_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

Size: px
Start display at page:

Download "_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of"

Transcription

1 Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 196] PRYS 5c PRETORIA 55 JJAANNUUAARRIEY 1966 PRICE Sc [No 3190 No 1 (Administrateurs ) 1966] No 1 (Administrators) 1966] PROKLAMASIE PROCLAMATION 1 DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegsketha No van die Stadsraad van Johannesburg by Proklamasie No 132 van Whereas Town planning Scheme No of the 1946 ingevolge artikel drie en veertig van die Dorpe en City Council of Johannesburg was approved by Proclama Dorpsaanlegordonnansie 1931 goedgekeur is; tion No 132 of 1946 in terms of section forty three of En nademaal dit wenslik geag word om genoemde the Townships and Townplanning Ordinance 1931; Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; And whereas it is deemed expedient to amend the said Town So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede planning Scheme in certain respects; wat by artikel ses enveertig van genoemde Ordonnansie Now therefore under and by virtue of the powers aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanlegvested in me by section fortysix of the said Ordinance skema No van die Stadsraad van Johannesburg I hereby declare that Town planning Scheme No hierby gewysig word soos aangedui in die skemaklousules of the City Council of Johannesburg is hereby amended as en op Kaart No 3 in bewaring gehou deur die Sekretaris indicated in the scheme clauses and on Map No 3 van die Dorperaad Pretoria en die Stadsklerk Johannes filed with the Secretary of the ToWnships Board Pretoria burg; hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg and the Town Clerk Johannesburg: this amendment is known as dorpsaanlegskema No Johannesburg Townplanning Scheme No 1/158 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vyf 1/158 tiende dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyf my Hand at Pretoria on this Fifteenth day of Given Deber under cemone thousand Nine hundred and Sixty five ensestig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 5/2/25/158 TAD 5/2/25/158 4 No 2 (Adniinistrateurs ) 1966] PROKLAMASIE DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL No 2 (Administrators) 1966] i PROCLAMATION BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINCE OF TRANSVAAL L Nademaal Dorpsaanlegskema No van die Stadsraad van Johannesburg by Proklamasie No 211 van Whereas Townplanning Scheme No of the 1947 ingevolge artikel drieen veertig van die Dorpe en City Council of Johannesburg was approved by Proclama / DorpsaanlegOrdonnansie 1931 goedgekeur is: lion No 211 of 1947 in terms of section forty three of En nademaal dit wenslik geag word om genoemde the Townships and Town planning Ordinance 1931; Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; And whereas it is deemed expedient to amend the said So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Townplanning Scheme in certain respects; wat by artikel sesenveertig van genoemde Ordonnansie Now therefore under and by virtue of the powers aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanleg vested in me by section forty six of the said Ordinance skema No van die Stadsraad van Johannesburg I hereby declare that Townplanning Scheme No hierby gewysig word sons aangedui in die skemaklousules of the City Council of Johannesburg is hereby amended in bewaring gehou deur die Sekretaris van die Dorperaad as indicated in the scheme clauses filed with the Secretary Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg; hierdie wysiging of the Townships Board Pretoria and the Town Clerk staan bekend as Johannesburgdorpsaanlegskema No Johannesburg; this amendment is known as Johannesburg 2/35 Townplanning Scheme No 2/35 Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vyftiende dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyf Given under my Hand at Pretoria on this Fifteenth day of December One thousand Nine hundred and Sixtyfive ensestig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD5/2/26/35 TAD 5/2/26/35 \ /I No 3 (Administrateurs ) 1966] No 3 (Administrators) 1966] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal Dorpsaanlegskema No van die Whereas Townplanning Scheme No of the City Stadsraad van Johannesburg by Proklamasie No 211 van Council of Johannesburg was approved by Proclamation 1947 ingevolge artikel drieenveertig van die Dorpe en No 211 of 1947 in terms of section fortythree of the 0 Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 goedgekeur is; Townships and Town planning Ordinance 1931; En nademaal dit wenslik geag word om genoemde And whereas it is deemed expedient to amend the said Dorpsaanlegskema in sekere opsigte te wysig; Townplanning Scheme in certain respects;

2 2 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers wat by artikel sesenveertig van genoemde Ordonnansie vested in me by section forty six of the said Ordinance I aan my verleen word hierby verklaar dat Dorpsaanleg hereby declare that Town planning Scheme No skema No van die Stadsraad van Johannesburg of the City Council of Johannesburg is hereby amended hierby gewysig word soos aangedui in die skemaklousules as indicated in the scheme clauses filed with the Secretary in bewaring gehou deur die Sekretaris van die Dorperaad of the Townships Board Pretoria and the Town Clerk Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg; hierdie wysiging Johannesburg; this amendment is known as Johannesburg staan bekend as Johannesburgdorpsaanlegskema No Town planning Scheme No 2/36 2/36 Given under my Hand at Pretoria on this Fifteenth day Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Vyftiende dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyfensestig of December One thousand Nine hundred and Sixtyfive F H ODENDAAL F H ODENDAAL el Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 5/2/26/36 TAD 5/2/26/36 No 4 (Administrateurs ) 1966] No 4 (Administrators) 1966] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL i P Y \ 1 Nademaal n skriftelike aansoek van Freya Eliasov getroud buite gemeenskap van goedere met Whereas a written application of Freya Eliasov married Barney out of community of property to Barney Nathan Eliasov Nathan Eliasov die eienaar van Erf No 351 gelee in die owner of Ed No 351 situated in the township of Berario dorp Berario distrik Roodepoort Transvaal ontvang is District of Roodepoort Transvaal for a certain amendom n sekere wysiging van die titelvoorwaardes van voorment of the conditions of title of the said erf has been melde erf; received; En nademaal by artikel een van die Wet op Opheffing And whereas it is provided by section one of the van Beperkings in Dorpe 1946 (Wet No 48 van 1946) sops Removal of Restrictions in Townships Act 1946 (Act No gewysig bepaal word dat die Administrateur van die 48 of 1946) as amended that the Provinsie met die goedkeuring Administrator van die Staatspresident in of the Province may with the approval of the State President in sekere omstandighede n beperkende voorwaarde ten certain circumstances alter suspend opsigte van grond in n dorp kan wysig opskort of ophef; or remove any restrictive condition in respect of land in a En township; nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan And whereas the State President sodanige wysiging verleen het; has given his approval for such amendment; En nademaal aan die ander bepalings van artikel een And whereas the other provisions of section one of the van die Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe 1946 Removal of Restrictions in Townships Act 1946 voldoen is; were complied with So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos Now therefore I hereby exercise the voormeld uitoefen met betrekking tot die titelvoorwaardes powers conferred upon me as aforesaid in in Akte van Transport No F8742/1964 ten opsigte van respect of the conditions of title die genoemde in Deed of Transfer No F8742/1964 Erf No 351 dorp pertaining to Berario deur die the skrapping van voorwaarde (m) said Erf No 351 Berario Township by deleting onder my Hand Gegee te Pretoria op hede die Dertigste condition (m) dag van November Eenduisend Negehonderd Vyfen Given under my Hand at Pretoria on this Thirtieth day sestig of November One thousand Nine hundred and Sixtyfive 1966]F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TAD 8/2/239/3 TAD 8 / 2/ 239/ 3 No 5 (Administrateurs) 1966] No 5 (Administrators) PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SV EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE J BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal n skriftelike aansock van Aleid Court Whereas a written application of Aleid Court (Proprie (Proprietary) Limited?! die eienaar van Ed No 443 Lary) Limited owner of Ed No 443 situated in the towngelee in die dorp Berario distrik Roodepoort Transvaal ship of Berario District of Roodepoort Transvaal for a ontvang is om n sekere wysiging van die titelvoorwaardes certain amendment of the conditions of title of the said van voormelde erf; erf has been received; En nademaal by artikel een van die Wet op Opheffing And whereas it is provided by section one of the van Beperkings in Dorpe 1946 (Wet No 48 van 1946) Removal of Restrictions in Townships Act 1946 (Act No soos gewysig bepaal word dat die Administrateur van die 48 of 1946) as amended that the Administrator of the Provinsie met die goedkeuring van die Staatspresident in Province may with the approval of the State President in sekere omstandighede n beperkende voorwaarde ten op certain circumstances alter suspend or remove any restricsigte van grand in a dorp kan wysig opskort of rive condition in respect of land in ophef a township; En nademaal die Staatspresident sy goedkeuring aan And whereas the State President has given his approval sodanige wysiging verleen het; for such amendment; En nademaal aan die ander bepalings van artikel een And whereas the other provisions of section one of the van die Wet op Opheffing van Beperkings in Dorpe 1946 Removal of Restrictions in Townships Act 1946 were voldoen is; complied with; So is dit dat ek hierby die bevoegdhede my verleen soos Now therefore I hereby exercise the powers conferred voormeld uitoefen met betrekking tot die titelvoorwaardes upon me as aforesaid in respect of the conditions of title in Akte van Transport No F8743/1964 ten opsigte van in Deed of Transfer No F8743/1964 pertaining to the die genoemde Erf No 443 dorp Berario deur die skrap said Ed No 443 Barario Township by deleting condition ping van voorwaarde (m) (rn) Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Dertigste Given under my Hand at Pretoria on this Thirtieth day dag van November Eenduisend Negehonderd Vyfensestig of November One thousand Nine hundred and Sixtyfive 2 F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie TransvaaL Administrator of the Province of Transvaal TAD 8/2/239/2 TAD 8/2/239/2

3 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY No 6 (Administrateurs ) 1966] No 6 (Administrators) 1966] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF THE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal die Staatspresident ingevolge artikel veertig Whereas the State President in terms of section forty bis bis van die Bantoe (Stadsgebiede) Konsolidasiewet 1945 of the Bantu (Urban Areas) Consolidation Act 1945 (Act (Wet No 25 van 1945) by Proklamasie No 65 van 1965 No 25 of 1945) by Proclamation No 65 of 1965 die bestuursraad van Sebokeng met ingang van die eerste established the management board of Sebokeng with effect dag van April 1965 ingestel het; from the first day of April 1965; En nademaal daar bepaal word in paragraaf (b) van And whereas it is provided in paragraph (b) of sub subartikel (4) van genoemde artikel veertig bis dat n section (4) of the said section forty bis that a management bestuursraad behoudens die bedinge van die in artikel board shall subject to the terms of the agreement referred _veertig yan genoemde Wet bedoelde ooreenkoms beklee to in section forty of the said Act be vested with such 11 is met die regte bevoegdhede werksaamhede pligte en rights powers functions duties and obligations as are verpligtings waarmee n plaaslike bestuur kragtens die toe conferred on a local authority under the relevant Ordi paslike Ordonnansie wat plaaslike besture instel beklee is nance establishing local authorities as the Administrator en wat die Administrateur by proklamasie in die Offisiele may by proclamation in the Official Gazette confer on such Koerant aan bedoelde raad opdra; board; So is dit dat ek regtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers aan my verleen soos voorraeld die regte bevoegdhede vested in me as aforesaid I do hereby confer on the said werksaamhede pligte en verpligtings waarmee n plaaslike management board such rights powers functions duties bestuur kragtens die bepalings van die Ordonnansie op and obligations as are conferred on a local authority in Plaaslike Bestuur 1939 beklee is seas uiteengesit in die terms of the provisions of the Local Government Ordi Bylae hierby aan genoemde bestuursraad opdra nance 1939 as are set out in the Schedule hereto Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die Tiende Given under my Hand at Pretoria on this Tenth day of dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyfensestig December One thousand Nine hundred and Sixty five F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province of Transvaal TALG 3/1/83 TALG 3/1/83 BYLAE SCHEDULE ORDONNANSIE OP PLAASLIKE BESTUUR 1939 LOCAL GOVERNMENT ORDINANCE 1939 Hoofstuk Deel Artikels Chapter Part Sections III en 36 III and 36 V I en 55 V I and 55 II en 59 II and 59 VI I bis VI I bis en and 80 II en 87 II and 87 VII I bis en 95 VII bis and 95 II bis II bis en and en 132 X I 131 and 132 X I II en II and III 152 III 152 XI III 160 vibe 160 set en 160 sept XI III 160 gain 160 set and 160 sept IV bis en in IV Ns and 172 No 7 (Administrateurs ) 1966] No 7 (Administrators) 1966] PROKLAMASIE PROCLAMATION DEUR SY EDELE DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE BY THE HONOURABLE THE ADMINISTRATOR OF TEE PROVINSIE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Nademaal dit wenslik geag word om die grense van die Whereas it is deemed expedient to alter the boundaries dorp Germiston Uitbreiding No 4 te verander deur of Germiston Extension No 4 township by the inclusion Gedeelte 334 (gedeelte van gedeelte) van die pleas Elands therein of Portion 334 (portion of portion) of the farm fontein No 90IR distrik Germiston daarin op te neem; ElandsfonteinNo 90IR District of Germiston So is dit dat ek kragtens en ingevolge die bevoegdhede Now therefore under and by virtue of the powers vested wat by subartikel (I) van artikel negeenveertig van die in me by subsection (1) of section forty nine of the Deeds Registrasie van Aktes Wet 1937 gelees met artikel twintig Registries Act 1937 read with section twenty bis of the bii van die Dorpe en DorpsaanlegOrdonnansie 1931 Townships and Town planning Ordinance 1931 I hereby aan my verleen word hierby verklaar dat die gtense van declare that the boundaries of the said township are genoemde dorp uitgebrei is sodat die genoemde gedeelte extended to include the said portion subject to the condidaarin opgeneem word onderworpe aan die voorwaardes tions set out in the Annexure hereto uiteengesit in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this Thirteenth Gegee onder my hand te Pretoria op hede die Dertiende day of December One thousand Nine hundred and Sixty dag van Desember Eenduisend Negehonderd Vyfen five sestig F H ODENDAAL F H ODENDAAL Administrator of the Province of Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal TAD 6/16 Vol 7 TAD 6/16 Vol 7 BYLAE ANNEXURE 410 TITELVOORWAARDES CONDITIONS OF TITLE Die grond sal by inlywing onderworpe wees aan The land shall upon incorporation be subject to the bestaande voorwaardes en serwitute met inbegrip van die existing conditions and servitudes including the resenravoorbehoud van mineraleregte tion of Mineral Rights 3

4 _ r 4 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARM 1966 ADMINISTRATEURSKENNISGEWINGS ADMINISTRATORS NOTICES Administrateurskennisgewing No 11 [5 Januarie 1966 Administrators Notice No 1] [5 January 1966 MUNISIPALIEEIT HEIDELBERG WYSIGING ii HEIDELBERG MUNICIPALITY AMENDMENT VAN WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE TO WATER SUPPLY BY LAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby in terms of section one honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur hundred and one of the Local Government Ordinance 1939 die verordeninge hierna uiteengesit wat deur hom 1939 publishes the by laws set forth hereinafter which ingevolge artikel nege ennegentig van genoemde Ordon have been approved by him in terms of section ninetynansie goedgekeur is nine of the said Ordinance Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisi Amend the Water Supply By laws of the Heidelberg paliteit Heidelberg afgekondig by Administrateurs Municipality published under Administrators Notice kennisgewing No 1044 van 19 November 1952 soos No 1044 dated the 19th November 1952 as amended gewysig word hierby verder gewysig deur in subitems by the substitution in subitems (i) and (ii) of item (c) of (i) en (ii) van item (c) van Aanhangsel XX die bedrag Annexure XX for the amount R20 " of the amount R20 " deur die bedrag R40 " te vervang " R40 " TALG 5/104/15 TALG 5/104/15 Administrateurskennisgewing No 2] [5 Januarie 1966 Administrators Notice No 2] [5 January 1966 MUNISIPALITEITE ALBERTON BEDFORDVIEW ALBERTON BEDFORDVIEW BENONI BOKS BENONI BOKSBURG BRAKPAN EDENVALE BURG BRAKPAN EDENVALE HEIDELBERG HEIDELBERG KEMPTON PARK KLERKS KEMPTON PARK KLERKSDORP KRUGERS DORP KRUGERSDORP RANDBURG RAND DORP RANDBURG RANDFONTEIN ROODE FONTEIN ROODEPOORT SPRINGS POORT SPRINGS VEREENIGING WEST 0 N A R I A AND WITBANK MUNICI VEREENIGING WESTONARIA EN WITBANK WYSIGINQ VAN BOUVERORDENINGE PALTTIES AMENDMENT TO BUILDING _ BYLAWS Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel honderdeneen van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur The Administrator hereby in terms of section one 1939 die iferordeninge hierna uiteengesit wat deur hom hundred and one of the Local Government Ordinance ingevolge artikel negeen negeittig van genoemde Ordon 1939 publishes the by laws set forth hereinafter which nansie goedgekeur is have been approved by him in terms of section ninety nine of the said Ordinance Die Bouverordeninge van die Munisipaliteite Alberton Bedfordview Benoni Boksburg Brakpan Edenvale Amend the Building By laws of the Alberton Bedford Heidelberg Kempton Park Klerksdorp Krugersdorp view Benoni Boksburg Brakpan Edenva]e Heidelberg Randburg Randfontein Roodepoort Springs Vereeniging Kempton Park Klerksdorp Krugersdorp Randburg Westonaria en Witbank afgekondig by Administrateurs Randfontein Roodepoort Springs V e r e e n i g i n g kenhisgewing No 816 van 28 November 1962 soos Westonaria and Witbank Municipalities published under gewysig word hierby verder gewysig deur artikel 37 onder Administrators Notice No 816 dated the 28th November Hoofstuk IV dem: die volgende te vervang: 1962 as amended by the substitution for section 37 under Chapter IV of the following : 37 Werk wat vertraag of last vaar word (1) Vir die toepassing van hierdie artikel beteken " 37 Work Delayed or Abandoned die uitdrukking goedgekeurde werk enige bou of (1) For the purposes of this section the expression herbouingswerk waarvoor die Raad kragtens artikel `authorised work means any work of construction 36 planne goedgekeur het or reconstruction the plans for which have been (2) Indien daar na verloop van approved by the Council twaalf maande in terms of section 36 nadat die Raad berig het dat hy die planne vir die (2) If on the expiration of twelve months after the bou of herbouingswerk goedgekeur het nog nie met li Council has signified its approval of plans for any sodanige werk begin is nie verval die goedkeuring work of construction or reconstruction such work has (3) not been begun; the approval so signified shall become Wanneer die goedkeuring van planne ingevolge subartikel (2) verval het mag daar nie met die werk null and void begin word voordat daar ooreenkomstig die bepalings (3) When an approval of plans has become null van hierdie hoofstuk waarby die voorlegging van and void in terms of subsection (2) the workshall nuwe planne voorgeslcryf word van nuuts af planne not be begun until it has been submitted for approval vir goedkeuring voorgele is en die Raad weer berig de novo in accordance with the provisions of this het dat hy die planne ingevolge artikel 36 goedgekeur chapter regulating the submission of new plans and het hie the Council has again signified its approval thereof (4) Goedgekeurde werk waarmee daar begin is in terms of section 36 moet sonder onredelike vertraging voltooi word (4) Authorised work which has been begun shall (5) (a) Wanneer die Raad van mening is dat be carried out without unreasonable delay goedgekeurde werk wat deels verrig is nie redelik (5) (a) Where in the opinion of the Council vinnig vorder nie kan hy aan die eienaar van die authorised work which has been partly constructed perseel n skriftelike kennisgewing beteken waarin hy is not being carried out at a reasonable speed it may die datum wat minstens honderdentwintig dae na die serve on the owner of the premises notice in writing datum van die kennisgewing moet wees en waarop specifying the date which shall not be less than one daar syns insiens redelik verwag kan word dat die hundred and twenty days from the date of the notice werk klaar moet wees aangee en waarby by die by which in its opinion it is reasonable that the work eienaar gelas om die werk teen die datum te voltooi shall be completed and requiring the owner subject onderworpe aan sy reg van appel op die Administra to his right to appeal to the Administrator in terms teur ingevolge paragraaf (d) van subartikel (42) van of paragraph (d) of sub section (42) of section eighty artikel tagtig van die Ordonnansie op Plaaslike of the Local Government Ordinance 1939 to Bestuur 1939 complete it by that date 4

5 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY (b) Die eienaar het die keuse om die goedgekeurde (b) The owner may at his option demolish the werk te sloop in plaas daarvan om aan die authorised work rather than comply with the notice kennisgewing waarna daar in paragraaf (a) verwys referred to in paragraph (a) Any such demolition word gevolg te gee Sodanige slopingswerk moet dan shall be completed to the satisfaction of the Council voor of op die datum wat in genoemde kennisgewing on or before the date specified in the said notice aangegee is tot voldoening van die Raad afgehandel wees (6) If the authorised work has not been demolished or has not been completed by the date referred to (6) Indien die goedgekeurde werk nie gesloop of in paragraph (a) of sub section (5) and if any appeal voltooi is op die datum wat in paragraaf (a) van subthat has been lodged has been rejected the owner artikel (5) aangegee is the en as n appel wat shall be guilty of an offence in respect of every aangeteken day is verwerp word begaan die eienaar n during which the work remains uncompleted after the misdryf ten opsigte van iedere dag waarop die werk said date or after the expiry of one hundred and na genoemde datum of na verloop van honderdentwenty days from the date of the rejection of an twintig dae van die datum of waarop die appel appeal and shall be liable in respect of each such verwerp is onvoltooid bly en staan by ten opsigte offence to a penalty not exceeding R10 a day until van iedere sodanige misdryf bloot aan n boete van its completion hoogstens R10 per dag totdat genoemde werk voltooi is (7) Without prejudice to the provisions of sub (7) Behoudens die bepalings van subartikel (6) kan section (6) the Council shall be entitled if the die Raad as die goedgekeurde werk nie op die datum authorised work has not been demolished or wat aangegee word in die kennisgewing waarna daar completed by the date specified in the notice referred in subartikel (5) verwys word gesloop of voltooi is to in subsection (5) and if any appeal that has been nie en as n appal wat aangeteken is verwerp is lodged has been rejected (a) die eienaar per skriftelike kennisgewing gelas (a) by notice in writing to require the owner to om die deelsvoltooide bouwerk binne n demolish the partly constructed work within a bepaalde tydperk wat tot minstens dertig dae specified period which shall not be less than na die datum van die kennisgewing moet strek thirty days from the date of the notice; or te sloop; of (b) die eienaar per skriftelike kennisgewing gelas (b) by notice in writing require the owner to om binne dertig dae na genoemde datum n submit within thirty days from the said date plan vir die voltooiing van die gebou in n for the Councils approval plans for comple gewysigde vorm vir goedkeuring aan die Raad tion of the building in modified form; or voor te le; of (c) itself at the expense of the owner of the (c) self op koste van die eienaar van die perseel premises to do such work sodanige werk verrig deur die goedgekeurde by way of werk bf in sy geheel Of deels Of in n completion of the approved work in whole or in part or in modified form as it may deem gewysigde vorm na gelang hy dit nodig ag necessary regard being had to the amenities met inagneming van die aantreklikheid van die of the neighbourhood buurt te voltooi (8) As daar nie binne veertien dae na die datum (8) If the work of demolition has not been begun van die kennisgewing waarna daar in paragraaf (a) within fourteen days after the date of the notice van subartikel (7) verwys word met die slopingswerk referred to in paragraph (a) of sub section (7) or has begin is nie of as die slopingswerk nie volooi word not been completed within the period specified in binne die tydperk wat ingevolge paragraaf (a) van terms of paragraph (a) of sub section (7) the owner subartikel (7) voorgeskryf is the begaan die eienaar shall be guilty of an offence in respect of each day n misdryf ten opsigte van iedere dag waarop daar nie during which the work has not been begun or has not aldus met die werk begin is of waarop dit nie aldus been completed as the case may be and liable in voltooi is nie na gelang van die geval en staan hy respect of each such offence to a penalty as specified ten opsigte van iedere sodanige misdryf bloot aan die in sub section (6) and the Council shall in addition be boete wat by subartikel (6) voorgeskryf word en hier entitled itself to carry out the work of demolition at benewens kan die Raad dan self die slopingswerk op the owners expense die eienaar se koste verrig (9) Indien planne wat goedgekeur kan word nie (9) If plans capable of approval has not been binne die tydperk van dertig dae wat by paragraaf submitted within a period of thirty days prescribed (b) van subartikel (7) voorgeskryf word voorgele is in terms of paragraph (b) of sub section (7) the nie kan die Raad na goeddunke en sonder nadere Council shall be entitled at its option and without kennisgewing aan die eienaar optree ooreenkomstig giving the owner further notice to proceed in paragraaf (a) of paragraaf (c) van did subartikel accordance with paragraph (a) or paragraph (c) of that subsection (10) Die eicnaar moet binne dertig dae nadat die Raad gewysigde planne wat ingevolge paragraaf (b) (10) Within thirty days after the Council has van subartikel (7) aan hom voorgele is goedgekeur signified its approval of modified plans submitted to het met die werk ooreenkomstig did planne begin en it in terms of paragraph (b) of subsection (7) the die werk waarmee daar aldus begin word moet binne owner shall begin work in accordance with those die tydperk wat die Raad per skriftelike kennisgewing plans and the work so begun shall be completed aan die eienaar voorgeskryf voltooi word within such period as the Council may notify the (11) Indien daar nie binne die tydperk van dertig owner in writing dae wat in subartikel (10) aangegee word begin word met die werk waarna daar in did subartikel verwys (11) If the work referred to in subsection (10) has word nie of as did werk nie voltooi word binne die not been begun within the period of thirty days tydperk wat die Raad aan die eienaar voorgeskryf therein specified or if it has not been completed het nie begaan die eienaar n misdryf ten opsigte van within the period notified to the owner by the iedere dag waarop daar nie aldus Met die werk begin Council the owner shall be guilty of an offence in is nie of waarop die werk nie aldus voltooi is nie na respect of each day during which the work has not gelang van die geval en staan hy ten opsigte van been begun or has not been completed as the case iedere sodanige misdryf bloot aan die boete wat by may be and shall be liable in respect of each such subartikel (6) voorgeskryf word en hierbenewens kan offence to the penalty prescribed in subsection (6) die Raad hom bedien van enigeen van die regs and the Council shall in addition be entitled to adopt middele wat in paragrawe (a) en (c) van subartikel either of the remedies set out in paragraphs (a) and (c) (7) uiteengesit is of subsection (7) 5

6 PROVINSIALE ICOERANT S JANLIARIE 1966 (12) Vir die toepassing van hierdie artikel word die (12) For the purposes of this section the owner of eienaar van persele nie aanspreeklik gehou vir n premises shall not be held responsible for any delay vertraging by die verrigting van goedgekeurde werk in carrying out authorised work Which is due to wat te wyte is aan stakings uitsluitings n natuurmag strikes lockouts the act " of God a national n landswye noodtoestand of n ander oorsaak waar emergency or any other cause beyond the owners oor die eienaar geen beheer het nie" control" TALG 5/19/132 TALG 5/19/132 Administrateurskennisgewing No 3] [5 Januarie 1966 Administrators Notice No 3] [5 January 1966 GOEDKEURING AS GOEDGEKEURDE PROVIN APPROVAL AS AN APPROVED PROVINCIAL S1ALE SPESIALE SKOOL SENTRUM VIR SPECIAL SCHOOL CENTRE FOR RETARDED VERTRAAGDE SEREBRAAL VERLAMDE CEREBRAL PALSIED CHILDREN PRETORIA KINDERS PRETORIA Die Administrateur keur hierby ingevolge subartikel The Administrator hereby in terms of subsection (2) (2) van artikel drie van die Wet op Buitengewone Onder of sectionthree of the Special EducatiOn Act 1948 (Act wys 1948 (Wet No "9 van 1948) die Sentrum vir ver No 9 of 194S) approves the Centre for Retarded traagde Serebraal verlamde Kinders Edwardstraat Cerebral Palsied Children Edward Street Pretoria as Pretoria goed as n goedgekeurde provinsiale spesiale an approved provincial special school skool Administrateurskennisgewing No 4] [5 Januarie 1966 Administrators Notice No 4] [5 January 1966 OPRIGTING VAN N SKUT OP DIE PLAAS WACHT ESTABLISHMENT OF A POUND ON THE FARM EENBIETIIESDRAAI No 350 KQ DISTRIK WACHTEEN13IETJIESDRAAI No 350 KQ THABAZIMBI DISTRICT THABAZIMBI Ingevolge die bepalings van die "Sehutten Ordon Under the provisions of the Pounds Ordinance 1913 nantie " No 7 van 1913 het die Administrateur goed (No 7 of 1913) the Administrator has approveth_ gekeur (1) En terms of section three the establishment of a (1) Kragtens artikel drie die oprigting van a skut op pound on the lath Wachteenbiethesdiaai No 350 die plaas Wachteenbietjiesdraai No 350 KQ KQ District Thabazimbi; with bread 014 distrik Thabazimbi met brandmerk 01Y (2) In terms of section six the appointment of Mr (2) Kragtens artikel ses die benoeming van J P van Jan Petrus van der Merwe as poundmaster of the der Merwe tot skutineester van die skut opgerig pound established in terms of paragraph 1 above ingevolge paragraaf 1 hierbo The Poundatasters address is PO Box 53 Thaba4 Die Skutmeester se adres is Posbus 53 Thabazimbi TAA 10/1/208 TAA 10/1/208 ALGEMENE KENNISGEWINGS GENERAL NOTICES KENNISGEWINGNo 443 VAN 1965 NOTICE No 443 OF 1965 NELSPRUITDORPSAANLEGSKEMA No 1/8 NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME No 1/8 It is hereby notified in terms of sub section (1) of section thirtynine irty of the Townships and Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel Town planning Ordi (1) van artikel 1931 negeendertig van die Do en that the Dorps Pence Town Council of Nelspruit has aanlegordonnansie applied for Nelspruit Town planing Scheme No to 1931 Nelspruit bekendgemaak aansoek gedoen dat het die om Nelspruitdorpsaanbe amended by amending the height zones in respect of Stadsraad van legskema No te wysig deur die hoogtestreke van certain erven by allowing spraypainting by special resolusekere tion of the Council by making geboue te wysig spuitverfwerk met die spesiale toestemming van die Raad toelaatbaar te maak sekere certain concessions in respect of toe the maximum coverage of erven gewings te maak in verband met die maksimum oppervlaktebedekking op erwe Portion of portion Nelspruit town Lands (Nelspruit 112 IT) as indicated on the Map is rezoned to include Gedeelte van gedeelte Nelspruit the proposed uses dorpsgronde (Nelspruit for the various erven in the Industrial 312 JT) soos aangedui op die Kaart word heringedeel Township and the new Indian Area Nelindia om die verskillende voorgestelde gebruike van die Nywerheidsdorp en die nuwe Indffirgebied Nelindia in te sluit Portions 54 and 52 are rezoned Municipal as there is Gedeeltes 54 en 52 word heringedeel tot Munisipale aan an existing power station on these portions gesien daar n bestaande kragstasie op hierdie gedeeltes is This amendment will be known as Nelspruit Town Verdere besonderhede van hierdie skerna (wat Nelspruit planning Scheme No 1/8 Further particulars of the dorpsaanlegskema No 1/8 genoem sal word) le in die Scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Sekretaris van die Derperaad Kamer No Clerk Nelspruit and at the office of the Secretary of the B222 Provinsiale Gebou Pretotiusstraat Pretoria ter Townships Board Room No 1 B222 Provincial Building g insae Pretorius Street Pretoria 6

7 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and of Koerant van die Provinsie dws op of voor 28 Januarie the grounds thereof at any time within one month after the 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde last publicaion of this notice in the Provincial Gazette ie adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van on or before the 28th January 1966 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Sekretaris Dorperaad Townships Board Pretoria 15 Desember Pretoria 15th December 1965 k Hoffman II KENNISGEWING No 444 yaw 1965 NOTICE No 444 OF 1965 PROPOSED ESTABLISHMENT OF NORTHCLIFF VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP NORTH EXTENSION No 14 TOWNSHIP CLIFF UITBREIDING No 14 It is herby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat William aansoek gedoen het om n dorp te stig op die pleas Waterval No 211 IQ distrik Johannesburg wat bekend sal wees as Northcliff Uitbreiding No 14 Townships and Town planning Ordinance 1931 that application has been made by William Hoffmann for permission to lay out a township on the farm Waterval No 211 1Q District Johannesburg to be known as Northcliff Extension No 14 1 Die voorgestelde dorp le oos van en grens aan dorp Northcliff noord van en grens aan Musilisrylaan The proposed township is situated east of and abuts Northcliff Township north of and abuts Musilis Drive The application together with the relative plans documents and information is open for inspection at the office Die aansoek met die betrokke planne dokumente en of the Secretary Townships Board Room No B221 inligting 16 ter insae op die kantoor van die Sekretaris van Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for B221 Tweet Vloer Blok B a die Dorperaad Kamer No Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum hiervan period of two months from the date hereof In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any person who objects to the granting of the application or Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie who is desirous of being heard or of making iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van lions in the matter shall communicate with there Secretary die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of the Board within a period of two months from the date of verto6 in verband daarmee wil indien binne twee hereof maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any person who objects to the granting of the application or Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan who is desirous of being heard or of making representa iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n tions in the matter may communicate in writing with the aansoek of wat verlang om in die saak gehoone word of Secretary of the Board or may give evidence in person vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die before the Board on the date and at the place of inspec Sekretaris van die Raad in verbindirig tree of persoonlik tion or such other date and at such place as the Board getuienis voor die Raad af16 op die datum en plek van may appoint: Provided that such written communication inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die shall be in the hands of the Secretary of the Board not Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die later than one month from the date hereof Sekretaris van die Raad nie later the as een maand na die datum hiervan moet bereik All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Secretary Townships Board PO Box Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig 892 Pretoria word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria II MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 22 Desember Pretoria 22nd December 1965 KENNISGEWING No 445 ArAN 1965 NOTICE No 445 OF 1965 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP SANDOWN PROPOSED ESTABLISHMENT OF SANDOWN EX TENSION No 17 TOWNSHIP UITBREIDING No 17 0 bekend It is hereby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Town planning Ordinance 1931 that application has been made by Rosetta Louisa Ellis for permis 1931 word hierby bekendgemaak dat Rosetta sion to lay out a township on the farm Zandfontein No Louisa aansoek Ellis gedoen het om n dorp te stig op die Ordonnansie 42 UR district Johannesburg to be known as Sandown plaas Zandfontein No 42 IR distrik Johannesburg wat sal wees as Sandown Uitbreiding No ExtensionNo The proposed township is situated approximately 300 Die voorgestelde dorp 16 ongeveer 300 tree noord van yards north of Simba Township and approximately 200 die dorp Simba en ongeveer 200 tree oos van Lindenweg yards east of Linden Road in Strathavon Agricultural in Strathavon Landbouhoewes Holdings 7

8 B PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docu inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris van ments and information is open for inspection at the office die Dorpetaad Kamer No B221 Tweede Vloer Blok B of the Secretary Townships Board Room No B221 Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for maande na datum hiervan a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van person who objects to the granting of the application or die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making representa of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tions in the matter shall communicate with the Secretary maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die of the Board within a period of two months from the date Raad in verbinding tree hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of who is desirous of being heard or of making representavertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met die tions in the matter may communicate in writing with the Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad Ole op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat die tion or such other date and at such place as the Board Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe die may appoint: Provided that such written communication Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand na die shall be in the hands of the Secretary of the Board not datum hiervan moet bereik later than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 22 Desember Pretoria 22nd December; 1965 " e I KENNISGEWING No 446 VAN 1965 NOTICE No 446 OR 1965 VOORGESTELDE STIGT1NG VAN DORP HIGH PROPOSED ESTABLISHMENT OF HIGHWAY WAY GARDENS GARDENS TOWNSHIP Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified in terms of Section eleven of the Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat Townships and Townplanning Ordinance 1931 that Antonio Correia aansoek gedoen het om ri dorp te stig application has been made by Antonio Correia for Per op die plaas Rietfontein NO 63 IR distrik Germiston mission to lay out a township on the farm Rietfontein :" wat bekend sal wees as Highway Gardens No 63 IR District Germiston to be kndwn as High way Gardens Die voorgestelde dorp le van en grens aan die JohannesburgJan Smutspad oos van dorp Hurleyvale The proposed township is situated north west of and Uitbreiding No 1 abuts the JohannesburgJan Smuts Road east of Hurleyvale Extension No 1 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en flitting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris The application together with the relative plans docuvan die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer ments and information is open for inspection at the " Blok B"Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van office of the Secretary Townships Board; Room No B221 twee maande na datum hiervan Second Floor Block B Provincial Building Pretoria for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie moet iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan In terms of section eleven (4) of the said Ordinance van die aansoek of wat verlang on in die saak gehoor te any person who objects to the granting of the applicaword of vertoe in verband daarmee wil indien binne twee tion or who is desirous of being heard or of making maande na die datum hiervan met die Sekretaris van die representations in the matter shall communicate with the Raad in verbinding tree secretary of the Board within a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan ieder een wat beswaar wil maak teen die toestaan van n In terms ofsection eleven (6) of the Ordinance any aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word person who objects to the granting of the application or of vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met who is desirous of being heard or of making representadie Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoon lions in the matter may communicate in writing with the 10 lik getuienis voor die Raad afle op die datum en plek Secretary of the Board or may give evidence in person I van inspeksie of op sodanige ander datum en plek as before the Board on the date and at the place of inspecwat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie lion or such other date and at such place as the Board skrywe die Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand na die datum hiervan meet bereik may appoint: Provided that such written communication shall be in the hands of the Secretary of the Board not later than one month from the date hereof Alle besware moet in duple ingedien word en gerig word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria All objections must be lodged in duplicate and addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria H MATTHEE Sekretaris Dorperaad H MATTHEE Pretoria 22 Desember Pretoria 22nd December Secretary Townships Board

9 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY KENNISGEWING No 447 VAN 1965 NOTICE No 447 OF 1965 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP LYNN PROPOSED ESTABLISHMENT OF LYNNWOOD WOOD PARK UITBREIDING No 1 PARK EXTENSION No 1 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Townships and Townplanning Ordinance 1931 that Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat die application has been made by the Administrators of the Administrateurs boedel wyle Frank Edward Beattie Estate of the late Frank Edward Beattie Struben Francis Struben Francis Roderick Dainville Struben en Rosemary Roderick Dainville Struben and Rosemary Patricia Patricia Krause (gebore Struben) aansoek gedoen het Krause (born Struben) for permission to lay out a townom n dorp te stig op die plaas Hartebeestpoort No ship on the farm Hartebeestpoort No 362 JR District 362 JR distrik Pretoria wat bekend sal wees as of Pretoria to be known as Lynnwood Park Extension Lynnwood Park Uitbreiding No 1 No I Die voorgestelde dorp le said van en grens aan die PretoriaTierpoortpad The proposed township is situated south of and abuts oos van en grens aan Ou Militerepad by die aansluiting van hierdie pad met die Pretoria PretoriaTierpoort Road east of and abuts Old Military Tierpoortpad Road at the intersection of this road and Pretoria Road I 1 Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans docu inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris meats and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer Blok office of the Secretary Townships Board Room No B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van twee B221 Second Floor Block B Provincial Building maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance any person who objects to the granting of the application or moet iedereen wat beswaar wil maak teen die who is desirous toestaan die aansoek of wat van of being heard or of making representa verlang om in die sack gehoor tions in the matter shall communicate with the Secretary te word of vertoe in verband daarmee wil indien binne of Board within a twee maande na die datum hiervan met die period of two months from the e Sekretaris he hereof van die Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making representa aansoek of wat verlang om in diesaak gehoor te word of vertod in verband daarmee wil indien skriftelik met tions in the matter may communicate inwriting with"the Secretary of the Board or may give evidence in person die Sekretaris van die Raad in verbinding tree of before the Board on the date and at the place of persoonlik getuienis voor die Raad ar op die datum en inspection or such other date and at such place as the plek van inspeksie of op sodanige ander datum en plek Board may appoint: Provided that such written as wat die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie communication shall be in the hands of the Secretary skrywe die Sekretaris van die Raad nie later nie as een of the Board not later than one month from the date maand na die datum hiervan moet bereik hereof All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 15 Desember Pretoria 15th December 1965 KENNISGEWING No 1 VAN 1966 NOTICE No 1 of 1966 NYLSTROOM DORPSAANLEGSKEMA NYLSTROOM TOWN PLANNING SCHEME WYSIGENDE SKEMA No I AMENDING SCHEME No: 1 It is hereby notified in terms of sub section (1) of section Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel thirtynine of the Townships and Townplanning Ordi (1) van artikel nege en dertig van die Dorpe en Dorps nance 1931 that the Town Council of Nylstroom has aanlegordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Stads applied for Town planning Scheme 1963 to be amended raad van Nylstkoom aansoek gedoen het om Nylstroom as follows :7 dorpsaanlegskema No I 1963 soos volg te wysig: "By the deletion of all the words in column 3 of Deur die skrapping van al die woorde in kolom Use Zone V under Special V in clause 15 (a) of 3 van Gebruikstreek V ander spesiale V in klousule Table D and the substitution therefor of the 15 (a) van Tabel D en die vervanging daarvan deur following: die volgende : (V) A portion of Erf No 269 Industrial build (V) n Gedeelte van Erf No 269 Nywerheids ings dwelling houses and sale of petrol oil grease gcboue woonhuise en handel van petrol olie ghries and incidental products as well as spare parts tyres en aanverwante produktes sowel as onderdele and requirements of motor vehicles and tractors bande en benodigdhede van motorvoertuie en and the retreading of tyres" trekkers en die versool van bande" This amendment will be known as Nylstroom Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Nyl planning Scheme: Amending Scheme No 1 Further 0 stroom dorpsaaniegskenia : Wysigende Skema No 1 particulars of the Scheme are lying for inspection at the genoem sal word) le in die kantoor van die Sekretaris van office of the Town Clerk Nylstroom and at the office of die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou the Secretary of the Townships Board Room No B222 Pretoriusstraat Pretoria ter insae Provincial Building Pretorius Street Pretoria 9

10 10 PROVINSIALE KOERANt 5 JANUARIE 1966 Alle eienaars of bewonersvan onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria; of such objection and Koerant van die Provinsie dit wit se op of voor 18 of the grounds thereof at any time within one month after Februarie 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by the last publication of this notice in the Provincial bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria; skriftelik in Gazelle ie on or before the 18th February 1966 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 2 VAN 1966 NOTICE No 2 of 1966 RANDBURG DORPSAANLEGSKEMA WYSI RANDBURG TOWN PLANNING SCHEME GENDE SKEMA No 15 AMENDING SCHEME No 15 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of sub section (1) of (1) van artikel nege en dertig van die Dorpe en Dorps section thirtynine of the Townships and Town planning aanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Stads Ordinance 1931 that the Town Council of Randburg has raad van Randburg aansoek gedoen het om Randburg applied for Randburg Town planning Scheme 1954 to dorpsaanlegskema 1954 soos volg te wysig: be amended as follows : (1) Die digtheid van Gedeelte 1 van Erf No 1364 (1) The density of Portion 1 of Erf No 1364 Ferndale Ferndale word verminder van een woonhuis per is reduced from " one dwelling per erf " to " one erf tot een woonhuis per vierkante voet" dwelling per square feet " (2) Enve Nos 67 en 68 Bordeau word ingesluit in (2) Erven Nos 67 and 68 Bordeau are to be included Hoogtestreek IA in height zone IA (3) Erwe Nos 69 en 70 Bordeau word van Spesiale Woon " tot Spesiaal " vir die doel van openbare (3) Erven Nos 69 and 70 Bordeau are rezoned for " gratis parkering heringedeel Special Residential " to " Special " for the pur pose of free public parking Verdere besonderhede van heirdie skema (wat Rand burgdorpsaanlegskema: Wysigende Skema No 15 This amendment will be known as Randburg Town genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk planning Scheme: Amending Scheme No 15 Further van Randburg en in die kantoor van die Sekretaris van Particulars of the Scheme are lying for inspection at the die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou office of the Secretary of the Townships Board Room Pretoriusstraat Pretoria ter insae No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie of the grounds thereof at any time within one month after 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 18th February 1966 so a beswaar en die cedes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie Pretoria th January KENNISGEWING No 3 vor 1966 NOTICE No 3 OF 1966 EDENVALE DORPSAANLEGSKEMA No 1/33 EDENVALE TOWN PLANN1NG SCHEME No 1/33 iṭ Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of (1) van artikel negeendertig van die dorpe en Dorps section thirty nine of the Townships and Town planning aanlegordonnansie 1931; bekendgemaak dat die Stadsraad Ordinance 1931 that the Town Council of Edenvale has van Edenvale aansoek gedoen het om Edenvale dorpsaan applied for Edenvale Town planning Scheme No legskema No soos volg te wysig: to be amended as follows : (1) Om voorsiening te maak vir n aantal nuwe paaie (1) To create a number of new roads in Eastleigh Townin Eastleighdorpsgebied ten einde grondeienaars in ship so as to enable property owners in the said genoemde dorpsgebied in staat te stel om hulle township to subdivide their land along orderly lines grond op n ordelike manier onder te verdeel in into portions of not less than square feet in gedeeltes nie kleiner dan vierkante voet extent; groot nie; (2) to reduce the building line in Eastleigh Township (2) om die boulyn van toepassing op Eastleighdorps from 30 feet to 20 feet as the aforesaid building gebied vanaf 30 voet na 20 voet te verminder aan line is no longer practical due to the great number gesien eersgenoemde boulyn nie meer prakties is of subdivisions of stands in the said township into nie vanwed die groot aantal onderverdelings in portions of not less than square feet in genoemde dorpsgebied in gedeeltes van minstens extent vierkante voet This amendment will be known as Edenvale Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Edenvale planning Scheme No 1/33 Further particulars of the dorpsaanlegskema No 1/33 genoem sal word) l in die Scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Stadsklerk van Edenvale en in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae 10 Clerk Edenvale and at the office of the Secretary of the Townships Board Room No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria 0

11 PROVINCIAL GALIII 1E 5 JANUARY _ Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten cipsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg our beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger tyd Wane n niaand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiefe address or PD Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie of the grounds thereof at any time within one month after 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kerinis stel van ie on or before the 18th February 1966 so n beswaar en die redes daarvpor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Sekretaris Dorperaad Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 4 VAN 1966 NOTICE No 4 OF 1966 BENONI DORPSAANLEGSKEMA No: 1/43 BENONI TOWN PLANNING SCHEME No 1/43 le is 0 Pretoria Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of subsection (1) of section artikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en thirtynine of the Townships and Townplanning Ordin Dorpsaanlegordonnarisie 1931 bekendgemaak dat die ance 1931 that the Town Council of Benoni has applied Stadsraad van Benoni aansoek gedoen het om Beroni for Benoni Town planning Scheme No to be dorpsaanlegskema No te wysig deur die her amended by rezoning Erf No 2673 Benoni from indeling van Erf No 2673 Benoni van Spesiale Woon " " Special Residential " to " General Business " subject to tot Algemene Besigheid " onderworpe aan sekere voor certain conditions waardes This amendment will be known as Benoni Town Verdere besonderhede van hidrdie skema (wat Benoni planning Scheme No 1/43 Further particulars of the dorpsaanlegskema No 1/43 genoem sal word) le in die Scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Stadsklerk van Benoni en in die kantoor Clerk; Benoni and at the office of the Secretary of the van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Townships Board Room No B222 Provincial Building Provinsiale Gebou Pretoriuistraat Preemie ter insae Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the yan toepassing is het die reg out beswaar teen die Skema right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te eniger bid binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Qffisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dyvs op of voor 18 Febrnarie of the grounds thereof at any time within one month 1966 die Sekretaris Van die Dorperaad by bovermelde after the last publication of this notice in the Provincial adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Gazette ie on or before the 18th February 1966 so n beswaar en dieredes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Beard Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 5 VAN 1966 NOTICE No 5 OF 1966 n VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE TITEL VOORWAARDES VAN DIE RESTANT VAN PROPOSED AMENDMENT OF THE CONDITIONS OF TITLE OF THE REMAINDER OF ERF No ERF No 1515 DORP LYTTELTON MANOR 1515 LYTTELTON MANOR EXTENSION No 1 UITBREIDING No 1 TOWNSHIP It is hereby notified that application has been made by ierby word bekendgemaak dat die Kerkraad van die "Die Kerkraad van die LytteltonNoord Gemeente van Lyttelton Noord Gemeente van die Nederduitse Gerefordie Nederduitse Gereformeerde Kerk van Transvaal" in meerde Kerk van Transvaal ingevolge die bepalings van terms of section one of the Removal of Restrictions in artikel een van die Wet bp Opheffing van beperkings in Townships Act 1946 for the amendment of the conditions Dorpe 1946 aansoek gedoen het our die wysigings van die of title of the remainder of Erf No 1515 Lyttelton Manor titelvoorwaardes van die restant van Ed No 1515 dorp Extension No 1 township to permit the erf being used for Lyttelton Manor Uitbreiding No 1 ten einde dit inoontlik the erection of a church church ball and outbuildings te maak rig die erf vir die oprigting van n kerkrkerksaal en buitegeboue gebruik kan word The application and the relative documents are open for inspection at the office of the Secretary of the Townships Die aansoek en die betrokke dokumente 18 ter insae hi die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Board; Room No B222 Block B Provincial Buildings Pretorius Street Pretoria for a period of two months from No B222 Blok B Provinsiale Gebou Pretoriusstraat h date hereof Pretoria vir n tydperk van twee maande na datum bier the Any person who objects to the granting of the applica Iedereen dolt or who is desirous of being heard or of making wat teen die toestaan van die aansoek beswaar in the matter shall communicate in writing representations wil maak of wat verlang our in die sack gehoof te word with the Secretaryof the Townships Board at the above of vertoe in verband daarmee wil indien moet binne twee address or PO Box 892 Pretoria within a period of two maande na die datum hiervan skriftelik met die Sekretaris from the date hereof van die Dorperaad by bovermeldeadres ofposbus 892 months H MATTHEE in verbinding tree Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 IL MATTHEE Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January

12 12 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUAR1E 1966 KENNISGEWING No 6 VAN 1966 NOTICE No 6 or 1966: ROODEPOORT MARAISBURG DORPSAANLEG ROODEPOORTMARAISBURG TOWNPLANNING SKEMA No 1/41 SCHEME No 1/41 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van sub It is hereby notified in terms of sub section (1) of artikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en section thirtynine of the Townships and Town planning Dorpsaanleg ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Ordinance 1931 that the Town Council of Roodepoort Stadsraad van Roodepoort aansoek gedoen het om has applied for Roodepoort Maraisburg Town planning Roodepoort Maraisburg dorpsaanlegskerna No Scheme No to be amended as follows: soos volg te wysig: (1) Strips of land of varying width along the northern (1) Stroke grond van wisselende wydte langs die and southern boundaries of Van Wyk Street noordelike en suidelike grense van Van Wykstraat Roodepoort Township affecting the underdorp Roodepoort rakende die ondergenoemde mentioned erven for road purposes with the erwe vir paddoeleindes met die oog op n object of increasing the total road reserve to 70 verbreding van die totale padreserwe tot 70 Kaapse Cape feet: voet: Erven Nos Erwe Nos (2) Strips of land of varying width along the northern (2) Stroke grond van wisselende wydte langs die and southern boundaries of Ontdekkersweg noordelike en suidelike grense van Ontdekkersweg Delarey Township affecting the undermentioned dorp Delarey rakende die ondergenoemde erwe erven for road purposes with the object of vir paddoeleindes met die oog op n verbreding increasing the total road reserve to 100 Cape van die totale padreserwe tot 100 Kaapse voet: feet: Erwe Nos Erven Nos : resterende gedeelte van 213 resterende gedeelte remaining extent of 213 remaining extent of van 670 Gedeelte 1 van Portion 1 of Verdere besonderhede van hierdie Skema (wat Roode This amendment will be known as Roodepoort Marais poort Maraisburg dorpsaanlegskema No 1/41 genoem burg Townplanning Scheme No 1/41 Further sal word) le in die kantoor van die Stadslderk van Roode particulars of the Scheme are lying for inspection at the poort en in die kantoor van die Sekretaris van die office of the Town Clerk Roodepoort and at the office Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou of the Secretary of the Town planning Board Room No Pretoriusstraat Pretoria ter insae B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewbners van onroerende ciendom wat geld is binne die gebied ten opsigte waarvan die Skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die Skema within the area to which the Scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the Scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dws: op of voor 18 Februarie address or PO Box 892 Pretoria of such objection and 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month adres of Posbus 802 Pretoria skriftelik in kennis stel after the last publication of this notice in the Provincial van so n beswaar en die redes daarvoor Gazette ie on or before the 18th February 1966 H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January :1219 KENNISGEWING No 7 VAN 1966 NOTICE No 7 OF 1966 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEKDORPS NORTHERN JOHANNESBURG REGION TOWN AANLEGSKEMAWYSIGENDE SKEMA No PLANNING SCHEMEAMENDING SCHEME 65 No 65 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of subsection (I) o1 Dorpsaanlegordonnansie 1931 bekendgemak dat die section thirtynine of the Townships and Town planning Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede aansoek Ordinance 1931 that the PeriUrban Areas Health gedoen het om Noordelike Johannesburgstreekdorps Board has applied for Notthern Johannesburg Region aanlegskema 1958 soos volg te wysig: Townplanning Scheme 1958 to be amended as follows: (i) Die gebruikbestemming van Gedeelte 122 van Erf No 724 Kew verander te word van Spesiale (i) The usezoning of Portion 122 of Erf No 724 Woon " tot Spesiale Besigheid " Kew be amended from " Speck ] Residential " to (ii) Die gebruiksbestemming van Erf No 243 Kew "Special Business " verander te word van Spesiale Woon " tot Spesiaal " en die volgende ingevoeg te word in (ii) The usezoning of Erf No 243 Kew be amended Gebuikssone VI van Tabel D van die Skema from "Special Residential " to " Special " and the klousules: following be inserted under Use Zone VI of Table Kolom (3)(xxiv) D of the Scheme Clauses: in Kew Dorpsgebied: Erf No 243: Openbare Motorhawe en doeleindes in Column (3)(xxiv) In Kew Township: Erf 12 verband daarmee No 243: Public Garage and purposes incidental 0 Kolom (4) thereto Kolom (5)Ander gebruik nie ander kolom Column (4) 3 vermeld nie Column (5)Other uses not under column (3)

13 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY le 1110 (iii) Die gebruiksbestemming van Erwe Nos (iii) The usezoning of Erven Nos and 246 en 246 Kew verander te word van Spesiale Kew be amended from " Special Residential " to Woon" tot Algemene Woon No 1 " "General Residential No 1 (iv) Die hoogtesone van gedeelte 122 van Erf No 724 (iv) The height zone of portion 122 of Erf No 724 and en Enve Nos en 246 Kew verander Erven Nos and 246 Kew be te word van Hoogtesone 3 tot Hoogtesane 1 amended from Height zone 3 to Height zone 1 Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Noorde This amendment will be known as Northern Johanneslike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Wysigende burg Region Townplanning Scheme: Amending Scheme Skema No 65 genoem sal word) le in die kantoor van No 65 Further particulars of the Scheme are lying for die Sekretaris/Tesourier Gesondheidsraad vir Buite inspection at the office of the Secretary/Treasurer Peri Stedelike Gebiede Pretoria en Johannesburg en in die Urban Areas Health Board Pretoria and Johannesburg kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer and at the office of the Secretary of the Townships Board No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria Room No B222 Provincial Buildings Pretorius Street ter insae Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom Every owner or occupier of immovable property situate wat geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die within the area to which the scheme applies shall have skema van toepassing is het die reg om beswaar teen die the right of objection to the scheme and may notify the skema aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand Secretary of the Townships Board in writing at the above na die laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Offisidle Koerant van die Provinsie dws op of voor 18 of the grounds thereof at any time within one month Februarie 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by after the last publication of this notice in the Provincial bovermelde adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in Gazette ie on or before the 18th February 1966 kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 8 VAN 1966 JOHANNESBURG DORPSAANLEGSKEMA No 1/211 NOTICE No 8 OF 1966 JOHANNESBURG TOWNPLANNING SCHEME No 1/211 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section (1) of Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Townplanning Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen bet om Ordinance 1931 that the City Council of Johannesburg Johannesburg dorpsaanlegskema No te wysig has applied for Johannesburg Town planning Scheme No deur die herindeling van Erf No 4356 (vrypag) Johannes I 1946 to be amended by the rezoning of Ed No 4356 burg van Spesiale Woon " tot Spesiaal in Hoogte (freehold) Johannesburg from " Special Residential " to streek No 2 sodat daar op sekere voorwaardes kantore Special " in Height Zone No 2 to permit the erection of opgerig kan word offices subject to certain conditions Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Johannes This amendment will be known as Johannesburg Town burg dorpsaanlegskema No 1/211 genoem sal word) le in planning Scheme No 1/211 Further particulars of the die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en in die Scheme are lying for inspection at the office of the Town kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer Clerk Johannesburg and at the office of the Secretary of No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria the Townships Board Room No B222 Provincial Build ter insae ing Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate geled is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have the van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema right of objection to the scheme and may notify the Secre aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die tary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie of the grounds thereof at any time within one month after 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice in the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 18th February 1966 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 9 Arm 1966 NOTICE No 9 OF 1966 ROODEPOORT MARAISBURG DORPSAANLEG ROODEPOORT MARAISBURG TOWN PLANNING SKEMA No 1/36 SCHEME No 1/36 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of sub section (1) of (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps section thirtynine of the Townships and Town planning aanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Stads Ordinance 1931 that the Town Council of Roodepoort raad van Roodepoort aansoek gedoen het om Roode has applied for Roodepoort Maraisburg Townplanning poort Maraisburg dorpsaanlegskema No soos Scheme No to be amended as follows : volg te wysig: (1) Remaining extent of Ed No 118 Florida town (1) Resterende gedeelte van Ed No 118 dorp Florida ship from " Special Residential " to " General van Spesiale Woon " tot Algemene Woon " Residential " (2) Ed No 69 dorp Florida vir paddoeleindes (2) Ed No 69 Florida township for road purposes (3) Erf No 166 dorp Delarey van Spesiale Woon" tot Algemene Besigheid " (4) Erf No 174 dorp Florida van Spesiale Woon" (4) Ed No 174 Florida township from "Special tot Algemene Woon " Residential " to " General Residential " (3) Ed No 166; Delarey township from Special Residential " to " General Business " 13

14 PROVINS1ALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Roode This amendment will be known as RoodepoortMaraispoortMaraisburg dorpsaanlegskema No 1/36 genoem burg Townplanning Scheme No 1/36 Further sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk van Roode particulars of the Scheme are lying for inspection at the poort en in die kantoor van die Sekretaris van die Dorpe office of the Town Clerk Roodepoort and at the office raad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretorius of the Secretary of the Townships Board Room No straat Pretoria ter insae B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria r Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate dela _ is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan to eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Nisi& address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinile dws op of voor 18 Fcbruarie of the grounds thereof at any time within one month 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde after the last publication of this notice in the Provincial adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van Gazette ie on or before the 18th February; 1966 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary ToWnships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 10 VAN 1965 NOTICE No 10 of 1965 _ CARLETONVILLE DORPSAANLEGSKEMA CARLETONVILLE TOWN PLANNING SCHEME WYSIGENDE SKEMA No 17 AMENDING SCHEME No 17 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of sub section (1) of section 411 (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps thirtynine of the Townships and Town Planning Ordiaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Stads nance 1931 that the Town Council of Carletonville has raad van Carletonville aansoek gedoen het om Carleton applied for Carletonville Town planning Scheme 1961 to ville dorpsaanlegskema 1961 soos volg te wysig: be amended as followsr (a) Deur die skrapping van voorbehoudsbepaling xii tot (a) By the deletion of proviso xii to Table D of the Tabel D van die Skemaklousules: Scheme: (b) deur die wysiging van voorbehoudsbepaling xiv tot (b) by the amendment of provisoxiv to Table D of the Tabel D van die Skemaklousules om soos volg te Scheme to read as follows: lees: I "On General Business Erven Nos 1253 Op Algemene Besigheidserwe Nos ` ; and en Catletenville Extension Nri 2 the ground Carletonville Uitbreiding No 2 mag die grond floor of any building may not be used for the vloere van enige kebou nie vir die doeleindes van purposes of a residential building An libtel may n wbongebou gebruik word nie n Hotel mag be erected onthe erven but the ground floor may op die erwe opgerig word maar die grondvloer not be used for residential purposes" mag nie vir woondoeleindes gebruik word Me" This amendment will lie known as Carletonville Town Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Carleton planning Scheme:Amending Scheme No 17 Further ville dorpsaanlegskema : Wysigende Skema No 17 genoem particulars of the Scheme are lying for inspection at the sal word) 18 in die kantoor van die Stadsklerk van office of the Town Clerk Carletonville and at the office Carletonville en in die kantoor van die Sekretaris van die of the Secretary of the Triwnships Board RoomNo B222 Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Provincial Building Pretbrius Street Pretoria Pretoriusstraat Pretoria ter insae i Every owner or occupier of immovable property situate Alle eietiaars of bewoners van onroerende eiendom wat within the area to which the scheme applies shall have the gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema right of objection to the scheme and may notify the van toepassing is bet die reg om beswaar teen die skema Secretary of the Townships Board in writing at the above aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die address or PO Box 892 Pretoria of such objection and laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele of the grounds thereof at any time within one month after Kaerant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie the last publication of this notice in the Provincial Gazette 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde ie on or before the 18th February 1966 adres of Posbus 892 Pretoria triftelik in kennis stel van so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary ToWnships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie KENNISGEWING No 11 VAN 1966 NOTICE No 11 OF 1966 s PRETORIASTREEK DORPSAANLEGSKEMA WYSIGENDE SKEMANo 47 _ PRETORIA REGION TOWN PLANNING SCHEME AMENDING SCHEME No 47 Hierby word ooreenkomstig die bepalines van subartikel (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en Dorps It is hereby notified in terms of sub section (1) of section aanlegordonnansie 1931 bekendgemaak dat die thirtynine of the Townships and Townplanning Ordi Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede aansoek nance 1931 that the Peri Urban Areas Health Board has gedoen het om Pretoriastreekdorpsaanlegskema 1960 te applied for Pretoria Region Townplanning Scheme 1960 wysig deur die herindeling van Gedeelte 103 van die pleas to be amended by the rezoning of Portion 103 of the farm De Onderstepoort No 300JR distiik Pretoria van De Onderstepoort No 300JR District of Pretoria from Landbou" tot Woon " met n digtheid van " Agricultural to " Special Residential " with a density een woonhuis per vierkante voet of ode dwellinghouse per square feet 14 0

15 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria This amendment will be known as Pretoria Region streek dorpsaanlegskema : Wysigende Skema No 47 Townplanning Scheme: Amending Scheme No 47 genoem sal word) le in die kantoor van die Sekretaris/ Further particulars of the Scheme are lying for inspection Tesourier Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede at the office of the Secretary/Treasurer Pen Urban Areas Pretoria en in die kantoor van die Sekretaris van die Health Board Pretoria and at the office of the Secretary Dorperaad Kamer No B222 Proviniiale Gebou of the Townships Board; Room No B222 Provincial Pretoriusstraat Pretoria ter insae Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner or occupier of immovable property situate gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan to teken en kan te eniger tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiele address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die ProVinsie dws op of voor 18 Februarie of the grounds thereof at any time within one month after 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the fait publication of this notice in the Provincial Gazette adres of PoSbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 18th February 1966 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5th January 1966 Pretoria 5 Januarie ll KENNISGEWING Ro12 VAN 1966 NOTICE No 12 OF 1966 PRETORIASTBEEK DORPSAANLEGSKEMA WYSIGENDE SKEMA No 50 PRETORIA REGION TOWN PLANNING SCHEME AMENDING SCHEME No so Hierby wordooreetikomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel nege endertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of subsection (1) of section Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die thirtonne of the Townships and Town planning Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen bet om Pretoria Ordinance 1931 that the City Council of Pretoria has streekdorpsaanlegskema te wysig deur die applied for Pretoria Region Town:planning Scheme 1960 herindeling van Geddeltes 5 van Gedeelte D Gedeelte 41 to be amended by the rezoning of Portion 5 of Portion D van Gedeelte D en die resterende gedeelte van Gedeelte 0 Portion 41 of Portion D and the remaining extent of van die plaas WaterklOof No 378 1R distrik Pretoria Portion G of thelarni Waterkloot No: 378JRDistriet van Landbou " tot ; Spesiale Woon " met n digtheid Pretoria from " Agricultural " to " Special Residential " van een woonhuis per vierkante voet with a density of one dwelling house per square Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Pretoria feet streek dornaanlegskeind : Wysigende *Remit No 50 This amendment will be known as Pretoria Region gertoent sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk Townplanning Scheme: Amending Scheme No 50 van Pretoria en in die kantoor van dietselthetaris van die Furtherparticulars of the Scheme are lying for inspection Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou; at the office of the Town Clerk Pretoria and at the office Pretoriusstraat Pretoria ter insae of the Secretary of the TownshipsBoard Room No B222 Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Provincial Building Pretorius Street Pretoria * geed is tinne die gebied ten opsigte waarvan die skema Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het did reg om beswaar teed die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die "Offisiele Secretary of the Townships Board in writing at the above Koerant van die Provinsie dit wil se op of voor 18 address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Febbiarie 1966 die Sekretaris Vail die Dorperaad by of the grounds thereof at any time within one month after bovermelde aches of Posbus 892 Pretoria skriftelik in the last publication of this notice in the Provincial Gazette kennis stel van so n beswaar en die redes daatvoor ie on or before the 18th February 1966 H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris DorPeriad Secretary Townships Board Pretoria Januarie Pretoria 5th January 1966 KENNISGEWING No 13 VAN 1966 NOTICE No 13 OF 1966 PRETORIA DORPSAANLEGSKEMA No 1/87 PRETORIA TOWN PLANNING SCHEME No 1/87 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel It is hereby notified in terms of subsection (1) of section (1) van artikel negeendertig van die Dorpe en thirtynine of the Townships and Townplanning Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die Ordinance 1931 that the City Council of Pretoria has Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen bet om Pretoria applied for Pretoria Townplanning Scheme No dorpsaanlegskema No te wysig deur die to be amended by the rezoning of Portion 1 of Erf No herindeling van Gedeelte 1 van Erf No 284 Wonderboom 284 Wonderboom South from " Special Residential " to Suid van Spesiale Woon " tot Spesiaal " ten einde die n Special" to permit the erection of low density flats oprigting van laedigtheidwoonstelle daarop toe te laat thereon subject to the conditions as set out on Annexure onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit op Bylae B Plan No 313 B plan No 313 This amendment will be known as Pretoria Town Verdere besonderhede van hierdie skema (war Pretoria planning Scheme No 1/87 Further particulars of the dorpsaanlegskema No 1/87 genoem sal word) le in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria en in die kantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter insae Scheme are lying for inspection at the office of the Town Clerk Pretoria and at the office of the Secretary of the Townships Board Room No B222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria 15

16 16 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat Every owner M occupier of immovable property situate gele6 is binne die gebied ten opsigte waarvan die skema within the area to which the scheme applies shall have van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema the right of objection to the scheme and may notify the aan te teken en kan te enieer tyd binne n maand na die Secretary of the Townships Board in writing at the above laaste publikasie van hierdie kennisgewing in die Offisiek address or PO Box 892 Pretoria of such objection and Koerant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie of the grounds thereof at any time within one month after 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde the last publication of this notice M the Provincial Gazette adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel van ie on or before the 18th February 1966 so n beswaar en die redes daarvoor H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 14 VAN 1966 NOTICE No 14 OF 1966 NOORDELIKE JOHANNESBURGSTREEKDORPS NORTHERN JOHANNESBURG REGION TOWN AANLEGSKEMA WYSIGENDE SKEMA No 63 PLANNING SCHEME AMENDING SCHEME No 63 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van artikel negeen dertig van die Dorpe en It is hereby notified in terms of sub section (1) of Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 bekendgemaak dat die section thirtynine of the Townships and Townplanning Gesondheidsraad vir BuiteStedelike Gebiede aansoek Ordinance 1931 that the PeriUrban Areas Health Board gedoen het om Noordelike Johannesburgstreekdorps has applied for Northern Johannesburg Region Town Scheme 1958 to be amended by 1958 te wysig deur die herindeling van planning the rezoning aanlegskema Gedeeltes 5 6 en die restant van Gekonsolideerde Erf No of Portions 5 6 and the remainder of Consolidated Erf 31 Sandhurst van een woonhuis per vierkante No 31 Sandhurst from "one dwelling house per voet" tot een woonhuis per vierkante voet" square feet" to " one dwellinghouse per square feet" Verdere besonderhede van hierdie skema (wat Noordelike Johannesburgstreek dorpsaanlegskema: Wysigende This amendment will known as Northern Johanna Skema No 63 genoem sal word) le in die kantoor van burg Region Townplanning Scheine: Amending Solieme die SekretarisiTesourier Gesondheidsraad vir Buite No 63 Further particulars of the Scheme are lying for Stedelike Gebiede Pretoria en Johannesburg en in die inspection at the office of the Secretary Treasurer; Perikantoor van die Sekretaris van die Dorperaad Kamer No Urban Areas Health Board Pretoria and Johannesburg B222 Provinsiale Gebou Pretoriusstraat Pretoria ter and at the office of the Secretary Of the Townships Board insae Room No 8222 Provincial Building Pretorius Street Pretoria Alle eienaars of bewoners van onroerende eiendom wat gelee is binne die gebied ten opsigte waarvan die sketha Every owner or occupier of immovable property situate van toepassing is het die reg om beswaar teen die skema within the area to which the scheme applies shall have aan te teken en kan te eniger tyd binne n maand na die the right of objection to the scheme and may notify the laiste publikasie van hierdie kennisgewing indie Offisigle Secretary of the Townships Board in writing at the above Kdirant van die Provinsie dws op of voor 18 Februarie address or PO Box 892 Pretoriaof such objection and 1966 die Sekretaris van die Dorperaad by bovermelde of the grounds thereof at any time within one month adres of Posbus 892 Pretoria skriftelik in kennis stel after the last Publication of this notice in the Provincial van so n beiwaar en die redes daarvoor Gazette ie on or before the 18th February 1966 H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 15 VAN 1966 NOTICE No 15 OF 1966 VOORGESTELDE STIGTING PROPOSED VAN DORP ESTABLISHMENT OF BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW UITBREIDING No 104 EXTENSION No 104 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance 1931 that Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg application has been made by Penzance Development Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat Company (Pty) Ltd for permission to lay out a town Penzance Oritwikkelingsmaatskappy (Edms) Bpk ship on the farm Elandsfontein No 90 IR District of aansoek gedoen het om n dorp te stig op die plaas Gerimsmton to be known as Bedfordview Extension No Elmidsfontein No 90 IR distrik Germiston wat wi bekend sal wees as Bedfordview Uitbreiding No 104 Die voorgestelde dorp le noordnoordoos van en grens aan Edendaleweg suid van en grens aan die dorp Extension No 1 Township Dowerglen Uitbreidirig No 1 The proposed township is situated north north east of and abuts Edendale Road south of and abuts Dowerglen The application together with the relative plans Die aansoek met die betrokke plane dokumente en documents and information is open for inspection at the inligting 16 ter insae op die kantoor van die Sekretaris office of the Secretary Townships Board Room No van die Dorperaad Kamer No B22I Tweede Vloer B221 Second Floor Block B Provincial Building Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van Pretoria for a period of two months from the date twee maande na datum hiervan hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance kan iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represenword of verto6 in verband daarmee wil indien binne tations in the matter shall communicate with the Secretary twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the van die Raad in verbinding tree date hereof 16

17 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor to word who is desirous of being heard or of making represen of verta in verband daarmee wil indien skriftelik met tations in the matter may communicate in writing with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en pick as wat tion or such other date and at such place as the Board die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe may appoint: Provided that such written communication die Sekretaris van die Raad nie later the as een maand shall be in the bands of the Secretary of the Board not na die datum hiervan moet bereik later than one month from the date hereof All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 16 VAN 1966 NOTICE No 16 ov 1966 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP STRATHAVON OF PROPOSED STRATHAVON ESTABLISHMENT TOWNSHIP Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie1931 word hierby bekendgemaak dat Townships and Town planning Ordinance 1931 that Bob van Doorene aansoek gedoen het om n dorp to application has been made by Bob van Doorene for stig op die plaas Zandfontein NO 42 IR distrik permission to lay out a township on the farm Zandfontein Johannesburg wat bekend sal wees as Strathavon No 42 IR District of Johannesburg to be known as Strathavon Die voorgestelde dorp 16 noordwes van die dorp Simba The proposed township is situated northwest of Simba noordwes van en grens aan Morrisweg en suidwes van Township northwest of and abuts Morris Road and en &ens aanhelenweg southwest and abuts Helen Road Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris documents and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer office of the Secretary Townships Board Room No 13Iok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van B22I Second Floor Block B Provincial Building twee maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance kan iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne tations in the matter shall communicate with the Secretary twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the van die Raad in verbinding tree date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or w aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making represen tations in the matter may communicate in writing with of vertod in verband daarmee wil indien skriftelik met Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board or may give evidence in person before the Board on the date and at the place of inspecinspeksiegetuienis of op sodanige ander datum en plek as wat voor die Raad 018 op die datum en pick van tion or such other date and at such place as the Board may appoint: Provided that such written communication die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe shall be in the hands of the Secretary of the Board not die Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand na die datum Mervan moet bereik later than one month from the date hereof All objections must be lodged in duplicate and Alle besware moet rn duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria Rh January KENNISGEWING No 17 VAN 1966 NOTICE No 17 OF 1966 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISHMEN OF BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW UITBREIDING No 105 EXTENSION No 105 TOWNSHIP Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg It is hereby notified in terms of section eleven of the Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat Townships and Town planning Ordinance 1931 that Rendok Beleggings (Edms) Bpk aansoek gedoen het application has been made by Rendok Investments (Pty) om n dorp te stig op die plaas Elandsfontein No Ltd for permission to lay out a township on the farm 90 IR distrik Germiston wat bekend sal wees as Elandsfontein No 901R District of Germiston to be Bedfordview Uitbreiding No 105 known as Bedfordview Extension No

18 18 PROVINSIALE KOERANT 5 IANUARIE 1966 Die voorgestelde dorp le suid van en grens aan die The proposed township is situated south of and abuts dorp Bedfordview Uitbreiding No 77 noord van en Bedfordview Extension No 77 Township north of and grens aan die dorp Bedfordview Uitbreiding No 82 abuts Bedfordview Extension No 82 Township Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris documents and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer office of the Secretary; Townships Board Room No Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van Second Floor Block B Provincial Building twee maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said Ordinance kan iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to the granting of the application die aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te or who is desirous of being heard or of making represen word of vertoe in verband daarmee wil indien binne tations in the matter shall communicate with the Secretary twee maande na die datum hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the van die Raad in verbinding tree date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak behoor te word who is desirous of being heard or of making represen of vertoe in verband daarmee wil indien slcriftelik met tations in the matter may communicate in writing with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspec inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat tion or such other date and at such place as the Board die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe may appoint: Provided that such written communication die Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand shall be in the hands of the Secretary of the Board not 411 na die datum hiervan moet bereik later than one month from the date hereof Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 18 VAN 1966 NOTICE No 18 OF 1966 VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP PROPOSED ESTABLISMENT OF BEDFORDVIEW BEDFORDVIEW UITBREIDING No 103 EXTENSION No 103 TOWNSHIP It is hereby notified in terms of section eleven of the Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg Township and Townplanning Ordinance 1931 that Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat application has been made by James Henry Baillie for James Henry Baillie aansoek gedoen bet om n dorp te permission to lay out a township on the farm Elands stig op die plaas Elandsfontein No 90 IR distrik fontein No 90 IR District of Germiston to be known Germiston wat bekend sal wees as Bedfordview Uitas Bedfordview Extension No 103 breiding No 103 The proposed township is situated southeast of and Die voorgestelde dorp le suidoos van en grens aan die abuts the Glendower golf course north northeast of Glendower gholfbaan noordnoordwes van Edendaleweg Edendale Road eastnortheast of and abuts Marais oosnoordoos van en grens aan Maraisstraat Street Die aansoek met die betrokke planne dokumente en The application together with the relative plans inligting le ter insae op die kantoor van die Sekretaris documents and information is open for inspection at the van die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer of the Secretary Townships Board Room No Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van notlice 221 Second Floor Block B Provincial Building twee maande na datum hiervan Pretoria for a period of two months from the date hereof 11! Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie In terms of section eleven (4) of the said kan iedereen Ordinance wat beswaar wil maak teen die toestaan van any person who objects to die the granting of the application aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word of vertoe in or who is desirous of being heard or of making represen verband daarmee wil indien binne twee maande na die datum tations in the matter shall communicate with the Secretary hiervan met die Sekretaris of the Board within a period of two months from the van die Raad in verbinding tree date hereof Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kan In terms of section eleven (6) of the Ordinance any iedereen wat beswaar wil inaak teen die toestaan van n person who objects to the granting of the application or aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te word who is desirous of being heard or of making represenof vertoe in verband daarmee wil indien skriftelik met tations in the matter may communicate in writing with Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik the Secretary of the Board or may give evidence in person getuienis voor die Raad afle op die datum en plek van before the Board on the date and at the place of inspecinspelcsie of op sodanige ander datum en plek as wat lion or such other date and at such place as the Board die Raad bepaal: Met dien verstande dat hierdie skrywe may appoint: Provided that such written communication die Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand shall be in the hands of the Secretary of the Board not na die datum hiervan moet bereik later than one month from the date hereof 18

19 ma 1 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY Alle besware moet in duplo ingedien word en gerig All objections must be lodged in duplicate and word aan die Sekretaris Dorperaad Posbus 892 Pretoria addressed to the Secretary Townships Board PO Box 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Sekretaris Dorperaad Secretary Townships Board Pretoria 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January KENNISGEWING No 19 VAN 1966 NOTICE No 19 OF 1966 Is PROPOSED ESTABLISHMENT OF LUKASRAND VOORGESTELDE STIGTING VAN DORP LUKAS EXTENSION No 1 TOWNSHIP RAND UITBREIDING No 1 It is" hereby notified in terms of section eleven of the Townships and Town planning Ordinance 1931 that Ingevolge artikel elf van die Dorpe en Dorpsaanleg application has been made by The City Council of Ordonnansie 1931 word hierby bekendgemaak dat Pretoria for permission to lay out a township On the Die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om n farm Groenkloof No 358 JR District of Pretoria to dorp to stig op die plaas Groenkloof No 358 JR be known as Lukasrand Extension No 1 distrik Pretoria wat bekend sal wets as Lukasrand Uitbreiding No 1 The proposed township is situated south and south west of and abuts Lukasrand Township northeast of the Die voorgestelde dorp le suid en suidwes van en grens Fountains traffic circle aan die dorp Lukasrand noordoos van die Fonteine verkeerseiland The application; together with the relative plans documents and information is open for inspection at the Die aansoek met die betrokke plane; dokumente en office of the Secretary Townships Board Room No inligting le fer insae op die kantoor van die Sekretaris B221 Second Floor Block B Provincial Building van die Dorperaad Kamer No B221 Tweede Vloer Pretoria for a period of two months from the date Blok B Provinsiale Gebou Pretoria vir n tydperk van hereof twee maande na datum hiervan In terms of section eleven (4) of the said Ordinance Ingevolge artikel elf (4) van genoemde Ordonnansie any person who objects to the granting of the application kan iedereen wat beswaar wil_maak teen die toestaan van or who is desirous of being heard or of making represendie aansoek of wat verlang om in die saak gehoor te tations in the matter shall communicate with the Secretary word of vertofi in verband daarmee wil indien binne of the Board within a period of two months from the twee maande na die datum hiervan fuel die Sekretaris i date hereof van die Raad in verbinding tree In terms of section eleven (6) of the Ordinance any Ingevolge artikel elf (6) van die Ordonnansie kart person who objects to the granting of the application or iedereen wat beswaar wil maak teen die toestaan van n who is desirous of being heard or of making represenaansoek of wat verlang mu in leak gehoor te word tations in the matter may communicate in writing with of vertoe in verband daarmee Ill indien skriftelik met the Secretary of the Board or may give evidence in person Sekretaris van die Raad in verbinding tree of persoonlik before the Board on the date and at the place of inspec getuienis voor die Raad afie op die datum en plek van tion or such other date and at such place as the Board inspeksie of op sodanige ander datum en plek as wat may appoint: Provided that such written communication die Raad bepaal: Met dien verstande dat skrywe shall be in the hands of the Secretary of the Board not die( Sekretaris van die Raad nie later nie as een maand later than one month from the date hereof na die datum hiervan moot bereik All objections must be lodged in duplicate and Alle besware tnoet in duplo ingedien word en gerig addressed to the Secretary Townships Board PO Box word aan die Sekretaris Dorperaad; Posbus 892 Pretoria 892 Pretoria H MATTHEE H MATTHEE Secretary Townships Board Sekretaris Dorperaad Pretoria; 5 Januarie 1966 Pretoria 5th January TENDERS _ TENDERS LW Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die NB Tenders previously published and where the closing sluitingsdatums nog nie verstreke is Die word nie in hierdie dates have not yet passed have not been repeated in this notice kennisgewing terhaal nie Tenders word normaalweg 3 5 weke Tenders are normally published 35 weeks before the closing voor die sluitingsdatum gepubliseer date TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TENDERS Tenders vir die volgende dienste/voorrade/verkope Tenders are invited for the following services/supplies/ word ingeikag (Tensy dit in die uiteensetting anders aan sales (Unless otherwise indicated in the description gegee word word tenders vir voorrade bedoel): tenders are for supplies): Mailings Tender No Beskrywing van tender datum 0 RFT 13/66 Enkelpaalvoertuighysets34 ton 28/1/66 RFT 15/66 Meganiese besems 28/1/66 Tender No Description of Tender Cploape 11FT: 13/66 Single post vehicle lifts 3f ton 28/1/66 RFT 15/66 Mechanical brooms 28/1/66 19

20 1 sak 20 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUAR1E 1966 BELANGRIKE OPMERKINGS IMPORTANT NOTES 1 Die betrokke tenderdokumente met inbegrip van die amptelike tendervorms van die Administrasie is op aanvraag by die onderstaande adresse verkrygbaar Sodanige 1 The relative tender documents including theadminisdokumente asmede enige tender/kontrakvoorwaardes wat trations official tender forms are obtainable on applicanie in die tenderdokumente opgeneem is nie is ook by die tion from the relative addresses indicated below Such genoemde adresse vir inspeksie verkrygbaar: documents and any tender/contract conditions not embodied in the tender documents are also available for Kantoor in Nuwe Provinsiale inspection at the said addresses: Gebou Pretoria Tender Posadres te verwysing Pretoria T Kamer Blok Verdiefooento no ping Pretoria Tender Ref i Postal Address Pretoria Office in New Provincial Building Pretoria HA Direkteur van A867 A 8 (89401) Room Phone Hospitaaldiens (89251) No Block Floor No te Privaatsak Pretoria 221 }LA Director of Hos A867 A 8 (89401) HB Direkteur van A846 A /3 Hospitaaldiens pital Services (89251) te Privaatsak Private Bag Director of Hos A846 A /3 pital Services Hospitaaldiens Private Bag 221 te Privaatsak HC Director of Hos A848 A HC Direkteur van A848 A pital Services Private Bag 221 Eli_ Direkteur van A840 A /9 flospitaaldiens HD Director of Hos A840 A /9 te Privaatsak phut Services 221 Private Bag 221 HW Direkteur van A901 A KW Director of Hos A901 A IP Hospitaaldiens pital Services te Privaatsak Private Bag PFT Provincial Score A1119 A PFT ProvinsialeSelcre A1119 A tary (Purchases tads (Aankope and Supplies) en Voorrade) PO Box 383 Posbus FT Director Trans D518 D LET Direkteur Trans D518 D vaal Roads vaalse Paaie Department departement PO Box 1906 Posbus 1906 TED Director Trans A463 A TIED_ Direkteur Trans A463 A veal Education vaalse Onder Department wysdeparte Private Trans ment Privaat TOD Director A470 A vaal Education TOD Direkteur Trans A470 A Department vaalse Onder Private Bag 269 wysdeparte WFT Director Trans C109 C ment Privaat vaal Departsak 269 mem of Works WFT Direkteur Trans C109 C I 8)673 Private Bag 228 vaalse Werke WFTB Director Trans CM7 C M departement vaal Depart Privaatsak 228 ment of Works WFTB Direkteur Trans CM7 C M Private Bag 228 vaalse Werkedepartement Privaatsak The Administration is not bound to accept the lowest 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die or any tender and reserves the right to accept a portion of laagste of Om enige tender aan te neem nie en behou hom a tender die reg voor om n gedeelte van n tender aan te neem a 3 In die geval van iedere WFTBtender moet die 3 In the case of each WFTB tender the tenderer must pay a deposit of R4 before he will be supplied with the IIII tenderaar n deposito van R4 stort alvorens by van die tenderdokumente voorsien sal word Sodanige deposito tender documents Such deposit must be in the form of moet in kontantgeld wees 1 tjek deur die bank geparafeer cash a bank initialed cheque or a departmental standing of n departementele legorderkwitansie (R10) Genoemde deposit receipt (RIO) The said deposit will be refunded if depositobedrag sal terugbetaal word as Il bona fide inskry a bona fide tender is received from the tenderer or if the wing van die tenderaar ontvang word of as die tender tender documents including plans specifications and bills dokumente met inbegrip van planne spesifikasies en hoe of quantities are returned by the tenderer with 14 days veelheidslyste binne 14 dae na die sluitingsdatum van die after the closing date of the tender to the relative address tender deur die tenderaar teruggestuur word na die shown in note 1 above betrokke adres in opmerking 1 hierbo aangetoon 4 Alle tenders moet op die amptelike tendervorms van 4 All tenders must be submitted on the Administradie Administrasie voorgele word [ions official tender forms 5 Iedere inskrywing moet in n afsonderlike verseelde koevert ingedien word geadresseer aan die Voorsitter 5 Each tender must be submitted in a separate sealed Die Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 envelope addressed to the Chairman Transvaal Provincial Pretoria en moet duidelik van n opskrif voorsien wets Tender Board PO Box 1040 Pretoria and must be ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon clearly superscribed to show the tenderers name and asook die nommer beskrywing en sluitingsdatum van die address as well as the number description and closing tender Inskrywings moet teen 11 vm op die sluitings date of the tender Tenders must be in the hands of the datum hierbo aangetoon in die Voorsitter se hande wees Chairman by 11 am on the closing date indicated above 6 Indien inskrywings per hand ingedien word moet hulle teen 11 vm op die sluitingsdatum in die Formele 6 If tenders are delivered by hand they must be Tenderbus geplaas wees by die navraagkantoor in die deposited in the Formal Tender Box at the Enquiry Office voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die hoof in the foyer of the New Provincial Building at the ingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Pretorius Street main public entrance (near Bosnian Street Bosmanstraat) Pretoria corner) Pretoria by 11 am on the closing date 20 II

21 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY Koritrak No RFT 14/1966 Contract No RFT 14/1966 TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE NOTICE KENNISGEWING AAN TENDERAARS TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TO TENDERERS TENDER No RFT 14 VAN 1966 TENDER No RFT 14 OF 1966 THE CONSTRUCTION OF ROAD OVERRAIL BRIDGE No 2020 AND ROAD OVER ROAD DIE KONSTRUKSIE VAN PAD 00R SPOORBRUG BRIDGE No 2230 AT DERBY TOGETHER WITH No 2020 EN PAD OORPADBRUG No 2230 BY APPROACH EMBANKMENTS AND SUR DERBY TESAME MET AANLOOPOPDAM FACING MINGS EN BEDEKKING il Tenders are herewith called for from experienced contractors for the above Tenders word hiermee gevra van ervare kontrakteurs mentioned service vir bogenoemde diens Tender documents including a set of drawings may Tinderdokumente insluitende n: std tekeninge is by be obtained from the Director Transvaal Roads Departdie Direkteur Transvaalse Paaiedeparternent Kamer No ment Room No D518 Provincial Buildings Church D518 Provinsiale Gebou Kerkstraat t Privaatsak 197 Street Private Bag 197 Pretoria on payment of a tem Pretoria verkrygbaar by betaling van n tydelike deposito porary deposit of R20 (twenty rand) This will be refunded van R20 (twintig rand) Hierdie bcdrag sal terugbetaal provided a bona fide tender is received or all such tender word; nits n bona fide tender ontvang Word of alle soda documents are returned to the office of issue within 14 nige tenderdokumente binne 14 daema die sluitingsdatum days after the dosing date of the tender van die tender na die uitreikingskanttior teruggestuut word: An additional copy of the schedule of quantities will n Addisionele afskrif van die hoeveelheidspryslyste sal be provided free of charge gratis Verskaf word An engineer will meet intending tenderers on the 1st n Ingenieur sal voornemende tenderaars op 1 Februarie February 1966 at 11 am at the Derby Hotel to inspect 1966 om 11 vm by die Derbyhotel ontmoet in saam met the site with them The engineer Will not be available hulle die terrein te gaan besigtig Die ingenieur sal by for inspection purposes on any other occasion and geen ander geleentheid vir besigtigingsdoeleindes beskik tenderers are therefore requested to be lament on the baar wees nie en tenderaars word derhalwe versoek om op said date gerrilde datum teenwoordig to wees Tenders completed in accordance with the conditions in the tender documents in sealed envelopes endorsed "Tender No RFT 14 of 1966 "should Chair reach Transvaal Provincial the Tender man Board PO Box 1040 Pretoria before 11 oclock am on Friday 18th February 1966 when the tenders will be opened in public Tenders ooreenkomstig die voorwaardes in die tenderdokumente voltooi in verseelde koeverte waarop Tender No: RFT 14 van 1966 " geendosseer is moet die Voor sitter Transvaalse Provinsiale Tenderraad Posbus 1040 Pretoria bereik voor 1I uur vm op Vrydag 18 Februarie 1966wanneer die tenders in die openbaar oopgemaak sal word Should the tender documents be delivered by hand Indien per hand afgelewer moet tenders voor 11uur vm they should be placed in the Formal Tender Box at the in die Formele Tenderraadbus by die navraagkantoor in inquiry office in the foyer of the Provindial Building at die voorportaal van die Provinsiale Gebou by die the Pretorius Street main public entrance (near Bosman Pretoriusitraatse hoof publieke ingang (naby die hoek van Street corner) Pretoria by 11 oclock am Bosmanstraat) Pretoria gedeponeer word Die Transvaalse Provinsiale Adnainistrasie verbind hom The Transvaal Provincial Administration shall not bind nie om die laagste of enige tender aan te neem of om enige itself to accept the lowest or any tender or to furnish any retie vir die afwysing van n tender te verstrek nie reason for the rejection of a tender Tenders is vir negentig (90) dae bindend Tenders shall be binding for ninety (90) days 110 J J DU PLESSIS Voorsitter Transvaalse Provinsiale Board Tenderraad J J DU PLESSIS Chairman Transvaal Provincial Tender Administrateurskantoor 21 December 1965 Administrators Office 21st December

22 22 PROVINSIA133 KOERANT 5 JANUAR1E 1964 SKUTVERKOPINGS aantyd Tansy voor die gelos sal die diere hieronder beskryf verkoop word sons Pietetsburg op 26 Januarie 1966 om am 1 Ox 6 years red; I heifer 3 gedui vm 1 Koei 10 jaar rooi albei ore swael years red; 1 cow polled 5 years red; 7 Persona wat navraag wens to doen aan gaande die hieronder omskrewe diere moet in die geval van diere in munisipale skutte die Stadsklerk nader en wat diere in swart on the 2nd February 1966 at 11 am distrikskutte betref die betrokke Landdros RUSTENBURG Munisipale Skut op 26 I Bull 4 years red both ears cropped Januarie 1966 om 2 nm1 Bul 4 jaar right ear swallowtail behind; 1 cow 7 years BETHAL Munisipale Skut op 14 Janu aria 1966 om 11 vin swan en wit linkeroor stomp regteroor red branded WC1 on left buttock; 1 heifer 1 Vera Fries I s ei 2 years red jaar swart regteroor stomp albei ore juk k SUURBULTSKUT Distrik Soutpansberg 1CLIPKUIL Pound District of Wolwinkelhaak van agter; 1 bul Fries 2 jaar op 26 Januarie 1966 om 11 vin 1 nokooi maransstad on the 26th January 1966 at RESIDENSIA Gesondbeidskomitee Skut 7 years light red branded RSA; 1 ox 4 op 14 Januarie 1966 om 11 vin 1 Muil years red branded I= 5L and RJ2 merrie 7 jaar rooibruin KLERKSKRAAL Pound District of PALMIETFONTEIN Shit Distrik Ventersdorp on the 26th January 1966 at alert van voor albei borings stomp; 1 koei oxen 3 years red right ears swallowtail 9 jaar rooi regteroor stomp; 1 koei 9 jaar left ears square in front rock I vers 3 jaar rooi; 1 vers 3 jaar KLIPDRIFT Pound District of Pretoria swart regteroor swaelstert linkeroor 1 jaar swartbles; I bokooi 1+ jaar bruin II am 1 Horse stallion 2 years brown BIESIESVLEISKUT Distrik Lichten om 8 maande bruinvaal 2 bokooie 4 jar burg on the 26th January 1966 at winkelhaak van voor en halfmaan agter vaal; 1 bokooi I jaar bruinvaal; I bok KLIPPLAAT Pound District of Austen Rustenburg op 26 Januarie 1966 om 11 vm bruinvaal; 1 os poenskop 3 jaar rooi 11 am 1 Cow 6 years red branded 1 Perd reun 10 jaar bruin; 1 perd reun linkeroor swaelstert en winkelhaak onder; re 4R both ears halfmoon; 1 heifer 3 oud swart aster voete Mit; 1 perd merrie 1 os 11t Inc roof aibei ore swaelstert years red both ears cropped; I bull jaar blouskimmel; 1 perd reun 6 jaar linkeroor halfmaan onder years red branded ligbmin regteroor RN8 swaelstert halter oor both ears swal TWEEFONTE1NSKUT Distrik Ennelo lowtal; left ear cut; 1 ox Friesland 21 kop linker agtervoet wit; 1 perd reun oud op 26 lanuarie 1966 orn 11 vm I Bul 2 years red branded R514 left ear ligionun regteroor swaelstert linker agter " half jaar donkerbruin brandmerke REC en moon; 1 ox Friesland 21 years red right voet wit; 1 perd reun jaar bruin LE2c albei linkervoete wit kol voor kop car swallowtail; 1 ox 3 years yellow BULTFONTEIN Skut Distrik Krugers branded RM8 R3H both ears swallowtail dorp op 26 Januarie 1966 om 11 vm 1 NOUWPOORT Pound District of Wit But 3 jaar swart brandmerk ell_; I bul POUND SALES bank on the 26th January 1966 at 11 am 2 jaar rooi brandmerk 0L; 1 vers 3 jaar I Heifer Friesland 2 years black; 1 rooi Unless previously released the animals heifer Jersey 2 years black GANSVLEISkutiDistrik Rustenburg; op described hereunder will be sold as PALMIETFONTEIN Pound District of 26 Januarie 1966 om 11 vm 1 Os 3 jaar indicated Pietersburg on the 26th January 1966 at ligrooi brandmerke R6 DRW4; 1 koei 5 Persons desiring to make inquiries 11 am 1 Cow 10 years red both ears Nd jaar rod brandmerk ee 8Z: I koei 5 jeer respecting the animals described hereunder swallowtail in front both horns cropped; rboi brandmerk RM3; 1 vers 3 jaar rooi in the case of animalsin municipal pounds 1 cow; 9 years red right ear cropped; 1 brandmerk RM3; los 3 jaar roof brand should address the Town Clerk; for those cow 9 years red; 1 heifer 3 years red; 1 merk R3K; 1 os 3 jaar rooi; 1 muil merrie in district pounds the Magistrate of the heifer 3 years black 7 leer swart brandmerk 11 2X op nek district concerned RESIDENSTA Health Committee Pound GROOTFONTEIN Skut Distnk Warm on the 14th January 1966 at 11 am 1 bad op 26 Januarie 1966 om 11 vin 1 BETHAL Muncipal Pound on the 14th Mule mare 7 years brownish red Bulletlie 18 maande rooi albei ore stomp; January 1966 at 11 am 1 Heifer Fries RUSTENBURG Municipal Pound on the 1 koei 6 jaar ligrooi linkeroor stomp; 1 land I year black right ear cropped both 26th January 1966 at 2 n m 1 Bull 4 koei 5 jaar bruin; 1 tollie 9 maande rooi; ears square behind; I bull Friesland 2 years black and white left ear cropped 1 vers 2 jaar donkerrooi linkeroor swael years black right car swallowtail left ear right Sr yokeskey stert en ronde gat daarin; 1 koei 6 jaar square in front and halfmoon behind SUURBULT Pound District of Soutpansrooi brandmerk AT6 albei ore stomp BIESJESVLEI Pound District of Lich berg on the 26th January 1966 at 11 am GROOTKUIL Skut Distrik Rustenburg tenburg on the 26th January 1966 at II I Goat ewe I year; black with a blaze; op 2 Februarie 1966 om 11 vm 1 Bul am 1 Horse gelding 10 years brown; 1 1 goat ewe 11 years brownish grey; I goat 3 jaar ligrooi; 1 vers 1 jaar rod linker horse gelding aged black hind legs white; ewe 1 year brownish grey; I goat ewe 8 oor halfmaan en svmelstert; 1 os 4 jaar I horse mare 6 to 7 years bluish grey; 1 months brownish grey; 2 goats ewes 1 rooi brandmerk RN2; 1 bul 1 jaar rod horse gelding 6 years light brown right years brownish grey; 1 ox polled 3 years en kol voor kop brandmerke RVO en ear swallowtail with halter; I horse gelding red left ear swallowtail with square below; RED iegteroor jukskei; I vers 1 jaar rod aged light brown righrear swallowtail; left 1 ox 11 years red both ears swallowtail brandmerk NY1 albei ore halfmaan; 1 hind foot white; 1 horse gelding 10 to 11 left eat halfmoon below vers 2 jaar roof brandmerk RN2; 1 os years brown both left feet white spot on T W E E F 0 NTEIN Pound District of 2 ijaar roof brandmerk R67; 1 os 4 jaar forehead the 26th January 1966 at 11 am 1 Bull roof; 1 vers 24 jaar rooi brandmerk BULTFONTEIN Pound District of 2 years darkbrown branded REC and 110U; 1 bul 1 jaar roof brandmerk RIK; Krugersdorp on the 26th January; 1966 at LE2C 1 os 4 jaar rod; 1 os 5 jaar rooi brand II am 1 Bull 3 years black branded merle RE1 en RC2; 1 os 5 jaar lined 0 I; I bull 2 years red branded 0 L; WARMBAD MUNISIPALITEIT brandmerk RSK regteroor winkelhaak 1 heifer 3 years red (I aster; 1 vers 21 jaar rooi; 1 os 1 Ian GANSVLEI Pound District of Rusten rod; albei ore winkelhaak; I as 6 par WAARDAS1EROL burg on the 26th January 1966 at 1965/ am " roof brandmerke 6RJ en R2AF 1 vers 2 1 Ox 3 years light red branded R64 jam roof brandmerke RD7 Ingevolge die bepalings van Artikel en 14 as P3; 1 vers and RW4; I cow 5 years I red branded 2+ jaar rod van die Ordonnansie op brandmerk R6D; 1 vers 2 jaar; cc 8Z; 1 cow 5 years red branded RM3; Plaaslike Bestuur rod; I os 7 jaar ligrooi brandmerk RSA; 1 heifer 3 years red branded RM3; 1 ox No 20 van 1933 sops gewysig word bier 1 as 4 jaar rooi brandmerke XX 5L en 3 years red branded R3K; 1 ox 3 years mee kennis gegee aan alle isbe en dat di[ RJ2 red; 1 mule mare 7 years black branded Persona dat die lysvoltam KLERKSKRAAL Skut Distrik Venters vasgestel en bindend gemaak word vir alle 8 2X dorp op 26 Januarie 1966 om 11 vm GROOTFONTEIN Pound District of betrokke partye mat nie binne een maand 1 Os 6 jaar rooi; 1 vers 3 jaar roan 1 Warmbaths on the 26th January 1966 at vanaf die datum van die eerste publikasie koei poenskop 5 jaar roof; 7 osse 3 jaar 11 am 1 Bullcalf 18 months red both van voornoemde kennisgewing teen die rooi regterore swaelstert linkerore winkel beslissing ears cropped; 1 cow 6 years light red left van die waarderingshof appelleer hack Yoor e op die Wyse soon voor eskrvf ear cropped; word 1 cow 5 years brown; 1 tolly In g J: J Jordaan President van die Hof; J S KLIPDRIFT Skut Distrik Pretoria op 9 months red; 1 heifer 2 years dark red J van der WaltKlerk van die Hof Muniii 2 Februarie 1966 om 11 vm 1 Bul 4 left ear cropped and round hole; 1 cow 6 jaar roof albei ore stomp regteroor swael years red branded AT6 both ears croppedk pale an48)warmbad t ore (Posbus 23 stert agter; Desember koei 7 jaar rooi brandmerk GROOTKUIL Pound District of Austen WCI op linkerboud; 1 vers 2 jaar rooi burg on the 2nd January 1966 at 11 am KLIPKUIL Skut Distrik Wolmarans 1 Bull 3 years light red; I heifer 1 year WARMBATHS MUNICIPALITY stad op 26 Januarie 1966 om 11 vm1 red left ear halfmoon and swallowtail; 1 Perd hings 2 jar bruin ox 4 years red branded lth12(1 bull 1 VALUATION ROLL 1965/1968 year red with spot on forehead branded KLIPPLAAT Skut Distrik Rustenburg RVO and RED right ear yokeskey; 1 heifer None is hereby given in terms of Secop 26 Januarie 1966 om 11 vm 1 Kod 1 year red branded NY1 both ears half Lion 14 of the Local Authorities Rating 6 jaar rooi brandmerk XX 412 albei ore moon; I heifer 2 years red branded RN2; Ordinance No 20 of 1933 as amended halfmaan; 1 vers 3 jaar root albei ore ox 2 years red branded R67; 1 ox; 4 that the above mentioned roll has been cerstomp; 1 bul 3 jaar fool brandmerk 1 red; 1 heifer2+ years red branded tified and signed and will be binding upon regteroor swaelstert; linkeroor swaelstert en gou; 1 bull 1 1 year red branded RIK; all parties concerned who shall not within snytjie; 1 os mof 2I jaar rooi brandmerk I ox4 years red 1 ox 5 years red one month from date of the first publication RSR linkeroor halfmaantjie 1 os Mof 2+ branded RE1 and RC2; I ox 5 years light of this) notice appeal against the decision of _War root regteroor swaelstert; 1 os 3 jaar red branded RSK right ear square behind; the Valuation Court in the manner provided geel brandmerke RM8 en R3H; albei ore I heiferyears 21 red; 1 ox 1 year; red for in this ordinance J J Jordaan Presiswaelstert both ears square; 1 ox 6 years red branded 0 dent of the Court; J 5 van der Walt Clerk NOUPOORT Skut Distrik Witbank op 61U and R2A; 1 heifer 2 years red; branded of the Court Municipal Offices (PO Box 26 Januarie 1966 om 11 vm I Vers Fries RD7 and 0113; I heifer; 21 years red 48) Warmbaths 23rd December jaar swart; 1 yeti Jersey 2 jaar swart branded R6D; 1 heifer 2 years red; 1 oz

23 I libn i: PROVINCIAL GAZE1TE5 JANUARY 1966; 23 STADSRAAD VAN PRETORIA 11 kennis gegee dat die Stadsraad van Germis GESONDHEIDSRAAD VIR ton van voorneme is :om die gedeelte van BUITESTEDELIKE GEBIEDE J KONSEPDORPSAANLEGSKEMA die saniteresteeg wat aan Ed No 1587 No 1/122 i Primrose grans permanent te sluit ten einde V00RGESTELDE WYSIGING VAN DIE die geregistreerde eienaars ran hierdie NOORD JOHANNESBURGSTREEK Ooreenkomstig Regulasie 15 uitgevaardig erf in stag[ te stet om met die dorpseienaars DORPSAANLEGSKEMA ( W Y S I ingevolge die bepalings van die Dorpe en te onderhandel in verband met die aankoop GENDE SKEMA No 85 Dorpsaanlegordonnansie (No 11 van 1931) van Velmelde sanitoresteig Boos gewysig word hiermee kennis gegee n Plan wat die voorgestelde sluiting aan dat die Stadsraad van Pretoria van voordui kan gedurende Icantcrorure in Kamer Kragtens die regulasies wat ingevolge die neme is om die Pretoriadorpsaanlegskema Germiston Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie No 11 No: 106 Munisipale ICantore No 1 van 1944 to wysig deur die voorstelle van 1931 soos gewysig uitgevaardig is besigtig word wat in konsep wysigende Dorpsainlegskema word hiermee bekend gemaak dat die No 1/122 vervat is te aanvaar Enigiemand wat teen sodanige sluiting Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede Die bogemelde konsepskema maak voor beswaar wil aanteken of enige eis om skade van voorneme is om sy Noord Johannes siening vir die wysiging van die oorsprook: vergoeding wil instel moet dit skriftelik burgstreek dorpsaanlegskema sonsvolg te like kaart soos aangetoon op Kaart No 3 voor of op 7 Maart 1966 doen wysig: Skema No 1/122 deur die herbeiterzuning P J BOSHOFF (a) Die gebruiksbestemming van Ed aan Stadsklerk van Ed No 114 Gezina geled No 42 Fairvale Uitbreiding No 1 Dertiende Laan tussen Haarhoff en Ben Munisipale Kantore Dorpsgebied verander te word van Swartstraat van Spesiale Woon" na Germiston 5 Januarie 1966 Spesiale Woongebied" na Alge Spesiaal " ten einde die oprigting van mem Woongebied No 1 " (No 254/65) Jae digtheidwoonstelle daarop toe te laat(b) Die volgende voorwaardes ingevoeg onderworpe aan die voorwaardes soos uit word na voorwaarde (vii) tot label CITY COUNCIL OF GERMISTON eengesit op Bylae B Plan No 345 van die H: Konsepskema PERMANENT CLOSING OF SANITARY (viii) n Dekking van 30 persent Die Konsepskema en Kaart No 1 sal vir LANE ABUTTING ON STAND No sal van toepassing wees op Erf 1587 PRIMROSE No 42 Fairvale Uitbreiding No 1 Dorpsgebied (vir 2 en 3 verdie Notice is hereby int pings) Section 67 of the Local Government Besonderhede en Saline van hierdie icor Ordinance No 17 of 1939 as amended gestelde wysiging 18 ses weke vanaf datum that it is the intention of the City Council van hierdie kerinisgewing ter insae by die of Germiston to permanently close portion n tydperk van ses weke vanaf 29 Desember 1965 gedurende die gewone diensure in die kantoor van die Direkteur van Stadsbeplanfling en Argitektuur Kamer No 602 Minntonagebou Vermeulenstraat en te Kamer No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat Pretoria ter insae la Enige besware of verta desbetreffend of the sanitary lane abutting on Stand No of given terms Rand se Hoofkantoor Kamer No A713 H B Philipsgebou Bosmanstraat 320 moet skriftelik voor of op Woensdag Primrose to enable the registered Pretoria en by sy takkantoor Kamer No Februarie 1966 by die Stadsklerk Posbus owner of such stand to negotiate with the 501 Armadalegebou Breestraat 261 Johan 440 Pretoria ingedien wets township owners for the purchase of such nesburg IL NELSON portion of the sanitary lane in question Besware teen of verto6 in verband met Waarnemende Stadsklerk A plan showing the proposed closing may die wysigings kan ter enige tyd skriftelik 22 Desember 1965 be inspected during office hours at Room aan die ondergetekende gerig word maar (Kennisgewing No 412 van 1965) No 103 Municipal Offices Germiston nie later as Vrydag 4 Februarie 1966 nie Any person who intends objecting to the H B: PHILIPS CITY COUNCIL OF PRETORIA proposed closing or who intends submitting Sekretaris a claim for compensation must do so in Posbus 1341 DRAFT TOWN PLANNING SCHEME writing on or before the 7th March 1966 Pretoria 22 Desember 1965 P J BOSHOFF (Kennisgewing No 235/65) Town Clerk Notice is hereby given in terms of Regu Municipal Offices PERI URBAN AREAS HEALTH Union 15 promulgeted under the provisions Germiston 5th January 1966 BOARD of the Townships and Townplanning Ordinance (No 11 of 1931) as amended (No 254/65) 6 5 that the City Council of Pretoria intends PROPOSED AMENDMENT TO THE to amend the Pretoria Townplanning STADSRAAD VAN PRETORIA NORTHERN JOHANN E S B U R G No ton Scheme No 1 of 1944 by adopting the REGION TOWN PLANNING ptopoials contained in draft amending TUSS ENTYDSE WAARDASIELYS? I SCHEME (AMENDING SCHEME No Town planning Scheme No 1/122 JULIE 1964 TOT 30 JUNIE ) The above Draft Scheme provides for the amendment of the original map as shown ADRESVERANDERING VAN STADS On Man NO 3 Scheme No I/ 122 by the In terms of the regulations framed under WAARDEERDER SE KANTOOR* rezoning of Erf No 114 Gezina situate the Townships and Townplanning Ordin Thirteenth Avenue between Haarhoff ante No 11 of 1931 and Ben Swart Streets from " Aandag word daarop gevestig dat die as amended is Special Residential " to "Special " Stadswaardeerder se Kantoor wear die Tus t hereby notified that the Pen Urban o permit the erection Health Board proposes sent Of low density flats thereon subject to the Y dse Waardasielys ter Inset beskiktiaar to amen trees its Northern Johannesburg Region Townplanning Scheme as follows: is noukamer No 404 Vierile Verdieping it Conditions as set out on Annexure B Plan Munitoria Vermeulenstraat is en nie No 345 of the Draft Scheme i Kamer No 230 City Centregebou soos in (a) The use zoning of Ed No 42 Fair The Draft Scheme and Map No 1 will be Munispall Kennisgewing No 391 van 1965 vale Extension No 1 Township to be amended from " Special Resīdential " to "General Residential No open for inspection at the Office of the aangedui is nie Director of Townplanning and Architecture Room No 602 Munitoria Buildings Waarnemende Stadsklerk " H NELSON 1 Vermeiilin Street and at Room No 33 (b) The following proviso be added after 24 Desember 1965W proviso (vii) to Table "H": New(Kennisgewing City Hall Paul Kruger Street Pretoria No 413/1965) (viii) A coverage of 30 per cent for "a a period of six weeks from the 29th December 1965 during the normal office shall be applicable to Ed No 42 Fairvale Extension No 1 ;Town hours CITY COUNCIL OF PRETORIA ship (for 2 and 3 storeys) Any objections or representations with regard thereto should be submitted in INTERIM VALUATION ROLL: lsr Particulars and plans of this proposed amendment are open for inspection at the writing to the Town Clerk PO Box 440 JULY 1964 TO 30nr JUNE 1965 Boards Head Office Room No A713 H B Pretoria on or before Wednesday 9th Philips Building 320 Busman Street February 1966 CHANGE OF ADDRESS OF CITY Pretoria and at its Branch Office Room No H NELSON VALUERS OFFICE 501 Armadale House 261 Bree Street Acting Town Clerk Johannesburg for a period of six weeks 22nd December 1965 Attention is drawn to the fact that the from the date of this notice (Notice No: 412 of 1965) ici address of the City Valuers Office where the Interim Valuation Roll is open for Objections to or representations in con isroom No 404 Fourth nection with the amendment may be sub inspection now STAD GERMISTON Floor Munitoria Vermeulen Street and not milted to the undersigned in writing at any time but not later than Friday the 4th Room No 230 City Centre as published February 1966 PERMANENTE SLUITING VAN SAM in Municipal Notice No 391 of 1965 H B PHILIPS TERESTEEG WAT AAN ERF No 67H NELSON Secretary 1587 PRIMROSE GRENS Acting Town Clerk PO Box 1341 Ingevolge die bepalings van Artikel 24th December 1965 Pretoria 22nd December 1965 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Notice No 413/1965) (Notice No 235/65) No 17 van 1939 sobs gewysig word hierby

24 24 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 GESONDHEIDSRAAD VIR BUTTE consent of the Honourable the Administra that it is the intention of the Town Council STEDELIKE GEBIEDE tor to close permanently:as a public park to amend its Sanitary and Refuse Removals Erf No 574 Raceviesii and thereafter to Tariffs to make provision for a reduced SLUITING VA N N I E B L A N K E transfer it to the Alberton Reformed tariff applicable to removal of garden BEGRAAFPLAAS OP GEDEELTE Church subject to certain conditions refuse VAN DIE RESTERENDE GEDEELTE A plan showing the situation of Stand Copies of the proposed amendment will VAN G E D E E L T E 14 VAN DIE No 574 Raceview may be inspected at the lie for inspection at the office of the under PLAAS WILGESPRUIT No 190 1Q office of the Clerk of the Council during signed until 4th February 1966 ordinary office hours Kennisgewing geskied hiermee ingevolge Any person who has any objection to J A BOTES die bepalings van Artikel 79 (3) (a) van die such closing or who may have any claim Town Clerk Ordonnansie op Plaaslike Bestuur No 17 for compensation if such closing is carried Municipal Office van 1939 soos gewysig dat die nieblanke out must lodge his objection or claim as Pietersburg 17th December begraafplaas te gedeelte van die Resterende the case niay be in writing with the Town Gedeelte van Gedeelte 14 van die pleas Vgil Clerk PO Box 4 Alberton rat later than GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE gespruit No 190 1Q vanaf 17 Januarie 11th March 1966STEDELIKE GEBIEDE 1966 vir begrawingsdoeleindes gesluit sal A G LOTTER word Town Clerk VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE H B PHILLIPS Municipal Offices NOORD JOHANNESBURG STREEK Sekretaris Atherton 24th December 1965 DORPSAANLEGSKEMA: WYSIGEN Posbus 1341 (Notice No 101/4965) DE SKEMA No 90 Pretoria 5 Januarie (Kennisgewing No 258/65) Kragtens die regulasies wat ingevolge die Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie STADSRAAD VAN BENONI: No II van 1931 soos gewysig uitgevaardig is PERI URBAN AREAS HEALTH word hiermee bekend gemaak dat die BOARD KENNISGEWING No 136 VAN 1965 Gesondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede van voorneme is om sy CLOSING OF NON EUROPEAN CEME KENNISGEWING VAN NoordJohannes PREPPING burg Streekdorpsaanlegskema T E R Y ON PORTION soos volg te OF THE 1NGEVOLGE DIE SLUMSWET No wyjjg : REMAINING EXTENT OF PORTION 53 VAN 1934 (SODS GEWYSIG) 14 OF THE FARM WILGESPRUIT Die digtheidsbestemming van n gedeelte No 190 IQ Kennisgewing n geskied hiermee Gedeelte 159 van die plaas Rietfontein Y Artikel o 2 IR (Bryanston Uitbreiding 15 (4) (c) van die Slumswet No krag53 No 2) tens Notice hereby given in terms of Section van 1934 (soos gewysig) dat Een woonhuis per I 1 die Slumsververander te word van woonhuis (3) (a) of the79 Local Government Ordi klaring wat op vic: vt" 15 Desember na 1960 deur die Ecn per nance No 17 of 1939 as amended that the Stadsraad van vk genoni gemaak is ten opsigte vt" non European Cemetery on portion of the van die perseel op Standplaas No 1456 Besonderhede en planne van hierdie remaining extent of Portion 14 of the farm geleb te Swanstraat 32 Berioni non opgehef voorgestelde wysiging le ses weke vanaf Wilgespruit No 190 1Q will be closed js for burial purposes as from 17th January F S TAYLOR by die Road se Hoofkantoor Kamer No 1966 Stadsklerk A713 H B Phillipsgebou Bosmanstraat H B PHILLIPS Munisipale Kantoor 320 Pretoria en by sy Takkantoor Kamer Secretary Benoni 14 Oktober 1965 No 501 Armadalegebon; Breestraat 261 PO Box 1341 Johannesburg Pretoria 5th January 1966 TOWN COUNCIL OF BENONI Besware teen of vertori in yerband mei die 0 (Notice No 258/65) wysigings kan ter = lie tyd skriftelik aan 2 5 NOTICE No 136 OF 1965 die ondergetekende gerig word maar nie later as Vrydag 25 Februarie 1966 nie STADSRAAD VAN ALBERTON NOTICE OF RESCISSION UNDER THE H B PHILLIPS; SLUMS ACT No 53 or 1934 (AS Sekretaris VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI AMENDED) Posbus 1341 TING VAN OPENBARE PARK TE Pretoria 5 Januarie 1966 WETE ERF No 574 RACEVIEW EN Notice is hereby given in terms of Section (Kennisgewing No 256/65) VERVREEMDING DAARVAN 15 (4) (c) of the Slums Act No 53 of 1934 (as amended) that the slums declaration Hiermee word ooreenkomstig die made by the TovM Council of Benoni on PERIURBAN AREAS HEALTH bepalinge van artikel 67 (3) gelees met 15th December 1960 in respect of the BOARD artikel 79 (18) (b) van die Ordonnansie op premises on Stand No 1456 and situate at Plaaslike Besttiur No 17 van 1939 soos 32 Swan Street Benoni has now been PROPOSED AMENDMENT TO THE gewysig bekendgemaak dat die Stadsraad rescinded NORTHER N JOHANNESBURG van Alberton Voornemens is om mits Sy F S TAYLOR REGION TOWN PLANNING Edele die Administrateur dit goedkeur Erf Town Clerk SCHEME (AMENDING SCHEME?No No 574 Raceview permanent te sluit as Municipal Offices 90) openbare park en om dit daarna onder Benoni 14th October hewig aan sekere voorwaardes aan die In terms of the regulations framed under Gereformeerde Kerk Alberton te vervreem the Townships and Town planning Ordi ri Plan waaro MUNISIPALITEIT PIETERSBURG p die ligging van Erf No nance No 11 of 1931 as amended it is 574 RaCeview aangedui word hereby 18 gedurende notified that the Peri Urban Areas WYSIGING VAN SANITEREgewone kantoorare in die kantoor van die EN Health Board proposes to amend its Klerk van die Raid ter VULLISVERWYDERINGSTARIEF insae Northern Johannesburg Region Townplaning Scheme as follows: Enigiemand wat beswaar wil opper teen Hiermee word kennis gegee ingevolge die die stinting en oordrag van die betrokke erf bepalings van Artikel The density zoning 96 of a van die OrdonnanpOrtion of No sat ofmoontlik skadevergoeding sal wil Pon 159 sie op Plaaslike Bestuur of the farm 1939 soos gewysig Rietfontein eis moet na gelang van die geval indien 21R1 (Bryanston dat die Stadsraad van voorneme Extension No 2) is om sy to per die sltiiting plaasvind sodanige beswaar of be amended Saniterefrom " en One Vullisverwyderingstariewe te dwelling eis sliriftelik voor of op 11 Maart 1966 by sq wysig ft" ten einde voorsiening to to!mak vir n " One dwelling per die Stadsklerk Posbus 4 Alberton indien sq ft" verminderde tarief van toepassing op die A G LOTTER verwydering van tuinvullis Particulars and plans of this proposed Stadsklerk amendment are open Afskrifte for inspection van die voorgestelde wysiging at the Munisipale Kantoor Boards Head Office sal gedurende kantoorure ter Room No insae Id op A713 H B Phillips Building 320 Bosman Street 411! Alberton 24 Desember 1965 kantoor van die endergetekende tot op 4 Pretoria and at its Branch (Kennisgewing No 101/1965) Februarie Office Room 1966 J A BOTES No 501 Armadale Johannesburg for House 261 Bree Street a period of six TOWN COUNCIL OF ALBERTON weeks Stadsklerk from the date of this notice Munisipale Kantore PROPOSED PERMANENT CLOSING OF Pietersburg 17 Desember Objections 1965 to or representations in con PUBLIC PARK BEING ERF No 574 nection with the amendment may be sub RACEVIEW AND ALIENATION mitted to the undersigned in writing at any THEREOF MUNICIPALITY OF PIETERSBURG time but not later than Friday the 25th February 1966 Notice is hereby given in accordance with AMENDMENT OF SANITARY AND H B PHILLIPS the provisions of Section 67 (3) read with REFUSE REMOVALS TARIFFS Secretary Section 79(18) (b) of the Local Govern PO Box 1341 ment Ordinance No 17 of 1939 as Notice is hereby given in terms of the Pretoria 5th January 1966 amended that it is the intention of the provisions of Section 96 of the Local (Notice No 256/65) Town Council of Alberton subject to the Government Ordinance 1939 as amended

25 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY 1966 GESONDHEIDSRAAD VIR BUTTE Phillips Building 320 Bosman Street beswaar of vertob in verband daarmee skrif STEDELIKE GEBIEDE Pretoria and at its Branch Office Room telik aan die ondergetekende te rig Soda NO 501 Annadale House; 261 Bree Stied nige besware of vertod meet duidelik aan VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Jobannesburg for a period of six weeks toon op grond waarvan dit gemaak word NOORD JOHANNESBURG STREEK from the date of this notice en sal tot 11 Februarie 1966 ontvang word DORPSAANLEGSKEMA WYSI Objections An or representations in con = C E E GERBER GENDE SICEMA No 91 nection with the amendment may be sub Clerk van die Rand mitted to the undersigned in writing at any 17 Descmber 1965 Kragtens die regulasies wat ingevolge die time but not later than Friday the 18th Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie No 11 February Kennisgewing 1966 No 142 van 1965 van 1931 soos gewysig uitgevaardig is H B PHILLIPS word hiermee bekendgemaak dat die Secretary MUNICIPALITY OF KRUGERSDORP Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede PO Box 1341 DRAFT van veorneme is om sy Noord Johannes Pretoria 5th January 1966 TOWNPLANNING SCHEME burg Streekdorpsaanlegskema soos volg te No 1/26 (Notice No 251/65) wysig Notice is hereby given fm general infor (a) Die gebruiksbestemming van Linbro MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP mation in terms of the regulations framed Park en Modderfontein Landbou under the Townships and Town planning hoewes insluitende enige uitgesnyde ONTWERPDORPSAANLEGSKEMA Ordinance 1931 (No 11 of 1931) as hoewes daarin geleb verander te word No 1/26 amended that the Town Council of van Landbou" na Algemene Krugersdorp proposes to adopt the above Woongebied " met n digtheid van Kennisgewing geskied ter algemene wig_ Draft Town planning Scheme which will een woonhuis per vk vt" ling ingevolge die regulasies opgestel krag_ amend Scheme No 1/1946 as follows: (b) Die volgende woorde bygevoeg te tens die Dorpe en DorpsaanlegOrdonnan I Amend clause 22 of the said Scheme word na die woorde in die dorps sig No 11 van 1931 soos gewysig dat die by gebied van Kelvin" wear hullo voor Sta d van Krugersdorp voomemens is kom in klousule 19 (b) (i) van die (a) the inclusion in the Towndie bogenoemde Onderwgrpskema te om skema klousules : of in Linbro Park s planning Map of the said war Dorpsaanlegskerna No 1/46 en Modderfontein Landbouhoewes Scheme in Height Zone 2 deur: enige wysig uitgesnyde insluitende hoewes sal (bordered violet) of all the erven binne hierdie Landbouhoewes gele6 " 1 Klousulc 22 van die Skema te wysig and land portions zoned for dour general and special industrial use (c) Die volgende ingevoeg to word in Tabel F na die woorde Waterverf (a) die insluiting op die Dorpbeplan within the Municipality of Grys ": ningskaart soos met pen omlyn Krugersdorp; soos dit in Hoogte Sone 2 val (b) that all other erven and land Kolom I: Waterverf Oranje van alle standplase en grondge portions which have not as yet Rooi dceltes ingedeel vir algemene en been included in any heightzone Kolom 2: spesiale nywerheidsgebruik binne be included in Height Zone 4 of Kolom 3 : die Munisipaliteit van Krugers the said Scheme Besonderhede en planne van hierdie dorp; 2 Amend clause 13 of the said Scheme vciorgestelde wysiging 16 vir ses woke vanaf (b) dat elle ander standplase en by the inclusion pf the following datum van hierdie kennisgewing ter insae grondgedeeltes wat nog nie in definition of a scrapyard: by die Read se Hoofkantoor Kamer No: mile hoogte sone ingesluit is "Any land together with any A7I3 H B Phillipsgebou Bosmanstragt nie ingesluit word in Hoogte ancillary and subordinate buildings 320; Pretoria en by sy Takkantoor Kamer Sone 4 van die Skema on the said land used for storage No 501/ Armadalegebou Breestraat Klousule 13 van die Skein te wysig of parts 6f used cars ot parts of Johannesburg deur die volgende definisie van n used machinery or scrap metal or BeiWare teen of verto6 in verband met rommelwcrf in to voeg: used pipes or used building die wysigings ken ter enige tyd skriftelik aan die ondergetekende gong word maar Enige grond saam met enige material or Waste material or other nie later as Vrydag 18 Februarie 1966 nie bykomende en ondcrgeskikte similar used goods or for all such geboue op gesegde grond wat goods or for any combination of H B PHILLIPS; gebruik word vir die berg van dole such goods or for the dismantling Sekretaris van gebruikte motorkarre; of dele or disassembly of vehicles or Posbus 1341 van gebruikte masjinerie;of afval machines" Pretoria 5 armada 1966 metaal of gebruikte pype of: 3 Zoning of Erf No 407 West Kitten (Kennisgewing No 251/65) gebruikte boumateriaal of that: dorp for special purposes (garage) materiaal of ander soortgelyke 4 Zoning of Portion HH 2137/37; PERI URBAN AREAS HEALTH BOARD gebruikte goedere of vir alle soda Paardeplaats or Paardekraal No nigc goedere of vir enige kombi 177 IQ for institutional purposes PROPOSED AMENDMENT TO THE nasie van sulke goedere of vir die 5 Zoning of remainder of Ed No 93 N 0 R T H E R N JOHANNESBURG aftakeling of uitmekaarhaal van Factoria for special industrial use REGION TOWN PLANNING voertuie of masjinerie" 6 Zoning of Erven Nos 212 and 214 SCHEME (AMENDING SCHEME No 3 Ed No 407 KrugersdorpWes vir Krugersdorp for general business purposes 7 Subdivision of Erf No 242 Quellerie Park Township into Portions 2 to 91) spesiale doeleindes (n garage) in te deel In terms of the regulations framed under 4 Gedeelte /37 Paardeplaats the Townships and Town planning Ordinof Paardekmal No 177 1Q vir 15 and subdivision of Eif No 243 ance No 11 of 1931 as amended it is ifirigfingsdoeleindes in te deel Quellerie Park TOwnship; into Porhereby notified that the PenUrban Areas 5 Restant van Erf No 93 Factoria vir lions 1 to 20 for special residential Health Board proposes to amend its spesiale nywerhcidsdoeleindes in te and educational purposes Northern Johannesburg Region Town deel 8 Approval of the proposed new Quelplanning Scheme as follows : 6 Erwe Nos 212 en 224 Krugersdorp lerie Park Extension No 1 Town (a) The use zoning of Linbro Park and vir algemene besigheidsdoeleindes in ship which is zoned as a township : Modderfontein Agricultural Holdings r for special res de t al purposes Column including any excised holdings 7 Onderverdeling van Erf No > 242; general residential purposes parks situated thereinto be amended from : Quellerieparkdorpsgebied;in Ceded " and open spaces and new street Agricultural " to "Special Residen tes 2 tot 15 en onderverdeling van purposes tial " with a density of " one dwelling Erf No 243 Quellerieparkdorpx Particulars of the Draft Scheme and Map per sq ft" gebied in Gedeeltes 1 tot 20 vir No 1 are open for inspection at the Office (b) The following words to be added after spesiale woondoeleindes en opvoed of the Town Engineer Town Hall Krugers the words "in the township of kundige doeleindes dorp for a period of six weeks from 29th Kelvin" where they appear in clause 8 Goedkeuring van die voorgestelde December (b) (i) of the scheme clauses: " or nuwe dorpsgebied Quelleriepark Uit Every owner or occupier of immovable in Linbro Park and Modderfontein breiding No 1 wat ingedeel is as n property situate within the area to which Agricultural Holdings including any dorpsgebied vir spesiale woondoel the Scheme applies has the right to submit excised holdings within these Agri eindes algemene woondoeleindes objections or representations in regard cultural Holdings " parke en cop ruimtes en nuwe straat thereto in writing to the undersigned (c) The following to be inserted in Table doeleindes Such objections or representations must F after the words "Washed Besonderhede van die Ontwerpskema en clearly indicate the grounds on which they Grey ": Kaart No 1 is vir n tydperk van ses weke are made and will be received up to the 1: Washed Red Orange vanaf 29 Desember 1965 by die Kantoor 11th February 1966 Column 2: van die Stadsingenieur Stadhuis Krugers C E E GERBER Column 3: dorp ter insae Clerk of the Council Particulars and plans of this proposed Elke eienaar of bewoner van vaste eien 17th December 1965 amendment are open for inspection at the dom geleg binne die gebied waarop die Notice No 142 of 1965 Boards Head Office Room A713 H B Skema van toepassing is bet die reg om

26 _ 26 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 STADSRAAD VAN VEREENIGING the right to object to the amendments and hereby notified that the PenUrban Areas may inform the Town Clerk in writing of Health Board proposes to amend its VEREENIGINGSE KONSEPDORPS such objections and the grounds therefor at Northern Johannesburg Region Town AANLEGSKEMA No 1/31 any time up to and including the 7th planning Scheme as follows: February 1966 (i) The density zoning of Erf No 53 Kragtens die regulasies bepaal by die P J D CONRADIE Bucdeugh Township be amended Dorpe en Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 Town Clerk from " one dwellinghouse per existsons gewysig word hiermee ter algemene Municipal Offices ing erf" to "one dwelling house per inligting bekendgenmak dat dit die voor Vereeniging 29th December sq ft" neme van die Stadsraad van Vereeniging is (Notice No 3310/1961) 9512 (ii) The following conditions be inserted om die Vereenigingse Dorpsaanlegskema in elaine 19 (b) 6) after the words No I van 1956 soos volg te wysig: "is required : GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE (a) Deur die gebruiks digtheids en STEDELIKE GEBIEDE " Provided that the Local massaindeling van Erwe Nos 863 Authority shall only consent to the 868 en Vereeniging DOrp te VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE subdivision of Erf No 53 wysig om die volgende gebruike toe NOORDJOHANNESBURG STREEK Buedeugh Township after the route te laat DORPSAANLEGSKEMA (W Y S I of the Eastern Bypass has been as eerste gebruiksreg: GENDE SKEMANo 89) finalised and then only if Woonstelle en maisonettes; (1) the buildings to be erected on Kragtens die regulasies_wat ingevolge die the land can be connected to en Dorpe en DorpsaatilegOrdonnansie No 11 a public sewer reticulation as tweeds gebruiksreg (met toe van 1931 sons gewysig uitgevaardig is system or the sub soil constemming van die Raad): word hiermee belcendgemaak dat die ditions of the subdivided Gesondheidsraad vir BuiteStedelike Restaurants sonder buite portions are such that the e G biede van voorneme is om sy Noord Chief Medical vertoonvensters geselligheidsale woonklubs hotelle nie Officer of Io h annes burg Streekdorpsaanlegskema soos Health of the Local volg te wysig: Authority is satisfied that onder die Drankwet 1928 gelisensieer nie; (i) Die digtheidsbestemming van Erf No innocuous subsurface dis (b) deur die digtheids 53 en gebruiks Bucelerh Dorpsgebied verander posal of all waste effluent * indeling yan Erf Na279 Vereeni te word van een woonnuts per can beeffected on each sub Ḋestaande erf " na een woonhuis per divided portion; gingdorp Uitbreiding NoZ te wysig kper40000 v vt" (2) om voorsieniog te maak vir Spesiale No new roads are created" Woonbuurt s! met n digtheid van (ii) Die volgende voorwaarde ingesluit (iii) The following condhioni be inserted een woonhuis per 8000 vierkante word in klousule*19 (br (i) na die in clause 19 (b) (iii) of the scheme voet" op Gedeelte A en n digtheid woorde ; vereis word": clauses after the words "110 Cape van een woonhuis per vier OP voorwaarde dat die Plans Feet": kante voet" op Gedeelte B van die like Bestuur slegs toestemming sal "Provided that the minimum erf verleen tot die onderverdeling yin street frontage of erven Created by Besonderhede van hierdie wysigings is vir Erf No 53: Buccleugh Dorps the subdivision of the following n tydperk van ses weke met ingang 29 gebied nadat die roete van die erf in Buccleugh Township shall Desember 1965 by die kantoor van die oostelike verbypad gefinaliseer is be 100 CF: Erf No 53 : Klerk van die Raad Munisipale Kantoor en dan slegs indien Particulars and plans :of this proposed Vereeniging ter insae (1) Die geboue wat op die grond amendment are open for inspection at the Iedere okkupearder of dermar van vaste opgerig staan to word kan Boards Head Office Room No A713 eiendom wat deur hierdie wysigings: geraak aansluit by n publieke riool HS Phillips Building 320 Bosnian Street word sal die rgg besit om daarteen beswaar : netwerk = stelsel of die gehalte Pretoria and at its Branch Office Room aan to teken en kan die Stridsklerk skriftelik van die grond van die onder No 501 Armadale House 261 Bree Street van sodanige besware en die redes daarvoor verdeelde gedeeltes sodanig Johannesburg for a Pericid of six weeks verwittig tot en met 7 Februarie 1966 is dat die Hoof Mediese from thedate of this notice P I D CONRADIE Gestindheidsbeampte van die Objections con Stadsklerk Plaaslike Bestuur levrede is to or representations in nection with the amendment may be sub MUnisipale Kantoor dat onskadelike ondermilled to the undersigned inwriting at any Vereeniging 29 Desember 1956 grondsedreinering van nooktime but not later than Friday; the 18th afvalwater op elite onderver (Kennisgewing No 3310/1965) February 1966 deckle gedeelte kan geskied; (2) Been nuwe paaie geskep word H B PHILLIPS TOWN COUNCIL OF VEREENIGING cretary(iii) nie" Die volgende voorwaarde ingesluit PO6 P0 Box 1341 VEREENIGING DRAFT TOWN word in klousule 19 (b) (iii) van Pretoria 5th January 1966 die PLANNING SCHEME No 1/31 skemaklousules na die woorde 110 (Notice No 250/1965) Kaapse voet": In terms of the regulations framed under Op voorwaarde dat die the Townships and Town planning Ordi minimum straatfront van erwe wat STAD JOHANNESBURG nance 1931 as amended it is hereby noti geskep word deur die ondenrerfied for general information that it is the Mina van die a erf in intention of the Town Council of Vereeni Buccvolgendeleugh Dorpsgebied I no VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE ging to amend the Vereeniging Town Kaapse voet is: Erf No 53" JOHANNESBURGSE DORPSAAN " planning Scheme No 1 of 1956 as LEGSKEMA No 1 (WYSIGINGfollows : Besonderhede en planne van hierdie SKEMA No 1/224) voorgestelde wysiging 18 vir ses weke vanaf (a) By amending the use density and datum van hierdie kennisgewing ter insae (Kennisgewing ingevolge die bepalings van Milk zoning of Erven Nos by die Rand se Hoofkantoor Kamer No Artikel 35 van die Dorpe en Dorpsand Vereeniging Township A713 H B Phillipsgebou Bosmanstraat aanlegordonnansie 1931) to permit 320 Pretoria en by sy takkantoor Kamer as a primary right: No 501 Armadalegebou Breestraat 261 Die Stadsraad van Johannesburg is voor Flats and maisonettes; and Johannesburg nemens om sy Dorpsaanlegskema No 1 te as a consent use (with permission Besware teen of vertoe in verband met wysig deur die indeling van Standplaas No of the Council): die wysigings kan ter enige tyd skriftelik 449 naamlik Kingstonlaan Restaurants without external aan die ondergetekende gerig word maar nie 18 20Aucklandpark tussen Plantation en Taplowstraat display windows social halls later as Vrydag 18 Februarie 1966 nie w at / tans een woonhuis per erf is op sekere residential clubs hotels not H B PHILLIPS voorwaardes na een woonhuis per licensed as hotels under the Liquor Act Sekretaris Kaapse vierkante voet te verander 1928; (b) by amending the density and use Posbus P41 Besonderhede van hierdie wysiging 18 ses zoning of Erf No 1279 Vereenigingweke Pretoria 5 Januarie 1966 lank met ingang van ondergenoemde Extension No 2 Township to (Kennisgewing No 250/1965) datum in Kamer No 423 Stadhuis Johanprovide for "Special Residential" nesburg ter insae Alle bewoners of eienaars use with a density zoning of "one PERIURBAN AREAS HEALTH van vaste eiendom wat gele is binne die dwellinghouse per 8000 square feet" BOARD gebied waarop die Skema van toepassing on Portion A and a density zoning of is kan teen die wysiging beswaar opper en " one dwelling house per PROPOSED AMENDMENT TO THE most die Klerk van die Raad te eniger tyd square feet" on Portion B of the erf N 0 R T 11ERN JOHANNESBURG gedurende die ses weke waartydens die Particulars of these amendments are open REGION TOWN PL A NN I N G besonderhede ter insae 18 skriftelik van for inspection at the office of the Clerk of SCHEME (AMENDING SCHEME No hullo besware en die redes daarvoor verthe Council Municipal Offices Vereeniging 89) wittig for a period of six weeks from 29th : A P BURGER December 1965: In terms of the regulations framed under Klerk van die Raad Every occupier or owner of immovable the Townships and Townplanning Orlin Stadshuis property affected by these amendments has ance No 11 of 1931 as amended it is Johannesburg 29 Desember s t 0

27 1 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY CITY OF JOHANNESBURG Ordinance (No 11 of 1931) as amended Ordinance (No 11 of 1931) as amended that the City Council of Pretoria intends to that the City Council of Pretoria intends to PROPOSED AMENDMENT TO JOHAN amend the Pretoria Townplanning Scheme amend the Pretoria Townplanning Scheme NESBURG TOWN PLANNING No 1 of 1944 by adopting the proposals No 2 of 1952 (Hercules) by adopting the SCHEME No "1 (AMENDING contained in draft amending Townplanning proposals contained in draft amending SCHEME No 1/224) Scheme No 1/119 Town planning Scheme No 2/17 a Municipal e rein P (Notice in terms of Section 35 of the Town The above draft scheme provides for the The above draft scheme provides for the ships and Town planning Ordinance 1931) amendment of the original Map as shown ) amendment of the original Map as shown on Map No 3 Scheme No 1/119 by the on Map No 3 Scheme No 2/17 by the The City Council of Johannesburg rezoning of the Remainder of Erf No 900 rezoning of Erf No 391 Daspoort situate proposes to amend its Townplanning Arcadia Portion 1 of Portion A of Erf No on the corner of Botha and Moot Streets Scheme No 1 by rezoning Stand No Arcadia and Portion 1 of Portion H of from "Special Residential" to " Special " Auckland Park being 18/20 Kingston the farm Prinshof No3491R District to permit the erection of low density flats Avenue between Plantation and Taplow of Pretoria situate between Edmund Hos thereon subject to the conditions as set out Streets at present zoned one dwelling per pitaland Proes Streeti from "Educational" on Annexure A Plan No: 9 of the erf to draft one dwelling per Cape square "General Residential" and "Government scheme feet subject to certain conditions Purposes" respectively to "Special" to per Thedraft scheme and Map No 1 Particulars of this amendment are open mit the erection thereon of a hospital (and Will be for inspection at Room No open for inspection 423; Municipal doctdrs consulting rooms) to a maximum at the office of the and Offices Johannesburg for Director of Town planning a period of six overall height of 120 E ft above the highest ture Jo Room weeks from the undermentioned date Every natural level of the site (including parking No 602 Munitoria Buildings occupier or owner of immovable property on the ground level and above ground level Vermeulen Street and at Room No 33 situate within the area to which the New City Hall Paul Kruger scheme lift towers tank stands and NonEuropean Street Pretoria applies has the right to object to the amend quarters) and subject further to for a the period of six weeks condi from the 29th December 1965 ment and may inform the Clerk of the tnins during as set out in Annexure " B" the normal office Plan No Council hours in writing of such objection and 342 of the diaft scheme Any objections the grounds thereof at any time during the or representations with The draft Scheme and Map No 1 will be regard six weeks thereto should be the particulars are open for submitted in writ open for inspection at the inspection office of the ing to the Town Clerk PO Box 440 Preto Director of Townplannirig and Architec A ria on or before P BURGER Wednesday 9th February tare Room No 602 Munitoria Buildings 1966 Clerk of the Council Vermeulen Street and at Room No 33 Offices Da NELSON New City Hall Paul Kruger Street Pretoria Johannesburg 29th December Acting Town Clerk for a period of six weeks from the th 21st December 1965 December 1965 during the normal office hours (Notice No 410/1965) STADSRAAD VAN PRETORIA any objections or representations with regard thereto should be submitted in KONSEPDORPSAANLEGSKEMA writing to the Town Clerk PO Box 440 STADSRAAD VAN ALBERTON No 1/119 Pretoria on or before Wednesday 9th February 1966 VOORGESTELDE WYSIGENDE ooreenkomstig regulasie No 15 uitge HILMAR RODE DORPSAANLEGSKEMA No 1/34 vaardig ingevolge die bepalings van die Town Clerk Dorpe en DorpsaanleaOrdonnanse i (No 11 10th December 1965 Kennisgewing geskied hiermee ingevolge van 1931) coos gewysig word hiermee ken (Notice No: 409/1965) die regulasies afgekondig kragtens die nit gegee Oat dm Stadsraad van Pretoria van Dorpe en DOrpsaanlegordonnansie NO voornerne is om die Preiotiadorpsaanleg van 1931 sons gewysig van did voorneme sklema No 1 van 1944 te wysig dear die van die Stadsraad van Albertont om die voorstelle wet in konsep wysigende Ddrps STADSRAAD VAN PRETORIA Albertonse Dorpsanlegskema No 1 van atinlegskema No 1/119 veryat is te aan 1948; soon gewysig verder te wysig ems VW KONSEPDORPSAANLEGSKEMA volg: Die bogemelde Jconsepskenia meek No voor 2/17 beur die streeksindeling van Gedeelte 2 pleas virdie siening wysiging veil die oorspronk van Gedeelte D van die Elandsfon Ooreenkomstig Replasie No 15 uitge like Kaart soot aangetoon op Kaart No 3 tein No 108 Reg Afd LR to wysig vaardig ingevolge die bepalings van die Skema No 1/119 deur die herbestemming Van Spesiaal " na rn Spesiale Woongevan die Dorpe en D I 0 d (No restant van Erf No orpsaan eg 900 Arcadia r onnanste bled" 11 van 1931) soos gewysig word hiermee gedeelte 1 van Gedeelte A van Erf No 576 kenns ibesonderhede gegeedl dal di Stadsraad van Pretoria van hierdie wysiging 16 ter Arcadia en Gedeelte I van Gedeelte H van van P i insae in die kantoor van die Klerk van die pleas Prinshof No voorneme is 349 JR DistrikRead om die retoradorps die van aanjegske mallo (Hercules) te gedurende gewone kantoorure en Pretoria gelee fussen Edmund Hosoitaal verband si deur die w voorstelle wet in konsep enige beswaar of verto6 in dearen Proesstraat onderskeidelik van Opvoedw;sigende Dorpsaan Iegsk ema "No 2/17 vier met moet skriftelik by die Stadsklerk kundig " Algemene Woon " en Regevat is to aanvaar Posbus 4 Alberton ingedien word voor ringsdoeleindes " na Spesiaal " ten einde Die bogemelde konsepskema mask voor 11 Maart 1966 die oprigting van n hospitaal (en spreeksiening vir die wysiging van die oorspronkkamers vir dokters) daarop toe te last tot A G LOTTER like Kaart coos aangetoon op Kaart No 3 Stadsklerk n maksimum geheelhoogte van 120 E vtmunisipale Skema No 2/17 deur die herbestemming Kantoor bo die hoogste natuurlike vlak van die ter van Ed No 391 Daspoort gele6 op die Alberton 10 DeSember 1965 (nsluitende parkering op die grond 1eK vloer of bo die "`" van Botha en Mootstraat van (Kennisgewing No 99/1965) gronchrloer hyxbaktorings tenkstaanders Spesiale en Wean" na nit Blinkekwartiere) Spesiaal" en ten einde voorts d e onrietin van laedigtheidswoonstelle TOWN COUNCIL OF ALBERTON onderworpe aan die voorwaardes g daaropl sons uiteengesit op Bylae B Plan toe Ionderworpeaan die No 342 te last voorwaardes sons uiteengesit op Bylae A PROPOSED TOWN van die konsepskema PLANNING Plan No 9 van die konsepskema Die Konsepskema en Kaart No SCHEME AMENDMENT No 1/34 1 sal vir Die Konsepskema en Kaart No I sal vir n tydperk van ses weke vanaf 29 Desember n tydperk van ses weke vanaf 29 Desem Notice is hereby given in terms of the 1965 gedurende die gewone diensure in die ber 1965 gedurende die gewone diensure in regulations framed under the Townships kantoor van die Direkteur van Stadsbeplan die kantoor van die Direkteur van Stads and Town planning Ordinance No 11 of fling en Argitektuur Kamer No 602 Muni beplanning en Argitektuur Kamer No as amended that the Town Council toriagebou Vermeulenstraat en te Kamer Munitoriagebou Vermeulenstraat en te of Alberton proposes to amend the Alber No 33 Stadhuis PaniKrugerstraat Preto Kamer No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat ton Town planning Scheme No 1 of 1948 ria ter insaele Pretoria ter insae It as amended as follows: Enige besware of vertog desbetreffend Enige besware of vertog desbetreffend By the rezoning of Portion 2 of Portion moet skriftelik voor of op Woensdag 9 moet skriftelik voor of op Woensdag 9 D of the farm Elandsfontein No 108 Februarie 1966 by die Stadsklerk Posbus Februarie 1966 by die Stadsklerk Posbus Reg Div IR front "Special " to 440 Pretoria ingedien wees 440 Pretoria ingedien wees "Special Residential " HILMAR RODE "Da WILSON Particulars of this amendment will be Stadsklerk Waarnemende Stadsklerk open for inspection at the office of the 20 Desember Desember Clerk 1965 of the Council during normal office (Kennisgewing No 409/1965) hours and objections and/or representations (Kennisgewing No 410/1965) with regard thereto must be lodged with the Town CITY COUNCIL OF Clerk PO Box 4 PRETORIA Alberton in CITY COUNCIL OF PRETORIA writing prior to the 11th March 1966 DRAFT TOWN PLANNING SCHEME DRAFT TOWN PLANNING SCHEME A G No 1/119 No 2/ 17 Town LOTTERle Crk Municipal Offices Notice is hereby given in terms of Rem Notice is hereby given in terms of Regu Alberton 10th December 1965 / lotion No 15 promulgated under the provi lation No IS promulgated under the provi (Notice No 99/1965) sions of the Townships and Town planning sions of the Townships and Townplanning

28 28 PROVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 DORPSRAAD VAN BEDFORDVIEW PERIURBAN AREAS HEALTH "One dwellinghouse per 25 morgen " to " BOARD One dwellinghouse per square VOORGESTELDE VERVREEMDING feet" VAN STANDPLAAS No 278 BED PROPOSED AMENDMENT TO THE Particulars and plans of this proposed FORDVIEW UITBREIDING No 59 N 0 R THE R N JOHANNESBURG amendment are open for inspection at the AAN MNRE NAKAN BROERS REGION TOWN PLANNING Boards Head Office Room No A 713 SCHEME (AMENDING SCHEME H B Phillips Building 320 Bosman Street Hierby word ooreenkomstig die bepalings No 84) Pretoria and at its Branch Office Room van Artikel 79 (18) (b) van die Ordonnansie No 501 Armadale House 261 Bree Street op Plaaslike Bestuur No 17 van 1939 soos In terms of the regulations framed under Johannesburg for a period of six weeks gewysig bekend gemaak dat die Dorpsraad the Townships and Townplanning Ordi from the date of this notice voornemens is om behoudens goedkeuring nance No 11 of 193Ias amended it is Objections to or representations in condeur sy Edele die Administrateur Stand hereby notified that the PeriUrban Areas nection with the amendment may be subpleas 278 Bedfordview Uitbreiding No Health Board proposes to amend its miffed to the undersigned in writing at any 59 aan menere Nakan Broers te vervreem Northern Johannesburg Region Town time but not later than Friday the 11th Die plan waarop die ligging van die Planning Scheme as follows: February 1966 betrokke elf aapgedui word le gedurende The density zoning of Portion 2 of Lot H B PHILLIPS gewone kantoorure in die kantoar van die No 4 Sandown Township to beamended Secretary Stadsklerk ter insae from "One dwellinghouse per PO Box 1341 Enigiemand wat beswaar wil opper teen square feet" to "One dwellinghouse per Pretoria 22nd December 1965 die voorgenome vervreemding of wat square feet " (Notice No 242/1965) moontlik skadevergoeding sal wil eis indien die voorgestelde vervreemding plaasvind Particulars and plans of this proposed meet sodanige beswaar of amendment are open for inspection eis skriftelik voor at the BoardsHead OfficeRoom No A713 HB 17 Januarie 1966 by die Stadsklerk Munisi Phillips GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE Building 320 Bosman pale Kantore Bedfordview indien Street STEDELIKEGEBIEDE Pretoria and at its Branch Office Room H VAN N FOUCHEE No 501 Armadale House 261 Bree Street Stadsklerk Johannesburg for VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE a period of six weeks Munisipale Kantore NOORD JOHANNESBURG from the date of this notice STREEK Bedfordview 15 Desember 1965 Objections DORPSAANLEGSKEMA WYSIGENto or representations in con DE SKEMA No 86 nection with the amendment may be sub BEDFORDVIEW VILLAGE COUNCIL muted to the undersigned in writing at Kragtens die regulasies any wat ingevolge time but not later die than Friday PROPOSED ALIENATION OF STAND the Dorpe en 18th February Dorpsaanlegordonnansie 1966 No 11 No 278 BEDFORDVIEW EXTEN van 1931 soos gewysig uitgevaardig is H B PHILLIPS SION No 59 TO MESSRS NAKAN word hiermee bekend gemaak Secretary dat dia BROS Gesondheidsraad PO vir Buitestedelike Gebieda Box 1341 van voorneme is om sy Noord Pretoria 29th December 1965 Johannes Notice is hereby given in accordance with burg Streekdorpsaanlegskema soos volg te the piovisions of Section (Notice No 248/65) 79 (18) (b) of the wysig : Local Government Ordinance No 17 of Die gebruiksbestemming van Erwe 1939 as amended that it is the intention Nos en 94 Wynberg verander te of the Council subject to the consent of the GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE word van Spesiale Besigheid " na Alge Honourable the Administrator to alienate STEDELIKE GEBIEDE Stand No 278 Bedfordview Extension No = Besonderhede en planne van hierdie voor 59 Township to Messrs Nakan Bros VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE aestelde wysiging 18 ses weke vanaf datum A plan showing the situation of the Stand NOORD JOHANNESBURGgi ppek_ van hierdie kennisgewing ter insae by die to be alienated may be inspected at the DORPSAANLEGSKEMA WYSIGEN Raad se Hoofkantoor Kamer No A 713 office of the Town Clerk during normal DE SKEMA No B Phillipsgebou Bosmanstraat 320 office hours Pretoria en by sy takkantoor Kamer No mene Besigheid " Any person who has any objection to the Kragtens die regulasies wat ingevolge die 501 Armadalegebou Breestraat 261 Johanalienation or who may have any claim Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie No nesburg for compensation 11 if such alienation is van 1931 soos gewysig uitgevaardig is Besware teen of vertoe in verband met die carried out must lodge his objection or word hiermee bekendgemaak dat die wysiging kan ter enige tyd skriftelik aan die claim as the case may be in writing with Gesondheidsraad vir BUitestedelike Gebiede ondergetekende gerig word maar nie later as the Town Clerk Municipal Offices Bed van voorneme Isom sy Vrydag 4 Februarie 1966 nie fordview not later than the Noord Johannes 17th January burgstreekdorpsaanlegskema 1966 soos volg te H B PHILLIPS Wysig: H VAN N FOUCHEE Sekretaris Town Clerk Die digtheidsbestemming van Gedeelte Posbus Municipal Offices 88 (n gedeelte van Gedeelte 85) van die Pretoria 22 Desember 1965 Bedfordview 15th December 1965 pleas Driefontein No 41 1R verander (Kennisgewing No 241/65) te word van Een woonhuis per 25 GESONDHEIDSRAAD VIR BUITE STEDELIKE GEBIEDE morg " Een woonhuis per PERIURBAN AREAS HEALTH BOARD na vierkante voet " Besonderhede en planne van hierdie voor gestelde wysiging 18 ses weke vanaf datum PROPOSED AMENDMENT TO THE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE van hierdie kennisgewing ter insae by die NORTHERN JOHANNESBURG REGION TOWN PLANNING ids NOORD JOHANNESBURG STREEK _ Read se Hoofkantoor Kamer No A 713 MP DORPSAANLEGSKEMA w y s i H B Phillipsgebou Bosmanstraat 320 SCHEME (AMENDING SCHEME No GENDE SKEMA No 84 Pretoria en by sy takkantoor Kamer No 86) 501 Armadalegebou Breestraat 261 Johan In Kragtens terms die of the regulations framed under regulasies wat ingevolge die nesburg the Dorpe Townships and Townplanning en Dorpsaanleg Ordonnansie No 11 Besware teen of verto0 in verband Ordimet nance No 11 van of 1931 as 1931 soos gewysig uitgevaardig is die wysiging kan ter enige tyd skriftelik aan amended it is hereby word hiermee bekendgemaak notified dat die that the die ondergetekende gerig word PeriUrban maar nie Areas Health Board proposes Gesondheidsraad vir Buite Stedelike Gebiede later as Vrydag to amend its 11 Februarie 1966 nie van voorneme is om Northern Johannesburg Region Town plan sy NoordJohannes burg H B PHILLIPS ning Scheme streekdorpsaanlegskema soos volg te c as follows : wysig: Sekretaris The use zoning of Erven Posbus 1341 Nos Die digtheidsbestemming and 94 van Wynberg to be Gedeelte amended Pretoria 22 Desember from 1965 "Special 2 van Erf No 4 Sandown Dorpsgebied Business" to "General Busiverander to word van Fen woonhuis per (Kennisgewing No 242/1965) ness " vierkante voet" na Eeg woon Particulars and plans of this proposed huis per vierkante voet " PERIURBAN AREAS HEALTH amendment are open for inspection at the Besonderhede en planne van hierdie voor BOARD Boards Head Office Room No A 713 gestelde wysiging le ses weke vanaf datum H B Phillips Building 320 Bosman Street van hierdie kennisgewing ter insae by die PROPOSED AMENDMENT TO THE Pretoria and at its Branch Office Room Raad se Hoofkantoor Kamer No A713 NORTHERN J 0 H NO A N NE S B U R G milarmadale House 261 Bree Street Johannesburg for a period of six weeks HB Phillipsgebou Bosmanstraat 320 REGION TOWN PLANNING SCHEME Pretoria en by sy Takkantoor Kamer No (AMENDING SCHEME No 88) from the date of this notice 501 Armadalegebou Breestraat 261 Johan Objections to or representations in con nesburg In terms of the regulations framed under nection with the amendment may be sub Besware teen of vertoe in verband met the Townships and Townplanning Ordi milted to the undersigned in writing at any die ivysiging kan ter enige tyd skriftelik aan nance No 11 of 1931 as amended it is time but not later than Friday; the 4th die ondergetekende gerig word maar nie hereby notified that the PeriUrban Areas February 1966 later as Vrydag 18 Februarie 1966 nie Health Board proposes to amend its North H B PHILLIPS H B PHILLIPS ern Johannesburg Region Townplanning Secretary Sekretaris Scheme as follows: PO Box 1341 Posbus 1341 The density zoning of Portion 88 (a Pretoria 22nd December 1965 Pretoria 29 Desember 1965 portion of Portion 85) of the farm Drie (Notice No 241/1965) (Kennisgewing No 248/65) fontein No 41 IR to be amended from

29 PROVINCIAL GAZETTE 5 JANUARY ! period STADSRAAD VAN 130KSBURG Die bogemelde konsepskema maak voor Verdere besonderhede van die voorge Meiling vir die wysiging van die oorspronk stelde wysiging 18 ter insae by die kantooi VOORGESTELDE WYSIGING VAN like Kaart soos aangetoon op Kaart No 3 van die Stadsklerk Munisipale Kantore DORPSAANLEGSICEMA Skema No 1/121 deur die herbestemming Edwardslaan 89 Westonaria vir n tydperk _ van Gedeelte 1 en die resterende gedeelte van ses (6) weke van datum van eerste SKEMA No 1/36 van Erf No 88 Rietfontein gelee aan Der publikasie hiervan tiende Laan tussen Ella en Jacobsitraat Enige eienaar of bewoner van vaste laedigtheidwoonregulasies Kennis word hiermee gegee kragtens die van Spesiale Woon" na Spesiaal " ten eiendom gelee binne die gebied waarop die opgestel ingevolge die Dorpe erode die oprigting van Skema van toepassing is is geregtig om en Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 soos stelle daarop toe te laat onderworpe aan die beswaar teen die wysiging te maak gewysig van die Stadsraad van Boksburg voorwaardes soos uiteengesit op Bylae B Skriftelike besware met redes daarvoor se voorneme om sy Dorpsaanlegskema soos Plan No 344 van die konsepskema word deur die Stadsklerk ingewag tot en met volg verder te wysig: Die Konsepskema en Kaart No 1 sal vir Donderdag 10 Februarie 1966 Wysigende Skema No 1/36: n tydperk van ses weke vanaf 29 Desem ber 1965 gedurende die gewone diensure in J H VAN NIEKERK_ Deur die wysiging van die Skema om die kantoor van die Direkteur van Stads Waarnemende Stadsklerk voorsiening te maak vir die herindeling beplanning en Argitektuur Kamer No 602 van Hoewe No 11 Westwoodklein Munisipale Munitoriagebou Vermeulenstraat Kantore en te hoewes Boksburg van landboudoel Westonaria Kamer No 33 Stadhuis Paul Krugerstraat erodes" na gedeeltelik algemene woon Pretoria ter inset le (Kennisgewing No 31/1965) doeleindes " en gedeeltelik Spesiale en algemene besigheidsdoeleindes Enige besware of verto8 desbetreffend TOWN COUNCIL OF WESTONARIA moet skriftelik voor of op Woensdag 9 Meer besonderhede van die bogemelde Februarie 1966 by die Stadsklerk Posbus PROPOSED AMENDMENT TO THE wysigings sal vir n tydperk van ses weke 440 Pretoria ingedien wees WESTONARIA TOWN PLANNING van die datum van die eerste publikasie DR NELSON SCHEME No 1 0 F A S hiervan of ten kantore van die onder Waarnemende Stadsklerk AMENDED AMENDING SCHEME getekende ter insae 18 Iedere bewoner of eienaar van onroerende eiendom gele8 binne 21 Desember 1965 No 1/10 die gebiede waarop die Skema van toepas (Kennisgewing No 411/1965) sing is het die reg om teen die wysigings Notice is hereby given in terms of the regulations framed under the Townships beswaar te opper CITY COUNCIL OF PRETORIA and Town Skriftelike besware en die redes daarvoor planning Ordinance 1931 as amended that the Town Council of Weston sal tot en met inbegrip van Donderdag 3 DRAFT TOWN PLANNING SCHEME aria proposes td amend its Town planning Februarie 1966 deur die ondergetekende No 1/121 Scheme No 1 of 1949 as amended ontvang word by including the following proviso as paragraph L FERREIRA Notice is hereby given in terms of Regu (v) (five) in clause 24 (a) Tabel (F):"" Waarnemende Stadsklerk lotion No 15 promulgated under the provi (v) Stadhuis sions of the Townships and In the case or Erven Nos Townplanning 36 and Boksburg 22 Desember Westonaria the ground Ordinance (No 11 of 1931) as amended floor coverage may be 90 per dent (Kennisgewing No 142/65) that the City Council of Pretoria intends to amend the Pretoria Townplanning Scheme Particulars of the proposed amendment TOWN COUNCIL OF BOKSBURG No 1 of 1944 by adopting the proposals may be inspected at the Office of the Town contained in draft amending Townplanning Clerk Municipal Offices 89 Edwards Scheme No 1/121 PROPOSED AMENDMENTS TO TOWN Avenue for a period of six (6) weeks from the date of first publication hereof PLANNING SCHEME The above draft scheme provides for the amendment of the original Map as shown Every owner or occupier of immovable SCHEME No 1/36 on Map No 3 Scheme No 1/121 by the Property situate within the area to which rezoning of Portion 1 and the Remaining this Scheme applies shall have the right Extent of Erf No 88 Rietfontein situate of objection to the proposed amendment Notice is hereby given in terms of the on 13th Avenue between Ella and Jacobs Written objections and the ground thereof Regulations framed under the Townships Streets from "Special Residential" to will be received by the undersigned up to and Town planning Ordinande 1931 as "Special" to permit the erection of low and including Thursday 10th February amended that the Town Council of Boks density flats thereon subject to the condi 1966 burg proposes to amend its Town planning tions as set out on Annexure B Plan No I H VAN NIEKERK Scheme as follows: 244 of the draft Scheme Acting Town Clerk Amending Scheme No 1/36: \ The draft scheme and Map No 1 will be Municipal Offices By the amendment of the scheme to open for inspection at the office of the Westonaria provide for the rezoning of Holding No Director of Town planning and Architec (Notice No 31/1965) 11 Westwood Small Holdings Boksburg lure Room No 602 Munitoria Buildings from "Agricultural Purposes" to partly Vermeulen Street and at Room No 33 "General Residential"and partly New City Hall Paul Kruger Street Pretoria STADSRAAD VAN ALBERTON "SPecial and general business purposes" for a period of six weeks from the 29th Further particulars of the above December 1965 during the normaloffice mentioned amendments are open for inspec_ hours VOORGESTELDE WYSIGENDE DORPS tion at the office of the undersigned for a Any objections or representations with AANLEGSKEMA No 1/33 of six weeks from the date of the regard thereto should be submitted inwrit first publication hereof Every occupier or ing to the Town Clerk PO Box 440 Pretoowner of immovable property situate ria on or before Weducsday9th February Kennisgewing geskied hiermee ingevolge within the area to which the Scheme applies 1966 die regulasies afgekoodig )(romans die shall have the right to objection to the DR NELSON Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie No 11 proposed amendments Acting Town Clerk van 1931 coos gewysig van die voorneme van die Stadsraad van Alberton om die Objections and the grounds thereof in 21st December 1965 Albertonse Dorpsaanlegskema No 1 van writing will be received by the under (Notice No 411/ soos gewysig; verder te wysig coos signed up to and including Thursday 3rd volg: 1 February 1966 L FERREIRA 1 Kaart No 3 Skema No 1 soos op Acting Town Clerk STADSRAAD VAN WESTONARIA Kaart No 3 Skema No 1/33 aan Municipal Offices getoon en deur die skrapping van die Boksburg; 22nd December voet boillyn aan weerskante van VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE n edeelte van o I en n (Notice No 142/1965) WESIONARIASE DORPSAANLEG gedeelte van StraatStraat No 1N beide word SKEMA No 1 VAN 1949 SODS non geskrap GEWYSIG WYSIGINGSKEMA No 2 Klousule 5 Tabel "A" deur die 1/10 STADSRAAD VAN PRETORIA byvoeging van die nommer 81 aan Kennis geskied hiermee kragtens die Deel I KONSEPDORPSAANLEGSKEMA regulasies No uitgevaardig onder die Dorpe en Besonderhedes van hierdie wysiging le 1/121 Dorpsaanleg Ordonnansie 1931 soos ter insae in die kantoor van die Klerk van Ooreenkomstig Regulasie No 15 uitge gewysig dat die Stadsraad van Westoniria die Read gedurende gewone kantoorure en is out sy Dorpsaanlegskema eni e beswaar of vertoe in verband dear vaardig ingevolge die bepalings van die voornemens!;!1) van 1949soos gewysig te wysig deur met g moet skriftelik by die Stadsklerk Posen DorpsaanlegrOrdonnansie (No 1 11Dorper die mvoegian g nv die vol de voorbe bus 4 Alberton ingedien word voor 11 van 1931) soos gewysig word hiermee houdsbepa g as paragraafg (v) (vyf) in Maart 1966 kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria Klousule24 (a)tabel (a A G LOTTER van voorneme is om die Pretoria dorpsaan Stadsklerk legskema No 1 van 1944 te wysig deur die (v) In die geval Van Erwe Nos Munisipale Kantoor voorstelle wat in konsep wysigende Dorps 36 en 37 Westonaria sal die grond _ aanlegskema No 1/121 vervat is to aan vloerbedekkingsbeperking 90 perseut Alberton 10 Desember 1965 veer mag wees (Kennisgewing No 100/1965) _ 29 1

30 I 9 I _ PlkOVINSIALE KOERANT 5 JANUARIE 1966 TOWN COUNCIL OF ALBERTON GESONDHEIDSRAAD VIR BUTTE Objectioil to or representations in con STEDELIKE GEBIEDE nection with the amendment Tay be sub miffed to the udersigned in writing at any PROPOSED TOWN PLANNING time but mot later thantriday the 4th SCHEME AMENDMENT No 1/33 February 1966 VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE H B PHILLIPS Notice is hereby given in terms of the Sll_ D JOHANNESBURG STREEK Secretary regulations framed under the Townships Do l RPSAANLEGSICEMAWYSIGEN PO Box 1341 and Town planning Ordinance No 11 of DE SKEMA No 8 Pretoria 22nd December as amended that the Town Council (Notice No 243/65) of Alberton proposes to amend the Alber ton Town planning Scheme No 1 of 1948 as amended as follows: Kragtens die regulasies wat ingevolge die STADSRAAD VAN KLERKSDORP Dorpe en Dorpsaanlegordonnansie No 11 1 Map No 3 Scheme No 1 as shown van 1931 soos sia nitgevaardig is on Map No 3 Scheme No 1/33SLUITING word hi EN VERVREEMDING VAN ee bekend e g aak dat die and by the deletion of the 50 feet eondheidsraad vir Buitestedelike Gebiede VAN GEDEELTE VAN ERF No 411 building line on both sides of a por (PARK) FREEMANVILLE vans tion of Street No 1 and portion of voorneme is om sy Suid Johannesburg Streekdorpsaanlegskema soos volg te Street No 1 both now deleted wysig: Hiermee word ingevolge die bepalings 2 Clause 5 Table "A" by the addition van Artikels 67 (3) en 68 van die Ordonof the number 81 to Part I Deur die byvoeging van die volgende nansie op Plaaslike Bestuur 1939 kennis voorbehoud tot Tabel D van die Skema gegee dat die Stadsraad voornemens is om Particulars of this amendment will be klousules 11 riuwe voorbehoud xvi n1 die suidelike gedeelte van Erf No 411 open for inspection at the office of the Clerk Freemanville wat as n park uitgehou is of the Council during normal office hours Op gedeelte 8 van die plaas Vlak permanent te sluit and objections and/or representations with fontein No 303 IQ Distrik Roode Voorts word ooreenkomstig die beparegard thereto must be lodged with the poort n fabriek vir die inmaak van fns van Artikel 79 (18) van die voormelde Town Clerk PO Box 4 Alberton in pluimvee groente en vrugte en enige Ordonnansie kennis gegee dat dit die voor writing prior to the 11th March 1966 werksaamhede wat daarmee in verband neme van die Stadsraad is om die betrokke Mann toegelaat mag word dat bedekgedeelte nadat dit behoorlik gesluit is aan A G LOTTER king nie meer sal wets as 7 persent van die Pro Ekklesia Nutsbehuisingsmaatskappy Town Clerk die oppervlakte van die pond nie dat StaidTransvaal vir die doe[ van n tehuis Municipal OfficeS " die ingange na en uitgange vanaf die vir bejaarde persone te skenk \ Albertan 10th December 1965 grond na die publieke pad geplaas en i Afskrif van die Stadsraad se besluit (Notice No 100/1965) ontwerp moet word tot bevredigtng van dienaangaande en n plan waarop die die Plaaslike Owerheid en die Provin grootte en ligging van voormelde gedeelte slate Paaie Departement" van die erf aangedui word sal gedurende gewone STADSRAAD VAN kantoorure op HEIDELBERG kautoor van die Besonderhede en planne van hierdie voor ondergetekende ter insae le TRANSVAAL gestelde wysiging le sea weke vanaf datum Enigeen wat beswaar teen die vont van hierdie kennisgewing ter insae by die gestelde sluiting of skenking van die grond Read se WYSIGING VAN VERORDENINGE Hooptantoor Kamer No A 713 het of wat enige eis om skadevergoeding H B Phillmsgebou Bosmanstraat 320 sal he Mellen die sluiting uitgevoer word Pretoria en by sy takkantoor Kamer No moet sy beswaar of eis na gelang van die Kennis word hiermee gegee ingevolge die 501 Armadalegcbou Breestraat 261 Johan geval me later as Woensdag 16 Maart bepalings van Artikel 96 van die Ordonnan nesburg 1966 skriftelik by ondergetekende indien sie op Plaaslike Bestuur 1939 soos gewysig Besware teen of vertoe in verband met die nie dat die Stadsraad van Heidelberg van voor wysigings kan ter enige tyd skriftelik aan A F KOCK neme is em die ondergetekende gerig word maar the Stadsklerk (a) die Publieke Gesondheidsverordeninge later as Vrydag 4 Februarie 1966 Mc Munisipale Kantore te wysig om voorsiening te maak vir Klerksdorp28 Desember 1965 hoer tariewe H B PHILLIPS (Kennisgewing No 130/1965) Sekretaris (b) Die Verordeninge 16 5 Betreffende Lisen Posbus sies en Beheer oar Besighede 1341 te wysig Pretoria 22 Desember 1965 om voorsiening vir groter KENNISGEVVING ondergrondse ophergtenks te meek: (Kennisgewing No7243/1965) BOOKMAKERSLISENSIE Afskrifte van die voorgestelde wysigings le ter insae by die kantoor van die Stads PERIURBAN AREAS HEALTH _ klerk gedurende gewone kantoorure vir n BOARD Ek Brian Alfred Hillary van Sun Valley tydperk van 21 dae vanaf publikasie bier Farm Delmas gee hierby kennis dat sic van van voorneme is om by die Transvaalse P DE LA REIJ PRINSLOO PROPOSED AMENDMENT TO THE Bookmakerslisensiekomitee aansoek te doen Stadsklerk SOUTHERN JOHANNESBURG om n sertifikaat waarby die uitreiking Van Kantoorvan die Stadsklerk REGION TOWN PLANNING n bookmakerslisensie ingevolge Ordon Heidelberg Tvl SCHEME (AMENDING SCHEME No 22 Desember 1965 nansie 26 van 1925 gemagtig word 8) (Kennisgewing No 26/1965) Iedereen wat beswaar wil maak teen die 5 Joestaan van so n sertifikaat bf wat enige In terms of the regulations framed under feif of inligting in verbarid daarmee aan die TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG the Townships and Townplanning Ordi Komitee wil voorle kan dit skriftelik aan TRANSVAAL name No 11 of 1931 as amended it is die Sekretaris van die Transvaalse Beckhereby notified that the PeriUrban Areas makerslisensiekomitee Privaatsak 64 Health Board propoies to amend its Pretoria doers om horn voor of op 19 AMENDMENT OF BYLAWS Southern Johannesburg Region Townplan Januarie 1966 te bereik Iedere sodanige ning Scheme asfollows: persoon meet sy voile naam beroep en pos By the addition of the following proviso Notice is hereby given in terms of the adres verstrek provisions to Table D of the Scheme Clauses a new of Section 96 of the Local " proviso xvi to read: Government NOTICE Ordinance 1939 as amended that the Town Council of Heidelberg On Portion 8 of the farm Vlakfon proposes to amend tein No 303 1Q District Of Roode BOOKMAKERS LICENCE (a) the Public Health By poort a factory for the canning of laws to provide poultry vegetables and fruit and any I Brian Alfred Hillary of Sun Valley for increased tariffs operations directly appertaining thereto Farm Delmas do hereby give notice that (b) The Licensing and Business Control may be allowed that coverage shall not it is my intention to apply to the Transvaal Bylaws to provide for bigger under exceed 7 per cent of the area of the Bookmakers Licensing Committee for a ground storage tanks land that the entrance to and exit from certificate authorizing the issue of a book Copiesthe land to the public road must be makers licence in terms of Ordinance No of the proposed amendments be open for inspection during sited willusual and office designed to the satisfaction 26 of 1925 hours at the Town Clerks Office for of the Local Authority and the Provin Any person who wishes to object to the a vial Roads Department" granting of such a certificate or who wishes period of 21 days from date of publication " _ : : ; 16 lay befoie the Committee any fact or hereof Particulars and plans of this proposed information in connection therewith may P DE LA REIJ PRINSLOO amendment nit open for inspection at the do so in writing to the Secretary of the Town Clerk Boards Head Office Room No A 713 Transvaal Bookmakers Licensing Commit Office of the Town Clerk H B Phillips Building 320 Bosman Street tee private Bag 64 Pretoria to reach him Heidelberg Tvl 22nd Pretoria and at its Branch Office Room on December 1965 or before 19th January 1966 Every I No 501 Annadale MilISC 261 Bree Street eh erson is required to state his full (Notice No 26/1965) Johannesburg "fora period of six weeks name; occupation and postal address 5 5 from the date of this notice

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

MENIKO EHE PROVINCE OF "RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY

MENIKO EHE PROVINCE OF RU' V.1) i4b. itu tat ti Metre. i I.1: -.Vika. t /.4 27 JULIE PRICE 6d. 27 JULY \ HE ) Dm PROVINSIE TRANSVA noz r op I f V k Cili to "RU MENIKO EHE PROVINCE OF T r SVAAT: 4) 5 tete itotrant %Iry i4b itu tat ti Metre (Asn Nausblad by die Poskantoor Geregistreer) V) t /4 i I ; tt2 :

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -"rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 '

MENIKO. - 'ii - tut. :f. 0:4. vs',,..:*9. cil. < -rf- tr (As 'n Nuushlad by die Poskantoor Geregistreer) 20 DESEMBER. 1 ' I 44 THE 4% PROVINCE Or TRAN SVAAil MIMI lii if it Eat thw matte (Registered at the PostOffire as anewspaper) :f ii I cil tut MENIKO TRANSVAAL ROVINSIE r 0:4 ifs fete itocrant A vs :*9 _ < "rf tr (As n

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the

,:i - zitke r -c-- - jirfkopi. 1V;?*4. Wed. 12 FEBRUARIE 12 FEBRuARY PRICE 61. ( N Proclamation of the Area of Jurisdiction of the II I I 1 I 11111 Dm PRoviNsm MENIKO _ J _, 7 TRANSVAAL,,:i zitke r c jirfkopi I I pp 1V;?*4 0 VA 1115 tete Rotraftt wit 0 ittriat THE PROVINCE OP TRANSVAAL p 0Ls II IP is a3ette Wed 4 (As n Nuusblad by

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY

hyr . - V\\'''''i PRICE 5c [No FEBRUARY 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL i:4) THE PROVINCE OP TRANSVAM; Offigiete hyr V\\i kotvant iks3) u; fitttat e r 1 t4a3ettr ea (Asia Nuusblad by die Poskantoar Geregistreer) co% (Registered at the Post Office

More information

tit ( trl ill MENIKO I 1 1

tit ( trl ill MENIKO I 1 1 Dm A r kl Y al (IL 2 PROVINSTE TRANSVAAL trvaā: 2 tit ( trl ill MENIKO I \ TID3 PROVINCE OF TRANSVAAL: M; IA fitglett # ti I ilium 00 (fr \vciy / Bettea I It aw * SIM Roerant \\fr (As n Nuusblad by die

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

c\i i II "4" I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW.

c\i i II 4 I K15If TROVINSIE ettit.. AO ph vek. as. 10 MAY 10 MEI DRYS Sc, [No VAKATURE IN DIE KIESAFDELING HILLBROW. 1111 c\i illi 1 i II11 THE PROVINCE OF 611"4" I K15If TROVINSIE ettit \ 0 fliteat AO ph Ai; TRANSVAALa 3ette iticcii piiy 01115tete RTRANSVAAL I:levant (Registered at the Post Office as a Newspaper) vek

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER /

er. 1'w.t!' i'2/' j i. ... #. I 1 Pt ..1. dp it 114 tete werafit. -s. - ii / 9 OCTOBER / IrA :THE PRO Ill 4er MENAKO AVAAL wt! i2/ j i a4 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 0 frittat lb a 3et te It A (Registered at the Post Office as a Newspaper) # I Pt Mkt i : i \ "4iX ) c s ii / dp it 4 tete werafit

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS

_.10. \s\40... ,,,...,,.. 12 OCTOBER., -, 12 OKTOBER i. n<n. PR YS Cikkto natal ppgp THE PROVNCE OF TRANS DHE PROVNSEE TRANSVAAL, mensico _ "6a 3e tt e (Registered at the Post Office as a Newspaper) \s\40,,,,, j _0 f fil t ete rant (As n Nausblad by die _psaerjr;treer)

More information

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER

MENIKO fitsitle. (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) 1 20 NOVEMBER illf sa D MENKO THE PROVNCE OF TRANSVLSAL DE PROVNSE TRANSVAAL p r r y fba P el r 0 Uncial is a3ette i t4 0 fitsitle Vagrant E e (Registered at the Post Office as a Newspaper) (Asia Nuusblad by die Poskantoor

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s ":40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1""'04c" PAYS 5c.

Illi. IE- PliOVINSIE TRANSVAAL' -..._. / I NI4A I I s :40 pi. ljg. 'ilik.// -,e-r - c JUNE 16 JUNIE. 1'04c PAYS 5c. F TH E PROVNCE Or TRANSV (P fftt tat P; MENKO lli E PliOVNSE TRANSVAAL 9 2 i / NA 0 s ":0 pi a ette ts ilik// er c (Registered at the Post Office as a Newspaper) VOL 93] PRCE Sc PRETORA 6 JUNE 6 JUNE ljg

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY

1.' Ili. all v lio ').. f ti. '`(t sckta ,, - 0% 14.: a et e. Jii. if?), P2ICF. Sc. N I JULIE17 JULY 1 : [ il b 1 ttle h 1 1 li 237/3 ts ( all v lio cni&wi3 "V429 130 133 f 1 \jvieylk 0 2 th B1/4404 170 X32 / DE" PROVNSFE :TRANSVAAL f =2 TiE BROVNCE OF TAM \r i\frx) \):: 1 ) `(t sckta f ti Pe i 4 flittat

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie.

Ill. (Jo. gawe van die Provinsiale Koerant van Woensdag 3. LW. Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende uitgawe geplaas word. toegelaat nie. II II I 11 ME NIKO Ill I e 491CS THE PROVINCE OF TRANSVAALtr/"%s' PROVENSIE TRANSVAAL * wow Nryiv es r r or 006 int iat a3ette (Jo fitticte Rocrant (Ppaisfered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`""ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - -

PAENIKL. - -9! ' AN (Registered at the Post Office as a Newspaper) .`ilti ' 27 SEPTEMBER,,,,,. PRETORIA27 SEPTEMBER, - - THE 9! Ili 11111111111111 PAENIKL DIE PROVINCE TRANSVAAL PROVINCE OF TRANSVAAL Offiliiiiir /Currant 7 Muria 6atritr As n Nuusblad by cite Poskantbor Geregistreer) " AN (Registered at the Post Office as

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information