2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

Size: px
Start display at page:

Download "2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co"

Transcription

1 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = =

2 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Council of Rustenburg: Extension of boundaries... GENERAL NOTICES 400 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Hartbeespoort Amendment Scheme Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Establishment of township: Ferdinand Postmapark Extension do.: Pochefstroom Amendment Scheme do.: Lichtenburglltsoseng Amendment Scheme do.: Rustenburg Amendment Scheme do.: Establishment of township: Wilkoppies Extension do.: Lichtenburglltsoseng Amendment Scheme do.: Hartbeespoort Amendment Scheme do.: Pochefstroom Amendment Scheme do.: Delareyville Amendment Scheme do.: Rustenburg Amendment Scheme do.: Kler1<sdarp Land Use Management Scheme do.: Klerksdorp Land Use Management Scheme do.: Schweizer-Reneke Amendment Scheme do.: Rustenburg Amendment Scheme do.: Koster Amendment Scheme do.: Koster Amendment Scheme do.: Swartruggens Amendment Scheme do.: Klerksdorp Land Use Management Scheme do.: Klerksdorp Land Use Management Scheme Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Rustenburg Amendment Scheme do.: Rustenburg Amendment Scheme do.: Potchefstroom Amendment Scheme do.: Hartbeespoort Amendment Scheme do.: Lichtenburglltsoseng Amendment Scheme do.: Potchefstroom Amendment Scheme do.: Brits Town-planning Scheme do.: Establishment of township: Brits Extension Application for business rights: Portion 214, farm Hartebeestiontein 445 JQ Removal of Restrictions Act (84/1967): Removal of condition: Erf 467, Pratea Park Extension do.: do.: Portion 83, farm Waterval 306 J.Q do.: do.: Portion 84, farm Waterval 306J.Q LOCAL AUTHORITY NOTICES 201 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Madibeng Local Municipality: Establishment of township: Lethlabile Block do.: City Council of Klerksdorp: Establishment of township: Wilkoppies Extension No. INHOUD PREMIERSKENNISGEWING 3 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Klerksdorp: Uitbreiding van grense.... ALGEMENE KENNISGEWINGS Bladsy Koerant No. No. 400 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Hartbeespoort-wysigingskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Darpe (15/1986): Stigting van dorp: Ferdinand Postmapark-uitbreiding do.: Potchefstroom - wysigingskema do.: Lichtenburg Iitsoseng - wysigingskema do.: Rustenburg-wysigingskema do.: Stigting van dorp: Wilkoppies-uitbreiding do. :Lichtenburglltsoseng-wysigingskema do.: Hartbeespoort-wysigingskema do.: Potchefstroom - wysigingskema do.: Delareyville-wysigingskema do.: Rustenburg-wysigingskema do.: Klerksdorp Grondgebruikbestuurskema do.: Klerksdorp Grondgebruikbestuurskema do.: Schweizer-Reneke-wysigingskema do.: Rustenburg-wysigingskema do.: Koster-wysigingskema do.: Koster-wysigingskema do.: Swartruggens-wysigingskema do.: Klerksdarp Grondgebruikbestuurskema do.: Klerksdarp Grondgebruikbestuurskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Darpe (15/1986): Rustenburg-wysigingskema do.: Rustenburg-wysigingskkema do.: Potchefstroom-wysigingskema do.: Hartbeespoort-wysigingskema do.: Lichtenburglltsoseng-wysigingskema do.: Potchefstroom-wysigingskema do.: Brits-dorpsbeplanningskema do.: Stigting van dorp: Brits-uitbreiding Aansoek om besigheidsregte: Gedeelte 214, plaas Hartebeesfontein 445 JQ Wet op Opheffing van Beperkings (84/1967): Opheffing van voorwaarde: Erf 467, Pratea Park-uitbreiding do.: do.: Gedeelte 83, plaas Waterval 306 J.Q do.: do.: Gedeelte 84, plaas Waterval 306 J.Q PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWINGS 201 Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Madibeng Plaaslike Munisipaliteit: Stigting van darp: Lethlabile Block do.: Stadsraad van Klerksdorp: Stigting van dorp: Wilkoppies-uitbreiding

3 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Council of Klerksdorp: Establishment of township: Wilkoppies Extension do.: do.: do.: Wilkoppies Extension do.: do.: do.: Mafekeng Unit 15 Extension Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Local Municipality of Madibeng: Establishment of township: Brits Extension do.: do.: do.: Brits Extension do.: City Council of Klerksdorp: Rezoning: Erf 291, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 761, Flamwood Extension do.: do.: do.: Portion 373, farm Elandsheuvel 402 IP do.: do.: do.: Erf 27, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 305, Flamwood do.: do.: do.: Erf 656, Flamwooduitbreiding do.: do.: do.: Erf 436, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 456, Wilkoppiesuitbreiding do.: Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit: Hersonering: Erf 2217, Wolmaransstad-uitbreiding do.: Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit: Goedkeuring van wysiging van dorpsbeplanningskema Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Stadsraad van Klerksdorp: Stigting van dorp: Wilkoppiesuitbreiding do.: do.: do.: Wilkoppies-uitbreiding do.: Mafekeng Plaaslike Munisipaliteit: Stigting van dorp: Mafekeng Unit Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986): Madibeng Plaaslike Munisipaliteit: Stigting van dorp: Britsuitbreiding do.: do.: do.: Brits-uitbreiding do.: Stadsraad van Klerksdorp: Hersonering: Erf 291, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 761, Flamwood-uitbreiding do.: do.: do.: Gedeelte 373, plaas Elandsheuvel 402 IP do.: do.: do.: Erf 27, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 305, Flamwood do.: do.: do.: Erf 656, Flamwood Extension do.: do.: do.: Erf 436, Doringkruin do.: do.: do.: Erf 456, Wilkoppies Extension do.: Maquassi Hills Local Municipality: Rezoning: Erf 2217, Wolmaransstad Extension do.: Rustenburg Local Municipality: Approval of amendment of townplanning scheme... 39

4 4 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 PREMIER'S NOTICE PREMIERSKENNISGEWING No.3 30 August 2005 CITY COUNCIL OF RUSTENBURG: EXTENSION OF BOUNDARIES The Premier has in terms of section 88 of the Ordinance on Town-planning and Townships, 1986 (Ordinance 15 of 1986), extended the boundaries of the approved Township Rustenburg Extension 2 by the incorporation therein of the area described in the Schedule hereto: SCHEDULE Portion of Portion 27 of the Farm Waterval 306 JQ. The conditions of the inclusion are contained in Chapter 3, Section C of the Ordinance on Town-planning and Townships, 1986 (Ordinance 15 of 1986) and in the approvals of the Local Municipality of Rustenburg and the North West Department of Agriculture, Conservation, Environment and Tourism. a No.3 30 Augustus 2005 RUSTENBURG: UITBREIDING VAN GRENSE Die Premier het ingevolge artikel 88 van die Ordonnansie op Darpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie No. 15 van 1986) die grense van die goedgekeurde dorp Rustenburg Uitbreiding 2 uitgebrei deur die inlywing daarby van die gebied wat in die Bylae hierby omskryf word: BYLAE Gedeelte van Gedeelte 27 van die plaas Waterval 306 JQ. Die voorwaardes van die inlywing is vervat in Hoofstuyk 3, Gedeelte C van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Darpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), in die goedkeuring van die Plaaslike Munisipaliteit van Rustenburg en in die goedkeuring van die Noordwes Departement van Landbou, Bewaring, Omgewing en Toerisme. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS NOTICE 400 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) HARTBEESPOORT AMENDMENT SCHEME No. 195 I, Johannes Jacobus Lombard, being the authorized agent of the owner of Erf 787, Schoemansville Extension, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Madibeng Municipality, Van Velden Street, Brits, for the amendment of the town-planning scheme, known as the Hartbeespoort Townplanning Scheme, 1993, for the rezoning of Erf 787, Schoemansville Extension, from uresidential1" with a density of 1 dwelling per erf" to uresidential 1 with a density of 1 dwelling per 600 m2n. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Van Velden Street, Brits, from 23 August Objections in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Brits, at the above address or at P.O. Box 106, Brits, 0250, before 20 September Address of agent: J. J. Lombard, at J. J. Lombard Professional Land Surveyors and Township Planners, P.O. Box 798, Brits, 0250 (Van Velden Street). Tel: (012) KENNISGEWING 400 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (I) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) HARTBEESPOORT WYSIGINGSKEMA No. 195 Ek, Johannes Jacobus Lombard, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 787, Schoemansville Uitbreiding, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Darpsbeplanning en Darpe, 1986, kennis dat ek by die Madibeng Munisipaliteit, Van Veldenstraat, Brits, aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Hartbeespoort Dorpsbeplanningskema, 1993, deur die hersonering van Erf 787, Schoemansville Uitbreiding, van uresidensieel1 met 'n digtheid van 1 woonhuis per erf na Residensieel1 met 'n digtheid van 1 woonhuis per 600 m2n.

5 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 No. 5 Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder te Van Veldenstraat, Brits, vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet voor 20 September 2005 skriftelik by die Munisipale Bestuurder, Madibeng, by bovermelde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, ingedien of gerig word. Adres van agent: J. J. Lombard by J. J. Lombard Professionele Landmeters en Dorpsgebied Beplanners, Posbus 798, Brits, 0250 (Van Veldenstraat 30). Tel: (012) NOTICE 410 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP The Potchefstroom City Council hereby gives notice in terms of section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application for township establishment for the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Secretary, Room 214, 2nd Floor, Dan Tloome Complex, corner of Gouws and Wolmarans Streets, Potchefstroom, for a period of 28 days from 26 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing and in duplicate to the Municipal Manager, Potchefstroom City Council, at the above-mentioned address or at P.O. Box 113, Potchefstroom, 2520, within a period of 28 days from 26 August ANNEXURE Name of township: Ferdinand Postmapark Extension 6. Name of applicant: Welwyn Town and Regional Planners, on behalf of Debora-Lee Rosiland Bakkerus (I.D. No ). Number of erven in proposed township: 1 "Residential 1" erf. 7 "Residential 3" erven with an annexure with a coverage of 50%. 1 "Special" erf with an annexure for access and access control. Land description: The Remainder of Portion 363 of the farm Vyfhoek 428, Registration Division 1.0., Province of the North West. Locality: The proposed township is situated east and adjacent to the M.C. Roode Road, near the junction of M.C. Roode Road with Mooirivier Road, and east of the existing Van der Hoffpark Extension 8 Township. Access to the township will be gained from M.C. Roode Road. Applicant: Welwyn Town and Regional Planners, P.O. Box 20508, Noordbrug, Tel. (018) Notice No.: 92/2005. KENNISGEWING 410 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING VAN DORP Die Stadsraad van Potchefstroom gee hiermee ingevolge artikel 69 (6) (a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hieronder genoem, te stig, deur hom ontvang is. Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kantoor 214, 2de Vloer, Dan Tloome Kompleks, hoek van Gouws- en Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 Augustus 2005, skriftelik en in tweevoud by die Munisipale Bestuurder, Stadsraad van Potchefstroom, by bovermelde adres of by Posbus 113, Potchefstroom, 2520, ingedien of gerig word. BYLAE Naam van dorp: Ferdinand Postmapark Uitbreiding 6. Naam van aansoeker: Welwyn Stads- en Streekbeplanners, namens Debora-Lee Rosiland Bakkerus (I.D. No ). Aantal erwe in die voorgestelde dorp: 1 "Residensieel 1" erf. 7 "Residensieel 3" erwe met 'n bylae met 'n dekking van 50%.

6 6 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST "Spesiaal" erf met 'n bylae vir toegang en toegangsbeheer. Grondbeskrywing: Die Restant van Gedeelte 363 van die plaas Vyfhoek 428, Registrasie Afdellng 1.0., provinsle Noordwes. Ligging: Die voorgestelde dorp is gelee oos en aangrensend aan die M.C. Rooderylaan, naby die aansluiting van M.C. Rooderylaan met Mooirivierrylaan, en oos van die bestaande Van der Hoffpark Uitbreiding 8 Dorpsgebied. Toegang na die dorp sal vanuit M.C. Rooderylaan verkry word. Applikant: Welwyn Stads- en Streekbeplanners, Posbus 20508, Noordbrug, Tel. (018) Kennisgewing No.: 92/2005. NOTICE 411 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE POTCHEFSTROOM TOWN PLANNING SCHEME, 1980, IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1225 We, Welwyn Town and Regional Planners, being the authorised agent of the owner of the Remainder of Erf 872, situated in the City Potchefstroom, hereby give notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Potchefstroom City Council for the amendment of the town planning scheme known as the Potchefstroom Town Planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated on 40 Tom Street, Potchefstroom, from "Residential 1" to "Residential 3" with Annexure 881 with a coverage of 50%. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of 28 days from 26 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the MuniCipal Manager at the above address or at P.O. Box 113, Potchefstroom, 2520, within a period of 28 days from 26 August Address of applicant: Welwyn Town and Regional Planners, -P.O. Box 20508, Noordbrug, [Tel. (018) ] KENNISGEWING 411 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE POTCHEFSTROOM DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1980 INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 1225 Ons, Welwyn Stads- en Streekbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Restant van Erf 872, gelee in die stad Potchefstroom, ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, gee hiermee kennis dat ons by die Potchefstroom Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as die Potchefstroom Dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Tomstraat 40, Potchefstroom, vanaf "ResidensieeI1" na "ResidensieeI3" met Bylae 881 met 'n dekking van 50%. Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 Augustus 2005, skriftelik tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 113, Potchefstroom, 2520, ingedien of gerig word. Adres van applikant: Welwyn Stads- en Streekbeplanners, Posbus 20508, Noordbrug, [Tel: (018) ] NOTICE 412 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE TOWN PLANNING SCHEME, IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) LICHTENBURGIITSOSENG AMENDMENT SCHEME 135 I, CA and A.J.L. Schwan, the owners of Portion 1 of Erf 664, Lichtenburg, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Ditsobotla Local Municipality for the amendment of the Town Planning Scheme known as Lichtenburglltsoseng Town Planning Scheme, 2002, by the rezoning of the property described above, situated at the clo Seventh Avenue and Second Street, L..ichtenburg, from "Institutionar to "Residential 2".

7 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 7 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 4, First Floor, Civic Centre, clo Dr. Nelson Mandela Drive and Transvaal Street, Tel. No. (018) for a period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or at P.O. Box 7, Lichtenburg, 2740, within a period of 28 days from 23 August Address of applicant: PO Box 713, Lichtenburg, KENNISGEWING 412 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) LlCHTENBURGIITSOSENG-WYSIGINGSKEMA 135 Ek, C.A. en A.J.L. Schwan, die eienaars van Gedeelte 1 van Erf 664, Lichtenburg, gee hiermee ingevolge artikel 56(1 )(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en Darpe, 1986, kennis dat ons by die Ditsobotla Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Lichtenburglltsoseng Dorpsbeplanningskema, 2002, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die hlv Sewendelaan en Tweedestraat, Lichtenburg, van "Institusioneel" na "Residensieel 2". Kamer 4, Eerste Vloer, Burgersentrum, hlv Dr. Nelson Mandelaweg en Transvaalstraat, Lichtenburg, Tel. No. (018) vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005, skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 7, Lichtenburg, 2740, ingedien of gerig word. Adres van applikant: Posbus 713, Lichtenburg, NOTICE 413 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME, IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 276 I, Jan-Nolte Ekkerd of the firm EPS, being the authorised agent of the owner of Portion 3 of Erf 1088, Rustenburg, hereby give notice in terms of Section 56(1)(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Rustenburg Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme known as Rustenburg Town-planning Scheme, 2000, by the rezoning of the property described above, situated on 144A Leyd Street, Rustenburg, from "Residential 1" to "Special" for offices and medical consulting rooms. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 305, at the Missionary Mpheni House, cm. Nelson Mandela and Beyers Naude Drives, Rustenburg, for a period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or at P.O. Box 16, Rustenburg, 0300, within a period of 28 days from 23 Augustus Address of owner: PIa EPS ConsuHing Engineers, P.O. Box 5002, Rustenburg, Tel: (014) Fax: (014) KENNISGEWING 413 VAN 2005 KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA, INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) RUSTENBURG-WYSIGINGSKEMA 276 I, Jan-Nolte Ekkerd of the firm EPS, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Gedeelte 3 van Erf 1088, Rustenburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as die Rustenburg Dorpsbeplanningskema, 2000, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Leydstraat 144A, Rustenburg, vanaf "Residensieel 1" na "Spesiaal" vir kantore en mediese spreekkamers. Kamer 305, Missionary Mpheni House, hlv Nelson Mandela- en Beyers Naudelaan, Rustenburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005.

8 8 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005, skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 16, Rustenburg, 0300, ingedien of gerig word. Adres van applikant: PIa EPS Raadgewende Ingenieurs, Posbus 5002, Rustenburg, Tel: (014) Faks: (014) NOTICE 414 OF 2005 NOTICE OF THE ESTABLISHMENT OF A TOWNSHIP ON HOLDING 83, WILKOPPIES AGRICULTURAL HOLDINGS, WILKOPPIES EXTENSION 53, KLERKSDORP I Joynt Land Surveyor, being the authorised agent of the owners of Holding 83, Wilkoppies Agricultural Holdings, hereby gives notice in terms of section 69(5)(a)(i)(bb), read with section 96(3) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that we wish to apply for the establishment of a township (Wilkoppies Extension 53) on Holding 83, Wilkoppies Agricultural Holdings. Objections to or representations in respect of the rights to minerals as contained In Certificate of Rights to Minerals No , registered on 22 February 1947, in favour of Trevor Lloyd Williams, since deceased, Roger Vaughan Williams and Hugh Williams, and their successors in title to such rights must be lodged with or made in writing to I Joynt Land Surveyor, PO Box 5867, Doringkruin, 2576, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: I Joynt Land Surveyor, PO Box 5867, Doringkruin, Tel: (018) F' KENNISGEWING 414 VAN 2005 KENNISGEWING VIR DIE STIGTING VAN 'N DORPSGEBIED OP HOEWE 83, WILKOPPIES LANDBOUHOEWES, WILKOPPIES UITBREIDING 53, KLERKSDORP I Joynt landmeter, synde die gemagtigde agent van die eienaars van Hoewe 83, Wilkoppies Landbouhoewes, gee hiermee ingevolge die bepalings van artikel 69(5)(a)(i)(bb) saamgelees met artikel 96(3), van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ons van voornemens is om aansoek te doen vir die stigting van 'n dorpsgebied (Wilkoppies Uitbreiding 53) op Hoewe 83, Wilkoppies landbouhoewes. Besware teen of vertoe ten opsigte van die regte op minerale gehou kragtens Sertifikaat van Minerale Regte No. 122/1947 RM, geregistreer op 22 Februarie 1947, ten gunste van Trevor Lloyd Williams, sedertdien oorlede, Roger Vaughan Williams en Hugh Morgan Williams asook hulle regsopvolgers in titel moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot I Joynt Land meter, Posbus 5867, Doringkruin, 2576, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: I Joynt Landmeter, Posbus 5867, Doringkruin, Tel: (018) NOTICE 415 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) L1CHTENBURGIITSOSENG AMENDMENT SCHEME 136 I, WA Barnard, on behalf of Martiq 685 CC. the owner of the Remaining Portion of Erf 395, Lichtenburg. hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ditsobotla Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme, known as the Lichtenburg/ltsoseng Town-planning Scheme 2002, by the rezoning of the property described above, situated at the clo Meintje Street and Thabo Mbeki Drive, Lichtenburg from "Residential 1" to "Business 1 ". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of Municipal Manager, Room 4, First Floor, Civic Centre, clo Dr Nelson Mandela Drive and Transvaal Street, Tel. No. (018) for a period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the MuniCipal Manager at the above address or at P.O. Box 7, Lichtenburg, 2740, within a period of 28 days from 23 August Address of applicant: 125 Teconma Street, Wonderboom, 0182.

9 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 9 KENNISGEWING 415 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) LICHTENBURGIITSOSENG WYSIGINGSKEMA 136 Ek, W.A. Barnard, namens Martiq 685 BK, die eienaar van die Restant Gedeelte van Erf 395, Lichtenburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Ditsobotla Plaaslike Munisipaliteit, aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Lichtenburglltsoseng Dorpsbeplanningskema, 2002, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op die h/v Meintjestraat en Thabo Mbekiweg, Lichtenburg van "Residensieel 1" na "Besigheid 1". Kamer 4, Eerste Vloer, Burgersentrum, h/v Dr. Nelson Mandela en Transvaalstraat, Lichtenburg, Tel. No. (018) vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005, skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 7, Lichtenburg, 2740, ingedien of gerig word. Adres van applikant: Teconmastraat 125, Wonderboom, NOTICE 416 OF 2005 HARTBEESPOORT AMENDMENT SCHEME NOTICE IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) I, Sonja Meissner-Roloff, of the firm Plandev, Town and Regional Planners, being the authorised agent of the owner of Erf 802, Schoemansville, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the Madibeng Local Municipality, for the amendment of the town-planning scheme in operation known as the Hartbeespoort Amendment Scheme, 1993, by the rezoning of the property described above, situated at 96 Malan Street, Schoemansville from "Residensieel 1" at a density of "1 dwelling unit per erf", to "Residential 1" at a density of "1 dwelling unit per 700 m 2 ". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the offices of the Department of Townplanning, Madibeng Local Municipality, First Floor, Municipal Offices, Van Velden Street, Brits, for a period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Chief Town Planner at the above address or at PO Box 106, Brits, 0250, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Plandev, PO Box 7710, Centurion, 0046, Plandev House, Charles de Gaulle Crescent, Highveld Office Park, Highveld, Centurion. Tel. (012) KENNISGEWING 416 VAN 2005 HARTBEESPOORT WYSIGINGSKEMA KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Sonja Meissner-Roloff, van die firma Plandev, Stads- en Streekbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 802, Schoemansville, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Madibeng Plaaslike Munisipaliteit, aansoek gedoen het vir die wysiging van die Dorpsbeplanningskema in werking bekend as Hartbeespoort Dorpsbeplanningskema, 1993, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Malanstraat 96, Schoemansville vanaf "Residensieel 1" teen 'n digtheid van "1 woonhuis per erf', na "ResidensieeI1" met 'n digtheid van "1 woonhuis per 700 m 2 ". Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Departement van Stadsbeplanning, Madibeng Plaaslike Munisipaliteit, Eerste Vloer, Munisipale Kantore, Van Veldenstraat, Brits, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperl< van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005, skriftelik by of tot die Hoofstadsbeplanner by bovermelde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Plandev, Posbus 7710, Centurion, 0046; Plandev Huis, Charles de Gaulle Singel, Highveld Office Park, Highveld, Centurion. Tel: (012) JOS-2S4722-B

10 10 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 NOTICE 417 OF 2005 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1223 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) I, liette Swanevelder from Proplan Urban & Regional Planners being the authorised agent of the owner of Portion 1 of Erf 910, Potchefstroom, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 that I have applied to the Potchefstroom City Council for the amendment of the town-planning scheme, known as Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980 for the rezoning of the property described above, situated at 115 Tom Street, Potchefstroom from "Residential 1" with a density of one dwelling per m 2 to "Special" for a guest house, offices, dwelling units and the accommodation of unrelated persons, with development conditions contained in Annexure 879. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Potchefstroom MuniCipal Offices, Wolmarans Street, Potchefstroom for a period of 28 days from 19 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or at PO Box 113, Potchefstroom, 2520 within a period of 28 days from 19 August Address of applicant: liette Swanevelder, Proplan Urban & Regional Planners, PO Box 19375, Noordbrug, KENNISGEWING 417 VAN 2005 POTCHEFSTROOM WYSIGINGSKEMA 1223 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) Ek, liette Swanevelder, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 910, Potchefstroom, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Potchefstroom Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as Potchefstroom Dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf gelee te Tomstraat 115, Potchefstroom, van uresidensieel1" met In digtheid van een woonhuis per 1000 m 2 tot Spesiaal" vir In 'gastehuis, kantore, wooneenhede en die akkommodasie van onverwante persone, met ontwikkelingsvoorwaardes in Bylae 879. Potchefstroom Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Potchefstroom vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 19 Augustus 2005, skriftelik ingedien word by die Munisipale Bestuurder, by bovermelde ad res of by Posbus 113, Potchefstroom, Adres van applikant: liette Swanevelder, Proplan Stads- en Streekbeplanners, Posbus 19375, Noordbrug, NOTICE 418 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) DELAREYVILLE AMENDMENT SCHEME 10 Maxim Planning Solutions being the authorised agent of the owner of Erf 494, Delareyville Extension 4 hereby gives notice in terms of section 56{1 )(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Tswaing Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Delareyville Town-planning Scheme, 1998 as amended by the rezoning of Erf 494, Delareyville Extension 4, situated at 54 Protea Street, from "Residential 1" to "Residential 2" (4 dwelling units). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Tswaing Municipal Offices, General Delarey Street, Delareyville, as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Tswaing Local MuniCipality at the above address or posted to him at P.O. Box 24, Delareyville, 2770, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (21734)

11 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 No. 11 KENNISGEWING 418 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DQRPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR"I"IKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) DELAREYVILLE-WYSIGINGSKEMA 10 Maxim Planning Solutions synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 494, Delareyville Uitbreidirlg 4 gee hiermee ingevolge artikel 56(1 )(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Tswaing Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Delareyville Dorpsbeplanningskema, 1998, soos gewysig, deur die hersonering van Erf 494, Delareyville Uitbreiding 4, gelee Proteastraat 54, vanaf "Residensieel 1" na -Residensieel 2" (4 wooneenhede). Tswaing Munisipale Kantore, Generaal Delareystraat, Delareyville, asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder, Tswaing Plaaslike Munisipaliteit by bovermelde adres of by Posbus 24, Delareyville, 2700, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Posbus 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (2/734) NOTICE 419 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 272 I, Petrus Christiaan Comelius de Jager, of the firm Towncomp Planning Projects, being the authorised agent of the owner of the Remainder Portion of Portion 1 of Erf 1153, Rustenburg, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Rustenburg Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Rustenburg Town-planning Scheme, 2000, by the rezoning of the property described above, situated in 169 Joubert Street, Rustenburg, from -Residential 1" to "Business 1", subject to conditions as per Annexure 377. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director: Planning and Development, Room 313, Rustenburg Municipal Offices, Beyers Naude Drive, Rustenburg, for a period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Director: Planning and Development at the above address or at PO Box 16, Rustenburg, 0300 within a period of 28 days from 23 August Address of owner: PIa Towncomp Planning Projects, PO Box 20145, Proteapark, Tel. (014) Fax: (014) I KENNISGEWING 419 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 272 Ek, Petrus Christiaan Comelius de Jager, van die firma Towncomp Planning Projects, synde die gemagtigde agent van die eienaar van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van Erf 1153, Rustenburg, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as Rustenburg Dorpsbeplanningskema 2000, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Joubertstraat 169, Rustenburg, vanaf uresidensieel1" na "Besigheid 1", onderhewig aan voorwaardes soos per Bylae 377. Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van Direkteur Beplanning en Ontwikkeling, Kamer 313, Rustenburg, Munisipale Kantore, Beyers Naude Drive, Rustenburg, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005.

12 12 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Direkteur Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 16, Rustenburg, 0300, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: Pia Towncomp Planning Projects, Posbus 20145, Proteapark, Tel: (014) Faks: (014) NOTICE 420 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(ii) OFTHE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KLERKSDORP LAND USE MANAGEMENT SCHEME 23 I, Louis Johannes Pieterse, authorized agent of the owner of Portion 375 (a portion of Portion 1) of the farm Townlands of Klerksdorp 4241P, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(ii) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Klerksdorp for the amendment of the town-planning scheme known as the Klerksdorp Land Use Management Scheme, 2005, by the rezoning of the property, situated adjacent to 117 Church Street. From Special for the purposes of the Administrative Offices and a wholesale and retail trade in meat and meat products, the sale of allied products such as cheese, butter, eggs, poultry, fish, venison and canned meat and places of refreshment for employees only. To Special for the above-mentioned purposes as well as for the purposes of business, shops, light industrial activities and other purposes with the consent of the local authority. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Room 106, Municipal Building, Pretoria Street, Klerksdorp, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at the above address or at PO Box 99, Klerksdorp, 2570, or at PO Box 6086, Flamwood, 2572, within a period of 28 days from 23 August Address of owner's agent: Mr L J Pieterse, PO Box 6086, Flamwood, Tel. (018) KENNISGEWING 420 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KLERKSDORP GRONDGEBRUIKBESTUURSKEMA 23 Ek, Louis Johannes Pieterse, gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 375 ('n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Townlands of Klerksdorp 424 IP, gee hiermee ingevolge artikel 56(1 )(b)(ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Klerksdorp Grondgebruikbestuurskema, 2005 soos gewysig, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelea aanliggend aan Kerkstraat 117. Van Spesiaal vir die doeleindes van administratiewe kantore, groothandel en kleinhandel in vleis, vleisprodukte, kaas, botter, eiers, pluimvee, vis, blikkies kos en 'n verversingsplek vir werknemers alleenlik. Tot Spesiaal vir behoud van bogenoemde regte asook vir besighede, winkels, ligte industriale aktiwiteite, ander gebruike met die toestemming van die plaaslike bestuur. Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Pretoriastraat, Burgersentrum, Kamer 106, Klerksdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, of by Posbus 6086, Flamwood, 2572, ingedien of gerig word. Adres van eienaar se agent: Mnr L J Pieterse, Posbus 6086, Flamwood, Tel. (018) NOTICE 421 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KLERKSDORP LAND USE MANAGEMENT SCHEME No. 19 We, Waks & Brady Attorneys, being the authorized agent of the owner of Remaining Extent of Erf 618, of the farm Elandsheuvel402 IP, hereby give notice in terms of section 56 (1)(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Klerksdorp, for the amendment of the town-planning scheme known as the Klerksdorp

13 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 13 Land Use Management Scheme 2005, as amended by the rezoning of Remaining Extent of Erf 618 of the farm Elandsheuvel 402 IP, situated adjacent to Brady Avenue, Wilkoppies: From "Special" to "Special" additional to the Annexure, for a guest house as well. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 107, Civic Centre, Pretoria Street, Klerksdorp, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, at the above address or at P.O. Box 99, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 days from 23 August Address of agent: Waks & Brady Attorneys, P.O. Box 1861, Klerksdorp, Tel. (018) Ref Date of first publication: 23 August Date of second publication: 30 August I KENNISGEWING 421 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1998 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KLERKSDORP GRONDGEBRUIKBESTUURSKEMA No.19 Ons, Waks & Brady Prokureurs, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Resterende Gedeelte van Erf 618 van die plaas Elandsheuvel 402 IP, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Klerksdorp Grondgebruik Bestuurskema 2005, soos gewysig, deur die hersonering van resterende gedeelte van Erf 618 van die plaas Elandsheuvel 402 IP, gelee aan Brady Avenue, Wilkoppies: Van "Spesiaal" na Spesiaal" addisioneel tot die Bylae, asook vir 'n gastehuis. Kamer 107, Burgersentrum, Pretoriastraat, Klerksdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005, skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Waks & Brady Prokureurs, Posbus 1861, Klerksdorp, Tel. (018) Verw Datum van eerste publikasie: 23 Augustus Datum van tweede publikasie: 30 Augustus NOTICE 422 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SCHWEIZER-RENEKE AMENDMENT SCHEME 6 Maxim Planning Solutions being the authorised agent of the owner of Portion 2 of Erf 113, Schweizer-Reneke, hereby gives notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Mamusa Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme known as Schweizer-Reneke Town-planning Scheme, 2000 as amended by the rezoning of the above-mentioned property, situated c/o Du Plessis and Reneke Streets, from "Residential 1" to "Business 1". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Mamusa Local Municipality, 28 Schweizer Street as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 24 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or posted to him at P.O. Box 5, Schweizer-Reneke, 2780, within a period of 28 days from 24 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel: (018) (2/733)

14 14 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 KENNISGEWING 422 VAN 2005 KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) SCHWEIZER-RENEKE-WYSIGINGSKEMA 6 Maxim Planning Solutions synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 2 van Erf 113, Schweizer-Reneke, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Mamusa Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Schweizer-Reneke Dorpsbeplanningskema, 2000, deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee te h/v Du Plessis- en Renekestraat, vanaf "Resiclensieel 1" na "Besigheid 1 n. Mamusa Plaaslike Munisipaliteit, Schweizerstraat 28, Schweizer-Reneke, asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 24 Augustus 2005 skriftelik tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of Posbus 5, Schweizer-Reneke, 2780, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Posbus 10681, Klerksdorp, Tel: (018) (2/733). NOTICE 423 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) RUSTENBURG DISTRICT COUNCIL TOWN-PLANNING SCHEME-AMENDMENT SCHEME 1045 Maxim Planning Solutions, being the authorised agent of the owner of Erf 53, Derby, hereby gives notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Rustenburg Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Rustenburg District Council Town-planning Scheme, 2000, by the rezoning of the above-mentioned property, situated c/o Boundary and North Streets, from "Residential 6" to "Special" for the purposes of a place of refreshment. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager: Kgetlengrivier Local Municipality, Koster Municipal Offices as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager: Kgetlengrivier Local Municipality at the above address or posted to him at P.O. Box 66, Koster, 0348, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street; P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel: (018) (21727) I KENNISGEWING 423 VAN 2005 KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) RUSTENBURG DISTRIKRAAD DORPSBEPLANNINGSKEMA-WYSIGINGSKEMA 1045 Maxim Planning Solutions, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 53, Derby, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Rustenburg Distrikraad Dorpsbeplanningskema, 2000, deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee hlv Boundary- en Northstraat, vanaf "Residensieel 6 n na "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n verversingsplek. Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit, Koster Munisipale Kantore asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005.

15 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 15 Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder, Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit by bovermelde adres of by Posbus 66, Koster, 0348, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56; Posbus 10681, Klerksdorp, Tel: (018) (2f727) NOTICE 424 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1 )(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KOSTER AMENDMENT SCHEME 17 Maxim Planning Solutions, being the authorised agent of the owner of Erf 150, Koster, hereby gives notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Kgetlengrivier Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Koster Town-planning Scheme, 1997, as amended, by the rezoning of above-mentioned property, situated c/o Rand and Rissik Streets, from "Residential 1" to "Residential 2" (accommodation enterprise included). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality, Koster Municipal Offices as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality at the above address or posted to him at P.O. Box 66, Koster, 0348, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street; P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (2f735) KENNISGEWING 424 VAN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANI\IING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KOSTER-WYSIGINGSKEMA 17 Maxim Planning Solutions, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 150, Koster, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Kgetiengrivier Plaastike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Koster Dorpsbeplanningskema, 1997, soos gewysig, deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee te hlv Rand- en Rissikstraat, vanaf "ResidensieeI1" na "ResidensieeI2" (verblyfonderneming ingesluit). Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit, Koster Munisipale Kantore, asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder, Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit by bovermelde adres of by Posbus 66, Koster, 0348, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Posbus 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (2/735) NOTICE 425 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1 )(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KOSTER AMENDMENT SCHEME 16 Maxim Planning Solutions being the authorised agent of the owner of Erf 37, Koster, hereby gives notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 that we have applied to the Kgetlengrivier Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Koster Town-planning Scheme, 1997, as amended, by the rezoning of above-mentioned property, situated adjacent to Magalies Street, between West and Fischer Streets, from "Residential 1" to "Residential 2" [eight (8) dwelling units].

16 16 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality, Koster Municipal Offices as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality at the above address or posted to him at P.O.Box 66, Koster, 0348, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (21732) KENNISGEWING 425 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1 )(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KOSTER-WYSIGINGSKEMA 16 Maxim Planning Solutions synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 37, Koster gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Koster Dorpsbeplanningskema, 1997 soos gewysig, deur die hersonering van bogenoemde eiendom, gelee aanliggend tot Magaliesstraat tussen West- en Fischerstraat, vanaf "ResidensieeI1" na "ResidensieeI2" [agt (8) wooneenhede]. Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit, Koster Munisipale Kantore, asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder, Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit by bovermelde adres of by Posbus 66, Koster, 0348, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Posbus 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (21732) NOTICE 426 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SWARTRUGGENS AMENDMENT SCHEME 17 Maxim Planning Solutions being the authorised agent of the owner of Erf 262, Rodeon, hereby gives notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Kgetlengrivier Local Municipality for the amendment of the Town-planning Scheme known as Swartruggens Town-planning Scheme, 1997 as amended by the rezoning of the above-mentioned property, situated adjacent to Kruger Street, between Zuid and Kelly Streets, from "Residential 1" to "Residential 2" [five (5) dwelling units]. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality, Swartruggens Municipal Offices, as well as at Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, Klerksdorp, 2570, for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, Kgetlengrivier Local Municipality at the above address or posted to him at P.O. Box X1018, Swartruggens, 2835, within a period of 28 days from 23 August Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions, 56 Park Street, P.O. Box 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (21730), -. KENNISGEWING 426 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1 )(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) SWARTRUGGENS-WYSIGINGSKEMA 17 Maxim Planning Solutions synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 262, Rodeon, gee hiermee ingevolge artikel 56(1 )(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Swartruggens Dorpsbeplanningskema, 1997, soos gewysig, deur die hersonering van bogenoemde eiendom gelee aanliggend tot Krugerstraat tussen Zuid- en Kellystraat, vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 2" [vyt (5) wooneenhede].

17 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 17 KgeUengrivier Plaaslike Munisipaliteit, Swartruggens Munisipale Kantore, asook by Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Klerksdorp, 2570, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder, Kgetllengrivier Plaaslike Munisipaliteit by bovermelde adres of by Privaatsak Xl018, Swartruggens, 2835, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solutions, Parkstraat 56, Posbus 10681, Klerksdorp, Tel. (018) (2/730) NOTICE 427 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KLERKSDORP LAND USE MANAGEMENT SCHEME No. 25 I, Kobus Marais Town-planners, being the authorized agent of the owner of Erven 2094 and 2095, Klerksdorp Extension 30, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Klerksdorp for the amendment of the town-planning scheme known as the Klerksdorp Land Use Management Scheme 2005, as amended by the rezoning of Erven 2094 and 2095, Klerksdorp Extension 30, situated adjacent to Jersich Street, Klerksdorp Extension 30 from "Special" to "Business 1" and other uses with the Special Consent of the Local Authority. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 107, Civic Centre, Pretoria Street, Klerksdorp for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or at P.O. Box 99, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 days from 23 August Address of agent: Kobus Marais Town Planners, P.O. Box 6528, Flamwood, Tel. (018) Date of first publication: 23 August Date of second publication: 30 August KENNISGEWING 427 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KLERKSDORP GRONDGEBRUIKBESTUURSKEMA No. 25 Ek, Kobus Marais Stadsbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 2094 en 2095, Klerksdorp Uitbreiding 30, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as Klerksdorp Grondgebruikbestuurskema 2005, soos gewysig, deur die hersonering van Erwe 2094 en 2095, Klerksdorp, gelee aan Jersichstraat, Klerksdorp Uitbreiding 30 van "Spesiaal" na "Besigheid 1" en ander gebruike met die Spesiale Toestemming van die Raad. Kamer 107, Burgersentrum, Pretoriastraat, Klerksdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, ingedien of gereig word. Adres van gemagtigde agent: Kobus Marais Stadsbeplanners, Posbus 6528, Flamwood, Tel. (018) Datum van eerste pubfikasie: 23 Augustus Datum van tweede publikasie: 30 Augustus 2005.

18 18 No. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 NOTICE 428 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) KLERKSDORP LAND USE MANAGEMENT SCHEME No. 24 I, Kobus Marais Town-planners, being the authorized agent of the owner of Erf 49, Wilkoppies, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the City Council of Klerksdorp for the amendment of the town-planning scheme known as the Klerksdorp Land Use Management Scheme, 2005, as amended by the rezoning of Erf 49, Wilkoppies, situated adjacent to 85 Van Riebeeck Road, Wilkoppies from "Residential 1" to "Residential 2" with a density of 13 (thirteen) dwelling units and other uses with the Special Consent of the Local Authority. Particulars of the application will lie for Inspection during nonnal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 107, Civic Centre, Pretoria Street, Klerksdorp for the period of 28 days from 23 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or at P.O. Box 99, Klerksdorp, 2570, within a period of 28 days from 23 August Address of agent: Kobus Marais Town Planners, P.O. Box 6528, Flamwood, Tel. (018) KENNISGEWING 428 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAf\1 DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) KLERKSDORP GRONDGEBRUIKBESTUURSKEMA No. 24 Ek, Kobus Marais Stadsbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 49, Wilkoppies, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Klerksdorp aansoek gedoen het om die wysiging van die DorpSbeplanningskema bekend as Klerksdorp Grondgebruikbestuurskema 2005, soos gewysig, deur die hersonering van Erf 49, Wilkoppies, gelee aan Van Riebeeckstraat 85, Wilkoppies van "Residensieel 1" na "Residensieel 2" met 'n digtheid van 13 (dertien) wooneenhede per erf en ander gebruike met die Spesiale Toestemming van die Raad. Besonderhede van die aansoek III ter Insse gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munlsipale 8estuurder, Kamer 107, Burgersentrum, Pretoriastraat, Klerksdorp, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 23 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovennelde adres of by Posbus 99, Klerksdorp, 2570, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Kobus Marais Stadsbeplanners, Posbus 6528, Flamwood, Tel. (018) NOTICE 434 OF 2005 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 2n NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Renate Dippenaar, of the firm F Pohl Town and Regional Planners, being the authorized agent of the owner of Erf 2101, Cashan X21, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the Rustenburg Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Rustenburg Town-planning Scheme, 2000, by the rezoning of the property described above, situated directly to the east of Cuckoo Avenue directly to the north of the existing park, north of the existing park. north-west of Waterfall Mall, from "Special" for the purposes of a garden centre, offices (10000 m 2 ), dwelling units (maximum density of 40 dwelling units per hectare), places of refreshment and private open space to "Special" for the purposes of a garden centre, offices, dwelling units (maximum density of 40 dwelling units per hectare), places of refreshment, gymnasium (3 500 m 2 ), retail, motor dealerships, motor workshops and ancillary uses, medical consulting rooms, clinic and public road (new road alignment), subject to certain conditions. The gross floor area of the total development will not exceed m 2 Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Civil Engineering, Room 314, Municipal Offices, c/o Burger and Wolmarans Streets, Rustenburg within a period of 28 days from 30 August 2005.

19 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 19 Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Directorate: Planning and Development at the above address or at P.O. Box 16, Rustenburg, 0300, within a period of 28 days from 30 August Address of authorised agent: F Pohl Town and Regional Planning, Fehrsen Street 461, Brooklyn; P.O. Box 2162, Brooklyn Square, Tel. (012) (30 August 2005)(6 September 2005 KENNISGEWING 434 VAN 2005 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 277 KENI\IISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Renate Dippenaar, van die firma F Pohl Stads- en Streeksbeplanning, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2101, Cashan X21, gee hiermee ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het am die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Rustenburg-dorpsbeplanningskema, 2000, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aan die oostelike kant van Cuckooweg, direk noord van die bestaande park erf, noord-wes van die Waterfall Mall, vanaf "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n tuinsentrum, kantore (10000 m 2 ), wooneenhede (maksimum digtheid van 40 eenhedelhektaar), verversingsplekke en privaat oopruimte tot "Spesiaal" vir die doeleindes tuinsentrum, kantore, wooneenhede (maksimum digtheid van 40 eenhedelhektaar), verversingsplekke, gymnasium (3500 m 2 ), kleinhandel, motoragentskap, motorwerkswinkel en verwante gebruike, mediese spreekkamers, kliniek en openbare straat (nuwe padbelyning), onderworpe aan sekere voorwaardes. Die totale ontwikkeling se vloerruimte sal beperk word tot m 2 Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Siviele Stadsingenieur, Kamer 314, Munisipale Kantore, hlv Burger- en Wolmaransstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Direktoraat: Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 16, Rustenburg, 0300, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: F Pohl Stads- en Streeksbeplanning, Fehrsenstraat 461, Brooklyn; Posbus 2162, Brooklyn Square, Tel. (012) (30 Augustus 2005)(6 September 2005) 30-6 NOTICE 435 OF 2005 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME 278 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) I, Renate Dippenaar, of the firm F Pohl Town and Regional Planners, being the authorized agent of the owner of Erf 2102, Cashan X21 (will be known as Erf 39/2102, Cashan X21), hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the Rustenburg Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme in operation known as Rustenburg Town-planning Scheme, 2000, by the rezoning of the property described above, situated directly to the west of Cuckoo Avenue situated directly to the west of Cash an X19 and directly to the south of Cashan X16, from "Special" for the purposes of a hotel, lodge, offices (10000 m 2 ), dwelling units/chalets (maximum density of 40 dwelling units per hectare), hospital, clinic, places of refreshment and conference facilities to "Special" for the purposes of dwelling units (maximum density of 40 dwelling units per hectare), offices, clinic, places of refreshment, gymnasium (4000 m 2 ), retail (4000 m 2 ), motor dealership, motor workshops and ancillary uses and medical consulting rooms, subject to certain conditions. The gross floor area of the total development will not exceed m 2 (excluding the floor space area for residential purposes). Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the City Civil Engineer, Room 314, Municipal Offices, clo Burger and Wolmarans Streets, Rustenburg within a period of 28 days from 30 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Directorate: Planning and Development at the above address or at P.O. Box 16, Rustenburg, 0300, within a period of 28 days from 30 August Address of authorised agent: F Pohl Town and Regional Planning, Fehrsen Street 461, Brooklyn; P.O. Box 2162, Brooklyn Square, Tel. (012) (30 August 2005)(6 September 2005)

20 20 No. PROVINCIAL GAZEllE, 30 AUGUST 2005 KENNISGEWING 435 VAN 2005 RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 278 KENNISGEWING VAN MNSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Renate Dippenaar, van die firma F Pohl Stads- en Streeksbeplanning, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2102, Cashan X21 (sal bekend staan as Erf 39/2102, Cashan X21), gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Oorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as die Rustenburgdorpsbeplanningskema, 2000, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelea aan die westelike kant van Cuckooweg, direk wes van die Cashan X19 en suid van Cashan X16, vanaf "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n hotel, lodge, kantore (10000 m 2 ), wooneenhede/chalets (maksimum digtheid van 40 eenhede/hektaar), hospitaal, kliniek, verversingsplekke en konferensiefasiliteite tot "Spesiaal" vir die doeleindes van wooneenhede (maksimum digtheid van 40 eenhedelheldaar), kantore, kliniek, verversingsplekke, gymnasium (4000 m2), klein handel (4000 m 2 ), motoragentskap, motorwerkswinkels en verwante gebruike en mediese spreekkamerrs, onderworpe aan sekere voorwaardes. Die totale ontwikkaling se vloerruimte sal beperk word tot m 2 (uitgesluit die oppervlakte gebruik vir die wooneenhede). Besonderhede van die aansoek III ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Siviele Stadsingenieur, Kamer 314, Munisipale Kantore, hlv Burger- en Wolmaransstraat, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoll ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Direktoraat: Beplanning en Ontwikkeling by bovermelde adres of by Posbus 16, Rustenburg, 0300, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: F Pohl Stads- en Streeksbeplanning, Fehrsenstraat 461, Brooklyn; Posbus 2162, Brooklyn Square, Tel. (012) (30 August 2005)(6 September 2005) 30-6 NOTICE 436 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE POTCHEFSTROOM TOWN-PLANNING SCHEME, 1980, IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1226 We, Welwyn Town and Regional Planners, being the authorised agent of the owner of Portion 9 of Erf 2641, situated in the City, Potchefstroom, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Potchefstroom City Council for the amendment of the town-planning scheme known as Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property described above, situated on 268 Kerk Street, Potchefstroom, from "Residential 4" to "Special" with Annexure 882 so that the erf may also be used for dwelling house offices. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at office of the Municipal Manager, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of 28 days from 1 September Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager: at the above address or at PO Box 113, Potchefstroom, 2520, within a period of 28 days from 1 September Address of applicant: Welwyn Town and Regional Planners, P.O. Box 20508, Noordbrug, Tel. (018) KENNISGEWING 436 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE POTCHEFSTROOM DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1980, INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNNANSIE 15 VAN 1986) POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 1226 Ons, Welwyn Stads- an Streekbeplanners, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 9 van Erf 2641, gele~ in die stad, Potchefstroom, ingevolge artikel56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, gee hiermee kennis dat ons by die Potchefstroom Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Potchefstroom Dorpsbeplanningskema, 1980, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Kerkstraat 268, Potchefstroom, vanaf "Residensieel 4" na "Spesiaal" met Bylae 882 sod at die ert ook gebruik mag word vir woonhuiskantore.

21 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 No. 21 Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 1 September Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 1 September 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 113, Potchefstroom, 2520, ingeiden of gerig word. Adres van applikant: Welwyn Stads- en Streekbeplanners, Posbus 20508, Noordbrug, Tel. (018) NOTICE 437 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1) (b) (ii) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE No. 15 OF 1986) HARTBEESPOORT AMENDMENT SCHEME 198 I, Jeff de Klerk, being the authorised agent of the owner of a part of Portion 20 of the farm Syferfontein 483-JQ, hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (ii) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Local Municipality of Madibeng for the amendment of the Town-planning Scheme known as Hartbeespoort Town-planning Scheme 1993, by the rezoning of the property described above, situated at Beethoven Road, Syferfontein from "Agricultural" to "Residential 2" with a density of 10 units per hectare. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at Municipal Offices, Van Velden Street, Brits, for a period of 28 days from 30 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager: at the above address or at PO Box 106, Brits, 0250, within a period of 28 days from 30 August Address of authorised agent: PO Box 105, Ifafi, KENNISGEWING 437 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b) (ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Jeff de Klerk, synde die gemagtigde agent van die eienaar van 'n deel van Gedeelte 20 van die plaas Syferfontein 483- JQ, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Plaaslike Munisipaliteit van Madibeng aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Hartbeespoort Dorpsbeplanningskema, 1993, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee te Beethovenweg, Syferfontein, vanaf "Landbou" na "Residensieel 2" teen 'n digtheid van 10 eenhede per hektaar. Besonderhede van die aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Kantore, Van Veldenstraat, Brits, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, ingedien word. Adres van gemagtigde agent: Posbus 105, Ifafi, NOTICE 438 OF 2005 NOTICE OF APPUCATION FOR AMENDMENT OF TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1 )(b)(i) OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) LICHTENBURGIITSOSENG AMENDMENT SCHEME 137 I, A. Siabbert, the owner of Portion 1 of Erf 1793, Lichtenburg, hereby give notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Ditsobotla Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme known as Lichtenburglltsoseng Town-planning Scheme, 2002, by the rezoning of the property described above, situated in Fourteeth Avenue, Lichtenburg from "Educational" to "Residential 2". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Room 4, First Floor, Civic Centre, c/o Dr Nelson Mandela Drive and Transvaal Street, Tel. (018) , for the period of 28 days from 30 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, at the above address or at P.O. Box 7, Lichtenburg, 2740, within a period of 28 days from 30 August Address of applicant: 42 Fourteenth Avenue, Lichtenburg, 2740.

22 22 NO. PROVINCIAL GAZETIE, 30 AUGUST 2005 KENNISGEWING 438 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i} VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) LICHTENBURGIITSOSENG-WYSIGINGSKEMA 137 Ek, A. Siabbert, die eienaar van Gedeelte 1 van Erf 1793, Lichtenburg, gee hiermee ingevolge artikel 56(1 )(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Ditsobotla Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Lichtenburglltsoseng Dorpsbeplanningskema, 2002, deur die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee in Veertiende Laan, Lichtenburg, van "Opvoedkundig" na "Residensieel 2". Kamer 4, Eerste Vloer, Burgersentrum, h/v Dr. Nelson Mandelaweg en Transvaalstraat, Lichenburg, Tel. (018) , vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 7, Lichtenburg, 2740, ingedien of gerig word. Adres van applikant: Veertiende Laan 42, Lichtenburg, NOTICE 439 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE POTCHEFSTROOM TOWN-PLANNING SCHEME, 1980, IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i} OF THE TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 1222 Plancentre, being the authorized agent of the owner of Remainder Portion of Portion 5 of Erf 107, Potchefstroom, Registration Division IQ, hereby give notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied to the Potchefstroom Local Municipality for the amendment of the town-planning scheme known as the Potchefstroom Town-planning Scheme, 1980, as amended, by the rezoning of the above-mentioned property situated on 45 Smit Street, from "Residential 1" with a density of one dwelling house per m 2 to "ResideniiaI4" with Annexure 878 in order to make provision of a coverage of 65%, a FAR. of 1,2 and 4 storeys. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Potchefstroom Municipal Offices, Wolmarans Street, Potchefstroom, for a period of 28 days from 30 August Objection to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address or posted to him at P.O. Box 113, Potchefstroom, 2520, within a period of 28 days from 30 August Address of authorised agent: Plancentre, PO Box 21108, Noordbrug, Tel. (018) (2542). KENNISGEWING 439 VAN 2005 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE POTCHEFSTROOM DORPSBEPLANNINGSKEMA, 1980, INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i} VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) POTCHEFSTROOM-WYSIGINGSKEMA 1222 Plancentre, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Resterende Gedeelte van Gedeelte 5 van Erf 107, Potchefstroom, Registrasie Afdeling IQ, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die Potchefstroom Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Potchefstroom Dorpsbeplanningskema, 1980, soos gewysig, deur die hersonering van die bogenoemde eiendom gelee te Smitstraat 45, vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per m 2 na "Residensieel 4" met Bylae 878 ten einde voorsiening te maak vir 'n dekking van 65%, 'n V.O.V. van 1,2 en 4 verdiepings. Potchefstroom Munisipale Kantore, Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Posbus 113, Potchefstroom, 2520, ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Plancentre, Posbus 21108, Noordbrug, Tel. (018) (2542). 30-6

23 PROVINSIALE KOERANT, 30 AUGUSTUS 2005 NO. 23 NOTICE 440 OF 2005 BRITS TOWN-PLANNING SCHEME NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1 )(b)(i) OF THE ORDINANCE ON TOWN-PLANNING AND TOWNSHIPS, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) I, Edwin Cheyne, being the authorized agent of the owner of Erven 309, 310 and 311, Brits, hereby give notice in terms of section 56(1 )(b)(i) of the Ordinance on Town-planning and Townships, 1986, that I have applied to the Local Municipality of Madibeng for the amendment of the town-planning scheme known as Brits Town-planning Scheme, 1958, by the rezoning of Erven 309, 310 and 311, Brits, situated at Harrington Street, Brits, from "one dwelling per erf" to "Special" as set out in the annexures to this application "General Business and Dwelling units". Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Van Deventer Street, Brits, for a period of 28 days from 30 August Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager at the above address of at PO Box 106, Brits, 0250, within a period of 30 days from 23 August Address of owner: Clo E Cheyne, Professional Land Surveyor, 10 Huilbos Avenue, Brits. Cell KENNISGEWING 440 VAN 2005 BRITS DORPSBEPLANNINGSKEMA KENNISGEWING VAN AANSOEK OM DIE WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1 )(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) Ek, Edwin Cheyne, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 309,310 en 311, Brits, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1 )(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Plaaslike Munisipaliteit van Madibeng aansoek gedoen het om die wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as die Brits Dorpsbeplanningskema, 1958, deur die hersonering van Erwe 309,310 en 311, Brits, gelee te Harringtonstraat, Brits, vanaf "een woonhuis per eri na Spesiaal" soos in die Bylae van die aansoek uiteengesit. "Algemene Besighede en Wooneenhede". Besonderhede van hierdie aansoek Ie ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kantore, Van Veldenstraat, Brits, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 30 Augustus 2005 skriftelik by die Munisipale Bestuurder by bogenoemde adres of by Posbus 106, Brits, 0250, ingedien of gerig word. Adres van eienaar: PIa E Cheyne, Professionele Landmeter, Huilboslaan 10, Brits. Sel NOTICE 441 OF 2005 NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF TOWNSHIP We, Lombard Du Preez Professional Land Surveyors, being the authorized agents of the owner, hereby give notice in terms of section 96 read with section 69 (6) (a) of the Town-planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Local Municipality of Madibeng to establish the township referred to in the Annexure hereto. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the Municipal Offices, Van Velden Street, Brits, for a period of 28 days from 30 August 2005, being the date of first publication of this notice. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Municipal Manager, at the above address or at PO Box 106, Brits, 0250, within a period of 28 days from 30 August Name of township: Brits Extension 100. ANNEXURE Full name of applicant: Lombard Du Preez Professional Land Surveyors and Township Planners. Numer of erven in proposed township: 256. Special Residential: 245. Special for dwelling units: 7. General Business: 1. Special for Private Road: 2. Private Open Space: 1. Description of land on which the township is to be established: Remainder of Portion 193, Portion 256, Remainder of Portion 305, Remainder of Portion 495, Portion 624, a portion of Portion 413 and a portion of Portion 826 of the farm Roodekopjes of Zwartkopjes No. 427-JQ. Locality of proposed township: Situated between Thatch Haven and Oukasie in Brits. Address of applicant: Lombard Du Preez Professional Land Surveyors, PO Box 798, Brits, Tel. (012)

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 8 OCTOBER OKTOBER 2013 No. 7174 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 24 FEBRUARY FEBRUARIE 2015 No. 7406 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 257 4 MARCH MAART 2014 No. 7234 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he cure

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

..... H..... H No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: A

..... H..... H No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: A Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2007 No. 37 ..... H..... H....... 2 No. 37 PROVINCIAL GAZETTE, 7 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS GENERAL NOTICES Page No. Gazelle No. 372 Gauteng Gambling Act, 1995: Application

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 22 NOVEMBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle ~ Selling price Verkoopprys: R2,50 Other Countries Buitelands: R3,25 Vol. PRETORA, 3 APRL 2005 No. 37 We all have the power to prevent ADS A ADS HElPUNE ggle oaoo 0 2 322 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 30 NOVEMBER

More information

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 11 FRIDAY, 05 MAY 017 NR.11 VRYDAG, 05 MEI 017 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES 07 Extension

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 21 FEBRUARIE 2007 No. 53 2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

More information

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223

,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 ,.::,:::'. Vol. 16 BISHO/ KING WILLIAM'S TOWN, 2 NOVEMBER 2009 No. 2223 2 No. 2223 PROVINCIAL GAZETTE, 2 NOVEMBER 2009 No. CONTENTS INHOUD Page Gazette No. No. GENERAL NOTICES 368 Townships Ordinance (33/1934):

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/ /06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS BASIC ASSESSMENT REPORT CABRIERE ESTATE, ERF 217 RAWSONVILLE REF: E12/2/3/1-B2/22-0201/06 APPENDIX E: PUBLIC PARTICIPATION PROCESS Cabriere Estate BAR E12/2/3/1-B2/22-0201/06 Appendix E: 1 / 19 Hoogstraat

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER

2 No GOVERNMENT GAZETTE, 15 DECEMBER 2017 Contents / Inhoud Legal Notices / Wetlike Kennisgewings SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GER Vol. 630 Pr t ri 15 December 2017 e 0 a, Desember No. 41320 LEGAL NOTICES WETLIKE KENNISGEWINGS SALES IN EXECUTION AND OTHER PUBLIC SALES GEREGTELIKE EN ANDER QPENBARE VERKOPE 2 No. 41320 GOVERNMENT GAZETTE,

More information

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provinsiale Koerant. Provincial Gazette CONTENTS INHOUD. Friday, 28 July Vrydag, 28 Julie 2006 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE Provincial Gazette 6372 Friday, 28 July 2006 PROVINSIE WES-KAAP Provinsiale Koerant 6372 Vrydag, 28 Julie 2006 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 22 21 DECEMBER

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 16 AUGUST

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 14 FEBRUARY

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF THE PROVINCE GAUTENG OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE DIE GAUTENG PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazee Provinsiale Koeran Vol. 19 PRETORIA,

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant CONTENTS INHOUD. Friday, 11 May Vrydag, 11 Mei 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6436 Friday, 11 May 2007 Provinsiale Koerant 6436 Vrydag, 11 Mei 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die Poskantoor

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

BenguFarm Bestelvorm

BenguFarm Bestelvorm BenguFarm Bestelvorm Advanced Livestock Management Software Voorletters & Van of Besigheidsnaam: Posadres: Poskode: BTW no: Taalkeuse: BenguFarm Kliënt Nommer (indien bestaande BenguFarm kliënt): BPU Stamboek

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information