11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time

Size: px
Start display at page:

Download "11 1 MEINAIK_Cti. 1 ill 1-- ' r.. JILL \TAITV1 K 4 -- ' MEI. As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time"

Transcription

1 ' 11:1 er DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 ill 11 1 MEINAIK_Cti \TAITV1 I k \ fem. offistele 1oerant \Hui. Hit..0) r.. JILL. K 4 ' ' HE PROVINCE OF TRANSVAAL IS iftrial lb a3ettr (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) ari. (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRYS: S.A. 75c Plus 9c A.V.B. OORSEE: 95c PRICES: S.A. 75c Plus G.S.T. OVERSEAS: 95c ) ' 10 Vol MEI 232 PRETORIA 10 MAY OPENBARE VAKANSIEDAE BELANGRIKE AANKONDIGING PUBLIC HOLIDAYS IMPORTANT ANNOUNCEMENT a SLUITINGSDATUM VAN ADMINISTRATEURSKEN NISGEWINGS, ENS IP Aangesien 4 en 31 Mei 1989 Openbare Vakansiedae is, sal.die sluitingstyd vir die aanname van kennisgewings soon volg wees: CLOSING TIME FOR ADMINISTRATOR'S NOTICES, ETC As 4 and 31 May 1989 are Public Holidays the closing time for acceptance of notices will be as follows: 16h00 op Vrydag 28 April 1989 vir die uitgawe van die Pro vinsiale Koerant van Woensdag 10 Mei h00 on Friday 28 April 1989 for the issue of the Provin. 16h00 op Maandag 22 Mei 1989 vir Donderdag 1 Junie vial Gazette on Wednesday 10 May LET WEL: Laat kennisgewings sal in die daaropysiggildg gitgawe gegg sivord. C G D GROVE DirekteurGeneraal 16h00 on Monday 22 May 1989 for Thursday 1 June'1989. NB: Late Notices will be published in the subsequent issue. C G D GROVE Director General 1. Transvaalse Provinsiale Administrasie Transvaal Provincial Administration /r* to 0 Bogenoemde KENNISGEWING 703 VAN 1989 NOTICE 703 OF 1989 BELANGRIKE KENNISGEWING KENNISGEWINGS VIR PLASING IN STAATS NOTICES KOERANT IN PLAAS VAN DIE PROVINSIALE KOERANT The attention of all who normally place notices in the Prov incial Gazette regarding applications in terms of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), and the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordinance 20 of 1986), or who may have an interest in notices in this re Bard or notices regarding applications in terms of the Remov al of Restrictions Act, 1967 (Act 84 of 1967), is drawn to the R36, 1989, in the Govern fact menthat Gazette in terms of 31 of March Proclamation 1989 (Ration egul Gazette 11800), the administration of the said and various other acts, in so far as such acts are applicable within an area which has by the Local Government Areas Ordinance, 1986 (Ordinance 24 of 1986), been declared as a Local Government area for the White population group, has been assigned to the Minister of Local Govenment and Housing: House of Assembly with ef feet from 1 April Die aandag van almal wat normaalweg kennisgewings in die Provinsiale Koerant plaas met betrekking tot aansoeke ingevolge die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), en die Ordonnansie on die Verdeling van Grond, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), of wat belong mag he by kennisgewings in die verband of kennisgewings in verband met aansoeke ingevolge die Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet 84 van 1967), word daarop gevestig dat ingevolge Proklamasie R36, 1989, in die Staatskoerant van 31 Maart 1989 (Regulasiekoerant 11800), die uitvoering van genoemde en verskeie ander wette, vir sover sodanige wette van toepassing is binne 'n gebied vat by die Ordonnansie op Plaaslike Bestuursgebiede, 1986 (Ordonnansie 24 van 1986), verklaar is as 'n Plaaslike Bestuursgebled vir die Blanke bevolkingsgroep, opgedra is aan die Minister van Plaaslike Bestuur en Behuising: Volksraad, met ' ingang van 1 April IMPORTANT NOTICE FOR PLACING IN THE GOVERN MENT GAZETTE INSTEAD OF THE PROVIN CIAL GAZETTE bring, onder andere, mee dat kennisgewings The above causes, inter alia, that notices in terms of the ingevolge die betrokke wette wat betrekking bet op n relevant Acts regarding a White Local Government area Blanke Plaaslike Bestuursgebied voortaan in die Staatskoe should be published in the Government Gazette in the furant gepubliseer moet word. Die sluitingstyd vir kennisge ture. The closing time for notices in the Government Gazette wings in die Staatskoerant is 15h00 op Vrydae. is 15h00 on Fridays. a. J

2 1630 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 OFFISIELE KOERANT VAN DIE TRANSVAAL OFFICIAL GAZETTE OF THE TRANSVAAL (Verskyn elke Woensdag) (Published every Wednesday) Alle korrespondensie, advertensies, ens. moet aan die Di All correspondence, advertisements, etc. must be adrekteur generaal, Transvaalse Provinsiale. Administrasie, dressed to the DirectorGeneral, Transvaal Provincial Ad Privaatsak X64, Pretoria, gedateer word en indien per hand ministrator, Private Bag X64, Pretoria, and if delivered by afgelewer, moet dit op die le vloer, Kamer 142, Van der Stel hand, must be handed in on the First Floor, Room 142, Van gebou, Pretoriusstraat ingedien word. Gratis eksemplare van tier Stel Building, Pretorius Street. Free copies of the Provin die Offisiele Koerant of uitknipsels van advertensies word nie cial Gazette or cuttings of advertisements are not supplied. verskaf nie. Subscription Rates (payable in advance) as from 1st January Intekengeld (vooruitbetaalbaar) met ingang I Januarie Transvaalse Offisiele Koerant (met inbegrip van alle Bui Transvaal Official Gazette (including all Extraordinary Ga tengewone Koerante) is soos volg: zettes) are as follows: Jaarliks (posvry) R40,00 plus AVB. Zimbabwe en Oorsee (posvry) 85c elk plus AVB. Prys per eksemplaar (posvry) 75c elk plus AVB. Yearly (post free) R40,00 plus GST. Zimbabwe and Overseas (post free) 85c each plus GST. Price per single copy (post free) 75c each plus GST. Verkrygbaar by le Vloer, Kamer 142, Pretoriusstraat. Pre Obtainable at First Floor, Room 142. Van der Stel Build toria ing, Pretorius Street, Pretoria 0002 All advertisements must reach the Officer in Charge of the Provincial Gazette not later than 16h00 on the Tuesday a week before the Gazette is published. Avertisements recei ved after that time will be held over for publication in the is sue of the following week. Advertisement Rates asfrom 1st January 1989 Sluitingstyd vir Aanname van Advertensies Me advertensies moet die Beampte betas met die Offisiele Koerant bereik nie later nie as 16h00 op Dinsdag 'n. week voordat die Koerant uitgegee word. Advertensies wat na daardie tyd ontvang word, word oorgehou vir publikasie in die uitgawe van die volgende week. Advertensietariewe met ingang 1 Januarie 1989 Closing Time for Acceptance ofadvertisements Kennisgewings wat volgens Wet in die Offisiele Koerant Notices required by Law to be inserted in the Official Ga geplaas moet word: zene: Dubbelkolom R5,00 per sentimeter of deel daarvan. Double column R5,00 per centimetre or portion there. Herhaling R4,00. of. Repeats R4,00. Enkelkolom R4,50 per sentimeter. Herhaling R3,00. Single column R4,50 per centimetre. Repeats R3,00. Intekengelde is vooruitbetaalbaar aan die Provinsiale Se Subscriptions are payable in advance to the Provincial kretaris, Privaatsak X64, Pretoria Sectretary, Private Bag X64; Pretoria C G D GROVE C G D GROVE Provinsiale Sekretaris Provincial Secretary, K K Proklamasies Proclamations 41 No 31 (Administrateurs ),1989 No 31 (Administrator's), 1989 PROKLAMASIE PROCLAMATION DIE TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF LING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: UITBREI PERIURBAN AREAS: EXTENSION OF BOUNDA DING VAN GRENSE RIES Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) Under the powers vested in me by section 14(2) of the van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Transvaal Board for the Development of Peri Urban Areas wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that the Remainder of hierby dat die Restant van die plaas Grootdraai 38 KU, groot the farm Grootdraai 38 KU, in extent 1290,6852 hectars vide 1290,6852 hektaar volgens Kaart 759/97 in die regsgebied van Diagram 759/97 is hereby included in the area of jurisdiction die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede of the Transvaal Board for Development of PeriUrban like Gebiede met ingang van die datum van hierdie prokla Areas with effect from the date of this proclamation. masie opgeneem word. Given under my Hand at Pretoria on this 21 day of April, Gegee onder my Hand to Pretoria op hede die 21e dog van One thousand Nine hundred and Eightynine. April, Eenduisend Negehonderd Nege entagtig. D J HOUGH Administrateur van die Provinsie Transvaal DJ HOUGH Administrator of the Province Transvaal PB PB

3 1 1 van 1 1 hierby i PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY re (Administrateurs ),1989 No 32 (Administrator's), 1989 PROKLAMASIE PROCLAMATION INLYWING VAN OPENBARE OORD DEMARCATION OF PUBLIC RESORT Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) Under the powers vested in me by section 14(2) of the van die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that the areas deshierby dat die gebied omskryf in die Bylae hierby by die regs cribed in the Schedule hereto are hereby included in the area gebied van die Transvaalse Raad vir dieontwikkeling van of jurisdiction of the Transvaal Board for the Development Buitestedelike Gebiede met ingang van die datum van hier of PeriUrban Areas with effect from the date of the procla die proklamasie ingelyf word., mation. Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 19e dag van April Eenduisend Negehonderd Negeentagtig. DJHOUGH Administrateur van die Provinsie Transvaal BYLAE Given under my Hand at Pretoria on this 19th day of April One thousand Nine hundred and eighty Nine. DJHOUGH Administrator of the Province Transvaal PB PB SCHEDULE Gedeelte 1 van die plaas Madrid 39 KU, Pelgrimsrus. Portion 1 of the farm Madrid 39 KU, Pilgrim's Rest.. No 33 (Administrateurs ),1989 No 33 (Administrator's), 1989 PROKLAMASIE PROCLAMATION TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEBIEDE: INLYWING VAN OPENBARE OORD TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS: DEMARCATION OF PUBLIC RESORT D Kragtens die bevoegdheid aan my verleen by artikel 14(2) Under the powers vested in me by section 14(2) of the die Ordonnansie op die Transvaalse Raad vir die Ont Transvaal Board for the Development of Peri Urban Areas wikkeling van Buitestedelike Gebiede, 1943, proklameer ek Ordinance, 1943, I do hereby proclaim that Portion 2 of the hierby dat Gedeelte 2 van die plaas Onverwacht 486 KQ. farm Onverwacht 486 KQ. in extent 861,6084 hectares vide. groot 861,6084 hektaar volgens Kaart A3139/56 in die regsge Diagram A3139/56 is hereby included in the area of jurisdicbled van die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Bui tion of the Transvaal Board for Development of PeriUrban testedelike Gebiede met ingang van die datum van hierdie Areas with effect from the date of this proclamation. proklamasie opgeneem word. Given under my Hand at Pretoria on this 19th day of April, Gegee onder my Hand te Pretoria op hede die 19e dag van One thousand Nine hundred and Eighty nine. April, Eenduisend Negehonderd Nege entagtig. DJHOUGH DJHOUGH Administrateur van die Provinsie Transvaal Administrator of the Province Transvaal PB PB Algemene Kennisgewings General Notices KENNISGEWING 749 VAN 1989 NOTICE 749 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP BYLAE II SCHEDULE II (Regulasie 21) (Regulation 21) Die Stadsraad van Johannesburg gee hierrnee ingevolge ar The City Council of Johannesburg hereby gives notice in tikel 69(6)(a) gelees saam met artikel 96(3) van die Ordon terms of section 69(6)(a) read with section 96(3) of the Town nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dory in die Bylae 1986), that an application to establish the township referred genoem, te stig deur horn ontvang is. to in the Annexure hereto, has been received by it. van die aansoek le ter insae gedurende ge st.besonderhede one kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, P/a Di Particulars of the application will lie for inspection during rekteur van Beplanning, Kamer 760, 7e Vloer, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, C/o Disentrum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei rector of Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfolitein fora period of 28 days from 3 May ,

4 1632 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the appli binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik en in tion must be lodged with or made in writing and in duplicat tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. Braamfontein 2017 within a period of 28 days from 3 May BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Aeroton Uitbreiding 9. Name of township: Aeroton Extension 9. Voile naam van aansoeker: Crown Mines, Limited. Full name of applicant: Crown Mines, Limited. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Nywerheid 1 met kom Number of erven in proposed township: Industrial 1 with mersiele doeleindes as 'n prim8re reg: 64. commercial purposes as a primary right: 64. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Deel van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 5 van die plaas Vierfontein 321 IQ. Ligging van die voorgestelde dorp: Wes van Baragwanathweg en ongeveer halfpad tussen Randskouweg en Adcock Ingramlaan. Verwysingsnommer: Reference No: Description of land on which township is to be established: Part of the Remainder of Portion 5 of the farm Vierfontein 321 IQ. Situation of proposed township: West of Baragwanath Road, midway between Randskou Road and Adcock Ingram Avenue. KENNISGEWING 750 VAN 1989 NOTICE 750 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP BYLAE 11 SCHEDULE 11 (Regulasie 21) (Regulation 21) The City Council of Johannesburg hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) read with section 96(3) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an application to establish the township referred to in the Annexure hereto, has been received by it. Die Stadsraad van Johannesburg gee hiermee ingevolge tikel 69(6)(a) gelees saam met artikel 96(3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur horn ontvang is. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, p/a Di normal office hours at the office of the Town Clerk, do Di rekteur van Beplanning, Kamer 760, 7e Vloer, rector of Planning, Room 760, Civic Centre, Braamfontein Burgersentrum, Braamfontein vir 'n tydperk van 28 dae vnaf for a period of 28 days from 3 May Mei Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing and in duplicate binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik en in to the Town Clerk at the above address or at PO Box 30733, tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Braamfontein, 2017 within a period of 28 days from 3 May Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Ormonde Uitbreiding 20. Name of township: Ormonde Extension 20. Voile naam van aansoeker: Crown Mines, Limited. Full name of applicant: Crown Mines, Limited. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Kommersieel 1 plus Number of erven in proposed township: Commercial 1 diensnywerhede, uitgesluit abattoirs, steenmakery en riool with service industries excluding abattoirs, bricicmaking and werke as 'n primere reg: 40; Kommersieel 2 met kommersiele sewerage disposal works as a primary right: 40; Commercial 2 doeleindes as 'n primere reg: 15. plus commercial purposes as a primary right: 15. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: 'n Deel van die Resterende Gedeelte van die plaas Ormonde 99 IR en 'n deel van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 6 van die plaas Vierfontein 321 IQ. Ligging van die voorgestelde dorp: Suid van die Resterende Gedeelte van die plaas Mooifontein 225 IQ. oos van die dorpe Theta en Theta Uitbreiding 1, wes van die dorpsgebled Booysens Reserve en noord van 'n deel van die Resterende Gedeelte van die Plaas Ormonde 99 IR. Stadsekretaris Burgersentrum Braamfontein Johannesburg 3 Mei 1989 Kennisgewing No 2519/1989 H T VEALE Description of land on which township is to be established: Part of the Remaining Extent of the farm Ormonde 99 IR and part of the Remaining Extent of Portion 6 of the farm Vierfontein 321 IQ. Situation of proposed township: South of the Remaining Extent of the farm Mooifontein east of the townships Theta and Theta Extention 1, west of the township Booysens Reserve and north of a part of the Remaining Extent of the farm Ormonde 99 IR. H T VEALE City Secretary Civic Centre Braamfontein 411 Johannesburg 3 May 1989 Notice No 2519/1989

5 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY KENNISGEWING 754 VAN 1989 NOTICE 754 OF 1989 STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(ii) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(ii) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Randburg Town Council, being the owner of Ed 144, Die Stadsraad van Randburg, synde die eienaar van Erf Windsor Glen, hereby give notice in terms of section 144, Windsor Glen, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(ii) of the Town Planning and Townships Ordinance, 56(1)(b)(ii) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 1986, that application has been made for the amendment of Dorpe, 1986 kennis dat aansoek gedoen is om die wysiging the Town Planning Scheme known as Amendment Scheme van die Dorpsbeplanningskema bekend as Wysigingskema This application contains the following proposals: Hierdie aansoek bevat die volgende voorstelle: To rezone Erf 144, Windsor Glen, from "Public Open Om Erf 144, Windsor Glen, te hersoneer vanaf "Publieke Space" to "Residential 2". Oop Ruimte" na "Residensieel 2". Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Munici wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisi pal Offices, 1st Floor, South Block, Room A204, cnr of Jan pale Kantore, le Vloer Suidblok, Kamer A204, h/v Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd Drive, Randburg, for Smutslaan en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg vir 'n tyd a period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first publica rk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum van eerste pu tion of this notice). van hierdie kennisgewing). Besware teen of Objections to or representations in respect of the applica vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of TownClerk at the above address or at Private Bag 1, Randburg, tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, 2125, within a period of 28 days from 3 May Randburg, 2125 ingedien of gerig word. B J VAN DER VYVER B J VAN DER VYVER Stadsklerk Town Clerk 3 Mei May 1989 Kennisgewing No 78/1989 Notice No 78/1989 ikasie KENNISGEWING 757, VAN 1989 NOTICE 757 OF 1989 STADSRAAD VAN VEREENIGING TOWN COUNCIL OF VEREENIGING VEREENIGING WYSIGINGSKEMA 1/402 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VEFtEENIGING AMENDMENT SCHEME 1/402 VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPL1CTION FOR AMENDMENT OF TIKEL 28 VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION PLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 28 OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS OR 1986) DINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) Die Stadsraad van Vereeniging gee hiermee ingevolge artikel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en The Town Council of Vereeniging hereby gives notice in Dorpe, 15 van 1986, kennis dat ontwerp dorps terms of section 28(1)(a) of the Town Planning and Towns beplanningskema bekend te staan as Vereeniging Wysi hips Ordinance, 15 of 1986, that it has prepared a draft gingskema 1/402 deur hom opgestel is. amendment shceme to be known as Vereeniging Amend ment Scheme 1/402. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: This scheme is an amendment scheme and contains the fol lowing proposal: Die Vereeniging Dorpsaanlegskema, 1 van 1956, goedge keur kragtens Administrateursproklamasie 347, gedateer 31 The Vereeniging Town Planning Scheme 1 of 1956, ap Oktober 1956, word hiermee soos volg verder gewysig en proved by virtue of Administrator's Proclamation 347, dated verander. 31 October 1956, is hereby further altered and amended in the following manner: 1. Klousule 26(bii) subklousule (a) deur die byvoeging van die volgende na die syfer "750 vierkante meter": 1. Clause 26(bii) subclause (a) by the addition of the fol lowing after the figure "750 square metres": "met dien verstande dat die Raad 'n verslapping van hier die oppervlakte mag toestaan." "provided that the Council may grant a relaxation on this area" 2. Klousule 26(bii) subkousule (g), deur die vervanging daarvan met die volgende: 2. Clause 26(bii) subclause (g) by the substitution thereof of the following: "(g) Die Raad mag, op aansoek, verslapping van enige voorwaarde van hierdie subklousule oorweeg, indien enige "(g) The Council may, on application, consider a relaxa van hierdie subkousule, na die mening van die tion of any condition of this subclause, if in its opinion such,, ad, die ontwikkeling van die erf sal belemmer." condition would interfere with the development of the erf." gorwaarde Die doel van hierdie wysiging is om 'n tweede woonhuis op The purpose of this amendment is to permit a second 'n erf kleiner as 750 vierkante meter toe to laat. dwelling on an erf which is smaller than 750 square meters.

6 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor Particulars of the application will lie for inspection during AO ure by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer I, Munisi normal office hours at the office of the Town Secretary, WI ' pale Kantoorblok, Beaconsfieldlaan, Vereeniging vir 'n Room 1, Municipal Offices, Beaconsfield Avenue, Vereenitydperk van 28 dae vanaf 3 Mei ging, for a period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica ' binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town Sectot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 35, retary at the above address or at P 0 Box 35, Vereeniging ' Vereeniging, 1930 ingedien of gerig word. within a period of 28 days from 3 May C K STEYN C K STEYN Town Clerk 3 Mei 1989 Stadsklerk 3 May 1989 Kennisgewing No 55/1989 Notice 55/1989 KENNISGEWING 758 VAN 1989 ' NOTICE 758 OF 1989 BENONI WYSIGINGSKEMA 1/439 BENONI AMENDMENT SCHEME 1/439 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT VAN DORPSPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTI OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC KEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPS TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND BEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF VAN 1986) 1986) Ek, Dirk van Niekerk van Gillespie, Archibald & Ven I, Dirk van Niekerk of Gillespie, Archibald & note, Benoni, synde die gemagtigde agent van die Eienaar Benoni, being the authorised agent of the owner Partners,, of Erven I vah Erwe 3552 en 3554 Benoni Wes Uitbreiding 3 gee hier 3552 and 3554 Benoni Western Extension 3 Township, herel mee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town ' Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads planning and Townships Ordinance 1986, that I have applied raad van Benoni aansoek gedoen het om die wysiging van die to the Benoni Town Council for the Amendment of the dorpsbeplanningskema, bekend as Benonidorpsbeplan Townplanning Scheme known as Benoni Town planning ningskema 1/1947, deur die hersonering van die eiendom Scheme 1/1947 by the rezoning of the property described, hierbo beskryf, geled aan Sunnysidelaan Benoni, vanaf "Spe above, situated on Sunnyside Avenue, Benoni, from siale Woon"met 'n digtheid van een woonhuis per erf tot "Special Residential" with a density of one dwelling per erf "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per to "Special Residential" with a m square metres. density of one dwelling per Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Elston normal office hours at the office of the Town Clerk, Elston lean, Benoni, vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei Avenue, Benoni, for a period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak Clerk at the above address or at Private Bag X014, Benoni, X014, Benoni 1500, ingedien of gerig word. 1500, within a period of 28 days from 3 May Adres van Eienaar: P/a Gillespie Archibald & Vennote, Adress of Owner: do Gillespie, Archibald & Partners, PO Posbus 589, Benoni Box 589, Benoni, KENNISGEWING 759 VAN 1989 NOTICE 759 OF 1989 BOKSBURG WYSIGINGSKEMA 1/630 BOKSBURG AMENDMENT SCHEME 1/630 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR OF A TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SEC TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TION 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 SIE OF 15 VAN 1986) ) Ek, Dirk van Niekerk van Gillespie, Archibald en Yennote (Benoni), synde die gemagtigde agent van die eienaar I, Dirk van Niekerk of Gillespie, Archibald and Partners van Hoewe 38, Mapleton Landbouhoewes, gee hiermee inge (Benoni), being the authorized agent of the owner of Hold volge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe ing 38, Mapleton Agricultural Holdings, hereby give notice planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Boksburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Boks beplanningskerna, bekend as Boksburgdorpsbeplanningske burg Town Council for the amendment of the townplanning ma 1, 1946, deur die hersonering van die eiendom hierbo scheme known as Boksburg Town planning Scheme 1, 1946, beskryf, gelee van Wolfsonweg, vanaf "Onbepaald" tot by the rezoning of the property described above, situated on "Spesiaal" onderworpe aan sekere beperkende voorwaardes. Wolfson Road, from "Undetermined" to "Special" subject to certain restrictive conditions. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Tri normal office hours at the office of the Town Clerk, Trichardtstraat, Boksburg vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei chardt Street, Boksburg for a period of 28 days from 3 May Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Town Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of I. I, i 4 I C. 1 r g`: I tl

7 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY liktot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 215, Clerk at the above address or at PO Box 215, Boksburg 1460 liboksburg 1460 ingedien of gerig word. within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: P/a Gillespie, Archibald en Vennote, Address of owner: C/o Gillespie, Archibald & Partners, Posbus 589, Benoni PO Box 589, Benoni KENNISGEWING 760 VAN 1989 NOTICE 760 OF 1989 PRETORIAWYSIGINGSKEMA 3351 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3351 Ek, Theo N Hondrou, synde die eienaar van Gedeelte 45 I, Theo N Hondrou, being the owner of Portion 45 of Erf van Erf 2033, Villieria, gee hiermee ingevolge artikel 2033, Villieria, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the City Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging Council of Pretoria for the amendment of the town planning van die dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pre scheme in operation known as Pretoria Townplanning toria dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van Scheme, 1974, by the rezoning of the property described die eiendom hierbo beskryf, geled te Ben Swartstraat 1127, above, situated at 1127 Ben Swart Street, Villieria, from Villieria, van Spesiaal met 'n Bylae B549 wat winkels en Special with Annexure B549 allowing shops, confectionery woonstelle toe laat tot Spesiaal om winkels, banketbakkery and flats to Special with a new Annexure B allowing shops toe te laat, asook woonstelle met nuwe Bylae B voorwaardes. and flats. IPBesonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge. Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum for the period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). publication of this notice). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of lion must be lodged with or made in writing to the City Setot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 Pretoria 0001 ingedien of gerig word. within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: Ben Swartstraat 1127, Villieria. Address of owner: 1127 Ben Swart Street, Villieria. KENNISGEWING 761 VAN 1989 NOTICE 761 OF 1989 WITBANKWYSIGINGSKEMA 1/233 WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/233 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR IKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANN1NG EN DORPE, 1986 NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986!1.1' Ek, Eben van Wyk, synde die gemagtigde agent van die I, Eben van Wyk, being the authorized agent of the owner eienaar van Gedeeltes 35 en 49, Witbank 307 JS, gee hiermee of Portions 35 and 49, Witbank 307 JS, hereby give notice in ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town van Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van die Council of Witbank for the amendment of the town planning dorpsbeplanningskema bekend as Witbank dorpsbeplan scheme known as Witbank Town planning Scheme 1, 1948, ningskema, 1 van 1948, deur die hersonering van die eien by the rezoning of the property described above, situated at dom hierbo beskryf, geled te Mainstraat, Witbank, van Alge Main Street, Witbank, from General Industrial to General mene Nywerheid tot Algemene Besigheid. Business. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplan normal office hours at the office of Chief Town planner, Civ ner, Burgersentrum, h/v Presidentlaan en Arrasstraat, k Centre, C/o President Avenue and Arras Street, Witbank Witbank vir 'n verdere tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei for a period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of Lion must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, Wit Clerk at the above address or at PO Box 3, Witbank within a bank 1035 ingedien of gerig word. period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: SAVVAS Louverdis (Edms) Bpk, Pos Address of owner: SAVVAS Louverdis (Pty) Ltd, PO Box us 47, Witbank , Witbank Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, Address of applicant: Korsman & Van Wyk, PO Box 2380, Witbank Witbank 1035.

8 1636 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 762 VAN 1989 NOTICE 762 OF 1989 WITBANK WYSIGINGSKEMA 1/231 WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/231 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 SHIPS ORDINANCE, 1986 Ek, Eben van Wyk, synde die gemagtigde agent van die I, Eben van Wyk, being the authorized agent of the owner eienaar van Erwe 184, 185, 186, 187 en 188, Witbank Uitbrei of Erven 184, 185, 186, 187 and 188, Witbank Extension 1, ding 1, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have ek by die Stadsraad van Witbank aansoek gedoen het om die applied to the Town Council of Witbank for the amendment wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Witbank of the townplanning scheme known as Witbank Town plandorpsbeplanningskema, 1 van 1948, deur die hersonering van ning Scheme 1, 1948, by the rezoning of the property dedie eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoek van President scribed above, situated at the corner of President Avenue laan en Jellicoestraat, Witbank, van Algemene Besigheid tot and Jellicoe Street, Witbank, from General Business to Spesiaal vir 'n Openbare Garage. Special for a public garage. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wane kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplan normal office hour's at the office of The Chief Town planner, ner, Burgersentrum, h/v Presidentlaan en Arrasstraat, Civic Centre, CO President Avenue and Arras Street, Wit Witbank vir 'n verdere tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei bank for a period of 28 days from 3 May Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 3, Wit Clerk at the above address or at PO Box 3, Witbank within a bank 1035 ingedien of gerig word. period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: Caltex Olie (SA) (Edms) Bpk, Posbus Address of owner: Caltex Oil (SA) (Pty) Ltd, PO Box 995,, 955, Parklands Parklands Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, Address of applicant: Korsman & Van Wyk, PO Box 2380, Witbank Witbank KENNISGEWING 763 VAN 1989 NOTICE 763 OF 1989 WITBANK WYSIGINGSKEMA WITBANK AMENDMENT SCHEME 1/234 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 SHIPS ORDINANCE, 1986 Ek, Eben van Wyk, synde die gemagtigde agent van die I, Eben van Wyk, being the authorized agent of the owner eienaar van Hoewe 64, Dixon Landbouhoewes, gee hiermee of Holding 64, Dixon Agricultural Holdings, hereby give ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorps tice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town nor planning and beplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town a van Witbank aansoek gedoen het om die wysiging van die Council of Witbank for the amendment of the townplanning II dorpsbeplanningskema bekend as Witbank dorpsbeplan scheme known as Witbank Town planning Scheme 1, 1948, ningskema, 1 van 1948, dew die hersonering van die eien by the rezoning of the property described above, situated at dom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Koedoestraat en Kiepersollaan, Witbank, van Landbou tot Spesiaal. the corner of Koedoe Stteet and Kiepersol Avenue, Witbank, from Agricultural to Special. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Hoofstadsbeplan normal office hours at the office of Chief Townplanner, Ci ner, Burgersentrum, h/v Arrasstraat en Presidentlaan, vic Centre, Go President Avenue and Arras Street, Witbank Witbank vir 'n verdere tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei for a period of 28 days from 3 May Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica skriftelik by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by lion must be lodged with or made in writing to the Town Posbus 3, Witbank 1035, ingedien of gerig word binne 'n tyd Clerk at the above address or at PO Box 3, Witbank 1035, perk van 28 dae vanaf 3 Mei within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: D Volschenk, Posbus 75, Vandyksdrift Address of owner: D Volschenk, PO Box 75, Vandyksdrift Adres van applikant: Korsman en Van Wyk, Posbus 2380, Address of applicant: Korsman & Van Wyk, PO Box 2380, Witbank Witbank KENNISGEWING 764 VAN 1989 NOTICE 764 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM UM3REIDING NOTICE OF APPLICATION FOR EXTENSION OF VAN GRENSE VAN GOEDGEKEURDE DORP BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP Die 9tadsraad van Witbank gee hiermee ingevolge artikel The Town Council of Witbank hereby gives notice in terms 69(6W saamgelees met artikel 88(2) van die Ordonnansie of section 69(6)(a) read in conjunction with section 88(2) of

9 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY a Op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi ), kennis dat aansoek gedoen is deur Savvas Louverdis nance 15 of 1986), that application has been made by Savvas (Edms) Bpk P/a Korsman & Van Wyk Posbus 2380, Witbank Louverdis (Pty) Ltd. do Korsman & Van Wyk, PO Box 1035 om die grense van die dorp bekend as Witbank uitbrei 2380, Witbank 1035 to extend the boundaries of the township ding 13 uit te brei om Gedeeltes 35 en 49 van die plaas Wit known as Witbank Extension 13 to include Portions 35 and bank No 307 JS distrik Witbank te omvat. 49 of the farm Witbank No 307 JS district Witbank. Die betrokke gedeelte is gelee te Mainstraat, Witbank en sal vir Algemene Besigheidsdoeleindes gebruik word. The portion concerned is situated at Main Street, Witbank and is to be used for General Business purposes. Die aansoek tesame met die betrokke planne, dokumente The application together with the plans, documents and in en inligting le ter insae gedurende gewone kantoorure by die formation concerned, will lie for inspection during normal ofkantoor van die Hoostadsbeplanner, Burgersentrum, H/v fice hours at the office of the Chief Town Planner, Civic Presidentlaan en Arrasstraat, Witbank vir 'n tydperk van 28 Centre, do Arras Street and President Avenue, Witbank for dae vanaf 3 Mei a period of 28 days from May 3, Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicaskriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by hover lion must be lodged with or made in writing in duplicate to melde adres of by Posbus 3, Witbank binne 'n tydperk van 28 the Town Clerk at the above addres or at PO Box 3, Witbank dae vanaf 3 Mei 1989 ingedien of gerig word within a period of 28 days from May 3, KENNISGEWING 765 VAN 1989 NOTICE 765 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2588 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2588 Ek, Marius Johannes Van der Merwe synde die gemag I, Marius Johannes Van der Menke being the authorized RV tigde agent van die eienaar van Erwe 7, 8, 9, 18, 19, 20, 29, agent of the owner of Erven 7, 8, 9,18, 19, 20, 29, 30, 31, 40, 30, 31, 40, 41 en 42 Armadale gee hiermee ingevolge artikel 41 and 42 Armadale hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johannes 1986, that I have applied to the Johannesburg City Council burg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps for the amendment of the town planning scheme known as beplanningskema bekend as Johannesburgdorpsbeplan Johannesburg Town planning Scheme 1979 by the rezoning ningskema 1979 deur die hersonering van die eiendom hierbo of the property described above, situated blocks between the beskryf, gelee te die blokke tussen die dienspaaie, 3de Laan service roads, 3rd Ave and Station Street Armadale from en Stasieweg Armadale van Besigheid I (S) en Residensieel I tot Industrieel I (S) onderhewig aan sekere voorwaardes. Business I (S) and Residential Ito Industrial I (S) subject to certain condition's. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge _ Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor, van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 760, 7de Vloer, Burgersentrum, Braam Room 760, 7th floor, Civic Centre, Braamfontein for a fontein vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Director of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam Posbus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word. fontein, 2017, within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: Macek & Van der Merwe, Posbus Address of owner: Macek & Van der Merwe, PO Box 39349, Booysens , Booysens PKENNISGEWING 766 VAN 1989 NOTICE 766 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2589 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2589 Ek, Marius Johannes van der Merwe synde die gemagtigde agent van die eienaar van Ed RE van Ed 1857 Houghton, I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorized gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnan agent of the owner of Ed RE of 1857 Houghton Estate here sie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wy planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied siging van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannes to the Johannesburg City Council for the amendment of the burg dorpsbeplanningskema 1979 deur die hersonering van townplanning scheme known as Johannesburg Town Plan die eiendom hierbo beskryf, gelee te 13e Laan Houghton van ning Scheme 1979 by the rezoning of the property described. Residensieel I (S) 1 woonhuis per 1500 m2 tot Residensieel I above, situated 13th Ave Houghton from Residential I (S) (1 (S) 1 woonhuis per 1500 m2; motorhuise bediende kwartiere Dwelling per 1500 m2) to Residential I (S) 1 dwelling per en bedekte varandas mag uitgesluit word van vloerruimte en 1500 m2 (to exclude garages, servant quarters and covered die dekking verhoog na 25%. varandas from floor area and to increase the covery to 25%. Besonderhede van die aansoek R ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning,. planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfon Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a tern vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Director of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Planning, at the above address or at PO Box 30733, Braam,Posbus 30733, Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word. fontein, 2017, within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: Macek & Vd Merwe, Posbus 39349, Address of owner: Macek & Vd Merwe, PO Box 39349, Booysens Booysens 2016.

10 1638 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 767 VAN 1989 NOTICE 767 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2577 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die gemag I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorized tigde agent van die eienaar van Erf 4523, Johannesburg, gee agent of the owner of Erf 4523, Johannesburg, hereby give hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stads and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the raad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging Johannesburg City Council for the amendment of the townvan die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg planning scheme known as Johannesburg Town planning dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die Scheme, 1979, by the rezoning of the property described eiendom hierbo beskryf, gelee to h/v Claimen Esselenstraat, above, situated cnr Claim and Esselen Streets, from Residen van Residensieel 4 tot Residensieel 4 insluitende 'n gelisen tial 4 to Residential 4 permitting a licensed hotel and ancilsieerde hotel en verwante gebruike. lary uses. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be normal office hours at the office of the Director of Planning, planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfon Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a tein vir 'n tydperk vanaf 28 dae vanaf 3 Mei period of 28 days from 3 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Director of tot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by Planning at the above address or at PO Box 30733, Braam, Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of prig word. fontein 2017 within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar: Macek & Van der Merwe, Posbus AddressIII of owner: Macek & Van der Merwe, PO Box 39349, Booysens , Booysens KENNISGEWING 768 VAN 1989 NOTICE 768 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2576 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2576 I, Marius Johannes van der Merwe, being the authorized agent of the owner of Erven 2001, 2002, 2003 and 2004, Jo hannesburg, hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Johannesburg City Council for the amendment of the townplanning scheme known as Johannesburg Townplanning Scheme, 1979, by the rezoning of the. property described above, situated cnr Nugget, Banket and Bok Streets, Joubertpark, from Residential 4 to Residential 4 permitting a licensed hotel and ancillary uses. Ek, Marius Johannes van der Merwe, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 2001, 2002, 2003 en 2004, Johannesburg, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Johannesburg aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps beplanningskema bekend as Johannesburgdorpsbeplan ningskema, 1979, deur die hersonering van die eiendom hier bo beskryf, gelee op die h/v Nugget, Banket en Bokstraat, Joubertpark, van Residensieel 4 tot Residensieel 4 inslui tende 'n gelisensieerde hotel en verwante gebruikte. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Direkteur van Be planning, Kamer 760, 7e Vloer, Burgersentrum, Braamfon period of 28 days from 3 May tein vir 'n tydperk vanaf 28 dae vanaf 3 Mei Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director of Planning, Room 760, 7th Floor, Civic Centre, Braamfontein for a Besware teen of venoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica 4 tion must be lodged with or made in writing to the Director of binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of Planning at the above address or at PO Box 30733, Braamtot die Direkteur van Beplanning by bovermelde adres of by fontein 2017 within a period of 28 days from 3 May Posbus 30733, Braamfontein 2017 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: Macek & Van der Merwe, Posbus Address of owner: Macek & Van der Merwe, PO Box 39349, Booysens , Booysens KENNISGEWING 769 VAN 1989 NOTICE 769 OF ' KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSICEMA INGEVOLGE Mt TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, C Grobbelaar being the authorised agent of the owner of Ek, C Grobbelaar, synde die gemagtigde agent van die Portion 66 of the farm Townlands of Klerksdorp 424 IP, eienaar van Gedeelte 66 van die plaas Townlands of Klerks hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the dorp 424 IP, gee hiermee ingevolge artikels 56(1)(b)(i) van Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, ken applied to the Klerksdorp Town Council for the amendment nis dat ek by die Klerksdorpstadsraad, 1980, deur die herso of the townplanning scheme known as Klerksdorp Townnering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op Gedeelte planning Scheme, 1980, by the rezoning of the property de 66, van die plaas Townlands of Klerksdorp 424 IP, van "Resi scribed above, situated on Portion 66 of the farm Townlands a densieel 1" na "Spesiaal" vir die doeleindes van 'n musiek of Klerksdorp IP "Residential 1" to "Special" for the pur MI sentrum en verkoop van musiekinstrumente. poses of a music centre and retail of music instruments. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during I

11 1 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Klerks normal office hours at the office of the Town Clerk, Klerks dorp Munisipaliteit, Klerksdorp vir 'n tydperk van 28 dae dorp Municipality, Klerksdorp for the period of 28 days from vanaf 26 April April Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 26 April 1989 skriftelik by tion must be lodged with or made in writing to the Town of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 99, Clerk at the above address or at PO Box 99, Klerksdorp 2570 Klerksdorp 2570 ingedien of gerig word. within a period of28 days from 26 April Adres van gemagtigde agent: Metroplan Stads en Streek Address of authorised agent: Metroplan Town and Rebeplanners, Posbus 10681, Klerksdorp gional Planners, PO Box 10681, Klerksdorp KENNISGEWING 770 VAN 1989 NOTICE 770 OF 1989 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3349 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3349 Ek, P J C Nel (Philippus Johannes Cornelis) synde die ge I, Philippus Johannes Cornelis Net, being the authorized magtigde agent van die eienaar van Gedeelte 3 van Erf 3163, agent of the owner of Portion 3 of Erf 3163, Pretoria, hereby Pretoria, gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordon ning and Townships Ordinance, 1986, (Ordinance 15 of 1986) nansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad van Pre that I have applied to the City Council of Pretoria for the toria aansoek gedoen het om die wysiging van die amendment of the townplanning scheme known as Pretoria dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoriadorps Townplanning Scheme, 1974, by the rezoning of the proper 1974, deur die hersonering van die eien ty described above, situated at 100 Elson Street, Pretoria IDbeplanningskema, dom hierbo beskryf, geled te Elsonstraat 100, PretoriaWes, West, from General Residential to Special to allow restricted van Algemene Woon tot Spesiaal met 'n Bylae B om be industry with Annexure B conditions. perkte nywerhede toe te laat. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum publication of this notice). van die eerste publikasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the City Sebinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 tot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, within a period of 28 days from 3 May Pretoria 0001 ingedien of gerig word. Address of authorized agent: PO Box 19484, Pretoria Adres van eienaar: Posbus 19484, PretoriaWes. West. KENNISGEWING 771 VAN 1989 NOTICE 771 OF 1989 RANDBURG WYSIGINSKEMA 1339 RANDBURG AMENDMENT SCHEME 1339 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF, VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) We, Pheiffer Marais Incorporated, being the authorised Ons, Pheiffer Marais ingelyf, syne die gemagtigde agent agent of the owner of Ed 1764 Ferndale Extension 4 hereby van die eienaar van die Ed 1764 Ferndale uitbreiding 4 gee give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplan hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op ning and Townships Ordinance, 1986, that we have applied Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ons by die to the Randburg Town Council for the amendment of the Randburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging townplanning scheme known as Randburg Town Planning van die dorpsbeplanningskema bekend as die Randburg Scheme 1976 by the rezoning of the property described Dorpsbeplanningskema 1976 deur die hersonering van die above, situated on the corner of Lynn Road and Strijdom eiendom hierbo beskryf, gelee op die hoek van Lynnweg en Avenue. Strijdom Laan. from "Special" for craft and service industries subject to van "Spesiaal" vir handwerk en diens nywerhede onder certain conditions. worpe aan sekere voorwaardes tot "Spesiaal" vir handwerk en diens nywerhede en winkels (onderworpe daaraan dat die to "Special" for craft and service industries and shops (sub winkelvloeroppervlak nie 150m2 sal oorskry the) ject to the shop floor area not exceeding 150m2) Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer normal office hours at the office of the Town Clerk, Room A 204, Munisipale Kantore, h/v Jan Smuts en Hendrik Ver A204, Municipal Office, cnr. Jan Smuts and Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg vir 'n tydperk van 28 dae, vanaf 3 woerd Ave, for the period of 28 days, from 3 May Mei Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address or at Randburg Town Council, die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak 1, Private Bag 1, Randburg 2125, within a period of 28 days Randburg 2125, ingedien of gerig word. from 3 May sotot Adres van gemagtigde agent: Pheiffer Marais Ingelyf, Pos Address of agent: do Pheiffer Marais Incorporated, PO bus 2790, Randburg, Box 2790, Randburg 2125.

12 1640 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 772 VAN NOTICE 772 OF 1989 GERMISTONWYSIGINGSICEMA 256 GERMISTON AMENDMENT SCHEME 256 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) Ek, Francois du Plooy, synde die gemagtigdc agent van die I, Francois du Plooy being the authorized agent of the owner eienaar van Ed 232 Wes Germiston gee hiermee ingevolge of Erf 232 West Germiston hereby give notice in terms of secartikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning tion 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordien Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Germis nonce, 1986, that I have applied to the Town Council of ton aansoek gedoen het om die wysiging van die dorps Germiston for the amendment of the town planning scheme beplanningskema bekend known as as Germistondorpsbeplan Germiston TownPlanning Scheme, 1985, by the ningskema 1985, deur die hersonering van die eiendom hierrezoning of the property described above, situated 31 Long bo beskryf geled to Longstraat 31, Wes Germiston van "Resi Street West Germiston from "Residential 4" to "Residential densieel 4" tot "Residensieel 4" met 'n bylae. 4" with an annexure. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur, 3de normal office hours at the office of the City Engineer, 3rd Vloer Samiegebou, Queenstraat, Germiston vir 'n tydperk Floor Samie Building, Queen Street Germiston for the van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum van eerste publikasie period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first publicavan hierdie kennisgewing) lion of this notice.) Besware teen of vertoo ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the City En tot die Stadsingenieur by bovermelde adres of by Proplan & gineer at the above address or at Proplan & Associates PO ' medewerkers Posbus 2333 Alberton 1450 ingedien of Box 2333 Albertan 1450 within a gerig period of 28 days from 3 word. May Adres van eienaar: p/a Proplan & Medewerkers. Address ofowner: do Proplan & Associates. KENNISGEWING 773 VAN 1989 NOTICE 773 OF 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSKE HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT MA 408 SCHEME 408 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent I, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of van die eienaar van Gedeelte 1 van Hoewe 354, Glen Austin the owner of Portion 1 of Holding 354, Glen Austin Exten; Uitbreiding 1 Landbouhoewes gee hiermee ingevolge artikel sion 1 Aricultural Holdings give notice in terms of section 56(1)(b)(0 van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 56(1)(b)(i) of the Town planning and Townships Ordinance', Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand 1986, that I have applied to the Midrand Town Council foi aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplan the amendment of the town planning scheme known as Halfningskema bekend as Halfway House en Clayville dorps way House and Clayville Town planning Scheme, 1976, by beplanningskema, 1976, deur die hersonering van die eien the rezoning of the property described above, situated on the dom hierbo beskryf, geled aan die suidekant van southern side of Olifantsfontein Road from "Agricultural" tb Olifantsfonteinweg van "Landbou" tot "Landbou" inslui "Agricultural" including tend 'n restaurant en aanverwante gebruike, onderworpe aan a restaurant subject to and related facilities, a certain conditions. sekere voorwaardes. Particulars of the application will lie for inspection durinig Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, First wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, le Ver Floor, Midrand Municipal Offices, Old Pretoria Road, for dieping, Midrand Munisipale Kantore, Ou Pretoriapad, vir the period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first pub 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum van eerste lication of this notice). publikasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the ToWn binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, House, 1685 within a period of 28 days from 3 May I Halfway House, 1685 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: p/a Rob Fowler en Medewerkers, Pos Address of owner: do Rob Fowler and Associates, PO bus 1905, Halfway House, Box 1905, Halfway House, KENNISGEWING 774 VAN 1989 NOTICE 774 OF 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLEWYSIGINGSICE HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT MA 402 SCHEME 402 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent I, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of van die eienaar van Hoewe 229, President Park Landbou the owner of Holding 229, President Park Agricultural Haldhoewes gee hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Or ings give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om die to the Midrand Town Council for the amendment of the wysiging van die Dorpsbeplanningskema bekend as Halfway townplanning scheme known as Halfway House and Clay I I

13 , 15A PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY Wiouse en Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur die vile Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of the Whersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aan die property described above, situated on the western side of Tri westekant van Trichardtsingel van "Landbou" tot "Land chardt Crescent from "Agricultural" to "Agricultural", subbou", onderworpe aan sekere voorwaardes. ject to certain conditions. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, le Ver normal office hours at the office of the Town Clerk, First dieping, Midrand Munisipale Kantore, Ou Pretoria pad, vir Floor, Midrand Municipal Offices, Old Pretoria Road, for 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum van eerste the period of 28 days from 3 May 1989 (the date of first pu publikasie van hierdie kennisgewing). blication of this notice). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by of don must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway Halfway House, 1685 ingedien of gerig word. House, 1685 within a period of 28 days from 3 May Adres van eienaar, p/a Rob Fowler en Medewerkers, Pos Address of owner: do Rob Fowler and Associates, PO bus 1905, Halfway House, Box 1905, Halfway House, KENNISGEWING 776 VAN 1989 NOTICE 776 OF 1989 WEk, PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3367 PRETORIA AMENDMENT SCHEME Robert Brainerd Taylor, synde die gemagtigde agent I, Robert Brainerd Taylor being the authorised agent of an die eienaar van Gedeelte 51 van Erf 834 Sunnyside en the owner of Pin 51 of Ed 834 Sunnyside and Ed 75 Treven Erf 75 Trevenna gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) na hereby give notice in terms of section 59(1)(b)(i) of the van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by die Stadsraad 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Prevan Pretoria aansoek gedoen het om die wysiging van die toria for the amendment of the town planning scheme in op dorpsbeplanningskema in werking bekend as Pretoria eration known as Pretoria Town planning Scheme, 1974 by Dorpsbeplanningskema, 1974 deur die hersonering van die the rezoning of the property described above, situated on Eseiendom hierbo beskryf, gelee te Esselen, Jeppe, Trevenna selen, Jeppe, Trevenna and Greef Streets from Special sub en Greefstrate van Spesiaal onderworpe aan sekere voor ject to certain conditions to Special subject to certain waardes tot Spesiaal onderworpe aan sekere voorwaardes conditions including a change in the parking conditions so as insluitend 'n verandering in die parkering.voorwaardes om to match the existing building and a change in the allocation met die huidige gebou te pas en 'n verandenng in die toeken of floor area to different levels but with no increase in total ring van vloeroppervlakte tot verskeie vlakke maar sonder floor area permitted. om die totale vloeroppervlakte te verhoog. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the City Secretary, Room wone kantoorure by die kantoor van die Stadsekretans, 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria,, Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre for the period of 28 days from 3 May 1989 (the date of the toria, vir 'n tydperk vanaf 3 Mei 1989 (die datum van die eer first publication of this notice). ste publikasie van hierdie kennisgewing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet don must be lodged with or made in writing to the City Secbinne 'n tydperk van 28 dae van 3 Mei 1989 skriftelik by of tot retary at the above address or at P 0 Box 440, Pretoria, 0001 Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, within a period of 28 days from 3 May retoria, 0001 ingedien of gerig word. Pie Adres van gemagtigde agent: p/a Taylor & Medewerkers, Address of authorised agent: do Taylor & Associates, 15A Rhodes Avenue, Parktown 2193, (Posbus 52416, Saxon Rhodes Avenue, Parktown, 2193, (P 0 Box 52416, Saxonwold, 2132). wold, 2132). KENNISGEWING 779 VAN 1989 NOTICE 779 OF 1989 STADSRAAD VAN RANDFONTEIN CITY COUNCIL OF RANDFONTEIN KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP The Randfontein Town Council hereby gives notice in Die Stadsraad van Randfontein gee hiermee ingevolge ar terms of section 69(6)(a) read in conjunction with section tikel 69(6)(a) saamgelees met artikel 96(3) van die Ordon 96(3) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 (Ordinance 15 of 1986), that an application to establish the van 1986) kennis dat 'n aansoek om die dorp in die Bylae townships referred to in the Annexure hereto has been rehierby genoem, te stig deur horn ontvang is. ceived by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application are open for inspection dur wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads ing normal office hours at the office of the Town Clerk, Town huis, Sutherlandlaan, Randfontein, vir 'n tydperk van 28 dae Hall, Sutherland Avenue, Randfontein, for a period of 28 giegt entwintig dae) vanaf 3 Mei (twentyeight) days from 3 May Til. Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica blunt 'n tydperk van 28 (agtentwintig) dae vanaf 3 Mei 1989 Lion must be lodged with or made in writing and in the dupli skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsklerk by hover cate to the Town Clerk, Town Council of Randfontein, PO

14 1 Aantal 1642 PROVINSIALEKOEFtANT, 10 MEI1989 melde adres of by Randfontein Stadsraad, Posbus 218, Rand Box 218, Randfontein, 1760 within a period of 28 (twenty fontein 1760, ingedien of gerig word. eight) days from 3 May L M BRITS Stadsklerk Munisipale Kantore Municipal Offices Sutherlandlaan Sutherland Avenue Posbus 218 PO Box 218 Randfontein Randfontein 3 Mei May 1989 Kennisgewing No 31/1989 Notice No 31/1989 L M BRITS Town Clerk BYLAE Naam van dorp: Eikepark. Voile naam van aansoeker: Johannes Ernst de Wet van Wesplan en Assosiate, Stads en Streekbeplanners. ANNEXURE Name of township: Eikepark. Full name of applicant: Johannes Ernst de Wet from Wesplan and Associates, Town and Regional Planners. erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 753; Number of erven in proposed township: Residential 1: 753; Residenseel 3: 19; Opvoedkundig: 1, Munisipaal: 2 en Open Residential 3: 19; Educational: 1; Municipal: 2 and Public bare Oopruimte: 5. Open Space: 5. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Description of land on which township is to be established: 41 Die eiendom word beskryf as Gedeelte 13 van die plaas Township establishment will take place on Portion 13 of the Droogeheuvel 251 IQ. Distrik Randfontein. farm Droogeheuvel 251 IQ. district Randfontein. Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is gelee in die Situation of proposed township: The proposed township is westelike gedeelte van die munisipale gebied van Randfon situated in the western side of the municipal area of Randfon tein. Die eiendom is gelee direk wes van die dorp Helikon tein. The proposed township is situated directly west of the Park en suid van die dorp Randgate. township Helikon Park and south of the township Randgate. KENNISGEWING 782 VAN 1989 NOTICE 782 OF 1989 RANDBURG WYSIGINGSKEMA 136 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 136 KENNISGEWNG VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) (Regulasie 11(2)) 4 (Regulation 11(2)) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2091, Toekomsrus Uitbreiding 1 gee I, Johannes Ernst de Wet being the authorized agent of the hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op owner of Erf 2091, Toekomsrus Extension 1 Dorpsbeplanning en Dorpe, hereby give no 1986, kennis dat ek by die Stadsrice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town planning and raad van Randfontein aansoek gedoen het om die wysiging van die Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town dorpsbeplanningskema bekend as Randfontein Council of Randfontein for the amendment of the townplan dorpsaanlegskema 1/1948 deur die hersonering van die eienning scheme known as Randfontein Town planning Scheme dom hierby beskryf gelee tussen Diamondstraat en Papaja 1/1948 by the rezoning of the property described above situ straat van Spesiaal na Residensieel 1, digtheid 1 woonhuis ated between Diamond Street and Papaja Street from Special per 400 m2. to Residential 1, density 1 dwelling per 400 m2. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads Particulars of the application will lie for inspection during huis, Sutherlandrylaan, Randfontein en by die kantore van normal office hours at the office of the Town Clerk, Town Wesplan & Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Bur Hall, Sutherland Avenue, Randfontein and Wesplan & As gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei sociates, Coaland Building, cnr Kruger en Burger Streets, 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge Krugersdorp for a period of 28 days from 3 May 1989 (the wing). date of first publication of this notice). Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by die tion must be lodged with or made in writing to the Town Btadslderk by die bovermelde adres of by Posbus 218, Rand Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfonteina fontein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugers and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp dorp Noord ingedien word. North within a period of 28 days from 3 May 1989.

15 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY Ili KENNISGEWING 783 VAN 1989 NOTICE 783 OF 1989 RANDFONTEINWYSIGINGSKEMA 137 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 137 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2)) Ek, Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 2211, Greenhills en Erf 2212, Greenhills Uitbreiding 5 gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Randfontein aansoek ge doen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema be kend as Randfontein dorpsaanlegskema 1/1948 deur die hersonering van die eiendom hierby beskryf gelee to h/v Greenhillslaan en Noordweg van Openbare Straat na Besig heid 2 en Parkering. I, Johannes Ernst de Wet being the authorized agent of the owner of Erf 2211, Greenhills and Erf 2212, Greenhills Ex tension 5 hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Randfontein for the amendment of the town planning scheme known as Randfon tein Townplanning Scheme 1/1948 by the rezoning of the property described above situated cnr Greenhills Avenue and North Way from Public Street to Business 2 and Parking. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads normal office hours at the office of the Town Clerk, Town huis, Sutherlandrylaan, Randfontein en by die kantore van Hall, Sutherland Avenue, Randfontein and Wesplan & As Wesplan & Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Bursociates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei Krugersdorp for a period of 28 days from 3 May 1989 (the 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge date of first publication of this notice). wing). Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by die tion must be lodged with or made in writing to the Town Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 218, Randfon Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein Lein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugersdorp and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp Noord ingedien word. North within a period of 28 days from 3 May ' KENNISGEWING 784 VAN 1989 NOTICE 784 OF 1989 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 138 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 138 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN,DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) I, Johannes Ernst de Wet being the authorized agent of the Ek, Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent owner of Erven 2442 and 2550, Toekomsrus Extension 1 van die eienaar van Erwe 2442 en 2550, Toekomsrus Uitbrei hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the ding 1 gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Or Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have donnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat applied to the Town Council of Randfontein for the amend ek by die Stadsraad van Randfontein aansoek gedoen het om ment of the town planning scheme known as Randfontein die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Rand Townplanning Scheme 1/1948 by the rezoning of the proper fontein dorpsaanlegskema 1/1948 deur die hersonering van ty described above situated between Diamonds Street and die eiendom hierby beskryf gelet tussen Diamondstraat en Olifantsriyier Street from Special and Public Open Space to Olifantsrivierstraat van Spesiaal en Openbare Oopruimte na Residential 1, denisty 1 dwelling per 400 m2. Residensieel 1, digtheid 1 woonhuis per 400 m2. Besonderhede van die aansoek Fe ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Stads normal office hours at the office of the Town Clerk, Town huis, Sutherlandrylaan, Randfontein en by die kantore van Hall, Sutherland Avenue, Randfontein and Wesplan & As Wesplan & Assosiate, Coaland Gebou, h/v Kruger en Bur sociates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei Krugersdorp for a period of 28 days from 3 May 1989 (the 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge date of first publication of this notice). wing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica nne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by die tion must be lodged with or made in writing to the Town adsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 218, Rand Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein..)ntein en by Wesplan & Assosiate, Posbus 7149, Krugers and at Wesplan & Associates, PO Box 7149, Krugersdorp dorp Noord ingedien word. North within a period of 28 days from 3 May 1989.

16 1644 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 785 VAN 1989 NOTICE 785 OF 1989 RANDFONTEIN WYSIGINGSKEMA 139 RANDFONTEIN AMENDMENT SCHEME 139 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION DOFtPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN 56(1)(b)(i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWN SIE 15 VAN 1986) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) (Regulasie 11(2)) (Regulation 11(2) Ek, Johannes Ernst de Wet, synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erwe 661 tot en met Erf 664, Erwe 669 I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of tot en met Erf 672, Erf 781 en Gedeelte 1 van Erf 729 en Ed the owner of Erven 661 up to Ed 664, Erven 669 up to Ed 815, gee hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Ordon 672, Ed 781 and Portion 1 of Ed 729 and Ed 815, hereby nansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town plan die Stadsraad van Randfontein aansoek gedoen het om die ning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Randfon the Town Council of Randfontein for the amendment of the tein dorpsaanlegskema 1/1948, deur die hersonering van die townplanning scheme known as Randfontein Town plan eiendom hierby beskryf, gelee tussen Vyftiende, Der ning Scheme 1/1948, by the rezoning of the property detiende, Veertiende, Robinson en Villagestraat, van Op scribed above, situated between Fifteenth, Thirteenth, voedkundig, Openbare Oopruimte, Openbare Straat en Fourteenth, Robinson and Village Streets, from Educa Residensieel 1 digtheid Een woonhuis per erf na Openba tional, Public Open Space, Public Street and Residential 1 re Straat en Residensieel 1 digtheid Ben woonhuis per 300 density One dwelling per erf to Public Street and Residential 2 M 1 density One dwelling per 300 m2. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadslerk, Stads normal office hours at the office of The Town Clerk, Town huis, Sutherlandrylaan, Randfontein en by die kantore van Hall, Sutherland Avenue, Randfontein and Wesplan and As Wesplan en Assosiate, Coaland Gebou, lily Kruger en Bur sociates, Coaland Building, cnr Kruger and Burger Streets, gerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei Krugersdorp for a period of 28 days from 3 May 1989 (the 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge date of first publication of this notice). wing). Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet lion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by die Clerk at the above address or at PO Box 218, Randfontein Stadsklerk by die bovermelde adres of by Posbus 218, Rand and at Wesplan & Associates, PO Box 218, Randfontein and fontein en by Wesplan en Assosiate, Posbus 7149, Krugers at Wesplan and Associates, PO Box 7149, Krugersdorp dorpnoord, ingedien word. North within a period of 28 days from 3 May KENNISGEWING 786 VAN 1989 NOTICE 786 OF 1989 HALFWAY HOUSE CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT 407 SCHEME 407 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986, (ORDON SHIPS ORDINANCE, 1986, (ORDINANCE 15 OF 1986) NANSIE 15 VAN 1986) (Regulation 11(2)) (Regulasie 11(2)) Ek, Johannes Ernst de Wet synde die gemagtigde agent I, Johannes Ernst de Wet, being the authorized agent of van die eienaar van Restant van Hoewe 49 Halfway House the owner of Remainder of Holding 49 Halfway House Agri Landbouhoewes gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) cultural Holdings hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, planning and Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town Council of Midrand for kennis dat ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen the amendment of the town het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend planning scheme known as Halfas Halfway House en Clayville way House/Clayville Town dorpsaanlegskema, 1976 deur planning Scheme, 1976, by the rezoning of the property described above, situated in Ridie hersonering van die eiendom hierby beskryf, gelee to chards Road from Agricultural to Commercial. Richardsweg van Landbou na Kommersieel. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van Die Stadsklerk, Munisi normal office hours at the office of The Town Clerk Munici pale Kantore Ou Pretoria pad Randjespark en by die pal Offices Old Pretoria Road Randjespark and Wesplan and kantore van Wesplan en Assosiate, Coaland Gebou, Wv Associates, Coaland Building, do Kruger and Burger Kruger en Burgerstrate, Krugersdorp vir 'n tydperk van 28 Streets, Krugersdorp, for a period of 28 days from 3 May dae vanaf 3 Mei 1989 (die datum van eerste publikasie van 1989 (the date of first publication of this notice.) hierdie kennisgewing). Besware teen of verto6 ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 3 Mei 1989 skriftelik by die tion must be lodged with or made in writing to the Town Stadsklerk by die bovermelde adres of by Privaatsak X20 Clerk at the above address or at Private Bag X20 Halfway Halfway House en by Wesplan en Assosiate, Posbus 7149, House and at Wesplan and Associates, PO Box 7149, Kru Krugersdorp Noord, ingedien word. gersdorp North, within a period of 28 days from 3 May 1989.

17 PROVINCIAL GAZE 1 1 b., 10 MAY Ili rm. KENNISGEWING 800 VAN 1989 NOTICE 800 OF 1989 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanning bekend te staan as Wysigingskema 377 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol lowing proposal: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: The Town Council of Alberton hereby gives notice in terms of section 28(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft townplanning scheme to be known as amendment scheme 377 has been prepared by it. Hersonering van Gedeelte 1 van Ed 920, Gedeelte 1 van Rezoning of Portion 1 of Erf 920, Portion 1 of Ed 921, erf 921, Gedeelte 1 van Ed 922 New Redruth en Erwe 923, Portion 1 of Ed 922 New Redruth and Erven 923, 924 New 924 New Redruth asook Erf 1005 New Redruth vanaf "Resi Redruth as well as Erf 1005 New Redruth from "Residential densieel 1" en "Openbare Pad" tot "Spesiaal" vir residen 1" and "Public Road" to "Special" for residential purposes siele doeleindes en met die toestemming van die plaaslike and with the special consent of the local authority for any bestuur vir enige ander gebruik uitgesonderd nywerhede, other use except industries, public garages, warehouses and openbare garages, pakhuise en winkels. Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor The draft scheme will lie for inspection during normal ofure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersen flee hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic trum, Alberton Vir, 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei Centre, Alberton for a period of 28 days from 10 May Besware teen of vertoo ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Al the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a berton 1450, ingedien of gerig word. period of 28 days from 10 May J J PRINSLOO Stadsklerk shops. Burgersentrum Alwyn Taljaardlaan ' Alberton 10 Mei May 1989 Kennisgewing 47/1989. Notice 47/1989 Civic Centre Alwyn Taljaard Avenue Alberton KENNISGEWING 801 VAN 1989 NOTICE 801 OF 1989 JJ PRINSLOO Town Clerk STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: ERF 998, NOTICE OF DRAFT SCHEME: ERF 998, NEW RE 1 NEW REDRUTHWYSIGINGSICEMA 428 DRUTH AMENDMENT SCHEME 428 iiidie Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel The 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingskema 428 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol lowing proposal: Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende voorstel: Town Council of Alberton hereby gives notice in terms of section 28(1)(a) of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft townplanning scheme to be known as amendment scheme 428 has been prepared by it. Hersonering van Erf 998, New Redruth van, deels "Resi Rezoning of Ed 998, New Redruth from partly "Residen densieel 1" met 'n digtheid van een woonhuis per erf en deels tial 1" with a density of one dwelling per erf and partly "Resi "Residensieel 4" na deels "Openbare Pad", deels "Par dential 4" to partly "Parking", partly "Public Road" and kering" en deels "Openbare Oopruimte". partly "Public Open Space." Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor The draft scheme will lie for inspection during normal ofure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersen fice hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic trum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei Centre, Alberton for a period of 28 days from 10 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet Objections to or representations in respect of the scheme binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Al the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a berton 1450, ingedien of gerig word. period of 28 days from 10 May J J PRINSLOO Stadsklerk Burgersentrum ',Alwyn Atherton Taljaardlaan 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 27/1989 Notice No 27/1989 Civic Centre Alwyn Taljaard Avenue Alberton J J PRINSLOO Town Clerk

18 1646 PROVINSIALE KOERANT, 10 MM 1989 KENNISGEWING 802 VAN 1989 NOTICE 802 OF 1989 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: ERF 999, NOTICE OF DRAFT SCHEME: ERF 999, NEW RE NEW REDRUTH: WYSIGINGSKEMA 429 DRUTH: AMENDMENT SCHEME 429 Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel The Town Council of Alberton hereby gives notice in 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en terms of section 28(1)(a) of the Town planning and Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 vats 1986), kennis dat 'n ont ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske townplanning scheme to be known as amendment scheme ma 429 deur hom opgestel is. 429 has been prepared by it. Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains the fol voorstel: lowing proposal: Hersonering van Erf 999, New Redruth vanaf deels "Resi Rezoning of Erf 999, New Redruth from partly "Residendensieel 1" met 'n digtheid van 1 woonhuis per erf en "Par tial 1" with a density of one dwelling per erf and "Parking" to kering" na deels `Openbare Pad", "Parkering" en partly "Public Road", "Parking" and "Public Open Space." "Openbare Oopruimte." The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 18 ter insae gedurende gewone kantoor lice hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic ure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersen Centre, Alberton for a period of 28 days from 10 May trum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at. binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 1Q Mei 1989 skriftelik by of the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Al period of 28 days from 10 May berton 1450, ingedien of gerig word. J J PRINSLOO J J PRINSLOO Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Alwyn Taljaard laan Alwyn Taljaard Avenue Alberton Alberton 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 28/1989 Notice No 28/1989 KENNISGEWING 803 VAN 1989 NOTICE 803 OF 1989 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSICEMA: RESTANT NOTICE OF DRAFT SCHEME: REMAINDER OF ERF VAN ERF 732, NEW REDRUTH: WYSIGINGSICEMA 732, NEW REDRUTH: AMENDMENT SCHEME The Town Council of Alberton hereby gives notice in Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel terms of section 28(1)(a) of the Townplanning and Town 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont townplanning scheme to be known as Amendment Scheme werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske 426 has been prepared by ir. ma 426 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposal: voorstel: Rezoning of the Remainder of Ed 732, New Redruth from Hersonering van die Restant van Ed 732, New Redruth "Special" to "Public Road". vanaf "Spesiaal" na "Openbare Pad". The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema 18 ter insae gedurende gewone kantoor fice hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic ure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersen Centre, Alberton for a period of 28 days from 10 May trum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Al period of 28 days from 10 May berton 1450 ingedien of gerig word. J J PRINSLOO J J PRINSLOO Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Alwyn Taljaard laan Alwyn Taljaard Avenue Alberton Alberton 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 25/1989 Notice No 25/1989

19 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY KENNISGEWING 804 VAN 1989 NOTICE 804 OF 1989 STADSRAAD VAN ALBERTON TOWN COUNCIL OF ALBERTON KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA: GE NOTICE OF DRAFT SCHEME: PORTION 2 OF ERF DEELTE 2 VAN ERF 732, NEW REDRUTH: WYSI 732, NEW REDRUTH: AMENDMENT SCHEME 425 GINGSKEMA 425 The Town Council of Alberton hereby gives notice in Die Stadsraad van Alberton gee hiermee ingevolge artikel terms of section 28(1)(a) of the Town planning and Town 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanningskema en ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ont townplanning scheme to be known as Amendment Scheme werpdorpsbeplanningskema bekend te staan as Wysigingske 425 has been prepared by it. ma 425 deur horn opgestel is. This scheme is an amendment scheme and contains the fol Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende lowing proposal: voorstel: Rezoning of Portion 2 of Erf 732, New Redruth from Hersonering van die Gedeelte 2 van Erf 732, New Redruth "Special" to "Special" for purposes of an institution, offices, vanaf "Spesiaal" na "Spesiaal" vir doeleindes van 'n inrig medical rooms and purposes incidental to the medical profesting, kantore, mediese spreekkamers en vir doeleindes ver sion. want aan die mediese beroep. The draft scheme will lie for inspection during normal of Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor five hours at the office of the Town Secretary, Level 3, Civic ure by die kantoor van die Stadsekretaris, Vlak 3, Burgersen Centre, Alberton for a period of 28 days from 10 May atrum, Alberton vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei Objections to or representations in respect of the scheme 11. Besware teen of vertoe ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of the above address or at PO Box 4, Alberton 1450 within a tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 4, Alperiod of28 days from 10 May berton 1450 ingedien of gerig word. J J PRINSLOO J J PRINSLOO Stadsklerk Town Clerk Burgersentrum Civic Centre Alwyn Taljaard laan Alwyn Taljaard Avenue Alberton Alberton 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 29/1989 Notice No 29/1989 KENNISGEWING 805 VAN 1989 NOTICE 805 OF 1989 BALFOUR DORPSRAAD KENNISGEWING VAN ONTWERPSKEMA BALFOUR VILLAGE COUNCIL NOTICE OF DRAFT SCHEME Die Dorpsraad van Balfour gee hiermee ingevolge artikel The Village Council of Balfour hereby gives notice in 28(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor terms of section 28(1)(a) of the Town planning and Town pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n ontwerp ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that a draft ikdorpsbeplanningskema bekend te staan as Balfour Wysi townplanning scheme to be known as Balfour Amendment ingskema 11 (elf), deur horn opgestel is. Scheme 11 (eleven) has been prepared by it. it Hierdie skema is 'n wysigingskema en bevat die volgende This scheme is an amendment scheme and contains the fol voarstelle: lowing proposals: Om die volgende voorbehoudsbepaling tot Klousule 25 By the addition of the following proviso to Clause 25 of the van die skemaklousules toe te voeg: scheme clauses: (a)(iv) Waar woonhuise in gebruikstreek 1 in Balfour Uit (a)(iv) The coverage of a dwelling house erected in Use breiding 2 opgerig word, die dekking nie 70 % van die opper Zone 1 in Balfour Extension 2 shall not exceed 70 % of the vlakte van die ed mag oorskry nie. area of the ed. Die ontwerpskema le ter insae gedurende gewone kantoor The draft scheme will lie for inspection during normal of ure by die kantoor van die Stadsklerk, Munisipale Kantore, five hours at the office of the Town Clerk, Municipal Offices, Stuartstraat, Balfour vir 'n tydperk van 28 the vanaf 10 Mei Stuart Street, Balfour for a period of 28 days from 10 May 1989 (die datum van eerste publikasie van hierdie kennisge 1989 (the date of first publication of the notice). wing). Objections to or representations in respect of the scheme Besware teen of verto8 ten opsigte van die skema moet must be lodged with or made in writing to the Town Clerk at binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of the.above address or at Private Bag X1005, Balfour 2410 tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak within a period of 28 days from 10 May X1005, Balfour 2410 ingedien of gerig word. MJOUBERT MJOUBERT Stadsklerk Town Clerk Munisipale Kantore Municipal Offices 0 rivaatsak X1005 Private Bag X1005 alfour Balfour Mei May 1989 Kennisgewing No 16/1989 NoticeNo 16/1989

20 1648 PRO VINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 806 VAN 1989 NOTICE 806 OF 1989 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO NO 1/428 1/428 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver 1986, that the Town Council of Benoni approved the amend leen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema ment of the Benoni Town planning Scheme 1/1947, through 1/1947, deur die hersonering van Erf 1686, Rynfield Dorps the rezoning of Erf 1686, Rynfield Township, from the pre gebied, vanaf die huidige sonering, nl. "Spesiale Woon" met sent zoning, i.e. "Special Residential" with a density of one 'n digtheid van een woonhuis per erf na "Spesiale Woon" dwelling per erf to "Special Residential" with a density of met 'n digtheid van een woonhuis per tie. one dwelling per m2. 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye A copy of this amendment scheme will lie for inspection at ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Be all reasonable times at the offices of the Director of Local stuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni. Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni. Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysigingskema This amendment is known as Benoni Amendment Scheme No 1/428. No 1/428. N BOTHA N BOTHA Stadsklerk Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices Elstonlaan Elston Avenue Benoni Benoni Mei May 1989 Kennisgewing No 70/1989 Notice No 70/1989 KENNISGEWING 807 VAN 1989 NOTICE 807 OF 1989 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI Town Clerk, KENNISGEWING VAN BENONIWYSIGINGSKEMA NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO NO 1/426 1/426 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver 1986, that the Town Council of Benoni approved the amendleen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema ment of the Benoni Town planning Scheme 1/1947, through 1/1947, deur die hersonering van Erf 585, Lakefield Uitbrei the rezoning of Erf 585, Lakefield Extension 29 Township, ding 29 Dorpsgebied, vanaf die huidige sonering, nl. "Spe from the present zoning, i.e. "Special Residential" with a siale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per elf na density of one dwelling per erf to "Special Residential" with "Spesiale Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per a density of one dwelling per m`. m4. A copy of this amendment scheme will lie for inspection at 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye all reasonable times at the offices of the Director of Local ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Be Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni. stuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni. This amendment is known as Benoni Amendment Scheme Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysigingskema No 1/426. No 1/426. N BOTHA N BOTHA Stadsklerk Town Clerk Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices Elstonlaan Elston Avenue Benoni Benoni Mei May 1989 Kennisgewing No 71/1989 Notice No 71/1989 KENNISGEWING 808 VAN 1989 NOTICE 808 OF 1989 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI KENNISGEWING VAN BENONIWYSIGINGSKEMA NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO 1/429 1/429 NO, Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance,

21 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY , dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver 1986, that the Town Council of Benoni approved the amend leen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema ment of the Benoni Town planning Scheme 1/1947, through 1/1947, deur die hersonering van Erf 4854, Northmead Uit the rezoning of Erf 4854, Northmead Extension 8 Township, breiding 8 Dorpsgebied, vanaf die huidige sonering, nl. "Spe from the present zoning, i.e. "Special Residential" to siale Woon" na "Spesiaal" vir spesiale woondoeleindes "Special" for special residential purposes subject to certain onderworpe aan sekere beperkende voorwaardes. restrictive conditions. 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye A copy of this amendment scheme will lie for inspection at ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Be all reasonable times at the offices of the Director of Local stuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni. Government, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni. irorpe, Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysigingskema This amendment is known as Benoni Amendment Scheme No 1/429. No 1/429. NBOTHA Stadsklerk Administrative Building Municipal Offices Elston Avenue Benoni Administratiewe Gebou Munisipale Kantore Elstonlaan Benoni Mei May 1989 Kennisgewing No 69/1989 Notice No 69(1989 NBOTHA Town Clerk III KENNISGEWING 809 VAN 1989 NOTICE 809 OF 1989 STADSRAAD VAN BENONI TOWN COUNCIL OF BENONI KENNISGEWING VAN BENONI WYSIGINGSKEMA NOTICE OF BENONI AMENDMENT SCHEME NO NO 1/406 1/406 Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel Notice is hereby given in terms of the provisions of section 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, Dorpe, 1986, dat die Stadsraad van Benoni goedkeuring ver 1986, that the Town Council of Benoni approved the amend leen het vir die wysiging van Benoni dorpsbeplanningskema ment of the Benoni Town planning Scheme 1/1947, through 1/1947, deur die hersonering van Erf 324, Rynfield Dorpsge the rezoning of Erf 324, Rynfield Township, Benoni, from bied, Benoni, vanaf die huidige sonering, naanlik "Spesiale the present zoning, i.e. "Special Residential" subject to a Woon" met 'n digtheid van een woonhuis per erf na `Spe density of one dwelling per erf to "Special Residential" with siale Woon", met 'it digtheid van een woonhuis per 1000 a density of one dwelling per rna. M. A copy of 'n Afskrif van hierdie wysigingskema le te alle redelike tye this amendment scheme will lie for inspection at ter insae in die kantore van die Direkteur van Plaaslike Beall reasonable times at the offices of the Director of Local Govemment, Pretoria, as well as the Town Clerk, Benoni. stuur, Pretoria, asook die Stadsklerk, Benoni. Ito Hierdie wysiging staan bekend as Benoniwysigingskema This amendment is known as Benoni Amendment Scheme 1/406. No 1/ NBOTHA NBOTHA Stadsklerk Town Clerk Administratiewe Gebou Administrative Building Munisipale Kantore Municipal Offices. Elstonlaan Elston Avenue Benoni Benoni Mei May 1989 Kennisgewing No 67/1989 Notice No 67/1989 KENNISGEWING 810 VAN 1989 NOTICE 810 OF 1989 STADSRAAD VAN PRETORIA CITY COUNCIL OF PRETORIA VERKLARING VAN FAERIE GLEN U1TBREIDING 22 DECLARATION OF FAERIE GLEN EXTENSION 22 TOT GOEDGEKEURDE DORP AN APPROVED TOWNSHIP Ingevolge artikel 103 van die Ordonnansie op Dorpsbe In terms of section 103 of the Town planning and Town planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), verkla ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), the City 0r die Stadsraad van Pretoria hierby die dorp Faerie Glen Council of Pretoria hereby declares the township of Faerie iitbreiding 22 tot goedgekeurde dorp onderworpe aan die Glen Extension 22 to be an approved township subject to the oorwaardes uiteengesit in die bygaande Bylae. conditions set out in the Schedule hereto. K 13/10/2/986 K 13/10/2/986

22 1650 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 BYLAE SCHEDULE VOORWAARDES WAAROP DIE AANSOEK GE CONDITIONS UNDER WHICH THE APPLICATION 411 DOEN DEUR H M 1 HEMAAT EIENDOMME (EIEN MADE BY H M THEMAAT EIENDOMME (MEN DOMS) BEPERK, INGEVOLGE DIE BEPALINGS VAN DOMS) BEPERK, IN TERMS OF THE PROVISIONS OF DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDI DORPE, 1986, OM TOESTEMMING OM 'N DORP OP NANCE, 1986, FOR PERMISSION TO ESTABLISH A GEDEELTE 65 ('N GEDEELTE VAN GEDEELTE 1) TOWNSHIP ON PORTION 65 (A PORTION OF POR VAN DIE PLAAS VALLEY FARM 379 JR TE STIG, TION 1) OF THE FARM VALLEY FARM 379 JR, HAS TOEGESTAAN IS BEEN GRANTED 1. STIGTINGSVOORWAARDES 1.1 Naam Die naam van die dorp is Faerie Glen Uitbreiding CONDITIONS OF ESTABLISHMENT 1.1 Name The name of the township shall be Faerie Glen Extension Otuwerp 1.2 Design Die dorp bestaan uit erwe en strate soos aangedui op Algemene Plan LG A6801/88. The township shall consist of erven and streets as indicated on General Plan SG A6801/ Begiftiging 1.3 Endowment Betaalbaar aan die Stadsraad van Pretoria. Payable to the City Council of Pretoria. Die dorpseienaar moet aan die Stadsraad van Pretoria as The township owner shall pay to the City Council of Pre. begiftiging 'n totale bedrag van R54 000,00 betaal welke be toria as endowment a total amount of R54 000,00 which drag deur die Stadsraad van Pretoria aangewend moet word amount shall be used by the City Council of Pretoria for the vir die verkryging van grond vir park en/of openbare oop acquisition of land for park and/or public open space purruimte doeleindes. poses. Die algemene begiftigingsbedrag is betaalbaar kragtens die The general endowment amount shall be payable in bepalings van artikel 81 van die Ordonnansie op Dorpsbe accordance with the provisions of section 81 of the Town planning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986). planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986). 1.4 Beskikking oor Bestaande Titelvoonvaardes 1.4 Disposal ofexisting Conditions Alle of Title enve moet onderworpe gemaak word aan bestaande voorwaardes en serwitute, as dear is, met inbegrip van die AU erven shall be made subject to existing conditions and voorbehoud van die regte op minerale maar uitgesonderd die servitudes if any including the reservation of the rights to volgende regte wat nie aan die erwe in die dorp oorgedra minerals but excluding the following rights which shall not be. moet word nie: transferred to the erven in the township: (Onveranderd) (Unaltered) "B. Daardie gedeelte van die gemelde pleas Valley Farm "B Daardie gedeelte van die gemelde plass Valley Farm aangetoon op Kaart SG A4676/49 geheg aan Sertifikaat van aangetoon op Kaart SG No A4676/49, geheg aan Sertifikaat Gekonsolideerde Titel No 12603/1950 deur die figuur van Gekonsolideerde Titel No 12603/1950 deur die figuur ABCDEMN ('n gedeelte waarby hiermee getransporteer ABCDEMN gedeelte waarby hiermee getransporteer. word) is geregttg: word) is geregtig: (a) 'To a right of way 12,59 metres wide over Portion 93 'To a right of way 12,59 metres wide over Portion 93 (Por (Portion of Portion "C") of the farm "The Willows" 23 tion of Portion "C") of the farm "The Willows" 23 Registra Registration Division JR, Transvaal measuring 4,8252 hec tion Division JR, Transvaal measuring 4,8252 hectares and tares and Portion 37 of the farm "Hartebeestpoort" 304, Portion 37 of the farm "Hartebeestpoort" 304, Registration Registration Division JR, Transvaal measuring 8,0228 hec Division JR, Transvaal measuring 8,0228 hectares both held tares both held under Deed of Transfer No 4217/1949 which under Deed of Transfer No 4217/1949 which right of way is right of way is indicated by the figures abcd and Def on Dia indicated by the figures abcd and Def on Diagram SG No gram SG No A1972/48 and by the figure abcdefcghj on Dia A1972/48 and by the figure abcdefcghj on Diagram SG No gram SG No A1973/48, both annexed to the aforesaid Deed A1973/48, both annexed to the aforesaid Deed of Transfer of Transfer No 4217/1949. No 4217/1949. (b) To a right of way 12,549 metres wide (with ancillary conditions) over Portion 61 (Portion of Portion 10 of Portion "C") of the farm "The Willows" 23, Registration Division JR, Transvaal measuring 4,1691 hectares held under Deed of Transfer No 22040/1941 which right of way is indicated on Servitude Diagram SB No A1937/48 annexed to Notarial Deed No 144/1949S; All as will more fully appear from the said Notarial Deed No 144/1949 5, registered on 22nd Feb ruary, 1949'.". (b) To a right of way 12,549 metres wide (with ancillary conditions) over Portion 61 (Portion of Portion 10 of Portion "C") of the farm "The Willows" 23, Registration Division JR, Transvaal measuring 4,1691 hectares held under Deed of Transfer No 22040/1941 which right of way is indicated on Servitude Diagram SB No A1937/48 annexed to Notarial Deed No 144/19495; All as will more fully appear from the said Notarial Deed No 144/1949 S, registered on 22nd February, 1949'.". 1.5 Verskuiwing ofvervanging van Munisipale Dienste 1.5 Removal ofreplacement ofmunicipal Services Indien dit as gevolg van die stigting van die dorp nodig Should it become necessary to remove or replace any exist word om enige bestaande munisipale dente te verskuif of te ing municipal services as a result of the establishment of the vervang moet die koste daarvan deur die dorpseienaar gedra township the cost thereof shall be borne by the township word. owner.

23 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY a1.6 Ontvangs van en Wegdoen met Storm water 1.6 Receiving and Disposal ofstormwater Die dorpseienaar moet die stormwaterdreinering van die The township owner shall arrange the stormwater drainage dorp so reel dat dit inpas by did van Koedoebergweg. of the township in such a way as to fit in with that of Koedoe berg Road. 1.7 Verpligtinge ten Opsigte van Noodsaaklike Dienste 1.7 Obligations as Regards Essential Services Die dorpseienaar moet binne did tydperk wat die Stadsraad van Pretoria bepaal sy verpligtinge nakom met betrek The township owner shall within such period as the City king tot die voorsiening en installering van stelsels vir water, Council of Pretoria may determine fulfil his obligations in reriolering en elektrisiteit en die bou van paaie, strate en spect of the provision and installation of systems for water, stormwaterdreineringstelsels soos vooraf ooreengekom tus sewerage and electricity and the construction of roads, streets sen die dorpseienaar en die Stadsraad van Pretoria. and stormwater drainage systems as previously agreed upon between the township owner and the City Council of Pre 2. TITELVOORWAARDES toria. 2.1 Alle erwe is onderworpe aan die voorwaardes soos aan 2. CONDITIONS OF TITLE gedui, opgele deur die Stadsraad van Pretoria ingevolge die bepalings van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor 2.1 All erven shall be subject to the conditions as indicated pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986). laid down by the City Council of Pretoria in terms of the pro visions of the Town planning and Townships Ordinance, (a) Die erf is onderworpe aan 'n serwituut 2 m breed vir 1986 (Ordinance 15 of 1986). riolerings en ander munisipale doeleindes ten gunste van die plaaslike bestuur langs enige twee grense uitgesonderd 'n (a) The elf shall be subject to a servitude 2 m wide for straatgrens en in die geval van 'n pypsteelerf 'n addisionele sewerage and other municipal purposes in favour of the local vir munisipale doeleindes 2 m breed oor die toe authority along any two boundaries excepting a street boun gangsgedeelte van die erf indien en wanneer die plaaslike be dary and in the case of panhandle erf an additional servitude IIserwituut stuur dit verlang: Met dien verstande dat die plaaslike for municipal purposes wide over the entrance portion of bestuur van enige sodanige serwituut mag afsien. the erf if and when required by the local authority: Provided that the local authority may waive any such servitude. (b) Geen geboue of ander strukture mag binne voornoemde serwituutgebied opgerig word nie en geen grootwor (b) No buildings or other structure may be erected within telbome mag binne die gebied van sodanige serwituut of the aforesaid servitude area and no trees with large roots may binne 'n afstand van 2 m daarvan geplant word nie. be planted within the area of such servitude or within a dis tance of2 m therefrom. (c) Die Stadsraad van Pretoria is daarop geregtig om enige materiaal wat deur hom uitgegrawe word tydens die aanleg, (c) The City Council of Pretoria shall be entitled to tern onderhoud of verwydering van sodanige hoofrioolpyplei porarily deposit on the land adjoining the aforesaid servitude dings en ander werke wat by na goeddunke noodsaaldik ag, any material it excavates during the laying, maintenance or tydelik te pleas op die grond wat aan voornoemde serwituut removal of such main sewer pipelines and other works which grens en voorts is die Stadsraad van Pretoria geregtig op re in its discretion it regards necessary and furthermore the City delike toegang tot genoemde grond vir die voornoemde doel Council of Pretoria shall be entitled to reasonable access to onderworpe daaraan dat die Stadsraad van Pretoria enige the said property for the aforesaid purpose subject to the pro skade vergoed wat gedurende die aanleg, onderhoud of ver viso that the City Council of Pretoria shall make good any wydering van sodanige hoofrioolpypleidings en ander werke damage caused'during the laying, maintenance or removal of veroorsaak word. such main sewer pipelines and other works. 2.2 Erf 3048 is onderworpe aan 'n serwituut van reg van 2.2 Erf 3048 shall be subject to a servitude of right of way, weg, 4 m breed, ten gunste van die plaaslike bestuur, soos op 4 m wide in favour of the local authority as indicated on Gea J N REDELINGHUIJS Algemene Plan LG A6801/88 aangedui is. neral Plan SG A6801/ J N REDELINGHUIJS Town Clerk Stadsklerk 10 Mei May 1989 Kennisgewing 250/1989 Notice No 250/1989 KENNISGEWING 811 VAN 1989 NOTICE 811 OF 1989 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 125 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 125 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the pe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodepoort Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, Roodepoort City Council has approved the amendment of 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Gedeelte the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1 van Erf 883, Constantia Kloof Uitbreiding 6 vanaf "Open the land use zone of Portion 1 of Ed 883, Constantia Kloof bare Garage" na "Residensieel 2" te wysig. Extension 6 from "Public Garage" to "Residential 2". Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Particulars of the amendment scheme are filed with the gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Executive Director: Community Services Branch, Pretoria dienste, Pretoria en die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Roo and the City Engineer (Development), Roodepoort and are depoort en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. open for inspection at all reasonable times. Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 10 The date this scheme will come into operation is 10 May Mei IHierdie wysiging staan bekend as die Roodepoortwysi This amendment is known as the Roodepoort Amendment gingskema 125. Scheme Mei May 1989 Kennisgewing No 47/1989 Notice No 47/1989

24 1652 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 KENNISGEWING 812 VAN 1989 NOTICE 812 OF 1989 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 206 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 206 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the pe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodepoort Roodepoort City Council has approved the amendment of goedgekeur het dat die Roodepoortdorpsbeplanningskema, the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Erf 34, the land use zone of Erf 34, Florida from "Residential 1" Florida vanaf "Residensieel 1" met 'n digtheid van 1 woon with a density of 1 dwelling per 700 m2 to "Residential 3". huffs per '700 m2 na "Residensieel 3" te wysig. Particulars of the amendment scheme are filed with the Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Executive Director: Community Services Branch, Pretoria gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps and the City Engineer (Development), Roodepoort and are dienste, Pretoria en die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Roo open for inspection at all reasonable times. depoort en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. The date this scheme will come into operation is 10 May Die datum van die inwerkingtreding van die skema is Mei This amendment is known as the Roodepoort Amendment Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoortwysi Scheme 206. gingskema Mei May 1989 Kennisgewing No 48/1989 Notice No 48/1989 KENNISGEWING 813 VAN 1989 NOTICE 813 OF I ROODEPOORTWYSIGINGSKEMA 181 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 181 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the pe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodepoort Roodepoort City Council has approved the amendment of goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Erf 847, the land use zone of Erf 847, Flordia from "Residential 1" to Florida vanaf "Residensieel 1" na "Residensieel 2" te wysig. "Residential2". Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Particulars of the amendment scheme are filed with the gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Executive Director: Community Services Branch, Pretoria dienste, Pretoria en die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Roo and the City Engineer (Development), Roodepoort and are depoort en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. open for inspection at all reasonable times. Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 10 The date this scheme will come into operation is 10 May Mei Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoortwysi This amendment is known as the Roodepoort Amendment gingskema 181. Scheme Mei May 1989 Kennisgewing No 45/1989 Notice No 45/1989 I KENNISGEWING 814 VAN 1989 NOTICE 814 OF 1989 ROODEPOORT WYSIGINGSKEMA 199 ROODEPOORT AMENDMENT SCHEME 199 Hierby word ooreenkomstig die bepalings van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor It is hereby notified in terms of section 57(1)(a) of the pe, 1986, bekendgemaak dat die Stadsraad van Roodepoort Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that the goedgekeur het dat die Roodepoort dorpsbeplanningskema, Roodepoort City Council has approved the amendment of 1987, gewysig word deur die grondgebruiksone van Erwe the Roodepoort Town planning Scheme, 1987, by amending 984, 985 en 986, Roodepoort vanaf "Residensieel 1" met 'n the land use zone of Erven 984, 985 and 986, Roodepoort digtheid van 1 woonhuis per 500 m2 na "Besigheid 1" te from "Residential 1" with a density of 1 dwelling per 500 wysig. m2 to "Business 1".. Besonderhede van die wysigingskema word in bewaring Particulars of the amendment scheme are filed with the gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Gemeenskaps Executive Director: Community Services Branch, Pretoria dienste, Pretoria en die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Roo and the City Engineer (Development), Roodepoort and are depoort en is beskikbaar vir inspeksie te alle redelike tye. open for inspection at all reasonable times. Die datum van die inwerkingtreding van die skema is 10 The date this scheme will come into operation is 10 May Mei Hierdie wysiging staan bekend as die Roodepoortwysi This amendment is known as the Roodepoort Amendment gingskema 199. Scheme Mei May 1989 Kennisgewing No 49/1989 Notice No 49/1989 4

25 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY KENNISGEWING 815 VAN 1989 NOTICE 815 OF 1989 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT KENNISGEWING VIR DIE VERDELING VAN GROND NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms kel 6(8) van die Ordonnansie op Verdeling van Grond, 1986 of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the land om die grond hieronder beskryf, te verdeel. described hereunder has been received. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Further particulars of the application are open for inspec wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur tion at the office of the City Engineer (Development), (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoornommer 72, Burger Fourth Floor, Office Number 72, Civic Centre, Christiaan de sentrum, Christiaan de Wetweg, Florida Park. Wet Road, Florida Park. Enige persoon wat teen die aansoek beswaar wil maak of Any person who wishes to object to the application or vertoe in verband daarmee wil rig, moet sy beware of vertoe make representations in regard thereto shall submit his obskriftelik en in tweevoud by bovermelde adres of by die jection or representation in writing and in duplicate to the Stadsingenieur (Ontwikkeling), Privaatsak X30, Roodepoort above address or to the City Engineer (Development), Pd 1725 te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum vate Bag X30, Roodepoort 1725 any time within a period of van eerste publikasie van hierdie kennisgewing indien. 28 days from the date of the first publication of this notice. Datum van eerste publikasie: 10 Mei Date of first publication: 10 May Beskrywing van grond: Hoewe 36, Poortview Landbouhoewes. Registrasie Afdeling IQ. Transvaal. 'n Verdeling in twee gedeeltes van 1,0583 hektaar elk. 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 53/1989 Notice No 53/1989 Description of land: Holding 36, Poortview Agricultural Holdings. Registration Division IQ Transvaal. A division in two portions of 1,0583 hectare each. KENNISGEWING 816 VAN 1989 NOTICE 816 OF 1989 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms kel 69(3) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dor of section 69(6)(a) read in conjunction with section 96(3) of pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi om die dorp in die Bylae hierby genoem, te stig deur hom nance 15 of 1986), that an application to establish the towns ontvang is. hip referred to in the Annexure hereto, has been received by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Particulars of the application are open to inspection during (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoornommer 72, Burger normal office hours at the office of the City Engineer (Devel. sentrum, Christiaan de Wetweg, Florida Park, vir 'n tydperk opment), Fourth Floor, Office Number 72, Civic Centre, van (agtentwintig) dae vanaf 10 Mei Christiaan de Wet Road, Florida Park, for a period of 28 (twentyeight) days from 10 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 (agt entwintig) dae vanaf 10 Mei Objection to or representations in respect of the applica skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsingenieur tion must be lodged with or made in writing and in duplicate (Ontwikkeling), by bovermelde adres of by Roodepoort to the City Engineer (Development), Private Bag X30, Roo Stadsraad, Privaatsak X30, Roodepoort 1725 ingedien of ge depoort 1725 within a period of 28 (twentyeight) days from rig word. 10 May Mei May 1989 Kennisgewing No 18/1989 Notice No 18/1989 BYLAE ANNE KURE Naam van dorp: Florida Noord Uitbreiding 7. Name of township: Florida North Extension 7. Voile naam van aansoeker: Fehrsen en Douglas. Fullname of applicant: Fehrsen and Douglas. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 2; Resi Number of erven in proposed township: Residential 1: 2; densieel 3: 2. Residential 3: 2. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: eiendom word beskryf as Gedeelte 106 ('n gedeelte van Gedeelte 27) van die plaas Weltevreden 202, Registrasie Afdeling IQ Transvaal. DDie Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is gelee tus Description of land on which township is to be established: The property is described as Portion 106 (a portion of Portion 27) of the farm Weltevreden 202, Registration Division IQ Transvaal. Situation of proposed township: The property is situated

26 1654 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 sen Conradstraat en Olympusstraat, Florida Noord en Ho between Conrad Street and Olympus Street, Florida North rida Noord Uitbreiding 6 en is suidwes en aanliggend aan die and Florida North Extension 6 is south west and adjacent to eiendom. the property. Verwysingsnommer: 17/3 Florida Noord Uitbreiding 7. Reference number: 17/3 Florida North Extension 7. at. KENNISGEWING 817 VAN 1989 NOTICE 817 OF 1989 STADSRAAD VAN ROODEPOORT KENNISGEWING VIR DIE VERDELING VAN GROND CITY COUNCIL OF ROODEPOORT NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms kel 6(8) van die Ordonnansie op Verdeling van Grond, 1986 of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the land om die grond hieronder beskryf, te verdeel. described hereunder has been received. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende ge Further particulars of the application are open for inspec wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur tion at the office of the City Engineer (Development), (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoornommer 72, Burger Fourth Floor, Office Number 72, Civic Centre, Christiaan de sentrum, Christiaan de Wetweg, Florida Park. Wet Road, Florida Park. Enige persoon wat teen die aansoek beswaar wil maak of Any person who wishes to object to the application or vertoe. in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertoe make representations in regard thereto shall submit his ob skriftelik en in tweevoud by bovermelde adres of by die jection or representation in writing and in duplicate to the Stadsingenieur (Ontwikkeling), Privaatsak X30, Roodepoort above address or to the City Engineer (Development), Pri 1725 te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum vate Bag X30, Roodepoort 1725 any time within a period of van eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien. 28 days from the date of the first publication of this notice. Datum van eerste publikasie: 10 Mei Date of first publication: 10 May Description of land: Portion 89 (a portion of Portion 9) of Beslaywing van grond: Gedeelte 89 ('n gedeelte van Gedeelte 9) van die Plaai Roodekrans 183, Registrasie Afdeling the farm Roodekrans 183, Registration Division IQ Trans IQ Transvaal. 'n Verdeling in sewe gedeeltes van 6 x 0,8565 vaal. A division in seven portions of 6 x 0,8565 hectare and 1 hektaar en 1 x 3,4000 hektaar onderskeidelik. x 3,4000 hectare respectively. 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 51/1989 Notice No 51/ KENNISGEWING 818 VAN 1989 NOTICE 818 OF 1989 STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT KENNISGEWING VIR DIE VERDELING VAN GROND NOTICE FOR THE DIVISION OF LAND Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms II kel 6(8) van die Ordonnansie op Verdeling van Grond, 1986 of section 6(8)(a) of the Division of Land Ordinance, 1986 (Ordonnansie 20 van 1986), kennis dat 'n aansoek ontvang is (Ordinance 20 of 1986), that an application to divide the land om die grond hieronder beskryf, te verdeel. described hereunder has been received. Besonderhede van die aansoek 18 ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoor Nommer 72, Burgersentrum, Christiaan de Wetweg, Florida Park. Further particulars of the application are open for inspec Lion at the office of the City Engineer (Development), Fourth Floor, Office Number 72, Civic Centre, Christiaan de Wet Road, Florida Park. Enige persoon wat teen die aansoek beswaar wil maak of Any person who wishes to object to the application or vertoe in verband daarmee wil rig, moet sy besware of vertoe make representations in regard thereto shall submit his obskriftelik en in tweevoud by bovermelde adres of by die jection or representation in writing and in duplicate to the Stadsingenieur (Ontwikkeling), Privaatsak X30, Roodepoort above address or to the City Engineer (Development), Pri 1725 te enige tyd binne 'n tydperk van 28 dae vanaf die datum vate Bag X30, Roodepoort 1725 any time within a period of van eerste publikasie van hierdie kennisgewing, indien. 28 days from the date of the first publication of this notice. Datum van eerste publikasie: 10 Mei Date of first publication: 10 May Beskrywing van grand: Restant van Gedeelte 9 van die plaas Roodekrans 183, Registrasie Afdeling IQ Transvaal. 'n Verdeling in ses gedeeltes van 3 x 1,0 hektaar, 2 x 1,16 hektaar en 1 x 2,96 hektaar onderskeidelik. 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 50/1989 Notice No 50/1989 Description of land: Remaining Extent of Portion 9 of the farm Roodekrans 183, Registration Division IQ Transvaal. A division in six portions of 3 x 1,0 hectare, 2 x 1,16 hectare and 1 x 2,96 hectare respectively. II

27 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY lik KENNISGEWING 819 VAN 1989 NOTICE 819 OF STADSRAAD VAN ROODEPOORT CITY COUNCIL OF ROODEPOORT KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP Die Stadsraad van Roodepoort gee hiermee ingevolge arti The Roodepoort City Council hereby gives notice in terms kel 69(3) van die Ordonnansie op Dorpsheplanning en Dor of section 69(6)(a) read in conjunction with section 96(3) of pe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat 'n aansoek the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordiom die dorp in die bylae hierby genoem, te stig deur hom nance 15 of 1986), that an application to establish the townontvang is. ship referred to in the annexure hereto, has been received by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Stadsingenieur Particulars of the application are open to inspection during (Ontwikkeling), Vierde Vlak, Kantoornommer 72, Burger normal office hours at the office of the City Engineer (Devel sentrum, Christiaan de Wetweg, Florida Park, vir 'n tydperk opment), Fourth Floor, Office Number 72, Civic Centre, van (agtentwintig) dae vanaf 10 Mei Christiaan de Wet Road, Florida Park, for a period of 28 (twenty eight) days from 10 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 (agtentwintig) dae vanaf 10 Mei Objection to or representations in respect of the applica 1989 skriftelik en in tweevoud by of tot die Stadsingenieur tion must be lodged with or made in writing and in duplicate (Ontwikkeling) by bovermelde adres of by Roodepoort to the City Engineer (Development), Private Bag X30, Roo Stadsraad, Privaatsak X30, Roodepoort, 1725 ingedien of ge depoort 1725, within a period of 28 (twenty eight) days from rig word. 10 May Mei May 1989 Kennisgewing No 52/1989 Notice No 52/1989 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Radiokop Uitbreiding 4. Name of township: Radiokop Extension 4. Voile naam van aansoeker: Brand Crous Steyn en Burger. Full name of applicant: Brand Crous Steyn and Burger. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 15; Be Number of erven in proposed township: Residential 1: 15; sigheid 2: 1. Business 2: 1. Beskrywing van grond waarop dorp gestig staan te word: Description of land on which township is to be established: Die eiendom word beskryf as Hoewe 6, Radiokop Landbou The property is described as Holding 6 Radiokop Agricul hoewes, Registrasie afdeling IQ. Transvaal. tural Holdings Registration Division IQ. Transvaal. Situation of proposed township: The property is situated at Ligging van voorgestelde dorp: Die eiendom is gelee' by die the intersection of Opera Road with Erasmus Road and is adaansluiting van Operaweg en Erasmusweg en is aangrensend jacent and west to the proposed township Radiopkop Exten van die voorgestelde dorp Radiokop Uitbreiding 2. sion 2. sion wes Verwysingsnommer: 17/3 Radiokop Uitbreiding 4. Reference Number: 17/3 Radiokop Extension 4. KENNISGEWING 820 VAN 1989 NOTICE 820 OF 1989 JOHANNESBURG WYSIGINGSKEMA 2258 JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME 2258 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION SIE 15 VAN 1986) 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN (Regulasie 11(2)) SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) Ek, Adriaan Johannes Strydom, synde die gemagtigde I, Adriaan Johannes Strydom, being the authorized agent agent van die eienaar van Restant van Erf 141, Norwood, gee of the owner of Remaining Extent of Erf 141, Norwood, hiermee ingevolge artike156(1)(b)(i) van die Ordonnansie op hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Jo Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have hannesburg Stadsraad aansoek gedoen het om die wysiging applied to the Johannesburg City Council for the amendment van die dorpsbeplanningskema bekend as Johannesburg of the townplanning scheme known as Johannesburg Town dorpsbeplanningskema, 1979, deur die hersonering van die planning Scheme, 1979, by the rezoning of property deeiendom hierbo beskryf, gelee te hoek van Grantlaan en Nel scribed above, situated corner of Grant Avenue and Nellie lieweg, Norwood om die gebruik van die strukture bokant Road, Norwood to permit the use of the structures above the die derde vloer toe te laat vir die leeftyd van die bestaande third floor for the life of the existing building by providing for gebou deur voorsiening te maak vir 'n bykomstige vloer en an additional floor and increased coverage. verhoogde dekkings oppervlakte. Besonderhede van die aansoek is beskikbaar tydens ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Burger normal office hours at the office of the Town Clerk, Civic

28 1656 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 sentrum, Lovedaystraat, Braamfontein, vir 'n tydperk van 28 Centre, Loveday Street, Braamfontein for the period of 28 dae vanaf 10 Mei 1989 (die datum van eerste publikasie van days from 10 May 1989 (the date of publication of this no hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Posbus 30733, Clerk at the above address or at PO Box 30733, Braamfon Braamfontein, 2017 ingedien of gerig word. rein 2107 within a period of 28 days from 10 May Adres van eienaar: P/a De Leuw Cather Marsh Ingelyf, Address of owner: C/o De Leuw Cather Marsh Incorpo Posbus 31384, Braamfontein rated, PO Box 31384, Braamfontein KENNISGEWING 821 VAN 1989 NOTICE 821 OF 1989 SANDTON WYSIGINGSKEMA 1397 SANDTON AMENDMENT SCHEME 1397 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE op 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE 1986, (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, John and Roselyn Kotsianis, being the owners of Portion Ek, John en Roselyn Kotsianis, synde die eienaars van Ge 3 of Erf 5 Morningside Manor and Erf 448 Momingside Exdeelte 3 van Ed 5 Momingside Manor en Erf 448 tention 53 hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) Momingside Uitbreiding 53 gee hiermee ingevolge artikel of the Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordi 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en nance 15 of 1986), that I have applied to the City Council of Dorpe 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Sandton aan Pretoria for the amendment of the Town planning scheme in soak gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanning operation known as Sandton Town planning Scheme 1980 by skema bekend as Sandton dorpsbeplanningskema 1980 deur the rezoning of the property(ies) described above, situated die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee op corner of Alton Road and Michelle Sandton from Special hoek van Altonstraat en Michellestraat Sandton van Spesiale Residential and Special respectively to Residential 2. Woon en Spesiaal onderskeidelik tot Residensieel 2. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek in Kamer le ter 206 insae Bgedurende Blok, gewone kantoorure normal office hours at the office of the City Secretary, Room hoek van Weststraat en RivoniBurgersentrum, Sandown stir 'n aweg, 206, B Block, Civic Centre corner of Rivonia and West Street tydperk e of van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 (die datum van eerste publikai for the days from 10 May 1989 (the date of first publication of periodthis s notice). sie van hierdie kennisgewing). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of don must be lodged with or made in writing to the City Setot die stadsklerk by bovermelde adres of by die Stadsklerk cretary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001, (Aandag Dorpsbeplanning), Posbus 78001, Sandton 2146, in within a period of 28 days from 10 May gedien of gerig word. Adres van eienaar: J Kotsianis, Posbus , Sandton Address of owner: J Kotsianis, PO Box , Sandton KENNISGEWING 822 VAN 1989 NOTICE 822 OF 1989 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP TRANSVAALSE RAAD VIR DIE ONTWIKKELING VAN BUITESTEDELIKE GEB1EDE TRANSVAAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF PERIURBAN AREAS Die Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buiteste The Transvaal Board for the Development of PeriUrban delike Gebiede, gee hiermee ingevolge artikel 69(6)(a) van Areas, hereby gives notice in terms of section 69(6)(a) of the die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Or Townplanning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance donnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aansoek om die dorp in 15 of 1986), that an application to establish the township re die Bylae hierby genoem, to stig, deur hom ontvang is. ferred to in the Annexure hereto, has been received by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantore van die Buitestedelike Ont normal office hours at the office of the Peri Urban Develop wikkelingsraad, Bosmanstraat 320, Pretoria, Kamer B501, ment Board, Bosman Street 320, Pretoria, Room B501, for a vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 (die datum van period of 28 days from 10 May 1989 (the date of first publica eerste publikasie van hierdie kennisgewing). tion of this notice). Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of Lion must be lodged with or made in writing to the Secretary tot die Sekretaris by bovermelde adres of Posbus 1341, Pre at the above address or at PO Box 1341, Pretoria 0001, within toria 0001, ingedien of gerig word. a period of28 days from 10 May BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Lenasia X15. Name of township: Lenasia X15.

29 1 Verwysingnommer: PROVINCIAL GAZE1TE,10 MAY Ilk Naam van Aansoekdoener: Megaplan namens Noor Ma Name of applicant: Megaplan for Noor Mahomed Ranghomed Rangraze. raze. Aantal erwe: Twee; Erf 1: Spesiaal vir Besigheid. Erf 2: Number of Erven: Two; Erf 1: Special for Business. Erf 2: Spesiaal. Special. Beskrywing van grond: Gedeelte 51 (Gedeelte van Ge Description of land: Portion 51 (portion of Portion 11) of deelte 11) van die plaas Rietfontein 301IQ. the farm Rietfontein 3011(). Ligging: Net wes van Provinsiale Pad K43 en aanliggend Situation: West of Provincial Road K43 and adjacent to aan en wes van die voorgestelde dorp Lenasia Uitbreiding 12. and west of the proposed township Lenasia Extension 12. S15/4/1L30 Reference No: 515/4/1 L30 DEk, ICENNISGEWING 823 VAN 1989 NOTICE 823 OF 1989 POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA 265 POTCHEFSTROOM AMENDMENT SCHEME 265 KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE AR TOWNPLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION TIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) SIE 15 VAN 1986) I, Andre Nieuwoudt, being the authorized agent of the Andre Nieuwoudt, synde die gemagtigde agent van die owner and The Remaining Extent of Erf 940 hereby give noeienaar van Resterende Gedeelte van Erf 940 gee hiermee in tice in terms of section 56(1)(b)(0 of the Townplanning and gevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbe Townships Ordinance, 1986, that I have applied to the Town planning en Dorpe, 1986, kennis dat ek by die Stadsraad van Council of Potchefstroom for the amendment of the town Potchefstroom aansoek gedoen het om die wysiging van die planning scheme known as Potchefstroom Town planning dorpsbeplanningskema bekend as Potchefstroom dorps Scheme, 1980 by the rezoning of the property described beplanningskema, 1980 deur die hersonering van die eien above, situated at 18 Hoffman Street from Residential 1 to dom hierbo beskryf, Pelee to Hoffmanstraat 18 van Residen Special for educational and parking purposes. sieel 1 tot Spesiaal vir opvoedkundige en parkeringdoeleindes. Particulars of the application will lie for inspection during Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge normal office hours at the office of the Town Clerk, Room kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Kamer 315, Third Floor, Municipal Offices, cnr Gouws and Wolmatans Streets, Potchefstroom for the period of 28 days from ,woneDerde Vloer, Munisipale Kantore, h/v Gouws en Wolmaransstraat, Potchefstroom vir 'n tydperk van 28 dae vanaf May 1989 (the date of first publication of this notice). 10 Mei Objections to or representations in respect of the applica Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet tion must be lodged with or made in writing to the Town binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of Clerk at the above address or PO Box 113, Potchefstroom tot die Stadsklerk by bevermelde adres of by Posbus 113, 2520 within a period of 28 days from 10 May Potchefstroom 2520 ingedien of gerig word. Adres van eienaar: PU vir CHO, Posbus 20518, Noord Address of owner: PU for CHE, PO Box 20518, Noordbrug, Potchefstroom brug, Potchefstroom ICENNISGEWING 824 VAN 1989 NOTICE 824 OF 1989 Neem asseblief kennis dat die ondergenoemde dorpstigter Please take notice that the township applicant mentioned 'n aansoek om die stigting van die dorp hieronder beskryf, below has lodged an application for the establishment of the soos bedoel in die Dorpstigting en Grondgebruiksregulasies, township described below with the authorised officer as con 1986, uitgevaardig kragtens artikel 66(1) van die Wet op die templated in the Township Establishment and Land Use Ontwikkeling van Swart Gemeenskappe, 1984, by die ge Regulations, 1986, made in terms of section 66(1) of the magtigde beampte ingedien het. Black Communities Development Act, verder kennis dat die toepaslike plan(ne), dokument(e) en inligting vir inspeksie by die kantoor van die Neem asseblief dorpstigter (hieronder aangedui) vir 'n tydperk van 30 (dertig) dae vanaf 10 Mei 1989 ter insae ie. Neem asseblief verder kennis dat iemand wat beswaar wil maak teen of vertoe wil rig ten opsigte van die toestaan van die aansoek, sodanige beswaar of vertoe tesame met die redes daarvoor, binne genoemde tydperk van 30 (dertig) dae aan die gemagtigde beampte by sy adres hieronder uiteengesit, moet aflewer. Please take notice further that the relevant plan(s), docu ment(s) and information are available for inspection at the Office of the township applicant (indicated below) for a period of 30 (thirty) days from 10 May Please take notice further that any person who desires to object to or make presentations in respect of the granting of the application must deliver such objection or representation together with the reasons therefor to the authorised officer at 1 his address set out below within the said period of 30 (thirty) days. 5 Naam van dorp: Orange Farm Extension. Name of township: Orange Farm Extension. Naam van dorpstigter: Van der Schyff, Baylis, Gericke & Name of township applicant: Van der Schyff, Baylis, Ge Druce. ricke and Druce.

30 1658 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Adres van dorpstigter waar dokumente geinspekteer kan Addresses of township applicant where documents can be a word: Barclays Plaza 310, Parkstraat 1105, Hatfield, Pre inspected: 310 Barclays Plaza, 1105 Park Street, Hatfield, In toria. Pretoria. Adres van gemagtigde beampte: 2de Viper, Merinogebou, Addresses of authorised officer: 2nd Floor, Merino Buildh/v Pretorius en Bosmanstraat, Pretoria of Privaatsak X437, ing, cnr of Pretorius and Bosman Streets, Pretoria or Private Pretoria Bag X437, Pretoria Getal en sonering van erwe: 443 Erwe Residensieel, 1 erf Number and zoning of erven: 443 erven Residential, 1 erf Besigheid, 1 ell Primare Skool, 2 erwe Kerk, 1 erf Chreche Business, 1 erf Primary School, 2 erven Church, 1 erf en 5 erwe Openbare Oopruimte. Chreche and 5 erven Public Open Space. Die voorgestelde dorp is gelee op 'n gedeelte van Gedeelte The proposed township is located on a part of Portion 3, 3, Orange Farm 116 IQ. ongeveer 6 km noord van die be Orange Farm 116 IQ. approximately 6 km north of the existstaande dorpe Evaton en Sebokeng, aanliggend tot die Jo ing townships of Evaton and Sebokeng ajacent to the Ver hannesburg Vereeniging spoorlyn. eenigingjohannesburg railway line. KENNISGEWING 825 VAN 1989 NOTICE 825 OF 1989 PRETORIA WYSIGINGSKEMA 3359 PRETORIA AMENDMENT SCHEME 3359 Ek, Sonja le Roux, synde die gemagtigde agent van die I, Sonja le Roux, being the authorised agent of the owners. eienaars van Gedeelte 1 van Erf 214, Gedeelte 2 van Erf 216 of Portion 1 of Erf 214, Portion 2 of Ed 216 and Portion 1 of en Gedeelte 1 van Erf 217, Brooklyn.gee hiermee ingevolge Erf 217, Brooklyn hereby give notice in terms of section artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning 56(1)(b)(i) of the Town planning'and Townships Ordinance, en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat ek by 1986 (Ordinance 15 of 1986), that I have applied to the City die Stadsraad van Pretoria aansoek gedoen het om die wysi Council of Pretoria for the amendment of the Townplanning ping van die dorpsbeplanningskema bekend as die Pretoria scheme in operation known as Pretoria Townplanning dorpsbeplanningskema, 1974, deur die hersonering van die Scheme, 1974, by the rezoning of the properties described eiendomme hierbo beskryf, gelee op die!cruising van Brook above, situated at the intersection of Brooklyn and Lynnlyn en Lynnwoodweg van "Spesiale Woon" na "Spesiaal" wood Road from "Special Residential" to "Special" for purvir die doeleindes van kantoorgeboue wat oor bogenoemde poses of office buildings to be erected on the described three drie eiendomme tesame met die aanliggende Gedeelte 1 van erven as well on the adjacent erf, Portion 1 of Ed 216, Erf 216, Brooklyn ontwikkel gaan word. Brooklyn. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wane kantoorure by die kantoor van die Stadsekretaris, normal office hours at the office of the City Secretary, Room Kamer 3024, Wesblok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pre 3024, West Block, Munitoria, Van der Walt Street, Pretoria toria vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei for the period of 28 days from 10 May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of lion must be lodged with or made in writing to the City Sectot die Stadsekretaris by bovermelde adres of by Posbus 440, retary at the above address or at PO Box 440, Pretoria 0001 Pretoria 0001 ingedien of gerig word. within a period of 28 days from 10 May Adres van eienaar: Van Wyk en Vennote, Von Willichlaan 259, Lyttelton L H Van Wyk en Vennote, Posbus Address of owner: Van Wyk and Partners, 259 Von Wil lich Avenue, Lyttelton A H Van Wyk and Partners, 12320, Clubview PO Box 12320, Clubview 0014.,. KENNISGEWING 826 VAN 1989 NOTICE 826 OF STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF RANDBURG KENNISGEWING VAN AANSOEK OM STIGTING NOTICE OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT VAN DORP OF TOWNSHIP BYLAE II SCHEDULE II (Regulasie 21) (Regulation 21) Die Stadsraad van Randburg, gee hiermee ingevolge arti The Town Council of Randburg hereby gives notice in kel 69(6)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en terms of section 69(6)(a) of the Townplanning and Town Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), kennis dat 'n aan ships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that an appli soek om die dorp in die Bylae hierby genoem, to stig deur cation to establish the township referred to in the Annexure horn ontvang is. hereto, has been received by it. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wone kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, Rand normal office hours at the office of the Town Clerk, Rand burg, Munisipale Kantore, Kamer A204, h/v Jan Smutslaan burg, Municipal Offices, Room A204, cnr Jan Smuts Avenue en Hendrik Verwoerdrylaan, Randburg vir 'n tydperk van 28 and Hendrik Verwoerd Drive for a period of 28 days from 10 dae vanaf 10 Mei May Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applica binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik en in don must be lodged with or made in writing and in duplicate i

31 PROVINCIAL GAZE! 1 h, 10 MAY k tweevoud by of tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by to the Town Clerk, at the above address or at Private Bag 1, 11. Privaatsak 1, Randburg 2125 ingedien of gerig word. Randburg 2125 within a period. of 28 days from 10 May B J VAN DER VYVER B 1 VAN DER VYVER Stadsklerk Town Clerk 10 Mei May 1989 Kennisgewing No 81/1989 Notice No 81/1989 BYLAE ANNEXURE Naam van dorp: Randparkrif Uitbreiding 58. Name of township: Randparkrif Extension 58. Voile naam van aansoeker: Rosmarin en Vennote. Full name of applicant: Rosmarin and Associates. Aantal erwe in voorgestelde dorp: Residensieel 1: 14; Spe Number of erven in proposed township: Residential 1: 14; siaal vir kantore en professionele kamers: 7; Spesiaal vir die Special for offices and professional suites: 7; Special for toestemming van die Stadsraad: 1. Council's consent: 1. 13eskrywing van grond waarop dorp gestig staan to word: Die voorgestelde dorp is op Hoewe 128, Bush Hill Landbou hoewes gelee. Description of land on which township is to be established: The proposed township is situated on Holding 128 Bush Hill Estate Agricultural Holdings. Ligging van voorgestelde dorp: Die hoewe is in die weste Situation of proposed township: The property is situated in van Randburg in Kellyweg geled, ongeveer 400 moos van die the west of Randburg on Kelly Road approximately 400 m to interseksie wat gevorm word deur Kellyweg en D F Malan the east of the intersection formed by Kelly Road and D F ink rylaan. Malan Drive. IP Opmerkings: Hierdie advertensie vervang alle vorige ad Remarks: This advertisement supersedes all previous advertensies vir die dorp Randparkrif Uitbreiding 58. vertisements for the Township Randparkrif Extension 58. Verwysingsnommer: 2/305. Reference No: 2/305. KENNISGEWINO 827 VAN 1989 NOTICE 827 OF 1989 HALFWAY HOUSE EN CLAYVILLE WYSIGINGSKE HALFWAY HOUSE AND CLAYVILLE AMENDMENT MA 409 SCHEME 409 Ek, Robert Bremner Fowler, synde die gemagtigde agent I, Robert Bremner Fowler, being the authorized agent of van die eienaar van Hoewe 84, Halfway House Estate Land the owner of Holding 64, Halfway House Estate Agricultural bouhoewes gee hiermee ingevolge artikel 56(1)(b)(i) van die Holdings give notice in terms of section 56(1)(b)(0 of the Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, kennis Townplanning and Townships Ordinance, 1986, that I have dat ek by die Stadsraad van Midrand aansoek gedoen het om applied to the Midrand Town Council for the amendment of die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as Half the townplanning scheme known as Halfway House and way House en Clayville dorpsbeplanningskema, 1976, deur Clayville Townplanning Scheme, 1976, by the rezoning of die hersonering van die eiendom hierbo beskryf, gelee aan : the property described above, situated on the eastern side of die oostelike kant van Ou Pretoriaweg (Pad P12) van "Land Old Pretoria Road (Road P12) from "Agricultural" to bou" tot "Landbou", onderworpe aan sekere voorwaardes. "Agricultural", subject to certain conditions. Besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende ge Particulars of the application will lie for inspection during wane kantoorure by die kantoor van die Stadsklerk, le Ver normal office hours at the office of the Town Clerk, First dieping, Midrand Munisipale Kantore, Ou Pretoriapad, vir Floor, Midrand Municipal Offices, Old Pretoria Road for the 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 (die datum van eer period of 28 days from 10 May 1989 (the date of first publica ste publikasie van hierdie kennisgewing). tion of this notice). Besware teen of vertod ten opsigte van die aansoek moet Objections to or representations in respect of the applicabinne 'n tydperk van 28 dae vanaf 10 Mei 1989 skriftelik by of tion must be lodged with or made in writing to the Town tot die Stadsklerk by bovermelde adres of by Privaatsak X20, Clerk at the above address or at Private Bag X20, Halfway Halfway House 1685 ingedien of gerig word. House 1685 within a period of 28 days from 10 May Adres van eienaar: P/a Rob Fowler & Medewerkers, Pos Address of owner: C/o Rob Fowler & Associates, PO Box bus 1905, Halfway House , Halfway House

32 1660 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Plaaslike Bestuurskennisgewings Notices by Local Authorities III PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Private Bag X437, Pretoria 0001 and the Town operation on the date of publication of this no 1107 Clerk, PO Box 78001, Sandton, 2146, not later tice. than 19 June STADSRAAD VAN SANDTON J J PRINSLOO SE MOSTERT Civic Centre VOORGESTELDE PROKLAMSIE VAN Town Clerk Alwyn Taljaard Avenue Town PAD: GEDEELTE Clerk 5 VAN ERF PO OPENBARE Box Albertan 3 BENMORE GARDENS DORPSGEBIED Sandton 10 May Kennis geskied hiermee ingevolge die bepa Notice No 49/ May 1989 tinge van die "Local Authorities Roads Ordi 10 Notice No nance, 1904" (Ordonnansie 44 van 1904), soos gewymg, dat die Stadsraad van Sandton 'n ver PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING soekskrif by die Administrateur ingedien het vir 1113 die proklamasie van 'n openbare pad oar 'n ge PLAASLIKE BESTUURSICENMSGEWING deefte van Gedeelte 5 van Erf 3 Benmore 1112 ALBERTON WYSIGINGSKEMA 359 Gar dens Dorpsgebied coos volledig aangetoon op Hiermee word ooreenkomstig die bepalings L G Kaart hro A 4962/88. ALBERTONWYSIGINGSICEMA 418 van artikel die Ordonnansie op 57(1)(a). Dorpsbeplaruun g en Dorpe, (Ordonnansie 1986 van Die doel van die voorgestelde proldamasie is 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad om toegang aan die Restant van Erf 3 Benmore Hiermee word ooreenkomstig die bepalings van Alberton.goedgekeur het dat die Atherton Gardens Dorpsgebied te voorsien. van anikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word Dorpsbeplanrung en Dorpe, 1986 (Ordonnansie deur die hersonering van Erf 470,Randhart van 'n Afskrif van die versoekskrif en land 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad of "Regering" na "Besigheid 2", onderworpe meterskaart hierbo vermeld, 16 gedurende kan van Alberton goedgekeur het dat die Alberton aan sekere voorwaardes. toorure in Kamer 510, Vyfde Vloer, dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word Burgersenrum, h/v Wesstraat en Rivoniaweg, deur die hersonering.van Erf 1785, Bracken Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa Sandown, Sandton, ter insae. downs Uitbreiding 2 vanaf "Residensteel I" met ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak 'n digtheld van ten woonhuis per m2 na Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Advil Enige persona coat belong by die aangeleent met 'n digtheid van ten woos nistrasie, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton held mag h6 en beswaar coil aanteken teen die kr.esidenswiiee121" utus per npv m. en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike proklamering van die voorgestelde openbare tye. pad moersodanige beswaar skriftelik in twee Kaart 3 en sie skemaklousules word in bewa voud by die DirekteurGeneraal, Tak Gemeen ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Hierdie wysigin staan bekend as Alberton skapsontwikkeling, Transvaalse Provinsiale Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Admi Wysigingskema 359 en tree op datum van publi Admmistrasie, Pnvaatsak X437, Pretoria 0001, nistrasie, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton kasie van hierdie kennisgewing in werking. en by die Stadsklerk Posbus 78001, Sandton en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike 2146, the later the as 19 Junie 1989 indien. lye. I I PRINSLOO Stadsklerk S E MOSTERT Hierdie wysiging staan bekend as Alberton Burgersentrum Posbus Stadsklerk Wysigingskema 418 en tree op datum van publi Alwyn Taljaard laan Sandton kast van hierdie kennisgewing m werking. Alberton Mei Mei I.1 PRINSLOO 1989 Kennisgewing No 46/1989 Kennisgewing No 58/1989 Stadsklerk Burg,ersentrum Alwyn Taljaard laan LOCAL AUTHORITY NOTICE 1113 Atherton LOCAL AUTHORITY NOTICE Mei 1989 ALBERTON AMENDMENT SCHEME 359 Kennisgewing No 49/1989 TOWN COUNCIL OF SANDTON PROPOSED PROCLAMATION OF PUBLIC It is hereby notified in terms of section ROAD: PORTION 5 OF ERF 3 BENMORE 57(1)(a) of the Town planning and Townships. Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that GARDENS TOWNSHIP LOCAL AUTHORITY NOTICE 1112 the Town Council of Alberton has approved the Notice is hereby given in terms of the provi amendment of the Alberton Town planning sions of the Local Authorities Roads Ordinance, Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 470, Rand 1904 (Ordinance 44 of 1904), as amended, that ALBERTON AMENDMENT SCHEME 418 hart from "Government" to 'Business 2", subthe Town Council of Sandton has lodged a peti ject to certain conditions. [ion with the Administrator for the proclamation It is hereby notified in terms of section Map 3 and the scheme clauses of the amend of a public road over a portion of Portion 5 of 57(1)(a) of the Townplanning and Townships Erf 3 Benmore Gardens Township, as fully indi Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that ment scheme are filed with the Executive Direc cated on Diagram S G No A 4962/88. the Town Council of Alberton has approved the fin.:. Comm. nity Development Branch, Proamendment of the Alberton Townplanning metal AaAdministration, Pretoria and the Town The purpose of the proposed proclamation is Scheme, 1979, by the rezoning of Erf Clerk, Alberton and are open for inspection at 1785, to provide access to the Remainder of Erf 3 Ben Brackendowns Extension 2 from "Residential all reasonable times. more Gardens Township. 1" with a density of one dwelling per m2 to This amendment is known as Alberton "esidential 1" with a density of one dwelling and aforementioned, Amendment Scheme 359 and shall come into R.700 mz. A copy of the r'" petition diagram may be inspected at Room 510, Civic operation on the date of publication of this no Centre, car West Street and Rivonia Road, Map 3 and the scheme clauses of the amend tice. Sandown, Sandton, during normal office hours. ment scheme are filed with the Executive Direc I J PRINSLOO tor: Community Development Branch, Pro Any person who may have an interest in the vincial Administration, Pretoria and the Town matter and wishes to lodge an objection to the Clerk, Alberton and are open for inspection at proclamation of such public road, must submit all reasonable times. such objection in writing in duplicate to the Director General, Community Development This amendment is known as Atherton Branch, Transvaal Provincial Administration, Amendment Scheme 418 and shall come into Civic Centre Alwyn Taljaard Avenue Alberton 10 May 1989 Notice No 46/1989 Town Clerk 10 II II

33 1 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY ill PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Hierdie wysiging staan bekend as Alberton the Town Council of Yilbeiloli hag approled the 1114 wysigingskema 424, en tree op datum van pubh amendment of the Albertan Town planning kasie van hierdie kennisgewing in werking. Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 613, New ALBERTONWYSIGINGSKEMA 420 Redruth from "Special" for Medical Rooms and I I PRINSLOO Dwelling Units to "Special" for Institution, Stadsklerk Medical Rooms and Dwelling Units subject to Hiermee word ooreenkomstig die bepalings Burgersentrum certain conditions. van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Alwyn Taljaardlaan Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie Albertan Map 3 and the scheme clauses of the amend 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad 10 Mei 1989 ment scheme are filed with the Executive Direcvan Albertan.goedgekeur het dat die Albertan Kennisgewing No 40/1989 tor: Community Development Branch, Prodorpsbeplannmgskema, 1979, gewysig word vincial Administration, Pretoria and the Town deur die hersonering van Erf 366, Southcrest LOCAL AUTHORITY NOTICE Clerk, Albertan 1115 and are open to inspection at all vanaf "Regering" tot "Residensieel 2", ander reasonable times. worpe aan sekere voorwaardes. ALBERTON AMENDMENT SCHEME 424 This amendment is known as Albertan Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa Amendment Scheme 430 and shall come into ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Talc It is hereby notified in terms of section operation on the date of publication of this no Gemeenskapsdienste, Provinsiale Administra 57(1)(a) of the Townplanning and Townships tice. sic, Pretoria en die Stadsklerk, Albertan en is Ordinance, 1986 (Ordmance 15 of 1986), that beskikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. the Town Council of Atherton has approved the JJPRINSLOO amendment of the Albertan Tovmplmming Town Clerk Hierdie wysiging staan bekend as Albertan Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 357, Al W).igingskema 420 en tree op datum van publi Civic Centre berton from "Residential 4" to "Business 2", kasie van hierdie kennisgewing in werking. subject to certain conditions. Alwyn Tali aard Avenue Albertan.1I PRINSLOO Map 3 and the scheme clauses of the amend 10 May 1989 Stadsklerk meat scheme are filed with the Executive Dire& Notice No 41/1989 Burgersentrum tor: Community Development Branch, Alwyn Taljaard laan Provincial 10 Administration,' Pretoria, and the Town Clerk, Alberton and are open for inspect(' Mei 1989 tion at all reasonable times. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Kennisgewing No 39/ This amendment is known as Albertan Amendment Scheme 424, and shall come into operation on the date of publication of this no ALBERTON WYSIGINGSICEMA 433 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1114 tice.,albertan JJPRINSLOO ' Hiermee word ooreenkotistig die bepalings ALBERTON AMENDMENT SCHEME 420 Town Clerk van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Civic Centre Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnanne It is hereby notified in terms of section Alwyn Taljaard Avenue 15 van 1986), bekendgemaak dat die Stadsraad 57(1)(a) of the Town planning and Townships Albertan van Albertan goedgekeur het dat die Alberton Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that 10May dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word the Town Council of Albertan has approved the Notice No 40/1989 deur die hersonering van Erf 61r Alrode South amendment of the Albertan Townplanning Uitbreiding 3 vanaf "Kommersieel" na "Spe Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 366, 10 sleet met 'n Bylae", onderworpe aan sekere Southcrest from "Government" to "Residential PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING voorwaardes. 2", subject to certain conditions Kurt 3 en die skemaklousules word in bewa Mapring 3 and the scheme clauses of the amend ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Talc ment scheme are filed with the Executive Direc Provinsiale Achill ALBERTONWYSIGINGSKEMA 430 tor: Community Development Branch, Proen is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike nistrasie, Pretoria en die Stadsklerk, Albertan vincial Administration, Pretoria and the Town Clerk, Albertan and are open for inspection at Hiermee word ooreenkomstig die bepalings tye. all reasonable times. van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Hierdie wysiging staan bekend as Dine, 1986 (Ordonnansie Albertan This amendment is known as Atherton 15 van 1986), gemaak dat die Stadsraad wysigingskema.433, en tree op datum van publikasm van therche kennisgewing in werking. Amendment Scheme 420 and shall come into van Albertan goedgekeur het dat die Albertanoperation on the date of publication of this no dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word 3I PRINSLOO lio tice. deur die hersonering van Erf 613, New Redruth Stadsklerk vanaf "Spesiaal" wr Spreekkamers en Woon.1.1 PRINSLOO eenhede tot "Spesiaal" vir Inrigting, Mediae Burgersentrum Town Clerk Spreekkamers en Wooneenhede onderworpe Alwyn Taljaardlaan Civic C aan sekere voorwaardes. Alberton Taljentreaard Avenue 10 Mei 1989 Albertan Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa Kennisgewing No 44/ May 1989 ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Tak Notice No 39/1989 Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Administrasie, Pretoria en die Stadsklerk, Albertan en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike 10, lye. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1117 Hierdie wysiging staan bekend as Alberton PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING wysigingskema 430 en tree op datum van publi ALBERTON AMENDMENT SCHEME lcasie van hierdie kennisgewing in werking. JJPRINSLOO It is hereby notified in terms of section ' ALBERTONWYSIGINGSKEMA 424 Stadsklerk 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Hiermee word ooreenkomstig die bepalings Burgersentrum the Town Council of Albertan has approved the van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Alwyn Taljaardlaan amendment of the Albertan Town planning Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie Albertan Scheme, 1979, by the rezoning of Erf 61, Alrode 15 van 1986), bekend gemaak dat die Stadsraad 10 Mei 1989 South Extension 3 from "Commercial" to van Albertan goedgekeur het dat die Albertan Kennisgewing No 41/1989 "Special with an Annexure" subject to certain dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word conditions. deur die hersonering van Erf 557, Albertan vanaf "Residensieel 4' na "Besigheid 2", onder Map 3 and the scheme clauses of the amendworpe aan sekere voorwaardes. ment scheme are filed with the Executive Direc LOCAL AUTHORITY NOTICE 1116 tor: Community Development Branch, Pro Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa ALBERTON AMENDMENT SCHEME 430 vincial Administration, Pretoria and the Town gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Talc Clerk, Atherton and are open for inspection at Dring Gemeenskapsontwikkeling, Provinsiale Admi all reasonable times. nistrasie, Pretoria en die Stadsklerk, Albertan, It is hereby notified in terms of section en is beskikbaar vir inspeksie op alle redelike 57(1)(a) of the Townplanning and Townships This amendment is known as Albertan tye. Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that Amendment Scheme 433, and shall come into

34 1662 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 operation on the date of publication of this no PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING (vii) deur die woord "Withdrawl" in die op tice skrif voor artikel 18 deur die woord "Withdra wal" te vervang; 4 3 J PRINSLOO Town Clerk STADSRAAD VAN CARLETONVILLE (viii) deur die woorde "do now adjourn" in artikel 21(1)(d) deur die woorde "be ad Civic Centre AANNAME VAN STANDAARDREGLE journed" te vervang; Alwyn Taljaar Avenue MENT VAN ORDE Alberton (ix) deur die woorde "do proceed" in artikel 10 May 1989 Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge ar 21(1)(g) deur die woord "proceeds" te vervang; Notice No 44/1989 tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), dat die (x) deur die woord "proposes" in artikel 36(1) 10 Stadsraad van Carletonville die Standaard deur die woord "purposes" te vervang; Reglement van Orde, afgekondig by Admini (xi) deur die woord "commitee" in die voor strateurskennisgewing 1261 gedateer 26 Oktobehoudbepaling in artikel 40(1) deur die woord ber 1988, ingevolge artikel 96bis(2) PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING "committee" te vervang, genoemde Ordonnansie met die volgende 1118 wnysin gmgs as verordeninge van die Raad aangeneem (xii) deur die woord "commitee" in artikel het: 40(8) deur die woord "conunittee" te vervang; ALBERTON WYSIGINGSICEMA 431 WYSIGINGS AAN AFRIICAANSE TEKS (xiii) deur die woord "commitee" in artikel VAN VERORDENINGE: 40(9) deur die woord "committee" te vervang; Hiermee ward ooreenkomstig die bepalings CO Deur die woord "neem" in artikel 3 deur (xiv) deur die woord "contraves" in artikel 55 van artikel 57(1)(a) van die Ordonnanme op die woord "naam te vervang; deur die woord "contravenes" te vervang. Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie (ii) deur die woord "voorsettingsvergadering" CI DE BEER 15 van 1986), bakendgemaak dat die Stadsraad Stadsklerk van Alberton goedgekeur het dat die Albertan in artikel,5(1) deur die woord "voortsettingsver Munisipale Kantore aaenng te vervang, dorpsbeplanningskema, 1979, gewysig word g Halitestraat deur die hersonering van die Restant van Erf Posbus 3 (iii) deur die woord "ingevogle" in artikel 6(3) 670, Alberton vanaf "Residensieel 1" na "Spe Carletonville deur die woord "ingevolge" te vervang; sisal vir doeleindes van besigheidsgeboue, open 2500 bare garages, parkeergarages en pakhurte" (iv) dew die woord "die" in artikel 7(1)(i) te 10 Mei onderworpe aan sekere voorwaardes. skrap; Kenrusgevnng No 19/1989 Kaart 3 en die skemaklousules word in bewa (v) deur die woord "bepspreking" in artikel ring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: Talc 9(1)(a) deter die woord "bespreking' te vervang; Gemeenskapsdienste, Provinsiale Administasie, Pretoria en die Stadsklerk, Alberton en is be (vi) deur die woord "Bestuurskomitees" in LOCAL AUTHORITY NOTICE 1119 skikbaar vir inspeksie op alle redelike tye. die opskrif van artikel 10 deur die woord "Bestuurskomitee" te vervang; TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE Hierdie wysiging staan bekend as Athertonwyeigingskema 431 en tree op datum van publi.(vii) deur die woord "Bestuurskornitees" in "Be ADOPTION OF STANDARD STANDING kame van hierdie kennisgewing in werking. die opskrif van artikel 11 dew die woord stuurskornitee" te vervang; ORDERS I I PRINSLOO Stadsklerk (viii)deur die woord "Bestuurskornitees" in The Town Clerk hereby, in terms of section die opskrif van artikel 12 deur die woord "Be 101 of the Local Government Ordinance, 1939 Burgersentrum stuurskomitee" te vervang; (Ordinance 17 of 19391, publishes that the Town Alwyn Taljaard laan Council of Carletonville has in terms of section Alberton (ix) deur die woord "veryrysing" in artikel 96bis(2) of the said Ordinance adopted with the 10 Mey (8)(a) dew die woord "vrysiging" te vervang; following amendments and as'bylaws of the Kemusgewing No 45/1989 (x) deur die woord "kwasiegeregtelike" in ar Council, the Standard Standing Orders publike' 17(b)(ii) deur die woord "kwasigeregte lished under Administrator's Notice 1261 dated like" te vervang; 26 October LOCAL AUTHORITY NOTICE 1118 (xi) deurc die woord "trydig" in artikel 17(c) AMENDMENTS TO THE AFRIKAANS dew die woord "strydit te vervang; TEXT OF THE BYLAWS: ALBERTON AMENDMENT SCHEME 431 (xii) deur die woord "voodat" in artikel 20 (i) By the substitution for the word "neem" of deur die woord "voordat" te vervang; the word "naam" in section 2; (xiii) deur die woord "kwasiegeregtelike" in (ii) by the substitution for the word "voor It is hereby notified in terms of section arukel 33(b) deur die woord "kwasigeregte scttingsvcrgadering" of the word "voort. 57(1)(a) of the Town planning and Townships like" te vervang; settingsvergadering" in section 5(1); Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986), that the Town Council of Alberton has approved the (xiv) deur die woord "stemminge" in artikel (iii) by the substitution for the word "inge amendment of the Alberton Town planning 37(2)(b) deur die woord "stemming ' te vervang; yogic" of the word "ingevolge" in section 6(3); Scheme, 1979, by the rezoning of the Remainder of Erf 670, Alberton from "Residential 1" to (xv) deur die woord "ot" in die opskrif voor (iv) by.the deletion of the word "die" in sec "Special for purposes of business buildings, pu artike149 deur die woord "op" te vervang. lion 7(1)(0; blic garages, parking garages and storerooms" WYSIGINGS AAN ENGELSE TEKS VAN subject to certain conditions. (v) by the substitution for the word "bep VERORDEN1NGE: sprelcing" of the word "bespreking" in section Map 3 and the scheme clauses of the amend (i) Deur die woord "appointment" in die om 9(1)(a) ' ment scheme are filed with the Executive Diracskrywing van' Town Secretary" inartikeli deur ton Community Services Branch, Provincial die it.. (vi) by the substitution ed.. for the word "Be; woo appoint te vervang; Administration, Pretoria and the Town Clerk, stuurskomitees" of the word Bestuurskomitee Alberton and are open for inspection at all in the heading of section 10; (ii) deur die woord "Committees" in die op reasonable times. sknf van artikel 10 dew die woord "Committee" (vii) by the substitution for the word "Be te vervang; This amendment is known as Alberton stuurskomitees" of the word "Bestuurskomitee" Amendment Scheme 431 and shall come into in the heading of section 11; (iii) deurdie woord "Committees" in die op operation on the date of publication of this no skrif van artikel 11 deur die woord "Committee" (viii) by. the substitution for the word "Be tice. te vervang; stuurslcomitees" of the word "Bestuurskomitee" J I PRINSLOO in the heading of section 12; (iv) deur die woord "Committees" in die op Town Clerk skrif van arael 12 deur die woord "Committee" (ix) by the substitution for the word "verwy te vervang; sing" of the word "wysiging" in section 16(8)(a); Civic Centre Alwyn Taljaar Avenue (v) de die woord "managment" in artikel (x) by the substitution for the word "kwasie Alberton 12(6)(b) deur die woord "management" te ver geregtelike" of the word "kwasi geregtelike" in 10 May 1989 yang; section 17(b)(ii); Notice No 45/1989 (vi) deur die woord "muncipality" in artikel (xi) by the substitution for the word "trydig" 10 16(3) deur die woord "municipality" te vervang; of the word "strydig" in section 17(c); 4

35 PROVINCIAL GAZE:ITEM MAY t (xii) by the substitution for the word "voodat" van genoemde Ordonnansie as verordeninge met of sonder vrugte of vrugtesap; of the word "voordat" in section 20; van die Raad aangeneem het en ook dat die Raad se Verordeninge om die Smous van Voed voedsel" is voedsel wat (xiii) by the substitution for the word "kwasiesel en Lewende Hawe te Beheer, afgekondig by voorberei, vervaardig en verpak op 'n perseel wet it geregtelike" of the word "kwasi geregtelike" in Administrateurskennisgewing 1311 gedateer oor 1 'n toepaslike voedselvervaardigers section 33(b); lis "fabrieksverpakte September 1980, ingevolge artikel 96 van die ge ensie, soos omskryf in die Ordonnansie op Li noemde Ordonnanne herroep is. sensies, 1974 (Ordonnansie 19 van 1974), be (xiv) by the substitition for the word "stem skik; the word "stemming" in section MUNISIPALITEIT CARLETONVILLE 37(2)(6); mince'); of "goedkeur", "toereikende" "voedsel" en VERORDENINGE BETREFFENDE "voedingsmiddels" soos omskryf in die Raad se (xv) by the substitution for the word "of of SMOUSE EN VERKOOPSOUTOMATE Voedselhanteringsverordeninge, deur die Raad the word "op" in the heading preceding section aangeneem by Administrateurskennisgewing 49. INHOUDSOPGAWE 1311 van 17 September 1980; AMENDMENTS TO THE ENGLISH TEXT OF THE BY LAWS: Artikel 1 Woordomskrywing. "Hoof: Gesondheidsdienste" die Hoof: Gesondheidsdienste van die Raad of iemand wat (i) By the substitution for the word "appoint Artikel 2 Bestek van Verordeninge. behoorlik deur die Raad gemagtig is om namens ment" of the word "appointed" in the definition DEEL 1: VOEDSELSMOUSE hom op te tree; of "Town Secretary" in section 1;. (ii) by the substitution for the word "Commit Artikel 3 Kategorke van voedsel. "perscel" soos omskryf in die Raad Sc Voed selhanteringsverordeninge, maar dit omvat nie tee? of the word "Committee" in the heading Artikel 4 Algemene Vereistes vir Voertuie 'n vocrtuig, struktuur, drawinkeltjie of honer of of section 10; en Beweegbare Strukture. enigiets anders waaruit of vanwaar 'n voed selsmous kragtens hierdie verordeninge kan (iii) by the substitution for the word "Cam Artikel 5 Algemene Vereistes vir Persele. smous nie; mittees' of the word "Committee" in the heading of section 11; Artikel 6 Algemene Vereistes ten opsigte "Raad" die Stadsraad van Carletonville, die van Voedsel. Raad se Bestuurskomitee wat handel kragtens (iv) by the substitution for the word "Commitdie bevoegdhede wat ingevolge die bepilings tees" of the word "Committee" in the heading Artikel 7 Bykomende Vereistes: Voedsel van artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike of section 12; kategoric A. Bestuur (Administrasie en Verkiesings), 1960, (v) by the substitution for the word "manag Artikel 8 Bykomende Vereistes: Voedselaan horn gedelegeer is, en enige beam to aan ment" of the word "management" in section kategorie B. wie die Bestuurskomitee ingevolge die bepalings 12(6)(b); 'van subartikel (3) van genoernde artikel op ge Artikel 9 Bykomende Vereistes: Voedsel sag van die Read se bevoegdhede, funksies en vi) by the substitution for the word "munci kategorie C. pligte wat ten opsigte van hierdie verordeninge pality of the word "municipality" in section by die Raad beets, kan delegeer, en dit inder 16(3); Artikel 10 Bykomende Vereistes: Voedsel daad gedelegeer het; kategorie D. (vii) by the substitution for the word "With "roomy?' en "sorbet" soos omskryf in die drawl" of the word "Withdrawal" in section 18; DEEL 2: ANDER SMOUSE regulasie uitgevaardig ingevolge die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ont (viii) by the substitution for the words "do Anike111 Vereistes vir Bergplek. smettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972); now adjourn" of the words "be adjourned" in Andte112 Berging van Goedere. section 21(1)(d); "smous" of "voedselsmous" 'n persoon wat Artikel 13 Vereistes vir Voertuie of Be ingevolge die Ordonnansie op Lisensies, 1974 (ix by the substitution for the words "do pro (Ordonnansie 19 weegbare Strukture. van 1974), 'n smouslisensie be ceed" of the word "proceeds" in section sit om voedsel of voedingsmiddels te verkoop, of 21(1)(g); Artike114 Beperking: Verkoopswyse. te verruil, of vir verkoop of ruil aan te bied of nit te stal asook 'n marskramer of 'n venter of ie (x) by the substitution for the word "pru Artikel 15 Verbod op Verkoop van Le mend wat, hetsy as prinsipaal, agent of werkne poses" of the word "purposes" in section 36(1); wende Hawe. met enige voedingsmiddel verkoop of voorsien, (xi) by the substitution for the word of dit te koop aanbied of uitstal uttgesonderd in "cam DEEL 3: VOEDSELOUTOMATE mitee" of the word "committee" in the proviso of op 'n vaste perseel; to section 40(1); Artikel 16 Goedkeuring. "standplaas" betoken 'n standplaas op Reste (xii) by the substitution for the word "corn Artikel 17 Skoonmaak. rende Gedeelte (A) van Erf 1391, hoek van Cs mitee' of the word "committee" in section mium en Amethyststraat, Erf 1243, die suid 40(8); Artikel 18 Opberging en bantering van westelike hoek van die kruising tusen Dolomite Voedsel. rylaan en Pad P111/I en die busterminus op 'n.(xiii) by the substitution for the word "com gedeelte ('n gedeelte van Gedeelte 143) van die mitee' of the word "committee" in section Artikel 19 Ondersoek van Voedsclouto plans Wonderfontein 10310; 40(9); mate. "toebroodjie" cen of meet snye brood, mid (xiv by the substitution for the word "con DEEL 4: ALGEMENE BEPALINGS EN deldeurgesnyde broodrolletjie, hetsy gerooster troves{' of the word "contravenes" in section 55. STRAW WE al dan me, met 'n laag ander voedsel daarop of daartussen; C I DE BEER Artikel 20 Algemeen. Town Clerk "vereis", vereis na die mening van die Hoof: Artikel 21 Skriftelike magtiging. Municipal Offices Gesondheidsdienste, met inagnemipg van die Halite Street Artike122 ALstand vir Handeldryf. redelike openbare gesondheidsvereistes in die PO Box 3 besondere geval; Carletonville Artikel 23 Tydperk van Handeldryf. "voedseloutomaat" enige muntoutomaat of May 1989 Artikel24 Ondersoek. ander outomatiese masjien of toestel waardeur voedsel regstreeks aan die verbruiker gelewer of Notice No 19/1989 Artikel 25 Dwarsboming. beskikbaar gestel word; 10 Artike126 Misdrywe en Strawwe. "voedsel" en "voedingsmiddel" oak enige dierlike produk, vis, vrugte, groente, marine, PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Anike127 Vrysteffing. speserye, brood, soetgebak, dranke en enige an 1120 der artikel of goed wat ook al (uitgesonderd WOORDOMSKRYWING drogery of water, maar met inbegrip van ys) in STADSRAAD VAN CARLETONVILLE 1. Vir die toe.passing van hierdie verorde enige vorm, toestand of stadium van bereiding ninge, tensy nit die sinsverband anders blyk, been hoe ook al verpak, wat vir mensfilce verbruik AANNAME VAN VERORDENINGE BE teken bedoel is of gewoonlik gebruik word; TREFFENDE SMOUSE EN VERKOOPSOU "beheerder" die persoon of liggaam van per "voertuig" en "beweegbare struktuur" enige TOMATE vervoermiddel waarin of waarop voedsel versone wat die werklike beheer oor die verskaffing voer word, hetsy so 'n voertuig meganies aange Die Stadsklerk publiseer hierby ingevalge ar van voedsel of verversings vanuit 'n voedselou dryf word al dan nie, en sluit houers vat tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be tomaat of 'n meganiese koeltoestel uitoefen; stout, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939), dat die rondgedra of gestoot word in; I Stadsraad van Carletonville die Verordeninge bevrore suikergoed" ydeldrers, yssuigkk "worsbroodjie" 'n toebroodjie wat bestaan nit Betreffende Smouse en Verkoopsoutomate, kers en enige soortgelyke handelsartikel wat C maak is van water, soetmaakmiddels, stafi: 'n worsie in 'n oop of middeldeurgesnyde of 'n soos hier onder uitcengesit, ingevolge artikel 96 liseringsmiddels, geursel en kleurstowwe, hetsy deurgesteekte broodrolletjie.

36 r PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 (a) KATEGORIE A: (2) Die Hoof: Gesondheidsdienste kan vereis dat goedgekeurde fasiliteite vir die opberg en/of BYKOMENDE VEREISTES: VOEDSELKA Vnigte en Groente. skoonmaak van drawinkeltjics of ander boilers TEGORIE A gebruik vir die smous van voedsel, voorsien (b) KATEGORIE B: word. 7.(1) Ondanks enige ander bepaling in hierdie verordeninge vervat, mag niemand met voedsel Roomys, sorbet, bevrore suikergoed, melk en (3) Indien so vereis, mag 'n voertuig, drawin smous soos omskryf in artikel 3(1)(a) Voedsel melkprodukte, vrugtesappe en ander koeldrank keltpe of ander honer wat vir die smous van kategorie A nie, behalwe met 'n goegekeurde wat verkoel moet word en vervaardig en verpak voedsel goedgekeur is en alle toerusting, toebe voertuig of 'n goedgekeurde struktuur. is op 'n goedgekeurde perseel. bore, germ of toestelle bedoel in sub artikel (1) (2) Geen produk mag laer as op geen ander pick as die bedoel in subartikel 500 mm bokant (c) KATEGORIE C:grondvlak uitgestal word nie, met dien ver (2) opgeberg of skoongemaak word nie. stande dat dew tot deur verkoping vanaf die Voedsel of voedingsmiddels vervaardig en (4) Elke voedselsmous moet te alle tye 'n voertuig, met goedkeuring van hierdie bepaling, voorafverpak op 'n goedgekeurde perseel en goedgekeurde pakkamer met 'n vloeropperteen kamertemperatuur gehou kan word sonder vrygestel kan word. om te bederf. vnakte van minstens 16 m2 met 'a horisontale afflicting van minstens 2 m he waaroor by alleen BYKOMENDE VEREISTES: VOEDSELICA (d) KATEGORIE D: die absolute beheer het: Met dien verstande dat TEGORIE B, die Hoof: Gesondheidsdienste 'n voter of klei 8.(1) Ondanks enige wider bepalings in hier Gear worsies vir verbruik wanneer dit ver net paldcamer kan vereis of toelaat. die verordeninge vervat mag!demand met voed koop word, sander dat enige verdere bereiding sel smous soos omskryf in artikel 3(1)(b) nodig is: Met dien verstande dat sodanige wor (a) 'n Handewasbak voorsien van 'n skoon Voedselkategorie B nie, behalwe met 'n goedge sies verder berei kan word slegs deur dit in warm voorraad lopende water moet in die pakkamer keurde voertuig en moet verder aan die volwater te pleas. voorsien word. gende bykomende vereistes voldoen: Toegedraaide gear vleispasteitjies, gereed vir (b) Die bepalings van artikel 4(7) is mulatis (a) Voertuig: onmiddenike verbruik. mutandis op sodanige pakkamer van toepassing. Die binnewande, vloer en dak van die laai Toegedraaide broodrolletjies, worsbroodjies (c) In die.geval van Kategorie D moet die vol. mimic moet van 'n goedgekeurde, ondeurdring en toebroodjies. geode addistonele fasiliteite voorsien word: bare, wasbare en duursame materiaal wees. Onafgedopte gekookte eiers. (i) 'n Handewasbak voorsien van 'n skoon voorraad warm en koue lopende water moet in (b) Hovers en Toerusting: Tee, koffie en voorafverpakte drank, roomys die pakkamer voorsien word. of (1) Alle houers moet van 'a stofdigte ondeur enige ander sagbevrore produk wat nie vooraf din bare materiaal vervaardig wees en van 'n enkel verpak is op 'n goedgekeurde perseel nie. (ii) Papierhanddoeke en kiemdodende vlocikeurde ge ti gee en konstruksie wees. bare seep in goedgekeurde houers moet by sodag Enige ander goedgekeurde voedsel. nige hanclewasbak voorsien word. (ii) Die binnewande van elkc houer moct glad (2) Niemand mag met enige ander voedsel as (iii) Afsonderlike goedgekeurde meted skit en duursaam afgewerk wets. Alle nate en vote wat in subartikel (I) gespesifiseer word, smous kaste moet vir elke werknemer voorsien word. moet behoorlik verseel en glad afgewerk wets. nie, tensy dit deur die Hoof: Gesondheids (2) Alleenlik fabriekstoegedraaide en verdienste goedgekeur is nie. ALGEMENE VEREISTES TEN OPSIGTE VAN VOEDSEL pakte vocdselprodukte in ongeskonde houers, ALGEMENE ver dit deur VEREISTE die VIR VOERTUIE vervaardigers 6.(1) 'n Voedsclsmous daarvan mag slegs met voedsel EN waakarin BEWEEGB ARE STRUKTU RE wat op 'n gelisensieerde perseel voorberei is P is, mag verkoop word. smous: Met dien verstande dat hierdie bepaling 4.(1). Niemand mag voedsel vanaf of vanuit 'n (3) Alle roomys, sorbet, bevrore suikergoed voertuig of nie van toepassing is nie op die smous van eiers, beweegbare struktuur smous nie, of soortgelyke voedsel moot, t. groente nadat dit gesmelt of vrugte of sodanige ander voedsel as tensy sodanige vocrtuig of beweebare struktuur het, vermeng word en mag nie herbevnes of ver wat die Hoof: Gcsondheidsdienste op aansoek spesifiek goedgekeur is vir die smous van soda koop word me. spesifiek kangoedkeur. mge voedsel me. (4) Elke smous wat met Kategorie B voedsel (2) 'n Voertuig of (2) Geen voedselsmous mag met enige voedbeweegbare struktuur mag smous moet te wile lye oar 'n goedgekeurde be vir geen antler doel as waarvoor dit goedgekeur sel smous wat ingevolge die bepalings van. artikel sigheidsperseel beskik wat aan die volgende ver 3(1) verpakoftoegedraai moet vices me, ten is, gebruik word nie, met dien verstande dat eistes voldoen: smous van kategorie A tipe voedsel van hierdie sr (a) Artikel 2 van die Raad se Voeselhanbepaling uitgeslun word. (a) sodanige voedsel heeltemal en afsonderlik tenngsverordeninge en die bepalings van Regu deur die vervaardiger of bereider in die porsies (3) Elke voertuig of beweegbare struktuur lasie R185 van 30 Januarie 1987, uitgevaardig moet sodanigw gemaak wees en onderhou word isaarin dit verkoop word, toegedraai of verpak kragtens die Wet op Gesondheid, 1977 (Wet 63 ; dat geen vloeistof daaruit op die straat of grand van 1977). kan uitloop nie. (b) sodanige omhulsel heel is; (b) Voldoende goedgekeurde verkoeling en (4) Alle toerusting, toebehore, gerei of toe vnesfasiliteite mom voorsien word. (c) die naam en adres van die vervaardiger of stelle wat saam met of in verband met die smous bereider op sodanige ombulsel v= Hierdie (c) Indien die Hoof: Gesondheidsdienste dit van voedsel gebruik word, moet van 'n goedge bepaling is ale van toepassing op voedsel wat ten sou keurde tipe en konstruksie wees. vereis, moet 'n aparte goedgekeurde werk aanskoue van die verbruiker berei en toegedraai winkel en opberggeriewe vir fietse en onderdele word the. (5) Elke voertuig of beweegbare struktuur wat voorsien word.. vir of in verband met die smous van voedsel ge (3) Alle bederfbare voedsel wat koud gehou bruilc word, moet te alle rye in 'n skoon en BYKOMENDE VEREISTES: VOEDSELKA sane moot word sal teen hoogstens 10 C of sodanige ti re toestand wees. TEGORIE C laer temperatuur as wat vereis mag word gehou word en voedsel wat warm gehou moet word (6) Die handelsnaam van die smous namens 9.(1) Ondanks enige ander bepaling in hierdie teen laagstens 65 C. verordeninge vervat, mag niemand met voedsel wie gesmous word en adres van sy gelisensieerde smous soos omskrywe in artikel 3(1)(e) Voedselperseel moet duidelik leesbaar en onuitwisbaar (4) Indien die Hoof: Gesondheidsdienste dit op 'n opsigtelike pick op die voertuig, beweegkategorie C nie, behalwe met 'n goedgekeurde sou vereis moet elke voedselsmous en persona voertuig of 'n goedgekeurde struktuur. BESTEK VAN VERORDENINGE bare struktuur, drawinkeltjie of ander honer betrokke by die bantering van voedselware, aangebring word. goedgekeurde skoon en heel beskermde oor 2. Ondanks andersluidende bepalings van die klere dra. Raad se Voedselhanteringsverordemnge, kan (7) Die Hoof: Gesondheidsdienste kan vereis voedsel soos hierna bepaal, in 'n voedselouto dat die smous van voedsel vanaf 'n voertuig of (5) Bo en behalwe die bogenoemde bepalings, maat opgeberg, of deur middel daarvan gelewer beweegbare struktuur slegs mag plaasvind in 'n mom enige persoon wat met voedsel smous word, en deur In voedselsmous opgeberg en ver area waar toegang tot sanitere genewe geredelik oak koop word, na gelang van die geval. Die bepa beskikbaar is. lings van hierdie verordeninge ward vertolk as (a) 'n goedgekeurde vullishouer verskaf op synde aanvullend tot die Raad se Vaedselhante ALGEMENE VEREISTES VIR PERSELE enige pick waar by sy besigheid bedryf met inbenngsverordeninge en Publieke Gesondheids Die Hoof: grip van die bergplek met dien verstande dat die Gesondheidsdienste kan verordeninge en doen nie afbreuk daaraan nie. vir Hoof: Gesondheidsdienste die smous van kan enige kategorie voedsel, vereis beslis of 'n DEEL 1: VOEDSELSMOUSE vullishouer verskaf met word aldan nie, en dat die voedselsmous 'n vaste perseel moet aan KATEGORIEE VAN VOEDSEL skaf waarop gerei, toerusting, voedsel of ander (b) die ruimte onmiddellik om sy voertuig tot materiaal voorberei, opgeberg of skoongemaak binne 'n redelike afstand skoon en rommelvry 3.(1) Vir doeleindes van hierdie deel, word word, in welke geval sodanige perscel aan die hou en moet by toesien dat sodanige gebied voedsel waarmee gesmous word in die volgende bepalings van artikel 2 van die Raad se Voedscl skoon is wanneer by dit verlaat. kategorie8 ingedeel: hanteringsverordeninge moet voldoen. a a 4 I

37 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY (2) Slegs voedsel in ongeskonde verpakkings (3) toeteikende beligting enventilasie; ONDERSOEK VAN VOEDSELOUTOp of houers, waarin dit deur die vervaardiger ya MATE pak is mag verskaf, te koop aangebied cifian die (4) 'n goedgekeurde vullisverwyderingsdiens. verbruiker verkoop word. 19.(I) Die Hoof: Gesondheidsdienste kan die 12. Alle goedere moet op 'n goedgekeurde gebruik van 'n voedseloutomaat hetet indien hy. (3) Die verkoop van springmielies en suiker ' van mening is dat die voedsel wat daanooete hruit voordonso van ten mtinse 250 mm vanaf is onderhewig aan die goedkeuring van die._ sien word nie geskik is vir menslike verbruik nie wyseio die v oeroppervlak tegeoerg word. Hoof: Gesondheidsdienste.. of as sodanige outomaat defektief is. BYKOMENDE VEREISTES: VOEDSELKA 13. federe smous moet 'n goedgekeurde voer (2) Die beheerder van wig of beweegbare struktuur verskaf wat voorwaarvan die gebmik ingevolge subartikel (I) be 'n voedseloutomaat TEGORIE D situ is van 10.0) Ondanks enige ander bepaling in hier let is, mag sodanige voedseloutomaat me. gedie verordeninge vervat, mag = mend met (1) die naam en adres van die smous en die fi bruik nie totdat die Hoof: Gesondheidsdienste tevrede gestel is dat voedsel smous soos omskryf in artikel 3(1)(d) slat adres van sy sogenaamde vaste bergperseel die voedsel wat daaruit Voedselkategorie D nie, behalwe met 'n goed in duidelik leesbare en onuitwisbare letters van voorsien sal word wel geskik is vir menslike vergekeurde voertuig en moet verder aan die vol minstens 50 mm hoog op 'n opsigtelike pick aan bruik of dat sodanige outomaat in 'n behoorlike geode bykomende vereistes voldoen: gebring; werkende toestand us. (a) Die bestuurskajuit moet op 'n goedge (2) 'n goedgekeurde vullishouer, indien so DEEL 4: ALGEMENE BEPALINGS EN keurde wyse van die lathruimtc gcskei wets. deur die Hoof; Gesondheidsdienste vereis. STRAWWE (b) Die binnewande, vloer en plafon van die 14. Goedere mag slegs vanuit die goedge ALGEMEEN laainumte moet van 'n goedgekeurde keurde voertuig of beweegbare struktuur soos dying are, glad afgewerkte en wasbare ma vermeld inart gesmous word. 20. Elke voedselsmous aan wie 'n lisensie in teriaal wecs. evolge die Ordonnansic op Lisensies, 1974 (Or 15. Niemand mag lewende hawe of troctel gonnansie 19 van 1974), ungereik is, moth in (c) Alle oppervlaktes waarmee voedsel, hetsy there of was of ander diere, reptiele of insekte opdrag van die Hoof: Gesondheidsdienste soda toegedraai of oop in kontak mag kom, moet van smous the. mge lisensie toon of vertoon. vlekvrye staal of 'n soortgelyke goedgekeurde DEEL 3: duursame materiaal wets. VOEDSELOUTOMATE: GOED 2L(1) Die beskikbaarheid van enige stand ICEORING.. pleas word op 'n eerste eerste gehelp (d) Alle nate en voee moet behoorlik verseel rondsla bepaal en sodani komge en 16. g Niemand mag 'n voedscloutomaat bedryf mg beskikbaarheid. nie tansy soon gewaarborg te gewees het nie. (e) Die binneruim moet so ontwerp wees en die toerusting daarin so geinstalleer wees dat (a) dit goedgekeur; ea (2) Eike smous moet die perseel vanwaar by elle oppervlaktes maklik skoongemaak kan (b) die plek waarop dit bedryf gaan word, handeldryf skoon en rommelvry hou en toesien word. goedgekeur is.. dat die perseel skoon is wanneer by dit verlaat. II en glad afgewerk wees.word e geag deur die Stadsklerk aan enige per lewenngshouer waanoe slegs die beheerder toe van die kruising tussen Dolomiterylaan en Pad (2)(a) Alle drank moet uit 'n gocdgekeurde gang het, opgeberg word; P111/1 en die busterminus op 'n gedeclte ('n ge drankoutomaat verkoop word en in goedge deelte van Gedeelte 143) van die pleas Wonder keurde wegdoenbare houers bedien word, of dit (b) stegs skoon en ongebruikte houers in die fontein en dan slegs vanaf 'n standplaas moet in verseelde houers wat in 'n goedge voedseloutomaat of leweringshouer geplaas wat van die Read gehuur word teen 'n tarief van keurde persecl gevul is, verkoop word. word; gelde, indien van toepassing, soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal mag word, asook pri (b) Indien suiker of melk nie vooraf by die (c) 'It goedgekeurde vullishouer tangs elke vaat besigheidseiendom waar ale eienaar van so drankie bygevoeg is nie, moet dit in ponies ver voedseloutomaat geplaas word; danige mendom toestemming aan die smous skaf word, voorafverpak op 'n goedgekeurde verleen het om op sy perseel handel te dryf. (d) perseel. slegs voedsel wat in 'n gocdgekeurde.per peel vervaardig of voorberei en verpak is in 'n Waar 'n smous op 'n perseel buite 'n geprokla meerde dorpsgebied besigheid dryf, moet soda (3) Wegdoenbare papiervadoeke war slegs voedseloutomaat geplaas en deur middel van so nige perseel minstens 300 m wag wees van die eenmalig gebruik kan word, moet te alle tye ge 'n voedseloutomaat verkoop word; grens van enige geproklameerde dorp. bruik word. (e) alle bederfbare voedsel, teen hoogste9s 23. Geen snows mag binne 'n geproklameerde (4) 'n Volledige sketsplan wat die uitleg van 10'C of sodanige laer temperatuur war vereis dorpsgebied behalwe toy 'n standplaas op Reste alle toerusting en toebehore op die voertuig aan mag word in die geval van voedsel wat bedoel is rende Gedeelte (A) van Ed 1391, hock van Osdui, moet aan die Hoof: Gesondheidschenste am koud verkoop te word en teen laagstens 65 C mium en Amethyststraat, Erf 1243, die voorgele word vir goedkeuring en gecn verande in die geval van voedsel wat bedoel is om warm suidwestelike hock van kruising tussen Dolomiring mag daarna plaasvind sonder die skriftelike verkoop to word, in die voedseloutomaat gehou terylaan en Pad P111/1 en die busterminus op 'n goedkeuring van die Hoof: Gcsondheidsdienste en daarun bedien word; gedeelte ('n gedeeltc van Gedeelte 143) van die Inc. (1) elke houer of verpakking waarin voedsel Plaas Wonderfontein 103 IQ, wat teen die toe (5) Slegs voedsel verwerk en verpak op 'n deur middel van 'n voedseloutomaat voorsien paslike tarief van die Raad, gehuur word asook goedgekeurde perseel mag verkoop word: Met word privaat besigheidseiendom waar die eienaar van then verstande dat die finale braai, verhit of an sodanige eiendom toestemming aan die smous der goedgekeurde voorbereidingsproses op die (i) behoorlik verseel is dew die vervaardiger verleen het om op sy perseel handel te dryf, vir voertuig soos hierin omskryf kan geskied. en in sodanige vet see:1de vorm aan die verbrut 'n langer periode as 15 minute op een pick salker bedien word; en hou of besigheid bedryf nie en mag ook nie op DEEL 2: ANDER SMOUSE enige wyse die vloei van verkeer belemmer of (ii) die naam en adres van die vervaardiger of daarop inbreuk maak nit. 11. Iedere smous moet 'n goedgekeurde vaste verskaffer daarvan asook besonderhede van die opbergperseel verskaf wat voorsien is van inboud daarvan duidelik leesbaar daarop aangegee word; ONDERSOEK (1) toereikende toiletgeriewe; 24. Enige behoorlikgemagtigde beampte van (g) sy naam en adres duidehlc leesbaar, omit die Raad kan vir enige doel wat verband hou (2) 'n handewasbak voorsien van 'n toerei wisbaar en op 'n opsigtelike plek aan die buite met die nakoming van die bepalings van hierdie kende en skoon voorraad lopende water; kanivandievoedseloutomaat aangebringis. verordeninge, te alle redelike tye en sander ken l" III 01 Afsonderlike wasgeriewe, vir die was van SKOONMAAK (3) Niemand mag horn op of by enige stalletjie geret en die was van hande onderskeidelik, met of staanplek wangedra, ofitalletjtes of goedere warm en koue water daarvoor aangelo, moet op 17. Die beheerder van 'n voedseloutomaat of beskadig of hum daarmee bemoei, enige ander sodanige voertuig voorsien word en aan 'n goed roomysmasjien moet toesien dat sodanige voed persoon hinder of steur nie, goedere was of gekeurde vuilwater wegdoenstelsel gekoppel seloutomaat of roomysmasjien te alle tye skoon skoonmaak, of enige oorlas veroorsaak the. word. en ongedienevry is. (4) Geen voedselsmous mag enige voedsel (g) Papierhanddoeke en kiemdodende vloei OPBERGING EN HANTERING VAN ware op die grond hou, pleas of uitstal vir ver bare seep in goedgekeurde houers moet by die VOEDSEL koop me. handewasbak voorsien word. 18. Die beheerder van 'n voedseloutomaat 22. Geen smous mag binne 'n afstand van 300 (h) Wanneer ontoegedraaide voedsel op 'n mod toesien dat r meter venal enige perseel ten opsigte waarvan 'n voertuig hanteer word, moet sodanige voertuig lisensie om handel te do/ ingevolge die Ordon so ontwerp en gebou wets dat (a) alle houers wat vir die verbruik van voednansie op Lisensies, 1974 (Ordonnansie 19 van sal verskaf word, voordat dit gebruik word 1974), urtgereik is me, behalwe vanaf standplase (i) seen kontak tussen die publiek en die op Resterende Gedeelte (A) van Erf 1391, hock voedsel of die bereider daarvan moontlik is nie; (i) binnein die voedseloutomaat opgeberg en van Osmium en Amethyststraat, Erf 1243, outomatiesdaaruit voorsien word; of Osmium (ii) voldoende ventilasie en beligting voorsien Amethyststraat, die gedeelte tussen is. (ii). in 'n stof en ongedienevrye street en Onrcrylaan, die suidwestelike hock.

38 1666 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 nisgewing vooraf enige perseel, voertuig of Section 2 Scope of Bylaws. dispensing machine or a mechanical cooler; struktuur waarop of waarin voedsel hanteer word of ten opsigte waarvan sodanige ampte naar redelike gronde het om te vermoed dat stuff which was prepared, manufactured and Section 3 Categories of foodstuffs. voedsel daarin of daarop hanteer word, binne packed on premises licensed for the applicable gaan en sodanige ondersoek, navraag inspeksie Section 4 General requirements for vez commodity in terms of the Licence Ordinance, 1974 (Ordinance 19 of 1974); en toetse in verband daarmee doen en monsters hides and movable structures. neem wat hy no dig ag. "Food" and "article of food" include any ani Section 5 General requirements for prem DWARSBOMING mal product, fish, fruit, vegetables, condiments, ises. spices, bread, confectionery, beverages, and any 25. Iemand wat versuim of weier om toegang te verleen aan 'n beampte van die Raad wat be Section 6 General requirements for food other article or thing whatsoever (other than a hoorlik by hierdie verordeninge of deur die stuffs. drug or water, but including ice) in any form, state or stage of preparation and however Raad gemagtig is om 'n perseel, voertuig of Section 7 Additional requirements: Food packed, which is struktuur toegelaat word, of wat sodanige intended or ordinarily categorya. die uitvoering van sy pligte kragtens used for human beampte consumption; hierdie verordeninge dwarsboom of wat versuim Section 8 Additional requirements: Food "food dispensing machine" means any coin of weier om inligting te verstrek wat hy wettiglik category B.. operated or other automatic machine or device aan sodanige beampte moat verstrek of wat from which food is delivered or made available doelbewus aan sodanige beampte valse of mis Section 9 Additional requirements: Food directly to the consumer; leidende inligting verstrek, of wat remand we category C. derregtelik verhinder om sodanige parsecl te be "frozen sugar confectionery" means and in tree begaan 'n misdryf. Section 10 Additional requirements: Food eludes water ices, water suckers and any similar category D. commodity made of water, sweetening ingre MISDRYWE EN STRAWWE clients, stabilisers, flavouring substances and PART2: OTHER VENDORS colouring matter with or without the addition of 26. 1emand wat enige bepafing van hierdie verordeninge oortree of in gebreke bly om daar Section 11 Requirements for storage prem fruit or fruit juices; aan te voldoen of veroorsaak of toelaat of duld hes "Hawker" means a person who is in possesdat iemand anders dit doen, begaan 'n misdryf Section 12 Storage of goods. sion of a Hawkers License in terms of the Li en is by skuldigbevinding suafbaar met 'n boete cence Ordinance, 1974 (Ordinance 19 of 1974), van hoogstens R300 of by wanbetaling met ge Section 13 Requirements for vehicles or to sell or supply or offer or exposes for sale any vangenisstraf van hoogstens 12 maande, of met movable structures. article of food, as well as any hawker or. pedlar sodanige boete sowel as sodanige gevangenis or any other person who, whether as principal, straf, en in die geval van 'n voortgesette misdryf Section 14 Restriction: Manner of sale. agent or employee, sells or supplies or offers or word by aan 'n afsonderlike misdryf vir elke 24 exposes for sale any article of food elsewhere uur of gedeelte van sodanige tydperk waarty Section 15 Sale of Livestock prohibited.. than on a fixed premises; dens die misdryf voortgesit word, skuldig geag PART 3: FOOD DISPENSING MACHINES en is strafbaar vir sodanige misdryf met 'n boete "hot dog" means a sandwich consisting of a van hoogstens RI. Section 16 Approval. sausage in a split, sliced or pierced bread roll; PART I: FOODVENDORS "factory packed foodstuffs" means any food 4 VRYSTELLING Section 17 Cleaning. "ice cream" and "sherbet" shall bear the re spective meanings assigned to them in the rap 27.(1) Enige persoon ken skriftelik vrygestel Section 18 Storage and handling of food lations made in terms of Foodstuffs, Cosmetics word van die nakoming van al tot enige van bier stuffs. and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972); die verordeninge waar sodanige nie nakoming na die mening van die Hoof: Gesondheids Section 19 Inspection of food dispensing "premises" means premises as defined in the dienste nie 'n gesondheidsgevaarlike toestand of machines. Council's Food Handling Bylaws but shall not oorlas skep of sal skep ate. include a vehicle, structure, tray or receptacle or any other means by which or from which a yen PART 4: GENERAL PROVISIONS AND (2) Sodanige vrystelling is ondenvorpe aan die PENALTIES dor may vend in terms of these by laws; voonvaardes en geldig vir die tydperk deur die Hoof: Gesondheidsclienste in die vrystellingser Section 20: General. "required" means required in the opinion of tifikaat vermeld. the Chief: Health Services, regard being had to the reasonable public health requirements of the Section DE BEER 21 Written authorization. CJ Section 22 Distance of trading. particular case; Stadsklerk Section 23 Time period of trading. "sandwich" means one or more slices of bread Munisipale Kantore or a split bread roll, whether toasted or other Halitestraat Section 24 Inspection. wise, with a layer of other food placed on or be Posbus 3 tween them; Carletonville Section 25 Obstruction "stand" means a stand on Remaining Extent I 10 Mei 1989 Section 26 Offences and penalties. (A) of Erf 1391, corner of Osmium and Arne Kennissewing No 22/1989 thyst Streets, Erf 1243, the South Western cor Section27 Exemption. ner of the crossing between Dolomite Drive and DEFINITIONS Road PIII/I and the bus terminus on a portion (a LOCAL AUTHORITY NOTICE 1120 portion North of Portion 143) of the farm Won t For the purpose of these bylaws, unless the derfontein IQ; TOWN COUNCIL OF CARLETONVILLE context otherwise indicates "vehicle or movable structure" means any ye "approved" "adequate", "food" and "food hide or conveyance, whether mechanically driv ADOPTION OF BYLAWS RELATING TO stuffs' shall gear the respective meanings as en or not, on or in which foodstuffs are THE HAWKERS AND VENDING MA signed to them in the Council's Food Handling conveyed and includes any reccptable or con CHINES By laws, adopted by the Council under Admin tamer which is carried or pushed; The Town Clerk hereby, in terms of section istrator's Nonce 1311 of 17September 1980; SCOPE OF BY 101 of the Local Government Ordinance, 1939 LAWS (Ordinance 17 of "Chief: Health Services" the Chief: Health 1939), publishes that the Town 2. Notwithstanding anything to the contrary in Council of Carletonville has in terms of section Services of the Council or someone duly author the Council's Food Handling By laws, food may to act on his behalf; a 96 of the said Ordinance, adopted as Bylaws of icedlf; be stored and dispensed by a food dispensing the Council, the By laws Relating to Hawkers "Council" means the Town Council of Cademachine, and stored and sold by a vendor, as the and Vending Machines set forth hereunder and tonville, that Council's Management Committee case may be, as hereinafter provided. The pro revoked, in terms of section 96 of the said Ordi acting under the powers delegated to it in terms visions of these bylaws shall be considered as nance, the Council's Bylaws to Control the of section 58 of the Local Government (Adinin supplementary to the Council's Food Handling Hawking of Food and Livestock published ovation and Elections), Ordinance 1960, and Bylaws and the Public Health Bylaws and do under Administrator's Notice 1311 dated 17 any officer to whom that Committee has been not derogate any part thereof. September empowered by the Council in terms of subset PART 1: FOOD VENDORS CARLETONVILLE MUNICIPALITY lion (3) of the said section to delegate and has in fact delegated, the powers, functions and duties CATEGORIES OF FOODSTUFFS BYLAWS RELATING TO HAWKERS AND vesting in the Council in relation to these by 1(1) For the purposes of this part, food ven VENDING MACHINES laws; der shall be devided into the following catego des: 4 INDEX "controller" means the person or group of (a) Category A: persons who exercise the actual control over the Section 1 Definitions. supply of foodstuffs or refreshments from a food Fruit and vegetables. 4

39 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY (b) Category B: or deaned on any premises other than those re ADDITIONAL REQUIREMENTS: FOOD Ice cream sherbet, frozen sugar ferred to in subsection (2). confection ery, rmakvearangdesmtihkatprreogduuicrtes,refftiigtelautifoens andan unti2rtirserylefooddvarottsehallntat al IanlCATEGORY B other provisions 'apepsrovn con8i(aidiennthtetshestyntirviigs,anni shall are manufactured and packed on an approved store room a floor area of 16 square metres food as described in subsection 3(1)(b) catpremises. dpendwith a horizontal dimension of not less than 2 egory B, other than from an approved vehicle metres: Provided that the Chief: Health Services and shall furhter comply with the following ad (c) Category C: may require to permit a larger or smaller store ditional requirements: Food or article of food manufactured and pre room. nd roof packed on an approved premises which can be (a) A wash hand basin with a potable supply of the Vehicle: loading area The internal shall be walls, of approd roved imperstored at room temperature without deteriora of running water laid on thereto shall be pro vious, washable and durable material. tion. vided in the store room. (b)(i) All containers shall be manufactured of (d) Category D: (b) The provisions of section 4(7) shall apply a dustproof impervious material and shall be of mutates mutandir to such store room. Precooked sausages, ready for consumption at an approved type and construction. the time of sale without further preparation: (c) In the case of category D the following ad (ii) The internal surfaces of each container Provided that such sausages may be further pre ditional facilites shall be provided: shall have a smooth and durable finish. All pared only by immersion in hot water. joints shall be properly sealed and smoothly fin (i) A wash hand basin with a potable supply of shed. Wrapped precooked meat pies, ready for im hot and cold running water laid on thereto shall mediate comsumption. be provided in the store room. (2) Only factory wrapped and packed food in the intact wrapping or container in which it was Wrapped bread rolls, hot dogs and sand (ii) Paper towels and germicidal liquid soap in enclosed by the manufacturer shall be offered wiches. approved dispensers shall be provided at such for sale. was hand basins. Boiled eggs in their shells. (3) All ice cream, sherbet, frozen sugar con (iii) Separate approved metal lockers shall be Tea, coffee and prepared beverages, ice fectionery and similar foodstuffs shall, once it cream or other soft frozen products not pre provided for each employee in the store room. has defrosted, be destroyed and shall not be re packed individually on an approved premises. frozen or offered for sale. Any other approved foodstuffs. GENERAL REQUIREMENTS CONCERN (4) Each food vendor vending food in catego MG FOODSTUFFS ry B at all times have an approved business (2) No person shall hawk any other food than premises which complies with the following: specified in subsection (1) unless approved by 641) A food vendor shall only vend food pre the Chief: Health Services. pared on licensed premises: Provided that this (a) Section 2 of the Council's Food Handling requirement shall not apply to the vending of Bylaws and Regulation R185 dated 30 January GENERAL REQUIREMENTS FOR VE eggs, fruit and vegetables or such other food 1987 promulgated in terms of the Health Act, HICLES AND MOVABLE STRUCTURES stuffs as may specifically be approved by the 1977 (Act 63 of 1977). Chief: Health Services on application. 4.(1) No person shall hawk food from any ye (b), Adequate approved refrigeration and hide or movable structure unless such vehicle or (2) No food vendor shall vend food which is freezing facilities shall be provided. movable structure is specifically approved for required to be packed or wrapped in terms of the hawldng of such food. the provisions of section 3(1) unless: (c) Should the Chief: Health Services so require, a separate approved workshop and stor (2) A vehicle or movable structure shall not be (a) Such food is completely and separately age facility for bicycles and spares shall be used for any purpose other than for which it was wrapped by the manufacturer or preparer in the provided. approved, with the exception that categroy A portions in which it is to be sold:. type foodstuffs be excluded. ADDITIONAL REQUIREMENTS: FOOD (b) such wrapping is intact; CATEGORY C (3) Each vehicle or movable structure shall be so constructed and maintained that no liquid can (c) the name and address of the manufacturer 9(1) Notwithstanding any other provisions drain therefrom onto the road or ground sir or preparer thereof is stated clearly on such contained in these By laws, no person shall vend face. wrapping. This requirement shall not be applic food as described in section 3(1)(c) Food categoable where food is prepared and wrapped in ry C, other than from an approved vehicle or an (4) All equipment, accessories, utensils and front of the consumer. approved structure. appliances used for or in connection with the hawking of food shall be of an approved type.0) All preishable food that requires refriger ly food in the intact wrapping or con and construction. anon shall be maintained at a temperature not tamer which it was packed by the manufactur exceeding 10 C, or such lower temperature as er, shall be supplied, offered for sale or sold to (5) Each vehicle or movable structure used for may be required, and not less than 65 C in the the consumer. II or in connection with the hawking of food shall case of food to be heated. be maintained in a clean and sanitary condition. (3) The vending of pop corn and candy floss (4) Should the Chief: Health Services so re shall be subject to the approval of the Chief: (6) The trade name of the food hawker in quire every vendor and person engaged in the Health Services. whose name food is hawked and the address of handling of foodstuffs shall at all times wear ap his licenced premises shall be displayed in clear proved clean and sound protective clothing. ADDITIONAL REQUIREMENTS: FOOD ly legible non erasible letters in a conspicuous CATEGORY D place on the vehicle, tray or other container. (5) In addition to the foregoing requirements, every person vending food shall: 10(1) Notwithstanding any other provisions (7) The Chief: Health Services may require contained in these by laws, no person shall vend that the hawking of food from a vehicle, or mov (a) At all times provide an approved refuse rc food as described in section 3(1)(d) Food eatable structure shall only take place in an area ceptacle at any place where he conducts his busi egory D, other than from an approved vehicle where toilet facilites are freely available. ness and including his storage facilities provided and shall further comply with the following adthat the Chief: Health Services may decide ditional requirements: GENERAL REQUIREMENTS FOR PRE whether a refuse container is compulsory; MISES (a) The driver's cab shall be separated from (b) Maintain the area immediately surround the loading area in an approved manner. 5.(1) The Chief: Health Services may for the ing and within a reasonable distance of his ve (b) the internal walls, floor and ceiling of the hawking of any category of food require the hide, clean and free from litter and ensure that loading area shall be of an approved impervious, food vendor to provide fixed premises on which such area is clean when he departs therefrom. smoothly finished and washable material. all utensils, equipment, food or related goods are prepared, kept or cleaned and in which (c) AU surfaces with which food, whether event such premises shall comply with the pro ADDITIONAL REQUIREMENTS: FOOD wrapped or unwrapped, may come in contact visions of section 2 of the Council's Food Hand CATEGORYA with, shall be of stainless steel or other similar ling By laws. approved durable material. 7.(1) Notwithstanding any other provision (2) That the Chief: Health Services may re contained in these bylaws, no person shall vend (d) All seams and joints shall be properly seal quire approved facilities for the storage and ed and smoothly finished. food as described in subsection 3(1)(a) Food cat cleaning of trays or any other container used in egory A, other than from an approved vehicle or (e) The interior of the loading area shall be so the vending of food be provided. an approved structure. k designed and all equipment so installed that all II(3) A vehicle, tray or any other container ap surfaces may be easily cleaned. (2) No product shall be displayed lower than proved for the vending of food and all equip 500 mm above ground level: Provided that door (f) Separate washing facilities, for the cleaning ment, accessories, utensils and appliances to door sale from a vehicle may, with approval, of utensils and the washing of hands respectivereferred to in subsection (2) shall not be stored be exempted from this requirement. ly, shall be provided on the vehicle with hot and

40 . (2)(a) 1668 PROVINS1ALE KOERANT, 10 MEI 1989 cold running water laid on thereto and con (a) All containers provided for the consump spect of which a trading license has been issued 'fleeted to an approved waste water disposal sys tion of foodstuffs shall prior to their use be: in terms of the Licence Ordinance, 1974, (Ordi tern. nance 19 of 1974), except from stands on Re (i) Stored inside the machine and automatical maining Extent (A) of Erf 1391, do Osmium (g) Paper towels and germicidal liquid soap in ly discharged therefrom on demand; or and Amethyst Streets. Erf 1243, the South approved dispensers shall be provided at the Western corner of the crossing between Dolo wash hand basin. (ii) stored inside a dust and vermin proof dis mite Drive and Road PAIR and the bus terminus pensmg container to which only the controller on a portion (a portion of Portion 143) of the (h) Whenever unwrapped foodstuffs are han has access; farm Wonderfontein I.Q. which can be hired died on a vehicle, such vehicle shall be so de from the Council at a tariff of charges, if applicsigned and constructed that: (b) only dean unused containers are inserted able, which shall be determined by the Council in the food dispensing machine or dispensing (i) no contact between the public and the food container; from time to time as well as private business being prepared or the preparer thereof shall be property where the owner of such property possible; (c) an approved refuse receptacle is provided grants permission to the hawker to trade on his next to each food dispensing machine; premises. Where a hawker conducts business (ii) adequate ventilation and lighting is pro from a site outside a proclaimed township, such vided. (d) no food other than food manufactured or site shall be at least 300 m from the boundary of prepared and packed in approved premises is in any proclaimed township. All beverages shall be sold from an ap sorted in or sold from a food dispensing maproved dispenser and served in approved non re chine; TIME PERIOD OF TRADING tumable containers, or in sealed containers filled at an approved premises. (e) all perishable food is maintained inside 23. No hawker shall stop or conduct business and dispensed from the food dispensing machine at one place within a proclaimed township, ex (b) Should sugar or milk not be initially added at a temperature not exceeding 10 C or such cept from stands on Remaining Extent (A) of to the beverage, it shall be provided in separate lower temperature as may be required in the Erf 1391, corner of Osmium and Amethyst portions prepacked on an approved premises. case of food intended to be sold cold and not less Streets, Erf 1243, the South Western corner of than 65 C in the case of food intended to be sold the crossing between Dolomite Drive and Road (3) Only single use disposable paper cloths hot; PAIR and the bus terminus on a portion (a port shall be used at all times. ion of Portion 143) of the farm Wonderfontein (f) each container or package in which food is I.Q. which can be hired from the Council at a (4) A detailed sketch plan indicating the posi dispensed from a food dispensing machine tariff of charges, which shall be determined by don of all equipment and applicances on the ve the Council from time to time as well as private hide shall be submitted to the Chief: Health Ser (i) is properly sealed by the manufacturer and I business property where the owner of such prop vices for approval and no alteration shall delivered in such sealed form to the consumer; erty grants permission to the hawker to trade on subsequent thereto be made without the written and his premises, for a period longer than 15 min approval of the Chief: Health Services. (ii) the name and address of the manufacturer utes, and shall in no way impede the flow of traf (5) Only foodstuffs processed and packed on or supplier as well as details of the contents fie or interfere therewith. an approved premises may be sold: Provided thereof must be in clear, legible lettering on the INSPECTION that the final roasting or frying or other ap container or wrapping; proved preparation process may be conducted 24. Any duly authorized officer of the Council on the vehicle as described herein. (g) the food dispensing machine bears his may for any purpose connected with the carrying name and address in a conspicuous place on its out of the provisions of these by laws, at all. PART 2: OTHER VENDORS exterior, inscribed with durable material in reasonable times and without prior notice'enter 11. Every hawker shall provide approved clearly legible letters. any premises, vehicle or structure in or upon fixed storage premises, provided with: INSPECTION OF FOOD DISPENSING which food is handled or in or upon which such (1) Adequate toilet facilities; MACHINE officer has reasonable grounds for suspecting that food is handled and make such examine (2) a wash hand basin provided with an ad 19(I) If the Chief: Health Services has reason don, enquiry, inspection and test in connection equate and wholesome supply of running water; to bebeve that any food supplied by the food dis therewith and take such samples as he deems pensing machine is not fit for human consump necessary. (3) adequate lighting and ventilation; lion, or that such machine is defective, he may prohibit the use thereof. OBSTRUCTION (4) an approved refuse removal service. (2) The controller of a food dispensing ma 25. Any person who fails to give or refuses ac 12. All goods must be stored in an approved chine of which cess the use has been prohibited in to any officer of the Council duly authorized manner at a height of at least 250 mm above the terms of subsection (1) shall not use such ma by these bylaws or by the Council to enter upon floor surface. chine until the Chief: Health Servies has been and inspect premises, vehicles or structures if he satisfied that the food supplied therefrom will be requests entrance to such premises or obstructs 13. Every hawker must provide an approved fit for human or hinders such officer in the execution of his du consumption and that such mavehicle or movable structure provided with: chine is in proper working condition. ties in terms of these by laws, or who fails to or refuses to give to such officer, or who gives to (1) The trade name of the hawker and the physical address of his fixed storae premises PART 4: GENERAL PROVISIONS AND such officer false or misleading information ' PENALTIES knowing it to be false or misleading, or who undisplayed in clearly legible non erosible letters of lawfully prevents any other person from enterat least 50 mm in height in a conspicuous place; GENERAL ing upon such premises, vehicle or structure, 4 4 (2) an approved refuse receptacle if required 20. Every food vendor who has been issued shall be guilty of an offence.. by the Chief: Health Services. with a licence in terms of the Licence Ordi OFFENCES AND PENALTIES.. nance, 1974 (Ordinance 19 of 1974), shall pro 14. Goods shall only be hawked from the ye duce and display such licence on demand of the 26. Any person who contravenes or fails to.. hide or movable structure mentioned in section Chief: HealthServices. comply with or who causes, permits or suffers 13. any other person to contravene or to fail to com WRITTEN AUTHORIZATION 15. No person shall hawk livestock or pets or ply with any provision of these by $ laws, shall be birds or any other animals, reptiles or insects. the availability of stands wig be an a guilty of an oifence and liable on conviction to a first come first served basis and such availability penalty not exceeding R300 or, in default of pay. PART 3: FOOD DISPENSING MACHINES cannot be guaranteed by the Town Clerk or any meat to imprisonment for a period not exceed APPROVAL other person. ing 12 months, or to both such fine and such I' imprisonment and in the event of a continuing t No person shall operate a food dispensing.: (2) Every hawker shall keep the stand from offence, shall be deemed to be guilty of a separmachine unless: which he is operating, clean and free from litter ate offence for every 24 ti hours or part of such and shall ensure that such stand is clean whenev (a) It is approved; and ;: period during.which the offence continues and er he vacates it. shall be laible in respect of such offence to a fine I, (b) it is positioned in an approved location. not exceeding R100. (3) No person shall on or at any stall or stand CLEANING misbehave himself, damage stalls or goods or in EXEMPTIONS i terfere 17. The controller of therewith, hinder or disturb anyone, a food dispensing or ice wash or clean goods', or cause any nuisance. cream machine shall ensure that such food dis 27(1) Any person may be exempted in writing pensing or ice cream machine is maintained in a (4) No hawker shall keep or display any article from compliance with all or any of these by laws clean and vermin free condition at all times. of food on the ground for the purpose of disposwhere such non compliance, in the opinion of the Chief: Health Services or his duly authorised ing thereof. STORAGE AND HANDLING OF official, does not or will not create a health haz FOODSTUFFS DISTANCE FOR TRADING and or a nuisance. i 18. The controller of a 1 food dispensing ma 22. No hawker shall conduct business within a (2) Such exemption shall be subject to the chine shall ensure that: distance of 300 meters from any premises in re conditions and valid for the period determined

41 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY IL by the Chief: Health Services as mentioned in 4. DRIEFASE VOORSIENING GEMEET van die genoemde maksimum kapasiteit per 1 the exemption certificate. TEEN LAAGSPANNING (GROOT VER transformator: IN. BRUIKER) CJ DE BEER (4) Energietarief: Town Clerk (1) 'n Vaste heffing van R40 per maand of ge Municipal Offices deelte van 'a maand word gehef per transforma (a) Dagtarief: 06h00 tot 19h00 per kw.h: Halite Street for waar driefase voorsioung gelewer word teen 6,963c. PO Box 3 laagspanning aan grout verbruikers waar kw.h Carletonville (b) Nagtarief: 19h00 tot 06h00 per kw.h: metering geskied ,808c. 10 May 1989 (2) 'a Maksimum aanvraagheffing per maand, J J 'THERON Notice No 22/1989 per kv.a: R7,27. Stadsklerk 10 (3) Indien die maksimum aanvraag geregi Munisipale Kantore streer, ingevolge subitem (2) vir 1 enige beson Posbus 36 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING dere maand minder is as 50 % van die maksi 1121 mum kapasiteit van die transformator, word die 0D8u3i5velskloof haling 'vir sodanige maand gebaseer op 50 % 10 mei 1989 van die DO RPSRAAD VAN DUIVELSKLOOF genoemde maksimum kapasiteit per Kennisgewing No 1/1989 transformator. VASSTELLING VAN GELDE VIR ELEIC (4) Per kw.h verbruik: 726e. TRISITEIT DEEL II LOCAL AUTHORITY NOTICE 1121 Ingevolge artikel 80B(8) van die Ordonnansie VOORSIENING AAN op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee VERBRUIKERS be BUTTE DIE MUNISIPALITEIT VILLAGE COUNCIL OF DUIVELSKLOOF kend gemaak dat die Dorpsraad van Duivels kloof by Spesiale Besuit, die Vasstelling van LENKELFASE VOORSIENING Gelde vir Elektrisiteit, gepubliseer by Kennisge DETERMINATION OF CHARGES FOR Iwing No 2/1988 in die Provinsiale Koerant van 7 (1) Per kw.h verbruik: 6,963c. ELECTRICITY Spetember 1988, ingetrek het en die selde saos die onderstaande Bylae ulteengesit, met in (2) Stroombrekeraanvraagheffmg per maand gang van 1 Januarie 1989 vasgestel het. of gedeelte van 'n maand: In terms of section 80B(13) of the Local Govemment Ordinance, 1939, it is hereby notified (a) 20A: R48,64. that the Village Council of Duivelskloof has, by BYLAE Special Resolution, withdrawn the Determina (b) 30A: R65,54. tion Charges for Electricity, published under Notice No 2/1988 in the Provincial Gazette TARIEF VAN GELDE: ELEKTRISITEIT (c) 40A: 882,36. of7th September 1988, and determined the char (d) 45A: R90,77. ges as set out in the Schedule below with effect DEEL I from 1st January VOORSIENING VAN VERBRUIKERS BIN (e) 50A: R103,40. NE DIE MUNISIPALITEIT (f) WA: R120,22. SCHEDULE 1. BASIESEHEFFINGS 2. DRIEFASE VOORSIENING GEMEET TARIFF OF CHARGES: ELECTRICITY 'n Basiese heffing van R8 per maand of TEEN LAAGSPANNING gedeelte daarvan word sehef per erf, standplaas,. (1) Vir alle kw.h verbruik: PART I perseel of ander terrem, met of sander verbete rings, wat by die hooftoevoerleiding aangesluit (a) Tussen 06h00 en 19h00, per kw.h: 6,963c. SUPPLY TO THE CONSUMERS WITHIN is of, na die mening van die Rand, daarby aange THE MUNICIPALITY sluit kan word, of elektrisiteit verbruik word al (b)tussen 19h00 en 06h00, per kw.h: 5.808c. dan Me. 1. BASIC CHARGE (2) 'n Stroombrekeraanvraagheffing, per 2. ENKELFASE VOORSIENING maand of gedeelte van 'n maand: A basic charge of R8 per month or part there of shall be levied per erf, stand, lot or other (1) Per kw.h verbruik: 7,26c. (3)10A: R73,88. area, with or without improvements which is or, in the opinion of the Cncl, can be connected (2) Maksimum aanvraagheffing, per maand of (b) 15A: R99,02. to the supply main, Whetherhe electricity is con,gedeelte daarvan: (c) 20A: R124,18. sumed or not. (a) 20A: R16,00. (d) 25A: R149, SINGLE PHASE SUPPLY (b) 30A: 824,00. (e) 30A: R174,46. (1) Per kw.h consumed: 7,26c. (c) 40A: R32,00. (f) 35A: R208,68. (2) Maximum demand charge, per month or (d) 45A: R36,00. part thereof: (g) 40A: R233,84. (e) 50A: R40,00. (a) 20A: R16,00. (h) 45A: R258,98. (f) 60A: 848,00. (b) 30A: R24,00. 6) 50A: R284,13. (g) 70A: R56,00. (c) 40A: R32,00. (j) WA: R334, DRIEFASE VOORSIENING (d) 45A: R36,00. (k) 70A: R384,71. (1) Per kw.h verbruik: 7,26c. (e) 50A: R40,00. (I) 80A: R445,90. (2) Maksimum aanvraagheffing, per maand of (f) 60A: 848,00. (m) 90A: R496,19. gedeelte van 'n maand: (g) 70A: R56,00. (a) 20A: R47,85. (n) 100A: R546, THREE PHASE SUPPLY (b) 30A: R71, DRIEFASE VOORSIENING GEMEET TEEN HOOGSPANNING, (1) Per kw.h consumed: 7,26c. (c) 40A: R95,72. (1) 'II Transformatorheffing per maand of Re (2) Maximum demand charge, per month or (d) 45A: R107,69. deelte van 'n maand per transformator: R40,00. part thereof: 11) (e) 50A: R119,65. (2) 'n Maksimum aanvraagheffing per maand, (a) 20A: R47,85. per kva: R15,28. (f) WA: R143,58. (b) 30A: 871,79. (3) Indien die maksimum aanvraag geregic) 40A: R95,72. (g) 70A: R167,51. ( streer, ingcvolge subitem (2) vir enige Limondere maand minder is as 50 % van die maksi (h) 80A: R191,45. (d) 45A: R107,69. mum kapasiteit van die transformator, word die (i) 100A: 8239,30. heffing vu sodanige maand gebaseer op.50 % (e) 50A: R119,65. I

42 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 (f) 60A: R143,58. (3) In the event of the maximum demand aan 'n persoon verhuur word nie maar waarin charge registered in terms of subitem (2) for any parkeerplekke voorkom wat op aanvraag aan 'n (g) 70A: R167,51. one month being less than 50 % of the highest persoon verhuur word; maximum transformer capacity, the charge for (h) 80A: R191,45. such month shall be based on 50 % of the said "parkeergebied" die gebied deur die Raad af (i) 100A: R239,30. maximum transformer capacity. gesonder vir die parkering van motorvoertuie; THREE PHASE SUPPLY METERED AT (4) Energy consumed "Raad" die Stadsraad van Ermelo, die Raad se Bestuurskomitee wat handel kragtens die be LOW TENSION (BULK SUPPLY) (a) Day tariff: to 19h00, per kw.h: voegdhede wat ingevolge die bepalings van arti (1) A fixed charge of R40 per month or part 6,96k kel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur thereof shall be levied per transformer where (Administrasie en Verkiesings), 1960, aan hom threephase supply at low tension is made avail (b) Night tariff: 19h00 to 06h00, per kw.h: gedelegeer is en enige beampte aan wie die Ko able to bulk consumers where kw.h metering is 5,808c. mitee ingevolge die bepalings van subartikel (3) used. van genoemde artikel op gesag van die Raad die IJ THERON bevoegdhede, funksies en pligte wat ten opsigte (2) A miximum demand charge, per month Town Clerk van hierdie verordeninge by die Raad betas kan per kv.a: 87,27. Municipal Offices delegeer en dit inderdaad gedelegeer het; (3) In the event of the maximum demand PO Box 36 "rybaan" 'n bepaalde baan op 'n vliegveld op registered in terms of subitem (2) for any one Duivelskloof land wat gekies of voorberei is vir lugvaartuie month being less than 50 % of the highest maxi 0835 om longs te ry; mum transformer capacity, the charge for such 10May 1989 month shall be based on 50 % of the said maxi Notice No 1/1989 "stadsingenieur" die persoon wat in die Raad mum transformer capacity. se diens die amp beklec van stadsingenieur of 10 wat deur die Raad aangestel of gemagtig is om (4) Per kw. h consumed: 7,26c. die pligte van die gemelde amp uit te voer en PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING sluit in beamptes van die Raad in sy Stads PART II 1122 ingenieursdepartement wat onder sodanige per soon se beheer edge funksie, plig of SUPPLY TO CONSUMERS OUTSIDE THE bevoegdheid ingevolge hierdie verordeninge uit MUNICIPALITY STADSFCAAD VAN ERMELO oefen; 4 1. SINGLE PHASE SUPPLY "vliegveld" 'n bepaalde gebied op land VERORDENINGE BETREFFENDE DIE (1) Per kw. h consumed: 6,963c. (insluitende enige geboue, installasies en toerus ERMELO VLIEGVELD ting) wat bedoel is om geheel of gedeeltelik ge (2) Circuit Breaker Demand Charge, per brink te word vir die aankoms, vertrek en month or part thereof: Die Stadsklerk van Ermelo publiseer hierby oppervlakbewegings van lugvaartuie; wat beingevolge artikel 101 van die Ordonnansie op kend staan as die Ermelo Munisipale Vliegveld; (a) 20A: R48,64. Plaaslike Bestuur, 1939, die verordeninge hiema (b) 30A: R65,54. uiteengesit wat deur die Adrninistrateur goedge "Vliegveldregulasies" die Vliegveldregula keur sies, afgekondig by Goewermentskennisgewing as. R.2189, gedateer 15 Oktober 1982, soos gewy (c) 40A: R82,36. WOORDOMSKRYWINGS sag; (d) 45A: 890, In hierdie verordeninge tensy uit die saint "Wet" die Lugvaartwet, 1962 (Wet 74 van (e) 50A: R103,40. hang anden blyk beteken 1962), en die regulasies daarkragtens uitgevaardig soos gewysig. (f) 60A: R120,22. "aanloopbaan" 'n bepaalde reghoekige terrein op 'n vliegveld op land wat voorberei is vir VLIEGVELDTYE 2. THREEPHASE SUPPLY METERED AT die landing en opstyging van lugvaartuie; LOW TENSION "dag" die tydperk van 15 minute voor sonsop 2. Die vliegveld is daagliks oop via. gebruik (1) For all kw. h consumed: gang tot vanaf 15 minute na sonsondergang, sonsop sonopkoms tot sonsondergang of gedugan en sonsondergang synde soos aangetoon an sodanige are seas van tyd tot tyd deur die (a) Between 06h00 and 19h00, per kw.h: rend die gpublikasie "Tye van Sonop en Sononder en raad bepaal. 6,963e. Plaaslike Skynbare Middag van die SuidAfri BEVOEGDHEDE VAN DIE (b) Between 19h00 and 06h00, per kw.h: kaanse Astronomiese Obserwatorium"; STADSINGENIEUR 5,808c. "eienaar" die persoon, organisasie of onder 3.(1) Die stadsingenieur kart (2) Circuit breaker demand charge, per month neming wat op 'n bepaalde tydstie by die Direkor part thereof: toraat Burgerlugvaart as at eienaar van 'n (a) 'n vlieenier wat versuim om die landingsre 4 vliegtuig geregistreer is; sister te voltooi nadat hy op die vliegveld geland (a) 10A: R73,88. het belet om van enige fasiliteit op die vliegveld "gemagtigde agent" die persoon, organisasie gebruik liruik to mask; (b) 15A: R99,02. of ondememang wat op 'n bepaalde tydstip fi siese beheer oor 'n vliegtuig hct en puce (b) indien by dit om enige rede noodsaaklik ag (c) 20A: R124,18. namens die eienaar of kontrakteur van 'n vlieg te eniger tyd vir sodanige tydperk wat hy bepaal tuig; die toelating van mcnse of voenuie of beide tot (d) 25A: R149,32., die vliegveld of tot enige bepaalde gebied dear "kontrakteur" die persoon, organisasie of on (e) 30A: R174,46. van verbied of beperk; dememing wat op 'n bepaalde tydstip vliegtuig (() 35A: 8208,68. dienste lewer of aanbied om dit te!ewer; (c) enigiemand wat na sy oordeel sodanig op " tree dat it 'n oorlas veroorsaak of die gone be (g) 40A: R233,84. "Iandingsgebied die gedeelte van die bewe stuur van die li gveld benadeel opdrag gee om gingsgebied wat bedoel is vir die landing en die vliegveld to vliegveld en indien sodanige per (h) 45A: R258,98. opstyging van lugvaartuie; soon weier om sy opdrag uit te voer stappe doen (i) 50A: R284,13. "manuevreergebied" daardie gedeelte van 'n om so danige persoon te verwyder of te laat ver vliegveld wat gebruik word vir die opstyging en wyder; (j) 60A: R334,41. landing van lugvaartuie. en vir die oppervla te (d) indien hy dit noodsaaklik ag vir die bebewegmg van lugvaartuie wat gepaard gaan met (k) 70A: R384,71. hoorlike beheer van die vliegveld 'n persoon wat opstyging en landing, laaiblaaie ungesluit; wettig in beheer is van 'n voertuig of 'n vliegtuig (I) 80A: R445,90. "onderhouds gebiecl" die gebied waar onder aanse om sodanige voertuig of vliegtuig na 'n an (m) 90A: R496,19. houd en herstelwerk aan vliegtuie gedoen word der plek wat hy aanwys te verskuif of geheel en aanliggend aan die loodse en ander geboue op al van die vliegveld at te verwyder en indien so (n) 100A: R546,48. die lughawe, uitgesonderd die openbare om danige persoon weier of nalaat om sy opdrag uit heinde plekke; te voer sodanige voertuig of vliegtuig na 'n aan 3. THREE PHASE SUPPLY METERED AT gewese plek op die vliegveld verwyder of van die HIGH TENSION "openbare omheinde plekke" die gedeelte vliegveld of laat verwyder en die koste wat soda van die vliegveld wat die mad afsonder en om nige optrede meebnng op sodanige persoon ver (1) Transformer demand charge per month or heirs vir gebnulc deur lede van die publiek en heal; part thereof per transformer: R40. sluit die parkeergebied vir voertuie in; (e) in die geval van 'n beskadigde of defekte (2) Maximum demand charge per month per "openbare vliegtuigloods" 'n vliegtuigloods vliegtuig die eienaar, kontrakteur of gemagtigde kv.a: R15,28. waaroor die raad beheer het en wat nie as geheel agent gelas om sodanige vliegtuig of enige deel

43 i 1 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY daarvan of enige vrag of Brake' wat daarin of houdsgebied by die brandsthfopslagplek of bin (Ordonninsie '73 van 1972), en die regulasies aarop gelaai is na 'n pick op die vliegveld wat ne 15 meter van In vliegting rook nie; daaricragens uitgevaardig, te skut of so 'n dier, 1. y aanwys te verskuif of gelled en al van die indien dit beheer of sick is, te laat verwyder, of vliegveld of te verwyder en indien sodanige per (b) 'n vuur op die vliegveld aansteek of op afmaak; soon weier of versutm om die opdrag uit te voer enige wyse vuur of rook hat ontstaan, uitgesondie stappe doen wat nodig. is om sodanige vlieg derd op 'n plek wat deur die braudweerhoof of (b) enige dier wat nie binne die bepalings van tuig of deel daarvan of enige vrag of arificel wat sy gemagtigde aangewys is the; voorgenoemde Ordonnansie of Regulasies vat daarin of daarop gelaai is na 'n veilige plek op nie en wat binne die vliegveld gevind word, te die vliegveld te verskuif of van die vliegveld of te (c) horn bemoei met of peuter aan enige hat verwyder, of afmaak, al na die geval. verwyder en die koste wat sodanige stappe mee brandslang, brandkraan of mugs uitrusting wat bring op die eienaar, kontrakteur of gemagtigde vir brandsbthtryding aangebring is nie; agent verhaal. GEBRUIK VAN LOODSE (d) brandstof uit 'n vliegtuig tap the of enige (2) Nag die raad nog die stadsingenieur is aan herstehverk aan of onderhoud of versiening van 9. Die Raad het die beheer oor die oprigting, spreeklik vir enige verlies of skade wat reg 'n vliegtuig doen the tensy voldoende en bruit( verwydering van of wysiging aan loodse, geboue streeks of onregstreeks toe te skryf is aan of bare brandblustoerusting byderhand is; en ander fasiliteite op die vliegveld en by stet voortspruit uit enige handelin wat die stadsin van tyd tot tyd die voorwaardes vas onderhewig genieur in subartikel (I)(d) of (e) verrig (e) uitgesonderd op 'n plek en wyse wat die waarvan loodse en geboue aangewend, opgerig, stadsinpnieur goedkeur brandstof aan of hat vemg het. enige verander of verwyder mag word. vliegtuig op die vliegveld verskaf nie; BEHEER OOR VLIEGTUIE, VLIEENIERS (1) horn met die brandstofverskaffings ALGEMENE BEHEER OOR LUGVAAR EN PASSASIERS toerusting op die vliegveld bemoei nie; TUIE EN VLIEENIERS 4.(1) Die eienaar van 'n vliegtuig of sy gemag (g) 'n vliegtuig se eniin aan. die gang sit of laat 10. (1) Die eienaars en vlieeniers van lugvaartigde agent moet onmiddellik nadat hy op die loop tenvyl sodanigevliegtuig brandstof inneem tuie wat van die vliegveld gebruik maak, is gesavliegveld geland het die landingsregister voiledi nie; mentlik en afsonderlik aanspreeklik vir enige invul en die landingsgeld wat ingevolge artikei skade wat aan die vliegveld of enige gebou, 80B van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, (h) vliegtuigbrandstof op enige ander pick installasie, struktuur, toestel of ander eiendorn 1939, (Ordonnansie 17 van 1939), vasgestel is berg as deur die brandweerhoof bepaal the. daarop, aangerig word deurdat betaal. (2) 'emend wat in beheer van die vliegtuig is (a) 'n vlieonier of 'n lid van die bemanning van D (2) Die vlianicr of enig ander persoon wat op tenvyl dit brandstof inneem moet ale redefdce die viiegtuig versuim het om aan die bepalings n bepaaide tydstip in beheer van 'n viiegtuig is voorsorg tref om te verseker dat brande vermy van hierdie verordeninge of van die vlieveldremoet voldoende voorsorgmaatreels tref om an word. gulasies te voldoen; of der persone op 'n veilige afstand van die vlieg tuig te hou voordat die enjins aan die gang gem BEHEER OOR MOTORVOERTUIE (b) so iemand horn aan nalatigheid van enige word. aard skuldig gemaak het. 6.(I) Die bestuurder van 'n motorvoertuig wat (3) Niemand mag die vliegveld binnekom of verlaat moet alto in (2) Die stadsingenieur het die reg om enige living wat die stadsingenieur mag versoek aan (a) 'n vliegtuig op enige ander plek parkeer as vliegtuig, voertuig of artikel te verskuif, of om horn verstrek. enigiets enders te doen wat nodig is om toe to deur die Read goedgekeur nie; (2) Niemand mag sien dat dear aan hierdie Verordeninge en die (b) 'a vliegtuig onbewaak op die maneuvreer Vilegveldrcgulasies voldoen word, en n6g die gebied hat me; (a) met 'n voertuig 'n snelheid van 10 kilo Staofsingerueur, n6g die Raad is aanspreeklik vir meter per uur op die vliegveld oorskry the uitge die gevolge van enige stay wat by behoorlik (a) 'n vlicgtuigenfm aan die gang sit tensy daar sonderd in 'n geval van nood; kragtens the bepalings van herdic artikel doen. 'n gelisensieerde vlieenier, leerlingvlieinier of bevoegde ingenieur in die stuurkajuit is nie; (b) 'n voertuig op die vliegveld op so 'n wyse (3) Vliegtuie moet op die voorgeskrewe par arkeer dat dit die normale vloei van deurver keergebiedvir vliegtuie geparkeer word. (d) 'n vliegtuigenjin laat loop sodas die lugeer belemmer nie; stroom wat sodanige enjin veroorsaak (4) NOg die raad ntig sy dienaars is aanspreek moedswillig in of teen 'n gebou of!it ander vlieg (c) 'n voertuig op die vliegveld op 'n pick par lik vir enige diefstal uit, of beskadiging van 'n tuig of persoon uitblaas nie; keer waar parkering deur raiddel van kenmsge vliegtuig tenvyl dit op die vliepeld is, en hulle is wingborde of verkeerstekens verbied word nie; in die besonder nie aanspreeklik vir enige skade (e) 'n wielblok, laaitrap of enige ander voor wat aan so 'n vliegtuig berokken word, tenvyl dit werp wat 'n belemmering of gevaar op die man (d) versuim om 'n hek in 'n heining om die in of uit die loods gestoot, geparkeer of van een euvreergebied, die onderhoudsgebied of op die vliegveld toe te maak sodra by daardeur gegaan pick na 'n ander op die vliegveld verskuif word laaiblad veroorsaak hat nie; het me; the. (f) uitgesonderd met die uitdruklike verlof (e) 'n voertuig op die helikopterlandingsplek, (3) Enige persoon wat van die vliegveld ge,an die persoon wat wettig in bevel staan van 'n rybane, parkeergebied vir vliegtuie of enige aan bruit( manic doen so op cie risiko en die Read vliegtuig, sodanige vliegtuig bestyg of aan soda loopbaan parkeer nie: Met then verstande dat 'n aanvaar geen verantwoordelikheid ten opsigte nige vliegtuig of enigiets wat in verband daar eienaar van 'n vliegtuig 'n voertuig in 'n gemag van enige gebcurtenis wat mag voortspruit uit mee gebruik word peuter nie; tigcle loods kanparkeer. die gebruik van die vliegveld the. (g) nagvliegopleiding op die vliegveld doen TOEGANG TOT DIE ONDERHOUDSGE (6) Die bepalings van hierdie verordeninge nie tensy die skriftelike toestemming van die DIED doen nie atbreuk aan die bcpalin s van die Lugstadsingenieur verkry is en aan die voorwaardes vaartwct, (Wet 74 van 196, en die regu wat laasgenoemde stet voldoen word: Met dim 7.(1) Niemand uitgesonderd die volgende per lasies was daarkragtens uitgevaar ig is nie. verstande dat sodanige nagvliegopleiding op die sone mag die onderhoudsgebied betree of daaruitsluittike risiko van die vlieeruer sal geskied; op wecs nie: (7) Alle persone wat op die vliegveld is, staan onder die beheer van die stadsingenieur. (h) die vliegveld of enige gedeelte daarvan op (a) Die vlieenier en bemanning van 'n vlieg 'n ander wyse as deur nuddel van enigeen van twig wat die vliegveld in die uitvoering van hulk (8) Niemand mag 'n openbare vliegtuigloods die in of mtgange wat kennelik vir di6 doel vet pligtegebruik. binnegaan of hom met die vliegtuie binne sodaskaf is binnekom of verlaat nie; nige loods bemoei nie, tensy by vooraf die toe (b) Tegniese personeel wat by die uitvoering stemming van die stadsingenieur verkry het. (i) 'n troeteldier die vliegveld inbring of laat van hulk pligte die genoemde gebied moet beinkom tensy dit aan 'n tou of riem vasgehou of tree. MISDRYWE EN STRAFBEPALINGS op ander wyse onder beheer gebou word We: (c) verstande 'n Leerlingvlieenier, dat ten aansien van ander vir die doel van on dien 11. demg of oefening. Niemand mag toegelaat word om of te diere as troeteldiere toestemming van die stads klim of vrag mag me afgelaai word nie van 'n ingenieur verkry moet word; (d) 'n Lugvaartpassasier slegs terwyl by reg lapaartuig wat van enige plek buite die Repustreelcs na of van 'n vlieguig beweeg. Mick van SuidAfrika op die vliegveld aankom (j) 'n werknemer van die Raad in die uitvoe voordat toestemming vir die afklim of aflaai ring van sy pligte of iemand in die uitvoering van (e) Enigiemand aan wie die stadsingenieur deur enigeen van die ondergemelde owerhede, sy pligte wat met die lugvaartuie in verband uitdruldik toestemming verleen het om op soda of, so nodig, deur alma) van hul saam, verleen is staan, hinder, belemmer of op enige wyse met so nige gebied te wees. naamlik die Doeaae, die Burgerlugvaart, die 'n werknemer of persoon bemoei me. Suid Afrikaanse Polisie, die Immigrasie of die (1) Polisiebeampte ofgemagtigde persoon. MAATREELS TER VOORKOMING VAN Gesondheidsowerhede. BRAND EN VERSKAFFING VAN SELMER OOR DIERE t 12. Enigeen wat enige bepaling van hierdie BRANDSTOF AAN VLIEGTUIE 8. Die stadsingenieur het die regom verordeninge oortree of versuim om daaraan te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf 5.(1) Niemand mag en by skuldig (a) Enige dier wat blunt die vliegveld gevind bevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens (a) op die maneuvreergebied, die onder word, ingevolge die Skut Ordonnansie, of, by wanbetaling, gevangenisstraf vir 'n.

44 1672. PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 tydperk van hoogstens 12 maande of met beide "owner" means the person, organization or CONTROL OF AIRCRAFT, PILOTS AND sodanige boete en sodanige gevangenisstraf. undertaking who or which at a particular time is PASSENGERS registered with the Civil Aviation Directorate as the owner of an aircraft; 4.(1) The owner or his authorised agent shall PIG VAN RHEEDE VAN OUDTSHOORN immediately after landing on the aerodrome Stadsklerk "parking area" means the area reserved by complete the landing register and pay the land Burgersentrum the Council for the parking of motor vehicles; ing fees determined in terms of section 80B, of Posbus 48 the Local Government Ordinance, 1939 (Ordi Ermelo "public aircraft hangar" means an aircraft nance 17 of 1939) hangar over which the Council has control and 10 Mei 1989 which is not as a whole let to a person, but in (2) The pilot or any other person who is in Kennisgewing No 132/1989 which there are parking spaces which are let to a control of an aircraft at a specific time, shall take 10 person upon application; adequate precautions to keep other persons at a safe distance from the aircraft before the engines "public enclosures" mean the areas of the are started and while the engines are running. aerodrome site set aside and fenced by the LOCAL AUTHORITY NOTICE 1122 Council for use of members of the public, and (3) No person shall include the parking area for vehicles; (a) park any aircraft at any other place as that TOWN COUNCIL OF ERMELO "runway" means a defined rectangular area, approved by the Council; on a land aerodrome, prepared for the landing BYLAWS RELATING TO THE ERMELO and takeoff of aircraft; aircraft unattended on the manoeuv (b) rg leave area; an AERODROME "taxi way" means a defined path on a land aerodrome, selected or prepared for the use of (c) start an aircraft engine unless there is a li taxiing aircraft; tensed pilot, learner pilot or competent engi The Town Clerk of Ermelo hereby in terms of neer in the cockpit; section 101 of Local Government Ordinance, "town engineer" means the person in the 1939, publishes the bylaws set forth hereinafter, Council's service holding the office of Town En (d) run an aircraft engine so that the airstream which have been approved by the Administra caused by such engine maliciously blows into or gineer, or appointed by the Council or author tor. ised to conduct the functions of the said office against a building or another aircraft or person; and includes officers of the Council in the Town (e) leave a chock, loading step or any other DEFINITIONS Engineer's Department, exercising any tuneobject which causes an obstruction or hazard on 4 tion, duty or power under the control of such 1. In these by laws, unless the context other the manoeuvring area, the maintenance area, or person in terms of these bylaws. wise indicates: loading area; "act" means the Aviation Act, 1962 (Act 74 of AERODROME HOURS (0 save with the express permission of the 1962), and the regulations published thereun person lawfully in command of an aircraft, der, as amended; 2. The aerodrome'shall be open daily for use board such aircraft or tamper with such aircraft from sunrise till sunset or during such hours as or anything used in connection therewith; "aerodrome" means a defined area on land determined by the Council from time to time. (including any buildings, installations and equip (g) do night flight training on the aerodrome, merit) intended to be used either wholly or m unless the written petmission of the town engi POWERS OF THE TOWN ENGINEER part for the arrival, departure and surface moveneer has been obtained and the conditions set by ment of aircraft; known as the Ermelo Munici same are 3.(1)The tovm engineer may complied with, provided that such pal Aerodrome; night flight training shall be conducted on the (a) prohibit any pilot from using any facility sole risk of the pilot; "aerodrome Regulations" mean the Aero on the aerodrome should such pilot fail to comdrome Regulations, published under Governplete the landing register after landing on the (h) enter or leave the aerodrome or any part ment Notice R2189 of 15 October 1982, as aerodrome; thereof except by means of the entrances or exits amended; marked. as being provided for that purpose; (b) should he for any reason deem it neces (i) bring into, or allow any pet to enter the "authorized agent" means the person, organi sary, at any time, for such period as he may deration or undertaking who or which at a particu aerodrome, unless it is kept on a leash or otherlar time has physical control over an aircraft, wise kept under control: Provided that in respect [ermine prohibit or limit the admission of people or vehicles, or both, to the aerodrome or to any and acts on behalf the owner or contractor of of any animals other than pets, permission has to particular area thereof; an aircraft; be obtained from the town engineer; (c) order any person to leave the aerodrome "contractor" a) hinder, obstruct or in any other way interor undertaking who or which at a particular time nuisance or detrimentally affect the good ma fere with any employee of the Council in the ex means the person, organization who in his view, acts in such a way as to cause a renders or offers to render aircraft services; ecution nagement of the aerodrome, and if of his duties, or any other person in the such person execution of any duty concerned with aircraft. "Council" means the Town Council of Erme 4 refuses to obey his order, take steps to have such lo, the Council's Management Committee, person removed; act MEASURES FOR THE PREVENTION OF ing under the powers delegated to it in terms of 'd) if he deems it FIRE AND THE SUPPLYING OF FUEL TO essential for the proper conthe provisions of section 59 of the Local Govern AIRCRAFT trot of the aerodrome, order a person lawfully in ment (Administration and Elections) Ordi control of a vehicle or aircraft to move such ve 5.(1) No person shall nance, 1960, and any officer to whom that hide or aircraft To some other place, indicated Committee has been empowered by the Council by him, or to remove it altogether from the aero (a) smoke on the manoeuvring area, the main in terms of the provisions of subsection (3) of the drome, and if such person refuses or fails to tenance area, at the fuel dump or within metres said section to delegate and has in fact delegated obey his order, he may move such vehicle or air of an aircraft; powers, functions theand duties vesting in the craft, or have it moved to an indicated place on Council in relation to these bylaws; the aerodrome or have it removed from the (b) light a fire on the aerodrome or in any aerodrome, and recover the costs of such action manner cause fire or smoke, except in a place in "day" means the period of time from 15 mi..i. person; dicated by the fire chief or his nominee; nutes before sunrise to 15 minutes after sunset, from such sunrise and sunset being as given in the publics (e) in the case of a damaged or disabled air (c) interfere or tamper with any fire hose, fire tion "Times of Sunrise, Sunset and Local Ap craft, order the owner, contractor or authorized hydrant or any equipment provided for fire parent Noon of the South African Astronomical agent to move such aircraft or any part thereof fighting; Obervatory; or any cargo or any article in or on such aircraft, (d) draw off fuel from any aircraft, or carry to "landing area" a place on the aerodrome indicated by him or means that part of the move. out repairs to or maintenance or servicing of an to remove it ment area intended for the landing and takeoff altogether from the aerodrome and aircraft unless sufficient and serviceable fire d such person refuses or fails to obey his order, of aircraft; fightingez equipment is at hand; take the steps necessary to move such aircraft, to "maintenance area" means the area where a safe place on the aerodrome or to remove it (e) supply fuel to any aircraft on the aeromaintenance and reparations to aircraft are from the aerodrome, and to recover the costs of drome, except at a place and in a manner ap undertaken, adjacent to the hangars and other such steps from the owner, contractor of author proved by the town engineer; buildings on the aerodrome, excluding the pub ised agent. lic enclosures; (f) interfere with the fuel supply equipment on (2) Neither the Council nor the town engineer the aerodrome; "manoeuvring area" means that part of an shall be liable for any loss or damage whether diaerodrome to be used for the take off and land rectly or indirectly owing to or arising from any (g) start the engine of an aircraft or allow it to 4 ing of aircraft and for the surface movement of act which the town engineer performed or run while such aircraft is being fuelled; aircraft associated with takeoff and landing, ex caused to be performed in terms of subsection (h) store aircraft fuel at any other place than eluding aprons; (1)(d) or (e). determined by the fire chief. I

45 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY (2) Any person in control of an aircraft while (2) The town engineer shall be entitled to Hierdie wysiging staan bekend as Johannesins being fuelled shall take all reasonable pre move any aircraft, vehicle or article, or to do any burgse Wysigingskema cautions to ensure the avoidance of fires. other thing necessary to enforce compliance with these bylaws and the Air Navigation Regulations, and neither the town engineer nor the Stadsklerk H H S VENTER CONTROL OVER MOTOR VEHICLES p... Council shall be held liable for the consequence 10 Mei ) The driver of a motor vehicle entering or of leaving the aerodrome, shall furnish the town properly taken by him in pursu any action the ance Of engineer with all the information that he may re provisions Of this section.. quire. (3) Aircraft shall be parked at the prescribed (2) No person shall parking area for aircraft. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1123 (4) Neither the Council nor its servants shall (a) with a motor vehicle exceed a speed of 10 be liable for in theft from or damage to an airkilometres per hour on the aerodrome, except in ft occurin g wyhile it is at the aerodrome and SCHEME 2031 JOHANNESBURG AMENDMENT an emergency; particularly not for any damage occuring to such (b) park a motor vehicle on the aerodrome in aircraft while being moved in or out of hangars, NOTICE OF APPROVAL such a fashion, impeding the normal flow of traf parked or moved from one position to another tic; on the aerodrome. It is hereby notified in terms of section (c) park a motor vehicle on the aerodrome in (5) Any person using the aerodrome shall do 57(1)(a) of the Town planning and Townships contravention of notice boards or traffic signs so at his own risk and the Council shall not ac Ordinance, 1986, that the City Council of Johanprohibiting parking; cept any liability in regard with any incident that nesburg has approved the amendment of the Jomight have been.caused by the use of the aero hannesburg Town planning Scheme, 1979, by (d) fail to close any gate in any fence around drome. the rezoning of Erf 1978, Eldorado Park Exten the landing area after having passed through it; tion 1, to "Institutional". (6) The provisions of these bylaws shall not (e) park any motor vehicle on the helicopter detract from the provisions of the Aviation Act, Map 3 and the scheme clauses of the amendlanding pad, taxi ways, parking area for aircraft 1962 (Act 74 of 1962), and the regulations pro ment scheme are filed with the Executive Direc. or any runway: Provided that the owner of an mulgated thereunder. tor: Community Services Branch, Pretoria, and aircraft may park a vehicle in an authorized the Town Clerk, Johannesburg,Seventh Floor, 'gar. shall (7) han All persons on the aerodrome be Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and under the control of the town engineer. are open for inspection at all reasonable times. ADMISSION TO THE MAINTENANCE AREA (8) No person shall enter a public aircraft han This amendment is known as Johannesburg gar or meddle with the aircraft in such hangar Amendment Scheme (1) No person except the following persons, unless he shall have obtained prior permission may enter upon or be on the maintenance area: from the town engineer. H H S VENTER Town Clerk (a) The pilot and crew of an aircraft who use OFFENCES AND PENALTIES the aerodrome in the excecution of their duties. 10 May No person shall be authorised to disem 10 (b) Technical personnel who have to enter bark or freight shall not be off loaded from any upon the said area in the excecution of their du aircraft which arrives on the aerodrome from PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING ties. any place outside the Republic of South Africa 1124 before authorization for the disembarkation or (c) A learner pilot, for the purpose of instruc offloading by anyone of the undermentioned don or practice. authorities, or if so required, by all of them to JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA gether have been granted, to wit; Customs, Civil 2030 (d) An air passenger, only while directly going Aviation, the South African Police, the Immigration or the Health Authorities. KENNISGE WINO VAN GOEDKEURING (e) Any person to whom the town engineer 12. Any person who contravenes or fails to has given express permission to be on such area. comply with any provision of these bylaws, shall Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) (f) A police officer or authorized person. be guilty of an offence and shall, on conviction, van die Ordonnansie op Dorpsbeplanmng en be liable to a fine not exceeding R300 or, in de Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van CONTROL OVER ANIMALS fault of payment, imprisonment for a period not Johannesburg die wysiging van die Johannesexceeding 12 (twelve) months or both such fine burgse Dorpsbeplanmngskema, 1979, goedge 8. The town engineer has the right and such imprisonment. keur het deur Gedeelte 45.('n gedeelte van Gedeelte 40) van Erf 1785, Triomf, te hersoneer I(a) in terms of the Pound Ordinance, 1972 PJ G VAI4R VAN OUDTSHOORN n a Residenneel 1, een woonhuis per 400 m2. (Ordinance 73 of 1972), and the regulations pro Town Clerk mulgated thereunder, to impound any animal Civic Centre Kaart 3 en die skemaklousules van die wysifound within the aerodrome or to cause such PO Box 48 gingskema word op leer gehou by die Uitvoeanimal, if injured or diseased, to be removed or &mei rent Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, destroyed; 2350 Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, 10 May 1989 Sewende Verdieping, Burgersentrum, Braam (b) to cause any animal, not falling within the Notice No 132/1989 fontein, Johannesburg en is te alle rcdelike tye terms of the said Ordinance or regulations, which may be found within the aerodrome, to be removed or destroyed, as the case maybe. 10 ter.insae beskikbaar. Hierdie wysiging.. staan bekend as Johannesburgse Wysigingskema USE OF HANGARS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING H H S 9. The Council has control over the erection VENTERStadsklerk and removal of/or alteration of hangars, build 10 Mei 1989 ings and other facilities on the aerodrome and JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA shall determine from time to time the provisions 2031 whereunder hangars and other buildings may be utilised, erected, altered or removed. KENNISGEWING VAN GOEDKEURING LOCAL AUTHORITY NOTICE 1124 GENERAL MANAGEMENT ON AIR CRAFT AND PILOTS Daar word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en JOHANNESBURG AMENDMENT 10.(1) The owners and pilots of aircraft mak Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van SCHEME 2030 ing use of the aerodrome shall be jointly and Johannesburg die wysiging van die Johannesseverally responsible for any damage resulting to burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedgethe NOTICE OF APPROVAL aerodrome or any building, installation, keur het dew Erf 1978, Eldoradopark structure, appliance or other property therein Uitbreiding 1, te hersoneer na "hutting". from It is hereby notified in terms of section Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi 57(1)(a) of the Town planning and Townships I(a) the failure of a pilot or any member of the gingskema word op leer gehou by die Uitvoe Ordinance, 1986, that the City Council of Johan crew of the aircraft to comply with these bylaws rende Direkteur: Talc Gemeenskapsdienste, nesburg has approved the amendment of the Jo or the Air Navigation Regulations; or Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, hannesburg Town planning Scheme, 1979, by Sewende Verdieping, Burgersentrum, Bream the rezoning of Portion 45 (a portion of Portion (b) the commission by any such person of any fontein, Johannesburg en is te alle redelike tye 40) of Lot 1785, Triomf, to Residential 1, one act of negligence. ter insae beskikbaar. dwelling per 400 m2.

46 1674 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI Map 3 and the scheme clauses of the amend nansie 15 van kennis dat die aansoek om 'n Liggingsplan van die straat le in Kamer ment scheme are filed with the Executive Direc hersonering van Erf 155, dorp Nimrodpark, S215, Eerste Vloer, Burgersentrum, Krugers tor: Community Services Branch, Pretoria and Kemptonpark, vanaf "RSA" na "Besigheid 2" dorp ter insae. the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, goedgekeur is. Enigiemand wat beswaar wil maak teen die Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi voorgestelde cloning van die straat of enige eis are open for inspection at all reasonable times. gingskema 18 ter insae gedurende gewone kan vir skadeversoeding wil instel, moet die beswaar This amendment is known as Johannesburg toorure by die kantoor van die Stadsklerk, of cis soos die geval mag wees, voor of op 10 Ju Amendment Scheme Kemptonpark en die kantoor van die Direkteur lie 1989 skriftelik by die ondergetekende indien. &enema!, Transvaalse Provinsiale Administra H H S VENTER sie, Tak: Gemeenskapsontwikkeling, Privaatsak I S JOOSTE Town Clerk X437, Pretoria. Stadsekretaris 10 May 1989 Burgersentrum 10 Hierdie wysigingskema stun bekend as Posbus 94 Kemptonparkwysigingskema 124 en word op Krugersdorp datum van publikasie hiervan geag 'n goedge 1740 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING keurde skema te wees. 10 Mci Kennisgewing No 54/1989 HJ K MOLLER Stadsklerk JOHANNESBURGSE WYSIGINGSKEMA Stadhuis 2191 Margarctlaan LOCAL AUTHORITY NOTICE 1127 (Posbus 13) KENNISGEWING VAN GOEDKEURING Kemptonpark 10 Mei nn KRUGERSDORP MUNICIPALITY Kennisgewing No 55/1989 Dear word hiermee ingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en PERMANENT CLOSING OF A PORTION OF RISSIK STREET BETWEEN PRESI Dorpe, 1986, kennis gegee dat die Stadsraad van Johannesburg die wysiging van die Johannes DENT AND PRETORIA STREET AND A burgse Dorpsbeplanningskema, 1979, goedge PORTION OF ELOFF STREET FROM KO LOCAL AUTHORITY NOTICE 1126 a keur het deur Erf 586, Crosby, te hersoneer na BIE KRIGE STREET UP TO THE WEST ERN BORDER OF ERF 968, KRUGERS Residensieel TOWN COUNCIL OF KEMPTON PARK DORP Kaart 3 en die skemaklousules van die wysigingskema word op 18cr gehou by die Uitvoe ICEMPTON PARK AMENDMENT SCHEME Notice is hereby given in terms of section 68, rende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, 124 read with section 67, of the Local Government Pretoria en by die Stadsklerk, Johannesburg, Ordinance, 1939, that the Town Council of Kru Sewende Verdieping, Burgersentrum, Bream gersdorp intends to permanently close fontein, Johannesburg en is te alle redelike tye The Town Council of Kempton Park hereby a portion of Rissik Street between President and Pretoria ter insae beskikbaar. gives notice in terms of section 57(1)(a) of the Street and a portion of Eloff Street from Kobie Town planning and Townships Ordmance, 1986 Krige Street up to the western border of Ed 968, Hierdie wysiging staan bekend as Johannes (Ordinance 15 of 1986), that the application for Krugersdorp, for the establishment of a shopburgse Wysigmgskema rezoning of Erf 155, Nimrod Park, Kempton fling mall. H H S VENTER Park Township, from "RSA" to "Business 2" r Stadsklerk has been approved. A map of the locality of the street lies open for insection at S215, First Floor, Civic 10 Mei 1989 Map 3 and the scheme clauses of the amend Cenptre, Krugersdorp.Room ment scheme will be open for inspection during normal office hours at the office of the Town Any person wishing to lodge an objection Clerk, Kempton Park and the office of the Di against the closing of the street, or submit any rectorgeneral, Transvaal Provincial Admini claim, must lodge his objection or claim, as the LOCAL AUTHORITY NOTICE 1125 stration, Community Development Branch, case may be, with the undersigned in writing on Private Bag X437, Pretoria. or before 10 July JOHANNESBURG AMENDMENT SCHEME This amendment scheme is known as Kemp 2191 I S JOOSTE ton Park Amendment Scheme 124 and shall be Town Secretary deemed to be an approved scheme on date of Civic Centre NOTICE OF APPROVAL publication hereof. PO Box 94 Krugersdorp H3 K MOLLER It is hereby notified in terms of section 170 Town Clerk I 57(1)(a) of the Town planning and Townships 10 May 1989 Town Han Ordinance, 1986, that the City Council of Johan Notice No 54/1989 Margaret Avenue nesburg has approved the amendment of the Jo 10 (PO Box 13 ) hannesburg Town planning Scheme, 1979, by kemoton Park the rezoning of Erf 586, Crosby, to Residential 18 /day 1989 PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1. Notice No 55/ Map 3 and the scheme clauses of the amend ment scheme are filed with the Executive Direc STADSRAAD VAN MIDRAND tor: Community Services Branch, Pretoria and PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING the Town Clerk, Johannesburg, Seventh Floor, 1127 Civic Centre, Braamfontein, Johannesburg and KENNISGEWING VAN HALFWAY are open for inspection at all reasonable times. MUNISIPALITErf KRUGERSDORPHOUSE/CLAYVILLE WYSIGINGSKEMA NO 356 This amendment is known as Johannesburg Amendment Scheme PERMANENTE SLUITING VAN 'N GE Kennis geskied hiermee ingevolge artikel H H S VENTER DEELTE VAN RISSIKSTRAAT TUSSEN 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorpsbeplan Town Clerk PRESIDENT EN PRETORIASTRAAT EN rung en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986), 10 May 1989 'N GEDEELTE VAN ELOFFSTRAAT VAN dat die Stadsraad van Midrand goedkeuring aan 10 KOBIE KRIGESTRAAT TOT BY DIE WES die wysiging van die dorpsbeplanningskema TELIKE GRENS VAN ERF 968, KRUGERS deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf DORP. 1385, Voma Valley Uitbreiding 7, van "Spe PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING siaal" na "Residensmel 1" verleen het Kragtens die bepalings van artikel 68, saamge Kaart 3 en die skemaklousules van die wysi lees met artikel 67, van die Ordonnansie op tn.gskema 18 ter insae te alle redelike tye by die STADSRAAD VAN KEMPTONPARK Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee bekend Linore van die Provinsiale Sekretaris, Pretoria gemaak dat die Stadsraad van Krugersdorp asook die Stadsklerk van Midrand. voornemens is om 'n gedeelte van Rissikstraat KEMPTONPARKWYSIGINGSKEMA 124 tussen President en Pretoriastraat en 'n ge Hierdie wysiging staan bekend as Halfway deelte van Eloffstraat van Kobie Krigestraat tot 4 House/Clayville dorpsbeplanningskema No 356. Die Stadsraad van Kemptonpark gee hiermee by die westeike grens van Erf 968, Krugersingevolge artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie dorp, permanent te sluit vir die skepping van 'n Geliewe kennis te neem dat in terme van artiop Dorpsbeplanning en Dope, 1986 (Ordon wandellasin. kel 58(1) van bogemelde ordonnansie die in

47 II HOUSE, Orkney 1 ment PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY k werkingtredingsdatum ten opsigte van boge (60) the vanaf datum van publikasie van hierdie LOCAL AUTHORITY NOTICE 1130 melde skema vanaf datum hiervan sal geskied. kennisgewing in die Offiside Koerant by die Stadsklerk ingedien word. L BOTHA COUNCIL OF PIET RETIEF Stadsklerk J P DEICLERK Munisipale Kantore F Ou Pretoriaweg Burgersentrum P StadsklerkTOWN LOCAL AUTHORITY OF PIET RETIEF: Randjespark SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Privaatsak X8 Privaatsak X20 FOR THE FINANCIAL YEAR 1987/1988 Orkney Halfway House Mei 1989 (Regulation 12) 10 Mei 1989 Kennisgewing No 19/1989 Kennisgewing No 39/1989 Notice is hereby given in terms of section 37 of the Local Authorities Rating Ordinance, (Ordinance 11 of 1977), that the supplementary valuation roll for the financial year 1987/1988 of LOCAL AUTHORITY NOTICE 1129 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1128 all rateable property within the municipality has been certified and signed by the chairman of the TOWN COUNCIL OF ORKNEY valuation board and has therefore become fixed TOWN COUNCIL OF MIDRAND and binding upon all persons concerned as contemplated in section 37 of that Ordinance. PROPOSED CLOSING AND ALIENATION NOTICE OF APPROVAL OF HALFWAY OF A CERTAIN PART OF A STREET IN HI VAN ZYL AND CLAYVILLE AMENDMENT ORKNEY Secretary: Valuation Board SCHEME NO 356 Municipal Buildings Church Notice is hereby given in terms of section 67 of Notice is hereby given in terms of the provi the Local Government StreetFr t Retief Ordinance, 1939, that sions of section 57(1)(a) of the Town planning 2380 the Town Council of Orkney intends to permaand Townships Ordinance, 1986 (Ordinance May 1989 neatly dose a part of Fitzgerald Road (between of 1986), that the Town Council of Midrand ap Notice No 28/1989 Chaucer Avenue and Marlowe Road). proved the amendment of the townplanning scheme, by the rezoning of Portion 10 1 of Erf Notice is also hereby given in terms of the pro 1385, Voma Valley Extension 7, from "Special" visions of section 7908) of the said Ordinance to "Residential l". that it is the intention of the Town Council of to alienate the abovementioned portion PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWLNU Map 3 and the scheme clauses of the amend of 1131 the street by public auction or tender, after scheme are open for inspection at all the suitable rezoning of such portion for residenreasonable times at the offices of both the Pro tial purposes. STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM vincial Secretary, Pretoria and the Town Clerk of Midrand. Full particulars of the proposed closing will be open for inspection at the office of the Town POTCHEFSTROOMWYSIGINGSKEMA This amendment is known as Halfway House/ Secretary, Room 125, Civic Centre, Orkney, 238 Clayville Amendment Scheme No 356. during office hours for a period of sixty (60) days from the date of this notice. Please note that in terms of section 58(1) of Hierby word ooreenkomstig die bepalings van the above ordinance the scheme shall come into Any objection against the proposed closing artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie op Dorps operation from the date hereof. and alienation must be in writing beplanning en Dorpe, and 1986, bekend gemaak dat lodged die Stadsraad van Potchefstroom with the Town Clerk within sixty (60) days from goedgekeur P L BOTHA date of publication of this notice in the Official het dat die Potchefstroom dorpsbeplanrungske Town Clerk Gazette. ma, 1980, gewysig word deur die hersonering 1 Municipal Offices van Gedeelte 36 van Erf 2646, h/v Piet Uysstraat Old Pretoria Road J P DE KLERK en Mooirivierrylaan, Potchefstroom, vanaf Randjespark. Town Clerk "Spesiaal" vir wooneenhcde na "Spesiaal" vir Private Bag X20 Civic Centre kantore, kantoorgebruik, mediese spreekka Halfway House Private Bag X8 mers en medisynedepot, onderworpe aan sekere 1685 Orkney voorwaardes. 10 May Notice No 39/ M ay 1989 Kaart 3 van die skemaklousules van die wysi 10 Notice No 19/1989 gingskema word in bewaring gehou deur die Uitvoerende Direkteur: 10 Gemeenskapsontwikkeling, Pretoria en die II p vanaf PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Stadsklerk, Potchefstroom, en 16 ter insae te alle 1129 redelike tye. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1130 Hierdie wysiging staan bekend as Potchef STADSRAAD VAN ORKNEY stroom wysigingskema 238 en tree in werking op datum van publikasie van hicrdic kennisgewing. STADSRAAD VAN PIET RETIEF VOORGESTELDE SLUITING EN VER CJ F DU PLESSIS VREEMDING VAN 'N SEKERE GE PLAASLIICE BESTUUR VAN PIET RE Stadsklerk DEELTE VAN 'N STRAAT IN ORKNEY TIEF: AANVULLENDE WAARDERINGS Munisipale Kantore LYS VIR DIE BOEKJAAR 1987/1988 Potchefstroom Hiermee word ingevolge die bepalings van ar 10 Mei 1989 tikel 67 van die Ordonnansie op Plaaslike Be (Regulasie 12) Kennisgewing No 34/1989 stuur, 1939, kennis gegee dat die Stadsraad van Orkney voornemens is om 'n gedeelte van Fitz ' Kennis word hierby ingevolge artikel 37 van geraldweg (tussen Chaucerlaan en Marloweweg) die Ordonnansie op Etendomsbelasting van permanent te sluit. Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van LOCAL AUTHORITY NOTICE 1131 Kennis geskied voorts hiermee ingevolge die 1977), gegee dat die aanvullende waarderingslys bepalingsvan artikel 79(18) van bovermelde Or vir. die bockjaar van. alle belasbare donnanne dat die Stadsraad van voomeme is om wendom Sine the mmusipahted deur die vow TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM na die easlike hersonering van die straatgedeelte sitter van die waarderingsraad gesertifiseer en. vir residensiele doeleindes, sodanige gedeelte geteken is en gevolghk final en bmde_nd gewora POTCHEFSTROOM AMENDMENT per openbare veiling of tender te vervreem. het op ale betrokke person soos in artikel 37 SCHEME 238 van daardie Ordonnanste beoog. Voile besonderhede van die voorgestelde sluiting sal gedurende kantoorure in die kantoor HJ VAN ZYL It is hereby notified in terms of section van die Stadsekretaris, Kamer 125, Burgersen Sekretaris: Waarderingsraad 57(1)(a) of the Town planning and Townships trum, Orkney vir 'n tydperk van sestig (60) dae SIadhuls Ordinance, 1986, that the Potchefstroom Town datum van hierdie kennisgewing ter insae KerIcstraat Council has approved the amendment of Pot 18. Piet Retief chefstroom Town planning Scheme, 1980, by 2380 the rezoning of Portion 36 of Erf 2646, cnr Piet Enige besware teen die voorgenome sluiting 10 Mei 1989 Uys Street and Mooirivier Driveway, Potchefen vervreemding, moet skriftelik binne sestig Kennisgewing No 28/1989 stroom, from "Special" for dwelling units to

48 1676 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 "Special" for offices, office use, medical consul 1939, that the Council has by Special Resolution the Local Government Ordinance, 1939, that ting rooms and medicine depot, subject to cer amended the Determination of Charges for the the Town Council of Potgietersrus intends to a min conditions. hire of the Andries Hendrik Potgieter Banquet amend the Standard Building By laws published Halls and accompanying facilities published under Administrator's Notice 1993 dated 7 Map 3 and the scheme clauses of the amend under Notice 101/1988 dated 21 September November 1974, and made applicable to the ment scheme are filed with the Executive Direc 1988, with effect from 1 March 1989 as follows: Town Council of Potgietersrus under Adminis tor: Community Development Branch, Pretoria, trator's Notice 171 of 11 February 1976, as and the Town Clerk, Potchefstroom and are 1.1 By amending the following: By the substi amended. open for inspection at all reasonable times. tution for the figure "4. Deposits" of the figure "6". The amendment has become a necessity in or This amendment is known as Potchefstroom der to revoke certain stipulations that are. con Amendment Scheme 238 and shall come into 1.2By the adding of the following item: tradictory to the National Building Regulations. operation on the date of publication of this notice. "4. Sound System Copies of the proposed amendment are open for inspection during office hours at the office of C I F DU PLESSIS A rental of 8300 per day or part thereof tor the Town Town Clerk the use of Secretaryfor a period of fourteen days the sound system, subject thereto that from the date of publication of this notice. Municipal Offices the approval of the Electrotechnical Town En Potchefstroom gineer in regard of the person concerned with Any person who desires to object to such 10 May 1989 the operating of the sound system, first be ob amendment shall do so in writing to the Town Notice No 34/1989 tained, excluded the cost of the supervisor which Clerk within fourteen days after the date of pu will be additional." blication of this notice in the Provincial Gazette 10 on 10 May By the adding of the following item: C F B "5. Plants Town Clerk MATTHEUS BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIICE 1132 The decoration of a hall, foyer or part thereof Municipal Offices by means of the providing and arranging of P 0 Box 34 plants, flowers, etc,: 8500 per occasion." Potgietersrus STADSRAAD VAN POTCHEFSTROOM 10 May 1989 CJ F DU PLESSIS Notice No 26/1989 Town Clerk III WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Municipal Offices 10 GELDE TEN OPSIGTE VAN DIE HUUR Wolmarans Street VAN DIE ANDRIES HENDRIK POTGIE ' Potchefstroom TERBANKETSALE 10May 1989 PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING ' Notice No 28/ Daar word hierby ingevolge artikel 80(81 van 10 die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, be STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS kend gemaak dat the Read by Spesiale Besluit sy Vasstelling PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING van Gelde met betreldcing tot die 1133 huur van die Andries Hendrik Potgieter banket VASSTELLING VAN GELDE: ABATTOIR sale en gepaardgaande geriewe, afgekondig by Kennisgewing 101/1988 van 21 September NU,. STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS Kennis geskied hiermee kragtens artikel 80B met ingang 1 Maart 1989 soon volg gewysig het: van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, 1.1 Deur die wysigin van die volgende: Deur WYSIGING VAN STANDAARDBOU soon gewysig, dat die Stadsraad van Potgieters die syfer "4. Depositors", deur die syfer "6" te VERORDENINGE rus by Spesiale Besluit geneem op 28 Maart 1989 vervang. beslud het om die slag en verwante gelde by die nlaaslike abattoir met ingang van 1 April 1989 te Kennis geskied hierby ingevolge artikel 96 van 1.2 Deur die toevoeging van die volgende artidie v.erhoog. Ordoonetime opplaaslike Bestuur, 1939, dat kels: die Stadsraad van Potgietersrus van voomeme is Die vrysiging is noodsaaklik om vir stygende "4. Klankstelsel om die Standaardbouverordeninge afgekondig.kostes voorsiening te maak. by Administrateurskennisgewing 1993 van 7 'n Huurgeld van 8300 per dag of gedeelte November 1974 en op die Stadsraad van Potgie 'n Afskrif van die verordeninge 18 gedurende daarvan vir die gebruik van die klankstelsel, on tennis van toepassing gemaak by Administra kantoorure by die kantoor van die Stadsekrcta derworpe daaraan dat die Elektrotegniese teurskennisgewmg 171 van 11 Februarie 1976, ris vir'n tydperk van veertien dae ter insae. Stadsingenieur die persoon gemoeid met die be soon gewysig, verder te wysig. Enige persoon wat beswaar teen die wysiging dryf sonderd van die klankstelsel toesighouer se vooraf 'totegoedkeur, wat addisioneel singe Die wysiging is noodsaaklik ten einde sekere wil maak moet dit skriftelik by die Stadsklerk sal wets." bepalings wat strydig met die Nasionale Boum binne veertien dae na datum van. publikasie van gulasies is, to herroep. hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant 1.3 Deur die toevoeging van die volgende anti op 10 Mei 1989, doom kel: 'n Afskrif van die voorgestelde wysiging le by die kantoor van die Stadsekretaris vir 'n tydperk C F B MATTHEUS "5. Plante van veertien (14) dae vanaf datum hiervan ter Stadsklerk insae. Munisipale Kantoor Die verfraaiing van 'n saal, voorportaal of ge Posbus 34 deelte daarvan deur middel van die voorsiening Enige persoon wat beswaar teen die wysiging Potgietersrus en rangskikldng van plante, blomme, ens.: R500 wil maak moet di[ skriftelik by die Stadsklerk 0600 per geleentheid." binne veertien dae na datum van publikasie van 10 Mei 1989 hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Kennisgewing No 27/1989 CI F DU PLESSIS op 10 Mei 1989 doen. Stadsklerk Munisipale Kantore CFB MATTHEUS Wolmaransstraat Stadsklerk Potchefstroom Munisipale Kantoor 10 Mei 1989 Posbus 34 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1134 Kennisgewing No 28/1989 Potgietersrus 0600 TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS 10 Mei 1989 Kennisgewing No 261/1989 DETERMINATION OF CHARGES: ABAT TOIR LOCAL AUTHORITY NOTICE 1132 Notice is hereby given in terms of section 80B TOWN COUNCIL OF POTCHEFSTROOM of the Local Government Ordinance, 1939, that LOCAL AUTHORITY NOTICE 1133 the Town Council of Potgietersrus has by Special Resolution dated 28 March 1989 resolv AMENDMENT OF THE DE i LAMINATION OF CHARGES OF THE HIRE OF THE AN TOWN COUNCIL OFPOTGIETERSRUS ed to amend the slaughtering and related fees at the abattoir with effect from 1 April DRIES HENDRIK POTGIETER BANQUET HALLS AMENDMENT OF STANDARD BUILDING The amendment is the result of rising costs. BYLAWS Notice is hereby given in terms of section A copy of the by laws are open for inspection 80(8) of the Local Government Ordinance, It is hereby notified in terms of section 96 of during office hours at the office of the Town Sec

49 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY lk retary for a period of fourteen days from the PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING charges, must do so in writing to the date under of publication of this notice signed within 14 (fourteen) days after the date of Any person who desires to object to such STADSRAAD VAN PRETORIA publication referred to in the immediately preamendment shall do so in writing to ceding paragraph. the Town Clerk within fourteen days after the date of pu WYSIGING VAN DIE VASSTELLING VAN J blication of this notice in the Provincial Gazette GELDE BETAALBAAR AAN DIE N REDELINGHUIJS STADS on Town Clerk 10 May RAAD VAN PRETORIA VIR DIE ONDER Municipal Office SOEK VAN VOORLOPIGE BOUSKETSEN po Box 440 C FB MATMEUS RIOOLSKETSPLANNE Municipal Offices Pretoria Town Clerk 0001 P 0 Box 34 Ooreenkomstig artikel 80(13)(3) van die Or 10 May 1989 Potgietersrus donnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Orden 0600 Notice 251/1989 nansie 17 van 1939), word hiermee kennts gegee 10 May 1989 dat die Stadsraad van Pretoria voomemens is 10 Notice No 27/1989 om die vasstelling van die gelde betaalbaar aan die Raad vir die ondersoek van voorlopige boo PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING 10 sketsen rioolsketsplanne te wysig PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Die algemene strekldng van die vasstelling is STADSRAAD VAN RANDBURG 1135 die verhoging van die gel de betaalbaar aan die Raad vir die ondersoek van voorlopige bon WATERVOORSIENING: WYSIGING VAN sketsen rioolsketsplanne. VASSTELLING VAN TARIEF VAN GELDE STADSRAAD VAN POTGIETERSRUS Die voorgestelde wysiging van die vasstelling Kennis geskied hiermee ingevolge artikel VASSTELLING VAN GELDE: SANITERE van die gelde sal op we eerste dag van die 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bes EN VULLISVERWYDERINGSDIENS maand wat volg op die datum van publikasie tuur, 1939, sons gewysig, dat die Stadsraad van hiervan in die Provinsiale Koerant in werking Randburg by Spesiale Besluit die Tarief van tree. Gelde: Watervoorsiening afgekondig by Ken Kennis geskied hiermee kragtens artikel SOB nisgeing No 4/1986 gedateer 8 lanuane 1986, p van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur0.939, Eksemplare van die voorgestelde wysiging verder soos volg gewysig het met ingang van 20 soos gewysig. dat die Stadsraad van Potmeters van die vasstelling van die gelde le ter untie by Maart rus by Spesiale Besluit geneem op 28 Mean 1989 die kantoor van die Raad (Kamer 4031, Wesbeslun het om met ingang van 1 April 1989 die blok, Munitoria, Van der Waltstraat, Pretoria) 1. Deur in Deel 1, Tarief 1, item (1) die syfer tariewe viz die lowering van sanitere en vul vir 'n tydperk van 14 (veertien) dae vanaf die pu "R5,68" met die syfer "R6,46" te vervang. lisverwyderingsdiens te verhoog. blikasiedatum van hierdie kennisgewing in die Officiele Koerant van die Provinste Transvaal 2. Deur in Deel 1, Tarief 1, item (2) dies yfer Die wysiging is noodsaaklik run voorsiening (lomei 1989). "R3" met die syfer "R3,41" to vervang. vir stygende kostes te maak. 3. Deur in Deel 1, Tarief 2(1) die woordom Enigiemand wat beswaar teen die voorgestel 'n Afskrif van die verordeninge le gedurende de wysiging van die vasstelling van die gelde wil skryfwing van "ander verbruiker" met die volkantoorure by die kantoor van die Stadsekreta aanteken, moet dit skriftelik binne 14 (veertien) gende woordomskrywing te vervang: ris vir 'n tydperk van veertien dae ter insae. dae na die publikasiedatum wat in die onmiddel "ander verbruiker" enige verbruiker wat nie Eni likvoorafgaande paragraaf gemeld is, by die on ge persoon wat beswaar teen die 'a nywerheids, sake of woonstelverbruiker is wysigil dergetekende doen. wil maak moet dit skriftelik by die Stadskler Me; binne veertien dae na datum van publikasie van 1 N REDELINGHUIJS 4. hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Deur in Deel 1, Tarief 2(1) die woordom Stadsklerk op IC Mei 198fidoen. skrywinks van "geregistreerde nywerheidsver Munisipale Kantoor bruiker, Posbus 440 "landbouhoeweverbruiker", "norm" C F B MATTHEUS en "tariefkategorie" Pretoria te skrap. Munisipale Kantore Stadsklerk Deur in Deel 1, Tarief 2(1) die woordom Posbus Mei 1989 Potgietersrus skrywing van "sake en ongeregistreerde nywer Kennisgewing 251/ heidsverbruiker" met die volgende 10 Mei 1989 woordomskrywing te vervang: Kennisgewing No 28/1989 LOCAL AUTHORITY NOTICE 1136 "sake en nywerheidsverbruiker" enige per seel, ondememmg, of besigheid wat vir handel LOCAL AUTHORITY NOTICE 1135 CITYCOUNCIL OF PRETORfA of kommersiele efoeleindes of albei aangewend AMENDMENT OF THE DETERMINATION word. TOWN COUNCIL OF POTGIETERSRUS OF CHARGES PAYABLE TO THE CITY 6. Deur Deel 1, Tule( 2, Items (2)(a), (b), (c) COUNCIL OF PRETORIA FOR THE en (d) met die volgende te vervang: DETERMINATION OF CHARGES: SA EXAMINATION OF PRELIMINARY SKETCH AND BUILDING DRAINAGE "(a) Sake en Nywerheidsverbruiker 145cfkl. NITARY AND REFUSE REMOVAL SER VICES SKETCH PLANS (b) Woonstelverbruiker: Notice In accordance is hereby given in terms of section 80B with section 80B(3) of the Local Government Ordi Tot 1939 (Ordinance en met 30 kl per maand per wooneen of the Local Government Ordinance, 1939, that (.2 17 of 1939no:ee is b nancet hereby given that the Cityhei 79c/kl. the Town Council of Potgietersrus has Special Resolution dated 28 March 1989 reso bi Council o Pretoria' intendse to amend the deter. (ii) Bo 30 kl per maand per wooneenheid ved to increase the charges for sanitary and re mutation of the charges payable to the Council 92c/kl. for the fuse removal with effect from examination of 1 April preliminary building sketch and drainage sketch plans. (c) Ander verbruiker: The amendment is necessary to provide for rising costs. The general purport of the amendment of the (i) Tot met 50 kl per maand 79c/k1. determination is the increase of the charges pay A copy of the bylaws are open for inspection able to the Council for the examination of pre (ii) Bo 50 kl per maand 92c/kl." during office hours at the office of the Town Sec hminary building sketch and drainage sketch B J retary for a period of fourteen VAN DER VYVER days from the plansdate of publication of this notice. Stadsklerk TheMunisipale Kantore. proposed amendment of the person determinaany who desires to object to such bon of the charges will come into effect on the H/v Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerd rylaan amendment shall do so in writing to the Town first day of the month following the date of pub Randburg Clerk within fourteen days after the date of pu lication hereof in the Provincial Gazette blication of this notice in the Provincial Gazette 10 Mei 1989 on Copies of 10 May the proposed amendment of the de Kennisgewing No 80/1989 termination of the charges will be open to in C F B MATTHEUS at the office of the Council (Room Municipal Offices zection LOCAL AUTHORITY 1137 Town Clerk 1, West Block, Munitoria, Van der Walt PO Box 34 Street, Pretoria) for a period of 14 (fourteen) TOWN COUNCIL OF RANDBURG days from the date of publication of this notice 0600 in 'Potgietersrus the Transvaal Provincial Gazette (10 May WATER SUPPLY: AMENDMENT TO DE 10 May ). TERMINATION OF TARIFF OF CHARGES Notice No 28/1989 Any person who wishes to object to the pro Notice is hereby given in terms of section 10 posed amendment of the determination of the 80B(8) of the Local Government Ordinance,.

50 1678 PROVINSUILEKOERANT, 10 MEI , as amended, that the Town Council of LOCAL AUTHORITY NOTICE 1138 Council of Rustenburg has approved the amend Randburg has by special resolution, amended ment of the Rustenburg Townplanning the Tariff of Charges: Water Supply published MUNICIPALITY OF RANDFONTEIN Scheme, 1980, by the rezoning of portions of Erf under Notice No 4/1986 dated 8 January 1986 as 2115 and Erf 2121 as well as Erven 2116 up. to AMENDMENT OF TOEKOMSRUS amended as follows with effect from 20 March and including Ed 2120, Rustenburg Extension WATER, ELECTRICITY AND SEWERAGE , Rustenburg, from "Residential 1" to "Exist ingt Public Roads". 1. By substitution in Part 1, Tariff I, item (1) Notice is hereby given in terms of section 80B for the figure "R5,68" of the figure "R6,46". Map 3 and the scheme clauses of the amend (3) of the Local Government Ordinace, 1939, as ment scheme are filed with the Executive Direc 2. By substitution in Part I, Tariff 1, item (2) amended, that the Council intends to amend the tor: Community Services Branch, Pretoria and for the figure "R3" of the figure "11.3A1". Toekomsrus Water, Electricity and Sewerage the Town Clerk, Room 801, Municipal Offices, tariffs. Burger Street, Rustenburg, and are open for in 3. By substitution in Part 1, Tariff 2(I) for the definition of "other consumer" of the following The general purport of these amendments is spection at all reasonable times. definition: to increase the said tariffs with effect from This amendment is known as Rustenburg 1 February, Copies of these amendments Amendment Scheme 131. "Other consumer" means any consumer who are open for inspection at the office of the Town Reference No: 1/2/4/1/189 (47204) is not an industrial consumer, a business con Secretary, Town Hall Building, Sutherland Avesumer or a fiat consumer". nue, Randfontein for a period of fourteen days W 3 ERASMUS from date of publication in the Provincial Ga Town Clerk 4. By the deletion in Part 1, Tariff 2(1) of the zette, Le. 10May, Municipal Offices definitions "agricultural holding consumer", PO Box 16 "norm", "registered industrial consumer" and Any person who desires to record his objet Rustenburg "tariff category". tion to the amendment of the said bylaws must 0300 do so in writing to the undersigned on or before May 1989 By substitution in Part 1, Tariff 2(1) for the 24May definition of "business and unregistered industrial consumer" of the following definition: L M BRITS 10 Town Clerk "business and industrial consumer" means municipal Offices any premises, enterprise or business used for Sutherland Avenue PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING trading or commercial purposes, or both". PO Box 218 a 1140 Randf 6. By substitution in Part 1, Tariff ontein 2, items 1760 (2)(a), (b), (c) and (d) for the following: 10May 1989 STADSRAAD VAN RUSTENBURG "(a) Business and Industrial Cunsumer Notice No 2PJ c/kl RUSTENBURG WYSIGINGSKEMA 126 (b) Flat Consumer: Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 57(1)(a) van die Ordonnansie (i) Up to 30 kl per month per unit 79c/F:1. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 1139 op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat die (ii) above 30 kl per month per unit 92c/kl. Stadsraad van Rustenburg die wysiging van die (c) Other Consumer: STADSRAAD VAN RUSTENBURG Rustenburg dorpsbeplanmngskema, 1980, goedgekeur het deur die hersonering van die (i) Up to 50 kl per month 79dkl. RUSTENBURG restant van Erf 26, Rustenburg, vanaf "Besigheld 1" na "Parkering". WYSIGINGSICEMA 131 (ii) Above 50 kl per month 92c/Icl." Kaart 3 en die. skemaklousules van die Kennis geskied hiermee ingevolge die B I VAN DER VYVER bepa lings van artikel 57(I)(a) van gingskema word in bewaring gehou deur die we it die Ordonnansie Town Clerk voerende Direkteur: Tak Gemeenskapsdienste, op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, dat Municipal Offices die Pretoria en... die Stadsklerk, Kamer 801, Stads Stadsraad van Rustenburg die wysiging van die Cnr Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd kantore, nurgerstraat, Rustenburg en is te alle Rustenburgdorpsbeplanningskema, 1980, Drive goedgekeur het deur die hersoncring van e_ redelike tye ter insae beskikbaar. Randburg &cites van erwe 2115 en 2121 asook Erwe Hierdie Ivysiging staan bekend as Rustenburg tot en met Ed 2120, Rustenburg Uitbreiding 7, 10 May 1989wysigingskema 126. Rustenburg vanaf "Rcsidensieel 1" na "13e Notice No 80/1989 staande Openbare Pude". Venvysingnommen 1/2/4/2/184 (46814) 10 Kaart 3 en die skemaklousules van die vrysi WI ERASMUS PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Stadsklerk 1138 gingskema werende Direkteun word in bewarina Tak emeenskapsdienste, gehou deur Llit Stadskantorc Pretoria, en die Stadsklerk, Kamer 801, Stads Posbus 16 MUNISIPALITEIT VAN RANDFONTEIN kantore, Burgerstraat, Rustenburg en is to alit Rustenburg redelike tye ter insac beskikbaar WYSIGING VAN TOEKOMSRUS WATER, 10 Mei 1989 ELEKTRIS1TEITS EN R1OOLTARIEWE Hierdie wysiging staan bekend as Rustenburg Kennisgewing No 39/1989 wysigingskema 131. Daar word hierby ingevolge artikel 80B (3) van die Ordonnansie opplaallike Bestuur 1939, Verwysingnommer: 1/2/4/1/189 (47204) soos gewysig, bekend gemaak dat die Raad van voorneme is am die Toekomsms Water, Elck WI ERASMUS trisiteits en Riooltariewe te wysig. StadsklerkLOCAL AUTHORITY NOTICE 1140 Stadskantore Die algemene strekking van hierdie wysiging Posbus 16 TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG is om die tariewe te verhoog. Hierdie verhoging Rustenburg tree in werking op 1 Februarie, Afskrifte 0300 van hierdie wysigings le ter insae by die kantoor 10 Mei 1989 RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME van die Stadsekretaris, Stadhuis, Sutherland Kennisgewing No 40/ laan, Randfontein, vir 'n tydperk van veertien. dae vanaf datum van publikasie hiervan in die Notice is hereby ven in terms of the provi Provinsiale Koerant, d.w.s. 10 Mei, sions of section 57(1)(a) of the Town planning and Townships Ordinance, 1986, that the Town Enige persoon wat beswaar teen die wysigings LOCAL AUTHORITY NOTICE Council of Rustenburg 1139 has approved the amend van die genoemde verordeninge wens aan te te ment of the Rustenburg Town planning ken, moet dit skrifteik by die ondergetekende Scheme, 1980, by the rezoning of the remainder doen voor of op 24 Mei, TOWN COUNCIL OF RUSTENBURG of at 26, Rustenburg, from "Business 1" to "Parking". Munisipale Kantore L M BRITS RUSTENBURG AMENDMENT SCHEME Sutherlandlaan Stadsklerk Map 3 and the scheme clauses of the amend 131 Posbus 218 ment scheme are filed with the Executive Direc Randfontein tor: Community Services Branch, Pretoria and 1760 Notice is hereby given in terms of the provi the Town Clerk, Room 801, Municipal Offices, 10 Mei 1989 sions of section 57(1)(a) of the Townplanning Burger Street, Rustenburg, and are open for in Kennisgewing No 28/1989 and Townships Ordinance, 1986, that the Town spection at all reasonable times. ii..

51 I (i)vanaf4 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY k This amendment is known as Rustenburg PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Amendment Scheme Reference No: 1/2/4/1/184 (46814) STADSRAAD VAN SPRINGS MUNISIPALITEIT VAN SPRINGS WI ERASMUS Town Clerk PERMANENTE SLUITING VAN DIE PAD WYSIGING VAN VERORDENINGE VIR RESERWE TUSSEN ERWE 354 EN 362, DIE LISENSIERING VAN EN DIE TOESIG 1 Municipal Offices DAL FOUCHE EN 'N GEDEELTE VAN DM OOR, DIE REGULERING VAN EN DIE BE PO Box 1.6 PADRESERWE 005 VAN ERF 362, DAL HEER OOR BESIGHEDE, BEDRYWE, BE Rust FOUCHE ROEPE EN WERK May 1989 Notice No 39/1989 Kennis geskied hiermee kragtens artikel 67 Die Stadsklerk van Springs publiseer hierby 10 van die Ordonnansie op Plaaslike Bcstuur, 17 ingevolge Artikel 101 van die Ordonnansie op van 1939, hiema die Ordonnansie genoem, dat Plaaslike Bestuur, Ordonnansie 17 van 1939 die die Stadsraad van Springs voomemcns is om die verordeninge hierna uiteengesit, wat deur die padreserwe tussen Erwe 354 en 362, Dal Fouche Raad ingevolge Artikel 96 van genoemde Or PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING en 'n gedeelte van die padreserwe oos van Erf donnansie opgestel is , Dal Fouche, permanent te sluit. Die Verordeninge vir die lisensiering van en Nadere besonderhede en 'n plan oor die voor die toesig oor, die regulering van en die beheer STADSRAAD VAN SPRINGS genome sluiting le ter insae by die kantoor van oor besighede, bedrywe, beroepe en werk van die ondergetekende gedurende gewone kantoor die Mumsmaliteit Springs, afgekondig by Admi um WYSIGING VAN BUSVERORDENINGE nistrateurskennisgewmg 1 van 2 Ianuarie 1963, soos gewysig, word hierby verder soos volg gewog; wens aan te teken of 'n eis om skadevergoeding Iedereen wat beswaar teen sodanige sluiting Daar word hierby ingevolge die bepalings van sal he indien die sluiting uitgevoer word, worddeur 1. in artikel 7 van Deel A vanbylae 3 Artikel p 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Beversoek om sy beswaar en/of en the later: nie as die syfers "R0,20" met die syfers "R2,00" te. stuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad (60) dae vanaf datum van publikathe bier vervang. van Springs voornemens is om sy Busverordeninge soos gewysig, verder te wysig. die Raad indi te en. 2. Deur in die voorbehoudsbepaling van arti van,sestigwelke datum10 M skriftelik el 1989 is, by kel 17 van Deel A van Bylae 3: Die algemene strekking van die voorgenome wysiging is om by veranderde omstandighede H A DU PLESSIS (a) die syfers "1959" met die syfers "8 van aan te pas en die bemorsing en ongemagtigde Stadsklerk 1986" te vervang; en gebruik van busskuilings te voorkom. (b) subartikels (a) (j) met die volgende te Afskrifte van hierdie wysiging 16 ter insae by sbpnnumersentrum s die kantoor van die Read vir 'n tydperk van 10 Metg 1989 vervang: veertien dae vanaf die datum van publikasie Kennisgewing No 46/1989 (a) tot om raiddemag R10,00 hiervan in die Provinsiale Koerant. Enige persoon wat beswaar teen genoemde (b) tot om 1 vm R20,00 wysiging wens aan te teken, moet dit skriftelik (e) tot om 2 vm R30,00 binne 14 dae van die datum van publikasie van LOCAL AUTHORTTY NOTICE 1142 hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant (d) tot om 3 vm R40,00 by die ondergetekende doen. TOWN COUNCIL OFSPRINGS (e) tot om 4 nu R50,00 H A DU PLESSIS (f) heelnag onafgebroke vanaf nm tot 5 Stadsklerk MI R60,00 PERMANENT CLOSING OF A PORTION OF THE ROAD RESERVE BETWEEN ER (g)vanaf2 vm tot 5 vm R16,03 Bumersentmm ' Springs VEN 354 AND 362, DAL FOUCHE AND A 10 Me11989 PORTION OF THE ROAD RESERVE EAST (h) vanaf 3 vmtot 5 vm R12,00 Kennisgewing No 53/1989 OF ERF 362, DAL FOUCHE vm tot 5 vm R 8,00 jl 3. Deur artikel 1(i), (ii) en (iii) van Deel B van LOCAL AUTHORITY NOTICE 1141 Notice is hereby given in terms of section 67 of Bylae 3 met die volgende te vervang: the Local Government Ordinance, 17 of 1989, hereinafter referred to as the Ordinance, that (i) Blommeverkoper R25 per kalender TOWN COUNCIL OF SPRINGS the Town Council of Springs intends to perma maand; nently close a portion of the road reserve be ii R100 AMENDMENT TO BUS BYLAWS tween erven 354 and 362, Dal Fouche and a 00 portion of the road reserve east of Erf 362, Dal maand. per kalender Fouche. 4. Deur in Artikel 29 van Hoofstuk 4 aan die Notice is hereby given in terms of the provisions of Section 96 of the Local Government Or Further particulars and a plan regarding the elude van die woordomskrywing van "Plekke dinance, 1939, that the Springs Town Council intended permanent closure lie open for inspecvan Vermaaklikheid, Pret of Ontspanning" die intends amending its Bus By laws. than during ordinary office hours and at the of volgende paragraaf by te voeg: fire of the undersigned. be The general purport of this amendment is to "Met dien verstande voorts dat die adapt to changed circumstances and to prevent Further particulars and a plan regarding the sigheidspersele wear die bedrywe genoem in the messing and unauthorised use of bus shel intended permanent closure he open for inspec Items 1 55, (behalwe item 49), van Bylae I ters. lion during ordinary office hours and at the of van Ordonnansie 19 van 1974; beoefen word, lice of the undersigned. the beskou word as plekke van vermaaklikheid, Copies of this amendment are open to inspec pret of ontspanning the, en geen lisensie inge tion at the office of the Council for a period of Any person who wishes to object to the pro volge Item 49 ten opsigte van enige sodanige be fourteen days from the date of publication here posed permanent closing or who may have a sigheidspersele uitgereik mag word nie." of in the Provincial Gazette. claim for compensation should such closing be carried out, must lodge his objection and/or 5. Deur Artikel 73 van Hoofstuk 6 met die Any person who desires to record his objet claim in writing, with the Council not later than volgende te vervang: tion to the said amendment shall do so in writing sixty (60) days from publication hereof, which to the undermentioned within 14 days after the date is 10 May "'n Straatverkoper, uitgesonderd 'n koerant date of publication of this notice in the Provin verkoper, mag nie die beroep binne die gebied cial Gazette. uitoefen wat in Bylae 7 (inshutend die gedeeltes HA DU PLESSIS van strate wat grease van so 'n gebied uitmaak), H A DU PLESSIS Town Clerk omskryf is nie; Met dien verstande dat 'n blom Town Clerk Civic Centre Civic Centre meverkoper en 'n voedselsmous onderworpe Springs Springs aan die bepalings van artikel 76, die beroepe as 10 May May 1989 sodanig op so 'n standplaas kan uitoefen nadat Notice No 53/1989 Notice No 46/1989 die geskrewe magtiging van die Raad verkry is om een van die standplase te okkupeer wat ten opsigte van 'a blommeverkoper in Bylae 5 om

52 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 skryf is en ten opsigte van 'n voedselsmous soos woord "straatfotograaf" met die woord (Ordinance 17 of 1939), publishes the Bylaws van tyd tot tyd deur die Raad bepaal word, en "straatverkoper" te vervang, en subartikel (3) te set forth hereinafter, which have been made by nadat die toepaslike gelde vir sodanige magti hernommer om subartikel (2) te lees. the Council in terms of section 96 of the said Orging wat in Bylae 3 omskryf is, betaal is." dinance. 20. Deur in die ou artikel 99(3) die uitdruk 6. Deur artikel 76 van Hoofstuk 6 met die vol king "subartlicel (2)" met die uitdrukking "sub The Bylaws for the licensing of and for the gende te vervang: artikel (1)" tevervang. supervision, regulation and control of businesses, trades, occupation and work, of the Springs "Niemand mag enige straatbandel bedryf bin 21. Deur in Bylae 6 van Hoofstuk 6 dele A en Municipality. published under Administrator's ne die gebied wat in Bylae 7 omskryf is me, be B te skrap. Notice 1, dated 2 January 1963, as amended, are halwe ingevolge 'n lisensie uitgereik ingevolge hereby further amended as follows: Item 41 van Ordonnansie 19/1974, ten opsigte 22. Deur na artikel 100 van Hoofstuk 6 die van 'n blommeverkoper of 'n voedselsmous." volgende artikels by te voeg: 1. By the substitution in section 7 of Part A of (Hierdie artikel moet saamgelees word met arti Schedule 3, for the figures "R0,20" of the fig "Algemene Verbod ten opsigte van Instansies kel 73). ures "R2,00". of Persone van Suite Springs se Lisensieraadge 7. Deur artikel 77 van Hoofstuk 6 met die vol Wed 2. By the substitution in the proviso of section gende te vervang: '100 (a) Geen smousliseusie ingevolge Item of Part A of Schedule 3: van Ordonnansie 19/1974 of magtiging om 'n "(1) Magtiging om 'n standplaas te okkupeer standplaas ingevolge Bylae 5 van die Read se Li (a) for the figures "1959", of the figures "8 of wat, ten opsigte van 'n blommeverkoper in B1 sensieverordeninge te okkupeer, of in die geval 1986"; en lae 5 omskryf is en ten opsigte van n van 'n voedselsmous, standplase soos van tyd tot voedselsmous, soos van tyd tot tyd deur die iyo. dew die Read bepaal word, te okkupeer, by the substitution for subsections (a) nt(lil Read bepaal word, is slegs geldig vanaf die da word am enige instansie of persoon van buite u) o the following: tutu waarop dit goedgekeur is tot 31 Desember Springs se usensieraadgebied, toeseken ale. (a) until midnight R10,00 van dieselfde jean Hierdie verbod is ook van toepassmg op instansies of r..rwne van buite Springs se Lisensie (b) until 1 a.m. R20,00 (2) ledere aansoek om sodanige magtiging of raadgebied wat ingevolge artikel 59 van om die hemuwing van sodanige ma ti moet R30,00 19/1974 wysteliing van die bepa (c)until2a.m. skriftelik by die Read ingedien word, met verhags van die Ordonnansie genie[.' Bogs melding van die applikant se voile naam, (d) until 3 a.m. R40,00 identiteitsnommer, adres en besonderhede van Algemene Verbod ten opsigte van die aanhou die standplaas waarop die aansoek betrekking (e) until 4 a.m. R50,00 I. van Bobbelmasjiene en ander Vermaakfilcheidshet. Alle aansoeke om die hernuwing van soda ' apparate onder sekere omstandighede (f) all night continuously from pm to 5 nige magtiging moet gedurende Dezember by am R60,00 die Lisenstehoof ingedien word." '100 (b) Geen dobbelmasjien of enige ver maaklikheidsapparaw of dele daarvan mag op (g) from 2 a.m. to 5 a.m. R16,00 8. Dew in artikel 78 van Hoofstuk 6 die 'enige perseel ten opsigte van die besigheidsperwoord "skoenpoetser" to skrap. sole genoem in items 1 55,.(behalwe item 49) (h) from 3 a.m. to 5 am. R12,00 9. Deur in artikel 79 van Hoofstuk 6, die van Bylae I van Ordonnanue 19/1974; aangenou, ge.bear of aan.enige. kragpunt gekoppel (i) from 4 a.m. to 5 a.m. R 8,00 woorde "wat in Bylaes 5 en 6 omskryf is word me. theme oepanog moet me so vertouc met die volgende woorde tevervang:3. By the substitution for section 1(i), (ii) and word as sou dit magtiging verleen vir die aanhou (iii) of Part B of Schedule 3 of the following: "as wat, ten opsigte van 'n blommeverkoper of bedryf van enige dobbelmasjiene op 'n perin Bylae 5 omskryf is the en ten opsigte van 'n sect genoem in item 49 van Bylae I van Ordon (i) Flower hawker R25 per calender month; voedselsmous soos van tyd tot tyd deur die Read nen= 19/1974 the.' (Hierdie artikel moet bepaal word nie." saamgelees word met amkel 29)". (ii) Hawker of food R100 per calender month. 10. Dew in artikel 82(2) van Hoofstuk 6 die 23. Deur Bylae 7 van Hoofstuk 6 deur die volwoord "veral" te vervang met die woord "ver gende te vervang: 4. By the addition in section 29 of Chapter 4, var. "Bylae 7 at the end of the definition of, "Places of Enter Beperkte Sentrale Dorpsgebied tainment, Amusement or Recreation", of the 11. Deur in artikel 83 van Hoofstuk 6 die following paragraph: woorde "in Bylaes 5 en 6 omskryf is," met die (Hierdie bylae moet seam met artikel 73 gevolgende woorde te vervang: lees word) "Provided further that the business premises where the trades as contemplated by sections 1 "Ten opsigte van 'n blommeverkoper in Bylae Die hele gebied wat dear die volgende strate be 55, (excluding item 49), of Schedule I of Or 5 omskryf is en ten opsigte van 'n voedselsmous tens word; dinance 19 of 1974; are conducted, are not to be soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal considered as places of 'Entertainment, Amuse word." Eerstestraat, Springs; Negendelaan, Springs; meat or Recreation', and that no licence as con 12.Zig Zagweg, Springs; Agstestraat, Springs; Eer templated by item 49 shall be issued in respect of Deur in Artikel 88 van Hoofstuk 6 die sit steam, Spnngs; EerstelaanOos, Geduld; any such premises." druldcing "400 m" oral wan dit voorkom, met insluitende die modale oorstappunt en die gedie uitdrukking "100 m" te vervang. bled tussen die Spoorwegomheuung en Eerste 5. By the substitution of section 73 of Chapter street en Tweedestraat, Springs." 6 of the following: 13. Deur aan die chide van artikel 88 van Hoofstuk 6, die volgende voorbehoudsbepaling 24. Deur artikel 240 van Hoofstuk 13 met die "No street vendor other than a hawker of by te voeg: volgende tevervang: newspapers shall operate as such within the area defined in Schedule 7 (including the portions of "Met then verstande dat die bepalings van "Ethge persoon wat enige van die bes 9lings streets constituting the boundaries of such area): hierdie artikel the van toepassing is op die stand van hierdie verordeninge oortree, is skul ig aan provided that a flower hawker and a hawker of plate by die modale oorstappunt the. 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met food and subject to the provisions of section 76, 'n boete van hoogstensr300 of by wanbetaling, may on being granted the written authority of 14. Deur die opskrif van Artikel 89 van met 'n gevangenisstraf van hoogsteus drie maw the Council to occupy one of the stands definedhoofstuk 6, die woorde "twintig minute"," en de of met beide sodanige butte of gevangenis in Schedule 5 in respect of a flower hawker, and oral wear dit voorkom met die woorde twee straf.". as determined by the Council from time to time our" te vervang. HA DU PLESSIS in respect of a hawker of food and on paying the 15. Deur in artikel 89 van Hoofstuk 6, die Burgersentrum Stadsklerk appropriate fee for such authority prescribed in woorde "skoenpoetsers en straatfotograwe" te Pis Schedule 3, carry on his occupation as such on Sire M skrap. such stand." Kennisgewing No 52/ Deur in artikel 89 van Hoofstuk 6, die, 6. By the substitution for section 76 of Chapwoorde "25 m" oral waar dit voorkom met die ter 6 of the following: LOCAL AUTHORITY NOTICE 1143 woorde '100 m" te vervang. "No person shall carry on any business of 17. Deur artikel 95(1)(6) van Hoofstuk 6 met SPRINGS MUNICIPALITY street trading within the area defined in Schedie volgende te vervang: dole 7, except in terms of a licence issued in AMENDMENT TO THE BYLAWS FOR terms of item 41 of Ordinance , in re "(b) Voedselsmous Lengte 4 m; breedte 2 THE LICENSING OF AND FOR THE SU spect of a flower hawker or a hawker of food." m.' PERVISION, REGULATION AND CON (This section is to be read in conjunction with TROL OF BUSINESSES, TRADES, section 73). 18. Deur artikel 99(2) van Hoofstuk 6 te OCCUPATIONS AND WORK skrap. 7. By the substitution for section 77 of Chapter 6 of the following: 19. Deur in artikel 99(3) van Hoofstuk 6, die section The Town 101 ofclerkloofcrings the Government hereby Ordinance terms of i

53 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY k "(1) Authority to occupy a stand defined in of food, shall be granted to any organisation or hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant Schedule 5 in respect of a flower hawker, and as person from outside the Licensing Board area of by die ondergetekende doen. determined by the Council from time to time in Springs. This prohibition is also applicable to orrespect of a hawker of food, shall be valid from ganisafions or persons from outside the Licens H A DU PLESSIS the date such authority was granted until 31 De mg Board area of Springs, qualifying for Burgersentrum Stadsklerk camber of the same year; exemption in terms of section 59 of Ordinance Springs 19/ Mei 1989 (2) Every application for such authority or for Kennisgewing No 51/1989 the renewal of such authority, shall be made to General Prohibition in respect of the Keeping the Council in writing, setting forth the appli of Gambling Machines or other Amusement cant's full name, identity number, address and Apparatus under certain conditions LOCAL AUTHORITY NOTICE 1144 particulars of the stand to which the application relates. All applications for the renewal of such '100 (b) No gambling machine or any amuseauthority, is to be lodged with the Chief Licence meat apparatus or parts thereof shall be kept, TOWN COUNCIL OF SPRINGS Officer during December." stored or connected to any power point on any premises as contemplated by items 1 55 (ex AMENDMENT TO H F VERWOERD 8. By the deletion of the word "shoe black" in eluding item 49), of Schedule I of Ordinance THEATRE BY LAWS section 78 of Chapter 6. 19/1974. This provision must not be interpreted as if it authonses the keeping or utilization of. 9. By the substitution in section 79 of Chapter any gambling machine on a premises as contem Notice is hereby given in terms of the provi 6 for the words "Schedules 5 and 6" of the fol plated by item 49 of Schedule 1 of sions of section 96 of Ordinance the Local Government Orlowing: 19/1974.' (This section must be read in conjunc dmance, 1939, that the Springs Town Council "Schedule S in respect of a flower hawker, don with section 29)." intends amending its H F Verwoerd Theatre By laws. and as determined by the Council from time to time in respect of a hawker of food." 23. By the substitution for Schedule 7 of The general purport of this amendment is to Chapter 6 of the following: arrange the use of the Council's H F Verwoerd 10. By the substitution in section 82(2) of Theatre. Chapter 6 for the word "veral" of the word "ver "Schedule 7 val", in the Afrikaans text. Restricted Central Town Area Copies of this amendment are open to inspec tion at the office of the Council for a period of 11. By the substitution in section 83 of Chap (This Schedule is to be read in conjunction fourteen days from the date of publication hereter 6 for the words "Schedules 5 and 6" of the with section 73) of in the Provincial Gazette.. following: The whole area confined by the following Any person who desires to record his objec "Schedule 5 in respect of a flower hawker, streets: tion to the said amendment shall do so in writing and as determined by the Council from time to. to the undermentioned within 14 days after the time in respect of a hawker of food." First Street, Springs; Ninth Avenue, Springs; date of publication of this notice in the Provin Zig Zag Road, Springs; Eighth Street, Springs; dal Gazette. 12. By the substitution in section 88 of Chap First Avenue, Springs; First AvenueEast, Ge H A DU PLESSIS ter 6 for the expression "400 m" of the express duld; including the modal facility and the area Town Clerk ion "100 m", wherever it appears. between the Railway fence and First Street and Civic. Centre Second Street, Springs." Springs 13. By the addition at the end of section 88 of 10 May 1989 Chapter 6 of the following proviso: 24. By the substitution for section 240 of Notice No 51/ Chapter 13 of the following: "Provided that the provisions of this section is PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING not applicable to the stands at the modal transfer "240 Any person contravening any of the pro 1145 facility." visions of these Bylaws shall be guilty of an of fence and liable, on conviction, to a fine not 14. By the substitution in the heading of sec exceeding R300 on in default of payment, to im STADSRAAD VAN SPRINGS don 89 of Chapter 6, for the words "Twenty prisonment for a period not exceeding three Minutes" of the words "two hours" and whet months, or to both such fine and im WYSIGING VAN VERORDENINGE BE ever it appears. prisonment." TREFFENDE DIE HUUR VAN SALE 15. By the deletion in section 89 of Chapter 6 of the words "shoe blacks and street photogra H A DU PLESSIS Daar word hierby ingevolge die bepalings van phers". Town Clerk artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be 16. By the substitution in section 89 of Chap Centre stuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad Civickt gorga van Springs voomemens is om sy verordeninge ter 6 for the expression "25 m" of the expression A may logo 0 '100 rn", wherever it appears. betreffende die huur van sale soos gewysig, ver Notice No 52/1989 der te wysig. 17. By the substitution for section 95(1)(6) of to Die algemene strekking van die voorgenome Chapter 6, of the following: wysiging is om die gebruik van die Read se "(b) Hawker of Food Length 4 m; width openbare sale te reel. 2 Afskrifte van hierdie wysiging le to insae by PLAASLIKE BESTUURSICENNISGEWING die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van 18. By the deletion of section 99(2) of Chapter 1144 veertien dae vanaf die datum van publikasie 6. hiervan in die Provinsiale Koerant. 19. By the substitution in section 99(3) of STADSRAAD VAN SPRINGS Enige persoon wat beswaar teen genoemde Chapter 6 for the words "street photographer" wysiging wens aan te teken moet dit skriftelik of the words "street vendors" and to renumber WYSIGING VAN H F VERWOERDTEA binne 14 dae van die datum van publikasie van the existing subsection (3) to read subsection TERVERORDENINGE hierdie kennisgewing in die Provinsiale Koerant (2). by die ondergetekende doen. 20. By the substitution in the previous section Daar word hierby ingevolge die bepalings van H A DU PLESSIS 99(3) of Chapter 6 for the expression "subsec artikel 96 van die Ordonnansie op Plaaslike Be Stadsklerk tion (2)" of the expression "sub section (1)." stuur, 1939, bekend gemaak dat die Stadsraad Burgersentrum van Springs voomemens is om sy H F Verwoerd 21. By the deletion in Schedule 6 of Chapter 6 s. teaterverordeninge soon gewysig, verder te wy lo Mei 1989 of parts A and B. sig. Kennisgewing No 50/ By the addition after section 100 of Chapter 6 of the following: Die algemene strekking van die voorgenome wysiging is om die gebruik van die Raad se H F LOCAL AUTHORITY NOTICE 1145 "General Prohibition in respect of Organisa Verwoerdteater te reel. tions or Persons from outside the Licensing Afskrifte van hierdie wysiging le ter insae by TOWN COUNCIL OF SPRINGS Board Area of Springs die kantoor van die Raad vir 'n tydperk van veertien dae vanaf die datum van publikasie '100 (a) No hawkers licence in terms of item AMENDMENT TO BYLAWS RELATING hiervan in die Provinsiale Koerant of Ordonance 19/1974 or authority to occupy TO THE HIRE OF HALLS a stand as contemplated in Schedule 5 in respect Enige persoon wat beswaar teen genoemde of a flower hawker, and as determined by the wysiging wens aan te teken mom dit skriftelik Notice is hereby given in terms of the provi Council from time to time in respect of a hawker binne 14 dae van die datum van publikasie van sions of section 96 of the Local Government Or.

54 1682 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 dinance, 1939, that the Springs Town Council Paper Sepia Raad se Bestuurskomitee wat handel kragtens intends amending its Bylaws relating to the hire die bevoegdhede wat ingevolge die bepalings of halls, as amended. i) Size AO R4,80 R25,20 van artikel 58 van die Ordonnansie op Plaaslike The general purport of this amendment is to ii) Size Al R2,40 R12,60 Bestuur (Administrasie en Verkiesings), 1960, aan horn gedelegeer is, en enige beampte aan arrange the use of the Council's public halls. iii) Size A2 R1,20 R6,30 Me die IComitee ingevolge die bepalings van Copies of this amendment are open to inspec subartikel (3) van genoemde artikel op gesag tion at the office of the Council for iv) Size A3 R0,60 R4,00 a van die Raad, die bevoegdhede, funksies en period of fourteen days from the date of publication here pligte wat ten opsigte van hierdie verordeninge v) Size A4 R0,30 R3,00 of in the Provincial Gazette. by die Raad berus, kan delegeer, en dit inder vi) Size tvi2 R4,00 R25,00 daad gedelegeer het; Any person who desires to record his objec tion to the said amendment shall do so in writing vii) Size 841 mm x 1 m length R4,00 821,00 "Registrateur van Stefgevalle" 'n persoon wat to the undermentioned within 14 days after the vir die oomblik deur die Regering aangestel is date of publication of this notice in the Provin CH BADENHORST om sterfgevalle to registreer; cial Gazette. Acting Town Clerk. "Swarte" iemand wat 'n lid van.n mboorling H A DU PLESSIS Municipal Offices ras of stam van Afrika is of gewoonlik daarvoor Town Clerk PO Box 24 deurgaan; Civic Centre Tzaneen Springs 0850 "Volwassene" 'n afgestorwe persoon van May May 1989 jaar oud en over van wie die doodkis die afme Notice No 50/1989 Notice No 17/1989 tings soos vir kinders by artikel 29 voorgeskryf, oorskry. Stigting nan Begraafplase PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING. PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 2. Die Raad kan van tyd tot tyd enige grond vir die duel van 'n publieke begraafplaas afson der en niemand mag 'n lyk begrawe of laat be STADSRAAD VAN TZANEEN DORPSRAAD VAN TRICHARDT grawe in enige ander plek the, uitgesonderd met BEGRAAFPLAASVERORDENINGE die skriftelike toestemming van die Raad. WYSIGING VAN VASSTELLING VAN Die Stadsklerk van Trichardt publiseer hierby Toestemming vir Teraardebestellings GELDE VIR DIE VERSKAFFING VAN IN LIGTING ENDOKUMENTEartikel ingevolge 101 van die Ordonnansie op 3.(1) Niemand ma 'n lyk begrawe of laat begrawe binne 'n begraafplaas sonder die toestem Plaastlice Bestuur, 1939, die verordeninge hiema uiteengesit, wat deur die Administrateur sued ming van die Raad of 'n beampte deur hom Ingevolge die bepalings van artikel 80B(8) van gekeur is. die benoem nie. 0 rdonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, word hierby bekend gemaak dat die Stadsraad DEEL 1 (2) 'n Graf meet verkry word vir elke teraar van Tzaneen by Spesiale Besluit die gelde be ALGEMEEN debestelling, onderworpe aan die bepalings van taalbaar vir die verskaffing van Milting en artikel 35. dokumente, vervat in Munisipale Kenrusgewing Woordomskrywing No 24 van 29 Julie 1981, en gepubliseer in Pro Kostelose Begrafnis vinsiale Koerant No 4157 van V Julie 1981, met 1. Vir die toepassing van hierdie verorde. ingang vanaf 1 Maart 1989 verder gewysig het ninge, tensy nit die sinsverband anders blyk, be 4. Die, Read kan op aanvraag en na goed deur paragraaf a) deur die volgende to vervang: teken dunke n lyk kosteloos in sodanige plek en op so danige wyse laat begrawe as wat hy goedvind. Papier Sepia "begraafplaas" enige stuk grond wat behoorlik deur die Raad as 'n openbare begraafplaas Toegangsure vir Besoekers i) Grootte AO R.4,80 R25,20 aangewys word; 5. Dear is geen beperking op toegangsure nie. ii) Grootte Al R2,40 R12,60 "Blanke" iemand wat Kidders iii) Grootte A2 R1,20 R.6,30 (a) volgens voorkoms klaarblykblilc 'n Blanke 6. Niemand onder die ouderdom van 12 jaar iv) Grootte A3 80,60 84,00 is en nie gewoonlik vir 'n Gekleurde deurgaan. nit; of mag n begraafplaas binnegaan nie, tensy soda. nige persoon onder die sorg van 'n verantwoor v) Grootte A4 80,30 83,00 (b) gewoonlik vir 'n Blanke deurgaan en nie delike persoon is. vi) Grootte M2 R4,00 R25,00 volgens voorkoms klaarblyklik nie 'n Blanke is nie, In Paadjies Bly vii) Grootte 841 mm x 1 m 7. lengte Niemand mag die gruispaaie en voetpaad 124,00 R21,00 maar the ook iemand wat vir die doeleindes lies verlaat the, mgesonderd vir doeleindes wat van sy klassifikasie ingevolge die Bevolkingsredeur hierdie verordeninge toegelaat word. C H BADENHORST gistrasiewet, 1950, vry en bereidwilliglik erken Waarnemende Stadsklerk dat hy, wat sy voorkoms betref, 'n Swart of Gek Swartes en Gekleurdes Munisipale Kantore leurde is nie, tensy daar bewys word dat die er Posbus 24 kenning nie op feite gegrond is nie; 8. Geen Swarte of Gekleurde mag die afdeling Tzaneen vir Blankes in 'n begraafplaas binnegaan sunder 0850 "gedenkteken" enige grafsteen, traliewerk, die toestemming van die opsigter nie. 10 Mei 1989 omheining, monument, gedenkteken, grafskrif Kennisgewing No 17/1989 of enige ander werke wat op 'n graf opgerig is of In en Uitgange van Begraafplaas opgeng kan word; 9. Niemand mag 'n begraafplaas binnegaan of "Gekleurde" iemand wat the 'n Blanke of verlaat nie uitgesonderd deur die behoorlike Swarte is nie' hekke, of mag 'n kantoor of afgekampte pick in LOCAL AUTHORITY NOTICE 1146 'n begraafplaas binnegaan nie uitgesonderd in "Graf" 'n graf waarop enige persoon die reg verband met besigheid. TOWN COUNCIL OF TZANEEN verkry het of kan verkry om daann 'n lyk of lyke to begrawe sonder dat by enige uitslmtlike reg Niemand mag Traktate of Advertensies uitdeel op sodanige graf of die gebruik daarvan kry; nie AMENDMENT TO DETERMINATION OF CHARGES FOR THE FURNISHING OF IN "kind" 'n afgestorwe persoon onder die ou 10. Niemand mag vir enige besigheid, bestel FORMATION AND DOCUMENTS derdom van 12 jaar van Me die doodkis nie die ling of uitstalling werf nie, of geen traktate, be afmetings soos vir kinders by artikel 29 voorge sigheidskaarte of advertensies binne 'n skryf, oorskry nie; begraafplaas uitdeel of laat nie, of toelaat dat It is hereby notified in terms of the provisions voomoemde gewerf word nie, en ook nie 'n pad of section 80B(8) of the Local Government Or "opsigter" die persoon wat van tyd tot tyd die of voetpad deur 'n begraafplaas gebruik vir die dinance, 1939, that the Town Council of Tza betrekking van opsigter van 'n begraafplaas be vervoer van goedere, pakkies of ander materiaal neen has by Special Resolution further amended klee of wat in sodanige hoedanighed optree in nie, behalwe wanneer dit bestem is vir gebruik the charges payable for the furnishing of infor verband met die munisipaliteit; in sodanige begraafplaas. mation and documents, contained in Municipal Notice No 24, dated 29 July 1981, and published "persoon" enige persoon, uitgesonderd 'n Sit of klim op Gedenktekens in Provincial Gazette No 4157 of 29 July 1981, amptenaar van die Raad in diens by 'n begraafwith effect from 1 March 1989, by the substitutplaas; 11. Niemand mag sit, staan of klim op of oor ion for paragraph (j) of the following: in gedenkteken, muur, hek, omheining of gebou "Read" die Stadsraad van Trichardt, die in 't begraafplaas nie. 4 III

55 i 1 teraardebestelling 1 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY Veroorsaking van Oorlas DEEL II tyke in dieselfde graf begrawe gaan word, moot die minimum diepte vir die eerste teraardebe 12. Niemand mag 'n aortas in 'n begraafplaas TERAARDE.BESILLINGS IN GRAFTE stetting mm wees. veroorsaak nie. Verkryging van Graf Oopmaak van Grafte Diere in Begraafplaas 23. Die Read kan, na goeddunke, aan enige 32. Geen graf mag sonder die spesiale toe 13. Niemand mag enige dier of pluimvee in 'n persoon die gebruik van 'n stuk grand Mr 'n graf stemming van die Raad binne twee par van die begraafplaas bring of toelaat dat dit daarin rond verkoop. Emgeen wat die gebruik van sodanige datum van die laaste teaardebestelling oopgedwaal me. Engie dier of stuks pluimvee wat in 'n graf wil koop, moet by die Raad aansoek doen. mask word nie. begraafplaas aangetref word, kan deur die Raad Sodanige gar word dew die Raad of sy gemagvankant gemaak word sander vergaeding aan tigde beampte toegewys maar bly onderworpe Bedekking met Grand die eienaar daarvan. aan hierdie verordeninge. 33. Daar moet minstens nun grand wees Ry Verbode Planne tussen 'n doodkis en die grondoppervlakte: Met dat gr 14. Geen frets, motor, vragmotor of enige an 24. Planne van die verskillende beskikbare dien verstande die wanneer kis die van ' mm and voldoende is n kind is. der voertuig of vervoenniddel van enige aard grafte word in die kantoor van die Raad bewaar mag binne 'n begraafplaas gebring word nie, uit en le kosteloos.gedurende normale kantoorure Gelde meet Betaal word gesonderd lykswaens en ander vaertuie wat deel ter insae van enige persoon. vorm van 'n begrafnisstoet en rystoele of soort 34. Niemand word toegelaat om 'n lyk in 'n gelyke vervoermiddels vir invalides of sick per Toestemming van die Raad tot Oordrag graf te begrawe solank by in verband met dearsone of enige vaertuig wat, volgens die memng die graf nog geld verskuldig is in die vorm van van die Raad, nodig is am enige werke daar te 25. Niemand mag sonder die toestemming van besprekingsgeld of begrawingsgeld nie. verrig. die Read 'n graf oordra of verkoop the. Teraardebestelling van meer as een Lyk in Die Omkrap van Grand en Plante Teraardebestelling in 'n Graf selfde Graf 15. Niemand mag, uitgesonderd waar dit uit 26. Iemand wat 'n lyk in 'n graf wil laat be 35. Teraardebestelling van meer as een lyk druklik by hierdie verordeninge toegelaat word, aan die Raad die geld wat in Bylae kan in dieselfde grill geskied teen betaling van die grand omlcrap, 'n struikgewas 01 xawe, blom plant hierby moet voorgeskryf word, vir sodanigs teraar die toepaslike gelde soos in Bylae A hierby uito[ betaal wanneer die kennisgewing Paling of untrek nie, of op enige vryse ham bemoei met eengesn. 'n graf of werke in n begraafplaas nie. van teraardebestelling gegee word. Sodanige persoon het na betaling van die genoemde geld Bedekking van Doodkis met Grond slegs die reg op eta teraardebestelling en die Vergaderings, Byeenkomste of Betogings pick van die graf, die Raad se eiendom bly, 36. Elke doodkis of lyk moet, sodra in 'n word dew die opsagter bepaal. graf geplaas is, sander verwyl met 300 more mm grand 16. Geen vergadering van persone, byeen bedek word. komste of betogings, enders as wat normaalweg Kennis van Teraardebestelling gepaard gaan met n teraardebestelling, word in Versteuring van Starlike Oorskot enige begraafplaas toegelaat nie, bebalwe met 27. remand wat 'n lyk wil bat begrawe, moat skriftelilce toestemming van die Stadslderk, minstens twaalf uur voor sodanige teraardebe 37. Niemand mag enige stoflike oorskot of welke toestemming minstens 21 dae voor die da sidling daarvan aan die Raad of sy gemagtigde enigegrand wat daaraan grans in, 'n. bevaafnlaas r. turn van sodanige vergadering, bycenkoms of beampte gedurende normale kantoorure kennis vera teur. nie,uitgesonderd. vir n mei wat intbetoging vekry moet word. daarvan gee op 'n vorm wat dew die Raad uitge drunk deur literate verordeninge toegelaat. reik of goedgekeur is vir daardie doel. word. Hinder van Werksmense Sodanige persoon moet in die kennisgewiog van teraardebmtelling die naam van die oorle DEEL III 17. Niemand mag 'n werksman of arbeider dene, sy ouderdom woonp Ie k, nasionaliten, wat by die Read in diens is in 'n begraafplaas in ' kleur kerkverban d, ' en datum van sy afstenve BEGRAFNISSE die uitvoering van sy pligte hinder the en ook ' Been opdragte, van wetter aard ook al, aan soda aangee, en enigeen wat valse Mitten in soda Godsdiensoefeninge nige werksman of arbeider uitreik nie. Opdragte Inge kennisgewiog verstrek, is skuldig aan 'n mag alleenlik deur 'n gemagtigde beampte in die oonreding van hierdie verordeninge. 38. Die lade van enige godsdienstige genoot Rand se diens uitgereik word. skap kan godsdiensoefennme hou in verband Verandering van dag van Teraardebestelling met 'n teraardebestelling of herdenkingsdiens, 28. Indien enige verandering gemaak word in ondeo aan die beheer en die verordeninge dierrpe van Opsigter d. Belemmering van an die reeds vasgestelde deg of uur van die teraar 18. Niemand mag die opsigter by die uitoefen debestethng, moat kennis van sodanige verande 39. Niemand mag godsdiensoefeninge of ing van sy pligte belemmer, weerstaan of tea ring aan die Raad gegee word minstens vier uur plegtighede hou volgens die gebruike van enige werk nie of weter am te voldoen aan 'n bevel of voor sodantge teraardebestelhng. begraaf versoek wat die opsigter ingevolge hierdie verordeninge geregtig is om uit te reik of Afmetings van Grafopenings genootskap in deur sodamge die gedeelte Read uitgesonder van 'n pleas wat is vir lade te mask nie. Skending van Gedenktekens 19. Niemand mag 'n muur, gebou, omheining, hek, gedenicteken of enige ander werke in 'n begraafplaas merk, daarop taken, dit bekrap of advertensies daarop oprig of op die een of ander wysc skdnd nie. 29. Die vasgestelde afmetinp vir die grafopenings is soos volg: van ander genootskappe nie, uitgesonderd met die toestemming van die Read. Lykwaens by die Begraafplaas (a) Vir elke volwassene: 40. Niemand mag 'n lykwa in die begraafplaas Lengte: mm van die sypaaie af laat ry of die lyinva terughou binne die begraarplaas nadat die lyk daaruit geneem is nie. Elke lykwa moet, wanneer die lyk Breedte: 800 mm uitgeneem is, onmiddellik die begraafplaas ver (b) Vir elke kind: tangs die weg wat die opsigter daarvoor aan Gelde Lengte: mm wfa 20. Die gelde in Bylae A hierby uitcengesit, Breedte: 650 mm moet aan die Raad betaal word ten opsigte van Ontbloting van Lyke die verskillende items daarin vervat. Iemand wat 'n grafopening van groter afore 41. Niemand mag 'n lyk op 'n onbetaamlike tings vir 'n teraardebestelling verlang, moet te wyse vervoer of sodanige lyk of 'n deel daarvan Grondregte in Begraafplaas gelykertyd met die kenmsgewing van in 'n street, begraafplaas of publieke plek antdie afmetings van die doodbloat nie. 21. Niemand mag 'n reg op of belang by enige kis, met inbegrip van die besiag, gee. grand in 'n begraapinas verkry nie, uitgesonderd sodanige regte of belange as wat ingevolge hier Wanneer 'n kind se Doodkis te Groot is Opdragte van Opsigter die verordeninge verkry kan word. 30 As die kis wet die lyk van 'n kind bent, te 42. 'emend wat aan 'n begrafnisstoet of plegmoot is vir die afmetings van 'a kindergraf word tigheid deelneem, moet aan die opdragte van die Ondertekening van Kennisgewings die doodkis in 'n graf vv 'n volwassene begrawe opsigter voldoen solank sodanige persoon in die 22. en die gewone gelde vir 'n graf van 'n volwas Wanneer die toestemming of vergunning begraafplaas aanwesig is. sane moet beteg word dew die persoon wat die van, of 'n kennisgewing deur die Raad ingevolge Icenrusgewmg van teraardebestelling gegee het. hierdie verodeninge nodig is, word sodanige toestemming, vergunning of kennisgewing geag om Diepte van 'n Grafperseel Orkes en Musiek by Begrafnisse toegestaan of uttgevaardig te wees by lasbnef of 43. Geen musiek mag binne 'n begraafplaas kennisgewing anderteken deur die Stadsklerk of 31. Geen graf vir 'n volwassene mag minder as uftgevoer word sander die skriftelike toestemdeur enige ander munisipale beampte wat be mm en geen graf van 'a kind minder as ming van die Raad nie, uitgesonderd in die geval hoorlik daartoe gemagtig is mm diep wees nie. In die geval waar twee van polisie of militere begrfnisse.

56 1684 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Ure van Teraardebstelling ming van die opsigter nie, en die Raad kan enige werk, vergesel van 'n spesifikasie van die maboom of plant, wat skade veroorsaak of in die teriaal wat gebruik sal word, benewens 'n afskrif 44. Teaardebestellings kan daagliks behalwe toekomsskade kan aamig aan 'n gedenkteken of van die voorgeneme grafskrif, snywerk of vernaweke en vakansiedae, geskied tussen 09h00 en wat nadelig is vir die begraafplaas, snoei, afkap siering, aan die Rand voogele is minstens due 16h00. Met dien verstande dat teraardebestel of verwyder. lings on Saterdae dae voor die dag waarop dit die voomeme is om of buite voormelde ure met die sodanige matenaal in die begraafplaas te bring; spesiale toestemming van the Raad of sy gemap Omheining ngde beampte kan geskied teen betaling van n (b) alle verskuldigde gelde ten opsigte van sobykomende geld soos in Bylae A hierby uiteen 55. Niemand mag sonder die toestemming van danige graf behoorlik betaal is; en gesit. die Raad enige omheining, draadwerk of ander blywende ornament in 'n begraafplaas oprig of (c) die Raad se skriftelike goedkeuring vir die Die Nommer van Grafte plaas nie. voorgestelde werk aan die applikant gegee is. 45. Die Raad ken 'n nommer toe aan elke graf DEEL VI Verwydering van Gedenktekens deur die Raad en niemand mag 'n lyk in enige graf begrawe wat nie met sodanige nommer gemerk is rue. OPRIGTING EN ONDERHOUD VAN GE 64. Enige gedenkteken wat geplaas, gebou, DENICTEICENS verander, verner, verskilder, of andersins in 'n Deksels van Doodkiste mag nie Afgeneem word begraafplaas op sodanige wyse behandel word nie Gedenktekens of Grafskrifte mag nie SondToes dat hierdic verordentnge daardeur oortree temming van die Raad Aangebring word nie. word, kan onmiddellik deur die Raad verwyder 46. Niemand mag in 'n begraafplaas enige word sonder betaling van enige vergoeding. doodkis oopmaak nie. 56. (1) Niemand mag enige gedenkteken oprig, verander, sidider, skoonmaak, opknap, Regulasies vir die Bou van Gedenktekens DEEL IV versier, verwyder of hom andersins daannee bemoei nie, of 'n grafskrif in 'n begraafplaas irony 65. lemand wat 'n gedenkteken oprig, moet OPGRAWING VAN LYKE EN HEROPE sonder die skriftelike toestemming van die Raad die volende voonvaardes nakom: NING VAN GRAFTS en van die eienaar van sodanige gedenkteken nie.. (a) Waar 'n gedeelte van 'n gedenkteken ver Oopmaak van Grafte bind moet word aan 'n ander gedeelte, moet 47. Toestemming a (2) Niemand mag enige gedenkteken oprig of koper die opgrawing van enige of gegalvaniseerde ysterkramme of veranda the, alvorens 'n behoorlike plan en penne van goedgekeurde dikte en voldoende lyk meet by die Raad of sy gemagtigde beampte spesifikasies, in duplikaat, wat voile besonder lengte om in die Iderriavermelde gate te pas, vir ingedien word minstens datum twee van voile die opgrawing Me voor die voorgestelde van soda hede van die voorgenome oprigting of veranda die doel gebruik word. Die gate waarin sodanige nige lyk. ring aandui, by die Raad ingedien en deur hom kramme of penne moet pas, meet minstens 50 ' goedgekeur is. mm diep woes, uitgesonderd met die skriftelike Tyd van Opgrawing toestemming van die Raad. Gedenktekens op Grafte 48. Niemand mag 'n lyk sonder die skriftelike. (b) Enige gedeelte van sodanige werk wat op toestemming van die Raad opgrawe of last op. 57. Niemand mag 'n gedenkteken op 'n graf die grond of 'n steen, klip of ander fondering oprig nie, uitgesonderd in sodanige posisie as grawe nie.rus, moet behoorlik sierkant gel& word. wat die opsiver aanwys. Verberging van Werksaamhede (c) Geen klippe van ongelyke dikte of wear Uitsluiting van Gedenktekens van daar 'n hoek af is, mag gebruik word the. 49. Die graf waaruit 'n lyk verwyder moet word, moet doeltreffend teen aanskoue 58. Die Raad kan belet dat 'n voorgestelde ge (d) Die onderkante van elke platklipgedenk aft; denkteken wat na sy mening van mmdenvaarskean wees tydens die opgrawing en 'n doo taken en die bodem van elke monument of dige afwerking of moet by die graf in gereedheid gebou word. gehalte is en om daardie rede grafsteen mom minstens 50 mm leer as die nadie begraafplaas kan ontsier, in 'n begraafplaas tuurlike oppervlakte van die grond en op ge Geneeskundige Gesondheidsbeampte moet opgeng word. skikte beton of klipfonderings geplaas word. Teenwoordig wees Reparasies aan Gedenktekens (e) Geen randstene mag meer as 230 mm bo 50. Behoudens die bepalings van artikel 53, 59. Indien die eienaar van 'n gedenkteken kant die oppervlakte van die grond of meer as mag geen opgrawing of verwydering van 'n lyk 205 dit in sodanige toestand last verval dat dit na die mm onderkant die oppervlakte gesit word deur onigeen geskied nie, tensy die geneeskun sonder die toestemming van die Read nie. Die mening van die Raad gevaar kan veroorsaak of dige gesondherdsbeampte of sy gemagtigde ver ente van kromminge moet deur betonfonda teenwoordiger daarby teenwoodig is. die begraafplaas ontsier, kan die Raad horn by mente aan die voeten en koppenent van die skriftelike kennisgewing galas om sodanige re Toestemming of Verlofakte voordat 'n Graf her pansies aan te bnng as wat die Raad nodig ag, graf, ondersteun word. open mag word en as die adres van die eienaar nie by die Raad (f) Alle grafstene en randstene mom deeglik bekend is nie, kan sodanige kennisgewing in van die bunekant af met rondo koper of gegal 51. Niemand word toegelaat om 'n graf te her beide amptelike tale gepubliseer word in 'n vaniseerde ysterkramme vasgesit word. open voordat by nie die Raad oortuig het dat by dagblad wat binne die munisipaliteit gelees wettiglik daartoe geregtig is nie. word. Indien die verlangde reparasies nie binne (g) Alle grafstene tot op 'n dikte van 150 ma con maand na die bctckcning of verskyning van meet deeglik aan die voetstuk op 'n goedge Verwydering deur die Raad van 'n Lyk van een sodanige kennisgewing uitgevoer word nie, km keurde wyse vasgesit word. Graf na 'n ander Graf die Raad dit self Mat uttvoer en die koste van sodanige reparasies op die eienaar verhaal (h) Enige soort gedenkteken mom eearsklaar 52. Indien die verplasing. van 'n lyk te eniger afgewerk word voordat dit in die begraafplaas tyd deur die Read wenslik geag word, kan by so Toesig oor Werk gebring word. danige lyk na 'n ander graf last verwyder: Met dien verstande dat die toestemming van die 60. lemand wat werk in 'n begraafplaas uit (i) Die voetstuk moet uit een soliede stuk be naasbestaande van sodanige oorlede persoon, voer moet sodanige werk onder the toesig en tot staan. indien moontlik, eers verkry moet word. voldoening van die opsigter. uinmer. (j) Die gebruik van sagte klip of sandklip vir Opgrawing ingevolge die Bepalings van Verskil Beskadiging van Gedenktekens gedenktekens en ystertralies, kettings of lende Wette en Ordonnansies ander metaalwerk word nie toegelaat nie. 61. Die Raad aanvaar in geen geval aan 53. Die bepalings van artikels 47 en 50 is the spreeldikheid vir skade wat te eniger tyd aan 'n (k) Niemand mag klipwerk, beitel of ander van toepassing nie ten opsigte van enige gedenkteken aangerig word the, hoe ook al ver werk aan 'n gedenkteken verrig wat nie in veropgrasvingsbevel inevolge die Wet op Geregte oorsaak. band staan met die vassit van sodanige werk bin like Doodsondersoeke, 1959 (Wet 58 van 1959), ne 'n begraafplaas nie, uitgesonderd waar of artikel 34 van die Wet op Gesondheid, 1977 Verplasing van Gedenktekens sodanige werk uitdruklik ingevolge hierdie ver (Wet 63 van 1977), of enige ander bepaling van 62. ordeninge toegelaat word. enige Wet van die Parlement of Ordonnansie Die Raad kan te eniger tyd na goeddunke osin Provinsie e van 'n gedenkteken m 'n beg Transvaal insake die opgra die praafplaas (I) In gevalle waar 'n gedenkteken op 'n fond wi wysig: Met then verstande dat enige verandering vang van tyke. n die eyingrus wat aangering word kragtens die bepalings van hierdieverordeninge op koste van die Raad nit (i) moet sodanige werk sodanige beton DEEL V of gevoer word. klipfondering he as wat die Raad voorskryf; VERSORGING VAN GRAFTS Bring van Materiaal in Begraafplaas (ii) moat sodanige werk in goeie kalk of se Beplanting mentmortel vasgesit word; 63. Niemand mag enige raateriaal in 'n be 54. Iemand kan met die toestemming van die vir die doel om daannee 'a ge (iii) moet die voetstuk van sodanige werk min 5raafplaas bring opsigter enige struikgewas, plant of blom op 'n enkteken, steen of klipwerk op 'n graf op te stens mm X 300 mm X 300 mm wees; graf plant: Met then verstande dat gem stniikge rig flier tensy en voordat was, plant of blom afgesny of weggeneem mag word deur (a) 'n skets met die afmetings in syfers damop grafsteen in enige persoon sonder die elke geval die volgende afmetings toestemen wat die pans' ie aantoon van die voorgenome e: 4

57 , PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY ijk (aa) Lengte: Reghoekig met die lengteas van toestelle as wat by nodig het vir sy werk verskaf: (b) Kind onder 12 jaar, per graf R130,00 die graf: mm. Met dien verstande dat geen sodanige voertuie, gereedskap of toestelle van so 'n aard is dat dit 2. 00P (bb) Breedte: Moet nie minder EN TOEMAAK VAN GRAFTE as die breedte in stryd is met die bepalings van hierdioverordeninge nie. (1) Persoon woonagtig binne die Munisipale van die bodembreedte van die grafsteen wees nie, plus 300 mm om toe te laat vir die uitsteek gebied van Trichardt ten tye van afsterwe. van 150 mm aan elke kant. Voldoening aan Opdragte van Opsigter (a) Wolwassenes, per graf: R60,00 (cc) Diepte: Nie minder as 150 mm nie; 69. Iemand wat werk binne die begraafplaas uitvoer, moet in alle opsigte aan die opdragte (b) Kind onder 12 jaar, per graf: R40,00 (v) moet die betonfondering vir die randstene van die opsigter voldoen. oor die voet van die graf wees en die volgende (2) Persoon woonagtig buite die Munisipale afmetings he: Vuilgoed en Puin gebied van Trichardt ten tye van afsterwe. (aa) Lengte 2 500mm 70. Niemand mag te eniger tyd vuilgoed, los (a) Volwassene, per graf: R120,0 grond, klippe of ander pum binne 'n begraaf (b) Kind onder 12 jaar per graf: R80,00 (bb )Breedte mm plans Int me, of op enige wyse enige deel van 'n (cc) Diepte 180 mm oegraafplaas of emgiets daann beskadig of ont 3. ANDER DIENSTE sier nie. (vi) moet beton sementbeton wees en meet (1) Terugbetaal van besprekingsgelde: erwyerg d R in off saamgcstel wees uit klip van V goeie gehalte en 50 % van oorspronllike bedrag. sand, en die verhouding van die mengsels moet 71. Alle nuwe werk wat venvyder of onttakel 1:2:4 wees; word vir die doel van 'n teraardebestelling of vir (2) Plasing van kissie met as in reeds be (vii)reparasies of rekonstruksie, moet gedurende die staande graf 825,00 mom die bokante van ails betonfonde loop van sodanige werk uit die begraafplaas ver wyder word na 'n aangrensende depot wat vir die doel deur die Raad verskaf is, en sodanige nuwe werk modt vervang of herstel word tot voldoening van die Raad binne 30 dae van die verwydering daarvan af. rings minstens 50 mm onderkant die oppervlakte van die grand wees; (m) Raamwerk wat op grafte aangebring word meet die volgende afmetings h8. (3) Oopmaak van 'n graf en oorplasing van stofhke oorskot na 'n ander graf: R200,00 (4) Diaper en breer man van grafte: R30,00 (5) Goedkeuringskoste vir die oprigting van 'n (i) Raamwerk van gedenktekens op enkel gedenkteken op 'a graf: R30,00 grafte van volwassenes. Staking van werk op Vrydae (6) 'n Bykomende geld van R60,00 word gevorder indien die teraardebestelling. op 'n na (aa)lengte mm 72. Niemand mag 'n gedenkteken of materiaal inbring of enige werk binne die begraafplaas week of openbare vakansiedag plaasvmd. (bb)breedte mm verrig van 16h00 op Vrydag van elke week tot 08h00 van die volgende Maandagoggend, of op (ii) Raamwerk van gedenktekens op dubbelenige openbare vakansiedag nie. BYLAE B grafte van volwassenes. Ongunstige Weer AANSOEK OM 'N TERAARDEBESTEL (aa) Lengte mm LING 73. Niemand mag 'n gedenkteken vassit of (bb) Breedte mm plaas gedurende ongunstige weer of terwyl die Die Stadsklerk (iii) Raamwerk van gedenktekens op kinder 0erond in 'n ongeskikte toestand is nie. Posbus 52 grafte Trichardt Toon van Permit 2300 (aa) Lengte 1 500mm 74. Iemand aan wie werk toevertrou is of wat Meneer op pad is werk toe of van werk of kom binne 'n (bb)breedte mm begraafplaas moo, wanneer bydaartoe versoek Hiermee word aansoek gedoen om die onder (n) Van nommers 730 en hoer mag kopstene word, te eniger tyd die skriftelike toestemming staande oorledene te begrawe: alleenlik opgerig word ooreenkomstig ale on wat volgens hierdie verordeninge vereis word dergemelde bepalings en mates: om sodanige werk te verrig, toon. 1. Voile naam van oorledene. KindNolwassene (i) Beton voetstuk: 300 mm x 300 mm x Stafbepahng mm 76. Iemand wat enige bepaling van hierdie 2. Volledige woonadres van oorledene voor (ii) Gedenkteken: 200 mm x 200 mm x 700 verordeninge oortree of in gebreke bly om daar afsterwe mm aan te voldoen en iemand wat in gebreke bly om aan die voorwaardes van enige kennisgewing i10 Maksimumhoogte van gedenkteken: wat ingevolge hierdie verordeninge deur die 3. Begrafnisondememer 1,P00mm Raad aan horn beteken is, te voldoen, is skuldig Nommer van grafte aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens R250 of, by wanbe 66. Niemand mag 'n gedenkteken binne 'n be taling, met gevangemsstraf vir 'n tydperk van 4. Beplande datum en tyd van begrafnis graafplaas bring tensy die nommer en aide hoogstens ses maande. lingsletter van die graf waarop sodanige werk 5. Moet oorledene in 'n gereserveerde graf be geplaas moet word, daarop aangebring is: Met Herroeping van Verordeninge grawe word, Ia/Nee. dien verstande dat in die geval van 'n voetstuk sodanige merk slegs daarop geplaas word. Met 76. Die Begraafplaasregulasies van die Muni Indien Ja Grafnommer die toestemming van die menaar kan die naam sipaliteit Trichardt, afgekondig by Administra Kwitansienommer van dic maker oak bo op enige voetstuk geplaas teurskennisgewing 187 van 9 April 1927, soos word, dog geen adres of ander besonderhede gewysig, word hierby herroep: Met dien ver 6. Moat 'n addisionele grafperseel bespreek mag daarby gevoeg word nie. stande dat enige oortreding van sodanige her word? Ia/Nee roepe verordeninge nie deur sodanige Vervoer van Gedenktekens herroeping geraak word nie en wat elle hande 7. Die voile naam van die persoon/persone wat linge kragtens sodanige herroepe verordeninge in die bespreekte graf(te) begrawe sal word: 67. Niemand mag enige klip, steenwerk of dieselfde krag en uitwerking het asof dit ingegedenkteken of enige gedeelte daarvan binne 'n volge hierdie verordeninge gedoen en uitgevoer 8. Dit is 'n herbegrafnis. la/nee begraafplaas veneer op 'n private veertuis wat is. nie met die hand getrek of gestoot word me, engeteken Namens wat nie voorsien is van lugbande wat van soda BYLAE A 'lige aard is dat dit na die mening van die opsigter the moontlik die paaie of grond van sodanige TARIEF VAN GELDS Bogenoemde inligting meet verstrek word begraafplaas sal beskadig nie, tensy die Raad sy 1. BESPRE1CING VAN GRAFT'S voordat enige gelde betaal word. Nadat die sknftelike toestemming aan enige persoon gee Raad die aansoek oonveeg het, word 'n skrifte om 'n voertuig te ebruikg wat me aan die boge (1) Persoon woonagtig binne die Munisipale like toestemming vir teraardebestelling aan die melds vereistes voldoen nie: Met dien verstande gebied van Trichardt. begrafnisondernemer gelewer met vermelding dat geen sodanige voertuig in 'n pad wat na die van die volgende inligting: memng van die opsigter te smal of op 'n ander (a) Volwassene per graf: R90,00 wyse vir sodanige verkeer ongeskik is, getrek of (a) Toestemming/Weiering om te begrawe. (b) Kind onder 12 jaar, per graf:r65,00 (b) Gelde betaalbaar. pgestoot mag word nie. Vertuien Gereedskap (2) Persoon woonatig buite die Munisipale gebied van Trichardt. (c) Grafnommer 68. Iemand wat basis is aan werk op 'n graf, meet sodanige voertuie, gereedskap en ander (a) Volwassene, per graf: R180,00 (d) Datum en tyd van begrafnis.

58 1686 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 Ek, die ondergetekende, namens "cemetery" means any piece of land duly set Blacks and Coloureds apart by the Council as a public cemetery; verklaar dat bogenoemde inligting wear en juis 8. No Black or Coloured shall enter the White III is en ondemeem om my te hou by bogenoemde "child" means any deceased person under the section of any cemetery except the consent of bepalings. age of 12 years whose coffin does not exceed the the caretaker. dimensions prescribed for children in section 29; Geteken Entrance and Exit from Cemeteries "Coloured" means any person other than a Datum White or Black; 9. No person shall enter or leave any cemetery except by the proper entrance gates or shall en BYLAE C "Council" means the Town Council of Triter any office or enclosed place in any cemetery chardt, the Council's Management Committee, KENNISGEWING AAN AANSOEKER OM except on business. acting under the powers delegated to it in terms 'N TERAARDEBESTELLING ' of the provisions of section 58 of the Local Go No Person to Distribute Tracts or Advertise Verw. DORPSRAAD VANTRICHARDT vemment (Administration and Elections) Ordinance, 1960 and any officer to whom that ments Datum. Posbus 52 Committee ha. been empowered by the Council 10. No person shall solicit any business, order in terms of the provisions of subsection (3) of the or exhibit, distribute or leave any tracts, busi Trichardt 2300 said section to delegate and has in fact delegated ness cards or advertisements within a cemetery the powers, functions and duties vesting in the Meneer or allow the aforementioned to be solicited, nor Council in relation to these by laws; shall a road or footpath through a cemetery be U aanosek om 'n teraardebestelling venvys. "grave" means any grave which any person used for the. conveyance of goods, packages or has purchased or may purchase the right of hav other material, except when it is intended for Hiermee word toestemming aan u verleen om ing a body or bodies interred without obtaining use in such a cemetery. (naam) in (grafnommer) any exclusive right to such grave or the use in die Trichardt Begraafplaas ter aarde te bestel thereof; Sitting or Climbing on Memorial Work vanaf (tyd) op (datum). "memorial work" means any tombstone, rail 11. No person shall sit, stand or climb upon or Die onderstaande gelde is betaalbaar. ing, fence, monument, memonal, inscription or over memorial work, wall, gate, fence or other work erected or which may be erected building any in any cemetery. Bespreking van 'n grafperseel: upon any grave; I Committing Nuisance Volwassene Binnestedelik R "person" means any person, excluding an officer of the Council acting in the course and within 12. No person shall commit any nuisance with Volwassene Buitestedelik R the scope of his duties in a cemetery; in any cemetery. Kind Binnestedelik R "Registrar of Deaths" means any person for the time being appointed by the Government to Animals in Cemetery Kind Buitestedelik R register deaths; 13. No person shall bring any animal or fowl Oopen to emaak van Grafperseel: "White" means any person who into a cemetery or allow it to wander therein. Any animal or fowl found in any cemetery may Volwassene Binnestedelik R (a) in appearance obviously is a White person be destroyed by the Council without paying any Volwassene Buitestedelik R and who is not generally accepted as a Coloured compensation to the owner thereof. person; or Riding Forbidden Kind Binnestedelik R (b) is generally accepted as a White person 14. No cycle, car, truck or any other vehicle or Kind Buitestedelik R and is not in appearance obviously not a White means of transport shall be brought into a ceperson, Herbegrafnis R metery except hearses and other vehicles which but does not include a person who, for the form part of a funeral procession as well as Gelde vir na uurse teraardebstelling R purpose of his classification in terms of the Po wheelchairs or similar means of transport for in pulatton Registration Act, 1950, freely and will valids or sick p9rsons and any other vehicle B G VENTER ingly admits that he is a Black or Coloured in which, in the opinion of the Council, is neces StadsIderk appearance, unless it is proved that the admis sary to execute any work in a cemetery. Munisipale Kantore sion is not based on fact. Posbus 52 Disturbance of Soil or Plants Trichardt Establishment of 2300 Cemeteries 15. No person, except where it is expressly 10 Mei 1989 permitted by these bylaws, shall disturb the 2. The Council may from time to time set Kennisgewing No 2/1989 soil, plant or uproot any shrub or flower or in aside any land for the purpose of a public ce any way interfere with any grave or erection in metery, and no person shall inter or cause any any cemetery. LOCAL AUTHORITY NOTICE 1147 body to be interred in any other place, except with the written permission of the Council. Gatherings, Meetings or Demonstrations VILLAGE COUNCIL OF TRICHARDT Permission for Interments 16. No gathering of persons, meetings or de monstrations, save that which is normally part of CEMETRY BYLAWS 3.(1) No person shall inter or cause any body a funeral procession or ceremony, shall be alto be interred within any cemetery without the lowed in any cemetery except with the written permission of the Council or an officer duly ap approval of the Town Clerk which shall be ob The Town Clerk of Trichardt, hereby in terms pointed by the Council. tamed 21 days prior to the date of the intended of section 101 of the Local Government Ordi gathering, meeting or demonstration. nance, 1939, publishes the Bylaws set forth (2) A grave shall be obtained for every interhereinafter, which have been approved by the ment; subject to the provisions of section 35. Interruption of Workmen Administrator. Free Burial 17. No person shall interrupt any workman or PART I labourer employed by the Council in the course 4. The Council may upon application, at its of his duty in a cemetery or issue instructions to GENERAL discretion, inter any body free of charge in such such workman or labourer. Instructions shall place and manner as it may deem fit. only be issued by an Definitions Council's employ. authorized of Admission for Visitors officer in the Hours 1. For the purposes of these by laws, unless Obstruction of Caretaker the context otherwise indicates 5. There shall be no restriction regarding hours of admission. 18. No person shall obstruct, resist or oppose "adult" means any deceased person of the age the caretaker in the course of his duty or refuse of 12 years and above whose coffins exceeds the Children to comply with any instruction or request which dimensions prescribed for children in section 29; 6. No person under 12 years of the caretaker shall be entitled to give or make in age may enter "Black" means a person who in fact is or is terms of these by laws. any cemetery unless such person is under the generally accepted as a member of any aborigi care of a responsible person. nal race or tribe of Africa; Defacing Memorial Work Keeping to Paths "caretaker" means the person who from time 19. No person shall mark, draw, scribble, to time holds the appointment of caretaker of 7. No person shall leave the gravel roads and erect advertisements upon or in any way deface any cemetery or acting in such capacity in con footpaths, except for purposes permitted by any wall, building, fence, gate, memonal work nection with the municipality; these bylaws. or other erection within any cemetery.

59 1 i 0 PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY Charges person requiring an aperture of larger dimensions of any interment shall, together with of Caretaker 20. The charges specified in Schedule A here the e notice of interment, give the measurements 42. Any person taking part in any funeral proto shall be paid to the Council in respect of the of the coffin, including fittmgs. cession or ceremony shall comply with the invarious items therein contained. structions of the caretaker while such person is When a Child's Coffin is Too Large within the cemetery. Right of Land in Cemetery 30. Should the coffin containing the corpse of Bands and Music at Funerals 21. No person shall acquire any right to or in a child be too large for the dimensions of 1 a terest in any land in any cemetery, other than child's grave, it shall be placed in an adult's 43. No music shall be performed within any such rights or interests as may be obtainable in grave and the usual charge for an adult grave cemetery without the written permission of the terms of these by laws. shall be paid by the person giving the notice of Council, except in the case of police or military interment. funerals. Signing of Notices 22. Whenever the consent or permission of, or Depth of a Grave Hours of Interment a notice by the Council is required in terms o f these 31. No adult's grave shall be bylaws, such consent, permission or less than no 44. mm and no child's grave Interments may take place daily, with the less than mm m lice shall be deemed to have been granted or isdepth. Should more thanbodybe' exception of weekends and public holidays be. sued by order or notice signed by the Town.o9e interred in theteen the hours 09h00 to Provided that grave, the minimum for the Clerk or by any other municipal depth officer duly first sameinterment shall bet 500 interments may take place with the special per authorized thereto. mission of the Council or its authorized officer on payment of the additional charges prescribed PART II Opening of Graves in Schedule A hereto. [ I INTERMENTS IN GRAVES 32. No grave shall, without the special consent of the Council, be opened within two years from Numbering of Graves Acquisition of Grave the date of the last interment therein. 45. The Council will allot a number to each 23. The Council may at its discretion, sell to Covering with Earth grave and no person shall inter any body in any any person the use of any piece of land for a grave which has not been duly numbered. rave. Any person desiring to purchase the use 33. There shall be at least mm of earth f any such grave shall apply to the Council. between the coffin and the ground surface; Pro IF Coffin Lids not to be Removed Such grave shall be allotted by the Council or his vided that if the coffin is that of a child, authorized officer and held subject to these by mm of earth shall be deemed to be sufficient..ce 46. No person shall open any coffin in a laws. metery. Charges to be Paid Plans 34. No person shall be permitted to inter any PART IV 24. Plans showing the various graves available body in any grave site in respect of which he I will be kept at the Councils office and maybe owes any money by way of reservation or interinspected by any person free of charge during ment charges. EXHUMATION OF BODIES AND RE normal office hours. OPENING OF GRAVES Interment of More than One Body in the Same Consent of Council to Transfer Grave Opening of Graves 25. No person shall transfer or sell any grave 35. The interment of more than one body in without the consent of the Council. the same grave may lake place on payment of 47. Permission for the exhumation of a body the applicable charges as specified in Schedule A shall be obtained from the Council or its author Interment in a Grave Site hereto. ized officer at least two cleat days before the proposed date of the exhumation of such a body. 26. Any person wishing to have a body inter Covering Coffin with Earth red in a grave shall pay to the Council the charge Time of Exhumation prescribed in Schedule A hereto for such inter 36. Every coffin or body upon being placed in merit at the time that the notice of interment is any grave shall be covered at once with 300 mm 48. No person shall exhume or cause anybody given. Such person,.upon payment. of the said of earth. to be exhumed without the written permission of charge, shall be entitled to a single interment the Council. only and the location of the grave, which shall Disturbing Human Remains Screening of Operations remain the Council's property, shall be deter 37. No person shall disturb any human remined by the caretaker. mains or any soil adjacent thereto in any ce 49. The grave from which any body is to be re Notice of Interment metery except for a purpose expressly permitted moved shall be effectively screened from view by these bylaws. during the exhumation and a coffin shall be kept 27. Any person wishing to have a body inter shall, not less than twelve hours before such PART III in readiness at the grave. IIred Medical Officer of Health to be Present interment, give notice thereof to the Council or its authorized officer during normal office hours FUNERALS 50. Subject to the provisions of section 53, no on the form prescribed by the Council or ap Religious Ceremonies exhumation or removal of any body shall be proved for such a purpose. Such person shall be made by any person unless the medical officer of obliged to state in such interment notice the 38. The members of any religious denomina health or his authorized representative is prename of the deceased, his age, domicile,. na tion may conduct religious ceremonies in con sent. tionality, colour, religious domination, and the nection with any interment or memorial service date of death, and any person furnishing false in subject to the control and bylaws of the Coua Grant or Dead Required Before Re Opening formation in such notice shall be guilty of cam cit. Grave mitting a breach of these bylaws. 39. No person shall conduct any religious ce 51. No person shall be permitted to re open Alteration of Day of Interment remony or service according to the rites of any any grave untill the Council has been satisfied demonination in such portion of any cemetery as that he is lawfully entitled thereto. 28. If any alteration is made in the day or hour may be reserved by the Council for members of previously fixed for an interment, notice of such other denominations, except with the consent of Removal by Council of Body from One Grave to alteration shall be given to the Council not later the Council. Another than four hours before such interment. Hearses at Cemetery 52. If at any time the removal of any body shall seem to the Council to be advisable, the Dimensions of Apertures for Graves 40. No person shall cause any hearse, while Council may cause such body to be removed to 29. The regulation dimensions of the aperture within a cemetery, to depart from the carriage another grave, provided always that the consent for any grave shall be as follows; drives or retain any.hearse within any cemetery of the next of kin of such deceased person shall, after the removal of the body from such hearse. ifpossible, first be obtained. (a) For every adult:. Every hearse, immediately after such removal, shall leave the cemetery by the route indicated Exhumations in Terms of Various Enactments Length: mm by the caretaker The provisions of section 47 and 50 shall Width: 800 mm Exposure of Dead Bodies not apply in respect of any exhumation order in terms of the Inquest Act, 1959 (Act 58 of 1959), (b) For every child: 41. No person shall convey any dead body in or section 34 of the Public Health Act, 1977 (Art 111 an unseemly manner or expose any such body or 63 of 1977), or any other provision in an Act of Length: mm any part thereof in any street, cemetery or pub Parliament or Ordinance of the Province Trans Width: 650 mm lic place. vaal relating to the exhumation of bodies. J

60 1688 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 PART V any memorial work or any brick or stone work dimensions: upon any grave unless and until. CARE OF GRAVES (aa) Length: At right angles to longitudinal (a) a sketch with the dimensions in figures axis of grave: mm. Planting of Shrubs and Flowers thereon and showing the position of the pro posed work, accompanied by a specification of (bb) Width: To be not less than the width of 54. Any person may, with the permission of the material to be used and a copy of the pro bottom width of head stone, plus 300 mm to althe caretaker, plant any shrub, plant or flower upon any grave: Provided that no shrub, plant or Pse d inscription, carving or ornamentation, low for projection of 150 mm on each face. have been submitted to the Council not less than flower shall be cut or carried away by any person Depth: Not less than 150 mm; without the consent of the caretaker and the three days prior to the day on which it is intended to bong such material into the cemetery; Council may prune, cut down or remove any (v) the concrete or stone foundation to kerb tree or plant which is causing or may at any fu (b) all charges due in respect of such grave or ing snail be across the foot of the grave and shall cure time cause damage to any memorial work be of grave site have been duly paid; and the following dimensions: or be injurious to the cemetery. (c) the Council's written consent of the pro (aa) Length: mm Railings posed work has been given to the applicant. (bb) Width: mm 55. No person shall erect or place any railing, Removal of Memorial Work by Council wire work or other permanent ornament if any (cc) Depth: 180 mm; cemetery without the consent of the Council. 64. Any memorial work placed, constructed, (vi) concrete shall be cement concrete and altered, decorated, painted or otherwise dealt shall be composed of good quality stone and PART IV with in any cemetery in such a manner as to in sand and the ratio of the mixture shall be 1:2:4. fringe any of ERECTION AND MAINTENANCE OF these bylaws, may at once be removed by the Council without payment of any MEMORIAL WORK (vii) the tops of all concrete foundations shall compensation. not be less than 50 mm below ground level. Memorials or Inscriptions shall not be Permitted Regulations for Construction of Memorial Work Without the Consent of the Council (m) All framework placed on graves shall be of the following dimensions: ' 65. Any person erecting any memorial work, 56.(1) No person shall erect, alter, paint, shall observe the following conditions: (i) Framework of Memorial Work on Single clean, renovate, decorate, remove or otherwise Graves for Adults: interfere with any memorial work or cut any in (a) Where any part of any memorial work is scription in any cemetery without the written joined to any other part, copper or galvanised (aa) Length: 2 300mm I consent of the Council and the owner of such iron clamps, pins or dowels of approved thickmemorial work. ness and of length sufficient to fit the hereinaf (bb) Width: mm tennentioned holes shall be used for such (2) No person shall erect or alter any memo,. The holes into which such clamps, pins (ii) Framework of Memorial Work on Double rial work without the prior submission to and ap OrrWeels must fit, shall not be less than 50 mm Graves for Adults: proval by the Council of a plan and spea deep, except with the written permission of the fications in duplicate, indicating full particulars (aa) Length: mm coulicil. of the proposed erection or alteration. (bb) Width: mm (b) Any part of such work which rests upon Memorial Work on Graves the ground or any brick, stone or other founda (iii) Framework of Memorial Work on Graves 57. No person shall erect any memorial work don shall be fairly squared and bedded. of Children: upon a grave except in such position as the care (c) No stones of uneven thickness or having (aa) Length: mm taker may indicate. any corner wanting shall be used. Exclusion of Memorial Work (bb) Width: mm. (d) The undersides of every fiat stone memo 58. The Council may exclude from the ce rial and the base of every monument or head (n) As from number 730 and higher, memorial metery any proposed memorial work which is, in stone shall be set at least 50 mm below the natu work shall only be erected according to the its opinion of inferior workmanship or quality ral level of the ground and on adequate concrete undermentioned provisions and dimensions: and is for the reason likely to disfigure the cc or stone foundations. (i) Concrete base: 300 mm x 300 mm x metery. (e) No kerb stones shall protrude more than mm Repair of Memorial Work 230 mm above the surface of the ground or be placed more than 205 mm deep without the con 00 Memorial work: 200 mm x 200 mm x Should the owner of any memorial work sent of the Council. Ends of curves shall be supmm allow same to fall into such a state of disrepair ported on concrete or stone foundations at feet (iii) Maximum height of memorial work: 1,2 that it may, in the opinion of the Council, consti and head of grave. m. tute a danger to or a disfigurement in the cemetery, the Council may by written notice, (0 All head and kerb stones shall be securely Numbering of Graves require him to effect such repair as it may deem clamped from the outside with round copper or necessary, and if the address of the owner in not galvanised iron clamps. 66. No person shall bring any memorial work known to the Council, such notice may be pub within any cemetery unless the number and t All head stones up to 150 mm in thickness seclished in both official languages in a daily news don letter of the grave upon which such work is sh be securely attached to the base in an ap paper circulating within the municipality. In the to be placed shall be have fuzed thereon: Proevent of the required repairs not being effected avided that in the case of a base, such mark shall Droved manner. within one month from the service or publica (h) Any kind of memorial work shall be coin be placed only at the top thereof. With the contion of such notice, the Council may itself effect pleted before it is brought into any cemetery. sent of the owner, the name of the manufacturer the repairs and recover expense of such repair may also be placed upon the top of any base but from the owner. (i)the base shall ransist ofone solid piece. no address or other particulars shall be added, thereto. Supervision of Work (j) The use of soft stone or sandstone for memorial work, and iron railings. chains or any Conveyance of Memorial Work 60. Any person engaged upon any work in a other metal work shad not be airowed. cemetery shall effect such work under the super 67. No person shall convey any stone, brick or vision and to the satisfaction of the caretaker. (k) No person shall do any stone work, chis memorial works or any portion thereof within ening or other work upon any memorial not con any cemetery upon any pnvate vehicle which is Damaging Memorial Work netted with the fixing of such work in position not drawn or pushed by hand and fitted with within any cemetery,except where such work is wheels having pneumatic tyres of a kind which, 61. The Council shall in no case be liable for expressly permute6.' m terms ofthese bylaws. in the opinion of the caretaker, is not likely to any damage which may at any time occur to any damage the fiaths or grounds of such cemetery, memorial work from any cause whatsoever. (I) In cases where any memorial work shall unless the Council shall have given its written have a base permission to any person to use a Alteration of Memorial Work vehicle not complying with requirevehicle shall be (i) such work shall have such concrete or stone 62. The Council may at any time at its discrefoundations as the merits: Provided that ono such no such lion alter the position of any memorial work in the Council may prescribe; drawn or pushed along any path which, in the any cemetery: Provided that any alteration ef (ii) such work shall be set with good lime or opinion of the caretaker, is too narrow or otherfected in terms of the provisions of these by laws cement mortar; wise unsuitable for such traffic. shall be executed at the expense of the Council. (iii) the bottom base of such work shall not be Vehicles and Tools Bringing of Material into Cemetery less than mm x 300 mm x 300 nun; 68. Any person engaged upon any work upon 63. No person shall bring any material into (iv) the concrete or stone foundation to the any grave shall provide such vehicles, tools and any cemetery for the purpose of constructing head stone shall in every case have the following other appliances as may be required by him: a

61 I 1 1 fence Provided PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY that no such vehicle, tools of appli (b) Child under 12 years of age per grave: SCHEDULE C noes shall be of a kind so as to contravene the R40,00. rovisions of these by laws. NOTICE TO AN APPLICANT FOR AN IN ( Person residing outside the Municipality of TERMENT. Compliance with Instructions of Caretaker Tnclardt at time of death. Ref Town Council of Trichardt 69. Any person carrying out any work within (a) Adult per grave: R120,00 any cemetery shall in all cases comply with the Date PO Box 52 instructions or directions of the caretaker. (b) Child under 12 years of age per grave: R80,00. Trichardt Rubbish and Debris 3. Other Services 70. No person shall at any time leave any rubbish, loose soil, stone or other debris within any (1) Repayment of reservation charges: 50 % cemetery or in any way damage or deface any of original charge Sir part of any cemetery or anything therein con tained. (2) Burial of casket with ashes in existing Your application for an interment refers. grave:1225,00 or Repairs Removal Permission is hereby granted to inter (3) Opening grave and transferring body to (name) in grave 71. All new work removed or dismantled for another grave: R200,00 number in the Trichazdt Cemetery purposes of an interment, repairs or reconstruc for (time) on (date). The tion, shall during the course of such work be re (4) Deepening and widening of graves: undermentioned charges shall be payable: moved from the cemetery to an adjacent depot R3 0 Reservation of a grave: provided for the purpose by the Council, and (5) Cost of approval for the erection of mesuch new work shall be replaced and restored to monal work on a grave: R30,00 Adult Urban R the satisfaction of the Council within 30 days of the removal thereof. (6) An additional charge of R60,00 shall bele Adult Rural R vied should the burial take place on a weekend Cessation of Work on Fridays Child Urban R or public holiday. 72. No person shall bring any memorial in or Child Rural R SCHEDULE B o any work within the cemetery from 16h00 on riday of each week until 08h00 the following Opening and closing of a grave: APPLICATION FOR AN INTERMENT Monday, or on any public holiday. Adult Urban R. The Town Inclement Weather ClerkPO Box 52 Adult Rural R Trichardt 73. No person shall fix or place any memorial 2300 Child Urban R work ininclement weather or while the ground is in an unsuitable condition. Child Rural R Dear Sir Production of Permit ReInterment R p A plication is hereby made for the burial of the 74. Every person in charge of work or on nis following deceased: Fees for interment after hours R way to or from work within any cemetery shall, upon, demand at any time, produce the written 1. FW1 name ofdeceased child/adult for Town Clerk. permission required in terms of these bylaws to carry out such work. 2. Full residential address of deceased before B 0 VENTER death: Municipal Offices Town Clerk Penalties PO Box 52 Tricbardt 75. Any person contravening or failing to 2300 comply with any provision of these bylaws and 3. Undertaker 10 May 1989 any person failing to comply with the conditions Notice No 2/1989 of any notice served on him by the Council in 4. Proposed date and time of funeral terms of these by laws, shall be guilty of an of Must the deceased be buried in a reserved and liable, on conviction, to a fine not ex grave? ceedm g R250 or, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding six Yes/No.If Yes GraveNo Receipt PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING months. No 1148 Revocation of By 1. laws 6. Must an additional grave be reserved? Yes/ 76. The Cemetery Regulations of the Tri No STADSRAAD VAN VANDERBULPARK chardt Municipality, published under Administrator's Notice 187, dated 9 April 1927, as 7. The full name of the person(s) to be interredintheresprvedgrave(s). VASSTELLING VAN GELDE: WATER amended, are hereby revoked: Provided that any offence committed against such revoked by Daar word hierby ingevolge die bepalings van laws shall not be affected by such revocation, artikel 80B(3) van die Ordonnansie op Plaaslike and that all actions performed under authorityy 8. It is a reinterment Yes/No. Bestuur, 17 van 1939, bekendgemaak dot die of such revoked bylaws shall have the same Stadsraad van Vanderbillpark by Spesiale Beforce and effect as if issued and done by virtue of Signed For sluit die gedifferensieerde nfgethese bylaws. watertanewe, onder Munisipale Kennisgewingnommer kondig Date 15 van 3 April 1985 met ingang 1 April 1989 ge TARIFF OF CHARGES wvsig het. The above information shall be furnished be I. Reservation of graves fore any charges are paid. After the application Die algemene strekking. van die wysiging is (1) Person residing within the Municipality of has been considered by the Council, a written om voorsiening to maak vir die vrystelling van Tnchardt. permission for an interment will be issued to the basiese waterheffing op landbouhoewes. Undertaker containing the following informa (a) Adult per grave: R90,00 tion: Besonderhede van die voorgestelde wysiging le gedurende kantoorure vir 'n tydpek van 14 (b) Child under 12 years of age per grave: (a) Permission/Refusal to bury. dae vanaf publikasie van hierdie kennisgewing R65,00. by die kantoor van die Stadsekretaris, Kamer (b) Charges payable. 304, Munisipale Kantoorgebou, Klasie Haven (2) Person residing outside the Municipality of gastraat, VanderbijIpark, ter insae. Tnchardt. (c) Grave Number. (a) Adult per grave: R180,00 (d) Date and time offuneral Enige persoon wat beswaar teen die voorge stelde wysiging wil maak, moet dit skriftelik (b) Child under 12 years of age per grave: 1, the undersigned, on behalf voor of op 26 Mei 1989 by die Stadsklerk indien ,00. of do herebydeclare that the abovementioned information is true and CBEUKES ' 2. Opening and closing of graves correct and I undertake to observe the abovementioned conditions. Stadsklerk Posbus 3 il (1) Person residing within the Municipality of Vanderbijlpark Tnchardt at time of death. Signed Mei 1989 (a) Adult per grave: R60,00 Date Kennisgewing No 28/1989

62 ' 1 i 1690 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI LOCAL AUTHORITY NOTICE 1148 that the Town Council of Phalaborwa has, by PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Special Resolution, amended the determination 1151 of charges for Sanitary and Refuse Removal Services, published under Notice 14/88 in Provincial STADSRAAD VAN RANDBURG TOWN COUNCIL OF VANDERBULPARIC Gazette 4565 of May 1988, as follows, with ef DETERMINATION OF CHARGES: feet from 1 Apri11989: TARIEF VAN GELDE: UITREIKING VAN WATER SERTIFIKATE EN DIE VERSTREKKING SANITARY AND REFUSE REMOVAL VAN INLIGTING It is hereby notified in terms of Section 80B(3) SERVICES Kennis geskied hiermee ingevolge artikel of the Local Government Ordinance, 1939, that 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bethe Town Council of Vanderbijlpark has by A. By substituting in item 3 the phrase "Per re stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van Special Resolution amended the differentiated ceptacle: R9,00" for the phrase "Receptacles: Randburg by spesiale besluit sy Tarief van water tariffs published under Municipal Notice Purchase price + 10 % (transport and delivery Gelde: Uitreiking van Sertifikate en die Ver Number 15 of 3 April 1985 with effect from 1 cost included). strekking van Inligting gepubliseer onder ken Apri nisgewing No 98 van 19 Augustus 1987, soos By item 9: adding The general purport of the amendment is to B.volg gewysig het met ingang van 1 April 1989: make provision for the exemption of basic water Dumping on the rubbish dump; per month or 1. Deur in item 1 die syfer "Rl" te vervang charges on agricultural holdings. for part thereof: met die syfer "R3"; Particulars of the proposed amendment will (i)schiettocht (Including5 Signal) 8380,00 2. Deur in item 2 die syfer "RI" te vervang lie for inspection for aperiod of 14 days after publication of this notice at the office of the (ii)7sai (including Group 13) R1800,00 met die syfer "R3"; Town Secretary, Room 304, Municipal Office WD FOUCHE 3. Deur in item 3 die syfer "Rl" te vervang Building, Klasie Havenga Street, Vanderbijl Town Clerk met die syfer "R3"; park, during normal office hours. Municipal Offices Any person desirous of lodging any objection PO Box Deur in item 4(1) die syfer "RI" te vervang against the proposed amendment should do so in Phalaborwa met die syfer "R3"; in item 4(2) die syfer "Rl" writing to the Town Clerk before or on 26 May 1390 te vervang met die syfer "R3", en die syfer in die May 1989 voorbehoudsbepaling te verhoog van "R0,50" Notice No 11/1989 na "RI". C BEUKES PO Box 3. Town Clerk Deur in item 511) Vanderbijlpark die syfer "R10" te ver 111 yang met die syfer "R15" en in item 5(2) die syf 1900 er "R0,50" te vervang met die syfer "Rl". 10 May 1989 Notice No 28J Deur in item 6(2)(a) die syfer "R0,10" te PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 10 vervang met die syfer "R0,20" en in item 6(2)(b) 1150 die syfer "R3" te vervang met die syfer "R25". PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 7. Deur in item 9(1) die syfer "R3" te vervang STADSRAAD VAN FOCHVILLE met die syfer "R6" en in item 9(2) die syfer "R2" te vervang met die syfer "R4". VASSTELLING VAN GELDE VIR DIE STADSRAAD VAN PHALABORWA VOORSIENING VAN WATER 8. Deur in item 10 voor die woorde "Vir die WYSIGING VAN VASSTELLING VAN verstrekking" die nommer "(1)" in te voeg, en GELDE VIR SANITERE EN VUL die volgende voor item 11 in te voeg: "(2)" Vir, die uitreiking van 'n uitklaringsertifikaat: "R2". LISVERWYDERINGSDIENSTE dieingevolge Ordonnansie die bepalings op Plaaslike van artikel Bestuur, 80B(81939, van word hiermee bekend gemaak dat die Stadsraad 9. Deur in item 14(1) die syfer "R10" te ver Ingevolge artikel 8013(8) van die Ordonnansie van Fochville, by Spestale Besluit, die Gelde vir yang met die syfer "82.5" en in item 14(2) die op Plaaslike Bestuur, 1939, word hiermee be die Voorsiening van Water, gepubliseer in Pro syfer "R75" te vervang met die syfer "R125". kend gemaak dat die Stadsraad van Phalaborwa vinsiale Koerant 4580 van 24 Augustus 1988, 10. Deur in item 15 die "RIO" te vervang saniteits en vullisvenyyderingsdienste, soos at die Tarief van Gelde in item 2(b) en 7(a) die sy met die syfer "R13". gekondig onder Kennisgewing 14/88 in Provin fer "70c" deur die syfer "76,22c" te vervang. it Deur in item 16(1)(a) die syfer "122 50" te stale Kocrant 4565 van 25 Mei 1988, soos DJ VERMEULEN vervang met die syfer "R4". gewysig. met ingang van 1 April 1989, soos volg Stadsklerk gewystg het. 12. Munisipale Kantore Deur EN in VULLIS item 16(1)(b) die syfer "R10" te SANITEITS Posbus vervang met die syfer "R15". 1 VERWYDERINGSDIENSTE Fochville 13. Deur na item 16(1)(b) die volgende in te 2515 voeg: "(c) duresta, per mz: R16,50" A. Deur in item 3 die bewoording "Per bak: 10 Mei 1989 R9,00" te vervang met "Vullishouers; Aan Kennisgewing No 15/ Deur in item 16(2)(a) die woorde "per koopprys + 10 % (Vervoer en afleweringskoste m2" to vervang met die woorde "per plan", en ingeslutt). die syfer "RIO" te vervang met die syfer "R15". B. Deur item 9 by te voeg: 15. Deur in item 16(2)(b) die woorde "per LOCAL AUTHORITYNOTICE 1150 m2" te vervang met die woorde "per plan" en Stoning op die Stortingsterrein, per maand of die syfer "R16" te vervang met die syfer "R25". gedeelte daarvan: TOWN COUNCIL OF FOCHVILLE 16. Deur in item 16(3)(a) die woorde "per (i)schiettocht (wat 5 Sein insluit) R380,00 m2" te vervang met die woorde "per plan" en (ii) 7 SAI (wat Groep 13 insluit) RI 800,00 DETERMINATION OF CHARGES FOR die syfer "R5" te vervain met die syfer ' R8". WATER SUPPLY W D FOUCHE 17. Deur in item 16(3)(b) die woorde "per met die woorde "per plan" en Munisipale Kantore Stadsklerk m2" te In terms of Section 80B(8) of the Local Govern vervandie syfer "R12 te vervang met die syfer "R18". Posbus 67 ment Ordinance, 1939, it is hereby notified that Phalaborwa the Town Council of Fochville has, by Special 18. Deur in item 17(1) die syfer "R6" te ver 1390 Resolution, amended the charges for Water yang met die syfer "R10". 10 Mei 1989 Supply, published in Provincial Gazette Kennisgewing No 11/1989 dated 24 August 1988, by the substitution in 19. Deur in item 19 die syfer "R2" te vervang. items 2(b) and 7(a) of the Tariff of Charges for met die syfer "R5". the figure "70c" of the figure "76,22c", with ef LOCAL AUTHORITY NOTICE 1149 feet from 1 April Deur in item 20 die syfer "Rl" te vervang D J VERMEULEN met die syfer "R3". TOWN COUNCIL OF PHALABORWA Town Clerk B J VAN DER VYVER Municipal Offices Stadsklerk PO Box 1 AMENDMENT TO DETERMINATION OF Munisipale Kantore Fochville H/v Jan Smutslaan en Hendrik Verwoed CHARGES FOR SANITARY AND REFUSE 2515 rylaan REMOVAL SERVICES Randburg 10 May Mei 1989 Notice No 15/1989 In terms of Section 80B(8) of the Local Govern Kennisgewing No 82/1989 :, ment Ordinance, 1939, notice is hereby given 10 a

63 0 1 ' LOCAL AUTHORITY NOTICE 1151 TOWN COUNCIL OF RANDBURG PROVINCIAL GAZETTE, 10 MAY By the substitution in item 20 for the fig "R1811,00" and "R210,00" of the figures ure "RI of the figure"r3". "R18,00", "R240,00", "R240,00", "8265,00" and "R300,00" respectively. B J VAN DER VYVER Town Clerk 3. By the substitution in Schedule 1, item 3 for Municipal Offices TARIFF OF CHARGES: ISSUE OF CER the figures "R20,00" "R235,00", "R235,00" TIFICATES AND THE FURNISHING OF Cnr Jan smuts Avenue and Hendrik Venvoerd "R270,00" and "R315,00" of the figures' Drive INFORMATION "R24,00", "R330,00", "R330,00, and Randburg "R425,00" respectively. 10 May 1989 Notice is hereby given in terms of section Notice No 82/ By the insertion in Schedule 1, after item 3 80B(8) of the Local Government Ordinance, 10 of the following item: 1939, as amended, that the Town Council of _ Randburg "4. Large hall has by special resolution amended its in Boskruin Community Centre: Tariff of Charges: Issue of Certificates and the Furnishing of Information published under No PLAASLIICE BESTUURS10ENNISGEWING tice No 98 of 19 August 1987, with effect from Residents: 810, 8144, 8144, 8159, April 1989 as follows: Non STADSRAAD VAN RANDBURG residents: RI4, R198, R198, R222, R By the substitution in item 1 for the figure WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE:. "RI" of the figure "R3". SALE 5. Small Hall in Boskrum Community Centre: RB, R R9696,, R106, R By the substitution in item 2 for the figure Kennis geskied hiermee ingevolge. artikel Residents: "Rl" of the figure "R3". 80B(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Be Non residents: R10, RI32, R132, R148, stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van R170". 3. By the substitution in item 3 Randburg by Besluit by Tarief van for the figure "Rl" of the figure "123". Gelde: Sale afge tsiale ondig by Kennisgewing No 8 5. By the renumbering in Schedule 1 of items van 8 Januarie 1986,.soosgewysig, soos volg ver 4 and 5 to items 5 and 6 respectively. 4. der gewysig het met mgang van 1 April By the substitution in item 4(1) for the fig B.1 VAN DER VYVER pure "Rl" of the forge "R3"; the substitution in I. Deur in Bylae 1, item 1 die syfer "R45,00" Town Clerk item 4(2) for the figure "Rl" of the figure "R3", te vervang met die syfer"ft54,00". and the substitution in the proviso for the figure Municipal Offices 80,50" of the figure "Rl". 2. Deur in Bylae 1, item 2, die syfers Cnr Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd II "R15,00", "R160,00", "R160,00", "R180,00" Drive 5. By the substitution in item 5(1) for the fig en "8210,00" te vervang met die syfers Randburg ure "R.10" of the figure 'R15" and the substitut R18,00", "R240,00", "R240,00", "R265,00" 2194 ion in item.5(2) for the figure "R0,50" of the en "R300,00" ondenkeidelik. 10May 1989 figure "RI". Notice No 83/ Dew in Bylae 1, item 3 die syfers 10 R20,00", "R235,00", "R235,00", "Ft270,00" 6. By the substitution in item 6(2)(a) for the en "R315,00" te vervang met die syfers figure "R0,10" of the figure "R0,20", and the "R24,00", "R330,00" "R330,03", "R370,00 en substitution in item 6(2)(b) for the figure "R3" of the figure "R25". "R425,110" onderskeidelik. PLAASLIKE BESTUTJRSKENNISGEWING 4. Deur in Bylae 1, na kern 3 die volgende By the subsitution in item 9(1) for the figure item in te voeg: "R3" of the figure "R6" and the substitution in.4. G sag ing tenth G item 9(2) for the figure "R2" of the figure "R4". Not os emeenskapsen STADSRAAD VAN RANDBURG tram: 8. By the insertion in item 10 before the words Inwoners: R10, R144, R144, R159, R180. WYSIGING VAN TARIEF VAN GELDE: "For the supply" of the number: "(1)" and the BEGRAAFPLAAS insertion before item 11 of the following: ':(2) Nieinwoners: R14, R198, R198, R222, R255. For the issuing of a clearance certificate: R2.' 5. Klein saal in Boskruin Gemeenskapsen Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 9. By the substitution in item 14(1) for the fig num 8013(8) van die Ordonnansie op Plaaslike Beure "R10" of the figure "R25" and the substitut stuur, 1939, soos gewysig, dat die Stadsraad van ion in item 14(2) for the figure "R75" of the Inwoners: R8, R96, R96, R106, R120. Randburg by Spesiale Besluit sy Tarief van figure "R125". e 0 Ide: Begraafplaas gepubliseer onder Kennis RIO, R132, R132, R148, g ewing No 7 van 8 Januarie 1986, soos gewysig, 10. By the substitution in item 15 for the fig R1Nieinwoners:7Os. met ingang van 1 April 1989 verder soos volg ge ure "RIO" of the figure "R13". 5. Deur die hemommering in Bylae 1 van wysig het: 11. By the subsitution in item 16(1)(a) for the items 4 en 5 na items 5 en 6 onderskeidelik. 1. Deur in item 1(a) die syfers "R85,00" en figure "R2,50" of the figure "R4". B J VAN DER VYVER "R500,00" te vervang deur die syfers "R98,00" 12. en By the substitution in item 16(1)(b) for the Stadsklerk "8575,00" onderskeidelik, en in item 1(b) figure "R10" of the figure "R15". die syfers "R50,00" en "R300,00" te vervang Munisipale Kantor H/vJan Smutslaan en Hendrik Verwoerd deur die syfers "R58' 00" en "R345,00" onderrylaan 13. By the insertion after item 16(1)6) of the skeidelik. Randburg following: "(c) duresta, per m2: R16,50" Deur in item 2 die syfers "9100,00" 10 en 14. By the substitution in item 16(2)(a) for the Mei "R500,00" te vervang deur die syfers "R115,00" Kennisgewing No 83/1989 words "per m2" of the words "per plan" and the en "R575,00" onderskeidelik. substitution for the figure "RIO" of the figure "R15". 3. Deur in item 3 die syfers "R100,00" te ver LOCAL AUTHORITY NOTICE 1152 vang deur die syfers "RI15,00". 15. By the substitution in item 16(2)(b) for the words' perm 2" of the words "per plan" and the TOWN COUNCIL OF RANDBURG 4. Deur in item 4(a) die syfers "R100,00" en substitution for the figure "R16" of the figure "R300,00" te vervang deur dies yiers "R115,00" "Ft25". AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES: en "R345,00" onderskeidelik en in item 4(b) die HALLS syfers "R130,00" en "R400,00" te vervang deur 16. By the substitution in item 16(3)(a) for the die syfers "R150,00" en "R460,00" onderskeiwords "per m2" of the words "per plan" and the Notice is hereby given in terms of section delik. substitution for the figure "125" of the figure 80B(8) of the Local Government Ordinance, "R8". 1939, as amended, that the Town Council of 5. Deur in item 5(a) die syfers "930,00" en Randburg has by Special Resolution further "R180,00" te vervang deur die syfers "R35,00" 17. By the substitution in item 16(3)(b) for the amended its Tariff of Charges: Halls published en "R207,00" onderskeidelik en in item 5(b) die words "per m2" of the words "per plan" and the under Notice No 8 of 8 January 1986, as syfers "R30,00" en "R180,00" te vervang deur dys substitution for the figure "R12" of the figure amended, with effect from 1 April 1989 as fob le syfers "835,00" en "R207,00" onderskeide "R18". lows: ilk. 18. By the substitution in item 17(1) for the 1. By the substitution in Schedule 1, item 1 for 6. Deur in item 6 die syfers "830,00" en figure "R6" of the figure "R10". the figure "845,00" of the figure "R54,00" "R180,00" te vervang deur die syfers "R35,00" en "R207,00" onderskeidelik. 19. By the substitution in item 19 for the fig 2. By the substitution in Schedule 1, item 2 for ure "R2" of the figure "R5". the figures "R15,00", "R160,00", "R160,00", 7. Deur in item 7 die syfers "R40,00" en 0

64 1692 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1989 ' "R120,00" te vervang deur die sitters "1246,00" Die Beraafplaasverordenimge van die Stads (b) Kinders 835, ,00 en "R138,00" onderskeidelik. raad van Randburg, afgekondig by Administrateurskennissewmg No 289 van 10 Maart 1982, B1 VAN DER VYVER B J VAN DER VYVER 4 soos sons gewymg, word hierby verder soos volg go Stadsklerk Stadsklerk Munisipale Kantore Munisipale Kantore H/v Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerd rylaan H/v Jan Smutslaan en Hendrik Verwoerd loan 1. Deur die invoeging van die volgende na ar Randburg Randburg tikel2a(2): Mei 1989 "(o) Die asse van meer as een persoon kan, Na K Kennisgewing Mei No 86/1989 Kennisgewing No 84/1989 betaling van die gelde sons voomadayf in die tarief, m dieselfde ms bewaar woe LOCAL AUTHORITY NOTICE Dew die hernomnaering van subartikels (3) en (4) na (4) en (5) onderskemlelik. TOWN COUNCIL OF RANDBURG LOCAL AUTHOR= NOTICE 1153 B J VAN DER VYVER AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES: Stadsklerk CEMETERY TOWN COUNCIL OF RANDBURG Munisipale Kantore Notice is hereby given H/v Jan Smutslaan en Hendrik Venvoerdrylaan in terms of section 80/3(8) of the dburg Local Government Ordinance, AMENDMENT TO TARIFF OF CHARGES: , as amended that the Town Council of. CEMETERY 10 Mei Randburg has 1989 by special resolution, amended the Tariff of Kennisgewing No 85/1989 Charges: Cemetery published under Notice No 7 of 8 Notice is hereby given in January 1986, terms of section asamended, follows with effect from 8 808(8) of May the Local Government Ordinance, as amended that the1939, Town Council of Randburg has by Special Resolution, amended 1. By the insertion after paragraph 5 of the folthe Tariff of Charges: Cemetery published LOCAL AUTHORTTY NOTICE 1154 lowing: under Notice No 7 of 8 January 1986, as amended, as follows, with effect from 1 April TOWN COUNCIL OF RANDBURG Residents Non dets Rnesi "5A Storage of I L By the substitution in item 1(a) for the fi AMENDMENT OF CEMETERY ashes BYLAWS of more than gures "R85,00" and "R500,00" of the figures one person in the `11t98.00" and "R575,00" respectively, and the same niche: substitution in item 1(b) for the figures The Town Clerk hereby, in terms of section "R50,00" and "Ft300,00" of the figures 101 of the Local Government Ordinance, 1939, (a) Adults R35,00 R207,00 "R58,00" and R345,00" respectively. as amended, publishes the amendments set forth hereinafter which have been made in terms of (b) Children R35,00 R207,00 2. By the substitution in item 2 for the figures section 96 of the said Ordinance. B J "R100,00" VAN DER VYVER and "R500,00" of the figures "R115,00 and "R575,00" respectively. The Cemetery By laws published under Ad Town Clerk ministrator's Notice No 289 of 10 March 1982, as Municipal Offices 3. By the substitution in item 3 for the figures amended, are hereby further amended as fol Cnr Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd "R100,I30" of the figures "R115,00". lows: Drive Randburg 4. By the substitution in item 4(a) for the fi 1. By the insertion of the following after sec 10 May 1989 gyres R100,00" and "R300,00" of the figures tion2a(2): Notice No 86/ nr115,00" and "R345,00" respectively and the substitution in item 40) for the figures "(3) The ashes of more than oneerson may "R130,00" and "R400,00" of the figures after payment of the fees as prescribedt in the PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING '11150,00" and "R460,00" respectively. tariff be stored in the same niche.' By the substitution in item 5(a) for the fi 2. By the renumbering of subsections (3) and STADSRAAD VAN NYLSTROOM gures "Ft30,00" and "R180,00" of the figures (4) to (4) and (5) respectively. nr35,00" and "R207,00" respectively and the KENNISGEWING VAN EERSTE SITTING 13 3 substitution VAN DER VYVER in item 5(b) for the figures VAN WAARDERINSRAAD OM BESWARE Town Clerk. TEN R30,00" and OPSIGTE VAN "R180.00" of the figures VOORLOPIGE 1.4memal Oggces "R35,00" and "R207,00" respectively. WAARDERINGSLYS VIR DIE BOEKJARE air Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd 1989/1992 AAN TE HO OR. 6. By the substitution in item 6 for the figures Drive Ft30,00" and "R180,00" of the figures Randburg (Regulasie 9) 4 "R35,00" and "R207,00" respectively Kennis word hierby ingevolge artike115(3)(b) 10 May 1989 van die Ordonnansie op Eiendomsbelasting van ' 7. By the substitution in item 7 for the figures Notice No 85/1989 Plaaslike Besture, 1977 (Ordonnansie 11 van "R40,00" and "R120,00" of the figures,,, 1977), gegce dat die eerste sitting van die waarty "R46,00" and R138,00" respectively. deringsraad op 17 Mei 1989 om 08h00 sal plaas vind en gehou sal word by die volgende adres: B J VAN DER VYVER Raadsaal Burgersenrum Generaal Beyersplcin Town Clerk PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Nylstroom, om enige beswaar tot die voorlopige Municipal Offices 1155 waarderingslys vir die boekjare 1989/1992 te. cnr Jan Smuts Avenue and Hendrik Verwoerd oorweeg. Drive STADSRAAD VAN RANDBURG S G BREITENBACH Randburg Sekretaris: Waarderingsraad 2194 WYSIGING VAN TARIFF VAN GELDE: Munisipale Kantore 10 May 1989 BEGRAAFPLAAS Privaatsak Xl008 Notice No 84/1989 Nylstroom Kennis geskied hiermee ingevolge artikel (8) van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939, sons gewysig, dat die Stadsraad van,10e " Mnrue.si g1e989. g No 56/1989 Randburg by spymale besluit sy Tarief van PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING Gelde: Begraafplaas gepubliseer onder Kennis 1154 gewing No 7 van 8 Januarie 1986, soos gewysig, LOCAL AUTHORITY NOICE 1156 met ing,ang van 8 Mei 1989, venter soos volg ge STADSRAAD VAN RANDBURG wysig het: TOWN COUNCIL OF NYLSTROOM 1. Dew die invoeging na paragraaf 5 van die NOTICE OF FIRST SITTING OF VALU WYSIGING VAN BEGRAAFPLAAS volgende: ATION BOARD TO HEAR OBJECTIONS VERORDENINGE IN RESPECT OF PROVISIONAL VALU Inwoners NieInwoners ATION ROLL FOR THE FINANCIAL I Die Stadsklerk publiseer hierby ingevolge ar "5A Bewaring van YEARS 1989/1992 tikel 101 van die Ordonnansie op Plaaslike Be asse van meer as een (Regulation 9) scour, 1939, soos gewysig, die wysigings hierna persoon in dieselfde uiteengesit wat ingevolse artikel 96 van die ms: Notice is hereby given in terms of section voomoemde Ordonnansie opgestel is. (a) Volwassenes R35, ,00 15(3)(b) of the Local Authorities Rating Ordi it. 0..

65 PROVINCIAL GAZE! 1E, 10 MAY nance, 1977 (Ordinance 11 of 1977), that the first sitting of the valuation board will take place ( on 17 May 1989 at MO and will be held at the following address: Council's Chamber, Civic Centre, Gen Beyers Plain, Nylstroom to consider any objection to the provisional valuation roll for the financial years 1989/1992. Municipal Offices Private Bag X1008 Nylstroom May 1989 Notice No 56/1989 S G BREITENBACH Secretary: Valuation Baord 10

66 1694 PROVINSIALE KOERANT, 10 MEI 1969 INHOUD CONTENTS, Proklamasies 31. Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede: Verandering van Grense Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestedelike Gebiede: Veranderingvan Grense Transvaalse Read vir die Ontwikkeling van Btutestedelike Gebiede: Verandering van Grease 1631 Algemene Kennisgewings Proclamations Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas:Alteration of Boundaries Transvaal Board for the Development of PeriUrban Areas: Alteration of Boundaries Transvaal Board for the Development of PeriUrban 1631 Areas: Alteration of Boundaries Belangrike Kennisgewing: Kennisgewings vir plasing in die Staatskoerant 1629 General Notices 749. Stadsraad Johannesburg: Kennisgewing van aansoek om stigting van dorp Important Notice: Notices for placing in the Govern 750. Stadsraad Johannesburg: Kennisgewing van aansoek meat Gazette om stigting van dorp City Council Johannesburg: Notice of Application for Stadsraad Randburg wysigingskema Establishment of Township Vereeniging wysigingskema 1/ City Council Johannesburg: Notice of Application for 758. Benoni vrysimpgskema 1/ Establishment of Township Boksburg wysigingskema 1/ Town Council Randburg Amendment Scheme Pretoria wysigusgskema Vereeniging Amendment Scheme 1/ Witbankvrysigingskerna 1/ Benoni Amendment Scheme 1/ Witbank wysigingskema 1/ Boksburg Amendment Scheme 1/ Witbankwysigingskerna 1/ Pretoria AmendmentScheme Stadsraad Witbank: Kennisgewing van aansoek vir uit 761. Withal* Amendment Scheme 1/ breiding van grense Withal* Amendment Scheme Johannesburg wysigingskema Witbank Amendment Scheme 1/ Johannesburg wysigingskema Town Council Witbank: Notice of Application for Ex. ' Johannesburpwystgingskema tension ofboundaries of Approved Township 1636 " Johannesburg wystgingskema Johannesburg Amendment Scheme Stadsraad Kierkdorp: Kennisgewing van aansoek om 766. Johannesburg Amendment Scheme wysiging van dorpsbeplanningskema Johannesburg Amendment Scheme Pretona wysigtngskema Johannesburg Amendment Scheme Randburgwystgingskema Town Council of Klerksdorp: Notice of Application for 772. Germistonwysigulgskema Amendment of Town.plamung Scheme Halfway House en Clayvillewysigingskema Pretoria Amendment Scheme Halfway House en Clayvillewysapngskema Randburg Amendment Scheme Pretoria wysigingskerna Germiston Amendment Scheme Randfontein: Kennisgewing om aansoek van stigting 773. Halfway House and Clayville Amendment Scheme van dorp Halfway House and Clayville Amendment Scheme Randfontein wysigingskema Pretoria Amendment Scheme Randfontein wysgpngskema Randfontein Notice of Application for Establishment 784. Randfontein wysiguigskema of Township Randfontein wysigmgskema Randfontein Amendment Scheme Halfway House en Clayvillewysigingskema Randfontein Amendment Scheme Alberton: Kennisgewmg van Ontwerpskema Randfontein Amendment Scheme Alberton wysigingskema Randfontein Amendment Scheme Alberton wys!gingskerna HalfwayHouse and Clayville Amendment Scheme Alberton wysignigsketna Alberton: Notice of Draft Scheme Alberton wystgingskerna Albertan Amendment Scheme Balfourvrystgingskema Alberton Amendment Scheme Benoni vrystgingskema 1/ Alberton Amendment Scheme Benoni wystgngskema 1/ Atherton Amendment Scheme Benoni wys!gmgskema 1/ Balfour Amendment Scheme enom wysigingskema 1/ Benoni Amendment Scheme 1/428 I litli A 810. Pretoria: Faerie Glen Uitbreiding Benoni Amendment Scheme 1/ Roodepoortwysigingskema Benoni Amendment Scheme 1/429 1cal 812. Roodepoortwys!gingskema Benoni Amendment Scheme 1/ Roodepoort wys!gingskema Pretoria Faerie Glen Extension Roodepoortwysigingskema Roodepoort Amendment Scheme Roodepoort: Kenmsgewing vir die Verdeling van 812. Roodepoort Amendment Scheme Grond Roodepoort Amendment Scheme Roodepoort: Kennisgewing van Aansoek om Stigting 814. Roodepoort Amendment Scheme van Dorp Roodepoort: Notice for the Devision of Land Roodepoort: Kennisgewing vir die Verdeling van 816. Roodepoort: Notice of Application for Establishment Grond 1654 oftownship Roodepoort: Kennisgewing vir die Verdeling van 817. Roodepoort: Notice for the Division of Land 1654 Grond Roodepoort: Notice for the Division of Land Roodepoort: Kennisgewing van Aansoek om Stigting 819. Roodepoort: Notice of Applications for Establishment van Dorp 1655 oftownship lohannesburgwysigingskema Johannesburg Amendment Scheme Sandton wysigingskema Sandton Amendment Scheme Transvaalse Raad vir die Ontwikkeling van Buitestede 822. Peri Urban: Establishment oftownship 1656 like Gebiede: Aansoek om Stigting van Dorp Potchefstroom Amendment Scheme Potchefstroom wysigjngskema ProposedTownship Orangefarm Extension Voorgestelde dorp Orangefann Extension Pretoria Amendment Scheme Pretoria wysigingskema Town Council of Randburg: Notice of application for 826. Stadsraad van Randburg: Kennisgewing van Aansoek Establishment of Triwnship 1658 om Stigting van Dorp HalfwayHouse and Clayville Amendment Scheme Halfway House en Clayville wysigingskema Plaaslike Bestuurskennisgewings 1660 Notice oflocal Authorities

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Mpumalanga Die Provinsie Mpumalanga Provincial Gazette Provinsiale Koerant (Registered as a newspaper) (As n nuusblad geregistreer) NELSPRUIT Vol. 23 20 MAY 2016 No. 2694 20 MEI 2016 We

More information

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No.

AIDS. joaoo HElPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Vol. 10. PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. Selling price Verkoopprys: R2,50 Ott1er countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 PRETORIA, 1 0 NOVEMBER 2004 No. 502 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure e AIDS HElPUNE joaoo 012 3221

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- Selling price Verkoopprys: R1, 75 Other countries Buitelands: R2,25 Vol.1 JUNE PRETORIA, 14 JUNIE 1995 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 2 APRIL 2013 No. 7099 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the cure

More information

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES

r' MU r' TENDERS TENDERS Which includes I Waarby ingesluit is- No. 35 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES PREMIER'S NOTICES : :. :: ::.... : : :,. : : : : : : r' MU.. ---- - I 1:.1'\IICJ "T' -..., - -... - - - - r' ---- - 1 n 1:..- n '--' v I I'll~ 11: '--'.- 1..1 I I[.- n '-I V I I'll ~Ill:......... : ::::::::::::::::. ::':':::::::::.

More information

Official Gazette Extraordinary

Official Gazette Extraordinary I 1 4 / iim:1670 DIE PROVINSIE TRANSVAAL THE PROVINCE OF THE TRANSVAAL 1 I I 1 ill IF _ "'E'I" taft Buitengewone Offisiele Koerant ti_ 1 iliro a Official Gazette Extraordinary Verkoopprys: 130,40 Buitelands

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 23 JULY JULIE 2013 No. 7133 We all hove the power to prevent RIDS Prevention is the

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 OCTOBER 2008 No. CONTENTS INHOUD Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES ALGEMENE KENNISGEWINGS 334 Town-planning and T Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu (Registeredas a newspaper) (As 'n nuusb/ad geregistreer) (Yi rhijistariwi/e tanihi Nyuziphepha) (E ngwadisitlwe

More information

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co

2 NO. PROVINCIAL GAZETTE, 30 AUGUST 2005 CONTENTS No. Page Gazette No. No. PREMIER'S NOTICE 3 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): City Co 1m ~ NORTH WEST ~ ~ NOORDWES ~ PROVINCIAL GAZETTE ~ PROVINSIALE KOERANT @] 1m ~ = Price R1,50 Prys R1,50 AUGUST Vol. 248 30 AUGUSTUS 2005 No. " ~ ~ = = = ~ 1m 'IS) I~ = = = @] 2 NO. PROVINCIAL GAZETTE,

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 12 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

.--"." 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. -

.--. 'zz. iminingsaiwookbviwes.7.6rotx,,,i;iv..tma:_. :s...{c...time...hiimitionormanni. sissca -- opt :i.e. - 4 "monshaino"nwommanttmlise:w3s14;;,x:::::::::: f:::::i:::isisi:::iiiii*ii:iiiiiiiiiiiii:":%fts+ 4 :ax:mmkts% t IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIRMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII IIIIiIIII4IIIIfAI4ii101i'ikl ""

More information

... ' _ r" r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga

... ' _ r r1l._ / _..., _.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... -::li ri... r ... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Ga ... ' _ r" r1l._ /.--...._...,.- --. -_.. - r-.,_. _...-::II... LJ I[.,.~ ~_LJ.I:,... "-::li ri... r "... v '11... L.I I:.- r'i L8 V,. r Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 17 AUGUST PRETORIA,

More information

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

I oaoo I AIDS HELPUNE II ' ~ Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Bui~eiarids: R3,25 Vol. 9!. PRETORIA, 30 APRIL 2003 No. 151 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012 322

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- : : ~ '' ~ l::t! ~~~ ~ ~~~: ~: ~ ~:,~::::i.:~':~:'!' ~ ~...,,.. ~ "'''"' "IJoo. --._.....-. -. - ~':"'' t---..~iie"'", L--c..--...IIIE"'":ll --=-.-.-. 1 n~.: ~-u 1 ll L--'L--.,.-----.-c.0-------1 v:.~...

More information

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-."'' ,Thrif."6 9 JANUARIE

- : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL C.1:' - ). 1trtfl. \i'v.. 9 i. CA';:lif. ,v.a.- -;-.'' ,Thrif.6 9 JANUARIE I I I Ili f I THE E 41VIENIKO (Offiriat (Suzette 1 17 1trtfl NSVAAL cz R1",N,, Kiyirbri) C 1: ) CA;:lif vr7n (Registered at the Post Office as a Newspaper),va \ tit 411 i \ : /LIE PROVINSIE TRANSVAAL 0

More information

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d

2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received d Vol. 16 MAY PRETORIA, 5 MEl 2010 No. 59 2 No. 69 PROVINCIAL GAZETTE, 5 MAY 2010 IMPORTANT NOTICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errorson

More information

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH

AI.DS 'H LPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 DEPARTMENT OF HEALTH Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 11 JUNE PRETORA, 29 JUNE 2005 No. 278.e We all have the power to prevent ADS le A.DS 'H LPUNE 1 oaoo 012 3221 DEPARTMENT OF HEALTH

More information

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25

No.7. Which includes I Waarby ingesluit is- TENDERS TENDERS. :i: Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 n.. t:: :i:.. ::\: ::::::. : :::::: : : T'o -.-,-- a -- -- Lll I:.- n ~ V I I"' ~I I: ".. --... -.. : :.. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 5 JANUARY PRETORIA, 27

More information

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U

2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE KENNISGEWINGS 88 Madibeng Spatial Planning And Land-U NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 260 MAHIKENG 22 AUGUST 2017 22 AUGUSTUS 2017 No. 2 No. PROVINCIAL GAZETTE, 22 AUGUST 2017 CONTENTS Gazette No. Page No. GENERAL NOTICES' ALGEMENE

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 25 JUNE JUNIE 2014

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 13 JANUARY JANUARIE

More information

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No

2 No. 254 PROVINCIAL GAZETTE, 25 NOVEMBER 2009 CONTENTS No. Page No. Gazette No n... _.,. _-...,r.. nlcjlvi Il:Y I.r " --...--,..-...-::II ~ I II "T- _ r"._..,. _ Lllr.. nlc~v I Ir,,-...-...-::II... 1. I r' 1'IlIt..~ Provincial Gazette Provinsiale Koerant Vol. 15 PRETORIA, 25 NOVEMBER

More information

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY

111 Ili. 714,11 i j. ,K...0.),1,..,e,,,t4 8 JANUARY 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL 1 i 1 1 0 ti% ffisiele Rotrant rtl)) I 1 111 Ili CHE PROVINCE OF TRANSVAAL _ NIENIKO. \\ ', CT_a.T ' 714,11 i j se ltal e r r v,k....0.),1,..,e,,,t4 ettittlat uliztyttte (As 'n

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 21 FEBRUARY 2017 No. 7734 21 FEBRUARIE 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012

More information

Which includes I Waarby ingesluit is-

Which includes I Waarby ingesluit is- ' Selling price Verkoopprys: R2,00 Other countries.:buitelands: R2,60 Vol. 3 PRETORIA, 3 SEPTEMBER 1997 No. Which includes I Waarby ingesluit is- PROCLAMATIONS PREMIER'S NOTICES GENERAL NOTICES PROKLAMASIES

More information

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo J AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 8 JULY PRETORIA, 10 JULIE 2002 No. 200 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure ggle AIDS HELPUNE I oaoo 012

More information

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HELPUNE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 65. ggle. 1 oaoo o Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 PRETORIA 5 MARCH 2003 ' MAART No. 65 We all have the power to prevent AIDS AI AIDS HELPUNE Prevention is the cure ggle 1 oaoo o

More information

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE

PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL LOCAL AUTHORITY NOTICE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING LOCAL AUTHORITY NOTICE 106 GREATER TZANEE 2 1354 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 23 APRIL 2007 CONTENTS INHOUD Page Gazette LOCAL AUTHORITY NonCE PLAASLIKE BESTUURSKENNISGEWING 106 Town-planning and Townships Ordinance (15/1986): Greater Tzaneen

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 21 PRETORIA, 10 MARCH MAART 2015

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO PROFENSE YA LIMPOPO VUNDU LA LIMPOPO IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu

Provincial Gazette Provinsiale Koerant Gazete ya Xifundzankulu Kuranta ya Profense Gazethe ya Vundu LIMPOPO PROVINCE LIMPOPO PROVINSIE XIFUNDZANKULU XA LIMPOPO REPUBLIC REPUBLIIEK PROFENSE YA LIMPOPO OF VAN VUNDU ḼA LIMPOPO SOUTH AFRICA SUID-AFRIKA IPHROVINSI YELIMPOPO Provincial Gazette Provinsiale

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 23 JULY JULIE 2014

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 1 FEBRUARY FEBRUARIE

More information

tiker r ant

tiker r ant D111 ( I IE PROVINSIE TRANSVAAL I @ffiniiiir tiker r ant il \ EN1K :HE PROVINCE OF TRANSVAAL 114 Offirial Gazettr (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Aagii (Registered at the Post Office as

More information

4 Official 11; a3ettr Nit

4 Official 11; a3ettr Nit THE PROVINCE OF TRANSVAAL i [ IE mak ti.. / '...,_ n' I_J PROVINSIE TRANSVAAL 4 Official ; a3ettr Nit kiort.,.,h Affisiete lk (Registered at the Post Office as a Newspaper) ;.;,,z4 4.4. octant. ;.b., (As

More information

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O

2 [PROCLAMATION NO. 04 OF 2016] AMENDMENT OF THE TOWN-PLANNING SCHEME OF BAINSVLEI By virtue of section 29(3), read with section 30 of the Townships O Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 14 FRIDAY, 06 MAY 2016 NO. 14 VRYDAG, 06 MEI 2016 PROCLAMATION 04 Amendment of

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

\eft Ii fftstrit Koerant

\eft Ii fftstrit Koerant , :iinir_ I ' ink 1. eittriat ' THE PROVINCE OF TRANSVAAI: LIVIENIKO I DIE PROVINSIE TRANSVAAL I I " P \';\ dillin`./p/ r I lif ilti 7. ib la a3ette \eft Ii fftstrit Koerant. K..,;fiti. (Registered at

More information

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL

i I II 11 III ll IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL , I IMENIIKO i I II III ll If IF THE PROVINCE OF TRANSVAAL j I in S AI Mg r) FOS t/?' _: DIE PROVINSIE TRANSVAAL,, erisrl Ifirial (gazette tin:7$ (Offiat'entr,, Xfirratit (Registered at the Post Office

More information

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS

ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS TOWN PLANNING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT ALTERATION, SUSPENSION, REMOVAL OF RESTRICTIONS Application for Alteration, Removal or Suspension of Restrictions in terms of Removal of Restrictions Act (No. 84

More information

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,,

.11101:1 LNIENIKO. - s - HE PROVINCE OF TRANSVAAL. tk ifilk/ I- - .YAI\ f... -,,, 1 1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL [ I lio li LNIENIKO 11101:1 111 tk ifilk/ ' I,,, YAI\ f 434ffisiente Roerant N 4 *, s HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official IS a3ette (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l

2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of l Vol. 13 JANUARY PRETORIA, 24 JANUARIE 2007 No. 13 2 No.13 PROVINCIAL GAZETTE, 24 JANUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazelle NIl. GENERAL NOTICES 159 Division of Land Ordinance (20/1986): Division of land:

More information

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL

IC t1/4-31% (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) es APRIL , ETCETERA THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE a \s Official: 4azette,i,7 (off,i PROVINSIE TRANSVAAL Warrant (Registered at the Post Office as a Newspaper) IC t1/4 31% (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT North West Noordwes EXTRAORDINARY BUITENGEWOON PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 258 MAHIKENG, 21 AUGUST 2015 AUGUSTUS No. 7522 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS

More information

Pro~inci~l" Gazette Extraordinary

Pro~inci~l Gazette Extraordinary Pro~inci~l" Gazette Extraordinary Buiteri"g~Wone Proviilsiclle Koerant Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 AUGUST PRETORIA, 4 AUGUSTUS 2004 No. 314 We all have the

More information

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002.

li _. tinsfy ii %t - wn. 16h00 op Maandag 21 Desember 1987 vir 30 Desember 1987; en Pretoria 0002. i, li. 110111_. THE PROVINCE OF TRANSVAAL MENIK1 DIE PROVINSIE TRANSVAAL tinsfy ii Of it a3ette lidffisfele Roerant it!)1 / (Registered at the Post Office as a Newspaper)?.ttW (As 'n Nuusblad by die Poskantoor

More information

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC

[IENIKO A. ;It\ /. - 41,c.., 'It .41,4. ,,,,,d h APRIL APRIL NISGEWINGS, ENS ETC 1 c I, _ 47K s47 THE PROVINCE OF TRANSVAAL, I [IENIKO ;It\ / 0 A I \t 'It r 4a it itiat I 112 a3ettr 41,c, r r yr 41,4,,,,,d h * LIBRARY w DIE PROVINSIE TRANS e01:: laffistete Roerant (Registered at the

More information

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure

I oaoo o I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 JULY PRETORIA, 2 JULIE 2001 No. 118 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo o 12 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 24 10 OCTOBER

More information

_.. IP" IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of

_.. IP IA I I it I a I. Whereas Town - planning Scheme No. 1, 1946, of the. tion No. 132 of 1946, in terms of section forty- three of Dm PR meniko JAAL it _ IP" 1 I II le iiql zts di) ift5tete litoerant T7:447/ b THE PROVINCE Or TRANSVAAL IA I I it I a I ifr aette viwi (As n Nuusblad by die Poskanioar Geregistreer) (Registered at the

More information

Official al a3ette tig411 \,;iki

Official al a3ette tig411 \,;iki ' THE PROVINCE OF TRANSVAAL i N, m1i IEN \\tr 'rei mq` Official al a3ette tig411 \,;iki (Registered at the Past Office as a Newspaper) 0 :,I KO :DIE PROVINSIE TRANSVAAL ee 0 Siegein Raerant (As 'n Nuusblad

More information

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG

PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG North West Noordwes PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT MAHIKENG Vol. 260 3 OCTOBER 2017 No. 7811 3 OKTOBER 2017 We oil Irawm he power to pment kiidc Prevention is the cure AIDS HElPl1NE 0800 012 322

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 14 AUGUST AUGUSTUS

More information

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

lif .a..emlia; Vit7'1,1 Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le tali' (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) Mb. I THE PROVINCE OF TRANSVAAL lit 1 ' 1 1 ' le. 7 offtnat iba3ettr,,, Cr ZO:' (tregisierciat lif.a..emlia; Vit7'1,1Vi \ 417 /7 i gi.'419 \, le., s% \\ 71 j DIE PROVINSIE TRANSVAAL offisiente lagerant

More information

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6

2 PROVINCIAL NOTICES 99 Removal of Restrictions Act, 1967 (Act No. 84 of 1967): Bloemfontein (Bainsvlei): Rezoning Pertaining to Portions 5 (of 1), 6 Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 118 FRIDAY, 13 NOVEMBER 2015 NO. 118 VRYDAG, 13 NOVEMBER 2015 PROCLAMATIONS 18

More information

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by

MENIKO ti. .L r., 10. ti. ,,m.. ,\\, -,4. 7/ Mffiateir itcueraut. ik.a. - s::, - 11 JULY. seer word, en indien per hand afgelewer, moet dit by I THE PROVINCE OF TRANSVAAL L r 10 ti (Offirial Gaunt (Registered at the Post Office as a Newspaper) I [ Hi ) MENIKO ti m a E L ROVINSIE TRANSVAAL \\ 4 7/ Mffiateir itcueraut ika s:: 4 1 (As n Nuusblad

More information

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume

2 No.4 PROVINCIAL GAZETTE EXTRAORDINARY, 12 JANUARY 2011 IMPORTANT N01'ICE The Government Printing Works will not be held responsible for faxed docume T' _....,... rle..- ClLlV Llle..- ClLJVIIV="'r:. T~..... _... "' JIoI U I e. IV L2 LA JIoI U I I: IV L2 ::::::::::::::::: :: :::::: : "" f:ll.','::.:~ Il:I,II~I:I:l:~::j;::::::::::::::r:: i:: :tr:::ti~,

More information

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS I I. HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 MAY PRETORIA, 30 MEl 2003 No.203 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HElPLINE I 0800 012 322 I

More information

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I

fit'stete Rotrant AS of I fit ta I fret Dm 0 PROVNSE TRANSVAAL: W EN lik0 L PROVNCE OF TRANSVAAL, 8*i r r pr F r \,iitaff % OK ji) fitstete Rotrant AS of fit ta (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) _,k la a ittte (Registered at

More information

Government Gazette Staatskoerant

Government Gazette Staatskoerant Government Gazette Staatskoerant REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA Regulation Gazette No. 10177 Regulasiekoerant Vol. 630 4 December Desember 2017 No. 41296 N.B. The Government Printing

More information

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik.

1 lit to I la a)titte..004 {Watt Rogrant ik. c44 i i TC ENK) PROVNCE OP TRANSVAAL E " ic*lit DE PROVNSE TRANSVAAL f ;*oipdfr 4 ilyzo lit to la a)titte004 {Watt Rogrant ik (Jitb 0lb sviiv "" / (Registered at the Post 0 fiedas a Newspaper) (As in Nuusblad

More information

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle

AIDS. HElPUNE. 1 oaoo Ulllll1111im~llll. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. ggle ~ Selling price Verkoopprys: R2,50 Other Countries Buitelands: R3,25 Vol. PRETORA, 3 APRL 2005 No. 37 We all have the power to prevent ADS A ADS HElPUNE ggle oaoo 0 2 322 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C)

AIDS HELPUNE. Prevention is the cure. We all have the power to prevent AIDS. 1 oaoo gle DEPARTMENT OF HEALTH. ru -~ C) 0 0 Vol. 12 PRETORIA, 1 SEPTEMBER 2006 No. 333 "C) C) a t:j ru -~ C) 0 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure gle AIDS HELPUNE 1 oaoo 012 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH 0 J06-271217-A

More information

../r_. t.rit:c :..._... n -,;"'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows:

../r_. t.rit:c :..._... n -,;'.- 1. ' ' '.41 (Registered at the Post Office as a Newspaper) 1/4is\ follows: ( _1 E../r_ IIE PEOVINSIE TRANSVAAL pik9 x\ y7 t.rit:c THE PROVINCE OF TRANSVAAL Motile I/Currant :..._... Militia'. Gazette n,;"'. 1 1.) (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) '," ' ' '.1 (Registered

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 8 MARCH MAART 2013

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig.

MEN ICO_ - tio. .4.(tar. 7711frit 12 FEBRUARY, 12 FEBRUARIE. sewentig. MEN ICO_ cn*li:raksry INE PROVINCE Or TRANSVAAL DIE PROVENSIE TRANSVAAL S flit tat is a3ette ilogidend at the Post Office as a Newspaper) f 4(tar tio 44V4 t""te"fie Reerant 77frit (Asn Numsbladby die Poskantoor

More information

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50

I oaoo I AIDS HELPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No. 33. Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 7 PRETORIA 16 MARCH 2001 ' MAART No. 33 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure AIDS HELPLINE I oaoo 012 322

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant EXTRAORDINARY BUITENGEWOON Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25

More information

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG.

V PROCLAMATION. IIhe Province of TransW ai^<> Die Provinsie Transvaal IMPORTANT ANNOUNCEMENT. BELANGBIKE AANKONDIGENG. Die Provinsie Transvaal V *r \ IIhe Province of TransW ai^ (4$ 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) (Registered at the Post Office as a Newspaper) ' PRYS: S.A. 15c Plus lc A.V.B. OORSEE 20c PRICE:

More information

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50

AIDS HElPLINE. We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. No oaoo o, Selling price Verkoopprys: R2,50 Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 9 JUNE PRETORIA, 9 JUNIE 2003 No.218 We all have the power to prevent AIDS AIDS HElPLINE 1 oaoo o, 2 322 1 DEPARTMENT OF HEALTH Prevention

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 15 JANUARY JANUARIE

More information

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol.

AIDS HELPUNE. 1 oaoo We all have the power to prevent AIDS. Prevention is the cure. FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66. Vol. Selling price Verkoopprys: R2,50 Other countries Buitelands: R3,25 Vol. 10 FEBRUARY PRETORIA, 19 FEBRUARIE 2004 No. 66 We all have the power to prevent AIDS Prevention is the cure le AIDS HELPUNE 1 oaoo

More information

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL

.../ - -mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL. fal; 1 1 PI \11 (1.4. r.e..._, 22 APRIL \ 1i ivigiin miko 1 iimilltrl THETiieViNcan OF TRANSVAAL " mks Dm PROVINSIE TRANSVAAL g* k 147 I 1 fal; 1 1 PI \ \11 (14 44 fitt i at G: a3 et te 0 146 ifstete iaoerant 4 āvfo / 1 (Registered at the Post

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 18 PRETORIA, 26 JULY JULIE 2012

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 22 NOVEMBER

More information

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette

TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL. saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia.' (gazette , TMENIKO PROVINCE HE OF TRANSVAAL saētie PROVINSIE TRANSVAAL Militia' (gazette \ a (Off tliip aiekvivant yi;) (Registered at the Post Office as a Newspaper) (As 'n Nuusblad by die Pmkantoor Geregistreer)

More information

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA.

ORDONNANSIE ORDINANCE. Goewermentskennisgewing. Government Notice. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. BUITENGEWONE OFFISIELE KOERANT VAN SUIDWES-AFRIKA. OFFICIAL GAZETTE EXTRAORDINARY UITGAWE OP GEBAG. OF SOUTH WEST AFRICA. PUBLIBBBD BY AUTBOBJ'l'Y. 10c Vrydag, 28 JUDie 1963. WINDHOEK Friday, 28th June

More information

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC

2 No PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OC NORTHWEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 261 MAHIKENG 24 APRIL 2018 24 APRIL 2018 No. 7872 2 No. 7872 PROVINCIAL GAZETTE, 24 APRIL 2018 IMPORTANT NOTICE: THE GOVERNMENT PRINTING WORKS

More information

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE

II PI MENIKO. \ ' /a g. \bs. iii34 tir4 13ffisiere Roerant 1 FEBRUARIE , 1 THE PROVINCE OF TRANSVAAL I 0 1 10 MENIKO II PI - DIE PROVINSIE TRANSVAAL \ ' /a g Of ifra3ette ' i 10 \bs a iii34 tir4 13ffisiere Roerant - K tiirorid,, (Registered at the Post Office as a Newspaper)

More information

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T.

ps a K p... b. LIKA\ v;\ Aile.va tvitirdwi Yvi\ _.A S.,.. (Registered at the Post Office .1.z PRICES: S.A.. 40c Plus 5c G.S.T. DIE PRO VINSIE TRANSVAAL:N 1111M ma E b. LIKA\ v;\ Aile.va IJ.kffisiele laorrant tvitirdwi In '2. Yvi\ ps a K p... HE PROVINCE OF TRANSVAAL Official fba3ette.".4 (As 'rt Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer)

More information

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),

NIENIKO - N-..z,T _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL ,ja - ; A :4'w : (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer), r rog g:i1 A%12* NIENIKO N z,t _ THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE TRANSVAAL,ja ;44 Offirial (gazette A1743 (Registered at the Post Office as a Newspaper),KH Mffinietr 7:4w Warrant b 1114: (As n

More information

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows:

c oto..1 \E..iitiiut... fai fll'ivv.. ItCaV r:2z51 20MAY be as follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL a THE PROVINCE OF TRANSVAAL r isffisiete Roerant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c. / c oto..1 \E..iitiiut... fai ItCaV

More information

int tat.441. a 3 et te

int tat.441. a 3 et te i rir I Dm PROVINSIE TRANSVAAL ect 4 THE PROVINCE OF TRANSVAAL 1 1 p vr /no * dib if t5 te Lc Ea erant toitt _,: (As n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer),, 1 1 II 4411 0, (Jo int tat 441 a 3 et te

More information

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT

NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA NORTH WEST NOORDWES PROVINCIAL GAZETTE PROVINSIALE KOERANT Vol. 256 8 OCTOBER OKTOBER 2013 No. 7174 We all hove he power o preven RIDS Prevenion is he

More information

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant

Official 4 a3ette t īī 41-0 rn1 12 ffisiele Rotrant ) [! MENKO, THE PROVNCE OF TRANSVAAL PROVNSE rn,,,, DE TRANSVAAL "teeivi 7 Official a3ette t īī 0 rn 2 ffisiele Rotrant or? (Registered at the Post Office as a Newspaper) PRCES: SA 0c Plus 5c GST OVERSEAS:

More information

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP

Provincial Gazette. Provinsiale Koerant INHOUD CONTENTS. Friday, 27 July Vrydag, 27 Julie 2007 PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP PROVINCE OF WESTERN CAPE PROVINSIE WES-KAAP Provincial Gazette 6454 Friday, 27 July 2007 Provinsiale Koerant 6454 Vrydag, 27 Julie 2007 Registered at the Post Offıce as a Newspaper As n Nuusblad by die

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 19 PRETORIA, 15 OCTOBER OKTOBER

More information

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows:

menik 'to, 14e21i14/4 K ffg... (Registered at the Post Office as a Newspaper) w..z.v 30 APRIL follows: DIE PROVINSIE TRANSVAAL! laffistele Rotrant (As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer) PRYS: S.A. 40c Plus 5c A. V.B. OORSEE: 50c Vol. 229 PRETORIA... 111111111 menik. HE PROVINCE OF TRANSVAAL ' Official

More information

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of Vol. 13 FEBRUARY PRETORIA, 21 FEBRUARIE 2007 No. 53 2 No. 53 PROVINCIAL GAZETTE, 21 FEBRUARY 2007 No. CONTENTS Page No. Gazette No. GENERAL NOTICES 599 Division 01 Land Ordinance (20/1986): Division of

More information

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns

[PROCLAMATION NO. 07 OF 017] EXTENSION OF BOUNDARIES OF APPROVED TOWNSHIP: VILLIERS By virtue of the powers vested in me by section 14(3) of the Towns Provincial Gazette Free State Province Provinsiale Koerant Provinsie Vrystaat Published by Authority Uitgegee op Gesag NO. 11 FRIDAY, 05 MAY 017 NR.11 VRYDAG, 05 MEI 017 PROCLAMATIONS PROKLAMASIES 07 Extension

More information

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL

Offisiele Official. Koerant. Gazette. Waarby ingesluit is / Which includes = THE PROVINCE OF TRANSVAAL DIE PROVINSIE THE TRANSVAAL 11111,. Pup NIKO DIE PROVINSIE.21. THE PROVINCE OF TRANSVAAL \i THE TRANSVAAL Offisiele Official Koerant Gazette Verkoapprys Selling price: R1,30 Buitelands Other countries: R1,70 Vol. 237 PRETORIA, 13

More information

Provincial Gazette Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Provinsiale Koerant The Province of Gauteng UNITY IN DIVERSITY Die Provinsie Van Gauteng Provincial Gazette Provinsiale Koerant Selling price Verkoopprys: R2.50 Other countries Buitelands: R3.25 PRETORIA Vol. 23 27 DECEMBER

More information

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant

Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant THE PROVINCE OF GAUTENG G A U T E N G PROVINCIAL GOVERNMENT UNITY IN DIVERSITY DIE PROVINSIE GAUTENG Provincial Gazette Extraordinary Buitengewone Provinsiale Koerant Vol. 20 PRETORIA, 10 APRIL 2014 No.

More information