../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

Size: px
Start display at page:

Download "../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:"

Transcription

1 ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/is\ t\...,1 1' '''''..7. PRYS: S.A. 20c Plus lc A.V.B. OORSEE: 3tk PRICE: S:A. 20c Plus lc G.S.T. OVERSEAS: 30c VOL. 229 PRETORIA 19 SEPTEMBER SEPTEMBER 0 BELANGRIKE AANKONDIGING SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN NISGEWINGS, ENS. IMPORTANT ANNOUNCEMENT CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, ETCETERA Aangesien 10 Oktober 198 'n openbare vakansiedag is, As 10 October 198 is a public holiday, the closing time sal die sluitingstyd vir die aanname van Administra for acceptance of Administrator's Notices, etc., will be as teurskennisgewings, ens. soos volg wees: follows: 16h00 op Maandag 9 Oktober 198 vir die uitgawe van on Monday 9 October 198 for the issue of Provindie Provinsiale Koerant van Woensdag 17 Oktober 198. cial Gazette on Wednesday 17 October 198. LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvol N.B.: Late notices will be published in the subsequent gende uitgawe geplaas word. issue. CGDGROVE vir Provinsiale Sekretaris BELANGRIKE AANKONDIGING SPERTYD VIR PROKLAMASIES, ADMINISTRA. CGDGROVE for Provincial Secretary K K IMPORTANT ANNOUNCEMENT TEURSICENNISGEWINGS, ENS. DEADLINE FOR PROCLAMATIONS, ADMINISTRA TOR'S NOTICES, ETC Geliewe kennis to neem dat advertensies in bogenoemde verband met ingang van 1 Oktober 198 op Dins Please take note that with effect from 1 October 198 addag voor 16h00 ingelewer moet word in plaas van Woens vertisements in the above connection must be submitted dae voor 10h00, soos tans die geval is, aangesien daar on Tuesdays before 16h00 instead of Wednesdays before probleme ondervind word om dit betyds vir die pen voor 10h00, as is the case at present, since problems are being to berei. experienced in preparing them in time for the press. P OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die All correspondence, advertisements, etc. must be ad Provinsiale Sekretaris, Frivaatsak X6. Pretoria geadres dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X6, Preseer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room Kamer A1023(a), Provinsiale Gebou ingedien word. Gra A1023(a), Provincial Building. Free copies of the Provin tis eksemplare van die Offuiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie. Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaalse Offtsiele Koerant (met inbegrip van alle Buitengewone Koerante) is soos volg: Jaarliks (posvry) R10,00 plus AVB. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk plus AVB. Prys per eksemplaar (posvry) 20c elk plus AVB. cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. Subscription Rates (payable in advance) Transvaal Official Gazette (including all Gazettes) are as follows: Yearly (post free) R10,00 plus GST. Extraordinary Zimbabwe and Overseas (post free) 30c each plus GST. Price per single copy (post free) 20c each plus GST. Verkrygbaar 'by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto Obtainable at Room MOO, Provincial Building, Pretoria ria Sluitingstyd vir Aanname van Kopie Closing Time for Acceptance of Copy h Alle advertensies moet die Beampte belas met die OF All Advertisements must reach the Officer in Charge of p side Koerant bereik the later nie as 16h00 op Dinsdag 'n the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies before the Gazette is published. Advertisements received wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publi after that time will be held over for publication in the issue kasie in die uitgawe van die volgende week. of the following week.

2 3090 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Advertensietariewe Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant geplaas moet word: Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Gazette: Dubbelkolom R2,60 per sentimeter of deel daarvan. Double column R2,60 per centimetre or portion Herhalings R2,00. thereof. Repeats R2,00. Enkelkolom 90c per sentimeter. Herhalings 60c. Single column 90c per centimetre. Repeats 60c. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Subscriptions are payable in advance to the Provincial Sekretaris, Privaatsak X6, Pretoria Secretary, Private Bag X6. Pretoria C C J BADENHORST namens Provinsiale Sekretaris C C.1 BADENHORST for Provincial Secretary 1 Proklamasies Proclamations No 131 (Administrateurs), 198 No 131 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE PROCLAMATION Nademaal by artikel 90 van die Wet op Provinsiale Be Whereas power is vested in me by section 90 of the Pro I stuur, 1961, aan my die bevoegdheid verleen word om 'n vincial Government Act, 1961, to promulgate an Ordi Ordonnansie, waarin die StaatspresidentinRade toege nance, assented to by the State Presidentin Council; stem het, of te kondig; Now therefore, I do hereby promulgate the Roads So is dit dat ek, hierby die Padwysigingsordonnansie, Amendment Ordinance, 198, which is printed hereunder. 198, wat hieronder gedruk is, afkondig. Given under my Hand at Pretoria, on this 10th day of Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 10e dag September, One thousand Nine hundred and Eighty four. van September, Eenduisend Negehonderd VierenTagtig. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal PR 11 (198/1) PR 11 (198/1) ORDONNANSIE NO 1 VAN ORDINANCE NO 1 OF (Toestemming verleen op 8 Augustus 198) (Assented to on 8 August 198) (Engelse eksemplaar deur die Staatspresident onderteken) 'N (English copy signed by the State President) ONTWERPORDONNANSIE DRAFT ORDINANCE II Tot wysiging van die Padordonnansie, 1957,. ten opsigte van die as contemplated in section 3; in respect of the power of the AdS woordomskrywmg in artikel 1 venal; ten opsigte van die klassifikasie van openbare paaie soos in artikel 2 beoog; ten opsigte van die breedte van openbare paaie soos in artikel 3 beoog; ten opsigte van die bevoegdheid van die Administrateur betreffende die opening, stuffing of verlegging van paaie soos in artikel 5 beoog; len opsigte van die sluiting van openbare panic soos in artikel 6 beoog; ten opsigte van die verkryging van grond vir sekere doeleindes sons in artikel 7 beoog; ten opsigte van die betreding of inbesitneming van grond vir sekere doeleindes sons in artikel 8 beoog; deur artikel 9 te A To amend the Roads Ordinance, 1957, in respect of the definitions contained in section 1; in respect of the classification of public roads as contemplated in section 2; in respect of the width of public roads nistrator to open, close or deviate roads as contemplated in section 5; in respect of the dosing or public roads as comtemplated in sec lion 6; in respect of the acquisition of land for certain purposes as contemplated in section 7; in respect of the entry upon or the taking herroep; ten opsigte van die samestelling van padrade soos k are possession of land for certain purposes as contemplated in section 8; kel 10 beoog; ten opsigte van die bevoegdhede van die Adnefstra by repealing section 9; in respect of the constitution of road boards teur sons in artikel 20 as beoog; ten contemplated in section 10; in respect of the powers of the Admi opsigte van die Ides van 'n plek deur die Administrateur vir die verkrygmg van materiaal sons in artikel 23 beoog; ten opsigte van die opening van ombeinings en a place by the Administrator for obtaining material as contemplated nistrator as contemplated in section 20: in respect of the selection of paaie na steengroewe soos in artikel 2 beoog; ten opsigte van die in section 23; in respect of the opening of fences and roads to quagoed of alkeuring van 'n aansoek deur die Administrateur nos in ries as contemplated in section 2; in respect of the granting or reartikel 29 beoog; ten opsigte van die oortredings soos in mad 37 final of an application by the Administrator as contemplated in secbeoog; ten opsigte van die bevoegdheid van die Administrateur om lion 29; in respect of the offences as contemplated in section 37; in 'n toegnngspad te verklaar, te skit of te vale soos in artikel 8 respect of the power of the Administrator to declare, dose or debeoog; ten opsigte van die betreding en inbesitneming van grond vir viate an access road as contemplated in section 8; in respect of the sekere doeleindes ten opsigte van 'n toegangspad soos in artikel 9 entry upon and taking possession of land for certain purposes in rebeoog; ten opsigte van die beskikking oar slormwater soos in arti sped of an access road as contemplated in section 9; in respect of kel 81 beoog; deur artikel 82 te herroep; ten opsigte van die ver the disposal of stormwater as contemplated in section 81; by repealgoeding betaalbaar deur die Administrateur of 'n plaaslike bestour ing *Son 82; in respect of the compensation payable by the AdSvir sekere grond soos in artikel 92 beoog; ten opsigte van die ge nistrator or a local authority for certain land as contemplated in secvolge van die wysiging of intrekking van 'n kennisgewing in sekere lion 92; in respect of the results of the amendment or revocation of omstandighede soos in artikel 92A beoog; ten opsigte van die be a notice in certain circumstances as contemplated in section 92A; in voegdheid van die Administrateur om enige gebou of ander sink respect of the power of the Administrator to demolish or remove tuur vir paddoeleindes te sloop of le verwyder sons in artikel 93 any building or other structure for road purposes as contemplated beoog; ten opsigte van die indiening van vise one skadevergoeding in section 93; in respect of the submission of claims for compensa '

3 soos in artikel 9A beoog; en om vir bykomstige aangeleentbede 0 voorsiening te mask. PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER lion as contemplated in section 9A; and to provide for matters incidental thereto. DIE Provinsiale Raad van Transvaal VERORDEN B E IT ENACTED by the Provincial Council of Trans SOOS VOLG:.L.Pvaal as follows: Wysiging van 1. Artikel 1 van die Padordonnansie, 1957 artikel 1 van Ordonnansic (hierna die Hoofordonnansie genoem), wprd AmPtharu, alof 1. Section 1 of the Roads Ordinance, van hierby gewysig n (hereinafter referred to as the principal Ordi soos gewysig of 1957.as nance), is hereby amended dcur anikel I (a) deur in die woordomskrywing van "aan araemicd by van Ordonnansie ir section IM (a) by the insertion in the definition of Ordinance van 1959, of section "construct" [alike' I van (i) na die woord "ook" die uitdruk I of Ordinance Ordonnansie king "beplanning," in te voeg; en 11 of (i) after the word "includes" where it I I van section 1 of artikel 1 van appears for the first time of the ex Ordunnansic 6 (ii) na die uitdrukking "randstene," die 11.nlitnt: pression "planning,"; van uitdrukking "weegbrile," in te ofordinance artikel 1 van loof 1966, Ordonnansic voeg; (ii) after the expression "curbs," of the seedon i of 10 van OrtEnance20 expression "weighbridges,"; artikel 1 van (b) deur die woordomskrywing van "groot of ign. waif). Ordonnansic pad" te skrap; 2 of Ordinane: (b) by the deletion of the definition of "main 211 van of anti:el 2 van i \ road"; Ordonnansie \ ci deur in die woordomskrywing van "in scortnan2::is 20 van stand hou" na die uitdrukking "rand of 1960and (c) by the insertion in the definition of anikel 2 van stene," die uitdrukking "weegbrfte," in Isidinn 1 a "maintain" after the expression "curbs," Ordonnanste Ordinance 16 Ii of the expression " van ' te voeg; of weighbridges," ; IlMen artikel I van Ordonnansle (d) deur paragraaf (3) van die woordom (d) by the deletion of paragraph (3) of the lb van skrywing van "openbare pad" te skrap; definition of "public road"; and en (e) by the substitution for the definition of (e) deur die woordomskrywing van "skool "school road" of the following definipad" deur die volgende woordomskry tion: wing te vervang: "(xxiv) 'school road' means a road estab "(xxiv) `skoolpad"n pad wat ingevolge lished in terms of an agreement 'n ooreenkoms tussen die between the Administrator and Administrateur en die betrokke the landowners concerned for the grondeienaars daargestel is vir conveyance of school children; die vervoer van skoolkinders; (xxv)". (xxv)". Wysiging van 2. Artikel 2 van die Hoofordonnansie word anikel 2 van Amendment of 2. Section 2 of the principal Ordinance is Ordonnansie hierby gewysig deur paragrawe (a) en (c) te secnon2of 22 van 1957' skrap. Ordinance22 hereby amended by the deletion of para socs gewysig of as graphs (a) and (c). deur anikcl 2 amended by van section 2 of. Ordonnansie Ordinance25 25 van of section artikel 2 van 2 Of Ordinance Ordonnansie. II o11960 and II win 1960 en section 2 of artlkel 2 van Ordinance6 of Ordonnansic van anikel Wysigin3g van Hoofordonnansie Artikel 3 van die Anicnthnent Hfordonnansie 3. word I 3. Section 3 of the principal Ordinance is v section 3 of Ordonnansic hierby gewysig deur paragrawe (a) en (c) te Ordinance 22 hereby amended by the deletion of para 22 van skrap. of as graphs (a) and (c). soos gewysig amcndedby deur anikel 3 section lof van Ordinance 2.5 Ordonnansic of section 25 van ofOrdinance anikel 3 van II of Ordonnansie union ler :Ivan Onfmance20 anikell van of 1976and Ordonnansic section 3 of 211 van 1976 en Ordnance Is artikel 3 van of Ordonnansie Divan s= e' Wysiging van. Artikel 5 Amendment of van die Hoofordonnansie word. Section 5 of the principal Ordinance is artikel 5 van section5of Ordonnansic hierby gewysig Ordinance22 hereby amended 22 van 1957, of 1957.as soos gewysig (a) deur in paragraaf (c) van subartikel (1) amended by (a) by the deletion in paragraph (c) of subdeur artikel section0 die uitdrukking "groot," te skrap; section (1) of the expression "main,"; 0 van Ordinance 25 Ordonnansie of 1959.section,(b) 25 van deur in subartikel (1A) die woord "voor 3of ordinance (b) by the substitution in the Afrikaans text artikel 3 van bestaan" deur die woord "voortbestaan" b of of subsection (1A) for the word "voor Ordonnansie 6 section I of van te vervang; Ordinance 70f bestaan" of the woord "voortbestaan"; :initial I ran section 2

4 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 i Ordonnmsie7 (c) deur paragraaf (ii) van die voorbehouds a onsmacc (0 by the substitution for paragraph (ii) of!oaf i ant bepaling by subartikel (5) deur die vol the proviso to subsection (5) of the fol Il artikel 2 van section2 of Ordonnansie gende paragraaf te vervang: Ordinace20 of lowing paragraph: 10 van ctioni et Ordinance artikel 2 van "(ii) indien die voorsitter versuim of na 1ot "(ii) if the chairman fails or neglects Ordonnansic 20 van laat om binne die tydperk wat die section 1 of within such period as the Adminisartikel Onfmance lot 1 van Administrateur bepaal die verslag 1973ection I trator may determine to submit the Ordonnansic 1 van van die ondersoek van die kommis of Ordinanec5 report of the commission, the Ad artikel Ivan of 197. section sie voor te le, die Administrateur numstrator may, of his own accord Ordonnansic 7 ofordinance van uit eie beweging en sender verwy Mof 1976 and and without reference to the hivesartikel I van section2 sing na die ondersoek deur die of tigation by the commission, act in Ordonnansie 5 Ordinance 16 kommissie ooreenkomstig subarti of accordance with subsection (3)."; van 197. anikel van kel (3) kan optree."; en and Ordonnansie 2n van 1976 cn (d) deur subartikel (6) deur die volgende (d) by the substitution for subsection (6) of artikel 2 van subartikel te vervang: the following subsection: Ordonnansic 16 van mg]. "(6) Drie lede van 'n kommissie in subar "(6) Three members of a commission retikel (3) genoem met inbegrip van die ferred to in subsection (3), including the voorsitter vorm 'n kworum: Met dien chairman, shall form a quorum: Provided verstande dat waar die lidmaatskap van that where the membership of a board is 'n kommissie minder as vyf is met inbe less than five, including the chairman, grip van die voorsitter, die kworum uit the quorum shall consist of two members twee lede bestaan waarvan een die voor of whom one shall be the chairman.". moet wees.". sitter Amement of WysIgineran 5. Artikel 6 van die Hoofordonnansie word 5. Section 6 of the principal Ordinance sectionnd6 of is anikel 6 van Ordonnansie hierby gewysig deur in subartikel (3) na die ourmancen hereby amended by the insertion in subsetn van woorde "vasgestel word" die uitdrukking " of I957. as, in tion (3) after the expression "(Act 63 of soos vervang substituted by welke geval koste ooreenkomstig artikel 15 section y oy Y 1975)" of the expression ", in which deur artikel case 5 van van die Ordinance 20 genoemde Wet bereken en toegeken costs shall be calculated and awarded in Ordonnansle of 1976 and as word" in te voeg. accordance with section 15 of the said Act". 20 van 1976 en amended by saes gewysig sectien3ot deur artikel 3 Ordinance 16 van of Ordonnansie 16 van Wysi g ariikeangin v Amendment of 6. Artikel 7 van die Hoofordonnansie word 6. Section 7 of the section 7 of principal Ordinance is l 7 van Ordonnansie Ilierby gewysig deur in paragraaf (b) van sub Ordinance 22 hereby amended by the insertion in pare 0(1957.as 22 van artikel (2) na die woorde "vasgestel word" graph (b) of subsection (2) after the expresr= die uitdrukking, " in welke geval koste oar int11 son "Expropriation Act, 1975" of the expresvan Ordinance 16 eenkomstig artikel 15 van genoemde Wet be sion ", in which case costs shall be calculated Ordonnansie of 1981 and awarded in accordance with section 15 of 16 van taken en toegeken word" in te voeg. the said Act". Wysiging van Amendment of 7. Artikel 8 van die Hoofordonnansie word 7. Section 8 of the principal Ordinance is artikel 8 van section 8 of Ordonnansie hierby gewysig deur in subartikel (2) na die 0.th...n hereby amended by the insertion in subsec 22van1957. woorde' vasgestel word" die uitdrukking _", in of 1937.as tion after the expression soovervang "Imitated by "Expropriation A deur artikel 5 welke geval koste ooreenkomstig artikel 15 actionse 'y Act, 1975" of the expression ", in which case I van genoemde Wet bereken en Ordinance 16 toegeken costs shall be calculated and awarded in ac Ordonnansic ot van word" in te voeg. cordance with section 15 of the said Act". lierroeping van anikel9 8. Artikel 9 van die Hoofordonnansie word van hierby herroep. ordinance 22 hereby repealed. Ordonnansic of van Repeal of section 9 of 8. Section 9 of the principal Ordinance is Wysiging van 9. Artikel 10 van die micomentot Hoofordonnansie 9. Section 10 of the principal Ordinance is artikel 19 van section 10 of Ordonnansic word hierby gewysig deur subartikel (5) deur (ham = 22 hereby amended by the substitution for sub 22 van die volgende subartikel te vervang: of section (5) of the following subsection: "(5) Die lede van 'n raad, met inbegrip vac "(5) The members of a board, including the die ex officiolede, kies een uit hul geledere ex officio members, shall elect one of their as ondervoorsitter en wanneer die persoon number as vicechairman and when the per aldus gekies in die afwesigheid van die voor son so elected acts as chairman in the ab sitter as voorsitter waarneem, het hy al die sence of the chairman, he shall have all the bevoegdhede en vervul hy al die pligte van powers and discharge all the duties of the die voorsitter.". chairman.". 10. WWysiging vanan Artikel 20 van die Arnaldraerna Hoofordonnansie artikel 10. Section 20 of the principal Ordinance is 20 v section 20 of oth.... word hierby gewysig ()nuancen hereby amended 22 van of as sons vervang (a) deur in paragrawe (a), (e) en (h) na die s917511wied by (a) by the insertion in paragraphs (a), (e) deur artikel 7 section 7 woorde of "openbare pad', waar dit ook al ordsnca and (h) after the words "public road", van Ordonnansic voorkom, die woprde "of skoolpad" in of 1976and as wherever they appear, of the words "or 20 van 1976 cn te voeg; amended by school road";

5 PROVINCIAL GAZETFE, 19 SEPTEMBER Isoot gewysig deur anikel 3 section 3 of Oidinance 21 (b) deur in paragraaf (b) na die woorde Van of in (b) by the insertion in paragraph (b) after the Ordonnansie "openbare paaie" die woorde "of skool words "public roads" of the words "or 21 van paaie" in te voeg; school roads"; (c) deur in paragraaf (h) die uitdrukking (c) by the deletion in paragraph (h) of the ", na ondersoek en verslag deur die mad" expression, "after investigation and rete skrap; en port by the board"; and (d) deur in paragraaf (j) die uitdrukking (d) by the deletion in paragraph (j) of the ex ", hetsy 'n openbare pad of nie" te skrap. pression, "whether a public road or not". 0 Wysiging van 11. Artikel 23 van die Hoofordonnansie Amendment of 11. Section 23 of the principal Ordinance is Dinkel 23 van MC of Ordonnansie word hierby gewysig ordinance la hereby amended 22 van of as coos gewysig (a) deur in subartikel (2) na die woorde amended by (a) by the insertion in subsection (2) after deur anikel 9 "vasgestel word" die uitdrukking ", in seclim9a the expression van "Expropriation Act, Ordinance 10 Ordonnansie welke geval koste ooreenkomstig artikel on966...ia 1975" of the expression ", in which case 10 van van genoemde Wet bereken en toege 2ofOrdinance costs shall be calculated and awarded in anikcl 2 van 2 of Ordonnansie 2 ken word" in te voeg; en 2ecrion6 of accordance with section 15 of the said van Ordinance 20 Act"; and artikel 6 van (b) deur in subartikel (3) na die woorde of 1971 and Ordonnansie "vasgestel word" die uitdrukking ", in voc11""f (b) by the insertion in 20 van subsection (3) after 1971 en Ordinance 16 artikul 11 van welke geval koste ooreenkomstig artikel omen the expression "Expropriation Act, Ordonnansie 15 van genoemde Wet bereken en toege 1975" of the expression ", in which case 16 van ken word" in te voeg. costs shall be calculated and awarded in Wysiging van accordance with section 15 of the said 12. Artikel 2 van die Hoofordonnansie artikel 2 van Act". Ordonnansie word hierby gewysig deur in die tweede voor 22 van Wr. behoudsbepaling daarby na die woorde "vas Amcndment of 12. Section 2 of the principal Ordinance is suns gewysigsection2ot deur artikel It estel word"die uitdrukking ", in welke geval ordinance 22 hereby amended by the insertion in the sewn koste ooreenkomstig artikel 15 van ge 0( cond proviso thereto after the expression Ordonnansie noemde Wet bereken en toegeken word" in sec."17.' t "Expropriation Act, 1975" of the 211 van 1976 en expression artikel 9 van te voeg. Ordinance 20 ", in which case costs shall be calculated and Ordonnansie of 1976and awarded in accordance with section 15 of the 16 van section 9 of Ordinance 16 said Act". of Wysiging van 13. Artikel 29 van die Hoofordonnansie artikel 29 van Ordonnansie word hierby gewysig Amendment of 13. Section 29 of the principal Ordinance is 22 van section 29 of soos &earls (a) deur in subartikel (1) die woorde "na Ordinance 22 hereby amended deur alike' 11 goeddunke" te skrap; en of 1957.as van amended by (a) by the deletion in subsection (1) of the Ordonnansie section 11 of words "in his discretion"; and 111 van 1965 en (b) deur in subartikel (5) die woorde "na Ordinance 10 artikel? van goeddunke" te skrap. o1 Ordonnansie sct966,.,ion?an0dr (b) by the deletion in subsection (5) of the 10 van Ordinance 10 words "and at his discretion". of Wyslging van 1. Artikel 37 van die Hoofordonnansie Amendment of 1. Section 37 of the principal Ordinance is anikel 37 van section 37 of 0 Ordonnansie word hierby gewysig deur subartikel (1) deur Ordinance n hereby amended by the substitution for sub 22 van die volgende subartikel te vervang: of section (1) of the following subsection: "(1) Behoudens die bepalings van hierdie "(1) Subject to the provisions of this Ordi Ordonnansie, is iemand wat nance, any person who (a) 'n openbare pad gebruik terwyl dit aan (a) uses a public road while it is under con gele of herstel word; struction or repair; (b) 'n openbare pad sluit, verle verander of (b) closes, deviates, alters or in any manner op enige wyse daarop inbreuk maak; encroaches upon a public road; (c) water oor of op 'n openbare pad bat (c) causes water to run over or on a public loop deur die natuurlike loop van die road by altering the natural course of the water te verander, of deur 'n handeling water, or through any act or omission on of versuim op grond waarvan hy die eie land of which he is the owner or occupier naar of okkupant is, inbreuk maak op of encroaches upon or causes damage to a skade veroorsaak aan 'n openbare pad; public road; (d) 'n sprinkelaar of ander toestel op so 'n wyse gebruik op grond waarvan hy die eienaar of okkupant is dat dit water op 'n openbare pad laat kom, aan 'n misdryf skuldig.". (d) uses a sprinkler or other device in such a manner on land of which he is the owner or occupier that it causes water to come onto a public road, shall be guilty of an offence.". 0 Wysiging van 15. Artikel 8 van die Hoofordonnansie Amendment of 15. Section 8 of the principal Ordinance is artike18 van section 8 ur Ordonnansie word hierby gewysig deur die volgende sub 0... hereby amended by the addition of the fol 22 von artikel by te voeg: of I957 as lowing subsection: soosingoveg insenedby

6 309 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER deur coded section 6 of 6 "(5) Waar die Administrateur ingevolge "(5) Where the Administrator has in terms Ordinance 9 of Van 1975 and as Ordonnansie 9 subartikel (1) verklaar het dat 'rt toegangspad of subsection (1) declared that an access road van 1975 en amended by oor grond binne 'n munisipaliteit bestaan, is shall exist on land within a municipality, the section II of desons l artiie gewvsig1 die 1 bepalings van artikel 63 van die Ordon pram= 20 provisions of section 63 of the Local Governvanur nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, op daar ment Ordinance, 1939, shall apply to such of (3rci nnansie die pad van toepassing vanaf die datum van road from the date of completion thereof.". 20 van voltooiing daarvan." Amendmkula 16. Section 9 of the principal Ordinance is Wysiging van section9 of 16. Artikel 9 van die Hoofordonnansie artikel 9 van ordinances hereby amended by the insertion in the pro Orclonnansic word hierby gewysig deur die voorbehouds a 1957* as vino thereto after the expression "Expropria 22 van bepaling daarby na die woorde "vasgestel amended by section /3 eg tion Act, 1975" of the expression ", in which raerfiliign word" die uitdrukking.", in welke geval koste Ordinance 16 case costs shall be calculated and awarded in van ooreenkomstig artikel 15 van genoemde Wet of accordance with section 15 of the said Act". Ordonnansie bereken en toegeken word" in te voeg. 16 van Wysiging van 17. Artikel 81 van die Amendment 1 Hoofordonnansie 17. Section 81 of the principal Ordinance is a:disci 81 van section 81 of onfunnansie word hierby gewysig deur in paragraaf (c) die or&flange 22 hereby amended by the substitution in the woorde "so 'n wyse en sodanige voorwaardes as Afrikaans text of paragraph (c) for the words sons gewysig amended by it as wat bepaal word" deur die woorde ", deur artikel die section loot so 'n wyse en sodanige voorwaardes as wat 16 p van wyse en voonvaardes waaroor ooreengekom Ordinance20 bepaal word" of the words "die wyse en Ordonnansie of word" te vervang. voorwaardes waaroor ooreengekom.word". 20 van Elerroeping 18. Artikel 82 van die Hoofordonnansie van artikel 82 Repeal of 18. Section 82 of the principal Ordinance is von word hierby herroep. section 82 of Ordonnansie Ordinance22 hereby repealed. 22 van of Wysiging van 19. Artikel 92 van die Hoofordonnansie artikel 92 van Ordormansle word hierby gewysig deur in subartikel (1) na "met's" 19. Section 92 of the principal Ordinance is section 92 'avail of 1957, die woord "vasgestel word" die uitdrukking OrdinanceM hereby amended by the insertion in subsec ''''s " in welke. geval koste ooreenkomstig artikel of 1957 a to anikel tion (1) after the 10 5 expression "Expropriation van by 15 van genoemde Wet bereken en toegeken Act, 1975" of ssectioubstituted n 10 of the expression ", in which case OrdonnansIc word" in te voeg. Ordinance van 1977 en costs shall be calculated and awarded in acof 1977 loos gewysig andas cordance with section 15 of the said Act". deur artikel 15 van Ordonnansie 16 van amended by section 15 of Ordinance 16 ' of I Wpiging van 20. Artikel 92A van die Hoofordonnansie anikel 92A van Amendment ot 20. Ordonn le word hierby gewysig deur die uitdrukking "i"92et Section 92A of the principal Ordinance 22 van wat paragraaf (a) voorafgaan deur die vol Ordinances is hereby amended by the substitution for the soos ingevoeg of as aende uitdrukking te vervang: expression preceding paragraph (a) of the deur inserted by c 5 van seetion6 of tui awing expression: Ordonnansie "Waar die Administrateur enige kennisge Ordinance van wing in verband met die instelling, verbre of "Where the Administrator, in terms of secding of permanente verlegging van 'n open tion 3, 5, 8 or 55, amends or revokes any no bare pad of toegangspad of die instelling of tice in connection with the establishment, verandering van die grootte of ligging van 'n widening or permanent deviation of a public uitspanning ingevolge artikel 3, 5, 8 of 55 road or an access road or the establishment wysig of intrek met die effek dat, alvorens or alteration of the size or situation of an die fisiese instelling, verbreding of perma outspan with the effect that, before the physi nente verlegging van daardie pad of die fi cal establishment widening or permanent desiese instelling of verandering van die viation of that road or the physical extablishgrootte of ligging van daardie uitspanning ment or alteration of the size or situation of onderneem word, die betrokke grond nie the outspan is undertaken, the land conmeer vir pad of uitspanningsdoeleindes be cerned is no longer required for road or out nodig word nie en vergoeding ingevolge arti span purposes and on the date of such kel 92(1) op die datum van sodanige wysiging amendment or revocation compensation in of intrekking". terms of section 92(1)". 21. Artikel 93 van die Hoofordonnansie 21. Section 93 of the principal Ordinance is artikel Wysiging 93 van van Amendmse ction 93 of ordonnamin word hierby gewysig deur in subartikel (2) na ordinance 22 hereby amended by the insertion in subsec 22 vani957. of 1957 as die woorde "vasgestel word" die uitdrukking tion (2) after the expression "Expropriation mos leg vocg tr deur artikel in weike geval koste ooreenkomstig artikel lief Act, 1975" of the expression ", in which case van 15 van genoemde 'Wet betreken en toegeken ofirmancen costs shall be calculated and awarded in ac Onlonnansic of 1977 and ps word" in te voeg. cordance with section 15 of the said Act". 21 van 1977 en amended by 500s gewysig section loot deur anikel 16 Ordinance 16 van of Ordonnansie 16 van Wysiging van Amendm 22. Artikel 9A van die Hoofordonnansie 22. Section 9A of the principal Ordinance artike19a van section not9 Ordonnansie word hierby gewysig deur in subartikel (3) na ordinance 22 is hereby amended by the insertion in subsec eng or

7 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER van die woord "vasgestel" die uitdrukking ", en?f 195Lts.. tion (3) after the expression "Expropriation re. MkTo word koste, as daar is, ooreenkomstig artikel sad. Oa Act, 1975" of the expression ", and costs, if van 15 van genoemde Wet bereken en toege ordinamesof any, shall be calculated and awarded in ac Ordonnansie and as ken". van 1961 en substituted by sons vervang section 17 of deur anikel 17 Ordnance 16 van of Ordonnansie 16 van cordance with section 15 of the said Act". Kon tit& 23. Hierdie Ordonnansie heet die Padwysi Short title. 23. This Ordinance shall be called the gingsordonnansie, Roads Amendment Ordinance, 198. No 132 (Administrateurs ), 198 No 132 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE PROCLAMATION 0 Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section of the Local van die "Local Authorities Roads Ordinance", 190, ge Authorities Roads Ordinance, 190, read with section 80 lees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, I van Suid Afrika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos do hereby proclaim the road as described in the Schedule omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder hereto as a public road under the jurisdiction of the Town die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Benoni. Council of Benoni. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 5e dag Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Sepvan September, Eenduisend Negehonderd Vierentagtig. tember, One thousand Nine hundred and Eighty four. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal BYLAE PB PB SCHEDULE 'n Pad oor Gedeelte 1 van Hoewe 80 (groot vier A road over Portion 1 of Holding 80 (in extent kante meter), Kleinfontein Landbouhoewes Uitbreiding square metre), Kleinfontein Agricultural Holdings Exten Nedersetting soos aangedui deur die letters ABCD op sion Settlement as indicated by the letters ABCD on Dia Kaart LG A1625/8. gram SG A1625/8. No 133 (Administrateurs ), 198 No 133 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE. PROCLAMATION Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section of the Local van die "Local Authorities Roads Ordinance", 190, ge Authorities Roads Ordinance, 190, read with section 80 k lees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, 1 / van SuidAfrika. 1961, proklameer ek hierby die pad soos do hereby proclaim the road as described in the Schedule omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder hereto as a public road under the jurisdiction of the Town die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Benoni. Council of Benoni. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 5e dag Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Sepvan September, Eenduisend Negehonderd Vierentagtig. tember, One thousand Nine hundred and Eighty four. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal BYLAE 'n Pad oor gedeeltes van die plaas Kleinfontein 67 IR soos aangedui deur die letters ABCDEFGHJKLMNOPQ RSTUVWXY op Kaart LG A10218/83. W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal PB PB SCHEDULE A road over portions of the farm Kleinfontein 67 IR as indicated by the letters ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUV WXY on Diagram SG A10218/83. No 13 (Administrateurs), 198 No 13 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE PROCLAMATION Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel _ Under the powers vested in me by section of the Local van die "Local Authorities Roads Ordinance". 190, ge Authorities Roads Ordinance, 190, read with section 80 r lees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, 1 van Suid Afrika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos do hereby proclaim the road as described in the Schedule omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder hereto as a public road under the jurisdiction of the Town die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Springs. Council of Springs.

8 3096 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Sep tember, One thousand Nine hundred and Eighty four. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 5e dag van September, Eenduisend Negehonderd Vierentagtig. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal W A CRUYWAGEN Administrator of the Province of Transvaal PB BYLAE PB 'n Pad oar SCHEDULE (a) Erf 6 (groot 573 m2) Fulcrum Dorpsgebied, soos A Road over aangedui deur die letters ABC op Kaart LG A1726/8. (a) Erf 6 (in extent 573 m2) Fulcrum Township, as indi (b) Erf 7 (groot 1 79 m2) Fulcrum Dorpsgebied, soos cated by the letters ABC on Diagram SG A1726/8. aangedui deur die letters ABCDEFGH op Kaart LG (b) Erf 7 (in extent 1 79 m2) Fulcrum Township, as indi A1727/8. cated by the letters ABCDEFGH on Diagram SG (c) Erf 11 (groat 313 A m2) Fulcrum Dorpsgebied, soos aangedui deur die letters ABCDE op Kaart LG A173/8; (c) Ed 1l (in extent 313 m2) Fulcrum Township, as indien cated by the letters ABCDE on Diagram SG A 173/8; and (d) Ed 20 (groat 313 m2) Fulcrum Dorpsgebied, soos (d) Erf 20 (in extent 313 m2) Fulcrum Township, as indi aangedui deur die letters ABCDE op Kaart LG A173/8. cated by the letters ABCDE on Diagram SG A173/8. No 135 (Administrateurs ),198 No 135 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PRO VINSIE TRANSVAAL PROCLAMATION BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE TRANSVAAL Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section 1(2) of the 1(2) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Transvaal Board for the Development of PefiUrban Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 193, prokla Areas Ordinance, 193, I do hereby proclaim that Portion meer ek hierby dat Gedeelte 1 van die plaas Fonteinplaats 1 of the farm Fonteinplaats 528 LT in extent 9,581 ha vide 528 LT, groot 9,581 ha, volgens Kaart LG A7796/81 in die Diagram SG A7796/81 is hereby included in the area of jiiregsgebied van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling risdiction of the Transvaal Board for Development of Peri van Buitestedelike Gebiede met ingang van die datum van Urban Areas with effect from the date of this proclama hierdie proklamasie opgeneem word. tion. Gegee ander my Hand te Pretoria, op hede die 5e dag Given under my Hand at Pretoria, this 5th day of Sepvan September, Eenduisend Negehonderd Vier entagtig. tember, One thousand Nine hundred and Eightyfour. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal A PB PB II No 136 (Administrateurs ), 198 PROKLAMASIE No 136 (Administrator's), 198 PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE TRANSVAAL Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel Under the powers vested in me by section 1(2) of the 1(2) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Transvaal Board for the Development of Peri Urban Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, 193, prokla Areas Ordinance, 193, I do hereby proclaim that Portion meer ek hierby dat Gedeelte 20 van die plaas Sandford of the farm Sandford 291 KU in extent 12,097 ha vide KU, groot 12,097 ha, volgens Kaart LG A100/53 in die Diagram SG A100/53 is hereby included in the area of ju regsgebied van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling risdiction of the Transvaal Board for Development of Peri van Buitestedelike Gebiede met ingang van die datum van Urban Areas with effect from the date of this proclama hierdie proklamasie opgeneem word. tion. Given under my Hand at Pretoria, this 29th day of Auvan Augustus, Eenduisend Negehonderd Vierentagtig. Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die 29e dag gust, One thousand Nine hundred and Eightyfour. W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN I Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal PB PB

9 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER _. No 137 (Administrateurs), 198 No 137 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE Given under my Hand at Pretoria, this th day of Sep [ember, One thousand Nine hundred and Eightyfour. Gegee onder my Hand te Pretoria, op cede die e dog van September, Eenduisend Negehonderd Vier entagtig. W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal BYLAE PB 'n Pad oor A Road over PROCLAMATION Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel van die "Local Authorities Roads Ordinance", 190, ge lees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 1961, proklameer ek hierby die pad soos omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Johannesburg. Under the powers vested in me by section of the Local Authorities Roads Ordinance, 190, read with section 80 of the Republic of South Africa Constitution Act, 1961, I do hereby proclaim the road as described in the Schedule hereto as a public road under the jurisdiction of the City Council of Johannesburg. W of the Province of Transvaal A CRUYWAGENAdministrator SCHEDULE PB (1) die plaas Diepkloof (groat 12,71 ha) soos (1) the farm Diepkloof 319 IQ (in extent 12,71 ha) as deur die letters AB CD EFG HJ KLMN OP indicated aangedui QRSTUVWXYZA1 B1 C1D1 ElF101 H1.11 KlA op Kaart LG B9/73; by the letters A BCD EFGHJ KLMN 0 PQ RSTUVWXYZ Al B1 CI D1 El Fl G1 HI J1 K1 A on Diagram SG B9/73; (2) die plaas Vierfontein 321 IQ (groat 3,3681 ha) soos (2) the farm Vierfontein 321 IQ (in extent 3,3681 ha) as aangedui deur die letters S Ll Ml N1 01 PI 01 RI T S op Kaart LG B9/73; Diagram SG 89/73; indicated by the letters S LI Ml Ni 01 P1 Q1 RI T S on (3) die plaas Mooifontein 225 IQ (groot 1,2587 ha) soos (3) the farm Mooifontein 225 IQ (in extent 1,2587 ha) as aangedui deur die letters N1 Si T1 01 NI op Kaart LG indicated by the letters Ni SI TI 01 Ni on Diagram SG B9/73. B9/73. No 138 (Administrateurs), 198 No 138 (Administrator's), 198 PROKLAMASIE. PROCLAMATION Met ingang van 1 Oktober 198 With effect from 1 October 198 (a) verklein ek hierby ingevolge artikel 1(3) van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling (a) in terms of section 1(3) of the Transvaal Board for van Buitestedelike Gebiede, 193 (Ordonnansie 20 van the Development of PeriUrban Areas Ordinance, ), die regsgebied van die Transvaalse Raad vir die (Ordinance 20 of 193), I hereby diminish the area of juris k Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, deur die uit diction of the Transvaal Board for the Development of p sluiting uit daardie regsgebied van die gebied in die Bylae PeriUrban Areas by the exclusing from that area of juris hierby omskryf; diction of the area defined in the Schedule hereto; (b) verklaar ek hierby ingevolge artikel 9(1)(a) van die (b) in terms of section 9(1)(a) of the Local Government Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), I hereby declare van 1939), die gebied in die Bylae hierby omskryf tot 'n the area defined in the Schedule hereto to be a municipa munisipaliteit onder die regsbevoegdheid van 'n stadsraad; lity under the jurisdiction of a town council; (c) stel ek hierby ingevolge artikel 9(1)(a) van die Or (c) in terms of section 9(1)(a) of the Local Government donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 'n stadsraad in vir Ordinance, 1939, I hereby establish a town council for the die munisipaliteit in paragraaf (b) beoog; municipality contemplated in paragraph (b); (d) ken ek hierby ingevolge artikel 9(2) van die Ordon (d) in terms of section 9(2) of the Local Government Or nansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die naam Akasia aan dinance, 1939, I hereby assign the name Akasia to the mu die munisipaliteit in paragraaf (b) beoog, toe; en nicipality contemplated in paragraph (b); and (e) nomineer en benoem ek hierby ingevolge artikel (e) in terms of section 153(1)(a) of the Local Govern 153(1)(a) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ment Ordinance, 1939, I hereby nominate and appoint the die volgende persone om 'n stadsraad vir die munisipaliteit following persons to form a town council for the municipa in paragraaf (b) beoog, te vorm tot tyd en wyl die eerste lity contemplated in paragraph (b) pending the first elecverkiesing van raadslede soos in artikel 32 van die Ordontion of councillors as contemplated in section 32 of the Mu nansie op Munisipale Verkiesings, 1970 (Ordonnansie 16 nicipal Elections Ordinance, 1970 (Ordinance 16 of 1970): van 1970), beoog, plaasvind: Mnr J 1 Breytenbach Mr J I Breytenbach Mnr A B Haarhoff Mr A B Haarhoff Mnr J D Kruger Mn J D Kruger Mnr W Lindeboom Mr W Lindeboom

10 3098 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER 198 Mar J van Schoor Mnr F W R van der Tas Mnr P E Coetzee Mr J van Schoor Mr F W R van der Tas Mr P E Coetzee Mnr. C F Ehlers en Mr C F Ehlers and. Prof J G Koen. Gegee onder my Hand to Pretoria, op hede die dag van September, Eenduisend Negehonderd Vier entagtig. WA CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transiaal Prof J G Koen. Given under my Hand at Pretoria, on this day of September, One thousand Nine hundred and Eightyfour. WA CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal BYLAE PB PB Beginnende by die mees noordwestelike baken van die dorp Rosslyn Uitbreiding SCHEDULE 1 (Algemene Plan A355/70); daarvandaan algemeen ooswaarts en suidooswaarts met die grense van die genoemde dorp sodat dit by hierdie ge Beginning at the northwesternmost beacon of Rosslyn bled ingesluit word tot by baken E op genoemde Alge Extension 1 Township (General Plan A355/70); thence mene Plan; daarvandaan algemeen suidwaarts, ooswaarts generally eastwards and southeastwards along the boun en suidwaarts met die grense van die volgende plase langs daries of the said township so as to include it into this area sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word: Witfontein to Beacon E on the said General Plan; thence generally 305 JR en Witfontein 301 JR tot by die suidoostelike baken southwards, eastwards and southwards along the bounda van Gedeelte 88 (Kaart A3786/) van laasgenoemde ries of the following farms so as to include them into this plaas; daarvandaan algemeen weswaarts en suidwaarts area; Witfontein 305 JR and Witfontein 301 JR to the met die grense van die volgende gedeeltes langs sodat south eastern beacon of Portion 88 (Diagram A3786/) of hulle by hierdie gebied ingesluit word; die genoemde Ge the lastnamed farm; thence generally westwards and deelte 88 en Gedeelte 163 (Kaart A626/75) albei van die southwards along the boundaries of the following portions genoemde pleas Witfontein 301 JR, tot by die suidooste so as to include them into this area; the said Portion 88 and like baken van laasgenoemde gedeelte, daarvandan wes Portion 163 (Diagram A626/75) both of the said farm Wit waarts met die suidelike grense van die volgende plase fontein 301 JR to the southeastern beacon of the last langs sodat hulle by hierdie gebied ingesluit word; die ge named portion; thence westwards along the southern noemde plaas Witfontein 301 JR, Beetgesberg 279 JR en boundary of the following farms so as to include them into Hartebeesthoek 303 JR tot by die suidoostelike baken van this area; the said farm Witfontein 301 JR, Beetgesberg 279 die Restant van Gedeelte 115, groot 259,5108 ha. (Kaart JR and Hartebeesthoek 303 JR to the southeastern bea A286/8); daarvandaan noordooswaarts met die oostelike con of the Remainder of Portion 115, in extent 259,5108 ha grens van genoemde Restant van Gedeelte 115 van die (Diagram A286/8); thence northeastwards along the pleas Hartebeesthoek 303 JR sodat dit uit hierdie gebied eastern boundary of the said Remainder of Portion 115 of uitgesluit word tot by die suidwestelike baken van Ge the farm Hartebeesthoek 303 JR so as to exclude it from deelte 61 (Kaart A3203/2); daarvandaan noordooswaarts this area to the south western beacon of Portion 61 (Diamet die westelike grense van die volgende gedeeltes van gram A3203/2); thence north eastwards along the western die pleas Hartebeesthoek 303 JR langs sodat hulle by hier boundaries of the following portions of the farm die gebied ingesluit word; die genoemde Gedeelte 61, Hartebeesthoek 303 JR so as to include them into this Restant van Gedeelte 73, groot 6,686 ha. (Kaart area; the said Portion 61, Remainder of Portion 73 in ex A3215/2), Gedeelte 131 (Kaart A658/5), Gedeelte 17 tent 6,686 ha (Diagram A3215/2), Portion 131 (Diagram (Kaart A6825/69), Restant van Gedeelte 26, groot 12,6571 A658/5), Portion 17 (Diagram A6825/69), Remainder of ha. (Kaart A592/26), Gedeelte 31 (Kaart A98/39) en Ge Portion 26 in extent 12,6571 ha (Diagram A592/26), Pordeelte 32 (Kaart A99/39) tot by die suidoostelike baken bon 31 (Diagram A98/39) and Portion 32 (Diagram van die plaas Rosslyn 27 JR; daarvandaan noordwes A99/39) to the southeastern beacon of the farm Rosslyn waarts met die suidelike grense van die genoemde plaas 27 JR; thence northwestwards along the southern boun Rosslyn 27 JR en Gedeelte 160 (Kaart A2707/78) van die dary of the said farm Rosslyn 27 JR and Portion 160 (Diaplaas Hartebeesthoek 303 JR sodat hulle by hierdie gebied gram A2707/78) of the farm Hartebeesthoek 303 JR so as to ingesluit word; daarvandaan algemeen ooswaarts, noord include them into this area; thence generally eastwards, waarts, ooswaarts en noordwaarts met die grense van die northwards, eastwards and northwards along the boundavolgende gedeeltes van die plaas Klipfontein 268 JR tangs ries of the following portions of the farm Klipfontein 268 sodat hulle uit hierdie gebied uitgesluit word; Gedeelte JR so as to exclude them from this area; Portion 17 (Dia 17 (Kaart A108/5), Gedeelte 16 (Kaart A107/5), Ge gram A108/5), Portion 16 (Diagram A107/5), Portion deelte 15 (Kaart A106/5), daarvandaan algemeen oos 15 (Diagram A106/5), thence generally eastwards along waarts langs die noordelike grens van Gedeelte 11 van die the northern boundary of Portion 11 of the farm Klipfon plaas Klipfontein 268 JR (Kaart A106/5) tot by die weste tein 268 JR (Diagram A106/5) to the western beacon of like baken van die dorp Rosslyn Uitbreiding 1, daarvan Rosslyn Extension 1 Township, thence generally northdaan algemeen noordooswaarts langs die westelike grens eastwards along the western boundary of Rosslyn Extenvan die dorp Rosslyn Uitbreiding 1 tot by die suidelike sion 1 Township to the southern beacon of Portion 171 (a baken van Gedeelte 171 ('n gedeelte van Gedeelte I) van portion of Portion 1) of the farm Klipfontein 268 JR, die plaas Klipfontein 268 JR, daarvandaan algemeen thence generally north westwards, north eastwards, eastnoordweswaarts, noordooswaarts, ooswaarts en suidoos wards and southeastwards along the boundary of the said waarts langs die grense van vermelde Gedeelte 171 van die Portion 171 of the farm Klipfontein 268 JR to the northplaas Klipfontein 268 JR tot by die mees noordwestelike westernmost beacon of Rosslyn Extension 1 Township, the baken van die dorp Rosslyn Uitbreiding 1, die beginpunt. point of beginning.

11 I Die PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER Administrateurskennisgewhigs Administrator's Notices Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT VAN BELFAST: WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE BELFAST MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAINAGE BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge set forth hereinafter which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms of section 99 of the said Ordinance. Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Bel The Drainage Bylaws of the Belfast Municipality, fast, deur die Raad aangeneem by Administrateursken adopted by the Council under Administrator's Notice 1580, nisgewing 1580 van 26 Oktober 1977, soos gewysig, word dated 26 October 1977, as amended, are hereby further hierby verder gewysig deur Deel II van die Tarief van amended by amending Part II of the Tariff of Charges Gelde onder die Bylae te wysig deur in item 5 die syfer under the Schedule by the substitution in item 5 for the fi "RIO" deur die syfer "R30" te vervang. gure "R10" of the figure "130". PB 2237 PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT FOCHVILLE: WYSIGING VAN WA TERVOORSIENINGSVERORDENINGE FOCHVILLE MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BYLAWS 10 Die Administrateur publiseer hiermee ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hiema uiteengesit wat deur horn ingevolge set forth hereinafter, which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms of section 99 of the said Ordinance. Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali The Water Supply Bylaws of the Fochville Municipality, teit Fochville, deur die Raad aangeneem by Administra adopted by the Council under Administrator's Notice 920, teurskennisgewing 920 van 20 Julie 1977, soos gewysig, dated 20 July 1977, as amended, are hereby further word hiermee verder gewysig deur item 2 van die Tarief amended by the substitution for item 2 of the Tariff of van Gelde onder Deel I van die Bylae deur die volgende te Charges under Part I of the Schedule of the following: vervang: "2. Vorderings vir die lewering van Water, per maand: "2. Charges for the supply of water, per month: (a) Woonhuispersele (a) Dwellinghouse stands (i) Minimum vordering, of water verbruik word aldan (i) Minimum charge, whether water is consumed or not: nie: R. R. (ii) Vir die eerste 0 k/ water of gedeelte daarvan ver (ii) For the first 0 kl of water or part thereof consumed, bruik, per k/: 8c. per k/: 8c. (iii) Vir elke daaropvolgende kl water meer as 0 Id verbruik: Rl. (iii) For each ensuing kl of water consumed more than 0 Id per k/: Rl. (b) Persele anders as woonhuispersele (b) Stands other than dwellinghouse stands. (i) Minimum vordering of water verbruik word aldan (i) Minimum charge whether water is consumed or not: nie: R. 1. (ii) Vir elke kl water of gedeelte daarvan verbruik: (ii) For each k/ of water or part thereof consumed: 8c.". 8c.". The provisions in this notice contained, shall be deemed Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat, word geag to have come into operation on 1 April 198. op 1 April 198 in werking te getree het. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT HEIDELBERG: WYSIGING VAN HEIDELBERG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO ELEKTRISITEITSVERORDENINGE ELECTRICITY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws

12 3100 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER 198 verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge set forth hereinafter, which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms ofsection 99 of the said Ordinance. Die Elektrisiteitsverordeninge van die Munisipaliteit The Electricity Bylaws of the Heidelberg Municipality Heidelberg, deur die Raad aangeneem by Administra adopted by the Council under Administrator's Notice 1572, teurskennisgewing 1572 van 13 September 1972, soos gewy dated 13 September 1972, as amended, are hereby further sig, word hierby verder gewysig deur in item 13 van Deel I amended by the substitution in item 13 of Part I of the Tavan die Tarief van Gelde onder die Bylae die syfer "21 %" riff of Charges under the Schedule for the figure "21 %" of deur die syfer "27 %" te vervang. the figure "27 %". Die bepaling in hierdie kennisgewing vervat word geag The provisions in this notice contained shall be deemed om op 28 Mei 198 in werking te getree het. to have come into operation on 28 May 198. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT HEIDELBERG: WYSIGING VAN HEIDELBERG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO RIOLERINGSVERORDENINGE DRAINAGE BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the by laws verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge set forth hereinafter which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms of section 99 of the said Ordinance. Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Hei The Drainage Bylaws of the Heidelberg Municipality delberg, deur die Raad aangeneem by Administra adopted by the Council under Administrator's Notice 198. teurskennisgewing 198 van 20 Februarie 1980, soos gewy dated 20 February 1980, as amended. are hereby further sig, word hierby verder gewysig deur in item 1(2) van Deel amended by the substitution in item 1(2) of Part ill of the III van die Tarief van Gelde onder Aanhangsel VI die syfer Tariff of Charges under Appendix VI for the figure "R78" "R78" deur die syfer "R102" te vervang. of the figure "R102". PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT KLERKSDORP: WYSIGING VAN KLERKSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO TARIEF VIR SANITERE EN VULLISVERWYDE TARIFF FOR SANITARY AND REFUSE REMOVAL RINGSDIENSTE SERVICES Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge set forth hereinafter, which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms of section 99 of the said Ordinance. Die Tarief vir Sanitere en Vullisverwyderingsdienste The Tariff for Sanitary and van die Munisipaliteit Klerksdorp, Refuse Removal Services afgekondig by Adminithe Klerksdorp Municipality, published of strateurskennisgewing 356 van 9 Mei under Administra 1956, soos gewysig, tor's Notice 356, dated 9 May 1956, as word hierby verder soos volg gewysig: amended, are here by further amended as follows: 1. Deur item 1 te wysig deur 1. By amending item 1 (a) in subitem (1) die syfers "R13,6" en "R9,50", onder (a) by the substitution in subitem skeidelik deur die syfers "R16,37" en (1) for the figures "RI1,0" te vervang; "R13,6" and "R9,50" of the figures "R16,37" and "R11,0", respectively; (b) in subitem (2) die syfers "R2,85" en "R1,1", onderskeidelik deur die syfers "R3,2" en "R1,69" te vervang; (b) by the substitution in subitem (2) for the figures "R2,85" and "R1,1" of the figures "R3,2" and (c) in subitem (3) die syfers "R6,73" en "R,60", onderre tively; "R1,69", skeidelik deur die syfers "R8,08" en "R5,52" te vervang; en (c) by the substitution in subitem (3) for the figures "R6,73" and "R,60" of the figures "R8,08" and "R5,52" (d) in subitem () die syfers "R18,0" en "R13,80", on respectively; and derskeidelik deur die syfers "R22,08" en "R16,56" te vervang. (d) by the substitution in subitem () for the figures "R18,0" and "R13,80" of the figures "R22,08" and 2. Deur item 2 te wysig deur "R16,56", respectively. 2. By amending item 2 (a) in subitem (1) die syfer "R,60" deur die syfer "R5,52" te vervang; (a) by the substitution in subitem (1) for the figure "R,60" of the figure "R5,52". (b) deur in subitem 2 (b) in subitem 2

13 ' (e) PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER (i) in subparagrawe (i), (ii), (iii) en (iv) van paragraaf (i) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) and (a) die syfers "R5,36", "R18,76", "132,15" en "R58,95" (iv) of paragraph (a) for the figures "R5,36", "R18,76", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R6,3", "R32,15" and "12.58,95" of the following respectively: "R22,51", "R38,58" en "R70,7"; "R6,3", "R22,51", "138,58" and "R70,7"; (ii) in subparagrawe (i), (ii), (iii) en (iv)_ van paragraaf (ii) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) and (b) die syfers "R6,39", "R22,38", "R38,36" en "R70,33" (iv) of paragraph (b) for the figures "R6,39", "R22,38", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R7,67", "138,36" and "R70,33" of the following respectively: "R26,86", "R6,03" en "R8,0"; "R7,67", "R26,86", "16,03" and "18,0"; (iii) in subparagrawe (i), (ii), (iii) en (iv) van paragraaf (iii) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) (c) die syfers "R7,97" "R27,90", "R7,82" en "R87,66" and (iv) of paragraph (c) for the figures "R7,97", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R9,56", "R27,90", "R7,82" and "R87,66" of the following respec "R33,8", "157,38" en "R105,/9"; tively: "R9,56", "R33,8", "R57,38" and "R105,19"; (iv) in subpaiagrawe (i), (ii), (iii) en (iv) van paragraaf (iv) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) (d) die syfers "R8,95", "R31,31", "R53,68" en "R98,2" and (iv) of paragraph (d) for the figures "R8,95", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R10,7", "R31,31", "R53,68" and "R98,2" of the following respec "R37,57", "R6,2" en "R118,10"; tively: "R10,7", "R37,57", "R6,2" and "R118,10"; (v) in subparagrawe (i), (ii), (iii) en (iv) van paragraaf (v) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) and die syfers "R9,67" "R3,18", "R58,58" en "R107,0" (iv) of paragraph (e) for the figures "R9,67", "R3,18", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R11,71", "R58,58" and 1107,0" of the following respectively: "R1,02", "170,30" en "R128,88"; "111,71", "R1,02", "170,30" and "R128,88"; (vi) in subparagrawe (i), (ii), (iii) en (iv) van paragraaf (vi) by the substitution in subparagraphs (i), (ii), (iii) (f) die syfers 1111,36", "R39,77", "168,17" en "R12,98" and (iv) of paragraph (f) for the figures "R11,36", onderskeidelik deur die volgende te vervang: "R13,63", "R39,77", "R68,17" and "R12,98" of the following re "R7,72", "R81,80" en "R19,98". spectively: "R13,63", "17,72", "R81,80" and "R19,98". 3. Deur in item 3 die syfer "R,60" deur die syfer 3. By the substitution in item 3 for the figure "R,60" of "R9,50" te vervang. the figure "R9,50". PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT KLERKSDORP: WYSIGING VAN KLERKSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO VERORDENINGE OP RIOLERINGSTELSELS EN VA SEWERAGE SYSTEMS AND VACUUM TANK RE 'KUUMTENKVERWYDERINGS MOVALS BY LAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, die set forth hereinafter, which have been approved by him in verordeninge hierna uiteengesit wat deur horn ingevolge terms of section 99 of the said Ordinance. 0 artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. The Sewerage Systems and Vacuum Tank Removals By Die Verordeninge op Rioleringstclsels en Vakuumtenk laws of the Klerksdorp Municipality, published under Adverwyderings van die Munisipaliteit Klerksdorp. afgekon ministrator's Notice 79, dated 19 August 1936, as dig by Administrateurskennisgewing 79 van 19 Augustus amended, are hereby further amended by amending the 1936, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur die Tariff of Charges for Removals as follows: Tarief van Gelde vir Verwyderings soos volg te wysig: 1. By the substitution in item 1 for the figure "R1,0" of 1. Deur in item 1 die syfer "R1.0" deur die syfer the figure "R1,25". "1I,25" te vervang. 2. By the substitution in item 2 for the figure "6c" of the 2. Deur in item 2 die syfer "6c" deur die syfer "55c" te figure "55c". vervang. 3. Deur in item 3 die syfer "1c" deur die syfer' 9c" te vervang.. Deur in item die syfer "37c" deur die syfer "c" te vervang. 5. Deur in item 5 die syfer "32c" deur die syfer 38c" te vervang. 3. By the substitution in item 3 for the figure "1c" of the figure "9c".. By the substitution in item for the figure "37c of the figure c By the substitution in item 5 for the figure 32c" of the figure "38c". 6. By the substitution in item 6 for the figure "R10.35" of 6. Deur in item 6 die syfer "R10,35" deur die syfer the figure "R12.2". "R12,2" te vervang. PB PB

14 3102 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER 198 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT LEEUWDOORNSSTAD: AAN NAME VAN STANDAARD RIOLERINGSVERORDE NINGE LEEUWDOORNSSTAD MUNICIPALITY: ADOPTION OF STANDARD DRAINAGE BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat Local Government Ordinance. 1939, publishes that the die Dorpsraad van Leeuwdoornsstad die Standaard Riole Leeuwdoornsstad Village Council has in terms of section ringsverordeninge soos gewysig, afgekondig by Admini 96bis(2) of the said Ordinance. adopted without amendstrateurskennisgewing 665 van 8 Junk ingevolge arti ments the Standard Drainage By laws. published under kel 96bis(2) van genoemde Ordonnansie sonder wysiging Administrator's Notice 665. dated 8 June as bylaws aangeneem het as verordeninge wat deur genoemde Raad made by the said Council. opgestel is. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT ORKNEY: WYSIGING VAN RIO LERINGS EN LOODGIETERYVERORDENINGE ORKNEY MUNICIPALITY: AMENDMENT TO DRAINAGE AND PLUMBING BYLAWS Die Acimintbtrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die The Administrator hereby in terms of section 101 of the verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge Local Government Ordinance, publishes the bylaws artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance. Die Riolerings en Loodgieteryverordeninge van die Munisipaliteit Orkney, afgekondig by Administra The Drainage and Plumbing Bylaws of the Orkney Muteurskennisgewing 83 van 10 Augustus 1970, soos gewysig, nicipality, published under Administrator's Notice 83, word hierby verder gewysig deur Aanhangsel VI soos volg te wysig: dated 10 August 1970, as amended, are hereby further amended by amending Annexure VI as follows: 1. Deur Bylae B te wysig 1. By amending Schedule B by (1) in Deel II (1) the substitution in Part n (a) in item 2(1)(a), (b) en ()(a) die syfer "22,68" deur (a) in item 2(1)(a), (b) and ()(a) for the figure "22,68" die syfer "2,9" te vervang; of the figure "2,9"; (b) in item 2(2)(a) en (b) die syfer "2,8" deur die syfer (b) in item 2(2)(a) and (b) for the figure "2,8" of the fi "6,72" te vervang; en gure "6,72"; and (c) in item 2()(b) die syfer "115,20" deur die syfer "126,72" te vervang; en (e) in item 2()(b) for the figure "115,20" of the figure "126,72"; and (2) in Deel III (2) the substitution in Part III (a) in item 1 die syfer "10,30" deur die syfer "11,33" te (a) in item 1 for the figure "10,30" of the figure "11,33"; vervang; en and (b) in item 2(1), (2) en (3) die syfers "16,9", "20,62" en (b) in item 2(1), (2) and (3) for the figures "16,9 "2,77" onderskeidelik deur die syfers "18,13", "22,68" en "20,62" and "2,77" of the figures "18,13", "22,68" and "27,2" te vervang. "27,2" respectively. 2. Deur Bylae C te wysig deur item 2(2) deur die vol 2. By amending Schedule C by the substitution for item gende te vervang: 2(2) of the following: "2. Oopmaak van verstopte perseelriole (artikel 17(5)), "2. Removing blockages in drains (section 17(5)), per per our of gedeelte daarvan: R15.". hour or part thereof: R15.". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree in The provisions in this notice contained shall come into werking op die eerste dag van die maand wat volg op die operation on the first day of the month following the date datum van publikasie hiervan. ofpublication hereof. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT ORKNEY: WYSIGING VAN VER ORDENINGE BETREFFENDE VASTE AFVAL EN SA ORKNEY MUNICIPALITY: AMENDMENT TO RE NITEIT FUSE (SOLID WASTES) AND SANITARY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby. in terms of section 101 of 101 van die the Ordonnansie op Plaaslike Bestuur die Local Government Ordinance. 1939, publishes the bylaws verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn ingevolge set forth hereinafter, which have been artikel approved by him in 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. terms of section 99 of the said Ordinance.

15 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER Die Verordeninge Betreffende Vaste Afval en Saniteit The Refuse (Solid Wastes) and Sanitary Bylaws of the van die Munisipaliteit Orkney. afgekondig by Administra Orkney Municipality, published under Administrator's Noteurskennisgewing 107 van 20 September 1978, soos gewy tice 107, dated 20 September as amended, are here sig, word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde by further amended by amending the Tariff of Charges onder die Bylae te wysig deur in item 1(11) die syfer ".00" under the Schedule by the substitution in item 1(11) for the deur die syfer ",50" te vervang. figure ",00" of the figure ",50". Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat. tree in The provisions in this notice contained shall come into werking op die eerste dag van die maand wat volg op die operation on the first day of the month following the date datum van publikasie hiervan. of publication hereof. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING BUITESTEDELIKE GEBIEDE: VAN WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDENINGE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS: AMENDMENT TO DRAINAGE BYLAWS The Administrator hereby, in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, read with section 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, ge 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Perilees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Urban Areas Ordinance, 193, and Proclamation 6 (Admivaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Genistrator's) of 195, publishes the bylaws set forth herebiede, 193, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 195, inafter, which have been approved by him in terms of secdie verordeninge hierna uiteengesit, wat deur horn Ingetion 99 of the firstmentioned Ordinance. volge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedgekeur is. The Drainage Bylaws of the Transvaal Board for the Development of Pen Urban Areas, adopted by the Board Die Rioleringsverordeninge van die Transvaalse Raad under Administrator's Notice 13, dated 27 September vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, deur die 1978, as amended, are hereby further amended by amend Raad aangeneem by Administrateurskennisgewing 13 ing Part II of the Schedule as follows: van 27 September 1978, soos gewysig. word hierby verder gewysig deur Deel 11 van die Bylae soos volg te wysig: I. By the substitution in item 3 for the expression "Per erf, per year: R5." of the following: 1. Deur in item 3 die uitdrukking "Per erf, per jaar: R5." deur die volgende te vervang: "(I) Availability charge, per erf, per year: R98. "(1) Beskikbaarheidsgelde, per erf, per jaar: R98. (2) Additional charge, per erf, per year: R5.". (2) Bykomende heffing, per erf, per jaar: R5.". 2. By the substitution in item 2. Deur in item (a) in subitem (1)(a), (b), (c) and (d) for the figures "77 00figures", "88.00", "97,00" and "106,00" of the (a) in subitem (1)(a), (b). (c) en (d) die syfers "77,00", "R125", "R1.5", "R160" and "R175" respectively; and "88,00", "97,00"en "106,00"onderskeidelik deur die 1 syfers "R125", "R15", "R160" en "R175" te vervang; en (b) in subitem (2)(a)(i), (ii) and (iii) for the figures "R90", "R85" and "R85"of the figures (b) in subitem (2)(a)(i), "R105", en (iii) die "R.100" syfers "R90", (ii) and "R100" respectively. "R85" en "R85" onderskeidelik deur die syfers "R105", "R.100" en "R100" te vervang. 3. By the deletion of item Deur item 5 te skrap.. By the substitution in item 8(2) for the figure "R30" of the figure "R33".. Deur in item 8(2) die syfer "R30" deur die syfer "R33" te vervang. 5. By the substitution for item 9 of the following: 5. Deur item 9 deur die volgende te vervang: "9. Charges Payable for the Use of Drains, Sewers or Sewerage Works within the Area of jurisdiction of the Hec "9. Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole, torspruit Local Area Committee. Vuilriole of Rioleringswerke binne die Regsgebied van die Hectorspruit Plaaslike Gebiedskomitee. (I) Availability charge, per erf, per year: R60. (1) Beskikbaarheidsgelde, per erf, per jaar: R60. (2) Additional charges. (a) Vir die eerste en tweede toilet of urinaalaanslui (a) For the first and second toilet or urinal connection, ting, elk, per jaar: R8. each, per year: R8. (b) Daarna, vir elke bykomende aansluiting: R0.". (b) Thereafter, for each additional connection: R0.". 6. Deur in item 10 die syfer "R5" deur die syfer "R7,50" 6. By the substitution in item 10 for the figure "R5" of te vervang. the figure "R7,50". 7. Deur subitems (1) en (2) van item 11 deur die vol 7. By the substitution for subitems (1) and (2) of item 11 gende te vervang: of the following: "(1) Mid Ennerdale Dorp: Beskikbaarheidsgelde. "(I) MidEnnerdale Township: Availability charge. Vir elke 5d0 m2 van perseel of gedeelte daarvan: R55. For each 500 m2 of premises or part thereof: R55.

16 310 PROVINS1ALE KOERANT, 19 SEPTEMBER _.. (2) Regsgebied van die Bestuurskomitee: (2) Area of Jurisdiction of the Management Committee: Gebruiksheffing. Charge for use. Per perseel of woonstel of wooneenheid by saamge Per premises or flat or dwellingunit of group housing or stelde behuising of per besigheidsondememing in 'n besig per business undertaking in a business complex where such heidskompleks waar so 'n besigheid oor aparte toiletge business has separate toilet amenities at its disposal: riewe beskik: R76.". R76.". 8. Deur item 12 deur die volgende te vervang: 8. By the substitution for item 12 of the following: "12. Gelde Betaalbaar vir die Gebruik van Riole, Vuil "12. Charges Payable for the Use of Drains, Sewers and riole en Rioleringswerke binne die Regsgebied van die Sewerage Works within the Area of Jurisdiction of the Plaaslike Gebiedskomitee van Schoemansville. Schoemansville Local Area Committee. (1) Residensieel, per wooneenheid, per jaar: R8. (1) Residential, per dwelling unit, per year: R8. (2) Alle ander aansluitings. (2) All other connections. (a) Vir die eerste en tweede toilet of urinaalaanslui (a) For the first and second toilet or urinal connection, ting, per jaar: R8. per year: R8. (b) Vir elke daaropvolgende toilet. of urinaalaanslui (b) For each additional toilet or urinal connection, per ting, per jaar: 130.". I year: R30.". 9. Deur in item 13(1) en (2) die syfers 'R127" en "R30" 9. By the substitution in item 13(1) and (2) for the figures onderskeidelik deur die syfers "R170" en "R0" te ver "R127" and "R30" of the figures "R170" and "R0" reyang. spectively. 10. Deur paragraaf (c) van item 1(3) dent die volgende 10. By the substitution for paragraph (c) of item 1(3) of te vervang: the following: "(c) Minimum maandelikse heffing, per aansluiting: "(c) Minimum monthly charge, per connection: R12,50.". R12,50.". PB P/ Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE WYSIGING VAN ELEKTRISITEITSVERORDENINGE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI URBAN AREAS. AMENDMENT TO ELECTRICITY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge The Administrator hereby, in terms of section 101 of the lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans Local Government Ordinance, 1939, read with section vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peribiede, 193, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 195, Urban Areas Ordinance, 193, and Proclamation 6 die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom Inge (Administrator's) of 195, publishes the bylaws set forth volge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedge hereinafter, which have been approved by him in terms of keur is. section 99 of the first mentioned Ordinance. I. Deur item 2 te wysig deur (a) in subitem (1) na die syfer "R72" die uitdrukking "(Rayton Dow)" in te voeg; te in subitem (2)(a) die syfer "6,1c" deur die syfer "7c" (b)vervang; (c) paragraaf (b) van subitem (2) deur die volgende te vervang: "(b) Handels, nywerheids en algemene verbruikers: (i) Verbruiksheffing, per kw.h: Sc. (ii) Diensheffing: R10."; (d) deur paragraaf (c) van subitem (2) deur die volgende te vervang: Die Elektrisiteitsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, aangeneem deur die Raad by Administrateursken nisgewing 2158 van 6 December 1972, soos gewysig, word hierby verder gewysig deur Deel II van die Bylae soos volg te wysig: The Electricity Bylaws of the Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas, adopted by the Board under Administrator's Notice 2158, dated 6 December 1972, as amended, are hereby further amended by amend ing Part II of the Schedule as follows: 1. By amending item 2 by (a) the insertion in subitem (1) after the figure "R72" of the expression "(Rayton Township)", (b) the substitution in subitem (2)(a) for the figure "6,1c" of the figure "7c"; (c) the substitution for paragraph (b) of subitem (2) of the following: "(b) Business, industrial and general consumers: (i) Consumption charge, per kw.h: Sc. (ii) Service charge: R10."; (d) the substitution for paragraph (c) of subitem (2) of the following: 1

17 PROVINCIAL GAZETIE. 19 SEPTEMBER _. "(c) Grootmaatverbruikers: (c) Bulk consumers: (i) Verbruiksheffing, per KW.h: c. (i) Consumption charge, per kw.h: c. (ii) Diensheffing, per maand: RIO. (iii) Aanvraagheffing: R9 onderworpe aan 'n minimum heffing van R360."; en (e) in subitem (2)(d) die syfer "7c" deur die syfer "15c" te vervang. " (ii) Service charge, per month: RIO. (iii) Demand charge: R9 subject to a minimum charge of R360. ; and (e) the substitution in subitem (2)(d) for the figure "7c" of the figure "15c". 2. Deur subitem (1) van item 3 deur die volgende te vervang: 2. By the substitution for subitem (1) of item 3 of the fol "(1) Lenasia Uitbreidings 8, 9, 10, en 11. lowing: (a) Verbruiksheffing, per kw.h:,8c. "(1) Lenasia Extension 8, 9, 10 en 11. (b) Diensheffing, per maand: 117. (a) Comsumption charge, per kw.h:,sc. (c) Grootmaatverbruikers: (b) Service charge, per month: R7. (i) Verbruiksheffing, per kw.h: 3,5c. (c) Bulk consumers: (ii) Aanvraagheffing: R8,50 onderworpe aan 'n mini (i) Consumption charge, per kw.h: 3,5c. mum heffing van R30 per maand. (ii) Demand charge: R8,50 subject to a minimum charge (2) Lenasia Suid. of R30 per month. F (a) Basiese heffing, per maand: R6,50. (2) Lenasia South. (b) Verbruiksheffing, per kw.h: 5,2c. (c) Diensheffing, per maand: R7. (a) Basic charge, per month: R6,50. (b) Consumption charge. per kw.h: 5.2c. (d) Grootmaatverbruikers: (c) Service charge, per month: R7. (i) Verbruiksheffing, per kw.h: 3,5c. (d) Bulk consumers: (ii) Aanvraagheffing: R8,50 onderworpe aan 'n mini (i) Consumption charge, per kw.h: 3,5c. mumheffing van R30 per maand.". (ii) Demand charge: R8.50 subject to a minimum charge 3. Deur in item 6 of R30 per month.". (a) in subitem (2)(a)(i) die syfer "3,98c" deur die syfer 3. By the substitution in item 6 ",15c" te vervang; (a) in subitem (2)(a)(i) for the figure "3,98c" of the fi (b) in subitem (2)(b)(i) die syfer "5,21c" deur die syfer "" gore,15c ; "5,36c" te vervang: en (b) in subitem (2)(b)(i) for the figure "5,21c" of the f (c) in subitem (2)(c)(i) en (iii) die syfers "3,c", gure "5,36c"; and "R8,6" en "R35,60" onderskeidelik deur die syfers "3,56c", "R9,50" en "R380" te vervang. (c) in subitem (2)(c)(i) and (iii) for the figures "3,c", "R8.6" and "R35,60" of the figures "3,56c", "R9,50" and. Deur in item 7 "R380" respectively. Ir (a) in subitem (2)(a)(i) en (ii) die syfers "3,86c" en "R1,3" onderskeidelik deur die syfers "5c" en "R16" te. By the substitution in item 7 vervang; (a) in subitem (2)(a)(i) and (ii) for the figures "3,86c" (b) in subitem (2)(b)(i) en (ii) die syfers "3,86c" en and "R1,3" of the figures "5c" and "R16" respectively; "R21,65" onderskeidelik deur die syfers "5c" en "R23" te (b) in subitem (2)(b)(i) and (ii) for the figures "3,86c" vervang; and "R21,65" of the figures "5c" and "R23". (c) in subitem (2)(c)(i) en (ii) die syfers "2,27c" en (c) in subitem (2)(c)(i) and (ii) for the figures "2,27c" R21,65" onderskeidelik deur die syfers "3c" en "1123" te and "R21,65" of the figures "3c" and "R23" respectively; vervang; en and (d) subparagraaf (iii) van subitem (2)(c) deur die vol (d) for subparagraph (iii) of subitem (2)(c) of the followgende te vervang: ing: "(iii) Aanvraagheffing, per kv.a: R8,50, onderworpe "(iii) Demand charge, per kv.a: R8,50 subject to a mi aan 'n minimum heffing van per maand.". nimum charge of R30 per month.". 5. Deur in item 8 r (a) in subitem (2)(a)(i) en (ii) die syfers "5c" en "R15" onderskeidelik deur die syfers "6,5c" en "R18" te vervang; (b) in subitem (2)(b)(i) en (ii) die syfers "5c" en "1115" onderskeidelik deur die syfers "7c" en "1121" te vervang; en 5. By the substitution in item 8 (a) in subitem (2)(a)(i) and (ii) for the figures "5c" and "R15" of the figures "6,5c" and "R18" respectively; (b) in subitem (2)(b)(i) and (ii) for the figures "5c" and "R15" of the figures "7c" and "R21" respectively; and (c) in subitem (2)(c)(i), (ii) en (iii) die syfers "3c", (c) in subitem (2)(c)(i), (ii) and (iii) for the figures "3c", "R12", "R7,50" en `12300" onderskeidelik deur die syfers "R12", "R7,50" and "R300" of the figures "c", "R21", "c", "1121", "119" en "R360" te vervang. "R9" and "R360" respectively.

18 3106 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER Deur in item By the substitution in item 10 (a) in subitem (1)(a) die syfer "2,c" deur die syfer (a) in subitem (1)(a) for the figure "2,c" of the figure "3,5c" te vervang; "3,5c"; (b) in subitem (2)(a) die syfer "2,c" deur die syfer "c" (b) in subitem (2)(a) for the figure "2,c" of the figure te vervang; (c) in subitem (3)(a) en (c) die syfers "2c", "R7" en (c) in subitem (3)(a) and (c) for the figures "2c", "R7" "R280" onderskeidelik deur die syfers "2,c", "R8,50" en and "R280" of the figures "2,c", "R8,50" and "100" res "R30" te vervang; en pectively; and (d) in subitem () die syfer "2,c" deur die syfer "3,2c" (d) in subitem () for the figure "2,c" of the figure te vervang. "3,2c". 7. Deur in item By the substitution in item 11 (a) in subitem (1) die syfer "R19,80" deur die syfer (a) in subitem (1) for the figure "R19,80" of the figure "R36" te vervang; "1136";. (b) in subitem (2)(a)(i) die syfer "6,2c" deur die syfer (b) in subitem (2)(a)(i) for the figure "6,2c" of the figure "7c" te vervang; "7c"; (c) in subitem (2)(b)(i) die syfer "7c" deur die syfer "8c" (c) in subitem (2)(b)(i) for the figure "7c" of the figure te vervang; (d) in subitem (2)(c)(i) en (iii) die syfers ",2c", "RIO" (d) in subitem (2)(c)(i) and (iii) for the figures ",2c", en "R00" onderskeidelik deur die syfers "Sc", "R9" en 9110" and "R00" of the figures "Sc", "R9" and "R360" te vervang; en respectively; and "R360" (e) in subitem (2)(d) die syfer "8.5c" deur die syfer (e) in subitem (2)(d) for the figure "8,5c" of the figure "9,5c" te vervang. "9,5c". 8. Deur item 12 te wysig deur 8. By amending item 12 by (a) in subitem (2)(a)(i) die syfer ",7c" deur die syfer (a) the substitution in subitem (2)(a)(i) for the figure ",5c" te vervang; (b) in subitem (2)(b)(i) die syfer ",7c" deur die syfer "5,2c" te vervang; (c) in subitem (2)(c)(i), (ii) en (iii) die syfers "3,1c", "R25", "1110" en "R00" onderskeidelik deur die syfers "3,5c", "118", "119", en "R360" te vervang; (d) in subitem (2)(d) die syfer "10c" deur die syfer "15c" te vervang; en (e) paragraaf (e) van subitem (2) te skrap. 9. Deur in item 13 ",7c" of the figure ",5c"; (b) the substitution in subitem (2)(b)(i) for the figure ",7c" of the figure "5,2c"; (c) the substitution in subitem (2)(c)(i), (ii) and (iii) for the figures "3,1c", "1125", "R10" and "1100" of the figures "3,5c", "R8", "R9" and "R360" respectively; (d) the substitution in subitem (2)(d) for the figure "10c" of the figure "15c"; and (e) the deletion of paragraph (e) of subitem (2). 9. By the substitution in item 13 (a) in subitem (2)(a)(ii) die syfer "R18" deur die syfer "RIO" te vervang; (a) in subitem (2)(a)(ii) for the figure "1118" of the figure "R10"; (b) in subitem (2)(b)(ii) die syfer "R30" deur die syfer "1120" te vervang; (b) in subitem (2)(b)(ii) for the figure "R30" of the fi gure "R20"; (c) in subitem (2)(c)(iii) die syfers "R3,60" en "R16" onderskeidelik deur die syfers "R9" en "11360" te vervang; (c) in subitem (2)(c)(iii) for the figures "R3,60" and en "1216" of the figures "R9" and "11360" respectively; and (d) in subitem (2)(d) die syfer "5c" deur die syfer "8c" te vervang. (d) in subitem (2)(d) for the figure "5c" of the figure 10. Deur in item By the substitution in item 15 (a) paragrawe (a) en (b) van subitem (1) deur die vol (a) for paragraphs (a) and (b) of subitem (1) of the fol gende te vervang: lowing: "(a) Schoemansville en Meerhof: R90. "(a) Schoemansville and Meerhof; R90. (b) Ifafi Dorp en Melodie Dorp: 1190."; (b) Ifafi Township and Melodie Township: R90."; (b) in subitem (2)(a)(i) die syfer "3,98c" deur die syfer (b) in subitem (2)(a)(i) for the figure "3,98c" of the fi ",15c" te vervang; gure ",15c"; (c) in subitem (2)(b)(i) die syfer "5,21c" deur die syfer (c) in subitem (2)(b)(i) for the figure "5,21c" of the fi "5,36c" te vervang: en gure "5,36c"; and (d) in subitem (2)(c)(i) en (iii) die syfers "3,c" "R8,6" (d) in subitem (2)(c)(i) and (Hi) for the figures en "R35,60" onderskeidelik deur die syfers "3,56c", "118,6" and "R35,60" of the figures "3,56c", "R9,50" "3,c", and "R9,50" en "R380" te vervang. "11380" respectively. 11. Deur in item By the substitution in item 16

19 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER i (a) in subitem (2)(a)(i) die syfer "5,05c" deur die syfer "5,15c" te vervang; (b) in subitem (2)(b)(i) die syfer "5,6c" deur die syfer "5,70c" te vervang; 0 0 in subitem (2)(a)(i) for the figure "5,05c" of the fi gu re (a) "5,15c"; (b) in subitem (2)(b)(i) for the figure "5,6c" of the figure "5,70c"; (c) in subitem (2)(c)(i) en (iii) die syfers "3,c", (c) in subitem (2)(c)(i) and (iii) for the figures "3,c", "R8,6" en "R35,60" onderskeidelik deur die syfers "R8,6" and "R35,60" of the figures "3,56c", "R9,50" and "3,56c", "R9,50" en "R380" te vervang; en "R380" respectively; and (d) in subitem (2)(e)(i) en (iii) die syfers "2,85c", (d) in subitem (2)(e)(i) and (iii) for the figures "2,85c", "R8,6" en "R2 592" onderskeidelik deur die syfers "R8,6" and "R2 592" of the figures "2,99c", "R9,50" and "2,99c", "R9,50" en "R2 850" te vervang. "R2 850" respectively. 12. Deur in item By the substitution in item 17 (a) in subitem (2)(a)(i) die syfer "3,6c" deur die syfer ",6c" te vervang; (b) in subitem (2)(b)(i) die syfer "c" deur die syfer "5c" te vervang; en (a) in subitem (2)(a)(i) for the figure "3,6c" of the figure ",6c"; (b) in subitem (2)(b)(i) for the figure "c" of the figure "Sc"; and (c) in subitem (2)(c)(i) en (iii) die syfers "1,6c", "R3,85" (c) in subitem (2)(c)(i) and (iii) for the figures "1,6c", en "R150" onderskeidelik deur die syfers "2,6c", "R10" en "R3,85" and "R150" of the figures "2,6c", "RIO" and "R00" te vervang. "800" respectively. 13. Deur in item By the substitution in item 20 (a) in subitem (1) die syfer "R12" deur die volgende te vervang: "Vir elke 500 me van 'n perseel of gedeelte daarvan: R58."; (a) in subitem (1) for the figure "R12" of the following: "For each 500 m2 of the premises or part thereof: R58."; (b) in subitem (2)(a) for the figure "5,2c" of the figure (b) in subitem (2)(a) die syfer "5,2c" deur die syfer "c ; "5,5c" te vervang; (c) in subitem (3)(a) die syfer "5,2c" (c) in subitem (3)(a) for the deur die figure "5,2e" of the figure syfer " S, 5c Sc'"' ". and "5,5c" te vervang; en (d) in subitem ()(a) en (c) die syfers "2,3c", "R7" (d) in subitem ()(a) and (c) for the figures "2,3c", en "R20" onderskeidelik K/ and "R20" of deur die the figures "2,57c", "R9" and "R360" syfers "2,57c", "R9" en respectively. "R360" te vervang. 1. Deur in item By the substitution in item 21 (a) in subitem (1)(a)(i) die syfer ",5c" deur die (a) in subitem (1)(a)(i) for the figure ",5c" of the figure syfer ;,80c ",80c" te vervang; (b) in subitem (1)(b)(i) for the figure "5,1c" of (b) in subitem (1)(b)(i) die syfer "5,1c" deur die the figure syfer "5,0c" "5,0c"; te vervang;, (c) in subitem (1)(c)(i) en (iii) die syfers ",5c", "R8" (c) in subitem (1)(c)(i) and (iii) for the figures en pm. ",5c"is. and "R320" of the "R320" onderskeidelik deur die figures ",80c", "RIO" and syfers ",80c", "R10" en :.1,, rt 00 respectively; and "R00" te vervang; en (d) in subitem (1)(d) die syfer "5,1c" deur (d) in die subitem (1)(d) for the figure "5,1e" of the syfer figure,,0c. 5, "5,0c" te vervang. P PB B Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN PERIURBAN AREAS: AMENDMENT TO SANITARY SANITERE GEMAKKE EN NAGVUIL EN VUIL CONVENIENCES AND NIGHTSOIL AND REFUSE GOEDVERWYDERINGSVERORDENINGE REMOVAL BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge Local Government Ordinance, 1939, read with section lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge Urban Areas Ordinance, 193, and Proclamation 6 (Admibiede, 193, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 195, nistrator's) of 195, publishes the bylaws set forth here die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom Inge inafter, which have been approved by him in terms of secvolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedge tion 99 of the firstmentioned Ordinance. keur is. Die Sanithe Gemakke en Nagvuil en Vuilgoedverwy The Sanitary Conveniences and Night soil and Refuse r deringsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ont Removal Bylaws of the Transvaal Board for the Develop wikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Ad ment of PenUrban Areas, published under Administraministrateurskennisgewing 218 van 25 Maart 1953, soos tor's Notice 218, dated 25 March 1953, as amended, are

20 3108 PROVINS1ALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 gewysig, word hierby verder gewysig deur Bylae A coos hereby further amended by amending Schedule A as fol volg te wysig: 1. Deur in item 1(1) die syfer "R37" deur die syfer "R60" 1. By the substitution in item 1(1) for the figure "R37" of te vervang. the figure "R60". lows: 2. Deur in item 2 2. By the substitution in item 2 (a) in subitem (1)(a) en (b) die syfer "R33" deur die syfer "1136" te vervang; en (b) in subitem (2)(a) en (b) die syfers "R0" en "R6,70" onderskeidelik deur die syfers "98" en "R8" te vervang. (a) in subitem (1)(a) and (b) for the figure "R33" of the figure "R36"; and (b) in subitem (2)(a) and (b) for the figures "R0" and "116,70" of the figures "R8" and "R8" respectively. 3. Deur in item 7(1) die syfer "95" deur die syfer "R50" 3. By the substitution in item 7(1) for the figure "R5" of te vervang. the figure "1.50".. Deur in item 8(1) die syfer "R5" deur die syfer "R50". By the substitution in item 8(1) for the figure "R5" of te vervang. the figure "R50". 5. Deur in item 10(1) die syfer "R78" deur die syfer 5. By the substitution in item 10(1) for the figure "R.78" "R81" te vervang. of the figure "R81". 6. Deur in item 11(1) die syfer "R26" deur die syfer 6. By the substitution in item 11(1) for the figure "R26" "R38,0" te vervang. of the figure "R38,0". 7. Deur in item 13(1)(a), (3)(a) en (b) en (6) die syfers 7. By the substitution in item 13(1)(a), (3)(a) and (b) and "R96", "0,50" "0,50" en "30c" onderskeidelik deur die sy (6) for the figures "R96", "0,50", "0,50" and "30c" of the fers "900", R2,50", "R2,50" en "50c" te vervang. figures "R00", "R2,50", "R2,50" and "50c" respectively. 8. Deur in item 15(1) en (3) die syfers "11105" en "27c" 8. By the substitution in item 15(1) and (3) for the figures onderskeidelik deur die syfers "R180" en "33c" te vervang. "R105" and "27c" of the figures "11180" and "33c" respeclively. 9. Deur in item 22 die syfer "R8" deur die syfer "R96" te vervang. 9. By the substitution in item 22 for the figure "R.8" of the figure "R96". 10. Deur in item 23(1)(b) en (5) die syfers "R8" en "26c" onderskeidelik deur die syfers "9120" en "60c" te 10. By the substitution in item 23(1)(b) and (5) for the fivervang. gures "R8" and "26c" of the figures `11120" and "60c" 11. Deur in item 25(2) die syfer "R8,50"deur die volrespectively. gende te vervang: 11. By the substitution in item 25(2) for the figure "(a) Huishoudelik: 910. "R.8,50" of the following: (b) Nywerheidsafval: 920.". "(a) Domestic: Deur in item 26 (b) Industrial refuse: 1120.". 12. By the substitution in item 26 (a) in subitem (1)(a) die syfer "R96" deur die syfer "R108" te vervang; (a) in subitem (1)(a) for the figure "R96" of the figure "R108"; (b) in subitem (2) die syfer "R5,90" deur die syfer "R12,8" te vervang; (b) in subitem (2) for the figure "95,90" of the figure "912,e; (c) in subitem (3)(a), (b) en (c) die syfers "92,50", "R1,25" en "62c" onderskeidelik deur die syfers "R10", (c) in subitem (3)(a), (b) and (c) for the figures "112,50", "115" en "112,8" te vervang; en "91,25" and "62c" of the figures "R10", "115" and "R2,8" respectively; and (d) in subitem () die syfer "25c" deur die syfer "RI." te vervang. (d) in subitem () for the figure "25c" of the figure "Rl". 13. Deur in item 27(1) en (2) die syfers "R6" en "0c" 13. By the substitution in item 27(1) and (2) for the fionderskeidelik deur die syfers "R120" en "65c" te vervang. gures "R6" and "0c" of the figures "11120' and "65c" respectively. 1. Deur in item 29(2) die syfer "60e' deur die syfer "Rl" te vervang. 1. By the substitution in item 29(2) for the figure "60c" of the figure "RI". 15. Deur in item 32(1) en (2) die syfers "9120" en "R50" onderskeidelik deur die syfers "R150" en "R90" te ver 15. By the substitution in item 32(1) and (2) for the fiyang. gures "R120" and "R50" of the figures "R150" and "R90" respectively. 16. Deur in item 3(2)(a) en (b) die syfer "R110" deur die syfer "R60" te vervang. 16. By the substitution in item 3(2)(a) and (b) for the figore "RI10" of the figure "R60". 17. Deur in item 35(1) en (2) die syfer "R36" deur die syfer "R8" te vervang. 17. By the substitution in item 35(1) and (2) for the figure "R36" of the figure "98". 18. Deur in item 39(1) die syfer "R105" deur die syfer 18. By the substitution in item 39(1) for the "11200" te vervang. figure "R105" of the figure "R200". 19. Deur item 0 te wysig deur 19. By amending item 0 by (a) in subitems (1) en (2) die syfers "R96" en "25c" on (a) the substitution in subitems (1) and (2) for the figures

21 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER derskeidelik deur die syfers "R102" en "32c" te vervang; "R96" and "25c" of the figures "R102" and "32c" respect en ively; and (b) na subitem (2) die volgende in te voeg: (b) the insertion after subitem (2) of the following: "(3) Spesiale vuilgoedverwydering, per 1 m3 of gedeelte "(3) Special refuse removal, per 1 m3 or part thereof: daarvan: R15.". R15.". 20. Deur in item 2(1) die syfer "R2" deur die syfer 20. By the substitution in item 2(1) for the figure "R2" "850" te vervang. of the figure "R50". 21. Deur na item 2 die volgende by te voeg: 21. By the addition after item 2 of the following: "3. Gelde Betaalbaar vir Vuilgoedverwyderingsdienste "3. Fees Payable for Refuse Removal Services Within Binne die Gebied van die Plaaslike Gebiedskomitee van the Marloth Park Local Area Committee Area. Marloth Park. Refuse removal, per bin, per year: R36.". Vuilgoedverwydering, per blik, per jaar: R36.". PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: WYSIGING VAN SANITERE GEMAKKE EN NAGVUIL EN VUIL GOEDVERWYDERINGSVERORDENINGE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS: AMENDMENT TO SANITARY CONVENIENCES AND NIGHT SOIL AND REFUSE REMOVAL BYLAWS 11. Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 101 of the 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ge Local Government Ordinance, 1939, read with section lees met artikel 16(3) van die Ordonnansie op die Trans 16(3) of the Transvaal Board for the Development of Peri vaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge Urban Areas Ordinance, 193, and Proclamation 6 (Admi biede, 193, en Proklamasie 6 (Administrateurs) van 195, nistrator's) of 195, publishes the bylaws set forth heredie verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom Inge inafter, which have been approved by him in terms of secvolge artikel 99 van eersgenoemde Ordonnansie goedge tion 99 of the firstmentioned Ordinance. keur is. The Sanitary Conveniences and Night soil and Refuse Die Sanitere Gemakke en islagvuit. en vuilgnedverwy Removal Bylaws of the Transvaal Board for the Develop deringsverordeninge van die Transvaalse Raad vir die Ontment of PeriUrban Areas, published under Administra wikkeling van Buitestedelike Gebiede, afgekondig by Adtor's Notice 218, dated 25 March 1953, as amended, are ministrateurskennisgewing 218 van 25 Maart 1953, soos hereby further amended by amending Schedule A as fol gewysig, word hierby verder gewysig deur Bylae A soos lows: volg te wysig: 1. Deur in item 15(2) die syfer "R53" deur die syfer 1. By the substitution in item 15(2) for the figure "R53" "R72" te vervang. of the figure "R72". 2. Deur paragrawe (a) en (b) van item 16(1) deur die vol 2. By the substitution for paragraphs (a) and (b) of item gende te vervang: 16(1) of the following: "(a) De Deur, Klip River Valley and Walkerville: "(a) De Deur, Klipriviervallei en Walkerville: For every 100/ or part thereof: 70c, with a minimum Vir elke 1001 of gedeelte daarvan: 70c, met 'n minimum charge of R7. vordering van R7. (b) Noordvaal, Ennerdale and Grasmere: (b) Noordvaal, Ennerdale en Grasmere: For every 100/ or part thereof: RI, with a minimum Vir elke 100/ of gedeelte daarvan: R1, met 'n minimum charge of R100.". vordering van R100.". 3. By the substitution in item 21(8) for the figure "25c" 3. Deur in item 21(8) die syfer "25c" deur die syfer "50c" of the figure "50c". te vervang.. By the substitution in item 30(1) for the figure "R6". Deur in item 30(1) die syfer "R6" deur die syfer of the figure "R66". "R66" te vervang. 5. By the substitution in item 32(3) for the figure "3c" 5. Deur in item 32(3) die syfer "3c" deur die syfer "c" of the figure "c". te vervang. 6. By the substitution in item 1 6. Deui in item 1 (a) for subitem (1) of the following: (a) subitem (1) deur die volgende te vervang: "(1) Services to all Premises. "(1) Dienste aan alle Persele. For refuse removal, twice weekly, per standard recept Vir vuilgoedverwydering, twee maal per week, per stan acle, per year: R90."; and daard houer, per jaar: 890."; en (b) in subitem (2) for the figure "R2,50" of the figure (b) in subitem (2) die syfer "R2,50" deur die syfer "R3" "R3". te vervang. PB PB

22 3110 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 892 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 892 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Pretoria het dat Pretoria dorpsbeplanningskema. 197, gewysig Townplanning Scheme, 197, by the rezoning of Erven 1 word deur die hersonering van Erwe 1 en 15. De Beers, and 15. De Beers, to "Special" for the purposes of dwelnit "Spesiaal vir die doeleindes van wooneenhede en met lingunits and with the consent of the City Council, for spedie toestemming van die Stadsraad, vir spesiale gebruike, cial uses, hotels, social halls and places of public worship. hotelle, geselligheidsale en plekke vir openbare godsdiensoefening. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filled with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection Bestuur. Pretoria en die Stadsklerk van Pretoria en is be at all reasonable times. skikbaar vir inspeksie op alle redelike lye. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysiging This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 892. skema R92. PB 923H892 PB 923H 892 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 I PRETORIA WYSIGINGSKEMA 98 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 98 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Pretoria het dat Pretoria dorpsbeplanningskema, 197, gewysig Townplanning Scheme, 197, by the rezoning of Erf 1371, word deur die hersonering van Erf 1371, Sunnyside na "Al Sunnyside to "General Business" subject to certain condigemene Besigheid", onderworpe ann sekere voonvaardes. tions. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Pretoria en is be and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysiging This amendment is known as Pretoria Amendment skema 98. Scheme 98. PB PB 923H98 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 I PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 667 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 667 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordiplanning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 1960, wat scheme, being an amendment of Pretoria Region Town uit dieselfde grond as die dorp Die Hoewes X 2 bestaan, planning Scheme, 1960, comprising the same land as ingoedgekeur het. cluded in the township of Die Hoewes X 2. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Verwoerdburg en is and the Town Clerk, Verwoerdburg and are open for inbeskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. spection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriastreekwysi This amendment is known as Pretoria Region Amendgingskema 667. ment Scheme 667. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP I In terms of section 69 of the Town planning and Town ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver

23 , I.. GAZETTE. 19 SEPTEMBER nistrator hereby declares Die Hoewes Extension 2 Town ship to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. klaar die Administrateur hierby die dorp DiePR0HVIDeNCwIAesLuiA: breiding 2 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR CLIFTONLAAN WOONSTELLE (EIEN MADE BY CLIFTONLAAN WOONSTELLE (EIEN DOMS) BEPERK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DOMS) BEPERK UNDER THE PROVISIONS OF THE DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP STIG OP GEDEELTE 32 VAN DIE PLAAS HIGH ON PORTION 32 OF THE FARM HIGHLANDS 359 JR, LANDS 359 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED STAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Die Hoewes Exten Die naam van die dorp is Die Hoewes Uitbreiding 2. sion 2.. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Plan SG 0A5597/83. The township shall consist of erven as indicated on Plan SG A5597/83. (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (3)Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike (a) The township owner shall on request by the local aubestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol thority submit to such authority for its approval a detailed ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur scheme complete with plans, sections and specifications, 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge prepared by a civil engineer approved by the local authokeur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die rity, for the collection and disposal of stormwater through hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke out the township by means of properly constructed works en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana and for the construction, tarmacadamising, kerbing and lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing channelling of the streets therein together with the provi van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig sion of such retaining walls as may be considered necessary ag, vir goedkeuring voorle. by the local authority. Verder moet die skema die roete en helling aandui deur Furthermore, the scheme shall indicate the route and middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende gradient by which each erf gains access to the street on street verkry. which it abuts. (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike be (b) The township owner shall, when required by the local stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na authority to do so, carry out the approved scheme at its mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder own expense on behalf and to the satisfaction of the local toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur authority under the supervision of a civil engineer apgoedgekeur, uitvoer. proved by the local authority. 1 (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand (c) The township owner shall be responsible for the houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike maintenance of the streets to the satisfaction of the local bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) authority until the streets have been constructed as set out gebou is. in subclause (b). (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa (d) If the township owner fails to comply with the provi lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local autho die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van rity shall be entitled to do the work at the cost of the towndie dorpseienaar te doen. ship owner. () Begiftiging () Endowment (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) Payable to the local authority: (i) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van ar (i) The township owner shall, in terms of the provisions tikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en of section 63(1)(b) of the Town planning and Townships Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of RI5 050 to globale bedrag van R betaal vir die verkryging van 'n the local authority for the provision of land for a cemetery stortingsterrein en 'n begraafplaas. and a depositing site. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepa Such endowment shall be payable in terms of section 73 lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. of the said Ordinance. (ii) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van (ii) The township owner shall, in terms of the provisions artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning of section 63(1)(b) of the Town planning and Townships n Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment to the local... globale bedrag op die grondwaarde van spesiale woon authority on the land value of special residential land in grond in die omgewing van die dorp betaal, die grootte the vicinity of the township, the extent of which shall be de waarvan bepaal word deur 52 m2 te vermenigvuldig met die termined by multiplying 52 m2 by the number of dwelling getal wooneenhede wat in die dorp opgerig kan word. units which can be erected in the township.

24 3112 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 The value of the land shall be determined in terms of the provisions of section 7(3) and such endowment shall be payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordinance and the local authority shall use such endow ment for the purpose of acquiring parks within the muni cipal area. Die waarde van die grond word bepaal kragtens die bepalings van artikel 7(3) en sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie en die plaaslike bestuur moo sodanige begiftiging gebruik vir die verkryging van parke binne die munisipale gebied. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: ment: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artisection 63(1)(a) of the Townplanning and Townships Ordikel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement purposes to the Transvaal Education Department on the as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op land value of special residential land in the vicinity of the die grondwaarde van spesiale woongrond in die omgewing township, the extent of which shall be determined by multi van die dorp betaal, waarvan die grootte bepaal word deur plying 8,08 m2 by the number of dwellingunits which can 8,08 m2 te vermenigvuldig met die getal wooneenhede be erected in the township. wat in die dorp opgerig kan word. The value of the land shall be determined in terms of the Die waarde van die grond word bepaal kragtens die be provisions of section 7(3) and such endowment shall be palings van artikel 7(3) en sodanige begiftiging is betaal payable in terms of the provisions of section 73 of the said baar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordinance. Ordonnansie. (5) Disposal ofexisting Conditions of Title (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be and servitudes, if any, including the reservation of rights to staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip minerals. van die voorbehoud van die regte op minerale. (6) Precautionary Measures (6) Voorkomende Maatreels The township owner shall at its own expense make ar Die dorpseienaar moet op eie koste ratings met die rangements with the local authority in order to ensure plaaslike bestuur tref om te verseker dat that (a) water nie opdam nie, dat die hele oppervlakte van (a) water will not dam up, that the entire surface of the die dorpsgebied behoorlik gedreineer word en dat strate township area is drained properly and that streets are doeltreffend met teer, beton of bitumen geseel word; en sealed effectively with tar, cement or bitumen; and (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype, kabels of (b) trenches and excavations for foundations, pipes, cavir enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in bles or for any other purposes, are properly refilled with lae wat nie dikker as 150 mm is nie, opgevul word en dat damp soil in layers not thicker than 150 mm that the same dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende mate grade of compaction as that of the surrounding material is riaal het. verkry N. obtained. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voorwaardes coos aangedui, opgele deur die Administra The erven mentioned hereunder shall be subject to the tear ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op conditions as indicated imposed by the Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator in terms of the provisions of the Townplanning and Town (1)Alle Erwe ships Ordinance, (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) The local authority shall be entitled to deposit tem the land adjoining the aforesaid servitude such material it as may during be excavated the by course of the on construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem ne cessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, mainte nance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhouda of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde ser wituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (1) All Erven (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, tangs enige twee grense, uitgeson derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer deur die plaaslike bestuur verlang: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag af sien. (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and, in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the ac cess portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. A I

25 PROVINCIAL GAZEI 1E,19SEVrEMBER i(2) Erf50 (2) Erf50 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale The erf is subject to a servitude for municipal purposes doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. in favour of the local authority, as indicated on the general plan. Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP: WYSIGING VAN VERORDENINGE BETREFFENDE VASTE AFVAL EN SANITEIT KRUGERSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO REFUSE (SOLID WASTES) AND SANITARY BY LAWS The Administrator hereby in terms of section 101 of the Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel Local Government Ordinance, 1939, publishes the bylaws 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die set forth hereinafter, which have been approved by him in verordeninge hierna uiteengesit, wat deur hom ingevolge terms of section 99 of the said Ordinance. artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is. The Refuse (Solid Wastes) and Sanitary Bylaws of the Die Verordeninge betreffende Vaste Afval en Saniteit, Krugersdorp Municipality, published under Administra afgekondig by Administrateurskennisgewing 2193 van 31 tor's Notice 2193, dated 31 December 1975, as amended, Desember 1975, soos gewysig, word hierby verder gewysig are hereby further amended by amending the Schedule as deur die Bylae soos volg te wysig: follows: '1. Deur item 1 te wysig deur 1. By amending item 1 (a) in subitem (1)(a) die syfer "R,20" deur die syfer "R5,0" te vervang; (b) in subitem (1)(b) die syfer "R2,95" deur die syfer "R3,5" te vervang; (c) in subitem (1)(c) die syfer "R,90" deur die syfer "R5,88" te vervang; (d) in subitem (2)(a) die syfer "R8,0" deur die syfer "R10,08" te vervang; (e) in subitem (2)(b) die syfer "R33,50" deur die syfer "R0,20" te vervang; (f) in subitem (3) die syfer "R25" deur die syfer "R30" te vervang; (a) by the substitution in subitem (1)(a) for the figure "R,20" of the figure "R5,0"; (b) by the substitution in subitem (1)(b) for the figure "R2,95" of the figure "R3,5"; (c) by the substitution in subitem (1)(c) for the figure "R,90" of the figure "R5,88"; (d) by the substitution in subitem (2)(a) for the figure "R8,0" of the figure "R10,08"; (e) by the substitution in subitem (2)(b) for the figure "R33,50" of the figure "R0,20"; (t) by the substitution in subitem (3) for the figure "R25" of the figure "R30"; (g) in subitem ()(a) die syfer "R50" deur die syfer (g) by the substitution in subitem ()(a) for the figure "R60" te vervang; "R50" of the figure "R60"; (h) in subitem ()(b) die syfer "R200" deur die syfer (h) by the substitution in subitem ()(b) for the figure "R20" te vervang. "R200" of the figure "R20". k 2. Deur item 2 te wysig deur 2. By amending item 2 1. (a) in subitem (1) die syfer "RI" deur die syfer "R1,20" (a) by the substitution in,subitem (1) for the figure "R 1" te vervang; of the figure "R1,20"; (b) in subitem (2) die syfer "R6" deur die syfer "R7,20" te vervang. (b) by the substitution in subitem (2) for the figure "R6" of the figure "R7,20". 3. Deur item 3 te wysig deur 3. By amending item 3 (a) in subitem (1)(a) die syfer "R6,25" deur die syfer "R7,50" te vervang; (b) in subitem (1)(b) die syfer "R3,75" deur die syfer "R,50" te vervang; (c) in subitem (1)(c) die syfer "R12,50" deur die syfer "R15" te vervang; (d) in subitem (2)(a) die syfer "R12,50" deur die syfer "R15" te vervang; (e) in subitem (2)(b) die syfer "R25,00" deur die syfer "R30" te vervang; (a) by the substitution in subitem (1)(a) for the figure "R6,25" of the figure "R7,50"; (b) by the substitution in subitem (1)(b) for the figure "13,75" of the figure "R,50"; (c) by the substitution in subitem (1)(c) for the figure "R12,50" of the figure "R15"; (d) by the substitution in subitem (2)(a) for the figure "R12,50" of the figure "R15,00"; (e) by the substitution in subitem (2)(b) for the figure "R25" of the figure "R30"; (f) in subitem (3) die syfer "R3,25" deur die syfer (f) by the substitution in subitem "R3,90" te vervang; "R3,25" of the figure "R3,90"; (3) for the figure (g) in subitem () die syfer "R10" deur die syfer "R12" te (g) by the substitution in subitem r vervang; "R10" of the figure "R12"; () for the figure (h) in subitem (5) die syfer "R3" deur die syfer "R3,60" te vervang. (h) by the substitution in subitem (5) for the figure "R3" of the figure "R3,60".

26 311 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Die bepalings in hierdie kennisgewing vervat tree op 1 The provisions in this notice contained shall come Oktober 198 in werking en sal op alle rekenings gelewer operation on 1 October 198 and be applicable to all into acop of na daardie datum van toepassing wees. counts rendered on or after that date. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 ROODEPOORTMARAISBURG WYSIGINGSKEMA ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT 32 SCHEME 32 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordi planning en Dorpe, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965, declares that he has approved an amendment wysiging van Roodepoort Maraisburgdorpsaanlegskema scheme, being an amendment of RoodepoortMaraisburg 1, 196, wat uit dieselfde grond as die dorp Witpoortjie Townplanning Scheme 1, 196, comprising the same land Uitbreiding 2.5 bestaan, goedgekeur het. as included in the township of Witpoortjie Extension 25. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Roodepoort en is be and the Town Clerk, Roodepoort and are open for inspecskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. tion at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as RoodepoortMarais This amendment is known as RoodepoortMaraisburg burgwysigingskema 32. Amendment Scheme 32. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe In terms of section 69 of the Town planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver ships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Admi klaar die Administrateur hierby die dorp Witpoortjie Uit nistrator hereby declares Witpoortjie Extension 25 Townbreiding 25 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die ship to be an approved township subject to the conditions voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. set out in the Schedule hereto. PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR JOLANA (EIENDOMS) BEPERK INGE MADE BY JOLANA (EIENDOMS) BEPERK UNDER VOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE THE PROVISIONS OF THE TOWN PLANNING AND OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOE TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR PERMISSION NI STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 15 TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 15 OF VAN DIE PLAAS WITPOORTJIE 25 IQ. PROVINSIE THE FARM WITPOORTJIE 25 IQ. PROVINCE OF TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Witpoortjie Uitbreiding 25. (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en strate soon aangedui op Algemene Plan SG No A2783/79. The name of the township shall be Witpoortjie Extension 25. (2) Design The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No A2783/79. (3) Strata (3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, (a) The township owner shall form, grade and maintain skraap en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike the streets in the township to the satisfaction of the local bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike be authority until such time as this responsibility is taken over stuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die by the local authority: Provided that the Administrator Administrateur geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot shall be entitled from time to time to relieve the township tyd gedeeltelik of geheel van die aanspreeklikheid to ont owner wholly or partially from this obligation after refehef na raadpleging met die plaaslike bestuur. rence to the local authority. (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindemisse (b) The township owner shall, at its own expense, rein die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike be move all obstacles from the street reserves to the satisfacstuur verwyder. tion of the local authority.

27 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa (c) If the township owner fails to comply with the provi lings van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen, is die sions of paragraphs (a) and (b) hereof the local authority plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die shall be entitled to do the work at the cost of the township dorpseienaar te doen. owner. (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: () Begiftiging () Endowment (a) Payable to the local authority: (i) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van (i) The township owner shall, in terms of section 63(1) of artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay to Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur be the local authority as endowment sums of money equal drae geld betaal gelykstaande met to (aa) 15 % of the value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the con struction of streets and/or stormwater drainage in or for the township; (aa) 15 % van die waarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp; (bb) 1 % van die waarde van erwe in die dorp welke be (bb) 1 % of the value of erven in the township which drag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir amount shall be used by the local authority for the acquisi die verkryging van 'n stortingsterrein; lion of land for a depositing site; Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 7 van die genoemde Ordonnansie betaal word. i(ii) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van Such endowment shall be payable in accordance with the provisions ofsection 7 of the aforesaid Ordinance. (ii) The township owner shall, in terms of section 63(1) of artikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en the Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay to Dorpe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur die the local authority as endowment the following cash volgende kontantbedrae betaal vir die doel soos aangedui: amounts for the purposes specified: (aa) 'n Bedrag van R136 welke bedrag deur die plaaslike (aa) An amount of R136 which amount shall be used by bestuur aangewend moot word vir die verkryging van the local authority for the acquisition of land for a cemegrond vir 'n begraafplaas. tery. (bb) 'n Bedrag van R1 19 welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parke in sy regsgebied. Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 73 van die genoemde Ordonnansie betaal word. (bb) An amount of R1 19 which amount shall be used by the local authority for the acquisition and/or development of parks within the area of its jurisdiction. Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 73 of the aforesaid Ordinance. (b) Betaalbaar aan die Transvaalse Onderwysdeparte (b) Payable to the Transvaal Education Department: went: Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van arti The township owner shall, in terms of the provisions of kel 63(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(a) of the Town planning and Townships Ordi Dorpe, 1965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement nance, 1965, pay a lump sum endowment for educational as begiftiging vir onderwysdoeleindes 'n globale bedrag op purposes to the Transvaal Education Department on the die grondwaarde van spesiale woongrond in die dorp be land value of special residential land in the township, the 0 taal, waarvan die grootte bepaal word deur 8,08 m2 te ver extent of which shall be determined by multiplying 8,08 m2 menigvuldig met die getal spesiale woonerwe in die dorp. by the number of special residential erven in the township. Die waarde van die grond word bepaal ingevolge die be The value of the land shall be determined in terms of the palings van artikel 7(3) en sodanige begiftiging is betaalprovisions of section 7(3) and such endowment shall be baar ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde payable in terms of the provisions of section 73 of the said Ordonnansie. Ordinance. (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (5) Disposal ofexisting Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip All erven shall be made subject to existing conditions van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit and servitudes, if any, including the reservation of rights to gesonderd die serwituut ten gunste van die Elektrisiteits minerals, but excluding the servitude in favour of the Elecvoorsieningskommissie geregistreer kragtens Notariele tricity Supply Commission registered in terms of Notarial Akte van Serwituut No K2721/83S wat slegs Erwe 3136, Deed of Servitude No K2721/83S which affects Erven 3136, 3137, 319 en 'n straat in die dorp raak. 3137, 319 and a street in the township only. (6) Grond vir Munisipale Doe!eindes (6) Landfor Municipal Purposes Erwe 3137 en 319, soos op die Algemene Plan aange Erven 3137 and 319 as shown on the general plan shall dui, moet deur en op koste van die dorpseienaar aan die be transferred to the local authority by and at the expense plaaslike bestuur oorgedra word vir munisipale doel of the township owner for municipal purposes. eindes. (7)Verskuiwing van Kraglyne. (7) Repositioning of Circuits 7 Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig If, by reason of the establishment of the township, it word om enige bestaande kraglyne van die Elektrisiteits should become necessary to reposition any existing circuits voorsieningskommissie te verskuif, moet die koste daar of the Electricity Supply Commission, the cost thereof shall van deur die dorpseienaar gedra word. be borne by the township owner.

28 3116 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voorwaardes soos aangedui, opgele. deur die Administra The erven mentioned hereunder shall be subject to the teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op conditions as indicated imposed by the Administrator in Dorpsbeplanning en Dorpe, terms of the provisions of the Townplanning and Townships Ordinance, (I) Alle Erwe met Uitsondering van die genoem in Klousuk 1(6) (1) All Erven with the Exception of those Erven Mentioned (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, in Clause 1(6) vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitge (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour sonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n of the local authority, for sewerage and other municipal addisionele serwituut vir munisipale doeleindes, 2 m purposes, along any two boundaries other than a street breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanboundary and in the case of a panhandle erf, an additional neer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien ver servitude for municipal purposes, 2 m wide across the acstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwicess portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense tout mag afsien. with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (b) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworte/bome mag binne die gebied van sodanige serwituut the aforesaid servitude area and no large rooted trees of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. I (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onder (c) The local authority shall be entitled to deposit tern houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en pormily on the land adjoining the aforesaid servitude such ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tymaterial as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage delik to plaas op die grond wat aan die voornoemde serwi tout grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot remains and other works as it, in its discretion may deem ne delike toegang tot genoemde grond vir die voomoemde cessary and shall further be entitled to reasonable access to doel, onderworpe, daaraan dat die plaaslike bestuur enige the said land for the aforesaid purpose subject to any skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of damage done during the process of the construction, main verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander tenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. werke veroorsaak word. (2) Erwe 3138 en 3139 (2) Erven 3138 and 3139 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transforma The erf is subject to a servitude for transformer/substa tor /substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike be tion purposes in favour of the local authority, as indicated stuur, soos op die algemene plan aangedui. on the general plan. Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 NELSPRUITWYSIGINGSKEMA 103 NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME 103 Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa The Administrator hereby, in terms of the provisions of lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbe section 89(1) of the Townplanning and Townships Ordiplanning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n nance, 1965; declares that he has approved an amendment wysiging van Nelspruit dorpsaanlegskema 1, 199, wat uit scheme, being an amendment of Nelspruit Town planning dieselfde grand as die dorp West Acres, Uitbreiding 8 be Scheme 1, 199, comprising the same land as included in staan, goedgekeur het. the township of West Acres Extension 8. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filed with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Nelspruit en is beskik and the Town Clerk, Nelspruit and are open for inspection baar vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Nelspruitwysiging This amendment is known as Nelspruit Amendment skema 103. Scheme 103. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe In terms of section 69 of the Town planning and Townplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), ver ships Ordinance, 1965 (Ordinance 15 of 1965), the Admiklaar die Administrateur hierby die dorp West Acres Uit nistrator hereby declares West Acres Extension 8 Town

29 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. ibreiding PB ship to be an approved township subject to the conditions set out in the Schedule hereto. PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN NELSPRUIT MADE BY THE TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GE PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON POR DEELTE 22 VAN DIE PLAAS STONE HENGE FARM TION 22 OF THE FARM STONE HENGE FARM 310 JT, 310 JT, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is West Acres Uitbreiding 8. The name of the township shall be West Acres Extension 8. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as indi Algemene Plan LG A1132/83. cated on General Plan SG A1132/83. (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (3) Disposal ofexisting Conditions of Title 0 Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip and servitudes, if any, including the reservation of rights to van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitminerals, but excluding gesonderd (a) the following conditions in respect of both portions (a) die volgende voorwaardes ten opsigte van albei ge which do not affect the township area: deeltes wat nie die dorp raak nie: (0 "The property held hereunder is subject to a perpe (i) "The property held hereunder is subject to a perpe tual servitude of Aqueduct, Storage and Abutment in fa tual servitude of Aqueduct, Storage and Abutment in fa your of the farm Mayfair 132, Registration Division JU your of the farm Mayfair 132, Registration Division JU Thornhill 126, Registration Division JU, both in the district Thornhill 126, Registration Division JU, both in the district of Nelspruit; Exeter 306, district Barberton, Goodluck 18, of Nelspruit; Exeter 306, district Barberton, Goodluck 18, Registration Division JU, district of Barberton and por Registration Division JU, district of Barberton and por tions of the Union Farms 130, Registration Division JU, tions of the Union Farms 130, Registration Division JU, district Nelspruit, held under Transfer No 2871/1921 and is district Nelspruit, held under Transfer No 2871/1921 and is entitled to certain water rights as will more fully appear entitled to certain water rights as will more fully appear from Notarial Deed No 181/25S registered on the 27th day from Notarial Deed No 181/255 registered on the 27th day of March, 1925." of March, 1925." (ii) "The property held hereunder is subject to perpetual (ii) "The property held hereunder is subject to perpetual servitudes of Aqueduct, Storage and Abutment in favour servitudes of Aqueduct, Storage and Abutment in favour of the farm Mayfair 132, Registration Division JU, Thorn of the farm Mayfair 132, Registration Division JU, Thom hill 126, Registration Division JU both Transvaal, Exeter,hill 126, Registration Division JU both Transvaal, Exeter 306, Registration Division JU Transvaal, Goodluck 18, 306, Registration Division JU Transvaal, Goodluck 18, Registration Division JU Transvaal and portions of the Registration Division JU Transvaal and portions of Union Union Farms 130, Registration Division JU Transvaal, Farms 130, Registration Division JU Transvaal, held under held under Deed of Transfer No T2871/1921 and is entitled Deed of Transfer No T2871/1921 and' is entitled to certain to certain water rights as will more fully appear from Notawater rights as will more fully appear from Notarial Deed rial Deed 181/258 registered on the 27th day of March, 181/25S registered on the 27th day of March, 1925." 1925." (iii) "En verder spesiaal onderworpe aan 'n Bevelskrif (iii) "En verder spesiaal onderworpe aan 'n Bevelskrif van die Waterhof gedateer 12 Augustus 1930 en geregis van die Waterhof gedateer 12 Augustus 1930 en geregisfreer onder No 9/19315 en 'n verdere Bevelskrif van die treer onder No 9/19318 en 'n verdere Bevelskrif van die Waterhof gedateer 30 Maart 1931 en geregistreer onder No Waterhof gedateer 30 Maart 1931 en geregistreer cinder No 221/19315, beide Bevelskrifte betrekking hebbende op die 221/1931S, beide Bevelskrifte betrekking hebbende op die gebruik van water uit die Gladdespruit." gebruik van water uit die Gladdespruit." (b) die se rwitilut geregistreer kragtens Serwituut (b) Servitude registered under Servitude K20/19795 K20/19795 wat slegs strate in die dorp raak. which affects streets in the township only. () Grond vir Swats en Munisipale Doeleindes () Landfor State and Municipal Purposes Die dorpseienaar moet op eie koste ondergenoemde The township owner shall its own expense cause the folerwe lowing erven (a) vir Staatsdoeleindes aan die bevoegde owerheid oordra: (a) to be transferred to the proper authority for State purposes: Onderwys: Erwe 1329 tot 1331; Educational: Erven 1329 to E(b) vir munisipale doeleindes as parke voorbehou: (b) to be reserved for municipal purposes as parks:. Erwe 1506 tot 151. Erven 1506 to 151.

30 3118 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 (5) Toegang (5) Access. (a) Geen ingang van Provinsiale Pad P1662 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad P1662 uit die dorp word toegelaat nie. (a) No ingress from Provincial Road P1662 to the township and no egress to Provincial Road P1662 from the township shall be allowed. (b) Ingang van Provinsiale Pad 799 tot die dorp en uit (b) Ingress from Provincial Road 799 to the township and gang tot Provinsiale Pad 799 uit die dorp word beperk tot egress to Provincial Road 799 from the township shall be die kruising van Granietstraat met sodanige pad. restricted to the junction of Graniet Street with the said road. (c) Die dorpseienaar moet op eie koste 'n meetkundige uitlegontwerp (skaal 1:500) van die in en uitgangspunte (c) The township owner shall at its own expense, submit genoem in (b) hierbo en spesifikasies vir die bou van die a geometric design layout (scale 1:500) of the ingress and aansluitings laat opstel en aan die Direkteur, Transvaalse egress points referred to in (b) above and specifications for Paaiedepartement, vir goedkeuring voorle. Die dorpseie the construction of the accesses, to the Director, Transvaal naar moet, nadat die ontwerp en spesifikasies goedgekeur Roads Department for approval. The township owner shall is, die toegange op eie koste bou tot bevrediging van die after approval of the layout and specifications, construct Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement. the said ingress and egress points at its own expense to the satisfaction of the Director, Transvaal Roads Department. (6) Ontvangs en Versorging van Storm water Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van (6) Acceptance and Disposal ofstorm water die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P1661 en Pad 799 en moet die stormwater wat van die paaie afloop of af The township owner shall arrange for the drainage of the gelei word ontvang en versorg. township to fit in with that of Road P1661 and Road 799 and for all stormwater running off or being diverted from ' 2. TITELVOORWAARDES the roads to be received and disposed of. Die erwe met die uitsondering van die erwe genoem in Klousule 1() is onderworpe aan die volgende voor 2. CONDITIONS OF TITLE waardes opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en The erven with the exception of the erven mentioned in Dorpe, Clause 1() shall be subject to the following conditions imposed by the Administrator in terms of the provisions of (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir the Townplanning and Townships Ordinance, riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grease, uitgeson (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour derd 'n straatgrens en In die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad of the local authority, for sewerage and other municipal disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed purposes, along any two boundaries other than a street nor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer boundary and in the case of a panhandle erf, an additional verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat servitude for municipal purposes 2 m wide across the acdie plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. cess portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot (2) No building or other structure shall be erected within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut the aforesaid servitude area and no large rooted trees of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder (3) The local authority shall be entitled to deposit tem houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty material as may be excavated by it during the course of the delik to plaas op die grond wat aan die voornoemde serwi construction, maintenance or removal of such sewerage tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re mains and other works as it, in its discretion may deem nedelike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde cessary and shall further be entitled to reasonable access to doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige the said land for the aforesaid purpose subject to any damskade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of age done during the process of the construction, mainteverwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander nance or removal of such sewerage mains and other works werke veroorsaak word. being made good by the local authority. II Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 NABOOMSPRUIT WYSIGINGSKEMA 6 NABOOMSPRUIT AMENDMENT SCHEME 6 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, It is hereby notified in terms of section 36(1) of the bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the het dat Naboomspruit dorpsbeplanningskema, 1980, gewy Administrator has approved the amendment of Naboomsig word deur die hersonering van Erf 257, Naboomspruit spruit Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf tot "Besigheid 2" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 257, Naboomspruit to "Business 2" with the density of erf." "One dwelling per erf." Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filled with the Director of Local Government, Pretoria

31 1 I 1 Hierdie. 1 PROVINCIAL GAZETTE 19 SEPTEMBER and the Town Clerk, Naboomspruit and are open for in spection at all reasonable times. Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Naboomspruit en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. wysiging staan bekend as Naboomspruitwysi This amendment is known as Naboomspruit Amendment gingskema 6. Scheme 6. PB 926H6 PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 72 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 72 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance. 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Randburg het dat Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 638, word deur die hersonering van Lot 638, Ferndale tot "Re Ferndale to "Residential 1" with a density of "One dwelsidensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per ling per m2." m2. is Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur Pretoriavan en die Plaaslike Stadsklerk, Randburg Bestuur, en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filled with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging This amendment is known as Randburg Amendment skema 72. Scheme 72. PB 92132H72 PB 92132H72 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 20 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 20 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Randburg het dat Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of Erven 270 word deur die hersonering van Erwe 270 en 288, Fontaine and 288, Fontainebleau to "Industrial 3". bleau tot "Nywerheid 3". Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filled with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. 1skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging This amendment is known as Randburg Amendment skema 20. Scheme 20. PB PB 92132H20 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice 1681 ' 19 September 198 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 732 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 732 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Randburg het dat Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 110, word deur die hersonering van Lot 110, Ferndale tot "Re Ferndale to "Residential 1" with a density of "One dwelsidensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per ling per m2." m2.7. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filled with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging This amendment is known as Randburg Amendment skema 732. Scheme 732. PB 92132H732 PB 92132H732

32 3120 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER 198 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 69 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 69 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Randburg het dat Randburg dorpsbeplanningskema, 1976, gewysig Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of Lot 1209, word deur die hersonering van Lot Ferndale tot Ferndale to "Special" for offices or flats subject to certain "Spesiaal" vir kantore of woonstelle onderworpe aan se conditions. kere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike are filled with the Director of Local Government, Pretoria Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. at all reasonable times. Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysiging This amendment is known as Randburg Amendment skema 69. Scheme 69. PB 92132H69 PB Administr seurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 WET OP OP HEFFIN G VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERVEN ERWE 1873 TOT 1880, 1883, 1885 TOT 190, DORP PHA 1873 TO 1880, 1883, 1885 TO 190, PHALABORWA LABORWA TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het approved that dat I. The following clauses in Deed of Transfer T35277/ Die volgende klousules in Akte van Transport be altered as follows: T35277/1968 soos volg gewysig word: (1) Clauses 10, 11 and 12 by deletion of the words: "as 'n (1) Klousules 10, 11 en 12 deur die woorde: "as 'n laailaaiterrein". terrein" weg te laat. (2) Klousule 6 deur die woorde "as 'n winkelplein" weg te laat. (2) Clause 6 by deletion of the words "as 'n winkelplein". (3) Clauses 18, 19, 20 and 21 by deletion of the words: "as n parkeerterrein (3) Klousules 18, 19, 20 en 21 deur die woorde: "as 'n parkeerterrein" weg te laat. 2. Clause (c) of Administrator's Proclamation 250 dated 11 December 1963 be altered by deletion of the figures and 2. Klousule (c) in Administrateurs Proklamasie 250 ge words: "1873 to 1876", "1879", "1885", "1886", "1887", dateer 11 Desember 1963 gewysig word deur die woorde en "1888", "1891 to 189", "1896", "1897" and "1899 to 190"; syfers "1873 tot 1876", "1879", "1885", "1886", "1887", and "1888", "1891 tot 189", "1896", "1897", "1899 tot 190" weg te laat; en 3. the Phalaborwa Town planning Scheme, 1981, be amended by the rezoning of Erven 1873 to 1880, 1883, Phalaborwa dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig to 190, Phalaborwa Township, to "Business 2", and which word deur die hersonering van Erwe 1873 tot 1880, 1883, amendment scheme will be known as Phalaborwa Amend 1885 tot 190, dorp Phalaborwa, tot "Besigheid 2", welke ment Scheme 12, as indicated on the relevant Map 3 and wysigingskema bekend staan as Phalaborwawysigingscheme clauses which are open for inspection at the offices skema 12, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en ske of the Department of Local Government, Pretoria and the maklousules wat ter insae le in die kantore van die De town Clerk of Phalaborwa. partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Phalaborwa. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 '". PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 ORDONNANSIE OP MUNISIPALE VERKIESINGS, 1970: AANSTELLING VAN 'N KOMMISSIE OM DIE MUNICIPAL ELECTIONS ORDINANCE, 1970: AP NUWE MUNISIPALITEIT VAN AKASIA IN WYKE IN POINTMENT OF A COMMISSION TO DIVIDE THE TE DEEL NEW MUNICIPALITY OF AKASIA INTO WARDS Die Administrateur maak hierby bekend dat hy, inge The Administrator hereby gives notice that he, in terms volge artikel (1) van die Ordonnansie op Munisipale Ver of section (1) of the Municipal Elections Ordinance, 1970, kiesings, 1970, 'n kommissie, bestaande uit die volgende has appointed a commission consisting of the following

33 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER persone aangestel het om die nuwe munisipaliteit van persons, to divide the new municipality of Akasia which he Akasia wat by van voorneme is om aldus te verklaar, in ' intends declaring as such, into nine wards as determined by nege wyke soos deur horn ingevolge artikel 3(1) van ge him in terms of section 3(1) of the said Ordinance: noemde Ordonnansie bepaal, in te deel: Landdros P.A.J. Burger, Voorsitter; Magistrate Mr. P.A.J. Burger, Chairman; Mnr. C.R. de W. Wessels, Lid; en Mr. C.R. de W. Wessels, Member; and Mnr. C.J. Joubert, Lid. Mr. C.J. Joubert, Member. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 KEMPTONPARKWYSIGINGSICEMA 1/293 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/293 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Kempton het dat Kemptonpark dorpsaanlegskema 1, 1952, gewysig Park Townplanning Scheme 1, 1952, by the rezoning of word deur die hersonering van Erwe 3 en, Esterpark tot Erven 3 and, Ester Park to "Special Residential" with a "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 woonhuis per density of one dwelling per sq ft vk vt. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Kempton Park and are open for inr Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Kemptonpark en is spection at all reasonable times. beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Kemptonparkwysi This amendment is known as Kempton Park Amendment gingskema 1/293. Scheme 1/293. PB PB ' Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 BOKSBURGWYSIGINGSKEMA 37 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 37 Hierby word ooreenkqmstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36(1) of the 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 1965, that the 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Boksburg het dat Boksburg dorpsaanlegskema 1, 196, gewysig word Townplanning Scheme 1, 196, by the rezoning of Erf 81, deur die hersonering van Erf 81, Lilianton, Uitbreiding 1 Lilianton Extension I to "Special." tot "Spesiaal." Kaart 3 en die skemaklousules van die Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme wysigingskema are filled with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Boksburg and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Boksburg en is be at all reasonable times. skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Boksburgwysiging This amendment is known as Boksburg Amendment skema 37. Scheme 37. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 173 DORP RYNFIELD REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 173, RYNFIELD TOWNSHIP Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, be kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Re moval of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has approved that 1. Voorwaarde (f) en (k) in Akte van Transport 1. Condition (f) and (k) in Deed of Transfer T37287/1981 T37287/1981 opgehef word ten einde dit moontlik te maak be removed in order to permit the subdivision of the erf; om die erf onder te verdeel; en and Benoni dorpsaanlegskema 1, 197, gewysig word deur 2. the Benoni Town planning Scheme 1, 197, be die hersonering van Erf 173, dorp Rynfield, tot "Spesiale amended by the rezoning of Erf 173, Rynfield Township, r2.

34 3122 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per n?", to "Special Residential" with a density of "One dwelling welke wysigingskema bekend staan as Benoniwysiging per m2" and which amendment scheme will be known skema 1/261, soos aangedui op die toepaslike Kaart 3 en as Benoni Amendment Scheme 1/261, as indicated on the skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die De relevant Map 3 and scheme clauses which are open for in partement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stads spection at the offices of the Department of Local Governklerk van Benoni. ment, Pretoria and the Town Clerk of Benoni. PB PB Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 ORDONNANSIE OP PADVERICEER, 1966: VASSTEL ROAD TRAFFIC ORDINANCE, 1966: FIXING OF NEW LING VAN NUWE TWEEDE DATUM VIR DIE VER SECOND DATE FOR THE SUBSTITUTION OF EXIST VANGING VAN BESTAANDE BESTUURDERSLISEN ING DRIVER'S LICENCE AND THE INCLUSION S I E EN DIE INSLU IT ING DAARVAN IN 'N THEREOF IN AN IDENTITY DOCUMENT IN TERMS IDENTITEITSDOKUMENT INGEVOLGE ARTIKEL OF SECTION 59(1) 59(1) The Administrator hereby in terms of section 59(1)(a) of Die Administrateur stel hierby ingevolge artikel 59(1)(a) the Road Traffic Ordinance, 1966 (Ordinance 21 of 1966), van die Ordonnansie op Padverkeer, 1966 (Ordonnansie 21 fixes the date "1 July 1985" in substitution for the date "1 van 1966), die datum "1 Julie 1985" vas ter vervanging van January 1985". die datum "1 Januarie 1985". TW 2/13/1 TO 21 TW 2/13/1 TO 21 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 AANSOEK OM DIE VERLEGGING VAN 'N ONGE PROPOSED DEVIATION OF AN UNNUMBERED NOMMERDE OPENBARE PAD PUBLIC ROAD Met die oog op 'n aansoek wat van mnr. C.F. Pretorius In view of an application received from Mr. C.F. Preto ontvang is vir die verlegging van 'n ongenommerde open rius, for the deviation of an unnumbered public road over bare pad oor die plaas Sylvesterpan 73 LR, is die Admini the farm Sylvesterpan 73 LR, the Administrator intends tastrateur van voorneme om ingevolge artikel 29 van die king action in terms of section 29 of the Roads Ordinance, Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 22 van 1957) op te 1957 (Ordinance 22 of 1957). tree. Enige persoon kan binne dertig dae van die datum van Any person may lodge his objections to the proposed deviation within thirty publikasie van hierdie kennisgewing die redes vir sy bethis notice in writing with the Regional Engineer, Private days from the date of publication of sware teen die verlegging, skriftelik indien by die Streek ingenieur, Privaatsak X9378, Pietersburg. Die Bag X9379, Pietersburg. The aandag van attention of objectors is drawn beswaarmakers word op die bepalings van artikel 29(3) van to the provisions of section 29(3) of the said Ordigemelde Ordonnansie gevestig. nonce. UKB 172(12) van 7 Augustus 198 ECR 172(12) of 7 August 198 DP /2/51 DP /2/S1 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 AANSOEK OM DIE VERLEGGING VAN 'N ONGE PROPOSED DEVIATION OF AN UNNUMBERED NOMMERDE OPENBARE PAD PUBLIC ROAD Met die oog op 'n aansoek wat van mnr R.J. van Rooyen In view of an application received from Mr R.J. van ontvang is vir die verlegging van 'n ongenommerde open Rooyen, for the deviation of an unnumbered public road bare pad oor die plase Van Wyks Pan 1 LQ en Hoorn over the farms Van Wyks Pan 1 LQ and Hoornbosch 39 bosch 39 LQ. is die Administrateur van voorneme om ing LQ. the Administrator intends taking action in terms evolge artikel of 29 van die Padordonnansie, section 29 of the Roads Ordinance, 1957 (Ordinance (Ordonnansie 22 of 22 van 1957), op te tree. 1957). Enige persoon kan binne dertig dae van die datum van Any publikasie van hierdie kennisgewing die person may lodge his objection to the proposed de redes vir sy be viation within thirty days from the sware teen die date verlegging, skriftelik of publication indien by die Streekof this notice in writing with the Regional ingenieur, Privaatsak Engineer, X9378, Private Pietersburg. Die aandag van Bag X9379, Pietersburg. The attention of objectors is beswaarmakers word op die bepalings van artikel 29(3) van drawn to the provisions of section 29(3) of the said gemelde Ordonnansie gevestig. Ordinance. UKB 1506(15) van 1 Augustus 198 ECR 1506(15) of 1 August 198 DP /2/H3 DP /2/113

35 I PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER 198, 3123 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198. VERLEGGING EN VERBREDING VAN PROVIN DEVIATION AND SIALE PAD WIDENING OF PROVINCIAL P831 EN VERWANTE PADREELINGS ROAD P83 1 AND RELATIVE ROAD ADJUSTMENTS Die Administrateur verle en verbreed hiermee, inge The Administrator volge die hereby deviates and bepalings van artikel 5(1)(d) en artikel increases, in 3 van die terms of the provisions of section 5(1)(d) and section Padordonnansie, 1957 (Ordonnansie 3 of 22 van 1957), Provin the Road Ordinance, 1957 (Ordinance 22 of 1957), Provin siale Pad P83/ oor die plaas Macalacaskop 23 KR na 0 cial Road P83 1 meter. over the farm Macalacaskop 23 KR to a width of0 metres. Die algemene rigting en ligging van die verlegging en The general direction and situation of the deviation and omvang van die reserwebreedte van die pad, word op by the extent of the road reserve of the said road, gaande sketsplan aangetoon. is shown on the subjoined sketchp/an. I Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie word In terms of provisions of section 5A(3) of the hiermee said verklaar dat Ordi die grond nance, it is hereby declared that the land taken wat gemelde padreelings in beslag up by the neem, met ysterpenne said road adjustments, has been en klipstapels afgemerk is. demarcated by means of cairns and pegs. UKB 172(13) gedateer 7 Augustus 198 ECR 1169 dated 7 DP /21/p83 August DP /2I/P83 1 MACALACASKOP 5.Ce t e VERWYSINGS/REFERENEE : 0 BESSAANDE PAAIE.== EXISTING ROADS 'et. PAAIE GESLUID = = = = ROADS CLOSED 23 KR sialkin PAC ViRLE EN ROAD DEVIATED I MAUS NA AND WIDENED aosi..._ LOKASIE _ CO neer N ERSORUelTirsr N P11311 ' TO 0mater el BUNDEL: /21/P83/1 rn FILE: 0:. NU. K. B.: GED: o Vat 03) 198 0B in E. C. R. PAD: : DC: me ROAD: P63/1 13 Administrateurskennisgewing September 198 Administrator's Notice September 198 DIE AANSTELLING VAN 'N SKUTMEESTER OP DIE PLAAS KLIPRIVIER, 73 JT, BELFAST THE APPOINTMENT OF A POUNDMASTER ON THE FARM KLIPRIVIER, 73 JT, BELFAST Ingevolge die bepalings van Artikel (1) van die Ordon In terms of Section (1) of the Pounds Ordinance, 1972, nansie op Skutte, 1972, (Ordonnansie 13 van 1972) stel die (Ordinance 13 of 1972) the Administrator hereby appoints Administrateur mnr. Coert Grobbelaar, Posbus 6, Draai Mr. Coert Grobbelaar, P.O. Box 6, Draaikraal as kraal pound as skutmeester van die skut op die plaas Kliprivier, master of the pound on the farm Kliprivier, 73 JT, Belfast 73 JT, in die plek van sy moeder mev. M.M.S. Grobbelaar, in the place of his mother Mrs. M.M.S. Grobbelaar who Itwie bedank het hierby aan. signed. T.W. 5/6/2/12 T.W. 5/6/2/22 Algemene Kennisgewings General Notices KENNISGEWING 785 VAN 198 NOTICE 785 OF 198 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1269 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1269 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Townplanning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaars, Sidney Rootenberg en De been made by the owners, Sidney Rootenberg and DeniseniseMarie Bjorkman, aansoek gedoen het om Johannes Marie Bjorkman, for the amendment of burg Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, to wysig deur die herso Townplanning Scheme, 1979, by rezoning nering van Lot Lot 189, 189, Houghton Estate, gelee in Riverstraat Houghton Estate, situated in River Street from, van "Residen "Residensieel 2, hoogtesone 8 met 'n digtheid van 8 tial 2, height zone 8 with a density of 8 dwelling units per wooneenhede Per hektaar en 'n verbod op onderverde hectare and a prohibition ling" of subdivision" to tot "Residential "Restdensieel 1", hoogtesone 0 met 'n digtheid 1, height zone 0 with a density of one dwelling per I 500 van een woonhuis per vierkante meter". square metres".

36 312 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Amend A Johannesburgwysigingskema 1269 genoem sal word) le in ment Scheme Further particulars of the scheme are 1 die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Preto nesburg and at the office of the Director of Local Goria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg vermnent, Room B506A, Provincial Building, Pretorius ter insae. Street, Pretoria.. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box 323, Johannesburg Stadsklerk, Posbus 323, Johannesburg skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 922H1269 PB 92 2H1269 KENNISGEWING 786 VAN 198 NOTICE 786 OF 198 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1125 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1125 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaars, John David Hart en Anna been made by the owners, John David Hart and Anna Rose Hart, aansoek gedoen het om Johannesburg dorps Rose Hart, for the amendment of Johannesburg Town beplanningskema 1979, te wysig deur die hersonering van planning Scheme 1979, by rezoning Portion 1 of Lot 2512, Gedeelte 1 van Lot 2512, aangrensend aan Erf.2509, wat adjacent to Erf 2509 which is situated on Jules Street, Jepgeled is in Julesstraat, Jeppestown van "Residensieel " pestown, from "Residential " Height Zone 0 to "Special" Hoogtesone 0 tot "Spesiaal" vir besigheidsdoeleindes en for business purposes and private parking area. privaat parkeerterrein. The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme Further particulars of the scheme are Johannesburgwysigingskema 1125 genoem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg and the office of the Director of Local Govern Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Preto ment, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Pretoria. ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box 109, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die at any time within a period of weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 109, Johannesburg skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198. PB PB 922H1125 KENNISGEWING 787 VAN 198 NOTICE 787 OF 198 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 1/352 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 1/352 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Anne Magdalene van been made by the owner, Anne Magdalene van Tonder, Tonder, aansoek gedoen het om Germistondorpsbeplan for the amendment of Germiston Town planning Scheme ningskema 195, te wysig deur die hersonering van "Erf 195, by rezoning "Ed 821, Primrose, situated in Shamrock 821, Primrose, geled in Shamrockweg" van "Spesiale woon Road" from "Special Residential with a density of one met 'n digtheid van een woonhuis per err tot "Spesiaal vir dwelling per erf' to "Special for offices". kantoordoeleindes". The amendment will be known as Germiston Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 1/352. Further particulars of the scheme are Germiston wysigingskema 1/352 genoem sal word) le in die open for inspection at the office of the Town Clerk, Ger kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer miston and the office of the Director of Local Govern B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in ment, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, die kantoor van die Stadsklerk van Germiston ter insae. Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 15, Germiston at Stadsklerk, Posbus 15, Germiston skriftelik voorgele any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 PB Pretoria, 12 September 198 PB

37 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER j KENNISGEWING 788 VAN 198 NOTICE 788 OF 198 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1265 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1265 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 6 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Memev Investments (Newlands) 1965), kennis dat die eienaars, Mernev Investments (New (Proprietary) Limited and Imperial Motors (Johanneslands) (Proprietary) Limited and Imperial Motors (Johan burg) (Proprietary) Limited, for the amendment of Johannesburg) (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om nesburg Townplanning Scheme, 1979, by rezoning Erven Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, te wysig deur 1585, 1587, 1589, Newlands, situated in Italian Road from die hersonering van Erwe 1585, 1587, 1589 Newlands, gelee "Residential 1" to "Business 1". in Italianweg van "Residensieel 1" tot "Besigheid 1". The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme Further particulars of the scheme are Johannesburg wysigingskema 1265 genoem sal word) 16 in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johandie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg, and the office of the Director of Local Govern Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoment, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Pretoria. ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 323, Johannesburg, k by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die at any time within a period of p weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 323, Johannesburg skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 12 Pretoria, September September 198 PB PB KENNISGEWING 789 VAN 198 NOTICE 789 OF 198 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1261 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1261 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie notice in terms of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Alec Kourie, aansoek ge been made by the owner, Alec Kourie, for the amendment doen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, of Johannesburg Town planning Scheme, 1979, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 8 ('n gedeelte by rezoning Portion 8 (a portion of Portion 25) of the farm Turffon van Gedeelte 25) van die pleas Turffontein 100 IR, geled in tein 100 IR, situated in Turffontein Street from "Residen Turffonteinstraat van "Residensieel " tot "Residensieel tial " to "Residential " including the " ingesluit parking of lorries, die parkering van trokke, meganiese voertuie, mechanical vehicles, equipment, plant and ancillary uses. toerusting, masjinerie en aanvullende gebruike. The amendment will be known as Verdere besonderhede van hierdie Johannesburg Amend wysigingskema (wat ment Scheme Further particulars of the scheme are Johannesburg wysigingskema 1261 genoem sal word) 16 in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johandie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg and the office of the Director of Local B506A, Govern Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoment, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Pretoria. ter insae. Any objection or representations in Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address die or Private Bag X37, kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, P 0 Box 323, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die at any time within a period of weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 323, Johannesburg skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 922H1261 'Kamer 7 PB 922H1261 KENNISGEWING 790 VAN 198 NOTICE 790 OF 198 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1260 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1260 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of section 6 of the Town planning and Townships Ordi 1965), kennis dat die eienaar, Konrad Rosen, aansoek ge nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has doen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, been made by the owner, Konrad Rosen, for the amendte wysig deur die hersonering van Gedeelte 3 van Lot 288 ment of Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by re Norwood, gelee in Irisweg van "Residensieel 1" tot "Resi zoning Portion 3 of Lot 288, Norwood, situated in Iris densieel 1" insluitend kantore, onderworpe aan sekere Road from "Residential 1" to "Residential 1" including ofvoorwaardes. fices, subject to certain conditions. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Amend lohannesburg wysigingskema 1260 genoem sal word) 16 in ment Scheme Further particulars of the scheme are

38 3126 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER 198 die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan A Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Preto nesburg and at the office of the Director of Local Govern II ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ment, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, ter insae. Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 323, Johannesburg, Stadsklerk, Posbus 323, Johannesburg skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 922H1260 PB 92 2H 1260 KENNISGEWING 791 VAN 198 NOTICE 791 OF 198 _ WET OP OPHEFFING VAN BEPERK1NGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier It is hereby notified in terms of section 3(6) of the abovemee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di mentioned Act that the undermentioned applications have rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae re by been received by the Director of Local Government and Kamer r's06, Transvaalse Provinsiale Administrasie are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Gebou, Prt..toriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, die betrokke plaaslike bestuur. and at the offices of the relevant local authority. Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrifte Any objections, with full reasons therefor, should be lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde lodged in writing with the Director of Local Government, adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien word op of at the above address or Private Bag X37, Pretoria, on or voor 10 Oktober 198. before 10 October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 RI Spargo (Investments) (Proprietary) Limited, Barkay RJ Spargo (Investments) (Proprietary) Limited, Barkay Properties (Proprietary) Limited and Spargo Properties Properties (Proprietary) Limited and Spargo Properties (Proprietary) Limited, vir die wysiging, opskorting of (Proprietary) Limited, for the amendment, suspension or opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 226, 227, 228 removal of the conditions of title of Erven 226, 227, 228 en 229, dorp Alrode Uitbreiding 2 ten einde dit moontlik te and 229, Alrode Extension 2 Township in order to permit maak dat die erwe vir die doeleindes van oopparkering the erven being used for the purposes of open parking en/of onderdak parkering binne die 6,10 meter bouver and/or covered parking within the 6,10 metre building re bodstrook gebruik kan word. striction line. PB PH Agnes Mary Johnson, vir die wysiging, opskorting of Agnes Mary Johnson, for the amendment, suspension or opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 1, dorp Kel removal of the conditions of title of Erf 1, Kelland Town land ten einde dit moontlik te maak dat 'n tweede woon ship in order to permit a second dwelling to be erected on huis op die erf opgerig kan word. the erf. PB PB Frank William Liebenberg, vir die wysiging, opskorting Frank William Liebenberg, for the amendment, suspenof opheffing van die titelvoorwaardes van Hoewe 11, Glen sion or removal of the conditions of title of Holding 11, Dayson Landbouhoewes ten einde dit moontlik te maak Glen Dayson Agricultural Holdings in order to permit the dat die boulyn verslap kan word. building line to be relaxed. Mervyn Sydney Stein en Vernon Sandison Rezin, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 580, dorp Kemptonpark Uitbreiding 2 ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir 'n dierekliniek met opera siefasiliteite gebruik kan word. Die Stadsraad van Springs, vir 1. the amendment, suspension or removal of the condi Lions of title of Erf 807, Strubenvale Township in order to permit the erf being used for residential purposes; and 1. die wysiging,' opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 807, dorp Strubenvale ten einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir residensidle doeleindes; en PB PB Mervyn Sydney Stein and Vernon Sandison Rezin, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 580, Kempton Park Extension 2 Township, in order to permit the erf being used for a veterinary surgery and animal clinic. PB PB The Town Council of Springs, for 2. die wysiging van die Springs dorpsbeplanningskema, 2. the amendment of the Springs Town planning Scheme, 1/198, deur die hersonering van die erf van "Munisipaal" 1/198, by the rezoning of the erf from "Municipal" to tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis "Special Residential" with a density of "One dwelling per err. house per err'.

39 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER Die wysigingskema sal bekend staan as Springswysiging This amendment scheme will be known as Springs skema 1/293. Amendment Scheme 1/293. PB PB Stanley Bloch, vir Stanley Bloch, for 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 16, dorp Lakefield ten einde dit lions of title of Erf 16, Lakefield Township in order to per moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word, om mit the erf being subdivided to allow the erection of a sedie oprigting van 'n tweede woonhuis op die erf moontlik cond dwellinghouse on the erf; and te maak; en 2. the amendment of the Benoni Townplanning Scheme, 2. die wysiging van die Benoni dorpsbeplanningskema, 1/197, by the rezoning of the erf from "Special Residen 1/197, deur die hersonering van die erf van "Spesiale tial" with a density of "One dwelling per err to "Special Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per Cr?' tot Residential" with a density of "One dwelling per "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" m2". This amendment scheme will be known as Benoni Die wysigingskema sal bekend staan as Benoni wysiging Amendment Scheme 1/303. skema 1/303. PB PB Louis Bank, for Louis Bank, vir 1. the amendment, suspension or removal of the condi k 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Lots 1 and 2, Fellside Township in order to p voorwaardes van Lotte 1 en 2, dorp Fellside ten einde dit permit the lots being subdivided; and moontlik te maak dat die lotte onderverdeel kan word; en 2. the amendment of the Johannesburg Town planning 2. die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of Lots 1 and 2, Fellside skema, 1979, deur die hersonering van Lotte 1 en 2, dorp Township, from "Residential 1" with a density of "One Fellside van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een dwelling per err and the Remaining Extent of Lot 1, Vic woonhuis per err en die Restant van Lot 1, dorp Victoria toria Township from "Residential 1" with a density of van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis "One dwelling per m2" to "Residential 1" with a denper m2" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van shy of "One dwelling per 500 m2" in respect of Lots 1 and 2, 'Een woonhuis per 500 m2" met betrekking tot Lotte 1 en Fellside Township and to "Residential 1" with a density of 2, dorp Fellside, en "Residensieel 1" met 'n digtheid van "One dwelling per 700 m2" in respect of the Remaining Ex "Een woonhuis per 700 m2" met betrekking tot die Restant tent of Lot 1, Victoria Township. van Lot 1, dorp Victoria. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema PB PB Belinda Picker, for Belinda Picker, vir 1. the amendment, suspension or removal of the condi 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel dons of title of Erf 125, Senderwood Extension 1 Township voorwaardes van Erf 125, dorp Senderwood Uitbreiding 1 in order to permit the erf to be subdivided; and einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; en 2. the amendment of the Johannesburg North Town planning Scheme, 1958, by the rezoning of the erf from 2. die wysiging van die Noordelike Johannesburg dorps "Special Residential" with a density of "One dwelling per ianlegskema, 1958, deur die hersonering van Erf 125 van erf" to "Special Residential" with a density of "One dwel 'Spesiaal Residensieel" met 'n digtheid van "Een woon ling per square feet". mis per err tot "Spesiaal Residensieel" met 'n digtheid van "Een woonhuis per vierkante voet". This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Noordelike Jo North Amendment Scheme lannesburgwysigingskema PB 'ten George Nicholas Venturas, vir PB George Nicholas Venturas, for 1. the amendment, suspension or removal of the condivoorwaardes van Erf 202, dorp Brakpan ten einde dit 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titeltions of title of Erf 202, Brakpan Township in order to permit the erf being wed for the storage of merchandise moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir die stoor van goedere en die parkering and the parking of delivery vehicles; and van afleweringsvoer tuie; en 2. the amendment of the Brakpan Town planning 2. die wysiging van die Brakpan dorpsbeplanningskema, Scheme, 1/1980, by the rezoning of the erf from "Residen 1/1980, deur die hersonering van die erf van "Residensieel tial 1" to "Commercial". 1" tot "Kommersieel". Die wysigingskema sal bekend staan as Brakpanwysi This amendment scheme will be known as Brakpan Amendment Scheme 51. gingskema 51. PB PB Western Deep Levels Limited, vir die wysiging, opskor Western Deep Levels Limited, for the amendment, susing of opheffing van die titelvoorwaardes van Erwe 2153, pension or removal of the conditions of title of Erven 2153,

40 3128 PROVINSIALE KOERANT. 19 SEPTEMBER , 2251, 227, 2272, 2223, 222, 2170, 2176, 2169, 2180, 216, 2251, 227, 2272, 2223, 222, 2170, 2176, 2169, 2180, Carletonville Uitbreiding ten einde dit moontlik te maak Carletonville Extension Township in order to permit the dat die boulyn op die betrokke erwe verslap kan word. relaxation of the building line on the relevant erven. I PB PB KENNISGEWING 796 VAN 198 NOTICE 796 OF 198 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, docu mente en inligting 18 ter insae by die kantoor van die Di ments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306, 3e Vloer, B of the Director of Local Government, Room B306, Third Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretydperk van 8 weke vanaf 12 September 198. toria for a period of 8 weeks from 12 September 198. Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoo in verband daar of the applications or who desires to make any representa mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri tions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak 17, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X37. Pretoria 0001, in writing vanaf die datum van eerste publikasie hiervan, nl 12 Sep and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 tember 198 skriftelik en in duplikaat van sy redes in ken weeks from the date of first publication hereof. nis stel. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 ANNEXURE BYLAE Naam van dorp: Amersfoort Uitbreiding 5. Name of township: Amersfoort Extension 5. Naam van aansoekdoener: Munisipaliteit van Amers Name of applicant: Municipality of Amersfoort. foort. Number of erven: Aantal erwe: Residensieel 1: 135; Openbare Oopruimte: Space: Park: I. Residential 1: 135; Public Open Park: 1. Beskrywing van grond: 'n Deel van die Restant van Ge Description of land: A portion of the Remaining Extent deelte 1 en Gedeelte 5 van die plaas Amersfoort Town. of Portion 1 and Portion 5 of the farm Amersfoort Town. Townlands 57 HS. Townlands 57 HS. Ligging: Noord van en grens aan Buitekantstraat en wes van en grens aan Asiatiese Dorp. Situation: North of and adjacent to Buitekant Street and west of the Asian Township. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Kriel Uitbreiding 1. Naam van aansoekdoener: EVKOM. Name of township: Kriel Extension 1. Name of applicant: ESCOM. Aantal erwe: Residensieel 1: 2 312; Residensieel 2: 11; Number of erven: Residential 1: 2 312; Residential 2: 11; Besigheid: 2; Spesiaal vir garage: 1; Reservoirs: 2; Pyplyn Business: 2; Special for garage: 1; Reservoirs: 2; Pipeline reserwes: 15; Ander: Munisipaal: 1; Kerk: 11; Skool: 1; reserves: 15; Other: Municipal: 1; Churches: 11; School: 1; Transformators: 10. Transformators: 10. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Roo Description of land: Remaining Extent of Portion (a debloem 58 IS. portion of Portion 2) of the farm Roodebloem 58 IS. Ligging: Noordoos van en grens aan Provinsiale Pad Situation: Northeast of and adjacent to Provincial Road P1202 en noord van en grens aan die plaas Onverwacht No P1202 and north of and adjacent to the farm Onverwacht 70 IS. No 70 IS. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Hughes Uitbreiding 11. Name of township: Hughes Extension 11. Naam van aansoekdoener: Willem Johannes Marthinus Ruthven. Name of applicant: Willem Johannes Marthinus Ruthyen. Aantal erwe: Kommersieel: 3. Number of erven: Commercial: 3. Beskrywing van grond: Gedeelte 17 (gedeelte van Gedeelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR. Description of land: Portion 17 (portion of Portion 5) of the farm Driefontein 85 IR. Ligging: Noordwes van en grens aan Denneweg. Noord Situation: North west of and abuts Denne Road and oos van en grens aan Gedeelte 16 van die plaas Driefon northeast of and abuts Portion 16 of the farm Driefontein tein 85 IR. 85 IR.

41 PROVINCIAL GAZETIE. 19 SEPTEMBER Verwysingsnommer: PB Reference No: PB IIP Naam van dorp: Bethal Uitbreiding 17. Name of township: Bethal Extension 17. Naam van aansoekdoener: Steinmtiller Properties Name of applicant: Steinmuller Properties Number Two Number Two (Pty) Ltd. (Pty) Ltd. Aantal erwe: Nywerheid: 6. Number of erven: Industrial: 6. Beskrywing van grond: Gedeelte 53 ('n gedeelte van Ge Description of land: Portion 53 (a portion of Portion 0) deelte 0) van die plaas Blesbokspruit 150 IS. of the farm Blesbokspruit 150 IS. Ligging: Noord van en grens aan Noordlaan en wes van Situation: North of and adjacent to Noord Avenue and en grens aan Bethal Uitbreiding 6. west of and adjacent to Bethal Extension 6. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Vanderbijlpark S W Uitbreiding 11. Name of township: Vanderbijlpark S W Extension 11. Naam van aansoekdoener: Donald Thomas Allan. Name of applicant: Donald Thomas Allan. Aantal erwe: Residensieel 2: 2. Number of erven: Residential 2: 2. Beskrywing van grond: Hoewe 2, Sylviavale Landbouhoewes 10. Description of land: Holding 2, Sylviavale Agricultural Holdings. Aantal erwe: Residensieel 1: 77; Residensieel 2: 3; Number of erven: Residential 1: 77; Residential 2: 3; Openbare Oopruimte: 2. Public Open Space: 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 15 ('n gedeelte van Ge Description of land: Portion 15 (a portion of Portion 13) deelte 13) van die plaas Stone Henge Farm 310 if. of the farm Stone Henge Farm 310 JT. Ligging: Noord van en grens aan Gedeelte 16 van die Situation: North of and abuts Portion 16 of the farm plaas Stone Henge Farm 310 JT. Suidwes van en grens aan Stone Henge Farm 310 JT and south west of and abuts dorp West Acres Uitbreiding 8 en die Restant van Ge West Acres Extension 8 Township and the Remainder of deelte 1 van dieselfde plaas. Portion 1 of the same farm. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Nelspruit Uitbreiding 16. Name of township: Nelspruit Extension 16. Ligging: Ten weste van en grens aan P155/1 en ten suide Situation: West of and adjacent to P155/1 and south of van en grens aan Hoewe 1, Sylviavale Landbouhoewes IQ. and adjacent to Holding 1, Sylviavale Agricultural Hold. Verwysingsnommer: PB ings. Reference No: PB Naam van dorp: West Acres Uitbreiding 20. Naam van aansoekdoener: Willenjaar Name of (Eiendoms) Betownship: West Acres Extension 20. perk. Name of applicant: Willenjaar (Eiendoms) Beperk. Naam van aansoekdoener: Terramia (Proprietary) Li Name of applicant: Terramia (Proprietary) Limited. mited. Number of erven: Residential 1: 20; Residential 2: 3; Aantal erwe: Residensieel 1: 20; Residensieel 2: 3; Openbare Oopruimte: 2. Public Open Space: 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 13 ('n gedeelte van Ge Description of land: Portion 13 (a portion of Portion 8) deelte 8) en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 ('n and the Remaining Extent of Portion 8 (a Porgedeelte van Gedeelte 1) van die plaas The Rest 5 JT. portion of fion ' 1) of the farm The Rest 5 JT. Ligging: Suid van en grens aan Impalastraat, Nelspruit Situation: South of and abuts Impala Road, Nelspruit Extension 5 and west of and abuts a portion of the farm Uitbreiding 5. Wes van en grens aan 'n gedeelte van die plaas The Rest 5 IT. The Rest 5 JT. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 797 VAN 198 NOTICE 797 OF VOORGESTELDE UITBREIDING VAN GRENSE VAN DORP NEW CENTRE Ingevolge artikel 82() van die Ordonnansie op Dorps PROPOSED EXTENSION OF BOUNDARIES OF NEW CENTRE. beplanning en Dorpe, 1965, word hierby bekend gemaak It is hereby notified in terms of section 82() of the dat Menere Barlow Rand Properties Eiendoms Beperk, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, that appli aansoek gedoen het om die uitbreiding van die grense van cation has been made by Messrs. Barlow Rand Properties dorp New Centre, om Gedeelte 76 ('n gedeelte van Ge Pty Ltd, for permission to extend the boundaries of towndeelte 51) van die plaas Turffontein, No 96, distrik Johan ship to include Portion 76 (a portion of Portion 51) of the nesburg, to omvat. farm Turffontein, No 96, district Johannesburg. Die betrokke gedeelte is gelee wes van en grens aan Ro The relevant portion is situated west of and abuts Rosetsettenvilleweg, suidoos van Hulbertweg, en sal vir uitbrei tenville Road, southwest of Hulbert Road, and is to be van 'n goedereloods/pakhuis doeleindes gebruik word. used for extensions of warehouse purposes.

42 3130 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 ' Die aansoek en die betrokke plane, dokumente en in The application together with the relevant plans, docu ligting le ter insae by die kantoor van die Direkteur, ments and information, is open for inspection at the office Kamer B206A, 2de Vloer, Blok B, Provinsiale Gebou, of the Director, Room B206A, 2nd Floor, Block B, Provin Pretoria, vir 'n tydperk van vier weke na datum hiervan. cial Building, Pretoria, for a period of four weeks from the date hereof. Iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van die aansoek of wat begerig is om in die saak gehoor te Any person who wishes to object to the granting of the word of vertoe te rig, moet die Direkteur skriftelik in ken application or who is desirous of being heard or of making nis stel. Sodanige kennisgewing moet nie later nie as vier representations in the matter, shall communicate in writing weke van die datum van die eerste publikasie van hierdie with the Director of Local Government. Such communicakennisgewing in die Provinsiale Koerant af deur die Direk lion shall be received by the Director not later than four teur van Plaaslike Bestuur ontvang word. weeks from the date of the first publication of this notice in the Provincial Gazette. Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig word aan Die Direkteur, Departement van Plaaslike Bestuur, All objections must be lodged in duplicate, and ad Privaatsak X37, Pretoria, dressed to the Director of Local Government, Private Bag X37, Pretoria, Pretoria, 12 September 198 PB Pretoria, 12 September 198 PB KENNISGEWING 798 VAN 198 NOTICE 798 OF 198 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan The Director of Local Government hereby gives notice sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and soeke om die dorp in die bylae hierby gemeld te stig, Townships Ordinance, 1965, that applications to establish ontvang is. the township mentioned in the annexure hereto, have been Die aansoeke tesame met die received. tersaaklike plane, doku mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di The applications, together with the relevant plans, docu rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer 306, 3e Vloer, B ments and information are open for inspection at the office Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n of the Director of Local Government, Room 306, Third tydperk van 8 weke vanaf 12 September 198. Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria for a period of 8 weeks from 12 September 198. Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar Any person who desires to object to the granting of any mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, hi of the applications or who desires to make any representa vaatsak X37, Pretoria 0001 binne 'n tydperk van 8 weke tions in regard thereto, must notify the Director of Local van die datum af van eerste publikasie hiervan, naamlik 12 Government, Private Bag X37, Pretoria 0001 in writing September 198, skriftelik en in duplikaat van sy redes in and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 kennis stel. weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Wadeville Uitbreiding 20. Name of township: Wadeville Extension 20. Naam van aansoekdoener: Timozee Beleggings (Edms) Bpk. Name of applicant: Timozee Beleggings (Edms) Bpk. Number of erven: Residential 3: 1; Business: 1; Special Aantal erwe: Residensieel 3: 1; Besigheid: 1; Spesiaal for: Public Garage: 1. vir: Openbare Garage: 1. Description of land: Portion 92 (a portion of Portion ) Beskrywing van grond: Gedeelte 92 ('n gedeelte van Ge of the farm Klippoortjie 110 IR. deelte ) van die plaas Klippoortjie 110 IR. Situation: South east of and abuts Sarel Hattingh Street Ligging: Suidoos van en grens aan Sarel Hattinghstraat and southwest of and abuts Road K129 (Heidelberg en suidwes van en grens aan Pad K129 (Heidelbergweg). Road). Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige Remarks: This advertisement replaces all previous adadvertensies ten opsigte van hierdie terrein. vertisements for this site. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB KENNISGEWING 799 VAN 198 NOTICE 799 OF 198 ORKNEYWYSIGINGSKEMA 1 ORKNEY AMENDMENT SCHEME 1 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Trustees Danie Groenewald been made by the owner, Trustees Danie Groenewald Trust, aansoek gedoen het om Orkneydorpsbeplanning Trust, for the amendment of Orkney Town planning A skema, 1980, te wysig deur die hersonering van Gedeeltes Scheme, 1980, by rezoning of Portions 8, 9, 10 and 11 of Erf NI 8, 9, 10 en 11 van Erf 13 en Gedeelte 1 en die Restant van 13 and Portion 1 and the Remaining Extent of Ed 11, Ork Ed 11, Orkney Park gelee aan G J Beukeslaan en A D ney Park situated between G J Beukes Avenue and A D

43 1 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER IKeet Keetlaan van "Residensieel 2" met 'n digtheid van Avenue from "Residential 2" with a density of "20 0 "20 per eenhede hektaar" na "Residensieel 2" met 'n digtheid units per hectare" to "Residential 2" with a density of "30 0 van "30 eenhede per hektaar". units per hectare". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Orkney Amendment Orkneywysigingskema 1 genoem sal word) 18 in die kan Scheme 1. Further particulars of the scheme are open for toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale inspection at the office of the Town Clerk, Orkney and at Gebou, Kamer B306A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, the office of the Director of Local Government, Provincial Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Orkney Building, Room B306A, cnr Pretorius and Bosman Streets, ter insae. Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X8, Orkney 2620 Stadsklerk, Privaatsak X8, Orkney 2620 skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 9299H1 KENNISGEWING 800 VAN 198 NOTICE 800 OF 198 ORKNEY WYSIGINGSKEMA 13 ORKNEY AMENDMENT SCHEME 13 PB 9299H1 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Johannes Willem Beyers been made by the owner, Johannes Willem Beyers Meyer, Meyer, aansoek gedoen het om Orkney dorpsbeplanning for the amendment of Orkney Townplanning Scheme, skema, 1980, te wysig deur die hersonering van Gedeeltes 1980, by rezoning Portions 1, 2, 3 and of Erf 13, Orkney 1, 2, 3 en van Erf 13, Orkney Park gelee aan A D Keet Park situated on A D Keet Avenue and W E G Louw Road laan en W E G Louwweg vanaf "Residensieel 2" met 'n from "Residential 2" with a density of "20 units per hecdigtheid van "20 eenhede per hektaar" tot "Residensieel tare" to "Residential 2" with a density of "30 units per hec 2" met 'n digtheid van "30 eenhede per hektaar". tare". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Orkney Amendment Orkneywysigingskema 13 genoem sal word) re in die kan Scheme 13. Further particulars of the scheme are open for toor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsiale inspection at the office of the Town Clerk, Orkney and at Gebou, Kamer B306A, h/v Pretorius en Bosmanstraat, the office of the Director of Local Government, Provincial Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Orkney Building, Room B306A, cnr Pretorius and Bosman Streets, ter insae. Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van bier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, 0 by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X8, Orkney 2620 Stadsklerk, Privaatsak X8, Orkney 2620 skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 801 VAN 198 NOTICE 801 OF 198 KLERKSDORP WYSIGINGSKEMA 150 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 150 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Mulbro Properties (Proprie been made by the owner, Mulbro Properties (Proprietary) tary) Limited, aansoek gedoen het om Klerksdorp dorps Limited, for the amendment of Klerksdorp Town planning beplanningskema, 1980, te wysig deur die hersonering van Scheme, 1980, by rezoning of Erven 673, 67, 677, 678, 181 Erwe 673, 67, 677, 678, 181 en 189 gelee tussen Siddle and 189 situated between Siddle Street, Boom Street, straat, Boomstraat, Kochstraat en Leashstraat van "Besig Koch Street and Leash Street from "Business 1" to "Busi heid 1" tot "Besigheid 1" met 'n dekking van 90 % vir win ness 1" with a coverage of 90 % for shops and 80 % for of kels en 80 % vir kantore. fices. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Klerksdorp Amend wysigingskema 150 genoem sal word) le in die ment Scheme 150. Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin open for inspection at the office of the Town Clerk, Klerkssiale Gebou, Kamer B306A, h/v Pretorius en Bosman dorp and at the office of the Director of Local Govern straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van ment, Provincial Building, Room B306A, cnr Pretorius and Klerksdorp ter insae. Bosman Streets, Pretoria.,Klerksdorp

44 3132 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne tydperk van weke vanaf die datum van hkr cation shall be submitted to the Director of Local Govern lg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 99, Klerksdorp 2570 Stadsklerk, Posbus 99, Klerksdorp 2570 skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 9217H150 PB 9217H150 KENNISGEWING 803 VAN 198 NOTICE 803 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN GE OF THE CONDITIONS OF TITLE OF PORTION 2 OF DEELTE 2 VAN ERF 306, IRENE, DORP VERWOERD ERF 306, IRENE, VERWOERDBURG TOWNSHIP BURG Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Willem Nikolaas Pienaar, vir 1967, by Willem Nikolaas Pienaar, for the amendment, die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor suspension or removal of the conditions of title of Portion waardes van Gedeelte 2 van Ed 306, Irene Dorp, Ver 2 of Ed 306, Irene, Verwoerdburg Township, in order to woerdburg, ten einde dit moontlik te maak om 'n boorgat permit the sink of a borehole on the erf. op die erf aan te bring. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in inspection at the office of the Director of Local Governdie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in and at the office of the Town Clerk, Verwoerdburg, until die 'kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg, tot 10 Ok 10 October 198. tober 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government at the above ad ' bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, dress ingedien or Private Bag X37, Pretoria, on or before the 10 word. October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 805 VAN 198 NOTICE 805 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN DIE OF THE CONDITIONS OF TITLE OF THE REMAIN RESTERENDE GEDEELTE VAN ERF 191, KLERKS ING EXTENT OF ERF 191, KLERKSDORP, EXTEN DORP, UITBREIDING 3, DORP KLERKSDORP SION 3, KLERKSDORP TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur, Noordkom Trust, vir die wy terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, siging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes 1967, by Noordkom Trust, for the amendment, suspension van die Resterende Gedeelte van Ed 191, Klerksdorp, or removal of the conditions of title of the Remaining Ex Uitbreiding 3, dorp Klerksdorp, ten einde dit moontlik te tent of Ed 191, Klerksdorp, Extension 3, Klerksdorp maak dat die erf vir winkels, besighede, wooneenhede, Township in order to permit the erf being used for shops, woongeboue, plekke van openbare godsdiensoefening, business, dwellingunits, residential buildings, places of onderrigplekke, geselligheidsale, verversingsplekke en public worship, places of instruction, social halls, places of droogskoonmakers gebruik kan word. refreshment and dry cleaners. Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, inspection at the office of the Director of Local Govern 1306A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in ment, 1306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretodie kantoor van die Stadsklerk, Klerksdorp tot 10 Oktober ria, and at the office of the Town Clerk, Klerksdorp, until October 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before the 10 word. October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB

45 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER KENNISGEWING 806 VAN 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 NOTICE 806 OF 198 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 ' 1. Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. The amendment, suspension or removal of the condi 1 voorwaardes van Erf 15, dorp Wilkoppies. tions of title of Erf 15, Wilkoppies Township. 2. Die wysiging van die Klerksdorp dorpsbeplanning 2. The amendment of the Klerksdorp Townplanning skema, Scheme, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Tahir Ahmed, vir 1967 by, Tahir Ahmed 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. the amendment, suspension or removal of the condivoorwaardes van Erf 15, dorp Wilkoppies, ten einde dit lions of title of Erf 15, Wilkoppies Township in order to moontlik te maak dat die erf se boulyn verslap word; permit the relaxation of the building line of the erf; 2. die wysiging van die Klerksdorp dorpsbeplanning 2. the amendment of the Klerksdorp Townplanning skema, 1980, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1980, by the rezoning of the erf from "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "1 woonhuis per err tot 1" with a density of "1 dwelling per err to "Residential 1" "Residensieel 1" met 'n digtheid van "1 woonhuis per with a density of "1 dwelling per m2" m2". This amendment scheme will be known as Klerksdorp Die wysigingskema sal bekend staan as Klerksdorpwysi Amendment Scheme, 158. gingskema, 158. Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in The kantoor application van die Direkteur and the relative inspection documents at the office of van Plaaslike Bestuur, Pro are the open for Governvinsiale Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria, en Street, Director Local ment, die Provincial Building Room B306, Pretorius in die kantoor van die Stadsklerk, Klerksdorp tot Pretoria, and at the office of the Town Clerk, Klerksdorp, 10 until 10 October 198. Oktober 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing with the Director of Local Government at the above ad 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before 10 Oc bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien tober word. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 807 VAN 198 NOTICE 807 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 12, LYT ERF 12, DORP LYTTELTON MANOR TELTON MANOR TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Lourens en Pound, vir die 1967, by Lourens and Pound for, the amendment, suspenwysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes sion or removal of the coriditions of title of Erf 12, Lyttelvan Erf 12, dorp Lyttelton Manor, ten einde dit moontlik ton Manor Township, in order to permit the erf being used te maak dat die erf vir onderverdeling gebruik kan word. for subdivision. Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, inspection at the office of the Director of Local Govern B306A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ment, B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoin die kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg tot 03 ria and the office of the Town Clerk, Verwoerdburg until Oktober October 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 03 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before the 03 word. October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 808 VAN 198 NOTICE 808 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. The amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 189, dorp Wilkoppies, Klerksdorp. tions of title of Erf 189, Wilkoppies, Klerksdorp Township.

46 313 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER Die wysiging van die Klerksdorp dorpsbeplanning 2. The amendment of the Klerksdorp Town planning skema, Scheme, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Christo Moolman, vir 1967 by Christo Moolman, for 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Ed 189, dorp Wilkoppies ten einde dit lions of title of Erf 189, Wilkoppies Township in order to moontlik te maak om die erf se boulyn te verslap; permit the building line of the erf to be relaxed; 2. die wysiging van die Klerksdorpdorpsbeplanning 2. the amendment of the Klerksdorp Town planning skema, 1980, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1980, by the rezoning of the erf from "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot 1" with a density of "One dwelling per erf' to "Residential "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 1" with a density of "One dwelling per m2" m2". This amendment scheme will be known as Klerksdorp Die wysigingskema sal bekend staan as Klerksdorpwysi Amendment Scheme, 156. gingskema 156. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro ment, Privincial Building Room B306, Pretorius Street, vinsiale Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria, en Pretoria, and at the office of the Town Clerk, Klerksdorp in die kantoor van die Stadsklerk, Klerksdorp tot 10 Ok until 10 October 198. sober 198. Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober with the Director of Local Government at the above ad 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before 10 Oc bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien [ober 198. word. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 81 VAN 198 NOTICE 81 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, Die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. The amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 277, Lyttelton Manor Uitbreiding 1, tions of title of Erf 277, Lyttelton Manor Extension 1, Verdorp Verwoerdburg. woerdburg Township. 2. Die wysiging van die Pretoriastreek dorpsaanleg 2. The amendment of the Pretoria Region Townplan skema, ning Scheme, Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Pix Rix (Eiendoms) Beperk, 1967, by Pix Rix (Eiendoms) Beperk, for vir I 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel 1. the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erf 277, Lyttelton Manor Uitbreiding 1, tions of title of Ed 277, Lyttelton Manor Extension 1, Ver Verwoerdburg, ten einde dit moontlik te maak dat die erf woerdburg Township in order to permit the erf being used gebruik kan word vir professionele kamers; for professional rooms; 2. die wysiging van die Pretoriastreekdorpsaanleg 2. the amendment of the Pretoria Region Town planning skema, 1960, deur die hersonering van die erf van "Spe Scheme, 1960, by the rezoning of the erf from "Special Resiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per ere' sidential" with a density of "One dwelling per err' to "Spe tot "Spesiaal vir professionele kamers" onderworpe aan cial for professional rooms" subject to conditions. voorwaardes. Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoriastreek This amendment scheme will be known as Pretoria Re wysigingskema 827. gion Amendment Scheme 827. Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pro The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Director of Local Governvinsiale Gebou, Kamer B506, Pretoriusstraat, Pretoria, en ment, Provincial Building, Room B506, Pretorius Street, in die kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg tot 10 Pretoria and at the office of the Town Clerk, Verwoerd Oktober 198. burg until 10 October 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before the 10 word. October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 I PB PB

47 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER KENNISGEWING 815 VAN 198 NOTICE 815 OF WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN ERF OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 165, FLI 165, FLIMIEDA, DORP KLERKSDORP MIEDA, KLERKSDORP TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Petrus Marthinus de Jager, 1967, by Petrus Marthinus de Jager, for the amendment, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor suspension or removal of the conditions of title of Erf 165, waardes van Erf 165, Flimieda, dorp Klerksdorp, ten einde Flimieda, Klerksdorp Township in order to permit the dit moontlik te maak om die boulyn van die erf te verslap. building line of the erf to be relaxed. Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, inspection at the office of the Director of Local Govern B306A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ment, B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoin die kantoor van die Stadsklerk, Klerksdorp tot 10 Ok ria and at the office of the Town Clerk, Klerksdorp until 10 tober 198. October 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before 10 Oc word. tober 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 816 VAN 198 NOTICE 816 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 5, WIER ERF 5, WIERDAPARK, DORP VERWOERDBURG DAPARK, VERWOERDBURG TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings It is hereby notified that application has been made in van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, aansoek gedoen is deur Josma Construction (Pro 1967, by Josma Construction (Proprietary) Limited for: prietary) Limited vir: (1) the amendment, suspension or removal of the condi Die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor tions of title of Erf 5, Wierdapark, Verwoerdburg Town waardes van Erf 5, Wierdapark, dorp Verwoerdburg ten ship in order to permit the excision of the building line on einde dit moontlik te maak om die boulyn op die erf op te the erf. hef. The application and the relative documents are open for Die aansoek en die betrokke dokumente le ter insae in inspection at the office of the Director of Local Govern k die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, B306A, Provincial Building, Pretorius Street, Preto B306A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ria and the office of the Town Clerk, Verwoerdburg until in die kantoor van die Stadsklerk, Verwoerdburg tot October 198. Oktober 198. Objections to the application may be lodged in writing Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober with the Director of Local Government, at the above ad 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by dress or Private Bag X37, Pretoria, on or before 10 Ocbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien tober 198. word. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB PB KENNISGEWING 817 VAN 198 NOTICE 817 OF 198, Spengler WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: VOORGESTELDE WYSIGING, OPSKORTING OF REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: PRO OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES VAN POSED AMENDMENT, SUSPENSION OR REMOVAL ERF 9, DORP LA HOFF, KLERKSDORP OF THE CONDITIONS OF TITLE OF ERF 9, LA HOFF, KLERKSDORP TOWNSHIP Hierby word bekend gemaak dat ingevolge die bepalings van artikel 3(1) van die Wet op Opheffing van Beperkings, It is hereby notified that application has been made in 1967, aansoek gedoen is deur Jacobus Hercules Nel terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, vir, die wysiging, opskorting of opheffing van die 1967, by Jacobus Hercules Nel Spengler for, the amendtitelvoorwaardes van Erf 9, La Hoff, dorp Klerksdorp, ment, suspension or removal of the conditions of title of ten einde dit moontlik te maak om die boulyn van die erf Ed 9, La Hoff, Klerksdorp Township, in order to permit to verslap. the building line of the erf to be relaxed.

48 3136 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Die aansoek en die betrokke dokumente 16 ter insae in The application and the relative documents are open for die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, inspection at the office of the Director of Local Govern B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en ment, B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria in die kantoor van die Stadsklerk, Klerksdorp tot 10 Ok and at the office of the Town Clerk, Klerksdorp until 10 tober 198. October 198. Besware teen die aansoek kan op of voor 10 Oktober Objections to the application may be lodged in writing 198 skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur by with the Director of Local Government, at the above adbovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien dress or Private 'Bag X37, Pretoria, on or before the 10 word. October 198. Pretoria, 12 September 198 Pretoria, 12 September 198 PB 20 PB 1270 KENNISGEWING 818 VAN 198 NOTICE 818 OF 198 The following notice is published for general informa tion: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26bis(1)(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 1927), that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Mngadi Township. Town where reference marks have been established: Mngadi Township. (General Plan L No 182/198). Onderstaande kennisgewing word vir algemene infigfing gepubliseer: Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis(1)(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 1927), word hiermee bekendgemaak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Mngadi Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel. Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Mngadi Dorp. (Algemene Plan L No 182/198). D J GRUNDLINGH Landmetergeneraal D I GRUNDLINGH SurveyorGeneral KENNISGEWING 819 VAN 198 NOTICE 819 OF 198 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 155 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 155 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of LOcal Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaars, mnre G L Oosthuizen been made by the owners, Messrs G L Oosthuizen (Edms) (Edms) Bpk en mnr G L Oosthuizen (in Se hoedanigheid), Bpk and Mr G L Oosthuizen (on his own behalf), for the aansoek gedoen het om' Pretoria dorpsbeplanningskema, amendment of Pretoria Town planning Scheme, 197, by 197, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf rezoning of Portion 1 of Erf 865 and Portion 1 of Erf 86, 865 en Gedeelte 1 van Erf 86, PretoriaNoord gelee Pretoria North situated on opposite sides of Emily Hobweerskante van Emily Hobhouselaan tussen Gerrit Maritz house Avenue between Gerrit Maritz Road and Rachel de weg en Rachel de Beerstraat van "Spesiale Woon" na "Al Beer Street from "Special Residential" to "General Busigemene Besigheid". ness". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Amendment Pretoria wysigingskema 155 genoem sal word) le in die Scheme 155. Further particulars of the scheme are open kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in at the office of the Director of Local Government, Room die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae. B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van bier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aap die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 0, Pretoria 0001 at Stadsklerk, Posbus 0, Pretoria 0001 skriftelik voorgele any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 923H155 PB 923H 155 KENNISGEWING 820 VAN 198 NOTICE 820 OF 198 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 686 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 686 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms of section 6 of the Town planning and Townships Ordi 1

49 , ' 3" 1 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER ! 1 op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Stadsraad van Randburg, been made by the owner, City Council of Randburg, for aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, the amendment of Randburg Town:planning Scheme, 1976, 1976, te wysig deur die hersonering van Lot 721, Ferndale by rezoning Lot 721, Ferndale situated on Bond Street and gelee aan Bondstraat en Burkestraat van "Residensieel 1" Burke Street, from "Residential 1" with a density of "One met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Besigheid dwelling per erf" to "Business 3" subject to certain condionderworpe aan sekere voorwaardes. tions. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Randburg Amendment Randburgwysigingskema 686 genoem sal word) le in die Scheme 686. Further particulars of the scheme are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in at the office of the Director of Local Government, Room die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae. B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voor 2125 at any time within a period of weeks from the date gele word. of this notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 92132H686 PB H686 0 KENNISGEWING 821 VAN 198 NOTICE 821 OF 198 SANDTON:WYSIGINGSICEMA 791 SANDTON AMENDMENT SCHEME 791 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Two One Three Sandown been made by the owner, Two One Three Sandown (Pro (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Sandton prietary) Limited, for the amendment of Sandton Towndorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersone planning Scheme, 1980, by rezoning Erf 213, Sandown Exring van Ed 213, Sandown Uitbreiding 2 gelee aan South tension 2 situated on South Road and Adrienne Street weg en Adriennestraat van "Residensieel 1" met 'n digt from "Residential 1" with a density of "One dwelling per held van "Een woonhuis per 000 vierkante meter" tot 000 square metres" to "Residential 1" with a density of "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per "One dwelling per square metres" vierkante meter". The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 791. Further particulars of the scheme are open for Sandton wysigingskema 791 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in 8306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaislike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 216 by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die at any time within a period of weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 216 skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 92116H791 PB 92116H791 KENNISGEWING 822 VAN 198 NOTICE 822 OF 198 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 79 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 79 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Dawid Stephanus Schourie, been made by the owner, Dawid Stephanus Schourie, for aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, the amendment of Randburg Townplanning Scheme, 1976, 1976, te wysig deur die hersonering van Ed 227, Jukskei by rezoning of Erf 227, Jukskeipark situated on Juweel park gelee aan Juweelstraat van "Residensieel 1" met 'n Street from "Residential 1" with a density of "One dwel digtheid van "Een woonhuis per erf" na "Residensieel 1" ling per erf" to "Residential 1" with a density of "One met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". dwelling per m2". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Randburg Amendment Randburgwysigingskema 79 genoem sal word) le in die Scheme 79. Further particulars of the scheme are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 3e inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and

50 3138 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae. at the office of the Director of Local Government, 3rd Floor, Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applityd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 skriftelik voor 2125 at any time within a period of weeks from the date gele word. of this notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 92132H79 PB 92132H79 i KENNISGEWING 823 VAN 198 NOTICE 823 OF 198 SANDTON WYSIGINGSKEMA 777 SANDTON AMENDMENT SCHEME 777 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstigthe die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of section 6 of the Townplanning and Townships Ordinance, ), kennis dat die eienaar, Lucille Weinberger, aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema, (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owner, Lucille Weinberger, for the 1980, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 10 van amendment of Sandton Town planning Scheme, 1980, by Lot 138, Atholl Uitbreiding 1 gelet aan Dennisweg van rezoning Portion 10 of Lot 138, Atholl Extension 1 situated "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis on per Dennis Road from "Residential 1" with a density of 000 m2" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een "One dwelling per 000 m2" to "Residential 1" with a denwoonhuis per m2". city of "One dwelling per m2". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Sandton Amendment Sandton wysigingskema 777 genoem sal word) le in die Scheme 777. Further particulars of the scheme are open for kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en the in office of the Director of Local Government, Room die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae. 8306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, Pretoria bovermeldebyadres of Privaatsak X37, Pretoria en die and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 216 Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 216 skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 92116H777 PB 92116H777 KENNISGEWING 82 VAN 198 NOTICE 82 OF 198 SANDTON WYSIGINGSKEMA 787 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van has 1965), kennis dat die eienaar, Cramer Bros (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Sandton dorpsaanleg Townplanning 1980, te wysig skema, deur die hersonering van Erf 7, dorp Cramerview gelee aan Mainstraat van "Residensieel " tot "Besigheid 3" ingesluit 'n poseenheid, onderworpe aan sevoorwaardes om in kere winkels en kantore op die erf toe te laat. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat scheme wysigingskema are open 787 for genoem Sandton sal word) le in die Civic kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton Burgersentrum ter insae. SANDTON AMENDMENT SCHEME 787 The Director of Local Government gives notice in terms of section 6 of the Town planning and Townships Ordi nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application been made by the owner, Cramer Bros (Proprietary) Limited, for the amendment of Sandton Scheme, 1980, by rezoning of Erf 7, Cramerview Township situated on Main Road, from "Residential " to "Business 3" including a postal unit, subject to certain conditions order to permit the erection of shops and offices on the erf. The amendment will be known as Sandton AmendmentScheme 787. Further particulars of the inspection at the office of the Town Clerk, Sandton Centre and at the office of the Director of Local Govern ment, Room 8306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hierment, in writing at the die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur above address or Private Bag X37, cation shall be submitted to the Director of Local Govern by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 216 die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton at any time within a 216 skriftelik voorgele period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 19 September 198 PB Pretoria, 19 September 198 PB 92116H787

51 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER KENNISGEWING 825 VAN 198 NOTICE 825 OF 198 SANDTONWYSIGINGSKEMA 790 SANDTON AMENDMENT SCHEME 790 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Glenora Ivis de Giuseppe, been made by the owner, Glenora Ivis de Giuseppe, for aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema, the amendment of Sandton Townplanning Scheme, 1980, 1980, te wysig deur die hersonering van Erwe 11 en 12 by rezoning of Erven 11 and 12, Wynberg situated on geled aan Sesde Straat, Wynberg van "Residensieel 1" tot Sixth Street from "Residential 1" to "Special" for indus "Spesiaal" vir nywerheid/kommersieel doeleindes onder trial/commercial purposes subject to certain conditions. worpe aan sekere voorwaardes. The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 790. Further particulars of the scheme are open for Sandton wysigingskema 790 genoem sal word) 18 in die inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van bier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton by bovermelde adres of Privaatsak X37,Pretoria en die at any time within a period of weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 216 skriftelik voorgelo notice. word. Pretoria, Pretoria, September 198 September 198 PB 92116H790 PB KENNISGEWING 826 VAN 198 NOTICE 826 OF 198 SANDTONWYSIGINGSKEMA 773 SANDTON AMENDMENT SCHEME 773 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), kennis dat die eienaars, Lois Lilian Behrmann en Dennis Allan Hotz, aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, te wysig deur die hersone ring van Erf 102, Morningside Uitbreiding 6, gelee aan Northweg van "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir doeleindes van 'n ktins/antieke gallery, kurators en waardeer, derskantore en aanverwante doeleindes soos goedgekeur mag word deur die Plaaslike Bestuur. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Sandton wysigingskema 773 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae. Pretoria, 19 September 198 The Director of Local Government gives notice in terms of section 6 of the Town planning and Townships Ordi nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has been made by the owners, Lois Lillian Behrmann and Dennis Allan Hotz, for the amendment of Sandton Town plan ning Scheme, 1980, by rezoning Erf 102, Morningside Ex tension 6, situated on North Road from "Residential 1" to "Special" for the purpose of an art/antique gallery, cura tors and appraisers office(s) and ancillary purposes as may be approved by the Local Authority. The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 773. Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and the office of the Director of Local Government, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van bierdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 216, skriftelik voorgel8 word. Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Govern ment, in writing at the above address or Private Bag X37, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 216, at any time within a period of weeks from the date of this notice. Pretoria, 19 September 198 PB 92116H773 PB 92116H 773 KENNISGEWING 827 VAN 198 NOTICE 827 OF 198 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 795 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 795 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi k op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has P 1965), kennis dat die eienaar, Gladstone Lombard, aan been made by the owner, Gladstone Lombard, for the soek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, amendment of Randburg Town planning Scheme. 1976, by 1976, te wysig deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf rezoning Portion 1 of Erf 682, Ferndale, situated on Kent 682, Ferndale, gelee aan Kentlaan van "Residensieel 1" Avenue from "Residential 1" with a density of "One dwell

52 310 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Spe ing per ne" to "Special" for offices or flats subject to siaal" vir kantore of woonstelle onderworpe aan sekere certain conditions. voorwaardes. The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 795. Further particulars of the scheme are open for Randburg wysigingskema 795 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag 1, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die 2125, at any time within a period of weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125, skriftelik voor of this notice. gele word. Pretoria, 19 Pretoria, 19 September 198 September 198 PB 92132H795 PB KENNISGEWING 828 VAN 198 NOTICE 828 OF 198 SANDTON WYSIGINGSKEMA 776 SANDTON AMENDMENT SCHEME 776 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Frank Chadinha Jose Gon been made by the owner, Frank Chadinha Jose Gonsalves salves Chadinha and Mssrs Lara en Caroline (Pty) Ltd, Chadinha and Mssrs Lara and Caroline (Pty) Ltd, for the aansoek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema, amendment of Sandton Town planning Scheme, 1980, by 1980, te wysig deur die hersonering van Erwe 938, 939 en rezoning Erven 938, 939 and 90, Marlboro, situated on 3rd 90, Marlboro, geled aan 3de Straat en lste Straat van Street and 1st Street from "Special" for commercial pur "Spesiaal" vir kommersidle doeleindes tot "Besigheid 3" poses to "Business 3" subject to certain conditions. onderworpe aan sekere voorwaardes. The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 776. Further particulars of the scheme are open for Sandtonwysigingskema 776 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and the kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer office of the Director of Local Government, Room B306, B306, Provinsiale gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 78001, Sandton 216, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die at any time within a period of weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 78001, Sandton 216, skriftelik voorgele notice. word. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB PB KENNISGEWING 829 VAN 198 NOTICE 829 OF 198 LOUIS TRICHARDT WYSIGINGSKEMA 12 LOUIS TRICHARDT AMENDMENT SCHEME 12 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, East and West Investments been made by the owner, East and West Investments (Pro (Proprietary) Limited, aansoek gedoen het om Louis Tri prietary) Limited, for the amendment of Louis Trichardt chardt dorpsbeplanningskema, 1982, te wysig deur die her Townplanning Scheme, 1982, by rezoning of Erf 215, situasonering van Erf 215 gelee aan Krugerstraat, Louis Tri ted on Kruger Street, Louis Trichardt from "Residential 1" chardt van "Residensieel 1" tot "Besigheid 1". to "Business 1". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Louis Trichardt Louis Trichardtwysigingskema 12 genoem sal word) le in Amendment Scheme 12. Further particulars of the scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Kamer B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria Louis Trichardt and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Louis Trichardt Government, Room B306, Provincial Building, Pretorius ter insae. Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur merit, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 96, Louis Trichardt

53 1 aansoek 1 Verdere PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER Stadsklerk, Posbus 96, Louis Trichardt 0920 skriftelik voor 0920 at any time within a period of weeks from the date gele word. of this notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 9220H12 PB 9220H 12 1;.ENNISGEWING 830 VAN 198 NOTICE 830 OF 198 PIETERSBURG WYSIGINGSKEMA 2 PIETERSBURG AMENDMENT SCHEME 2 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Petrus Johannes Theobaltus been made by the owner, Petrus Johannes Theobaltus Koekemoer, aansoek gedoen het om Pietersburgdorpsbe Koekemoer, for the amendment of Pietersburg Townplanningskema, 1981, te wysig deur die hersonering van planning Scheme, 1981, by rezoning of Erf 69 situated on Erf 69 gele6 aan Hyde Close, Braamweg en Pierrestraat, Hyde Close, Braam Road and Pierre Street, Bendor, Pie Bendor, Pietersburg van "Residensieel 1" met 'n digtheid tersburg from "Residential 1" with a density of "One dwel van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met 'n ling per erf" to "Residential 1" with a density of "One digtheid van "Een woonhuis per m2". dwelling per m2". besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pietersburg Amend ' Pietersburgwysigingskema 2 genoem sal word) 16 in die ment Scheme 2. Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer open for inspection at the office of the Town Clerk, Pie B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in tersburg and at the office of the Director of Local Governdie kantoor van die Stadsklerk van Pietersburg ter insae. ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier Any objection or representations in regard to the appli die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur cation shall be submitted to the Director of Local Govern by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die ment, in writing at the above address or Private Bag X37, Stadsklerk, Posbus 111, Pietersburg 0700 skriftelik voor Pretoria and the Town Clerk, PO Box 111, Pietersburg gels word at any time within aperiod of weeks from the date of this notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 922H 2 PB.922H2 KENNISGEWING 831 VAN 198. NOTICE 831 OF KLIPRIVIERVALLEI WYSIGINGSKEMA 16 KLIPRIVIERVALLEI AMENDMENT SCHEME 16 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of section 6 of the Town planning and Townships Ordi 1965), kennis dat die eienaar, Jose Bonifacio de Carvalho, nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has gedoen het om Klipriviervalleidorpsaanleg been made by the owner, Jose Bonifacio de Carvalho, for skema, 1963, te wysig deur die hersonering van Erf 1797 the amendment of Klipriviervallei Town planning Scheme, geled aan Wargravestraat en Ewelmestraat, Henley on 1963, by rezoning of Erf 1797 situated on Wargrave Road Klip van "Spesiaal" vir 'n hotel, restaurant en woonstelle and Ewelme Road, Henley on Klip from "Special" for a tot "Spesiaal" vir winkels, hotelle, wooneenhede, restau hotel, restaurant and flats to "Special" for shops, hotels, rante, geselligheidsale, openbare garage, droogskoonma dwellingunits, restaurants, social halls, public garages, dry kers en kantore en met die toestemming van die plaaslike cleaners and offices, with the consent of local authority, owerheid enige ander gebruik behalwe hinderlike be and other use except hoxious activities. drywe. The amendment will be known as Klipriviervallei Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Amendment Scheme 16. Further particulars of the scheme Klipriviervallei wysigingskema 16 genoem sal word) le in are open for inspection at the office of the Secretary Transdie kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 3e vaal Board for the Development of Peri Urban Areas and Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pre the office of the Director of Local Government, 3rd Floor, toria en in die kantoor van die Sekretaris Transvaaise Merino Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Preto Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede ter ria. insae. Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X37, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Secretary, PO Box 131, Pretoria 0001 at by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die any time within a period of weeks from the date of this Sekretaris, Posbus 131, Pretoria 0001 skriftelik voorgele notice.. word. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB PB

54 . 312 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 KENNISGEWING 832 VAN 198 NOTICE 832 OF 198 BEDFORD VI EW WYSIGINGSKEMA 38 BEDFORDVIEW AMENDMENT SCHEME 38 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965). kennis dat die eienaar, Bedfordview Village Coun been made by the owner, Bedfordview Village Council, for cil, aansoek gedoen het om Bedfordview dorpsaanleg the amendment of Bedfordview Town planning Scheme 1, skema 1, 198, te wysig deur die hersonering van Erf 1552, 198, by rezoning of Erf 1552, Bedfordview situated on a Bedfordview gelee aan 'n munisipale grens van "Straat" municipal boundary from "Closed Street" to "General Butot "Algemene Besigheid en Algemene Garage" met 'n siness and General Garage" with a density of "One dweldigtheid van "Een woonhuis per erf'. ling per erf". Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Bedfordview Amend Bedfordview wysigingskema 38 genoem sal word) le in ment Scheme 38. Further particulars of the scheme are die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the office of the Town Clerk, Bed Kamer B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria fordview and at the office of the Director of Local Govern en in die kantoor van die Stadsklerk van Bedfordview ter ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, insae. Pretoria. Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the appli tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier cation shall be submitted to the Director of Local Governdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, A by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 3, Bedfordview 2008 Stadsklerk, Posbus 3, Bedfordview 2008 skriftelik voorgete at any time within a period of weeks from the date of this I word. notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB PB KENNISGEWING 833 VAN 198 NOTICE 833 OF 198 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Di mentioned Act that the undermentioned application have rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae 18 by been received by the Director of Local Government and Kamer B506, Transvaalse Provinsiale Administrasie are open for inspection at Room B506, Transvaal Provin Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, en in die kantoor van cial Administration Building, Pretorius Street, Pretoria, die betrokke plaaslike bestuur. and at the offices of the relevant local authority. Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria, ingedien word. Pretoria, 19 September 198 Mnr Pieter Venter, vir 1. the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 226, Kempton Park Township in order to permit the erf being used for parking; and 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 226, dorp Kemptonpark ten einde dit moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir parke ring; en Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing with the Director of Local Government, at the above address or Private Bag X37, Pretoria. Pretoria, 19 September 198 Mr Pieter Venter, for 2. die wysiging van die Kemptonpark dorpsbeplanning 2. the amendment of the Kempton Park skema, 1952, deur die Townplanning hersonering van die erf van "Spe Scheme, 1952, siale Woon" tot "Parkering". by the rezoning of the erf from "Special" to "Parking". Die wysigingskema sal bekend staan as Kemptonpark This amendment scheme will be known as wysigingskema 196. Kempton Park Amendment Scheme 196. PB PB Ulysses Shomalistas, vir Ulysses Shomalistas, for 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 88, dorp Springs ten einde dit 1. the amendment, suspension or removal of the condimoontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir kantore tions of title of Erf 88, Springs Township in order to peren/of woonstelle; en mit the erf being used for offices and/or flats; and 2. die wysiging van die Springs dorpsaanlegskema, 1, 2. the amendment of the Springs Town planning Scheme, 198, deur die hersonering van die erf van "Spesiale 1, 198, by the rezoning of the erf from "Special Residen Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot tial" with a density of "One dwellinghouse per err to "Spesiaal" vir kantore en/of woonstelle. "Special" for offices and/or flats.

55 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER Die wysigingskema sal bekend staan as Springswysiging This amendment scheme will be known as Springs W skema 1/299. Amendment Scheme 1/299. ' kk PB PB Current Investments (Proprietary) Limited, vir Current Investments (Proprietary) Limited, for 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Resterende Gedeelte van Erf 335, dorp 1. the amendment, suspension or removal of the condi Parktown Noord ten einde dit moontlik te maak dat die lions of title of Remaining Extent of Erf 335, Parktown bestaande geboue op die erf gebruik kan word vir kantoor North Township in order to permit the buildings on the erf doeleindes; en being used for office purposes; and 2. die wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanning 2. the amendment of the Johannesburg Town planning skema, 1979, deur die hersonering van die erf van "Resi Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from "Residential densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per " with a density of "One dwelling per m2" to "Busim2" tot "Besigheid " onderhewig aan sekere voor ness " subject to certain conditions. waardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema PB PB Stadsraad van Johannesburg, vir The City Council of Johannesburg, for 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel L the amendment, suspension or removal of the condi voonvaardes van Lotte 567 en 568, dorp Parktown ten tions of title of Lots 567 and 568, Parktown einde dit moontlik te maak dat die lone gebruik kan word Township in vir kantoordoeleindes; en order to permit the lots being used for offices; and 2. die wysiging van die Johannesburg 2. the amendment of the dorpsbeplanning Johannesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the lots from "Residenskema, 1979, deur die hersonering van die lone van "Resi " tial 1 densieel 1" tot "Besigheid " onderhewig aan sekere voor to "Business " subject to certain conditions. waardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Amendment Scheme Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburgwysigingskema PB PB George Boris Babaya, for George Boris Babaya, vir 1. the amendment, suspension or removal of the condi 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Lot 820, Parktown Township in order to voorwaardes van Lot 820, dorp Parktown ten einde dit permit the lot being used for the erection of medium denmoontlik te mask dat die lot gebruik kan word vir die op sity residential units; and rigting van medium digtheid residensiele eenhede; en 2. the amendment of the Johannesburg Town planning 2. die wysiging van die Johannesburg dorpsbeplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the lot from "Residential skema, 1979, deur die hersonering van Lot 820 van "Resi 1" to "Residential 3". densieel 1" tot "Residensieel 3". This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg Amendment Scheme wysigingskema PB PB Park Eleven (Proprietary) Limited, for Park Eleven (Proprietary) Limited, vir 1. the amendment, suspension or removal of the condi 1. die wysiging, opskorting of opheffing van die titeltions of title of Erf 18, Bedfordview Township in order to voorwaardes van Erf. 18, dorp Bedfordview ten einde dit permit the erf being used for the erection of low density of moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir die op fives; and rigting van lae digtheid kantore; en 2. the amendment of the Bedfordview Town planning 2. die wysiging van die Bedfordviewdorpsaanlegskema, Scheme, 198, by the rezoning of the erf from "Special Re 198, deur die hersonering van die erf van "Spesiaal Resi sidential" with a density of "One dwelling per erf' to densieel" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot "General Business". "Algemene Besigheid". This amendment scheme will be known as Bedfordview Die wysigingskema sal bekend staan as Bedfordviewwy Amendment Scheme 1/350. sigingskema 1/350. PB PB Fiona Nafte, for the amendment, suspension or removal Fiona Nafte, vir die wysiging, opskorting of opheffing of the conditions of title of Portion of Erf 133, Victory van die titelvoorwaardes van Gedeelte van Erf 133, dorp Park Extension 6 Township in order to permit that the Jo Victory Park Uitbreiding 6 ten einde dit moontlik te maak hannesburg Townplanning Scheme, 1979, control the dat die Stadsraad van Johannesburg die boulyn op Erf 133, building line applicable on Erf 133, Victory Park Extension Victory Park Uitbreiding 6 beheer. 6. PB PB

56 31 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Matthew Levy, vir die wysiging, opskorting of opheffing Matthew Levy, for the amendment, suspension or re van die titelvoorwaardes van Erf 1633, dorp Benoni ten moval of the conditions of title of Ell 1633, Benoni Town. einde dit moontlik te maak dat die erf vir spreekkamers vir dokters en tandartse gebruik kan word. ship in order to permit the erf being used for doctors and dentist consulting rooms. P PB Abraham Johannes Kruger, vir die wysiging, opskorting Abraham Johannes Kruger, for the amendment, suspenof opheffing van die titelvoonvaardes van Erf 58, dorp sion or removal of the conditions of title of Erf 58, Gro Groblersdal ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir blersdal Township in order to permit the erf being used for 'n winkelsentrum gebruik kan word. a shopping centre. PB PB KENNISGEWING 83 VAN 198 NOTICE 83 OF 198 BARBERTON WYSIGINGSKEMA 22 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 22 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Town planning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, PDB Investments (Pty) Ltd, been made by the owner PDB Investments (Pty) Ltd, for aansoek gedoen het om Barbertondorpsaanlegskema, the amendment of Barberton Town planning Scheme, 197, te wysig deur die byvoeging van die volgende tot 197, by the inclusion of the following to column (3) part (i) kolom (3) deel (i) in gebruikstreek XV van Klousule 18 in use zone XV of Clause 18 Table "E": "Business build Tabel "E"; "Besigheidsgeboue, winkels en kafees" van ings, shops and cafes" applicable only on Erven 1008, 1009, toepassing slegs op Erwe 1008, 1009, 1019 en 1020, Barber 1019 and 1020, Barberton, situated on President Street and ton, seta aan Presidentstraat en Van der Bylstraat. Van der Byl Street. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Barberton Amend Barbertonwysigingskema 22 genoem sal word) 16 in die ment Scheme 22. Further particulars of the scheme are kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provin open for inspection at the office of the Town Clerk, Barsiale gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria en in berton and at the office of the Director of Local Governdie kantoor van die Stadsklerk van Barberton ter insae. ment, Provincial Building, Room B306, Pretorius Street, Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier Any objection or representations in regard to the applicdie kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ation shall be submitted to the Director of Local Governby bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die ment, in writing at the above address or Private Bag X37, Stadsklerk, Posbus 33, Barberton 1300, skriftelik voorgele Pretoria and the Town Clerk, PO Box 33, Barberton 1300, word. at any time within a period of weeks from the date of this 'notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB PB KENNISGEWING 835 VAN 198 NOTICE 835 OF 198 I JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1262 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1262 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie The Director of Local Government gives notice in terms op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van of section 6 of the Town planning and Townships Ordi 1965), kennis dat die eienaars, Joao da Cunha Montenegro nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has en Arthur da Cunha, aansoek gedoen het om Johannes been made by the owners, Joao da Cunha Montenegro and burg dorpsaanlegskema, 1979, te wysig deur die hersone Arthur da Cunha, for the amendment of Johannesburg ring van Lot 312, La Rochelle, gelee in Sesde Straat van Townplanning Scheme, 1979, by rezoning Lot 312, La Ro "Residensieel " tot "Spesiaal" onderhewig aan spesiale chelle, situated in Sixth Street from "Residential " to voorwaardes. "Special" subject to the special conditions. Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Johannesburg Amend Johannesburg wysigingskema 1262 genoem sal word) 16 in ment Scheme Further particulars of the scheme are die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Provinsiale gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria nesburg and at the office of the Director of Local Governen in die kantoor vad die Stadsklerk van Johannesburg ter ment, Provincial Building, Room B306, Pretorius Street, insae. Pretoria. Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applictyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van hier ation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 323, Johannesburg, Stadsklerk, Posbus 323, Johannesburg, skriftelik voorgele at any time within a period of weeks from the date of this word. notice. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB 922H1262 PB 922H 1262

57 1 Verwysingsnommer: PROVINCIAL GAZE 1 1 E., 19 SEPTEMBER ! KENNISGEWING 836 VAN 198 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 82 NOTICE 836 OF 198 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 82 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 6 van die Ordonnansie of section 6 of the Townplanning and Townships Ordiop Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van nance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that application has 1965), kennis dat die eienaar, Manuel De Sousa Queiroz, been made by the owner, Manuel De Sousa Queiroz, for aansoek gedoen het om Pretoriastreekdorpsaanlegskema the amendment of Pretoria Region Town planning Scheme 1, 1960, te wysig deur die hersonering van Erf 1785, Pierre 1, 1960, by the rezoning of Erf 1785, Pierre van Ryneveld van Ryneveld Uitbreiding 5, van "Spesiale Woon" met 'n Extension 5, from "Special Residential" with a density of digtheid van "Een woonhuis per erf" tat "Spesiale Woon" "One dwelling per err to "Special Residential" with a met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". (Die erf density of "One dwelling per m2". (The erf is situated is gelee aan Mustanglaan). in Mustang Avenue). Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat The amendment will be known as Pretoria Region Pretoriastreek wysigingskema 82 genoem sal word) le in Amendment Scheme 82. Further particulars of the scheme die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, are open for inspection at the office of the Town Clerk, Provinsiale Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria Verwoerdburg and at the office of the Director of Local en in die kantoor van die Stadsklerk van Verwoerdburg ter Government, Provincial Building, Room B306, Pretorius insae. Street, Pretoria. beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger Any objection or representations in regard to the applic tyd binne 'n tydperk van weke vanaf die datum van bier ation shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X37, by bovermelde adres of Privaatsak X37, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 1013, Verwoerd Stadsklerk, Posbus 1013, Verwoerdburg 010, skriftelik burg 010, at any time within a period of weeks from the voorgel8 word. date of this notice. ienige Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 PB PB KENNISGEWING 837 VAN 198 NOTICE 837 OF 198 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the township(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, docu mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 19 September 198. Pretoria for a period of 8 weeks from 19 September Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil.maak of begerig is om enige vertod in verband daar Any person who desires to object to the granting of any mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, n i of the applications or who desires to make any respresenvaatsak X37, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 8 weke tations in regard thereto, must notify the Director of Local van die datum of van caste publikasie hiervan, nl 19 Sep Government, Private Bag X37, Pretoria 0001, in writing tember 198 skriftelik en in duplikaat van sy redes in ken and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 nis stel. weeks from the date of first publication hereof. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 BYLAE ANNEXURE 7 Naam van dorp: Annlin Uitbreiding 17. Name of township: Annlin Extension 17. Naam van aansoekdoener: Henry August Enslin. Name of applicant: Henry August Enslin. Aantal erwe: Residensieel 1: 6; Residensieel 2: 1; Besig Number of erven: Residential 1: 6; Residential 2: 1; heid: 1. Business: 1. Beskrywing van grond: Hoewe 39, Wonderboom Land Description of land: Holding 39, Wonderboom Agricul bouhoewes JR. tural Holdings JR. Ligging: Die suidoostelike hoek van die!cruising by Lavenderstraat en Boragelaan. Die advertensie vervang alle vorige advertensies. Situation: The southeastern corner of the intersection of Lavender Street and Borage Avenue. This advertisement cancels all previous advertisements. PB Reference No: PB

58 316 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 KENNISGEWING 838 VAN 198 NOTICE 838 OF 198 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge The Director of Local Government hereby gives notice volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan in terms of section 58(8)(a) of the Town planning and sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, kennis dat aan Townships Ordinance, 1965, that applications to establish soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, the townships(s) mentioned in the annexure hereto, have ontvang is. been received. Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, doku The applications, together with the relevant plans, documente en inligting le ter insae by die kantoor van die Di ments and information are open for inspection at the office rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, of the Director of Local Government, Room B206(a), Se B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, tydperk van 8 weke vanaf 19 September 198. Pretoria for a period of 8 weeks from 19 September 198. Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek Any person who desires to object to the granting of any wil maak of begerig is om enige vertoe in verband daar of the applications or who desires to make any representa mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri lions in regard thereto, must notify the Director of Local vaatsak X37, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 8 weke Government, Private Bag X37, Pretoria 0001, in writing van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 19 Sep and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 tember 198 skriftelik en in duplikaat van sy redes in ken weeks from the date of first publication hereof. nis stet. Pretoria, 19 September 198 Pretoria, 19 September 198 BYLAE Naam van dorp: Heidelberg Uitbreiding 18. Naam van aansoekdoeners: Willem Christiaan Greyling; Deysel Erasmus Beleggings (Eiendoms) Beperk. ANNEXURE Name of township: Heidelberg Extension 18. Name of applicants: Willem Christiaan Greyling; Deysel Erasmus Beleggings (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Kommersieel: 2. Number of erven: Commercial: 12. Beskrywing van grond: Hoewe 6 en 8, Heidelberg Land bouhoewes. Description of land: Holding 6 and 8, Heidelberg Agri Ligging: Noordoos van en grens aan Hoewe 10, Heidel cultural Holdings. berg Landbouhoewes. Noordwes van en pens aan Ge Situation: Northeast of and abuts Holding 10, Heidel deelte 7 van die plaas Houtpoort 392 IR. berg Agricultural Holdings. Northwest of and abuts Por Verwysingsnommer: PB tion 7 of the farm Houtpoort 392 IR. Naam van dorp: Witfield Uitbreiding 22. Reference No: PB Naam van aansoekdoener: Vincent Theys. Name of township: Witfield Extension 22. Aantal erwe: Residensieel 3: 3. Name of applicant: Vincent Theys. Beskrywing van grond: Gedeelte 130 (gedeelte van Gedeelte 5) van die plaas Driefontein 85 IR. Number of erven: Residential 3: 3. Description of Land: Portion 130 (portion of Portion Ligging: Noordoos van en pens aan Pad P63/I. Suidoos 5) of the farm Driefontein 85 IR. van en grens aan Gedeelte 29 van die plaas Driefontein 85 IR. Situation: Northeast of and abuts Road P63/1. South east of and abuts Portion 29 of the farm Driefontein 85 IR. Verwysingsnommer: PB Naam van dorp: Rayton Uitbreiding 2. Reference No: PB Name of township: Rayton Extension 2. Naam van aansoekdoeners: Hermanus Gerhardus Raman; Die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Name of applicants: Hermanus Gerhardus Raman; Buitestedelike Gebiede en Straalkor Beleggings (Eien Transvaal Board for the Development of PeffUrban doms) Beperk. Areas and Straalkor Beleggings (Eiendoms) Beperk. Aantal erwe: Residensieel 1: 170 erwe; Residensieel 2: 1 Number of erven: Residential 1: 170 erven; Residential erf; Besigheid: 1 erf; Openbare Oopruimte: 2 erwe. 2: 1 erf; Business: 1 erf; Public Open Space: 2 erven. Beskrywing van pond: Gedeelte 27 ('n gedeelte van Ge Description of land: Portion 27 (a portion of Portion 15); deelte 15); Gedeelte 1 ('n gedeelte van Gedeelte 0) en Portion 1 (a portion of Portion 0) and Portion 2 (a por Gedeelte 2 ('n gedeelte van Gedeelte 0). Almal van die tion of Portion 0). All of the farm Rooikopjes 83 JR. plaas Rooikopjes 83 JR. Situation: North east of and abuts Rayton Extension 1 Ligging: Noordoos van en grens aan die dorp Rayton Township. North of and abuts Portion 50. Uitbreiding I. Noord van en grens aan Gedeelte 50. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Erandpark Extension 3. Naam van dorp: Erandpark Uitbreiding 3. Name of applicant: Stand 28, Erand Properties (Prop Naam van aansoekdoener: Stand 28, Erand Properties rietary) Limited. (Proprietary) Limited. Number of erven: Special for offices: ; Public Open Aantal erwe: Spesiaal vir kantore:. Space. ill

59 ' PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER i Beskrywing van grand: Hoewe 28, Erand Landbouhoewes Uitbreiding of land: Holding 28, JR.Description 1 Holdings Extension 1 JR. Erand Agricultural Ligging: Suid van en langs Negende Weg. Noord van Situation: South and abuts Ninth Road. North of and Hoewes 12 en 13. abuts Holdings 12 and 13. r i Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Mountain View Uitbreiding 3. Name of township: Mountain View Extension 3. I Naam van aansoekdoeners: Ranko Sakota & Francesco Name of applicant: Ranko Sakota & Francesco Ann Sti Ann Stiponovich. ponovich. Aantal erwe: Kommersieel: 2. Number of erven: Commercial: 2. Beskrywing van grand: Resterende Gedeelte van Ge Description of land: Remaining Extent of Portion of deelte van plaas Daspoort 319 JR. the farm Daspoort 319 JR. Ligging: Gelee wes van en grens aan Roseville Uitbrei Situation: Situated west of and abuts Roseville Exten ding 2 en oos van bestaande Mountain View Uitbreiding 2. sion 2 and east of the existing Mountain View Extension 2. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Klerksoord Uitbreiding 5. Name of township: Klerksoord Extension 5. Naam van aansoekdoeners: Johannesburg Consolidated Investments Company Limited, Deelge Investments (Pty) Ltd, Witboerdery (Edms) Bpk. Name of applicants: Johannesburg Consolidated Investments Company Limited, Deelge Investments (Pty) Ltd, Witboerdery (Edms) Bpk. Aantal erwe: Besigheid: 1; Nywerheid: 129; Openbare Number of erven: Business: 1; Industrial: 129; Public Oopruimte: 2. Open Space: 2. Beskrywing van grond: Gedeeltes 15 tot 17 en 16 (gedeeltes van Gedeelte 1) en Gedeelte 160 (gedeelte van Gedeelte 153) van die plaas Witfontein No 301 JR. Ligging: Wes en noord van Pretoria Noord in die noordoostelike eindpunte van die Akasia Gebied. Description of land: Portion 15 to 17 and 16 (portions of Portion 1) and Portion 160 (portion of Portion 153) of the farm Witfontein No 301 JR. Situation: West and north of Pretoria North in the northeastern extremity of the Akasia Area. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Erandpark Uitbreiding 2. Name of township: Erandpark Extension 2. Naam van aansoekdoener: Aaron Rosen. Aantal erwe: Spesiaal vir: 10 erwe. Name of applicant: Aaron Rosen. Number of erven: Special for: 10 erven. Beskrywing van grand: Hoewe 37, Erand Landbou Description of land: Holding 37, Erand Agricultural hoewes JR. Holdings JR. Ligging: Suid en aangrensend aan New Road en tussen Situation: South and abuts New Road and between Hoewes 38 en 36. Holdings 38 and 36. PB Reference No: PB IVerwysingsnommer: Naam van dorp: Equestria Uitbreiding 6. Name of township: Equestria Extension 6. Naam van aansoekdoeners: Instituut vir Buitelandse Name of applicant: Instituut vir Buitelandse Reg & Reg & Regsvergelyking. Regsvergelyking. Aantal erwe: Residensieel 1: 8; Residensieel 2: 1. Number of erven: Residential 1: 8; Residential 2: 1. Beskrywing van grond: Hoewe 21, Willow Glen Land Description of land: Holding 21, Willow Glen Agricul bouhoewes. tural Holdings. Ligging: Gelee suidoos van La Montagne. Oos van Die Wilgers en direk noord van Faerie Glen. Situation: Situated south east of La Montagne. East of Die Wilgers and directly north of Faerie Glen. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Brits Uitbreiding 8. Naam van aansoekdoener: Marthinus Christoffel Barnard. Aantal erwe; Nywerheid: erwe; Openbare Oopruimte. Beskrywing van grond: Gedeelte 66 ('n gedeelte van Gedeelte 15) van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes No 27 JO. Name of township: Brits Extension 8. Name of applicant: Marthinus Christoffel Barnard. Number of erven: Industrial: erven. Description of land: Portion 66 (a portion of Portion 15) of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes No 27 JQ. Ligging: Suidwes en grensend aan Barnardstraat. Noord Situation: Southwest and abuts Barnard Street. Northoos en grensend aan Brits Uitbreiding 39. east and abuts Brits Extension 39. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB

60 318 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Naam van dorp: Pyramid. Name of township: Pyramid. Naam van aansoekdoener: Die SuidAfrikaanse Abat Name of applicant: Die Suid Afrikaanse Abattoirkorpo toirkorporasie. rasie. Aantal erwe: Nywerheid 2: 23; Spesiaal vir: 12; Open Number of erven: Industrial 2: 23; Special for: 12; Public bare Oopruimte: 2. Open Space: 2. Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Ge Description of land: Remaining Extent of Portion 5 (por deelte 5 ('n gedeelte van Gedeelte I) Waterval No 273 JR. tion of Portion 1) Waterval No 273 JR. Ligging: Noord van Magaliesberge gelee ongeveer Situation: North of Magaliesmountain, approximately 20 km noord van Pretoria Kerkplein en grens aan die 20 km north of Church Square and abuts the westside of the westekant van die spoorwegreserwe by Pyramid Stasie. railway reserve at Pyramid Station. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB Naam van dorp: Moreletapark Uitbreiding 22. Name of township: Moreletapark Extension 22. Naam van aansoekdoener: Nestel Holdings (Edms) Be Name of applicant: Nestel Holdings (Edms) Bpk. perk. Number of erven: Residential 1: 263; Business: 1; Spe Aantal erwe: Residensieel 1: 263; Besigheid 1; Spesiaal cial for garage: 1; Public Open Space: 1. vir garage: 1; Openbare Oopruimte: 1. Description of land: Portion 102, 10 (portions of Por Beskrywing van grond: Gedeelte 102, 10 (gedeeltes van tion 53), Portion 128 (portion of Portion 127) of the farm Gedeelte 53), Gedeelte 128 (gedeelte van Gedeelte 127) Garsfontein 37 JR.. van die plaas Garsfontein 37 JR. Situation: Situated south east of proposed Moreleta Ligging: Gelee ten suidooste van voorgestelde Morele park Extension 18. Southwest of Portion 98 and west of tapark Uitbreiding 18, ten suidweste van Gedeelte 98 en Portion RE/127 of the farm Garsfontein 37 JR. ten weste van Gedeelte RG/127 van die plaas Garsfontein 37 JR. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Vorna Valley Extension 15. Naam van dorp: Vorna Valley Uitbreiding 15. Name of applicant: Dawid James Kleynhans. Naam van aansoekdoener: Dawid James Kleynhans. Number of erven: Residential 2: 2 erven. Aantal erwe: Residensieel 2: 2 erwe. Description of land: Portion 19 of Holding 7, Halfway House Estates, Midrand. Beskrywing van grond: Gedeelte 19 van Hoewe 7, Halfway House Estate, Midrand. Situation: Southeast and abuts Berger Road. Southwest and abuts Portions and 6. Ligging: Suidoos en langs Bergerweg. Suidwes en tangs Gedeeltes en 6. Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Vanderbijlpark C W 8 Extension 1. Naam van dorp: Vanderbijlpark C W 8 Uitbreiding 1. Name of applicant: David Jacobus Pieterse. Naam van aansoekdoener: David Jacobus Pieterse. Number of erven: Industrial: 2. Aantal erwe: Nywerheid: 2. Beskrywing van grond: Gedeelte 20 van die plaas Van derbijlpark 550 IQ. Ligging: Suidwes van en grens aan Curie Boulevard en wes van en grens aan Gedeelte 7 van die plaas Vanderbijlpark 550 IQ. Description of land: Portion 20 of the farm Vanderbijlpark 550 IQ. Situation: Southwest of and abuts Curie Boulevard and west of and abuts Portion 7 of the farm Vanderbijlpark 550 IQ. Verwysingsnommer: PB Reference No: PB

61 0 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE KON'TRAK RFT 123/8 CONTRACT RFT 123/8 TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION KENNISGEWING AAN TENDERAARS NOTICE TO TENDERERS TENDER RFT 123 VAN 198 TENDER RFT 123 OF 198 Die herstel en herseel van paaie P157I en P361 (R21) in die Pretoriastreek. The repair and resealing of roads P157 I and P36I (R21) in the Pretoria Region. Tenders word hiermee van ervare kontrakteurs vir boge Tenders are hereby invited from experienced contrac noemde diens gevra. tors for the abovementioned service. Tenderdokumente, met inbegrip van 'n stel tekeninge, is Tender documents, including a set of drawings, may be by die Direkteur, Transvaalse Paaiedepartement, Kamer obtained from the Director, Transvaal Roads Department, D 307, Provinsiale Gebou, Kerkstraat, Privaatsak X197, Room D 307, Provincial Buildings, Church Street, Private Pretoria, verkrygbaar teen die betaling van 'n tydelike de Bag X197, Pretoria, on payment of a temporary deposit of posito van R100,00 (eenhonderd rand). Hierdie bedrag sal 8100,00 (one hundred rand). This amount will be refunded terugbetaal word, mits 'n bona fide tender ontvang word provided a bona fide tender is received or all such tender of alle sodanige tenderdokumente binne 1 dae na die slui documents are returned to the office of issue within 1 I tingsdatum van die tender aan die uitreikingskantoor te days after the closing date of the tender. ruggestuur word. the schedule of quantities will be 'n Bykomende afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal proavnideadddfriteieonoafichcoarpgye.of gratis verskaf word. An engineer will meet intending tenderers on 26 Sep 'n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 26 Sep tember 198 at 09h30 at the Jan Smuts Holiday Inn to in tember 198 om 09h30 by die Jan Smuts Holiday Inn ont spect the site with them. The engineer will not be available moet om saam met hulle die terrein te gaan besigtig. Die for inspection purposes on any other occasion and ten ingenieur sal by geen ander geleentheid vir besigtigings derers are, therefore, requested to be present on the said doeleindes beskikbaar wees nie, en tenderaars word der date. halwe versoek om op gemelde datum teenwoordig te wees. Tenders, completed in accordance with the conditions in Tenders, ooreenkomstig die voorwaardes in die ten the tender documents, in sealed envelopes endorsed "Ten derdokumente ingevul, in verseelde koeverte waarop der RFT 123/198 should reach the Chairman, Transvaal "Tender RFT 123/198 geendosseer is, moet die Voorsit Provincial Tender Board, PO Box 100, Pretoria, before ter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad, Posbus 100, Pre 11h00 on Friday, 19 October 198, when the tenders will be toria, voor 11h00 op Vrydag, 19 Oktober 198 bereik wan opened in public. neer die tenders in die openbaar oopgemaak sal word. Should the tender documents be delivered by messenger. Tenders wat per bode/persoonlik afgelewer word, moet /personally, they should be placed in the Formal Tender voor 11h00 in die forrnele tenderraadbus by die navraag Box at the enquiry office in the foyer of the Provincial kantoor in die voorportaal van die Provinsiale Gebou by Building at the Pretorius Street main public entrance (near die hoofingang, Pretoriusstraat, (naby die hoek van Bos Bosman Street corner), Pretoria, before 11h00. manstraat), Pretoria ;geplaas word. The Transvaal Provincial Administration shall not bind Die Transvaalse Provinsiale Administrasie verbind hom itself to accept the lowest or any tender or to furnish any nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige reason for the rejection of a tender. cede vir die afwysing van 'n tender te verstrek nie. Tenders shall be binding for ninety (90) days. Tenders is vir negentig (90) dae bindend. S.F. NEL Voorsitter: Transvaalse Provinsiale Tenderraad S.F. NEL Chairman: Transvaal Provincial Tender Board

62 3150 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 TENDERS. L.W. Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die slufftingsdatum nog nie verstreke is nie, word nie in hierdie kennisgewing herhaal nie. Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda tum gepubliseer. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. TENDERS. N.B. Tenders previously published and where the closing dates have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders are normally published 35 weeks before the closing date. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope Tenders are invited for the following services / supword ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descripaangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): tion tenders are for supplies): Beskrywing van Tender. Sluitingsdatnm Tender Description oftender Closing Date WFTB 16/8 Verre OosRandse Hospitaal, Springs: Installering van lugversorging/far East Rand Hospital, Springs: In stallation of air conditioning. Item 201/ /10/198 WFTB 17/8 Onderwyskollege, Pretoria: Oprigting van kombuis, eetsaal en matronebtok/erection of kitchen, dining hall and matrons' block. Item 1002/ /10/198 WFTB 18/8 Hoerskool F H Odendaal, Pretoria: Installering van sentrale verwarmingstelseuinstallation of 'central heating system. Item 100/ /10/198 WFTB 19/8 Transvaalse Gedenkinstituut vir Kindergesondheid en ontwikkeling. Johannesburg: Omskepping van saal/transvaal Memorial Institute for Child Health and Development. Johannesburg: Conversion of ward Item 12/7//093/006 19/10/198 WFTB 20/8 Hotrskool Jan de Klerk. Krugersdorp: Veranderings aan huisvlytsentrum/alterations to housecraft centre Item 11/7//0726/01 19/10/198 WFTB 21/8 Nigelse Hospitaal: Installering van 'n 350kVA kragopwekker/nigel Hospital: Installation of a 350 kva generator. Item 2073/71 19/10/198 WFTB 22/8 Discovery Primary School, Roodepoort: Aanbouings en veranderings/additions and alterations Item 1027/ /10/198 WFTB 23/8 PretoriaWes hospitaal: Oprigting van 'n tweeklaskamerkleuterskoovpretoria West Hospital: Erection of a two classroom nursery school. Item 2003/820 19/10/198 WFTB 2/8 Krugersdorp Kliniekskool: Oprigting/Krugersdorp Clinic School: Erection. Item 1025/ /10/198 HA 1/32A/8 Naelstringklem me/umbilical cord clamps 12/10/198 HA 1/33A/8 Hartkleppe/Heart valves 12/10/198 HD 1/3/8 Afdeling en teatermeubels en benodigdhede vir hospitale/ward and theatre furniture and accessories for hospitals 23/11/198 HA 1/15/8 ROntgenstraalfilms, chemikaliee en outomatiesc rontgenstraal filmprosesseerders/x ray films, chemicals and automatic X ray film processors 26/10/198 TOD 2A/V/2/8 Vervoer van leerlinge, ondenvysers, onderwyskollegestudente en universiteitstudente van die Transvaalse Onderwysdepartement deur middel van busse wat deur beamptes van die Onderwysdepartement goedgekeur is, vanaf Transvaalse skole, onderwyskolleges en universiteite, na veldskole en terug/conveyance of Transvaal Education Department pupils, teachers, students of colleges of education and university students, by means of buses approved by the Education Department. from Transvaal schools, colleges of edu cation and universities, to veld schools and back 12/10/198 TED 2AN/2/8 RFT 60/8P 15, 20 en 25sitplekpassasiersbusse op tydperkgrondslag/i5, 20 and 25seat passenger buses on period basis. 09/11/198 HA 2/72/8 Anroskoopteleskoop: Kalafong hospitaal/arthroscope telescope: Kalafong Hospital 19/10/198 HA 2/73/8 Ortopediese boor: Kalafonghospitaal/Orthopaedie drill: Kalafong Hospital 19/10/198 HA 2/7/8 Mothele pasientmonitor vir die registrasie van EKG: H F VenvoerdhospitaaUMobile patient monitor for the registering of ECG: H F Venvocrd Hospital 19/10/198 HA 2/75/8 Nukleere kardiologie spanningstafel: H F Verwoerd hospitaal/nuclear cardiology stress table: H F Verwoerd Hospital 19/10/198 HA 2/76/8 Halogeenlig vir intrakraniale monitor 11 F Verwoerd hospitaal/halogen light for intracranial monitor: H F Verwoerd Hospital 19/10/198 HA 2/77/8 Ginekologiese ondersoektafel: Tembisa hospitaal/gynaecological examination table: Tembisa Hospital 19/10/198 HA 2/78/8 Fetale hart monitors: Tembisa hospitaal/foetal heart monitors: Tembisa Hospital 19/10/198 HA 2/79/8 Digitale fluoroskopiese stelsel: Kalafonghocpitaal/Digital fluoroscopic system: Kalafong Hospital 19/10/198 HA 2/80/8 Neonatale monitor: H F Verwoerd hospitaal/neonatal monitor: H F Verwoerd Hospital 19/10/198 HA 2/81/8 Kardiotokograafmonitor: Pietersburgse Hospitaal/Cardiotocograph monitor: Pietersburg Hospital 19/10/198

63 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER II. BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike 1. The relative tender documents including the Administration's oftendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onder facial tender forms, are obtainable on application from the relative staande adresse verkrygbaar. SodaniFe dokumente as merle enige address indicated below. Such documents and any tender contract tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opge conditions not embodied in the tender documents are also available neem is nie, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: (or inspection at the said address: Kantoor in Nuwe Provinsiale Office in New Provincial Building, Tender Posadres to Gebou, Pretoria Tender Postal address Pretoria verwysing Pretoria Ref Pretoria Kamer Verdie Foon Room Phone No. Blok ping Pretoria No. Block Floor Pretoria ' HA 1 & Direkteur van A900 A HA 1 & Director of Hospital A900 A HA 2 Hospitaaldienste, HA 2 Services, Private Privaatsak X221. Bag X221. HB en Direkteur van A819 A HB and Director of Hospital A819 A HC Hospitaaldienste, HC Services. Private Privaatsak X22I. Bag X221. III HD Direkteur van A823 A HD Director of Hospital A823 A Hospitaaldienste, Services, Private Bag X22I. Privaatsak X221. PFT Provinsiale Sekre A1020 A PFT Provincial Secretary A1020 A tans (Aankope (Purchases and en Voorrade). Pri Supplies), Private vaatsak X6. Bag X6. RFT Direkteur Trans 0307 D RFT Director, Transvaal D307 D vaalse Paaie Roads department, Pri Department, Pri vaatsak X197. vate Bag X197. TOD Direkteur, Trans 633 Sentrakor TED Director, Transvaal 633 Sentrakor TOD 100 vaalse Onder. 625 gebou TED 100 Education De 625 Building wysdepartement, partment, Private Pnvaatsak X76. Bag X76. WFT Direkteur, Trans C119 C WFT Director, Transvaal C119 C vaalse Werkede Department of partement, Pri Works, Private vaatsak X228. Bag X WFTB Direkteur, Trans E103 E WFTB Director, Transvaal E103 E vaalse Werkede Department of partement, Pri Works, Private vaatsak X228. Bag X Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tentender aan te neem nie en behou horn die reg voor om 'n gedeelte van der and reserves the right to accept a portion of a tender. 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis 3. All tenders must be submitted on the Administration's official trasie voorgele word. tender forms.. ledere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert inv. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad dien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Proven dressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box siale Tenderraad, Posbus 100, Pretoria, en moat duidelik van die 100, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the ten opskrif voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te derer's name and address, as well as the number, description and clos toon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die ten ing date of the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman der. Inskrywings moet teen 11h00 op die sluitingsdatum Inerbo aange by on the closing date indicated above. toon, in die Voorsitter se hande wees. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word, moat hulle teen 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 11h00 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale vincial Building at the Pretorms Street main entrance (near Bosman Gebou by die hoofingang. aan Pretoriusstraat se kant (naby die hock Street corner), Pretoria, by 11h00 on the closing date. van Bosmanstraat), Pretoria. J.F. Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad. 5 September September 198 J.F. Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board.

64 I staande 3152 PROVINS1ALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices By Local Authorities I STADSRAAD VAN KEMPTONPARK Clerk, PO Box 13, Kempton Park, not later TOWN COUNCIL OF SPRINGS than 22 October, 198. PROKLAMERING VAN 'N PAD The object of the petition is to proclaim a PROCLAMATION OF ROAD IN SPRINGS road over the Remaining Extent of Portion 5 TOWNSHIP Kennisget,ving geskied hiermee ingevolge of the farm Zuurfontein 33 IR by which Road die bepalings van artikel 5 van Ordonnansie 51 is diverted and widened. Notice is hereby given in terms of section 5 1 van 190, soos gewysig, dat die Stadsraad van of the Local Authorities Roads Ordinance No Kemptonpark ingevolge die bepalings van ar P T BOTHMA of 190. 'as amended, that the Town Council tikel van gemelde Ordonnansie, 'n ver Acting Town Clerk of Springs has petitioned the Administrator to soekskrif tot Sy Edele die Administrateur van Town Hall proclaim as a public road the road as described Transvaal gerig het om 'n pad soos volledig Margaret Avenue in the schedule hereto and defined by Diagram omskryf in Aanhangsel "A" hieronder te pro PO Box 13 SG No A63/8 framed by Land Surveyor S. klameer. Kempton Park de Bod from a survey performed during May Afskrifte van die versoekskrif en kaarte wat 5 September 198.Nonce 6/198 daarby aangeheg is, 16 gedurende gewone Ian A copy of the toorure ter msae in Kamer petition. diagrams and 15, Stadhuis, Mardole can be inspected sche garetlaan, Kemptonpark. during ordinary office ANNEXURE "A" hours at the office of the undersigned. Enige belanghebbende persoon wat beswaar Any teen die proklamering van die interested person who voorgestelde Description of the road appearing on Plans wishes to lode g pad wit indien, moet sodanige beswaar skrifte LO A1930/8 and A1931/8: any objection to the proclamation of the pro ik, in tweevoud indien by die Direkteur van posed road, must lodge his objection in writing Portion of Road to be known as CR Swart in duplicate with the Plaaslike Bestuur, Privaatsak X37, Pretoria Director of Local Go Drive. vernment. Private en die Stadsklerk, Posbus Bag 13, Kemptonpark X37. Pretoria and the undersigned not voor of op 22 Oktober 198. later than 20 October A road over the Remaining Extent of Por 198. Die doel van die versoekskrif is om 'n lion 5 of the farm Zuurfontein 33 pad IR by which the Road oor die Restant van Gedeelte 5 van die ptaas existingh 51 diverted and widened. A DU PLESSIS Zuurfontein 33 IR te proklameer waardeur Town Secretary Pad 51 verle en verbreed word Civic Centre P T BOTHMA Springs Waamemende Stadsklerk 5 September 198 Stadhuis STADSRAAD VAN SPRINGS Notice No 85/198 Margaretlaan Posbus 13 Kemptonpark PROKLAMERING VAN 'N PAD IN DIE SCHEDULE ' 5 September 198 DORP SPRINGS Kennisgewing No 6/198 DESCRIPTION OF ROAD Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 5 AANHANGSEL "A" van die "Local Authorities Roads Ordinance" No A road over Portion 1 van 190, soos gewysig, dat die Stadsrand van Springs 'n versoekskrif tot die Ad benvale Township. of Park Erf Stru Beskrywing van die pad wat op Planne LG A1930/6 en A1931/8 voorkom: ministrateur geng het om die pad war in die bylae hiervan omskryf word en gedefinieer Gedeelte van Pad wat bekend sal staan as word deur Diagram SG No A63/8 wat deur CR Swartrylaan. Landmeter S. de Bod opgestel is van opme PLAASLIKE BESTU UR VAN GRO dogs wat in Mei 198 gedoen is, as 'n openbare BELAARSDAL 'n Pad oor die Restant van Gedeelte 5 van i pad te verklaar. i die Plaas Zuurfontein 33 IR waardeur die be ONTWIKKELINGSBYDRAE: ERF 97 GRO Pad 51 verle en verbreed word. 'n Afskrif van die versoekskrif, kaarte en BLERSDAL bylae re ter insae by die kantoor van die on Kennis geskied hierby ingevolge artikel dergctekende tydens gewone kantoorure. I 6()(a) van die Ordonnansie op TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK Eicndomsbelasting van Planslike Besture Enige belanghebbende persoon war 'n be (Ordonnansie 11 van 1977), dat 'n waardasie PROCLAMATION OF A ROAD swaar teen die proklamenng van die voorge ingevolge artikel 51(2) van die Ordonnansie stelde paaie het, moet sodanige beswaar skrit op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordon Notice is hereby given in term sof section milk in tweevoud by die Direkteur van 5 nansie 25 van 1965), deur die waarderingsraad op of the Plaaslike Local Authorities Roads Ordinance. Bestuur' Privaatsak X37, Pretoria. bogenocmde eicndom geplaas is welke witardit of 190, as 0001 en amended, that the Town Council of die ondergetekende indien. nie later sic finual en bindend gcword het op al die Kempton Park has, in terms of section of m e as 20 Oktober 198. the bctrokke persona. said Ordinance petitioned the Honourable the Die aandag word ever gcvestig op artikel 17 Administrator of the Transvaal to proclaim a H A DU PLESSIS van die Ordonnansie op Eicndomsbelasting van road described in Annexure "A" hereunder. Burgersentrum Stadsekretaris Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie II van Copies of the petition and of the diagrams Springs 1977), wat sons volg bepaal: attached thereto are open for 198 inspection 5 dur September ing normal office hours at Room 15, Muni Kenmsgewing No 85/198 "Reg van appal teen beslissing van e waardringsraad. cipal Offices, Margaret Avenue, Kempton Park. BYLAE 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsmad verskyn het Any interested person who of verteenwoordig was desires to lodge objection any to the proclamation of the road, BESKRYWING VAN PAD met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord sons in artikel 15() bcoog ingedicn must lodge such objection in writing, in dupli care, with the of voorgele het kan teen die Director of Local beslissing van Government, 'n Pad oar Gedeelte I van Parke' 1235, Private Bag X37, sodanige road ten Pretoria opsigte waarvan hy 'n beand the Town Strubenvaledorpsgebied. swaarmaker is, binne 30 dae vanaf datum van die

65 , waar PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER publikasie in die Provinsiale Kocrant van die A notice of appeal form may be obtained from die Stadsklerk, Posbus 109, Johannesburg, kennisgewing in artikel 16()(a) genoem. of the secretary of the valuation board. 2000, &rig word. die hepalings van artikel 16(5) van toepas sing is. binne een en twintig dae na die dag F W POTGIETER A G COLLINS waarop die redes daarin genoem. aan sodanige Secretary: Valuation Board Stadsekretaris beswaarmakcr gestuur is. appel aanteken deur Municipal Offices Burgersentrum die sekretaris van sodanige road 'n kennisgewing po Box 8 Braamfontein van appel op die wyse sops voorgeskryf en in Groblersdal Johannesburg ooreenstemming met die procedure coos September 198 voorgeskryf in Lc dien en sodanige sekretaris 12 September 198 stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige ken Notice No 21/198 nisgewing van appel aan die waardeerder en aan die betrokke Pfaaslike Bestuur. CITY OF JOHANNESBURG (2) 'n Plaaslike Bestuur wat nie 'n bcswaar PROPOSED AMENDMENT TO JOHANmaker is nie. kan teen enige heslissing van 'n NESBURG TOWNPLANNING SCHEME, waarderingsraad appel aanteken op die wyse in STAD JOHANNESBURG 1979 (AMENDMENT SCHEME 125) subartikel (1) heoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur 'n heslissing van 'n waarderingsraad gcraak VOORGESTELDE WYSIGING Notice VAN is hereby given in terms of section 26 of DIE the Town planning word, and Townships Ordinance, kan op dergelike wyse. teen sodanige JOHANNESBURGSE DORPSBEPLAN 1965, that the City Council of Johannesburg has beslissing appel aanteken. NINGSKEMA, 1979 (WYSIGINGSKEMA prepared a draft town [ 125) planning scheme, to be 'n Vorm vir kennisgewing van appel kan van known as Johannesburg amendment scheme, die sekretaris van die waarderingsraad vcrkry 125. word. Kennis word hiermee ingevolge die bepalings van artikel 26 van die Ordonnansie op Dorpsbe This scheme will be an Amendment Scheme F W POTGIETER Pplanning en Dorpe. 1965, gegee dat die Stads and contains the following proposal; sekretaris; Waarderingsraad read van Johannesburg 'n ontwernorpsbeglanning!kema opgestel het wat as Johannesburg se To rezone the following erven in the township Wystgingskema 125 bekend sal stun. Munisipale Kantor of Houghton Estate: Posbus 8 Groblersdal Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit Erven , 1177, 1178, , 070 bevat die volgende voorstel: , , , 1215, 12 September , , , , 1320, Kenntsgewing No 21/198 Die hersonering van die volgende erwe in 1321, , , , RE of Houghton Estate: 159, 182, 183, 18588, , , Potions 1, 2 and RE of 198 and 199, , 1516, 1517, Potions 2 and RE of. LOCAL AUTHORITY OF GROBLERSDAL Erwe , 1178, , portion 1 and RE of , RE 1196, 1199, , , 1215, of 152, , , , 1558 ' , , , 1320, 1321, DEVELOPMENT CONTRIBUTION: ERF , , , , RE of , , R.G. van GROBLERSDAL 1631, , RE of 1653, 165, , 159, 182, , , , , , 172, 173, 197, Gedeelte 1, 2 en R.G. van 198 en 199, , , 1766, , 1512, 1516, 1517, Gedeelte en Notice is hereby given in terms of section R.G.van 1781, 1787, Portion 1 and RE of 1788, 1789, 1518, Gedeelte 1 en R.G. van 1519, ()(a) of the Local Authorities Rating Ordi 1522, , , RE of 1811, , nonce (Ordinance II of 1977), that a valuation R.G. van 152, , RE of 1821, , , , 1556, , , , have in terms of section 51(2) of the Ordinance , , on Town Planning and Townships 1609, R.G. van 1631, , R.G. van (Ordi 1900;1907 'I. 918 '1922 Portion 1 and RE of 165, , , of 1965). been placed by. the Valuation i1/ i, RE of 1952, 1953 Boardnance on the said property and has 1732, therefore 172, 173, , , 1766, 1988, , , , RE of become fixed and binding upon all persons 17/21775, , 1787, Gedeelte 1 en R.G. 2028, , 203, 20, , 2055 concerned. van 1788, 1789, , , R.G. van 2069, , , , 2278, 1811, , R.G. van 1821, , , Portion 1 and RE of 2283, , , , , , 2290, 2291, 2293, 229, 232, Portions 1, 2, 3 However, attention is directed to section 17 of , , , and RE of 23, 237, 2376, 2377, 2383, 2386, the Local Authorities Rating Ordinance, , Gedeelte 1 en R.G. van 1923, 1929, 212, 213, Portion 1 and RE of 215, 216, (Ordinance 11 of 1977), which provides as , A.G. van 1952, , , 22022, Portion 1 and RE of 225, 226 follows: 199, , , R.G. van 2028, and 235; , 203, 20, , , , , , 2278, 2280 "Right of appeal against decision of valuation nn. Gedeelte 1 en R.G. van 7781, , From Residential 1, one dwellinghouse per board. 2290, 2291, 2293, 229, 232, Gedeelte 1, 2, 3 en erf, Height Zone 0 (3 storeys) to Residential 2, R.G. van 23, 237, 2376, 2377, 2383, 2386, Height Zone 8 (2 Storeys) subject to certain 17.(1) An objector who has appeared or has 212, 213, Gedeelte 1 en R.G. van 215, 216, conditions. been represented before a valuation board, 217, 22022, Gedeelte 1 en R.G. van 225, including an objector who has lodged or pre 226 en 235; The effect of this scheme is to increase the sented a reply contemplated in section 15(), density of the sites and to permit attached or may appeal against the decision of such board in Van Residensieel 1, een woonhuis per e, rfdetached dwelling units. respect of which he is an objector within thirty Hoogtesone 0 (3 verdiepings) na Residensteel 2, days from the date of the publication in the Hoogtesone 8 (2 verdiepings) onderworpe aan Provincial Gazette of the notice referred to in Particulars of this scheme are open for inspec sekere voorwaardes. section 16()(a) or, where the provisions of tion at Room 721, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein. Johannesburg, for a period of section 16(5) are applicable. within twenty one days after the day on which the reasons referred Die uinverking van hierdie skema is om die four weeks from the date of the first publication to therein, were forwarded to such objector, by digtheid van die terreine te verhoog en om of this notice, which is 5 September 198. lodging with the secretary of such board a notice aanmekaar of vrystaande wooneenhede toe te of appeal in the manner and in accordance with bat. Any objection or representations in connec the procedure prescribed and such secretary tion with this scheme shall be submitted in shall forward forthwith a copy of such notice of writing to the Town Clerk, PO Box 109, B nderhede van hierdie skema le ter insae appeal to the valuer and to the local authority in Kamer 721, Sewende Verdieping, Burgersenconcerned. hum, Braamfontein, Johannesburg, vir 'n tyd weeks from the abovementioned date. Johannesburg, 2000, within a period of four perk van vier weke vanaf die datum waarop (2) A local authority which is not an objector A G COLLINS hierdie kennisgewing die caste keer gepubliseer may appeal against any decision of a valuation word, naamlik 5 September 198. City Secretary hoard in the manner contemplated in subsection Civic Centre r (I) and any other person who is not an objector Braamfontein but who is directly affected by a decision of a Enige beswaar of vertoe in verband met Johannesburg valuation board may. in like manner, appeal hierdie skema meet binne 'n tydperk van vier 12 September 198 against such decision." weke vanaf bogenoemde datum skriftelik aan

66 315 PROVINSIALE KOEFtANT, 19 SEPTEMBER 198 STADSRAAD VAN NIGEL STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Hierdie ontwerpskema bevat die volgende voorstel: die hersonering van Erf 79, Monu VOORGESTELDE WYSIGING VAN ment Park, van "Opvoedkundig" en Erf 13, NIGEL DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1981 V O O R G E S T E L D E D 0 R P S Monument Park, van "Openbare Straat" na BEPLANNINGSWYSIGINGSKEMA NO 105 "Openbare Oopruimte" vir die ontwikkeling Die Stadsraad van Nigel het 'n Ontwerp INGEVOLGE ARTIICEL 26 VAN ORDON van 'n Trimpark. wysigingsdorpsbeplanningskema opgestel wat NANSIE 25 VAN 1965 bekend sal staan as Wysigingskema No 28. Die eiendomme is op naam van die Stadsraad Die Stadsraad van Potchefstroom het 'n om van Pretoria geregistreer. Hierdie ontwerpskema bent die volgende weredorpsbeplannthgskema opgestel wat bevoorstel: Besonderhede van hierdie skema le ter insae kend sal staan as Potchefstroomwysiging in Kamers 6003 en 3027, Munitoria, Van der Die hersonering van 'n gedeelte van Erf 980 skema 105. Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier Ferryvale, van "Openbare Oopruimte" na "Re Hierdie skema sal 'n aysigingskema wees en weke van die datum van die eerste publikasie sidensieel 1" en "Munisipaal". van hierdie kennisgewing af, naamlik 12 bevat die voorstel dot Gedeelte 29 van Erf 121. Besonderhede van hierdie skema is ter insae Potchindustria, tans gesoneer as munisi_ September 198. in die kantoor van die Stadsekretaris, Nigel, vir Pat% hersoneer word na "Nywerheid 1". Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of 'n tydperk van vier weke van die datum van die Die hersonering sal meebring dot die cr1 wat dit aangeneem mom word. eerste publikasie van hierdie kennisgewing, huidig geensins bent word nie, vir "Nywernaamlik 12 September 198. Enige eienaar of okkupeerder van vaste eien heidfloeleindes aangewend sal word. dam binne die gebied van die Pretoria dorpsbe Enige eienaar of besitter van onroerende gskema, 197, of binne twee kilometer Besonderhede van hierdie skema le ter Plannin eiendom gelee binne die gebied waarop bogeinsae in Kamer 316 van die Munisipale kan van die grens daarvan, het die reg om teen die noemde ontwerpskema van toepassing is, of skema beswaar te maak of om vertoe ten opsigte tore Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'a binne 2 km van die grens daarvan, kan skriftelikdaarvan te rig en, indien by dit wil doers. moet tydperk van vier () weke vanaf die datum van enige beswaar indien by of vertoe tot die road righy die Stadsklerk, Posbus 0. Pretoria 0001, kcnnisgeten ie eerste publikasie van hierdie opsigte van sodaninge ontwerpskema binne binne vier weke van die eerste publikasie van wing, naamlik vier weke vanaf die eerste publikasie van hierdie hierdie kennisgewing. naamlik 12 September kennisgewing naamlik 12 September 198 en Enige beswaar of vertoe in verband met 198, skriftelik van sodanige beswaar of vertoe wanneer sodanige beswaar ingedien of vertoe hierdie skema. moet skriftelik voor in kennis stet en vermeld of hy deur die Plaaslike gerig word skriftelik vermeld of hy deur die aan die Stadsklerk, Posbus 113. Potchef Bestuur gehoor wil word of nie. plaaslike bestuur gehoor wil word of nie. groom, gerig word. P DELPORT P M WAGENER Stadsklerk Stadsklerk C 1 F DU PLESSIS Munisipale Kantore Waarnemende Stadsklerk 12 Spetember 198 Posbus September 198 Kennisgewing No 21/198 Nigel Kenmsgewing No 106/ September 198 CITY COUNCIL OF PRETORIA Kennisgewing No 101/198 TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE TORIA TOWN PLANNING SCHEME. 197: TOWN TOWN COUNCIL OF NIGEL PROPOSED TOWNPLANNING SCHEME PLANNING AMENDMENT NO 105 IN TERMS OF SECTION 26 OF OR SCHEME 1395 PROPOSED AMENDMENT OF NIGEL DINANCE 25 OF 1965 The City Council of Pretoria has prepared a TOWN PLANNING SCHEME, 1981 draft amendment to the Pretoria Town planning The Town Council of Potchefstroom has Scheme. 197, to be known as Town planning prepared capered a draft townplanning scheme to be Amendment Scheme The Town Council of Nigel has prepared a as Amendment Scheme 105. draft amendment town planning scheme, to be This draft scheme contains the following known as Amendment Scheme No 28. This scheme wilt be an amendment scheme proposal: the rezoning of Erf 79, Monument and contains the proposal that Portion 29 of Park, from "Educational" and Erf 13. Monu Erf 121, Potchindustna. presently zoned as ment Park, from "Public Road" to "Public This draft scheme contains the following "Municipal", be rezoned to "Industrial 1". Open Space" for the purposes of developing a proposal: Trim Park. The effect of the rezoning will be that the The rezoning of a portion of Erf 980 Ferryvale erf, is at present not being used, can be whic.h. from "Public Oen Space"to Residential 1"used for Industrial 1 purposes. The properties arc registered in the name of the City Council of Pretoria. and "Municipal"p. Details of this scheme are open for inspection at Room 316 of the Municipal Offices, inspec Particulars of this scheme are open for inspec Wolmarans Street, Potchefstroom, for a pe Particulars of this scheme 6003are and open 3027, to tion Munitoria, at Rooms Van tion at the office of the Town Secretary, Nigel, rind of four () weeks from the date of the first der Walt Street, Pretoria, for a period of four for a period of four weeks from the date of the publication of this notice, which is weeks from the date of the first publication of first publication of this notice which is 12 September 198. Any objection or representations in aminecthis notice, which is 12 September 198. [ion with this scheme, must be submitted in writing before to the Town Clerk, The Council will consider whether or not the PO Box 113, Potchefstroom. Any owner or occupier withinof the immovable area property to which situated the scheme should be adopted. abovementioned draft scheme applies or within 2 km of the boundary thereof may in writing C1 F DU PLESSIS Any owner or occupier of immovable proper lodge any objection with or make any repre Acting Town Clerk ty within the area of the Pretoria Town planning sentations to the Council in respect of such draft 12 September 198 Scheme, 197, or within two kilometres of the scheme within four weeks of the first publication Notice No boundary thereof, has the right to object to the of this notice, which is 12 September 198 and scheme or to make representations in respect when lodging such objection or making repre thereof and, if he wishes to do so, he shall within sentations state in writing, whether or not, he four weeks of the first publication of this notice, wishes to be heard by the Council. which is 12 September 198, inform the Town STADSRAAD VAN PRETORIA Clerk, PO Box 0, Pretoria 0001, in writing of P M WAGENER such objection or representation and shall state Town Clerk VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE whether or not he wishes to be heard by the Municipal Offices PRETORIADORPSBEPLANNINGSKEMA, Local Authority. PO Box : DORPSBEPLANNINGSWYSIGING Nigel SKEMA 1395 P DELPORT 190 Town Clerk 12 September 198 Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp 12 September 198 Notice No 101/198 wysiging van die PretoriaDorpsbeplanningske Notice No 21/198 ma, 197, opgestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplaamangswysigingskema

67 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER STADSRAAD VAN SPRINGS STADSRAAD VAN ALBERTON silting moet dit skriftelik rig aan die ondergetekende nie later nie as 3 Oktober 198. BEPALING VAN KENNISGEWING WAT STAANPLEKKE BESWARE TEEN VIRHUURMOTORS SWARTES VOORLOPIGE AANVULLENDE G E SWART WAARDERINGSLYS AANVRA Stadsklerk Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 19 tangs van artikel 65(bis) van die Ordonnansie op September 198 Kenmsgewing No 320/198 Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Alberton besluit het om die volgende parkeer. Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van mattes in strate van Alberton as staanplekke vir 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende huurmotors vir Swartes te bepaal: waardenngslys vir die boekjaar 1983/198 oop is Plek: Oostekant van Eerste Lawn, noord van TOWN COUNCIL OF BRAKPAN vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike Andties Pretoriusstraat. bestuur van Springs vanaf 1 September 198 tot 15 Oktober 198 en enige eienaar van belasbare Aantal Parkeerruimtes: AMENDMENT OF TARIFF OF CHARGES 10 eiendom of ander persoon wat begerig is cm 'n 'FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige Die besluit van die Raad le gedurende kanaangeleentheid in die voorlopige aanvullende toorure ter insae by die kantoor van die Stadse Notice is hereby given in terms of section waarderingslys, opgeteken, soos in artikel 3 kretaris, Burgersentrum, Alberton. 80B(3) of the Local Government Ordinance, van die genoemde Ordonnansie beoog, in te 1939, that the Town Council of Brakpan i has by dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom En n ge persoon via! beswaar teen die voorge special resolution further amended the tariff of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die stelae staanplekke val mask moet dit hastens op of charges for the supply of electricity promul 11 betaling van eiendomsbelasting of daarvan Oktober 198 skriftelik by die Stadsklerk..under' gated Notice 13/198 of 7 March mchen 198, vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating as amended, with effect from 1 September van enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen 198. so binne gemelde tydperk. J J PRINSLOO Stadsklerk Particulars of the amendment lie open for Burgersentrum inspection during ordinary office hours at Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van Voortrekkenveg Room 12, Town Hall Building, Brakpan, until 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Alberton 3 October 198. beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op 19 September 198 die feit dat geen persoon geregtig is om enige Kennisgewing No 2/198 Any person who desires to object to the beswaar voor die waarderingsraad te opper amendment can do so in writing to the undertensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm signed not later than 3 Oktober 198. betyds ingedien het nie. TOWN COUNCIL OF ALBERTON G E SWART I F VAN LOGGERENBERG FIXING OF STANDS FOR TAXIS FOR Town Clerk Stadsklerk September BLACKS 198Notice 320/198 Burgersentrum Suid hoofrifweg Notice is hereby given in terms of section Springs 65(bis) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Alberton has 12 September 198STADSRAAD VAN BRITS Kennisgewing No 86/198 resolved to fix the following spaces in streets in Alberton as stands for taxis for Blacks: WYSIGING VAN VERKEERSVERORDE Place: Eastern side of First Avenue, north of NINGE Andries Pretorius Street. TOWN COUNCIL OF SPRINGS Number of Parking spaces: 10 Dear word hierby ingevolge die bepalings van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die Stads NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO The resolution of the Council is open for read van Brits van voorneme is om sy Verkeers P R 0 VISION AL SUPPLEMENTARY inspection, during office hours, at the office of verordeninge, afgekondig by Administrateurs VALUATION ROLL the Town Secretary, Civic Centre. Alberton. kennisgewing 60 van 9 Februarie 199, soos gewysig, verder te wysig. Any person who wishes to object to the Notice is hereby given in terms of section 36 of proposed stands, should lodge such objection in the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 Die algemene strekking van hierdie wysiging " ' '.. writing with the Town Clerk not later than 11 is om die gelde vir stendplace ten (Ordinance opsigte van 11 of 1977), that the provisional October 198. publieke voertuie te supplementary valuation roll for the financial verhoog. year 1983/198 is open for inspection at the 1 1 PRINSLOO office of the local authority of Springs from 1 Town Clerk Afskrifte van bogemelde wysiging re ter insae September 198 to 15 October 198 and any Municipal Offices by Kamer 18, Departement van die Stadsekre owner of rateable property or other person who Civic Centre tads, Stadhuis, Bras, vir 'n tydperk van veertien so desires to lodge an objection with the Town Voortrekker Road (1) dae vanaf datum van publikasie hiervan in Clerk in respect of any matter recorded in the Alberton die Risible Koerant. provisional supplementary valuation roll as con 19 September 198 templated in section 3 of the said Ordinance Notice No 2/198 Enige persoon wat beswaar teen genoemde including the question whether or not such wysigings wens aan te teken moet dit skriftelik property or portion thereof is subject to the binne veertien (1) dae na datum van publikasie payment of rates or is exempt therefrom or in van hierdie kennisgewing in die Risible. respect of any omission or any matter from such Koerant, by ondergenoemde indien. roll shall do so within the said period. STADSRAAD VAN BRAKPAN A J BRINK The form prescribed for the lodging of an Stadsklerk objection is obtainable at the address indicated WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE Stadhuis below and attention is specifically directed to the VIR LEWERING VAN Et EICTRISITEIT Posbus 106 fact that no person is entitled to urge any Brits objection before the valuation board unless he Q250 Hiermee word ooreenkomstig artikel has timeously lodged an objection in the pre 19 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bescribed form. September 198Kennisgewing No 75/198 scour, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van Brakpan by spepale besluit die tarief van J F VAN LOGGERENBERG uelde vir die kweriug van elektrisiteit afge Town Clerk kondig by Kennisgewmg 193/198 van 7 Mann TOWN COUNCIL OF BRITS Civic Centre 198, soos gewysig, verder gewysig het met South Main Reef Road ingang 1 September 198. AMENDMENT TO TRAFFIC BY LAWS Springs Besonderhede oor die wysiging is gedu 1 September 198 rende kantoorure by Kamer 12, Stad It is hereby notified in terms of section 96 of Notice No 86/198 Inks, Brakpan, ter insae tot 3 Oktober 198. the Local Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Brits intends to amend its Iemand wat beswaar wil mask teen die wry Traffic By laws, published under Administra

68 PROV1NSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 I. 1 tor's Notice 60, dated 9 February 199, as pensation if the closing is carried out, must ville has resolved to sell the undermentioned amended. lodge his object or claim, as the case may be, property, subject to certain conditions: in writing with the undersigned not later than The general purport of the amendment is to Wednesday, 21 November 1ft:. (a) Portion 3 of the Farm Vlakplaats No 112, increase the levy charges for public vehicles. Registration Division 10. Transvaal; Copies of the abovementioned amendments A J BRINK (b) A Portion of the Remainder of Portion 1 are open for inspection at Room 18, Depart Town Clerk of the Farm Vlakplaats No 112, Registration ment of the Town Secretary, Municipal Offices, Municipal Offices Division IQ. Transvaal and Brits, for a period of fourteen (1) days from the PO Box 106 date of publication hereof in the Official Brits (c) A Portion of the Remainder of Portion Gazette of the Farm Twyfelvlakte No 105, Registration 19 September 198 Division IQ. Transvaal. Any person who has any objection to the Notice No 72/198 proposed amendments must lodge his objection 1306 Sketch 19 plans indicating the portions conin writing with the undermentioned within cemed will'lie open for inspection during office fourteen (1) days as from the date of publics hours at the Office of the Town Secretary, tion of this notice in the Official Gazette. STADSRAAD VAN CARLETONVILLE Municipal Offices, Halite Street, Carletonville, for a period of fourteen (1) days from 19 A J BRINK VERVREEMDING VAN (A) GEDEELTE 3 September 198. Town Clerk VAN DIE PLAAS VLAKPLAATS NO 112, Town Hall Any person who wishes to object REGISTRASIE AFDELING IQ. TRANS to the PO Box 106 VAAL (B) 'N GEDEELTE VAN DIE RES proposed alienation, should do so in writing to Brits the Town Clerk, PO Box 3, Carletonville 2500, TANT GEDEELTE VAN GEDEELTE not later than October 198 VAN DIE PLAAS VLAKPLAATS NO 112, 19 September 198 REGISTRASIE AFDELING 10. TRANS C J Notice No 75/198 DE BEER VAAL EN (C) 'N GEDEELTE VAN DIE Town Clerk RESTANT VAN GEDEELTE VAN DIE Municipal Offices PLAAS TWYFELVLAKTE NO 105, REGI Halite Street STRASIE AFDELING IQ TRANSVAAL Carletonville 2500 STADSRAAD VAN BRITS Kennis geskied hiermee ingevolg.e die bepa In ' r September lings van artikel 79(18)(b) van die Ordonnann198e op Notice No 78/198 Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van PERMANENTE SLUITING VAN KOCK. 1939), soos gewysig, dat die Stadsraad van STRAAT, DORP BRITS Carletonville besluit bet om onderworpe aan sekere voorwaardes die onderstaande mendom Kennis geslded hiermee ingevolge die be te verkoop: palinp van artikel 67 van die Ordonnansie op STADSRAAD VAN EVANDER (a) Gedeelte 3 Plaaslike Bestuur, No van die Plaas Vlakplaats No 17 van 1939, soos gewy 112, Registrasie Afdeling 10. Transvaal; sig, dat die Stadsraad van Brits van voomeme KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL is om Kockstraat, Brits Dorp, permanent te.96 VAN DIE ORDONNANSIE OP PLAASshut. LIKE BESTUUR, 1939 (b) 'n Gedeelte van die Restant Gedeelte van Gedeelte 1 van die Plaas Vlakplaats No 112, istrasie Afdeling 'n Sketsplan wat die straat wat Reg IQ. Transvaal en gesluit sal Die Stadsraad van Evander is van voomeme word aantoon, sal gedurende kantoorure ter (c) 'n Gedeelte van die Restant van Gedeelte om sy Begraafplaasverordeninge te wysig om insae 16 by die kantoor van die Stadsekretaris, van die Plaas TWyfelvlakte No 105, Registrasie.. Kamer C Munisipale Kantore, Van Velden a) voorsiening te maim vir 'n tariefaanpassing Afdeling IQ. Transvaal. straat, Brits, vir 'n tydperk van 60 (sestig) dae 21 September vanaf b) inwoners van Brendan 198. myndorp as inwo Sketsplanne wat die betrokke gedeeltes aan ners van Evander munisipaliteit te beskou. Enige persoon wat teen die. voorgenome toon, sal gedurende kantoorure ter insae 16 by Afskrifte van die voorgestelde wysigings 16 ter duffing beswaar wil. maak, of wat 'n eft van die Kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale insae in die kantoor van die Stadsekretaris, vergoeding sal he indien die sluiting uitgevoer Kantore, Halitestraat, Carletonville, vir 'n tyd Burgersentrum, Bolognaweg, Evander. sal word, moet sy beswaar of eis, na gelang van perk van veertien (1) dae vanaf 19 September. die geval, skriftelik by die ondergetekende in 198. Enige persoon wat beswaar teen enige van die dien nie later the as Woensdag, 21 November wysigings wil aanteken, moet sy beswaar skrifte 198. Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen lik by die Stadsklerk, Privaatsak X1017, Evandie voorgestelde vervreemding, moet sodanige der indien voor of op die veertiende dag naa Stadsklerk Posbus 3, Carletonville 2500, nie later nie as Provinsiale Koerant. Munisipale Kantore Oktober 198. Posbus 106 J BRINK beswaar skriftelik voorle aan die Stadsklerk, verskyning van hierdie kennisgewing in die Brits C J DE BEER 0250 Stadsklerk Burgersentrum 19 September 198 Munisipale Kantore Privaatsak X1017 Kenmsgewing No 72/198, Halitestraat Evander Carletonville September September 198 Kenmsgewing No 35/198 Kenmsgewing No 78/198 TOWN COUNCIL OF BRITS F J COETZEE Stadsklerk EVANDER TOWN COUNCIL PERMANENT CLOSING OF KOCK TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE STREET, BRITS NOTICE IN TERMS OF SECTION 96 OF ALIENATION OF (A) PORTION 3 OF THE THE LOCAL GOVERNMENT ORDI Notice is hereby given in terms of section 67 FARM VLAKPLAATS NO 112, REGISTRA NANCE, 1939 of the Local Government Ordinance, No 17 of 'HON DIVISION IQ, TRANSVAAL (B) A 1939, as amended, that the Town Council of PORTION OF THE REMAINDER OF POR It is the intention of the Town Council of Brits intends to permanently close Kock TION 1 OF THE FARM VLAKPLAATS NO Evander to amend its Cemetery Bylaws to Street, Brits Township. 112, REGISTRATION DIVISION IQ. TRANSVAAL AND (C) A PORTION OF a) provide for a tariff increase A sketchplan indicating the street to be THE REMAINDER OF PORTION OF THE b) regard the residents of Brendanmine closed will lie for inspection during office FARM TWYFELVLAKTE NO 105, REG village as residents of Evander hours municipality. at the office of the Town Secretary, ISTRATION DIVISION 10. TRANSVAAL Room 6, Municipal Offices, Van Velden Copies of the proposed amendments are open Street, Brits, for a period of 60 (sixty) days for inspection at the office of the Town Secretfrom 21 September 198. Notice is hereby given in terms of the provi ary.civic Centre, Bologna road, Evander. sions of section 79(18)(b) of the Local Govern Any person who wishes to object to the pro ment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), Any person desirous of objecting to any of posed closing or who will have a claim for com as amended, that the Town Council of Carleton these amendments shall do so in writing to the

69 PROVINCIAL GAZETTE. 19 SEPTEMBER Clerk, Private Bag X1017, Evander on or of publication of this notice in the Provincial STADSRAAD VAN LICHTENBURC before the fourteenth day after publication Gazette, i.e. 19 ptown September 198. hereof in the Provincial Gazette. 1 Any person who desires to record his objet WYSIGING VAN PARKEERMETER F J COETZEE tion to the said amendment must do so in writing VERORDENINGE Town Clerk to the undermentioned, within fourteen days Civic Centre after publication of this notice in the Provincial Kennis geskied hiermee ingevolge die be Private Bag X1017 Gazette. palings van artikel 96 van die Ordonnansie op Evander Plaaslike Bestuur, No 17 van 2280 H H 1939, sons gewy S VENTER sig, dat die Stadsraad van voomeme is om die 19 September 198 Town Clerk Parkeermeterverordeninge te wysig. Notice No 35/198 Civic Centre PO Box 109 Die algemene strekking van die wysiging is Johannesburg om voorsiening te maak vir die toestaan van 2000 vry parkeringsregte aan bestuurders van voer, 19 September 198 true soos omskryf in artikel 117 van die Ordon STAD JOHANNESBURG nansie op Padverkeer, Afskrifte van die beoogde wysigings 16 ter WYSIGING VAN GELDE VIR DIE VER insae by die kantoor van die Stadsekretaris vir SKAFFING VAN INLIGTING AAN DIE 'n tydperk van 1 dae vanaf publikasie bier PUBLIEK EN ALLERLEI GELDE van. STAD JOHANNESBURG Hierby word ingevolge artikel 80B(3) van die Enige persoon wat beswaar teen die bo Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis BEOOGDE STILHOUPLEK VIR TOERstaande wysiging wens aan te teken moet sodagegee dat die Read by spesiale besluit gedateer BUSSE: VON WIELIGHSTRAAT, JOHANnige beswaar skriftelik by die Stadsklerk in 28 Augustus 198 sy vasstelling van gelde vir die NESBURG handig binne 1 dae vanaf datum van Verskaffing van Inligting aan die Publiek en publikasie van hierdie kennisgewing in die Allerlei Gelde, gepubliseer by Provinsiale Hiennee word ingevolge artikel 65 bis van die Provinsiale Koerant, te wete 19 September Koerant 188 van 3 Februarie 1982, gewysig het. Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, kennis 198. gegee dat die Raad se Bestuurskomitee op 20 Die algemene strekking van die spesiale Augustus 198 besluit het dat 'n stilhouplek vir besluit is om te bepaal dat 'n geld van 50c gehef toerbusse wat deur die Johannesburgse Publi Ti HOLTZHAUSEN word in die peval waar. wanneer verbeterings op siteitsvereniging bedryf word, met ingang van 17 Wnde Stadsklerk belasbare eiendom vir die eerste keer gewaar Oktober 198 inserts word aan die oostelike Burgersentrum deer word, die datum voorsien word sonder dat kant van Von Wiellighstraat, tussen Market en Lichtenburg 'n sertifikaat uitgereik word. Presidentstraat, Johannesburg. 19 September 198 Kenntsgewing No 25/198 Die wysiging tree op 1 November 198 in Die Bestuurskomitee se besluit 16 tot 12 werking. Oktober 198 gedurende gewone kantoorure in kamer 521. Burgersentrum, Braamfontein, ter Afskrifte van die spesiale besluit 16 1 dae insae. vanaf die datum van publikasie van hierdie TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil Enigeen wat beswaar het teen die ligging van se 19 September 198, gedurende gewone die sulhourilek. moet sy beswaar niters op 12 kantoorure by die kantoor van die Read in Oktober 198 skriftelik by die ondergetekende AMENDMENT OF PARKING METER BY Kamer 5216, Burgersentrum, Braamfontein, ter indien. LAWS insae. H H S VENTER It is hereby notified in terms of section 96 of Enisiemand wat beswaar teen die senoemde Stadsklerk the Local Government Ordinance, No 17 wysiging wil opper moet dit skriftelik of by Burgersentrum 1939, as amended, that the ondergenoemde doen binne Council intends 1 dae na publika Posbus 109 sin van amending the Parking Meter By Laws. hierdie kennisgewing in die Provinsiale Johannesburg Koerant September 198 The general purport of the proposed amend H H S VENTER meets is to make provision for free parking Stadsklerk rights to driven of vehicles as described in section 117 of the Road Traffic Ordinance, llolisrguserselriam art OF JOHANNESBURG Johannesburg Copies of 2000 the proposed amendments will be PROPOSED STOPPING PLACE FOR TOUR open for inspection in the office of the Town 19 September 198 BUSES: VON WIELLIGH STREET JOHAN Secretary for a period of 1 days from the date NESBURG of publication hereof. Notice is hereby given in terms of section 65 CITY OF JOHANNESBURG bis of the Local Govermnent Ordinance, 1939, Any person who desires to record his objec. that on 20 August 198 the Council's Manage non to any of the proposed amendments must AMENDMENT TO CHARGES FOR THE ment Committee resolved that from 17 October do so in writing to the Town Clerk within 1 SUPPLY OF INFORMATION TO THE PUB 198, a stopping place for tour buses operated days after the date of publication of this notice LIC AND MISCELLANEOUS CHARGES by the Johannesburg Publicity Association be in the Provincial Gazette, ie 29 September fixed on the eastern side of Von Wielligh Street, 198. It is hereby notified in terms of section 80B(3) between Market and President Streets, Johanof the Local Government Ordinance, that nesburg. T 3 HOLTZHAUSEN the Council by special resolution dated 28 Acting Town Clerk August 198 amended its determination of The Management Committee's resolution will Civic Centre charges for the Supply of Information to the lie open for inspection during office hours at Lichtenburg Public and Miscellaneous Charges published in Room 521, Civic Centre, Braamfontein, until 19 September 198 Provincial Gazette 188 dated 3 February October 198. Notice No 25/198 The general purport of the special resolution 1311 Any person who objects to the location of the 19 is to provide for a charge of 50 cents to be levied stopping place must lodge his objection in in the case where the date, when improvements wntmg with the undersigned not later than 12 on rateable property are valued for the first October 198. MUNISIPALITEIT VAN LICHTENBURG time, is supplied without the issue of a certifi cate. H H S VASSTELLING VAN GELDE Town VENTERrk BETAAL Cle SAAR INGEVOLGE The amendment will come into effect on 1 Civic Centre PLAASVERODIE RDENINGBEGRAAF E: November 198. PO Box 109 Johannesburg Copies of the special resolution will lie open 2000 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie for inspection during ordinary office hours at the 19 September 198 op Plaaslike Bestuur word hierby bekend office of the Council at Room 8216, Civic gemaak dat die Stadsraad van Lichtenburg by Centre, Braamfontein, for 1 days from the date spesiale besluit die gelds sops in die onder

70 3158 PROVINSIALE KOEFtANT, 19 SEPTEMBER 198 staande Bylae uiteengesit met ingang 1 Septem STADSRAAD VAN LYDENBURG uiteengesit, met ingang 1 Julie 198 vasgestel ber 198 vasgestel het. het. INTREKKING VAN TARIEWE G J DU TOIT J M A DE BEER Stadsklerk Stadsklerk Burgersentrum Daar word hierby ingevolge die bepalings Posbus 61 Lichtenburg van artikel 96 van die Ordonnansie op Plaas Lydenburg 19 September 198 like Bestuur, 1939, bekend gemaak dat die 1120 Kennisgewing No 27/198 Stadsraad van Lydenburg van voorneme is om 19 September 198 BYLAE TARIEF VAN GELDE Sertifige die vir die GeldeVevir die rordeninuitreiking vanvasstellinkagte ven an Kenmsgewing No 1/198 Verstrekking van Infigting to wysig. AANHANGSEL (1) Pelsonwat ten tye van afsterwe binne die Die algemene strekking van die wysiging is UITREIKING VAN SERTIFIKATE EN Mumsipaliteit woonagtig was: om die voorgeskrewe gelde as deel van die VERSTREKKING VAN INLIGTING verordeninge to herroep. (a) Per persoon bo die ouderdom van 12 jaar: 1. Vir die soek van enige naam of adres of dit R60 00 die naam of adres van 'n persoon of 'n eiendom Afskrifte van die wysiging le ter insae gedu is en/of vir die inspeksie van enige akte, doku (b) Per kind tot en insluitend die ouderdom rende kantoorure by die kantoor van die ment of kaart of enige besonderhede wat daarop van 12 jaar: R500 Stadsklerk vir 'n tydperk van 1 dae vanaf betrekking het RI. datum van publikasie van hierdie kennisge (c) Vir bespreking van een graf: R6000 wing in die Provinsiale Koerant. 2. Vir skriftelike inligting benewens die gelde onder 1, vir elke 150 (2) Person wat ten tye van afsterwe buite die woorde of gedeelte daarvan Mumsipaliteit RI. woonagtig was: Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde wysiging wens aan to teken moet dit 3. Vir die aanhoudende (a) Persoon bo die sock na ouderdom van inligting: 12 jaar: skriftelik by die Stadsklerk binne R150 1 dae na die 00 datum van publikasie van hierdie kennisge (I) Vir die eerste uur R3 ' (b) Per kind tot en insluitende die ouderdom wing in die Provinsiale Koerant doen. (2) Vir elke bykomende uur of gedeelte van 12 jaar: R12000 R1,50. I M A DE BEER (c) Vir bespreking van een graft R15000 Stadsklerk Vasstelling by spesiale besluit van die Stads Posbus 61 read van Lichtenburg op 25 Janie 198 ingevolge Lydenburg TOWN i COUNCIL OF LYDENBURG i artikel ' die Ordonnansie op Piaaslike BestuurBOB,39.19 van 198 DETERMINATION OF CHARGES Kenrusge Septemwingber No 3/ 198 In terms of the provisions of section 8013(8) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi TOWN COUNCIL OF LICHTENBURG nance 17 of 1939), it is hereby notified that the Town Council of Lyndenburg has by Special DETERMINATION OF CHARGES PAY TOWN COUNCIL OF LYDENBURG Resolution determined the charges as set out in ABLE IN TERMS OF CEMETERY BY the undermentioned Schedule which will come LAWS WITHDRAWAL OF CHARGES into effect from 1 July 198. In terms of section 8013(8) of the Local 3 M A DE BEER Clerk Government Ordinance, 193, it It is hereby is hereby notified in terms of section 96 of Town notified that the Town Council of Lichtenburg thei oral Government Ordinance,1939, that. it PO Box 61 is the has by special resolution determined the charges intention of the Town Coucil of L den Lydenburg 1120 amed the ByLaws Fixing Fees fory set out in asthe Schedule below with effect from the 1 September 198. Issue of Certificates and Furnishing of Infor 19 September 198 mation. Notice No 1/198 G F DU TOIT Town Clerk The general purport of the amendment is to SHEDULE Civic Centre revoke the prescribed charges as part of the Lichtenburg Bylaws. ISSUE OF CERTIFICATES AND FUR 19 September 198 NISHING OF NoINFORMATION 27/198 Notice Copies of the amendment are open for in 1. For the search of any name or address spection during office hours at the office of the whether of person or address of property and/or SCHEDULE Town Clerk, for a period of 1 days from the for the inspection of any dee, document or date of publication of this notice in the Provin diagram or any details relating thereto RI. TARIFF OF CHARGES cial Gazette. 2. For written information in addition to the (1) Persons who were sident within the Any person who desires to lodge any objec under 1, for every 150 words or part Municipality at the time oref decease: lion thereof RIes against the proposed amendment shall do (a) Per person over the age of so 12 years: in writing with the Town Clerk within 1 3. For continuous search for information: R6000 days after the date of publication of this notice in the Provincial Gazette. (1) For the first hour R3 (b) Per child up to and including the age of 12 years: R500 3 MADE BEER (2) For each hour or part thereof R1,50. Town Clerk (c) For the reservation of one grave: R6000 PO Box 61 Lydenburg (2) Persons who were resident outside the 1I70 Municipality at the time of decease: 19September 198 Notice No 3/198 ge Per ) person over the a of 12 years: R15 (a STADSRAAD VAN LYDENBURG (b) Per child up to and including the age of 12 VASSTELLING VAN GELDE years: R STADSRAAD VAN LYDENBURG (c) For the reservation of one grave: R15000 STANDAARD BOUVERORDENINGE VASSTELLING VAN GELDE Determination by special resolution of the Kezinis geskied Town hiermee Council of Lichtenburg kragtens dated 25 June Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie 8013(8) van Plaaslike in 198 die Ordonnansie op artikel Bē terms of section 80B of the Local op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van stuur, 1939, dat die Government vasstelling Ordinance, ingevolge arti ), word hierby bekend gemaak dat die kel 80B(1) van die vermelde Ordonnansie vir Stadsraad van Lydenburg by Spesiale Besluit die die Hefting van Gelde kragtens die Standaard tariewe soos in die onderstaande Aanbangsel Bouverordeninge, besonderhede waarvan A 111 '

71 1 daarvan: I ' PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER lli I hieronder uiteengesit word vanaf I Julie 198 (d) Vir baniereoor strate: R20. in werking tree. (0 A: 32c + AVB DEEL E GELDE VIR OPENBARE GE (ii) A3: 6c + AVB TARIEF VAN GELDE BOUSERTIFIKATE (iii) A2: R1,27 + AVB DEEL A (iv) Al: R2,5 + AVB GELD VIR TOETS VAN Die aarlikse hefting betaalbaar ten opsigte BRANDSLANG van dice openbare gebousertifikaat uitgcreik (v) AO: R5,00 + AVB ingevolge artikel 26 van die verordeninge is aan die Read jaarliks vooruitbetaalbaar aan die begin van elke kalenderjaar deur die eie near van die openbare gebou en bedra Rl. Vir toets van brandslang deur die road Inge volge artikel 16 van die verordeninge: Per brandslanglengte: 50c. Deur die eienaar van die gebou betaalbaar onmiddellik na toetsing. DEEL B GELDE VIR STRAATUIT STEKICE Die bedrag jaarliks betaalbaar ten opsigte van elke straatuitstek ingevolge artikel 206 van die verordeninge, word jaarliks vooruit aan die begin van elke kalenderjaar aan die Raad betaal deur die eienaar van die gebou of DEEL F GELDE VIR OORWEGING VAN TEKENS EN SKUTTINGS 1. Die heffing betaalbaar ten opsigte van ' word aansoek elke OM 'n taken of skutting vooruitbetaal met die voode van die aansoek aan die Read en is soos volg: Vir elke taken of skutting: R10. (b) Sepia en Durester (i) A: 68c + AVB (ii) A3: R1,36 + AVB (iii) A2: R2,72 + AVB (iv) Al: R5,5 + AVB (v) AO: R10,90 + AVB Posbus Die vordering betaalbaar in evolge artikel 22(8) van die verordeninge is jos Lydenburg volg: September 198 uitstek, al na die geval en word soos volg here (a) 'n Skutting, omheining of steierwerk Kenmsgewing No 0/198 ken: wat 'n straatgedeelte omsluit of bedek of. (a) Verandapale op straathoogte, elk* 20c. waarvoor dit 'n uitstek vorm van die strutge deelte of op enige wyse versper, per m per (b) Grondvloerverandas, per rrt' of gedeelte week of gedeelte van 'n week: 20c. Sc. (b) 'n Plankafdak wat the die strut versper (c) Eerste verdieping balkonne, per rri' of nie, maar waaroor dit 'n oorstek vorm of gedeelte daarvan: 25c. bedek, per m van die straatgedeelte per week of gedeelte van In week: 10c.. IM A DEBEER Stadsklerk TOWN COUNCIL OF LYDENBURG DETERMINATION OF CHARGES STANDARD BUILDING BYLAWS (d) Tweede verdieping en elke hoer ver It is hereby notified in terms of section dieping, per in' of gedeelte daarvan: 18c. DEEL G GELDE VTR GOEDKEURING 80B(8) of the Local Government Ordinance, (e) Uitbouvensters, per in' of gedeelte VAN BOUPLANNE 1939, that the determination in terms of section SOB(1) of the said Ordinance for the Levy daarvan van die plattegrond: R2. ing of Charges in terms of the Standard Build 2 1.(1) Die gelde betaalbaar vir elke bouplan ing Bylaws, particulars of which arc set out (f) Sypadligte, per m of gedeelte daarvan: wat vir oonveging voorgele word, is soos volg: hereunder, will come into effect from 1 July 50c (a) Die minimumgeld betaalbaar vir enige (g) Uitstalkaste, per mof gedeelte daarvan bouplan is R15. van die plattegrond: 50c. TARIFF OF CHARGES (b) Die geld; betaalbaar vir enige bouplan (h) Alle ander uitstekke onder, by of bo sy is 'R2 per 10 ne of gedeelte daarvan van die PART A CHARGE FOR TESTING OF padhoggte insluitend fondamentgrondmure, area van die gebou by die vlak van elke vloer. FIREHOSE per nt` of gedeelte daarvan van die platte grond: 50c. (2) Vir die toepassing van hierdie item beteken "area" die totale oppervlakte van enige For testing firehose by the council in terms DEEL C GELDE VIR AANPLANTING nuwe gebou op elke vloerhoogte op dieselfde of section 16 of these by laws:, VAN GRAS OP LOOPPAAIE EN SYPAAD werf en sluit verandas en balkonne oor openbare grate DIES Per firehose length: 50e. en kelderverdiepings in. Tussenverdiepingserdiepngs opengemgart. diately after testing. e word as afsonderlike Payable by the owner of the building imme Die hefting ingevolge artikel 218 van die verordeninge betaalbaar vir die gelykmaak en 2. Benewens die gelde betaalbaar ingevolge aanplant van gran op enige gedeelte van die item 1, is 'n geld van 3c per in` van area soos In PART B ANNUAL CHARGES FOR looppad of sypaadjie word vooruit aan die item 1 omskryf, betaalbaar ten opsigte van STREET PROJECTIONS Raad betaal en word soos volg bereken: elke nuwe gebou of struktuurhoutwerk vir die hoofraamwerk of as hoofstruktuuronderdele The annual sum payable in respect of each (a) Vir die caste 0 ri? of gedeelte daar van die gebou gebruik word. street projection in terms of section 206 of van: R6. these bylaws shall be paid to the Council an 3. Gelde vir nuwe aanbouings aan be (b1 Vir elke m2 of gedeelte daarvan meer as staande geboue word ingevolge item 1 berenually in advance at the beginning of each 0 m : 20c. calendar year by the owner of the building or ken met 'n minimumgeld van R15. the projection, as the case may be, and shall be calculated as follows: DEEL D GELDE VIR PLAKKATE EN. Gelde ten opsigte van verbouings aan be ADVERTENSIES staande geboue word bereken volgens die (a) Verandah posts at street level, each: waarde van werk wat verrig moat word, teen 'n 20c. skaal van RI ten opsigte van elk R200 of ge Deposito's vir plakkate of ander adverten Ground floor verandahs, per m2 or part deelte daarvan met nnmmum d van 15. sies betaalbaar ingevolge artikel 20(6) van thereof: 5c. die verordeninge is soos volg: 5. Gelde vir planne van geboue van 'n spe (c) First floor balconies, per m2 or part (a) Vir elke plakkaat of ander advertensie siale aard, byvoorbeeld fabriekskoorstene, to thereof: 25c. wat op enige byeenkoms uitgesonderd In ver ringspitse en soortgelyke oprigtings, word bekiesing betrekking het: RI. reken volgens die beraamde waarde daarvan ( d)2second and each higher floor balconies, teen 'n skaal van R1 vir elke R200 of gedeelte Perm or part thereof: 20c. (b) Vir elke plakkaat of ander advertensie daarvan van die koste, met 'n minimumgeld wat op elke afsonderlike kandidaat in 'n ver van R15. (e) Bay windows, per m2 or part thereof of kiesing betrekking het (onderworpe aan 'nplan area of projection: R2. maksimum deposito van R0): Rl. DEEL H GELDE VIR PLANAF DRUICICE (I) Pavement lights, per m2 or part thereof: (c) Vir elke banier 50c. (i) as dit betrekking het op 'n munisipale 1. Dorpsplanafdruklre R,55 + AVE. (g) Showcases, per m2 or part thereof of verkiesing: R10; plan area: 50c. 2. Ander planafdrukke. (ii) as dit betrekking het op 'n Provinsiale (h) All other projections below, at or of Parlementsverkiesing: R20. (a) Papier above pavement level including foundation

72 3160 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER or footings, per m' or part thereof of plan area: (2) For the purpose of this item, "Area" TOWN COUNCIL OF LYDENBURG 50c. means the overall superficial area of any new building at each floor level within the same AMENDMENT TO THE DETERMINATION curtilage and includes the area of verandahs PART C CHARGES FOR THE OF CHARGES GRASSand balconies over public streets and base ING OF FOOTWAYS OR SIDEWALKS ment floors. Mezzanine floors and galleries In terms of the provisions of section 80B(8) of shall be measured as separate storeys. the Local Government Ordinance, 1939, it is The charges payable in terms of section 218 hereby notified that the Town Council of Lydenof2. these bylaws for the grading and plantingburgin addition to the charges payable in has by special resolution amend the tariff of with grass of any footway or sidewalk shall be terms of item 1. a charge of 3c perm of area charges for admission to the swimming bath, paid to the Council in advance and shall be cal as defined in item 1 shall payable. for any published under Municipal Notice in culated as follows: new building or structural timber is used for Provincial Gazette 098 dated 13 August is the main framework or as main structural cote 2 hereby further amended as follows with effect (a) For the first 0 mor part thereof: R6. ponents of the building. from 1 July 198: (b) For every m2 or part thereof in excess of 3. Charges for plansfor new additions to By in item ()(b) under the Schedule, the 0 m : 20c. existing buildings shall be calculated as set out substitution for the figure "15c" of the figure in item 1 with a minimum charge of PART D CHARGES FOR POSTERS AND ADVERTISEMENTS. Charges for alterations to existing build J ings shall be calculated on the estimated value M A DE BEER of the work to be performed at the rate of RI Town Clerk Deposits in respect of posters or other ad every R200 for PO Box 61 or part thereof with a minimum vertisements payable in terms of section 20(6) charge of R15. Lydenburg of these by laws shall be as follows: Charges for plans of buildings of a special 19 September 198 (a) For each poster or other advertisement character such as factory chimneys, spires and Notice No /198 relating to any event other than an election: similar erections shall be calculated on the es RI. timated value thereof at the rate of RI for (b) For each poster or other advertisement every R200 or part thereof with a minimum relating to each separate candidate in an elec charge of R15. STADSRAAD VAN LYDENBURG don _(subject to a maximum deposit of R0): Rl. PART H CHARGES FOR REPRODUC VASSTELLING VAN GELDE TION OF PLANS (c) For each banner Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnan (i) if it relates to a municipal election: R10; 1. Copies of town plans R,55 plus GST. sie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie (ii) if it relates to a Provincial or a Parlia 17 van 1939), word hierby bekend gemaak dat 2. Copies of other ptans die Stadsraad van Lydenburg by Spesiale Be. mentary election: R20. (a) Paper sluit die onderstaande gelde vir die Verkoop (d) For street banners: R20. van Hout en Houtprodukte met ingang 1 Julie (i) At 3k + GST 198 vasgestel het. PART E CHARGES FOR PUBLIC (ii) A3:6c + GsT BUILDING CERTIFICATES J M A DE BEER (iii) A2: R1,27 + GS7 Stadsklerk Posbus 61 The annual charge payable in re9:oect of (iv) Al: 82,5 + GST Lydenburg each public building certificate issued in terms 1120 of section 26 of these bylaws shall be paid to (v) AO: R5,00+ GST 19 Augustus 198 the Council annually in advance at the begin Kennisgewing No 2/198 ning of each calendar year by the owner of the (b) Sepia and Durester public building and shall be Rl. (i) A: 68c+ GST TARIEF VAN GELDE PART F CHARGES FOR CONSIDERING OF SIGNS AND BOARDINGS L The charge payable in respect of each ap pllcation for a sign or hoarding shall be paid in advance on the submission of the application to the Council and shall be as follows: 00 A3: R1,36 + GST (iii) A2: R2,72 + GST (iv) Al: R5,5 + GST 1. (v) AO: R10,90 + GST Brandhout 3 M A DE BEER (1) Bloekomhout: Town Clerk For each sign or hoarding: R10. PO Box 61 Per vrag R15. Lydenburg. 2. The charge payable in terms of section 1120 (2) Looibasboom: 22(8) of the bylaws shall be as follows: 19 September 198 Per vrag R15. Die volgende gelde is betaalbaar vir die koop van hout en houtprodukte by die Munisipaliteit Lydenburg: Notice No 0/198 (a) A hoarding, fence or 1315 scaffolding which 19 enclosed or covers a street portion or over (3) Dennehout: which it forms a overhung to or obstruct the STADSRAAD VAN LYDENBURG Per vrag R15. street portion in any manner, per m per week or part thereof: 20c. WYSIGING VAN VASSTELLING VAN 2. Nie behandelde Pale. (b) A planked shed which does not obstruct GELDE Prys per Peal: the street but over which it forms or covers an Ingevolge artikei 8013(8) van die Ordonnansie overhung, per m' of the street per week or part op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend Lengte Deursnee Onbehandelde thereof: 10c. gemaak dat die Stadsraad van Lydenburg by meter mm Pale spesiale besluit die tarief van gelde vir toe gang R PART G CHARGES FOR THE AP tot die swembad, afgekondig by Munimpale 1, ,15 PROVAL OF BUILDING PLANS Kennisgewing 32/1980 in Offisiele Koerant ,21 van 13 Augustus 1980, verder soos volg wysig ,30 met ingang 1 Julie 198: ,5 1.(1) The charges payable in respect of every building plan submitted for considers Deur in item ()(b) onder die bylae die syfer 2, ,21 tion shall be as follows: "15c" dour die syfer "20c" to vervang ,27 0, (a) The minimum charge payable in respect 125 J M A DE BEER of any building plan shall be R ,53 Stadsklerk Po sbus 61 (b) The charges 2,1 50 payabli for any building 0,27 Lydenburg plan shall be R2 per 0,33 10 m or part thereof of the area of the building at the level of 125 each 0,5 19 se.ptz m be r 198 floor ,60 Kenmsgewing No / ,75

73 1i 1 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER , ,33 TARIFF OF CHARGES, , , , , , ,68 The following charges shall be payable for , ,90 the purchase of wood and wood products front the Lydenburg Municipality:, ,3 2, , , ,5 I. Fire wood , ,60 (1) Blue gum wood: , , ,05 Per load R15. 5, , ,03 2, ,5 (2) Wattle wood: , , , ,75 Per load R ,98 5, , ,20 (3) Pinewood: ,18 2, ,53 Per load RIS. R ,60 2. Untreated Poles , , , ,20 Price per Pole: ,50 Length Diameter Untreated ,60 DORPSRAAD VAN MACHADODORP metres mm Poles , ,05 R WYSIGING VAN VERORDENINGE ,50 1, , , Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa ,30 lings van artikel 96 van die Ordonnansie op i 0, ,5 Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die ,83 Dorpsraad van voorneme is om die r Bested , ,21 pleas en Stadsaalverordeninge te wysig deur die I ,27 gelde te verhoog , , ,53 Afskrifte van die betrokke wysiginp le ter 3, ,75 insae by die Munisipale Kantore, Potgieter ,98 2, ,27 straat, Machadodorp vir 'n tydperk van 1 the 1, ,33 vanaf 19 September , , , ,60 Eni,ge persoon wat beswaar teen genoemde $ wysiging wil aanteken, moot dit skriftelik by die, ,13 Stadsklerk doen binne 1 doe na datum van ,58 2, ,33 publikasie van hierdie kennisgewing in die , ,39 Provinsiale Koerant, til. 19 September , D E ERASMUS, , ,90 Stadsklerk ,73 Munisipale Kantore ,33 2, ,39 Machadodorp , ,5 19 September ,60 Kenmsgewing No 6/198, , , , , , ,08 2, ,5 VILLAGE COUNCIL OF MACHADODORP ,53, , , ,88 AMENDMENT OF BYLAWS , ' 2,8 3,15 2, , ,53 Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, 1939, as 5, , ,60 amended, that the Council intends to amend the , ,90 Cemetery and Town Hall Bylaws by increasing , ,20 the tariffs Copies of these amendments are open for 5, ,73 3, inspection at the Municipal Offices, Potgieter , Street, Machadodorp for a period of 1 days , from 19 September , " 011:.501 Any person who desires to record his objet tions to the said amendment, must do so in TOWN COUNCIL OF LYDENBURG ,68 writing to the Town Clerk within 1 days after ,83 the date of publication of this notice In the Provincial Gazette, viz 19 September 198. DETERMINATION OF CHARGES , ,25 D E ERASMUS In terms of Town Clerk the provisions of section 130B(5). _ of the Local Government Ordinance, 3, ,75 Municipal Offices (Ordinance 17 of 1939), it is hereby notified ,98 Machadodorp that the Town Council of Lydenburg has by ,35 19 September 198 Special Resolution determined the ,95 Notice No 6/198 following charges for the Sale of Wood and Wood Pro , ducts, which will come into effect from 1 July , STADSRAAD VAN MEYERTON I M A DE BEER , Town Clerk 2.85 WYSIGING VAN VASSTELLING VAN PO Box 61 GELDE VIR ELEKTRISITEITSVOOR Lydenburg S1ENING August Ingevolge die bcpalings van artikel 80B(8) van Notice No 2/ die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939,

74 / 1162 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad (9) Dew in item 7 die uitdrukking "P = (ii) Erven exceeding m2, per month: van Meyerton, by spestale bestuit, die gelde vir (1,056 x Q) x R25 plus RI for each m2 or part thereof elektrisiteitsvoorsiening, gepubliseer in Offisiele exceeding m2" Koerant 20 van 29 Desember 1982, met 0 1 " deur die uitdrukking "P = ingang I Julie 198 soos volg gewysig het: 100) (2) By the substitution in item 2(2)(a) for the (1,096 x Q) x figure ",702c" of the figure ",8569c". 1. Deur Deel I soos volg te wysig: (3 by the substitution in item 2(2)(b)(i) and (I) Deur in item 2(1) die syfers "1(250" en (1 R " te vervang en die syfer 00 for the figures "R9" and ",702c" of the "R350" dew die syfers "R300" en "R013" te 100) figures "RII" and ",8569c" respectively. vervang. "0,0205e" dew die syfer "2,0771k" te veryang". () By the substitution in item 3(2)(a)(i) and (2) Deur in item 3(b) die syfer "R20" deur die A D NORVAL (ii) for the figures "R11" and "7,2395c" of the syfer "R30" te vervang. Stadsklerk figures "R13' and "7,6739c" respectively. Munisipale Kantore (3) Deur subitem (1) van item 3 deur die Posbus 9 (5) By the substitution in items 3(2)(b)(ii) and volgende te vervang: Meyerton (iii) for the figures "R10,60" and "2,5726c" of 196( the figures "1211,30" and "2.7836c" respec "Die neem van 'n openingslesing vir wanner 19 September 198 ly. aansock gedoen word vir die voorsiening van elektrisiteit: RIO" (6) By the substitution in item 3(2)(c)(ii) for the figure "2,5620c" of the figure "2,7836c". () Deur in items 3(2)(a) en (b) die syfers "R15" en "R20" onderskeidelik deur die syfers MEYERTON TOWN COUNCIL (7) By the substitution for subparagraphs (iv) "1120" en "1(30" te vervang. and (v) of item 3(2)(c) of the following: AMENDMENT TO THE DETERMINATION (5) Deur in item die syfer "R20" deur die OF CHARGES FOR ELECTRICITY SUP "(iv) Minimum levy per month: R230" syfer "1130" te vervang. PLY SERVICES (8) By the substitution in items (2)(a), (b) (6) Deur in item 5 die syfer "1(20" deur die In terms of section 8013(8) of the Local and (c) for the figures " C. "7,I92c" syfer "R30" te vervang. Government Ordinance, 1939, it is hereby and "R37" of the figures "23,7318c", "7.6259c" 2. Deur Deel II soos volg te notified that the Meyerton Town Council has, and "R0" respectively. wysig: by special resolution, amended the charges for (9) By the substitution in item 7 for the (1) Deur item 1 deur die volgende te vervang: electricity supply services published in Official R Gazette 20, dated 29 December 1982, with expression "P = (1,056 x Q) x (1 iti. " of "1. Basiese heffing effect from 1 July 198 as follows: 100) R (1) Waar enige erf, standplaas, perseel of 1. By amending Pan I as follows: the expression "P = (1,096 x Q) x (I 100)" ander terrein, met of sonder verbeterings, by die and the substitution for the figure "0,0205c" of hooftoevoergeleiding aangesluit is of. na die (1) By the substitution in item 2(1) for the the figure "2,0770c". mening van die Read, daarby aangesluit kan figures "R250" and "R350" of the figures word, of elektrisiteit verbruik word al dan nie, is "R3110" and "R00". 'n basiese heffing maandeliks soos volg deur die Municipal Offices A D NORVAL (2) By the substitution in item 3(b) for the PO Box 9 Town Clerk eienaar of bewoner betaalbaar: figure "R20" of the figure "R30". Meyerton (a) Spesiale woon 1960 (3) By the substitution for subitem (1) of item 19 September 198 (i) Erwe tot en met 000 m2, per maand: 1(9 3 of the following: (ii) Erwe grater as 000 m2, per maand: RIO "When application is being made for the supply of electricity, for an opening reading: STADSRAAD VAN MEYERTON (b) Algemene woon RIO" VASSTELLING (i) Algemene gemene woonerwe, per maand: R10 () By the substitution in items 3(2)(a) and (b) GELDE VIRVANREINIGINGSDIENSTEVAN for the figures "R15" and "R20" of the figures (0) Besigheidsverbruikers "R20" and "R30" respectively. Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van (i) Besigheidserwe, per maand: R12 _(5) By the substitution in item for the figure op Plaaslike Beztuur, 1939, wordda Inerby bekend gemaak dat die Stadsraad (d) Nywerheidsverbruikers "R20" of the figure "Ft30".. van Meyerton, by spesiale Indult, die gelde vir (i) Erwe tot en met m2, per maand: R25. j(6 pi. the substitution in item 5 for the figure reinigingsdienste gepubliseer in Offisiele ' of the figure "R30". Koerant 329 van 13 lame 198 hierby met (ii) Erwe grater 1225 ingang 1 Julie 198 soos volg gewysig: plus RI vir elke m2 as of 2 gedeelte 000 m2, daaan prver maand: 2. grater By amending Part II as follows: as 1. Deur in item 1(a) en (b) die syfer "R5" m2 1. By the substitution for item 1 of the deur die syfer "R6" te vervang. (2) Deur in item 2(2)(a) die syfer ",702c" following: 2. Deur in item 2(a)(i) en (ii) die syfers "R8" deur diesyfer ",8569c" te vervang. "1. Basic Charge en "RIO" onderskeidelik deur die syfers "R9" (3) Deur in item 2(2)(b)(i) en (ii) die syfers en "R11" te vervang. "Where any erf, stand, lot or other site with "R9" en ",702c" onderskeidelik deur die or without inprovements are connected to the 3. Deur in item 2(b)(i) en (ii) die syfers "R8" syfers "R11" en ",8569c" te vervang. main electricity line or in the opinion of the en "RIO" onderskeidelik deur die syfers "R9" () Deur in item 3(2)(a)(i) en (ii) die Council can be connected thereto, syfers whether en "RI I" te vervang. "R11" en "7,2395c" onderskeidelik deur die electricity is consumed or not, a basic monthly syfers "R13" en "7,6739c" te levy is vervang. payable by the owner or occupant as. Deur in item (1)(b) en (c) die syfers "R12" follows: en "R3" onderskeidelik deur die syfers "R20" en "R5" te vervang. (5) Deur in item 3(2)(b)00 en (iii) die syfers (a) Special residential "R10,60" en "2,5726c" onderskeidelik deur die A D NORVAL syfers "RI1,30" en "2,7836c" te vervang. (i) Erven with an area up to and including Stadsklerk 000 m2, per month: R9 Munisipale Kantore (6) Deur in item 3(2)(c)(ii) die syfer (ii) Erven exceeding 000 m2, per month: Posbus 9 Meyer ert "2,5620c" deur die syfer "2,7836c" te vervang. RIO 1960 (b) General residential 19 September 198 (7) Deur subparagrawe (iv) en (v) van item 3(2)(c) deur die volgende te vervang: (i) General residential erven, per month: R10 (c) Business consumers "(iv) MEYERTON TOWN COUNCIL Minimum heffing per maand: 8230" (i) Business erven, per month: R12 AMENDMENT TO THE DETERMINATION (8) Deur in items (2)(a), (b) en (c) die syfers (d) Industrial consumers OF CHARGES FOR CLEANING SERVICES 22,3885c", "7,192c' en "R37" onderskeidelik deur die syfers "23,7318e", "7,6259c" en "R0" (i) Erven with an area up to and including In terms of the provisions of section 80B(8) of te vervang m2, per month: 1125 the Local Government Ordinance. 1939, it is I I

75 1 for I I. I PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER ) hereby notified that the Meyerton Town Council STADSRAAD VAN MEYERTON 9. By the substitution in item 6(2)(b) and (c) has, by special resolution, amended the charges for the figures "35c" and "50c" of the figures for cleaning services, published in Official WYSIGING VAN VASSTELLING VAN "5c" and "60c" respectively. Gazette 329, dated 13 June 198, with effect GELDE VIR RIOLEMNGSDIENSTE from 1 July 198 as follows: A D NORVAL Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Town Clerk 1. By the substitution in item 1(a) and (b) for op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend Municipal Offices the figure "R5" of the figure "Rfi". gemaak dat die Stadsraad van Meyerton, by PO Box 9 2. By the substitution in item 2(a)(i) and (ii) spesiale besluit, die Ode vir riolerinp.dienste, Meyerton gepubliseer in Offisiele Koeran. t 251 van 9 19 the figuresand "RIO" of the figures I "R9" and "RU" respectively. Mat 1983, met ingang 1 Julie 198 soos volg 196September 198 gewysig het: By the substitution in item 2(6)(i) and (ii) for the figures "R8" and "RIO" of the figures item 1(1)(a), (b) en (c) die syfers "R9" 1...Deyr its 122" in and "R11" respectively. en "R10" mil keidelik deur die STADSRAAD VAN MIDDELBURG, syfers "R", "R3" en "R12" te vervang. TRANSVAAL. By the substitution in item (1)(b) and (c) for the figures "R12" and "R3" of the figures "R6" deur die syf2e.rdv..r ineitem 1(2) die syfer WYSIGING VAN "R20" BRANDWEERVEROR and "125" respectively. t t vervang. DENINGE 3. Deur in item 2(1) en (2) die syfers "R100" A D NORVAL en "RIO" onderskeidelik dew die syfers "RHO" Daar word hierby ingevolge die bepalings van Town Clerk en "F212" te vervang. artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Municipal Offices Bestuur, 199 (Ordonnansie 17 van 1939), soos PO Box 9. Deur in item 2(3)(a)(i) die syfer "R30" gewysig bekend gemaak dat die Stadsraad van Meyerton deur die syfer "R0" te vervang. Middelburg, Transvaal, van voorneme is om die 1960 Brandweerverordeninge, afgekondig by Admi 19 September Deur in item 2(3)(b)(i) en (ii) die syfers nistrateurskennisgewing 2 van 12 "R50" Januarie en "R20" onderskeidelik deur die syfers 1966, soos "R60" gewysig, verder te en "R25" te wysig deur die vervang. opskrif onder die Tarief van Gelde te wysig om / STADSRAAD VAN MEYERTON 6. Deur in item (1) die syfer "R8" deur die sodoende die dienste uit te brei. syfer "R9" te vervang. Afskrifte van hierdie wysiging le ter inset ten WYSIGING VAN VASSTELLING VAN 7. Dew in item 5(1) die syfer "R5" deur die kantore van die Stadsraad tot 5 Oktober 198. GELDE VIR SUIGTENKVERWYDERINGS Enige persoon wat beswaar teen die voorge DIENSTE syfer "Re' te vervang. stelde wysigings wens aan te teken, moat sy 8. Deur in item 6(2)(a)(i) en (n) die syfers beswaar sknftelik voor of op 5 Oktober 198 by Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie "50c" en "25e" onderskeidelik deur die syfers die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Wan op Plaaslike Bestuur, ' 1939, word hierby bekend "60c" en "35c" te vervang. dererslaan, (Posbus 1) Middelburg, 1050, in gemaak dat die Stadsraad van Meyerton, by dien. ' spesiale besluit, die gelde vir suigtenkver 9. Deur in item 6(2)(b) en (c) die syfers "35c" wyderingsdienste, gepubliseer in Offisiele en "50c" onderskeidelik deur die syfers "5c" STADSKLERK Koerant 257 van 13 April 1983 met ingang 1 en "60c" te vervang. 19 September 198 Julie 198 soos volg gewysig het: A D NORVAL 1. Deur in items 1(a) en (b) die wooed Stadsklerk "heffingsfooi" deur "heffingseenheid" te ver Munisipale Kantore yang en die syfers "R13" en "R20" onderskeide Posbus 9 lik deur die syfers "R15" en "R2" te vervang. Meyerton TRANSVAAL 1960 TOWN COUNCIL OF MIDDELBURG, 2. Deur in item (2) die syfer "R60" deur die 19 September 198 AMENDMENT TO FIRE BRIGADE BY syfer "R65" te vervang. LAWS A D NORVAL Munisipale Kantore Posbus 9 Meyerton September 198 Stadsklerk MEYERTON TOWN COUNCIL It is hereby notified in terms of the provisions of section 96 of the Local Government Ordi nance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), as AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF CHARGES FOR DRAINAGE SER VICES amended, that the Town Council of Middelburg, Transvaal, intends to further amend the Fire Brigade By laws, published under Administra tor's Notice No 2 dated January 12, 1966, as In terms of section 808(8) of the Local amended, by amending the heading under the Government Ordinance. 1939, it is hereby Tariff of Charges to enable the Council to MEYERTON TOWN COUNCIL notified that the Meyerton Town Council has, extend the services as rendered. by special resolution, amended the charges for Copies of these amendments are lying for AMENDMENT TO THE DETERMINATION drainage services, published in Official Gazette inspection at the offices of the Town Council OF CHARGES FOR VACUUM TANK RE 251, dated 9 March 1983, with effect from 1 until 5 October 198. MOVAL July 198 as follows: Any person who wishes to object to the 1. By the substitution in item 1(1)(a). (b) and In terms of section 80B(8) of the Local (c) for the figures "R3", "R2" and "RIO" of the proposed must lodge his objec Government Ordinance, 1939, it is hereby.atftendm.ents figures "R", "R3" and "R12" non, in vat mg, with the' Town Clerk, Municipal respectively. notified that the Meyerton Town Council has. Offices, Wanderers Avenue (PO Box 1) Mid by special resolution, amended the charges for 2. By the substitution in item 1(2) for the delburg, 1050, on or before 5 October 198 vacuum tank removal, published in Official figure "R6" of the figure "R7". Gazette 257, dated 13 April 1983, with effect TOWN CLERK from 1 July 198 as follows: 3. By the substitution in item 2(1) and (2) (or 19 September 198 the figures "R100" and "RIO" of the figures 1. By the substitution in item 1(a) and (b) for "R110" and "R12" respectively. the word "heffingsfooi" of the word "heffings eenheid" in the Afrikaans text and the sub. By the substitution in item 2(3)(a)(i) for the stitution for the figures "1213" and "R20" of the figure "R30" of the figure "R0". figures "R15" and "R2" respectively. DORPSRAAD VAN MORGENZON 5. By the substitution in item 2(3)(b)(i) and 2. By the substitution in item (2) for the figure (ii) for the figures "R50" and R20" of the KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN "R60" of the figure "R65". figures "R60" and "R25" respectively. DOMSBELASTING EN VAN VASGE STELDE DAE VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR I JULIE A D NORVAL 6. By the substitution in item (1) for the Town Clerk figure "RS" of the figure "R9". 198 TOT 30 JUNIE 1985 Municipal Offices 7. By the substitution in item 5(1) for the PO Box 9 figure "R5" of the figure "R6". Kennis word hierby gegee dat ingevolge Meverton artikel 26(2)(a) van die Ordonnansie op Eien 1961j 8. By the substitution in item 6(2)(a)(i) and domsbelasting van Plaaslike Bestuur September 198 (ii) for the figures "50c" and "25c" of the figures (Ordonnansie 11 van 1977), die volgende "60c" and 35e" respectively. algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die

76 I1 316 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 193 bogenoemde boekjaar gelid word op belasbare Die algemene strekking van Herdic wysiging word moet sodanige beswaar of cis na gelang eiendom in die waarderingslys opgeteken: is om item 15 van die Dylan tot die gemelde van die geval voor of op Maandag 19 November verordeninge war handel aor die tariewe vir die 198 om 12h00 skriftelik by die ondergetekende Op die terreinwaarde van enige grand of reg varhunng van maajines to herroep en die indien. in grand: 10 sent in die Rand. geme1de tariewe voortaan in tame van die Ingevolge artikel 21() van die genoemde ling's van man' 79(18) van die Ordonnan P M WAGENER 1 Ordonnansie word 'n korting van 0 % toege me op Plaaslike Bestnur te hef. Stadsklerk steam op beboude erwe wat intsluitlik vir woon Munisipale Kantore Afslcrifte van die v estelde.giaa sal vir doeleindes gebruik word en waarvan die terrein li tydperk van veertien (1) the vanardatum Nigel waarde R 000,00 en meet is. 19 September van publikasie van hierdie kennisgewing in die 198 Kennisgewing No 109/198 Die bedrag verskuldig vir eiendamsbelasting Provinsiale Koerant gedurende gewonenkantoorare re coos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie by. die kantoor van die. Sta. dselcreta. ns Munisipale Kantore, Nelspnut ter msae beoog, is betaalbaar in twee gelyke paaiemente : le en en moet vereffen word nie later as 30 Septembei enige persoon wat beswaar teen sodanige wyki TOWN COUNCIL OF NIGEL 198 en 31 Maart mng wit aanteken moet din skrifteldc by die Stadsklerk indien binne veertien (1) the na CLOSING OF STREET Rente teen 13,3 % per jaar is betaalbaar op datum van publikasie van hierdie kennisgewing alle agterstallige bedrae uitstaande na die in die Provinsiale Koerant. Notice is hereby given in terms of section 67 of vasgestelde dae en wanbetalers is onderhewig the Local Government Ordinance, 1939, that aan regsproses vir die invordering van sodanige H 1 K MULLER the Town Council of Nigel intends to close agterstallige bedrae. Stadsklerk Perske Avenue between Balfour Road and Stadhuis Lemoen Avenue permanently. F.1 JOOSTE Posbus 5 Stadsklerk Nelspniit Further particulars of the proposed closing as Munisipale Kantore 1200 well as a plan indicating the situation of the Posbus 9 19 September 198 street are open to inspection at the office of the Morgenzon Kennisgewing No 62/198 Town Secretary during normal office hours September 198 Any person who wishes to raise any objec tions or who will have any claim for compensa TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Lion if such closing is carried out must lodge such objection or claim as the case may be, with the VILLAGE COUNCIL OF MORGENZON AMENDMENT TO THE BYLAWS FOR undersigned in writing on or before 12 noon on FIXING SUNDRY FEES Monday 19 November 198. NOTICE OF GENERAL RATE AND OF FIXED DAYS FOR PAYMENT IN RESPECT Notice is hereby given in terms of section 96 of P M WAGENER OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 198 TO 30 the Local Government Ordinance, as Town Clerk JUNE 1985 amended, that the Town Council intends further Municipal Offices amending the Bylaws for Fixing Sundry Fees Nigel Notice is hereby given in terms of section promulgated under Administrator's Notice September (2)(a) of the Local Authorities Rating Ordi dated 25th September 197, as amended. Notice No 109/198 mince, 1977 (Ordinance 11 of 1977), of the following general rate which has been levied in The general purport of this amendment is to item 15 of the Cchedule respect of the abovementioned financial year on of the said rateable property recorded on the valuation bylaws uylaws pertaining to the tariffs for the hiring of roll: machinery and to levy the said tariffs in future in. terms of section 79(18) of the Local Government On the site value of any land or right in land: Ordinance. PLAASLIKE BESTUUR VAN NIGEL 10 cents in the Rand. Copies of the.proposed amendment will be In terms of section 21() of the said Ordi ' open for inspection at the office of the Town KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN nonce, a 0 % rebate is granted in respect of Secretary, Municipal Offices, Nelspruit, for a V 0 0 R L 0 P I G E A A N V U LLE ND E improved erven with a site value of R 000,00 or period of fourteen (1) days, from the date of WAARDERINGSLYS AANVRA more and which is used for dwelling purposes publication of this notice in the Provincial only. Gazette. Any person who desires to lodge an objection to the amendment must do Kennis word hierby ingevolge artikel 12(1)(a) The amount due for rates as contemplated in so m writing to thpno)ishdclerk within fourteen van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van section 27 of the said Ordinance shall be payable (1) days from the date of publication of this Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van in two equal instalments and must be rendered notice in the Provincial Gazette. 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende not later than the 30th September 198 and the waardenngslys vir die boekjaar geeindig op 30 31st March 1985 respectively. H J K MULLER Junk 198 oop is vir inspelcsie by die kantoor Town Clerk van die Plaaslike Bcstuur van Nigel venal 19 Interest of 13,3 % per annum is chargeable on Toon NA September 198 tot 31 Oktober 198 en enige all amounts in arrear after the fixed dates and PO Box 5 = near van belasbare eiendom of ander persoon defaulters are liable to legal proceedings for Nelspruit wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk recovery of such arrear amounts ten opsigte van enige aangeleentheid in die 19 September 198 voorlopige aanvullende waarderingslys F J 3005TE Nonce No 62/198 opgeteken, soon in artikel 10 van die genoemde Town Clerk Ordonnansie beoog: in te dien, inslwtende die Municipal Offices vraag of sodanige eiendom of 'n gedeelte daar PO Box 9 van onderworpe is aan die betating van eien Morgenzon domsbelasting of daarvan vrygestel is of ten 2315 STADSRAAD VAN NIGEL opsige van enige weglating van enige 19 September 198 aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne SLUIT1NG VAN STRAAT gemelde tydperk. Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa. lags van artikel 67 van die Ordonnansie Die op, voorgeslcrewe vorm vir die indiening van Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van n beswaar is by die adres hieronder aangedui STADSRAAD VAN NELSPRUIT Nigel van voornemens is om Perskelaan tussen beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op en die felt dat geen persoon geregtig is om enige WYSIGING VAN DIE Lemoenlaan, Alrapark permabeswaar voor die waarderingsraad te opper VERORDENINGE cent te sluit. Balfourweg VIR DIE VASSTELLING VAN DIVERSE tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm GELDE Verderde besonderhede van die voorgenome betyds ingedien het nie. sluicing asook 'n plan waarop die Egging van die Mar word hierby ingevolge artikel 96 van die betrokke gedeelte van die straat aangedui word, P M WAGENER Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, sons is ter insae in die kantoor van die Stadsekretaris Stadsklerk gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad gedurende gewone kantoorure. Munisipale Kantore voornemens is om die Verordeninge vir die Hendrik Verwoerdstraat Vassteffing van Diverse Gelde afgekondig by Enigeen wat beswaar teen die voorgenome Nigel Administrateurskennisgewing 1681 van 25 stuffing wil opper of wat enige cis tot skadever 19 September 198 September 197, soon gewysig, verder te wysig. goeding sal he mdien sodanige slating uitgevoer Kennisgewing No 111/198

77 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER LOCAL AUTHORITY OF NIGEL TOWN COUNCIL OF ORKNEY 1939, that the Village Council of Ottosdal intends adopting the Standard Fire Brigade NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO LOCAL AUTHORITY OF ORKNEY: Bylaws published under Administrator's Notice PROVISIONAL SUPPLEMENTARY NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 1771 dated 23 December 1981, together with a VALUATION ROLL PROVISIONAL SUPPLEMENTARY tariff charge. VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of section The general. purport of the By laws is to 12(1)(a) of the Local Authorities Rating Ordi (Regulation 5) control Fire Brigade services and attend tariffs nance, 1977 (Ordinance 11/1977), that the pro therefor. visional supplementary valuation roll for the Notice is hereby given in terms of section 36 of Copies of these financial year ended 30 June 198 is By open for the Local Authorities Rating Ordinance, laws are open for inspec 1977 lion at the office of the acting Town Clerk for a inspection at the office of the Local Authority of (Ordinance 11 of 1977), that the provisional period of fourteen (1) days as Nigel from from the date of 19 September 198 to 31 October supplementary valuation roll for the financial oublication hereof. 198, and any owner of rateable property or year 1983/198 is open for inspection at the r other person who desires to lodge an objection office of the local authority of Orkney from 19 Any person who desires to lodge objection to with the Town Clerk in respect of any matter September 198 to 19 October 198, and any the said by laws, must do so in writing to the recorded in the provisional supplementary owner of rateable property or other person who undersigned, within fourteen (1) days after the valuation roll as contemplated in section 10 of so desires to lodge an objection with the Town date of publication of this notice in the Provinthe said Ordinance including the question Clerk in respect of any matter recorded in the dal Gazette. whether or not such property or portion thereof provisional supplementary valuation roll as conis subject to the payment of rates or is exempt templated in section 3 of the said Ordinance D J VAN HEERDEN therefrom or in respect of any omission of any including the question whether or not such Acting Town Clerk matter from such roll shall do so within the said property of portion thereof is subject to the Municipal Offices period. payment of rates or is exempt therefrom or in po Box 57 of any omission of any matter from such The form Ottosdal prescribed for the lodging of an ro7egall do so within the said period objection is obtainable at the address indicated 19 September 198 below and attention is specifically directed to the The form prescribed for the lodging of an fact that no person is entitled to urge any objection is obtainable at the address indicated objection before the valuation board unless he below and attention is specifically directed to the has timeously lodged an objection in the pre fact that no person is entitled to urge any scribed form. objection before the valuation board unless he DOFtPSRAAD VAN OTTOSDAL has timeously lodged an objection in the pre P M WAGENER scribe form. Town Clerk J L MULLER KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN DOMSBELASTING EN VAN VASGE Municipal Offices Town Clerk Hendrik Verwoerd Street Town Council of Orkney STELDE DAG VIR DIE BETALING TEN Nigel Civic Centre (Rates Han) OPSIGTE VAN DIE 1 JULIE 198 TOT 30 BOEKIAAR8 JUNIE September 198 Patmore Road Notice No 111/198 Orkney Kennis word hiermee gegee ingevolge die bepalings van artikel 26(2)(a) van die Ordon 19 September 198 nansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Notice Be No 1/ scour, No 11 van 1977, dat die eiendomsbelasting soos hieronder niteengesit deur die Dorpsraad van Ottosdal vir...die boekjaar STADSRAAD VAN ORKNEY DORPSRAAD VAN OTTOSDAL 1 Julie 198 tot 30 Junie 1985 gehef is op die terreinwaarde van elle belasbare eiendomme PLAASLIKE BESTUUR VAN ORKNEY: AANNNAME VAN STANDAARD BRAND binne die munisipale gebied soos dit in cite, KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN WEERVERORDENINGE waarderingslys verskyn: VOORLOPIGE AANVULLENDE WAARDERINGSLYS AANVRA Dear word hierby ingevolge die bepalings van 1. 'n Oorspronkfike 3c (drie sent) in die Rand; artikel 96 van die Ordonnansie op Plaashlte 2. Behoudens die goedkeuring van die Admi (Regulasie 5) Bestuur, No 17 van 1939,'bekend gemaak dat nistrateur, 'n verdere addisionale belasting van ' die Dorpsraad van Ottosdal van voomeme h om 3c (drie sent) in die Rand. Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van die Standaard Brandweerverordeninge soos 1 die Ordonnansie op Etendomsbelasting van afgekondig by Administrateurskentusgewing Een helfte van die belasting gehef, is betaal Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 1771 van 23 Dezember 1981, aan te neat, bareat, voor of op 31 Oktober 198 en die ander 1977), &eget dat die voorlopige aanvullende tesame met 'n tarief van gelde. helfte voor of op 31 Maart waardenngslys vir die boekjaar 1983/198 oap is vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike Die algemene snaking van die verordeninge Belastingbetalers wat verkies om die verskul bestuur van Orkney vanaf 19 September 198 is om Brandweerdienste te beheer en die nodige digde belasting maandeliks te betaal, kan aldus tot 19 Oktober 198 en enige eienaar van Imam daarvoot met die Stadstesourier reel, mils betaling van die belasbare eiendom of ander persoon wat begerig Neste paaiement geskied voor of op 31 Maart Afskrifte van hierdie verordeninge le ter insae is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van by die kantoor van die waamemeade Stadsklerk enige aangeleentheid in die vooriapige vu 'n periode van veertien (1) the venal datum Rente teen 11,25 % per jaar is op wile bedrae aanvullende waarderingslys, opgeteken, soos in van publikasie hkrvan. artikel 3 van die genoemde Ordonnansie agterstallig na die vasgestelde dag, hefbaar en wanbetalers is onderworpe aan regsproses S beoog, in te then, insluitende die vraag of Enige persoon wat beswaar teen die die invordering van sodanige agterstallige sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan ander genoemde verordeninge wens aan te teken, bedrae. worpe is aan die betaling van eiendomsbelasting moot dit skriftellk binne veertien (1) dae vend of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige pubfficasic van bindle kennisgewmg in die D I VAN HEERDEN weglating van enige aangeleentheid uit sodanige N.ovinsiale Koerant, by die ondergetekende Wnde Stadsklerk lys, doen so binne gemelde tydperk. doen. Munisipale Kantore Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van D J VAN HEERDEN Posbus 57 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Woarnemende Stadsklerk Ottosdal beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op Munisipale Kantore 2610 die feit dat geen persoon geregtig is om enige Posbus September 198 beswaar voor die waarderingsraad te opper Ottosdal tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vonn 2610 betyds mgedien het me. 19 September 198 OTTOSDAL VILLAGE COUNCIL I L MULLER NOTICE OF GENERAL RATE AND OF Stadsklerk FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT Stadsraad van Orkney OTTOSDAL VILLAGE COUNCIL OF FINANCIAL YEAR 1 JULY 198 TO 30 Burgersentrum (Belastingsaal) JUNE 1985 Patmoreweg ADOPTION OF STANDARD FIRE BR1 Orkney GADE BYLAWS Notice is hereby given in terms of section ' (2)(a) of the I ond Authorities Rating Ordi 19 September 198 Notice is hereby given in terms ofsection 96 of nance, (Ordinance 11 of 1977) that the following Kenmsgewing No 1/198 the Local Government Ordinance, No 17 of assessment rates on the site value of all rateable

78 ; 3166 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 Property within the Municipality, as appearing teken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n valuation board may, in like manner, appeal ' in the Valuation Roll, have been imposed by the kennisgewing van appal op die wyse soos against such decision." Council for the financial year 1 July 198 to 30 voorgeskryf en in ooreenstemming met die June prosedure soos voorgeskryf in te dien en soda A notice of appeal form may be obtained from nige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van the secretary of the valuation board. 1. An original rate of 3c (three cent) in the sodanige kennisgewing van appal aan die waar Rand; deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur. W ETSEBETH Secretary: Valuation Board i 2. Subject to the approval of the Administra (2) 'n Plaaslike Bestuur wat nie 'n beswaar p0 Box 131 tor, a further 3c (three cent) in the Rand. maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n Pretoria waardefings raa d appal aanteken op die wyse in 0001 I One half of the rates imposed as set out above l subartikel (1) beoog en one antler persoon wat 19 September 198 shall become due and payable on or before 31. nie n beswaarmaker is the maar wat regstreeks October 198 and the other half on or before 31 Notice No 96/198 deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak March word, kan op derglike wyse, teen sodanige Ratepayers desiring to do so, may arrange beslissing appal aanteken'. with the Town Treasurer for the payment of 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK rates in monthly installments, the last monthly installment to be due and payable on or before 31 March die sekretaris van die waarderingsraad verkry KELING VAN BUITESTEDELIKE GE word. BIEDE Interest of 11,25 % per annum is chargeable W ETSEBETH KENNISGEWING on all amounts in arrear after the fixed day and Sekretaris: Waarderingsraad defaulters are liable to legal proceedings for Posbus 131 recovery of such arrear amounts. Pretoria VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI 0001 TING VAN FIFTHSTRAAT. MALELANE r D J VAN HEERDEN 19 September 198 UITBREIDING 1 Actg. Town Clerk Kennisgewing No 96/198 Municipal Offices Kennisgewing geskicd hiermee ingevolge PO Box 57 die bepahngs van artikel 67 van die Ordonnan Ottosdal sic op Plaaslike Bestuur, No 17 van 1939, dat 2610 TRANSVAAL BOARD FOR THE DE 19 September 198 VELOPMENT OF PERI URBAN AREAS die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede van voorneme is om VALUATION ROLLS FOR THE FINAN Fifthstraat, Malelane Uitbreiding 1, perma CIAL YEAR 1982/1983 IN RESPECT OF nent te sluit. TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK VARIOUS LOCAL AREA COMMITTEES KELING VAN BUITESTEDELIKE Die Read se besluit 'n plan waarop die betrokke gedeelte van die straat aangedui word Notice is hereby given in tenns of section 37 of GEBIEDE the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 en die voorwaardes in verband met die voor Ordinance 11 of 1977), that the valuation rolls AANVULLENDE WAARDERINGSLYSTE genome oermanente sluiting van die straat sal ior the financial year 1982/1983 of all rateable VIR DIE BOEKJAAR 1982/1983 TEN property within the area of jurisdiction of the vir 'n tydperk van 60 dae.vanaf datum van OPSIGTE VAN DIE GEBIEDE VAN VER hierdie kennisgewing ter insae dieie, gedurende Local Area Committees of Amsterdam. Akasia/ SKILLENDE PLAASLIKE GEBIEDS normale kantoorure by Kamer B50I, H B Phil Rosslyn, Burgersfort, Chart Cilliers, Chrissies KOMITEES lipsgebou, Bosmanstraat 320, Pretoria. meer, De Deur, Eloff, Ellisras, Gravelotte, ; i Glaudina, Haenertsburg, Hammanskraal, Hazy Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van view, Hectorspruit, Hillside, Hoedspruit, Kim Enige persoon wat wil beswaar aanteken die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van River, Valley, Kosmos, Letsitele, Lothair, Mig teen hierdie voorgenome permanents sluiting Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van dol, Malelane, Marikana, Muldersdrif. Noord moth sodanige besware sknftelik by die ander 1977), gegee dat die waarderingslyste vir die vaal, Northam, Ogies, Ohrigstad, Paardekop, getekende indien voor of op 19 November i boekjaar 1982/1983 van alle belasbare eiendom Pienaarsrivier, Rayton, Roossenekal, 198. binne die regsgebiede.van die Plaaslike Gebieds Schoemansville, Sundra, Vaalwater, Vischkuil, komitees van Amsterdam, Akasia/Rosslyn, Walkerville, West Rand and also the General Burgersfort, Cheri Cilliers, Chrissiesmeer, De B G E ROUX Area; Registration Divisions, IP, 10. IR, IS, IT, Deur, Eloff, Ellisras, Gravelotte, Glaudina, Sekretaris JP, IQ. JR,.1S, JT, JU, KO. KR, KS, KT, KU, Haenertsburg, Hammanskraal, Hazyview, Hee Posbus 131 Ennerdale Management Committee and Lena p torspruit, Hillside, Hoedspruit, Klipnviervallei, Pretoria sia Advisory Committee have been certified and!cosmos, Letsitele, Lothair, Migdol, Malel ane, 198 signed by the Chairman of the Valuation Board Marikana, Mulderschif, Noordvaal, Northam, Kennisgewing No 9/198 and have therefore become fixed and binding I Ogles, Ohrigsrad, Paardekop, Pienaarsrivier, upon all persons concerned as contemplated in Rayton, Roossenekal, Schoemansville, Sandra, section 37 of that Ordinance. Vaalwater, Vischkuil, Walkerville, Wesrand asook die Algemene Gebied: Registrasieafde However, attention is directed to section 17 of lings IP, IQ. IR, IS, IT, JP, JO. JR, IS, IT, JU, the said Ordinance, which provides as follows: TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVE KO, KR, KS, KT, KU, Ennerdale Bestuurs LOPMENT OF PERI URBAN AREAS t komitee en Lenasia Raadplegende Komitee "Right of appeal against decision of valuation deur die Voorsitter van die Waarderingsraad board. NOTICE gesertifiseer en geteken is en gevolglik Jinni en bindend geword het op alle betrokke persona 17(1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation soos in artikel board, 37 van daardie Ordonnansie PROPOSED PERMANENT CLOSING OF beoog. including an objector who has lodged or pre FIFTH STREET, MALELANE EXTENTION I seated a in section 15() Die aandag word egter gevestig op artikel 17 may appeal reply against contemplat:d the dad on of such board in van die gemelde Ordonnansie wat soos volg respect of which he is an objector within thirty Notice is hereby given in terms of section 67 bepaal: days from the date of the publication in the of the Local Government Ordinance, No 17 of Provincial Gazette of the notice referred to in 1939, as amended, that the Transvaal Board "Reg van Appal teen beslissing van waarde section 16()(a) or, where the provisions of for the Development of Pen Urban Areas in ringsraad. section 16(5) are applicable, within twenty one tends closing permanently, Fifth Street, Maledays after the day on which the reasons referred lane Extention I. 17(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde to therein, were forwarded to such objector, by ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, lodging with the secretary of such board a notice The Board's resolution, a plan showing the met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n of appeal in the manner and in accordance with portion of the street to be closed and the conantwoord soos in artikel 15() beoog, ingedien the procedure prescribed and such secretary damns in respect of the proposed permanent of voorgela het, kan teen die beslissing van shall forward forthwith a copy of such notice of sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n beclosing of the street are open for inspection for appeal to the valuer and to the local authority a swaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum period of sixty (60) days from the date of this concerned: van die publikasie in die Provinsiale Koerant notice during normal office hours at Room van die kennisgewing in artikel 16() genoem of, B501, H B Phillips Building, 320 Bosman 2. A local authority which is not an objector Pretoria. waar die bepalings van artikel 16(5)(a) van may appeal against any decision of a valuation Street, toepassing is, binne eenentwintig dae na die board In the manner contemplated in subsection dag waarop die redes daarin genoem, aan (1) and any other person who is not an objector Any person who wishes to object against the sodanige beswaarmaker gestuur is, appal aan but who is directly affected by a decision of a proposed permanent closing must lodge such '

79 PROVINCIAL GAZE I t E, 19 SEPTEMBER objection in writing before or on 19 November 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende sons gewysig, verder te wysig deur interpreta 198. waardenngslys vir die boekjaar 1 Julie 1983 tot sic probleme uit te skakel betreffende oop 30 Junie 198 oop is vii inspeksie by die kantoor agter en syruimtes asook die verpligte 3m oop van die Plaaslike B G E ROUX Bestuur van Potchefstroom agter en syruimte beperkings in sommige gevanaf 19 September 198 tot 19 Oktober 198 en Secretary valle te verminder van 3m tot 2m. PO Box 131 enige eienaar van belasbare eiendom of ander Pretoria persoon wat begerig is om 'n beswaar by die Afskrifte van voormelde wysiging le ter. 19 September 198 Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid insae by die Kantoor van die Stadsekretaris vir Notice No in die voorlopige aanvullende waarderingslys, 'n tydperk van 1 dae vanaf datum van publiopgeteken, sons in mac] 3 van die genoemde kasie hiervan Ordonnansie beoog, in te dien, inslunende die vraag of sodanige eiendom of 'a gedeelte door Enige persoon wat beswaar teen die gevan onderworpe is aan die betaling van eien noemdc wysiging wil aanteken, moet dit skrif STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM domsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten telik binne 1 dae na publikasie hiervan in die opsigte van enige weglating van enige Provinsiale Koerant by die ondergetekende WYSIGING VAN VERORDENINGE aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne doen. gemelde tydperk. Daar word hierby ingevolge anikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be C F B Die voorgeskrewe vorm vii die indiening van kend gemaak at die Raad MATTHEUSStadsklerk voornemens is om 'n beswaar is by die adres hieroor aangedui die Verkeersverordeninge te wysig. Munisipale Kantore beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op Posbus 3 die felt dat geen persoon geregtig is om enige Die algemene strekking van hierdie wysiging Potzietersrus beswaar voor die waarderingsraad te opper is om die verbod d betrekking tot reklame 0606 tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm plaatjies mete op te hef. 19 betyds ingedien het nit. September 198 Kentusgewing No 5/198 Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by die Kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 310, C J F DU PLESS1S Munisipale Kantore, Potchefstroom, vir 'n tyd Wnd Stadsklerk perk van 1 Minisipale Kantore dae met ingang van die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant, H/v Gouws en Wolmaransstraat TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS naamlik Potchcfst m 19 September 198 Enige persoon wat beswaar teen genoemde Kenmsgewing No 111/198 AMENDMENT OF BYLAWS wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik binne 1 dae na die datum van publikasie van It is hereby notified in terms of section 96 of hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, the Local Government Ordinance, 1939, that by ondergetekende doen. LOCAL AUTHORITY POTCHEFthe Town AUTHORITY OF Council of Potgietersrus intends to the Standard Building Bylaws pu C.1 F DU PLESSIS blished under Administrator's Notice 1993, Wnd Stadsklerk NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO dated 7 November 197, as amended, in order Munisipale Kantore PROVISIONAL SUPPLEMENTARY to overcome problems with the interpretation Potchefstroom VALUATION ROLL regarding the open rear and side spaces and to 19 September 198 restrict in some instances the open rear and Kenntsgewing No 109/198 Notice is hereby given in terms of section 36 of the Local Authorities Rating Ordinance. side spaces to 2m in stead of the prescribed 3m 1977, as (Ordinance contemplated in the bylaws. II of 1977), that the provisional supplementary valuation roll for the financial Copies of this amendment are open for in TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM year July to 30 June 198 is open for spection at the Office of the Town Secretary inspection at the office of the Local Authority of for a period of 1 days from the date of publi AMENDMENT TO BYLAWS Potchefstroom from 19 September 198 to 19 cation hereof. October 198, and any owner of rateable prop It is hereby notified in terms of section 96 of erty or other person who so desires to lodge an Any person who desires to record his objec the Local Government Ordinance, 1939, that objection with the Town Clerk in respect of any tion to the amendment of the bylaws must do the Council intends amending the Traffic By matter recorded in the provisional. sup so in writing to the undersigned within 1 days laws. plementary valuation roll as contemplated in after the date of publication of this notice in section 3 of the said Ordinance including the the Provincial Gazette. The general purport of this amendment is to question whether or not such property or do away with the prohibition regarding posters portion thereof is subject to the payment of rates on parking meters. C F B or MATTHEUS is exempt therefrom or in respect of any Town Clerk omission of any matter from such roll shall do so Copies of the proposed amendment are open Municipal Offices within the said period. for inspection at the Office of the Town Secretary, Room 310, Municipal Offices, Potchef The form prescribed for the lodging of an PO Box 3 ietersrus stroom, for a period of 1 days from date of ot objection is obtainable at the address indicated publication hereof in the Provincial Gazette, viz 19 below and attention is spesifically directed to the September fact that no person is entitled to urge any N No5/198 Notice 1335 objection before the valuation board unless 19 he Any person who wishes to object to the has timebusly lodged an objection in the preamendment of the said by laws, must lodge such scribed form. objection in writing with the undersigned within STADSRAAD VAN RANDBURG 1 days of publication hereof in the Provincial C.1 F DU PLESSIS Gazette. Acting Town Clerk WYSIGING VAN VERORDENINGE Municipal Offices C 1 F DU PLESSIS Cur Gouws and Wolmarans Streets Kennis geskied hiermee ingevolge die be Act Town Clerk Potchefstroom palings van artikel 96 van die Ordonnansie op Municipal Offices 19 September 198 Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Potchefstroom Notice No 111/198 Randburg van voorneme is om die volgende 19 September 198 verordenmge verder te wysig: Notice No 109/ (i) Die Bouverordeninge aangeneem kragtens Administrateurskennisgewing 1992 van 7 STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS November 197, soos gewysig; PLAASLIKE BESTUUR VAN POTCHEF STROOM (ii) Die Geraasbeheerverordeninge aange WYSIGING VAN VERORDENINGE neem kragtens Administrateurskennisgewing KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN 1227 van 10 September 1980, soos gewysig. V OORLOPIGE A A N V U L LEN D E Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 Die algemene strekking van die wysiging is: WAARDERINGSLYS AANVRA van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, (i) die wysiging van boetegelde; (ii) om sekere 1939, dat die Stadsraad van Potgietersrus van onduidelikhede wat mag voorkom, te wysig. Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van voornemens is om die Standaardbouverordie Ordonnansie op thendomsbelasting van deninge afgekondig by Administrateursken Afskrifte van die voorgestelde wysigings 18 Plaaslike Besture, 1977, (Ordonnansie II van nisgewmg 1991 gedateer 7 November 197, op weeksdae ter insae vanaf 07h30 tot 12h30

80 3168 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER en 13h00 tot 16h00 by Kamer B118, Munisipale Read en dit moet as sodanig in stand gehou thin four weeks of the first publication of this Kantore, h/v Jan Smutslaan en Hendrik Ver wore* notice, which is 19 September 198 and he may woerdrylaan, Randburg, vir 'n tydperk van when lodging any such objection or making veertien (1) dae vanaf datum van publikasie 2. Deur die byvoeging van die volgende tot such representations request in writing that he hiervan in die Provinsiale Koerant. Klousule 1(h)(mm)(u). be heard by the Local Authority. Enige persoon wat beswaar wil aanteken (b) "Geboue, met inbegrip van buitegeteen die voorgestelde wysigings, meet soda boue wat hierna op die erf opgerig word, meet J C Geyer nige beswaar skriftelik binne veertien (1) dae nie minder as 6 meter van emge straatgrens of Town Clerk vanaf datum van publikasie hiervan in die Pro gelei weer nie. Sodanige gedeelte meet binne Randburg vinsiale Koerant, by die ondergetekende in n tydperk van 6 maande van die datum 19 September 198 dien. waarop die erf ontwikkel word, as tuin of gras Notice No 69/198 perk deur die geregistreerde eienaar uitgele of belandskap word, tot voldoening van die I C Raad en dit most as sodanig in stand gehou GEYERStadsklerk word." Munisipak Kantore STADSRAAD VAN ROODEPOORT H/v Jan Smutslaan en Besonderhede van hierdie stream le ter Hendrik Verwoerdylaan insae op die Ike Vloer, Suidblok, Munisipale Randburg Kantore, Jan Smutslaan, Randburg vir 'n tyd VASSTELLING VAN GELDE. 19 September 198 perk van vier weke vanaf die datum van die Kennisgewing No 72/198 eerste publikasie van hierdie kennisgewing Hiermee word kragtens artikel 80B(3) van naanilik 19 September 198. die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak dat die Stads Enige eienaar of besitter van onroerende raad van Roodepoort by spesiale besluit, geeiendom pled binne 'n gebied waarop boge neem op 30 Augustus 198 besluit het Urn die TOWN COUNCIL OF RANDBURG noemde ontwerpskema van toepassing is of tarief van gelde vir die uitreiking van sertifi binne 2 km van die grens daarvan, kan slcriftekate en die verskaffing van infigting, soos dit lik enige beswaar indien by of vertoi tot boge AMENDMENTTO BY LAWSin die Provinsiale Koerant van N Oktober noemde Plaaslike Bestuur rig ten opsigte van 1980, soos gewysig, afgekondig.is, met ingang sodanige ontwerpskema binnevier weke vanaf 1 September 198 verder te wysig en vas te stet Notice is hereby given in terms of section 96 die eerste publikasie van hierdie keniusgedeur die volgende paragraaf in te voeg: ' of the Local Government Ordinance, 1939, wing, naamlik 19 September 198 en wanneer that the Town Council of Randburg intends to by sodanige beswaar indien of sodanige vertoe (1)(a) Vir die verkryging van 'n weegbrugfurther amend the following bylaws: ng, kan by skriftelik versoek dat by deur die sertifikaat, per voertuig met 'n massa van i ffaasfike Bestuur aangehoor word. minder as kg: R3. (i) The Building Bylaws promulgated under Administrators Notice 1993 dated 7 No (b) Vir die vekryging van 'n weegbrugserti i vember 197, as amended. fikaat, per voertuig met 'n massa van meer as J C GEYERSrk 9 no. kg: RS: (1) The Noise Abatement By laws promul Randburg gated under Administrator's Notice 1227 dated 29September 198 'n Afskrif van sodanige besluit en besonder 10 September 1980, as amended. ICenongewing No 69/198 hede van die vasstelling 16 gedurende kantoorure by die Kantoor van die Stadsekretaris vir 1 The general purport of these amendments is _... 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum I to (i) revise the fines; (ii) clarify any vague or van publikasie van hierdie kennisgewing in die uncertain provisions. Pronnsiale Koerant, ter insae. RANDBURG DRAFT AMENDMENT Copies of the proposed amendments are TOWNPLANNING SCHEME 793 Enige persoon wat beswaar teen die vasstel open for inspection on weekdays from 07h30 ling wil mask, moet dit skriftelik by die Stadsto 12h30 and 1'3h00 to 16h00 at Room B118, The Randburg Town Council has prepared a Iderk doen binne veertien dae na die datum Municipal Offices, corner of Jan Smuts Ave Draft Amendment Town planning Scheme to van publikasie van hierdie kennisgewing in die nue and Hendrik Verwoerd Drive, Randburg, be known as Randburg Amendment Scheme Provinsiale Koerant. for a period of fourteen (1) days from date of 793. This draft scheme contains the following publication hereof in the Provincial Gazette. proposal:. WJ ZYBRANDS Any person who desires to object to the said Stadsklerk prgosed amendments, is requested to By the addition of the following to lodge Clause 1(h)(mm)(11). 1. Burgersentrum su objection in writing with the undersigned Chnstiaan de Wetweg within fourteen (1) days of date of publics 00 **Buildings, including outbuildings to be Roodepoort don hereof in the Provincial Gazette. erected on the erf, shall not be situated less 19 September 198 than 6 metres from any street boundary. Such Kennisgcwing No 1/198 1 C GEYER a portion shall, within a period of 6 months Town Clerk from the date of development of the erf be laid Municipal Offices out or landscaped by the registered owner as Cor Jan Smuts Avenue and garden or lawn to the satisfaction of the Conn Hendrik Verwoerd Drive al and shall be maintained as such." CITY COUNCIL OF ROODEPOORT Randburg 19 September By the addition of the following to Notice No 72/198 Clause 1(10(mm)(ii). DETERMINATION OF CHARGES (b) "Buildings, including outbuildings to be Notice is hereby given in terms of section erected on the erf, shall not be situated less 80B(3) of the I nsal Government Ordinance, than 6 metres from any street boundary. Such KANDBURG WYSIGING ONTPWERP 1939, that the City Council has by special resoa portion shall, within a period 'of 6 months DORPSBEPLANNINGSKEMA lution dated 30 August 198, resolved to from the date of development of the erf, be amend the charges for the issuing of certifilaid out or landscaped by the registered owner cates and famishing of information published Die Randburg Stadsraad het 'n Wysiging as garden or lawn to the satisfaction of ' in the Provincial Gazette dated 29 October Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel, wat Council and shall be maintained as such." 1980, as amended, with effect from 1 Sepbekend sal staan as Randburg Wysigingskema [ember 198 by the insertion of the following 793. Hierdie Ontwerpskema bevat die vol Particulars of this scheme are open for in vade voorstel: spection on the rust Floor, South Mock, Mu paragrapgh. mcipal Offices, Jan Smuts Avenue, Randburg, (15)(a) For obtaining a weighbridge certifi 1. Deur die byvoeging van die volgende tot for a period of four weeks from the date of the sate per vehicle with a mass of less than Klousule 1(h)(mm)(ii). first publication of this notice, which is 19 Sep kg: R3. tember 198. (d) "Geboue, met inbegrip van buitege (b) For obtaining a weighbridge certificate bone wat hiema op die erf apserig word, moet Any owner or occupier of immovable pro per vehicle with a mass of more than kg: nic minder as 6 meter van emge straatgrens of perty situated within the area to which the k5. Bela wets nie. Sodanige gedeelte meet binne abovenamed draft scheme applies or within 2 in tydperk van 6 maande van die datum of km of the boundary thereof may, in writing, A copy of such resolution and particulars of waarop die erf ontwikkel word, as tuin of gras lodge any objection with or may make any re the determination are open for inspection durperk deur die geregistreerde eienaar uitgele presentations to the abovenamed Local ing office hours at the Office of the City Seemof belandskap word, tot voldoening van die Authority in respect of such draft scheme wi tary for a period of fourteen days from the. I

81 ' PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER date of publication of this notice in the Provin STADSRAAD VAN RUSTENBURG ingetrek en die gelde soos in die onderstaande cial Gazette. Bylae uiteengesit, vasgestel het: ELEKTRISITEITSVOORSIENING: WYSI Any person who desires to object to such de GING VAN VASSTELLING VAN GELDE BYLAE termination shall do so in writing to the Town Clerk within fourteen days after the date of TARIFF VAN GELDE Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8)van publication of this notice in the Provincial Ga die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, zette. 1. Nagvuilverwyderingsdiens. word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad W 1 ZYBRANDTS van Rustenburg by spesiale besluit die gelde Verwydering van nagvuil en urine per maand: Town Clerk vasgestel by Munisipale Kennisgewing No 120/ Civic Centre 1982 van 1 Desember 1982, sons gewysig met (1) Verwydering drie keer per week vanaf alle Christiaan de Wet Road ingang 1 Julie 198 verder sons volg gewysig het: persele uitgesonderd soos in subitem (2) bepaal, Roodepoort per emmer: R.10: 19 September Deur in item 3(c) van die Engelse teks die Notice No 1/198 woorde "minimum demand" waar dit in die Met dies version& dat %tam woonhuise en voorbehoudsbepaling voorkom, deur die besighede van dieselfde geriewe gebruik maak, woorde "maximum demand" te vervang. hierdie tarief ook van toepassing is. STADSRAAD VAN ROODEPOORT 2. Deur item 8 deur die volgende te vervang: (2) Verwydering drie keer per week vanaf 'n kerk, skool of woonhuis, per emmer: R. "8. toeslag: VASSTELLING VAN GELDE 2. Vullis en afvalverwyderingsdiens. Die volgende toeslag is betaalbaar: Hiermee word kragtens artikel 80B(3) van die (1) Verwydering van vullis en afval: Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos (a) Op die gelde ingevolge items 1, 2, 3 en : gewysig, bekend gemaak dat die Stadsraad van 19 %. (a) Standaard afval en vullisbakke: Roodepoort by spesiale besluit geneem op 30 Augustus 198, besluit het om die tarief van (b) Op die gelde ingevolge item 5: 19 %.". Ode vir watervoorsiening soos dit in die Provin w J ERASMUS per bak, per maand: RIO. (i) Verwydering twee keer per week vanaf persele wat nie woonhuise of woonstelle is nie, stale Koerant van 29 Desember 1982, soos Stadsklerk gewysig, verskyn, verder te wysig en vas te stet. Verwydering een keer per week vanaf elle Munisipale Kantore rsele wat nie woonstelles i nie, per bak, per Die algemene strekking van sodanige besluit Posbus 16 maand: R. is om sekere van die gelde met ingang 1 Rustenburg September 198, te verhoog (iii) Verwydering een keer per week vanaf woonstelpersele, per woonstel, per maand: R. 'n Afskrif van sodanige besluit en beson Kennisgewing No 78/198 derhede van die vasstelling le gedurende kan. toorure by die Kantoor van die Stadsekretaris (b) Massahouers: vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in die TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG ft) Verwydering een keer per week vanaf Provmsiale Koerant, ter insae. besigheidspersele, per massahouer, per maand: ELECTRICITY SUPPLY: AMENDMENT TO R53,80. Enige persoon wat beswaar teen die vasstel DETERMINATION OF CHARGE (ii) Vir elke bykomende verwydering in ling vnl maak, moet dit skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien dae na die datum van In terms of the provisions of section 8013(8) of diegoselfde yol. week, per massahouer, per maand: publikasie van hierdie kennisgewing in die the Local Government Ordinance, 1939, it is Provinsiale Koerant. hereby notified that the Town Council of Rus (iii) Verwydering vanaf besigheidspersele wat W 3 ZYBRANDS tenburg has, with effect from I July 198, by reeds met massahouers bedien word, van toeval Stadsklerk special resolution, further amended as follows lige addisionele hoeveelhede vullis: per 1,5 m3 Burgersentrum the determination of charges published under of gedeelte daarvan, per verwydering: R12. Chnstiaan de Wetweg Municipal Notice No 120/1982 dated 1 Decem Roodepoort ber 1982, as amended: 19 September 198 (c) Spesiale verwyderings: Kennisgewing No 0/ By the substitution in item 3(c) for the ", ft) Verwydering van where they occur in tuinvullis, per vrag of words "minimum demand gedeelte daarvan: R21. the proviso, of the words "maximum demand". CITY COUNCIL OF ROODEPOORT van vullis of ;dial wat 2. By the substitution for item 8 of the Me tuunnallis (ii) Verwidering o pum is nie, per vrag of gedeelte following: DETERMINATION OF CHARGES daarvan: R21,90: "8. Surcharge: Met dies verstande dat die Read nie verplig is Notice is hereby given in terms of section. 80B(3) of the Local Government Ordinance, The following surcharge shall be payable: om hierdie diens te leaver nie. 1939, that the City Council has by special (a) On the charges in terms of items 1, 2, 3 (iii) Verwydering van bedryfsafval en vullis resolution dated 30 August 198, resolved to and : 19 %. amend and determine the charges for water supply published in Provincial Gazette dated 29 (b) On the charges in terms of item 5: December 1982, as amended. 19 %.". vanaf besigheidspersele, per vrag van 6 m' of gedeelte daarvan: R39,85. (2) Verwydering en wegruiming van dooie The general purport of such resolution is to W J ERASMUS diere:. increase certain charges with effect from 1 Town Clerk September 1%. Municipal Offices (a) Perdc, muile, bulle, koeie, osse en donkies, per karkas: R15,35. A copy of such resolution and particulars of PO Box 16 the determination are open for inspection during Rustenburg (b) Kalwers, verse, vullens, skape, bokke en office hours at the office of the City Secretary 0300 varke,' per karkas: R7,75. for a period of fourteen days from the date of 19 September 198 publication of this notice in the Provincial Notice No 78/198 (c) Katte en honde, per karkas: 83,10. Gazette (d) Indien enige van die dienste ingevolge Any person who desires to object to such subparagrawe (a) tot en met (c) aangevra en determination shall do so in writing to the Town gelewer word op 'n Saterdag of Sondag, beloop Clerk within fourteen days after the date of STADSRAAD VAN RUSTENBURG die gelde dubbel die vasgestelde bedrag. Indien publication of this notice in the. Provincial die karkas SANITERE EN VULLISVERWYDERINGS: in 'n ontbinde toestand is of so Gazette. VASSTELLING VAN GELDE ' gelee is dat die oplaai daarvan vertraging ver W.1 ZYBRANDS oorsaak, of die vervoer daarvan bykomende Town Clerk koste meebring, word die gelde dubbel die Ingevolge die bepalings van artikel SOB(8) van Civic Centre die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 vasgestelde bedrag. Christiaan de Wet Road (Ordonnansie 17 van 1939), word bierby bekend (3) Plastiese sakke: kosprss plus 10 %. Roodepoort gemaak dat die Stadsraad van Rustenburg by 19 September 198 spesiale besluit die vasstelling van gelde gepti () Afval en vullisbakke: kosprys plus 10 %. Notice No 0/198 blister by Munisipale Kennisgewing No 72/ van 20 Julie 1983 met ingang 1 Julie Vuilwaterverwyderingsdiens.

82 1 Kennisgewing PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 (1) Die verwydering van vuilwater en riool 2. Refuse and garbage removal service. (2). In the event of a pail service being slyk nit opgaartenks: (1) The removal of refuse or garbage: required occasionally where night soil removal services are being rendered in accordance with (a) Vir die eerste,5 kl per 500 / of gedeelte daarvan: 81,5. (a) Standard garbage and refuse receptacles: this tariff, per removal: 82,20. (b) Daarna, per 500 / of gedeelte daarvan: (C) Removal twice per week from premises (3) For the provision and rendering of pail and that are not dwellinghouses or flats, per re refuse removal services to circuses and merryceptacle, per month: RIO. gorounds, such circuses or merry gorounds, (c) Minimum vordering, per maand, per shall in addition to the tariff laid down, make a woonhuis: R11,10. (ii) Removal once per week from all premises, deposit of 1275,60 before any such services shall excepting flats, per receptacle, per month: R. be rendered. (2) Vir die verwydering van vuilwater en diverse afvalwater, spesiale verwyderings, per (iii) Removal once per week from flats, per () Building contractors shall make a deposit,5 kl of gedeelte daarvan: R11,85. flat, per month: R. of R,10 before any pail removal service shall be rendered which deposit shall be refunded on (Die Read behou horn die reg voor om te (b) Bulk containers: cessation of the services, the return of all pails weter om hierdie besondere diens te lewer). (i) Removal once per week from business and the settlement of the account for services so Tydelike. dienste. premises, per bulk container, per rendered. month: R53,80. (5) For functions of whatever nature, shows, (1) Vir die voorsiening van verskuifbaremerry (ii) For each additional removal in the same go rounds and circuses, in addition to the. latrines, per week of gedeelte daarvan, elk: charges laid down in subitem (3), for such R6,60. week, per bulk container, per month: R51,80. standard refuse receptacle, per 2 hours: R1,15 (2) Wanneer 'n emmerdiens of en toe vereis (ii) For each additional removal in the same with a minumum charge of R,65. word waar nagvuildiens reeds ingevolge hierdie week, per bulk container, per month: 851,80. tarief gelewer word, per verwydering: 82,20. W 1 ERASMUS (iii) Removal from business premises already Town Clerk (3) NAT die voorsiening en lewering van served by bulk containers, of incidental adds Municipal Offices emmer en vullisvcrwyderingsdienste by sirkusse tional quantities of refuse: per 1,5 m3 or part PO Box 16 en mallemeulens, moet sodanige sirkusse of thereof, per removal: R12. Rustenburg mallemeulens, benewens die vasgestelde gelde, 0300 () c Special removals: 'n deposito van R75,60 ten opsigte van die 19 September 198 dienste betaal alvorens enige sodanige diens Notice No 80/198 (i) Removal of garden refuse, per load or part 131 gelewer word. 19 thereof: R21. () Alvorens emmervenvyderingsdienste aan (ii) Removal of refuse or garbage which is not bouaannemers gelewer word, moet 'n deposito garden refuse or rubble, per load or part STADSRAAD VAN RUSTENBURG van R,10 deur sodanige bouaannemer betaal t ereof: 821,90: word en sodanige deposito word na staking van WATERVOORSIENING: WYSIGING VAN die diens, terugbesorging van elle emmers en die Provided that the Council shall not be obliged VASSTELLING VAN GELDE vereffening van die rekening vir gelewerde to render this service. dienste, terugbetaal. Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van (iii) Removal of industrial refuse and garbage die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, (5) Vir byeenkomste van wetter aard ook al, from business premises. per load of 6 in or part word hierhy bekend gemaak dat die Stadsraad skoue, mallemeulens en sirkusse, benewens die thereof: R39,85. van Rustenburg by spesiale besluit die gelde vorderings in subitem (3) betaal, vir elke afgekondig by Munisipale Kennisgewing n van standaard vullisbak, per 2 uur: R1.15 met 'n (2) Removal and disposal of dead animals: 25 Augustus 1982, soos gewysig, met tngang I minimum vordering van R,65. Julie 198 (a) Horses, mules, bulls, cows, oxen and verder soos volg gewysig het: donkeys, per carcase: R15,35. W J ERASMUS 1. Deur in item 2(1)(a) die syfer "39,5c" deur Stadsklerk (b) Calves, heifers, foals, die sheep, goats and syfer "5c" te vervang. Stadskantore R7,75. Posbus pigs, per carcase: 2. Deur in item 2(1)(b) die syfer "17c" deur 16 Rustenburg (c) Cats and die dogs, per carcase: R3,10. syfer "90c" te vervang September 198 (d) In the event of any of the services in terms W 1 ERASMUS No 80/198 of paragraphs (a) to (c) inclusive being re Stadskantore Stadsklerk quested and rendered on Saturdays or Sundays, Posbus 16 the charges shall be double the amount laid Rustenburg down. In the event of a carcase being in a state 0300 TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG of decomposition or so situated hat the loading 19 September 198 thereof may cause delay or the transportation Kennisgewing No 81/19E SANITARY AND REFUSE REMOVAL: DE thereof causes additional expense, the charges TERMINATION OF CHARGES shall be doubled. (3) Plastic linings: cost price plus 10 %. TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi () Garbage and refuse receptacles: cost price nance WATER SUPPLY: 17 of 1939), it is hereby notified that the AMENDMENT TO DE plus 10 %. Town Council of Rustenburg TERMINATION OF has with effect CHARGES from 1 July 198, by special resolution, with. 3. Slop water removal services. drawn the determination of charges published In terms of the provisions of section 80B(8) of under Municipal Notice No 72/1983 dated 20 (0 For the removal of slop water and sewer the Local Government Ordinance, 1939, it is July 1983 and determined the charges as set out age sludge from servancy tanks: hereby notified that the Town Council of Rus in the Schedule below: tenburg has, by special resolution, further (a) For the first,5 kl per 500 /or part thereof: amended the charges published under Municipal SCHEDULE R1,5. Notice 73 of 25 August 1982, as amended, as follows with effect from 1 July 198: TARIFF OF CHARGES (b) Thereafter, per or part thereof: R1, By the substitution in item 2(1)(a) for the 1. Night figure "39,5c" of the figure "5c". soil removal service. (c) Minimum charge, per month, per dwel linghouse: R11, By the substitution in item 2(0(b) for the Removal of night soil and urine per month: figure 17c" of the figure "90c". (2) For the removal of slop water and miscel (1) Removal three times per week from all lemma waste water, special removals, per,5 1 W J premises except as provided in subitem (2), per ERASMUS or part thereof: R11,85. pail: RIO: Town Clerk (The Council reserves the right to refuse to Municipal Offices Provided that where dwellinghouses and PC) render this special service). Box 16 businesses use the same conveniences, this tariff Rustenburg shall also apply.. Temporary services September 198 (2) Removal three times per week from a (1) For the provision of movable latrines, per Notice No 81/198 church, school or dwelling house, per pail: R. week or part thereof, each: R6, I

83 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER I STADSRAAD VAN RUSTENBURG 665 van 8 Junie 1977 met die onderstaande special resolution in terms of the provisions of wysigings te aanvaar en om die bestaande section 80B of the Local Government Ordi WATERVOORSIENING: WYSIGING VAN Riolerings en Loodgietersverordeninge en nance, VASSTELLING VAN GELDE Verordeninge vir die Lisensiering en Regulasie van Loodgieters en %outlaws te herroep. B. DRAINAGE AND PLUMBING BY Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van LAWS die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, (i) deur die "tarief' waar dit in die woordomword hierby bekend gemaak dat die Stadsraad skrywing voorkom deur die volgende te ver To adopt the Standard Drainage Bylaws van Rustenburg by. spesiale besluit die gelde yang: published under Administrator's Notice 665 dated 8 June 1977 with the afgekondig by Munisipale Kennisgewing n van following amend Die re tarief van Gelde betaalbaar sal wees soos ments and to revoke the existing Drainage and 25 Augustus 1982, soos gewysig, met ingang 2 van tyd tot tyd deur die Raad by spesiale besluit Plumbing Bylaws and Mei Bylaws for the Licensing 198 verder soos volg gewysig het: ingevolge die bepalings van arnica 80B van die and regulating of Plumbers and Drainlayers. 1. Deur in item 2(1)(a) die syfer "35c" deur Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die syfer "39,5c" te vervang. vasgestel. (i) By the substitution of the 'tariff where it appears in the definitions of the following: 2. Deur in item 2(1)(b) die syfer "15c" deur (ii) deur in artikel 7(3) die woorde 'op die die syfer "17c" te vervang. read se koste' deur die woorde top die eienaar se The tariff of Charges payable shall be as koste' te vervang; determined from time to time by the Council by W 3 ERASMUS special resolution in terms of the provisions of (iii) deur verbeterde verordeninge met be section SOB of the Local Government Ordi Stadsklerk trekldng tot die Lisens:ering van Loodgieters en nance, Stadskantore Rioolaanleers aan te neem. Posbus By the substitution of the words 'on cost of 0300 Die rede vir die aanvaarding van die Stan the Council' where they appear in section 7(3) of Rustenburg daardverordeninge soos hierbo uiteengesit is the word 'on cost of the owner'; 19 September 198 omdat die Raad se huidigc verordeninge Kennisgewing No 79/198 verouderd is. (iii) by the adoption of improved bylaws as regards to the Licensing of Plumbers and Drain C. Kennis geskied hiermee ingevolge die layers. bepalings van artikel 80B(3) van die Ordonnan TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG me op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939, soos The reason for the adoption of the Standard gewysig, dal die Stadsraad met ingatag vanaf 1 Bylaws as indicated above is because the WATER SUPPLY: AMENDMENT TO DE September 198 by spesiale besluit die onder Council's existing bylaws are outdated. TERMINATION OF CHARGES staande verordeninge gewysig het. C. Notice is hereby given in terms of the In terms of the provisions of section 80B(8) of Tarief van Gelde betaalbaar kragtens die Provisions of section 808(3) of the Local Gov the(ii Local Government Ordinance, 1939, it is Rio erings en Loodgietersverordeninge en ernment Ordinance, 17 of 1939, as amended, hereby notified that the Town Council of Rus Verordeninge vir die Lisensiering en Regulering that the Council has by special resolution tenburg has, by special resolution, further van Loodgieters en Ftioolaanleers. amended the following bylaws with effect from 1 September 198. amended the charges published under Municipal Die algemene strekking van die wysiging is Notice 73 of 25 August 1982, as amended as om vii verhoogde aansluitmgsgelde voorstenmg (i) Tariff of Charges payable in terms the follows with effect from 2 May 198: te maak. Drainage and Plumbing Bylaws and Bys law of for the Licensing and Regulating of Plumbers and 1. By the substitution in item 2(1)(a) for the 'n Afskrif van die spesiale besluit van die Drainlayers. figure "35c" of the figure "39,5c". Raad en die voile besonderhede van die vrysi 2. By the substitution in item 2(1)(b) for the ging van gelde waarna hierbo verwys word is The general purport of the amendment is to figure "15c" of the figure "17c". gedurende gewone kantoorure ter insae by die make provision for increased connection fees. kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kan A copy of the special resolution of the Council W J ERASMUS tore, Tzaneen vir 'n tydperk van veertien dae and full particulars of the amendment of charges Municipal Offices Town Clerk venal die datum van publikasie van hkrdk referred to above are open for inspection PO Box 16 kennisgewing in die Provinsiale Koerant. during normal office hours at the office of the 0300 Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen Town Secretary, Municipal Offices, Tzaneen, Rustenburg die voorgestelde wysigings, moet sodanige be for a period of fourteen days from the date of 19 September 198 swaar skriftelik by die Stadsklerk indien borne publication of this notice in the Provincial Notice No 79/ veertien (1) dae na die datum van publikasie Gazette. van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Any person who is desirous of recording his Koerant naamlik 19 September 198. objection to the proposed amendment, must STADSRAAD VAN TZANEEN. lodge such L POTGIETER objection in writing with the Town Clerk within fourteen (1) days after the day of WYSIGING VAN VERORDENINGE Stadsklerk publication of this notice in the Provincial Munisipale Kantore Gazette namely 19 September 198. Daar word hierby ingevolge die bepalings van Posbus 2 artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Tzaneen L POTGIETER Bestuur, 1939, soos gewysig, bekend gemaak 0850 Town Clerk dat die Stadsraad van voorneme is om die 19 September 198 Municipal Offices volgende verordeninge te wysig: Kennisgewing No 3/198 PO Box 2 A. WATERVOORSIENINGSVERORDE Tzaneen 0850 NINGE 19 September 198 TOWN COUNCIL OF TZANEEN Om die Standaard Watervoorsieningsverordc Notice No 3/198 ninge afgekondig by Administrateurskennisge AMENDMENT TO BYLAWS wing 21 van 5 Januarie 1977 met die onder staande wysiging te aanvaar en om die be It is hereby notified in terms of the provisions staande Watervoorsieningsverordeninge te of section 96 of the Local Government Ordi STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK herroep. nance, 1939, as amended, that the Council (i) Deur die "tenet" waar dit in die intends amending the following bylaws: woordom WYSIGING VAN STANDAARD STRAATskrywing voorkom deur die volgende te ver EN DIVERSEVERORDENINGE yang: A. WATER SUPPLY BYLAWS Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die Die tarief van Gelde betaalbaar sal wees soos To adopt the Standard Water Supply Bylaws Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, bevan tyd tot tyd deur die Raad by Spesiale besluit Published under Administrator's Notice No 21 kend gemaak dat die Stadsraad van Vanderbijl ingevolge die bepalings van artikel 80B van die dated 5 January 1977 with the following amend park voomemens is om die Standaard Straat en Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, ment and to revoke the existing Water Supply Diverseverordeninge van die Raad te wysig. vasgestel. Bylaws. Die algemene strekking van die wysiging is B. RIOLERINGS EN LOODGIETERS (i) By the substitution of the "tariff' where it om voorsiening te maak vir die mecr geordende VERORDENINGE appears in the definitions of the following: gebruik van kruidenierswaentjies. Om die Standaard Rioleringsverordeninge The Tariff of Charges payable shall be as Besonderhede van die voorgestelde wysiging afgekondig by Administrateurskennisgewing determined from time to time by the Council by ie gedurende kantoorure vir 'n tydperk van

84 3172 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 veertien dae venal die datum van publikasie van amended, it is hereby notified that the Town has timeously lodged an objection in the pre hierdie kennisgewing by die kantoor van die Council of Vanderbijlpark has determined, by scribed form. Stadsekretaris, Kamer 202, Munisipale Kan Special Resolution of 26 July 198, the undertoorgebou, Kiasie Havengastraat, Vanderbijl mentioned charges for the storage of grocery J J ROODT park, ter insae. trolleys with effect from 1 April 198: Town Clerk Municipal Offices Enige persoon wat beswaar teen die voorge R15 per trolley for a period of three months or Beaconsfield Avenue stelde wysiging wil aanteken moet dit skriftelik part thereof. Vereeniging binne veertien dae na publikasie van hierdie 19 September 198 kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die C BEUKES Notice No 123/198 ondergetekende indien. Town Clerk C P BEUKES O Box 3 Stadsklerk Vanderbijlpark 1900 Posbus 3 Vanderbijlpark 19 September 198 STADSRAAD VAN WITBANK 1900 Notice No 52/ September Kennisgewing No 51/198 PERMANENTE SLUITING VAN PARKERF STADSRAAD VAN VEREENIGING 9 SCHOONGEZICHT ONDER VERDELING: TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN V 0 ORLOPIGE A ANVUL LEND E Hiermee word kennis gegee dat die Stadsraad AMENDMENT TO STANDARD STREET WAARDERINGSLYS AANVRA van Witbank van voornemens is om ingevolge AND MISCELLANEOUS BY LAWS artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van Bestuur, 17 van 1939, die volgende erf in It is hereby notified in terms of section die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 96 of Schoongezicht permanent te sluit en te onderthe Local Government Ordinance, Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 1939, that 11 van verdeel: the Town Council of Vanderbijlpark 1977), gegee dat intends die voorlopige aanvullende waardenngslys vir die boekjaar Julie 1983 tot Parked 9 Schoongezicht amending the Standard Street and Miscellaneous Bylaws of the Julie 198. ins is 00p vir Council.Besonderhede inspakste by. die Kantoor van die Stadsraad van van die Vereeniging vanaf voorgestelde sluicing 19 en onderverdeling sal ter insae 18 Thepurport gedurende general of the proposed amend September 198 tot 19 Oktober 19M en enige kantoorure in die kantoor van die ment is to make provision for using grocery eienaar van belasbare eiendom of ander persoon iewone tadsekretaris, Administratiewe Sentrum, Presi trolleys more orderly. wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk dentlaan, Witbank vir ten 'n tydperk van sestig (60) opsigte van enige aangeleentheid in die Particulars of the proposed amendment will voorloptge aanvullende dae van waarderingslys datum van hierdie kennisgewing. lie for inspection at the office of the Town opgeteken soos in artikel 3 van die senoemde Enige besware teen hierdie voorneme van die Secretary,. Room 202, Municipal Office Build Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die Road meet skriftelik binne sestig dae vanaf ing,. Mame Havenga Street, Vanderbijlpark, vraag of sodanige eiendom of 'n gedeelte daardatum van publikasie van hierdie kennisgewing during normal office hours. van vrygestel is, of ten opsigte van enige by die Stadsklerk van Witbank ingedien word, weglating van enige aangeleentheid met soda Any person desirous of me later nie as Maandag, 19 November 198. rage lys, doen so binne gemelde tydperk. against lodgingamendmentany m obustj lodge ection J such objection in writing with the undersigned D B STEYN Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van within fourteen days after the date of_publica 'n beswaar is Stadsklerk by die adres hieronder aangedui tion of this notice in the Provincial Gonne. Stadsraad van Witbank beskikbaar en aandag word spesifiek.gevestig.op die felt dat Posbus 3 geen persoon geregtig is om enige C BEUKES beswaar voor die waarderingsraad te Witbank opper PO Box 3 Town Clerk.1035 tensy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm Vanderbijlpark betyds ingedien het nie. 19 September Kennisgewing No 106/ September 198 ' 3 3 ROODT Notice No 51/198 Stadsklerk re Munisipale Kanto Beaconsfieldlaan TOWN COUNCIL OF1. WITBANK Vereeniging & 19 September 198 STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK PERMANENT CLOSING OF PARK ERF 9 Kenmsgewing No 123/198 SCHOONGEZICHT SUBDIVISION: VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE HEFFING OP BERGING VAN KRUIDE Notice is hereby given in terms of section 67 of NIERSWAENTJIES TOWN COUNCIL OF VEREENIGING the Local Government Ordinance, 17 of 1939, that the Town Council of Witbank intends to: Dear word hierby ingevolge die bepalings van NOTICE CALLING FOR OBJECTION TO artikel 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike PROVISIONAL SUPPLEMENTARY 1. Permanently close the following erf. Bestuur, 17 van 1939, sons gewysig, bekend VALUATION ROLL gemaak dat die Stadsraad van Vanderbijlpark, Park Erf 9 Schoongezicht. by Spesiale Besluit van 26 Julie 198, die Notice is hereby given in terms of section 36 of onderstaande 2. tariewe met Subdivide Park Erf 9 ingang van Schoongezicht. 1 April the Local Authorities Rating Ordinance, vasgestel het vir die berging van kruide (Ordinance 11 of 1977), that the provisional Particulars of the proposed closing and subdi nierswaentjies: supplementary valuation roll for the financial vision will be open to inspection in the office of year July 1983 to June 198 is open for R15 inspec the per waentjie vir Town elke drie Secretary, maande of Administrative Centre, tion at the office of the Town gedeelte daarvan. Council of President Avenue. Witbank during office hours Vereeniging from 19 September 198 to 19 for a period of sixty days from date hereof. C BEUKES October 198 and any owner of rateable proper Stadsklerk ty or other person who so desires to lodge an Any objections against the proposed closing Posbus 3 objection with the Town Clerk in respect of any and subdivision must be in writing and lodged Vanderbijlpark matter recorded in the provisional sup with the Town Clerk of Witbank sixty (60) days 1900 plementary valuation roll as contemplated in from date of publication of this notice. not later 19 September 198 section 3 of the said Ordinance including the than Monday, 19 November 198. Kennisgewing No 52/198 question whether or not such property or portion thereof is subject to the payment of rates J D B STEYN xempt therefrom or in respect of any Town Clerk TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK orison omissio of any matter from such roll shall do so Town Council of Witbank within the said period. PO Box 3 DETERMINATION OF CHARGES PAY Witbank ABLE FOR THE STORAGE OF GROCERY The form prescribed for the lodging of an 1035 TROLLEYS objection is obtainable at the address indicated I 19 September 198 below and attention is specifically directed to the Notice No 106/198 In terms of the provisions of section 808(8) of fact that no person is entitled to urge any the Local Government Ordinance, 17 of 1939, as objection before the valuation board unless he

85 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER KENNISGEWING the Local Government Ordinance, 17 of 1939, Elektrisiteit that the Town Council of Witbank intends to: Kragpunt per maand 833,00 STADSRAAD VAN WITBANK 1. Permanently close the following portion of Kragpunt per dag R1,70 a street situated in Reyno Ridge Extension 6: A F VAN HEERDEN PERMANENTE SLUITING VAN 'N DEEL Portion of Hans Strydom Avenue. Stadsklerk VAN HANS STRYDOMLAAN KONSOLI DASIE MET AANLIGGENDE ERWE 2. Consolidate the closed portion of Hans Munisipale Kantore Strydom Avenue with the adjacent erven. Posbus 2 Witrivier Hiermee word kennis gegee dat die Stadsraad Particulars of the proposed dosing and con 120 van Witbank van voornanens is om ingevolge solidation will be open to inspection in the office 19 September 198 artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike of the Town Secretary, Administrative Centre, Kennisgewing No 23/198 Bestuur 17 van 1939, die volgende gedeelte van President Avenue, Witbank during office hours 'n straat in Reyno Ridge Uitbreiding 6 perma for a period of sixty days from date hereof. nent te sluit en met die aangrensende erwe te Any obschons against the proposed closing, konsolideer: TOWN COUNCIL OF WHITE RIVER ' coniolidation and resubdivision must be in writing and lodged with the Town Clerk of CARAVAN PARK: DETERMINATION OF 'n Gedeelte van Hans Strydomlaan. Witbank within sixty (60) days from date of CHARGES publication of this notice, not later than Monday, 19 November 198. Besonderhede van die voorgestelde sluicing In terms of the provisions of section 80B(8) ' en konsolidasie sal ter insae le gedurende 1 D B STEYN of the Local Government Ordinance, 1939, it gewone kantoorure in die kantoor van die Town Clerk is hereby notified that the Town Council of Stadsekretaris, Administratiewe Sentrum, Pre Town Council of Witbank White River has by special resolution detersidentlaan, Witbank vir 'n tydperk van PO Box 3 sestig mined the caravan park charges as set out in (60) dae van datum van hierdie kennisgewing. Witbank the Schedule below, with effect from 1 July September 198 Enige besware teen hierdie voorneme van die Notice No 103/198 SCHEDULE Read meet skriftelik binne sestig dae vanaf TARIFF OF CHARGES datum van publikasie van hierdie kennisgewing by die Stadsklerk van Witbank ingedien word, me later nie as Maandag, 19 November 198. Tourists STADSRAAD VAN WITRIVIER Per caravan or tent per day plus R5,00 WOONWAPARK: VASSTELLING VAN Per person per day R1,00 J D B STEYN GELDE Stadsklerk Permanent Residents Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) Stadsraad van Witbank van die Ordonnanme op Plaaslike Bestuur, Up to 2 persons per month, per stand R75,00 Posbus , word hierby bekend gemaak dat die Up to persons per month, per stand R115,00 Witbank Stadsraad van Witrivier by spesiale besluit die Any additional person exceeding 1035 woonwaparkgelde coos in die Bylae hieronder per stand per month 830,00 19 September 198 uiteengesit, met ingang 1 Julie 198 vasgestel Kennisgewing No 103/198 het. Electricity BYLAE Per plug point, per month R33,00 NOTICE Toeriste TARIEF VAN GELDE TOWN COUNCIL OF WITBANK Per woonwa of tent per dag plus 85,00 Per persoon per dag R1,00 Municipal Offices P 0 Box 2 PERMANENT CLOSING OF A PORTION Permanente Itnvoners OF HANS STRYDOM AVENUE CON White River SOLIDATION WITH ADJACENT ERVEN Tot 2 persone per maand R75, Tot personeper maand R115,00 19 September 198 Notice No 23/198 Vir elke addistonele persoon oor Notice is hereby given in terms of section 67 of persone per maand R30,00 Per plug point, per day R1,70 A F VAN HEERDEN Town Clerk

86 317 PROVINSIALE KOERANT, 19 SEPTEMBER 198 1NROUD CONTENTS Proklamasies Proclamations 131. Padwysigingsordonnansie, Roads Amendment Ordinance, Mutumpalitelt van Benoni: Proklamering van 'is Pad Benoni Municipality: Proclamation of a Road Sf r 133. Munisipaliteit van Benoni: Proklamering van 'n Pad Benoni Municipality: Proclamation of a Road Munisipaliteit van Springs: Proklamering van 'n Pad Springs Municipality: Proclamation of a Road Transvaalse Raad van die Ontwikkeling van Buite 135. Transvaal Board for the Development of PeriUrban stedelike Gebiede: Verandering van Grense 3096 Areas: Alteration of Boundaries Transvaalse Read vir Ontwikkeling van Buitestede 136. Transvaal Board for the Development of PeriUrban like Gebiede: Inlyviing van Gedeelte 20 van die Plans Areas: Alteration of Boundaries: Portion 20 of the Sandford 291 KU Pilgrims' Rest 3096 farm Sandford 291 KU, Pilgrims Rest Munisipaliteit van Johannesburg: Proklamering van 137. Johannesburg Municipality: Proclamation of a Road 3097 'n Pad Transvaal Board for the Development of Peri Urban 138. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Areas: Boundaries 3097 delike Gebiede: Grense 3097 Administrateurskennisgewings Administrator's Notices Munisipaliteit Belfast: Wysiging van Rioleringsver Belfast Municipality: Amendment to Drainage Byordeninge 3099 laws Munisipaliteit Fochville: Wysiging van Watervoor Fochville Municipality: Amendment to Water Supply sieningsverardeninge 3099 Bylaws Munisipaliteit Heidelberg: Wysiging van Elektrisi Heidelberg Municipality: Amendment to Electricity teitsverordeninge 3099 Bylaws Munisipaliteit Heidelberg: Wysiging van Riolerings Heidelberg Municipality: Amendment to Drainage verordeninge 3100 Bylaws Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Tarief vir Klerksdorp Municipality: Amendment to Tariff for Sanitere en Vullisverwydenngsdienste 3100 Sanitary and Refuse Removal Services Munisipaliteit Klerksdorp: Wysiging van Verorde Klerkscorp Municipality: Amendment to Sewerage ninge op Rioleringstelsels en Vakuumtenkverwyde Systems and Vacuum Tank Removals By laws 3101 rings Leeuwdoornsstad Municipality: Adoption of Stan Munisipaliteit Leeuwdoornsstad: Aanname van dard Drainage Bylaws 3102 Standaard Rioleringsverordeninge Orkney Municipality: Amendment to Drainage and Munisipaliteit Orkney: Wysiging van Riolerings en Plumbing Bylaws 3102 Loodmeteryverordeninge Orkney Municipality: Amendment to Refuse (Solid 166. Munisipaliteit Orkney: Wysiging van Verordeninge Wastes) and Sanitary Bylaws 3102 Betreffende Vaste Afval en Saniten Transvaal Board for the Development of PeriUrban Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buiteste Areas: Amendment to Drainage Bylaws 3103 delike Gebiede: Wysiging van Rioleringsverorde Transvaal Board for the Development of Peri Urban ninge 3103 Areas: Amendment to Electricity Bylaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Transvaal Board for the Development of PeriUrban delike Gebiede: Wysiging van Elektrisiteitsveror Areas: Amendment to Sanitary Conveniences and deninge 310 Nightsoil and Refuse Removal Bylaws Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste Transvaal Board for the Development of PeriUrban delike Gebiede: Wysiging van Sanitere gemakke en Areas: Amendment to Sanitary Conveniences and Nagvuil en Vuilgoedverwyderingsverordeninge 3107 Nightsoil and Refuse Removal Bylaws Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Buiteste Pretoria Amendment Scheme delike Gebiede: Wysiging van Sanitere Gemakke en Pretoria Amendment Scheme Nagyuilen Vuilgoedvenvyderingsverordeninge Pretoria Region Amendment Scheme Pretoria wysigingslcema Die Hoewes Extension 2: Declaration as an ap Pretorianysigings15ema proved township Pretoriastreekwysigingskema Krugersdorp Municipality: Amendment to Refuse Die Hoewes Uitbreiding 2: Verklaring tot Goedge (Solid Wastes) and Sanitary Bylaws 3113 keurde Dorp RoodepoortMaraisburg Amendment Scheme Munisipaliteit Krugersdorp Wysiging, van Verorde Witpoortjie Extension ninge Betreffende Vaste Afval en Saniteit Nelspruit Amendment Scheme Roodepoort Maraisburg wysigingskema West Acres Extension 8 Township: Declaration as an Witpoorti le Uitbreiding approved township Nelspruitwysigingskema Naboomspruit Amendment Scheme Dow West Acres Uitbreiding 8: Verklaring tot goed gekeurde dorp Randburg Amendment Scheme Naboomspruit wysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema wysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburg wysigingskema Removal of Restrictions Act, 1967: Erven 1873 to Wet op Opheffing van Beperkings 1967: Erwe ,1883,1885 to 190, Phalaborwa Township 3120 tot 1880,1883,1885 tot 190 Phalaborwa Dorp Municipal Elections Ordinance, 1970: Appointment 168. Ordonnansie op Munisipale Verkiesings 1970: Aan of a Commission to Divide the New Municipality of stelling van 'n Kommissie om die Nuwe Munisipali Akasia into Wards 3120 teit van Akasia in wyke in to deel Kemptonpark wysigingskema Kempton Park Amendment Scheme Boksburgwysigingskema Boksburg Amendment Scheme Aansoek mgevolge die Wet op Opheffing. van Be Application in terms of the Removal of Restrictions perkings, 1967 (Wet 8 van 1967): Erf 173 Rynfield Act, 1967 (Act 8 of 1967): Erf 173, Rynfield and the die Wysiging van die Benoni dorpsaanlegskema 1, amendment of the Benoni Townplanning Scheme 1, en Ordonnansie op Padverkeer, 1966: Vasstelling van nuwe tweede datum vir die vervanging van Be Road Traffic Ordinance, 1966: Fixing of New Second staande Bestuurderslisensie en die Intuiting daarvan Date for the Substitution of Existing Driver's Licence in 'n Identiteitsdokument Ingevolge Artikel 59(1) 3122 and the Inclusion thereof in an Identity Document in., Aansoek om Die Verlegging van 'n Ongenommerde terms of section 59(1) "" Openbare Pad Proposed Deviation of an Unnumbered Public Road Aansoek om die Verlegging van 'n Ongenommerde Proposed Deviation of an Unnumbered Public Road 3122 Openbare Pad Verlegging en Verbreding van Provinsiale Pad Deviation and Widening of Provincial Road P83 1 P831 en Verwante Padreelings and Relative Road Adjustments Aanstelling van mnr Gert Grobbelaar, Posbus 6, The Appointment of Mr Coert Grobbelaar, PO Box

87 PROVINCIAL GAZETTE, 19 SEPTEMBER Draaiskraal as Skutmeester op die plans Kliprivier 73 6,Draaiskraal, as Poundmaster on the farm Kliprivier J T Belfast JT, Belfast 3123 Algemene Kennisgewings General Notices 785. Johannesburg wysigingskema Johannesburg wysigingskema Germiston wysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Germiston Amendment Scheme 1/ Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings, Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg Amendment Scheme Voorgestelde Dorpe: Kingsview Uithreiding 1; Eras 791. Removal of Restrictions Act, mia Uitbreiding 2; Wapadrand; Rooihuiskraal flit 796. Proposed Townships: Amersfoord Extension 5; Kriel breiding 25; Jurgenspark Uitbreiding 1; Duivelskloof Extension 1; Hughes Extension 11; Bethal Extension Uitbreiding 9; MalvernOos Uitbreiding 15; Senator 17; Vanderbffipark G W Extension 11; West Acres park 3128 Extension 20; Nelspruit Extension Voorgestelde Uitbreiding van Grense: New Centre Proposed Extension of Boundaries: New Centre Her advertensie: Voorgestelde Dorp: Wadeville Uit 798. ReAdvertisement: Proposed Township: Wadeville breiding Extension Orkney wysigingske ma Orkney Amendment Scheme Orkney wysigingskema Orkney Amendment Scheme Klerksdorp wysigingske ma Klerksdorp Amendment Scheme Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be 803. Application in terms of the Removal of Restrictions perkings, 1967: Gedeelte 2 van Erf 306, Irene, Ver Act, 1967: Portion 2 of Erf 306, Irene, Verwoerdburg 3132 woerdburg Application in terms of the Removal of Restrictions 805. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967: The Remainingtxtent of Erf 191,!Clerksperkings, 1967: Die Resterende Gedeelte van Erf dory Extension Klerksdorp Uitbreiding Application in terms of the Removal of Restrictions 806. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967: Erf 15, Wilkoppies; and the amendment perkings, 1967: Erf 15, Wilkoppies; en die wysiging of the Klerksdorp Town planning Scheme, van die Klerkdorp dorgsbeplanningskema Application in terms of the Removal of Restrictions 807. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967: Erf 12, Lyttelton Manor, Verwoerdburg 3133 perkings, 1967: Erf 12, Lyttelton Manor, Venvoerd 808. Application in terms of the Removal of Restrictions burg 3133 Act, 1967: Erf 189, Wilkoppies; and the amendment 808. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be of the Klerksdorp Town planning Scheme, perkings, 1967: Erf 189, Wilkoppies; en die wysiging 81. Application in terms of the Removal of Restrictions van die Klerksdorp dorpsbeplanningskema, Act, 1967: Ed 277, Lyttelton Manor Extension 1; and 81. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be the amendment of the Pretoria Region Townplan perkings, 1967: Erf 277, Lyttelton Manor Uitbreiding nine Scheme, ; en die wysiging van die Pretoriastreek dorpsaan 815. Application in terms of the Removal of Restrictions legskema, Act, 1967: Erf 165, Flimieda, Klerksdorp Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967: Erf 165, Flimieda, Klerksdorp Application in terms of the Removal of Restrictions 816. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967: Erf 5, Wierdapark 3135 perkings, 1967: Erf 5, Wierdapark Application in terms of the Removal of Restrictions 817. Aansoek ingevolge die Wet op Opheffing van Be Act, 1967: Erf 9, La Hoff, Klerksdorp 3135 patinae, 1967: Erf 9, La Hoff, Klerksdorp Mngadi dorp Mngadi Township Pretoria wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Randburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme Sandton wysiginskema Sandton Amendment Scheme Randburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme Sandton vrysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandton Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandton wys!gmgskema Sandton vrysigingskema Sandton Amendment Scheme Randburgwysigingskema Randburg Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Louis Trichardt wysigingskema Louis Trichardt Amendment Scheme Pietersburg wysigmgskema Pietersbury Amendment Scheme Klipriviervallei wysigingskema Klipriviervallei Amendment Scheme Bedfordview wysigingskema Bedfordview Amendment Scheme Wet op Opheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Barberton Amendment Scheme Barbertonwysigings.kema Johannesburgvrysigtngskema Johannesburg Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Her Advertensie Voorgestelde Dorp: Annlin Uit 837. Re advertisement: Proposed Township: Annlin Exbreiding tension Voorgestelde Dorpe: Heidelberg Uitbreiding 18, 838. Proposed Townships: Heidelberg Extension 18; Wit Witfield Uitbreiding 22, Vorna Valley Uitbreiding field Extension 22; Vorn a Valley Extension 15; Ray 15, Rayton Uitbreiding 2, Erandpark Uitbreiding 2, ton Extension 2; Erandpark Extension 2; Mountain Mountain View Uitbreiding 3, Brits Uitbreiding 8, View Extension 3; Brits Extension 8; Klerksdorp Ex Klerksdorp Uitbreiding 5, Van der biilpark Central tension 5; Vanderbijlpark Central West 8 Extension West 8 Uitbreiding 1, Erandpark Uitbreiding 3, 1, Erandpark Extension 3; Equestria Extension 6; Pr Equestria Uitbreiding 6, Pyramid, Moreletapark flittumid; Moreletapark Extension breiding Tenders 3150 Tenders 3150 Kontrakte 319 Kontrakte 319 Plaaslike Bestuurskennisgewing 3152 Notices by Local Authorites 3152

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA Government Gazette Staatskoerant Selling price' Verkoopprys (GST exciuded/avb uitgesluit) local 50c Plaaslik Registered at the post office as a Newspaper

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword

M 11. tfire- All correspondence, advertisements, etc. must be advinsiale. dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword DIE PR OVINSI E TRANSVAAL 111111 M 11 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, 1 tfire f fiste le 1&oerant iit fficiat II; a ette (As 'n Nuusblad by die Porkantoor Geregtstreer) PRYS: S.A. 0c Plus 5c A.V.B. 00 ksee:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE

REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE REËLS VIR DIE BENOEMING, VERKIESING, AANWYSING EN AANSTELLING VAN RAADSLEDE Verwysingsnommer Verantwoordelike uitvoerende bestuurder Eienaar van beleid Verantwoordelike afdeling Status Goedgekeur deur

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

Staatskoerant Government Gazette

Staatskoerant Government Gazette VAN SUID-AFRIKA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Staatskoerant Government Gazette Verkoopprys Selling price (AVB uitgesluitgst excluded) Plaaslik 60~ Local 1 As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Buitelands

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979.

!Hi. r -`.1 5 SEPTEMBER, No. 148 (Administrateurs -.), 1979. !Hi T THE PROVNCE OF TRA_NSVAlia A nae DE PROVNCE TRANSVAAL r ` 3K Official 6aztite \ w f totrir arrant (Regthtered at the Post Office as a Newspaper) (As n Nuusblad by die Paskarttoor Gereoistreer) PRCE:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

..- 41t" -." 'Tfrl. "'"trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal.

..- 41t -. 'Tfrl. 'trii4 I. vcp1) roa._ 25 AUGUSTUS 25 AUGUST' is. hierby. Deputy - Administrator of the Province Provinsie Transvaal. r in h VEN 50 l i DE PROVNSTE TRANSVAAL 4t" " le THE PROVNCE 0 RANSVAAL t 4 ""trii4 JP if i5 icle iliftetai (4 a 3et te litoerant kf il vcp) Tfrl (As n Nousbtad by die Poskantoor Geregistreer) roa (Registered

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA

OFFICIAL GAZETTE. AG.Goewermentskennisgewing. AG. Government Notice VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA PUBLISHED BY AUTHORITY OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY OF SOUTH WEST AFRICA BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA UITGAWE OP GESAG R0,30 Wednesday I November 1989 WINDHOEK Woensdag I November

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir

@ifistrir Warrant 3\4 -.ir 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4,?:;:: @ifistrir Warrant 3\4 ir (A s n Nausbhul In die Pm kissyrior oereentrerri I, yii,ip,11;;,:i A,AW,' (Official 4azettr (Registered at the Post

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel

..- rtril -;( 24 DECEMBER. Nademaal die Gesondheidskomitee van Roedtan by. Proklamasie No. 209 (Administrateurs-), 1953, saamgestel 111 10 il L magrtspacise n Dr hk to ciecdrz: ; _ 1 THE PR MENKO NSVAAL Aftr Din PROVNSE TRANSVAAL rtril E frelfit 010 rift tat ukb ette wilio (Jriii5 tele Roferant (Registered at the Post O//ice as a Newspaper)

More information

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS

Fe. za - tithi. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \\ 714; 1. v.i,oii,/,, 47ft 28 AUGUSTUS i ' " TN 4 4 : Fe _,:: : > " DE PROVNSE TRANSVAAL VENKO za tithi THE PROVNCE OF TRANSVAAL \\ 74; 7/ ' ffiliti; iberaf gt 4 vi,oii,/,, t2) V: re 47ft Mffiriall (Stizette ms Nuushlad by die Pmkantour Gereginicert

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant

0 flit tat uri a3ette tyre (J.0 ifilitte Rogrant 1 MENKO THE PROVNCE OF TRANSVAAL i ;,,,,b DE PROVNSE TRANSV 4;\ ly,, i t 4/ i \\,, 0 (Registered at the Post 0/lice as a Newspaper) C% 3:BRARY: 0 flit tat uri a3ette tyre (J0 ifilitte Rogrant ;tt (As n

More information

:1BRA. 4,,roryit'o :,4". s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information:

:1BRA. 4,,roryit'o :,4. s..6iii. _:,::., trta atrtir. v:510. -, ,:.. information: 9 6 5 4:BRA Dm PROVNSE TRANSVAAL trat ± Offi#air ikarrattt * 4roryito tk (As a Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) : 4" s6iii v:50 MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL _: :: trta atrtir : :7 (Registered

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978.

ii, Millaagmekea c _ - _, _ '.,..&. - I \ .4. ;\ -- i, tik (01'fistrir ikorratti \.., Lo#...,..;. NO. 91 (AdministfateurS-), 1978. No ii C di:: %: Millaagmekea c _ THE PROVNCE OF TRANSVAAL DE PROVNSE TRANSVAAL " & \ Offiriat (Stiartir a ;\ i tik (0fistrir ikorratti \ \ ri ck!" / (Registered at the Post Office as dnewspibier) Lo# ;

More information

Official II; a3rtte \\a.

Official II; a3rtte \\a. / THE PROVNCE OF TRANSVAAL lig MENKO Sa iiks vt Ht vm,,kollriwr Official ; a3rtte \\a ped DE PROVNSE TRANSVAAL isifisfele Roerant vriftii (Registered at the Post Office as a Newspaper),,,a (As in Nuusblad

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI

qvit.*.. I I II PW.a.' ir.i4i IC t oos fin5trie It.t.orran ric,,, ..., . ; PRYS: S.A. 10c OORSEE 15c 19 MAY,19 MEI n Lic THE PROVINCE OF TRANSVAAL 4 c:?1iig DIE PROVINSIE TRANSVAAL qvit* I I II PWa iri4i IC t II up ifittat ilt a3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICE: SA 10c OVERSEAS 15c tt*ori coo)

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION '

JTHE. tba3 tte (As 'a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper) 1Job. ,v, AUGUSTUS PROCLAMATION ' M2 DIE PROVINSIE TRAMS II NIENIKO JTHE fete Ilk 4:444 J 0b lkotrant irl Job v44 trim! PROVINCE OF TRANSVAAL tba3 tte (As a Naulblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as N wspaper)

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY BUITENGEWONE KOERANT IGAZETHI EYISIPESHELI KWAZULU-NATAL PROVINCE REPUBLIC KWAZULU-NATAL PROVINSIE REPUBLIIEK OF VAN SOUTH ISIFUNDAZWE AFRICA SAKWAZULU-NATALI SUID-AFRIKA Provincial Gazette Provinsiale Koerant Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

NIENIKO -- \, ti - I. )1<tajl)../. k\a -- - lko ft i5 te"ie. (o. 25 OCTOBER, 25 OKTOBER. No. 201 (Administrateurs-), teken.)

NIENIKO -- \, ti - I. )1<tajl)../. k\a -- - lko ft i5 teie. (o. 25 OCTOBER, 25 OKTOBER. No. 201 (Administrateurs-), teken.) b 0 ( ) t A CL 6 :rib:ilm THE PROVINCE OF TRANSVAAL 111111 I PROVINSIE TRAM 1 0 flittat (4r; a3ette _\* Q,,/ ministered at the Post Office as a Newspaper) NIENIKO * 4, \, ti I )1

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information