Which includes I Waarby ingesluit is-

Size: px
Start display at page:

Download "Which includes I Waarby ingesluit is-"

Transcription

1 ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES PREMIERSKENNISGEWINGS ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICES BY LOCAL AUTHORITIES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS TENDERS TENDERS A -1

2 ' 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER ~~~ -- PROVINCIAL GAZETTE OF GAUTENG PROVINSIALE KOERANT VAN GAUTENG (Published evety Wednesday) (Verskyn elke Woensdag).. With regard to accounts, subscriptions and renewal of subscription, all correspondence must be addressed to the Head: Corporate Services, Gauteng Provincial Gazette, Private Bag X61, MARSHALLTOWN, f delivered by hand, it must be handed in on the Fifth Floor, East Wing, 30 Simmonds Street, Johannesburg. With regard to notices, all correspondence must be addressed to the Head: Corporate Services, Gauteng Provincial Gazette, Private Bag X64, PRETORIA, If delivered by hand, it must be handed in on the Sixth Floor, Room 628 Old Poynton Building, Church Street, Pretoria. Free copies of the Provincial Gazette or cuttings of notices will not be supplied. SUBSCRIPTION RATES (PAYABLE IN ADVANCE) WITH EFFECT FROM 1 APRIL 1997 Gauteng Provincial Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows:.,. Yearly (post free) = R114,00..,. Price per single copy (post free) = R2,00 each..,. Zimbabwe and other countries, yearly (post free) = R140,00..,. Zimbabwe and other countries, per single copy (post free)= R2,60 each. Obtainable at the Head Office, Fifth Floor, East Wing, 30 Simmonds Street, Johannesburg, or at the Regional Office, Sixth Floor, Room 628, Old Poynton Building, Church Street, Pretoria, NOTICE RATES AS FROM 1 APRIL 1997 Notices required by Law to be inserted in the Provincial Gazette: Double column: R14,30 per centimetre or portion thereof. Repeats= R11,00. Subscriptions are payable in advance to the Head: Corporate Services, Gauteng Provincial Gazette, Private Bag X61, Marshalltown, 2107 V. MNTAMBO Head: Corporate Services Aile korrespondensie met betrekking tot rekeninge, intekenare en hernuwing van intekengelde, moet aan die Hoof: Korporatlewe Dienste, Gauteng Provinslale Koerant, Prlvaatsak X61, MARSHALLTOWN, 2107, geaddresseer word. lndien per hand afgelewer, moet dit by die Vyfde Verdleping, Oos Vleuel, Simmonds straat 30, Johannesburg, ingedien word. Aile korrespondensie met betrekking tot kennisgewings, moat aan die Hoof: Korporatiewe Dienste, Gauteng Provlnsiale Koerant, Privaatsak X64, PRETORIA, 0001, geaddresseer word. lndien per hand afgelewer, moat dit by die 6de Verdieping, Kamer 628, Ou Poyntongebou, Kerkstraat, Pretoria, ingedien word. Gratis eksemplare van die Provinsiale Koerant of uitknipsels van kennisgewings word nie verskaf nie. INTEKENGELD (VOORUITBETAALBAAR) MET INGANG 1 APRIL 1997 Gauteng Provinsiale Koerant (met inbegrip van aile Buitengewone Koerante) is soos volg:.,. Jaarliks (posvry) = R114,00.,. Prys per eksemplaar (posvry) = R2,00 elk.,. Zimbabwe en buitelands, jaarliks (posvry) = R140,00..,. Zimbabwe en buitelands, per eksemplaar (posvry) = R2,60elk. Verkrygbaar by die Hoofkantoor, Vyfde Verdieping, Oos Vleuel, Simmondsstraat 30, Johannesburg, of by die Streekkantoor, Sesde Verdieping, Kamer 628, Ou Poynton-gebou, Kerkstraat, Pretoria, KENNISGEWINGTARIEWE MET INGANG VAN 1 APRIL 1997 Kennisgewings wat volgens Wet in die Provinsiale Koerant geplaas moet word: Dubbelkolom: R14,30 per sentimeter of deel daarvan. Herhaling = R11,00. lntekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Hoof: Korporatiewe Dienste, Gauteng Provinsiale Koerant, Prlvastsak X61, Marshalltown, V. MNTAMBO Hoof: Korporatiewe Dienste

3 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 3.I ~==========================================================~ CoNDITIONs FOR PuBLICATION VOORWAARDES VIR_,PUBLIKASIE CLOSING TIMES FOR THE ACCEPTANCE OF NOTICES. 1. The Provincial Gazette is published every week on Wednesdays and the closing time for the acceptance of notices which have to appear in the Provincial Gazette on any particular Wednesday, is 10:00 on the Tuesday two weeks before the Gazette is released.. Should any Wednesday coincide with a public. holiday, the date. of publication of the Provincial Gazette and the closing time of the acceptance of notices will be published in the Provincial Gazette, from time to time: 2. (1) Copy of notices received after dosing time will be held over for publication in the hext Provincial Gazette. (2) Amendment or changes in copy of notices cannot be undertaken unless instructions are received before. 15:30 on Wednesdays one week before the Gazette is released. 5LUITINGSTYE VIR DIE AANNAME VAN KENNISGEWINGS 1. Die Provinsiale Koerant word weekliks op Woensdae gepubliseer en die sluitingstyd vir die. aanname van kennisgewings wat op 'n bepaalde Woensdag in die Provinsiale Koerant moet verskyn, is 10:00 op die Dinsdag twee weke voordat die Koerant vrygestel word. lndien enige Woensdag saamval met 'n openbare vakansiedag, verskyn die Provinsiale Koerant op 'n datum en is die sluitingstye vir die aanname van kennisgewings soos van tyd tot tyd in die Provinsiale Koerant ~epaal. 2. (1) Kopie van kennisgewings wat na sluitingstyd ontvang word, sal oorgehou word vir plasing in die eersvolgende Provinsiale Koerant. (2) Wysiging van of veranderings in die kopie van kennisgewings kan nie onderneem word nie tensy opdragte daarvoor ontvang word voor 15:30 op Woensdae een week voordat die Koerant vrygestel word. THE GOVERNMENT PRINTER IN DEMNIFIED AGAINST LIABILITY. 3. The Government Printer will assume no. liability in respect of- {1) any delay in the publication of a notice or publication of such notice on any date other than that stipulated by the advertiser; {2) any editing, rev1s1on, omission, typographical errors resulting from faint or indistinct copy. LIABILITY OF ADVERTISER 4. Advertisers will be held liable for any compensation and costs arising from any action which may be instituted against the Government Printer in consequence of the publication of any notice. VRYWARING VAN DIE STAATS DRUKKER TEEN AANSPREEKLIK HEID 3. Die. Staatsdrukker aanvaar geen aanspreeklikheid vir-. {1) enige vertraging by die publikasie van 'n kennisgewing of vir die publikasie daarvan op 'n ander datum as die deur die adverteerder bepaal; {2) enige redigering, hersiening, weglating, tipografiese foute of foute wat weens dowwe of onduidelike kopie mag ontstaan, AANSPREEKLIKHEID VAN ADVER TEERDER 4. Die adverteerder word aanspreeklik gehou vir enige skadevergoeding en koste wat ontstaan uit enige aksie wat weens die publikasie van 'n kennisgewing teen die Staatsdrukker ingestel mag word.

4 4 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 COPY 5. Copy of notices must be TYPED on one side of the paper only and may not constitute part of any covering letter or document. 6. All proper names and surnames must be clearly legible, surnames being underlined or typed in capita/letters. In the event of a name being incorrectly printed as a result of indistinct writing, the notice will be republished only upon payment of the cost of a new insertion. PLEASE NOTE: ALL NOTICES MUST BE TYPED IN DOUBLE SPACING, HANDWRITTEN NOTICES WILL NOT BE ACCEPTED 7. In the event of a notice being cancelled, a refund will be made only if no cost regarding the placing of the notice has been incurred by the Government Printing Works. KOPIE 5. Die kopie van kennisgewings meet slegs op een kant van die papier GETIK wees en mag nie deel van enige begeleidende brief of doku ment uitmaak nie. 6. Aile eiename en familiename moet duidelik leesbaar wees en familiename moet onderstreep of in hoof/etters getik word. lndien 'n naam verkeerd gedruk word as gevolg van onduidelike skrif, sal die kennisgewing aileen na betaling van die koste van 'n nuwe plasing weer gepubliseer word. LET WEL: ALLE KENNISGEWINGS MOET GETIK WEES IN DUBBELSPASIERING, HANDGESKREWE KENNISGEWINGS SAL NIE AANVAAR WORD NIE. 7. By kansellasie van 'n kennisgewing sal terugbeta/ing van gelde slegs geskied indien die Staatsdrukkery geen koste met betrekking tot die plasing van die kennisgewing aangegaan het nie. PROOF OF PUBLICATION 8. Copies of the Provincial Gazette which may be required as proof of publication may be ordered from the Gauteng Provincial Administration at the ruling price. The Gauteng Provincial Administration will assume no liability for any failure to post such Provincial Gazette(s) or for any delay in dispatching it/them. 8EWYS VAN PUBLIKASIE 8. Eksemplare van die Provinsiale Koerant wat nodig mag wees ter bewys van publikasie van 'n kennisgewing kan teen die heersende verkoopprys van die Gauteng Provinsiale Administrasie bestel word. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir die versuim om sodanige Provinsiale Koerant(e) te pos of vir vertraging in die versending daarvan nie. Please Note From now on applications for township establishment etc. which were previously published as a Provincial Gazette Extraordinary, will be published in the ordinary weekly Provincial Gazette appearing on Wednesdays. Neem kennis Voortaan sal aansoeke om dorpstigting ens. wat voorheen as 'n Buitengewone Provinsiale Koerant gepubliseer was, in die gewone weeklikse Provinsiale Koerant op Woensdae verskyn.

5 , I ) PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 5 PREMIER'S NOTICES PREMIERSKENNISGEWINGS No September 1997 NOTICE OF CORRECTION SELBY EXTENSION 12 TOWNSHIP (DISTRICT OF JOHANNESBURG) It is hereby notified that whereas an error occurred in Administrator's Notice No. 28 dated 2 July 1997, the Administrator has approved the correction of the notice as follows: 1. Clause 1 (1) (b) (xix) be deleted in both the English and Afrikaans tex1. 2. Clause 1 (1) (b) (xxi) in the Afrikaans tex1 be amended to read as follows: "(xxi) Onteieningskennisgewing No. Ex. 735/1970". 3. Clause 1 (3) in the English text be amended to read as follows: "(3) CONSOLIDATION AND/OR NOTARIAL TIE OF ERF The erf owner shall at its own expense cause the erf to be consolidated or notarially tied to an adjoining erf.". 4. Clause 1 (3) in the Afrikaans text be amended to read as follows: "(3) KONSOLIDASIE EN/OF NOTARIELE VERBINDING VAN ERF Die erf eienaar sal op eie koste die erf laat konsolideer of notarieel laat verbind met 'n aangrensende ert.". No September 1997 KENNISGEWING VAN VERBETERING DORP SELBY-UITBREIDING 12 (DISTRIK JOHANNESBURG) Hierby word bekendgemaak dat nademaal 'n foul in Administrateurskennisgewing No. 28 gedateer 2 Julie 1997, ontstaan he!, hat die Administrateur goedgekeur dat die kennisgewing soos volg gewysig word: 1. Klousule 1 (1) (b) (xix) in beide die Afrikaanse en Engelse tekse geskrap word. 2. Klousule 1 (1) (b) (xxi) in die Afrikaanse teks gewysig word om soos volg te lees: "(xxi) Onteieningskennisgewing No. Ex. 735/1970". 3. Klousule 1 (3) in die Engelse leks gewysig word om soos volg te lees: "(3) CONSOLIDATION AND/OR NOTARIAL TIE OF ERF The erf owner shall at its expense cause the erf to be consolidated or notarially tied to an adjoining erf.". 4. Klousule 1 (3) in die Afrikaanse leks gewysig word om soos volg te lees: "(3) KONSOLIDASIE EN/OF NOTARIELE VERBINDING VAN ERF Die erf eienaar sal op eie koste die erf laat konsolideer of notarieel laat verbind met 'n aangrensende erf.". No September 1997 CLOSING OF A PORTION OF PUBLIC AND DISTRICT ROAD 2812 (314): DISTRICT OF KRUGERSDORP In terms of section 5 (1) (d) of the Road Ordinance, 1957, the Premier hereby closes a portion of Public and District Road 2812 (314) over the properties as indicated on the subjoined sketch plan. Executive Committee Resolution: 770 dated 24 July Reference: H021H05-1 0/4/ No September 1997 SLUITING VAN 'N GEDEELTE VAN OPENBARE EN DISTRIKSPAD 2812 (314): DISTRIK KRUGERSDORP Kragtens artikel 5 (1) (d) van die Padordonnansie, 1957, sluit die Premier hierby 'n gedeelte van Openbare en Distrikspad 2812 (314) cor die eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplan. Uitvoerende Komiteebesluit: 770 van 24 Julie Verwysing: H021H05-10/4/

6 6 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER " PTN. 137 pt-0 '3 \4 137 THE FIGU~ES I DIE FIGURE : D - E!i O«< J.Q. REPRESENTS THE CLOSING. OF A PORTION OF DISTRICT ROAD 3 14 AS DEPICTED IN DETAIL ON PLAN NO. : TA 89/17. ' ~.. "- STEL VOOR DIE SLUITING VAN N GEDEEL TE VAN DISTRIKSPAD 314 SOOS GETOON IN DET All OP PLAN NR. : T A 89/ 17 RESOLUTION 770 VOAFN BESLUIT UNNUMBERED PUBLI(; ROAD. I ONGENOMMERDE OPENBARE PAD No September 1997 DECLARATION OF AN ACCESS ROAD: DISTRICT OF GERMISTON In terms of section 48 of the Roads Ordinance, 1957, the Premier hereby declares that an access road exists over the properties as indicated on the subjoined sketch plan which also indicates the general direction and situation of the said access road with appropriate co-ordinates of boundary beacons. In terms of section 5A (3) of the said Ordinance, it is hereby declared that the land taken up by the said access road, is physieally demarcated and that Plan PRS 75/140/2VA indicating the land taken up by the said access road is available for inspection by any interested person, at the office of the Department of Transport and Public Works, Sage Life Building, 41 Simmonds Street, Johannes- burg. Executive Committee Resolution: 1369 dated 7 August Reference: 10/4/1/4-PWV14(2). No.46 3 September 1997 VERKLARING VAN 'N TOEGANGSPAD: DISTRIK GERMISTON Kragtens artikel 48 van die Padordonnansie, 1957, verklaar die Premier hierby dat 'n toegangspad bestaan oor die eiendomme soos aangedui op bygaande sketsplan wat ook die algemene rigting en ligging van gemelde toegangspad met toepaslike koordinate van. grensbakens aandui. Kragtens artikel 5A (3) van gemelde Ordonnansie, word hierby verklaar dat die grond wat deur gemelde toegangspad in beslag geneem word, fisies afgebaken is en dat Plan PRS 75/140/2VA wat die grond wat deur gemelde toegangspad in beslag geneem is aandui, by die kantoor van die Departement van Vervoer en Openbare Werke, Sage Lifegebou, Simmondsstraat 41, Johannesburg, wat ter insae vir enige belanghebbende persoon beskikbaar is. Uitvoerende Komiteebesluit: 1369 van 7 Augustus Verwysing: 10/4/1/4-PWV14(2).

7 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 7 X ~... ~ GE0.674 ';0 '<:. ~. GERMISTON EXT 4. ERF X GEO 1126 ELANDSFONTEIN 90 IR ~ OIST: GERMISTON ~ VERWYSING PTN.674 R.O.W. XDL19 R.V W. 0 ~... ~ BESTAANDE PAD EXISTING ROAD TOEGANDSPAD VERKLAAR ACCESS ROAD DECLARED D DIE FIGUUR: DL10, XDL11-XDL19, DL11, DL10 STEL VOOR DIE VERKLARING V~ 'N TOEG~GSPAD TOT PAD PWV 14 SOOS BEDOEL BY AFKONDIGING DAARV ~ IN DIE PROVINSIAI..E KOER~T EN IN DET.AJL GETOON OP PL~ PRS 75/140/2VA THE FIGURE: DL10, XDL11 XDL19, DL11, DL10 REPRESENTS THE DECLARATION OF A ACCESS ROAD TO ROAD PWV 14 AS INTENDED BY PUBLICATION THEREOF IN THE PROVINCIAL GAZETTE ~D DEPICTED IN DET.AJL ON PL~ PRS 75/140/2VA BUNDEL NR./ FILE NR. 10/ 4/114-PWV 14(2) KOORDINMTL YS/CO-ORDINATE LIST LO 2 KONST.ICONST. Y O.OO X +2 BOO DL XDL DL XOL XDL XDL XDL XDL XDL XOL XDL

8 ,8 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997, GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE 2560 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME 00174E NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) It is hereby notified in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we, Barbara Elsie Broadhurst and Sharon Ann de Reuck of Broadplan Property Consultants, have applied to the Eastern Metropolitan Substructure for the simultaneous removal of certain restrictive conditions in the title deed of Erf 1003, Bryans ton, in order to obtain suitable rights for the development of a minimum of 11 dwelling-units up to a possible maximum of 23 dwelling-units on the site and the amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, and for the rezoning of the erl, from "Residential 1" with a density of one dwelling per erf to "Residential 2" with a density of 1 0 to 20 dwelling-units per hectare, subject to certain conditions. office hours at the office of the SEO: Urban Planning and Development, Norwich-on-Grayston House, corner of Linden Road and Grayston Drive, Strathavon, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the SEO: Urban Planning and Development at the above. address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Broadplan Property Consultants, P.O. Box 48988, Rooseveltpark, KENNISGEWING 2560 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA 00174E KENNISGEWiNG INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Kennis geskied hiermee dat ons, Barbara Elsie Broadhurst en Sl:mron Ann de Reuck van Broadplan Property Consultants, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het vir die opheffing van sekere titelvoorwaardes in die titelakte van Erf 1 003, Bryanston, om sodoende geskikte regte te verkry vir die ontwikkeling van 'n minimum van 11 wooneenhede tot en met 'n moontlike maksimum van 23 wooneenhede op die terrain en die gelyktydige wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die erl, vanaf "Residensieel1" met 'n digtheid van een wooneenheid per erf na "Residensieel 2" met 'n digtheid van 1 0 tot 20 wooneenhede per hektaar, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die SUB: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Norwich-on-Grayston House, hoek van Lindenweg en Graystonrylaan, Strathavon, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriltelik by of tot die SUB: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Broadplan Property Consultants, Posbus 48988, Rooseveltpark, NOTICE 2561 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) Notice is hereby given in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we, Barbara Elsie Broadhurst and/or Sharon Ann de Reuck of Broadplan Property Consultants, have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions in the title deed of a part of Portion 343 (a portion of Portion 342) of the farm Witkoppen and the simultaneous amendment of the town-planning scheme known as Randburg Town-planning Scheme, 1976, in order to rezone the property from "Agricultural" to "Special" for a shopping centre and filling station subject to certain conditions. office hours at the office of the Director: Town-planning, Property Information Centre, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Director: Town-planning at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Broadplan Property Consultants, P.O. Box 48988, Rooseveltpark, KENNISGEWING 2561 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGEARTIKEL5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP.OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Kennis geskied hiermee dat ons, Barbara Elsie Broadhurst en Sharon Ann de Reuck van Broadplan Property Consultants, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het vir die opheffing van sekere titelvoorwaardes in die titelakte van 'n gedeelte van Gedeelte 343 ('n gedeelte van Gedeelte 342) van die plaas Witkoppen en die gelyktydige wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, om sodoende die eiendom te hersoneer vanaf "Landbou" tot "Spesiaal" vir 'n winkelsentrum en vulstasie, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le tar insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Eiendominligtingsentrum, Grondvloer, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning, by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigda agent: Broadplan Property Consultants, Posbus 48988, Rooseveltpark, 2129.

9 .. NOTICE 2562 OF 1997 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 9 KENNISGEWING 2562 VAN 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME 00175E NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) It is hereby notified in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we, Barbara Elsie Broadhurst and Sharon Ann de Reuck of Broadplan Property Consultants, have applied to the Eastern Metropolitan Substructure for the simultaneous removal of certain restrictive conditions in the title deed of Erf 144, Sandown Extension 9, in order to use the existing structures for the purposes of offices and the amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, and for the rezoning of the erf, from "Residential 1" with a density of one dwelling per erl to "Residential1" permitting offices in the existing structures, for the life of the structures, subject to certain conditions. office hours at the office of the SEO: Urban Planning and Development, Norwich-on-Grayston House, corner of Linden Road and Grayston Drive, Strathavon, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the SEO: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Broadplan Property Consultants, P.O. Box 48988, Rooseveltpark, SANDTON-WYSIGINGSKEMA 00175E KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No. 3 VAN 1996) Kennis geskied hiermee dal ons, Barbara Elsie Broadhurst en Sharon Ann de Reuck van Broadplan Property Consultants, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Oostelike Melropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen he! vir die opheffing van sekere titelvoorwaardes in die titelakte van Erf 144, Sandown-uitbreiding 9, om sodoende die bestaande strukture te gebruik vir die doeleindes van kantore en die gelyktydige wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die erf vanaf "Residensieel 1" mel 'n digtheid van een wooneenheid per erf na "Residensieel 1" wat kantore sal toelaat in die bestaande strukture, vir die leeftyd van die bestaande strukture, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek Ill ler insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die SUB: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Norwich-on-Grayston House, hoek van Lindenweg en Graystonlaan, Strathavon, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoll ten opslg1e van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die SUB: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Broadplan Property Consultants, Posbus 48988, Rooseveltpark, NOTICE 2565 OF 1997 NOTICE OF APPLICATION IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) ANNEXURE 3 I, Ellen Goertzen, being the authorised agent of the owner of Erf 153, Menlopark, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the City Council of Pretoria for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 153, Menlopark, which property abutts on Fifth Street, Menlopark, and the simultaneous amendment of the town-planning scheme known as the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at 16 Fifth Street, from "Special Residential" with a density of "One dwelling per m"' to "Grouphousing in terms of Schedule IIIC with a density of "18 dwelling-units per hectare, subject to a proposed Annexure B. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice) until 25 September Objections or representations in respect of the application must be lodged with or made In writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August1997, thus on or before 25 September Address of agent: Ellen Goertzen, P.O. Box 20036, Alkanlranl, Tel. (012) Fax (012) B KENNISGEWING 2565 VAN 1997 KENNISGEWING VAN AANSOEK INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) BYLAE 3 Ek, Ellen Goertzen, synde die gemag1igde agent van die eienaar van Erf 153, Menlopark, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen he! om die opheffing van sekere voorwaardes in die titelakte van Erf 153, Menlopark, wat gele/3 is aanliggend aan Vyfde Straat, Menlopark, en die gelyktydige wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriadorpsbeplannlngskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gele/3 te Vyfde Straat 16, van "Spesiale Woon met 'n digtheid van "Een woonhuis per m"" na "Groepsbehuising ingevolge Skedule IIIC met 'n digtheid van "18 wooneenhede per hektaar", onderworpe aan 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoek Administrasie, Grondvloer, Stadsraad van Pretoria, Bolandbankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasle van hlerdie kennisgewing) lol25 September Besware teen of verto/3 ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 en dus op of voor 25 September 1997 skiltelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, lngedien of gerig word. Adres van agent: Ellen Goertzen, Posbus 20036, Alkantrant, Tel. (012) Faks (011)

10 10 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2566 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Portion 1 of Erf 225, Hyde Park Extension 32, which property is situated at 1 Toman Lane, Hyde Park Extension 32, and the simultaneous amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property from "Residential1" (one dwelling per erf) to "Residential2" (15 dwellingunits per hectare permitting the property to be subdivided into a maximum of three portions). All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich-on Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until 25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Date of first publication: 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) (Reference No.: Sandton Amendment Scheme 00033E) KENNISGEWING 2566 VAN 1997 KENNJSGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPER KJNGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die wysiging van sekere beperkende voorwaardes vervat in die titelakte van Gedeelte 1 van Erf 225, Hyde Park-uitbreiding 32, wat geleii is te Tomansteeg 1, Hyde Park-uitbreiding 32, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel1" (een woonhuis per erf) tot "Residensieel 2" (15 eenhede per hektaar) om die erf in 'n maksimum van drie gedeeltes te onderverdeel. Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, hoek van Norwich-on-Grayston Kantoorpark, Graystonrylaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Datum van eerste pub/ikasie: 27 Augustus Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011) (Verwysing No.: Sandton-wysigingskema 00033E) " NOTICE 2567 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Portion 1 of Erf 542, Parktown North, which property is situated at 225 Jan Smuts Avenue, Parktown North, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential1" (one dwelling per erf), to "Residential 1" (offices with the consent of the council). All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal offices hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich-on Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Date of first publication: 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2567 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996). Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes verval in die titelakte van Gedeelte 1 van Erf 542, Parktown-Noord, wat geleii is te Jan Smutslaan 225, Parktown-Noord, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom vanaf huidige sonering: "Residensieel 1" (een woonhuis per erf) tot voorgestelde sonering: "Residensieel 1" (kantore met die vergunning van die Raad). Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Datum van eerste publikasie: 27 Augustus Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011)

11 NOTICE 2568 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 198, Hyde Park Extension 21, which property is situated at 56 Hyde Close, Hyde Park, and the simultaneous amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Residential 3" (80 units per hectare), subject to conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwichon-Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until 25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) Date of first publication: 27 August (Reference No. Sandton Amendment Scheme ) PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 11 KENNISGEWING 2568 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes vervat in die titelakte van Erf 198, Hyde Park-uitbreiding 21, wat gel eli is te Hydesteeg 56, Hyde Park, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel 1" (een woonhuis per erf) tot "Residensieel 3" (80 eenhede per hektaar), onderhewig aan voorwaardes. Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van. die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011) Datum van eerste publikasie: 27 Augustus (Verwysing No. Sandton-wysigingskema ) NOTICE 2569 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 38, Elton Hill Extension 3, which property is situated at 101 Athoii Oaklands Road, Elton Hill, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential1" to "Residential 3" (70 units per hectare). All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich on-grays ton Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) Date of first publication: 27 August (Reference No. Sandton Amendment Scheme ) KENNISGEWING 2569 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes vervat in die titelakte van Erf 38, Elton Hill-uitbreiding 3, wat geleei is te Athoii Oaklands 1 01, Elton Hill, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel 1" tot "Residensieel 3" (70 eenhede per hektaar), onderhewig aan voorwaardes. Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte,. Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriflelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011) Datum van eerste publikasie: 27 Augustus (Verwysing No. Sandton-wysigingskema )

12 12 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2570 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 151 Morningside Extension 10, which property is situated at 1 Berril Lane, Morningside, and the simultaneous amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property from "Residential 1" (one dwelling per erf) to "Residential 3" (70 units per hectare). All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwichon-Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until 25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) Date of first publication: 27 August (Reference No. Sandton Amendment Scheme ) KENNISGEWING 2570 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes vervat in die titelakte van Erf 151 Morningside-uitbreiding 10, wat gelee is te Berrillaan 1, Morningside, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel 1" (een woonhuis per erf) tot "Residensieel 3" (70 eenhede per hektaar). Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal cop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich:on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011) Datum van eerste publikasie: 27 Augustus (Verwysing No. Sandton-wysigingskema ) NOTICE 2571 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Erf 82, Bramley North Extension 2, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Sandton Town Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Sandton Town-planning Scheme, 1980, for the rezoning of the property described above, situated at 62 Homestead Drive, Bramley North from "Residential1" to "Residential 3", subject to certain conditions. Particulars of the application will lie for inspection during (IOrmal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich-on-Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, for a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August be lodged with or made in writing to the Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development, at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twentyeight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2571 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 82, Bramley-Noorduitbreiding 2, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Sandton Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Homesteadrylaan 62, Bramley-Noord, van "Residensieel 1" na "Residensieel 3", onderhewig aan sekere voowaardes. Besonderhede van die aansoek is tar insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Strathavon, vir 'n. tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel. (011) Faks (011)

13 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 13 NOTICE 2572 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 14, Dunkeld West, which property is situated at 208 Jan Smuts Avenue, Dunkeld West, and the simul taneous amendment of the Johannesburg Town-Planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential 1" (one dwelling per erf) to "Residential 1" (permitting offices as a primary right), subject to certain conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich-on Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon, from 27 August 1997 until 25 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) Date of first publication: 27 August KENNISGEWING 2572 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes vervat In die titelakte van Erf 14, Dunkeld Wes, wat gelee! is te Jan Smutslaan 208, Dunkeld Wes, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel1" (een woonhuis per erf) tot "Residensieel 1" (kantore as 'n primere reg), onderhewig aan sekere voorwaardes. Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Strathavon, vanaf 27 Augustus 1997 tot 25 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, 2006, Tel. (011) Faks (011) Datum van eerste publikasie: 27 Augustus NOTICE 2574 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) Notice is hereby given in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that Planpractice Incorporated, being the authorised agent of the owner of Erf 543, Lynnwood, has applied to the City Council of Pretoria for the removal of restrictive conditions of title in respect of the subdivision and erection of more than one dwelling-house as contained in Deed of Transfer T40182/1975, and the simultaneous amendment of the townplanning scheme in operation known as the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at the comer of The Rand and Sussex Avenues, from "Special Residential" at a density of one dwelling-house per m 2 to "Group Housing" at a density of 10 dwelling-units per hectare, subject to certain conditions. office hours at the temporary office of the Executive Director. City Planning and Development Department, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or posted to P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Planpractice Incorporated, P.O. Box 35895, Menlo Park, 01 02; corner of Brooklyn Road and First Street, Menlo Park, Tel. (012) Fax (012) KENNISGEWING 2574 VAN 1997 PRETORIA WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Hiermee word ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat Planpraktyk lngelyf namens die geregistreerde eienaar van Erf 543, Lynnwood, aansoek tot die Stadsraad van Pretoria gerig het vir die opheffing van beperkende titelvoorwaardes ten opsigte van die onderverdeling en oprigting van meer as een woonhuis soos vervat in Akte van Transport T 40182/1975, asook die gelyktydige wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee op die hoek van The Rand- en Sussexlaan, vanaf "Spesiale Woon" teen 'n digtheid van een woonhuis per m 2 na "Groepsbehuising" teen 'n digtheid van 1 0 wooneenhede per hek taar, onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die tydelike kantore van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe! ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, lngedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Planpraktyk lngelyf, Posbus 35895, Menlo Park, 01 02; hoek van Brooklynweg en Eerste Straat, Menlo Park, Tel. (012) Faks (012)

14 14 No. PROVINCIAL GAZElTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2576 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Eugene van Wyk, being the authorised agent of the owner, hereby give the notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Vereeniging/Kopanong City Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 331, Ironside Township, which property is situated at Chrome Street, Ironside, and the simultaneous amendment of the Walkerville Town-planning Scheme, 1959, by the rezoning of the property from "Special Residential" to "General Business". All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Acting Chief Town Planner, Municipal Offices, President Square, Meyerton, from 27 August 1997 until 2 Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at its address specified above or at P.O. Box 9, Meyerton, 1960, on or before 2 Name and address of owner: Mahomed Suliman, c/o Eugene van Wyk, P.O. Box 4731, Pretoria, Date of first publication: 27 August KENNISGEWING 2576 VAN 1997 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No. 3 VAN 1996) Ek, Eugene van Wyk, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ek by die Vereeniging/Kopanong Stadsraad aansoek gedoen het vir die opheffing van sekere voorwaardes vervat in die titelakte van Erf 331, lronside-dorp, gelee te Chromestraat, Ironside, en die gelyktydige wysiging van die Walkerville-dorpsbeplanningskema, 1959, deur die hersonering van die eiendom van "Spesiale Woon tot "Aigemene Besigheid". Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Hoofstadsbeplanner, Munisipale Kantore, Presidentplein, Meyerton, vanaf 27 Augustus 1997 tot 23 September Enige persoon wat teen die aansoek beswaar wil maak of vertoe wil rig moet dit skriftelik by die gemagtigde plaaslike bestuur by bogenoemde adres of Posbus 9, Meyerton, 1960, indien voor of op 2 Naarn en adres van eienaar: Mahomed Suliman, p.a. Eugene van Wyk, Posbus 4731, Pretoria, Datum van eerste pub/ikasie: 27 Augustus NOTICE 2581 OF 1997 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 634 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised agent of the owner of Erf 39, Mindalore, situated in Voortrekker Road, Krugersdorp, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Transitional Local Council of Krugersdorp for the amendment of the townplanning scheme known as Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by- 1. the rezoning of Erf 39, Mindalore, from "Residential 1" to "Special" for a dwelling-house, offices, catering industry and related activities; and 2. the upliftment of conditions B (h), B G), B G) (i), B G) (ii) and B G) (iii) from Deed of Transfer T35536/1995 of Erf 39, Mindalore. office hours at the office of the Town Clerk, Town Hall, Krugersdorp, and Wesplan & Associates, 81 Von Brandis Street, Krugersdorp, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). Objections to or representation in respect of the applications must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 94, Krugersdorp, 17 40, and at Wesplan & Associates, P.O. Box 7149, Krugersdorp North, within a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2581 VAN 1997 KRUGERSDORP-WYSIGINGSKEMA 634 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die Eienaar van Erf 39, Mindalore, gelee te Voortrekkerweg, Krugersdorp, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), kennis dat ek by die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp aansoek gedoen het vir die wysiging van die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, deur- 1. die hersonering van Erf 39, Mindalore, vanaf "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir 'n woonhuis, kantore, spysenieringsbedryf en aanverwante gebruike; en 2. die opheffing van beperkende titelvoorwaardes B (h), B G), B G) (i), B G) (ii) and B G) (iii) uit Akte van Transport T35536/1995 ten opsigte van Erf 39, Mindalore. Besonderhede van die aansoeke le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stadshuis, Krugersdorp, en by die kantore van Wesplan & Assosiate, Von Brandisstraat 81, hoek van Fonteinstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 1740, en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, ingedien word. NOTICE 2582 OF 1997 The Director: Planning Support Services (Department of Development Planning and Local Government) hereby gives notice in terms of section 58 (8) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1965 (Ordinance No. 25 of 1965), that an application to establish the township mentioned in the Annexure hereto has been received. KENNISGEWING 2582 VAN 1997 Die Direkteur: Beplanningsondersteuningsdienste (Departement van Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering) gee hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 58 (8) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1965 (Ordonnansie No. 25 van 1965), kennis dat die aansoek om die stigting van die dorp gemeld in die Bylas hierby, ontvang is.

15 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 15 Further particulars of this application are open for inspection at the office of the Gauteng Provincial Government (Department of Development Planning and Local Government), Room 1313, 13th Floor, The Corner House, corner of Sauer and Commissioner Streets, Marshalltown. Any objections to or representations in regard to the application must be submitted to the Director: Planning Support Services (Department of Development Planning and Local Government) in writing and in duplicate at the above address or at Private Bag X86, Marshalltown, 2107, within a period of eight (8) weeks from 27 August ANNEXURE Name of township: Montana Extension 51. Name of applicant: Andonis Michaelides. Number of erven: 2: "Special" for shopping centre and dwellingunits. Description of land: Situated on Portion 97 of the farm Hartebeestfontein 324 JR. Situation: Situated north of and abutting Sixth Road and east of and abutting Veronica Road. Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the Township of Montana Extension 51. Reference No.: GO 15/31213/63. Verdere besonderhede van hierdie aansoek lei ter insae In die kantoor van die Gauteng Provinsiale Regering (Departement van Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering), Kamer 1313, 13de Verdieping, The Comer House, hoek van Sauer en Commissionerstraat, Marshalltown. Enige besware teen of vertoli in verband met die aansoek moe! binne 'n tydperk van agt (8) weke vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik en in duplikaat, aan die Direkteur: Beplanningsondersteuningsdienste (Departement van Ontwikkelingsbeplannlng en Plaaslike Regering) by bovermelde adres of by Privaatsak X86, Marshalltown, 21 07, voorgeiei word. BYLAE Naam van dorp: Montana-ullbreldlng 51. Naam van aansoekdoener: Andonis Michaelides. Aantal erwe: 2: "Spesiaal" vir winkelsentrum en wooneenhede. Beskrywing van grond: Geleli op Gedeelte 97 van die plaas Hartebeestfontein 324 JR. Ligging: Geleli noord van en aangrensend aan Sesde Weg en oos van en aangrensend aan Veronicaweg. Opmerkings: Hierdie advertensie vervang aile vorige advertensies vir die dorp Montana-uitbreiding 51. Verwysing No.: GO 15/31213/63. NOTICE 2586 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Dawid Christiaan Ludik, being the authorised agent of the owner of Erf 2160, Montanapark Extension 35, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property described above situated at 250 Veda Street, Montanapark Extension 35, from "Special Residential" with a density of "one dwelling per m'" to "Special" for a place or refreshment (Chinese restaurant) and/or one dwellinghouse, subject to certain conditions. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development Department, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, Vermeulen Street, Pretoria, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above-mentioned address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: 697 Tanya Street, Moreletapark, Pretoria; P.O. Box 40212, Moreletapark, Tel. (012) KENNISGEWING 2586 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA Ek, Dawid Christiaan Ludik, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2160, Montanapark-uitbreiding 35, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema In werking bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geleli te Vedastraat 250, Montanaparkuitbreiding 35, van "Speslale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m'" tot "Spesiaal" vir 'n verversingsplek (Chinese restaurant) en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek lei ter lnsae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoli ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Tanyastraat 697, Moreletapark, Pretoria; Posbus 40212, Moreletapark, Tel. (012) NOTICE 2587 OF 1997 EASTERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL (GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL) SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Attwell Malherbe Associates, being the authorised agents of the owners of Erf 55, Bryanston, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Eastern Metropolitan local KENNISGEWING 2587 VAN 1997 OOSTELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD (GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGSRAAD) SANDTON WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Attwell Malherbe Assoslate, synde die gemag1igde agents van die eienaars van Erf 55, Bryanston, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Oostelike Metropolitaanse

16 16 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Council (Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council) for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of a part of the property described above, situated along Main Road between Bruton Road and Muswell Road, Bryanston, from "Business 4" to "Business 4", in order to increase the floor area by 400 m'. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Eastern Metropolitan Local Council, Ground Floor, Norwich-on-Grayston Building, corner of Grayston Drive and Linden Road, Sandown, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing and in duplicate to the Strategic Executive Officer at the above address or to the Strategic Executive Officer (Attention: Urban Planning and Development), P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from 27 August1997. Address of agent: Attwell Malherbe Associates, P.O. Box 98960, Sloane Park, Plaaslike Raad (Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van 'n gedeelte van die eiendom hierbo beskryf, gelee langs Mainweg tussen Brutonweg en Muswellweg, Bryanston, van "Besigheid 4" tot "Besigheid 4", ten einde die vloeroppervlakte te vergroot met 400 m'. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Grondvloer, Norwich-on-Graystongebou, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik en in tweevoud by die Strategiese Uitvoerende Beampte by bovermelde adres ingedien word of aan die Strategiese Uitvoerende Beampte (Aandag: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling), Posbus 584, Strathavon, 2031, gerig word. Adres van agent: Attwell Malherbe Assosiate, Posbus 98960, Sloane Park, NOTICE 2588 OF 1997 WESTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1)(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) SCHEDULE 8 I, Barbara Elsie Broadhurst and/or Sharon Ann de Reuck of Broadplan Property Consultants, being the authorised agent of the owner of Erf 17i5, Northcliff Extension 19, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Western Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described above, located on the southern side of Nederburg Road, Northcliff Extension 19, from "Residential 1" to "Residential1", permitting three dwelling-units on the site. office hours at the office of the Chief Executive Officer: Western Metropolitan Substructure, 9 Mandeline Street, Florida, for a period of 28 days from 27 August1997. be lodged with or made in writing to the Chief Executive Officer: Western Metropolitan Substructure at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Broadplan Property Consultants, P.O. Box 48988, Rooseveltpark, KENNISGEWING 2588 VAN 1997 WESTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) BYLAE 8 Ek, Barbara Elsie Broadhurst en/of Sharon Ann de Reuck van Broadplan Property Consultants, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 1 n5, Northcliff-uitbreiding 19, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ens by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geleii aan die suidekant van Nederburgweg, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" om drie wooneenhede op die terrain toe te laat. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof- Uitvoerende Beampte: Westelike Metropolitaanse Substruktuur, Mandelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Hoof- Uitvoerende Beampte: Westelike Metropolitaanse Substruktuur by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Broadplan Property Consultants, Posbus 48988, Rooseveltpark, NOTICE 2589 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1)(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Trevor Carty, being the authorised agent of the owner of Portions 1 and 6 of Erf 1130, Morningside Extension 24, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Eastern KENNISGEWING 2589 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Trevor Carty, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeeltes 1 en 6 van Erf 1130, Morningside-uitbreiding 24, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Oostelike

17 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No: 17 Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the properties described above, situated at 20 and 18 Woodburn Road, respectively Morningside Extension 24, from "Residential 1" to "Residential 2" with a density of 70 dwelling-units per hectare. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Ground Floor, West Wing, Norwich-on-Grayston Office Park, c/o Grayston Drive and Linden Street, Simba, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Strategic Executive: Department Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: T. Carty, Property Development Professionals, P.O. Box 231, Sunninghill, NOTICE 2590 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Trevor Carty, being the authorised agent of the owner of Erf 298, Morningside Extension 47, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to :he Eastern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the properties described above, situated at 41 Woodburn Road, Morningside Extension 47, from "Residential 1" to "Residential 2" with a density of 70 dwelling-units per hectare. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Ground Floor, West Wing, Norwich-on-Grayston Office Park, corner of Grayston Drive and Linden Street, Simba, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Strategic Executive: Department Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: T. Carty, Property Development Professionals, P.O. Box 231, Sunninghill, NOTICE 2591 OF 1997 SCHEDULE 11 (Regulation 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Transitional Local Council of Greater Germiston hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the following referred to in the Annexure hereto, has been received. office hours at the office of the City Engineer, Room 211, Samie Building, corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for a period of 28 days from 27 August Objections to or representations in respect of the applications must be lodged with or made in writing and In duplicate to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 days from 27 August Metropolitaanse Substruk1uur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendomme hlerbo beskryf, gelel! te Woodburnweg 20 en 18 onderskeidelik, Momingside-uitbreiding 24, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2" met 'n digtheid van 70 eenhede per hek1aar. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondvloer, Wesvleuel, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonrylaan en Lindenstraat, Simba, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde ad res of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word. Adres van agent: T. Carty, Property Development Professionals, Posbus 231, Sunninghill, KENNISGEWING 2590 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Trevor Carty, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 298, Morningside-uitbreiding 47, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Substruk1uur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Woodburnweg 41, Momingside-uitbreiding 47, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 2" met 'n digtheid van 70 eenhede per hek1aar. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondvloer, Wesvleuel, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonrylaan en Lindenstraat, Simba, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word. Adres van agent: T. Carty, Property Development Professionals, Posbus 231, Sunninghill, KENNISGEWING 2591 VAN 1997 BYLAE 11 (Regulasie 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Plaaslike Oorgangsraad van Grater Germiston gee hiermee ingevolge artikel69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hlerby genoem, te stig ontvang is. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Kamer 211, Samiegebou, hoek van Queen- en Spilsburystraat, Germiston, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde ad res of by Posbus 145, Germiston, 1400, ingedien of gerig word.

18 18 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 ANNEXURE Name of township: Bedfordview Extension 498. Full name of applicant: Jacobus Philippus Cronje, on behalf of Johan de Jager. Number of erven in proposed township: Residential 2 (14 units per hectare): 2 erven. Description of land on which township is to be established: Portion 4 of Holding 177, Geldenhuis Estate Small Holdings. Situation of proposed township: The property is situated on the comer of Harper and Ogden Roads in the south-eastern quadrant of Bedfordview. Reference No.: TN 498. BYLAE Naam van dorp: Bedfordvlew-ultbreidlng 498. Volle naam van aansoeker: Jacobus Philippus Cronje, namens Johan de Jager. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 2 (14 eenhede per hektaar): 2 erwe. Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 4 van Hoewe 177, Geldenhuis-kleinhoewes. Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is galee op die hoek van Harper- en Ogdenweg in die suidoostelike kwadrant van Bedfordview. Verwysing No.: TN 498. NOTICE 2592 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 I, lain Macrae Dalton, being the authorised agent of the owners of Erven 968 and 969, Bryanston Township, hereby give notice that I have applied to the Eastern Metropolttan Substructure (Sandton Administration) for the amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the above-mentioned properties, situated at 106 and 108 Culross Road, Bryanston, from "Residential 1", one dwelling per erf, to "Residential1", 7,5 dwellings per hectare. office hours at the Department of Urban Planning and Development, Norwich-on-Grayston, Peter Road, Simba (Sandton), for a period of 28 days from 27 August be submitted in writing to the Chief Executive Officer: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from 27 August Address of owners: C/o P.O. Box 668, Paulshof, KENNISGEWING 2592 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 Ek, lain Macrae Dalton, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Erwe 968 en 969, Bryanston-dorp, gee hiermee kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het vir die wysiging van die Sandton dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, galee te Culrossweg 106 en 107, Bryanston, van "Residensieel 1", een wooneenheid per erf, na "Residensieel 1", 7,5 wooneenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende normale kantoorure by die afdeling van Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Norwich-on-Grayston, Peterweg, Simba (Sandton), vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Hoof Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde ad res of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien word. Adres van eienaars: P.a. Posbus 668, Paulshof, NOTICE 2593 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 I, lain Macrae Dalton, being the authorised agent of the owners of Erf 196, Woodmead Extension 1 Township, hereby give notice that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the above-mentioned property, situated at 50 River Road, Rivonia, from "Residential 1" to "Business 4". office hours at the Department of Urban Planning and Development, Norwich-on-Grayston, Peter Road, Simba (Sandton), for a period of 28 days from 27 August be submitted In writing to the Chief Executive Officer: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from 27 August Address of owners: C/o P.O. Box 668, Paulshof, KENNISGEWING 2593 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 Ek, lain Macrae Dalton, synde die gemagtide agent van die eienaars van Erf 196, Woodmead-uitbreiding 1-dorp, gee hiermee kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het vir die wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee te Riverweg 50, Rivonia, van "Residensieel 1" na "Besigheid 4". Besonderhede van die aansoek le tar insae gedurende normale kantoorure by die afdeling van Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Norwich-on-Grayston, Peterweg, Simba (Sandton), vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aasoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Hoof Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien word. Adres van eienaars: P.a. Posbus 668, Paulshof, 2056.

19 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No~ 19 NOTICE 2594 OF 1997 DIVISION OF LAND ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 20 OF 1986) The Town Council of Centurion hereby gives notice in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986). that an application to divide the land described hereunder has been received. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Town Council of Centurion, comer of Basden Avenue and Rabie Street, Die Hoewes. Any person who wishes to object to the granting of the application or wishes to make representations in regard hereto, shall submit the objections or representations in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or to P.O. Box 14013, Ly11elton, 0140, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: 27 August Description of land: Portion 14 (a portion of Portion 3) of the farm Olievenhoutbosch 389 JR. Number of proposed portions: Remainder plus two (2) portions. Area of proposed portions: Remainder (6,8523 ha), Portion 1 (0,8565 ha) and Portion 2 (0,8565 ha). KENNISGEWING 2594 VAN 1997 ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN GROND, 1986 (ORDONNANSIE No. 20 VAN 1986) Die Stadsraad van Centurion gee hiermee ingevolge artikel 6 (8) (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang Is om die grond hieronder beskryf te verdeel. Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Centurion, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Die Hoewes. Enige persoon watteen die toestaan van die aansoek beswaar wil rig, moe! die besware of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Ly11elton, 0140, te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eersle publikasie van hierdie kennisgewing indian. Datum van eerste publikasie: 27 Augustus Beskrywing van grand: Gedeelte 14 ('n gedeelte van Gedeelte 3) van die plaas Olievenhoutbosch 389 JR. Getal voorgestelde gedeeltes: Restant plus!wee (2) gedeeltes. Oppervlakte van voorgestelde gedeeltes: Restant (6,8523 ha), Gedeelte 1 (0,8565 ha) en Gedeelte 2 (0,8565 ha). NOTICE 2595 OF 1997 DIVISION OF LAND ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 20 OF 1986) The Town Council of Centurion hereby gives notice in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986), that an application to divide the land described hereunder has been received. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Town Clerk, Town Council of Centurion, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Die Hoewes. Any person who wishes to object to the granting of the application or wishes to make representations in regard hereto shall submit the objections or representations in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or to P.O. Box 14013, Ly11elton, 0140, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: 27 August Description of land: Holding 46, Raslouw Agricultural Holdings. Number of proposed portions: Remainder plus two (2) portions: Area of proposed portions: Remainder to Portion 2: 0,8565 ha each. KENNISGEWING 2595 VAN 1997 ORDONNANSIE OP DIE VERDELING VAN GROND, 1986 (ORDONNANSIE No. 20 VAN 1986) Die Stadsraad van Centurion gee hiermee ingevolge artikel 6 (B) (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf te verdeel. Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsklerk, Stadsraad van Centurion, hoek van Basdenlaan en Rabiestraal, Die Hoewes. Enige persoon waite en die toestaan van die aansoek beswaar wil rig moe! die besware of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Ly11elton, 0140, te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing indien. Datum van eerste publikasie: 27 Augustus Beskrywing van grand: Hoewe 46, Raslouw-landbouhoewes. Getal voorgestelde gedeeltes: Restant plus!wee (2) gedeeltes. Oppervlakte van voorgestelde gedeeltes: Restanttot Gedeelte 2: 0,8565 ha elk. NOTICE 2596 OF 1997 The Vereeniging!Kopanong Metropolitan Substructure hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that a draft town-planning scheme to be known as Vereeniging Amendment Scheme N250 has been prepared by it. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: The rezoning of a portion of the Remainder of Portion 5, Erl 1448, Vereeniging, from "Municipal" to "Special" for shops, sale of motor vehicles (within and without a building), offices, workshops and warehouses. The draft scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Acting Chief Town Planner, President Square, Meyerton, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Acting Chief Town Planner at the above address or at P.O. Box 9, Meyerton, 1960, within a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2596 VAN 1997 Die Vereeniging!Kopanong Metropolitaanse Substruk1uur gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n konsepdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Vereeniging-wysigingskema N250 voorberei is. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: Die hersonering van 'n deel van die Restant van Gedeelte 5 van Erl 1448, Vereeniging, vanaf "Munisipaal" na "Spesiaal" vir winkels, verkoop van motorvoertuie (binne en buite 'n gebou), kantore, werkswinkels en pakhuise. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Hoofstadsbeplanner, Munisipale Kantoorblok, Presidentplein, Meyerton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoli ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Waarnemende Hoofstadsbeplanner by bovermelde adres of by Posbus 9, Meyerton, 1960, ingedien of gerig word.

20 20 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2597 OF 1997 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1371 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Rudolf Hendrik George Erasmus, being the authorised agent of the owner of Erf 35, Wilropark, hereby give notice in terms of section 56 (1) ((b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that. I have applied to the Western Metropolitan Substructure of the Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described above, situated on the southern side of Mimosa Street, one erf to the east of its intersection with C. R. Swart Road, from "Residential 1" to "Business 1", subject to conditions. office hours at the office of the SE: Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madeline Sl(eet, Florida, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the said local authority at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Rudy Erasmus Town Planner, P.O. Box 30911, Braamfontein, KENNISGEWING 2597 VAN 1997 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 1371 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Rudolf Hendrik George Erasmus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 35, Wilropark, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur van die Groter Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die suidelike kant van Mimosastraat, een erf oos van die kruising met C. R. Swartweg, van "Residensieel 1" na "Besigheid 1", onderhewig aan voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die SUB: Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperik van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die genoemde plaaslike bestuur by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word. Adres van agent: Rudy Erasmus Stadsbeplanner, Posbus 30911, Braamfontein, NOTICE 2598 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME SCHEDULES [Regulation 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, C. J. J. Els of EVS & Partners (Consulting Town and Regional Planners and Land Surveyors), being the authorised agent of the owner of Erf 222, Brooklyn, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme known as the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property described above, situated in Anderson Street, from "Special Residential" with a density of one dwelling per m 2 to "Special" for the purposes of an embassy and/or one dwelling, subject to certain conditions laid down by the City Council of Pretoria. office hours at the office of the Executive Director: City Planning, Division Development Control (Application Section), City Council of Pretoria, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger Street and Vermeulen Street, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: C. J. J. Els TAP (SA), EVS & Partners (Consulting Town and Regional Planners and Land Surveyors), 309 Brooks Street, Menlo Park, 0102; P.O. Box 28792, Sunnyside, Tel. (012) Telefax (012) (Reference No. E3838ken) KENNISGEWING 2598 VAN 1997 PRETORIA WYSIGINGSKEMA BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, C. J. J. Els van EVS & Vannote (Stads en Streekbeplanningskonsultante en Landmeters), synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 222, Brooklyn, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Andersonstraat, vanaf "Spesiaal Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per m 2 na "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n ambassade en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes soos neergele deur die Stadsraad van Pretoria. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer (Aansoekadministrasie), Stadsraad van Pretoria, Boland Bankgebou, hoek van Paul Krugeren Vermeulenstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moei binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: C. J. J. Els SS (SA), EVS & Vannote (Stads en Streekbeplanningskonsultante en Landmeters), Brooksstraat 309, Menlo Parik, 0102; Posbus 28792, Sunnyside, Tel. (012) Telefax (012) (Verwysing. No. E3838ken)

21 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 21 NOTICE 2599 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME PRETORIA CITY COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Nicholas John Donne Ferero of the company Ferero Planners Inc., Town and Regional Planners, being the authorised agent of the owner of Erf 406, Pretoria Gardens, and Portion 278 of the farm Daspoort 319 JR, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Pretoria City Council for the amendment of the townplanning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the properties described above, situated at 340 Gate Street, Pretoria Gardens, as follows: Erf 406, Pretoria Gardens, from "General Residential" to "General Business" and Portion 278 of the farm Daspoort 319 JR from "Special" for commercial purposes to "General Business". office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, corner of Vermeulen and Paul Kruger Streets, Pretoria, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Ferero Planners Inc., P.O. Box 36558, Menlo Park, Tel. (012) KENNISGEWING 2599 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA STADSRAAD VAN PRETORIA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Nicholas John Donne Ferero van die maatskappy Ferero Planners lngelyf Stads- en Streekbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 406, Pretoria Gardens, en Gedeelte 278 van die plaas Daspoort 319 JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Pretoria Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryl, gelee te Gatestraat 340, Pretoria Gardens, as volg: Erf 406, Pretoria Gardens, van "Aigemene Woon" na "Aigemene Besigheid" en Gedeelte 278 van die plaas Daspoort 319 JR van "Spesiaal" vir kommersiele doeleindes na "Aigemene Besigheid". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Vermeulen- en Paul Krugerstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: Ferero Planners lng., Posbus 36558, Menlo Park, Tel. (012) NOTICE 2600 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME 3181 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner of Erf 450, Sandown Extension 20, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated at 2 Harris Road, Sandown, from "Residential 1" to "Business 4", subject to certain conditions. Particulars of the application will lie for Inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich on-grayston Office Park, comer of Grayston Drive and Linden Road, Strathavon. be lodged with or made in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel Fax KENNISGEWING 2600 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA 3181 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Erf 450, Sandown-uitbreiding 20, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Sandton Stadsraad aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelell te Harrisweg 2, Sandown, van "Residensleel 1" na "Besigheid 4", onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondverdieping, Blok 1, Norwich-on Grayston Kantoorpark, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Strathavon. Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerlg word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Aucklandpark, Tel Fax

22 22 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2601 OF 1997 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner of Erf 31, Parkview, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described above, situated at 53 Ennis Road, Parkview, from "Residential 3" to "Residential 3", subject to certain conditions. office hours at the office of the Northern Metropolitan Local Council, Executive Officer: Planning and Urbanisation, 312 Kent Avenue, Ferndale, for a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August be lodged with or made in writing to the Executive Officer: Planning and Urbanisation at the above-mentioned address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2601 VAN 1997 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Erf 31, Parkview, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Ennisweg 53, Parkview, van "Residensieel 3" na "Residensieel 3", onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Uitvoerende Beampte: Beplanning en Stedelike Ontwikkeling, Kentlaan 312, Ferndale, vir 'n tydperk van! 28 (agt-entwintig) dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte: Beplanning en Stedelike Ontwikkeling by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Aucklandpark, Tel. (011) Faks (011) NOTICE 2602 OF 1997 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner of Erf 257, Ridgeway, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Southern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, for the rezoning of the property described above, situated at 14 Shakespeare Avenue, Ridgeway, from "R.S.A. (Post Office)" to "Business 1", subject to certain conditions. office hours at the office of the Southern Metropolitan Local Council, Executive Officer: Planning, Room 760, Seventh Floor, Metropolitan Centre, 58 Loveday Street, Braamfontein, for a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August1997. be lodged with or made in writing to the Executive Officer:. Planning at the above-mentioned address or at P.O. Box 30848, Braamfontein, 2107, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August1997. Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2602 VAN 1997 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 257, Ridgeway, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Shakespearelaan 14, Ridgeway, van "R.S.A. (Poskantoor)" na "Besigheid 1", onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Uitvoerende Beampte: Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Lovedaystraat 58, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte: Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 30848, Braamfontein, 2107, ingedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Aucklandpark, Tel. (011) Faks (011)

23 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 23 NOTICE 2603 OF 1997 RANDBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Servaas van Breda Lombard, being the authorised agent of the owner of Erf 280, Fontainebleau, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described above, situated at 129 Republic Road, Fontainebleau, from "Residential1"to "Special" (home offices). office hours at the office of the Northern Metropolitan Local Council, Executive Officer: Planning and Urbanisation, 312 Kent Avenue, Ferndale. Objections to or representations In respect of the application must be lodged with or made in writing with the said authorised local authority at the above-mentioned address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 (twenty-eight) days from 27 August Address of agent: Breda Lombard Town Planners, P.O. Box 715, Auckland Park, Tel Fax KENNISGEWING 2603 VAN 1997 RANDBURG-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Servaas van Breda Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 280, Fontainebleau, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplannlng en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Randburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geleei te Republiekweg 129, Fontainebleau, van "Residensieel 1" na "Spesiaal" (huiskantore). Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Strategiese Uitvoerende Beampte: Beplanning en Stedelike Ontwikkeling, Kentlaan 312, Ferndale. Besware teen of vertoei ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bover melde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, lngedien of gerig word. Adres van agent: Breda Lombard Stadsbeplanners, Posbus 715, Auckland Park, Tel Fax NOTICE 2604 OF 1997 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 6841 SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Cassim Mansoor, being the authorised agent of the owner of Erf 2742, Lenasia Extension 2, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Southern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described above, situated at 109 Rose Avenue, Extension 2, Lenasia, from "Residential 1" to "Residential 1" permitting dwelling units (consent use-medical consulting room). office hours at the office of the Director of Planning,Room 760, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Director of Planning at the above address or at P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: C. Mansoor, P.O. Box 9234, Azaadville, KENNISGEWING 2604 VAN 1997 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 6841 BYLAE 8 [Regulasie11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1936) Ek, Cassim Mansoor, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 27 42, Lenasia-uitbreiding 2, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Suidelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanning skema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geleil te Roselaan 109, Lenasla-uitbreiding 2 van "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" om woonhuis toe te laat (konsentgebruikmediese spreekkamer). Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tyd perk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoil ten opslgte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde ad res of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, lngedien of gerig word. Adres van agent: C. Mansoor, Posbus 9234, Azaadville, 1750.

24 24 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2605 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME SCHEDULES [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johan Heinrich Kieser, being the authorised agent of the owner of Erf 113, Colbyn, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Pretoria City Council for the amendment of the townplanning scheme known as Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property described above, situated at Gordon Street, north of Thomson Street, from "Special Residential" to "Special" for offices, subject to the conditions as set out in a proposed Annexure B. office hours at the office of the Director: City Planning, Division Development Control, Room 1 04, Boland Bank Building, comer of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria, for the period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Director: City Planning at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Heinrich Kieser TRP (SA), c/o Netplan Town and Regional Planners, P.O. Box 74677, Lynnwood Ridge, Tel. (012) KENNISGEWING 2605 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johan Heinrich Kieser, synde die gemagtigde agent van die eienaarvan Erf 113, Colbyn, gee hiermee ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 197 4, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Gordonstraat, noord van Thomsonstraat, vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir kantore, onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit in 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek lei ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Kamer 104, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Venneulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning, by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: Heinrich Kieser SS (SA), p.a. Netplan Stads- en Streekbeplanners, Posbus 74677, Lynnwoodrif, Tel. (012) NOTICE 2606 OF 1997 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 1081 We, New Town Asociates, being the authorised agent of the registered owner of Erf 465, Halfway Gardens Extension 24, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Midrand Town Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Halfway House and Clayville Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of property described above, situated at Smuts Avenue, Haltway Gardens Extension 24, from "Special" for dwelling-units at a density of 20 units per hectare to "Special" for offices. office hours at the office of the Town Clerk, First Floor, Midrand Municipal Offices, 16th Road, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X21, Haltway House, 1685, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: New Town Associates, P.O. Box 4665, Haltway House, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2606 VAN 1997 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGINGSKEMA 1081 Ons, New Town Asociates, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 465, Haltway Gardens-uitbreiding 24, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Haltway House en Clayville-dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee te Smutslaan, Hallway Gardens-uitbreiding 24, vanaf "Spesiaal" vir wooneenhede met 'n digtheid van 20 eenhede per hektaar na "Spesiaal" vir kantore. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Eerste Verdieping, Midrand Munisipale Kantore, 16de Weg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 7 Augustus 1997 (die datum van eerste publikaie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriltelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X21, Haltway House, 1685, ingedien of gerig word. Adres van agent: New Town Associates, Posbus 4665, Haltway House, Tel. (011) Faks (011)

25 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 25 NOTICE 2607 OF 1997 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 987 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Leslie John Oakenfull, being the authorised agent of the owner of Erf 1281, Alberton Extension 29, and Erf 5, Roxton, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to Alberton Town Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Alberton Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described above, situated at the most northern point of Union Street, Alberton, from "Commercial" and "Special", subject to certain conditions, to "Special", subject to amended condttions. The effect will, inter alia, be to permit a uniform zoning applicable to both Erf 1281, Alberton Extension 29, and Erf 5, Roxton, which will allow commercial and industrial uses on the entire site. office hours at the office of the Town Secretary, Level3, Civic Centre, Alberton, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at P.O. Box 4, Alberton, 1449, within a period of 28 days from 27 August Address of owner: C/o Osborne Oakenfull & Meekel, P.O. Box 490, Pinegowrie, Date of first publication: 27 August KENNISGEWING 2607 VAN 1997 ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 987 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Leslie John Oakenfull, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 1281, Alberton-uitbreidlng 29, en Erf 5, Roxton, gee hiermee lngevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, gelell by die mees noordelike gedeelte van Unionstraat, Alberton, van "Kommersieel" en "Spesiaal", onderworpe aan voorwaardes, tot "Spesiaal", onderworpe aan gewysigde voorwaardes. Die uitwerking sal onder andere wees om 'n eenvormige sonering daar te stel wat van toepassing is op beida Erf 1281, Albertonuitbreiding 29, en Erf 5, Roxton, wat kommersillle en nywerheidsgebruike oor die totale terrain toelaat. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik by of tot die Stadsekretaris by die bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, 1449, lngedien of gerig word. Adres van eienaar: P.a. Osborne Oakenfull & Meekel, Posbus 490, Pinegowrie, Datum van eerste publikasie: 27 Augustus NOTICE 2608 OF 1997 AMENDMENT SCHEME SCHEDULE 8 (Regulation 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Steve Jaspan & Associates, being the authorised agents of the owner of the Remainder of Erf 7, Craighall Township, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of property described above, situated at 97 Waterfall Avenue, Craighall, from "Residential1" to "Residential :r, subject to certain conditions. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Ground Floor, Building 1, Norwich-on-Grayston, comer of Grayston Drive and Linden Road, Simba (Sandton), for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Strategic Executive: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2001, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Steve Jaspan & Associates, P.O. Box 32004, Braamfonteln, Tel. (011) Fax (011) KENNISGEWING 2608 VAN 1997 WYSIGINGSKEMA BYLAE8 [Regulasie 11 (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Steve Jaspan & Medewerkers, synde die gemagtigde agente van die eienaar van die Restant van Erf 7, dorp Cralghall, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee te Waterfall-lean 97, Craighall, van "Residensleel 1" na "Residensieel 3", onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strateglese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondvloer, Gebou 1, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Simba (Sandton), vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2001, lngedien of gerig word. Adres van agent: Steve Jaspan & Associates, Posbus 32004, Braamfontein, 2017~ Tel. (011) Faks (011) c

26 26 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2609 OF 1997 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 542 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Gert Johannes Jonker of Laurens Pound & Partners, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Portion 153.of the farm Lyttelton 381 JR, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that we have applied to the Town Council of Centurion for the amendment of the Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of the property described above, situated at 264A Jean Avenue, Lyttelton Agricultural Holdings, from "Farmland" to "Residential 2" with 30 dwellings per hectare. office hours at the office of the Department of Town-planning, Town Council of Centurion, corner of Rabie Street and Basden Avenue, Lyttelton Agriculture Holdings, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). Objections, to or representations in respect of the application, must be lodged with or made in writing to the Town Clerk, at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, 0140, within a period of 28 days 27 August Address of agent: Laurens Pound & Partners, P.O. Box 14301, Lyttelton, KENNISGEWING 2609 VAN 1997 VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 542 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Gert Johannes Jonker van Laurens Pound & Vannote, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Gedeelte 153 van die plaas Lyttelton 381 JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ons by die Stadsraad van Centurion aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplannlngskema bekend as die Verwoerdburg dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van die eiendom hlerbo beskryf, gelee te Jeanlaan 264A, Ly1teltonlandbouhoewes-uitbreiding 1, van "Piaasgrond" na "Residensieel 2" met 30 wooneenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Departement Stadsbeplanning, Stadsraad van Centurion, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Lyttelton-landbouhoewes, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by P<isbus 14013, Lyttelton, 0140, ingedien of gerig word. Adres van agent: Laurens Pound & Vennote, Posbus 14301, Lyttelton, NOTICE 2610 OF 1997 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 992 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, llette Swanevelder, being the authorised agent of the owner of Erf 135, New Redruth, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Alberton, for the amendment of the town-planning scheme known as Alberton Town-planning Scheme, 1979, for the rezoning of the property described above, situated at 15 Camelford Road, New Redruth, from "Residential 1" to "Residential 4" with an Annexure. office hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic Centre, Alberton, 1449, for the period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days from 27 August Address of applicant: Preplan & Associates, P.O. Box 2333, Alberton, KENNISGEWING 2610 VAN 1997 ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 992 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, llette Swanevelder, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 135, New Red ruth, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton, aansoek gedoen hat om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Alberton-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee te Camelfordweg 15, New Redruth, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 4" met 'n Bylae. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersentrum, Alberton, 1449, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augu.stus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik ingedien word by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alberton, Adres van applikant: Preplan & Medewerkers, Posbus 2333, Alberton 1450.

27 PROVINSIALE.KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 27 NOTICE 2612 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Gregory Francis Porteous, being the authorised agent of the owners of Remaining Extent of Erf 3173 and Erf 3174, Bryanston Extension 7, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Sandton Administration for the amendment of the town-planning scheme known as Sandtcin Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the properties described above, situated at Galway Road and 18 Ballyclare Drive, Bryanston Extension 7, respectively, from "Residential 1", one dwelling per erf, and partly "Business 4" and partly "Residential 2", 20 units per hectare respectively, in terms of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, to "Business 4" with a F.A.R. of 0,35 and a height restriction of two storeys. The effect of the application will be to permit offices. office hours at the office of the Head: Urban Planning and Development, Ground Floor, West Wing, Norwich-on-Grayston, comer of Grayston Drive and Linden Road, Simba, Sandton, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Head: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of owner: C/o Pro-Trust Ltd, P.O. Box , Bryanston, KENNISGEWING 2612 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Gregory Francis Porteous, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Resterende Gedeelte van Erf 3173 en Erf 3174,. Bryanston-uitbreiding 7, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat.ons by die Sandton Administrasie aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, geleei te Galwayweg en Ballyclarerylaan 18, Bryanston-uitbreiding 7, onderskeidelik, vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf en gedeeltelik "Besigheid 4" en gedeeltelik "Residensieel 2", 20 eenhede per hektaar. Die uitwerking van die aansoek sal wees om kantore toe te laat. Besonderhede van die aansoek 1! ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondvloer, Wesvleuel, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonweg en Lindenlaan, Simba, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoei ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Hoof: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: P.a. Pro-Trust Be perk, Posbus , Bryanston, NOTICE 2613 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDI NANCE No. 15 OF 1986) I, Hans Peter Roos, being the authorised agent of the owner of Erf RE/9/6, A tho II, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Eastern Metropolitan Substructure of Greater Johannesburg for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the above property, which is situated at the corner of Sixth and South Avenues, from "Residential 1" to "Residential 2". office hours at the office of the Town Clerk, Sandton, Room B206, Civic Centre,. Rivonia Road, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Peter Roos, P.O. Box 977, Bromhof, KENNISGEWING 2613 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Hans Peter Roos, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf RE/9/6, Atholl, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 of 1986), kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur van Groter Johannesburg aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die bogenoemde eiendom, wat gelell is op die hoek van Sesde- en Southlaan, van "Residensieel 1" na "Residensieel 2". Besonderhede van die aansoek 1! ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Sandton, Kamer B206, Burgersentrum, Rivoniaweg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoei ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien word. Adres van agent: Peter Roos, Posbus 977, Bromhof, 2154.

28 28 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2614 OF 1997 AMENDMENTSCHEME161E NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING SCHEME AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Setplan, being the authorised agent of the owners of EJVen 17, 18, 19, 20, 21,22 and 23, Eastgate, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Sandton City Council for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the properties described above, situated at the corner of Pongola Avenue and Amalinda Street, from "Residential1" to "Business 4". office hours at the office of the Director: Town Planning, Ground Floor, Building 1, Norwich-on-Grayston, corner of Grayston Drive and Linden Road (entrance in Peter Road), opposite the Sandton Fire Station, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Settlement Planning SeJVices, P.O. Box 3565, Rivonia, KENNISGEWING 2614 VAN 1997 WYSIGINGSKEMA 161E KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Setplan, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Erwe 17, 18, 19, 20, 21,22 en 23, Eastgate, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Sandton Administrasie aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, gelee op die hoek van Pongolalaan en Amalindastraat, van "Residensieel1" tot "Besigheid 4". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Grondvloer, Gebou 1, Norwich-on-Grayston, op die hoek van Graystonrylaan en Lindenstraat (ingang in Peterstraat), oorkant Sandton Brandweerdienste, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Direkteur: Stadsbeplanning by bovermelde adres of by Posbus 78001, Sandton, 2146, ingedien of gerig word. Adres van agent: Settlement Planning SeJVices, Posbus 3565, Rivonia, NOTICE 2615 OF 1997 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1372 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE ROODE POORT TOWN-PLANNING SCHEME, 1987, IN TERMS OF SEC TION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Alida Steyn Town and Regional Planners CC, being the authorised agent of the owner of Erf 864, Florida, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Western Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described above, situated adjacent and south of Maud Street in Florida, from "Residential 1" with a density of one dwelling per erf to "Residential 1" with a density of one dwelling per 500m 2 office hours at the offices of the Strategic Executive Officer: Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madeline Street, Florida, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Western Metropolitan Substructure at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Alida Steyn, P.O. Box 1956, Florida, Tel /1. KENNISGEWING 2615 VAN 1997 ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA 1372 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN ROODE POORT-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1987, INGEVOLGEARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Alida Steyn Stads- en Streekbeplanners BK, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 864, Florida, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aanliggend en suid van Maudstraat in Florida, vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf na "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per 500m 2 Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategiese Uitvoerende Hoof: Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Westelike Metropolitaanse Substruktuur by bostaande adres of Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word. Adres van agent: Alida Steyn, Posbus 1956, Florida, Tel /1. NOTICE 2616 OF 1997 KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 766 I, Pieter Venter, being the authorised agent of the owner of Holding 9, Kempton Park Agricultural Holdings, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as Kempton Park Town-planning Scheme, 1987, by KENNISGEWING 2616 VAN 1997 KEMPTON PARK-WYSIGINGSKEMA 766 Ek, Pieter Venter, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Hoewe 9, Kempton Park-landbouhoewes, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Kempton Park-

29 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 29 the rezoning of the property described above, situated at Sim Road, from "Agricultural" to "Commercial", subject to certain restrictive measures and public road. office hours at the office of the Town Clerk, Room B304, Third Level, Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 13, Kempton Park, 1620, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: Terraplan Associates, P.O. Box 1903, Kempton Park, dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, geleel te Simweg, vanaf "Landbou" na "Kommersieel", onderworpe aan sekere beperkende voorwaardes en publieke pad. Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 8304, Derde Vlak, Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg, Kempton Park, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoll ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kempton Park, 1620, ingedien of gerig word. Adres van agent: Terraplan Medewerkers, Posbus 1903, Kempton Park, NOTICE 2617 OF 1997 RANDVAAL AMENDMENT SCHEME 26 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Hendrik Abraham van Aswegen, being the authorised agent of the owner of Holding 96, Valley Setllements 3, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Eastern Gauteng Services Council, Randvaal, lor the amendment of the Randvaal Town-planning Scheme, 1994, by the rezoning of the property described above, from "Agricultural" to "Industrial 3". office hours at the above-mentioned office at Randvaal for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made In writing to the Executive Officer at the above address or at P.O. Box 555, Randvaal, 1873, within a period of 28 days from 27 August Address of authorised agent: Van Aswegen Town Planners, 13 Golf Road, Peacehaven. Tel KENNISGEWING 2617 VAN 1997 RANDVAAL WYSIGINGSKEMA 26 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Hendrik Abraham van Aswegen, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Hoewe 96, Valley Setllements 3-landbouhoewes, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Oostelike Gauteng Diensteraad, Randvaal, aansoek gedoen het om die wysiging van die Randvaal-dorpsbeplanningskema, 1994, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, vanal "Landbou" na "Nywerheid 3". Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorue by die bogenoemde kantoor te Randvaal vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoel ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriltelik by of tot die Uitvoerende Beampte by bovermelde adres of by Posbus 555, Randvaal, 1873, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Van Aswegen Stadsbeplanners, Golfweg 13, Peacehaven. Tel NOTICE 2618 OF 1997 (Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Marius Johannes van der Merwe of Marius van der Merwe & Associates, being the authorised agent of the owners of the properties described below, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Southern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described below:.. Amendment Scheme: Portions 4 and 5, Erf 395, West Turtfontein, which properties are situated at 1 0 and 1 OA Webb Street, West Turtlontein, from "Residential 4(S)", permitting a car sales lot and ancillary uses by consent, subject to certain conditions, to "Residential 4(S)", permitting offices and a car wash as a primary right, subject to certain conditions. Particulars of the application will lie lor inspection during normal office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, lor a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2618 VAN 1997 [Regulasie 11 (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Marius Johannes van der Merwe van Marius van der Merwe & Genote, synde die gemagtigde agent van die eienaars van die ondergenoemde eiendom, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Suidelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendomme hieronder beskryf: Wyslglngskema: Gedeeltes 4 en 5, Erf 395, West Turtlontein, we ike eiendomme gelell is te Webbstraat 10 en 1 OA, West Turtfontein, vanaf "Residensieel 4(S)" met 'n motorverkoopsterrein en bykomstige gebruike met vergunning, onderhewig aan sekere voorwaardes, tot "Residensieel 4(S)" met kantore en 'n karwas as 'n primare reg, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997.

30 30 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 be lodged with or made in writing in duplicate to the Director: City Planning at the above address or at P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from 27 August Particulars of authorised agent: Marius van der Merwe & Associates, P.O. Box 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Fax (011) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet skriftelik, in duplikaat, by of tot die Direkteur: Stadsbeplanning by die bogenoemde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien word, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besonderhede van gemagtigde agent: Marius van der Merwe & Genote, Posbus 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Faks (011) NOTICE 2619 OF 1997 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 635 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Ernst de Wet, being the authorised agent of the owner of the undermentioned property, hereby give notice in. terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Transitional Local Council of Krugersdorp for the amendment of the town-planning scheme known as Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of Holding 75, Oatlands Agricultural Holdings, Krugersdorp, situated at Frans Korb Street, Oatlands, from "Agricultural" to "Special" for a dwelling-house, building industry, furniture factory, transport industry, parking of vehicles, workshop and activities related to the main use. Particulars of the applications will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic Centre, Krugersdorp, and Wesplan & Associates, 81 Von Brandis Street, Krugersdorp, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). Objections to or representation in respect of the applications must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 94, Krugersdorp, 17 40, and at Wesplan & Associates, P.O. Box 7149, Krugersdorp North, within a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2619 VAN 1997 KRUGERSDORP-WYSIGINGSKEMA 635 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WVSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaars van die ondergenoemde eiendom, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp aansoek gedoen het vir die wysiging van die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van Hoewe 75, Oatlands-landbouhoewes, Krugersdorp, gelee te Frans Korbstraat, Oatlands, vanaf "Landbou" na "Spesiaal" vir 'n woonhuis, bou-onderneming, meubelfabriek, vervoeronderneming, parkeer van voertuie, werkswinkel en aanverwante gebruike aan die hoofgebruik. Besonderhede van die aansoeke le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burgersentrum, Krugersdorp, en by die kantore van Wesplan & Assosiate, Von Brandisstraat 81, hoek van Fonteinstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Stadsklerk, by die bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 1740, en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp Noord, ingedien word. NOTICE 2620 OF 1997 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 1077 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Gerhardus Koekemoer, being the authorised agent of the owner of Holding 229, President Park, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Midrand for the amendment of the town-planning scheme known as Halfway House and Clayville Town-planning Scheme, by the rezoning of the land described above, situated at 229 Trichardt Crescent, President Park, Midrand, from "Agricultural" to "Special" for guest rooms, restaurant, conference rooms and manager's residence. office hours at the office of the Town Secretary, Electrum Park, 16th Road, Midrand, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2620 VAN 1997 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE-WYSIGINGSKEMA 10n KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Gerhardus Koekemoer, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Hoewe 229, President Park, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Halfway House en Clayville-dorpsbeplanningskema, deur die hersonering van die grand hierbo beskryf, gelee te Trichardtsingel 229, President Park, Midrand, vanaf "Landbou" na "Spesiaal" vir gastekamers, restaurant, konferensiekamers en bestuurderswoning. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Electrum Park, 16de Weg, Midrand, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House, 1685, ingedien of gerig word.

31 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 31 NOTICE 2621 OF 1997 HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT SCHEME 1080 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Gerhardus Koekemoer, being the authorised agent of the owner of Erf 31, Halfway House, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Midrand for the amendment of the town-planning scheme known as the Halfway House and Clayville Town-planning Scheme, by amending the park ing requirements applicable to the land described above, situated at the corner of Market and North Streets, Midrand. office hours at the office of the Town Secretary, Electrum Park, 16th Road, Midrand, for the period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days from 27 August KENNISGEWING 2621 VAN 1997 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WVSIGINGSKEMA 1080 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Gerhardus Koekemoer, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 31, Halfway House, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Halfway House en Clayville-dorpsbeplanningskema, deur die wysiging van die parkeervereistes van toepassing op die grond hierbo beskryf, galee op die hoek van Market en Noordstraat, Midrand. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Electrum Park, 16de Weg, Midrand, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House, 1685, ingedien of gerig word. NOTICE 2622 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Zelmarie van Rooyen, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Erf 219, Remainder and Portion 1 of Erf 2:<0, Hatfield, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at 1199 Pretorius Street, Hatfield, Pretoria, from "Special" for an art gallery, retail trade in art and place of refreshment to "Special" for an art gallery, retail trade in art and place of refreshment with an increased floor area ratio of o, 7. office hours at the office of the Executive Director: City Planning, Division Development Control, Application Section, Room 129, Boland Bank Building, Vermeulen Street, Pretoria, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 27 August Address for authorised agent: ZVR Town and Regional Planners, 730 Sher Street, Garsfontein; P.O. Box 1879, Garsfontein, KENNISGEWING 2622 VAN 1997 PRETORIA WYSIGINGSKEMA Ek, Zelmarie van Rooyen, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Erf 219, Restant en Gedeelte 1 van Erf 220, Hatfield, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, galee te Pretoriusstraat 1199, Hatfield, Pretoria, van "Spesiaal" vir 'n kunsgalery, kleinhandelverkope van kunswerke en 'n verversingsplek tot "Spesiaal" vir 'n kunsgalery, kleinhandelverkope van kunswerke en 'n verversingsplek, met 'n verhoogde vloerruimteverhouding van 0,7. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning; Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 129, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkleur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: ZVR Stads- en Streekbeplanners, Sherstraat 730, Garsfontein; Posbus 1879, Garsfontein, NOTICE 2623 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Zelmarie van Rooyen, being the authorised agent of the owner of Erf 546, Erasmuskloof Ex1ension 2, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at 2 Saalsak Crescent, Erasmuskloof Extension 2, Pretoria, from "Special Residential" to "Group Housing" with a density of 20 units per hectare. KENNISGEWING 2623 VAN 1997 PRETORIA WYSIGINGSKEMA Ek, Zelmarie van Rooyen, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 546, Erasmuskloof-uitbreiding 2, gee hlermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, deur die hersonering van die eiendom hlerbo beskryf, gelee te Saalsaksingel 2, Erasmuskloof uitbreiding 2, Pretoria, van "Spesiale Woon" tot "Groepsbehulsing" met 'n digtheid van 20 eenhede per hektaar.

32 I 32 No. PROVINCIAL G,AZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Particulars of the application will lie for inspection during ~ormal office hours at the office of the Executive Director: City Planning,... Division Development Control, Application Section, Room 139, Boland Bank Building, Vermeulen Streei, Pretoria, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this poti~e). Objections to or representations in respect of the applicath)n must be lodged with or made in writing to the Executive Directo~ at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within ~ period of 28 days from 27 August / Address of authorised agent: ZVR Town and Regional P/anners, P.O. Box 1879, Garsfontein, 0042; 730 Sher Street, Garsfoptein. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Kamer 139, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: ZVR Stads- en Streekbeplanners, Posbus 1879, Garsfontein, 0042; Sherstraat 730, Garsfontein. NOTICE 2629 OF 1997 ANNEXURE D REGULATION 17 (9) OF THE DEVELOPMENT FACILITATION REGULATIONS IN TERMS OF THE DEVELOPMENT FACILITATION ACT,1995 City Urban Renewal Enterprises (Pty) Ltd, c/o Steve ijaspan & Associates, P.O. Box 32004, Braamfontein, 2017, has lodged an application in terms of the Development Facilitation Act,/1995 (Act No. 67 of 1995), for the establishment of a land development area on part of the Remaining Extent and Portions 2, 7, 8, 57, G1 and part of Portion 66 of the farm Johannesburg 91 IR, Portio11' 1 and the Remaining Extent of Erf 557, Newtown, Erven 4343 to 4347, Portion 1 and the Remaining Extent of Erf 4348, Erven 4349, 4350 and 4431, Johannesburg, and part of West Street, Newtown'. The development will consist of the following: / Proposed zoning "General", excluding noxious irdustries, in order to permit, inter alia, the development of a casino, shops, international convention centre and related hotel, ~hich project is to be known as the Rivers of Gold Project. ; The relevant plan(s), document(s) and information ~re available for inspection at the office of the Designated Officer, i Eighth Floor, Metropolitan Centre, 158 Loveday Street, Braamlpntein, or at the office of Steve Jaspan & Associates, Sherbf' me Square, 5 Sherborne Road, Parktown, for a period of 21 days I om 27 August The application will be considered at a Tribunal Hearing to be held at the Parktonian Hotel, 120 De Korte Street,! Braamfontein, Johannesburg, on 6 November 1997 at 10:00.! I Any person having an interest in the application should please note: / 1. You may within 21 days from the date of the/ first publication of this notice, provide the designated offi~er with written objections or representations; or '! 2. if your comments constitute an objection to 11ny aspect of tne land development application, you may but you are not obliged I. to appear in person or through a representative before the I Tribunal on the date mentioned above. 1 Any written objection or representation must be delivered to the designated officer at the above address or at :P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, or to Steve Jaspan & Associates at the above I address or at P.O. Box 32004, Braamfontein, 2017, for a period of 1 21 days from 27 August 1997 and you may cont~ct the designated officer if you have any queries on telephone and fax KENNISGEWING 2629 VAN 1997 BYLAE D REGULASIE 17 (9) VAN DIE ONTWIKKELINGSFASILITERING REGULASIES IN TERME VAN DIE WET OP ONTWIKKELINGS FASILITERING, 1995 City Urban Renewal Enterprises (Pty) Ltd, p.a. Steve Jaspan & Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein, 2017, het 'n aansoek ingedien in terme van die Wet op Ontwikkelingsfasilitering, 1995 (Wet No. 67 van 1995), vir die stigting van 'n grondontwikkelingsarea op 'n gedeelte van die Resterende Gedeelte en Gedeeltes 2, 7, 8, 57, 61 en 'n gedeelte van Gedeelte 66 van die plaas Johannesburg 91 IR, Gedeelte 1 en die Resterende Gedeelte van Erf 557, Newtown, Erwe 4343 tot 4347, Gedeelte 1 en die Resterende Gedeelte van Erf 4348, Erwe 4349, 4350 en 4431, Johannesburg, en 'n gedeelte van Weststraat, Newtown. Die ontwikkeling sal bestaan uit die volgende: Voorgestelde sonering "Aigemeen", uitsluitende hinderlike nywerhede, om sodoende, inter alia, die ontwikkeling van 'n casino, winkels, internasionale kongressentrum en aanverwante hotel, en sodanige projek sal bekend staan as Rivers of Gold Project. Die betrokke plan(ne), dokument(e) en informasie is beskikbaar vir inspeksie by die kantoor van die Aangewese Beampte, Agtste Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Lovedaystraat 158, Braamfontein, of by die kantoor van Steve Jaspan & Medewerkers, Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown, vir 'n periode van 21 dae vanaf 27 Augustus Die aansoek sal oorweeg word by 'n Tribunaalverhoor wat gehou sal word te Parktonian Hotel, De Kortestraat 120, Braamfontein, Johannesburg, op 6 November 1997 om 1 0:00. Enige persoon wat belang by die aansoek het moe! asseblief op die volgende let: 1. U mag binne 21 dae vanaf die datum van die eerste publikasie van die kennisgewing die aangewese beampte voorsien met skriftelike besware of vertoe; of 2. indian u kommentaar in die vorm van 'n beswaar is teen enige aspek van die grondontwikkelingsaansoek, mag u, maar u is nie verplig nie, in persoon of deur 'n verteenwordiger voor die Tribunaal verskyn op die bogenoemde datum. Enige geskrewe besware of vertoe moe! gelewer word aan die aangewese beampte by bogenoemde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, of by Steve Jaspan & Medewerkers by bogenoemde adres of Posbus 32004, Braamfontein, 2017, vir 'n periode van 21 dae vanaf 27 Augustus 1997 en u mag die aangewese beampte kontak indian u enige navrae het by telefoon en faks

33 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. -33 NOTICE 2630 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) Notice is hereby given in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we, Steve Jaspan & Associates, have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions in the title deeds of Erf 1 04, Darrenwood, situated on the south-western corner of Ross Road and Garrick Road, Darrenwood, and the amendment of the town-planning. scheme known as the Randburg Town-planning Scheme, 1976, in order to rezone the property from "Residential 1", one dwelling per erf. to "Residential 2" permitting two units on the property. The effect of the application will be to permit subdivision. The application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of 28 days from 27 August Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect of the application may submit such objections or representations, in writing, to the Director of Planning at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 27 August Address of owner: C/o Planafrica Inc., Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, KENNISGEWING 2630 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) I IJ(erinis geskied hiermee dat ons, Steve Jaspan & Medewerkers, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur aansoek gedoen he! vir die opheffing van sekere tit~lvoorwaardes in die titelaktes van Erf 104, Darrenwood, gelel! op die suidwestelike hoek van Rossweg en Garrickweg, Darrenwood, en die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, ten einde bogenoemde ei~ndom te hersoneer vanaf "Residensieel1", een woonhuis per erf, to! "Residensieel 2" ten einde twee wooneenhede op die erf toe te laat. Die effek van die aansoek sal uiteindelik onderverdeling van die erf toelaat. I 1 Die aansoek Ill tar insae gedurende normale kantoorure by die kjntoor van die Direkteur van Beplanning, Grondvloer, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of wil v~rtol! rig ten opsigte van die aansoek moe! sodanige besware of vertol! skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning indian of rig by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, binne 'n typperk van 28 dae vanaf 27 Augustus h Adres van eienaar: P.a. Planafrica lng., Sherborne Square, Sl erborneweg 5, Parktown, NOTICE 2631 OF 1997 SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1)(b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Steve Jaspan & Associates, being the authorised agents of the owner of Erf 358, Hurlingham Extension 5, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated on the south-western corner of Peter Place and Theuniskraal Place, Hurlingham Extension 5, from "Residential 1" with a density of one dwelling per erf to "Business 4", subject to conditions. The application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of 28 days from 27 August Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect of the application may submit such objections or representations, In writing, to the Director of Planning at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 27 August Address of owner: C/o Planafrica Inc., Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, II KENNISGEWING 2631 VAN 1997 j BYLAE8 1 [Regulasie 11 (2)] KkNNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPS B!:PLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (QRDONNANSIE No. 15 VAN 1986) 'ons, Steve Jaspan & Medewerkers, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 358, Hurlingham-uitbreiding 5, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandlon-dorps beplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! op die suidwestelike hoek van Peter Place en Theuniskraal Place, Hurlingham-uitbreiding 5, vanaf "f!esidensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf na "Besigheid 4", onderworpe aan voorwaardes.. I pie aansoek Ill ter insae gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Grondvloer, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus I Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of wil vertol! rig ten opsigte van die aansoek moe! sodanlge besware of vertol! skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning indian of rig by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus IAdres van eienaar: P.a. Planafrica lng., Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown, I NOTICE 2632 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) Notice is hereby given In terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996 that we, Steve Jaspan & Associates, have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the simultaneous removal of restrictive conditions in the title deed I i KENNISGEWING 2632 VAN 1997 I KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG ~ET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) I ;Kennis geskied hiermee dat ons, Steve Jaspan & Medewerkers, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Bistuur aansoek gedoen het vir die gelyktydige opheffing van!

34 34 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 of Erf 48, Forest Town, situated on the eastern side of Jan Smuts Avenue, midway between Upper Park Drive and Duncombe Road, Forest Town, and the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the said property from "Residential 1" to "Business 4", subject to conditions. The application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: Urban Planning and Development, Ground Floor, Building 1, Norwich-on-Grayston, corner of Grayston Drive and linden Road, Sandton, for a period of 28 days from 27 August Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect of the application may submit such objections or representations, in writing, to the Director: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 78001, Sandton, 2146, within a period of 28 days from 27 August Address of owner: C/o Planafrica Inc., Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, NOTICE 2633 OF 1997 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Jan van Straten of EVS & Partners (Consulting Town and Regional Planners and Land Surveyors), being the authorised agent of the owner of Remainder of Portion 29 of the farm Lyttelton 381 JR, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Centurion Town Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Verwoerdburg Townplanning Scheme, 1992, by the rezoning of the property described above, situated 276 West Avenue, Lyttleton Agricultural Holdings, Centurion, from "Agricultural" to "Business 4" with a FAR of 0,25, coverage of 20% and a subservient and ancilliary restaurant with an area of ± 350 m 2 office hours at the office of the Town Planning Department, Municipal Offices, Basden Avenue, Lyttelton Agricultural Holdings, Centurion, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). Objections to or representations In respect of the application must be lodged with and/or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, 0140, within a period of 28 days from 27 August Address of agent: EVS & Partners (Consulting Town and Regional Planners and Land Surveyors), 309 Brooks Street, Menlo Park, 0102; P.O. Box 28792, Sunnyside, Tel. (012) Telefax (012) (Ref. No. Z3773T) NOTICE 2634 OF 1997 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1367 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, GVS & Associates, being the authorised agent of the owner of Erf 79, Floracliffe, Roodepoort, situated on the corner of lan Road, Carnation Street and Oosthuizen Drive, Floracliffe, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996 (Act No. 3 of 1996), that we have applied to the Western Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by- (1) the rezoning of the above-mentioned property from "Residential 1" to "Residential 1" including offices and medical consulting rooms as a primary right; and titelvoorwaardes in die titelakte van Erf 48, Forest Town, gelee aan die oostekant van Jan Smutslaan, halfpad tussen Upper Parkrylaan en Duncombeweg, Forest Town, en die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van genoemde eiendom vanaf "Residensieel 1" tot "Besigheid 4", onderworpe aan voorwaardes. Die aansoek Iii ter insae gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Grondvloer, Gebou 1, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonrylaan en lindenweg, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of wil vertoe rig ten opsigte van die aansoek meet sodanige besware of vertoe skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling indian of rig by bovermelde ad res of by Posbus 78001, Sandton, 2146, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Adres van eienaar: P.a. Planafrica lng., Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown, KENNISGEWJNG 2633 VAN 1997 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Jan van Straten van EVS & Vannote (Stads- en Streekbeplanningskonsultante en Landmeters), synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Gedeelte 29 van die plaas Lyttelton 381 JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Centurion aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskry1, gelee te Weslaan 276, Lyttelton-landbouhoewes, Centurion, vanaf "Landbou" na "Besigheid 4" met 'n VOV van 0,4, dekking van 25% en 'n ondergeskikte en aanverwante restaurant van ± 350 m 2 Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Departement Stadsbeplanning, Munisipale Kantore, Basdenlaan, Lyttelton-landbouhoewes, Centurion, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Augustus 1997 skriftelik by en/of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Lyttelton, 0140, ingedien of gerig word. Adres van agent: EVS & Vannote (Stads- en Streekbeplanningskonsultante en Landmeters), Brooksstraat 309, Menlo Park, 0102; Posbus 28792, Sunnyside, Tel. (012) Telefax (012) (Verwysing No. Z3773T) KENNISGEWJNG 2634 VAN 1997 ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA 1367 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, GVS & Associates, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 79, Floracliffe, Roodepoort, galee op die hoek van lanweg, Carnationstraat en Oosthuizenrylaan, Floracliffe, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), kennis dat ens by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het vir die wysiging van die Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur- (1) die hersonering van die bogemelde erf van "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" insluitend kantore en mediese spreekkamers as 'n primiire reg; en

35 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 35 (2) the removal of restrictive conditions B (k), (m) and (r) from Deed of Transfer T63381/1996. office hours at the office of the Executive Officer, 9 Madelein Street, Florida, Roodepoort, for a period of 28 days from 27 August 1997 (the date of first publication of this notice). Objections to or representations in respect of the applications must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 27 August (2) die opheffing van beperkende titelvoorwaardes B (k), (m) en (r) uit Tltelakte T63381/ Besonderhede van die aansoeke Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Beampte, Madeleinstraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Uitvoerende Beampte by die bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien word. NOTICE 2635 OF 1997 NORTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, Attwell Malberhe Associates, being the authorised agents of the owner of the property mentioned below, hereby give the notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Northern Metropolitan Local Council, Private Bag 1, Randburg, 2125, for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 42, Northcliff Township, located on Lily Avenue, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential 1" to partially "Residential 1" including offices as a primary right and partially "Parking", subject to conditions as set out in a Schedule. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Civic Centre, comer of Hendrik Verwoerd Drive and Jan Smuts Avenue from 3 September 1997 until 30 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the City Secretary at the address specified above on or before 30 September Name of address owner. Attwell Malherbe Associates, P.O. Box 1133, Fontainebleau, KENNISGEWING 2635 VAN 1997 NOORDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Attwell Malherbe Associates, synde die gemagtigde agente van die eienaar van die ondervermelde erf gee hiermee kennis in Ierma van artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ons aansoek gedoen hat by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Privaatsak 1, Randburg, 2125, vir die opheffing van sekere voorwaardes in die titelakte van Erf 42, Northcliff, geleii op Lilylaan, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die bogenoemde eiendom vanaf "Residensieel 1" na gedeeltelik "Residensieel 1" insluitende kantore as 'n primiire reg en gedeeltelik "Parkering", onderhewig aan voorwaardes soos uiteengesit in 'n Skedule. Die aansoek sal beskikbaar wees vir inspeksie gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, hoek van Hendrik Verwoerdrylaan en Jan Smutslaan vanaf 3 September 1997 tot 30 September Enige sodanige persoon wat beswaar teen die aansoek wil aanteken of vertoii in verband daarmee wil rig, moet sodanige besware of vertoii skriftelik rig aan die Stadsekretaris by die bogenoemde adres soos bo vermeld, voor of op 30 September Naam en adres van eienaar: Attwell Malherbe Associates, Posbus 1133, Fontainebleau, NOTICE 2636 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Mario di Cicco, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Southern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 80, The Hill, which property is situated at 21 Drakensberg Road, The Hill. All relevant documents relating to the appliction will be open for inspection during normal office hours at the office of the said authorised local authoirty at the Information Counter, Seventh Floor, Metropolitan Centre, Loveday Street, Braamfontein, from 3 September 1997 until2 October Any person who wishes to object to the application or submit representations In respect thereof, must lodge the same in writing with the said authorised local authority at its address specified above or at the Strategic Executive: Urban Planning and Development, P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, on or before 2 October Date of first publication: Name and address of agent: M. di Cicco, P.O. Box 28741, Kensington, KENNISGEWING 2636 VAN 1997 BYLAE 3 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Mario di Cicco, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis in terme van artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ek aansoek gedoen hat by die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid vir die opheffing van sekere voorwaardes vervat in titelakte van Erf 80, The Hill, soos dit in die relevante dokument verskyn, welke eiendom geleii is te Drakensbergweg 21, The Hill. Aile dokumente relevant tot die aansoek Ill ter insae gedurende kantoorure by die bogenoemde plaaslike owerheid se lnligtingstoonbank, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Lovedaystraat, Braamfontein, vanaf 3 September 1997 tot 2 Ok!ober Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moat voor of op 2 Oktober 1997 skriftelik by of tot die plaaslike owerheid by die bogenoemde adres of by die Stategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien word. Datum van eerste publikasie: Naam en ad res van agent: M. di Cicco, Posbus , Kensington, 2101.

36 36 No. PROVINCIAL GAZEllE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2637 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Mario di Cicco, being the authorised agent of the owner, herby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Northern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of the Remaining Extent of Erf 170, Westcliff, which property is situated at 10 Woolston Road, Westcliff. All relevant documents relating to the appliction will be open for inspection during normal office hours at the office of the said authorised local authority at the Information Counter, Randburg Civic Centre, corner of Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, Randburg, from 3 September 1997 until 2 October Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof, must lodge the same In writing with the said authorised local authority at its address specified above or at the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Private Bag 1, Randburg, 2125, on or before 2 October Date of first publication: Name and address of agent: M. di Cicco, P.O. Box 28741, Kensington, NOTICE 2638 OF 1997 TOWN COUNCIL OF CENTURION ANNEXURE A GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT It is hereby notified in terms of section 5 of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996 (Act No. 3 of 1996), that the application mentioned in the Annexure has been lodged with the Town Clerk of the City Council of Centurion by T. M. Jackson, and is open for inspection during normal office hours at the office of the Chief Town Planner, corner of Basden Avenue and Rabie Street, The Hoewes, Centurion. Any objection, with the full reasons therefor, should be lodged in writing with the Town Clerk of Centurion, P.O. Box 14013, Centurion, 0140, and the applicant not later than 28 days of the publication of the first advertisement in the press. Particulars of the application: APPLICATION 1. Property description: Plot 203, Mnandi, Centurion. 2. Conditions (quote number and conditions): C (d) (iv): No building erected on the holding shall be located within a distance of 30,48 metres from the boundary of that holding abutting a road. 3. Proposed amendment of conditions: The previous owner erected a building within this Area B and I am trying to legalise it. Address of agent/applicant: P.O. Box 154, Honeydew, KENNISGEWING 2637 VAN 1997 BYLAE 3 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Mario di Cicco, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis in terme van artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ek aansoek gedoen het by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid vir die opheffing van sekere voorwaardes vervat in titelakte van die Restant van Erf 170, Westcliff, soos dit in die relevante dokument verskyn, welke eiendom galee is te Woolstonweg 10, Westcliff. Aile dokumente relevant tot die aansoek le ter insae gedurende kantoorure by die bogenoemde plaaslike owerheid se lnligtingstoonbank, Randburg Burgersentrum, hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg, vanaf 3 September 1997tot2 Oktober Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet veer of op 2 Oktober 1997 skriflelik by of tot die plaaslike owerheid by die bogenoemde adres of by die Stategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien word. Datum van eerste publikasie: Naam en adres van agent: M. di Cicco, Posbus 28741, Kensington, KENNISGEWING 2638 VAN 1997 STADSRAAD VAN CENTURION BYLAEA GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 5 van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), kennis gegee dat die aansoek by die Stadsklerk van Centurion Stadsraad ingedien is deur T. M. Jackson, enter insae le gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof Stadsbeplanner, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Die Hoewes. Enige beswaar, met volledige redes daarvoor, moat skriflelik by die Stadsklerk van Centurion, Posbus 14013, Centurion, 0140, nie later nie as 28 dae na publikasie van die eerste advertensie in die pars ingedien word. AANSOEK Besonderhede van die aansoek: 1. Eiendomsbeskrywing: Erf 203, Mnandi, Centurion. 2. Voorwaarde (kwoteer nommer en voorwaardes): C (d) (iv): No building erected on the holding shall be located within a distance of 30,48 metres from the boundary of that holding abutting a road. 3. Voorgestelde wysiging van voorwaardes: Die vorige elenaar het 'n gebou binne die gebied opgerig en ek probeer om dit te wettig. Adres van agentlapp/ikant: Posbus 154, Honeydew, NOTICE 2639 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) I, Jacobus Johannes Stephanus Alberts, being the authorised agent of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council (Greater Johannesburg) for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 2091, Bryanston, which property is situated at 322 Green Street, and the simultaneous amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property to permit subdivision into two portions. KENNISGEWING 2639 VAN KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OPOPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) '. Ek, Jacobus Johannes Stephanus Alberts, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur van Grater Johannesburg aansoek gedoen het om die verwydering van sekere voorwaardes in die titelakte van Erf 2091, Bryanston, welke eiendom gelee is te Greenstraat 322, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die erf om onderverdeling in twee gedeeltes toe te laat.

37 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 37 All relevant documents relating to the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Executive Officer, Department of Urban Planning and Development, Norwichon-Grayston House, Building 2, corner of Grayston Drive and Linden Road (entrance Peter Road), Simba Township, Sandton, from 3 September 1997 until30 September Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at its address specified above on or before 30 September Name and address of owner: Hsueh-Fang and Chih-Chi How, c/o PDE Services, P.O. Box 863, lone Hill, Tel. (011) (Reference No. Sandton Amendment Scheme E) Besonderhede van die aansoek lei ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Norwich-on-Linden Huis, Gebou 2, hoek van Graystonweg en lindenstraat (toegang vanaf Peterstraat), Simba-dorp, Sandton, vanaf 3 September 1997 tot 30 September Besware teen of vertoil ten opsigte van die aansoek meet voor of op 30 September 1997 skriftelik by die gemagtigde plaaslike bestuur by die bovermelde adres lngedien word. Naam en adres van eienaar: Hsueh-Fang en Chih-Chl How, p.a. PDE Services, Posbus 863, Lone Hill, Tel. (011) (Verwysing No. Sandton-wysigingskema E) KENNISGEWING 2640 VAN 1997 NOTICE 2640 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) Notice is hereby given In terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we, Steve Jaspan and Associates, have applied to the Northern Metropolitan local Council for the removal of certain conditions in the title deed of Erf 20, Lyme Park, situated on the corner of Peter Place and Brian Street, and the amendment of the town-planning scheme known as the Sandton Town-planning Scheme, 1980, in order to rezone the property from "Residential 1", "One dwelling per erf" to "Special" to include dwelling-units, an hotel, shops, offices, places of refreshment, places of amusement, a liquor store, businesses, showrooms and a public garage. The application will lie for Inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of 28 days from Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect of the application may submit such objections or representations in writing to the Director of Planning at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Kennis geskied hiermee dat ens, Steve Jaspan en Medewerkers, lngevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur aansoek gedoen he! vir die opheffing van sekere titelvoorwaardes in die titelakte van Erf 20, Lyme Park, galee op die hoek van Peter Place en Brianstraat, en die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, ten einde bogenoemde eiendom te hersoneer vanaf "Residensieel 1", "Een woonhuis per erf" tot "Spesiaal" om wooneenhede, 'n hotel, winkels, kantore, verversingsplekke, vermaaklikheidsplekke, 'n drankwinkel, besighede, vertoonkamers en 'n openbare garage in te sluit. Die aansoek lei ter insae gedurende normale kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Beplanning, Grondvloer, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of wil vertoil rig ten opsigte van die aansoek meet sodanige besware of vertoil skriftelik by of tot die Direkteur van Beplanning indien of rig by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf NOTICE 2641 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE OF APPLICATION IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) We, Steve Jaspan and Associates, being the authorised agents of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Northern Metropolitan local Council for the removal of certain conditions contained in title deed of Erf 315, Emmarentia Extension 1 Township, which property Is situated at 125 Barry Hertzog Avenue, Emmarentia Extension 1, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Residentlal1" including offices as a primary right, subject to certain conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the said authorised local authority at the Chief Executive Officer, Northern Metropolitan local Council, Information Counter, 312 Kent Avenue, Ferndale, Randburg (Private Bag X1, Randburg, 2125), from 3 September 1997 until1 October Any person who wishes to object to the application or submit representations In respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at Its address specified above on or before 1 October Date of first publication: Name and address of agent: Steve Jaspan and Associates, P.O. Box 32004, Braamfontein, KENNISGEWING 2641 VAN 1997 BYLAAG 3 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Steve Jaspan en Medewerkers, synde die gemagtigde agente van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ens aansoek gedoen he! by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere voorwaardes vervat in die titelakte van Erf 315, dorp Emmarentia-uitbreiding 1, welke eiendom geleil is te Barry Hertzoglaan 125, Emmarentia-uitbreiding 1, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom van "Residensieel 1" na "Residensieel 1" insluitende kantore as 'n primilre reg, onderworpe aan sekere voorwaardes. Aile relevante dokumentasie wat verband hou met die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur by die Hoof- Uitvoerende Beampte, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, lnligtingstoonbanke, Kentlaan 312, Ferndale, Randburg (Privaatsak X1, Randburg, 2125), vanaf 3 September 1997 tot 1 Oktober Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of vertoil wil rig ten opsigte daarvan meet sodanige besware of vertoil skriftelik by of tot die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur by die bovermelde adres op of voor 1 Oktober Datum van eerste publikasie: Naam en adres van agent: Steve Jaspan en Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein, 2017.

38 38 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2642 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE OF APPLICATION IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, (ACT No. 3 OF 1996).. We, Steve Jaspan and Associates, being the authorised agents of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in title deed of the Remainder of Erf 33, Athol Extension 1 Township, which property is situated at 84 Dennis Road, Atholl Extension 1, and the simultaneous amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Residential 2" with a density of six dwelling-units on the site, subject to certain conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the said authorised local authority at the Strategic Executive Officer, Urban Planning, Building 1, Ground Floor, Norwich-on-Grayston, corner of Grayston Drive and Linden Road, Sandton (P.O. Box 78001, Sandton, 2146), from 3 September 1997 until1 October Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at its address specified above on or before 1 October Date of first publication: Name and address of agent: Steve Jaspan and Associates, P.O. Box 32004, Braamfontein, KENNISGEWING 2642 VAN 1997 BYLAE 3 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Steve Jaspan en Medewerkers, synde die gemagtigde agente van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ons aansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere voorwaardes vervat in die titelakte van die Restant van Erf 33, dorp Atholl~uitbreiding 1, welke eiendom gelee is te Dennisweg 84, Atholl-uitbreiding 1, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering.van die eiendom van "Residensieel 1" na "Residensieel 2" met 'n digtheid van ses wooneenhede op die terrain, onderworpe aan sekere voorwaardes. Aile relevante dokumentasie wat verband hou met die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur by die Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning, Gebou 1, Grondvloer, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Sandton (Posbus 78001, Sandton, 2146), vanaf 3 September 1997 tot 1 Oktober Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of vertoei wil rig ten opsigte daarvan moet sodanige besware of vertoii skriftelik by of tot die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur by die bovermelde adres op of voor 1 Oktober 1997 rig. Datum van eerste publikasie: Naam en adres van agent: Steve Jaspan en Medewerkers, Posbus 32004, Braamfontein, NOTICE 2643 OF 1997 ANNEXURE 3 [Regulation 5 (c)] NOTICE OF APPLICATION IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, Steve Jaspan and Associates, being the authorised agents of the owner of Holding 296, Unitas Park, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Vereeniging/Kopanong Metropolitan Substructure for the removal of restrictive conditions 1 to 12 in Title Deed T29393/1982, in respect of the property described above, situated on the western corner of Houtkop and Senator Rood Roads, and for the rezoning of the property from "Agricultural" to "Public Garage" including convenience store and related uses as primary rights, subject to certain conditions. The purpose of the application is to permit a 250 m' convenience store, a quick serve restaurant, a carwash facility and an automatic teller machine to be developed on the site. office hours at the office of the Acting Chief Town Planner, Municipal Offices, President Square, Meyerton, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Acting Chief Town Planner, Vereeniging/Kopanong Metropolitan Substructure at the above address or at P.O. Box 9, Meyerton, 1960, within a period of 28 days from Address of agent: C/o Steve Jaspan and Associates, Sherborne Square, 5 Sherborne Road, Parktown, 2193; P.O. Box 32004, Braamfontein, KENNISGEWING 2643 VAN 1997 BYLAE 3 [Regulasie 5 (c)] KENNISGEWING VAN AANSOEK INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Steve Jaspan en Medewerkers, synde die. gemagtigde agente van die eienaar van Hoewe 296, Unitas Park, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ons by die Vereeniging/Kopanong Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het vir die opheffing van titelvoorwaardes 1 tot 12 in Titelakte T29393/1982 ophef vir die eiendom hierbo beskryf, gelee op die westelike hoek van Houtkopen Senator Roodweg, Unitas Park,. en die hersonering van "Landbou" na "Openbare Garage" insluitend kantore, 'n aanverwante vertoonkamer en wooneenhede as 'n primere reg, onderworpe aan sekere voorwaardes. Die uitwerking van die aansoek sal wees om 'n geriefswinkel van 250m', 'n kitsdiensterestaurant, 'n karwas fasiliteit en 'n automatiesetellermasjien op die eiendom te ontwikkel. Besonderhede van die aansoek Ia tar insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Hoof Stadsbeplanner, Munisipale Kantore, President Square, Meyerton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September skriftelik by of tot die Waarnemende Hoof Stadsbeplanner, Vereeniging/Kopanong Metropolitaanse Substruktuur by bovermelde adres of by Posbus 9, Meyerton, 1960, ingedien of gerig word... Adres van agent: P.a. Steve Jaspan en Medewerkers, Sherborne Square, Sherborneweg 5, Parktown,. 2193; Posbus 32004, Braamfontein, 2017.

39 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 39 NOTICE 2644 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, Steve Jaspan and Associates, being the authorised agents of the owner, hereby give notice In terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the amendment of conditions contained in the title deed of Erf 20, Hyde Park, which property is situated to the east of Sixth Road, north of Its Intersection with Morsim Road, and the simultaneous amendment of Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Business 4" with an FAR of 0,4, subject to certain conditions. The effect of the application will be to permit offices. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours of the said authorised local authority at Norwich-on-Grayston Building, comer of Grayston and Linden Roads (entrance Peter Road), Department of Urban Planning, Ground Floor, within a period of 28 days from 3 September (The postal address of the said local au1hority Is P.O. Box 78001, Sandton, 2146). Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same In writing with the said authorised local authority at its address specified above within a period of 28 days from Date of first publication: Name and address of owner: C/o Steve Jaspan & Associates, 5 Sherborne Road, Block 2, Sherborne Square, Parktown, (P.O. Box 32004, Braamfontein, 2017). KENNISGEWING 2644 VAN 1997 BYLAE 3 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No. 3 VAN 1996) Kennis geskied hiermee dat ons Steve Jaspan en Medewerkers, synde die gemagtigde agente van die eienaar van Erf 20, Hyde Park, ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur die aansoek gedoen he! vir die wyslglng van voorwaardes soos vervat in die titelakte van Erf 20, Hyde Park, sodanige elendom is gelei! tot die oeste van Sesde Weg, noord van sy kruising met Morsimweg, en die gelyktydige wysiging van die Sandton-clorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonerlng van die eiendom vanaf "Resldensieel1" tot "Besigheid 4" met 'n VRV van 0,4, onderworpe aan sekere voorwaardes. Die uitwerking van die aansoek sal wees om kantore te ontwikkel. Aile relevante dokumentasie rakende die aansoek sal beskikbaar wees vir lnspeksie gedurende normale kantoorure by die kantoor van die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur by Norwich-on Graystongebou, hoek van Graystonrylaan en Lindenstraat (ingang In Peterstraat), Departement van Stedelike Beplanning, Grondvloer, blnne 'n tydperk van 28 dae van (Die posadres van die genoemde plaaslike bestuur is Posbus 78001, Sandton, 2146). Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek of vertoi! wil rig ten opsigte van die aansoek moe! sodanlge besware of vertoi! skriftelik by of tot die genoemde gemagtigde plaaslike bestuur rig by bovermelde adres binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Datum van eerste publikasie: Naam en adres van eienaar: P.a. Steve Jaspan & Medewerkers, Sherbomeweg 5, Blok 2, Sherborne Square, Parktown, 2193 (Posbus 32004, Braamfontein, 2017). NOTICE 2645 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) Notice is hereby given In terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that Fred Kobus, the authorised agent of the owners of Erf 215, lsando, Kempton Park, applied to the Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions of title of Erf 215, lsando, Kempton Park, In order to permit the erf to be used for educational purposes. Application is simultaneously made for the special consent of the local authority in terms of clause 21 of the Kempton Park Town-planning Scheme, 1987, to permit Erf 215, lsando, Kempton Park, to be used for the purposes of a secondary school. office hours at the offices of the Town Clerk, Room B304, Third Level, Municipal Offices, comer of Pretoria Road and C. R. Swart Drive, Kempton Park, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of the notice). Objections to or representations In respect of the application must be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 13, Kempton Park, 1620, within a period of 28 days from 3 September 1997 Address of the authorised agent: Urban Planning Services CC, P.O. Box 2819, Edenvale, Tel. (011) KENNISGEWING 2645 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 215, lsando, Kempton Park, aansoek gedoen he! by die Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die opheffing van sekere tltelvoorwaardes van Erf 215, lsando, Kempton Park, ten einde dit moontlik te maak om die erf te gebruik vir 'n onderrigplek. Daar word terselfdertyd aansoek gedoen vir die spesiale toestemming van die plaaslike bestuur In terme van klousule 21 van die Kempton Park-clorpsbeplanningskema, 1987, ten einde Erf 215, lsando, Kempton Park, te gebruik vir die doeleindes van 'n sekondi!re skool. Besonderhede van die aansoek li! ter lnsae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Stadsklerk, Kamer 8304, Derde Verdieping, Munisipale Kantore, hoek van Pretoriaweg en C. R. Swartrylaan, vir die tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoi! ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 13, Kempton Park, 1620, lngedien word. Adres van die gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Posbus 2819, Edenvale, Tel. (011)

40 40 No. PROVINCIAL GAZElTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2646 OF 1997 ANNEXURE3 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) I, Marius Johannes van der Merwe, of Marius van der Merwe & Associates, being the authorized agent of the owner, hereby give the notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Eastern Metropolitan Substructure for the removal of certain restrictive conditions contained in the title deed of Erf 65, South Kensington, which property is situated at 29 York Road, South Kensington, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Business 1 (S), subject to certain conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the said authorised local authority at Building 1, Ground Floor, Norwich-on Grayston, corner of Grayston Drive and Linden Road, Sandown, from 3 September 1997 until 1 October Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof, must lodge the same in writing with both the said authorised local authority at its address specified above or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, and the authorised agent on or before 1 October Name and address of authorised agent: Marius van der Merwe & Associates, P.O. Box 39349, Booysens, KENNISGEWING 2646 VAN 1997 BYLAE 3 KENNISGEWING INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Marius Johannes van der Merwe, van Marius van der Merwe & Genote, synde die gemagtigde agent van die eienaar, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 {5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ons aansoek gedoen het aan die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur vir die opheffing van sekere beperkende voorwaardes bevat in die titelakte van Erf 65, South Kensington, wat eiendom gelee te Yorkweg 29, South Kensington, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburgdorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel 1" tot "Besigheid 1 (S)", onderhewig aan sekere voorwaardes. Aile toepaslike dokumente met betrekking tot die aansoek sal oop wees vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van die gevolgmagtigde plaaslike owerheid, Gebou 1, Grondvloer, Norwich-op-Grayston, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Sandown, vanaf 3 September 1997 tot 1 Oktober Enige persoon wat besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek wil indien, moet sulke besware of vertoe skriftelik aan beida die gevolmagtigde plaaslike owerheid indien by die bogenoemde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, en die gemagtigde agent op of voor 1 Oktober Naam en adres van gemagtigde agent: Marius van der Merwe & Genote, Posbus 39349, Booysens, NOTICE 2647 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, Vander Schyff, Baylis, Gericke & Druce, being the authorised agents of the owner, hereby give notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the Greater Germiston Local Council for the removal of certain conditions contained in the title deed of Erf 190, Harmelia Extension 1, which property is situated in Herman Street, Harmelia Extension 1, and the simultaneous amendment of the Germiston Town-planning Scheme, 1985, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Special" for business premises, subject to conditions. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the City Engineer, Third Floor, Samie Building, corner of Spilsbury and Queen Streets, Germiston, from 3 September 1997 until 1 October Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with Town Clerk, Greater Germiston Local Council at its address specified above or at P.O. Box 145, Germiston, 1400, on or before 1 October Name and address of agent: Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, P.O. Box 1914, Rivonia, (Reference No. Amendment Scheme 680.) KENNISGEWING 2647 VAN 1997 KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, synde die gemagtigde agente van die eienaar, gee hiermee in terme van artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ons by die Groter Germiston Plaaslike Raad aansoek gedoen het vir die opgheffing van sekere voorwaardes in die transportakte van Erf 190, Harmelia-uitbreiding 1, in Hermanstraat gelee, en die gelyktydige wysiging van die Germistondorpsbeplanningskema, 1985, deur die hersonering van die eiendom vanaf "Residensieel1" na "Spesiaal" vir besigheid perseel, onderworpe aan voorwaardes. Aile tersaaklike dokumente met verwysing na die aansoek 16 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die gemagtigde plaaslike bestuur by die kantoor van die Stadsingenieur, Derde Verdieping Samiegebou, hoek van Queen- en Spilsburystraat, Germiston, vanaf 3 September 1997 tot 1 Oktober Enige persoon wat beswaar wil maak teen die aansoek, of verto6 wil rig ten opsigte van die aansoek moet sodanige besware of vertoe skriftelik by of tot die Stadsklerk, Groter Germiston Plaaslike Raad indien of rig by bovermelde adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, op of voor 1 Oktober Naam en adres van agente: Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Posbus 1914, Rivonia, (Verwysing No. Wysigingskema 680.) NOTICE 2648 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) We, Van Zyl & Benade Town and Regional Planners, being the authorised agents of the owner of Erf 298, Waterkloof, hereby gives notice in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that we have applied to the City Council of Pretoria for the removal of certain conditions in the title deed of the property described above, situated at 350 Milner Street, Waterkloof, KENNISGEWING 2648 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ons, Van Zyl & Benade Stads- en Streekbeplanners, synde die gemagtigde agente van die eienaar van Erf 298, Waterkloof, gee hiermee ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, kennis dat ons by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die opheffing van sekere voorwaardes in die titelakte van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Milnerstraat

41 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 41 and the simultaneous amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property from "Special Residential" to "Group Housing" with a density of eight dwelling-units per hectare. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Division Land Use Rights, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development at the above address or P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of agent: Van Zyl & Benade Town and Regional Planners, P.O. Box 32709, Glenstantia, , Waterkloof, en die gelyktydige wys1g1ng van die Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom van "Spesiaie Woon" tot "Groepsbehuising" met 'n digtheid van agt eenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek I~ ter insae gedurende gewone kantoonure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: Van Zyi & Benade Stads- en Streekbeplanners, Posbus 32709, Glenstantia, NOTICE 2649 OF 1997 CITY COUNCIL OF PRETORIA FIRST SCHEDULE (Regulation 5) NOTICE OF DIVISION OF LAND The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986), that an application to divide the land described below has been received. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the City Secretary, Room 1406, 14th Floor, Saambou Building, 227 Andries Street, Pretoria. Any person who wishes to object to the granting of the application or to make representations in regard of the application shall submit his objections or representations in writing and in duplicate to the City Secretary at the above address or post them to P.O. Box 440, Pretoria, 0001, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: Description of land: Portion 1 02 (a portion of Portion 40) of the farm The Willows 340 JR. Number and area of proposed portions: Proposed Portion 1, in extent approximately, 2,3102 ha. Proposed Remainder, in extent approximately, 2,8290 ha. City Secretary. 10 September (Notice No. 588/1997) (K13/5/3ffhe Willows 340JR-1 02) KENNISGEWING 2649 VAN 1997 STADSRAAD VAN PRETORIA EERSTE BYLAE (Reguiasie 5) KENNISGEWING VAN VERDELING VAN GROND Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 6 (8) (a) van die Ordonnansle op die Verdeiing van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel. Nadere besonderhede van die aansoek I~ ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1406, 14de Verdieping, Saambougebou, Andriesstraat 227, Pretoria. Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil maak of vertoe in verband daarmee wil rig, moe! sy besware of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Stadsekretaris by bovermelde adres of aan Posbus 440, Pretoria, 0001, pos, te eniger tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing. Datum van eerste publikasie: Beskrywing van grond: Gedeeite 1 02 ('n gedeelte van Gedeelte 40) van die plaas The Willows 340 JR. Getal en oppervlakte van voorgestelde gedeeltes: Voorgestelde Gedeeite 1, groot ongeveer 2,3102 ha. Voorgestelde Restant, groot ongeveer 2,8290 ha. Stadsekretarls. 1 0 September (Kennisgewing No. 588/1997) (K13/5/3ffhe Willows 340JR-1 02) NOTICE 2650 OF 1997 CITY COUNCIL OF PRETORIA FIRST SCHEDULE (Regulation 5) NOTICE OF DIVISION OF LAND The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 6 (B) (a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986), that an application to divide the land described below has been received. KENNISGEWING 2650 VAN 1997 STADSRAAD VAN PRETORIA EERSTE BYLAE (Regulasie 5) KENNISGEWING VAN VERDELING VAN GROND Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel6 (8) (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel D

42 42 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Further particulars of the application are open for inspection at the offices of the City Secretary, Room 1406, 14th Floor, Saambou Building, 227 Andries Street, Pretoria. Any person who wishes to object to the granting of the application or to make representations in regard of the application shall submit his objections or representations in writing and in duplicate to the City Secretary at the above address or post them to P.O. Box 440, Pretoria, 0001, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: Description of land: The Remaining Extent of Portion 40 (a portion of Portion 24) of the farm The Willows 340 JR. Number and area of proposed portions: Proposed Portion 1, in extent approximately 4,4722 ha. Proposed Remainder, in extent approximately 5,9522 ha. City Secretary. 1 0 September (Notice No. 589/1997) (K13/5/3ffhe Willows 340JR-40/R) Nadere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1406, 14de Verdieping, Saambougebou, Andriesstraat 227, Pretoria. Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil maak of vertoei in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertoei skriftelik en in tweevoud by die Stadsekretaris by bovermelde adres of aan Posbus 440, Pretoria, 0001, pos, te eniger tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing. Datum van eerste publikasie: Beskrywing van grand: Die Restant van Gedeelte 40 ('n gedeelte van Gedeelte 24) van die plaas The Willows 340 JR. Getal en oppen/akte van voorgestelde gedeeltes: Voorgestelde Gedeelte 1, groot ongeveer 4,4722 ha. Voorgestelde Restant, groot ongeveer 5,9522 ha. Stadsekretarls. 10 September (Kennisgewing No. 589/1997) (K13/5/3ffhe Willows 340JR-40/R) NOTICE 2651 OF 1997 CITY COUNCIL OF PRETORIA FIRST SCHEDULE (Regulation 5) NOTICE OF DIVISION OF LAND The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 6 (8) (a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986), that an application to divide the land described below has been received. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the City Secretary, Room 1406, 14th Floor, Saambou Building, 227 Andries Street, Pretoria. Any person who wishes to object to the granting of the application or to make representations in regard of the application shall submit his objections or representations in writing and In duplicate to the City Secretary at the above address or post them to P.O. Box 440, Pretoria, 0001, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: Description of land: Holding 80, Willow Glen Agricultural Holdings. Number and area of proposed portions: Proposed Portion 1, in extent approximately 1,0000 ha. Proposed Remainder, in extent approximately 1,0293 ha. City Secretary. 10 September (Notice No. 590/1997) (K13/5/3/Willow Glen LBH-80) KENNISGEWING 2651 VAN 1997 STADSRAAD VAN PRETORIA EERSTE BYLAE (Regulasie 5) KENNISGEWING VAN VERDELING VAN GROND Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 6 (8) (a) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf, te verdeel. Nadere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1406, 14de Verdieping, Saambougebou, Andriesstraat 227, Pretoria. Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil maak of vertoei in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertoei skriltelik en in tweevoud by die Stadsekretaris by bovermelde adres of aan Posbus 440, Pretoria, 0001, pos, te eniger tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing. Datum van eerste publikasie: Beskrywing van grand: Hoewe 80, Willow Glen-landbouhoewes. Getal en oppervlakte van voorgestelde gedeeltes: Voorgestelde Gedeelte 1, groot ongeveer 1,0000 ha. Voorgestelde Restant, groot ongeveer 1,0293 ha. Stadsekretarls. 10 September (Kennisgewing No. 590/1997) (K13/5/3/Willow Glen LBH-80) NOTICE 2652 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Douwe Agema, being the authorised agent of the owner of the undermentioned erven, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the following properties: KENNISGEWING 2652 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA Ek, Douwe Agema, synde die gemagtigde agent van die eienaar van ondergenoemde eiendomme, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die volgende eiendomme:

43 (1) Erf 242 (previously Erven 8311 and 84/R), Riviera (situated at 78 and 86 Annie Both a Avenue), to extend its "Special" zoning with the inclusion of a guesthouse with ancillary uses, subject to a proposed amendment Annexure B (existing coverage, FSR and height will be increased to 50%, 0,6 and two storeys respectively); and. (2) Erf 121, Bellevue (situated at 266 Plantation Street), to amend its existing Annexure B3230 from 60% to 70% and to reduce the parking standard. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development Department, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, corner of Vermeulen and Paul Kruger Streets, Pretoria, or at the office of the applicant, 13 Le Sauer Street, Montana Gardens Extension 1, Pretoria, for the period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: P. 0. Box 623, Montanapark, TeVFax (012) PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 43 (1) Erf 242 (voorheen Erwe 8311 en 84/R), Riviera (geleii te Annie Bothalaan 78 en 86), se "Spesiaal" sonering verder uit te brei met die insluiting van 'n gastehuis met aanverwante gebruike, onderworpe aan 'n voorgestelde gewysigde Bylae B (bestaande dekking, VRV en hoogte word verhoog na 50%, 0,6 en!wee verdiepings onderskeidelik); en (2) Erf 121, Bellevue (geleii te Plantasiestraat 266), se bestaande Bylae B3230 te wysig van 60% dekking na 70% en die parkeernorm te verminder. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur. Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Vermeulen- en Paul Krugerstraat, Pretoria, of by die kantoor van die aanvraer, te Seuerstraat 13, Montana Gardens-uitbreiding 1, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Posbus 623, Montanapark, 0159, TeVFaks (012) NOTICE 2653 OF 1997 LETHABONG METROPOLITAN LOCAL COUNCIL EDENVALE AMENDMENT SCHEME NOTICE IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Attwell Malherbe Associates, being the authorised agents of the owner of Portion 15 of Erf 130, Edendale, located on the comer of Second Street and 13th Avenue, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Lethabong Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Edenvale Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, from "Residentia1.1" to "Business 4" subject to conditions. office hours at the office of the City Secretary, Municipal Offices, Van Riebeeck Street, Edenvale, for a period, of 28 days from be lodged with or made in writing to the City Secretary at the above address or at P.O. Box 25, Edenvale, 161 o; within' a period of 28 days from Address of agent: Attwell Malherbe Associates, P.O. Box 7208, Birchlelgh, KENNJSGEWING 2653 VAN 1997 LETHABONG METROPOLITAANSE PLAASLIKE OORGANGSRAAD EDENVALE-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Attwell Malherbe Associates, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 15 van Erf 130, Edendale, geleii op die hoek van Tweede Straat en 13de Laan, gee hiermee kennis in terme van artikel 56 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat ons aansoek gedoen het by die Lethabong Metropolitaanse Plaaslike Raad vir die wysiging van die Edenvaledorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die bogenoemde eiendom vanaf "Residensieel 1" na "Besigheid 4", onderhewig aan voorwaardes. Nadere besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoii ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, ingedien of gerig word. Naam van adres van eienaar: Attwell Malherbe Associates, Posbus 7208, Birchleigh, NOTICE 2654 OF 1997 RANDBURG AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I ',) \ I, Schalk Willem Boles, being the authorised ~genl~i the owner of Erf 488, Kensington B, hereby give notice in ierms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I applied to the Northern Metropolitan Local Council. (Greater Johannesburg) for the amendment of the town-planning scheme known as Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of the above erf, situated at 14 St Giles Street, Kensington 8, from "Special" for offices to "Special" for offices, a ni.dio and airconditioning fitment centre and auto electrical repairs, KENNJSGEWJNG 2654 VAN 1997 RANDBURG-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Schalk Willem Boles, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 488, Kensington B, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad (Groter Johannesburg) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die genoemde erf, gelel! te St Gilesstraat 14, Kensington B, vanaf "Spesiaar vir kantore na."spesiaal" vir kantore, 'n radio en lugversorgingsinstalleringsentrum en elektriese herstelwerk van motors.

44 44 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 office hours at the office of the Executive Officer, Planning and Urbanisation, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Ferndale, Randburg, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Officer at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from Address of agent: Schalk Boles Town Planner CC, P.O. Box 1833, Randburg, Tel. (011) Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Beampte, Beplanning en Verstedeliking, Grondvloer, Kentlaan 312, Ferndale, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van agent: Schalk Botes Stadsbeplanner BK, Posbus 1833, Randburg, Tel. (011) NOTICE 2655 OF 1997 SOUTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME I, Willem Buitendag, being the authorised agent of the owners of Erl 5248, Lenasia Ex1ension 5, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Southern Metropolitan Local Council (Johannesburg Administration) for the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described above, situated at 16 Impala Crescent, Lenasia Extension 5, from "Residential 1" to "Residential 3", subject to conditions in order to permit the establishment of dwelling-units. Particulars of this application will lie for inspection during normal office hours at the Council's Office, Room 760, Seventh Floor, Metropolitan Centre, Braamfontein, for a period of 28 days from be lodged in writing in duplicate to the Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from W. Buitendag, P.O. Box 28741, Kensington, Tel Fax KENNISGEWING 2655 VAN 1997 SUIDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE OWERHEID JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA Ek, Willem Buitendag, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Erf 5248, Lenasia-uitbreiding 5, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid (Johannesburg Administrasie) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee lmpalasingel 16, Lenasia-uitbreiding 5, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 3", onderworpe aan voorwaardes ten einde die daarstelling van wooneenhede toe te laat. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsraad, Kamer 760, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Braamfontein, vir 'n periode van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriltelik en in duplikaat by die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by die bovermelde adres of by Posbus30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word. W. Buitendag, Posbus 28741, Kensington, Tel Faks NOTICE 2656 OF 1997 EASTERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME I, Willem Buitendag, being the authorised agent of the owner of Erl 467, lllovo, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council (Johannesburg Administration) for the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Johannesburg Town-planning scheme, 1979, by the rezoning of the property described above, situated at 20 Chaplin Road, lllovo, from "Special", subject to conditions to "Special", subject to amended conditions, in order to permit offices and retail in addition to the existing rights. Particulars of this application will lie for inspection during normal office hours at the Council's Offices, Norwich-on-Grayston Office Park, corner of Linden Street and Grayston Drive, Simba, Sandton, for a period of 28 days from be lodged in writing in duplicate to the Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from W. Buitendag, P.O. Box , Kensington, Tel Fax KENNISGEWING 2656 VAN 1997 OOSTELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE OWERHEID JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA Ek, Willem Buitendag, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 467, 111ovo gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid (Johannesburg Administrasie) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Chaplinweg 20, lllovo, vanaf "Spesiaal" onderworpe aan voorwaardes na "Spesiaal", onderworpe aan gewysigde voorwaardes ten einde die daarstelling van kantore en kleinhandel additief tot die bestaande regte. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die Raad se Kantore, Norwich-on-Grayston Kantoorpark, hoek van Lindenstraat en Graystonrylaan, Simba, Sandton, vir 'n periode van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in duplikaat by die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by die bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. W. Buitendag, Posbus 28741, Kensington, Tel Faks

45 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 45 NOTICE 2657 OF 1997 SOUTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL 'JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME I, Willem Buitendag, being the authorised agent of the owners of Portion 1 and the Remaining Extent of Erl 978, Rosettenville Extension, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Southern Metropolitan Local Council (Johannesburg Administration) lor the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described above, situated at 58 and 60 Bouquet Street, Rosettenville Extension, from "Part Business 1" and "Part Residential 4" to "Business 1", subject to conditions in order to permit storage, residential and a limited retail outlet. Particulars of this application will lie lor inspection during normal office hours at the Council's Office, Room 760, Seventh Floor, Metropolitan Centre, Braamlontein, lor a period of 28 days from be lodged in writing in duplicate to the Strategic Executive Officer: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 30733, Braamlontein, 2017, within a period ol28 days from W. Buitendag, P.O. Box 28741, Kensing1on, Tel Fax KENNISGEWING 2657 VAN 1997 SUIDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE OWERHEID JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA Ek, Willem Buitendag, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Gedeeltes 1 en die Restant van Erl978, Rosettenvilleuitbreiding, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid (Johannesburg Administrasie) aansoek gedoen hat om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburgse Dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonerlng van die eiendomme hierbo beskryf, gelee te Bouquetstraat 58 en 60, Rosettenville unbreiding, vanal "Gedeeltelik Besigheid 1" en "Gedeeltelik Residensieel 4" na "Besigheid 1", onderworpe aan voorwaardes ten einde bergruimte, residensieel en beperkte kleinhandel toe te laat. Besonderhede van die aansoek I~ ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsraad, Kamer 760, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Braamlontein, vir 'n periods van 28 dae vanal Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne. 'n tydperk van 28 dae vanal 3 September 1997 skriltelik en in duplikaat by die Strategiese Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by die bovermelde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien of gerig word. W. Buitendag, Posbus 28741, Kensington, Tel Faks NOTICE 2658 OF 1997 NORTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL RANDBURG AMENDMENT SCHEME 132N I, Mario di Cicco, being the authorised agent of the owner of Erven 1454, 1455, 1456 and 1457, Jukskei Park Extension 9, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 ol1986),'that I have applied to the Northern Metropolitan Local Council lor the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of the properties described above, situated at Private Road, Erl 1395, Jukskei Park Extension 9, from "Residential 2", one dwelling per erl to "Residential 2", two (2) dwellings per erl to permit subdivision. Particulars of this application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Chief Executive Officer, Room A204, First Floor, Randburg Civic Centre, corner of Ja.n Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, Randburg, lor a period of 28. days from be lodged in writing in duplicate to the Chief Executive Officer at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from M. di Cicco, P.O. Box 28741, Kensington, 2101,.Tel Fax KENNISGEWING 2658 VAN 1997 NOORDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE OWERHEID RANDBURG-WYSIGINGSKEMA 132N Ek, Mario di Cicco, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 1454, 1455, 1456 en 1457, Jukskei Park uitbrelding 9, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, galee te Privaatweg, Erl 1395, Jukskei Park-uitbreiding 9, vanal "Residensieel 2", een woonhuis per erl na "Residensieel 2", twee (2) woonhuise per erl ten einde onderverdeling toe Ia laat. Besonderhede van die aansoek I~ ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof- Uitvoerende Beampte, Kamer A204, Eerste Verdieping, Randburg Burgersentrum, hoek van Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg, vir 'n periode van 28 dae vanal Besware teen of verto~ ten opsig1e van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanal 3 September 1997 skriltelik en In duplikaat by die Hoof- Uitvoerende Beampte by die bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. M. di Cicco, Posbus 28741, Kensington, Tel Faks NOTICE 2659 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT.OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1).(b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, (ORDINANCE No. 15 OF 1986). I, Ellen Coertzen, being the authorised agent of the owner of Erl 244, Erasmusklool Extension 3, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City KENNISGEWING 2659 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Ellen Coertzen, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erl 244, Erasmuskloof uitbreiding 3, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986),

46 46 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme known as the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated in Lois Avenue, between Komga and Koichab Streets from "Special Residential" with a density of "One dwelling per m'" to "Group Housing" in terms of Schedule IIIC with a density of "17 dwelling-units per hectare", subject to a proposed Annexure B. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice) until 1 October be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 3 September 1997, thus on or before 1 October Address of agent: Ellen Goertzen, P.O. Box 20036, Alkantrant, Tel. (012) Fax (012) kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, wat gelee is aanliggend aan Loislaan, tussen Komga- en Koichabstraat, van "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per m'" na "Groepsbehuising ingevolge Skedule IIIC met 'n digtheid van "17 wooneenhede per hektaar", onderworpe aan 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer Aansoek Administrasie, Grondvloer, Stadsraad van Pretoria, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) tot1 Oktober Besware teen of vertoe van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 en dus op of voor 1 Oktober 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: Ellen Coetzen, Posbus 20036, Alkantrant, Tel. (012) Faks (012) NOTICE 2660 OF 1997 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1375 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Petrus Lafras van der Walt, being the authorised agent of the owner of Holding 2, Radiokop Agricultural Holdings, Registration Division IQ, Province of Gauteng, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Western Metropolitan Local Council for the amendment of the Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described above, situated at 2 Erasmus Street, from "Agricultural" to "Agricultural" as well as for the purposes of a toddler and baby care centre and purposes incidental thereto. Particulars of the application are open for inspection during normal office hours at the enquiries counter of the. Western Metropolitan Local Council, Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madelaine Street, Forida, for a period of 28 days from Objections to or representations of the application must be lodged with or made in writing to the Executive Officer: Housing and Urbanisation at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 3 September Address of authorised agent: Conradie, Van der Walt & Associates, P.O. Box 243, Florida, KENNISGEWING 2660 VAN 1997 ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA 1375 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Petrus Lafras van der Walt, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Hoewe 2, Radiokop-landbouhoewes, Registrasieafdeling IQ, Gauteng-provinsie, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Westelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiging van die Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee te Erasmusstraat 2, van "Landbou" na "Landbou asook vir die doeleindes van 'n kleuter- en babasorgsentrum en gebruike wat verband hou daarmee. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die navraetoonbank van die Westelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelainestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte: Behuising en Verstedeliking by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Conradie, Van der Walt & Medewerkers, Posbus 243, Florida, 171 o. NOTICE 2661 OF 1997 SCHEDULE 11 (Regulation 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Transitional Local Council of Greater Germiston hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. office hours at the office of the City Engineer, Room 211, Samie Building, corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for a period of 28 days from KENNISGEWING 2661 VAN 1997 BYLAE 11 (Regulasie 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Plaaslike Oorgangsraad van Grater Germiston gee hiermee ingevolge artikel69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Kamer 211, Samiegebou, hoek van Queen- en Spilsburystraat, Germiston, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf

47 ' be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 145, Germlston, 1400, within a period of 28 days from ANNEXURE Name of township: Bedfordvlew Extension 499 Township. Full name of applicant: Jacobus Philippus Cronje, on behalf of the Trustees of the K. Revelas Family Trust. Number of etven in proposed township: "Residential 1": Four erven. Description of land on which township is to be established: Portion 1 of Holding 328, Geldenhuis Estate Smallholdings. Situation of proposed township: The property is situated in Zenview Road, south of Norman Road, in the south-eastern quadrant of Bedfordview. Reference No.: TN 499. PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 47 Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en In tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde ad res of by Posbus 145, Germiston, 1400, lngedien of gerig word. BYLAE Naam van dorp: Bedfordvlew-ultbreldlng 499-dorp. Volfe naam van aansoeker: Jacobus Philippus Cronje, namens die Trustees van die K. Revelas Familia Trust. Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residensieel1": Vier erwe. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 1 van Hoewe 328, Geldenhuis Estate-kleinhoewes. Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is gelel! in Zenviewstraat, suid van Normanweg, in die suidoostelike kwadrant van Bedfordview. Verwysing No.: TN 499. NOTICE 2662 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Mark Leonard Dawson, being the authorised agent of the owner of Er1 761, Annlin Extension 31, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at the corner of Lavender Road and Borage Avenue, from "Special" for a filling station to "Special" for a filling station including convenient shop (Quikshop), and a mechanical car wash, subject to a proposed Annexure B. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: 767A Orkney Crescent, Faerie Glen Extension 7 (P.O. Box 745), Faerie Glen, Tel. (012) KENNISGEWING 2662 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA Ek, Mark Leonard Dawson, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Er1 761, Annlin-uitbreiding 31, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiglng van die dorpsbeplannlngskema in werking bekend as Pretoriadorpsbeplanningskema, 197 4, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! te hoek van Lavenderweg en Boragelaan, van "Spesiaal" vir vulstasie tot "Spesiaal" vir 'n vulstasle, lngesluit 'n geriefswinkel en 'n meganiese karwas, onderworpe aan 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdleping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Posbus 3242, Pretoria, 0001, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent:orkneysingei 761A, Faerie Glenuitbreiding 7 (Posbus 745), Faerie Glen, Tel. (012) NOTICE 2663 OF 1997 VERWOERDBURG AMENDMENTS SCHEME 541 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME, 1992, IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN,PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Hugo Erasmus, of Demel Properties Centurion (Ply) Ltd, being the authorised agent of the owner of a part of Portion 526 of the farm Zwartkop 356 JR, which is m 2 in extent, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Centurion for the amendment of the town-planning scheme known as Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, for the rezoning of the property described above, situated on the corner of Lyttelton and Harvard Roads, Clubview, Centurion, from "Agricultural" to "Commercial" including service Industry, wholesale trade, computer centres, restaurants, motor showrooms, banks, building society and uses subservient to the main use but excluding warehouses, laboratories, distribution centres, cafeteria, undertakers and transportation services. KENNISGEWING 2663 VAN 1997 VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 541 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Hugo Erasmus, van Demel Properties Centurion (Ply) Ltd, synde die gemagtigde agent van die eienaar van 'n deel van Gedeelte 526 van die plaas Zwartkop 356 JR met 'n oppervlakte van m 2, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Centurion aansoek gedoen he! om die wyslging van die dorpsbeplannlngskema bekend as Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! op die hoek van Lyttelton- en Harvardweg te Clubview, Centurion, van "Landbou" na "Kommersieel" lngesluit diensnywerhede, groothandel, rekenaarsentra, restaurante, motorvertoonlokale, banke, bouverenigings, gebruike verbonde en ondergeskik aan die hoofgebrulk maar uitgesonderd pakhuise, laboratoriums, verspreidingsentra, kafeteria, begrafnisondernemer en vervoerdepot.

48 48 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 I hours at the office of the Chief Town Planner, Department of Townplanning, Town Council of Centurion, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Lyttelton Agricultural Holdings, for the period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, 0140, within a period of 28 days from Address of applicant: H. Erasmus, Demel Properties Centurion (Ply) Ltd, P.O. Box 10606, Centurion, Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Department Stadsbeplanning, Stadsraad van Centurion, op die hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Lyttelton-landbouhoewes, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Centurion Stadsraad, Posbus 14013, Lyttelton, 0140, indian of gerig word. Adres van applikant: H. Erasmus, Demel Properties Centurion (Pty) ltd, Posbus 10606, Centurion, NOTICE 2664 OF 1997 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 545 I, Leonie du Bruto, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Holding 62, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Centurion Town Council for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of the property described above, situated on the corner of Leonie Street and Von Willich Avenue, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1, from "Agriculture" to "Residential 2" with a density of 40 residential units per hectare. office hours at the office of the Chief Town Planner, Centurion Town Council, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 2, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, 0140, within a period of 28 days from Address of authorised agent: Leonie du Bruto, Town and Regional Planner, P.O. Box 51051, Wierdapark, 0149; 263 Kiewiet Avenue, Wierdapark Extension 1. Tel. (012) Fax (012) KENNISGEWING 2664 VAN 1997 VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 545 Ek, Leonie du Bruto, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Restant van Hoewe 62, Lyttelton-landbouhoewes-uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Centurion aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee op die hoek van Leoniestraat en Von Willichlaan, Lyttelton-landbouhoewesuitbreiding 1, vanaf "Landbou na "Residensieel 2" met 'n digtheid van 40 wooneenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Stadsraad van Centurion, op die hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Lyttelton-landbouhoewes-uitbreiding 2, Centurion, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Lyttelton, 0140, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Leonie du Bruto, Stads- en Streekbeplanner, Posbus 51051, Wierdapark, 0149; Kiewietlaan 263, Wierdapark-uitbreiding 1. Tel. (012) Faks (012) NOTICE 2665 OF 1997 VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 544 I, Leonie du Bruto, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Portion 27 of the farm Lyttelton 381 JR, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Centurion Town Council for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Verwoerdburg Townplanning Scheme, 1992, by the rezoning of the property described above, situated on the corner of Jean Avenue and Rabie Street, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 1, from "Agriculture" to "Public Garage" including a shop with a confectionery, a restaurant, a carwash, offices and an autobank office hours at the office of the Chief Town Planner, Centurion Town Council, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Lyttelton Agricultural Holdings Extension 2, for the period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, 0140, within a period of 28 days from Address of authorised agent: Leonie du Bruto, Town and Regional Planner, P.O. Box 51051, Wierdapark, 0149; 263 Kiewiet Avenue, Wierdapark Extension 1. Tel. (012) Fax {012) KENNISGEWING 2665 VAN 1997 VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 544 Ek, Leonie du Bruto, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Restant van Gedeelte 27 van die plaas Lyttelton 381 JR, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Centurion aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Jeanlaan en Rabiestraat, Lyttelton-landbouhoewes-uitbreiding 1, vanaf "Landbou" na "Openbare Garage, insluitende 'n winkel met 'n banketbakkery, 'n restaurant, 'n karwas, kantore en 'n kitsbank. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Stadsraad van Centurion, op die hoek vn Basdenlaan en Rabiestraat, Lytteltonlandbouhoewes-uitbreiding 2, Centurion, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997, skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 14013, Lyttelton, 0140, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Leonie du Bruto, Stads- en Streekbeplanner, Posbus 51051, Wierdapark, 0149; Kiewietlaan 263, Wierdapark-uitbreiding 1. Tel. (012) Faks (012)

49 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 49 NOTICE 2666 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 OF THE TOWN-PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Elsbou Wonings CC, being the authorised agents of the owner of Portions 14 and 19 of Erf 378, Hermanstad, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Pretoria City Council for the amendent of the town-planning scheme known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated in 571 Benade Street, Hermanstad, from "Special Residential" to "Restricted Industrial", subject to conditions in an Annexure B. office hours at the office of the Director: City Planning, Division Development Control, First Floor, Boland Bank Building, Vermeulen Street, Pretoria for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). Objections to or representations must be lodged with or made to the Director: City Planning, Division Development Control, P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from 3 September Address of agent: Elsbou Wonings CC, P.O. Box 30062, Wonderboom Poort, Tel. (012) Fax. (012) Cel KENNISGEWING 2666 VAN 1997 PRETORfA-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Elsbou Wonings BK, synde die gemagtigde agent van die elenaar van Gedeeltes 14 en 19 van Erf 378, Hermanstad, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema wat bekend staan as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryl, gelei! te Benadestraat 571, Hermanstad, van "Spesiale Woon" tot "Beperkte Nywerheid", onderworpe aan voorwaardes vervat in 'n Bylae B. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Aldeling Ontwikkelingsbeheer, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n periode van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van die kennisgewing). Besware teen of vertoi! van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriltelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Posbus 3242, Pretoria, 0001, lngedien of gerig word. Adres van agent: Elsbou Wonings CC, Posbus 30062, Wonderboom Poort, Tel. (012) Faks. (012) Sel NOTICE 2667 OF 1997 SANDTON AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Daniel Marius Swemmer, from EVS & Partners, being the authorised agent of the owner of Erf 24, Edenburg, hereby give notice in terms of section 56 (.1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Eastern Metropolitan local Council for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated on Wessels Road, from "Business 4" to "Special" for a hotel. office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council, Strategic Executive Officer, Urban Planning and Development, Ground Floor, Block 1, Norwich-on-Greyston Office Park, comer of Greyston Drive and linden Road, Strathavon, for a period of 28 days from - be lodged with or made in writing to the said authorised local authority at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from Address of applicant: J. D. M. Swemmer, TRP (SA), EVS & Partners, P.O. Box 3904, Randburg, 2125; 312 Kent Avenue, Ferndale, (Reference No. S5/tvb) KENNISGEWING 2667 VAN 1997 SANDTON-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Daniel Marius Swemmer, van EVS & Vannote, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 24, Edenburg, gee hiermee lngevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen het om die wysiglng van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplannlngskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryl, gelei! te Wesselsweg, van "Besigheid 4" tot "Speslaal" vir 'n hotel. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Read, Strategiese Uitvoerende Beampte, Stedelike Beplanning en Ontwikkelling, Grondvloer, Blok 1, Norwich-on Greyston Kantoorpark, hoek van Greystonlaan en lindenweg, Strathavon, vir 'n tydperk van 28 dee venal Besware teen of vertoi! ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dee venal 3 September 1997 skriftelik by of tot die gevolmagtigde plaaslike owerheid by bovermelde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien of gerig word. Adres van applikant: J. D. M. Swemmer, SS (SA), EVS & Vannote, Posbus 3904, Randburg, 2125; Kentlaan 312, Ferndale, (Verwysing No. S5/tvb)

50 so No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER NOTICE 2668 OF 1997 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 147N SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Reginald Fuller, being the owner of Erf 712, Portion 1 and the Remainder of Erf 713, Fairland, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council (Northern Metropolitan Local Council) for the amendment of the town-planning scheme known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the properties described above situated at 106 and th Avenue, Fairland, from "Business 1" to "Business 1", subject to amended conditions. office hours at the Information Counter, Ground Floor, Northern Metropolitan Local Council, 312 Kent Road, Randburg, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Officer: Urban Planning, Northern Metropolitan Local Council, at the above address or at Private Bag X1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from Address of owner: R. Fuller, P.O. Box 2501, Northcliff, Tel. (011) KENNISGEWING 2668 VAN 1997 JOHANNESBURG-WYSIGINGSKEMA 147N BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Reginald, Fuller, synde die eienaar van Erf 712, Gedeelte 1 en Restant van Erf 713, Fairland, gee hiermee ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad (Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendomme hierbo beskryf, galee te 14de Laan 106 en 1 08, Fairland, van "Besigheid 1" na "Besigheid 1", onderworpe aan veranderde voorwaardes. Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die lnligtingstoonbank, Grondvloer, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur, Kentweg 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, by bovermelde adres of by Privaatsak X1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: R. Fuller, Posbus 2501, Northcliff, Tel. (011) NOTICE 2669 OF 1997 ANNEXURE 3 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) I, Michael Kirby, being the authorised agent of the owner of the Remaining Extent of Erf 285, hereby give notice in terms of section 5 (5) of Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that I have applied to the Eastern Metropolitan Local Council for the removal of certain conditions contained in the Title Deed T9999/1997 of Remainder of Erf 285, Parktown North, which property is situated at 55 Seventh Avenue, Parktown North, and the simultaneous amendment of the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property from "Residential 1" to "Special" for dwelling-house, hairdressing salon and uses ancillary thereto. All relevant documents relating to the application will be open for inspection during normal office hours at the office of the Eastern Metropolitan Local Council at Building 1, Ground Floor; Norwich-on Grayston, comer of Grayston Drive and Linden Road, Sandton, for a period of 28 days from 3 September 1997 until1 October Any person who wishes to object to the application or submit representations in respect thereof must lodge the same in writing with the said authorised local authority at its address specified above on or before 1 October Date of first publication: Name and address of agent: Michael Kirby Town Planners CC, P.O. Box 2608, Pinegowrie, KENNISGEWING 2669 VAN 1997 AANHANGSEL3 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Ek, Michael Kirby, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Erf 285, gee hiermee kennis ingevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, dat ek ansoek gedoen het by die Oostelike Metropolitaanse Raad vir die verwydering van titelvoorwaardes in Titelakte T9999/1997 van die Restant van Er! 285, Parktown North, gelee te Sewende Laan 55, Parktown North, en die gelyktydige wysiging van die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom van "Residensieel1" na "Spesiaal" om 'n woonhuis en haarkappersalon en verwante gebruike toe te laat, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek Ia ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur, Gebou 1, Grondvloer, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonlaan en Lindenweg, Sandton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Enige persoon wat besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek wil indian, mag sulke besware of vertoe skriftelik aan die bovermelde plaaslike bestuur rig by die bostaande adres binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997, synde 1 Oktober Datum van eerste publikasie: Naam en adres van agent: Michael Kirby Stadsbeplanners CC, Posbus 2608, Pinegowrie, 2123.

51 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 51 NOTICE 2670 OF 1997 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 114N NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE RAND BURG TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDI NANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Chris Klopper, being the agent of the owner of EJVen 211,212, 213 and 218, Bromhol, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Northern Metropolitan Local Council of the Greater Johannesburg Metropolitan Council for the amendment of the town-planning scheme known as Randburg Town-planning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described above, "Special" to "Business 1". office hours at the office of the Urban Planner, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of twenty-eight (28) days from 3 September be lodged with or made in writing at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of twenty-eight (28) days from Address of owner: Chris Klepper, P.O. Box 1353, Randburg, KENNISGEWING 2670 VAN 1997 RANDBURG-WVSIGINGSKEMA 114N KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WVSIGING VAN RANDBURG-DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Chris Klapper, synde die agent van die eienaars van Erwe 211, 212, 213 en 218, Bromhol, gee hiermee ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Groter Johannesburgse Metropolitaanse Raad aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randburg-dorpsbeplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, van "Spesiaal" na "Besigheid 1". Besonderhede van die aansoek lei ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stedelike Beplanners, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van agt-en-twintig (28) dae venal Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van agt-en twintig (28) dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk, Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: Chris Klepper, Posbus 1353, Randburg, NOTICE 2671 OF 1997 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 6558 SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Braam Lategan CC, being the owner of Erl 1947, Newlands, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council (Northern Metropolitan Local Council) for the amendment of the town-planning scheme known as the Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described above, situated at 56 Main Road, Newlands, from "Residential 1" to "Special" in order to permit shops and other uses, subject to conditions. office hours at the Information Counter, Ground Floor,. Northern Metropolitan Local Council, 312 Kent Road, Randburg, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Officer: Urban Planning, Northern Metropolitan Local Council, at the above address or at Private Bag X1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from Address of owner: B. Lategan, P.O. Box 58120, Newville, Tel. (011) KENNISGEWING 2671 VAN 1997 JOHANNESBURG-WVSIGINGSKEMA 6558 BVLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WVSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Braam Lategan BK, synde die eienaar van Erf 1947, Newlands, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Groter Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad (Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur) aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! te Mainweg 56, Newlands, van "Residensieel 1" na "Spesiaal" om winkels en ander gebruike toe te laat, onderworpe aan voorwaardes. Besonderhede van die aansoek lei ter insae gedurende gewone kantoorure by die lnligtlngstoonbank, Grondvloer, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur, Kentweg 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Beampte: Stedelike Beplanning, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, by bovermelde adres of by Privaatsak X1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: B. Lategan, Posbus 58120, Newville, Tel. (011)

52 52 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2672 OF 1997 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 636 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Casparus Cornelius Peiser, being the authorised agent of the owner of Erf 445, Krugersdorp West, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Krugersdorp Transitional Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated on Fisher Street, from "Residential1" to "Business 2". office hours at the office of the Town Clerk, First Floor, Civic Centre, corner of Commissioner and Market Streets, Krugersdorp, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or P.O. Box 94, Krugersdorp, 17 40, within a period of 28 days from Address of owner: C/o Nichol Nathanson Partnership, Town and Regional Planners, P.O. Box 76462, Wendywood, KENNISGEWING 2672 VAN 1997 KRUGERSDORP-WYSIGINGSKEMA 636 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Casparus Cornelius Peiser, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 445, Krugersdorp Wes, gee hiermee kragtens die bepalings van artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Krugersdorp Plaaslike Oorgangsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Fisherstraat, Krugersdorp-Wes, van "Residensieel 1" tot "Besigheid 2". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Eerste Verdieping, Burgersentrum, hoek van Market- en Commissionerstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 17 40, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: P.a. Nichol Nathanson Partnership, Stads en Streekbeplanners, Posbus 76462, Wendywood, NOTICE 2673 OF 1997 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME 637 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE,.1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Casparus Cornelius Peiser, being the authorised agent of the owner of Erf 183, Silverfields, hereby giv ice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and ships Ordinance, 1986, that I have applied to the Krugersdor T. nsitional Local Council for the amendment of the town-plan~ erne known as Krugersdorp Town-planning Scheme, 198.~the rezoning of the property described above, situated a ladwyn Avenue, Silverfields from "Business 3" to "Busines Particulars of the pi" tion will lie for inspection during normal office hours at the effie of the Town Clerk, First Floor, Civic Centre, comer of Commissioner and Market Streets, Krugersdorp, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 94, Krugersdorp, 17 40, within a period of 28 days from Address of owner: C/o Nichol Nathanson Partnership, Town and Regional Planners, P.O. Box 76462, Wendywood, NOTICE 2674 OF 1997 SCHEDULE 11 (Regulation 21) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP: WILLOW PARK MANOR EXTENSION 21 The City Council of Pretoria hereby. gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. KENNISGEWING 2673 VAN 1997 KRUGERSDORP-WYSIGINGSKEMA 637 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Casparus. Cornelius Peiser, synd gemagtigde agent van die eienaar van Erf 183, Silverfield iermee kragtens die be palings van artikel 56 (1) (b) (i v die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat ek by die Krugersdorp Plaaslike Oorgangsraad aansoe oen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema Rend as Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, d ie hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee ladwynweg 17, Silverfields, van "Besigheid 3" tot "Bes 2". Besonderhede aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by di ntoor van die Stadsklerk, Eerste Verdieping, Burgersentrum, hoek van Market- en Commissionerstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 1740, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: P.a. Nichol Nathanson Partnership, Stads- en Streekbeplanners, Posbus 76462, Wendywood, KENNISGEWING 2674 VAN 1997 SKEDULE 11. (Regulasie 21) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: ' 'f/illow PARK MANOR-UITBREIDING 21 Die Stadsraad van Pretoria gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansle No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek deur hom ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig.

53 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 53 Particulars of the application are open to inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 1412, 14th Floor, 227 Andries Street, Pretoria, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). Objection$ to or representations in respect of the application must be lodged in writing and in duplicate with the City Secretary at the above office or posted to him at P.O. Box 440, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from City Secretary. 1 o September ANNEXURE Name of township: Willow Park Manor Extension 21. Full name of applicant: Plan Associates, on behalf of Hendrik Andries Herselman. Number of erven and proposed zoning: Two: "General Industrial". Description of land on which township is to be established: Portion 288 (a portion of Portion 1) of the farm The Willows 341 JR (formerly known as Holding 6, Willow Park Agricultural Holdings). Locality of proposed township: The proposed township Is situated south of and adjacent to the old Pretoria-Bronkhorstspruit Road (Road P154-1 ), north of and adjacent to Havelock Road, Willow Park Agricultural Holdings, and approximately 500 metres east of the Simon Vermooten Road and P154-1 intersection. Reference No.: K13/2M'illow Park Manor X21. Besonderhede van die aansoek Ill gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1412, 14de Verdieping, Saambougebou, Andriesstraat 227, Pretoria, 0002, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing) ter insae. Besware teen of vertoli ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en In tweevoud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word. Stadsekretarls. 10 September BYLAE Naam van dorp: Willow Park Manor-ultbrelding 21. Volfe naam van aansoeker: Plan Medewerkers, namens Hendrik Andries Herselman. Aantal erwe en voorgeste/de sonering: Twee: "Aigemene Nywerheid". Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Gedeelte 288 ('n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas The Willows 341 JR (voorheen bekend as Hoewe 6, Willow Parklandbouhoewes). Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is geleli suid van en aangrensend aan die ou Pretoria-Bronkhorstspruitpad (Pad P154-1 ), noord van en aangrensend aan Havelockweg, Willow Park-landbouhoewes, en ongeveer 500 meter oos van die kruising van Simon Vermootenweg en Pad P Verwysing No.: K13/2M'illow Park Manor X21. NOTICE 2675 OF 1997 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP: RANDJESPARK EXTENSION 108 The Midrand Town Council hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a), read with section 96 (3) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure attached hereto, has been received by it. office hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Old Pretoria Road, Randjespark, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing and in duplicate to the Town Clerk, Midrand at the above address or at Private Bag X20, Halfway House, 1685, within a period of 28 days from 3 September1997. ANNEXURE Name of township: Randjespark Ex1enslon 108 Township. Full name of applicant: Kemparkto (Proprietary) Limited. Number of erven in proposed township: Eight: "Special" for industrial purposes. Description of land on which township is to be established: Part of the Remainder of Portion 19 of the farm Randjesfontein 405 JR. Situation of proposed township: The s~e is situated between the Old Pretoria/Johannesburg Road (Road P1-2) and the Ben Schoeman Highway (Road N1) in the northern extremity of the industrial belt of Midrand and directly to the south of proposed Randjespark Ex1ension 78. KENNISGEWING 2675 VAN 1997 KENNISGEWING VAN MNSOEK OM STIGTING VAN DORP: RANDJESPARK-UITBREIDING 108 Die Stadsraad van Midrand gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munlsipale Kantore, Ou Pretoriaweg, Randjespark, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoei ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en In tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Halfway House, 1685, ingedien of gerig word. BVLAE Naam van dorp: Dorp Randjespark-ultbreldlng 108. Volfe naam van aansoeker: Kemparkto (Proprietary) Limited. Aantal erwe In voorgestelde dorp: "Spesiaar vir nywerheld doeleindes. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n Gedeelte van die Restant van Gedeelte 19 van die plaas Randjesfontein 405 JR. L/gging van voorgestelde dorp: Binne die verre noordelike gedeelte van die nywerheidstrook tussen die N1 Nasionale Pad en Pad P1-2 (Ou Pretoriaweg), en direk suid van voorgestelde Randjespark-uitbreiding 78.

54 54 No. PROVINCIALGAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 NOTICE 2676 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE; 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Plan practice Incorporated, being the authorised agents of the owner of The Remainder and Portion 1 of Erf 487, Arcadia, situated at 971 Schoeman Street, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (ii) of the Town-planning and Townships Ordinance,,1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that we have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the above-mentioned properties from "Special Residential" to "Special" for the purposes of offices and/or one dwelling-house, subject to certain conditions. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development Department, Division Development Control, Application Section, Boland Bank Building, Vermeulen Street (between Paul Kruger and Andries Streets), Pretoria, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or posted to him at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: Planpractice Incorporated, P.O. Box 35895, Menlo Park, 0102, corner of Brooklyn Road and First Street, Menlo Park, Tel. (012) Fax (012) KENNISGEWING 2676 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING V~N DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ons, Planpraktyk lngelyf, synde die gemagtigde agente van die eienaar van die Restant en Gedeelte 1 van Erf 487 ;Arcadia, gelee te Schoemanstraat 971, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ii) van die Ordonnansie,op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria,dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die bogenoemde eiendomme vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir die doeleindes van kantore. en/of een woonhuis,' onderworpe aan sekere voorwaardes. i Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Uitvo~rende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontvyikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte en Ontwikkelingsbeheer, Aansoekafdeling, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat (tussen Paul Krugeren Andriesstraat), Pretoria,. vir 'n tydperk v~n 28 dae vanaf, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Planpraktyk lngelyf, Posbus 35895, Menlo Park, 0102, hoek van Brooklynweg en Eerste Straat, Menlo Park, Tel. (012) Faks (012) NOTICE 2677 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) We, Planpractice Incorporated, being the authorised agents of the owners of Erven 353 and 354, Colbyn Ex1ension 1, situated in Harris Street, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (ii) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the City Council of Pretoria for the amendment.. of the town-planning scheme in operation known as the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the abovementioned properties from "Special Residential" to "Group Housing" at a density of 15 dwelling-units per hectare, subject to certain conditions. office hours at the office of the Execution Director: City Planning and Development Department, Division Development. Control, Application Section, Boland Bank Building, Vermeulen Street (between Paul Kruger and Andries Streets),Pretoria; for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or posted to him at P.O. Box 3242, Pretoria,' 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: Planpractice Incorporated, P.O. Box 35895, Menlo Park, 0102, corner of Brooklyn Road and First Street, Menlo Park, Tel. (012) Fax (012) KENNISGEWING 2677 VAN 1997 'PRETORIA-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE OP No. 15 VAN 1986) Ons, Pl<?-npraktyk lngelyf, synde die gemagtigde agente van die eienaars van Erwe 353 en 354, Colbyn uitbreiding 1, geleil te Harrisstraat, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Pretoria-dorpsbeplannlngskema, , deur die hersonering van bogenoemde eiendomme vanaf "Spesiale Woon" na "Groepsbehuising" teen 'n digtheid van 15 wooneenhede per hektaar, onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantore van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte en Ontwikkelingsbeheer, Aansoekafdeling, Boland Bankgebou, Vermeulenstraat (tussen Paul Kruger- en Andriesstraat), Pretoria,. vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September Hi97.. Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Planpraktyk lngelyf, Posbus 35895, Menlo Park~ 0102, hoek van Brooklynweg en Eerste Straat, Menlo Park, Tel. (012) Faks (012)

55 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 55 NOTICE 2678 OF 1997 WESTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1369 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Jan Lodewyk Pretorius, being the authorised agent and owner of Erf 627, Florida Park Township, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Western Metropolitan Substructure (Roodepoort Administration) for the amendment of the town-planning scheme known as the Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the property described above, situated In Tielman Roos Street, Florida Park, for residential purposes from "Residential1" to "Special", subject to certain conditions. office hours at the offices of the Executive Officer: Housing and Urbanisation, Enquiry Counter, 9 Madeline Street, Florida, for the period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within e period of 28 days from Address ofowner:j. L. Pretorius, P.O. Box 33, Florida Hills, Tel Cel KENNISGEWING 2678 VAN 1997 WESTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA 1369 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Jan Lodewyk Pretorius, synde die gemagtigde eienaar van Erf 627, Florida Park-dorpsgebled, gee hiermee ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennls dat ek by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur (Roodepoort Administrasie) aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! te Tielman Roosstraat, Florida Park, vanaf "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir residensil!le doeleindes, onderworpe aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die Uitvoerende Hoof: Behuising en Verstedeliking, Navraetoonbank, Madelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertol! van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, lngedien of gerig word. Adres van eienaar: J. L. Pretorius, Posbus 33, Florida Hills, Tel Sel NOTICE 2679 OF 1997 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 994 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Lynette Verster, being the authorised agent of the owner of Erf 178, New Redruth, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Alberton Town Council for the amendment of the town-planning scheme known as Alberton Town-planning Scheme, 1979, for the rezoning of the property described above, situated at 58 Launceston Road, New Redruth, from "Residential 1" to "Residential 1" with a density of one dwelling per 700 m'. Particulars of the application will lie for Inspection during normal office hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic Centre, Alberton, for the period of 28 days from be lodged with or made In writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days from Address of applicant: Raylynne Technical Services, P.O. Box 11004, Randhart, KENNISGEWING 2679 VAN 1997 ALBERTON-WYSIGINGSKEMA 994 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Lynette Verster, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 178, New Redruth, gee hiermee lngevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Alberton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningkema bekend as Albertondorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelel! te Launcestonweg 58, New Redruth, van "Residensieel 1" tot "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per 700 m. Besonderhede van die aansoek Ill ter lnsae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriflelik by die Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, 1450, ingedien word. Adres van applikant: Raylynne Tegniese Dienste, Posbus 11004, Randhart, NOTICE 2680 OF 1997 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 1373 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Hans Peter Roos, being the authorised agent of the owner of Erf 139, Quellerina, hereby give notice In terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Western Metropolitan Substructure of Greater KENNISGEWING 2680 VAN 1997 ROODEPOORT-WYSIGINGSKEMA 1373 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Hans Peter Roos, synde die gemagtigde agent van die elenaar van Erf 139, Quellerina, gee hlermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (I) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansle No. 15 van 1986), kennis dat ek by die Westelike

56 56 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Johannesburg for the amendment of the town-planning scheme known as Roodepoort Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of the above property, situated at 36 Majuba Avenue, Quellerina, from "Residential 1" to "Residential 2". office hours at the office of the SE: Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madeline Street, Florida, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the SE: Housing and Urbanisation at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within a period of 28 days from 3 September Peter Roes, P.O. Box 977, Bromhof, Metropolitaanse Substruktuur van Grater Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Roodepoort-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van die bogenoemde eiendom, gelee te Majubalaan 36, Quellerina, van "Residensieel 1" na "Residensieel 2". Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die SB: Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die SB: Behuising en Verstedeliking by bovermelde adres of by Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien word. Peter Roes, Posbus 977, Bromhof, NOTICE 2681 OF 1997 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Brakpan Transitional local Council hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), read with section 96 (3) of the said Ordinance, that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. office hours at the office of the Chief Town Planner, Room 150, Civic Centre, Escombe Avenue, Brakpan, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Town Planner at the above address or at the Chief Town Planner, P.O. Box 15, Brakpan, within a period of 28 days from ANNEXURE Name of township: Sonneveld Extension 7. Full name of applicant: Gabriel van den Berg. Number of erven in proposed township: "Residential 1": 36 Erven. "Business 2", including a "Public Garage": 1 Erf. Description of land on which township is to be established: Holding 68, Rand Collieries Smallholdings, Registration Division IR, Province of Gauteng. Situation of proposed township: West of and adjacent to Farquharson Road, north and adjacent to Graaf Road, east of Sonneveld Extension 5. KENNISGEWING 2681 VAN 1997 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Plaaslike Oorgangsraad van Brakpan gee.hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), gelees met artikel 96 (3) van die gemelde Ordonnansie, kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplanner, Kamer 150, Burgersentrum, Escombelaan, Brakpan, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in tweevoud by of tot die Hoofstadsbeplanner by bovermelde adres of by die Hoofstadsbeplanner, Posbus 15, Brakpan, ingedien of gerig word. BYLAE Naam van dorp: Sonneveld-ultbrelding 7. Volle naam van aansoeker: Gabriel van den Berg. Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Residensieel 1": 36 Erwe. "Besigheid 2", insluitende 'n "Openbare Garage": 1 Erf. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe 68, Rand Collieries-landbouhoewes, Registrasieafdeling IR, provinsie Gauteng. Ligging van voorgestelde dorp: Wes en aangrensend aan Farquharsonweg, noord en aangrensend aan Graafweg, ten coste van Sonneveld-uitbreiding NOTICE 2682 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, louis Albert Cloete, of the firm Urban Design Consultants CC, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Portion 1 of Erf 227, Daspoort, Registration Division JR, Gauteng, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property described above, situated at 596 Jenning Street, Daspoort, from "Special Residential" to "General Business" as per Annexure B. KENNISGEWING 2682 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOlGE ARTIKEl56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPlANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, louis Albert Cloete, van die firma Urban Design Consultants BK, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Restant van Gedeelte 1 van Erf 227, Daspoort, Registrasieafdeling JR, Gauteng, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die Pretoriadorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Jenningstraat 596, Daspoort, van "Spesiale Woon" tot "Aigemene Besigheid", onderworpe aan 'n Bylae B.

57 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 57 office hours at the office of the Executive Director: City Planning, Division Development Control, Application Section, First Floor, Boland Bank Building, corner of Van der Walt and Paul Kruger Streets, Pretoria, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Director at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: P.O. Box 36729, Menlo Park, 01 02; 179-A Smith Street, Muckleneuk, Pretoria, Tel. (012) Fax (012) Besonderhede van die aansoek l l ter insae gedurende gewone kantoonure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Aansoekadministrasie, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Vermeulen- en Paul Krugerstraal, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Posbus 36729, Menlo Park, 0102; Smithstraat 179-A, Muckleneuk, Pretoria, Tel. (012) Faks (012) NOTICE 2683 OF 1997 I, Andre Erasmus, of the firm Urban-Econ, being the authorised agent of Erf 537, Queenswood (Pretoria), hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated at 240 Webb Street, Oueenswood, from "Special Business" to "Special" for purposes of a parking site. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development Department, Land Use Rights Division, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address of at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: 1142 Pretorius Street, Hatfield, P.O. Box 13554, Hatfield. Tel. (012) KENNISGEWING 2683 OF 1997 Ek, Andre Erasmus, van die firma Urban-Econ, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 537, Queenswood (Pretoria), gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 of 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema In werking bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelell te Webbstraat 1240, Queenswood, van "Spesiaal Besigheid" tot "Spesiaal" vir doeleindes van 'n parkeerterrein. Besonderhede van die aansoek l l ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Departement Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebnuiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerlg word. Adres van gemagtigde agent: Pretoriusstraat 1142, Hatfield, Posbus 13554, Hatfield. Tel. (012) NOTICE 2684 OF 1997 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 458 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTIONS 17 AND 28, READ WITH SECTION 56 (1) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Fred Kobus, the authorised agent of the owner of Erven 562, 563, 564, 574, 620 and a portion of Eighth Avenue, Edenvale, situated on Van Riebeeck and Eighth Avenues, Edenvale, hereby give notice in terms of sections 17 and 28, read with section 56 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Edenvale/Modderfontein Metropolitan Local Council for the amendment of the town-planning scheme known as the Edenvale Town-planning Scheme, This amendent scheme provides for the rezoning of Erf 562, Edenvale, from "Public Open Space" to "Commercial", Erf 563, Edenvale, from "Public Open Space" to "Commercial", Erf 564, Edenvale, from "Public Open Space" to "Business 1", Erf 574, Edenvale, from "Residential 1" to "Commercial" and a portion of Eighth Avenue from "Public Road" to "Commercial". Application Is further made for the consolidation of the above-mentioned properties with Erf 620, Edenvale, in terms of section 92 of the Town-planning and Townships Ordinance, office hours at the offices of the Town Secretary, Municipal Offices, Room 316, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of the notice). KENNISGEWING 2684 VAN 1997 EDENVALE-WYSIGINGSKEMA 458 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGJNG VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKELS 18 EN 28, SAAMGELEES MET ARTIKEL 56 (1) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Fred Kobus, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 562, 563, 564, 574, 620 en 'n gedeelte van Agtste Laan, Edenvale, gelee te Van Riebeecklaan en Agtste Laan, Edenvale, gee hiermee ingevolge artikels 18 en 28, saamgelees met artikel 56 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Edenvale/Modderfontein Metropolitaanse Plaaslike Raad aansoek gedoen he! om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Edenvale-dorpsbeplanningskema, Hi9rdie wysigingskema maak voorsiening vir die hersonering van Erf 562, Edenvale, van "Openbare Oop Ruimte na "Kommersieel", Erf 563, Edenvale, van "Openbare Oop Ruimte na "Kommersieel", Erf 564, Edenvale, van "Openbare Oop Ruimte na "Besigheid 1", Erf 574, Edenvale, van "Residensieel 1" na "Kommersieel" en 'n gedeelte van Agtste Laan van "Openbare Pad" na "KommersieeJ. Aansoek word verder gedoen vir die konsolidasie van die bogenoemde erwe met Erf 620, Edenvale, in Ierma van artikel 92 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Besonderhede van die aansoek l l ter insae gedurende gewone kantoonure by die kantore van die Stadsekretaris, Kamer 316, Munisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, vir die tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing).

58 58 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at P.O. Box 25, Edenvale, 1610, within a period of 28 days from Address of the authorised agent: Urban Planning Services CC, P.O. Box 2819, Edenvale, Tel. (011) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 25, Edenvale, 1610, ingedien word. I Adres van die gemagtigde agent: Urban Planning Services CC, Posbus 2819, Edenvale, Tel. (011) NOTICE 2686 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME I, Michael Vincent van Blommestein, being the authorised agent of the owner of Erf 123, Lynnwood Glen, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme known as Pretoria Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated on the western side of Jason Road, between Kasteel and Jocelyn Roads, from "Special Residential", subject to a minimum erf size of m 2 for a dwelling-house to "Group Housing", subject to a density of 14 dwelling-units per hectare. office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development, Division Land Use Rights, First Floor, Boland Bank Building, corner of Vermeulen en Paul Kruger Streets, Pretoria, tor a period of 28 days from Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Dates of notice: 3 and 10 September Address of agent: Van Blommestein & Associates, 590 Sibelius Street, Lukasrand; P.O. Box 17341, Groenkloof, Tel. (012) , Fax (012) KENNISGEWING 2686 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA Ek, Michael Vincent van Blommestein, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf. 123, Lynnwood Glen, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Darpa, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aan die westelike kant van Jasonweg,. tussen Kasteel- en Jocelynweg, van "Spesiale Woon", onderworpe aan 'n minimum erfgrootte van m 2 vir 'n woonhuis tot "Groepsbehuising met 'n digtheid van 14 wooneenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Vermeulen- en Paul Krugerstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur; Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Datums van kennisgewing: 3 en 10 September Adres van agent: Van Blommestein & Genote, Sibeliusstraat 590, Lukasrand; Posbus 17341, Groenkloof, Tel. (012) , Faks (012) NOTICE 2687 OF 1997 [Regulation 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Marius Johannes van der Merwe, of Marius van der Merwe & Associates, being the authorised agent of the owners of the property described below, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Eastern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Sandton Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property.described below: Amendment scheme: Erf 28, Woodmead, which property is situated on the norht-western corner of Morris Street and Main Road, Woodmead, from "Municipal" to "Special", permitting a filling station, car wash, convenience shop and an ATM machine, subject to certain conditions. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Building 1, Ground Floor, Norwich-on-Grayston, corner of Grayston Drive and Linden Road, Sandown, for a period of 28 days from KENNISGEWING 2687 VAN 1997 [Regulasie 11 (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIENo. 15 VAN 1986) Ek, Marius Johannes van der Merwe, van Marius van der Merwe & Genote, synde die gemagtigde agent van die eienaars van die ondergenoemde eiendom, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hieronder beskryf:. Wyslgingskema: Erf 28, Woodmead, walter eiendom galee is op die noord-westelike hoek van Morrisstraat en Main~eg, Woodmead, vanaf "Munisipaal" tot spesiaal" met 'n vulstasie, karwas, geriefswinkel en 'n OTM-masjien, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek 16 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategies Uitvoerende Raad: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Gebou 1, Grondvloer, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf

59 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 59 t. be lodged with or made In writing In duplicate to the Strategic Executivii: Urban Planning and Development at the above address or at P.O. Box 584, Strathavon, 2031, within a period of 28 days from Particulars of the authorised agent: Marius van dar Merwe & Associates, P.O. Box 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Fax (011) Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moet skriltelik in duplikaat by of tot die Strategies Uitvoerende Raad: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by die bogenoemde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, lngedien word binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Besonderhede van die gemagtigde agent: Marius van der Merwe & Genote, Posbus 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Faks (011) NOTICE 2688 OF 1997 ;. [Regulation 11 (2)] NOTICE OF- APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Marius Joh'annesvan der Merwe, of Marius van der Merwe & Associates, being the authorised agent of the owners of the property described below, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Eastern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the rezoning of the property described below: Amendment Scheme: Erf 1883, Houghton Estate, which property Is situated at 95 Central Street, Houghton Estate, from "Residential-1 (S)", subject to certain conditions to "Business 4 (S)", subject to certain conditions. office hours at the office of the Strategic Executive: Urban Planning and Development, Building 1, Ground Floor, Norwich-on-Grayston, corner of Grayston Drive and Linden Road, Sandown, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing and in duplicate to the Strategic Executive: Urban Planning and Development at the. above address or at P.O. Box 584, Strathavori, 2031, within a period'of 28 days from Particulars of the authorised agent: Marius van der Merwe & Associates, P.O. Box 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Fax (011) KENNISGEWING 2688 VAN 1997 (Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Marius Johannes van der Merwe, van Marius van der Merwe & Genote, synde die gemagtigde agent van die eienaars van die ondergenoemde eiendom, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen hat om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hieronder beskryf: Wyslglngskema: Erf 1883, Houghton Estate, walter eiendom galea Is te Centralstraat 95, Houghton Estate, vanaf "Residensieel 1 (S)", onderhewig aan sekere voorwaardes tot "Beslgheid 4 (S)", onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek IIi ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Strategies Uitvoerende Raad: Stedelike Be planning en Ontwikkeling, Gebou 1, Grondvloer, Norwich-on-Grayston, hoek van Graystonrylaan en Lindenweg, Sandown, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertol! ten opsigte van die aansoek moat skriltelik in duplikaat by of tot die Strategies Uitvoerende Raad: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling by die bogenoemde adres of by Posbus 584, Strathavon, 2031, ingedien word binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Besonderhede van die gemagtigde agent: Marius van der Merwe & Genote, Posbus 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Faks (011) NOTICE 2689 OF 1997 [Regulation 11 (2)] NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLAN NING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Marius Johannes van der Merwe, of Marius van der Merwe & Associates, being the authorised agent of the owners of the property described below, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Southern Metropolitan Substructure for the amendment of the town-planning scheme known as Johannesburg Town-planning Scheme, 1979, by the. rezoning of.the property described below:... '. Amendment Scheme: Erf 395 RE, West Turffontein, which property is situated at SA Webb. Street, West Turffonteln, from "Residential 4" to "Speciar, permitting sale. of. spares, lyres, exhaust and fitment centres, with shops and offices by consent, subject to certain conditions. Particulars of the application will lie for i~spection during normal office hours at the office of the Director: City Planning, Room 760, Seventh Floor, Civic Centre, Braamfontein, for a period of 28 days from KENNISGEWING 2689 VAN 1997 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Marius Johannes van der Merwe, van Marius van der Merwe & Genote, synde die gemagtigde agent van die eienaars van die ondergenoemde eiendom, gee hiermee lngevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Suidelike Metropolitaanse Substruktuur aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg-dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hieronder beskryf: Wyslglngskema: Erf 395 RG, West Turffontein, walter eiendom geleli is te Webbstraat SA, West Turffontein, vanaf "Residensieel 4" tot "Spesiaal", met verkoping van onderdeel parte, buitebande, uitlaatpype en installeringsentrums, met winkels en kantore met vergunning, onderhewig aan sekere voorwaardes. Besonderhede van die aansoek IIi tar insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf

60 60 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 be lodged with or made in writing in duplicate to the Director: City Planning at the above address or at P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 28 days from Particulars of the authorised agent: Marius van der Merwe & Associates, P.O. Box 39349, Booysens, Tel. (011) /5/6. Fax (011) Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet skriftelik in duplikaat by of tot die Direkteur. Stadsbeplanning by die bogenoemde adres of by Posbus 30733, Braamfontein, 2017, ingedien word binne 'n tydperk van 28 dae vanaf Besonderhede van die gemagtigde agent: Marius van der Merwe & Genote, Posbus 39349, Booysens, Tel. (011) /6. Faks (011) NOTICE 2690 OF 1997 NOTICE OF APPLICATION FOR THE CONSOLIDATION AND SUBDIVISION OF PORTIONS 18 TO 25 OF ERF 10644, DOBSONVILLE EXTENSION 3, AND THE CONSOLIDATION AND SUBDIVISION OF PORTIONS 51 AND 52 OF ERF 10644, DOBSONVILLE EXTENSION 3 We, Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Town and Regional Planners, the authorised agents of the owner of the applicable erven hereby give notice that we have applied in terms of regulation 19 (5) of the Township Establishment and Land Use Regulations, 1986, and the Conditions of Establishment to the Head: Department of Urban Planning, Western MSS, for the following: The consolidation and subdivision of Portions 18 to 25 of Erf 10644, Dobsonville Extension 3, to provide for single residential units. The consolidation and subdivision of Portions 51 and 52 of Erf 10644, Dobsonville Extension 3, to provide for single residential units. Particulars of the application will be available for inspection during normal office hours at the offices of Van dar Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Tuscany Office Park, 6 Coombe Place, Rivonia. Any persons who have objections or comments against granting of this application must lodge such objection in writing with both the Head: Department of Urban Planning, Private Bag X30, Roodepoort, 1725, as well as the following address not later than 30 September Applicant: Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Town & Regional Planners, P.O. Box 1914, Rivonia, Tel. (011) KENNISGEWING 2690 VAN 1997 KENNISGEWING VAN AANSOEK VIR DIE KONSOLIDASIE EN ONDERVERDELING VAN GEDEELTE 18 TOT 25 VAN ERF 10644, DOBSONVILLE-UITBREIDING 3, EN DIE KONSOLIDASIE EN ONDERVERDELING VAN GEDEELTE 51 EN 52 VAN ERF 10644, DOBSONVILLE-UITBREIDING 3 Ons, Van dar Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Stads- en Streekbeplanners, die gemagtigde agente van die eienaar van die toepaslike erwe gee hiermee kennis dat ens ingevolge regulasie 19 (5) van die Dorpstigting en Grondgebruikregulsies, 1986, en die Stigtingsvoorwaardes by die Hoof: Stedelike Beplanning, Westelike MSS, aansoek gedoen het vir die volgende: Konsolidasie en onderverdeling van Gedeeltes 18 tot 25 van Erl 10644, Dobsonville-uitbreiding 3, om voorsiening te maak vir enkel residensiele eenhede. Konsolidasie en onderverdeling van Gedeeltes 51 en 52 van Erf , Dobsonville-uitbreiding 3, om voorsiening te maak vir enkel residensiele eenhede. Besonderhede van die aansoek Iii gedurende normale kantoorure ter insae by die kantoor van Van dar Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Tuscany Kantoorpark, Coombeplek 6, Rivonia. Enige persoon wat beswaar of kommentaar het teen die goedkeuring van hierdie aansoek moet die beswaar skriltelik indian by beida die Hoof: Stedelike Beplanning, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725; asook die onderstaande adres nie later nie as 30 September App/ikant: Van der Schyff, Baylis, Gericke & Druce, Stadsen Streekbeplanners, Posbus 1914, Rivonia, Tel. (011) NOTICE 2691 OF 1997 CORRECTION NOTICE AKASIA AMENDMENT SCHEME 134 Notice is hereby given that the Afrikaans advertisement which appeared on 23 JULY 1997 under the above-mentioned Reference is hereby rectified as follows: A line was left out in the first paragraph and read as follows:..., from 'Special' for medical suites and related uses, as well as for a place.... Replace it with the following:..., from 'Special' for medical suites and related uses to 'Special' for medical suites and related uses, as well as for a place...". KENNISGEWING 2691 VAN 1997 KORREKSIEKENNISGEWING AKASIA-WYSIGINGSKEMA 134 Kennisgewing word hiermee gegee dat die Afrikaanse advertensie wat op 23 Julie 1997 verskyn het onder bogenoemde verwysing word hiermee reggestel deur die volgende wysigings: 'n Reel is uitgelaat in die eerste paragraaf as volg:.. '., van 'Spesiaal' vir mediese spreekkamers en aanverwante gebruike, sowel as die plek... ". Vervang dit met die volgende:..., van 'Spesiaal' vir mediese spreekkamers en aanverwante gebruike na 'Spesiaal' vir mediese spreekkamers en aanverwante gebruike, sowel as die plek....

61 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 61 NOTICE 2692 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME SCHEDULES [Regulation 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF. TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Immanuel Karel Zerwick, of Hans Zerwick Town and Regional Planner CC, being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Eif 701, Moreletapark Extension 1, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Pretoria for the amendment of the town-planning scheme known as the Pretoria Town:planning Scheme, 1974, by the rezoning of the property described above, situated in Biddy Street, east of Wiedrigh Street in Moreletapark Extension 1, from "Special Residential" to "Group Housing" with a density of 20 units per hectare, subject to the conditions as set out in a proposed Annexure B. office hours at the office of the Director: City Planning, Division Development Control, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made In writing to the Director: City Planning at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of agent: Hans Zerwick, TAP (SA), P.O. Box 657, Wapadrand, Tel. (012) / Fax (012) KENNISGEWING 2692 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)] KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Immanuel Karel Zerwick, van Hans Zerwick Stadsen Streekbeplanner.BK, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 701, Moreletapark-uitbreiding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, galee in Biddystraat, oos van Wiedrichstraat in Moreletapark-uitbreiding 1, vanaf "Spesiale Woon" na "Groepsbehuising" met 'n digtheid van 20 eenhede per hektaar, onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit in 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek 113 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van agent: Hans Zerwick, SS (SA), Posbus 657, Wapadrand, Tel. (012) / Faks (012) NOTICE 2693 OF 1997 PRETORIA AMENDMENT SCHEME SCHEDULE 8 [Regulation 11 (2)) NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Johannes Immanuel Karel Zerwick, from Hans Zerwick Town and Regional Planner CC, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Erf 36, Hillcrest, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to thecity Council.o!Pretoria for the amendment of the town-planning scheme known as the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, by the rezoning of the property described above, situated in Lunnon Road, east of Duncan Street and west of Dyer Street in Hillcrest, fro111 "Special Residential" to "Special" for dwelling-units and relaied.thereto shops (retail sales and retail industry), places of refreshment,. consulting rooms, restricted industry (dry cleaner and launderette), business building, place of entertainment and offices (offices related to. and secondary to the primary land uses only), subject to the conditions as set out in a proposed Annexure B. office hours at the office of the Director: City Planning, Division Development Control, First Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, Pretoria; for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing to the Director: City ~Ianning at the above address or at P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from KENNISGEWING 2693 VAN 1997 PRETORIA-WYSIGINGSKEMA BYLAE 8 [Regulasie 11 (2)) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPS BEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE No. 15 VAN 1986) Ek, Johannes Immanuel Karel Zerwick, van Hans Zerwick Stadsen Streekbeplanner BK, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Erf 36, Hillcrest, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning skema bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelell in Lunnonweg, oos van Duncanstraat en wes van Dyerstraat in Hillcrest, vanaf "Spesiale Woon" na "Spesiaal" vir wooneenhede en aanverwant daaitoe, winkels (kleinhandelsverkope en kleinhandels nywerheid), verversingsplekke, spreekkamers, beperkte nywerheid (droogskoonmaker en kitswassery), besigheidsgebou, vermaaklikheidsplek. en kantore (slegs kantore aanverwant en sekonder tot die primere grondgebruike), onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit in 'n voorgestelde Bylae B. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stedelike Beplanning, Afdeling Ontwikkelingsbeheer, Eerste Verdieping, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing)... Besware teen of vertoll ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Direkteur: Stedelike Beplanning by bovermelde adres of by Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word.

62 62 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Address of agent: Hans Zerwick, TRP (SA), P.O. Box 657, Wapadrand, Tel. (012) / Fax (012) Adres van agent: Hans Zerwick, SS (SA), Postius 657, Wapadrand, Tel. (012) / Faks (012) : NOTICE 2694 OF 1997 PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974 Notice is hereby given to. all whom it may concern that in terms of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, I, Mark Leonard Dawson, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwelling-house on Erf 1448, Faerie Glen Extension 6, also known as 269 Cliffendale Drive,' located in a "Special Residential" zone. Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets (P.O. Box 3242), Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above-mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette. Closing date for any objections: 1 October Applicant's street and postal address: P.O. Box 745, Faerie Glen, 0043, 767A Orkney Crescent, Faerie Glen Extension 7. Tel KENNISGEWING 2694 VAN 1997 PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 lngevolge klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, word hiermee aan aile belanghebbendes kennis gegee dat ek, Mark Leonard Dawson, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Erf 1448, Faerie Glen-uitbreiding 6, Ook bekend as Cliffendalerylaan 269, gelee in 'n "Spesiale Woon -sane. Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl. 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Grondvloer, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat (Posbus 3242), Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. ' Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Sluitingsdatum vir enige besware: 1 Oktober 19~7. Aanvraer se straat- en posadres: Posbus 7 45, ~aerie Glen, 0043, Orkneysingei767A, Faerie Glen-uitbreiding 7. Tel{ NOTICE 2695 OF 1997 PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974 Notice is hereby given to all whom it may cancer~ that in terms of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, we, Pieter Hugo Feldtmann and Aletta Elizabeth Feldtmann, intend applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwellinghouse on Section 112 of the farm Doornpoort 295 JR, also known as 112 Falcon Street, located in an "Agriculture zone. Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, comer of Paul Kruger and Vermeulen Streets (P.O. Box 3242), Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above-mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette. Closing date for any objections: 1 October Applicant's street and postal address: 265 Steenbras Avenue, Sinoville; P.O. Box 15915, Sinoville, Tel , KENNISGEWING 2695 VAN 1997 PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 lngevolge klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, word hiermee aan aile belanghebbendes kennis gegee dat ons, Pieter Hugo Feldtmann en Aletta Elizabeth Feldtmann, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Gedeelte 112 van die plaas Doornpoort 295 JR, ook bekend as Falconstraat 112, Montana-landgoed, gelee in 'n "Landbou"-sone. Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl. 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Grondvloer, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat (Posbus 3242), Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periode van 28 dae. na publikasie van die kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Sluitingsdatum vir enige besware: 1 Oktober Aanvraer se straat- en posadres: Steenbraslaan 265, Sinoville; P~sbus 15915, Sinoville, Tel , NOTICE 2696 OF PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME, 1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that In terms of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, I, Elizabeth Venter, intend applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwelling-house on Portion 29 of Erf 2146, Villieria, also known as th Avenue, Villieria, located in a "Special Residential" zone. Any objection, with the grounds iherefor, shall be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Room 6002, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, P.O. Boll 3242, Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of. the advertisement In the Provincial Gazette, viz KENNISGEWING 2696 VAN 1997 PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1974 lngevolge klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, word hiermee aan aile belanghebbendes kennis gegee dat ek, Elizabeth Venter, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Gedeelte 29 van Erf 2146, Villieria, ook bekend as 18de Laan 292, Villieria, gelee in 'n "Spesiale Woon"-sone. Enige beswaar, met die redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl. 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Kamer 6002, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word.

63 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 63 Full particulars and plans (if any) may be Inspected during normal office hours at the above-mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement In the Provincial Gazette. Closing date for any objections: 1 October Applicant's street and postal address: E. Venter, 1355 Dunwoodie Avenue, Waverley, Tel. (012) Volledige besonderhede en planne (as daar Is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periods van 28 dae na publikasle van die kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Sluitingsdatum virenige besware: 1 Oktober Aanvraer se straat- en posadres: E. Venter, Dunwoodielaan 1355, Waverley, Tel. (012) NOTICE 2697 OF 1997 PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME,1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, I, Brian Richard Victor, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwelling-house on Erf 468, Monumentpark, known as 117 Skilpad Avenue, Monumentparlk, located in a "Special Residential" zone. Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, comer of Paul Kruger and Vermeulen Streets, P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above-mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette. Closing date for any objections: 1 October Applicant's street and postal address: 117 Skilpad Road, Monumentpark; P.O. Box 25315, Monumentpark, Tel KENNISGEWING 2697 VAN 1997 PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA,1974 lngevolge klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, word hiermee aan aile belanghebbendes kennis gegee dat ek, Brian Richard Victor, voornemens is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Erf 468, Monumentparlk, ook bekend as Skilpadweg 117, Monumentparlk, gelea in 'n "Spesiale Woon"-sone. Enlge beswaar, met die redes daarvoor, meet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, naamlik 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Grondvloer, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Posbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periods van 28 dae na publikasle van die kennisgewing in die Provinsiale Koerant. Sluitingsdatum vir enige besware: 1 Oktober Aanvraer se straat- en posadres: Skilpadweg 117, Monumentpark; Posbus 25315, Monumentpark, Tel NOTICE 2698 OF 1997 PRETORIA TOWN-PLANNING SCHEME,1974 Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of clause 18 ofthe Pretoria Town-planning Scheme, 1974,1, Johannes Wilson, intends applying to the City Council of Pretoria for consent to erect a second dwelling-house on Erf 2197, Faerie Glen Extension 9, also known as 946 Thermesco Street, located in a "Special Residential" zone. Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or made in writing to the Executive Director: City Planning and Development, Land Use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, corner of Paul Kruger and Vermeulen Streets, P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within 28 days of the publication of the advertisement in the Provincial Gazette, viz Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours at the above-mentioned office for a period of 28 days after the publication of the advertisement in the Provincial Gazette. Closing date for any objections: 1 October Applicant: Johannes Wilson, 377 Brooks Street, Menlo Parlk, Tel. (012) KENNISGEWING 2698 VAN 1997 PRETORIA-DORPSBEPLANNINGSKEMA,1974 lngevolge klousule 18 van die Pretorla-dorpsbeplanningskema, 197 4, word hiermee aan aile belanghebbendes kennis gegee dat ek Johannes Wilson, voornemens Is om by die Stadsraad van Pretoria aansoek te doen om toestemming om 'n tweede woonhuis op te rig op Erf 2197, Faerie Glen-uitbrelding 9, ook bekend as Thermescostraat 946, gelea In 'n "Spesiale Woon"-sone. Enige beswaar, met die redes daarvoor, meet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Provinsiale Koerant, nl. 3 September 1997, skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur: Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Grondvloer, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Posbus 3242, Pretoria, 0001, lngedien of gerig word. Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure by bogenoemde kantoor besigtig word vir 'n periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Provinslale Koerant. Sluitingsdatum vir enige besware: 1 Oktober Aanvraer: Johannes Wilson, Brooksstraat 377, Menlo Parlk, Tel. (012) NOTICE 2700 OF 1997 NOTICE IN TERMS OF SECTION 5 (5) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No. 3 OF 1996) Notice is hereby given that I, Nicolaas Johannes Smith, of Plandev, Town & Regional Planners, in terms of section 5 (5) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, have applied to the Pretoria City Council for the removal of certain conditions in the title deed of Erf 443, Waterkloof Ridge, and the amendment of the town-planning scheme known as Pretoria Town-planning Scheme, 1974,1n order to rezone the property from "Special Residential" (one dwelling per m') to "Group Housing" with a density of "14 dwelling-units per hectare". KENNISGEWING 2700 VAN 1997 KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 5 (5) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Kennls geskied hiermee dat ek, Nicolaas Johannes Smith, van Plandev, Stads- en Streeksbeplanners, lngevolge artikel 5 (5) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperlkings, 1996, by die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het vir die opheffing van sekere titelvoorwaardes In die titelakte van Erf 443, Waterlkloof Ridge, en die wyslglng van die dorpsbeplannlngskema bekend as Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, om sodoende die eiendom te hersoneer van "Speslaal Woon" (een woonhuis per m') na "Groepsbehulslng met digtheld van "14 eenhede per hektaar", onderhewlg aan sekere voorwaardes.

64 64 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Particulars of the application will be available for inspection during normal office hours at the office of the Executive Director: City Planning and Development Department, Land use Rights Division, Ground Floor, Boland Bank Building, comer of Paul Kruge: and Vermeulen Streets, Pretoria, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Executive Director at the above address or posted to P.O. Box 3242, Pretoria, 0001, within a period of 28 days from Address of authorised agent: Plandev, Town and Regional Planners, P.O. Box 7710, Hennopsmeer, 0046; Plandev House, corner of South Street and Lenehan Avenue North, Centurion. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Direkteur: Department Stedelike Beplanning en Ontwikkeling, Afdeling Grondgebruiksregte, Grondvloer, Boland Bankgebou, hoek van Paul Kruger- en Vermeulenstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Direkteur by bovermelde adres of by F;'osbus 3242, Pretoria, 0001, ingedien of gerig word. Adres van die gemagtigde agent: Plandev, Stads- en Streeksbeplanners, Posbus 7710, Hennopsmeer, 0046; Plandevhuis, hoek van Suidstraat en Lenchenlaan-noord, Centurion. NOTICE 2n1 OF 1997 ROAD TRAFFIC ACT, 1989 (ACT No. 29 OF 1989) NOTICE OF REGISTRATION OF TESTING STATION (SECTION 59) AND AUTHORITY TO APPOINT EXAMINERS OF VEHICLES [SECTION 3 (1) (e)] I, Ester Verster, actjng Director (Administration), authorised under section 152 of the Road Traffic Act, 1989 (Act No. 29 of 1989)- (1) hereby give notice in terms of section 59 of the Road Traffic Act, 1989, of the registration of Gateway Test Station, with Infrastructure Number , as an B Grade testing station; and (2) hereby determined under section 3 (1) (e) of the Road Traffic Act, 1989, Gateway Test Station with Infrastructure Number to be an authority which may appoint a person as an examiner of vehicles, on condition that- ( a) such a person has obtained a diploma in the examina tion for examiners of vehicles at a centre approved by the Minister of Transport; and (b) appointment takes place subject to the condition that vehicles may only be examined at the testing station of Gateway Test Station. KENNISGEWING 2771 VAN 1997 PADVERKEERSWET, 1989 (WET No. 29 VAN 1989) KENNISGEWING VAN REGISTRASIE VAN TOETSSTASIE (ARTIKEL 59) EN MAGTIGING OM ONDERSOEKERS VAN VOERTUIE AAN TE STEL [ARTIKEL 3 (1) (e)) Ek, Ester Verster, waarnemende Direkteur (Administrasie), gemagtig ingevolge artikel 152 van die Padverkeerswet, 1989 (Wet No. 29 van 1989)- (1) gee hiermee, ingevolge artikel 59 van die Padverkeerswet, 1989, kennis van die registrasie van Gateway Test Station met lnfrastruktuur , as 'n B-graad toetsstasie; en (2) bepaal hiermee kragtens artikel 3 (1) (e) van die Padverkeerswet, 1989, dat Gateway Test Station met lnfrastruktuumommer 'n instansie is wat 'n persoon as 'n ondersoeker van voertuie kan aanstel, op voorwaarde dat- (a) so 'n persoon 'n diploma in die eksamen vir ondersoakers van voertuie by 'n sentrum wat deur die Minister van Vervoer goedgekeur is, verwerf het; en (b) aanstelling geskied onderworpe aan die voorwaarde dat voertuie slegs by die toetsstasie van Gateway Test Station ondersoek mag word.

65 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 65 LOCAL AUTHORITY NOTICES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS LOCAL AUTHORITY NOTICE 1851 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD OVER ERVEN AND 11801i VOSLOORUS EXTENSION 14, AND ERF 257, VOSLOORUS EXTENSION 2 TOWNSHIP Notice is hereby given in terms of the provisions of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, that the Transitional Local Council of Boksburg has petitioned the Premier: Gauteng Provincial Government to proclaim the public roads described in the Schedule. A copy of the petition and appropriate diagrams can be inspected at Room 242, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, during office hours from the date hereof until 13 October All persons interested are hereby called upon to lodge objections, if any, to the proposed proclamation of the proposed road, in writing and in duplicate, with the Premier: Gauteng Provincial Government, Department of Development Planning and Local Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and the Transitional Local Council of Boksburg, on or before 13 October E. M. RANKWANA, Chief Executive Officer. Civic Centre, P.O. Box 215, Boksburg, August (Notice No. 163/1997) (15/3/3/108) SCHEDULE A road, triangular in shape, approximately 118 m', and over the south-western corner of Erf 11801, Vosloorus Extension 14 Township, as shown on Diagram LG No. 5346/1996. A road, triangular in shape, approximately 118 m', and over the north-western corner of Erf 12402, Vosloorus Extension 14 Township, as shown on Diagram LG No. 5347/1996. A road of varying width, approximately m' in extent, over Erf 257, Vosloorus Extension 2 Township, commencing approximately 146,41 m from the south-eastern corner of the erf; thence southwards for approximately 146,41 m; thence westwards for approximately 20,05 m; thence north-eastwards for approximately 32,28 m; thence northwards for approximately 90,86 m; thence northeastwards for approximately 27,11 m up to the point of commencement, as shown on Diagram LG No. 5345/1996. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1851 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR ERWE EN 11801, VOSLOORUS-UITBREIDING 14, EN ERF 257, VOSLOORUS-UITBREIDING 2 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance, 1904, dat die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg 'n versoekskrif aan die Premier: Gauteng Provinsiale Regering gerig het om die openbare paaie omskrywe in die Bylae te proklameer. 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike diagramme I~ vanaf die datum hiervan tot en met 13 Oktober 1997 gedurende kantoorure ter insae in Kamer 242, Tweede Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg. Aile belanghebbende persona word hiermee versoek om voor of op 13 Oktober 1997 skriftelik en in tweevoud, besware, indian enige, teen die proklamering van die voorgestelde pad by die Premier: Gauteng Provinsiale Regering, Departement van Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 21 07, en die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg in te dien. E. M. RANKWANA, Hoof- Uitvoerende Beampte. Burgersentrum, Posbus 215, Boksburg, Augustus (Kennisgewing No. 163/1997) (15/3/3/1 08) BYLAE 'n Pad, driehoekig in vorm, groat ongeveer 118 m', oor die suidwestelike hoek van Erf , dorp Vosloorus-uitbreiding 14, soos aangetoon op Diagram LG No. 5346/1996. 'n Pad, driehoekig in vorm, groat ongeveer 118 m', oor die noordwestelike hoek van Erf 12402, dorp Vosloorus-uitbreiding 14, soos aangetoon op Diagram LG No. 5347/1996. 'n Pad van wisselende wydte, groat ongeveer m', oar Erf 257, dorp Vosloorus-uitbreiding 2, beginnende by 'n punt ongeveer 146,41 m van die suidoostelike hoek van die erf; daarna suidwaarts vir ongeveer 146,41 m; daarna weswaarts vir ongeveer 20,05 m; daarna noordooswaarts vir ongeveer 32,28 m; daarna noordwaarts vir ongeveer 90,86 m; daama noordooswaarts vir ongeveer 27,11 m tot by die beginpunt, soos aangetoon op Diagram LG No. 5345/ LOCAL AUTHORITY NOTICE 1853 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEAR 1 JULY 1995 TO 30 JUNE 1996 Notice is hereby given In terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No. 11 of 1977), that the provisional supplementary valuation roll for the financial year 1 July 1995 to 30 June 1996 of all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the valuation board and has therefore become fixed and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordinance. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1853 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG VOORLOPIGE AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR 1 JULIE 1995 TOT 30 JUNIE 1996 Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie No. 11 van 1977), gegee dat die voorlopige aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1 Julie 1995 tot 30 Junie 1996 van aile belasbare eiendom binne die munisipaliteit deur die voorsitter van die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is en gevolglik finaal en bindend geword he! op aile betrokke persona soos in artikel 37 van daardie Ordonnansie beoog.

66 66 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 However, attention is directed to section 17 or 38 of the said Ordinance, which provides as follows: "Right of appeal against decision of valuation board 17. (1) An objector who has appeared or has been represented before a valuation board, including an objector who has lodged or presented a reply contemplated in section 15 (4), may appeal against the decision of such board in respect of which he is an objector within thirty days from the date of the publication in the Provincial Gazette of the notice referred to in section 16 (4) (a) or, where the provisions of section 16 (5) are applicable, within twenty-one days after the day on which the reasons referred to therein, were forwarded to such objector, by lodging with the secretary of such board a notice of appeal in the manner and in accordance with the procedure prescribed and such secretary shall forward forthwith a copy of such notice of appeal to the valuer and to the local authority concerned. (2) A local authority which is not an objector may appeal against any decision of a valuation board in the manner contemplated in subsection (1) and any other person who is not an objector but who is directly affected by a decision of a valuation board may, in like manner, appeal against such decision.". A notice of appeal form may be obtained from the se~retary of the valuation board. K. ELS, Secretary: Valuation Board. Room 227, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg. 27 August (Notice No. 169/1997) (6/15/2) Die aandag word egter gevestig op artikel 17 of 38 van die gemelde Ordonnansie wat soos volg bepaal: "Reg van appe/ teen bes/issing van waarderingsraad 17. (1) 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarderingsraad verskyn het of verteenwoordig was, met inbegrip van 'n beswaarrnaker wat 'n antwoord soos in artikel 15 (4) beoog, ingedien of voorgel~ het, kan teen die beslissing van sodanige raad ten opsigte waarvan hy 'n beswaarmaker is, binne dertig dae vanaf die datum van die publikasie in die Provinsiale Koerant van die kennisgewing in artikel 16 (4) (a) genoem of, waar die bepalings van artikel 16 (5) van toepassing is, binne een-en-twintig dae na die dag waarop die redes daarin genoem, aan sodanige beswaarmaker gestuur is, appel aanteken deur by die sekretaris van sodanige raad 'n kennisgewing van appel op die wyse soos voorgeskryf en in ooreenstemming met die prosedure soos voorgeskryf in te dian en sodanige sekretaris stuur onverwyld 'n afskrif van sodanige kennisgewing van appel aan die waardeerder en aan die betrokke plaaslike bestuur. (2) 'n Plaaslike bestuur wat nie 'n beswaarmaker is nie, kan teen enige beslissing van 'n waarderingsraad appel aanteken op die wyse in subartikel (1) beoog en enige ander persoon wat nie 'n beswaarmaker is nie maar wat regstreeks deur 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak word, kan op dergelike wyse, teen sodanige beslissing appel aanteken.". 'n Vorm vir kennisgewing van appel kan van die sekretaris van die waarderingsraad verkry word. K. ELS, Sekretaris: Waarderingsraad. Kamer 227, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg. 27 Augustus (Kennisgewing No. 169/1997) (6/15/2) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1861 SOUTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL NOTICE OF DRAFT SCHEME (AMENDMENT SCHEME 6615) The Southern Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a), read with section 55, of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that a draft town-planning scheme to be known as Johannesburg Amendment Scheme 6615 has been prepared by it. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposals: To rezone Erf 445, Booysens Reserve Extension 1, from "Municipal" to "Industrial". The intention is to sell the erf by public tender, after it has been rezoned. The draft scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Executive Oilier: Planning, Room 760, Seventh Floor, Metropolitan Centre, Braamfontein, Johannesburg, for a period of 28 days from 27 August Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made In writing to the Executive Officer: Planning at the above address or at P.O. Box 30733, Braamfontein, 2017, within a period of 2S days from 27 August C. NGCOBO, Chief Executive Officer: Southern Metropolitan Local Council. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1861 SUIDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA (WYSIGING SKEMA6615) Die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad gee hierby ingevoige artikel 28 (1) (a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat as Johannesburgse Wysigingskema 6615 bekend gaan staan, deur hom opgestel is. Hierdie skema is 'n Wysigingskema en bevat die volgende voorstelle: Om Erf 445, Booysens, van "Munisipaal" na "Nywerheid" te hersoneer. Die uitwerking hiervan is om die erf op openbare tender te verkoop na hersonering. Die ontwerpskema is vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 gedurende gewone kantoorure tar insae in die kantoor van die Uitvoerende Beampte: Beplanning, Kamer 760, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Braamfontein, Johannesburg. Besware teen of vertoe in verband met die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by die Uitvoerende Beampte: Beplanning by bogenoemde adres besorg of aan Posbus 30733, Braamfontein, 2017, gerig word. C. NGCOBO, Hoof Uitvoerende Beampte: Suldellke Metropolltaanse Plaasllke Raad.

67 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 67 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1862 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAN LOCAL COUNCIL PROPOSED PERMANENT CLOSING OF ERF 700, CORNER OF GLADIATOR AND YORK STREETS, RHODESFIELD TOWNSHIP NOTICE OF DRAFT SCHEME The Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 68 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, that it is the intention of the Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council to permanently close Erf 700, corner of Gladiator and York Streets, Rhodesfield Township. Notice is also given in terms of the provisions of section 28 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that a draft town-planning scheme to be known as Kempton Park Amendment Scheme 659, has been prepared by it. This scheme is an amendment scheme and contains the following proposal: To rezone Erf 700, corner of Gladiator and York Streets, Rhodesfield Township, from "Public Open Space" and "Institutional" to "Special" for hotels, offices, places of amusement, conference facilities, places of instruction, exhibition centres, guest-houses, places of refreshment, dwelling-units and any other use which is subordinate and related to the main use. A plan showing the erf the Council intends to close in respect of the draft scheme will be open for inspection during normal office hours at Room B402, Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park. Objections to and representations in respect of the closing and the rezoning of the relevant erf must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Executive at the above address or at P.O. Box 13, Kempton Park, 1620, within a period of 30 (thirty) days from 27 August W. ETSEBETH, for Chief Executive. Civic Centre, corner of C.R. Swart Drive and Pretoria Road (P.O. Box 13), Kempton Park. 27 August (Notice No. 131/1997) [Reference: DA 1/1/659 (A), DA 1/58] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1862 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN ERF 700, HOEK VAN GLADIATOR- EN YORKSTRMT, DORP RHODES FIELD Kennis geskied hierby ingevolge die bepalings van artikel 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, dat die Kempton Park!Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad van voomeme is om Erf 700, dorp Rhodesfield, permanent te sluit. Kennis geskied ook ingevolgedie bepalings van artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat 'n ontwerpbeplanningskema bekend te staan as Kempton Parkwysigingskema 659, deur hom opgestel is. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: Om Erf 700, hoek van Gladiator- en Yorkstraat, dorp Rhodesfield, van "Openbare Oopruimte" en "lnrigting" na "Spesiaal" vir hotelle, kantore, vermaaklikheidsplekke, konferensiefasiliteite, onderrigplekke, uitstalsentrums, gastehuise, verversingsplekke, wooneenhede en enige ander gebruik wat onderhewig is en verbonde is aan die hoofgebruik. 'n Plan van die erf wat die Raad van voorneme is om te sluit sal gedurende normale kantoorure in Kamer B402, Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg, Kempton Park, ter insae h3. Besware teen of verto~ ten opsigte van die siuiting en die hersonering moet binne 'n tydperk van 30 (dertig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik by of tot die Uitvoerende Hoof by bovermelde adres of by Posbus 13, 'Kempton Park, 1620, ingedien of gerig word. W. ETSEBETH, namens Uitvoerende Hoof. Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg (Posbus 13), Kempton Park. 27 Augustus (Kennisgewing No. 131/1997) [Verwysing: DA 1/1/659 (A), DA 1/58] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1906 NORTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Northern Metropolitan Local Council of Greater Johannesburg Metropolitan Council hereby gives notice in terms of section 96 (3), read with section 69 (6) (a), of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. office hours at the office of the General Information Office: Northern Metropolitan Local Council, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Executive Officer at the above address, or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from 27 August 1997; P. P. MOLOI, Chief Executive Officer. 27 August (Notice No. 198/1997) ANNEXURE Name of township: Douglasdale Extension 134. Full name of applicant: Molteno Investments (Pty) Ltd: Number of enen in proposed township: Residential 2: 35. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1906 NOORDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD KENNISGEWING VAN MNSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Groter Johannesburg Metropolitaanse Raad gee hiermee ingevolge artikel 96 (3), gelees met artikel 69 (a), van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek h3 ter insae gedurende gewone kantoorure by die Algemene Navrae Kantoor, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Grondvioer, Kentiaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus Besware teen of verto~ ten opsigte van die aansoek moe! binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997, skriftelik en in tweevoud by of tot die Hoof- Uitvoerende Beampte by bovermelde ad res of by Privaatsak 1, Rand burg, 2125, ingedien of gerig word. P. P. MOLOI, Hoof- Uitvoerende Beampte. 27 Augustus 1996., (Kennisgewing No. 198/1997) BYLAE Naam van dorp: Douglasdale-uitbreiding 134. Volle naam van aansoeker: Molteno Investments (Pty) Ltd. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieei 2: 35.

68 68 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Description of land on which township is to be established: Holding 30, Douglasdale Agricultural Holdings. Situation of proposed township: The proposed township is situated in Glenluce Drive in Douglasdale. Reference No.: 15/ Beskrywing van die grond waarop die dorp gestig staan te word: Hoewe 30, Douglasdale-landbouhoewes. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is gelee in Glenlucerylaan in Douglasdale. Verwysing No.: 15/3/461. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1909 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL (WESTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE) NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council (Western Metropolitan Substructure) hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a), read in conjunction with section 96 (3) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received. Particulars of the application are open to inspection during normal office hours at the office of the SE: Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madeline Street, Florida, for a period of 28 (twenty eight) days from 27 August be lodged with or made in writing and in duplicate to the Western Metropolitan Substructure at the above address or at Private Bag X30, Roodepoort, 1725, within an period of 28 (twenty-eight) days from 27 August ANNEXURE Name of township: Groblerpark Extension 67. Full name of applicant: Massie Moster!. Number of erven in proposed township: "Residential 3": One erf. "Business 2": One erf. Description of land on which township is to be established: Holding 215, Princess Agricultural Holdings Extension 3, Registration Division IQ, Transvaal. Situation of proposed township: The proposed township is situated on the north-eastern corner of Progress and Prosperity Roads intersection. Reference No. 17/3 Groblerpark Extension 67. G. J. O'CONNELL, Chief Executive Officer. Civic Centre, Roodepoort. 27 August (Notice No. 115/1997). PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1909 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGS RAAD (WESTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR) KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad (Westelike Metropolitaanse. Substruktuur) gee hiermee ingevolge artikel69 (6) (a), saamgelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof- Uitvoerende Beampte: Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelinestraat 9, Florida, vir 'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne.'n tydperk van 28 (agt-en-twintig) dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik en in tweevoud by bovermelde adres of by die Westelike Metropolitaanse Substruktuur, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, ingedien of gerig word. BYLAE.Naam van dorp: Groblerpark-uitbrelding 67. Volle naam van aansoeker: Massie Moster!. Aantal erwein voorgestelde dorp: "Residensieel 3": Een erf. "Besigheid 2": Een erf. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Hoewe 215, Princess-landbouhoewes-uitbreiding 3, Registrasieafdeling 10, Transvaal. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde eiendom is op die noord-oostelike hoek van die interseksie tussen Progress- en Prosperityweg gelee. Verwysing No. 17/3 Groblerpark-uitbreiding 67. G. J. O'CONNELL, Hoof" Uitvoerende Beampte. ~urgersentrum, Roodepoort. 27 Augustus (Kennisgewing No. 115/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1917 CENTURION TOWN COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP: IRENE EXTENSION 16 The Centurion Town Council hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a), read with section 96 (3) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. office hours at the office of the Town Secretary, Department of the Town Secretary, Room 6, Municipal Offices, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Centurion, for a period of 28 days from 27 August be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the above address or at P.O. Box 14013, Lyttelton, within a period of 28 days from 27 August N. D. HAMMAN, Town Clerk. Municipal Offices, corner of Basden Avenue and Rabie.Street, Centurion, 0157; P.O. Box 14013, lyttelton, August PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1917 STADSRAAD VAN CENTURION KENNISGEWING VAN AANSOEK OM DORPSTIGTING: IRENE UITBREIDING 16 Die Stadsraad van Centurion gee hiermee kennis in terme van artikel 69. (6) (a), gelees met artikel 96 (3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), dat 'n aansoek om die.dorp in die Bylae hierby genoem, te stig, deur hom ontvang is... Besonderhed~ ~~n die aaps~ek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Departement van die Stadsekretaris;- Kamer 6, Munisipale Kantore, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat,. Centurion, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf_ 27 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 27 Augustus 1997 skriftelik en in tweevoud by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien of aan Posbus 14013, lyttelton, 0140, ingedien of gerig word. _N. D. HAMMAN, Stadsklerk. Munisipale Kantore; hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Centunon, 0157; Posbus 14013, lyttelton, Augustus 1997.

69 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 69 ANNEXURE Name of township: Irene Extension 16. Full name of applicant: Messrs F. Pohl and Partners Inc. Number of erven in proposed township: Two hundred (200) erven. "Special" for offices, educational, Institution, commercial, "Business 1", "Industrial 2" (excluding any uses that can cause a nuisance), limited manufacturing, and any uses that can be categories within the same category as the following uses and that are typical of these uses (including the uses mentioned below): Pharmaceutical and medical uses, Research and Scientific Institutes, laboratories, computer and related centres, radio, television and communication equipment, measuring and check (control) systems, photographic and optical equipment, data processing services, printing services and specialised retail centres, showrooms, sales marts, garden centre, and any other as well as subservient and related uses that the local authority may approve. The above-mentioned uses exclude specifically the following: Heavy industrial uses, builders yards and transport depots. Description of land on which the property is situated: Remainder of Portion 330 of the farm Doomkloof 391 JR (a portion of Portion 330 of the farm Doomkloof 391 JR). Locality of proposed township: The site is situated west of the Kempton Park Highway (R21) and south of Nellmapius Drive. BYLAE Naam van dorp: lrene-ultbreldlng 16. Volle naam van aansoeker: Mnre. F. Pohl en Vennote lng. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Tweehonderd (200) erwe: "Speslaal" vir kantore, opvoedkundig, inrigting, kommersieel, "Besigheld 1", "Nywerheld 2" (uitgesluit enige hinderlike gebruike), beperkte vervaardiging en gebruike wat in dieselfde kategorie as die volgende gebruike geplaas kan word en tiperend van hierdie gebruike is (ingesluit die onderstaande gebruike): Farmaseutiese en mediese gebruike, Navorsing- en Wetenskaplike Institute, laboratoriums, rekenaar- en verwante sentra, radio-, televisie- en kommunikasietoerusting, meet- en kontroletoerusting, fotografiese en optiese goedere, dataverwerkingsdienste, drukwerk asook spesialiteit kleinhandelsentrums, vertoonlokale, verkoopmarkte, tuindienssentrum, en enige ander sowel as ondergeskikte en verwante gebruike wat die plaaslike bestuur mag goedkeur. Bogenoemde gebruike sluit spesifiek die volgende uit: Swaar nywerheidsgebruike, bouerswerwe en vervoerdepots. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Restant van Gedeelte 330 van die plaas Doomkloof 391 JR ('n gedeelte van Gedeelte 330 van die plaas Doornkloof 391 JR). L/gging van voorgestelde dorp: Die aansoekperseel is gelee wes van die Kempton Parksnelweg (R21) en ten suide van Nellmapiusrylaan. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1930 ALBERTON TOWN COUNCIL REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 ERF 698, RANDHART EXTENSION 1 It is hereby notified in terms of section 6 (8) of the Removal of Restrictions Act, 1996, that the Alberton Town Council has approved that conditions 11 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), 0), (k), (1), (m), (n), (q) and (r) In Title Deed T24992/1975 be removed. The above-mentioned approval shall come into operation on date of this notice. A. S. DE BEER, Town Clerk. Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Alberton. (Notice No. 148/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1930 ALBERTON STADSRAAD WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 ERF 698, RANDHART-UITBREIDING 1 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 (8) van die Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat die Stadsraad van Alberton goedgekeur he! dat voorwaardes 11 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), 0), (k), (1), (m), (n), (q) en (r) in Titelakte T24992/1975 opgehef word. Bogenoemde goedkeuring sal In werking tree op datum van hlerdie kennlsgewing. A. S. DE BEER, Stadsklerk. Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Alberton. (Kennisgewlng No. 148/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1931 TOWN COUNCIL OF ALBERTON NOTICE OF DRAFT SCHEME: AMENDMENT SCHEME 973: ERF 632, SOUTHCREST The Town Council of Alberton hereby gives notice In terms of section 28 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that a draft town-planning scheme to be known as Amendment Scheme 973 has been prepared by it. This scheme Is an amendment scheme and contains the following proposal: Rezoning of Erf 632, Southcrest, from "Public Road" to "Private Open Space. The draft scheme will lie for Inspection during weekdays from 08:00 to 13:15 and from 14:00 to 16:30 at the office of the Town Secretary, Civic Centre, Alberton, for a period of 28 days from PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1931 STADSRAAD VAN ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: WYSIGINGSKEMA 973: ERF 632, SOUTHCREST Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel 28 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansle No. 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingskema 973 deur hom opgestel Is. Hlerdie skema Is 'n wyslglngskema en bevat die volgende voor stel: Hersonerlng van Erf 632, Sol!thcrest, vanaf "Openbare Pad" tot "Privaat Ooprulmte. Ole ontwerpskema I{) ter lnsae op weeksdae vanaf 08:00 tot 13:15 en vanaf 14:00 tot 16:30 by die kantoor van die Stadsekretaris, Burgersentrum, Alberton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf

70 70 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at P.O. Box 4, Alberton, 1450, within a period of 28 days from A. S. DE BEER, Town Clerk. Civic Centre, Alwyn Taljaard Avenue, Alberton. (Notice No. 150/1997) Besware of vertoe ten opsigte van die skema moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September, 1997 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde ad res of Posbus, 4, Albe!1on, 1450, ingedien of gerig word. A. S. DE BEER, Stadsklerk. Burgersentrum, Alwyn Taljaardlaan, Alberton. (Kennisgewing No. 150/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1932 CITY COUNCIL OF GREATER BENONI PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF TWO PORTIONS OF ERF 1934 (OPEN SPACES), RYNFIELD TOWNSHIP, BENONI Notice is hereby given in terms of section 68 of the Local Government Ordinance, 1939, that the City Council of Greater Benoni proposes to permanently close two portions of Erf 1934 (open spaces), Rynfield Township, Benoni, in extent approximately 2,2439 hectares and m 2 respectively, and to alienate it by public tender for residential purposes (such tender to include development proposals) at prices to be determined by the Council once valuations have been obtained. A plan, showing the relevant portions to be permanently closed, is open for inspection during ordinary office hours in the office of the City Secretary (Room 130), Administration Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni. Any person who has any objection to the proposed closure or who may have any claim for compensation if such closure is carried out, must lodge such objection or claim in writing to reach the under signed by not later than 6 October H. P. BOTHA, Chief Executive Officer. Administration Building, Municipal Offices, Elston Avenue, Benoni, (Notice No. 178/1997) (Reference No. 7/3/2/2/249) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1932 STADSRAAD VAN GROTER BENONI ' VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN TWEE GEDEELTES VAN ERF 1934 (OOPRUIMTES), RYNFIELD DORPSGEBIED, Kennis geskied hier:mee ingevolge die bepalings van artikel 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Grater Benoni voornemens is om twee gedeeltes van Erf 1934 (oopruimtes), Rynfield dorpsgebied, Benoni, onderskeidelik ongeveer 2,2439 hektaar en m 2 groat, permanent te sluit en om dit per openbare tender te vervreem vir residensiele doeleindes (sodanige tender om ontwikkelingsvoorstelle in te sluit) teen pryse soos deur die Raad bepaal staan te word wanneer waardasies verkry is. ' 'n Plan, wat die betrokke gedeeltes wat permanent gesluit staan te word aandui, is gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Stadsekretaris (Kamer 130), Administratiewe Gebou, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni, ter insae. ledereen lo)lat enige beswaar het teen die voorgestelde sluiting of wat enige eis om vergoeding wil instal indian sodanige sluiting uitgevoer word, moet sodanige beswaar of eis skriftelik indian om die ondergetekende uiterlik op 6 Oktober 1997 te bereik. H. P. BOTHA, Hoof~ Uitvoerende Beample. Administratiewe Gebou,, Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni, 1501.' 3 September 1,99?. (Kennisgewing No. 178/1997) (Verwysing No. 7/312/2/249) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1933 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG STOPPING PLACES AND STANDS FOR PUBLIC VEHICLES Notice is hereby given in terms of the provisions of section 65bis (2) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Transitional Local Council of Boksburg, in terms of the provisions of section 65bis (1) (b) of the said Ordinance, has resolved to fix two portions of the road reserve of Barry Marais Road and a portion of the road reserve of Commissioner Street as stopping places for public vehicles. The said resolution of the Transitional Local Council of Boksburg Is lying for inspection in Room 203, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, from the date hereof to 25 September Any person who has any objection against the said resolution shall lodge the objection in writing with the Chief Executive Officer of Boksburg, P.O. Box 215, Boksburg, 1460, on or before 25 September E. M. RANKWANA, Chief Executive Officer Civic Centre, Boksburg. (Notice No. 174/1997) 15/8/4/3) PL~ASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1933, PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG STILHOUPLEKKE EN STANDPLASE VIR PUBLIEKE VOERTUIE Kennisgewing geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 65bis (2) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg, ingevolge die bepalings van artikel 65bis (1) (b) van die gemelde Ordonnansie, besluit het om twee gedeeltes van die padreserwe van Barry Maraisweg en 'n gedeelte van die padreserwe van Commissionerstraat as stilhouplekke vir publieke voertuie te bepaal. Die gemelde besluit van die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg I~,,ter, insae. in Kamer 203,, Tweede, Verdieping, Burgersentrull:l: Trictiardts;.;,eg, Boksburg, vanaf die datum hiervan tot 25 September 1997:,,, die gemelde besluit moat sy beswaar skriftelik by die Hoof-Uitvoerende Beampte van Boksburg, Posbus215, Boksb~rg,1460 i10or of op 25 September 1997 indien. Enigeen' w~t 'rl beswaai het te~n E. M. RANKWANA, Hoof-Uitvoerende Beampte Burgersentrum: Bok~burg. ' (Kennisgewing No. 17 4/1997) (15/8/4/3).

71 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 71 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1934 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG WATER: INCREASE IN WATER TARIFFS Notice is hereby given In terms of the provisions of section 1 OG (7) (c) of the Local Government Transition Act, 1993, read with section BOB of the Local Government Ordinance, 1939, that the Transitional Local Council of Boksburg intends Increasing its tariffs for the supply of water as published under Council Notice No. 43/1988 dated 3 August 1988, as amended, and that the amendment of the said tariffs shall come into operation on 1 October A copy of the Council's resolution and details of the proposed amendment is available for perusal in Room 227, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, during normal office hours for a period of fifteen (15) days from the date of publication of this notice in the Provincial Gazette, i.e. from Any person who desires to object to the proposed amendment shall lodge such objection in writing with the Chief Executive Officer: Transitional Local. Council of Boksburg within 14 days after E. M. RANKWANA, Chief Executive Officer. Civic Centre, P.O. Box 215, Boksburg. (Notice No. 167/1997) (1/213/13) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1934 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG WATER: WYSIGING VAN TARIEWE Kennisgewing geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 1 OG (7) (c) van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993, gelees met artikel BOB van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg van voomeme is om sy tariewe vir watervoorsiening soos gepubliseer in Raadskennisgewing No. 43/1966 van 3 Augustus 1966, soos gewysig, te verhoog en dat die wysiging van die tariewe op 1 Oktober 1997 in werking sal tree. 'n Afskrif van die Raad se besluit en besonderhede van die voorgestelde wysiging is gedurende normale kantoorure by Kamer 227, Tweede Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg, vir 'n tydperk van vyftien (15) dae vanaf publikasie hiervan in die Provinsia/e Koerant, naamlik vanaf 3 September 1997, ter insae beskikbaar. Enige persoon wat beswaar teen die beoogde wysiging wil aanteken moe! dit binne 14 dae na 3 September 1997 by die Hoof- Uitvoerende Beampte, Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg, indian. E. M. RANKWANA, Hoof Ultvoerende Beampte. Burgersentrum, Posbus 215, Boksburg. (Kennlsgewing No. 167/1997) (1/213/13) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1935 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD WITHIN THE MUNICIPAL AREA OF BOKSBURG Notice is hereby given in terms of the provisions of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, that the Transitional Local Council of Boksburg has petitioned the Premier: Gauteng Provincial Government to proclaim the public road described in the appended Schedule. A copy of the petition and appropriate diagram can be inspected at Room 241, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, during office hours from the date hereof until 20 October All persons interested are hereby called upon to lodge objections, if any, to the proclamation of the proposed road, In writing and in duplicate, with the Premier: Gauteng Provincial Government, Department Development Planning and Local Government, Private Bag XB6, Marshalltown, 2107, and the Transitional Local Council of Boksburg on or before 20 October E. M. RANKWANA, Chief Executive Officer. Civic Centre, P.O. Box 215, Boksburg, (Notice No. 25/1997) ( 15/3/3/54) SCHEDULE PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD OVER THE REMAINDER OF THE FARM DRIEFONTEIN 85 IR A road, of varying width, commencing at point A on the common boundary of the Remainder of the farm Driefontein 85 IR and Commissioner Street (the latter as proclaimed per Diagram SG No. A866/1967), extending In a generally easterly direction for approximately 29,00 m over the said farm portion to point B; thence further in a generally south-easterly direction for approximately 61,00 m over the said farm portion to point C; thence further In a generally easterly direction for approximately 13,00 m over the said farm portion to point D; thence further in a generally north-easterly direction for approximately 19,00 m over the said farm portion to point E; thence further In a generally south-easterly direction PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1935 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD BINNE DIE MUNISIPALE GEBIED VAN BOKSBURG Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance, 1904, dat die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg 'n versoekskrif aan die Premier: Gauteng Provinsiale Regering gerig het om die openbare pad, omskryf in meegaande Bylae, te proklameer. 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike diagram 1! vanaf die datum hiervan tot en met 20 Oktober 1997 gedurende kantoorure ter insae in Kamer 241, Tweede Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg. Aile belanghebbende persona word hiermee versoek om voor of op 20 Oktober 1997 skriftelik en in tweevoud, besware, indien enige, teen die proklamering van die voorgestelde pad by die Premier: Gauteng Provinsie, Departement Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 2107, en die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg in te dien. E. M. RANKWANA, Hoof- Ultvoerende Beampte. Burgersentrum, Posbus 215, Boksburg, (Kennisgewing No. 25/1997) ( 15/3/3/54) BYLAE VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR DIE REST ANT VAN DIE PLAAS DRIEFONTEIN 85 IR 'n Pad, met wisselende wydte, beginnende by punt A op die gemeenskaplike grens van die Restant van die plaas Driefontein 85 IR en Commissionerstraat (laasgenoemde soos geproklameer ooreenkomstig Diagram SG No AB66/1967), strekkende in 'n algemeen oostelike rigting vir ongeveer 29,00 m oor die genoemde plaasgedeelte tot by punt B; vandaar verder In 'n algemeen suid oostelike rigting vir ongeveer 61,00 m oor die genoemde plaasgedeelte tot by punt C; vandaar verder in 'n algemeen oostelike rigtlng vir ongeveer 13,00 moor die genoemde plaasgedeelte tot by punt D; vandaar In 'n algemeen noordoostelike rigting vir ongeveer 19,00 m oor die genoemde plaasgedeelte tot by punt E; vandaar

72 72 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 approximately 21,0 m along the common boundary of the said farm and Delmore Park Extension 2 Township to point F; thence in a generally south-westerly direction for approximately 21,0 m over the said farm portion to point G; thence in a generally southerly direction for approximately 16,0 m over the said farm portion to point H; thence in a generally south-easterly direction over the said farm portion for approximately 73,0 m to point J, all as more fully shown on the relevant Diagram SG No. A /1993, prepared by landsurveyor N.C. Beek in November verder in 'n algemeen suidwestelike rigting vir ongeveer 21,0 m langs die gemeenskaplike grens van die genoemde plaasgedeelte en Delmore Park-uitbreiding 2-dorpsgebied tot by punt F; vandaar in 'n algemeen suidwestelike rigting vir ongeveer 21,0 m oor genoemde plaasgedeelte tot by punt G; vandaar in 'n algemeen suidelike rigting vir ongeveer 16,0 m oor die genoemde plaasgedeelte tot by punt H; vandaar in 'n algemeen suidoostelike rigting vir ongeveer 73,0 moor genoemde plaasgedeelte tot by punt J, alles soos meer volledig getoon op die relevante Diagram LG No. A10773/1993, voorberei deur landmeter N. C. Beek gedurende November LOCAL AUTHORITY NOTICE 1936 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BOKSBURG PROPOSED PROCLAMATION OF A ROAD WITHIN THE MUNICIPAL AREA OF BOKSBURG Notice is hereby given in terms of the provisions of section 5 of the Local Authorities Roads Ordinance, 1904, that the Transitional Local Council of Boksburg has petitioned the Premier: Gauteng Provincial Government to proclaim the public road described in the appended Schedule. A coy of the petition and appropriate diagram can be inspected at Room 241, Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Boksburg, during office hours from the date hereof until 20 October All persons interested are hereby called upon to lodge objections, if any, to the proclamation of the proposed road, in writing and in duplicate, with the Premier: Gauteng Provincial Government, Department Development Planning and Local Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and the Transitional Local Council of Boksburg on or before 20 October E. M. RANKWANA, Chief Executive Officer. Civic Centre, P.O. Box 215, Boksburg, (Notice No. 160/1997) (15/3/3/126) SCHEDULE PROCLAMATION OF A ROAD OVER A PORTION OF THE REMAINDER OF THE FARM DRIEFONTEIN 85 IR, DISTRICT OF BOKSBURG A generally oblong portion of land, m' in extent, situated between the East Rand railway station and Commissioner Street on a portion of the farm Driefontein 85 IR, District of Boksburg, as indicated by the figure ABCDEFGHJKLMNPQR on a landsurveyor's diagram, prepared by land-surveyor M. G. Dansie during May PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1936 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN BOKSBURG VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD BINNE DIE MUNISIPALE GEBIED VAN BOKSBURG Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die Local Authorities Roads Ordinance, 1904, dat die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg 'n versoekskrif aan die Premier: Gauteng Provinsiale Regering gerig hat om die openbare pad, omskryf in die meegaande Bylae, te proklameer. 'n Afskrif van die versoekskrif en toepaslike diagram le vanaf datum hiervan tot en met 20 Oktober 1997 gedurende kantoorure ter insae in Kamer 241, Tweeds Verdieping, Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg. Aile belanghebbende persona word hiermee versoek om voor of op 20 Oktober 1997 skriftelik, in tweevoud, besware, indian enige, teen die proklamering van die voorgestelde pad by die Premier: Gauteng Provinsiale Regering, Departement Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 2107, en die Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg in te dien. E. M. RANKWANA, Hoof- Uitvoerende Beampte. Burgersentrum, Posbus 215, Boksburg, (Kennisgewing No. 160/1997) (15/3/3/126) BYLAE VOORGESTELDE PROKLAMERING VAN 'N PAD OOR 'N GEDEELTE VAN DIE RESTANT VAN DIE PLAAS DRIEFONTEIN 85 IR, DISTRIK BOKSBURG 'n Algemeen langwerpige gedeelte grand, m' groat, gelee tussen die Oosrand spoorwegstasie en Commissionerstraat op 'n gedeelte van die plaas Driefontein 85 IR, distrik Boksburg, soos aangetoon deur die figuur ABCDEFGHJKLMNPQR op 'n landmetersdiagram, voorberei deur landmeter M. G. Dansie gedurende Mei LOCAL AUTHORITY NOTICE 1937 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF CARLETONVILLE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 ERF 1244, CARLETONVILLE EXTENSION 2 It is hereby notified in terms of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996 (Act No.3 of 1996), that the Transitional Local Council of Carletonville has approved that conditions B (h) (i) and (ii) and B (i), (j) and (k) in Deed of Transfer T33244/1982 be removed. C. J. DE BEER, Chief Executive/Town Clerk. Municipal Offices, Halite Street (P.O. Box 3), Carletonville, (Notice No. 60/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1937 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN CARLETONVILLE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 ERF 1244, CARLETONVILLE-UITBREIDING 2 Hiermee word ooreenkomstig die bepalings van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Carletonville goedgekeur het dat voorwaardes B (h) (i) en (ii) en B (i), (j) en (k) in Akte van Transport T33244/1982 opgehef word. C. J. DE BEER, Ultvoerende Hoof/Stadsklerk. Munisipale Kantore, Halitestraat (Posbus 3), Carletonville, (Kennisgewing No. 60/1997)

73 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 73 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1938 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 280 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of Erf 108, Die Hoewes Extension 31, to "Special" for a guest-house, tea garden and dwelling-house, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Development, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 280. N. D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/2f727) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1938 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 280 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur het dat Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van Erf 1 08, Die Hoewesuitbreiding 31, tot "Spesiaal" vir 'n gastehuis, teetuin en woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur-generaal: Gemeenskapsontwikkeling, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk, Centurion, en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 280. N. D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwysing No. 16/2f727) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1939 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 285 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of Erf 2026, Wierdapark Extension 2, to "Public Garage" including a shop, automatic teller machine and carwash facilities, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Development, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 285 and will be effective as from the date of this publication. N. D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/2/586) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1939 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 285 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur het dat Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van Erf 2026, Wierdapark uitbreiding 2, tot "Openbare Garage" insluitende 'n winkel, outomatiese tellermasjien en karwasfasiliteite, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur-generaal: Gemeenskapsontwikkeling, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk Centurion, en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 285 en sal van krag wees vanaf datum van hierdie kennisgewing. N. D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwysing No. 16/2/586) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1940 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 447 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of Portion 1 and the Remainder of Erf 83, Ly1telton Manor, to "Residential 2" with a density of 25 dwelling-units per hectare, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with ttie. Director-General: Community Development, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 447and will be effective as from the date of this publication. N. D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/2/909) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1940 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 447 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur hat dat die Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 1 en die Restant van Erf 83, Ly1telton Manor, tot "Residensieel 2" met 'n digtheid van 25 eenhede per hektaar, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur-generaal: Gemeenskapsontwikkeling, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk Centurion, en is beskikbaar vir lnspeksie op aile redelike tye. Hierdie wyslging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 447 en sal van krag wees vanaf datum van hierdie kennisgewing. N. D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwysing No. 16/2/909)

74 74 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1941 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 391 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of a part of Portion 72 of the farm Brakfontein 390 JR, to "Industrial 2" including commercial uses and other uses approved by the Council, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Develpment, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 391 and will be effective as from the date of this publication. N.D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/21800) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1941 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 391 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur het dat Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van 'n deel van Gedeelte 72 van die plaas Brakfontein 390 JR, tot "Nywerheid 2" asook kommersiele gebruike en ander gebruike soos deur die Raad goedgekeur, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkleur-generaal: Gemeenskapsontwikkeling, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk, Centurion, en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike lye. Hierdie wysiging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 391 en sal van krag wees vanaf datum van hierdie kennisgewing. N.D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwyslng No. 16/21800) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1942 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 411 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of Erven 853 and 854, Zwartkop Extension 4, to "Commercial" including medical suites, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Development, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 411 and will be effective as from the date of this publication. N. D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/21413) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1942 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 411 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur he! dat Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonerlng van Erwe 853 en 854, Zwartkopuitbreiding 4, tot "Kommersieel" asook mediese suites, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur-generaal: Ontwikkelingsbeplanning, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk, Centurion, en Is beskikbaar vir lnspeksie op aile redelike lye. Hierdie wysiging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 411 en sal van krag wees vanaf datum van hierdie kennisgewing. N. D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwysing No. 16/21413) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1943 TOWN COUNCIL OF CENTURION VERWOERDBURG AMENDMENT SCHEME 440 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Centurion has approved the amendment of Verwoerdburg Town-planning Scheme, 1992, by the rezoning of Erf 829, Zwartkop Extension 4, to "Commercial" for standard commercial uses as well as offices and a beauty parlor, subject to certain conditions. Map 3 and the schedules of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Development, Gauteng Provincial Government, Johannesburg, and the Town Clerk, Centurion, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Scheme 440. N. D. HAMMAN, Town Clerk. (Reference No. 16/21415) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1943 STADSRAAD VAN CENTURION VERWOERDBURG-WYSIGINGSKEMA 440 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Centurion goedgekeur he! dat Verwoerdburg-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van Erf 829, Zwartkopuitbreiding 4, tot "Kommersieel" vir standaard kommersiele gebruike asook kantore en 'n skoonheidsalon, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skedules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur-generaal: Ontwikkelingsbeplanning, Gauteng Provinsiale Regering, Johannesburg, en die Stadsklerk, Centurion, en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike lye. Hierdie wysiging staan bekend as Verwoerdburg-wysigingskema 440. N. D. HAMMAN, Stadsklerk. (Verwysiging No. 16/21415)

75 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 75 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1944 EDENVALEIMODDERFONTEIN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL AMENDMENT SCHEME 490 It is hereby notified in terms section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an amendment to the Edenvale Town-planning Scheme, 1980, whereby Portion 7 of Erf 107, Sebenza, is rezoned to "Industrial 3" has been approved by the Edenvale/Modderfontein Metropolitan Local Council in terms of section 56 (9) of the said Ordinance. Map 3, the Annexure and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Chief Executive Officer, Municipal Offices, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, and the Deputy Director-General: Gauteng Provincial Government, Department of Housing and Local Government, Pretoria, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Edenvale Amendment Scheme 490. This amendment scheme will come into operation on 3 September J. J. LOUW, Chief Executive Officer. Municipal Offices, P.O. Box 25, Edenvale, (Notice No. 98/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1944 EDENVALEIMODDERFONTEIN METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD WYSIGINGSKEMA 490 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat 'n wysiging van die Edenvale-dorpsbeplanningskema, 1980, waarkragtens Gedeelte 7 van Erf 107, Sebenza, hersoneer word na "lndustrieel" deur die Edenvale/Modderfontein Metropolitaanse Plaaslike Raad goedgekeur is ingevolge artikel 56 (9) van vermelde Ordonnansie. Kaart 3, die Bylae en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof- Uitvoerende Beampte, Munisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, en die Adjunk-direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Departement van Behuising en Plaaslike Bestuur, Pretoria, en is beskikbaar vir inspeksie te aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale-wysigingskema 490. Hierdie wysigingskema sal in werking tree op J. J. LOUW, Hoof- Ultvoerende Beampte. Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, (Kennisgewing No. 98/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1945 EDENVALEIMODDERFONTEIN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL AMENDMENT SCHEME 395 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986) that an amendment to the Edenvale Town-planning Scheme, 1980, whereby Erf 30, Dunvegan, is rezoned to "Residential 2" has been approved by the Edenvale/Modderfontein Metropolitan Local Council in terms of section 56 (9) of the said Ordinance. Map 3, the annexure and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Chief Executive Officer, Municipal Offices, Van Riebeeck Avenue, Edenvale, and the Deputy Director-General: Gauteng Provincial Government, Department of Housing and Local Government, Pretoria, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Edenvale Amendment Scheme 395. This amendment scheme will come into operation on 3 September J. J. LOUW, Chief Executive Officer. Municipal Offices, P.O. Box 25, Edenvale, (Notice No. 99/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1945 EDENVALEIMODDERFONTEIN METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD WYSIGINGSKEMA 395 Hierby word ooreenkomstig die be palings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat 'n wysiging van die Edenvale-dorpsbeplanningskema, 1980, waarkragtens Erf 30, Dunvegan, hersoneer word na "Residensieel 2", deur die Edenvale/ Modderfontein Metropolitaanse Plaaslike Raad goedgekeur is ingevolge artikel 56 (9) van vermelde Ordonnansie. Kaart 3, die Bylae en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof- Uitvoerende Beampte, Munisipale Kantore, Van Riebeecklaan, Edenvale, en die Adjunkdirekteur-generaal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Departement van Behuising en Plaaslike Bestuur, Pretoria, en is beskikbaar vir inspeksie te aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Edenvale-wysigingskema 395. Hierdie wysigingskema sal in werking tree op J. J. LOUW, Hoof- Ultvoerende Beampte. Munisipale Kantore, Posbus 25, Edenvale, (Kennisgewing No. 99/1997) r LOCAL AUTHORITY NOTICE 1946 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL (SOUTHERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL) NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL (Regulation 5) Notice is hereby given in terms of section 36 of the local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No. 11 of 1977), that the provisional supplementary valuation roll for the financial year 1995/96 for the Johannesburg component ( valuation PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1946 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGS RAAD (SUIDELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD) KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS MNVRA (Regulasie 5) Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie No. 11 van 1977), gegee dat die voorloplge aanvullende waarderingslys vir die boekjaar 1995/96 vir die gebied van die voormalige

76 76 No. PROVINCIAL GAZETIE, 3 SEPTEMBER 1997 roll), as well as the Provisional Supplementary Valuation Rolls for the Financial Years 1994/95 and 1995/96, of the former Lenasia South East Town Council, is open for inspection at the office of the local authority of the Southern Metropolitan Local Council from 10 September 1997 to 10 October 1997, and any owner of rateable property or other person who so desires to lodge an objection with the Town Clerk in respect of any matter recorded in the provisional supplementary valuation roll as contemplated in section 10 of the said Ordinance, including the question whether or not such property or portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom, or in respect of any omission of any matter from such roll shall do so within the said period. The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at the address indicated below and attention is specifically directed to the fact that no person is entitled to urge any objection before the valuation board unless he has timeously lodged an objection in the prescribed form. C. NGCOBO, Chief Executive Officer. Metropolitan Centre, Braamfontein. 27 August Johannesburg Stadsraad ( waarderingslys), asocik die Voorlopige Aanvullende Waarderingslyste vir die Finansiele Jare 1994/95 en 1995/96 van die voormalige Lenasia Suid Oos Stadsraad, oop is vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike bestuur van die Suidelike Plaaslike Raad vanaf 1 0 September 1997 tot 10 Oktober 1997, en enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige aangeleentheid in die voorlopige aanvullende waarderingslys opgeteken, soos in artikel 10 van die genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne gemelde tydperk. Die voorgeskrewe vonn vir die indiening van 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op die fait dat geen persoon geregtig is om enige beswaar voor die waarderingsraad te opper tensy hy 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm betyds ingedien het nie. C. NGCOBO, Hoof-/Ultvoerende Beampte. Metropolitaanse Sentrum, Braamfontein. 27 Augustus LOCAL AUTHORITY NOTICE 1947 KEMPTON PARKITEMBJSA METROPOLITAN LOCAL COUNCIL KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 725 The Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the application for the rezoning of Erf 1112, Glen Marais Extension 1, Kempton Park Township, from "Special", subject to the conditions as laid down in Annexure 383, to "Special" for purposes of shops, offices, professional suites, place of refreshments and, with special consent of the local authority, a place of instruction, social hall, place of amusement, dry cleaner, laundry and a place of public worship, has been approved. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Chief Executive: Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council, Room B301, Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park, and the office of the Director-General: Gauteng Provincial Administration: Development, Planning and Local Government, Private Bag X86, Marshalltown. This amendment scheme is known as Kempton Park Amendment Scheme 725 and shall come into operation on the date of publication of this notice. J. H. LEIBBRANDT, for Chief Executive. Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road (P.O. Box 13), Kempton Park. (Notice No. 133/1997) [Reference Nos.: DA 111/725(S); DA 5/34/1112) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1947 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAANSE PLAASLJKE RAAD KEMPTON PARK WYSJGJNGSKEMA 725 Die Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat die aansoek om die hersonering van Erf 112, Glen Marais-uitbreiding 1, dorp Kempton Park, vanaf "Spesiaal", onderhewig aan die voorwaardes soos vervat in Aanhangsel 383, na "Spesiaal" vir winkels, kantore, professionele kamers, plek vir verversings en, met die spesiale toestemming van die plaaslike raad, 'n plek van onderrig, sosiale saar, plek van vermaak, droogskoonmaker, waskamer en plek van aanbidding goedgekeur is. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Hoof: Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad, Kamer B301, Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg, Kempton Park, en die kantoor van die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie: Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown. Hierdie wysigingskema staan bekend as Kempton Park-wysigingskema 725 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. J. H. LEIBBRANDT, namens Uitvoerende Hoof. Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg (Posbus 13), Kempton Park. (Kennisgewing No. 133/1997) (Verwysing Nos.: DA 1/1/725(S); DA5/34/1112) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1948 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAN LOCAL COUNCIL KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 728 The Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the application for the rezoning of Erven 56 and 57, Kempton Park Extension Township, from "Residential 1" to "Business 1" has been approved. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1948 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD KEMPTON PARK-WYSIGINGSKEMA 728 Die Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat die aansoek om die hersonering van Erwe 56 en 57, dorp Kempton Park-uitbreiding, vanaf "Residensieel 1" na "Besigheid 1" goedgekeur is.

77 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 77 Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Chief Executive: Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council, Room B301, Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park, and the office of the Director-General: Gauteng Provincial Government: Development Planning and Local Government, Private Bag X86, Marshalltown. This amendment scheme is known as Kempton Park Amendment Scheme 728 and shall come into operation on the date of publication of this notice. W. ETSEBETH, for Chief Executive. Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road (P.O. Box 13), Kempton Park. (Notice No. 134/1997) [Reference Nos. DA1/1n28(H); DA5/2156; DA/5/2157) Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema I~ ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Hoof: Kempton Park!Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad, Kamer 8301, Burgersentrum, hoek van C. R. Swartryiaan en Pretoriaweg, Kempton Park, en die kantoor van die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Regering: Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown. Hierdie wysigingskema staan bekend as Kempton Parkwysigingskema 728 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. W. ETSEBETH, namens Uitvoerende Hoof. Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg (Posbus 13), Kempton Park. (Kennisgewing No. 134/1997) [Verwysing Nos. DA 1/1n28(H); DA5/2156; DA/5/2157] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1949 KEMPTON PARKITEMBISA METROPOLITAN LOCAL COUNCIL KEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME 691 The Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the application for the rezoning of Erf 1435, Bonaero Park, from "Business 3" to "Residential 1" has been approved. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Chief Executive: Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council, Room 8301, Civic Centre, corner of C. R. Swart Drive and Pretoria Road, Kempton Park, and the office of the Director-General: Gauteng Provincial Government: Development Planning and Local Government, Private Bag X86, Marshalltown. This amendment scheme is known as Kempton Park Amendment Scheme 691 and shall come into operation on the date of publication of this notice. W. ETSEBETH, for Chief Executive. Civic Centre, comer of C. R. Swart Drive and Pretoria Road (P.O. Box 13), Kempton Park. (Notice No. 135/1997) [Reference Nos. DA1/1/691(S); DA5/68/1435) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1949 KEMPTON PARK/TEMBISA METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD KEMPTON PARK-WYSIGINGSKEMA 691 Die Kempton Park!Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat die aansoek om die hersonering van Erf 1435, Bonaero Park, vanaf "Besigheid 3" na "Residensieel 1" goedgekeur is. Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Hoof: Kempton Park!Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad, Kamer 8301, Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg, Kempton Park, en die kantoor van die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Regering: Beplanning en Plaaslike Regering, Privaatsak X86, Marshalltown. Hierdie wysigingskema staan bekend as Kempton Park Wysigingskema 691 en tree op datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. W. ETSEBETH, namens Uitvoerende Hoof. Burgersentrum, hoek van C. R. Swartrylaan en Pretoriaweg (Posbus 13), Kempton Park. (Kennisgewil)g No. 135/1997) [Verwysing Nos. DA1/1/691(S); DA5/68/1435) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1950 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP (NOTICE 84 OF 1997) KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEMES 535, 580 AND 583 Notice Is hereby given in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that the Transitional Local Council. of Krugersdorp has approved the amendment of the Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the following: (1) The Remainder of Erf 238, Krugersdorp, from "Residential 1" to "Residential 2" with an Annexure [A(19) 4/97(580)). (2) Erven 563 and 564, West Krugersdorp, from "Residential 1" to "Business 2" [A(20) 4/97(535)). (3) Erf 2240, Noordheuwei Extension 9, from "Residential 1" with a density of "one dwelling per erf" to "Residential1" with a density of "one dwelling per 500 m"' [A(88) 4/97(583)]. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1950 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP (KENNISGEWING 84 VAN 1997) KRUGERSDORP-WYSIGINGSKEMAS 535, 580 EN 583 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp goedgekeur het dat die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur die hersonering van die voigende: (1) Die Restant van Erf 238, Krugersdorp, van "Residensieel 1" na "Residensieel 2" met 'n Byiae [A(19) 4/97(580)]. (2) Erwe 563 en 564, Wes Krugersdorp, van "Residensieel 1" na "Besigheid 2" [A(20) 4/97(535)). (3) Erf 2240, Noordheuwel-uitbreiding 9, van "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per erf" na "Residensieel 1" met 'n digtheid van "een woonhuis per 500 m"' [A(88) 4/97(583)).

78 78 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER Map 3 and the scheme clauses of the amendment schemes are filed with the Town Clerk: Transitional Local Council of Krugersdorp and the Director-General: Gauteng Provincial Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and are open for inspection at all reasonable times. These amendments are known as Krugersdorp Amendment Schemes 535, 580 and 583. Town Secretary. P.O. Box 94, Krugersdorp, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskemas word in bewaring gehou deur die Stadsklerk: Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp en die Direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 2107, en is te aile redelike tye vir inspeksie beskikbaar. Hierdie wysigingskemas staan bekend as Krugersdorp-wysigingskemas 535, 580 en 583. Stadsekretaris. Posbus 94, Krugersdorp, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1951 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP (NOTICE 85 OF 1997) KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEMES 553, 596 AND 606 Notice is hereby given in terms of section 57 (1) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the Transitional Local Council of Krugersdorp has approved the amendment of the Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the following: (1) Erf 13, Rangeview, from "Residentlal1"to "Residential2" with an Annexure [A(22) 5/97(553)]. (2) Portion 10 of Erf. 200, Krugersdorp, from "Residential 1" to "Special" with an Annexure [A(2) 7/97(596)]. (3) Portions 26 to 31 of Erf 3568, Noordheuwel Extension 9, from "Speciar to "Residential 3" [A(23) 7/97(606)]. Map 3 and the scheme clauses of the amendment schemes are filed with the Town Clerk: Transitional Local Council of Krugersdorp and the Director-General: Gauteng Provincial Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and are open for inspection at all reasonable times. These amendments are known as Krugersdorp Amendment Schemes 553, 596 and 606. Town Secretary. P.O. Box 94, Krugersdorp, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1951 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP (KENNISGEWING 85 VAN 1997) KRUGERSDORP WYSIGINGSKEMAS 553, 596 AND 606 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekend gemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp goedgekeur het dat die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, gewysig word deur die hersonering van die volgende: (1) Erf 13, Rangeview, van "Residensieel 1" na "Residensieel 2" met 'n Bylae [A(22) 5/97(553)]. (2) Gedeelte 1 0 van Erf 200, Krugersdorp, van "Residensieel 1" na "Spesiaal" met 'n Bylae [A(2) 7/97(596)]. (3) Gedeeltes 26 tot 31 van Erf 3568, Noordheuwel-uitbreiding 9, van "Spesiaal" na "Residensieel 3" [A(23) 7/97(606)]. Kaart 3 van die skemaklousules van die wysigingskemas word in bewaring gehou deur die Stadsklerk: Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp en die Direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 2107, en is te aile redelike tye vir inspeksie beskikbaar. Hierdie wysigingskemas staan bekend as Krugersdorpwysigingskemas 553, 596 en 606. Stadsekretaris. Posbus 94, Krugersdorp, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1952 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP (NOTICE 87 OF 1997) GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 Notice is hereby given in terms of section 6 (8) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that the Transitional Local Council of Krugersdorp has approved the following: (a) The removal of conditions (b), (c) and (d) from Deed of Transfer T7131/1993; and (b) the amendment of the Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of Erf 688, Krugersdorp Eastern Extension, from "Residential 1" to special". Map 3, documents and the scheme clauses of the amendment schemes are filed with the Town Clerk: Transitional Local Council of Krugersdorp and the Director-General: Gauteng Provincial Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme 573. Town Secretary. P.O. Box 94, Krugersdorp, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1952 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP (KENNISGEWING 87 VAN 1997) GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 (8) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp die,' volgende goedgekeurhet: (a) Die opheffing van voorwaardes (b), (c) en (d) uit Akte van Transport T7131/1993; en ',, ' (b) die wysiging van die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van Erf 688, Krugersdorp Oostelike Uitbreiding, van "Residensieel 1" na spesi<~;al".' Kaart 3, dokumente en die skemaklousules van die wysigi~~~ skemas word in bewaring gehou deur die Stadsklerk: Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp en die Direkteur-genen:ial: Gauteng Provinsiale Regering, Privaatsak X86, Marshalltown, 21 01; en is te aile redelike tye vir inspeksie beskikbaar., ', Hierdie wysigingskema staan bekend as Krugersd?rP: wysigingskema 573. Stadsekretarls. Posbus 94, Krugersdorp, 1740.

79 T PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 79 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1953 TRANSmONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP (NOTICE 88 OF 1997) GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 Notice is hereby given in terms of section 6 (8) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that the Transitional Local Council of Krugersdorp has approved the following: (a) The removal of special condition 1 from Deed of Transfer T22134/1981 ; and (b) the amendment of the Krugersdorp Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of Portion 11 of Erf 214, Krugersdorp, from "Residential 1" to "Residential 3". Map 3, documents and the scheme clauses of the amendment schemes are filed with the Town Clerk: Transitional Local Council of Krugersdorp and the Director-General: Gauteng Provincial Government, Private Bag X86, Marshalltown, 2107, and are open for Inspection at all reasonable times. This amendment is known as Krugersdorp Amendment Scheme 597. Town Secretary. P.O. Box 94, Krugersdorp, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1953 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP (KENNISGEWING 88 VAN 1997) GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 (8) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp die volgende goedgekeurhet: (a) Die opheffing van spesiale voorwaarde 1 uit Akte van TransportT22134/1981; en (b) die wysiging van die Krugersdorp-dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van Gedeelte 11 van Erf 214, Krugersdorp, van "Residensieel 1" na "Residensieel 3". Kaart 3, dokumente en die skemaklousules van die wysigingskemas word In bewaring gehou deur die Stadsklerk: Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp en die Direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Regering, Prlvaatsak X86, Marshalltown, 2107, en Is te aile redelike tye vir inspeksie beskikbaar. Hierdie wysigingskema staan bekend as Krugersdorp-wysigingskema597. Stadsekretarls. Posbus 94, Krugersdorp, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1954 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP (NOTICE 89 OF 1997) GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 Notice is hereby given In terms of section 6 (8) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996, that the Transitional Local Council of Krugersdorp has approved the following: (1) The removal of condition (10) from Deed of Transfer T27113/1996 of Erf 271, Monument; (2) the removal of condition B (h) from Deed of Transfer T16017/1986 of Erf 45 Chamdor; and (3) the removal of conditions (1), (m) (n) and (p) from Deed of Transfer T2296/1956 of Erf 227, Kenmare. Town Secretary. P.O. Box 94, Krugersdorp, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1954 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP (KENNISGEWING 89 VAN 1997) GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 6 (8) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp die volgende goedgekeurhet: (1) Die opheffing van voorwaarde (1 0) uit Akte van Transport T27113/1996 van Erf 271, Monument; (2) die opheffing van voorwaarde B (h) uit Akte van Transport T16017/1986 van Erf 45, Chamdor; en (3) die opheffing van voorwaardes (1), (m), (n) en (p) uitakte van Transport T2296/1956 van Erf 227, Kenmare. Stadsekretarls. Posbus 94, Krugersdorp, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1955 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP PERMANENT CLOSURE AND SALE OF PARK ERF 1536, NOORDKRUIN, NOORDHEUWEL EXTENSION 4 Notice is hereby given in terms of section 68 and 79 (18) of the Local Government Ordinance, 1939, that the Transitional Local Council of Krugersdorp intends to permanently close Park Erf 1536, Noordkruin, Noordheuwel Extension 4, and sell it by public tender. A map Indicating the location of the park erf can be viewed during office hours at the Property Section, First Floor, Civic Centre, Krugersdorp. Any person wishing to lodge any objection to the permanent closure and sale of the park erf or wishing to Institute any claim for compensation must lodge such objection or claim with the undersigned in writing on or before 6 October M. S. KHUMALO, Town Secretary. 5 September Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No. 90/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1955 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP PERMANENTE SLUITING EN VERKOOP VAN PARKERF 1536, NOORDKRUIN, NOORDHEUWEL-UITBREIDING 4 lngevolge die bepalings van artikel 68 en. 79 (18) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp van voomeme is om Parker! 1536, Noordkruin Noordheuwel-uitbreiding 4, permanent te sluit eli per openbare tender te verkoop. 'n Liggingsplan van die parker! kan gedurende kantoorure by die Eiendomsafdeling, Eerste Verdieping, Burgersentrum, Krugersdorp, besigtlg word. Enlgiemand wat teen die permanente sluiting en verkoop van die Parker! beswaar wil aanteken of enige eis vir skadevergoeding wil Instal, moe! die beswaar of els voor of op 6 Oktober 1997 skriftelik by die ondergetekende Indian. M. S. KHUMALO, Stadsekretarls. 5 September Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennlsgewing No. 90/1997)

80 so No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1956 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP DETERMINATION OF TARIFFS: ERECTION OF SIGNS OR ADVERTISEMENTS In terms of section 80B (8) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, it is hereby notified that the Transitional Local Council of Krugersdorp has, by special resolution, on 28 August 1996 determined the tariffs and fees payable in terms of Schedule 2 to the By-laws for the Control of Outdoor Advertising, promulgated in terms of Administrator's Notice No dated 13 July 1983, with effect from 1 September 1996, as follows: "SCHEDULE 2 1. Non-refundable inspection fee in respect of any sign or advertisement: R50, Temporary sign 2.1 R1 0,00 per sign of which R2,00 per sign is refundable after due removal of each sign, by or on behalf of the applicant. 2.2 Sign for the sale, lease, show of or direction to property: R550,00 per financial year. 3. Permanent sign: R50,00 per sign per financial year. 4. Advertising hoarding 4.1 As per public tender if installed on Council's property. 4.2 R50,00 per m' per financial year on any other property. 5. Sports grounds 5.1 R80,00 per m' per financial year for grounds with television potential. 5.2 R40,00 per m' per financial year for grounds without television potential. 6. Illuminated Indicator with limited advertising space on It: As per tender plus estimated electricity consumption, at locations as indicated by the Council only. 7. For the purpose hereof "financial year" means a 12 month period ending on 30 June of each year or any pro rata portion of such period, unless the Council determines otherwise.. M. S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer/Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No. 92/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1956 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP VASSTELLJNG VAN TARIEWE: OPRIGTING VAN TEKENS OF ADVERTENSJES Jngevolge artikel 80B (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, word hiermee bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp op 28 Augustus 1996, by spesiale besluit, die tariewe en gelde wat betaalbaar is ingevolge die Verordeninge betreffende die Beheer van Buitereklame, afgekondig ingevolge Administrateurskennisgewing No gedateer 13 Julie 1983, soos gewysig, soos volg vasgestel het met ingang van 1 September 1996: "BYLAE2 1. Nie-terugbetaalbare inspeksiegeld ten opsigte van enige taken of advertensie: R50, Tyde/ike teken 2.1 R1 0,00 per teken waarvan R2,00 per teken terugbetaalbaar is na behoorlike verwydering, deur of namens die aansoeker, van elke teken. 2.2 Teken vir die verkoop, verhuur, skou van of rigtingaanwyser na eiendom: R550,00 per finansiele jaar. 3. Permanente teken: R50,00 per taken per finansiele jaar. 4. Reklameskuttlng 4.1 Volgens openbare tender ontvang indian op Raadseiendom aangebring. 4.2 R50,00 per m' per finansiele jaar op enige ander eiendom. 5. Sportgronde 5.1 R80,00 per m' per finansiele jaar vir gronde met televisiepotensiaal. 5.2 R40,00 per m' per finansieile jaar vir gronde sender televisiepotensiaal. 6. Verllgte aanwyser met beperkte advertenslerulmte: Volgens tender met betaling van geskatte elektrisiteitsverbruik op plekke soos deur die Raad aangewys. 7. Vir die doeleindes hiervan betaken "finansieile jaar" 'n 12 maande tydperk wat op 30 Junie van elke jaar eindig of enige pro rata gedeelte van sodanige tydperk, tensy die Raad anders bepaal.". M. S. KHUMALO, Waarnemende Hoof- Uitvoerende Beampte/ Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 92/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1957 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP AMENDMENT TO BY-LAWS FOR THE CONTROL OF OUTDOOR ADVERTISING The Acting Chief Executive Officer/Town Clerk of the Transitional Local Council of Krugersdorp hereby, in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, publishes the By Jaws set forth hereinafter, which have been approved by the Council in terms of section 96 of the said Ordinance. The By-Jaws for the Control of Outdoor Advertising, promulgated by the dissolved Town Council of Krugersdorp under Administrator's Notice No dated 13 July 1983, as amended, are herewith further amended as follows: 1. By the substitution in section 1 of the definition "Council" for the following: "Council" means the Transitional Local Council of Krugersdorp established in terms of Proclamation No. 21 of 1 November 1994, as amended, or its successor-in-law or such Council's Executive Committee; PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1957 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP WYSJGJNG VAN DIE VERORDENJNGE BETREFFENDE DIE BEHEER VAN BUITEREKLAME Die Waarnemende Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp publiseer hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die verordeninge hiema uiteengesit wat deur die Oorgangsraad ingevolge artikel 96 van die vermelde Ordonnansie goedgekeur is. Die Verordeninge betreffende die Beheer van Buitereklame, afgekondig deur die ontbinde Stadsraad van Krugersdorp, ingevolge Administrateurskennisgewing No gedateer 13 Julie 1983,, soos gewysig, word hiermee verder soos volg gewysig: 1. Deur in artikel 1 die omskrywing van "Raad" deur die volgende te vervang: "Raad" die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp gestig ingevolge Proklamasie No. 21 van 1 November 1994, soos gewysig, of sy regsopvolger of sodanige Raad se Uitvoerende Komitee;

81 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No by the substitution In section 1 of the definition "Town Secretary" for the following: "Town Civil Engineer" means the official employed by the Council in that capacity or any official acting in that capacity or an official duly authorised by the Town Civil Engineer to exercise the powers in terms of these by-laws, on his behalf; 3. by the substitution of the expression "Town Secretary" where it appears in the by-laws, for the expression "Town Civil Engineer"; 4. by the substitution of section 50 for the following: "Any sign existing on 1 November 1996 which has been erected in Kagiso, Munsieville and/or Muldersdrift and which sign is not in accordance with the provisions of these by laws, shall be removed or made to comply with the provisions of these by-laws, within a period of 60 (sixty) days from 1 November 1996."; 5. by the substitution of section 51 (a) and (b) of the following: "(a) the owner of such a sign or the person or company whose details are indicated on such sign, shall be liable for payment of the costs incurred by the Council to remove the sign, as well as the prescribed tariffs whether such owner, person or company applies for the return of the sign of not; (b) the Council may after expiry of a period of 14 days from the date of such seizure, destroy such sign or dispose thereof at will; and"; and 6. by the substitution in section 52 of the expressions "R100" and "R4,00" for the expressions "R2 000,00" and "R1 00,00" respectively. M.S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer/Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No ) 2. deur in artikel 1 die omskrywing van "Stadsekretaris" deur die volgende te vervang: "Siviele Stadsingenieur" die amptenaar in diens van die Raad in daardie hoedanigheid of enige amptenaar wat waarneem in daardie hoedanigheid of 'n amptenaar behoorlik gemagtig deur die Siviele Stadsingenieur om die bevoegdhede in terme van hierdie verordeninge namens hom uit te oefen; 3. deur die uitdrukking "Stadsekretaris" deur die uitdrukking "Siviele Stadsingenieur" te vervang waar dit ook al in die verordeninge voorkom; 4. deur artikel 50 deur die volgende te vervang: "Enige teken wat op 1 November 1996 bestaan, welke teken in Kagiso, Munsieville en/of Muldersdrift opgerig is en wat nie in ooreenstemming is met die bepalings van hierdie verordeninge nie, sal binne 60 (sestig) dae vanaf 1 November 1996 verwyder word of verander word om aan die bepalings van hierdie verordeninge te voldoen."; 5. deur artikel 51 (a) en (b) deur die volgende te vervang: "(a) die eienaar van sodanige teken of 'n persoon of maatskappy wie sa besonderhede op sodanige teken verskyn, is aanspreeklik vir die betaling van die koste aangegaan deur die Raad om die teken te verwyder, insluitend die voorgeskrewe tariewe, ongeag of sodanige eienaar, persoon of maatskappy aansoek gedoen het om teruggawe van die teken of nie; (b) die Raad kan na verloop van 'n tydperk van 14 dae vanaf datum van beslaglegging, sodanige teken vemietig of daaroor na goeddunke beskik; en"; en 6. deur in artikel 52 die uitdrukkings "R100,00" en "R4,00" deur die uitdrukkings "R2 000,00" en "R1 00,00" onderskeidelik te vervang. M.S. KHUMALO, Hoof- Ultvoerende Beampte/Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 93/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1958 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP AMENDMENT: STANDING ORDERS The Acting Chief Executive Officer/Town Clerk of the Transitional Local Council of Krugersdorp hereby in terms of section 101 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, publishes the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by the Transitional Local Council in terms of section 96 of the said Ordinance. The Standard Standing Orders adopted by the dissolved Town Council of Krugersdorp in terms of Local Authority Notice 318 dated 8 February 1989, as amended, are hereby further amended as follows: 1. By the substitution in section 1 of the definition "Council" for the following: "Council" means the Transitional Local Council of Krugersdorp established in terms of Proclamation No. 21 of 1 November 1994, as amended, or its successor-in-law; 2. by the substitution of section 1 of the definition "management committee" for the following: "Executive Committee" means the Executive Committee of the Council, appointed in terms of the provisions of the Local Government Transition Act, 1993, as amended, or any amendment thereto; and 3. by the substitution of the expression "management committee" with the expression "Executive Committee" wherever it occurs in the by-laws. M. S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer/Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No. 94/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1958 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP WYSIGING: REGLEMENT VAN ORDE Die Waamemende Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp publiseer hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur die Plaaslike Oorgangsraad ingevolge artikel 96 van die vermelde Ordonnansie goedgekeur is. Die Standaard Reglement van Orde, aangeneem deur die ontbinde Stadsraad van Krugersdorp ingevolge Plaa~like Bestuurskennisgewing 318 gedateer 8 Februarie 1989, soos gewysig, word hiermee verder ~oos volg gewysig: 1. Deur in artikel1 die omskrywing "Raad" deur die volgende te vervang: "Raad" die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp, gestig ingevolge Proklamasie No. 21 van 1 November 1994, soos gewysig, of sy regsopvolger; 2. deur in artikel 1 die omskrywing "Bestuurskomitee" deur die volgendo te vervang: "Uitvoerende Komitee" die Uitvoerende Komitee van die Raad, aangestel ingevolge die bepalings van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993, soos gewysig, of enige wysiging daarvan; en 3. deur die uitdrukking "Bestuurskomitee" deur die uitdrukking "Uitvoerende Komitee" te vervang waar dit ook al in die verordeninge voorkom. M. S. KHUMALO, Waarnemende Ultvoerende Hoof/Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 94/1997)

82 82 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1959 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP DETERMINATION OF CHARGES WITH REGARD TO THE CORONATION CARAVAN PARK In terms of section SOB (S) of the Local Government Ordinance, 1939, it is hereby notified that the Transitional Local of Krugersdorp has, by special resolution on 30 October 1996, 'determined the following charges in respect of the Coronation caravan park, with effect from 1 November 1996: "1. Rental payable in advance in respect of a stand: (a) Per day or part thereof: R10,00. (b) In the case of a gathering of more than 20 caravans, per caravan, per day: RS,OO. 2. Entrance fee: (a) Per adult: R6,00 per day. (b) Per child under the age of 1S years: R4,00 per day.". M. S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer!Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No. 96/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1959 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP VASSTELLING VAN TARIEWE VIR DIE KRONINGSPARK WOONWAPARK lngevolge artikel SOB (S) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp op 30 Oktober 1996, by wyse van 'n spesiale besluit, die onderstaande tariewe ten opsigte van die Kroningspark woonwapark, vasgestel het met ingang 1 November 1996: "1. Vooruitbetaalbare huurgeld ten opsigte van 'n staanplek: (a) Per dag of gedeelte daarvan: R1 0,00. (b) In die geval van 'n saamtrek van meer as 20 woon waens, per woonwa, per dag: RS,OO. 2. Toegangsgeld: (a) Per volwassene: R6,00 per dag. (b) Per kind onder die ouderdom van 1S jaar: R4,00 per dag.". M. S. KHUMALO, Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte/ Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 96/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1960 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP AMENDMENT TO THE CARAVAN PARKS BY LAWS The Acting Chief Executive OfficeriTown Clerk of the Transitional Local Council of Krugersdorp hereby, in terms of section 1 01 of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, published the by-laws set forth hereinafter, which have been approved by the Council in terms of section 96 of the said Ordinance. The Caravan Parks By-laws, promulgated by the dissolved Town Council of Krugersdorp under Administrator's Notice No of 23 November 1994, are hereby further amended by the substitution in section 1 of the definition "Council" for the following: "Council" the Transitional Local Council of Krugersdorp, established in terms of Proclamation No. 21 of 1 November 1994, as amended, or its successor-in-law or such Council's Executive Committee. M. S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer!Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Kr!lgersdorp, (Notice No. 97/1997) ' PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1960 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP WYSIGING VAN DIE WOONWAPARKVERORDENINGE Die Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte/Stadsklerk van die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp publiseer hiermee ingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, die verordeninge hierna uiteengesit wat deur die Oorgangsraad ingevolge artikel 96 van die gemelde Ordonnansie goedgekeur is. Die Woonwaparkverordeninge, afgekondig deur die ontbinde Stadsraad van Krugersdorp ingevolge Administrateurskennisgewing No. 4517, gedateer 23 November 1994, word hiermee verder gewysig deur in artikel 1 die omskrywing "Raad" deur die volgende te vervang: "Raad" die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp, gestig ingevolge Proklamasie No. 21 van 1 November 1994, soos gewysig, of sy regsopvolger of sodanige Raad se Uitvoerende Komitee. M. S. KHUMALO, Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte/ Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 97/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1961 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP DETERMINATION OF TARIFFS: SWIMMING BATHS In terms of section SOB (S) of the Local Government Ordinance, 1939, as amended, it is hereby notified that the Transitional Local Council of Krugersdorp has, by special resolution on 30 October 1996, resolved to determine the tariffs payable.in respect of municipal swimming baths and matters related thereto, as follows, with effect from 1 November 1996: 1. Season tickets: (a) Adults: R20,00. "SCHEDULE TARIFFS OF CHARGES PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1961 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP VASSTELLING VAN TARIEWE: SWEMBADDENS lngevolge artikel SOB (S) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, soos gewysig, word hiermee bekendgemaak dat die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp op 30 Oktober 1996, by spesiale besluit, die tariewe wat betaalbaar is ten opsigte van die gebruik van die munisipale swembaddens soos volg vasgestel he! met ingang van 1 November 1996: 1. Seisoenkaartjies: (a) Volwassenes: R20,00. "BYLAE TARIEF VAN GELDE

83 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 83 (b) Children under 18 years: RB,OO. (c) Families: R35,00. (d) Krugersdorp Municipal Sports and Recreation Club: R20,00. (e) Approved swimming clubs: R20, Season tickets for schools in the municipal area of Krugersdorp: Per school, with prior arrangement, children under supervision and only during school hours: R60, Single admission tickets (for bathers and spectators): (a) Adults: R2,00. (b) Children under 18 years: R1,00. (c) Children under six years accompanied by an adult: Free of charge. (d) Pensioners: Free of charge (with furnishing of proof). 4. Renting of swimming bath for galas, aquatic sports or competitions (except on a Saturday, Sunday or public holiday): (a) From 12:30 to 17:00: R25,00. (b) From 17:00 to 21:30: R50, Renting of swimming bath for water polo (only on a Saturday from 16:00 to 17:00): R25,00.". M. S. KHUMALO, Acting Chief Executive Officer/Town Clerk. Civic Centre, P.O. Box 94, Krugersdorp, (Notice No. 1 05/1997) (b) Kinders onder 18 jaar: R8,00. (c) Gesinne: R35,00. (d) Krugersdorp Munisipale Sport en Ontspanningsklub: R20,00. - (e) Goedgekeurde swemklubs: R20, Seisoenkaartjies vir skole in die munisipale gebied van Krugersdorp: Per skool, met vooraf rei!ling, kinders onder toesig en slags gedurende skoolure: R60, Enkeltoegangkaartjies (vir baaiers en toeskouers): (a) Volwassenes: R2,00. (b) Kinders onder 18 jaar: R1,00. (c) Kinders onder ses jaar vergesel van 'n volwassene: Gratis. (d) Pensioenarisse: Gratis (met bewyslewering). 4. Huur van swembad vir galas, watersport of wedstryde (behalwe op 'n Saterdag, Sondag of publieke vakansiedag): (a) Vanaf 12:30 tot 17:00: R25,00. (b) Vanaf 17:00 tot 21:30: R50, Huur van swembad vir waterpolo (op slegs 'n Saterdag vanaf 16:00 tot 17:00): R25,00.". M. S. KHUMALO, Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte/ Stadsklerk. Burgersentrum, Posbus 94, Krugersdorp, (Kennisgewing No. 1 05/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1962 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6812 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a). of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, being the rezoning of the Remainder of Erf 961, Pretoria North, to "Special" for the purposes of offices (medical and dental occupations included, but restricted to only one medical practitioner who may practice on the erf), and/or one dwelling-house, subject to certain conditions. Map 3 arid the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6812 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. 3 ~eptember' (Notice No. 609/1997) [K13/4/6/31Pretoria Noord-961/R (6812)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1962 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA WYSIGINGSKEMA 6812 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur het, synde die hersonering van die Restant van Erf 961, Pretoria North, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van kantore (mediese en tandheelkundige beroepe lngesluit, maar beperk tot slegs een mediese praktisyn wat op die erf mag praktiseer), en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskaps~ ontwikkeling, In bewaring gehou en 16 gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6812 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing In werking. Stadsekretarls. (Kennisgewing No. 609/1997) [K13/4/6/31Pretoria Noord-961/R (6812)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1963 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6893 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of the Remainder of Erf 506, Lynnwood, to "Group PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1963 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6893 Hierby word lngevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur het, synde die hersonering van die Restant van Erf 506,

84 84 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Housing", subject to the conditions contained in Schedule IIIC: Provided that not more than 11 dwelling-units per hectare of gross erf area (i.e. prior to any part of the erf being cut off for a public street or communal open space) shall be erected on the erf. M~p 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection. during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6893 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 608/1997) [K13/4/6/3/Lynnwood-506/R (6893)] Lynnwood, tot "Groepsbehuising", onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit in Skedule IIIC: Met dien verstande dat nie meer as 11 wooneenhede per hektaar bruto erfoppervlakte (dit wil se alvorens enige dee! van die erf vir 'n openbare straat of gemeenskaplike oopruimte afgesny is) op die erf opgerig mag word nie. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6893 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretaris. (Kennisgewing No. 608/1997) [K13/4/6/3/Lynnwood-506/R (6893)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1964 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6896 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of Erf 40, Willow Park Manor Extension 1, to "Group Housing", subject to the conditions contained in Schedule IIIC. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6896 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary.. (Notice No. 607/1997) [K13/4/6/3/Willow Park Manor X1-40 (6896)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1964 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6896 Hierby word ingevolge die be palings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering van Erf 40, Willow Park Manor-uitbreiding 1, tot "Groepsbehuising", onderworpe aan die voorwaardes soos uiteengesit in Skedule IIIC. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6896 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretaris. 3 September (Kennisgewing No. 607/1997) [K13/4/6/3/Willow Park Manor X1-40 (6896)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1965 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6888 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Town-. planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, being the rezoning of Portion 370 of the farm Elandspoort 357 JR, to"special" for the purpose of a furniture auction mart with ancillary and subservient office and storage facilities, subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration: Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6888 and shall come into operation on 30 October City Secretary. (Notice No. 606 of 1997) [K13/4/6/3/Eiandspoort 357 JR-370 (6888)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1965 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6888 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnimsie No. 15 van 1986), bekendge>maak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur het, synde die hersonering van Gedeelte 370 van die plaas Elandspoort 357 JR, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n meubelveilingslokaal met aanverwante en ondergeskikte kantoor en stoorfasiliteite, onderworpe aan sekere voorwaardes., Kaart 3 en die skemaklousules van die wysiging~kema.word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie: Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en le gedurende gewone kantoorure tar insae. Hierdie wysiging staan bekend. as Pretoria-wysigingskema 6888 en tree op 30 Oktober 1997 in werking. ' Stadsekretaris. 3 Scp:ember (Kennisgewing No. 606 van 1997) [K13/4/6/3/Eiandspoort 357 JR-370 (6888)]

85 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 85 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1966 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6834 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of Erf 2055, Valhalla [previously known as a portion (DCEFGH) of the street reserve of Pion Road, Abutting on Erf 1063, Valhalla], to "Special Residential", subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executiveffown Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration: Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6834 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 605 of 1997) [K13/4/6/3Nalhalla-Pionweg (6834)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1966 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6834 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Darpa, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur het, synde die hersonering van Erf 2055, Valhalla [voorheen bekend as 'n gedeelte (DCEFGH) van die straatreserwe van Pionweg, aangrensend aan Erf 1063, Valhalla], tot "Spesiale Woon", onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie: Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en I~ gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6834 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretarls. (Kennisgewing No. 605 van 1997) [K13/4/6/3Nalhalla-Pionweg (6834)) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1967 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6328 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of- A. Portion 2 of Erf 3803 and Portion 2 of Erf 3824, Garsfontein Extension 15, and Portion 1 of Erf 3832, Garsfontein Extension 16, to "Special" for the purposes of landscaping in accordance with the requirements of the Council, subject to a further condition; and B. Portion 3 of Erf 3824, Garsfontein Extension 15, to "Special" for the puroses of a landscaped parking and loading area, subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executiveffown Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to Inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6328 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 604/1997) [K13/4/6/3/Garsfontein X /2 (6328)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1967 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6328 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur he!, synde die hersonering van- A. Gedeelte 2 van Erf 3803 en Gedeelte 2 van Erf 3824, Garsfontein-uitbreiding 15, en Gedeelte 1 van Erf 3832, Garsfontein-uitbreiding 16, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van belandskapping volgens die vereistes van die Raad, onderworpe aan 'n verdere voorwaarde; en B. Gedeelte 3 van Erf 3824, Garsfontein-uitbreiding 15, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n belandskapte parkeeren laaiarea, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie,. Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en I~ gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6328 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretarls. (Kennisgewing No. 604/1997) [K13/4/6/3/Garsfontein X /2 (6328)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1968 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDM!=ND SCHEME 6706 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendent of the Pretoria Town-planning Scheme, 197 4, being the PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1968 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA WYSIGINGSKEMA 6706 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wyslging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974,

86 86 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 rezoning of Erf 886, Muckleneuk [previously known as a portion (ABCDA) of Walter Lanham Street, abutting on the Remainder and Portion 1 of Erf 597, Muckleneuk], to uses as set out in clause 17, Table 17, Table C, Use Zone I ("Special Residential with a density of one dwelling-house per 700 m 2 ), column (3), and, with the consent of the Council, subject to the provisions of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, uses as set out in column (4). Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6706 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 603 of 1997) [K13/4/6/3/Muckleneuk-Walter Lanhamstr/Ged (6706)] goedgekeur het, synde die hersonering van Erf 886, Muckleneuk [voorheen bekend as 'n gedeelte (ABCDA) van Walter Lanhamstraat, aangrensend aan die Restant en Gedeelte 1 van Erf 597, Muckleneuk], tot gebruike soos uiteengesit in klousule 17, Tabel C, Gebruiksone I ("Spesiale Woon met 'n digtheid van een woonhuis per 700 m 2 ), kolom (3), en, met die toestemming van die Raad, ooreenkomstig die bepalings van klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, gebruike soos uiteengesit in kolom (4). Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hooi/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en le gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6706 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretarls. [K13/4/6/3/Muckleneuk-Walter Lanhamstr/Ged (6706)] (Kennisgewing No. 603 van 1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1969 CITY COUNCIL OF PRETORIA NOTICE IN TERMS OF SECTION 6 (8) OF THE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 (ACT No.3 OF 1996) It is hereby notified in terms of the provisions of section 6 (8) of the Gauteng Removal of Restrictions Act, 1996 (Act No. 3 of 1996), that the City Council of Pretoria has approved the removal of certain conditions contained in Title Deed T6294/94 with reference to the following properties: A. Remaining Extent of Portion 3, Portions 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, the Remaining Extent of Portion 38, Portion 39, the Remaining Extent of Portion 40, Portions 41, 42, 43, 44, 46, 47, 61 and the Remaining Ex1ent of Portion 62, all (portions of Portion 1) of the farm Franspoort 332JR; B. the Remaining Extent of Portion 63 (a portion of Portion 2) of the farm Franspoort 332 JR; C. Portions 4, 5, 7, 8 and 20, all (portions of Portion 3) of the farm Franspoort 332 JR; D. Portion 4 and the Remaining EX1ent of Portion 13, both (portions of Portion 1 0) of the farm Pienaarspoort 339 JR; and E. Portions 20, 21, 22, 23, 24, 27 and 28, all (portions of Portion 13) of the farm Pienaarspoort 339 JR, which properties are situated within the boundaries of the proposed Townships of Mamelodi Extensions 5, 6, 7, 8, 10 and 11. The following conditions and/or phrases are hereby cancelled from the date of publication of this notice: 2.B, 3.A: the reference to "conditions B and D (1 )-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 4.A: the reference to "conditions Band D (1)-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 5.A: the reference to "conditions Band D (1)-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 6.A: the reference to "conditions B and D (1 )-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1969 STADSRAAD VAN PRETORIA KENNISGEWING IN TERME VAN ARTIKEL 6 (8) VAN DIE GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 (WET No.3 VAN 1996) Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 6 (8) van die Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings, 1996 (Wet No. 3 van 1996), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die opheffing van sekere voorwaardes vervat in Akte van Transport T6294/94, met betrekking tot die volgende eiendomme, goedgekeur het: A. Resterende Gedeelte van Gedeelte 3, Gedeeltes 9, 1 0, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, die Resterende Gedeelte van Gedeelte 38, Gedeelte 39, die Resterende Gedeelte van Gedeelte 40, Gedeeltes 41, 42, 43, 44, 46, 47, 61 en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 62, almal (gedeeltes van Gedeelte 1) van die plaas Franspoort 332 JR; B. die Resterende Gedeelte van Gedeelte 63 ('n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Franspoort 332 JR; C. Gedeeltes 4, 5, 7, 8 en 20, almal (gedeeltes van Gedeelte 3) van die plaas Franspoort 332 JR; D. Gedeelte 4 en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 13, albei (gedeeltes van Gedeelte 1 O) van die plaas Pienaarspoort 339 JR; en E. Gedeeltes 20, 21, 22, 23, 24, 27 en 28, almal (gedeeltes van Gedeelte 13) van die plaas Pienaarspoort 339 JR, welke eiendomme gelee is binne die grense van die voorgestelde dorpe Mamelodi-uitbreidings 5, 6, 7, 8, 10 en 11. Die volgende voorwaardes en/of gedeeltes daarvan word hiermee gekanselleer vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing: 2.B, 3.A: die verwysing na "voorwaardes B en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2",. van Akte van Transport T6294/94, 4.A: die verwysing na "voorwaardes B en D. (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 5.A: die verwysing na "voorwaardes B en D (1 )-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 6.A: die verwysing na "voorwaardes B en D (1 )-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94,

87 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No A: the reference to "conditions 6 and D (1)-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, B.A: the reference to "conditions 6 and D (1 )-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94,.. 9.A: the reference to "conditions 6 and D (1 )-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 10.A: the reference to "conditions 6 'and D (1)-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 11.A: the reference to "conditions 6 and D (1)-(3) as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 12.A: the reference to "condition 6 as set out more completely in paragraph 2", of Deed of Transfer T6294/94, 21.6, 22.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 23.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 24.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 25.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 26.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 27.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 28.A: the reference to conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 29.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 30.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 31.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 32.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely In paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 33.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 34.A: the reference to conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 21" of Deed of Transfer T6294/94, 35.A: the reference to conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 2" of Deed of Transfer T6294/94, 36.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely In paragraph 2" of Deed of Transfer T6294/94, 37.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 2" of Deed of Transfer T6294/94, and 38.A: the reference to "conditions 6 and D as set out more completely in paragraph 2" of Deed of Transfer T6294/94. 7.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 8.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 9.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 10.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 11.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D (1)-(3) soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2", van Akte van Transport T6294/94, 12.A: die verwysing na "voorwaarde 6 soos vollediger uiteengesit In paragraaf 2", van Akte van Transport T6294,94, 21.6, 22.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 23.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit In paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 24.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 25.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 26.A: die verwyslng na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 27.A: die verwyslng na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit In paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 28.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 29.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 30.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Ak1e van Transport T6294/94, 31.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 32.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 33.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 34.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 21" van Akte van Transport T6294/94, 35.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit in paragraaf 2" van Ak1e van Transport T6294/94, 36.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit In paragraaf 2" van Akte van Transport T6294/94, 37.A: die verwysing na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit In paragraaf 2" van Akte van Transport T6294/94, en 38.A: die verwyslng na "voorwaardes 6 en D soos vollediger uiteengesit In paragraaf 21" van Akte van Transport T6294,94.

88 88 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 These removals will come into effect on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 602/1997) (K13/2/Mamelodi X5) (K13/2/Mamelodi X6) (K 13/2/Mamelodi X7) (K13/2/Mamelodi X8) (K13/2/Mamelodi X1 0) (K13/2/Mamelodi X11) Hierdie opheffing tree in werking op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing. Stadsekretaris. (Kennisgewing No. 602/1997) (K13/2/Mamelodi X5) (K13/2/Mamelodi X6) (K13/2/Mamelodi X7) (K13/2/Mamelodi X8) (K13/2/Mamelodi X1 0) (K13/2/Mamelodi X11) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1970 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6947 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of Portion 1 and the Remainder of Erf 27, Trevenna, to "General Business", subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6947 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 612/1997) [K13/4/6/3/Trevenna-27/R (6947)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1970 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6947 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering van Gedeelte 1 en die Restant van Erf 27, Trevenna, tot "Aigemene Besigheid", onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hooi/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteurgeneraal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en Iii gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6947 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in werking. Stadsekretaris. (Kennisgewing 612/1997) [K13/4/6/3/Trevenna-27/R (6947)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1971 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6575 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of Portion 1 of Erf 3599, Faerie Glen Extension 15, to "Special" for the purposes of a value trade mart, and, with the consent of the Council, subject to the provisions of clause 18, for any other uses that are, in the opinion of the Council, ancillary and related to the main use of a value trade mart, subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executive/Town Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6575 and shall come into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 613/1997) [K13/4/6/3/Faerie Glen X /1 (6575)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1971 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6575 Hierby word ingevolge die be palings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad. van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 3599, Faerie Glen-uitbreiding 15, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n waardehandelsentrum; en, met die toestemming van. die Raad, onderworpe aan die bepalings van klousule 18, vir enige ander gebruike wat na die mening van die Raad, ondergeskik en aanverwant is aan die hoofgebruik van 'n waardehandelsentrum, onderworpe aan sekere voorwaardes.. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Adminlstrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en 1 1 gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6575 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing.in werking. Stadsekretarls. (Kennisgewing No. 613/1997) [K13/4/6/3/Faerie Glen X /1 (6575)] ':.

89 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 89 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1972 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 6602 It is hereby notified in terms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of Portion 8 of the farm Groenkloof 358 JR (Fort Klapperkop) to "Special" for purposes of a museum, educational facilities, places of refreshment, conference facilities, curio shop, store, and, with the consent of the Council, subject to the provisions of clause 18 of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, any other uses that in the opinion of the Council are compatible with the main uses, subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executiveffown Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during normal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 6602 and shall come into operation on 30 October City Secretary. [K13/4/6/3/Groenkloof 358 JR-8 (Fort Klapperkop) (6602)] (Notice No. 614/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1972 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA-WYSIGINGSKEMA 6602 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansle No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, goedgekeur het, synde die hersonering van Gedeelte 8 van die plaas Groenkloof 378 JR (Fort Klapperkop) tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n museum, opleidingsfasiliteite, verversingsplekke, konferensiefasiliteite, aandenkingswinkel, stoor, en, met die toestemming van die Raad, onderworpe aan die bepalings van klousule 18 van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, vir enige ander gebruike wat na die meing van die Raad met die hoofgebruike versoenbaar is, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteur-generaal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en 1 1 gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 6602 en tree op 30 Oktober 1997 in werking. Stadsekretarls. [K13/4/6/3/Groenkloof 358 JR-8 (Fort Klapperkop) (6602)] (Kennisgewing No. 614/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1973 CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA AMENDMENT SCHEME 7049 It is hereby notified in tenms of the provisions of section 57 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the City Council of Pretoria has approved the amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, being the rezoning of the Remainder of Erf 215, Hatfield, to "Special" for the purposes of offices, medical consulting rooms, and/or one dwellinghouse, subject to certain conditions. Map 3 and the scheme clauses of this amendment scheme are filed with the Chief Executiveffown Clerk of Pretoria and the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch, and are open to inspection during nonmal office hours. This amendment is known as Pretoria Amendment Scheme 7049 and shall come Into operation on the date of publication of this notice. City Secretary. (Notice No. 615/1997) [K13/4/6/3Hatfield-215/R (7049)] PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1973 STADSRAAD VAN PRETORIA PRETORIA WYSIGINGSKEMA 7049 Hierby word ingevolge die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Pretoria die wysiging van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 197 4, goedgekeur het, synde die hersonering van die Restant van Erf 215, Hatfield, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van kantore, mediese spreekkamers en/of een woonhuis, onderworpe aan sekere voorwaardes. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk van Pretoria en die Direkteur-Generaal: Gauteng Provinsiale Administrasie, Tak Gemeenskapsontwikkeling, in bewaring gehou en 1 1 gedurende gewone kantoorure ter insae. Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria-wysigingskema 7049 en tree op die datum van publikasie van hierdie kennisgewing In werking. Stadsekretarls. (Kennisgewing No. 615/1997) [K1314/6/3/Hatfield-215/R (7049)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1974 CITY COUNCIL OF PRETORIA NOTICE OF DRAFT SCHEME 6948 The City Council of Pretoria hereby gives notice in terms of section 28 (1) (a), read with section 55, of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that a draft town-planning scheme to be known as Pretoria Amendment Scheme 6948 has been prepared by it. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1974 STADSRAAD VAN PRETORIA KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA 6948 Die Stadsraad van Pretoria gee hienmee ingevolge artikel 28 (1) (a), gelees met artikel 55, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema wat bekend sal staan as Pretoriawysigingskema 6948, deur hom opgestel is.

90 90 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 This scheme is an amendment of the Pretoria Town-planning Scheme, 1974, and contains the rezoning of a portion of Boundary Lane, abutting on Portion 1 of Erf 547, and Portion 1 of Erf 548, Hatfield, from "Existing Street" to "Special" for dwelling-units. The draft scheme is open to inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 1413, 14th Floor, Saambou Building, 227 Andries Street, Pretoria, for a period of 28 days from 3 September 1997, and enquiries may be made at telephone Objections to or representations in respect of the scheme must be lodged in writing with the City Secretary at the above office within a period of 28 days from 3 September 1997 or posted to him at P.O. Box 440, Pretoria, 0001, provided that, should claims and/or objections be sent by mail, such claims and/or objections must reach the Council before or on the aforementioned date. City Secretary. 1 0 September (Notice No. 61 0/1997) [K1314/6/3/Hatfield-Boundarylaan (6948)) Hierdie skema is 'n wys1g1ng van die Pretoria-dorpsbeplanningskema, 1974, en behels die hersonering van 'n gedeelte van Boundarysteeg, aangrensend aan Gedeelte 1 van Erf 547, en Gedeelte 1 van Erf 548, Hatfield, van "Bestaande Straat" tot "Spesiaal" vir wooneenhede. Die ontwerpskema Ill gedurende gewone kantoorure ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer 1413, 14de Verdieping, Saambougebou, Andriesstraat 227, Pretoria, en navraag kan by telefoon , gedoen word vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moat skriftelik binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 by die Stadsekretaris by bovermelde kantoor ingedien word of aan hom by Posbus 440, Pretoria, 0001, gepos word, met dien verstande dat indian eise en/of besware gepos word sodanige eise en/of besware die Raad voor of op voormelde datum moet bereik. Stadsekretarls. 10 September (Kennisgewing No. 61 0/1997) [K13/4/6/3/Hatfield-Boundarylaan (6948)] LOCAL AUTHORITY NOTICE 1975 GREATER JOHANNESBURG METROPOLITAN COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Northern Metropolitan Local Council of the Greater Johannesburg Metropolitan Council hereby gives notice in terms of section 96 (3), read with section 69 (6) (a), of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. office hours at the General Information Office, Northern Metropolitan Local Council, Ground Floor, 312 Kent Avenue, Randburg, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Executive Officer, at the above address or at Private Bag 1, Randburg, 2125, within a period of 28 days from P. P. MOLOI, Chief Executive Officer. (Notice No. 218/1997) ANNEXURE Name of township: Kevin Ridge. Full name of applicant: Doris Wilhelmina Grannersberger. Number of enen in proposed township: "Special" for offices and commercial uses: 2. Description of land on which township is to be established: Holding 434, North Riding Agricultural Holdings. Situation of proposed township: The proposed township is situated south-west of the intersection of Witkoppen Road and Hans Strijdom Drive. Reference No.: 15/ PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1975 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE RAAD KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Grater Johannesburg Metropolitaanse Raad gee hiermee ingevolge artikel 96 (3), gelees met artikel 69 (6), van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te slig deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek Ill ter insae gedurende gewone kantoorure by die Algemene Navraekantoor, Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Grondvloer, Kentlaan 312, Randburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in tweevoud by of tot die Hoof- Uitvoerende Beampte by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Randburg, 2125, ingedien of gerig word. P. P. MOLOI, Hoof- Uitvoerende Beampte. (Kennisgewing No. 218/1997) Naam van dorp: Kevin Ridge. BYLAE Valle naam van aansoeker: Doris Wilhelmina Grannersberger. Aantal erwe in voorgestelde dorp: "Spesiaal" vir kantore en kommersiele gebruike: 2. Beskrywing van die grond waarop die dorp gestig staan te word: Hoewe 434, North Riding-landbouhoewes. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is gels suid-wes van die Witkoppenweg- en Hans Strijdomrylaaninterseksie. Verwysing No.: 15/31555.

91 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 91 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1976 GREATER JOHANNESBURG METROPOLITAN COUNCIL CORRECTION NOTICE The Northern Metropolitan Local Council of the Greater Johannesburg Metropolitan Council hereby gives notice that Local Authority Notice 147 of 25 June 1997, Is improved as follows: By the substitution of the term "Randburg Amendment Scheme 2368" for the term "Randburg Amendment Scheme 112N" where it appears in the Afrikaans/English Schedule to the said notice. P. P. MOLOI, Chief Executive Officer. (Notice No. 215/1997) (15/2/112N) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1976 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE RAAD KENNISGEWING VAN VERBETERING Die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Groter Johannesburg Metropolitaanse Raad gee hiermee kennis dat Plaaslike aestuurskennisgewing 147 van 25 Junie 1997, 5005 volg verbeteir word: Deur die vervanging van die term "Randburg-wysigingskema 2368" vir die term "Randburg-wysigingskema 112N" waar dit verskyn in die Bylae tot die AfrikaanseiEngelse Kennisgewing. P. P. PJIOLOI, Hoof Uitvoerende Beampte. (Kennisgewing No. 215/1997) (15/2/112N) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1977 GREATER JOHANNESBURG METROPOLITAN COUNCIL CORRECTION NOTICE The Northern Metropolitan local Council of the Greater Johannesburg Metropolitan Council hereby gives notice that Local Authority Notice 149 of 25 June 1997, is improved as follows: By the substitution of the term "Randburg Amendment Scheme 112N" for the term "Randburg Amendment Scheme 2368" where it appears in the Afrikaans/English Schedule to the said notice. P. P. MOLOI, Chief Executive Officer. (Notice No. 216/1997) (15/2/2368) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1977 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE RAAD KENNISGEWING VAN VERBETERING Die Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Groter Johannesburg Metropolitaanse Raad gee hiermee kennis dat Plaaslike Bestuurskennisgewing 149 van 25 Junia 1997, soos volg verbeter word: Deur die vervanging van die term "Randburg-wysigingskema 112N" vir die term "Randburg-wysigingskema 2368" waar dit verskyn in die Bylae tot die Afrikaanse/Engelse Kennisgewing. P. P. MOLOI, Hoof Ultvoerende Beampte. (Kennisgewing No. 216/1997) (15/2/2368) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1978 WESTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND Western Metropolitan Substructure hereby gives notice in terms of section 6 (8) (a) of the Division of land Ordinance, 1986 (Ordinance No. 20 of 1986), that an application to divide the land described hereunder has been received. Further particulars of the application are open for inspection at the office of the SE: Housing and Urbanisation, Ground Floor, 9 Madeline Street, Florida. Any person who wishes to object to the application or make representations in regard thereto shall submit his objection or representations in writing and in duplicate to the above address or to the SE: Housing and Urbanisation, Private Bag X30, Roodepoort, 1725, any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: Description of land: Holding 24, Poortview Agricultural Holdings. A division into two portions respectively of which Portion 1 is approximately 0,950 hectare and the Remainder approximately 1,079 hectare in extent. G. J. O'CONNEL, Chief Executive Officer. Civic Centre, Roodepoort, (Notice No. 114/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1978 WESTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR KENNISGEWING VIR DIE VERDELING VAN GROND Die Westelike Metropolitaanse Substruktuur gee hiermee ingevolge artikel 6 (8) van die Ordonnansie op Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie No. 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grond hieronder beskryf te verdeel. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die SUB: Behuising en Verstedeliking, Grondvloer, Madelinestraat 9, Florida. Enige persoon wat teen die aansoek beswaar wil maak of vertoll In verband daarmee wil rig, moe! sy besware of vertoll skriftelik en in tweevoud by bovermelde adre5 of by die SUB: Behuising en Verstedeliking, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725, te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vana die datum van eerste publikasie van hlerdie kennisgewing, lndien. Datum van eerste publikasie: Beskrywing van grond: Hoewe 24, Poortview-landbouhoewes. 'n Verdeling in!wee gedeeltes onderskeidelik, waarvan Gedeelte 1 ongeveer 0,950 hektaar en die Restant ongeveer 1,079 hektaar groot is. G. J. O'CONNEL, Hoof-Uitvoerende Beampte. Burgersentrum, Roodepoort, (Kennisgewing No. 114/1997)

92 92 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1979 EASTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE SANDTON AMENDMENT SCHEME 2936 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that the Eastern Metropolitan Substructure approved the amendment of the Sandton Townplanning Scheme, 1980, by rezoning, Portions 3 and 4 of Erf 520, Bryanston, from "Residential 1" to "Residential 1 ". Copies of Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director-General: Community Development and at the office Chief Executive Officer, Norwich-on Grayston, corner of Linden and Grayston Avenue, Simba, Sandton, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Sandton Amendment Scheme 2936 and it shall come into operation on the date of publication hereof. C. LISA, Chief Executive Officer. (Notice No. 224/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1979 OOSTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR SANDTON-WYSIGINGSKEMA 2936 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur goedgekeur het dat die Sandton-dorpsaanlegskema, 1980, gewysig word deur die hersonering van Gedeeltes 3 en 4 van Erf 520, Bryanston, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 1". Afskrifte van Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou by die Direkteur-generaal: Gemeenskapsontwikkeling en by die kantoor van die Hoof Uitvoerende Beampte, Norwich-on-Grayston, hoek van Linden- en Graystonlaan, Simba, Sandton, en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Sandton-wysigingskema 2936 en tree in werking op datum van publikasie hiervan. C. LISA, Hoof- Uitvoerende Beampte. (Kennisgewing No. 224/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1980 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP In terms of section 103 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), the Eastern Metropolitan Substructure of the Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council hereby declares Sunnlnghill Extension 48 to be an approved township, subject to the conditions set out in the Schedule thereto. SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY NANYUKI ESTATES (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986), FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON PORTION 402 (A PORTION OF PORTION 55) OF THE FARM RIETFONTEIN 2 IR, PROVINCE OF GAUTENG, HAS BEEN GRANTED (1) Name 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT The name of the township shall be Sunnlnghill Extension 48. (2) Design The township shall consist of erven as indicated on General Plan SG No. A4583/1992. (3) Obligations In regard to essential services and street and stormwater drainage The township owners shall install and provide all internal engineering services in the township, subject to the approval of the Council. (4) Removal and replacement of municipal services If, by reason of the establishment of the township, it should become necessary to remove or replace any existing municipal services, the cost thereof shall be borne by the township owner. (5) Disposal of existing conditions of title All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1980 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGSRAAD VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP lngevolge artikel 103 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), verklaar die Oostelike Metropolitaanse Substruktuur van die Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad hierby die dorp Sunninghilluitbreidlng 48 tot 'n goedgekeurde dorp, onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. BYLAE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR NANYUKI ESTATES (EIENDOMS) BEPERK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 402 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 55) VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN 2 IR, PROVINSIE GAUTENG, TOEGE STAAN IS (1) Naam 1. STIGTINGSVOORWAARDES Die naam van die dorp is Sunninghlll-uitbreiding 48. (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan SG No. A4583/1992. (3) Verpligtinge ten opslgte van noodsaakllke dienste asook die bou van strata en stormwaterdreinering. Die dorpseienaars moat aile interne ingenieursdienste in die dorp voorsien, onderworpe aan die goedkeuring van die plaaslike bestuur. (4) Verskuiwing of die vervanging van munisipale dienste lndien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaars gedra word. (5) Beskikking oor bestaande titelvoorwaardes Aile erwe moet onderhewig gemaak word aan bestaande titelvoorwaardes en serwitute, indien enige, insluitende die reservering van die mineraleregte.

93 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No CONDITIONS OF TITLE The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions, as indicated, imposed by the Council in terms of the provisions of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986: (1) All erven (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the Council for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes,. 2 m wide across the access portion of the erf, if and when required by the Council: Provided that the Council may dispense with any such servitude. (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) The Council shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, mainlenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the Council. C. LISA, Chief Executive Officer. Civic Centre, corner of West Street and Rivonia Road, Sandown, Sandton, (Notice No. 216/1997) 2. TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem sal onderworpe wees aan die voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Raad ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986: ( 1 ) Aile erwe (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut van 2 meter breed vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die Raad fangs enige twee grense, uigesonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n addisionele serwituut vir munisipale doeleindes, 2 meter breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die Raad: Met dien verstande dat die Raad van enige sodanige serwituut mag afsien. (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 meter daarvan geplant word nie. (c) Die Raad is geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grond wat aan die voornoemde serwituut grens en is voorts geregtig tot redelike toegang tot genoemde grond vir die voor-. noemde doel, onderworpe daaraan dat die Raad enige skade vergoed wat gedurende die aanleg onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. C. LISA, Hoof- Ultvoerende Beampte. Burgersentrum, hoek van Weststraat en Rivoniaweg, Sandown, Sandton, (Kennisgewing No. 216/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1981 EASTERN METROPOLITAN SUBSTRUCTURE AMENDMENT SCHEME 2000 The Council hereby in terms of provisions of section 125 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, declares that it has approved the amendment scheme, being an amendment of the Sandton Town-planning Scheme, 1980, comprising the same land as included in the Township of Sunninghill Extension 48. Map 3, Annexure and scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Chief Executive Officer. Eastern Metropolitan Substructure and are open for inspection at all reasonable times.. The amendment scheme is known as Sandton Amendment Scheme C. LISA, Chief Executive Officer. Civic Centre, corner of West Street and Rivonia Road, Sandown, Sandton. (Notice No. 215/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1981 OOSTELIKE METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR WYSIGINGSKEMA 2000 Die Stadsraad verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 125 van,die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat dit 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, wat uit dieselfde grond as die dorp Sunninghlll-ultbrelding 48 bestaan goedgekeur het. Kaart 3, die Bylae en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof- Uitvoerende Beampte: Oostelike Metropolitaanse Substruktuur en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Sandton-wysigingskema C. LISA,Hoof- Ultvoerende Beampte. Burgersentrum, hoek van Wesstraat en Rivoniaweg, Sandown, Sandton. (Kennisgewing No. 215/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1982 CITY COUNCIL OF SPRINGS AMENDMENT TO THE DETERMINATION OF VARIOUS CHARGES: (1) PUBLIC AMENITIES AND (2) HIRE OF HALLS AND EQUIPMENT Notice is hereby given in terms of the provisions of section 1 OG (7) (c) of the Local Government Transition Act, 1993, as amended, that the City Council of Springs during its meeting held on 29 July 1997 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1982 STADSRAAD VAN SPRINGS WYSIGING AAN VASSTELLING VAN VERSKEIE HEFFINGS: (1) OPENBARE GERIEWE EN (2) HUUR VAN SALE EN TOERUS TING.. Daar word hierby ingevolge die bepalings van artikel 1 OG (7) (c) van die Oorgangswet op Plaaslike Regering, 1993, soos gewysig, bekendgemaak dat die Stadsraad van Springs gedurende 'n

94 94 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 has, by special resolution, amended the determination of charges relating to the public amenities and the hire of halls and equipment to come into operation from 1 September The general purport of this determination is to provide for respective increases in operational and running costs. The effective date of first displayment of this notice on the notice boards of the Council will be Monday, 11 August Any person who desires to object to these amendments shall do so in writing to the undermentioned within 14 (fourteen) days after the first displacement date hereof and the contents of these amendments will be open to inspection during the same period and at the office of the Chief Executive Officer of the Council. A copy of this notice will be published in the Provincial Gazette, Outlook, Springs Advertiser and African Reporter and a further copy will be sent to the MEC: Development Planning and Local Government, Gauteng Provincial Government. W. F. STEINBERG, Acting Town Clerk. Civic Centre, Springs. 20 August (Notice No. 1 06/1997) (11n/56/SAOS) (1117/38/SAOS) vergadering gehou op 29 Julie 1997, by spesiale besluit, die vasstelling van heffings van toepassing op openbare geriewe en die huur van sale en toerusting, gewysig het om vanaf 1 September 1997 in werking te tree. Die algemene strekking van hierdie vasstelling is om vir die onderskeie verhogings in operasioneie kostes voorsiening te maak. Die effektiewe datum waarop hierdie kennisgewing vir die eerste keer op die kennisgewingborde van die Raad sal verskyn (verskyningsdatum), is Maandag, 11 Augustus Enige persoon wat wens om beswaar teen voormelde wysigings aan te teken meet dit skriftelik binne 14 (veertien) dae vanaf die eerste verskyningsdatum hiervan by die ondergetekende doen. Die inhoud van hierdie wysiging ie gedurende dieselfde tydperk by die kantoor van die Uitvoerende Hoof ter insae. 'n Afskrif van hierdie kennisgewing word in die Provinsiale Koerant, Outlook, SpringsAdverteerderen African Reportergepubliseer en 'n verdere afskrif word aan die LUK: Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Gauteng Provinsiale Regering, gestuur. W. F. STEYNBERG, Waarnemende Stadsklerk. Burgersentrum, Springs. 20 Augustus (Kennisgewing No. 106/1997) (1117/56/SABS) (1117/38/SABS) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1983 CITY COUNCIL OF SPRINGS (Regulation 9) NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1 JULY 1997 TO 30 JUNE 2000 Notice is hereby given in terms of section 15 (3) (c) (i) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No. 11 of 1977), that the first sitting of the valuation board will take place from 2 October 1997 to 3 October 1997 at 08:00 and will be held at the following address: Council Chamber, Civic Centre, South Main Reef Road, Springs, to consider any objection to the provisional valuation roll for the financial years 1 July 1997 to 30 June A. S. JANSE VAN VUUREN, Secretary: Valuation Board. Civic Centre, Springs. 20 August (Notice No. 107/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1983 STADSRAAD VAN SPRINGS (Regulasie 9) KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS RAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1 JULIE 1997 TOT 30 JUNIE 2000 AAN TE HOOR Kennis word hierby ingevolge artikel 15 (3) (c) (i) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie No. 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die waarderingsraad vanaf 2 Oktober 1997 tot 3 Oktober 1997 om 08:00 sal plaasvind en gehou sal word by die volgende adres: Raadsaal, Burgersentrum, Suid-hoofrifweg, Springs, om enige beswaar tot die voorlopige waarderingslys vir die boekjare 1 Julie 1997 tot 30 Junie 2000 te oorweeg. A. S. JANSE VAN VUURENS, Sekretaris: Waarderingsraad. Burgersentrum, Springs. 20 Augustus (Kennisgewing No. 107/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1984 WESTERN VAAL METROPOLITAN SUBSTRUCTURE VANDERBIJLPARK AMENDMENT SCHEME 346 It is hereby notified in terms of section 57 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that the Western Vaal Metropolitan Substructure of Vanderbijlpark has approved the amendment of Vanderbijlpark Town-planning Scheme, 1987, by the rezoning of Remainder of Erf 1187, Vanderbijl Park South West 1, from "Public Open Space to "Education. Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Head of Department: Department of Local Government, Housing and Works, Pretoria, and the Chief Executive Officer of the Western Vaal Metropolitan Substructure, P.O. Box 3, Vanderbijlpark, 1900, and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Vanderbijlpark Amendment Scheme 346. T. L. MKAZA, Chief Executive Officer. (Notice No ).'.;., ' PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1984 WESTELIKE VAAL METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR VANDERBIJLPARK-WYSIGINGSKEMA 346 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat die Westelike Vaal Metropolitaanse Substruktuur van Vanderbijlpark die wysiging van die Vanderbijlpark-dorpsbeplanningskema, 1987, deur die hersonering van Restant van Erf 1187, Vanderbijl Park South West 1, vanaf "Openbare Oop Ruimte na "Opvoedkundig", goedgekeur het. Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema word deur die Departementshoof: Departement van Plaaslike Bestuur, Behulsing. en Werke, Pretoria, en die Uitvoerende Beampte van die Westelike Vaal Metropolitaanse Substruktuur, Posbus 3, Vanderbijlpark, 1900, in bewaring gehou en is gedurende normale kantoorure vir inspeksie beskikbaar. Hierdie wysigingskema staan bekend as Vanderbijlparkwysigingskema 346. T. L. MKAZA, Hoof- Uitvoerende Beampte. (Kennisgewing No )

95 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 95 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1985 VEREENIGING/KOPANONG METROPOLITAN SUBSTRUCTURE CORRECTION NOTICE GAUTENG REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 1996 REMOVAL OF CONDITIONS: PORTION 2 OF ERF 886, DUNCANVILLE (N221) It is hereby notified in terms of section 60 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that Local Authority Notice 1634 which appeared in Provincial Gazette No. 377 of 30 July 1997, regarding Portion 2 of Erf 886, Duncanville, be amended as follows: It is hereby notified in terms of section 9 (1) (b) of the Removal of Restrictions Act, 1996, that Vereeniging!Kopanong Metropolican Substructure has approved that- (1) condition B (g) in Deed of Transfer T88775/92 be removed; and (2) Vereeniging Town-planning Scheme, 1992, be amended by the rezoning of Portion 2 of Erf 886 in Duncanville Township to "Special" for shops, offices, workshop and warehouses, subject to conditions, which amendment scheme will be known as Vereeniging Amendment Scheme N221, as indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at the office of the Department for Development Planning and Local Government, Johannesburg, and the Acting Chief Town Planner, Municipal Offices, Meyerton. Chief Executive Officer. Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereenlglng. (Notice No. 74/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1985 VEREENIGING/KOPANONG METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR REGSTELLINGSKENNISGEWING GAUTENG WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1996 OPHEFFING VAN VOORWAARDES: GEDEELTE 2 VAN ERF 886, DUNCANVILLE (N221) Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 60 van die Ordonnansle op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, bekendgemaak dat Plaaslike Bestuurskennisgewing 1634 wat in Provinsiale Koerant No. 377 gedateer 30 Julie 1997 verskyn het ten opsigte van Gedeelte 2 van Erf 886, Duncanville, reggestel word soos volg: Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel9 (1) (b) in die Wet op Opheffing van Beperkings, 1996, bekendgemaak dat Vereeniging!Kopanong Metropolitaanse Substruktuur dit goedgekeur het dat- (1) voorwaarde B (g) In Akte van Transport T88775/92 opgehef word; en (2) Vereenlglng-dorpsbeplanningskema, 1992, gewysig word deur die hersonering van Gedeelte 2 van Erf 886 in die dorp Duncanville tot "Spesiaal" vir winkels, kantore, werkswinkel en pakhuise, onderworpe aan voorwaardes, welke wysigingskema bekend sal staan as Vereeniging-wysigingskema N221 soos aangedui op die betrokke Kaart 3 en skemaklousules wat ter insae It'! In die kantoor van die Departement van Ontwikkelingsbeplanning en Plaaslike Regering, Johannesburg. en die Waaremende Hoofstadsbeplanner, Munisipale Kantore, Meyerton. Hoof- Ultvoerende Beampte. Munlslpale Kantore, Beaconsfieldlaan, Vereeniging. (Kennlsgewlng No. 74/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1986 WESTONARIA TOWN COUNCIL WESTONARIA AMENDMENT SCHEME 71 It is hereby notified in terms of section 57 (1) (a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that the Town Council of Westonaria has approved the amendment of the Westonaria Town-planning Scheme, 1981, by the rezoning of Erf 1260, Glenharvie Extension 2, Westonaria, from "Residential1" to "Residential 4". Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Civic Centre, Westonaria, and at the office of the Director-General: Gauteng Provincial Administration, Community Development Branch. This amendment is known as Weston aria Amendment Scheme 71 and will come into operation on H. R. Uys, Town Clerk. P.O. Box 19, Westonaria, (Notice No. 50/1997). PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1986 WESTONARIA STADSRAAD WESTONARIA-WYSIGINGSKEMA 71 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad van Westonarla goedgekeur he! dat die Westonaria-dorpsbeplanningskema, 1981, gewysig word deur die hersonering van Erf 1260, Glenharvie-uitbreiding 2, Westonaria, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 4". Kaart 3 en die skemaklousules van hierdie wysigingskema I~ ter lnsae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munlslpale Kantore, Burgersentrum, Westonaria, asook by die kantoor van die Direkteur-generaal: Gauteng Provlnslale Admlnlstrasle, Tak Gemeenskapsontwikkeling. Hierdie wyslglng staan bekend as Westonaria-wysigingskema 71 en sal op 3 September 1997 in werking tree. H. R. Uys, Stadsklerk. Posbus 19, Westonarla, (Kennisgewing No. 50/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1987 NORTHERN PRETORIA METROPOLITAN LOCAL COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR SUBDIVISION OF LAND (NOTICE 65 OF 1997) The Northern Pretoria Metropolitan Local Council hereby gives notice in terms of section 6 (8) of the Division of Land Ordinance, 1986, that an application to divide the land described hereunder has been received. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1987 NOORDELIKE PRETORIA METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD KENNISGEWING VAN AANSOEK OM ONDERVERDELING VAN GROND (KENNISGEWING 65 VAN 1997) Die Noordelike Pretoria Metropolitaanse Plaaslike Raad gee hlermee lngevolge artikel6 (8) van die Ordonnansie op die Verdeling van Grand, 1986, kennis dat 'n aansoek ontvang is om die grand hieronder beskryf, te verdeel.

96 96 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Further particulars of the application are open for inspection at the office of the Chief Executive Officer, Room 101, Municipal Offices, 16 Dale Avenue, Doreg Agricultural Holdings, Akasia. Any person who wishes to object to the granting of the application or who wishes to make representation in regard thereto shall submit his objections or representations in writing and in duplicate to the Chief Executive Officer at the above address or P.O. Box 58393, Karenpark, 0118, at any time within a period of 28 days from the date of the first publication of this notice. Date of first publication: K. C. ROSENBERG, Chief Executive Officer. Municipal Offices, 16 Dale Avenue, Akasia. ANNEXURE Description of land: Remainder of Portion 19 of the farm Witfontein 301 JR. Number and area of proposed portions: Portion 1: ±2,4653 ha. Remainder: ±5,9903 ha. Verdere besonderhede van die aansoek le ter insae by die kantoor van die Hoof- Uitvoerende Beam pte, Kamer 101, Munisipale Kantore, Dalelaan 16, Doreg-landbouhoewes, Akasia. Enige persoon wat teen die toestaan van die aansoek beswaar wil maak of vertoe in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertoe skriftelik en in tweevoud by die Hoof- Uitvoerende Beampte by bovermelde adres of Posbus 58393, Karenpark, 0118, te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien. Datum van eerste publikasie: K. C. ROSENBERG, Hoof- Uitvoerende Beampte. Munisipale Kantore, Dalelaan 16, Akasia. BYLAE Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Gedeelte 19 van die plaas Witfontein 301 JR. Getal en oppervlakte van voorgestelde gedeeltes: Gedeelte 1: ±2,4653 ha. Restant: ±5,9903 ha. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1988 CITY COUNCIL OF GREATER BENONI NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWN SHIP: PROPOSED ETWATWA EXTENSION 32 TOWNSHIP The City Council of Greater Benoni hereby gives notice in terms of section 108 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that it intends to establish a township referred to in the Annexure attached hereto. office hours at the office of the Chief Executive Officer, Tesaurie Building, Elston Avenue, Benoni, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing in duplicate to the Chief Executive Officer at the above address or at Private Bag X014, Benoni, 1500, within a period of 28 days from ANNEXURE Name of township: Etwatwa Extension 32 Township. Full name of applicant: City Council of Greater Benoni. Number of erven in proposed township: Special Residential: Special for a police station: 1. Places of public workship: 8. Clinic: 1. Community Facility: 1. Educational: 3. Creche: 5. Business 1: 5. Special for railway purposes: 1. Public open space: 2. Description of land on which township is to be established: Part of the remaining extent of Portion 1 of the farm Knoppiesfontein 23 IR. Situation of proposed township: The proposed township is situated South of the proposed PWV 3 and east of and abuts the proposed K86. The proposed Etwatwa Extension 3 and 5 is located to the east. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1988 STADSRAAD VAN GROTER BENONI KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: VOORGESTELDE DORP ETWATWA-UITBREIDING 32 Die Stadsraad van Groter Benoni gee hiermee ingevolge artikel 108 (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat hy van voorneme is om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Hoof- Uitvoerende Beampte, Treasouriegebou, Elstonlaan, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in tweevoud by die Hoof- Uitvoerende Beampte by bovermelde adres of by Privaatsak X014, Benoni, 1500, ingedien of gerig word. BYLAE Naam van dorp: Etwatwa-ultbreiding 32. Naam van aansoekdoener: Stadsraad van Groter Benoni. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiale woon: Spesiaal vir 'n polisiestasie: 1. Plekke van openbare godsdiensoefening: 8. Kliniek: 1. Gemeenskapsfasiliteit: 1. Opvoedkundig: 3. Kleuterskool: 5. Besigheid 1: 5. Spesiaal vir spoorwegdoeleindes: 1. Openbare oopruimte: 2. Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: 'n Deel van die Resterende Gedeelte 1 van die plaas Knoppiesfontein 231R. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is gelee suid van die voorgestelde PWV 3 en oos van en grens aan die voorgestelde K86. Die voorgestelde Etwatwa-uitbreding 3 en 5 is galee aan die oostekant.

97 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 97 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1989 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF KRUGERSDORP NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWN SHIP: PROPOSED MUNSIEVILLE EXTENSION 4 TOWNSHIP The Transitional Local Council of Krugersdorp hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure attached hereto, has been received by it. office hours at the office of the Town Clerk, Section Urban Development and Marketing, Room 94, Civic Centre, Commissioner Street, Krugersdorp, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing in duplicate to the Town Clerk, Section Urban Development and Marketing, at the above address or at P.O. Box 94, Krugersdorp, 1740, within a period of 28 days from ANNEXURE Name of township: Munsieville Ex1ention 4 Township. Full name of applicant: Vipcon CC and the Vicar Apostolic of the Johannesburg Vicariate of the Roman Catholic Church. Number of erven in proposed township: Special Residential: Residential 2: 1. Places of public workship: 4 Community facility: 2 Educational: 1 Creche: 2 Business 1: 4 Public open space: 7 Municipal: 2 Special for such uses as the local authority may approve: 6 Description of land on which township is to be established: Situated on portion 52, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and the remaining ex1ent of portion 45 of the farm Waterval Situation of proposed township: The proposed township is situated south of the Sterkfontein Hospital and north of and abuts Munsieville Township. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1989 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN KRUGERSDORP KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: VOORGSTELDE DORP MUNSIEVILLE-UITBREIDING 4 Die Plaaslike Oorgangsraad van Krugersdorp gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig. Besonderhede van die aansoek ~~~ ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Afdeling Stedelike Ontwikkeling en Bemarking, Kamer 94, Burgersentrum, Kommissarisstraat, Krugersdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in tweevoud by die Stadsklerk, Afdeling Stedelike Ontwikkeling en Bemarking, by boverrnelde adres of by Posbus 94, Krugersdorp, 1740, ingedien of gerig word. BVLAE Naam van dorp: Munsieville-uitbreiding 4. Naam van aansoekdoener: Vi peon CC and the Vicar Apostolic of the Johannesburg Vicariate of the _Roman Catholic Church. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Spesiale woon: Residensieel 2: 1. Plekke van openbare godsdiensoefening: 4 Gemeenskapsfasiliteit: 2 Opvoedkundig: 1 Kleuterskool: 2 Besigheid 1: 4 Openbare oopruimte: 7 Munisipaal: 2 Spesiaal vir sodanige gebruike as wat die plaaslike bestuur mag toelaat: 6 Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: Gefee op gedeeltes 52, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 45 van die plaas Waterval Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgstelde dorp is gelee suid van die Sterkfontein Hospitaal en noord van en grens aan Munsievilledorp. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1990 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF BRONKHORSTSPRUIT NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP: RETHABISENG EXTENSION 4 The Transitional Local Council of Bronkhorstspruit hereby gives notice in terms of section 108 (1) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure attached hereto, has been prepared by it. office hours at the office of the Chief Executiverrown Clerk, Transitional Local Council of Bronkhorstspruit, Muniforum I, Botha Street, Bronkhorstspruit, for a period of 28 days from 3 September 1997 (the date of first publication of this notice). be lodged with or made in writing and in duplicate to the Chief Executiverrown Clerk at the above address or at P.O. Box 40, Bronkhorstspruit, 1 020, within a period of 28 days from 3 September PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1990 BRONKHORSTSPRUIT PLAASLIKE OORGANGSRAAD KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP: RETHABISENG-UITBREIDING 4 Die Bronkhorstspruit Plaaslike Oorgangsraad gee hiermee ingevolge artikel 1 OB (1) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem te stig deur hom voorberei is. Besonderhede van die aansoek IIi ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk, Bronkhorstspruit Plaaslike Oorgangsraad, Muniforum I, Bothastraat, Bronkhorstspruit, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moe! binne'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik en in tweevoud by of tot die Uitvoerende Hoof/Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 40, Bronkhorstspruit, 1 020, ingedien of gerig word.

98 98 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 ANNEXURE Name of township: Rethabiseng Extension 4. Full name of applicant: Planpractice Incorporated, on behalf of the Transitional Local Council of Bronkhorstspruit. Number and proposed zonings of erven in proposed township: Residential1: 515. Public Open Space: 1. Business 2: 3. Educational: 6. Description of land on which township is to be established: A portion of the Remainder of the farm Rustfontein 616 JR. Locality of proposed township: The proposed township is located to the north west of Bronkhorstspruit and is bordered by Rethabiseng Extension 2 to the west and north-west. The township Rethabiseng Extension 3 is located to the north of the proposed Township of Rethabiseng Extension 4. GEORGE SEITISHO, Chief Executive/Town Clerk. Transitional Local Council of Bronkhorstspruit, Muniforum 1 (P.O. Box 40), Bronkhorstspruit, BYLAE Naam van dorp: Rethablseng-uitbrelding 4. Volfe naam van aansoeker: Planpraktyk lngelyf namens die Bronkhorstspruit Plaaslike Oorgangsraad. Aantal erwe en voorgestelde sonering in voorgestelde dorp: Residensieel1: 515. Openbare Oopruimta: 1. Besigheid 2: 3. Opvoedkundig: 6. Beskrywing van grand waarop dorp gestig staan te word: 'n Gedeelte van die Restant van die plaas Rustfontein 616 JR. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is noordwes van Bronkhorstspruit geleii, en word ten weste en noordweste begrens deur Rethabiseng-uitbreiding 2. Die dorp Rethabiseng-uitbreiding 3 is direk noord van die voorgestelde dorp Rethabiseng-uitbreiding 4 geleii. GEORGE SEITISHO, Uitvoerende Hoof/Stadsklerk. Bronkhorstspruit Plaaslike Oorgangsraad, Muniforum 1 (Posbus 40), Bronkhorstspruit, LOCAL AUTHORITY NOTICE 1991 GREATER JOHANNESBURG TRANSITIONAL METROPOLITAN COUNCIL NOTICE OF APPLICATION FOR THE EXTENSION OF BOUNDARIES OF AN APPROVED TOWNSHIP SCHEDULE14 (Regulation 24) The Southern Metropolitan Local Council of the Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a), read in conjunction with section 88 (2), of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that application has been made by Crown Mines Limited to extend the boundaries of the township known as Ormonde Extension 12 to include part of the Remaining Extent of the farm Ormonde 99 JR. The portion concerned is situated approximately 4 kilometres south-west of the Johannesburg Metropolitan Centre. It is bounded by Ormonde Extensions 8, 12 and Ormonde Extension 25 to the north-east and Ormonde Township to the south-west, and will be zoned and used as follows: "Commercial1" (excluding hotels, including parking): 2 erven. "Commercial 2" (including parking): 2 erven. "Parking": 1 erf. The application together with the plans, documents and information concerned, will lie for inspection during normal office hours of the Executive Officer: Planning, Southern Metropolitan Local Council, Room 760, Seventh Floor, Metropolitan Centra, Braamfontein, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing in duplicate to the Executive Officer: Planning at the above address or at P.O. Box 1211, Johannesburg, 2000, within a period of 28 days from 3 September C. NGCOBO, Chief Executive Officer: Southern Metropolitan Local Council. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1991 GROTER JOHANNESBURG METROPOLITAANSE OORGANGSRAAD KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UITBREIDING VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP BYLAE 14 (Regulasie 24) Die Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad van die Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad gee hiermee ingevolga artikel 69 (6) (a), saamgelees met artikel 88 (2), van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpa, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat aansoek gedoen is deur Crown Mines Limited, om die grense van die dorp bekend as Ormonde-uitbreiding 12 uit te brei om deel van die Resterende Gedeelte van die plaas Ormonde 99 IR in te sluit. Die betrokke gedeelte is geleii ongeveer 4 kilometer suidwes van die Johannesburg Metropolitaanse Sentrum, aangrensend aan Ormonde-uitbreiding 8, 12 en Ormonde-uitbreiding 25 ten noordweste, Ormonde-uitbreiding 13 ten noordooste, die M 1-motorweg ten suidooste en Ormonde-dorp ten suidweste, en sal soos volg gesoneer en gebruik word: "Kommersieel 1". (uitsluitend hotelle, insluitend parkering): 2 erwe. "Kommersieel 2" (insluitend parkering): 2 erwe. "Parkering": 1 erf. Besonderhede van die aansoek Iii ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Uitvoerende Beampte: Beplanning, Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad, Kamer 760, Sewende Verdieping, Metropolitaanse Sentrum, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoeke moe! skriltelik en in tweevoud by of tot die Uitvoerende Beampte: Beplanning by bovermelde ad res of by Posbus 1211, Johannesburg, 2000, binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 ingedien of gerig word. C. NGCOBO, Hoof- Ultvoerende Beampte: Suldelike Matropolltaanse Plaasllke Raad.

99 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 99 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1992 VEREENIGING/KOPANONG METROPOLITAN SUBSTRUCTURE NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWN SHIP: BEDWORTH PARK EXTENSION 4 (A PART OF PORTION 216) OF THE FARM LEEUWKUIL 596 IQ The Vereeniging/Kopanong Metropolitan Substructure hereby gives notice in terms of section 96 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received. Particulars of the application will lie open for inspection during normal office hours at the office of the Acting Chief Town Planner, Municipal Offices, President Square, Meyerton, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing and in duplicate to the Acting Chief Town Planner at the above address or at P.O. Box 9, Meyerton, 1960, within a period of 28 days from ANNEXURE Name of township: Bedworth Park Extension 4. Full name of applicant: First Vaal Developments (Ply) Ltd. Number of erven in the proposed township: 8 erven. "Special" for dwellings, dwelling-units, conference centre, hotel, restaurant, shops and place of entertainment: 3 erven. "Special" for a public resort: 4 erven. "Private Open Space": 1 erf. Description of land on which the township is to be established: Part of Portion 216 of the farm Leeuwkuil 596 IQ. Locality of proposed township: The site is situated on the northern bank of the Vaal River, directly east of Road K55 and south of Bedworth Park residential area. Chief Executive Officer. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1992 VEREENIGING/KOPANONG METROPOLITAANSE SUBSTRUKTUUR KENNISGEWING VAN MNSOEK OM STIGTING VAN DORP: BEDWORTH PARK-UITBREIDING 4: 'N DEEL VAN GEDEELTE 216 VAN DIE PLMS LEEUWKUIL 596 IQ Die Vereeniging!Kopanong Metropolitaanse Substruktuur gee hiermee ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Waarnemende Hoofstadsbeplanner, Munisipale Kantoorblok, Presidentplein, Meyerton, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik in tweevoud by of tot die Waarnemende Hoofstadsbeplanner by bovermelde adres of by Posbus 9, Meyerton, 1960, ingedien of gerig word. BYLAE Naam van dorp: Bedworth Park-uitbrelding 4. Volle naam van aansoeker: First Vaal Developments Eiendoms Be perk. Aantal erwe in die voorgestelde dorp: 8 erwe. "Spesiaal" vir wonings, wooneenhede, konferensiesentrum, hotel, restaurant, winkels en plek van vermaak: 3 erwe. "Spesiaal" vir 'n publieke cord: 4 erwe. "Privaat Oopruimte : 1 erl. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n Dee I van Gedeelte 216 van die plaas Leeuwkuil 596 IQ. Ligging van voorgestelde dorp: Die voorgestelde dorp is gelee op die noordelike bank van die Vaalrivier, direk cos van Pad K55 en suid van die Bedworth Park residensiele gebied. Hoof- Ultvoerende Beampte. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1993 TRANSITIONAL LOCAL COUNCIL OF GREATER GERMISTON NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF A TOWNSHIP Van Deventer Associates, on behalf of the Transitional Local Council of Greater Germiston, hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), that applications to establish the townships referred to in Annexures 1 and 2 attached hereto, has been received by it. office hours at the office of the City Engineer, Third Floor, Samie Building, corner of Queen and Spilsbury Streets, Germiston, for a period of 28 days from be lodged with or made in writing to the Town Secretary at the Civic Centre at the above address or at P.O. Box 145, Germiston, 1400, within a period of 28 days from ANNEXURE 1 Name of township: Bedfordview Extension 493. Full name of applicant: Ernst Guenther Becker. Number of erven in proposed township: 2 erven. "Residential 5" and "Educational": 2 erven. Coverage: 30%. Floor area: 0,6. Size: ± m' and ± m'. Roads:± 250 m'. Open Space: None. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1993 PLAASLIKE OORGANGSRAAD VAN GROTER GERMISTON KENNISGEWING VAN MNSOEK OM STIGTING VAN DORP Van Deventer Medewerkers, namens die Plaaslike Oorgangsraad van Groter Germiston, gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), kennis dat aansoeke om die dorp in Bylaes 1 en 2 genoem, te stig deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoeke le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, Derde Verdieping, Samlegebou, hoek van Queen- en Spilsburystraat, Germiston, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek meet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 September 1997 skriftelik by of tot die Stadsekretaris, Burgersentrum, by bovermelde adres of by Posbus 145, Germiston, 1400, ingedien of gerig word. BYLAE 1 Naam van dorp: Bedfordvlew-ultbrelding 493. Volle naam van aansoeker: Ernst Guenther Becker. Aantal ervite in die voorgestelde dorp: 2 erwe. "Residensieel 5" en "Opvoedkundig": 2 erwe. Dekking: 30%. Vloeroppervlakle: 0,6. Grootte: ± m' and ± m'. Paaie: ± 250 m'. Openbare Oopruimte: Geen.

100 100 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 Description of land on which township is to be established: Portion 2 of Holding 38, Geldenhuis Estate Small Holdings. ' Situation of proposed township: Van der Linde Road, corner of Concords Road (western corner), Bedfordview. ANNEXURE 2 Name of township: Bedfordview Extension 500. Full name of applicant: Wanda Bolio. Number of erven in proposed township: 2 erven. "Residential 2": 2 erven. Density: 14 units per hectare. Coverage: 40%. Size: ± m'. Roads: ± 680 m'. Open Space: None. Description of land on which township is to be established: Remaining Extent of Holding 234, Geldenhuis Estate Small Holdings. Situation of proposed township: Van Buuren Road, Bedfordview. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 4 Gedeelte 2 van Hoewe 38, Geldenhuis Estate Small Holdings. Ligging van die voorgestelde dorp: Van der Lindeweg, westelike hoek met Concordeweg, Bedfordview. BYLAE 2 Naam van dorp: Bedfordview-uitbreiding 500. Volle naam van aansoeker: Wanda Bolio. Aantal erwe in die voorgestelde dorp: 2 erwe. "Residens'ieel 2": 2 erwe. Digtheid: 14 eenhede per ha. Dekking: 40%. Grootte: ± m'. Paaie: ± 680 m'. Openbare Oopruimte: Geen. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Resterende Gedeelte van Hoewe 234, Geldenhuis Estate Small Holdings. Ligging van die voorgestelde dorp: Van Buurenweg, Bedfordview. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1994 CITY COUNCIL OF SPRINGS PROPOSED PERMANENT CLOSURE OF PORTIONS OF THE BOUNDARY AVENUE AND RAILWAY AVENUE SOUTH ROAD RESERVES, WELGEDACHT, SPRINGS Notice is hereby given in terms of section 67 of the Local Government Ordinance, 1939, that it is the intention of the City Council of Springs to permanently close portions of the Boundary Avenue and Railway Avenue South Road Reserves, Welgedacht, Springs. Further particulars on the proposed closure of the road reserve portions concerned and a sketch plan thereof lie open for inspection at the office of the undersigned during ordinary office hours. Any person who has an objection to the proposed closure of the road reserve portions concerned, should lodge his objection in writing with the undersigned not later than 3 October H. A. DU PLESSIS, Town Clerk/Chief Executive Officer. Civic Centre, Springs. 20 August (Notice No. 1 08/1997) (6/6f7/1 /29/SAOV) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1994 STADSRAAD VAN SPRINGS VOORGESTELDE PERMANENTE SLUITING VAN GEDEELTES VAN DIE BOUNDARYRYLAAN EN SPOORWEGLAAN-SUID PADRESERWES, WELGEDACHT, SPRINGS Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, dat die Stadsraad van Springs van voorneme is om gedeeltes van die Boundarylaan- en Spoorweglaan-Suid-padreserwes, Welgedacht, Springs, permanent te sluit. Nadere besonderhede oor die voorgestelde sluiting van die betrokke padreserwegedeeltes en 'n sketsplan daarvan le ter insae in die kantoor van die ondergetekende tydens gewone kantoorure. Enige persoon wat 'n beswaar het teen die voorgestelde sluiting van die padreserwegedeeltes moat sy beswaar skriftelik by die ondergetekende indian nie later nie as 3 Oktober H, A. DU PLESSIS, Stadsklerk/Uitvoerende Hoof. Burgersentrum, Springs. 20 Augustus (Kennisgewing No. 1 08/1997) (6/6f7/1 /29/SABV) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1995 TOWN COUNCIL OF CENTURION NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS AGAINST THE SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1995/96 Notice is hereby given in terms of section 15 (3) (c) (i) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No. 11 of 1977), that the first sitting of the Valuation Board will take place on 1 October 1997 at 09:00 and will be held at the following address: Sakkie Burger Room, Council Offices, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Die Hoewes, Centurion, to consider objections against the supplementary valuation roll for the financial years 1995/96. A. C. DE LANGE, Secretary: Valuation Board. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1995 STADSRAAD VAN CENTURION KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDERINGS RAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN AANVULLENDE WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1995/96 AAN TE HOOR Kennis word hierby ingevolge artikel 15 (3) (c) (i) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1977 (Ordonnansie No. 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad op 1 Oktober 1997 om 09:00 plaasvind en by die volgende adres gehou sal word: Sakkie Burgerkamer, Stadsraadkantore, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Die Hoewes, Centurion, om enige besware teen die aanvullende waarderingslys vir die boekjare 1995/96 aan te hoor. A. C. DE LANGE, Sekretaris: Waarderingsraad.

101 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 101 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1996 TOWN COUNCIL OF CENTURION NOTICE OF FIRST SITIING OF VALUATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS AGAINST THE VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 1997 TO 2001 Notice is hereby given in terms of section 15 (3) (c) (i) of the Local Authorities Rating Ordinance, 1977 (Ordinance No. 11 of 1977), that the first sitting of the Valuation Board will take place on 2, 3 and 6 October 1997 at 09:00 and will be held at the following address: Sakkie Burger Room, Council Offices, corner of Basden Avenue and Rabie Street, Die Hoewes, Centurion, to consider objections against the valuation roll for the financial years 1997 to A. C. DE LANGE, Secretary: Valuation Board. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1996 STADSRAAD VAN CENTURION KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING VAN WAARDE RINGSRAAD OM BESWARE TEN OPSIGTE VAN WAARDE RINGSLYS VIR DIE BOEKJARE 1997 TOT 2001, AAN TE HOOR Kennis word hierby ingevolge artikel 15 (3) (c) (i) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1977 (Ordonnansie No. 11 van 1977), gegee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad op 2, 3 en 6 Oktober 1997 om 09:00 plaasvind en by die volgende adres gehou sal word: Sakkie Burgerkamer, Stadsraadkantore, hoek van Basdenlaan en Rabiestraat, Die Hoewes, Centurion, om enige besware teen die waarderingslys vir die boekjare 1997 tot 2001 aan te hoor. A. C. DE LANGE, Sekretaris: Waarderingsraad. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1997 EASTERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP ~ In terms of section 103 (1) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No. 15 of 1986), the Eastern Metropolitan Local Council (hereinafter referred to as "the Council"), hereby declares Paulshof Extension 53 Township to be an approved township, subject to the conditions set out in the Schedule hereto. SCHEDULE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION MADE BY MURRAY & ROBERTS CONTRACTORS LIMITED UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWN SHIP ON PORTION 103 (A PORTION OF PORTION 65) OF THE FARM RIETFONTEIN 2 IR HAS BEEN GRANTED (1) Name (2) Design 1. CONDITIONS OF ESTABLISHMENT The name of the township shall be Paulshof Extension 53. The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG No. 577/1997. (3) Obligations in regard to essential services and streets and stormwater drainage The township owners shall install and provide all internal services in the township, subject to the approval of the Council. (4) Removal or replacement of municipal services If, by reason of the establishment of the township, it should become necessary to remove or replace any existing municipal services, the cost thereof shall be borne by the township owner. (5) Disposal of existing conditions of title All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals. 2. CONDITIONS OF TITLE The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions, as indicated, imposed by the Council in terms of the provisions of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986: ( 1) All erven (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the Council for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and in the case of a panhandle erl, an additional servitude for municipal purposes, 2 m wide across the access portion of the erl, if and when required by the Council: Provided that the Council may dispense with any such servitude. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1997 OOSTELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP lngevolge artikel 103 (1) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986), verklaar die Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad (hierna verwys as "die Stadsraad") hierby die dorp Paulshof-ultbreiding 53 tot 'n goedgekeurde dorp, onderworpe aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. BYLAE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GEDOEN DEUR MUR RAY & ROBERTS CONTRACTORS LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE STIG OP GEDEELTE 103 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 65) VAN DIE PLAAS RIETFONTEIN 2 IR, TOEGESTAAN IS (1) Naam 1. STIGTINGSVOORWAARDES Die naam van die dorp is Paulshof-ultbrelding 53. (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe soos aangedui op Algemene Plan LG No. 577/1997. (3) Verpllgtlnge ten opslgte van noodsaakllke dienste asook die bou van strate en stormwaterdreinering. Die dorpseienaars moet aile interne dienste in die dorp installeer en voorsien, onderworpe aan die goedkeuring van die Stadsraad. (4) Verskulwlng of die vervanglng van munlslpale dienste lndien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig sou word om enige bestaande munisipale dienste te verskuif of te vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaars gedra word. (5) Besklkklng oor bestaande titelvoorwaardes Aile erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regie op minerals. 2. TITELVOORWAARDES Die erwe hieronder genoem sal onderworpe wees aan die voorwaardes soos aangedui, opgele deur die Stadsraad ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986: ( 1 ) Aile erwe (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir riolerings- en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die Stadsraad langs enige twee grense, uitgesonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerl, 'n bykomende serwituut vir munisipale doeleindes, 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer benodig deur die Stadsraad: Met dien verstande dat die Stadsraad van enige sodanige serwituut mag afstand doen.

102 102 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no large-rooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof. (c) The Council shall be entitled to deposit temporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the Council. (2) Erf 1007 The erf is subject to a 13 m right of way servitude in favour of the Council as indicated on the General Plan. On submission of a certificate from the Council to the Registrar of Deeds stating that the servitude is no longer required, this condition shall lapse. (3) Erf 1007 The erf is subject to a servitude for transformer purposes, in favour of Eskom, as indicated on SG Diagram No. 576/1997. C LISA, Chief Executive Officer. Civic Centre, corner of West Street and Rivonia Road, Sandown, (Notice No. 225/1997) (b) Geen geboue of ander strukluur mag binne die voor- ~ noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. (c) Die Stadsraad sal geregtig wees om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onderhoud of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik te plaas op die grand wat aan die. voornoemde serwituut grens en voorts is die. Stadsraad geregtig tot redelike toegang tot genoemde grand vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die Stadsraad enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word. (2) Erf 1007 Die erf is onderworpe aan 'n 13 m reg-van-weg serwituut ten gunste van die Stadsraad, soos aangetoon op die Algemene Plan. Met die voorlegging van 'n sertifikaat van die Stadsraad aan die Registrateur van Aktes, welke sertifikaat verklaar dat die serwituut nie Ianger vereis word nie, sal die voorwaarde verval. (3) Erf 1007 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transformator doeleindes ten gunste van Eskom, soos aangedui op SG Diagram No. 576/1997. C. LISA, Hoof- Uitvoerende Beam pte. Burgersentrum, hoek van Weststraat en Rivoniaweg, Sandown, September 1997~ (Kennisgewing No. 225/1997) LOCAL AUTHORITY NOTICE 1998 EASTERN METROPOLITAN LOCAL COUNCIL AMENDMENT SCHEME 3231 The Council hereby in terms of the provisions of section 125 of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, declares that it has approved an amendment scheme, being an amendment of Sandton Town-planning Scheme, 1980, comprising the same land, as included in the Township of Paulshof Extension 53. Map 3, Annexure and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Chief Executive Officer: Eastern Metropolitan Substructure and are open for inspection at all reasonable times. This amendment is known as Amendment Scheme C. LISA, Chief Executive Officer. Civic Centre, corner of West and Rivonia Roads, Sandown, (Notice No. 226/1997) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1998 OOSTELIKE METROPOLITAANSE PLAASLIKE RAAD WYSIGINGSKEMA 3231 Die Stadsraad verklaar hierby ingevolge die bepalings van artikel 125 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat dit 'n wysigingskema synde 'n wysiging van Sandton-dorpsbeplanningskema, 1980, wat uit dieselfde grand as die dorp Paulshofuitbreiding 53 bestaan, goedgekeur het. Kaart 3, Bylae en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Hoof- Uitvoerende Beampte: Oostelike Metropolitaanse Substruktuur en is beskikbaar vir inspeksie op aile redelike tye. Hierdie wysiging staan bekend as Wysigingskema C. LISA, Hoof- Uitvoerende Beampte. Burgersentrllm, hoek van Weststraat en Rivoniaweg, Sandown, 2196.

103 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No TENDERS DESCRIPTION REQUIRED TENDER DUE AT AT No. 11:00 TENDERS OBTAINABLE FROM POST OR DELIVER TENDERS TO Supply, delivery, installation and demonstration of aspirator Department of GT 590 Ml system: Garankuwa Hospital Health Supply, delivery, installation and demonstration of 1 x ultra- Department of GT 591 Ml sound neurosurgical aspirator system: Garankuwa Hospital Health Term contract for the supply of life support devices and Department of GT 15/97 Ml electro-surgical equipment and accessories contract period: Health 2 years Plumbing maintenance and repairs to Krugerspark, Gauteng, GT 589 BC Elandspoort, Daspoort, Hercules, Lotus Gardens and Pretoria President building (Pretoria) Plumbing maintenance and repairs to Schubartspark A and B Gauteng GT 587 BC blocks Plumbing maintenance and repairs to Schubartspark C and D Gauteng GT 578 BC blocks Reguest for an open tender to keep a roster of Consultants/ Department of GT 585 PC Project Managers Safety and Security Request for general Treasury Assistance In relation to broad Department of GT 586 PC strategic direction as well as specific task for a period of one Finance and (1) year Economic Affairs Procurement of Physical Security at 94 Main Street Department of GT 592 PC Finance and Economic Affairs Rendering of a computer training course for a period of 24 Department of GT 593 PC months Welfare and Population Development New vacuum pumps and change over panels South Rand 97/ Hospital Upgrade of main building and build new dentist building Empilisweni 11/97/ (electrical work included) Clinic Upgrading of mortuary. Sebokeng 11/97/ Hospital Replace existing fencing with new 2,10 m palisade fencing. Vosloorus Clinic, 11/97/ Pre-tender site meeting will be held on Tuesday, 23 September 31 Ditshego 1997 at 10:00. Street, All will depart from Tulisa Regional Office at 09:00 and will Vosloorus gather at the Sister's Office Vosloorus Clinic. Renovations of workshops, transport area, gardening area, Kaponong 11/97/ offices boiler shop, store rooms and small works Hospital Repair and paint roofs and gutters Magalies Oord Erica Section Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35,36,37,33 Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: 18-23, 25,27,29,31 Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: 51-56

104 104 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 DESCRIPTION POST OR TENDERS REQUIRED TENDER DUE AT DELIVER OBTAINABLE AT No. 11:00 TENDERS FROM TO Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: 46-5~. 44 Repair and paint roofs and replace gutters Magalies Oord Houses: 8, 14, 15, 16, 17 Provision and installation of 15 roof ventilators Cullinan Care Centre Extension to existing tool and lawnmower store Jabulani Workshop. Supply, installation and testing new gas panel and 14 medical Mamelodi points Hospital Outside renovation of simplex housing Cullinan Care 97/5/ Centre Alteration, repair and renovation with electrical Cullinan Care 97/5/ Centre Install lights for cameras Medical Supply ITWB Depot: Auckland 7/97/51 Park Supply and install security lights Khutsong Clinic ITWB /97/55 Replacement of bedhead light fittings and silent call system at Carletonville ITWB Ward 3and 4 Hospital 7/97/62 Replacement of bedhead light fittings and silent call system at Carletonville ITWB Ward 5 and 6 Hospital 7/97/63 Convert existing carport into archives Westhaven ITWB Regional Office 7/97/88 New blowdown sump T.M.I. Boiler ITWB House 7/97/89 Continious servicing, maintenance and repairs of the air con- Sterkfontein ITWB ditioning installations and ventilation plant Hospital 7/97/90 Replacement of all wooden window frames with steel window Dr. Yusuf Dadoo ITWB frames on site Hospital 7/97/91 Installation of site lights Benoni Roads 3197/ General renovation and electrical work 39 Tassenberg 3197/ Street, Alphen Park, Benoni Removal of steam boiler ash and rubble Chris Hani ITWB Baragwanath 7/97n2 Hospital

105 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 105 ~ B. RESULTS OF TENDER INVITATIONS Notices are not sent to unsuccessful tenderers, but particulars of successful tenders are published hereunder for general Information: TENDER No. ITEM No. SUCCESSFUL *BASIS OF PREFERENCE PRICE BRAND TENDERER DELIVERY CLAIMED SUPPLIES ITLH 004/ Hi-Tech (offer A1) R17140,00 Dynation 850 plus To 20%SMME combination unit consignee's store ITLH 005/ Medio-Tronics (offer A) R7 917,30 Endomed M433 To interferential consignee's - store GT 441 Ml 4 Hi-Performance Systems R158240,00 HP/M1353A Delivered, (Pty) Ltd installed - and demonstrated GT433 Mi 5 Johnson and Johnson R42136,44 Dinamap 9301 XL Delivered, % local content (offer A) installed and demonstrated GT 517 Ml 2 New Medica (Ply) Ltd R ,36 Pentax FB-18X Delivered (offer B) and demonstrated - ADDRESS LIST 111 Office of the Gauteng Provincial Tender Board: Department of Economic Affairs and Finance, 94 Main Street, Marshalltown, 2107, or Private Bag X092, Marshalltown, 21 07; or deposited in the tender box in the foyer of building, reception area, main entrance. Tender Mr M. Modiba/Mr S. Kunene/S. Lebese Office hours: 08:00-16:30 Enquiries: Tel. (011) /17/22129, Fax (011) Mondays to Fridays General Mr B. L. Munyai Enquiries: Tel. (011) Public Transport: Roads and Public Works, Regional Office: Springs, corner of Plantation and Main Streets, Springs, or Private Bag X26, Springs, 1560; or handed in at reception, corner of Plantation and Main Streets, Springs. Enquiries: Mrs L. van Biljon Office hours: 08:00-16:00 Tel. (011) , Fax (011) Mondays to Fridays 296 Public Transport: Roads and Public Works, Room 111, First Floor, 27 Whitehall Street, Hursthill, or Private Bag X7, Brixton, 2019; or handed in at Foyer of Westhoven Regional Office in tenderbox on lefthand. Enquiries: F. Marais Office hours: 08:00-16:00 Tel. (011) Ext. 2275, Fax (011) Mondays to Fridays 297 Public Transport: Roads and Public Works, Regional Office: Tulisa Park, corner of Tennyson Drive and Elgar Place, Tulisa Park, or Private Bag X1, South Hills, 2136; or handed in at Room 1, Lower Ground Level, corner of Tennyson Drive and Elgar Place, Tulisa Park. Enquiries: Mrs E. Human Tel. (011) , Fax (011) Office hours: 08:00-15:45 Mondays to Fridays 305 Department of Public Transport: Roads and Public Works, 51 Bloed Street, Pretoria, 0001, or Private Bag X338, Pretoria, 0001; or deposited in the tender box at the main entrance, 51 Bloed Street, Pretoria. Office hours: 07:45-16:00 Mondays to Fridays 622 Chief Director: Transport and Public Works, Tender Section, Room 909, NBS Building, comer of Rlssik and Market Streets (38 Rissik Street), Johannesburg; or deposited in the tender box in foyer, 94 Main Street, Johannesburg, or Procurement Administration, Private Bag X092, Marshalltown, Enquiries: Miss. A. G. Engelbrecht Tel. (011) , Fax (012)

106 106 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 ~~ /M-. d4c~ ~ ad. tutt. fl/.ft'uht l44«e4- t1j. tm~~ad.~~~ The State Library has them! Let us make your day with the infonnation you need... The State Library Reference and Information Service PO Box PRETORIA Tel.fFax (012) pwv.gov.za s~ "' ""' ~ e~e-. ettt Mid «<.t'j4eue4-. fjall, t~te ~eft. ~tate ~? Die Staatsbiblioteek het hulle! Met ons hoef u nie te sukkel om inligting te bekom nie... Die Staatsbiblioteek Naslaan- en Inligtingdiens Posbus PRETORIA Tel./Faks (012) E-pos:

107 PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 107 CONTENTS INHOUD No. Page Gazette. No..No. No. 8/adsy Koerant No. No. PREMIER'S NOTICES 44 Deeds Registries Act (47/1937): Extension of boundaries: Selby Extension 12: Correction... : Roads Ordinance, 1957: District' of Krugersdorp: Closing: Portion of Public and District Road 2812 (314).. :,.:.;... ;.. ;,; do.: District of Germiston: Declaration of an access road... 6 GENERAL NOTICES Gauteng Removal of Restrictions 'Acfi ' (3/1996): Sandton Amm1drrient Scheme 00174E do.: Northern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Part of. Portion 343, farm Witkoppen do.: Sandton Amendment Scheme 00175E Gauteng Removal of Restrictions. Act. (3/1996): City Council of Pretoria: Removal of conditions: Erf 153, Menlo Park do.: Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Portion 1 of Erf 225, Hyde Park Extension do.: do.: do.: Portion 1 of Erf 542, Parktown North do.: do.: do.: Erf 198, Hyde Park Extension do.: do.: do.: Erf 38, Elton Hill Extension do.: do.: do.: Erl 151, Morningside Extension 1 o ,." Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Sandton Amendment Scheme , Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 14, Dunkeld West...:...:.:.:.. ~.~.. ;-..: :. ;.13, Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): City Council.of, Preto~ia: Removal of conditions: Erf 543,' Lynnwood Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Vereeniging/Kopanong City 13 Council: Removal of conditions: Erf 331;,. Ironside...:... <... :...) 14 ' ', Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Krugersdorp Amendment Scheme Town-planning and Townships Ordi-. nance (25/1965): Township establishment: Montana Extension Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Pretoria Amendment Scheme do.: Sandton Amendment Scheme E do.: RoodepoortAmendment Scheme do.: Sandton Amendment Scheme E do.: Sandton Amendment Scheme E do.: Transitional Local Council of Greater Germiston: Township establishment: Bedfordview Extension J do.: Sandton Amendment Scheme E do.: Sandton Amendment Scheme E PREMIERSKENNISGEWINGS 44 Registrasie van Aktes Wet (47/1937): Uitbrei van grense: Selby-uitbreiding 12: Regstelling...: Padordonnansie, 1957: Distrik Krugersdorp: Sluiting van gedeelte van Openbare en Distrikspad 2812 (314) do.: Distrik Gemniston: Verklaring van 'n toegangspad ALGEMENE KENNISGEWINGS Gauteng Wet op Ophefling van Beperkings (3/1996): Sandton-wysigingskema 00174E... do.: Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad: Opheffing van voorwaardes: Gedeelte van Gedeelte 343, plaas Witkoppen do.: Sandton-wysigingskema 00175E... Gauteng Wet op Ophefling van Beperkings (3/1996): Stadsraad van Pretoria: Ophefling van voorwaardes: Erf 153, Menlo Park... do.: Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad: Ophefling van voorwaardes: Gedeelte_ 1 van Erf 225, Hyde Parkuitbrelding do.: do.: do.: Gedeelte 1 van Erf 542, Parktown-Noord... do.: do.: do.: Erl 198, Hyde Park-uitbreiding do.: do.: do.: Erl 38, Elton Hill-uitbreiding 3... do.: do.: do.: Erl 151, Morningsideuitbreiding Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Sandton-wysigingskema :... Gauteng Wet op Ophefling van Beperkings (3/1996): Oostelike.. Metropolitaanse Plaaslike Raad:. Ophefling van voorwaardes: Erl 14, Dunkeld-Wes... Gauteng Wet op Ophefling van Beperkings (3/1996): Stadsraad van Pretoria: Ophefling van voorwaardes: Erl -543, Lynnwood...!... Gauteng Wet op Ophelling van Beperkings (3/1996): Vereeniging/ Kopanong Stadsraad: Opheffing van voorwaardes: Erf 331, Ironside... Gauteng Wet op Ophefling van Beperkings (3/1996): Krugersdorp wyslgingskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (25/1965): Dorpstigting: Montanauitbreiding Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Pretoria-wysigingskema~...:... do.: Sandton-wysigingskema E... do.: Roodepoort-wysigingskema... do.: Sandton-wysigingskema E... do.: Sandton-wysigingskema E... do.: Plaaslike Oorgangsraad van. Groter Germiston: Dorpstigting: Bedfordview Extension do.: Sandton-wysiglngskema E do.: Sandton-wysigingskema E

108 108 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997.,.. No. Page No Division of Land Ordinance (20/1986): Town Council of Centurion: Division of land: Portion 14 of farm Olievenhoutbosch 389 JR do.: do.: do.: Holding 46, Raslouw Agricultural Holdings Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Vereeniging Amend men! Scheme N do.: Roodepoort Amendment Scheme do.: Pretoria Amendment Scheme do.: Pretoria City Council: Rezoning: Erf 406, Pretoria Gardens, and Portion 278 of farm Daspoort 319 JR do.: Sandton Amendment Scheme do.: Johannesburg Amendment Scheme do.: do do.: Randburg Amendment Scheme do.: Johannesburg Amendment Scheme do.: Pretoria Amendment Scheme do.: Halfway House and Clayville Amendment Scheme do.: Alberton Amendment Scheme do.: Eastern Metropolitan Local Council: Amendment Scheme do.: Verwoerdburg Amendment Scheme do.: Alberton Amendment Scheme Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Sandton Amendment Scheme E do.: Sandton Amendment Scheme E do.: Sandton City Council: Amendment Scheme 161E do.: Roodepoort Amendment Scheme do.: Kempton Park Amendment Scheme do.: Randvaal Amendment Scheme do.: Southern Metropolitan Substructure: Amendment Scheme do.: Krugersdorp Amendment Scheme do.: Halfway House and Clayville Amendment Scheme do.: Halfway House and Clayville Amendment Scheme 1080 ' 2622 do.: Pretoria Amendment Scheme do.: do Development Facilitation Act (67/1995): Establishment of land development area: Portions of farm Johannesburg 91 IR, Newtown and Johannesburg Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Northern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 104, Darrenwood Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Northern Metropolitan Local Council: Rezoning: Erf 358, Hurlinghaw Extension Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 48, Forest Town Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Centurion Town Council: Rezoning: Remainder of Portion 29 of farm Ly1telton 381 JR Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Roodepoort Amendment Scheme Gazette No. No Ordonnansie op die Verdeling van Grand (20/1986): Stadsraad van Centurion: Verdeling van grand: Gedeelte 14 van plaas Olievenhoutbosch 389 JR do.: do.: do.: Hoewe 46, Raslouw-landbouhoewes Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Vereeniging-wysi gingskema N do.: Roodepoort-wysigingskema do.: Pretoria-wysigingskema do.: Stadsraad van Pretoria: Hersonering: Erf 406, Pretoria Gardens, en Gedeelte 278 van plaas Daspoort 319 JR do.: Sandton-wysigingskema do.: Johannesburg-wysigingskema do.: do do.: Randburg-wysigingskema do.: Johannesburg-wysigingskema do.: Pretoria-wysigingskema do.: Halfway House en Clayville-wysi gingskema do.: Alberton-wysigingskema do.: Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad: Wysigingskema do.: Verwoerdburg-wysigingskema do.: Alberton-wysigingskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Sandton-wysiging skema E do.: Sandton-wysigingskema E do.: Sandton Administrasie: Wysiging skema161e do.: Roodepoort-wysigingskema do.: Kempton Park-wysigingskema do.: Randvaal-wysigingskema do.: Suidelike Metropolitaanse Substruk tuur: Wysigingskema do.: Krugersdorp-wysigingskema do.: Halfway House en Clayville-wysi gingskema do.: Halfway House en Clayville-wysi gingskema do.: Pretoria-wysigingskema do.: do Wet op Ontwikkelingsfasilitering (67/1995): Stigting van 'n grondontwik kelingsarea: Gedeeltes van plaas Johannesburg 91 IR, Newtown en Johannesburg Gauteng Wet op Opheffing van Beper kings (3/1996): Noordelike Metropoli taanse Plaaslike Bestuur: Opheffing van voorwaardes: Erf 104, Darrenwood Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Noordelike Metropoli taanse Plaaslike Raad: Hersonering: Erf 358, Hurlingham-uitbreiding Gauteng Wet op Opheffing van Beper kings (3/1996): Oostelike Metropoli taanse Plaaslike Bestuur: Opheffing van voorwaardes: Erf 48, Forest Town Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Stadsraad van Centurion: Hersonering: Restant van Gedeelte 29 van plaas Lyttelton 381 JR Gauteng Wet op Opheffing van Beper kings (3/1996): Roodepoort-wysiging skema Bladsy Koerant 4 No. No. ~

109 .. PROVINSIALE KOERANT, 3 SEPTEMBER 1997 No. 109 ~~ ~~ No. Page No Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Johannesburg Amendment Scheme do.: Southern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 80, The Hill do.: Northern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Remai ning Extent of Erf 170, Westcliff do.: Town Council of Centurion: Removal of conditions: Plot 203, Mnandi, Centurion do.: Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Ert 2091, Bryanston do.: Northern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 20, Lyme Park do.: do.: do.: Ert 315, Emmarentia Extension do.: Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Remainder of Erf 33, Atholl Extension do.: Vereeniging!Kopanong Metropolitan Substructure: Removal of conditions: Holding 296, Unitas Park do.: Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Erf 20, Hyde Park do.: Kempton Park/Tembisa Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Ert 215, lsando, Kempton Park do.: Eastern Metropolitan Substructure Removal of conditions: Erf 65, South Kensington do.: Greater Germiston Local Council: Removal of conditions: Erf 190, Harmelia Extension do.: City Council of Pretoria: Removal of conditions: Erf 298, Waterkloof Division of Land Ordinance (20/1986): City Council of Pretoria: Division of land: Portion 102 of farm The Willows 340 JR do.: do.: do.: Remaining Extent of Portion 40 of farm The Willows 340 JR do.: do.: do.: Holding 80, Willow Glen Agricultural Holdings Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Pretoria Amendment Scheme do.: Edenvale Amendment Scheme do.: Randburg Amendment Schema do.: Johannesburg Amendment Schema do.: do do.: do do.: Randburg Amendment Schema 132N do.: Pretoria Amendment Schema do.: Roodepoort Amendment Scheme 137S do.: Transitional Local Council of Greater Germiston: Township establishment: Bedfordview Extension do.: Pretoria Amendment Schema do.: Verwoerdburg Amendment Scheme do.: Verwoerdburg Amendment Scheme do.: Verwoerdburg Amendment Scheme do.: Pretoria Amendment Schema do.: Sandton Amendment Scheme do.: Johannesburg Amendment Scheme 147N Gazette No. No. Bladsy Koerant No. No Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings (3/1 996): Johannesburg-wysi gingskema do.: Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheld: Opheffing van voorwaardes: Erf 80, The Hill do.: Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Owerheid: Opheffing van voorwaardes: Erf 170, Westcliff do.: Stadsraad van Centurion: Opheffing van voorwaardes: Erf 203, Mnandi, Centurion do.: Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Bestuur: Opheffing van voorwaardes: Erf 2091, Bryanston do.: Noordelike Metropolitaanse Plaas like Raad: Opheffing van voorwaardes: Erf 20, Lyme Park do.: do.: do.: Erf 315, Emmarentia-uit braiding do.: Oostelike Metropolitaanse Plaaslike Raad: Opheffing van voorwaardes: Restant van Erf 33, Atholl-uitbreiding do.: Vereeniging/Kopanong Metropoli taanse Substruktuur: Opheffing van voorwaardes: Hoewe 296, Unitas Park do.: Oostelika Metropolitaanse Plaaslike Bestuur: Opheffing van voorwaardes: Erf 20, Hyde Park do.: Kempton Park!Tembisa Metro politaanse Plaaslike Raad: Opheffing van voorwaardes: Erf 215, lsando, Kempton Park do.: Oostelike Metropolitaanse Substruktuur: Opheffing van voorwaardes: Ert 65, South Kensington do.: Grater Gerrniston Plaaslike Raad: Opheffing van voorwaardes: Erf 190, Harmelia-uitbreiding do.: Stadsraad van Pretoria: Opheffing van voorwaardes: Erf 298, Waterkloof Ordonnansie op die Verdeling van Grond (20/1 986): Stadsraad van Pretoria: Verde ling van grond: Gedeelte 102 van plaas The Willows 340 JR do.: do.: do.: Restant van Gedeelte 40 van plaas The Willows 340 JR do.: do.: do.: Hoewe 80, Willow Glenlandbouhoewes Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Pretoria-wysigingskema do.: Edenvale-wysigingskema do.: Randburg-wysigingskema do.: Johannesburg-wysigingskema do.: do do.: do do.: Randburg-wysigingskema 132N do.: Pretoria-wysigingskema do.: Roodepoort-wysigingskema do.: Plaaslike Oorgangsraad van Grater Germiston: Dorpstigting: Bedfordview uitbreiding do.: Pretoria-wysigingskema do.: Verwoerdburg-wysigingskema do.: Verwoerdburg-wysigingskema do.: Verwoerdburg-wysigingskema do.: Pretoria-wysigingskema do.: Sandton-wysigingskema do.: Johannesburg-wysigingskema 147N 50

110 110 No. PROVINCIAL GAZETTE, 3 SEPTEMBER 1997 No. Page No Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Eastern Metropolitan Local Council: Removal of conditions: Remainder of Erf 285, Parktown North Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Randburg Amendment Scheme 114N do.: Johannesburg Amendment Scheme do.: Krugersdorp Amendment Scheme :.. : Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): City Council of Pretoria: Townships establishment: Willow Park Manor Extension do.: Midrand Town Council: Township establishment: Randjespark Extension do.: Pretoria Amendment Scheme do.: do do.: Roodepoort Amendment Scheme do.: Alberton Amendment Scheme do.: Roodepoort Amendment Scheme do.: Brakpan Transitional Local Council: Township establishment: Sonneveld Extension do.: Pretoria Amendment Scheme do.: City Council of Pretoria: Rezoning: Erf 537, Queenswood do.: Edenvale Amendment Scheme Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Pretoria Amendment Scheme do.: Sandton Amendment Scheme do.: Johannesburg Amendment Scheme do.: do Western Metropolitan Substructure: Consolidation and subdivision: Portions of Erf 10644, Dobsonville Extension Akasia Amendment Scheme 134: Correction Town-planning and Townships Ordi nance (15/1986): Pretoria Amendment Scheme do.: do Pretoria Town-planning Scheme, do do do do Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996): Pretoria City Council: Removal of conditions: Erf 443, Waterkloof Ridge Road Traffic Act (29/1989): Registration of testing station and authority to appoint examiners of vehicles: Gateway Test Station...: LOCAL AUTHORITY NOTICES 1851 Transitional Local Council of Boksburg Transitional Local Council of Boksburg Southern Mertropolitan Local Council... ' Kempton Park!Tembisa Metropolitan Local Council Northern Metropolitan Local Council Greater Johannesburg Metropolitan Substructure ' 1917 Centurion Town Council Alberton Town Council do City Council of Greater Benoni Gazette No. ' No Gauteng Wetop Opheffing van Beperkings (3/1996): Oostelike Metropolitaanse Raad: Opheffing van voorwaardes: Erf 285, Parktown-Noord Ordonnansie op. Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Randburg-wysigingskema 114N do.: Johaimesburg-wysigingskema do.: Krugersdorp-wysigingskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Stadsraad van Pretoria: Dorpstigting: Willow Park Manor-uitbreiding 21...: do.: Stadsraad van Midrand: Dorpstigting: Randjespark-uitbreiding do.: Pretoria-wysigingskema do.: do...:...:...: do.: Roodepoort-wysigingskema do.: Alberton-wysigingskema : do.: Roodepoort-wysigingskema do.: Plaaslike Oorgangsraad van Brakpan: Dorpstigting: Sonneveld-uitbreiding 7..' do.: Pretoria-wysigingskema do.: Stadsraad van Pretoria: Hersonering: Erf 537, Queenswood do.: Edenvale-wysigingskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Pretoria-wysigingskema do.: Sandton-wysigingskema do.: Johannesburg-wysigingskema do.: do Westelike Metropolitaanse Substruktuur: Konsolidasie en onderverdeling: Gedeeltes van Erf 10644, Dobsonvilleuitbreiding Akasia-wysigingskema 134: Regstelling Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Pretoria-wysigingskema do.: do Pretoria-dorpsbeplanningskema, do do...: do do Gauteng Wet op Opheffing van Beperkings (3/1996):. Stadsraad. van Pretoria: Opheffing van voorwaardes: Erf 443, Waterkloofrif...: Padverkeerswet (29/1989): Registrasie van toetsstasie en magtiging om ondersoakers van voertuie aan te stel: Gateway T7st Station..., PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS 1851 Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg Plaaslike Oorgangsraad van Boksburg Suidelike Metropolitaanse Plaaslike Raad...:.:...: Kempton Park/Tembisa Metropolitaanse Plaaslike Raad...:...: Noordelike Metropolitaanse Plaaslike Raad Grater Johannesburg Metropolitaanse Oorgangsraad Stadsraad van Centurion Stadsraad van Alberton do...: Stadsraad van Grater Benoni Bladsy Koerant.11 No. No. ~ ~

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle ~ Selling price Verkoopprys: R2,50 Other Countries Buitelands: R3,25 Vol. PRETORA, 3 APRL 2005 No. 37 We all have the power to prevent ADS A ADS HElPUNE ggle oaoo 0 2 322 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION

LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION Member Number Reg. 2103/02 LIDMAATSKAP AANSOEK MEMBERSHIP APPLICATION 1. Ons is 'n geregistreerde Brandbeskermingsvereniging (BBV) vir die Groter Overberg-streek (Overberg Distriksmunisipaliteit area).

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 PIKETBERG 7320 KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER BERGRIVIER MUNISIPALITEIT POSBUS 60 7320 20 OKTOBER 2015 OM 11:00 IN DIE RAADSAAL, MUNISIPALE KANTORE, KERKSTRAAT, TEENWOORDIG RAADSLEDE Rdh J Raats [DA] Speaker Rdl

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 ,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 2 No. 2223 PROVINCIAL GAZETTE, 2 NOVEMBER 2009 No. CONTENTS INHOUD Page Gazette No. No. GENERAL NOTICES 368 Townships Ordinance (33/1934):

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 30 NOVEMBER

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 8 OCTOBER OKTOBER 2013 No. 7174 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he

More information

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 21 FEBRUARIE 2007 No. 53 2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level

Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak. Processes used to follow up on cases at district level Prosesse wat gevolg word om sake op te volg op distriksvlak Processes used to follow up on cases at district level Januarie 2018 / January 2018 Lizette Smith HULP MET DIENSVOORWAARDES Die SAOU staan lede

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6372 Friday, 28 July 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6372 Vrydag, 28 Julie 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS

SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS Centre for Conveyancing Practice Page 1 SPLUMA QUESTIONS AND ANSWERS DISCLAIMER The answers provided are based on general principles and do not take into account the facts and circumstances of specific

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 22 NOVEMBER

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information