare debiete ingevolge die bepalings van artikel 50 van Per opname 250,00 TOWN COUNCIL OF ORKNEY Ordonnansie 17 van , Ten opsigte van die verskaffing van AMENDMENT TO DETERMINATION OF 6. Publikasies en inligtingstukke (ver foto's, fotostatiese afdrukke en afskrifte CHARGES FOR THE ISSUING OF CER koopbelasting nie ingereken nie): van sketsplanne, verslae, verklarings, TIFICATES, THE FURNISHING OF INFOR ens, oor padongelukke: (a) Vir elke: MATION AND COPIES OF PLANS, THE (a)(i)eerste foto 10,55 TIRING OF EQUIPMENT AND SUNDRY (i) Eksemplaar van die Kieserslys: MATTERS Kleurlingen Asiergebiede, per wyk... 3,00 (ii) Bykomende foto's, elk 3,35 In terms of section 80B(8 of the Local Go Alle ander wyke, per wyk 20,00 (b) Fotostatiese afdrukke van 'n onge.) luksverslag of sketsplan: vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified (ii) Stel kaarte met name en adresse that the Town Council of Orkney by Special van kiesers, per wyk 75,00 (i) Eerste afdruk 10,55 Resolution amended the charges published in Provincial Gazette 4240 of 29 December 1982 as (iii) Stel gomplakkers met name en (ii) Bykomende afdrukke, elk 2,75 set out below and shall be deemed to have come adresse van kiesers, per wyk 75,00 into operation on 1 September (c) Afskrifte van 'n ongeluksverslag (b) 1974dorpsbeplanningskemaklou (sknftelik): By the substitution for item 15 of part A of the sules, per eksemplaar 10,00 Schedule of the following: (c) Pretoria struktuurplan: Groot (i) Eerste afskrif 15,95 1 "15. For issuing of duplicate documents: skaalselkaart: (ii) Bykomende afskrifte, elk 3,70 (a) For a duplicate consumer's account: 50c. (i) Per stel 100,00 (d) Afskrifte van 'n sketsplan: (b) For a duplicate summons or spot fine (ii)per selkaart 20,00 (i) Eerste afskrif 15,95 ticket: R3,00.". (d) Finansiele besonderhede, statis (ii) Bykomende afskrifte, elk 4,65 M S JACOBSZ tiese data en tariewe (jaarlikse publika (e 7,50.) Fotostatiese afdrukke van 'n ver Acting Town Clerk sie) klanng: Civic Centre Private Bag X8 (e) Statistiese tabelle (Pretoriase muni (i) Eerste afdruk 10,55 Orkney sipale gebied): 2620 (i) Funksionele indeling van beskik 00 Bykomende afdrukke, elk 2,75 26 November 1986 ' bare persele 3,00 Notice No 79/1986 (f) Afskrifte van 'n verklaring (skrifte i lik) (ii)bevolking per voorstad 1, (iii) Woonstellys (alfabeties) 3,00 (i)eerste afdruk 13,95 (iv) Woonstellys (details per voorstad) (ii) Bykomende afskrifte, elk 1,55., (g) Aanvraag om besonderhede van as STADSRAAD VAN PRETORIA (v) Getal woonsteleenhede en blokke suransies, gettnes, partye en voertuie... 8,20 per voorstad (opsomming) 1, Ander foto's en kleurtransparante INTREKKING VAN GELDE BETAAL (vi) Getal woonhuise, woonsteleen (verkoopbelasting nie ingereken me): BAAR AAN DIE RAAD BETREFFENDE hede en bevolking per voorstad (opsom (a) Papiervergrotings (foto's): DIE VERSTREKKING VAN INLIGTING EN ming) 3,50 ANDER AANGELEENTHEDE EN DIE Kleur: i VASSTELLING VAN GELDE IN DIE PLEK (f) Kaarte van Pretoria: 76mm x 102 mm tot 127 mm X 178 mm 2,00 DAARVAN6,00 (i) In boekvorrn 203 mm x 254 mm tot 240 mm x 305mm 3,00 i i 305 mm x 406 mm tot 406 mm x 508 mm 10,00 Ooreenkomstig artikel 8013(8) van die Ordon (ii)muurkaarte 2,00 510mm x 610mm 15,00 nansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie (iii) Toeristekaarte 0,30 Prys per m2 80,06 17 van 1939), word hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad van Pretoria die gelde betaalbaar (g) Inligtingsbrosjure: Melrose huis 2,00 Swarten wit: aan die Raad betreffende die verstrekking van inligting en ander aangeleenthede, soos op 11 (h) Inligtingsbrosjure: Pretoria die Ja 76mm x 102 mm tot 127 mm x 178 mm 1,75 Julie 1984 afgekondig is, ingetrek het en die karandastad 0, mm X 254 mm tot 240 mm X 305 mm 2,75 gelde soos in die onderstaande Bylae uiteengesit 305 mm x 406 mm tot 406 mm x 508 mm 7,00 word, in die plek daarvan vasgestel het met in 7. Insae in of verstrekking van inligting 510mm x 610mm 12,00 wat geredelik beskikbaar is ten opsigte gang van die eerste da& van die maand wat volg Prys per m2 50,00 op die datum van publikasie hiervan in die Pro van.. vinsiale Koerant. (b) Montering van foto's op karton: (a) Die naam of adres of albei van 'n ' P DELPORT persoon 1,00 Kleur: Stadsklerk (b)soneringsertifikate 2,00 76mm x 102 mm tot 255 mm x 305mm 2,00 305mm x 406 mm tot 510mm x 610mm 4,00 26 November 1986 (c) Enige akte, dokument of diagram Drukwerk op karton 3,00 Kennisgewing No 280/1986 of desbetreffende besonderhede: Met 3,00

70 3994 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 Swartenwit: (b) Poskaarte: Algemeen (kleur) 0,30 (iii) List of flats (alphabetical) 3,00 76 mm x 102 mm tot 255 mm x 305 mm 2,00 Poskaarte: Algemeen (swanenwit) 0, mm x (iv) List of flats (details per suburb) 406 mm tot 510 mm x 610 mm 4,00 Drukwerk op karton 3,00 (c) Poskaarte: Kunsmuseum (kleur) 3,014 0,60. (v) Number of flatunits and blocks of (c) Kopiering van swarten wit foto... 3,50 flats per suburb (summary) 1,50 (d) Transparante: (vi) Number of houses, flat units and population per suburb (summary) 3,50 Kleur: CITY COUNCIL OF PRETORIA (f) Maps of Pretoria: 60 mm x 70 ram 10,00 WITHDRAWAL OF FEES PAYABLE TO CO In book form 102 mm x 6, mm tot 127 mm x 178 mm 22, mm X 254 mm tot 240 mm x 305 mm 35,00 THE COUNCIL WITH REGARD TO THE FURNISHING OF INFORMATION AND (ii) Wall maps 2, mm x 406 mm tot 406 mm x 508 mm 40,00 A OTHER MATTERS AND THE DETERM1 (iii) Tourist map 500 mm x 600 min 80, n a 0,30 NATION OF FEES IN THE PLACE THERE Swart enwit: OF (g) Information brochure: Melrose House 2,00 60 mm x 70 mm 3, mm x 127 mm tot 127 mm x In 178 mm accordance with section 5,00 80B(8) of the (h) Information brochure: Pretoria the 203 mm x 254 mm tot 240 mm x 305 mm Local Government Ordinance, ,00 (Ordinance Jacaranda City 0, mm 17 x 406 mm tot 406 mm x of 508 rum 1939), it is hereby made known that the 12, mm x 600 mm City Council of Pretoria has 20,00 withdrawn the fees 7. Inspection or furnishing of informapayable to the Council with regard to the fur tion readily available in respect of: (e) Kleurkopiering van skilderye 30,00 nishing of information and other matters as pub lished on 11 July 1984 and has determined the (a) The name or address or both of a (f) Duplisering van 35 mm skyfies: fees as set out in the Schedule below, in the Person 1,00 place thereof, with effect from the first day of Kleur 1,00 the month following the date of (b) Zoning certificates publication 2,00 Swartenwit hereof in the Provincial Gazette. 0,75 (c) Any deed, document or diagram or P DELPORT any details relating thereto: Provided that 12. Afskrifte van of uittreksels uit Town Clerk the furnishing of information with regard enige notule of die jaarlikse stoat, of uit to the location, extent, dimensions and treksels van die rekeninge van die Read 4 No 26 November No number, as well as the street address of Notice 280/ en kopied van die verslag van die oudi any fixed property. and information with teurs: Per A4 grootte of deel daarvan SCHEDULE regard to the onemfiftyyearsflood line (verkoopbelasting nie ingereken nie) 0,25 will be given free of charge. FEES PAYABLE TO THE COUNCIL WITH 13. Enige fotostatiese afdruk waarvoot REGARD TO THE FURNISHING OF IN (d) Any account rendered more than 3 dear nie elders in hierdie Bylae voorsie FORMATION AND OTHER MATTERS months previously 0,75 ning gemaak is nie, benewens die gelde voorgeskryf vir die nasporing van of insae R 8. Any continuous search for informain die dokument: Per A3 grootte (297 tion: Per hour or portion thereof 8,00 mm x 420 mm) of deel daarvan 0,30 1. Any certificate in terms of section 80(119) of Ordinance 17 of ,20 9. Vehicle and pedestrian volume sur 14. Enige fotostatiese afdruk op trans veys fora 12hour period: parante of kopie daarvan (verkoopbelas 2. The issue of any valuation certificate 1,00 (a) Where information ingereken nie) 0,50 is already avail able: 15. Enige stel verordeninge, hetsy ge. 3. Any certificate for purposes of the konsolideer, geannoteer, of enige wysi Rent Control Act 1,00 Per survey 50,00 ging daarvan: Per A4grootte of gedeelte 4. Any written statement issued in (b) Where a survey has to be specially daarvan (verkoopbelasting nie ingereken terms of section 50 of Ordinance 17 of undertaken: Die) kames maksimam ,00 Per survey 250,00 van R Any statement of recoverable debits 16. Die berekening van gelde vir af in terms of the provisions of section 50 of 10. In respect of the furnishing of drukke van oorspronklikes of hoofkopiee Ordinance ,00 photos, photostatic copies and copies of van planne, tekeninge, diagramme of sketch plans, reports, statements, etc, in scortgelyke dokumente geskied cot 6. Publications and information.docueenkomstig die grootte en materiaal van ments (sales tax excluded): connection with road accidents: die afdruk, soos in die volgende tabel (a) For each: (a)(i) First photo 10,554 voorgeskryf word, onderworpe aan 'n minimum hefting van R1,00 per klient, (i) Copy of the Voters' Roll: (ii) Additional photos, each 3,35 en per A4grootte of veelvoude daarvan (verkoopbelasting nie ingereken nie): Coloured and Asian areas, per ward (b) Photostatic 3,00 copies of an accident report or sketch plan: Papier 0,30 All otherwards, per ward 20,00 Sepia en Durester 1,00 (i) First copy 10,55 Ozalar 0,40 00 Sel of cards with names and ad (ii) Additional copies, each 2,75 Linne 0,50 dresses ofvoters, perward 75,00. Muurkaart, skaal 1:25 000: Per stel an accident (iii) report 25'00 Set of gummed labels with names (c) Copies of (writ Muurkaart, skaal 1:15 000: Per stel 30,0075,00 ten): and addresses ofvoters, per ward 17. Massameetbruggelde: (b) 1974 Townplanning Scheme (i) First copy 15,95 (a) Per motorkar, kombi, ligte aflewe clauses, percopy 10,00 (ii) Additional copies, each 3,70 ringswa, stasiewa, paneelwa, sleepwa of ( Pretoria Structure Plan: Largescale woonwa 2,00 (d) Copies of a sketch plan: cellmc)ap: (b) Per vragmotor of bus 3'00 (i) First copy 15,95 (i)per set 100,00 (c) Per leunwa of treinbus 5,00 (ii) Additional copies, each 4,65 (ii)percell map 20,00 (d) Pervragmotor met vrag 3,00 (e) Photostatic copies of a statement: (d) Financial particulars, statistical (e) Per leunwa met vrag 5,00 data and tariffs (annualpublication) 7,50 (i) First copy 10, Skyfies en poskaarte waarvoor daar (e) Statistical tables (Pretoria munici (ii) Additional copies, each 2,75 nie elders in hierdie Bylae voorsiening pal area): (f) Copies of a statement (written): gemaak mask is nie (verkoopbelasting (I) Functional classification of available nie ingereken nie): '. premises 3,00 0) First copy 13,954 (a) Skyfies ". (ii)populationper suburb 1,50 (H) Additional copies, each 1,55 '

71 I cluded) PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER (g) Request for particulars of insur or multiple thereof (sales tax excluded): nance 17 of 1939), that it is the intention of the antes, witnesses, parties and vehicles... 8,20 Council to close permanently a portion of the 11. Other photos and colour transpa Paper 0,30 street reserve of Anna Wilson and Kamferbos Sepia anddurester 1,00 Streets, Kilner Park Extension 1, in extent aprencies (sales tax excluded): in40proximately '. Line Ozalnar 0,.50 (a) Paper enlargements (photos): Wall map, scale 1:25000: Per set 25,00 The Council intends selling the abovemen Wall map, scale 1:15000: Perset 30,00 Boned portion of the street reserve to II J Slip Colour: pers (P 17. Massmeasuring bridge fees: 76 mm x 102 mm to 127 mm x 178 mm 2,00 consolidated and rezoned. 203 nun 254 mm to 240 mm x 305 mm 3,00 (a) Per motor car, combi, light delivery A plan showing the proposed closing, as well 305 mm x 406 mm to 406 mm x 508 mm 10,00 van, station wagon, panel van, trailer or as further particulars relative to the proposed 510 mm x 610 film 15,00 caravan 2,00 Price perm 80,00 closing, may be inspected during normal office (b)per lorry or bus 3,00 hours at Room 3027, Third Floor, West Block, Blackand white: Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and (c)per semitrailer or trainbus, 5,00 telephonic enquiries may be made at telephone 76 mm x 102 mm to 127 mm x 178 mm 1, , extension mm x 254 mm to 240 mm x 305 mm 2,75 (d)per lorrywith load 3, mm x 406 mm to 406 mm x 508 mm 7,00 Any person who has any objection to the pro 510 mm x 610 nun 12,00 (e)per semi trailer with load 5,00 posed closing or who may have a claim to com Price per m' 50,00 pensation if such closing is carried out, must 18. Slides and postcards for which pro lodge his objection or claim, as the case may be, (b) Mounting of photos on cardboard: vision has not been made elsewhere m in writing at the abovementioned room, or post this schedule (sales tax excluded): it to PO Box 440, Pretoria 0001, not later than Colour: (a)slides 0,70 Friday, 30 January mm x 102 mm to 255 mm x 305 mm 2,00 P DELPORT 305 mm x 406 mm to 510 mm x 610 mm 4,00 (b) Postcards: General (colour) 0,30 Town Clerk Printing on cardboard 3,00 Postcards: General (blackandwhite) 26 November 1986 Blackand white: 0,20 Notice No 293/ mm x 102 x 305 mm 2,00 (9) Postcards: Art Museum (colour) 0, mm x 406 mm rnm to to 2510mm 5 X 610 mm 4, Printing on cardboard 3,00 MUNISIPALITEIT RANDFONTEIN (c) Copying of blackand white photos 3,50 (d) Transparencies: STADSRAAD VAN PRETORIA PERMANENTE SLUITING VAN 'N GE DEELT,E VAN STRYDOMSTRAAT EN Colour: SANITERESTEEG GRENSENDE AAN ERF VOORGENOME SLUITING VAN 'N GE 1021, RANDGATE 60mm X 70mm 10,00 DEELTE VAN DIE STRAATRESERWE 102 mm X 127 mm to 127 mm x 178 mm 22,00 VAN ANNA WILSON EN KAMFERBOS 203 mm x 254 mm to 240 mm X 305 mm 35,00 STFtAAT,KILNERPARK UITBREIDING Kennis geskied hiermee kragtens die bepa mm x 406 mm to 406 mm X 508 mm 40,00 lings van artikel 67 van die Ordonnansie op 500mm X 600 mm 80,00 Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Hiermee word ingevolge artikel 67 van die Stadsraad van Randfontein van voorneme is om Blackandwhite: Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or 'n gedeelte van Strydomstraat en die sanitere donnansie 17 van 1939), kennis gegee dat die steeg grensende aan Erf 1021, Randgate, perma, 60 mm x 70mm 3,00 Raad voomemens is om 'n gedeelte van die nent te sluit. 102 mm x 127 mm to 127 mm x 178 mm 5,00 straatreserwe van Anna Wilson en Kamferbos 203 mm x 254 mm to 240 mm x 305 mm 8,00 strut, Kilnerpark Uitbreiding I, groot ongeveer Enige persoon wat enige beswaar teen die bo 305 mm x 406 mm to 406 mm X 508 mm 12, , permanent to sluit. genoemde voomeme het of wat enige eis vir ska 500 mm x 600mm 20,00 devergoeding mag he indien die voorneme Die Raad is voomemens om die bogenoemde uitgevoer word, word versoek om sy/haar be (e) Colour copying ofpaintings 30,00 gedeelte van die straatreserwe aan H.J. Slippers swaar of eis, na gelang van die geval, skriftelik (Edms) Bpk te verkoop, welke gedeelte gekon by die Raad in te dien voor of op Dinsdag 27 (f) Duplication of 35 mm slides: solideer en hersoneer staan te word. Januarie Colour 1,00 'n Plan waarop die voorgenome sluiting aan 'n Sketskaart wat die betrokke gedeelte van Black and white 0,75 getoon word, asook verdere besonderhede be Strydomstraat en die saniteresteeg grensende treffende die voorgenome sluiting, le gedurende aan Erf 1021, Ratidgate, aantoon kan gedurende ll 12. Copies of or extracts from any mi gewone kantoorure in Kamer 3027; Derde Ver die gewone kantoorure by Kamer 2, Departe nutes or the annual statement, or ab dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt ment van die Stadsekretaris, Stadsaalgebou, stracts of the accounts of the Council and straat, Pretoria, ter insae en telefoniese navraag Randfontein, besigtig word. copies of the report of the auditors: Per kan by telefoon , bylyn 273, gedoen r A4 size or part thereof (sales tax ex word. C A DE BRUYN 0,25 Enigiemand wat beswaar teen die voorge Stadsklerk 13. Any photostatic copy for which name sluiting wil mask of wat 'n eis om vergoe Posbus 218 provision has not been made elsewhere in ding kan h8 indien die sluiting plaasvind, moet Randfontein this schedule, in addition to the fees pre sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik voor 1760 scribed for the search for or inspection of of op Vrydag, 30 Januarie 1987, by die boge 26 November 1986 the document: Per A3 size (W7 mm x melee kamer indien of aan Posbus 440, Pretoria. Keniusgewing No 67/ mm) or part thereof 0, , Po& 14. Any photostatic copy on transpa PDELPORT rencies or coy thereof (sales tax ex Stadsklerk cluded) 0,50 26 November 1986 Kennisgewing No 293/1986 MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN 15. Any set of by laws, whether consolidated, or annotated, or any amend PERMANENT CLOSING OF A PORTION ment thereto: Per A4 size or part thereof OF STRYDOM STREET AND SANITARY (sales tax excluded) kovith a suimum LANE ADJACENT TO ERF 1021, RAND CITY COUNCIL OFPRETORIA of R5,03 GATE 16. The calculation of fees for copies of PROPOSED CLOSING OF A PORTION OF originals or main copies of plans, draw Notice is hereby given in terms of the provisions of section 67 of the Local Government Or THE STREET RESERVE OF ANNA wa. ings, diagrams or similar documents, SON AND KAMFERBOS STREETS, KILshall be in accordance with the size and dinance, 1939, as amended, that NERPARK EXTENSION it is the 1 material of the copy, as prescribed in the intention of the Town Council of Randfontein to following table, subject to a minimum close a portion of Strydom Street and the salevy of R1,00 per client, and per A4 size Notice is hereby given in terms of section 67 of nitary lane adjacent to Erf 1021, Randgate, perthe Local Government Ordinance, 1939 (Ordi manently. I

72 3996 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER1986 Any person who has any objection to the (a) Items 1(1)(b)(i) and 1(1)(b)(ii) by the sub TOWN COUNCIL OF SPRINGS above intention or who may have any claim for stitution for the words "per" of the word "of" compensation should the intention be carried where it appears for the second time. out, is requested to lodge his/her objection or PROCLAMATION OF ROAD OVER PUB, 1111 claim, as the case may be, with the Council in 1b) Item 1(1)(b)(v) the insertion of the word LIC PLACE IN SELCOURT, SPRINGS writing on or before Tuesday 27 January "bulk" before the word "container". A sketch plan showing the relevant portion of (c) Item 1(1)(c)(iii) the insertion of the words th enoticlocali "or Authorities Roads Ordinansece, No 44 Strydom Street and the sanitary. lane adjacent to part thereof" at the end of the sentence. of 1904, as amended, that the Town Council of Erf 1021, Randgate, may be inspected during (d)item 1(2)(d) 6y the substitution for the ex Springs has petitioned the Administrator to pro normal office hours at Room 2, Department of oression where it "(a) and (c)" of the claim as a public road the road as described in the Town Secretary, Town Hall Building, Rand. fontein.expression "(a) to (c aspears ". the schedule hereto and defined by Diagram SG No A7134/86, framed by Land Surveyor G Pure) Item 2(2) the substitution for the expres chase from a survey performed during June C A DE BRUYN sion "N of the expression "Id" where it appears Town Clerk (0 Item 3(2) the deletion of the words "pail A copy of the petition and diagram can be inand". PO Box 218 Randfontein spected during ordinary office hours at the office of the undersigned (g) Item 3(3) the substitution for the expres.res 26 November 1986 sions "RI,15" and "R4,65" of the expressions Any interested person who wishes to lodge Notice No 67/1986 "R1,30" and "R5,20" where it appears. proclamation of the proroadto mast in thelodge his oction in wnting any objection 2. By the Schedule of the determination the pinosed duplica te,, with the Directorbje of Local Govern Afrikaans text in ment, Private Bag X437, Pretoria 0001, and the (a) hems 1(I)(b)(iv) and (v) the substitution undersigned not later than 14 January for the figure "5" of the figure "4". J VENTER STADSRAAD VAN RUSTENBURG (b) Ite 1(3) the substitution for the word Town Secretary VASSTELLING VAN GELDE: SANITEIT "kospryse"rp of the word "kosprys". Civic Centre Springs EN VULLISVERWYDERING: KENNISGE WJ ERASMUS 26 November 1986 WING VAN VERBETERING Town Clerk Notice No 111/1986 Munisipale Kennisgewing 56/1986 van 6 Au Municipal Offices SCHEDULE gustus 1986 word hierby soos volg verbeter: P ROstenb Box 16rg 1. Deur in die Bylae van die vasstelling in die 0300 DESCRIPTION OF ROAD Engelse teks in 26 November 1986 Notice No 83/1986 (a) Items 1(1)(13)(i) en 1(1)(b)(ii) die woord A road ± 18 to 20' wide which extends from Charterland Avenue, Selcourt in a south wester "per" waar dit die tweede keer voorkom deur die woord "of" te vervang. ly direction over a public place Selcourt up to where it meets Phoenix Road, Selcourt and Bar (b) Item 1(1)(b)(y) die woord "bulk" voor die woord "container ' in te voeg. ' bara Avenue, Selcourt Extension STADSRAAD VAN SPRINGS (c) Item 1(1)(c)(iii) die woorde "or part thereof aan die erode van die sin in te voeg. (d) Item 1(2)(d) die uitdrukking "(a) and (c)'. deur die uitdrukkmg "(a) to (c)" te vervang. PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR OPENBAREPLEK IN SELCOURT, SPRINGS STADSRAAD VAN VERWOERDBURG (e) Item 2(2) die uitdrukking "I" waar dit Kennis geskied hiermee ingevolge artikel S voorkom met die uitdrukking "kr' te vervang. van die "Local Authorities Roads Ordinance",VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI No 44 van 1904, sops gewysig, dat die Stadsraad TING EN VERVREEMDING VAN GEvan Springs 'n versoeksknf tot die Administra DEELTES VAN PARKERF 1509, (f) Item 3(2) die woorde "pail and" te skrap. (g) Item 3(3) die undrukkings "R1,15" en hkr LYTTELTON MANOR UITBREIDING 1 "R4,65" waar dit voorkom met die uitdrukkings van oms word en gedefinieer word deur teur gerilcilket om die pad wet in die bylae "R1,30" en "R5,20" te vervang. Diagram S No A7134/86, wat deur Landmeter Kennis geskied hiermee dat die Stadsraad van 0 Purchase opgestel is van opmetings wat in Ju Verwoerdburg van voorneme om: 2., Deur in die skedule van die vasstelling in the 1986 gedoen is as 'n openbare pad te verdie Afrikaanse teks in klaar. 1. Ingevolge die bepalings van artikel 68 saamgelees met artikel 67 van die Ordonnansie (a) Items 1(1)(b)(iv) en (v) die uitdrukking 'n Afskrif van die versoelcskrif en diagram 18 ' op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, ge "5" met die uitdrukking "4" te vervang. ter insae by die kantoor van die ondergetekende deeltes van Parkerf 1509, Lyttelton Manor Uittydens gewone kantoorure. breiding 1 permanent te sluit; en (b) Item 1(3) die woord "kospryse" deur die woord "kosprys" te vervang. Enige belanghebbende persoon wat 'n be 2. ingevolge die bepalings van artikel 79(16) swaar teen die proklamering van die voorgestel saamgelees met artikel 79(17) van bogemelde, ' WJ ERASMUS de pad het, moet sodanige beswaar skriftelik in Ordonnansie die geslote gedeeltes aan Die Stadsklerk tweevoud, by die Direkteur van Plaaslike Be Armesorg Utiliteitsmaatskappy, Pretoria te Stadskantore stuur, Privaatsak X437, Pretoria 0001, en die on skenk vir ouetehuisdoeleindes. Rustenburg dergetekende indien, the later as 14 Januarie Posbus 'n Plan waarop die betrokke gedeeltes aange 0300 Loon word sal gedurende gewone kantoorure vir J VENTER ve111 R 26 November 1986 'n tydperk van sestig (60) dae vanaf datum van Stadsekretaris Kennisgewing No 83/1986 hierdie kennisgewing ter insae le by die Munisi Burgersentrum pale Kantore, Die Hoewes, Verwoerdburg. Springs 26November 1986 Persona wat beswaar teen die voorgestelde Kennisgewing No 111/1986 sluiting of skenking wil aanteken of 'n eis om skadevergoeding wil instel indien sodanige slui TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG ting uitgevoer word, moet die beswaar of eis BYLAE sknftelik aan die ondergetekende fewer nie later DETERMINATION OF CHARGES: SAN nie as 30 Januarie ITARY AND REFUSE REMOVAL: COR BES1CRYWING VAN PAD RECTION NOTICE P J GEERS 'n Pad ± 18 tot 20' wyd wat strek vanaf Stadsklerk Municipal Notice 56/1986 dated 6 August 1986 Charterlandlaan, Selcourt in 'n suidwestelike Posbus is hereby corrected as follows: rigting oor 'n openbare plek Selcourt tot waar Verwoerdburg I dit aansluit met Phoenixweg, Selcourt en Barba 26 November By in the Schedule of the determination in raweg, Selcourt Uitbreiding 3. Kennisgewing No 84/1986 the English text in

73 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG is the intention of the Town Council of Weston aria to amend the Sanitary and Refuse Remo "PROPOSED PERMANENT CLOSING AND PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE vals Tariff under the Schedule of the Refuse(Solid Wastes) Bylaws promulgated under ALIENATION OF PORTIONS OF PARK TORIA REGION TOWNPLANNING Administrator's Notice 1484 dated 22 August ERF 1509, LYTTELTON MANOR EXTEN SCHEME I OF 1960 (AMENDMENT SION 1 SCHEME 1013). The general purport of the amendment is to Notice is hereby given that the Town Council Notice is hereby given in terms of section 26 of increase the tariffs. of Verwoerdburg intends: the Town planning and Townships Ordinance, Copies of these draft bylaws are open to in 1965 (Ordinance 25 of 1965), as amended, that 1. In terms of section 68 read with section 67 spection at the office of the Council for the Town Council of Kempton Park has pre a period of the Local Government Ordinance, 1939, as of fourteen (14) days from the date of publica pared a draft townplanning scheme to be amended, to close portions of Park Erf 1509, tion hereof in the Provincial Gazette. known as Amendment Scheme Lyttelton Manor Extension 1, permanently; and Any person who desires to record his objec This amendment scheme contains, the follow 2. in terms of section 7906) read with section tion to the said bylaws shall do so in writing to ing proposals: 79(17) of the abovementioned Ordinance to do the undermentioned within 14 days after the nate the closed portions to the Armesorg Uti The deletion of provisos (CLX III) A (m) and date of publication of this notice in the Provinliteitsmaatskappy, Pretoria for the purpose of (n) and the addition of provisos (CLX III) B (d) cial Gazette. housing for the aged. and (e) in respect of all the erven in the township Heuweloord Extension 2 which are Erven II VAN NIEKERK A plan showing the portions to be closed will up to and including Town Clerk lie for inspection during normal office hours for a period of sixty (60) days as from the date of Particulars of this amendment scheme are this notice at the Municipal Offices, Die open for inspection at the office of the Town Municipal Offices Hoewes, Verwoerdburg. Clerk, Municipal Offices, Verwoerdburg, for a PO Box 19 period of four weeks from the date of the first Westonaria Any person who wishes to object to the pro publication of this notice which is 26 November 1780 posed closing or donation or who may have any November 1986 claim for compensation if such closing is carried ut must lodge such objection or claim in writing Any objection or representations in connec Th the undersigned not later than 30 January tion with this scheme will be submitted in writing lik to the Town Clerk, PO Box 14013, Verwoerdburg 0140, within a period of four weeks from the abovementioned date. P J GEERS P GEERS Town Clerk Town Clerk' PO Box Municipal Offices Verwoerdburg PO Box November 1986 Verwoerdburg Notice No 84/1986 STADSRAAD VAN WITBANK November PLAASLIKE GEREGISTREERDE EFFEKTE STADSRAAD VAN WESTONARIA PERSENTASIE LENING NO 7, /93 35 STADSRAAD VAN VERWOERDBURG WYSIGING VAN VERORDENINGE 7, / , / , /98 38 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Daar word hierby ingevolte artikel 96 van die /98 39 PRETORIASTREEK DORPSAANLEGSKE Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be ' 7, /99 40 MA 1 VAN 1960 (WYSIGINGSKEMA 1013) kend gemaak dat die Stadsraad van Westonaria 7, /94 41 voomemens is om die Sanitere en Vul 8, /98 43 lisverwyderingstarief onder die Bylae van die 9, /99 Kennis word hiermee ingevolge die bepalings 45 Verordeninge Betreffende Vaste Afval afgekon 12, /96 van artikel van die Ordonnansie op Dorpsbe dig by Administrateurskennisgewing 1484 van 13, /96 planning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van Augustus 1984 to wysig. 1977/92 1%5), soos gewysig, gegee dat die Stadsraad van 59 erwoerdburg 'n ontwerp dorpsbeplanningske Die algemene strekking van hierdie wysiging 1977/ ,7312,90 a opgestel het wat as Wysigingskema 1013 be is om die tariewe te verhoog. 1978/ , /96 tend sal staan. 67 Afskrifte van hierdie konsepverordeninge 16 8, /86 68 Hierdie wysigingskema bevat die volgende ter insae by die kantoor van die Read vir 'n tyd 9, /97 69 morstelle: perk van veertien (14) dae vanaf die publikasie 10, /87 70 hiervan in die Provmsrale Koerant. 11, / Die skrapping van voorbehoudsbepalings 13, /91 73 (CLX III) A (m) en (n) en die byvoeging van Enige persoon wat beswaar teen genoemde 12, /98 79 voorbehoudsbepalings (CLX III) B (d) en (e) verordenmge wens aan to teken moet dit skrifte 10, /88 85 betreffende al die erwe in die dorp Heuweloord lik binne 14 dae van die datum van publikasie 10, /88 86 Uitbreiding 2 naamlik erwe 974 tot en met van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe 16, /88 87 rant by die ondergetekende doen. 12, /89 89 Besonderhede van hierdie wysigingskema le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Verwoerdburg, vir 'n tydperk J H VAN NIEKERIC Die nominate register en oordragboeke vir van vier weke vanaf die datum waarop hierdie Stadsklerkbovermelde effekte sal, ooreenkomstig artikel kennisgewing die eerste keer gepubliseer word Munisipale Kantoor 10 van die Ordonnansie No 3 van 1903, gesluit naamlik 26 November Posbus 19 wees vanaf 17 Desember 1986 tot en met 31 De Westonaria sember 1986, beide datums ingesluit. Rente be Enige beswaar of vertoe in verband met pier 1780 taalbaar op 31 Desember 1986 sal betaal word die skema moet binne 'n tydperk van vier weke 26 November 1986 aan effektehouers wat geregistreer is op die vanaf bogenoemde datum skriftelik aan die Kennisgewing No 47/1986 sluitingsdatum. Stadsklerk, Posbus 14013, Verwoerdburg 0140,. gerig word. I D B STEYN Stadsklerk P GEERS TOWN COUNCIL OF WESTONARIA Stadsklerk Munisipale Kantore Munisipale Kantoor asbus AMENDMENT TO BYLAWS Posbus 3 erwoerdburg Witbank It is hereby notified in terms of section 96 of 26 November November 1986 the Local Government Ordinance, 1939, that it Kennisgewing No 69/1986

74 3998 PROVINSIALEKOERANT, 26 NOVEMBER 1986 TOWN COUNCIL OF WITBANK 3. van enige erfnommer: 80,75; ZEERUST TOWN COUNCIL 4. van enige waardasie van elke afsonderlike, LOCAL REGISTERED STOCK opgemete erf, met of sonder verbeterings daar FIXING OF FEES FOR SUNDRY SERVIC141 op: R0,75. RENDERED BY THE COUNCIL PERCENTAGE LOAN NO 4. Vir skriftelike verskaffing van inligting in given in terms of section 7, /93 gevolge item 3: per standaard vorm, brief, folio 35 80B(8) Notice oftthethe Local Government Ordinance, 7, /93 36 of andersins, bevattende 'n maksimum van vier 1939, that the Town Council of Zeerust has by 7, /93 37 van enige een of meer van die subitems van item Special Resolution, determined the charges set 7, / : 38 RI.. forth in the Schedule hereto with effect from 1 7, / Die insae van enige akte, dokument of dia November , /99 40 gram of enige desbetreffende besonderhede: 7, /94 41 SCHEDULE R1,50. 8, / , / Skriftelike Witting (anders as die waama in TARIFF OF CHARGES 12, /96 54 items 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 en 11 venvys word) be 13, /96 56 newens die gelde ingevolge items 5 en 8 voorge 12, /92 59 skryf per folio van 150 woorde of gedeelte 1. Any certificate in terms of the Local Gov 12, /97 61 daarvan: R2,00. ernment Ordinance, 1939, or under any other 11, /96 63 Ordinance, applicable to the Council, for which 10, / Eksemplare van die Icieserslys van enige no charge is prescribed by the relevant Ordi 8, /86 68 vryk, elk: R10,00. nance: R1,00. 9, / , / Enige voortdurende soek na inligting: per uur of gedeelte daarvan: R10, Copies of or extracts from the minutes or 11, / the annual statement or extract of the accounts 13, /91 n 9. Enloe stel verordeninge of regulasies of wy of the Council and copies of the report of the 12, /98 79 g ne sigings daarvan, ingevolge artikel 103 van die auditor, per folio of 150 words or part thereof: 10, /88. 5.) Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, per R1,00. 10, / woorde of gedeelte daarvan (met 'n maksi 16, /88 87 mum van R.3 per stel): R0, For the verbal furnishing of information 12, /89 89 Ai 10.1 Vir an pbnne op sepia, The nominal register and transfer books of the any name, either of a person or a papier of durester: die reproduksie 'Il bedra v g gelykstaande met prop abovementioned stock will be closed in terms of :Iitilf die gemiddelde koste van die Raad van ma 4' ;75; section 10 of Ordinance No 3 of 1903, as from 17 teriaal, toerusting en arbeid wat, volgens die be 2. of any address: R0,75; December 1986, until 31 December 1986, both rekening van die Hoof: Tegniese en dates inclusive, and interest payable in respect Elektrotegniese Dienste nodig is om sodanige 3. of the number of any erf: R0,75; thereof on 31 December 1986 will be paid to the afdrukke to maak plus 'n toeslag van 20 %. stockholders at the closing date. 4. of any valuation of every seperate surveyed 2. Fotostatiese afdrukke: R0,50. erf, with or without improvements thereon: R0,75. J D B STEYN 11. Skriftelike of telefoniese kennisgewings Town Clerk van kragonderbrekings of afsluiting van kragtoe 4. For written furnishing of information in Municipal Offices voer weens wanbetaling (op versoek) per 'ken terms of item 3: by standard form, letter, folio or PO Box 3 nisgewing: 82,00. otherwise, containing a maximum of four of any Witbank one or more of the subitems of iter13:121; Plaveistene, per stuk: R1, November The inspection of any deed, document or Notice No 69/ Randstene, per stuk: R3,00. diagram or any details relating thereto: R1,50. ' 14. Huurgelde van Toerusting 6. Written information (other than that referred to in items 1, 2, 3, 4, 71 9, 10 and 11) in addition 1. Groot roller, per uur: Ft30,00. to the fees prescribed in terms of items 5 and 8, per folio of 150 words or part thereof: R2, Klein vibreerroller, per mu: 815,00. STADSRAAD VAN ZEERUST 3. Kompressor, per uur: 820,00. uur: 00 R40 perer 7. Copies of the voter's roll of any ward, each: R10,00. Padskrap, p,. VASSTELLING VAN GELDE VIR DIVER Any continuous search for information, per SE DIENSTE DEUR DIE RAAD GELEWER 5. Slootgrawer, per um: R40,00. hour or part thereof: R10, Laaigraaf, per min R40, My set of bylaws or regulations or amen/ Ingevolge artikel 8013(8) van die Ordonnansie ments thereto, in terms of section 103 of the op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee be 7. Trekkergemonteerde grassnyer, per uur: Local Government Ordinance, 1939, per 100 kend gemaak dat die Stadsraad van Zeerust by mop. words or pan thereof (with a maximum of R3 Spesiale Besluit, die tariewe sous in die onder per set): R0,10. staande Bylae uiteengesit, met ingang 1 Novem 8. Laai van vragmotors waar die Raad besig is ber 1986 vasgestel het. om met die laaigraaf te werk, per vrag: R3, For the reproduction of plans on cepia, paper or durester: an amount equal to the aver 9. Lore per dag of gedeelte van 'n dag: age cost to the council of material, equipment BYLAE R10,00. and labour which, in the estimation of the Chief: 15. Werk deur die Raad verrig: binne die Mu Technical Services, will be necessary for making TARIEF VAN GELDE such prints plus a surcharge of 20 %. nisipale Gebied: 2. Photostatic copies, each: R0,50. Betoningange: koste plus 10 % Adminissic op Plaaslike Bestuur, 1939, of enige ander tramekoste. 11. Written or telephonic notices regarding 1. Enige sertifikaat ingevolge die Ordonnan Ordonnansie wat op die Raad van toepassing is 2. Uithaal van home: koste plus 10% the interruption or the disconnection of electricien waarvoor geen gelde deur sodanige Ordon Ad ' ' ty supply in default of payment (on request) per trasiekoste. nansie voorgeskryf word nie: R1,00. notice: 82, Skoonmaak van erwe, per uur of gedeelte 2. Afskrifte van of uittreksels uit enige notule 12. Paving per block: R1,50. daarvan: R20,00. of jaarlikse staat of uittreksels uit die rekenings 13. Kerbing, per stone: R3,00. van die Raad en kopied van die verslag van die 4. Vir die bespuiting van vlermuise, rotte, ouditeur, per folio van 150 woorde of gedeelte bye, ensovoorts: koste plus 10 % Administrasie 14. Lease of Equipment: daarvan: R1,00. koste. 1. Compacting roller (large) per hour: 3. Vir die mondelinge verskaffing van inlig 5. mei: koste plus 10 %. R3000. ling STADSKLERK 2. Vibrating roller, per hour: R15, van enige naam, hetsy van 'n persoon of eiendom: R0,75; 3. Compressor, per hour: R20, van enige adres: R0,75; 26 November Road Grader, per hour: R40,00. I

75 PROVINCIAL GAZETTE, 26 NOVEMBER Excavator, per hour: R40, Ladders, per day or part thereof: R10, Cutting of grass on stands, per hour or part thereof: R20, Front end loader, per hour: R40, Services rendered by the Council in the I Municipal Area: 4. For the fumigating of bats, rats, bees, etc: 7. Tractor mounted grass cutter, per hour: cost plus 10 % Administration Fees. R20, Concrete entrances: cost plus 10 % Administration Fees. 5. Tarring: cost plus 10 % Administration 8. For loading of vehicles where the Council is Fees. working with the front end loader, per load: 2. Removing of trees: cost plus 10 % Admin TOWN CLERK R3,00. istration Fees. 26 November

76 4000 PROVINSIALE KOERANT, 26 NOVEMBER 1986 INHOUD Proldamasie ' 74. Munisipaliteit Albertan: Praldamering van 'n Pad 3926 CONTENTS Proclamation 74. Atherton Municipality: Proclamation of a road 3926 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Munisipaliteit Bronkhorstspruit: Elektrisiteitsverordeninge: Kennisgewing van Verbetering Munisipaliteit Kemptonpark: Wysiging van Begraaf Bronkhorstspruit Municipality: Electricity By laws: plaasverordeninge 3927 Correction Notice Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Abattoirver Kempton Park Municipality: Amendment to Cemetery ordeninge 3928 Bylaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede like Gebiede: Wysiging van Begraafplaasverordeninge IGerIcsdorp Municipality: Amendment to Abattoir By 3928 laws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede: Wysiging van Watervoorsieningsver Transvaal Board for the Development of PeriUrban ordeninge 3929 Areas: Amendment to Cemetery Bylaws Carletonville wysigingskema Transvaal Board for the Development of PeriUrban Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erwe 157,158 Areas: Amendment to Water Supply Bylaws 3929 en 159, Factoria, Krugersdorp Carletonville Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf , Removal of Restrictions Act, 1967: Enren 157, 158 and Middelburg Uitbreiding , Factoria, Kru8ersdorp Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, 1967: Erf 1159, Middel Verklaring tot 'n goedgekeurde dorp: Van Dykpark burg Extension Uitbreiding 1: Voorgestelde dorp: Van Dykpark Uit Removal of Restrictions Act, breiding Van Dyk Park Extension 1: Declaration as an approved Boksburrysigingskema 1/ township Nigel wystgingskema Boksburg Amendment Scheme 1/ Buttestedelike Gebiedewysigingskema Nigel Amendment Scheme Venvoerdburgwysigingskema Peri Urban Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Regstel Verwoerdburg Amendment Scheme lingskennisgewing Removal of Restrictions Act, 1967: Notice of Cor Aanstelling van 'n Kommissie van Ondersoek: Onder rection 3934 soak na Beweerde Optrede van die Dorpsraad van Sa Appointment of a Commission i of Enquiry: Enquiry 3934 into Alleged Irregular Actions of the Town Council of Dorpsraad Duivelskloof: Benoeming van Lede van 'n Sabie 3934 Kommissie van Ondersoek Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Duivelskloof Village Council: Appointment of Mem kings (Wet 84 van 1967): Erf 239, Lynnwood Glen 3935 bers ofa Commission of Inquiry Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Application in terms of the Removal of Restrictions kings, 1967 (Wet 84 van 1967): Erf 1684, Klerksdorp Act Oct 84 of 1967): Erf239, Lynnwood Glen 3935 Uitbreiding Application in terms of the Removal of Restrictions Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper Act, 1967 (Act 84 of 1967): Erf 1684, Klerksdorp Exkings, 1967 (Wet 84 van 1967): Gedeeltes 61, 62, 66, tension , 70, 71, 72, Resterende Gedeelte van Gedeelte 73 en Application in terms of Remand of Restrictions Act, Gedeelte 131 en gedeelte van Gedeelte 73) van die 1967 (Act 84 of 1967): Portions 61, 62, 66, 67, 70, 71, plaas Hartebeesthoek 303 JR, distrik Pretoria , Remaining Portion of Portion 73 and Portion 131 (a Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beper portion of Portion 73) of the farm Hartebeesthoek 303 Idngs, 1967 (Wet 84 van 1967): Erwe 161 en 162, Neser JR, district Pretoria 3935 hof Potchefstroom wysigingskema Application in termsof the Removal of Restrictions Wet op Opheffing van Beperkings, Act, 1967 (Act 84 of 1967): Erven 161 and 162, Neser Wet op Opheffing van Beperkings, hot Bedfordview Uitbreiding 339: Verklaring tot goedge Potchefstroom Amendment Scheme keurde dorp Removal of Restrictions Act, Bedfordview vrysigiugskema Removal ofrestrictions Act, Johannesburgwysigingskema Bedfordview Extension 339: Declaration as approved Germistonwyyigingskema township Elsburg wysigingskema Bedfordview Amendment Scheme Bedfordview wysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme Albertonwysigingskema Germiston Amendment Scheme Johannesburgwyneingskema Elsburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Bedfordview Amendment Scheme 1/ Wet op Opheffing van Beperkings, Atherton Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema 1355: Wet op Opheffing Johannesburg Amendment Scheme van Beperkings, Johannesburg Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Gedeelte Removal of Restrictions Act, van Erf239, Klipnvier Removal of Restrictions Act, Wysiging vantitelvoonvaardes:erf 4776,Bryanston Removal of Restrictions Act, 1967: Portion 2 of Erf Alberton wysigingskema 226: Regstellingskennisge 239, Kliprivier 3942 wing Amendment of title conditions: Erf 4776, Bryanston Alberton wysigingskema 214: Regstellingskennisge Alberton Amendment Scheme 226: Correction Notice 3943 wing Alberton Amendment Scheme 214: Correction Notice Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Johannesburgwysigingskema 1285: Regstellingsken Johannesburg Amendment Scheme 1285: Correction nisgewing 3944 Notice Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, Wysiging van Tnelvoorwaardes: Erf 29, dorp Flora Amendment of title conditions of Erf 29, Floracliffe cliffe en die Wysiging van die RoodepoortMaraisburg Township; and the amendment of the Roodepoortdorpsaanlegskema 3944 Maraisburg Town planning Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme ' Sandton 4 wysigingskema Sandton Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Removal of Restrictions Act, I

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

OffigifIr sikurratit EV

OffigifIr sikurratit EV DE Pft ON/NSETRAN5VAAL Offigifr sikurratit EV _ (As n Nuusblad by die Paskantoor Geregistreer) W) (Registered THEPROVNCE OF TitANSVAil @flirt at 6vartte at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA 5c OORSEE

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information