Official Gazette Extraordinary

Size: px
Start display at page:

Download "Official Gazette Extraordinary"

Transcription

1 I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 <> Buitelands R0,50 Selling price: R0,40 <> Other countries 110,50 1 i) Vol 235 PRETORIA, 27 MEI MAY 1992 No 4835 Administrateurskennisgewing Administrator's Notice Administrateurskennisgewing Mei 1992 Administrator's Notice May 1992 STADSRAAD VAN WESSELTON: VERLENING VAN CITY COUNCIL OF WESSELTON: GRANTING OF BEVOEGDHEDE KRAGTENS ARTIKEL 24 (2) VAN POWERS IN TERMS OF SECTION 24 (2) OF THE DIE WET OP SWART PLAASLIKE OWERHEDE, BLACK LOCAL AUTHORITIES ACT, 1982 (ACT No 1982 (WET No 102 VAN 1982) 102 OF 1982) Ek, Daniel Jacobus Hough, Administrateur van die I, Daniel Jacobus Hough, Administrator of the Pro provisie Transvaal, kragtens artikel 24 (2) van die Wet vince of the Transvaal, invest and charge the City op Swart Plaaslike Owerhede, 1982 (Wet No 102 van Council of Wesselton established under Government 1982), beklee en betas die Stadsraad van Wesselton Notice 2113 of 21 September 1984 and defined under ingestel by Goewermentskennisgewing 2113 van 21 Government Notices 2007 of 4 December 1959, 2587 i't September 1984 en omskryf by Goewermentskennis ' gewings 2007 van 4 Desember 1959, 2587 van 23 of 23 December 1977 and Administrator's Notice 266 Desember 1977 en Administrateurskennisgewing 266 of 13 June 1990 with the power to expropriate the van 13 Junie 1990 met die bevoegdheid soos beoog by mineral rights registered on the Remaining Portion of die Onteieningswet, 1963 (Wet No 63 van 1975), om Portion 32 (a portion of Portion 27) of the farm Spitskop die mineraleregte, geregistreer oor die Resterende 276 IS, Portion 41 (a portion of Portion 32) of the farm Gedeelte van Gedeelte 32 ('n gedeelte van Gedeelte Spitskop 276 IS and Portion 9 (a portion of Portion 4) of 27) van die plaas Spitskop 276 IS, Gedeelte 41 ('n the farm Buhrmans Tafelkop 135 IT, as contemplated gedeelte van Gedeelte 32) van die plaas Spitskop 276 IS en Gedeelte 9 ('n gedeelte van Gedeelte 4) van die in Expropriation Act, 1963 (Act No 63 of 1975) plaas Buhrmans Tafelkop 135 IT to onteien Geteken to Pretoria op 22 Mei 1992 Signed at Pretoria on 22 May 1992 D J HOUGH, D J HOUGH, Administrateur van Transvaal Administrator of the Transvaal t / / A

2 2 No FFISIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices _ Administrateurskennisgewing Mei 1992 Administrator's Notice May 1992 MUNISIPALITEIT VAN RUSTENBURG: VOORGE RUSTENBURG MUNICIPALITY: PROPOSED STELDE VERANDERING VAN GRENSE ALTERATION OF BOUNDARIES Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Pleas Notice is hereby given, in terms of section 10 of the 3, like Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Local Government Ordinance, 1939, that the Munici Munisipaliteit van Rustenburg 'n versoekskrif by die pality of Rustenburg has submitted a petition to the Administrateur ingedien het met die bede dat hy die Administrator praying that he may in the exercise of the ts bevoegdhede aan hom verleen by artikel 9 (7) Van powers conferred on him by section 9 (7) of the said genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die Ordinance, alter the boundaries of Municipality of Rus Munisipaliteit van Rustenburg verander deur die tenburg by the inclusion therein of the area described opneming daarvan van die gebied i wat in'die Bylae in the Schedule hereto hierby omskryf word _ It shall be competent for any person interested, Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne within 30 days of the first publication hereof in the Offi 30 dae na die eerste publikasie hiervan in die Officiate cial Gazette, to direct to the Director General: Commu Koerant aan die Direkteur generaal: Tak Gemeennity Development Branch, Private Bag X437, Pretoria, skapsontwikkeling, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, 'n 0001, a counterpetition requesting the Administrator to teenpetisitte rig waarin die Administrateur versoek from granting the, said petition, either wholly or word om nitaan genoemde versoeksrif, inrgeheel of in pan refrain ten dele, te voldoen nie Verdere besonderhede' van die aansoek 18 in die Further particulars of the application are open for kantoor van die Direkteur generall: Tak inspection at the office of the DirectorGeneral: Corn Gemeenskapsontwikkeling, Kamer B213;Provinsiale B213;' mueity Development Branch, 'Room B213, Provincial : Pretoriusstraat, Pretoria, ter,insae * ' Building, Pretorius Street, Pretoria i : ', : BYLAE SCHEDULE Die volgende gedeeltes van die pleas Waterval 306 JQ: The following portions of the farm Waterval 306 JQ: (i) Remainder of Portion 47, in extent 11,0612 hec (i) Restant van Gedeelte 47, groot 1 1,oq1"? hektaar, tares vide diagram A3859/1963 volgens kaart A3959/1963 _,, (ii) Portion 67, in extent 10,3521 hectares, vide (ii) Gedeelte 67, groot 10,3521 hektaar, volgens diagram A3751/1989 kaart A3751/1989 ' (GO 17136/2791 TLL) (GO 17/30/2/31 TL) Mei 1992 I Administrateurskennisgewing 97 MUNISIPALITEIT VAN JOHANNESBURG: VOOR ' Administrator's Notice May 1992 ' GESTELDE VERANDERING VAN GRENSE MUNICIPALITY OF JOHANNESBURG: PROPOSED Ingevolge artikel' 10OF van BOUNDARIES die Ordonnansie op Pleas 10 1 like Bestuur, 1939, word hierby'bekendgemaak dat die Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Munisipaliteit van Johannesburg IlversOekskrit by die Administrateur ingedien het met die bede dat hy die Local Government Ordinance? 1939, that the Munici pality of Johannesburg has submitted a petition to the bevoegdhede aan ham, yerleen 'by arlikel 9',(7) van Administrator praying that he may in the exercise of the genoemde Ordorinansie iiitoefen en diebrense van die powers conferred on 'him by section 9 (7) of the 'said Munisipaliteit van Johannesburg verander deur die Ordinance, alter the boundaries of the Municipality of opneming daarvan van die gebied wat in die Bylae Johannesburg by the inclusion therein of the area hierby omskryf word,, described in the Schedule hereto Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae na die eerste publikasie hiervan in die Offisiele It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the 1 Koerant aan die Direkteur generaal: Tals Gerneen Official Gazette, to direct to the Director General: Corn :I skapsontwikkeling, privaatsak X437, Pretoria, 0001, 'n mtinity Development Branch, Private Bag X437, Pretoteenpetisie te rig waarin die Administrateur versoek ria, 0001, a counterpetition requesting the Administraword om nie aan genoemde versoekskrion geheeldf :tor to refrain Worn granting the' said petition, either ten dele, te voldoen nie wholly or in part 1 Verdere besonderhede van die aansoek 18 in die Further particulars of the application kantoor van are open die Direkteur for generaal: Tak Gemeen inspection at the office of the Director General: Com skapsontwikkeling, Kamer B213, Provinsiale Gebou, munity Development Branch, Room B213, Provincial Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae Building, Pretorius Street, Pretoria i _

3 BYLAE OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No SCHEDULE Bestaande uit die volgende eiendom: Gedeelte 144 Consisting out of the following property: Portion 144 ('n gedeelte van Gedeelte 129), groot 48,7862 hektaar (a portion of Portion 129), in extent 48,7862 hectares of van die plaas Rietfontein 301 IQ, volgens Kaart the farm Rietfontein 301 IQ, vide Diagram A8169/1991 A8169/1991 (GO 17/30/2/2) (GO 17/30/2/2) Administrateurskennisgewing Mei 1992 Administrator's Notice May 1992 MUNISIPALITEIT VAN PHALABORWA: VOORGE STELDE VERANDERING VAN GRENSE MUNICIPALITY OF PHALABORWA: PROPOSED 7 Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaas ALTERATION OF BOUNDARIES like Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Notice is hereby given, in terms of section 10 of the Munisipaliteit van Phalaborwa 'n versoekskrif by die Local Government Ordinance, 1939, that the Munici Administrateur ingedien het met die bede dat by die pality of Phalaborwa has submitted a petition to the bevoegdhede aan horn verleen by artikel 9 (7) van Administrator praying that he may in the exercise of the genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die powers conferred on him by section 9 (7) of the said Munisipaliteit van Phalaborwa verander deur die opne Ordinance, alter the boundaries of the Municipality of ming daarvan van die gebied wat in die Bylae hierby Phalaborwa by the inclusion therein of the area omskryf word described in the Schedule hereto Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne It shall be competent for any persons interested, 30 dae na die eerste publikasie hiervan in die Of isiele within 30 days of the first publication hereof in the CM Koerant aan die Direkteurgeneraal: Tak Gemeen cial Gazette, to direct to the DirectorGeneral: Commuskapsontwikkeling, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, 'n nity Development Branch, Private Bag X437, Pretoria, teenpetisie te rig waarin the Administrateur versoek 0001, a counterpetition requesting the Administrator to word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of ten dale, te voldoen nie refrain from granting the said petition, either wholly or in part Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor van die Direkteur generaal: Tak Gemeen Further particulars of the application are open for skapsontwikkeling, Kamer B213, Provinsiale Gebou, inspection at the office of the Director general: Com Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae munity Development Branch, Room B213, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria BYLAE SCHEDULE Begin by die noordwestelike baken van die Restant van Gedeelte 16, groot 1 301,5647 hektaar (Kaart Beginning at the northwestern beacon of the A6198/1964) van die plaas Laaste 24 LU; daarvan Remainder of Portion 16, in extent 1301,5647 hectares daan ooswaarts en suidwaarts met die noordelike en (Diagram A6198/1964) of the farm Laaste 24 LU; oostelike grense van die genoemde Restant van thence eastwards and southwards along the northern Gedeelte 16 (Kaart A6198/1964) tangs, tot by die and eastern boundaries of the said Remainder of For noordoostelike baken van Gedeelte 34 (Kaart A8775/ tion 16 (Diagram A6198/1964), to the northeastern 1990); daarvandaan suidwaarts met die oostelike beacon of Portion 34 (Diagram A8775/1990); thence grens van die genoemde Gedeelte 34 (Kaart southwards along the eastern boundary the said Par A8775/1990) langs, tot by die punt waar die tion 34 (Diagram A8775/1990), to the point where the genoemde oostelike grens gesny word deur die ver said eastern boundary is intersected by the prolonga lenging ooswaarts van die suidelike grens van die dorp tion eastwards of the southern boundary of the Phalaborwauitbreiding 8 (Algemene Plan Township of Phalaborwa Extension 8 (General Plan A6176/1977) our President Steynstraat geled in die A6176/1977) across President Steyn Street situated in dorp Phalaborwa uitbreiding 9 (Algemene Plan Phalaborwa Extension 9 (General Plan A2852/1989), A2852/1989), en our die genoemde Restant van Gedeelte 16 en die genoemde Gedeelte 34 albei van and across the Remainder of Portion 16 and the said die plaas Laaste 24 LU; daarvandaan weswaarts met Portion 34 both of the farm Laaste 24 LU; thence die genoemde verlenging langs, tot by die suidooste westwards along the said prolongation, to the south like baken van die genoemde dorp Phalaborwauiteastern beacon the said Township of Phalaborwa breiding 8; daarvandaan noordwaarts met die ooste Extension 8; thence northwards along the eastern like grens van die genoemde dorp Phalaborwauit boundary of the said Township of Phalaborwa Exten breiding 8 langs sodat dit uit hierdie gebied uitgesluit sion 8 so as to exclude it from this area, to the beacon d word, tot by die baken geletter R op Algemene Plan lettered R on General Plan A6176/1977 of the said A6176/1977 van die genoemde dorp Phalaborwauit township Phalaborwa Extension 8; thence northwards breiding 8; daarvandaan noordwaarts in 'n reguit lyn in a straight line across the said President Steyn Street oor die genoemde President Steynstraat gelee in die situated in the Township of Phalaborwa Extension 9, to 4 dorp Phalaborwa uitbreiding 9, tot by die baken geletthe beacon lettered C on General Plan A2852/1989 of ter C op Algemene Plan A2852/1989 van die the said Township of Phalaborwa Extension 9; thence genoemde dorp Phalaborwa uitbreiding 9; daarvan northwards, eastwards and further northwards along daan noordwaarts, ooswaarts en verder noordwaarts the western boundaries of the said Remainder of Por met die westelike grense van die genoemde Restant tion 16 (Diagram A6198/1964) of the farm Laaste 24 van Gedeelte 16 (Kaart A6198/1964) van die plaas LU, to the northwestern beacon thereof, the point of Laaste 24 LU langs, tot by die noordwestelike baken beginning daarvan, die beginpunt (GO 17/30/2/112) (GO 17/30/2/112)

4 4 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Administrateurskennisgewing Mei 1992 Administrators Notice May 1992 MUNISIPALITEIT VAN WITRIVIER: VOORGE MUNICIPALITY OF WHITE RIVER: PROPOSED STELDE VERANDERING VAN GRENSE ALTERATION OF BOUNDARIES Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaas Notice is hereby given, in terms of section 10 of the like Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Local Government Ordinance, 1939, that the Munici Munisipaliteit van Witrivier 'n versoekskrif by die partly of White River has submitted a petition to the Administrateur ingedien het met die bede dat by die Administrator praying that he may in the exercise of the bevoegdhede aan horn verleen by artikel 9 (7) van powers conferred on him by section 9 (7) of the said genoemde Ordonnansie uitoefen en die grense van die Ordinance, alter the boundaries of the White River Munisipaliteit van Witrivier verander deur die opneming Municipality of by the inclusion therein of the area described in the Schedule hereto daarvan van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word It shall be competent for any persons interested, within 30 days of the first publication hereof in the Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne Official Gazette, to direct to the DirectorGeneral: Com 30 dae na die eerste publikasie hiervan in die Offisiele munity Development Branch, Private Bag X437, Preto Koerant aan die Direkteur generaal: Tak Gemeen ria, 0001, a counterpetition requesting the Administra skapsontwikkeling, Privaatsak X437, Pretoria, 0001, 'n tor to refrain from granting the said petition, either teenpetisie to rig waarin die Administrateur versoek wholly or in part word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of Further particulars of the application are open for ten dele to voldoen nie inspection at the office of the DirectorGeneral: Corn Verdere besonderhede van die aansoek le in die munity Development Branch, Room B213, Provincial kantoor van die Direkteur generaal: Tak Gemeen Building, Pretorius Street, Pretoria skapsontwikkeling, Kamer B213, Provinsiale Gebou, (GO 17/30/2/74 Vol 2) Pretoriusstraat, Pretoria, ter insae SCHEDULE (GO 17/30/2/74 Vol 2) 1 The following portions of the farm White River 64 BYLAE JU: Portion 13 (Diagram A3011/1923), Portion 82 1 Die volgende gedeeltes van die plaas White River (Diagram A7650/1949), Portion 100 (Diagram 64 JU: Gedeelte 13 (Kaart A30/ 1/1923), Ge A4338/1952), Remainder of Portion 149 in extent deelte 82 (Kaart A7650/1949), Gedeelte ,4694 hectares (Diagram A3198/1978), Portion (Kaart A4338/1952), Restant van Gedeelte 149, 154 (Diagram A213/1980), Portion 176 (Dia groot 34,4694 hektaar (Kaart A3198/1978), Ge gram A2280/1988), Portion 182 (Diagram deelte 154 (Kaart A213/1980), Gedeelte 176 A297/1990) (Kaart A2280/1988), Gedeelte 182 (Kaart 2 The following portions of the farm Latwai 225 JT: A297/1990) Remainder of Portion 1, in extent 9,4033 hec 2 Die volgende gedeeltes van die plaas Latwai 225 tares (Diagram A5170/1983), Portion 3 (Diagram JT: Restant van Gedeelte 1, groot 9,4033 hektaar A8662/1987) and the Remainder of the farm Lat (Kaart A5170/1983), Gedeelte 3 (Kaart A8662/ wai 225 JT, in extent 30,5577 hectares (Diagram 1987) en die Restant van die pleas Latwai 225 A6656/1981) JT, groot 30,5577 hektaar (Kaart A6656/1981) 3 The following portions of the farm Dingwell Die volgende gedeeltes van die plaas Dingwell JT: Portion 2 (Diagram A648/1957) and Portion JT: Gedeelte 2 (Kaart A648/1957) en Ge (Diagram A6676/1979) deelte 4 (Kaart A6676/1979) 4 The following portions of the farm Kleindeel 279 JT: Remainder of Portion 1, in extent 4 Die volgende gedeeltes van die plaas Kleindeel 14,5638hectares (Diagram A3515/1942), Portion JT: Restant van Gedeelte 1, groot 14,5638 (Diagram A7792/1948), Portion 3 (Diagram hektaar (Kaart A3515/1942), Gedeelte 2 (Kaart A7329/1951), Portion 4 (Diagram A5430/1956) A7792/1948), Gedeelte 3 (Kaart A7329/1951), and the Remainder of the farm Kleindeel 279 JT, Gedeelte 4 (Kaart A5430/1956) en die Restant in extent 17,1520 hectares (Diagram A286/ van die plaas Kleindeel JT, groot 17, ) hektaar (Kaart A286/1926) 5 The following portions of the farm Paarlklip Die volgende gedeeltes van die plaas Paarlklip JT: Portion 2 (Diagram A1483/1946), Portion JT: Gedeelte 2 (Kaart A1483/1946), Ge (Diagram A2328/1966), Portion 10 (Diagram deelte 9 (Kaart A2328/1966), Gedeelte 10 (Kaart A2329/1966) and Portion 11 (Diagram A2330/ A2329/1966) en Gedeelte 11 (Kaart A2330/ 1966) 1966) 6 The following holdings of White River Agricultural 6 Die volgende hoewes van White Riverlandbou Holdings: Holding 16 (Diagram A5260/1946), hoewes: Hoewe 16 (Kaart A5260/1946), Hoewe Holding 27 (Diagram A5271/1946) and Holding 27 (Kaart A5271/1946) en Hoewe 28 (Kaart 28 (Diagram A5272/1946) A5272/1946) II rk

5 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Administrateurskennisgewing Junie 1992 Administrator's Notice June 1992 AANSOEK OM DORPSTIGTING INGEVOLGE APPLICATION FOR TOWNSHIP ESTABLISHMENT HOOFSTUK II VAN DIE WET OP MINDER FORMELE IN TERMS OF CHAPTER II OF THE LESS FORMAL DORPSTIGTING, 1991 TOWNSHIP ESTABLISHMENT ACT, 1991 VOORGESTELDE DORP embalenhle PROPOSED embalenhle EXTENSION 15 UITBREIDING 15 TOWNSHIP Die Administrateur van die provinsie Transvaal gee In terms of section 11 (2) of the Less Formal hiermee kennis ingevolge artikel 11 (2) van die Wet op Township Establishment Act, 1991 (Act No 113 of Minder Formele Dorpstigting, 1991 (Wet No 113 van 1991), the Administrator of the Province of the 1991), dat 'n aansoek om 'n dorp ingevolge artikel 11 Transvaal do hereby give notice that an application for van die genoemde Wet to stig ontvang is van die township establishment in terms of section 11 of the Dorpskomitee van embalenhle in sy hoedanigheid as said Act, has been received from the embalenhle Town geregistreerde eienaar van die grand Die dorp sal Committee in its capacity as registered owner of the gelee wees op 'n Deel van Gedeelte 27 ('n gedeelte land The Township will be situated on a part of Portion van Gedeelte 5), 'n Deel van Gedeelte 28 ('n gedeelte 27 (a portion of Portion 5), a part of Portion 28 (a porvan Gedeelte 20) en 'n deel van Gedeelte 29 ('n tion of Portion 20) and a part of Portion 29 (a portion of gedeelte van Gedeelte 21) van die plaas Middelbult, Portion 21) of the farm Middelbult, Registration Divi Registrasieafdeling 284 IS, distrik Secunda sion 284 IS, District of Secunda Die beoogde dorp is 105,3599 hektaar groot en sal The proposed township will be 105,3599 hectares in uit erwe bestaan Die bogenoemde aansoek kan extent and will consist of erven deur belanghebbendes ingesien word gedurende 'n The abovementioned application can be inspected tydperk van 28 dae vanaf die datum van hierdie by interested parties during a period of 28 days as from kennisgewing Die aansoek sal gedurende normale the date of this notice The application will be available kantoorure beskikbaar wees by Kamer 1316, Merino during normal office hours at Room 1316, Merino gebou, hoek van Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria Building, corner of Pretorius and Bosman Streets, Enige persoon wat vertoe ten opsigte van die aan Pretoria soek wil rig mag dit skriftelik binne die genoemde tyd Any person who wishes to submit representations in perk van 28 dae regard to the application may lodge it in writing within the said period of 28 days (a) aan die volgende adres pos: (a) by posting it to the following address: Direkteurgeneraal Transvaalse Provinsiale Administrasie DirectorGeneral Tak Gemeenskapsontwikkeling Transvaal Provincial Administration Privaatsak X437 Community Development Branch PRETORIA Private Bag X437 PRETORIA (b) by die genoemde Kamer 1316 in handig (b) by handing it in at the said Room 1316 (Leer No GO 15/3/2/316/13) (File No GO 15/3/2/316/13) Administrateurskennisgewing Junie 1992 Administrator's Notice June 1992 SLUITING VAN 'N TOEGANGSPAD: DISTRIK BRITS CLOSING OF AN ACCESS ROAD: DISTRICT OF BRITS Kragtens artikel 48 (1) van die Padordonnansie, In terms of section 48 (1) of the Roads Ordinance, 1957, sluit die Administrateur hierby 'n gedeelte van 'n 1957, the Administrator hereby closes a portion of an toegangspad oor die eiendomme soos aangedui op access road over the properties as indicated on the bygaande sketsplan subjoined sketch plan Goedkeuring: 30 van 23 Augustus 1991 Approval: 30 dated 23 August 1991 Verwysing: 10/4/1/2 P160 1(1) Reference: 10/4/1/2 P160 1(1)

6 6 No4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE GED/PIN 26,t /PIN 85 GED/PIN 5 virranzirdraltazi"!'endtacnet07611;14prirereavitte:c461 GEO/PIN 85 GEO/PIN 18 GEO/PIN Olt \ kz DE RUST 478 JD 'SO GED/PIN 23 /42 6:9 0 0 Pa 0 GIST: BRITS VERMYSIN6 / REFERENCE BESTAANDE TDEGANGSPAD EXISTING ACCESS ROAD TOEGANGSPAD GESLUIT VOW ACCESS ROAD CLOSED GED/PIN 12 OIE FIGUUR STEL VOOR N GEDEELTE GESLUIT VAN TOEGANGSPAD SODS BEODEL BY AFKONOIGING VAN HIEROIE PADREELING EN IN MEER DETAIL GETOON OP PLAN PRS 80/44/4V THIS FIGURE REPRESENTS A PORTION OF ACCESS ROAD CLOSED AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN MORE DETAIL ON PLAN PRS 80/44/4V EILINDEL No / FILE No : 10/4/1/2 P180 1 (1) Administrateurskennisgewing Junie 1992 Administrator's Notice June 1992 VERANDERING VAN DIE GEBIED VAN DIE ALTERATION OF THE AREA OF THE INDIAN INDIERBESTUURSKOMITEE VAN LAUDIUM EN DIE MANAGEMENT COMMITTEE OF LAUDIUM AND VERMEERDERING VAN DIE GETAL LEDE VAN DIE THE INCREASING OF THE NUMBER OF MEMBERS INDIERBESTUURSKOMITEE VAN LAUDIUM OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF LAUDIUM Ek, Daniel Jacobus Hough, Administrateur van I, Daniel Jacobus Hough, Administrator of the Transvaal, kragtens artikel 2 (1) van die Ordonnansie Transvaal, under section 2 (1) of the Local Governop Plaaslike Bestuur (Uitbreiding van Bevoegdhede), ment (Extension of Powers) Ordinance, 1962 (Ordi 1962 (Ordonnansie No 22 van 1962), en met die nance No 22 of 1962), and with the approval of the goedkeuring van die Minister, verander hierby die Minister, hereby alter the area for which the manage gebied waarvoor die bestuurskomitee vir die ment committee for the Indian community of Laudium Indiergemeenskap van Laudium ingestel is soos in die has been established as set out in the Schedule, and Bylae uiteengesit, en vermeerder hierby ook die getal hereby also increase the number of members of that lede van daardie bestuurskomitee na sewe management committee to seven BYLAE SCHEDULE Omskrywing 1 In hierdie Bylae beteken "die Kennisgewing" Definition Administrateurskennisgewing No 2004 van 15 1 In this Schedule "the Notice" means Adminis November 1972 trator's Notice No 2004 of 15 November 1972 Wysiging van Bylae 1 by Kennisgewing Amendment ofannexure 1 to Notice Bylae 1 by die Kennisgewing word hierby gewysi 2 2 Annexure 1 to the Notice is hereby amended g (a) deur die volgende paragrawe byte voeg: (a) by the addition of the following paragraphs: "(d) Die Indiergroepsgebied soos gewysig "(d) The Indian group area as amended by deur Proklamasie 350 van 1977, soos dit Proclamation 350 of 1977, as published in in Staatskoerant 5828 van 15 Desember Government Gazette 5828 of 15 Decem 1977 gepubliseer is ber 1977

7 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No (e) Die Indiergroepsgebied soos gewysig (e) The Indian group area as amended by deur Proklamasie 48 van 1981, soos dit in Proclamation 48 of 1981, as published in Staatskoerant 7473 van 13 Maart 1981 Government Gazette 7473 of 13 March gepubliseer is"; en 1981"; and (b) deur die volgende item by te voeg, terwyl die (b) by the addition of the following item, the existing bestaande paragrawe item (1) word: paragraphs becoming item (1): "(2) Die Indiergroepsgebied omskryf by Pro "(2) The Indian group area defined under Proc klamasie 128 van 1976, soos dit in Staats lamation 128 of 1976, as published in koerant 5214 van 16 Julie 1976 gepubli Government Gazette 5214 of 16 July seer is" 1976" Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 18de Given under my Hand at Pretoria this 18th day of dag van Mei Eenduisend Negehonderd Tweeen May, One thousand Nine hundred and Ninetytwo negentig D J HOUGH, D J HOUGH, Administrator of the Transvaal Administrateur van Transvaal Algemene Kennisgewings General Notices KENNISGEWING 415 VAN 1992 NOTICE 415 OF 1992 SCHEDULE II BYLAE II (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DOR P The City Council of Pretoria hereby gives notice in Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), ken that an application to establish the township referred to nis dat 'n aansoek deur horn ontvang is om die dorp in in the Annexure hereto, has been received by it die Bylae hierby genoem, te stig Particulars of the application are open to inspection Besonderhede van die aansoek le gedurende kan during normal office hours at the office of the City toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer Secretary, Room 3054, Third Floor, West Block, Muni 3054, Derde Verdieping, Wesblok, Munitoria, vir 'n tyd toria, for a period of 28 days from 27 May 1992 (the perk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum van date of first publication of this notice) eerste publikasie van hierdie kennisgewing) ter insae Objections to or representations in respect of the Besware teen e of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged in writing and in duplicate moet blare tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 with the City Secretary at the above office or posted to skriftelik en in tweevoud by die Stadsekretaris by him at PO Box 440, Pretoria, 0001, within a period of bovermelde kantoor ingedien of aan horn by Posbus 28 days from 27 May , Pretoria, 0001, gepos word J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Town Clerk Stadsklerk 27 May Mei 1992 (Kennisgewing No 308/1992) (Notice No 308/1992) BYLAE Naam van dorp:doornpoort uitbreiding 30 Voile naam van aansoeker: First Land Developments Ltd Getal erwe in voorgestelde dorp: Spesiale Woon: ANNEXURE Name of township: Doornpoort Extension 30 Full name of applicant: First Land Developments Ltd Number of erven in proposed township: Special Residential: Description of land on which township is to be estab lished: A portion of the Remainder of the farm Doom Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n Gedeelte van die restant van die plaas Doomnoort 295 JR poort 295 JR Locality of proposed township: The township situated north of the Magaliesberg and adjacent to and north of Ligging van voorgestelde dorp: Die dorp is noord van the existing township Doornpoort die Magaliesberg en aanliggend aan en noord van die (Reference dorp Doom No poort K13/10/2/1103) geled bestaande (Verwysing No K13/10/2/1103) 273

8 8 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 417 VAN 1992 NOTICE 417 OF 1992 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 4027 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4027 Ek, Douwe Agema, synde die gemagtigde agent van I, Douwe Agema, being the authorised agent of the eienaar van Erf 660, Gezina, gee hiermee ingevolge owner of Erf 660; Gezina, hereby give notice in terms artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorps of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die City Council of Pretoria for the amendment of the town dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria planning in operation known as the Pretoria Town plandorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering ning Scheme, 1974, by the rezoning of the property van die eiendom hierbo beskryf, gelee to 12de Laan described above, situated at th Avenue, from 486, van "Spesiaal" vir vermaaklikheidsdoeleindes of "Special" for amusement purposes or a dwelling 'n woonhuis of woonstelle onderworpe aan Bylae B230 house or flats, subject to Annexure 230 to "Special" tot "Spesiaal" vir vermaaklikheidsdoeleindes, 'n woon for amusement purposes, a dwelling house, flats huis, woonstelle poskantoor en/of winkels, onderworpe post office and/or shops, subject to the proposed An aan die voorgestelde Bylae B nexure B Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkof City Planning, Room 6002, West Block, Munitoria, during normal office hours at the office of the Director teur van Stedelike Beplanning, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, hoek van Van der Walt en Vermeulenstraat, Preto corner of the Van period der Walt of 28 and days Vermeulen from 27 Streets, May 1992 na, for Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek applications must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Director: City Planning at the above address or at skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning PO Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, days from 27 May , ingedien of gerig word Address of applicant: D Agema, 20 Tom Jenkins Adres van aansoeker: D Agema, Tom Jenkins Drive, Rietondale, 0084 [Tel (012) / ] rylaan 20, Rietondale, 0084 [Tel (012) / ] NOTICE 418 OF 1992 KENNISGEWING 418 VAN 1992 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/698 BOKSBURGWYSIGINGSKEMA 1/698 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING THE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON 15 OF 1986) NANSIE 15 VAN 1986) I, Russell Pierre Attwell, being the authorised agent Ek, Russell Pierre Attwell, synde die gemagtigde of the owner of Portions 29, 30 and 31 of Lot 128, agent van die eienaar van Gedeeltes 29, 30 en 31 van Klippoortjie Agricultural Lots Township, situated on the Lot 128, Klippoortjie Agricultural Lots Township, gelee corner of Cachet and Barker Streets and Danie Ores op die hoek van Cachet en Barkerstraat en Danie cent, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) singe!, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, that I have applied to the Boksburg Town planning and kennis dat ek by die Stadsraad van Boksburg aansoek Townships Ordinance, 1986; known as the Boksburg gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan Townplanning Scheme, 1/1946, by the rezoning of the ningskema bekend as die Boksburgdorpsbeplan Property described above from "Special Residential" ningskema, 1/1946, deur die hersonering van die eien (Portion 29) and "Special" (Portion 30 and 31) to dom hierbo beskryf, vanaf "Spesiaal Woon" (Gedeelte "Special", for residential purposes 29) en "Spesiaal" (Gedeeltes 30 en 31 na "Spesiaal" Particulars of the application will lie for inspection vir woondoeleindes during normal office hours at the office of the Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Clerk, Second Floor, Office 213, Civic Centre, corner of rende gewone kantoorure by die kantoor van die Trichardt and Commissioner Streets, Boksburg, for a Stadsklerk, Tweede Verdieping, Kantoor 213, Burger period of 28 days from 27 May 1992 sentrum, hoek van Trichardt en Commissionerstraat, Objections to or representations in respect of the vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg, 1460, within a period of 28 days from skriftelik by die bovermelde adres of by Posbus 215, 27 May 1992 Boksburg, 1460, ingedien of gerig word Address of agent: Attwell & Associates, PO Box Adres van eienaar: Attwell & Associates, Posbus 490, Pinegowrie, , Pinegowrie,

9 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 419 VAN 1992 NOTICE 419 OF 1992 STADSRAAD VAN MIDDELBURG TRANSVAAL TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG TRANSVAAL VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE MIDDEL PROPOSED AMENDMENT TO MIDDELBURG BURGSE DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 TOWNPLANNING SCHEME, 1974 WYSIGINGSKEMA 204 AMENDMENT SCHEME 204 Die Stadsraad van Middelburg gee hiermee inge The Town Council of Middelburg hereby gives notice I volge artikel 28 (1) (a) gelees tesame met artikel 55 in terms of section 28 (1) (a) read with section 55 of the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat by 'n nance 15 of 1986), that a draft townplanning scheme, ontwerpdorpsbeplanningskema wat as die Middelburg to be known as Middelburg Amendment Scheme 204 wysigingskema 204 bekend sal staan opgestel het has been prepared by it Dit is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme will be an amendment scheme and voorstelle: contains the following proposals: Rezoning of Portion Hersonering van Gedeelte 66 van Erf 871, Middel 66 of Erf 871, Middelburg, from "Street" to "General burgdorp, van "Straat" na "Algemene Besigheid" Business" Die ontwerpskema le vir 'n tydperk van 28 dae vanaf The draft scheme will lie for inspection during normal 26 Mei 1992 gedurende gewone kantoorure by die office hours at the office of the Town Secretary, Middel kantoor van die Stadsekretaris, Middelburg Munisipa burg, Municipal Building, Wanderers Avenue, for a legebou, Wandererslaan, ter insae period of 28 days from 26 May 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 Mei 1992 scheme must be lodged with or made in writing to the skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Town Clerk at the above address or at PO 14, Middel of by Posbus 14, Middelburg, 1050, ingedien of gerig burg, 1050, within a period of 28 days from 26 May word 1992 Barnes Ras & Meiring, Professionele Land Barnes Ras & Meiring, meters/dorpsgebied Beplanner Surveyors/Township Planners Professional Land 27 3 KENNISGEWING 420 VAN 1992 BYLAE 8 NOTICE 420 OF 1992 [Regulasie 11 (2)] SCHEDULE 8 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1982 [ Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM SANDTON AMENDMENT SCHEME 1982 WYSIGING DORPSBEPLANNINGSKEMA VAN INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC NANSIE 15 VAN 1986) TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 Ek, Sally Baikie, van Baikie Associates, synde die OF 1986) gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 75, Sandown, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) I, Sally Baikie, of Baikie Associates, the authorised (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en agent of the owner of Portion 1 of Lot 75, Sandown, Dorpe, 1986, kennis dat aansoek is by die Stadsraad hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of van Sandton gedoen om die wysiging van die dorps the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, 4 beplanningskema bekend as Sandtondorpsbeplan that application has been made to the Town Council of ningskema, 1980, deur die hersonering van die eien Sandton for the amendment of the Town planning dom hierbo beskryf, gelee aan Lindenweg van "Resi scheme known as the Sandton Townplanning Scheme densieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per 1980, by the rezoning of the property described above, m2" tot "Residensieel 2" "Hoogtesone 4" aan situated on Linden Road, from "Residential 1" with a sekere voorwaardes onderworpe density of "one dwelling per m2" to "Residential Besonderhede van die aansoek le ter insae 2" gedurende "Height Zone 4" subject to certain conditions gewone kantoorure by die kantoor van die Direk Particulars of the application will lie for inspection teur: Beplanning, Kamer 206, Blok B, Burgersentrum, during normal office hours at the office of the Director: Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Planning, Room 206, Block B, Sandton Civic Centre, (die datum van eerste publikasie van hierdie kennis Sandown, for a period of 28 days from 27 May 1992 gewing) (the date of first publication of this notice)

10 10 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Direkteur: Beplanning by bover the Director: Planning at the above address or at PO melde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, Inge Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days dien of gerig word from 27 May 1992 Adres van eienaar: Baikie Associates, PO Box Address of owner: Baikie Associates, PO Box 67417, Bryanston, , Bryanston, 2021 KENNISGEWING 422 VAN 1992 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 324 NOTICE 422 OF 1992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 324 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC NANSIE 15 VAN 1986) TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND Ek, Gertruida Jacoba Smith en/of Ek, Petrus Lafras TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 van der Walt, synde die gemagtigde agent van die OF 1986) eienaar van Erf 1712, Krugersdorp, Registrasieaf I, Gertruida Jacoba Smith and/or I, Petrus Lafras van deling IQ Transvaal, gee hiermee ingevolge artikel 56 der Walt, being the authorised agent of the owner of Erf (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1712, Krugersdorp Registration Division IQ Trans Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van vaal, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) Krugersdorp aansoek gedoen het om die wysiging van of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, die dorpsbeplanningskema, bekend as Krugersdorp that I have applied to the Town Council of Krugersdorp dorpsbeplanningskema deur die hersonering van die for the amendment of the Town planning Scheme, eiendom hierbo beskryf, gelee te Burgerstraat, known as Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, Krugersdorp, van "Residensieel 4" tot "Besigheid 2" by the rezoning of the property described above, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu situated at Burger Street, Krugersdorp, from "Resi rende gewone kantoorure by die kantoor van die dential 4" to "Business 2" Stadsklerk, Stadshuis, Krugersdorp, vir 'n tydperk van Particulars of the application will lie for 28 dae vanaf 27 Mei 1992 inspection during normal office hours at the office of the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Clerk, Town Hall, Krugersdorp, for a period of 28 days moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992, from 27 May 1992 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 1740, ingedien of gerig Objections to or representations in respect of the word application must be lodged with or made in writing to Adres van the Town Clerk at the above address, or at PO Box gemagtigde agent: Conradie Van der Walt & Medew, Posbus 243, Florida, 1710, Goldman 94, Krugersdorp,1740,within a period of 28 days from straat 49, Florida, May 1992 Address of authorised agent: Conradie Van der Walt & Associates, PO Box 243, Floria, 1710, 49 Goldman KENNISGEWING 423 VAN 1992 Street, Florida, JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE 423 OF 1992 ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NANSIE 15 VAN 1986) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF Ons, Dent, Course & Davey, synde die gemagtigde THE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF agent van die eienaar van Erwe 250; Gedeelte 1/251; SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING Gedeelte 1/207 en Resterende Gedeelte 206, Melrose, gee hiermee ingevolge artikel 56 AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 15 OF 1986) Dome, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Johannesburg We, Dent, Course & Davey, being the authorised aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps agents of the owner of Erven 250; Portion 1/251; beplanningskema, bekend as Johannesburg dorps Portion 1/207 and Remaining Extent 206, Melrose, beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of eiendom hierbo beskryf, geled te Butelaan 4, Melrose, the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, van Residensieel 1 (een woonhuis per en) tot Resithat we have applied to the City Council of Johannes densieel 1 (een woonhuis per m2) burg for the amendment of the town planning scheme Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu known as Johannesburg Townplanning Scheme, rende gewone kantoorure by die kantoor van die 1979, by the rezoning of the property described above, Direkteur: Beplanning, Kamer 760, Burgersentrum, situated at 4 Bute Avenue, Melrose, from Residential 1 Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei (one dwelling per erf) to Residential 1 (one dwelling per m2) 273

11 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: skriftelik by of tot die Direkteur: Beplanning by bover Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein, for a melde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, Period of 28 days from 27 May 1992 ingedien of gerig word Objections to or representations in respect of the Adres van eienaar/agent: P/a Dent, Course & application must be lodged with or made in writing to Davey, Posbus 3243, Johannesburg, 2000 the Director: Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from 27 May 1992 Address of owner/agent: C/o Dent, Course & Davey, KENNISGEWING 424 VAN 1992 PO Box 3243, Johannesburg, 2000 TZANEENWYSIGINGSKEMA 112 Ek, Frank Peter Sebastian de Villiers, synde die NOTICE 424 OF 1992 gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2674, TZANEEN AMENDMENT SCHEME 112 Tzaneen uitbreiding 20, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning I, Frank Peter Sebastian de Villiers, being the autho en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van rised agent of the owner of Ed 2674, Tzaneen Exten Tzaneen aansoek gedoen het om die wysiging van die sion 20, hereby give notice in terms of section 56 (1) Tzaneen dorpsbeplanningskema, 1980, deur die her (b) (1) of the Town planning and Townships Ordinance, sonering van 'n deel van die eiendom hierbo beskryf, Town Council 1986,i et haatml have appliedi Tzaneenttgreth;anen gelee aangrensend tot Aqualaan van "Parkering" na Scheme, 1:80,m for the rezoning of ea part of the prog "Besigheid 3" perty describe above, situated adjacent to Aqua Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Avenue from "Parking" to "Business 3" rende gewone kantoorure by die kantoor van die Particulars of the application will lie for inspection Stadsklerk, Kamer 107, Burgersentrum, Agathastraat, during normal office hours at the office of the Town Tzaneen, vir 'n tydperk van,28 dae vanaf 27 Mei 1992 Clerk, Room 107, Civic Centre, Agatha Street, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Tzaneen, for a period of 28 days from 27 May 1992 moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres application must be lodged with or made in writing to of by Posbus 24, Tzaneen, 0850, ingedien of gerig the Town Clerk at the above address or at PO Box 24, word Tzaneen, 0850, within a period of 28 days from 27 May 1992 Adres van agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit & Vennote, Posbus 2912, Pietersburg, 0700 Address of agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit & Partners, PO Box 2912, Pietersburg, KENNISGEWING 425 VAN 1992 BYLAE NOTICE 425 OF SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] " [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/800 NOTICE OF BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/800 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Jan van Straten, synde die gemagtigde agedi van die eienaars van dorp Windmillparkuitbreiding 2 I, Jan van Straten, being the authorised agent of the owners en dorp Windmillparkuitbreiding 3 gee hiermee Ingeof of Windmillpark Extension 2 Township and indmillpark Extension 3 Township, hereby give volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town plan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die ning and Townships Ordinance, 1986, that I have ap Stadsraad van Boksburg aansoek gedoen het om die piled to the Town Council of Boksburg for the amend wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as ment of the townplanning scheme known as Boksburg Boksburg dorpsbeplanningskema 1 van 1946 deur die Townplanning Scheme 1 of 1946 by the rezoning of all hersonering van alle erwe gelee in dorp Windmillpark the erven within Windmillpark Extension 2 Township uitbreiding 2, uitgesluit Erwe 66, 80 en 156 en alle erwe excluding Erven 66, 80 and 156 and all erven within geled in dorp Windmillparkuitbreiding 3 uitgesluit Erwe Windmillpark Extension 3 Township excluding Erven 167 tot 171, 207, 241 tot 251, 266 en 267, alma' geleri 167 to 171, 207, 241 to 251, 266 and 267 all situated to ten suide van De Waalrylaan in dorp Windmillpark en the south of De Waal Avenue in Windmillpark 10 dorp Windmillparkuitbreiding 1 vanaf "Spesiale Township and Windmillpark Extension 1 Township

12 12 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Erf" na from "Special ReSidential" with a density of "One "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis dwelling per Erf" to "Special Residential" with a denper 500 m2" en die hersonering van Erf 266, dorp city of "One dwelling per 500 n?" and the rezoning of Windmillparkuitbreiding 3, ten suide van die spoorlyn Erf 266, Windmillpark Extension 3 Township, to the vanaf "Spesiaal vir sodanige doeleindes as wat die south of the railway line from "Special" for such pur Administrateur mag toelaat en onderworpe aan soda poses as the Administrator may permit and subject to nige vereistes as wat by mag bepaal na verwysing na such requirements as he may determine after refer die Dorperaad en die Raad" na "Spesiaal vir woon ence to the Townships Board and the Council" to eenhede en met die spesiale toestemming van die "Special for dwelling units and, with the special con Raad, vir spesiale gebruike, hotelle, geselligheidsale sent of the Council, for special uses, hotels, social halls en plekke van openbare godsdiensoefening" and places of public worship" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die Stad during normal office hours at the office of the Town sekretaris, Kamer 202, Tweede Verdieping, Boksburg Secretary, Room 202, Second Floor, Boksburg Civic Burgersentrum, Trichardsweg, Boksburg, 1460, vir 'n Centre, Trichards Road, Boksburg, for a period of 28 tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 days from 27 May 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres the Town Clerk at the above address or at PO Box of by Posbus 215, Boksburg, 1460, ingedien of gerig 215, Boksburg, 1460, within a period of 28 days from word 27 May 1992 Adres van agent: Jan van Straten, p/a EVS & Ven Adres of agent: Jan van Straten, c/o EVS & Partners, note, Posbus 28792, Sunnyside, 0132; Propark PO Box 28792, Sunnyside, 0132; Propark Building, gebou, Brooksstraat 309, Menlo Park [Tel: (012) 309 Brooks Street, Menlo Park [Tel: (012) Telefaks (012) ] (Verw JA2404/ Telefaks (012) ] (Ref JA2404/ KNK/FS) KNK/FS) 27 3 KENNISGEWING 426 VAN 1992 KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE 426 OF 1992 Die Munisipaliteit van Rayton gee hiermee ingevolge NOTICE OF DRAFT SCHEME artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan The Municipality of Rayton hereby gives notice in ning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), terms of section 28 (1) (a) of the Town planning and kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend Townships Ordinance 1986 (Ordinance 15 of 1986), to staan as Rayton dorpsbeplanningskema deur hom that a draft townplanning scheme to be known as Rayopgestel is ton Townplanning Scheme has been prepared by it Hierdie skema is 'n oorspronklike skema en bevat The scheme is an original scheme and contains the die volgende voorstelle: following proposals: Dat alle grond wat ingesluit is in die regsgebied That the land included in the area of jurisdiction van die Munisipaliteit van Rayton uitgesluit word of the Municipality of Rayton be excluded from uit die Buitestedelike Gebiededorpsbeplan Periurban Areas Town planning Scheme, 1975, ningskema, 1975, en ingesluit word in die voorge and, be included in the proposed scheme nome skema hierbo vermeld mentioned above Die ontwerpskema le ter insae gedurende The draft scheme will lie for inspection during ri gewone kantoorure by die Kantoor van die Stads normal office hours at the office of the Town Clerk, klerk, Munisipale Kantore, Oakleystraat, Rayton, Oakley Street, Rayton, fora period of 28 days vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 (die from 27 May 1992 (the date of first publication of datum van die eerste publikasie van hierdie ken the notice) nisgewing) Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema scheme must be lodged with or made in writing to the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Town Clerk at the above address or at PO Box 204, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Rayton, 1001, within a period of 28 days from 27 May of by Posbus 204, Rayton, 1001, ingedien of gerig 1992 word 273 III

13 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No ' KENNISGEWING 427 VAN 1992 NOTICE 427 OF 1992 NYLSTROOMWYSIGINGSKEMA 16 NYLSTROOM AMENDMENT SCHEME 16 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 45 (1)(c) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 45 (1) (c) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, David John Hulley, synde die gemagtigde agent I, David John Hulley, being the authorised agent of van die eienaar van Erf R/2397, Nylstroom, gee hier the owner of Erf R/2397, Nylstroom, hereby give notice mee ingevolge artikel 45 (1) (c) (i) van die Ordonnansie in terms of section 45 (1) (c) (i) of the Town planning op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to die Dorpsraad van Nylstroom aansoek gedoen het om the Town Council of Nylstroom for the amendment of die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend the townplanning scheme known as Nylstroom Town as Nylstroom dorpsbeplanningskema,,1 989, deur die planning Scheme, 1989 by the rezoning of the property hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te described above, situated in Potgieter Street, Nyl Potgieterstraat, Nylstroom, van Residensieel 2 tot stroom, from Residential 2 to Business 1 Besigheid 1 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae normal office hours at the office of the Town gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Town Council of Nylstroom days for from the 27 May Dorpsraad van Nylstroom, vir 'n tydperk period 1992 of 28 Stadsklerk, van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the Town Clerk at the above address or at Private Bag X1008, Nylstrodm, within a period of 28 days from moet binne 'n tydperk tot die van 28 Stadsklerk dae vanaf 27 by Mei bovermelde 1992 skriftelik adres by of 27May 1992 of by Privaatsak X1008, Nylstroom, ingedien of gerig word Address of owner: Bergstryd Beleggings (Edms) Bpk, Number 83/02576/07, PO Box 121, Nylstroom, Adres van eienaar: Bergstryd Beleggings Edms 0510 (Bpk), Nommer 83/02567/07, Posbus 121, Nylstroom, ' KENNISGEWING 428 VAN 1992 NOTICE 428 OF 1992 NYLSTROOMWYSIGINGSKEMA 17 NYLSTROOM AMENDMENT SCHEME 17 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 45 (1) (c) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 45 (1) (c) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, David John Hulley, synde die gemagtigde agent I, David John Hulley, being the authorised agent of van die eienaar van Erf Rh 08, Nylstroom, gee hiermee the owner of Erf R1/108, Nylstroom, hereby give notice ingevolge artikel 45 (1) (c) (i) van die Ordonnansie op in terms of section 45 (1) (c) (i) of the Townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Dorpsraad van Nylstroom aansoek gedoen het om die the Town Council of Nylstroom for the amendment of wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as the townplannng scheme known as Nylstroom Town Nylstroom dorpsbeplanningskema, 1989, deur die planning Scheme, 1989, by the rezoning of the pro hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Peril( described above, situated in Paul Kruger Street, Paul Krugerstraat, Nylstroom, van Besigheid 1 tot Nylstroom, from Business 1 to Residential 1 Residensieel 1 Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Town Council of Nylstroom for the period of 28 Stadsklerk, Dorpsraad van Nylstroom, vir 'n tydperk days from 27 May 1992 van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Town Clerk at the above address or at Private Bag skriftelik by of tot die Stadsklerk by'bovermelde adres X1008, Nylstroom, within a period of 28 days from of by Privaatsak X1008, Nylstroom, ingedien of gerig 27 May 1992 word Address of owner: Mr R Liebenberg, PO Box 328, Adres van eienaar:mnr R Liebenberg, Posbus 328, Nylstroom, 0510 Nylstroom,

14 14 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 429 VAN 1992 NOTICE 429 OF 1992 BYLAE 9 ANNEXURE 9 [Reg ulasie 11 (3)] [Regulation 11 (3)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (2) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (2) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING ENDORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Thomas Philippus le Roux, synde die gemag A Thomas Philippus le Roux, being the authorised tigde agent van die eienaar van Gedeelte 8 van Ed agent of the owner of Portion 8 of Ed 376, Township of 376, dorp Trichardt, gee hiermee in gevolge artikel 56 Trichardt, hereby give notice in terms of section 56 (1) (1) (b) (2) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en (b) (2) of the Townplanning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Dorpsraad van 1986, that I have applied to the Town CoUncil of Trichardt aansoek gedoen het om die wysiging van die Trichardt for the amendment of the town planning dorpsbeplanningskema bekend as Trichardt scheme known as the Trichardt Town dorps planning Scheme, 1988 beplanningskema, 1988 This application contains the following proposals: Hierdie aansoek bevat die volgende voorstelle: (1) The rezoning of Portion 8 of Ed 376, from Resi dential to Special for the purpose of a dwelling vanaf Residensieel na Spesiaal vir die doelunit, medical and any such related purposes as eindes van 'n woonhuis, mediese spreekkamers may be permitted by the Local Authority en enige sodanige aanverwante doeleindes wat die Plaaslike Bestuur mag goedkeur Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedu rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Municipality of Trichardt, for from a 27 period May 1992 Munisipaliteit van Trichardt, vir 'n tydperk of 28 days Stadsklerk, van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box 52, Trichardt, 2300; within a period of 28 days from 27 May skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres 1992 of by Posbus 52, Trichardt, 2300, ingedien of gerig word 27 3 KENNISGEWING 430 VAN 1992 NOTICE 430 OF 1992 BRITSWYSIGINGSKEMA 1/173 BRITS AMENDMENT SCHEME 1/173 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Johannes Jacobus Lombard, synde die gemag I, Johannes Jacobus Lombard, being the authorised tigde agent van die eienaar van Err 1130, Britsuit agent of the owner of Ed 1130, Brits Extension 4, breiding 4, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) co hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Brits, Van that I have applied to the Town Council of Brits, Van Veldenstraat, Brits, aansoek gedoen het om die wysi Velden Street, Brits, for the amendment of the townging van die dorpsbeplanningskema bekend as Brits planning scheme known as Brits Townplanning dorpsbeplanningskema, 1/1958, deur die hersonering Scheme, 1/1958, by the rezoning of the property van die eiendom hierbo beskryf van Opvoedkundig na described above from Educational to Special Resi Spesiale woon dential Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Brits, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Clerk, Wits, for the period of 28 days from 27 May Mei 1992 Besware teen en vertoe ten opsigte van die 1992 Objections in respect of the application must be aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 lodged with or made in writing to the Town Clerk, Brits, Mei 1992 skriftelik by of tot die Stadsklerk, Brits by die at the above address or at PO Box 106, Wits, 0250, bovermelde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, inge within a period of 28 days from 27 May 1992 dien of gerig word Address of agent J J Lombard, Professional Land Adres van agent J J Lombard, Professionele Land Surveyor and Township Planner, PO Box 798, Brits, meter en Dorpsgebied Beplanner, Posbus 798, Brits, 0250,30 Van Velden Street 0250 (Van Veldenstraat 30) 273

15 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE,1992 No KENNISGEWING 431 VAN 1992 NOTICE 431 OF 1992 BRITSWYSIGINGSKEMA 1/176 BRITS AMENDMENT SCHEME 1/176 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIP ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF NANSIE 15 VAN 1986) 1986) Ek, Johannes Jacobus Lombard, synde die gemag I, Johannes Jacobus Lombard, being the authorised tigde agent van die eienaar van Ed 752, Britsdorp, agent of the owner of Erf 752, Brits Township, hereby gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en give notice in terms of section 56 Ordinance, (1) (b) (i) of the 1986, Townships that I Dome, 1986, planning and have kennis dat ek by die Stadsraad van Brits, Van Velden applied to the Town Council of Brits, Van Velden straat, Brits, aansoek gedoen het om die wysiging van Street, Brits, for the amendment of the townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as Britsdorpsby the rezoning of the property described above from scheme known as Brits Townplanning Scheme 1/1958 beplanningskema 1/1958 deur die hersonering van die Special Residence to General Business eiendom hierbo beskryf van Spesiale Woon na Alge mene Besigheid Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedu Clerk, Brits, for the period of 28 days from 27 May rende gewone kantoorure by die kantoor van die 1992 Objections in respect of the application must be Stadsklerk, Brits, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 lodged with or made in writing to the Town Clerk, Brits, Mei 1992 Besware teen of vertooli ten opsigte van die at the above address or at PO Box 106, Brits, 0250, aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 within a period of 28 days from 27 May 1992 Mei 1992 skriftelik by of tot die Stadsklerk, Brits, by die bovermelde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, inge Address of agent: J J Lombard, Professional Land dien of gerig word Surveyor and Township Planner, PO Box 798, Brits, 0250 (30 Van Velden Street) Adres van agent: J J Lombard, Professionele Landmeter en Dorpsgebied Beplanner, Posbus 798, Brits, (Van Veldenstraat 30) NOTICE 432 OF 1992 KENNISGEWING 432 VAN 1992 ZEERUST AMENDMENT SCHEME 42 ZEERUSTWYSIGINGSKEMA 42 We, Plan Associates, being the authorised agent of Ons, Plan Medewerkers, synde die gemagtigde the owner of Portion 3 of Erf 1244, Zeerust, hereby give agent van die eienaar van Gedeelte 3 van Ed 1244, notice in terms of section 45 (1) (c) (I) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that Zeerust, gee hiermee ingevolge artikel 45 (1) (c) (i) van we have applied to the Town Council die Ordannansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, of Zeerust for the kennis dat ens by die Stadsraad van Zeerust aansoek amendment of the town planning scheme known aszeerust gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanof the property described above, situated at 14 Presi Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning ningskema bekend as Zeerust dorpsbeplanning dent Street, that is skema, 1980, on the deur die corner of hersonering van die eiendom President and Queen Streets, Zeerust, from "Residential 1" with hierbo beskryf, geleo to Presidentstraat 14, dit is op die a density of 1 hoek van dwelling per erf to "Business 1" President en Queenstraat, Zeerust, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per Particulars of the application will lie for inspection erf tot "Besigheid 1" during normal office hours at the office of the Town van Clerk, Town Council of Zeerust, Coetzee Street, Zee die aansoek le ter insae gedu rende die gewone Besonderhede kantoorure rust, for the period of 28 days from 27 May 1992 by die kantoor van Stadsklerk, Stadsraad van Zeerust, Coetzeestraat, Objections to or representations in respect of the Zeerust, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 92, 111 tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Zeerust, 2865, within a period of days from 27 May skriftelik Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 92, Zeerust, 2865, ingedien of gerig word Adres van eienaar: P/a Plan Medewerkers, Posbus 1889, Pretoria, 0001 [Tel (012) ] Address of owner C/o Plan Associates, PO Box 1889, Pretoria, 0001 [Tel (012) ] ' 273

16 16 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 AMIE 1992 KENNISGEWING 433 VAN 1992 NOTICE 433 OF 1992 AANSOEK OM VERDELI NG VAN GROND APPLICATION FOR DIVISION OF LAND Die Raad op Plaaslike Bestuursaangeleenthede gee The Local Government Affairs Council hereby gives hiermee, ingevolge artikel 6 (8) (a) van die Ordonnan notice, in terms of section 6 (8) (a) of the Division of sie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 Land Ordinance, 1986 (Ordinance 20 of 1986), that an van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die application to divide the land described hereunder has grond hieronder beskryf, te verdeel been received Verdere besonderhede van die aansoek 16 ter insae Further particulars of the application are open for by die kantoor van die Hoof Uitvoerende Beampte, inspection at the office of the Chief Executive Officer, Kamer B701, HB Phillipsgebou, Bosmanstraat 320, Room 8701, HB Philips Building, 320 Bosnian Street, Pretoria Pretoria Enige persoon wat teen die toestaan van die aan My person who wishes to object to the granting of soek beswaar wil maak of verto6 in verband daarmee the application or who wishes to make respresentawil rig, moet sy besware of verto6 skriftelik en in twee tions in regard thereto shall submit his objections or voud by die Hoof Uitvoerende Beampte by bovermelde representations in writing and in duplicate to the Chief adres of by Posbus 1341, Pretoria, 0001, te eniger tyd Executive Officer at the above address or PO Box binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van 1341, Pretoria, 0001, at any time within a period of 28 eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien days from the date of the first publication of this notice Datum van eerste publikasie: 27 Mei 1992 Date of first publication: 27 May 1992 Beskrywing van grond: Gedeelte 76 (gedeelte van Description ofland: Portion 76 (portion of Portion 51) Gedeelte 51) van die pleas Hartbeestpoort 482, Regi of the farm Hartbeestpoort 482, Registration Division strasieafdeling JQ, Transvaal JO, Transvaal Voorgestelde onderverdeling: Twee gedeeltes Proposed subdivision: Two portions measuring onderskeidelik 18,325 ha en 3,088 ha groot 18,325 ha and 3,088 ha respectively Adres van applikant: Eagles Landing' Shareblock Address of applicant: Eagles Landing Shareblock Bpk, p/a Planpraktyk Ingelyf Stadsbeplanners, Pos (Pty) Ltd, do Planpractice Incorporated Town Planbus 35895, Menlo Park, 0102 [Tel (012) ] ners, PO Box 35895, Menlo Park, 0102 [Tel (012) ] 27 3 KENNISGEWING 434 VAN 1992 [ Regulasie 11 (2)] NOTICE 434 OF 1992 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 1279 [Regulation 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1279 ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC NANSIE 15 VAN 1986) TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND Ek, Frederik Johannes de Lange, synde die gemag TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 tigde agent van die eienaar van Erf 284, Wierdapark, OF 1986) gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die I, Frederik Johannes de Lange, being the authorised Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, agent of the owner of Erf 284, Wierdapark, hereby give kennis dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aan notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town soek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan planning and Townships Ordinance, 1986, that I have ningskema bekend as Pretoria Streek dorpaanleg applied to the Town Council of Verwoerdburg for the skema, 1960, dew die hersonering van die eiendom amendment of the townplanning scheme known as hierbo beskryf, gelee te Chris Hougardstraat 269, Pretoria Region Town planning Scheme, 1960, by the Wierdapark, rezoning of the property described above, situated at Verwoerdburg, van spesiaal vir motor 269 Chris Hougard Street, Wierdapark, Verwoerdburg, garage en doeleindes in verband daarmee tot spesiaal from special for motorgarage and purposes incidental vir motorgarage en doeleindes in verband daarmee en thereto to special for motorgarage and purposes in besigheid op die grondvloer deur 'n verandering van cidental thereto and business of ground floor by an die Bylae altered annexure Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Depart Departement Stadsbeplanning, Munisipale Kantore, ment Townplanning, Municipal Office Basden Avenue, Basdenlaan, Lyttelton landbouhoewes vir 'n tydperk Lyttelton Agricultural Holdings, for the period of 28 van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum van eerste days from 27 May 1992 (the date of first publication of publikasie van hierdie kennisgewing) this notice)

17 " OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres the town clerk/secretary at the above address or at of by Posbus 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within a period gerig word of 28 days from 27 May 1992 Adres van eienaar: F Pohl & Vennote, Posbus 7036, Address of owner F Pohl & Partners, PO Box Hennopsmeer, 0046 Tel (012) , Hennopsmeer, 0046 Tel (012) KENNISGEWING 435 VAN 1992 NOTICE 435 OF 1992 LYDENBURG WYSIGINGSKEMA 44 LYDENBURG AMENDMENT SCHEME 44 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ons, Johann Rademeyer Stads en Streekbeplan We, Johann Rademeyer Town and Regional Plan ners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van ners, being the authorised agent of the owner of Erf Erf 3303, Lydenburg uitbreiding 17, gee hiermee inge 3303, Lydenburg Extension 17, hereby give notice in volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, kennis dat ons by die Townships Ordinance 1986, that we have applied to Stadsraad van Lydenburg aansoek gedoen het om die the Town Council of Lydenburg for the amendment of wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as the townplanning scheme known as Lydenburg Town Lydenburgdorpsbeplanningskema, 1980, deur die planning Scheme, 1980, by the rezoning of the pro hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te perry described above, situated at Eerste Street Eerste Straat, Lydenburg uitbreiding 17, van "Besig held 3" na "Besigheid 2" om ook voorsiening te maak Lydenburg Extension 17, from "Business 3" to "Bust ness 2" to also provide for residential uses vir woongebruike particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Town Council of Lydenburg, Municipal Offices, Stadsklerk, Stadsraad van Lydenburg, Munisipale Central Street, Lydenburg, for a period of 28 days from Kantore, Sentraalstraat, Lydenburg, vir 'n tydperk van 27 May dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to, or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box 61, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Lydenburg, 1120, within a period of 28 days from 27 of by Posbus 61, Lydenburg, 1120, ingedien of gerig May 1992 word This notice replaces all previous notices which Hierdie kennisgewing vervang alle vorige kennis appeared in respect of the above 0 gewings wat in verband met bogenoemde verskyn het Address of applicant: Johann Rademeyer Town and Adres van applikant: Johann Rademeyer Stads en Regional Planners, PO Box 3522, Nelspruit, 1200 Streekbeplanners, Posbus 3522, Nelspruit, 1200 [Tel Irrel I (01311) 53991/2 ] (01311) /2] 273 KENNISGEWING 436 VAN 1992 NOTICE 436 OF 1992 Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die I, Marius Johannes van der Merwe, being the autho gemagtigde agent van eienaars van die onderge rised agent of the owners of erven mentioned below, noemde erwe, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johannes that I have applied to the Town Council of Johannes burg aansoek gedoen het om die wysiging van die burg for the amendment of the Johannesburg Town, Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur die planning Scheme, 1979, by the rezoning of the proper hersonering van die eiendomme hieronder beskryf: ties described below, as follows: JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 3859 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3859 Erf 55 RG, Booysens, gelee te Beaumontstraat 15, Erf 55 RE, Booysens, situated at 15 Beaumont Booysens, van Residensieel 4, onderhewig aan voor Street, Booysens, from Residential 4, subject to condi waardes tot Residensieel 4, onderhewig aan gewy lions to Residential 4, subject to amended conditions to sigde voorwaardes om besigheidsdoeleindes, inslui permit business purposes including a parcel delivery tende 'n pakket afleweringsdiens toe te laat service

18 18 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 3858 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3858 Erf 879, Winchester Hillsuitbreiding 3, gelee te Erf 879, Winchester Hills Extension 3, situated at 49 Koorsboomstraat 49, Winchester Hillsuitbreiding 3, Koorsboom Street, Winchester Hills Extension 3, from van Residensieel 1 (Hoogtesone 0) tot Residensieel 1 Residential 1 (Height Zone 0) to Residential 1 (S), to (S), om kantore as 'n primere reg toe te laat, onder permit offices as a primary right, subject to certain con hewig aan sekere voorwaardes ditions JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 3862 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3862 Erf 4066, Eldorado Park uitbreiding 5, geled te Erf 4066, Eldorado Park Extension 5, situated at 17 Sirkelweg 17, Eldorado Park uitbreiding 5, van Inrigting Sirkel Road, Eldorado Park Extension 5, from Institu tot Besigheid 2, (Hoogtesone 8) twee verdiepings en tional to Business 2, (Height Zone 8) two storeys and 60% dekking 60% coverage JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 3853 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3853 Erf 473 RG, Kew, gelee te 10de Weg 26, Kew, van Erf 473 RE, Kew, situated at 26 10th Road, Kew, Residensieel 1 tot Residensieel 1 (S), met kantore met from Residential 1 to Residential 1 (S), permitting vergunning, onderhewig aan sekere voorwaardes offices by consent, subject to certain conditions JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 3861 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3861 Gedeelte van Heidelbergweg, City Deepuitbreiding Portion of Heidelberg Road, City Deep Extension 1, 1, gelee op die noord oostelike hoek van die intersek situated on the northeastern corner of the intersection sie van Heidelberg en Houerweg, City Deepuitbrei of Heidelberg and Houer Roads, City Deep Extension ding 1, van Bestaande Openbare Pad tot Openbare 1, from Existing Public Road to Public Garage (S), Garage (S), onderhewig aan sekere voorwaardes subject to certain conditions Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die Direk during normal office hours at the office of the Director teur van Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, of Planning, Room 760, Seventh Floor, Civic Centre, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 Braamfontein, for a period of 28 days from 27 May dae vanaf 27 Mei ' Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing in skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by duplicate to the Director of Planning, at the above bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, address or at PO Box 30733, Braamfontein, 2017, 2017, ingedien word within a period of 28 days from 27 May 1992 Adres van agent: Marius v/d Merwe & Genote, Address of agent Marius van der Merwe & Asso Posbus 39349, Booysens, 2016 Tel (011) ciates, PO Box 39349, Booysens, 2016 Tel (011) /5/6/7 Faks (011) /5/6/7 Fax (011) KENNISGEWING 437 VAN 1992 KEMPTON PARKWYSIGINGSKEMA 363 NOTICE 437 OF 1992 Ons, Van Zyl, Attwell & De Kock, synde die gemag KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 363 tigde agent van die eienaar van Erwe 140 tot en met We, Van Zyl, Attwell & De Kock, being the authorised 151 en 153 tot en met 159 en 162 tot en met 190, agent of the owner of Erven 140 to and including 151 Chloorkopdorp, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) and 153 to and including 159 and 162 to and including (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 190 Chloorkop Township, hereby give notice in terms Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Kempton Park aansoek gedoen het om die wysiging Townships Ordinance, 1986, that we have applied to van die dorpsbeplanningskema bekend as die Kemp the Town Council of Kempton Park for the amendment ton Park dorpsbeplanningskema, 1987, deur die of the townplanning scheme known as the Kempton hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, gelee Park Townplanning Scheme, 1987, by the rezoning of suid van Provinsiale Pad 51, wes van Chloorweg en the properties described above, situated south of Pro noord van die munisipale grens, in die dorpsgebied vincial Road 51, west of Chloor Road and north of the Chloorkop vir onderskeidelik die volgende: Erwe 140 municipal boundary in the Township of Chloorkop, tot en met 151 vanaf "Residensieel 1" na "Kommer respectively for the following: Erven 140 to and includ sieel", Erwe 153 tot en met 156 vanaf "Besigheid 3" ing 151 from "Residential 1" to "Commercial", Erven na "Industrieel 3", Erf 157 vanaf "Openbare Garage" 153 to and including 156 from "Business 3" to "Indus na "Industrieel 3", Erwe 158, 159 en 184 tot en met trial 3", Erf 157 from "Public Garage" to "Industrial 3", 190 vanaf "Residensieel 4" na "Industrieel 3", Erwe Erven 158, 159 and 184 to and including 190 from 162 tot en met 183 vanaf "Residensieel 1" na "Indus "Residential 4" to "Industrial 3", Erven 162 to and trieel 3" including 183 from "Residential 1" to "Industrial 3"

19 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Munisipale Kantore, hoek van Longstraat Clerk, Municipal Offices, corner of Long Street and en Margaretlaan, Kempton Park, vir 'n tydperk van 28 Margaret Avenue, Kempton Park, for a period of 28 dae vanaf 27 Mei 1992 days froni 27 May 1992 Objections to and representations in respect of the Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet application must be lodged with or made in writing to binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992, skriftethe Town Clerk at the above address or at PO Box 13, lik by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus Kempton Park, 1620, within a period of 28 days from 13, Kempton Park, 1620, ingedien of gerig word 27 May 1992 Adres van agent: Van Zyl, Attwell & De Kock Ing, Address of agent: Van Zyl, Attwell & De Kock Inc, Posbus 4112, Germiston Suid, 1411 PO Box 4112, Germiston South, KENNISGEWING 438 VAN 1992 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 606 NOTICE 438 OF 1992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING ALBERTON AMENDMENT SCHEME 606 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (I) OF THE TOWNPLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Jan Cornelius Pretorius, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 918 en 919, Alberton I, Jan Cornelius Pretorius, being the authorised Noord, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van agent of Erven 918 and 919, Alberton North, hereby die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships, 1986, that I have applied to kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning the Town Council of Alberton for the amendment of the townplanning scheme of Alberton Townplanning skema bekend as Alberton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1979 by the rezoning of the property 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo described above, situated at 24 Marthinus Oosthuizen beskryf, to Marthinus Oosthuizenlaan 24, Avenue, Alberton North, from Residential 1 to Alberton Noord, van Residensieel 1 tot "Spesiaal" (vir "Special" parkering en oop ruimte) Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during office hours at the office of the Secretary, Third rende gewone kantoorure by die kantoor van die Floor, Civic Centre, Alberton, for the period of 28 days Sekretaris, Derde Verdieping, Burgersentrum, from 27 May 1992 Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box 4, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Alberton, 1450, for a period of 28 days from 27 May 1992 of Posbus 4, Alberton, 1450, ingedien word Address of owner C/o J C Pretorius, PO Box Adres van eienaar: P/a J C Pretorius, Posbus , Alberton North, 1456 [Tel (011) ] , Alberton Noord, 1456 [Tel (011) ] 273 KENNISGEWING 439 VAN 1992 NOTICE 439 OF 1992 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No NANSIE No 15 VAN 1986) 15 OF 1986) Ek, Robert Henry Whitworth Warren, synde die I, Robert Henry Whitworth Warren, being the autho gemagtigde agent van die eienaar van Erf 15, Dunkeld, rised agent of the owner of Ed 15, Dunkeld, hereby gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 planning and Townships Ordinance, 1986 (No 15 of

20 20 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die 1986), that I have applied to the City Council of Johan Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om nesburg for the amendment of the townplanning die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend scheme known as Johannesburg Townplanning as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur Scheme, 1979, by the rezoning of the properties die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee described above, situated on the comer of Oxford and aan die hoek van Oxford en Bompasstraat in Dunkeld, Bompas Roads, Dunkeld,from "Residential 1" to van "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" met kan "Residential 1 permitting offices as a primary right tore toegelaat as 'n primere reg Particulars of the application will lie open for inspec Besonderhede van die aansoek le ter insae gedution during normal office hours at the office of the Town Clerk, rende kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, City Council of Johannesburg, Room 760, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, for a period Stadsraad van Johannesburg, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tyd of 28 days from 27 May 1992 perk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the Town Clerk, City Council of Johannesburg at the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 above address or to PO Box 30733, Braamfontein, skriftelik by of tot die Stadsklerk, Stadsraad van Johan 2017, within a period of 28 days from 27 May 1992 nesburg by bovermelde adres of by Posbus 30733, Address of authorised agent: R H W Warren & Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word Partners, PO Box 186, Morningside, 2057 Adres van gemagtigde agent: R H W Warren & 27 3 Vennote, Posbus 186, Morningside, 2057 KENNISGEWING 441 VAN 1992 NOTICE 441 OF 1992 MUNISIPALITEIT VAN RANDFONTEIN MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN PERMANENT CLOSING OF A PORTION OF SOUT PERMANENTE SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN SOUTHERNSIRKEL, GREENHILLS EN 'N GEDEEL HERN CIRCLE, GREENHILLS, AND A PORTION OF PARK ERF 1596, GREENHILLS, AND A PORTION TE VAN PARKERF 1596, GREENHILLS, EN 'N OF THE SANITARY LANE SITUATED BETWEEN GEDEELTE VAN DIE SANITERE STEEG TUSSEN ERVEN 875 AND 876 (ERF 919), RANDFONTEIN ERWE 875 EN 876 (ERF 919), RANDFONTEIN Notice is hereby given in terms of the provisions of Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van section 67 and 68 of the Local Government Ordinance, artikels 67 en 68 van die Ordonnansie Op Plaaslike 1939, as amended, that it is the intentions of the Town Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Council of Randfontein to permanently close a portion Randfontein van voorneme is om 'n gedeelte van of Southern Circle, Greenhills, and a portion of Park Erf Southernsirkel en 'n gedeelte van Parked 1596, 1596, Greenhills, and a portion of the sanitary lane Greenhills, en 'n gedeelte van die sanitere steeg situated between Ed 875 and 876 (Ed 919), Randfon Erwe 875 en 876 (Erf 919) Randfontein, tein, and to rezone and sell the portion of the sanitary permanenttussen te sluit en te hersoneer en die steeg tussen Erwe 875 en 876 (Ed 919), teen die munisipale waar lane between Erven 875 and 876 (Ed 919), Randfon 'n tein, at the municipal valuation and to use a portion of dasie te verkoop, en die gedeelte van Southersirkel en Southern Circle and a portion of Park Erf 1596, Green gedeelte van Parked 1596, Greenhills, vir parkering hills, for parking te gebruik My Enige persoon wat enige beswaar teen die bogeperson who has any objections to the above mentioned intention or who may have any claim for noemde voorneme het of wat enige eis vir skadever compensation, should the intention be carried out, is goeding mag he indien die voorneme uitgevoer word, requested to lodge his/her objection or claim, as the word versoek om sy/haar beswaar of eis na gelang van case may be, with the Council in writing on or before die geval, skriftelik by die Raad in te dien voor of op Wednesday 29 July 1992 Woensdag 29 Julie 1992 Sketch plans showing the relevant portion to be Sketskaarte wat die betrokke gedeelte wat gesluit closed, may be inspected during normal office hours at gaan word aantoon, kan gedurende gewone kantoor the Department of the Town Secretary, Town Hall, ure by die Departement van die Stadsekretaris, Stad Randfontein huis, Randfontein, besigtig word L M BRITS, L M BRITS, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore Sutherland Avenue Sutherlandlaan PO Box 218 Posbus 218 RANDFONTEIN RANDFONTEIN 27 May Mei 1992 (Notice No 26/1992) (Kennisgewing No 26/1992) 273

21 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 442 VAN 1992 NOTICE 442 OF 1992 [ Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] RANDFONTEINWYSIGINGSKEMA 101 EN 102 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 101 AND KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGINGSIGING 102 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 919, Randfontein, en 'n I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised gedeelte van Southernsirkel, Greenhills, en 'n gedeelte agent of the owner of Erf 919, Randfontein and a por van Erf 1596, Greenhills, Randfontein, gee hiermee lion of Southern Circle, Greenhills, and a portion of Erf ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op 1596, Greenhills, Randfontein, hereby give notice in Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Stadsraad van Randfontein, aansoek gedoen het om Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Town Council of Randfontein, for the amendment of as Randfontein dorpsbeplanningskema, 1988, deur the town planning scheme known as Randfontein die hersonering van die eiendom hierby beskryf, gelee Townplanning Scheme, 1988, by the rezoning of the tussen Erwe 875 en 876, 12de Straat, Randfontein, en property described above, situated between Erven 875 Southernsirkel, Greenhills and 876, 12th Street, Randfontein, and Southern Circle, Greenhills Erf 919 van "Openbare Pad" na "Besigheid 1" 'n Gedeelte van Southern Sirkel van "Openbare Ed 919 from "Public Road" to "Business 1" Pad" na "Parkering" A portion of $outhem Circle from "Public Road" to 'n Gedeelte van Ed 1596 van "Openbare Oop "Parking" ruimte" na "Parkering" A portion of Ed 1596 from "Public Open Space" to "Parking" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Particulars of the application will lie for inspection Stadsklerk, Stadshuis, Randfontein, en by die kantore during normal office hours at the office of the Town van Wesplan & Assosiate, Von Brandisstraat 81, hoek Clerk, Town Hall, Randfontein, and Wesplan & Asso van Fonteinstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 ciates, 81 Von Brandis Street, corner of Fountain dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum van eerste publika Street, Krugersdorp, for a period of 28 days from sie van hierdie kennisgewing) 27 May 1992 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representation in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of the Town Clerk at the above address or at PO Box by Posbus 218, Randfontein, 1760, en by Wesplan & 218, Randfontein, 1760, and at Wesplan & Associates, Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, ingedien PO Box 7149, Krugersdorp North, within a period of word 28 days from 27 May KENNISGEWING 443 VAN 1992 NOTICE 443 OF 1992 BYLAE 8 SCHEDULE 8 [ Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 352 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 352 KENNISGEW1NG VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Thomas Wheeler, synde die eienaar van Hoewe I, Thomas 1Nheeler, being the owner of Holding 17, 17, Kafferskraal, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) Kafferskraal, hereby give notice in terms of section 56 (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordi Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van nance, 1986, that I have applied to the Town Council of Klerksdorp, aansoek gedoen het om wysiging van die Klerksdorp, for the amendment of the town planning dorpsbeplanningskema bekend as Klerksdorpdorps scheme known as Klerksdorp Town planning Scheme beplanningskema deur die hersonering van die eien by the rezoning of the property described above, dom hierbo beskryf, gelee to Plot 17, Kafferskraal, van situated Plot 17, Kafferskraal, from Business 3 to Besigheids 3 tot Landbou Farming

22 22 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Pretoriusstraat, Kamer 206, vir 'n tydperk Clerk, Pretorius Street, Room 206, for a period of 28 van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 days from 27 May 1992 (the date of first publication of this notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 28 dae vanaf 27 Mei 1992 skriftelik by of tot Objections to or representations in respect of the die Stadsklerk by bogemelde adres of by Posbus 3158, application must be lodged with or made in writing to Freemanville, 2573, ingedien of gerig word the Town Clerk at the above address or at PO Box 3158, Freemanville, within a period of 28 days from Adres van eienaar: T Wheeler, Posbus 3158, Free 27 May 1992 manville, 2573 Address of owner: T Wheeler, PO Box 3158, Free manville, KENNISGEWING 444 VAN 1992 STADSRAAD VAN VERWOERDBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE 444 OF 1992 Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee inge TOWN COUNCIL OF VERWOERDBURG volge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op NOTICE OF DRAFT SCHEME Dorpsbeplanning en Dome, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema The Town Council of Verwoerdburg hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a) of the Town planhorn opgestel is bekend as Pretoriastreekwysigingskema 1261 deur ning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft townplanning scheme to be known Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die vol as Pretoria Region Amendment Scheme 1281 has gende voorstelle: been prepared by it Die hersonering van 'n deel van Erf 1284, This scheme is an amendment scheme and contains Zwartkopuitbrelding 7, gelee aan Ben Schoeman the following proposals: hoofweg en Noord van EH 1282, Zwartkop uit The rezoning of a part of Erf 1284, Zwartkop breiding 7 vanaf "Spesiaal" vir wooneenhede tot Extension 7, situated on Ben Schoeman Highway "In rigting" en sodanige ander gebruike as wat die and North of Ed 1282, Zwartkop Extension 7, from plaaslike bestuur mag goedkeur, onderworpe aan "Special" for dwelling units to "Institution" and sekere voorwaardes such other purposes as the council may approve Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone subject to certain conditions kantoorure by die Kantoor van die Stadsklerk, Afdeling The draft scheme will lie for inspection during normal Stadsbeplanning, hoek van Basdenlaan en Rabie office hours at the office of the Town Clerk, Section straat, Verwoerdburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Townplanning, corner of Basden Avenue and Rabie 27 Mei 1992 Street, for a period of 28 days from 27 May 1992 Besware en vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 skrifte scheme must be lodged with or made in writing to the lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Town Clerk at the above address or at PO Box 14013, Verwoerdburg, " 0140 within a period of 28 days from 27 Posbus 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of gerig May 1992 word P J GEERS, Stadsklerk P J GEERS, Town Clerk 273 KENNISGEWING 445 VAN 1992 NOTICE 445 OF 1992 STADSRAAD VAN MIDDELBURG, TRANSVAAL TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE MIDDEL PROPOSED AMENDMENT TO MIDDELBURG BURG DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 TOWNPLANNING SCHEME, 1974 (WYSIG I NGSKEMA 203) (AMENDMENT SCHEME 203) Die Stadsraad van Middelburg gee hiermee inge The Town Council of Middelburg hereby gives notice volge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op in terms of section 28 (1) (a) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), 1986), kennis dat hy 'n ontwerpdorpsbeplanningskema that a draft townplanning scheme, to be known as wat as Middelburgwysigingskema 203 bekend sal Middelburg Amendment Scheme 203 has been pre staan, opgestel het pared by it al

23 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No Dit is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains ' voorstel: the following proposals: Die hersonering van The rezoning of: (a) Erf 2227 tot en insluitende Ed 2241, Aerorand, (a) Erf 2227 up to and including Ed 2241, Aero ' van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van rand, from "Special Residential" with a density "een woonhuis per erf" na "Spesiale Woon" of "one dwelling per erf" to "Special Resi met 'n digtheid van "een woonhuis per dential" with a density of "one dwelling per 1 m, en 000 m2", and (b) Ed 2211 tot en insluitend Err 2214, Ed 2217 tot (b) Erf 2211 up to and including Ed 2214, Ed 2217 en insluitend Ed 2224, en Ed 2251 tot en and up to including and including Ed 2260, Erf, 2224 Aerorand, Erf from 2251 "Spec up to insluitend Ed 2260, Aerorand, van "Spesiale ial Residential" with a density of "one dwelling Woon" met 'n digtheid van "een woonhuis per per m2" to "Special Residential" with a m2" na "Spesiale Woon" met 'n digtdensity of "one dwelling per err heid van "een woonhuis per erf" The draft scheme will lie for inspection during normal Die ontwerpskema le vir 'n tydperk van 28 dae vanaf office hours at the office of the Town Secretary, Munici 27 Mei 1992 gedurende gewone kantoorure by die pal Buildings, Wanderers Avenue, Middelburg, for a Kantoor van die Stadsekretaris, Munisipalegeboue, period of 28 days from 27 May 1992 Wandererslaan, Middelburg, ter insae Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek scheme must be lodged with or made in writing to the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Town Clerk at the above address or at PO Box 14, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Middelburg, 1050, within a period of 28 days from 27 of by Posbus 14, Middelburg, 1050, ingedien of gerig May 1992 word W D FOUCHE, W D FOUCHE, Town Clerk Stadsklerk Municipal Buildings Munisipalegeboue Wanderers Avenue Wandererslaan PO Box 14 Posbus 14 MIDDELBURG, MIDDELBURG KENNISGEWING 447 VAN 1992 NOTICE 447 OF 1992 SPRINGSWYSIGINGSKEMA 1/659 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/659 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Cornelius Ferdinand Pienaar, synde die gemag I, Cornelius Ferdinand Pienaar, being the authorised tigde agent van die eienaar van Gedeelte van Ed 339 agent of the owner of Portion of Ed 339 and Ed 338, en Ed 338, Petersfield uitbreiding 1, gee hiermee inge Petersfield Extension 1, hereby give notice in terms of volge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Springs aansoek gedoen het vir die Town Council of Springs for the amendment of the wysiging van die Springs dorpsbeplanningskema deur Springs Town planning Scheme by the rezoning of the die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee property described above, situated at 3 Vaal Avenue to Vaalrylaan 3 en Laagtelaan 23, Petersfielduitbrei and 23 Laagte Avenue, Petersfield Extension 1, as ding 1, as volg: Ed 338, vanaf "Staat" en gedeelte van follows: Ed 338 from "Government" and Portion of Ed Ed 339, vanaf "Spesiaal" vir besigheid, beide tot 339 from "Special" for business, both to "Special "Spesiale Woon" een woonhuis 'per 400 m2 met Residential" one dwelling per 400 m2 with no side geen syspasies van toepassing spaces applicable Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town p Stadsklerk, Burgersentrum, Springs, vir 'n tydperk van Clerk, Civic Centre, Springs, for a period of 28 days 28 dae vanaf 27 Mei 1992 from 27 May 1992

24 24 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aan Objections to or representations in respect of the soeke moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei application must be lodged with or made in writing to 1992 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde the Town Clerk at the above address within a period of adres ingedien of gerig word 28 days from 27 May 1992 Adres van agent: C F Pienaar, namens Pine Pie Address of agent: C F Pienaar, for Pine Pienaar naar Stadsbeplanners, Posbus 14221, Dersley, 1569 Town Planners, PO Box 14221, Dersley, 1569 (Tel (Tel ) ) KENNISGEWING 448 VAN 1992 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1940 NOTICE 448 OF 1992 KENNISEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN SANDTON AMENDMENT SCHEME 1940 DORPSBEPLANN I NGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF 56 (i) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 TION 56 (i) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No Ek, Johannes du Plessis van Zyl, synde die gemag 150F 1986) tigde agent van die eienaar van Erf 3715, Bryanston I, Johannes du Plessis Van Zyl, being the authorised uitbreiding 8, gee hiermee ingevolge artikel 56 (i) (b) (i) agent of the owner of Erf 3715, Bryanston Extension 8, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, hereby give notice in terms of section 56 (I) (b) (i) of the 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps have applied to the Town Council of Sandton for the beplanningskema bekend as die Sandton dorps amendment of the town planning scheme known as the beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die Sandton Townplanning Scheme, 1980, by the rezon eiendom hierbo beskryf, suidaangrensend gele6 aan ing of the property described above, situated south and Grosvenorweg, van "RSA" na "Residensieel 2" met adjacent to Grosvenor Road, from "RSA" to "Resi 'n digtheid van 20 eenhede per hektaar (6 eenhede) dential 2" with a density of 20 units per hectare (6 units) Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu rende gewone kantoorure by die kantoor van die Particulars of the appliction will lie for inspection dur Stadsklerk, Kamer 206, Bblok, Sandton Burgersen ing normal office hours at the office of the Town Clerk, trum, Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae Room 206, B Block, Civic Centre, Rivonia Road, San vanaf 27 Mei 1992 down, for a period of 28 days from 27 May 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres the Town Clerk at the above address or at PO Box of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from word 27 May 1992 Adres van eienaar: Van Zyl, Attwell & De Kock, Pos Address of owner Van Zyl, Attwell & De Kock, PO bus 4112, Germiston Suid, 1411 Box 4112, Germiston South, KENNISGEWING 1153 VAN 1992 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 NOTICE 1153 OF 1992 Ingevolge artikel 3 (6) van bogenoemde Wet word REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 hiermee kennis gegee dat aansoeke in die Bylae ver It is hereby notified in terms of section 3 (6) of the meld deur die Departementshoof van Plaaslike abovementioned Act that the applications mentioned Bestuur, Behuising en Werke ontvang is en ter insae In in the Annexure have been received by the Head of the by die Sesde Verdieping, City Forumgebou, Ver Department of Local Government, Housing and Works, meulenstraat, Pretoria, en in die kantoor van die and are open for inspection at the Sixth Floor, City betrokke plaaslike bestuur Forum Building, Verrneulen Street, Pretoria, and at the Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrif office of the relevant local authority telik by die Departementshoof: Plaaslike Bestuur, Any objection, with full reasons therefore, should be Behuising en Werke by bovermelde adres of Privaat lodged in writing with the Head of the Department: sak X340, Pretoria, ingedien word op of voor 14:00 op Liam! Government, Housing and Works at the above 2 Julie 1992 address or Private Bag X340, Pretoria, on or before BYLAE 14:00 on 2 July 1992 Selwyn Selbst vir opheffing van die titelvoor ANNEXURE waardes van Gedeelte 15 van Erf 724 in die dorp Kew ten einde dit moontlik to maak dat die boulyn verslap word Selwyn Selbst for the removal of the conditions of title of Portion 15 of Erf 724 in Kew Township in order to permit the relaxation of the building line (PB ) (PB )

25 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Doreen Emmarentia van der Schyff vir Doreen Emmarentia van der Schyff f or 'n (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 67 (1) the removal of the conditions of title of Erf 67 in in die dorp Wes Porges ten einde dit moontlik te West Porges Township in order to permit the erf maak dat die erf gebruik kan word vir besigto be used for Business uses; and heidsgebruike; en (2) the amendment of the Randfontein Town (2) die wysiging van die Randfontein plan ning Scheme, 1988, by the rezoning of the erf dorpsbeplanningskema, 1988, deur die herso from "Residential 1" to "Business 4" subject to nering van die erf van "Residensieel 1" tot certain conditions "Besigheid 4" onderworpe aan sekere vooi waardes This application will be known as Randfontein Die aansoek sal bekend staan as Randfontein Amendment Scheme 67 with reference number PB wysigingskema 67 met Verwysingsnomnier PB Getrud Elsbeth Kneubuhler for Getrud Elsbeth Kneubuhler vir (1) the removal of the'conditions of title of Ed 325 in (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed Saxonwold Township in order to permit the erf to 325 in die dorp Saxonwold ten einde dit moontlik be used for offices; and te maak dat die erf gebruik kan word vir kantore; en (2) the amendment of the Johannesburg Town plan ning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf (2) die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersofrom "Residential 1" with a density of one dwell nering van die erf van "Residensieel 1" met 'n ing per erf to "Residential 1" including offices as digtheid van een woonhuis per erf tot "Resi a primary right, subject to conditions densieel 1" insluitende kantore as 'n primere This application will be known as Johannesburg reg, onderworpe aan voorwaardes Amendment Scheme 3850 with reference number PB Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg wysigingskema 3850 met Verwysingsnommer PB Willem Retief Prinsloo for Willem Retlef PrInsloo vir (1) the removal of the conditions of title of the (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van die Remaining Extent of Portion 21 of the farm Resterende Gedeelte van Gedeelte 21 van die Rondebult 136 IR (also known as Plot 21 Kate pleas Rondebult 136 IR (ook bekend as Plot 21, Hamel Settlement) in order to permit a portion to Kate Hamel Settlement) ten einde dit moontlik te be used for a public garage and relative uses; maak dat 'n gedeelte gebruik kan word vir 'n and open bare garage en verwante gebruike; en (2) the amendment of the Boksburg Town planning (2) die wysiging van die Boksburg Scheme 1/1946 by the rezoning of a portion of dorpsbeplanningskema 1/1946 deur die her the Remaining Scheme 1/1946 by the rezoning sonering van 'n gedeelte van Resterende of a portion of the Remaining Extent of Portion Gedeelte 21 van "Landbou" tot "Spesiaal" vir 21 from "Agricultural" to "Special" for a public openbare garage en verwante gebruike garage and relative uses Die aansoek sal bekend staan as Boksburgwysigingskema 1/787 met Verwysingsnommer PB This application will be known as Boksburg Amend ment Scheme 1/787 with reference number PB Engineering Personnel Services BK vir (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Engineering Personnel Services BK for Gedeelte 1 van Lot 1040 in die dorp Florida ten (1) the removal of the conditions of title of Portion 1 einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik of Lot 1040 in Florida Township in order to permit kan word vir besigheidsdoeleindes; the erf to be used for business purposes; (2) die wysiging van die Roodepoortdorpsbeplanningskema, 1979, deur die herso (2) the amendment of the Roodepoort Town plan nering van die erf van Residensieel 1 tot "Besig ning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf heid" from Residential 1 to "Business" Die aansoek sal bekend staan as Roodepoort This application will be known as Roodepoort wysigingskema 583 met Verwysingsnommer PB Amendment Scheme 583 with reference number PB Anthony Errol Falkov vir Anthony Errol Falkov for (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 41 in die dorp Northcliff ten einde dit moontlik te (1) the removal of the conditions of title of Ed 41 in maak dat die erf gebruik kan word vir kantore, Northcliff Township in order to permit the erf to spreekkamers vir tandartse en spesialiste met be used for offices, dental and specialist consultdie toestemming van die Stadsraad; ing rooms, with the consent of the Council;

26 26 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 (2) die wysiging van die Johannesburg (2) the amendment of the Johannesburg Townplan dorpsbeplanningskema, 1979, deur die herso ning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf nering van die erf van "Residensieel 1" met 'n from "Residential 1" with a density of "One digtheid van "een woonhuis per erf" tot "Resi dwelling per erf" to "Residential 1" permitting densieel 1" met kantore, tandarts en spesialiste offices, dental and specialist consulting rooms spreekkamers met die toestemming van die with the consent of the Council Stadsraad This application will be known as Johannesburg Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme 3810 with reference number PB wysigingskema 3810 met Verwysingsnommer PB William Kirkwood vir die opheffing van die titelvoor William Kirkwood for the removal of the conditions of title of Remaining Extent of Erf 1263 in waardes van oorblywende gedeelte van Ed 1263 in die Ferndale T dorp Ferndale ten einde dit moontlik te maak dat 'n Township for the erection of a second dwelling unit tweede woonhuis opgerig mag word (PB ) (PB ) J L S Investments CC for t L S Investments CC vir (1) the removal of the conditions of title of Erf 30 in (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 30 Mayfair West Township in order to permit the erf in die dorp Mayfair West ten einde dit moontlik te to be used for parking purposes maak dat die erf gebruik kan word vir parkeer doeleindes; (2) the amendment of the Johannesburg Townplan (2) die wysiging van die Johannesburg ning Scheme, 1979, by the rezoning of the erf dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersofrom "Residential 1" to "Business 1" subject to nering van die erf van "Residensieel 1" conditions tot "Besigheid 1" onderworpe aan voorwaardes This application will be known as Johannesburg Die aansoek sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme 3466 with reference number PB wysigingskema 3466 met Verwysingsnommer PB Leone Lovina Janette de Lange vir Leone Lovina Janette de Lange for (1) die opheffing van die titelvoorwaardes van Ed (1) the removal of the conditions of title of Erf in die dorp Waterkloof ten einde dit moont in Waterkloof Township in order to permit the erf lik te maak dat die erf gebruik kan word vir 'n to be used fora second dwelling; and tweede woonhuis; en (2) the amendment of the Pretoria Town planning (2) die wysiging van die Pretoria Scheme, 1974, by the rezoning of the erf from dorpsbeplanningskema, 1974, deur die herso "Special residential" with a density of "one nering van die erf van "Spesiale woon" met 'n dwelling per m2" to "Special residential" digtheid van "een woonhuis per m2" tot for residential units subject to Schedule III C "Spesiale woon" vir wooneenhede onderworpe aan Skedule III C This application will be known as Pretoria Amend Die aansoek sal bekend staan as Pretoriament Scheme 4033 with reference number PB wysigingskema 4033 met Verwysingsnommer PB Gabriel Nelson Leech for the amendment of the Gabriel Nelson Leech vir die wysiging van die titel conditions of title of Ed 182 in Waterkloof Township in voorwaardes van Ed 182 in die dorp Waterkloof ten order to subdivide the erf einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word (PB ) (PB ) KENNISGEWING 1154 VAN 1992 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 GEDEELTE 6 VAN ERF 7 IN DIE DORP WIERDA VALLEY Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekendgemaak dat die Minister van Begroting en Plaaslike Bestuur: Volksraad goedgekeur het dat NOTICE 1154 OF 1992 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 PORTION 6 OF ERF 7 IN THE TOWNSHIP OF WIERDA VALLEY It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Minister of Budget and Local Government, House of Assembly has approved that 1 voorwaardes C (b), (d), (j), (k) en (I) in Akte van 1 conditions C (b), (d), co (k) and (I) in Deed of Transport T31097/1970 opgehef word; en Transfer T310097/1970 be removed; and

27 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig 2 Sandton Town planning Scheme, 1980, be word deur die hersonering van Gedeelte 6 van Erf amended by the rezoning of Portion 6 of Erf 7 in 7 in die dorp Wierda Valley tot "Besigheid 4" en the Township of Wierda Valley, to "Business 4" 'n verversingsplek welke wysigingskema bekend and a place of refreshment which amendment staan as Sandton wysigingskema 1009 soos scheme will be known as Sandton Amendment aangedui op die betrokke Kaart 3 en skema Scheme 1009 as indicated on the relevant Map 3 klousules wat ter insae 18 in die kantoor van die and scheme clauses which are open for inspec Departementshoof: Departement Plaaslike lion at the offices of the Head of Department: Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en die Department of Local Government, Housing and Stadsklerk van Sandton Works, Pretoria, and the Town Clerk of Sandton (PB ) (PB ) KENNISGEWING 1155 VAN 1992 NOTICE 1155 OF 1992 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ERF 226 IN DIE DORP ILLOVO ERF 226 IN THE TOWNSHIP OF ILLOVO Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, removal of Restrictions Act, 1967, that the Minister of bekendgemaak dat die Minister van Plaaslike Bestuur: Local GoVernment: House of assembly has approved Volksraad goedgekeur het dat voorwaardes (a) tot (e) that conditions (a) to (e) in Deed of Transfer 4815/1972 in Akte van Transport 4815/1972 opgehef word be removed Kwit No: D (PB ) (PB ) Receipt No: D Datum: 1992/02/11 Date: 1992/02/11 Bedrag: R1 000,00 Amount: R1 000,00 KENNISGEWING 1156 VAN 1992 NOTICE 1156 OF 1992 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ERF 514 IN DIE DORP PARKWOOD ERF 514 IN THE TOWNSHIP OF PARKWOOD Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 2 (1) It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, Removal of Restrictions Act, 1967, that the Minister of bekendgemaak dat die Minister van Plaaslike Bestuur: Local Government, House of Assembly has approved Volksraad goedgekeur het dat that 1 voorwaardes (a), (b), (d) tot en insluitend (i) in 1 conditions (a), (b), (d) to (i) inclusive, in Deed of Aide van Transport F opgehef word; Transfer F9157/1957 be removed and condition en voorwaarde (c) in die bogenoemde Akte gewy (c) in the aforesaid Deed be altered to read as sig word en soos volg to lees "That the owner of follows: "That the owner of the said Lot shall not the said Lot shall not have the right to open or have the right to open or allow or cause to be allow or cause to be opened thereon a place for opened thereon a place for the sale of wines, the sale of wines, beer or spirituous"; en beer or spirituous liquors"; and 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, ge 2 Johannesburg Town planning Scheme 1979, be wysig word deur die hersonering van Erf 514 in amended by the rezoning of Ed 514 in the die dorp Parkwood tot "Residensieel 1" met 'n Township of Parkwood, to "Residential 1" with a digtheid van "Een woonhuis per Ed", met kan density of "One dwelling per Erf", with offices and tore en 'n aanverwante vertoonkamer, met die a related showroom, with the consent of the toestemming van die Stadsraad, onderworpe aan Council, subject to certain conditions, which sekere voorwaardes, welke wysigingskema amendment scheme will be known as Johannes bekend staan as Johannesburg wysigingskema burg Amendment Scheme 3498 as indicated on 3498 soos angedui op die betrokke Kaart 3 en the relevant Map 3 and scheme clauses which skemaklousules wat ter insae re in die kantoor are open for inspection at the office of the Head of van die Departementshoof, Departement Pleas Department: Department of Local Government, like Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en Housing and Works, Pretoria, and the Town Clerk die Stadsklerk van Johannesburg of Johannesburg (PB ) (PB ) Kwit No: A Receipt No: A Datum: 15 Julie 1991 Date: 15 July 1991 Bedrag: R1 000,00 Amount: RI 000,00

28 28 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 1157 VAN 1992 NOTICE 1157 OF 1992 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ERF 92 IN DIE DORP MELROSE ESTATE ERF 92 IN THE TOWNSHIP OF MELROSE ESTATE Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2 (1) of the 2 (1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, Removal of Restrictions Act, 1967, that the Minister of bekendgemaak dat die Minister yan Plaaslike Bestuur: Local Government: House of Assembly has approved Volksraad goedgekeur het dat voorwaardes (a) tot (f), that conditions (a) to (f), (h) and (i) in Deed of Transfer (h) en (i) en Akte van Transport T23197/1990 opgehet /1990 be removed word (PB ) (PB ) Receipt No: Kwit No: Date: Datum: Amount: R1 000,00 Bedrag: R1 000,00 KENNISGEWING 1158 VAN 1992 NOTICE 1158 OF 1992 CITY OF GERMISTON STAD GERMISTON GERMISTON AMENDMENT SCHEME 369 GER MISTONWYSIGINGSKEMA 369 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON OF 1986) NANSIE 15 VAN 1986) The City Council of Germiston being the owner of Die Grootstadsraad van Germiston, synde die eie Erven 189 and 190, the Township of Wannenburg naar van Erwe 189 en 190, dorp Wannenburghoogte, hoogte, hereby gives notice in terms of section 56 (1) gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance, Ordonnansie op dorpsbeplanning en Dope, 1986, 1986, that the City Council of Germiston has applied kennis dat die Grootstadsraad van Germiston aansoek for the amendment of the Town planning scheme gedoen het om die wysiging van die known as Germiston Town planning Scheme, 1985, by dorpsbeplanningskema bekend as Germiston the rezoning of the properties described above, dorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering situated on Second Street, the Township of Wannen van die elendomme hierbo beskryf, geled to Tweede burghoogte, from "Public Open Space" purposes to Straat, dorp Wannenburghoogte van "Openbare "Residential 1" purposes at a density of 1 dwelling per Oopruimte" doeleindes tot "Residensieel 1" erf doeleindes teen 'n digtheid van een woonhuis per erf Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the City Engi rende gewone kantoorure by die kantoor van die neer, Third Floor, Samie Building, corner of Spilsbury Stadsingenieur, Derde Verdieping, Samiegebou, hoek and Queen Street, Germiston, for the period of 28 days van Spilsbury en Queenstraat, Germiston, vir 'n tyd from 3 June 1992 perk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the City Engineer at the above address or at PO Box skriftelik by of tot die Stadsingenieur by bovermelde 145, Germiston, 1400, within a period of 28 days from 3 adres of by Posbus 145, Gerniiston, 1400, ingedien of June 1992 gerig word J P D KRIEK J P D KRIEK Town Secretary Stadsekretaris Burgersentrum Civic Centre GERMISTON GERMISTON (Notice No 66/92) (Kennisgewing No 66/92)

29 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 1159 VAN 1992 NOTICE 1159 OF 1992 STAD GERMISTON CITY OF GERMISTON GERMISTONWYSIGINGSKEMA 406 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 406 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TUN 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 OF 1986) CORDONNANSIE 15 VAN 1986) The City Council of Germiston being the owner of Ed Die Grootstadsraad van Germiston, synde die 2473, Primrose Extension 2 Township, hereby give eienaar van Erf 2473, dorp Primroseuitbreiding 2, gee notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town, hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986, that the City nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Council of Germiston has applied for the amendment dat die Grootstadsraad van Germiston aansoek of the townplanning scheme known as Germiston gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning Townplanning Scheme, 1985, by the rezoning of the skema bekend as Germiston dorpsbeplanningskema, property described above, situated on Medlar Road, 1985, deur die hersonering van die eiendom hierbo Primrose Extension 2 Township, from "Public Open beskryt, gelee te Medlarweg, dorp Primroseuitbreiding Space" purposes to "Institutional" purposes 2, van "Openbare Oopruimte" doeleindes tot "Inrig Particulars of the application will lie for inspection ting" doeleindes during normal office hours at the office of the City Engi Besonderhede van die aansoek le ter insae neer, Third Floor, Samie Building, corner of Spilsbury gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die and Queen Streets, Germiston, for the period of 28 Stadsingenieur, Derde Verdieping, Samiegebou, hoek days from 3 June 1992 van Spilsbury en Queenstraat, Germiston, vir 'n Objections to or representations in respect of the tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the City Engineer at the above address or at PO Box moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie , Germiston, 1400, within a period of 28 days from 3 skriftelik by of tot die Stadsingenieur by bovermelde June 1992 adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, ingedien of J P D KRIEK, gerig word Town Secretary J P D KRIEK, Civic Centre Stadsekretaris GERMISTON Burgersentrum (Notice No 67/92) GERMISTON 3 10 (Kennisgewing No 67/92), KENNISGEWING 1160 VAN 1992 NOTICE 1160 OF 1992 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3804 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3804 NOTICE OF REZONING KENNISGEWING VAN HERSONERING The City Council of Pretoria hereby gives notice in Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge terms of section 56 of the Town planning and artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat that the Council intends rezoning Ed 1969, Sinoville, of die Raad voornemens is om Ed 1969, Sinoville, which the Council is the owner, from Municipal to waarvan die Raad die eienaar is, te hersoneer van General Business Munisipaal tot Algemene Besigheid Particulars of the proposed rezoning are open to Besonderhede van die voorgenome hersonering le inspection during normal office hours at the office of gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die the City Secretary, Room 3011, Third Floor, West Stadsekretaris, Kamer 3011, Derde Verdieping, Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n period of 28 days from 3 June 1992 tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 ter insae Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoo ten opsigte van die voorgeproposed rezoning must be lodged in writing with the nome hersonering moet binne 'n tydperk van 28 dae City Secretary at the above office or posted to him at vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by die Stadsekretaris by PO Box 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 bovermelde kantoor ingedien word of aan hom by days from 3 June 1992 Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Town Clerk Stadsklerk 3 June Junie June Junie 1992 (Notice 289/1992) V (Kennisgewing 289/1992) (K13/4/6/3804) (K13/4/6/3804) 310

30 30 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 1161 VAN 1992 NOTICE 1161 OF 1992 STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA PR ETORIAWYSIGINGSKEMA 4011 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 4011 Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge The City Council of Pretoria hereby gives notice in artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 56 of the Town planning and Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), die Raad voornemens is om 'n gedeelte van Ed 2354, that the Council intends rezoning a portion of Ed 2354, Garsfontein uitbreiding 8, waarvan die Raad die eie Garsfontein Extension 8, of which the Council is the naar is, te hersoneer van Openbare Oopruimte tot owner, from Public Open Space to Special for the Spesiaal vir die doeleindes soon uiteengesit in die purposes as set out in the proposed Annexure B voorgestelde Bylae B Particulars of the proposed rezoning are open to inspection Besonderhede van die voorgenome hersonering le durina normal hours at the office of thsec Citye Secretary' Roomoffice 3008, Third Floor, West gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a Stadsekretaris, Kamer 3008, Derde Verdieping, period of 28 days from 3 June 1992 Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 ter insae Objections to or representations in respect of the proposed rezoning must be lodged in writing with the Besware teen of vertoe ten opsigte van die voor City Secretary at the above office or posted to him at genome hersonering moet binne 'n tydperk van 28 dae PO Box 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by die Stadsekretaris by days from 3 June 1992 bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word J N REDELINGHUIJS, Town Clerk J N REDELINGHUIJS, 3 June 1992 Stadsklerk 10 June Junie 1992 (Notice 293/1992) 10 Junie 1992 (Kennisgewing 293/1992) (K13/4/6/4011) (K13/4/6/4011) 3 10 NOTICE 1162 OF 1992 KENNISGEWING 1162 VAN 1992 CITY COUNCIL OF PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3997 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3997 The City Council of Pretoria hereby gives notice in Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge terms of section 56 of the Town planning and artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat that the Council intends rezoning a portion of the road die Raad voornemens is om 'n gedeelte van die reserve, adjacent to Ed 39, Erasmusrand, of which the straatreserwe aangrensend aan Ed 39, Erasmusrand, Council is the owner, from Existing Street to Special waarvan die Raad die eienaar is, te hersoneer van Residential Bestaande Straat tot Spesiale Woon Particulars of the proposed rezoning are open to Besonderhede van die voorgenome hersonering le inspection during normal office hours at the office of gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die the City Secretary, Room 3008, Third Floor, West Stadsekretaris, Kamer 3008, Derde Verdieping, Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, for a Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir period of 28 days from 3 June 1992 tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 ter insae Objections to or representations in respect of the Besware teen of vedoe ten opsigte van die voorge proposed rezoning must be lodged in writing with the nome hersonering moet binne 'n tydperk van 28 dae City Secretary at the above office or posted to him at vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by die Stadsekretaris by PO Box 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 bovermelde kantoor ingedien word of aan hom by Pos days from 3 June 1992 bus 440, Pretoria, 0001, gepos word J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Town Clerk Stadsklerk 3 June Junie June Junie 1992 (Notice 297/1992) (Kennisgewing 297/1992) (K13/4/6/3997) (K13/4/6/3997) 310

31 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 1163 VAN 1992 NOTICE 1163 OF 1992 STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3650 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3650 KENNESGEWING VAN HERSONERING NOTICE OF REZONING Die Stadsraad van Pretoria gee hierrnee ingevolge The City Council of Pretoria hereby gives notice in artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 56 of the Town planning and Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), die Raad voornemens is om Ed 1283, Moreletapark that the Council intends rezoning Ed 1283, Moreleta uitbreiding 16, waarvan die Raad die eienaar is, te herpark Extension 16, of which the Council is the owner, soneer van Bestaande Straat tot Spesiale Woon met 'n, from Existing Street to Special Residential with a den digtheid van een woonhuis per m2 sity of one dwellinghouse per m2, Besonderhede van die voorgenome hersonering le Particulars of the igedurende gewone kantoorure by die kantoor van die proposed rezoning are open to Stadsekretaris, Kamer 3008, Derde Verdieping, inspection during normal office hours at the office of Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n the City Secretary, Room 3008, Third Floor, West Block, Munitoria, Van tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 ter insae der Walt Street, Pretoria, for a Besware teen of vertoe ten opsigte van die voorge period 28 days from 3 June 1992 nome hersonering moet binne 'n tydperk van 28 dae Objections of to or, representations in respect of the vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by die Stadsekretaris by proposed rezoning must be lodged in writing with the bovermelde kantoor ingedien word of aan horn by Pos City Secretary at the above office or posted to him at PO Box bus 440, Pretoria, 0001, gepos word 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 3 June 1992 J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Stadsklerk Town Clerk 3 Junie June Junie June 1992 (Kennisgewing 313/1992) (Notice 313/1992) (K13/4/6/3650) (K13/4/6/3650) " 3 10 i 1 i KENNISGEWING 1164 VAN 1992 BYLAE NOTICE 1164 OF 1992 [ Regulasie 2 (1)] SCHEDULE A WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN ' [Regulation 2 (1)] HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG HOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van BE DECLARED To HAVE BEEN GRANTED A RIGHT OF LEASEHOLD 1988); is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro Under section 2 (1) of the Conversion of Certain vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in Rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988) I, te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, the Director General: Transvaal Provincial Administra soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie ver tion, intends to conduct an inquiry in respect of an i klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te ge affected site as defined in the Act, to determine who wees het met betrekkind tot daardie perseel shall be declared to have been granted a right of lease Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens hold with regard to that site artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis In terms of regulations 2 of the Regulations made dat, op die plek hierin vermeldunder section 9 of the Act, I hereby give notice that, at (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan ' the place specified hereintekeninge van Stadsraad van Soweto die okkupeerder blyk te yvees van die geaffekteerde per (a) the person mentioned herein, who appears from seel naas sy naam omskryf, aangese word om te the records of the City Council of Soweto to be verskyn op 'n datum hierin gespesifiseer om ge occupier of the affected site described opposite tuienis te lewer ten opsigte van sy regte met be ' his name, is called upon the ;appear on the date trekking tot daardie perseel en om met horn specified herein to give evidence with regard to saam te bring die perseelpermit, sertifikaat, his rights in respect of that site, and to bring with Phandelspermit of soortgelyke permit wat betrek him the site permit, certificate, trading site permit king het op daardie perseel; or similar permit relating to that site;

32 32 No 4836 OFFISIELE KOERANT; 3 JUNIE 1992 (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak (b) any person claiming to be holder of rights in die houer van regte met betrekking tot die be respect of that site, including a party to any trokke perseel te wees, met inbegrip Van 'n party agreement or transaction in respect of the site, tot enige ooreenkoms of transaksie ten opsigte any heir of legatee, and any judgement creditor van die perseel, 'n erfgenaam of 'n legetaris en, or purchaser, is called upon to give evidence vonnisskuldeiser of koper aangese word om ge with regard to his rights and to produce all docu tuienis te!ewer ten opsigte van sy regte en om mentary and other evidence in support thereof; alle dokumentere en ander getuienis voor te le and " ter stawing daarvan; en (o) any perion who wishes to lodge objections or ' (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertoe wil rig ' make representations is called upon to be aangese word om teenwoordig te wees vir dear present for that purpose die doel ' Place of inquiry: City Council of Soweto, Street, jabulani, Soweto Koma 4 Plek van ondersoek: Stadsraad van Soweto, Kotha straat, Jabulani, Soweto Time of inquiry:08:30 Tyd: 08:30 _, Township: Moroka North and Moletsane Dorpsgebied: MorokaNoord en Moletsane r MOROKA NORTH Registrasie van huurpag: Moroka ' " MOROKANOORD Period Recorded holder of, Site of permit or certificate in Perseel inquiry respect of affected site, Aangetekende houer Tydperk van van permit of serti ondersoek fikaat ten opsigte van Hauling Mokwena geaffekteerde perseel PaulinaMohlala Lawrence Twala Hilda Mokwena Petrus Modikeng Pauline Mohlala Et mice Mpete Lawrence Twala Daniel Molefi Petrus Modikeng Letta Monatlala Eunice Mpete Edna Mothibedi Daniel Molefi Petrus Mokiba Leta Monatlala Edna Mothibedi Johannes Biehu Petrus Mokiba Mirriam Sephiri 445, Johannes Biehu Rhoda Diphare Mirriam Sephiri Johanna Mkize Rhoda Diphare Suzan Mmutle Johanna Mkize Lazarus Mabuya' ' Suzan Mmutle Catherine Nkhetsi Lazarus Mabuya Paulina Mafereka Catherine Nkhetsi Moses Kgasu Paulina Mafereka Richard Zakwe Moses Kgasu ' Richard Zakwe Johanna Mashigo Johanna Mashigo ns ' Milton Mothibeli Milton Mothibeli Sampie Tsoabisi Sampie Tsoabisi 438 ' Samuel Sekati ' 08 Samuel Sekati Ezekiel Moledi ' 08 Ezekiel Moledi Ephraim Modise Ephraim Modise Samuel Mabaso Samuel Mabaso Joyce Nkala Joyce Nkala Edna Mokhu Edna Mokhu ' Speelman Mofokeng Speelman Mofokeng Solomon Masilo Solomon Masilo Beauty Tsotetsi Beauty Tsotetsi Monica Mathiba Monica Mathiba Moses Malebo ' Moses Malebo Johanna Chiloane Johanna Chiloane Samuel Mashume Samuel Mashume William Ntsheno 275 _ William Ntsheno Alfred Nkwanyirth Alfred Nkwanyana Simon Mahlabasi Simon Mahlabasi Wilhemina Pooe Wilhemina Pooe Francis Motsau Francis Motsau Anna Sekgaolelo Anna Sekgaolelo John Letseli 304' John Letseli III

33 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Mathews Masilo Mathews Masilo Elisa Mokoena Elise Mokoena Johannes Thabethe Johannes Thabethe Sarah Dombo Sarah Dombo Andreas Ndlovu Andreas Ndlovu Jacob Sephiri Jacob Sephiri Ephraim Kungwane Ephraim Kungwane Abram Mokgatlane Abram Mokgatlane Hymie Mthembu Hymie Mthembu Beatrice Khanyile Beatrice Khanyile Atholone Chosi Atholone Chosi Florence Makhalemele Florence Makhalemele Maggie Makhale Maggie Makhale a,, MOLETSANE: MOLETSANE: Recorded holder Aangetekende houer Period of of permit or certi PerseelTydperk van van permit of serti Site inquiry ficate in respect of ondersoek fikaat ten opsigte van affected site geaffekteerde perseel Valerie Temane 0608 Valerie Temane Makate338/9 338/ Ezekiel Ezekiel Makate 732/ Ofentse Mosaka 732/ Ofentse Mosaka 734/ Abel Dlamini 734/ Abel Dlamini Dorah Dlamini Dorah Dlamini 821/2/ Martha Skosana 821/2/ Martha Skosana 870/1/2/ Elizabeth Maponya 870/1/2/ Elizabeth Maponya RebeccaThekiso RebeccaThekiso Johannes Mokone Johannes Mokone Constance Maumane Constance Maumane Johannes Moloi Johannes Moloi 1100/1/ Hamilton Tshabalala 1100/1/ Hamilton Tshabalala 154/1/2/ Florence Motloung 154/1/2/ Florence Motloung 1749/ Duncan Molope 1749/ Duncan Molope 1856/7/8/ John Ramonotsi 1856/7/8/ John Ramonotsi 2025/6/7/ Matthews Mohale 2025/6/7/ Matthews Mohale Church of Nazarene Church of Nazarene Methodist Church Methodist Church Roman Catholic Church Roman Catholic Church Parish Evangelical Parish Evangelical Church Church Presbyterian Church Presbyterian Church SA Babfist Church SA Babtist Church Assemblies of God Assemblies of God E Makhalemele E Makhalemele S Mashilwane S Mashilwane Emily Molefe Emily Molefe Sarah Kuaho Sarah Kuaho Richard Thukwane Richard Thukwane Hellen Mashaba Hellen Mashaba Job Rapetsoa Job Rapetsoa Joseph Madikwe Joseph Madikwe Given Lethlale Given Lethlale George Motsepe George Motsepe Deborah Modikwe Deborah Modikwe Deborah Modikwe Deborah Modikwe Sarah Maiko Sarah Maiko Plantina Tshabalala Plantina Tshabalala John Mosia John Mosia Alfred Ramolela Alfred Ramolela 10 I Ben Selepe Ben Selepe Peter Dibe Peter Dibe Reuben Seahlodi Reuben Seahlodi

34 34 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffeldeerde perseel Dorothy Selebalo Dorothy Selebalo Michael Morepeli Michael Morepeli Zacharia Moabi Zacharia Moabi Stephina Makgabane I Stephina Makgabane Samuel Masike Samuel Masike Elizabeth Maponya a Elizabeth Maponya Johannes Mitileni Johannes Mitileni Jeffrey Thulare Jeffrey Thulare Mental Letswalo Mental Letswalo Thomas Seko Thomas Seko Olive Semetsamere Olive Semetsamere Josiah Monyatsi Josiah Monyatsi Martha Skosana Martha Skosana Israel Montwedi Israel Montwedi Dorah Skosana Dorah Skosana Tryphina Matjila Tryphina Matjila Meshack Meshaba Meshack Meshaba Dorah Dlamini Dorah Dlamini David Phatabosigo David Phatabosigo Jacob Motsamai Jacob Motsamai Titus Maloko Titus Maloko Salphina Mokoto Salphina Mokoto Zaphania Makgoka Zaphania Makgoka Sally Makhele Sally Makhele Leah Maozana Leah Maozana Annie Tjeko H Annie Tjeko Cornelius Mokopanelo Cornelius Mokopanelo Ezekiel Leoto Ezekiel Leoto Petros Phele Petros Phele Livingstone Leloka Livingstone Leloka Zacharia Serame Zacharia Serame William Kalayamodimo William Kalayamodimo John Phala John Phala John Moshanyana John Moshanyana Johanna Tshwene Johanna Tshwene Roseline Mavundela Roseline Mavundela David Nthuping David Nthuping Anna Mokgami Anna Mokgami Livingstone Tsotetsi Livingstone Tsotetsi Magnus Ndebele Magnus Ndebele 1493 j Philemon Ramela Philemon Ramela Simon Maetane Simon Maetane Daizy Modiakgotla Daizy Modiakgotla Alice Mofokeng Alice Mofokeng Bennett Seitshirwa Bennett Seitshirwa Annias Tshomang Annias Tshomang Alina Thsane Alina Thsane Phillip Koetle Phillip Koetle Japie Pule Japie Pule Joas Musi Joas Musi Elizabeth Sello Elizabeth Sello Stephen Malgas Stephen Malgas Thapelo Tsiki Thapelo Tsiki, Aaron Masilo Aaron Masilo Florence Motloung Florence Motloung Jane Ledingwane Jane Ledingwane Paulos Maseko Paulos Maseko Joseph Mosoeu Joseph Mosoeu Jacob Chokwe Jacob Chokwe Abel Dlamini Abel Dlamini Rebecca Thekiso Rebecca Thekiso Johannes Mokone Johannes Mokone Constance Maumane Constance Maumane Abram Kgasi Abram Kgasi 4111

35 I OFFICIAL 1 Tydperk Perseel rip 815 GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aan9etekende houer Period Recorded holder of van permit of serti Site of permit or certificate in van ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Margaret Tenyane Margaret Tenyane Rebecca Maroo Rebecca Maroo Josias Phiri Josias Phiri Martha Modise Martha Modise Lucia Mokgati Lucia Mokgati Beauty Moremane Beauty Moremane Sarah Kok Sarah Kok Frans Kleinbooi Frans Kleinbooi Jeremiah Mahlatsi Jeremiah Mahlatsi Rose Setshedile Rose Setshedile David Tladinyane David Tladinyane Jacobeth Rapoo Jacobeth Rapoo Edward Malebo Edward Malebo Johnny Maseko Johnny Maseko Elias Kodisang Elias Kodisang Levy Legodi Levy Legodi Rhoda Mphofe Rhoda Mphofe Jan Mphuthi Jan Mphuthi Gerald Mokoena Gerald Mokoena Edward Ramatopa Edward Ramatopa Jonas Maboe Jonas Maboe Johannes Masoka Johannes Masoka William Kekana William Kekana Harietta Mpingelo Harietta Mpingelo Daniel Selebogo Daniel Selebogo Iris Ndala Iris Ndala Moses Tlomotsane Moses Tlomotsane Joseph Meno Joseph Meno Michael Serooe Michael Serooe Ben Matebesi Ben Matebesi John Mashiloane John Mashiloane Shadrack Lofafa Shadrack Loral& William Tladi William Tladi Ben Seatlholo Ben Seatlholo Petrus Tsuke Petrus Tsuke Johannes Phakoe Johannes Phakoe Ellen Mokone Ellen Mokone Valerie Temane Valerie Temane Jeffrey Phetoe Jeffrey Phetoe William Molosi William Molosi Herman Laaka Herman Laaka John Motsoeletsane John Motsoeletsane Jacob Sesoko Jacob Sesoko Rose Dube Rose Dube Andries Moloi Andries Moloi Justice Moleh Justice Molefi Felix Kgama Felix Kgama Japhta Khanye Japhta Khanye Simon Temba Simon Temba Enon Segodi Enon Segodi Violet Mabe Violet Mabe Engeline Makabane Engeline Makabane John Kgengoe John Kgengoe Alpheus Letoaba Alpheus Letoaba Elias Mabe Elias Mabe David Tladi David Tladi Stephen Serapelo Stephen Serapelo Josiah Monyatsi Josiah Monyatsi Stephen Tshehlana Stephen Tshehlana Bertha Ndhlovu Bertha Ndhlovu Abram Dlamini Abram Dlamini Albert Nemarumane Albert Nemarumane Minnie Seabi Minnie Seabi

36 ' ' No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site Edwin Maramane geaffekteerde perseel Edwin Maramane Jacob Mafora Jacob Mafora Muriel Serame Muriel Serame Joseph Sehurutshe Joseph Sehurutshe Lucas Mogagabe Lucas Mogagabe Elizabeth Mahange Elizabeth Mahange Johannes Lesito Johannes Lesito Dina Rambuane Dina Rambuane Patrick Ndopu '1 Patrick Ndopu David Noko David Noko Frederick Marishane Frederick Marishane Elijah Maboe Elijah Maboe Nathaniel Mosia Nathaniel Mosia Johannes Sokamisa Johannes Sokamisa Elias Motshoane Elias Motshoane Victor Nkosi Victor Nkosi Milton Matjele Milton Matjele Johannes Chauke Johannes Chauke Abram Chabaku Abram Chabaku Isaac Makgalema Isaac Makgalema Joel Senatla Joel Senatla Isaac Seko Isaac Seko Daniel Melato Daniel Melato John Sebolai John Sebolai Phahuel Mmope Phahuel Mmope William Kubjane William Kubjane Enoch Molema Enoch Molema Josiah Matlhaela Josiah Matlhaela Israel Molokeng Israel Molokeng Robert Moeti Robert Moeti Webster Mohole Webster Mohole Samuel Mota Samuel Mota Abram Motshwane Abram Motshwane Jonas Magongoa Jonas Magongoa Joseph Matshoe Joseph Matshoe Absolom Mahlangu Absolom Mahlangu Isaac Molefe Isaac Molefe Doris Mothuloa Doris Mothuloa Jimmy Sekhonyane Jimmy Sekhonyane Andrew Tladi Andrew Tladi Peter Mosai Peter Mosai Johanna Tsoeu Johanna Tsoeu Anna Segwenyane Anna Segwenyane Joe Mthembu Joe Mthembu Elizabeth Monatisa Elizabeth Monatisa Gertrude Moqma Gertrude Moqma Abel Maine Abel Maine Antonius Lebepe Antonius Lebepe David Mothapo David Mothapo John Lebyane John Lebyane Joseph Mothibedi Joseph Mothibedi, David Moabi David Moabi Moah Rakale Moah Rakale Jaconia Pheea Jaconia Pheea John Madikgetla John Madikgetla Anthony Monaise Anthony Monaise Ramono Tsukudu Ramono Tsukudu Japhta Pekane Japhta Pekane ' Mabel Grass Mabel Grass Jacob Papola Jacob Papola Simon Mohafa Simon Mohafa Joseph Phati Joseph Phati

37 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serif Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Dick Molebaloa Dick Molebaloa Lawrence Mophuthing Lawrence Mophuthing Christina Mokhethi Christina Mokhethi Henry Mbongwa a Henry Mbongwa Paul Kutu Paul Kutu Alfred Monyake Alfred Monyake DirectorGeneral: Direkteur generaal: Transvaalse Provinsiale Administrasie Transvaal Provincial Administration Adres: Catlinstraat 40 Address: 40 Catlin Street Posbus 57 PO Box 57 GERMISTON GERMISTON KENNISGEWING 1165 VAN 1992 BYLAE NOTICE 1165 OF 1992 [Regulasie 2 (1)] SCHEDULE WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG 1988 (WET No 81 VAN 1988) [Regulation 2 (1) ] KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG HOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse OF LEASEHOLD Provinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek Under section 2 (1) of the Conversion of Certain in te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, Rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988) I, soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie ver the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te tion, intends to conduct an inquiry in respect of an gewees het met betrekking tot daardie perseel affected site as defined in the Act, to determine who Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens shall be declared to have been granted a right of lease artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis hold with regard to that site "Er dat, op die plek hierin vermeld In terms of regulations 2 of the Regulations made (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at tekeninge van Stadsraad van Soweto die okku the place specified herein peerder blyk te wees van die geaffekteerde perseel naas sy naam omskryf, aangese te word (a) the person mentioned herein, who appears from om te verskyn op 'n datum hierin gespesifiseer the records of the City Council of Soweto to be om getuienis te lewer ten opsigte van sy regte occupier of the affected site described opposite met betrekking tot daardie perseel en om met his name, is called upon to appear on the date hom saam te bring die perseelpermit, sertifikaat, specified herein to give evidence with regard to handelspermit of soortgelyke permit wat betrek his rights in respect of that site, and to bring with king het op daardie perseel him the site permit, certificate, trading site permit or similar permit relating to that site; (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak die houer van regte met betrekking tot die (b) any person claiming to be holder of rights in betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n respect of that site, including a party to any party tot enige ooreenkoms of transaksie ten agreement or transaction in respect of the site, opsigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n lege any heir of legatee, and any judgement creditor tads en, vonnisskuldeiser of koper aangese or purchaser, is called upon to give evidence 1 word om getuienis to lewer ten opsigte van sy with regard to his rights and to produce all docu regte en om alle dokumentere en ander getuienis voor te le ter stawing daarvan; en mentary and other evidence in support thereof; and

38 1 38 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertoe wil rig (c) any person who wishes to lodge objections or aangese word om teenwoordig to wees vir daar make representations is called upon to be pre die doel sent for that purpose Plek van ondersoek: Stadsraad van Soweto, Place of inquiry: City Council of Soweto, Koma Kommastraat, Jabulani, Soweto Street, Jabulani, Soweto Tyd: 08:30 Time of inquiry: 08:30 Dorpsgebied: Moroka Township: Moroka Registrasie van Huurpag:Moroka MOROKA MOROKA Period Recorded holder of Site of permit of certifiate in Aangetekende houer Tydperk inquiry respect of affected site van permit of sertifikaat Perseel van onder ten van opsigte van soek Phillip Nxumalo geaffekteerde perseel Ronald Duma Phillip Nxumalo Mathew Nkuta Ronald Duma Freddie Shiba Mathew Nkuta Reginald Buthelezi Freddie Shiba William Taukobong Reginald Buthelezi 0601 Josephine Motha William Taukobong Philile Binda Josephine Motha Mirriam Mayekiso Philile Binda Regina Gqiba Mirriam Mayekiso Patrick Zondo Regina Gqiba Stephen Mthimkulu Patrick Zondo Chester Mphuthi Stephen Mthimkulu Griffiths Radebe Chester Mphuthi Melvern Giyama Griffiths Radebe Joyce Mdlankomo Melvern Giyama Josiah Nkosi Joyce Mdlankomo Jacob Namo Josiah Nkosi Christian Nyangints Jacob Namo imbi Christian Nyangints James Langa 1864 imbi Robert Sibisl James Langa Andrew Moaewi Robert Sibisi Joel Ramasike Andrew Moaewi Mirriam Moteane Joel Ramasike Ellen Modise Mirriam Moteane Joseph Khalane Ellen Modise Cambell Mmhodlana Joseph Khalane Beauti Mbele Cambell Mmhodlana Mayo Miza Beauti Mbele Sinna Mthiyane 01 Mayo Miza Sinna Mthiyane Lina Zama Lina Zama David Sibiya David Sibiya Isabella Tshabalala Isabella Tshabalala Howard Madondile Howard Madondile Moses Mhlongo Moses Mhlongo Alpheus Buthelezi Alpheus Buthelezi Jan Mkabinde Jan Mkabinde John Bocibo John Bocibo Phyllis Tshambo Phyllis Tshambo Paulos Nyembe i Paulos Nyembe Arthur Makoane Arthur Makoane Abner Msibi Abner Msibi Moses Qamakoane Moses Qamakoane Edward Zulu Edward Zulu Brenda Hlapane Brenda Hlapane Solomon Tshalane Solomon Tshalane Stephen Makgopela Stephen Makgopela Nelly Pule Nelly Pule Auda Modise Auda Modise Jessie Ramagala Jessie Ramagala Samuel Kekana Samuel Kekana II

39 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Elizabeth Moleme Elizabeth Moleme Jewel Noko Jewel Noko Peter Mothiane Peter Mothiane Elliot Moroa di Elliot Moroa Edwin Moloi Edwin Moloi John Pheto John Pheto Mirriam Rantsane Mirriam Rantsane Sam Malefane Sam Malefane Salome Seema Salome Seema Shadrack Chauke Shadrack Chauke Ruth Gumbi Ruth Gumbi Patrick Makhubela Patrick Makhubela David Letawana David Letawana Sandys Ramontwedi Sandys Ramontwedi William Pheza William Pheza Martha Molele Martha Molele Beki Radebe Beki Radebe Godelia Manta Godelia Manta Alice Mazibuko Alice Mazibuko Kgomotso Rafedile Kgomotso Rafedile Oria Mokotedi Oria Mokotedi Louisa Mohohlo Louisa Mohohlo Simon Moapola Simon Moapola Edward Nyembe Edward Nyembe Norman Dlamini Norman Dlamini Ezekiel Maladzi Ezekiel Maladzi Billy Twala Billy Twala Vivian Selepe Vivian Selepe Hugh Potsane Hugh Potsane Aaron Mopedi Aaron Mopedi Aggripa Gcaba Aggripa Gcaba Angelina Mavuso Angelina Mavuso Modise Magaqa Modise Magaqa Japhta Mvundla Japhta Mvundla Lawrence Hadebe Lawrence Hadebe Jacob Lebowa Jacob Lebowa Lathe Mabuso Lettie Mabuso Stanley Ndlovu Stanley Ndlovu Sol Lukhele Sol Lukhele Elias Chauke Elias Chauke Maggie Soafo Maggie Soafo Joyce Mavuso Joyce Mavuso Phelemon Motswane Phelemon Motswane Doris Kutumela Doris Kutumela Japmani Dakile Japmani Dakile Augustinus Modise Aug ustinus Modise Charles Simelane Charles Simelane Philemon Moetsi Philemon Moetsi Sherla Radebe Sherla Radebe David Matsobane David Matsobane Sambu Tshabalala Sambu Tshabalala Wilfred Tshabalala Wilfred Tshabalala Hercules Madikane Hercules Madikane Kenneth Sihlali Kenneth Sihlali Zwezibanzi Mahlaba Zwezibanzi Mahlaba Kenneth Sihlali Kenneth Sihlali Abel Sologiloe Abel Sologiloe Nelson Moisane Nelson Moisane Theophilus Makhanya Theophilus Makhanya William Dube William Dube 577/1/2/ Phillemon Mbongwe 577/1/2/ Phillemon Mbongwe Wilfred Thabethe Wilfred Thabethe 1013/A/B Derrick Xulu 1013/A/B Derrick Xulu I 1013/C Methews Mazibuko 1013/C Mathews Mazibuko Mary Maphalala Mary Maphalala I

40 40 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Gilbert Twala Gilbert Twala Isaac Gamede Isaac Gamede 2065/ Eunice Khonjelwayo 2065/ Eunice Khonjelwayo /3/ David Khoza 2065/2/3/ David Khoza 2339/ Arthur Tsolo 2339/ Arthur Tsolo 2339/ Peter Mothiane 2339/ Peter Mothiane 2339/3/ Petrus Ngema 2339/3/ Petrus Ngema 2339/5/ Kleinbooi Madi 2339/5/ Kleinbooi Madi 3163/ABC Joshua Radebe 3163/ABC Joshua Radebe 3163/E Philemon Mashigo 3163/E Philemon Mashigo 3170/ Goodenough Nkonio 3170/ Goodenough Nkonio 3177/ Meshack Buthelezi 3177/ Meshack Buthelezi 3177/ Stephen Lehutso 3177/ Stephen Lehutso 3177/4/ Widwell Thene 3177/4/ Widwell Thene Chairman Lengene Chairman Lengene Hercules Madikane Hercules Madikane 3274/5/ E Theku /K Makgatle 3274/5/ E Theku 1K Makgatle Abram Pelotona Abram Pelotona SA Baptist Mission SA Baptist Mission Soc Soc Bantu Presbytirian Bantu Presbytirian Presbyterian Church of Presbyterian Church of Africa Africa Sentrale Sending Kom Sentrale Sending Kom missie missie Old Apostolic Church of Old Apostolic Church of Africa Africa Church of England Church of England Christian Catholic ' 03 Christian Catholic Church In Zion Church in Zion Order of Ethopia Order of Ethopia Swedish Allance Mis Swedish Aliance Mis sion sion Presbyterian Church of Presbyterian Church of SA SA Full Gospel Church of Full Gospel Church of God God Salvation Army Salvation Army Roman Catholic Church Roman Catholic Church Assemblies of God Assemblies of God United Congregational United Congregational ChurchChurch Methodist Church Methodist Church Anglican Church Anglican Church Church of Nazarene Church of Nazarene Matthews Masolo Matthews Masolo MOROKA: NOORD MOROKA: NORTH Aangetekende houer Recorded holder of Tydperk van van permit of sertifikaat Site Period of permit or certificate in Perseel ondersoek ten opsigte van geaffek inquiry respect of affected site teerde perseel Mavis Lesenyela Mavis Lesenyela Selina Mokoena Selina Mokoena Duratious Thelele Duratious Thelele Anna Radebe Anna Radebe Jameson Makgaba Jameson Makgaba Johannes Monnru Johannes Monnru Daniel Sentile Daniel Sentile Michael Mosala Michael Mosala 41

41 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikiat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Rebecca Motsoai Rebecca Motsoai Selina Hlahane Selina Hlahane Edward Dube Edward Dube Elizabeth Mtshaulana Elizabeth Mtshaulana Francina Makhala Francina Makhala Elizabeth Matloana Elizabeth Matloana Joseph Ratone Joseph Ratone Joseph Mnsisi Joseph Mnsisi Bright Mobo Bright Mobo Elliot Mashigo Elliot Mashigo Albert Moloi Albert Moloi Jacob Mogagabe Jacob Mogagabe Betty Malakoane Betty Malakoane Moses Komane Moses Komane Mirriam Thebe Mirriam Thebe Malt Modise ldah Modise Anna Nyakana Anna Nyakana Anna Mothobi Anna Mothobi Francis Rasweswe Francis Rasweswe Emmy L Monareng Emmy L Monareng Amelia Phamoli Amelia Phamoli Reuben Phatedi Reuben Phatedi Petrus T Makoa Petrus T Makoa Enoch Motumisi Enoch Motumisi Samuel Moronetsi Samuel Moronetsi Simon Mnsisi Simon Mnsisi Sonnyboy Rahoalane Sonnyboy Rahoalane Agnes Moerane Agnes Moerane Andries Mokubang Andries Mokubang Rebecca Mbatha Rebecca Mbatha Wilhemina Masilo Wilhemina Masilo Elizabeth Mamakolo Elizabeth Mamakolo Mary Phakoe Mary Phakoe Joseph Lekwaletsoe Joseph Lekwaletsoe Ishmael Tisami Ishmael Tisami Josiah Sellane Josiah Sellane Violet Nkosi Violet Nkosi P Eva Lesenyeho Eva Lesenyeho Johannes Mfikde Johannes Mfikde Robert Tlhakanyana Robert Tlhakanyana Simon Morudu Simon Morudu Thomas Molefe Thomas Molefe Abram Motsieloa Abram Motsieloa Daniel Moroha Daniel Moroha Tebogo Maraisane Tebogo Maraisane Meshack Motaung Meshack Motaung Dolly Tsifsi Doily Tsitsi William Maseko William Maseko Alfred Mantsho Alfred Mantsho Stephen Mooki Stephen Mooki Catherine Tsoku Catherine Tsoku Esiah Seroke Esiah Seroke Petrus Ramela Petrus Ramela Latitia Selamolela Latitia Selamolela Maria Kgampe Maria Kgampe Louisa Nakgabutlane Louisa Nakgabutlane Martha Kgabung Martha Kgabung Nathaniel Mphalo Nathaniel Mphalo Sannah Sekgothe Sannah Sekgothe Hazel Shihlabane Hazel Shihlabane Henry Khame Henry Khame Isaac Mokhobo Isaac Mokhobo Lucas Ramathoka Lucas Ramathoka

42 42 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Jacobus Makhaka Jacobus Makhaka Nehemia Makuaya Nehemia Makuaya Marcus Jenga Marcus Jenga Peter Mogumotsi Peter Mogumotsi Exinia Ramapepe Exinia Ramapepe Kenneth Seralo Kenneth Seralo Simon Pelle Simon Pelle Alice Lethiba Alice Lethiba Regina Pule Regina Pule Ezekiel Masitenyane Ezekiel Masitenyane Sam Baloyi Sam Baloyi Sydney Masuku Sydney Masuku Priscilla Ngcoyi Priscilla Ngcoyi Kleinbooi Leboku Kleinbooi Leboku Maggie Makhale Maggie Makhale Constance Mohale Constance Mohale George Sanbo George Sanbo Isaac Mashihe Isaac Mashihe Debora Manzingana Debora Manzingana Paul Alex Paul Alex Josina Teeke Josina Teeke Isiah Motholo Isiah Motholo Rebecca Moeketsi Rebecca Moeketsi Diamond Chaka Diamond Chaka Edwin Molokwane Edwin Molokwane 313 : Howard Makuse Howard Makuse Elbar Molefe Elbar Molefe Samuel Mothamaha Samuel Mothamaha Ephraim Moleko Ephraim Moleko Sarah Matekane Sarah Matekane Alpheus Twala Alpheus Twala Johannes Monyela Johannes Monyela Nanikie Zwane Nanikie Zwane Adeline Thipa Adeline Thipa Lydia Funani Lydia Funani Emily Ramela Emily Ramela Peter Mahoro Peter Mahoro Andrew Lenkoe Andrew Lenkoe Shakespear Moleleki Shakespear Moleleki Lydia Mnokele Lydia Mnokele Leonard Tshabalala Leonard Tshabalala Gilbert Motsoedi Gilbert Motsoedi Florina Mkhingwane Florina Mkhingwane Daniel Kgwale Daniel Kgwale Phineas Jiyane Phineas Jiyane Ivy Nyelele Ivy Nyelele Mary Deamane Mary Deamane ' 05 Jim Masoka Jim Masoka Loretta Scott Loretta Scott Oriel Tseeke Oriel Tseeke Samuel Serekego Samuel Serekego Samuel Mokhobo Samuel Mokhobo Johannes Oliphant Johannes Oliphant Belina Masemola Belina Masemola Willie Lehloka Willie Lehloka Evelyn Komane Evelyn Komane Daniel Seboko Daniel Seboko Abel Moslje Petrus Moloi Abel Moslje Petrus Moloi Maria Malatsi Maria Malatsi Berfely Khundu Berfely Khundu Daniel Mohohlo Daniel Mohohlo Kleinbooi Tsotetsi Kleinbooi Tsotetsi Lydia Ntoane Lydia Ntoane Martin Mahamose Martin Mahamose I i

43 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Sarah Mofokeng Sarah Mofokeng Ellen Mashiloane Ellen Mashiloane Anna Kwapeng Anna Kwapeng Alfred Ntsihlele Alfred Ntsihlele Isaac Ramotsho Isaac Ramotsho Martha Motaung Martha Motaung Andries Galela Andries Galela Engron Mashinini Engron Mashinini Abram Mutlhe Abram Mutlhe Sarah Halele Sarah Hlalele Abiel Mopeli Abiel Mopeli Direkteur generaal: Transvaalse Provinsiale Administrasie DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administration Adres: Catlinstraat 40 Address: 40 Catlin Street Posbus 57 PO Box 57 GERMISTON GERMISTON KENNISGEWING 1166 VAN 1992 BYLAE NOTICE 1166 OF 1992 [ Regulasie 2 (1)] SCHEDULE A WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN [Regulation 2 (1)] HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA HOLD ACT, 1986 (ACT No 81 OF 1988) LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting OF LEASEHOLD van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro Under section 2 (1) of the conversion of Certain vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in Rights to leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988), I, te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra soos in die Wet omskryf, ten eiende vas te stel wie lion, intends to conduct an inquiry in respect of an af verklaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te fected site as defined in the Act, to determine who shall gewees het met betrekking tot daardie perseel be de to granted a right of leasehold Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens withrecglaarreddo havethas site; artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis In terms of regulations 2 of the Regulations made dat, op die plek hierin vermeld under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan the place specified herein tekeninge van Stadsraad van Soweto die okkupeerder blyk te wees van die geaffekteerde per (a) the person mentioned herein, who appears from seel naas sy naam omskryf, aangese word om te the records of Soweto City Council of to be verskyn op 'n datum hierin gespesifiseer om ge occupier of the affected site described opposite tuienis te lewer ten opsigte van sy regte met be his name, is called upon to appear on the date trekking tot daardie perseel en om met hom specified herein to give evidence with regard to saam te bring die perseelpermit, sertifikaat, his rights in respect of that site, and to bring with handelspermit of soortgelyke permit wat betrek him the site permit, certificate, trading site permit king het op daardie perseel; or similar permit relating to that site; (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak (b) any person claiming to be holder of rights in resdie houer van regte met betrekking tot die pect of that site, including a party to any betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n agreement or transaction in respect of the site, party tot enige ooreenkoms of transaksie ten opany heir of legatee, and any judgement creditor sigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n legeta ris en, vonnisskuldeiser of koper aangese word or purchaser, is called upon to give evidence om getuienis te lewer ten opsigte van sy regte en with regard to his rights and to produce all docu 1111 om alle dokumentere en ander getuienis voor te mentary and other evidence in support thereof; le ter stawing daarvan; en and

44 44 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertod wit rig (c) any person who wishes to lodge objections or aangese word om teenwoordig to wees vir daar make representations is called upon to be predie doel sent for that purpose Plek van ondersoek: Soweto Stadsraad van Koma Place of inquiry: Soweto City Council of Koma straat, Jabulani, Soweto Street, Jabulani Tyd: 08:30 Dorpsgebied: Moroka Time of inquiry:08:30 Township: Moroka Registrasie van huurpag: Moroka MOROKA MOROKA Period Recorded holder of Aangetekende houer Site of permit or cer Tydperk tificate in respect van permit of sertifikaat inquiry Perseel van onder of affected site soek ten opsigte van geaf fekteerde perseel Eric Makhoba Eric Makhoba Frank Zakude Frank Zakude Mirriam Langa Mirriam Langa Moses Mbele Moses Mbele Rebecca Mogashoa ip 0525 Rebecca Mogashoa Evelyn Zimu Evelyn Zimu Alexander Tshabalala Alexander Tshabalala Elmer Nkadbane Elmer Nkadbane Agnes Mofokeng Agnes Mofokeng Johannes Nkuoinika Johannes Nkuoinika Absolom Mokoena Absolom Mokoena Bennet Letlokwe Bennet Letlokwe Lucy Machele Lucy Machele Vivian Mahlaba Vivian Mahlaba Thomas Masemola Thomas Masemola Isaac Molebatsi Isaac Molebatsi Wellington Madise Wellington Madise Dorothy Mafate Dorothy Mafate David Mangena David Mangena Simon Molefe Simon Molefe Ernst Monyebane Ernst Monyebane Phillip Molefi Phillip Molefi Patrick Seleshoa Patrick Seleshoa Samuel Ramahadi Samuel Ramahadi Benjamin Dihutso Benjamin Dihutso Didi Hams Didi Hams Isaac Ramonethe Isaac Ramonethe Simon Mabaso Simon Mabaso Israel Tau Israel Tau 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Martha Nkutha 343/ Martha Nkutha 343/ Cikizwa Mokoena 343/ Cikizwa Mokoena 343/ Richard Tsele 343/ Richard Tsele 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Pricilla Hlongwa 343/ Pricilla Hlongwa 343/ Isaac Modau 343/ Isaac Modau 343/ Thomas Maruping 343/ Thomas Maruping 343/ Sello Moloi 343/ Sello Moloi 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Joseph Phetla 343/ Joseph Phetla 343/ Aaron Mokgofa 343/ Aaron Mokgofa 343/ Michael Mathibe 343/ Michael Mathibe 343/ Thomas Hlongoane 343/ Thomas Hlongoane 343/ Simon Mbatha 343/ Simon Mbatha 343/ Emma Selepe 343/ Emma Selepe 343/ Gladness Ngobeni 343/ Gladness Ngobeni

45 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Perseel Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek Moat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel 343/ Simon Twala 343/ Simon Twala 343/ Stanley Vilakazi 343/ Stanley Vilakazi 343/ Alpheus Chabunci* 343/ Alpheus Chabunda 343/ Edward Mabunda 343/ Edward Mabunda: 343/ Jackson Mokgomole 343/ Jackson Mokgomole 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Winston Nxumeshe 343/ Winston Nxumeshe 343/ Hendrick Riba 343/ Hendrick Riba 343/ Minenkulu Gabavana 343/ Minenkulu Gabavana 343/ Patricia Mncube 343/ Patricia Mncube 343/ Solomon Mbambo 343/ Solomon Mbambo 343/ Paulos Tsibannyane 343/ Paulos Tsibannyane 343/ Hendrick Ngobeni 343/ Hendrick Ngobeni 343/ Samuel Muzwasi 343/ Samuel Muzwasi 343/ Kenneth Seshabela 343/ Kenneth Seshabela 343/ James Mahlangu 343/ James Mahlangu 343/ Norman Ackerman 343/ Norman Ackerman 343/ Winkle Nzama 343/ Winkle Nzama 343/ Boas Moleko 343/ Boas Moleko 343/ Benjamin Phoko 343/ Benjamin Phoko 343/ Grant Kubueka 343/ Grant Kubueka 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Die Huurder 343/ Samuel Baloyi 343/ Samuel Baloyi 343/ Elijah Njonketsi 343/ Elijah Njonketsi 343/ Benjamin Mphejhila 343/ Benjamin Mphejhila 343/ Jacob Ramutloa 343/ Jacob Ramutloa 343/ Joel Mosoeli 343/ Joel Mosoeli 343/ Walter Nkosi 343/ Walter Nkosi Samuel Magongoa Samuel Magongoa Joshua Mabaso Joshua Mabaso Elias Mbele Elias Mbele Balton Manyoni Balton Manyoni Vincent Nkosi Vincent Nkosi Alpheus Masokoane Alpheus Masokoane Thabo Maunye Thabo Maunye Johannes Mvubu Johannes Mvubu Margaret Moerane Margaret Moerane Joel Mapisa Joel Mapisa Aaron Sezogile Aaron Sezogile Frans Ramusi Frans Ramusi Samson Sehwana Samson Sehwana Abie Zulu Abie Zulu Jedfrey Dlomo Jedfrey Dlomo William Mabena William Mabena Prince Mokhari Prince Mokhari Josephine Sekgobela Josephine Sekgobela JeremiaTshabalala JeremiaTshabalala Phineas Thogejane Phineas Thogejane Norman Tshabalala Norman Tshabalala I Gilbert Ngwenya Gilbert Ngwenya Benedict Mazibuko Benedict Mazibuko Alpheus Menongwe Alpheus Menongwe Stetenius Stemela Stetenius Stemela Kenneth Dhlamini Kenneth Dhlamini Thomas Mogwane Thomas Mogwane Irene Maluleka Irene Maluleka Themba Mekgoe Themba Mekgoe Wilfred Thabethe Wilfred Thabethe Joel Tau Joel Tau Mildred Nkosiyane Mildred Nkosiyane Nicholas Mudau Nicholas Mudau Luica Nkosi Luica Nkosi

46 46 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Richard Buthezezi Richard Buthezezi Audrey Sibiya Audrey Sibiya Meshack Malefetse ' 0526 Meshack Malefetse Luther Moloi Luther Moloi Joseph Molefe Joseph Molefe William Moloi William Moloi Margaret Mabaso Margaret Mabaso Dorah Moteane Dorah Moteane Hope Mavimbela Hope Mavimbela Andrew Motlhatlhudi Andrew Motlhatlhudi Meshack Mokgatla Meshack Mokgatla George Nhlapo George Nhlapo James Twala James Twala Johanna Mashaba Johanna Mashaba Samuel Mofokeng Samuel Mofokeng Graham Sepoloko Graham Sepoloko Alfred Makoti Alfred Makoti Samuel Makhubu Samuel Makhubu Absalom Mtombeni Absalom Mtombeni Patricia Masinga Patricia Masinga Elias Nhlanhla Elias Nhlanhla Timothy Kubeka Timothy Kubeka Moses Nkabinde Moses Nkabinde Wilfred Tshabalala Wilfred Tshabalala Margaret Skhosana Margaret Skhosana Martha Mokholo Martha Mokholo Godfrey Mkhasibe Godfrey Mkhasibe Petrus Mbense Petrus Mbense Lawrence Ndzekeu Lawrence Ndzekeu Emily Hlatshwayo Emily Hlatshwayo Lucy Makholima Lucy Makholima Samuel Nyaluza Samuel Nyaluza Hamilton Dlamini Hamilton Dlamini Lydia Mata Lydia Mata Godfrey Ntimbane Godfrey Ntimbane Reginald Mbele Reginald Mbele Maxwell Dube Maxwell Dube Simon Khosa Simon Khosa Ezekiel Xaba Ezekiel Xaba David Mohulatsi David Mohulatsi Philemon Sella Philemon Sella Isaac Monaheng Isaac Monaheng Attlee Nthodi Attlee Nthodi George May George May Grace Manne Grace Manne Moses Khanye Moses Khanye Aubrey Mofolo Aubrey Mofolo Hope Ramaphosa Hope Ramaphosa Emmanuel Makwakwa Emmanuel Makwakwa 2296/ John Msenvane 2296/ John Msenvane John Majoe John Majoe Gilbert Masithi Gilbert Masithi John Skenjana John Skenjana Clement Molamu Clement Molamu Jacob More Jacob More 3054/ Samuel Dubazana 3054/ Samuel Dubazana Selby Xulu Selby Xulu Sydney Dlamini Sydney Dlamini Jerry Hlatshwayo Jerry Hlatshwayo Zacharian Nakedi Zacharian Nakedi Lucas Lumeko Lucas Lumeko Elliot Manane Elliot Manane ill I

47 I OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Perseel Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Peter Selewe Peter Selewe Leornard Maka Leomard Maka Elias Zwane Elias Zwane Peter Mahlanhlane Peter Mahlanhlane Alfred Ledwaba Alfred Ledwaba Silas Motaung Silas Motaung Elias Nkolangane Elias Nkolangane Francina Koti Francina Koti Jeffrey Mohale Jeffrey Mohale Norman Dlepu Norman Dlepu Goodenough Nkomo Goodenough Nkomo Bernice Sediane Bernice Sediane Mfaniseni Mahlangu Mfaniseni Mahlangu Elizabeth Nhlapo Elizabeth Nhlapo ' 29 Solomon Zondi Solomon Zondi Percy Thabethe Percy Thabethe Phillip Tshikuvhe Phillip Tshikuvhe Jocob Kgatitswe Jocob Kgatitswe Mpendulo Zoko Mpendulo Zoko Dezman Tshabalala Dezman Tshabalala Sonnyboy Netshiavha 0529 Sonnyboy Netshiavha Simony Mazibuko Sherley Mazibuko Simon Mohlakoane Simon Mohlakoane Joyce Voyi Joyce Voyi Freddy Ndlovu Freddy Ndlovu Catherine Seboge Catherine Seboge Lawrence Msomi Lawrence Msomi Elijah Mabaso Elijah Mabaso Simon Koopedi Simon Koopedi Joseph Mokele Joseph Mokele Caroline Mboyi Daniel Pootona Caroline Mboyi Nelson Kgatle Daniel Pootona Edward Mokone Nelson Kgatle Mirriam Msomi Edward Mokone Piet Kabisa Miriam Msomi Andrew Mutloatse Piet Kabisa Edward Mtombeni Andrew Mutloatse Cynthia Nqolobe Edward Mtombeni John Ntshele Cynthia Nqolobe Mthunzi Rodoze John Ntshele Mauritian Makgoba Phineas Nhlapo Mthunzi Rodoze George Mokgokola Mauritian Makgoba Phillys Meselo Phineas Nhlapo Margaret Masilo George Mokgokola Ruth Makhaye Phillys Meselo Lillian Pule Margaret Masilo Royal Phuza Ruth Makhaye Faith Nene Lillian Pule Godfrey Cekiso Royal Phuza I Edward Ravhurha Faith Nene Conquered Mbele Godfrey Cekiso Enoch Khoto Edward Ravhurha Johannes Lesito Conquered Mbele Miriam Mathumba Enoch Khoto Winston Mpholo Johannes Lesito Bennet Martins Mirriam Mathumba Lucky Malakoane Winston Mpholo Emily Lepee Bennet Martins Rowena Dunjana Lucky Malakoane Betty Cindi Emily Lepee Thomas Mdluli Rowena Dunjana Ephraim Kgampe Betty Cindi

48 48 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Thomas Mdluli Thomas Ndadza Ephraim Kgampe Betty Motaung Thomas Ndadza William Ntsibande Betty Motaung Henry Tshabalala William Ntsibande a Direkteur generaal: Transvaalse Provinsiale Administrasie Henry Tshabalala Director General: Adres: Catlinstraat 40 Transvaal Provincial Administration Posbus 57 GERMISTON Address: 40 Catlin Street 1400 PO Box 57 GERMISTON 1400 KENNISGEWING 1167 VAN 1992 BYLAE [Regulasie 2 (1)] WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) NOTICE 1167 OF 1992 SCHEDULE A [Regulation 2 (1)] KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG HOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro OF LEASEHOLD vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in Under section 2 (1) of the Conversion of Certain te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, Rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988) I, soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie ver the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te tion, intends to conduct an inquiry in respect of an gewees het met betrekking tot daardie perseel affected site as defined in the Act, to determined who Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens shall be declared to have been granted a right of lease artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis hold with regard to that site dat, op die plek hierin vermeld In terms of regulation 2 of the Regulations made (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at tekeninge van Stadsraad van Soweto die okku the place specified herein peerder blyk te wees van die geaffekteerde perseel naas sy naam omskryf, aangese word om te (a) the person mentioned herein, who appears from verskyn op 'n datum hierin gespesifiseer om ge the records of City Council of Soweto to be the tuienis te lewer ten opsigte van sy regte met be occupier of the affected site described oposite trekking tot daardie perseel en om met horn his name, is called upon to appear on the date saam te bring die perseelpermit, sertifikaat; specified herein to give evidence with regard to handelspermit of soortgelyke permit wat betrek his rights in respect of that site, and to bring with f king het op daardie perseel; him the site permit, certificate, trading site permit (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak or similar permit relating to that site; die houer van regte met betrekking tot die (b) any person claiming to be holder of rights in betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n respect of that site, including a party to any party tot enige ooreenkoms of transaksie ten agreement or transaction in respect of the site, opsigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n lege any heir of legatee, and any judgement creditor tads en, vonnisskuldeiser of koper aangese or purchaser, is called upon to give evidence word om getuienis te!ewer ten opsigte van sy with regard to his rights and to produce all docu regte en om alle dokumentere en ander getuie mentary and other evidence in support thereof; nis voor te le ter stawing daarvan; en and I

49 le OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No straat, Jabulani, Soweto Street, Jabulane 1 (c) 'n persoon wat besware will indien of vertoe wil (c) any person who wishes to lodge objections or rig aangese word om teenwoordig to wees vir make representations is called upon to be daardie doel _ present for that purpose Plek van ondersoek: Stadsraad van Soweto, Koma Place of inquiry: City Council of Soweto, Koma Tyd: 08:30 Time of inquiry: 08:30 Dorpsgebied: Moroka Township: Moroko Registrasie van huurpag: Moroka MOROKA MOROKA Period Recorded holder of Site of permit or certificate in Aangetekende houer inquiry respect of affected site Tydperk van van permit of serti Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van geaffekteerde perseel 0511 Eva Mokhine: Edwin Moleko Eva Mokhine Jan Moletsana Edwin Moleko Simon Siramba Jan Moletsana Harvey Mamabolo Simon Siramba Elizabeth Makhutle Harvey Mamabolo Paul Hlahane Elizabeth Makhutle Maria Malatsi Paul Hlahane Elizabeth Mashila Maria Malatsi Norah Thinyone Elizabeth Mashila Josophine Senne Norah Thinyone Onica Molele Josophine Senne Emily Monahang Onica Molele Pieter Monareng Emily Monahang Cable Molahlwa Pieter Monareng ' Sheila Moiloa Cable Molahlwa Zacharia Montsioa Sheila Moiloa Gerison Molosi Zacharia Montsioa William Ngakane Gerison Molosi Seth Lebeko William Ngakane Seth Lebeko Solomon Phomodi Solomon Phomodi Margaret Mogotsi Margaret Mogotsi Betty Rakosa Betty Rakosa Amezkin Shongwe Amezkin Shongwe Eric Sergoele Eric Sergoele Joseph Mogagabe Joseph Mogagabe Paulus Ntsie Paulus Ntsie Goodwill Itholeng Goodwill Itholeng Cathrine Mogale Cathrine Mogale Julius Letsie Julius Letsie Charles Mahao Charles Mahao Francina Mbonxa Francina Mbonxa Mirriam Mabaso Mirriam Mabaso, Peter Phahlake Peter Phahlake Mary Loate Mary Loate Geokge Lebakeng Geokge Lebakeng Boiki Mosotho Boiki Mosotho Ida Mothobi ' Ida Mothobi ' Anthony Mohohlo Anthony Mohohlo Lazuras Magale Lazuras Magale Edward Moerane Edward Moerane David Sesenye David Sesenye Solomon Leanya Solomon Leanya Peter Mokhobo Peter Mokhobo Amstrong Billa Amstrong Billa Matilda Matatanya Matilda Matatanya Hendrick Malebye Hendrick Malebye Elizabeth Nthatise Elizabeth Nthatise Martha Moroka Martha Moroka Harry Khoba Harry Khoba Johanna Morabe Johanna Morabe Maria Nkabinde en Mo Maria Nkabinde en Mo rongoe Sethabane rongoe Sethabane

50 I No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Lawrence Kgeledi Lawrence Kgeledi Patrick Maphisa Patrick Maphisa Stanley Mbense Stanley Mbense Eunice Makapela Eunice Makapela Morgan Mngxali Morgan Mngxali David Bengani David Bengani Paul Zabala Paul Zabala David Bengani David Bengani Sophie Nkosi Sophie Nkosi Phillip Sishange Phillip Sishange Margaret Sebalo Margaret Sebalo Douglas Buthelezi Douglas Buthelezi Dennis Gawu Dennis Gawu Godfrey Zondo Godfrey Zondo William Taukobong William Taukobong PeterZhange PeterZhange Agrippa Ndlovu Agrippa Ndlovu Abram Mokoena Abram Mokoena Alice Nkhi Alice Nkhi Emily Buthelezi Emily Buthelezi Sydney Makhalima Sydney Makhalima Stephen Mthembu Stephen Mthembu Pertus Dladla Pertus Dladla Elizabeth Nhlapo Elizabeth Nhlapo Samuel Taye Samuel Taye :15 12 Paul Hlatshwayo Paul Hlatshwayo Daniel Khoza Daniel Khoza Ernest Rathebe Ernest Rathebe Esrom Matshego Esrom Matshego Martin Mahlangu Martin Mahlangu Frans Madikwe Frans Madikwe William Mgemane William Mgemane Jerry Ngubeni Jerry Ngubeni Moses Tsambo Moses Tsambo Richard Malatsi Richard Malatsi James Maseko James Maseko Mattews Mabona Mattews Mabona Joseph Mbatha Joseph Mbatha Simon Simelani Simon Simelani Abner Mtshali Abner Mtshali Ramsay Malinga Ramsay Malinga Isaiah Mashigo Isaiah Mashigo Joseph Ndlovu Joseph Ndlovu Jacon Maruping Jacon Maruping George Mahlo George Mahlo Peter Ruele Peter Ruele Sydney Matlala Sydney Matlala Martin Pinto Martin Pinto Joseph Mofokeng Joseph Mofokeng Prisilla Ntlotsoeu Prisilla Ntlotsoeu Andrew Mnisi Andrew Mnisi Ezekiel Makate Ezekiel Makate Shanty Lougin Shanty Lougin Phineas Maleme Phineas Maleme Simon Ntilane Simon Ntilane Tyrone Hamilton Tyrone Hamilton Tom Malubane Tom Malubane Victor Ghabeki Victor Ghabeki Leonard Makhubo Leonard Makhubo Patrick Mokgata Patrick Mokgata Dudley Mekgoe Dudley Mekgoe Paulus Tshabalala Paulus Tshabalala Cornelius Khumalo Cornelius Khumalo Laurel Angoma Laurel Angoma Joel Masetle Joel Masetle 41 IIIII

51 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE No Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Parsee! ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Edmund Ramokoka Edmund Ramokoka Elizabeth Sithole Elizabeth Sithole Ellen Hlubi, Ellen Hlubi Elsie Magau Elsie Magau Florah Kabasia Florah Kabasia Jacobeth Mataboge Jacobeth Mataboge Adelaide Leepile Adelaide Leepile Johanna Masuku Johanna Masuku Simon Masooa Simon Masooa Lester Moore Lester Moore James Mathibe James Mathibe Jacob Mofokeng Jacob Mofokeng Selina Molefe Selina Molefe Dorah Kau Dorah Kau Anna Mahase Anna Mahase Morris Tladi Morris Tladi Samuel Matlhare Samuel Matlhare Marcia Lebala Marcia Lebala Israel Moloko Israel Moloko Victor Modi Victor Modi Elphas Makhubo Elphas Makhubo Aubrey Segona Aubrey Segona Samuel Rapodile Samuel Rapodile Susan Motau Susan Motau Caroline Mohohlo Caroline Mohohlo Emily Modise Emily Modise Bernice Motsau Bernice Motsau Anna Motshoeneng Anna Motshoeneng Thomas Kgororadira Thomas Kgororadira Emily Jonas Emily Jonas Harriet Nkopane Harriet Nkopane Bertha Pampa Bertha Flampa Kate Mxakato Kate Mxakato Phineas Ramabele Phineas Ramabele Martha Thetele Martha Thetele Mathews Petlele Mathews Petlele Pauline Lekoe Pauline Lekoe Beauty Sedumedi Beauty Sedumedi Maggie Mokone Maggie Mokone Emmanuel Makola Emmanuel Makola Salamina Modigakeng Salamina Modigakeng Reuben Mohlolo Reuben Mohlolo Elias Sekoto Elias Sekoto Ephraim Motaung Ephraim Motaung Catherine Hlongloane Catherine Hlongloane Priscilla Poonyane Priscilla Poonyane Japhta Ngemane Japhta Ngemane Calvin Mansuoedi Calvin Mansuoedi Josiah Ramplokeng Josiah Ramplokeng Henry Matsego Henry Matsego Phillip Kekane Phillip Kekane Meshack Nkauta Meshack Nkauta Isaac Mere Isaac Mere Maggie Seboko Maggie Seboko : Petrus Sekano Petrus Sekano Caroline Mphapudi Caroline Mphapudi Elizabeth Mguluni Elizabeth Mguluni Martha Boshielo Martha Boshielo Catherine Montso Catherine Montso Frans Padi Frans Padi Patrick Phoofolo Patrick Phoofolo Rebecca Kgongwana Rebecca Kgongwana Samuel Hoala Samuel Hoala

52 52 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Parsee! ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseet Gilbert Mabetoa Gilbert Mabetoa Jacob Hlahane Jacob Hlahane Rebecca Mamogale Rebecca Mamogale Maud Setle Maud Setle Moses Marate Moses Marate Phistos Tshwane Phistos Tshwane Lettie Mathe Lettie Mathe John Sebogoli John Sebogoli Beauty Moloi a Beauty Moloi Pnyllix Tsatsi Pnyllix Tsatsi John Matseke John Matseke Ephraim Senne Ephraim Senne Norman Ndinisa Norman Ndinisa Martina Letsapa Martina Letsapa Salamina Rampa Salamina Rampa Morris Komane Morris Komane Thomas Emanuel Thomas Emanuel Emma Modise Emma Modise Rachael Letsoalo Rachael Letsoalo Moses Masegela Moses Masegela Benjamin Mashi Benjamin Mashi Grace Makadi Grace Makadi Rachel Madiba Rachel Madiba Julia Ramasia Julia Ramasia Stanley Tlomelang Stanley Tlomelang Simon Modisapuli Simon Modisapuli Ezekiel Mokgobo Ezekiel Mokgobo Lydia Makhosane Lydia Makhosane Daniel Katane Daniel Katane Ezekiel Modoroa Ezekiel Modoroa Amon Msibande Amon Msibande Johannes Mngomezulu Johannes Mngomezulu Ephraim Tunzi Ephraim Tunzi Saul Mthembu Saul Mthembu Thomas Ndlovu Thomas Ndlovu Thomas Sithole Thomas Sithole Hornabrook Dundwini Hornabrook Dundwini Magdeline Radebe Magdeline Radebe Margaret Magloaza Margaret Magloaza Lenin Ndlovu Lettie Ndlovu Welcome Sive Welcome Sive Joyce Dlamini Joyce Dlamini Emma Mtshali Emma Mtshali Henry Mtambo Henry Mtambo Elijah Buthelezi Elijah Buthelezi Marriam Tantsi Marriam Tantsi Alletta Twala Alletta Twala Holsen Radebe Holsen Radebe Phillip Ngobo Phillip Ngobo Esther Mdluli Esther Mdluli Carolina Mazibuko Carolina Mazibuko Milton Nkosi Milton Nkosi Robert Nyembe Robert Nyembe Laura Nizane Laura Nizane Carolina Sisuoana Carolina Sisuoana Stephen Mkhize Stephen Mkhize Moses Ntuli Moses Ntuli Johannes Siwela Johannes Siwela Moses Khumalo Moses Khumalo Isiah Sigidi Isiah Sigidi Grace Shuping Grace Shuping Patricia Mbatha Patricia Mbatha III

53 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Maud Mbatha Maud Mbatha Aaron Ntsibande Aaron Ntsibande Eddith Nkosi Eddith Nkosi Chemist Ntsibande Chemist Ntsibande Dinah Mavimbela Dinah Mavimbela Meshack Mciloa Meshack Mciloa Siphiloe Mtshali Siphiloe Mtshali Sophie Sitsila Sophie Sitsila Mary Msimango Mary Msimango Theressa Ramphotho Theressa Ramphotho Anna Radebe Anna Radebe Charlotte Toli Charlotte Toli Christopher Shezi Christopher Shezi Samuel Sibande Samuel Sibande Simon Malinga Simon Malinga Paul Sibeko Paul Sibeko Agnes Buyeye Agnes Buyeye Agrinette Xulu Agrinette Xulu David Mazibuko David Mazibuko Hilton Shezi Hilton Shezi Alice Mbebe Alice Mbebe Cobat Stimela Cobat Stimela Phillip Tshabalala Phillip Tshabalala Anna Tshabalala Anna Tshabalala Alfred Themba Alfred Themba Jonny Mabusela Jonny Mabusela 2i Mirriam Sibisi Mirriam Sibisi Caroline Mboloane Caroline Mboloane Patience Khumalo '''' Patience Khumalo Samuel Malindi Samuel Malindi Johan Hleko Johan Hleko Danford Ndebele Danford Ndebele Philemon Mbatseni Philemon Mbatseni Baby Solanl Baby Solani Richard Khumalo Richard Khumalo Solomon Nyatni Solomon Nyatni Grace Mngdibisa Grace Mngdibisa Petrus Tshabalala Petrus Tshabalala Maggie Kote Maggie Kote Isaac Nhlapo Isaac Nhlapo Josiah Mdlalose Josiah Mdlalose Florence Ngwenya Florence Ngwenya Clara Ndlovu Clara Ndlovu January Nkwanyane January Nkwanyane Elizabeth Tshabangu Elizabeth Tshabangu David Thobane David Thobane Rachel Matshoba Rachel Matshoba Albert Sibiya Albert Sibiya Lina Mthombeni Lina Mthombeni John Leshoro John Leshoro I Jacobelh Tshabalala Jacobeth Tshabalala Stephen Chivoada Stephen Chivoada Martha Msimang Martha Msimang Elizabeth Sibiya Elizabeth Sibiya Elizabeth Mlangeni Elizabeth Mlangeni Harry Tuoala Harry Tuoala ' Irene Ngubane Irene Ngubane Avery Tyalimpi Avery Tyarimpi Direkteur generaal: DirectorGeneral: Adres: Catlinstraat 40 Adres: 40 Catlin Street Posbus 57 PO Box GERMISTON GERMISTON

54 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 1168 VAN 1992 NOTICE 1168 OF 1992 BYLAE A SCHEDULE A artikel [Regulasie 2 (1)] [Regulation 2 (1)] WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) HOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting OF LEASEHOLD van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van Under section 2 (1) of the Conversion of Certain 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro Rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988), I, vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Adminite stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, gyration, intend to conduct an inquiry in respect of an soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie veraffected site as defined in the Act, to determine who klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te gewees het met betrekking tot daardie perseel shall be declared to have been granted a right of leasehold with regard to that site Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis In terms of regulation 2 of the Regulations made dat, op die plek hierin vermeld : under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan the place specified herein tekeninge van die Stadsraad van kwathema (a) the person mentioned herein, who appears from die okkupeerder blyk te wees van die geaffek the records of the City Council of kwathema to teerde perseel naas sy naam omskryf, aangese be the occupier of the affected site described word om te verskyn op 'n datum hierin gespesifi opposite his name, is called upon to appear on seer om getuienis te!ewer ten opsigte van sy the date specified herein to give evidence with regte met betrekking tot daardie perseel en om regard to his rights in respect of that site, and to met hom saam te bring die perseelpermit, sertifi bring with him the site permit, certificate, trading kaat, handelspermit op soortgelyke permit wat site permit or similar permit relating to that site; betrekking het op daardie perseel; (b) any person claiming to be holder of rights in (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak respect of that site, including a party to any die houer van regte met betrekking tot die agreement or transaction in respect of the site, betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n any heir of legatee, and any judgment creditor or party tot enige ooreenkoms of transaksie ten purchaser, is called upon to give evidence with opsigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n lege regard to his rights and to produce all docu tans en vonnisskuldeiser of koper aangese word mentary and other evidence in support thereof; om getuienis voor te le ter stawing daarvan; en and (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertoe wit rig (c) aangese word om teenwoordig te wees vir daar any person who wishes to lodge objections or die doel make representations is called upon to be pre sent for that purpose Plek van ondersoek: Stadsraad van kwathema, hoek van Nkosi en Moshweswestraat, kwathema Place of inquiry: City Council of kwathema, corner Tyd: 08:30 of Nkosi and Moshweshwe Streets, kwathema Dorpsgebied: kwathema Time:08:30 Registrasie van huurpag: kwathema KWATHEMA Township: kwathema KWATHEMA Aangetekende houer Tydperk van permit of sertifikaat Period Recorded holder of Perseel van ender ten opsigte van geaf Site of permit or certificate in soek fekteerde perseel inquiry respect of affected site William Mkhabela William Mkhabela Samson Nhlengetwa Samson Nhlengetwa Molefe Ditshego Molefe Ditshego Paul Moloko Paul Moloko Annah Nkosi Annah Nkosi Edward Mpoko Edward Mpoko Moses Nkosi Moses Nkosi Herman Morare Herman Morare Stephen Dube Stephen Dube Samaria Mavuso Samaria Mavuso

55 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geattekteerde perseel, Daniel Mokande Daniel Mokande Isac Nkosi sac Nkosi Paul Radebe Paul Radebe Elizabeth Mkatywa Elizabeth Mkatywa 0608 Sarah Kabeni Sarah Kabeni April Moagi The Tenant April Moagi Ben Mabona Die Huurder Apolos Morare Ben Mabona Aaron Mahlangu Apolos Morare David Mthimunye Aaron Mahlangu Mack Kunene David Mthimunye The Tenant Mack Kunene Lizzie Kubeka Die Huurder Daniel Mbonani Lizzie Kubeka Marks Mahlangu Daniel Mbonani Milton Skosana Marks Mahlangu Linah Mahlangu Milton Skosana Abram Mokoke Linah Mahlangu Beatrice Marokoane Abram Mokoke Isaac Marokoane Beatrice Marokoane Victor Mtwazi Isaac Marokoane Terry Nkosi Victor Mtwazi Terry Nkosi Tryphina Cilo Tryphina Cilo Petrus Vikisi Petrus Vikisi John Benene John Benene Doris Khumalo Doris Khumalo Monica Chakale Monica Chakale Mathews Mathibela Mathews Mathibela Jeremiah Nkosi Jeremiah Nkosi Richard Motau Richard Motau David Kgorong David Kgorong Gideon Mophiring Gideon Mophiring Phillip Phore 08 Phillip Phore ' Elias Mosehla Elias Mosehla Belina Molama Belina Molama Dinah Ndlovu Dinah Ndlovu Mike Mtsweni Mike Mtsweni Jacob Mokoena Jacob Mokoena Albert Nene Albert Nene Die Huurder The tenant Timothy Malaza Timothy Malaza Jeanette Skhosana Jeanette Skhosana Elias Motaung Bias Motaung Nicoth Chonco Nicoth Chonco Andries Malhebula Andries Mathebula George Modupe George Modupe Die Huurder The tenant Talita Rapodile Talita Rapodile John Mahlangu John Mahlangu Phillip Motsoeneng Phillip Motsoeneng William Majola William Majola Jeremiah Mtshali Jeremiah Mtshali Sydney Mihla Sydney Mihla Bishop Makhanya Bishop Makhanya Gideon Tshabalala Gideon Tshabalala Enoch Malaza Enoch Malaza Louisa Nxele Louisa Nxele , Lawrence Magagule Lawrence Magagule Samaria Sithole Samaria Sithole Frans Nkabinde Frans Nkabinde Die Huurder The tenant Solomon Ngqobo Solomon Ngqobo Maria Phiri Betty Jiyane Maria Phiri Betty Jiyane

56 56 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Mirriam Futshane Mirriam Futshane John Tshonisa D6 09 John Tshonisa Agnes Skaka Agnes Skaka Annah Mdiniso Annah Mdiniso The tenant Die Huurder John Mazibuko John Mazibuko The tenant Die Huurder Francina Mathebe Francina Mathebe Lettie Masuku Lettie Masuku Maria Sedise Maria Sedise Lengolo Hlokoane Lengolo Hlokoane David Monaiwa David Monaiwa Jacob Mnyakeni Jacob Mnyakeni Solomon Sondezi Solomon Sondezi Elizabeth Mbonani Elizabeth Mbonani The tenant Die Huurder Jacob Maphuthana Jacob Maphuthana Joseph Mofokeng Joseph Mofokeng Lina Nonjoko Lina Nonjoko Maria Bless Maria Bless Nelson Mtombeni Nelson Mtombeni Evelina Zwane Evelina Zwane Arabang Mokoena Arabang Mokoena Johannes Mebane Johannes Mabena The tenant Die Huurder Maria Mtsweni Maria Mtsweni Lina Shongwe Lina Shongwe Kamel Sibanyoni Kamel Sibanyoni Agnes Nkosi Agnes Nkosi The tenant Die Huurder Elizabeth Molala Elizabeth Molala Paulos Kumalo Paulos Kumalo Alfred Dladla Alfred Dladla Daniel Ditshego Daniel Ditshego Frans Ramatlo Frans Ramat Lawrence Nzwanzwa Lawrence Nzwanzwa Stephen Kumalo Stephen Kumalo The tenant Die Huurder Jeremiah Msomi Jeremiah Msomi Simon Mnisi Simon Mnisi Piet Nyembe Piet Ny embe Dorah Mashishi Dorah Mashishi Simon Jele Simon Jele Emily Mthimunye Emily Mthimunye Simon Nkosi Simon Nkosi John Mofokeng John Mofokeng Sanna Matlala Sanna Matlala Andries Thipe Andries Thipe Kate Matlatse Kate Matlatse Nichodemus Mhlanga Nichodemus Mhlanga Nelson Ndimande Nelson Ndimande Paulos Mtshweni Paulos Mtshweni Petrus Sibande Petrus Sibande Stephina Phala Stephina Phala Elsie Ntintili Elsie Ntintili Aaron Mokhele Aaron Mokhele Valentine Rantshe Valentine Rantshe Josephina Ruma Josephina Ruma Leonard Marwanqana Leonard Marwanqana Joe Skosana Joe Skosana Moses Radebe Moses Radebe Isaac Tholo Isaac Thola III

57 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van, inquiry respect of affected site geaftekteerde perseel Evelyn Moloto Evelyn Moloto Eugal Ngcwabe Eugal Ngcwabe Grace Jafta Grace Jafta Annah Metula Annah Metula Cecilia Ngwenya Cecilia Ngwenya James Makgalimele James Makgalimele Ellen Mabena Ellen Mabena Henock Ngakane Henock Ngakane Lina Mkotong Lina Mkotong Samuel Shabalala Samuel Shabalala Deborah Mocha Deborah Moche Mable Nsibande Mable Nsibande Saraphina Radebe Saraphina Radebe Samuel Gwebu Samuel Gwebu Zephania Mkwanazi Zephania Mkwanazi John Gobeni John Gobeni Dorah Mohapi Dorah Mohapi Elizabeth Kubeka Elizabeth Kubeka Die Huurder The tenant Alfred Nsibande Alfred Nsibande Emma Nkosi Emma Nkosi Catherine Masike Catherine Masike Albert Manaka Albert Manaka Lekina Galela Lekina Galela Solomon Mahlangu Solomon Mahlangu Nimrod Tshabangu Nimrod Tshabangu Die Huurder The tenant Die Huurder The tenant Lettie Nhlapo Lettie Nhlapo Edward Bulane Edward Bulane Solomon Nguni Solomon Nguni Thabo Moshe Thabo Moshe Lydia Huma Lydia Huma Eleanor Matlakala Eleanor Matlakala Ben Shilakwe Ben Shllakwe Isaac Tshabalala Isaac Tshabalala St Barnabas Mission St Barnabis Mission House House January Ndala January Ndala Daniel Mokoena Daniel Mokoena Sixtus Sithole Sixtus Sithole Joseph Ngwenya Joseph Ngwenya Primrose Kubeka Primrose Kubeka Charles Lesia Charles Lesia Sophie Msiza Sophie Msiza William Mosia William Mosia Alina Nkosi Alina Nkosi Samson Mngoma Samson Mngoma Solomon Molefe Solomon Molefe Robin Shabalala Robin Shabalala Jutaita Manana Jutaita Manana Elsie Langa Elsie Langa William Simelane William Simelane Johannes Monareng Johannes Monareng Joseph Mabena Joseph Mabena Daniel Thabethe Daniel Thabethe Die Huurder The tenant Phillip Ngwenya Phillip Ngwenya Joseph Sibande Joseph Sibande Harrison Mashiane Harrison Mashiane Stephen Msibi Stephen Msibi Olga Rammego Olga Rammego Die Huurder The tenant Ephraim Nkosi Ephraim Nkosi Jacob Nkabinde Jacob Nkabinde

58 58 No 4836 OFFISIELEKOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende honer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Parsee! ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Ernest Kumalo Ernest Kumalo Jacob Makgabutlane Jacob Makgabutlane David Rakitla David Rakitla Philemon Morare Philemon Morare Anna Phiri Anna Phiri Jeremiah Zwane Jeremiah Zwane Phillip Mashiane Phillip Mashiane Sipho Makhubu Sipho Makhubu Lawrence Maseko Lawrence Maseko Samuel Mabena Samuel Mabena Jeremiah Mathibela Jeremiah Mathibela King Sibande King Sibande Amon Motha Amon Motha Lettie Mokoena Lettie Mokoena Truphina Lukhela Truphina Lukhela Fanie Mokgotsi Fanie Mokgotsi Daniel Lichechane Daniel Lichechane Simon Thsabalala Simon Thsabalala Elliot Mndebele Elliot Mndebele Peter Mtshali Peter Mtshali Phillip Mofokeng 11 Phillip Mofokeng Sydney Methula Sydney Methula Patricia Mabuselela Patricia Mabuselela Joyce Rasmeni Joyce Rasmeni Euphemia Mqoqo Euphemia Mqoqo Klaas Mnisi Klaas Mnisi Thomas Makhanya Thomas Makhanya Jan Makhonjwa Jan Makhonjwa Jeremiah Makgadi Jeremiah Makgadi Reuben Mashiane Reuben Mashiane Solomon Sikhonde Solomon Sikhonde Elsie Ngcobo Elsie Ngcobo Petrus Malete Petrus Malete Petrus Deeme Petrus Deeme Erens Kodisang Erens Kodisang Johannes Motsatsi Johannes Motsatsi Johannes Monareng Johannes Monareng Petrus Mahlangu Petrus Mahlangu Amos Mokoena Amos Mokoena Johannes Mabena Johannes Mabena Sydney Tshalana Sydney Tshalana Abram Ngwenya Abram Ngwenya Die Huurder The tenant Elliot Xipu Elliot Xipu Isaac Magosa Isaac Magosa Maria Mthembu Maria Mthembu Selina Mavimbela Belina Mavimbela Hans Mokone Hans Mokone Anna Lentle Anna Lentle Elliot Mnisi Elliot Mnisi Elias Modlalose Elias Modlalose Meshack Mnyakeni Meshack Mnyakeni Josephina Rwanga Josephina Rwanga Schoeman Mabuku Schoeman Mabuku David Ngoma David Ngoma Lettie Ramaroa Lettie Ramaroa Rebecca Ndhlovu Rebecca Ndhlovu Alpheus Molete Alpheus Molefe Stanley Mkhonto Stanley Mkhonto Douglas Motha Douglas Motha Vivian Gumbi Vivian Gumbi Emily Mahlangu Emily Mahlangu Simon Ndlovu Simon Ndlovu Elijah Skosana Elijah Skosana 41

59 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No le Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Elsie Nxumalo Elsie Nxumalo Stephen Mathibela Stephen Mathibela Solomon Dhlamini Solomon Dhlamini Margaret Khanyigo Margaret Khanyigo Abel Mtsweni Abel Mtsweni Albert Nhlapo Albert Nhlapo George Sibeko George Sibeko Josiah Thipe 0612 Josiah Thipe Josiah Mogaswane Josiah Mogaswane Lazarus Gaziti Lazarus Gaziti Albert Simelane Albert Simelane Matthews Mkhabela Matthews Mkhabela Elizabeth Mkwanazi Elizabeth Mkwanazi Moffat Buthelezi Moffat Buthelezi Titus Riba Titus Riba Gladys Mabiza Gladys Mabiza Eneah Nkosi Eneah Nkosi Stephen Mashiane Paulus Mdluli Stephen Mashiane Maggie Gawe Paulus Mdluli Abraham Thage Maggie Gawe Sipho Vilakazi Abraham Thage Joshua Mzamane Sipho Vilakazi Conscience Mahlasela Joshua Mzamane Lives Buthelezi Conscience Mahlasela David Makhubu Livas Buthelezi Griffiths Samoa David Makhubu Thamsanqa Madalane Griffiths Samoa Christopher Sibenya Thamsanqa Madalane Daniel Yende Christopher Sibenya Joas Motsoagae Daniel Yende Elias Maseko Joas Motsoagae David Mokoena Elias Maseko Michael Ramothibe David Mokoena Doris Hobo Michael Ramothibe Direkteur generaal: Doris Hlobo Director Transvaalse Provinsiale Administrasie General: Transvaal Provincial Administration Adres: Catlinstraat 40 Posbus 57 Address: 40 Catlin Street GERMISTON PO Box GERMISTON 1400 KENNISGEWING 1169 VAN 1992 NOTICE 1169 OF 1992 BYLAE A SCHEDULE A [Regulasie 2 (1)] [Regulation 2 (1) ] WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO LEASE HOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting OF LEASEHOLD van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van Under section 2 (1) of the Conversion of certain 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988), I, vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, don, intends to conduct an inquiry in respect of an soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie ver affected site as defined in the Act, to determine who klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te shall be declared to have been granted a right of lease gewees het met betrekking tot daardie perseel hold with regard to that site

60 60 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens In terms of regulations 2 of the Regulations made artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at dat, op die plek hierin vermeld the place specified herein (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan (a) the person mentioned herein, who appears from tekeninge van die Stadsraad van kwathema the records of kwathema City Council to be die okkupeerder blyk' te wees van die geaffek the occupier of the affected site described oppo teerde perseel naas sy naam omskryf, aangese word om te verskyn op 'n datum hierin gespesifi seer om getuienis te lewer ten opsigte van sy site his name, is called herein upon to toappear giveon evidence the date specified with regte met betrekking tot daardie perseel en om regard to his rights in respect of that site, and to met horn saam te bring die perseelpermit, serti bring with him the site permit, certificate, trading fikaat, handelspermit op soortgelyke permit wat site permit or similar permit relating to that site; betrekking het op daardie perseel; (b) any person claiming to be holder of rights in (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak respect of that site, including a party to any die houer van regte met betrekking tot die agreement or transaction in respect of the site, betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n and heir of legatee, and any judgment creditor or party tot enige ooreenkoms of transaksie ten op purchaser, is called upon to give evidence with sigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n legeta regard to his rights and to produce all docu ris en, vonnisskuldeiser of koper aangese word mentary and other evidence in support thereof; om getuienis voor te le ter stawing daarvan; en and (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertoe wil rig aangese word om teenwoordig te wees vir daar (c) any person who wishes to lodge objections or die doel make representations is called upon to be present for that purpose Plek van ondersoek: Stadsraad van kwathema, hoek van Nkosi en Moshaweswestraat, kwathema Place of inquiry: City Council of kwathema, corner of Nkosi and Moshaweshwe Streets, kwathema Tyd: 08:30 Time of inquiry:08:30 Dorpsgebied: kwathema Registrasie van huurpag: kwathema Township: kwathema KWATHEMA KWATHEMA Recorded holder of Period of Aangetekende houer Site permit or certificate in inquiry van permit of sertifikaat respect of affected site Perseel Tydperk van ten opsigte van geaf ondersoek fekteerde perseel George Tsuari Lettie Xaba George Tsuari Saul Zwane Lettie Xaba Ellen Mabuza Saul Zwane Maria Mashiane Ellen Mabuza Elias Mahlangu Maria Mashiane Elizabeth Mceti Elias Mahlangu Kingsley Williams Elizabeth Mceti Sarah Hlahane Benoni Lekhuleni Die Huurder James Maphosa Benoni Lekhuleni Paulus Lebata James Maphosa Paulus Lebata Mirriam Nxumalo Mirriam Nxumalo Maria Nhlapo Maria Nhlapo The Tenant Kingsley Williams Sarah Hlahane The Tenant Die Huurder Emmeline Maseko Emmeline Maseko Sophia Radebe Sophia Radebe Ben Hlahane Ben Hlahane Agrinette Sigqala Agrinette Sigqala The Tenant Die Huurder Emily Nkosi Emily Nkosi Abram Twala 01 Abram Twala Bennett Marothetsane Bennett Marothetsane Rose Mkhuma Rose Mkhuma Anna Mahlangu Anna Mahlangu Linah Mnisi Linah Mnisi Themba Dzingwa Themba Dzingwa Jacobeth Moepye Jacobeth Moepye 411 1

61 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of sett Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Agness Sekabate Agness Sekabate Een Mojalefa Een Mojalefa Lena Mabena Lena Mabena The Tenant Die Huurder Christina Nkabinde Christina Nkabinde Beatrice Ngubeni Beatrice Ngubeni Emma Mtsweni Emma Mtsweni Elizabeth Kekana Elizabeth Kekana Fanyana Kubheka Fanyana Kubheka Lavios Mkhabela Lavios Mkhabela Absolom Mhlanga Absalom Mhlanga Jan Sibanyoni Jan Sibanyoni Esau Mabena Esau Mabena Emily Masilo Emily Masilo Refina Motaung Refina Motaung Irene Maloa Irene Maloa Johannes Chauke Johannes Chauke Stephen Mdluli Stephen Mdluli Ben Mahlangu Ben Mahlangu Mathews Zwane Mathews Zwane Johannes Malohle Johannes Malohle Moses Mnguni Moses Mnguni ' Judy Makgabutlane Judy Makgabutlane Hilda Motsau Hilda Motsau ' 01 David Dladla David Dladla Joseph Sibanyoni Joseph Sibanyoni Sheila Kumalo Sheila Kumalo John Tshabalala John Tshabalala Linah Nkosi Linah Nkosi Esther Seyama Esther Seyama Elizabeth Kubheka Elizabeth Kubheka Ezekiel Mkwanazi Ezekiel Mkwanazi Margaret Mabena Margaret Mabena Die Huurder The Tenant Sophie Buti Sophie Buti Die Huurder The Tenant Die Huurder The Tenant Simon Madonsela Simon Madonsela Evelyn Nkosi Evelyn Nkosi Christina Hlumbane Christina Hlumbane Bias Sibeko Elias Sibeko Peter Sibeko Peter Sibeko AgnesThomo AgnesThomo Violet Skosana Violet Skosana I James Khaba James Khaba Christina Modupe Christina Modupe Lina Mkhatshwa Lina Mkhatshwa Mack Ndhlovu Mack Ndhlovu Ben Mazibuko Ben Mazibuko Phero Madase Phero Madase Eva Malehloa Morudu Eva Malehloa Morudu Enock Magudulela Enock Magudulela Johanna Makgatla Johanna Makgatla Joseph Sibisi Joseph Sibisi ) Meshack Twala Meshack Twala Christinah Baker Christinah Baker Lettie Moeketsi Lettie Moeketsi Frank Dladla Frank Dladla Lettie Masilela Lettie Masilela Jane Moloko Jane Moloko Lizzie Cindi Lizzie Cindi Fanyana Mavimbela Fanyana Mavimbela Moses Dlamini Moses Dlamini Nicodemus Kubeka Nicodemus Kubeka Mack Mokoena Mack Mokoena Elias Nkosi Bias Nkosi Die Huurder The Tenant lip

62 62 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of semi Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel James Masilela James Masilela Cleara Masombuka Cleara Masombuka Ida Mtshayisa Ida Mtshayisa Lettie Seepe Lettie Seepe Samuel Mapheleba Samuel Mapheleba Shadrack More Shadrack More Joseph Jele Joseph Jele Joseph Mgidi Joseph Mgidi Gladys Mlotshwa a Gladys Mlotshwa Johanna Maboya Johanna Maboya Anna Skosana Anna Skosana Thomas Xaba Thomas Xaba Nanie Radinne Nanie Radinne Donkey Nkosi Donkey Nkosi Isaac Mokoena Isaac Mokoena Meshack Mahono Meshack Mahono Die Huurder The Tenant Elias Sibeko Elias Sibeko Maria Mokoetla Maria Mokoetla Nellie Seshwene Nellie Seshwene Alfred Nhlapo Alfred Nhlapo Die Huurder The Tenant Albert Ntsele Albert Ntsele Elliot Nene Elliot Nene Absalom Ngobeza Absalom Ngobeza Thimlet Mtwazi Thimlet Mtwazi Joel Mahlangu Joel Mahlangu Mavis Langa Mavis Langa Johnson Mabizela Johnson Mabizela Rose Mgidi Rose Mgidi Maggie Ntsane Maggie Ntsane Maria Seyama 3485, Maria Seyama ShadrackSeshabela ShadrackSeshabela Monde Njikelana Monde Njikelana Rosetta Motha Rosetta Motha Jeremiah Lengoasa Jeremiah Lengoasa Die Huurder The Tenant Thomas Mhlambi Thomas Mhlambi Catherine Shabalala Catherine Shabalala Violet Nkosi Violet Nkosi Thomas Mzinyane Thomas Mzinyane Maggie Mtetwa Maggie Mtetwa Esther Sirnelane Esther Simelane Caroline Mdintsi Caroline Mdintsi Meshack Mashiane Meshack Mashiane I Alfred Ngcobo Alfred Ngcobo Mary Mngomane Mary Mngomane Caroline Lekoane Caroline Lekoane Jane Mokoena Jane Mokoena Joseph Kabini Joseph Kabini Johannes Masuku Johannes Masuku Joel Ndimande Joel Ndimande Saul Kumalo Saul Kumalo Enoch Nhlabathi Enoch Nhlabathi f Jonas Motlakeng Jonas Motlakeng William Jiyane William Jiyane Rachel Hlatshwayo Rachel Hlatshwayo Elijah Mnguni Elijah Mnguni James Mvelase James Mvelase Prince Ndimande Prince Ndimande Elliot Masilela Elliot Masilela Desia Tholo Desia Tholo 3563 li Elizabeth Mkwanazi Elizabeth Mkwanazi Agnes Mdluli Agnes Mdluli Enoch Kuhlase Enoch Kuhlase

63 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Parsee! Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Ellen Mahlangu Ellen Mahlangu Johannes Nkosi Johannes Nkosi Roseline Nkosi Roseline Nkosi Margaret Nkambule Margaret Nkambule Josiah Moeketsane Josiah Moeketsane Eva Sithole Eva Sithole Paulos Ndawo Paulos Ndawo Christiaan Sethusha Christiaan Sethusha John Nkosi John Nkosi Amos Maisa Amos Maisa Die Huurder The Tenant Maria Mahlangu Maria Mahlangu Martha Seleka Martha Seleka Joseph Ngwenya Joseph Ngwenya Josephine Nkala Josephine Nkala Makhanda Mabena Makhanda Mabena Frans Mafokane Frans Mafokane Richard Ngwane Richard Ngwane Angelina Molala Angelina Molala Joel Moja Joel Moja Anna Masemula Anna Masemula Johannes Mangena Johannes Mangena Die Huurder The Tenant Thomas Makhubo Thomas Makhubo Jeanette Ngwenya Jeanette Ngwenya Daniel Ndlovu Daniel Ndlovu Kaifas Taela Kaifas Taela Grace Matlala Grace Matlala Monica Rakgabyane Monica Rakgabyane Anna Masuku Anna Masuku Letta Gwebu Latta Gwebu Alec Makhubo Alec Makhubo Die Huurder The Tenant Dorset Dagane Dorset Dagane Paulos Makaleng Paulos Makaleng Josephine Vilakazi Josephine Vilakazi Johanna Moropa Johanna Moropa MosesZwane MosesZwane Albert Mthembu Albert Mthembu Evelyn Mkwanazi Evelyn Mkwanazi Willie Bulose Willie Bulose Die Huurder The Tenant John Mahlangu John Mahlangu Josiah Nkosi Josiah Nkosi Jeremiah Kunene Jeremiah Kunene Ramapu Modjadji Ramapu Modjadji Peter Diphoko Peter Diphoko Moses Shabalala Moses Shabalala Zaqttaria Moutloatse Zacharia Moutloatse Elias Mngomezulu Elias Mngomezulu Florence Kheletsane Florence Kheletsane Obie Kgaba Obie Kgaba Dalina Zwane Dalina Zwane Jeremiah Skosana Jeremiah Skosana Klaas Mtambo Klaas Mtambo Markus Nkosi Markus Nkosi GodfreyTsholaka GodfreyTsholaka A Patrick Mabena Patrick Mabena Torn Malunga Tom Malunga Maurice Mngoma Maurice Mngoma London Sibanyoni London Sibanyoni Philemon Masina Philemon Masina Saul Mngomezulu Saul Mngomezulu Regina Sithole Regina Sithole Lucas Ngwenya Lucas Ngwenya Jaconia Rachita Jaconia Rachita

64 64 No 4836 OFEISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Parsee ] ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel John Kunene John Kunene John Radebe John Radebe Benjamin Mana Benjamin Mana Rose Lengisi Rose Lengisi Edward Mazibuko Edward Mazibuko Lephalonia Mcaphami Lephalonia Mcaphami Roda Nyembe Roda Nyembe Evelina Dube Evelina Dube Jane Nkosi Jane Nkosi Wilton Nkosi Wilton Nkosi A Solomon Madigoane Solomon Madigoane John Hlatshwayo John Hlatshwayo Simon Moeketsi Simon Moeketsi Rosina Nkosi Rosina Nkosi Die Huurder The Tenant Mathews Maseko Mathews Maseko Cornelius Koaho Cornelius Koaho Aaron Mpepuka Aaron Mpepuka Betty Kodisang Betty Kodisang Magdeline Kunene Magdeline Kunene Caroline Kgapola Caroline Kgapola Naphtali Kgapola Naphtali Kgapola Esther Khoza Esther Khoza Andries Sealogo Andries Sealogo Maria Makopo Maria Makopo Eddy Marala Eddy Marala Belinna Mathebula Belinna Mathebula Harry Motsoane Harry Motsoane Monica Tsie Monica Tsie Martha Mabena Martha Mabena Hermolia Hlahleni Hermolia Hlahleni Anna Masilela Anna Masilela John Mahlangu John Mahlangu Ellina Marokoane Ellina Marokoane Grace Nkosi Grace Nkosi Abram Makgalemele Abram Makgalemele Zelpha Barn Zelpha Barn Sarah Sibiya Sarah Sibiya David Sibanyoni David Sibanyoni David Gumede David Gumede Elizabeth Mabena Elizabeth Mabena Elias Jiyane Elias Jiyane Mary Ndlovu Mary Ndlovu Joseph Ntandane Joseph Ntandane Jacob Ramothibe Jacob Ramothibe Elias Sibande Elias Sibande Samson Kula Samson Kula Elias Thekiso Elias Thekiso Jacob Nkosi Jacob Nkosi Joseph Dlamini Joseph Dlamini Lota Mahlangu Lota Mahlangu David Nhlapo David Nhlapo David Nkosi David Nkosi Mokae Poeng Mokae Poeng Abel Mabena Abel Mabena Alpheus Makhubu Alpheus Makhubu Jeffrey Ncwadi Jeffrey Ncwadi Samuel Jiyane Samuel Jiyane Abram Kali Abram Kali Onica Molefe Onica Molefe Petrus Dhlamini Petrus Dhlamini George Maseko George Maseko Die Huurder Die Huurder George Dlangamandla George Dlangamandla Robert Mahlangu Robert Mahlangu Alfred Modjadji Alfred Modjadji I

65 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel _ Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Zachei Skosana Zachei Skosana Lena Mthombeni Lena Mthombeni Ellie Dhlamini Ellie Dhlamini Samuel Mbatha Samuel Mbatha Freddie Jojo Freddie Jojo Abram Mqoma Abram Mqoma Martha Mahlangu Martha Mahlangu Director General: Direkteur generaal: Transvaal Provincial Administration Transvaalse Provinsiale Administrasie Address: 40 Catlin Street Adres: Catlinstraat 40 PO Box 57 Posbus 57 GERMISTON GERMISTON KENNISGEWING 1170 VAN 1992 BYLAE A NOTICE 1170 OF 1992 ANNEXURE A [Regulasie (2) (1)1 [Regulation (2) (1)] WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS OF LEASE HU URPAG, 1988 (WET No 81/1988) HOLD ACT, 1988 (ACT No 81/1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT VAN HUURAG VERLEEN TE GEWEES HET OF LEASEHOLD Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting Under section 2 (1) of the Conversion of Certain van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van Rights of Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988), I, 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in tion, intends to conduct an inquiry in respect of an te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, soon in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie ver affected site as defined in the Act, to determine who klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te shall be declared to habve been granted a right of gewees het met betrekking tot daardie perseel leasehold with regard to that site Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens In terms of regulation 2 of the Regulations made artikel 91 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby ken under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at 1 nis dat, op die plek hierin vermeld the place specified herein (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan (a) the person mentioned herein, who appears from tekeninge van Stadsraad van kwathema/ the record of the City Council of kwathema/ Wattville die okkupeerder blyk te wees van die Wattville to be occupier of the affected site geaffekteerde perseel naas sy naam omskryt, aangese word om te verskyn op 'n datum hierin described opposite his name, is called upon to gespesifiseer om getuienis te lewer ten opsigte appear on the date specified herein to give van sy regte met betrekking tot daardie perseel evidence with regard to his rights in respect of en om met hom saam te bring die perseelper that site, and to bring with him the site permit, mit, sertifikaat, handelspermit of soortgelyke certificate, trading site permit or similar permit permit wat betrekking het op daardie perseel; relating to that site; 1 (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak (b) any person claiming to be holder of rights in res die houer van regte met betrekking tot die pect of that site, including a party to any betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n agreement or transaction in respect of the site, party tot enige ooreenkoms of transaksie ten any heir of legatee, and any judgement creditor opsigte van die perseel, 'n erlgenaam of 'n lege or purchaser, is called upon to give evidence tads, en vonnisskuldeiser of Koper aangese with regard to his rights and to produce all docu word om getuienis te lewer ten opsigte van sy mentary and other evidence in regte en om alle dokumentere en ander getuie support thereof; nis voor te le ter stawing daarvan; en and (c) 'n persoon wat besware wit indien of vertod wit rig (c) any person who wishes to lodge objections or 110 aangese word om teenwoordig te wees virdaar make representations is called upon to be pre die doel sent for that purpose

66 1 66 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Plek van ondersoek: Stadsraad van kwathema, Place of inquiry: City Council of kwathema, corner of hoek van Nkosi en Moshaweshwestraat, kwathema Nkosi and Moshaweshwe Streets, kwathema Stadsraad van Wattville, Reading Road, Actonville, Time of inquiry:08:30 Benoni Township: kwathemaanattville Tyd: 08:30 WATTVILLE Dorpsgebied: kwathemamattville ecorded holer of Registrasie van huurpag: Period p Rermit of certificate kwathema/wattvillesite of WATTVILLE inquiry in respect of affected site Tydperk Aangetekende houer Zephania Mokholo Perseel van onder van permit of sertitikaat Timothy Mjoli seek ten opsigte van geaf 3025 fekteerde perseel Elizabeth Masinga Rebecca Matseke Zephania Mokholo Timothy Mjoli KWATHEMA Elizabeth Masinga Rebecca Matseke Recorded holder of Period permit or certificate Site of in respect of affected KWATHEMA inquiry Site Tydperk Aangetekende houer Joseph Mbotini S Perseel van onder van permit of sertitikaat Shadrack Matsike ten opsigte van soek geaffekteerde perseel Anna Gxavu Lobisa Morapedi Joseph Mbotini Wilhelmina Mpohlo Shadrack Matsike Aaron Padi (Junior) Anna Gxavu Freddie Mohlaodi Lobisa Morapedi Pitso Machabe Wilhelmina Mpohlo Aaron Padi (Junior) David Nkosi Freddie Mohlaodi Walter Makoe Pitso Machabe Stephen Noge David Nkosi Stephen Noge Walter Makoe Ernest Tshabalala Stephen Noge Daniel Mthombeni Stephen Noge Evelyn Ngwenya Ernest Tshabalala Joseph Xaba Daniel Mthombeni Justice Masemula Evelyn Ngwenya Ezra Radebe Joseph Xaba Justice Masemula Boni Moghari Ezra Radebe Moses Boy Radebe Boni Moghari Daniel Mtsweni Moses Boy Radebe Rose Boshielo Daniel Mtsweni Joseph Zwane Rose Boshielo Tryphina Nkonyane Joseph Zwane Sarah Motsau Tryphina Nkonyane Leoegrance Ngqumshe Sarah Motsau Andries Morapedi Leoegrance Ngqumshe Andries Morapedi Edith Nkosi Edith Nkosi Mirriam Masuku Mirriam Masuku Simon Mayo Simon Mayo Martins Makopo Martins Makopo Maria Diadia i Maria Diadia Paulus Sekhothe Paulus Sekhothe Michael Dlamini Michael Dlamini Esau Sombili Esau Sombili Paulus Boee Paulus Boee Andries Badi Andries Badi Piet Moagi Piet Moagi Van Royen Galela Van Royen Galela Evelyn Mavinbela Evelyn Mavinbela Paulus Mathathi Paulus Mathathi Jessie Mathebula Jessie Mathebula Elizabeth Mthembu Elizabeth Mthembu 5 4

67 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of sere Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Lewelyn Ntengu Lewelyn Ntengu Philemon Raphahle Philemon Raphahle Simon Tshabalala Simon Tshabalala Samuel Simelane Samuel Simelane Hullett Mbilini Hullett Mbilini Josiah Dladla Josiah Dladla Daniel Mabuye Daniel Mabuye Stephen Thlahane Stephen Thlahane Andries Manyaka Andries Manyaka Jerusha Madonsela Jerusha Madonsela Anna Mayisa Anna Mayisa James Ngobeni James Ngobeni Simon Habile Simon Habile Johannes Makhubo Johannes Makhubo Johannes Dlamini Johannes Dlamini Johannes Mahlangu Johannes Mahlangu Josiah Mashishi Josiah Mashishi Henrietta Khumalo Henrietta Khumalo Maria Ntsibande Maria Ntsibande Beauty Mbanjwa Beauty Mbanjwa Zebulon Nhlapho Zebulon Nhlapho Martha Cekwana Martha Cekwana Sophie Hlengetwa Sophie Hlengetwa Ishmael Selatole Ishmael Selatole Iskariot Methula Iskariot Methula Elizabeth Ngcobo Elizabeth Ngcobo Paul Mnguni Paul Mnguni Fanie Mahlangu Fanie Mahlangu Philemon Manyathi Philemon Manyathi Joseph Motsepe Joseph Motsepe Enock Ngwenya Enock Ngwenya Titus Langa Titus Lange Isaac Tshabangu Isaac Tshabangu Zacharia Nhlapo Zacharia Nhlapo Mantombi Motha Mantombi Motha Lettie Songo Lettie Songo Zephania Vilakazi Zephania Vilakazi John Madonsela John Madonsela Die Huurder The Tenant Lena Tshabalala Lena Tshabalala Die Huurder The Tenant pi Jessie Yende Jessie Yende Maria Kope Maria Kope Violet Simelane Violet Simelane Ethel Jwambi Ethel Jwambi Stephen Mahlatsi Stephen Mahlatsi Die Huurder The Tenant Lydia Dlamini Lydia Dlamini Elizabeth Mkhize Elizabeth Mkhize Alvin Mnguni Alvin Mnguni Sanna Mbonani Sanna Mbonani Johanna Kunene Johanna Kunene Die Huurder The Tenant Simon Tilodi Simon Tilodi Die Huurder The Tenant Jonas Moloi Jonas Moloi Lucy Dlamini Lucy Dlamini Zacharia Kodisang Zacharia Kodisang Betty Mondlane Betty Mondlane Betty Simelane Betty Simeland Die Huurder The Tenant Andries Masina Andries Masina Lesaya Mdluli Lesaya Mdluli Solomon Sibeko Solomon Sibeko ink Susan Mkhatshwa Susan Mkhatshwa Catherine Madi Catherine Madi Samson Nkabonde Samson Nkabonde Pr

68 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serli Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van _ inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Hilda Maukangoa Hilda Maukangoa Lucas Mathibela Lucas Mathibela Stephen Mahlinza Stephen Mahlinza Joshua Padi Joshua Padi Piet Seabi Piet Seabi Ivy Madlazi Ivy Madlazi Donald Duma Donald Duma Joseph Mthimunye Joseph Mthimunye :05 27 Latta Ntuli Lette Ntuli Judah Kope Judah Kope Ernest Mngoma Ernest Mngoma Lina Skhosana Una Skhosana Michael Tshabalala Michael Tshabalala Alice Dlamini Alice Dlamini John Ndlovu John Ndlovu Paulos J Sibeko Paulos J Sibeko Samuel Nkosi Samuel Nkosi Aslinah Maseko Aslinah Maseko Johanna Mokoena Johanna Mokoena Nehemia Mabiletsa Nehemia Mabiletsa Ishmael Tshabalala Ishmael Tshabalala Maria S Twala Maria S Twala Stephen Nkosi Stephen Nkosi Jeremia Makopo Jeremia Makopo Dorah N Mapena Dorah N Mapena Die Huurder The Tenant Ernest Mhlahlo Ernest Mhlahlo Elizabeth Mahlangu Elizabeth Mahlangu Martha Mngcina Martha Mngcina Maria Tilodi Maria Tilodi Abel Mdluli Abel Mdluli Johanna Mokoena Johanna Mokoena Douglas Bambisa Douglas Bambisa Saul Mhlanga Saul Mhlanga Ishmael Songo Ishmael Songo John Seape John Seape Kelekantse Raselemo Kelekantse Raselemo Angelina Msiza Angelina Msiza Isaac Mbuli Isaac Mbuli Die Huurder The Tenant 1433/ Samuel Tuwani 1433/ Samuel Tuwani John Skosana John Skosana Petrus Msibi Petrus Msibi Emily Mtsweni Emily Mtsweni Beauty Mokoena Beauty Mokoena Selinah Mphephetho Selinah Mphephetho ' 27 Mary Mokoena Mary Mokoena Abram Mofokeng Abram Mofokeng Jane Magubane Jane Magubane Albert Nzimande Albert Nzimande Lena Sithole Lena Sithole Abraham Sibanyoni Abraham Sibanyoni Aaron Mdluli Aaron Mdluli John Mahauke John Mahauke James Mtsweni James Mtsweni Deborah Zwane Deborah Zwane Evelyn Masilela Evelyn Masilela Jeleza Mdluli Jeleza Mdluli Mavis Senako Mavis Senako Vincent Motlhabi 1474 " Vincent Motlhabi Bertha Ratau Bertha Ratau Elliot Tshwayile Elliot Tshwayile Albert Zulu Albert Zulu Simon Dladla Simon Dladla II

69 1 geaffekteerde OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site perseel Daniel Gango Daniel Gango Thomas Mabena Thomas Mabena Absalom Magwagwa Absalom Magwagwa Nesta Dludla The Tenant Nesta Dludla The Tenant Die Huurder Lettia Mbongeni Die Huurder Robert Mashabela Lettia Mbongeni Jacob Kumalo Robert Mashabela Johanna Sibanyoni Jacob Kumalo J F Mgogo Johanna Sibanyoni Samuel Mahlangu J F Mqoqo Jacobus Mabiletsa Samuel Mahlangu Lucas Mnyakeni N M 0529 Jacobus Mabiletsa Motshoane Moses Nhlapho Lucas Mnyakeni Kleinbooi Masilela N M Motshoane Phineas Ngubane Moses Nhlapho Michael Mabena Kleinbooi Masilela Johanna Mahlangu Phineas Ngubane Esther Nobela Michael Mabena Theophilus Mehlomak Johanna Mahlangu hulu Esther Nobela Kharti Dlamini Theophilus Mehlomak Jeremiah Mateko hulu Elizabeth Rasebitse Kharti Dlamini Jacobeth Masha Jeremiah Mateko Elisa Dlamini Elizabeth Rasebitse Johanna Mngoma Jacobeth Masha Martha Mabuya Elisa Dlamini Lydia Radebe Johanna Mngoma Eleanor Zondo Martha Mabuya Ben Mphuthi Lydia Radebe Ben Mqoma Eleanor Zondo Maria Kubeka Ben Mphuthi Solomon Mashapa Ben Mqoma James Mashinini Maria Kubeka: Elizabeth Kodisang Solomon Mashapa Johannes Madonsela James Mashinini Lena Zwane Elizabeth Kodisang Sarah Teke Johannes Madonsela Joseph J Zondo Lena Zwane The Tenant Sarah Take Abraham Ntuli Joseph J Zondo Johannes Khoza Die Huurder Kamiel Mtsweni Abraham Ntuli Japhta Zwane Johannes Khoza Kamiel Mtsweni Dinah Nkosi Japhta Zwane Marcus Lukhele Dinah Nkosi Wilhemina Mahlangu Marcus Lukhele Jafta Mokwape Wilhemina Mahlangu Evelyn Masenyetsa Jaffa Mokwape Johannes Mashigo Evelyn Masenyetsa Fanyana Mchunu Johannes Mashigo Marrie Paile Fanyana Mchunu Christinah Maboe Marrie Paile Christinah Maboe Diamond Ntsane Diamond Ntsane Hendrietta Matywatywa Hendrietta Matywatywa Zacharia Ndala Zacharia Ndala Roseline Tshabalala Roseline Tshabalala Joseph Skosana Joseph Skosana Lydia Masike Lydia Masike Selinah Mlambo Selinah Mlambo Direkteur Director generaal: general: Transvaal Provincial Administration Transvaalse Provinsiale Administrasie Adres: Catlinstraat 40 Address: 40 Catlin Street Posbus 57 PO Box 57 GERMISTON GERMISTON

70 70 No 4836 OFFISIELE KOEFIANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 1171 VAN 1992 NOTICE 1171 OF 1992 BYLAE A SCHEDULE A [Regulasie 2 (1) ] [Regulation 2 (1) ] WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS TO HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) LEASEHOLD ACT, 1988 (ACT No 81 OF 1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL LING WIE VERKLAAR STAAN TE WORD 'N REG VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT OF LEASEHOLD Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van Under section 2 (1) of the Conversion of Certain 1988), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro Rights to Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988) I, 4 vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra te stet met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, tion, intends to conduct an inquiry in respect of an soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stet wie affected site as defined in the Act, to determine who verklaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te shall be declared to have been granted a right of lease gewees het met betrekking tot daardie perseel hold with regard to that site Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens In terms of regulation 2 of the Regulations made artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at dat, op die plek hierin vermeld the place specified herein (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan (a) the person mentioned herein, who appears from tekeninge van Stadsraad van Wattville, Daveyton, die okkupeerder blyk te wees van die the records of the City Council of Wattville, geaffekteerde perseel naas sy naam Daveyton, to be the occupier of the affected site omskryf, aangese word om te verskyn op 'n datum hierin described opposite his name, is called upon to gespesifiseer om getthenis te lewer ten opsigte appear on the date specified herein to give van sy regte met betrekking tot daardie perseel evidence with regard to his rights in respect of en om met hom saam te bring die perseel per that site, and to bring with him the site permit, mit, sertifikaat, handelspermit of soortgelyke certificate, trading site permit or similar permit permit wat betrekking het op daardie perseel; relating to that site; (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak (b) any person claiming to be holder of rights in die houer van regte met betrekking tot die respect of that site, including a party to any betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n agreement or transaction in respect of the site, party tot enige ooreenkoms of transaksie ten opsigte van die perseel, 'n erfgenaam of 'n lege any heir of legatee, and any judgement creditor tans en, vonnisskuldeiser of koper aangese or purchaser, is called upon to give evidence word om getuienis te lewer ten opsigte van sy with regard to his rights and to produce all docu regte en om alle dokumentere en ander getuie mentary and other evidence in support thereof; nis voor te le ter stawing daarvan; en and (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertoe wil rig (c) any person who wishes to lodge objections or aangese word om teenwoordig te wees vir daar make representations is called upon to be pre die Joel sent for that purpose Plek van ondersoek: Stadsraad van Wattville, Place of inquiry: City Council of Wattville, Reading Reading Road, Actonville, Benoni Stadsraad van Road, Actonville, Benoni City Council of Daveyton, Daveyton, laselen, Daveyton laselen, Daveyton Tyd: 08:30 Time of inquiry:08:30 Dorpsgebied: Wattville, Daveyton Township: Wattville, Daveyton Registrasie van huurpag: Wattville, Daveyton DAVEYTON DAVEYTON Recorded holder Aangetekende houer Period of of permit or certi Site Tydperk van van permit of serti inquiry ficate in respect of Perseel ondersoek fikaat ten opsigte van affected site geaffekteerde perseel T Mabogoane T Mabogoane C Modfe C Monte I Rakgwale I Rakgwale J Mofokeng a J Mofokeng P P Mokgola P P Mokgola J Matshela J Matshela L Matlhatsi L Matlhatsi S Sisinyi S Sisinyi S Mabuza S Mabuza E Sibiya E Sibiya B Mavimbela B Mavimbela Abel Mdaweni Abel Mdaweni ill

71 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Piet Nkosi Piet Nkosi Jose Chembeni Jose Chembeni 1652/ Maxim Sibenya 1652/ Maxim Sibenya Ephraim Nkumane 4988/ Ephraim Nkumane 12160/ Harriet Mallela 12160/ Harriet Mallela 12162/ Johannes Raphuthi 12162/ Johannes Raphuthi 12167/ Paul Kotu 12167/ Paul Kotu 12166/ Elizabeth Morifi 12166/ Elizabeth Morifi 12444/ Frank Malepe 12444/ Frank Malepe 5892/ Simon Mbonani 5892/ Simon Mbonani 10967/ Elias Madingoane 10967/ Elias Madingoane 11823/ Ephraim Mokoena 11823/ Ephraim Mokoena 11962/ Norman Modiselle 11962/ Norman Modiselle 12447/ Johannes Mosouetsa 12447/ Johannes Mosouetsa 12451/ Alpheus Matjila 12451/ Alpheus Matjila 12456/ Aline Mabika 12456/ Alina Mabika 12458/ Abel Phosa 12458/ Abel Phosa 12462/ John Kgabo 12462/ John Kgabo WATTVILLE WATTVILLE Perseel Aangetekende houer Recorded holder Tydperk van van permit of serti Period of of permit or certiondersoek Site fikaat ten opsigte van inquiry ficate In respect of geaffekteerde perseel affected site Reuben Sibeko I Reuben Sibeko Merica Zwane Merica Zwane Kokane Cleopas Kau Kokane Cleopas Kau Merriam Sishuba Merriam Sishuba Jim Mhlophe Jim Mhlophe Petrus Dhlamini Petrus Dhlamini Dorothy Khumalo Dorothy Khumalo Isaac Khumalo Isaac Khumalo Phillip Mphahlele Phillip Mphahlele Catherine Mthabela Catherine Mthabela Patrick Tsabalala Patrick Tsabalala Simon Nyathi Simon Nyathi Kelina Masondo Kelina Masondo Merriam Toni Merriam Toni P Julius Tshamlambo Julius Tshamlambo Daniel Ngubeni Daniel Ngubeni Esrom Maile Esrom Maile Josephine Thobejane Josephine Thobejane Jeanette Zikalala Jeanette Zikalala Emily Mokoena Emily Mokoena Evelyn Xaba Evelyn Xaba Alpheus Mdhuli Alpheus Mdhuli Edward Mabaso Edward Mabaso Emily Ngcongo Emily Ngcongo Catherine Ngwenya Catherine Ngwenya Dyson Mfazwe Dyson Mfazwe Winnie Nyamakazi Winnie Nyamakazi i Roseta Mdlalose Roseta Mdlalose Caroline Magalemela Caroline Magalemela Samson Kekana Samson Kekana Abel Mogasoa Abel Mogasoa Joseph Mbele Joseph Mbele David Mofokeng David Mofokeng Joyce Khumalo Joyce Khumalo Phineas Mahlobo Phineas Mahlobo Celia Nkoana Celia Nkoana Anna Mashigo Anna Mashigo Anna Tseko Anna Tseko Phineas Pheme Phineas Pheme 11/ Konzac Nchapi Konzac Nchapi

72 72 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of is Parsee! Tydperk van van permit of serif Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Wilson Leshaba Wilson Leshaba David Mbengwane David Mbengwane Tryzina Radebe Tryzina Radebe Sameul Rantsieng Sameul Rantsieng George Mokeweng George Mokeweng Bennet Biyela Bennet Biyela Thomas Magubane Thomas Magubane Moses Mapapu Moses Mapapu Nimrod Zwane Nimrod Zwane Alice Moeketsi Alice Moeketsi Clementina Radebe Clementina Radebe Florence Dingiswayo Florence Dingiswayo Bethuel Kunene Bethuel Kunene Ernest Mathibeli Ernest Mathibeli Gideion Rapoone Gideion Rapoone Johanna Mokalapa Johanna Mokalapa George Tshabalala George Tshabalala Saraphine Tshabalala Saraphine Tshabalala Gladys Rammego Gladys Rammego Clement Dhlamini 406 " Clement Dhlamini Lawrence Mangqalaza Lawrence Manggalaza Lydia Hlabangane Lydia Hlabangane Elena Nkogatse Elena Nkogatse Elizabeth Malende Elizabeth Malende Israel Tshabalala Israel Tshabalala Aaron Chauke 431 ' Aaron Chauke Timothy Masoeu Timothy Masoeu Thomas Mnisi Thomas Mnisi James Malalpela James Malalpela Tennyson Molathlegi Tennyson Molathlegi Evelyn Tlhoaele Evelyn Tlhoaele Sheila Maphalala Sheila Maphalala Peter Masondo Peter Masondo Maria Pule Maria Pule Richard Maluleka Richard Maluleka Petrus Thlophane Petrus Thlophane Odila Matlala Odila Matlalas Zachariah Thabethe Zachariah Thabethe Zachariah Molapo Zachariah Molapo John Phaladi John Phaladi Joyce November Joyce November Elizabeth Modeselle Elizabeth Modeselle Obed Marokane Obed Marokane Sophie Motsamai Sophie Motsamai Christinah Sibeko Christinah Sibeko Japie Aphana Japie Aphana David Mapika David Mapika ' 13 July Khumalo July Khumalo Erlina Mohlala Erlina Mohlala Magdeline Mthembu Magdeline Mthembu Tryphosa Mashegoane Tryphosa Mashegoane Emma Masetloa Emma Masetloa Mary Sithole Mary Sithole Angeline Thapi Angeline Thapi i Elliot Mahlangu Elliot Mahlangu Anna Xaji Anna Xaji Timothy Nhlapo Timothy Nhlapo Kortman Molopo Kortman Molopo Enoch Novukuza Enoch Novukuza Jane Magangane Jane Magangane Wilhelminah Sekele Wilhelminah Sekele Joseph Mashigo Joseph Mashigo Elizabeth Ngwenya Elizabeth Ngwenya Lizzie Pooe Lizzie Pooe III Winnie Magangwe Winnie Magangwe Cleopas Hlubi Cleopas Hlubi

73 1 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No : Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel _ George Ngubane : George Ngubane Patrick Ntobena Patrick Ntobena Jacob Mosegomi Jacob Mosegomi Maria Mashegwane Maria Mashegwane David Thokwane David Thokwane Angeline Mathopa Angeline Mathopa Elias Lukele Elias Lukele John Zwane John Zwane Paulina Ngwenya Paulina Ngwenya Violet Mshayisa Violet Mshayisa Bellina Nzimaride Bellina Nzimande David Zdha David Zitha Johannes Nhlapo Johannes Nhlapo Martha Mogane Martha Mogane Sophie Tshabalala Sophie Tshabalala JohannesJwava JohannesJwava Paulus Phore Paulus Phore Koos Maboea Koos Maboea Tryphina Msimango Tryphina Msimango Elias Sibeko Elias Sibeko Isaac Mazibuko Isaac Mazibuko Patience Ngxatheleni Patience Ngxatheleni Selina Masondo Selina Masondo Richard Ngwenya Richard Ngwenya Wellingtion Khoyo Wellingtion Khoyo Petrus Mohasoa Petrus Mohasoa Gilbert Khumalo Gilbert Khumalo Edwin Sebitloane Edwin Sebitloane Lena Sibiya Lena Sibiya Thomas Seko Thomas Seko Elizabeth Phalatsi Elizabeth Phalatsi Abram Pekane Abram Pekane Anna Mampuru Anna Mampuru Ben Papi Ben Papi Grace Zungu Grace Zungu Abram Mkhwanazi Abram Mkhwanazi Paulus Khumalo Paulus Khumalo Saronah Photo Saronah Photo Lena Khumalo Lena Khumalo Mary Mnguni Mary Mnguni John Skhosana John Skhosana Elton Mthabela Elton Mthabela Peter Motsogi Peter Motsogi John Mashazi John Mashazi Phillip Tabane Phillip Tabane Ennie Mlangeni Ennie Mlangeni Piet Dhaldhla Piet Dhaldhla Bella Motsweni Bella Motsweni Philemon Sikhosane Philemon Sikhosane Keslina Kumalo Keslina Kumalo Blessing Hlongwa Blessing Hlongwa Meshack Namane Meshack Namane Jane Masango Jane Masango Magdeline Mtyali Magdeline Mtyali Moses Lushaba D514 Moses Lushaba Jumaima Mphaka Jumaima Mphaka Ruth Mazibuko Ruth Mazibuko Edward Tshabalala Edward Tshabalala Angeline Mashinini Angeline Mashinini Zapheniah Mhlanga Zapheniah Mhlanga Maria Dladla Maria Dladla Patricia Gaobepe Patricia Gaobepe Andries Molefe Andries Molefe Jacob Mahlalela Jacob Mahlalela Thomas Hlobo Thomas Hobo Samson Nyakane Samson Nyakane 11 II

74 74 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in Parsee! ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel Alfred Lebopa Alfred Lebopa Norman Mnisi Norman Mnisi William August William August Hamilton Jimlomo Hamilton Jimlomo Daniel Maguddulela Daniel Maguddulela Magdeline Malatsi Magdeline Malatsi Sabina Themba Sabina Themba Mathews Mpotu Mathews Mpofu Frank Tau Frank Tau Benedict Nkosi Benedict Nkosi Martha Mhlongo_ Martha Mhlongo William Makhene William Makhene Lillian Klaas Lillian Klaas Sydney Sibisi Sydney Sibisi Rosemary Maseko Rosemary Maseko P Nene P Nene Catherine Hlabangane Catherine Hlabangane Violet Myathaza Violet Myathaza Martha Maseko Martha Maseko Elias Nkosi Elias Nkosi Esther Ntuli Esther Ntuli Johanna Molefe Johanna Molefe Petrus Montso Petrus Montso Agnes Zwane Agnes Zwane Stephen Mogalane Stephen Mogalane Patrick Xaba Patrick Xaba Mandlenkosi Sithole Mandlenkosi Sithole Nancy Ndlovu Nancy Ndlovu Herman Kope Herman Kope Evelina Mnnuso Evelina Mmuso Alzina Mtshali Alzina Mtshali Susan Vilakazi Susan Vilakazi Lettie Mlangeni Lettie Mlangeni Adelaide Grootboom Adelaide Grootboom Gills Khumalo Gills Khumalo Petrus Leso Petrus Leso Piet Stoffile Piet Stoffile Jeffrey Sekoma Jeffrey Sekoma Paulina Matontsi Paulina Matontsi Florah Moshiya Florah Moshiya Isaac Lengoasa Isaac Lengoasa Johanna Temp Johanna Temo Lucas Mahanyele Lucas Mahanyele John Dhlamini John Dhlamini Angelina Cwele Angelina Cwele Elijah Kumalo Elijah Kumalo Constance Mofokeng Constance Mofokeng IP Andries Moswathupa Andries Moswathupa Elphus Mthethwa Elphus Mthethwa Anna Nkosi Anna Nkosi Dorah Mpatolia Dorah Mpatolia Elias Malawani Elias Malawani Gertrude Tshabalala Gertrude Tshabalala Emily Msimango Emily Msimango Elea Zwane Elea Zwane Aaron Xaba Aaron Xaba Judith Mootane Judith Mootane Michael Mereeothle Michael Mereeothle Simon Mabena Simon Mabena Maria Sekele Maria Sekele i Atom Hlatshwayo Atom Hlatshwayo Aired Shezi Aired Shezi Edward Malinda Edward Malinda Mina Vilakazi Mina Vilakazi Jassy Jokazi Jessy Jokazi Frans Rabothatha Frans Rabothatha Agnes Malaka Agnes Malaka Noah Mdhluli Noah Mdhluli Direkteur generaal: Director General: Adres: Catlinstraat 40 Address: 40 Catlin Street Posbus 57 PO Box 57 GERMISTON GERMISTON I

75 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 1172 VAN 1992 NOTICE 1172 OF 1992 BYLAE A SCHEDULE A [Regulasie 2 (1)] [Regulation (2) (1)1 WET OP DIE OMSETTING VAN SEKERE REGTE IN CONVERSION OF CERTAIN RIGHTS OF LEASE HUURPAG, 1988 (WET No 81 VAN 1988) HOW ACT, 1988 (ACT No 81/1988) KENNISGEWING VAN ONDERSOEK TER BEPA LING WIE VERKLAAR STAAN NOTICE OF INQUIRY TO DETERMINE WHO SHALL TE WORD 'N REG VAN HUURPAG VERLEEN TE GEWEES HET BE DECLARED TO HAVE BEEN GRANTED A RIGHT OF LEASEHOLD Kragtens artikel 2 (1) van die Wet op die Omsetting van Sekere Regte in Huurpag, 1988 (Wet No 81 van Under section 2 (1) of the Conversion of Certain 1981), is ek, die Direkteur generaal: Transvaalse Pro Rights of Leasehold Act, 1988 (Act No 81 of 1988), I, vinsiale Administrasie, voornemens om ondersoek in the DirectorGeneral: Transvaal Provincial Administra te stel met betrekking tot 'n geaffekteerde perseel, tion, intends to conduct an inquiry in respect of an soos in die Wet omskryf, ten einde vas te stel wie veraffected site as defined in the Act, to determine who klaar staan te word 'n reg van huurpag verleen te shall be declared to have been granted a right of leasegewees het met betrekking tot daardie perseel hold with regard to that site Ingevolge regulasie 2 van die Regulasies kragtens In terms of regulation 2 Of the Regulations made artikel 9 van die Wet uitgevaardig, gee ek hierby kennis dat, op die plek hierin vermeld under section 9 of the Act, I hereby give notice that, at the place specified herein (a) die persoon hierin genoem wat volgens die aan, tekeninge van Mamelodi Plaaslike Owerheld (a) the person mentioned herein, who appears from die okkupeerder blyk te wees van die geaffek the record Mamelodi Local Authority to be teerde perseel naas sy naam omskryf, aangese occupier of the affected site described opposite word om te verskyn op 'n datum hierin gespesifi his name, is called upon to appear on the date seer om getuienis te lewer ten opsigte van sy specified herein to give evidence with regard to regte met betrekkin9 tot dairdie perseel en om his rights in respect of that site, and to bring with met hom seam te bring die perseelpermit, sertifihim the site permit, certificate, trading sitepermit kaat, handelspermit of soortgelyke permit wat or similar permit relating to that site; betrekking het op daardie perseel; (b) any person claiming to be holder of rights in resdie houer van regte met betrekking tot die (b) 'n ander persoon wat daarop aanspraak maak pect of that site, including a party to any betrokke perseel te wees, met inbegrip van 'n agreement or transaction in respect of the site, party tot enige ooreenkoms of transaksie ten op any heir of legatee, and any judgement creditor sigte van die perseel, 'n erfgenaam of le9etans or purchaser, is called upon to give evidence en 'n vonnisskuldeiser of koper aangese word with regard to his rights and to produce all docu om getuienis te lewer ten opsigte van sy regte en mentary and other evidence in support thereof; om alle dokumentere en ander getuienis voor te and le ter stewing daarvan; en (c) any person who wishes to lodge objections or (c) 'n persoon wat besware wil indien of vertod wil rig make representations is called upon to be pre aangese word om teenwoordig te wees vir daar sent for that purpose die doel Plek van ondersoek: Kamer Place of inquiry: Room 17, Makobela Street, 17, Makobelastraat 19481, Mamelodi Mamelodi Tyd van ondersoek: 08:30 Time of inquiry: 08:30 Dorpsgebied: Mamelodi Township: Mamelodi MAMELODI MAMELODI Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of sertifikaat Site of permit or certificate in Perseel ondersoek ten opsigte van geaffekteerde inquiry respect of affected site perseel E Thomas Maima E Thomas Maima E Abraham Mkhabela E Abraham Mkhabela E James Ngobeni E James Ngobeni E Lucas Ngobeni E Lucas Ngobeni E Lettie Makhubela E Lettie Makhubela E Thomas Malobola E Thomas Malobola E Samuel Thibana E Samuel Thibana E Flag Ngomane E Flag Ngomane E Frans Maewashe E Frans Maewashe E William Khoza E William Khoza E Mishack Maluleka E Mishack Maluleka E Emily Lubisi E Emily Lubisi E Fredrick Majokane E Fredrick Majokane P

76 76 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Aangetekende houer Period Recorded holder of Tydperk van van permit of serfi Site of permit or certificate in Parsee! ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel E Samson Mathebula E Samson Mathebula E William Makwakwa E William Makwakwa E Sophie Sethole E Sophie Sethole E Piet Mnisi E Piet Mnisi E Martha Baloyi E Martha Baloyi E ' Johanna Chauke E Johanna Chauke E Simon Ngwana E Simon Ngwana E E Samuel Ntsieng 15 Samuel Ntsieng E1563 E Jackson Baloyi Jackson Baloyi E E Anna Masindi Anna Masindi E Andrew Mangwane E Andrew Mangwane Et Nyanisi Zitha E Nyanisi Zitha E Nellie Mashaba E Nellie Mashaba El Petrus Mabaso E Petrus Mabaso E Eric Ndubani E Eric Ndubani E Joe Tibane E Joe Tibane El Anna Mathie E Anna Mathie E George Tshaka E George Tshaka E Alfred Vuma E Alfred Vuma E Patrick Makamo E Patrick Makamo E Henry Manganye E Henry Manganye E Leah Mabasa E Leah Mabasa El Solomon Sithole E Solomon Sithole E Jackson Spalani E Jackson Spalani E John Mbedzi E John Mbedzi E Ida Marindi E Ida Marindi E PetrusTini E PetrusTini E Hans Sithole E Hans Sithole E Solomon Lethole E Solomon Lethole R Frans Foromela R Frans Foromela E Phillip Mlambo E Phillip Mlambo E Abram Hata E Abram Halt E Samuel Mazini E Samuel Mazini E Rebecca Sehlangu E Rebecca Sehlangu E Florah Mokhari E Florah Mokhari E Lydia Chauke E Lydia Chauke E Asnatha Bambisa E Asnatha Bambisa E Lizzy Shaba E Lizzy Shaba E Elias Baloyi E Elias Baloyi E Lena Hlongwane E Lena Hlongwane El Robert Mkhawana E Robert Mkhawana E Simon Makhubela E Simon Makhubela E Phineas Macheke E Phineas Macheke E Evelyn Khoza E Evelyn Khoza E Mary Makhubela E Mary Makhubela E Lucas Nkuna E Lucas Nkuna E Samuel Maphari E Samuel Maphari C Koos Kgwadi C Koos Kgwadi C Solomon Mthimkulu C Solomon Mthimkulu C Vir Erfgenaam C Vir Erfgenaam C Jacob Motha C Jacob Motha C Dorcas Magaba Dorcas Magaba C Thomas Maluleka C Thomas Maluleka C Elizabeth Letsoalo Elizabeth Letsoalo C Jacob Mdaweni C Jacob Mdaweni 4 C Florah Nyathi C Florah Nyathi C Obed Nkosi C Obed Nkosi C Piet Mshaba C Piet Mshaba C Vir Erfgenaam C Vir Erfgenaam C George Kambule C George Kambule C Cilia Mothupi Cilia Mothupi D :18 Amos Mthimunye D Amos Mthimunye D Absalom Masiya D Absalom Masiya D Daniel Skhosana D Daniel Skhosana D Eva Sibanyoni D Eva Sibanyoni D William Mahlangu D William Mahlangu D David Mahlangu D David Mahlangu IIII

77 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1902 No , Direkteur Aangetekende houer Period Recorded holder of Perseel Tydperk van van permit of serti Site of permit or certificate in ondersoek fikaat ten opsigte van inquiry respect of affected site geaffekteerde perseel D Michael Buthelezi D Michael Buthelezi Lena Msiza D Lena Msiza D William Ntuli D William Ntuli Pencil Manzini D Pencil Manzini George Mathebula D George Mathebula D Samuel Thansekwayo D Samuel Thansekwayo D Nancy Sibande Nancy Sibande Piet Maseko Piet Maseko D Simon Nkosi Simon Nkosi D EstherSongwe EstherSongwe D Eldah Mlombo Eldah Mlombo D Joseph Billy Nkosi D Joseph Billy Nkosi D Michael Mnisi D Michael Mnisi D Rosy Masina D Rosy Masina D Johannes Skosana Johannes Skosana Jacob Nkosi Jacob Nkosi D Johannes Sibande D Johannes Sibande Tembe Mahlangu D Tembe Mahlangu D Johannes Chokwe D Johannes Chokwe Lettie Nkosi D Lettie Nkosi Anna Mboyana D Anna Mboyana D Paulus Motshwene D Paulus Motshwene Piet Sithole D Piet Sithole D Sophie Mabuza D Sophie Mabuza D Magret Ngobeni D Magret Ngobeni Martha Maaga D Martha Maaga D Simon Khumalo Simon Khumalo D Clara Mahlangu D Clara Mahlangu D Philemon Madonsela D Philemon Madonsela D Mary Emily Phakathi D Mary Emily Phakathi D Abednego Maseko D Abednego Maseko Majelemane Mndau D Majelemane Mndau D *Alice Mokondo D Alice Mokondo D Elizabeth Skosana D Elizabeth Skosana D Elias Shabangu D Elias Shabangu Jimmy Plaatjies D Jimmy Plaatjies Isaac Masuku D Isaac Masuku D Alpheus Shabangu D Alpheus Shabangu D Charles Morudi D Charles Morudi Daphne Mabusela D Daphne Mabusela D Anna Simelane D Anna Simelane William Mthombeni D William Mthombeni Datum: 18 Mel 1992 Date: 18 May 1992 Generaal: DirectorGeneral: i Transvaalse Provinsiale Administrasie Transvaal Provincial Administration Adres: Avbobgebou Address: Avbob Building Princesparkstraat Princes Park Street Privaatsak X449 Private Bag X449 PRETORIA PRETORIA , KENNISGEWING 1173 VAN 1992 NOTICE 1173 OF 1992 BYLAE 8 SCHEDULE 8 [ Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] WYSIGINGSKEMA 202 AMENDMENT SCHEME 202 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) II Ek, Johannes Jacobus Meiring, synde die gemag I, Johannes Jacobus Meiring, being the authorised tigde agent van die einaar van Restant van Erf 362, agent of the owner of Remainder of Erf 362, Middel Middelburgdorp, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) burg, hereby give notice in terms of section 56 (b) (i) of

78 78 No 4836 OFFISIELE KOEIRANT, 3 JUNIE 1992 (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Town planning and Townships Ordinance, 1986, Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Mid that I have aplied to the Town Council of Middelburg for delburg, aansoek gedoen het om die wysiging van die the amendment of the townplanning scheme known as dorpsbeplanningskema bekend as Middelburg Middelburg Townplanning Scheme, 1974, by the dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering rezoning of the property described above, situated at van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Noordkant Noordkant Street, from Special Residential to Special straat, van Spesiale Woon tot Spesiaal Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Secre rende gewone kantoorure by die kantoor van die tary, Room C3, Wanderers Avenue, Middelburg, for Sekretaris, Kamer C3, Wandererslaan, Middelburg, vir the period of 28 days from 3 June 1992 (the date of first 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 (die datum publication of this notice) van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Secretary at the above address or at PO Box 14, skriftelik by of tot die Sekretaris by bovermelde adres Middelburg, within a period of 28 days from 3 June of by Posbus 14, Middelburg, 1050, ingedien of gerig 1992 word Address of owner Barnes Ras & Meiring, Profes Adres van eienaar: Barnes Ras & Meiring, Proles sional Land Surveyors/Township Planners, PO Box sionele Landmeters/Dorpsgebiedbeplanners, Posbus 288, Middelburg, , Middelburg, KENNISGEWING 1174 VAN 1992 NOTICE 1174 OF 1992 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA AMENDMENT SCHEME Ek, Errol Raymond Bryce, synde die gemagtigde I, Errol Raymond Bryce, being the authorised agent agent van die eienaar van Erwe 470, 471, 472, 473, of the owners of Erven 470, 471, 472, 473, 474, , 475 en 476, Halfway Gardens uitbreiding 37, gee and 476,HalfwayGardens extention 37, hereby give hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon notice in terms of section 56 (1) (b) (I) nansie op Dorpsbeplanning en dorpe, 1986, kennis dat of the Town ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het planning and Townships Ordinance, 1986, that I have om die wysiging van die Halfway House en Clayville applied to the Midrand Town Council for the amend dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering merit of the Halfway House and Clayville Town plan van die eiendomme hierbo beskryf, gelee te Derde ning Scheme, 1976, by the rezoning of the properties Weg, Halfway Gardens uitbreiding 37, van Resi described above, situated in Third Road, Halfway Gar densieel 1 (een wooneenheid per erf) en Spesiaal vir dens extension 37, from Residential 1 (one dwelling 20 wooneenhede per hektaar tot Spesiaal vir Per erf) and special for 20 dwelling units per hectare to wooneenhede Special for dwellingunits Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Eerste Verdieping, Midrand Munisipale Clerk, First Floor, Midrand Municipal Offices, Old Pre Kantore, Ou Pretorialaan, vir 'n tydperk van 28 dae toria Road, for a period of 28 days from 3 June 1992 vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at Private Bag skriftelik by of tot die Stadsklerk, by bogenoemde X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days adres of by Privaat Sak X20, Halfway House, 1685, from 3 June 1992 ingedien word of gerig word Address of agent E R Bryce & Associates, PO Adres van agent: E R Bryce & Medewerkers, Pos Box 28528, Sunnyside, 0132 Tel: (011) bus 28528, Sunnyside, 0132 Tel: (011) KENNISGEWING 1175 VAN 1992 NOTICE 1175 OF 1992 PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA 272 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 272 Ek, Frank Peter Sebastian de Villiers, synde die I, Frank Peter Sebastian de Villiers, being the autho gemagtigde agent van die eienaar van Ed 6048, rised agent of the owner of Erf 6048, Pietersburg, Pietersburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, the Townplanning and Townships Ordinance, (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the Town Stadsraad van Pietersburg aansoek gedoen het om Council of Pietersburg for the amendment of the Town die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend planning Scheme known as the Pietersburg Town 4

79 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No as die Pietersburg dorpsbeplanningskema, 1981, deur planning Scheme, 1981, by the rezoning of a part of die hersonering van 'n deel van die eiendom hierbo the property described above, situated adjacent to beskryf, gelee aangrensend tot Markstraat tussen Market Street between Marshall Street and Rabe Marshall en Rabestraat van "Openbare Oopruimte" Street from "Public Open Space" to "Special" for tot "Spesiaal" vir kantore, onderhewig aan spesifieke offices, subject to specific conditions" voorwaardes Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Room 404, Civic Centre, Pietersburg, for the ' Stadsklerk, Kamer 404, Burgersentrum, Pietersburg, period of 28 days from 3 June 1992 vir 'n tydperk van 28 dae van 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to 4 moet binne 'n tydperk van 28 dae van 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres 111, Pietersburg, 0700, within a period of 28 days from of by Posbus,111, Pietersburg, 0700, ingedien of gerig 3 June 1992 word Address of Agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit & Adres van agent: De Villiers, Pieterse, Du Toit & Partners, PO Box 2912, Pietersburg, 0700 Vennote, Posbus 2912, Pietersburg, KENNISGEWING 1176 VAN 1992 NOTICE 1176 OF 1992 PIETERSBURGWYSIGINGSKEMA 270 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 270 Ek, Robert Theodorus van Luik, synde die eienaar I, Robert Theodorus van Luik, being the owner of Erf van Erf 5929, Pietersburg uitbreiding 16, geetiermee 5929, Pietersburg Extension 16, hereby give notice in ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op terms of section 56 (1) (b) (I) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en dorpe, 1986, kennis dat ek by die Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Pietersburg aansoek gedoen het om Town Council of Pietersburg for the amendment of the die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Townplanning Scheme, known as Pietersburg Town as Pietersburg dorpsbeplanningskema, 1981, deur die planning Scheme, 1981, by the rezoning of the pro hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to perty described above, situated on the corner of Yster hoek van Yster en Rivierstraat, Pietersburgand River Streets from Industrial 1 to Industrial 2 uitbreiding 16, van Nywerheid 1 tot Nywerheid 2 Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Civic Centre, Office 404, PO Box 111, Pieters Stadsklerk, Burgersentrum, Kantoor 404, Posbus 111, burg, 0700, for the period of 28 days from 3 June 1992 Pietersburg, 0700, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3,,, Junie 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet the Town Clerk at the above address or at Just Sew, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 skrifte Checkers Centrum, Hans van Rensburg Street, ilk by of tot die Stadsklerk by bogenoemde adres of by 28 Just Sew, Checkerssentrum, Hans van Rensburg Pietersburg, within er days from 3 June 1992 straat, Pietersburg, ingedien of gerig word Address of own: Just Sew, Checkers Centrum, Hans van Rensburg Street, Pietersburg Adres van eienaar: Just Sew, Checkerssentrum, 310 Hans van Rensburgstraat, Pietersburg IP KENNISGEWING 1177 VAN 1992 NOTICE 1177 OF 1992 SCHEDULE 8 BYLAE 8 [Regulation 11 (2)] [ Regulasie 11 (2)] HALFWAY HOUSE/CLAYVILLE HALFWAY HOUSE/CLAYVILLEWYSIGINGSKEMA AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Irma Muller, synde die gemagtigde agent van die I, Irma Muller, being the authorised agent of the eienaars van Gedeelte 1 van Hoewe 55, Glenfemess owner of Portion 1 of Holding 55, Glenferness Agricullandbouhoewes, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) tural Holdings, hereby give notice in terms of section (b) (i) van die Ordonnansie op dorpsbeplanning en 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordi

80 80 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van nance, 1986, that I have applied to the City Council of Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van die Midrand for the amendment of the Town planning dorpsbeplanningskema bekend as Halfway House/ Scheme known as Halfway House/Clayville Town plan Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die her ning Scheme, 1976, by the rezoning of the property sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die described above, situated on the western corner of the westelike hoek van die aansluiting tussen Chattan en junction between Chattan and MacGrecor Roads, MacGregorweg, Glenfemess van gedeeltelik "Land Glenfemess, from partly "Agricultural" and partly bou" en gedeeltelik "Spesiaal" onderworpe aan Bylae "Special" subject to Annexture A257 to partly "Agri A257 na gedeeltelik "Landbou" en gedeeltelik "Spe cultural" and partly "Special" subject to an amended a siaal" onderworpe aan 'n gewysigde Bylae Annexure Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek 16 ter insae geduduring normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Midrand, Munisipale Kan Clerk, Town Council of Midrand, Municipal Offices, Old Pretoria Road, Ranjespark, for a period of 28 days from 3 June 1992 (the date of first publication of this tore, Ou Pretodaweg, Junie Randiespark, 1992 (die vir 'n datum tydperk van 28 die dae eerste vanaf 3 notice) publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at Private Bag skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days of by privaatsak X20, Halfway House 1685, ingedien from 3 June 1992 of gerig word 0 Address of agent: Irma Muller, c/15 Els van Straten & Adres van agent: Irma Muller, p/a Els van Straten & Vennote, Partners, PO Box 28792, Sunnyside, 0132 Posbus 28792, Sunnyside, I KENNISGEWING 1178 VAN 1992 NOTICE 1178 OF 1992 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1685 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1685 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (1) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die firma Els Van Straten & Vennbte, synde die gemag I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els tigde agent van die eienaar van Erwe 599 en 600, Van Straten & Partners being the authorised agent of Ferndale, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) the owner of Erven 599 and 600, Ferndale, give notice van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Randburg and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to aansoek gedoen het om die wysiging van die the Town Council of Randburg for the amendment of dorpsbeplanningskema bekend as Randburg the Townplanning Scheme, known as Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of the van die eiendomme hierbo beskryf, gelee to properties described above, situated on Bond Street, Bondstraat, van "Spesiaal" tot "Spesiaal" vir kantore from "Special" to "Special" for offices and any related en enige ander aanverwante doeleindes wat die Raad purposes as the Council may allow with a floor area snag toelaat met 'n vloeroppervlakteverhouding van ratio of 0,35 4 0,35 Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Room A204, Municipal Offices, corner of Jan t Stadsklerk, Kamer A204, Munisipale Kantore, hoek Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, for a van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, vir 'n period of 28 days from 3 June 1992 tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at Private Bag skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 3 of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig June 1992 word Address of agent:c/o J D M Swemmer, for Els Van Adres van agent: P/a J D M Swemmer, vir Els Van Straten & Partners, PO Box 3904, Randburg, 2125 Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg, III

81 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 1179 VAN 1992 NOTICE 1179 OF 1992 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1686 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1686 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els firma Els Van Straten & Vennote, synde die gemag Van Straten & Partners, being the authorised agent of tigde agent van die eienaar van Ed 1080, Ferndale, the owner of Erf 1080, Ferndale, give notice in terms of gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the kennis dat ek by die Stadsraad van Randburg aansoek Town Council of Randburg for the amendment of the gedoen het om die wysiging van die Dorpsbeplan Townplanning Scheme, known as Randburg Town ningskema bekend as Randburg dorpsbeplanning planning Scheme, 1976, by the rezoning of the pro skema, 1976, deur die hersonering van die eiendom perry described above, situated on Oak Avenue, from hierbo beskryf, gelee to Oaklaan, van "Residensieel "Residential 1" to "Special" for offices with a floor 1" tot "Spesiaal" vir kantore met 'n vloereverhouding area ratio of 1,2 van 1,2 Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Room A204, Municipal Offices, corner of Jan Stadsklerk, Kamer A204, Munisipale Kantore, hoek Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, for a van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, vir 'n period of 28 days from 3 June 1992 tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk, at the above address or at Private Bag 1, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Randburg, 2125, within a period of 28 days from 3 of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig June 1992 word Address of agent: C/o J D M Swemmer, for Els Van Adres van agent: P/a J D M Swemmer, vir Els Van Straten & Partners, PO Box 3904, Randburg, 2125 Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg, KENNISGEWING 1180 VAN 1992 NOTICE 1180 OF 1992 BOKSBURGWYSIGINGSKEMA 1/817 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/817 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE NANSIE 15 VAN 1986) 15 OF 1986 Ek, Minet van Tonder, van Gillespie, Archibald & I, Minet van Tonder, of Gillespie Archibald and Part Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die ners (Benoni), being the authorised agent of the owner eienaar van Erf 103, Libradene dorp, Boksburg, gee of Erf 103, Libradene Township, Boksburg, hereby give hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon notice in terms of Section 56 (1) (b) (i) of the Town nansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis planning and Townships Ordinance, 1986, that I have dat ek by die Stadsraad van Boksburg aansoek applied to the Town Council of Boksburg for the gedoen het om die wysiging van die dorpsaanleg amendment of the townplanning scheme known as skema bekend as Boksburgdorpsaanlegskema Boksburg Townplanning Scheme 1/1946, by the 1/1946, deur die hersonering van die eiendom hierbo rezoning of the property described above situated on beskryf gelee aan Rondebultweg, Libradene, Boks Rondebult Road, Libradene, Boksburg, from "Special burg, vanaf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een Residential" with a density of one dwelling unit per erf woonhuis per erf na "Spesiale Woon" met 'n digtheid to "Special Residential" with a density of one dwelling van een woonhuis per vierkante voet unit per square feet Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal hours at the office of the Town Clerk, Stadsklerk, Burgersentrum, Trichardtstraat, Boksburg, Civic Centre, Trichardt Street, Boksburg, for a period of vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie days from 3 June 1992

82 82 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged or made in writing to the skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Town Clerk at the above address or at PO Box 215, of by Posbus 215, Boksburg, 1460, ingedien of gerig Boksburg, 1460, within a period of 28 days from 3 June word 1992 Adres van eienaar: P/a Gillespie, Archibald & Address of owner: C/o Gillespie, Archibald & Vennote, Posbus 589, Benoni, 1500 Partners, PO Box 589, Benoni, KENNISGEWING 1181 VAN 1992 BOKSBURGWYSIGINGSKEMA 1/818 NOTICE 1181 OF 1992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/818 VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING NANSIE 15 VAN 1986) AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE Ek, Minet van Tonder, van Gillespie, Archibald & 15 OF 1986) Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die I, Minet van Tonder, of Gillespie Archibald and Part eienaar van Ert 117, Ubradene dorp, Boksburg, gee ners (Benoni), being the authorised agent of the owner hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordon of Erf 117, Ubradene Township, Boksburg, hereby give nansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town dat ek by die Stadsraad van Boksburg aansoek planning and Townships Ordinance, 1986, that I have gedoen het om die wysiging van die dorpsaanleg applied to the Town Council of Boksburg, for the skema bekend as Boksburgdorpsaanlegskema amendment of the town planning scheme known as 1/1946, deur die hersonering van die eiendom hierbo Boksburg Townplanning Scheme 1/1946, by the beskryf geled op die hoek van Smutslaan en Green rezoning of the property described above situated on fieldweg, Libradene, Boksburg, vanaf "Spesiale the corner of Smuts Avenue and Greenfield Road, Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per erf na Ubradene Boksburg, from "Special Residential" with "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis a density of one dwelling unit per elf to "Special Resi dente! with a density of one dwelling unit per per vierkante voet square feet Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal hours at the office of the Town Clerk, Stadsklerk, Burgersentrum, Trichardtstraat, Boksburg, Civic Centre, Trichardt Street, Boksburg, for a period of vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie days from 3 June 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged or made in writing to the skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Town Clerk at the above address or at PO Box 215, of by Posbus 215, Boksburg, 1460, ingedien of gerig Boksburg, 1460, within a period of 28 days from 3 June word 1992 Adres van eienaar: P/a Gillespie, Archibald & Address of owner: C/o Gillespie, Archibald & Vennote, Posbus 589, Benoni, 1500 Partners, PO Box 589, Benoni, KENNISGEWING 1182 VAN 1992 BENONIWYSIGINGSKEMA 1/520 NOTICE 1182 OF 1992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING BENONI AMENDMENT SCHEME 1/520 VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING NANSIE 15 VAN 1986) AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE Ek, Minet van Tonder, van Gillespie, Archibald & 15 OF 1986) Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die I, Minet van Tonder, of Gillespie, Archibald and Part eienaars van Erwe 1968, 2123, 2124, 2028, 2195 en ners (Benoni), being the authorised agent of the owner 2196 Benoni dorp, gee hiermee ingevolge artike156 (1) of Erven 1968, 2123, 2124, 2028, 2195 and 2196, (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Benoni Township, hereby given notice in terms of sec Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van tion 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Benoni aansoek gedoen het om die wysiging van die Ordinance, 1986, that I have applied to the Town dorpsbeplanningskema bekend as Benonidorps Council of Benoni for the amendment of town planning beplanningskema, 1/1947, deur die hersonering van scheme known as Benoni Town planning Scheme, die eiendomme hierbo beskryf gelee aan Tweede 1/1947, by the rezoning of the properties described straat, Benoni, vanaf "Spesiale Woon" na "Beperkte above situated on Second Street, Benoni, from Besigheid" "Special Residential" to "Restricted Business" 411

83 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal hours at the office of the Town Clerk, Stadsklerk, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 Elston Avenue, Benoni, for a period of 28 days from 3 dae vanaf 3 Junie 1992 June 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged or made in writing to the skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres Town Clerk at the above address or at Private Bag of by Privaatsak X014, Benoni, 1500, ingedien of gerig X014, Benoni, 1500, within a period of 28 days from 3 word June 1992 Address of owner c/o Gillespie, Archibald & Partners, PO Box 589, Benoni, 1500 Adres van eienaar: Gillespie, Archibald & Vennote, Posbus 589, Benoni, r KENNISGEWING 1183 VAN 1992 NOTICE 1183 OF 1992 KEMPTON PARKWYSIGINGSKEMA 3M KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 364 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Thomas Jan Pieter Newnham, synde die eienaar I, Thomas Jan Pieter Newnham, being the owner of van Erf 516, Kempton Park uitbreiding 2, gee hiermee Erf 516, Kempton Park Extension 2, hereby give notice ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning Dorpsbeplanning en Dope, 1986, kennis dat ek by die and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Stadsraad van Kempton Park aansoek gedoen het om the Town Council of Kempton Park for the amendment die wysiging van die dorpsbeplanningskema as Kemp of the townplanning scheme known as Kempton Park ton Park dorpsbeplanningskema, 1987, deur die her Townplanning Scheme, 1987, by the rezoning of the sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Property described above, situated at 10 Partridge Partridgelaan 10, Kempton Parkuitbreiding 2, van Avenue, Kempton Park Extension 2, from "Residential "Residensieel 1", een woonhuis per erf tot "Resi 1", one dwelling per stand to "Residential 1", one densieel 1", een woonhuis per 800 m2 te hersoneer dwelling per 800 m2 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Margaretlaan, Kempton Park, vir 'n tydperk Clerk, Margaret Avenue, Kempton Park, for the period van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 (die datum van eerste of 28 days from 3 June 1992 (the date of first publica publikasie van hierdie kennisgewing) lion of this notice) Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres the Kempton Town Park, w within the above a period address of 28 or days at PO from Box 3 June 13, of by Posbus 13, Kempton Park, ingedien of gerig 1992 word Address of owner T J P Newnham, 10 Partridge Adres van eienaar T J P Newnham, Partridgelaan Avenue, Kempton Park, , Kempton Park, KENNISGEWING 1184 VAN 1992 [Regulasie 11 (2)] PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA NOTICE 1184 OF 1992 [Regulation 11 (2)] PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Karin Johanna van Straten, synde die gemag I, Karin Johanna van Straten, being the authorised tigde agent van die eienaar van Gedeelte 50, Zwartkop agent of the owner of Portion 50, Zwartkop 356, JR, 356, JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1986, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg, that I have applied to the Town Council of Verwoerd

84 84 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps burg for the amendment of the town planning scheme beplanningskema bekend as Pretoriastreek dorps known as Pretoria Region Town planning Scheme, aanlegskema, 1960, deur die hersonering van die 1960, by the rezoning of the property described above, eiendom hierbo beskryf, gelee to kruising van K103 en situated corner of K103 and Ashwood Drive, Clubview, Ashwoodrylaan, Clubview, van "Landbou" tot "Spe from "Agricultural" to "Special" for a public garage siaal" vir 'n openbare garage Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van Departe planning Department, Town Council of Verwoerdburg, ment Stadsbeplanning, Stadsraad van Verwoerdburg, Basden Avenue, Lyttelton, AH, for the period of 28 Basdenlaan, Lyttelton, LH, vir 'n tydperk van 28 dae days from 3 June 1992 (the date of first publication of vanaf 3 Junie 1992 (die datum van eerste publikasie this notice) van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the Besware ten of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box moet binne 'n tydperk tot die van 28 Stadsklerk dae vanaf 3 by Junie bovermelde 1992 skriftelik adres by of 14013, Verwoerdburg, 0140 (postal address) within a of by Posbus 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of gerig word period of 28 days from 3 June 1992 of owner: C/o F Adres van eienaar: P/a F Pohl en Vennote, Len Address Pohl and Partners, 1037 chenlaannoord, 1037, Zwartkop uitbreiding 4, Posbus Avenue North, Zwartkop Extension 4, PO 7036, Hennopsmeer, 0046 Tel: /7 Box 7036, Hennopsmeer, 0046 Tel: /7 KENNISGEWING 1185 VAN 1992 NOTICE 1185 OF 1992 BYLAE 8 SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] SANDTONWYSIGINGSKEMA 2004 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2004 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANINGSKEMA INGEVOLGE ARTI TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC KEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ons, Rosmarin & Medewerkers, synde die gemag We, Rosmarin & Associates, being the authorised tigde agent van die eienaar van Erf 578, Sandown uit agent of the owner of Erf 578, Sandown Extension 54, breiding 54, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (1) of van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van that we have applied to the Town Council of Sandton aansoek gedoen het om die wysiging Sandtond for the amendment of the town planning scheme dorpsbeplanningskema bekend as Sandton known as Sandton Townplanning Scheme, 1980, for dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die the rezoning of the property described above, situated noordoostelike honk van die at the kruising van Rivoniaweg en north eastern corner of the intersection of Rivo Katherinestraat, van "Besigheid 4" onderworpe aan nia Road and Katherine Street, from "Business 4" sekereinestraat, voorwaardes tot "Besigheid 4" met "resi subject to conditions to "Business 4" plus "residential densiele geboue" (soos omskryf in die Sandton buildings" (as defined in the Sandton Town planning dorpsbeplanningskema, 1980), onderworpe aan soort Scheme, 1980), subject to similar conditions, the gelyke voorwaardes, met die mees betekenisvolle increase in height being the most significant difference verskil die vermeerdering in hoogte Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Director: rende gewone kantoorure by die kantoor van die Direk Planning, Room 206, B Block, Second Floor, Civic teur: Beplanning, Kamer 206, Blok B, Tweede Verdie Centre, Rivonia Road, Town Council of Sandton, ping, Burgersentrum, Rivoniaweg, Stadsraad van Sandton, fora period of 28 days from 3 June 1992 Sandton, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Objections to or representations in respect of the Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek the Director: Planning at the above address or at moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 PO Box 78001, Sandton, 2146, for a period of 28 skriftelik by of tot die Direkteur: Beplanning by bover days from 3 June 1992 melde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, inge Address of owner: C/o Rosmarin & Associates, dien of gerig word Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, Adres van eienaar: P/a Rosmarin & Medewerkers, 2193 Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown,

85 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No KENNISGEWING 1186 VAN 1992 NOTICE 1186 OF 1992 BO KSBURGWYSIGINGSKEMA 1/820 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/820 Ek, Jacobus Alwyn Buitendag, synde die gemag I, Jacobus Alwyn Buitendag, being the authorised tigde agtent van die eienaar van Erwe 15 en 16, Bart agent of the owner of Erven 15 and 16, Bartlett, hereby lett, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dat ek by die Stadsraad van Boksburg aansoek applied to the Town Council of Boksburg for the gedoen het om die wysiging van die dorpsbe amendment of the town planning scheme, known as planningskema, bekend as Boksburgdorps Boksburg Town planning Scheme 1, 1946, by the aanlegskema 1, 1946, deur die hersonering van die rezoning of the properties described above, situate on eiendomme hierbo beskryf, geled te Ridgeweg, vanaf Ridge Road, from "Special" for transport business and "Spesiaal" vir vervoerbesigheid en aanverwante ancillary uses to "Special" for transport business and gebruike, onderworpe aan sekere gewysigde voor ancillary uses, subject to certain amended conditions waardes ten opsigte van besigheidsure in respect of hours of business Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Stadsklerk, Tweede Verdieping, Burgersentrum, hoek Clerk, Second Floor, Civic Centre, corner of Commis van Commissionerstraat en Trichardtsweg, Boksburg, sioner Street and Trichardts Road, Boksburg, for a vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 period of 28 days from 3 June 1992 Besware teen 01 vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres the Town Clerk, at the above address or at PO Box of by Posbus 215, Boksburg 215, Boksburg, 1460, ingedien of gerig 1460, within a period of 28 days from 3 June 1992 word Adres van applikant: P/a Stratplan, Posbus 10297, Address of owner: C/o Stratplan, PO Box 10297, Fonteinriet, 1464 Fonteinriet, KENNISGEWING 1187 VAN 1992 NOTICE 1187 OF 1992 PRETO RIASTR E EK WYSIG INGSKEMA 1280 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1280 Ek, Jan Esterhuyse, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Erwe 1902 tot en met 1911, I, Jan Esterhuyse, being the authorised agent of the Zwartkop uitbreiding 15, gee hiermee, ingevolge artikel owners of Erven 1902 up to and including 1911, Zwart 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning kop Extension 15, hereby give notice in terms of sec en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat tion 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan applied to the Town Council of Verwoerdburg, for an ningskema in werking, bekend as Pretoriastreek amendment of the town planning scheme in operation, dorpsaanlegskema, 1960, deur die hersonering van known as Pretoria Region Townplanning Scheme, die eiendomme hierbo omskryf, gelee te Verwoerd 1960, by the rezoning of the properties described burg, aangrensend aan en oos van die aansluiting van above, situated in Verwoerdburg adjacent to and east John Vorsterrylaan en die oostelike verbypad, van: of the intersection of John Vorster Drive and the east (1) "Kommersieel" tot "Kommersieel" met die vol ern bypass, from: gende byvoeging: (1) "Commercial" to "Commercial" including the following addition: "en voorts vir su Ike ander gebruike as wat die plaaslike bestuur mag toelaat", en "and further for such other uses as may be ' permitted by the local authority", and (2) (a) "Ten opsigte van Erf 1902, die Restant van Erf 1903 en Erwe 1904 tot en met (2) (a) In respect of Ed 1902, the Remainder of 1911: Ed 1903 an Erven 1904 up to and includ, Die vloerruimteverhouding van 0,60 ing 1911: moet nie oorskry word nie" The floor space ratio of 0,60 shall not be (b) "Ten opsigte van Gedeelte 1 van Ed exceeded" 1903: (b) In respect of the remainder of Erf 1903: Die vloerruimteverhouding van 0,75 "The floor space ratio of 0,75 shall not moet nie oorskry word nie" be exceeded" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die Departement Stads during normal office hours at the office of the Depart beplanning, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, ment of Townplanning, c/o Basden Avenue and Lyttelton landbouhoewes, vir 'n tydperk van 28 dae Rabie Street, Lyttelton Agricultural Holdings, for a vanaf 3 Junie 1992 (die datum van die eerste publika period of 28 days from 3 June 1992 (the date of the first sie van hierdie kennisgewing) publication of this notice)

86 86 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application, must be lodged with or made in writing to skriftelik of by die Stadsklerk by bogenoemde adres of the Town Clerk at the Town Clerk at the above address aan Posbus 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of or at PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, within 28 gerig word days from 3 June 1992 Adres van agent: Strydom & Roux, Pine Square Address of agent: Strydom & Roux, Pine Square gebou, hoek van 18de Straat en Pinsterstraat, Hazel Buildings, corner of 18th and Pinaster Streets, Hazelwood, 0181, of Posbus 35114, Menlo Park, 0102 wood, 0181, and PO Box 35114, Menlo Park, KENNISGEWING 1188 VAN 1992 RUSTENBURGWYSIGINGSKEMA 215 NOTICE 1188 OF 1992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 215 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 Ek, Theo Jansen van Vuuren, synde die gemagtigde van OF 1986) agent die eienaar van Gedeelte 64 ('n gedeelte I, Theo Jansen van Vuuren, being the authorised Gedeelte 1) van die pleas Rustenburg Town and agent of the owner of Portion 64 (a portion of Portion 1) Townlands 272, Registrasieafdeling JQ, Transvaal, of the farm Rustenburg Town and Townlands 272, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ft van die Registration Division JQ Transvaal, hereby give notice Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning kennis dat ek by die Stadsraad van Rustenburg aan and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to soek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanthe Town Council of Rustenburg for the amendment of ningskema bekend as Rustenburg dorpsbeplanning the town planning scheme known as Rustenburg skema, 1980, deur die hersonering van die eiendom Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of the hierbo beskryf, gelee to Malanstraat, op die hoek van properly described above, situated at Malan Street, on Van Zylstraat, van "Opvoedkundig" tot "Besigheid 1" the corner of Van Zyl Street, from "Educational" to vir doeleindes van 'n besigheidsentrum met winkels en "Business 1" for purposes of a shopping centre with kantore shops and offices Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu rende gewone kantoorure by die kantoor van die Stad Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town sekretaris, Stadsraad van Rustenburg, Kamer 701, Secretary, Town Council of Rustenburg, Room 701, Munisipale Kantore, hoek van Burger en Van Stadenstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie Municipal Offices, corner of Burger and Van Staden Streets, Rustenburg, for the period of 28 days from June 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representations in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde the Town Secretary at the above address or at PO adres of by Posbus 16, Rustenburg, 0300, ingedien of Box 16, Rustenburg, 0300, within a period of 28 days gerig word from 3 June 1992 Adres van applikant: T J van Vuuren, Posbus Address of applicant: T J van Vuuren, PO Box, 37371, Faerie Glen, 0043 [Tel (h) (012) Faerie Glen, , [Tel (h) (012) ,( (w) (011) w) (011) ] (Notice No 30/1992) (Kennisgewing No 30/1992) 310 KENNISGEWING 1189 VAN 1992 NOTICE 1189 OF 1992 BYLAE 8 SCHEDULE 8 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KEMPTON PARK WYSIGINGSKEMA 361 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 361 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Andre van Nieuwenhuizen, synde die gemag I, Andre van Nieuwenhuizen, being the authorised tigde agent van die eienaar van Erf 305, Birch Acres, agent of the owner of Erf 305, Birch Acres, hereby give gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town

87 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dat ek by die Stadsraad van Kempton Park aan applied to the Town Council of Kempton Park for the soek gedoen het om die wysiging van die amendment of the town planning scheme known as dorpsbeplanningskema bekend as Kempton Park Kempton Park Town planning Scheme, 1987, by the dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering rezoning of the property described above, situated at van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Birch Acres, Birch Acres, on the eastern side of Pikkewyn Avenue, aan die oostekant van Pikkewynlaan, Kempton Park, Kempton Park, from "Residential 4" to "Institution" van "Residensieel 4" tot "Inrigting" en "Residensieel and "Residential 1" 1" Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Municipal Offices, Margaret Avenue, Kempton Stadsklerk, Stadshuis, Margaretlaan, Kempton Park, Park, for a period of 28 days from 3 June 1992 (the vir die tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 (die date of first publication of the notice) datum van eerste publikasie van hierdie kennis Objections to or representations in respect of the gewing) application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 13, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Kempton Park, within a period of 28 days from 3 June 1992 moet binne 'n tydperk tot die van 28 Stadsklerk dae vanaf 3 by Junie bovermelde 1992 skriftelik adres by of of by Posbus 13, Kempton Park, ingedien of gerig Address of owner: A J van Nieuwenhuizen, for Van word Zyl, Attwell & De Kock Inc, PO Box 4112, Germiston South, 1411 Tel No (011) /5 Adres van eienaar: A J van Nieuwenhuizen, vir Van Zyl, Attwell (Reference No ) & De Kock, Posbus 4112, Germiston Suid, 1411 Tel No (011) /5 310 (Verwysing No ) NOTICE 1190 OF 1992 KENNISGEWING 1190 VAN 1992 SANDTON AMENDMENT SCHEME 2010 OFSECTION SANDTON WYSIGINGSKEMA 2010 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDON NANSIE 15 VAN 1986) I, Robert Henry Whitworth Warren, being the auth orised agent of the owner of Erf 72, Buccleuch die Ek, Robert Buccleuch Henry Whitworth Warren, synde d Township, hereby give notice in terms of section 56 (1) gemagtigde agent van die eienaar van Erf (b) (i) of the Town dorp, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Sand (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ton, for the amendment of the townplanning scheme Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van known as Sandton Town planning Scheme, 1980, by Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van die the rezoning of the property described above, situated dorpsbeplanningskema bekend as Sandton dorpsbe on Gibson Drive in Buccieuch, from "Residential 3" planningskema, 1980, deur die hersonering van die including public open space and proposed new road eiendom hierbo beskryf, gelee aan Gibsonrylaan in widenings, to "Residential 3" including public open Buccleuch, van "Residensieel 3" insluitende openbare space oopruimte en voorgestelde nuwe padverbredings tot "Residensieel 3" insluitende openbare oopruimte Particulars of the application will lie open for inspec tion during normal office hours at the office of the Direc Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu tor: Planning, Sandton Town Council, Room rende gewone kantoorure by die kantoor van die Direk B206,Second Floor, B Block, Civic Centre, Rivonia Road, teur: Beplanning, Kamer 8206, Tweede Verdieping, Sandton, for a period of 28 days from 3 June 1992 B blok, Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the Director: Planning at the above address or at the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Town Council of Sandton, PO Box 78001, Sandton, skriftelik by of tot die Direkteur: Beplanning by bover 2146, within a period of 28 days from 3 June 1992 melde adres of by Stadsraad van Sandton, Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word Address of authorised agent: R H W Warren & Partners, PO Box 186, Morningside, 2057 Adres van gemagtigde agent: R H W Warren & Vennote, Posbus 186, Morningside,

88 88 No 4836 OFFISIeLE KOERANT, 3 JUNIE 1992 KENNISGEWING 1191 VAN 1992 NOTICE 1191 OF 1992 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1687 RANDBURG AMDENDMENT SCHEME 1687 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised agent van die eienaar van Erwe 838 tot 847, Sun agent of the owner of Erven 838 to 847, Sundowner downer uitbreiding 26, Gedeelte 324 ('n gedeelte van Extension 26, Portion 324 (a portion of Portion 234), of Gedeelte 234), van die plaas Boschkop 199,10, Rand the farm Boschkop 199 IQ, Randburg, hereby give burg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have kennis dat by die Stadsraad van Randburg, aansoek applied to the Town Council of Randburg, for the gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning amendment of the town planning scheme known as skema bekend as Randburg dorpsbeplanningskema, Randburg Townplanning Scheme, 1976, by the rezon 1976, deur die hersonering van die eiendomme hierby ing of the property described above, situated at the beskryf, gelee op die hoek van HoneydewwegWes en corner of Honeydew Road West and Boundary Road Boundaryweg, van "Landbou" na "Residensieel 3" from "Agricultural" to "Residential 3" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Particulars of the application will lie for inspection rende gewone kantoorure by die kantoor van die during normal office hours at the office of the Town Randburg, Stadsklerk, Kamer 8116, Burgersentrum, Clerk, Room 8116, Civic Centre, Randburg, and Wes en by die kantore van Wesplan & Assosiate, Coaland plan & Associates, 81 Von Brandis Street, Krugers gebou, Von Brandisstraat 81, Krugersdorp, vir 'n tyd dorp, for a period of 28 days from 3 June 1992 (the perk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 (die datum van date of first publication of this notice) eerste publikasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representations in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at Private Bag skriftelik by die Stadsklerk by die bovermelde ades of 1, Randburg, 2125, and at Wesplan & Associates, PO by Privaat Sak X1, Randburg, 2125, en by Wesplan & Box 7148, Krugersdorp North, within a period of 28 Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, ingedien days from 3 June 1992 word 3 10 KENNISGEWING 1192 VAN 1992 NOTICE 1192 OF 1992 [Regulasie 11 (2)] [Regulation 11 (2)] KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 326 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 326 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 NANSIE 15 VAN 1986) OF 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised agent van die eienaar van Erf 1775, Krugersdorp, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) agent of the owner of Erf 1775, Krugersdorp, hereby (i) van die Ordon nansie give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis planning and Townships Ordinance, 1986, that I dat ek by die Stadsraad van Krugersdorp, aansoek have gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorpdorpsbeplan amendment of the town planning scheme known as applied to the Town Council of Krugersdorp for the ningskema, 1980, deur die hersonering van die eien Krugersdorp Townplanning Scheme, 1980, by the dom hierby beskryf, geleo to Von Brandisstraat, rezoning of the property described above, situated at Krugersdorp, van "Residensieel 4" na "Besigheid 2" Von Brandis Street, Krugersdorp, from "Residential 4" Besonderhede van die aansoek Id ter insae geduto "Business 2" rende gewone kantoorure by die kantoor van die Particulars of the application will lie for inspection Stadsklerk, Stadshuis, Krugersdorp, en by die kantore during normal office hours at the office of the Town van Wesplan & Assosiate, Von Brandisstraat 81, Clerk, Town Hall, Krugersdorp, and Wesplan & Asso Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie dates, 81 Von Brandis Street, Krugersdorp, for a 1992 (die datum van eerste publikasie van hierdie period of 28 days from 3 June 1992 (the date of first kennisgewing) publication of this notice)

89 1 skriftelik 1 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek Objections to or representation in respect of the moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to skriftelik by die Stadsklerk by bovermelde adres of by the Town Clerk at the above address or at PO Box 94, Posbus 94, Krugersdorp, 1740, en by Wesplan & Krugersdorp, 1740, and at Wesplan & Associates, PO Assosiate, Posbus 7149, KrugersdorpNoord, ingedien Box 7149, Krugersdorp North, within a period of 28 word days from 3 June A 0 Von KENNISGEWING 1193 VAN 1992 [Regulasie 11 (2)] NOTICE 1193 OF 1992 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 3848 [Regulation 11 (2)] EN 3849 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEMES 3848 AND 3849 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND NANSIE 15 VAN 1986) TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 324, Turffontein Wes I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised uitbreiding 2, en Erf 702, Winchester Hillsuitbreiding 1, agent of the owner of Erven 324, Turffontein West Johannesburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) Extension 2 and 702, Winchester Hills Extension 1, (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Johannesburg, hereby give notice in terms of section 1986, kennis dat by die Stadsraad van Johannesburg 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Townships Ordi aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbe nance, 1986, that I have applied to the Town Council of planningskema bekend as Johannesburg Johannesburg for the amendment of the town planning dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering scheme known as Johannesburg Town planning van die eiendomme hierby beskryf, gelee (Erf 324) op Scheme, 1979, by the rezoning of the property die hoek van Allinstraat en Hammondweg, Turffontein described above, situated at Erf 32, situated on the Wesuitbreiding 2, en (Ed 702) op die hoek van corner of Allin Street and Hammond Road, Turffontein Sederstraat en Dungarvanlaan, Winchester Hillsuit West Extension 2 and Erf 702, situated on the corner of breiding 1 Erf 324, Turffontein Wesuitbreiding 2 van Seder Street and Dungarvan Avenue, Winchester Hills "Regering" na "Residensieel 3" en Erf 702 Winches Extension 1 Erf 324, Turffontein West Extension 2 ter Hills uitbreiding 1 van "Regering" na "Besigheid from "Government" to "Residential 3" and Erf 702, 4" Winchester Hills Extension 1 from "Government" to "Business 4" Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Particulars of the application will lie for inspection Stadsklerk, Burgersentrum, Johannesburg, en by die during normal office hours at the office of the Town kantore van Wesplan & Assosiate, Coalandgebou, Clerk, Civic Centre, Johannesburg, and Wesplan & Associates, Coaland Building, 61 Von Brandis Street, Brandisstraat 81, Krugersdorp, vir 'n tydperk van Krugersdorp, for a period of 28 days from 3 June dae vanaf 3 Junie 1992 (die datum van eerste publi (the date of first publication of this notice) kasie van hierdie kennisgewing) Objections to or representation in respect of the Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek application must be lodged with or made in writing to moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 the Town Clerk at the above address or at PO Box by die Stadsklerk by die bovermelde adres of 2017, and at Wesplan & Asso by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, en by Wesplan 30733, dates, PO Box 7149, Krugersdorp North, within a & Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, inge period of 28 days from 3 June 1992 dien word 310 KENNISGEWING 1194 VAN 1992 NOTICE 1194 OF 1992 POTGIETERSRUSWYSIGINGSKEMA 71 POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 71 Ek, Hermanus Philippus Potgieter, van die firma I, Hermanus Philippus Potgieter, from the firm Win Winterbach Potgieter en Vennote, Pietersburg, synde terbach Potgieter and Partners, Pietersburg, being the die gemagtigde agent van die eienaar van Resterende authorised agent of the owner of Remaining Portion of Gedeelte van Erf 370, Piet Potgietersrust, gee hiermee Erf 370, Piet Potgietersrust, hereby give notice in terms ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op of section 56 (1) (b) (i) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Stadsraad van Potgietersrus aansoek gedoen het om Town Council of Potgietersrus for the amendment of die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend the townplanning scheme known as Potgietersrus

90 90 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 as Potgietersrus dorpsbeplanningskema, 1984, deur Townplanning Scheme, 1984, by the rezoning of the die hersonering van die eiendom hierbo beskryf,geled property described above, situated at 87 Hooge Street, to Hoogestraat 87, Piet Potgietersrust, van "Resi Piet Potgietersrust, from "Residential 4" with an densieel 4" met 'n bylae tot "Spesiaal" vir kantore en annexure to "Special" for offices and or a residential of 'n residensiele gebruik onderworpe aan sekere voor use subject to certain conditions waardes Particulars of the application will lie for inspection Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu during normal office hours at the office of the Town rende gewone kantoorure by die kantoor van die Clerk, Room 123, Municipality Building, Retief Street, Stadsklerk, Kamer 123, Munisipale gebou, Retief Potgietersrus, for the period of 28 days from 3 June 1992 straat, Potgietersrus, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the Town Clerk at the above address or at PO Box 34, moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Potgietersrus, 0600, within a period of 28 days from skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres 3 June 1992 of by Posbus 34, Potgietersrus, 0600, ingedien of gerig word Address of authorised agent: Winterbach Potgieter & Partners, POBox 2228, Pietersburg, 0700 Tel Adres van gemagtigde agent: Winterbach Potgieter No: (01521) & Vennote, Posbus 2228, Pietersburg, 0700 Tel No (01521) (Reference No: I10027) (Verwysing No: H0027) 310 KENNISGEWING 1195 VAN 1992 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 325 NOTICE 1195 OF 1992 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 325 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON OF 1986) NANSIE 15 VAN 1986) I, Russell Pierre Attwell, being the authorised agent Ek, Russell Pierre Attwell, synde die gemagtigde of the owner of Erf 623, Rant en Dal Township, hereby agent van die eienaar van Erf 623, Ranten Dal give notice in terms of section 56 (1) (b) (I) of the Town dorpsgebied, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) planning and Townships Ordinance, 1986, that I have (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, applied to the City Council of Krugersdorp for the 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Krugersdorp amendment of the Town planning Scheme, known as aansoek dedoen het om die wysiging van die dorps the Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by the beplanningskema bekend as Krugersdorp dorps rezoning of the property described above situated on beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die the south west corner of Robert Broom Avenue and eiendom hierbo beskryf, gelee op die suid westelike Cecil Knight Street from "Residential 1" to "Special" hoek van Robert Broomrylaan en Cecil Knightstraat for an animal clinic and dwelling house, and such uses vanaf "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir 'n diere as the Town Council may approve in writing kliniek en woonhuis, en sodanige gebruike as wat die Particulars of the application will lie for inspection Stadsraad skriftelik mag goedkeur during normal office hours at the office of the Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedu Clerk, Town Hall, Commissioner Street, Krugersdorp, rende gewone kantoorure by die kantoor van die for a period of 28 days from 3 June 1992 Stadsklerk, Stadshuis, Kommissarisstraat, Krugers Objections to or representations in respect of the dorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 application must be lodged with or made in writing to Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek the Town Clerk at the above address or at PO Box 94, moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 Krugersdorp, within a period of 28 days from 3 June skriftelik by die Stadsklerk by die bovermelde adres, of 1992 by Posbus 94, Krugersdorp, ingedien word Address of agent: Attwell & Associates, PO Box Adres van agent: Attwell & Associates, Posbus 490, 490, Pinegowrie, 2123 Pinegowrie,

91 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 486 LOCAL AUTHORITY NOTICE 486 STADSRAAD VAN MODDERFONTEIN PROKLAMERING VAN 'N OPENBARE PAD Hiermee word bekend gemaak dat die Stadsraad van Modderfontein, ooreenkomstig die bepalings van artikel 4 van die "Local Authorities Road Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 van 1904), soos gewysig, 'n versoekskrif tot die Administra teur gerig het om 'n openbare pad soos hierna uiteengesit te proklameer MODDERFONTEIN TOWN COUNCIL PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD It is hereby made known that the Town Council of Modder fontein petitioned the Administrator to proclaim a public road in terms of section 4 of the Local Authorities Roads Ordi nance, 1904 (Ordinance 44 of 1904), the description of the road is as indicated below I BESKRYWING VAN PAD DESCRIPTION OF THE ROAD " 'n Pad oor die plase Modderfontein 38 IR en Longmea A road over the farms Modderfontein 38 IR and Long dow 45 IR" meadow 451R" 'n Afskrif van die versoekskrif en kaarte wat die voorge A copy of petition and a diagram indicating the proposed stelde pad aantoon, le gedurende kantoorure ter insae in die public road lie open tor inspection during office hours at the kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Harley office of the Town Secretary, Municipal Offices, Harley straat, Modderfontein Street, Modderfontein Enige persoon wat belang by die aangeleentheid mag he Any person who desires to lodge an objection to the oracleen beswaar wil aanteken teen die proklamering van die voormation of such road, must submit such objection in writing gestelde pad, moat sodanige beswaar skriftelik in tweevoud, and in duplicate to the Director of Local Government, Private indien by die Direideur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak Bag X437, Pretoria, 0001 and the Town Clerk, Private Bag X437, Pretoria, 0001, en die Stadsklerk, Stadsraad van Mod X1, Modderfontein 1645 by not later than 3 July 1992 derfontein, Privaatsak X1, Modderfontein, 1645, nie later as G HURTER, 3 Julie 1992 Town Clerk G HURTER, Municipal Offices Stadsklerk Harley Street Munisipale Kantore (Private Bag Xi) ' Harleystraat MODDERFONTEIN (Privaatsak X1) 1645 Liks le MODDERFONTEIN (Notice No 12/92) 1645 (Kennisgewing No 12/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 499 LOCAL AUTHORITY NOTICE 499 STADSRAAD VAN BEDFORDVIEW TOWN COUNCIL OF BEDFORDVIEW BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) KENN ISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Bedfordview gee hiermee ingevolge The Town Council of Bedfordview hereby gives notice in artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aanships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an soek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig, deur application to establish the township referred to in the hom ontvang is Schedule hereto, has been received by it Besonderhede van hierdie aansoek Id ter insae gedurende Particulars of this application will lie for inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsbeplanner, normal office hours at the office Of the Town Planner, Room Kamer 214, Burgersentrum, Hawleyweg 3, Bedfordview vir 'n 214, Civic Centre, 3 Hawley Road, Bedfordview, for a period tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 of 28 days from 27 May 1992

92 92 No 4836 OFFISIELE KOEFIANT, 3 JUNIE 1992 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992, skriftelik en tion shall be lodged in writing and in duplicate to the Town in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Clerk at the above address or at PO Box 3, Bedfordview, by Posbus 3, Bedfordview, 2008, ingedien word 2008, within a period of 28 days from 27 May 1992 A J KRUGER, A J KRUGER, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Hawleyweg 3 Hayley Road Posbus 3 PO Box 3 BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW 2008 (Kennisgewing No 38/1992) (Notice No 38/1992) SCHEDULE BY LAE Name of township: Bedfordview Extension 436 Naam van dorp: Bedfordview uitbreiding 436 Full name of applicant: Sarel Petrus van Deventer Voile naam van aansoeker: Sate! Petrus van Deventer Number of erven in proposed township: Two erven Aantal erwe in voorgestelde dorp: Twee erwe Zoning: Special for offices and purposes incidental thereto Sonering: Spesiaal vir kantore en gebruike verwant Description ofland on which township is to be established: daaraan Portion 2 of Holding 337, Geldenhuis Estate Small Holdings Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 2 van Hoewe 337, Geldenhuis Estate Small Situation of proposed township: The proposed township Holdings abuts on Edendale Road, in the north eastern sector of Bedfordview Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is aangrensend tot Edendaleweg in die noordoostelike sektor (Reference: TN 436) van Bedfordview 27 3 (Verwysing: TN 436) LOCAL AUTHORITY NOTICE 508 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 508 CITY OF JOHANNESBURG STADSRAAD VAN JOHANNESBURG NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA (AMENDMENT SCHEME 3601) (WYSIGINGSKEMA 3601) The City Council of Johannesburg hereby give notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hierby ingevolge terms of section 28 (1) (a) read with section 55 of the Town artikel 28 (1) (a) gelees saam met artikel 55 van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 1986), that a draft Townplanning Scheme, to be known as 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wet as Johannesburgse Wysigingskema 3601, bekend gaan Johannesburg Amendment Scheme 3601, has been prestaan, deur horn opgestel is pared by it Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme will be an amendment scheme and contains voorstelle: the following proposals: Om Gedeelte 1 en die resterende gedeelte van Ell 53, To rezone Portion 1 and the remaining extent of Ert 53, Westdene vanaf Residensieel 1 na parkering te hersoneer Westdene, from Residential 1, to parking Die uitwerking hiervan is om die bogenoemde gedeeltes The effect is to sell the above mentioned portions of land to grond aan die "Assemblies of Christ Church" te verkoop vir the Assemblies of Christ Church to be used as a private gebruik as 'n privaat parkeerterrein parking area Die ontwerpskema is vir 'n tydperk van 28 dae venal The draft scheme will lie for inspection during normal office 27 Mei 1992 gedurende gewone kantoorure ter insae in die hours at the office of the Town Clerk, c/o Planning Depart kantoor van die Stadsklerk, p/a Die Beplanningsdeparte ment, Seventh Floor, Room 760, Civic Centre, Braamfontein, ment Sewende Verdieping Burgersentrum, Braamfontein Johannesburg, for a period of 28 days from 27 May 1992 Johannesburg Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe in verband met die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae venal 27 Mei 1992 skriftelik by the above address or at PO Box 30733, Braamfontein, die Stadsklerk by bogenoemde adres besorg of aan Posbus within a period of 28 days from 27 May Braamfontein gerig word G COLLINS, G COLLINS, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein JOHANNESBURG JOHANNESBURG 27 3

93 1 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE1992 No PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 515 LOCAL AUTHORITY NOTICE 515, STADSRAAD VAN KLERKSDORP KEN NISGEWING VAN ONTWERPSKEMA Die Stadsraad van Klerksdorp gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 kennis dot 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Klerksdorp wysigingskema 346 deur horn opgestel is Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP NOTICE OF DRAFT SCHEME The Town Council of Klerksdorp hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that a draft town planning scheme to be known as Klerksdorp Amendment Scheme 346 has been prepared by it This scheme is an amendment scheme and contain the (1) Die hersonering van Parker( 1058, Wilkoppiesuitfollowing proposals: breiding 15, van "Openbare Oopruirnte" na "Resi (1) The rezoning of Park Erf 1058, Wilkoppies Extension densieel 1" 15, from "Public Open Space" to "Residential 1" (2) Die hersonering van Erwe 1013 en 1014, Wilkoppies (2) The rezoning of Erven 1013 and 1014, Wilkoppies uitbreiding 15 van "Residensieel 2" na "Residensieel Extension 15 from "Residential 2" to "Residential 1" The draft scheme will lie for inspection during normal office Die ontwerpskema lb ter insae gedurende gewone hours at the office of the Town Clerk Civic Centre, Pretoria kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burgersen Street, Room 106 for a period of 28 days from 27 May 1992 trum, Pretoriastraat, Kamer 106, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at Besware teen Of vertoe ten opsigte van die skema moet the above address or at PO Box 99, Klerksdorp, within a binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 skriftelik by of period of 28 days from 27 May 1992 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, ingedien of gerig word J L MULLER, J L MULLER, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum KLERKSDORP ' KLERKSDORP 22 April April 1992 (Notice No 44/92) (Kennisgewing No 44/92) 27 3 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 533 LOCAL AUTHORITY NOTICE 533 III STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA 358 NOTICE OF DRAFT TOWN PLANNING SCHEME 358 Die Stadsraad van Potchefstroom gee hiermee ingevolge The Town Council of Potchefstroom hereby gives notice in artikel 28 (1) (a) van Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dal 'n terms of section 28 (1) (a) of the Town planning and ontwerpdorpsbeplanningskema, bekend te staan as Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that a Potchefstroom wysigingskema 358, deur die Stadsraad draft town planning scheme to be known as Amendment opgestel is Scheme 358 has been prepared by it Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This Scheme is an amendment scheme and contains the voorstelle: following proposals: Beskrywingyaned Huidige sonering Hersonering Description of Gedeeltes 12 en "Spesiaal" vir "Voorgestelde property Present zoning Rezoning 13 van Erf 52, winkels, kan nuwe pad" Portions 12 and "Special" for "Proposed New Potchefstroom tore en kantoor 13 of Ed 52, shops offices Road" gebruik Potchefstroom and office use 'n Gedeelte van "Residensieel 1" "Spesiaal" vir A portion of Por "Residential 1" "Special" for 4 Gedeelte 16 winkels, kan lion 16 of Ed shops, offices van Erf 52, Pot tore en kantoor 52, Potchef and office use chefstroom gebruik stroom onderworpe aan sekere voorwaardes subject to certain conditions Die ontwerpskema lb ter insae gedurende gewone kantoorure by die Departement van die Stadsekretaris, The draft scheme will lie for inspection during normal office D Kamer 315, Munisipale Kantore, hoek van Gouws en hours at the Department of the Town Secretary, Room 315 Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae Municipal Offices corner of Gouws and Wolmarans Streets vanaf 27 Mei 1992 Potchefstroom, for a period of 28 days from 27 May 1992

94 94 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992, dit wil se voor must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at of op 25 Junie 1992, skriftelik by of tot die Stadsklerk by the above address or at PO Box 113, Potchefstroom, within bovermelde adres of by Posbus 113, Potchefstroom inge a period of 28 days from 27 May 1992 ie on or before 25 dien of gerig word June 1992 C J F DU PLESSIS, C J F DU PLESSIS, Clerk StadsklerkTown Munisipale Kantore Wolmaransstraat POTCHEFSTROOM 2520 (Kennisgewing No 41/92) Municipal Offices Wolmarans Street POTCHEFSTROOM 2520 (Notice No 41/92) 27 3 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 561 STADSRAAD VAN RUSTENBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA Die Stadsraad van Rustenburg, gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysi gingskema 210 deur horn opgestel is Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: LOCAL AUTHORITY NOTICE 561 TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG NOTICE OF DRAFT SCHEME The Town Council of Rustenburg hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that a draft town planning scheme to be known as Amendment Scheme 210 has been prepared by it This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of portion 349 of Erf 2430, Rustenburg, from public open space" to "residential 1" with a density of one Die hersonering van gedeelte 349 van Erf 2430, Rusten burg, vanaf "openbare oop ruimte" na "residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf dwelling per ed Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kan The draft scheme will lie for inspection during normal office toorure by die kantoor van die Stadsekretaris Kamer 601, hours at the office of the Town Secretary, Room 601, Munici Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir 'n tydperk van pal Offices, Burger Street, Rustenburg, for a period of dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum van eerste publikasie days from 27 May 1992 (the date of first publication of this van hierdie kennisgewing) notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum must be lodged with or made in writing to the Town Clerk, at van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) skriftelik by the above address or at PO Box 16, Rustenburg, 0300, of tot die Stadsklerk, by bovermelde adres of by Posbus 16, within a period of 28 days from 27 May 1992 (the date of first Rustenburg, 0300 ingedien of gerig word publication) W J ERASMUS, W J ERASMUS, Stadsklerk Town Clerk Stadskantore Municipal Offices Posbus 16 PO Box 16 RUSTENBURGRUSTENBURG (Kennisgewing No 52/92) (Notice No 52/92) [ 1/2/4/1/267 (5469)] [ 1/2/4/1/267 (5469) ] 27 3 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 562 LOCAL AUTHORITY NOTICE 562 STADSRAAD VAN RUSTENBURG TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Rustenburg gee hiermee ingevolge arti kel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en The Town Council of Rustenburg hereby gives notice in Dorpe, terms of section 28 (1) 1986 (Ordonnansie No (a) of the 15 van 1986) kennis dat 'n Town planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No 15 of 1986), that ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysia draft town planning scheme to be known as Amendment gingskema 212 deur horn opgestel is Scheme 212 has been prepared by it Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains the voorstel: following proposals: Die hersonering van Gedeeltes 43 tot 47 en 54 tot 58 The rezoning of portions 43 to 47 and 54 to 58 of Ed van Ed 2430 Rustenburg venal "Residensieel 1" na 2430 Rustenburg from "Residential 1" to "Residential "Residensieel 3" in hoogtesone 8 3" in height zone 8

95 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kan The draft scheme will lie for inspection during normal office toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 601, hours at the office of the Town Secretary, Room 601, Munici Stadskantore, Burgerstraat, Rustenburg, vir 'n tydperk van pal Offices, Burger Street, Rustenburg, for a period of dae vanaf 27 Mei 1992 (die datum van eerste publikasie days from 27 May 1992 (the date of first publication of this van hierdie kennisgewing) notice) Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae van 27 Mei 1992 (die datum van must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at eerste publikasie van hierdie kennisgewing) skriftelik by of tot the above address or at PO Box 16, Rustenburg, 0300, die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 16, within a period of 28 days from 27 May 1992 (the date of first Rustenburg 0300, ingedien of gerig word publication) W J ERASMUS, W J ERASMUS, Stadsklerk Town Clerk Stadskantore Municipal Offices Posbus 16 PO Box 16 RUSTENBURG RUSTENBURG (Kennisgewing No 53/92) (Notice No 53/92) [1/2/4/1/269 (208)] [1/2/4/1/269 (208) ] 27 3 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 567 LOCAL AUTHORITY NOTICE 567 STADSRAAD VAN SANDTON TOWN COUNCIL OF SANDTON KEN N ISG EW ING VAN NAAMVERANDERING VAN NOTICE OF CHANGE OF NAME OF VOORGESTELDE DORP PROPOSED TOWNSHIP Kennis word hiermee gegee dat die naam van die voorge Notice is hereby given that the name of the proposedtownship Witkoppen Extension 22, as advertised in the stelde dorp Witkoppen uitbreiding 22, soos geadverteer in Official Gazette, the Citizen and the Beeld in terms of section die Offisidle Koerant, die Citizen en die Beeld in terme van 69 (6) (a) of the Transvaal Town planning and Townships artikel 69 (6) (a) van die Transvaal dorpsbeplanning en Ordinance 1986, on 29 January 1992 and 5 February 1992, Dorpe Ordonnansie 1986, op 29 Januarie 1992 en 5 Februa Notice No 19/92, is hereby changed for practical reasons to rie 1992, Kennisgewing No 19/92, hiermee om praktiese Paulshof Extension 41 redes verander word na Paulshof uitbreiding 41 S E MOSTERT, S E MOSTERT, Town Clerk Stadsklerk Sandton Town Council Sandton Stadsraad PO Box Posbus SANDTON SANDTON May Mei 1992 (Notice No 112/92) (Kennisgewing No 112/92) (Ref No 16/3/1P05 41) (Verwysing No 16/3/1P05 41) D LOCAL AUTHORITY NOTICE 573 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 573 TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT 5TADSRAAD VAN NELSPRUIT PERMANENT CLOSURE OF PARK PERMANENTE SLUITING VAN PARK Notice is hereby given in terms of section 68 of the Local Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 68 van die Government Ordinance, No 17 of 1939, that the Town Coun Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat die cil of Nelspruit intends to close a portion of Park Ed 2931, Stadsraad van Nelspruit van voorneme is om gedeelte van Nelspruit Extension 14, permanently and to alienate the said Parked 2931, Nelspruit uitbreiding 14, permanent te sluit met property in terms of section 79 (18) of the Local Government die doel om die eiendom ingevolge die bepalings van artikel Ordinance, No 17 of 1939, by means of private treaties 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 A plan indicating the portion of park to be closed, is avail van 1939, per privaat ooreenkoms te vervreem able and may be inspected during office hours at the office of Die plan van die ligging van die gedeelte van die park wat the Town Secretary, Room 116, Civic Centre, Nel Street, gesluit gaan word aandui, le ter insae by die Stadsekretaris, Nelspruit, until 29 July 1992 Kamer 116, Burgersentrum, Nelstraat, Nelspruit, gedurende Any person desirous of objecting to the proposed closing, kantoorure tot 29 Julie 1992 or who wishes to make recommendations in this regard, or Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die perms who will have any claim for compensation if such closing is nente sluiting van die parkgedeelte of vertoe wil rig, of enige executed, should lodge such objections or recommendations eis tot skadevergoeding sal he indien sodanige sluiting uitge or claims, as the case may be in writing to the Town Clerk, voer word, moet sodanige besware of vertoe of eis, na gelang PO Box 45, Nelspruit, 1200 to reach him on or before 29 van die geval, skriftelik rig aan die Stadsklerk Posbus 45, July 1992 Nelspruit, 1200 om hom voor of op 29 Julie 1992, te bereik D W VAN ROOYEN, W VAN ROOYEN, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, PO Box 45, Nelspruit Burgersentrum, Posbus 45, Nelspruit 27 3

96 96 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 586 LOCAL AUTHORITY NOTICE 586 KENNISGEWING VAN 'N AANSOEK OM STIGTING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT 'N DORP OF A TOWNSHIP Die Stadsraad van Verwoerdburg gee hiermee ingevolge The Town Clerk of Verwoerdburg, hereby gives notice in artikel 96 (3) gelees met artikel 69 (6) (a) van die Ordonnan terms of section 96 (3) read with section 69 (6) (a) of the sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), of an van 1986), kennis van 'n aansoek om die dorp in die Bylae application to establish the township referred to in the hierby genoem, te stig Annexure hereto, has been received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende Particulars of the application will lie for inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 12, 12, Departement van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Department of the Town Secretary, Municipal Offices, corner hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Verwoerdburg, vir 'n of Basden Avenue and Rabie Street, Verwoerdburg, for a tydperk van 28 dae vanaf 27 Mei 1992 period of 28 days from 27 May 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 28 dae vanaf 27 Mei 1992, skriftelik en in tweevoud by tion must be lodged with or made in writing and in duplicate to of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Posbus 14013, the Town Clerk at the above address or at PO Box 14013, Verwoerdburg, 0140, ingedien of gerig word Verwoerdburg city within a period of 28 days from 27 May P, J GEERS, 1992 Stadsekretaris P J GEERS, VERWOERDBURG Town Clerk 13 Mei 1992 VERWOERDBURG (Kennisgewing No 27/92) 13 May 1992 BYLAE Naam van dorp: Die Hoewes uitbreiding 91 (Notice No 27/92) ANNEXURE Voile naam van aansoeker: Van Wyk & Vennote Name of township: Die Hoewes Extension 91 Namens: Ivor Home Wells Name of applicant: Van Wyk & Partners Aantal erwe in voorgestelde dorp: ResidenSieel 2 = 4 erwe On behalf of: Ivor Home Wells Spesiaal = 1 erf Number of erven: Residential 2 = 4 erven Special = 1 erf Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established:,hoewe 147, Lyttelton landbouhoewes uitbreiding 1, en Holding 147, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1, and Gedeelte 50 van die pleas Lyttelton 381 JR Portion 50 of the farm Lyttelton 381 JR Ligging van voorgestelde dorp: Gelee op die hoek van Situation of proposed township: Situated on the corner of Jean en Lenchenlaan, ongeveer een kilometer vanaf Jean and Lenchen Streets, approximately one kilometre Verwoerdburgstad from Verwoerdburgstad (Verw 16/3/1/447) (Ref 16/3/1/447) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1532 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1532 AKASIAWYSIGINGSKEMA 31 AKASIA AMENDMENT SCHEME 31 Die Stadsraad van Akasia verklaar hierby ingevolge die The Town Council of Akasia hereby in terms of the provi bepalings van artikel 125 (1) (a) van die Ordonnansie op sions of section 125 (1) (a) of the Town planning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat by 'n wysigingskema Townships Ordinance, 1986, declares that it has approved synde 'n wysiging van die Akasia dorpsbeplanningskema, an amendment scheme being an amendment of the Akasia 1988, wat uit dieselfde grond as die dorp Teresapark Town planning Scheme, 1988, comprising the same land as uitbreiding 11 bestaan, goedgekeur het included in the Township of Theresapark Extension 11 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Stadsklerk van Akasia en are filed with the Town Clerk, Akasia Town Council and the die Hoof van die Departement van Plaaslike Bestuur, Behui Head of the Department of Local Government, Housing and sing en Werke: Administrasie: Volksraad, Pretoria, en is Works: Administration: House of Assembly, Pretoria, and are beskikbaar vir inspeksie op alle redelike lye open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Akasia wysiging This amendment is known as Akasia Amendment skema 31 Scheme 31 J S DU PREEZ, J S DU PREEZ, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Dalelaan Dale Avenue Doreglandbouhoewes Doreg Agricultural Holdings 3 Junie June 1992 (Kennisgewing No 88/1991) (Notice No 88/1991) 4I

97 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No PLAASLIKE BESTUURSKENNtSGEW1NG 1533 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1533 STADSRAAD VAN AKASIA VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP TOWN COUNCIL OF AKASIA DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 103 van die Ordonnansie op Dorps In terms of Section 103 of the Town planning and beplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), ver Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), the klaar die Stadsraad van Akasia hierby die dorp Theresapark Town Council of Akasia hereby declares Theresapark Exten uitbreiding 11 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die sion 11 to be an approved township subject to the conditions voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae set out in the Schedule hereto BYLAE SCHEDULE STAAT VAN VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR THERESAPARK UITBREIDING ELF (11) STATEMENT OF THE CONDITIONS UNDER WHICH THE BK (HIERNA DIE AANSOEKDOENER/DORPSEIENAAR APPLICATION MADE BY THERESAPARK EXTENSION GENOEM) INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ELEVEN (11) CC (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE HOOFSTUK III VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS APPLICANT/TOWNSHIP OWNER) UNDER THE PROVI BEPLANNING EN DORPE, 1986, OM TOESTEMMING OM SIONS OF CHAPTER III OF THE TOWN PLANNING AND 'N DORP TE STIG OP DIE RESTERENDE GEDEELTE VAN TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986, FOR PERMISSION TO GEDEELTE 81 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 63) VAN ESTABLISH A TOWNSHIP ON THE REMAINING PORTION DIE PLAAS WITFONTEIN 301JR OF PORTION 81 (A PORTION OF PORTION 63) OF THE 1 STIGTINGSVOORWAARDES FARM WITFONTEIN 301 JR HAS BEEN GRANTED (1) NAAM 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT Die naam van die dorp is Theresaparkuitbreiding (I) NAME 11 The name of the Township is Theresapark Exten (2) ONTWERP sion 11 Die dorp bestaan uit erwe en strafe soos aangedui (2) DESIGN op plan A15/4/ The township consists of erven and streets as indi (3) BEGIFTIGING (IN KONTANT) cated on plan A15/4/1 T439 (a) Betaalbaar aan die piaaslike bestuur: (3) ENDOWMENT (IN CASH) Die dorpseienaar moet kragtens die bepa (a) Payable to the local authority lings van artikel 98 (3) van die Ordonnansie The township owner shall, in terms of the op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, aan die provisions of section 98 (3) of the Town plan plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale ning and Townships Ordinance, 1966, pay a bedrag van R2 900 betaal welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word lump sum endowment of R2 900 to the local vir die verkryging van een of meer parke authority for the provision of one or more (openbare oopruimte) parks (public open space) Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens Such endowment is payable in terms of die bepalings van artikel 81 van genoemde section 81 of the said Ordinance Ordonnansie (4) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF (4) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOOR TITLE WAARDES All erven shall be made subject to existing condi Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan tions and servitudes, if any, including the reserve bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, tion of the rights to minerals met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale (5) ACCESS No access from First Avenue to the township and (5) TOEGANG no egress to First Avenue from the township is Geen ingang van Eerste Laan tot die dorp en geen allowed uitgang tot Eerste Laan uit die dorp word toegelaat nie (6) ACCEPTANCE AND' DISPOSAL OF STORM (6) ONTVANGS EN VERSORING VAN STORM WATER The township owner shall arrange for the drainage of the township to fit that of First Avenue and for all Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering ' stormwater running off or being diverted from the van die dorp so reel dat dit inpas by die van Eerste Laan en moet die stormwater wat van die road to be received and disposed of pad WATER afloop of afgelei word, ontvang en versorg (7) DEMOLITION OF BUILDINGS AND STRUC (7) SLOPING VAN GEBOUE EN STRUKTURE TURES Die dorpseienaar moet op eie koste elle The township owner shall at its own expenses bestaande geboue en strukture wat binne boulyn cause all existing buildings and structures situated reserwes, kantruimtes of oor gemeenskaplike within the building line reserves, side spaces or grense gelea is, Iaat sloop tot bevrediging van die over common boundaries to be demolished to the plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit satisfaction of the local authority, when required by vereis: the local authority to do so'

98 _ 98 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUN ie 1992 (8) VERWYDERING VAN ROMMEL (8) REMOVAL OF LITTER Die dorpseienaar moet op eie koste alle rommel binne die dorpsgebied laat verwyder tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die pleaslike bestuur dit vereis The township owner shall at its own expenses cause all litter within the township area to be removed to the satisfaction of the local authority, when required by the local authority to do so (9) VERSKUIWING OF DIE VERVANGING VAN (9) REMOVAL OR REPLACEMENT OF MUNICIPAL MUNISIPALE DIENSTE SERVICES lndien dit as gevolg van die stigting van die dorp If, by reason of the establishment of the township, nodig word om enige bestaande munisipale it should become necessary to remove or replace dienste verskuif of te vervang moet die koste daar any existing municipal services, the cost thereof van deur die dorpseienaar gedra word shall be borne by the township owner (10) VOORSIENING VAN NOODSAAKLIKE DIENSTE (10) PROVISION AND INSTALLATION OF ESSEN Die aansoeker moet die nodige merinos met die TIAL SERVICES plaaslike owerheid tref met betrekking tot die voor The applicant shall make the necessary arrange siening en installering van water, elektrisiteit en ments with the local authority for the provision and sanitere dienste asook die bou van spate en installation of water, electricity and sanitation as stormwaterdreinering in die dorp Sodanige well as the construction of roads and stormwater reelings sal onder meer ook voorsiening maak vir: drainage in the township Such arrangements (a) die voorsiening, installering en ved van shall, inter alia, make provision for: bogrondse brandkrane volgens SABS (a) the provision, installation and painting of fire spesifikasie kode 090/1972; en hydrants above ground in accorance with (b) die voorsiening en oprigting van straatnaam SABS specification code 090/1972; and borde en verkeerstekens in die dorp asook (b) the provision and erecting of street name die merk van paaie met verkeerspadmerke tot boards and traffic signs in the township as bevrediging van die plaaslike owerheid well as the mark of roads with traffic road 2 TITELVOORWAARDES marks, to the satisfaction of the local authority (1) VOORWAARDES OPGELE DEUR DIE PLAAS LIKE OWERHEID KRAGTENS DIE BEPALINGS 2 CONDITIONS OF TITLE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN (1) CONDITIONS IMPOSED BY THE LOCAL AUTH NING EN DORPE, 1986 ORITY IN TERMS OF THE PROVISIONS OF Alle erwe is onderworpe aan die volgende voor THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS waardes: ORDINANCE, 1986 verstande (a) Die el is onderworpe aan 'n serwituut 2 m All erven is subject to the following conditions: breed, yir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in bestuur, langs enige twee grense, uitgeson favour of the local authority, for sewerage and derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n other municipal purposes, along any two pypsteelerf, 'n addisionele serwituut vir muni boundaries other than a street boundary and sipale doeleindes 2 m breed oor die toe in the case of a panhandle ert, an additional gangsgedeelte van die erf indien en wanneer servitute for municipal purposes 2 m wide verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien across the access portion of the el, if and dat die plaaslike bestuur van enige when required by the local authority: Provided sodanige serwituut tag afsien that the local authority may dispense with any (b) Geen Igeboue of ander strukluur mag binne such servitude die voornoemde serwituutgebied opgerig (b) No building or other structure shall be erected word nie en geen grootwortelbome mag binne within the aforesaid servitude area and no die gebied van sodanige serwituut of binne 'n largerooted trees shall be planted within the afstand van 2 m daarvan geplant word nie area of such servitude or within 2 m thereof (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige (c) The local authority shall be entitled to deposit materiaal wat deur horn uitgegrawe word temporarily on the land adjoining the afore tydens die aanleg, onderhoud of verwydering said servitude such material as may be exca van sodanige rioolhoofpypleidings en ander vated by it during the course of the construc werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik tion, maintenance or removal ag tydelik te plaas op die grond wat aan die of such sewe rage mains and other works as it, voornoemde serwituut grens en voorts in its discre is did plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe tion may deem necessary and shall further be gang tot genoemde grond vir die voomoemde entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any dam 4 doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende age done during the process of the construcdie aanleg, onderhoud of verwyderings van tic" maintenance or removal of such sewe sodanige rioolhoofpypleidings en ander rage mains and other works being made good werke veroorsaak word by the local authority :

99 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE1992 No (2) VOORWAARDE OPGELE KRAGTENS 00R (2) CONDITION IMPOSED IN TERMS OF AN EENKOMS TUSSEN DIE PLAASLIKE OWER AGREEMENT BETWEEN THE LOCAL AUTH HEID EN DIE AANSOEKDOENER ORITY AND THE APPLICANT Die aansoeker moet op koste van die plaaslike The applicant shall, at the expense of the local bestuur 'n serwituut van regvanweg, soos aan authority, register a servitude of right of way, as gedui op Plan A15/4/1 T439, oor Erf 1294 ten indicated on plan A15/4/1 T439, over Ed 1294 in gunste van Gedeelte 148 van die pleas Witfontein favour of Portion 148 of the farm Witfontein JR registreer JR J S DU PREEZ, J S DU PREEZ, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Dalelaan 16 Doreg landbouhoewes 3 Junie 1992 (Kennisgewing No 87/91) Municipal Offices 16 Dale Avenue Doreg Agricultural Holdings 3 June 1992 (Notice No 87/91) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1534 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1534 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN WATER AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES Kennis geskied hierby ingevolge die bepalings van artikel FOR THE SUPPLY OF WATER 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Notice is hereby given in terms of section 80B (8) of the die Stadsraad van Alberton by spesiale besluit die Vasstel Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of ling van Gelde vir die Voorsiening van Water afgekondig by Alberton has by special resolution further amended the die Plaaslike Bestuurskennisgewing 777 van 21 Mean 1990, Determination of Charges for the Supply of Water published soos gewysig, met ingang 1 April 1992 verder gewysig het under Local Authority Notice 777 dated 21 March 1990, as deur subitem (1) van item 1 van Deel I deur die volgende te amended, with effect from 1 April 1992 by the substitution for vervang: subitem (1) of item 1 of Part I of the following: "(1) NORMALE TARIEF "(1) NORMAL TARIFF Hierdie tarief geld te alle tye wanner die tarief onder ' subitem (2) nie van toepassing is nie This tariff shall be In force at all times when the tariff under subitem (2) is not applicable (a) Vir die lewering van water in grootmaat aan 'n woonstel, 'n meenthuis of 'n woonhuis met 'n (a) For the supply of water in bulk to a flat, a town woonstel (hetsy onder een dak of nie) per maand house or a dwellinghouse with a flat (whether of gedeelte daarvan per woonstel, meenthuis of under the same roof or not), per month or part woonhuis met 'n woonstel: thereof, per flat, town house or dwelling house Per IR of with a flat: gedeelte Per ke or daarvan part thereof (i) Vir die eerste 30 ke (i) For the first 30 ke 101,02c Oh Vir die volgende 30 Re 113,05c 101,029 (ii) For the next 30 ke 113,05c (iii) Daarna 119,10c (iii) Thereafter 119,10c (b) Vir die lewering van water behalwe soos in paragraaf (a) beoog, per maand of gedeelte daarvan: (b) For the supply of water, except as contemplated in paragraph (a), per month or part thereof: Per ke of gedeelte Per ke or daarvan part thereof (i) Vir die eerste 30 Id 101,02c (i) For the first 30 ke 101,02c (ii) Vir die volgende 301X 113,05c (ii) For the next 30 ke 113,05c (iii) Daarna 119,10c (iii) Thereafter 119,10c (c) Die heffing in paragraaf (b) (iii) vermeld, is aan 'n (c) The charge referred to in paragraph (b) (iii) is sub Rotting van 10% onderhewig ten opsigte van 'n ject to a rebate of 10% in respect of a consump verbruik van meer as ke per maand Lion in excess of ke per month Die gelde sluit nie belasting op toegevoegde waarde in The charges do not include value added tax" nie" W M C MEYER, W M C MEYER, Acting Town Clerk Waarnemende Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum Alwyn Taljaardlaan Alwyn Taljaard Avenue NEW REDRUTH NEW REDRUTH 7 Mei May 1992 (Kennisgewing No 5/4/2/18 9/1992) (Notice No 5/4/2/18 9/1992)

100 100 No 4836 OFFISIELE KOEFtANT, 3 JUNIE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1535 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1535 DOR PSRAAD VAN BALFOUR VILLAGE COUNCIL OF BALFOUR WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES LEWERING VAN ELEKTRISITEIT FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordi Bestuur, 1939, word hiermee bekendgemaak dat die nance, 1939, it is hereby notified that the Village Council of Dorpsraad van Balfour, by spesiale besluit, die Vasstelling Balfour, has, by special resolution, amended the Determin van Gelde vir die Lewering van Elektrisiteit, gepubliseer by ation of Charges for the Supply of Electricity, published under Plaaslike Bestuurskennisgewing 3697 ban 25 September Local Authorities Notice 3697 dated 25 September 1991 with 1991 met ingang van 15 Januarie 1992 soos volg gewysig effect from 15 January 1992, as follows: het: 1 By the substitution in item 5 (1) (e) for the expression 1 Deur in item 5 (1) (e) die uitdrukking 32% deur die 32% of the expression 41% uitdrukking 41% te vervang 2 By the substitution in item 8 for the expression 32% of 2 Deur in item 8 die uitdrukking 32% deur die uitdrukking the expression 41% 41% te vervang M JOUBERT, M JOUBERT, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore Private Bag X1005 Privaatsak X1005 BALFOUR BALFOUR June Junie 1992 (Notice No 18/1992) (Kenn isgewing No 18/1992) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1536 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1536 TOWN COUNCIL OF BETHAL STADSRAAD VAN BETHAL Notice is hereby given in terms of section 65bis (1) of the Ingevolge die bepalings van artikel 65bis (1) van die Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance No 17 of Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie ), as amended, that the Town Council of Bethel resolved van 1939), soos gewysig, word hiermee kennis gegee dat die to determine the following routes and stopping places Stadsraad van Bethel besluit het om die volgende roetes en (loading and unloading of passengers) of Black taxicabs with stilhouplekke (op en aflaaipunte van passasiers) vir Swart effect from 1 June 1992: huurmotors met ingang 1 Junie 1992 vas te stel: Route No 1: Roete No 1: (Use of this route is restricted between the hours 06:00 (Gebruik van die roete word beperk tot die tyd 06:00 until 09:00) tot 09:00) Point of departure: emzinoni Township, along Kleynhans Vertrekpunt: emzinoni dorpsgebied, reguit met Kleynhans Street, turn left in Joubert Street, turn right into Du Plooy straat, links in Joubertstraat, regs in Du Plooystraat, links in Street, turn left into Eeufees Street with stopping place Eeufeesstraat met stilhouplek (slegs aflaaipunt) by die eerste (unloading only) at the first parking space in Eeufees Street, parkeervak in Eeufeesstraat; reguit met Eeufeesstraat, regs forward with Eeufees Street, turn right into Church Street with in Kerkstraat met stilhouplek (slegs aflaaipunt) by die eerste stopping place (unloading only) at the first parking space, parkeervak, reguit met Kerkstraat tot by die Huurmotorstaan forward with Church Street to the Taxi rank at the corner of plek op die hoek van Kerk en Clercqstraat Church Street and Clercq Street Hierdie roete sal alleenlik gebruik word vir die aflaai van This route shall be used only for the unloading of passen werkers wat veral by groot instansies soos OTK en Voortrek gers working mainly at large firms, namely OTK and Voor kerwinkels werksaam is trekkerwinkels Roete No 2: Route No 2: Vertrek vanaf emzinoni dorpsgebied, reguit met Kleyn Departure from emzinoni Township, along Kleynhans hansstraat, links in Joubertstraat, regs in Markstraat met Street, turn left in Joubert Street, turn right into Mark Street stilhouplek (slegs aflaaipunt) regoor die gebou van die Departement van Binnelandse Sake, reguit met Markstraat, with stopping place (unloading only) across the building of the Department of Interior, forward with Mark Street, turn left links in Clercqstraat met stilhouplek (slegs aflaaipunt) by die into Clercq Street with stopping place (unloading only) at the eerste parkeervak, reguit na die Huurmotorstaanplek op die first parking space, forward to the Taxi rank at the corner of hoek van Kerk en Clercqstraat Church Street and Clercq Street Roete No 3: Route No 3: Vanaf die huurmotorstaanplek op die hoek van Kerk en Departure from the taxi rank at the corner of Church Street Clercqstraat, regs in Kerkstraat tot by Joubertstraat, linksin and Clercq Street, turn right into Church Street towards Joubertstraat, links in Kleynhansstraat en reguit tot in die Joubert Street, turn left into Joubert Street, turn left in Kleyn emzinoni dorpsgebied hans Street forward to the emzinoni Township Ander stilhouplekke: (Geen wagtyd vir passasiers word Other stopping places: (Waiting for passengers will not be toegelaat by hierdie stilhouplekke nie) allowed at this stopping places) 1 In Stasieweg 1 In Station Road In Scheepersstraat 2 In Scheepers Street 2 3 Trichardt/Secundapad 3 Trichardt/Secunda Road

101 I I OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Die Raadsbesluit waarin die roetes en stilhouplekke vir The Council's resolution describing the routes and Swart huurmotors aangetoon word, re gedurende kantoorure stopping places for Black taxicabs is open for inspection in Kamer 106, in die departement van die Stadsekretaris, during office hours at Room 106, department of the Town Burgersentrum, Markstraat, Bethal, ter insae Secretary, Civic Centre, Mark Street, Bethal Enigiemand wat beswaar teen die metes en stilhouplekke Any person who wishes to lodge an objection against the wil aanteken moet sodanige beswaar skriftelik binne 21 dae routes and the stopping places must do so in writing to the vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing by undersigned within 21 days of publication of this notice ondergetekende indien J VAN A VAN NIEKERK, J VAN A VAN NIEKERK, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum BETHAL Posbus BETHAL 3 June (Notice No 26/5/92) 3 Junie 1992 (Kennisgewing No 26/5/92) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1537 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1537 TOWN COUNCIL OF BENONI STADSRAAD VAN BENONI AMENDMENT OF: (1) TARIFFS FOR ELECTRICITY WYSIGING VAN: (2) SEWERAGE SERVICES: TARIFF OF CHARGES (1) GELDE VIR ELEKTRISITEIT (3) TARIFF OF CHARGES FOR COLLECTION AND (2) RIOLERINGSDIENS: TARIEF VAN GELDE REMOVAL OF REFUSE AND SANITARY (3) TARIEF VIR DIE AFHAAL EN VERWYDERING SERVICES VAN AFVAL EN SAN ITEITSDIENSTE (4) WATER SUPPLY: TARIFF OF CHARGES (4) WATERTOEVOER: TARIEF VAN GELDE Notices is hereby given in terms of section BOB (3) of the Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 8013 (3) van die Local Government Ordinance, 17 of 1939, that the Town Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat die Council of Benoni has by special resolution with effect from Stadsraad van Benoni by spesiale besluit die volgende gelde 1 July 1992 further amended the following charges in order to verder gewysig het met ingang 1 Julie 1992 ten einde recover increased costs: verhoogde koste to verhaal: (1) Tariffs for Electricity published under Municipal Notice (1) Gelde vir Elektrisiteit gepubliseer by Munisipale 87 of 16July 1980; Kennisgewing 87 van 16 Julie 1980; (2) Tariff of Charges for Sewerage Services published (2) Tarief van Gelde vir Rioleringsdiens gepubliseer by under Municipal Notice 89 of 16 July 1980; Munisipale Kennisgewing 89 van 16 Julie 1980; (3) Tariff of Charges for Collection and Removal of Refuse (3) Tarief vir die Afhaal en Verwydering van Afval en and Sanitary Services published under Municipal Saniteitsdienste gepubliseer by Munisipale Kennis Notice 90 of 16 July 1980; and gewing 90 van 16 Julie 1980; en (4) Tariff of Charges for Water Supply published under (4) Tarief van Gelde vir Watertoevoer gepubliseer by Municipal Notice 88 of 16 July 1980 Munisipale Kennisgewing 88 van 16 Julie 1980 A copy of the special resolution of the Council and full 'n Afskrif van die spesiale besluit van die Raad en voile particulars of the amendments are open for inspection during besonderhede van die wysigings is gedurende kantoorure ter office hours in the office of the Town Secretary, Municipal insae in die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Offices, Elston Avenue, Benoni for a period of fourteen days Kantore, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van veertien dae from the date of publication of this notice in the Official vanaf publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Gazette Koerant Enige persoon wat beswaar teen die gewysigde tariewe wil Any person who desires to record his objection to the aanteken, moet sodanige beswaar skriftelik by die onder amended Tariff of Charges, shall do so in writing to the getekende indien, binne veertien dae vanaf publikasie van undersigned within fourteen days of the publication of this hierdie kennisgewing in die Offisidle Koerant notice in the Official Gazette 0 H P BOTHA, H P BOTHA, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Administratiewegebou Administrative Building Elstonlaan Elston Avenue BENONI BENONI Junie 1992 (Kennisgewing No 75/1992) 3 June 1992 (Notice No 75/1992) 1

102 102 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1538 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1538 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI WYSIGING VAN DIE GELDE VIR DIE GEBRUIK VAN AMENDMENT OF THE CHARGES FOR THE USE OF SANITERE TERREINVULLINGSPERSEEL SANITARY LANDFILL SITE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B (8) van die Notice is hereby given in terms of section 80B (8) of the Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of van Benoni, by spesiale besluit, die Gelde vir die Gebruik van Benoni has by special resolution further amended with effect die Sanitere Terreinvullingsperseel, gepubliseer by Munisi from 1 July 1992 the Charges for the Use of the Sanitary pale Kennisgewing 108 van 8 Augustus 1984 soos volg Landfill Site, published under Municipal Notice 108 of 8 verder gewysig het met inwerkingtreding vanaf 1 Julie 1992: August 1984, as follows: Deur na item (23) die volgende in te voeg: By the insertion after item (23) of the following: "(3) Tuinvullisterreine "(3) Garden refuse sites (31) R50,00 per maand, per voertuig en/of sleepwa, per (31) R50,00 per month, per vehicle and/or trailer, per tuindiensmaatskappy, vooruitbetaalbaar vir een garden service company, payable in advance for jaar" one year" H P BOTHA, H P BOTHA, Stadsklerk Town Clerk Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices Elstonlaan Elston Avenue BENONIBENONI Junie June 1992 (Kennisgewing No 67/1992) (Notice No67/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1539 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1539 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI WYSIGING VAN GELDE VIR PARKERING OP AMENDMENT OF CHARGES FOR PARKING ON PARKEERTERREINE PARKING GROUNDS Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van arti Notice is hereby given in terms of section BOB (8) of the kel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of dat die Stadsraad van Benoni by spesiale besluit die Gelde Benoni has by special resolution further amended the vir Parkering op Parkeerterreine gepubliseer by Munisipale Charges for Parking on Parking Grounds published under Kennisgewing 6 van 25 Januarie 1984, soos volg verder Municipal Notice 6 of 25 January 1984, with effect from 1 gewysig het met Ingang van 1 April 1992: April 1992: Deur in item 3 (a) die uitdrukking "R3,00 per voertuig per By the substitution in item 3 (a) for the expression "R3,00 dag of deel daarvan" deur die uitdrukking "R0,50 per voer per vehicle per day or part thereof" of the expression "R0,50 tuig per uur of deal daarvan" te vervang per vehicle per hour or part thereof" H P BOTHA, H P BOTHA, Stadsklerk Town Clerk Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices Elstonlaan Elston Avenue BENONI BENONI Junie June 1992 (Kennisgewing No 65/1992) (Notice No 65/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1540 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1540 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI KENN ISG EWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL WAARDERINGSLYS AANVRA VALUATION ROLL (Regulasie 5) (Regulation 5) Kennis word hierby ingevolge artikel 12 (1) (a) van die Notice is hereby given in terms of section 12 (1) (a) of the Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die Voorlopige 1977), that the Provisional Valuation Roll for the financial Waarderlingslys vir die boekjaar 1 Julie 1992 tot 30 Junie year, 1 July 1992 to 30 June 1993, is open for inspection at 1993 oop is vir inspeksie by die kantoor van die Plaaslike the office of the Local Authority of Benoni from 4 June 1992 Bestuur van Benoni vanaf 4 Junie 1992 tot 6 Julie 1992 en to 6July 1992 and any owner of rateable property or other I enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat person who so desires to lodge an objection with the Town

103 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van Clerk in respect of any matter recorded in the Provisional enige aangeleentheid in die Voorlopige Waarderingslys Valuation Roll as contemplated in section 10 of the said Ordi opgeteken, soos in artikel 10 van die genoemde Ordonnan nance including the question whether or not such property or sie beoog, in te dien, insluitende die vraag of sodanige eien portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt dom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling therefrom or in respect of any omission of any matter from van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte such roll shall do so within the said period van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne gemelde tydperk The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at the address indicated below and attention is Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is specifically directed to the fact that no person is entitled to by die adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word urge any objection before the Valuation Board, unless he has spesifiek gevestig op die teit dat Been persoon geregtig is om timeously lodged an objection in the prescribed form enige beswaar voor die Waarderingsraad te opper tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het H P BOTHA, nie Town Clerk H P BOTHA, Administrative Building Stadsklerk Elston Avenue Administratiewe Gebou BENONI Elstonlaan 1501 BENONI 3 June (Notice No72/1992) 3 Junie 1992 (Kennisgewing No 72/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1541 PLAASLIKE BESTUUR VAN BENONI KENNISGEWING VAN ALGEMENE BELASTING EN VAN VASGESTELDE DAE VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1992 TOT 30 JUNIE 1993 Kennis word hiermee gegee, ingevolge artikels 26 en 41 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977, dat onderworpe van die goedkeuring van die Administrateur die volgende algemene belasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare eien dom soos in die Voorlopige Waarderingslys of Voorlopige Aanvullende Waarderingslys opgeteken LOCAL AUTHORITY NOTICE 1541 LOCAL AUTHORITY OF BENONI NOTICE OF GENERAL RATE AND OF FIXED DAYS FOR PAYMENT IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 1992 TO 30 JUNE 1993 Notice is hereby given in terms of sections 26 and 41 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977) that subject to the approval of the Administrator the following general rate has been levied in respect of the above mentioned financial year on rateable property recorded in the Provisional Valuation Roll or Provisional Supplementary Valuation Roll: (a) On the site value of any land or right in land: (a) Op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond: 5,50 cents (five comma five cents) 5,50 sent (vyf komma vyf sent) in die Rand In respect of the following incorporated areas the general opsigte van die volgende ingelyfde gebiede; word die rates as set out below have been levied in terms of section 26 algemene betaling soos hieronder uiteengesit, kragtens arti and 41 of the Ordinance in respect of the above mentioned kels 26 en 41 van die Ordonnansie ten opsigte van bover financial year on rateable property recorded in the Provimelde boekjaar gehef op belasbare eiendom soos in die sional Valuation Roll of Provisional Supplementary Valuation Voorlopige Waarderingslys of Voorlopige Aanvullende Waar Roll: deringstys opgeteken: (b) Putfontein 26 IR (b) Putfontein 26 IF? On the site value of any land or right in land in respect of Op die terreinwaarde van enige grond of reg in grond ten the following areas: opsigte van die volgende gebiede: 1 The Farm Putfontein 26 IR 1 Die Pleas Putfontein 26 IR 2 Gordon's View Agricultural Holdings 2 Gordon's View landbouhoewes 3 Hillcrest 3 Hillcrest Agricultural Holdings landbouhoewes 4 Inglethorpe 4 Inglethorpe Agricultural Holdings landbouhoewes 5 Lilyvale 5 Lilyvale Agricultural Holdings landbouhoewes 6 Putfontein landbouhoewes 6 Putfontein Agricultural Holdings 7 Shangrila landbouhoewes 7 Shangrila Agricultural Holdings Ten (i) 1 sent (een sent) in die Rand ten opsigte van (i) 1 cent (one cent) in the Rand in respect of Plaasgedeeltes en Landbouhoewes kleiner Farm Areas and Agricultural Holdings smaller as 1 ha than 1 ha (ii) 2,4 sent (twee komma vier sent) in die Rand (ii) 2,4 cents (two comma four cents) in the Rand ten opsigte van Plaasgedeeltes Landbou in respect of Farm Areas and Agricultural hoewes groter as 1 ha asook alle grond wet Holdings greater than 1 ha including all land vir sakedoeleindes aangewend word used for business purposes

104 104 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNE 1992 (c) Die Omskrewe Gebied van Marister, Zesfontein en Petit, (c) The Defined Areas of Marister, Zesfontein and Petit, Benoni Orchards en Benoni landbouhoewes Benoni Orchards and Benoni Agricultural Holdings (i) Per Onbewoonde Hoewe R80,00 per (i) Per tiktoccupied Holding R80,00 per month maand (ii) Per Occupied Holding R80,00 per month (ii) Per Bewoonde Hoewe R80,00 per maand with a rebate of 40% met 'n rabat van 40% Ingevolge artikels 21 (4) en 21 (5) en 39 van die genoemde In terms of sections 21 (4) and 21 (5) and 39 of the said Ordonnansie word 'n korting van 50% (vyftig persent) op die Ordinance, a rebate on the general rate levied on the site algemene eiendomsbelasting op die terreinwaarde van value of land or any right in land referred to above of 50%, grond of enige grond hierbo genoem, toegestaan ten opsigte (fifty per cent) is granted in respect of the rates payable on van die eiendomsbelasting op ontwikkelde eiendomme wat developed properties used exclusively for special residential uitsluitlik vir spesiale woondoeleindes gebruik word asook op purposes as well as on agricultural holdings and farm land landbouhoewes en plaasgrond wat vir die glyskaal metode qualifying for the sliding scale method of rating prescribed by e van belasting kwalifiseer soos voorgeskryf deur artikel 22 van section 22 of the aforesaid Ordinance, and further that a die voornoemde Ordonnansie en voorts dat 'n korting van rebate of 15% be granted in respect of rates payable on 15% op die belasting betaalaar op Deeltitelontwikkelings wat Sectional Title Developments used exclusively for residential uitsluitlik vir woondoeleindes aangewend word toegestaan purposes word The amount due for rates as contemplated in sections 27 Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting soos in arti and 41 of the said Ordinance shall be payable in 12 (twelve) kels 27 en 41 van genoemde Ordonnansie beoog, is in 12 equal monthly instalments and for this purpose the following (twaalf) maandelikse paaiemente betaalbaar en vir hierdie days are fixed in terms of sections 26 (1) and 41 (3) of the doel word die volgende dae ingevolge artikels 26 (1) en 41 said Ordinance: (3) van genoemde Ordonnansie vasgestek Paaiement vir die maand van Betaalbaar voor ofop Instalment for month of To be paid on or before Julie Augustus 1992 July August 1992 Augustus September 1992 August September 1992 September Oktober 1992 September October 1992 ' Oktober November 1992 October November 1992 November Desember 1992 November December 1992 December Januarie 1993 December January 1993 Januarie Februarie 1993 January February 1993 Februarie Maart 1993 February March 1993 Maart April 1993 March April 1993 April May 1993 April May 1993 Mei Junie 1993 May June 1993 Junie Julie 1993 June July 1993 Ingevolge artikel 31 (b) van die Ordonnansie, word 'n In terms of section 32 (b) of the relevant Ordinance, a verdere rabat van 40% op die algemene eiendomsbelasting further rebate of 40% of the general rates referred to above waarna hierbo verwys word, na attrekking van die betrokke after deduction of the relevant rebate has been granted to the rabat, toegestaan aan daardie kategorie persone wat pen category of persons who are pensioners in respect of rate sioentrekkers is, ten opsigte van belasbare eiendom wat dew able property owned by them, subject to the following condi hulle besit word, onderworpe aan die volgende vocinvaardes lions and the approval of the Administrator: en die goedkeuring van die Administrateur: (a) Applicants shall not be less than 65 years old in the case (a), Aansoekers moet op 1 Julie 1992 minstens 65 jaar oud' men and not less than 60 years old In the case of wees in die geval van mans en minstens 60 jaar oud in women, on 1 July 1992 die geval van vrouens (b) Aansoekers wat nog nie die kwalifiserende ouderdom (b) Applicants who have not yet reached the qualifying age bereik het nie, en 'n ongeskiktheidspensioen ontvang and who are in receipt of a disability pension will also be kom ook in aanmerking vir kwytskelding considered for remission (c) 'n Aansoeker moet die geregistreerde eienaar en okku (c) An applicant must be the registered owner and occupant pant van die betrokke eiendom wees en die eiendom of the relevant property and the property on date of moot op die datum van aansoek uitsluitlik gebruik word application must be used exclusively for the accommo vir die akkommodasie van een gesin en die woonhuis dation of one family and the dwelling for residential pur mag slegs vir woondoeleindes gebruik word poses only (d) Die gemiddelde maandelikse inkomste van die aan (d) The average monthly income of the applicant and soeker en 8y/hear eggenote/eggenoot vir die finansiele his/her spouse for the financial year 1992/1993 shall not jaar 1992/1993 meg nie R2 420 oorskry nie en indien die exceed R2 420 and in event that the income exceeds inkomste die bedrag van R2 420 oorskry gedurende die,the sum of R2 420 during the year, the remission will jaar, verval die kwytskelding vanaf die maand wat die cease from the month in which the' income exceeds the inkomste die bedrag van R2 420 oorskry het sum of (e) Indien foutiewe inligting verstrek is met betrekking tot die maandelikse inkomste van die applikant, sal normale (e) Should faulty information be furnished with regard to the eiendomsbelasting terugwerkend gehef word vanaf monthly income of the applicant, 'normal assessment datum van kwytskelding plus rente teen 15% per jaar rates will be levied retrospective to date of remission plus interest at 15% per annum (f) Die voorafgaande besonderhede moet by wyse van 'n beedigde verklaring bevestig word (f) The foregoing details shall be verified by sworn affidavit (g) Die kwytskelding sal alleenlik geld ten opsigte van dear (g) The remission will be applicable in respect of those die eiendomme waar slegs een wooneenheid op soda ; properties where one dwelling unit has been erected on nige eiendom opgerig is such properties 48364

105 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No Die belasting betaalbaar ten opsigte van Dorpsgebied The rates payable in respect of Township Owners and Rail eienaars en Spoorwegkonsessies, sowel as Grondeienaars way Concessions, as well as Freeholders Licence Interest lisensiebelange word half jaarliks geheg en vir hierdie doel are levied halfyearly and for this purpose the due dates are word die geldige datum op 30 November 1992 en 31 Mei fixed at 30 November 1992 and 31 May vasgestel The Freeholders Licence Interest payable in terms of sec Die Grondeienaarslisensiebelange betaalbaar ingevolge lion 25 of the Ordinance is fixed at 20% artikel 25 van die Ordonnansie word op 20% vasgestel Interest at the rate of 15% (fifteen percent) per annum is Rente teen 'n koers van 15% (vyftien persent) per jaar is chargeable on all amounts in arrears after the fixed days op alle bedrae wat na die vaste datums agterstallig is, betaal boar, H P BOTHA, H P BOTHA, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices Munisipale Kantore BENONI BENONI (Notice No 76/92) (Kennisgewing No 76/92) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1542 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1542 VILLAGE COUNCIL OF BLOEMHOF DOR PSRAAD VAN BLOEMHOF AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR ELECTRICITY WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR ELEKTRISITEIT In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordi Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak dat die Dorps nance, 1939, it is hereby notified that the Village Council of raad van Bloemhof, by spesiale besluit, die Gelde vir die Bloemhof has, by special resolution, amended the Charges lewering van Elektrisiteit, gepubliseer in die Officiate Koerant for the supply of Electricity, published in the Official Gazette, van 12 Junie 1985, met ingang 1 Januarie 1992 gewysig het dated 12 June 1985, with effect from 1 January 1992, by the deur na item 6 die volgende byte voeg: addition of the following after item 6: "7 TOESLAG "7 SURCHARGE 'n Toeslag van 5,5% gehef op al die gelde betaalbaar A surcharge of 5,5% shall be levied on all the charges ingevolge items 2 en 3" payable in terms of items 2 and 3" D J BRITS, D J BRITS, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantoor Municipal Offices Posbus 116 PO Box 116 BLOEMHOF BLOEMHOF Junie June 1992 (Kennisgewing No 7/92) (Notice No 7/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1543 LOCAL GOVERNMENT NOTICE 1543 STADSRAAD VAN GERMISTON CITY COUNCIL OF GERMISTON WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE GEBRUIK VAN DIE SPREILIGTE TE HERMAN IMMELMAN DETERMINATION OF CHARGES FOR THE USE OF THE STADION FLOODLIGHTS AT THE HERMAN IMMELMAN STADIUM Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike In terms of section 80B (8) of the Local Government Bestuur, 1939, word hierby bekendgemaak da1 die Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Germiston City Stadsraad van Germiston by Spesiale Besluit die gelde vir Council has, by Special Resolution, redetermined the die gebruik van die spreiligte to Herman Immelman stadion charges for the use of the floodlights at the Herman Immel met ingang van 1 Julie'1992 soos volg hervasgestel het man Stadium with effect from 1 July 1992, as follows: 1 Fase 1 (30 ligte) A rugbyveld: R35 per uur of gedeelte 1 Phase 1 (30 lights) A Rugby Field: R35 per hour or daarvan part thereof 2 Fase 2 (42 ligte) Atletiekbaan: R48 per uur of gedeelte 2 Phase 2 (42 lights) Athletic track: R48 per hour or part daarvan thereof 3 Fase 3 (72 ligte) Volle sterkte: R83 per uur of gedeelte 3 Phase 3 (72 lights) Full strength: R83 per hour or part daarvan thereof 4 Fase 4 (16 Vote) Pawiljoen: R19 per uur of gedeelte 4 Phase 4 (16 lights) Pavillion: R19 per hour or part i daarvan thereof 5 Fase 5 (36 ligte) B en C Rugbyvelde: R2 per uur of 5 Phase 5 (36 fights) B and C Rugby Fields: R2 per hour gedeelte daarvan or part thereof A W HEYNEKE, A W HEYNEKE, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre f Crossstraat GERMISTON GERMISTON (Kennisgewing No82/1992)Cross Street (Notice No 82/1992) 58444=

106 106 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1544 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1544 STADSRAAD VAN GERMISTON CITY COUNCIL OF GERMISTON WYSIGING VAN VASSTELLING VAN GELDE VIR AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES RIOLERING EN LOODGIETERSDIENSTE FOR DRAINAGE AND PLUMBING SERVICES Ingevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordi Bestuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stads nance, 1939, it is hereby notified that the Germiston City raad van Germiston by Spesiale Besluit die gelde vir Riole Council has, by Special Resolution, determined the charges ring en Loodgietersdienste met ingang van 1 April 1992 soos for Drainage and Plumbing Services effect from 1 April 1992, volg vasgestel het; as follows: 1 Deur die term P8 van die Ontmoedigingsformule vervat 1 By the deletion of the term P8 from the Disincentive in Aanhangsel IV van Deel B te skrap Formula contained in Appendix IV of Part B Industrial A W HEYNEKE, Effluent Stadsklerk A W HEYNEKE, Burgersentrum Town Clerk Crossstraat Civic Centre GERMISTON Cross Street (Kennisgewing 81/1992) GERMISTON (Notice 81/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1545 JOHANNESBURGSEWYSIGINGSKEMA 3184 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1545 KENNISGEWING VAN GOEDKEURING JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3184 Daar word hiermee ingevolge artikel 59 (15) van die NOTICE OF APPROVAL Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis gegee dat die wysiging van die Johannesburgse dorps It is hereby notified in terms of section 59 (15) of the TownbeplannIngskema, 1979, goedgekeur is deur Erwe 982 en planning and Townships Ordinance, 1986, that the amend 986 Highlands North, te hersoneer na Residensieel 1, plus ment of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by kantore met vergunning van die Read onderworpe aan the rezoning of Erven 982 and 986, Highlands North to Resi voorwaardes dential 1, plus offices with the consent of the Council sub Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema ject to conditions has been approved word op leer gehou by die Departementshoof: Departement Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by are filed with the Head of the Department: Department of die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende Local Government, Housing and Works, Pretoria, and the Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle rede Director: City Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Civic like lye ter insae beskikbaar Centre, Braamfontein, and are open for inspection at all Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse reasonable times This amendment wysigingskema 3184 is known as Johannesburg Amendment GRAHAM COLLINS, Scheme 3184 Stadsklerk GRAHAM COLLINS, Town Clerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1546 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1546 JOHAN NESBU RGWYSIGINGSKEMA 3053 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3053 KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Daar word hiermee ingevolge artikel 59 (15) van die NOTICE OF APPROVAL Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis It is hereby notified in terms of section 59 (15) of the Town gegee dat die wysiging van die Johannesburg planning and Townships Ordinance, 1986, that the amend dorpsbeplanningskema, 1979, goedgekeur is deur Erf 134, ment of the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by Bruma, te hersoneer na Residensieel 4 onderworpe aan the rezoning of Ed 134, Bruma, to Residential 4, subject to gewysigde voorwaardes amended conditions has been approved Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the Amendment word op leer gehou by die Departementshoof: DeparteThent Scheme are filed with the Head of the Department: Depart van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by ment of Local Government, Housing and Works, Pretoria, die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende and the Director: City Planning, Johannesburg, Seventh Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle rede Floor, Civic Centre, Braamfontein, and are open for inspec like tye ter insae beskikbaar lion at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg This amendment is known as Johannesburg Amendment wysigingskema 3053 Scheme 3053 G COLLINS, G COLLINS, Stadsklerk Town Clerk

107 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1547 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1547 JOHANNESBURGSEWYSIGINGSKEMA 3523 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3523 ' KENNISGEWING VAN GOEDKEURING NOTICE OF APPROVAL Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the City gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van Council of Johannesburg has approved the amendment of die Johannesburgse dorpsbeplanningskema, 1979, goedge the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the re keur het deur Erf 232, Emmarentia, te hersoneer na Resizoning of Ed 232, Emmarentia, to Residential 1, one dwelling densieel 1, een woonhuis per m2, onderworpe aan per m2, subject to conditions voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the Amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Scheme are filed with the Head of the Department: Depart word op leer gehou by die Departementshoof: Departement ment of Local Government, Housing and Works, Pretoria, van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by and the Director: City Planning, Johannesburg, Seventh die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende Floor, Civic Centre, Braamfontein, and are open for inspec Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle rede tion at all reasonable times like tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Scheme 3523, and will commence on 29 July 1992 wysigingskema 3523, en sal in werking tree op 29 Julie 1992 G COLLINS, G COLLINS, Town Clerk Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 1548 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1548 JOHANNESBURG JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3535 WYSIGINGSKEMA 3535 NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Daar word hiermee ingevolge alike! 57 (1) (a) van die Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the City Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Council of Johannesburg has approved the amendment of gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the die Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, goedkeur rezoning of the Remaining Extent of Erf 132, Parktown North het deur die Resterende Gedeelte van Ed 132, Parktown to Residential 1, one dwelling per m2 subject to condi North, te hersoneer na Residensieel 1, een woonhuis per lions m2 onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the Amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Scheme are filed with the Head of the Department: Depart word op leer gehou by die Departementshoof: Departement ment of Local Government, Housing and Works, Pretoria and van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by the Director: City Planning, Johannesburg, Seventh Floor, die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende Civic Centre, Braamfontein, and are open for inspection at all Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle redereasonable times like tye ter insae beskikbaar Hierdie wysiging staan bekend amendment is known as Johannesburg Scheme 3535 and will commence on 29 July , en sal in werking tree op 29 Julie 1992 Amendment wysigingskema GRAHAM COLLINS, GRAHAM COLLINS, Town Clerk Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 1549 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1549 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3530 JOHANNESBURGSEWYSIGINGSKEMA 3530 NOTICE OF APPROVAL KENNISGEWING VAN GOEDKEURING It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the City Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986, kennis Council of Johannesburg has approved the amendment of gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van the Johannesburg Town planning scheme, 1979, by the die Johannesburgse dorpsbeplanningskema, 1979, goedge rezoning of Ed 1724, Glenvista Extension 3, to Residential 1, keur het deur Ed 1724, Glenvista uitbreiding 3, te hersoneer plus medical suites, excluding veterinarians as a primary na Residensieel 1, plus mediese kamers, vee artse uitgesluit rightsubject to conditions as 'n primere regonderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the Amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Scheme are filed with the Head of the Department: Depart word op leer gehou by die Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by ment of Local Government, Housing and Works, Pretoria and die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende the Director: City Planning, Johannesburg, Seventh Floor, Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle rede Civic Centre, Braamfontein, and are open for inspection at all like tye ter insae beskikbaar reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse This amendment is known as Johannesburg Amendment wysigingskema 3530 Scheme GRAHAM COLLINS, GRAHAM COLLINS, Stadsklerk Town Clerk

108 108 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1550 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1550 KENNISGEWING VAN GOEDKEURING NOTICE OF APPROVAL JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA 3575 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 3575 Daar word hiermee ingevolge artikel 57 (1) (a) van die It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the City gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van Council of Johannesburg has approved the amendment of die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goed the Johannesburg Town planning Scheme, 1979 by the gekeur het deur Gedeelte 20 van Erf 332, Waverley, te rezoning of Portion 20 of Ed 332, Waverley, to Residential 1, hersoneer na Residensieel 1, een woonhuis per m2 one dwelling pert 500 m2 subject to conditions onderworpe aan voorwaardes Map 3 and the scheme clauses of the Amendment Kaart 3 en die skemaklousules van die Wysigingskema Scheme are filed with the Head of the Department: Depart word op leer gehou by die Departementshoot: Departement ment of Local Government, Housing and Works, Pretoria and van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en by the Director: City Planning, Johannesburg, Seventh Floor, die Direkteur: Stadsbeplanning, Johannesburg, Sewende Civic Centre, Braamfontein, and are open for inspection at all Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, en is te alle redereasonable times like tye ter insae beskikbaar This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgse Scheme 3575 Wysigingskema 3575 GRAHAM COLLINS, GRAHAM COLLINS, Town Clerk Stadsklerk LOCAL AUTHORITY NOTICE 1551 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1551 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG PROPOSED CLOSURE OF PORTION OF KING GEORGE BEOOGDE SLUITING VAN GEDEELTE VAN KING GEORGESTRAAT TUSSEN DE VILLIERS EN NOORD STREET BETWEEN DE VILLIERS JOHANNESBURG JOHANNESBURG AND NOORD STREETS STRAAT, (Notice in terms of section 67 of the Local Government (Kennisgewing ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op Ordinance, 1939) Plaaslike Bestuur, 1939) The Council intends to close permanently a portion of King Die Raad is voornemens om gedeelte van King George George Street between De Villiers and Noord Streets (to street tussen De Villiers en Noordstraat permanent te sluit continue the Smal Street Pedestrian Mall) (ten einde die Smalstraatwandellaan te verleng) Details of the Council's resolution and a plan of the portion Besonderhede van die Raad se besluit en 'n plan van die of street to be closed may be inspected during ordinary office gedeelte van die street wat gesluit gaan word, is gedurende hours at Room S211, Second Floor, Civic Centre, Bream gewone kantoorure ter insae in Kamer S211, Tweede Ver fontein Johannesburg dieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg Enigeen wet teen die beoogde sluiting beswaar wit aante Any person who objects to the proposed closing or who will have any claim for compensation if the closing is effected ken of wat 'n eis om vergoeding sal hd indien die sluiting must lodge such objection or claim with me on or before bewerkstellig word, moet sodanige beswaar of eis teen utters August Augustus 1992 by my indien GRAHAM COLLINS, GRAHAM COLLINS, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein JOHANNESBURG JOHANNESBURG June Junie 1992 ( 21/4/223/40) (21/4/223/40) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1552 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1552 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG BEOOGDE SLUITING VAN GEDEELTE VAN KING PROPOSED CLOSURE OF PORTION OF KING GEORGE GEORGESTRAAT TUSSEN BREE EN PLEINSTRAAT, STREET BETWEEN BREE AND PLEIN STREETS JOHAN JOHANNESBURG NESBURG (Kennisgewing ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op (Notice in terms of section 67 of the Local Government Plaaslike Bestuur, 1939) Ordinance, 1939) Die Raad is voornemens om 'n gedeelte van King Georgestreet tussen Bred en Pleinstraat permanent te sluit (ten George Street between Bred and Plein Streets (to continue The Council intends to close permanently a portion of King einde die Smalstraat wandellaan te verleng) the Smal Street Pedestrian Mall) ft

109 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Besonderhede van die Raad se besluit en 'n plan van die Details of the Council's resolution and a plan of the portion gedeelte van die straat wat gesluit gaan word, is gedurende of street to be closed may be inspected during ordinary office gewone kantoorure ter insae in Kamer 5211, Tweede hours at Room S211, Second Floor, Civic Centre, Braam Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg fontein Johannesburg Enigeen wat teen die beoogde sluiting beswaar wil Any person who objects to the proposed closing or who will aanteken of wat 'n eis om vergoeding sal he indien die sluit have any claim for compensation if the closing is effected ing bewerkstellig word, moet sodanige beswaar of eis teen must lodge such objection or claim with me on or before uiters 7 Augustus 1992 by my indien 7 August 1992 GRAHAM COLLINS, Stadsklerk GRAHAM COLLINS, Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Braamfontein Braamfontein JOHANNESBURG JOHANNESBURG Junie June 1992 (21/4/223/40) (21/4/223/40) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1553 STAD JOHANNESBURG BEOOGDE SLUITING VAN GEDEELTE VAN KING STREETS GEORGESTRAAT STRAAT, TUSSEN DE VILLIERS EN PLEIN JOHANNESBURG LOCAL AUTHORITY NOTICE 1553 CITY OF JOHANNESBURG PROPOSED CLOSURE OF PORTION OF KING GEORGE STREET BETWEEN DE VILLIERS AND PLEIN JOHANNESBURG (Notice in terms of section 67 of the Local Government (Kennisgewing ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op Ordinance, 1939) Plaaslike Bestuur, 1939) The Council intends to close permanently a portion of King Die Raad is voornemens om 'n gedeelte van King George George Street between De Villiers and Bree Streets (to conti straat tussen De Villiers en Pleinstraat permanent te sluit (ten einde die Smalstraatwandellaan te verleng) nue the Smal Street Pedestrian Mall) Details of the Council's resolution and a plan of the portion Besonderhede van die Raad se besluit en 'n plan van die of street to be closed may be inspected during ordinary office gedeelte van die straat wat gesluit gaan word, is gedurende hours at Room S211, Second Floor, Civic Centre, Bream gewone kantoorure ter insae in Kamer S211, Tweede fontein Johannesburg Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johannesburg Any person who objects to the proposed closing or who will Enigeen wat teen die beoogde stuffing beswaar wil have any claim for compensation if the closing is effected aanteken of wat 'n eis om vergoeding sal he indien die slui ting bewerkstellig word, moet sodanige beswaar of eis teen 7 August 1992 uiters 7 Augustus 1992 by my indien GRAHAM COLLINS, Stadsklerk Burgersentrum Braamfontein must lodge such objection or claim with me on or before GRAHAM COLLINS, Town Clerk Civic Centre Braamfontein JOHANNESBURG JOHANNESBURG June Junie 1992 (21/4/223/40) (21/4/223/40) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1554 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1554 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK A STADSRAAD VAN KEMPTON PARK DETERMINATION OF A TARIFF OF CHARGES FOR THE VASSTELLING VAN 'N TARIEF VAN GELDE VIR DIE LEASE OF THE HALLS AT THE BIRCHLEIGH NORTH HUUR VAN SALE BY DIE BIRCHLEIGH NOORD COMMUNITY CENTRE GEMEENSKAPSENTRUM It is hereby notified that the Council in terms of section 80B Ingevolge artikel 80B (3) van Ordonnansie op Plaaslike (3) of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, word hierby bekend amended, proposes to determine a tariff of charges for the gemaak dat die Raad van voorneme is om 'n tarief van gelde lease of the halls at the Birchleigh North Community Centre vir die huur van die sale by die BirchleighNoordgemeen with effect from 1 April, 1992 ) skapsentrum met ingang van 1 April 1992 vas te stet Copies of this determination will be open for inspection at Afskrifte van die vasstelling lb ter insae in Kamer 159, Room 159, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park, for Stadhuis, Margaretlaan, Kempton Park vir 'n tydperk van a period of fourteen (14) days from the date of publication veertien (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan hereof

110 110 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Enige persoon wat beswaar teen genoemde vasstelling Any person who wishes to object to the proposed determin wens aan te teken, moet dit skriftelik voor of op 17 Junie 1992 ation must lodge such an objection in writing with the under doen signed on or before 17 June, 1992 HJ K Muller 11J K Miller Stadsklerk Town Clerk Stadhuis Town Hall Margaret Avenue Margaretlaan Posbus 13 KEMPTON PARK 3 Junie 1992 (Kennisgewing No 51/92) [Verw: REG 2/41/2(C) DA 37/4] PO Box 13 KEMPTON PARK 3 June 1992 (Notice No 51/92) [REG 2/41/2(C) DA 37/4] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1555 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1555 STADSRAAD VAN PIETERSBURG PIETERSBURG TOWN COUNCIL WYSIGINGS VAN GELDE VIR DIE VOORSIENING AMENDMENT OF CHARGES FOR THE SUPPLY VAN WATER OF WATER Ingevolge die bepalings van artikel 80B (8) van die Ordon In terms of the provisions of section BOB (8) of the Local nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend Government Ordinance, 1939, notice is hereby given that the gemaak dat die Stadsraad van Pietersburg, by Spesiale Bes Pietersburg Town Council has by Special Resolution luit die Gelde vir die Voorsiening van Water, afgekondig in amended the Charges for the Supply of Water, published In Offisffile Koerant 4105 van 24 September 1980, soos gewy Provincial Gazette 4105 dated 24 September 1980, as sig, verder gewysig het met ingang van 1 Maart 1992, deur amended, with effect from 1 March 1992, by amending the die Bylae soos volg te wysig: Schedule as follows: Deur Deel 11 By amending Part 11 van die Bylae soos volg te wysig: of the Schedule as follows: 1 Deur items 2 (1) (II) te skrap en deur die volgende te 1 By the deletion of items 2 (1) (i) and (H) and substituted vervang: by the following: "(I) (i) (a) Gedurende werksure: Gewone heraansluiting: (a) During working hours: Normal reconnection: R55,00 R55,00 (b) Gedurende werksure: Versoek vir dringende (b) During working hours: Request for urgent reconheraansluiting: R110,00 nection: R110,00 (ii) Na werksure: R110,00 (ii) After working hours: R110,00 A C K VERMAAK, A C K VERMAAK, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum, Civic Centre, PIETERSBURG PIETERSBURG 22 April April 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1556 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1556 STADSRAAD VAN PIETERSBURG PIETERSBURG TOWN COUNCIL WYSIGING VAN GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN AMENDMENT OF THE CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEKTRISITEIT ELECTRICITY Ingevolge die bepalings van artikel 805 (8) van die Ordon In terms of the provisions of section 805 (8) of the Local nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekendge Government Ordinance, 1939, notice is hereby given that the maak dat die Stadsraad van Pietersburg by Spesiale Besluit Pietersburg Town Council has by Special Resolution die Gelde vir die Voorsiening van Elektrisiteit, afgekondig in amended the Charges for the Supply of Ecectricity, published Offisible Koerant 4105, van 24 September 1980, soos gewy in Official Gazette 4150 dated 24 September 1980, as sig, verder gewysig het met ingang van 1 Februarie 1992, amended, with effect from 1 February 1992, by amending the deur die bylae soos volg te wysig: Schedule as follows: A Deur 1 van die Bylae soos volg te wysig: A By amending Part 1 of the Schedule as follows: 1 Deur in item 2 (3) die syfer "17,25c" deur die 1 By the substitution in item 2 (3) for the figure syfer "18,20c" te vervang "17,25c" of the figure "18,20c" 2 Deur in item 2 (4) (a) (i) die syfers "R10,80", 2 By the substitution in item 2 (4) (a) (i) for the "R20,40" en "R30,00" onderskeidelik deur die figures "R10,80", "R20,40" and "R30,00" of syfers "R11,40", "R21,50" en "R31,60" te ver the figures "Fi11,40", "R21,50" and 1331,60" yang respectively 41

111 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Deur in item 2 (4) (a) (ii) die syfers "R20,40", 3 By the substitution in item 2 (4) (a) (ii) for the "R49,15" "R77,90", "R106,65" en "R135,40" figures "R20,40", "R49,15", "R77,90", onderskeidelik deur die syfers "R21,50", "R106,65" and "R135,40" of the figures "R51,80, "R82,10", "R112,40" en "R142,70" "R21,50", "R51,80, "R82,10", "R112,40" and te vervang "R142,70" respectively 4 Deur in item 2 (4) (b) die syfer "15,05c" deur die 4 By the substitution in item 2 (4) (b) for the figure syfer "15,88c" te vervang "15,05c" of the figure "15,88c" 5 Deur in item 3 (2) (a) en (b) die syfers "R18,45" 5 By the substitution in item 3 (2) (a) and (b) for the en "R26,50" onderskeidelik deur die syfers figures "R18,45" and "R26,50" of the figures "R19,45" en "R28,00" te vervang "R19,45" and "R28,00" respectively 6 Deur in item 3 (3) die syfer "24,45c" deur die 6 By the substitution in item 3 (3) for the figure syfer "25,79c" te vervang "24,45c" of the figure "25,79c" 7 Deur in item 3 (4) (b) die syfer "22,00c" deur die 7 By the substitution in item 3 (4) (b) for the figure syfer "23,21c" te vervang "22,00c" of the figure "23,21c" 8 Deur in item 4 (2) die syfer "R26,50" deur die 8 By the substitution in item 4 (2) for the figure syfer "R27,96" te vervang "R26,50" of the figure "R27,96" 9 Deur in item 4 (3) die syfer "20,05c" deur die 9 By the substitution in item 4 (3) for the figure syfer "2115c" te vervang 10 Deur in item 4 (4) (b) die syfer "17,90c" deur die syfer "R18,88" te vervang 11 Deur in item 5 (2) die syfer "R51,75" deur die syfer "R54,60" te vervang 12 Deur in item 5 (3) die syfer "R28,55" deur die syfer "R30,12" te vervang 13 Deur In item 5 (4) (a) en (b) die syfers "9,72c" en "9,32c" onderskeidelik deur die syfers "10,25c" en "9,83c" te vervang 14 Deur in item 5 (5) die syfer "R1 265,00" deur die syfer "R1 335,00" te vervang 15 Deur in item 7 (2) die syfer "75,400" deur die syfer "79,550" te vervang 16 Deur in item 8 (1) die syfer "R10,00" deur die syfer "R10,55" te vervang "20,05c" of the figure "18,88c" 10 By the substitution in item 4 (4) (b) for the figure "17,90c" of the figure "R18,88" 11 By the substitution in item 5 (2) for the figure "R51,75" of the figure "R54,60" 12 By the substitution in item 5 (3) for the figure "R28,55" of the figure "R30,12" 13 By the substitution in item 5 (4) (a) and (b) for the figure "9,72c" and "9,32c" of the figures "10,25c" and "9,83c" respectively 14 By the substitution in item 5 (5) for the figure "R1 265,00" of the figure "R1 335,00" 15 By the substitution in item 7 (2) for the figure "75,40c" of the figure "79,55c" 16 By the substitution in item 8 (1) for the figure "R10,00" of the figure "R10,55" 17 Deur in item 8 (2) (b) en (c) die syfers "R11,45" en "R5,75" onderskeidelik deur die syfers 17 By the substitution in item 8 (2) (b) and (c) for the "R12,08" en "R6,07" te vervang figures "R11,45" and "R5,75" of the figures "R12,08" and "R6,07" respectively 18 Deur in item 11 (4), (5) (6) die syfers "R51,75", "R28,55", "9,72c" en "9,32c" onderskeidelik deur die syfers "P54,60", "R30,12", "10,25c" en' 9,83c" te vervang A C K VERMAAK, Stadsklerk Burgersentrum, PIETERSBURG 1 April By the substitution in item 11 (4), (5) and (6) for the figures "R51,75", "R28,55", "9,72c" and "9,32c" of the figures "R54,60", "R30,12", "10,25c" and "9,83c" A C K VERMAAK, Town Clerk Civic Centre, PIETERSBURG 1 April 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1557 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1557 STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN DORPSBEPLAN NINGSKEMA: POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 69 APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME: POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 69 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 Notice is hereby given in terms of section 57 (1) (a) of the (Ordonnansie 15 van 1986), bekend gemaak dat die Stads Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance raad van Potgietersrus goedgekeur het dat Potgietersrus 15 of 1986), that the Town Council of Potgietersrus has dorpsbeplanningskema, 1984, gewysig word deur die herso approved the amendment of Potgietersrus Town planning nering van 'n gedeelte van Erf 193, Akasia uitbreiding 2, Scheme, 1984, by the rezoning of a portion of Erf 193, Akasia Potgietersrus, van "Spesiaal" na "Besigheid 1" onderworpe Extension 2, Potgietersrus, from "Special" to "Business 1" aan sekere voorwaardes subject to certain conditions

112 i 12 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 'n Afskrif van kaart 3 van die skemaklousules van die A copy of Map 3 and the Scheme clauses of the amend wysigingskema la ter insae te alle redelike tye by die kantore ment scheme are available for inspection at all reasonable van die Direkteur generaal, Departement van Plaaslike times at the offices of the Direct6r General, Department of Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie Volksraad, Assembly, Pretoria, and the Town Secretary, Potgietersrus Pretoria, en die Stadsekretaris Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Potgietersrus Scheme 69 and comes into force from date of publication of wysigingskema 69 en tree in werking met ingang vanaf this notice datum van publikasie van hierdie kennisgewing C F B MATTHEUS, C F B MATTHEUS, Town Clerk Stadsklerk Municipal Offices, Munisipale Kantoor PO Box 34 POTGIETERSRUS Posbus 34 POTGIETERSRUS Mei May 1992 (Kennisgewing 55/1992) (Notice No 55/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1558 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1558 STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN DORPSBEPLAN APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN PLANNING NINGSKEMA: POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 63 SCHEME: POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 63 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) Notice is hereby given in terms of section 57 (1) (a) of the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (Ordonnansle 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stads 15 of 1986), that the Town Council of Potgietersrus 'has read van Potgietersrus goedgekeur het dat Potgietersrus approved the amendment of Potgietersrus Town planning dorpsbeplanningskema, 1984, gewysig word deur die herso Scheme, 1984, by the rezoning of Portion 1 of Erf 259, nering van Gedeelte 1 van Erf 259, Potgietersrus, van "Spe Potgietersrus, from "Special" for offices and/or dwelling slaal" vir kantore en/of woonhuis na "Besigheid 1" noose to "Business 1" 'n Afskrif van kaart 3 van die skemaklousules van die A copy of Map 3 and the Scheme clauses of the amend wysigingskema le ter insae te elle redelike tye by die kantore ment scheme are available for inspection at all reasonable van die Direkteur generaal, Departement van Plaaslike times at the offices of the DirectorGeneral, Department of Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie Volksraad, Local Authority, Housing and Works: Administration House of Pretoria, en die Stadsekretaris Potgietersrus Assembly, Pretoria, and the Town Secretary, Potgietersrus Hierdie wysiging staan bekend as Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus Amendment wysigingskema 63 en tree in werking met ingang vanaf Scheme 63 and comes into force from date of publication of datum van publikasie van hierdie kennisgewing this notice C F B MATTHEUS, C F B MATTHEUS, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantoor Municipal Offices, Posbus 34 PO Box 34 POTGIETERSRUS POTGIETERSRUS Mei May 1992 (Kennisgewing 53/1992) (Notice No 53/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1559 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1559 STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS GOEDKEURING VAN WYSIGING VAN DORPSBEPLAN APPROVAL OF AMENDMENT OF TOWN PLANNING NINGSKEMA: POTGIETERSRUS WYSIGINGSKEMA 61 SCHEME: POTGIETERSRUS AMENDMENT SCHEME 61 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) Notice is hereby given in terms of section 57 (1) (a) of the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (Ordonnansie 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stads 15 of 1986), that the Town Counil of Potgietersrus has raad van Potgietersrus goedgekeur het dat Potgietersrus approved the amendment of Potgietersrus Town planning dorpsbeplanningskema, 1984, gewysig word deur die herso Scheme, 1984, by the rezoning of Portion 1 of Erf 163, nering van Gedeelte 1 van Erf 163, Potgietersrus, van "Resi Potgietersrus, from "Residential 1" with a density of "One densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per dwelling per m2" to "Business 1" subject to certain m2" na "Besigheid 1" onderworpe aan sekere voorwaardes conditions

113 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No i 'n Afskrif van kaart 3 van die skemaklousules van die A copy of Map 3 and the Scheme clauses of the amend wysigingskema le ter insae to elle redelike tye by die kantore ment scheme are available for inspection at all reasonable 1 van die Direkteur generaal, Departement van Plaaslike times at the offices of the DirectorGeneral, Department of Bestuur, Behuising en Werke, Administrasie Volksraad, Local Authority, Housing and Works: Administration House of Pretoria, en die Stadsekretaris Potgietersrus Assembly, Pretoria, and the Town Secretary, Potgietersrus Hierdie wysiging staan bekend as Potgietersrus This amendment is known as Potgietersrus Amendment wysigingskema 61 en tree in wetting met ingang vanaf Scheme 61 and comes into force from date of publication of datum van publikasie van hierdie kennisgewing this notice C F B MATTHEUS, CF B MATTHEUS, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Posbus 34 Municipal Offices, POTGIETERSRUS PO Box POTGIETERSRUS Mei 1992 (Kennisgewing 54/1992) 18 May 1922 (Notice No 54/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1560 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1560 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3517 CITY COUNCIL OF PRETORIA Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3517 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 1986 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (Ordonnansie 15 van 1986), bekend gemaak dat die (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria (Ordinance 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has dorpsbeplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die approved the amendment of the Pretoria Town planning hersonering van Gedeelte 1 van Erf 92, Rietfontein, tot Scheme, 1974, being the rezoning of Portion 1 of Erf 92, Spesiaal vir die doeleindes van pakhuise, rekenaarsentrums Rietfontein, to Special for the purposes of warehouses, com en kantore wat verband hou met die primere gebruik op die puter centres and offices which relate to the primary uses on erf, onderworpe aan sekere voorwaardes the erf, subject to certain conditions Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme word deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale are filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Sekretaris: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring Secretary: Branch Community Services, Pretoria, and are gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae open to inspection during normal office hours Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema This amendment is known as Pretoria Amendment 3517 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisge Scheme 3517 and shall come into operation on the date of wing in werking publication of this notice J N REDELINGHUIJS, J N REDELINGHUIJS, Stadsklerk Town Clerk (K13/4/6/3517) (K13/4/6/3517) 3 Junie June 1992 (Kennisgewing 312/92) (Notice 312/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1561 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1561 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3331 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3331 STADSRAAD VAN PRETORIA Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) CITY COUNCIL OF PRETORIA van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (Ordonnansie 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stads (1) (a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 raad van Pretoria die wysiging van die Pretoria dorpsbeplan (Ordinance 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has ningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering approved the amendment of the Pretoria Town planning van die Restant van Gedeelte 22 van die pleas Garstfontein Scheme, 1974, being the rezoning of the Remainder of Por 374 JR, tot Spesiaal vir die doeleindes van 'n verversings tion 22 of the farm Garstfontein 374 JR to Special for the plek ('n restaurant en 'n teetuin) en 'n vermaaklikheidsplek purposes of a place of refreshment (a restaurant and a tea (opelugontspanningsfasiliteite), onderworpe aan sekere garden) and a place of amusement (open air recreational a voorwaardes facilities), subject to certain conditions Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme word deur die Stadsklerk van Pretoria en die Provinsiale are filed with the Town Clerk of Pretoria and the Provincial Sekretaris: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria, in bewaring Secretary: Branch Community Services, Pretoria, and are x gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae open for inspection during normal office hours Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema This amendment is known as Pretoria Amendment 3331 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisge Scheme 3331 and shall come into operation on the date of wing in werking publication of this notice J N REDELINGHUIJS J N REDELINGHUIJS, c Stadsklerk Town Clerk 3 Junie June 1992 (K13/4/6/3331) (K13/4/6/3331) (Kennisgewing 311 van 1992) (Notice 311/1992)

114 114 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1562 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1562 RAAD OP PLAASLIKE BESTUURSAANGELEENTHEDE PLAASLIKE GEBIEDSKOMITEE VAN HOEDSPRUIT LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS COUNCIL LOCAL AREA COMMITTEE OF HOEDSPRUIT WYSIGING VAN STANDAARDWATERVOOR AMENDMENT TO STANDARD WATER SUPPLY BY LAWS SIENINGSVERORDENINGE The Chief Executive Officer publishes in terms of section Die Hoof Uitvoerende Beampte publiseer hierby ingevolge 101 of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance die bepalings van artikel 101 van die Ordonnansie op Pleas 17 of 1939), as amended, the amendments to the following like Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), soos gewy Bylaws as set forth hereinafter which have been made in sig, die wysigings aan die volgende Verordeninge hiema terms of section 96 of the aforesaid Ordinance: uiteengesit wat ingevolge artikel 96 van die voomoemde Ordonnansie opgestel is: 1 STANDARD WATER SUPPLY BYLAWS S 1/4/1/2 1 STANDAARDWATERVOORSIENINGSVERORDE The Council's Water Supply Bylaws adopted under NINGE S 1/4/1/2 Administrator's Notice 1397 dated 21 September 1977, as amended, are hereby further amended by Die Standaard Watervoorsieningsverordeninge van amending Part III of the Tariff of Charges of the Sche die Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing dule as follows: 1397 van 21 September 1977, soos gewysig, word hiermee verder gewysig deur Deel III van die Tarief van 11 By amending item 5 (Hoedspruit) by the deletion of Gelde van Bylae I sacs volg te wysig: subitem (1) (b) and by the substitution of the following: 11 Deur item 5 (Hoedspruit) te wysig deur subitem (1) "(b) When water restrictions have been instituted in (b) te skrap en deur die volgende te vervang: terms of section 17, the Council may resolve that the following tariffs shall be applicable from a spe "(b) Wanneer waterbeperkings ingevolge artikel 17 cific date: ingestel is, kan die Raad besluit dat die volgende tariewe vanaf 'n bepaalde datum toegepas word: (i) Up to and including 2 ke per day, per ke: R1,20 (i) Tot en met 2 ke per dog, per ke: R1,20 (ii) Over 2 ke up to and including 4 ke per day, per ke: 81,50 (ii) Bo 2 ke tot en met 4 ke per dag, per ke: R1,50 (iii) Over 4 ke per day, per ke R5,65" (iii) Bo 4 ke per deg, per ke R5,65" The provisions in paragraph 11 contained in this notice Die bepalings in paragraaf 11 in hierdie kennisgewing ver shall come into operation with effect from the rendering of vat tree met ingang van die lowering van die rekeninge vir accounts for May 1992 Mei 1992 in werking N T DU PREEZ, N T DU PREEZ, Chief Executive Officer Hoof Uitvoerende Beampte PO Box 1341 Posbus 1341 PRETORIA PRETORIA June Junie 1992 (Notice No 22/92) (Kennisgewing No 22/92) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1563 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1563 CITY COUNCIL OF ROODEPOORT STADSRAAD VAN ROODEPOORT NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN TOWNSHIP DORP The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge of section 69 (6) (a) read in conjunction with section 96 (3) of artikel 69 (6) (a) saamgelees met artikel 96 (3) van die the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon nance 15 of 1986), that an application to establish the nansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in Towhship referred to in the annexure hereto, has been die bylae hierby genoem, te stig deur hom ontvang is received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende Particulars of the application are open to inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof: Stedelike normal office hours at the office of the Head: Urban Devel Ontwikkeling, Vierde Vlak, Kantoor 72, Burgersentrum, opment, Fourth Floor, Office 72, Civic Centre, Christiaan de Christiaan de Wetweg, Florida Park, vir 'n tydperk van 28 Wet Road, Florida Park, for a period of 28 (twenty eight) days (agten twintig) dae vanaf 3 Junie 1992 from 3 June 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objection to or representations in respect of the application binne 'n tydperk van 28 (agt entwintig) dae vanaf 3 Junie must be lodge with or made in writing and in duplicate to the 1992 skriftelik en in tweevoud by die Hoof: Stedelike Ontwik Head Urban: Development, Private Bag X30, Roodepoort, keling, by bovermelde adres of by Roodepoort Stadsraad, 1725, within a period of 28 (twentyeight) days from 3 June Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word 1992

115 BYLAE OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No ANNEXURE Naam van dorp: Creswell Park uitbreiding 3 Name of Township: Creswell Park Extension 3 Voile naam van aansoeker: Rand Leases Eiendom Full name of applicant: Rand Leases Properties Limited Beperk Number of omen in proposed township: Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Industrial 1": 246 erven "Nywerheid 1 ": 246 erwe "Business 3" including "Public Garage" rights:1 erf "Besigheid 3" met "Openbare Garage" regte: 1 ed "Special" for Roads:3 erven "Spesiaal" vir Paaie: 3 erwe "Public Open Space": 4 erven "Openbare Oopruimte": 4 erwe Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Situated on part of Portion 161 and Portion 48 of the farm Geled op gedeelte van Gedeelte 161 en Gedeelte 48 van Vogelstruisfontein 231, Registration Division IQ, Transvaal die plaas Vogelstruisfontein 231, Registrasieafdeling ID, Transvaal Situation of proposed township: The proposed township is situated on the northern side of Main Reef Road, ± 50 m Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is op of the intersection of Main Reef Road and die noordelike kant van Main Reefweg gelee, ± 50 m noord Dobsonville Road, in the municipal District of Roodepoort oos van die aansluiting van Main Reefweg en Dobsonvilleweg, in die munisipale gebied van Roodepoort Reference number:17/3 Creswell Park Extension 3 Verwysingsnommer: 17/3 Creswell Park uitbreiding 3 A J DE VILLIERS, A J DE VILLIERS, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre, ROODEPOORT Burgersentrum ROODEPOORT 3 June Junie 1992 (Notice 119/92) (Kennisgewing 119/92) 3 10 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1564 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1564 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 530 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 530 Hieby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the 1986, bekend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort Roodepoort City Council has approved the amendment of goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Ed 284, the land use zone of Erf 284, Horizon View, from "Public Horizon View, vanaf "Openbare Oopruimte" na "Resi Open Space" to "Residential 4" subject to certain condi densieel 4" te wysig onderworpe aan sekere voorwaardes tions Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Particulars of the amendment scheme are filed with the gehou deur die Direkteur generaal: Departement van Pleas DirectorGeneral: Department of Local Government, Housing like Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria, en is by die Hoof: and Works, Pretoria, and the Head: Urban Development, Stedelike Ontwikkeling, Roodepoort, beskikbaar vir inspeksie Roodepoort, and are open for inspection at all reasonable te alle redelike tye times Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 3 The date this scheme will come into operation is 3 June Junie Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort This amendment is known as the Roodepoort Amendment wysigingskema 530 Scheme 530 A J DE VILLIERS, A J DE VILLIERS, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre ROODEPOORT ROODEPOORT 29 April June 1992 (Kennisgewing 93/92) (Notice 93/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1565 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1565 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 564 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 564 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe 1986, Townplanning and Townships Ordinance 1986, that the bekend gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort goedge Roodepoort City Council has approved the amendment of keur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, 1987, the Roodepoort Town planning scheme, 1987, by amending gewysig word deur die grondgebruiksone van Erf 462 Roode the land use zone of Erf 462 Roodepoort, from "Residential poort vanaf "Residensieel 4" na "Besigheid 1" te wysig 4" to "Business 1"

116 116 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Particulars of the amendment scheme are filed with the gehou deur die Direkteur generaal: Departement van Pleas Director General: Department of Local Government Housing like Bestuur, Behuising en Werke, Pretoria en is by die Hoof: and Works, Pretoria and the Head: Urban Development, Stedelike Ontwikkeling Roodepoort beskikbaar vir inspeksie Roodepoort and are open for inspection at all reasonable te alle redelike tye times Die datum van die inwerkingtreding van die skema is The date this scheme will come into operation is 3 June 3 Junie Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoort This amendment is known as the Roodepoort Amendment wysigingskema 564 Scheme 564 A J DE VILLIERS, ti A J DE VILLIERS, Stadsklerk Burgersentrum Town Clerk ROODEPOORT Civic Centre 3 Junie 1992 ROODEPOORT (Kennisgewing 115/92) 3 June 1992 (Notice 115/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1566 STADSRAAD VAN ROODEPOORT LOCAL AUTHORITY NOTICE 1566 PLAASLIKE BESTUUR VAN ROODEPOORT: KENNIS CITY COUNCIL OF ROODEPOORT GEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS LOCAL AUTHORITY OF ROODEPOORT: NOTICE OF APPELRAAD OM APPELLE TEN OPSIGTE VAN DIE FIRST SITTING OF VALUATION APPEAL BOARD TO WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1991/93 MN TE HEAR APPEALS IN RESPECT OF VALUATION ROLL FOR HOOR THE FINANCIAL YEARS 1991/93 Kennis word hierby ingevolge artikel 19 (3) (b) van die Notice is hereby given in terms of section 19 (3) (b) of the Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die eerste sit 1977), that the first sitting of the Valuation Appeal Board will ting van die Waarderingsappelraad op 6 Julie 1992 om take place on 6 July 1992 at 10:00 in the Council Chamber, 10:00, sal plaasvind in die Raadsaal, Eerste Verdieping, Bur First Floor, Civic Centre, Christiaan de Wet Road, Roode gersentrum, Christiaan de Wetweg, Roodepoort, om enige poort, to hear any appeal against the decision of the value appel teen die beslissing van die waarderingsraad ten tion board in respect of the valuation roll for the financial opsigte van die waarderingslys vir die boekjaar 1991/93 aan years 1991/93 te hoor H J DU PLESSIS, H J DU PLESSIS, Sekretaris: Waarderingsappelraad Secretary: Valuation Appeal Board Burgersentrum Civic Centre ROODEPOORT ROODEPOORT 3 Junie June 1992 (Kennisgewing No113/92) (Notice No113/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1567 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1567 WYSIGING VAN SLUMSREGULASIES AMENDMENT OF SLUMS REGULATIONS MUNISIPALITEIT ROODEPOORT ROODEPOORT MUNICIPALITY 0 Daar word hiermee, kragtens die bepalings van artikel 96 In terms of the provisions of section 96 of the Local van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend Government Ordinance, 1939, it is hereby notified that the gemaak dat die Stadsraad van Roodepoort op 27 Februarie City Council of Roodepoort has by special resolution on , besluit het om die Slumsregulasies, soos op 8 Jamie February 1992, resolved to amend the Slums Regulations, rie 1992, ingevolge artikel 11 (B) 11 (a) van die Wet op Ont as published in the Official Gazette on 8 January 1992 in wikkeling en Behuising, No 103 van 1985, in die Offisiele terms of section 11 (B) 11 (a) of the Development and Hous Koerant afgekondig, te wysig ing Act, No 103 of 1985 Die algemene strekking van die wysiging is om die The general purport of the amendments is to substitute the omskrywing en gebruik van die woord "Stadsgeneesheer" definition and use of the words "Medical Officer of Health" met die van die woorde "Bestuurder: Gesondheidsdienste" with that of the words "Manager: Health Services" te vervang Afskrifte van hierdie voorgenome wysigings Copies of the proposed amendments are open to inspec 18 ter insae by die Kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Roodetion during office hours at the office of the City Secretary, Civic Centre, Roodepoort, for a period of 14 days from the poort, vir 'n tydperk van 14 dae vanaf publikasie hiervan date op publication of this notice Enige persoon wat beswaar teen genoemde wysigings wens aan te token, moot dit skriftelik binne 14 dae vanaf My person who wishes to object to this amendment must datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die do so in writing to the undersigned within 14 days after I Offisiele Koerant by die ondergetekende doen publication of this notice in the Official Gazette A J DE VILLIERS, A J DE VILLIERS, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Christiaan de Wetweg Christiaan de Wet Road ROODEPOORT ROODEPOORT A 27 Februarie 1992 A 27 February 1992 (Munisipale Kennisgewing 117/92 DM 15) (Municipal Notice 117/92 DM 15)

117 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1568 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1568 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT PLAASLIKE BESTUUR VAN ROODEPOORT: KENNIS LOCAL AUTHORITY OF ROODEPOORT: NOTICE OF GEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS FIRST SITTING OF VALUATION APPEAL BOARD TO APPELRAAD OM APPELLE TEN OPSIGTE VAN DIE HEAR APPEALS IN RESPECT OF VALUATION ROLL FOR WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1991/93 MN TE THE FINANCIAL YEARS 1991/93 HOOR Notice is hereby given in terms of section 19 (3) (b) of the Kennis word hierby ingevolge artikel 19 (3) (b) van die Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Gesture, 1977), that the first sifting of the Valuation Appeal Board will 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die eerste sittake place on 6 July 1992 at 10:00, in the Council Chamber, ling van die waarderingsappelraad op 6 Julie 1992 om 10:00 First Floor, Civic Centre, ChiStiaan de Wet Road, Roode sal plaasvind in die Raadsaal, Eerste Verdieping, Burgersen poort, to hear any appeal against the decision of the valuetrum, Christiaan de Wetweg, Roodepoort, om enige appal teen die beslissing van die waarderingsraad ten opsigte van die waarderingslys vir die boekjare 1991/93 aan te hoor lion board in respect of the valuation roll for the financial years 1991/93 H J DU PLESSIS, FL J DU PLESSIS, Sekretaris: Waarderingsappelraad Secretary: Valuation Appeal Board Burgersentrum Civic Centre ROODEPOORT ROODEPOORT 3 Junie June 1992 (Munisipale Kennisgewing No 113/92) (Municipal Notice No 113/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1569 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1569 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1906 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1906 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, planning and Townships Ordinance, 1986, that the Town 1986, bekendgemaak dat die Stadsraad van Sandton goad Counil of Sandton approved the amendment of Sandton gekeur het dat Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, Town planning Scheme, 1980, by the rezoning of Remainder gewysig word deur die hersonering van Restant van Erf 11, of Erf 11, Wierda Valley Township, from "one dwelling per Wierda Valley dorpsgebied, van "een woonhuis per m2" to "one dwelling per erf", subject to certain condim2" na "een woonhuis per ed" onderworpe aan sekere voorlions waardes Copies of Map 3 and the scheme clauses of the amend Afskrifte van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur ment scheme are filed with the DirectorGeneral, Community generaal, Gemeenskapsontwikkeling, Pretoria, en by die Development, Pretoria, and at the office of the Director: kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Burgersentrum, Town planning, Civic Centre, West Street, Sandown, Weststraat, Sandown, Sandton, en is beskikbaar vir inspek Sandton, and are open for inspection at all reasonable times sie op alle redelike tye This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging stun bekend as Sandton wysigingskema Scheme 1906 and it shall come into operation on the date of publication hereof 1906 en tree in werking op datum van publikasie hiervan S E MOSTERT, S E MOSTERT, Town Clerk Stadsklerk 3 June Junie 1992 (Notice No 124/92) (Kennisgewing No 124/92) A a PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1570 STADSRAAD VAN SANDTON BYLAE 1 (Regulasie 21) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1570 TOWN COUNCIL OF SANDTON SCHEDULE II (Regulation 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Dome, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aan Ordinance, 1986, that an application to establish the soek om die dorp in die Bylae hierby genoem, to stig deur Township referred to in the Schedule hereto, has been horn ontvang is received by it

118 118 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende Particulars of the application will lie for inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Stadsraad van Sandton, Kamer 13206, Sandton Burgersen Council of Sandton, Room 13206, Civic Centre, Rivonia Road, trum, Rivoniaweg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie for a period of 28 days from 3 Junie Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate to binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992, skriftelik en the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Sandton, 2146, within a period of 28 days from 3 June 1992 by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word SCHEDULE BYLAE Name of Township: Morningside Extension 138 i Naam van dorp: Morningside uitbreiding 138 Full name of application: Mitzi Venn on behalf of Safe Voile naam van aansoeker: Mitzi Venn namens Safe Investments (Pty) Limited Investments (Pty) Limited Number of erven in proposed Township: Residential 2 at a Aantal erwe in voorgestelde: Residensieel 2 met 'n digt density of greater than 15 units per hectare, provided that heid van groter as 15 eenhede per hektaar, met dien any height shall be considered at the Site Development Plan verstande dat enige hoogte ocrweeg sal word op die terrein Stage: 2 Erven ontwikkelingsplanstadium: 2 erwe Description of land on which Township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Portion 567, Zandfontein 42 IR, Transvaal Gedeelte 567, Zandfontein 42 IR, Transvaal Situation of proposed Township: Middle Road Morning Ligging van voorgestelde dorp: Middlestraat, Momingside side Verwysingsnommer16/3/11M Reference No 16/3/1/M S E MOSTERT, S E MOSTERT, Stadsklerk Town Clerk Sandton Stadsraad Sandton Town Council Posbus PO Box ' SANDTON SANDTON Junie June 1992 (Kennisgewing 117/92) (Notice 117/92), 3 10 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1571 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1571 TOWN COUNCIL OF SANDTON STADSRAAD VAN SANDTON SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel Ordinance, 1986, that an application to establish the 69 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, township referred to in the Schedule hereto, has been 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om received by it die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is Particulars of theapplication will lie for inspection during normal office hours aappthe office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek 16 ter insae geciuren Council of Sandton, Room 13206, Civic Centre, Rivonia Road, die gewonet Stadsraad Javnatnoo;uarnedtobryi, iliaernekrang6, van urgstadsklerk, ersen for a period of 28 days from 3 June 1992 trum, Rivoniaweg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie Objections to or representations in respect of the applica 1992 bon must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Sandton, 2146, within a period of 28 days from 3 June 1992 binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992, skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of SCHEDULE by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word Name of township: Morningside Extension 145 BYLAE Full name of applicant: Mitzi Venn on behalf of Safe Investments (Pty) Limited Naam van dorp: Morningside uitbreiding 145 Number of erven in proposed township: Residential 2 2 Voile naam van aansoeker: Mitzi Venn namens Safe erven Investments (Pty) Limited Description of land on which township is to be established: Aantal erwe in voorgestelde: Residensieel 22 erwe Portion 381, Zandfontein 42 IR, Transvaal Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Situation of proposed township: Centre Road, Morning Gedeelte 381, Zandfontein 42 IR, Transvaal side Ligging van voorgestelde dorp: Centrestraat, Morningside Reference No16/3/1/M Verwysingsnommer 16/3/1/M S E MOSTERT, i S E MOSTERT, Town Clerk Stadsklerk Sandton Town Council Sandton Stadsraad PO Box Posbus SANDTON SANDTON June Junie 1992 (Reference 118/92) I (Kennisgewing 118/92) 310

119 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1572 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1572 STADSRAAD VAN SANDTON TOWN COUNCIL OF SANDTON BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) 110 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF DORP TOWNSHIP Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms 69 (a) van die Ordonnansie op Dorpsbelanning en Dome, of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek Ordinance, 1986, that an application to establish the om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn township referred to in the Schedule hereto, has been ontvang is received by it Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende Particulars of the application will lie for inspection during gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Stadsraad van Sandton, Kamer 8206, Sandton burgersen Council of Sandton, Room 8206, Civic Centre, Rivonia Road, trum, Rivoniaweg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie for a period of 28 days from 3 June Objections to or representations in respect to the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate to binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 skriftelik en the Town Clerk at the above address or at P 0 Box 78001, in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of Sandton, 2146, within a period of 28 days from 3 June 1992 by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word SCHEDULE BYLAE Name of township: Hurlingham Extension 6 Naam van dorp: Hurlingham uitbreiding 6 Voile naam van aansoeker: Van der Schyff Baylis Gericke Full name of applicant: Van der Schyff Baylis Gericke & Druce & Druce Number of erven in proposed township: Residential 4 2 Aantal erwe in voorgestelde: Residensieel 4 2 wive erven Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 296 van die pleas Zandfontein 42 IR Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is direk suid van die interseksie van Riepen en Argylelaan ten weste van William Nicolrylaan gelee Description of land on which township is to be' stablished: Portion 296, Zandfontein 42 IR Situation of proposed township: The properly is located directly to the south of the intersection of Riepen and Argyle Avenues to the west of William Nicol Drive Verwysings No 16/3/1/H036 Reference No 16/3/1/H03 6 S E MOSTERT, S E MOSTERT, Stadsklerk Town Clerk Sandton Stadsraad Sandton Town Council Posbus PO Box SANDTON SANDTON Junie June 1992 (Kennisgewing No 122/92) (Notice No 122/92) 3 10 A PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1573 STADSRAAD VAN SANDTON LOCAL AUTHORITY NOTICE 1573 BYLAE 11 TOWN COUNCIL OF SANDTON (Regulasie 21) SCHEDULE 11 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN (Regulation 21) DORP NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF Die Stadsraad van Sandton gee hiermee ingevolge artikel TOWNSHIP 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en The Town Council of Sandton hereby gives notice in terms Dome, 1986 (Ordonnansie No 15 van 1986), kennis dat 'n of section 69 (6) (a) of the Town planning and Townships aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stilt deur Ordinance, 1986, that an application to establish the horn ontvang is township referred to in the Schedule hereto, has been Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende received by it gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Particulars of the application will lie for inspection during Stadsraad van Sandton, Kamer B206, Sandton Burgersen normal office hours at the office of the Town Clerk, Town trum, Rivoniaweg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie Council of Sandton, Room B206, Civic Centre, Rivonia Road, 1992 for a period of 28 days from 3 June 1992 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992, skriftelik en tion must be lodged with or made in writing and in duplicate to in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of the Town Clerk at the above address or at PO Box 78001, by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word Sandton, 2146, within a period of 28 days from 3 June 1992

120 120 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 BYLAE SCHEDULE Naam van dorp: Paulshof uitbreiding 42 Name oftownship: Paulshof Extension 42 Voile naam van aansoeker: Planpraktyk Ingelyf Full name of applicant: Planpractice Incorporated Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2: Twee Number of erven in proposed township: Residential 2: Two ervenerwe Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Gedeeltes 307 en 308 Rietfontein 2 IR Portions 307 and 308 of the farm Rietfontein 2 IR Ligging van voorgestelde dorp: Gelee ten noord van Situation of proposed township: Situated to the north of Witkoppenweg, oos van Stonehavonstraat en suid van Witkonoen Road, directly east of Stonehaven Street and to 1 Drakensteinlaan Die westelike grens van Gedeelte 308 is the south of Drakenstein Avenue, the Western boundary of die Braamfonteinspruit Portion 308 is the Braamfontein Spruit Verwysings No 16/3/1/P05 42 Reference No 16/3/1 /P05 42 S E MOSTERT, S E MOSTERT, Stadsklerk Town Clerk Sandton Stadsraad Sandton Town Council Posbus PO Box SANDTON SANDTON Junie June 1992 (Kennisgewing No 123/92) (Notice No 123/92) 3 10 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1574 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1574 STADSRAAD VAN SANDTON TOWN COUNCIL OF SANDTON VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP Ingevolge artikel 103 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbe DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP planning en Dome, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), ver In terms of section 103 (1) of the Town planning and klaar die Stadsraad van Sandton hierby die dorp Momingside Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), the Manor uitbreiding 4 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe Town Council of Sandton hereby declares Morningside aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae Manor Extension 4 Township to be an approved township, subject to the conditions set out in the Schedule hereto BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR PASHLEY DEVELOPMENTS CC INGEVOLGE DIE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OM 'N DORP TE BY PASHLEY DEVELOPMENTS CC UNDER THE PROVI STIG OP GEDEELTE 230 VAN DIE PLAAS ZANDFONTEIN SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS 42 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS ORDINANCE, 1986, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 230 OF THE FARM ZANDFON 1 STIGTINGSVOORWAARDES TEIN 42 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN (1) NAAM GRANTED Die naam van die dorp is Morningside Manoruit 1 CONDITIONS OF ESTABLISHMENT breiding 4 (1) NAME (2) ONTWERP The name of the township shall be Morningside Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui Manor Extension 4 op Algemene Plan LG No A5717/1991 (2) DESIGN 111) (3) VERPLIGTINGE TEN OPSIGTE VAN NOOD The township shall consist of erven and streets as SAAKLIKE DIENSTE ASOOK DIE BOU VAN indicated on General Plan SG No A5717/1991 STRATE EN STORMWATERDREINERING (3) OBLIGATIONS IN REGARD TO ESSENTIAL SER Die dorpseienaars moet alle interne dienste in die VICES AND STREETS AND STORMWATER dorp installeer en voorsien, onderworpe aan die DRAINAGE goedkeuring van die Stadsraad van Sandton The township owners shall install and provide all (4) VERSKUIWING OF DIE VERVANGING internal services in VAN the township, subject to the MUNISIPALE DIENSTE approval of the Town Council of Sandton (4) REMOVAL OR REPLACEMENT OF Indien dit as gevolg MUNICIPAL van die stigting van die dorp SERVICES nodig word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te vervang If, moet die koste daarvan by reason of the establishment of the township, it deur die dorpseienaars gedra word should become necessary to remove or replace any existing municipal services, the cost thereof shall be (5) BESKIKKING OOR BESTAANDE TITELVOOR borne by the township owners WAARDES (5) DISPOSAL OF EXISTING CONDITIONS OF TITLE Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing condi staande voorwaardes en serwitute, en Serwituut No tions and servitudes, and servitude No K2704/1975 K2704/1975S ten gunste van die Stadsraad van S in favour of the Sandton Town Council which Sandton wat slegs Erf 492 in die dorp rack uitgeson affects Erf 492 in the township only, excluding con derd voorwaardes 11, 12, 21 en 22 van Transpor ditions 11, 12, 21 and 22 of Deed of Transfer No takte No T17012/1990 T17012/1990

121 I 1 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE DIE ERWE HIERONDER GENOEM SAL ONDER THE ERVEN MENTIOND HEREUNDER SHALL BE WORPE WEES AAN DIE VOORWAARDES SODS SUBJECT TO THE CONDITIONS, AS INDICATED, AANGEDUI, OPGELE DEUR DIE STADSRAAD VAN IMPOSED BY THE TOWN COUNCIL OF SANDTON IN SANDTON INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE TERMS OF THE PROVISIONS OF THE TOWN PLAN ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 DORPE, 1986 (1) All &von (1) dine erwe (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in breed, vir riolerings en ander munisipale doel favour of the Town Council of Sandton for eindes, ten gunste van die Stadsraad van sewerage and other municipal purposes, along Sandton tangs enige twee Tense, uitgeson any two boundaries other than a street boun derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n dary and in the case of a panhandle erf, an pypsteelerf, 'n addisionele serwituut vir munisi additional servitude for municipal purposes, 2 pale doeleindes 2 m breed oor die toegangsge m wide across the access portion of the erf, if deelte van die erf, indien en wanneer verlang and when required by the Town council of deur die Stadsraad van Sandton: Met dien Sandton: Provided that the Town Council of verstande dat die Stadsraad van Sandton van Sandton may dispense with any such semi enige sodanige serwituut mag afsien tude (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die (b) No building or other structure shall be erected voornoemde serwituutgebied opgerig word nie within the aforesaid servitude area and no large en geen grootwortelbome mag binne die ge rooted trees shall be planted within the area of hied van sodanige serwituut of binne 'n afstand such servitude or within 2 m thereof van 2 m daarvan geplant word nie (c) The Town Council of Sandton shall be entitled (c) Die Stadsraad van Sandton is geregtig om to deposit temporarily on the land adjoining the enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word aforesaid servitude such material as may be tydens die aanleg, onderhoud of verwydering excavated by it during the course of the convan sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such werke wat by volgens goeddunke noodsaakiik sewerage mains and other works as it, in Its ag, tydelik to pleas op die grond wat aan die discretion may deem necessary and shall furvoornoemde serwituut grens en voorts is die Cher be entitled to reasonable access to the Stadsraad van Sandton geregtig tot redelike said land for the aforesaid purpose, subject to toegang tot genoemde grond vir die voorany damage done during the process of the noemde doel, onderworpe daaraan dat die construction, maintenance or removal of such Stadsraad van Sandton enige skade vergoed sewerage mains and other works being made wat gedurende die aanleg, onderhoud of good by the Town council of Sandton verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (2) ERF 492 (2) ERF 492 The erf is subject to a right ofway servitude in Die art is onderworpe aan 'n reg van weg serwituut favour of the Town Council of Sandton, as Indicated ten gunste van die Stadsraad van Sandton, soos Plan, vide SG No A997/75 on the General (3) aangedui op die Algemene Plan, vide LG No A997/75 (3) ERF 493 ERF 493 The erf is subject to a servitude for road purposes In favour of the Town Council of Sandton, as indicated Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir paddoeleindes ten gunste van die Stadsraad van Sandton on the General Plan soos op die Algemene Plan aangedui S E MOSTERT, S E MOSTERT, Town Clerk Stadsklerk Civic Centre Burgersentrum corner of West Street and Rivonia Road hoek van Weststraat en Rivoniaweg Sandown Sandown SANDTON SANDTON 3 June Junie 1992 (Ref No 16/3/1/M14x4) (Ref No 16/3/1/M14x4) (Notice No 127/92) (Kennisgewing No 127/92) A PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1575 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1575 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1761 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1761 Die Stadsraad van Sandton verklaar hierby ingevolge die The Town Council of Sandton hereby in terms of the provi bepalings van artikel 125 van die Ordonnansie op Dorpsbe sions of section 125 of the Town planning and Townships planning en Dorpe, 1986, dat dit 'n wysigingskema synde 'n Ordinance, 1986, declares that it has approved an amendwysiging van Sandton dorpsbeplanningskema, 1980 wet uit ment scheme, being an amendment of Sandton Town plan dieselfde grond as die dorp Morningside Manoruitbreiding 4 ning Scheme, 1980, comprising the same land, as included bestaan, goedgekeur het in the township of Morningside Manor Extension 4

122 122 No 4836 OFFiSIELE KOERANT, 3 JUN IE 1992 Kaart 3, Bylae en die skemaklousules van die Map 3, Annexure and the scheme clauses of the amend wysigingskema word in bewaring gehou deur die Stadsklerk, ment scheme are filed with the Town Clerk, Sandton, and are Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike to open for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Sandtonwysigingskema The amendment is known as Sandton Amendment 1761 Scheme 1761 S E MOSTERT S E MOSTERT Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Hoek van Weststraat en Rivoniaweg Civic Centre 1 Sandown SANDTON Datum: 3 Junie 1992 (Kennisgewing No 128/92) (Verve No 16/2/2/1761) Corner of West Street and Rivonia Road Sandown SANDTON 3 June 1992 (Notice No 128/92) Ref No 16/2/2/1761 ri PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1576 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1576 BUITESTEDELIKE GEBIEDEWYSIGINGSKEMA 228 PERIURBAN AREAS AMENDMENT SCHEME 228 KENNISG EWI NG VAN GOEDKEURING NOTICE OF APPROVAL Daar word hiermee kennis gegee ingevolge artikel 57 (1) Notice is hereby given in terms of section 57 (1) (a) of the (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, No Town planning and Townships Ordinance, No 15 of 1986, 15 van 1986, dat die Stadsraad van Secunda goedkeuring that the Town Council of Secunda has approved the amend verleen het vir die wysiging van die Buitestedelike Gebiede Dorpsbeplanningskema, 1975, deur die hersonering van ment of the Pen Urban Areas Town planning Scheme, 1975, Erwe 8305 en 8306, Secunda uitbreiding 25, deur die wysi by the rezoning of Erven 8305 and 8306, Secunda Extension ging van paragraaf 31 van Wysigingskema 200 soos volg: 25, by the amendment of paragraph 31 of Amendment Scheme 200, as follows: "Die erf moet slegs gebruik word om daarop winkels, kantore, professionele kamers en (vermaaklikheidsplek "The erf shall be used solely for shops, offices, proslegs ten opsigte van Erwe 8305 en 8306) op te rig: Met fessional suites, and (place of entertainment, solely in dien verstande dat met die toestemming van die pleas respect of Erven 8305 and 8306): Provided that with the like bestuur die erf ook gebruik kan word vir die doel consent of the local authority the erf may be used for the eindes van 'n onderrigplek, droogskoonmaker, visbak purposes of place of instruction, dry cleaner, fish fryer, ker, vishandelaar, wassery of bakkery" fishmonger, laundrette or bakery" Die skemaklousules van die wysigingskema word op leer The scheme clauses of the amendment scheme are filed gehou by die Uitvoerende Direkteur: Tak gemeenskaps with the Executive Director: Community Services Branch, dienste, Pretoria, en by die Stadsklerk, Secunda, Burgersen Pretoria, and the Town Clerk, Civic Centre, Secunda, and are trum, Secunda, en is te alle redelike tye ter insae beskikbaar available for inspection at all reasonable times Hierdie wysiging staan bekend as Buitestedelike Gebiede This amendment is known as PenUrban Areas Amend wysigingskema 228 ment Scheme 228 F J COETZEE, F J COETZEE, 0 Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Posbus 2 PO Box 2 SECUNDA SECUNDA Junie June 1992 (Kennisgewing 20/1992) (Notice 20/1992) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1577 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1577 STADSRAAD VAN STILFONTEIN TOWN COUNCIL OF STILFONTEIN VASSTELLING VAN TARIEFGELDE VIR DIE AANBRING VAN BAN IERE VIR HANDELSADVERTENSIES DETERMINATION OF CHARGES FOR THE ERECTION OF BANNERS FOR COMMERCIAL ADVERTISEMENTS Hiermee word ingevolge die bepalings van artikel 80B (3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, Ordonnansie 17 Notice is hereby given in terms of section BOB (3) of the van 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad Local Government Ordinance, Ordinance 17 of 1939, as van Stilfontein by 'n Spesiale Raadsbesluit op 29 April 1992, amended, that the Town Council of Stilfontein has by Special besluit het om met ingang 1 Mel 1992 tariefgelde vir die Resolution on 29 April 1992, resolved to determine the tariff ier e ir handelsadvertensies by die aa:tbarainng b e d e vanpunte vasban t e stet tisementsof chargesat the existing erection forthe oft banners for Commercial adver a A 4111

123 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Die algemene strekking van bogenoemde vasstelling is om The general purport of the above mentioned determination kostes vir die lewering van die diens te verhaal is to recover costs for the rendering of the service Afskrifte van die betrokke vasstelling le gedurende gewone Copies of the relevant determination will lie for inspection kantoorure vir 'n tydperk van veertien (14) dae vanaf die at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Stilfontein, datum van publikasie hiervan by die kantoor van die Stads during normal office hours for a period of fourteen (14) days klerk, Munisipalekantore, Stilfontein, ter insae from the date of publication hereof Enige persoon wat teen genoemde tarietvassteffing Any person who wishes to object to the said tariff determin beswaar wil aanteken meet dit skriftelik nie later nie as 17 ation, must lodge his objection in writing with the undersigned Junie 1992 by die ondergetekende doen not later than 17 June 1992 P J W J VAN VUUREN, P J W J VAN VUUREN, Stadsklerk Town Clerk Munisipalekantore Posbus 20 Municipal Offices POSTILFONTEIN Box STILFONTEIN Mei May 1992 (Kennisgewing 17/92) (Notice 17/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1578 BYLAE 11 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1578 PLAASLIKE BESTUUR VAN TRICHARDT: WAARDE SCHEDULE 11 RINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1992/1995 LOCAL AUTHORITY OF TRICHARDT: VALUATION ROLL (Regulasie 12) FOR THE FINANCIAL YEARS 1992/1995 Kennis word hierby ingevolge artikel 16 (4) (a) van die (Regulation 12) Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, Notice is hereby given in terms of section 16 (4) (a) of the 1977 (Ordonnansie 11 van 1977), gegee dat die waarde Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance 11 of ringstys vir die boekjare 1992/1995 van alle belasbare eien 1977), that the valuation roll for the financial years 1992/1995 dom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die of all rateable property within the municipality has been certi waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik tied and signed by the chairman of the valuation board and Pineal en bindend geword het op alle betrokke persone soos has therefore become fixed and binding upon all person con in artikel 16 (3) van daardie Ordonnansie beoog cemed as contemplated in section 16 (3) of that Ordinance Die aandag word egter gevestig op artikel 17 van die However, attention is directed to section 17 gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: of the said Ordinance, which provides as follows: "Reg van apt* teen beslissing van waarderingsraad "Right of appeal against decision of valuation board 17 (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n 17 (1) An objector who has appeared or has been beswaarmaker wat 'n antwoord soos in artikel 15 (4) represented before a valuation board, including an objec beoog, ingedien of voorgeld het, kan teen die beslissing tor who has lodged or presented a reply contemplated in van sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar section 15 (4), may appeal against the decision of such maker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publika board in respect of which he is an objector within thirty days sie in die OH/stele Koerant van die kennisgewing in artikel from the date of the publication in the Official Gazette of 16 (4) (a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16 (5) van toepassing is, binne eenentwintig dae na die dag the notice referred to in section 16 (4) (a) or, where the die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarone days after the day on which the reasons referred to provisions of section 16 (5) are applicable, within twenty makerwaaropgestuur is, appal aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing van appal op die wyse therein, were forwarded to such objector, by lodging with soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die procedure the secretary of such board a notice of appeal in the man soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur ner and in accordance with the procedure prescribed and onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appal such secretary shall forward forthwith a copy of such notice aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike of appeal to the valuer and to the local authority conbestuur cemed (2) 'n Plaaslike Bestuur wat nie beswaarmaker is nie, (2) A Local Authority which is not an objector may appeal kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad angel against any decision of a valuation board in the manner aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige contemplated in subsection (1) and any other person who ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat is not an objector but who is directly affected by a decision regstreeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad of a valuation board may, in like manner, appeal against geraak word, kan op dergelike wyse teen sodanige beslis such decision" sing appal aanteken" A notice of appeal form may be obtained from the wore ), 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van die sekretaris tary of the valuation board van die waarderingsraad verkry word B G VENTER, B G VENTER, Sekretaris: Waarderingsraad Secretary: Valuation Board Posbus 52 PO Box 52 TRICHARDT TRICHARDT Mei May 1992 (Kennisgewing No 13/1992) (Notice No 13/1992)

124 124 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1002 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1579 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1579 STADSRAAD VAN VEREENIGING TOWN COUNCIL OF VEREENIGING VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/483 VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/483 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) (ORDINANCE 15 OF 1986) Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge The Town Council of Vereeniging, hereby gives notice in artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 56 of the Town planning and Townships Dorpe, 1986, kennis dat Paul Neethling Steyn namens Natu Ordinance 1986, that Paul Neethling Steyn on behalf of ral Homes (Pty) Ltd aansoek gedoen het om die wysiging van Natural Homes (Pty) Ltd has applied for the amendment of die dorpsbeplanningskema bekend as Vereeniging dorpsbe the Townplanning scheme known as Vereeniging Town planningskema, 1956, deur die hersonering van Erf 348, Ver planning Scheme, 1956, by the rezoning of Erf 348, Vereeni eeniging, geled op die hoek van Joubertstraat en Krugerlaan, ging, situated on the corner of Joubert Street and Kruger vanaf "Kantore" na "Kantore" met 'n dekking van 80%, Avenue from "Offices" to "Offices" with coverage of 80% a vloerruimteverhouding van 2,5 parkeerarea van een par floor area ratio of 2,5 parking space of one parking space keerruimte per 75 vierkante meter kantoorvloerruimte, 'n per 75 square meters of office floor area, a height of six hoogte van ses verdiepings en die reg om 'n apteek op die storeys and the right to conduct a retail pharmacy on the perseel te bedryf premises Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende Particulars of the application will lie open for inspection gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, during normal office hours at the office of the City Secretary, Kamer 3, Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Ver Room 3, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeni eeniging, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 ging, for a period of 28 days from 3 June 1992 Besware teen of vertofi ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Junie 1992 skriftelik by tion must be lodged with or made in writing to the City Secreof tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus tary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging, 35, Vereeniging, 1930 ingedien of gerig word within a period of 28 days from 3 June 1992 C K STEYN, C K STEYN, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Posbus 35 PO Box 35 VEREENIGING VEREENIGING (Advertensie No 64/92) (Advert No 64/92) 3 10 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1580 KENNISGEWING VAN VERBETERING LOCAL AUTHORITY NOTICE 1580 STADSRAAD VAN WITRIVIER CORRECTION NOTICE AANNAME VAN STANDAARDELEKTRISITEITS TOWN COUNCIL OF WHITE RIVER VERORDENINGE ADOPTION OF STANDARD ELECTRICITY BYLAWS Kennisgewing No 1/1992, gepubliseer in die Offisiele Notice No 1/1992 published in the Official Gazette of Koerant van 29 April 1992, word hierby verbeter deur in die 29 April 1992 is hereby corrected by the substitution for the Afrikaanse teks die woord "Nelspruit" deur die woord "Witword "Nelspruit" of the word "Witrivier" in the Afrikaans text rivier" te vervang C J LE ROUX, C J LE ROUX, Town Clerk Stadsklerk Munisipale Kantore Municipal Offices Posbus 2 PO Box 2 WITRIVIER WHITE RIVER Junie June 1992 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1581 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1581 STADSRAAD VAN WESTONARIA TOWN COUNCIL OF WESTONARIA WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES LEWERING VAN WATER FOR THE SUPPLY OF WATER Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 80B (8) van die Notice is hereby given in terms of section 80B (8) of the Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council by spesiale besluit die vasstelling van gelde vir die lewering by special resolution further amended the determination of

125 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No van water, afgekondig by Munisipale Kennisgewing 4/84, van charges for the supply of water, published under Municipal 4 April 1984, met ingang 1 April 1992, verder gewysig het Notice 4/84 dated 4 April 1984, as amended, with effect from deur item 3 onder die Bylae met die volgende te vervang: 1 April 1992, by the substitution of section 3 under the Sche "3 GELDE VIR DIE LEWERING VAN WATER dule of the following: Die volgende gelde is betaalbaar, per meter, vir 'n tyd "3 CHARGES FOR THE SUPPLY OF WATER perk tussen twee meteraflesings wat nie 35 dae te The following charges shall be payable, per meter, dur bowe mag gaan nie, vir die lewering van water aan ing any period between two readings of 35 days or less enige verbruiker: for the supply of water to any consumer: Per kiloliter or part thereof: 112,90c" Per kiloliter of gedeelte daarvan: 112,90c" ii J H VAN NIEKERK, J H VAN NIEKERK, Stadsklerk Town Clerk Municipal, Munisipale Kantore, PO Box 19, Posbus 19, WESTONARIA, WESTONARIA, (Notice No 35/92) (Kennisgewing No 35/92) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1582 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1562 DORPSRAAD VAN SWARTRUGGENS TOWN COUNCIL OF SWARTRUGGENS WATERVOORSIENING: VASSTELLING VAN TARIEWE Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel WATER SUPPLY: AMENDMENT OF CHARGES BOB (3) van die Ordonnnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, Notice is hereby given in terms of the provisions of section kennis gegee dat die Dorpsraad van Swartruggens by 806 (3) of the Local Government Ordinance, 1939, that the spesiale besluit, besluit het om die tariewe afgekondig by Town Council of Swartruggens has by special resolution Kennisgewing 6 van 30 Mei 1984 gewysig het amended the charges published by Notice 6 of 30 May 1984 Die algemene strekking van die wysiging is om deur middel The general purport of the amendment is to increase the van die verhoging van die tarief die uitermatige gebruik van charges in order to restrict the excessive use of water water te beperk A copy of the amendment lies for inspection at the offices 'n Afskrif van die wysiging van die tariewe le ter insae of the village council during normal office hours, for a period gedurende kantoorure by die kantore van die Dorpsraad vir of fourteen (14) days from the date of publication of this n tydperk van veertien (14) dae vanaf publikasie hiervan in notice in the Official Gazette die Offisidle Koerant Any person desires of objecting to the set amendment Enige persoon wat van voorneme is om beswaar teen die should do so in writing to the undersigned within fourteen (14) wysiging aan te taken, moet dit skriftelik binne veertien (14) days from the date of publication of this notice in the Official dae na die publikasie hiervan in die Offisiele Koerant by die Gazette ondergetekende doen J J MOMBERG, J J MOMBERG, Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices Barnardstraat Barnard Street Privaatsak X1018 Private Bag X1018 SWARTRUGGENS SWARTRUGGENS Junie June (Kennisgewing No 15/1992) (Notice No 15/1992) P PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1563 STADSRAAD VAN KLERKSDORP LOCAL AUTHORITY NOTICE 1563 VASSTELLING VAN TARIEF VIII DIE GEBRUIK VAN TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP HANTERINGSTOERUSTING BY DIE KLERKSDORP VARSPRODUKTEMARK FIXING OF TARIFF FOR THE USE OF HANDLING EQUIP NASIONALEMENT AT THE KLERKSDORP NATIONAL FRESH PRO Hiermee word kennis gegee ingevolge die bepalings van DUCE MARKET artikel 808(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad die tarief vir die Notice is hereby given in terms of the provisions of section gebruik van hanteringstoerusting by die Klerksdorp Nasio 80B(8)of thelocal Government Ordinance, 1939, as nale Varsproduktemark met ingang van thatth 1 Julie 1992 soos amended, e Town Council has fixed its tariff for the use volg vasgestel het: of handling equipment at the Klerksdorp National Fresh Pro duce Market as follows with effect from 1 July 1992: Item 1: Tarief vir die gebruik van hanteringstoerusting Item 1: Tariff for the use of handling equipment (a) Huur van hidrouliese palethysers per dag of gedeelte van 'n dag: R5,00 (BTW uitgesluit) (a) Hiring of hydraulic pallet lifters per day or part of a day: R5,00 (VAT excluded) (b) Huur van vurkhyser vir laai en aflaai van produkte (uit gesonderd piesangs): 112,64 per palet (BTW uitge (b) Hiring of forklift for loading or offloading of produce sluit) (excluding bananas): R2,64 per pallet (VAT excluded) J L MULLER, J L MULLER, Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre KLERKSDORP KLERKSDORP 18 Mei May 1992 (Kennisgewing No 56/92) (Notice No 56/92)

126 126 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 TENDERS TENDERS L W: Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die NB: Tenders previously published and where the closing sluitingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie dates have not yet passed, have not been repeated in this kennisgewing herhaal nie Tenders word normaalweg 35, notice Tenders are normally published 3 5 weeks before the weke voor die sluitingsdatum gepubliseer closing date TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE Tender No TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TENDERS Soos gepubliseer op As published on 3 Junie June 1992 Beskrywing van Tender Description of Tender Sluitingsdatum Closing date ITHD 82/92 Fiesverwarmingskabinet: H F Verwoerd hospitaal Flask warming cabinet: H F Verwoerd Hospital ITHD 83/92 Moblele kabinet vir endoskoopberging: H F Verwoerd hospitaal Mobile cabinet for storage of endoscopes: H F Verwoerd Hospital ITHD 84/92 Vierdraadomkapmasjien: H F Verwoerdhospitaal Four thread overlocker: H F Verwoerd Hospital ITHD 85/92 Skyfieprojektor: H F Verwoerdhospitaal Slide projector: H F Verwoerd Hospital ITHD 86/92 Televisiestel en videoopnemer: H F Verwoerdhospitaal Tellvision set and video recorder: H F Verwoerd Hospital ITHD 87/92 Videotrollle: B G Alexanderverplogingskollege Video trolley: B G Alexander Nursing College ITHD 88/92 Drleraktrollle: B G Alexanderverplegingskollege Threetier trolley: B G Alexander Nursing College ITHD 89/92 Gastronormpanne: Kookvriesfabriek Gastronorm pans: Cookfeeze factory Sekr 45/92 Skryfbehoeftes Stationery ITWB 92/025 Amptelike woning: Tambotiestraat 15, Nelspruit: Opknapping Official residence: 15 Tambotie Street, Nelspruit: Renovation ITEM /01 Tender Beskrywing van diens Sluitingsdatum Tender Description of service Closing date ITWB 92/026 Amptelike woning: Olivierstraat 12, Piet Retief: Opknapping Official residence: 12 Olivier Street, Piet Relief: Renovation ITEM 42/2/2/0144/01 ITWB 92/027 Amptelike woning: Rabestraat 1A, Piet Retief: Opknapping ITWB 92/028 Official residence: 1A Rabe Street, Piet Relief: Renovation ITEM 42/2/2/0327/01 Amptelike woning: C P Hoogenhoutstraat 13, Ermelo: Opknapping Official residence: 13 C P Hoogenhout Street, Ermelo: Renovation ITEM 46/2/2/0424/ ITWB 92/029 Baragwanath hospitaal:waterbesparingstelsel vir verpleegsterstehuis Baragwanath Hospital: Watersaving system for nurses' home ITEM 32/7/2/004/005 ITWB 92/030 Christiana padkamp: Opknapping van drie staalasbeswonings en buitegebeue Christiana Road Camp: Renovation of three steel asbestos houses and outbuildings ITEM 52/4/2/0033/01 ITWB 92/031 Swartruggens: Streekkantore: Peale: Oprig van 'n konferensiesaal Swartruggens: Roads: Regional Offices: Erection of a conference hall ITEM 19/4/2/0529/01 ITWB 92/032 Wolmaransstad: Inspeksiedienskantore: Algehele opknapping Wolmaransstad: Inspection Services Offices: General renovation ITEM 42/4/2/0323/01 ITWB 92/033 Klerksdorpse Hospitaal: Vensanging van pype van een stoomketel Klerksdorp Hospital: Retubing of one steam boiler ITEM 54/4/2/045/002 ITWB 92/034 Nic Bodenstein, SchweizerReneke en Christianahospitaal: Versiening, instandhouding en herstelwerk van elektriese installasies Nic Bodenstein, SchweizerReneke and Christiana Hospitals: Servicing, main tenance and repairs of electrical installations ITEM 74/4/2/000/000

127 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No Tender No Beskrywing van Tender Description of Tender Sluitingsdatum Closing date ITWB 92/035 Nic Bodenstein, Schweizer Reneke en Christiana hospitaal: Deurlopende versiening, instandhouding en herstelwerk van stilroepstelsels, interkom, luidsprekerstelsels en radioroeptoerusting Nic Bodenstein, SchweizerReneke and Christiana Hospitals: Continuous ser vicing, maintenance and repairs of silent paging systems, intercom, public address systems and radio paging equipment ITEM 74/4/2/000/097 ITWB 92/036 J D Verster, Kmdt A J Alberts en Zeerusthospitaal: Deurlopende versie ning, instandhouding en herstelwerk van elektriese installasies J D Verster, Comdt A J Alberts and Zeerust Hospitals: continuous servicing, maintenance and repairs of electrical installation ITEM 74/4//000/000 ITWB 92/037 Strydomplein: Herstel van plaveisel Strydom Square: Restoration of paving ITEM 45/5/2/0128/03 11 ss

128 128 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNI E 1992 " BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1 Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Transvaalse Provinsiale Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente asmede enige tenderkontrak voorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is ook by die genoemde adresse ter insae beskikbaar Tender Kamer Telefoon Posadres Gebou Verdieping verwysing No (Pretoria) ITHA Adjunkdirekteurgeneraal: Tak Gesond 780 Provinsiale Gebou ITHB en ITHC heidsdienste, Privaatsak X221, Pretoria Al \ Adjunkdlrekteurgeneraal: Tak Gesond 782 Provinsiale Gebou heidsdienste, Privaatsak X221, Pretoria Al ITHD Adjunkdirekteurgeneraal: Tak Gesond 781 Provinsiale Gebou heidsdienste, Privaatsak X221, Pretoria Al r SEKR Direkteurgeneraal: Voorsieningsadmini 519 Ou Poyntongebou straslebeheer, Privaatsak X64, Pretoria ITR Adjunkdirekteurgeneraal: Tak Paaie, Pd D307 Provinsiale Gebou vaatsak X197, Pretoria ITWB Hoofdirekteur: Hoofdirektoraat Werke, Pd C112 Provinsiale Gebou vaatsak X228, Pretoria ITHW Hoofdirekteur: Hoofdirektoraat Werke, Pri CM5 Provinsiale Gebou M vaatsak X228, Pretoria 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige tender aan te neem nie, en behou horn die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem 3 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van die Administrasie voorgele word 4 ledere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert ingedien word, geadresseer aan die Adjunkdirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer, Posbus 1040, Pretoria, en moet duidelik van die opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender Inskrywings moet teen 11:00 op die sluitingidatum in die Adjunkdirekteur se hande wees 5 Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11:00 op die sluitingsdatum, in die tenderbus geplaas wees by die navraagkantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretoria C G D GROVE, Adjunkdirekteur: Voorsieningsadministrasiebeheer IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS 1 The relative tender documents including the Transvaal Provincial Administrator's official tender forms, are obtainable on application from the relative addresses indicated below Such documents and any tender contract conditions not embodied in the tender documents are also available for perusal at the said addresses Tender Room Telephone Postal address Building Floor Ref No (Pretoria) ITHA Deputy DirectorGeneral: Health Services 780 Provincial Building Branch, Private Bag X221, Pretoria Al ITHB and ITHC Deputy DirectorGeneral: Health Services 782 Provincial Building Branch, Private Bag X221, Pretoria Al ITHD Deputy Director General: Health Services 781 Provincial Building Branch, Private Bag X221, Pretoria Al SECR DirectorGeneral: Provisioning Administra 519 Old Poynton Building Lion Control, Private Bag X64, Pretoria ITR Deputy DirectorGeneral: Transvaal, Road D307 Provincial Building Branch, Private Bag X197, Pretoria ITWB Chief Director: Chief Directorate of Works, C112 Provincial Building Private Bag X228, Pretoria ITHW Chief Director: Chief Directorate of Works, CM5 Provincial Building M Private Bag X228, Pretoria 1 2 The Administrator is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the tight to accept a portion of the tender 3 All tenders must be submitted on the Administrator's official tender forms A 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope addressed to the Deputy Director: Provisioning Administration Control, PO Box 1040, Pretoria, and must be clearly subscribed to show the tenderer's name and address, as well as the number, description and closing date of the tender Tenders must be in the hands of the Deputy Director by 11:00 on the closing date 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the tender box at the enquiry office in the foyer of the Provincial Building at the Pretorius Street main entrance (near Bosman Street corner), Pretoria, by 11:00 on the closing date C G D GROVE, Deputy Director: Provisioning Administration Control 41

129 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No E if SE E b 0 r L 0 S CADDS k 'IN U W LOGCWEI 0 ElUidjc ] WrWiCil, ip 4pr 000 j If 7i I, Poskaart )4 me failin c \ w } 40:: # Postcard Repebnith van Zed Aidtra ndlof"1) \ s,4da I kfr, AaniTo 7rtil ; T 7 * " * _ 14 cesti, 0';,? PORT ELIZABETH MOAN woo / rootood 1820 gong / landed 1520 le f 9 '5 Elg rtt 3 Poskaart ri etg 5 Aanno i' 1; / l'711) Poskaart al st g gi 4 0 t, PVIiitikva" i 2,, co i 0 I ) " II 'q I _ i _ Poslcoart i ' 1 _ Postcard bun yen {Old Mike Postcard H i 1 N c ( ) ii I lo i I AZT/TO =MU Aon/To (, JOHANNESBURG Bodo / rounded mos r n, ' r = == = t= Philatelic Services and INTERSAPA Private Bag X505, Pretoria 0001 Tel (012) /71 Fax (012) Handles all RSA philatelic items Official agent for Namibia Transkei Bophuthatswana Venda and Ciskei Stamps, Commemorative envelopes Maximum cards and Mounted sets (year packs) Filateliedienste en INTERSAFA Privaatsak X505 Pretoria 0001 Tel (012) /71 Faks (012) Hanteer alle filateliese items van die RSA Amptelike agent vir Namibie Transkei Bophuthatswana Venda en Ciskei Seels Gedenkkoeverte, Maksimumkaarte en Gemonteerde stelle (jaarpakke) 1 As,Itans 2 banal& 1992 ' : L ); 1 ) c /4 ) *) (4 +)vifr; ) a asia, astaa is

130 1, 130 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 /Ire you missing out on the biggest, Loop u die grootste,gewildste, most widespread, most popular nice wydverspreide stottperd,lie hobby in the world _FrlakriTELĪ _ in die wereld Y3LIITEL3E ' ie ' ' ''4 i r pi 7 (Ztump collecting)? 't ' ' 77711, /41:4; 14 i,;4: "f Cfc (seelversameling) mis? s, '''':' 0:47 ti:0,, :,,,,'% "i r 1, 4 "k ; 44,it ''' 47, " '''?:' >1 " (:,rcvii 4, p ;y i:' s4 IN,,s' 1 :*(fr Loot '4 *44 ' 91 ' / ' d 9 it,, ; 9 ( 141 ri ti 0 iegrie P; 1:::fr:</4 ", " :/' : ' ' `,,: f,i'' ' '',: si i '7' iis' ', 40 like ': 4 _ :' i4 ],, ; 6 44 b) klifiy;d4;;; iiii 4 c 0: 3:00: " fri' ', : Ts ; 9, / it ` t 4INPV $ i tli ;14' z 5, At jr :: *::: :' t f ''' : e' X i,'::'i 417:it 1 ''!,,r ti 3 C,:z\, cl : :#1 'fl TkoliY,,, L_ `Vogl "; wt t t : : ' A ax:0 44 4, 't ms,, «,,4, 77_ n414'2,,,,t;: '?vs ir sc? 7y r,a,,,,,ci; 1,4114 ; 17; ylc:{41t ea 1 *'' '':4i Aatz4Lt 04 4,,,4 ' 04:#a\ 'ti:74440,1* 41,* 4' ' r^ t4e? e'`"at +: ' ' [i 411; ': 4`` t : ;ZEIT 2 4: \ VI :A WI ea: rijefk ',,,arstr47tiv 4s " 1 "1640, ' 4 ''' ' r I 4 '14 ' 4 41 'LlEtk' 4 ^ i ; 9 ' ''' ' 4 l 41 ir + 19 i 4 \1'71/41 Ds P '& fliv;: : 7 Ei I '611"' I tr '',41',,,,k ;, it k' St,i'v ' i 2;:" :1 Cs,Zi "C ic ;144,14 <! $ ; 94, ; :, z, 4 j le' itki '''' 4 z_: 4"` * ' " i ' ' ' AL 14 ''( > II ', 4, 4:: ''' : 4 1 4, i te v, 'ay %il Wel();;1 1, 14'7, 1 ''\CA:' 4,'Ijj'icritt": 074/SN Neir, *t614i'mj1'i* ::'L:V401:1: gh/fl??cj I' ;c:t &il< 0 sq',4 1::4csi :i ''' ', koe I : c: ' ' It '''' ' s ::,1' St I'lj ' IT> ' ' rittµ: t' ' 0 e P' ",,?, t : f ' ' K 4 *; T ' :2_,;,,,,,, 2i 4, rf:; 0 t, '7 :,,,?,',/, ', :,::#0, to : 'p 7 :, 34 : _ ' = fts)7 ah 7, 7,, 4r siuit aan by die ingeligteentsiklyr idilerlels1kryf Qan, Filatelleclienste en INTE(iSflift townertpvissarneting ter begin 4,,,, Jeip the jdeecpecimoctdervee trobbylets tbrite to Philatelic Services anctint ERSTIPA4 te stortiretreaturr tallection 9, PflYPakaki 149 ' " teltiff, '1 '1"' t; Tr r c tic lec?; C ZirTio 311 UM Ifiltiski( Imma 1

131 OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 1992 No , Week mob! daarmee Ons leef daarvan water is kosbaar Use it Don't abuse it water is for everybody

132 132 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNI E 1992 ENYEBEENENNS:t:VV:V 'at "k",;;61 FIAT TatragnewontiiMmeliiir atigingisona :z "x a : n7: :?::4:::::wfig ;"':::;:::::::':::s":::::::*:"' :'::::':';'::r:i:::::::::::::'::::t::::: E '4 1 I 1E 7 1"E1 0 Ns17 : IE N E Fts A :: :K i :"Itvi *? :!: msmm i i 4:: _ x",:i:::::: :::::::: :::miimommi mniu Ri igimr:tiwvimm::a:::itoi:ts:rf,,_issrassteragtsenknwgnzm:::::_z_mimioim:mauiummm ::::::,1:i:E 0Anim x :N "_ a,,,, : MBERENS 'i:a 1 ATE' At ' i '' :ANd :::::::: a:" : x:o:::::m:i`::::::,,,,:,,::,,, ' '''''''' 46:?:14k gill NT 3 R Si p :: Na::::,:::::,,,,:,::,:!:!,,,,,,:;:;:;,:a: :45! 1 HANTEER AVE FIIATELIESE ITEMS VAN die RSA liamdles ALL RSA pliilatelic ITEMS i AmprElilcE AgENT VIR NAMIK TRANSkEif OFFICIAL AGENT FOR NAMINAITRANSkEit BOpkUTIIATSWANA, VEN4A EN CISkEl BOpilUdiATSWANAr VEN4A ANd CiSkEl SEE'S, GEdENkkOEVERTEI MAkSIMUMICAARTE Sumps, COMMEMORATIVE ENVELOPES, EN GEMONTEERdE STEVE MAXIMUM CARdS ANd MOUNTEd SETS III GAARIMICkE) YEAR packs) 1 NUWE POSKAARTE 01 NEW POSTCARDS VANAF 1 OkiobER 1991 As FROM 1 OCTObER :0 k 4 i / 49 ri III! > 4 A 1 1 rit, A isit AAP ) it Z:JE 11 s postcad Postwar To/Am 4 II ' Ni 1100S run Manta N"! ircgtagos, _ 0 sl, n+m,i 1 kf Postcard :tg " Poskaart!*, '27 1/472" To / Ann l ii 21,';: $ 't e26ttsa g 1 its:: 110 or 1 ' 2 '' 0 I:771 ':' r%1/4 1 11,a et Postcard, Stir tttrt if 1s$,: ij i Postcard w*; Oa ;,) Priskacgt ' I:Peas asaseeass z:, 4(6 r :i' aa' '4, I` I,:;::,:!i: fre' t rr To / Am : '4't A, i e To / Aan ^"t :1 M Iiir j a ,r1 40 i ii _ "1 *"' ith 44a' 11 il ril NauresetS" %SA 100 ) C tillss a i i sil PRIVAATSAk / PRIVATE BACK X5051 PRETORIA, 0001,,:: t " TEL: (012) /71 FAksNR/ FAx No(012)

133 INHOUD OFFICIAL GAZETTE, 3 JUNE 199Z No CONTENTS Page Gazette Bladsy Koerant No No No Na No No ADMINISTRATOR'S NOTICES ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS 81 Mu 81 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939: Local Government of Ordinance, Rustenburg: 1939: nicipality Proposed Munisipaliteit van Rustenburg: voorgealteration of boundaries stelde verandering van grense Local Government Ordinance (17/1939): 97 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Municipality of Johannesburg: Proposed } (17/1939): Munisipaliteit van Johannesalteration of boundaries burg: Voorgestelde verandering van 98 grense do: Municipality of Phalaborwa: Proposed alteration of boundaries do: Munisipaliteit van Phalaborwa: Voor gestelde verandering van grense do: Municipality of White River: Al Proposed alteration of boundaries do: Munisipaliteit van Witrivier: Voorgestelde verandering van grense Less Formal Township Establishment Act (113/1991): Application for township 233 Wet op Minder Formele Dorpstigting (113/1991): Aansoek om dorpstigting: establishment: embalenhle Extension embalenhle uitbreiding Roads Ordinance, 1957: Closing of an 234 Padordonnansie, 1957: Sluiting van 'n access road: District of Brits toegangspad: Distrik Brits Local Government Ordinance (Extension 235 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Uit of Powers) (22/1962): Alteration of area: breiding van Bevoegdhede) (22/1962): Indian Management Committee of Lau Verandering van gabled: Indierbestuurs dium komitee van Laudium GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 415 ToWnplanning and Townships Ordi 415 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Application for estab Dorpe (15/1986): Aansoek cm stigting lishment of township: Doornpoort Extenvan dorp: Doornpoort uitbreiding sion Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 417 Town planning and Townships Ordi Dorpe (15/1986): Pretoria wysiging nance (15/1986): Pretoria Amendment skema 4027: Hersonering van Ed 660, Scheme 4027: Rezoning of Ed 660, Gezina Gezina do: Boksburg wysigingskema 1/698: 418 do: Boksburg Amendment Scheme Aansoek om wysiging /698: Application for amendment do: Stadsraad van Middelburg 419 do: Town Council of Middelburg Transvaal: Wysiging van Middelburgse Transvaal: Amendment of Middelburg dorpsbeplanningskema, Town planning Scheme do: Sandton wysigingskema 1982: Aan 420 do: Sandton Amendment Scheme, soek om wysiging : Application for amendment Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 422 Town planning and Townships Ordi Dorpe (15/1986): Krugersdorpwysiging nance (15/1986): Krugersdorp Amend skema 324: Aansoek om wysiging merit Scheme 324: Application for 423 do: Johannesburg wysigingskema: Aan amendment soek om wysiging do: Johannesburg Amendment Scheme: 424 do: Tzaneen wysigingskema 112: Her Application for amendment sonering van Ed 2674, Tzaneenuitbrei 424 do: Tzaneen Amendment Scheme 112: ding Rezoning of Ed 2674, Tzaneen Exten 425 do: Boksburg wysigingskema 1/800: sion Aansoek om wysiging do: Boksburg Amendment Scheme 426 do: Munisipaliteit van Rayton: 1/800: Application for amendment Ontwerpdorpsbeplanningskema do: Municipality of Rayton: Draft town 427 do: Nylstroom wysigingskema 16: Aan planning scheme soek om wysiging do: Nylstroom Amendment Scheme 16: 428 do: Nylstroom wysigingskema 17: Aan Application for amendment soek om wysiging do: Nylstroom Amendment Scheme 17: 429 do: Trichardt dorpsbeplanningskema, Application for amendment : Aansoek om wysiging do: Trichardt Town planning Scheme 430 do: Brits wysigingskema 1/173: Aansoek om wysiging : Application for amendment do: Brits wysigingskema 1/176: Aan 430 do: Brits Amendment Scheme 1/173: soek om wysiging AppliCation for amendment I 432 do: Zeerust wysigingskema 42: Herso 431 do: Brits Amendment Scheme 1/176: nering van Ed 1244, Zeerust Application for amendment Ordonnansie op die Verdeling van Grond 432 do: Zeerust Amendment Scheme 42: (20/1986): Verdeling van grond: Pleas Rezoning of Ed 1244, Zeerust Hartbeestpoort 482, Registrasieatdeling 433 Division of Land Ordinance (20/1986): I, JO, Transvaal Division of land: Farm Hartbeestpoort 434 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 482 Registration Division JO, Transvaal Dorpe (15/1986): Pretoria streek 434 Town planning and Townships Ordi wysigingskema 1279: Aansoek om wy nance (15/1986): Pretoria Region siging Amendment Scheme 1279: Application 435 do: Lydenburg wysigingskema 44: Aan for amendment soek om wysiging do: Lydenburg Amendment Scheme 44: 436 do: Stadsraad van Johannesburg: Her Application for amendment D sonering van eiendomme do: Town Council of Johannesburg: Rezoning of properties

134 134 No 4836 OFFISIELE KOERANT, 3 JUNIE 1992 No Bladsy Koerant Page Gazette No No No No No 437 do: Kempton Park wysigingskema 363: 437 Townplanning and Townships Ordi Aansoek om wysiging nance (15/1986): Kempton Park Amend 438 do: Alberton wysigingskema 606: Aan ment Scheme 363: Application for soek om wysiging amendment do: Johannesburg 438 do: Albertan Amendment Scheme 605: wysigingskema: Aan Application for amendment sock om wysiging ' 439 do: Johannesburg Amendment Scheme: 441 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Application for amendment (17/1939): Munisipaliteit van Randfon k 441 Local Government Ordinance (17/1939): rein: Permanente sluiting van 'n gedeelte Municipality of Randfontein: Permanent van Southernsirkel, Greenhills en 'n geclosing of a portion of Southern Circle, deelte van Parked 1596, Greenhills, en Goring and a portion of Park Erf 'n gedeelte van die sanitere steeg tussen 1596 Greenhills, and a portion of the 9' Erie 875 en 876 (EH 919), Randfontein Sanitary Lane situated between Erven 442 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 875 and 876 (Erl 919), Randfontein Dome (15/1986): Randfontein wysiging 442 Town planning and Townships Ordiskema 101 en 102: Aansoek om wysi nance (15/1986): Randfontein Amend ging ment Scheme 101 and 102: Application 443 do: Krugersdorp wysigingskema 352: for amendment Aansoek om wysiging Townplanning and Townships Ordi 444 do: Stadsraad van Verwoerdburg: nance (15/1986): Krug ersdorp Amend Ontwerpdorpsbeplanningskema ment Scheme 352: Application for 445 do: Stadsraad van Middelburg, amendment Transvaal: Wysiging van Middelburg 444 do: Town Council of Verwoerdburg: Draft dorpsbeplanningskema, townplanning scheme do: Council of Middelburg, 447 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Springs Transvaal: Amendment of wysiging MiddelburgTown planning Scheme, skema 1/659: Aansoek om wysiging Town planning and Townships Ordi 448 do: Sandton wysigingskema 1940: Aannance (15/1986): Springs Amendment soek om wysiging Scheme 1/659: Application for amend 1153 Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: ment Opheffing van titelvoorwaardes do: Sandton Amendment Scheme 1940: 1154 do: Opheffing van voorwaardes: Wysi Application for amendment ging van Sandton dorpsbeplanning 1153 Removal of Restrictions Act, 1967: Reskema, 1980: Wierda Valley moval of conditions do: Wysiging van voorwaardes: Illovo do: Removal of conditions: Amendment 1156 do: Wysiging van Johannesburg dorps of Sandton Town planning Scheme, beplanningskema, 1979: Parkwood : Wierda Valley do: Wysiging van voorwaardes: Melrose 1155 do: Amendment of conditions: Illovo Estate do: Amendment of Johannesburg Town planning Scheme, 1979: Parkwood Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1157 do: Removal of conditions: Melrose Dorpe (15/1986): Aansoek om wysiging Estate van dorpsbeplanningskema: Germiston 1158 Town planning and Townships Ordi wysigingskema nance (15/1986): Application for amend 1159 do: do: Germiston wysigingskema ment of town planning scheme: Germis 1180 do: Stadsraad van Pretoria: Pretoria ton Amendment Scheme wysigingskema 3804: Kennisgewing van 1159 do: do: Germiston Amendment Scheme Hersonering: Erf 1969, Sinoville do: do: Pretoria wysigingskema 4011: 1160 do: City Council of Pretoria: Pretoria Kennisgewing van Hersonering: Erf Amendment Scheme 3804: Notice of Re 2354, Garsfontein uitbreiding zoning: Erf 1969, Sinoville do: do: Pretoria wysigingskema 3997: 1161 do: do: Pretoria Amendment Scheme Kennisgewing van Hersonering: Ed 39, 4011: Notice of Rezoning: EH 2354, Erasmusrand Garsfontein Extension do: do: Pretoria 1162 do: do: Pretoria Amendment Scheme wysigingskema 3650: 3997: Notice of Rezoning: Erf 39, Eras Kennisgewing van Hersonering: Erf and ,sr Moreletapark uitbreiding do: do: Pretoria Amendment Scheme 1164 Wet op die Omsetting van Sekere Regte 3650: Notice of Rezoning: EH 1283, in Huurpag (81/1981): Ondersoek ter be Moreleta Park Extension paling wie verklaar staan te word 'n reg 1164 Conversion of Certain Rights to Lease I van huurpag verleen te gewees het: hold Act (81/1988): Ingquiry to determine Stadsraad van Soweto who shall be declared to have been 1165 do do: do granted a right of leasehold: City Council 1166 do do: do of Soweto ! 1167 do: do: do do: do: do do: do: Stadsraad van kwathema do: do: do do: do: do do: do: do do: do: Town Council of kwathema do: do: Stadsraad van kwathema/wad 1169 do: do: do yille do: do: Town Council of kwathema/ ton do: do: Town Council of WatNille,, 1'171 do: do: Stadsraad van Wattville Davey Wattville '1172 do: do: Plaaslike Owerheid van Mame Daveyton lodi do: do: Local Authority of Mamelodi

135 1 OFFICIAL GAZETTE 3 JUNE 1992 No Bladsy Koerant Page Gazette No No No No No 1173 Townplanning and Townships Ordi 1173 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance (15/1986): Amendment of town Dorpe _05/1986): Wysiging van planning scheme: Amendment Scheme dorpsbeplanningskema: Wysigingskema do: :10: Halfway House and Clayville r do: do: Halfway House en Clayville Amendment Scheme do: do: Pietersburg Amendment wysigingskema Scheme do: do: Pietersburg wysigingskema do: do: Pietersburg Amendment i 1176 do: do: Pietersburg wysigingskema Scheme do: do: Halfway House/Clayville 1177 do: do: Halfway House/Clayville Amendment Scheme wysigingskema do: do: Randburg Amendment Scheme 1178 do: do: Randburg wysigingskema do: do: Randburg wysigingskema do: do: Randburg Amendment Scheme do: do: Boksburg wysigingskema 1/ do: do: Boksburg Amendment Scheme 1181 do: do: Boksburg wysigingskema 1/ / do: do: Benoni 1181 wysigingskema 1/ do: do: Boksburg Amendment Scheme 1/ do: do: Kempton Park wysigingskema 1182 do: do: Benoni Amendment Scheme / do: do: Pretoriastreek wysigingskema do: do: Kempton Park Amendment 1185 do: do: Sandton Scheme wysigingskema do: do: Pretoria Region Amendment 1186 do: do: Boksburg wysigingskema 1/ Scheme do: do: Pretoriastreek wysigingskema 1185 do: do: Sandton Amendment Scheme do: do: Rustenburg 1186 wysigingskema do: do: Boksburg Amendment Scheme do: do: Kempton Parkwysigingskema 1187 do: do: Pretoria Region Amendment Scheme do: do: Sandton wysigingskema do: do: Rustenburg Amendment 1191 do: do: Randburg Scheme wysigingskema do: do: Kempton Park Amendment 1192 do: do: Krugersdorpwysigingskema Scheme do: do: Sandton Amendment Scheme 1193 do: do: Johannesburg wyslgingskemas en do: do: Randburg Amendment Scheme do: do: Potgletersruswysigingskema 1192 do: do: Krugersdorp Amendment Scheme do: do: Krugersdorpwysigingskema 1193 do: do: Johannesburg Amendment 325 Schemes 3848 and do: do: Potgletersrus Amendment Scheme PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS 1195 do: do: Krugersdorp Amendment Scheme Stadsraad van Modderfontein LOCAL AUTHORITY NOTICES 499 Stadsraad van Bedfordview Town Council of Modderfontein Stad Johannesburg Town Council of Bedfordview Stadsraad van Klerksdorp City of Johannesburg Stadsraad van Potchefstroom Town Council of Klerlcsdorp Stadsraad van Rustenburg Town Council of Potchefstroom , 561 Town Council of Rustenburg Stadsraad van Rustenburg 94 48Town Council 562 of 35 Rustenburg Stadsraad van Sandton Town Council of Sandton Stadsraad van Nelspruit Town Council of Nelspruit Stadsraad van Venvoerdburg Town Council of Vervioerdburg Akasia Amendment Scheme Akasia wysigingskema Town Council of Akasia Stadsraad van Akasia Town Council of Alberton Stadsraad van Alberton Village Council of Balfour Dorpsraad van Balfour Town Council of Bethel Town Council of Benoni Stadsraad van Bethel Town Council of Benoni Stadsraad van Benoni Town Council of Benoni Stadsraad van Benoni Town Council of Benoni Local Authority of Benoni Stadsraad van Benoni Village Council of Bloemhof Stadsraad van Benoni City Council of Gerrniston Plaaslike Bestuur van Benoni City Council of Gerrniston Johannesburg Amendment Scheme lt 1542 Dorpsraad van Bloemhof Stadsraad van Germiston Johannesburg Amendment Scheme 1544 Stadsraad van Germiston Johannesburg Amendment 1545 Johannesburgse Wysigingskema Scheme Johannesburgse Wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme 1547 Johannesburgse Wysigingskema ICS 1548 Johannesburgse Wysigingskema Johannesburg Amendment Schemed 1549 Johannesburgse Wysigingskema Johannesburg amendment Schem 1550 Johannesburgse Wysigingskema ir :i: 5Nur 1 4 /B R P C9

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle ~ Selling price Verkoopprys: R2,50 Other Countries Buitelands: R3,25 Vol. PRETORA, 3 APRL 2005 No. 37 We all have the power to prevent ADS A ADS HElPUNE ggle oaoo 0 2 322 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

Staatskoerant Government Gazette

Staatskoerant Government Gazette VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Staatskoerant Government Gazette Verkoopprys Selling price (AVB uitgesluitgst excluded) Plaaslik 60~ Local 1 As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Buitelands

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 11 FRIDAY, 05 MAY 017 NR.11 VRYDAG, 05 MEI 017 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES 07 Extension

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information