TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

Size: px
Start display at page:

Download "TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette"

Transcription

1 , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer) 4\ ' PRICE: SA 20c Plus lc GST OVERSEAS: 30c PRYS: SA 20c Plus lc A V B 00 RSEE: 30c VOL 229 PRETORIA4 JULIE 9M 4332 OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Published every Wednesday) OFFSIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) All correspondence, advertisements, etc must be ad Alle korrespondensie, advertensies, ens moet aan die dressed to the Provincial Secretary, Private Bag X64, Pre Provinsiale Sekretaris, Privaatsak X64, Pretoria geadres toria, and if delivered by hand, must be handed in at Room seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by A023(a), Provincial Building Free copies of the Provin Kamer A023(a), Provinsiale Gebou ingedien word Gra cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied tis eksemplare van die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie verskaf nie Subscription Rates (payable in advance) Intekengeld (vooruitbetaalbaar) Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Gazettes) are as follows: Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip Buitengewone Koerante) is soos volg: Yearly (post free) R0,0 plus GST van alle Zimbabwe and Overseas (posf free) 30c each plus Jaarliks (posvry) R0,00 plus A VB GST Zimbabwe en Oorsee (posvry) 30c elk plus AVB Price per single copy (post free) 20c each plus GST pays per eksemplaar (posvry) 20c elk plus AVB Obtainable at Room A600, Provincial Building Pretoria Verkrygbaar by Kamer A600, Provinsiale Gebou, Preto 0002 ria 0002 Closing Time for Acceptance of Copy Sluitingssyd vir Aanname van Kopie All advertisements must reach the Officer in Charge of Alle advertensies moet die Beampte belas met die Offi the Provincial Gazette not later than 2h00 on the Wednes side Koerant bereik nie later nie as 2h00 op Woensdag 'n day before the Gazette is published Advertisements re week voordat die Koerant uitgegee word Advertensies ceived after that time will be held over for publication in wat na daardie tyd ontyang word, word oorgehou vir publi the issue of the following week kasie in die uitgawe van die volgende week Advertisement Rates Advertensietariewe Notices required by Law to be inserted in the Official Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Gazette: geplaas moet word: Double column R2,60 per centimetre or portion Dubbelkolom R260 per sentimeter of deel daarvan thereof Repeats R2,00 Herhalings R2,00 Single column 90c per centimetre Repeats 60c Enkelkolom 90c per sentimeter Herhalings 60c Subscriptions are payable in advance to the Provincial Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Secretary Private Bag X64, Pretoria 000 Sekretaris Privaatsak X64, Pretoria 000 C C BADENHORST C C BADEN HORST for Provincial Secretary namens Provinsiale Sekretaris Proclamations Proklamasies No 4 (Administrator's), 984 No 4 (Administrateurs ), 984 PROCLAMATION PROKLAMASIE Under the powers vested in me by section 4 of the Local Kragtens die bevoegdhede aan my verleen by artikel 4 Authorities Roads Ordinance, 904, read with section 80 van die "Local Authorities Roads Ordinance", 904, gelees met artikel 80 van die Grondwet van die Republiek do hereby proclaim the road as described in the Schedule van SuidAfrika, 96, proklameer ek hierby die pad soos hereto as a public road under the jurisdiction of the Town omskryf in die bygaande Bylae tot 'n publieke pad onder Council of Kempton Park die regsbevoegdheid van die Stadsraad van Kemptonpark 'of the Republic of South Africa Constitution Act, 96, I

2 ' 994 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Given under my Hand at Pretoria this th day of June, One thousand Nine hundred and Eightyfour W A CRUYWAGEN Administrator of the Province Transvaal PB SCHEDULE Gegee onder my Hand te Pretoria, op hede die le dag van Junie, Eenduisend Negehonderd Vier en tagtig W A CRUYWAGEN Administrateur van die Provinsie Transvaal PB 3662la la BYLAE A road over Erf 2685 (in extent 238 m2) in Kempton 'n Pad oor Erf 2685 (groot 238 m2) in Kemptonpark Park Township as indicated by the letters ABCDEA on Dorp sons aangedui deur die letters ABCDEA op Kaart Diagram SG No A7680/83 LG No A7680/83 No 5 (Administrator's), 984 PROCLAMATION No 5 (Administrateurs),984 PROKLAMASIE In terms of section 49() of the Deeds Registries Act, Ingevolge artikel 49() van die Registrasie van Aktes 937 (Act 47 of 937), read with section 82 of the Town Wet, 937 (Wet 47 van 937), gelees met artikel 82 van die planning and Townships Ordinance (Ordinance 25 of 965), Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordon I hereby extend the boundaries of Berea Township to in nansie 25 van 965), brei ek hiermee die grense van die dude Portion 845, the Remainder of Portion 8 and Portion dorp Berea uit deur Gedeelte 845, die Restant van Ge 06 of the farm Doomfontein 92 IR, district of Johannes deelte 8 en Gedeelte 06 van die plaas Doomfontein 92 burg, subject to the conditions set out in the Schedule IR, distrik Johannesburg daarin op te neem, onderworpe hereto aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae Given under my Hand at Pretoria on this 4th day of Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 4e dag June, One thousand Nine hundred and Eightyfour van Iunie, Eenduisend Negehonderd Vierentagtig W A CRUYWAGEN W A CRUYWAGEN Administrator of the Transvaal Administrateur van die Provinsie Transvaal SCHEDULE BYLAE CONDITIONS OF EXTENSION OF BOUNDARIES VOORWAARDES VAN UITBREIDING VAN GRENSE () Consolidation oferven The owner of the erven shall cause the erven to be con solidated with the Remaining Extent of Lot 335 and Lot 336 situated in Berea Township, in order to form one whole consolidated erf (2) Disposal ofexisting Conditions of rule All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals 2 CONDITIONS OF TITLE Die eienaar van die erwe moet die erwe last konsolideer met die Resterende Gedeelte van Lot 335 en Lot 336 gelee in die dorp Berea om sodoende een gekonsolideerde erf in geheel te vorm (2) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, 2 TITELVOORWAARDES Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes, The erven shall be subject to the following conditions opgele deur die Administrateur ingevolge Ordonnansie 25 imposed by the Administrator in terms of Ordinance 25 of 965: 965: () Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, () The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste of the local authority, for sewerage and other municipal van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense along any two boundaries other than a street sonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, uit, 'n boundary and, in the case of a pan handle erf, an addibykomende serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed tional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across oor die toeganggedeelte van die erf, indien en wanneer dit the access portion of the erf, if and when required by the deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien verlocal authority: Provided that the local authority may disstands dat die plaaslike bestuur van enige sodanige senvipense with any such servitude tuut mag afsien (2) No building or other structureshall be erected within (2) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootshall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) The local authority shall be entitled to deposit tem (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur born uitgegrawe word tydens die aanleg, ondermaterial as may be excavated by it during the course of the houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tyde

3 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE construction, maintenance or removal of such sewerage lik te plaas op die grond wat aan die voornoemde senvip mains and other works as it in its discretion may deem Ile tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot recessary and shall further be entitled to reasonable access to delike toegang tot genoemde grond vir die voomoemde the said land for the aforesaid purpose; subject to any doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige damage done during the process of the construction, main skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of tenance or removal of such sewerage mains and other verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander works being made good by the local authority werke veroorsaak word Administrator's Notices AdminiStrateurskennisgewings Administrator's Notice 06 4 July 984 Administrateurskennisgewing 06 4 Julie 984 KRUGERSDORP MUNICIPALITY: AMENDMENT TO WATER SUPPLY BYLAWS MUNISIPALITEIT KRUGERSDORP: WYSIGING VAN WATERVOORSIENINGSVERORDENINGE The Administrator hereby, in terms of section 0 of the Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws set forth hereinafter, which have been approved by him in terms of section 99 of the said Ordinance Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is The Water Supply Bylaws of the Krugersdorp Munici Die Watervoorsieningsverordeninge van die Munisipali pality, adopted by the Council under Administrator's No teit Krugersdorp, deur die Raad aangeneem by Adminifice 707, dated 24 May 978, as amended, are hereby strateurskennisgewing 707 van 24 Mei 978, soos gewysig, further amended by amending the Tariff of Charges under word hierby verder gewysig deur die Tarief van Gelde the Schedule as follows: onder die Bylae soos volg te wysig: By the substitution in item 2 for the figure "28,5c" of Deur in item 2 die syfer "28,5c" deur die syfer the figure "33,22c" "33,22c" te vervang This provision shall come into operation on April 984 Hierdie bepaling tree op April 984 in werking 2 By the substitution for item 2 with effect from July 2 Deur item 2 met ingang Julie 984 deur die volgende 984 of the following: te vervang: "2 Consumption Charge "2 Verbruikersheffing () Consumer's levy for water 37,66c per kl or portion () Verbruikersheffing van water 37,66c per kl of gethereof: Provided that while the use of water is prohibited deelte daarvan: Met dien verstande dat terwyl die verbod in terms of section 7() of the Water Supply Bylaws the op die gebruik van water ingevolge artikel 7() van die following surcharge shall be payable in respect of the use Watervoorsieningsverordeninge van krag is, die volgende for business and domestic purposes including the watering toeslag betaalbaar sal wees ten opsigte van verbruik vir be of domestic gardens during a period between two readings, sigheids en huishoudelike doeleindes met insluiting van the period not to exceed 35 days: die natmaak van huistuine, gedurende 'n tydperk tussen twee lesings wat nie 35 dae te bowe gaan nie: (a) Businesses: 30 k/ or more consumed per month: 0 % surcharge (a) Besighede: 30 k/ of meer verbruik per maand: 0 % (b) Domestic: 3 toeslag 50 kl consumed per month: 30 % sur charge (b) Huishoudelik: 3 50 k/ verbruik per maand: 30 % 5 toeslag 60k! consumed per month: 50 % surcharge 5 60 k/ verbruik per maand: 50 % toeslag 6 80k? consumed per month: 00 % surcharge 6 80 k/ verbruik per maand: 00 % toeslag 8 90 k/ consumed per month: 200 % surcharge 8 90 k/ verbruik per maand: 200 % toeslag 90 plus k/ consumed per month: 300 % surcharge 90 plus k/ verbruik per maand: 300 % toeslag (2) That in cases of extraordinarily high metre readings (2) Dat in gevalle van buitengewone hoe meteraflesings of water consumption due to any bona rule leakages, the van waterverbruik wat aan bona fide lekkasies te wyte is, council may grant remission of the surcharge to such an ex die raad 'n kwytskelding tot die mate deur horn bepaal, ten tent as it may deem fit under the circumstances" opsigte van die toeslag mag toestaan" PB PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 58 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 58 IIt is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Randburg 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur

4 ff I 996 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Townplanning Scheme, 976, by the rezoning of Erf 4/550, Linden Extension to "Residential " with a density het dat Randburgdorpsbeplanningskema, 976, gewysig word deur die hersonering van Erf 4/550, Linden Uitbreiof "One dwelling per 500 m2" ding tot "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woon huis per 500 m2" Kaart 3 en die skemalclousples van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestnur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be skilcbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times 4 This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysiging Scheme 58 skema 58 PB ' ' PB 49232H58 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 25 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 25, It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 974, by the rezoning of the Re het dat Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, gewysig mainder of Erf 456, Pretoria to "Special Residential" word deur die hersonering van die Restant van Ed 456, with a density of "One dwelling per 500 m2" Pretoria tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kant 3 en die skemaklousules 'van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection Bestnur, Pretoria en die StadsIderk, Pretoria en is beskik at all reasonable times baarvir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysiging Scheme 25 skema 25 4 PB 4923H25 i PB 4923H25 ; Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 BRAKPAN AMENDMENT SCHEME 3 BRAKPANWYSIGINGSKEMA 3 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig, 'die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Brakpan 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 980, by the rezoning of Erven het dat Brakpandorpsbeplanningskema, 980, gewysig 84, R/E 82 and 3389, Brakpan to "Special" subject to word deur die hersonermg van Erwe 84, R/E 82 en certain conditions 3389, Brakpan tot "Spesiaal" onderworpe aan sekere i voorwaardes I Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaldousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Brakpan and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Lir, Pretoria en die Stadsklerk, Brakpan en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye 4 This amendment is known as Brakpan Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Brakpanwysiging Scheme 3 skema 3 : PB 4929H3 ' PB 4 929H3 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 8 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 8 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op borpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Potchef 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur stroom Townplanning Scheme, 980, by the rezoning of a het dat Potchefstroomdorpsbeplarmingskema, 980, gewyportion of Portion II of Ed 4, Potchefstroom to "Park sig word deur die hersonering Ivan 'n gedeelte van Geing" deelte II van Ed 4, Potchefstroom tot "Parkering" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemalclousules van die wysigingskema g are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike I and the Town Clerk, Potchefstroom and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Potchefstroom en is spection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye ;

5 PRETORIA, Scheme PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE This amendment is known as Potchefstroom Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Potchefstroom wysi 8 gingskema 8 PB H8 PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REGION AMENDMENT SCHEME 635 PRETORIASTREEK WYSIGINGSKEMA 635 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89() of the Town planning and Townships Ordi tugs van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Pretoria Region Town wysiging van Pretoriastreek dorpsaanlegskema, 960, wat planning Scheme, 960, comprising the same land as in nit dieselfde grond as die dorp Sunderland Ridge Uitbreicluded in the township of Sunderland Ridge Extension ding, bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 in die skemaldousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Verwoerdburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Verwoerdburg en is spection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye 0 This amendment is known as Verwoerdburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Venvoerdburg wysi Scheme 635 gingskema PB PB Administrator's Notice 067 4July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 BRITS AMENDMENT SCHEME 92 BRITSWYSIGINGSKEMA 92 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89() of the Townplanning and Townships Ordihogs van artike89() van die Ordonnansie op Dorpsbenance, 965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Brits Townplanning wysiging van Britsdorpsianlegskema, wat uit dieselfde Scheme, comprising the same land as included in the town grond as die dorp Brits Uitbreiding 20 bestaal, goedgeship of Brits Extension 20 keur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Brits and are open for inspection at Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Brits en is beskikbaar all reasonable times vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Brits Amendment Scheme Hierdie wysiging staarcbekend as Brits wysigingskema 92 PB 4 n PB II Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEICEIJRDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Admi planning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), vernistrator hereby declares Sunderland Ridge Extension klaar die Administrateur hierby die dorp Sunderland Township to be an approved township subject to the condi Ridge Uitbreiding tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe ' tions set out in the Schedule hereto aan die voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WA A ROP DIE A ANSOEK GE MADE BY SUNDERLAND RIDGE UITBREIDING DOEN DEUR SUNDERLAND RIDGE UITBREIDING EEN (EIENDOMS) BEPERK UNDER THE PROVI EEN (EIENDOMS) BEPERK INGEVOLGE DIE BEPA SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS LINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN ORDINANCE, 965, FOR PERMISSION TO ESTAB NING EN DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N LISH A TOWNSHIP ON PORTION 338 OF THE FARM DORP TE STIG OP GEDEELTE 338 VAN DIE PLAAS ZWARTKOP 356 JR, PROVINCE OF TRANSVAAL, ZWARTKOP 356 JR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOE HAS BEEN GRANTED GESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES (i) Name ()Naam The name of the township shall be Sunderland Ridge Ex Die naam van die dorp is Sunderland Ridge Uitbreiding tension

6 998 PROVINCIAL GAMTE, 4 JULY 984 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indi cated on General Plan SG A7599/83 Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat/strate soos aange dui op Algemene Plan LG A7599/83 (3) Stonnwaterdreinering en Straatbou (3) Stormwater Drainage and Street Construction (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol (a) The township owner shall on request of the local au ledig met planne, deursnee en; spesifikasies, opgestel deur thority submit to such authority for its approval a detailed 'n 'snide ingenieur wat dew die plaaslike bestuur goedgescheme complete with plans, sections ' and specifications, keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater dew die, prepared by a civil engineer approved by the local author bele dap dew middel van behoorlike aangelegde werke ity, for the collection and disposal of stormwater through en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kanaout the township by means of properly constructed works lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing and for the construction, tarmacadamising, kerbing and van sodanige keermure as wat; die plaaslike bestuur nodig channelling of the streets therein together with the provi ag, vir goedkeuring voorle Die skema moet voorsiening sion of such retaining walls as may be considered necessary mask vir die opvang van stormwater in opvangputte van by the local authority Furtherinore, the scheme shall indi waar dit weggevoer moet word in waterdigte pype van cate the route and gradient by which each erf gains access duursame materiaal, deur did plaaslike bestuur goedgeto the street on which it abuts keur, op so 'n wyse dat die water op geen wyse sal opgaar of insypel op of naby die oppervlakte van die grond (b) The township owner shall when required to do so by Verder moet die skema die mete en helling aandui dew the local authority carry out the approved scheme at its middel waarvan elke erf toegang tot die aangrensende own expense on behalf and to the satisfaction of the local strut verkry authority under the supervision of a civil engineer ap (b) Dii dorpseienaar moet; wanneer dit vereis word I proved by the local authority (c) The township owner shall be responsible for the maintenance of the streets to the satisfaction of the local authority until the streets have been constructed as set out in subclause (b) (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepa Hags van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is die plaaswce bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar te doen (d) If the township owner fails to comply with the piovidons of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner (4) Endowment dew die plaaslike bestuur, die goedgekeurde skema op ere koste namens en tot voldoenmg van die plaaslike besmut, onder toesig van 'n siviele ingenieur dew die plaas like bestuur goedgekeur, uitvoer (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandhooding van die strate tot bivre diging van die plaaslike bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) gebou is (4) Begiftiging (a) Payable to the local authority: (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: Die dorpseienaar moet, ingeivolge die bepalings van ar The township owner shall, in terms of section 63() of the tikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Townplanning and Townships Ordinance, 965, pay to the Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur belocal authority as endowment sums of money equal to 2 % drae geld betaal gelykstaande met 2 % van die grond A of the land value of erven in the township, which amount waarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die pleasshall be used by the local authority for the acquisition of I like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van land for a depositing site 'n stortingsterrein Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word (b) Betaalbaar aan die betroklce Adniinistrasieraad: (b) Payable to the relevant Administration Board: Die dorpseienaar moet, kragtens die bepalings van artikel 63 van die Ordonnansie op porpsbeplanning en Dorpe, The township owner shall, in terms of the provisions of section 63 of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, 'n globale bedrag begiftiging aan die betrokke Admi betaal welke hedrag deur sodanige Read 965, pay a lump sum endowment to the relevant Adminis: nistrasieraad tration Board for the acquisition of land for residential aangewend moet word vir die verkryging van grond vir purposes for Blacks The amount of such endowment shall woondoeleindes vir Swartes of vir sodanige ander doel be equal to % of the land value of the erven in the town erodes as wat die Administrateur mag bepaal Die bedrag ship as determined in terms of section 74(3) of the said Or van sodanige begiftiging moet ;gelykstaande wees aan % dinance and shall be payable in accordance with the provivan die waarde van erwe in die dory soos bepaal ingevolge sions of section 73 of the said Ordinance artikel 74(3) van die genoemde Ordonnansie en is ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie betaalbaar (5) Disposal ofexisting Conditions oftitle (5) neskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan beand servitudes, if any, including the reservation of rights to staande voorwaardes en senvitine, as daar is, met inbegrip minerals van die voorbehoud van die regte op minerale

7 PROVINSIALE 0ERANT, 4 JULIE (6) Landfor Municipal Purposes (6) Erwe vir Munisipale Doeleindes Erven 246 and 247 shall be transferred to the local au Erwe 246 en 247 moet deur en op koste van die dorpseiethority by and at the expense of the township owner as naar aan die plaaslike bestuur as parke oorgedra word parks (7) Toegang (7) Access Ingang van Provinsiale Pad K03 tot die dorp en uitgang Ingress from Provincial Road K03 to the township and tot Provinsiale Pad K03 uit die dorp word beperk tot die egress to Provincial Road K03 from the township shall be aansluiting van Sesmylspruitstraat met sodanige pad restricted to the junction of Sesmylspruit Street with the said road (8) Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste (8) Obligations in Regard to Essential services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met be The township owner shall within such period as the local trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en saauthority may determine, fulfill his obligations in respect nitre dienste en die installering van stelsels daarvoor, of the provision of water, electricity and sanitary services soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die and the installation of systems therefor, as previously plaaslike bestuur, nakom agreed upon between the township owner and the local authority 2 TITELVOORWAARDES 2 CONDITIONS OF TITLE Die awe hieronder genoem is onderworpe aan die The erven mentioned hereunder shall be subject to the voorwaardes soos aangedui opgele deur die Administraconditions indicated, imposed by the Administrator in teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op terms of Ordinance 25 of 965: Dorpsbeplannmg en Dorp, 965: () All Erven with the Exception of the Erven mentioned in () Alle Erwe met die Uitsondering van die Erwe genoem Clause (6) in Klousule (6) (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grease, uitgeson &rd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'II ad disionele serwituut vir munisipale doelemdes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige senvituut mag af sien (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour rioleringsof the local authonty, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundanes other than a street boundary and, in the case of a panhandle erf, an additional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across the access portion of the erf, if and when required by the local authonty: Provided that the local authority may dispense with any such servitude (b) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor noemde serwituutgebied opgerig word the en gees groot e worklbom mag binne die gebred van sodanige serwituut of bone 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie No building or other structure shall be erected within the(b) aforesaid servitude area and no largerooted trees shall be planted within the area of such servitude or within 2 m thereof (2) Erven 00, 03, 04 and 223 (c) The local authority shall be entitled to deposit ternporarily on the land adjoining the aforesaid servitude such material as may be excavated by it during the course of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works as it in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose; subject to any damage done during the process of the construction, mainte Dance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onder houd of vervryclermg van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, tydelik to plans op die grond wat aan die voornoemde serwi tout pens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde Mkt, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade< vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander wake veroorsaak word (2) Erwe 00, 03, 04 en 223 The erf is subject to a servitude for municipal purposes Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale in favour of the local authority, as indicated on the general doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op plan die algemene plan aangedui (3) Erf 29 (3) Erf29 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transforma tordoeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui The erf is subject to a servitude for transformer purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984, DECLARATION OF APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Townplanning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbeships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Admi planning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), vernistrator hereby declares Brits Extension 20 Township to klaar die Administrateur hierby die dorp Brits Uitbreiding _

8 2000 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 be an approved township subject to the conditions set out 20 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die voorin the Schedule hereto waardes uiteengesit in die bygaande Bylae 4 PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY TOWN COUNCIL OF BRITS UNDER THE DOEN DEUR STADSRAAD VAN BRITS INGEVOLGE PROVISIONS OF THE TOWNPLANNING AND DIE BEPALINGS VAN DJE ORDONNANSIE OP TOWNSHIPS ORDINANCE, 965, FOR PERMISSION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 965, OM TOE TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON: PORTION 784 (A STEMMING OM 'N DORP TE STIG OP: GEDEELTE PORTION OF PORTION 6); 2 REMAINING EXTENT 784 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 6); 2 RESTE OF PORTION 62 (A PORTION OF PORTION 6); 3 RENDE GEDEELTE VAN GEDEELTE 62 ('N GE PORTION 63 (A PORTION OF PORTION 6); 4 RE DEELTE VAN GEDEELTE 6); 3 GEDEELTE 63 ('N MAIMING EXTENT OF PORTION 687 (A PORTION OF GEDEELTE VAN GEDEELTE 6); 4 RESTERENDE PORTION 56); 5 REMAINING EXTENT OF PORTION GEDEELTE VAN GEDEELTE 687 ('N GEDEELTE 56; 6 PORTION 697 (A PORTION OF PORTION 49); VAN GEDEELTE 56); 5 RESTERENDE GEDEELTE 7 PORTION 698 (A PORTION OF PORTION 56); 8 VAN GEDEELTE 56; 6 GEDEELTE 697 ('N GE PORTION 699 (A PORTION OF PORTION 687); 9 POR DEELTE VAN GEDEELTE 49); 7 GEDEELTE 698 ('N TION 700 (A PORTION OF PORTION 69); ALL OF GEDEELTE VAN GEDEELTE 56); 8 GEDEELTE 699 THE FARM ROODEKOPJES OR ZWARTKOPJES 427 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 687); 9 GEDEELTE JQ PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN 700 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 69); ALMAL GRANTED VAN DIE PLAAS ROODEKOPJES OF ZWARTKOPJES 427 JO PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES I k 0Name ' ()Naam The name of the township shall be Brits Extension 20 Die naam van die dorp is Brits Uitbreiding 20 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A7749/83 Die dorp bestaan uit erwe an strate soos aangedui op Algemene Plan LG A7749/83 (3) Endowment (3) Begiftiging I Payable to the Transvaal Education Department:, Betaalbaar aan die TransvaaLsa Onderwysdepartement: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63()(a) of the Townplanning and Townships Ordi Die dorpseienaar moet kragtens die bepalings van artinance, 965, pay a lump sum endowment for educational kel 63()(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en purposes to the Transvaal Education Department on the Dorite, 965, aan die Transvaalse Onderwysdepartement Ld value of as special residential land in the township, the begiftiging vir ondenyysdoeleindes 'n globale bedrag op extent of which shall be determined by multiplying 48,08 m2 die grondwaarde van spesiale Iwoongrond in die dorp beby the number of special residential erven in the township taal, waarvan die grootte soos volg bepaal word deur 48,08 m2 to vermenigvuldig met die, getal spesiale woonerwe in The value of the land shall be determined in terms of the die dorp provisions of section 74(3) and such endowment shall be igtenstgs:anakevngenomde viable in terms of the provisions of section 73 of the said Die waarde van die pond word bepaal kragtens die be at palings van 74(3) en Odniterigirgis4betaal (4) Disposal ofexisting Conditions oftale Ordonnansie I All erven shall be made subject to existing conditions (4) Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes and servitudes, if any, including the reservation of rights to minerals, but excluding: Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip (a) The following rights which shall not be passed oath van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uitthe erven in the township: (i) In respect of the Remaining Extent of Portion 62 (a portion of Portion 6) of the farm Roodekopjes or Zwart 427: (i) Two psigte van die Resterende Gedeelte van Ge 62 en gedeelte van Gedeelte 6) van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JO: kopjesdeelte gesonderd:i (a) Die volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: "Geregtig tot 'n reg van weg 6,30 meter wyd oor Gedeelte "a" van Gedeelte 75 van voormelde plaas getrans "Geregtig tot 'n reg van weg 6,30 meter wyd oor Geporteer onder Akte van Transport No 3456/926, soos deelte "a" van Gedeelte 75 van voormelde plaas getransaangetoon op die kaart van daardie gedeelte" porteer onder Akte van Transport No 3456/926, soos aangetoon op die kaart van daardie gedeelte" (ii) In respect of Portion 687 (a portion of Portion 56) (ii) Ten opsigte van Gedeelte 687 ('n gedeelte van Geand the Remaining Extent of Portion 56, both of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO: deelte 56) en die Resterende ;Gedeelte van Gedeelte 56, albei van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JO: "Gerechtigd tot de rechten van weg over al de andere Gerechtigd tot de rechten van weg over al de andere gedeelten van het Resterend Gedeelte van voormelde gedeelten van het Resterend Gedeelte van voormelde plaats groot als zulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld, plaats grobt als zulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld,

9 mats aangetoond op de kaarten van de respektieve ge deelten" zoals aangetoond op de kaarten van de respektieve gedeelten" PROVINSIALE KOERANT, 4 IULE (iii) In respect of Portion 697 (a portion of Portion 49) (iii) Ten opsigte van Gedeelte 697 ('n gedeelte van Geof the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO: deelte 49) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 (aa) "Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 49 van JO: die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427, (waarvan (aa) "Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 49 van die eiendom hiermee getransporteer 'n gedeelte vorm,) is die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427, (waarvan geregtig tot 'n serwituut van waterleiding oor die Reste die eiendom hiermee getransporteer 'n gedeelte vorm,) is rende Gedeelte van Gedeelte 20 ('n gedeelte van Ge geregtig tot 'n serwituut van waterleiding oor die Restedeelte 49) van die gemelde pleas Roodekopjes of Zwart rende Gedeelte van Gedeelte 20 ('n gedeelte van Ge kopjes, groot as sulks 3,623 hektaar gehou kragtens en deelte 49) van die gemelde pleas Roodekopjes of Zwartsoos meer ten voile sal blyk uit Akte van Transport No kopjes, groot as sulks 3,623 hektaar gehou kragtens en 5426/967 gedateer 20 Februarie 967" sons meer ten voile sal blyk uit Abe van Transport No (bb) "and shall be entitled to a right of way over all the other portions of the said Remaining Extent, as indicated on the diagrams of the respective portions" (iv) In respect of Portion 698 (a portion of Portion 56) of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 4270: 5426/967 gedateer 20 Februarie 967" OM "and shall be entitled to a right of way over all the other portions of the said Remaining Extent, as indicated on the diagrams of the respective portions" (iv) Ten opsigte van Gedeelte 698 ('n gedeelte van Gedeelte 56) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 "Die voormalige Gedeelte 56 van die pleas Ronde kopjes of Zwartkopjes No 427, Registrasie Afdeling JO distrik Brits waarvan die eiendom hiermee getransporteer "Die voormalige Gedeelte 56 van die pleas Roode p 'n gedeelte vorm is geregtig: kopjes of Zwartkopjes No 427, Registrasie Afdeling JO "tot de rechten van weg over al de andere gedeelten van bet Resterend Gedeelte van voormelde pleats, groot as sulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld, zoals aangetoond "tot op de kaarten van die respektieve gedeelten" (v) In respect of Portion 699 (a portion of Portion 687) of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO: "Gerechtigd tot de rechten van weg over al de andere gedeelten van het Resterende Gedeelte van voormelde pleats groot als zulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld, zoals aangetoond op de kaarten van de respektieve ge deelten" (vi) In respect of Portion 700 (a portion of Portion 69) of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 IQ: (aa) "Die eiendom hierkragtens getransporteer is gereg fig op 'n serwituut van waterleiding oor die Resterende groot 3,623 hektaar, gebou kragtens en soos meer ten Gedeelte van Gedeelte 20 ('n gedeelte van Gedeelte ) voile sal blyk uit Akte van Transport No 5426/967 geda van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427 JO teer 20 Februarie 967" groot 3,623 hektaar, gebou kragtens en soos meer ten voile sal blyk nit Akte van Transport No 5426/967 geda (bb) "and shall be entitled to a right of way'over all the tear 20 Februarie 967" other portions of the said Remaining Extent, as indicated (bb) "and shall be entitled to a right of way over all the on the diagrams of the respective portions" other portions of the said Remaining Extent, as indicated on the diagrams of the respective portions" (aa) "Die eiendom hierkragtens getransporteer is geregfig op 'n serwituut van waterleiding oor die Resterende Gedeelte van Gedeelte 20 ('n gedeelte van Gedeelte ) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427 JQ distrik Brits waarvan die eiendom hiermee getransporteer 'n gedeelte vorm is geregtig: de rechten van weg over al de anderd gedeelten van het Resterend Gedeelte van voormelde pleats, groot as sulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld, zoals aangetoond op de kaarten van die respektieve gedeelten" (v) Ten opsigte van Gedeelte 699 ('n gedeelte van Ge deelte 687) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JO: "Gerechtigd tot de rechten van weg over al de andere gedeelten van het Resterende Gedeelte van voormelde pleats groot Ms zulks 2876,36 hektaar, sinds verdeeld, zoals aangetoond op de kaarten van de respektieve gedeelten" (vi) Ten opsigte van Gedeelte 700 ('n gedeelte van Gedeelte 69) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 (b) The following servitudes which only affects a street in the township: (b) Die volgende senvitute wat slegs 'n straat in die dorp reek: () In respect of Portion 697 (a portion of Portion 49) of () Ten opsigte van Gedeelte 697 ('n gedeelte van Gethe farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JQ: deelte 49) van die pleas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 JO: (aa) "The said Portion 49 (whereof the property hereby (an) "The said Portion 49 (whereof the property hereby transferred forms a portion) is subject to a right of way 7,56 transferred forms a portion) is subject to a right of way 7,56 metres wide, as indicated on diagram thereof, in favour of metres wide, as indicated on diagram thereof, in favour of all the other portions of the former Remaining Extent, all the other portions of the former Remaining Extent, measuring as such 289,5492 hectares" measuring as such 289,5492 hectares" "Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 49 van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427, (waarvan die eiendom hiermee getransporteer 'n gedeelte vorm) is onderhewig aan 'n serwituut van waterleiding ten gunste van die Republiek van Suid Afrika soos meer ten voile sal p(bb) _ (bb) "Die Resterende Gedeelte van Gedeelte 49 van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes No 427, (waarvan die eiendom hiermee getransporteer 'n gedeelte vorm) is onderhewig aan 'n serwituut van waterleiding ten gunste van die Republiek van SuidAfrika sons meer ten voile sal

10 , PLANNING 2002 PROVINCIAL GAZETE, 4 JULY 984 blyk uit Notariele Akte No 670/938S geregistreer op 9 blyk nit Notariele Akte No 670/938S geregistreer op 9 Janie 938" Junie 938" (ii) In respect of Portion 698 (a portion of Portion 56) of (ii) Ten opsigte van Gedeelte 698 ('n gedeelte van Gethe farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO: deelte 56) van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 "Onderworpen aan een servituut van waterleiding ten JO: faveure van het Republiek van Suid Afrika zoals blykt uit "Onderworpen aan een servituut van waterleiding ten Akte van Servituut No 725/926S" faveure van bet Republiek van Suid Afrika zoals blykt uit Akte van Servituut No 725/926S (iii) In respect of Portion 699 (a portion of Portion r 687) I of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO: (iii) Ten opsigte van Gedeelte 699 ('n gedeelte van Gedeelte 687) van die plaas Roodekopjes of Zwartkopjes 427 "Onderworpen aan een servituut van waterleiding ten ja faveure van die Republiek van Suid Afrika zoals blykt nit Akte van Servituut No 725/9265" "Onderworpen aan een servituut van waterleiding ten faveure van die Republiek van SuidAfrika zoals blykt uit (c) The following servitude in respect of Portion 700 (a " Akte van Servituut No 725/9265 portion of Portion 69) of the farm Roodekopjes or Zwartkopjes 427 JO which does not affect the township: (c) Die volgende serwituut ten opsigte van Gedeelte 700 ('n gedeelte van Gedeelte 69) van die plaas Roodekopjes "Gedeelte 69 ('n gedeelte van Gedeelte 49) van die of Zwartkopjes 427 JO wat nie die dorp rank nie: plans Roodekopjes of Zwartkopjes No 427 JO Transvaal (waarvan die eiendom hiermee getransporteer 'n deel "Gedeelte 69 ('n gedeelte van Gedeelte 49) van die vorm) is onderworpe aan die volgende voorwaarde: plus Roodekopjes of Zwartkopjes No 427 JO Transvaal (waarvan die eiendom hiermee getransporteer 'n deel "A right of way 7,56 metres wide, as indicated on diagram vorm) is onderworpe aan die volgende voorwaarde: thereof, in favour of all the other portions of the former Remaining Extent, measuring as such 289,549 2 "A right of way 7,56 metres wide, as indicated on hectares" diagram thereof, in favour of all the other portions of the former Remaining Extent, measuring as such 289,549 2 (5) Erven for Municipal Purposes' hectares" The township owner shall at its own expense reserve the (5) Erwe vir Munisipale Doeleindes following erven for municipal purposes: Die dorpseienaar moet op ek koste die volgende erwe Parks: Erven 2825 to 2827 vir munisipale doeleindes voorbehou: 4 4 General: Ed 2720 Parke: Erwe 2825 tot CONDITIONS OF TITLE Algemeen: Ed 2720 CONDITIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATOR 2 TITELVOORWAARDES IN TERMS OF THE PROVISIONS OF THE TOWN VOORWAARDES OPGELE DEUR DIE ADMINISTRA AND TOWNSHIPS ORDINANCE 25 OF TEUR KRAGTENS DIE BEPALINGS VAN DIE OR 965 DONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE 25 VAN 965 The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions as indicated imposed by the Administrator in Die erwe hieronder genoern is onderworpe aan die terms of the provisions of the voorwaardes coos aangedui opgele deur die Administra; Town planning and Townships Ordinance, 965 teur ingevolge die be slim van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Drape, 965 () All Erven with the Exception of the Erven Mentioned in () AUe Erwe met Uitsondering van die Erwe Genoem in Clause (5) Klousulei (5) The erven with the exception of the erven mentioned in Die awe met die uitsondering van die erwe genoem in Clause (5) shall be subject to the following conditions im Klousule (5) is ondenvorpei aan die volgende voorposed by the Administrator in terms of the provisions of waardes mete deur die Administrateur ingevolge die bethe Town planning and Townships Ordinance, 965 palings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour (a) Die erf of the local authority, for is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir sewerage and other municipal riolerings en ander munisipak doeleindes, ten gunste van purposes, along any two boundaries other than a street die plaaslike bestuur, longs enige twee grense, boundary and in the uitgeson case of a pan handle erf, an additional servitude for municipal purposes 2 m wide across the acdisionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed decd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad cess portion of the erf, if and when required by the local oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en authority: Provided that the local wanneer authority may dispense verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat with any such servitude die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien _ (b) No building or other structure shall be erected within the aforesaid servitude area and no largerooted trees (b) Geen geboue of ander strtiktuur mag binne die voorshall be planted within the area of such servitude or within noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot 2 m thereof wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of binne 'n afstand van 2 m daarvon geplant word nie (c) The local authority shall be entitled to deposit tem (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal 4 porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, ondermaterial as may be excavated by it dud% the course of the hood of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en 4

11 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE construction, maintenance or removal of such sewerage ander werke wat by volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty delik to plans op die grond wat aan die voomoemde serwi tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of verwyderings van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word mains and other works as it, in its discretion may deem necessary and shall further be entitled to reasonable access to the said land for the aforesaid purpose subject to any damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other works being made good by the local authority (2) Erven 278, 279, 273,2746 and 2789 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan (2) Enve 278, 279, 273, 2746 en 2789 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doeleindes ten gunste van die plaastike bestuur, soos op die algemene plan aangedui Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 58 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 58 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 974, by the rezoning of Ed 37, het dat Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, gewysig Pretoria North to "Special Residential" with a density of word dew die hersonering van Ed 37, PretoriaNoord "One dwelling per 500 m2" met 'n digtheid van "Een woonhuis tot per "%stale ne Woon" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemalclousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou dew die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskikat all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysiging Scheme 58 skema 58 PB 4923H58 PB Administrator's Notice 07 4 July 984 Administrateurskennisgewing 07 4 Julie 984 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEICEURDE DORP 0 In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Admi planning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), ver nistrator hereby declares Dawn Park Extension 30 Town klaar die Administrateur hierby die dorp Dawn Park Uitship to be an approved township subject to the conditions breiding 30 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan die set out in the Schedule hereto voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY KLIPBULT TOWNSHIP DEVELOPMENT DOEN DEUR ICLIPBULT TOWNSHIP DEVELOPMENT (PROPRIETARY) LIMITED UNDER THE PROW (PROPRIETARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPA SIONS OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS LINGS VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLAN ORDINANCE, 965, FOR PERMISSION TO ESTAB NING EN DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N LISH A TOWNSHIP ON PORTION 7 OF THE FARM DORP TE STIG OP GEDEELTE 7 VAN DIE PLAAS KLIPBULT 34 IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS KLIPBULT 34 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOE BEEN GRANTED GESTAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Dawn Park Extension Die naam van die dorp is Dawn Park Uitbreiding (2) Ontwerp (2) Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op The township shall consist of erven and streets as indi Algemene Plan LG A930/82 cated on General Plan SG A930/82 (3) Strate (3) Streets (a) Die dorpseienaar moet die strate in die dorp vorm, (a) The township owner shall form, grade and maintain skraap en in stand hou tot bevrediging van die plaaslike the streets in the township to the satisfaction of the local bestuur totdat die aanspreeklikheid deur die plaaslike beauthority until such time as this responsibility is taken over stuur oorgeneem word: Met dien verstande dat die Admi

12 2004 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 by the local authority: Provided that the Administrator shall be entitled form time to time to relieve the township owner wholly or partially from this obligation after refer ence to the local authority (b) Die dorpseienaar moet op eie koste alle hindemisse in die straatreserwes tot bevrediging van die plaaslike be venvyder (b) The township owner shall, at its own expense, remove all obstacles from the street reserves to the satisfaction of the local authority (c) Indies die dorpseienaar versuim om aan die bepa lings van paragrawe (a) en (b) te voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseie naar te doen (4) Begiftiging (c) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a) and (b) the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner (4) Endowment Payable to the local authority: Such endowment shall be paid in accordance with the provisions of section 74 of the said Ordinance shall, in terms of the provisions of section 63()(b) of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, pay a lump sum endowment of R2 820 to the local authority for the provision of land for a cemetery and a depositing site (b) The township artikel 63()( owner ' nistrateur geregtig is om die dorpseienaar van tyd tot tyd gedeeltelik of geheel van die aanspreeklikheid te onthef na raadpleging met die plaaslike bestuur stuur Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: (a) The township owner shall in terms of the provisions of section 63() of the Town planning and Townships Ordinance, 965, pay to the local authority as endowment sums of money equal to 5 % of the land value of erven in the township, which amount shall be used by the local author ity for the construction of streets and/or stormwater drain age in or for the township; (a) Die dorpseienaar moet ingevolge die bepalings van artikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dome, 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur be Brae geld betaal gelykstaande met 5 % van die grond waarde van erwe in die dorp, welke bedrag deur die pleas like bestuur aangewend moet word vir die boa van strate en/of stormwaterdreinering in of vir die dorp; Sodanige begiftiging moet ooreenkomstig die bepalings van artikel 74 van genoemde Ordonnansie betaal word (b) Dierpseienaar do moet ingevolge die bepalings van b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplannipg en Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur 'n globale bedrag van IC 820 betaal vir die verkryging van grond vir 'n begraafplaas en 'n storting,sterrein Such endowment shall be payable in terms of the provi Sodanige begiftiging is betaalbaar ooreenkomstig die sions of section 73 of bepalings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie the said Ordinance (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes (5) Disposal ofexisting Conditions oftide Me ertve moet onderworpp gemaak word aan be All erven shall be made subject to existing conditions staande voonvaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip and servitudes, if any, including the reservation of rights to van die voorbehoud van die regte op minerale minerals (6) Precautionary Measures (6)' Voorkomende Maatreels The 'township owner shall at its own expense make ar Die dorpseienaar moet op eie koste reelings met die rangements with the local authority in order to ensure that plaaslike bestuur tref om te verseker dat (a) water will not dam up, that the entire surface of the (a) water nie opdam nie, dat die hale oppervlakte van township area be drained properly, and that streets be die dorpsgebied behoorlik dreineer word en dat strate sealed effectively with tar, cement or bitumen; doeltreffend met teer, beton of bitumen geseel word; (b) trenches and excavations for foundations, pipes, ca (b) slote en uitgrawings vir fondamente, pype kabels of bles or for any other purposes, be properly refilled with vir enige ander doeleindes behoorlik met klam grond in damp soil in layers not thicker than 50 mm, and be com lae wat nie dikker as 50 mm is nie, opgevul word en dat pacted until the same grade of compaction as that of the dieselfde verdigtingsgraad as wat die omliggende materisurrounding material is obtained, and aal het, verkry is; en! (c) the use of explosives in digging trenches or for any excavations for the laying of pipes cables, etc, is avoided as far as possible (c) die gebruik van plofstowwe vir die grawe van slote of vir enige uitgrawings vir die le van pype, kabels, ens, sover moontlik vermy word (7) Obligations in regard to Essential Services (7) Verpligtinge ten opsigte van Noodsaaklike Dienste The township owner shall within such period as the local Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat authority may determine, fulfil its obligations in respect of die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met bethe provisions of water, electricity and sanitary services trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en saand the installation of systems therefor, as previously nitere dienste en die installering van stelsels daarvoor, agreed upon between the township owner and the local soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die authority plaaslike bestuur, nakom 2 CONDITIONS OF TITLE 2 TITELVOORWAARDES The erven mentioned hereunder shall be subject to the Die erwe hieronder genoem, is onderworpe aan die conditions indicated, imposed by the Administrator in voonvaardes soos aangedui, opgele deur die Administra terms of Ordinance 25 of 965: teur ingevolge Ordonnansie 25 van 965: (I) All erven () Alle erwe (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, of the local authority, for sewerage and other municipal vir riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste purposes, along any two boundaries other than a street van die plaaslike bestuur, langs enige twee grense uitge IIA 4 4

13 PROVINSIALE KOERANIc 4 JULIE _ lk boundary and, in the case of a pan handle erf, an addi sonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n tional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across bykomende serwituut 2 m breed, vir munisipale doelthe access portion of the erf, if and when required by the erodes, oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en local authority: Provided that the local authority may dis wanner dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met pense with any such servitude dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootshall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne 'n afstand van 2 in daarvan geplant word nie w (c) The local authority shall be entitled to deposit tern (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such wat deur horn uitgegrawe word tydens die aanleg, ondermaterial as may be excavated by it during the course of the houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en constructions, maintenance or removal of ander werke as such sewerage wat hy na goeddunke noodsaaklik ag tydemains and other works as it in its discretion may deem ne lik te plaas op die grond wat aan die voomoemde serwituut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re and shall further be entitled to reasonable arress to thecessary said land for the aforesaid purpose; subject to delike any toegang tot genoemde grond vir die voomoemde damage done during the process of the construction, maintenance or removal of such sewerage mains and other doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of works being made good by the local authority verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander werke veroorsaak word (2) Erven 96, 97 and 944 (2) Erwel96, 97 en 944 The erf is subject to a servitude for municipal purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op die algemene plan aangedui Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 327 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 327 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89() of the Townplanning and Townships Ordi lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Boksburg Townplanning wysiging van Boksburgdorpsaanlegskema, 946 wat uit Scheme, 946, comprising the same land as included in the dieselfde grond as die dorp Dawn Park Uitbreiding 30 betownship of Dawn Park Extension 30 staan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Boksburg and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Boksburg en is beat all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Boksburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Boksburg wysiging Scheme 327 skema 327 P PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 DELMAS EXTENSION 3 TOWNSHIP DORP DELMAS UITBREIDING 3 KENNISGEWING VAN VERBETERING CORRECTION NOTICE Die bylae tot Administrateurskennisgewing 205, van 30 November 983, word hierby verbeter deur die bestaande The Schedule to Administrator's Notice 205 dated 30 klousule 2(I)(c) te vervang met die volgende nuwe Mon November 983 is hereby rectified by substitution for the sule 2()(c): existing clause 2()(c) of the following new clause 2(I)(c): "(c) Erf vir Spesiale Doeleindes: "(c) Special Purpose Erf Erf 050 is aan die volgende voorwaardes onderworpe: Erf 050 is subject to the following conditions: (i) Die erf mag slegs vir die doel om wooneenhede met of sonder buitegeboue daarop op te rig gebruik word: (i) The erf shall be used solely for the purpose of erecting thereon dwelling units with or without outbuildings: Met dien verstande dat met die toestemming van die plaas Provided that with the consent of the local authority the erf like bestuur die erf ook gebruik kan word vir die oprigting rf' may be used for erecting thereon a social hall, a place of van 'n geselligheidsaal n pick vir openbare godsdienspublic worship, hotel, place of instruction, institution or oefening, hotel, onderrigplek, inrigting of ander spesiale gebruike other special uses (ii) Die hoogte van geboue mag nic 2 verdiepings (ii) The height of buildings shall not exceed 2 storeys oorskry nie

14 2006 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 ' (iii) The internal roads on the erf shall be constructed (iii) Die interne paaie op die drf moet deur die geregis and maintained by the registered owner to the satisfaction treerde eienaar tot bevrediging van die plaaslike bestuur 4 of the local authority gebou en onderhou word (iv) The siting of buildings, including outbuildings, (iv) Die plasing van geboue,i insluitende buitegeboue erected on the erf, and the entrances to and exits from the wat hierna op die erf opgerig word, asook ingange en uiterf, shall be to the satisfaction of the local authority gange moet tot bevrediging van die plaaslike bestuur wees (v) The registered owner shall be responsible for the (v) Die geregistreerde eienaar is verantwoordelik vir die maintenance of the whole development of the erf If the onderhoud van alle ontwikkeling op die erf Indien die local authority is of the opinion that the premises or any plaaslike bestuur van mening is, dat die perseel of enige part of the development is not kept in a satisfactory state of deel van die ontwikkeling nie bevredigend onderhou word maintenance, then the local authority shall be entitled to Me, is die plaaslike bestuur geregtig om sodanige anderundertake such maintenance at the registered owner's houd op koste van die geregistreerde eienaar te doen cost (vi) Elke hoofgebou wat op die elf opgerig word moet 'n (vi) Any main building erected on the erf, shall be a com voltooide gebou wees en nie een 'wat gedeeltelik opgerig is pleted building and not one partly erected and intended for en eers later voltooi sal word nie en moet gelyktydig met of completion at a later date and shall be erected simulta voor die buitegeboue verbonde aan die betrokke hoofge neously with or before the erection of the outbuildings bou opgerig word connected with such main building (vii) Indien die erf omhein of op 'n ander wyse toege (vii) If the erf is fenced, or otherwise enclosed, the maak word, moet die heining of ander omheiningsmatefencing or other enclosing device shall be erected and riaal tot bevrediging van die plapslike bestuur opgerig en maintained to the satisfaction of the local authority in stand gehou word (viii) The loading and offloading of goods shall take (viii) Die op en aflaai van goddere moet slegs binne die 4 place only within the boundaries of the erf, unless the local grense van die erf geskied, tensy ;die plaaslike bestuur laai authority has provided loading facilities in the street re geriewe in die padreserwe voorsien serve (ix) Geen materiaal van welke card ook al mag op die (ix) No material or goods of any nature whatsoever shall gedeelte van die erf tussen die boulyn en die straatgrens be dumped, placed or stored on that portion of the erf be van die erf, gestort, geplaas of geberg word nie en sodatween the building line and the street boundary of the erf nige gedeelte moet vir geen andet doel dan die nide en inand such area shall be used for no purpose other than the standhouding van grasperke, tuft* parkering en toegangs development and maintenance of lawns, gardens, parking paaie gebruik word nie, or access roads, (x) 'n Terreinontwikkelingsplan, geteken op 'n skaal van (x) A site development plan drawn to a scale of :500 or :500 of op sodanige ander skaal wat die plaaslike bestuur to such other scale as may be approved by the local author mag goedkeur, moet vir goedkeuring aan die plaaslike ity shall be submitted to the local authority for approval bestuur voorgele word voor die!indiening van enige bou before the submission of any building plans No building planne Geen geboue mag op die erf opgerig word totdat shall be erected on the erf until such time as such develop sodanige ontwikkelingsplan deur die plaaslike bestuur ment plan has been approved by the local authority and the goedgekeur is nie en alle ontwikkeling op die erf moet in total development on the erf shall be in accordance with ooreenstemming met die goedgekeurde ontwikkelingsplan the approved development plan: Provided that the plan wees: Met dien verstande dat die plan van tyd tot tyd met may be amended from time to time with the written con die toestemming van die plaislike bestuur gewysig mag sent of the local authority word Such development plan shall show at least the following Sodanige ontwikkelingsplan moet ten minste die vol features: gende aandui: (aa) The siting, height and coverage of all buildings and structures (bb) Open spaces, children's play areas and landscaping where required by the local authority (cc) Ingange en uitgange vanaf die erf en enige voorge ' stelde onderverdeling daarvan (cc) Entrances to and exits from the erf, and any proposed subdivisional portions (aa) Die plasing hoogte en &ricking van alle geboue en strukture (bb) Oop ruimtes, kinder speelplekke en belandskapping indien vereis deur die plaaslike bestuur (dd) If the erf is to be subdivided, the proposed subdivi (dd) Indien die erf onderverdeel word, die voorgestelde sional lines onderverdelingslyne, 4 (ee) Accesses to buildings and parking areas (ff) Building restriction areas (If any) "(ee) Toegange tot geboue en paikeerareas (ff) Boubeperkingsgebiede (indien enige) (gg) Parking areas and, when required by the local (gg) Parkeerplekke en indien, vereis deur die plaaslike authority, vehicular and pedestrian ways bestuur, voertuigen voetgangers paadjies (hh) The elevational treatment of all buildings and struc (hh) Die aansigbehandeling van alle geboue en struk (ii) If it is proposed not to develop the whole erf at the (ii) Indien dit beoog word om hie die heie erf gelyktydig same time, the grouping of the dwelling units and program te ontwikkel nie, moet die groepering van wooneenhede ming of the development thereof shall be dearly shown on en die programmering van die ontwikkeling op die erf duithe plan delik op die plan aangedui word (xi) "Dwelling unit" means a composite suite of mu (xi) "Wooneenheid" beteken 'n onderling verbinde stel tually connected rooms, which shall not include more than kamers wat nie meer as een kombuis insluit nie, ontwerp ture ture 4

15 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE ione vir bewoning en gebruik deur 'n enkele gesin tesame met hoogstens vier ander person, en wat 'n gebou (woonhuis) is of wat deel is van 'n gebou wat twee of meer wooneen hede bevat en wat 'n geheel vorm Dit kan ook sodanige buitegeboue en bediendekwartiere insluit as wat gewoon lik bykomstig daartoe is kitchen, designed for occupation and use by a single family together with a maximum of four other persons, and which is a building (dwelling house) or part of a building containing two or more dwelling units and which forms an entity It can also include such outbuildings and servants quarters as are usually incidental thereto teen 'n digtheid van meer as 20 wooneenhede per ha ge bruik word, is die volgende voorwaardes van toepassing: (xii) If the erf is used for the erection of dwelling units at a density of more than 20 dwelling units per ha, the following conditions shall apply: (xii) Indien die erf vir die oprigting van wooneenhede (aa) The total coverage of all buildings shall not exceed (aa) Die totale dekking van alle geboue mag nie 30 % 30 % of the area of the ed van die oppervlakte van die erf oorskry nie (bb) The floor area ratio shall not exceed 0,4 (bb) Die vloerruimte verhouding mag nie 0,4 oorskry nie (cc) Covered and paved parking space in the ratio of one parking space together with the necessary manoeuvring (cc) Bedekte en geplaveide parkeerplekke tesame met area to one dwelling unit shall be provided on the ell to the die beweegruimte vir die gebruik van bewoners moet in satisfaction of the local authority, for the use of the occu die verhouding van een parkeerplek tot een wooneenheid pants In addition, paved parking space in the ratio of one tot bevrediging van die plaaslike bestuur op die erf verskaf parking space to three dwelling units shall be provided on word Bykomende geplaveide parkeerplek in die verhouthe erf, to the satisfaction of the local autority, for the use ding van een parkeerplek tot drie wooneenhede moet tot of visitors bevrediging van die plaaslike bestuur vir besoekers op die erf verskaf word (dd) Buildings, including outbuildings, hereafter erected I on the erf shall be located not less than 8 m from any boun (dd) Geboue, insluitende buitegeboue, wat hiema op dary thereof abutting on a street and not less than 5 m from die erf opgerig word, moet nie nader as 8 m aan enige any other boundary straatgrens en nie nader as 5 m aan enige ander grens geled wees nie (ee) The registered owner of the erf shall at his own expense and to the satisfaction of the local authority, provide (ee) Die geregistreerde eienaar van die erf moet op eie and develop at least 250 m2 of the area of the erf as a play koste en tot bevrediging van die plaaslike bestuur minstens area for pre school children, which area may include paved 250 m2 van die oppervlakte van die erf as 'n speelgebied vir surfaces and lawns and shall maintain such development in voorskoolse kinders voorsien en ontwikkel welke gebied good order The development shall include the provision geplaveide oppervlaktes en grasperke mag insluit, en moet of play ground equipment according to the needs of the oc sodanige ontwikkeling in stand hou Die ontwikkeling cupants of the buildings on the erf moet die voorsiening van speelparktoerusting volgens die behoeftes van die inwoners van die geboue op die erf in (xiii) If the erf is used for the erection of dwelling units sluit at a density of not more than 20 dwelling units per ha, the (xiii) Indien die erf vir die oprigting van wooneenhede following conditions shall apply: teen 'n digtheid van nie meer as 20 wooneenhede per ha gebruik word, is die volgende van toepassing: (aa) Adequate paved parking spaces, together with the necessary manouevring space, shall be provided on the erf (aa) Voldoende geplaveide parkeerplekke tesame met for each dwelling unit to the satisfaction of the local die nodige beweegruimte moet op die erf en tot bevrediauthority as follows: ging van die plaaslike bestuur vir elke wooneenheid soos volg voorsien word: ) (aaa) covered parking space (aaa) bedekte parkeerplek (bbb) uncovered parking space if required by the local authority pled wees nie: Met dien verstande dat die plaaslike be stuur sodanige beperking mag verslap indien die ontwikke ling van die erf volgens die mening van die plaaslike be (bb) Buildings, including outbuildings, hereafter erected on the erf shall be located not less than 5 m from any street boundary: Provided that the local authority may relax this restriction where in its opinion the development of the erf may be hampered by the restriction (bbb) onbedekte parkeerplek indien vereis deur die plaaslike bestuur (bb) Geboue insluitende buitegeboue wat hiema op die erf opgerig word mag nie nader as 5 m vanaf enige straat stuur as gevolg van die boulyne beperk word Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 47 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 47 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89() of the Town planning and Townships Ordi lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbe nance, 965, declares that he has approved an amendment planning en Dorpe, 965, dat by 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Randburg Townplanning wysiging van Randburg dorpsbeplanningskema, 976, wat Scheme, 976, comprising the same land as included in the uit dieselfde grond as die dorp Randparkrif Uitbreiding 39 township of Randparkrif Extension 39 bestaan, goedgekeur het Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Randburg en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Randburg and are open for inspection at all reasonable times

16 2008 PROVINCIAL GAZETTE, 4 IIULY 984 This amendment is known as Randburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Randburg wysiging Scheme 47 skema 47 PB H47 PB 49232H47 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Admi planning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), verk nistrator hereby declares Randparkrif Extension 39 Town laar die Administrateur hierby die dorp Randparkrif Uit shic to be an approved township subject to the conditions braiding 39 tot 'n goedgekeurde dorp onderworpe aan doe set Gut in the Schedule hereto voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION DOEN DEUR BRIGADIERS ATELJEES (EIENDOMS) MADE BY BRIGADIERS ATELJEES (EIENDOMS) BE BEPERK INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DIE PERK UNDER THE PROVISIONS OF THE TOWN ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 965, DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON STIG OP GEDEELTE 242 VAN DIE PLAAS BOSCH PORTION 242 OF THE FARM BOSCHKOP 99 IQ PRO KOP 99 IQ PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE VINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN GRANTED STAAN IS CONDITIONS OF ESTABLISHMENT () Name The name of the township shall be Randparkrif Extension 39 (2) Design The township shall consist of erven and a street as indicated on General Plan SG A8089/8 (3)Stormwater Drainage and Street Construction STIGTINGSVOORWAARDES () Naam Die naam van die dorp is Randparkrif Uitbreiding 39 (2) Ontwerp Die dorp bestaan uit erwe en 'n straat soos aangedui op Algemene Plan LG A8089/8 (3) Stomwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request by the local (A) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike authority submit to such authority for its approval a de bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, vol tailed scheme complete with plans, sections and specifica ledig met plane, deursnee en spesifikasies, opgestel deur tions, prepared by a civil engineer approved by the local 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedge authority, for the collection and disposal of stormwater keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die throughout the township by means of properly constructed hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde werke works and for the construction, tarmacadamising, kerbing en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kanaand channelling of the streets therein together with the lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing provision of such retaining walls as may be considered ne van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig cessary by the local authority Furthermore, the scheme ag, vir goedkeuring voorle Verder moet die skema die shall indicate the route and gradient by which each erf mete en helling aandui deur middel waarvan elke erf toegains access to the street on which it abuts gang tot die aangrensende straat verkry (b) The township owner shall, when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike beauthority to do so, carry out the approved scheme at its stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste na own expense on behalf and to the satisfaction of the local mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder authority under the supervision of a civil engineer ap toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur proved by the local authority goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instand maintenance of the streets to the satisfaction of the local houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike authority until the streets have been constructed as set out bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) in subclause (b) gebou is (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepal ings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan to voldoen, is die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van die dorpseienaar to doen (d) If the township owner fails to comply with the provisions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local authority shall be entitled to do the work at the cost of the township owner (a) Payable to the local authority: (4) Endowment (4) Begiftiging (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet, ingevolge die bepalings van ar section 63() of the Town planning and Townships Ordi tikel 63() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 965, pay to the local authority as endowment sums Dorpe, 965, as begiftiging aan die plaaslike bestuur be a 4 IP

17 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Illi of money equal to % of the land value of erven in the drae geld betaal gelykstaande met % van die grondtownship, which amount shall be used by the local author waarde van erwe in die dorp welke bedrag deur die plaasity for the acquisition of land for a depositing site like bestuur aangewend moet word vir die verkryging van ' n stortingsterrein Such endowment shall be payable in accordance with the provisions of section 74 of the aforesaid Ordinance Sodanige begiftiging moet ooreenkmstig die bepalings van artikel 74 van die genoemde Ordonnansie betaal word (b) Payable to the relevant Administration Board: (b) Betaalbaar aan die betrokke Administrasieraad: The township owner shall, in terms of the provisions of section 63 of the Townplanning and Townships Ordinance, Die dorpseienaar moet, kragtens die bepalings van arti 965, pay a lump sum endowment to the relevant Adminis kel 63 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, tration Board for the acquisition of land for residential 965, 'n globale bedrag begiftiging aan die betrokke Admi purposes for Blacks The amount of such endowment shall nistrasieraad betaal welke bedrag deur sodanige Raad be equal to % of the land value of the erven in the town aangewend moet word vir die verkryging van grond vir ship as determined in terms of section 74(3) of the said Or woondoeleindes vir Swartes of vir sodanige ander doeldinance and shall be payable in accordance with the provi eindes as wat die Administrateur mag bepaal Die bedrag sions of section 73 of the said Ordinance van sodanige begiftiging moet gelykstaande wees aan % van die grondwaarde van erwe in die dorp soos bepaal ingevolge artikel 74(3) van die genoemde Ordonnansie en (5) Disposal ofexisting Conditions of Title is All erven shall be made subject to existing conditions ingevolge die bepalings van artikel 73 van genoemde Or and servitudes, if any, including the reservation of rights to donnansie betaalbaar minerals, but excluding the following rights which shall not (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes be passed on to the erven in the township: Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan be I, "The Remaining Extent of Portion 48 of the farm staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip "Boschkop" No 2, measuring as such 20,4089 Hectare van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit (which forms a portion of the Remaining southern Portion gesonderd die volgende regte wat nie aan die erwe in die of the said farm, measuring 583,209 Hectare transferred dorp oorgedra moet word nie: by Deed of Transfer No 2452/894) a portion whereof is "The Remaining Extent of Portion 48 of the farm hereby transferred, is entitled to certain rights to water and "Boschkop" No 2, measuring as such 20,4089 Hectare a water furrow () over certain Portion No 3 of portion (which forms a portion of the Remaining southern Portion marked B of the north western Portion of the freehold of the said farm measuring 583,209 Hectare, transferred faith "Weltevreden" No 78, situate in the district of Kruby Deed of Transfer No 2452/894) a portion whereof is, gersdorp, measuring as such 45,8945 Hectare, as held by hereby transferred, is entitled to certain rights to water and Anna Sophia van der Linde (minor spinster) under Certifi a water furrow () over certain Portion No 3 of portion cate of Partition Title No 7959/924 dated the 5th Sep marked B of the northwestern Portion of the freehold tember, 924, as will more fully appear from Notarial Deed farm "Weltevreden" No 78, situate in the district of Kruof Servitude No 35/895, dated the 5th March, 895" gersdorp, measuring as such 45,8945 Hectare, as held by (6) Access Anna Sophia van der Linde (minor spinster) under Certificate of Partition Title No 7959/924 dated the 5th Sep No ingress from Provincial Road P39 to the township tember, 924, as will more fully appear from Notarial Deed and no egress to Provincial Road P39 from the township of Servitude No 35/895, dated the 5th March, 895" shall be allowed (6) Toegang (7) Acceptance and Disposal ofstormwater Geen ingang van Provinsiale Pad P39 tot die dorp en The township owner shall arrange for the drainage of the geen uitgang tot Provinsiale Pad P39 uit die dorp word 0 township to fit in with that of Road P39 and for all toegelaat nie stormwater running off or being diverted from the road to (7) Ontvangs en Versorging van Storm water be received and disposed of Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van (8) Consolidation oferven die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P39 en moet die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, The township owner shall at its own expense cause Erven ontvang en versorg 2590 and 259 in the township to be consolidated (8) Konsolidasie van Erwe Die dorpseienaar moet op eie koste Erwe 2590 en 259 (9) Obligations in Regard to Essential Services in die dorp, laat konsolideer The township owner shall within such period as the local (9) Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaaklike Diertste authority may determine, fulfill his obligations in respect of the provision of water, electricity and sanitary services Die dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat and the installation of systems therefor, as previously die plaaslike bestuur mag bepaal, sy verpligtinge met beagreed upon between the township owner and the local trekking tot die voorsiening van water, elektrisiteit en saauthority nitere dienste en die installering van stelsel daarvoor, soos vooraf ooreengekom tussen die dorpseienaar en die plaas 2 CONDITIONS OF TITLE like bestuur, nakom The erven shall be subject to the following conditions by the Administrator in terms of the provisions of the Townplanning and Townships Ordinance, 965 )imposed 2 TITELVOORWAARDES Die erwe is onderworpe aan die volgende voorwaardes opgele deur die Administrateur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 () The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour () Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed, vir of the local authority, for sewerage and other municipal riolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van

18 200 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 purposes, along any two boundaries other than a street die plaaslike bestuur, langs enige twee grense, uitgeson boundary and, in the case of a pan handle erf, an addi derd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n ad le tional servitude for municipal purposes, 2 in wide, across disionele serwituut vir munisipale doeleindes 2 m breed the access portion of the erf, if and when required by the oar die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude verlang deur die plaaslike bestuur: Met dien verstande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien (2) No building or other structure shall be erected within (2) Geen geboue of ander struktuur mag binne die voor the aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen groot shall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (3) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (3) The local authority shall be entitled to deposit tem wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, onder porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleiding en material as may be excavated by it during the course of the ander werke wat hy volgens goeddunke noodsaaklik ag, ty construction, maintenance or removal of such sewerage delik to plaas op die grond wat aan die voornoemde serwimains and other works as it in its discretion may deem tuut grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot re necessary and shall further be entitled to reasonable access delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde to the said land for the aforesaid purpose; subject to any doel, onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige damage done during the process of the construction, main skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of tenance or removal of such sewerage mains and other verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander works being made good by the local authority werke veroorsaak word Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 SOUTHERN JOHANNESBURG REGION AMEND SUIDELIKE JOHANNESBURGSTREEKWYSIGING MENT SCHEME 02 SKEMA 02 The Administrator hereby, in terms of section 89() of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepathe Townplanning and Townships Ordinance, 965, de Hags van artikel 89() van die 'Ordonnansie op Dorpsbe dares that he has approved an amendment scheme, being planning en Dorpe, 965, dat hy 'n wysigingskema synde 'n an amendment of Southern Johannesburg Region Town wysiging van Suidelike Johannesburgstreekdorpsaanleg planning Scheme, 962, comprising the same land as in skema, 962, wat uit dieselfde grand as die dorp Albertsdal eluded in the township of Albertsdal bestaan, goedgekeur het Map 3 and the scheme clauses of the amendmet scheme Kant 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Albertan and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Albertan en is beskikat all reasonable times baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Southern Johannesburg Hierdie wysiging staan bekend as Suidelike Johannes Region Amendment Scheme 02 burgstreekwysigingskema 02 PB PB A Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 DECLARATION AS APPROVED TOWNSHIP VERKLARING TOT GOEDGEKEURDE DORP In terms of section 69 of the Town planning and Town Ingevolge artikel 69 van die Ordonnansie op Dorpsbe ships Ordinance, 965 (Ordinance 25 of 965), the Admi planning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van 965), ver nistrator hereby declares Albertsdal Extension 6 Township klaar die Administrateur hierby die dorp Albertsdal Uit to be an approved township subject to the conditions set breiding 6 tot 'n goedgekeurde' dorp onderworpe aan die out in the Schedule hereto voorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae PB PB SCHEDULE BYLAE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE MADE BY PALMIET TOWNSHIPS (PROPRIETARY) DOEN DEUR PALMIET TOWNSHIPS (PROPRIET LIMITED UNDER THEPROVISIONS OF THE TOWN ARY) LIMITED INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 965, DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN FOR PERMISSION TO ESTABLISH A TOWNSHIP ON DORPE, 965, OM TOESTEMMING OM 'N DORP TE PORTION 33 OF THE FARM PALMIETFONTEIN 4 STIG OP GEDEELTE 33 VAN DIE PLAAS PALMIET IR, PROVINCE OF TRANSVAAL, HAS BEEN FONTEIN 4 IR, PROVINSIE TRANSVAAL, TOEGE GRANTED STAAN IS

19 III PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE CONDITIONS OF ESTABLISHMENT STIGTINGSVOORWAARDES () Name () Naam The name of the township shall be Albertsdal Extension 6 Die naam van die dorp is Albertsdal Uitbreiding 6 (2) Design (2) Ontwerp The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A445/84 Die dorp bests= uit erwe en strate soon aangedui op Plan LG A445/84 (3) Storm water Drainage and Street Construction (3) Stormwaterdreinering en Straatbou (a) The township owner shall on request of the local (a) Die dorpseienaar moet op versoek van die plaaslike authority submit to such authority for its approval a de bestuur aan sodanige bestuur 'n gedetailleerde skema, voltailed scheme complete with plans, sections and specifica ledig met planne, deursnee en spesifikasies, opgestel deur tions, prepared by a civil engineer approved by the local 'n siviele ingenieur wat deur die plaaslike bestuur goedgeauthority, for the collection and disposal of stormwater keur is, vir die opgaar en afvoer van stormwater deur die throughout the township by means of properly constructed hele dorp deur middel van behoorlike aangelegde wake works and for the construction, tarmacadamising, kerbing en vir die aanle, teermacadamisering, beranding en kana and channelling of the streets therein together with the lisering van die strate daarin, tesame met die verskaffing provision of such retaining walls as may be considered ne van sodanige keermure as wat die plaaslike bestuur nodig cessary by the local authority Furthermore, the scheme ag, vir goedkeuring voorle Verder moet die skema die shall indicate the route and gradient by which each erf mete en belling aandui deur middel waarvan elke erf toe 0 gains access to the street on which it abuts gang tot die aangrensende straat verkry (b) The township owner shall when required by the local (b) Die dorpseienaar moet, wanneer die plaaslike beauthority to do so, carry out the approved scheme at its stuur dit vereis, die goedgekeurde skema op eie koste naown expense on behalf and to the satisfaction of the local mens en tot bevrediging van die plaaslike bestuur, onder authority under the supervision of a civil engineer ap toesig van 'n siviele ingenieur deur die plaaslike bestuur proved by the local authority goedgekeur, uitvoer (c) The township owner shall be responsible for the (c) Die dorpseienaar is verantwoordelik vir die instandmaintenance of the streets to the satisfaction of the local houding van die strate tot bevrediging van die plaaslike authority until the streets have been constructed as set out bestuur totdat die strate ooreenkomstig subklousule (b) in subclause (b) gebou is (d) If the township owner fails to comply with the provi (d) Indien die dorpseienaar versuim om aan die bepasions of paragraphs (a), (b) and (c) hereof the local author lings van paragrawe (a), (b) en (c) hiervan te voldoen, is ity shall be entitled to do the work at the cost of the town die plaaslike bestuur geregtig om die werk op koste van ship owner die dorpseienaar te doen (4) Endowment (4) Begiftiging p ' Payable to the local authority: (a) Betaalbaar aan die plaaslike bestuur: The township owner shall, in terms of the provisions of Die dorpseienaar moet, kragtens die bepalings van artisection 63()(b) of the Townplanning and Townships Ordi kel 63()(b) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 965, pay a lump sum endowment of R27 660,00 the Dorpe, 965, aan die plaaslike bestuur as begiftiging 'n local authority for the provision of land for cemetery and a globale bedrag van R27 660,00 betaal welke bedrag deur depositing site die plaaslike bestuur aangewend moet word vir die ver kryging van 'n stortingsterrein en 'n begraafplaas Such endowment shall be payable in terms of section 73 of the said Ordinance Sodanige begiftiging is betaalbaar kragtens die bepa lings van artikel 73 van genoemde Ordonnansie (5) Disposal ofexisting Conditions of rule (5) Beskikking oor Bestaande Titelvoorwaardes All erven shall be made subject to existing conditions and servitudes, if any, including the reservation of rights to Alle erwe moet onderworpe gemaak word aan beminerals, but excluding staande voorwaardes en serwitute, as daar is, met inbegrip van die voorbehoud van die regte op minerale, maar uit (a) the following servitudes which do not affect the town gesonderd ship area: (a) die volgende serwitute wat the die dorpsgebied raak (i) "By Notarial Deed No K772/975S the: dated 30 January 975, the within mentioned property is subject to a servi () "By Notarial Deed No K772/9755 dated 30 January tude in perpetuity in respect of pipelines already laid and 975, the withinmentioned property is subject to a servito be laid indicated on Diagram SG No A44/74 in favour tide in perpetuity in respect of pipelines already laid and of Rand Water Board as will more fully appear from refer to be laid indicated on Diagram SG No A44/74 in favour ence to the said Notarial Deed, a copy whereof is hereunto of Rand Water Board as will more fully appear from referannexed" ence to the said Notarial Deed, a copy whereof is hereunto annexed" (ii) "The property hereby held, is further subject to No (ii) "The property hereby held, is further subject to Notarial Deed No 63/955S, registered on 3 February 955, tarial Deed No 63/955S, registered on 3 February 955, whereunder the right has been granted to the Electricity whereunder the right has been granted to the Electricity Supply Commission to convey electricity over the property Supply Commission to convey electricity over the property together with ancillary rights, and subject to such condi together with ancillary rights, and subject to such conditions as will more fully appear from the said Notarial Deed tions as will more fully appear from the said Notarial Deed

20 202 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 and the diagram annexed thereto, which servitude is indi and the diagram annexed thereto, which servitude is indi cated by the figure j k on the annexed Diagram SG No cated by the figure j k on the annexed Diagram SG No A443/74" A443/74" (iii) "The former Portion (a portion of Portion 7) of (iii) "The former Portion (a portion of Portion 7) of the farm Palmietfontein No 4, Registration Division IR, the farm Palmietfontein No 4, Registration Division IR, Transvaal, indicated by the figure I B L F G K on the an Transvaal, indicated by the figure J B L F G K on the annexed Diagram SG No A443/74, is subject to a servitude nexed Diagram SG No A443/74, is subject to a servitude of pipeline square metres, in favour of "Die Suid of pipeline square metres, in favour of "Die Suid Afrikaanse Gasdistribusiekorporasie Beperk" as will more Afrikaanse Gasdistribusiekorporasie Beperk" as will more fully appear from reference to the Notarial Deed No fully appear from reference to the Notarial Deed No 6073S, dated 24 August 972, with diagram annexed, 60/73S, dated 24 August 972, with diagram annexed, which servitude is indicated by the figure m n p q r on the which servitude is indicated by the figure m n p q r on the annexed Diagram SG No A443/74" annexed Diagram SG No A443/74" (b) the following servitudes which affect Erven 847 to (b) die volgende serwitute wat slegs Erwe 847 tot and a street in the township only: en 'n straat in die dorp raak: (i) "Dat "The Victoria Falls and Transvaal Power Com (i) "Dat "The Victoria Falls and Transvaal Power Company Limited" geregtig is om elektrisiteit oor die grond pany Limited" geregtig is om elektrisiteit oor die grond hieronder gehou, te vervoer, tesame met die nodige byko hieronder gehou, te vervoer, tesame met die nodige byko mende regte en onderhewig aan die kondisies en voor mende regte en onderhewig aan die kondisies en voorwaardes, soos meer ten voile sal blyk uit Notariele Akte waardes, soos meer ten voile sal blyk uit Notariele Akte No 459/937S, geregistreer op 5 Junie 937, soos gewysig No 459/937S, geregistreer op 5 Junie 937, soos gewysig deur Notariele Akte No 938/73S, gedateer 3 Oktober deur Notariele Akte No 938/735, gedateer 3 Oktober 972, welke serwituut aangedui is deur die letter e f op die 972, welke serwituut aangedui is deur die letter e f op die hieraangehegte kaart LG No A443/74" hieraangehegte kaart LG No A44374" (ii) "Subject to the right granted to Electricity Supply (ii) "Subject to the right granted to Electricity Supply Commission to convey electricity over the property hereby Commission to convey electricity over the property hereby held, together with ancillary rights and subject to condi held, together with ancillary rights and subject to conditions as will more fully appear on reference to Notarial tions as will more fully appear on reference to Notarial Deed No 300/9565, registered on 2 December 956, Deed No 300/9565, registered on 2 December 956, with diagram annexed, as amended by Notarial Deed No with diagram annexed, as amended by Notarial Deed No 938/73S, dated 3 October 972, which servitude is indi 938/735, dated 3 October 972, which servitude is indicated by the figure g h on the annexed Diagram LG No cated by the figure g h on the annexed Diagram LG No A443/74" A443/74" (c) the following servitude which affects a street in the township only: Die volgende serwituut wat slegs 'n straat in die dorp raak: "Subject to the right granted to Gascor to convey gas "Subject to the right granted to Gascor to convey gas over the property hereby held, together with ancillary over the property hereby held, together with ancillary rights and subject to conditions as will more fully appear rights and subject to conditions as will more fully appear on reference to the Notarial Deed No 624/72S registered on reference to the Notarial Deed No 624/72S registered on 9 December 972, which servitude is indicated by the on 9 December 972, which servitude is indicated by the figure abed on the annexed Diagram LG No A443/74" figure abed on the annexed Diagram LG No A443/74" (d) the following right which shall not be passed on to the erven in the township: (d) die volgende reg wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra moet word nie: "That the said Barend Christiaan Bezuidenhout as "That the said Barend Christiaan Bezuidenhout as owner of a portion of the said farm Palmietfontein measur owner of a portion of the said farm Palmietfontein measuring 83,7054 hectares, transferred to him by Deed of ing 83,7054 hectares, transferred to him by Deed of Transfer No 779/0, is entitled to half of the underground Transfer No 779/0, is entitled to half of the underground water, to which the Remaining Extent of the said farm Pal water, to which the Remaining Extent of the said farm Palmietfontein (whereof a portion is hereby held) may be en mietfontein (whereof a portion is hereby held) may be entitled to titled to" (6) Landfor State and Municipal Purposes The following erven shall be transferred to the proper authorities by and at the expense of the township owner: (a) For state purposes: Educational: Erf 705 (b) For municipal purposes: Park (Public open space): Erven 847 to 850 (6) Grond vir Stoats en Munisipale Doeleindes Die dorpseienaar moet op eie koste die volgende erwe ann die bevoegde owerheide oordra: (a) Vir Staatsdoeleindes: Onderwys: Erf 705 (b) Vir munisipale doeleindes: General: Erf 627 Algemeen: Erf 627 Park (Openbare Oopruimte): Erwe 847 tot 850 (7) Access (7) Toegang No ingress from Provincial Road P56/ to the township Geen ingang van Provinsiale Pad P56/ tot die dorp en and no egress to Provincial Road P56/ from the township geen uitgang tot Provinsiale Pad P56/ uit die dorp word shall be allowed toegelaat nie 4 4

21 ' PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE II (8) Acceptance and Disposal ofstormwater (8) Ontvangs en Versorging van Stormwater The township owner shall arrange for the drainage of the township to fit in with that of Road P56/ and for all Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van stormwater running off or being diverted from the road to die dorp so reel dat dit inpas by die van Pad P56/ en moet be received and disposed of die stormwater wat van die pad afloop of afgelei word, ontvang en versorg (9) Obligations in Regard to Essential Services (9) Verpligtinge Ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste 0 'the Die The township owner shall within such period as the local dorpseienaar moet binne sodanige tydperk as wat die plaaslike bestuur mag bepaal, sy authority may determine, fulfil his obligations in respect of verpligtinge met be s tre g tot we voorstenmg van water, elektnsiteit en bethe provision provision of water, electricity and sanitary services and the installation of nitere dienste en die or, systems therefor, as previously installering van stelsels daarvo agreed soos vooraf ooreengekom tussen die upon between the township owner and the local authority dorpseienaar en die plaaslike bestuur, nakom 2 CONDITIONS OF TITLE Die erwe hieronder genoem is onderworpe aan die voonvaardes soos aangedui, opgele deur die Administra teur ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 The erven mentioned hereunder shall be subject to the conditions as indicated, imposed by the Administrator in terms of the provisions of the Town planning and Town ships Ordinance, TITELVOORWAARDES () All Erven with the Exception of the Erven Mentioned in () Alle Erwe met Uitsondering van die Erwe Genoem in Clause (6) Klousule (6) (a) Die enf is onderworpe aan 'n serwituut, 2 m breed, vir nolerings en ander munisipale doeleindes, ten gunste van die plaaslike bestuur, langs enige twee grease uitge sonderd 'n straatgrens en, in die geval van 'n pypsteelerf, 'n bykomende sem/aunt vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toegangsgedeelte van die erf, indien en wanneer dit deur die plaaslike bestuur verlang word: Met dien ver stande dat die plaaslike bestuur van enige sodanige serwi tuut mag afsien (a) The erf is subject to a servitude, 2 m wide, in favour of the local authority, for sewerage and other municipal purposes, along any two boundaries other than a street boundary and, in the case of a panhandle erf, an addi tional servitude for municipal purposes, 2 m wide, across the access portion of the erf, if and when required by the local authority: Provided that the local authority may dispense with any such servitude (b) No building or other structure shall be erected within (b) Geen gebou of ander struktuur mag binne die voorthe aforesaid servitude area and no largerooted trees noemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootshall be planted within the area of such servitude or within wortelbome mag binne die gebied van sodanige serwituut 2 m thereof of binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie (c) Die plaaslike bestuur is geregtig om enige materiaal (c) The local authority shall be entitled to deposit tern wat dew horn uitgegrawe word tydens die aanleg, onder porarily on the land adjoining the aforesaid servitude such houd of verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en material as may be excavated by it during the course of the ander werke as wat by na goeddunke noodsaaklik ag tyde construction, maintenance or removal of such sewerage lik to plaas op die grond wat aan die voomoemde serwi mains and other works as it in its discretion may deem ne twit grens en voorts is die plaaslike bestuur geregtig tot recessary and shall further be entitled to reasonable access to delike toegang tot gdnoemde grond vir die voomoemde said land for the aforesaid purpose; subject to any doel; onderworpe daaraan dat die plaaslike bestuur enige damage done during the process of the construction, main skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of tenance or removal of such sewerage mains and other verwydering van sodanige rioolhoofpypleidings en ander works being made good by the local authority werke veroorsaak word (2) Erven 624, 625, 734, 735, 744, 745, 752, 753, (2) Erwe 624, 625, 734, 735, 744, 745, 752, 753, 790, 79 and , 79 en 846 Die erf is onderworpe aan 'n serwituut vir transforma tor/substasiedoeleindes ten gunste van die plaaslike be stuur, soos op die algemene plan aangedui The erf is subject to a servitude for transformer/substation purposes in favour of the local authority, as indicated on the general plan Administrator's Notice July 984 Admiuistrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: LOT 98 ILLOVO TOWNSHIP 98 DORP ILLOVO Hierby word ooreenkornstig die bapalings van artikel 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, be kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde (a) in Akte van Transport 477/964 opgehef word PB It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal of Restrictions Act, 967, that the Administrator has approved that condition (a) in Deed of Transfer 477/964 be removed PB

22 204 PROVINCIAL GAZEIE, 4JULY 984 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT 232 FERNDALE TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: LOT 232 DORP FERNDALE It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 967, that the Administrator has 2() van die Wet op Opheffing Ivan Beperkings, 967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Condition (c) in Deed of Transfer T3466/972 be re Voorwaarde (c) in Akte Van Transport T3466/972 moved opgehef word 2 The Randburg Town planning Scheme, 976, be 2 Randburgdorpsbeplanningskema, 976, gewysig word amended by the rezoning of Lot 232, Ferndale Township, deur die hersonering van Lot 232 dorp Ferndale, tot Resito Residential with a density of "One dwelling per 500 densieel met 'n digtheid van' "Een woonhuis per 500 m2", and which amendment scheme will be known as Rand m2" welke wysigingskema bekend staan as Randburgwyburg Amendment Scheme 65, as indicated on the relevant sigingskema 65 soos aangedui!op die toepaslike Kaart 3 Map 3 and scheme clauses which are open for inspection at en skemaklousules wat ter insae 8 in die kantore van die the offices of the Department of Local Government, Preto Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsria and the Town Clerk of Randburg klerk van Randburg! PB PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: LOT 99 ILLOVO TOWNSHIP 99 DORP ILLOVO It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig ;die bapalings van artikel moval of Restrictions Act, 967, that the Administrator has 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, beapproved that condition (a) in Deed of Transfer 2068/968 kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat be removed voorwaarde (a) in Akte van Transport 2068/968 opgehef word PB PB Administrator's Notice 08 4 July 984 Administrateurskennisgewing 08 4 Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: LOT 602 WATERKLOOF TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: LOT 602, DORP WATERKLOOF It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig!die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 967, that the Administrator has 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, beapproved that condition (b) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat T6390/954 be altered by the removal of the following voorwaarde (b) in Akte van Transport T6390/954 gewysig words: word deur die opheffing van die volgende woorde: "Not more than one dwelling house with the necessary "Not more than one dwellinghouse with the necessary outbuildings and appurtenances shall be erected on the outbuildings and appurtenances' shall be erected on the said lot and the said lot shall not be subdivided" said lot and the said lot shall not be subdivided" PB PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 952 PRETORIAWYSIGINGSICEMA 952 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig pie bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op D,orpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 974, by the rezoning of Ed 455, het dat Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, gewysig Pretoria North to "Special Residential" with a density of word deur die hersonering van Ed 455 tot "Spesiale "One dwelling per 250 m2" Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 250 m " Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskik at all reasonable times bear vir inspeksie op alle redelike fye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysiging Scheme 952 skema 952 PB 4923H952 ; PB 4923H952

23 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 883 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 883 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 974, by the rezoning of Portion 4 het dat Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, gewysig of Erf 373, Niew Muckleneuk to "Special" for the display word deur die hersonering van Gedeelte 4 van Erf 373, ing and storing of plants Niew Muckleneuk tot "Spesiaal" vir die uitstal en stoor van plante Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are Kaart 3 en die skemaklousules van die filed with the Director of Local Government, Pretoria wysigingskema and the Town word in bewaring gehou deur die Clerk, Pretoria and are open for inspection Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysiging Scheme 883 skema 883 PB 4923H883 PB 4923H883 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 276 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 276 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Pretoria 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 974, by the rezoning of the Re het dat Pretoriadorpsbeplanningskema, 974, gewysig, mainder of Ed 355, Wolmer from "Special Residential" word deur die hersonering van Restant van Erf 355, with a density of "One dwelling per 250 m2" to "Special" Wolmer vanaf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een for parking purposes and uses related thereto woonhuis per 250 m2" tot "Spesiaal" vir parkeerdoel Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme eindes en doeleindes in verband daarmee are filed with the Director of Local Government, Pretoria Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Pretoria en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoriawysiging Scheme 276 skema 276 PB 4923H276 PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 ELSBURG AMENDMENT SCHEME 7 ELSBURGWYSIGINGSKEMA 7 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Elsburg 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 973, by the rezoning of Erven het dat Elsburgdorpsbeplanningskema, 973, gewysig 294, 295 and 298, Elsburg Township to "Special" for resi word deur die hersonering van Erwe 294, 295 en 298, dorp dential purposes Elsburg tot "Spesiaal" vir woondoeleindes Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Germiston en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Elsburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Elsburg wysiging Scheme 7 skema 7 PB PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 95 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 95 It is hereby notified in terms of section 36() of the Town planning and Townships Ordinance 965, that the Administrator has approved the amendment of Atherton Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur

24 206 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Townplanning Scheme, 979, by the rezoning of Erven het dat Alberton dorpsbeplanningskema, 979, gewysig 44, 92, 99, 206, 207 and 29, Alrode South Extension word deur die hersonering van Erne 44, 92, 99, 206, 207 Township, to "Industrial " en 29, dorp Alrode South Uitbreiding, tot "Nywerheid " Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Alberton and are open for inspection Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Alberton Amendment Scheme 95 Hierdie wysiging staan bekend as Albertonwysiging PB 4924H95 PB 4924H95 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 924 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 924 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig ;die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme 979, by the rezoning of Ed het dat Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979 gewy 34 and Remaining Extent of Ed 36 Richmond Town sig word deur die hersoning van Erf 34 en Resterende Ge ship, to "Residential " with the right to use the erven as deelte van Ed 36, dorp RichMond, tot "Residensieel " an animal hospital and professional suites and with the met die reg om die erwe te gebruik as diere,hospitaal en right to apply for consent use for offices professionele kamers en die, reg om aansoek te doen vir toestemmingsgebruik kantore Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike for inspection at all reasonable times Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is This amendment beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye is known as Johannesburg Amendment Scheme 924 Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysigingskema 924 PB 4 922H924 PB 4922H924 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 872 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 872 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf het dat Johannesburgdorpsbeplinningskema, 979, gewy 29, Amalgam Township, to "Industrial 3" sig word deur die hersoning van Erf 29, dorp Amalgam, tot "Nywerheid 3" Map 3 and the scheme clauses of the amendment Kurt 3 en die skemaklousules van die wysigingskema scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 872 gingskema 872 PB 4922H872 PB 4922H872 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: PORTION OF ERF 24, OBSERVATORY TOWNSHIP WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS 967: GE DEELTE VAN ERF 24 DORF, OBSERVATORY It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 967, that the Administrator 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings; has 967, beapproved that kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Conditions Fourth, Fifth and Sixth in Deed of Voonvaardes Fourth, Fifth en Sixth in Akte van Transfer F9840/966 be removed and to alter condition Transport F9840/966 opgehef word en voorwaarde Second "Second" to read as follows: "The Transferee shall have gewysig word om soos volg te IC& "The Transferee shall no right to open or allow or caused to be opened upon the have no right to open or allow I or caused to be opened said lot a place for the sale of wines or spirituous liquors"; upon the said lot a place for the sale of wines or spirituous and liquors"; en

25 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE D2 the Johannesburg Town planning Scheme, 979, be 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig amended by the rezoning of Portion of Erf 24, Observa word deur die hersonering van Gedeelte van Erf 24, tory Township, to "Residential " with a density of "One dorp Observatory, tot "Residensieel " met 'n digtheid van dwelling per 000 m2" and which amendment scheme will "Een woonhuis per 000 m2" welke wysigingskema bebe known as Johannesburg Amendment Scheme 068, as kend staan as Johannesburgwysigingskema 068, soos indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which aangedui op die toepaslike Kaart 3 en skemaklousules wat are open for inspection at the offices of the Department of ter insae le in die kantore van die Departement van Plaas Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johan like Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Johannesburg nesburg PB PB Adminstrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 947 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 947 I IP It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Townplanning Scheme, 979, by the rezoning of Erf het dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewy 26 Bruma Township to "Residential " with a density of sig word deur die hersonering van Erf 26 dorp Bruma tot "One dwelling per 700 m2" "Residensieel " met 'n dighteid van "Een woonhuis per me ne Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is bespection at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 947 gingskema 947 PB 4922H947 PB 4922H947 Administrator's notice 09 4 July 984 Administrateurskennisgewing 09 4 Julie 984 GERMISTON AMENDMENT SCHEME /322 GERMISTON WYSIGINGSKEMA /322 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Germiston 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme, 945, by the rezoning of Ed 324, het dat Germiston dorpsaanlegskema, 945, gewysig West Germiston and 834 and 835 South Germiston Town word deur die hersonering van Ed 324 dorp West Germisship to "Institutional" ton en Erwe 834 en 835 dorp South Germiston tot "Inrig ting" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 are en die skemaklousules van die filed with the Director of Local Government, Pretoria wysigingskema and the Town Clerk, Germiston and are word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Germiston en tion at all reasonable times is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germistonwysiging Scheme /322 skema /322 PE PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 BEDFORD VIEW AMENDMENT SCHEME /328 BEDFORDVIEWWYSIGINGSICEMA /328 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36() of the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Adminsitrator has approved the amendment of Bedford het dat Bedfordview dorpsaanlegskema, 948, gewysig view Town planning Scheme, 948, by the rezoning of Erf word deur die hersonering van Erf 66, dorp Oriel tot "Spe 66, Oriel Township to "Special Residential" with a density siale Woon" met 'n dighteid van "Een woonhuis per of "One dwelling per sq ft" vk vt" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Bedfordview en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Bedfordview and are open for inspection at all reasonable times

26 208 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 This amendment is known as Bedfordview Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Bedfordviewwysiging Scheme /328 skema /328 PB PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 GERMISTON AMENDMENT SCHEME /329 GERMISTON WYSIGINGSKEMA /329 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op D,orpsbeplaiming en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Germiston 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 945, by the rezoning of Erven het dat Germiston dorpsaanlegskema, 945, gewysig 20 and 202, Marlands Extension Township to "Special word deur die hersonering van Erwe 20 en 202, dorp Mar Residential" with a density of "One dwelling per err lands Uitbreiding tot "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van are filed with the Director of Local Government, Pretoria die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Germiston and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Germiston, en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germiston wysiging Scheme /329 skema /329 PB PB i Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 730 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 730 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Townplanning Scheme, 979, by the rezoning of het dat Johannesburg dorpsbeplimingskema, 979, gewy Erven 2250, 225 and 2253, Jeppestown Township to "Com sig word deur die hersonering van Erwe 2250, 225 en 2253, mercial 2" dorp Jeppestown tot "Kommersieel 2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Johannesburg en is bespection at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme 730 gingskema 730 PB PB 492 2H730 Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie GERMISTON AMENDMET SCHEME 3/47 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 3/47 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig 'die bepalings van artikel Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Germiston 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Town planning Scheme 3, 947, by the rezoning of Erven het dat Germiston dorpsaanlegskema 3, 947, gewysig /66, 662 and 685, Roodekop Township to "Educa word deur die hersonering van Erwe /66, 662 en 685 tional" dorp Roodekop tot "Opvoedkundig" Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk Germiston en is be skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Germiston and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekenp as Germiston wysiging Scheme 3/47 PB skema 3/ PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 723 WET OP OPHEFFING VAN BEPERINGS, 967: ERF 723 ROBERTSHAM TOWNSHIP DORP ROBERTSHAM It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 967,that the Administrator has 2() van die Wet op Opheffing /an Beperkings, 967, be

27 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE approved that condition (8) in Deed of Transfer kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat i T86/977 be removed, voorwaarde (8) in Akte van Transport T86/977 opgehef word PB PB II(i) )at Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERVEN 727 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: AND 728: ARCON PARK EXTENSION TOWNSHIP ERWE 727 EN 728: DORP ARCONPARK UITBREI DING It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal of Restrictions Act, 967, that the Administrator has Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel approved that condition B(B) in the Schedule to Admini 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bestrator's Proclamation 74 of 963 be altered as follows: kend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat voorwaarde B(B) in die Bylae tot Administrateurs "(B) General Residential Erven proklamasie 74 van 963 soos volg gewysig word: (B) Algemene Woonerwe In addition to the conditions set out in subclause (A) hereof Erven Nos 489, 727 and 728 shall be subject to the Benewens die voorwaardes in subklousule (A) hiervan following conditions: uiteengesit is Erwe 489, 727 en 728 aan die volgende voorwaardes ondenvorpe: Esf489 () Er/489 (a) The erf shall be used solely for the purposes of erecting thereon a dwelling house or a block of flats, boarding (a) Die erf moet uitsluitlik gebruik word om daarop 'n house, hostel or other buildings for such uses as may be al woonhuis of woonstelgebou, losieshuis, koshuis of ander lowed by the Administrator from time to time after refer geboue vir sodanige gebruike soos van tyd tot tyd deur die ence to the Board and the local authority: Provided that Administrateur toegelaat word, na raadpleging met die the local authority may permit such other buildings as may Raad en die plaashke bestuur, op to rig: Met dien vet be provided for in an approved Townplanning Scheme, stande dat die plaaslike bestuur ander geboue as waarvoor subject to the conditions of the Scheme under which the in 'n goedgekeurde Dorpsaanlegskema voorsiening geconsent of the local authority is required and provided further that (i) until the erf is connected to a public sewerage system the buildings shall not exceed two storeys and thereafter not more than three storeys in height; maak word, kan toelaat, behoudens die voorwaardes van die Skema waarvolgens die toestemming van die plaaslike bestuur vereis word en voorts met dien verstande dat (i) die geboue nie meer as twee verdiepings hoog mag wees totdat die erf met 'n openbare vuilrioolstelsel verbind is nie en daama nie meer as dne verdiepings nie; (ii) the buildings on the erf shall not occupy more than 40 (ii) die geboue op die erf nie meer as 40 persent van die per cent of the area of the erf oppervlakte van die erf mag beslaan nie (b) Die hoofgebou, wat 'n voltooide gebou moet wees (b) The main building, which shall be a completed build en nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers later voltooi ing and not one partly erected and intended for completion sal word nie, moet gelyktydig met, of v66r, die oprigting a later date, shall be erected simultaneously with, or be van die buitegeboue opgerig word fore, the erection of the outbuildings (c) Geboue, met inbegrip van buitegeboue, wat hierna op die erf opgerig moet word, moet minstens 30 (Engels) (c) Buildings, including outbuildings, hereafter erected voet van die straatgrens daarvan gelee wees on the erf shall be located not less than 30 feet (English) from the boundary thereof abutting on a street (d) Ingeval 'n woonhuis op die erf opgerig word, mag nie meer as een woonhuis met sodanige buitegeboue as (d) In the event of the dwellinghouse being erected on the watgewoonlik in verband daarmee nodig is, op die erf opgerig erf not more than one dwelling house together with such word nie, behalwe met die toestemming van die Admini outbuildings as are ordinarily required to be used in constrateur: Met dien verstande dat, as die erf onderverdeel nection therewith shall be erected on the erf except with word of as nit, of enige gedeelte daarvan met enige ander the consent of the Administrator: Provided that if the erf is erf of gedeelte van 'n erf gekonsolideer word, hierdie subdivided or it or any portion of it is consolidated with voorwaarde met die toestemming van die Administrateur any other erf or portion of an erf this condition may with op elke gevolglike gedeelte of gekonsolideerde gebied the consent of the Administrator be applied to each resulttoegepas kan word Die waarde van die woonhuis, sonder ing portion or consolidated area The dwellinghouse exinbegrip van die buitegeboue, wat op die erf opgerig gaan elusive of outbuildings to be erected on the erf shall be of word, moet minstens R6 000 wees the value of not less than R6 000 (e) If the erf is fenced, or otherwise enclosed, the fencing or other closing device shall be erected and maintained to the satisfaction of the local authority (e) Indien die erf omhein of op 'n ander wyse toegemaak word, moet die heining of ander omheiningsmateriaal tot voldoening van die plaaslike bestuur opgerig en onderhou word I(2) Erven 727 and 728 (2) Erwe 727 en 728 (a) Until the erf is connected to a public sewerage system the buildings shall not exceed two storeys and thereafter not more than three storeys in height (a) Die geboue mag the meer as twee verdiepings hoog wees totdat die erf met 'n openbare vuilrioolstelsel verbind is the en daama nie meer as drie verdiepings nie

28 _ 2020 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 r (b) The main building, which shall be a completed build (b) Die hoofgebou, wat 'n voltooide gebou moet wees en nie een wat gedeeltelik opgerig is en eers later voltooi i ing and not one partly erected and intended for completion at a later date, shall be erected simultaneously with, or before, the erection of the outbuildings sal word nie, moet gelyktydig met, of v66r, die oprigting van die buitegeboue opgerig word (c) Ingeval 'n woonhuis op die erf opgerig word, mag nie (c) In the event of a dwellinghouse being erected on the meet as een woonhuis met sodanige buitegeboue as wat erf not more than one dwelling house together with such gewoonlik vir gebruik in verband ;daannee nodig is, op die outbuildings as are ordinarily required to be used in conerf opgerig word nie, behalwe Met die toestemming van nection therewith shall be erected on the erf except with die Administrateur: Met dien veritande dat, as die erf on the consent of the Administrator: Provided that if the erf is derverdeel word of as dit, of enige gedeelte daarvan met subdivided or it or any portion of it is consolidated with enige ander erf of gedeelte van 'n erf gekonsolideer word, any other erf or portion of an erf this condition may with hierdie voorwaarcle met die toestemming van die Admini the consent of the Administrator be applied to each resultstrateur op dice gevolglike gedeelte of gekonsolideerde ing portion or consolidated area The dwellinghouse exgebied toegegas kan word Die Waarde van die woonhuis, clusive of outbuildings to be erected on the erf shall be of son inbegnp van die buitegeboue, wat op die erf opgethe value of not less than R6 000 rig gaan word, moet minstens R6 000 wees (d) If the erf is fenced, or otherwise enclosed, the fencing or other enclosing device shall be erected and maintained to the satisfaction of the local authority" PB (d) Indien die erf omhein of op l'n ander wyse toegemaak word, moet die heining of ander omheiningsmateriaal tot voldoening van die plaaslike bestitur opgerig en onderhou word" ' PB , 4 : l Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing 098I 4 Julie REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERF 84, WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967: ERF NORTHCLIFF TOWNSHIP 84, DORP NORTHCLIFF It is hereby notified in terms of section 2() of the Re Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel moval of Restrictions Act, 967, that the Administrator has 2() van die Wet op Opheffing vim Beperkings, 967, beapproved that trend gemaak dat die Adminiitrateur goedgekeur het dat Condition (g) in Deed of Transfer F4939/964 be re I moved; Voorwaarde (g) in Akte van Transport F4939/964 op, gehef word; 2 the Johannesburg Townplanning Scheme 979 be I amended by the rezoning of Ed 84, Northcliff Township, 2 Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewysig to "Residential " plus a second dwellingunit with the word deur die hersonering van Ed 84, dorp Northcliff tot consent of the Council and which amendment scheme will "Residensieel " plus 'n tweede wooneenheid met die toebe known as Johannesburg Amendment Scheme 066, as stemming van die Stadsraad, welke wysigingskema bekend indicated on the relevant Map 3 and scheme clauses which stun as Johannesburgwysigingskema 066, soos aangedui are open for inspection at the offices of the Department of op die toepaslike Kaart 3 en skepaklousules wat ter insae Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Johan 6 in die kantore van die Departement van Plaaslike Benesburg PB stuur, Pretoria en die Stadsklerk vat' Johannesburg PB Administrator's Notice July 984 Administrateurskennisgewing Julie 984 I JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 02 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 02 It is hereby notified in terms of section 36() of the Townplanning and Townships Ordinance, 965, that the Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are opal for in spection at all reasonable times Administrator has approved the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, 979, by the addition of a numerical and alphabetical sequence to Table A of the scheme, read with Clause 70 in order to relax the building line restriction in respect of Erven 2 and 3 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 36() van die Ordonnansie op Thipsbeplanning en Dorpe, 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het dat Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewysig word deur die byvoeging van 'n numeriese en alfabe tiese volgorde tot Tabel A van die skedule van die skema saamgelees met Klousule 70 ten einde 'n verslapping in die boulyn ten opsige van Erwe 2 en 3 toe to last Kaart 3 en die skemaklousulee van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekenci as Johannesburg wysi Scheme 02 gingskema 02 4 PB 4922H02 i PB 4922H02 I

29 Or PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Administrator's Notice 00 4 July 984 Administrateurskennisgewing 00 4 Julie 984 EDENVALE AMENDMENT SCHEME 26 EDENVALEWYSIGINGSKEMA 26 It is hereby notified in terms of section 38 of the Town Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 planning and Townships Ordinance, 965, that whereas an van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, error occurred in Edenvale Amendment Scheme 26, the bekend gemaak dat nademaal 'n fout in Edenvalewysi Administrator has approved the correction of the scheme gingskema 26 ontstaan het, die Administrateur goedgeby the substitution for the words "Lots 378 and 627 to keur het dat die skema verbeter word deur die woorde "Commercial" of the words "Lot 378 to "Commercial" and "Lotte 378 en 627 tot "Kommersieel" deur die woorde Lot 627 to "Business " with a coverage of 66 % and a "Lot 378 tot "Kommersieel" en Lot 627 tot "Besigheid " height restriction of six floors, subject to certain condi met 'n dekking van 66 % en 'n hoogtebeperking van ses tions" vloere, onderworpe aan sekere voorwaardes" PB 4923H26, PB 4923H26 Administrator's Notice 0 4 July 984 Administrateurskennisgewing 0 4 Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 097 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 097 The Administrator hereby, in terms of the provisions of Die Administrateur verklaar hierby ingevolge die bepasection 89() of the Town planning and Townships Ordinance, 965, declares that he has approved an amendment lings van artikel 89() van die Ordonnansie op Dorpsbe planning en Dorpe, 965, dat by 'n wysigingskema synde 'n scheme, being an amendment of Johannesburg Townplan wysiging van Johannesburg dorpsaanlegskema, 979, wat ning Scheme, 979, comprising the same land as included in uit dieselfde grond as die dorp Berea bestaan, goedgekeur the township of Berea het Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 097 gingskema 097 PB 4922H097 PB 4 922H097 Administrator's Notice 02 4 July 984 Administrateurskennisgewing 02 4 Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 822 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 822 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 979, by the rezoning of Erf het dat Johannesburgdorpsbeplanningskema, 979, gewy 28, Amalgam Township to "Commercial 2" sig word deur die hersonering van Erf 28, dorp Amalgam tot "Kommersieel 2" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Johannesburg and are open for in Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is spection at all reasonable times beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburgwysi Scheme 822 gingskema 822 PB 4922H822 PB 4922H822 Administrator's Notice 03 4 July 984 Administrateurskennisgewing 03 4 Julie 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 783 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 783 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Johannes 965; bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur burg Town planning Scheme, 979, by the rezoning of Erfhet dat Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, gewy 263, Westcliff Township to "Educational" sig word deur die hersonering van Erf263, dorp Westcliff tot "Opvoedkundig" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Johannesburg and are open for inspection at all reasonable times Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Johannesburg en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye

30 2022 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 This amendment is known as Johannesburg Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Johannesburg wysi Scheme 783 gingskema 783 PB 4922H783 PB 4922H783 Administrator's Notice 04 4 July 984 Administrateurskennisgewing 04 4 Julie 984 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 282 GERMISTON WYSIGINGSKEMA 282 It is hereby notified in terms of section 36() of the Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel Town planning and Townships Ordinance, 965, that the 36() van die Ordonnansie op DOrpsbeplanning en Dorpe, Administrator has approved the amendment of Germiston 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Townplanning Scheme, 945, by the rezoning of Portion het dat Germiston dorpsaanlegskema, 945, gewysig of Erf 730 and Portions, 2 and Remainder of Erf 830, word deur die hersonering van Gedeelte van Erf 730 en South Germiston Extension 7 Township to "Special" Gedeeltes, 2 en Restant van Erf 830, dorp Suid Germiston Uitbreiding 7 tot "Spesiaal" Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema are filed with the Director of Local Government, Pretoria word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike and the Town Clerk, Germiston and are open for inspec Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Germiston en is betion at all reasonable times skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye This amendment is known as Germiston Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Germiston wysiging Scheme 282 skema 282 PB PB ( Administrator's Notice 05 4 July 984 Administrateurskennisgewing 05 4 Julie 984 MIDDELBURG MUNICIPALITY: AMENDMENT TO PARKING GROUNDS BY LAWS MUNISIPALITEIT MIDDELBURG: WYSIGING VAN PARKEERTERREINVERORDENINGE Die Administrateur publiseer hierby ingevolge artikel The Administrator hereby, in terms of section 0 of the 0 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, die Local Government Ordinance, 939, publishes the bylaws verordeninge hiema uiteengesit, wat deur horn ingevolge set forth hereinafter, which have been approved by him in artikel 99 van genoemde Ordonnansie goedgekeur is terms of section 99 of the said Ordinance Die Parkeerterreinverordeninge van die Munisipaliteit Middelburg, afgekondig by Administrateurskennisgewing The Parking Grounds Bylaws of the Middelburg Munici 9 van 3 Januarie 979, soos gewysig, word hierby verder pality, published under Administrator's Notice 9, dated soos volg gewysig: January 3, 979, as amended, are hereby further amended as follows: Deur artikel soos volg te wysig: () Deur die volgende na die woordomskrywing van "ge By amending section as follows: magtigde werknemer" in te voeg: 'meganiesbeheerde parkeerterrein' parkeerterrein of () By the insertion after the definition of "demarcated gedeelte daarvan, waar space" of the following: parkeerkaartjies uitgereik word en waar parkering van voertuie geheel en al of gedeeltelik " 'mechanically deur middel van 'n parkeerbeheertoestel geskied of gereel controlled parking ground' means a word; parking ground or any part thereof where parking is con trolled by the issue of tickets and where the parking of ve `parkeerbeheertoestel' enige toestel wat by of op 'n me hides is effected or controlled wholly or partly by means of ganiesbeheerde parkeerterrein aangebring is waardeur die a parking control device; parkeertermyn aangedui en gereguleer word;" 'parking control device' means any device installed on or at a parking area by which the parking period is indicated `parkeerkaartjie' n kaartjie wat van 'n parkeerbeheer and regulated;" toestel verkry word of daardeur verskaf word en waarop die toelaatbare parkeertermyn aangedui word;" (2) By the substitution for the definition of "parking ground" of the following: 2 Deur die woordomskrywing van "parkeertermyn" " deur die volgende te vervang: 'parking ground' means any area of land set aside by the Council, or any area Controlled by, or of which the Council "'parkeertermyn' die tydsduur waarin daar in has gained control, 'n afgeba as a parking ground for the parking of vehicles therein kende ruimte in 'n parkeermeterterrein parkeer kan by members of the public, word whether or not nadat die voorgeskrewe muntstuk, ooreenkomstig artikel charges are prescribed by these bylaws for use thereof" 2(3) van die Parkeermeterverordeninge afgekondig by Ad ministrateurskennisgewing 287 van 20 Maart 968, soos ge (3) By the substitution for the definition of "parking pewysig, in die parkeermeter geplaas is, of die tydsduur nod" of the following: waarin daar in 'n afgebakende ruimte op 'n meganiesbe heerde parkeerterrein parkeer kan word soos aangetoon "'parking period' means the period of parking per op die parkeerkaartjie wat van 'n parkeerbeheertoestel mitted in a demarcated parking space on a parking meter verkry is" 4

31 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE parking ground after the prescribed coin has been placed in (3) Deur die woordomskrywing van "parkeerterrein" the parking meter in terms of section 2(3) of the Parking deur die volgende te vervang: Meter Bylaws published under Administrator's Notice 287, dated 20 March 968, as amended or the period of 'parkeerterrein"n stuk grond wat die Raad as 'n par parking permitted in a demarcated space in keerterrein afgesonder het of waaroor die Raad a mechanically beheer controlled parking ground as indicated on the het of verkry het, waar lede van die parking publiek voertuie kan ticket provided by the parking control device" parkeer, hetsy enige parkeergelde vir die gebruik daarvan by hierdie verordeninge voorgeskryf word, al dan nie;" (4) By the insertion after the definition of "parking period" of the following: 2 Deur in artikel 3() die woorde "Dit is" deur die woorde "Behoudens die bepalings van artikel 7 is die' te " 'parking ticket' means a ticket which is obtained from vervang or provided by a parking control device and on which the parking period is indicated;" 3 Deur artikel 6 te skrap 4 Deur "Deel IV" en artikel 7 onderskeidelik te nom mer "Deel V" en "8" 2 By the substitution for the words 'It is' in section 3() of the words, "Subject to the conditions of section 7 it is" 3 By the deletion of section 6 5 Deur na artikel 5 die volgende in te voeg: 4 By renumbering "Part IV" and section 7 to read "Part VI" and "8" respectively "DEEL IV MEGANIESBEHEERDE PARKEERTERREINE 5 By the insertion after section 5 of the following: Parkeervoorwaardes! "PART IV 6() Behoudens die bepalings van artikel 7, mag nie MECHANICALLY CONTROLLED PARKING mand 'n voertuig in 'n meganiesbeheerde parkeertei rein GROUNDS parkeer of laat parkeer of toelaat dat dit daar geparkeer of Condition of Parking daar laat staan word nie 6() Subject to the provisions of section 7 no person (a) tensy hy die voorskrifte op die kennisgewingbord en shall park a vehicle or cause or permit it to be parked or die parkeerbeheertoestel wat op daardie spesifieke megaallow it to be or remain in a mechanically controlled park niesbeheerde parkeerterrein aangebring is, nakom en soing ground danige toestel in werking stel; (a) unless he complies with the instructions on the notice (b) tensy hy 'n parkeerkaartjie by die parkeerbeheer board and the parking control device installed at the spe toestel verkry het en die voorskrifte op sodanige parkeercific mechanicallycontrolled parking ground, and puts kaartjie nakom such device into operation; Met dien verstande dat die verpligting om aan die bepa (b) unless he has obtained a parking ticket from the lings van hierdie artikel te voldoen slegs van toepassing is parking control device and complies with the instructions op die volgende dae (met uitsluiting van openbare vakan on such parking ticket siedae) en gedurende die volgende ure: Provided that the obligation to comply with the provi Maandag tot Vrydag: 08h00 tot 7h00 sions of this section, is only applicable on the following days (excluding public holidays) and during the following Saterdag: 08h00 tot 3h00 hours: (2) lndien 'n voertuig nie aan die einde van 'n parkeer Monday to Friday: 08h00 to 7h00 termyn soon aangetoon op die parkeerkaartjie wat inge volge subartikel ()(b) verkry is, uit 'n parkeerterrein ver Saturday: 08h00 to 3h00 wyder word nie moet daar weer eens aan die bepalings (2) If a vehicle has not been removed from a parking van subartikel () voldoen word vir die volgende parkeer ground by the end of the parking period as indicated on the termyn parking ticket, which has been obtained in terms of subsec (3) Daar word aanvaar dat 'n parkeerbeheertoestel die Lion (b) the conditions of subsection () shall again be parkeertermyn korrek geregistreer het, tensy en totdat die complied with for the following parking period teendeel bewys is en die bewyslas rus op die persoon wat (3) The parking period as recorded by a parking control beweer dat die parkeerbeheertoestel die parkeertermyn device shall be deemed to be correct unless and until the foutief geregistreer het contrary has been proved, and the onus of proof shall rest with the person alleging the inaccurate recording by the (4) Die muntstukke wat in 'n parkeerbeheertoestel ge parking control device plaas kan word en die tydperk wat 'n voertuig in 'n afgeba (4) The coins which may be inserted into a parking conkende ruimte op 'n meganiesbeheerde parkeerterrein par trol device, and the period in which a vehicle may be keer kan word na voldoening aan die bepalings van parked in a demarcated space in a mechanicallycontrolled subartikel (I) en die plating van die muntstukke daarin is parking ground after compliance with the conditions of soot in die Bylae hiertoe voorgeskryf subsection () and the insertion of the coins, are prescribed in the Schedule hereto (5) Niemand mag in of op 'n meganiesbeheerde parkeer (5) No person shall in or upon any mechanicallyconterrein trolled parking ground, (a) 'n ander muntstuk as wat by kennisgewing op of by 'n (a) insert or attempt to insert into a parking control deparkeerbeheertoestel voorgeskryf word, in sodanige toevice any coin other than the coin prescribed on or at such stel plaas of probeer plaas nie; parking control device; (b) tamper with damage or deface, write or draw on a (b) aan 'n parkeerbeheertoestel peuter, dit heskadig parking control device, or affix any handbill, poster pla ontsier, daarop skryf of teken of 'n strooibiljet plakkaat card or other document thereto" of 'n ander stuk daarop aanhring nie

32 2024 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 PART V DEEL V Monthly Tickets Maandkaaties 7() Notwithstanding anything to the contrary con 7() Ondanks andersluidendd bepalings in hierdie ver tamed in these bylaws, the Council may in respect of any ordeninge vervat, kan die Raad ten opsigte van enige parparking meter, parking ground or mechanically controlled keerrneter of meganiesbeheerde' parkeerterrein teen beparking ground, issue on payment of an amount as pre taling van 'n bedrag soos in die Bylae voorgeskryf 'n scribed in the Schedule a ticket entitling the holder thereof kaartjie uitreik, wat aan die houer daarvan die reg verleen for onecalendar month, as indicated on the ticket, to park om vir die kalendermaand soos op die kaartjie aangedui a specified vehicle in any parking ground if space is avail word, 'n bepaalde voertuig in of Op enige parkeerterrein te, able Such ticket shall not be transferable parkeer mits ruimte beskikbaar is Sodanige kaartjie is nie oordraagbaar nie I (2) The Council may issue to any of its officers a ticket entitling the holder, when using a vehicle on the business (2) Die Raad kan aan enigeen Ivan sy beamptes 'n kaarof the Council, to park it free of charge in a parking ground tjie uitreik wat aan die houer daarvan die reg gee om wanif space therein is available neer by 'n voertuig in die uitvoering van sy ampspligte gebruik, die voertuig kosteloos in df op 'n parkeerterrein te (3) A ticket issued in terms of subsection () or (2) shall parkeer mits daar ruimte beskikbaar is be affixed by the holder thereof to the windscreen of the (3) Die hotter van 'n kaartjie wat ingevolge die bepalings vehicle in respect of which it is issued, in such manner and van subartikel () of (2) uitgereik is, moet dit op so 'n wyse place that its written or printed context is readily legible en op so 'it plek aan die voorruit van die voertuig ten op from the outside of such vehicle, and the ticket readily vis sigte waarvan dit uitgereik is, aanbring dat die geskrewe of ible to a person standing in front or to the left in front of gedrukte inhoud daarvan duidelik van die buitekant van such vehicle" die voertuig af leesbaar is vir 'n persoon wat voor of links voor sodanige voertuig staan" 4 6 By the substitution for the Schedule of the following: 6 Deur die Bylae deur die volgende te vervang: "SCHEDULE ' ' "BYLAE The following charges are payable in respect of the Councils parking grounds: Die volgende gelde is betaalblaar ten opsigte van die Raad se parkeerterrein: I Daily parking in parking meter parking grounds: Daaglikse parkering op parkeermeterterreine: Tariff Period I Tarief Tydsduur Sc 5 minutes 5c 5 minute 0c 30 minutes 0c 30 minute 2 Daily parking in mechanically controlled parking grounds: 2 Daaglikse parkering op meganiesbeheerde, parkeerterreine: Tariff Period Tarief Tydsduur 0c /2hour toe to uur 20c hour 20c uur 50c 2/2 hours R,00 5 hours 3 Monthly tickets for parking grounds:' uur 8, c 2/2 3 Maandkaartjies vir parkeerterreine: ' II Per vehicle, per calendar month, subject to the provi Per voertuig per kalendermaand onderworpe aan die sions of section 7 of these by laws: R5" bepalings van artikel 7 van hierdieiverordeninge: R5" PB PB uur Administrator's Notice 06 4 July 984 Administrateurskennisgewing 06; 4 Julie 984 I AMENDMENT OF ADMINISTRATOR'S NOTICE 438 WYSIGING VAN ADMINISTRATEURSKEN OF 4 MARCH 984 NISGEWING 438 VAN 4 MAART 984 Administrator's Notice 438 of 4 March 984 is hereby Administrateurskennisgewing 438 van 4 Maart 984 amended by the substitution of the sketchplan for the sub word hiermee gewysig deur diet sketsplan met die by joined sketchplan gaande sketsplan te vervang i ECR 92 of 26 April 984 LiKB 92 van 26 April 984 DP /22/2508 DP i /22/ I I i I I I

33 PROVINSALE KOERANT,ARRIE SKETCH/SICErS I SKETOVSKETS 2 BLESBOKFONTEN 556 )09' 2 7 testi%0pntn/: E D, FRUGED 5 PTPUGED 2 a 6 P/0ED B, PT/VirD 7 I PT/I/GED 4 rs ; PTALIOED GROENFONTENI 206 L ILC H PTN/GED B ; ' ' ; PTPUGED REIM PTIORES GED C IC E tir EftAXFOIM BRAKFONTE DP /22/2508 EXCO RES 92 DATED UK BESLUIT 92 GEDATEER REFERENCE DISTRICT ROAD DECLARED AND NUMBERED AS m WIDE EXISTING ROADS VERWYSING DISTRESPAD VERKLAAR EN GENOMMER AS m BREED BESTAANDE PAAIE Administrator's Notice 08 4 July 984 Administrateurskennisgewing 08 4 Julie 984 APPLICATION FOR THE DECLARING OF AN AC AANSOEK OM VERKLARING VAN 'N TOEGANGS CESS ROAD OVER THE FARM BOEKENHOUTFON PAD OOR DIE PLAAS BOEKENHOUTFONTEIN 260 TEIN 260 JQ JO The Administrator hereby declares, in terms of the provisions of section 48()(a) of the Road Ordinance, 957, Die Administrateur verklaar hiermee, ingevolge die bethat an Access Road 7 metres wide, shall exist over Por palings van artikel 48()(a) van die Padordonnansie, 957 dons 9, 35 and 36 of the farm Boekenhoutfontein dat 'n Toegangspad 7 meter breed oor Gedeeltes 9, 35 en 36 van die plaas Boekenhoutfontein 260 IQ sal bestaan The general direction, situation and the extent of the reserve width of the said access road is shown on the sub joined sketchplan In terms of the provision of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the said access road has been demarcated with cairns Die algemene rigting, ligging en die omvang van die reserwebreedte van die toegangspad word op die meegaande sketsplan aangetoon Die vereistes ingevolge die bepalings van artikel 5A(3) van die Padordonnansie, 957 is nagekom en die grond wat deur gemelde pad in beslag geneem word is met klipstapels afgemerk ECR 43() dated 2tFebruary 984 UKB 43() gedateer 2 Februarie 984 DP /24/B/4 DP 08/08223/24B/4 BOEKENHOUTFONTEIN DP /24/3/4 V0L2 UX BESLUIT god EX GOM RES,43M/ d d VERWYSING REFERENCE i35 N 9 BESTAANDE PAAIE _ EXISTING ROADS TOEGANGSPAD VER ACCESS ROAD a DECLARED KLAAR 7m BREED 7m WIDE * N 37 Administrator's Notice 07 4July 984 Administrateurskennisgewing 07 4 Julie 984 WIDENING OF PROVINCIAL ROAD P89 AND RE VERBREDING VAN PROVINSIALE PAD P89 EN LATIVE ROAD ADJUSTMENTS VERWANTE PADREELINGS r The Adminsitrator hereby: Die Administrateur (a) Widens in terms of the provisions of section 3 of the (a) verbreed hiermee ingevolge die bepalings van artikel Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), Provincial 3 van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957)

34 2026 PROVINCIAL GAZETTE, 4JULY 984 Road P89 over the farms Oog van Wonderfontein 0 IQ Provinsiale Pad P89 oor die plase Oog van Wonderfon Blaauwbank 278 IQ Venterspost 284 IQ and Rietfontein tein 0 0 Blaauwbank 278 Q Venterspost 284 IQ en 256 IQ to varying widths of 40 metres to 00 metres; Rietfontein 256 IQ na wisselendp breedtes van 40 meter tot 00 meter; (b) deviates in terms of the provisions of section 5(2)(c) { and section 3 of the said Ordinance, District Road 265 (b) vet* hiermee ingevolge die bepalings van artikel I over Vleikop Agricultural Holdings and increases the re 5(2)(c) en artikel 3 van gemelde Ordonnansie, Distrikspad serve width to varying widths of 30 metres to 35 metres; 265 oor Vleikop Landbouhoewes en verbreed die pad na wisselende breedtes van 30 meter tot 35 meter; (c) declares in terms of the provisions of section 48()(a) of the said ordinance, that access roads with varying widths (c) verklaar hiermee ingevolge die bepalings van artikel of 25 metres to 40 metres shall exist over Blaanwbank ()(a) van gemelde Ordonnansie, dat toegangspaaie met IQ Dennydale Agricultural Holdings and Vleikop Agricul wisselende breedtes van 25 tot, 40 meter oor Blaauwbank tural Holdings 278 IQ Dennydale Landbouhoewes en Vleikop Landbouhoewes sal bestaan The general direction, situation and the extent of the re Die serve widths of the said road adjustments is shown on the algemene rigting, Jigging len die omvang van die re senvebreedtes van gemelde paaie word op die bygaande subjoined sketchplan sketsplan aangetoon Ooreenkomstig die bepalings van artikel 5A(3) van ge melde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grond wat gemelde padreelings in beilag neem, met klipstapels en ysterpetme afgemerk is In terms of the provisions of section 5A(3) of the said Ordinance it is hereby declared that the land taken up by the said road adjustments has been demarcated by means of cairns and iron pegs ECR 674(25) dated 3 April 984 UKB 6i4(25) gedateer 3 April 984 DP /2/P89 Vol 4 DP /2/P89 Vol 4 4

35 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE PTN 65 0 SI \ lc BLAAU :AN "it 78IQ i %H PTN 73 PTN 65 PTN U PTN 64 3ii 0, c3 #4H0 MMEMEMEMMIL AM L ROAD 89 ' t\\\\\\\\\ %/4,rZZC4R NI\\\\\\`:N ' N \\\I s\ k :\\\\\\\\\\\\\\ VA Nr: : v,,:\ w ' \' \ REGIONAL 7 lir BOUNDARY PTN 20 vit OUTSPAN 30 PTN 3 Co PTN 20 `fl" PTN 2 i! II ' \ \ PTN 63 / ':N \PTN 9 \ \ \ PTN 07 PTN 6 viti2ptn 5 : BLAAUWBA' PTN 8 PTN 7 n %" 24 NI PTN 9 " 278 i I 24 PTN9 IPTN N pie tailptn monlaillilen PTN 8 ): 7 PTN 6 et 7 x' C: h 4 / taw _ 'AV PTN,i PTN 6 93,h 'T PTN PTN PTN PTN PTN PTN c 4:e, :"03,ma ,0 4'ci s 9 BLAAUWBANK 278 IQ :4 VENTERSPOST 284 Q 4% ILRIETFO ' EIN 256 P o 05 e RIKASRUS AH v4 < : 37 Lk) 49 ) 0,\to, Apeds \ 5) '; eta A AS ti5 c "7,FP N:,,CL3? D36lArt' `,, 2 : ANDFONTEgo MP DENNYDAL' A 0: clo ir D lig jr \ H 9 \Ai" i505 "r70, yt CLOSED \,p, '5\ II ;t3in,k Ns j " ' 4> 54 i VFNTFRSPOST 2840 ' RIETFONTEIN 2560 DP /2/P 89I VOL 4 EXCO RES 674(25) DATED UKB GEDATEER i REFERENCE VERWYSING ROAD P89I WIDENED TO VARYING WIDTHS PAD P89 VERBREED NA WISSELENDE OF 40m TO 00m BREEDTES VAN 40m TOT 00m ROAD 265 DEVIATED AND WIDENED TO :::;::,:,:, " VARYING WIDTHS OF 30m TO 35m PAD 265 VERLE EN VERBREED NA WISSELENDE BREEDTES VAN 30m TOT 35m ACCESS ROADS WITH VARYING WIDTHS p,::g;a0 TOEGANGSPAAIE MET WISSELENDE BREEDTES OF 25m TO 40m DECLARED ' VAN 25m TOT 40m VERKLAAR EXISTING ROADS BESTAANDE PAAIE /4 N v '/4 Wo 89 IEXISTING ROAD P 89 BESTAANDE PAD P 89 A

36 2028 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Administrator's Notice 09 4 July 984 Administrateurskennisgewing U9 4 Julie 984 a DEVIATION AND WIDENING OF DISTRICT ROAD VERLEGGING EN VERBREDING VAN DISTRIKS 20 AND RELEVANT ROAD ADJUSTMENTS PAD 20 EN VERWANTE PADREELINGS The Administrator hereby: Die Administrateur: (i) deviates and widens, in terms of the provisions of sec (i) verle en verbreed hiennee, ingevolge die bepalings lion 5()(d) and section 3 of the Roads Ordinance, 957, van artikel 5()(d) en artikel 3 van die Padordonnansie, (Ordinance 22 of 957) 957 (a) District Road 20 over Rooidraai 34 IT, Doomkop (a) Distrikspad 20 oor Rooidraai 34 IT, Doomkop 6 6 JT, Langdraai 85 IT, Kaffervoetpad 87 JT, Lisabon 262 IT, Langdraai 85 JT, Kaffervoeipad 87 JT, Lisabon 262 JT, IT, Uitkyk 264 JT, Kantoorbos 263 JT, Kalmoesfontein 267 Uitkyk 264 JT, Kantoorbos 263 LIT, Kalmoesfontein 267 IT, JT, Weltevreden 268 IT and Waterval 269 JT, to varying Weltevreden 268 IT en Waterval 269 IT na wisselende widths of 40 metres to 30 metres; breedtes van 40 meter tot 30 meter; (b) District Road 2042 over Doomkop 6 JT, to varying (b) Distrikspad 2042 oor Doomkop 6 na wisselende widths of 28 metres to 56 metres; breedtes van 28 meter tot 56 meter; (ii) declares, in terms of the provisions of sections verklaar biermee, ingevolge die bepalings van arti 5()(b), 5()(c) and section 3 of the said Ordinance that: kels 5()(b), 5()(c) en artikel 3 van gemelde Ordonnansie dat: (a) a public road as an extension of District Road 20, shall exist over Waterval 269 IT with varying widths of 40 (a) 'n openbare pad as verlebging van Distrikspad 20, metres to 32 metres met wisselende breedtes van 40 meter tot 30 meter oor Waterval 269 IT, sal bestaan; (b) a public road (District Road 428), shall exist over Doomkop 6 IT, with varying widths of 25 metres to 62 (b) openbare pad as verlenging van distrikspad 428, metres met wisselende breedtes van 25 meter tot 62 meter oor Doomkop 6 YT, sal bestaan; (iii) widens in terms of the provisions of section 3 of the said Ordinance verbreed hiermee, ingevolge die bepalings van artikel 3 van gemelde Ordonnansie (a) District Road 428 over Doomkop 6 JT, to 25 metres; (a) Distrikspad 428 oor Doorfikop 6 YT, na 25 meter; (b) Distrikspad 2397 oor Kaffervoetpad 87 IT na wisse lende breedtes van 25 meter tot 5 meter (b) District Road 2397 over Kaffervoetpad 87 JT, to varying widths of 25 metres to 5 metres; The general direction and situation of the said road ad Die algemene rigting en liggings van gemelde padjustments, as well as the extent of the reserve widths there reelings en die omvang van die reserwebreedtes daarvan of, is shown on the subjoined sketchplans word op bygaande sketsplanne aangetoon In terms of the provisions of section 5A(3) of the said Or Ooreenkomstig die bepalings van aritkel 5A(3) van gedinance, it is hereby declared that the land taken up by the melde Ordonnansie, word hiermee verklaar dat die grand said road adjustments, is shown on large scale Plans P83 wat gemelde padreelings in beslag neem, aangetoon is op to 55, which are available for inspection by interested per grootskaalse planne P83 tot 55 wat vir belanghebbendes sons at the office of the Regional Engineer, Lydenburg ter insae is in die kantoor van die Streekingenieurs, Lydenburg ECR 2688 of23 August 983 UKB 2688 van 23 Augustus DP /22/20 Vol 3 DP /22/20 Vol 3 li 4 ht

37 A f GED 4 7ERICSP_RUIT58 33 JT DOORNHOEK 60 JT GED 7 0 GED 40 ass ;el : PAD r set _ = r GED 0 GED 9 a 4 REST spnulla 2g 4k44f 4 4C R i 0 I D R A 3 4 J T I i I RirGIP 6IT 4 % GED 22 r A : 20 GEE 6 GE D FA 6'^ 3/4/440(00? HGED GED 8 GED 2 alma arrz z _ C 3jr4Qh r i %, GED 3 GED 4, a 0 Pe :0 LYDEN: 0' ""9 4 V GED 3 DOORS OP 6 I T LANGDRAAI 85J T #, GED 9 00 ' Of ea GED NELSPRUIT AIP It i \ GED GED 4 80Re "L fi AFF ERVOET AD 8 7 T 0 Deal C4 a "* :` P 20 : GEO 3 rkantodrbos tyoenburg II LISABON 262 JT z N k 0' /!I GED 3 Zio / " GED 263 JT 3 4 LISABON 2 62 JT v UITKYK 5903CC 26 4 or a a a a

38 W III, i KANTOORBOS 263 JT 4ifej _ 44%* laag ''', NPaPRUITIb GEO 0 UITKYK 7 \Q, IK064, 264 JT z v N0 RESTANT GED GED GED 6 00ST GEO GED 3 am 2WELTE > 3 * PAD pi e b tb 4 a 4 R EDEN 266 TC) VERWYSING REFERENCE BESTAANDE PAD EXISTING ROAD, PAD GESLUIT :7 Z 77": 7 ROAD CLOSED <2 PAD VFRLE EN VERBREED NA ROAD DEVIATED AND DECLARED 4 0 BREEDTES VAN M VARYING WIDTHS OF M 0 jk,p f WISSELENDE Ar VA 4 R Ps! fry PAO VERKLAAR MET WISSELENDE ROAD DEVIATED WITH VARYING i RESTANT VAN 4 BREEDTES VAN M WIDTHS OF 4030 M, GED 3 WESTELIKE HELFT ROAD CLOSED AN 853 OF `' REST GEDPAD GESLUIT AK 853 VAN \m\ss 0:`A3 VERLt EN VERBREED NA ROAD DEVIATED AND WIDENED TO REST GED \ WISSELENDE BREEDTES VAN VARYING WIDTHS OF M WAT R V A L ) De b 42' ' PAD : :_ _ BREEDTES NI M /\", ' N ece \ '''' c ::: WELTEVREDEN )26 7 T WELTEVREDEN 268 JC),_, GEO 2 GED 2 t 0 i GEO 2 / K A L 0 FON T E N T \ A N = AS Ns" _, 7 J T IAYan PAD VERKLAAR MET WISSELENDE ROAD DECLARED WITH VARYING \ZU rneithe VAN M WIDTHS OF M 7::` t ini PAD VERBREED NA 25 M, ROAD WIDENED TO 25 M ' ' GEO ti s N PAD VERBREED NA WISSELENDE ROAD WIDENED TO VARYING WIDTHS s BREEDTES VAN 25 5 M nirartirg OF 25 5 M Ns INK 7 '' BUNDEL ) OP /22/20 VOL 3 UK BES FILE EXCO RES OF/VAN /4 Ai

39 PROVINSIALE KOERANt 4 JULIE Administrator's Notice 0 4 July 984 Administrateurskennisgewing 0 4 Julie 984 DEVIATION AND INCREASE IN WIDTH OF THE RE SERVE OF PROVINCIAL ROAD P92 : AREA HEI DELBERG VERLEGGING EN VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE RESERWE VAN PROVINSIALE PAD P92: GEBIED HEIDELBERG In terms of the provisions of section 5()(d), 5(2)(c) and 3 Ingevolge die bepalings van artikels 5()(d), 5(2)(c) en 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) the van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957) Adminstrator hereby deviates and increases the width of verle en vermeerder die Achninstrateur hierby die breedte the reserve of Provincial Road P92 to varying widths, van die reserwe van Provinsiale Pad P92 na wisselende over the properties as indicated on the appended sketch breedtes, oor die eiendomme sorts aangetoon op die by plan gaande sketsplan The general direction and situation of the deviation and Die algemene rigting en ligging van 'die verlegging en die the extent of the widened road reserve are shown on the omvang van die vermeerderde reserwebreedte word aansaid sketch plan with appropriate coordinates of the boun gedui op voormelde sketsplan met toepaslike koordinate dary beacons van die grensbakens In terms of the provisions of subsection (2) and (3) of Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that van artikel 5A van gemelde Ordonnansie word hierby ver boundary beacons have been erected to demarcate the klaar dat grensbakens opgerig is om die grond wat deur die land taken up by the said road voormelde pad in beslag geneem word, of to merk ECR 97(7) dated 20 January 98 UKB 97(7) gedateer 20 Januarie 98 Reference: 0/4//3/P92() Vol Verwysing: 0/4//3/P92() Vol DP /2/P92 Vol 5 DP /2/P92 Vol 5

40 0 wna 4 403'' \ a N / \CZ D/0 0 R N HOE K / / I R Oa / " a, " gii %No\, \,,i 6 ED/PTN 5 i 4 I e /, iiiket o54as' te 44 N sto 40 4) FAAF/Ai,4 4 e /N N 4 46, 0 6 iseto 4 / x,, ', I o0 / 4oks0 / 4 'T, ' \ > v F V \ i 4 4 CraP" gib sk 433 Nun Pe,43 t/{ e4474,/ '4 C stv,se //Si \ ANN " 43 4 ' v ' 'a si jet I r Cho/ / es / %/Z/Is / 4 43) st / 0 ) A xpv,,",,,, 4 6/ 62 ` e 4 A i i 6 / levivio R5 'I ' / Al / 4t/ tt 4 N, /e) r N it/, 47 :4 ows$43 \ / sap L63 M fib /spas? /, soil: 5 /ipe i / 0 / r% / / \ AS, Ifre0 4 \ 40 eta' /AA tes_ rw / /I, Nat ea OA ' '?rovel /,, It t " 433 / "re`,,, a e ss e it/ 4 / ' / el i a ' SitliA496 / / ', q is, / / % As \ Si r <4 / is rs \v > or / esit a 0' a jcvrk 46 oil_ A,? / 50 / 7QGs Via I \, ` vswe 49e / t 4 'Cr 74 ybvio4) fa T:" ji 5 I e, j 4745K c/o/jo 4fiee iier: %;,4 hp 74, 4 t00 e e _,,,,,,,?, A 0 It" N /4 \ \ ( 04 It &JUNGREY/4A/ / i` % 4 g / % '0c 4' \ so s iet 6: As ' 6 *\ 64'46 4' G ST 4 /E " 40 Of') a 0 %, 6 t t _ is " st / p /, / 40 / :*'9 i / b / / Sa MU/ ` /f, bei / s" t 40 \ e sl,'' 6 <4/ I 7 es /?,/, /4 7 0 c 0, \ Ss' O' tos 0 et* \ Al / R9 0, r IS 4 ERF 352 of4l 49 / / N EB# / 0 %, c > / \,\ ic 6 "e " 4 / le %/ " %, ` 66 / ' / db / / / Sp% I Se i n " IPS //pa% 4 /;;2e;e4 S 44 V % w / % 'N / /et N / ; Q* _ NO la \ ' '; At El F N AP / IN/ / 44% 4844eli3/4p se 0 0 Rst4HOEK 577, 44 / IR / 4 f` 0 40 ' 4 / '''' \ / / ce?s,? \ 43 *" 4 / rs / 4 % ' i ot t At %,, / % a g ss, P N N <of / ae lies N 47 % C9/DL 50 et / t / eg / 4 Z N / 0 N Fit/ N 43 s / 4 423/ r C gle GED /PIN 30 / to ii se itl / ' ' 43/44f% 44 ea rs 4 / ot46 V/ 3/4 4,,:7 / ti gillt \C \ 0 zt 0 \k\\''\s\\ " \ k 'el /,/v 4/ k" / / */ Di al %: / nu 2 AP 353 \ 0,0B / eitn c\ / 4 se toe 74% / 4 5, 444 es / / lc<, 4 /lb / A\\\\* AltyINNX X L Si " M S T / ROAD sr 05Y a si v N & / 20 /0,t /t/ / Stikliti a GS' 00` itikill_ *4 / I / / / / "/24/ 00/ S46 le 24% / 4 07<" die ty, p / 5\ PO/ I3W 30% fp It % /, i as se i / //At %);;$ / % / / 4 At a fialls94 Li 44w ; /4) fp"? / GS 50 ) A a 4% / /0 _PP' 4 Oa I g a a / / I ; / ia" L / 64 / / 6 / L 70 Ell ID a s,/ as 44/se,fi /iv 0, WILLEMSDAL a "%, /an 5 / /RESERVE Pe k Ulf / egy ol: Is" R4 / No 2 v 40 At <is I 42 4 th7 No" P4 eip 0 4 T S / DORP 43/e' co e, sat 0 Roe *69 4% o) ICI * GEC/ PEN 33 C C/4% 4 L et g`* e, R 77 _J3MIta/)% v ea xs sr ItSl 0) D c co \ 0 0 Ft N 0 E It I 4 ig0,a" % e {0 ex GED / PT4 30 4\ ' cv2,t 9 Cr 4/,,,?A, a a tp 5 ' Rp,% ctvv 7 R 74 v tre" 'Roils // e0, li RESERVE \ \\ p2 / No a DL 53 RY3 rtioger SI ' evs L 75 A 4, DR 33 IP * 'en_ 74 dr X (E& NA\ ia% SIII WS\ L 7 ' " " 0 36 GED / PIN \\\W: A ' n \\ el D R30 gessib 0 % e Poe Soo * % L 86 \ las \\0 twkds CL ` " BEST \\\\\a:ir32 \ PAD GED /PT R "N\" GED/ PTN 33 \vs_ 0 57_ R70 I DISTR BALFOUR L 76 Xi L 89 ESNs J L Ia di

41 PROVINSIALE HOERANT, 4 JULIE DIE FIGUUR: L50L8 78 R50, L50 STEL VOOR N GEOEELTE VAN PAD P92I BOOS BEDOEL BY AFKONDIGING VAN HIERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANNE: PRS75/60/ 2V THE FIGURE: L50 L878 R50 L50 REPRESENTS A PORTION OF ROAD P92 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THIS ROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANS: PRS75/60/V 2V U B /E C R 27 ( BUNDEL No/FILE No: 0/ 4/ /3/P92 () KO ORDINATELYS/CO ORDINATE LIST Lo29 Konst/Const: Y X ' L R L L R R R L R R R L L R ' L R R R R R R R L R Administrator's Notice 4 July 984 Administrateurskennisgewing 4 Julie 984 EXTENSION AND INCREASE IN WIDTH OF THE RE SERVE OF PROVINCIAL ROAD P53: AREA HEI DELBERG VERLENGING EN VERMEERDERING VAN DIE BREEDTE VAN DIE RESERWE VAN PROVINSIALE PAD P53: GEBIED HEIDELBERG In terms of the provinsions of sections 5()(c), 5(2)(b) Ingevolge die bepalings van artikels 5()(c), 5(2)(b) en 3 and 3 of the Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957) van die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957) the Administrator hereby extends and increases the width verleng en vermeerder die Administrateur hierby die of the reserve of Provincial Road P53 to varying widths, breedte van die reserwe van Provinsiale Pad P53 na wiswithin the municipal area of Greylingstad as indicated on selende breedtes, binne die munisipale gebied van Grey 'the appended sketch plan lingstad sons aangetoon op die bygaande sketsplan P The general direction and situation of the extension and Die algemene rigting en ligging van die verlenging en die the extent of th widened road reserve are shown on the ontvang van die vermeerde reserwebreedte word aangedui said sketch plan with appropriate co ordinates of the boun op voormelde sketsplan met toepaslike koordinate van die dary beacons grensbakens In terms of the provisions of subsection (2) and (3) of Ooreenkomstig die bepalings van subartikels (2) en (3) section 5A of the said ordinance it is hereby declared that van artikel 5A van gemelde Ordonnansie word hierby verboundary beacons have been erected to demarcate the klaar dat grensbakens opgerig is om die grond wat deur die land taken up by the said road voormelde pad in beslag geneem word, of to merk ECR 97(7) dated 20 January 98 UKB 97(7) gedateer 20 Januarie 98 Reference: 0/4/3/P92() Vol Verwysing: 0/4//3/P92() Vol DP /2/P92 Vol 5 DP /2/P92 Vol 5

42 Chn 2034 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Z Y FERFONTE IN I { H: C Dui a acct/ PTII 5 C Ca r 0P i3 Vi ' 6 ' ote 40 P /, /L48 Air 4 9t sfra 5 V t tv 0 * , PAD / ' PUDJC R 4 L47 9 5% N 0 REST GED 49 a II 4 I A *a r 4 0 v *, L46 o PIN 26 alt v 0 cp REST GED 49 /RE Pill 49 O` Xl MUN GREYLINOSTA' [ '''6 x PTI 32 ' x 0 HOEK 577 i e 0 AFI S 44, GED/ PTN 24 A lik V efr GED/PTN C% 9, ti _5 t '4 3% WD /:Ik4 e stl/ # CEO / PTN \ 4 0 O 2 \ 7/ _ R EA N 49 ellialfilla ' PT 000* L7 L6 L 5* # ' lir \ st;spin N 22 GED %it L a plc e 0 0 GEO / PT N _a fr\fontein 576 ' IR * \ DIE FIGUUR: L46 Li LS Rig R 447 L46 STEL VOOR N GEDEELTE,VAN PAO P53 SODS BEDDEL BY AFKONOIGING VAN H/ERDIE PADREELING EN IN DETAIL GETOON OP PLANK: PRS73/47/V 3V THE FIGURE: 48 LILB R9 R47 L48 I REPRESENTS A PORTION OF ROAD P53 AS INTENDED BY PUBLICATION OF THISIROAD ADJUSTMENT AND DEPICTED IN DETAIL ON PLANt PRS73/47/V3V U K B /ECR 27( ) BUNDEL No/FILE No: 0/4//3/P92 (I) II I e 7 el h KO ORDINATELYS/C0 ORDINATE LIST Lo29 Konst/Const:Y000 X ' L L R R3 I L L R R4 I L R R R L R II R6 I E45828 L R R I L R L R ; I I Administrator's Notice 2 4 July 984, Administrateurskennisgewing 2 4 Julie 984 DECLARATION OF PUBLIC THROUGHWAY P 09: DISTRICT OF SPRINGS I VERKLARING VAN OPENBARE DEURPAD P09 : DISTRIK SPRINGS Ingevolge die bepalings van artikel 5(3) en artikel 3 van In terms of the provisions of section 5(3) and section 3 of die Padordonnansie, 957 (Ordonnansie 22 van 957) verthe Roads Ordinance, 957 (Ordinance 22 of 957), the Ad klaar die Administrateur hierby dat openbare deurpad ministrator hereby declares that public throughway P09I met wisselende breedtes, waarvan die algemene fig P09 with varying widths, the general direction and situation of ging en rigting aangedui word op die bygaande plan RMT which is shown on the appended plan RMT R2/83, the ori R2/83 die e oorspronklike waarvan geliasseer is in die kanginai of which is filed in the office of the Registrar of Mi toor van ch Registrateur van Mynbriewe Johannesburg en ning Titles Johannesburg, copies of the Director of Roads, waarvan afskrifte gehou word in die kantore van die Di Provincial Building, Church Street West, Pretoria and the rekteur van Paaie, Provinsiale Gebou, Kerkstraat Wes Mining Commissioner, Heidelberg, should exist over the Pretoria en die Mynkommissaris, heidelberg aangedui farm Daggafontein 25 IR, District of Springs word, sal bestaan oor die plaaspaggafontein 25 IR, distrik Springs In terms of the provisions of subsections (2) and (3) of Ooreenkomstig die bepalings Ivan subartikels (2) en (3) section 5A of the said Ordinance it is hereby declared that van Artikel SA van gemelde Ordonnansie, word hierby 0 boundary beacons have been erected to demarcate the verklaar dat grensbakens opgerig is op die grond wat deur land taken up by the said road adjustment voormelde pad in beslag geneem word, of to meet

43 _, PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE I ECR 668 dated 9 April 979 and 979 dated 8 December UKB 668 gedateer 9 April 979 en 979 gedateer 8 De 98 sember 98 Reference: 0/4//2/P09(3) I Verwysing 0/4//2/P09(3) %PALMIETIWILE 4 IR / "K ' RIAT Ng bb R 2/83 ot N, 4 tnininou INN 0000t Milan Of At0400 R VISCHKUll 2/4 :07r IR I / 000Tai WI b N NI 0` Nail_ irr % t RIETFONTEIN 276 IR _iirop NE UNtifil0 ION MAO %006 NV NONINNOltioN0 PIN No batinid IN 000 NT WITT Ns Q V Taat: one a o e 64&40 lb INAAMOIllANY No % nem In sr', KEY PLAN % ::::2_ 2IV 82 0 bil ' SCALE I SC COO DAGGAFONTEIN 25 IR C n BLOECIENDAL 7 T k G R 0 0 T V A LY 24 IR 263 IR s III ROLE *0L4 )kil ROLE X05 iik _, 0 FOR MOCutVNI PICO cat csalveno I 00 SO me 6 out 0 Wit KW NO On GliteTVALV PEI II PlitliNalli WIT) lt0 ' t Ur ONIBIONICIN Li LEA rots 04(44047CIN OS UN _,LEE ASLi e INAPIHO ID pa U me c AS T R0/ T M 2620 F _ et?\ 40 IICIPG nit 00 Irma ' ' 64, 00 OM a I INE9 BONE ROOS walla POE MARAIRMial,, "CT; INT ANC DAG GAF* NTEIN 25 IR SCALE 2500 MINT 040mONTON mon is ' 9 % so X085 INSET I ge k Ilo 5 7, COORDINATE LIST OF SERVICE ROAD BEACONS LE 29' CONSTANTS C 0,00Y X XDL I I XDL 2 * XDR * XDL XDR * XDL I *) XDLS XIA XDL 6 * * XDR *6E L DIE FIGUUR GENOMNIER aprc20000"aolum :::D 0""0" 0"oneursuAn IITL VOINI GROOM GROOT ONG THE FIGURE NUMBERED REPRESENTSE LAND IN 0,6375 APPROX m2 Ha PAYKOISTRIK VAN Lit, ::42:4ii DAGGAFONTEIN 25 IR HEIDELBERG MINING DISTRICT OF TRANSVAAL PROVINSIE UITOEHOU VIII PADOOELEINDES IIIIMITEINS ANTRIM 79 Mb) VAN DIE WET OF MYNREOTE 7 ( WET No20 VAN 7 PROVINCE Of r_ RESERVED FOR ROAD PURPOSES IN TERMS OF SECTION 7N)(6 Of THE PAINING RIGHTS ACT 557 (ACT No 20 OF 967) vr tot Oman IA van Pall VA VINCONINIONSAAIS Notac or Roam Mum IN COOMISSIONIN Want On / /06 J992= ft DS,

44 2036 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 Administrator's Notice 3 4July 984 Administrateurskennisgewing 0 4 Julie 984 ROAD TRAFFIC REGULATIONS: AMENDMENT PADVERICEERSREGULAISIES: WYSIGING In terms of section 65 of the Road Traffic Ordinance, Ingevolge artikel 65 van die Ordonnansie op Padver 966 (Ordinance 2 of 966), the Administrator hereby keer, 966 (Ordonnansie 2 van 966), wysig die Adminisamends the Road Traffic Regulations, promulgated by Ad trateur hierby die Padverkeersregulasies, afgekondig by ministrator's Notice 052 of 28 December 966, as set out Administrateurskennisgewing 052 van 28 Desember 966, in the Schedule hereto coos in die Bylae hierby uiteengesit TW 22 TO 45 TW 22 TO 45 SCHEDULE BYLAE Regulation 63 is hereby amended Regulasie 63 word hierby gerwysig (a) by the insertion in subregulation () after the de (a) dew in subregulasie () na die beskrywing onder die scription under the heading "050B and G50C Sharp opskrif "G50B en 050CSkerpdraaichevron" die volgende Curve Chevron" of the following headings and descrip opskrifte en beskrywings in te voeg: films: "GSOD Enkel skerpdraaichevron links "G5OD Single sharp curve chevron left G50E Enkel skerpdraaichevron regs! G50E Single sharp curve chevron right G504 Meervoudige skerpdraaichevron links 4 G5OF Multiple sharp curve chevron left G5OG Meervoudige skerpdraichevron regs GSOG Multiple sharp curve chevron right G5OH Gekombineerde meervoudige skerpdraaichev ron links en regs: G50H Combined multiple sharp curve chevron left and right: (a) Om 'n skerp rigtingverandenng na links of regs aan te dui wear die ryvlak op 'n draaibelyning is of, in die geval van teken G5OH, om by 'n Taansluiting of by 'n versper ring in die pad aan te dui dot verkeer Of na links Of na regs moet voortbeweeg To indicate a sharp change of direction to the left or right(a) where the roadway is on a curve alignment or, in the case of sign G50H, to indicate at a tjunction or at an obstruction in the road that traffic shall proceed either to the left or to the right (b) Single signs GSOD and GSOE shall only be used where there is insufficient room to display the multiple signs GSOE and GSOG or where it is necessary to indicate a bend in the roadway with no definite corner where the multiple sign can be displayed (c) Where a single sign is displayed at least three such signs shall be visible at any time (d) Multiple signs shall consist of at least three arrows"; (b) by the substitution in paragraph (a) of subregulation (b) Enkel tekens GSOD en 050E word slegs gebruik waar dear nie genoeg ruimte is om die meervoudige tekens G5OF en G5OG to vertoon nie of wear dit nodig is om die rigting van 'n draai in die ryvlak; met geen definitiewe hoek waar the meervoudige teken vertoon kan word the, aan te dui' (c) Waar 'n enkel teken vertoon word, moet minstens drie sodanige tekens te eniger tyclisigbaar wees (d) Meervoudige tekens bestaan uit minstens drie pyle"; (b) deur in paragraaf (a) van! subregulasie (3) die uit (3) for the expression "and G5B" of the expression drukking "en G5B" deur die ifitdrukking ", B5B, G53A ", G58, G53A and G53B"; en G53B" te vervang; (c) by the deletion of the word "and" at the end of para (c) deur die woord "en" aan die einde van paragraaf graph (/) of subregulation (3); and van subregulasie (3) te skrap; en, (d) deur paragraaf (m) van subregulasie (3) deur die vol gende paragrawe te vervang: (d) by the substitution for paragraph,(m) of subregulation (3) of the following paragraphs: "(m) signs G50A, G503 and G50C shall consist of alter "(m) tekens 650A, G50B en G50C moet uit afwisselende nating yellow reflectorized and black nonreflectorized geel weerkaatsende en swart nie weerkaatsende diagonale diagonal stripes; strepe bestaan; (n) tekens G50D, G50E, G50F GSOG en G5OH bestaan uit 'n swan nieweerkaatsende pyl of pyle op 'n weerkaat sende geel agtergrond" (n) signs GSOD, G50E, G50F, GSOG and G5OH shall consist of a black nonreflectorized arrow or arrows on a reflectorized yellow background" 2 Schedule 2 is hereby amended by the insertion after 2 Bylae 2 word hierby gewysig deur na gids of Mligguide or informative sign 650C of the following guide or tingsteken G50C die volgende gids of inligtingstekens in te informative signs: voeg:

45 "G50D PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE G50E < > SINGLE SHARP CURVE CHEVRON LEFT ENKEL SKERPDRAAI CHEVRON LINKS SINGLE SHARP CURVE CHEVRON RIGHT ENICELSKERPDRAAI CHEVRON REGS G5OF G5OG [CCI MULTIPLE SHARP CURVE CHEVRON LEFT MEERVOUDIGE SKERPDRAAI CHEVRON LINKS II II)>AII MULTIPLE SHARP CURVE CHEVRON RIGHT MEERVOUDIGE SKERPDRAAI CHEVRON REGS G5OH <Cc >>> COMBINED MULTIPLE SHARP CURVE CHEVRON LEFT AND RIGHT" GEKOMBINEERDE MEERVOUDIGE SKERPDRAAI CHEVRON LINKS EN REGS" Administrator's Notice 4 4Juy 984 Administrateurskennisgewing 4 4 Julie 984 REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967: ERVEN 282 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKNGS, 967: TO 285, MORNINGSIDE EXTENSION 42 TOWNSHIP ERWE 282 TOT 285, DORP MORNINGSIDE UITBREI DING 42 It is hereby notified in terms of section 2() of the Removal of Restrictions Act, 967, that the Administrator has Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel approved that 2() van die Wet op Opheffing van Beperkings, 967, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur het Conditions B(h), (i) and (k) in Certificate of Regis dat tered Title T62927/980 be removed; Voorwaardes B(h), (i) en (k) in Sertifikaat van Gere 2 the Sandton Town planning Scheme, 980, be gistreerde Titel T62927/980 opgehef word; amended by the rezoning of Erven 282 to 285, Morningside Extention 42 Township, to "Residential 3" and which 2 Sandtondorpsbeplanningskema, 980, gewysig word amendment scheme will be known as Sandton Amendment deur die hersonering van Erwe 282 tot 285, dorp Morning Scheme 459, as indicated on the relevant Map 3 and the side Uitbreiding 42 tot "Residensieel 3" welke wysiging scheme clauses which are open for inspection at the offices skema bekend staan as Sandton wysigingskema 459 soos of the Department of Local Government, Pretoria and the Town Clerk of Sandton aangedui op die toepaslike Kaart 3 en die skemaklousules wat ter insae le in die kantore van die Departement van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk van Sandton PB PH Administrator's Notice 5 4July 984 Administrateurskennisgewing 5 4 Julie PRETORIA AMENDMENT SCHEME 5 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 5 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 36() of the 36() van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, Town planning and Townships Ordinance, 965 that the 965, bekend gemaak dat die Administrateur goedgekeur Administrator has approved the amendment of Pretoria het dat Pretoria dorpsbeplanningskema, 974, gewysig Town planning Scheme, 974, by the rezoning of the Re word deur die hersonering van die Restant van Erf 408 Sil

46 2038 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 mainder of Erf 408, Silverton to "Special" for a dwelling verton na "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n woonhuis house and/or dwelling units, attached or detached, subject en/of wooneenhede, aanmekaar of losstaande, onderto certain conditions worpe aan sekere voorwaardes Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word in bewaring gehou deur die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pretoria en die Stadsklerk, Pretoria en is beskik baar vir inspeksie op alle redelike 'We Map 3 and the scheme clauses of the amendment scheme are filed with the Director of Local Government, Pretoria and the Town Clerk, Pretoria and are open for inspection at all reasonable times This amendment is known as Pretoria Amendment Hierdie wysiging staan bekend as Pretoria wysiging Scheme 5 skema 5 PB 4 923H5 PB H5 General Notices _ Algemene Kennisgewingst NOTICE 528 OF 984 KENNISGEWING 528 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 758 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 758 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner Herbert Errol Dixon, for the 965), kennis dat die eienaar, 0erbert Errol Dixon, aanamendment of Randburg Town planning Scheme, 976, by soek gedoen het om Randlmirg dorpsbeplanningskema, rezoning Lot 325, Ferndale, situated on Oak Avenue, 976, te wysig deur die hersonering van Lot 325, Fernfrom "Residential " with a density of "One dwelling per dale, gelee aan Oaklaan van "Residensieel " met 'n dist err to "Residential " with a density of "One dwelling per held van "Een woonhuis per err tot "Residensieel " met 500 m2" 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 in2" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 758 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 758 ginoem sal word) 6 in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 5e at the office of the Director of Local Government, 5th Vloer, TPAgebou, h/v Bosman ' en Pretoriusstraat, Preto Floor, TPA Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, *ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter Pretoria insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local 4 Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke ivanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkfeur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, RandbUrg by bovermelde adres of Privaatdak X437, Pretoria en die 225 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225 skriftelik voor of this notice geld word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 49232H758 PB 49232H758 NOTICE 529 OF 984 ICENNISGEWING 529 VAN 984 ROODEPOORT MARAISBURG AMENDMENT ROODEPOORT MARAISBUttO WYSIGINGSKEMA SCHEME The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Borhillet Investments (Proprie 965), kennis dat die eienaar, Borhillet Investments (Pro tary) Limited, for the amendment of RoodepoortMarais prietary) Limited, aansoek gedoen het om Roodepoort burg Townplanning Scheme, 946, by the relaxation of Maraisburgdorpsaanlegskema, 946, te wysig deur die

47 , of The PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Dthe building line of Erf 69, Roodekrans Extension, situ verslapping van die boulyn van Erf 69, Roodekrans Uit ated on Moepel Avenue from 8 m along all borders to 5,0 breiding, gelee aan Moepellaan van 8 m langs alle grense m along southern border, 3,0 m along western border, and tot 5,0 m langs suidelike grens, 3,0 m tangs westelike grens 3,0 m along eastern border en 3,0 m langs oostelike grens The amendment will be known as RoodepoortMarais Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat burg Amendment Scheme 555 Further particulars of the RoodepoortMaraisburg wysigingskema 555 genoem sal scheme are open for inspection at the office of the Town word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Clerk, Roodepoort and at the office of the Director of Bestuur, Se Vloer, TPAgebou, h/v Bosman en Pretorius Local Government, 5th Floor, TPA Building, cnr Bosman straat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van and Pretorius Streets, Pretoria Roodepoort ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag X30, Roode by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die poort 725 at any time within a period of 4 weeks from the Stadsklerk, Privaatsak X30, Roodepoort 725 skriftelik date of this notice voorgele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB PB NOTICE 530 OF 984 KENNISGEWING 530 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 757 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 757 Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Rudolf Schwacke, for the amend 965), kennis dat die eienaar, Rudolf Schwacke, aansoek ment of Randburg Town planning Scheme, 976, by rezon gedoen het om Randburg dorpsaanlegskema, 976, te ing Lot 436, Ferndale, situated on Vale Avenue, from wysig deur die hersonering van Lot 436, Ferndale gelee "Residential " with a density of "One dwelling per err to aan Valelaan van "Residensieel " met 'n digtheid van "Residential " with a density of "One dwelling per 500 "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel " met 'n digt, M2 ' heid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 757 Further particulars of the scheme*are open for Randburgwysigingskema 757 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, 5e at the office of the Director of Local Government, 5th Vloer, TPAgebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Preto Floor, TPA Building, cnr Bagman and Pretorius Streets, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter Pretoria insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur IF Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 225 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225 skriftelik voorof this notice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB H757 PB 49232H757 NOTICE 53 OF 984 KENNISGEWING 53 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 749 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 749 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, MR Duff Investments (Pty) Ltd, 965), kennis dat die eienaar, MR Duff Investments (Pty) for the amendment of Randburg Town planning Scheme, Ltd, aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanning 976, by rezoning of Ed 73 on Cork Avenue, Ferndale skema, 976, te wysig deur die hersonering van Ed 73 aan from "Residential " to "Parking" Corklaan, Ferndale van "Residensieel " tot "Parkering" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 749 Further particulars of the scheme are open for Randburg wysigingskema 749 genoem sal word) 8 in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B506A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae

48 2040 PROVINCIAL GAZEITE, 4 JULY 984 Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger a cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier MI ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag Xl, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 225 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak Xl, Randburg 225 skriftelik voor of this notice gel8 word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 49232H749 PB H749 NOTICE 532 OF 984 0ENNISGEWING 532 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 759 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 759 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Rene Yvonne Woodhouse, for 965), kennis dat die eienaar, Rene Yvonne Woodhouse, the amendment of Randburg Townplanning Scheme, 976, aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, by rezoning Ed 35, Ferndale situated on Cork Avenue, 976, te wysig deur die hersonering van Ed 35, Ferndale from "Residential " with a density of "One dwelling per gelee aan Corklaan van "Residensieel " met 'n digtheid erf' to "Residential " with a density of "One dwelling per van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel " met 'n I a 500 m2" digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 759 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 759 genoem sal word) 6 in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer at the office of the Director of Local Government, Room 3306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in 3306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria dietantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Randburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 225 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225 skriftelik voorof this notice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB H759 NOTICE 533 OF 984 KENNISGEWING 533 VAN 984 PB H759 SANDTON AMENDMENT SCHEME 746 SANDTON WYSIGINGSKEMA 746 The Director nocal Government gives notice in terms, Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen a of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie II nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Company ThreeOThree (Pty) 965), kennis dat die eienaar,, Company ThreeOThree Ltd, for the amendment of Sandton Townplanning Scheme Proprietary Limited, aansoek gedoen het om Sandton,980 by rezoning Portion 3 (a portion of Portion ) of Lot dorpsbeplanningskema, 980, te' wysig deur die Hersone 20, situated on Froome Street Athol Extension from ring van Gedeelte 3 ('n gedeelte van Gedeelte ) van Lot "Residential " with a density of "One dwelling per te Froomestraat Athol Uitbreiding van "Residensieel m2" to "Residential " with a density of "One dwelling per " met 'n digdheid van "Een woonhuis per m2" tot 500 m2" "Residensieel " met 'n digdheid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 746 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, PO Box 78700, Sandtonwysigingskema 746 genoem sal word) 8 in die Sandton, 246, and at the office of the Director of Local kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer Government, Room B506A Provincial Building, Pretorius B506A, Provinsiale Gebou Prethriusstraat, Pretoria en in Streets, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria, 000 by bovermelde adres of Privaatiak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Posbus 78700, Sandton, 246 skriftelik voornotice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB PB

49 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE NOTICE 534 OF 984 KENNISGEWING 534 VAN 984 SANDTON AMENDMENT SCHEME 752 SANDTON WYSIGINGSKEMA 752 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Ashley Efune, for the amend 965), kennis dat die eienaar, Ashley Efune, aansoek gement of Sandton Town planning Scheme, 980, by rezoning doen het om Sandton dorpsbeplanningskema, 980, to of Portion 2 of Lot 8 Atholl, situated on Link Road from wysig deur die hersonering van Gedeelte 2 van Lot 8 "Residential " with a density zoning of "One dwelling per Atholl gelee aan Link Weg van "Residensieel " met 'n m2" to "Residential " with a density zoning of "One digtheid van "Een woonhuis per m2" tot "Residendwelling per m2" sieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 752 Futther particulars of the scheme are open for Sandtonwysigingskema 752 genoem sal word) le in die inspection atthe office of the Town Clerk, Sandton and at kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Dirkekteur van Plaaslike Be Pretoria and the Town Clerk, PO Box 7800, Sandton, 246 stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en 'at any time within a period of 4 weeks from the date of this die Stadsklerk, Posbus 7800, Sandton 246 skriftelik voor notice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 492 6H752 PB NOTICE 535 OF 984 KENNISGEWING 535 VAN 984 SANDTON AMENDMENT SCHEME 753 SANDTONWYSIGINGSKEMA 753 ' The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Von Heiden Holdings (Proprie 965), kennis dat die eienaar, Von Heiden Holdings (Pro tary) Limited, for the amendment of Sandton Townplan prietary) Limited, aansoek gedoen het om Sandton dorps ning Scheme, 980, by rezoning Portion I of Erf Wierda beplanningskema, 980, te wysig deur die hersonering van Valley, situated on Pretoria Avenue from "Residential " Gedeelte van Erf, Wierda Valley geled aan Pretoria with a density of "One dwelling per m2" to "Residen laan van "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woon tial " with a density of "One dwelling per m2" huis per m2" tot "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Scheme 753 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at Sandtonwysigingskema 753 genoem sal word) 6 in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Roon B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria B306, Provinsiale gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae, Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Dirkekteur van Plaaslike Be Pretoria and the Town Clerk, PO Box 7800, Sandton, 246 stuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en at any time within a period of 4 weeks from the date of this die Stadsklerk, Posbus 7800, Sandton 246 skriftelik voor notice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB PB 4926H753 NOTICE 536 OF 984 KENNISGEWING 536 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 76 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 76 0 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, George Roy Pietersen, for the 965), kennis dat die eienaar, George Roy Pietersen, aanamendment of Randburg Town planning Scheme, 976, by soek gedoen het om Randburg dorpsaanlegskema, 976, te rezoning Erf 358, Ferndale Township, situated on Guild wysig deur Erf 358, dorp Ferndale, gelee aan Guildstraat Street and Rugby Avenue, from "Residential " with a en Rugbylaan, te hersoneer van "Residensieel " met 'n

50 2042 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 density of "One dwelling per err to "Residential " with a digtheid van "Een woonhuis per err tot "Residensieel " density of "One dwelling per 500 m2" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Randburg Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 76 Further particulars of the scheme are open for Randburgwysigingskema 76 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B at the office of the Director of Local Government, Room 306, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria en in die B 306, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoria kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Randburg at by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die any time within a period of 4 weeks from the date of this Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225, skriftelik voornotice gele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 49232H76 PB H76 NOTICE 537 OF 984 KENNISGEWING 537 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 762 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 762 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town 4 planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Joseph France Cyril 0ivry, for 965), kennis dat die eienaar, Joseph France Cyril 0ivry, 'the amendment of Randburg Town planning Scheme, 976, aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplanningskema, by rezoning Lot 583, Ferndale, situated on Surrey Avenue, 976, te wysig deur die hersonering van Lot 583, dorp Fern from "Residential " with a density of "One dwelling per dale, gelee aan Surrey Laan, van "Residensieel " met 'n erf" to "Residential " with a density of "One dwelling per' digtheid van "Een woonhuis per erf" tot "Residensieel " 500 square metres" met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 vierkante meter The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 762 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and Randburgwysigingskema 762 genoem sal word) 6 in die at the office of the Director of Local Government, Room kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B506A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in Any objection or representations in regard to the appli die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Randburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 225 at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225, skriftelik voor: gel& word, Pretoria, 27 June 984 ' 27 Junie 984 PB 49232H762 Pretoria,PB I NOTICE 538 OF 984 KENNISGEWING 538 VAN 984 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 760 RANDBURGWYSIGINGSKEMA 760 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Mr T V Shaw and Mr R C 965), kennis dat die eienaars, mnr T V Shaw en mnr R Shaw, for the amendment of Randburg Townplanning C Shaw, aansoek gedoen het om Randburg dorpsbeplan Scheme, 976, by rezoning of Lot 36, Ferndale, situated ningskema, 976, te wysig deur die hersonering van Lot on Bath Avenue, from "Residential " with a density of 36, Ferndale, gelee aan Bathlaan, van "Residensieel " "One dwelling per erf" to "Residential " with a density of met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf ' tot "Residen "One dwelling per 500 m2" sieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per 500 m2" The amendment will be known as Randburg Amendment Scheme 760 Further particulars of the scheme are open for inspection at the office of the Town Clerk, Randburg and at the office of the Director of Local Government, Room B506A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Government in writing at the above address or Privzte Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, Private Bag, Randburg Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Randburgwysigingskema 760 genoem sal word) le in die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B506A, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Randburg ter insae

51 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE II 225 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Privaatsak, Randburg 225, skriftelik voorof this notice gels word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 49232H760 PB 49232H760 NOTICE 543 of 984 KENNISGEWING 543 VAN 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 373 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 373 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner Lot Number Eight Hundred and 965), kennis dat die eienaar Lot Number Eight Hundred Twenty Three, Pretoria North (Proprietary) Ltd for the And Twenty Three Pretoria North (Proprietary) Ltd aanamendment of Pretoria Town planning Scheme, 974 by soek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, 974, rezoning Portion and the Remaining Extent of Erf 945, te wysig deur die hersonering van Gedeelte en die Res Pretoria North from "Special Residential" to "Special" for tant van Erf 945, Pretoria Noord vanaf "Spesiale Woon" r shops, offices, professional suites, car sales mart and pub tot "Spesiaal" vir winkels, kantore, professionele kamers, lic garage (excluding the provision of fuel) and with the motor verkoop mark en Openbare Garage (brandstofvoorwritten consent of the City Council places of amusement, siening aan motors uitgesluit) en met die skriftelike toe ' places of instruction and a social hall, subject to certain stemming van die Stadraad, vermaaklikheidsplek, verver W conditions singsplek, onderrigplek en 'n geselligheidsaal, onderworpe The amendment will be known aan sekere voorwaardes as Pretoria Amendment Scheme 373 Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and Pretoria Wysigingskema 373 genoem sal word) le in die the office of the Director of Local Government, Provincial kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Provinsi Building, Room B306, do Bosman and Pretorius Streets, ale Gebou, Kamer B306, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria Any objection or representations in regard to the appli ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria at any die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur time within a period of 4 weeks from the date of this no by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die tice Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria skriftelik voorgele word Pretoria 27 June 984 Pretoria 27 Junie PB 4923H373 PB 4923H373 NOTICE 544 of 984 KENNISGEWING 544 VAN 984 I II BRITS AMENDMENT SCHEME 93 BRITSWYSIGINGSKEMA 93 The Director of Local Government give notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and komstig die bepalings van artikel 46 Townships Ordi van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance, 965 (Ordinance 25 of Dorpe, ), that application has (Ordonnansie 25 van %5), kennis dat die eienaars Casper Becker Dreijer en B been made by the owners Casper Becker Dreijer and B E B Beherend (Pty) Ltd in respect of Portion 2 and the Redie Restant van Erf E B Beherend (Edms) Bpk ten opsigte van Gedeelte 2 en mainder of Erf 566, Brits Extension 566, Brits Uitbreiding for the amendment respektiewe of Brits ilk Townplanning Scheme, 958 by rezoning Portion aansoek gedoen het om Brits dorpsaanlegskema, of Ed 566 and the Remainder of Erf 566 situated on the te wysig deur die hersonering van Gedeelte 2 van Ed 566 en die Restant van Ed 566 gelee op die hoek van Martjie corner of Martjie Avenue and Sysie Avenue, Brits Exten Iaan en sion Sysielaan, Brits respectively, from Uitbreiding "Special" for shops, offices and van "Spesiaal" vir winkels, kantore en professional rooms and "Special Residential" to "General professionele kamers en "Spesiale Residential" subject to certain conditions Woon" respektiewelik na "Algemene Woon" onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Brits Amendment Verdere besonderhede van hierdie Scheme 93 Further particulars of the scheme are open for (Wil Britswysigingskema wysiginkikemā 93 inspection at the office of the Town Clerk, Brits and at the genoem sal word) le in die kantoor van die office of the Director of Local Government, Room B306A Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B306A Provinsialegebou h/v Bosman en Provincial Building, cnr Bosman and Pretorius Streets, Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Brits ter insae Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger Any objection or representation in regard to the applica tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hiertion shall be submitted to the Director of Local Govern die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur ment, in writing at the above address or Private Bag X437, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die Pretoria and the Town Clerk, PO Box 06, Brits 0250 at any Stadsklerk, Posbus 06, Brits, 0250, skriftelik voorgele time within a period of 4 weeks from the date of this no word tice Pretoria 27 Junie 984 Pretoria 27 June 984 PB PB

52 r 2044 PROVINCIAL GAZEI IE, 4 JULY 984 NOTICE 545 OF 984 KENNISGEWING 545 VAN 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 339 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 339 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nonce, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Solomon Lionel Kantor, for the 965), kennis dat die eienaar, Solomon Lionel Kantor, amendment of Pretoria Townplanning Scheme, 974, by aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanningskema, rezoning Lot 67, Waterkloof, situated on Premier Avenue, from "Special Residential" with a density of "One dwelling 974, te wysig deur die hersonering van Lot 67, Water kloof, geled aan Premier Laan, Van "Spesiale Woon" met per 000 m2" to "Special" for Grouphousing 'n digtheid van "Een woonhuis per 000 m2" tot "Spesi The amendment will be known as Pretoria Amendment aal" vir Groepsbehuising Scheme 339 Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and Pretoriawysigingskema 339 genoem sal word) 8 in die at the office of the Director of Local Government, Provin kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, cial Building, Room B206A, cor Pretorius and Bosman Provinsiale Gebou, Kamer B206A, h/v Pretorius en Bos Streets, Pretoria manstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Any objection or representations in regard to the appli van Pretoria ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Kier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 000 at die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 000, skriftelik voorgele word Pretoria, 27 June 984 PB 4923H339 Pretoria, 27 Junie 984 PB 4923H339 II a NOTICE 546 OF 984 KENNISGEWING 546 VAN 984 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 38 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 38 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordin komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie ante, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Bishop of the Diocese of Johan 965), kennis dat die eienaar, Bishop of the Diocese of Jo nesburg of the Roman Catholic Church, for the amend hannesburg of the Roman Catholic Church, aansoek gement of Alberton Townplanning Scheme, 979, by rezo doen het om Albertondorpsbeplanningskema, 979, te ning Erven 677 and 678, situated on Soetdoring Street and wysig deur die hersonering van Erwe 677 en 678, gelee aan Rooibos Street, Brackendowns, from "Residential" with a Soetdoringstraat en Rooibosstraat, Brackendowns, van density of "One dwelling per erf" to "Educational" for "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per, purposes of public worship and relative activities, subject err tot "Opvoedkundig" vir doeleindes van openbare to certain conditions Godsdiensoefening en aanverwante aktiwiteite, onder The amendment will be known as Alberton Amendment worpe aan sekere voorwaardes Scheme 38 Further particulars of the scheme are open for Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and at Albertonwysigingskema 38 genoem sal word) 8 in die the office of the Director of Local Government, th kantoor van die Direkteur van die Plaaslike Bestuur, ilde Floor, Merino Building, cor Bosman and Pretorius Streets, Vloer, Merino Gebou, h/v Boonton en Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter insae Any objection or representations in regard to the applic ation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of verto8 teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton, 450 at die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 4, Alberton, 450, skriftelik voorgele Pretoria, 27 June 984 word PB 4 924H38 Pretoria, 27 Junie 984 PB 4924H 38 4 NOTICE 547 OF 984 KENNISGEWING 547 VAN 984 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 52 ALBERTONWYSIGINGSKEMA 52 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordin komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie once, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Halgreen Belleggings (Proprie 965), kennis dat die eienaar, Halgreen Beleggings (Pro a

53 PROVINSIALE IWERANT, 4 JULIE iltary) Limited, for the amendment of Alberton Townplan prietary) Limited, aansoek gedoen het om Albertondorps ning Scheme, 979, by rezoning Erf 653, New Redruth, si beplanningskema, 979, te wysig deur Ed 653, New Redtuated on Clinton Road, from "Business 3" to "Business ruth, gelee in Clintonweg, van "Besigheid 3" tot " "Besigheid " The amendment will be known as Alberton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 52 Further particulars of the scheme are open for Albertonwysigingskema 52 genoem sal word) le in die inspection at the office of the Town Clerk, Alberton and at kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, llde the office of the Director of Local Government, Room Vloer, Merino Gebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, B506A, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Alberton ter insae Any objection or representations in regard to the applic ation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4, Alberton 450 at die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 4, Alberton 450, skriftelik voorgele word Pretoria, 27 June 984 Pretoria, 27 Junie 984 PB 4924H48' PB 4924H48 NOTICE 548 OF 984 ICENNISGEWING 548 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 27, JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 27 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordin komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie ance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Trustees of the Baptist Union of 965), kennis dat die eienaar, Trustees of the Baptist South Africa, for the amendment of Johannesburg Town Union of South Africa, aansoek gedoen het om Johannesplanning Scheme, 979, by rezoning Erven 26, 28 and 30, burg dorpsbeplanningskema, 979, te wysig deur die herso situated on Annadale Street, Martindale, Johannesburg, nering van Erwe 26, 28 en 30, gelee aan Annadalestraat, from "Residential " with a density of "One dwelling per Martindale, Johannesburg, van 'Residensieel " met 'n 400 m2" to "Residential 4", subject to certain conditions digtheid van "Een woonhuis per 400 m2" tot "Residensieel 4", onderhewig aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amendment Scheme 27 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Johannesburgwysigingskema 27 genoem sal word) le in nesburg and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, Kamer B306, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Preto Pretoria riusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Any objection or representations in regard to the applicvan Johannesburg ter insae ation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of venoe teen die aansoek kan te eniger ment in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria' en die of this notice Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg, skriftelik voorgele Pretoria, 27 June 984 word PB Pretoria, 27 Junie 984 PB 4922H27 NOTICE 549 OF 984 ICENNISGEWING 549 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 20 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 20 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof Section 46 of the Town Planning and Townships Ordin komstig die bepalings van Artikel 46 van die Ordonnansie ance, 965, (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, (Ordonnansie 25 van been made by the owner Golda Miriam Super for the 965), kennis dat die eienaar, Golda Miriam Super aanamendment of the Johannesburg Town Planning Scheme soek gedoen het om die Johannesburg Dorpsaanlegskema 979 by rezoning Portion A of Lot 2, Rouxville situated on 979, te wysig deur die hersonering van Gedeelte A van the southern side of Boundary Road between Louis Botha Lot 2, Rouxville, gelee aan die snide kant van Boundary Avenue and Roux Street, Rouxville Township, from "Re lam, tnssen Louis Bothalaan en Rouxstraat, Rouxville, sidential " with a density of one dwelling per erf to "Resi van "Residensieel " met 'n digtheid van "een woonhuis dential " including offices, subject to certain conditions per erf" Lot "Residensieel " insluitende kantore onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie Wysigingskema (wat ment Scheme 20 Further particulars of the scheme are JohannesburgWysigingskema 20 genoem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg and at the office of the Director of Local Govern Kamer B306, Provinsiale Gebou, hoek van Bosman en

54 2046 PROVINCIAL GA/Ent 4 JULY 984 Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg, by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg 2000, skriftelik of this notice voorgele word Pretoria 27 June 984 Pretoria 27 Junie 984 ment, Room B306, Provincial Building, Corner Bosman Pretoriustraat, Pretoria, en in die kantoor van die Stads and Pretorius Streets, Pretoria klerk van Johannesburg ter insae a PB 4922H20 PB 492 2H20 NOTICE 55 OF 984 KENNISGEWING 55 VAN 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 387 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 387 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Verduyn Billson (Pty) limited, 965), kennis dat die eienaar, Verduyn Billson (Pty) Li for the amendment of Pretoria Town planning Scheme, mited, aansoek gedoen het om Pretoria dorpsbeplanning 974 by rezoning of Ed 348, Garsfontein situated on Jacqu skema, 974, te wysig deur Erf 348, Garsfontein gelee line Drive from "Special" for shops, offices and profes aan Jaqueline Rylaan van "Spesiaal" vir winkels, kantore sional suites to "General Business" subject to certain con en professionele kamers na "Algemene Besigheid" anderditions worpe aan sekere voorwaardes a The amendment will be known as Pretoria Amendment Scheme 387 Further particulars of the Verdere besonderhede van hierdie scheme are open wysigingskema (wat Pretoriawysigingskema 387 genoem sal for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and word) le in die at the office of the Director of Local Government, TPA kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TM Building, Room B306, Pretorius Street, Pretoria Gebou, Kamer B306, Pretoriusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the application shall be submitted to the Director of Local Governtyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van Iner Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, Pretoria and the Town Clerk, PO Box die kennisgewing aan die Direkteur 440, Pretoria, 000 van Plaaslike Bestuur,at any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria, 000 skriftelik voorgele word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB H 387 PB NOTICE 552 OF 984 KENNISGEWING 552 VAN 984 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 389 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 389 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Nicola Frank Toich, for the 965), kennis dat die eienaar, Nicola Frank Toich, aan amendment of Pretoria Town ' planning Scheme, 974 by soek gedoen het om Pretoriadorpsbeplanningskema, 974 rezoning Portion 8 of Eff 320 situated on Bourkes Street te wysig deur die hersonering van Gedeelte 8 van Eff 320 from "General Residential" with a density of "One dwel geled aan Bourkesstraat van "Algemene Residensieel" ling per 000 m2" to "General Residential" and by means met 'n digtheid van "Een woonhuis per 000m2" na "Algeof an Annexure to the scheme the primary use of profes mene Residensieel" en by wyse van 'n bylae aan die skema sional suites (excluding the medical and legal professions) die primere gebruik van professionele kamers (uitsluifor a period of 0 (ten) years tende die mediese en regsprofessies) vir 'n tydperk van The amendment will be known as Pretoria Amendment 0 (lien) jaar Scheme 389 Further particulars of the scheme are open Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat for inspection at the office of the Town Clerk, Pretoria and Pretoriawysigingskema 389 genoem sal word) le in die at the office of the Director of Local Government, TPA kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, TPA Building, Room B206, Pretorius Street, Pretoria Gebou, Kamer B206, Pretoriusstraat, Pretoria en in die Any objection or representations in regard to the appli kantoor van die Stadsklerk van Pretoria ter insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 440, Pretoria 000 at die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur, any time within a period of 4 weeks from the date of this by bovermelde mires of Privaatsak X437, Pretoria en die notice Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 000 skriftelik voorgele 4 Pretoria, 4 July 984 word PB 4923H 389 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4923H389 II

55 Pretoria, PROVINSIALE ROERANT, 4JULIE OF 984 KENNISGEWING 553 VAN 984 IIINOTICE REMOVAL OF RESTRICTIONS ACT, 967 WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 967 D It is hereby notified in terms of section 3(6) of the above Ingevolge artikel 3(6) van bogenoemde Wet word hier mentioned Act that the undermentioned applications have mee kennis gegee dat onderstaande aansoeke deur die Dibeen received by the Director of Local Government and rekteur van Plaaslike Bestuur ontvang is en ter insae le by are open for inspection at Room 306A, TPA Building, Pre Kamer 306A, TPA Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in torius Street, Pretoria and at the office of the relevant die kantoor van die betrokke plaaslike bestuur local authority Enige beswaar, met voile redes daarvoor, moet skrifte Any objections, with full reasons therefor, should be lik by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, by bovermelde lodged in writing with the Director of Local Government, aches of Privaatsak X437, Pretoria ingedien word op of at the above address or Private Bag X437, Pretoria on or voor Augustus 984 before August Julie 984 Pretoria, 4 July 984 Victor Nicholaas Webb, Olivia Esther Webb, Leon Im Victor Nicholaas Webb, Olivia Esther Webb, Leon Im merman, vir merman, for die wysiging, opskorting of opheffing van die titel the amendment, suspension or removal of the condi voorwaardes van Erwe 2 en 22, dorp Menlopark ten einde tions of title 'of Erven 2 and 22, Menlopark Township in dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word vir order to permit the erven being used for "General Busi "Algemene Besigheidsdoeleindes"; ness Purposes"; 2 die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskeina, 2 the amendment of the Pretoria Townplanning 974, dew die hersonering van die erwe van "Spesiale Scheme, 974, by the rezoning of the erven from "Special Woon" tot "Algemene Besigheid" Residential" to "General Business" Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoriawysi This amendment scheme will be known as Pretoria gingskema 433 Amendment Scheme 433 PB PB Magdalena Maria Erlank, vir die wysiging, opskorting of Magdalena Maria Erlank, for opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 364, dorp Wa the amendment, suspension or removal of the condi terkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf ondertions of title of Ed 364, Waterkloof Township in order to verdeelde erwe osodoende pgerig kan wnuwe rd no verdeel word en woonhuise op die onder permit subdivision of the property and the erection of dwellinghouses on each of the portions PB PB Patrick Gore Mulvenna, Willem Adriaan Frans Human, vir Patrick Gore Mulvenna, Willem Adriaan Frans Human, for die wysiging, opskorting of opheffing van die titel van Erwe 263 en 264, dorp Menlopark ten voonvaardes the amendment, suspension or removal of the condieinde dit moontlik te maak dat die erwe gebruik kan word tions of title of Erven 263 and 264, Menlopark Township in vir die oprigting van losstaande of aaneengeskakelde order to permit the erven being used for the erection of detached or/and attached dwelling wooneenhede; units; 2 die wysiging van die Pretoria 2 the amendment of the Pretoria Townplanning dorpsbeplanningskema, 974, deur die hersonering van die erwe van "Spesiale Scheme, 974, by the rezoning of the erven from "Special Residential" with a density of "One dwelling per err Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot to "Spesiaal" vir die oprigting van aaneengeskakelde en/of "Special" for the erection of detached and/or attached losstaande wooneenhede dwellingunits Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoria This amendment scheme will be known as Pretoria wysi gingskema 434 Amendment Scheme 434 PB PB i Else Louisa GrOnlund, for Else Louisa Gronlund, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 652, dorp the amendment, suspension or removal of the condi Brooklyn ten einde dit moontlik te maak dat die erf ondertions of title of Ed 652, Brooklyn Township in order to sub verdeel word om sodoende 'n tweede woonhuis op te rig divide the erf and a second dwelling house to be erected PB PB Mrs A du Pisanie, for Mev A du Pisanie, vir the amendment, suspension or removal of the condi die wysiging, opskorting of opheffing van die titel tions of title of Erf 496, Muckleneuk Township in order to voorwaardes van Erf 496, dorp Muckleneuk ten einde dit permit the erf being subdivided; moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; 2 the amendment of the Pretoria Townplanning 2 die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, Scheme, 974, by the rezoning of the erf from "Special Re 974, deur die hersonering van die erf van "Spesiale sidential" with a density of "One dwelling per erf' to "Spe Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per erf" tot cial Residential" with a density of "One dwelling per 500 "Spesiale Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per M2 g 500

56 2048 PROVINCIAL GAMIN, 4 JULY 984 Adriaan Jakobus Louw, for the amendment, suspension or removal of the conditions of title of Erf 220, Waterkloof Township in order to permit the erf to be subdivided and a second dwelling be erected PB PB Adriaan Jakobus Louw, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titelvoorwaardes van Erf 220, dorp Waterkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf onder verdeel word om sodoende 'n tweede woonhuis op te rig PB PB Victor Owen Price, for the amendment, suspension or Victor Owen Price, vir die wysiging, opskorting of removal of the conditions of title of Ed 570, Waterkloof opheffmg van die titelvoorwaardes van Erf 570, dorp Wa Township in order to permit the erf to be subdivided and a terkloof ten einde dit moontlik te maak dat die erf onder second dwellinghouse be erected verdeel word om sodoende 'n tweede woonhuis op te rig PB PB D Georgiades Family Trust, for D Georgiades Family Trust, vir die wysiging, opskorting of opheffing van die titel the amendment, suspension or removal of the condivoorwaardes van Erf 386, dorp Waterkloof ten elude dit tions of title of Erf 386, Waterkloof Township in order to moontlik te maak dat die erf gebruik kan word vir die op permit the erf being used for the erecting of detached rigting van wooneenhede aanmekaar of losstaande; or/and attached dwellingunits; 2 die wysiging van die Pretoria dorpsbeplanningskema, 2 the amendment of the Pretoria Townplanning 974, deur die hersonering van die erf van "Spesiale Scheme, 974, by the rezoning of the erf from "Special Re Woon" met 'n digtheid van "Een woonhuis per err tot sidential" with a density of "One dwelling per err to "Spe "Spesiaal" vir aaneengeskakelde of/en losstaande wooncial" for attached or detached dwelling units eenhede Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoria wysi This amendment scheme will be known as Pretoria gingskema 432 Amendment Scheme 432 PB PB Athol Five Nine Extension 5 (Pty) Ltd, vir Athol Five Nine Extension 5 (Pty) Ltd, for die wysiging, opskorting of opheffing van die titel the amendment, suspension or removal of the condinva van Ed 59, dorp Athol Uitbreiding 5 ten vardes tions of title of Ed 59, Athol Extension 5 Township in einde dit moontlik te maak dat die erf onderverdeel kan word; order to permit the erf being subdivided; 2 die wysiging van die Sandtondorpsbeplanningskema, 2 the amendment of the Sandton Townplanning 980, deur die hersonering van die erf van "Residensieel Scheme, 980, by the rezoning of the erf from "Residential " met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot " with a density of "One dwelling per m2" to "Resi "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per dential " with a density of "One dwelling per m2" m2" Die wysigingskema sal bekend staan as Sandtonwysi This amendment scheme will be known as Sandton gingskema 763 Amendment Scheme 763 PB PB Winifred Anne Pledger, vir die, wysiging, opskorting of Winifred Anne Pledger, for the amendment, suspension opheffmg van die titelvoorwaardes van Erf 5, dorp Boror removal of the conditions of title of Ed 5, Bordeaux deaux ten einde dit moontlik te maak dat die erf vir die Township in order to permit the erf being used for the ex uitbreiding van die bestaande kleuterskool gebruik kan tension of the existing nursery school word PB PB This amendment scheme will be known as Pretoria Die wysigingskema sal bekend staan as Pretoriawysi Amendment Scheme 430 gingskema 430 a NOTICE 554 OF 984 KENNISGEWING 554 VAN 984 SANDTON AMENDMENT SCHEME 750 SANDTON WYSIGINGSKEMA 750 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van nance, 965 (Ordinansce 25 of 965), that application has 965), kennis dat die eienaar, Natimi Dorothy Stoch, aan ' been made by the owner, Naomi Dorothy Stoch, for the soek gedoen het om Sandton dorpsbeplanningskema, 980 amendment of Sandton Townplanning Scheme, 980 by re te wysig deur die hersonering van Resterende Gedeelte zoning of Remaining Extent of Ed 5, Atholl situated on, van Erf 5, Atholl gelee aan Deodarweg van "Residensieel Deodar Road from "Residential " with a density of "One " met 'n digtheid van "Een woonhuis per m2" tot dwelling per m2" to "Residential " with a density of "Residensieel " met 'n digtheid van "Een woonhuis per "One dwelling per m2" m2" The amendment will be known as Sandton Amendment Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat Scheme 750 Further particulars of the scheme are open for Sandtonwysigingskema 750 genoem sal word) le in die

57 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE inspection at the office of the Town Clerk, Sandton and at kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Kamer the office of the Director of Local Government, Room B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria en in B306, Provincial Building, Pretorius Street, Pretoria die kantoor van die Stadsklerk van Sandton ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertod teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 7800 Sandton at any by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die time within a period of 4 weeks from the date of this no Stadsklerk, Posbus 7800, Sandton skriftelik voorgele tice word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4926H750 PB 4926H750 NOTICE 555 OF 984 0ENNISGEWING 555 VAN 984 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(3)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, kennis dat aanthe townships mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stig, been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoeke tesame met die tersaaklike planne, dokuments and information are open for inspection at the office mente en inligting le ter insae by die kantoor van die Diof the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n Pretoria for a period of 8 weeks from 4 July 984 tydperk van 8 weke vanaf 4 Julie 984 Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek wil mask of begerig is om enige vertoe in verband daar mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Privaatsak X437, Pretoria 000 binne 'n tydperk van 8 weke van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 4 Julie 984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel Any person who desires to object to the granting of any of the applications or who desires to make any representations in regard thereto, must notify thedirector of Local Government, Private Bag X437, Pretoria 000 in writing and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 weeks from the date of first publication hereof Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 ANNEXURE BYLAE Name of township: Bethal Extension 2 Naam van dorp: Bethal Uitbreiding 2 Name of applicant: Bethal Development Company (Pty) Naam van aansoekdoener: Bethal Development Com Ltd pany (Pty) Ltd Number of erven: Industrial: ; Special for Railways: Aantal erwe: Nywerheid: ; Spesiaal vu Spoorwee: Description of land: Portion 3 of the farm Mooifontein Beskrywing van grond: Gedeelte 3 van die plaas Mooi; 08 IS, Transvaal fontein 08 IS, Transvaal 'Situation: South of and abuts Portion 32 of the farm Mooifontein 08 IS and north of and abuts Portion 2 of the farm Mooifontein 08 IS, Transvaal Ligging: Suid van en aangrensend aan Gedeelte 32 van die plaas Mooifontein 08 IS en noord van en aangrensend aan die plaas Mooifontein 08 IS, Transvaal Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Bryanston Extension 48 Naam van dorp: Bryanston Uitbreiding 48 Name of applicant: AB Emery Trust Naam van aansoekdoener: AB Emery Trust Number of erven: Residential : 64; Residential 2: 2; Public Open Space: 2 Aantal erwe: Residensieel : 64; Residensieel 2: 2; Openbare Oopruimte: 2 Description of land: Part of Remaining Extent of Portion 75 of the farm Driefontein 4 IR Situation: Northeast of and abuts Portions 97, 85 and 0 of the farm Driefontein 4 IR and northwest of and abuts the Remainder of Portion 75 of the farm Driefontein Beskrywing van grond: Gedeelte van die Restant van Gedeelte 75 van die plaas Driefontein 4 IR Ligging: Noordoos van en grens aan Gedeeltes 97, 85 en 4 IR 0 en noordwes van en grens aan die Restant van Gedeelte 75 van die plaas Driefontein 4 IR Reference No: PB Name of township: Southcrest Extension 3 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Reading Country Club Naam van dorp: Southcrest Uitbreiding 3 Number of erven: Residential 4: 6; Public Open Space: Naam van aansoekdoener: Reading Country Club 2 Aantal erwe: Residensieel 4: 6; Openbare Oopruimte: 2

58 2050 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Description of land: Portion 88 of the farm Elandsfon Beskrywing van grond: Gedeelte 88 van die plaas tein 08 IR, district of Alberton Elandsfontein 08 IR, distrik Alberton Situation: South of and abuts Eeuwfees Street and west Ligging: Suid van en grens aan Eeuwfeesstraat en wes of and abuts Portion 0 of the farm Elandsfontein van en grens aan Gedeelte 0 van die plaas Elandsfon tein Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Bedfordview Extension 340 Naam van dorp: Bedfordview Uitbreiding 340 Name of applicant: Joseph Anthony Ryan Naam van aansoekdoener: Joseph Anthony Ryan Number of erven: Residential : ; Business: Aantal erwe: Residensieel : ; Besigheid: Description of land: Remaining Extent of Holding 47, Geldenhuis Estate Smallholdings, district of Germiston Beskrywing van grond: Resterende Gedeelte van Hoewe 47, Geldenhuis Estate Landbouhoewes, distrik Germiston Situation: East of and abuts Kensington golf course and south of and abuts Young Avenue Ligging: Oos van en grens aan Kensington gholfbaan en suid van en grens aan Younglaan Reference No: PB Name of township: Douglasdale Extension 42 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Leo Henry Levine Naam van dorp: Douglasdale Uitbreiding 42 Number of erven: Residential : 5; Business : Naam van aansoekdoener: Leo Henry Levine Description of land: Holding 25, Douglasdale Agricul Aantal erwe: Residensieel : 5; Besigheid : tural Holdings Beskrywing van grond: Hoewe 25, Douglasdale Landbouhoewes Situation: West of and abuts Douglas Drive and north of and abuts Holdings 26 and 27, Douglasdale Agricultural Ligging: Wes van en pens aan Douglas Rylaan en noord Holdings van en grens aan Hoewes 26 en 27, Douglasdale Landbou Reference No: PB hoewes Name of township: Northwold Extension 9 Venvysingsnommer: PB Name of applicant: Dennis Lionel Heckler Naam van dorp: Northwold Uitbreiding 9 Number of erven: Residential 2: 3 Naam van aansoekdoener: Dennis Lionel Heckler Aantal erwe: Residensieel 2: 3 Description of land: Holding 23, Golden Harvest Agricultural Holdings Beskrywing van pond: Hoewe 23, Golden Harvest Situation: South west of and abuts Pelindaba Road and Landbouhoewes northwest of and abuts Holding 26, Golden Harvest Agri Ligging: Suidwes van en grens aan Pelindabaweg en cultural Holdings noordwes van en grens aan Hoewe 26, Golden Harvest Reference No: PB Landbouhoewes Name of township: Northwold Extension 2 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Fosha Katharine Gaylard Naam van dorp: Northwold Uitbreiding 2 Number of erven: Residential 3: 3; Public Open Space: Naam van aansoekdoener: Fosha Katharine Gaylard Aantal erwe: Residensieel3: 3; Openbare Oopruimte: Description of land: Holding 9, Golden Harvest Agri Beskrywing van pond: Hoewe 9, Golden Harvest cultural Holdings Landbouhoewes Situation: North of and abuts Third Road and northeast of and abuts Second Road Ligging: Noord van en pens aan Derdeweg en noordoos van en pens aan Tweedeweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB a Name of township: Northwold Extension 23 Naam van dorp: Northwold Uitbreiding 23 Name of applicant: Benjamin Charles Harding Naam van aansoekdoener: Benjamin Charles Harding Number of erven: Residential 3: 2 Aantal erwe: Residensieel 3: 2 Description of land: Holding 44, Golden Harvest Agri Beskrywing van pond: Hoewe 44, Golden Harvest cultural Holdings Landbouhoewes Situation: South of and abuts Third Road and west of and abuts Fifth Road Ligging: Suid van en grens aan Derdeweg en wes van en grens aan Vyfdeweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Riverclub Extension 26 Naam van dorp: Riverclub Uitbreiding 26 Name of applicant: Geoffrey Henry Garbett Number of erven: Residential 2: 2 Naam van aansoekdoener: Geoffrey Henry Garbett Aantal erwe: Residensieel 2: 2

59 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE NI Description of land: Holding 0, Littlefillan Agricultural Beskrywing van pond: Hoewe 0, Little Fillan Landbou Holdings hoewes WY Situation: North west of and abuts Milan Road and Ligging: Noordwes van en pens aan Fillanweg en southwest of and abuts Holding 3, Littlefillan Agricultural suidwes van en pens aan Hoewe 3, Littlefillan Landbou Holdings hoewes Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Denlee Extension Naam van dorp: Denlee Uitbreiding Name of applicant: Anthoula Christelis Naam van aansoekdoener: Anthoula Christelis Number of erven: Residential : ; Residential 4: Aantal erwe: Residensieel : ; Residensieel 4: Description of land: Portion "P" of Portion "A" of the Beskrywing van pond: Gedeelte "P" van Gedeelte "A" farm Driefontein 2, district of Germiston van die plaas Driefontein 2, distrik Germiston Situation: Southwest of and abuts Parkhill Road and east of and abuts Lake Road Ligging: Suidwes van en pens aan Parkhillweg en oos van en pens aan Lakeweg Reference No: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 556 OF 984 KENNISGEWING 556 VAN 984 The Director of Local Government hereby gives notice Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hiermee Inge in terms of section 58(8)(a) of the Townplanning and volge die bepalings van artikel 58(8)(a) van die Ordonnan Townships Ordinance, 965, that applications to establish sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965, kennis dat aanthe townships mentioned in the annexure hereto, have soeke om die dorpe in die bylae hierby gemeld te stilt been received ontvang is The applications, together with the relevant plans, docu Die aansoek tesame met die tersaaklike planne, doku ments and information are open for inspection at the office mente en inligting 6 ter insae by die kantoor van die Di of the Director of Local Government, Room B206(a), Se rekteur van Plaaslike Bestuur, Kamer B206(a), 2e Vloer, cond Floor, Block B, Provincial Building, Pretorius Street, B Blok, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria vir 'n Pretoria for a period of 8 weeks from 4 July 984 tydperk van 8 weke vanaf 4 Julie 984 Any person who desires to object to the granting of any Iedereen wat beswaar teen die toestaan van 'n aansoek of the applications or who desires to make any representa wil mask of begerig is om enige vertoe in verband daartions in regard thereto, must notify the Director of Local mee te rig, moet die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri Government, Private Bag X437, Pretoria 000 in writing vaatsak X437, Pretoria 000 binne 'n tydperk van 8 weke and in duplicate of his reasons therefor within a period of 8 van die datum of van eerste publikasie hiervan, nl 4 Julie weeks from the date of first publication hereof 984 skriftelik en in duplikaat van sy redes in kennis stel Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 ANNEXURE Naam van dorp: Alrode Uitbreiding Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Proper Name of township: Alrode Extension ties (Pty) Ltd Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) Aantal erwe: Nywerheid: 72 Ltd Beskrywing van pond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n Number of erven: Industrial: 72 gedeelte van Gedeelte 26) van die plus Palmietfontein Description of land: A portion of Portion 57 (a portion 4 JR of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR Ligging: Suidoos van en pens aan Mayberrypark Uit Situation: Southeast of and abuts Mayberry Park Exten breiding en suidwes van en pens aan Alrode Uitbreiding sion and south west of and abuts Alrode Extension 6 6 Remarks: This advertisement supersedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements for the Township Alrode Extension advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alrode Extension 2 Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 2 Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Proper Ltd ties (Pty) Ltd Number of erven: Business: ; Industrial: 30; Special for Aantal erwe: Besigheid: ; Nywerheid: 30; Spesiaal vir Garage: Garage: Beskrywing van pond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n Description of land: A portion of Portion 57 (a portion gedeelte van Gedeelte 26) van die plaas Palmietfontein of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR 4 JR Situation: Southeast of and abuts Alrode Extension 6 Ligging: Suidoos van en grens aan Alrode Uitbreiding 6 and northwest of and abuts Provincial Road P46/ en noordwes van en grens aan Provinsiale Pad P46/

60 2052 PROVINCIAL GAZEITE, 4 JULY 984 Remarks: This advertisement supersedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements for the Township Alrode Extension 2 advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 2 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alrode Extension 3 Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 3 Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) 'Ltd Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Properties (Pty) Ltd Number of erven: Business: ; Industrial: 08 Aantal erwe: Besigheid: ; Nywerheid: 08 Description of land: A portion of Portion 57 (a portion Beskrywing van grond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR gedeelte van Gedeelte 26) van die plaas Palmietfontein 4 JR Situation: Southeast of and abuts Mayberry Park Extension Ligging: Suidoos van en pens aan Mayberrypark Uitbreiding Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the Township Alrode Extension 3 Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 3 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alrode Extension 4 Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Ply) Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 4 Ltd Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Properties (Ply) Ltd Number of erven: Business: ; Industrial: 45 Aantal erwe: Besigheid: ; Nywerheid: 45 4 Description of land: A portion of Portion 57 (a portion of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR Beskrywing van grand: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n gedeelte van Gedeelte 26) van die plaas Palmietfontein Situation: Southeast of and abuts proposed Alrode Extension 3 Township and north of and abuts proposed Al 4 JR rode Extension 6 Township Ligging: Suidoos van en pens aan voorgestelde dorp Alrode Uitbreiding 3 en noord van en pens aan voorge Remarks: This advertisement supersedes all previous stelde dorp Alrode Uitbreiding 6 advertisements for the Township Alrode Extension 4 Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige Reference No: PB advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 4 Name of township: Alrode Extension 5 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 5 Ltd Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Proper Number of erven: Business: ; Industrial: 35; Special for ties (Fly) Ltd Garage: I Aantal erwe: Besigheid: ; Nywerheid: 35; Spesiaal Description of land: A vir portion of Portion 57 (a portion G Garage: of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR Beskrywing van pond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n Situation: Southeast of and abuts Mayberry Park Extongedeelte van Gedeelte 26) van die plans Palmietfontein sion and north of and abuts Alrode South Extension 6 4 JR Remarks: This advertisement 4 supersedes all previous Ligging: Suidoos van en pens' aan Mayberrypark Uitadvertisements for the Township Alrode Extension 5 breiding en noord van en pens aan Alrode Uitbreiding 6 Reference No: PB Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 5 Name of township: Alrode Extension 6 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 6 Ltd Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Properties (Pty) Ltd Number of erven: Industrial: 80 Aantal erwe: Nywerheid: 80 Description of land: A portion of Portion 57 (a portion Beskrywing van pond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR gedeelte van Gedeelte 26) van die plus Palmietfontein 4 JR Situation: Southeast of and abuts Mayberry Park Extol Ligging: Suidoos van en pens aan Mayberrypark Uitsion breiding Remarks: This advertisement supersedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements for the Township Alrode Extension 6 advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 6 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alrode Extension 7 Naam van dorp: Alrode Uitbreiditig 7 4

61 i L 7 Name of applicant: Ltd Alberton Number of erven: Industrial: 20 Description of land: A portion of Portion 57 (a portion of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR Situation: North of and abuts Hennie Alberts Street, Alrode South Industrial Properties PRCNSIALE okyr:erant Naam 4JULE van aansoekdoener: Albertan Industrial Properties (Pty) Ltd Aantal erwe: Nywerheid: 20 Beskrywing van grond: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n gedeelte van Gedeelte 26) van die plaas Palmietfontein 4 JR Ligging: Noon! van en grens aan Hennie Albertsstraat, Alrode Suid Remarks: This advertisement supersedes all previous Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertisements for the Township Alrode Extension 7 advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 7 Reference No: PB Verwysingsnommer: PB Name of township: Alrode Extension 8 Naam van dorp: Alrode Uitbreiding 8 Name of applicant: Alberton Industrial Properties (Pty) Ltd Naam van aansoekdoener: Alberton Industrial Properties (Pty) Ltd Number of erven: Industrial: 43 Aantal erwe: Nywerheid: 43 Description of land: A portion of Portion 57 (a portion of Portion 26) of the farm Palmietfontein 4 JR Situation: North of and abuts Hennie Alberts Street, Alrode South and west of and abuts Provincial Road P46/ Remarks: This advertisement supersedes all previous advertisements for the Township Alrode Extension 8 vorigereference No: PB Name of township: Bedfordview Extension 307 Beskrywing van grand: 'n gedeelte van Gedeelte 57 ('n gedeelte van Gedeelte 26) van die plaas Palmietfontein 4 JR Ligging: Noord van en pens aan Hennie Albertsstraat, Alrode Suid en wes van en pens aan Provinsiale Pad P46/ Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle advertensies vir die dorp Alrode Uitbreiding 8 Verwysingsnommer: PB Name of applicant: Garaub Investments Prop Ltd Naam van dorp: Bedfordview Uitbreiding 307 Number of erven: Residential : 7; Special for Garden Naam van aansoekdoener: Garaub Investments Prop ing Centre: Ltd Aantal erwe: Residensieel : 7; Spesiaal vir Tuinbou Description of land: Holding 54, Geldenhuis Estate sentrum: Smallholdings Beskrywing van pond: Hoewe 54, Geldenhuis Estate Situation: Southeast of and abuts Bedfordview Exten Kleinhoewes sion 33 and east of and abuts Bradford Street Ligging: Suidoos van en pens aan Bedfordview Uitbreiding 33 en oos van en pens aan Bradfordstraat Remarks: This advertisement replaces all previoui ad Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige advertensies vertisements ReferenceNo: PB Verwysingsnommer: PB NOTICE 557 OF 984 KENNISGEWING 557 VAN 984 The following notice is published for general informs Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: Surveyor General Surveyor General's Office Pretoria ' Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 927) word hiermee bekendge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Pimville Zone 7 Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Notice is hereby given in terms of section 26(bis)()(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Pimville Zone 7 Township Town where reference marks have been established: Pimville Zone 7 Township (General Plan L No 85/984) Pretoria, 4 July 984 D GRUNDLINGH Surveyorgeneral Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Pimville Zone 7 Dorp (Algemene Plan L No 85/984) Pretoria, 4 Julie 984 D J GRUNDLINGH Landmetergeneraal

62 , have 2054 PROVINCIAL GAZEITE, &JULY 984 NOTICE 558 OF 984 KENNISGEWING 558 VAN 984 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 927) word hiermee bekendge maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Ackerville Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Ackerville Dorp (Algemene Plan L No 40/984) Notice is hereby given in terms of section 26(bis)()(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Ackerville Township Town where reference marks have been established: Ackerville Township (General Plan L No 40/984) Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 D J GRUNDLINGH D J GRUNDLINGH Surveyorgeneral Landmetergeneraal NOTICE 559 OF 984 ICENNISGEWING 559 VAN 984 The following notice is published for general informa Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting tion: gepubliseer: SurteyorGeneral Landmetergeneraal SurveyorGeneral's Office Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26(bis)()(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die the Land Survey Act (Act 9 of 927) that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 927) word hiermee bekendgebeen officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel in the undermentioned portion of Benoni Extension 40 van Benoni Uitbreiding 40 Dorp amptelik opgerig is inge Township volge daardie subartikel Town where refernece marks have been established: Dorp waar versekeringsmerke opgerig is: Benoni Extension 40 Township (General Plan SG No Benoni Uitbreiding 40 Dorp (Algemene Plan LG No A2207/984) A2207/984) Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 D J GRUNDLINGH D GRUNDLINGH, Surveyorgeneral Landmetergeneraal NOTICE 560 OF 984 ICENNISGEWING 560 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 92 JOHANNESBURGWYSIGINGSICEMA 92 Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen The Director of Local Government gives notice in terms komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has 965), kennis dat die eienaar, Medical Chambers Limited, been made by the owner, Medical Chambers Limited, for aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsbeplanning the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, skema, 979 te wysig deur die hersonering van Ed 4528, Jo 979 by rezoning Erf 4528, Johannesburg situated on Bree hannesburg geled aan Breestraat en Smalstraat van "Be Street and Smal Street from "Business " to "Business " sigheid " tot "Besigheid " om 'n vermeerdering in die permitting an increase in the floor area ratio to m2 vloer oppervlakte area tot m2 toe te laat The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 92 Further particulars of the scheme are Johannesburgwysigingskema 92 genoem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg and the office of the Director of Local Govern Kamer B306, Pretovinsiale Geboti, Pretoriusstraat, Preto ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, ria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg Pretoria ter insae Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hierment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049 Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die at any time within a period of 4 weeks from the date of this Standsklerk, Posbus 049 Johannesburg skriftelik voorgele notice word I Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4922H92 PB 4922H92

63 PROVINSIALE WERANT, 4 JULIE NOTICE 56 OF 984 ICENNISGEWING 56 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 93 JOHANNESBURGWYSIGINGSKEMA 93 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreenof section 46 of the Town planning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, Methodist Church of South 965), kennis dat die eienaars, Methodiste Kerk van Suid Africa (Stands 878, 879 and 880) and Smalkerk Property Afrika (Standplase 878, 879 en 880) en Smalkerk Eiendom, (Pty) Ltd (Stands 884 and 885) for the amendmet of Johan aansoek gedoen het om Johannesburgdorpsaanlegskema, nesburg Townplanning Scheme, 979 by rezoning Stands 979 te wysig deur die hersonering van Standplase 878, 879, 878, 879, 880, 884 and 885 situated on Smal and Pritchard 880, 884 en 885 geled op Smal en Pritchardstraat, Johan Streets, Johannesburg from Business (878, 879, 884 and nesburg van Besigheid (878, 879, 884 en 885) en algemeen 885) and General (880) Height Zone to increase the floor (880), Hoogtesone ten einde die toelaatbare vloerop area permitted in terms of the existing zoning by m2 pervlakte in terme van die bestaande sonering te verin respect of Stands 884 and 885, and to decrease the per meerder met m2 op Standplase 884 en 885 en om die missible floor area in respect of Stands 878, 879 and 880 by toelaatbare vloeroppervlakte ten opsigte van Standplase m2, subject to certain conditions 878, 879 en 880 te verminder met m2 onderworpe aan sekere voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amend ment Scheme 93 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Johannesburgwysigingskema 93 genoem sal word) le in nesburg and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, lle ment, th Floor, Merino Building, cnr Bosman and Preto Vloer, Merinogebou, h/v Bosman en Pretoriusstraat, Prerius Streets, Pretoria toria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter insae Any objection or representations in regard to the appli cation shall be submitted to the Director of Local Governand the Town Clerk, PO Box 4323, Johannesburg, kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van bier Pretoriadie at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 4323, Johannesburg, 2000 skriftelik voorgele word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4922H93 PB 4922H93 NOTICE 562 OF 984 KENNISGEWING 562 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 90 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 90 0 The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owners, David Kugel and Leah Sher, for 965), kenms dat die eienaars, David Kugel en Leah Sher, the amendment of Johannesburg Townplanning Scheme, aansoek gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanning 979, by rezoning Lots 43, 45, 47 situated on 2nd Street, skema, 979, te wysig deur die hersonering van Lotte 43, Malvern and Lot 250 situated on David Street, Jeppes 45, 47 gelee aan 2e Straat, Malvern en Lot 250 gelee aan town, from "Residential 4" to "Special" for a printing Davidstraat, JeppestownSuid van "Residensieel 4" tot works and Lot 48 situated on 3rd Street, Malvern and Lot "Spesiaal" vir 'n drukkery en Lot 48 gelee aan 3e Straat, 25 situated on David Street, Jeppestown South from "Re Malvern en Lot 25 gelee aan Davidstraat, Jeppestown sidential 4" to "Residential 4" with provision for the coun Suid van "Residensieel 4" tot "Residensieel 4" met voorcil to permit the use of the lots for parking, storage and siening vir die toelating deur die stadsraad vir die gebruik loading van die lotte vir parkeer, berging en laaidoeleindes The amendment will be known as Johannesburg Amend Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat ment Scheme 90 Further particulars of the scheme are Johannesburgwysigingskema 90 genoem sal word) le in open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, nesburg and at the office of the Director of Local Govern Kamer B306, Provinsiale Gebou, h/v Bosman en Preto ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, riusstraat, Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk Pretoria van Johannesburg ter insae 0 Any objection or representations in regard to the appli Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger cation shall be submitted to the Director of Local Govern tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier ment, in writing at the above address or Private Bag X437, die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die, 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg 2000 skriftelik of this notice voorgele word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4922H90 PB 4922H90

64 2056 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 NOTICE 563 OF 984 KENNSGEWING 563 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 23 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 23 I The Director of Local Government gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Bestuur gee hierby ooreen of section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965), that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Cyril Wides, for the amendment 965), kennis dat die eienaar, Cyril Wides, aansoek geof Johannesburg Town planning Scheme, 979 by rezon doen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, 979, ing of Portion 2 of Lot 4, Lombardy West situated on te wysig deur die hersonering van Gedeelte 2 van Lot 4, Pitt Road from "Residential " with a density of one dwel Lombardy West gelee in Pittweg van "Residensieel " met ling per erf to "Commercial " subject to conditions 'n digtheid van een woonhuis per erf tot "Kommersieel " onderworpe aan voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amend ment Scheme 23 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Johannesburgwysigingskema 23 genoem sal word) le in nesburg and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, Kamer B306, Provinsiale gebou, Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die stadsklerk van Johannesburg ter, Any objection or representations in regard to the appli insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus k049, Johannesburg, 2000 skriftelik i voorgeie word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4922H23 PB 4922H 23 NOTICE 564 OF 984 KENNISGEWING 564 VAN 984 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 24 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 24 The Director of Local Governmen gives notice in terms Die Direkteur van Plaaslike Beituur gee hierby ooreenof section 46 of the Townplanning and Townships Ordi komstig die bepalings van artikel 46 van die Ordonnansie nance, 965 (Ordinance 25 of 965, that application has op Dorpsbeplanning en Dorpe, 965 (Ordonnansie 25 van been made by the owner, Hymie Fe nberg, for the amend 965), kennis!dat die eienaar, Hymie Feinberg, aansoek merit of Johannesburg Town plannin Scheme, 979, by re gedoen het om Johannesburg dorpsbeplanningskema, zoning the Remaining Portion of Lo 05, Lombardy West 979 te wysig deur die hersonering van die Resterende situated on the corner of Pitt Road and Dublin Road, from Gedeelte van Lot 05, dorp Lombardy West gelee op die "Residential " with a density of one dwelling per erf to hoek van Pittweg en Dublinweg, van "Residensieel " met "Commercial " subject to conditions 'n digtheid van een woonhuis per erf tot "Kommersieel " onderworpe aan voorwaardes The amendment will be known as Johannesburg Amend ment Scheme 24 Further particulars of the scheme are Verdere besonderhede van hierdie wysigingskema (wat open for inspection at the office of the Town Clerk, Johan Johannesburgwysigingskema 24igenoem sal word) 6 in nesburg and at the office of the Director of Local Govern die kantoor van die Direkteur van Plaaslike Bestuur, ment, Room B306, Provincial Building, Pretorius Street, Kanter B306, Provinsiale Gebou, Pretoriusstraat, Pretoria Pretoria en in die kantoor van die Stadsklerk van Johannesburg ter I Any objection or representations in regard to the appli insae cation shall be submitted to the Director of Local Govern Enige beswaar of vertoe teen die aansoek kan te eniger ment, in writing at the above address or Private Bag X437, tyd binne 'n tydperk van 4 weke vanaf die datum van hier Pretoria and the Town Clerk, PO Box 049, Johannesburg die kennisgewing aan die Direkteur van Plaaslike Bestuur 2000 at any time within a period of 4 weeks from the date by bovermelde adres of Privaatsak X437, Pretoria en die of this notice Stadsklerk, Posbus 049, Johannesburg skriftelik voorgele word Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 PB 4922H24 PB 4922H24 i NOTICE 565 OF 984 KENNSGEWING 565 VAN 984 The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Pretoria Notice Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseen Landmetergeneraal Kantoor van die Landmeter generaal is hereby given in terms of section 26(bis)()(d) of Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die 4 the Land Survey Act (Act 9 of 927) that reference marks Opmetingswet (Wet 9 van 927) word hiermee bekendge have been officially established in terms of that subsection maak dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel

65 , PROVINSIALE KOERANT 4 JULIE in the undermentioned portion of De Wetshof Extension 2 van De Wetshof Uitbreiding 2 Dorp amptelik opgerig is Township ingevolge daardie subartikel Town where reference marks have been established Dorp wear versekeringsmerke opgerig is: De Wetshof Extension 2 Township (General Plan SG: De Wetshof Uitbreiding 2 Dorp (Algemene Plan LG No No A273/984) A273/984) Pretoria, 4 July 984 Pretoria, 4 Julie 984 D I GRUNDLINGH D J GRUNDLINGH Surveyotgeneral Landmetergeneraal NOTICE 566 OF 984 KENNISGEWING 566 VAN 984 Onderstaande kennisgewing word vir algemene inligting gepubliseer Landmetergeneraal Kantoor van die Landmetergeneraal Pretoria Kragtens die vereistes van artikel 26bis()(d) van die Opmetingswet (Wet 9 van 927) word hiermee bekendge mask dat versekeringsmerke in die ondergenoemde deel van Daveyton Dorp amptelik opgerig is ingevolge daardie subartikel Dorp war versekeringsmerke opgerig is: Daveyton Dorp (Algemene Plan L No 502/983) Pretoria, 4 Julie 984 D J GRUNDLINGH, Landmetergeneraal The following notice is published for general information: SurveyorGeneral SurveyorGeneral's Office Pretoria Notice is hereby given in terms of section 26(bis)()(d) of the Land Survey Act (Act 9 of 927) that reference marks have been officially established in terms of that subsection in the undermentioned portion of Daveyton Township Town where reference marks have been established: Daveyton Township (General Plan L No 502/983) Pretoria, 4 July 984 D J GRUNDLINGH Surveyorgeneral 0

66 , 2058 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 TENDERS TENDERS Tenders previously published and where the closing dates L W Tenders wat voorheen gepubliseer is en waarvan die sluihavemr not yet passed, have not been repeated in this notice Tenders are nie, word Me in hierdie kennisgewing tinsdatum nog Me verstreke is normally published 3 5 weeks before the closing date herheal nie Tenders word normaalweg 35 weke voor die sluitingsda tum gepubliseer TRANSVAAL PROVINCIAL ADMINISTRATION TENDERS TRANSVAALSE PROVINSIALE ADMINISTRASIE TENDERS Tenders are invited for the following services / sup Tenders vir die volgende dienste / voorrade / verkope plies / sales (Unless otherwise indicated in the descrip word ingewag (Tensy dit in die uiteensetting anders tion tenders are for supplies): aangegee word, word tenders vir voorrade bedoel): Tender No Description ofservice Closing Date Beslayssing van Diens Sluitingsdatum WITH 32/84 Onderwyskollege Pretoria, Huh Verkenner: Renovation including electrical work/opknapping met inbe WFTB 33/84 grip van elektriese werk Item 3/5/4/36/0 27/07/984 Various Provincial Institutions: Maintenance contract for monthly servicing of cold room and mortuary refrigeration plantsnerskeie Provinsiale Inrigtings: Onderhoudskontrak vir maandelikse diens van koel WFTB 34/84 kamer en lykhuisverkoelingseenhede 27/07/984 BoksburgBenoni Hospital: Installation of 500kVA generator/boksburgbenoni hospitaal: Installering van 500kVAkragopwekker Item 2005/ /07/984 %VFTB 35/84 Hans Merensky Nature Reserve, Letaba: Enlargement of compound/hans Merensky natuurreservaat, Letaba: Vergroting van kampong Item 5//4/0024/0 27/07/984 WFTB 36/84 Johannesburg Hospital: Renovation of causualty section/johannesburgse Hospitaal: Opknapping van ongevalleafdeling WFTB Item 32/8/4/064/005 27/07/984 37/84 Discoverers' Memorial Hospital: Installation of a central heating system/ontdekkers gedenkhospitaal: Installering van 'n sentrale venvarmingstelsel Item 32/7/3/060/00 27/07/984 WFTB 38/84 Klerksdorp Hospital: Renovation/Klerksdorpse Hospitaal: Opknapping Item 324/4/045/00 27/07/984 WFTB 39/84 Laerskool Warmbad: Renovation of hostels/opknappmg van koshune Item 3//4/783/02 27/07/984 WFTB 320/84 Nooitgedacht Primary School Krugersdorp: Erection of store/laerskool Nooitgedacht, Krugersdorp: Op rigting van stoor Item /7/4/3/0 & 02 WFTB 32/84 Loskop Dam Public Resort: Installation of airconditioning/loskopdam Openbare Oord: Installering van 27/07/984 WFT lugversorging Item 4009/ /07/984 26/84 Supply and delivery of electric stove plates as per SABS specification (or the period ending 30 SOptember 985Nerskaffing en aflewering_van elektriese stoofplate coos per SABS spesifikasie vir die tydperk eindigende 30 September 985 4/09/984 WFT 27/84 Supply and delivery of insulation testers for the period ending 30 September 986Nerskaffing en aflewe ring van isolasietoetsers vir die tydperk eindigende 30 September 986 4/09/984 WFT 28/84 Supply and delivery of electric handdrills for the period ending 30 September 985Nerskaffing en aflewe ring van elektriese handbore vir die tydperk eindigende 30 September 985 4/09/984 WFT 29/84 Supply and delivery of gas chlorinators for swimming pools and booster pumps for the period ending 30 September 985Nerskaffing en aflewering van gaschloreerders vir swembaddens en aanjapompe vir die tydperk eindigende 30 September 985 3/08/984 WFT 30/84 Supply and delivery of office safes for the period ending 30 September 986/Verskaffing en aflewering van kantoorbrandkaste vir die tydperk eindigende 30September 986 3/08/984 WFT 3/84 Supply and delivery of cycle sheds for the period ending 30 September 985Nerskaffing en aflewering van fietsloodse vir die tyclperk eindigende 30September 985 4/09/984 RFT Tenders are invited for drawing the basic planning of road PWV 6 which has been planned departmentally/ Tenders word aangevra vir die teken van die basiese beplanning van pad PWV 6 wat departementeel beplan is 28/09/984 RFT 53/984P Cowpeas/Akkerbone 03/08/984

67 I PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE IMPORTANT NOTICES IN CONNECTION WITH BELANGRIKE OPMERKINGS IN VERBAND MET TENDERS TENDERS The relative tender documents including the Administration's of Die betrokke tenderdokumente, met inbegrip van die amptelike ficial tender forms, are obtainable on application from the relative tendervorms van die Administrasie, is op aanvraag by die onder address indicated below Such documents and any tender contract staande adresse verkrygbaar Sodanige dokumente as mede enige conditions not embodied in the tender documents are also available tender kontrakvoorwaardes wat nie in die tenderdokumente opgefor inspection at the said address: neem is the, is ook by die genoemde adres vir inspeksie verkrygbaar: Office in New Provincial Building, Kantoor in Nuwe Provinsiale Tender Postal address Pretoria Tender Posadres te Gebou, Pretoria Ref Pretoria verwysing Pretoria Room Phone Kamer Verdie Foon No Block Floor Pretoria No Blok ping Pretoria HA & Director of Hospital A900 A HA & Direkteur van A900 A HA 2 Services, Private HA 2 Hospitaaldienste, Bag X22 Privaatsak X22 HB and Director of Hospital A89 A HB en Direkteur van A89 A HC Services, Private HC Hospitaaldienste, Bag X22 Privaatsak X22 0 HD Director of Hospital A82 A HD Direkteur van A82 A Services, Private Hospitaaldienste, Bag X22 Privaatsak X22 PFT Provincial Secretary A020 A PFT Provinsiale Sekre A020 A (Purchases and tads (Aankope Supplies), Private en Voorrade), Pri Bag X64 vaatsak X64 RFC Director, Transvaal D307 D RFT Direkteur Trans D307 D Roads vaalse Paaie Department, hi departement, Pri vate Bag X97 vaatsak X97 TED 00 Director, Transvaal 625 Sentra TOD 00 Direkteur, Trans 625 'Sentra TED 00 Education De 633 kor TOD 00 vaalse Onder 633 kor partment, Private Bldg wysdepartement, gebou Bag X76 Privaatsak X76 WFT Director, Transvaal C9 C wr Direkteur, Trans C9 C Department of vaalse Werkede Works, Private partement, Pri Bag X228 vaatsak X228 WFTB Director, Transvaal E03 E WFFB Direkteur, Trans E03 E Department of vaalse Werkede Works, Private partement, Pd Bag X228 vaatsak X228 2 The Administration is not bound to accept the lowest or any ten 2 Die Administrasie is nie daartoe verplig om die laagste of enige der and reserves the right to accept a portion of a tender tender aan te neem nie en behou hom die reg voor om 'n gedeelte van 'n tender aan te neem 3 All tenders must be submitted on the Administration's official 3 Alle tenders moet op die amptelike tendervorm van die Adminis tender forms trasie voorgele word 4 Each tender must be submitted in a separate sealed envelope ad 4 Iedere iaskrywing moet in 'n afsonderlike verseelde koevert inge dressed to the Chairman, Transvaal Provincial Tender Board, PO Box dien word, geadresseer aan die Voorsitter, Die Transvaalse Prom 040, Pretoria, and must be clearly superscribed to show the ten side Tenderraad, Posbus 040, Pretoria, en moet duidelik van die derer's name and address, as well as the number, description and clos opslcrif voorsien wees ten Made die tenderaar se naam en adres aan te ing date of the tender Tenders must be in the hands of the Chairman mon, asook die nommer, beskrywing en sluitingsdatum van die tenby h00 on the closing date indicated above der Inslcrywings moet teen h00 op die sluitingsdatum hierbo aangetoon, in die Voorsitter se hande wees 5 If tenders are delivered by hand, they must be deposited in the 5 Indien inskrywings per hand ingedien word, moet hulle teen Formal tender Box at the Enquiry Office in the foyer of the New Pro 030 op die sluitingsdatum in die Formele Tenderbus geplaas wees vincial Building at the Pretonus Street main entrance (near Bosman by die navraagkantoor in die voorportaal van die nuwe Provinsiale Street corner), Pretoria, by h00 on the closing date Gebou by die hoofingang aan Pretoriusstraat se kant (naby die hoek van Bosmanstraat), Pretona IF Viljoen, Chairman, Transvaal Provincial Tender Board 20 June Junie 984 JF Viljoen Voorsitter, Transvaalse Provinsiale Tenderraad

68 2060 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Notices By Local Authorities Plaaslike Bestuurskennisgewings II LOCAL AUTHORITY OF KEMPTONPARK aangeleentheid uit enige van sodanige lyste, Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp doen so binne gemelde tydperk wysiging van die Pretoria Dorpsbeplanningske NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO ma, 974, opgestel wat bekend sal staan as PROVISIONAL VALUATION ROLL AND Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van dorpsbeplanningswysigingskema 368 THE PROVISIONAL SUPPLYMENTARY in beswaar is by die adres hieronder aangedui; VALUATION ROLL beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op bevat die die felt dat geen persoon geregtig is om enige Horsietreclie ontwerpskemau volgende vo Notice is hereby given in terms of sections beswaar voor die waarderingsraad te opper 2()(a) and 36 of the Local Authorities Rating tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm Die hersonering van gedeelte 3 van erf 52 Ordinance, of 977, as amended, that the betyds mgedien het nie (openbare ooprunnte) en erf 2007 (straat), Provisional Valuation Roll for the 984/85, Valhalla, tot "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n 985/86 and 986/87 financial years and the Q W VAN DER WALT onderrigplek vir die Transvaalse Voortrekkers Provisional Supplementary Valuation Roll for Stadsklerk Die etendomme is op naam van die stadsraad the 983/84 financial year, will be open for Kamer 4 van Pretoria Geregistreer inspection in the Rates Hall, Municipal Offices, Munisipale Gebou Besonderhede van hierdie skema le ter insae Pine Avenue, Kempton Park, as from 6 July, Pinelaan in kamers 6056 en 3024W, Munitoria, van der 984 to 2 September, 984 and any owner of Kemptonpark Walt straat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier rateable property or other person who desires to 620 weke van die datum van die eerste publikasie lodge an objection with the Town Clerk in 27 Junie 984 van hierdie kennisgewing af, naamlik 27 Junie respect of any matter recorded in the above Kennisgewing No 32/ mentioned provisional valuation roll and/or provisional supplementary valuation roll as con Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of templated in section 0 and 34 of the said dit aangeneem moet word Ordinance including the question whether or not such property or portion thereof is subject to the Enige eienaar of okkupeerder van vaste den payment of rates or is exempted therefrom or in CITY COUNCIL OF PRETORIA dom binne die gebied van die Pretoria Dorpsbe respect of any omission of any matter from any planningskema,,974, of binne twee kilometer of such rolls, shall do so within the said period Proposed amendment to the Pretoria Town: van die grens daarvan, het die fag om teen die planmng scheme, 974: Townplanning amend skema beswaar te maak of om vertoe ten opsigte The form prescribed for the lodging of any ment scheme 368 daarvan te rig en, indien by dit wil doen, moet objection is obtainable at the address indicated by die stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 000, below and attention is specifically directed to the The city Council of Pretoria has prepared a binne vier weke van die eerste publikasie van fact that no person is entitled to raise any draft amendment to the Pretoria Town planning hierdie kennisgewing, naamlik V Junie 984, objection before the valuation board unless he scheme, 974, to be known as town planning skriftelik van sodanige beswaar of vertoe in has timeously lodged an objection in the pre amendment scheme 368 kennis stel en vermeld of by deur die plaaslike scribed form bestuur gehoor wil word of nie This draft scheme contains the following Q W VAN DER WALT proposal: P DELPORT Town Clerk Stadsklerk The rezoning of portion 3 of erf 52 (public Room 4 27 Junie 984 Municipal Building open space) and erf 2007 (street), Valhalla, to Kennisgewing 78 van 984 "Special" for the purpose of a place of instruc Pine Avenue tion for the 4 transvaal voortrekkers Kempton Park 620 The properties are registered in the name of 27 June 984 the city Council of Pretoria Notice No 32/984 Particulars of this scheme are open to inspec CITY COUNCIL OF PRETORIA _ tion at rooms 6056 and 3024W, Munitoria, van der Walt Street, Pretoria for a period of four PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE weeks from the date of the first publication of TORIA TOWN,PLANNING SCHEME, 974: PLAASLIKE BESTUUR VAN KEMPTON this notice, which is 27 June 984 TOWN PLANNING AMENDMENT PARK SCHEME 303 The Council will consider whether or not the KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN scheme should be adopted The City Council of Pretoria has prepared a VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS EN draft amendment to the Pretoria Townplanning DIE VOORLOPIGE AANVULLENDE Any owner or occupier of immovable proper WAARDERINGSLYS AANVRA ty within the area of the Pretoria Townplanning scheme, 974, to be known as Town planning scheme, 974, or within two kilometres of the amendment scheme 303 Kennis word hierby ingevolge artikels boundary thereof, has the right to object to the This draft scheme contains the following 2()(a) en 36 van die Ordonnansie op Eien scheme or to make representations in respect proposal: domsbelasting van Plaaslike Besture, van thereof and, if he wishes to do so, he shall within 977, soos gewysig, gegee dat die Voorlopige four weeks of the first publication of this notice, The amendment of the Building line on the Waarderingslys vir die boekjare 984/85, 985/ which is 27 June 984, inform the Town Clerk, Northern side of Soutter Street from 3,5 m to 8,5 86 en 986/87 en die Voorlopige Aanvullende PO Box 44, Pretoria 000 in writing of such m Waarderingslys vir die boekjaar 983/84 in die objection or representation and shall state Belastingsaal, Munisipale Kantoor, Pinelaan, whether or not he wishes to be heard by the Particulars of this scheme are open for inspec Kemptonpark oop sal wees vir inspeksie vanaf Local Authority tion at rooms 6056W, and 3024W, Munitoria, 6 Julie 984 tot 2 September 984 en enige Van der Walt Street, Pretoria, for a P DELPORT periodthe eienaar van belasbare eiendom of ander persoon four weeks from date of the first publication of Town Clerk wat begerig is om 'n beswaar by die Stadsklerk of this notice, which is 27 June June 984 ten opsigte van enige aangeleentheid in die Notice 78 of 984 bogenoemde voorlopige waarderingslys en/of The Council will consider whether or not the scheme should be adopted voorlopige aanvullende waarderingslys opgeteken, soos in artikels 0 en 34 van die Any owner or occupier of immovable proper genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, in STADSRAAD VAN PRETORIA ty within the area of the Pretoria Townplanning sluitende die vraag of sodanige eiendom of 'n scheme, 974, or within two kolometres of the gedeelte daarvan ondenvorpe is aan die betaling V o o r geste Id e wysiging van die boundary thereof, has the right to object to the van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, PretoriaDorpsbeplanningskema, 974: Dorp scheme or to make representations in of respect ten opsigte van enige weglating van enige sbeplanningswysigingskema 368 thereof and, if he wishes to do so, he shall within

69 , PROVINSIALE afour KOERANT, 4IULIE weeks of the first publication of this Notice, Bag X437, Pretoria 000, and to the under amended and determined the tariff of charges which is 27 June 984, inform the Town Clerk, signed not later than Tuesday 28 August 984 payable in terms of the undermentioned by PO Box 440, Pretoria 000, in writing of such laws objection or representation and shall state I Dli STEYN Besonderhede van hierdie skema 6 ter insae in kamers 6056W en 3024W, Munitoria, Van der Municipal Office Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 5 van die "Local Author Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier PO Box 33 weke van die datum van die eerste publikasie cues Road Ordinance, No 44 of 904", soos Be Barberton opp van hierdie kennisgewing af, naamlik 27 Junie wysig, dat die Stadsraad van Witbank, sy July 984 Edele die Administrateur van Transvaal ver Notice No 27/984 sock om die pad wat in die Bylae omskryf Die Read sal die skema oorweeg en besluit of dit word tot openbare pad to proklameer aangeneem meet word Afskrifte van die versoekskrif en die plan Enige eienaar of okkupeerder van vaste Bienwat daarby aangeheg is, STADSRAAD VAN BARBERTON 6 ter insae gedurende dom binne die gebied van die Pretoriadorpsbe e" in nekantoorure die kantoor van die planningskema, 974, of binne twee kilometer ltadsekretans*, Administratiewe Sentrum, VASSTELLING VAN GELDE BY SPE van die Bien daarvan, het die reg om teen die Witbank, vir 'n tydperk van sestig (60) dae STALE BESLUIT skema beswaar te mask of om vertoe ten opsigte venal datum van kentusgewing whether or not he wishes to be heard by the Town Clerk (a) Electricity Supply Bylaws; Local Authority Administrative Centre PO Box 3 (b) Drainage and Plumbing By laws; P DELPORT Wilbank Town Clerk 035 (c) Sanitary and Refuse removal Tariffs; and 27 June June 984 (d) Water Supply Bylaws Notice No 74/984 Notice No 72/984 The general purport of the amendments and ANNEXURE determinations of charges is to increase the charges payable in terms of the bylaws PROCLAMATION OF A PUBLIC ROAD OVER THE REMAINING PORTION OF The amendments and determinations of STADSRAAD VAN PRETORIA PORTION 3 OF THE FARM ZEEKOEWA charges shall come into effect on July 984 TER 3 IS VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Copies of amendments of the bylaws and PRETORIA DORPSBEPLANNINGSICEMA, The road measuring square metres determination of charges lie open for inspection 974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGINGover the Remaining Portion of Portion 3 of the during office hours at the office of the Town SICEMA, 303 farm Zeekoewater 3 JS as per Diagram SG Secretary, Municipal Offices, Barberton, for a A279/84 period of fourteen (4) days from the date of Die Stadsraad van Pretoria het 'n ontwerp publication of this notice in the Provincial wysiging van die Pretoriadorpsbeplanningske Gazette ma, 974, opgestel wat bekend sal staan as Dorpsbeplanningswysigingskema 303 Any person desirous to record his objection to the amendments or determination of v ontwerpskema bevat die charges, volgende STADSRAAD VAN WITBANK should do so in writing to the Town Clerk within Hietrclie fourteen (4) days from the date of publication VERSOEKSKRIF VIR DIE PROKLAME of this notice in the Provincial Gazette Die wysiging van die boulyn aan die noordekant van Soutterstraat van 3,5 m tot 8,4 m RING VAN 'N OPENBARE PAD OOR DIE RESTANT VAN GEDEELTE 3 VAN DIE PLAAS ZEEKOEWATER 3 JS A A STEENICAMP Town Clerk daarvan te rig en, indien hy dit wil doen, moet Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa hy die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 000, Enige belanghebbende wat teen die prokla lings van artikel 80B(3) van die Ordonnansie op binne vier weke van die eerste publikasie van meting van die voorgestelde pad beswaar wil Plaaslike Bestuur 939, sons geyysig, dat die hierdie kennisgewing, naamlik 27 Junie 984 opper, moot sy beswaar skriftelik in tweevoud Stadsraad van Barberton by spesiale besluit, die skriftelik van sodamge beswaar of vertoo in by die Direkteur van Plaaslike Bestuur, Pri tarief van gelde betaalbaar kragtens onderge kennis stel en vermeld of hy deur die Plaaslike vaatsak X437, Pretoria 000 en by die onder noemde verordeninge gewysig en vasgestel het Bestuur gehoor wil word of nie 27 Junk 984 Kennisgewing No 74/984 P DELPORT Stadsklerk Dinsdag 28 Augustus getekende indien, nie later nie as 984 (a) Elektrisiteitsvoorsieningsverordeninge; J D B STEYN (b) Riolerings en Loodgieteryverordeninge; Stadsklerk Administratiewe Sentrum (c) SanitOre en Vullisverwyderingstarief; en Posbus 3 Witbank (d) Watervoorsieningsverordeninge 035 Die algemene strekking van die wysiging en 27 Junie 984 vasstellings is om die gelde kragtens die verorde Kennisgewing No 72/984 ninge te verhoog BYLAAG Die wysigings en vasstellings van gede tree in TOWN COUNCIL OF WITBANK werking op Julie 984 DIE PROKLAMASIE VAN 'N OPENBARE PETITION FOR THE PROCLAMATION OF PAD OOR DIE RESTANT VAN GE Afskrifte van die wysigings van die verorde A PUBLIC ROAD OVER THE REMAINING DEELTE 3 VAN DIE PLAAS ZEEKOEWA ninge en die vasstelling van gelde le ter insae PORTION OF PORTION 3 OF THE FARM TER 335 gedurende kantoorure by die kantoor van die ZEEKOEWATER 3 JS Stadsekretaris, Munisipale Kantoor, Barberton Die pad is vierkante meter grout en vir 'n tydperk van veertien (4) dae vanaf die Notice is hereby given in terms of the provi loop oor die Restant van Gedeelte 3 van die datum van hierdie kennisgewing in die Provinsloes of section 5 of the Local Authorities pleas Zeekoewater 3 IS soos per Diagram siale Koerant Road Ordinance, No 44 of 904, as amended, LG A279/84 that the Town Council of Witbank petitioned Enige persoon wat beswaar teen die wysiging the Administrator of the Transvaal to proclaim of vasstelling wens aan te teken, moet 4 ditskriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien a public road over the Remaining Portion of (4) dae na datum van Portion publikasie van hierdie 3 of the farm Zeekoewater 3 IS kennisgewing in die Provinsiale Koerant Copies of the petition and accompanying plan will be open to inspection at the office of A A STEENKAMP the Town Secretary, Municipal Offices, Admi TOWN COUNCIL OF BARBERTON Stadsklerk nistrative Centre, Witbank, during office Munisipale Kantoor hours for a period of sixty days from date of DETERMINATION OF CHARGES BY SPE Posbus 33 this notice CAL RESOLUTION Barberton 300 III Interested parties who wishes to object Notice is hereby given in terms of the provi 4 Julie 984 against the proclamation of the road, must sions of section 80B(3) of the Local Government Kennisgewing No 27/984 submit such objections in writing in duplicate, Ordinance 939, as amended, that the Town to the Director of I Mal Government, Private Council of Barberton has by special resolution 805 4

70 TOWN COUNCIL OF BARBERTON (ii) 4c (four cents) in the Rand in terms of TOWN COUNCIL OF BOKSBURG section 2(3)(b) of the said Ordinance, subject AMENDMENTS TO BY LAWS to the approval of the Administrator CLOSING AND ALIENATION OF A POR I TION OF ERF 529 PARKRAND In terms of section 2(4) of the said Ordinance Notice is hereby given in terms of the provi a rebate on the general rates levied on the site Notice is hereby given in terms of sections 68 sions of section 96() of the Local Government value of land or any right in land referred to in and 79(8) of the Local Government Ordinance, Ordinance No 7 of 939 as amended, that it is Paragraph (a) above of twenty per cent is 939, that the Town Council of Boksburg, the intention of the Town Council of Barber granted in respect of stands zoned "Special subject to the approval of the Administrator ton to further amend the Library and Ceme Residential" in terms of the Council's Town intends to close permanently and to alienate by tary By laws The general purport of the Planning Scheme and on any other stands on way of private treaty to the Dutch Reformed amendments are to increase the tanffs which single dwellings have been erected and Church: Boksburg South Congregation, a Por are used solely for residential purposes tion of Erf 529 Parkrand Copies of the proposed amendments are The amount due for rates as contemplated in open for inspection at the office of the Town section 27 of the said Ordinance shall be payable A plan showing the position and boundaries Secretary for a period of fourteen (4) days in twelve equal monthly instalments, the first of the Portion of Erf 529 Parkrand that is to be from the date of publication hereof instalment on 6 July 984 and thereafter closed is open for inspection in Office 226, monthly on the fifteenth of every following Second Floor, Civic Centre, Trichardts Road, Any person desirous to record his objection month Boksburg from 4 July 984 to 7 September 984 to the amendment, must do so in writing to the on Mondays to Fridays from 8h00 to 3h00 and undersigned within fourteen (4) days after Interest of thirteen comma three per cent per from 3h30 to 6h30 i which 2062 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 the date of publication of this notice in the Provincial Gazette annum is chargeable on all amounts Any person who has any objection to the A A STEENKAMP proposed closing and/or alienation of the por A A STEENKAMP Town Clerk non of the said erf or who will have any claim for Town Clerk Municipal Offices compensation if the aforesaid closing is carried Municipal Offices PO Box 33 out, shall lodge his objection or claim in writing PO Box 33 Barberton with the undersigned by not later than 7 Barberton 300 September July July 984 Notice No 29/984 LEON FERREIRA Notice No 28/984 Town Clerk Civic Centre PO Box 25 STADSRAAD VAN BARBERTON Boksburg 4 July 984 STADSRAAD VAN BARBERTON KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN Notice No 28/984 DOMSBELASTINGS EN VAN VASGE STELDE D A E V IR BETALING TEN WYSIGING VAN VERORDENINGE OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR I JULIE STADSRAAD VAN BOKSBURG 984 TOT 30 JUNIE 985 Kennis geskied hiermee ingevolge die be SLUITING EN VERVREEMDING VAN 'N palings van artikel 96() van die Ordonnansie Kennis word hierby gegee dat ingevolge GEDEELTE VAN ERF 529 PARKRAND op Plaaslike Bestuur No 7 van 939, soos ge artikel 26(2) van die Ordonnansie oo Eiendomswysig, dat die Stadsraad van Barberton van belasting van Plaaslike Besture, 977 (Ordon Kennis geskied hiermee kragtens artikels 68 voomemens is om die Biblioteek en Begraaf nansie van 977), die volgende algemene en 79(8) van die Ordonnansie op Plaaslike plaasverordeninge, soos liewysig vender te eiendomsbelasting ten opsigte van die boge Bestuur, 939, dat die Stadsraad van Boksburg wysig Die algemene strekktng van hierdie wy noemde boekjaar gehef is op belasbare eiendom voornemens is om, onderworpe aan die goed Rings is om die tariewe te verhoog in die waarderingslys opgeteken: keuring van die Administrateur, 'n Gedeelte van Erf 529 Parkrand, permanent te sluit en aan die Afskrifte van die voorgestelde vrysigings le (a) Op die terreinwaarde van enige grond of Nederduitse Gereformeerde Kerk: Gemeente ter insae by die kantoor van die Stadsekretaris reg in grond: Boksburg Suid uit die hand te vervreem vir in tydperk van veertien (4) dae vanaf datum van publikasie hiervan ft) Sc (vyf sent) in die Rand ingevolge artikel 'n Plan waarop aangedui word die Jigging en 2(3)(a) van genoemde Ordonnansie; grense van die Gedeelte van Erf 529 Dorp Enige persoon wat beswaar teen die wysi Parkrand wat gesluit gaan word, le vanaf 4 Julie Bing wens aan te teken moet dit skriftelik (ift 4c by (vier sent)in die Rand ingevolge artikel 984 tot 7 September 984 op Maandae tot die Stadsklerk doer binne veertien (4) dae naderhe ie, 2(3)(b) van genoemded Ordonnans Aon i i Vrydae van MOO tot 3h00 en van 3h30 tot datum van publikasie van hierdie kennisgewig aan die goe keunng van die dm n s 6h30 in Kantoor 226, Tweede Verdieping, a wing in die Provinsiale Koerant trateur Burgersentrum, Trichardtsweg, Boksburg ter IN Ingevolge artikel 2(4) van die genoemde insae A A STEENKAMP Ordonnansie word 'a korting van twintig persent Iedereen wat enige beswaar teen die voorge Stadsklerk op die algemene eiendomsbelastings gehef op stelde sluiting en/of vervreemding van die Munisipale Kantoor die terreinwaarde van grand of enige reg in edeelte van die gemelde erf het of wat enige eis Posbus 33 grond genoem in paragraaf (a) hicrbo, g toege tot skadcvergoeding sal he indien voormelde Barberton staan ten opsigte van erne wat ingevolge die 300 Raad se Dorpsaanlegskema gesoneer is as "Spe milting uitgevoer word, moet sybeswaa! of eis skriftelik by die ondergetekende indien me later 4 Julie 984 siale Woo'n" en op enige ander crave waarop s op 7 September 984 Kennisgewing No 28/984 enkelwoonhuise opgerig is en a slegs vir woon doeleindes gebruik word Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting LEON sons in artikel FERREIRA 27 van Stadsklerk genoemde Ordonnansie beoog is betaalbaar in twaalf gelyke maandelikse paaiemente,ee die r Bur TOWN COUNCIL OF BARBERTONPosbus 25 ersentrum ste paaiement op 6 Julie 984 en daama Boksburg NOTICE OF GENERAL maandeliks op die vyftiende van elke daarop RATES AND OF 7 Julie 984 volgende maand FIXED DAYS FOR PAYMENT IN RESPECT Kennisgewing No 28/984 OF FINANCIAL YEAR JULY 984 TO 30 Rente teen dertien komma drie persent per JUNE 985 jaar is op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde dag hefbaar en wanbetalers is Notice is hereby given that in terms of section onderhewig aan regsproses vir die invordering LOCAL AUTHORITY OF BRAKPAN 26(2) of the Local Authorities Rating Ordi van sodanige agterstallige bedrae nance, 977 (Ordinance of 977), the follow NOTICE OF GENERAL RATES AND OF ing general rates have been levied in respect of A A STEENKAMP FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT the abovementioned financial year on rateable Stadsklerk OF FINANCIAL YEAR JULY 984 TO 30 property recorded in the valuation roll Munisipale Kantoor JUNE 985 Posbus 33 (a) On the site value of any land or right in land: Barberton 300 Notice is hereby given in terms of sections (ft 5c (five cents) in the Rand in terms of 4 Julie (2) and 4 of the Local Authorities Rating section 2(3)(a) of the said Ordinance; and Kennisgewing No 29/984 Ordinance, 977, hereinafter referred to as the Ordinance, that the following general rates

71 II I have been levied in respect of the above mentioned financial year on rateable property recorded in the provisional valuation roll or pro visional supplementary valuation rolls: PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE PLAASLIKEBESTUURVANBRAKPAN (c) 'n Eiendomsbelasting van 20 % inge volge artikel 25 van genoemde Ordonnansie, op die bruto bedrag gelde wat die ICENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN Departe ment van DOMSBELASTINGS EN VAN VASGE Mynwese ingevolge die bepalings van die Wet op Mynregte, 967, ontvang ten STELDE DAG VIR BETALING TEN OP (a) On the site value of any land or right in land in terms of section 2(3)(a) of the Ordi MOTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE 984 behoewe van die houer van enige grondeie nance: 6,5c in the Rand TOT 30 JUNIE naarslisensiebelang: hierdie belasting is half 985 jaarliks agteruit betaalbaar op die eerste dag In terms of section 2(4) of the Ordinance, van Maart en die eerste dag van September a rebate of 25% is granted on the general rate le Kennis word hierby gelee ingevolg artikels van elke jaar vied on the site value of land or right in land, 26(2) en 4 van die Ordonnansie op Eiendoms Rente teen 3,30 % per jaar is op alle agter including land or right in land in respect of belasting van Plaaslike Gesture, 977, hkma stallige bedrae na die vasgestelde dag oore which a reduced rate is applicable in terms of verwys as genoemde Ordonnansie, dat die vol komstig die beplaings van artikel 27(2) van en section 22 of the Ordinance, and which is de genie algemene eiendomsbelasting ten opnoemde Ordonnansie hefbaar en wanbetalers veloped and exclusively used for special resi sigte van bogenoemde boekjaar gehef is op onderhewig aan regsproses vir die invordedentml purposes (Residential ) belasbare eiendom in die voorloptge waarde ring van sodanige agterstallige bedrae is ringslys of voorlopige aanvullende waarde In terms of section 32(b) of the Ordinance a ringslyste opgeteken: G E SWART remission of 20 % will be granted upon appli Stadsklerk cation, to natural persons on the general rates (a) Op die terreinwaarde van grond of reg in Brakpan payable on land or right in land registered in grond kragtens artikel 2(3)(a) van genoemde 4 Julie 984 the name of such person or his wife or both, in Ordonnansie: 6,5c in die Rand Kennisgewing No respect of land exclusively used for special re Ingevolge artikel 2(4) van genoemde Orsidential purposes (Residential ) and occupied by the applicant: Provided that the total donnansie 'n kortmg van 25 % toegestaan op e algemene eiendomsbelasung VILLAGE COUNCIL OF BREYTEN worddi income of such persons and in the case of marn f op terreinwaarde van 8rond of reg in ried couples the joint income of such a couple, $geroned, insluitend gand of reg an pond waarop AMENDMENT TO BY LAWS shall not exceed R500,00 per month irrespec of the source thereof mgevolge artikel 22 van genoemde Ordonnan sie sic 'n verminderde eiendomsbelasting van toe It is hereby notified in terms of section 96 of In addition to the rate on the site value of passing is en wat ontwikkel en uitsluidik ge Local Government 939, as amended, that the land or right in land, a rate of,67c in the bruik word vir spesiale woondoeleindes Village Council of Breyten proposes to amend Rand in terms of section 23 of the Ordinance (Residensieel ) the following By laws: on the value of improvemenis situate upon Ingevolge artikel 32(b) van genoemde Or () Removal of Sewage Tariff land held under mining title not being land in donnansie, word op aansoek 'n kwytskelding an approved township, where such land is used The purpose of the proposed amendments is for residential purposes or for purposes not in van 20 % toegestaan op eiendomsbelasting beto increase the tariffs for the above mentioned taalhaar deur natuurlike persona op grond of cidental to mining operations by a personservices so as reg in grond wat geregisireer is in to cover the levied cost on the engaged in mining operations whether suchoxidation crienaam dams person is the holder of the mining title or not van sodanig persoon, sy eggenoot of beide en wat uitsluttlik gebruik word vir woondoel Copies of the proposed amendments are open The amount due for rates as contemplated eindes (Residensieel ) en deur die applikant for inspection at the Office of the Town Clerk in section 27 of the Ordinance shall be payable bewoon word: Met dien verstande dat die to during office hours for a period of 4 (fourteen) in 2 (twelve) approximately equal instalments tale inkomste van sodanige person en in die days from the date of publication hereof on the dates hereinafter set forth: geval van egpare, die gesamentlike inkomste van die egpaar me 8500p per maand afge Any person who desires to record his objec Zone : Vulcania and Extensions, Anzac seen van die bron daarvan, te bowe gaan nie tion to the proposed amendment shall do so in and Extensions and Brakpan Erven to 2 004: writing to the Town Clerk within fourteen days first payment 0 August 984 and the 0th of (b) Benewens die algemene belasting op after the date of publication of this notice every consecutive month terretnwaarde van grond of reg in grond, 'n eiendomsbelasting van,67c in die Rand krag H S ROELOFFZE Zone 2: Brakpan Erven to and tens artikel 23 van genoemde Ordonnansie op Municipal Office Brenthurst and Extensions: first payment 5 die waarde van verbeterings gelee op grond Private Bag X007 August 984 and the 5th of every consecutive gehou kragtens myntitel, waar sodanige grond Breyten month gebruik word vir woondoeleindes of vir doel 2335 eindes wat nie tot mynbedrywighede bykom Zone 3 Dalview and Extensions, Larren 4 July 984 stis is nie, deur iemand betrokke an mynbedrydale and Extensions, Dal ark and Extensions, wighede, of sodanige persoon die Sunair Park and Extensions and Minnebron myntitelhouer is, al dan nie and Extensions, first payment 20 August 984 and the 20th of every consecutive month Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelas DORPSRAAD VAN BREYTEN ting, beoog in artikel 27 van genoemde Ordon Zone 4: Rand Collieries, Kenleaf and Exnansie, is betaalbaar in 2 f twaalf) nagenoeg WYSIGINGS VAN VERORDENINGE tensions, Witpoort, Labore and Extensions, gelyke paaiemente op die datums hierna aan Withok, Denneoord and Extensions, Rietfon Daar word ingevolge die bcpalings van artikel goolui: tein, Maryvlei and Extensions, Brakpan North 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur and Extensions, Geluksdal, and any other Gebied I: Vulcania en Uitbreidings, Anzac 939, sons gewysig, bekend gemaak dat die areas not mentioned in Zones to 3 and future en Uitbreidings en Brakpan Erwe tot 2 004: Dorpsraad van Breyten van voorneme is om die townships including any other right in land: eerste paaiement 0 Augustus 984 en die 0e volgende Verordeninge te wysig: first payment 25 August 984 and the 25th of van elke daaropvolgende maand every consecutive month () Rioolvenvyderingstarief Gebied 2: Brakpan Erwe tot en is (c) An assessment rate of 20 % in terms of Brenthurst en Uitbreidings: eerste paaiement Die doel van die voorgestelde wysigings om section 25 of the Ordinance on the gross 5 Augustus 984 en die 5e van elke dear tariewe vir die voorsiening van bogenoemde amount of monies or rents received by the De opvolgende maand dienste te verhoog om die koste van die hefting partment of Mines in terms of the provisions of op die oksidasie damme te dek the Mining Rights Act, 967, on behalf of the Gebied 3: Dalview en Uitbreidings, Larrenholder of any freeholders' licence interest, dale en Uitbreidings, Dalpark en Uitbreidings, sal ter insae la by die kantoor van die Stadsklerk van die voorgestelde verordeninge which rate shall be payable half yearly in ar Sunair Park en Uitbreidings en Minnebron en vir 'n tydperk van 4 (veertien) dae gereken rear on the first day of March and the first day Uitbreidings: eerste paaiement 20 Augustus vanaf die datum van publikasie hiervan of September of each year 984 en die 20e van elke daaropvolgende Interest at 3,30 % per annum is chargeable maand Enige persoon wat beswaar teen die voorge on all amounts in arrear after the fixed day in stelde wysiging wens aan te teken, moet dit Gebied 4: Rand Collieries, Kenleaf en Uit terms of section 27(2) of the Ordinance and de, faulters are liable to legal proceedings for recovery of such arrear amounts Brakpan 4 July 984 Notice No 272 G E SWART Town Clerk urmaings, Witpoort, Labore en Uitbreidings, Withok, Denneoord en Uitbreidings, Rietfon tein, Maryvlei en Uitbreidings, Brakpan Nome! en Uithreidings, Geluksdal en enige ander gebiede nie vermeld in tot 3 en toekomstige dorpsgebiede asook enige ander belang in grond: eerste paaiement 25 Augustus 984 en die 25e van elke daaropvolgende maand skriftelik by die Stadsklerk doen binne veertien dae na die datum van publikasie hiervan Munisipale Kantore Privaatsak X007 Breyten July 984 H S ROELOFFZE 80 4

72 I 2064 PROVINCIAL GAZEITE, 4 JULY 984 CARLETONVILLE TOWN COUNCIL 2 Copies of the amendments and resolution portion thereof is subject to the payment of rates will be open for inspection at the office of the or is exempt therefrom or in respect of any DETERMINATION OF CHARGES: LIB Town Clerk, Civic Centre, GF Joubert Park, omission of any matter from such roll shall do so RARY BYLAWS Ermelo, during normal office hours for a period within the said period of 4 days from the date of publication hereof in In terms of section 80B(8) of the Local the Provincial Gazette, namely 4 July 984 The form prescribed for the lodging of an Government Ordinance, 939, it is hereby objection is obtainable at the address indicated notified that the Carletonville Town Council has 3 Any persons who wishes to object to the below and attention is specifically directed to the by special resolution determined the charges in proposed amendments must lodge his objection fact that no person is entitled to urge any respect of duplicate member's certificate, fines In writing with the undersigned within 4 days of objection before the valuation board unless he for overdue books, records and art prints as set publication hereof in the Provincial Gazette, has timeously lodged an objection in the preout in the undermentioned Annexure with effect namely 4 July 984 scribed form from August 983: P G VAN R VAN OUDTSHOORN SCHEDULE Town Clerk D VERMEULEN Civic Centre Town Clerk TARIFF OF CHARGES PO Box 48 Ermelo unicipal Office Member's certificate duplicate: 20c 2350 P MO Box 2 Overdue books: Fine payable per week or 4 July 984 Fochville part of a week: 20c Notice No 9/ July Overdue records: Fine payable per week Notice No 23/984 or part of a week; 20c I 4 Overdue art prints: Fine payable per week or part of a week: 20c STADSRAAD VAN ERMELO C 3 DE BEER STADSRAAD VAN FOCHVILLE WYSIGING VAN VERORDENINGE: BE Town Clerk GRAAFPLAASVERORDENINGE PLAASLIKE BESTUUR VAN FOCHVILLE: Municipal Offices PO Box KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN 3 i Dear word hierby, in artikel 96 van VOORLOPIGE AANVULLENDE Carletonville die Ordonnansie op Plaastike Bestuur, 7 van 25(0 WAARDERINGSLYS AANVRA 939, bekend gemaak dat die Rand van voome 4 July 984 Notice No 38/984 mens is om die Begraafplaasverordeninge afge (Regulasie 5) kondig by Administrateurskennisgewing 658 gedateer 4 Junie 980 te wysig Kennis word hierby inpvolge artikel 36 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van ' Die algemene strekking van die wysiging is die p fk Gesture, onnansie van STADSRAAD VAN CARLETONVILLE leas t e 977 (0 d wysiging van die regulasies vir die bou van gedenktekens 977), gegee dat die voorlopige aanvullende VASSTELLING VAN GELDS: BIB waardenngslys vir die boekjare 98/84 cop is LIOTEEKVERORDENINGE 2 Afskrifte van die wysigings en besluit 6 ter vir inspeksie by die kantoor van die plaaslike insae by die kantoor van die Stadsklerk, bestuur van Fochville vanaf 4 Julie 984 tot 6 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie Burgersentrum, GF Joubertpark, Ermelo, Augustus 984 en enige eienaar van belasbare op Plaaslike Bestuur, 939, word hierby bekend gedurende norrnale kantoorure vir 'n tydperk eiendom of ander persoon wat begerig is om 'n gemaak dat die Stadsraad van Carletonville by van 4 dae vanaf publikasie hiervan in die beswaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige spesiale besluit die gelde vir duplikaat bewys van Provinsiale Koerant, naamlik 4 limit 984 aangeleentheid in die voorlopige aanvullende hdmaatskapkaarte en boetes vir agterstallige waarderingslys, opgeteken, coos in artikel 34 boeke, plate en kunsafdrukke coos in die onder 3 Enige persoon wat beswaar teen genoemde van die genoemde Ordonnansie beoog, in te staande Aanhangsel uiteengesit met ingang wysiginp wens aan te teken, moet dit skriftelik dien, insluitende die vraag of sodanige eiendom Augustus 983 vasgestel het: binne 4 dae na datum van hierdie kennisgewing of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die in die Provinsiale Koerant, naamlik 4 Juhe 984 betaling van eiendomsbelasting of daarvan BYLAE by die ondergetekende doen vrygestel is, of ten opsigte van enige weglating van enige aangeleentheid uit sodanige lys, doen TARIFF VAN GELDS P 0 VAN R VAN OUDTSHOORN so binne gemelde tydperk Stadsklerk Bewys van lidmaatskap duplikaat: 20e Burgersentrum Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 2 Agterstallige boeke: Boete betaalbaar per Posbus 48 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui week of gedeelte van 'n week: 20c Ermelo 2350 beskikbaar en aandag word spesifiek gevestig op die feit dat geen persoon geregtig is om enige 3 Agterstallige plate: Boete betaalbaar per 4 Julie 984 beswaar voor die waarderingsraad te opper week or gedeelte van 'n week: 20c Kennisgewing No 9/984 tensy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm 4 Agterstallige kunsafdrukke: Boete betaal 82 4 betyds ingedien het me baar per week of gedeelte van 'n week: 20c C DE BEER Stadsklerk D VERMEULEN Stadsklerk Munisipale Kantore Munisipale Kantore Posbus 3 TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE Posbus Carletonville Fochville 2500 LOCAL AUTHORITY OF FOCHVILLE: Julie 984 NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO 4 Julie 984 Kennisgewing No 38/984 PROVISIONAL SUPPLEMENTARY Kennisgewing No 23/ VALUATION ROLL 83 4 (Regulation 5) ERMELO TOWN COUNCIL Notice is herebygiven in terms of section 36 of LOCAL AUTHORITY OF FOCHVILLE: AMENDMENT OF BYLAWS: CEMETERY the Local Authorities Rating Ordinance, 977 NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA BYLAWS (Ordinance of 977), that the provisional TION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN supplementary valuation roll for the financial RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION Notice is hereby given in terms of section 96 years 98/84 is open for inspection at the office ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS of the I oral Government Ordinance 7 of of the local authority of Fochville from 4 July /987 that the Council intends to amend the Cemetery 984 to 6 August 984 and any owner of rateable ByLaws as published under Administrator's property or other person who so desires to lodge (Regulation 9) notice 658 dated 4 June 980 an objection with the Town Clerk in respect of any matter recorded in the provisional sup Notice is hereby given in terms of section The general purport of the amendment is the plementary valuation roll as contemplated an 5(3)(3) of the Local Authorities Rating Ordi amendment of the regulations for construction section 34 of the said Ordinance including the nance, 977 (Ordinance of 977), that the of memorial work question whether or not such property or first sitting of the valuation board will take place

73 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Ion 8 July, 984 at 0h00 and will be held at the PLAASLIKE BESTUUR VAN GERMISTON 75(8) of the said Ordinance, must do so in following address: writing on or before 5 September 984 KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN Council Chamber DIE VOORLOPIGE WAARDERINGSLYS A W HEYNEKE Eighth AANVRA Town Street Secretary Municipal Offices Fochville Kennis word hierby ingevolge artikel 2()(a) Germiston van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van 4 July 984 to consider any objection to the provisional Plaaslike Besture, 977 ((Ordonnansie van Notice No 88/984 valuation roll for the fanancial years 984/ ), gegee dat die voorlopige waarderinplys vir die boekjaar 984/985 oop is vir inspekste by P G PRETORIUS die kantoor van die Plaaslike Bestuur van Secretary: Valuation Board Germiston vanaf 4 Julie 984 tot 0 Augustus STAD GERMISTON 4 July en enige eienaar van belasbare eiendom of Notice No 22/984 ander persoon wat begerig is om 'n beswaar by VOORGENOME PERMANENTE SLUIdie StadsUerk ten opsigte van enige aangeleent TING EN V E R V REE M D IN G VAN held in die voorlopige waarderingslys GEDEELTE VAN ABERDEINSTRAAT, opgeteken, soos in artikel 0 van die genoemde DORP ROODEKOP PLAASLIKE BESTUUR VAN FOCHVILLE: Ordonnansie beoog, in te dien, inslurtende die KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING vraag of sodanige eiendom of 'n pdeelte dear Hierby word kennis gegee dat die Stadsraad VAN WAARDERINGSRAAD OM BE van onderworpe is aan die bending van don van Germiston van voomeme is om ingevolge SWARE TEN OPSIGTE VAN VOORLO domsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten die bepalings van Artikel 67 van die Otdonnan P I G E WA A RD E RIN G S L Y S V IR DIE opsigte van enige weglating van enige sie op Plaaslike Bestuur, 7 van 939, soos BOEKJARE 984/987 AAN TE HOOR aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne gewysig deur die Wysigingsordonnansie op gemelde tydperk Plaaslike Bestuur, 98, die gedeelte van Aber (Regulasie 9) deinstraat grensende aan Erwe 59 en 520, Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van dorp Roodekop, en Gedeelte 6 van Lot 95, dorp Kennis word hierby ingevolge artikel 5(3)(b) 'n beswaar is by die adres hieronder aangedui Klippoortjelandbouhoewes, permanent te shut beskikbaar en aandag word spesifielcgevestmop en om na die enkeenenge sliming en hersonering van die Ordonnansie Besture, op 977 Eiendomsbelasting (Ordonnansie van Plaaslike van die feit dat pen persoon geregtig is om nage daarvan, onderworpe aan die goedkeuring van 977), gegee dat die eerste sitting van die beswaar voor die waarderingsraad te upper die Adrninistrateur ingevolge die bepalings van waardenngsraad op 8 Julie 984 om 0h00 sal tensy by beswaar op die voorgeskrewe vorm Artikel 79(8) van voorvermelde Ordonnansie 'nplaasvind en gehou sal word by die volgende betyds ingedien het me en aan sekere espesifiseerde voorwaardes, die adres: geslote padgedegelte aan mnre Ace Civil Properties (Roodekop) (Pty) Limited te verkoop J A DU PLESSIS_a Raadsaal Stadsident teen 'n prys deur die Stadswaardeerder bepaal te Stadswaa Agate Street Stra word ten tye van die werklike vervreemding Sewenderdeerder Vloer daarvan aan die kopers plus koste, ten einde Same i b e Fochville ou lily genoemde geslote padgedeelte met die aangren Queen en Spilsburystraat sende Erwe 59 en 520, dorp Roodekop, te om enige beswaar tot die voorlopige waarde Germiston konsolideer en om daama die gekonsolideerde ringslys vir die boekjare 984/987 te oorweeg Stadskantore erf wat aldus gevorm word, notarieel te verbind Germiston met die Restant van Gedeelte 6 van Lot 95, dorp P a PRETORIUS 4 Julie 984 Klippoortje landbouhoewes Sekretaris: Waarderingsraad Kennisgewing No 89/984 4 Julie 984 Besonderhede en 'a plan as aanduiding van Kennisgewing No 22/984 D2()(a) D 85 4 i die voorgestelde sluiting en vervreemding Fe van 84 4 Maandae tot en met Vrydae tussen die ure 08h30 tot 2h30 en 4h00 tot 6h00 ter insae in Kamer 5, Stadskantore, Presidentstraat, Ger miston LOCAL AUTHORITY OF GERMISTON an COUNCIL OF GERMISTON Enigiemand wat teen bovermelde sluitiag NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROPOSED PERMANENT CLOSURE AND beswaar wil maak of enige els om skadevergoe PROVISIONAL VALUATION ROLL ALIENATION OF PORTION OF ABER ding wil instel of wat begerig is om beswaar aan DEIN STREET, ROODEKOP TOWNSHIP te teken teen die uhoefenum deur die Stadsraad Notice is hereby given in terms of section van sy bevoe dhede ingevolge die bepalings van of the Local Authorities Rating Ordi It is hereby notified that it is the intention of Artikel 79()van voorvermelde Ordonnansie, nance, 977 (Ordinance of 977) that the the City Coucil of Germiston to permanently moet dit skri telik voor of op 5 September 984 provisional valuation roll for the financial ears close the portion of Aberdein Street adjoining doen 984/985 is open for inspection at the office of Erven 59 and 520, Roodekop Township, and the Local Authority of Germiston from 4 July Portion 6 of Lot 95, Klippoortje Agricultural A W HEYNEKE 984 to 0 August 984 and any owner of Lots Township, in terms of the provisions of Stadsekretaris property or other person who so desires to lodge Section 67 of the Local Government Ordinance Stadskantore an objection with the Town Clerk in respect of 7 of 939, as amended by the Local Govern Germiston any matter recorded in the provisional valuation ment Amendment Ordinance, 98, and subject 4 Julie 984 roll as contemplated in section 0 of the said to the consent of the Administrator in terms of Kennisgewing No 88/984 Ordinance including the question whether or not the provisions of Section 79(8) of the said 86 4 such property or portion thereof is subject to the Ordinance and to certain specified conditions, to payment of rates or is exempt therefrom or in sell the closed road portion after the successful respect of any omission of any matter from such closure and rezoning thereof to Messrs Ace Civil LOCAL AUTHORITY OF HARTBEESFON roll shall do so within the said period Properties (Roodekop) (Pty) Limited at a price TEIN to be determined by the City Valuer at the time The form prescribed for the lodging of an of the actual alienation thereof to the purchasers NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES objection is obtainable at the address indicated plus costs, in order to consolidate the aforemen AND TO FIXED DAY FOR PAYMENT IN below and attention is specifically directed to the boned closed road portion with the adjoining RESPECT OF FINANCIAL YEAR JULY fact that no person is entitled to urge any Ewen 59 and 520, Roodekop Township, and 984 TO 30 JUNE 985 objection before the valuation board unless he thereafter to notarially tie the consolidated erf has timeously lodged an objection in the pre so formed with the Remainder of Portion 6 of (Regulation 7) scribed form Lot 95, Klippoortje Agricultural Lots Township Notice is hereby given that in terms of section J A DU PLESSIS Details and a plan of the closure and 26(2)(a) or (b) of the Local Authorities Rating Town Clerk alienation may be in ea in Room 5, Ordinance, 977 (Ordinance of 977) the City Valuer Municipal Offices, President Street, Germiston, following general rate has been levied in respect 7th Floor from (inclusive) between of the abovementioned financial year on rate Samie Building the hours Monad:a:Ito to Fridays 230 and 400 to 6h00 able property recorded in the valuation roll: Cr Queen and Spilsbury Streets Germiston Any person who intends objecting to the (a) On the site value of any land or right in Municipal Offices proposed closure or who intends submitting a land: Germiston claim for compensation, or who is desirous of 4 July 984 lodging an objection with the City Council in the (i) A general rate of 5,5 cents in the Rand Notice No 89/984 exercise of its powers conferred by Section (R)

74 2066 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 In terms of section 2(4) of the said Ordi 939 that the Town Council of Heidelberg the date of publication of this notice in the nance, a rebate of twenty (20) percent is granted intends to determine a mute and stowing places Provincial Gazette in respect of: for buses operated by Messrs Greyhound Bus Services and to alter the route for buses oper H H S VENTER (i) All ated residential erven which are according by Messrs Vaal Transport Corporation Town Clerk to building plan improved and completed on 3 PO Box 049 June 984 (improvements on residential erven Particulars of the determination and antra Johannesburg during 984/85 bookyear are liable to the rebate lions are open for inspection at the office of the 2000 as from July 985), and all erven in Hartbees Town Secretary, Municipal Office, Heidelberg 4 July 984 fontein Extension No and any person who has any objection thereto The amount due for rates as contem plated in must lodge such objection of publication with the undersigned of this notice within 2 in days the section 27 of the said Ordinance shall be payable Provincial Gazette on 3 August 984 (the fixed day) Interest of thirteen percent (3 %) per annum C P DE WITT STAD JOHANNESBURG Town Clerk is chargeable on all amounts in arrear after the,,, municipal Offices WYSIGING VAN TOETSSTASIEVEROR fixed day and defaulters are liable to legaldeninge Box 20 proceedings for recovery of such arrear amount P Heidelberg 0 S OLIVIER 2400 Hiermee word ingevolge artikel 96 van die Town Clerk 4 July 984 Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be Notice No 24/984 kend gemaak dat die Raad voornemens is om Municipal Offices die Toetsstasieverordeninge, afgekondig by Voortrekker Road Administrateurskennisgewing 28 van 24 Au Hartbeesfontein gustus 977, te wysig 4 July 984 Notice No 2/984 Die algemene strekking van hierdie wysiging STADSRAAD VAN HEIDELBERG is om die kantoorure van die Lisensie afdeling se Hoofkantoor en die Toetsstasie by Langlaagte PLAASLIKE BESTUUR VAN HARTBEES BEPALING EN WYSIGING VAN BUS soos dit in artikels 2(3) en 4(c) van die FONTEIN ROETES EN STILHOUPLEKKE gemoemde verordeninge aangegee is, te verander KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN Kennis word hiermee ingevolge die bepalings D 0 M S B E L A ST I N G OF E I END 0 M S van artikel 65(bis)(2) van die Ordonnansie op Afskrifte van die voorgestelde wysiging sal BELASTINGS EN VAN VASGESTELDE Plaaslike Bestuur, 939 gegee dat die Stadsraad gedurende gewone kantoorure in die Raad se DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN van Heidelberg van voomeme is om 'n mete en kantoor 526, Burgersentrum, Braamfontein, DIE BOEKJAAR JULIE 984 TOT 30 stilhouplek vir busse van Mnre Greyhound ter insae 6 vir 'n tydperk van 4 dae van die JUNIE 985 Busdienste (Edms) Bpk te bepaal en die rode datum af waarop hierdie kennisgewing in die vir busse van Mnre Vaal Transport Korporasie Provinsiale Koerant verskyn, dit wil s6 van 4 (Regulasie 7) te wysig Julie 984 af Kennis word hierby gegee dat ingevolge Die besonderhede van die bepalings en wysi Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde artikel 26(2)(a) of (b) van ate Ordonnansie op Bing 6 tel insae by die kantoor van die wysiging wil upper, moet dit skriftelik aan die Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 977 tadsekretaris, Munisipale Kantore, Heidelberg Stadsklerk rig Milne 4 dae na die datum waarop (Ordonnansie van 977), die volgende en enigiemand wat beswaar daarteen wil maak hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant algemene eiendomsbelasting ten opsigte van die moet sodanige beswaar skriftelik by die verskyn het bogenoemde boekjaar 4ehef is op belasbare ondergetekende indien binne 2 dae vanaf eiendom in die waardenngslys opgeteken: publikasie van hierdie kennisgewing in die H H S VENTER Provinsiale Koerant Stadsklerk (a) Op die terreinwaarde van enige grond of Posbus 049 reg in grond: C P DE WITT Johannesburg Stadsklerk 2000 (i) 'n Algemene belasting teen 'n tarief van 5,5 4 Julie 984 sent in die Rand (R) Munisipale Kantore Posbtts Ingevolge artikel 2(4) van die genoemde Heidelberg Ordonnansie word 'n korting van twintig (20) 2400 persent toegestaan ten opsigte van: 4 Julie 984 Kennisgewing No 24/984 (i) Alle woonerwe wat op 30 Junie 984 volgens bouplan bebou en voltooi is (verbete CITY OF JOHANNESBURG 4 rings opwoonenve aangebring gedurende 984/ boekjaar sal aanspraak maak op afslag vanaf AMENDMENT TO DETERMINATION OF Julie 985), en op alle erwe in Hartbeesfontein CLEANSING TARIFF Uitbreiding No It is hereby notified in terms of section 80B(3) Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting, of the Local Government Ordinance, 939, that soos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie CITY OF JOHANNESBURG the Council has, by special resolution dated 2 beoog, is op 3 Augustus 984 (vasgestelde dag) June 984, further amended its determination of betaalbaar AMENDMENT OF TESTING STATION BYcharges for refuse collection and removal, pub LAWS lished in Provincial Gazette 4080 dated 30 April, Rente teen dertien persent (3%) per jaar is 980, as amended op alle agterstallige bedrae na die vasgestelde It is hereby notified in terms of Section 96 of dag hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan the Local Government Ordinance, 939, that The general purport of the resolution is to regsproses vir die invordering van sodanige the Council proposes to amend the Testing increase charges for house refuse, business agterstallige bedrae Station By laws promulgated under Administra refuse, dry industrial refuse, special domestic tor's Notice 28 of 24 August 977 refuse, bulky refuse, garden refuse, builders O S OLIVIER refuse, special industrial refuse, disposal and the Stadsklerk The general purport of the amendment is to destruction of animal carcases, foodstuffs and Munisipale Kantore change the office hours of the Licensing Depart other refuse Voortrekkerweg ment's Head Office and the Testing Station at Hartbeesfontein Langlaagte as stipulated in Sections 2(3) and The amendments will come into effect on 4 Julie 984 4(c) of the said Bylaw September 984, or such other date as the Kennisgewing No 2/ Administrator may determine Copies of the proposed amendment will be open for inspection during ordinary office hours Copies of the resolution will be open for TOWN COUNCIL OF HEIDELBERG at the office of the Council at Room S26, Civic inspection during ordinary office hours at Room Centre, Braamfontein, for 4 dap from the date 525, Civic Centre, Braamfontein, for 4 days DETERMINATION OF AND ALTERA of the publication of this notice in the Provincial from the date of publication of this notice in the TIONS TO BUS ROUTES AND STOPPING Gazette, ie from 4 July 984 LAny Provincial Gazette, ie from 4 July 984 PLACES person who desires to record his objec 4 Any person whb desires to object to the Notice is hereby given in terms of section 65 lion to the proposed amendment must do so in proposed amendments must do so in writing to (bis)(2) of the Local Government Ordinance, writing to the Town Qerk within 4 days after the Town Clerk within 4 days after the date op

75 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE il publication of this notice in the Provincial the Town Clerk within 4 days after the publica Clerk within 4 days after the date of publication Gazette lion of this notice in the Provincial Gazette of this notice in the Provincial Gazette H H S VENTER H H S VENTER H H S VENTER Town Clerk Town Clerk Town Clerk PO Box 049 PO Box 049 PO Box 049 Johannesburg Johannesburg Johannesburg July July July 984 Notice No 287/9/ Notice No 287/8/5 Notice No 287/8 p wegdoening III STAD JOHANNESBURG STAD JOHANNESBURG WYSIGING VAN VASSTELLING VAN STAD JOHANNESBURG WYSIGING VAN DIE RAAD SE VAS TARIEWE VIR DIE AFHAAL VAN AFVAL STELLING VAN TARIEWE VIR DIE WYSIGING VAN VASSTELLING VAN LEWERING VAN GAS Hiermee word daar ingevolge artikel BUITENSTRAATSE PAR0EERGELDE SOB(3) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, Hiermee word daar in artikel 80B(3) Hiermee word daar ingevolge artikel 80B(3 kennisgegee dat die Raad by spesiale besluit opvan die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, van 2 Jume 984 sy vasstelling van tariewe vir die ie Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 532 egee dat die Raad by spesiale besluit op kennis gegee dat die Raad by spesiale besluit op afhaal en verwydering van afval, afgekondig in Jame 984 sy vasstelling ten opsigte van kennis2j 9842 Provinsiale Koerant 4080 van 30 April van umesy vasstellingten opsigte 980, gastariewe, afgekondig in Provinsiale Koerant buitenstraatse parkeergelde, afgekondig m Prosoos gewysig, verder gewysig het426 van 28 Januarie 98, s gewysig, verder vinsiale Koerant 457 van 29 Julie 98, coos gewysig het Die algemene doel van die besluit is om die gewysig, verder gewysig het tariewe vir huisafval, besigheidsafval, drod be Die algemene doel van die besluit is om Die algemene doel van die besluit is om die dryfsafval, spesiale huisafval, lywige afval, voorsiening te maak om sy gastariewe vir gelde vir die eerste drie uur wat geparkeer word tuinafval, bouersafval, spesiale bedryfsafval, die h en vernier van cherkarkasse, te verhoog, en die gelde vir sekere ander ' nywer eids, handels en huishoudelike verbruikers, met verskillende persentasies te voedingstowwe en ander afval, te verhoog tydperke te wysoigm e v rhoog Die wysigings tree op September 984 in Die wysigings tree op September 984 in werking, of op sodanige ander datum wat die Die wysiging van die vasstelling tree op werking, of op sodanige ander datum wat die Raad bepaal September 984 in werking, of op sodanige Administrateur bepaal ander datum wat die Administrateur bepaal Afskrifte van die wysiging van die Vasstelling Afskrifte van die besluit le vanaf die publika le vanaf die publikasiedatum van hierdie 'n Afskrif van die besluit en besonderhede van siedatum van hierdie kennisgewing in die Pro kennisgewing in die Provinsiale Koerant, dit wil die wysiging le venal die publikasiedatum van vinsiale Koerant, dit wil se van 4 Julie 984 af, se van 4 Julie 984 af, vir veertien dae in hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant, vir veertien dae in kantoortyd in Kamer 525, kantoortyd in Kamer 526, Burgersentrum, dit wil se van 4 Julie 984 af, vir veertien dae in Burgersentrum, Braamfontein, ter insae Braamfontein, ter insae kantoortyd in Kamer S28, Burgersentrum, Braamfontein, ter insae Iemand wat beswaar teen die voorgestelde!emend wat beswaar teen die voorgestelde wysigings wil maak, moet dit binne veertien dae wysiging wil maak, moet dit binne veertien dae Iemand wat beswaar teen die voorgestelde na die publikasiedatum van hicrdie kennisge na die publikasiedatum van hierdie kennisgew wysiging wil maak, meet dit binne veertien dae wing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die ing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die na die publikasiedatum van hierdie kennisge Stadsklerk rig Stadsklerk rig wing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die Stadsklerk rig HHS VENTER H H S VENTER Stadsklerk Stadsklerk H H S VENTER Posbus 049 Stadsklerk Posbus 049 Johannesburg Posbus Johannesburg 2000 Johannesburg 4 Julie Julie 984 Kennisgewing No 287/9/ 4 Julie 984 Kennisgewing No 287/8/5 Kennisgewing No 287/ CITY OF JOHANNESBURG CITY OF JOHANNESBURG CITY OF JOHANNESBURG AMENDMENTS TO THE COUNCIL'S DE AMENDMENT TO DETERMINATION OF TERMINATION OF CHARGES FOR THE OFFSTREET PARKING CHARGES AMENDMENT OF THE COUNCIL'S DE SUPPLY OF ELECTRICITY TERMINATION OF CHARGES FOR THE It is hereby notified in terms of Section 80B(3) SUPPLY OF GAS It is hereby notified in terms of Section 80B(3) of the Local Government Ordinance, 939, that of the Local Government Ordinance, 939, that the Council has, by special resolution dated 2 It is hereby notified in terms of Section 803(3) the Council has, by special resolution dated 2 June 984, further amended its determination in of the Local Government Ordinance, 939, that June 984, further amended its determination of respect of Off Street Parking Charges published the Council has, by special resolution dated 2 charges for the supply of electricity published in in Provincial Gazette 457 dated 29 July 98, as June 984, further amended its determination of Provincial Gazette 4082 dated 4 May 980, as amended charges for gas published in Provincial Gazette amended 426 dated 28 January 98, as amended The general purport of the resolution is to The general purport of the resolution is to increase the charges for the first three hours of The general purport of the resolution is to increase by varying percentages the Council's parking and to amend the charges for certain provide for tariff increases of varying percen Single Rate, Block and Demand Tariffs for the other time periods tages to industrial and domestic users supply of electricity The amendments will come into effect on The amendment to the determination will The amendments to the determination will September 984 or such other date as the come into effect on September 984 or such come into effect on September 984 or such Council may determine other date as the Administrator may determine other date as the Administrator may determine Copies of the amendments to the Determina A copy of the resolution and particulars of the Copys of the resolution and particulars of such tion are open to inspection during office hours at amendment are open for inspection during amendments are open to inspection during Room 526, Civic Centre, Braamfontein, for a office hours at Room S28, Civic Centre, office hours at Room 528, Civic Centre, period of 4 days from the date of publication of Braamfontein, for 4 days from the date of the Braamfontein, for 4 days from the date of the this notice in the Provincial Gazette, ie from 4 publication of this notice in the Provincial publication of this notice in the Provincial r July 984 Gazette, ie from 4 July 984 Gazette, ie from 4 July 984 Any person who desires to object to the Any person who desires to object to such Any person who desires to object to such proposed amendments must do so in writing to amendment shall do so in writing to the Town amendment shall do so in writing to the Town

76 i 2068 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 Clerk within 4 days after the date of publication pans and flushing devices The amendment will LOCAL AUTHORITY OF KEMPTON PARK of this notice in the Provincial Gazette come into effect on September 984, or such other date as the Administrator may determine NOTICE OF GENERAL RATES AND II H S VENTER DATES FIXED FOR PAYMENT IN RE Town Clerk SPECT OF FINANCIAL YEAR JULY, 984 PO Box Copies of the amendment to the bylaws and 049 TO 30 JUNE, 985 of the resolution and particulars of the amendment to the determination are open for inspec Johannesburg ton during office hours at the office of the A LEVY: 4 July 984 Council at Room 527, Civic Centre, Braamfon Notice No 287/24 Notice is hereby given in accordance with the ten, for 4 days from the date of publication of provisions of section 26(2) of the I oral Authorthis notice in the Provinsial Gazette, ie from 4 sties Rating Ordinance, of 977, as amended, July 984 that in terms of the provisions of section 2(2) of STAD JOHANNESBURG the said Ordinance the following general rates Any person who desires to record his objet have been levied in respect of the above WYSIGINGS AAN DIE RAAD SE VAS tion to the proposed amendments must do so in mentioned financial year on rateable property STELLING VAN TARIEWE VIR DIE writing to the undermentioned within 4 days recorded in the provisional valuation roll for the LEWERING VAN ELEICIRISITEIT after the date of publication of this notice in the period 984 to 987 and the provisional sup Provincial Gazette plementary valuation roll for the period 983/84: Hiermee word dear ingevolge artikel 80B(3) H H S VENTER van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, Town Clerk () Property situated in the Kempton Park kennisgegee dat die Raad by spesiale besluit op PO Box municipal area, with the exclusion of the area Ruue 984 sy vasstelling van tariewe vir die that was incorporated into the said municipal Johannesburg lewering van Elektrisiteit, afgekondig in Provin area under Administrator's Notice 036 of June, 983 siale Koerant 4082 van 4 Mei 980, soon 4 July 984 gewysig, verder gewysig het An amount of two comma five cents (2,5c) in Die algemene doel van die besluit is om die the Rand on the site value of any land or right in Read se tariewe vir die Lewering van Elektri land siteit, naanthk die Enkeltarief, Bloktarief en STAD JOHANNESBURG (2) Property situated in the area that was Aanvraagtarief met verskillende persentasies te incorporated into the Kempton Park municipal verhoog WYSIGINGS: BOUVERORDENINGE EN area under the said Administrator's Notice Die wysigings van die vasstelling tree op RIOLERINGS EN LOODGIETERSTARIEF (Bredell Area) September 984 in werking, of op sodanige An amount calculated in accordance with the ander datum wat die Admmistrateur bepaal Kennis word hierby gegee: directives contained in the said Administrator's Notice Afskrifte van die besluit en besonderhede van () Ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie die wysiging, le vanaf die publikasiedatum van op Plaaslike Batuur, 939, dat die Read besluit B REBATES AND REMISSION: hierdie kenmsgewing in dieprovinsiale Koerant, het om die Bouverordeninge wat by ingevolge dit wil se van 4 Julie 984 af, vir veertien dae in Administrateurskennisgewing 726 van 6 Jume () In terms of the provisions of section 2(4) kantoortyd in Kamer 528, Burgersentrum, 976 aangeneem het, verder te wysig of the said Ordinance a rebate of twentyfive Braamfontein, ter insae percent (25 %) is granted on the rates levied in Iemand wat beswaar teen die voorgestelde Die algemene strekking van die wysiging is respect of all agricultural holdings that are wysigings wil mask, moet dit binne veertien dae om die Raced se gelde to verhoog wat betaalbaar neither partly nor entirely utilised for business na die publikasiedatum van hierdie kennisge is ten opsigte van bouplanne wat aan hom purposes as well as all property zoned "Special Residential" and wing in die Provinsiale Koerant skriftelik aan die voorgele en hervoorgele word; tekeninge wet "General Residentiar in Stadsklerk rig vents word om 'n oorskrydingsooreenkoms te terms of the Council's town planning schemes in skit; skuttingspermitte; en aansoeke om tekens operation H H S VENTER en skuttings (2) In addition to the rebate referred to in Stadsklerk paragraph B() above, a further rebate of fifteen Posbus 049 (2) Ingevolge artikel 80B(3) van daardie percent (5 %) is granted in terms of the Johannesburg Ordonnansie oat die Read by spesiale besluit op provisions of the said sub section in respect of Junie 984 sy vasstelliog van die Tarief vu property zoned "General Residential" on which 4 Julie 984 Riolerings en Loodgietersdienste, afgekondig a single dwellinghouse has been erected and Kennisgewing No 287/24 in Provinsiale Koerant 445 van 3 Met 98 which house is being occupied by its registered verder gewysig het owner: Provided that written application for the said rebate be made before 30 June, 985 strekking van did besluit is om (3) In terms of the provisions of section 4 CITY OF JOHANNESBURG diedirtaaalsemene gelde te verhoog ten opsigte van 32()(b) of the said Ordinance and in addition to aansoeke wat mgedien en henngedien word om the rebate referred to in paragraph 3() above, AMENDMENTS: BUILDING BY LAWS die goedkeuring van rioleringianstallasies, pro and further subject to the contents of the AND DRAINAGE AND PLUMBING totipe spoellatnnebakke en spoeltoestelle Die Director of Local Government's letter PB 35 CHARGES wysiging word van krag op September 984, of 026 dated 4 August, 983, a remission of sodanige ander datum wat die Administrateur fifteen percent (5 %) is granted on the rates It is hereby notified: mag bepaal levied in respect of the registered owner of a premises with a dwellinghouse if such owner is a (I) In terms of section 96 of the Local Afskrifte van die wysging van die Verorde pensioner and occupies such dwellinghouse: Government Ordinance, 939, that the Council Provided that application for such remission be ninge en van die nit, asook besonderhede has resolved further to amend the Building made in writing before 30 June, 985 and the van die 'ging van die vasstelling le gedurende Bylaws adopted by it under Administrator's kantoonue in die Raad se kantoor 527, Town Treasurer is satisfied that such pensioner Notice 726 dated 6 June 976is Burgersentrum, Braamfontein, ter insae vir 'n not younger than sixty (60) years and his total The general purport of the amendment is to tydperk van 4 dae na die datum waarop hierdie annual income from any source whatsoever, does not exceed R Provided further increase the Council's charges payable in respect kenmsgewing in die Provinsiale Koerant verskyn of building plans submitted and re submitted het, dit wit st vanaf 4 Julie 984 that the total rebate granted in paragraphs B() and B(2) above, and the remission granted in to it; drawings required to conclude an en this paragraph, shall not exceed forty percent croachment agreement; hoarding permits; and Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde (40 %) applications for signs and hoardings wysigings wil opper, moet dit skriftelik by die ondergetekende mdien binne 4 dae na die C DUE DATES, PAYMENT, INTEREST (2) In terms of section 80B(3) of that Ordi datum waarop hierdie kennisgewing in die AND ACCOUNTS: nonce that the Council has, by special resolution Provinsiale Koenig germs= is dated 2 June 984, further amended its deter () The rates levied above become due as mination of Charges for Drainage and Plumbing H 4 S VENTER follows: Services published in Provincial Gazette 445 Stadsklerk dated 3 May % on 3 July, 984 Posbus 049 The general purport of such resolution is to Johannesburg 25 % on October, 984 increase the Council's charges for applications a"' submitted and re submitted for approval of 4 Julie % on January 985 drainage installations, prototype water closet % on April, 985 fl 4

77 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE and is in terms of the provisions of section ting van vyfentwintig parent (25 %) toege ontvang nie, word versoek om met die Stactste,27() of the said Ordinance payable as follows: staan op die belasting gehef ten opsigte van Ale sourier in verbinding te tree aangesien die landbouhoewes wat me geheel of Fedeeltelik vir nie ontvangs van 'n rekening niemand van die (i) Owners of proclaimed townships sakedoeleindes gebruik word sue asook alle aanspreekhkheid vir die betaling van sodanige In two (2) equal instalments on or before 30 eiendomme gesoneer vir "Sposiale Woon" en belasting, onthef nie September, 984 and 3 March, 985 on all Algemene Woon"ingevolge die Raad se property registered in their names on I domsbeplanningske July, wat in werlcing is 0 W VAN DER WALT Stadsklerk 984; (2) Bykomend tot die korting in paragraaf Stadhuis B() hierbo gemeld, word kragtens die bepa (ii) Margaretlaan Property registered in the name of the linn van laasgenoemde subartikel, 'n verdere o h I South African Transport Services that are not osus korting van vyftien persent (5 7o) toegestaan exempted from the payment of rateskemptonpark ten opsigte van alle eiendomme gesoneer vir 4 Julie 984 In one () payment on or before 3 Decem "Algemene Woon" waarop 'n enkele woonhuis Kennisgewing No 33/984 ber, 984; opgeng is en welke woonhuis deur die geregi streerde eienaar bewoon word: Met lien ver (iii) All other owners stande dat skriftelike aansoek om laasgenoemde korting voor 30 Junie 985 gedoen word VILLAGE COUNCIL OF KOSTER In twelve (2) monthly instalments, the first payment payable on or before 5 August, 984 (3) Kragtens die bepalings van artikel AMENDMENT TO BYLAWS and thereafter monthly on or before the fif 320)(6) van laasgenoemde Ordonnansie en teenth day of every following month behoudens die inhoud van die Direkteur van Notice is hereby given in terms of section 96 of Plaaslike Bestuur se skrywe PB the Local Government Ordinance, 939 (Ordi (2) If the rates hereby levied are not paid on gedateer 4 Augustus 983, word bykomend tot nance 7 of 939), that the Koster Village the dates specified above, interest will be die korting in paragraaf B() hierbo gemeld, 'n Council intends to amend the following bylaws: charged and collected in accordance with section kwytskeldmg van vyftien persent (5 %) toege 27(2) of the said Ordinance read together with staan op die belasting gehef van 'n geregls Cemetery Bylaws section 50A of the Local Government Ordi ueerde = near van 'n perseel met 'n woonhuis 2 Sanitary and Refuse Removals Tariff nance, 7 of 939, as amended as sodanige eienaar 'n pensioentrekker is en die 3 Electricity Bylaws gemelde woonhuis bewoon: Met then verstande 4 Tariff of Charges for the Supply of water (3) Ratepayers who do not receive accounts p in respect of at the rates referred to above, are skriftelik veer 30 Junie 985 aansoek op The general purport of the amendments are sodanige kwytskelding gedoen word en die requested to communicate with the Town the increase of the relevant tariffs Stadstesourier tevrede gestel is dat Treasurer as the non receipt of accounts does sodanige pensioentrekker the jonger as sestig (60) jaar is not exempt any person from the liability to pay Copies of the proposed amendments will be nie en sy totale jaarlikse inkomste uit welke such rates open for inspection at the Office of the Town bran ookal, nie R8 400,00 oorskry the; Voorts, Clerk, Koster, during normal office hours for a Q W VAN DER WALT period of fourteen (4) days from the date of met staanthen veritande dat die totale korting toefe Town ooreenkomstig paragrawe B() en B 2) Clerk publication hereof in the Provincial Gazette hierbo en die kwytskelding in hierdie paragraaf Town Hall Margaret Avenue genoem, nie veertig persent (40 %) sal oorskry Any person who desires to record his objec me don to the proposed amendments, must do so in PO Box 3 writing with the undersigned within fourteen Kempton Park 4 July 984 C DATUMS VAN VERSKULDIGWOR (4) days of publication hereof in the Provincial Notice No 33/984 DING, BETALING, RENTE EN REKEN Gazette ' INGS: A BERGH () Die belasting hierbo gehef, word soos Town Clerk wig verskuldig: Municipal Offices PLAASLIKE BESTUUR VAN KEMPTON Box 66 PARK 25 % op 3 Julie 984 PO Koster 2825 KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN 4 July % op Oktober 984 DOMSBELASTING EN VAN VASGE Notice No 0/984 STELDE DATUMS VIR BETALING TEN 25 % op Januarie 985 OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE 25 % opdorpsraad April 985 VAN KOSTER 984 TOT 30 JUNIE 985 en is ingevolge die bepalings van artikel 27() WYSIGING VAN VERORDENINGE a A HEFTING: van die gemelde Ordonnansie soos volg betaalbear: Kennis word hierby ingevolge die bepalings Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan IF van artikel 26(2) van die Ordonnansie op van geproklameerde dorpsge sic on Plaaslike Bestuur, 939, (Ordonnansie 7 Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, bido eeienaars van 939), word hiermee kenms gegee dat die van 977, soos gewysig,egee dat kragtens die Dorpsraad van Koster, voomemens is om die bepalings van artikel 2(2) van laasgenoemde In twee (2) gelyke paaiemente voor of op 30 volgende verordeninge te wysig: Ordonnansie, die volgende algemene eiendoms September 984 en 3 Maart 985 op alle belasting ten opsigte van die bogemelde bock mendom geregistreer in hulle name op Julie Begraafplaasverordeninge jaar gehef is op belasbare eiendom opgeteken in 984; 2 Sannn ere en Vullsvenvydengstarief die voorlopige waarderingslys vir die tydperk 3 Elektrisiteitsverordeninge 984 tot 987 en die voorlopige aanvullende 00 Eiendom wat in die naam van die Suid 4 Tarief van gelde vir die lewering van water waarderingslys vir die tydperk 983/84: Afrikaanse Vervoerdienste geregistreer is en nie vrygestel is van die betaling van mendomsbelas Die algemene strekking van die wysigings is () Eiendomme gelee in die munisipale ting nie die verhoging van die betrokke tanewe gebied van Kemptonpark uitgesonderd die In een () betaling voor of December 3 op Askrifte van ie wysigi N ter insae b die gebied wat by AdnumstrateurskennisgewingKantoor van diedstadsklerk,ngskoster, gedureyde 036 van 29 Junie 983 by die gemelde munisi 984; normale kantoorure vir 'n tydperk van veertien pale gebied ingelyf is (iii) Me ander eienaars (4) dae van publikasie hiervan in die Provin scale Koerant 'n Bedrag van twee komma vyf sent (2,5c) in twaalf (2) ' maandelikse paaiemente, die die Rand op die terreinwaarde van enige grand eerste paaiement betaalbaar voor of op 5 Enige persoon wat beswaar teen genoemde of 'n reg in grand Augustus 984 en daarna maandeliks voor of op wysigings wens aan te teken, meet dit skriftelik (2) Eiendomme gelee in die gebied wat by die vyftiende dag van elke daaropvolgende binne veertien (4) dae na datum van hierdie maand kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die laasgenoemde Admanistrateurskennisgesving by ondergetekende doen die munisipale gebied van Kemptonpark ingelyf (2) Indien die belasting hierby gehef nie op is (Bredell gebied) die betaaldatums soos hierbo genoem, betaal A BERGH 'n Bedrag bereken ooreenkomstig die voor word nie word rente ooreenkomstig die bepa Stadsklerk skrifte wat in laasgenoemde Administrateurs Munisipale Kantore lingsvan artikel 27(2) van laasgenoemdei Ordonkennisgewing vervat is nansie gelees met artikel 50 van die Orion D Posbus 66 nonce op Plaaslike Bestuur, 7 van 939, soos Koster 2825 B KORTINGS EN KWYTSKELDING: gewysig, gehef en ingevorder 4 Julie 984 () Kragtens die bepalings van artikel 2(4) (3) Belastingbetalers wat nie rekenings ten Kennisgewing No 0/984 van laasgenoemde Ordonnansie, word 'n kor opsigte van die belasting hierbo genoem, 826 4

78 p r 2070 PROVINCIAL GAZETTE, 4JULY 984 KRUGERSDORP AMENDMENT SCHEME PLAASLIKE BESTUUR VAN MARBLE B AMENDMENT OF BY LAWS NO 64 HALL Notice is hereby given in terms of section 96 4 It is hereby notified in terms of section 8 of KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING of the Local Government Ordinance, 939, the Town Planning and Townships Ordinance VAN WAARDERINGSRAAD OM BE that the Town Council is intending to amend 965 (Ordinance 25 of 965) that application has SWARE TEN OP TOTE VAN VOORLO the following by laws: been made by the Town Council' of PIGS WAARDERINGSLYS VIR DIE Krugersdorp, for the amendment of the BOEKJARE JULIE 984 TOT 30 JUNIE Bylaws for Fixing Fees for the Issue of Certificates and Furnishing of Information Krugersdorp Town Planning Scheme, 980, by 987 AAN 7E HOOR increasing the density on Planning 048, 049, 2 Swimming bath by laws 052, 054 and 055 Azaadville Extension Kennis word hierby ingevolge artikel 5(3)(b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van The general purport of the amendments is Further particulars of the scheme are open for Pl like Besture, 977 (Ordonnansie van the following: innaas Thh ins ection at Room 29, Town Hall, geg ee dat die eerste sitting van die Waarderingsraad op Donderdag, 2 Augustus Bylaws for Fixing Fees for the Issue of Krup/gersdorp 984 om 0h00 sal plaasvind en gehou sal word Certificates and Furnishing of Information by die volgende adzes: Raadsard, Munisip tie The existing bylaws has become out of Any objection or representations in regard to Kantore, Ficusstraat, Marble Hall om emge application must be submitted in wasting to beswaar tot die voorlopige waarderingslys date vinthe Town Clerk, PO Box 94, Krugersdorp, 740 die boekjare Julie 984 tot 30 Junk 987 te 2 Swimming bath bylaws on or before 25 July 984 oorweeg To increase the tariffs in order to absorb the F H SCHOLTZ ever rising costs J L NIEUWOUDT Sekretaris: Waarderingsraad Town Clerk 4 Julie 984 A copy of the said resolution and particulars Kennisgewing No 4/984 of the determination are open for inspection Crugersdorp at the office of the Town Secretary Municipal 4 July Offices, Meyerton, for a period of 4 days Notice No 60/984 from date of publication hereof in the prom cial Gazette, viz 4 July 984 MEYERTON TOWN COUNCIL Any person who desires to record his objec tion to the said amendments must do so in KRUGERSD OFtP WYSIGINGSKEMA NO 64 A DETERMINATION OF CHARGES writing to the undersigned within 4 days after the date of publication of this notice in the Notice is hereby given in terms of section Provincial Gazette, before or on 8 July 984 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van 80B(3) of thelocal Government Ordinance, artikel 8 van die Ordonnansie op Dorpsbeplan 939, that the Council has by special resolution ning en Dope, 965 (Ordonnansie 25 van 965)TOWN ' CLERK a bekend gemaak dat die Stadsraad van d ted 29 May 984 determined charges with Municipal Offices Krugersdorp aansoek gedoen het om die to the following with effect from July PO Box 9 reinsca: Krugersdorp Dorpsbeplanningskema, 980 te '' Meyerton wysig deur die verhoging _van die digtheid op Electricity supply bylaws 960 Erwe 048, 049, 052, 054 en 055 Azaadville 2 The issuing of certificates and furnishing 4 July 984 ' Uitbreiding L of information Notice No Cemetery bylaws Verdere besonderhede oor hierdie wysiging 4 Cleaning services _ skema le in Kamer 29, Stadhuis, Krugersdorp 5 Drainage bylaws ter insae 6 Water supply bylaws 7 Building bylaws STADSRAAD VAN MEYERTON 8 Vacuum tank removal Enige beswaar of vertoe teen die aansoek moet skriftelik op of voor 25 Julie 984 aan die The general purport of the determination of A VASSTELLING VAN GELDE Stadsklerk, Posbus 94, Krugersdorp, 740 gerig charges is: word Daar word hierby ingevolge artikel 803(3) Electricity bylaws van die Ordonnansie op Plantlike Bestuur, 939, bekend gemaak dat die Raad by spesiale ll 3 L NIEUWOUDT To increase the tariffs to absorb the in besluit van 29 Mei 984 gelde vasgestel het ten Stadsklerk creased selling price of ESCOM onsigte van die volgende met ingang Julie 984 Krugersdorp 2 The issuing of certificates and the fur 4 Julie 984 nishing of information Elektrisiteitsvoorsiening Kennisgewing No Uitreiking van sertifikate en die verskaf To bring the tariffs which were unrealistic fing van inligting low into line with costs at present 3 Begraafplaas 3 Cemetery bylaws 4 Remigingsdienste 5 Riolenngsdienste To increase the tariffs in order to absorb the 6 Watervoorsiening LOCAL AUTHORITY OF MARBLE HALL ever rising costs 7 Bouverordeninge 8 Suigtenkvezwyderingsdienste NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA 4 Cleaning Services TION BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN Die algemene strekking van die vasstelling tariffs in order to absorb the RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION van gelde is: anlo;;nincrneranstethe ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 'iamb costs' Elektrisiteitsverordeninge JULY 984 TO 30 JUNE Drainage bylaws Om die tariewe te verhoog om die ver Notice is hereby given in terms of section To increase the tariffs in order to absorb the hoogde verkoopprys van EVKOM te absor 5(3)(b) of the Local Authorities Rating Ordi ever rising costs beer nance, 977 (Ordinance of 977), that the first sitting of the Valuation Board will take 6 Water supply 2 Uitreiking van sertifikate en die verskafplace on Thursday, 2 August 984, at 0h00 and fing van inligting will To increasethe tariffs in order to absorb the be held at the following address: Council ever rising costs and to comply with the de Om die tariewe, wat onrealisties Chaimbers, Municipal Offices, Ficus laag was, Street' mands Marble Hall, to of the Rand Water Board consider any objection to the in lye te bring met hedendaagse koste provisional valuation roll for the financial years 7 Building bylaws 3 Begraafplaai July 984 to 30 June 987 To increase the tariffs in order to absorb the Om die tariewe te verhoog om die steeds ever rising costs stygende koste te absorbeer F H SCHOLTZ Secretary: Valuation Board 8 Vacuum tank removal 4 Reinigingsdienste 4 July 984 To increase the tariffs in order to absorb the Om die tariewe te verhoog om die steeds Notice No 4/984 ever rising costs stygende koste te absorbeer a III 4 4

79 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Rioleringsdienste 2) to further amend the Cemetery Bylaws 4) om die Elektrisiteitsverordeninge deur ip nublished under Administrator's Notice 43 Om die tariewe te of die Raad a angeneem by verhoog om die steeds Administra )5 February 953, as amended, in order to teurskennisgewing 95 van 5 Desember 973, stygende koste te absorbeer make provision for the increase of the chargessoos gewysig, verder te wysig deur voorsiening 6 Watervoorsiening for interments, reservation of graves and other te maak sir 'n verhoging m die basiese heffings services with approximately 00 % sowel as die tarief waarteen elektrisiteit ge Om die tariewe te verhoog om die steeds lewer word; en stygende koste te absorbeer en om die ver 3) to amend the Bylaws for the Regulation castes van die Randwaterraad na te kom of Parks, Recreation Resorts, Sports Grounds 5) om die Watervoorsieningsverordeninge and Boats, published under Administrator's deur die Read aangeneem by Administra 7 Bouverordeninge Notice 354 of 2 September 979 by the addi teurskennisgewing 78 van 24 Augustus 977, Lion thereto of a Tariff of Charga in which soos gewyilg, verder te wysig deur voorsiening Om die tariewe te verhoog om die steeds provision will be made for tariffs for the facili te maak vir n verhoging m die basiese heffings stygende koste te absorbeer ties at the Kruger Dam Resort, the Central sowel as die tarief waarteen water gelewer Sports Grounds and the grounds of the Middel word 8 Suigtenkvenvyderingsdienste burg Dam, which tariffs will in certain invan die voorgestelde wysigings le OmAfskrifte die tariewe verhoog om die steeds stances be higher than those applicable at pre sent; ter insae in die kantoor van die Stadsekretaris stygende koste te absorbeer tot 8 Julie 984 B WYSIGING VAN VERORDENINGE 4) to further amend the Electricity Bylaws adopted by the Council under Administrator's Enige icmand wat enige beswaar teen die Daar word hierby ingevolge artikel 96 van Notice 95 of 5 December 973, as amended, voorneme van die Raad wens aan te teken, Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, in order to make provision for an increase in m et sodanige beswaar skriftelik voor of op bekend gemaak dat die Raad van voomeme is the basic charges as well as the tariff for the J8ulie 984 by die Stadsklerk, Munisipale om die volgende verordeninge te wysig: supply of electricity; and gebou, Wandererslaan (Posbus 4), Middelburg, indien Verordeninge insake die Vasstelling van 5) to further amend the Water Supply By Gelde vir die Uitbreiding van Sertifikate en laws adopted by the Council under Admim 4 Julie 984 Verskaffing van!misting strator's Notice 78 of 24 August 977, as amended, in order to make provision for an 2 increase in the basic charges as well as the tariff for the supply of water Swembadverordeninge Die strekking algemene vir die wysigings van die verordeninge is die volgende: Copies of the proposed amendments are TOWN lying for inspection at the office of the Town COUNCIL OF MIDRAND Verordeninge insake die Vasstelling van Secretary until 8 July 984 Gelde vir die Uitreiking van Sertifikate en AMENDMENT OF ELECTRICITY BY Veskaffing van Inligting Any person who wishes to object to the in LAWS tendon of the Council must lodge Die bestaande verordeninge het verouderd such bite don in writing with the Town Clerk, Municipal DETERMINATION OF CHARGES geraak Buildings, Wanderers Avenue (PO Box 4), 2 Swembadverordeninge Middelburg, on or before 8 July 984 Notice is hereby given in terms of section 80B of the Local Government Ordinance, 939, as Om die tariewe te verhoog om die steeds amended, that the Council has by special resolu 4 July 984 stygende koste to absorbeer don determined charges which shall come into operation as from the meterreadings during Afskrifte van hierdie wysigings 6 ter insae January 984 by die kantoor van die Stadsekretaris, Munisipale Kantore, Meyerton, vir 'n tydperk van The general purport of the amendment is to 4 dae met ingang van datum van publikasie hier STADSRAAD VAN MIDDELBURG increase the electricity tariff, van in die Provinsiale Koerant, naamlik 4 TRANSVAAL Copies of the amendment are open for inspec Julie 984 don at the office of the Town Secretary for a Enige persoon wat beswaar teen genoemde WYSIGING VAN VERORDENINGE period of fourteen (4) days from the date of vrysigings wens aan te teken, moet flit skrifte publication hereof lik bmne 4 dae na die datum van publikasie Kennis geskied hiermee ingevolge die be Any person who wishes to lodge an objection van hierdie kennisgewing in die Provinsiale palings van artikel 96 van die Ordonnansie op must do so in writing within the prescribed time Koerant by die ondergetikende indien, naam Plaaslike Bestuur, 939, soos gewysig, dat die to the undersigned lik voor of op 8 Julie 984 Stadsraad van Middelburg, Transvaal, van voorneme is: P L BOTHA STADSKLERK Town Clerk ) om die Stadsaalverordeninge afgekondig Munisipale Kantore PO Box 2 by Administrateurskennisgewing 67 van Posbus 9 Olifantsfontein Meyerton Januarie 958; soos gewysig, verder te wysig 60 deur die 960 toevoeging van 'n bylae van Tanef 4 July Julie 984 van Gelde waann voorsiening gemaak word Notice No 2/984 Kennisgewing No 476 vir 'n verhoging van nagenoeg 50 % in die buj dige tariewe vir die verhuring vin die anderskeie sale en toerusting en om voorsiening te maak dat die Stadsaal by nie meer as den ge STADSRAAD VAN MIDRAND leeuthede gedurende enige kalenderjaar op 'n Sondag aan dieselfde organisasie verhuur mag TOWN COUNCIL WYSIGING VAN DIE ELEKTRISITEITS OF MIDDELBURG word me; VERORDENINGE TRANSVAAL 2) om die Begraafplaasverordeninge afge VASSTELLING VAN GELDE AMENDMENT OF BY kondig by Adnunistrateurskennisgewing 43 LAWS van 25 Februarie 953, sons gewysig, verder te wysig deur voorsiening te maak vir die verho Daar word hierby ingevolge die bepalings van Artikel BOB van die Ordonnansie op Plaaslike Notice is hereby given in terms of the provi ging van die gelde vir teraardebestellings re Bestuur, 939, soos gewysig, bekend gemaak sions of section 96 of the Local Government servering van grafpersele en ander dienste met daf die Raad by spesiale besluit gelde tel Ordinance, 939, as amended, that the Town nagenoeg 00 % Council of Middelburg, Transvaal, intends: het wat in werking tree vanaf die meterlesings 3) om die Verordeninge vir die Regulering gedurende Januane 984 ) to further amend the Town Hall Bylaws van Parke, Ontspanningsgronde Sportterreine Die algemene strekking van die wysiging is published under Administrator's Notice 67 of en Bote, afgekondig by Administrateursken 29 January 958, as amended, by the addition nisgewing 354 van 2 Se be om die tariewe, te verhoog 979 to thereto of a schedule of Tariff of Charges in deur 'n Tarief van Gelde waarin voorsiening Afsrifte van hierdie wysiging 8 ter insae by which provision will be made for an increase gemaak word vir dietariewe met betrekking die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk L of approximately 50 % in the present tariffs for tot gericwe by die Krugerdam Optspannings van veertien (4) dae vanaf datum van publika the hiring of the respective halls and equip oord die Sentrale Sportterrein en die terrein sic hiervan moment, and to make provision that the halls may van die Middelburgdam welke tariewe in not be hired for more than ten Sundays during sommige gevalle verhoog word teenoor die ta Enige persoon wat beswaar teen die any calendar year by the same organisation; rime wat huidiglik van toepassing is; genoemde wysiging wens aan te teken, moet flit

80 2072 PROVINCIAL GAZETIE, 4 JULY 984 binne veertien (4) dae na publikasie skriftelik amended (hereinafter referred to as the Ordi mag summiere geregtelike stappe vir die inby die ondergetekende doen nance), that the following rates on the value of vordering daarvan teen die wanbetaler ingestel all rateable poocity within the municipality word P L BOTHA appearing on the valuation roll, have been Stadsklerk imposed by the Council of Nelspruit for the H J K MULLER Posbus 2 financial year July 984 to 30 June 985: Stadsklerk Olifantsfontein Stadhuis 665 (a) In terms of section 2(3)(a) of the Ordi Posbus 45 4 Julie 984 nance a rate of 4,4 cent in the rand on the site Neispnii kennisgewing No 2/984 value of all land within the municipality, appear 200 ing on the valuation roll for the financial year 4 Julie /85; Kennisgewing No 48/84 (b) in terms of section 2(4) of the Ordinance a rebate of 40% be granted on the rates payable TOWN COUNCIL OF MIDRAND on the site value of all special residential stands within the municipality, appearing on the valua TRANSVAAL BOARD FOR THE DE OF WATER SUPPLY BYlion roll for the financi year 984/85; VELOPMENT OF PERI URBAN AREAS LAWS AMENDMENT (c) in terms of section 2(4) of the Local DETERMINATION OF CHARGES AMENDMENT TO BY LAWS Authority Rating Ordinance, 977, a further rebate of 6% apart from the 40% mentioned in It is hereby notified in terms of section 96 of Notice is hereby given in terms of section 80B (b) above, be granted on the rates payable on the Local av that of the Local Government Ordinance, 939, as the site value of all special residential stands : Board Government interns ernganthcee un9de39rm amended, that the Council has by special resolu within the municipality, appearing on the valuation dated toned bylaws in order to increase the tariffs for 27 March 984, determined charges lion roll for the financial year 984/85 the consumers in the area of the Board and which shall come into operation as from the first meter reading in April 984 The aforementioned rates are due on July Local Areas Committees mentioned 984 and payable on or before 3 October 984, SANITATION The general purport of the amendment is to and where the rates hereby imposed are not paid increase the water tariffs on or before 3 October 984, interest will be Eta Klip River Valley Sehoemansville charged at the rate of 3,30% per annum and Hoedspnni Magaliesburg Gravelotte Copies of the amendment are open for inspec summary legal for the recovery tion at the office of the Town Secretary forasondra thereof maybe institutedproceedings against any defaulter Lake Chrissk Divas period of fourteen (4) days from the date of Ogies Curl Cilliers Soekmekur publication hereof H K MULLER Town Clerk Amanda"' Van Dyksdrif Hammanskraal Any person who wishes to lodge an objection must do so in writing within the prescribed time Town Hall Mariana AlasidRoselyn Burgonfort to the undersigned PO Box 45 Davel Kosmos Muloth Park Nelspruit P L BOTHA 200 WATER Town Clerk 4 July 984 Klip River Valley Paardekop Ohdiastad PO Box 2 Notice No 48/84 Mod Northam Amsterdam Olifantsfontein _ 665 Sandra bawd Lake Chrisaie 4 July 984 Chul Callen, Sthoemansville Crevelotte Notice No 6/984 STADSRAAD VAN NELSPRUIT Roossenekal Kosmos West Rand Malelane Groot Marini Lenala KENNISGEWING VAN EIENDOMS, STADSRAAD VAN MIDRAND BELASTING 984/85 Ogles liemmanskrul Haenertaburg Latakia Kennis WYSIGING VAN DIE WATERVOOR geskied hiermee ingevolge artikel 26 SIENINGSVERORDENINGE van die Ordonnansie op_ Eiensbelasting van Akasia Rosslyn Plaaslike Besture, 9n, soos gewysig Nem' CEMETERY VASSTELLING VAN GELDE die Ordonnansie genoem), dat die Stadsraad van Nelspruit die volgeode belasting op die mud Sehamansville Valuator Daar word hierby ingevolge die bepalings van waarde van belasbare etendom binne die munisi wear Rand &livelong Noordvaal artikel SOB van die Ordonnansie op Plaaslike pats, secs dit op die waardasielys verthyn, vir lassitek Magallesbusg Paardekop Bestuur, 939 coos gevrysig bekend gemaak dat die boekjaar lune 984 tot 30 Junk 985 die Raad by spesiale besitut op 27 Maart 984, opgde het: Northam Davel Claudine gelde vasgestei het wat in werlung tree vanaf die eerste meterlesings van April 984 La Burgenfon Vischkull Malelane Heetonspruit Kaapmuiden (a) Ingevolge die bepalings van artikel ELECTRICITY Die algemene strekking van die wysiging is 2(3)(a) van die Ordonnansie 'n belastingtarief om die tariewe te verhoog van 4,4 sent in die rand op die terreinwaarde van Amsterdam Melanie Ellisras alle grond binne die Munismaliteit, ongeneem in now Lennie Hammanskraal Afskrifte van hierdie wysigingie ter insae by die waarderingslys vir die 984/d gnansfeje die kantoor van die Stadsekretans vir 'n tydperk jeer; Oadds Veahvater van veertien (4) dae vanaf datum van publika DRAINAGE sie hiervan (b)ingevolge die bepalings van artikel 2(4) Lanasiasnath AkasiaRoslyn Melodic Township Enige pe rso on wat beswaar teen die van die Ordonnansie 'n kortmg van 40% toegesgenoemde wysiging wens aan te teken, moet dit than word op die belasting betaalbaar vir alle 0gks Madam binne veertien (4) dae na publikasie skriftelik spesiale woonerwe binne die munisipaliteit, Copies of these endments are open for by die ondergetekende doen opgeneem in die waarderingslys vir die 984/85 insp ton in Room A409, at the Board's Head finansiele jaar; Office, P L BOTHA HB Phillips Building, 320 Bosman Street, Pretoria,' for a Stadsklerk period of fourteen days (c) ingevolge die bepalings van artikel 2(4) from the date of publication hereof Posbus 2 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Olifantsfontein Plaaslike Besture, 'n verdere korting van Any person who desires to record his objec 4 Julie 6% bo en behalwe die 40% in (b) hierbo don to the said amendments must do so in 984 genoem, toegestaan word op die belasting be writing to the undermentioned within 4 days Kennisgewing No 6/ taalbaar vir alle spesiale woonerwe binne die 'deer the date of publication of this notice in the munisipaliteit, opgeneem in die waarderingslys Provincial Gazette vir die 984/85 finansiele jaar, B G E ROUX TOWN COUNCIL OF NELSPRUIT Secretary ' Bovermelde belasting is verskuldig op Julie po Box 34 NOTICE OF ASSESSMENT RATES 984/ en betaalbaar voor of op 3 Oktober 984 hews en waar belasting wat hierkragtens opgele is the um ' Notice is hereby given in terms of section 26 of voor 3 Oktober 984 betaal word me, sal rente 4 July 984 the Leval Authonty Rating Ordinance, 977, as teen 'n koers van 3,30% per jaar gehef word en Notice No 62/984

81 , Malden IITRANSVAALSE KELING VAN BUITESTEDELIKE PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE RAAD VIR DIE ONTWIK TOWN COUNCIL OF PHALABORWA TOWN COUNCIL OF POTCHEFb toom GEBIEDE AMENDMENT OF CHARGES PROPOSED AMENDMENT TO POTCHEF STROOM TOWN PLANNING SCHEME, WYSIGING VAN VERORDENINGE Notice is hereby given in terms of section 980 (AMENDMENT SCHEME 99) (IN 80(3) of the Local Government Ordinance, TERMS OF SECTION 26 OF ORDINANCE Dit word hierby ingevolge artikel 96 van die 939 that the Town Council of Phalaborwa 25 OF 965) Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 939, be intends to amend the charges for the supply of kend gemaak dat die Raad van voomeme is om the following services: The Town Council of Potchefstroom has die ondervermelde verordeninge te wysig ten prepared a Draft Town Planning Scheme, to be einde die tariewe te verhoog vir die verbriukers known as Amendment Scheme 99 This scheme Water supply in die gemelde gebiede van die Read en Pleas will be an amendment scheme and contains the like Gebiedskomitees 2 Electricity supply following proposals: 3 Drainage The portion of Auret Street, adjoining the SANITEIT Remaining Extent of Portion of Erf 363, Boll' Kliprivkrvallei Sthoemansville The general purport of these amendments, is Potchefstroom, will be rezoned from "Public to increase the charges for the supply of the Street" to "Residential " Hoedspruit Magaliesburg Grivelotte above services from July 984 Sondra Chrissiesmeer Ellisras The effect of the rezoning will be "Residential Oyes Chad Mien Sockmekaar Copies of the proposed amendments are open " development on the rezoned portion for inspection during office hours at the office of Amsterdam Van Dyksdrd Hammanskraal the Town Secretary, 26 Selati Road, Phalabonva Matikana AkasiaRosslyn Burgenfon for a period of 4 days from the date of Details of this scheme are onn for inspection at Room 32 of the Municipal Offices, Wolma Davel Kosmos Madoth pia publication of this notice in the Provincial rens Street, Potchefstroom, for a period of 4 Gazette' weeks from the date of the first publication of this notice, which is WATER Any person who wishes to object to these amendments, must do so in writing to the Town Klipriviervallei Paardekop Obligated Clerk to reach him within 4 days from publicslion with this scheme, must be submitted in Any objections or representations in Fanner Elaff Northam Amsterdam lion of this notice in the Provincial Gazette writing before to the Town Clerk, Sundra Dave! Cluissicumer PO Box 3, Potchefstroom " Clad Men Sehocmansville Oravetotte J LUBBE Room:tad [ Cosmos Wes Rand Acting Town Clerk C J F DU PLESSIS Malelane Groot Marisa Leans' Municipal Offices Act Town Clerk li 67 Ogles Hammanskrul Haenertsburg ph POaiabPhalaborwaBox Inhale Burgenfort Via:Mull 390 AkashiRosalyn 4 July 984 Notice No 7/84 Municipal Offices Potchefstroom 4 July 984 Notice No 76/984 BEGRAAPPLAAS Enna Schoemensville Vulwater WesRand Gravelotte Noordvaal STADSRAAD VAN PHALABORWA STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM Wilde Magaliesburg Psardekop WYSIGING VAN TARIEWE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE Northam David Glaudina POTCHEFSTROOM DORPSBEPLANNING SKEMA, 980 (WYSIGINGSKEMA 99) (ING Hectonpruk ICaapcnuiden Kennisgewing geslded hierrnee, ingvolge die EVOLGE ARTIKEL 26 VAN ORDONNAN bepalings van artikel 80(B) van die Ordonnansie SE 25 VAN 965) op Plaaslike Bestuur, 939 dat die Stadsraad van Phalaborwa van voorneme is om die tariewe vir ELEKTRISITEIT Die Stadsraad van Potchefstroom het 'n die 'meting van die volgende dienste te wysig: Amsterdam Matte Maras Ontwerpdorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Potchefstroom Wysiginpke Migdol ' Lenasia Hammanskrul Watervoorsiening ma 99 Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees Ogles Vaalwater en bevat die volgende voorstelle: 2 Elektrisiteitsvoorsiening 3 Riolering Die gedeelte van Auretstraat wat grens aan ROOL die resterende gedeelte van gedeelte van Erf Lenasiasaid AkasiaRosalyn Melodiedotp Die algemene strekking van die wysigings is 363, word hersoneer van "otchefstroom, Pb Strait" na "Residensieel Ogies Malclane om die tariewe vir die lewering van bogenoemde 'DM'are dienste venal Julie 984 te verhoog Die hersonering sal "Residensieel "ontwik kiting op die hersoneerde gedeelte meebring Afskrifte van hierdie wysigings le ter insae in Afskrifte van die onderskeie wysigings le ter Kamer A409 by die Read se Hoofkantoor, HB insae gedurende kantoorure by die kantoor van Pbiffipsgebou, Bosmanstraat 320, Pretoria, vir die Stadsekretaris, Selatiweg 26, Phalaborwa vir Besonderhede van hierdie skema le ter insae 'n tydperk van veerden dae na die datum van h tydperk van 4 dae vanaf publikasie van te Kamer 32 van die Munisipale Kantore, publikasie hiervan hierdie kennisgewing jn die Provinsiale Koerant Wolmaransstraat, Potchefstroom, vir 'n tydperk van 4 weke venal die datum van die eerste Enige petsoon wat beswaar teen genoemde Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen publikasie van hierdie kennisgewing, nl wysiguip wil aanteken moet dit skriftelik binne die voorgestelde wysigings, moet dit skriftelik ts 4 die na datum van publdcasie van hierdie rig aan die Stadsklorkomhom te bay& binne kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die 4 the vanaf publikasie hiervan in die Provin Enige besware of vertoe in verband met oadergetekende doen siale Koerant hierdie skema moet skriftelik voor aan die Stadsklerk, Posbus 3, Potchefstroom, Posbus 34 Pretoria Julie 984 Cennisgewing No 62/984 B G E ROUX I LUBBE Sekretaris Waamemende Stadsklerk Munisipale Kantore Posbus 67 Phalaborwa Julie 984 voorgele word Munisipale Kantore Potchefstroom 4 Julie 984 C J F DU PLESSIS Wnd Stadsklerk Kennisgewing No 7/84 Kennisgewing No 76/

82 , ' NOTICE CITY COUNCIL OF PRETORIA (an) "Duplex Residential" (Use Zone III), OF THE LEVYING OF A GENERAL RATE AND FIXING OF THE DAY FOR (bb) "General Residential" (Use Zone IV), PAYMENT IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR JULY 984 TO 30 JUNE 985 (cc) "Special Business" (Use Zone VII), Notice is hereby given in terms of section 26(2)(a) and (b) of the Local Authorities Rating Or (dd) "General Business" (Use Zone VIII), dinance, 977 (Ordinance of 977), that the City Council of Pretoria has in terms of section 2(2), read with section 4 of the said Ordinance, levied the following general rate in respct of (ee)"restricted Industrial" (Use Zone XI), the abovementioned financial year on rateable property recorded in the valuation roll (ff) "Genreal Industrial" (Use Zone XII), and 2,2 cents in the rand on the site value of land, including land or any portion of land which is the property of the City Council of Pretoria and which it leases, or on the site value of a right in (gg) "Special" (Use Zone XIV) for purposes which in the view of the City Valuer are related to land one or more of the uses referred to in (an) to (ff) Except in the case of land on which in terms of section 22 of the Local Authorities Rating Ordi Notice is hereby also given that nance, 977, rates are paid only on a percentage of the site value, a rebate in terms of section (i) the amount due in respect of rates for the 984/85 financial year as contemplated in section 2(4) of the said Ordinance of 40 % is granted on the general assessment rate levied in respect of 27 of the said Ordinance, shall in terms of section 26()(6) be paid in equal instalments by the the site value of land, including land or any portion of land which is the property of the City owner of the rateable property set out in Column I on the days set out in Column II of the sche Council of Pretoria and which is let by it, or on the site value of a right in land, in respect of land dule; which (ii) interest as contemplated in section 27(2) of the said Ordinance will be levied on arrear 6) in terms of the Pretoria Town planning Scheme, 974, is zoned "Special Residential", and general rates and that legal steps for the recovery of all such arrear rates, plus interest, will be on which tc dwelling house, which is used as a dwellinghouse, has been erected: taken against defaulters Provided rebate shall not apply to that an approved this township in respect of which no single erf is held under separate title, and also not to the remainder of a township; or H W SCHOEMAN (ii) in terms of the Pretoria Townplanning Scheme, 974, is zoned or reserved for a use other Acting Town Clerk than "Special Residential" but on which a dwellinghouse has been erected which is used as a 4 July 984 dwellinghouse, excluding land zoned as follows: Notice No 89 of 984 COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV 84 DEC 84 JAN PS FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 0 g Al hen Park All erven Ashlea Gardens and Extension 2 All erven 4 Brooklyn Erf 826 Constantia Park and Extensions P,2 and 3 All erven oit De Beers All erven Faerie Glen All erven south of Atterbury Road, I Faerie Glen Extension Erven 0 to 25, 796, 797 and 805 Garsfontein and Extensions, 2, All erven 3, 4,5, 6, 7, Band Hazelwood All erven Maroelana and Extension 3 All erven Menlyn Erven 6 and 0 Menlyn Extensions and 3 All erven Menlyn Extension 4 Erven 37, 38, 39, 40 Newlands and Extension 2 All erven Waterkloof and Extension All erven south of Main Street WaterldOof Extension 2 All erven _ Waterkloof Glen and Extensions All erven, 2, 3, 4, 5 and 6 A A

83 COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV /34 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 j Waterkloof Heights and Fatten All erven sions, 2, 3 and 4 Waterkloofpark All erven Waterkloof Ridge and Extension All erven AGRICULTURAL HOLDINGS Garston Valley Farm DESCRIPTION OF PLOTS All plots All plots south of Moreletaspruit FARMLAND Waterkloof 376 JR DESCRIPTION OF PORTIONS All portions _, Christoburg All erven Elarduspark and Extensions, 5 All erven and 6 Erasmia All erven Erasmusldoof Extension 3 All erven Erasmusrand All erven ' Garsfontein Extension 0 All erven SV Glen Lauriston en Extensions All erven 0 and 2 Monument Park and Extensions All erven, 2, 3,4 and 7 Moreletapark and Extensions, All erven 2, 3, 7, 0, 5 and 6 SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN hi, Valhalla All erven Waterkloof Ridge Extension 2 All erven Wingate Park All erven AGRICULTURAL HOLDINGS Monrick Waterkloof FARM LAND Erasmia 350 JR Garstfontein 374 JR Groenkloof 358 JR Lekkerhoekie 4 JR DESCRIPTION OF PLOTS All plots All plots DESCRIPTION OF PORTIONS R/2, 3, 4, 5, 8(/2), 9, 350/RJR All portions Ma, L6 All portions Mooiplaats 355 JR All portions * Pretoria Town and Townlands /R/6, 249(/6) 35 JR Rietvallei 377 JR, All portions Waterkloof 345 JR All portions Waterldoof 378 JR All portions Waterkloof 428 JR, /R/farm Zwartkop 356 JR All portions ; 0

84 COLUMN I COLUMN II DUE DATES ch SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 ocrs4 NOV84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 Danville and Extensions, 2 and All erven 5 All erven ' Proclamation Hill Hill Extension All erven north of Church Street West Park All erven FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Broekscheur 38 JR All portions Pretoria Town and Townlands /R/6, 90, L3 L6, LS, L29 (L22) L30, 35 JR L32 Skinner Court 254 JR All portions Asiatic Bazaar and Extension All erven Claudius Extension All erven Pretoria Industrial Township All erven Laudium and Extensions, 2 and All erven 3 Pretoria All erven west of Schutte Street, as well as Erven 986 to 993 and 2575, and erven north of Boom Street from Zoo Proclamation Hill All erven south of Church Street 9 0 FS tll FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Daspoort 39 JR Portions 42(4), R/29 a Groenkloof 358 JR R/38(422), 56(42), 46(422), 70 Pretoria Town and Townlands L25/, /R/6, 4R/39(46), 48(436),_52F 0 35JR /36), 53(436), 55(/6), R/86(46), MI95, R/99(420), 00(/29), /04, 4(429), 8(46), 20(/6), /26(/6, I R/28(489), 50, R/206(48), (, R238, 2A(7), 256(499), , 328(449), 342(4222), 358 Prinshof 349 JR 4, 36, R/43 Pretoria All erven east of Schutte Street up to ' Paul Kruger Street, except Erven 986 to 993 and Erf 2575 Pretoria Town and Townlands All portions JR Pretoria Town and Townlands JR/6, 423, 23, 39(/6), JR Arcadia All erven west of the Apies River up to Du Toit Street Pretoria All erven south of Boom Street be tween Paul Kruger and Du Toit Streets a a a a

85 e glir COLUMN! MP COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV 84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Elandspoort 357 JR 346(4345), 347( /345), 348(4345), 349(/345), 350(/345) Pretoria Town and Townlands Pretoria Station (bookshop, coffee bar, JR tearoom, kitchen, bar and "Photomee Studio") Mr Arcadia All erven east of the Apies River up to Eastwood Street Deerness All erven south of Chamberlain Street East Clyffe All erven Eastwood All erven Gezina Erven , , 627, 628, 630, Kilberry 63, 633, 662, 72/R and 79 All erven Pet X Rietfontein All erven south of Chamberlain Street 0 and Erven 25 to 3, 728, 763, 765, 772 Rietondale and Extension All erven Riviera All erven 0 Villieria Erven 435, 455, 456 FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS A Elandspoort 357 JR 3 08(48 7), 3 09(4 87), 32(465), 36 0 (465), 37(465), 32(465), 325(465), 4398 Prinshof 349 JR R/8, 9(48) 2, 30(/8), 66 Rietfontein 32 JR All portions SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN 'i Lukastand All erven I Muckleneuk and Extensions 2 and 3 All erven north of the railway line and east up to Bourke Street and south of the railway line and east up to Magnolia Dell Salvokop All erven Sunnyside All erven west of Bourke Street * L Trevenna All erven FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Elandspoort 357 JR 4R/6, R/43 Groenkloof 358 JR fr/2, R/0(42), 80, 98(/2) Pretoria Town and Townlands 35 JR R/, R/70 N 4

86 COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT84 NOV84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 Arcadia Brooklyn All erven east of Eastwood Street All erven, except Erf 826, and the erven situated in the northwestern corner and bordered by Charles and Duncan Streets Bryntirion All erven Colbyn and Extensions and 2 All erven Groenkloof and Extension All erven Hatfield All erven north of the railway line, as well as all erven in the southeastern corner formed by Duncan Street and the railway line SUBURB Hillcrest Lisdogan Park DESCRIPTION OF ERVEN All erven east of Duncan Street All erven Nieuw Muckleneuk Waterkloof All erven All erven north of Main Street 0 FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Blackmoor 347 JR All portions Bryntirion 348 JR All Elandspoort 357 JR ), R/258(430), R/3 I 8(/297), R/3/oortions, 367( /362) Groenkloof 358 JR 47 Koedoespoort 325 JR R/39(422), /40, R/5, 52( /5), 92(49) Brooklyn Only these erven situated in the northwestern corner and bordered by Charles and Duncan Streets Hatfield All erven in the southwestern corner formed by the railway line and Duncan Street Hillcrest All erven west of Duncan Street Muckleneuk All erven from Bourke Street and north of railway line and north of Charles Street from Magnolia Dell Sunnyside All erven east of Bourke Street , 4 6 S FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Elandspoort 357 JR /R/200, 22( /54), 250( /49), 2/293 (/292), 300( /239), R/332( /20), (/20) a a a a

87 Mr el MP RP COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV 84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 Die Wilgers Extension All erven east of Swaardlelie Street Die Wilgers Extension 9 All erven east of Gordon Venter Street Faerie Glen All erven north of Atterbury Road Faerie Glen Extension Erven 26 to 778, 783 to 795 and 804 Faerie Glen Extension 2 All erven Lynnrodene All erven Lynnwood and Extension I All erven Lynnwood Glen and Extension 2 All erven Lynnwood Manor and Extension 4 All erven Lynnwood Park All erven Lynnwood Ridge Extensions, 2 and 5 All erven Menlo Park All erven Menlo Park Extension All erven Menlyn Erven,2,3 Menlyn Extension 4 Erven 36, 4 Willow Park Manor All erven AGRICULTURAL HOLDINGS g DESCRIPTION OF PLOTS Struland and Extension All plots Valley Farm All plots north of Moreleta Spruit Willow Brae All plots P4 Willow Glen and Extension All plots 0 Willow Park All plots FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Hartebeestpoort 362 JR R/59, 27, 2993( /33) and 362/RJR Koedoesnek 34 JR All portions except 023 The Willows 340 JR R/2, R/4, R/5(44), R/6(/4), R/8( /6) to R/25(46), R/32(/6) to R/73(/72), 76(42) to R/06(42), R/0(/2) to f 36, /4 to 42(450), 48 to 66(424), 85(483), 209 Valley Farm 379 JR R/Farm

88 COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV 84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 c Bellevue All erven Brummeria and Extensions, 2, All erven 3 and 4 Despatch All erven Die Wilgers and Extensions, All erven 3 and 9 Die Wilgers Extension All erven west of Swaardlelie Street Die Wilgers Extension 9 All erven west of Gordon Verster Street Eersterust and Extensions 2, 3, 4, All erven 5 and 6 Georgeville All erven La Concorde All erven La Montagne and Extensions, 2 All erven and 3 * Lydiana All erven Lynnwood Manor Extensions AU erven and 3 Lynnwood Ridge All erven Meyerspark and Extensions to All erven 8 Muckleneuk All erven south of Charles Street and from Queen Wilhemina Street Murrayfield and Extensions All erven and 2 Navors All erven e0 Salieshoek Silverton and Extensions, 3, 4, All erven All erven 5, 6, 7, 8, 9,, 2, 3 and 4 Val degrace and Extensions 3, All erven 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0 Waltloo All erven yo AGRICULTURAL HOLDINGS Andrdsrus DESCRIPTION OF PLOTS All plots FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Baviaanspoort 330 JR All portions Chrysler Park 422 JR All portions Chrysler Park 423 JR All portions Derdepoort 326 JR Portions R/2, 24, 25, 40, 4, R46(42), /7, 252(/7), 253, 254 Franspoort 332 JR R/, R/3, 4, 5, 725, 2744, 46, 47, 663 Hartebeestpoort 328 JR 9(42) to R/76(427) and R/78(43) to 76 (/92) Hatherley 33 JR All portions Mopani 342 JR All portions Murrayfield 343 JR R/Farm Pienaarspoort 339 JR All portions Scientia 46 JR R/Farm The Willows 340 JR Ft/8 to R/9, 3(/8), 20(/8), 30, /68 and /69, 74( /5), R/09(/08), R/37, 43 ( /37), 44(489), 82(/8), R/205 Vlakfontein 329 JR 2, /3

89 IP r Mir Mr COLUMN I SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 COLUMN II DUE DATES AUG 84 SEPT 84 OCr 84 NOV 84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 East Lynne and Extensions and All erven 2 Ekklesia and Extension All erven Jan Niemandpark and Extension All erven Kilner Park Extensions and 2 All erven Koedoespoort (Railway Hous All erven ing) Queenswood and Extensions, All erven 2, 3,4 and 5 Silvertondale All erven Waverley Erven 00, 0,253, 257 Weavind Park All erven FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Derdepoort 326 IR Portions Rn, RI0, 42(42), 22, 23, R/32(47), R/33(432), R/42, ) 5, 52 53, 54, R/58, 98, 57, 3/7), 5, , 250, 4256(4249) 0 0 Hartebeestpoort 328 JR R/78(/3) g Koedoespoort 325 JR R/8 portion of, 20(48), R/25(48) 69 portion of, 70(/47), 72( ), R/87,07/55 Koedoesnek 34 JR Portion trl Koedoespoort Industrial Town All erven ship Maregloed All erven Villiena All erven north of the railway line Waverley and Extension All erven, except Erven 00, 0, 253 and 257 g Deerness All erven north of Chamberlain Street Gezina All erven east of 4th Avenue and the erven south of the railway line, except Erven 607, 608, 609, 67 to 620, 627, 628, 630, 63, 633, 662, 72R and 79 Rietfontein All erven, except those erven situa ted in the northwestern corner bordered by the railway line and 4th Avenue and the crvcn south of Chamberlain Street and Erven 25 to Villieria 3, 728, 763, 765, 772, All erven south of the railway line, Wonderboom South except Erven 435, 455, 456 All erven east of 4th Avenue Eloffsdal and Extensions 2 and 3 All erven, except Erf 247 of Eloffsdal Gezina All erven west of 4th Avenue and north of the railway line 2L Les Marais Mayville All erven All erven N c coi

90 COLUMN I COLUMN H tep DUE DATES n SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 Mountain View All erven southeast of the railway line Parktown Estate All erven Rietfontein All erven situated in the northwestern corner bordered by the railway line and 4th Avenue Roseville All erven north of Franzina Street Wonderboom South All erven west of 4th Avenue : FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Daspoort 39 JR Portions 27 Eloff Estate 320R 6(/3), 7(/0), 320/R JR Wonderboom 302 JR 3(4), /R/9 Capital Park and Extension All erven and 3 All 2asoirk:It lexdteen:oennssiloannsil eervryenensouasthowfmooteasstreet Erf 247 of Eloffsdal Hermanstad and Extension 2 All erven Pretoria Gardens and Extensions All erven east of Gustav Adolf and 2 Street 4 Roseville All erven south of Franzina Street FARM LAND DESCRIPTION OFPOIMONS Daspoort 39 JR Portions /R/25(t2), R/30(49), /R/3, /49, /R/52( /2), 63(430), 66( // R93047(55/3)/986523/9)7' R p R/ 67(425), R/(/2), 3(/3), < Eloff Estate 320R imini, R %,,2920N23);igsittib22543(, R/2(43), 3, R/33, 42(42), I 45, J/49(433), 53, R62, R/63, R/65 5% a Booysens All erven south of Van der Hoff Road Claremont All erven south of Van der Hoff Road Daspoort All erven north of Moot Street Daspoort Estate All erven Mountain View All erven northwest of railway line Mountain View Extension All erven Pretoria Gardens All erven west of Gustav Adolf Street Suiderberg Erven 2 to 23, 436 to 454 and 57 FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Daspoort 39 JR Portions R2, 44(/2), 73( /52), 77 (42), R/06(425) Zandfontein 37 JR 3(44), R/9( /0), 45( /0), 87(49) to R/94(/9), 24(/0), 50 A Alit a a

91 Mr MOP/ NW IP COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OCT 84 NOV84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 Booysens All erven north of Van der Hoff Road Claremont All erven north of Van der Hoff Road Kirkney Extension 5 All erven Suiderberg All erven, except Erven 2 to 23, 436 to 454 and 57 AGRICULTURAL HOLDINGS Andeon Marlena FARM LAND DESCRIPTION OF PLOTS All plots All plots DESCRIPTION OF PORTIONS Daspoort 39 JR Portion R/35(/2) Zandfontein 37 JR R/4 /6, /R/20 I7 to R/77(47), to 6 455), 28(496) to (4 5) to R/62(447), /409) SUBURB to ; 0 DESCRIPTION OF ERVEN All erven Dorandia and Extensions, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 3 and 5 7 Florauna and Extensions, 2 and All erven 0 3 Pretoria North and Extension Pretoria Noord Extension 3 Them Wolmer FARM LAND All erven All erven All erven All erven DESCRIPTION OF PORTIONS Wonderboom 302 JR R/, R/0(/), /R/2( /4), 7(40), 4R/22(44), 423 to R/27(42), R/45, 45, 54(/0), R/8(/4), 93(/4), 08 i (40), 09(40), 7(/30), R/26, (/45),64 I Annlin and Extensions, 2, 3, 4, All erven 6, 7 and 8 Magalieskruin and Extensions, All erven 2 and 3 I Montana and Extension All erven Sinoville and Extensions 2, 3, 4 All erven and 5 Wonderboom and Extensions, All erven 2, 3, 4, 8 and 9 i

92 COLUMN I COLUMN II DUE DATES SUBURB DESCRIPTION OF ERVEN JUL 84 AUG 84 5E'784 OCT 84 NOV 84 DEC 84 JAN 85 FEB 85 MAR 85 APR 85 MAY 85 JUN 85 AGRICULTURAL HOLDINGS Christiaansville Kenley Kozeni Montana and Extensions and 2 Pumulani Extension Wolmaranspoort Wonderboom and Extension DESCRIPTION OF PLOTS All plots All plots All plots All plots All plots All plots All plots FARM LAND DESCRIPTION OF PORTIONS Derdepoort 326 JR Portions R/, R/5, 43, R/56, 57, * R/9, 2/92, R/93, /04, R/05, R/08(456), R/09(456), 0, III, R/6, 7, 52 58, 60, 6(456), 64 to 69, 74(492) to 77, R/79 (4), 84(404), 95(45), 42/97, ro 98, 99(/80), R/29, /230, 23, 0 R/236, R/238, //249, 25 Derdepoort 327 JR All portions Hartebeestfontein 324 JR All portions Wonderboom 302 JR R/2, R/8( /2) /34 to 37( /34), R/4(48) to 43(48) and 49(44), 55 FS (440), 33/R, 38(/4) 39(/4), 55, 66(440), 76, 78/R, 80(/42) to 87(434) a

93 W Mr, STADSRAAD VAN PRETORIA (aa) "Dupleks Woon" (Gebruiksone III), KENNISGEWING VAN DIE HEFTING VAN 'N ALGEMENE EIENDOMSBELASTING EN (It) "Algemene Woon" (Gebruiksone IV), VASSTELLING VAN DIE DAG VIR DIE BETALING DAARVAN TEN OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE 984 TOT 30 JULIE 985 (cc) "Spesiale Besigheid" (Gebruiksone WI), Kennis word hierby ingevolge artikel 26(2)(a) en (b) van die Ordonnansie op Eiendomsbelas (dd) "Algemene Besigheid" (Gebruiksone VIII), ring van Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van 977), gegee dat die Stadsraad van Pretoria ingevolge artikel 2(2), gelees met artikel 4 van die gemelde Ordonnansie, die volgende alge (et) "Beperkte nywerheid" (Gebruiksone XI), mene mendomsbelasting ten opsigte van die bogenoemde boekjaar gehef het op belasbare mendom in die waarderingslys opgeteken (ff)"algemene Nywerheid" (Gebruiksone XII), en 2,2 sent in die rand op die terreinwaarde van grand, met inbegrip van grond of enige ge (gg) "Spesiaal" (Gebruiksone XIV) vir doeleindes wat na die oordeel van die Stadswaardeelte van pond wat die eiendom van die Stadsraad van Pretoria is en wat deur horn verhuur deader aan een of meer van die gebruike wat in (aa) tot (ff) genoem word, verwant is word, of op die terreinwaarde van 'n reg in grand Uitgesonderd in die geval van grand waarap ingevolge anikel 22 van die Ordonnansie op Hen!Herby word ook kennis gegee dat domsbelasting van Plaaslike Besture, 977, belasting op slegs 'n persemasie van die terrein (I) die bedrag verskuldig ten apsigte van eiendomsbelasting in die 984/85boek7'aar sons waarde betaal word, word ingevolge artikel 2(4) van gemelde Ordonnansie 'n korting van 40% beoog in artikel 27 van die gemelde Ordonnansie, ingevolge artikel 26()(b) in gelyke paaietoegestaan op die algemene mendomsbelasting gehef op die terreinwaarde van grand, met inbe mente betaal moet word deur die eienaar van die belasbare eiendom uiteengesit in Kolom I op grip van grand of enige gedeelte van pond wat die eiendom van die Stadsraad van Pretoria is en die the uiteengesit in IColom H van die bylae; wat deur bum verhuur word, of op die terreinwaarde van 'n reg in grond, ten opsigte van grond wat (ii) rente says beoog in artikel 27(2) van die gemelde Ordonnansie op agterstallige algemene (i) ingevolge die Pretoriadorpsbepianningskema, 974, "Spesiale Woon" gesoneer is en eiendomsbelasting gehef sal word en geregtelike stappe vir die invordering van alle sodanage agwaarop rn woonhuis, wat as 'n woonhuis gebruik word! opgerig is: Met then verstande dat bier terstallige belasting, plus reale, teen wanbetalers ingestel sal word die korting nie van toepassing, is op 'n goedgekeurde dorp ten opsigte waarvan seen enkele erf onder aparte titel gehou word me, en ook nie op die restant van 'n dorp nie; of H W SCHOEMAN 0 (ii) ingevolge die Pretoria dorpsbeplanningskema, 974, vir 'n ander gebruik as "Spesiale Waamemende Stadsklerk Woon" gesoneer of gereserveer is, maar waarop daar 'n woonhuis opgeng is wat as woonhuis 4 Julie 984 ' gebruik word, uitgesonderd grond wat sons volg gesoneer is: Kennisgewing No 89 van 984 KOLOM I KOLOM II / BETAALDATUM ' OMSKItYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OICT 84 NOV, 84 DES 84 IAN 85 FEHR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 0PC VOORSTAD' ',, ' _ AI hen Park Alle enve : " ' Ashlea Gardens en Uitbrei Alle erwe ' ding 2 Brooklyn Erf 826 Constantia Park en Uitbrei Alle erwe dings, 2 en 3 De Beers Alle etwe Faerie Glen Alle erwe suid van Atterburyweg Faerie Glen Uitbreiding Erwe 0 tot 25, 796, 797 en 805 ' Garsfontein en Uitbreidings, Alle erwe , 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 en 2 Hazelwood Alle erwe Maroelana en Uitbreiding 3 Alle erwe Menlyn Erwe 6 en 0 Menlyn Uitbreidings en 3 Alle erwe Menlyn Uitbreiding 4 Erwe 37, 38, 39, 40 Newlands en Uitbreiding 2 Alle erwe Waterkloof en Uitbreiding Alleerwe suid van Mainstraat Waterkloof Uitbreiding 2 Alle erwe,waterkloof Glen en Uitbrei Alle erwe ;2, 3,4, 5 en 6 'a

94 KOLOM I KOLOM II " o BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE UL 84 AUG 84 SEPT 84 OKT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Waterkloof Heights en Uit Alle erwe breidings, 2, 3 en 4 Waterkloofp ark Alle erwe Waterkloof Ridge en Uitbrei: Alle erwe :84 290: ding LANDBOUHOEWES Garston Valley Farm OMSKRYWING VAN PLOTTE Alle plotte Alle plotte suid van Moreletaspruit PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Waterkloof 376 JR Alle gedeeltes, Christoburg Alle erwe Elarduspark en Uitbreidings Alle erwe, 5 en 6 Erasmia Alle erwe Erasmuskloof Uitbreiding 3 Alle erwe Erasmusrand Alle erwe Garsfontein Uitbreiding 0 Alle erwe CI Glen Lauriston en Uitbrei Alle erwe dings en 2 Monument Park en Uitbrei Alle erwe dings, 2, 3, 4 en 7 Moreletapark en Uitbreidings Alle erwe, 2, 3, 7, 0, 5 en 6 Valhalla Alle erwe VOORSTAD Waterkloof Ridge Uitbrei ding 2 Wingate Park LANDBOUHOEWES OMSKRYWING VAN ERWE Alle erwe Alle erwe Monrick Alle plotte Waterkloof Alle plotte, PLAASGROND OMSKRYWING VAN PLOTTE OMSKRYWING VAN GEDEELTE$, co g Erasmia 350 JR R/2, 3, 4, 5, 8(42), 9, 350/R JR Garstfontein 374 JR Alle gedeeltes Groenkloof 358 JR 42/2, L6 Lekkerhoekie 4 JR Alle gedeeltes Mooippats 355 JR Alle gedeeltes * Pretoria Town and Town /R/6, 249(46) lands 35 JR Rietvallei 377 JR Alle gedeeltes Waterkloof 345 JR Alle gedeeltes Waterkloof 378 JR All: gedeeltes Waterkloof 428 JR, /R/plaas Zwartkop 356 JR Alle gedeeltes a L li _ a a

95 gl MP/ MP VOORSTAD ' ' IP KOLOM I KOLOM II BETAALDATUM OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OKT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Danville en Uitbreidings, 2 Alle erwe ens "/ Kwaggasrand Alle erwe Proclamation Hill Uitbrei Alit erwe noord van Kerkstraat ding, _ West Park Alle erwe PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Broekscheur 38 JR Alit gedeeltes Pretoria Town and Town /R/6, 90, L3L6, L8, L29 (L22) 20,32 lands 35 JR Skinner Court 254 JR Alle gedeeltes Asiatic Bazaar en Uitbreiding Alit awe Claudius Uitbreiding Alle erwe Pretoria Industrial Township Alle erwe Laudium en Uitbreidings, 2 AUe erwe 0 en Pretoria Alle erwe wes van Schuttestraat, asook Erwe 986 tot 993 en 2575, en erwe noord i Proclamation Hill van Boomstraat vend die Dieretuin Alle erwe suid van Kerkstraat OMSKRYWING VAN ERWE COVOORSTAD PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Daspoort 39 JR Gedeeltes 2(4), R/29 Groenkloof 358 JR R38(422), 56(42), 46(422), 70 Pretoria Town and Town L25/, 4R/6, 4R/39(46), 48(/36), 52(/36), lands 35 JR 53(/36), 55(46), R/86(46), /R/95, R9 (20), 00(429), 404, 3(420), 4429, (46), 20(46), 426(40 R/28 489, 50, R/206(/8), 22(/7), R/238, 24(, 256(/99) , 328(449), 342(4222, 358 Prinshof 349 JR 4, 36, R/43 Pi $ Pretoria Alle erwe oos van Schuttestraat tot by Paul Krugerstraat, behalwe Erwe 986 tot 993 en Erf 2575 PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Pretoria Town and Town Alle gedeeltes lands 346 JR Pretoria Town lands 35 JR and Town 4R/6, 423, 23, 39(/6), 343 :43

96 VOORSTAD KOLOM KOLOM H BETAALDATUM OMSKRYWING VAN ERWE JUL84 AUG 84 SEPT 84 OKT84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Arcadia Pretoria Alle erwe wes van die Apiesrivier tot by Du Toitstraat Alle erwe suid van Boomstraat tussen Paul Kruger en Du Toitstraat PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES : Elandspoort 357 JR 346(4345), 347(4345), 348( /345), 349(4345), 350(4345) Pretoria Town and Townlands 35 JR Pretoriastasie (boekwinkel, koffiekraampie, teekamer, kombuis, kroeg en "Photomee Studio" ArCadia Me erwe oos van die Apiesrivier tot by Eastwoodstraat Deemess Alle erwe suid van Chamberlainstraat East Clyffe Alle erwe 0 Eastwood Alle erwe Cecina Erwe , , 627, 628, 630, 63, , 662, 72/R en 79 Kilberry Alle erwe Rietfontein Alle erwe suid van Chamberlainstraat en h Erwe 25 tot 3, , 765, 772 Rietondale en Uitbreiding Alle erwe VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE Riviera Alle erwe P Villieria Erwe 435, 455, PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Elandspoort 357 JR ), 309(487), 32(465), 36(/65), 37(/65), 32(465), 325(/65), /398 Prinshof 349 JR R/8, 9(/8), 2, 30(48), 66 Rietfontein 32 JR Alle gedeeltes Lukasrand Alle erwe Muckleneuk en Uitbreidings Alle awe noord van die treinspoor en oos 2 en 3 tot by Bourkestraat en suid van die spoor en oos tot by Magnoliadal Salvokop Alle erwe Sunnyside Alle erwe wes van Bourkestraat Trevenna Alle erwe PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Elandspoort 357 JR /R/6, R/43 Groenkloof 358 JR /R/2, R/0(42), 80, 98( /2) Pretoria Town and Town R/, R/70 lands 35 JR k Alk r

97 C Pr e KOLOM I KOLOM II BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OKT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Arcadia Alle erwe oos van Ea:stwoodstraat Brooklyn Alle erwe, uitgesonderd Erf 826, en die erwe gelee in die noordwestelike hoek en wat begrens word deur Charles en Duncanstraat Bryntirion Alle erwe Colbyn en Uitbreidings en 2 Alle erwe Groenkloof en Uhl:welding I Alle erwe L Hatfield Alle erwe noord van die spoor, asook alle erwe gelefi in die suidoostelike hock gevorm deur Duncanstraat en die spoor Hillcrest Alle erwe oos van Duncanstraat Lisdogan Park Alle erwe ' Nieuw Muckleneuk Alle erwe Waterkloof Alle erwe noord van Mainstraat VOORSTAD,; OMSKRYWING VAN ERWE PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES <0 2 Blackmoor 347 JR Alle gedeeltes Bryntirion 348 JR Alle gedeeltes Elandspoort 357 JR R/258(/30), R/38( /297), R/36, 262(454), 3 (4362) E Groenkloof 358 JR 47 Koedoespoort 325 JR R/39(422), /40, R/5, 52(45), 92(/9) 0 ' Brooklyn Slegs die erwe gelee in die noordwestlike o hock en begrens deur Charles en Duncan strut Hatfield Alle erwe in die suidwesteike hock gevorm deur die spoor en Duncanstraat Hillcrest Alle erwe wes van Duncanstraat Muckleneuk Alle erwe vanaf Bourkestraat en noord van I spoor en noord van Charlesstraat vanaf Magnolia dal Sunnyside Alle awe oos van Bourkestraat PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Elandspoort 357 JR 4R/200, 22(454), 250(449), R/293(/292), 300(4239), R/332(20), 375(420)

98 KOLOM I KOLOM II BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OICT84 NOV84 DES 84 JAN 85 FEHR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Die Wilgers Uitbreiding Alle erne oos van Swaardleliestraat Die Wilgers Uitbreiding 9 Me erwe oos van Gordon Versterstraat Faerie Glen Me awe noord van Atterburyweg Faerie Glen Uitbreiding Erwe 26 tot 778, 783 tot 795 en 804 Faerie Glen Uitbreiding 2 Alle awe Lynnrodene Alle erwe Lynnwood en Uitbreiding Me erwe Lynnwood Glen en Uitbrei Atte awe S ding 2 Lynnwood Manor en Uitbrei Me erne dmg 4 Lynnwood Park Me erwe Lynnwood Ridge Uitbreiding Alle erwe ,2 en 5 Menlo Park Alit erwe Menlo Park Uitbreiding Alle awe VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE Menlnve, 2, 3 MenlynynUitbreiding 4 Erwe 36, 4 Willow Park Manor Alle erwe LANDBOUHOEWES OMSKRYWING VAN PLOTI'E a ' Stniland en Uitbreiding Me plotte Valley Farm Me plotte noord van Moreletaspruit Willow Brae Alle plotte Willow Glen en Uitbreiding Alle plane a Willow Park Me plotte PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTFS Hartebeestpoort 362 JR R/59, 27, 2993( /33) en 362/R JR f Koedoesnek 34 JR Me gedeeltes behalwe Gedeelte 023 The Willows 340 JR R/2, t4, R/6(/4), R/8(46) tot R/25(46), R/32 46) tot R/73(472), 76 (42) tot R/06(4 R/5(4 ), R/0( /2) tot 36, /4 tot 42(450), 48 tot 66(/24), 85 (483), 209 Valley Farm 379 JR R/Plaas _ L _ _Al_ efill

99 IF IP W IP KOLOM I KOLOM II BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OKT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MAT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Bellevue Brummeria en Uitbreidings, Alle erwe Alle erwe 2, 3 en 4 Despatch Alle erwe Die Wilgers en Uitbreidings Alle erwe, 3 en 9 Die Wilgers Uitbreiding Alle erwe wes van Swaardleliestraat Die Wilgers Uitbreiding 9 Alle erwe wes van Gordon Versterstraat Eersterust en Uitbreidings 2, Alle erwe 3, 4, 5 en 6 Georgeville Alle erwe La Concorde Alle erwe La Montagne en Uitbreidings Alle erwe * , 2 en 3 Lydiana Alle erwe Lynnwood Manor Uitbrei Alle awe dings en 3 Lynnwood Ridge Alle erwe ils Meyerspark en Uitbreidings Alle erwe 0 tot 8 Muckleneuk Alle erwe suid van Charlesstraat en venal < Z Murrayfield en Uitbreidings en 2 Koningin Wilhelminastraat Alle erwe _ z 0 VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE M Navors Alle erwe Salieshoek Alit erwe 4 Silverton en Uitbreidings, 3, :a 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 2, 3en 4 Alle erwe ' Val de Grace en Uitbreidings 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 en 0 Alle erwe trl Waltloo Alle erwe LANDBOUHOEWES OMSKRYWING VAN PLOITE f Andresrus Ale plotte PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Haviaanspoort 330 JR Alit gedeeltes Chrysler Park 422 JR Alle gedeeltes Chrysler Park 423 JR Alle gedeeltes Derdepoort 326 JR IGedeeltes Rt2, 24,25,40, 4, R/46(/2), Franspoort 332 JR IR7, 252(/7), 253, 254 R/, R/3, 4, 5, 725, 27 44, 46,47, 663 Hartebeestpoort 328 JR 9(42) tot R/76(427) en R/78( /3) tot 76 (492) ' La Tx: 4 i

100 KOLOM I KOLOM 6 BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OKT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 S Hather)ey 33 JR Alle gedeeltes Mopani 342 JR Alle gedeeltes Murrayfield 343 JR Ft/Plaas Pienaarspoort 339 JR Alle gedeeltes ] Scientia 46 JR R/Plaas :284 The Willows 340 JR R/8 tot R/9, /68 en /69, 45), li/ 408), R/37, 43 74(4 44(489), 3(482720(48), 82 48), WM 30, ' Vlakfontein 329 JR S!/337), East Lynne en Uitbreidings Alle erwe en 2 Ekklesia en Uitbreiding Alle erwe Jan Niemandpark en Uitbrei Alle erwe ding ' Kilner Park Uitbreidings en Alle erwe : g Koedoespoort (Spoorwegbe Alle em huising) Queeaswood en Uitbreidings Alit erwe, I I Slvertondale i 2, 3, 4 en 5 tg Wavetley ' Erwe 00, 0 253, 257 Weavindleark Alle erwe,, ' VOORSTAD OMSKRYWINO VAN ERWE, yl PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES 4 Derdepoort 3267R Gedeeltes 7 R/0, 42(/2), 22, 23; 3(47), R/32(47), R/33(432), R/42, 50 /42), 5, 52, 53, 54, R/58, 98, 57, , 226, 4250, 4256(4249) Hanebeestpoort 328R R/78(43) Koedoespoort 325 JR R/8 Ged van, 20(48), 72025) /2875( Koedoesnek 34 JR geddveae7te73(447), ' s r Koedoespoort Industrial Mk erwe Township MOregIoed Alle erwe Villiena Alle erwe noord van treinspoor Waverley en Uitbreiding Alle erwe uitgesonderd Erwe 00, 0, 253 en

101 IF KOLOM I KOLOM BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG 84 SEPT 84 OICT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 ' Deemess Alle erwe noord van Chamberlainstraat Gezina Alle erwe oos van 4e Laan en die erwe suid van die spoor, uitgesonderd Erwe 607, 608, 609, 67 tot 620, 627, 628, 630, 63, 633, 662, 72/R en 79 Rietfontein Alle erwe, behalwe die erwe glee' in die noordwestelike hoek begrens deur die treinspoor en 4e Laan en die erwe suid van Chamberlainstraat en Erwe 25 tot 3, 728, 763, 765, 772 Villieria Alle erwe suid van treinspoor, behahve ' Erwe 435,455, 456 Wonderboom South Alle erwe oos van 4e Laan Eloffsdal en Uitbreidings 2 en Alle erwe uitgesonderd Erf 247, Eloffsoe 3 dal PS Gezina Alle erwe wes van 4e Iaan en noord van die spoor ' Les Marais Alle erwe Mayville Alle erwe Mountain View Alit erwe suidoos van spoor Parktown Estate, Alle erwe 0 05 PC VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE Rietfontein Alle erwe gelee in die noordwestelike hock begrens deur die treinspoor en 4e Lean Roseville Alle erwe noord van Franzinastraat Wonderboom South Alla erwe wes van 4e Lean PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES i C i Daspoort 39 JR Gedeelte 27, Eloff Estate 320 JR 6(/3),7(40), 320/RJR Wonderboom 302 JR 3( /), /R/9 Capital Park en Uitbreiding Alle erwe Daspoort en Uitbreidings Alle erwe suid van Mootstraat en 3 Eloffsdal Uitbreidings en 4' Alle erwe asook Erf 247 van Eloffsdal Hermanstad en Uitbreiding 2 Alle erwe Pretoria Gardens en Uitbrei Alle erwe oos van Gustav Adolfstraat dings en 2 Roseville Alle erwe suid van Franzinastraat ,

102 KOLOM I KOLOMII BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL 84 AUG84 SEPT 84 OICT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEHR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 PLAASGROND Daspoort 39 JR OMSKRYWING VAN GEDEELTES Gedeeltes /R/25(/2), R/30(49), /R/3, /49, /R/52(/2), 63(/30), 66(/39)R/70, 75(43), R/86(/30), R/87(430), 93/R (42), /96, 4R/97, R/99, R/&(/LS), R/(42), 3(/3), 7(470), (42), /43), 53(402), 76, 90 (422/R 33), 9429(/R, R/224 Eloff Estate 320 JR R/, R/2(43), 3, R/33, 42(42), 45, R/49(433), 53, R/62, R/63, R/65 Booysens Me erwe suid van Van der Hoffweg Claremont Me erwe suid van Van der Hoffweg Daspoort Me erwe noord van Mootstraat Daspoort Estate Alit erwe Mountain View Me erwe noordwes van spoor Mountain View Uitbreiding Me erwe Pretoria Gardens Me erwe wes van Gustav Adolfstraat Suiderberg Erwe 2 tot 23, 436 tot 454 en 57 VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Daspoort 39 JR Gedeeltes R/2, 44(42), 73(/52), 77(42), rtn06(425) Zandfontein 37 JR 3(44), R/9(40), 45(40), 87(/9) tot R/94(49), 24(40), Booysens Claremont Marley Uitbreiding 5 Suiderberg LANDBOUHOEWES Alle erwe noord van Van der Hoffweg Me erwe noord van Van der Hoffweg Me erwe Me awe behalwe Erwe 2 tot 23, 436 tot 454 en 57 OMSKRYWING VAN PLOTTE Andean Alle plotte Marlena Alle plotte PLAASGROND OMSKRYWING VAN GEDEELTES Daspoort 39 JR GedeelteR/35(42) Zandfontein 37 JR R/4, 46, 4R/20(47) tot 877(47), 00(474) tot 6(455), 28(/96) tot 35 (440), /52(/5) tot R/62(I47), 68 tot 7

103 W' MP MP IIP' KOLOM I KOLOM BETAALDATUM VOORSTAD OMSKRYWING VAN ERWE JUL84 AUG 84 SEPT 84 OICT 84 NOV 84 DES 84 JAN 85 FEBR 85 MRT 85 APR 85 MEI 85 JUN 85 Dorandia en Uitbreidings, Me erwe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, 3 en 5 Florauna en Uitbreidings I; 2 Me erwe ' en 3 Pretoria North en Uitbreiding Alle erwe Pretoria NoordUitbreiding 3 Alle erwe Tileba Alle erwe Wolmer Alle erwe PLAASGROND Wonderboom 302 JR VOORSTAD OMSKRYWING VAN GEDEELTES, ) /R/2 7(40), R/ R/0(4423 tot R/27( /2)(44),, R/45, / 5, 54(40, R/8(44), 93( t/22(i/4), /4), 08(40), 09(4 7(430), R/26, /45),64( OMSKRYWING VAN ERWE Annlin en Uitbreidings, 2, 3, Alle erwe <0 4, 6, 7 en 8 2 Magalieskruin en Uitbrei Alit erwe dings,2 en 3 Montana en Uitbreiding Me erwe Sinoville en Uitbreidings 2, 3, Me erwe p% 4 en 5 0 Wonderboom en Uitbreidings Me erwe, 2, 3, 4, 8 en 9 LANDBOUHOEWES OMSKRYWING VAN PLATTE I S Christiaansville Me plotte Kenley Me plotte Kozeni Me plotte Montana en Uitbreidings en Alle plotte 2 Pumulani Uitbreiding Me plotte I Wolmaranspoort Me plotte Wonderboom en Uitbreiding Alle plotte VOORSTAD PLAASGROND Derdepoort 326 JR Derdepoort 327 JR Hartbeestfontein 324 JR Wonderboom 302 JR OMSKRYWING VAN ERWE OMSKRYWING VAN GEDEELTES Gedeeltes an, R/I5, 43, R/56, 57, R/9, R/92, R/93, R/04, R/05, Ft/08(456), R/09(456), 0,, R/6, 7, 52, 64 tot 69, 74(/92) tot 77, /V79(4, 84(404), 95(45), /R/97, 58, 60, 98, 6(459" (480) R/29, R/230, * L L , /236, R/238, 4R/249, 25 Me gedeeltes Me gedeeltes R/2, R/34 tot 37(434), R/4 (/8) tot 43 48), 55 (AO), 33/R, R/8(43 38( 4), 39(44, 55, 66 () 76, 78M, 49(44), 80(4 42) tot 87 I

104 r 2096 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 9M, CITY COUNCIL OF PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA PRETORIA MUNICIPALITY: AMEND PRETORIA MUNICIPALITY: AMEND PRETORIA MUNICIPALITY: REVOCA Ill MENT OF THE STANDARD DRAINAGE MENT OF THE PUBLIC HEALTH BY TION OF THE ELECTRICITY TARIFF AND BYLAWS LAWS THE DETERMINATION OF THE ELEC TRICITY TARIFF IN TERMS OF SECTION Notice is hereby given in accordance with Notice is hereby given in accordance with 80B OF THE LOCAL GOVERNMENT section 96 of the I oral Government Ordinance, section 96 of the Local Government Ordinance, ORDINANCE, 939 (ORDINANCE 7 OF 939 (Ordinance 7 of 939), that the City 939 (Ordinance 7 of 939), that the City 939) Council of Pretoria intends amending the Stan Council of Pretoria intends amending the Public dard Drainage Bylaws, published under Admi Health Bylaws, published under Government In accordance with section 96 of the Local nistrator's Notice 665 of 8 June 977, and Notice 958 of 903, as amended, an Afrikaans Government Ordinance, 939 (Ordinance 7 of adopted, with amendments, by the City Council translation of which was published under Admi 939), it is hereby made known that the City of Pretoria in terms of section 96his(2) of the nistrator's Notice 572, dated 8 July 956 Council of Pretoria intends revoking the Pre Local Government Ordinance, 939, under toria Municipality: Electricity Tariff, published Administrator's Notice 693 of 9 December under Notice 488, dated 3 The purport of the amendment is the increasing of the applicable tariffs 98 Administrator's95 August The purport of the amendment is the increas It is furthermore made known that in terms of ing of the applicable tariffs section 80B(3) of the said Ordinance, the City Copies of this amendment will be open to Copies oftiljs amendment will be open to ' Council of Pretoria has, in terms of section 80 n at the office of the Council (Room inspection at the office of the Council (Room i of the said Ordinance, determined the electricity West Block, M %oda, Van der Walt 40M, West Block, Munitoria, Van der Walt tariff by special resolution S t, Pretoria) for a period of 4 (fourteen) Street, Pretoria) fora period of 4 (fourteen) days from the date of publication of this notice days from the date of publication of this notice The general purport of determination is the in the Transvaal Provincial Gazette (4 July in the Transvaal Provincial Gazette (4 July increasing of the applicable tariffs and the 984) 984) making of provision for a basic charge and bulk service contributions for electricity Any person who wishes to object to this Any person who wishes to object to the amendment, must do so in writing to the amendment, must do so in writing to the The determination of the basic charge shall undersigned within 4 (fourteen) days after the undersigned within 4 (fourteen) days after the come into effect on October 984 and the date of publication referred to in the Immediate date of publication Tweets to m the mm determination of the rest of the tariffs shall come ly preceding paragraph mediately preceding paragraph into effect on 29 August 984 Copies P DELPORT of the determination of the Electricity Town Clerk P DELPORT Tariff will be open to inspection at the office of Municipal Offices Town Clerk the Council (Room 4032, West Block, Munito ria, Van der Walt Street, Pretoria) for a period PO Box 440 Municipal Offices _ Pretoria PO Box 440 of 4 (fourteen) days from the date of publica 000 Pretoria tion of this notice in the Transvaal Provincial, Gazette (4 July 984) 4 July Notice 87 of July 984 Any person who wishes to object to this Notice No 88 of 984 determination, must do so in wnting to the undersigned within 4 (fourteen) days after the ' date of publication referred to in the immediate ly preceding paragraph STADSRAAD VAN PRETORIA STADSRAAD VAN PRETORIA H W MUNISIPALTIEIT PRETORIA : WYSIGING MUNISIPALITEIT PRETORIA: WYSIGING Acting Town Clerk VAN DIE STANDAARDRIOLERING VAN DIE VERORDENINGE BETREF Municipal Offices FENDE OPENBARE GESONDHEID, SVERORDENINGE PO Box 440 Pretoria Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan 000 ate Plaaslike Bestuur, 939Ordonnansie 7 sie op Plaaslike Bestuur, 939(Ordonnansie 7 4 July 984 van or 939), word hiermee kennis gegee'dat die van 939), word hiermee kennis gegee dat die NoticeNo 90 of 984 Stadsraad van Pretoria voornemens is om die Stadsraad van Pretoria voomemens is om die Standaardriolerinpverordeninge, afgekondig by everor,adenifgekonngedi hid beg buyeffooeendewermopeenntskbareenninewingesond Administrateurskennisgewing 665 van 8 Jume i 977, en ingevolge artikel96bis(2) van die 958 van 903' sons gewysig, waarvan in Akakaanse vertaling by Administrateurskennisge, STADSRAAD VAN PRETORIA Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, I939, by ing 572 van 8 Julie 956 afgekondig is, te wysig Administrateurskentusgewmg 693 van 9 De MUNISIPALITEIT PRETORIA: HERROEP sember 98 deur die Stadsraad van Pretoria ING VAN DIE ELEKTRISITEITSTARIEF met wysigings aanvaar, te wysig Die strekking van die wysiging is die verho EN DIE VASSTELLING VAN DIE ELEK ging van die toepaslike tariewe TRISITEITSTARIEF INGEVOLGE Die strekking van die wysiging is die verhog ARTIKEL 80B VAN DIE ORDONNANSIE ing van die toepaslike tanewe OP PLAASLIKE BESTUUR, 939 (ORDON Eksemplare van hierdie wysiging 6 ter insae NANSIE 7 VAN 939) Eksemplare van hierdie wysiging 6 ter insae by die kantoor van die Raad (Kamer 4030, by die kantoor van die Raad (Kamer 4030, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan Wesblok, Munitoria, Van der Walt Straat, Pre toria) vir 'a tydperk van 4 (veertien) the vanaf sie op Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 toria) vir 'n tydperk van 4 (veertien) dae vanaf die publikasiedatum van hierdie kenonrwing in van 939), word hiermee kennis gegee dat die die publikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant van die Prom= Trans Stadsraad van Pretoria voornemens is om die die Offisiele Koerant van die Provinsie Trans vaal (4 Julie 984) Munisipaliteit Pretoria: Elektrisiteitstarief, afgevaal (4 Julie 984) kondig by Administrateurskennisgewing 488 Enigiemand wat beswaar teen hierdie wysig Enigiemand wat beswaar teen hierdie wysi van 3 Augustus 983, te herroep ing wil aanteken, moet dit skriftelik binne 4 Ong wil aanteken, moet dit skriftelik binne 4 Voorts word ooreenkomstig artikel 80B(3) (veertien) dae na die publikasiedatum wat in die (veertien) dae na die pubhkasiedatum wat in die onmiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is, onmiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is, van genoemde Ordonnansie kennis gegee dat die Stadsraad van Pretoria ingevolge die bepa by die ondergetekende doen by die ondergetekende doen lings van artikel 80B van genoemde Ordonnansie die elektrisiteitstarief by spesiale besluit P DELPORT P DELPORT vasgestel het Stadslderk Stadsklerk Munisipale Kantore Die algemene strekking van die vasstelling is Posbus 440 Munisipale Kantore die verhoging van die toepaslike tariewe en die Pretoria Posbus 440 maak van voorsiening vir 'n basiese hefting en 000 Pretoria grootmaatdiensbydraes vir elektrisiteit 4 Julie Kennisgewing 87 van Julie 984 Die vasstelling van die basiese herring tree in Kennisgewing No 88 van 984 werking op I Oktober 984 en die vasstelling van die res van die tariewe tree op 29 Augustus ' in werking

105 e PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE Eksemplare van die vasstelling van die Elek 'n Afskrif van die wysiging 8 ter insae by die Die hersonering van Gedeelte van Erf 442, trisiteitstarief re ter insae by die kantoor van die kantoor van die Raad (Kamer 4032, Wesblok, Waterkloof Glen uitbreiding 2, van "Spesiaal" Read (Kamer 4032, Wesblok, Munitoria, Van Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria) vir 'a tot "Spesiale Woon" en "Straat", op voorder Waltstraat, Pretoria) vir 'n tydperk van 4 tydperk van 4 (veertien) dae vanaf die publika waarde dat die gedeelte wat "Spesiale Woon" (veertien) dae vanaf die publikasiedatum van siedatum van hierdie ke m die Offi gesoneer gaan word, nie as 'n aparte erf vir hierdie kennisgewing in die Offisiele Koerant siele Koerant van die Provinsic Transvaal (4 'Spesiale Woon"doeleindes gebruik mag word van die Provinsie Transvaal (4 Julie 984) Julie 984) the Eniemand wat beswaar teen hierdie vasstel Enigiemand war beswaar teen hierdiewysig Die eiendom is op naam van die Stadsraad ling wit aanteken, moet dit skriftelik binne 4 ing wil aanteken, moth dit skriftelik binne 4 van Pretoria geregistreer (veertien) dae na die publikasiedatum wat in die (veertien) dae na die publikasiedatum wat in die onmiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is, onniiddellik voorafgaande paragraaf gemeld is, Besonderhede van hierdie skema 8 ter insae by die ondergetekende doen by die ondergetekende doen in Kamers Nos 603W en 3028W, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria, vir 'n tydperk van vier H W SCHOEMAN H W SCHOEMAN weke van die datum van die eerste publikasie Waarnemende Stadsklerk Waarnemende Stadsklerk van hierdie kennisgewing af, naarnhk 4 Julie ' Munisipale Kantore Munisipale Kantore 984 Posbus 440 Posbus 440 Pretoria Pretoria Die Raad sal die skema oorweeg en besluit of Mel dit aangeneem moet word Julie Julie 984 Enise eienaar of okkupeerder van vaste eien Kennisgewing 90 van 984 Kennisgewing 9 van 984 darn binne die gebied van die Pretoriadorpsbe planningskema, 974, of binne twee kilometer van die grens daarvan, het diereg om teen die CITY COUNCIL OF PRETORIA skema beswaar te maak of om voice ten opsigte CITY COUNCIL OF PRETORIA daarvan te rig en, indien by dit wil doeii, moet PROPOSED AMENDMENT TO THE PRE by die Stadsklerk, Posbus 440, Pretoria 000, PRETORIA MUNICIPALITY: AMEND TORIA TOWNPLANNING SCHEME, 974; binne vier weke van die eerste publikasie van MENT OF THE WATER SUPPLY BYLAWS TOWN PLANNING AMENDMENT 0 birdie kennisgewing naarnlik 4 Julie 984, Notice is hereby given in accordance with 'SCHEME 879 skriftelik van sodamge beswaar of vertoe in kennis stel en vermeld of by dew die plaafillte section 96 of the Local Government Ordinance, The City Council of Pretoria bestuur gehoor wil word of nie has prx it 939 (Ordinance 7 of 939), that the City draft amendment to the Pretoria Town ing Council of Pretoria intends amending the Water, P Scheme, 974, to be known as Townplanning DELPORT Supply_ Bylaws, published under Administra Amendment Scheme syn Stadsklerk tors Notice 787, dated 8 October Julie 984 This draft scheme contains the following Kennigewing 85 van 984 The purport of the amendment is the abolition : of the alternative sliding scales for the domestic consumers, the amending of the basis of calcula The rezoning of Portion of Erf 442 Watertion from a monthly consumption to an average kloof Glen Extension 2, from "Special" to daily consumption, as well as the levying of fees "Special Residential" and "Street", on eon& in respect of the connecting of the water supply, don that the portion that is to be rezoned to meters and sundry fees "Special Residential" may not be used as a POTCHEFSTROOM TOWN COUNCIL separate erf for "Special Residential" purposes A copy of the amendment will be open to AMENDMENT OF DETERMINATION OF inspection at the office of the Council (Room The property is registered in the name of the CHARGES FOR THE SUPPLY OF ELEC 4032, West Block, Munitoria, Van der Walt City Council of Pretoria TRICITY Street, Pretoria) for a period of 4 (fourteen) days from the date of publication of this notice Particulars of this scheme are open for inspec In terms of section 80B(3) of the Jewel in the Transvaal Provincial Gazette (4 July don at Rooms Nos 603W and 3028W, Munttor Government Ordinance, 939, it is hereby 984) ia, Van der Walt Street, Pretoria, fora period of notified that the Potchefstroom Town Council four weeks from the date of the firstpublication has, with effect from Any person who wishes to object to this March 984, by special of this notice, which is 4 July 984 resolution, amended the determination of amendment must do so in writing to the undersigned within 4 (fourteen) days after the date of The Council will consider whether or not the charges published under Municipal Notice 2/ publication referred to in the immediately pre scheme should be adopted 984 dated February, 984, as follows: ceding paragraph p Any owner or occupkr of immovable proper I By amending the Definitions II W SCHOEMAN ty within the area of the Pretoria Townplanning (a) by the insertion of the following after the Acting Town Clerk Scheme, 974, or within two kilometres of the definition "circuitbreaker": Municipal Offices boundary thereof, has the right to object to the PO Box 440 scheme or to make representations in respect (i) " "connection" consumer's connection" Pretoria thereof and if he wishes to do so, he shall, within 000 four weeks of the first publication of this notice, (ii) "electrical installation, premises, Cowl 4 July 984 which is 4 July 984, inform the Town Clerk, PO cy treasurer, consumer and consumer's connec Notice 9 of 984 Box 440, Pretoria 000, in writing such non" electrical installation, premisses, Council, objection or representation and state treasurer, consumer and consumer's connection whether or not he wishes to be heard by the local as described in the Council's Electricity By i authority laws" STADSRAAD VAN PRETORIA (b) by the insertion of the following after the P definition "engineer": MUNISIPALITEIT PRETORIA: WYSIGING DELPORT Town Clerk VAN DIE WATERVOORSIENINGSVER 4 July 984 "Escom" The Electricity Supply Coinmission ORDENINGE Notice 85 of 984 of South Africa Ooreenkomstig artikel 96 van die Ordonnan (c) by the insertion of the following after the sit op Plaaslike Bestuur, 939 (Ordonnansie 7 definition "high voltage": van 939), word hiermee kennis gegee dat die STADSRAAD VAN PRETORIA " Stadsraad van Pretoria, voornemens is om die "installation" electrical installation" Watervoorsieningsverordeninge, afgekondig by VOORGESIELDE WYSIGING VAN DIE (d) by the substitution in the definition for Aministrateurskennisgewing 787 van 8 Okto PRETORIA DORPSBEPLANNINGSKEMA, ber 950, te wysig 974: DORPSBEPLANNINGSWYSIGING the word "units" of the word "unit" SICEMA By the amending of the items under the Die strekking van die wysiging is die afskaf heading General under Part fins van die altematiewe glyskale vir die Die Stadsraad van pretoriget 'it ontwerp huishoudelike verbruikers, die wysiging van die wysiging van die Pretoriadorpsbeplanningske (a) by the substitution in items (5), (6) and basis van berekening vanaf 'n staan as (7) for the words "the promulgation of these maandelikse na 'n gemiddelde daaglikse verbruik Dorpsbema 974plann"Sestel ingswysi wet gsbekekmaend 879sal amendments" of the expression "5 June, asook die heffing van gelde ten opsigte van die 977" aansluiting van die watertoevoer, meters en Hierdie ontwerpskema: bevat die volgende diverse gelde voorstel: (b) by amending item IA

106 ' 2098 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 (i) by the substitutior; for the formula of the (a) deur die volgende voor die woordom syfers "R,00", "R8,00" en "R3,50", te following: slcrywing "bykomende vaste heffing" in te voeg: vervang + R " "aansluiting" verbruikersaansluiting" (g) deur in item 7() en (2) die syfers "RI" en lee " "RIO" onderskeidelik deur die syfers "R,60 P =,05 x Q it (b) dew die volgende na die woordomskry S en "R5,20", te vervang + wing "eenheid" in te voeg: [ 00 4 Deur in items 8() en 2(a) onder Deel III (i) " "Elektriese installasie, pence!, Road, die uitdrukking "items 6 en 7" deur die uitdruktesourier, verbruiker en verbruikersaansluiting" king "items 5 en 6" te vervang (ii) by the substitution for the letter "5" of elektriese installasie, perseel, Raad, tesourier, the following: "S, general surcharge, in per cent, verbruiker en verbruikersaanslucting soos STADSKLERK applicable to all the Council's consumers (A omskrywe in die Raad se Elektrisiteitsverorde Munisipale Kantore discount shall be regarded as a negative sur!tinge Posbus 3 charge)" Potchefstroom (ii) " "Evkom" die Elektrisiteitsvoor 2520 (c) by the insertion in item 2 before the word sieningskommisie van SuidAfrika" 4 Julie 984 "surcharge" of the word "general" where it Kennisgewing No 52/984 appears for the first time (c) deur die volgende na die woordomskry wing "ingenieur" m te voeg: (d) by the substitution in item 6() for the " word "shall" of the word "will" "installasie" elektriese installasie" POTCHEFSTROOM TOWN COUNCIL (e) by the substitution in item 6(5)(3) for the (d) deur in die woordomskrywins in die word "of the Council's Electricity By laws" of Engelse teks die woord "unite' dew die woord AMENDMENT OF DETERMINATION OF the words "as laid down in the definition of "unit" te vervang CHARGES FOR THE SUPPLY OF WATER circuit breaker" 2 Dew die items onder die Ai_ In terms of section 803(8) of the Local (0 Slit by the deletion in item 6(6) of the expressmeen onder Deel I te wysig r Govemment Ordinance, 939, it is hereby ion "(c')" notified that the Potchefstroom Town Council (a) deur in items (5), (6) en (7) die woorde has, with effect from February 984, by special (g) by the substitution in item 7(3) for the che afkondieng van hierthe wysigings" deur die resolution, amended the determination of expression "6()(a)(iii)" of the expression uitdrukking "5 Junie 97r, to yenning charges published under Municipal Notice 88/ "5()(a)(iii)" 983, dated 2 November 983, by the insertion (b) Dew kern IA te wysig deur 3 By amending Part of the following after item 7(3): (i) die formule dew die volgende te vervang: (a) by the substitution in Item "(4)(a) That, notwithstanding the provisions for the figure " of section 50 of the Water Supply Bylaws of the Ft4" of the figure "R6,0" Potchefstroom Municipality adopted by the (b) by the substitution in Item 2 for the words Council under Administrator's Notice 600, R "section 6()/a)" and the figure "R4" of the + dated 20 June 979, as amended, if a consumer's words "the Council's Electricity Bylaws" and 00 consumption is more than 50 % of his average the figure "R6,0" respectively P =,05 x 0 x monthly consumption and he can prove to the S satisfaction of e Town Engineer that the + (c) by the substitution in item 3 for the figure [ 00 ] higher consumption is the result of a leakage "It2,50" of the figure "R3,80" (leakages in taps and fittings excluded) of which he is not or can not reasonably be aware of, he (d) by the substitution in item 4 for the (ii) die omskrywing van die letter "S" deur be assessed for consumption higher than average figures "R0", "R6", "R30", "R40", and die volgende te vervang: "S, algemene toeslag, consumption against the to under item 2 of "R6" of the figures "R5,20", "R24,30", in persent, van toepassing op al die Read se Part "R45,50", "R60;70" and "R9,0", respectively verbruikers ('n Afslag word beskou as 'n negatiewe toeslag)" This permission shall be applicable on the (e) by the substitution in item 5()(a) and (b) monthly account on which the higher consumpfor the figures "R7,50" and "R4,50' of the (c) deur in item 2 die woord "algemene" voor tion, as mentioned, appeared for the first time, figures "R,40" and "R6,90" respectively die woord "toeslag" waar dit die caste keer as well as the subsequent monthly account voorkom, in te vocg (f) by the substitution in item 6(2) for the (b) Applications for concessions shall only be figures "R6,25", "RIO" and "R7,50" of the (d) dew in kern 6() in die Engelse teks die considered on receipt of a written request by the figures "R,00", "R8,00" and "R3,50" re woord "shall" deur die woord "will" te vervang COnSUMer specdvely (e) deur die item 6(5)(b) die woorde "van die (c) For purposes of this subitem "average (g) by the substitution in item 7() and (2) for Read se elektrisiteitsverordeninge" dew die monthly consumption" means the figures 'ffil" and "RIO" a the figures woorde "gestel in die woordomskrywing van "R,60" and "R5,20" respectively stroombreker", te vervang (i) the average monthly consumption based 4 By the substitution in items 8() and (2)(a) (f) deur in item 6(6) in die Engelse teks die on the average quantity water consumption as reflected on consumers accounts from January under Part III for the expression "items 6 and 7" uitdrukking "(c)" te skrap up to and including August of any year or during of the expression "items 5 and 6" (g) deur in item 7(3) die uitdrukking the period of consumption if it is less than 8 TOWN CLERK "I))(a)(iii)" deur die uitdrukking months; Municipal Offices "5()(a)(iii)", to vervang (ii) in case of a consumer who becomes a PO Box 3 3 Dew Deel te wysig consumer after August of any year, such quanti Potchefstroom ty of water as determined by the Town Treasur 2520 (a) deur in item die syfer "R4" deur die er as a fixed average consumption" 4 July 984 syfer "R6,0" to vervang Notice No 52/984 S H OLIVIER (b) deur in item 2 die uitdrukking "artikel 6()(a)" en die syfer "R4" onderskeidelik deur Municipal Offices die uitdrukking die Read se elektrisiteitsveror PO Box 3 STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM deninge" en die syfer "R6,0" te vervang Potchefstroom WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN (c) deur in item 3 die syfer "R2,50" deur die GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN Win "R38 ", t 'wan July 984 Notice No 54/984 Town Clerk ELEKTRISITEIT (d) dew in item 4 die syfers "RIO", "R6", "R30", "R40" en "R6" onderskeidelik dew die Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie syfers "R5,2r, "R24,30", "R45,50; R60,70" op Plaaslike Bestuur, 939, word hierby bekend en "R9,0", to vervang STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM gemaak dat die Stadsraad van Potchefstroom by spesiale besluit die vasstelling van gelde, gepub (e) deur in item 5(l)(a) en (b) die syfers WYSIGING VAN VASSTELLING VAN liseer by Munisipale Kennissewing 2/984 "R7,50" en "R4,50" onderskeidelik dew die GELDE VIR DIE VOORSIENING VAN gedateer Februarie 984 met ingang vanaf syfers "RI,40" en "R6,90", to vervang WATER Maart 984 soos volg gewysig het: (I) deur in item 6(2) die syfers "R6,25", Ingevoge artikel 80B(8) van die Ordonnansie () Deur die Woordomskrywing to wysig "R0" en "R7,50" onderskeidelik dew die op Plaaslike Bestuur, 939, word hierby bekend 4 i

107 k PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE VAN SANDTON Sandown, Sandton, vir 'n tydperk van vier weke gemaak spesiale dat die besluit Stadsraad die vasstelling van Potchefstroom van gelde, by gepub 0 vanaf die datum van die eerste publikasie van lister by munisipale kennisgewinging 88/983 SANDTONWYSIGINGSKEMA STADSRAAD hierdie kennisgewing, naamlik 4 Julie, 984 gedateer 2 November 983, vanaf Februarie 984 gewysig het deur die volgende na item 7(3) Die Stadsraad van Sandton het 'n ontwerp Enige beswaar of vertoe in verband met in to voeg: dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal hierdie skema moet skriftelik aan die Stadsraad staan as Sandtonwysigingskema 756 van Sandton binne 'n tydperk van vier weke van (4)(a) Dat ondanks die bepalings van artikel bogenoemde datum of voorgele word 50 van die Watervoorsieningsverordeninge van Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en die Munispaliteit van Potchefstroom deur die bevat die volgende voorstelle: P P DE JAGER Raad aangeneem by Administrateurskennisge Stadsklerk wing 600 van 20 Junie 979, soos gewysig, indien Die hersonering van Erf 4839, Bryanston van posbus 7800 'n verbruiker se verbruik meer is as 50 % van "Bestaande Openbare Paak" na "Residensieel Sandton sy gemiddelde maandelikse verbruik en by tot " met 'n digtheid van "Een woonhuis per Ed" 246 bevrediging van die Stadsingenieur kan bewys 4 Julie 984 Besonderhede van hierdie skema le ter insae dat die hocr verbruik die evolgs is van 'n Kennisgewing No 64/984 to Kantoor 20, lekkasie (uitgeslote lekkasies in krane en toebe Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandovm, Sandton, vit n tydperk van vier weke hore) waarvan by redelikerwys nie bewus was of vanaf die datum van die eerste publikasie van kon wees nie, by vir die verbruik hoer as hierdie kennisgewing, naamlik 4 Julie 984 vasgestelde gemiddelde aangeslaan word teen SANDTON TOWN PLANNING SCHEME, die tarief onder item 2 van Deel Enige beswaar of vertoe in verband met 980 hierdie skein moet skriftelik aan die Stadsraad Hierdie vergunning is van toepassing op die van Sandton binne NOTICE OF DRAFT SCHEME ' tydperk van vier weke van maandelikse rekening waarin die hoer verbruik, bogenoemde datum of voorgele word soos voormeld, vir die eerste keen voorgekom SANDTON AMENDMENT SCHEME 755 het, asook op die maandelikse rekening wat P P DE JAGER daarop vols Stadsklerk The Town Council of Sandton has prepared a (b) Daar kan slegs op hierdie vergunning Posbus 7800 draft town planning scheme, to be known as h Sandton Amendment Scheme 755 aanspraak gemaak word mits die verbruiker skriftelik daarom aansoek doen p II Sandton Julie 984 (c) Vir doeleindes van hierdie subartikel be Kennisgewing No 62/84 This scheme will be an amendment scheme and contains the following proposals: teken "gemiddelde maandelikse verbruik" The rezoning of the closed parts of streets in Bryanston Extension 34 Township (i) die gemiddelde maandelikse verbruik gebaseer op die gemiddelde hoeveelheid water The properties are: Parts of Marie Road, verbruik soos aangetoon op verbruikersreken TOWN COUNCIL OF SANDTON Grace Road and Mavis Road, which after in$s vanaf Januane tot en met Augustus van closure will become erven in the township enige jaar of gedurende die tydperk van vet SANDTON AMENDMENT SCHEME brink mdien tilt minder as agt maande is; The existing zoning is "Existing Public The Town Council of Sandton has prepared a Roads"; the proposed zoning is "Residential 3", (ii) in die geval van 'n verbruiker wat 'n draft townplanning scheme to be known as Height Zone 2 and a floor area ratio of 0,4 This verbruiker word ne Augustus van enige jdar, Sandton Amendment Scheme 757 will have the effect of permitting dwelling units sodanige hoeveelheid water as wat deur die and residential buildings, excluding hotel, to be Stadstesourier bepaal word as die vasgestelde The scheme will be an amendment scheme constructed on the closed parts of the streets gemiddelde verbruik" and contains the following proposals: Particulars of this scheme are open for inspec S H OLIVIER "The rezoning of a portion of Brighton Road, tion at the local authority's offices, Civic Centre, Stadsklerk New Brighton Township from "Existing Public Room 20, Rivonia Road, Sandown, for a Munisipale Kantore Road" to "Residential 2" Height Zone 4 with a of four (4) weeks from the date of the Posbus 3 density of 5 dwellingunits per hectare" periods t publication of this notice, which is 4th July Potchefstroom 984 Particulars of this scheme are for inspec ogn lion at Room 20, Civic Centre, worm Road, Julie If you desire any further information, please 984 Kennisgewing No 54/984 Sandown, Sandton, for a period of four weeks approach the Town Clerk of Sandton from the date of the first publication of this notice which is 4 July, 984 If you wish to lodge an objection or to make representations, you must do so in writing to the Any objection or representations in connec Town Clerk before 4 July 984 TOWN COUNCIL OF SANDTON lion with this scheme shall be submitted in writing to the Town Council of Sandton within a P P DE JAGER SANDTON AMENDMENT SCHEME period of four weeks from the abovementioned Town Clerk date PO Box 7800 The Town Council of Sandton has prepared a Sandton draft townplanning theme to be known P P DE JAGER as 246 Sandton Amendment Scheme 756 Town Clerk 4 July 984 PO Box 7800 Notice No 66/984 The Scheme will be an amendment scheme Sandton and contains the following proposals: July 984 "The rezoning of Erf 4839, Bryanston from Notice No 64/984 SANDTON DORPSBEPLANNINGSKEMA, "Existing Public Roads" to "Residential " with 980 a density of "One Dwelling per Er?' Particulars of this scheme are open for inspec KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA STADSRAAD VAN SANDTON tion at Room 20, Civic Centre, Rivonia Road, SANDTONWYSIGINGSKEMA 755 Sandown, Sandton, for a period of four weeks SANDTONWYSIGINGSKEMA from the date of the first publication of this Die Stadsraad van Sandton het 'n ontwerpnotice which is 4 July, 984 Die Stadsraad van Sandton het h ontwerp dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal Any objection or representations in connec dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal staan as Sandtonwysigingskema 755 tion with this scheme shall be submitted in staan as Sandtonwysigmgskema 757 Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en writing to the Town Council of Sandton within a Hierdie skema sal 'n wysigingskema wets en bevat die volgende voorstelle: period of four weeks from the abovementioned bevat die volgende voorstelle: date Die hersonering van gesluite dale van strafe in "Die hersonering van 'n gedeelte van Bright Bryanston Uitbreiding 34 Dorp P P DE JAGER onweg, New Brighton Dorp van "Bestaande Town Clerk Openbare Paaie" na "Residensieel 2" Hoogte Die eiendomme is: Dale van Marie Grace, en PO Box 7800 soot 4 met 'n digtheid van 5 wooneenhede per Mavisweg, wat na sluiting erwe in die dorp sal Sandton hektaar wees July 984 No 62/84 Besonderhede van hierdie skema le ter Sae Die bestaande sonering is "bestaande open Noticete Kantoor 20 Burgersentrum, Rivoniaweg, bare paaie"; die voorgestelde sonering is 're

108 Indien I and Particulars 200 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 sidensieel 3", hoogtesone 2 en vloeroppervlakte van Sandton binne 'n tydperk van vier weke van TOWN COUNCIL OF VANDERBIT LPARK verhouding 0,4 Dit sal die uftwerlung he dat bogenoemde datum af voorgele word wooneenhede en woongeboue, utgesonderd CORRECTION NOTICE hotelle, op die gesluite dele van die strate gebou mag word P P DE JAGER Stadsklerk NOTICE OF GENERAL RATE AND OF Besonderhede van hierdie skema IC ter insae Posbus 7800 FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT in die kantore van die plaaslike bestuur, Sandton OF FINANCIAL YEAR JULY 985 Burgersentrum, Kamer 20, Rivoniaweg, San 246 down, Sandton, vir 'n tydperk van vier (4) weke 4 Julie 984 Municipal Notice No 28 of 984 published in vanaf die datum van die eerste publikasie van Kennisgewing No 68/984 Official Gazette No 4329 of 3 June 984, is hierdie kennisgewing, naamlik 4 Julie 984 hereby corrected as follows: u enige verdere inligting verlang, tree By the insertion in item 52 of the English text asseblief met die Stadsklerk van Sandton in after the expression "38,89 % in respect of all verbinding improved general residential erven situated Indien u 'n beswaar wil indien of vertot wil within proclaimed townships," of the following : "which have already been improved rig, moot u dit skriftelik aan die Stadsklerk voor SANDTON TOWN COUNCIL on July expression 984" 4 Julie 984 doers SANDTON AMENDMENT SCHEME By the insertion in item 52 of the Afrikaans P P DE JAGER text after the expression "38,89%ten opsigte van Stadsklerk The Town Counml of Sandton has prepared a alle verbeterde algemene woonerwe wat binne Posbus 7800 draft townplanning scheme to be known as geproklameerde dorpsgebiede gelee is," of the Sandton Sandton Amendment Scheme 760 following expression: "wat op Julie 984 reeds 246 verbeter is," 4 Julie 984 The scheme will be an amendment scheme Kennisgewing No 66/984 and contains te following proposals: C BEUKES "The rezoning of a portion of Felicity Close Town Clerk Strathavon Extension 22 front "Existing Public PO Box, Roads" to "Residential 3" Height Zone 4 Vanderbulpark 900 TOWN COUNCIL OF SANDTON Particulars of this scheme are open for inspec 4 July 984 tion at Room 20, Civic Centre, Rivonia Road, Notice No 36/984 SANDTON AMENDMENT SCHEME Sandown, Sandton, for a period of four weeks from the date of the first publication of this The Town Council of Sandton has prepared a notice which is 4 July, 984 draft town planning scheme to be known as MUNISIPALITEIT' VANDERBULPARK Any objection or representations in connection with this scheme shall be submitted in VERBETERINGSKENNISGEWING The scheme will be an amendment scheme writing to the Town Council of Sandton within a contains the following proposals: period of four weeks from the abovementioned KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN date DOMSBELASTING EN VAN VASGE "The rezoning of a portion of the Remainder STELDE DAG VIR BETALING TEN of Lot 82, Sandown from "Residential " to P P DE JAGER OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE "Business 4" Town Clerk 984 TOT 30 JUNIE 985 PO Box 7800 of this scheme are open for inspec Sandton Munisipale Kennisgewing No 28 van 984 tion at Room 20, Civic Centre, Rivonia Road, 246 afgekondig in Offisiele Koerant No 4329 van 3 Sandown, Sandton, for a period of four weeks 4 July 984 Julie 98 word hiermee soos volg verbeter: from the date of the first publication of this Notice No 70/84 notice which is 4 July, 984 Deur in item 52 van die Afrikaanse teks na Any objections or representations in connee die uitdrukking "38,89 % ten opsigte van alle verbeterde algemene woonerwe wat binne gefion with this scheme shall be submitted in proklameerde dorpsgebiede gelee is" die writing to the Town Council of Sandton within a period of four weeks from the abovementioned STADSRAAD VAN SANDTON volgende uitdrukking in te voeg: "wat op Julie 984 reeds verbeter is," date SANDTONWYSIGINGSKEMA Deur in item 52 van die Engelse teks na die P P DE JAGER uitdrukking "38,89% in respect of all improved Town Clerk Die Stadsraad van Sandton het 'n ontwerp general residential erven situated within pro PO Box 7800 dorpsbeplanningskema opgestel wat bekend sal claimed townships" die volgende uitdrukking in Sandton staan as Sandtonwysigingskema 760 te voeg: "which have already been improved on 246 July 984" 4 July 984 Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en Notice No bevat die 68/984 volgende voorstelle: C BEUKES "Die hersonering van 'n gedeelte van "Pelle Stadsklerk ity Close" Strathavon Uitbreiding 22 van "Be Posbus 3 staande Openbare Peale" na "Residensieel 3" Vanderbijlpark Hoogetesone STADSRAAD VAN SANDTON 4 Julie 984 Besonderhede van hierdie skema le ter insae Kennisgewing No 36/984 SANDTON WYSIGINGSKEMA to Kantoor 20, Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandown, Sandton, vir 'n tydperk van vier weke Die Stadsraad van Sandton het 'n ontwerp vanaf die datum van die eerste publikasie van dorpbeplanningskema opgestel wat bekend sal hierdie kennisgewing, naamlik 4 Julie 984 LOCAL AUTHORITY OF WAKKER staan as Sandtonwysigingskema 758 STROOM Enige beswaar of vertoe in verband met Hierdie skema sal 'n wysigingskema wees en hierdie skema moat skriftelik aan die Stadsraad bevat die volgende voorstelle: van Sandton binne 'n tydperk van vier weke van bogenoemde datum af voorgele word "Die hersonering van 'n gedeelte van die Restant van Lot 82, Sandown van "Residensieel (Regulation 2) " na "Besigheid 4" P P DE JAGER VALUATION ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 984/87 Stadsklerk Notice is hereby given in terms of section Besonderhede van hierdie skema le ter insae Posbus (4)(a) of the Local Authorities Rating Ordite Kantoor 20, Burgersentrum, Rivoniaweg, Sandton nance 977 (Ordinance of, 977) that the Sandown, Sandton, vir 'n tydperk van vier weke 246 financial years 984/87 of all rateable property vanaf die datum van die eerste publikasie van 4 Julie 984 within the municipality has been certified and hierdie kennisgewing, naamlik 4 Julie 984 Kennisgewing No 70/84 signed by the chairman of the valuation board and has therefore became fixed and binding Enige beswaar of vertoe in verband met upon all persons concerned as comtemolated in hierdie skema moot skriftelik aan die Stadsraad section 6(3) of that Ordinance However, 4 ii 4 4

109 the It PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE attention is directed to section 7 of the said 'if beswaar proses vir die invordering van sodanige agter Ordinance, which provides as follows:is maker'n Plaaslike We, kan Bestuur teen enige wat beslissing nie van 'n stallige bedrae waarderingsraad appal aanteken op die wyse "Right of in appeal against decision of valuation subanikel () beoog en enige ander persoon wat D board" M VAN ZYL nie 'n beswaarmaker is me man wat regstreeks Wrn Stadsklerk 7() An objector who has appeared or has dew 'n beslissing van 'n waarderingsraad geraak Munisipale Kant9re been represented before a valuation board, word,,can op derglike wyse teen sodanige Posbus 25 including an objector who has lodged or pre beslissing app6 aanteken Wakkerstroom sented a reply contemplated in section 5(4) 2480 'n Vorm vir kennisgewing van app64 kan van may appeal against the decision of such board in die sekretaris van die waarderingsraad verkry Julie 984 respect of which he is an objector within thirty Kennisgewing No 4/984 word days from the date of the publication in the 852 Provincial Gazette of the notice referred to in 4 D M VAN ZYL section 6(4)(a) or, where the provisions of Sekretaris: Waarderingsraad section 6(5) are applicable, within twentyone Munisipale Kantore days after the day on which the reasons referred Posbus 25 to therein, were forwarded to such objection, by Wakkerstroom lodging with the secretary of such board a notice 4 Julie 984 WAKKERSTROOM VILLAGE COUNCIL of appeal in the manner and in accordance with Kennisgewing No 6/984 the procedure prescribed and such secretary DETERMINATION OF CHARGES OF shall forward forthwith a copy of such notice of 85 4 SANITARY TARIFF appeal to the valuer and to the authority concerned Notice is hereby given in accordance with section 96 of the Local Government Ordinance A local authority which is not an objection of 939 that the Council intends to revoke its may appeal against any decision of a vauation LOCAL AUTHORITY OF WAKKER sanitary and refuse removal tariff published board in the manner contemplated in subsection STROOM under Administrator's Notice 927 dated 23 () and any other person who is not an objector November 984 but who is derectfy affected by a decision of a NOTICE OF GENERAL RATE AND OF p t valuation board may, in like manner, appeal FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT Notice is hereby given in terms of section against such decision OF FINANCIAL YEAR JULY 984 TO 30 80B(3) that the Council of Wakkerstroom has A JUNE 985 withdrawn the determination for sanitary and notice of appeal form may be obtained from refuse removal tariff for sanitary and refuse secretary of the valuation board removal with effect from Notice is hereby given that in terms of section July (2) D M VAN ZYL of the Leal Authorities Rating Ordi The general purport of the determination is to name, 977 (Ordinance of 977), the follow Secretary: Valuation Board est certain of the tariffs Municipality Offices mg general rate has been levied in respect of 'wr abovementioned PO Box financial year on rateable 25 Copys of the revocation and determination Wakkerstroom property recorded in the provisional valuation will open for inspection at the office of the be WU 4 July 984 Council for a period of (4) fourteen days from Notice No 6/984 the date (a) on the site value of any land or right in of publication hereof land R0,09 (nine) cents in the Rand Any person wishing to lodge an objection g The amount due for rates as contemplated in a rdmg to abovementioned determination do so in writing to the Town mustre 27 of Clerk within section the 30 said November Ordinance 984 shall (the fixed be payable day) on (4) fourteen days of the date of publication of WAKKERSTROOM DORPSRAAD this notice in the Official Gazette Interest of 4 per cent annum is chargeable on WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE all amounts in arrear after the fixed day and D M VAN ZYL 984/87 defaulters are liable to legal proceedings for Acting Town Clerk (Regulasie 2) recovery of such arrear amounts Municipal Offices PO Box 25 D M VAN ZYL Wakkerstroom Act Town Clerk 248 Kennis word hierby ingevolge artikel 6(4)(a) van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van Municipal Offices 4 July 984 Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van PO Box 25 Notice No 5/ ), gegee dat die waarderingslys vir die Wakkerstroom boekjare 984/87 van alle belasbare eiendom 2480 binne die Munisipaliteit deur die voorsitter van 4 July 984 die waarderingsraad gesertifiseer en geteken is Notice No 4/984 en gevolglik finaal en bindend geword het op elle betrokke person soos in artikel 6(3) van daardie Ordonnansie beoog DORPSRAAD VAN WAKKERSTROOM WYSIGING VAN SANITERE EN VULLIS VERWYDERINGS TARIEF MET INGANG PLAASLIKE BESTUUR VAN WAKKER Die aandag word egter gevestig op artikel 7 STROOM JULIE 984 van die gemelde Ordonnansie wat sorts volg bepaal KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN Daar word hierby ingevolge artikel 96 van die DOMSBELASTINGS EN VAN VASGE Ordonnansie op Plaashke Bestuur, 7 "Reg van appal teen beslissing van waarde van 939 STELDE DAG VIR BETALING TEN ringsraad" bekend gemaak dat die Raad voom emens is om OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE sy sanitere en vullis verwyderings tarief soos 7() 'n Beswaarmaker wat voor 'n waarde 984 TOT 30 JUNIE 985 afgekondig by Administrateurs Kennisgewing ringsraad verskyn het of verteenwoordig was, 927 van 23 November 983 te herroep met begrip van 'n beswaarmaker wat 'n Kennis word hierby gegee dat ingevolge antwoord soos in artikel 5(4) beoog, ingedien artikel 26(2) van die Ordonnansie op_eiendoms Daar word hierby ingevolge artikel 80B(3) of voorgele het, kan teen die beslissing van belaning van Plaaslike Benue, 977 (Ordon van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, van sodanige raad ten opsigte waarvan by 'n be nansie van 977) die volgende algemene 939 bekend gemaak dat die Dorpsraad van swaarmaker is, binne 30 dae vanaf datum van eiendomsbelasting ten opsigte van die boge Wakkerstroom by spesiale besluit die sanitere die publikasie in die Provinsiale Koerant van die noemde boekjaar gehef is of belasbare eiendom en vullisverwydenngs tarief afgekondig by ken kenrusgewing in artikel 6(4)(a) genoem of, in die waardenngslys opgeteken nisgewing 3/83 van 23 November 983 in die Provinsiale Koerant ingetrek het waar die bepalings van artikel 6(5) van toepas (a) op die terreinwaarde van enige grond of sing is, binne eenentwintig dae na die dag reg in grand R0,09 (nege) sent in die Rand Die algemene strekking die vasstelling is waarop die redes daarin genoem, aan sodanige 'n verhoging van sekere tariewevan beswaarmaker Bestuur is, appel aanteken deur Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting by die sekretans van sodanige raad 'n kensons in artikel 27 van genoemde Ordonnansie Afskrifte van hierdie vasstelling 6 ter insae in ntsgewing van appal op die wyse soos voorge beoog, is op 30 November 984 (vasgestelde die kantoor van die Stadsklerk vir 'n tydperk van skryf en in ooreenstemming met die prosedure dag) betaalbaar (4) veertien dae vanaf publikasie hiervan soos voorgeskryf in te dien en sodanige sekretaris stuur onvenvyld 'n afskrif van sodanige appal Rente teen 4 percent per jaar is op alle Enige persoon wat beswaar teen genoemde aan die waardeerder en aan die betrokke plaas agterstallige bedrae na die vasgestelde dag herroeping of vasstelling wens aan te teken moet like bestuur hefbaar en wanbetalers is onderhewig aan regs dit sknftelik doen by die Stadsklerk binne (4) I

110 202 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 veertien dae na die datum van publikasie van benvaar by die Stadsklerk ten opsigte van enige said Ordinance be remitted subject to certain hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant aangeleentheid in die voorlopige aanvullende conditions a waarderingslys opgeteken, sacs in artikel 34 van II D M VAN ZYL die genoemde Ordonnansie beoog, in te dien, H VAN NIEKERK Waarnemende Stadsklerk inshntende die vraag of sodanige eiendom of 'n Town Clerk Munisipale Kantore gedeelte daarvan and rpeis aan die betaling Municipal Offices Posbus 25 van eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is PO Box 9 Wakkerstroom of ten opsigte van enige weglating van enige Westonaria 2480 aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne Julie 984 gemelde tydperk 4 July 984 Kennisgewing No 5/984 No 20/ Die voorseskrewe vorm vir die indiening van 'a beswaar is by die adres hieronder aangedui, beskikhalr en aandag word spesillek geves6g9f PLAASLIKE BESTUUR VAN WESTON LOCAL AUTHOR= OF WESTONARIA die feit dat geen persoon geregtig is om enige ARIA beswaar moor die waarderingsraad te opper NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO tansy by 'n beswaar op die voorgeskrewe vorm KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN PROVISIONAL SUPPLEMENTARY betyds mgedien het me DOMSBELASTING EN VAN VASGE VALUATION ROLL STELDE DAG VIR DIE BETALING TEN H VAN NIEKERK OPSIGTE VAN DIE BOEKJAAR JULIE Stadsklerk (Regulation 5) 984 TOT 30 JUNIE 985 Munisipale Kantore h/v Neptunus en Saturnusstraat Notice is hereby in terms of section 36 of Kennis word hierby gegee dat ingevolge the Local Authorities Rating Ordinance, Westonaria 977 artikel 26(2)(a) van die Ordonnansie op Eien (Ordinance of 977), that the provisional r780 rrfn domsbelasting van Plaaslike Besture, 977, 984 supplementary valuation roll for the financial e (Ordonnansie van 977) die volgende Kennisgewing No 9/984 year 983/84 is open for inspection at the officealgemene eiendomsbelasting ten opsigte van die of the local authority of Westonaria from 4th bogenoemde boekjaar gehef is op belasbare July 984 to 8th August 984 and any owner of eiendom in die waardenngslys en voorlopige property or other person who so desires aanvullende waarderingslys opgeteken: qrateable to lodge an objection with the Town Clerk in LOCAL AUTHORITY OF WESTONAFtlA respect of any matter recorded in the provisional NOTICE OF GENERAL RATES AND OF (a) Op die terreinwaarde van enige grond of supplementary valuation roll as contemplated in FIXED DAY FOR PAYMENT IN RESPECT reg in grond: 6 sent (ses sent) in die Rand section 34 of the said Ordinance including the OF FINANCIAL YEAR JULY 984 TO 30 (b) question whether or not such property or Op die waarde van die verbeterings op JUNE 985 grond wat kragtens myntitel gehou word (synde portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect of any Notice is hereby given that in terms of section nie grond in 'it svettige gestigte dorp nie) wear omission of any matter from such roll shall do so 26(2)(a) of the Local Authorities Rating Orth sodanige grond vir woondoeleindes wat nie tot within the said period nace, 977 (Ordinance of 977), the following mynbedrywighede bykomstig is nie, gebruik general rates have been levied in respect of the word deur persone of maatskappye wat betrok The form prescribed for the lodging of an abovementioned financial year on rateable ke is in mynbedrywighede, of sodanige persone objection is obtainable at the address indicated property recorded in the valuation roll and of maatskappye die houers van die myntitel is al below and attention is specifically directed to the provisional supplementary valuation roll dan nie:,67c (een komma ses sewe sent) in die fact that no person is entitled to urge any Rand objection before the valuation board unless he (a) On the site value of any land or right in Die bedrag verskuldig vir eiendomsbelasting has thneously lodged an objection in the pre land: 6 cents (six cents) in the Rand soos in artikel 27 van genoemde Ordonnansie scribed form beoog, is op 6 Julie 9M betaalbaar maar mag (b) On the value of improvements situate ten geriewe van belastingbetalers in 2 (twaalf) upon land held under mining title (not being H VAN NIEKERK gelyke paaiement betas! word, die eerste wearland in a lawfully established township) where Town Clerk van op 6 Julie 984 betaalbaar is en die such land is used for residential purposes or Municipal Offices daaropvolgende paaiemente onderskeidelik purposes not incidental to mining operations by Corner Neptunus and Saturnus Streets soos op die rekeningstaat aangetoon sal word persons or companies engaged in mining opera Westonaria tions, whether such persons or companies are Rente teen die koers van tyd tot tyd van 780 the holders of the mimng title or not;,67c (one toepassing ingevolge artikel 27(2) van genoemde 4 July 984 comma six seven cents) in the Rand Notice No 9/984 Ordonnansie, gelees saam met artikel 50A van die Ordonnanste op Plaaslike Bestuur, 939, The amount due for rates as contemplated in soos gewysig, is op Idle agterstallige bedrae na section 27 of the said Ordinance shall be payable die vasgestelde deg hefbaar en wanbetalers is on the 6th July 984 but for the convenience of onderhewig aan regsproses vir die invordering PLAASLIKE BESTUUR VAN WESTON the rate payers, the said rates may be paid in van sodamge agterstallige bedrae en canto ARIA twelve equal monthly instalments, of which the first is payable on the 6th July 984 and Eiendomsbelastins torn bedrag van 40% van KENIVISGEWING WAT BESWARE TEEN thereafter on the due date as indicated on the die totale bedrag vir eiendomsbelasting gehef VOORLOPIGE AANVULLENDE account ten opsigte van persele waarvan die geregi 'AfAARDERINGSLYS AANVRA Interest at the rate applicable from time to streerde eienaar in pensionaris is, word Ingetime in terms of section 27(2) of the said volge artikel 32(b) van die genoemde Ordon (Regulasie 5) Ordinance read with section 50A of the Local nansie op sekere voorwaardes kwytgeskeld Government Ordinance, 939, as amended is Kennis word hierby ingevolge artikel 36 van on all amounts in arrear after the H VAN NIEKERK die Ordonnansie op Esendomsbelasting van taxed day and defaulters are liable to legal Stadsklerk Plaaslike Besture, 977 (Ordounausie van proceedings for recovery of such arrear amounts Munisipale Kantore 977), gegee dat die voorlopige aanvullende and interest Posbus 9 waardenngslys vir die boekjaar 983/84 is Westonaria vir inspeksie by die kantoor van die plaaske 000 Assessment rates to an amount of 40% of the 780 bestuur van Westonaria vanaf 4 Julie 984 tot 8 total amount of the assessment rates levied in 4 Julie 984 Augustus 984 en enige eienaar van belasbare respect of erven of which the registered owner is Kennisgewing No 20/984 eiendom of ander persoon wat begerig is am 'n a pensioner, will in terms of section 32(b) of the TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERI to 6 August 984 and any owner of rateable property or other person URBAN AREAS who so desires to lodge an objection with the Secretary in respect of any matter recorded in the provisional valuation roll as contemplated in NOTICE CALLING FOR OBJECTIONS TO PROVISIONAL Section 0 of the said Ordinance including the question whether or not VALUATION ROLLS such property or portion thereof is subject to the payment of rates or is exempt therefrom or in respect of any omission of any matter from such Notice is hereby given in terms of section 2()(a) of the Local roll shall do so within the said period Authorities Rating Ordinance, 977 (Ordinance of 977), that the provisional valuation rolls for the financial years 984/88 for the areas of The form prescribed for the lodging of an objection is obtainable at the the undermentioned Local Area Committees are open for inspection at addresses indicated above and below and attention is specifically the office of the Transvaal Board for the Development of PedUrban directed to the fact that no person is entitled to urge any objection before Areas at Room 8305, HB Phillips Building, MO Bosman Street, the valuation board unless he has timeously lodged an objection in the Pretoria, and at the undermentioned additional places from 4 July 984 prescribed form

111 PROVINSIALE KOERANT, 4 JULIE LOCAL AREA COMMITTEES ADDITIONAL PLACES Sekretaris ten opsigte van enige aangeleentheid in die voorlopige waarderingslyste opgeteken soos in alike! 0 van die genoemde ip Chrissiesmeer Board's Local Office Chrissiesmeer Ordonnansie beoog, in te dien, insluitende die vraag of De Deur sodanige Board's Local Office De Deur eiendom of 'n gedeelte daarvan onderworpe is aan die betaling van Ellisras Board's Local Office Ellisras eiendomsbelasting of daarvan vrygestel is, of ten opsigte van Gravelotte enige Board's Local Office Gravelotte weglating van emge aangeleentheid uit sodanige lys, doen so binne Haenertsburg SA Police Haenertsburg gemelde Hazyview Numbi Hotel Hazyview tydperk Hoedspruit Post Office Hoedspruit Die voorgeskrewe vorm vir die indiening van 'n beswaar is by die Kosmos Board's Local Office Schoemansville adresse hierbo en hieronder aangedui beskikbaar en aandag word Lothair Post Office Lothair spesifiek gevestig op die felt dat geen persoon geregtig is om enige Migdol Post Office Migdol beswaar voor die waarderingsraad te opper tensy by 'n beswaar op die Parksig Board's Local Office De Deur voorgeshewe vorm betyds ingedien het nie Pienaarsrivier Post Office Pienaarsrivier Roossenekal Otto's General Dealer SuidwesPretoria PLAASLIKE ADDISIONELE PLEKKE Van Dyksdrif Post Office Van Dyksdrif GEBIEDS Marloth Park Board's Local Office Malelane KOMITEES Lenasia South East Local Advisory Chrissiesmeer Read se Plaaslike Kantoor te Chrissiesmeer Committee Board's Local Office Lenasia De Deur Read se Plaaslike Kantoor te De Deur Ellisras Read se Plaaslike Kantoor to Ellisras Gravelotte Raad se Plaaslike Kantoor te Gravelotte Address of office where objections must be lodged: Haenertsburg SA Polisie Haenertsburg Hazyview Numbi Hotel Hazyview B G E ROUX Hoedspruit Poskantoor Hoedspruit Secretary Kosmos Read se Plaaslike Kantoor te Schoemansville H B Phillips Building Lothair Poskantoor Lothair 320 Bosman Street NEgdol Poskantoor Migdol Pretoria Parksig Read se Plaaslike Kantoor te De Deur 0002 Pienaarsrivier Poskantoor Pienaarsrivier 4 July 984 Roossenekal Otto's Algemene Handelaar ip Notice No 60/984 SuidwesPretoria Van Dyksdrif Poskantoor Van Dyksdrif Marloth Park Raad se Plaaslike Kantoor te Malelane Lenasia Suidoos TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN Raadplegende BUITESTEDELIKE GEBIEDE Komitee Read se Plaaslike Kantoor to Lenasia KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN VOORLOPIGE WAAR DERINGSLYSTE AANVRA Adres van Kantoor waar besware ingedien moet word: B G E ROUX Sekretaris Kennis word hiermee ingevolge artikel 2()(a) van die Ordonnansie on Eiendomsbelasting van Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie van Hg Phillipsgebou 977), gegee dat die voorlopige waarderingslyste vir die boekjare Bosmanstraat /88 vir die gebiede van die onderstaande Plaaslike Gebiedskomitees Pretoria oop is vir inspeksie by die kantoor van die Transvaalse Raad vir die 0002 Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede Kamer 3305, H B Phillips 4 Julie 984 gebou, Bosmanstraat 320, Pretoria, en by die ondergemelde addisionele Kennisgewiag No 60/984 plekke vanaf 4 Julie 984 tot 6 Augustus 984 en enige eienaar van belasbare eiendom of ander persoon wat begerig is om 'II beswaar by die / p authority LOCAL AUTHORITY OF EDEN VALE (c) In terms of section 32(b) of the said PLAASLIKE BESTUUR VAN EDENVALE Ordinance, the following further rebate on the general rate levied on the site value of land or KENNISGEWING VAN ALGEMENE EIEN NOTICE OF GENERAL RATE OR RATES any right in land referred to in paragraph (a) D 0 MSBE L A STIN G OF EIEND 0 MS AND OF FIXED DAY FOR PAYMENT IN above, is granted in respect of properties refer BELASTINGS EN VAN VASGESTELDE RESPECT OF FINANCIAL YEAR JULY red to in paragraph (b) above, to pensioners and DAG VIR BETALING TEN OPSIGTE VAN 984 TO 30 JUNE 985 bodily disabled persons on certain conditions: DIE BOEKJAAR I JULIE 984 TOT 30 JUNIE 985 income under R3 600 per annum 40% (Regulation 7) 2 income R3 60 to R4 800 per annum 30% (Regulasie 7) 3 income R4 80 to R6 000 per annum 20% 4 income R6 00 to R7 2INJ per annum 0% Kennis word hierby gegee dat ingevolge 5 income more than R7 200 None Notice is hereby given that in terms section van Plaaslike Besture, artikel or (b) of26(2)(a) the Local Authorities Rating of (b) van die Ordonnansie op 26(2)(a) Eiendomsbelastingrdonnansie 977), dievan volgende Ordinance, 977 (Ordinance of 977), the The amount due for rates (O as contemplated in aleemene eiendomsbelasting ten opsigte van die following general rate has been levied in respect section 27 of the said Ordinance shall be payable ȯo 0 genoemde boekjaar gehef is op belasbare of the abovementioned financial year on rate in twelve (2) equal monthly instalments eiendom in die waardenngslys of aanvullende able property recorded in the valuation roll or waarderingslys opgeteken supplementary valuation roal Interest is charged on monies in arrear at the maximum rate as determined by the Admi (a) op die terreinwaarde van enige grond of (a) On the site value of any land or right in nistrator from time to time in terms of Section reg in grond, een komma agt sent (,80c) in die land, one comma eight cents (,80c) in the 50A of the Local Government Ordinance 939 Rand Rand (No 7, 939) and defaulters are liable to legal (b) Ingevoge artikel 2(4) van genoemde proceedings for recovery of such arrear amounts Ordonnansie word 'n korting van veertig persent (b) In terms of section 2(4) of the said (40%) op die algemene eiendomsbelasttng gehef Ordinance, a rebate on the general rate levied op die terreinwaarde van grond of enige reg in on the site value of lands or any right in land F J MOLDER grond, genoem in paragraaf (a) hierbo, toegereferred to in paragraph (a) above, of forty Town Clerk staan ten opsigte van alle verbeterde eiendom percent (40%) is granted in respect of all me gelee in 'n goedgekeurde dorp en wat na die improved properties in an approved township Municipal Offices mening van die Plaaslike Bestuur oorwegend vir and which is in the opinion of the local PO Box 25 'n woonhuis wat bewoon word en/of vir 'n mainly used and occupied as a dwell Edenvale creche cum kleuterskool, gebruik word (Vii ing house and/or crechecum nurseryschool 60 die omskrywing van 'n woonhuis geld die (The definition of a dwelling house is reflected 4 July 984 omskrywing soos vervat in die Edenvale Dorpin the Edenvale Town Planning Scheme, 980) Notice No 49/84 saanlegskema, 980)

112 STAD I 204 PROVINCIAL GAZETTE, 4 JULY 984 (c) Ingevolge artikel 32 (B) van die genoemde plaasvind en gehou sal word by die volgende TOWN COUNCIL OF PIET RETIEF Ordcnnansie, word die volgende verdere kort adres: ing o;p die algemene eiendomsbelasting gehef op AMENDMENT OF CARAVAN PARK BY die terreinwaarde van grond of enige reg in Raadsaal LAWS grond, genoem in paragraaf (a) hierbo, toeges Munisipale Kantore taan ten opsigte van alle eiendomme genoem in Wolmaransstad It is hereby notified in terms of section 96 of paragraaf (b) hierbo, aan pensioenarisse en the Local Government Ordinance, 939, that om enine beswaar tot die nonine waardeliggaamlik gestremde persone onderworpe aan the Council intends amending the following nngslys vii die boekjaar 984 tot 987 te sekere voonvaardes: by laws: oonveeg inkomste onder R3 600 per jaar 40% 2 inkomste R3 60 tot R4 800 per jaar 30% Sekretans, Waarderingsraad PUB 3 inkomste R4 80 tot R6 000 per jaar 20% 4 Julie 984 CARAVAN PARK BY LAWS 4 inkomste R6 00 tot R7 200 per madministrator'sar858 4 LISHED UNDER 0% NOTICE 726 OF 2 OCTOBER inkomste meer as R7 200 Geen TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARK The general purport of the amendment is as Die bedrag verskuldig vin eiendomsbelasting, follows: sacs in artikel 27 van genoemde Ordonnanste AMENDMENT TO SWIMMINGBATH beoog is betaalbaar in twaalf (2) gelyke TARIFFS maandelikse paaiemente Rente is op alle agterstallige bedrae betaal AMENDMENT OF TARIFF CHARGES It is hereby notified in terms of section 80E(3) biar teen die maksimum rentekoers wat deur of the Local Government Ordinance, 939, that Copies of the amendments are open for die Administrateur van tyd tot tyd ingevor the Town Council of Vanderbippark has by inspection at the office of the Council for a artikel 50A van die Ordonnansie op Plaasli e Special Resolution, amended the charges pay Bestuur (Nr 7 van 939), vasgestel word en period of fourteen days from the date of able at the swimmingbaths as from I September publication hereof wanhetalers is onderhewig aan regsproses vin die 984 invordering van sodanige agterstallige bedrae Any person who desires to record his objec The general purport of the proposed amend tion to the said amendment must do so in writing F 3 MOLDER meat is to make provision for an increase in the to the undersigned within 4 days after the date Stadsklerk ulnas of publication of this notice in the Provincial Munisipale Gazette Kantore 25 Posbus Particulars of the proposed amendments will Edenvale lie for inspection at the office of the Town 60 Secretary Room 202, Municipal Office Build M C C OOSTHUIZEN 4 Julie 984 ing, Vanderbijlpark, during normal office hours Town Clerk Kennisgewing Nr 49/84 Any person desirous of lodging any objection PO Box against the proposed amendments must lodge Piet Retief such objection in writing with the undersigned 2380 ' within fourteen days after the date of publics 4 July 984 don of this notice in the Provincial Gazette Notice No 27/984 C BEUKES LOCAL AUTHORITY OF WOLMARANS Town Clerk PO Box 3 Vanderbijlpark STADSRAAD VAN PIET RETIEF NOTICE OF FIRST SITTING OF VALUA,9g0,a 70Di BOARD TO HEAR OBJECTIONS IN di n'y I " BE WYSIGING VAN VERORDENINGE RESPECT OF PROVISIONAL VALUATION Notice 35/84 TREFFENDE DIE WOONWAPARK ROLL FOR THE FINANCIAL YEARS 984 TO 987 STADSRAAD VAN VANDERBULPARK Daar word hierhy ingevolge artikel 96 van die Ordonnansie op Plaadike Bestuur, 939, be Notice is hereby given in terms of section VASSTELLING VAN SWEMBADTARIEWE kendgemaak dat die Raad voornemens is om die 5(3)(6) of the Local Authorities Rating Ordi volgende verordeninge te wysig: mince, 977 (Ordinance of 977), that the Hiaby word ingevolge die bepalinp van first sitting of the valuation board will take place artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike on thc 20th July 984 at 0h00 and will be held at Bestuur, 939, bekendgemaak dat die Stadsraad WOONWAPARKVERORDENINGE the following address: van Vanderbifipark by Spesiale Besluit die AFGEKONDIG BY ADMINISTRATEURStariewe betaalbaar by swembaddens met ingang Council Chamber KENNISGEWING 726 VAN 2 OKTOBER September 984 gewysig het Municipal Offices 983 Wolmaransstad Die algemene strekking van die wydgings is Die algemene strekking van hierdie wysiging is vii om'n verhoging in die tariewe voorsiemng te to consider any objection to the provisional soon voig maak valuation roll for the financial years 984 to 987 Besonderhede van die voorgestelde wysiging le gedurende kantoorure wt 'n tydperk van AANPASSING VAN TARIEWE Secretary, Valuation Board veertien dae vanaf die datum van publikasie van 4 July 984 hierdie kennisgewing by die Kantoor van die Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by Stadsekretaris, Kamer 202, Munisipale Kan die kantoor van die Read vin 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van toorgebou, Klasie Havengastraat, Vanderbifipark, ter insae publikasie hiervan Enige pennon wat beswaar teen die voorge Enige persoon wat beswaar teen genoemde PLAASLIKE BESTUUR VAN WOLMA stelde wystgings wil aanteken moet dit skriftelik wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik RANSSTAD binne veertien dae na publikasie van hierdie binne veertien dae na die datum van publikasie kennisgewing in die Provinsiale Koerant by die van hierdie kennisgewing in die Provinsiale ; KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING ondergetekende Indian Koerant by ondergetekende doen VAN WAARDERINGSRAAD OM BE WARE TEN OPSIGTE VAN VOORLOPIGE C BEUKES WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJAAR M C C OOSTHUIZEN Stadsklerk Stadsklerk 984 TOT 987 AAN TE HOOR Posbus 3 Vanderbijlpark Posbus 23 Kennis word hierby ingevolge artikel 5(3)(b) 900 Het Retief van Ordonnansie on Eiendomsbelasting van 4 Julie Plaaslike Besture, 977 (Ordonnansie II van Kennisgewing mat 4 Julie ), gegee dat die eerste sitting van die Kennisgewing No 27/984 waardenngsraad op 20 Julie 984 om 0h00 sal

113 ' II CONTENTS Proclamations PROVINSIALE KOERANT, 4AID E INHOUD Pmklamasies 4 Kempton Park Municipality: Proclamation of Road Munisipaliteit Kemptonpark: Proklamering van Pad Extension of Boundaries: Berea Township Uitbreiding van Grense: Dorp Berea 994 Administrator's Notices Administratenrskennisgewings 06 Krugersdorp Municipality: Amendment to Water 06 Munisipaliteit Krugersdorp: Wysiging van Water Supply Bylaws 995 voorsieningsverordeninge 995, 062 Randburg Amendment Scheme Randburgwysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysmingskema Brakpan Amendment Scheme Bralmanwysigingskema Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroom wysigingskema Pretoria Region Amendment Scheme Pretoriastreek wysmingskema Brits Amendment Scheme Britswysigingskema Sunderland Ridge Extension : Declaration as an am 068 Sunderland Ridge Uitbreiding : Verklaring tot proved township 997 goedgekeurde dorp Brits Extension 20 Township: Declaration as an ap 069 Dorp Brits Uitbreiding 20: Verklaring tot goedgeproved township 999 keurde dorp 999, 070 Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysig,ingskema Dawn Park Extension 30 Township: Declaration as ion Dorp Dawnpark Uitbreiding 30: Verklaring tot goed an approved township 2003 ' gekeurde dorp Boksburg Amendment Scheme Boksburgwysiganpkema , 073 Delmas Extension 3 Township Correction Notice Dow Deimos Uitbreiding 3: Kennisgewing van Verp 074 Randburg Amendment Scheme betering Randparkrif Extension 39 Township: Declaration as 074 Randburgwysigingskema an approved township Do Randparknf Uitbreiding 39: Verklaring as 076 Southern Johannesburg Region Town planning keurde dorp 2008 Scheme guide mir ike Johannesburptreekdorpsaanlegskema Albertsdal Extension 6 Township: Declaration as an 0M Dorp Albertsdal Uitbreiding 6: Verklanng tot goed approved township 200 gekeurde dorp Removal of Restnctions Act: Lot 98 Illovo Wet op Opheffing van Beperkings: Lot 98, Illovo Removal of Restrictions Act: Lot 232, Ferndale; and 079 Wet op Opheffing van Beperkings: Lot 232, Fern the amendment of Randburg Townplanning Scheme, dale; en die wystging van Randburgdorpsbeplan ningskema Removal of Restrictions Act: Lot 99 Illovo Wet op Opheffing van Beperkings: Lot 99, Illovo Application in terms of the Act of the Removal of 08 Aansoek mgevolge die Wet op Opheffing van Be Restrictions, 967: Lot 602, Waterkloof 204 perkings, %7: Lot 602, Waterkloof Pretoria Amendment Scheme Attona vrysigingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawymgingskema Pretoria Amendment Scheme Pretoriawysigingskema Elsburg Amendment Scheme Elsburgwysimngskema Alberton Amendment Scheme Alberton vrysigmpkema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Removal of Restrictions Act, 967: Portion of Erf 089 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Gedeelte 24, Observatory Township 206 van Ed 24, dorp Observatory Johannesburg Amendment Scheme Johannesburgwysigingskema Germiston Amendment Scheme / Germistonwysigingskema / Bedforclview Amendment Scheme / Bedfordviewwympngskema / Germiston Amendment Scheme / Gennistonwysmangskema / Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Germiston Amendment Scheme 3/ Gemistonwysigangskema 3/ Removal of Restrictions Act, 967: Ed 723, Roberts 096 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 723, Ro ham 208 bertsham Removal of Restrictions Act, 967: Erven 727 and 097 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erwe 727 en 728, Arcon Park Extension Township , Arconpark Uitbreiding Removal of Restrictions Act, 967: Erf 84, Northern! Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erf 84, 099 Johannesburg Amendment Scheme Northcliff Correction Notice: Edenvale Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Kennisgewing van Verbetering: Edenvale wysiging 02 Johannesburg Amendment Scheme skema Johannesburg Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Germiston Amendment Scheme / Johannesburg vrysigegskema Middelburg Municipality: Amendment to Parking 03 Johannesburgwysigingskema Grounds Bylaws Genniston sigingskema Amendment of Administrator's Notice 438 of 4 05 Munisipaliteitwy Middelburg: Wysiging van Parkeerter March reinverordeninge Widening of Provincial Road P89I and Relative 06 Wysiging van Administrateurskennisgewing 438 van Road Adjustments Mann Application for the Declaring of an Access Road 07 Verbreding van Provinsiale Pad P89 en Verwante over the farm Boekenhoutfontein 260 IQ 2025 Padreolings Deviation and Widening of District Road 20 and 08 Aansoek om Verklaring van 'n Toegangspad oor die Relevant Road Adjustments 2028 Naas Boekenhoutfontein 260 JO Deviation and increase in width of reserve of Provin 09 Verlegging en Verbreding van Distrikspad 20 en cial Road P92: Heidelberg 203 Verwante Padreelings Verlegging en vermeerdering van breedte van re 0 Extension and increase in width of the reserve of Provincial Road P53: Heidelberg 2033 serwe van Provinsiale Pad P92 : Heidelberg 203 Verlegging en vermeerdering van breedte van re 2 Declaration of Public Throughway P07: District serwe van Provinsiate Pad P53: Heidelberg 2033 Springs Verklaring van Openbare Deurpad P09 : Distrik 3!Load Traffic Regulations: Amendment 2036 Springs Padverkeersregulames: Wysiging Removal of Restrictions Act, 967: Erven 282 to 25, 4 Wet op Opheffing van Beperkings, 967: Erwe 282 tot Momingside Extension , Mommsside Uitbreiding Pretoria Amendment Scheme Pretoriawystgingskema

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh

2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townsh Vol. 14 JULY PRETORIA, 4 JULIE 2008 No. 178 2 No. 178 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 4 JULY 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICES 2483 Town-planning and Townships Ordinance

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen

2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documen Vol. 18 JUNE PRETORIA, 12 JUNIE 2012 No. 161 2 No. 161 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JUNE 2012 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri."." zettes) are as follows:

-- 1. mehttko \ e 1 1,,y, t 1 ,,,:, soil. teir. viiiim -P..:... ,:rwri.. zettes) are as follows: 1. 1 111 1 1 SOW, E PROVNCE OF TRANSVAAL r DE PROVNCE TRANSVAAL mehttko r Y 4J1. k e 1 1,,y, t 1 / ffistete Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PAYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE:

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No.

I osoo AIDS HELPUNE. We all hc~ve the power to prevent AIDS. is the cure. ggle. Pre~vention. DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 DECEMBER PRETORIA, 10 DESEMBER 2002 No. 432 We all hc~ve the power to prevent AIDS AI u Pre~vention ggle is the cure AIDS HELPUNE

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975.

_... _... * 11 MENIKO. iii7s.'.. i '',: 'MAL' 1 4. v...44)... 4sck JANUARY,. No. 14 (AdMinistrateurs - ), 1975. 4 FSSec 3 LBRARy W _ * TDB PROVNCM OF TRANSVAAL 4 MENKO * i iii7s DER PROVNSE TRANSVAAL: ft ts tete km erant / \Tigqi s r; : i i : MAL 4 ii) frit tat flia3ette rat il v 44) 4sck (Regis tared ed the Post

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitefands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA, 16 OCTOBER 2003 OKTOBER No. 432 We all have the power to prevent AIDS AIDS HELPUNE 1 oaoo o 1 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh "2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is,

CIIIMMI \ t K lig, ,Arx.oh 2.2_110. :er- - 6,1Alike. ...r:''' Aangesien 10 Oktober 1989 'n openbare vakansiedag is, , instunt NI CIIIMMI \ ink PAE"'" THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVA r tinttat uraa3ette (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c t K lig,

More information

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH,

r / cyrry. ' )\ -.s.. PRICE: S.A. ilk OVERSEAS i 15e 10 MAART MARCH, ! 6 11MENIKO 1 111 11111 r / 41 P 01 / ticirr:\try1) Nov DIE PROV1NSTE TRANSVAAL Ai; :ik THE PROVINCE OF TRANSVAAL ti O ffs tete Rogrant cyrry )\ s o i 0 cf:70t9 ltoi 0 1f i c ial (I; a3ette :tc: (As n

More information

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

T he P rovince of T ransvaal. - 'D ie P rovinsie T ransvaal. Í^ llilm E N 'ÍK O. (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) r T he P rovince of T ransvaal f f t r i a i (S a z p ttp (Registered at the Post Office as a Newspaper) Í^ llilm E N 'ÍK O - 'D ie P rovinsie T ransvaal f f t a ih p K o p r a n t (As n Nuusblad by die

More information

\.\\. .wayt. Iya".1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST,

\.\\. .wayt. Iya.1) ifiria I (did a3ette. 12 AUGUSTUS1970. PRICE 5c AUGUST, ii DIE PROVINSIE TRANSVA..-HE PROVINCE OF TRANSVAAI. \.\\. fistente.wayt Rotrant thob Iya".1) ifiria I (did a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow

2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Tow Vol. 13 PRETORIA, 28 NOVEMBER 2007 No. 345 2 NO.345 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 28 NOVEMBER 2007 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 3045 Town-planning and Townships Ordinance

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

Provincial Gazette Extraordinary

Provincial Gazette Extraordinary I HE PRO VINOP OF Gauteng DIE PROVINFtIF GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant iiili iii Vol. 12 PRETORIA, 24 2006 No. 268 Ule oil hove the power to prevent RIDS RIDS

More information

@retrial (Sazettt.iorfir..

@retrial (Sazettt.iorfir.. sember 4 AAQ Iv MENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL Dm PROVINSIE TRANSVAAL / 1111,54 @retrial (Sazettt iorfir Kw/4 Ifintr"Ir TKrierant trigio (As a Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at

More information

IL DIE PROVINSIE TR. V 0

IL DIE PROVINSIE TR. V 0 I I 1 1 1.1BRAky THE PROVINCE OF TRANSVAAer 11. Official lb a3ettr j (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. OVERSEAS: 50c 8.K :. 1 e4.., Qdl ;' 1101 II IL DIE PROVINSIE

More information

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh

2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townsh Vol. 14 MAY PRETORIA, 12 MEl 2008 No. 124 2 No. 124 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 MAY 2008 No. CONTENTS -INHOUD Page No. Gazette No. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1780 Town-planning and Townships Ordinance

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

4" it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel

4 it it tett is a3ette i-,ykil t0yifigtel I rn I HE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL L ct 4fr ji I I I I fr rf lir 4" it it tett is a3ette i,ykil t0yifigtel Jib "Ill 4 1 W Prtin w t ve w w (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 17 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 3 APRIL 2013 No.

More information

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van

. _ :h tk A 1 / :1/2..ktitti. - hisy oolitztele Roerant. c..._: - 4 QU.N.h Stigting van 0 0 P _ ill 1 11 _ NIENIKO LY/ er _ DIE PROVINSIE TRANSVAj AL :h tk A 1 / I :1/2ktitti I II 1 0 tilt tat fail apette \Nri kt hisy oolitztele Roerant Akyrv) mil 1 ā " I THEE ROVINCE OF TRANSVAAL ifx 4;"a>

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714.

Official Offisiele. Koerant. Gazette. Which includes / Waarby ingesluit is - rrei THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL. TRANSVAAL kr..:1714. 111111111 MENAKO THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 4 111 \ 4116 DIE PROVINSIE TRANSVAAL kr :1714 Official Offisiele Gazette Koerant Selling price Verkoopprys: R130 Other countries Buitelands: R170 Vol 236

More information

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII. AIDS HElPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 41 ' ' '.. '. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 FEBRUARY PRETORIA, 7 FEBRUARIE 2003 No. 41 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HElPUNE 1 oaoo 012

More information

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 '2.1417 9 1 ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 29 JULY JULIE 2014

More information

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ...

AIDS IIIII I 1111 II I HElPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle ... 0 0 Vol. 12 AUGUST PRETORIA, 23 AUGUSTUS 2006 No. 311.0 ::r. M 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HElPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH.......... 06311" IIIII

More information

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL

Offisiiir ilarrattt. Mifirtat Gazrttr. Dm PROVINSIE TRANSVAAL hi4t PROCLAMATION PROCLAMATION PROKLAMASIE PROKLAMASIE MENIKO THE PROVINCE OP TRANSVAAL 23; Y;Ṅ Dm PROVNSE TRANSVAAL hit Offisiiir ilarrattt (As n Nuusblad by the Poskantoor Gerewstieer) MENKO THE PROVNCE OP TRANSVAAL Mifirtat Gazrttr (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: SA

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef;

ILENIKO. AhiD.r,1, 11. \,,ra.j. dtc 3 MAY, 3 MEI. artikel genoem, te wysig. op te skort of op te hef; 1 by LOW ILENIKO THE PROVINCE OF TRANSVAAL at Dm PROVINSIE TRANSVAAL tril i i i it i at I in 414 a 3 et t it rye fit 5 tett tiotrant AhiDr,1, 4 rṉtig a7a 11 \,,raj (Registered at the Post Of lice as a

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON SellingPrice Verkoopsprys: R2.50 Other Countries Buiteland: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4" vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587.

tif ii \tly &./ \. 44. if i it la I 1/4 vito 4 MAART 4 MARCH PRICE 6.I. IN:)(2 R Ti. ODENDAAL.. TAD..4i13/1587. 0 _ 1ittlett tif ii timen DIE PROVINCE TRANSVAAL V r PROVINCE OF TRANSVAAL 1 I 74 1 IP Itotr \tly V471 11 14 I Ilb ant &/ \ 44 if i it la I 1/4" vito a 3 etpy (Asia Nuushlad by die Poskantoor Geregistteer)

More information

0 ff it tat friaiictte

0 ff it tat friaiictte N t ID / FIVIENIKO in DIE PROVINSIE TRANSVAAL HE PROVINCE OF TRANSVAAL th tik I II G fistcle Retread ik mmil :4 0 ff it tat friaiictte (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreed tw; (Registered at the

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH

AIDS HELPUNE. 1 oaoo Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS DEPARTMENT OF HEALTH ([ - Vol. 12 PRETORIA, 7 NOVEMBER 26 No. 48 ru ru n We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo 12 3221 DEPARTMENT OF HEALTH J6-391318-A 48-1 2 No. 48 PROVINCIAL

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

7". e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I)

7. e(les - f I. ,,...A.e. -- PRICE 6d. IN.: MAART ,0 23 MARCH. r CONTENTS ON BA K ES. Whereas it is provided by sub - section (I) 1 1 J DE PROVNSE TRAPH _ c 1 7" e(les 4 c4 i T ete men 1 K 0 f THE PROVNCE OF TRANSVAAL 1ī? V" 1 P 1 Ae if3; fitlitete Rotrant "thy \ fill:tat v*_ 0:4 tra3ette _L4 (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009

.4,, ' 72.. A. - ik. lii 14 MARCH, 14 MAART 1' ' 4009 \ MENKO li iii it 0i3r y THE PROVNCE OF TRANSVAAL Dm PROVNSE TRAN : : Of fin/ at 6azyttr 4 72 A \i ik lii (Registered at the!\ Post Office as a Newspaper) ; 4 (As n Nuusblad by die Posktudoor Geregistrear)

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

et) Mffiriat 6azritr

et) Mffiriat 6azritr e r; DE PROVNSE TRANSVAAL MENKO cv 1111111111111111 4:4 a A HE PROVNCE OF TRANSVAAL Offintioir ticttrrant et) Mffiriat 6azritr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: SA 15c OORSEE 20c vigo;*

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL

littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL _ - - --- --, iici i_ DIE PROVINSIE TRANSVAAL I littilllhe PROVINCE OF TRANSVAAL ' \ te -c-, - - -, a110 0 e r r 0 f fis ieit Rotrant r:). etttrtal la a3ette. (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information