li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

Size: px
Start display at page:

Download "li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002."

Transcription

1 i, li _. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregbtreer) %t wn. PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c PRYS: S.A. 40c Plus 5c A.V.B. OORSEE: 50c PRETORIA 2 DECEMBER Vol DESEMBER IMPORTANT ANNOUNCEMENT BELANGRIKE AANKONDIGING CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN ETC. NISGEWINGS, ENS. As 16, 25 December 1987 and 1st January 1987 are public Aangesien 16, 25 Desember 1987 en 1 Januarie 1988 openholidays, the closing time for acceptance of notices will be as bare vakansiedae is, sal die sluitingstyd vir die aanname van follows: kennisgewings soos volg wees: 16h00 on Monday 7 December 1987 for the issue of the 16h00 op Maandag 7 Desember 1987 vir die uitgawe van Provincial Gazette on Thursday 17 December 1987; die Provinsiale Koerant van Donderdag 17 Desember 1987; 16h00 on Monday 14 December 1987 for the issue of the 16h00 op Maandag 14 Desember 1987 vir 23 Desember Provincial Gazette on Wednesday 23 December 1987; 1987; 16h00 on Monday 21 December 1987 for the issue of the Provincial Gazette on Wednesday 30 December 1987; and 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en 16h00 on Monday 28 December 1987 for the issue of the 16h00 op Maandag 28 Desember 1987 vir 6 Januarie Provincial Gazette on Wednesday 6 January LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropvolgende NB: Late notices will be published in the subsequent issue. uitgawe geplaas word. G G D GROVE G G D GROVE Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris K K Iii _ OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Published every Wednesday) All correspondence, advertisements, etc. must be ad Alle Pro korrespondensie, Sekretaris, advertensies, Privaatsakens. X64, moet Pretoria, aan die vinsiale geadresseer dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Preword en indien per hand afgelewer, moet dit op die Grond toria, and if delivered by hand, must be handed in on the Ground Floor, Merino Building. Free copies of the Provin Vloer, Merinogebou ingedien word. Gratis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui zettes) are as follows: tengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R21,00 plus GST. Jaarliks (posvry) R21,00 plus AVB. Zimbabwe and Overseas (post free) 50c each plus GST. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 50c elk plus AVB. Price per single copy (post free) 40c each plus GST. Prys per eksemplaar (posvry) 40c elk plus AVB. Obtainable at Merino Building, Room No 6 (street level), Verkrygbaar by Merino geboti; Kantoor No 6 (straatvlak), Pretoria Pretoria Closing Timefor Acceptance ofadvertisements Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offisiele All advertisements must reach the Officer in Charge of the Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n week Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na week before the Gazette is published. Avertisements recei daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in ved after that time will be held over for publication in the isdie uitgawe van die volgende week. sue of the following week. Advertensietariewe Advertisement Rates Notices required by Law to be inserted in the Official Ga Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant zette: geplaas moet word:..

2 3808 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Double column R5,00 per centimetre or portion there Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. of. Repeats R4,00. Herhaling R4,00. Single column R1,80 per centimetre. Repeats R1,20. Enkelkolom R1.80 per sentimeter. Herhaling R1,20. Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se Sectretary, Private Bag X64, Pretoria kretaris, Privaatsak X64, Pretoria C G D GROVE C G D GROVE Provincial Secretary Provinsiale Sekretaris a Ill K 5721 K Administrator's Notices Administrateurskennisgewings Administrator's Notice November 1987 Administrateurskennisgewing November 1987 POTCHEFSTROOM MUNICIPALITY PROPOSED ALTERATION OF BOUNDARIES MUNISIPALITEIT POTCHEFSTROOM VOORGESTELDE VERANDERING VAN GRENSE Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Pot stuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad chefstroom has submitted a petition to the Administrator van Potchefstroom 'n versoekskrif by die Administrateur inpraying that he may in the exercise of the powers conferred gedien het met die bede dat by die bevoegdhede aan horn on him by section 9(7) of the said Ordinance, alter the verleen by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen boundaries of Potchefstroom Municipality by the inclusion en die grense van die Munisipaliteit Potchefstroom verander therein of thenrea described in the Schedule hereto. deur die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae It shall be competent for any persons interested, within 30 hierby omskryf word. days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, Enige belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae to direct to the Chief Director: Section Community Services, na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant Private Bag X437, Pretoria a counterpetition requesting the aan die Hoofdirekteur: Tak Gemeenskapsdienste, Privaatsak Administrator to refrain from granting the said petition, X437, Pretoria 'n teenpetisie te rig waarin die Administrateur either wholly or in part. versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel of ten dele, te voldoen nie. Further particulars of the application are open for inspec tion at the office of the Chief Director: Section Community Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor Services, Room B206A, Provincial Building, Pretorius van die Hoofdirekteur: Tak Gemeenskapsdienste, Kamer Street, Pretoria. B206A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter PB Vol 6 insae. PB Vol 6 SCHEDULE BYLAE Portion 1029 of the farm Vyfhoek 428 IQ vide SG Diagram Gedeelte 1029 van die plaas Vyfhoek 428 IQ volgens LG No A11237/86, in extent 14,7968 ha. Kaart No A11237/86, groot 14,7968 ha. Administrator's Notice November 1987 Administrateurskennisgewing November 1987 I a TOWN COUNCIL OF KLERKSDORP STADSRAAD VAN KLERKSDORP WITHDRAWAL OF EXEMPTION FROM RATING INTREKKING VAN VRYSTELLING VAN EIEN DOMSBELASTING The Administrator hereby notifies that the Town Council of Klerksdorp has requested him to exercise the authority Die Administrateur maak hierby bekend dat die Stadsraad convened on him by section 9(10) of Ordinance 17 of 1939, van Klerksdorp hom versoek het om die bevoegdheid aan and withdraw the existing exemption from the provisions of hom verleen deur die bepalings van artikel 9(10) van Ordon the Local Authorities Rating Ordinance, 1933, in respect of nansie 17 van 1939, uit te oefen en die bestaande vrystelling the area described in the schedule hereto. van die bepalings van die Plaaslike Bestuur Belasting Ordon nansie, 1933, ten opsigte van die gebied uiteengesit in die by All interested persons are entitled to submit reasons in lae in te trek. writing to the Executive Director: Branch Community Ser Alle belanghebbende persone is bevoeg om binne 30 dae vices, Private Bag X437, Pretoria within 30 days of the first na die eerste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik publication of this notice why the request of the Town Coun by die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, cil of Klerksdorp should not be granted. Privaatsak X437, Pretoria redes aan te voer waarom daar nie aan die Stadsraad van Klerksdorp se versoek voldoen moet word nie. PB TL(1) PB TL(1). SCHEDULE BYLAE Remaining Portion of Portion 17 (a portion of Portion 2) of Resterende Gedeelte van Gedeelte 17 ('n gedeelte van Gethe farm Kafferskraal 400 IP. deelte 2) van die plaas Kafferskraal 400 IP.

3 i PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Administrator's Notice December 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT (ACT 84 OF 1967) CORRECTION NOTICE Administrateurskennisgewing Desember 1987 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS (WET 84 VAN 1967) KENNISGE WING VAN VERBETERING It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 1965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, error occurred in Administrator's Notice No 1262 dated 26 bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Administrateursken August 1987, the Administrator has approved the correction nisgewing No 1262 gedateer 26 Augustus 1987 hierbo ver of the notice by the substitution of paragraph 1 by the follow meld ontstaan het, het die Administrateur goedgekeur dat ing paragraph "conditions B1, B3, B4, B5, B6 in Deed of die bogenoemde kennisgewing gewysig word deur die ver Transfer 825/1985, conditions 131(b), B1(c), Bl(d), Bl(e) vanging van paragraaf 1 deur die volgende paragraaf "voor and condition 2 in Deed of Transfer T31222/1984, conditions waardes Bt, B3, B4, B5, B6 in Akte van Transport 825/1985, la, lc, Id, le and condition 2 in Deed of Transfer voorwaardes Bl(b), B1(c), Bl(d), Bl(e) en voorwaarde 2 in T16930/1984 be removed." Akte van Transport T31222/1984, voorwaardes la, lc, ld, le en voorwaarde 2 in Akte van Transport T16930/1984 opgehef word." Administrator's Notice 1544 of 14 October 1987 is hereby cancelled. Administrateurskennisgewing 1544 van 14 Oktober 1987 word hierby gekanselleer. PB PB IAdministrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1748 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1748 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 1301 and Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word 1302, Kibler Park Township, to "Residential 1" with a densi deur die hersonering van Erwe 1301 en 1302, Kiblerpark, tot ty of "One dwelling per err. "Residensieel I" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: are open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johan nesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme PB 4922H1748 Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburg wysi gingskema PB 4922H1748 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: LOT 151 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF VICTORIA PARK EXT 8 TOWNSHIP 151, DORP VICTORIA PARK UITB 8 It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) apvan die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Condition (h) in Deed of Transfer F be altered by adding the words "or any subdivided portion thereof' between the words "Erf' and "shall" in the first line of the condition. 1. Voorwaarde (h) in Akte van Transport F10086/1963 ge wysig word deur die woorde "or any subdivided portion thereof' in to voeg tussen die woorde "Erf' en "shall" in die eerste reel van die voorwaarde. 2. the Johannesburg Town planning Scheme 1979, be 2. Johannesburgdorpbeplanningskema 1979, gewysig amended by the resoning of Lot 151 Victoria Park ext 8 word deur die hersonering van Erf 151 dorp Victoria Park Township, to "Residential 1" with a density of "One dwell Uitb 8, tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woon ing per m2" and which amendment scheme will be huis per m2" welke wysigingskema bekend staan as Jo known as Johannesburg Amendment Scheme 79, as indi hannesburgwysigingskema 1979 soos toepaslik aangedui op cated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae l& in open for inspection at the offices of the Department of Local kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria Government, Pretoria and the Town Clerk ofjohannesburg. en die Stadsklerk van Johannesburg. PB PB

4 3810 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 I REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 26 SIL VAMONTE TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 26 DORP SILVAMONTE It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikl 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that condition (n) in Deed of Transfer 9207/1951 be. maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde removed. (n) in Akte van Transport 9207/1951 opgehef word. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 282 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF BEDFORDVIEW EXTENSION 70 TOWNSHIP 282 DORP BEDFORDVIEW UITBREIDING 70 It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikl 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that condition (j) in Deed of Transfer T17093/1979 be maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde removed. (j) in Akte van Transport T17093/1979 opgehef word. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: HOLDING WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: 44 FLORAPARK AGRICULTURAL HOLDING HOEWE 44 FLORAPARK LANDBOUHOEWES It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge proved that condition IV(d)(iv) in Deed of Transfer maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde 28800/1971 be removed. IV(d)(iv) in Akte van Transport 28800/1971 opgehef word. PB PB Administrator's Notice 1820 ' 2 December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 2 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 2 MALANSHOF TOWNSHIP DORP MALANSHOF It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikl 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that condition (k) in Deed of Transfer 46733/1981 be maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde removed. (k) in Akte van Transport 46733/1981 opgehef word. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 620, MALVERN TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 620, DORP MALVERN It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that condition 2 and 3 in Deed of Transfer F8885/1972 maak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde be removed. 2 en 3 in Akte van Transport F8885/1972 opgehef word. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1576 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1576 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dope, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 997, Melville Johannesburgdorpsbeplanningskem a, 1979, gewysig word to "Residential 1" with a density of "One dwelling per 300 deur die hersonering van Erf 997, Melville tot "Residensieel m. 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 300 m2".

5 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER `Kaart Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme 3 en die skemaklousules van die wysigingkema word are filed with the Executive Director: Community Services, in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Ge Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for meenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg inspection at all reasonable times. en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme gingskema PB 4922H1576 PB 492 2H1576 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1822 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1822 CORRECTION NOTICE REGSTELLINGSKENNISGEWING Administrator's Notices 1336 and 1662 dated 9 September Administrateurskennisgewings 1336 en 1662 van 9 Septem 1987 and 28 October 1987 respectively, are hereby corrected ber 1987 en 28 Oktober 1987, onderskeidelik word hiermee by the substitution of the following wording: verbeter deur die vervanging met die volgende bewoording: It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 1203, 1237 Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word and 1247, Marshallstown, Erf 1236, Marshallstown Exten deur die hersonering van Erwe 1203, 1237 en 1247, Mar sion 1 and Erf 558, Selby, to "Industrial 1" subject to certain shallstown, Ed 1236, Marshallstown Uitbreiding 1 en Ed conditions. 558, Selby, tot "Nywerheid 1" onderworpe aan sekere voor waardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Community Services, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur:. inspection at all reasonable times. Gemeenskapsdienste Pretoria en die Stadsklerk, Johannes burg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysigings staan bekend as Johannesburgwysi gingskema PB PB ' Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 2203, WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF TZANEEN TOWNSHIP 2203, DORP TZANEEN is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat kit 1. Conditions 2(g), 2(g)(i) and 2(g)(ii) and 2(g)(iii) in Deed 1. Voorwaardes 2(g), 2(g)(i) en 2(g)(ii) en 2(g)(iii) in Akte of Transfer 15396/1954 be removed; and van Transport 15396/1954 opgehef word; en 2. the Tzaneen Town planning Scheme, 1980, be amended 2. Tzaneendorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word by the rezoning of Erf 2203, Tzaneen Township to "Business deur die hersonering van Ed 2203, dorp Tzaneen tot "Besig 1" and which amendment scheme will be known as Tzaneen heid 1" welke wysigingskema bekend staan as Tzaneen wysi Amendment Scheme 31, as indicated on the relevant Map 3 gingskema 31, soos toepaslik aangedui op die toepaslike and scheme clauses which are open for inspection at the offic Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae le in die kantore van es of the Department Community Services, Pretoria and the die Departement van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Town Clerk of Tzaneen. Stadsklerk van Tzaneen. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 124, SENDERWOOD TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 124, DORP SENDERWOOD It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend geproved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Condition (m) in Deed of Transfer F1858/1959 be re 1. Voorwaarde (m) in Akte van Transport F1858/1959 op moved; and gehef word; en 2. the Northern Johannesburg Region Townplanning 2. Noord Johannesburgstreek dorpsaanlegskema, 1958, Scheme, 1958, be amended by the rezoning of Ed 124, Sen gewysig word deur die hersonering van Ed 124, dorp Sen.

6 1 NING 3812 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 derwood Township to "Residential 1" with a density of "One derwood tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Ben dwelling per sqft" and which amendment scheme will be known as Northern Johannesburg Region Amendment staan as Noord Johannesburgstreek wysigingskema 1/1431, Scheme 1/1431, as indicated on the relevant Map 3 and soos toepaslik aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemascheme clauses which are open for inspection at the offices of klousules wat ter insae le in die kantore van die Departement the Department Community Services, Pretoria and the Town van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk van Clerk of Bedfordview. Bedfordview. woonhuis per vkvt" welke wysigingskema bekend' PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967: ERF 2291, HOUGHTON TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967: ERF 2291, DORP HOUGHTON It is hereby notified in terms of section 2(1) of the Removal Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 2(1) of Restrictions Act, 1967, that the Administrator has ap van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967, bekend ge proved that maak dat die Administrateur goedgekeur het dat 1. Conditions a, b, c, e, gin Deed of Transfer F8126/51 be 1. Voorwaardes a, b, c, e, g in Akte van Transport removed; and F8126/51 opgehef word; en 2. the Johannesburg Town planning Scheme, 1979, be 2. Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig amended by the rezoning of Erf 2291, Houghton Township to word deur die hersonering van Erf 2291, dorp Houghton tot "Residential 1" with a density of "One dwelling per "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" and which amendment scheme will be known as Johan m2" welke wysigingskema bekend staan as Johannes nesburg Amendment Scheme as indicated on the rele burg wysigingskema 1838, soos toepaslik aangedui op die vant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection toepaslike Kurt 3 en skemaklousules wat ter insae 18 in die at the offices of the Department of Community Services, Pre kantore van die Departcment van Gemeenskapsdienste, Pre toria and the Town Clerk of Johannesburg. toria en die Stadsklerk van Johannesburg. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Westbury Extension 3 Township to be an ap Administrateur hierby die dorp Westbury Uitbreiding 3 tot 'n proved township 'subject to the conditions set out in the goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen Schedule hereto. gesit in die bygaande Bylae. SCHEDULE PB PB BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH TFIE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY THE CITY COUNCIL OF JOHANNESBURG DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN JOHANNES UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN BURG INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE OR AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP PORTION 45 OF THE FARM BRAAMFONTEIN 53 IR GEDEELTE 45 VAN DIE PLAAS BRAAMFONTEIN 53 AND PORTION 291 OF THE FARM WATERVAL 211 IR, EN GEDEELTE 291 VAN DIE PLAAS WATERVAL IQ. PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN 211 IQ, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT (1) Naam (1) Name Die naam van die dorp is Westbury Uitbreiding 3. The name of the township shall be Westbury Extension 3. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge The township shall consist of erven and streets as indicated mene Plan LG No A10229/85. on General Plan SG No A10229/85. (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes (3) Disposal ofexisting Conditions of Title Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande All erven shall be made subject to existing conditions and voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd rals, but excluding the following condition and servitude die volgende voorwaarde en serwituut wat nie die dorp raak which do not affect the township area: nie: "All reasonable costs and expenses incurred in widening, "All reasonable costs and expenses incurred in widening, opening up, deepening and preserving the water course and opening up, deepening and preserving the water course and

7 =.a a PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER water furrows, or in deepening, enlarging and repairing the water furrows, or in deepening, enlarging and repairing the li. dams shall be born in equal shares by the owners. The said dams shall be born in equal shares by the owners. The said portion acquired by Deed of Transfer No 427/1891 shall further be subject to the following servitude in favour of the portion acquired by Deed of Transfer No 427/1891 shall fur ther be subject to the following servitude in favour of the owner of the, portion held by Deed of Transfer No 426/1891: owner of the portion held by Deed of Transfer No 426/1891: That all water rising from the South Western portion of said That all water rising from the South Western portion of said portion acquired by Deed of Transfer No 427/1891 and flowing in a natural manner in the water courses on the ground portion acquired by Deed of Transfer No 427/1891 and flow ing in a natural manner in the water courses on the ground transferred by said Deed of Transfer No 426/1891 shall not be transferred by said Deed of Transfer No 426/1891 shall not be diverted but allowed to run undisturbed.". diverted but allowed to run undisturbed.". hp (4) Land for Municipal Purposes (4) Grond vir Munisipale Doe!eindes The township owner shall reserve the following erven for municipal purposes: Die dorpseienaar moet die volgende erwe vir munisipale doeleindes voorbehou: Parks (Public Open Space): Erven 420 to 456. Parke (Openbare Oopruimte): Erwe 420 tot 456. Transformer site: Erf 192. Transformatorterrein: Erf 192. General: Erven 70,86 and 97. Algemeen: Erwe 70,86 en CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven with the exception of the erven mentioned in Die erwe met die uitsondering van die erwe genoem in clause 1(4) shall be subject to the following conditions im klousule 1(4) is onderworpe aan die volgende voorwaardes posed by the Administrator in terms of the provisions of the opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van Townplanning and Townships Ordinance, die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal pur poses, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd ' n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio nele serwituut vir munisipale doeleines 2 m breed oor die toe gangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde senvituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of bin thereof. ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to struction, maintenance or removal of such sewerage mains plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and other works as it, in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe and shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder land for the aforesaid purpose subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van moval of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority. word. Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 847 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 847 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysi scheme, being an amendment of Johannesburg Townplan ging van Johannesburg dorpsaanlegskema, 1979, wat uit die ning Scheme, 1979, comprising the same land as included in selfde grond as die dorp Westbury Uitbreiding 3 bestaan, the township of Westbury Extension 3. goedgekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director of Community Services, word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johannes inspection at all reasonable times. burg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 847. gingskema 847. PB 4922H847 PB 4922H847

8 3814 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 BARBERTON AMENDMENT SCHEME 19 BARBERTONWYSIGINGSKEMA 19 I The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment ning en Dope, 1965, dat by 'n wysigingskema synde 'n wysi scheme, being an amendment of Barberton Townplanning ging van Barberton dorpsbeplanningskema, 1974, wat uit Scheme, 1974, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Barberton Uitbreiding 7 bestaan, township of Barberton Extension 7. goedgekeur het. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Bar berton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Branch Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Barberton and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Barberton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Barbertonwysigingske Scheme 19. ma 19. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Barberton Extension 7 Township to be an Administrateur hierby die dorp Barberton Uitbreiding 7 tot approved township subject to the conditions set out in the 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uit Schedule hereto. eengesit in die bygaande Bylae. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY THE TOWN COUNCIL OF BARBERTON DOEN DEUR DIE STADSRAAD VAN BARBERTON UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDON NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR NANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GE PORTION 96 OF THE FARM BARBERTON TOWN DEELTE 96 VAN DIE PLAAS BARBERTON TOWN LANDS 369 JU, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS LANDS 369 JU, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE BEEN GRANTED STAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Barberton Extension 7. Die naam van die dorp is Barberton Uitbreiding 7. (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Alge on General Plan SG A731/85. mene Plan LG A731/85. (3) Disposal ofexisting Conditions of Title (3) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande servitudes, if any, including the reservation of rights to mine voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die rals, but excluding voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) the following conditions, leases and servitudes which do not affect the township area: (a) die volgende voorwaardes, huurkontrakte en serwitute wat nie die dorp rank nie: (i) "Portion 36 measuring 14,2352 morgen leased to the (i) "Portion 36 measuring 14,2352 morgen leased to the Government of the Union of South Africa for an indefinite Government of the Union of South Africa for an indefinite period by Notarial Deed registered this 16th day of Novem period by Notarial Deed registered this 16th day of Novem ber 1937 under No 1150/375." ber 1937 under No 1150/37S." (ii) "By Notarial Deed No 354/48S dated 9 April 1948 the withinmentioned property is subject to a servitude for the erection of a diversion weir in a certain water course over the within property and the laying of a pipeline from such weir in favour of the farm Kearsney No 59 Barberton as will more fully appear from reference to the said Notarial Deed, a copy whereof is hereunto annexed." (ii) "By Notarial Deed No 354/48S dated 9 April 1948 the withinmentioned property is subject to a servitude for the erection of a diversion weir in a certain water course over the within property and the laying of a pipeline from such weir in favour of the farm Kearsney No 59 Barberton as will more fully appear from reference to the said Notarial Deed, a copy whereof is hereunto annexed."

9 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (iii) "By Notarial Deed No 621/56S the right has been (iii) "By Notarial Deed No 621/565 the right has been 11. granted to Eastern Transvaal Consolidated Mines Limited to granted to Eastern Transvaal Consolidated Mines Limited to convey electricity over the property hereby conveyed to convey electricity over the property hereby conveyed together with ancillary rights as will more fully appear from the gether with ancillary rights as will more fully appear from the said Notarial Deed and Diagram, grosse whereof is hereunto said Notarial Deed and Diagram, Grosse whereof is hereunto annexed." annexed." LI Iner (iv) "A portion of the within property measuring 224 (iv) "A portion of the within property measuring 224 morgen 543,5 sq Roods is subject to a servitude in favour of morgen 543,5 sq Roods is subject to a servitude in favour of the Government of the right to layout and maintain a shoot the Government of the right to layout and maintain a shooting or rifle range as will more fully appear from Notarial ing or rifle range as will more fully appear from Notarial Deed No 45/19145." Deed No 45/19145." (v) Lease No K1321/74L (vi) Notarial Deed of Servitude K3076/76S. (v) Huurkontrak No K1321/74L (vi) Notariele Akte van Serwituut K3076/76S (vii) Notarial Deed of Servitude K2654/795 (vii) Notariele Akte van Serwituut K2654/795 (viii) Notarial Deed of Servitude K1557/865 (ix) Lease No K1369/84L (x) "The said land is granted in full ownership together with all rights to minerals and precious stones contained therein, with the exception of the minerals contained in or under certain areas known as Bewaarplaatsen, Machinery sites and Stands Outside Townships situate upon the land and indicated upon the said diagram, the right to mine on or under which said area is vested in the Crown subject to the provisions of section 52(1)(a) of the Precious and Base Met als Act 1908 (Act 35 of 1908 Transvaal)." (x) "The said land is granted in full ownership together with all rights to minerals and precious stones contained therein, with the exception of the minerals contained in or under certain areas known as Bewaarplaatsen, Machinery sites and Stands Outside Townships situate upon the land and indicated upon the said diagram, the right to mine on or under which said area is vested in the Crown subject to the provisions of section 52(1)(a) of the Precious and Base Metals Act 1908 (Act 35 of 1908 Transvaal)," (viii) Notariele Akte van Serwituut K1557/86S (ix) Huurkontrak No K1369/84L (xi) "The holders of the Base Metal Claims Nos to (xi) "The holders of the Base Metal Claims Nos to and to all inclusive situate upon the land and to all inclusive situate upon the land hereby granted shall continue to enjoy all the rights and pci hereby granted shall continue to enjoy all the rights and pri vileges conferred by and be liable to all the obligations at vileges conferred by and be liable to all the obligations attaching to the Title under which the claims are now held and taching to the Title under which the claims are now held and the provisions of the said Precious and Base Metals Act 1908 the provisions of the said Precious and Base Metals Act 1908 (No 35 of 1908 Transvaal) or any amendment thereof shall (No 35 of 1908 Transvaal) or any amendment thereof shall continue to apply to those claims as if this grant had not been continue to apply to those claims as if this grant had not been made." made." (b) the following rights which shall not be passed on to the (b) die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oor erven in the township: gedra moet word nie: (i) "The municipality as owners of the within Remaining (i) "The municipality as owners of the within Remaining Extent measuring 3111 Morgen 464 sq Roods and as cessio Extent measuring 3111 Morgen 464 sq. Roods and as cessionary under lease 9/1910S whereby a portion 284 Morgen 256 nary under lease 9/19105 whereby a portion 284 Morgen 256 sq Roods of the farm Brommerspan 28 Barberton was leased, sq Roods of the farm Brommerspan 28 Barberton was leased, is entitled during the period of lease 9/19105 to control on the is entitled during the period of lease 9/1910S to control on the SE portion of the leased property a funnel for the passage SE portion of the leased property a funnel for the passage and storage of water 'and to control water across leased pro and storage of water and to control water across leased propperty by means of a hydraulic pipeline to the withinmen erty by means of a hydraulic pipeline to the withinmentioned tioned property, as will more fully appear from the said Nota property, as will more fully appear from the said Notarial rial Deed 289/1928S." Deed 289/19285." (ii) "The land hereby granted, together with other land, (ii) "The land hereby granted, together with other land, having been proclaimed a Public Digging prior to the date having been proclaimed a Public Digging prior to the date hereof under the provisions of the Precious Base Metals Act hereof under the provisions of the Precious Base Metals Act 1908 (Act No 35 of 1908 Transvaal) or a prior law the said 1908 (Act No 35 of 1908 Transvaal) or a prior law the said Town Council shall from and after the date of the registration Town Council shall from and after the date of the registration of this Grant in the Deeds Office be entitled to receive one of this Grant in the Deeds Office be entitled to receive one half of the licence moneys paid to the Government for all half of the licence moneys paid to the Government for all claims (other than the Base Metal claims mentioned in clause claims (other than the Base Metal claims mentioned in clause four hereof with respect to which the Town Council shall be four hereof with respect to which the Town Council shall be entitled to receive all the licence money paid to the Govern entitled to receive all the licence money paid to the Government) and Stands which are at the date hereof situate, or ment) and Stands which are at the date hereof situate, or which may hereafter be situate upon the portion of the said which may hereafter be situate upon the portion of the said Public Digging which is included in this Grant." Public Digging which is included in this Grant." (4) Landfor Municipal Purposes (4) Grond vir Munisipale Doeleindes Erven 3692 to 3695 shall be reserved by the township owas parks. word Enve 3692 tot 3695 moet deur die dorpseienaar voorbehou as parke. (5) Access (5) Toegang No ingress from Provincial Road P77/1 to the township and Geen ingang van Provinsiale Pad P77/1 tot die dorp en

10 I Clause 3816 PROVINCIAL GAZE t IL, 2 DECEMBER 1987 no egress to Provincial Road 1'77/1 from the township shall geen uitgang tot Provinsiale Pad P77/1 uit die dorp word toe. be allowed. gelaat nie. (6) Acceptance and Disposal ofstormwater (6) Ontvangs en versorging van Stormwater The township owner shall arrange for the drainage of the Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die township to fit in with that of Road P77/1 and for all storm dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P77/1 en moet die water running off or being diverted from the mad to be re stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang ceived and disposed of. en versorg. (7) Demolition ofbuildings and Structures (7) Sloping van Geboue en Strukture The township owner shall at its own expense cause all Die dorpseienaar meet op eie koste alle bestaande geboue existing buildings and structures situated within the building en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor line reserves, side spaces or over common boundaries to be gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop. demolished. (8) Beperking op die Vervreemding van Erwe (8) Restriction on the Disposal oferven (a) Die dorpseienaar mag nie Erwe 3447, 3461 en 3464 bin (a) The township owner shall not, offer for sale or alienate ne 'n tydperk van ses maande na die verklaring van die dorp erven 3447, 3461 and 3464 within a period of six months from tot goedgekeurde dorp aan enige persoon of liggaam anders the date of declaration of the township as an approved town as die Staat te koop aanbied of vervreem nie tensy die beship, to any person or body other than the State unless the trokke departement skriftelik aangedui het dat die Staat nie relevant department has indicated in writing that the State die erf wil aanskaf nie. does not wish to acquire the erf. (b) Die dorpseienaar mag nie Eff 3157 binne 'n tydperk (b) The township owner shall not, offer for sale or alienate van ses maande na die verklaring van die dorp tot goedge Ed 3157 within a period of six months from the date of decla keurde dorp aan enige persoon of liggaam anders as die Staat ration of the township as an approved township, to any per te koop aanbied of vervreem nie tensy die Direkteur, Transson or body other than the State unless the Director, Trans vaalse Werkedepartement skriftelik aangedui het dat die vaal Works Department has indicated in writing that the Staat nie die erf wil aanskaf nie. State does not wish to acquire the cif. 2. TITELVOORWAARD,ES 2. CONDITIONS OF TITLE 4 Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voor The erven mentioned hereunder shall be subject to the waardes soos aangedui, opgele dent die Administrateur ingeconditions as indicated imposed by the Administrator in volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanterms of the provisions of the Townplanning and Townships. ning en Dorpe, Ordinance, ( (1) All Erven with the Exception of the Erven mentioned in 1) Alle Erwe met Uitsondering van die Erwe genoem in Klou sule 1(4) 1(4) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, longs enige twee grense, uitgesonderd addisio nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal pur poses, along any two boundaries other than a street boundary in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 mwide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n and (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binthereof. ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat rily on the land adjoining the aforesiad servitude such ma deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of terial as may be excavated by it during the course of the con verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander struction, maintenance or removal of such sewerage mains werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te and other works as it, in its discretion may deem necessary pleas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens and shall further be entitled to reasonable access to the said en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe land for the aforesaid purpose subject to any damage done gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel, onderduring the process of the construction, maintenance or re worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed moval of such sewerage mains and other works being made wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van good by the local authority. sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erven 3331, 3346, 3353 and 3370 (2) Erwe 3331, 3346, 3353 en 3370 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doelfavour of the local authority, as indicated on the general eindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die alge plan. mene plan aangedui.

11 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER ) Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 13 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 13 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Roodepoort Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1987 by the amendment of the building Roodepoortdorpsbeplanningskema, 1987, gewysig word lines of Erf 20, Stormill Extension 1 to fit in with the standard deur die wysiging van die boulyne van Erf 20, Stormill Uit building lines in terms of the provisions of the townplanning breiding 1 om in to pas met die standaard boulyne soos deur scheme. die skema bepaal. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Community Services word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Branch, Pretoria and the Town Clerk, Roodepoort and are Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Roode open for inspection at all reasonable times. poort en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Roodepoort Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Roodepoortwysi Scheme 13. gingskema 13. PB 49230H13 PB 49230H13 i MEYERTON Administrator's Notice Administrateurskennisgewing WYSIGINGSKEM ber AMENDMENT SCH2EfriDeceEm4 MEYERTON. DAe4sember 1987 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Meyerton Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1986 by the rezoning of a part of Ed 163, Meyertondorpsbeplanningskema, 1986, gewysig word deur Meyerton Farms to "Business 3" and with the special consent die hersonering van 'n gedeelte van Ed 163, Meyerton Farms of the local authority for the purpose of a motor garage and tot "Besigheid 3" en met die spesiale toestemming van die the other part to "Institutional". plaaslike bestuur vir die doeleindes van 'n openbare garage en die ander gedeelte tot "Inrigting". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Community Services Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Branch, Pretoria and the Town Clerk, Meyerton and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Meyerton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Meyerton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Meyertonwysigingske Scheme 4. ma 4. PB 49297H4 PB 49297H4 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Van Riebeeck Park Extension 15 Township Administrateur hierby die dorp Van Riebeeckpark Uitbrei to be an approved township subject to the conditions set out ding 15 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorin the Schedule hereto. waardes uiteengesit in die bygaande Bylae.. SCHEDULE PB PB BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY KEMPARKTO (PROPRIETARY) LIMITED DOEN DEUR KEMPARKTO (PROPRIETARY) LIMI UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN TED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE OR NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP PORTION 185 OF THE FARM ZUURFONTEIN 33 IR, GEDEELTE 185 VAN DIE PLAAS ZUURFONTEIN 33 PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Van Riebeeck Park Ex Die naam van die dorp is Van Riebeeckpark Uitbreiding tension

12 3818 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated Die dorp bestaan uit erwe en strate sons aangedui op Alge on General Plan SG No A7450/83. mene Plan LG No A7450/83. (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Storm waterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local (a) Die dorpseienaar meet op versoek van die plaaslike beauthority submit to such authority for its approval a detailed stuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, volledig scheme complete with plans, sections and specifications, pre met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur 'n sipared by a civil engineer approved by the local authority, for viele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgekeur is, the collection and disposal of stormwater throughout the vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die hele dorp township by means of properly constructed works and for the deur middel van behoorlike aangelegde werke en vir di; aanconstruction, tarmacadamising, kerbing and channelling of le, teermacadamisering, beranding en kanalis3ring van die I the streets therein together with the provision of such retain strate daarin, tesame met die verskaffing van sodanige keering walls as may be considered necessary by the local author mure as wat die plaaslike bestuur nodig ag, vir goedkeuring ity. Furthermore, the scheme shall indicate the route and gra voorle. Verder meet die skema die roete en helling aandui dient by which each erf gains access to the street on which it deur middel waarvan elke erf toegang tot die aangresende abuts. straat verkry. (b) Die dorpseienaar meet, wanneer die plaaslike bestuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste namens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, ender toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur goedgekeur, uit voer. (b) The township owner shall, when required by the local authority to do so, carry out the approved scheme at its own expense on behalf and to the satisfaction of the local authority under the supervision of a civil engineer approved by the local authority. (c) The township owner shall be responsible for the main (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandtenance of the streets to the satisfaction of the local authority houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike beuntil the streets have been constructed as set out in subclause stunt totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou (b). is. (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings sions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority van paragrawe (a), (b), (c) hiervan te voldoen, is die plaas shall be entitled to do the work at the cost of the township like bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie owner. naar te doen. (4) Endowment (4) Begiftiging The township owner shall, in terms of the provisions of section 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordinance, 1965, pay a lump sum endowment of R5 165,00 to the local authority for the provision of a main pipeline for the disposal of stormwater. Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor pe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale bedrag van R5 165,00 betaal welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend meet word vir die voorsiening van 'n hoofpyplyn vir die afvoer van stormwater. Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings (5) Disposal ofexisting Conditions of Title van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. All erven shall be made subject to existing conditions and (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rals. voorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip van die (6) Landfor Municipal Purposes voorbehoud van die regte op minerale. Elf 1688, shall be transferred to the local authority by and (6) Grond vir Munisipale Doeleindes at the expense of the township owner as a park. Erf 1688, met deur en op koste van die dorpseienaar aan (7) Restriction on the Transfer oferven die plaaslike bestuur as park oorgedra word. (7) Beperking op die Oordrag van Erwe Transfer of Erven 1618 to 1687, shall not be permitted until the relevant amendment scheme in terms of section 89 of Or Oordrag van Erwe 1618 tot 1687, moet nie toegelaat word dinance 25 of 1965, has been published. the totdat die betrokke wysigingskema ingevolge artikel 89 van Ordonnansie 25 van 1965, gepubliseer is nie. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven with the exception of the erf mentioned in Die erwe met die uitsondering van die erf genoem in klouclause 1(6) shall be subject to the following conditions im sule 1(6) is onderworpe aan die volgende voorwaardes opgele posed by the Administrator in terms of the provisions of the deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Or Town planning and Townships Ordinance, donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van the local authority, for sewerage and other municipal purdie plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd poses, along any two boundaries other than a street boundary 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisioand in the case of a panhandle erf, an additional sertivude for nele serwituut vir munisipale doeleines 2 m breed oor die toemunisipal purposes 2 m wide across the access portion of the gangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur erf, if and when required by the local authority: Provided die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike that the local authority may dispense with any such servitude. bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. II

13 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor 1. the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 m telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binthereof. ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to struction, maintenance or removal of such sewerage mains plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and other works as it, in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toeand shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderland for the aforesaid purpose subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van moval of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority. word. Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME 41 BRAKPANWYSIGINGSKEMA 41 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepa section 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he has approved an amendment ning en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysischeme, being an amendment of Brakpan Townplanning ging van Brakpandorpsbeplanningskema, 1980, wat uit diescheme, 1980, comprising the same land as included in the selfde grond as die dorp Dalview Uitbreiding 3 bestaan, township of Dalview Extension 3. goedgekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kant 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director of Community Services, word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Pretoria, and the Town Clerk, Brakpan and are open for in Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Brak spection at all reasonable times. pan en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Brakpan Amendment Hierdie wysigings staan bekend as Brakpan wysigingske Scheme 41. ma 41. PB 4929H41 PB 4929H41 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP L In terms of section 69 of the Townplanning and Townships Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Dalview Extension 3 Township to be an ap Administrateur hierby die dorp Dalview Uitbreiding 3 tot 'n proved township subject to the conditions set out in the goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteen Schedule hereto. gesit in die bygaande Bylae. SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY PETRUS JOHANNES BADENHORST UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWNPLAN NING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1965, FOR. THE PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 123 OF THE FARM RIETFONTEIN 115 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT PB PB BYLAE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE DOEN DEUR PETRUS JOHANNES BADENHORST IN GEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNAN SIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GE DEELTE 123 VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN 115 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Naam (I) Name Die naam van die dorp is Dalview Uitbreiding 3. The name of the township shall be Dalview Extension 3. (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene The township shall consist of erven as indicated on General Plan LG A1639/81. Plan SG A1639/81. (3) Begiftiging (3) Endowment Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel The township owner shall, in terms of section 63(1) of the 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 1965, pay to the 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld be local authority as endowment sums of money equal to taal gelykstaande met

14 (e) 2 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging en/of ontwikkeling van parke binne sy regsge bied. i 3820 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 (a) 15 % of the land value of erven in the township which (a) 15 % van die grondwaarde van erwe in die dorp, welke A amount shall be used by the local authority for the construe bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir 111 tion of streets and/or stormwater drainage in or for the die bou van strate en/of stormwaterdreinering in of vir die township; dorp; (b) 1 % of the land value of erven in the township which (b) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke amount shall be used by the local authority for the acquisition bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir of land for the depositing site; die verkryging van grond vir 'n stortingsterrein; (c) 1 % of the land value of erven in the township which (c) 1 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke amount shall be used by the local authority for the acquisition bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir of land for a cemetary; die verkryging van grond vir 'n begraafplaas; (d) 5 % of the land value of erven in the township which amount shall be used by the local authority for the provision of main services; and (e) 2 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local authority for the acquisition and/or development of parks within its area of jurisdiction. Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance. (4) Disposal ofexisting Conditions oftitle (d) 5 % van die grondwaarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die voorsiening van hoofdienste; en Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word. (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande rals, but excluding the following servitudes and reservations voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die which do not affect the township area: voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) "The former Remaining Extent of the said farm Riet die volgende serwitute en reserverings wat nie die dorp raak fontein No 115 IR measuring as such morgen, (a nie: portion of which is hereby transferred) is subject to a perpetual servitude of acqueduct together with ancillary rights in (a) "The former Remaining Extent of the said farm Rietfavour of the Rand Water Board as will more fully appear fontein No 115 IR measuring as such morgen, (a from Notarial Deed No 648/1940 s. registered on the 6th June portion of which is hereby transferred) is subject to a per 1940;" petual servitude of acqueduct together with ancillary rights in favour of the Rand Water Board as will more fully appear from Notarial Deed No 648/1940 s. registered on the 6th June (b) "Subject to the reservation in favour of the said APEX 1940;" MINES LIMITED and its successors in title of two Servitudes for the storage of coal over the areas represented by the (b) "Subject to the reservation in favour of the said APEX figures lettered C2 D2 E2 F2 G2 and Q2 R2 S2 T2 U2 V2 W2 MINES LIMITED and its successors in title of two Servi X2 Y2 Z2 on the aforesaid diagram of the property transfer tudes for the storage of coal over the areas represented by the red by virtue hereof, SG No A1046/64, with the right in figures lettered C2 D2 E2 F2 G2 and Q2 R2 S2 T2 U2 V2 W2 favour of the said APEX MINES LIMITED and its success X2 Y2 Z2 on the aforesaid diagram of the property transferors in title to remove all coal dumped on the aforesaid servi red by virtue hereof, SG No A1046/64, with the right in tude areas, and to erect notice boards thereon to the effect favour of the said APEX MINES LIMITED and its succesthat the coal is the property of the said APEX MINES LIMI sors in title to remove all coal dumped on the aforesaid servi TED.". tude areas, and to erect notice boards thereon to the effect that the coal is the property of the said APEX MINES LIMI (c) "Subject to the reservation in favour of the said APEX ma MINES LIMITED and its successors in title of two servitudes (c) "Subject to the reservation in favour of the said APEX of right of way 30 (Thirty) Cape feet wide, over the property MINES LIMITED and its successors in title of two servitudes transferred by virtue hereof for purposes of ingress to and of right of way 30 (Thirty) Cape fee wide, over the property egress from the areas for the storage of coal more fully de transferred by virtue hereof for purposes of ingress to and scribed in preceding condition (7) to enable the company to egress from the areas for the storage of coal more fully deremove coal from such areas, by the figures lettered F2 H2 J2 scribed in preceding condition (7) to enable the company to K2 L2 M2 N2 P2 and A3 B3 C3 D3 S2 E3 on aforesaid dia remove coal from such areas, by the figures lettered F2 H2 J2 gram SG No A1046/64." K2 L2 M2 N2 P2 and A3 B3 C3 D3 S2 E3 on aforesaid diagram SG No A1046/64." (5) Obligations in regard to Essential Services (5) Verpliglinge ten opsigte van Noodsaaklike Dienste The township owner shall within such period as the local Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die authority may determine, fulfil his obligations in respect of plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met betrekking the provision of water, electricity and sanitary services and tot die voorsiening van water, elektrisiteit en sanitere dienste the installation of systems therefor, as previously agreed en die installering van stelsels daarvoor, soos vooraf ooreenupon between the township owner and the local authority. gekom tussen die dorpseienaar en die plaaslike bestuur, nakom. 2. CONDITIONS OF TITLE 2. TITELVOORWAARDES The erven shall be subject to the following conditions im Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op posed by the Administrator in terms of the provisions of the gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Town planning and Townships Ordinance, Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965.

15 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (1) The erf is subject to a servitude, 2 in wide, in favour of (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir II the local authority, for sewerage and other municipal pur riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van poses, along any two boundaries other than a street boundary die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd and in the case of a panhandle erf, an additional sertivude for 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio munisipal purposes 2 in wide across the access portion of the nele serwituut vir munisipale doeleines 2 m breed oor die toeerf, if and when required by the local authority: Provided gangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur that the local authority may dispense with any such servitude. die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. rgood (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees shall noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootworbe planted within the area of such servitude or within 2 in telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binthereof. ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to struction, maintenance or removal of such sewerage mains plus op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens and other works as it, in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe and shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voomoemde doel, onderland for the aforesaid purpose subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van moval of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak by the local authority. word. AdminiStrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1168 SANDTON WYSIGINGSICEMA 1168 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89(1) of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan nance, 1965, declares that he as approved an amendment fling en Dorpe, 1965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n wysischeme, being an amendment of Sandton Town planning ging van Sandtondorpsaanlegskema 1980, wat uit dieselfde Scheme 1980, comprising the same land as included in the grond as die dorp Sunninghill Uitbreiding 36 bestaan, goed township of Sunninghill Extension 36. gekeur het. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director of Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme PB H1168 Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op axle redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema. PB H1168 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 wi. DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanhereby declares Sunninghill Extension 36 Township to be an ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die approved township subject to the conditionsadministrateur set out in the hierby die dorp Sunninghill Uitbreiding 36 Schedule hereto. tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY STAND 10 SUNNINGHILLPARK (PROPRI DOEN DEUR STAND 10 SUNNINGHILLPARK (PRO ETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN PRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP ON PORTIONS 344 and 345 OF THE FARM RIETFON TE STIG OP GEDEELTES 344 en 345 VAN DIE PLAAS TEIN 2 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN RIETFONTEIN 2 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOE GRANTED GESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1)Naam The name of the township shall be Sunninghill Extension 36. Die naam van die dorp is Sunninghill Uitbreiding 36.

16 3822 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and a street as indiill Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat sons aangedui op Alge cated on General Plan SG No A1271/87. mene Plan LG No A1271/87. (3) Endowment (3) Begiftiging I The township owner shall, in terms of the provisions of sec Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artikel tion 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordi 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor nance, 1965, pay a lump sum endowment of R21 800,00 to pe 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n globale the local authority for the provision of land for a park (public bedrag van R21 800,00 betaal welke bedrag deur die plaasopen park (openbare oopruimte). space). like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n Such endowment shall be payable in terms of section 73 of sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings the said Ordinance. van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (4) Disposal ofexisting Conditions of Title (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to mine rats. Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale. (5) Access (5) Toegang No ingress from Provincial Road IC73 to the township and no egress to Provincial Road K73 from the township shall be allowed. Geen ingang van Provinsiale Pad K73 tot die dorp en geen uitgang tot Provinsiale Pad K73 uit die dorp word toegelaat nie. (6) Acceptance and Disposal ofstormwater (6) Ontvangs en Versorging van Storm water The township owner shall arrange for the drainage of the township to fit in with that of Road K73 and for all stormwater running off or being diverted from the road to be received and disposed of. Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad 1(73 en moet die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang en versorg. 2. TITELVOORWAARDES 2. CONDITIONS OF TITLE Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes op gele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die The erven shall be subject to the following conditions im Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, posed by the Administrator in terms of the provisions of the Townplanning and Townships Ordinance, (1) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van (1) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of die plaaslike bestuur, Tangs enige twee grense, uitgesonderd the local authority, for sewerage and other municipal pur 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio poses, along any two boundaries other than a street boundary nele serwituut vir munisipale doeleines 2 m breed oor die toe and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for gangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur municipal purposes 2 in wide across the access portion of the die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike erf, if and when required by the local authority: Provided bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. that the local authority may dispense with any such servitude. (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor (2) No building or other structure shall be erected within noemde serwituutgebied opgerig word nie en seen grootwor the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of bin be planted within the area of such servitude or within 2 m ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. thereof. (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tempora wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander terial as may be excavated by it during the course of the con werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to struction, maintenance or removal of such sewerage mains pleas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens and other works as it, in its discretion may deem necessary en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toeand shall further be entitled to reasonable access to the said gang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onder land for the aforesaid purpose subject to any damage done worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed during the process of the construction, maintenance or re wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van moval of such sewerage mains and other works being made sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak good by the local authority. word. Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Townships Ingevolgehrtikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan. Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), the Administrator ning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie 25 van 1965), verklaar die hereby declares Bedfordview Extension 332 Township to be Administrateur hierby die dorp Bedfordview Uitbreiding 332 an approved township subject to the conditions set out in the tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorwaardes Schedule hereto. uiteengesit in die bygaande Bylae. PB PB

17 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY ROY SKELDON UNDER THE PROVISIONS DOEN DEUR ROY SKELDON INGEVOLGE DIE BE OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI PALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE NANCE, 1965, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A PLANNING EN DORPE, 1965, OM TOESTEMMING TOWNSHIP ON PORTION 972 OF THE FARM OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 972 VAN DIE ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINCE OF TRANS PLAAS ELANDSFONTEIN 90 IR, PROVINCE TRANS VAAL, HAS BEEN GRANTED VAAL, TOEGESTAAN IS 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1. STIGTINGSVOORWAARDES (1) Name (1) Naam The name of the township shall be Bedfordview Extension Die naam van die dorp is Bedfordview Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soon aangedui op Al The township shall consist of erven and a street as indi gemene Plan LG No A7898/84. cated on General Plan SG No A7898/84. (3) Strafe (3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, (a) The township owner shall form, grade and maintain the skraap en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike be streets in the township to the satisfaction of the local author stuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike bestuur ity until such time as this responsibility is taken over by the oorgeneem word: Met dien verstande dat die Administrateur authority: Provided that the Administrator shall be en geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of titled from time to time to relieve the township owner wholly geheel van die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met or partially from this obligation after reference to the local die plaaslike bestuur. authority. (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindemisse in (b) The township owner shall, at his own expense, remove die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike bestuur all obstacles from the street reserves to the satisfaction of the verwyder. local authority. (c) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepalings (c) If the township owner fails to comply with the provi van paragrawe (a) en (b) hiervan te voldoen, is die plaaslike sions of paragraphs (a) and (b) hereof the local authority bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar shall be entitled to do the work at the cost of the township te doen. owner. (4) Begtftiging (4) Endowment (a) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van ar (a) The township owner shall, in terms of section 63(1) of tikel 63(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor the Town planning and Townships Ordinance, 1965, pay to pe, 1965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur bedrae geld the local authority as endowment sums of money equal to betaal gelykstaande met 15 % van die grondwaarde van erwe 15 % of the land value of erven in the township, which in die dorp, welke bedrag deur die plaaslike bestuur aangeamount shall be used by the local authority for the construe wend moet word vir die bou van strate en/of stormwaterdrei tion of streets and/or stormwater drainage in or for the nering in of vir die dorp. township. Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings Such endowment shall be payable in accordance with the van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word. provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance. (b) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti (b) The township owner shall, in terms of the provision of kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en section 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordi Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n glonance, 1965, pay a lump sum endowment of R3 736,00 to the bale bedrag van R3 736,00 betaal welke bedrag deur die local authority for the provision of land for a cemetery and a plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging depositing site. van 'n stortingsterrein en 'zi begraafplaas. rlocal Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (c) The township owner shall, in terms of the provisions of (c) Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van arti section 63(1)(b) of the Town planning and Townships Ordi kel 63(1)(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1965, pay a lump sum endowment of R10 400,00 to Dorpe, 1965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n glo the local authority for the provision of land for a park (public bale bedrag van RIO 400,00 betaal welke bedrag deur die open space). plaaslike bestuur aangewend moet word vir die verkryging van 'n park (openbare oopruimte). Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance. Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie. (5) Disposal ofexisting Conditions oftitle All erven shall be made subject to existing conditions and (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding the following rights which shall not Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande be voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die passed on to the erven in the township. voorbehoud van die regte op minerale, maar uitgesonderd (a) "This holding is entitled to a right to convey electricity die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra by means of cables, wires or underground transmission over moet word nie:

18 3824 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Lot No 8, Primrose, held under Deed of Transfer No (a) "This holding is entitled to a right to convey electricity 19871/1938, with certain ancillary rights and subject to con by means of cables, wires or underground transmission over ditions as will more fully appear from the said Deed of Trans Lot No 8, Primrose, held under Deed of Transfer No fer." /1938, with certain ancillary rights and subject to con (b) "This holding is entitled to ditions as a right to convey electricity will more fully appear from the said Deed of Transfer.". by means of cables, wires or underground transmission over. Lot No 52, Primrose, held under Deed of Transfer No (b) "This holding is entitled to a right to convey electricity 1081/1939, with certain ancillary rights and subject to condi by means of cables, wires or underground transmission over tions as will more fully appear from the said Deed of Trans Lot No 52, Primrose, held under Deed of Transfer No fer.". 1081/1939, with certain ancillary rights and subject to condi (6) Demolition tions as ofbuildings and Structures will more fully appear from the said Deed of Transfer.". The township owner shall at his own expense cause all (6) Sloping van Geboue en Strukture existing buildings and structures situated within the building line reserves, side spaces or over common boundaries to be Die dorpseienaar moet op eie koste alle bestaande geboue demolished to the satisfaction of the local authority, when re en strukture wat binne boulynreserwes, kantruimtes of oor quired by the local authority to do so. gemeenskaplike grense gelee is, laat sloop tot bevrediging van die plaaslike bestuur wanneer die plaaslike bestuur dit 2. CONDITIONS OF TITLE vereis. 2. The erven mentioned TITELVOORWAARDES hereunder shall be subject to the conditions as indicated imposed by the Administrator in Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voorterms of the provisions of the Townplanning and Townships waardes soos aangedui, opgele deur die Administrateur inge Ordinance, volge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 4 ning en Dorpe, (1) Al[Erven (1) Alle Erwe (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgesonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisio nele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal pur poses, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of bin ne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (2) Erf1536 The erf is subject to a servitude for road purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan. On submission of a certificate from the local authority to the Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer re quired, this condition shall lapse. (c) The local authority shall be entitled to deposit tempora rily on the land adjoining the aforesaid servitude such ma terial as may be excavated by it during the course of the con struction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or re moval of such sewerage mains and other works being made good by the local authority. (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot redelike toe gang tot genoemde grond vir die voomoemde doe!, onder worpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erf1536 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir paddoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui. By die indiening van 'n sertifikaat deur die plaaslike bestuur aan die Registrateur van Aktes waarin vermeld word dat sodanige serwituut nie weer benodig word nie, venal die voorwaarde. 4 4 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME 339 BEDFORDVIEWWYSIGINGSKEMA 339 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierdie word ooreenkomstig die bepalings van artikel planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini 36(1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, strator has approved the amendment of Bedfordview Town 1965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het planning Scheme 1/1948 by the rezoning of Bedfordview Ex dat Bedfordviewdorpsaanlegskema 1/1948 gewysig word tension 332 to "Special Residential" with a density of one deur die hersonering van Bedfordview Uitbreiding 332 tot dwelling per Erf. "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per erf. e

19 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER ik Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema ir are filed with the Director of Local Government, Pretoria. word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Beand the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspec stuur, Pretoria en die Stadsklerk, Bedfordview, Sekretaris, tion at all reasonable times. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle rede This amendment is known as Bedfordview Amendment like tye. Scheme 339. Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordview wysi. gingskema 339. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 I PRETORIA AMENDMENT SCHEME 1784 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 1784 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Pretoria Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1974, by the rezoning of the Remainder of Pretoria dorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur Portion 250 of the farm Elandspoort 357 JR to "Special" for die hersonering van die Restant van Gedeelte 250 van die the purpose of a clinic/consulting room for the chemotheracertain Condit van 'n kliniek/spreekkamer vir die chemoterapeutiese behan Elandspoort 357 JR na "Spesiaal" vir die doeleindes peutic treatment of cancer patients, subject to ions. deling van kankerpasiente, onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director of Community Services, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for in word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: spection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H1784 PB 49231I1784 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 2056 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 2056 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Pretoria Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1974, by the rezoning of Portion 1 of Erf 1836, Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word deur Pretoria, to "Special" for Restricted Industry, subject to cer die hersonering van Gedeelte 1 van Ed 1836, Pretoria na thin conditions. "Spesiaal" vir Beperkte Nywerheid, onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Community Services Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Branch, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur van for inspection at all reasonable times. Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment.is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysigingskema Scheme PB 4923H2056 PB 4923H2056 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 Isdwelling MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 133 MIDDELBURG WYSIGINGSKEMA 133 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat trator has approved the amendment of Middelburg Town Middelburgdorpsbeplanningskema, 1974, gewysig word planning Scheme, 1974, by the rezoning of Erf 340, Middel deur die hersonering van Ed 340, Middelburg, na "Alge burg, to "General Residential 2" with a density of "One mene Woon 2" met 'n digtheid van "Een woonhuis per per m2". nr. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director of Community Services, word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Pretoria and the Town Clerk, Middelburg and are open for Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Mid inspection at all reasonable times. delburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

20 3826 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 This amendment is known as Middelburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Middelburgwysigingske I Scheme 133. ma 133. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 STILFONTEIN MUNICIPALITY: PROPOSED ALTE MUNISIPALITEIT STILFONTEIN: VOORGESTELDE RATION OF BOUNDARIES VERANDERING VAN GRENSE Ingevolge artikel 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Notice is hereby given in terms of section 10 of the Local stuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Government Ordinance, 1939, that the Town Council of Stil van Stilfontein 'n versoekskrif by die Administrateur inge fontein has submitted a petition to the Administrator praying dien het met die bede dat by die bevoegdhede aan horn verthat he may in the exercise of the powers conferred on him by ken by artikel 9(7) van genoemde Ordonnansie uitoefen en section 9(7) of the said Ordinance, alter the boundaries of die grense van die Munisipaliteit Stilfontein verander deur Stilfontein Municipality by the inclusion therein of the area die opneming daarin van die gebied wat in die Bylae hierby described in the Schedule hereto. omslcryf word. It shall be competent for any persons interested, within 30 Enige belanghebbende person is bevoeg om binne 30 dae days of the first publication hereof in the Provincial Gazette, na die eerste publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant to direct to the Chief Director: Section Community Services, aan die Hoofdirekteur: Tak Gemeenskapsdienste, Privaatsak Private Bag X437, Pretoria a counterpetition requesting the X437, Pretoria 'n teenpetisie te rig waarin die Administrateur Administrator to refrain from granting the said petition, versoek word om nie aan genoemde versoekskrif, in geheel either wholly or in part. of ten dele, te voldoen nie. Further particulars of the applicaton are open for inspec Verdere besonderhede van die aansoek le in die kantoor tion at the office of the Chief Director: Section Community van die Hoofdirekteur: Tak Gemeenskapsdienste, Kamer Services, Room B206A, Provincial Building, Pretorius B206A, Provinsialegebou, Pretoriusstraat, Pretoria, ter in Street, Pretoria. sae. PB PB BYLAE SCHEDULE HEROMSKRYWING VAN GRENSE VAN STILFON TEIN STADSRAAD REDEFINITION OF THE BOUNDARIES OF STILFON TEIN TOWN COUNCIL Begin by die suidwestelike baken van die Restant van Gedeelte 13, groot 293,3944 ha (Kaart LG No A882/09) van die Beginning at the southwestern beacon of the Remainder of plaas Palmietfontein 403 IP; daarvandaan noordwaarts en Portion 3, in extent 293,3944 ha (Diagram A882/09) of the ooswaarts met die grense van die genoemde Restant van Ge farm Palmietfontein 403 IP; thence northwards and east deelte 13, Gedeelte 39 (Kaart LG No A2629/60) en genoem wards along the boundaries of the said Remainder of Portion de Restant van Gedeelte 13 tot by die noordoostelike baken 13, Portion 39 (Diagram A2629/60) and the said Remainder van laasgenoemde gedeelte; daarvandaan noordwaarts en of Portion 13 to the northeastern beacon of the lastnamed noordooswaarts en suidwaarts met grense van Restant van portion; thence northwards and northeastwards and south Gedeelte 11, groat 272,7055 ha (Kaart LG No A796/23) van wards along the boundaries of Remainder of Portion 11, in die plaas Stilfontein 408 IP tot by die suidoostelike baken extent 272,7055 ha (Diagram A796/23) of the farm Stilfontein daarvan; daarvandaan algemeen suidooswaarts met die 408 IP to the southeastern beacon thereof; thence generally grense van die volgende gedeeltes van die plaas Stilfontein southeastwards along the boundaries of the following por 408 IP, Gedeelte 67 (Kaart LG No A3441/59), Gedeelte 61 tions of the farm Stilfontein 408 IP, Portion i 67 (Diagram (Kaart LG No A4621/57) en Restant van Gedeelte 2, groot A3441/59), Portion 61 (Diagram A4621/57) and Remainder 251,4335 ha (Kaart LG No A3610/13) tot by die suidoostelike of Portion 2, in extent 251,4335 ha (Diagram A3610/13) to baken van laasgenoemde gedeelte; daarvandaan noordoosthe southeastern beacon of the lastnamed portion; thence waarts met die grense van die volgende gedeeltes van die northeastwards along the boundaries of the following por plaas Wildebeestpan 442 IP, Gedeelte 4 (Kaart LG No tions of the farm Wildebeestpan 422 IP, Portion 4 (Diagram A2207/15), Gedeelte 5 (Kaart LG No A2208/15), Gedeelte 6 A2207/15), Portion 5 (Diagram A2208/15), Portion 6 (Dia (Kaart LG No A2209/15), Gedeelte 7 (Kaart A2210/15), Ge gram A2209/15), Portion 7 (Diagram A2210/15), Portion 8 deelte 8 (Kaart A2211/15) en Gedeelte 9 (Kaart LG No (Diagram A2211/15) and Portion 9 (Diagram A2212/15) to A2212/15) tot by die noordoostelike baken van laasgethe northeastern beacon of the lastnamed portion; thence noemde gedeelte; daarvandaan algemeen suidooswaarts met generally southeastwards along the boundaries of the said die grens van genoemde Gedeelte 9, Gedeelte 8, Gedeelte 7, Portion 9, Portion 8, Portion 7, Portion 6, Portion 5, Portion Gedeelte 6, Gedeelte 5, Gedeelte 4 en Gedeelte 3 (Kaart LG 4 and Portion 3 to the southeastern beacon of the lastnamed No A2206/15) tot by die suidoostelike baken van laasgeportion; thence westwards along the southern boundary of noemde gedeelte; daarvandaan weswaarts langs die suidelike the said Portion 3 and Portion 14 (Diagram A154/76) of the grens van die genoemde Gedeelte 3 en Gedeelte 14 (Kaart said farm Wildebeestpan 433 IP to the southwestern beacon A154/76) van genoemde plaas Wildebeestpan 442 IP tot by of the lastnamed portion; thence southwards along the east die suidwestelike baken van laasgenoemde gedeelte; daarern boundaries of the following portions of the farm Harte vandian suidwaarts langs die oostelike grense van die volbeestfontein 422 IP: Remainder of Portion 14, in extent gende gedeeltes van die plaas. Hartebeestfontein 422 IP: Res 214,1330 ha (Diagram A4670/24), Portion 51 (Diagram tant van Gedeelte 14, groot 214,1330 ha (Kaart A4670/24), A3311/58), the Remainder of Portion 4, in extent 689,3413 Gedeelte 51 (Kaart A3311/58), die Restant van Gedeelte 4, ha (Diagram A2753/20) and Portion 57 (Diagram A4363/62) groot 689,3413 ha (Kaart A2753/20) en Gedeelte 57 (Kaart to the southeastern beacon of the lastnamed portion; thence A4363/62) tot by die suidoostelike baken van eastwards along the northern boundary of the Remainder of gedeelte; daarvandaan ooswaarts langs die noordelike laasgenoemde' grens Portion 2, in extent 362,5957 ha (Diagram A6347/05) of the van die Restant van Gedeelte 2, groot 362,5957 ha (Kaart farm Buffelsfontein 443 IP; thence southwards along the A6347/05) van die plaas Buffelsfontein 443 IP; daarvandaan :

21 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER ik eastern boundary of the said Remainder of Portion 2 of the suidwaarts langs die oosgrens van genoemde Restant van Gegp farm Buffelsfontein 443 IP to the southeastern beacon of the deelte 2 van die plaas Buffelsfontein 443 IP tot by die suidlastnamed portion; thence generally westwards along the oostelike baken van laasgenoemde gedeelte; daarvandaan al Vaal River boundary of the following portions of the farm gemeen weswaarts met die Vaalriviergrens van die volgende Buffelsfontein 443 IP, the said Remainder of Portion 2, Re gedeeltes van die plaas Buffelsfontein 443 IP, genoemde Resmainder of Portion 3, in extent 1267,5985 ha (Diagram tant van Gedeelte 2, Restant van Gedeelte 3, groot 1267, A2770/11), Portion 8 (Diagram A145/41), Remainder of 5985 ha (Kaart LG No A2770/11), Gedeelte 8 (Kaart LG No Portion 1, in extent 156,3384 ha (Diagram Book 248 folio 46) A145/41), Restant van Gedeelte 1, groot and Portion 12 (Diagram A1179/45) to the southernmost cor 156,3384 ha (Kaartboek 248 folio 46) en Gedeelte 12 (Kaart ner of the lastnamed portion; thence northwards to the LG No A1179/45) tot by die suidelikste hoek van laasgesouthernmost beacon of the farm Mapaiskraal 441 IP (Dia noemde gedeelte; daarvandaan noordwaarts tot by die suide gram Book 117 folio 38); thence northwestwards along the likste baken van die plaas Mapaiskraal 441 IP (Kaartboek eastern boundary of the Remainder of the said Mapaiskraal 117 folio 38); daarvandaan noordweswaarts met die oostelike 441 IP, in extent 144,9119 ha, Remainder of Portion 2, in ex grens van die Restant van genoemde Mapaiskraal 441 IP, tent 120,8224 ha (Diagram A683/57) Portion 6 (Diagram groot 144,9119 ha, Restant van Gedeelte 2, groot 120,8224 A6546/82), Portion 4 (Diagram A4325/71), Portion 5 (Dia ha (Kaart A683/57) Gedeelte 6 (Kaart A6546/82), Gedeelte 4 gram A3834/72) and the Remainder of Portion 1, in extent (Kaart A4325/71), Gedeelte 5 (Kaart A3834/72) en die Res 201,3231 ha (Diagram A682/57) to the westernmost beacon tant van Gedeelte 1, groot 201,3231 ha (Kaart A682/57) tot of the lastnamed Portion; thence southwestwards along the by die westelikste baken van laasgenoemde gedeelte; daarboundaries of the following portions of the farm Zandpan vandaan suidweswaarts met die grense van die volgende ge 423 IP, Remainder of Portion 4, in extent 631,7686 ha (Dia deeltes van die plaas Zandpan 423 IP, Restant van Gedeelte gram A2401/29) and Remainder of Portion 3, in extent 4, groot 631,7686 ha (Kaart A2401/29) en Restant van Ge 777,8825 ha (Diagram A 1925/25) to the southernmost bea deelte 3, groot 777,8825 ha (Kaart A1925/25) tot by die suicon of the lastnamed portion; thence generally northwards delikste baken van Iaasgenoemde gedeelte; daarvandaan al along the boundaries of the said Remainder of Portion 3, gemeen noordwaarts met die grense van die genoemde Res Portion 9 (Diagram A517/61), the said Remainder of Portion tant van Gedeelte 3, Gedeelte 9 (Kaart A517/61), genoemde 3, Portion 2 (Diagram A3432/24) and Stilfontein Extension 4 Restant van Gedeelte 3, Gedeelte 2 (Kaart A3432/24) en Stil (General Plan A973/61) to the northwestern beacon of the fontein Uitbreiding 4 (Algemene Plan A973/61) tot by die lastnamed township; thence generally westwards along the noordwestelike baken van laasgenoemde dorp; daarvandaan southern boundary of the said Remainder of Portion 13 of algemeen weswaarts met die suidelike grens van die genoemthe farm Palmietfontein 403 IP to the southwestern beacon de Restant van Gedeelte 13 van die pleas Palmietfontein 403 thereof, the point of beginning. IP tot by die suidwestelike baken daarvan, die beginpunt. Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 RUSTENBURG/MARICO REGIONAL SERVICES RUSTENBURG/MARICOSTREEKSDIENSTERAAD: COUNCIL: DELIMITATION OF INDUSTRIAL AREAS AFBAKENING VAN NYWERHEIDSGEBIEDE EN AND CENTRAL BUSINESS AREAS SENTRALE SAKEGEBIEDE In terms of the provisions of section 9(1)(a) of the Re Ingevolge die bepalings van artikel 9(1)(a) van die Wet op gional Services Councils Act, 1985 (Act 109 of 1985), the Ad Streeksdiensterade, 1985 (Wet 109 van 1985), baken die Administrator hereby delimit the industrial areas and central ministrateur hiermee die nywerheidsgebiede en sentrale sabusiness areas of the local bodies in the Rustenburg/Marico kegebiede af van die plaaslike liggame in die Rustenburg/Ma Region as indicated on the maps which are available for in ricostreek soos aangedui op die kaarte wat by die spection at the offices of the Regional Services Councils seat Streeksdiensteraad kantore in die setel by die Munisipale at the Municipal Offices, Rustenburg, as well as the offices of Kantore te Rustenburg asook by die kantore van die Tak Ge the Community Services Branch, Provincial Building, Pre meenskapsdienste, Provinsiale Gebou, Pretoria ter insae le. toria. PB PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 WESVAAL REGIONAL SERVICES COUNCIL: DELI WESVAAL STREEKSDIENSTERAAD: AFBAKENING MITATION OF INDUSTRIAL AREAS AND CENTRAL VAN NYWERHEIDSGEBIEDE EN SENTRALE SAKE BUSINESS AREAS GEBIEDE Li In terms of the provisions of section 9(1)(a) of the Re Ingevolge die bepalings van artikel 9(1)(a) van die Wet op gional Services Councils Act, 1985 (Act 109 of 1985), the Ad Streeksdiensterade, 1985 (Wet 109 van 1985), baken die Administrator hereby delimit the industrial areas and central ministrateur hiermee die nywerheidsgebiede en sentrale sabusiness areas of the local bodies in the Wesvaal Region as kegebiede af van die plaaslike liggame in die Wesvaal Streek indicated on the maps which are available for inspection at soos aangedui op die kaarte wat by die Streeksdiensteraad the offices of the Regional Services Councils seat at the Mu kantore in die setel by die Munisipale Kantore te Klerksdorp nicipal Offices, Klerksdorp, as well as. the offices of the Com asook by die kantore van die Tak Gemeenskapsdienste, Pro munity Services Branch, Provincial Building, Pretoria. vinsiale Gebou, Pretoria ter insae 10. PB PB

22 3828 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 CORRECTION NOTICE KENNISGEWING VAN VERBETERING Delimitation and Establishment of a Regional Services Council for the Middelburg/VVitbank Area. Afbakening en Instelling van 'n Streeksdiensteraad vir die Middelburg/Witbank gebied. Administrator's Notice 1248 dated 26 August 1987 is here Administrateurskennisgewing 1248 van 26 Augustus 1987 by corrected by amending column C under the Schedule as word hiermee verbeter deur kolom C van die Bylae coos volg follows: te wysig: 1. By the substitution under the heading Municipalities for 1. Deur cinder die opskrif Munisipaliteite die woord "Kwa the word "Kwa Guga" of the word "Kwaguqa". Guga" deur die woord "Kwaguqa" te vervang. 2. By the insertion under the heading Town Committees 2. Deur under die opskrif Dorpskomitees na die woord after the word "emgwenya" of the word "Siyathuthuka". "emgwenya" die woord "Siyathuthuka" in te voeg. 3. By the insertion under the heading Local Area Commit 3. Deur onder die opskrif Plaaslike Gebiedskomitees na tees after the word "Vandijksdrift" of the word "Roossene die woord "Vandijksdirft" die woord "Roossenekal" in te kal". voeg. 4. By the substitution under the heading Management 4. Deur onder die opskrif Bestuurskomitees die woorde Committees for the words "East Dene" and "Skoongesig" of "East Dene" en "Skoongesig" onderskeidelik deur die woorthe words "Eastdene and "Schoongezicht" respectively. de "Eastdene" en "Schoongezicht" te vervang. PB PB I Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1709 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1709 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Parts of Erven 152 Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word and 157, Naturena Township to "Proposed New Roads and deur die hersonering van Dele van Erwe 152 en 157, Widenings". Naturena tot "Voorgestelde Nuwe Paaie en Verbredings". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Section Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Johan are open for inspection at all reasonable times. nesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme gingskema PB PB 4 922H1709 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1581 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1581 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 90, Melrose Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word North Township to "Business 1". deur die hersonering van Ed 90, Melrose North tot "Besigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: are open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi PB 4922H1581 gingskema PB 4922H1581 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1089 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1089 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965,

23 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER trator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1980, by the rezoning of Portion 4 of Erf 28, Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur Edenburg, to "Business 4" subject to certain conditions. die hersonering van Gedeelte 4 van Erf 28, Edenburg, tot "Besigheid 4" onderworpe aan sekere voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Community Services, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open for in word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: spection at all reasonable times. Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema PB H1089 PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 228 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 228 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Alberton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1979, by the rezoning of Erven 952, 954, 956, Albertondorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word deur 958 and 960, New Redruth Extension 1 Township and the die hersonering van Erwe 952, 954, 956, 958 en 960, New Remaining Portions of 190 and 234, Elandsfontein 108 JR, to Redruth Uitbreiding 1 en die Resterende Gedeeltes van 190 "Special" for commercial purposes, subject to conditions. en 234, Elandsfontein 108 JR, tot "Spesiaal" vir kommersiele doeleindes, onderworpe aan voorwaardes. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 228. Hierdie wysiging staan bekend as Albertonwysigingskema 228. PB 4924H228 PB 4924H228 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 191 KLERKSDORP WYSIGINGSKEMA 191 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Klerksdorp Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf 1312, Pie Klerksdorpdorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur naarsdoip Township, Klerksdorp, to "Business 1". die hersonering van Erf 1312, Pienaarsdorp, Klerksdorp, tot "Besigheid 1". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Klerksdorp and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Klerksdorp en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Klerksdorp Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Klerksdorp wysigingske Scheme 191. ma 191. PB 49217H191 PB Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1059 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1059 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1980, by the rezoning of Portion 1 of Lot 46, Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur Edenburg Township to "Business 2", Height Zone 1. die hersonering van Gedeelte 1 van Lot 46, Edenburg tot "Besigheid 2", Hoogtesone 1. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Section Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Sand for inspection at all reasonable times. ton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye.

24 3830 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandtonwysigingskema Scheme PB H1059 PB H1059 a Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1071 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1071 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1980, by the rezoning of a Part of Erf 73, Buc Sandtondorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur clench Township to "Residential 1", with a density of "One die hersonering van 'n Deel van Erf 73, Buccleuch tot "Residwelling per erf." densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Section Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Sand for inspection at all reasonable times. ton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Sandton wysigingskema Scheme PB H1071 PB H1071 I Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1870 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 1870 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Johannesburg Town bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat planning Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 1228, Al Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word bertskro on Township to "Residential 1" with a density of deur die hersonering van Erf 1228, Albertskroon tot "Resi "One dwelling per 400 m2". densieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 400 m2". Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Johan nesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Services, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme gingskema PB 4922H1870 PB 4922H1870 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember HALFWAY HOUSE & CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE & CLAYVILLE WYSIGINGSICE SCHEME 239 MA 239 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Halfway House & bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Clayville Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of Halfway House & Clayvilledorpsbeplanningskema, 1976, Erven 986 up to and including 991, Erven 998, 1007 up to and gewysig word deur die hersonering van Erwe 986 tot en met including 1013; Portions 1 up to and including 7, Portions 12, 991, Ed 998, Erwe 1007 tot en met 1013, Gedeeltes 1 tot en 15, 16, 47 up to and including 58, Portions 61 to 63, 65 of Erf met 7, Gedeeltes 12, 15, 16, 47 tot en met 58, 61 tot 63, 65; 1015; Erven 1025 up to and including 1028, 1264 to 1266, van Ed 1015; Erwe 1025 tot en met 1028, 1264 tot 1266, 1272, 1272, 1273, Clayville Extension 11 Township to "Industrial 1273, Clayville Uitbreiding 11 tot "Nywerheid 2"' Gedeeltes 2"; Portions 11 and 59 of Ed 1015, Clayville Extension en 59 van Ed 1015, Clayville Uitbreiding 11 tot "Be Township to "Existing Streets" and the Remaining Extent of staande Strate"; die Restante Gedeelte van Ed 1015, Clay Erf 1015, Clayville Extension 11 Township to "Municipal". ville Uitbreiding 11 tot "Munisipaal". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Section Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Midrand and are Talc Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Mid open for inspection at all reasonable times. rand en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Halfway House & Clayville Hierdie wysiging staan bekend as Halfway House & Clay Amendment Scheme 239. villewysigingskema 239. PB PB

25 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER La. Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987!Mr FOCHVILLE AMENDMENT SCHEME 32 FOCHVILLEWYSIGINGSICEMA 32 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, strator has approved the amendment of Fochville Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1980, by the rezoning of Erven 213, 1048 and Fochvilledorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur 3531, Fochville Township to "Business 1", Height Zone "0". die hersonering van Erwe 213, 1048 en 3531, Fochville tot "Besigheid 1", Hoogtesone "0". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Fochville and are word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: open for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Fochvile en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Fochville Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Fochville wysigingskema Scheme PB PB 49257H32 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1051 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1051 It is hereby notified in terms of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) en Dorpe, 1965, planning and Townships Ordinance, 1965, that the Admini van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning strator has approved the amendment of Sandton Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1979, by the rezoning of Ed 385, Hyde Park Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur Extension 29 to "Residential 1" with a density of "One die hersonering van Ed 385, Hyde Park Uitbreiding 29 tot dwelling per err. "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Ben woonhuis per " erf. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Executive Director: Section Community Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Services, Pretoria and the Town Clerk, Sandton and are open word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: for inspection at all reasonable times. Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk Sand ton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme PB Hierdie wysiging staan bekend as Sandtonwysigingskema PB H1051 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1011 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1011 It is hereby notified intents of section 36(1) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36(1) planning and Townships Ordinance, 1965, that the Adminis van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965, trator has approved the amendment of Randburg Townplan bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat ning Scheme, 1976, by the rezoning of Ed 720, Ferndale Randburgdorpsbeplanningskema, 1976, gewysig word deur Township to "Special" for offices, dwellingunits and a place die hersonering van Erf 720, Ferndale tot "Spesiaal" vir kanof refreshment. tore, wooneenhede en 'n verversingsplek. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Executive Director: Section Community word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Services, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en die Stadsklerk, Rand open for inspection at all reasonable times. burg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburgwysigingske Scheme ma PB PB Administrator's Notice December1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 APPLICATION FOR CLOSURE OF A PORTION OF AN UNNUMBERED PUBLIC ROAD OVER PORTION 13 OF WELGEVONDEN 215 JS: DISTRICT OF MIDDEL BURG In view of an application received from Mr S F van Wyk for the closure of a portion of an unnumbered public road AANSOEK OM SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN 'N ONGENOMMERDE OPENBARE PAD OOR GE DEELTE 13 VAN WELGEVONDEN 215 JS: DISTRIK MIDDELBURG Met die oog op 'n aansoek ontvang van mnr S F van Wyk om die shifting van 'n gedeelte van 'n ongenommerde open

26 3832 PROVINCIAL GAZE 1 I h, 2 DECEMBER 1987 over Portion 13 of Welgevonden 215 IS, the Administrator intends taking action in terms of section 29 of the Roads Ordinance, bare pad oor Gedeelte 13 van Welgevonden 215 JS, is die Administrateur van voomeme om ingevolge artikel 29 van die Padordonnansie, 1957, op to tree. Any person concerned may lodge reasons for objection Enige belanghebbende persoon kan binne dertig the vanaf against the proposed closure within thirty days of publication datum van publikasie van hierdie kennisgewing, redes vir be of this notice in writing to the Regional Engineer, Private swaar teen die voorgestelde sluiting skriftelik by die Streek Bag Xl, Totiusdal ingenieur, Privaatsak Xl, Totiusdal 0134, indien. The attention of objectors is drawn to the provisions of section 29(3) of the said Ordinance. Die aandag van beswaarmakers word op die bepalings van artikel 29(3) van gemelde Ordonnansie, gevestig. Approval: 83 dated 21 October Goedkeuring: 83 van 21 Oktober Reference: DP /24/W10. Verwysing: DP /24/W10. 4 Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 ACCESS ROADS: DISTRICT OF VEREENIGING TOEGANGSPAAIE: DISTRIK VEREENIGING In terms of section 48(1)(a) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 48(1)(a) van die Padordonnansie, 1957, the Administrator hereby declares that access roads with verklaar die Administrateur hierby dat toegangspaaie met widths, varying from 16 metres to 106 metres, exist over the breedtes wat wissel van 16 meter tot 106 meter, bestaan oor properties as indicated on the subjoined sketch plan which al die eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplan wat so indicates the general direction and situation of the said ac ook die algemene rigting en ligging van gemelde toecess roads. gangspaaie aandui. In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word by declared that the land taken up by the said road adjust hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in ment, is physically demarcated. beslag geneem is, fisies afgebaken is. Approval: 2447(0) dated 2 December Goedkeuring: 2447(0) van 2 Desember Reference: DP / (Vol 6). Verwysing: DP /22/1113 (Vol 6). 4 :. LOCHVAAL PIN 37 T.P PIN. 14 \ PTN. 76 PIN. 25 KAALPLAATS 577 I.Q. IrTairativati : PTN Z z 44 ' / :5 cr 447 z m t T.P LOCHVAAL %IL Nt. 4634L.W.S1111. rae...prirw VAAL DAM "1 MIRAVAAL A.H. KAALPLAATS 577 I.Q. 5 4 T.P \\ *.t? PTN REM PTN. 22 REFERENCE VERWYSING REM. 5 4 ACCESS ROADS DECLARED WITH TOEGANGSPAAIE VER KLAAR MET WIDTHS VARYING FROM 16 m BREEDTES WAT WISSEL VAN TO 106m 16m TOT 106m EXISTING ROADS BESTAANDE PAA I E 41

27 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER a Administrator's Notice December 1987 Administrateurskennisgewing Desember 1987 ACCESS ROAD: DISTRICT OF RUSTENBURG TOEGANGSPAD: DISTRIK RUSTENBURG In terms of section 48(1)(a) of the Roads Ordinance, 1957, Kragtens artikel 48(1)(a) van die Padordonnansie, 1957, the Administrator hereby declares that an access road with verklaar die Administrateur hierby dat 'n toegangspad met widths, varying from 7,3 metres to 8 metres, exists over the breedtes wat wissel van 7,3 meter tot 8 meter, bestaan oor die properties as indicated on the subjoined sketch plan which al eiendomme coos aangedui op bygaande sketsplan wat ook so indicates the general direction and situation of the said ac die algemene rigting en ligging van gemelde toegangspad met cess with appropriate co ordinates of boundary beacons. toepaslike koordinate van grensbakens aandui. In terms of section 5A(3) of the said Ordinance, it is here Kragtens artikel 5A(3) van gemelde Ordonnansie, word by declared that the land taken up by the said road adjust hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde padreeling in ment, is physically demarcated and that plan 915 indicating beslag geneem is, fisies afgebaken is en dat plan 915 wat sosuch land is available for inspection by any interested person danige grond aandui, by die kantoor van die Streekingenieur, at the office of the Regional Engineer, Roads Branch, Tak Paaie, Watervallaan, Rustenburg ter insae vir enige be Waterval Avenue, Rustenburg.. langhebbende persoon beskikbaar is. _ ECR 0281(0) of 3 February 1987 UKB 0281(0) van 3 Februarie 1987 Reference: DP /24/Z2 Vol 3 Verwysing: DP /24/Z2 Vol 3 p.... Lt L3 4 GEO 0 0: R1 R2 R3 FIj " GEO t."? a 0.J6L ZANDFONTEIN 386 JQ L4 GEO 57 zem. THUNGELA 388 J RS o. Rd. vls...a.4. D 1ST. RUSTENBURG../ DIE F;GUUR: LIL7, 126 RI. STEL VOOR 'n TOEGANGSPAD SOOS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLAN 915 THE FIGURE: LIL7, R6RI. REPRESENTS AN ACCESS ROAD AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLAN 915 KO ORD INATELYS/CO ORDINATE LIST. Lo27. Konst/Const:Ya 0.00 X LI L R L L R , L R R L R RI L VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAD."'Isir EXISTING ROAD General Notices Algemene Kennisgewings NOTICE 1111 OF 1987 KENNISGEWING 1111 VAN 1987 The Executive Director: Community Services hereby gives Die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskapsdienste gee notice, in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965), that ap Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordon plications to establish the townships mentioned in the annex nansie 25 van 1965), kennis dat aansoeke om die stigting van ure hereto, have been received. die dorpe gemeld in die bylae hierby, ontvang is.

28 3834 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Further particulars of these applications are open for in Verdere besonderhede van hierdie aansoeke 16 ter insae in spection at the office of the Executive Director: Community die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Services, Thirteenth Floor, Merino Building, do Pretorius dienste, Dertiende Verdieping, Merino Gebou, h/v Pre a and Bosman Streets, Pretoria. Any objections to or represen toriusen Bosmanstrate, Pretoria. Enige beswaar teen of vertations in regard to the applications shall be submitted to the toe in verband met die aansoeke moet to eniger tyd binne 'n Provincial Secretary, in writing and in duplicate, at the above tydperk van 8 weke vanaf 25 November 1987, skriftelik en in address or Private Bag X437, Pretoria, 0001, at any time duplikaat, aan die Provinsiale Sekretaris by bovermelde within a period of 8 weeks from 25 November aches of Privaatsak X437, Pretoria, 0001, voorgele word. 21A(D7)/870914B 21A(D7)/870914B BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Lone Hill Uitbreiding 11. Name of township: Lone Hill Extention 11 Naam van aansoekdoener: Joseph Swartzberg. Name of applicant: Joseph Swartzberg Aantal erwe: Residensieel 1: 7 "Spesiaal" vir 'n aftree dor Number of erven: Residential 1: 7 "Special" for a retire pie en aanverwante gebruik insluitende aaneengeskakelde en mein village and ancillary facilities including attached and de losstaande wooneenhede, kombuise, eetkamers vir die uit tached dwelling units, kitchens, dining rooms for the sole use sluitlik gebruik deur inwoners en gaste, speletjie en stokperd of residents and guests, games and hobby rooms, a frail can kamers, 'n sentrum vir die versorging van verswaktes en 'n centre and clinic for the use of residents only, a doctors con kliniek vir gebruik deur inwoners, 'n doktersprekamer en 'n suiting room and a shop for the use of the residents only: 1 winkel vir die uitsluitlike gebruik deur inwoners: 1 Privaat Private Open Space: 2 Oop Ruimte: 2. Description of land: Portion 2 of the farm Lone Hill HR. Beskrywing van grond: Gedeelte 2 van die pleas Lone Hill IIR. Situation: North of and abuts portion 1 of the farm Lone Hill 1IR and West of and abuts Leeukop Prison. Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the above township. Referencevertensies No: PB ANNEXURE Name of township: Rivonia Extension 19. Name of applicant: Stephanus Salomon Mellis, Shelly Ann Teresia Deetlefs and George Gordon Richard Mellis. Number of erven: Business 4: 2. Description of land: Portions 108 and 186 (portions of Portion 51) of the farm Rietfontein 2IR. Situation: South of and abuts Rivonia Township and East of and abuts Rivonia Extension 17. Remarks: This notice supersedes all previous notices for the township Rivonia Extension 19. Reference No: PB Ligging: Noord van en grens aan gedeelte 1 van die plaas Lone Hill 11R en Wes van en grens aan Leeukopgevangenis. Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advir bogemelde dorp. Verwysingsnommer: PB BYLAE Naam van dorp: Rivonia Uitbreiding 19. Naam van aansoekdoener: Mellis, Shelly Ann Teresia Deetlefs en George Gordon Richards Mellis. Aantal erwe: Besigheid 4: 2. Beskrywing van grond: Gedeeltes 108 en 186 (gedeeltes van Gedeelte 51) van die pleas Rietfontein 21R. Ligging: Suid van en grens aan Rivonia Dorp en Oos van en grens aan Rivonia Uitbreiding 17. Opmerkings: Hierdie kennisgewing vervang alle vorige kennisgewings vir die dorp Rivonia Uitbreiding 19. Verwysingsnommer: PB ANNEXURE BYLAE Name of township: Lakefield Extention 32. Naam van dorp: Lakefield Uitbreiding 32. Name of applicant: Caroline Family Properties CC. Naam van aansoekdoener: Caroline Family Properties CC. Number of erven: Residential 2: 2. Aantal erwe: Residensieel 2: 2. Description of land: Portion 364 (a portion of portion 57) Beskrywing van grond: Gedeelte 364 ('n gedeelte van geof the farm Kleinfontein 67 IR. deelte 57) van die plaas Kleinfontein 67 IR. Situation: East of and abuts Sunny Road South of and Ligging: Oos van en grens aan Sunnyweg Suid van en grens abuts Lakefield Extension 23. aan Lakefield Uitbreiding 23. Remarks: This Advertisement supersedes all previous ad Opmerkings: Hierdie kennisgewing vervang alle vorige vertisements for the above township. kennisgewings vir die dorp Lakefield Uitbreiding Reference No: PB Verwysingsnommer: PB

29 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER NOTICE 1113 OF 1987 KENNISGEWING 1113 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK STADSRAAD VAN KEMPTONPARK KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 1/433 KEMPTONPARK WYSIGINGSKEMA 1/433 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORSBEPLANNINGSKEMA INGVOLGE ARTI 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS KEL 56(2)(aP) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) The Town Council of Kempton Park hereby gives notice in Die Stadsraad van Kemtonpark gee hiermee ingevolge arterms of section 56(2)(a) of the Town planning and Town tikel 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 1986, that messrs Proper Ventures (Pty) Dorpe, 1986, kennis dat Proper Ventures (Edms) Beperk Limited of PO Box 3255, Kempton Park, has applied for the van Posbus 3255, Kemptonpark, aansoek gedoen het om wy amendment of the Town planning Scheme known as Kemp siging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Kemp ton Park Townplanning Scheme, 1 of 1952, by the rezoning tonparkse Dorpsbeplanningskema, 1 van 1952, deur die her of Ed 419, Glenmarais Township, from "Public Garage" to sonering van Ed 419, dorp Glenmarais van "Openbare Ga "Special" for shops and offices. rage" na "Spesiaal" vir winkels en kantore. r p Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 160, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park, for a 160, Stadhuis, Margaretlaan, Kemptonpark, vir 'n tydperk period of 28 days from 25 November van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 13, Kempton Park, within a period of 28 days from 25 November S J BENADIE Acting Town Clerk Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftelik by.of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kemptonpark, ingedien of gerig word. S J BENADIE Waamemende Stadsklerk Town Hall Stadhuis Margaret Avenue Margaretlaan (PO Box 13) (Posbus 13) Kempton Park Kemtonpark. 25 November November 1987 Notice 100/1987 Kennisgewing 100/1987 NOTICE 1114 OF 1987 KENNISGEWING 1114 VAN 1987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/391 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/391 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) L I, Cyril Couling Veysie, being the owner of Erf 3/197, New Ek, Cyril Couling Veysie, synde die eienaar van Erf 3/197, Era Extension 1, hereby give notice in terms of section New Era Uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Springs Town Council for the Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Springs Stadsraad aansoek amendment of the town planning scheme known as Springs gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Town planning Scheme 48, by the rezoning of the property bekend as Springs dorpsbeplanningskema 48, deur die herso described above, from "Special" for industrial purposes to nering van die eiendom hierbo beskryf, van "Spesiaal" vir "Special" for industrial purposes and a restaurant. nywerheidsdoeleindes tot "Spesiaal" vir nywerheidsdoel eindes en 'n restaurant. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Springs, for a period of 28 days from 25 November sentrum, Springs, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 Novem ber 1987.

30 3836 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address within a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 the vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres ingedien of gerig word. Address of owner: C C Veysie, PO Box 170, Springs Adres van eienaar: C C Veysie, Posbus 170, Springs NOTICE 1115 OF 1987 KENNISGEWING 1115 VAN 1987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/388 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/388 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, A P & G Borrageiro, being the owner of Erf 1153, Struhenvale, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of Ek, A P & G Borrageiro, synde die eienaar van Erf 1153, the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Strubenvale, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van have applied to the Springs Town Council for the amendment die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken of the town planning scheme known as Springs Town plan nis dat ek by die Springs Stadsraad aansoek gedoen het om ning Scheme 1/1948, by the rezoning of the property de die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as scribed above, situated at 7 Ermelo Road, Strubenvale, from Springsdorpsbeplanningskema 1/1948, deur die hersonering "General Business" with a coverage of 70 % to "General van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Ermeloweg 7, Stru Business" with a coverage of 90 %. benvale, van "Algemene Besigheid" met 'n dekking van 70 % tot "Algemene Besigheid" met 'n dekking van 90 %. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Centre, Room 204, for a period of 28 days from 25 November wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger sentrum. Kamer 204, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 45, Springs, within a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Springs, ingedien of gerig word. Address of owner: 9 Tolbach Street, Strubenvale, Springs Adres van eienaar: Tulbachstraat 9, Strubenvale, Springs NOTICE 1116 OF 1987 KENNISGEWING 1116 VAN 1987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/396 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/396 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIB 15 VAN 1986) I, M S Kajee, being the owner of Ed 826, Bakerton Fatten Ek, M S Kajee, synde die eienaar van Ed 826, Bakerton sion 4, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of Uitbreiding 4, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kenhave applied to the Springs Town Council for the amendment nis dat ek by die Springs Stadsraad aansoek gedoen het om of the town planning scheme known as Springi Townplan die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as ning Scheme 1/1948, by the rezoning of the property de Springs dorpsbeplanningskema 1/1948, deur die hersonering scribed above, situated at No 8 Narmada Road, Bakerton van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Narmadaweg 8, Extension 4, from "Special" for commercial purposes to Bakerton Uitbreiding 4, van "Spesiaal" vir kommersiele a "Special" for workshop, panelbeating, spray painting and doeleindes tot "Spesiaal" vir werkswinkel, paneelklopwerk, selling of vehicles. spuitverfwerk en verkoop van voertuie.

31 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wane kantoornre by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Room 204, for a period of 28 days from 25 November sentrum, Kamer 204, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 45, Springs, within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, period of 28 days from 2 December Springs, ingedien of gerig word. Address of owner: PO Box 765, Bronkhorstspruit Adres van eienaar: Posbus 765, Bronkhorstspruit NOTICE 1117 OF 1987 KENNISGEWING 1117 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1065 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 1065 APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF A TOWN AANSOEK OM DIE WYSIGING VAN 'N DORPS PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) I, Frederick Edmund Pohl authorized agent of the owner of Erf 154, Die Hoewes Extension 47 hereby give notice in Ek, Frederick Edmund Pohl, gemagtigde agent van die terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and eienaar van Erf 154, Die Hoewes X 47, gee hiermee inge Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbehave applied to the City Council of Verwoerdburg for the planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis amendment of the town planning scheme in operation known dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen as Pretoria Region Town planning Scheme, 1960, by the re het om die wysiging Van die dorpsbeplanningskema in wer zoning of the property described above, situated in West king bekend as Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 1960, deur Avenue, Verwoerdburg from "Special" for offices to die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled to "Special" for offices by the addition of an Annexure to the Westlaan, Verwoerdburg van "Spesiaal" vir kantore tot Scheme whereby the decreased FSR will be incorporated. "Spesiaal" vir kantore met die byvoeging van 'n Bylae wat Particulars of the application will lie for inspection during die verminderde VRV sal inkorporeer. normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Council of Verwoerdburg, for the period of 28 days from 25 wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads November raad van Verwoerdburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Secretary Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet ne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifteat the above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within a period of 28 days from 25 November Ilk by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: F Pohl and Partners, Room Adres van Gemagtigde Agent: F Pohl en Vennote, Kamer Illi305, Lougardia Building, Hendrik Verwoerd Drive, Ver 305, Lougardiagebou, Hendrik Verwoerdrylaan, Verwoerdburgstad, PO Box 7036, Hennopsmeer woerdburgstad, Posbus 7036, Hennopsmeer NOTICE 1118 OF 1987 KENNISGEWING 1118 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 3050 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 3050 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM DIE WYSI GING VAN 'N INGE VOLGE ARTIKEL DORPSBEPLANNINGSKEMADIE 56(1)(b)(i) VAN DONNAN OR SIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (OR DONNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Frederick Edmund Pohl, synde die gemagtigde agent I, Frederick Edmund Pohl authorized agent of the owner van die eienaar van Restant van Gedeelte 58 van die plaas of Remainder of Portion 58 of the farm The Willows 340 J.R. The Willows 340 JR gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pre van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die toria for the amendment of the town planning scheme in op dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria dorps eration known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eienthe rezoning of the property described above, situated south dom hierbo beskryf, gelee suid van Rossouwlaan, oos van of Rossouw Avenue, east of Swaardlelie Avenue, north of Swaardlelielaan, noord van Die Wilgers Uitbreiding 1 en wes Die Wilgers Extension 1 and west of Portion 42 of the farm van Gedeelte 42 van die plaas "The Willows 340 J.R." van The Willows from Agriculatural without a density to Landbou sonder 'n digtheid tot "Spesiaal" vir wooneenhede "Special" for residential units for persons 55 years and older. vir person van 55 jaar en ouer.

32 ' dition 3838 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, at the wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, above address or at PO Box 440, Pretoria, 0001 within a Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Preperiod of 28 days from 25 November toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk, at the above address or at PO Box 440, Pretoria, binne 'n tydperk van dae vanaf 25 November 1987 skrifte within a period of 28 days from 25 November lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: F Pohl and Partners, Room 305, Lougardia Building, Hendrik Verwoerd Drive, Ver Adres van Gemagtigde Agent: F Pohl en Vennote, Kamer woerdburgstad, PO Box 7036, Hennopsmeer , Lougardiagebou, Hendrik Verwoerdrylaan, Ver woerdburgstad, Posbus 7036, Hennopsmeer NOTICE 1119 OF 1987 KENNISGEWING 1119 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3036 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3036 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Jacobus Eksteen Vorster, being the authorized agent of the owner of Portion 1 of Erf 167, Hatfield, hereby give no Ek, Jacobus Eksteen Vorster, synde die gemagtigde agent tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 167, Hatfield, gee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Council of Pretoria for the amendment of the townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads scheme known as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by raad van Pretoria aansoek gedoen.het om die wysiging van the rezoning of the property described above, situated direct die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria dorps ly east and adjacent to Hilda Street between Park Street in beplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eienthe north and Burnett Street in the south, Hatfield, Pretoria, dom hierbo beskryf, gelee aangrensend aan en direk oos van from "General Business" to "General Business" with the ad Hildastraat tussen Parkstraat aan die noorde en Burnettof an Annexure with regard to the proposed increase straat aan die snide. Hatfield, Pretoria, van "Algemene Bein FSR and coverage of the erf. sigheid" tot "Algemene Besigheid" met die byvoeging van 'n Bylae ten opsigte van voorgestelde Particulars of the application will lie for inspection during verhoging in VRV endekking normal office hours at the offices of the op erf. City Secretary, Room 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Pretoria, for the period of 28 days from 25 November wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre Objections to or representations in respect of the applica toria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftewithin a period of 28 days from 25 November lik by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, ingedien of gerig word. 4 Address of owner: 500 Standard Plaza, 440 Hilda Street, Adres van eienaar: Standard Plaza 500, Hatfield Hildastraat 440, PO Box 11186, Brooklyn Hatfield Posbus 11186, Brooklyn NOTICE 1120 OF 1987 KENNISGEWING 1120 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1064 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1064 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Frederick Edmund Pohl being the authorized agent of the owner of Erf Ek, Frederick Edmund Pohl, synde die gemagtigde agent 2025, Wierdapark Extension 2, hereby give van die eienaar van Erf 2025, notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Wierdapark Uitbreiding 2, gee Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op have applied to the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Town Council of Verwoerdburg for the amendment of townplanning scheme known as 'mad van Verwoerdburg aansoek gedoen het om die wysiging Pretoria Region Townplanning van die dorpsbeplanningskema bekend as Scheme, 1960, by the Pretoriastreekrezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1960, deur die hersonering van die above, situated on the north eastern corner of the crossing eiendom hierbo beskryf, gelee op die noordoostelike hoek Wolseley Avenue and Reddersburg Street, from "Special" van die 'cruising Wolseleylaan en Reddersburgstraat van

33 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER I 11) for shops, offices and professional suites to "Special" for shops, offices and professional rooms by' the addition of an Annexure to the scheme regarding the relaxing of the building line restrictions and parking requirements. "Spesiaal" vir winkels, kantore en professionele kamers tot "Spesiaal" vir winkels, kantore en professionele kamers met die byvoeging van 'n Bylae wat die verslapping van boulyne en parkeervereistes omskryf. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Council of Verwoerdburg, for the period of 28 days from 25 raad van Verwoerdburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet. tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk, at the above address or at PO Box 14013, Verwoerd Ilk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus burg 0140, within a period of 28 days from 25 November 14013, Verwoerdburg 0140, ingedien of gerig word Address of applicant: F Pohl and Partners, PO Box 7036; Adres van applikant: F Pohl en Vennote, Posbus 7036, Hennopsmeer Hennopsmeer NOTICE 1121 OF 1987 KENNISGEWING 1121 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1070 PRETORIASTREEKWYSIGINGSKEMA 1070 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Jacobus Eksteen Vorster, being the authorized agent of the owner of the township Rooihuiskraal Extension 25, here Ek, Jacobus Eksteen Vorster, synde die gemagtigde agent by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town van die eienaar van die dorp Rooihuiskraal Uitbreiding 25, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan to the Town Council of Verwoerdburg for the amendment of sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986; kennis dat ek by die the town planning scheme known as Pretoria Region Town Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen het om die wyplanning Scheme 1, 1960, by the amendnient of the condi siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria tions relating to the coverage of the property described streekdorpsbeplanningskema 1, 1960, deur die wysiging van above, situated west of the Ben Schoeman Highway (P1581) die voorwaardes met betrekking tot die dekking van die eienand south of the Danie Joubert Highway (141/21). dom hierbo beskryf, gelee wes van die Ben Schoeman Snel weg (P1581) en suide van die Danie Joubert Snelweg Particulars of the application will lie for inspection during (N1/21). normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Council of Verwoerdburg, PO Box 14013, Verwoerdburg wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads 0140, for the period of 28 days from 25 November raad van Verwoerdburg, Posbus 14013, Verwoerdburg 0140, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk, at the above address or at F Pohl and Partners, pc) binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Box 7036, Hennopsmeer 0046, within a period of 28 days lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by F Pohl from 25 November en Vennote, Posbus 7036, Hennopsmeer 0046, ingedien of gerig word. Address of owner: Parker Ellis (fly) Limited do F Pohl Adres van eienaar: Parker Ellis (Edms) Beperk p/a F Pohl and Partners, PO Box 7036, Hennopsmeer en Vennote, Posbus 7036, Hennopsmeer NOTICE 122 OF 1987 KENNISGEWING 1122 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN VEREENIGING KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA... The Town Council of Vereeniging hereby gives notice in Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge artiterms of section 28(1)(a) of the Townplanning and Town kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont town planning scheme, to be known as Vereeniging Amend werpdorpsbeplanningskema bekend to staan as Vereenigingment Scheme 1/359, has been prepared by it. wysigingskema 1/359 deur hom opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposals: voorstelle: (a) The rezoning of Portion 3 of Erf 698, RustterVaal (a) Die hersonering van Gedeelte 3 van die Erf 698, Rust

34 3840 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 from "Special for parking of vehicles and for loading and off tervaal, vanaf "Spesiaal vir die parkering van voertuie en loading facilities" to "Special for commercial and/or business vir lath en aflaaifasiliteite" na "Spesiaal vir handels en/of purposes.". besigheidsdoeleindes.". The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 18 ter insae gedurende kantoorure by fice hours at the office of the Town Secretary, Room 1, Mu die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1, Munisipale nicipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereeniging, for a Kantoor, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir 'n tydperk van period of 28 days from 25 November dae van 25 November Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Se binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftecretary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging lik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by 1930, within a period of 28 days from 25 November Posbus 35, Vereeniging 1930, ingedien of gerig word. J J ROODT J.1 ROODT Town Clerk Stadsklerk Notice 172/1987 Kennisgewing 172/ NOTICE 1123 OF 1987 KENNISGEWING 1123 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2110 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2110 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) 1, Peter Johan Dacomb being the authorized agent of the owner of Lot 198 Rosebank Registration Division I.R. Ek, Peter John Dacomb synde die gemagtigde agent van Transvaal, hereby give notice in terms of Section 56(1)(b)(i) eie eienaar van Lot 198 Rosebank Dorp Registrasie Afdeling of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I I.R. Transvaal gee hiermee ingevolge Artikel 56(1)(b)(i) van have applied to the Johannesburg City Council for the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken amendment of the town planning scheme known as Johan nis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek genesburg Town planning Scheme, 1979, for the rezoning of doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be the property described above, situated between Bath Ave kend as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur nue, Tyrwhitt Avenue, Cradock Avenue and Baker Street die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled tussen from "Business 1" to "Business 1" subject to certain condi Bathlaan, Tyrwhittlaan, Cradocklaan en Bakerstraat van tions. "Besigheid 1" tot "Besigheid 1" onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7e Verdieping, Burgersentrum, period of 28 days from 25 November Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applicalion must be lodged with or made in writing to the Director Besware teen of of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamlik by of tot die Direkteur van binne in tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftefontein 2017 within a period of 28 days from Beplanning by bovermelde 25 November adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. Address of owner: do Pheiffer Marais Incorporated, PO Adres van eienaar: p/a Pheiffer Marais Ingelyf, Posbus Box 2790, Randburg , Randburg NOTICE 1124 OF 1987 KENNISGEWING 1124 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3067 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3067 I, Danie Hoffmann Booysen being the authorized agent of Ek, Danie Hoffmann Booysen synde die gemagtigde agent the owner of Portion 1 of Erf 1827, Pretoria hereby gives no van Gedeelte 1 van Erf 1827, Pretoria gee hiermee ingevolge, tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria Council of Pretoria for the amendment of the townplanning aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps scheme known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by beplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanningske the rezoning of the property described above, situated on the ma, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo be corner of Souter a:id Retief Streets from "General Residen skryf, gelee op die hoek van Souter en Retiefstrate van "Al tial" to "Special" for restricted industrial purposes. gemene Woon" tot "Spesiaal" vir Beperkte. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van, die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, WesBlok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 25th November toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987.

35 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet SI tion must be lodged with or made in writing to the City Se binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, lik by of tot die Stadsekretaris 'by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 25th November Posbus 440, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word. Address of owner: do Vlietstra & Booysen, 228 Adres van eienaar: p/a Vlietstra & Booysen, 228 Queenswood Galleries, Queenswood Queenswood Galleries, Queenswood NOTICE 1126 OF 1987 KENNISGEWING 1126 VAN 1987 ICLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 219 ICLERKSDORPWYSIGINGSKEMA 219 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) IIII, Petrus Lafras van der Walt, being the authorized agent of the owner of Erf 383 and Erf 284, New Town, Klerksdorp, Ek, Petrus Lafras van der Walt, synde die gemagtigde hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the agent van die eienaar van Erwe 383 en 384, Nuwe Dorp Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have Klerksdorp, gee hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die applied to the Klerksdorp Town Council for the amendment Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis of the townplanning scheme known as Klerksdorp Town dat ek by die Klerksdorp Stadsraad aansoek gedoen het om planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property de die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as scribed above, situated Ed 383 and Erf 384, Park Street, Klerksdorp dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersone Klerksdorp, from "Residential 4" to "Business 1". ring van die eiendom hierbo beskryf, gelee to Erf 383 en Ed 384, Parkstraat, Klerksdorp, van "Residensieel 4" tot "Be Particulars of the application will lie for inspection during sigheid 1". normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 211, 1st Floor, Burgersentrum, Pretoria Street, Klerksdorp, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gefor a period of 28 days from 25 November wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 211, le Vloer, Burgersentrum, Pretoriastraat, Klerksdorp, Objections to or representations in respect of the applica vir '11 tydperk van 28 dae vanaf 25 November tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk Development at the above address or at PO Box 99, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Klerksdorp 2570, within a period of 28 days from 25 Novem lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus ber , Klerksdorp 2570, ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Conradie Muller, Van Adres van gemagtigde agent: Conradie, Muller, Van Rooyen and Partners, PO Box 243, Florida Rooyen en Vennote, Posbus 243, Florida NOTICE 1127 OF 1987 KENNISGWING 1127 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF NIGEL STADSRAAD VAN NIGEL NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(2)(a) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS TIKEL 56(2)(a) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) NOTICE 93 OF 1987: AMENDMENT SCHEME 79 KENNISGEWING 93 VAN 1987: WYSIGINGSKEMA 79 The Town Council of Nigel hereby gives notice in terms of Die Stadsraad van Nigel gee hiermee ingevolge artikel section 56(2)(a) of the Town planning and Townships Ordi 56(2)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor nance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Mon Zuck of PO pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat Aron Zuck Box 402, Nigel 1490 has applied for the amendment of the van Posbus 402, Nigel 1490 aansoek gedoen het om wysiging town planning scheme known as Amendment Scheme 79 by van die dorpsbeplanningskema bekend as Wysigingskema 79 the rezoning of Erven 305, 306, 307 and 308, Nigel from deur die hersonering van Erwe 305, 306, 307 en 308, Nigel "Business 4" to "Business 1" and "Parking" and Ed van "Besigheid 4" na "Besigheid 1" en "Parkering" en Erf RE/1/304, Nigel from "Special" to "Business 1" and "Park RE/1/304, Nigel van "Spesiaal" na "Besigheid 1" en "Par ing". kering". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Mu normal office hours at the office of the Town Secretary, Mu nisipale Kantore, Kamer 100, Hendrik Verwoerdstraat 145,

36 3842 PROVINCIAL GAZE I t h, 2DECEMBER 1987 nicipal Offices, Room 100, for a period of 28 (twentyeight) Nigel 1490 vir 'n tydperk van 28 (agt entwintig) dae vanaf 25 days from 25 November november Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town Sec binne 'n tydperk van 28 (agten twintig) dae vanaf 25 Novem retary at the above address or at PO Box 23, Nigel 1490 with ber 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde in a period of 28 (twenty eight) days from 25 November adres ofby Posbus 23, Nigel ingedien of gerig word. P M WAGENER Town Clerk Municipal Offices Munisipale Kantore PO Box 23 Posbus 23 Nigel Nigel November November 1987 Notice No 93/1987 Kennisgewing No 93/1987 P M WAGENER Stadsklerk 04 NOTICE 1129 OF 1987 ICENNISGEWING 1129 VAN 1987 CITY OF JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG (AMENDMENT SCHEME 2031) (WYSIGINGSKEMA 2031) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge arterms of section 28(1)(a) read with Section 55 of the Town tikel 28(1)(a), gelees tesame met artikel 55, van die Ordonplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie ) that a draft Town planning Scheme, Scheme 2031 has van 1986) kennis dat by 'n Ontwerpdorpsbeplanningskema, been prepared by it. skema 2031 opgestel het. PROPOSED AMENDMENT TO JOHANNESBURG VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE JOHANNES TOWN PLANNING SCHEME BURGSEDORPSBEPLANNINGSICEMA a 111 This scheme will be an Amendment Scheme and contains Hierdie skema is 'n wysigingskema en dit bevat die vol the following proposals: gende voorstelle: Om Erf 1978, Eldoradopark sodanige doeleindes wat die Administrateur uitbreiding 1, van Spesiaal vir na oorleg met die Dorperaad en die Stadsraad mag toelaat, na Inrigting te hersoneer. Die uitwerking is om 'n dagsorghospitaal toe te laat. Die ontwerpskema is vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 gedurende gewone kantoorure ter insae in die kantoor van die Stadsklerk, p/a die Beplanningsafdeling, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, Johan nesburg. To rezone Erf 1978 Eldorado Park Extension 1 Township from Special for such purposes as the Administrator may per mit after reference to the Townships Board and the City Council to Institutional. The effect is to permit a day care hospital. The draft scheme will lie for inspection during normal offlee hours at the office of the Town Clerk, c/o The Planning Department, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of 28 days from 25 November Objections to or representations in respect of the scheme Beswaar teen of vertoe in verband met die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte the above address or at PO Box 1049, Johannesburg within a lik aan die Stadsklerk by bogenoemde adres of aan Posbus period of 28 days from 25 November , Johannesburg, gerig word. NOTICE 1130 OF 1987 KENNISGEWING 1130 VAN 1987 AMENDMENT SCHEME 1/387 WYSIGINGSKEMA 1/387 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF 10ENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(0 VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Eugene Andre Marais, of Gillespie, Archibald & Part Ek, Eugene Andre Marais, van Gillespie, Archibald en ners (Benoni), being the authorized agent of the owner of Erf Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die eie

37 I , PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Rynfield Township hereby give notice in terms of sec naar van Ed 329, Rynfield Dorp gee hiermee ingevolge arti tion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordi kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1986, that I have applied to the Benoni Town Council Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Benoni aanfor the amendment of the town planning scheme known as soek gedoen het om die wysiging van die dorps Benoni Townplanning Scheme 1, 1947, by the rezoning of beplanningskema bekend as Benoni dorpsbeplanningskema the property described above, situated on Shorten Street, 1, 1947, deur die hersonering van die eiendom hierbo be Rynfield, from "Special Residential" with a density of one skryf, gelee to Shortenstraat, Rynfield, Benoni van "Spesiale dwelling per erf to "Special Residential" with a density of Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per erf tot "Speone dwelling per square metres. siale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per m2. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Adminis Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Adminitration Building, Elston Avenue, Benoni, for the period of 28 strasie Gebou, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae days from 25 November vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at Private Bag X014, Benoni lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri 1500, within a period of 28 days from 25 November vaatsak X014, Benoni 1500, ingedien of gerig word. Address of owner: care of Gillespie, Archibald & Partners, Adres van eienaar: Per adres Gillespie, Archibald en yen PO Box 589, Benoni note, Posbus 589, Benoni NOTICE 1131 OF 1987 KENNISGEWING 1131 VAN 1987 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/388 BENONIWYSIGINGSKEMA 1/388 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN T1KEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Eugene Andre Marais, of Gillespie, Archibald & Part Ek, Eugene Andre Marais, van Gillespie, Archibald en ners (Benoni), being the authorized agent of the owner of Erf Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die eie 1697, Rynfleld Township, hereby give notice in terms of sec naar van Ed 1697, Rynfield Dorp, gee hiermee ingevolge artion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordi tikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 1986, that I have applied to the Benoni Town Council Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Benoni aan for the amendment of the town planning scheme known as soek gedoen het om die wysiging van die dorps Benoni Town planning Scheme 1, 1947, by the rezoning of beplanningskema bekend as Benoni dorpsbeplanningskema the property described above, situated on the corner of Miles 1, 1947, deur die hersonering van die eiendom hierbo be Sharp Street and Kuper Street, Rynfield from "Special Resi skryf, gelee op die hoek van Miles Sharp en Kuperstraat, dential" with a density of one dwelling per erf to "Special Rynfleld, Benoni van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 Residential" with a density of one dwelling per square woonhuis per erf tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van 1 metres. woonhuis per m2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Adminis wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Adminitration Building, Elston Avenue, Benoni, for the period of 28 strasie Gebou, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae days from 25 November vanaf 25 November L Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X014, Benoni, 1500 within a period of 28 days from 25 November Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Ilk by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pri vaatsak X014, Benoni, 1500 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: Per adres Gillespie, Archibald en Ven Address of owner: Care of Gillespie, Archibald & Part note, Posbus 589, Benoni ners, PO Box 589, Benoni 1500.

38 3844 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 NOTICE 1132 OF 1987 KENNISGEWING 1132 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2065 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2065 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNS TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, David Michael Cort, being the authorized agent of the Ek, David Michael Cort, synde die gemagtigde agent van owner of Erf 2274 Houghton Estate hereby give notice in die eienaar van Erf 2274 Houghton Estate gee hiermee inge terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannesburg hannesburg City Council for the amendment of the town Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsplanning scheme known as Johannesburg Townplanning beplanningskema bekend as Johannesburgdorps Scheme, 1979, by the rezoning of the property described beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eien above, situated on the corner of Houghton Drive and West dom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Houghton Rylaan Street, Houghton from "Residential 1" Height Zone 0 to en Weststraat van "Residensieel 1", Hoogte Sone 0 tot "Re "Residential 1 and Residential 2", both subject to various sidensieel 1 en Residensieel 2", albei onderworpe aan sekere conditions. voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge n ormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfon period of 28 days from 25 November tein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde fontein 2017, within a period of 28 days from 25 November adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of ge rig word. Address of owner: Co David Cort, PO Box 47403, Park Adres van eienaar: P/a David Cort, PO Box 47403, Parklands lands NOTICE 1133 OF 1987 KENNISGEWING 1133 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2108 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 2108 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNS TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Michael Idris Osborne, being the authorized agent of the Ek, Michael Idris Osborne, synde die gemagtigde agent owner of (1) Erven 2941, 1/42, RE/42, 43 and 44, Ferreira van die eienaar van (1) Erwe 2941, 1/42, RE/42, 43 en 44, Township; and (2) Erven 6770 and 1157, Marshalls Town Ferreira dorp; en (2) Erwe 6770 en 1157, Marshalls dorp, ship, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die applied to the Johannesburg City Council for the amendment Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wy of the town planning scheme known as the Johannesburg siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannes Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the proper burgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van ties described above, situated on (1) the block encompassed die eiendom hierbo beskryf, gelet to (1) op die blok omring by Main, Marshall, West and Ferreira Streets and (2) on the deur Main, Marshall, Wes en Ferreirastraat en (2) op die southern half of the block bounded by Main, Ferreira, Mar suidelike helfte van die blok omring deur Main, Ferreira, shall & MacLaren Streets, from (1) Ferreira Township, Er Marshall en MacLarenstraat, van (1) Ferreira dorp, Erwe yen 3538, Business 1; Erven 29 34, 3941, 1/42, RE/42, 43/4, 3538, Besigheid 1; Erwe 2934, 3941, 1/42, RG/42, 43/4.

39 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER General, Height Zone 2, Parking Zone C and (2) Erven Algemeen, Hoogtesone 2, Parkeersone C en (2) Erwe 6/ and 1157, Marshalls Township, General, Height Zone en 1157, Marshall dorp, Algemeen, Hoogtesone 2, Parkeer 2, Parking Zone C, to (1) Erven 2941, 1/42, RE/42, 43/4, sone C, tot (1) Erwe 2941, 1/42, RG/42, 43/4, Ferreira dorp Ferreira Township Partly Business i and General, Height Gedeeltelik Besigheid 1 en Algemeen, Hoogtesone 2, met Zone 2, reducing the Permissible Floor area by m2, 'n vermindering van die toelaatbare vloerruimte met subject to conditions and (2) Erven 6770 and 1157, Mar m2, onderworpe aan sekere voorwaardes en (2) Erwe 6770 shalls Township General, Height Zone 2, increasing the en 1157, Marshalldorp Algemeen, Hoogtesone 2, met Permissible Floor Area by m2, subject to certain vermeerdering van die toelaatbare vloerruimte met conditions. m2, onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7e Verdieping, Burgersentrum, period of 28 days from 25 November Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987, skriftefontein 2017 within a period of 28 days from 25 November lik by die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. 10 Address of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Adres van eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Box 2189, Johannesburg Posbus 2189, Johannesburg Date of first publication: 25 November _ ' t Datum van eerste publikasie: 25 November NOTICE 1134 OF 1987 KENNISGEWING 1134 VAN 1987 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 163 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 163 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNS TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Van der Schyff, Van Bergen & Druce,leing the authorized angent of the owner of Erf 1081, Geriniston Extension 4, Ek, Van der Schyff, Van Bergen & Druce, synde die gehereby_give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the magtigde agent van die eienaar van erf 1081, Germiston uit Town planning van Townships Ordinance, 1986, that I have breiding 4, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die applied to the Germiston City Council, for the amendment of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the Town planning Scheme known as 163, by the rezoning of dat ek by die Germiston Stadsraad, aansoek gedoen het om the property described above, situated in Refinery Road, die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as 163, _ from "Business 2" to "Business 2" for the additional pur deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geled poses of service industries. to Refineryweg, van "Besigheid 2" tot "Besigheid 2" met diensnywerhede as addisionele gebruik. / Particulars of the "application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, City. wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk, Germis Council of Germiston for a period of 28 days from 25 Novemton Stadsraad vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November ber Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at Van der Schyff, Van Bergen lik by of tot die stadsklerk by bovermelde adres of by Van der & Druce within a period of 28 days from 25 November Schyff, Van Bergen & Druce ingedien of gerig word. Address of agent: Van der Schyff, Van Bergen & Druce, PO Box 35623, Menlo Park Park Street, Hatfield, Pretoria. Adres van agent: Van der Schyff, Van Bergen & Druce, Posbus 35623, Menlo Park Parkstraat 1105, Hatfield, Pretoria.

40 3846 NOTICE 1135 OF 1987 PROVINCIAL GAZEITE,2 DECEMBER 1987 KENNISGEWING 1335 VAN 1987 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 158 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 158 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Robyn Vivienne Hellman, being the authorised agent of the owner of Erven 1219 to 1222, 1224 to 1244, 1246 to 1251, Ek, Robyn Vivienne Hellman, synde die gemagtigde agent 1255 to 1257 and 1259 to 1264, Germiston Extension 13, van die eienaar van erwe 1219 tot 1222, 1224 tot 1244, 1246 hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the tot 1251, 1255 tot 1257 en 1259 tot 1264, Germiston Uitbrei Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have ding 13, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or applied to the Germiston City Council for the amendment of donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat the town planning scheme known as the Germiston Town ek by die Stadsraad van Germiston, aansoek gedoen het om planning Scheme, 1985, by the rezoning of the property de die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend Germisscribed above, situated on Sara Road, Bolt Street, Tang ton Dorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering van Road, Max Street, and Mallet Road, Germiston Extension die eiendom hierbo beskryf, gelee to Saraweg, Boltstraat, 13 from Public Garage subject to conditions (Erf 1244) and Tangweg, Maxstraat en Malletweg, GermistonUitbreiding Industrial 3 subject to conditions (Erven 1219 to 1222, , van Openbare Garage onderworpe aan voorwaardes (Erf to 1243, 1246 to 1251, 1255 to 1257 and 1259 to 1264) to Pub 1244) en Nywerheid 3 onderworpe aan voorwaardes (Erwe lic Garage subject to amended conditions (Erf 1244) and In 1219 tot 1222, 1224 tot 1243, 1246 tot 1251, 1255 tot 1257, en dustrial 3 subject to amended conditions (Erven 1219 to 1259 tot 1264) tot Openbare Garage onderworpe aan gewy 1222, 1224 to 1243, 1246 to 1251, 1255 to 1257 and 1259 to sigde voorwaardes (Erf 1244) en Nywerheid 3 onderworpe 1264). aan gewysigde voorwaardes (Erwe 1219 tot 1222, 1224 tot 1243, 1246 tot 1251, 1255 tot 1257 en 1259 tot Beson Particulars of the application will lie for inspection during derhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kan normal office hours at the office of the City Engineer, 3rd toorure by die kantoor van die Stads Ingenieur, 3de Verdie Floor, Samie Builing, Cnr. Queen and Spilsbury Streets, ping, Samie Gebou, h.v. Queen en Spilsburystrate, Germis Germiston, for a period of 28 days from 25 November ton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City En binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte gineer at the above address or at PO Box 145, Germiston lik by die Stads Ingenieur by bovermelde adres of by Posbus 1400 within a period of 28days from 25 November , Germiston 1400 ingedien of gerig word. Address of owner: do Rohrs, Nichol de Swardt & Dyus, Adres van eienaar: p/a Rohrs Nichol de Swardt & Dyus, PO Box 52035, Saxonwold nk: Posbus 52035, Saxonwold II NOTICE 1136 OF 1987 KENNISGEWING 1136 VAN 1987 WITBANK WITBANK AMENDMENT SCHEME WYSIGINGSKEMA 1/208 1/208 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF SIE 15 VAN 1986) 1986) Ek, Melanie Momberg, synde die gemagtigde agent van I, Melanie Momberg, being the authorised agent of the die eienaar van Erf 1733, Witbank Uitbreiding 8, gee hier owner of Erf 1733, Witbank Extension 8, hereby give notice mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town raad van Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van Council of Witbank for the amendment of the townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as Witbank Dorps scheme known as Witbank Townplanning Scheme, 1/1948, beplanningskema, 1/1948, deur die hersonering van die eien by the rezoning of the property described above, situated on dom hierbo beskryf, geled op die hoek van Langenhoven en the corner of Langenhoven and Stevenson Streets from Stevensonstraat, van "Spesiaal" na "Spesiaal" vir Nywer "Special" to "Special" for Industrial and/or Commercial purheids en/of Kommersiele doeleindes. poses. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, h/v Particulars of the application will lie for inspection during Presidentlaan en Arrasstraat, Witbank vir 'n verdere tydperk normal office hours at the office of the Town Clerk, do Presivan 28 dae vanaf 25 November dent Avenue and Arras Street, Witbank, for a period of 28 days from 25 November Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftetion must be lodged with or made in writing to The Town lik by of tot Die Stadsklerk, Posbus 3, Witbank, 1035 inge Clerk, PO Box 3, Witbank, 1035 within a period of 28 days dien ofgerig word. from 25 November Adres van agent: Melanie Momberg, Posbus 93, Witbank Address of agent: Melanie Momberg, PO Box 913, Wit bank Datums van kennisgewings: 25 November 1987 en 2 De Dates of notices: 25 November 1987 and 2 December sember 1987.

41 IINOTICE PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER OF 1987 KENNISGEWING 1137 VAN 1987 CITY OF GERMISTON STAD GERMISTON NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The City Council of Germiston hereby give notice in terms Die Stadsraad van Germistion gee hiermee ingevolge arti of section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Or kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a Draft Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n Ont planning Scheme to be known as Germiston Amendment werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Germiston Scheme 114, has been prepared by it. Wysigingskema 114, deur horn opgestel is. This Scheme is an Amendment Scheme and contains the following proposals: Hierdie Skema is 'n Wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: A) The rezoning of Part of Portion 2 of Lot 46, Klippoor A) Die hersonering van 'n deel van Gedeelte 2 van Lot 46, tjie Agricultural Lots, from "Industrial 1" to "Commercial". Dorp Klippoortjie Landboulotte, van "Nywerheid 1" na "Kommersieel". B) The effect of this Scheme is to rezone the portion from which the Industrial rights have beeen transferred. B) Die uitwerking van hierdie Skema is om die gedeelte te The Draft Scheme will lie for inspection during normal ofhersoneer aangesien die Nywerheidsregte verplaas is. fice hours at the office of the City Engineer, 3rd Floor, Samie Die Ontwerpskema Le ter insae gedurende gewone kan Building, cnr Queen and Spilsbury Streets for a period of 28 toorure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3de Vloer. days from 25 November Samie Gebou, H/v Queen en Spilsburystraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the Scheme must be lodged with or made in writing to the Town Se Besware teen of vertoe ten opsigte van die Skema moet cretary at the Civic Centre, or PO Box 145, Germiston within binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte a period of 28 days from 25 November lik by of tot die Stadsekretaris, Burgersentrum of Posbus 145, Germiston ingedien of gerig word. A W HEYNEKE A W HEYNEKE Town Secretary Stadsekretaris Civic Centre Germiston. Burgersentrum Germiston NOTICE 1138 OF 1987 KENNISGEWING 1138 VAN 1987 CITY OF GERMISTON NOTICE OF DRAFT SCHEME STAD GERMISTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The City Council of Germiston hereby give notice in terms Die Stadsraad van Germiston gee hiermee ingevolge artiof section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Or kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft townplan Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontning scheme to be known as Elsburg Amendment Scheme 29 werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Elsburgwysi has been prepared by it. gingskema 29 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposals: voorstelle: (a) To rezone Ed 1166, Elspark Extension 3 Township A) Die herindeling van Eff 1166, dorp Elspark Uitbreiding from "Municipal" purposes to "Special Residential" pur 3 van "Munisipale" doeleindes na "Spesiale Woondoelposes. eindes". (b) Purpose: To alienate the land to the owner of Ed 1165, B) Doel: Om die grond aan die eienaar van Ed 1165, dorp Elspark Extension 3 Township who must consolidate it with Elspark Uitbreiding 3 te vervreemd waarna by dit met sy his property. eiendom moet konsolideer. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor fice hours at the office of the City Engineer, 3rd Floor, Samie ure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3de Vloer, Samie Building, cnr Queen and Spilsbury Streets, for a period of 28 Gebou, h/v Queen en Spilsburystraat, vir 'n tydperk van 28 days from 25 November dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Sec binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifteretary at the Civic Centre or PO Box 145, Germiston within a lik by of tot die Stadsekretaris, Burgersentrum of Posbus 145, period of 28 days from 25 November Germiston ingedien of gerig word. A W HEYNEKE A W HEYNEKE Town Secretary Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum GermistonGermiston 25 November 1987 Notice No 141/ November 1987 Kennisgewing No 141/1987

42 3848 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 NOTICE 1139 OF 1987 KENNISGEWING 1139 VAN 1987 CITY OF GERMISTON STAD GERMISTON 1111 NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The City Council of Germiston hereby give notice in terms Die Stadsraad van Germiston gee hiermee ingevolge artiof section 28(1)(a) of the Town Planning and Townships Or kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a Draft Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n Ont Planning Scheme to be known as Germiston Amendement werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Germiston Scheme 120 has been prepared by it. Wysigingskema 120 deur horn opgestel is. This Scheme is an Amendment Scheme and contains the following proposals: A) Die hersonering van Ed 272 Dorp Wadeville Uitbrei ding 1 van "Openbare Ooprnimte" na "Spesiaal" vir 'n Buitebaan Totalisator. (a) The rezoning of Ed 272 Wadeville Extension I Township from "Public Open Space" to "Special" for an Off Course Totalizator. Hierdie Skema is 'n Wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: (b) The effect of this Scheme is to rezone an unuseable B) Die uitwerking van hierdie Skema is om 'n onbenutbare park erf for the purpose of an Off Course Totalizator. park erf te hersoneer vir die doel om 'n Buitebaan Totalisator daarop te vestig. The Draft Scheme will lie for inspection during normal of fice hours at the office of the City Engineer, 3rd Floor, Samie Die Ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoo Building, Cnr Queen and Spilsbury Street for a period of 28 cure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3de Vloer, Samie days from 25 November Gebou, H/v Queen en Spilsburystraat vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the Scheme must be lodged with or made in writing to the Town Sec Besware teen of vertoo ten opsigte van die Skema moet retary at the Civic Centre, or PO Box 145, Germiston within binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte a period of 28 days from 25 November lik by of tot die Stadsekretaris, Burgersentrum of Posbus 145, Germiston ingedien of gerig word. A W HEYNEKE A W HEYNEKE Town Secretary Stadsekretaris Civic Centre Burgersentrum Germiston Germiston 25 November November 1987 Notice No 139/1987 Kennisgewing No 139/1987 NOTICE 1140 OF 1987 KENNISGEWING 1140 VAN 1987 GERMISTON CITY COUNCIL NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD GERMISTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The City Council of Germiston hereby give notice in terms Die Stadsraad van Germiston gee hiermee ingevolge Artiof Section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Or kel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a Draft Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n Ont Planning Scheme to be known as Germiston Amendment werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Germiston Scheme 152 has been prepared by it. wysigingskema 152 deur hom opgestel is. This Scheme is an Amendment Scheme and contains the Hierdie Skema is 'n Wysigingskema en bevat die volgende following proposals: voorstelle:. (a) The amendment of the use zoning of Erven 54 to 57 Simmerfield Townships from "Educational" to "Residential 1"purposes. (a) Die wysiging van die gebruiksindeling van Erwe 54 tot 57 dorp Simmerfield van "Opvoedkundig" na "Residensieel 1" doeleindes. (b) The rezoning of the properties is to enable the land to be used for the erection of dwelling houses. (b) Die hersonering van die eiendomme is om ten einde die grond te gebruik vir die oprigting van woonhuise. The Draft Scheme will lie for inspection during normal of Die Ontwerpskema le ter insae gedurende gewone fice hours at the office of the City Engineer, 3rd Floor, Samie kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3e Vloer, Building, cnr Queen and Spilsbury Street for a period of 28 Samie Gebou, h/v Queen en Spilsburystraat vir 'n tydperk days from 25 November van 28 dae vanaf 25 November Objection to or representations in respect of the Scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die Skema moet. must be lodged with or made in writing to the Town Se binne.'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte.

43 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Illi cretary at the Civic Centre, or PO Box 145, Germiston within lik by of tot die Stadsekretaris, Burgersentrum of Posbus 145, NI a period of 28 days from 25 November. Germiston ingedien of gerig word. A W HEYNEKE Town Secretary Civic Centre Burgersentrum Germiston Germiston 25 November November 1987 Notice No 147/1987 Kennisgewing 147/1987 A W HEYNEKE Stadsekretaris NOTICE 1141 OF 1987 KENNISGEWING 1141 VAN 1987 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/527 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/527 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) k I, David Martin van Aardt, being the agent of the owner of Ek, David Martin van Aardt, synde die gemagtigde agent Erven , , , , , van die eienaars van Erwe , , , , 1648 and parts of streets Montagu, Gracht, Eloff and 1537, , 1647, 1648 en dele van strate Montagu, Bloem Streets, Boksburg, hereby give notice in terms of sec Gracht, Eloff en Bloemstraat, Boksburg, gee hiermee inge tion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordi volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 1986, that I have applied to the Boksburg Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadraad van Council for the amendment of the townplanning scheme Boksburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps known as the Boksburg Townplanning Scheme 1, 1946, by beplanningskema bekend as die Boksburg dorps the rezoning of the property described above situated within beplanningskema 1, 1946, deur die hersonering van die eienthe Boksburg Town Centre at the crossing of Trichardts dom hierbo beskryf, gelee to Boksburg Middestad by die Road and Eloff Street with Gracht Street and Montagu kruising van Trichardtsweg asmede Eloffstraat met Gracht Street from "Public Street" and "General Residential" to en Montagustraat van "Openbare Straat" en "Algemene "Special" for financial establishments, shops, businesses, Woon" tot "Spesiaal" vir finansiele instellings, winkels, beplaces of refreshment, public garages, place of public sighede, verversingsplekke, openbare garage, plekke vir worship, places of instruction, social halls, places of amuse openbare godsdiensoefening, onderrigplek, geselligheidsale, ment, launderettes, dry cleaners, service industries, offices, vermaaklikheidsplekke, wasserytjies, droogskoonmakerye, dwelling units, outbuildings, residential buildings, and hotel diensnywerhede, kantore, wooneenhede, buitegeboue, and with the consent of the local authority other uses excluding noxious industries and scrap yards. woongeboue en hotelle en met toestemming van die plaaslike bestuur enige ander gebruike uitgesluit hinderlike bedrywe en rommelwerwe. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Acting Town Clerk, wone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Town Council of Boksburg, Office No 207, 2nd Floor, Civic Stadsklerk, Stadsraad van Boksburg, Kamer 207, 2de Ver Centre, Trichards Street, Boksburg, for the period of 28 days dieping, Burgersentrum, Trichardtsstraat, Boksburg, vir 'n from 25 November tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to Acting Town Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg, 1460 within a period of 28 days from 25 November Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte lik by of tot die Waarnemende Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 215, Boksburg 1460 ingedien of gerig word. Address of agent: C/o Van Wyk & Van Aardt, PO Box Adres van agent: Van Wyk & Van Aardt, Posbus 4731, 4731, Pretoria Pretoria NOTICE 1142 OF 1987 KENNISGEWING 1142 VAN 1987 GERMISTON AMENDMENT SCHEME NO 130 GERMISTON WYSIGINGSKEMA NO 130 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1)(c)(0/56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TIKEL 45(1)(c)(i)/56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE TOWNSHIP ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDON 1986) NANSIE 15 VAN 1986) SCHEDULES BYLAE8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Liesel Mostert, being the authorized agent of the owner Ek, Liesel Mostert, synde die gemagtigde agent van die of portion 1 of Erf 2625 Primrose/Germiston hereby give no eienaar van gedeelte van Ed 2625, Primrose, Germiston,

44 3850 PROVINCIAL GAZEITE,2DECEMBER1987 tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and 1400 gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ger donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat a miston City Council for the amendment of the townplanning ek by die Germiston Stadsraad aansoek gedoen het om die scheme known as Germiston Townplanning Scheme, 1985 wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Germis by the rezoning of the property described above, situated at tondorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering van 22 in Heath Avenue, Primrose, 1401 from Residential 1 tot die eiendom hierbo beskryf, gelee te 22 Heathlaan, Prim Special (for specified Service Industries). rose, Germiston 1401, van Residensieel 1 tot Spesiaal (vir spesifieke Diensnywerhede). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Germis Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk, Germiston City Council, Cross Street, Geriston, 1401 for the period ton Stadsraad, Cross straat, Germiston Stadsraad, vir 'n tyd of 28 days from 25th November perk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at Haacke Belling Mostert lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Haacke Partnership, PO Box 31080, Braamfontein, 2017 within a Belling Mostert Vennootskap, Posbus 31080, Braamfontein, period of 28 days from 25th November ingedien of gerig word. Address of owner Mr. Barry Graham Welsh, 22 Heath Adres van eienaar: Mnr. Barry Graham Welsh, 22 Heath Avenue, Primrose, Germiston loan, Primrose, Germiston NOTICE 1143 OF 1987 KENNISGEWING 1143 VAN SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSI MENT SCHEME 193 GINGSKEMA 193 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1)(c)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 45(1)(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Aletta Johanna Watt, being the owner of the holding Ek, Aletta Johanna Watt, eienaar van hoewe 1879 Lenasia 1379 Lenasia South Township hereby give notice in terms of South Dorp gee hiermee ingevolge artikel 45(1)(c)(i) van die section 45(1)(c)(i) of the Town planning and Townships Or Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dinance, 1986, that I have applied to the Transvaal Board for dat ek by die Transvaal Road vir die Ontwikkeling van Buithe Development of Peri Urban Areas for the amendment of testedelike Gebiede aansoek gedoen het om die wysiging van the townplanning scheme known as Southern Johannesburg die dorpsbeplanningskema bekend as Suidelike Johannes Region Town Planning Scheme 1962 by the rezoning of the burgstreek Dorpsaanlegskema 1962 deur die hersonering van property described above, situated at the corner of the inter die eiendom hierbo beskryf, gelee te hoek van Wimbledonsection of Wimbledon Road and Starling Street from weg en Starlingstraat van "Spesiale Residensieel" tot "Spe "Special Residential" to "Special" for a public garage and siaal" vir 'n openbare garage en verwante gebruike insluiancillary uses including a place of refreshment, a dwelling tende verversingsplek, 'n wooneenheid vir 'n opsigter en speunit for a caretaker and special uses. siale gebruike. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Chief Planner, Trans wone kantoorure by die kantoor van die Hoof Beplanner vaal Board for the Development of PedUrban Areas, H.B. Transvaal Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Ge Phillips Building, 320 Bosman Street, Pretoria for a period of biede, H.B. Phillips Gebou, Bosmanstraat 320, Pretoria vir 28 days from 25 November 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Chief binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Planner at the above address or at PO Box 1341, Pretoria, lik by of tot die Hoof Beplanner by bo vermelde adres of by 0001 winhin a period of 28 days from 25 November Posbus 1341, Pretoria, 0001 ingedien of gerig word. Address of Owner: Annette Watt Town Planner, PO Adres van eienaar: Annette Watt Stadsbeplanner, Pos Box 4502, Randburg, 2125 bus 4502, Randburg, 2125

45 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER NOTICE 1144 OF 1987 KENNISGEWING 1144 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1143 RANDS URG WYSIGINGSKEMA 1143 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 560)(19)(5) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Aletta Johanna Watt, being the owner/authorised agent Ek, Aletta Johanna Watt, synde die eienaar/gemagtigde of the owner of 'Portion of Erf 1826, Randparkrif Extension agent van die eienaar van gedeelte van Erf 1826, Randparkrif Uitbreiding 8, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van 8, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that 1 have die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorp, 1986, kennis applied to the Randburg Town Council for the amendment of dat ek by die Randburg Stadsraad aansoek gedoen het om the townplanning scheme known as Randburg Townplan die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described burgdorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te John Vorsterweg en above, situated at the intersection of John Vorster Road and Kaybume Avenue from "Special" subject to conditions to Kaybumelaan van "Spesiaal" onderworpe aan sekere voorwaardes tot "Spesiaal' vir kantore, onderworpe aan sekere "Special" for office subject to conditions. voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Rand Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende geburg Civic Centre, Hendrik Verwoerd Drive, Randburg for a wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Rand burg Burgersentrum, Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg period of 28 days from 25 November vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet don must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg lik by of tot die Stadsklerk, Randburg by bovermelde adres 2125 within a period of 28 days from 25 November ingedien of gerig word. Address of Owner: Annette Watt Town Planner, PO Box Adres van eienaar: Annette Watt Stadsbeplanner, Pos 4502, Randburg, bus 4502, Randburg, NOTICE 1145 OF 1987 KENNISGEWING 1145 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2106 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2106 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERM OF SECTION VAN GS INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OFTHE TOWN PLANNINGS AND TOWN TIKEI.56(1)(b)(i) DORPSBEPLANNIN VAN DIEKEMA ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) EN DORPE, (ORDONNAN DORPSBEPLANNIN SIE 15 VAN )1986 SCHEDULES 1986G BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Stephen Colley Jaspan, being the authorized agent of the Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die gemagtigde agent owner of Remaining Extent of Erf 128, Orchards, hereby van die eienaar van Resterende Gedeelte van Erf 128, dorp give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan Orchards, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the Johannesburg Town Council for the amendment of the dat ek by die Grootstadsraad van Johannesburg aansoek getown planning scheme known as Johannesburg Townplan doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bening Scheme, 1979, by the rezoning of the property described kend as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur above, situated at 19A Oaklands Road, Orchards from die hersonering van die eiendom hierbo beskryf geled te "Residential 1" with a density of "One dwelling per Oaklandsweg 19A, Orchards van "Residensieel 1" met 'n m2" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per digtheid van "Een wooneenheid per m2" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een wooneenheid per 700 m2". 700 m2". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, (Atten wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk (Aandag: tion: Townplanning) Room 760, Civic Centre, Braamfon Stadsbeplanning) Kamer 760, Burgersentrum, Braamfon tein, Johannesburg, for the period of 28 days from 25 tein, Johannesburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November November Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte.

46 , 3852 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Clerk at the above address or at PO Box 1049, Johannesburg, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 2000 within a period of 28 days from 25 November , Johannesburg, 2000 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Rosmarin and Associates, PO Box Adres van eienaar: P/a Rosmarin en Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein , Braamfontein NOTICE 1146 OF 1987 KENNISGEWING 1146 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2066 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 2066 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Alan Fredrick Men Muir, being the authorized agent of the owner of Lot 193, Melrose Township, hereby give notice Ek, Alan Fredrick MenMuir, synde die gemagtigde agent in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Lot 193, Melrose, gee hiermee ingevolge Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning hannesburg City Council for the amendment of the town en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johanplanning scheme known as Johannesburg Townplanning nesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Scheme. 1979, by the rezoning of the property described beplanningskema bekend as Johannesburg stadsbeplanning above, situated at the corner of St. Andrew Street and Arran skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo Avenue from "Residential 1" with a density of "One dwell beskryf gelee te h/v St Andrewstraat en Arranlaan, Melrose, ing per err to "Residential 1" with a density of "One dwell Johannesburg van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een ing per m2". woonhuis per err tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2". The purpose of this rezoning is to permit the property to be subdivided into two portions, thereby permitting the con Die doel is om hierdie perseel in twee te verdeel, om 'n struction of a second dwelling. tweede woonhuis op te rig. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein, for a planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfon period of 28 days from 25 November tein, vir 'n periode van 28 dae vanaf 25 November Objections to, or representations in respect of the applica Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae van die datum van eerste publi Planning, at the above address or at PO Box Braam kasie van hierdie kennisgewing skriftelik by bogenoemde fontein, 2017 within a period of 28 days from the date of first adres of aan die Stadsklerk (Aandag Dorpsbeplanning) Pospublication of this notice. bus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o A F Men Muir, PO Box 51343, Adres van eienaar: P/a A F MenMuir, Posbus 51343, Randburg Randburg Date of first publication: 25 November Datum van eerste publikasie: 25 November NOTICE 1147 OF 1987 KENNISGEWING 1147 VAN 1987 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 116 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 116 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT TOWN OF KENNISGEWING OM AANSOEK OM WYSIGING VAN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) I, Robert Henry Whitworth Warren, being the authorised Ek, Robert Henry Whitworth Warren, synde die gemag agent of the owner of Erf 215 Fleurhof Township, hereby tigde agent van die eienaar van Erf 215 Fleurhof Township, give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan ning and Townships Ordinance, that I have applied to sie op Dorpsbeplanning en dorpe, 1986, kennis dat ek by die the Roodepoort City Council for the amendment of the Roodepoort Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging town planning scheme known as Roodepoort Townplanning van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort Scheme, 1987, by the rezoning of the property described dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die above, situated east of Obsidan Avenue, north of Minze eiendom hierbo beskryf, gelee tussen Chuterylaan op die Drive and south of Chute Drive from Business 3 to Part Resi noorde kant, Winzerylaan op die suide kant en oos van Obsi den fiat 2, Height Zone 4 and part Business 3 subject to cer danrylaan, van Besigheid 3 tot gedeeltelik Residensieel 2 tram conditions. Hoogte Sone 4 en gedeeltelik Besigheid 3 onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die stadsklerk Kamer Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk. Room

47 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER , 3rd Floor, Civic Centre, Christian de Wet Road, Florida 55, 3de Vloer, Civic Sentrum, Christian de Wetweg, Florida Park, Roodepoort for a period of 28 days from 25 November Park, Roodepoort vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 Novem ber Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk/Secretary at the above address or at Private Bag X30, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Roodepoort within a period of 28 days from 25 November lik by of tot die Stadsklerk/Sekretaris by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725 ingedien of gerig word. Address of Agent: R H W Warren & Van Wyk, 3rd Floor, Bute House, Bute Lane, Sandown. Adres van gemagtigde agent: R H W Warren & Van Wyk, 3e Vloer, Bute Huis, Butelaan, Sandown. NOTICE 1149 OF 1987 KENNISGEWING 1149 VAN 1987 WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/207 WITBANKWYSIGINGSKEMA 1/207 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Eben van Wyk TRP (SA), being the authorized agent of the owner of Ed 134, Witbank Township, hereby give notice Ek, Eben van Wyk SS (SA), synde die gemagtigde agent in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Ed 134, Witbank dorp, gee hiermee in Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Council of Witbank for the amendment of the townplanning planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van scheme known as Witbank Town planning Scheme 1, 1948, Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps by the rezoning of the property described above, situated at beplanningskema bekend as Witbank dorpsbeplanningske Northey Street, from "General Residential" to "General ma 1, 1948, deur die hersonering.van die eiendom hierbo be Business". skryf, gelee to Northeystraat van "Algemene Woon" na "Al gemene Besigheid". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, cnr Besonderhede van the aansoek le ter insae gedurende ge President Avenue and Arras Street, Witbank for a period of wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, h/v 28 days from 25 November Presidentlaan en Arrasstraat, Witbank vir 'n verdere tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk, PO Box 3, Witbank 1035 within a period of 28 days lik by of tot die Stadsklerk, Posbus 3, Witbank 1035 ingedien from 25 November ofgerig word. Address of applicant: Korsman & Van Wyk, PO Box 2380, Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, Witbank Witbank Date of first publication: 25 November 1987 Datum van eerste publikasie: 25 November NOTICE 1150 OF 1987 KENNISGEWING 1150 VAN 1987 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 147 ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 147 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els van Straten & Partners, being the authorized agent of the owner Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die firma Els of Erf 1789, Weltevreden Park Extension 9, hereby give no van Straten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and eienaar van Ed 1789, Weltevredenpark Uitbreiding 9, gee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Roo hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op depoort Town Council for the amendment of the townplan. Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Roo ning scheme known as Roodepoort Townplanning Scheme, depoort Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van

48 3854 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Particulars of the alication will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Kamer 73, 4de Vloer, Burgersentrum, Christiaan De Wetweg, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November normal office hours apple office of the City Engineer (Deve lopment), Room 73, 4th Floor, Civic Centre, Christiaan De Wet Road, Florida, for a period of 28 days from 25 Novemher , by the rezoning of the property described above, situ die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort dorps ated on the corner of Jim Fouche Drive and Ouhout Avenue beplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eienfrom "Special" with a coverage of 25 % to "Special" with a dom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Jim Foucheweg coverage of 50 %. en Ouhoutlaan van "Spesiaal" met 'n dekking van 25 % tot "Spesiaal" met 'n dekking van 50 %. ii Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City En binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftegineer (Development) at the above address or at Private Bag Ilk by of tot die Stadsingenieur (Ontwikkeling) by bover X30, Roodepoort, 1725 within a period of 28 days from 25 melde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725 inge November dien ofgerig word. Address of owner: Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg NOTICE 1151 OF 1987 KENNISGEWING 1151 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1145N RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1145N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els van Straten & Partners, being the authorized agent of the owner Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van die firma Els of Erf 1481, Randparkrif Extension 13, hereby give notice in van Straten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and eienaar van Erf 1481, Randparkrif Uitbreiding 13, gee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Rand hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op burg Town Council for the amendment of the town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Rand scheme known as Randburg Town planning Scheme, 1976, burg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die by the rezoning of the property described above, situated be dorpsbeplanningskema bekend as Randburg dorps tween Jim Fouche Road and Ouhout Avenue from "Special" beplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eien with a coverage of 60 % and a floor area ratio of 1,8 to dom hierbo beskryf, gelee tussen Jim Foucheweg en Ouhout "Special" with a coverage of 40 % and a floor area ratio of laan van "Spesiaal" met 'n dekking van 60 % en vloerop 0,8. pervlakteverhouding van 1,8 tot "Spesiaal" met 'n dekking van 40 % met 'n vloeroppervlakteverhouding van 0,8. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Verwoerd Drive, for a period of 28 days from 25 November woerdrylaan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg, lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Pfi 2125 within a period of 28 days from 25 November vaatsak 1, Randburg, 2125 ingedien of gerig word Address of owner: Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg NOTICE 1152 OF 1987 KENNISGEWING 1152 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3068 PRETOR1AWYSIGINGSICEMA 3068 I, Jan van Straten, being the authorized agent of the owner Ek, Jan van Straten, synde die gemagtigde agent van die of Erf 69, Villieria, hereby give notice in terms of section eienaar van Erf 69, Villieria, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the City Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Council of Pretoria for the amendment townplanning Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging scheme in operation known as Pretoria Townplanning van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pre

49 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER ill Scheme, 1974, by the rezoning of the property described toriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van above, situated on Thirty first Avenue, Villieria, Pretoria, die eiendom hierbo beskryf, gelee to Eenendertigstelaan, from "Special" for single storey flats or duplex flats to "Spe Villieria, Pretoria, van "Spesiaal" vir enkelverdieping cial" for single storey flats of duplex flats subject to certain woonstelle en/of duplekswoonstelle tot "Spesiaal" vir enkelconditions. verdieping woonstelle en/of dupleks woonstelle onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 3024, Room 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Street, Pretoria for the period of 28 days from 25 November Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Se binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skriftecretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 Ilk by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by within a period of 28 days from 25 November Posbus 440, Pretoria 0001 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Els van Straten & Partners, Adres van gemagtigde agent: Els van Straten & Vennote, PO Box 28792, Sunnyside 0132, 75 Verdoorn Street, Sunny Posbus 28792, Sunnyside 0132, Verdoornstraat 75, Sunnyside. side. NOTICE 1170 OF 1987 KENNISGEWING 1170 VAN 1987 ERMELO AMENDMENT SCHEME ERMELO WYSIGINGSICEMA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 45(1)(c)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 45(1)(c)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)). (Regulasie 11(2)) I, Eugene Papenfus, being the authorized agent of owner of the Remainder of Portion 14 of the farm Jan Hendriksfon Ek, Eugene Papenfus, synde die gemagtigde agent van die tein 263 IT hereby give notice in terms of section 45(1)(c)(i) eienaar van Restant van Gedeelte 14 van die pleas Jan of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Hendriksfontein 263 IT gee hiermee ingevolge artikel have applied to the Town Council of Ermelo for the amend 45(1)(c)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor ment of the town planning scheme known as Ermelo Town pe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Ermelo aansoek planning Scheme, 1982, by rezoning of the property de gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan Fbe scribed above, situated to the north of the UsutuWest Mine ningskema bekend as Ermelo dorpsbeplanningskema, 1982, from "Agricultural" to "Special for a general dealer, deal deur die hersonering van deel van die eiendom hierbo er in patented, medicine, cafe which includes a fish bakery skryf, geled ten noorde van die Usutu Wes Myn van "Land and hairdressing business with the provision that Sorghum bou" tot "Spesiaal" vir 'n algemene handelaar, handelaar. beer may sold from the site". in patente medisyne, kafee wat 'n visbakkery insluit en haar kapper bedryf met die voorbehoud dat sorghumbier vanaf Particulars of the application will lie for inspection during die perseel verkoop mag word". Besonderhede van die aannormal office hours at the office of the Town Clerk, Ermelo soek le ter insae gedurende kantoorure by die kantoor van Municipal Offices for the period of 28 days from 25 Novem die Stadsklerk Ermelo, Munisipale Kantore, vir 'n tydperk ber van 28 dae vanaf 25 November Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 1987 skrifte Clerk at the above address or at PO Box 48, Ermelo 2350 lik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus within a period of 28 days from 25 November , Ermelo, 2350 ingedien of gerig word. Address of owner: Bekker Brink & Brink, Private Bag Adres van eienaar: Bekker Brink & Brink, Privaatsak X9018, Ermelo, X9018, Ermelo, NOTICE 1171 OF 1987 KENNISGEWING 1171 VAN 1987 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS., 1967 It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hiermee mentioned Act that the undermentioned applications have kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Uitvoe been received by the Executive Director of Community Ser rende Direkteur van Gemeenskapsdienste ontvang is en ter vices and are open for inspection at 12th Floor, Merino insae le by die 12e Vloer, Merino Gebou, Pretoriusstraat, Building, Pretorius Street, Pretoria, and at the offices of the Pretoria, en in die kantoor van die betrokke Plaaslike Be relevant local authority. stunt. Any objections, with full reasons therefor, should be lodged in writing with the Executive Direcot of Community Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skriftelik by die dienste, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pre.

50 I 3856 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Services, at the above address or Private Bag X437, Pretoria, toria, ingedien word op of voor 30 Desember on or before 30 December Jennifer Ann Gautschi vir III Jennifer Ann Gautschi for (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Gedeelte 1 van (1) the amendment of the conditions of title of Portion 1 of Erf 2 dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ont Ed 2 Wierda Valley Township in order to permit office de wilckeling te gebruik velopment on the site. (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, (2) the amendment of the Sandton Townplanning 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residen Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir tial 1" to "Business 4" including restaurants, places of in onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan voor struction and a caretaker's flat subject to certain conditions waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. as set out in the Annexure to this Amendment Scheme. Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi This amendment scheme will be known as Sandton gingskema Amendment Scheme PB PB Romy Shaked vir Romy Shaked for (1) die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoor (1) the amendment, suspension or removal of the condi waardes van Erf 1251, dorp Houghton Estate ten einde dit tions of title of Ed 1251 Houghton Estate Township in order moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir die oprig to permit the erf being used for the erection of more than one ting vir meer as een woonhuis en om onderverdeling toe te dwelling house and to permit subdivision laat.. (2) the amendment of the Johannesburg Townplanning (2) die wysiging van die Johannesburg dorps Scheme, 1979, by the rezoning of the erf from Residential 1, beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die erf van 1 dwelling per erf to Residential 1, 1 dwelling per m2, Residensieel 1, 1 woonhuis per erf tot Residensieel 1, 1 subject to certain conditions. woonhuis per m2, onderhewig aan sekere voorwaardes. This amendment scheme will be known as Johannesburg Die wysigingskema sal bekend staan as Johannesburg wy Amendment Scheme sigingskema PB PB R.E. Erf 5 Wierda Valley (Proprietary) Limited for R.E. Erf 5 Wierda Valley (Proprietary) Limited vir (1) the amendment of the conditions of title of RIE Erf 5 (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Restante Ed 5 Wierda Valley Township in order to permit office develop dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ontwikkement on the site ling te gebruik (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residential 10 to "Business 4" including restaurants, places of in sleet 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir struction and a caretaker's flat subject to certain conditions onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan vooras set out in the Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme will be known as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi Amendment Scheme gingskema PB Barjess (Proprietary) Limited for Barjess (Proprietary) Limited vir PB (1) the amendment of the conditions of title of Ed 15, (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Ed 15, Denne Dennehof Extension 1 Township in order to permit office de hof Uitbreiding 1 ten einde die erf vir kantoor ontwikkeling velopment on the site. te gebruik (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residen tial 1" to "Business 4" including restaurants, places of in sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir struction and a caretaker's flat subject to certain conditions onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan vooras set out in the Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme will be known as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi Amendment Scheme gingskema PB PB Robin John Lewis Matthews for Robin John Lewis Matthews vir (1) the amendment of the conditions of title of R/E Ed 2 (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Restant Ed 2 Wierda Valley Township in order to permit office develop dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ontwikkement on the site. ling te gebruik (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residential 1" to "Business 4" including restaurants, places of in sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir struction and a caretaker's flat subject to certain conditions onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan vooras set out in the Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie 4 Wysiging.

51 This amendment scheme will be known PROVINS:toLdEKnOERANT, as Die 2 DESEMBER wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi Amendment Scheme gingskema PB PB Geraldien Jocelyn Stewart for Geraldine Jocelyne Stewart vir (1) the amendment of the conditions of title of Portion 1 of (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Gedeelte 1 van Erf 3 Wierda Valley Township in order to permit office de Erf 3, dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ont velopment on the site. wikkeling te gebruik (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residen tial 1" to "Business 4" including restaurant, places of instruc sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir tion and a caretaker's flat subject to certain conditions as set onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan voor out in the Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme. will be known as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi Amendment Scheme gingskema PB PB Pietro Carlo Spinazze for Pietro Carlo Spinazze vir (1) the removal of the conditions of title of Portion 31 of. die opheffing van die titelvoorwaardes van Gedeelte 31 the farm Waterval 5 IR Township in order to permit the portion being used for offices dadie t gedeelte gebruik kan word vir van (1) die plans Waterval 5 IR ten einde dit moontlik te maak kantore (2) the amendment of the Sandton Townplanning Scheme, 1980, by the rezoning of the portion from "Agricultural" to "Special" for offices and Residential Purposes. (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, dew die hersonering van die gedeelte van "Land "Spesiaal" van kantore en residensiele gebruike. This application will be known as Sandton Amendment Die aansoek sal bekend staan as Sandton wysigingskema Scheme PB PB Anthony Goodman for Anthony Goodman vir (1) the amendment of the conditions of title of Ed 9 Wier (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Ed 9 dorp Wier da Valley ten einde die erf vir kantoor ontwikkeling te ge bruik da Valley Township in order to permit office development on the site (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandtondorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residen tial 1" to "Business 4" including restaurants, places of in sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir struction and a caretaker's flat subject to certain conditions onderrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan vooras set out in Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme will be known as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandton wysi Amendment Scheme gingskema PB PB Fifi (Porprietary) Limited for Fifi (Proprietary) Limited vir (1) the amendment of the conditions of title of Portion 6 of (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Gedeelte 6 van Ed 1 Wierda Valley Township in order to permit office de Ed 1 dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ont velopment on the site wikkeling te gebruik (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erf from "Residen 1980, deur die hersonering van gemelde erf van "Residenseel tial 1" to "Business 4" including restaurants, places of in 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir on struction and a caretaker's flat subject to certain conditions derrig en 'n opsigter's woonstel onderworpe aan voorwaarde as set out in the Annexure to this Amendment Scheme. soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme will be knwon as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi Amendment Scheme gingskema PB PB Jennifer Anne Rogers for the amendment, suspension or Jennifer Anne Rogers vir die wysiging, opskorting of removal of the conditions of title of Ed 464, Verna Valley opheffing van die titelvoorwaardes van Ed 464, dorp Verna Township in order to permit the erf being used for a place of Valley Township ten einde dit moontlik te maak dat die erf instruction (nursery school, after school centre and remedial vir onderrig plek (kleuterskool, naskoolsentrum en education). Remedierende onderrigplek) gebruik kan word. PB PB C.G.I. Investments (Proprietary) Limited for C.G.I. Investments (Proprietary) Limited vir (1) the amendment of the conditions of title of Portion 5 of ' (1) die wysiging van titelvoorwaardes van Gedeelte 5 van

52 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Erf 1 Wierda Valley Township in order to permit office de Erf 1 dorp Wierda Valley ten einde die erf vir kantoor ont on the site wikkeling te gebruik IIIvelopment (2) the amendment of the Sandton Townplanning (2) die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, Scheme, 1980, by the rezoning of the said erven from "Resi 1980, deur die hersonering van gemelde lot van "Residendential 1" to "Business 4" including restaurants, places of in sieel 1" na "Besigheid 4" insluitende restaurante, plekke vir structiori and a caretaker's flat subject to certain conditions onderrig en 'II opsigter's woonstel onderworpe aan vooras set out in the Annexure to this Amendment Scheme. waardes soos verskyn in die Bylae tot hierdie Wysiging. This amendment scheme will be known as Sandton Die wysigingskema sal bekend staan as Sandton wysi Amendment Scheme gingskema PB PB NOTICE 1172 OF 1987 KENNISGEWING 1172 VAN 1987 VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 21 VANDERBIJLPARK WYSIGINGSKEMA 21 The Acting Executive Director of CommUnity Services Die Waamemende Uitvoerende direkteur van Gemeenhereby gives notice in terms of section 46 of the Townplan skapsdienste gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel ning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) 46 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 that the owner of Erf 27 CW 3 Vanderbijlpark, Wiljamin (Ordonnansie 25 van 1965) kennis dat die eienaar van Ed 27 (Pty) Limited applied for the amendment of Vanderbijlpark CW 3 Vanderbijlpark, Wiljamin (Edms) Beperk, aansoek Town planning Scheme, 1987, by the rezoning of the proper gedoen het om Vanderbijlpark dorpsbeplanningskema, ty described above, situated to Jenner and Siemens Street 1987, te wysig deur die hersonering van bogenoemde eienfrom "Hotel" to "Hotel" with increased coverage from 60 % dom, gelek te Jenner en Siemenstraat van "Hotel" tot "Hoto 80 %. tel" met vermeerderde dekking van 60 ()/0 tot 80 %. 4 Further particulars of this application are open for inspec Verdere besonderhede van hierdie aansoek 18 ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Vanderbijipark and die kantoor van die Stadsklerk van Vanderbijlpark en die the office of the Acting Executive Director of Community kantoor van die Waarnemende Uitvoerende Direkteur van Services, 12th Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Gemeenskapsdienste, Merino Geboue 12e Vloer, h/v Pre Bosman Streets, Pretoria. toriusen Bosmanstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of verto8 in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Acting Ex moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eer ecutive Director of Community Services at the above address ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box Waamemende Uitvoerende Direkteur van Gemeenskap 3, Vanderbijlpark 1900 within a period of four weeks from sdienste by bogenoemde adres of Privaatsak X437, Pretoria the date of first publication of this notice. en die Stadsklerk, Posbus 3; Vanderbijlpark 1900, voorgele Address of owner: word. J S Bruwer, PO Box 588, Vanderbijlpark Adres van eienaar: J S Bruwer, Posbus 588, Vanderbijlpark Date of first publication: 2 December Datum van eerte publikasie: 2 Desember PB H21 PB 49234H21 I NOTICE 1173 OF 1987 KENN1SGEWING 1173 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 1796 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 1796 The Executive Director of Community Services hereby Die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskapsdienste gee gives notice in terms of section 46 of the Townplanning and hiermee ingevolge die bepalings van artikel 46 van die Or Townships Ordinance, 1965 (Ordinance 25 of 1965) that the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnan owner of Stand 5412, Lenasia Extension 5, Yosof Salooger sie 25 van 1965) kennis dat die eienaar van Standplaas 5412, applied for the amendment of Johannesburg Townplanning Lenasia Uitbreiding 5, Yosof Salooger, aansoek gedoen het Scheme, 1979, by the rezoning of the property described om Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, te wysig above, situated on Nyala Avenue from "Residential 1" to deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee aan "Residential 3". Nyalalaan van "Residenseel 1" tot "Residensieel 3". Further particulars of this application are open for inspec Vender besonderhede van hierdie aansoek re ter insae in tion at the office of the Town Clerk of Johannesburg and the die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg en die kan office of the Executive Director of Community Services, 12th toor van die Uitvoerende Direkteur van Gemeenskaps Floor, Merino Building, cnr Pretorius and Bosman Streets, dienste, Merino Geboue 12e Vloer, h/v Pretorius en Bos Pretoria. manstraat, Pretoria. Any objection to or representations in regard to the appli Enige beswaar teen of vertoe in verband met die aansoek cation must be submitted in the writing to the Executive Di moet binne 'n tydperk van vier weke van die datum van eerrector of Community Services at the above address or Private ste publikasie van hierdie kennisgewing skriftelik aan die Uit Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box 30733, voerende Direkteur van Gemeenskapsdienste by boge 4.

53 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Braamfontein within a period of four weeks from the date of noemde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Stads 7 first publication of this notice. klerk, Posbus 30733, Braamfontein, 2017, voorgele word. Address of owner: Rosmarin and Associates, PO Box Adres van eienaar: Rosmarin en Assosiate, Posbus 32004, 32004, Braamfontein, Braamfontein Date of first publication: 2 December Datum van eerte publikasie: 2 Desember PB 4922H1796 PB 4922H1796 NOTICE 1174 OF 1987 KENNISGEWING 1174 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1150N RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1150 N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer, of the firm Els van Straten & Partners being the authorized agent of the owner Ek, Johannes Daniel Swemmer, van die firma Els van of Erf 496 Kensington B hereby give notice in terms of sec Straten & Vennote, synde die gemagtigde agent van die eiention 56(1)(b)(i) of the Town ' planning and Townships Ordin aar van Ed 496 Kensington B gee hiermee ingevolge artikel ance, 1986, that I have applied to the Randburg Town Coun 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en cil for the amendment of the Town planning scheme known Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Randburg Stadsraad aan as Randburg Town planning Scheme 1976 by the rezoning of soek gedoen het om die wysiging van die dorps the property described above, situated on St. Giles Street beplanningskema bekend as Randburg dorpsbeplanningskefrom "Residential 1" to "Special" for office purposes. ma, 1976, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee to St. Gilesstraat van "Residensieel 1" tot "Spe sisal" vir kantoordoeleindes. Particulas of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer woerd Drive for the period of 28 days from 2 December A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Verwoerdrylaan vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik 2125 within a period of 28 days from 2 December by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. Address of owner: Els van Straten & Partners, PO Box Adres van eienaar: Els van Straten & Vennote, Posbus 3904, Randburg , Randburg Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember r NOTICE 1175 OF 1987 KENNISGEWING 1175 VAN 1987 MIDDELBURG AMENDMENT SCHEME 137 MIDDELBURGWYSIGINGSKEMA 137 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ODINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986 SCHEDULE 8. (Regulation 14(2)) BYLAE 8 (Regulasie 11(2)) I, Gideon Johannes du Plessis, being the authorized agent Ek, Gideon Johannes du Plessis, synde die gemagtigde of the owner of Erven 1940, 1941, 1942 and 1969, Aerorand, agent van die eienaar van Erwe 1940, 1941, 1942 en 1946, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Aerorand gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis applied to the Middelburg Town Council for the amendment dat ek by die Stadsraad van Middelburg aansoek gedoen het of the town planning scheme known as Middelburg Town om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property de Middelburgdoprsbeplanning, 1974, deur die hersonering scribed above, situated on the cnr of Tafelberg Drive and van die eiendom hierbo beskryf, op die hoek van Tafelber Sondagsrivier Street from "Special Residential" with a densi grylaan en Sondagsrivierstraat van "Spesiaal Woon" met 'n ty of "One dwelling per err' to "Special" for a place of public digtheid van "Een Woonhuis per err tot "Spesiaal" vir gods worship. diensdoeleindes.

54 3860 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Secretary, Middel wone kantoorure by die kantoor van die Sekretaris, Middel 1111 burg, Municipal Buildings, Wanderers Ave, Room 005, for burg, Munisipale Gebou, Wandererslaan, Kamer C305, vir the period of 28 days from 2 December 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 14, Middelburg by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14, within a period of 28 days from 2 December Middelburg 1050 ingedien of gerig word. Address of owner: 155 Booysen Street, Eloffsdal, Les Ma Adres van eienaar: Booysenstraat 155, Eloffsdal, Les Marrais ais Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1176 OF 1987 KENNISGEWING 1176 VAN 1987 MEYERTON AMENDMENT SCHEME 8 MEYERTON WYSIGINGSKEMA 8 It is hereby notified in terms of section 29(2) of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 29(2) planning and Towhships Ordinance, 1986, that the Meyerton van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, Town Council approved the amendment of Meyerton Town bekend gemaak dat die Stadsraad van Meyerton goedgekeur planning Scheme, 1986, by the rezoning of Portions 3, 4 and 5 het dat Meyertondorpsbeplanningskema, 1986, gewysig of Erf 7, Meyerton Farms to "Business 1". word deur die hersonering van Gedeeltes 3, 4 en 5 van Erf 7, Meyerton Farms tot "Besigheid 1"..Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Town Clerk, Meyerton and the Executive Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Director, Branch Community Services, Pretoria and are word in bewaring gehou deur die Stadsklerk, Meyerton en open for inspection at all reasonable times. die Uitvoerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, Pretoria en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. This amendment is known as Meyerton Amendment Scheme 8. Hierdie wysiging staan bekend as Meyertonwysigingskema 8. Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1177 OF 1987 KENNISGEWING 1177 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF VEREENIGING STADSRAAD VAN VEREENIGING VEREENIGING AMENDMENT SCHEME 1/362 VEREENIGINGWYSIGINGSKEMA 1/362 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA, INGEVOLGE AR 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR TIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE DINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 10 BYLAE 10 (Regulation 11(4)) (Regulasies 11(4)) The Town Council of Vereeniging hereby gives notice in terms of section 56 of the Town planning and Townships Or Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge arti dinance, 1986, that messrs Van Aswegen Town and Regional kel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Planners on behalf of Dr C W Burger, have applied for the 1986, kennis dat mnre Van Aswegen Stads en Streeksbeamendment of the town planning scheme known as Vermin planners namens Dr C W Burger aansoek gedoen het om die ging Town planning Scheme, 1956, by the rezoning of the Erf wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Vereeni 133, Three Rivers from "Special" for a veterinary consulting gingdorpsbeplanningskema, 1956, deur die hersonering van room and purposes incidental thereto and offices to die Erf 133, Three Rivers van "Spesiaal" vir 'n veeartseny "Special" for a veterinary consulting room and purposes inci kundige spreekkamer en doeleindes in verband daarmee en dental thereto, offices and parking garage. kantore na "Spesiaal" vir 'n veeartsenykundige spreekkamer en doeleindes in verband daarmee, kantore en parkeerga rages. Particulars of the application will lie open for inspection during normal office hours at the office of the Town Sec Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge retary, Room 1, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vereeniging, for a period of 28 days from 2 December Kamer 1, Munisipale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or submitted in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik

55 F 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Secretary at the above address or at PO Box 35, Vereeniging within a period of 28 days from 2 December JJ ROODT Town Clerk 2 December Desember 1987 Notice No 174/1987 Kennisgewing No 174/1987 by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 35, Vereeniging, 1930 ingedien of gerig word. NOTICE 1178 OF KENNISGEWING 1178 VAN 1987 J J ROODT Stadsklerk PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 957 PRETORIA STREEK WYSIGINGSKEMA 957 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPS BEPLANNINGSICEMA INGEVOLGE AR 56 (1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNS TIKEL 56 (1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP HIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986). DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986). SCHEDULE8 (Regulation 11(2)) BYLAE 8 (Regulasie 11(2)) I, Eugene van Wyk, being the agent of the owner of Port Ek, Eugene van Wyk, synde die gemagtigde agent van die ions 47 and 50 (a portion of portion 2) of the farm De Ondereienaars van gedeelte 47 en 50 ('n gedeeldte van gedeelte 2) stepoort 300 JR hereby give notice in terms of section 56 van die plaas De Onderstepoort 300 JR gee hiermee inge (1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, volge artikel 56 (1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe 1986, that I have applied to the Pretoria Town Council for planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van the amendment of the town planning scheme known as the Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Pretoria Region Town planning Scheme 1, 1960, by the re beplanningskema bekend as die Pretoria Streekdorps zoning of the property described above situated at Bon beplanningskema 1, 1960, deur die hersonering van die eien Accord dam from "Argricultural" to "Special" for the manu dom hierbo beskryf, gelet to Bon Accorddam van "Landfacturing and selling of warm and cold asphalt and purposes bou" tot "Spesiaal" vir die vervaardiging en verkoop van incidential thereto. warm en koue asphalt en aanverwante doeleindes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City secretary, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Pre Council of Pretoria, Municipal Offices for the period of 28 toria Stadsraad, Munisipale kantore, Pretoria, vir 'n tydperk days from 2 December van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to City secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, within a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 87 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Address if agent: c/o Van Wyk & Van Aardt, PO Box Aches van agent: Van Wyk & Van Aardt, Posbus 4731, 4731, Pretoria, Pretoria, Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1179 OF KENNISGEWING 1179 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 955 PRETORIA STREEK WYSIGINGSKEMA 955 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 (1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56 (1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986). DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986). SCHEDULES BYLAE 8 (Regulation 11(2)). (Regulasie 11(2)) I, David Martin van Aardt, being the agent of the owner of Ek, David Martin van Aardt, synde die gemagtigde agent L Portion 141 (a portion of portion 94) of the farm De Onder van die eienaars van Gedeelte 141 ('n gedeelte van Gedeelte stepoort 300 J.R. hereby give notice in terms of section 56 94) van die plaas De Onderstepoort 300 JR gee hiermee inge (i)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, volge artikel 56 (1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe 1986, that I have applied to the Pretoria Town Council for planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van the amendment of the town planning scheme known as the Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Pretoria Town planning Scheme 1, 1960, by the rezoning of beplanningskema bekend as die Pretoria Streek dorps the property described above situated at Bon Accord beplanningskema 1, 1960, deur die hersonering van die eien

56 3862 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 dam from "Argricultural" to "Special" for commercial purposes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City secretary, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Pre Council of Pretoria, Municipal Offices for the period of 28 toria Stadsraad, Munisipale kantore, Pretoria, vir 'n tydperk days from 2 December van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to City secretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, within a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Address if agent: do Van Wyk & Van Aardt, PO Box Adres van agent: Van Wyk & Van Aardt, Posbus 4731, 4731, Pretoria, Pretoria, dom hierbo beskryf, geled te Bon Accorddam van "Land bou" tot "Spesiaal" vir kommersiele doeleindes. a Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1180 OF 1987 KENNISGEWING 1180 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2113 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2113 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ODINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2) I, Peter John Dacomb being the authorised agent of the Ek, Peter John Decomb synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 229 Rosebank Dorp Registrasie Afdeling owner of Erf 229 Rosebank Registration Division IR Trans IR TraniVaal gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van veal, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have nis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek geapplied to the Johannesburg City Council for the amendment doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema beof the town planning scheme known as Johannesburg Town kend as Johannesburg dorpsbeplanningskema, 1979, deur planning Scheme, 1979, for the rezoning of the property de die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die scribed above, situated on the south west corner of the inter suidwestelike hoek van die interseksie van Jellicoe en Bathsection of Jellicoe and Bath Avenues, Rosebank from "Resi laan, Rosebank van "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" dential 4" to "Residential 4" subject to certain conditions. onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a planning, Kamer 760, 7de Verdieping, Burgersentrum, period of 28 days from 2 December Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director of Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik fontein 2017 within a period of 28 days from 2 December by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. Address of owner: do Pheiffer Marais Incorporated, PO Adres van eienaar: p/a Pheiffer Marais Ingelyf, Posbus Box 2790, Randburg , Randburg Date of first publication: 2 December Datum van eerstepublikasie: 2 Desember NOICE 1181 OF 1987 KENNISGEWING 1181 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM DORPSTIG OF TOWNSHIP TING SCHEDULE 11 BYLAE 11 (Regulation 21) (Regulasie 21) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge ar terms of section 69(6)(a) read with section 96(3) of the Town tikel 69(6)(a) gelees tesame met artikel 96(3) van die Ordon planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie ), that an application to establish the township referred van 1986), kennis dat hy 'n aansoek ontvang het om die dorp, to in the annexure hereto, has been received by it. genoem in bygaande aanhangsel, te stig. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, do Di Besonderhede van die aansoek is vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 gedurende gewone kantoorure ter in

57 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER !MIL rector of Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein sae in die kantoor van die Stadsklerk, p/a Die Direkteur van for a period of 28 days from 2 December Beplanning, Kamer 760, Burgersentrum, Braamfontein. 7. Objections to or representations in respect of the applica Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing and in duplicate 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik in duto the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, plikaat by die Stadsklerk by die bogetioemde adres ingedien Braamfontein 2017 within a period of 28 days from 2 Decem word of aan horn by Posbus 30733, Braamfontein 2017 gerig ber word. H T VEALE City Secretary Civic Centre Burgersentrum Braamfontein Braamfontein Johannesburg Johannesburg 2 December Desember 1987 Notice No 8/2077 Kennisgewing No 8/2077 H T VEALE Stadsekretaris ANNEXURE AANHANGSEL Name of township: Heriotdale Extension 13. Naam van dorp: Heriotdale Uitbreiding 13. Full name of applicant: Messrs F Pohl and Partners. Voile name van aansoeker: Mnre F Phol en Vennote. Number of erven in proposed township: Special for Indus Getal erwe in die beoogde dorp: Spesiaal vir Nywerheidstrial and Commercial uses: 2. en Handelsgebruike: 2. Description of land on which township is to be established: Beskrywing van grond waarop dorp gestig gaan word: Ge Portions 354, 204 and 498 of Portion 89 of the Farm Doomdeeltes 354,204 en 498 van Gedeelte 89 van die plass Doom fontein 92 IR. fontein 92 IR. Situation of Proposed Township: The site is located south of the M2 East Motorway approximately 1 km after the Ligging van beoogde dorp: Die terrein is suid van die M2 Cleveland offramp and southwest of the Geldenhuys inter Oosmotorweg, nagenoeg 1 km na die Cleveland afrit en change, on the Western Boundary of the Johannesburg Mu suidwes van die Geldenhuys wisselaar, op die westelike grens nicipal Area. van die Johannesburgse munisipale gebied. NOTICE 1182 OF 1987 KENNISGEWING 1182 VAN 1987 t RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1144N RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1144N Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 700, Ferndale, gee hiermee ingevolge 1, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of the artikel 56 (1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning owner of Ed 700, Ferndale give notice in terms of Section 56 en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Rand (1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, burg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps 1986, that I have applied to the Randburg Town Council for beplanningskema bekend as Randburg Dorpsbeplanningskethe amendment of the town planning scheme known as ma, 1976, deur die hersonering van die eiendom hierbo be Randburg TownPlanning Scheme, 1976, by the rezoning of skryf, geled to Oaklaan van "Residensieel 1" met 'n digtheid the property described above, situated in Oak Avenue from van "een woonhuis per err tot "Spesiaal" vir kantore onder "Residential 1" with a density of "one dwelling per erf" to worpe aan sekere voorwaardes en "Voorgestelde Nuwe "Special" for offices subject to certain conditions and "Pro Pam en Verbredings". posed New Roads and Widenings". Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Ver A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver woerdrylaan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember woerd Drive for the period of 28 days from 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125 ingedien of gerig word. Address of owner: do Rob Fowler & Associates, PO Box Adres van eienaar: p/a Rob Fowler & Medewerkers, Pos 1905, Halfway House, bus 1905, Halfway House, Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember.

58 3864 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 NOTICE 1183 OF 1987 KENNISGEWING 1183 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2111 JOHANNESBURG WYSIGINGSICEMA 2111 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT TOWN OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Gideon Zandberg of Tino Ferero Town and Regional Planners, being the authorized agent of the owner of Erven Ek, Gideon Zandberg van Tino Ferero Stads en Streekbe 111 and 112, Birdhaven Township, hereby give notice in planners synde die gemagtigde agent van die eienaar van terms of section 56(1)(6)(0 of the Townplanning and Erwe 111 en 112, Birdhavendorp, gee hiermee Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Jo ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpshannesburg City Council for the amendment of the town beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad planning scheme known as Johannesburg Townplanning van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg dorps above, situated in St Andrew Street, Birdhaven, from "Busi beplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eienness 2" subject to certain conditions to "Business 2" Height dom hierbo beskryf, geled to St Andrewstraat, Birdhaven, Zone 0. van "Besigheid onderworpe aan sekere voorwaardes tot "Besigheid 2" Hoogtesone 0. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beperiod of 28 days from 2 December planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braamfontein vir to 'n or representations tydperk Objections in respect of the applicavan 28 dae vanaf 2 Desember tion must be lodged with or made in writing to The Director Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet of Planning, at the above address or at PO Box 30733, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Braamfontein 2017 within a period of 28 days from 2 Decem by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres ber of byposbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. Address of owner: Co Tino Ferero, Town and Regional Planners, PO Box 36558, Menlo Park Adres van eienaar: P/a Tino Ferero Stads en Streekbeplanners, Posbus 36558, Menlo Park Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1184 OF 1987 KENNISGEWING 1184 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1149N RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1149N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56 (1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56 (1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Friedrich Jacob Mathey, being the authorised agent of the owner of Erven 1210 and 1211, Ferndale, hereby give notice Ek, Friedrich Jacob Mathey, synde die gemagtigde agent van in terms of section 56 (1)(b)(i) of the Townplanning and die eienaar van Erwe 1210 en 1211, Ferndale, gee hiermee in Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town gevolge artike156 (1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Council of Randburg for the amendment of the townplan planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van ning scheme known as Randburg Townplanning scheme Randburg aansoek gedoen het om die wysiging van die 1980, by rezoning the abovementioned property from "Resi dorpsbeplanningskema, bekend as Randburg dorps dential 3" to "Special" for offices, a restaurant and public beplanningskema 1980 deur die hersonering van die bogegarage. noemde eiendom vanaf "Residensieel 3" na "Spesiaal" vir kantore, 'n restourant en openbare garage. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek re ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van Die Stadsklerk, Kamer A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Verwoerd Avenue for a period of 28 days from 2 December woerdrylaan vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware of vertot ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing to the Town 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of Clerk, at the above address or at Private Bag 1, Randburg, tot Die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, 2125 within a period of 28 days from 2 December Randburg, 2125 ingedien of gerig word Address of authorized agent: Messrs Mathey & Greeff, PO Adres van gemagtigde agent: Mnre. Mathey & Greef, Pos Box 2636, Randburg, bus 2636, Randburg 2125.

59 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER NOTICE 1185 OF 1987 KENNISGEWING 1185 VAN 1987 TOWN COUNCIL OF VANDERBIJL PARK: NOTICE OF DRAFT SCHEME STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK: KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Town Council of Vanderbijlpark hereby gives notice Die Stadsraad van Vanderbijlpark gee hiermee ingevolge in terms of section 28 (1)(a) of the Townplanning and Town artike128 (1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont town planning scheme to be known as the Vanderbijlpark werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Vanderbijl Amendment Scheme 33, has been prepared by it. parkwysigingskema 33 deur hom opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: The rezoning of Erf 193, Vanderbijlpark Central East, 6 Die hersonering van Erf 193, Vanderbijlpark Central East Extension 2 Township, situated at corner of Edison Boule 6, Uitbreiding 2, dorpsgebied gelee te Edison Boulevard en yard and Andries Potgieter Boulevard from "special" for Andries Potgieter Boulevard, van "Spesiaal" vir doeleindes such purposes as may be permitted and subject to such re as wat toegelaat word en onderworpe is aan sodanige voor quirements as may be imposed by the Administrator after re waardes as wat deur die Administrateur na oorlegpleging met ference to the Townships Board and the Council to Motor die Dorperaad en die Raad opgele mag word tot Motorga Garage and Cafe. rage en Kafee. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kan fice hours at the office of the Town Clerk, Vanderbijlpark, toorure by die kantoor van die Stadsklerk, Vanderbijlpark, Room 403, Klasie Havenga Street, for a period of 28 days Kamer 403, Klasie Havengastraat, vir 'n tydperk van 28 dae from 2 December vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik the above address or at PO Box 3, Vanderbiljpark within a by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, period of 28 days from 2 December Vanderbijlpark, ingedien of gerig word. PO Box 3, Vanderbijlpark, C BEUKES Posbus 3, Vanderbijlpark, C BEUKES Town Clerk Stadsklerk Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1186 OF 1987 KENNISGEWING 1186 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1148N RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1148N NOTIE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Petrus Amoldus Greeff being the authorised agent of the owner of Ed 1876, Ferndale hereby give notice in terms Ek, Petrus Arnoldus Greeff synde die gemagtigde agent of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships van die eienaar van Erf 1876, Ferndale, gee hiermee inge Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Randburg for the amendment of the townplanning scheme planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van known as Randburg Town planning Scheme, 1980, by rezon Randburg aansoek gedoen het om die wysiging van die ing the abovementioned property to make provision for a dorpsbeplanningskema bekend as Randburg dorps maximum height of three storeys. beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die boge noemde eiendom om voorsiening te maak vir 'n maksimum hoogte van drie verdiepings. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of The Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver wane kantoorure by die kantoor van Die Stadsklerk, Kamer woerd Avenue for a period of 28 days from 2 December A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Ver woerdrylaan vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to The Town Clerk, at the above address or at Private Bag 1, Randburg 2125 within a period of 28 days from 2 December Address of authorized agent: Messrs Mathey & Greeff, PO Box 2636, Randburg Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot Die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaat sak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Mnre. Mathey & Greeff, Posbus 2636, Randburg Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember 1987.

60 3866 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 NOTICE 1187 OF 1987 KENNISGEWING 1187 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1147N RANDBURGWYSIGINGSKEMA 1147N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Petrus Arnoldus Greeff being the authorised agent of the owner of Erf 475, Windsor hereby give notice in terms of Ek, Petrus Amoldus Greeff synde die gemagtigde agent section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or van die eienaar van Erf 475, Windsor, gee hiermee ingevolge dinance, 1986, that I have applied to the Town Council of artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning Randburg for the amendment of the townplanning scheme en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Rand known as Randburg Town planning Scheme, 1980, by rezon burg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps ing the abovementioned property from "Residential 4" to beplanningskema bekend as Randburg dorpsbeplanningske "Special" for Clinic and/or Restaurant. ma, 1980, deur die hersonering van die bogenoemde eien dom vanaf "Residensieel 4" na "Spesiaal" vir Kliniek en/of Particulars of the application will lie for inspection during Restaurant. normal office hours at the office of The Town Clerk, Room A204, Municipal Offices, cnr Jan Smuts and Hendrik Ver Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewoerd Avenue for a period of 28 days from 2 December wone kantoorure by die kantoor van Die Stadsklerk, Kamer A204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Ver woerdrylaan vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to The Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk, at the above address or at Private Bag 1, Randburg binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik 2125 within a period of 28 days from 2 December by of tot Die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Messrs Mathey & Greeff, PO Box 2636, Randburg Adres van gemagtigde agent: Mnre. Mathey & Greeff, Posbus 2636, Randburg Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1188 OF 1987 KENNISGEWING 1188 VAN 1987 KLERKSDORP AMENDMENT SCHEME 218 KLERKSDORP WYSIGINGSKEMA 218 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Petrus Lafras van der Walt, being the authorized agent of the owner of Erven 1536 and 1537 Klerksdorp Ext 5 here Ek, Perus Lafras van der Walt, synde die gemagtigde agent by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town van die eienaar van Erwe 1536 en 1537 Klerskdorp Uitbrei planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied ding 5, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or to the Klerskdorp Town Council for the amendment of the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat townplanning scheme known as Klerksdorp Townplanning ek by. die Klerskdorp Stadsraad aansoek gedoen het om die Scheme, 1980 by the rezoning of the property described wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Klerks above, situated do Adriaan and Van Riebeeck Street, dorpdorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van Klerksdorp Extension 5 from "Residential 3" to "Public Gardie eiendom hierbo beskryf, geled to h/v Adriaan en Van Riebeeckstraat, Klerksdorp Uitbreiding 5 van "Residensieel age". 3" tot "Openbare Garage". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 211, First Floor, Civic Centre, Pretoria Street, Klerksdorp wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer for a period of 28 days from 2 December , Eerste Vloer, Burgersentrum, Pretoriastraat, Klerksdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk, PO Box 99, Klerksdorp within a period of 28 days by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, from 2 December Klerksdorp ingedien of gerig word. Address of authorized agent: Conradie Muller van Rooyen Adres van gemagtige agent: Conradie Muller Van Rooyen & Partners, PO Box 243, Florida & Vennote, Posbus 243, Florida 1710.

61 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER NOTICE 1189 OF 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3069 KENNISGEWING 1189 VAN 1987 PRETORIAWYSIGINGSICEMA 3069 We, Bryce and Van Blommenstein being the authorized Cons, Bryce en Van Blommestein synde die gemagtigde agents of the owner of Portion 1 and the Remainder of Erf 23 agente van die eienaar van Gedeelte 1 en die Restant van Erf add Portion 6 of Erf 24 Rietfontein hereby give notice in 23 en Gedeelte 6 van die Erf 24, Rietfontein gee hiermee in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Pre planning en Dorpe, 1986, kennis dat by die Stadsraad van toria City Council for the amendment of the townplanning Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsscheme known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by beplanningskema bekend as Pretoriadorpsbeplanningske the rezoning of the property described above, situated in Lys ma, 1974, deur die liersonering van die eiendom hierbo be Street and 14th Avenue, Rietfontein from "Special Residen skryf, gelee to Lyssttdat en 14de Laan, Rietfontein van "Spetial" to "Special" for offices for statutory, welfare and nods siale Woon" tot "Spesiaal" vir kantore vir statutere, welsyns profit organisations and associated residential and en nie winsgewende organisasies en verwante woon en inrig institutional uses. ting gebruike. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the City Secretary, Room wone,kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3204, 3rd Floor, West Block, Munitoria, Van der Walt Kamer 3204, Me Viper, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre Street, Pretoria for the period of 28 days from 2 December toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik tion must be lodged with or made in writing to the City Sec by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria , Pretoria 0001 ingedien of gerig word. within a period of 28 days from 2 December Adres van agent: p/a Bryce en Van Blommestein, Suite 4 Address of agent: do Bryce and Van Blommestein, Suite 4 Parkland, Bronkhorststraat 229, Nieuw Muckleneuk. Parkland, 229 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk. Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1190 OF 1987 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/526 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) I, Eugene Andre Marais of Gillespie, Archibald & Partners (Benoni), being the authorized agent of the owner of Erf 1235 Parkrand Township, hereby give notice in terms of sec tion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordin ance, 1986, that I have applied to the Boksburg Town Conncil for the amendment of the townplanning scheme known as Boksburg Town planing Scheme 1, 1946, by the rezoning of the property described above, situated on the corner of Lan genhoven Street and Plomer Street, Parkrand, Boksburg, from "Special" for residential purposes subject to certain conditions to "Special" for "Dwellingunits" (group hous ing). KENNISGEWING 1190 VAN 1987 BOKSBURG WYSIGINGSICEMA 1/526 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) Ek, Eugene Andre Marais van Gillespie, Archibald en Vennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 1235 Parkrand Dorp, gee hiermee ingevolge ar tike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Boksburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Dorpsaanlegskema 1, 1946 deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hock van Langenhovenstraat en Polmerstraat, Parkrand, Boksburg van "Spesiaal" vir woongebruike onderhewig aan sekere bepalings tot "Spesiaal" vir wooneenhede (groepsbe huising). Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Trichardt Street, Boksburg, for a period of 28 days sentrum, Trichardtstraat, Boksburg, vir 'n tydperk van 28 from 2nd December dae vanaf 2 Desember L Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg 1460 within a period of 28 days from 2nd December Address of owner: do Gillespie, Archibald & Partners, PO Box 589, Benoni Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 215, Boksburg 1460 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: p/a Gillespie, Archibald en Vennote, Posbus 589, Benoni Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember 1987.

62 3868 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 NOTICE 1191 OF 1987 KENNISGEWING 1191 VAN 1987 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKE SCHEME 309 MA NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBELANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Robert Henry Whitworth Warren, being the authorised agent of the owner of Portion 29 of Erf 30 Halfway House, Ek, Robert Henry Whitworth Warren, synde die gemagtigde hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the agent van die eienaar van Gedeelte 29 van Erf 30, Halfway Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I have House gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or applied to the Midrand Town Council for the amendment of donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat the town planning scheme known as Halfway House and ek by die Midrand Stadsraad aansoek gedoen het om die wy Clayville Town planning Scheme, 1976, to rezone the prop siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Halfway erty descrbied above, situated on De Winnaar Street, Half House en Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die way House from "Residential 1" to "Special" for "Annexure hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te De B" uses subject to certain conditions. Winnaarstraat, Halfway House van "Residensieel 1" tot "Spesiaal" vir "Bylae B" gebruike onderworpe aan sekere Particulars of the application will lie for inspection during voorwaardes. normal office hours at the office of the Town Clerk, Midrand Town Council, Electrum Park, 227 Old Pretoria Road, Half Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende geway House for a period of 28 days from 2 December wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Midrand Stadsraad, Electrumpark, Ou Pretoriastraat 227, Halfway Objections to or representations in respect of the applica House vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at Midrand Town Council, Pribinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik vote Bag X20, Halfway House 1685 within a period of 28 days by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by die Midfrom 2 December rand, Stadsraad, Privaatsak X20, Halfway House 1685 inge dien ofgerig word. Address of authorised agent: R H W Warren and Van Wyk, PO Box 186, Morningside Adres van gemagtigde agent: R H W Warren en Van Wyk, Posbus 186, Morningside Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1192 OF 1987 KENNISGEWING 1192 VAN 1987 TOWN COUNCIL THABAZIMBI STADSRAAD VAN THABAZIMBI NOTICE OF DRAFT SCHEME KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA The Thabazimbi Town Council hereby give notice in terms Die Stadsraad van Thabazimbi gee hiermee ingevolge Ar of section 28(1)(a) of the Townplanning and Townships Or tikel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that the draft town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontplanning scheme to be known as a Thabazimbi Amendment werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Thabazimbi Scheme 25 has been prepared by it. wysigingskema 25 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing porposals voorstelle 1. Hersonering van Erf 213, Thabazimbi Uitbreiding 2 ge lee op die noordoostelike hoek van Laan No 10 en Laan No 11 vanaf "Openbare Oopruimte" na "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err. I. Rezoning of Ed 213, Thabazimbi Extension 2 located on the north eastern corner of Avenue No 10 and Avenue No 11 from "Public Open Space" to "Residential 1" with a density of "One dwelling per erf". 2. Amendment to clause 20 of the scheme clauses of the 2. Wysiging van klousule 20 van die Skemaklousule van die Thabazimbi Town planning Scheme, 1980, to grant the local Thabazimbidorpsbeplanningskema, 1980, om die plaaslike authority the right to consider applications for additional bestuur die bevoegdheid te verleen om aansoeke vir addisio dwelling units on erven whereon single dwellingunits have nele wooneenhede op erwe waarop reeds enkel wooneen already been erected subject to certain conditions which have hede opgerig is, te oorweeg onderworpe aan sekere voor been accepted by the local authority as policy. waardes wat deur die plaaslike bestuur as beleid aanvaar is. Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor tue by die kantoor van die stadsklerk, Thabazimbi Munisi pale Kantore vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember The draft scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Thabazimbi municipal offices for a period of 28 days from 2 December Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 90, Thabazimbi C F ERASMUS Town Clerk Besware teen of vertod ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by of tot die stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 90, Thabazimbi 0380 ingedien of gerig word. C F ERASMUS Stadklerk

63 1 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER ik Pir NOTICE 1193 OF 1987 KENNISGEWING 1193 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Akasia hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Akasia gee hiermee ingevolge artikel of section of 96(6)(a) of the Town planning and Townships 96(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek to establish the township referred to in the annexure hereto, om die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur horn has been received by it. ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 gedurende gewone kannormal office hours at the office of the Town Secretary, Mu toorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale nicipal Offices, Akasia, Dale Avenue, Plot 16, Doreg Agri Kantore, Akasia, Dalelaan, Hoewe 16, Doreg Landboucultural Holdings, for a period of 28 days from 2 December hoewes, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Besware teen of verto8 ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applic binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik ation must be lodged with or made in writing and in duplicate en in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres of by to the Town Clerk at above address or at PO Box 58393, Ka Posbus 58393, Karenpark 0118, ingedien of gerig word. renpark 0118, within a period of 28 days from 2 December KENNISGEWING 60 VAN NOTICE 60 OF 1987 BYLAE Naam van dorp: Amandasig Uitbreiding 7. Voile naam van aansoeker: Hercules Johannes Myburgh. ANNEXURE. Name of township: Amandasig Exension 7. Full name of applicant: Hercules Johannes Myburgh Number of erven in proposed township: Special for Retire ment Village for Senior Citizens with associated uses or for such other purposes as the Local Authority may permit: 2. Description of land on which township is to be established: A portion of Portion 129 (a portion of Portion 5), of the farm Hartebeesthoek 303, Registration Division JR, Transvaal. Situation of proposed township: The site is situated between Berg lane and the foot of the Magaliesburg, to the south west of the intersection between Heinrich Avenue and Berg Lane. Reference No 9 of Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiaal vir Aftree oord vir Senior Burgers met gepaardgaande gebruike of sodanige ander gebruike as wat die Plaaslike Bestuur mag toelaat: 2. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n gedeelte van Gedeelte 129 ('n gedeelte van Gedeelte 5) van die plaas Hartebeesthoek 303, Registrasie Afdeling JR, Transvaal. Ligging van voorgestelde dorp: Die terrein is gelee tussen Berglaan en die voet van die Magaliesberg, net suidwes van die aansluiting tussen Heinreichlaan en Berglaan. Verwysingnommer: 9 van NOTICE 1194 OF 1987 KENNISGEWING 1194 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Kempton Park hereby gives notice in Die Stadsraad van Kemptonpark gee hiermee ingevolge terms of section 96(6)(a) of the Town planning and Towns artikel 96(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en hips Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an appli Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aan cation to establish the township referred to in the annexure soek om die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur hereto, has been received by it. horn ontvang is. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Besonderhede van die aansoek re gedurende gewone kan 161, Town Hall, Margaret Avenue, Kempton Park, for a toorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 161, Stad period of 28 days from 2 December huis, Margaretlaan, Kemptonpark, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet to the Town Clerk at above address or at PO Box 13, Kemp binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik ton Park, 1620 within a period of 28 days from 2 December en in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kemptonpark, 1620 ingedien of gerig word. L ANNEXURE BYLAE Name of Township: Van Riebeeck Park Extension 20. Naam van dorp: Van Riebeeckpark Uitbreiding 20. Full name of applicant: Louis Stephanus van der Walt. Voile naam van aansoeker: Louis Stephanus van der Walt. Number of erven in proposed township: Residential 1: 187; Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 187;,

64 3870 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Public open space: 3; Special for such purposes as the Local Openbare oop ruimte: 3; Spesiaal vir sulke doeleindes as wat Authority may permit: 1 (Erf 188). Plaaslike Bestuur mag toelaat: 1 (Erf 188). fl Description of land on which township is to be established: Beslcrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: The Remaining Extent of Portion 44 of the farm Zuurfontein Die Restant van Gedeelte 44 van die plaas Zuurfontein 33, 33, Registration Division IR, Transvaal. Registrasie Afdeling IR, Transvaal. Situation of proposed township: The site is bounded by Soutpansberg Drive and Van Riebeeck Park on the northern Ligging van voorgestelde dorp: Die terrein is begrens deur boundary; Klapper Avenue, Green Avenue and Panorama Soutpansbergrylaan en Van Riebeeckpark op die noordelike Avenue in Kempton Park Extension 5 on the southern grens; Klapperlaan, Greenlaan en Panoramalaan in Kemp boundary and the proposed PWV3 road on the eastern tonpark Uitbreiding 5 op die suidelike en suid oostelike boundary. grens en die voorgestelde pad PWV3 op die oostelike grens. NOTICE 1195 OF 1987 KENNISGEWING 1195 VAN 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1185 SANDTONWYSIGINGSKEMA 1185 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND OF THE TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) BYLAE 8 SCHEDULE 8 (Regulasie 11(2)) (Regulations 11(2)) Ek, Stephen Colley Jaspan, synde die gemagtigde I, Stephen Colley Jaspan, being the authorized agent of the agentvan die eienaar van Gedeelte 1 van Lot 53, Sandown gee owner of Portion 1 of Lot 53, Sandown, hereby give notice in hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town raad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van Council of Sandton for the amendment of the townplanning die dorpsbeplanningskema bekend as Sandon dorps scheme known as Sandton Town planning Scheme, 1980, by beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien the rezoning of the property described above, situated at 134 dom hierbo beskryf, gelee te Verestraat 134, Sandown, van Vere Street, Sandown from "Special" for medical and dental "Spesiaal" vir mediese en tandheelkundige kamers tot "Spe suites to "Special" for medical and dental suites, a day clinic, siaal" vir mediese en tandheelkundige kamers, 'n dagkliniek, a dispensary/pharmacy service, medical equipment hire and 'n apteekdiens, verhuring van mediese apparaat en 'n ortope orthopaedic prostheses workshop, and with the consent of diese prostese werkswinkel, en met die toestemming van die the Council, other uses excluding noxious industry. Raad, ander gebruike uitsluitend hinderlike bedrywe. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 206, B Block, Civic Centre, corner of West Street and Rivo 206, Blok B, Burgersentrum, op die hoek van Wesstraat en nia Road, Sandown, for a period of 28 days from 2 December Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 De sember Objections to or representations in respect of the applic Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet ation must be lodged with or made in writing to the Town binne tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987, skrifte Clerk (Attention: Town planning) at the above address or at lik by of tot die Stadsklerk (Aandag: Stadsbeplanning) by bo PO Box 78001, Sandton 2146, within a period of 28 days from vennelde adres of by Posbus 78001, Sandton 2146, ingedien 2 December of gerig word. Address of owner: do Rosmarin and Associates, PO Box Adres van eienaar: p/a Rosmarin en Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein , Braamfontein Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1196 OF 1987 KENNISGEWING 1196 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2117 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2117 I, Robert Brainerd Taylor, being the authorized agent of Ek, Robert Brainerd Taylor, synde die gemagtigde agent the owner, Metal Industries Group Life and Provident Fund van die eienaar, Metal Industries Group Life and Provident of Stands 130, 133 to 138 and 1096, Marshalltown hereby give Fund, van Standplase 130, 133 tot 138 en 1096, Marshalldorp notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Johannesburg City Council for the amendment of the town Johannesburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging planning scheme known as Johannesburg Townplanning, van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die above, situated on Anderson, Simmonds, Frederick & Sauer eiendom hierbo beskryf, geled te Anderson, Simmonds, Streets from Industrial 1, Height Zone 2 to Industrial 1, Federick en Sauer Strate van Nywerheid 1, Hoogtesone 2 tot

65 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER is Height Zone 2 subject to certain conditions including provis Nywerheid 1, Hoogstesone 2 onderworpe aan sekere voor le ion for extra parking. waardes insluitend voorsiening vir adissionele parkering. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Director of Planning, wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be Room 760, Civic Centre, Braamfontein for the period of 28 planning, Kamernommer 760, Burgersentrum vir 'n tydperk days from 2 December van 28 the vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applic Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet ation must be lodged with or made in writing to the Director binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987, skrifteof Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam lik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde fontein 2017, within a period of 28 days from 2 December adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of ge rig word. Address of owner: do Taylor and Associates, PO Box Adres van eienaar: p/a Taylor en Medewerkers, Posbus 52416, Saxonwold , Saxonwold Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1197 OF 1987 KENNISGEWING 1197 VAN 1987 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2116 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2116 I, Robert Brainerd Taylor, being the authorized agent of Ek, Robert Brainerd Taylor, synde die gemagtigde agent the owner, Khatija Ismail Suliman of Erf 231, Mayfair van die eienaar, Khatija Ismail Suliman, van Erf 231, May Township hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of fair Dorp gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis have applied to the Johannesburg City Council for the dat ek by die Johannesburg Stadsraad aansoek gedoen het amendment of the townplanning scheme known as Johan om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as nesburg Town planning Scheme, 1979, by the rezoning of the Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die herso properties described above, situated on Hanover Street and nering van die eiendom hierbo beskryf, geled to Hanover Eighth Avenue from Residential 4, Height Zone 0 to Resi street en Agstelaan van Residensieel 4, Hoogtesone 0 tot dentist 4, Height Zone 0 subject to certain conditions includ Residensieel 4, Hoogtesone 0 onderworpe aan sekere vooring provisions for shops and business purposes. waardes insluitend voorsiening vir winkels en besigheids doeleindes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Room 760, Civic Centre, Braamfontein for the period of 28 wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be days from 2 December planning, Kamernommer 760, Burgersentrum vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica tion, must be lodged with or made in writing to the Director Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet of Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik fontein 2017, within a period of 28 days from 2 December by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein 2017, ingedien of gerig word. Address of owner: Khatija Ismail Suliman, do Taylor and Adres van eienaar: Khatija Ismail Suliman, p/a Taylor en Associates, PO Box 52416, Saxonwold Medewerkers, Posbus 52416, Saxonwold Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1198 OF 1987 KENNISGEWING 1198 VAN 1987 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1154 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1154 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) SCHEDULE 8 BYLAE 8 (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Harald Leopold Wattrus, being the authorized agent of the owner of Portion 6 of Lot 8 Atholl, hereby give notice in Ek, Harald Leopold Wattrus, synde die gemagtigde agent terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Gedeelte 6 van Lot 8, Atholl, gee hier Townships Ordinance 1986, that I have applied to the Town mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Council of Sandton for the amendment of the town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads scheme known as Sandton Town planning Scheme, 1980, by raad van Sandton aansoek gedoen het om die wysiging van the rezoning of the property described above, situated at 113 die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton Dorps South Avenue, Atholl, from "Residential 1" with a density beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien

66 3872 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 dom hierbo beskryf, gelee te Southlaan 113, Atholl, van vierkante meter tot "Residensieel 1", met 'n digtheid van een "Residensieel 1", met 'n digtheid van een woning per woning per vierkante meter. of one dwelling per square metres to "Residential 1" with a density of one dwelling per square metres. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer Particulars of the application will lie for inspection during 206, Blok B, Bergersentrum, op die hoek van Weststraat en normal office hours at the office of the Town Clerk, Room Rivoniaweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 De 206, B Block, Civic Centre, corner of West Street and Rivo sember nia Road, Sandton, for a period of 28 days from 2 December Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik tion must be lodged with or made in writing to the Town by of tot die Stadsklerk (Aandag: Stadsbeplanning) by bover Clerk (Attention: Town Planning) at the above address or at melde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of PO Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days gerig word. from 2 December Address of owner: do H.L. Wattrus, PO Box 52678, Sax Adres van eienaar: p/a H.L. Wattrus, Posbus 52678, Saxonwold onwold NOTICE 1199 OF 1987 KENNISGEWING 1199 VAN 1987 PRETORIA REGION AMENDMENT SCHEME 1066 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 1066 NOTICE OF APPLICATION FOR AMMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986)1986 I, Karin Johanna Liebenberg being the authorized agent of the owner of erven.806 and 807 Zwartkop Extension 4 hereby Ek, Karin Johanna Liebenberg, synde die gemagtigde give notice in terms of section 56(1)(b)() of the Townplanagent van die eienaar van Erwe 806 en 807, Zwartkop Uit ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to breading 4, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die the Town Council of Verwoerdburg for the amendment of Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis the town planning scheme known as Pretoria Region Town dat ek by die Stadsraad van Verwoerdburg aansoek gedoen planning Scheme, 1960, by the rezoning of the property de het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend scribed above, situated 2 & 4 Boababhoekie, Zwartkop Ex as Pretoriastreek Dorpsaanlegskema, 1960, deur die herso tension 4, from Special Residential to Special for Offices. nering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Boababhoekie 2 & 4, Swartkop Uitbreiding 4, van Spesiale Woon tot Particulars of the application will lie for inspection during Spesiaal vir Kantore. normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Council of Verwoerdburg, for the period of 28 days from 2 wone kantoorure by die kantoor van die StadsIderk, Stads December mad van Verwoerdburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet Clerk, at the above addres or at Town Council of Verwoerd binne 'n tydperk van 26 day vanaf 2 Desember 1987 skriftelik burg, PO Box 14013, Verwoerdburg, within a period of 28 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by die Stads raad van Verwoerdburg, Posbus 14013, Verwoerdburg, ingedien ofgerig days from 2 December word. Address of owner: C/o PO Box 7036, Hennopsmeer Adres van eienaar: P/a Posbus 7036, Hennopsmeer NOTICE 1200 OF 1987 KENNISGEWING 1200 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1153(N) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING & TOWNSHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1153(N) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, Michael Idris Osborne, being the authorised agent of the Ek, Michael Idris Osborne, synde die gemagtigde agent owner of Ed 1069, Ferndale Township, hereby give notice in van die eienaar van Ed 1069, Dorp Ferndale, gee hiermee interms of Section 56(1)(b)(i) of the Town planning & Town gevolge artike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeships Ordinance, 1986, that I have applied to the Randburg planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Town Council for the amendment of the townplanning Randburg aansoek gedoen het om die wysiging van die scheme known as the Randburg Town planning Scheme, dorpsbeplanningskema bekend as Randburg Dorps 1976, by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eienated on Surrey Avenue, Ferndale Township, from "Residen dom hierbo beskryf, gelee te Surreylaan, Dorp Ferndale, van tial 1", 1 dwelling per 1 500m2 to "Special for Offices", sub "Residensieel 1", 1 woonhuis per 1 500m2 tot "Spesiaal vir ject to certain conditions. Kantore", onderworpe aan sekere voorwaardes.

67 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge 1. normal office hours at the office of the Town Clerk, Rand wont kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Rand burg Town Council, Room A204, Civic Centre, Randburg, burg, Kamer A204, Burgersentrum, Randburg, 2194, vir 'n 2194, for a period of 28 days from 2 December tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg, by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, 2125, within a period of 28 days from 2 December Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Addres of owner: C/o Osborne, Oakenfull & Meekel, PO Adres van eienaar: P/a Osborne, Oakenfull & Meekel, Box 2189, Johannesburg Posbus 2189, Johannesburg Date of first publication: 2 December Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1201 OF 1987 KENNISGEWING 1201 VAN 1987 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1139N RANDBURG WYSIGINGSKEMA 1139N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING N (ORDONNAN SIE E5 1 VAN DORPE1986) I, Alan Fredrick Men Muir, being the authorized agent of the owner of Lot 609 Ferndale Township, hereby give notice Ek, Alan Fredrick Men Muir, synde die gemagtigde agent in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and van die eienaar van Lot 609 Ferndale gee hiermee ingevolge Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Rand artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning burg Town Council for the amendment of the townplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Dorpsraad van Rand scheme known as Randburg Town planning Scheme, 1976, burg aansoek gedoen het om die wysiging van dorps by the rezoning of the property described above, situated at beplanningskema bekend as Randburg dorpsbeplanningske the corner of Bond Street and Elgin Avenue from "Residen ma, 1976, deur hersonering van die eiendom hierbo beskryf, tial 1" with a density of "One dwelling per err to "Residen gelee te h/v Bondstraat en Elginlaan, Ferndale van "Residen tial 1" with a density of "One dwelling per m2.". sieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van "Een woonhuis per The purpose of this rezoning is to permit the property to be m2.". subdivided into two portions, thereby permitting the construction of a second dwelling. Die doel is om hierdie perseel in twee te verdeel, om 'n tweede woonhuis op te rig. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Munici Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gepal Offices, First Floor, South Block, Room A204, cnr Jan wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisi Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, Randburg for a period of 28 days from 2nd December palekantore, Eerste Vloer, Suidblok, Kamer A204, h/v Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae, van 2 Desember Objections to, or representations in respect of this applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae van die datum van eerste publi Clerk, Private Bag 1, Randburg 2125 within a period of 28 kasie van hierdie kennisgewing skriftelik by bogenoemde days from the date of first publication of this notice. adres of aan die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg 2125 in gedien of gerig word. Address of owner: c/o A F MenMuir, PO Box 51343, Randburg Adres van eienaar: p/a A F Men Muir, Posbus 51343, Randburg Date of first publication: 2 December 1987 Datum van eerste publikasie: 2 Desember NOTICE 1202 OF 1987 KENNISGEWING 1202 VAN 1987 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME 1/449 BEDFORDVIEWWYSIGINGSICEMA 1/449 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 1986) SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Peter John Dacomb being the authorized agent of the Ek, Peter John Dacomb synde die gemagtigde agent van owner of Ed 97, Oriel Township, Registration Division IR die eienaar van Ed 97, Oriel Dorp, Registrasie Afdeling IR Transvaal, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) Transvaal, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that I Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis have applied to the Bedfordview Town Council for the dat ek by die Dorpsraad van Bedfordview aansoek gedoen

68 3874 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 amendment of the town planning scheme known as Bedford het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend view Town planning Scheme, 1948, for the rezoning of the as Bedfordviewdorpsbeplanningskema, 1948, deur die her property described above, situated on the corner of Talisman sonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hock Avenue and Kloof Road, Oriel Township, from "Special van Tallsmanlaan en Kloofweg, Oriel Dorp, van "Spesiale Residential" with a density of one dwelling per square Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per vier feet to "Special Residential" with a density of one dwelling kante voet tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van per square feet. vierkante voet. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger Centre, Hawley Road, Bedfordview for a period of 28 days sentrum, Hawleyweg, Bedfordview vir 'n tydperk van 28 dae from 2 December. vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town bimie 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 3, Bedfordview 2008 by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, within a period of 28 days from 2 December Bedfordview 2008 ingedien of gerig word. Address of owner: C/o Pheiffer Marais Incorporated, PO Adres van eienaar: Pia Pheiffer Marais ingelyf, Posbus Box 2790, Randburg , Randburg NOTICE 1203 OF 1987 KENNISGEWING 1203 VAN 1987 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3006 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3006 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) We, Megaplan Incorporated, being the authorized agent of Ons, Megaplan Ingelyf, synde die gemagtigde agent van the undermentioned property, hereby give notice in terms of die eienaar van ondergenoemde eiendom, gee hiermee inge section 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Or volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe dinance, 1986, that we have applied to the Pretoria Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Council for the amendment of the townplanning scheme Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorpsknown as Pretoria Town planning Scheme, 1974, by the re beplanningskema bekend as Pretoria dorpsbeplanningskezoning of the property, a part of Portion 2 of Erf 896, the re ma, 1974, deur die hersonering van die eiendom van 'n deel maining extent of Erf 936 and the remaining extent of Por van gedeelte 2 van Erf 896, die Resterende Gedeelte van Erf tion 8 of erf 1680, situated in Pretoria North, from "Special 936 en dieresterende Geldeelte van Gedeelte 8 van Erf Residential" to "Special" for commercial purposes, subject 1680, gelee te Pretoria Noord van "Spesiale woon" tot "Speto certain conditions and a part of the remaining extent of Ed siaal" vir kommersiele doeleindes, onderworpe aan sekere 916, situated in Pretoria North, from "Special residential" to voorwaardes en op 'n deel van die Resterende Gedeelte van "Special" for commercial purposes and a sales market, sub Erf 916, gelee te PretoriaNoord, van "Spesiale woon" tot ject to certain conditions. "Spesiaal" vir kommersiele doeleindes en 'n motorverkoopmark, onderworpe aan sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, PO Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Box 440, Pretoria or Munitoria, Vermeulen Street, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Posbus 3024, Pretoria, for a period of 28 days from 2 December 440, Pretoria of Munitoria, Vermeulenstraat, Kamer 3024, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Townse binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik cretary at the abovementioned address or at PO Box 4136, by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus Pretoria, 0001, within 28 days from 2 December , Pretoria, ingedien of gerig word. Megaplan Incorporated Megaplan Ingelyf Town and Regional Planners Stads en Streekbeplanners PO Box 4136 Posbus 4136 Pretoria Pretoria NOTICE 1204 OF 1987 KENNISGEWING 1204 VAN 1987 KRUGERSDORP KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 145 WYSIGINGSKEMA 145 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, (ORDON SHIPS ORDINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) NANSIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst De Wet, being the owner of Erven 1086 and 1087, Krugersdorp, hereby give notice in terms of section Ek, Johannes Ernst De Wet, synde die eienaar van Erwe 1086 en 1087, Krugerdorp gee hiermee ingevolge artikel

69 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that I have applied to the Town Council of Krugers Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Krugers dorp for the amendment of the town planning scheme known dorp aansoek gedoen bet om die wysiging van die dorps as Krugersdorp Town planning Scheme, 1980, by the rezon beplanningskema bekend as Krugersdorp Dorps ing of the property described above, situated in Church beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eien Street, from "Residential 4" to "Business 1". dom hierby beskryf, gelee te Kerkstraat, van "Residensieel 4" na "Besigheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Commissioner Street, Krugersdorp and Wesplan & As bids, Kommissarisstraat, Krugersdorp en by die kantore van sociates, Coaland Building, C/o Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland gebou, H/v Kruger en Bur Krugersdorp for a period of 28 days from 2 December gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 desember 1987 skriftelik Clerk, at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 94, and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugerdorp Krugersdorp en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru North, within a period of 28 days from 2 December gersdorp Noord, ingedien word. NOTICE 1205 OF 1987 KENNISGEWING 1205 VAN 1987 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 146 KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMA 146 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, (ORDON NANSIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the owner of Erven 2031, 2026 and 1423, Krugersdorp hereby give notice in terms of Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die eanaar van erwe section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Or 2031, 2026 en 1423, Krugersdorp gee hiermee ingevolge arti dinance, 1986, that I have applied to the Town Council of kel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Krugersdorp for the amendment of the town planning Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Krugersscheme known as Krugersdorp Townplanning Scheme, dorp aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorps 1980, by the rezoning of the property described above, situ beplanningskema bekend as Krugersdorp dorpsbeplanning ated in Human Street, from "Residential 4" to "Business 1". skema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierby beskryf, gelee te Humanstraat van "Residensieel 4" na "Besigheid 1". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 16 ter normal office hours at the office of the Town Clerk, Town insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Commissioner Street, Krugersdorp and Wesplan & Ashuis, Kommissarisstraat, Krugersdorp en by die kantore van sociates, Coaland Building, C/o Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland Gebou, H/v Kruger en Bur Krugersdorp for a period of 28 days from 2 December gerstraat, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 De sember Objections to or representations in respect of the applica Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne tion must be lodged with or made in writing to the Town 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik by die Clerk at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp and Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 94, Kruat Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp North, gersdorp en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugers within a period of 28 days from 2 December dorpnoord, ingedien word. NOTICE 1206 OF 1987 KENNISGEWING 1206 VAN 1987 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 144 KRUGERSDORPWYSIGINGSKEMA 144 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of the owner of Erf 1364, Krugersdorp, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City van die eienaar van Erf 1364, Krugersdorp, gee hiermee in

70 3876 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Council of Krugersdorp, for the amendment of the town gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe planning scheme known as Krugersdorp Townplanning planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Scheme, 1980, by the rezoning of the property described Krugersdorp, aansoek gedoen het om die wysiging van die above, situated in Human Street, from "Residential 4" to dorpsbeplanningskema bekend as ICrugersdoip dorpsbeplan "Business 1". ningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierby beskryf, geled te Humanstraat, van "Residensieel 4" na "Besigheid 1". ifi Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Town wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Hall, Commissioner Street, Krugersdorp and Wesplan & Ashuis, Konmfissarisstraat, Krugersdorp en by die kantore van sociates Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, Wesplan & Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Bur Krugersdorp for a period of 28 days from 2 December gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representation in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik Clerk at the above address or at PO Box 94, Krugersdorp and by die Stadklerk by die bovermelde adres of by Posbus 94, at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp North, Krugersdorp en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Kru within a period of 28 days from 2 December gersdorpnoord ingedien word. NOTICE 1207 OF 1987 KENNISGEWING 1207 VAN 1987 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING OF TOWNSHIP VAN DORP The Town Council of Akasia hereby gives notice in terms Die Stadsraad van Akasia gee hiermee ingevolge artikel of section 69(6)(a) of the Town planning and Townships Or 69(6)(a) van die ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, dinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om establish the township referred to in the annexure hereto, has die dorp in die bylae hierby genoem te stig, deur horn ont been received by it. yang is. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende genormal office hours at the office of the Town Clerk, Dale wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Dale Avenue, Plot 16, Doreg Agricultural Holdings, Akasia for a lean, Hoewe 16, Doreg Landbouhoewes, Akasia, vir 'n tyd period of 28 days from 2 December perk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at PO Box 58393, Karenpark, 0118, within a period of 28 days from 2 Decentber Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 58393, Karenpark 0118 ingedien of gerig word. J S DU PREEZ Town Clerk J S DU PREEZ Stadsklerk 2 December Desember 1987 Notice No 59/1987 Kennisgewing No 59/1987 ANNEXURE Name of township: Heatherview Extension 6. Full name of applicant: Olivier and Prinsen. Number of erven in proposed township: Residential 1: 20 (Special); Residential 3: 1 (Duplex flats). Description of land on which township is to be established: Agricultural Holdings 62 and 63 Heatherdale Agricultural Holdings. Situation of proposed township: The site lies about 16 km northwest of Church Square, about 6 km west of Pretoria North township and some 120 metres north of Provincial Road P1061 (K14). BYLAE Naam van dorp: Heatherview Uitbreiding 6. Voile naam van aansoeker: Olivier en Prinsen. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 20 (Spe siaal); Residensieel 3: 1 (Duplekswoonstelle). Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe 62 en 63 Heatherdale Landbouhoewes. Ligging van voorgestelde dorp: Die dorp is geled ongeveer 16 kilometer noordwes van kerkplein, ongeveer 6 kilometer wes van die PretoriaNoord dorp en 120 meter noord van Provinsiale Pad P106 1(K14). Reference No 8/87. Verwysings No 8/87.

71 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER NOTICE 1208 OF 1987 KENNISGEWING 1208 VAN 1987 SPRINGS AMENDMENT SCHEME 1/390 SPRINGS WYSIGINGSKEMA 1/390 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986) I, S M Catto, being the owner of Erf 671, Dersley, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan Ek, S M Catto, synde die eienaar van Erf 671, Dersley, gee ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op the Springs Town Council for the amendment of the town Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die planning scheme known as Springs Town planning Scheme 1, Springs Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van 1948, by the rezoning of the property described above, situ die dorpsbeplanningskema bekend as Springs dorps ated at 31 Orpiment Avenue, Dersley from "Special Resi beplanningskema 1, 1948, deur die hersonering van die eiendential" with a density of "One dwelling per erf" to "Special dom hierbo beskryf, gelee to Orpimentlaan 31, Dersley van Residential" with a density of "Two dwellings per er?'. "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Twee woon Particulars of the application will lie for inspection during huise per err. normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Room 204, Springs, for a period of 28 days from 2 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge December wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger. sentrum, Kamer 204, Springs, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Clerk at the above address or at PO Box 45, Springs within a binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 2 Desember 1987 skriftelik period of 28 days from 2 December by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 45, Springs ingedien of gerig word. Address of owner: 31 Orpiment Avenue, Dersley, Springs Adres van eienaar: Orpimentlaan 31, Dersley, Springs

72 3878 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 TENDERS. TENDERS. L.W. N.B. Tenders previously published and where the Tenders wat closing dates voorheen gepubliseer is en waarvan die slui tingsdatum nog nie verstreke is nie. word nie in hierdie kennisgewing have not yet passed, have not been repeated in this notice. Tenders arc herhaal nie. Tenders word normaalweg 35 woke voor die sluitingsda normally published 35 weeks before the closing date. turn gepubliseer. TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS. TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS. Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales. (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag. (Tensy dit in die uiteensetting anders tion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Beskrywing van Tender Slutingsdaium Tender No Description oftender Closing Date FtFT 01/88M Rubbertyred frontend loaders/rubberbandvoorlaaiers 15/01/1988 HB 2/1/87 Printing of Ambulance Control Mailer: Johannesburg Hospital/Druk van Ambulanskontroleposstuk: Johan nesburgse Hospitaal 12101/1988

73 PROVIN5IALEKOERANT,2DE5EMBER D IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH TENDERS BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS 1. The relative tender documents including the Administration's offi 1. Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike cial tender forms, are obtainable on application from the relative address tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onderstaande indicated below. Such documents and any tender contract conditions not adresse verkrygbaar. Sodanige dokumente as mede enige tender konembodied in the tender documents are also available for inspection at the trakvoonvaardes wat nie in die tenderdokumente opgeneem is nie, is said address: ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building. Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou. Pretoria Ref Pretoria Room Phone verwysing Pretoria Kamer Verdie Foon No. Block Floor Pretoria No. Blok ping Pretoria HA 1 & Director of Hospital A900 A HA I & Direkteur van Ataxl A HA 2 Services. Private HA 2 Hospitaaldienste, Bag X221. Provaatsak X221, H B and Director of Hospital A1019 A FIB en Direkteur van A1019 A HC Services. Private He I lospitaaldienste. Bag X22I. Privaatsak X221. HD Director of Hospital A1023 A HD Direkicur van A1023 A Services. Private I lospitaaldienste. Bag X221. Privaatsak X221. PFT Provincial Secretary Ground Merino Ground 201 '441 prr Provinsiale Sekre Grond Merino Grond (Purchases and Building tarts (Aankopc Gebou Supplies). Private en Voorrade). Po Bag X64. vaatsak X64. RFT Director. Transvaal 031)7 D RR' Direkteur Trans Roads vaalse Paaie D3117 D Department, Pri departement. Pri vate Bug X197. vaatsak X197. TED Director. Transvaal ('33 Sentrakor TOD Direkteur. Trans 633 Sentrakor TED 100. Education De 633 Building TOD Ilk) vaalse Onder 633 gebou partment. Private wysdepartement, Bag X76. Privaatsak X76. WET Director. Transvaal CMS C M WFT Direkteur. Trans CM 5 C M Department of vaalse Werkede Works. Private partement. Pri Bag X228. vaatsak X228. WFTB Director. Transvaal E103 E I WFTB Direkteur. Trans E103 E I Department of vaalse Werkede Works. Private partement. Pri Bag X228. vaatsak X228. WFTE Director. Transvaal CG C G WFTE Direkteur, Trans CG C G Department of 19 vaalse Werkede 19 Works, Private partement, Pri Bag X228. vaatsak X228. _ 2. The Administration is not bound to accept the lowest or any tender and reserves the right to accept a portion of a tender. 2. Die Administrasie is nie daartoe verplig om die faagste of enige ten der aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem. 3. Alle tenders meet op die amptelike tendervorm van die Administrasie voorgele word. 3. All tenders must be submitted on the Administration's official ten. der forms.. 4. ledere inskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert loge dien word, geadresseer aan die Voorsitter. Die Transvaalse Provinsiale 4. Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad Tenderraad. Posbus Pretoria, en moet duidelik van die opskrif dressed to the Chairman. Transvaal Provincial Tender Board. P101 Box voorsien wees ten einde die tenderaar se naam en adres aan te toon, 1040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the tenderer's asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tender. Inskryname and address, as well as the number, description and closing date of wings meet teen 11h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die the tender. Tenders must be in the hands of the Chairman by 11h00 on Voorsitter se hande wees. the closing date indicated above. 5. Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen 11h00 5. If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the For op die sluitingsdatum In die Formele Tenderbus geplaas wees by die na _ mal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Provincial vraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Gebou by die Building at the Pretorius Street main entrance (near Rosman Street cor hoofingang aan Pretoriusstraai se kant (naby die hoek van Bosman ner), Pretoria, by 11h00 on the closing date. straat), Pretoria. W 1 A Fount, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board. 2 December December 1987 W.1 A Fouric, Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad.

74 3880 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Notices by Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings TOWN COUNCIL OF BENONI kantoorure in die kantoor van die Stadsekreta such Secretary shall forward forthwith a copy of S. Administratiewe Gebou, Munisipale Kan such notice of appeal to the valuer and to the PROCLAMATION OF ROAD PORTION tore, Elstonlaan, Benoni ter insae. local authority concerned. OVER HOLDING 17, KLEINFONTEIN AGRICULTURAL Iedereen wat enige beswaar het teen die pro (2) A local authority which is not an HOLDINGS SETTLEklamasie van die betrokke padgedeelte meet so may appeal against any decision of a Valuation objector MENT, BENONI danige beswaar skriftelik, in duplikaat, voor of Board in the manner contemplated in subsection op 6 Januarie 1988 by die Administrateur, Pri (I) and any other person who is not an objector Notice is hereby given in terms of section 5 of vaatsak X437, Pretona, 0001 en die Stadsklerk but who is directly affected by a decision of a the Local Authorities Roads Ordinance, 1904 indien. Valuation Board ma, in like manner appeal (Ordinance 44 of 1904), that the Town Council against such decision.". of Benoni has, in terms of section 4 of the said N BOTHA Ordinance, petitioned the Honourable the Ad Stadsklerk A notice of appeal form may be obtained from. ministrator of Transvaal to proclaim a road por Administratiewe Gebou the Secretary of the Valuation Board. tion described in the Schedule hereto, for public Munisipale Kantore Elstonlaan W road purposes. H GELDENHUYS Benoni Secretary: Valuation Board A copy of the petition and of the diagram at 18 November 1987 PO Box 33 tached thereto may be inspected during ordinary Kennisgewing No 178/1987 Barberton office hours in the office of the Town Secretary, 1300 Administrative Building, Municipal Offices, SKEDULE 25 November 1987 Elston Avenue, Benoni. Notice No 51/1987 Any interested person who is desirous of lodg PUNTTOTPUNT BESKRYWING ing an objection to the proclamation of the road portion in question, must lodge such STADSRAAD VAN BARBERTON objection in writing, in duplicate, with the Administrator, 'n Pad, 8 meter wyd, beginnende by punte A Private Bag X437, Pretoria, 0001 and the Town en D gelee op die oostelike grens van Atiasweg WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE Clerk on or before 6 Januarie en die westelike grens van oewe 17, Kleinfon 1987/1991 tein Landbouhoewes Nedersetting, Benoni; N BOTHA vandaar in 'n oostelike rigting vir ongeveer Town Clerk 287,05 meter tot by punte B en C geleo op die (Regulasie 12) Administrative Building westelike grens van Sunnyweg, alles soos op Municipal Offices goedgekeurde landmetersdiagram LG No Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) Elston Avenue A6089/87 aangetoon. yin die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Benoni Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van 18 November ), gegee dat die waarderingslys vir die boek Notice No 178/1987 TOWN COUNCIL OF BARBERTON jare 1987/1991 van alle belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die Voorsitter van die SCHEDULE VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL Waarderingsraad gesertifiseer en geteken is om YEARS gevolglik lineal en 1987/1991 bindend geword het op alle betrokke person Boos in artikel 16(3) van dear POINTTOPOINT DESCRIPTION die Ordonnansie beoog. (Regulation 12) Die aandas word egter gevestig op artikel 17 A road, 8 metres wide, commencing at Points of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos 4 A and D situated on the eastern boundary of At Notice is hereby given in terms of section volg bepaal: las Road and the western boundary of Holding 16(4)(1) of the Local Authorities Rating Ordi 17, Kleinfontein Agricultural Holdings Settle nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the "Reg van appal teen beslissing van Waardement, Benoni; thence in an eastern direction for valuation roll for the financial years 1987/1991 of ringsraad. a distance of approximately 287,05 metres to all rateable property within the municipality has Points B and C situated on the western bound been certified and signed by the Chairman of the 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n Waardeary of Sunny Road, all as shown on approved Valuation Board and has therefore become ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, surveyor's diagram SG No A6089/87. fixed and binding upon all persons concerned as met inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antcontemplated in section 16(3) of that Ordinance. woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgele het, kan teen die beslissing van soda However, attention is directed to section 17 or nige Raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar STADSRAAD VAN BENONI 38 of the said Ordinance, which provides as fol maker is, binne dertig dae vanaf die datum van lows: die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisaewing in artikel 16(4)(a) genoem of, PROKLAMASIE VAN PADGEDEELTE "Right of appeal against decision of Valuation waar die bepalings van artikel 16(5) van toepas OOR HOEWE 17, KLEINFONTEIN LAND Board. sing is, binne eenentwintig dae na die dag BOUHOEWES NEDERSETTING, BENONI waarop die redes daarin genoem, aan 17.(1) An objector who sodanige has appeared or has been represented before a Valuation Board, inby die Sekretans van sodanige Raad 'n kennis beswaarmaker gestuur is, appal aanteken deur Kennis geskied hierrnee, ingevolge die bepa chiding an objector who has lodged or presented. lings van artikel 5 van die "Local Authorities a reply contemplated in section 15(4), may ap ewing van appel op die wyse soos voorgeskryf egn Roads Ordinance, 1904" (Ordonnansie 44 van in ooreenstemminz met peal against the decision of such Board in re. die orosedure soos Bien r. 1904), dat die Stadsraad van Benoni, ingevolge voorgeskryf in te en spect of which he is an objector within thirty sodanige Sekretans die bepalings van artikel 4 van genoemde Or stout onvenvyld 'n afskrif days from the date of the van sodanige kennis publication in the donnansie, 'n versoekskrif tot Sy Edele die Ad sewing van appal aan Provincial Gazette of the notice referred to in die waardeerder en aan. ministrateur van Transvaal gerig het om 'n se section 16(4)(a) or, where the provisions of seckere padgedeelte soos in die meegaande skedule tion of section 16(5) are applicable, within twen (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar die oetrokke plaaslike bestuur. omskryf, vir openbare paddoeleindes te prokla tyone days after the day on which the reasons maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n meer. referred to therein, were forwarded to such ob Waarderingsraad appal aanteken op die wyse in jector, by lodging with the Secretary of such 'n Afskrif van die versoekskrif cif en die diagram subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat Board a notice of appeal in the manner and in wat daarby aangeheg is, le en gewone nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks accordance with the procedure prescribed and deur 'n beslissing van 'n Waarderingsraad ge

75 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER raak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige domsbelasting van Plaaslike besture, 1977 (Or publication of this notice in the Provincial Ga beslissing appal aanteken.". donnansie 11 van 1977), gegee dat die waarde zette, on 2 December ringslys vir die boekjare 1987/1991 van alle be 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van tasbare eiendom binne die munisipaliteit deur 1J PRINSLOO die Sekretaris van die Waarderingsraad verkry die Voorsitter van die Waarderingsraad geserti Town Clerk word. fiseer en geteken is en gevolglik Emul en bin Civic Centre W H GELDENHUYS dend geword het op alle betrokke personsons Alwyn Taljaard Avenue in artikel 16(3)/37* van daardie Ordonnansie Alberton Sekretaris: Waarderin gsraad beoog. 2 December 1987 Notice No 64/1987 Posbus 33 Barberton Die aandag word egter gevestig op artikel of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos STADSRAAD VAN ALBERTON 25 November 1987 volg bepaal: Kennisgewing No 51/1987 WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDE NINGE "Reg van appal teen beslissing van Waarde ringsraad. VILLAGE COUNCIL OF GRASKOP Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa lings van artikel 96 van die Ordonnansie op LOCAL AUTHORITY OF GRASKOP 17.(1) 'n Beswaamiaker wat voor 'n Waarde Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL ringsraad verskyn het of teenwoordig was, met Alberton van voomeme is om die onderstaande YEARS 1987/1991 inbegrip van 'n beswaarmaker wat 'n antwoord verordeninge te wysig: sons in artikel 15(4) beoog, ingedien of voorgele het, kan teen die beslissing van sodanige read Die Rioleringsverordeninge afgekondig by (REgulation 12) ten opsigte waarvan by 'n beswaarmaker is, bin Administrateurskennisgewing 1779 van 29 ne dertig dae vanaf die datum van die publikasie November Notice is hereby given in terms of section in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing Die algemene strekking van die wysiging is 16(4)(a)/3r of the Local Authorities Rating Or in artikel 16(4)(a) genoem of waar die bepalings sons voig: dinance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the van artikel 16(5) va toepassing is, binne een en valuation roll* for the financial years 1987/1991 twintig dae na die dag waarop die redes daarin Die beffing van dieselfde tarief vir die gebruik of all rateable property within the municipality genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, van spoelklosette en urinale, betaalbaar deur has been certified and signed by the Chairman of appal aanteken deur by die Sekretaris van soda verbruikers. the Valuation Board and has therefore become nige raad 'n kennisgewing van app61 op die wyse fixed and binding upon all persons concerned as soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die 'n Afskrif van bogemelde wysiging le vir 'n contemplated in section 16(3)/37' of that Ordi prosedure soos voorgeskryf in te dien en soda tydperk van 14 dae na datum van. publikasie van nance. mge Sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van so hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant danige kennisgewing van appal aan die wear gedurende kantoorure by die kantoor van die However, attention is directed to section 17 of deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur. Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersentrum, ter in 38 of the said Ordinance, which provides as fol sae. lows: (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar maker is nie, kan teen enige beslissing van 'n Right of appeal against decision of Valuation Enige persoon wat beswaar teen voormelde Waarderingsraad appal aanteken op die wyse in Board. wysiging wil aanteken meet dit skriftelik by die subartikel 91) beoog en enige ander persoon wat Stadsklerk doen binne 14 dae na die datum van 17.(1) An objector, who has appeared or has nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks publikasie van hierdie kennisgewing in die Pro been represented before a valuation board, indeur 'n beslissing van 'n Waarderingsraad cc vinsiale Koerant, op 2 Desember eluding an objector who has lodged or presented raak word, kan op derglike wyse, teen sodanige a reply contemplated in section 15(4), may 2P beslissing appal aanteken." I J PRINSLOO peal aping the decision of such boardin respect Stadsklerk of which he is an objector within thirty days I I COETZEE Burgersentrum from the date of the publication in the Provincial Sekretaris: Waarderingsraad Alwyn Taljaard laan Gazette of the notice referred to in section Alberton 16(4)(a) or, where the provisions of section Munisipale Kantore 2 Desember (5) are applicable, within twenty one days Posbus 18 Kennisgewing No 64/1987 after the day on which the reasons referred to Graskop therein, were forwarded to such objector, by 1270 loging with the Secretary of such board a notice 25 November 1987 BEDFORDVIEW TOWN COUNCIL of appeal in the manner and in accordance with Kennisgewing No23/1987 the procedure prescribed and such Secretary AMENDMENT TO CHARGES: TRAFFIC shall forward forthwith a copy of such notice of BY LAWS appeal to the valuer and to the local authority conceed. rn CORRECTION NOTICE (2) A local authority which is not an objector may appeal against any dicision of a Valuation Board in the manner contemplated in subsection Notice is hereby given that Municipal Notice (1) and any other person who is not an objector TOWN COUNCIL OF ALBERTON 20/1987/1988 dated 21 October 1987 is hereby but who is directly affected by a decision of a corrected by the deletion of item 4 under Sche Valuation Board may, in like manner, appeal dule M, Tow In Charges and Pound Tariff for against such decision.' AMENDMENT TO DRAINAGE BYLAWS the following: A notice of appeal form may be obtained from Notice is hereby given in terms of the provi the Secretary of the Valuation Board. sions of section 96 of the Local Government Or "4. Pound tariff (supermarket trolleys) regardless of the period impounded: R10."' J J COETZEE dinance, 1939, that the Town Council of Alber A I KRUGER Secretary: Valuation Board ton proposes to amend the following bylaws: Town Clerk Civic Centre Municipal Offfice The Drainage Bylaws adopted by Adminis Bedfordview PO Box 18 trator's Notice 1779 of29 November December 1987 Graskop Notice No 30/1987/ The general purport of the above amendment 25 November 1987 is as follows: Notice No 23/1987 To impose the same tariff upon consumers for DORPSRAAD VAN GRASKOP the use of waterclosets and urinals. STADSRAAD VAN BEDFORD VIEW A copy of this amendment is open for inspec PLAASLIKE BESTUUR VAN GRASKOP: tion dunng office hours at the office of the Town WYSIGING VAN TARIEWE: VERKEERS WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE Secretary, Level 3, Civic Centre, for a period of VERORDENINGE 1987/ days from the date of publication hereof in the Provincial Gazette. KENNISGEWING VAN VERBETERING (Regulasie 12) Any person who desires to record his objec Kennis word hierby ingevolge artikel tion to this amendment must do so in writing to Kennis word hierby gegee dat Munisipale 16(4)(a)/37* van die Ordonnansie op Eien the Town Clerk within 14 days of the date of Kennisgewing 20/1987/1988 gedateer 21 Okto

76 3882 PROVINCIAL GAZE i it h, 2 DECEMBER 1987 ber 1987 hierby verbeter word deur item 4 ander intends to close a portion of a street as men STADSRAAD VAN BARBERTON Bylae M, Insleepgelde en Skuttarief te skrap en tioned hereunder: deur die volgende te vervang: 41 PORTION OF OGILVIE STREET PERMANENTE SLUITING VAN STRATE "4. Skuttarief (supermark stootwaens) ongeag die tydperk waarvoor dit geskut was: R10.". Further particulars are obtainable from the. Kenms geskied hiermee ingevolge die Town Secretary, Municipal Offices, Barberton. bepa A 7 KRUGER lings van artikel 67 en 68 van Ordonnansie 17 Stadsklerk Any person who wishes to object to the pro van 1939 (Ordonnansie op Plaaslike Bestuur) Burgersentrum posed closing, may lodge his/her objection in soos gewysig dat die Stadsraad van Barberton Bedfordview writing with the Town Clerk not later than 5 van voomeme is om die gedeeltes van onderge 2 Desember 1987 February noemde strate te sluit: Kennisgewing No 30/1987/1988 P RBOSHOFF Gedeeltes van Gordon en Stopforthstraat. Town Clerk Municipal Offices Verdere besonderhede en voorwaardes van PO Box 33 die sluiting soos bovermeld, kan van die Stad 1 Barberton sekretaris, Munisipale Kantoor, Barberton ver BEDFORDVIEW TOWN COUNCIL 1300 kry word. 2 December 1987 Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen AMENDMENT TO CHARGES Notice No 55/1987 die voorgestelde sluiting, mag sodanige beswaar skriftelik by die Stadsklerk indien, me later as 5 STREET AND MISCELLANEOUS Februarie 1988 nie. BY LAWS P R BOSHOFF STADSRAAD VAN BARBERTON Stadsklerk CORRECTION NOTICE Munisipale Kantore PERMANENTE SLUITING VAN STRATE Posbus 3 Notice is hereby given that Municipal Notice Barberton 21/1987/1988 dated 21 October 1987 is hereby Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa 1300 corrected by the substitution under the Sche lings van artikel 67 en 68 van Ordonnansie 17 2 Desember 1987 dale, Supermarket Trolleys for the deletion of I van 1939, (Ordonnansie op Plaaslike Bestuur), Kennisgewing No 53/1987 item 29A(5) under the Schedule Supermarket soos gewystg, dat die Stadsraad van Barberton Trolleys and replacement with the following: van voorneme is om 'n gedeelte van onderge "29A(5) The storage charge for a supermar noemde straat te sluit: ket trolley as contemplated in subsection (3)(a) GEDEELTE VAN OGILVIESTRAAT shall be R10 regardless of the period for which it was impounded.". Verdere besonderhede en voorwaardes van die sluiting soos bovermeld, kan van die Stad A 7 KRUGER sekretaris, Munisipale Kantoor, Barberton ver Town Clerk kry word. Civic Centre LOCAL AUTHORITY OF BOKSBURG Bedfordview Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL 2 December 1987 die voorgestelde sluiting, mag sodanige beswaar YEAR 1987/88 Notice No 31/1987/1988 skriftelik by die Stadsklerk indien nie later as 5 Februarie 1988 nie. (Regulation 12) P R BOSHOFF Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section STADSRAAD VAN BEDFORDVIEW Munisipale Kantore 16(4)(a) of the Local Authorities Rating Ordi Posbus 33 nonce, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the Barberton WYSIGING VAN TARIEWE valuation roll for the financial year 1987/88 of all 1300 rateable property within the municipality has 2 Desember 1987 been certified and signed by the chairman of the STRAAT EN DIVERSE VERORDENINGE Kennisgewing No 55/1987 valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as con KENNISGEWING VAN VERBETERING templated in section 16(3) of that Ordinance. However, attention is directed to section 17 or Kennis word hierby gegee dat Munisipale 38 of the said Ordinance, which provides as fol Kennisgewing 21/1987/1988 gedateer 21 Okto lows: ber 1987 hierby verbeter word deur onder die BARBERTON TOWN COUNCIL : Bylae, Supermarkstootwaens deur item 29A(5) "Right of appeal against decision of valuation te skrap en met die volgende te vervang: board. PERMANENT CLOSING OF STREETS "29A(5) Die skuttarief vir 'n supermark 17.0) An objector who has appeared or has stootwa soos omskryf in artikel (3)(a) is R10 on Notice is hereby given in terms of the provi been represented before a valuation board, in geag die tydperk waarvoor dit geskut was.". sions of section 67 and 68 of the Local Govern chiding an objector who has lodged or presented A I KRUGER ment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939), a reply contemplated in section 15(4), may ap Stadsklerk as amended that the Town Council of Barberton peal against the decision of such board in respect Burgersentmm intends to close portions of streets as mentioned of which he is an objector within thirty days Bedfordview hereunder: from the date of the publication in the Provincial 2 Desember 1987 Gazette of the notice referred to in section Portion of Gordon and Stopforth Street. Kennisgewing No 31/1987/ (4)(a) or, where the provisions of section Further particulars are obtainable from the 16(5) are applicable, within twenty one days Town Secretary, Municipal Offices, Barberton. after the day on which the reasons referred to therein, where rorwarded to such objector, by Any person who wishes to object to the pro lodging with the secretary of such board a notice posed dosing, may lodge his/her objection in of appeal in the manner and in accordance with writing with the Town Clerk, not later than 5 the procedure prescribed and such secretary February shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority BARBERTON TOWN COUNCIL P R BOSHOFF concerned. Town Clerk PERMANENT CLOSING OF STREET (2) A local authority which is not an objector Municipal Offices may appeal against any decision of a valuation PO Box 33 board in the manner contemplated in subsection Notice is hereby given in terms of the provis Barberton (1) and any other person who is not an objector ions of section 67 and 68 of the Local Govern but who is directly affected by a decision of a ment Ordinance, (Ordinance 17 of 1939), as 2 December 1987 valuation board may, in like manner, appeal amended, that the Town Council of Barberton Notice No 53/1987 against such decision."

77 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER A notice of cppeal form may be obtained from is the intention of the Town Council of Chris LOCAL AUTHORITY OF CARLETON the secretary of the valuation board. tiana to adopt the Standard Street and Miscella VILLE: neous Bylaws published under Administrator's J I COETZEE Notice 368 dated 14 March Secretary: Valuation Board VALUATION ROLL FOR 1987/1990 The general purport of this notice is as fol Room 218, Second Floor, lows: Civic Centre, Trichardts Road, (Regulation 12) Boksburg 1. The revocation of the Traffic Bylaws pub 2 December 1987 lished under Administrator's Notice 368 dated 4 Notice is hereby given in terms of sections Notice No 76/1987 March (4)(a) and 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, (Ordinance 11 of 1977), that the 2. The adoption of the Standard Street and of all rateable Miscellaneous valuation roll for 1987/1990 Bylaws published under Ad ' i prop arty within the municipality has been certified strator's Notice 368 dated 14 March and signed by the Chairman of the Valuation PLAASLIKE BESTUUR VAN BOKSBURG Copies of this Standard Street and Miscella Board and has therefore become fixed and bind WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKIAAR neous ByLaws are open for inspection ai the of ing upon persons concerned as contemplated in 1987/88 lice of the Town Clerk for a period of fourteen sections 16(3) and 37 of that Ordinance. days from the date of publication hereof in the (Regulasie 12) Provincial Gazette. However, attention is directed to section 17 or 38 of tie said Ordinance, which provides as fol Any person who desires to record his Nen lows: Kennis word hierby ingevolge artikel 16(4)(a) non to the said Bylaws shall do so in writing to van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van the undermentioned within fourteen days after "Right of appeal against decision of Valuation Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van the date of publcation of this notice in the Pro Board. 1977), gegee dat waarderingslyc vir die boekvincial Gazette. jaar 17.(1) An objector who 1987/88 van alle belasbare eiendom binne die has appeared or has munisipaliteit deur die voorsitter van die been represented before a Valuation Board, in waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en A.1 CORNELIUS eluding an objector who has lodged or presented gevolglik lineal en bindend geword het op alle Town Clerk a reply contemplated in section 15(4), may apbe trokke persone soos in artikel 16(3) van dear peal against the decision of such Board of which die Ordonnansie beoog. Municipal Offices he is an objector within thirty days from the date PO Box of the publication in the Provincial Gazette (2 13 Die uncles word egter gevestig op artikel 17 December 1987) Telephone (0534)2206 of the notice referred to in secof 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos Christiana tion 16(4)(a) or, where the provisions of section volg bepaal: (5) are applicable, within twentyone days 2 December 1987 after the day on which the reasons referred to "Reg van appal teen beslissing van waarde Notice No 43/1987 therein, were forwarded to such objector, by ringsraad. lodging with the Secretary of such Board a no tice of appeal in the manner and in accordance 17.(1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde with the procedure prescribed and such Secringsraad verskyn het of verteenwoordig was, retary shall forward forthwith a copy of such no met inbegrip van 'n beswaarmaker wat in ant tice of appeal to the valuer and to the local auth woord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of ority concerned. voorgel6 het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar STADSFtAAD VAN CHRISTIANA (2) A local authority which is not an objector maker is, binne dertig dae vanaf die datum van may appeal against any decision of a Valuation die publikasie in die Provinsiale Koerant van die Board in the manner contemplated in subsection kennisgewing in artikel 16(4)(a) genoem of, AANNAME VAN STANDAARD STRAAT (1) and any other person who is not an objector waar die bepalings van artikel 16(5) van toepas EN DIVERSE VERORDENINGE but who is directly affected by a decision of a sing is, binne eenentwintig dae na die dag Valuation Board may, in like manner, appeal waarop die redes daarin genoem, aan sodanige Daar word hkrby ingevolge Artikel 96 van die against such decision.'. beswaarmaker sekretaris van sodanige raad 'n kennisge kend gemaak dat die Raad voomemens is om A notice of appeal form may be obtained from wing van appal op die wyse soos voorgeskryf en die Standaard Streetthe Secretary of the Valuation Board. en Diverser Verordeninge in ooreenstemming met die prosedure soos afgekondig by Administrateurskennisgewing voorgeskryf in te dien T W PEETERS en sodanige sekretaris 3a: van 14 Maart 1973 aan te neem. stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige Secretary: Valuation Board kennisgewing van appal aan die waardeerder en aan Die algemene strekking van hierdie kennisgewing is as volg: Halite Street Municipal Offices die betrokke plaaslike bestuttr. (2) 'n Plaaslike Bestuur wat nie 'n beswaar (1) Die herroeping van die Verkeersverordemaker is nie, kan teen enige beslissing van 'is ninge afgekondig by Administrateursken Carleronville December 1987 waarderingsraad appal aanteken op die wyse in nisgewing 135 van 25 Februarie subartiket (1) beoog en enige ander persoon wat Notice No 104/1987 Die 'ii beswaarrnaker aanname is van nie maar die wat Standaard regstreeks (2) nie Straaten Diverse deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak Verordeninge afgekondig by Adminiword, kan op dergelike wyse, teen sodanige be strateurskennisgewing 368 van 14 Maart sussing appal aanteken.' PLAASLIKE BESTUUR VAN CARLETON Afskrifte van hierdie Standaard Street en Di VILLE 'n Vorm vir kennisgewink van appal kan van verse verordeninge 16 ter insae by die kantoor die sekretaris van die waarderingsraad verkry van die Stadsklerk vir 'n tydperk van 14 dae vanword. of die datum van publilcasie hkrvan in die Pro WAARDERINGSLYS VIR 1987/1990 vinsiale Koerant..1 J COETZEE (Regulasie 12) Sekretaris: Waarderingsraad Enige persoon wat beswaar teen genoemde verorderunge wens aan te teken moet dit skrifte Kamer 218, Tweede Vloer, lik binne veertien dae van die datum van publi Kennis word hierby ingevolge artikels Burgersentrum, Trichardtsweg, kasie van hierdie kennisgewing in die Provin 16(4)(a) en 37 van die Ordonnansie op Eien Boksburg siale Koerant by die ondergetekende doen. domsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Or 2 December 1987 donnansie 11 van 1977), gegee dat die waarde Kennisgewing No 76/1987 A ringslys vir 1987/1990 van alle belasbare cien.1 CORNELIUS domme binne die munisipaliteit deur die Voor Stadsklerk sitter van die Waarderingsraad gesertifiseer en TOWN COUNCIL OF CHRISTIANA geteken is en gevolglik finaal en bindend geword Munisipale Kantore het op alle betrokke persone soos in artikels Posbus 13 16(3) en 37 van daardie Ordonnansie beoog. Telefoon (0534) 2206 ADOPTION OF STANDARD STREET AND Christiana Die aandag word egter gevestig op artikel 17 MISCELLANEOUS BYLAWS 2680 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos 2 December 1987 volg bepaal: Kennisgewing No 43/1987 It is hereby notified in terms of section 96 of "Reg van appal teen beslissing van Waarde the Local Government Ordinance, 1939, that it ringsraad.

78 3884 PROVINCIAL GAZE!! h, 2 DECEMBER (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n Waarde Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van "10,0c" deur die syfers "20,00" en "20,0c" te ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, 1939), dat die Stadsraad van Evander van voor vervang; met inbegrip van 'n beswaarmaker wat rn ant nemens is om die Standaard Finansiele Verordewoord soos in artikel 15(4) beoog, ingedien of ninge afgekondig by Administrateursken (2) Deur in item 5 die syfer "0,2343" deur die voorgele het, kan teen die beslissing van soda nisgewing 927 van 1 November 1967, aange syfer "0,6543" te vervang. nige Raad ten opsigte waarvan by 'n beswaar neem deur die Raad by Administrateurskenmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van nisgewing 1725 van 21 Augustus 1985, te wysig. G F SCHOLTZ die publikasie in die Provinsiale Koerant (2 De Stadsklerk sember 1987) van die kennisgewing in artikel Die algemene strekking van die wysiging is Munisipale Kantore 16(4)(a) genoem of, waar die bepalings van arti om die bedrae waarvoor kwotasies en tenders Posbus 201 kel 16(5) van toepassing is, binne eenentwintig verkry moet word met aankope deur die Rand, ' Heidelberg, Tvl dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan m pas aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appal 5 aanteken deur Afslcrifte van die voorgestelde wysiging sal vir Desember 1987 by die Sekretaris van sodanige Raad 'n.n kennisgewing van appeal tydperk van veertien (14) dae vanaf datum op die wyse van publikasie van hierdie kennisgewing in die soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dien en sodaare in die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer JOHANNESBURG MUNICIPALITY Offisiele Koerant gedurende gewone kantoor nige Sekretaris stuur onvenvyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van 22, appel aan die waarinset le. Enige persoon wat beswaar wens aan te Burgersentrum, Bolognaweg, Evander ter CORRECTION NOTICE deerder en aan die betrokke plaaslike bestuur. teken teen sodanige wysiging moet dit skriftelik (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaar by die Stadsklerk indien binne veertien (14) dae The amendment to the Bylaws relating to Limaker is nie, kan teen enige beslissing van 'n vanaf datum van publikasze van hierdie kennis cences and Business Control published in the Waarderingsraad appal aanteken op die wyse in gewing in die Offisiele Koerant. Provincial Gazette No 4530 dated 28 October 1987, (Notice No 1990/28), is subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat hereby corrected Fl COETZEE by nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks the substitution of the name "Plain Street" deur 'n Stadsklerk for the name "Brea beslissing van 'n Street" Waarderingsraad wherever it ap ge geared. raak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige Privaatsak X1017 beslissing appal aanteken.". Evander H H S VENTER 2280 'n Vorm vir kennisgewing van appal kan van Town Clerk 2 Desember 1987 die Sekretaris van die Waarderingsraad verkry Kennisgewing No 56/1987 Civic Centre 4 word. Braamfontein Johannesburg T W PEETERS Sekretaris: '2 December 1987 Waarderingsraad Munisipale Kantore Halitestraat TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG, TVL Carle tonville 2500 AMENDMENT TO DRAINAGE BYLAWS MUNISIPALYIEIT JOHANNESBURG 2 Desember 1987 Kennisgewing No 104/ The Town Clerk of Heidelberg hereby, in terms of section 101 of the Local Government WYSIGING KENNISGEWING Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth Die wysiging van die Verordeninge betref TOWN COUNCIL OF EVANDER hereinafter which have been approved by the fende Lisensies en Beheer oor Besighede wat in Council in terms of section 96 of the said Ordi Provinsiale Koerant No 4530, gedateer 28 nance. Ok AMENDMENT OF THE STANDARD FI tober 1987 (Kennisgewing No 1990/28), gepubli NANCIAL BY LAWS seer is word hiermee gewysig deur die naam The Drainage Bylaws of the Heidelberg Municipality, published under Administrator ibreestraat" deur die naam s Nolice 198, dated 20 February 1980, as amended vervang wear dit ook al voorkom. "Pleinstraat" te Notice is hereby given in terms of section 96 of the Local Government Ordinance, are hereby further amended by amending Part 1939 (Ordi H H S III of the Tariff of VENTER nance 17 of 1939), that it is the intention of the Charges under Appendix VI Stadsklerk as Town Council of Evander to amend the follows: Standard Financial Bylaws as promulgated under Burgersentrum (1) By the substitution in item 3(1)(b) for the Administrator's Notice No 9n dated Braamfontein 1 Novem figures '10,00" and "10,0c" of the figures ber 1967, adopted by the Council under Admini Johannesburg.10,(Ny and 20,0e. 2 Desember 1987 strator's Notice No 725 dated 21 August The general purport of this amendment is to (2) By the substitution in item 5 for the figure "0,2343" of the figure "0,6543" adjust the amounts when quotations and tenders must be obtained with purchases by the Council. G FSCHOLTZ Town Clerk Copies of the proposed amendments will be open for inspection in the office of the Town Municipal Offices CITY OF JOHANNESBURG: Secretary, Room 22, Civic Centre, Bologna PO Box 201 Road, Evander, for a period of fourteen (14) Heidelberg, Tvl DETERMINATION OF CHARGES IN days from the date of publication of this notice 2400 TERMS OF THE WATER SUPPLY BY in the Provincial Gazette. Any person who de 2 December 1987 LAWS sires to lodge an objection to the proposed amendment, must do so in writing to the Town STADSRAAD VAN HEIDELBERG, TVL Clerk within fourteen (14) days from the date of In terms of Section 80B(8) of the Local Gopublication of this notice in the Provincial Ga vernment Ordinance, 1939, it is hereby notified zette. WYSIGING VAN RIOLERINGSVERORDE that the Johannesburg City Council has deter NINGE mined, in terms of section 80B(1)(a) of the said FJ COETZEE Ordinance, the following charges under the Private Bag X1017 Town Clerk Water Supply Bylaws adopted under Adminis Evander Die Stadsklerk van Heidelberg publisher bier trator's Notice 1227 dated 27 July 1983, as by ingevolge artikel van die Ordonnansie op amended which shall come into effect on 1 Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema 2 December 1987 November 1987: Notice No 56/1987 uiteengesit wat deur die raad ingevolge artikel 96 van die voomoemde Ordonnansie goedgekeur is. "SCHEDULE STADSRAAD VAN EVANDER Die Rioleringsverordeninge van die Munisipaliteit Heidelberg afgekondig by Administra TARIFF OF CHARGES WYSIGING VAN DIE STANDAARD FI teurskennisgewing 198 van 20 Februarie 1980, 1. Charges for the Supply of Water NANSIELE VERORDENINGE sons gewysig, word hierby verder gewysig deur Deal III van die Tarief van Gelde onder Aan (1) For the supply of water to any dwelling Kennis 4 geskied hiermee ingevolge die bepa hangsel VI soos volg te wysig: unit and its outbuildings if such dwelling unit has lings van artikel 96 van die Ordonnansie op (1) Deur in item 3(1)(b) die syfers "10,00" en its own meter supplied by the Council and is used for residential purposes for any quantity of ii 4

79 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER water supplied to the premises per kilolitre: (g) For providing and installing a 150 mm replace it when it is again required; the replace 62,6c communication pipe with a meter. RI 302,00 ment shall be at the consumers expense. (2) For the supply of water to any premises (3)(a) For providing and installing a 25 min (e) For the purpose of rule (d) a meter shall be comprised solely of two or more dwelling units fire service communication pipe without a me deemed to have been unused during any period with or without appurtenant outbuildings, where ter: R426,00 between readings if less than 4 kilolitres passed water consumed in all such units is metered by through it. one meter supplied by the council, for any quan (b) For providing.and installing a 40 mm fire tity of water supplied to the premises per kilo service communication pipe without a meter: 4. Charges for Renatl of a Private Pipe Line litre: 62,6c 8557,00 Across any street, per month: R7,00 (3) For the supply of water to any premises (c) For providing and installing a 50 mm fire comprised of two or more dwelling units, with or service communication pipe without a meter: without appurtenant outbuildings, and any unit R612,00 5. Charges for Testing and Stamping of Taps and Fittings used for other purposes (excluding any such premises if such units are used merely for pur (d) For providing and installing a 80 mm fire poses incidental to such other purposes which service communication pipe without a meter: (1) Testing and stamping of a prototype fitting which has to be taken apart for the purpose of constitute the main activities on the premises), R723,00 examination or measurement: R98,00 where water consumed in all such units is me (e) For providing and installing a 100 mm fire tered by one meter supplied by the Council, for seance communication pipe without a meter: (2) Stamping with the Council's mark of apany quantity of water supplied to the premises R863,00 proval, the following fittings guaranteed by the manufacturers or by suppliers to be identical to (a) up to and including 20 kilolitres multiplied For providing and installing a 150 mm fire approved prototypes: by the number of dwelling units on the premises service communication pipe without a meter: concerned, supplied in any one month per ,00 (a) Ball valves, flushing valves, taps, valves, kilolitre: 62,6c, cocks, self closing taps, mixers, combination (g) For providing and installing a 20 mm stand units and pressure control devices for hot water (b) for any quantity in excess of 20 kilolitres I pipe and tap: R63,00 heating apparatus, each: R1,20 multiplied by the number of dwelling units on the premises concerned, supplied in any one 3. Charges in Connection with Meters sup (b) Pressure reducing and reflux valves, each: month per kilolitre: 106,3e. plied by the Council 8I2,00 (4) For the supply of water to hostels, orphan (1) For special reading of meter: 824,00 (3) Rules applicable to this item: ages or other similar premises operated by a registered welfare organisation or old aged (2) For installing a meter after the removal (a) Every fitting shall be so constructed that it homes and hospitals, for any quantity of water thereof in terms of rule (d) of this item: R49,00 can be stamped with the council's mark of apsupplied to the premises per kilolitre: 62,6c proval. (3) For testing a water meter owned by the (5) for the supply of water through any one Council at the request of the consumer, if it is (b) The Council shall not be liable for any meter to premises other than those provided for found that the meter does not show an error of damage caused to any fitting by the testing and in subitems (1), (2), (3) and (4), for any quantity more than 2,5 %: stamping thereof. of water supplied to the premises per kilolitre: 106,3c. (a) Meters for pipes with a diameter measuring 15 mm to 80 mm inclusive, for each meter: 6. Charges for Examination of Pipes and Fit (6) For the purposes of subitems (1), (2) and R49,00 tings (3) the word 'dwelling unit" shall bear the meaning assigned to it in the Johannesburg (b) Meters for pipes with a diameter measur (1) For the examination of water pipes and Town Planning Scheme, published under Ad log more than 80 mm, for each meter: 898,00 water fittings on private property at the request ministrator's Notice 1157 of 3 October 1979; and of the consumer, for every hour or part thereof, (4) For testing a meter owned by the con two or more buildings separately metered, and sumer the charge shall be as follows: on the same stand, shall be deemed for the examination: R49,00 each to constitute separate premises. (a) Meters for pipes with a diameter measur (2) Rules applicable to this item: ing from 15 mm to 80 mm inclusive for each me (7) For the supply of water for use outside the ter: R49,00 (a) Subject to the provisions of rule (b), the municipality (excluding water supplied in bulk prescribed charge shall be payable for an examito another local authonty) such supply to be me (b) Meters for pipes with a diameter measur nation whether or not any fault or leakage is retered at a point within the municipal boundary, in more than 80 mm, for each meter: R98,00 vealed thereby. in any one month, the charge ayable in terms of subitems (1), (2), (3), (4) or ) whichever is ap (5) For the hire of a movable meter: (b) If a fault or leakage is found in any pipe or plicable shall be payable p c3 us a surcharge of fitting belonging to the Council, no charge shall 25 % on the aggregate of such charge. (a) Nominal diameter 20 mm, per month: be payable for the examination. R39,00 (8) The charges for the supply of water to any (c) The council shall be entitled before makpremises in terms of subitems (1) to (7) shall not (b) Nominal diameter 56 mm, per month: ing an examination at a consumer's request to be less then R5 per month. 1159,00 require payment by him of the estimated cost (9) In the case of meters registering the supply (6) Deposit payable for a movable meter: thereof and shall at the conclusion of the examination refund any sum overpaid or be entitled to of water in gallons, the number of kilolitres sup (a) Nominal diameter 20 mm: R362,00 demand such further sum as will defray the actuplied shall be determined by dividing the num al cost of the examination, as the case may be. bar of gallons registered by 220 and rounding off (b) Nominal diameter 56 mm: RI 670,00 the result, up or down to the nearest 10. (7) For supplying and fixing a including the time taken in travelling, required situated heavy duty 2. Charges Charges for Connecting Supply ter box lid in place of an ordinary lid at the re 7. Charge for Issuing of Notice 00 q R61 of the guest consumer:, (1) For the reconnection of supply which has For the issuing of a notice in tems of section been cut off for a breach of these bylaws, or for 14(10)(a) in respect of an ear amounts on one or (8) Rules applicable to this item: reconnection of supply at the request of a new more services: 87,00" consumer: R24,00 (a The method and results of a test carried out the Council in terms of subitems (3) or (2)(a) for providing and installing a 20 mm (4), s all be accepted by the consumer as con CITY OF JOHANNESBURG: communication pipe with a meter: R306,00 clusive. (b) For providing and installing a 25 mm com (b) The consumer shall be entitled, on giving AMENDMENTS TO THE WATER SUPPLY munication pipe with a meter: R459,00 the Engineer reasonable notice of his intention, BY LAWS to be present at the testing of any meter in which (c) For providing and installing a 40 mm comhe is interested. munication pipe with a meter: R612,00The Town Clerk, in terms of section 101 of the (c) The Council shall retain every water meter Local Government Ordinance, 1939, publishes (d) For providing and installing a 50 mm com for 14 days after it has been tested in order to the by laws set forth hereinafter which have munication pipe with a meter: R766,00 make any further check or adjustment which been adopted by the Council. (e) For providing and installing a 80 mm com may be necessary. The Water Supply Bylaws of the Johannes munication pipe with a meter: R919,00 (d) If a water meter remains unused for more burg Municipality published under Administra (f) For providing and installing a 100 mm com than three months the council shall be entitled to tor's Notice 1227 of 27 July 1983, as amended, munication pipe with a meter: RI 072,00 remove it free of cost to the consumer and shall are hereby further amended by the deletion of

80 3886 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 Schedule 1 thereto and the consequential re gepubliseer by Administrateurskennisgewing (a) Meters vir pype met 'n diameter van 15 numbering of Schedule 2 to Schedule van 3 Oktober 1979, daaraan geheg is; en mm tot en met 80 mm, per meter: R49,00. word daar geag dat twee of meetgeboue waar H H S VENTER van die verbruik afsonderlik gemeet word en (b) Meters vir pype met 'n groter diameter as Town Clerk wat op dieselfde standplaas gelee is, elk W afson 80 mm, per meter: R98,00. Civic Centre derlike perseel uitmaak. (4) Vir die toets van 'n meter wat aan die ver (7) Vir die lewering van water vir verbruik bruiker behoort, is die geld soos volg: Johannesburg byte die munisipalited (uitgesonderd water wat by die grout meat aan 'n ander plaaslike bestuur (a) Meters vir pype met 'n diameter van 15 gelewer word) waarvan die toevoer op 'n plek mm tot en met 80 mm, per meter: R49,00. binne die munisipale glens gemeet moet word, (b) Meters vir pype met 'n groter diameter as in enige afsonderlike maand, is die geld wat in SO mm, per meter: R98,00. STAD JOHANNESBURG gevolge subitem (1), (2), (3), (4) of (5) betaal word, wetter ook al van toepassing is, betaal (5) Vir die huur van 'n verplaasbare meter: bear plus 'n toeslag van 25 % ten opsigte van die VASSTELLING VAN GELDE INGEVOLGE totale bedrag van sodanige geld. (a) Nominale diameter 20 mm, per maand: DIE WATERVOORSIENINGSVEROR R39,00. DENINGE (8) Die geld vir die!mitering van water aan enige perseel ingevolge subitems (1) tot (7) mag (b) Nominale diameter 56 mm, per maand: nie minder as R5 per maand wees nie. 859,00. Kennis geskied hierby ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be (9) In die geval van meters wat in gelling regi (6) Deposito betaalbaar vir 'n verplaasbare stuur, 1939, dat die Stadsraad van Johannesburg streer, word die gelewerde getal kiloliter water meter: ingevolge artikel SOB(1)(a) van die genoemde bereken dew die geregistreerde getal gellings Ordonnansie die volgende gelde vasgestel het deur 220 te deel en die antwoord tot die naaste (a) Nominale diameter 20 mm: 8362,00. ingevolge die Watervoorsieningsverordeninge lien, hoer of laer, at te rond. (b) Nominale diameter 56 mm: RI 670,00. wat by Administrateurskennisgewing 1227 van 27 Julie 1983, soos gewysig, aangeneem is, wat 2. Gelde vir die aansluiting van die toevoer (7) Vir die verskaffing en aanbring van 'n op 1 November 1987 in werking tree: (1) Vir die heraansluiting van die toevoer wat swaar meterkasdeksel in plaas van 'n gewone weens 'n oortreding van hierdie verordeninge deksel op versoek van die verbruiker: R61,00. "BYLAE gestaak is, of vir die aansluiting van die toevoer TARIEF VAN GELDE op versoek van 'n nuwe verbruiker: 824,00. (8) Reels wat vir hierdie item geld: 1. Gelde vir die lewering van water (2)(a) Vir die verskaffing en aanbring van 'n (a) Die verbruiker moet die metode vir, en die 20mm verbindingspyp met 'n meter: 8306,00.uitslag van 'n toets wat die Raad ingevolge sub (1) Vir die lewering van water aan enige item (3) of (4) uitvoer, as afdoende aanvaar. wooneenheid en sy buitegeboue, as sodanige (b) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 25 (b) Die verbruiker kan, mite by die ingenieur wooneenheid sy de meter het wat deur die Raad mmverbindingspyp met 'n meter: R459,00. 'n redelike tyd vooraf van sy voomeme an die verskaf is en dit vir woondoeleindes gebruik (c) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 40 verband in kennis stel, teenwoordig wees wan word, vir enige hoeveelheid water wat aan die ' mmverbthdingspyp met 'n meter: R612,00. neer 'n meter waarby by belang het, getoets perseel gelewer word per kiloliter: 62,6c. word. (d) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 50 (2) Vir die lewering van water aan enige permmverbindingspyp met 'n meter: R766,00. (c) Die Raad kan elke watermeter 14 dae lank seel wat slegs uit twee of water wooneenhede nadat dit getoets is, hou om dit verder te kan namet of sonder hulle bybehorende buitegeboue (e) Vir die verskaffing en aanbring van 'n'80 gaan en te kan verstel indien dit nodig is. bestaan, wear die water wat verbruik word in al mmverbindingspyp met 'n meter: R919,00. sulke eenhede deur een meter wat die Raad ver (d) Indien 'n watermeter 'anger as drie maan skaf, gemeet word, vir enige hoeveelheid water (f) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 100 de me gebruik word nie, kan die Raad dit kostewat aan die perseel gelewer word per knoll mmverbindingspyp met 'n meter: RI 072,00. loos vir die verbruiker verwyder en moet by dit ter: 62,6c. (g) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 150 (3) Vir die lewering van water aan enige per mmverbindingspyp met 'n meter: RI 302,00. seel bestaande uit twee of meer wooneenhede met of sonder bybehorende buitegeboue en (3)(a) Vir die verskaffing en aanbring van 'n enige eenheid wat vir ander doeleindes gebruik 25mm brandverbindingspyp sonder 'n meter: R426,00. word (uitgesonderd enige sodanige perseel indien sodanige eenhede bloot gebruik word vir doeleindes wat gepaard gaan met sodanige an der doeleindes wat die hoolbedryvrighede op die perseel uitmaak), waar. die water wat gebruik mmb4. (b) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 40 randverbindingspyp sonder n meter: R557,00. weer terugsit sodra dit weer nodig is; die verbruiker moet die koste van die terugsit betaal. (e) Daar word vir die toepassing van reel (d) geag dat 'n meter tussen meterafiesings nie ge ruik is nie as daar minder as 4 kiloliter water daardeur gegaan het. Gelde vir die huur van 'n private pyplyn Oor in straat, per maand: 87,00. word in al sodanige eenhede gemeet word deur (c) Vir die verskaffing en aanbring van 'n Gelde vir die wets en stempel van krane en een meter wat deur die Raad verskaf is, vir enige mmbrandverbindingspyp sonder a meter: toebehore hoeveelheid water wat gelewer word aan die R612,00. perseel (I) Die toets en stempel van prototipe toebe (d) Vir die verskaffmg en aanbring van 'n 80 hore wat uitmekaar gehaal moet word om on (a) tot en met 20 kiloliter, vermenigvuldig met, mmbrandverbindingspyp sonder 'n meter: dersoek of gemeet te word: R98,00. die getal wooneenhede op die betrokke perseek. R723,00. wat in enige afsonderlike maand gelewer word (2) Die stempel van die Raad se goedkeu per kiloliter: 62,6c, (e) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 100 ringsmerk op die volgende toebehore ten opmm brandverbindingspyp sonder 'n meter: sigte waarvan die vervaardigers of leweransiers (b) wat 20 kiloliter oorskry, vermenigvuldig R863,00. gewaarborg het dat dit presies dieselfde is as die met die getal wooneenhede op die betrokke pergoedgekeurde prototipes: seel, wat in enige afsonderlike maand gelewer (f) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 150 word, per kiloliter: 106,3c. mm brandverbinclingspyp sonder 'n 'meter: (a) Vlotterkleppe, spoelkleppe, krane, 83044,00. kleppe, afsluitkrane, selfsluitkrane, mengers, (4) Vir die lewering van water aan tehuise, weeshuise en ander soortgelyke persele wat deur (g) Vir die verskaffing en aanbring van 'n 20 'n geregistreerde welsynorganisasie of ouetehuis mm staanpyp en kraan: 863,00. en hospitaal bedryf word, vir enige hoeveelheid (b) Drukverminderings en terugvloeikleppe, water wat aan die perseel gelewer word per 3. Gelde in verband met meters wat die Raad elk: R12,00. kiloliter: 62,6c. verskaf. (3) Reels wat vir hierdie item geld: (5) Vir die lewering van water deur enige en (1) Vir die spesiale afiesing van 'n meter: kele meter, aan 'n perseel buiten die waarvoor R24,00 (a) Alle toebehore moet so gemaak wees dat daar in subitems (1), (2), (3) en (4) voorsiening gemaak word, vir enige hoeveelheid water wat aan die perseel gelewer word per kiloliter: 106,3c. (6) Vir die doel van subitems (1), (2) en (3) het die woord "wooneenheid" die betekenis wat in die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, kombinasie eenhede en drukbeertoestelle vir warmwatertoestelle, elk: R1,20. die Raad se goedkeuringsmerk daarop gestem (2) Vir die aanbring van 'n meter nadat dit pel kan word. ooreenkomstig reel (d) by hierdie item verwyder is: R49, 00. (b) Die Raad is the aanspreeklik vir skade wat aan toebehore berokken word as dit getoets of (3) Vir die toms, op versoek van die verbruigestempel word nie. ker, van 'n meter wat die Raad behoort, in dien daar bevind word dat die meted 6. Gelde vir die ondersoek van pype en toebe hoogstens 2,5 % is: bore a III 411 i

81 1 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (1) Vir die ondersoek van waterpype en toe To Clerk, P 0 Box 94, Krugersdorp, 1740 on DORPSRAAD VAN KOSTER behore op private eiendom op versoek van die or before 2 February r, verbruike vir elke uur of gedeelte daarvan, I L LE R DU PLESSIS WYSIGING VAN ELEKTRISITEITS met inbegrip van die reistyd wat vir die onder g VERORDENINGE is: R49,00. Town Secretary soek noch Civic Centre (2) Reels wat vir hierdie item geld: P 0 Box 94 Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die ICrugersdorp Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be (a) Behoudens die bepalings van reel (b) moet 1740 kend gemaak dat die Raad voornemens is om die voorgeskrewe geld vir 'n ondersoek betaal 2 December 1988 die volgende verordeninge te wysig: word, ongeag of dit 'n gebrek of lekkasie bloot Notice No 126/1987 le. ELEKTRISITEITSVERORDENINGE (b) Indien 'n gebrek of lekkasie in 'n pyp of Die algemene strekking van die voorgestelde toebehore wat aan die Raad behoort, gevind wysiging is om die tariewe te verhoog. word, word geen geld vir die ondersoek gevor STADSRAAD VAN KRUGERSDORP der nie. Afskrifte van die voorgestelde wysiging le ter insae by die kantoor van die Raad vir 'n tydperk (c) Die Raad kan, voordat by 'n ondersoek op VOORGESTELDE PERMANENTE SLUIT van veertien dae vanaf die datum van publikasie versoek van 'n verbruiker uitvoer, vereis dat die ING EN VERVREEMDING VAN 'N GE hiervan in die Provinsiale Koerant. verbruiker die beraamde koste daarvan betaal DEELTE VAN DIE STRAATRESERWE en die Raad meet na afloop van die ondersoek AANGRENSEND TOT ERF 270 IN GREY Enige persoon wat beswaar teen sodanige wy enige bedrag wat te veel betaal is, aan die ver STRAAT, LEWISHAM siging wens aan te teken, moet dit skriftelik bin bruiker terugbetaal, of die Raad kan sodanige ne veertien dae van die datum van publikasie verdere bedrag eis wat nodig is om die werklike van hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koe ondersoek te dek, al na die geval. Kennis geskied hiermee kragtens artikel 67 en rant by die ondergetekende doen. 79(18) van die Ordonnansie op Plaaslike Be 7. Geld vir uitreiking van kennisgewing stuur, 17 van 1939, dat die Stadsraad van Krugersdorp voornemens is om 'n gedeelte van die Stadsklerk A BERGH Vir die uitreik van 'n kennisgewing ingevolge straatreserwe aangrensend tot erf 270 in Greyartikel 14(10(a) ten opsigte van agterstallige street, Lewisham permanent te sluit en om sodabedrae op een of sneer dienste: R7,00.'. nige geslote gedeelte aan die aangrensende eien Posbus 66 Munisipale Kantore aar te vervreem. Koster 2825 STAD JOHANNESBURG Nadere besonderhede en'n plan van die voor 2 Desember 1987 genome sluiting en vervreemdtn8 le ter insae by Kennisgewing No 17/1987 WYSIGING VAN DIE WATERVOORSIE die kantoor van die Stadsekretans, Eiendomsaf NINGSVERORDENINGE doling gedurende gewone kantoorure Iedereen wat beswaar teen die sodanige sluit Die Stadsklerk publiseer hierby, ingevolge ar ing en vervreemding wens aan te teken of 'n eis VILLAGE COUNCIL OF KOMATIPOORT tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be om skadevergoeding sal he indien die sluiting stuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit uitgevoer word, word versoek om sy beswaar wat deur die Raad aangeneem is. en/of eis skriftelik op of voor 2 Februarie 1988 AMENDMENT TO CARAVAN PARK BY aan die Stadsklerk, Posbus 94, Krugersdorp, LAWS Die Watervoorsieningsverordeninge van die 1740 te rig. Munisipaliteit Johannesburg, by Administra The Town Clerk of Komatipoort hereby, in teurskennisgewing 1227 van 27 Julie 1983, soos J L LE R DU PLESSIS terms of section 101 of the Local Government gewysig, gepubliseer, word hiermee verder ge Stadsekretaris Ordinance, 1939, publishes the bylaws set forth wysig deur Aanhangsel 1 hierby te skrap en die Burgersentrum woord hereinafter. en syfer Aanhangsel 2 gevolglik deur Posbus 94 Aanhangsel te vervang. Krugersdorp The Caravan Park Bylaws published under 1740 Administrator's Notice 209 of 5 February 1975 H H S VENTER 2 Desember 1987 and made applicable upon the Village Council of Stadsklerk Kennisgewing No 126/1987 Komatipoort in terms of section 159bis(1)(c) of Burgersentrum Ordinance 17 of 1939 are hereby amended by Braamfontein the substitution for the Schedule of the follow Johannesburg tog. 2 Desember 1987 VILLAGE COUNCIL OF KOSTER SCHEDULE AMENDMENT TO ELECTRICITY BY TARIFF OF CHARGES LAWS 1. Per vehicle, per day: R10. It is notified in terms of section 96 of the Local 2. Per stand, restricted to 2 persons, per Government Ordinance, 1939, that the Council month or part thereof: R250. TOWN COUNCIL OF KRUGERSDORP intends amending the following bylaws: 3. Per stand, restricted to 2 persons longer than one month: R300 plus electricity consump ELECTRICITY BYLAWS Lion. PROPOSED PERMANENT CLOSING AND ALIENATION OF A PORTION OF THE The general purport of the proposed amend STREET RESERVE ADJACENT TO ERF meat is to announce an increase in the tariff of 4. Per additional person, per day: RI. 270 IN GREY STREET, LEWISHAM charges. J P NAUDE Town Clerk Copies of the proposed amendment are open Notice is hereby given in terms of sections 67 to inspection at the office of the Council for a Munisipal Offices and 79(18) of the Local Government Ordinance, period of fourteen days from the date of publica PO Box of 1939, that the Town Council of Krugers non hereof in the Provincial Gazette. Komatipoort dorp intends to permanently close a portion of 1340 the street reserve adjacent to erf 270 in Grey Any person who desires to record his objec Street, Lewisham and to alienate same to the ad tion to the proposed amendment shall do so in2_noticedecember 28/1987 jacent property owner. writing to the undermentioned within fourteen days after the date of publication of this notice in Further particulars and a plan regarding the the Provincial Gazette. intended permanent closure and alienation are open for inspection during normal office hours A BERGH at the office of the Town Secretary, Property Town Clerk DORPSRAAD VAN KOMATIPOORT Section. Municipal Offices WYSIGING VAN WOONWAPARKVEROR Any person who wishes to object to the pro PO Box 66 DENINGE posed permanent closing and alienation or who Koster may have a claim for compensation should such 2825 Notice and alienation No 17/1987 be carried out, closing must lodge December 1987 Die Stadsklerk van Komatipoort publiseer objection and/or claim in writing with the hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan his2

82 3888 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 sie op Plaaslike Bestuur, 1939, verordeninge Die algemene strekking van die wysiging is hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, hiema uiteengesit. om sekere tariewe aan te pas. Die vasstelling by ondergetekende indien. van gelde tree in waking opt November Die e, deur Woonwaparkverordenint diefj JOOSTE Transvaalse Raad vir die Ontwik cling van Bui Afskrifte van die wysigings la gedurende kan Stadsklerk testedelike Gebiede, afgekondig by Administra toorure ter insae by die kantoor van die Raad vir teurskennisgewing 209 van 5 Februarie 1975, en 'n tydperk van veertien dae vanaf datum van pu Munisipale Kantore wat ingevolge artikel 159bis(1)(c) van die Or blikame hiervan in die Provinsiale ICoerant. Posbus 9 donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, die veror Morgenzon 2315 deninge van die Dorpsraad van Komatipoort ge Enige persoon wat beswaar teen die wysigings 2 Desember 1987 word het, soos gewysig word hierby verder te wens aan te teken, moet dit skriftelik binne wysig deur die bylae met ingang van die datum veertien dae na die datum van publikasie van van publikasie van hierdie kennisgewing in die hierdie kennisgewing by die ondergetekende in Provinsiale Koerant, soos volg te wysig: diem MEYERTON TOWN COUNCIL BYLAE H R UYS TARIEF VAN GELDE Munisipale Kantore Stadsklerk CLUB HOUSE BY LAWS 1. Per voertuig per dag: R10. The Town Clerk of Meyerton, hereby, in Lydenburg Sentraalstraat 2. Per staanplek beperk tot 2 persone, per 1120 terms of section 101 of the Local Government maand of gedeelte daarvan: Desember 1987 Ordinance, 1939, (Ordinance 17 of 1939), pub Kennisgewing No 53/1987 fishes the Bylaws set forth hereinafter, which 3. Per staanplek beperk tot 2 persone langer have been approved by the Administrator. dan een maand: 8300 plus elektrisiteit verbruik. DEFINITIONS 4. Per bykomende person, per dag: RI. 1. In these Bylaws, unless the context other I P NAUDE wise indicates Stadsklerk "council" means the Town Council of Meyer VILLAGEton, COUNCIL OF MORGENZON the Council's Management Committee, act Munisipale Kantore Posbus 146 ing under the powers delegated to it in terms of Komatipoort DETERMINATION OF WATER SUPPLY the provisions of Section 58 of the Local Gov 1340 TARIFF emment (Administration and Elections) Ordi 2 Desember 1987 nance, 1960, and any officer to whom that com Kennisgewing No 28/1987 In terms of section 808(3) of the Local Gomittee has been empowered by the Council in terms of subsection (3) of the said section to delvemment Ordinance, No 17 of 1939, as amended, it is hereby notified that by Special angdatedutiesduties ge in thecouncil e Counpcil in rsrelation to Resolution the Village Council of Morgenzon these By laws. has determined charges for supplying water by publishing a Schedule Tariff A of Charges, "fullmember" means a person who plays golf TOWN COUNCIL OF LYDENBURG with effect from 16 January 1987, and a Sched and who is not a junior outside, social or stutile Tariff B of Charges, with effect from 16 dent member: January DETERMINATION OF CHARGES "golf club" means the Meyerton Golf Club in Copies of this Schedule Tariffs of Charges eluding all buildings, the course, the club house are open for inspection at the office of the Town Notice is hereby given in terms of Section and bar, situated between Golf Park and Meyer Clerk, Municipal Offices, Morgenzon, for a 80B(3) of the Local Government Ordinance, ton Extension 3; period of fourteen (14) days from date of this 1939, that the Town Council of Lydenburg has by publication in the Provincial Gazette. "golf committee" means the body of control Special Resolution amended the tuff f of appointed by members of the Golf Club to adcharges payable in terms of the Swimming Pool Any person who desires to record his objec minister resolutions and to control the conduct By Laws. don to this tariffs must do so in writing to the of members; undersigned within fourteen (14) days after date The general purport of the amendment is to of publication of this notice in the Provincial Ga "golf tariff" means the charge. payable as deaccommodate certain tariffs. The determination zette. of termined by the Council from time to time by charges shall come into effect on 1 November Special Resolution in terms of Section 80B of FJ JOOSTE the Local Government Ordinance, 1939 for the Town Clerk use Copies of the amendments are open for in of the golf facilities by members and non spection at the Municipal Offices during office Municipal Offices members and includes the tariff for the hire of hours for a period of fourteen days from the the hall, kitchen and bar; PO Box 9 publication of this notice in the Provincial Ga Morgenzon 2315 "junior member" means a zette. person under the 2 December 1987 age of 18 years and a member of the Golf Club; Any person who desires to lodge an objection to the said amendment shall do "manager means the officer appointed from so in writing time to " as club manager of the whith the undersigned within fourteen days from Golf Club timeand Sports Club by the Council; publication of this notice. DORPSRAAD VAN MORGENZON "outside member" means a person who stays H R UYS Town Clerk in a radius of 100 km from the Golf Club House; VASSTELLING VAN TARIEWE VIR LE Municipal Offices WERING VAN WATER "social member" means a person not playing Sentraal Street glof and who is allowed by the golf Committee Lydenburg to be a member; 1120 Ingevolge die bepalings van aritke180b(3) van 2 December 1987 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, No 17 "sports club" means the Meyerton Sports Notice No 53/1987 van 1939, soos gewysig, word hiermee bekend Club including all buildings, the club house, bar, gemaak dat die Dorpsraad van Morgenzon by halls and kitchen situated on Portion 97 of the Spesiale Besluit, die gelde vir die lewering van farm Rietfontein; water vasgestel het by wyse van 'n BylaeTarief A van gelde wat in werking tree op 16 Januarie "sports committee" means the body of control STADSRAAD VAN LYDENBURG 1987, en 'n BylaeTarief B van gelde wat in wer appointed from time to time by Council; king tree op 16 Januarie "sports tariff means the charges payable as VASSTELLING VAN GELDE Afskrifte van hierdie Bylae Tariewe van determined by the Council from time to time by Gelde la ter insae in die kantoor van die Stads Special Resolution in terms of Section 80B of Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa klerk, Munisipale ICantoor, Morgenzon vir 'n the Local Government Ordinance, 1939 for the tydperk van veertien (14) dae na datum van pu use of the sports club facilities including sublings van Artikel 808(3) van die Ordonnansie op blikasie hiervan m die Provinsiale Koerant. scriptions and Plaaslike Bestuur, the hire of certain facilities like 1939, dat die Stadsraad van Lydenburg the hall, kitchen and ladies bar; by Spesiale Besluit die tarief van Enige persoon wat beswaar teen genoemde gelde betaalbaar kragtens die Swembadverortariewe wil aanteken moet dit skriftelik, binne "student member" means a person studying deninge gewysig het. veertien (14) dae na datum van publikasie van full time at any Educational Institution and in 4 4 4

83 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER persons who are doing compulsary nat Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van (3) Die bestuurder behou homself die reg Tonal service on condition that the necessary 1939), die verordeninge luerna uiteengesit, wat voor om, as opdrag van die Raad, enige persoon proof be handed in. deur die Administrateur goedgekeur is: wat onbetaamlike of onwelviieglike gedrag toon, van die Gholfklub of Sportklub te laat ver GOLF CLUB AND SPORTS CLUB WOORDOMSKRYWING wyder. eludes 2.(1) Only members of the Golf and Sports 1. In hierdie verordeninge, tensy tit die same (4) Lede en nie lede van die Gholfklub en Clubs may use the facilities of the Golf and hang anders blyk, beteken Sportklub sal hulle neerle by die reels en regu Sports Clubs respectively. Non members will lasies soos van tyd tot tyd deur die Raad en die only be allowed to use facilities if they are re bestuurder" die beampte van tyd tot tyd gholfkomitee en sportkomitee waar van toepas spectively accompanied by a member of the Golf dew die Raad aangestel as klubbestuur r van sing bepaal. Club or Sport Club. die Golfklub en die Sport en Ontspanningsklub; (5) Drankpryse en pryse van ligte verversings (2) The Council shall not be liable for any vomit die kroeg ;eke op die Gholfklub en die damage which may occur to anybody by theft, "buitelid" 'n persoon woonagtig verger as 'n kroeg gelee op die sportklub word van tyd tot rebelliousness, and accident or the like and no radius van 100 km vanaf die ghollkiubhuis; tyd deur die Raad bepaal. compensation in this regard shall be paid to any golfldub" die Meyerton Gholfklub ingeslote body by the Council. VERHUUR VAN GERIEWE VAN DIE alle geboue, die baan, die klubhuis en kroeg ge (3) The manager shall have the right as a man led tussen Golf Park en Meyerton Uitbreiding 3; SPORT EN GHOLFKLUB date from Council, to remove anybody from. die daargestel 3.(1) Die onderskeie geriewe van die Sportthence.. Golf Club or the Sports Club who shows im deur ate lede ghomc rn om sekere besit beheerliggaam " opsigte ten van die klub is soos volg beskikbaar vir huur: proper or indecent behaviour. spel en gedrag van lede te teem en tit te voer; (a) Saal: Huur van die saal sluff[ in die saal met (4) Members and non members of the Golf gholftarier die gelde soos van tyd tot tyd ronde tafeltjies en stoele naasliggend aan die Club and the Sports Club shall abide by the rules dameskroeg. and regulations as determined from time to time deur die Raad by S siale Besluit ingevolge artiby the Golf Committee or the Sports kel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Be Commit (b) Kombuis: Huur van die kombuis sluff[ in stuur, 1939, aangestel vir die gebruik van die tee, as the case maybe. olfbaan deur lcde en nie kombuis naasliggend aan die sal in para lede van die.gholfflub asook ledepelde betaalbaar en sluff[ oak _die eraaf (a) vermeld (5) The price of liquor and light refreshments from the bars situated in the Golf Club and the huurgelde van the saal, kombuis en kroeg van (c) Dameskroeg: Huur van die dameskroeg Sports Club will be determined from time to die klubhuis in; slut[ die kroeg in, op voonvaarde dat drank slegs time by the Council. deur die Sportklub verskaf word. "juniorlid" 'n. persoon wat under die ouderdom van 18 jaar ts en lid word van dk gholfldub; (2) Die sal, kombuis en kroeg van die HIRE OF FACILITIES OF THE SPORTS AND GOLF CLUB Gholfklubhuis is beskikbaar vir huur. "read" die Stadsraad van Meyerton, die Raad 3.(1) The various facilities of the Sports Club se Bestuurskomitee wat handel ingevolge be 3.(3)Bespreking en betaling van huurgeld shall be available for hire as follows: voegdhede ingevolge artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Administrasie en.(a) lemand wat enige lokaal of bykomende (a) Hall: Hire of the hall shall include the hall Verkiesings), 1960 aan horn gedelegeer en enige geriewe wil huur, moet skriftelik by die bestuurwith round tables adjacent to the ladies bar. beampte aan wie die komitee ingevolge die be der daarom aansoek doen in die voorgeskrewe palings van subartikel (3) van genoemde artikel, aansoekvorm. (b) Kitchen: Hire of the kitchen shall include op gesag van die Raad, die bevoegdhede en the kitchen adjacent to the hall mentioned in funksies en pligte wat ten opsigte van hierdie (b) Geen lokaal word bespreek tensy 'n depo paragraph (a). verordeninge by die Raad bents, kan delegeer, sito, soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal, sesame en dit inderdaad gedelegeer het; met die aansoek banal word nie. (c) Ladies bar: Hire of the ladies bar shall in clude the bar, on condition that liquor shall only "sosialelid" 'n (c) Die huur van enige lokaal of geriewe is persoon wat nie die spel gholf be supplied by the Sports Club. speel nie en deur die gholfkomitee as lid toegevoorts onderworpe aan die vereistes soos voor (2) The hall, kitchen and bar of the Golf Club laat word; geskryf in die Raad se Stadsaalverordeninge. House shall be available for hire. "sportklub" die Meyerton Sportklub ingeslote (d) Die Raad kan sonder om redes daarvoor alle geboue, die kulbgebou, kroeg, sale, klubte verstrek: (3) Booking and Payment of Rental bins gelee op gedeelte 97 van die plans Rietfon (Oweier om enige lokaal te verhuur; en (a) Any person who intends to hire any hall or tein; additional facilities shall apply in writing to the (ii) die bespreking van enige lokaal kansel "sportkomitee" die beheerliggaam soos van manager on the prescribed application form. leer. tyd tot tyd deur die read aangewys; (b) No booking for any hall shall be made un A D NORVAL "spontarier die gelde soos van tyd tot tyd less a deposit, as determined from time to time Stadsklerk by the Council deur die Raad by Spestale Besluit ingevolge artihanded in. is paid when the application is kel 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Be Munisipale Kantore stuur, 1939, vasgestel vir die gebruik van die Posbus 9 (c) The hire of any hall or facility shall further Sport en Ontspanningsklub, asook ledegelde en Meyerton be subject to the conditions as prescribed in the die gelde vir die huur van die saal, kombuis en 1960 Council's Town Hall Bylaws. dameskroeg; 2 Desember 1987 Kennisgewing NO 5/1987 (d) Council may, without furnishing reasons "studentelid" 'n persoon wat voltyds aan therefore:. enige opvoedkundige inrigting studeer en persone was verpligte nasionale diesnplig verrig met (i)refuse to let any hall; and die voorwaarde dat bewyse daarvoor ingedien moet word; (ii) cancel the reservation of any hall. CITY COUNCIL OF PRETORIA "voile lid" 'n persoon wat aktief aan die A D NORVAL gholfspel deelneem en wat nie 'n junior, buite, Town Clerk sosiale of studentelid is nie. PROPOSED CLOSING OF PORTION 36 OF ERF 1440, SINOVILLE, AS PARK Municipal Offices PO Box 9 GHOLFKLUB EN SPORTKLUB Meyerton Notice is hereby given in terms of section 68, 1960 Z(1) Slegs lede van die Gholfklub en die read with the provisions of section 67, of the 2 December 1987 Sportklub onderskeidelik mag van die geriewe Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance Notice No 5/1987 wat die ghollklub en die sportklub bied, gebruik 17 of 1939), that it is the intention of the Council maak. Nielede word slegs toegelaat om van die to close permanently as a park Portion 36 of Erf geriewe gebruik te maak indien hulle vergesel 1440, Sinoville, in extent m2. word van 'n lid van die Gholfldub of Sportklub onderskeidelik. The Council intends alienating the alley por tion of the park to the adjacent owners after do (2) Die Raad aanvaar geen aauspreeklikheid sure and rezoning thereof. The remaining por KLUBHUISVERORDENINGE vir enige skade wat enige persoon mag ly as ge tion will also be rezoned appropriately for pos volg van diefstal, oproerigheid, 'n ongeluk of sible alienation later on. iets dergeliks the en geen vergoeding word aan Die Stadsklerk van Meyerton publiseer hierby iemand deur die Raad in hierdie verband betaal A plan showing the proposed closing, as well ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op nie. as further particulars relative to the proposed

84 3890 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 closing, may be inspected during normal office PIETERSBURG STADSRAAD ken, moet dit skriftelik by die ondergetekende hours at Room 3027' Third Moor, West Block, doen voor of op 17 Desember Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria, and enquiries may be made at telephone TAXISTAANPLEK10E Stadsklerk 4. Any person who has any objection to the pro Kennis geskied hiermee dat die Stadsraad van Munisipale Kantore posed closing or who may have a claim to com Posbus 218 Pietersburg, ingevolge artikel 65bis van Ordonpensation if such closing is carried out, must Randfontein nansie 17 van 1939, op 26 Oktober 1987 die be lodge his objection or claim, as the case may be, skit van die Raad geneem 27 Iuli 1987 be in writing at the abovementionded room, or posttel x 279 it to PO Box 440, Pretoria, 0001, not later than klcragtig eunng hetden ve dal. die. besluit. waarvolgense goed 2 Desembee 1987 Friday, een is vir die verskuiwing van die 5 February taxistaanplek na die terrein Kennisgewing No 103/1987 tussen Kerk en I N REDELINGHUUS ICrugerstraat op die terrein lap Devenish Town Clerk straat, op 27 Oktober 1987 in werking tree December 1987 WI Notice No 335/1987 PIENAAR Waarnemende Stadsklerk ROODEPOORT MUNICIPALITY: AMEND Burgersentrum MENT TO BYLAWS RELATING TO FIRE Pietersburg BRIGADE SERVICES 2 Desember 1987 The Town Clerk of Roodepoort hereby, in STADSRAAD VAN PRETORIA terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, read with section 17 of the Fire Brigade Services Ordinance, 1977, publishes the VOORGENOME SLUITING VAN GE by laws, set forth hereinafter, which have been DEELTE 36 VAN ERF 1440, SINOVILLE, AS adopted by the Council infter, terms of section 96 of PARK the aforesaid Ordinance 17 of MUNICIPALITY OF FtANDFONTEIN By Bylaws Relating to Fire Brigade Service Hiermee word ingevolge artikel 68, saamge of the Roodepoort Municipality, adopted by the lees met die bepalings van artikel 67, van die Or Council under Administrator's Notice 1230, donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordon AMENDMENT OF BYLAWS dated 1 September 1982, are hereby amended by nansie 17 van 1939), kennis gegee dat die Raad the substitution for the Schedule containing the voornemens is om Gedeelte 36 van Erf 1440, Sinoville, groot m2, permanent as 'n park tetariff Notice is hereby given in terms of section SOB of Charges of the following: of the Local Goemment Ordinance, 1939, as sluit; amended, that the Council intends to amend the "SCHEDULE Die Raad is voornemens om die steeggedeelte Standard Electricity and Standard Water Byvan die park na sinking. en hersonering daarvan laws. Tariff of Charges aan die aangrensende ezenaars te vervreem. Die oorblywende gedeelte sal ook gepas hersoneer The general purport of these amendments are I. Services Rendered within the Municipality word om moontlik later vervreem te word. dtoaapt the existing consumers deposits. (1) Tumingout Charge for Plan 'nwaarop die voorgenome sluiting aan Copies of these amendments are open (a) Turn table ladder or hydraulic platform: getoon treffende die voorgenome sluiting, IS gedurende Townin Hall Building, Sutherland Avenue, Randfontein for a period of fourteen days from date gewone kantoorure in Kamer 3027, Derde Ver (b) Heavy pump unit: R67. dieping, Wesblok, Munitoria, Van der Walt of publication in the Provincial Gazette i.e. 2 straat, Pretoria, ter insae, en navraag kan by December (c) Medium pump unit: R56. telefoon gedoen word. Any person who desires to record his objet (d) Light pump unit: R45. Enigiemand wat beswaar teen die voore tion to the amendment of the said bylaws must nome sluiting wil maak of wat 'n eis om vergoe do so in writing to the undersigned on or before (e) Rescue/Emergency vehicle: R56. ding kan he indien die sluiting plaasvind, moet 17 December (f) Watertanker: R67. sy beswaar of eis, al na die geval, skriftelik yam Town Clerk of op Vrydag, 5 Februarie 1988, by die boge (g) Service vehicle: R17. melde kamer indien of aan Posbus 440, Pretona, Municipal Offices 0001, pos. PO Box 218 (h) Mobile control unit: R84. I N REDEL1NGHUUS (2) Service Charge per Hour or Part thereof Randfontein1760 Stadsklerk Tel x279 2 Desember 1987 (a) Turntable ladder or hydraulic platform: 2 December 1987 Kennisgewing No 335/1987 R84. Notice No 103/ (b) Heavy pump unit: R67. PIETERSBURG TOWN COUNCIL MUNISIPALITEITRANDFONTEIN WYSIGING VAN VERORDENINGE (c) Medium pump unit: R56. (d) Light pump unit: R45. (e) Rescue/Emergency vehicle: R56. (f) Watertanker: R67. TAXI STANDS Daar word hierby ingevolge arnical SOB van (g) Service vehicle: R17. die Ordonnasie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos (h) Mobile control unit: R84. Notice is hereby given that the Town Council gewysig. bekend gemaak dat die Raad van voorof Pietersburg, in terms of section 65bis of Ordi neme is om die Standaard Elektrisiteitsverorde (3) Tariff per officer or fireman per hour or nance ninge en die Standaard Waterverordeninge to 17 of 1939, has on 26 October 1987 sane part thereof: R17. vysigtioned the resolution of the Town Council taken on 27 July 1987 and that this resolution, where (4) Cost of water consumed: At the fixed rate Die algemene strekking hierdie wysiging of the Council. by permission was given for the moving of the is om die bestaande verbruikersd "to aan te taxi stands to the area between Church and pas. (5) Cost of replacement of material and sub Kruger Streets on the terrain next to Devenish stances used, water excluded: Cost plus 10 %. Street, becomes operational on 27 October Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Stadhuis, Su. therlandlaan, Randfontein vir 'a 2 Services Renderded Outside Municipality tydperk van W I PIENAAR veertien dae vanaf datum van publikasie hiervan Acting Town Clerk (1) Turningout Charge in die Provinsiale Koerant, dws 2 Desember Civic Centre a)turntable ladder or hydraulic platform: R1(6. Pietersburg 8 Enige persoon wat beswaar teen die wysigings 2 December 1987 van die genoemde verordeninge wens aan te te (b) Heavy pump unit: R134.

85 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER (c) Medium pump unit: R100. (1) Uitroepgeld (4) Per kandidaat vir opleiding in die brand blusserkursus: (d) Light pump unit: (a) Skamelleer of hidrouliese platform: R84. (5) Per kandidaat vir die basiese lewensbe (e) Rescue/Emergency vehicle: (b) Swaarpompeenheid: houdkursus: R (f) Watertanker: R134. (c) Middelslagpompeenheid: R56. (6) Per kandidaat per spesialismodule: R120". (g) Service vehicle: R34. (d) Ligtepompeenheid: R45. AIDE VILLIERS (h) Mobile control unit: R168. (e) Redding/Noodvoertuig: R56. Waamemende Stadsklerk (2) Service Charge per Hour or Part thereof (f) Watertenkwa: R67. Bu Chrgersentrum nstiaan de Wetweg (a)tum table ladder or hydraulic platform: (g) Diensvoertuig: R17. Roodepoort R Desember 1987 (h) Mobiele beheereenheid: Kennisgewing No 75/1987 (b) Heavy pump unit: R134. (2) Dienslewering per Um of Gedeelte daar (c) Medium pump unit: RI 00. van (d) Light pump unit: (a) Skamelleer of hidrouliese platform: R84. RANDBURG AMENDMENT SCHEME (e) Rescue/Emergency vehicle: (b) Swaarpompeenheid: R N (f) Watertanker: R134. (c)middelslagpompeenheid: R56. It is hereby notified in terms of section 57(1) (g) Service vehicle: (d) Ligtepompeenheid: R45. of the Town planning and Townships Ordi nance, 1986, that the Town Council of Rand (h) Mobile control unit: R168. (e) Redding/Noodvoertuig: burg has approved the amendment of the Rand burg Town planning Scheme, 1976, by the re (3) Tariff per officer or fireman per hour or (f) Watertenkwa: R67. zoning of erf 411, Sundowner Ext. 7 to part thereof: R34. "Special" for medical and related activities (in (g) Diensmotor: cluding a medicine depot) and offices subject to (4) Cost of water consumed: At the fixed rate certain conditions. of the Council. (h) Mobiele beheereenheid: R84. Map 3 and the scheme clauses of the amend (5) Cost of replacement of material and sub (3) Tarief per offisier of manskap, per uur of ment scheme are filed with the Director of Local stances used, water excluded: Cost plus 10 %. gedethe daarvan: Government, Pretoria and the Town Clerk, 3. Training Charges in relation to Fire preven (4) Koste van water verbruik: Teen die neer and are open for inspection at all b Randburgle times. tion Courses offered to Industries and other In gelegde tarief van die Raad. reasona stances This amendment is known as (5) Vervangingskoste van materiaal en stow Randburg (1) Per candidate for a 20hour course: R22. we verbruik, water tutgesluit: Koste plus Amendment Scheme 1110N. 10 %. (2) Per candidate for r a 40hour course: Diens Gelewer Buite die Munisipaliteit. (3) Per candidate for a 80hour course: (I) Uitroepgeld (a) Skamelleer of hidrouliese platform: R168. (4) Per candidate for training in a fire extin guisher course: R22. (b) Swaarpompeenheid: RIM. 2 NDecembe No otice RANDS URG WYSIGINGSKEMA 1110N (5) Per candidate for a basic course in life (c) Middelslagpompeenheid: preservation: 116. (d) Ligtepompeenheid: R67. Hierby word ooreenkomstig die bepalings van (6) Per candidate per specialised module: artikel 57(I) van die Ordonnanse op Dorpsbe ". (e) Redding/Noodvoertuig: planning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat. AIDE VILLIERS (0 Watertenkwa: die Stadsraad van Randburg goedgekeur het dat die Randburgse Dorpsbeplaningskema, 1976, Acting Town Clerk (g) Diensmoton R34. gewysig word deur die hersonering van Ed 411, Civic Centre Sundowner Uitbreiding 7, na "Spesiaal" vir me (h) Mobiele beheereenheid: R168. Christiaan de Wet Road diese en aanverwante doeleindes (insluitende 'n medisyne depot) en kantore onderworpe aan se Roodepoort (2) Dienslewering per Uur of Gedeelte daarvan kere voorwaardes. 2 December 1987 Notice No 75/1987 (a) Skamelleer of hidrouliese platform: R168. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Di (b) Swaarpompeenheid: R134. rekteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die (c) Middelslagpompeenheid: R100. Stadsklerk, Randburg en is beskikbaar vir inspeksie op alit redelike tye. MUNISIPALITEIT ROODEPOORT: WYSI (d) Ligtepompeenheid: R.67. GING VAN VERORDENINGE BETREF Hierdie wysiging staan bekend as Randburg FENDE BRANDWEERDIENSTE (e) Redding/Noodvoertuig: Wysigingskema 1110N. (t) Watertenkwa: Desember 1987 Die Stadsklerk van Roodepoort publiseer Kennisgewing No 141/87. hierby ingevolge artikel 101 van die Ordonnan (g) Diensmotor: R sie op Plaaslike Bestuur, 1939, gelees met artikel 17 van die Ordonnansie op Brandweerdienste, (h) Mobiele beheereenheid: R , die verordeninge hiema uiteengesit wat (3) Tarief per offisier of manskap, per uur of deur die Raad ingevolge artikel 96 van voor gedeelte daarvan: R34. noemde Ordonnansie 17 van 1939 aangeneem is. TOWN COUNCIL OF RANDBURG Die Verordenin(4) Betreffende ge Brandweer Weer eeleadkoste lark( van van water die e Reverbrnik: ad. Teen die PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF A dienste van die Munisipaliteit Roodepoort, deur PORTION OF INDUSTRIAL ROAD, KYA die Raad aangeneem by Administrateursken (5) Vervangingskoste van materiaal en stow SAND nisgewing 1230 van 1 September 1982, word we verbruik, water uitgesluit: Koste plus 10 %. hierby gewysig deur die Bylae waarin die Tarief van Gelde vervat is, deur die volgende to ver Notice is hereby given in terms of section 67 of yang: 3. Opkidingsgelde ten opsigte van the Local Government, Ordinance, 1939, as Brandbestrydingskursusse aangebied vir Nywerhede en ander Instansies /87 amended, of the intention of the Town Council of Randburg to permanently close a portion of Industrial Road, Kya Sand. "BYLAE (1) Per kandidaat vir die 20uur kursus: Tarief van Gelde (2) Per kandidaat virdk 40 uur tarsus: R56. Any person who desires to object to such do sing, is requested to lodge his objection with the 1. Diens Gelewer Binne die Munisipaliteit (3) Per kandidaat vir die 80 uur kursus: R84. Town Council of Randburg in writing, on or before 18 February (Tel: )

86 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 The relevant Council resolution and a plan on STADSRAAD VAN RANDBURG "scullery" means a room, an apartment or a which the proposed closure is indicated, are shed which has been set aside for the sole pur available for inspection during the hours (Mon VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI pose of washing or cleaning crockery or utensils; days to Fridays) 08h00 to and 14h00 to TING at Room No B110, Municipal Offices,"stand" VAN PARKERF 144, WINDSOR means a portion of land within a caracorner Hendrik Verwoerd Drive and Ian Smuts GLEN van park, demarcated, designed or intended for Avenue, Randburg. separate use by a tenant; Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa, B J VAN DER VYVER'tenant" means a lings van artikel 68 van die person who has Ordonnansie paid the Town Clerk op die prescribed rental for a stand in a Plaaslike Bestuur, 1939, sons gewysig, van caravan park Municipal Offices and who has obtained a Stadsraad van Randburg se voomeme om Park permit in respect there Cnr Hendrik Verwoerd Drive and erf 144, Windsor Glen, permanent te sluit. of; Jan Smuts Avenue Randburg Enige persoon wat teen die voorgenome "visitor" means a person being a bonafide sluff 2 December 1987 guest of a tenant, but no hawker, salesman or ting beswaar wil maak, word versoek om sy be Notice No 139/1987 swaar voor of any agent. op 18 Februarie 1988 skriftehk by die Stadsraad van Randburg in te dien. RIGHT OF ADMISSION Die betrokke raadsbesluit en It plan waarop 2. The right of admission to a caravan park is die voorgestelde sluicing aangedui is, le gedu reserved by the Council. STADSRAAD VAN RANDBURG rende die ure (Maandae tot Vrydae) 08h00 tot en 14h00 tot 16h00 ter insae by Kamer No PERMITS B110, Munisipale Kantore, h/v Hendrik Ver PERMANENTE SLUI woerdrylaan en Jan Smutslaan, Randburg. 3.(1) No person shall occupy or use a stand or TING VAN 'N GEDEELTE VAN INDUS park his meter vehicle, motor cycle or caravan TRIALWEG, KYA SAND B 1 VAN DER VYVER or place or pitch a tent on a stand without first Stadsklerk having obtained a permit from the authorized Kennis geskied hiermee ingevolge die bepaofficer. Munisipale Kantore lings van artikel 67 van die Ordonnansie op H/v Hendrik Verwoerdrylaan en (2) An authorized officer may issue or, with Plaaslike Bestuur, 1939, sons gewysig, van die Jan Smutslaan out furnishing reasons, refuse to issue a permit Stadsraad van Randburg se voorneme om 'n ge Randburg. to any person who applies to occupy a stand. deelte van Industrialweg, Kya Sand, permanent 2 Desember 1987 te sluit. Kennisgewing No 138/1987 (3) The period of validity and such additional information as the authorized officer may deem necessary, shall be indicated on each permit. Enige persoon wat wil teen maak, die voorgestelde word versoek sluiting om beswaar sy be n682 swear voor of op 18 Februarie 1988, skriftelik by (4) No permit shall be issued die Stadsraad van Randburg in te dien. (Tel: ) (a) for more than one stand; TOWN COUNCIL OF SECUNDA Die betrokke Raadsbesluit en 'n plan waarop (b) unless the charges, as prescribed by the die voorgestelde sluiting aangedui is, lb gedu Council, have been paid; rende die ure (Maandae tot Vrydae) 08h00 tot CARAVAN PARK BYLAWS 12h30 en 14h00 tot 16h00 ter insae by Kamer No (c) for any period exceeding 31 consecutive B110, Munisipale Kantore, h/v Hendrik Ver days without the Council's consent having prewoerdrylaan en Jan Smutslaan, Randburg. The Town Clerk of Secunda hereby, in terms viously been obtained, which consent shall be of section 101 of the 1 neat Government Ordi nance, 1939 (Ordinance 17 of subject to such terms as the Council may im 1939), publishes B J VAN DER VYVER the pose. bylaws set forth hereinafter, which have Stadsklerk been approved by the Administrator. Munisipale Kantore (5)(a) The authorized officer may refuse to re H/v Hendrik Verwoerd rylaan en new a DEFINITIONS permit, or may cancel a permit in terms of Jan Smutslaan the provisions of section 20. Randburg 1. For the purpose of these bylaws, unless the (b) Should a permit be cancelled in terms of 2 Desember 1987 context otherwise indicates section 20 before the period of validity of such Kennisgewing No 139/1987 "ablution room" means a room or apartment permit P expires, no monies shall be refunded to within a caravan park which has been set aside the tenant for persons to wash themselves or to take a bath; (c) Should a tenant vacate his stand of his own "authorized officer" meads an employee of free will before the period of validity of his per TOWN COUNCIL OF RANDBURG the Council appointed to supervise or control a mit expires, no monies shall be refunded and 4 caravan park; such tenant shall have no right to occupy or use a PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF stand at a later date for the unexpired period of PARK ERF 144, WINDSOR GLEN "caravan park" means any area of land which his permit. has been set aside for a caravan park or such other park or site or land which the Council may (6)(a) A tenant to wham a permit has been is Notice is hereby given in terms of section 68 of from time to time set aside for the purpose of a sued, shall at the expiry of the period of validity the Local Government Ordinance, 1939, as caravan park, camping site or as overnight of the permit, vacate the caravan park not later facili. amended, of the intention of the Town Council ties; than 10h00 on the day on which the period of of Randburg to permanently close Park Erf 144, validity of the permit expires. Windsor Glen. "Council" means the Town Council of Secunda, the Council's Management Committee, act (b) A tenant whose permit has been cancelled Any person who desires to object to such do ing under the powers delegated to it in terms of in terms of the provisions of section 20, shall sing, is requested to lodge his objection with the the provisions of section 58 of the Local Govern vacate the caravan park without delay. Town Council of Randburg in writing, on or be ment (Administration and Elections) Ordifore 18 February INDEMNITY nance, 1960, and any officer to whom that Committee has been empowered by the Council in The relevant Council resolution and a plan on 4. The Town Council accept no liability for terms of the provisions of subsection (3) of the which the proposed closure is indicated, are any personal or material damage, harm, loss or said section to delegate and has in fact delegated available for inspection during the hours (Mon injury whatsoever which may be suffered by the thepowers,functions and duties vesting i the days to Fridays) 08h00 to 121;30 and 14h00 to tenant, a member of his party, his visitor or his Council in elation to these bylaws; at Room 8110, Municipal Offices, cnr servant while being in a caravan park, irrespec Hendrik Verwoerd Drive and Jan Smuts Ave tive of the cause of such damage, harm, loss or "fireplace" means a griller or structure or de nue, Randburg. marcated place in a caravan park for injury. the purpose of making an open fire; B J VAN DER VYVER RESERVATIONS Town Clerk "laundry room" means a room or apartment 5.(1) Stands may be reserved in advance or shed which has been specifically set aside for Municipal Offices against payment of at least half of the total the tenants for the sole purpose of washing laun Cnr Hendrik Verwoerd Drive and charges for the permits as prescribed. dry and, where no separate facilities are pro Jan Smuts Avenue vided for ironing, also for ironing laundry; (2) No refund of any monies shall be made in Randburg 4 respect of an advance reservation being cancelled. 2 December 1987 "permit" means a permit issued in terms of Notice No 138/1987 section 3(1);

87 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER STANDS MEANS OF AMUSEMENT WOORDOMSKRYWING li 6.(1) A stand shall be allocated at the discre 15. No adult shall use any apparatus provided I. Vir die toepassin& van hierdie verorde tion of the authorized officer with due regard to for the use and amusement of children. ninge, tensy dit uit die ansverband anders blyk, the wishes of the tenant to whom the permit has betaken been issued. OBLIGATIONS OF TENANT "besoeker" 'n persoon wat 'n bona fidegas (2) A tenant shall ensure that his caravan, 16.(1) The tenant shall be responsible for the van 'n huurder is, maar geen smous, verkoper of tent, motor vehicle, motor cycle and all his other maintenance of good order, propriety and deagent nie; property and belongings are within the bounda cency on his stand and he shall not permit anyries of the stand allocated to him. thing which may interfere with the comfort, con "gemagtigde beampte" 'n werknemer van die venience or safety of other tenants, members of Raad aangestel om toesig te hou of beheer uit te (3) A tenant shall use a recognised road within their parties, visitors or servants. oefen oor 'n woonwapark; the caravan park for transport to and from his stand and neither he nor a member of his party, (2) The tenant shall take precautions to pre "huurder" 'n persoon wat die voorgeslcrewe his visitor or his servant shall drive over other vent the creation of any nuisance to other ten huurgeld betaal het vir 'n staanplek in 'n woon stands. ants by himself, members of his party, his visi wapark en wat 'n permit ten opsigte daarvan tors or his servant and he shall not by action, de verkry het; (4) No tenant, a member of his party, his visi fault or sufferance cause a nuisance to exist. tor or his servant shall walk over the stand of an other tenant without permission of such other (3) No person shall "opwasplek" 'n kamer, vertrek of afdak wat beskikbaar gestel is vir die uitsluitlike doel om tenant. (a) dump, throw or leave any refuse, except in skottelgoed of eetgerei te was of skoon te maak; SEPARATE FACILITIES a refuse bin provided by the Council; "permit" 'n permit ingevolge artikel 3(1) Mt gereik; 7. No person shall enter a room or apartment (b) hang or dry laundry, save in the area pro intended for the other sex, except children vided for this purpose or onto a dryingrack "Raad" die Stadsraad van Secunda, die Raad under the age of three years, provided they are manufactured for drying of laundry; se Bestuurskomitee wat handel kragtens die be accompanied by an adult of the sex for which the voegdhede wat ingevolge die bepalings van arti facilities(e) hot water unnecessarily or usexcessivel are y. intended. kel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur Or (Administrasie en Verkiesings), 1960, aan hom DAMAGE TO VEGETATION OR (d) install floors constructed of wood, con gedeleseer is, en enige beampte aan wie did Ko PROPERTY crete, brick or stone in a tent. mitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) van genoemde artikel op gesag van die Raad, 8. No person shall RESERVATION FOR SPECIAL PURPOSES die bevoegdhede, funksies en pligte wat ten op ste van hierdie verordeninge by die Raad be (a) uproot, cut down or damage any plant, 17.(1) The Council reserves the right to set a rus,kan delegeer, en dit inderdaad gedelegeer bush or tree in a caravan park or drive vehicles caravan park or a part thereof aside on occasions het on the lawns, or for special purposes on such conditions as it may prescribe. "staanplek" 'n stuk grand binne 'n woonwa (b) damage, remove or tamper with electrical ark afgemerk, ingerig of bestem vir afsonder equipment, notice boards or other property of (2) The Council may charge special rates for like gebruik deur 'n huurder; the Council in a caravan park. the use of a caravan park or may make it available free of charge or grant free admission. "vuurmaakplek" 'n rooster of struktuur of af ANIMALS gemerkte pick in 'n woonwapark vir die doel om SUPLEMENTARY BYLAWS ' it oop war aan te Id; 9. No person shall bring or keep a domestic animal or pet in a carvan park, without the con 18. These bylaws shall be supplementary and "wasgoedkamer" 'n kamer of vertrek of afdak sent of the authorized officer having previously additional to the Council's Bylaws for the wat vir die huurders beskikbaar gestel is met die been obtained which consent shall be subject to Regulation of Parks, Recreation Resorts and uitsluitlike doel om wasgoed te was en waar such terms as the Council may impose. Sports Grounds, published under Administra geen aparte geriewe vir die stryk van wasgoed tor's Notice 677 dated 11 June 1980, which shall verskaf word nie, ook om wasgoed te stryk; ELECTRICAL GENERATORS be applicable mutatis mutandis. "waskamer" 'n kamer of vertrek binne 'n 10. No person shall operate or use an electri BREACH OF BYLAWS woonwapark wat beskikbaar gestel is waar per cal generator within a caravan park, without the sone hulself kan was of bad; consent of the authorized officer having pre. of his party, his visitor or his servant contravene any proviviously been obtained, which consent shall be"woonwapark" die terrein deur die Stadsraad these bylaws,the authorized sion of to such terms as authorized officer officer may subject as sodanig afgesonder of sodanige ander park of cancel the tenant's prmit. may impose. terrein of grond wat die Read van tyd tot tyd vir PENALTIES die doel van 'n woonwapark, kampeerterrein of as oornaggeriewe bestem. USE OF FACILITIES 20. Any person contravening any of the pro REG VAN TOEGANG 11. No person shall visions of these bylaws shall be guilty of an offence and liable, on conviction, to a fine not ex 2. Die reg van toegang tot 'n woonwapark (a) use the facilities provided by the Council reeding R300 or in default of payment, to imfor longer than necessary nor foul same nor in word deur die Read voorbehou. prisonment for a period not exceeding six scribe anything thereon nor deface same in any months or to both such fine and such im PERM1 1 i t. way whatsoever, or prisonment. 3.(1) Niemand mag 'n staanplek okkupeer of (b) use facilities such as ablution rooms, seal gebruik of op 'n staanplek sy motorvoertuig, J F COERTZEN lams, laundry rooms and lavatories for a pur Town Clerk motorfiets of woonwa parkeer of 'n tent daarop pose other than the purpose for which they are pleas of opslaan nie, tensy by vooraf 'n permit provided. Municipal Offices van die gemagtigde beampte verkry het. PO Box 2 (2) 'n Gemagtigde beampte kan 'n permit uit Secunda TRADING PROHIBITED reik of, sonder verstrekking van redes, weier om 2302 dit uit te reik aan enige persoon wat om 'n staan 12. No person shall carry on any trade or busi December 1987 plek aansoek doen. Notice No 41/1987 ness nor hawk or expose for sale any goods whatsoever within the precincts of any caravan (3) Op elke permit word die tydperk van gel park. digheid en sodanige bykomende inligting as wat die gemagtigde beampte nodig ag aangedui. LIGHTING OF FIRES STADSRAAD VAN SECUNDA (4) Geen permit word uitgereik 13. No person shall make a fire within a care (a) vir meer as een staanplek nie; van park, except in a fireplace provided by the WOONWAPARKVERORDENINGE Council or in an appliance manufactured for that (b) tensy die gelde, soos deur die Raad bepurpose and which can safely be used. peal, betaal is nie; Die Stadsklerk van Secunda publiseer hierby ingevolge die bepalings van arukel 101 van die (c) vir 'n!anger tydperk as 31 agtereenvol SUB LETTING NOT ALLOWED Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or gende dae nie, tensy die Raad se toestemming donnansie 17 van 1939), die verordeninge hiema vooraf verkry is, welke toestemming onder 14. No tenant shall sublet his stand or cede uiteengesit, wat deur die Administrateur goal worpe is aan voorwaardes wat die Read mag behis rights to any other party. gekeums. peal. [

88 [ 3894 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 (5)(a) Die gemagtigde beampte kan die her sodanige voorwaardes as wat die Raad kan be AANVULLENDE VERORDENINGE nuvang van 'n permit weier of 'n permit inge paat. volge die bepalings van artikel 20 kanselleer. 18. Hierdie verordeninge is aanvullend en by il ELEKTRIESE ONTWIKKELAARS komend tot die Raad Verordeninge vir die Re (b) Ingeval 'n permit ingevolge artikel 20 ge gulering van Parke, Ontspanningsoorde en kanselleer word voor die verstryking van die 10. Niemand mag 'a elektriese ontwikkelaar gportterreine, afgekondig by Administra geldigheidsduur daarvan, word geen gelde aan. binne 'n woonwapark gebruik nie, tensy die toe teurskennisgewing 677 van 11 Junie 1980, wat die huurder terugbetaal nie. stemming van die gemagtigde beampte vocal mutatis mutandis van toepassing is. verkry is, welke toestemming onderworpe is aan (c) Ingeval 'n huurder voor die verstryking sodanige voorwaardes as wat die gemagtigde OORTREDING VAN VERORDENINGE van die geldigheidsduur van sy permit tut eie beampte kan bepaal. keuse sy staanplek ontruim, is geen gelde terug 19. Indien enige huurder, 'n lid van sy betaalbaar nie en sodanige huurder kan nie op 'n GEBRUIK VAN GERIEWE geselskap, sy besoeker of sy bediende enige be. latere tydstip 'n staanplek okkupeer of gebruik van luerdie verordemnge oortree, kan die vir die onverstreke tydperk van sy permit nie. 11. Niemand d mag gemagtigde beampte die huurder se permit kan selleer. (6)(a) 'n Huurder aan wie 'n permit uitgereik (a) die geriewe wat deur die Raad beskikbaar is, moet by verstryking van die geldigheid van 1 lank in beslag neem of be STRAW WE gineltwo :rde. onnodi. die permit die woonwapark antrum rue later nie?" of enige geelied daarop aanbring of ander as 10h00 op die dag waarop die permit verstryk. sins ontsier nie; of 20. Enige persoon wat enige bepaling van hierdie verordeninge oortree, is skuldig aan 'n (b) 'n Huurder wie geriewe coos se permit ingevolge die die berille wasgoedlcamers en latrines, sir 'n ander waskamers., alma. s misdryfby en skuld: gg bevmdm strafbaar met n palings van artikel 20 gekanselleer is, moet lek son P. vir.. boete van hoogstens IMO of, by wanbetaling, doel gebruik as am der versuim die woonwapark ontruim. die aoei waarvoor butte be met gevangenisstraf van hoogstens ses maande skikbaar gestel word nie. of beide sodanige boete en sodanige gevangenis VRYWARING straf. HANDELDRYF VERBODE 4. Die Raad aanvaar geen verantwoordelik....1 F COERTZEN held vir enige persoonlike of materiele skade, 12. Niemand mag binne die grense van enige Stadsklerk nadeel, verlies of Iced hoegenaamd wat die woonwapark enige handel of besigheid dryf, Munisipale Kantore huurder, 'a lid van sy geselskap, sy besoeker of srnous.., of enige goedere hoegenaamd te hoop Posbus 2 sy bediende ly terwyl hy in 'n woonwapark is In" me' Secunda nie, ongeag die oorsaak van sodanige skade, na MAAK VAN VURE deel, verlies of teed. 2 Desember Niemand mag in 'n woonwapark vuur Kennisgewing No 41/1987 BESPREKINGS manic nie, behalwe in 'n vuurmaakplek deur die. 5.(1) Staanplekke kan vooruit bespreek word Raad voorsien, of in 'n doelvervaardigde en vei teen betaling van minstens die helfte van die lige ttel. totale permitgelde soos voorgeskryf. ONDERVERHURING. NIE TOELAAT TOWN COUNCIL OF STANDERTON (2) Geen terugbetaling van enige gelde ten BAAR opsigte van 'n vooruitbespreking wat gekansel 14. 'n Huurder mag the sy staanplek onderver AMENDMENT OF THE DETERMINATION leer word, word gemaak me. huur of sy regte aan enige ander persoon oordra OF CHARGES FOR THE CONTROL AND. STAANPLEKKE nie. REGULATION OF PLACES FOR THE PUB LIC 'n Staanplek SALE word na goeddunke OF van LIVESTOCK, die VERMAAKLIKHEIDSAPPARAAT GOODS AND FARM 6.(1) PRODUCE gemagtigde beampte, met inagneming van die 15. Geen volwassene mag enige apparaat wat wense van die huurder aan wie 'n permit uitge verskaf is vir die gebruik en vermaak van kin Notice is hereby given in terms of section reik is, toegewys. den, gebruik nie. 80B(8) of the Local Government Ordinance, 17 93il of (2) 'n Huurder moet sorg dra dat of 1 9, that the Town sy woonwa, VEFtPLIGT1NGE VAN HUURDERS has by Special Resolution further Counc her amstanderton ended the tent, motorvoertuig, motorfiets en al sy ander Determination of Charges for the Control and eiendom en besittings binne die grens van die 1641) Die huurder is verantwoordelik vir die staanplek wat aan horn toegeken is, staan. Regulation of Places for the Public Sale of Live handhawing van goeie orde, betaamlikheid en stock, Goods and Farm Produce published ordentlikheid op sy staanplek en!nag niks daarunder Municipal Notice 52/1986 dated 1 October (3) 'n Huurder moet vir die vervoer na en van op toelaat wat die gerief, gemak of veiligheid sy staanplek van 'n erkende pad in die woonwavan ander buurders, lede van hulle geselskappe 1986, as amended, with effect from 1 September park gebruik maak en hy, 'n lid van' sy 1987, as follows: besoekers of bediendes versteur nie. geselskap, sy besoeker of sy bediende mag me I a) By the addition after item 3 oor ander staanplekke ry the. (2) Die huurder meet voorso yeas tref of the follow lag.: om te voorkom dat hy, sy geserst6nir sy besoe 4 (4) Geen huurder, 'n lid van sy geselskap, sz ken of sy bediende enige aortas vir ander huurbesoeker of "4. Charges payable for the purchase of ani sy bediende mag oor die staanplek dery veroorsaak en hy mag nie deur optrede, mat hides at the sales yard: van 'n ander huurder loop sonder verlof van so versuim of iodating veroorsaak dat 'n codas danige ander huurder nie. ontstaan nie. A levy of 3 % on the total purchases.". APARTE GERIEWE (3) Niemand mag A A STEENKAMP Town Clerk 7. Niemand mag 'n vertrek of kamer wat vir (a) vullis stort, goof of brat nie, behalwe in 'n die ander Municipal Offices geslag bedoel is binnegaan nie, be vullisbak deur die Read verskaf; halwe kinders ander die POBox 66 ouderdom van drie jaar, mils hulle begelei word deur 'n volwassene Standerton (b) wasgoed ophang of droop nie, behalwe in 2430 van die geslag waarvoor die geriewe bedoel is. die ruimte wat sin die doel beskikbaar is of op 'n 2 December 1987 doelvervaardigde toestel; BESKADIGING VAN PLANTEGROEI OF Notice No 58/1987 EIENDOM (c) water onnodiglik of oormatig gebruik nie; of 8. Niemand mag (d) hout beton, steen of klipvloere in 'n (a) 'n plant, struik of boom in 'n woonwapark tent aanbrink nie. STADSRAAD VAN STANDERTON uittrek, aflcap of beskadig nie of op grasperke met voertuie ry nie; of RESERVERING VIR SPESIALE DOELEIN DES WYSIGING VAN VASSTELLING VAN (b) elektriese of ander toerusting, kennisge GELDE VIR DIE BEHEER EN REGULE wingborde of ander eiendom van die Raad in 'n 1741) Die Raad behou how die reg voor om RING VAN PLEKKE VIR DIE OPENBARE woonwapark beskadig, verwyder of daarmee by geleentheid 'n woonwapark of 'n gedeelte VERKOOP VAN LEWENDE HAWE, GOE peuter me. daarvan vir spesiale doeleindes te reserveer op DERE EN PLAASPRODUKTE sodanige voorwaardes as wat hyvoorskryf. DIERE (2) Die Raad kan spesiale heffings maak vir Dear word hierby ingevolge artikel SOB(8) 9. Niemand mag 'n huisdier of troeteldier in 'n die gebruik van 'n woonwapark of kan dit by ge van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 woonwapark bring of aanhou nie, tensy die toe leenthede gratis beskikbaar stel of vry toegang van 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad van stemming van die gemagtigde beampte vooraf verleen. Standerton by Spesiale Besluit die Vasstelling verkry is, welke toestemming onderworpe is aan van Gelde vir die Beheer en Regulering van plekke vir die Openbare Verkoop van Lewende

89 1 Posbus66 1 Kennisgewing PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER Hawe, Goedere en Plaasprodukte afgekondig TOWN COUNCIL OF STANDERTON TOWN COUNCIL OF VANDERBIJLPARK by Munisipale Kennisgewing 52/1986 van 1 Oktober 1986, soos gewysig, met ingang I Septem AMENDMENT TO THE DETERMINA DETERMINATION OF TARIFFS: WATER ber 1987 verder soos volg gewysig het: T1ON OF CHARGES IN RESPECT OF (a) Deur na item 3 die volgende by te voeg: PARKS, RECREATION RESORTS AND SPORTSGROUNDS In terms of the provisions of section 80B(8) of the Local Government Ordinance 1939, (num "4. Gelde betaalbaar vir die aankoop van huide en velle by die vendusiekraalterrein: ber 17 of 1939), it is hereby notified that the It is hereby notified in terms of section 8013 of Town Council of Vanderbijlpark has by Special 'n Hefting van 3 % op die totale aankope.". the Local Government Ordinance, 17 of 1939, Resolution amended the water tariffs published that the Town Council of Standerton has by under Municipal Notice number 15 of 3 April A A STEENKAMP Special Resolution further amended the deter 1985 with effect from 1 October 1987 as follows: Stadsklerk urination of charges in respect of Parks, recrea Munisipale Kantore lion Resorts and Sportsgrounds, as amended, "1. By the substitution in Part 1 of the Tariff with effect from 1 November of Fees for item 1(1)(c) of the following: Standerton 2430 The general purport of this amendment is to (c)(1) Each farm portion and agricultural 2 Desember 1987 decrease the camping charges payable at Cara holding, excluding those mentioned in (c)(2): No 58/1987 van Parks for the period after the 90th day by R13, Special Resolution in terms of section 808 of the said Ordinance. (2) Mullerstuine agricultural holdings 1 to 19 and 39 to 52 and Rosashof agricultural holdings A copy of this amendment is open for ins 125 to 200 and 291 to 323: No charge" tion at the Council's office for a period of fourtate teen (14) days from the date of the publication "2. By the insertion in item 4(1) in Part 1 of hereof in the Provincial Gazette. the Tariff of Fees after the expression "plus 20% ofsuch of the following expression: TOWN COUNCIL OF STANDERTON Any person who desires to record his objection to the said amendment must do so in writing iexcept amount" in those cases where the Council de i ' to the undersigned within fourteen (14) days cides otherwise." OF CHARGES: FUR after the date of publication of this notice in the NISHING OF INFORMATION AND DOCU CBEUKES Provincial Gazette. MENTS Town Clerk A A STEENKAMP PO Box 3 DETERMINATIONTown It is hereby notified in terms of section 80B(8) Clerk Vanderbijlpark of the Local Government Ordinance, 17 of 1939, 1900 that the Town Council of Standerton has by municipal Offices 2 December 1987 Special Resolution determined the charges for PO Box 66 Notice No 84/1987 the furnishing of information and documents as Standerton set out below with effect from 29 July 1987: Charges for the furnishing of name and ad 2 December 1987 dress lists of consumers in the municipal area of Notice No 59/1987 STADSRAAD VAN VANDERBIJLPARK Standerton to legally registered white political,. parties fighting an election in Standerton. VASSTELLING VAN TARIEWE: WATER Per printout R250 A A STEENKAMP Town Clerk STADSRAAD VAN STANDERTON Ingevolge die bepalings in artikel 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, soos gewysig, word hierby bekend gemaak Municipal Offices WYSIGING VAN VASSTELLING VAN dat die Stadsraad van Vanderbijlpark by Spe PO Box 66 GELDE: PARKE, ONTSPANNINGSOORDE siale Besluit die watertariewe afgekondig by Standerton EN SPORTGRONDE Munisipale Kennisgewingnommer 15 van April 1985 met 1 Oktober 1987 soos volg gewy 2 December 1987 sig het: Daar word hierby ingevolge_ die bepalings van artikel SOB van die Ordonnansie op Plaaslike "1. Deur item 1(1)(c) in Dcel I van die Tarief Bestuur, 17 van 1939, bekend gemaak dat die van Gelde met die volgende te vervang: Stadsraad van Standerton by Spesiale Besluit die vasstelling van gelde betaalbaar ten opsigte van (c)(1) Elke plaasgedeelte en landbouhoewe, STADSRAAD VAN STANDERTON Parke, Ontspanningsoorde en Sportgronde, uitgesonderd die in (c)(2) genoem: R13,50. Notice 57/1987 soos gewysig, met ingang 1 November 1987 verder gewysighet. (2) Mullerstuine 1 tot 19 en 39 tot 52 en Rosas VASSTELLING VAN GELDE: VERSKAF hof landbouhoewes 125 tot 200 en 291 tot 323: FING VAN INLIGTING EN DOKUMENTE Die algemene strekking van hierdie wysiging Geen hailing." is om die kampeergelde betaalbaar vir die tydperk na die 90ste dag ten opsigte van karavaan Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie parke by Spesiale Besluit ingevolge artikel 80B ief van Gelde na die uitdrukking "plus 20% op "2. Deur in item 4(1) van Deel I van die Tar op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, word hierby van die voormelde Ordonnansie te vedaag. sodanige bedrag", die volgende uitdrukking in bekend gemaak dat die Stadsraad van Stan te voeg: derton by Spesiale Besluit die gelde vir die ver Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by skaffing van inligting en dokumente hieronder die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van "behalwe in daardie gevalle waar die Raad uiteengesit, vasgestel het met ingang 29 Julie anders besluit". veertien (14) dae vanaf die datum van publikasie hiervan in die Provinsiale Koerant. CBEUKES 1. Gelde vir die verskaffing van naam en Enige persoon wat beswaar teen genoemde Stadsklerk adreslyste van verbruikers in die munisipale ge wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik Posbus 3 bied van Standerton aan wetlik geregistreerde binne 14 dae van die datum van publikasie van Vanderbijlpark blanke politieke partye wat in Standerton 'n ver hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant 1900 kiesing veg: by die ondergetekende doen. 2 Desember 1987 Per drukstuk R250,00 Kennisgewing No 84/ A A STEENKAMP A A STEENKAMP Stadsklerk Stadsklerk TOWN COUNCIL OF VEREENIGING Munisipale Kantore Munisipale Kantore Posbus 66. PROPOSED PERMANENT CLOSING AND Posbus 66 Standerton LEASE OF A PORTION OF MONTGO._ Standerton 2430 MERY STREET, VEREENIGING EXTEN fl Desember 1987 SION 1 2 Desember 1987 Kennisgewing No 59/1987 Kennisgewing No 57/1987 Notice is hereby given in accordance with sec tions 67 and 79(18) of the Local Government

90 3896 PROVINCIAL GAZE! 1E.., 2 DECEMBER 1987 Ordinance, 1939, that it is the intention of the nonce, 1939, that it is the intention of the Town 1939, that the Town Council of Ventersdorp in Town Council of Vereeniging to close perma Council of Vereeniging to close permanently, tends to amend its building plan tariffs. nently and lease to AMG Engineering (Pty) Ltd for a mini dumping ground, a portion of Erf 913 a portion of Montgomery Street, Vereeniging (park), Bedworth Park, as more fully described The general purpose of this amendment is to Extension 1, as more fully described in the ap in the appended schedule. extend the tariff of charges. pended schedule. Drawing TP 16/8/3 showing the proposed clos Copies of the proposed amendment are open Drawing TP 6/11/1 showing the proposed etas ing can be inspected during normal office hours for inspection on weekdays at the office of the ing can be inspected during normal office hours at the offices of the Town Secretary, Room 1, Town Clerk for a period of fourteen (14) days at the office of the Town Secretary. Room 1, Municipal Offices, Vereeniging. from date of publication hereof in the Provincial Municipal Office, Vereeniging. Gazette. Any person who has any objection to the pro Any person who has any objection to the pro posed permanent dosing and who may have any Any person who desires to object to the pro posed permanent closing and lease, or who may claim for compensation if such dosing is carried posed amendment, is requested to lodge such have any claim for compensation if such closing out must lodge his objection or claim in writing objection in writing with the undersigned within is carried out, must lodge his objection or claim with the Town Clerk, Municipal Offices, fourteen (14) days of the date of publication in writing with the Town Clerk, Municipal Of Vereeniging, by not later than 29 December hereof in the Provincial Gazette. fice, Vereeniging not later than Friday 19 Feb mary D G VAN DEN BERG J J ROODT Acting Town Clerk 1.1 ROODT Town Clerk Municipal Offices Town Clerk Municipal Offices P 0 Box 15 Vereeniging Ventersdorp Municipal Offices 2 December Vereeniging Notice No 173/ December December 1987 Notice No 20/1987 Notice No 167/1987 SCHEDULE SCHEDULE A portion of Montgomery Street, approxi A Portion of Eff 913 (park) Bedworth Park, mately m2 in extent, situated between vide General Plan 6397/71. approximately STADSRAAD VAN VENTERSDORP General Smuts Road and Eisenhower Street, m2, in extent, with an access road 125 metres Vereeniging Extension 1, as more fully shown south of Erven 180 to 182 as more fully shown WYSIGING VAN BOUPLANTARIEWE on plan TP 6/11/1. on drawing TP 16/8/3. Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa VAN VEREENIGING lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 17 van 1939, dat die Stads VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI STADSRAAD VAN VEREENIGING rand van Ventersdorp van voornemens is om sy TING EN VERHURING VAN 'N GE bouplantariewe te wysig. DEELTE VAN MONTGOMERYSTRAAT, VEREENIGING UITBREIDING VOORGESTELDE PERMANENTE SLUI Die algemene strekking is om die tarief van 1 TING VAN 'N GEDEELTE VAN ERF 913 gelde uit te brei. (PARK) BEDWORTH PARK Hierby word ingevolge die bepalings van arti Afskrifte van die voorgestelde wysiging le op kels 67 en 79(18) van die Ordonnansie op Plaas weeksdae ter insae by die Waarnemende Stads like Bestuur, 1939, bekend gemaak dat dit die Hiermee word ingevolge die bepalings van ar klerk se kantoor sir 'n tydperk van veertien (14) voomeme van die Stadsraad van Vereeniging is tikels 67 en 68 van die Ordonnansie op Plaaslike dae vanaf datum van hierdie publikasie in die Bestuur,1939, bekend gemaak dat dit die voorom 'n gedeelte van Montymerystraat, Vereeni Provinsiale Koerant. neme die Stadsraad van Vereeniging is om Bing Uitbreiding 1, soos in die onderstaande by.n gee eevan It d Eff 913 lrte omskryf, permanent te sluff[ en aan AMG (park) Bedworth Park, Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen soos Engineenng (Edms) Bpk te verhuur. in die bylae omskryf, permanent te slim en die voorgestelde wysiging, moet sodanige beas 'n ministoningsterrein te gebruik. swaar skriftelik binne veertien (14) dae vanaf Tekening TP 6/11/1 wat die voorgestelde slui Tekening TP 16/8/3 wat die voorgestelde slut datum van hierdie publikasie in die Provinsiale ring aantoon, kan gedurende gewone kantoo Koerant by ondergetekende indien. tine aantoon kan gedurende gewone kantoorure rure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer die kantoor van die Stadsekretaris, kamer 1, 1, Munisipale Kantoor, Vereeniging be.. D G VAN DEN BERG untsmale Kantoor, Vereeniging,' besigtig sigtig word. Waamemende Stadsklerk word. Munisipale Kantore Enigiemand wat enige beswaar teen die voorgenome permanente sliming en verhuring het, Enigiemand wat enige beswaar teen die voor 1.27esnb Ventersdorp 4 ue sr 1d50 of wat vergoeding mag eis indien sodanige slui genome permanents sluiting, of wat enig ver 2710 ting plaasvind, moet sy beswaar of eis goedingskriftelikdanige mag eis indien so stuffing plaas 2 Desember 1987 nie later vind, moet sybeswaar of eis skriftelik nie later as Vrydag, 19 Februarie 1988, by diekennisgewing No 20/1987 as Stadsklerk, Munisipale Kantoor, Vereeniging 29 Desember 1987,.by die Stadsklerk, Munniindien. pale Kantoor, Vereeniging indien nie. J J J I ROODT ROODT TOWN COUNCIL OF VENTERSDORP Stadsklerk Stadsklerk Munisipale Kantore DETERMINATION OF CHARGES IN RE Munisipale Kantore Vereeniging SPECT OF CITY HALL TARIFFS Vereeniging 2 Desember Desember 1987 Kennisgewing No 173/87 In terms of the provisions of section 80B(8) of Kennisgewing No 167/1987 the Local Government Ordinance (Ordinance BYLAE BYLAE 17 of 1939), it is hereby notified that the Town Council of Ventersdorp has by Special Reso 'n Gedeelte ongeveer m2 in omvang van lution, amended the charges for city hall tariffs, 'n Deel van Ed 913 (park) Bedworth Park Montgomerystraat, gelee tussen Generaal published in Provincial Gazette 2274 dated 12 vide Algemene Plan 6397/71 gelee ongeveer 125 Smutsweg en Eisenhowerstraat, Vereeniging December 1984, as amended, with effect from 1 meter staid van erwe 180 tot 182 en groot onge Uitbreiding 1, sons meer volledig op plan TP veer 1500 m2, soosmeer September 1987, by the insertion after item 7 of volledig aangetoon 6/11/1 aangetoon word. deur die figuur gemerk a,b,c,d op tekemng TP the following: /8/3. 2 "8. For the use of public address system: R20,00 per occasion.". TOWN COUNCIL OF VEREENIGING D G VAN DEN BERG VENTERSDORP TOWN COUNCIL Acting Town Clerk PROPOSED PERMANENT CLOSING OF A PORTION OF ERF 913 (PARK) BED AMENDMENT OF BUILDING PLAN Municipal Offices WORTH PARK TARIFFS PO Box 15 Ventersdorp Notice is hereby given in accordance with sec Notice is hereby given in terms of section 80 B 2 December 1987 tions 67 and 68 of the Local Government Ordi (3) of the Local Government Ordinance, 17 of Notice No 21/1987 4

91 PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER L STADSRAAD VAN VENTERSDORP nansie deur die Stadsraad van Germiston aange b Child under 18 years: R0,20. neem is. c Toddler under 5 years: 120,10. VASSTELLING VAN GELDE TEN OP Die Begraafplaasverordeninge van die Muni SIGTE VAN STADSAALTARIEWE sipaliteit Germiston afgekondig by Administra J C PIETERSE teurskennisgewing 494 van 20 Junie 1956, soos Town Clerk Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van gewysig, word hierby verder gewysig deur die Municipal Offices die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur (Ordon BYlac sws wig le wysig: PO Box 92 nansie 17 van 1939), word hierby bekend ge 1. Deur items 1(1) en (2) deur die volgende te Zeerust maak dat die Stadsraad van Ventersdorp by Spe vervang: 2865 siale Besluit die gelde vir stadsaaltariewe, gepu 2 December 1987 bliseer in Provinsiale Koerant 2274 van 12 De "0) Vir 'n enkele, tweede en daaropvolgende Notice No 28/1987 sember 1984, soos gewysig, met ingang 1 Sep teraardebestelling van 'n inwoner: tember 1987 verder gewysig het deur na item 7 die volgende in te voeg: (a) Volwassene: R60. "8. Vir die gehruik van luidsprekerstelsel: (b) Kind, met inbegrip van In doodgebore R20,00 per geleentheid.". kind: R40. STADSRAAD VAN ZEERUST D G VAN DEN BERG (2) Vir 'n enkele, tweede en daaropvolgende VASSTELLING VAN GELDE BETAAL Waamemende Stadsklerk teraardebestelling van 'n nieinwoner, volwas BAAR INGEVOLGE SWEMBADVEROR sene en kind, met inbegrip van 'n doodgebore DENINGE Munisipale Kantore kind: R70.". Posbus 15 Ventersdorp 2. Deur in item 1(5)(a)(i) en (ii) die bedrae Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van 2710 "R50" en "R35" onderskeidelik deur die bedrag die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 2 Desember 1987 "R120" te vervang. word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad Kennisgewing No 21/1987 van Zeerust by Spesmle Besluit die tarief van 3. Deur in item 1(5)(b)(i) en (ii) die bedrae gelde vir die toegang en gebruik van die swem "R430" en "R70" onderskeidelik deur die be bad met ingang 1 September 1987 soos volg vasgestel het: drag "12600" te vervang. J A DU PLESSIS 1 Seisoenkaartjies Stadsklerk CITY OF GERMISTON a Volwassenes: 1212,00. Burgersentrum AMENDMENT TO CEMETARY BY LAWS Crossstraat b Kind onder 18 jaar: R6,00. Germiston 2 Desember Klublede Seisoenkaartjies The Town Clerk hereby, in terms of section Kennisgewing No 149/ of the Local Government Ordinance, 1939, a Volwassenes: R8,00. publishes the bylaws set forth hereinafter, b Kind onder 18 jaar: 84,00. adopted by the City Council of Germiston in terms of section 96 of the said Ordinance. 3 Halfseisoenkaartjies The Cemetery Bylaws of the Germiston Mu a Volwassenes: R6,00. nicipality published under Administrator's No tice 494, dated 20 June 1956, as amended, are b Kind onder 18 jaar: R3,00. hereby further amended by the amendment of TOWN COUNCIL OF ZEERUST the Schedule as follows: c Vir die toepassing van hierdie subartikel be token "halfseisoen" 'n tydperk vanaf 1 Septem 1. By the substitution for items 1(1) and (2) of DETERMINATION OF CHARGES PAY be tot 15 Desember of vanaf 16 Desember tot the following: ABLE IN TERMS OF SWIMMING BATH 31 Maart. BYLAWS "(1) For a single, second and subsequent in 4 Maandkaartjies terment of a resident: In terms of the provisions of section 8013(8) of a Volwassenes: R4,00. (a) Adult: R60. the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Town Council of Zee b Kind onder 18 jaar: R2,00. (b) Child, including a still born child: R40. rust has by Special Resolution determined the charges for entrance and use of the swimming 5 Duplikaatkaartjies: Helfte van oorspronk (2) For a single, second and subsequent bath with effect from 1 September, 1987 as fol like bedrag. internment of a non resident adult, child, in lows: eluding a still born child: R70.". 6 Enkel toegangskaartjies 2. By the substitution in items 1(5)(a)(i) and 1 Season tickets a Volwassenes: R0,40. (ii) for the amounts "R50" and "1235" respecti a Adults: R12,00. b Kind onder 18 jaar: R0,20. vely of the amount "R120". c onder 5 jaar: R0, By the substitution in items 1(5)(b)(i) and b Child under 18 years: R6,00. Kleuter (ii) for the amounts "R430" and "R70" respecti 2 Club members Season tickets.1 C PIETERSE vcly of the amount "R600". J A DU PLESSIS Munisipale Kantore Town Clerk b Child under 18 years: R4,00. Pusbus 92 a Adults: R8,00. Stadsklerk 3 Halfseason tickets Zeerust Civic Centre 2865 Cross Street a Adults: R6,00. 2 Desember 1987 Germiston Kennisgewing No 28/ December 1987 b Child under 18 years: 83,00. Notice No 149/ c For the purpose of this subsection "half season" means a period from 1 September to 15 December or from 16 December to 31 March. TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVEL STAD GERMISTON 4 Monthly tickets OPMENT OF PERI URBAN AREAS WYSIGING a Adults: R4,00. AMENDMENT TO BYLAWS RELATING VAN BEGRAAFPLAASVER ORDENINGE 18 years: 82,00. TO REFUSE REMOVAL SERVICES 5 Duplicate tickets: half of the original The Secretary of the Transvaal Board for the Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge ar ambocunhtilpad uidn.der Development of Peri Urban Areas, hereby pu tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be blishes in terms of section 101 of the Local Go stuur, die verordeninge hierna uiteengesit 6 Single admission tickets vernment Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of wat ingevolge artikel 96 van genoemde Ordon a Adult: R0, ) the amendment as set forth hereinafter

92 3898 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER 1987 which have been made in terms of section 96 of TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIK Die Verordeninge insake Vullisvenyyde the aforesaid Ordinance. KELING VAN BUITESTEDELIKE GE ringsdienste van die Transvaalse Raad vir die BIEDE Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, afge The Bylaws relating to Refuse Removal Ser kondig by Administrateurskennisgewing 1101 vices of the Transvaal Board for the Develop van 5 Junie 1985, soos gewysig, word hierby verment of PeriUrban Areas, published under Ad der gewysig deur in item 13(2) van die Bylae die ministrator's Notice 1101 dated 5 June 1985, as WYSIGING VAN VERORDENINGE IN syfer '122,50" deur die syfer "R5,00" to veramended, are hereby further amended by the substitution in item 13(2) of the Schedule for the figure "R2,50" of the figure "R5,00". SAKE VULLISVERWYDERINGSDIENSTE W P DE W BOTHA Acting Secretary Die Sekretaris van die Transvaalse Raad vir Posbus 1341 die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede, Pretoria PC/Box 1341 publiseer hierby ingevolge artikel 101 van die 0001 Pretoria Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Or 2 Desember donnansie 17 van 1939) die wysiging hierna Kennisgewing No 155/ December 1987 eengesit wat ingevolge artikel 96 van voor Notice No 155/1987 noemde Ordonnansie opgestel is. yang. HP DE W BOTHA Waamemende Sekretaris

93 II CONTENTS Administrator's Notices PROVINSIALE KOERANT, 2 DESEMBER INHOUD Administrateurskennisgewings ' Notice of Correction of Administrator's Notice 1262 of Kennisgewing van verbetering van Administra teurskennisgewing 1262 van Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings 1967 ' Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Wetopopheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings , Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Removal of Restrictions Act, Wet op opheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Wet op che opheffing van Beperkings Removal of Restrictions Act, Wet op die opheffing van Beperkings Westbury Township: Declaration as an approved Dorp Westbury Uitbreiding 13: Verklaring tot goedge Township 3812 keurdedorp Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Barberton Amendment Scheme Barbertonwysigingskema Barberton Extension 7: Declaration as an approved Barberton Uitbreiding 7: Verklaring tot goedgekeurde Township 3814 dorp Roodepoort Amendment Scheme Roodepoort wysigingskema Meyetton Amendment Scheme Meyerton wysigingskema Van Riebeeck Park Extension 15: Declaration as an ap Van Riebeeckpark Uitbreiding 15: Verklaring tot proved Township 3817 goedgekeurde dorp Brakpan Amendment Scheme Brakpanwysigingskema Dalview Extension 3: Declaration as an approved Uitbreiding 3: Verklaring tot goedgekeurde Township dorp Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Dalvtew Sunninghill Extension 36: Declaration as an approved SunninghillUitbreiding 36: Verklaring tot goedge Township 3821 keurdedorp Bedfordview Extension 332: Declaration as an ap Bedfordview Uitbreiding 332: Verklaring tot goedgeproved Township 3822 keurdedorp Bedfordview Amendment Scheme Bedfordview:wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Middelburg Amendment Scheme Middelburg wysigingskema Stilfontein Municipality: Proposed alteration of boon Munisipaliteit Stilfontein: Voorgestelde verandering daries 3826 vangrense Rustenburg/Marico Regiolial Services Council: Delimi RustenburWMarico Streeksdiensteraad: Afbakening tation of Industrial Areas and Central Business Areas van Nywerheidsgebiede en Sentrale Sakegebiede Wesvaal Regional Services Council: Delimitation of In Wesvaal Streeksdiensteraad: Afbakening van Nywer dustrial Areas and Central Business Areas 3827 heidsgebiede en Sentrale Sakegebiede Delimitation and Establishment of a Regional Services Afbakening en Instelling van 'n Streeksdiensteraad vir Council for the Middelburg/Witbank Area 3828 die Middelburg/Witbank Gebied Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwrysigingskema Alberton Amendment Scheme Alberton wysigingskema Klerksdorp Amendment Scheme Klerksdorrysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonvrysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wystgingskema Halfway House and Clayville Amendment Scheme HalfwayHouse en Clayville wysigingskema Fochville Amendment Scheme Fochvillevrysigingskema Sandton Amendment Scheme Sandtonwysigingskema Randburg Amendment Scheme Randburgvrysigingskema District of Middelburg: Application for closure of a Distrik Middelburg: Aansoek om sluiting van 'n geportion of an unnumbered public road over Portion 13 deelte van ongenommerde Openbare pad oor Gedeelte of Welgevonden 2151S van Welgevonden 215 JS District of Vereeniging: Access Roads Distrik Vereeniging: Toegangspaaie District of Rustenburg: Access Road Distrik Rustenburg: Toegangspad 3833 General Notices Algemene Keimisgewings Proposes Townships: Lone Hill Extension 11, Rivonia Voorgestelde Dorpe: Lone Hill Uitbreiding 11, Rivo Extension 19, Lakefield Extension nia Uitbreiding 19; Lakefield Uitbreiding Kempton Park Amendment Scheme 1/ Kemptonparkwysigingskema 1/ Springs AmendmentScheme 1/ Springs wysigingskema 1/ Springs Amendment Scheme 1/ Springswysigingskema 1/ Springs Amendment Scheme 1/ Springswysigingskema 1/ Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreekwysigingskema Vereeniging Draft Scheme 1/ Vereeniging ontwerpskema 1/ : Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Klerksdorp Amendment Scheme Klerksdornrysigingskema Nigel Amendment Scheme Nigelwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Benoni Amendment Scheme 1/ Benoniwysigingskema 1/ Benoni Amendment Scheme 1/ Benom vrysigingskema 1/ Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgsvysigingskema Germiston AmendmentScheme Germiston wysigingskema Germiston Amendment Scheme Germiston wysigingskema

94 , 3900 PROVINCIAL GAZETTE, 2 DECEMBER Witbank Amendment Scheme 1/ Witbankwysigingskema 1/ Germiston Amendment Scheme Germiston wysigingskerna Elsburg Amendment Scheme Elsburg wymgmgskema Germiston Amendment Scheme Germistonwysigingskema Germiston Amendment Scheme Germistonwysigingskema Boksburg Amendment Scheme 1/ Bolcsburgwysigmgskema 1/ Germiston Amendment Scheme Germistonwysigingskema Southern Johannesburg Region Amendment Scheme Suidelikelohannesburgstreek wysigingskema Randburg wysigingskema Randburg Amendment Scheme Johannesburg wystgingskuma Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Roodepoort wymgingskema Roodepoort Amendment Scheme Witbankvrysigingskema 1/ Witbank Amendment Scheme 1/ Roodepoortwysigmgskema Roodepoort Amendment Scheme Randburgwysigingskema 1145N Randburg Amendment Scheme 1145N Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Ermelo wysigmgskema Ermelo Amendment Scheme Wet op opheffing van Beperkings 84 van Removalof Restrictions Act, 84of Vanderlmilparkwysigingskema Vanderbillpark Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema 1150N Randburg Amendment Scheme 1150N Middelburg dorpsbeplanning Middelburg Establishment of Township Meyerton wysigingskema Meyerton Amendment Scheme Vereeniging wysigingskema 1/ Vereeniging Amendment Scheme 1/ Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg dorpsbeplanning en Dorpe Johannesburg Establishment of Township Randburgwysigingskema I144N Randburg Amendment Scheme 1144N Johannesburgnsigingskema Johannesburg Amendment Scheme Randburgwysigmgskema 1149N Randburg Amendment Scheme Vanderbtilpark Ontwerpskema Vanderbulpark Draft Scheme Randburgwysigingskema 1148N Randburg Amendment Scheme 1148N Randburgwysigingskema 1147N Randburg Amendment Scheme 1147N Klerlcsdorp wysigingskema Klerksdorp Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Boksburg wysigingskema 1/ Boksburg Amendment Scheme 1/ Halfway House and Clayville wysigingskema Halfway House and Clayville Amendment Scheme Thabazimi Ontwerpskema Thabazimbi Draft Scheme Akasia: Stigting van Dorn Akasia Establishment of Township Kemptonpark: Stigting van Dorp Kempton Park Establishment of Township Sandtonvrysigingskema Sandton Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Sandton vrysigingskema Sandton Amendment Scheme Pretoriastreek wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Randburg wysigingskema 1153N Randburg Amendment Scheme 1153N Randburg wysigingskema 1139N Randburg Amendment Scheme 1139N Bedfordmew wysigingskema 1/ Bedfordview Amendment Scheme 1/ Pretoriawysigingskema Pretoria Amendment Scheme Krugersdorp wysigingskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorp vrysigingskema Krugersdorp Amendment Scheme Krugersdorpryrysigingskema Krugersdorp Amendment Scheme Akastadorpsbeplanning en Dorpe Akasia Town planning and Townships Springswysigingskema 1/ Springs Amendment Scheme 1/ Tenders 3878 Tenders 3878 Notices by Local Authorities 3880 Plaaslike Bestuurskennisgewings 3880.

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 13 MARCH MAART 2013

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information